Philips PFL4308 User manual

Philips PFL4308 User manual
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL4308
PFL3108
PFL3008
FI Käyttöopas
Sisällys
1
2
3
4
5
FI
Tärkeää
3
Turvallisuus
Hoitaminen
Legal
Kestävyys
Ohje ja tuki
3
5
6
8
9
Television käyttäminen
10
Television säätimet
Television katseleminen
Ohjelmaoppaan tarkastelu
3D-toisto
Multimediatiedostojen toistaminen
10
12
16
16
18
Lisätietoja television
käyttämisestä
21
Pause TV
TV-ohjelmien tallentaminen
Pelien pelaaminen
Teksti-TV:n käyttö
Lukitusten ja ajastimien
määrittäminen
21
22
25
26
TV-asetusten muokkaaminen
29
Kuva ja äänet
Kanavat
Satelliittiasetukset
Kieliasetukset
Erityisryhmäasetukset
Muut asetukset
Ohjelmiston päivittäminen
Kaikkien asetusten nollaus
29
31
34
35
36
37
37
38
Television liittäminen
39
Yleistä kaapeleista
Antennin liittäminen
Laitteiden liittäminen
Muiden laitteiden liittäminen
Ohjelmien katsominen liitetyistä
laitteista
EasyLink-laitteiden määritys
CA-moduulin liittäminen
39
40
40
46
2
27
48
48
51
6
7
8
Vianmääritys
52
Yleisluonteiset ongelmat
Kanavaongelmat
Kuvaongelmat
Ä äniongelmat
Yhteysongelmat
Yhteyden ottaminen Philipsiin
52
53
53
54
55
55
Teknisiä tietoja
56
Virta ja vastaanotto
Näyttö ja ääni
Näytön erottelukyky
Multimedia
Liitännät
Ohjeen versio
56
56
56
57
59
59
Hakemisto
60
Turvallisuus
Turvallisuusohjeet
Perehdy kaikkiin ohjeisiin ennen kuin alat
käyttää TV:tä. Takuu ei ole voimassa, jos vika
johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.
Sähköiskun tai tulipalon vaara!

Ä lä altista TV:tä sateelle tai vedelle. Ä lä
aseta nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita TV:n lähelle. Jos nesteitä
kaatuu TV:n päälle tai sisään, irrota TV
heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys
Philipsin asiakastukeen, jotta TV
tarkastetaan ennen käyttöä.

Ä lä aseta TV:tä avotulen tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai suoraan
auringonvaloon. Tulipalon leviämisen
estämiseksi pidä kynttilät tai muut
palavat materiaalit aina poissa TV:n,
kaukosäätimen ja paristojen
läheisyydestä.



Ä lä koskaan aseta esineitä
ilmastointiaukkoihin tai muihin TV:n
aukkoihin.
Ä lä koskaan jätä kaukosäädintä tai
paristoja alttiiksi sateelle, vedelle tai
kuumuudelle.
Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa.
Varmista, että pistoke on asetettu
kunnolla pistorasiaan. Löystyneet
pistokkeet voivat aiheuttaa kipinöintiä
tai tulipalon.

Kun TV:tä käännetään, varmista, että
virtajohtoon ei kohdistu rasitusta.
Virtajohdon rasittaminen voi löysentää
liitäntöjä ja aiheuttaa kipinöitä.

Irrota TV verkkovirrasta irrottamalla
TV:n virtapistoke. Irrota virtajohto aina
vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
Varmista, että pistoke, johto ja
pistorasia ovat aina helppopääsyisiä.
Television vaurioitumisen vaara!

Yli 25 kiloa (55 naulaa) painavan
television nostaminen ja kantaminen
vaatii kaksi ihmistä.

Kun asennat television jalustalle, käytä
vain mukana toimitettua jalustaa. Kiinnitä
jalusta hyvin televisioon. Aseta televisio
tasaiselle alustalle, joka kestää television
ja jalustan painon.

Kun asennat television seinälle, käytä
vain sellaista seinätelinettä, joka kestää
television painon. Kiinnitä seinäteline
seinään, joka kestää television ja
telineen painon. TP Vision Netherlands
B.V. ei vastaa virheellisestä
seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena
tapahtuu onnettomuus tai vahinko.

Jos siirrät television säilytykseen, irrota
jalusta televisiosta. Ä lä koskaan aseta
televisiota selälleen jalusta kiinnitettynä.

Ennen kuin liität television pistorasiaan,
varmista, että virran jännite vastaa
television takaseinään painettua arvoa.
Ä lä liitä televisiota pistorasiaan, jos
jännite ei ole sama.

Jotkin tämän tuotteen osat on voitu
valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen
ja vahingot käsittelemällä tuotetta
varovasti.
FI
3
Suomi
1 Tärkeää
Lasten loukkaantumisen vaara!
Voit estää TV:n kaatumisen ja lasten
loukkaantumisen noudattamalla seuraavia
ohjeita:

Ä lä koskaan aseta TV:tä tasolle, jonka
päällä on liina tai muuta materiaalia, joka
voidaan vetää pois.

Varmista, että mikään TV:n osa ei ole
tason reunan ulkopuolella.

Ä lä koskaan aseta TV:tä korkeiden
huonekalujen (kuten kirjahyllyn) päälle
kiinnittämättä sekä huonekalua että
TV:tä seinään tai sopivaan tukeen.

Kerro lapsille vaaroista, joita saattaa
aiheutua, jos he kiipeävät huonekalujen
päälle ulottuakseen televisioon.
Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

Tuote tai kaukosäädin voi sisältää
pienen pariston, jonka voi vahingossa
niellä. Pidä paristot aina poissa lasten
ulottuvilta!
Ylikuumenemisen vaara!

Ä lä koskaan asenna TV:tä ahtaaseen
tilaan. Jätä TV:n ympärille vähintään 10
cm (4 tuumaa) tilaa, jotta ilma pääsee
kiertämään. Varmista, että verhot tai
muut esineet eivät peitä TV:n
ilmastointiaukkoja.
Loukkaantumisen, tulipalon tai virtajohdon
vaurioitumisen vaara!

Ä lä koskaan aseta TV:tä tai muita
esineitä virtajohdon päälle.

Irrota TV pistorasiasta ja antennista
ukonilman ajaksi. Ä lä kosketa ukonilman
aikana mitään TV:n osaa, virtajohtoa tai
antennikaapelia.
Kuulovaurion vaara!

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla
äänenvoimakkuuksilla tai pitkiä aikoja.
Alhaiset lämpötilat

Jos televisiota kuljetetaan alle 5 °C:n (41
°F) lämpötilassa, pura televisio
pakkauksestaan ja odota, kunnes
laitteen lämpötila on sama kuin
huoneen lämpötila, ennen kuin liität
television verkkovirtaan.
FI
4
3D-terveysvaroitus
Tämä on tarkoitettu vain 3D-televisioille.

Jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on ollut
epileptisiä tai valonarkuuteen liittyviä
kohtauksia, puhu lääkärin kanssa, ennen
kuin altistut vilkkuville valonlähteille,
nopeille kuvasarjoille tai 3D-kuvalle.

Jos haluat välttää epämukavaa oloa,
kuten huimausta, päänsärkyä tai
poissaolevuutta, älä katso 3D-kuvaa
pitkään yhtäjaksoisesti. Jos tunnet
huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan
katselu äläkä aloita heti mitään
mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten
ajaminen autolla), ennen kuin oireet
loppuvat. Jos oireet jatkuvat, puhu
lääkärin kanssa, ennen kuin jatkat
3D-kuvan katselua.

Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan
3D-katselun aikana ja varmistettava, että
he eivät kärsi edellä mainituista oireista.
3D-kuvan katselemista ei suositella alle
6-vuotiaille lapsille, koska heidän
näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

Ä lä käytä 3D-laseja muuhun
tarkoitukseen kuin 3D-kuvan katseluun
tästä televisiosta.

Kun katselet 3D-sisältöä aktiivisilla
3D-laseilla loisteputki- tai
LED-valaistuksessa, voit huomata
valojen välkkyvän. Jos välkkymistä
ilmenee, sammuta valot.

Kuvaruutu





TV:n näytön vaurioitumisen vaara! Ä lä
kosketa, työnnä, hankaa tai iske näyttöä
millään esineellä.
Irrota television verkkojohto ennen
puhdistusta.
Puhdista televisio ja runko varovasti
pehmeällä ja kostealla liinalla. Ä lä käytä
alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita
tai muita aineita TV:n puhdistamiseen.
Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman
nopeasti, jotta kuvaruutu ei vahingoitu
eivätkä värit haalene.
Vältä liikkumattomia kuvia.
Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan
kuvia, jotka jäävät pitkäksi aikaa näkyviin.
Liikkumattomia kuvia ovat näyttövalikot,
mustat palkit, kellonaikanäytöt jne. Jos
käytät liikkumattomia kuvia, vähennä
näytön kontrastia ja kirkkautta, jotta
näyttö ei vahingoitu.
3D-lasit
Nämä ohjeet on tarkoitettu televisioille,
joiden mukana on toimitettu 3D-lasit.
Hoida laseja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Puhdista linssit puhtaalla ja pehmeällä
liinalla (mikrokuitu- tai puuvillaliinalla),
jotta ne eivät naarmuunnu. Ä lä koskaan
suihkuta puhdistusainetta suoraan
3D-laseihin. Voit käyttää useimpien
tunnettujen aurinkolasilinssien
valmistajien valmiiksi kostutettuja
puhdistusliinoja.

Ä lä altista 3D-laseja suoralle
auringonvalolle, lämmölle, tulelle tai
vedelle. Tämä voi johtaa tuotteen
toimintahäiriöihin tai tulipaloon.

Ä lä pudota 3D-laseja, taivuta niitä tai
paina niiden linssejä voimakkaasti.

Ä lä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä,
vahaa, bentseeniä, ohennetta,
hyttyskarkotetta tai liukastusainetta
sisältäviä puhdistuskemikaaleja. Tällaisten
kemikaalien käyttö voi aiheuttaa
värjääntymistä tai halkeilua.
TUKEHTUMISVAARA: Säilytä tätä
tuotetta aina poissa alle 3-vuotiaiden
lasten ulottuvilta! Tuotteessa on pieniä
osia, jotka voidaan niellä.
Vinkkejä television sijoittamiseen



Sijoita televisio paikkaan, jossa
kuvaruutuun ei kohdistu suoraa valoa.
Ihanteellinen television katseluetäisyys
on kuvaruudun halkaisija kerrottuna
kolmella. Jos ruudun halkaisija on
esimerkiksi 81 cm / 32 tuumaa,
ihanteellinen katseluetäisyys on ~2,5 m
/ ~92 tuumaa kuvaruudusta.
Silmien pitäisi olla istuttaessa samalla
tasolla kuvaruudun keskikohdan kanssa.
TV:n sijoittelu
Takaat television parhaan mahdollisen
äänentoiston valitsemalla ääniasetukset sen
sijoitustavan mukaisesti (jalusta tai
seinäteline).
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse [TV-asetukset] > [Yleisasetukset]
> [TV:n sijoittelu].
4. Valitse [TV:n jalustalla] tai [Seinäasennus]
ja paina sitten OK.
Television lukitseminen.
Television jalustassa on paikka
Kensington-lukolle. Jos haluat turvata
televisiosi, voit ostaa Kensingtonin
varkaudenestolukon (myytävänä erikseen).
FI
5
Suomi
Hoitaminen
Legal
Huomautus
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Kaikki
oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips
Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa
omaisuutta. TP Vision Netherlands B.V.
pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska
tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia
varusteita vastaavasti.
Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä
järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. Jos
tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja tai
toimintoja käytetään johonkin muuhun kuin
tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden
kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on
pyydettävä vahvistus. TP Vision Netherlands
B.V. takaa, että itse materiaali ei riko mitään
yhdysvaltalaista patenttia. Mihinkään muuhun
nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei
viitata.
TP Vision Netherlands B.V. ei vastaa
asiakirjan sisältöön liittyvistä virheistä tai
asiakirjan sisällöstä johtuvista ongelmista.
Philipsille ilmoitetuista virheistä ilmoitetaan ja
ne julkaistaan Philipsin tukisivustossa
mahdollisimman pian.
Takuuehdot

Loukkaantumisen, television
vaurioitumisen tai takuun
mitätöitymisen vaara! Ä lä koskaan yritä
korjata televisiota itse.

Käytä televisiota ja lisälaitteita vain
valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Television takaseinään painettu
varoitusmerkki varoittaa sähköiskun
vaarasta. Ä lä irrota television koteloa.
Huolto- ja korjausasioissa ota aina
yhteys Philipsin asiakaspalveluun.

Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa
minkä tahansa tässä käyttöoppaassa
kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia
säätöjä tai asennuksia, joiden
suorittamista ei suositella tai hyväksytä
käyttöoppaassa.
FI
6
Kuvapisteiden ominaisuudet
Tässä LCD/LED-tuotteessa on suuri määrä
värillisiä kuvapisteitä. Vaikka tehollisten
kuvapisteiden osuus on vähintään 99,999 %,
mustia pisteitä tai kirkkaita valopisteitä
(punaisia, vihreitä tai sinisiä) voi näkyä
jatkuvasti näytössä. Tämä johtuu näytön
rakenteesta (joka noudattaa alan yleisiä
standardeja), eikä kyseessä ole toimintahäiriö.
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC
(pienjännite), 2004/108/EC (EMC) ja
2011/65/EU (ROHS) oleellisten vaatimusten
ja muiden ehtojen mukainen.
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus
TP Vision Netherlands B.V. valmistaa ja myy
kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja
vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja,
kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset
laitteet.
Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on
varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin
sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä
vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana
voimassa olevia sähkömagneettista
yhteensopivuutta (EMF) koskevia
standardeja.
Philips on sitoutunut kehittämään,
tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista
ei ole haittaa terveydelle. TP Vision
vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään
oikein asianmukaisessa käytössä, niiden
käyttö on nykyisten tutkimustulosten
perusteella turvallista.
Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten
EMF- ja turvallisuusstandardien
kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan
standardien kehitystä ja soveltamaan näitä
tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.
Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin
lisenssin perusteella lisensoidun ohjelmiston.
Lähdemaininnat ja lisenssien tekstit löydät
tuotteessa olevasta sähköisestä
käyttöoppaasta. TP Vision Netherlands B.V.
lupaa täten toimittaa pyydettäessä kopion
tässä tuotteessa käytettyjen
tekijänoikeussuojattujen avoimen
lähdekoodin ohjelmistopakettien täydellisestä
lähdekoodista, mikäli tämä mahdollisuus
mainitaan vastaavassa
käyttöoikeussopimuksessa.
Etu on voimassa kolmen vuoden ajan
tuotteen ostopäivästä alkaen kaikille näiden
tietojen vastaanottajille. Lähdekoodin saat
lähettämällä tuotenumeron sisältävän
pyynnön englanniksi seuraavaan
osoitteeseen:
”Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands”.
Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Windows Media on Microsoft Corporationin
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Dolby Laboratories on antanut luvan
valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Kensington ja Micro Saver ovat ACCO
World Corporationin Yhdysvalloissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja rekisteröinti
on suoritettu tai hakemuksia käsitellään
muissa maissa eri puolilla maailmaa.
Käytetään yhtä tai useampaa Yhdysvaltain
patenttia: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710;
7 519 274.
DivX® , DivX Certified® ja niihin liittyvät logot
ovat Rovi Corporationin tavaramerkkejä,
joihin on käyttölupa.
TIETOJA DIVX-VIDEO:STA: DivX® on Rovi
Corporationin tytäryhtiön DivX, LLC:n
kehittämä. Tämä on virallinen DivX
Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota.
Osoitteessa divx.com on lisätietoja, ja sieltä
saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa
tiedostot DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA:
Tämä DivX Certified® -laite on
rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja
DivX VOD (Video-on-demand) -elokuvia.
Voit hankkia rekisteröintikoodin laitteen
asetusvalikon DivX VOD -osassa.
Osoitteessa vod.divx.com on lisätietoja
rekisteröinnistä.
Kaikki muut rekisteröidyt tai
rekisteröimättömät tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
Termit HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface sekä HDMI Logo ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
FI
7
Suomi
Avoin lähdekoodi
Kestävyys
Energiatehokkuus
Tämä televisio on suunniteltu energiaa
säästäväksi. Kun haluat käyttää näitä
toimintoja, valitse kaukosäätimessä Vihreä
painike.

Energiaa säästävät kuva-asetukset: Voit
käyttää erilaisia energiaa säästäviä
kuva-asetuksia samaan aikaan. Valitse
television katselun aikana Vihreä painike
ja valitse [Energ.säästö]. Valitse sitten
kuva-asetukseksi [Energ.säästö].

Näyttö pois: Voit sammuttaa näytön,
jos haluat vain kuunnella television
ääniraitaa. Muut toiminnot toimivat
normaalisti. Valitse television katselun
aikana Vihreä painike ja valitse [Näyttö
pois].

Valoanturi: Kun ympäristön valo
himmenee, sisäinen valaisuustunnistin
himmentää televisioruudun kirkkautta.
Jos haluat ottaa anturin käyttöön, paina
TV:tä katsellessasi Vihreä
painike-painiketta ja valitse sitten
[Valoanturi].

Matala virrankulutus valmiustilassa:
kehittynyt mikropiiristö laskee television
virrankulutuksen erittäin matalalle
tasolle valmiustilan toimivuudesta
tinkimättä.

Automaattinen sammutus: Säästä
energiaa katkaisemalla television virta
automaattisesti, kun se on
käyttämättömänä. Valitse television
katselun aikana Vihreä painike ja valitse
[Autom. sammutus]. Valitse sitten
ajanjakso, jonka jälkeen TV
sammutetaan.

