M E L I S S A
646-049
SE
DK
NO
FI
UK
DE
PL
RU
Elvisp .....................................................2
Håndmikser ................................................4
Flex Massager............................................6
Sähkövatkain .........................................8
Hand mixer ..........................................10
Handmixer ...........................................12
Mikser r´czny .......................................14
Упаковка .............................................17
Design Function
1
SE
INTRODUKTION
För att du ska få största möjliga glädje
av din handmixer, ber vi dig läsa
igenom denna bruksanvisning före du
tar handmixern i bruk.
Vi rekommenderar att du sparar
bruksanvisningen, om du vid ett senare
tillfälle skulle få bruk för att repetera
handmixerns funktioner.
8. Använd inga andra tillbehör än de
som följer med. Om andra används
bortfaller garantin.
9. Apparaten får inte vara tänd utan
att den används till att vispa eller
röra i en skål eller liknande.
10. Om handmixern eller sladden
skulle skadas, undvik då att
använda den, eftersom det
behövs specialverktyg. Lämna in
handmixern för reparation i stället.
11. Vänta tills visparna/degkrokarna
står helt stilla innan de lyfts upp ur
smeten/degen.
12. Handmixern får användas max. 10
minuter åt gången.
13. Om man vill använda mixern
omedelbart efter de 10 minuterna,
ska apparaten först stängas av och
svalna av innan den används igen.
Får endast användas inomhus.
14. Denna apparat är bara för
vanligt hushållsändamål – inte till
industriellt eller kommersiellt bruk.
15. Diska alla lösa delar före de
används för första gång.
(Nätspänning: 230V - 50 Hz)
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:
1. Läs hela bruksanvisningen
2. För att undvika elektriska stötar bör
du kontrollera att sladd och kontakt
är torra. Om motordelen, sladden
eller kontakten trots allt blir våta,
dra då omedelbart ur kontakten.
Torka av produkten ordenligt innan
du använder den igen. Om det har
kommit vatten i motordelen ska
mixern lämnas in för reparation.
3. Undvik att rycka i sladden när
kontakten dras ur. Tag alltid
kontakten ut ur väggkontakten när
apparaten inte används, när du
monterar vispar och degkrokar och
innan apparaten rengörs.
4. Motordelen får inte sänkas ner
i någon form av vätska och
får inte heller sköljas av under
rinnande vatten. Vid rengöring se
nedanstående.
5. Barn ska hållas under uppsyn när
apparaten används.
6. Handmixern bör förvaras
oåtkomligt för barn.
7. Se till att sladden inte kommer i
kläm bakom bord, skåp osv. och
att den inte kommer i kontakt med
värmekällor som spis, kokplattor
och gasbloss.
ANVÄNDNING
Montering av visp
Se till att kontakten är utdragen och
ställ in knappen på 0 (=off). Sätt fast
visparna/degkrokarna i hålen på
handmixerns undersida till du här ett
"klick".
1. Anslut apparaten till 230V.
2. För att undvika att det sprutar,
rekommenderar vi att visparna/
degkrokarna sätts ner i det som
ska vispas/ältas innan handmixern
startas.
3. Välj hastighet genom att skjuta
knappen uppe på handmixern
framåt.
2
VAL AV HASTIGHET
Position 0 betyder att handmixern är
avslagen.
Position 1-5 är olika hastigheter.
Position 1 är den lägsta och 5 den
högsta.
RENGÖRING
1. Dra ur kontakten.
2. Diska visparna och degkrokarna
för hand eller i diskmaskinen.
DISKA ALDRIG MOTORDELEN Torka
bara av den med en fuktig trasa.
När man påbörjar tillagning av något,
vispar något flytande eller när fler
ingredienser ska tillsättas, är det bäst
att börja med position 2 och så låta
hastigheten öka allt eftersom.
GARANTI
Garanti gäller enligt
konsumentköplagen. Under
garantitiden ansvarar generalagenten
för fel som uppkommit p.g.a.
materialfel eller tillverkningsfel. Skulle
dessa fel uppstå kommer apparaten
att repareras eller bytas ut beroende
på vad generalagenten eller dess
ombud anser nödvändigt.
Fel som uppstått p.g.a. felaktigt
användande t ex att apparaten
stått påslagen kontinuerligt, felaktig
spänning, överslag eller normal
förslitning omfattas inte av garantin.
Garantin gäller inte heller om
reparationer eller ingrepp gjorts av icke
auktoriserade serviceombud. Garantin
gäller endast om inköpsdatum kan
styrkas genom datum-stämplat
kassakvitto.
MIXER-VÄGLEDNING:
Hastighet
Beskrivning
1-2
T.ex. mjöl, smör och
potatis
3
T.ex. salladsdressingar
4
Till blandning av lätta
kakor osv.
5
Vid krämiga
konsistenser som t.ex.
glass, äggvitor eller
vispgrädde.
OBS! Vid rågbrödsdeg och andra
"tunga" degar, får det vara max. 750
gr deg.
UTLÖSNINGSKNAPP
För att få av visparna/degkrokarna
ska handmixern stängas av och
utlösningsknappen tryckas ner.
Härefter kan visparna/degkrokarna tas
ut ur mixern.
På grund av konstant utveckling av
våra produkter vad gäller funktion
och design, förbehåller vi oss rätten
att ändra produkten utan föregående
avisering.
IMPORTÖR
Adexi Group
TURBOKNAPPEN
Turboknappen kan aktiveras vid varje
hastighet och därmed öka hastigheten
något.
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
3
DK
INTRODUKTION
For at de kan få mest glæde af Deres
håndmixer, beder vi Dem venligst
gennemlæse denne brugsanvisning,
før de tager håndmixeren i brug.
Vi anbefaler Dem yderligere at gemme
brugsanvisningen, hvis De på et senere
tidspunkt skulle få brug for at opfriske
håndmixerens funktioner.