Sammuta käyttämättömät laitteet:
Sammuta liitetyt EasyLink HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control)
-yhteensopivat laitteet, joita ei käytetä.
Valitse television katselun aikana Vihreä
painike ja valitse [Passiiviset laitteet ei
käytössä].
FI
8

Virranhallinta: Kehittynyt virranhallinta
auttaa säästämään television kuluttamaa
energiaa. Voit katsoa, miten valitsemasi
asetukset vaikuttavat television
suhteelliseen virrankulutukseen,
painamalla -painiketta ja valitsemalla
[Asetukset] > [Katso esittelyt] >
[Active Control -esittely].
Kierrätys
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu
paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä
hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden
mukana. Tuotteen asianmukainen
hävittäminen auttaa vähentämään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Ohje ja tuki
Suomi
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n
direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet
oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Ohjeen käyttäminen
Voit siirtyä näytön [Ohje]-valikkoon
painamalla Sininen painike-painiketta.
Voit poistua [Ohje]-valikosta painamalla
-painiketta.
Philipsin verkkosivuilla käyminen
Jos et löydä etsimääsi näytössä näkyvästä
[Ohje]-toiminnosta, käy
tukiverkkosivuillamme osoitteessa
www.philips.com/support.
Energiamerkintä
EU:n energiamerkintä ilmaisee tuotteen
energiatehokkuusluokan. Mitä vihreämpi
tuotteen energiatehokkuusluokka on, sitä
vähemmän se kuluttaa energiaa.
Merkinnästä näet energiatehokkuusluokan,
tuotteen keskimääräisen virrankulutuksen
sekä vuoden keskimääräisen
energiankulutuksen. Tuotteen
virrankulutusarvot löytyvät myös Philipsin
verkkosivuilta osoitteesta
www.philips.com/TV.
Philipsin tukiverkkosivuilla voit myös

lukea vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin

ladata tämän oppaan tulostettavassa
PDF-muodossa

lähettää meille kysymyksiä

jutella verkossa Philipsin kuluttajatuen
kanssa (käytettävissä vain tietyissä
maissa).
Philipsin liitäntäoppaan käyttäminen
Helppokäyttöisestä liitäntäoppaasta saat
ohjeet televisiosi liittämiseen muihin laitteisiin.
Käy osoitteessa
http://www.connectivityguide.philips.com.
TV-keskustelufoorumin lukeminen
Joku Philips TV -käyttäjä saattaa olla jo
vastannut kysymykseesi. Käy osoitteessa
www.supportforum.philips.com.
Yhteyden ottaminen Philipsiin
Voit halutessasi pyytää tukea maasi
Philips-kuluttajatuesta. Puhelinnumero löytyy
tuotteen mukana tulleesta lehtisestä sekä
verkosta osoitteesta
www.philips.com/support.
Ennen kuin otat yhteyden Philipsiin, kirjoita
televisiosi malli- ja sarjanumero ylös.
Numerot löytyvät television takaosasta tai
tuotepakkauksesta.
FI
9
2 Television
käyttäminen
Tunnistimet ja merkkivalot
Television säätimet
Sivupainikkeet
PFL4xx8-mallit
1. Kaukosäätimen tunnistin
Osoita kaukosäätimellä tunnistimeen.
Varmista, ettei kaukosäätimen ja TV:n välissä
ei ole mitään esteitä.
1. (Valmiustila): käynnistä tai sammuta
televisio.
2. CH +/-: siirry seuraavaan tai edelliseen
kanavaan.
3.
(SOURCE): katso liitettyä laitetta.
4.
+/- (Ä änenvoimakkuus): suurenna tai
pienennä äänenvoimakkuutta.
PFL3xx8-mallit
1. Kaukosäätimen tunnistin
Osoita kaukosäätimellä tunnistimeen.
Varmista, ettei kaukosäätimen ja TV:n välissä
ei ole mitään esteitä.
FI
10
Suomi
Kaukosäädin
1. (Valmiustila): käynnistä televisio tai
aseta se valmiustilaan.
2. Toistopainikkeet: hallitse
multimediatiedostojen toistoa.
3.
SOURCE: katso liitettyä laitetta.
4. GUIDE: tuo ohjelmaopas näkyviin.
5.
TV: katso televisiota.
6.
(Koti): avaa aloitusvalikko.
7. OK: Vahvista annetut tiedot tai valinta.
8.
(Navigointipainikkeet): liiku
valikoissa ja valitse kohteita.
13.
(Takapaneeli): palaa edelliseen
valikkosivuun tai poistu television
toiminnosta.
14. CH +/-: vaihda kanavaa.
15. + / - (Ä änenvoimakkuus): säädä
äänenvoimakkuutta.
16.
(Mykistys): mykistä äänet tai palauta
ne.
17. Väripainikkeet: Valitse tehtävät tai
asetukset.
Painikkeet toimivat palveluntarjoajan
tarjoamien palvelujen mukaisesti.
18. SUBTITLE: Kytke tekstitys päälle tai pois
päältä.
19. 0-9 (Numeropainikkeet): valitse
TV-kanavia tai kirjoita tekstiä.
20. TEXT: Valitse televisiokanavat tai syötä
tekstiä.
9.
LIST: avaa television kanavaluettelo.
10.
FORMAT: vaihda kuvasuhdetta
lähteeseen sopivaksi.
11.
INFO: näytä nykyisen toiminnan
tiedot.
12. OPTIONS: selaa käytettävissä olevia
asetuksia sekä kuva- ja äänivalikoita.
FI
11
EasyLink-ohjaimet
Jos liität televisioosi
HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita, kuten
Blu-ray-soittimen tai kotiteatterin, voit hallita
niitä samanaikaisesti yhdellä kaukosäätimellä.
Sinun tarvitsee vain ottaa EasyLink käyttöön
liittämisen jälkeen.
Saat lisätietoja Easylinkistä kohdasta
Television liittäminen > Easylink-laitteiden
määritys > Laitteiden ohjaaminen (Sivu 49).
Television katseleminen
Television käynnistäminen tai
sammuttaminen
Kuvaruutukaukosäädin
Voit hallita myös muita liitettyjä
HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita muilla
kuvaruutukaukosäätimen painikkeilla.
Varmista, että EasyLink on käytössä yhteyden
muodostamisen jälkeen. Saat lisätietoja
Easylinkistä kohdasta Television liittäminen >
Easylink-laitteiden määritys > Laitteiden
ohjaaminen (Sivu 49).
Kuvaruutukaukosäätimen käyttö
1. Kun katsot liitettyä laitetta, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Näytä kauko-ohjain] ja paina
OK-painiketta.
3. Valitse näyttöpainike ja paina sitten OK.
Virran kytkeminen televisioon

Kytke TV verkkovirtaan ja kytke päävirta
päälle.

Jos television virtaa ei ole kytketty
päälle, valmiustilan merkkivalo palaa
edelleen. Paina television -painiketta.

Jos valmiustilan merkkivalo palaa, paina
kaukosäätimestä .
Huomautus: televisio reagoi tähän pienen
viiveen jälkeen.
Vinkki: jos kaukosäädin ei ole käsillä ja haluat
käynnistää television valmiustilasta, paina mitä
tahansa television painiketta.
Television kytkeminen valmiustilaan
Paina kaukosäätimessä.
Television valmiustilan merkkivalo muuttuu
punaiseksi.
Television sammuttaminen
Paina television -painiketta.
Television valmiustilan merkkivalo sammuu.
Huomautus: Vaikka televisiosi kuluttaa
valmiustilassa tai sammutettuna hyvin vähän
energiaa, käyttää se kuitenkin hiukan
energiaa. Jos et käytä televisiota pitkään
aikaan, irrota televisiosi virtapistoke
pistorasiasta.
Automaattinen sammuttaminen
Voit säästää sähköä TV:n
energiansäästöasetusten avulla. Ne ovat
oletusarvoisesti käytössä. Jos et käytä
televisiota (kuten paina kaukosäätimen tai
television painiketta) neljään tuntiin, televisio
siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
FI
12
Televisiokanavien vaihtaminen
Suomi
Automaattisen sammuttamisen poistaminen
käytöstä
1. Paina television katselun aikana
kaukosäätimen Vihreä painike -painiketta.
2. Valitse [Autom. sammutus] ja paina
OK-painiketta.
3. Valitse [Pois] ja paina OK-painiketta.
Television äänenvoimakkuuden
säätäminen


Paina CH +/- -painiketta
kaukosäätimestä tai televisiosta.
Paina kaukosäätimen
Numeropainikkeet-painiketta ja anna
sitten kanavanumero.
Suosikkikanavien hallinta
Television äänenvoimakkuuden lisääminen
tai vähentäminen

Paina + / - kaukosäätimessä.

Paina television
+/--painiketta.
Television äänten mykistäminen tai
palauttaminen

Voit mykistää äänen painamalla
-painiketta kaukosäätimestä.

Voit palauttaa äänet painamalla
-painiketta uudelleen.
Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden
säätäminen
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Ä äni] > [Kuulokevoim.] ja paina sitten OK.
3. Valitse taso.
Voit katsoa kaikkia kanavia tai vain
suosikkikanavaluetteloa.
Luo suosikkikanavaluettelo
1. Paina
LIST-painiketta.
Kanavaluettelo avautuu.
2. Valitse kanava, jonka haluat lisätä suosikiksi,
ja paina sitten OPTIONS.
3. Valitse [Lisää tai poista suosikkeja] ja
paina sitten OK.
Valittu kanava on merkitty tähtimerkillä (*).
Poista kanava suosikeista valitsemalla [Lisää
tai poista suosikkeja] ja painamalla
OK-painiketta.
Suosikkikanavaluettelon tarkastelu
1. Paina
LIST ja paina sitten
OPTIONS.
2. Voit tuoda suosikkikanavaluettelosi
näkyviin valitsemalla [Luettelo] > [Suosikit].
3. Vahvista painamalla OK-painiketta.
FI
13
Manage channel lists
Kun kanavat on asennettu, voit

suodattaa kanavia

vaihtaa antenni- ja kaapelikanavien välillä

vaihtaa kanavien nimiä

vaihtaa kanavien järjestystä.

lukita kanavia.

kuunnella digitaalista radiota.
Kanavien suodattaminen
1. Kun katsot televisiota, paina
LIST-painiketta.
2. Paina OPTIONS-painiketta ja valitse
sitten [Suodatin].
3. Valitse jokin asetus ja paina sitten OK.

[Digit.+analog.]: näyttää kaikki
kanavaluettelon kanavat.

[Digitaaliset TV-kanavat]: näyttää vain
digitaaliset kanavat.

[Analogiset kanavat]: näyttää vain
analogiset kanavat.

[Rajoitukseton/suojattu]: näyttää kaikki
kanavaluettelon kanavat.

[Salatut kanavat]: näyttää vain salatut
kanavat.

[Ilmaiskanavat]: näyttää vain ilmaiset
kanavat.
Huomautus: suodatusasetukset saattavat
vaihdella lähettäjän mukaan.
Antenni- ja kaapelikanavien välillä
vaihtaminen
Voit vaihtaa käyttöön antenni- tai
kaapelikanavat katsellessasi televisiota.
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
> [Kanavien asennus] > [Antenniliitäntä].
3. Jos haluat katsoa antennikanavia, valitse
[Antenni (DVB-T)]. Jos taas haluat katsoa
kaapelikanavia, paina [Kaapeli (DVB-C)]OK.
Kanavien nimen vaihtaminen
Kun valitset kanavan, näet sen nimen. Voit
muokata tätä nimeä.
1. Kun katsot televisiota, paina
LIST.
Kanavaluettelo avautuu.
2. Valitse kanava, jonka nimen haluat vaihtaa,
ja valitse sitten OPTIONS.
FI
14
3. Valitse [Nimeä uudelleen] ja paina sitten
OK.
Kuvaruutunäppäimistö tulee näkyviin.
4. Valitse merkit yksitellen
Navigointipainikkeet -painikkeilla ja paina
OK-painiketta.
5. Kun olet valmis, valitse [Valmis] ja vahvista
toiminto valitsemalla OK.
Kanavien järjestyksen muuttaminen
Kun kanavat on asennettu, voit asettaa ne
haluamaasi järjestykseen.
1. Kun katsot televisiota, paina
LIST.
Kanavaluettelo avautuu.
2. Paina OPTIONS-painiketta.
3. Valitse [Järjestä uud.] ja paina
OK-painiketta.
4. Valitse kanava, jonka järjestystä haluat
muuttaa, ja paina OK-painiketta.
5. Siirrä korostettuna näkyvä kanava toiseen
paikkaan Navigointipainikkeet -painikkeilla ja
paina sitten OK.
6. Kun olet valmis, paina OPTIONS.
7. Valitse [Poistu uudelleenjärjestelystä] ja
paina OK-painiketta.
Kanavan lukitseminen
Voit estää kanavan luvattoman käytön
lukitsemalla sen.
1. Kun katsot televisiota, paina
LIST.
Kanavaluettelo avautuu.
2. Valitse lukittava kanava ja paina sitten
OPTIONS.
3. Valitse [Lukitse kanava] ja paina sitten
OK.
4. Anna PIN-koodi, jos sitä pyydetään.
Kanavan kohdalla kanavaluettelossa näytetään
lukkokuvake.
Vinkki: jos haluat katsoa lukittua kanavaa,
anna PIN-koodi pyydettäessä.
Digitaalisen radion kuunteleminen
Jos käytettävissäsi on digitaalisia radiokanavia,
voit kuunnella niitä. Ne asennetaan
automaattisesti, kun asennat televisiokanavat.
1. Kun katsot televisiota, paina
LIST.
Kanavaluettelo näytetään.
2. Paina OPTIONS-painiketta.
3. Valitse [Suodatin] > [Radio] ja paina
OK-painiketta.
4. Valitse radiokanava ja paina OK-painiketta.
Jos haluat katsoa liitettyä laitetta, liitä
haluamasi laite ensin televisioon. Saat
lisätietoja kohdasta Television liittäminen >
Laitteiden liittäminen (Sivu 40).
Lähdelaitteen valinta
1. Paina
SOURCE-painiketta.
2. Valitse laite ja paina sitten OK.
Laitteen valinta Koti-valikosta
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Lähde] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse laite ja paina sitten OK.
Jos haluat lisätä laitteita tai hallita liitettyjä
laitteita, katso lisätietoja kohdasta Television
liittäminen > Ohjelmien katsominen
liitetyistä laitteista > Laiteasetusten
muokkaaminen (Sivu 48).
Valmiiden kuva- ja ääniasetusten
käyttäminen
Televisioosi on määritetty valmiiksi tiettyjä
kuva- ja ääniasetuksia. Voit käyttää
esiasetuksia tai mukauttaa ne haluamiksesi.
Kuva-asetusten valitseminen
1. Kun katsot televisiota, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [Kuvatyyli] ja
paina OK-painiketta.
3. Valitse jokin asetus ja paina OK.

[Oma]: ota muokkaamasi
kuva-asetukset käyttöön.

[Eloisa]: täyteläiset ja dynaamiset
asetukset, erinomaiset päivällä
katseluun.

[Luonnollinen]: luonnolliset
kuva-asetukset.

[Vakio]: useimpiin ympäristöihin ja
katselutyyppeihin sopivat
oletusasetukset.

[Elokuva]: ihanteelliset asetukset
elokuvien katseluun.

[Valokuva]: ihanteelliset asetukset
valokuville.

[Energ.säästö]: asetukset, jotka
säästävät eniten virtaa.
Kuva-asetusten valitseminen
1. Kun katsot televisiota, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [Ä änityyli] ja
paina OK-painiketta.
3. Valitse jokin asetus ja paina OK.

[Oma]: ota muokkaamasi ääniasetukset
käyttöön.

[Alkuperäinen]: useimpiin ympäristöihin
ja äänityyppeihin sopivat
oletusasetukset.

[Elokuva]: ihanteelliset asetukset
elokuvien katseluun.

[Musiikki]: nämä asetukset sopivat
musiikin kuunteluun.

[Peli]: ihanteelliset asetukset
pelaamiseen.

[Uutiset]: puheelle, kuten uutisille,
sopivat asetukset.
Kuvasuhteen muuttaminen
Voit vaihtaa kuvasuhteen videolähteeseen
sopivaksi.
1. Paina
FORMAT-painiketta.
2. Valitse kuvasuhde ja paina sitten
OK-painiketta.
Käytettävissä olevat kuvasuhteet riippuvat
kuvalähteestä:

[Automaattinen täyttö]: Säädä kuva
automaattisesti kuvaruudun kokoiseksi
(tekstitys jää näkyviin). Asetusta
käytettäessä kuva vääristyy
mahdollisimman vähän (ei HD- eikä
tietokonekuvalle).

[Automaattinen zoomaus]: Suurenna
kuva automaattisesti kuvaruudun
kokoiseksi Asetusta käytettäessä kuva
vääristyy mahdollisimman vähän (ei HDeikä tietokonekuvalle).

[Superzoomaus]: Poista mustat palkit
4:3-kuvan sivuilta. Ei suositella HD- eikä
tietokonekuvalle.

[Movie expand 16:9]: Skaalaa
4:3-muoto 16:9-muotoon. Ei suositella
HD- eikä tietokonekuvalle.

[Laajakuva]: näyttää laajakuvamuodon
venyttämättä. Ei suositella HD- eikä
tietokonekuvalle.
FI
15
Suomi
Ohjelmien katsominen liitetyistä
laitteista


[Ei skaalattu]: näytä tietokoneen kuva
mahdollisimman tarkasti. Tämä on
käytettävissä vain, kun tietokonetila on
valittu kuvavalikossa.
[4:3]: Näytä perinteisen
4:3-kuvasuhteen mukaisena.
Ohjelmaoppaan tarkastelu
Toiminta
Voit tarkastella digitaalisten kanavien
ohjelma-aikatauluja ja ohjelmien tietoja
lähettäjien tarjoamien ohjelmaoppaiden
avulla. Ohjelmaoppaiden saatavuus riippuu
lähettäjästä.
Et voi tarkastella kanavan ohjelmaoppaan
tietoja, jos

kanavan ikärajoitus on sellainen, että
kanava on estetty TV:ssä

kanava on lukittu.
Lähettäjä
Lähettäjän ohjelmaoppaan valinta
Tarkista seuraavat asetukset ennen
ohjelmaoppaan käyttämistä:
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [TV-opas].
3. Valitse [Lähettäjältä] ja paina sittenOK.
Lähettäjän ohjelmaoppaan käyttö
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [TV-opas] ja paina OK-painiketta.
3. Jos katsot ohjelmaopasta ensimmäistä
kertaa, noudata näytön ohjeita, kun sinua
pyydetään päivittämään opas.
Lähettäjän ohjelmaoppaan mukautus
Voit mukauttaa näytettäviä tietoja siten, että

saat muistutuksen ohjelman alkamisesta

tiedoissa näytetään vain haluamasi
kanavat.

näytettävä päivä vaihdetaan.

Voit määrittää tallennuksia. Saat
lisätietoja kohdasta Lisätietoja
television käyttämisestä >
TV-ohjelmien tallentaminen >
Tallennusten määrittäminen (Sivu 23).
FI
16
Huomautus: vaihtoehdot voivat vaihdella
lähettäjän tarjoamien ohjelmatietojen
mukaan.
1. Paina ohjelmaoppaassa ollessasi
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse jokin vaihtoehto ja paina
OK-painiketta.

[TV-oppaan päivittäminen]: päivitä
ohjelmaoppaan tiedot.

[Vaihda päivä]: valitse, minkä päivän
ohjelmaopas näytetään.

[Ohjelmatyyp. muk.]: hae ohjelmia
ohjelmatyypin mukaan.

[Kaikki muistutukset]: näytä luettelo
kaikista ohjelmamuistutuksista.
3D-toisto
Vaatimukset
Tämä koskee vain PFL43x8-mallia.
Tämä televisio on 3D TV. Ennen kuin katsot
3D-ohjelmia, lue terveysvaroitus kohdasta
Tärkeää > 3D-terveysvaroitus (Sivu 4).
Jos haluat katsoa 3D-lähetyksiä tällä
televisiolla, tarvitset erikseen myytävät Philips
Active 3D -aktiivilasit (PTA508- tai
PTA518-malli).
Huomautus:

Muun merkkisten 3D-lasien käyttö
saattaa heikentää 3D-tehosteita tai
johtaa siihen, että et näe niitä ollenkaan.

Joitakin 3D-muotoja ei tueta.

Kun katselet 3D-sisältöä loisteputki- tai
ledivalovalaistuksessa, saatat nähdä
valojen välkkyvän. Jos välkkymistä
ilmenee, sammuta valot.
Parhaan 3D-kokemuksen saat noudattamalla
seuraavia ohjeita:

Istu vähintään kolme kertaa kuvaruudun
korkeuden (h) etäisyydellä televisiosta.
Ä lä istu yli 6 metrin etäisyydellä.
3D-toiston aloittaminen
3D:n automaattinen käyttöönotto
Televisio havaitsee, kun 3D-toisto on
saatavilla, ja pyytää laittamaan 3D-lasit
päähän ennen katselun aloittamista. Voit
määrittää, miten TV toimii, kun se havaitsee
3D-signaalin. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[3D] > [Siirry 3D-tilaan].
3. Valitse asetus ja paina OK-painiketta.

[Auto]: TV siirtyy 3D-tilaan
automaattisesti.

[Vain ilmoitus]: TV näyttää ensin
ilmoituksen.

[Ei koskaan]: TV ei näytä ilmoitusta.
Valitse 3D-toiston lähde
3D-levyt:
1. Toista levy 3D Blu-ray -soittimella, joka on
liitetty television HDMI-liitäntään.
2. Paina
SOURCE-painiketta ja valitse
3D Blu-ray -soitin.
3D TV -ohjelmat:
1. Valitse [TV:n katselu] ja vaihda sitten
kanavalle, joka lähettää 3D-sisältöä.
3D-tulomuodon valitseminen
Televisio havaitsee, kun 3D-toisto on
saatavilla, ja pyytää laittamaan 3D-lasit
päähän ennen katselun aloittamista. Jos
televisio ei havaitse 3D-signaalia puuttuvan
3D-signaalitunnuksen takia, se näyttää kuvat
limittäin.
Muuta limittäiset kuvat 3D-muotoon
muuttamalla 3D-kuvamuotoa.
1. Paina OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [3D-asetukset].
3. Valitse asetus ja paina OK-painiketta.



[3D - Vierekkäin]: valitse tämä, jos
televisiossa näkyvät kuvat ovat limittäin
pystysuorassa.
[3D - Ylä/ala]: valitse tämä, jos
televisiossa näkyvät kuvat ovat limittäin
vaakasuorassa.
[3D - Ylä/ala käännetty] tai [3D Vierekkäin käännetty]: valitse tämä, jos
television kuva on vääristynyt (tausta
esimerkiksi näkyy lähempänä sinua).
2D-sisällön muuntaminen 3D:ksi
Voit muuttaa 2D-ohjelman 3D-muotoon.
1. Paina OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [3D-asetukset] >
[2D - 3D-muunto].
3D-syvyyden muokkaaminen
1. Paina OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [3D-tehoste].
3. Valitse jokin asetus ja paina sitten OK.
2D-sisällön 3D:ksi muuntamisen käytöstä
poistaminen
1. Paina OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [3D-asetukset] >
[2D] ja paina OK-painiketta.
Huomautus: jos siirryt toiseen toimintoon,
muuntaminen lopetetaan.
FI
17
Suomi
Huomautus:

Voit siirtyä takaisin 2D-tilaan painamalla
OPTIONS. Valitse [Kuva ja ääni] >
[3D-asetukset] > [2D].

Jos vaihdat kanavaa tai liitettyä laitetta,
televisio siirtyy takaisin 2D-tilaan.
Multimediatiedostojen
toistaminen
Toiminta
Voit katsoa televisiossa siihen liitetyn
USB-laitteen videoita ja kuvia ja kuunnella
sen musiikkia.
Tiedostojen toistaminen USB-laitteelta
Jos olet tallentanut videoita, kuvia tai
musiikkitiedostoja
USB-massamuistilaitteeseen, voit katsella tai
kuunnella niitä televisiolla.
Varoitus:

TP Vision ei vastaa siitä, jos televisio ei
tue USB-tallennuslaitetta tai jos
laitteeseen tallennetut tiedot
vahingoittuvat tai katoavat.

Ä lä ylikuormita USB-porttia. Jos liität
USB-tallennuslaitteen, jonka
virrankulutus on yli 500 mA, varmista,
että se on liitetty omaan ulkoiseen
virtalähteeseensä.
USB-laitteen selaaminen
1. Liitä USB-laite television USB-liitäntään.
2. Paina
SOURCE, valitse [USB] ja paina
sitten OK.
3. Valitse tiedosto sisältöselaimesta ja aloita
toistaminen painamalla OK-painiketta.
4. Voit hallita toistoa painamalla
Toistopainikkeet-painiketta.
5. (valinnainen): jos haluat valita toisen
USB-laitteen, valitse TV-ruudun alareunasta
[USB-laite].
Vihjeitä:

Voit suodattaa tiedostot tyypin mukaan
valitsemalla yläpalkin.

Voit järjestää tiedostot nimen,
päivämäärän tai muun kentän mukaan
valitsemalla [Lajittele].
FI
18
Toistovaihtoehdot
Videon katseleminen
1. Valitse yläpalkista .
2. Valitse video ja paina sitten OK.
3. (valinnainen): jos haluat toistaa kaikki
kansion videot, valitse video ja valitse sitten
[Toista kaikki].

Jos haluat siirtyä seuraavaan tai
edelliseen videoon, paina CH+ tai
CH -.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina
OK-painiketta.
Jatka toistoa painamalla OK-painiketta
uudelleen.

Jos haluat siirtyä 10 sekuntia eteen- tai
taaksepäin, paina tai .

Siirry eteen- tai taaksepäin painamalla
- tai
-painiketta. Voit vaihtaa
nopeutta painamalla painiketta useita
kertoja.

Jos haluat lopettaa toiston, paina
-painiketta.
Videoasetukset
Jos haluat valita jonkin alla mainituista
videoasetuksista, paina videon toistamisen
aikana OPTIONS-painiketta ja valitse
sitten asetus painamalla OK-painiketta.

[Tekstitys]: valitse jokin käytettävissä
oleva tekstitysasetus.

[Tekst.kieli]: valitse tekstityskieli (jos
tekstityksiä on tarjolla).

[Merkistö]: valitse tekstityksen merkit.

[Audiokieli]: Ä änen kielen valitseminen.

[Toista uudell.]: Jos haluat toistaa
videota jatkuvasti, valitse [Toista
uudell.]. Jos taas haluat toistaa videon
kerran, valitse [Toista kerran].

[Mediapalvelin]: kun toistat sisältöä
mediapalvelimesta, tällä voit valita toisen
mediapalvelimen.

[Satunnaistoisto pois käytöstä] /
[Satunnaistoisto käyttöön]: ota
videoiden satunnaistoisto käyttöön tai
poista se käytöstä.

[DivX® VOD]: näytä TV:n
DivX-rekisteröintikoodi ja rekisteröinnin
poistokoodi.
Huomautus:
Jos haluat tarkastella kappaleen tietoja
(esimerkiksi esittäjän nimen, päivämäärän tai
keston), valitse kappale ja paina sitten
INFO.
Kun haluat piilottaa tiedot, paina
INFO-painiketta uudelleen.
Musiikin kuuntelu
1. Valitse yläpalkista .
2. Valitse musiikkiraita ja valitse sitten OK.
3. (valinnainen): jos haluat toistaa kaikki
kansion kappaleet, valitse kappale ja valitse
sitten [Toista kaikki].

Jos haluat siirtyä seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen, paina CH+ tai
CH- -.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina
OK-painiketta.
Jatka toistoa painamalla OK-painiketta
uudelleen.

Jos haluat siirtyä 10 sekuntia eteen- tai
taaksepäin, paina tai .

Siirry eteen- tai taaksepäin painamalla
- tai
-painiketta. Voit vaihtaa
nopeutta painamalla painiketta useita
kertoja.

Jos haluat lopettaa musiikin toiston,
paina -painiketta.
Musiikkiasetukset
Jos haluat valita jonkin alla mainituista
musiikkiasetuksista, paina musiikin kuuntelun
aikana OPTIONS-painiketta ja valitse
sitten asetus painamalla OK-painiketta.

[Toista uudell.]: Jos haluat kuunnella
albumia tai kappaletta toistolla, valitse
[Toista uudell.]. Jos haluat kuunnella
kappaleen kerran, valitse [Toista
kerran].

[Mediapalvelin]: kun toistat sisältöä
mediapalvelimesta, tällä voit valita toisen
mediapalvelimen.

[Satunnaistoisto pois käytöstä] /
[Satunnaistoisto käyttöön]: ota
kappaleiden satunnaistoisto käyttöön tai
poista se käytöstä.
Kuvien katselu
1. Valitse yläpalkista .
2. Valitse pikkukuva ja paina sittenOK.
Diaesityksen käynnistäminen
Jos kansiossa on useita kuvia, valitse
haluamasi kuva ja valitse sitten [Diaesitys].

Jos haluat siirtyä seuraavaan tai
edelliseen kuvaan, paina CH+ tai CH -.

Jos haluat lopettaa diaesityksen tai
sulkea kuvan, paina
LIST tai .
Diaesitysasetukset
Jos haluat valita jonkin alla mainituista
diaesitysasetuksista, paina diaesityksen aikana
OPTIONS-painiketta ja valitse sitten
asetus painamalla OK-painiketta.

[Satunnaistoisto käyttöön] /
[Satunnaistoisto pois käytöstä]: ota
kuvien katselu satunnaisessa
järjestyksessä käyttöön tai poista se
käytöstä.

[Toista uudell.]: Jos haluat katsoa
diaesityksen toistettuna useita kertoja,
valitse [Toista uudell.]. Jos haluat katsoa
sen kerran, valitse [Toista kerran].

[Diaesityksen aika]: valitse kunkin
diaesityksen kuvan näyttöaika.

[Diaesityksen siirtotavat]: valitse kuvien
välinen siirtymäaika.

[Mediapalvelin]: kun toistat sisältöä
mediapalvelimesta, tällä voit valita toisen
mediapalvelimen.
FI
19
Suomi
Huomautus:
Jos haluat tarkastella videon tietoja
(esimerkiksi kohdan, nimen, päivämäärän tai
keston), valitse video ja paina sitten
INFO.
Kun haluat piilottaa tiedot, paina
INFO-painiketta uudelleen.
DivX® VOD (Video On Demand)
-sisällön toistaminen
Tämä televisio on DivX Certified(R)
-sertifioitu, joten sillä voi katsoa laadukkaita
DivX Video-On-Demand -tilausvideoita.
Jos haluat katsoa tietokoneen DivX VOD
-videoita, sinun on ensin aktivoitava DivX
VOD televisiossasi. Television DivX VOD
-aktivointi on maksutonta.
TV:n rekisteröiminen
Jos televisiotasi ei ole vielä aktivoitu, kun
aloitat DivX-vuokravideon katsomisen, TV
näyttää sen aktivointiin tarvittavan
DivX-rekisteröintikoodin.
Tee rekisteröinti seuraavasti.
1. Kun TV:ssä näytetään kahdeksan- tai
kymmenennumeroinen rekisteröintikoodi,
kirjoita se muistiin ja siirry osoitteeseen
http://vod.divx.com.
2. Lataa DivX Player -ohjelmisto
tietokoneellesi ja asenna se.
3. Käynnistä DivX Player -ohjelmisto ja luo
DivX-tili. Voit tehdä sen valitsemalla VOD >
Create a DivX Account.
4. Rekisteröi televisiosi DivX Playerissa TV:n
rekisteröintikoodilla. Voit tehdä sen
valitsemalla VOD > Register a DivX
Certified Device.
5. Lataa ja tallenna pyydettäessä
rekisteröintivideo USB-muistitikulle tai
liitetylle mediapalvelimelle.
6. Käynnistä TV ja toista rekisteröintivideo
TV:ssä. Näin rekisteröinti on tehty ja DivX
on aktivoitu TV:ssä.
Yksityiskohtaisia ohjeita saa
DivX-verkkosivustosta.
TV:n rekisteröinnin poistaminen
1. Paina
SOURCE-painiketta.
2. Valitse [Selaa USB] ja paina OK-painiketta.
3. Paina OPTIONS, valitse [DivX®
VOD] ja paina sitten OK.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
FI
20
Pause TV
Toiminta
Kun katselet digitaalista kanavaa, voit
keskeyttää ohjelman, jos haluat esimerkiksi
vastata puhelimeen tai pitää tauon. Lähetys
tallennetaan televisioon liitetylle
USB-kiintolevylle. Voit jatkaa ohjelman
katselua milloin tahansa.
Huomautus:

Voit keskeyttää ohjelman toistamisen
korkeintaan 90 minuutiksi.

Alustus poistaa kaikki tiedot liitetystä
USB-kiintolevyltä.

USB-kiintolevy on alustettu juuri tätä
televisiota varten. Pidä se jatkuvasti
kytkettynä televisioon. Et voit käyttää
USB-kiintolevyn sisältöä toisella
tietokoneella tai televisiolla.

Ä lä ylikuormita USB-porttia. Jos liität
USB-kiintolevyn, jonka virrankulutus on
yli 500 mA, varmista, että se on liitetty
omaan ulkoiseen virtalähteeseensä.
Huomautus:

Varmista, että televisio ja USB-kiintolevy
ovat poissa päältä.

Kun USB-kiintolevyn alustus on
käynnissä, älä liitä televisioon muita
USB-laitteita.
Vaatimukset


Viritä televisio vastaanottamaan
digitaalisia kanavia. Saat lisätietoja
kohdasta TV-asetusten muokkaaminen
> Kanavat > Automaattinen asennus
(Sivu 31).
Liitä USB 2.0 -yhteensopiva kiintolevy,
jossa on vähintään 4 Gt tallennustilaa ja
jonka siirtonopeus on vähintään 30
megabittiä sekunnissa. Voit saavuttaa
optimaalisen suorituskyvyn käyttämällä
kiintolevyä, jossa on 32 Gt tallennustilaa.
USB-kiintolevyn asentaminen
Jotta voit keskeyttää televisiolähetyksen,
sinun täytyy liittää televisioon USB-kiintolevy
ja alustaa se.
Jos televisio ei tunnista USB-kiintolevyä,
alusta se tietokoneella NTFS- tai
FAT32-tiedostojärjestelmään ja yritä
uudelleen.
Varoitus:

TP Vision ei vastaa siitä, jos televisio ei
tue USB-kiintolevyä tai jos laitteeseen
tallennetut tiedot vahingoittuvat tai
katoavat.
1. Liitä USB-kiintolevy suoraan televisioon, tai
jos aiot liittää tulevaisuudessa muitakin
USB-laitteita, liitä USB-kiintolevy
USB-keskittimen kautta.
2. Käynnistä televisio ja tarvittaessa
USB-kiintolevy, jos sillä on ulkoinen
virtalähde.
3. Siirry digitaaliselle televisiokanavalle.
4. Aloita USB-kiintolevyn alustus painamalla
.
5. Suorita alustus näytön ohjeiden mukaisesti.
Varoitus: Alustusprosessi voi kestää vähän
aikaa. Ä lä sammuta televisiota tai irrota
USB-kiintolevyä ennen kuin alustusprosessi
on suoritettu.
FI
21
Suomi
3 Lisätietoja
television
käyttämisestä
Suoran televisiolähetyksen
keskeyttäminen
TV-ohjelmien tallentaminen
Toiminta
Jos televisiosi voi ottaa vastaan
ohjelmaoppaita, voit tallentaa TV-ohjelmia
USB-kiintolevylle. Voit tallentaa sekä tulevia
että parhaillaan näytettäviä TV-ohjelmia.
Huomautus:

Tallentaminen on mahdollista vain
maissa, joissa ohjelmaoppaita tarjotaan.

Pohjoismaissa televisio-ohjelmia
tallennettaessa televisio tukee tekstitystä
vain rajoitetusti.
Vaatimukset

1. Keskeytä televisiolähetys painamalla
digitaalisessa kanavassa -painiketta.
2. Jatka katselua painamalla -painiketta.
Tilapalkissa näkyvät seuraavat aikailmaisimet:
A. Milloin ohjelma keskeytettiin ensimmäistä
kertaa.
B. Missä kohdassa keskeytetty ohjelma
toistaa parhaillaan.
C. Missä kohdassa suora ohjelma toistaa
parhaillaan.

Kun katselet tallennettua lähetystä, voit
siirtyä taakse- tai eteenpäin painikkeilla
ja
.

Voit muuttaa toistonopeutta painamalla
- tai
-painiketta toistuvasti.