7. Sørg for at ledningen ikke kommer
i klemme bag borde, skabe m.m.,
og at den ikke kommer i nærheden
af varmekilder såsom komfur,
kogeplader eller gasblus.
8. Der må ikke anvendes andet
tilbehør end det medfølgende. Hvis
der anvendes andet, bortfalder
garantien.
9. Apparatet må ikke være tændt,
uden at der piskes eller røres i en
skål eller lignende.
10. Såfremt håndmixeren eller
ledningen skulle blive beskadiget,
undlad da at benytte den da der
skal anvendes specialværktøj,
indlever i stedet håndmixeren til en
fagmand for reparation.
11. Vent til piskerisene/dejkrogene
står helt stille før de løftes op af
massen.
12. Håndmixeren må max. anvendes
i 10 min. af gangen. Hvis man
ønsker at anvende mixeren
umiddelbart efter de 10 min., skal
apparatet slukkes for og køle af,
inden det igen tilsluttes.
13. Må kun benyttes indendørs.
14. Dette apparat er kun til almindeligt
husholdningsbrug - ikke til
industriel eller kommerciel brug.
15. Vask alle løsdele før første
anvendelse.
(Netspænding: 230V - 50 Hz)
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALT
NINGER:
1. Læs hele brugsanvisningen.
2. For at undgå elektrisk stød
kontroller at ledningen og stikket
er tørre. Skulle motordelen,
ledningen eller stikket alligevel
blive våde, sluk da øjeblikkelig
på stikkontakten. Aftør produktet
omhyggeligt inden det anvendes
igen, hvis der er kommet vand ind
i motordelen, skal håndmixeren
afleveres til fagmand for reparation.
3. Undlad at rykke i ledningen, når
stikket tages ud af stikkontakten.
Tag altid stikket ud af stikkontakten
når apparatet ikke er i brug, når de
påsætter eller aftager piskerisene
og dejkrogene, og før apparatet
rengøres.
4. Motordelen må ikke nedsættes
i nogen former for væske og
må heller ikke skylles under
rindende vand. Ved rengøring se
nedenstående.
5. Børn bør holdes under opsyn, når
apparatet er i brug.
6. Ved opbevaring bør håndmixeren
være utilgængelig for børn.
BRUG:
Påsætning af piskeris
Tag stikket ud af stikkontakten og
indstil knappen på 0 (=off.). Sæt
piskerisene/dejkrogene fast i hullerne
under håndmixeren, til det giver et
"klik".
1. Tilslut apparatet 230 V.
4
2. For at undgå at det sprøjter,
anbefales det at sætte piskerisene/
dejkrogene ned i det, som skal
tilberedes inden håndmixeren
startes.
3. Vælg hastighed ved at skubbe
knappen øverst på håndmixeren
fremad.
TURBOKNAPPEN
Turboknappen kan aktiveres ved
hver enkelt hastighed og dermed øge
hastigheden en smule.
RENGØRING:
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Rengør piskerisene og
dejkrogene i sæbevand eller i
opvaskemaskinen.
VASK ALDRIG MOTORDELEN. Tør
den kun af med en fugtig klud.
VALG AF HASTIGHED:
Position 0 betyder at håndmixeren er
slukket.
Position 1-5 er forskellige hastigheder.
Position 1 er den laveste hastighed og
5 er den højeste.
GARANTIEN GÆLDER IKKE:
• hvis ovennævnte ikke iagttages.
• hvis apparatet har været
misligholdt, været udsat for vold
eller lidt anden form for overlast.
• for fejl som måtte opstå grundet
fejl på ledningsnettet.
• hvis der har været foretaget
uautoriseret indgreb i apparatet.
Når man starter med at tilberede
noget, piske noget flydende eller når
der skal tilsættes flere ingredienser, er
det bedst at starte ved position 2 og så
stille og roligt lade hastigheden stige.
MIXER-VEJLEDNING:
Speed Beskrivelse
1-2
Ved eks. mel, smør og
kartofler.
3
F.eks. salatdressinger.
4
Til mixning af lette kager m.v.
5
Ved cremede konsistenser
som f.eks. is, æggehvider eller
Flødeskum
Grundet konstant udvikling af vore
produkter på funktions- og designsiden
forbeholder vi os ret til ændringer af
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl.
NB! Ved rugbrødsdej og andre
"tunge" deje, må der max være 750g
dej.
UDLØSER-KNAP:
For at få piskerisene/dejkrogene
af, slukkes håndmixeren og
udløserknappen n trykkes ned.
Herefter kan piskerisene/dejkrogene
ude af mixeren.
5
NO
INTRODUKSJON
For å få best mulig nytte av denne
håndmikseren bør du lese nøye
gjennom bruksanvisningen og gjøre
deg kjent med apparatet før du tar det
i bruk. Ta vare på bruksanvisningen,
slik at du kan slå opp i den ved senere
anledninger.
8.
9.
10.
11.
SIKKERHETSREGLER
1. Les nøye gjennom hele
bruksanvisningen.
2. Før du kobler apparatet til
strømforsyningen, skal du
kontrollere at strømforsyningen
samsvarer med informasjonen
angitt på merkeplaten i bunnen av
apparatet. 230 V, 50 Hz.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten
når apparatet ikke er i bruk, når du
monterer eller demonterer tilbehør,
og før du rengjør apparatet.
4. For å hindre fare for brann eller
elektrisk støt skal du ikke legge
apparatet i vann eller annen væske
eller la vann komme i kontakt med
elektriske koblinger eller brytere.
5. Ikke bruk håndmikseren uten
montert tilbehør eller bolle.
6. Ikke bruk håndmikseren hvis
ledningen eller tilbehøret er skadet.
Hvis håndmikseren ikke fungerer
eller er skadet, skal du ta kontakt
med et autorisert serviceverksted.