Painamalla -painiketta voit katsella
suoraa televisiolähetystä.
Huomautus: jos käynnissä on tallennus, et
voi pysäyttää TV-lähetystä.
USB-kiintolevylle tallennettu ohjelma
poistetaan, jos teet jotakin seuraavista:

Irrotat USB-kiintolevyn.

Kytket television valmiustilaan.

Aloitat TV-ohjelman tallentamisen.

Vaihdat kanavaa.

Vaihdat lähdettä, jotta voit katsella
kytketystä laitteesta Blu-ray-levysoittimesta tai digitaalisesta
lähettimestä.
FI
22

Viritä televisiosi vastaanottamaan
digikanavia (esimerkiksi DVB-lähetyksiä).
Saat lisätietoja kohdasta TV-asetusten
muokkaaminen > Kanavat >
Automaattinen asennus (Sivu 31).
Liitä USB 2.0 -yhteensopiva kiintolevy,
jossa on vähintään 32 Gt tallennustilaa
ja jonka siirtonopeus on vähintään 30
megabittiä sekunnissa. Voit saavuttaa
optimaalisen suorituskyvyn käyttämällä
kiintolevyä, jossa on 250 Gt
tallennustilaa. Voit tallentaa ja keskeyttää
TV-ohjelmia saman USB-kiintolevyn
avulla.
USB-kiintolevyn asentaminen
Jotta voit pysäyttää televisio-ohjelmia, sinun
täytyy liittää televisioon USB-kiintolevy ja
alustaa se.
Jos televisio ei tunnista USB-kiintolevyä,
alusta se tietokoneella NTFS- tai
FAT32-tiedostojärjestelmään ja yritä
uudelleen.
Varoitus:

TP Vision ei vastaa siitä, jos televisio ei
tue USB-kiintolevyä tai jos laitteeseen
tallennetut tiedot vahingoittuvat tai
katoavat.

Alustus poistaa kaikki tiedot liitetystä
USB-kiintolevyltä.

Tallennuksen aloittaminen
1. Liitä USB-kiintolevy suoraan televisioon, tai
jos aiot liittää tulevaisuudessa muitakin
USB-laitteita, liitä USB-kiintolevy
USB-keskittimen kautta.
2. Käynnistä televisio ja tarvittaessa
USB-kiintolevy, jos sillä on ulkoinen
virtalähde.
3. Siirry digitaaliselle televisiokanavalle.
4. Aloita USB-kiintolevyn alustus painamalla
.
5. Suorita alustus näytön ohjeiden mukaisesti.
Varoitus: Alustusprosessi voi kestää vähän
aikaa. Ä lä sammuta televisiota tai irrota
USB-kiintolevyä ennen kuin alustusprosessi
on suoritettu.
Schedule recordings
Suomi
USB-kiintolevy on alustettu juuri tätä
televisiota varten. Pidä se jatkuvasti
kytkettynä televisioon. Et voit käyttää
USB-kiintolevyn sisältöä toisella
tietokoneella tai televisiolla.

Ä lä ylikuormita USB-porttia. Jos liität
USB-kiintolevyn, jonka virrankulutus on
yli 500 mA, varmista, että se on liitetty
omaan ulkoiseen virtalähteeseensä.
Huomautus:

Varmista, että televisio ja USB-kiintolevy
ovat poissa päältä.

Kun USB-kiintolevyn alustus on
käynnissä, älä liitä televisioon muita
USB-laitteita.
Tallennus yhdellä painalluksella
Voit tallentaa parhaillaan katsomasi ohjelman
yhden painikkeen avulla.
1. Kun katsot televisiota, paina .
Tallennus alkaa välittömästi. Näyttöön
avautuu ponnahdusikkuna, josta näet
ohjelman päättymisajan.
2.(valinnainen): merkitse tallennuksen
päättymisaika
Navigointipainikkeet-painikkeella.
3. Valitse [Vahvista] ja paina OK-painiketta.
4. Kun haluat lopettaa tallennuksen, paina
-painiketta.
Huomautus:

Et voi vaihtaa kanavaa tai pysäyttää
TV-lähetystä tallennuksen aikana.

Jos TV-opastietoja ei ole saatavilla,
tallennukselle määritetään 30 minuutin
oletuskesto. Voit muokata sitä tarpeen
mukaan.
Ohjelmatietojen tarkastelu.
Ohjelman tilasta riippuen voit joko aloittaa
sen katselun tai määrittää sen
tallennettavaksi.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [TV-opas].
3. Valitse kanava ja ohjelma ja paina sitten
OK.
Näet ohjelmatiedot näytössä.
Huomautus: Jos olet poissa tallennuksen
aikana, varmista, että televisio on
valmiustilassa ja että USB-kiintolevyasemaan
on kytketty virta.
FI
23
TV-ohjelman tallennuksen ajoittaminen
Voit ajoittaa tulevan ohjelman tallennuksen,
jos se lähetetään samana päivänä tai enintään
kahdeksan päivän kuluessa. Voit myös
määrittää tallennuksen ajankohdan siten, että
se ei ole sidottu mihinkään ohjelmaan, jos
ohjelmaopastietoja ei ole saatavilla.
1. Paina
ja valitse sitten [TV-opas].
2. Valitse ohjelma ja kanava tallennusta
varten.
3. (valinnainen): jos haluat tallentaa jonain
muuna päivänä lähetettävän ohjelman, paina
OPTIONS, valitse [Vaihda päivä] ja valitse
sitten haluamasi päivä.
4. Valitse [Tallenna].
Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
5. Määritä tallennustiedot seuraavien avulla:
Numeropainikkeet ja Navigointipainikkeet.
6. Valitse [Vahvista] ja paina OK-painiketta.
Ajoitetun tallennuksen muokkaaminen
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Tallenteet] ja paina OK-painiketta.
Näet näytössä määrittämäsi tallennukset.
3. Valitse tallennus ja valitse sitten [Säädä
aikaa].
4. Muokkaa tallennusaikaa ja valitse sitten
[Vahvista].
Ajoitetun tallennuksen peruuttaminen
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Tallenteet] ja paina OK-painiketta.
Tallenneluettelo näytetään.
3. Valitse tallennus ja valitse sitten [Poista].
Ajoitetun tallennuksen peruuttaminen
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Tallenteet] ja paina OK-painiketta.
Tallenneluettelo näytetään.
3. Valitse tallennus ja valitse sitten [Poista].
Määritetty tallennus peruutetaan.
FI
24
Tallenteiden katselu
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Tallenteet] ja paina OK-painiketta.
Tallenneluettelo näytetään.
3. Valitse tallenne luettelosta ja paina sitten
OK-painiketta.
Tallenteen toisto alkaa.
Tallennusten lajittelu
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Tallenteet] ja paina OK-painiketta.
Tallenneluettelo näytetään.
3. Paina OPTIONS-painiketta.
4. Valitse lajitteluperuste (nimi, päivämäärä,
vanhentumispäivä tai tyyppi) ja paina sitten
OK.
Huomautus:

Jos lähettäjä on rajoittanut aikajaksoa,
jonka aikana ohjelmaa voidaan katsoa
lähetyksen jälkeen, tallenneluettelo
näyttää, kuinka monta päivää tallenteen
umpeutumiseen on jäljellä.

Jos tallenne on umpeutunut tai jos
lähettäjä rajoittaa toistoa, tallennetta ei
voi toistaa.

Jos lähettäjä estää ajoitetun tallennuksen
tai jos tallennusta ei suoriteta aikataulun
mukaan, se merkitään
tallenneluettelossa
[Epäonnistui]-merkinnällä.
Tallenteiden poistaminen
Voit tarkastella kaikkia tallenteita ja
USB-kiintolevyn jäljellä olevaa tilaa. Voit
vapauttaa levytilaa poistamalla tallenteita.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Tallenteet] ja paina OK-painiketta.
Tallenneluettelo näytetään.
3. Valitse tallennus ja valitse sitten [Poista].
Toiminta
Tällä televisiolla voit pelata yksin- ja
kaksinpelejä* koko näytöllä ja peleille
optimoiduilla kuva-asetuksilla.
*Tämä koskee vain PFL43x8-mallia.
Vaatimukset

Liitä pelikonsoli televisioon. Saat
lisätietoja kohdasta Television
liittäminen > Laitteiden liittäminen >
Pelikonsoli (Sivu 43).

Jos haluat pelata kaksinpelejä koko
näytön tilassa, tarvitset erikseen
myytävän kaksinpelipaketin (PTA508 tai
PTA518). Paketti sisältää kahdet
pelilasit. Saat ohjeet lasien lataamiseen
ja päälle kytkemiseen niiden omista
käyttöohjeista.
*PFL43x8-malli
Pelaaminen
1. Paina
SOURCE-painiketta.
2. Valitse pelikonsoli ja paina sitten
OK-painiketta.
3. Aseta tarvittaessa pelilevy pelikonsoliin ja
valitse sitten pelattava peli.
4. Aloita pelaaminen näytön ohjeiden
mukaisesti.
Koko näytön kaksinpelaamisen
aloittaminen
*Tämä koskee PFL43x8-mallia.
Joissakin peleissä on mahdollista pelata
moninpeliä ja käyttää jaettua näyttöä. Tämän
television 3D-tekniikka tukee jaettujen
näyttöjen näyttämistä kahtena koko näytön
näkymänä. Kaksinpelilasien ansiosta kumpikin
pelaaja voi pelata omassa näkymässään
samalla televisiolla.
1. Paina
SOURCE-painiketta.
2. Valitse pelikonsoli ja paina sitten
OK-painiketta.
3. Lataa tarvittaessa pelilevy konsoliin.
4. Valitse konsolissa moninpeli tai kaksinpeli
ja valitse sitten jaetun näytön tila.
5. Paina television kaukosäätimen
OPTIONS-painiketta.
6. Valitse [Kuva ja ääni] > [2 pelaajan pelit].
7. Valitse [Ylös / alas] tai [Rinnakkain] ja
paina sitten OK.
8. Kytke kaksinpelilaseihin virta, paina
pelaajavalintakytkintä ja laita lasit päähän.
(Saat tarkemmat ohjeet kaksinpelilasien
omista käyttöohjeista).
Vihje: jos haluat päästä pelivalikoihin tai
tarkistaa pelin pisteet, vaihda näyttötilaa
painamalla OK.
Peliasetukset
Pelien näyttöasetukset
Voit muokata TV:n näyttöasetuksia, jotta
peleissä ei esiinny viiveitä.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Kuva] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse [Peli tai tietokone] > [Peli].
Pelien valmiit ääniasetukset
Voit muokata pelien ääniasetuksia.
1. Paina OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [Ä änityyli] >
[Peli] ja paina OK-painiketta.
Televisio on valmis pelaamista varten.
Huomautus: kun lopetat pelaamisen, siirry
takaisin tavalliseen ääniasetukseen.
FI
25
Suomi
Pelien pelaaminen
Teksti-TV:n käyttö
Sivun valitseminen
Voit käyttää teksti-TV:tä, jos katsot kanavia,
jotka lähettävät teksti-TV-sisältöä.
1. Valitse kanava, jolla on teksti-TV, ja paina
sitten TEXT-painiketta.
2. Valitse sivu jollain seuraavista tavoista:

Anna sivunumero seuraavilla painikkeilla:
Numeropainikkeet.

Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle
painamalla CH + / CH -.

Valitse värikoodattu kohde painamalla
Väripainikkeet.
Tekstitelevision asetukset ja toiminnot
1. Kun teksti-TV on näkyvissä, paina
OPTIONS.
2. Valitse vaihtoehto:

[Pysäytä sivu] / [Vapauta sivu]: pysäytä
tai vapauta nykyinen sivu.

[Kaksikuvanäyttö] / [Koko ruutu]: ota
teksti-tv:n kaksikuvanäyttö käyttöön tai
poista se käytöstä. Kaksikuvanäyttö
näyttää sekä nykyisen kanavan että
teksti-tv:n omilla ruudunpuoliskoillaan.

[T.O.P.-esittely]:
T.O.P.-teksti-TV-lähetyksissä (Table Of
Pages) voit siirtyä kohteesta toiseen
ilman sivunumeroita.

[Suurenna] / [Normaali näkymä]:
lähennä sivua. Voit siirtyä suurennetussa
näkymässä painamalla seuraavia
painikkeita: Navigointipainikkeet.

[Näytä]: piilota tai näytä sivulla olevat
piilotiedot, kuten kysymysten vastaukset
ja ratkaisut.

[Alasivujen kierto]: jos käytettävissä on
alisivuja, kukin näytetään automaattisesti.

[Kieli]: vaihda kieltä, jos haluat käyttää
eri merkistöä.

[Teksti-tv 2.5]: Näytä teksti-TV
tavallista paremmalla grafiikalla ja
paremmilla väreillä. Jos kanava lähettää
teksti-TV 2.5:tä, se tulee käyttöön
oletusasetuksen mukaan.
FI
26
Teksti-TV:n kieli
Sellaisten digitaalisten kanavien kohdalla,
joiden teksti-TV on käytettävissä useilla eri
kielillä, voit valita ensisijaisen ja toissijaisen
kielen.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.].
3. Valitse [Kielet] > [Ensisijainen teksti-TV]
tai [Toissijainen teksti-TV].
4. Valitse kieli ja paina OK-painiketta.
Alasivut
Jos teksti-TV:n sivulla on useita alasivuja, voit
lukea alasivut peräkkäin. Nämä alasivut
näkyvät pääsivunumeron vieressä olevassa
palkissa.
Voit valita niitä valitsemalla tai .
Haku
Voit etsiä sanaa tai numeroa nykyiseltä
Teksti-TV:n sivulta.
1. Kun katselet teksti-TV:tä, voit korostaa
ensimmäisen sanan tai numeron painamalla
OK-painiketta.
2. Painamalla Navigointipainikkeet-painiketta
voit ohittaa etsittävän sanan tai numeron.
3. Aloita haku painamalla OK.
4. Lopeta haku painamalla -painiketta,
kunnes sanoja tai numeroita ei enää näy
korostettuina.
Jos digitaalisen kanavan lähettäjä tarjoaa
digitaalisen teksti-TV:n tai interaktiivisia
palveluja, voit käyttää digitaalista teksti-TV:tä.
Joillain kanavilla, kuten BBC1:llä, voi olla
digitaalinen teksti-TV, jossa on enemmänkin
vuorovaikutteisia toimintoja.
Huomautus: Digitaalisia tekstipalveluja ei voi
käyttää, kun lähetyksessä on tekstitys ja
tekstitys on käytössä. Saat lisätietoja kohdasta
TV-asetusten muokkaaminen >
Kieliasetukset > Tekstitys digitaalisilla
kanavilla (Sivu 35).
Kun katselet digitaalista teksti-tv:tä:

Voit valita tai korostaa kohteita
Navigointipainikkeet-painikkeella.

Voit valita toiminnon
Väripainikkeet-painikkeella ja vahvistaa
valinnan tai ottaa sen käyttöön
OK-painikkeella.
Lukitusten ja ajastimien
määrittäminen
Suomi
Digitaalinen teksti-TV
Kello
Voit asettaa kellon näkymään televisiossa.
Kello näyttää TV-lähetysten palveluntarjoajan
lähettämän kellonajan.
Television kellon näyttäminen
1. Kun katsot televisiota, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kello] ja paina OK-painiketta.
Kello näytetään kuvaruudun oikeassa
yläkulmassa.
Kellotilan vaihtaminen
Voit vaihtaa kellotilan automaattiseksi tai
manuaaliseksi. Oletusarvoisesti kello on
automaattisessa tilassa, eli kello synkronoituu
automaattisesti koordinoituun yleisaikaan
(UTC). Jos televisio ei voi vastaanottaa
UTC-ajan lähetystä, määritä kellotilaksi
[Manuaalinen].
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset].
3. Valitse [Kello] > [Autom. kellotila].
4. Valitse [Automaattinen] ja sitten
[Manuaalinen] tai [Maakohtainen]. Paina
tämän jälkeen OK.
Aikavyöhykkeen vaihtaminen
Maissa, joissa kellon tiedot sisältyvät
lähetykseen, voit vaihtaa aikavyöhykettä, jos
[Autom. kellotila] > [Automaattinen] tai
[Maakohtainen] on valittuna.
1. Valitse [Kello]-valikossa [Aikavyöhyke].
2. Valitse aikavyöhyke ja paina sitten OK.
Kesäajan määrittäminen
Niissä maissa, joissa kellon tiedot lähetetään,
voit ottaa kesä- ja talviaikaan siirtymisen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä, jos
[Autom. kellotila] > [Automaattinen] tai
[Maakohtainen] on valittuna.
1. Valitse [Kello]-valikossa [Kesäaika].
2. Valitse [Normaaliaika] tai [Kesäaika] ja
paina sitten OK-painiketta.
FI
27
Kellon manuaalinen asettaminen
Voit asettaa päivämäärän ja ajan
manuaalisesti. Ennen kuin aloitat, määritä
kellotilaksi [Manuaalinen].
1. Valitse [Kello]-valikosta [Pvm] tai [Aika] ja
paina OK-painiketta.
2. Määritä kellonaika ja päivämäärä
Navigointipainikkeet-painikkeella.
3. Valitse [Valmis] ja paina OK-painiketta.
Uniajastin
Voit kytkeä television valmiustilaan
määritetyn ajan kuluttua. Kun uniajastin on
käynnissä, voit sammuttaa televisiosi, ennen
kuin televisio sammuu automaattisesti, tai
nollata uniajastimen.
1. Painamalla -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [Uniajastin].
3. Valitse uniajastimen kesto
Uniajastin voidaan asettaa enintään 180
minuuttiin. Jos haluat ottaa uniajastimen pois
käytöstä, aseta se nollaan minuuttiin.
4. Aktivoi uniajastin painamalla OK. Televisio
siirtyy määritetyn ajan kuluttua
automaattisesti valmiustilaan.
Lapsilukko
Voit estää lapsia katsomasta sopimattomia
televisio-ohjelmia lukitsemalla TV:n tai
estämällä tietyllä ikärajalla merkittyjen
ohjelmien katselun.
Lapsilukkokoodin asettaminen ja
muuttaminen
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.] > [Lapsilukko].
3. Valitse [Koodin määrittäminen] tai
[Koodin vaihtaminen].
4. Anna koodi seuraavilla painikkeilla:
Numeropainikkeet.
Vihje: Jos yrität päästä lukitulle kanavalle
kanavaluettelosta, sinua pyydetään antamaan
nykyinen lapsilukkokoodi. Jos unohdat
koodin, voit ohittaa olemassa olevat koodit
antamalla koodin 8888.
FI
28
Kanavien lukitseminen tai avaaminen
1. Valitse lapsilukkovalikosta [Kanavalukko].
2. Anna lapsilukkokoodi valitsemalla
Numeropainikkeet.
3. Valitse lukittavat tai avattavat kanavat.
Aktivoi lapsilukko käynnistämällä televisio
uudelleen.
Huomautus:
Jos yrität päästä lukitulle kanavalle
kanavaluettelosta, näkyviin tulee kehotus
antaa nykyinen lapsilukkokoodi.
Vanhempien luokittelu
Voit asettaa television näyttämään vain
ohjelmia, jotka ovat ikäluokitukseltaan
tarkoitettu lapsesi ikäisille tai nuoremmille.
Tämä rajoitus koskee vain sellaisten
lähettäjien digitaalisia kanavia, jotka
määrittävät ohjelmilleen ikäluokitukset.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.].
3. Valitse [Lapsilukko] > [Vanh.luokitt.].
Sinua pyydetään antamaan lapsilukkokoodi.
4. Anna lapsilukkokoodi painamalla
Numeropainikkeet.
5. Valitse ikäluokitus ja paina sitten OK.
Kaikkien valitun ikäluokituksen ylittävien
ohjelmien katselu on estetty.
Saat lisätietoja lapsilukkokoodeista kohdasta
Lisätietoja television käyttämisestä >
Lukitusten ja ajastimien määrittäminen >
Lapsilukko (Sivu 28).

Kuva ja äänet
Asetukset-avustaja
Voit valita kuva- ja ääniasetukset
Asetukset-avustajan avulla.
Asetukset-avustaja näyttää valitsemiesi
asetusten vaikutukset välittömästi.
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [Ä änien ja kuvan
pika-asetukset] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse [Jatka] ja paina OK-painiketta.
4. Valitse haluamasi asetukset näytön
ohjeiden mukaisesti.

Lisää kuva-asetuksia
Voit muuttaa asetuksia Kuva-valikossa.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Kuva] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse muutettava asetus ja paina sitten
OK.

[Kuvatyyli]: Esimääritetyn
kuva-asetuksen valitseminen.

[Palauta tyyli]: palauta viimeksi valittu
valmiiksi määritetty kuva-asetus.

[3D-Backlight-kontrasti] /
[Taustavalon kontrasti]: muokkaa
näytön taustavalon kirkkautta.

[Väri]: muokkaa kuvan värikylläisyyttä.

[Terävyys]: muokkaa kuvan terävyyttä.

[Kohinanvaim.]: valitse kuvan
kohinanvaimennus.

[MPEG-vähennys]: pehmennä
digitaalisen kuvan siirtymiä ja
sumuisuutta.


[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]:
hienosäädä kutakin kuvapistettä
ympäröivien kuvapisteiden mukaisesti
erinomaisen teräväpiirtokuvan
luomiseksi.
- [Terävöintiparannus]: ota käyttöön
erinomainen tarkkuus, erityisesti kuvan
viivoissa ja ääriviivoissa
- [Dyn. kontrasti]: paranna kuvan
tummien, vaaleiden ja siltä väliltä olevien
osien yksityiskohtia dynaamisesti.
- [Dyn. taustavalo]: valitse
taustavalotaso, joka optimoi
virrankulutuksen ja kuvan kontrastin.
- [Värinkorostus]: paranna värien
elävyyttä ja tarkkuutta dynaamisesti.
[Lisäasetukset]: käytä lisäasetuksia,
kuten gamma-, tummennus- ja
videokontrastiasetuksia.
- [Valoanturi]: säädä näytön kirkkautta
automaattisesti valaistuksen mukaan.
- [Gamma]: ota käyttöön epälineaarinen
asetus kuvan valoisuudelle ja kontrastille.
- [Sävy]: säädä väritasapainoa.
- [Katselusävy]: muokkaa
väritasapainoa. (Käytettävissä vain jos
[Sävy] > [Oma asetus] on valittuna.)
- [3D-videokontrasti] / [Videon
kontr.]: säädä videokontrastia.
- [Kirkkaus]: säädä näytön kirkkautta.
- [Värisävy]: korjaa värivaihteluja
NTSC-lähetyksissä.
[Peli tai tietokone]: kun katsot sisältöä
liitetystä pelikonsolista, voit ottaa
peliasetukset käyttöön valitsemalla
[Peli]. Kun tietokone on liitettynä
HDMI-liitännällä, valitse [Tietokone].
Jos haluat käyttää parhaita mahdollisia
asetuksia, varmista, että [Muoto ja
reunat] > [Kuvaformaatti] > [Ei
skaalattu] on valittuna.
[Muoto ja reunat]: muokkaa
kuvamuodon lisäasetuksia.
- [Kuvaformaatti]: muuta kuvamuotoa.
- [Näytön reunat]: muuta kuvakokoa.
- [Kuvan siirto]: siirrä kuvan sijaintia (jos
käytettävissä).
FI
29
Suomi
4 TV-asetusten
muokkaaminen
Lisää ääniasetuksia
Voit muuttaa asetuksia Ä äni-valikossa .
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Ä äni] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse muutettava asetus ja paina sitten
OK.

[Ä änityyli]: käytä esimääritettyjä
ääniasetuksia.

[Palauta tyyli]: palauta viimeksi valittu
ääniasetus.

[Basso]: säädä kaiuttimien ja
kuulokkeiden bassotasoa.

[Diskantti]: säädä kaiuttimien ja
kuulokkeiden diskanttitasoa.

[Surround-ääni]: valitse tilaäänitila.

[Autom. Incredible Surround 3D]:
valitse tilaäänitila 3D-tilassa. Alla
mainitut asetukset ovat käytössä vain
tietyissä malleissa.

[Kuulokevoim.]: säädä kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta.

[Lisäasetukset]: säädä lisä-ääniasetuksia.
- [Automaattinen
äänenvoimakkuus]:ota
äänenvoimakkuuden äkillisten
muutosten (esimerkiksi kanavan
vaihtamisen yhteydessä) tasaus
käyttöön.
- [TV-kaiuttimet]: valitse kaiuttimet,
joiden kautta kuuntelet TV:n ääniä. Saat
lisätietoja kohdasta Television
liittäminen > Easylink-laitteiden
määritys > Kaiutinlähdön valitseminen
(Sivu 50).
- [Clear Sound]: paranna äänenlaatua.
- [Ä änilähtömuoto]: valitse digitaalisen
äänilähdön liittimen kautta lähtevän
äänilähdön tyyppi. Voit valita asetukseksi
joko [Monikanava] ja [Stereo].
- [Ä änilähdön taso]: määritä
stereoäänien lähtötaso. Jos sallit tietyn
häviön signaalin voimakkuudessa, valitse
[Väh.]. Jos et salli mitään häviötä
signaalin voimakkuudessa, valitse
[Enemmän].
FI
30
- [HDMI 1 ARC]: ota HDMI 1
-liitäntään liitetty ARC-yhteensopiva
äänilaite käyttöön.
- [Ä änilähdön viiveaika]: Synkronoi
automaattisesti television kuva ja liitetyn
kotiteatterin ääni. Sinun ei tarvitse
käyttää tätä asetuksia, kun käytät
Philips-kotiteatteria.
- [Ä änilähdön siirtymä]: Säädä
äänilähtöliitännän viivettä. Tämä
toiminto on käytettävissä, jos
[Ä änilähdön viiveaika] on käytössä.
Ä äniformaatti
Digitaaliset kanavat
Jos digitaalisen televisiokanavan lähettäjä
lähettää ääntä useissa eri muodoissa, voit
valita niistä haluamasi.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.] > [Kielet] > [Haluttu
ääniformaatti].
3. Valitse jokin asetus ja paina sitten OK.

[Vakio]: käytä vakioäänimuotoa
(MPEG).

[Lisäasetukset]: käytä kehittyneempiä
äänimuotoja, jos niitä on saatavilla
(AAC, Dolby Digital tai Dolby Digital
Plus).
Kuvan ja äänen palauttaminen
Voit palauttaa oletuskuva- ja ääniasetukset
siten, että kanava-asennuksen asetuksia ei
muuteta.
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [Tehdasaset.] ja paina
sitten OK.
3. Valitse [Nollaa] ja paina OK-painiketta.
Kaikki television asetukset (paitsi
kanava-asetukset) palautetaan oletusarvoihin.
Automaattinen asennus
When the TV was switched on for the first
time, a full installation of channels was
performed.
To change your language, country, and
reinstall all available TV channels, you can run
this full installation again.
Asennuksen käynnistys
Huomautus: Jos saat kehotteen kirjoittaa
koodin, kirjoita 8888.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Hae kanavat] >
[Kanavien asentaminen] ja paina
OK-painiketta.
3. Valitse maasi ja paina sitten OK-painiketta.
4. Valitse verkkosi ja paina sitten
OK-painiketta.

[Antenni (DVB-T)]: katso ilmaisia
antenniverkon lähetyksiä.

[Kaapeli (DVB-C)]: katso
kaapelilähetyksiä.
5. Valitse muita mahdollisia vaihtoehtoja
seuraamalla näytön ohjeita.
Kanavahaun käynnistä-valikko tulee näkyviin.
6. Valitse [Aloita] ja paina OK-painiketta.
7. Kun kanavahaku on valmis, valitse [Lopeta]
ja paina sitten OK.
Vihje: näet kanavaluettelon painamalla
LIST-painiketta.
Huomautus: Kun digitaaliset televisiokanavat
on haettu, asennettujen kanavien luettelossa
voi olla tyhjiä kanavanumeroita. Voit vaihtaa
kanavien nimiä ja järjestystä.
Analogisten kanavien asentaminen
Voit hakea ja tallentaa analogisia
televisiokanavia yksi kerrallaan.
Vaihe 1: Järjestelmän valitseminen
Huomautus: Ohita tämä vaihe, jos
järjestelmän asetukset ovat oikeat.
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
> [Kanavien asennus].
3. Valitse [Analog.: Manuaalinen asennus] >
[Järjestelmä] ja paina OK-painiketta.
4. Valitse maan tai alueen järjestelmä ja paina
OK-painiketta.
Vaihe 2 Uusien TV-kanavien hakeminen ja
tallentaminen
1. Kun katsot televisiota, paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
> [Kanavien asennus].
3. Valitse [Analog.: Manuaalinen asennus] >
[Etsi kanava] ja paina OK-painiketta.
4. Hae kanava:

Jos tiedät kanavan taajuuden, syötä
taajuus joko Navigointipainikkeet
-painikkeilla tai Numeropainikkeet
-painikkeilla.

Jos et tiedä kanavan taajuutta, hae
seuraavaa taajuutta, jolla on vahva
signaali. Valitse [Haku] ja paina sitten
OK.
5. Kun löydät oikean kanavan, valitse [Valmis]
ja paina sitten OK.
6. Jos haluat tallentaa uuden TV-kanavan,
valitse [Tall. uud. kanavaksi] ja paina sitten
OK.
Huomautus: Jos vastaanotto on heikko,
suuntaa antenni uudelleen ja toista
toimenpide.
FI
31
Suomi
Kanavat
Digitaalisten kanavien asentaminen
Kanavaluettelon päivittäminen
Jos tiedät etsimäsi kanavan kanavataajuuden,
voit hakea ja tallentaa digitaalisia kanavia yksi
kerrallaan. Jos haluat parhaat tulokset, ota
yhteys palveluntarjoajaan.
1. paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
> [Kanavien asennus].
Kun televisio käynnistettiin ensimmäisen
kerran, siihen asennettiin kaikki kanavat.
Oletusarvoisesti televisio päivittää nämä
kanavaluettelot automaattisesti, jos niihin
tehdään muutoksia. Voit ottaa automaattiset
päivitykset myös pois käytöstä tai päivittää
kanavat manuaalisesti.
Huomautus: Jos saat kehotteen kirjoittaa
koodin, kirjoita 8888.
Automaattinen päivitys
Jos haluat lisätä tai poistaa digitaalisia kanavia
automaattisesti, jätä televisio valmiustilaan.
Televisio päivittää kanavat ja tallentaa uudet
kanavat joka päivä. Tyhjät kanavat poistetaan
kanavaluettelosta.
3. Valitse [Digitaalinen: vastaanottotesti] >
[Etsi kanava] ja paina OK-painiketta.
4. Paina Numeropainikkeet-painiketta ja
anna kanavan taajuus.
5. Valitse [Haku] ja paina OK-painiketta.
6. Kun kanava löytyy, valitse [Tallenna] ja
paina sitten OK-painiketta.
Analogisten kanavien hienosäätö
Jos analogisen kanavan vastaanottolaatu on
huono, voit hienosäätää kanavaa.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
> [Kanavien asennus].
3. Valitse [Analog.: Manuaalinen asennus] >
[Hienosäätö] ja paina OK-painiketta.
4. Voit hienosäätää kanavan painamalla tai -painiketta.
5. Kun oikea kanavataajuus on valittuna,
valitse [Valmis] ja paina sitten OK-painiketta.
6. Valitse jokin vaihtoehto ja paina
OK-painiketta.

[Tallenna nykyinen kanava]: tallenna
kanava nykyisen kanavanumeron
kohdalle.

[Tall. uud. kanavaksi]: tallenna kanava
uudella kanavanumerolla.
FI
32
Kanavan päivitysviestin poistaminen
käytöstä
Jos kanava päivitetään, näkyviin tulee ilmoitus
käynnistettäessä. Voit ottaa viestin pois
käytöstä.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.].
3. Valitse [Kanavien asennus] > [Kanavan
päivitysviesti].
4. Valitse [Pois] ja paina OK-painiketta.
Automaattisten päivitysten poistaminen
käytöstä
Valitse [Kanavien asennus] -valikosta
[Kanavien automaattinen päivitys] > [Pois].
Kanavien päivitys manuaalisesti
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Hae kanavat] >
[Päivitä kanavat] ja paina OK-painiketta.
3. Päivitä kanavat noudattamalla näytön
ohjeita.
HUOMAA: Tämä toiminto on tarkoitettu
jälleenmyyjille ja huoltohenkilökunnalle.
Voit kopioida kanavaluetteloja yhdestä
Philips-televisiosta toiseen
USB-tallennuslaitteen avulla. Sinun ei tarvitse
etsiä kanavia tai asentaa niitä uudelleen
toiseen televisioon. Kanavaluettelotiedosto
mahtuu mihin tahansa
USB-tallennuslaitteeseen.
Vaatimukset
Kaksi Philips TV:tä, joilla on nämä
ominaisuudet:

sama maa-asetus

sama vuosialue

sama DVB-tyyppi (jonka voi tarkistaa
mallinimen loppuliitteestä, esimerkiksi H,
K, T tai D/00)

samat satelliittikanava-asetukset, mukaan
lukien LNB-satelliittien määrä

sama laitteistotyyppi (jonka voi tarkistaa
TV:n takana olevasta tarrasta,
esimerkiksi TPM10.1E LA)

yhteensopivat ohjelmistoversiot.
Huomautus: Jos saat kehotteen kirjoittaa
koodin, kirjoita 8888.
Vaihe 1: Tarkista maa-asetus
1. Kytke virta ensimmäiseen televisioon
(jonka kanavat haluat kopioida toiseen
televisioon).
2. Paina -painiketta.
3. Valitse [Asetukset] > [Hae kanavat] >
[Kanavien asentaminen] ja paina
OK-painiketta.
Maavalikko tulee näkyviin.
4. Merkitse nykyinen asetus muistiin.
5. Paina -painiketta.
6. Poistu painamalla [Peruuta]-painiketta.
Vaihe 2: Kopioi kanavaluettelo
USB-laitteeseen
1. Liitä USB-tallennuslaite ensimmäiseen
televisioon (johon kanavat on asennettu).
2. Paina -painiketta.
3. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.].
4. Valitse [Kanavien asennus] > [Kopioi
kanavaluett.] > [Kopioi USB:hen] ja paina
OK.
Kanavaluettelo kopioidaan
USB-tallennuslaitteeseen.
5. Irrota USB-tallennuslaite.
Vaihe 3: kopioi kanavat televisioon, johon
ei ole asennettu kanavia
1. Kytke virta toiseen televisioon (siihen,
johon haluat kopioida kanavaluettelon).
Alkuasennus käynnistyy.
2. Noudata näytön ohjeita ja valitse sama
maa-asetus kuin televisiossa, jonka kanavat
haluat kopioida.
3. Ohita kanavahaku.
4. Liitä USB-tallennuslaite.
5. Painamalla -painiketta.
6. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.].
7. Valitse [Kanavien asennus] > [Kopioi
kanavaluett.] > [Kopioi TV:hen] ja paina
sitten OK.
Kanavaluettelo kopioidaan televisioon.
8. Irrota USB-tallennuslaite.
Vaihe 3: kopioi kanavat televisioon, johon
ei ole asennettu kanavia valmiiksi
1. Kytke virta toiseen televisioon (siihen,
johon haluat kopioida kanavaluettelon).
2. Paina -painiketta.
3. Valitse [Asetukset] > [Hae kanavat] >
[Kanavien asentaminen] ja paina
OK-painiketta.
Maavalikko tulee näkyviin.
4. Varmista, että maa-asetus on sama kuin
ensimmäisessä televisiossa
5. Paina -painiketta.
6. Poistu painamalla [Peruuta]-painiketta.
7. Jos maa-asetus ei ole sama, asenna toinen
televisio uudelleen niin, että maa-asetus on
sama kuin ensimmäisessä televisiossa. Saat
lisätietoja kohdasta TV-asetusten
muokkaaminen > Kaikkien asetusten
nollaus (Sivu 38).
8. Liitä USB-muistilaite toiseen televisioon.
FI
33
Suomi
Kanavien kopiointi
9. Paina -painiketta.
10. Valitse [Asetukset] >
[Kanava-asetukset] tai [Satelliitin aset.].
11. Valitse [Kanavien asennus] > [Kopioi
kanavaluett.] > [Kopioi TV:hen] ja paina
sitten OK.
Kanavaluettelo kopioidaan toiseen
televisioon.
12. Irrota USB-tallennuslaite.
Satelliittiasetukset
Toiminta
Tämä televisio voi vastaanottaa signaaleja
neljästä eri lautasantennin
taajuusmuuntimesta (LNB). LNB on
kiinnitetty lautasantennin päätypylvääseen, ja
se vastaanottaa signaalit satelliitista.
Huomautus:

Satelliittivastaanottoa tuetaan vain
tietyissä malleissa. [Hae satelliittia] on
käytettävissä ainoastaan, jos TV tukee
DVB-S-ominaisuutta.