Ikke utfør reparasjoner selv. Hvis
håndmikseren er brukt på feil
måte eller til andre formål enn
det som er beskrevet i denne
bruksanvisningen, kan ikke
produsenten holdes ansvarlige for
eventuelle skader.
7. Påse at verken apparatet eller
strømledningen kommer i kontakt
12.
13.
14.
15.
med varme overflater (f.eks.
kokeplater eller elektriske ovner)
eller andre varmekilder.
Ikke trekk støpselet ut av
stikkontakten ved å dra i ledningen.
Ta i stedet tak i selve støpselet.
Påse at ledningen ikke henger over
kanten på arbeidsbenken.
Ikke bruk apparatet utendørs.
Ikke bruk håndmikseren til andre
formål enn den er beregnet til.
Dette apparatet er kun beregnet til
bruk i private husholdninger.
Demonter vispene eller eltekrokene
før du rengjør dem.
Bruk av tilbehør som ikke
anbefales eller selges av
produsenten av apparatet, kan
forårsake brann, elektrisk støt eller
personskade.
Vask vispene, eltekrokene og
bollen i varmt såpevann før du tar
håndmikseren i bruk. Skyll godt og
tørk.
ADVARSEL: Når du har slått av
apparatet, skal du alltid la tilbehøret
stanse helt før du tar tak i det.
ADVARSEL: Ikke la håndmikseren gå
i mer enn 10 minutter om gangen. Slå
alltid av motoren og la den avkjøles før
du bruker apparatet igjen.
BRUKE HÅNDMIKSEREN
Montere vispene
Sett hastighetsbryteren på 0 (= av).
Kontroller at støpselet er trukket ut av
stikkontakten. Sett i én visp/eltekrok
om gangen ved å sette stangen inn
i hullet på undersiden av mikseren.
Trykk og vri litt på tilbehøret til det
klikkes på plass.
6
MIKSE:
Plasser vispene eller eltekrokene ned i
ingrediensene før du slår på mikseren,
slik at du unngår spruting.
Start blandingen eller miksingen ved
lav hastighet. Øk deretter hastigheten
iht. oppskriften. Tilsett ingrediensene
sakte mens du mikser.
Du kan når som helst slå av
håndmikseren. Bollen skrapes
innvendig med en slikkepott av plast.
Når du er ferdig med å mikse, stiller du
inn mikseren på 1 (= av) og venter til
vispene eller eltekrokene stanser helt
før du fjerner mikseren fra bollen.
Hvis bollen er for full, vil motoren
belastes unødig.
Les om innstilling av riktig hastighet
nedenfor.
DEMONTERE VISPENE/
ELTEKROKENE:
Trekk ut støpselet og still inn
hastighetsbryteren på 0 (= av). Tøm
ut blandingen og skrap ut ev. rester
med en slikkepott av plast. Ta tak i
stengene på vispene/eltekrokene og
trykk på utløserknappen. Vispene og
eltekrokene løses ut og kan lett fjernes.
RENGJØRING
Før du rengjør apparatet, skal du alltid
trekke støpselet ut av stikkontakten.
Rengjør vispene og eltekrokene i varmt
såpevann eller i oppvaskmaskin.
ADVARSEL: Legg aldri apparatet
i vann. Apparatet skal tørkes av
med en myk, fuktig klut. Ikke
bruk skuresvamp eller slipende
rengjøringsmidler.
HASTIGHETSINNSTILLING
I posisjon 0 er håndmikseren slått av.
Posisjon 1–5 er forskjellige hastigheter.
Posisjon 1 er laveste og 5 er høyeste
hastighet.
GARANTIEN GJELDER IKKE
• hvis punktene ovenfor ikke er fulgt
• hvis det ikke er utført anbefalt
vedlikehold på apparatet, eller hvis
apparatet er blitt utsatt for hard
behandling eller er skadet på annet
vis
• ved feil som måtte oppstå på grunn
av feil på strømforsyningsnettet
• hvis produktet er blitt reparert
eller endret på noen måte av
uautoriserte personer
MIKSEVEILEDNING:
Hastighet
Beskrivelse
1-2
God starthastighet for
store mengder
ingredienser og tørre
ingredienser som mel,
smør og poteter.
3
Best hastighet for
flytende ingredienser
til salatdressinger.
4
Når du skal blande
deiger til kaker, kjeks
og brød.
5
Til å piske smør og
sukker, ukokt slikkeri
og desserter.
Når du skal mose poteter og piske
krem. Når du skal piske egg, varm
glasur, flytende blandinger osv.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
7
FI
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas ennen kuin otat
uuden sähkövatkaimesi käyttöön.
Suosittelemme lisäksi käyttöoppaan
säilyttämistä mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
(Verkkojännite: 230V - 50 Hz)
8. Laitteen kanssa ei saa käyttää
muita kuin toimitukseen sisältyviä
lisätarvikkeita. Jos laitteeseen
käytetään muita lisätarvikkeita,
takuu mitätöityy.
9. Laite ei saa olla käynnissä, jos
se ei ole käytössä, toisin sanoen
sillä esimerkiksi vatkataan tai
sekoitetaan.
10. Älä käytä sähkövatkainta jos se tai
sen johto vahingoittuu. Toimita laite
huoltopisteeseen tutkittavaksi ja
korjattavaksi, korjaukseen tarvitaan
erikoistyökaluja.
11. Nosta vatkaimet tai taikinakoukut
kulhosta vasta kun ne ovat
pysähtyneet.
12. Sähkövatkaina saa käyttää
korkeintaan 10 minuuttia
kerralla. Jos sähkövatkaimen
käyttöä halutaan jatkaa, tai sitä
halutaan käyttää yli 10 minuuttia,
sähkövatkainta sammutetaan ja
sen annetaan jäähtyä ennen kuin
se jälleen käynnistetään.
13. Laitetta saa käyttää ainoastaan
sisätiloissa.
14. Laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotitalouksissa – ei kaupalliseen tai
teolliseen käyttöön.
15. Pese kaikki irralliset osat ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
TÄRKEÄT TURVATEKNISET
TOIMENPITEET:
1. Lue opas kokonaisuudessaan.
2. Tarkista, että johto ja pistoke ovat
kuivat, jotta vältät sähköiskuja.
Sammuta laite välittömästi, jos
moottoriosa, johto tai pistoke
kuitenkin kastuvat. Kuivaa laite
huolellisesti ennen kuin jälleen
käytät sitä. Jos moottoriosaan on
tullut vettä, laite on toimitettava
huoltopisteeseen korjattavaksi.
3. Älä vedä johdosta; tartu
pistokkeeseen kun irrotat sen
pistorasiasta. Irrota aina pistoke
pistorasiasta kun laite ei ole
käytössä, kun kiinnität ja irrotat
vatkaimet ja taikinakoukut
sekä ennen kuin aloitat laitteen
puhdistamisen.
4. Moottoria ei saa upottaa
minkäänlaisiin nesteisiin eikä sitä
saa huuhdella juoksevan veden
alla. Puhdista alla olevien ohjeiden
mukaan.
5. Lapset on pidettävä valvonnan
alaisina kun laite on käytössä.
6. Laite on säilytettävä lasten
ulottumattomilla.
7. Älä koskaan anna laitteen johdon
joutua puristuksiin esimerkiksi
pöytien taakse tai laatikoiden
väliin tai olla lämpölähteiden kuten
keittolevyjen tai uunin lähellä.
KÄYTTÖ:
Vatkainten ja taikinakoukkujen
kiinnittäminen.
Irrota pistoke pistorasiasta ja aseta
näppäin asentoon 0 (=off). Aseta
vatkaimet tai taikinakoukut laitteen alla
oleviin reikiin, kun kuulet ”klik-äänen”
ne ovat paikoillaan.
8
TURBONÄPPÄIN
Turbonäppäintä voi käyttää jokaisella
nopeudella ja lisää tällöin nopeutta
hiukan.
1. Liitä laite 230V:n.
2. Laita vatkaimet/taikinakoukkuun
kulhoon, jossa on taikina
t.m.s. ennen kuin käynnistät
sähkövatkaimen. Näin vältät
roiskumiset.
3. Valitse nopeus työntämällä näppäin
eteenpäin.
PUHDISTUS:
1. Vedä pistoke ulos pistorasiasta.
2. Tiskaa vatkaimet ja taikinakoukut
käsin astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa.
ÄLÄ KOSKAAN PESE
MOOTTORIOSAA. Pyyhi se puhtaaksi
kostealla liinalla.
NOEPUDEN VALINTA:
Asento 0 tarkoittaa, että sähkövatkain
on sammutettuna.
Asennot 1-5 ovat eri nopeuksia.
Asento 1 on alhaisin nopeus ja 5
suurin.
Kun valmistus aloitetaan, juoksevaa
ainetta vatkataan tai kun aineita
lisätään on suositeltavaa aloittaa
asennosta 2 ja lisätä nopeutta
vaiheittan varovasti.
OHJEITA:
Nopeus
1-2
3
4
5
TAKUU EI KATA:
• Jos yllämainittuja ohjeita ei ole
noudatettu.
• Jos laitetta ei ole huollettu
asianmukaisesti, jos sitä on
käsitelty väkivalloin tai jos sitä on
vaurioitettu jollain muulla tavalla.
• jos laitetta on jollain tavalla
korjannut tai muuttanut tai
muunnellut henkilö, jolla ei ole
siihen asianmukaista valtuutusta.
• Jakelukanavien virheistä ja
puutteista johtuvia virheitä ja
vikoja.
Kuvaus
Esimerkiksi jauhot, voi
ja perunat.
Esimerkiksi
salaattikastikkeet.
Koostumukseltaan
kevyet kakkutaikinat
j.n.e.
Koostumukseltaan
paksut massat, kuten
jäätelö, valkuaiset ja
kermavaahto
Koska jatkuvasti kehitämme sekä
tuotteidemme toimivuutta että niiden
muotoilua, varaamme oikeuden
tuotteen muuttamiseen ilman edeltävää
ilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
HUOM! Raskaita taikinoita, kuten
ruisleipätaikinaa, saa kerralla olla
korkeintaan 750 grammaa.
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
VAPAUTUSNÄPPÄIN:
Vatkaimet/taikinakoukut poistetaan
siten, että sähkövatkain sammutetaan
ja vapautusnäppäin painetaan alas.
Tämän jälkeen vatkaimet/taikinakoukut
voi poistaa laitteesta.
9
UK
INTRODUCTION
Please read this instruction manual
carefully and familiarise yourself with
your new Hand Mixer before using for
the first time. Please retain this manual
for future reference.
electric stove) or any other source
of heat.
8. Do not unplug the appliance from
the mains supply socket by pulling
on the mains lead.
9. Take care that the mains lead does
not trail over the front of the work
surface.
10. Do not use outdoors.
11. Do not use hand mixer for other
than intended use.
12. This appliance is for household use
only.
13. Remove beaters or dough hooks
from hand mixer before washing
them.
14. The use of attachments not
recommended or sold by the
manufacturer may cause fire,
electrical shock or injury.
15. Before using the mixer, wash
beaters, dough hooks and bowl
in warm soapy water. Rinse
thoroughly and dry.
SAFETY WARNINGS
1. Read all instructions carefully.
2. Before connecting to the power
supply ensure that the supply
corresponds to the information on
the rating plate on the bottom of
the apparatus. 230V-50Hz.