Jotta voit vastaanottaa
satelliittilähetyksiä, yhdistä
satelliittivastaanotin televisiosi
SAT-liittimeen.
Satelliittikanavien asentaminen
Satelliittien uudelleenasennus
1. Kun katsot televisiota, paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Hae satelliittia] >
[Asenna satelliitit uudelleen].
3. Suorita asennus loppuun noudattamalla
näytön ohjeita.
4. Kun olet valmis, valitse [Lopeta] ja paina
OK-painiketta.
Yhteystyypin valinta
Kun asennat satelliittikanavia, sinun täytyy
määrittää yhteyden tyyppi. Lautasantennisi
taajuusmuuntimien määrä määrittää kanavien
määrän, jotka voit asentaa.
1. Kun asennat satelliitteja uudelleen, valitse
[Asetukset] ja paina sitten OK-painiketta.
2. Valitse [Liitäntätyyppi].
3. Valitse asetus ja paina OK-painiketta.

[1 satelliitti (yksi LNB)]: valitse tämä,
jos sinulla on vain yksi LNB.

[2 satelliittia (DiSEqC Mini)]: valitse
tämä, jos sinulla on kaksi LNB:tä.

[3 tai 4 satelliittia (DiSEqC 1.0)]: valitse
tämä, jos sinulla on kolme tai neljä
LNB:tä.

[Unicable – 1 satelliitti]: valitse tämä,
jos sinulla on yhden satelliitin
Unicable-ratkaisu.

[Unicable – 2 satelliittia]: valitse tämä,
jos sinulla on kahden satelliitin
Unicable-ratkaisu.
Manuaalinen asennus
Jos lähetinvastaanotin ohitetaan asennuksen
aikana, voit testata sen signaalin vahvuutta tai
lisätä uuden.
1. Kun katsot televisiota, paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Hae satelliittia] >
[Manuaalinen asennus] ja paina
OK-painiketta.
3. Valitse LNB.
4. Jos tiedät lähetinvastaanottimen (joka voi
sisältää useita kanavia) taajuuden, valitse
[Taajuus]ja määritä taajuus.
5. Valitse [Haku] ja paina OK-painiketta.
6. Jos uusi taajuus löytyy, lisää se ja sen
kanavat painamalla [Tallenna].
Satelliittikanavien päivittäminen
1. Kun katsot televisiota, paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Hae satelliittia] >
[Päivitä kanavat].
3. Suorita asennus loppuun noudattamalla
näytön ohjeita.
4. Kun olet valmis, valitse [Lopeta] ja paina
OK-painiketta.
FI
34
Voit milloin tahansa lisätä ja poistaa
satelliitteja ja asentaa kanavia uusista
satelliiteista.
Huomautus: Ennen kuin lisäät satelliitteja,
varmista että yhteystyyppi on oikea. Saat
lisätietoja kohdasta TV-asetusten
muokkaaminen > Satelliittiasetukset >
Satelliittikanavien asentaminen (Sivu 34).
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Hae satelliittia] ja
paina OK-painiketta.
3. Valitse [Lisää satelliitti] ja paina
OK-painiketta.
Televisio etsii satelliittia ensimmäisestä
vapaasta LNB:stä. Tämä voi kestää useita
minuutteja.
4. Jos satelliittia ei löydy, tarkista
antenniyhteydet ja lautasantennin asento.
Valitse sitten [Hae uudelleen].
5. Jos olet tyytyväinen lisättyyn satelliittiin,
voit asentaa kaikki sen kanavat valitsemalla
[Seuraava].
Asennus voi kestää useita minuutteja.
Satelliitin poistaminen
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Hae satelliittia] >
[Poista satelliitti] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse poistettavat satelliitit, valitse
[Poista] ja paina sitten OK.
Kieliasetukset
Valikkojen kieli
1. While you watch TV, press .
2. Select [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [Valikkokieli].
3. Select a menu language from the list, then
press OK.
Ä änen kieli
Jos televisiokanava lähettää moni- tai
kaksikielisiä lähetyksiä, voit valita haluamasi
äänikielen.
1. Kun katsot televisiota, paina OPTIONS.
2. Jos kyseessä on digitaalinen kanava, valitse
[Audiokieli]. Jos kyseessä on analoginen
kanava, valitse [2-ääni I-II]. Vahvista valinta
painamalla OK.
3. Valitse kieli vaihtoehdoista ja paina OK.
Voit määrittää ensi- ja toissijaisen äänikielen
(jos se on mahdollista).
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.] > [Kielet].
3. Valitse [Ä änen ensisijainen kieli] tai
[Ä änen toissijainen kieli] ja valitse sitten
jokin käytettävissä oleva kieli.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tekstitys analogisilla kanavilla
1. Kun katsot analogista televisiokanavaa,
paina TEXT.
2. Anna tekstityssivun kolminumeroinen
sivunumero (tavallisesti 888).
Jos tekstitys on käytettävissä, se otetaan
käyttöön.
Tekstitys digitaalisilla kanavilla
1. While you watch a digital TV channel,
press OPTIONS.
2. Select [Tekstitys], then press OK.
3. Select [Tekstitys pois], [Tekstitys päällä]
or [Automaattinen], then press OK.
Tekstityskieli
Voit vaihtaa digitaalisten kanavien
tekstityskieltä (jos lähetys tukee sitä).
1. Kun katsot televisiota, paina OPTIONS.
2. Valitse [Tekst.kieli], valitse jokin
käytettävissä oleva kieli ja paina sitten OK.
Tekstitys vaihtuu valitsemallesi kielelle.
Voit määrittää ensi- ja toissijaisen
tekstityskielen (jos se on mahdollista).
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.] > [Kielet].
3. Valitse [Tekstityksen ensisij. kieli] tai
[Tekstityksen toissij. kieli] ja valitse sitten
jokin käytettävissä oleva kieli.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
FI
35
Suomi
Satelliittien lisääminen ja poistaminen
Erityisryhmäasetukset
Virran kytkeminen
Jotkin digitaaliset televisiokanavat tarjoavat
erityisesti kuulo- tai näkövammaisille
tarkoitettuja ääni- ja tekstitystoimintoja. Voit
ottaa nämä toiminnot käyttöön tai pois
käytöstä.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset].
3. Valitse [Yleinen käyttö], [Päälle] tai [Pois]
ja paina OK-painiketta.
Ä änipalautteen määrittäminen
Voit määrittää television toistamaan
äänimerkin, kun kaukosäätimen painiketta
painetaan.
1. Kun katsot televisiota, paina OPTIONS.
2. Valitse [Yleinen käyttö] > [Näppäinääni]
> [Päälle] ja paina OK-painiketta.
Toiminnot kuulovammaisille
Voit varmistaa, onko kuulovammaisille
tarkoitettu äänitoiminto käytettävissä,
painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten
[Audiokieli]. Kuulovammaisten
äänitoimintoja tukevat kielet on merkitty
korvan muotoisella kuvakkeella.
Kuulovammaisille tarkoitettujen ääni- ja
tekstitysominaisuuksien käyttöönotto
1. Kun katsot televisiota, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Yleinen käyttö] >
[Kuulorajoitteiset].
3. Valitse asetus ja paina OK-painiketta.

[Pois]: ota kuulovammaisille tarkoitetut
ominaisuudet pois käytöstä.

[Päälle]: ota kuulovammaisille
tarkoitetut ääni- ja tekstitysominaisuudet
käyttöön.
FI
36
Toiminnot näkövammaisille
Voit varmistaa, onko näkövammaisille
tarkoitettu äänitoiminto käytettävissä,
painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten
[Audiokieli]. Näkövammaisten äänitoimintoja
tukevat kielet on merkitty silmän muotoisella
kuvakkeella.
Kaiuttimien tai kuulokkeiden valinta
Voit valita, haluatko toistaa näkövammaisille
tarkoitetun äänen television kaiuttimien,
kuulokkeiden tai molempien kautta.
1. Kun katsot televisiota, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Yleinen käyttö] >
[Näkövammaisasetus].
3. Valitse asetus ja paina OK-painiketta.

[Kaiuttimet]: toista näkövammaisille
tarkoitettu ääni pelkästään kaiuttimista.

[Kuulokkeet]: toista näkövammaisille
tarkoitettu ääni pelkästään kuulokkeista.

[Kaiuttimet + kuulokkeet]: toista
näkövammaisille tarkoitettu ääni sekä
kaiuttimista että kuulokkeista.

[Pois]: poista näkövammaisille
tarkoitetut äänet käytöstä.
Huomautus: Jos EasyLink-kaukosäädin on
päällä, et voi käyttää vihreää painiketta. Jos
haluat poistaa EasyLinkin käytöstä, katso
ohjeet kohdasta Television liittäminen >
EasyLink-laitteiden määritys > Vaatimukset
(Sivu 49).
Näkövammaisille tarkoitetun äänen
voimakkuuden säätäminen
1. Kun katsot televisiota, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Yleinen käyttö] > [Yhtäaik.
äänenv.].
3. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla
Navigointipainikkeet. Paina sitten OK.
Puhetyyppi
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.].
3. Valitse [Kielet] > [Näkövammaisasetus]
> [Puhe].
4. Valitse asetus ja paina OK-painiketta.

[Kuvaileva]: toista kuvaileva puhe
näkövammaisille tarkoitetussa äänessä.

[Tekstitys]: toista tekstitys
näkövammaisille tarkoitetussa äänessä.
Muut asetukset
Television esittely
Voit katsoa esittelyvideon, jos haluat oppia
lisää television ominaisuuksista.
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] > [Katso esittelyt] ja
paina OK-painiketta.
3. Valitse esittely ja paina sitten OK.
Home mode
Jotkin TV-asetukset eivät ole käytettävissä
Kauppa-tilassa. Jos haluat varmistaa, että
käytössä on oikeat asetukset, määritä
televisio Koti-tilaan.
1. Kun katsot televisiota, paina .
2. Valitse [Asetukset] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse [TV-asetukset] > [Yleisasetukset]
> [Paikka].
4. Valitse [Koti] tai [Myymälä] ja paina sitten
OK.
5. Käynnistä TV uudelleen.
Ohjelmiston päivittäminen
Suomi
Ä änitehosteet
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [Kanava-asetukset]
tai [Satelliitin aset.].
3. Valitse [Kielet] > [Näkövammaisasetus]
> [Ä änitehosteet].
4. Valitse asetus ja paina OK-painiketta.

[Päälle]: ota äänitehosteet
näkövammaisille tarkoitetussa äänessä
käyttöön.

[Pois]: ota äänitehosteet
näkövammaisille tarkoitetussa äänessä
pois käytöstä.
Version tarkistaminen
1. Press .
2. Select [Asetukset] >
[Ohjelmistoasetukset] > [Nyk. ohjelm.
tiedot], then press OK.
The current software version is displayed.
Caution: Do not install a lower version of
software than the current version installed
on your product. TP Vision cannot be held
liable or be made responsible for problems
caused by a software downgrade.
Päivitä ohjelmisto jollain seuraavista tavoista:

päivitys USB-muistilaitteesta

päivitys digitaalisesta lähetyksestä
USB-päivitys
Vaatimukset

Tarvitset USB-tallennuslaitteen, jossa on
vähintään 256 megatavua tallennustilaa,
joka on FAT- tai DOS-alustettu ja jonka
kirjoitussuoja on poissa käytöstä.

Tarvitset tietokoneen, jossa on
USB-liitäntä ja Internet-yhteys.

Tarvitset pakkausohjelman, joka tukee
ZIP-tiedostoja (esimerkiksi WinZip®
Microsoft® Windows® -koneissa tai
StuffIt® Macintosh® -koneissa).
Huomautus: älä käytä USB-kiintolevyä.
Uusimman ohjelmistoversion lataaminen
1. Liitä USB-muistitikku tietokoneeseesi.
2. Käynnistä tietokoneen selain (esimerkiksi
Internet Explorer® tai Safari® ) ja siirry
osoitteeseen www.philips.com/support.
3. Etsi televisiollesi tarjolla olevat ohjelmistot
ja ohjaimet. Ohjelmistopäivitys on saatavilla
pakattuna .zip-tiedostona.
4. Jos tarjolla oleva ohjelmistoversio on
uudempi kuin käyttämäsi versio, lataa se
napsauttamalla sen linkkiä.
5. Hyväksy käyttöoikeussopimus ja lataa
ZIP-tiedosto USB-muistitikulle.
FI
37
Huomautus: Jotkin selaimet, kuten Mozilla®
Firefox® tai Google® Chrome® , saattavat
ladata ZIP-tiedoston suoraan
tietokoneeseesi. Jos näin käy, kopioi tiedosto
tietokoneesta USB-muistitikulle.
6. Internet Explorer: Pura
autorun.upg-tiedosto ZIP-tiedostosta
pakkausohjelmalla. Ä lä kopioi tai siirrä
purettua tiedostoa kansioon.
6. Safari: Kun lataus on suoritettu,
autorun.upg puretaan ZIP-tiedostosta
tietokoneeseesi automaattisesti. Jos näin käy,
kopioi tiedosto tietokoneesta
USB-muistitikulle. Ä lä kopioi tai siirrä
purettua tiedostoa kansioon.
7. Irrota USB-muistitikku tietokoneestasi
turvallisesti.
Television ohjelmiston päivittäminen
Varoitus:

Ä lä katkaise virtaa tai irrota
USB-muistitikkua päivityksen aikana.

Jos päivityksen aikana on sähkökatkos,
älä irrota USB-muistitikkua televisiosta.
Televisio jatkaa päivitystä heti, kun virta
palautuu.

Jos päivityksessä ilmenee virhe, yritä
suorittaa se uudelleen alusta saakka. Jos
virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä
Philipsin asiakastukeen.
1. Irrota televisiosta kaikki USB-laitteet
(esimerkiksi Wi-Fi-sovitin) ja käynnistä
televisio.
2. Liitä USB-muistitikku televisioon.
Ohjelmistopäivitys alkaa automaattisesti. Kun
päivitys on suoritettu, näet näytöllä
ilmoituksen tästä.
3. Irrota USB-muistitikku, ennen kuin
käynnistät television uudelleen.
4. Paina kaukosäätimen -painiketta. Ä lä
paina -painiketta kuin kerran.
Televisio sammuu ja käynnistyy uudelleen.
Päivitys on valmis.
5. Liitä USB-muistitikku uudelleen
tietokoneeseesi ja poista
autorun.upg-tiedosto siltä. Näin estät
tahattomat päivitykset.
FI
38
Päivitys digitaalisesta lähetyksestä
Kun ohjelmistopäivityksiä on saatavilla,
televisio voi vastaanottaa niitä digitaalisina
lähetyksinä. Kun päivitys on vastaanotettu,
sinua pyydetään päivittämään ohjelmisto. On
erittäin suositeltavaa päivittää ohjelma, kun
siihen kehotetaan.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Jos et päivitä ohjelmistoa, kun päivitys on
vastaanotettu, sinua pyydetään tallentamaan
päivitystiedosto. Voit päivittää ohjelmiston
myöhemminkin toimimalla seuraavasti:
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] >
[Ohjelmistoasetukset] > [Paikall. päivit.].
3. Valitse lataamasi tiedosto ja suorita
asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
Kaikkien asetusten nollaus
You can reset all picture and sound settings
and reinstall all TV channels on your TV.
1. Press .
2. Select [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [TV:n asentaminen], then
press OK.
3. Follow the onscreen instructions.
Yleistä kaapeleista
Y Pb Pr
Komponenttivideo (Y Pb Pr) välittää vain
kuvaa. Ä änet vaativat oman Audio Left/Right
-liitännän.

Y Pb Pr pystyy käsittelemään
teräväpiirtosignaaleja.

Liitä kaapelin liittimet vastaavan värisiin
Y Pb Pr -liitäntöihin.
Kaapelin laatu
Tarkista laitteen käytettävissä olevat liitännät,
ennen kuin liität laitteen televisioon. Liitä laite
televisioon käyttäen laadukkainta mahdollista
liitäntää. Laadukkaat liitännät siirtävät kuvaa ja
ääntä paremmin.
Tämän käyttöoppaan liitännät ovat vain
suosituksia. Muut ratkaisut ovat myös
mahdollisia. Saat lisää esimerkkejä osoitteesta
http://www.connectivityguide.philips.com.
Vihje: jos laitteessa on vain yhdistelmä- tai
RCA-liitäntä, liitä laite yhdistelmäkaapelilla
(CVBS) television CVBS/Y-liitäntään.
HDMI
An HDMI connection has the best picture
and sound quality.

An HDMI cable combines video and
audio signals. Connect HDMI for
high-definition (HD) TV signals, and to
switch on EasyLink.

An HDMI Audio Return Channel
(ARC) connector allows output of TV
audio to an HDMI ARC compliant
device.

Connect HDMI cables shorter than 5
meters/16.4 feet.
SCART
SCART-liitäntä välittää sekä kuva- että
äänisignaaleja.
SCART-liitäntöjen kautta voidaan siirtää
RGB-videosignaaleja, mutta ei
teräväpiirtosignaaleja.
FI
39
Suomi
5 Television
liittäminen
Antennin liittäminen
Liitä antenni televisioon.
Laitteiden liittäminen
Blu-ray- tai DVD-soitin
Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.
Liitä soitin televisioon komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr) ja Audio L/R -äänikaapelilla.
FI
40
Televisiovastaanotin
Suomi
Liitä satelliitti*- tai digitaalitelevisiovastaanotin televisioon antennikaapelilla.
* Tämä koskee vain tiettyjä malleja.
Liitä satelliitti- tai digitaalitelevisiovastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla.
Liitä digitaalitelevisiovastaanotin televisioon komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr) ja Audio L/R
-äänikaapelilla.
FI
41
Liitä digitaalitelevisiovastaanotin televisioon SCART-kaapelilla.
Videotallennin
Liitä tallennin televisioon antennikaapelilla.
Liitä tallennin televisioon HDMI-kaapelilla.
FI
42
Suomi
Liitä tallennin televisioon komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr) ja Audio L/R -äänikaapelilla.
Liitä tallennin televisioon SCART-kaapelilla.
Pelikonsoli
Connect the game console with an HDMI cable to the TV.
FI
43
Liitä pelikonsoli televisioon komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr) ja Audio L/R -äänikaapelilla.
Kotiteatteri
Liitä HDMI-ARC-yhteensopiva kotiteatteri televisioon HDMI-kaapelilla.
Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla ja koaksiaalisella äänikaapelilla.
FI
44
Suomi
Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr) ja Audio L/R
-äänikaapelilla.
Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon SCART-kaapelilla.
Digitaalikamera
Liitä digitaalikamera televisioon USB-kaapelilla.
FI
45
Digitaalinen videokamera
Liitä digitaalinen videokamera televisioon HDMI-kaapelilla.
Liitä digitaalinen videokamera televisioon komponenttivideokaapelilla (Y Pb Pr) ja Audio L/R
-äänikaapelilla.
Muiden laitteiden liittäminen
USB-massamuistilaite
Liitä USB-kiintolevy televisioon USB-kaapelilla.
FI
46
Suomi
Liitä USB-muistitikku televisioon.
Tietokone
Liitä tietokone televisioon HDMI-kaapelilla.
Liitä tietokone televisioon DVI-HDMI-kaapelilla ja äänikaapelilla.
FI
47
Ohjelmien katsominen
liitetyistä laitteista
EasyLink-laitteiden määritys
Laitteen valinta
Voit hyödyntää HDMI-CEC-yhteensopivia
laitteita tehokkaimmin Philips EasyLinkin
parannetuilla hallintatoiminnoilla. Liittämällä
HDMI-CEC-yhteensopivat laitteesi
HDMI-liitännän kautta televisioosi voit hallita
niitä samanaikaisesti televisiosi
kaukosäätimellä.
Huomautus: Muut merkit kuvaavat
HDMI-CEC-toiminnot eri tavalla. Esimerkkejä
ovat Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp)
ja BRAVIA Sync (Sony). Kaikki merkit eivät
ole täysin yhteensopivia Philips EasyLinkin
kanssa.
Jos haluat katsoa liitettyä laitetta, liitä
haluamasi laite ensin televisioon. Saat
lisätietoja kohdasta Television liittäminen >
Laitteiden liittäminen (Sivu 40).
Lähdelaitteen valinta
1. Paina
SOURCE-painiketta.
2. Valitse laite ja paina sitten OK.
Laitteen valinta Koti-valikosta
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Lähde] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse laite ja paina sitten OK.
Change device settings
Laitetyypin muokkaaminen
Voit vaihtaa laitetyyppiä, jotta voit käyttää sitä
helposti lähdevalikosta.
1. Paina
SOURCE-painiketta.
2. Valitse laite ja paina sitten[Laitteen
tyyppi].
3. Valitse sopiva laitetyyppi ja paina sitten
OK.
Laitteen nimen vaihtaminen
Voit vaihtaa laitteen nimeä, kun olet liittänyt
sen televisioon.
1. Paina
SOURCE-painiketta.
2. Valitse liitäntä ja paina sitten [Nimeä
uudelleen].
3. Anna uusi nimi näyttönäppäimistöllä.
4. Kun olet valmis, valitse [Valmis] ja paina
sitten OK.
Laiteasetusten palauttaminen
Voit palauttaa laitteen tyypin ja nimen
oletusasetuksiin.
1. Valitse laite [Lähde]-valikosta ja paina
sitten OPTIONS.
2. Valitse [Alkuper. nimi ja kuvake] ja paina
OK-painiketta.
FI
48
Toiminta
Kun otat Philips EasyLinkin käyttöön, voit
käyttää seuraavia toimintoja:
Toisto yhdellä painikkeella
Kun toistat HDMI-CEC-yhteensopivasta
laitteesta, TV käynnistyy valmiustilasta ja
valitsee oikean lähteen.
Valmiustila yhdellä painikkeella
Kun painat television kaukosäätimen
-painiketta, TV ja kaikki
HDMI-CEC-yhteensopivat laitteet siirtyvät
valmiustilaan.
Käyttämättömien laitteiden automaattinen
sammutus
Jos HDMI-CEC-yhteensopiva laite on ollut
käyttämättä tietyn ajan, se siirtyy
valmiustilaan.
EasyLink-kaukosäädin
Voit hallita useita HDMI-CEC-yhteensopivia
laitteita television kaukosäätimellä.
Ä änentoiston hallinta
Jos liität HDMI ARC -liitännän kautta
HDMI-CEC-yhteensopivan laitteen, jossa on
kaiuttimet, voit käyttää näitä kaiuttimia
television kaiuttimien sijasta.
Kuvanlaadun säilyttäminen
Jos muiden laitteiden kuvankäsittelytoiminnot
vaikuttavat televisiosi kuvanlaatuun, voit
säilyttää kuvanlaadun ottamalla Pixel Plus Link
-toiminnon käyttöön.
What you need

Liitä HDMI-CEC-yhteensopiva laite
televisioon. Voit liittää useita
HDMI-CEC-laitteita. Saat lisätietoja
kohdasta Television liittäminen >
Laitteiden liittäminen (Sivu 40).

Määritä kukin HDMI-CEC-yhteensopiva
laite oikein.

Ota EasyLink käyttöön.
Ota EasyLink käyttöön.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [EasyLink].
3. Valitse [EasyLink] > [Päälle] ja paina
OK-painiketta.
Laitteiden ohjaaminen
Jos liität useita HDMI-CEC-laitteita, jotka
tukevat tätä asetusta, voit hallita kaikkia näitä
laitteita television kaukosäätimellä.
Huomautus: Tämä on lisäasetus. Laitteet,
jotka eivät tue tätä asetusta, eivät vastaa TV:n
kaukosäätimeen.
1. Painamalla -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [EasyLink] >
[EasyLink-kaukosäädin].
3. Valitse [Päälle] tai [Pois]. Paina sitten OK.
Vihjeitä:

Jos haluat vaihtaa takaisin television
hallintaan, paina
ja valitse sitten
[TV:n katselu].

Jos haluat hallita jotakin toista laitetta,
paina -painiketta ja valitse laite
Aloitus-valikosta.
EasyLink-painikkeet
Voit hallita HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita
seuraavien kaukosäätimen painikkeiden
avulla:

: kytke TV ja liitetty laite päälle tai
valmiustilaan.

Toistopainikkeet: hallitse videon
katselua tai musiikin kuuntelua.

Numeropainikkeet: valitse nimike, luku
tai kappale.

OK: aloita tai pysäytä toisto sekä jatka
toistoa liitetyssä laitteessa, aktivoi valinta
tai käytä laitteen valikkoa.

: Näytä television Koti-valikko.
Kuvaruutukaukosäädin (OSRC)
Voit hallita laitteita myös muilla
EasyLink-painikkeilla, jotka ovat käytettävissä
kuvaruutukaukosäätimen (On-Screen
Remote Control, OSRC) kautta.
Kuvaruutukaukosäätimen käyttäminen
1. Kun katsot liitettyä laitetta, paina
OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Säätimet] ja paina OK-painiketta.
3. Valitse näyttöpainike ja paina sitten OK.
4. Sulje painamalla -painiketta.
Switch off connecting devices
You can also set the TV to switch off the
connecting HDMI-CEC compliant devices if
they are not the active source. The TV
switches the connecting device to standby
after 10 minutes of inactivity.
1. Press .
2. Select [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [EasyLink].
3. Select [Laitteiden automaattinen
sammutus] > [Päälle], then press OK.
FI
49
Suomi
Tekstitykset sisältävän kuvan näyttöalueen
suurentaminen
Jotkin videotekstitykset luovat kuvan alle
erillisen palkin tekstityksille, mikä saattaa
rajoittaa näytettävää kuva-aluetta. Jos haluat
suurentaa näytettävän kuva-alueen koon, voit
ottaa käyttöön automaattisen tekstityksen
siirron, jolloin tekstitykset videokuvassa.
Kaiutinlähdön valitseminen
Jos liitetty laite on HDMI Audio Return
Channel (HDMI ARC) -yhteensopiva, voit
käyttää äänilähtöliitäntänä HDMI-kaapelia.
Muita äänikaapeleita ei tarvita. Varmista, että
liität laitteen television HDMI ARC
-liitäntään. Saat lisätietoja kohdasta
Television liittäminen > Yleistä kaapeleista
> HDMI (Sivu 39).
HDMI ARC:in käyttöönotto.
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Ä äni] > [Lisäasetukset] > [HDMI 1 ARC].
3. Valitse yksi seuraavista ja paina
OK-painiketta.

[Päälle]: kuuntele television äänet
liitetystä HDMI-ARC-yhteensopivasta
laitteesta.

[Pois]: kuuntele television ääntä
television kaiuttimista tai laitteesta, joka
on liitetty digitaaliseen
äänilähtöliitäntään.
Huomautus: varmista, että kaikki
HDMI-CEC-asetukset on määritetty oikein
liitetyssä laitteessa.
TV-kaiuttimien määritys
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Ä äni] > [Lisäasetukset] > [TV-kaiuttimet].
3. Valitse jokin vaihtoehto ja paina
OK-painiketta.

[Pois]: poista TV:n kaiuttimet käytöstä.

[Päälle]: ota TV:n kaiuttimet käyttöön.

[EasyLink]: poista TV:n kaiuttimet
käytöstä ja toista TV:n äänet liitetyn
HDMI-CEC-äänilaitteen kautta.

[Autom. EasyLink-käynn.]: kun liitettynä
on HDMI-CEC-äänilaite, TV:n
kaiuttimet poistetaan automaattisesti
käytöstä ja äänet toistetaan liitetyn
laitteen kautta.
FI
50
TV:n äänien toistamisen muokkaaminen
Voit kuunnella TV:n ääniä sen omien
kaiuttimien tai vahvistimen kautta.
1. Paina OPTIONS-painiketta.
2. Valitse [Kuva ja ääni] > [Kaiuttimet].
3. Valitse yksi seuraavista ja paina
OK-painiketta.

[TV]: käytössä oletusarvoisesti.
Toista TV:n äänet TV:n kaiuttimista ja
liitetystä HDMI-CEC-äänilaitteesta,
kunnes äänentoiston hallinta siirtyy
liitetylle järjestelmälle. Tämän jälkeen
TV:n äänet toistetaan liitetyn laitteen
kautta.

[Vahvistin]: Toista äänet liitetyn
HDMI-CEC-laitteen kautta. Jos
järjestelmä-äänitila ei ole käytössä
laitteessa, äänet toistetaan edelleen
TV:n kaiuttimista. Jos [Autom.
EasyLink-käynn.] on otettu käyttöön,
TV kehottaa liitettyä laitetta siirtymään
äänitilaan.
Kuvanlaadun säilyttäminen
Jos muiden laitteiden
kuvankäsittelyominaisuudet vaikuttavat
televisiosi kuvanlaatuun, ota käyttöön Pixel
Plus Link.
Pixel Plus Link -toiminnon ottaminen
käyttöön
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [EasyLink].
3. Valitse [Pixel Plus Link] > [Päälle] ja paina
OK-painiketta.
Vaatimukset
Jotkin tekstitykset luovat kuvan alle erillisen
palkin tekstityksille, mikä saattaa rajoittaa
näytettävää kuva-aluetta. Jos haluat suurentaa
näytettävän kuva-alueen koon, voit ottaa
käyttöön automaattisen tekstityksen siirron.
Sen jälkeen tekstitys näkyy kuvan päällä.
Automaattisen tekstityksen siirron
ottaminen käyttöön
1. Paina -painiketta.
2. Valitse [Asetukset] > [TV-asetukset] >
[Yleisasetukset] > [EasyLink].
3. Valitse [Autom. tekstit. siirto] > [Päälle]
ja paina OK-painiketta.
Varoitus: Syötä CA-moduuli ohjeiden
mukaisesti, jotta se ei vahingoitu.
Huomautus: Katso tarvittaessa
palveluntarjoajan julkaisuista, kuinka
Smart-kortti asetetaan CA-moduuliin.
CA-moduulin liittäminen
Toiminta
Voit katsoa salattuja digitaalisia
televisiokanavia CA-moduulilla (Conditional
Access Module). Kun olet lisännyt televisioon
CA-moduulin ja tilannut sekä maksanut
kanavapalvelut, voit katsoa kyseisiä kanavia.
Tämä TV tukee sekä CI- (Common
Interface) että CI+-moduuleja. CI+ tukee
korkealaatuisia digitaalisia HD-ohjelmia, joissa
on kehittynyt kopiointisuojaus.
Huomio: Sovellukset, toiminnot, sisältö ja
näyttöviestit riippuvat CA-moduulin
palveluntarjoajasta.
Suomi
Kuvan näyttöalueen suurentaminen
1. Sammuta televisio.
2. Noudata CA-moduulissa olevia ohjeita, ja
aseta moduuli television sivussa olevaan
yleiseen liitäntään.
Työnnä CA-moduuli niin pitkälle kuin se
menee.
3. Kytke televisioon virta ja odota, että
CA-moduuli aktivoituu. Tämä kestää
muutaman minuutin.
Jätä CA-moduuli paikalleen, jotta salattujen
digitaalisten kanavien katseluoikeus säilyy.
CA-moduulin palvelujen käyttäminen
1. Kun olet syöttänyt ja aktivoinut
CA-moduulin, paina OPTIONS.
2. Valitse [Yleinen käyttöliittymä] ja paina
OK-painiketta.
3. Valitse CA-moduulin palveluntarjoaja ja
paina OK-painiketta.
FI
51
6 Vianmääritys
Yleisluonteiset ongelmat
Virran kytkeminen televisioon ei onnistu:

Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota
minuutti ennen kuin liität sen uudelleen.

Tarkista, että virtajohto on tukevasti
kiinni.
Kun kytket televisioon virran, katkaiset sen
virran tai asetat sen valmiustilaan, kuulet
sen rungosta kuuluu ritisevää/napsahtelevaa
ääntä:
Mitään toimia ei tarvita. Ä äni johtuu
television rungon normaaleista koon
muutoksista sen lämmetessä tai viiletessä.
Tämä ei vaikuta television toimintaan.
TV ei reagoi kaukosäätimeen tai sen
television painikkeisiin, kun se on
käynnistetty:
TV:n käynnistyminen kestää jonkin aikaa.
Tänä aikana TV ei reagoi kaukosäätimeen
eikä television painikkeisiin. Tämä on
normaalia toimintaa.
Jos TV ei edelleenkään reagoi
kaukosäätimeen, katso sen tunnistinta
digikameralla: jos näet tunnistimessa punaista
valoa, kun painat kaukosäätimen painikkeita,
kaukosäädin toimii. Tässä tapauksessa TV on
ehkä lähetettävä tarkistettavaksi Philipsin
huoltopalveluun. Tämä vianmäärityskeino ei
koske kaukosäätimiä, jotka on yhdistetty
televisioon langattomasti.
Kun televisio on valmiustilassa,
aloitusnäyttö tulee näkyviin, ja sitten
televisio palaa valmiustilaan.
Tämä on normaalia toimintaa. Kun irrotat
television virtalähteestä ja liität sen takaisin
virtalähteeseen, näet käynnistysnäytön
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Voit kytkeä television valmiustilasta
toimintaan painamalla kaukosäätimen
-painiketta tai mitä tahansa television
painiketta.
FI
52
Television valmiustilan merkkivalo vilkkuu
punaisena:
Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota, kunnes
televisio jäähtyy, ennen kuin liität virtajohdon
uudelleen. Jos valo vilkkuu edelleen, ota
yhteys Philipsin asiakastukeen.
TV:n äänet ovat väärällä kielellä:
Jos valitset äänten kielen
OPTIONS-toiminnossa, TV palauttaa
käyttöön oletuskielen, kun vaihdat kanavaa
tai sammutat TV:n. Jos haluat säilyttää
äänikielen, vaihda äänikieltä seuraavasti: paina
ja valitse sitten [Asetukset] >
[Kanava-asetukset] tai [Satelliitin aset.] >
[Kielet] > [Ä änen ensisijainen kieli] tai
[Ä änen toissijainen kieli].
TV- tai Smart TV -valikko on
vääränkielinen:
Vaihda valikon kieleksi haluamasi kieli.
Saat lisätietoja kohdasta TV-asetusten
muokkaaminen > Kieliasetukset >
Valikkojen kieli (Sivu 35).
Unohdit nelinumeroisen koodin, jolla
avataan kanavien estotoiminto (lapsilukko):
Anna koodi 8888.
Haluat päivittää televisio-ohjelmistosi:
Käy osoitteessa www.philips.com/support, ja
lataa uusin ohjelmistopaketti. Ohjelmiston
asennusohjeet ja julkaisutiedot, joista ilmenee
päivityksen uudistukset, ovat myös luettavissa
sivuilla. Täydelliset ohjeet
televisio-ohjelmiston päivityksestä löytyvät
myös kohdasta TV-asetusten
muokkaaminen > Ohjelmiston
päivittäminen (Sivu 37).
Kuvaongelmat
Haluat asentaa televisiokanavia:
Saat lisätietoja analogisten ja digitaalisten
kanavien asentamisesta kohdasta
TV-asetusten muokkaaminen >
Automaattinen asennus (Sivu 31). Jos haluat
asentaa satelliittikanavia, katso lisätietoja
kohdasta TV-asetusten muokkaaminen >
Satelliittiasetukset (Sivu 34).
Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia
kanavia:

Tarkista tekniset tiedot, ja varmista, että
televisiosi tukee DVB-T-, DVB-C- tai
DVB-S-kanavia.

Varmista, että kaikki kaapelit on
kunnolla kiinnitetty ja että oikea verkko
on valittuna.
Televisioon on kytketty virta, mutta kuvaa
ei näy tai kuva on vääristynyt:

Varmista, että antenni on liitetty
televisioon kunnolla.

Varmista, että näyttölähteeksi on valittu
oikea laite.