3. Disconnect the mains plug from
the supply socket when not in
use, when you put on or remove
accessories and before cleaning
the appliance.
4. To prevent fire of shock hazard do
not immerse the housing in water
or any other liquid, or allow water
to come into contact with electrical
connections or switches.
5. Never use the hand mixer without
attachments and without using a
bowl.
6. Do not operate the hand mixer
if the cord or the appliance is
damaged. Should your hand
mixer fail to operate or should it
be damaged, please contact an
authorised service centre for all
repairs. In case the hand mixer is
misused or operated in any manner
other than described in these
instructions for use, no liability
will be undertaken for possible
damage.
7. Take care that neither the housing
nor the mains lead of the hand
mixer get in touch with hot
surfaces (such as hot plates of an
WARNING: After you have switched
off the appliance, always allow the
attachments to stop rotating before
you attempt to touch them.
WARNING: Do not let the hand mixer
operate continuously for more than 10
minutes. Always switch off the motor
and allow it to cool before re-using the
appliance.
INSTRUCTIONS FOR USE
Inserting beaters
Put the speed control at 0 (=off). Be
sure cord is unplugged from electrical
outlet. Insert one beater/dough hook at
a time by placing stem end of beaters
into opening on bottom of the mixer.
10
REMOVING THE BEATERS/DOUGH
HOOKS:
Unplug the mixer, set the speed control
to 0(=off) position. Scrape excess
patter with a plastic spatula. Grasp
stems beaters/dough hooks with your
hand and press the release button
on the Beaters or dough hooks will
unlock for easy removal.
Press and twist lightly until beater
clicks into position.
MIXING:
Place beaters or dough hooks into
the ingredients before switching on to
avoid splashes.
Begin blending or mixing at a low
speed. Follow recipe instructions for
additional speeds. Ingredients can be
added slowly during mixing.
Turn off the mixer as needed. To
scrape sides and bottom of bowl with
a plastic spatula.
When mixing is completed, turn the
unit to 0(=off) and wait till beaters or
dough hooks stop spinning before
remove the mixer from the bowl.
If your mixing bowl is too full you will
put an excessive strain on the motor.
For the right speed refer to the end of
these instructions.
CLEANING
Before cleaning, always disconnect
from the mains.
Clean the beaters and the dough
hooks in warm soapy water or in the
dishwasher.
WARNING: Never immerse the
housing in water. To clean the
housing, wipe with a soft damp
cloth. Do not use scouring creams or
powders.
SPEED POSITION
Position 0 means that the hand mixer
is turned off.
Position 1-5 is different speeds.
Position 1 is the lowest speed and 5 is
the highest speed.
THE WARRENTY DO NOT COVER:
• If the above points have not been
observed.
• If the appliance has not been
properly maintained, if force has
been used against it or if it has
been damaged in any other way.
• Errors or faults owing to defects in
the electric distribution system.
• If the appliance has been repaired
or modified or changed in any
way or by any person not properly
authorised.
MIXING GUIDE:
Speed Description
1-2
This is a good starting speed
for bulk and dry foods such as
flour, butter and potatoes.
3
Best speed to arts liquid
ingredients for mixing salad
dressings.
4
For mixing cakes, cookies an
quick breads.
5
For creaming butter and sugar,
beating uncooked candy,
desserts.
For whipping potatoes, whipping
cream. For beating eggs, cooked
icings, liquid mixture etc.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any
printing errors.
11
DE
EINLEITUNG
Um möglichst viel Freude an Ihrem
Handmixer zu haben, machen Sie sich
bitte mit dieser Bedienungsanleitung
vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So
können Sie die Funktionen des Gerätes
jederzeit nachlesen.
(Netzspannung: 230 V - 50 Hz)
7. Sicherstellen, daß das Kabel nicht
hinter Tischen, Schränken o.ä.
eingeklemmt wird und nicht in
die Nähe von Wärmequellen wie
Herd, Kochplatten oder Gasflamme
gelangt.
8. Kein anderes Zubehör als das
mitgelieferte benutzen. Bei
Anwendung anderen Zubehörs
entfällt die Garantie.
9. Das Gerät nicht ohne Quirle
oder Knethaken und nicht ohne
Schüssel o.ä. benutzen.
10. Falls der Handmixer oder das
Kabel beschädigt wird, benutzen
Sie beides bitte nicht. Lassen
Sie das beschädigte Teil von
einem Fachmann reparieren, da
Spezialwerkzeug erforderlich ist.
11. Quirle bzw. Knethaken müssen
ganz zum Stillstand gekommen
sein, bevor sie aus der Masse
herausgehoben werden.
12. Der Handmixer darf max. 10. Min.
ununterbrochen benutzt werden.
Vor einem erneuten Einsatz das
Gerät ausschalten und vollständig
abkühlen lassen.
13. Nur in Innenräumen benutzen.
14. Das Gerät ist nur zur Anwendung
im Haushalt vorgesehen.
Industrieller oder gewerblicher
Einsatz ist unzulässig.
15. Sämtliche Teile vor dem
Erstgebrauch abwaschen.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
1. Lesen Sie bitte die gesamte
Bedienungsanleitung vor der
Inbetriebnahme durch.
2. Zur Vermeidung von
Stromschlägen sicherstellen, daß
Kabel und Stecker trocken sind.
Sofern Motorblock, Kabel oder
Stecker dennoch naß werden
sollten, Stecker mit der gebotenen
Vorsicht vor Stromschlägen
sofort abziehen. Die Teile vor der
erneuten Anwendung sorgfältig
abtrocknen. Sollte Wasser in den
Motorblock gelangt sein, so ist der
Handmixer von einem Fachmann
reparieren zu lassen.
3. Zum Herausziehen des Steckers
nicht am Kabel ziehen. Stecker
bei Nichtgebrauch des Geräts, vor
dem Aufsetzen bzw. Abnehmen
von Quirlen und Knethaken und vor
dem Reinigen stets abziehen.
4. Der Motorblock darf in keinerlei
Flüssigkeiten getaucht werden
und auch nicht unter fließendem
Wasser abgespült werden. Zur
Reinigung siehe nachstehend.
5. Kinder sind zu beaufsichtigen,
während das Gerät in Betrieb ist.
6. Das Gerät für Kinder unzugänglich
aufbewahren.
ANWENDUNG:
Quirle bzw. Knethaken aufsetzen
Stecker abziehen und
Geschwindigkeitsregler auf 0 (=
Aus) stellen. Quirle/Knethaken in die
Öffnungen am Boden des Handmixers
einsetzen, bis sie einrasten.
12
AUSLÖSETASTE:
Zum Abnehmen der Quirle/Knethaken
den Handmixer ausschalten und
die Auslösetaste drücken. Danach
lassen sich die Quirle/Knethaken
herausziehen.
1. Gerät an 230 V anschließen.
2. Zum Vermeiden von Spritzern
empfiehlt es sich, die Quirle/
Knethaken vor dem Einschalten
des Mixers in das zu bearbeitende
Gut zu tauchen.
3. Zum Einstellen der
Geschwindigkeit den Regler oben
auf dem Handmixer nach vorn
schieben.
TURBOTASTE:
Die Turbotaste kann bei jeder
Geschwindigkeit aktiviert werden, um
die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen.
GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN
Position 0: Der Handmixer ist
ausgeschaltet.
Position 1-5: verschiedene
Geschwindigkeiten.
Position 1 ergibt die niedrigste
Geschwindigkeit, Position 5 die
höchste.
Vor einer Zubereitung, dem
Verquirlen von flüssigem Gut oder
zum Hinzugeben mehrerer Zutaten
empfiehlt es sich, in Position 2 zu
beginnen und die Geschwindigkeit
langsam zu erhöhen.
REINIGUNG:
1. Stecker abziehen.
2. Quirle und Knethaken in
Seifenwassr oder in der
Spülmaschine reinigen.
DEN MOTORBLOCK NIEMALS
ABWASCHEN. Nur mit einem
feuchten Tuch abwischen.
DIE GARANTIE GILT NICHT
- falls die vorstehenden Hinweise
nicht beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß
MIXER-ANLEITUNG
behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
Geschwindigkeit Beschreibung
ihm anderweitig Schaden zugefügt
1-2
z.B. Mehl, Butter und
worden ist;
Kartoffeln
- bei Fehlern, die aufgrund
3
z.B. Salatdressings
von Fehlern im Leitungsnetz
4
zum Mixen leichter
entstanden sind;
Kuchen u.a.m.
- bei Eingriffen in das Gerät
5
für Gut cremiger
von Stellen, die nicht von uns
Konsistenz wie z.B.
autorisiert sind.
Eiscreme, Eiweiß
IMPORTEUR
oder geschlagene
Sahne
Adexi Group
Bitte beachten: Beim Bearbeiten
von Schwarzbrotteig und anderen
„schweren" Teigen darf die Menge 750
g Teig nicht überschreiten.
Druckfehler vorbehalten.
13
PL
WPROWADZENIE
Prosimy o uwa˝ne przeczytanie
niniejszej instrukcji obs∏ugi oraz
zapoznanie si´ z samym urzàdzeniem
przed pierwszym u˝yciem miksera.
Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji i
korzystanie z niej w razie potrzeby.
miksera lub u˝ycia go w sposób
niezgodny z niniejszà instrukcjà.
7. Dopilnuj, aby obudowa i przewód
zasilajàcy miksera nie styka∏y si´ z
˝adnymi goràcymi powierzchniami
(takimi jak goràca powierzchnia
kuchenki elektrycznej) ani z innym
êród∏em ciep∏a.
8. Nie wy∏àczaj urzàdzenia z gniazdka
sieci zasilajàcej, ciàgnàc za
przewód zasilajàcy.
9. Dopilnuj, aby przewód zasilajàcy
nie dosta∏ si´ na przednià cz´Êç
powierzchni roboczej.
10. Nie u˝ywaj urzàdzenia na wolnym
powietrzu.
11. Nie u˝ywaj miksera do
celów niezgodnych z jego
przeznaczeniem.
12. Urzàdzenie jest przeznaczone
wy∏àcznie do u˝ytku domowego.
13. Przed umyciem trzepaczki i
mieszade∏ wyjmij je z miksera.
14. Nie u˝ywaj akcesoriów
nieoryginalnych ani niezalecanych
przez producenta urzàdzenia, gdy˝
grozi to po˝arem, pora˝eniem
pràdem elektrycznym lub
obra˝eniami cia∏a.
15. Przed u˝yciem miksera umyj
trzepaczki, mieszad∏a i misk´
w ciep∏ej wodzie ze Êrodkiem
czyszczàcym. Dok∏adnie je op∏ucz i
wysusz.
ZALECENIA DOTYCZÑCE
BEZPIECZE¡STWA
1. Dok∏adnie zapoznaj si´ ze
wszystkimi instrukcjami.
2. Przed pod∏àczeniem do êród∏a
zasilania upewnij si´, ˝e jego
parametry odpowiadajà danym
na tabliczce znamionowej,
umieszczonej na spodzie
urzàdzenia. 230 V – 50 Hz
3. Wyciàgnij wtyczk´ z gniazdka sieci
zasilajàcej, gdy urzàdzenie nie jest
u˝ywane, przy zak∏adaniu bàdê
usuwaniu akcesoriów lub przed
czyszczeniem urzàdzenia.
4. Aby uniknàç zagro˝enia
po˝arem lub pora˝eniem pràdem
elektrycznym, nie zanurzaj
obudowy w wodzie ani ˝adnym
innym p∏ynie oraz nie pozwalaj, aby
woda wesz∏a w kontakt ze z∏àczami
lub prze∏àcznikami elektrycznymi.
5. Nigdy nie u˝ywaj miksera r´cznego
bez akcesoriów i miski.
6. Nie u˝ywaj miksera r´cznego,
je˝eli jest on uszkodzony lub
je˝eli uszkodzony jest przewód
zasilajàcy. Je˝eli mikser nie dzia∏a
lub jest uszkodzony, skontaktuj
si´ z autoryzowanym punktem
serwisowym, który dokona
wszelkich napraw. Producent nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za ˝adne
uszkodzenia powsta∏e wskutek
niew∏aÊciwego wykorzystania
OSTRZE˚ENIE: Po wy∏àczeniu
urzàdzenia przed dotkni´ciem
akcesoriów nale˝y odczekaç, a˝
przestanà si´ obracaç.
14
OSTRZE˚ENIE: Mikser nie powinien
dzia∏aç bez przerwy d∏u˝ej ni˝ 10
minut. Zawsze nale˝y wy∏àczaç
silnik i pozwalaç mu na ostygni´cie
przed ponownym uruchomieniem
urzàdzenia.
USTAWIENIA PR¢DKOCI
Pozycja 0 oznacza, ˝e mikser jest
wy∏àczony.
Pozycje 1–5 oznaczajà ró˝ne
pr´dkoÊci.
Pozycja 1 to najni˝sza, a pozycja 5 to
najwy˝sza pr´dkoÊç.
INSTRUKCJA OBS¸UGI
Monta˝ trzepaczek
Ustaw regulacj´ pr´dkoÊci na 0 (= wy∏.)
Upewnij si´, ˝e przewód zasilajàcy
nie jest w∏o˝ony do gniazdka. Mocuj
po jednej trzepaczce/mieszadle,
umieszczajàc koniec trzonka trzepaczki
w otworze znajdujàcym si´ na spodzie
miksera. PrzyciÊnij trzepaczk´ i obracaj
jà delikatnie do momentu, kiedy
us∏yszysz klikni´cie.
MIKSOWANIE – PRZEWODNIK
Pr´dkoÊç
Opis
1-2
To dobra pr´dkoÊç
poczàtkowa przy
sk∏adnikach w postaci
masy lub przy
sk∏adnikach suchych,
takich jak màka,
mas∏o i ziemniaki.
3
Najlepsza pr´dkoÊç
do mieszania p∏ynnych
sk∏adników na sosy do
sa∏atek.
4
Do miksowania ciasta
na ciasteczka, placki i
szybkie wypieki.
5
Do robienia kremu z
mas∏a i cukru, ubijania
niegotowanej masy
cukrowej, deserów.
Do ubijania ziemniaków, Êmietany.
Do ubijania jajek, gotowanych lukrów,
p∏ynnych mieszanek itp.
MIKSOWANIE
Aby uniknàç rozprysków, przed
uruchomieniem urzàdzenia
zanurz trzepaczki lub mieszad∏a w
sk∏adnikach.
Zacznij miksowaç z niedu˝à
pr´dkoÊcià. Zwi´kszaj pr´dkoÊç
zgodnie z przepisem. Podczas
miksowania mo˝na powoli dodawaç
kolejne sk∏adniki.
W razie potrzeby wy∏àcz mikser.
OczyÊç boki i dno miski plastikowà
∏opatkà.
Po zakoƒczeniu miksowania ustaw
regulacj´ pr´dkoÊci na 0 (= wy∏.)
i zanim wyjmiesz mikser z miski,
odczekaj, a˝ trzepaczki lub mieszad∏a
przestanà si´ obracaç.
Je˝eli miska jest przepe∏niona, silnik
podlega nadmiernemu obcià˝eniu.
Ustawienia pr´dkoÊci opisano na
koƒcu niniejszej instrukcji.
ZDEJMOWANIE TRZEPACZEK/
MIESZADE¸
Wy∏àcz zasilanie i ustaw regulacj´
pr´dkoÊci na 0 (= wy∏.). Nadmiar
rozpryskanych sk∏adników usuƒ
plastikowà ∏opatkà. Chwyç za trzonki
trzepaczek/mieszade∏ i naciÊnij
przycisk zwalniajàcy na mikserze.
Trzepaczki lub mieszad∏a odblokowujà
si´, co u∏atwia ich zdj´cie.
15
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem zawsze nale˝y
wyjmowaç przewód zasilajàcy z
gniazdka.
Umyj trzepaczki i mieszad∏a w ciep∏ej
wodzie ze Êrodkiem czyszczàcym lub
w zmywarce.
OSTRZE˚ENIE: Nie wolno zanurzaç
miksera w wodzie. Obudow´ czyÊci
si´ mi´kkà, wilgotnà Êciereczkà. Nie
nale˝y stosowaç mleczka ani proszku
o w∏aÊciwoÊciach Êciernych.
GWARANCJA NIE MA
ZASTOSOWANIA W
NAST¢PUJÑCYCH PRZYPADKACH:
• JeÊli powy˝sze zalecenia nie by∏y
przestrzegane.
• JeÊli urzàdzenie by∏o
eksploatowane niew∏aÊciwie,
podczas jego obs∏ugi u˝ywano
si∏y lub zosta∏o uszkodzone w inny
sposób.
• JeÊli uszkodzenie lub
nieprawid∏owe dzia∏anie by∏o
skutkiem awarii sieci zasilajàcej.
• JeÊli naprawy lub jakiekolwiek
modyfikacje urzàdzenia
zosta∏y dokonane przez osoby
nieupowa˝nione.
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
b∏´dy w druku.
16
RU
ВВЕДЕНИЕ
Перед первым использованием
нового миксера id�-line внимательно
прочитайте настоящую инструкцию
для ознакомления с его функциями.
Рекомендуется сохранить эту
инструкцию, чтобы к ней можно
было обращаться в дальнейшем.
7.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Внимательно прочитайте все
инструкции.
2. Перед подсоединением
устройства к сети питания
проверьте, соответствуют ли
ее характеристики данным,
указанным на табличке на
нижней части устройства. 230 В,
50 Гц
3. Когда устройство не
используется, его необходимо
отсоединять от сети. Кроме того,
отключайте его при установке
или снятии принадлежностей, а
также перед чисткой.
4. Во избежание поражения
электрическим током не
погружайте корпус в воду или
иную жидкость, а также не
допускайте соприкосновения с
водой электрических контактов
или выключателей.
5. Миксер запрещается
использовать без насадок и
чаши.
6. В случае повреждения
шнура или самого миксера не
включайте его. Если миксер
перестанет работать или
будет поврежден, обратитесь
в авторизованный сервисный
центр для выполнения
надлежащего ремонта. В случае
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17
неправильного обращения с
миксером или его использования
каким-либо образом, отличным
от описанного в настоящих
инструкциях, производитель не
будет нести ответственности за
возможные повреждения.
Не допускайте соприкосновения
корпуса или шнура миксера
с горячими поверхностями
(например, нагревательными
пластинами электрической
плитки), а также другими
источниками тепла.
При отсоединении устройства
от сети питания запрещается
тянуть за шнур.
Шнур питания не должен свисать
с рабочей поверхности.
Не пользуйтесь прибором вне
помещений.
Миксер следует применять
только по назначению.
Устройство предназначено
для использования только в
домашних условиях.
Прежде чем мыть взбивалки
или спиральные венчики для
замешивания теста, их следует
извлечь из миксера.
Использование насадок,
отличных от рекомендованных
либо распространяемых
изготовителем, может привести
к возгоранию, поражению
электрическим током или
травме.
Перед использованием
миксера вымойте взбивалки
или спиральные венчики для
замешивания теста теплой
мыльной водой. Сполосните их и
вытрите.
(выключено) и дождитесь остановки
взбивалок или спиральных венчиков
для замешивания теста, прежде чем
извлекать миксер из чаши.
Если чаша для смешивания
переполнена, это приведет
к излишней нагрузке на
электродвигатель.
Для получения информации о
выборе необходимой скорости
см. раздел в конце настоящей
инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После
выключения устройства не
прикасайтесь к вращающимся
насадкам, пока они не остановятся.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Миксер
нельзя использовать непрерывно
дольше 10 минут. Перед
повторным использованием
устройства необходимо отключить
электродвигатель и дать ему остыть.
ИНСТРУКЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Установка взбивалок
Установите регулятор скорости
в положение 0 (выключено).
Шнур должен быть отключен от
электрической розетки. Вставьте
одну взбивалку или спиральный
венчик для замешивания теста,
установив основание взбивалки в
нижнюю часть миксера. Возьмите
взбивалку и нажимайте на нее, пока
она не встанет на место со щелчком.
ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
СКОРОСТИ
Положение 0 – миксер выключен.
Положения 1-5 – различные
скорости.
Скорость в положении 2 остается
самой низкой, а в положении 5 она
наивысшая.
СОВЕТЫ ПО СМЕШИВАНИЮ
СМЕШИВАНИЕ
Во избежание разбрызгивания
взбивалки или спиральные венчики
для замешивания теста необходимо
помещать в ингредиенты до
включения устройства.
Начинайте взбивание или
смешивание на низкой скорости.
Для получения информации о
выборе скорости см. инструкции
в рецептах. Во время смешивания
можно постепенно добавлять
ингредиенты.
При необходимости миксер можно
выключить, чтобы снять пищу со
стенок и дна чаши пластиковой
лопаткой.
По завершении смешивания
переведите регулятор в положение 0
Скорость
Описание
1-2
Скорость, на которой
удобно начинать
взбивание большого
объема пищи или сухих
продуктов, например
муки, масла и картофеля.
Оптимальная скорость для
смешивания жидких
ингредиентов, идущих на
соусы для салатов.
Замешивание теста для
тортов, печенья и хлебцев.
Смешивание масла и
сахара, взбивание массы
для приготовления
печенья, а также
десертов. Взбивание
картофеля, а также
крема. Взбивание яиц,
готовой глазури,
жидких смесей и т. д.
3
4
5
18
СНЯТИЕ ВЗБИВАЛОК И
СПИРАЛЬНЫХ ВЕНЧИКОВ ДЛЯ
ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА
Отключите миксер от сети,
переведите регулятор скорости
в положение 0 (выключено).
Соскребите остатки смеси
пластиковой лопаткой. Возьмите
взбивалку или спиральный
венчик для замешивания теста
за основание и нажмите кнопку
отсоединения. После этого
взбивалку или спиральный венчик
можно будет без труда снять.
устройства выполнялось лицом,
не уполномоченным на это
должным образом.
ИМПОРТЕР
Группа Adexi
Компания Adexi не несет
ответственности за возможные
опечатки.
ЧИСТКА
Перед чисткой устройство следует
обязательно отключать.
Взбивалки и спиральные венчики
для замешивания следует мыть
вручную теплой мыльной водой или
помещать в посудомоечную машину.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Корпус
запрещается погружать в воду.
Корпус следует очищать куском
мягкой влажной ткани. Не
пользуйтесь чистящими жидкостями
или порошками.
ГАРАНТИЯ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ
• Если не соблюдались
вышеуказанные инструкции.
• Если обращение с устройством
осуществлялось ненадлежащим
образом, оно было повреждено
вследствие применения силы
или каким-либо иным образом.
• Если неисправности или
неполадки были вызваны сбоями
в электросети.
• Если ремонт, модификация
или любое другое изменение
19
Download PDF

advertising