Varmista, että ulkoinen laite tai lähde on
liitetty oikein.
Ä äni kuuluu, mutta kuvaa ei näy:
Tarkista, että kuva-asetukset on määritetty
oikein.
Asennetut kanavat eivät näy
kanavaluettelossa:
Tarkista, että oikea kanava on valittu.
Haluat järjestää kanavaluettelon uudelleen:
Kanavien asennuksen jälkeen ne näkyvät
kanavaluettelossa. Saat lisätietoa
kanavaluetteloiden hallinnasta ja esimerkiksi
kanavien järjestelemisestä kohdasta
Television katseleminen >
Kanavaluetteloiden hallinta (Sivu 13).
Antenniliitännän vastaanotto on huono:

Varmista, että antenni on liitetty
televisioon kunnolla.

Kaiuttimet, maadoittamattomat
äänilaitteet, neonvalot, korkeat
rakennukset ja muut suuret rakennelmat
voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun.
Yritä parantaa vastaanoton laatua
muuttamalla antennin suuntaa tai
siirtämällä laitteita etäämmälle
televisiosta.

Jos vain yhden kanavan vastaanotto on
huono, yritä hienosäätää kanavaa.
Liitetyistä laitteista tulevan kuvan laatu on
huono:

Tarkista, että laitteiden liitännät ovat
kunnossa.

Tarkista, että kuva-asetukset on
määritetty oikein.
Televisio ei ole tallentanut kuva-asetuksia:
Tarkista, että television sijaintiasetukseksi on
määritetyt Koti. Tässä tilassa voit muokata
asetuksia ja tallentaa ne.
Kuva ei sovi kuvaruutuun, vaan se on liian
suuri tai pieni:
Vaihda käyttöön toinen kuvasuhde.
FI
53
Suomi
Kanavaongelmat
Kuvasuhde vaihtelee eri kanavien välillä:
Valitse [Automaattinen zoomaus]
-kuvasuhteen sijaan jokin toinen kuvasuhde.
Kuva on väärässä kohdassa kuvaruudussa:
Joidenkin laitteiden kuvasignaalit eivät sovi
kunnolla kuvaruutuun. Tarkista laitteen
signaali.
Lähetysten kuva on salattu:
Tämä sisällön katseleminen edellyttää ehkä
CA-moduulia (salausmoduulia). Tarkista asia
palveluntarjoajalta.
Tiedot sisältävä e-mainos tulee näkyviin
television kuvaruutuun:
Televisio on [Myymälä]-tilassa. Voit poistaa
e-tarran asettamalla television [Koti]-tilaan ja
käynnistämällä television uudelleen. Saat
lisätietoja kohdasta TV-asetusten
muokkaaminen > Muut asetukset >
Koti-tila (Sivu 37).
Tietokoneen näyttö televisioruudussa ei ole
vakaa:

Tarkista, että tietokoneessa on käytössä
tuettu tarkkuus ja virkistystaajuus. Saat
lisätietoja kohdasta Teknisiä tietoja >
Näytön erottelukyky (Sivu 56).

Valitse televisiossa kuvasuhteeksi [Ei
skaalattu].
Ä äniongelmat
Televisiosta tulee kuva, mutta ääni ei kuulu:
Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, se
vaihtaa äänilähdön automaattisesti pois
käytöstä – kyse ei ole toimintahäiriöstä.

Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty
kunnolla.

Varmista, että ääniä ei ole mykistetty tai
äänenvoimakkuus ole nollassa.

Varmista, että valittuna on television
kaiuttimien asetus. Paina OPTIONS,
valitse [Kuva ja ääni] > [Kaiuttimet] ja
valitse sitten [TV].

Varmista, että television äänilähtö on
liitetty HDMI CEC- tai
EasyLink-yhteensopivan
kotiteatterilaitteen äänituloon. Ä änen
pitäisi kuulua kotiteatterijärjestelmän
kaiuttimista.

Jotkin laitteet vaativat, että otat
HDMI-äänilähdön käyttöön
manuaalisesti. Jos HDMI-ääni on jo
käytössä, mutta ääntä ei kuulu, vaihda
laitteen digitaalinen ääniformaatti
muotoon PCM (Pulse Code
Modulation). Voit lukea lisäohjeita
laitteen mukana tulleista ohjeista.
Kuva näkyy, mutta äänenlaatu on huono:
Tarkista, että ääniasetukset on määritetty
oikein.
FI
54
HDMI-laitteissa ilmenee ongelmia:

Huomaa, että HDCP-tuki voi pidentää
aikaa, joka televisiolta kuluu
HDMI-laitteesta tulevan tiedon
näyttämiseen.

Jos televisio ei tunnista HDMI-laitetta,
eikä kuvaa näy, vaihda lähteeksi välillä
toinen laite ja sitten taas HDMI-laite.

Jos ääni katkeilee, tarkista, että
HDMI-laitteen lähtöasetukset on
määritetty oikein.

Jos käytössä on HDMI-DVI-sovitin tai
HDMI-DVI-kaapeli, tarkista, että
lisä-äänikaapeli on liitetty AUDIO L/Rtai AUDIO IN -liitäntään (vain
miniliitäntä).
EasyLink-toiminnot eivät ole käytettävissä:
Varmista, että HDMI-laitteesi ovat
HDMI-CEC-yhteensopivia.
EasyLink-toiminnot ovat käytettävissä vain
HDMI-CEC-yhteensopivissa laitteissa.
Jos HDMI-CEC-yhteensopiva äänilaite on
liitetty televisioon eikä televisiossa näy
mitään mykistys- tai
äänenvoimakkuuskuvaketta, kun
äänenvoimakkuus mykistetään, sitä lisätään
tai vähennetään.
Kun televisioon on liitetty
HDMI-CEC-äänilaite, tämä on normaalia.
USB-laitteen sisältö ei näy:

Tarkista, että USB-muistilaite on
asetettu
Massamuistityyppi-yhteensopivaksi
laitteen oppaissa kuvatulla tavalla.

Tarkista, että USB-muistilaite on
yhteensopiva television kanssa.

Tarkista, että televisio tukee ääni- ja
kuvatiedostomuotoja.
Ä äni- ja kuvatiedostot
USB-tallennuslaitteellasi eivät soi tai näy
sujuvasti:
USB-muistilaitteen siirtotoiminto saattaa
rajoittaa tiedonsiirtonopeutta televisioon,
mikä aiheuttaa toiston huonon laadun.
Yhteyden ottaminen
Philipsiin
Suomi
Yhteysongelmat
Varoitus: Ä lä yritä korjata televisiota itse.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla
vakavia vammoja, television
vahingoittuminen korjauskelvottomaksi tai
takuun raukeaminen.
Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaasi,
tutustu tätä televisiota koskeviin usein
kysyttyihin kysymyksiin osoitteessa
www.philips.com/support. Voit myös
osallistua keskusteluun Philips TV
-keskustelufoorumilla osoitteessa
www.supportforum.philips.com.
Jos haluat puhua tai lähettää sähköpostia
Philips-edustajalle, ota yhteys maasi Philipsin
asiakastukeen. Asiakastuen yhteystiedot
löytyvät television mukana tulleesta lehtisestä
sekä osoitteesta www.philips.com/support.
Ennen kuin otat yhteydet Philipsiin, kirjoita
televisiosi malli- ja sarjanumerot ylös. Nämä
numerot on painettu television takaosaan ja
pakkaukseen.
FI
55
7 Teknisiä tietoja
Virta ja vastaanotto
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Virta

Verkkovirta: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W

Ympäristön lämpötila: 5–40 °C

Lisätietoja virrankulutuksesta on
teknisissä tiedoissa osoitteessa
www.philips.com/support.
Tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettu teho on
tuotteen virrankulutus normaalissa
kotitalouskäytössä (IEC 62087 Ed.2). Suluissa
ilmoitettu suurin teho tarvitaan
sähköturvallisuuteen (IEC 60065 Ed. 7.2).
Vastaanotto

Antennituloliitäntä: 75 ohmia,
koaksiaalinen (IEC75)

TV-järjestelmä: DVB COFDM 2 K / 8 K

Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM*

Digitaalinen TV: MPEG-4, DVB-T
(maanpäällinen), DVB-T2*, DVB-C
(kaapeli), DVB-S/S2* (satelliitti).

Virittimen aaltoalueet: VHF, UHF,
S-kanava, Hyperband
*Vain tietyissä malleissa.
Näyttö ja ääni
Kuva / näyttö

Näytön tyyppi: led-taustavalaistu, täysi
teräväpiirto (Full HD)

Ruudun halkaisija:
- 81 cm / 32 tuumaa
- 99 cm / 39 tuumaa
- 102 cm / 40 tuumaa
- 107 cm / 42 tuumaa
- 117 cm / 46 tuumaa
- 127 cm / 50 tuumaa
- 140 cm / 55 tuumaa
FI
56





Kuvasuhde: 16:9 (laajakuva)
Tarkkuus: 1920x1080p (Full HD)
Kuvanparannus: Pixel Precise
Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz
PFL43x8 – 3D: 3D Max
Ä äni

Lähtöteho (RMS): 20 W @ 10 % THD

Kirkas ääni

Mono / Stereo / toissijainen
ääniohjelmointi
Näytön erottelukyky
Tietokoneformaatit - HDMI
(Tarkkuus – virkistystaajuus)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Tietokoneformaatit - VGA
(Tarkkuus – virkistystaajuus)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Videomuodot
(Tarkkuus – virkistystaajuus)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Tuetut multimedialiitännät
Huomautus: multimediatiedostojen nimissä
saa olla enintään 128 merkkiä.

USB: liitä televisioon vain enintään 500
mA virtaa kuluttavia USB-laitteita.
- NTFS, FAT 16 (vain luku)
- FAT 32

Ethernet LAN RJ-45 (tietyt mallit)
Tuetut kuvatiedostot

JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps

GIF (87a, 89a): *.gif

PNG: *.png, * .pns

BMP: *.bmp, *.dib

JPS: *.jps

PNS: *.pns

BMS: *.bms
Suomi
Multimedia
Tuetut ääni- ja kuvamuodot
Tuetut ääni- ja kuvamuodot
Tuetut ääni- ja kuvamuodot
FI
57
Tuetut ääni- ja kuvamuodot
Tuetut ääni- ja kuvamuodot
Tuetut ääni- ja kuvamuodot
Tuetut äänimuodot
FI
58
Suomi
Tuetut äänimuodot
Tuetut tekstitysmuodot
Merkkikoodaus

Windows-1250 (CP-1250):
keskieurooppalainen ja
itäeurooppalainen latinalainen koodaus
(tšekki, unkari, puola, slovakki, sloveeni,
kroatia, romania, serbia).

Windows-1251 (CP-1251): kyrillinen

Windows-1252 (CP-1252):
länsieurooppalainen latinalainen

Windows-1253 (CP-1253): kreikka

Windows-1254 (CP-1254): turkki

UTF-8: Unicoden monibittisten
merkkien koodaus
Liitännät
Taustapuoli

HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return
Channel

PFL43x8: HDMI 2

Ä Ä NITULO (DVI): 3,5 mm:n
stereominiliitäntä

VERKKO: Ethernet LAN RJ-45 (tietyt
mallit)

SERV. U: huoltoportti

CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:
yhdistelmävideo- ja -ääniliitännät



DIGITAALINEN Ä Ä NILÄ HTÖ :
koaksiaali
TV-ANTENNI: 75 ohmia, koaksiaalinen
(IEC)
SCART (RGB/CVBS): SCART-sovitin
SAT: F-piikkinen satelliitti (tietyt mallit)
Sivu




CI: Common Interface
HDMI
USB
Kuulokkeet: 3,5 mm:n stereominiliitäntä

Ohjeen versio
UMv 300812125201 – 20121228
FI
59
8 Hakemisto
digitaalikanavat, tekstitys - 35
3
digitaalinen videokamera - 46
3D - 16
3D, 2D
stä 3D
digitaalinen radio - 14
digitaaliset kanavat, asentaminen - 32
DivX VOD - 20
E
hen - 17
EasyLink - 48
3D, kuvamuodon muuttaminen - 17
EasyLink, kaukosäädin - 49
3D, käynnistäminen - 17
EasyLink, näyttöhallinta - 12
3D, pois kytkeminen - 17
EasyLink, ohjaimet - 49
3D, terveysvaroitus - 4
EasyLink, ottaminen käyttöön - 49
3D-lasit, hoito - 5
EasyLink, toiminnot - 48
A
EasyLink, TV
ajastus, tallenteet - 23
analogiset kanavat, asentaminen - 31
analogiset kanavat, hienosäätö - 32
analogiset kanavat, tekstitys - 35
asentaminen uudelleen - 38
asetukset, kuva - 29
asetukset, peli - 25
asetukset, ääni - 30
n kaiuttimet - 50
Energiamerkintä - 9
energiansäästöasetukset - 8
EPG, lähettäjä - 16
erityisryhmät, kuulovammaiset - 36
erityisryhmät, näkövammaiset - 36
erityisryhmät, ottaminen käyttöön - 36
esimääritetyt asetukset, kuvat ja ääni - 15
asetukset, ääniformaatti - 30
H
Asetukset-avustaja - 29
HDMI - 39
automaattinen sammutus, laitteet - 49
HDMI ARC - 39
automaattinen tekstityksen siirto - 51
avainpiippaus - 36
K
kaapelit - 39
C
kanavaluettelo - 14
CAM, asettaminen - 51
kanavaluettelo, kopiointi - 33
CAM, ottaminen käyttöön - 51
kanavat - 13
CA-moduuli - 51
kanavat, asentaminen (analoginen) - 31
CI - 51
kanavat, asentaminen (automaattinen) - 31
D
kanavat, asentaminen (digitaalinen) - 32
demo - 37
digitaalikamera - 45
FI
60
kanavat, asentaminen (satelliitti) - 34
kanavat, asentaminen uudelleen - 38
kanavat, hienosäätö (analoginen) - 32
liittäminen, USB-laite - 46
kanavat, logo - 14
liitännät - 59
kanavat, nimen vaihtaminen - 14
liitäntäopas - 9
kanavat, piilottaminen ja näyttäminen - 14
lisääminen, tallennin - 42
kanavat, päivittäminen - 32
lähde, valinta - 15
kanavat, suosikit - 13
kanavat, vaihtaminen - 13
Suomi
kanavat, lajittelu - 14
M
kanavien asentaminen, automaattinen - 31
multimedia, tiedostojen toistaminen - 18
kanavien nimen vaihtaminen - 14
multimedia, toistoasetukset - 18
kaukosäädin - 11
multimedia, tuetut formaatit - 57
Kauppa-tila - 37
N
kello - 27
Kensington-lukko - 5
kestävyys - 8
kieli, tekstitys - 35
kieli, valikko - 35
kierrätys - 8
kotiteatteri, liittäminen - 44
Koti-tila - 37
kuva-asetukset - 29
kuva-asetukset, palauta - 30
kuvaruudun hoitaminen - 5
kuvasuhde - 15
L
laitteet, katseleminen - 48
lapsilukko - 28
liitetty laite, nimen vaihtaminen - 48
liittimet - 39
liittäminen, digitaalikamera - 45
liittäminen, digitaalinen videokamera - 46
nimen vaihtaminen, liitetty laite - 48
näyttömääritykset - 56
näytön erottelukyky - 56
O
ohje, näyttöön tuleva - 9
Ohje, versio - 59
ohjelmaopas, lähettäjä - 16
ohjelmisto, digitaalinen päivitys - 38
ohjelmisto, USB-päivitys - 37
ohjelmisto, version tarkistaminen - 37
P
pakkauksenhallinnat, tuetut - 57
pause TV - 21
peliasetukset - 25
pelikonsoli, liittäminen - 43
pelit, kahden pelaajan - 25
Pixel Plus Link - 50
liittäminen, kotiteatteri - 44
S
liittäminen, pelikonsoli - 43
satelliitti, asetukset - 34
liittäminen, soitin - 40
satelliitti, kanavien asentaminen - 34
liittäminen, televisiovastaanotin - 41
satelliitti, lisääminen tai poistaminen - 35
liittäminen, tietokone - 47
SCART - 39
liittäminen, ulkoinen kiintolevy - 46
FI
61
sijoittaminen, asentaminen jalustalle tai
seinälle - 5
turvallisuus - 3
TV
sijoittaminen, vinkkejä - 5
n pysäyttäminen, USB-kiintolevy - 21
sivupainikkeet - 10
n tallentaminen, USB-kiintolevy - 22
soitin, liittäminen - 40
TV-kaiuttimet, mykistys - 13
suosikkikanavat, luettelo - 13
TV-opas, lähettäjä - 16
säätimet - 10
TV-tallennus, yksi kosketus - 23
T
U
tallennin, liittäminen - 42
ulkoinen kiintolevy - 46
tallentaminen, TV-ohjelmat - 22
uniajastin - 28
tallenteet, ajoittaminen - 23
USB, tiedostojen toistaminen - 18
tallenteet, katselu - 24
tallenteet, poistaminen - 24
V,W
tavaramerkit ja tekijänoikeudet - 7
vahvistin, lähdön valinta - 50
teksti-TV 2.5 - 26
valmiustila - 12
teksti-TV, alasivut - 26
valmiustilavalo - 10
teksti-TV, digitaalinen teksti - 27
vanhempien luokittelu - 28
teksti-TV, haku - 26
verkkokeskustelupalsta - 9
teksti-TV, kahden sivun näyttö - 26
virtamääritykset - 56
teksti-TV, kieli - 26
teksti-TV, suurentaminen - 26
Y
teksti-TV, T.O.P. - 26
yhteyden ottaminen Philipsiin - 9
tekstitys, analoginen - 35
Yleinen liittymä - 51
tekstitys, digitaalinen - 35
YPbPr, komponenttivideo - 39
tekstitys, kieli - 35
Ä
television käynnistäminen, sammuttaminen 12
äänen kieli - 35
television lukitseminen - 5
äänenvoimakkuus - 13
Television säätimet - 10
ääniasetukset - 30
televisiovastaanotin, liittäminen - 41
ääniasetukset, palauta - 30
tietokone, näyttötarkkuudet - 56
äänimääritykset - 56
tila, koti tai kauppa - 37
toiminnot kuulovammaisille - 36
toiminnot näkövammaisille - 36
toistaminen, USB-tiedostot - 18
tunnistimet - 10
tuotetuki - 9
FI
62
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement