Runtastic | RUNGPS1 | Handleiding

GPS-horloge met
hartslagmeting
Bedieningshandleiding
Uitgave 06/2013
Inhoudsindex
1
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
Toepassingsgebied ........................................................................... 4
Veiligheid en onderhoud .................................................................. 5
Veiligheidsinstructies ....................................................................... 5
Reparatie ......................................................................................... 6
Schokken en vibraties ...................................................................... 7
Elektromagnetische verdraagzaamheid ............................................ 7
Omgevingstemperatuur ................................................................... 7
Batterijmodus .................................................................................. 8
Afvoer van afvalstoffen .................................................................. 10
Onderhoud .................................................................................... 10
Reiniging en instandhouding .......................................................... 10
Aanwijzingen m.b.t. deze bedieningshandleiding ........................... 11
Leveringsinhoud en functietoetsen................................................. 11
Leveringsinhoud............................................................................. 11
Functietoetsen ............................................................................... 12
Ingebruikneming ............................................................................ 13
Toetsblokkering ............................................................................. 13
Opladen van de accu van het GPS-horloge ...................................... 14
Borstriem....................................................................................... 15
Algemene informatie m.b.t. de GPS-ontvangst ............................... 16
Modi van het GPS-horloge.............................................................. 17
Instellingsmodus ............................................................................ 18
Gebruikersinstellingen ................................................................... 21
Systeeminstellingen ....................................................................... 21
Geheugenstatus oproepen ............................................................. 24
Tijdsmodus .................................................................................... 25
Tijd en datum................................................................................. 25
Weergave van de accustand ........................................................... 27
Timer ............................................................................................. 27
Alarm............................................................................................. 28
Tweede tijd (Dual Time) ................................................................. 29
GPS-Workout-modus ..................................................................... 30
Hartslagmeting .............................................................................. 30
Trainingsprofielen en trainingsgegevens......................................... 33
Training ......................................................................................... 36
2
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.5.1
6.5.2
7
8
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
12
13
14
Na de training ................................................................................ 40
GPS-Navigatiemodus ...................................................................... 42
Navigatieweergave ........................................................................ 42
Go-to-weergave ............................................................................. 47
Kompasmodus ............................................................................... 48
Kompas kalibreren ......................................................................... 49
Declinatie invoeren ........................................................................ 50
Stroombesparingsmodus................................................................ 51
Displayverlichting .......................................................................... 51
Opladen van de accu resp. vervangen van de batterijen ................. 52
Opladen van de accu van het GPS-horloge ...................................... 52
Vervanging batterijen borstriem .................................................... 53
Gegevensdownload........................................................................ 53
Installatiebestand downloaden ...................................................... 54
runtastic Connect installeren.......................................................... 54
Driver voor de USB-kabel installeren .............................................. 54
runtastic Connect starten ............................................................... 54
Technische gegevens ...................................................................... 57
Conformiteitsverklaring ................................................................. 58
FAQ/Verhelpen van storingen ........................................................ 58
Garantie......................................................................................... 61
3
1
Toepassingsgebied
Het GPS-horloge RUNGPS1 heeft een navigatiesysteem. Met gebruik van het
satellietnetwerk dat om de aarde cirkelt, kan de positie van de gebruiker
worden bepaald. Dit is op elk moment en overal op de wereld mogelijk.

Voor het gebruik is het GPS-horloge als globaal positiebepalingssysteem
bepaald.

Het GPS-horloge dient vooral als afstandsmeting, hoogtemeting,
snelheidsmeting d.m.v. het gebruik van het Amerikaanse
satellietnetwerk, en is vooral geschikt voor sporten zoals lopen, fietsen,
wandelen, zeilen, skiën enz.

Het GPS-horloge is niet te gebruiken voor veeleisend gebruik zoals
deltavliegen, parachutespringen of zweefvliegen.

Het GPS-horloge is voor particuliere doeleinden ontworpen en niet
geschikt voor beroepsmatige doeleinden.
Het GPS-horloge kan ook als trainingshulpmiddel voor de meting en
weergave van uw hartslag worden gebruikt. Het GPS-horloge is geen medisch
apparaat.
Een ander gebruik zoals in deze bedieningshandleiding beschreven, is niet
toegestaan en kan tot beschadigingen en blessures leiden. Bij schade die is
ontstaan uit gebruik niet volgens de voorschriften, vervalt de garantie. Meer
instructies en verklaringen vindt u in de bedieningshandleiding. Alle vermelde
gegevens zijn enkel nominale waardes. Technische wijzigingen
voorbehouden.
4
2
2.1
Veiligheid en onderhoud
Veiligheidsinstructies
U dient dit hoofdstuk aandachtig door te lezen en alle vermelde instructies
op te volgen. U garandeert hiermee een betrouwbaar gebruik en een lange
levensduur van uw GPS-horloge.
Bewaar de verpakking en de bedieningshandleiding goed zodat u het GPShorloge aan de nieuwe eigenaar kunt geven wanneer u dit verkoopt.

Bedien het GPS-horloge om veiligheidsredenen niet als u een voertuig
bestuurt. Stop of laat de bijrijder de instellingen uitvoeren. Het is
gevaarlijk om uw blik van de straat af te wenden en kan tot een ongeluk
leiden waarbij u of anderen gewond kunnen raken.

Maak nooit de behuizing van het GPS-horloge of van de borstriem
open, het bevat geen onderdelen die onderhouden moeten worden
(behalve het openen van de batterijhouder van de borstriem voor het
vervangen van de batterij, zie punt 9.2 „Batterij vervangen borstriem“).

Leg geen voorwerpen op het GPS-horloge en oefen geen druk uit op het
display. Het display kan anders breken.

Om beschadigingen te voorkomen, moet u het display niet met
scherpkantige voorwerpen aanraken.

De toepassing van dit product hangt zoals de meeste GPS-producten
van de satellieten af die door de Amerikaanse regering wordt bediend.
Mochten er zich wijzigingen voordoen in het satellietnetwerk, dan kan
dit de prestatie en nauwkeurigheid van dit GPS-horloge ook
beïnvloeden.
Belangrijk: Vraag steeds om advies van uw dokter voordat u met een
regelmatig trainingsprogramma begint. Het GPS-horloge is geen medisch
apparaat, het is een trainingshulpmiddel voor de meting en weergave van uw
5
hartslag. Mensen die een pacemaker dragen, mogen apparaten voor de
meting van de hartslag alleen gebruiken na overleg met de dokter.
Aanwijzing: De borstriem kan onderdelen van latex bevatten. Soms kunnen
hierbij allergische reacties als gevolg hiervan ontstaan in de vorm van – naar
omstandigheden relatief sterke – huidirritaties en roodkleuringen. Mocht u
om deze reden ook alleen lichte roodkleuringen vaststellen, dan moet u de
borstriem direct afdoen en niet meer gebruiken. We raden u aan om in dit
geval contact op te nemen met een huidarts.
2.2
Reparatie
Bij een noodzakelijke reparatie of een technisch probleem, dient u uitsluitend
contact op te nemen met onze servicedienst. Het adres vindt u op de
garantiekaart.
2.3
Waterdichtheid
Het GPS-horloge is tot 3 bar waterdicht. In onderstaand vermelde tabel ziet
u voor welke activiteiten en bedieningen het GPS-horloge geschikt is. De
gegevens zijn gebaseerd op een controle op waterdichtheid volgens DIN
8310.
Regen,
spatten
Autowasbeurt
Douche
Een bad
nemen,
zwemmen
Watersport
Ja
Ja, het horloge
niet in het
water
dompelen
Nee
Nee
Nee
Let erop dat u de knoppen niet bedient, wanneer het horloge nat is. Het
water kan alleen via de knoppen in de behuizing dringen en het uurwerk
6
beschadigen. Let erop dat zout water en warmwaterbronnen metalen
onderdelen kunnen laten corroderen.
Let erop dat de waterdichtheid bij extreme temperatuurverschillen (bv. van
de sauna in het duikbassin, van het zonnebaden in de koude zee) niet kan
worden gegarandeerd. Als gevolg van de temperatuurverschillen kan er
condenswater gevormd worden, hierdoor kan het uurwerk beschadigd
raken.
De borstriem is tegen spatwater beschermd, hier geldt:
Regen,
spatten
Autowasbeurt
Douche
Een bad
nemen,
zwemmen
Watersport
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
2.4
Schokken en vibraties
Het GPS-horloge is tegen stoten beschermd die kunnen ontstaan bij normaal
dragen aan de arm.
2.5
Elektromagnetische verdraagzaamheid
Zeer sterke magnetische velden (bv. transformatoren) moeten beslist
worden gemeden, omdat er anders afwijkingen in de tijdmeting en
positiebepaling kunnen ontstaan. Wanneer deze aanwijzingen niet in acht
worden genomen, kan dit tot storingen of beschadiging van uw GPS-horloge
leiden.
2.6
Omgevingstemperatuur
Het GPS-horloge kan permanent bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot
50 °C worden bediend en bij een omgevingstemperatuur van -10 °C tot 60 °C
worden opgeslagen. Vermijdt hoge temperaturen (bv. in het geparkeerde
7
voertuig of als gevolg van directe zonnestraling) en permanent vochtige
omgeving.
Aanwijzing:
Storingen in de weergave in het temperatuurgebied van -10°C tot 0°C zijn
niet van het GPS-horloge af te leiden, maar van beïnvloeding van de accu bij
lage temperaturen.
Die elektrochemische processen in batterijen en accu’s worden sterk door de
omgevingstemperatuur beïnvloed. Hoe verder de temperatuur naar beneden
gaat, hoe sterker de processen tijdens de ontlading worden gehinderd. Let er
daarom op, dat de batterij resp. de accu bij temperaturen onder het
vriespunt kan „bevriezen“ waarbij de levensduur van de batterij resp. de accu
kan worden beïnvloed.
2.7
Batterijmodus
Uw GPS-horloge werkt op een lithium-polymeer-accu die niet kan worden
vervangen. De borstriem werkt op een 3V CR2032 lithiumbatterij.
Onderstaand vindt u enkele instructies over de omgang met accu’s:

De accu van het GPS-horloge kan niet worden vervangen en mag niet
worden verwijderd.

Houd het GPS-horloge van hittebronnen of omgevingen met hoge
temperaturen weg zoals bv. directe zonnestraling in een voertuig.

Doorboor of verbrand het GPS-horloge niet.

Laad de accu van het GPS-horloge alleen met de meegeleverde USBkabel op. Wordt de accu op een andere manier opgeladen, dan kan dit
tot oververhitting, exploderen of brand leiden.

Laad de accu van het GPS-horloge niet vlakbij warmtebronnen of in de
auto bij sterke zonnestraling op. De hoge temperatuur leidt tot
verwoesting van de accu en kan tot oververhitting, explosie of brand
leiden.
8
Wanneer deze aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit tot
een kortere bedrijfsduur van de ingebouwde accu of tot schade aan het
GPS-horloge leiden.
Onderstaand vindt u enkele aanwijzingen over de omgang met batterijen:

Een batterij mag alleen door een batterij van een gelijkwaardig type
vervangen worden.

Batterijen mogen niet worden opgeladen of met andere middelen
worden gereactiveerd, niet uitelkaar worden gehaald, niet in het vuur
worden gegooid of worden kortgesloten.

Bewaar de batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Het kan
levensgevaarlijk zijn om batterijen in te slikken. Bewaar de batterijen en
de borstriem daarom buiten het bereik van kleine kinderen op. Werd
een batterij ingeslikt, dan moet er direct voor medische hulp worden
gezorgd.

Stel batterijen nooit aan overmatige warmte zoals zonneschijn, vuur of
dergelijke bloot! Er bestaat verhoogd gevaar voor uitlopen. Wanneer
deze aanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit tot beschadiging
en onder bepaalde omstandigheden zelfs tot exploderen van de
batterijen leiden.

Verwijder een uitgeputte batterij direct uit de borstriem, deze kan
anders uitlopen. Voorkom hierbij het contact met de huid, ogen en
slijmvliezen. Spoel de betreffende plaatsen waarop batterijzuur
gekomen is, direct overvloedig met water af en ga direct naar de
dokter. Reinig indien noodzakelijk de batterijcontacten en ook de
contracontacten in het apparaat. Bewaar de bedieningshandleiding om
gegevens over batterijen op te zoeken.
Het niet in acht nemen van deze aanwijzing kan tot beschadiging en onder
bepaalde omstandigheden tot het exploderen van de batterijen leiden.
Informatie over het vervangen van de batterijen van de borstriem vindt u
onder punt 9.2 „Batterijen vervangen borstriem“.
9
2.8
Afvoer van afvalstoffen
Batterijen vallen onder gevaarlijke afvalstoffen. Voor een
vakkundige afvoer van batterijen, staan in de winkel waar
batterijen verkocht worden alsook bij de gemeentelijke
verzamelplaatsen geschikte bakken klaar.
Indien u af wilt van het GPS-horloge en zijn accessoires, voer het dan naar de
actuele punten af. De gemeentelijke afdeling geeft u informatie.
KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
4600 Wels, Oostenrijk
Voer de verpakking van het GPS-horloge naar de actuele punten af. De
gemeentelijke afdeling geeft u informatie.
2.9
Onderhoud
Let op! Er zitten geen onderdelen in de behuizing van het GPS-horloge of de
borstriem die onderhouden moeten worden. We adviseren echter om de
oppervlakken van de sensor van de borstriem na of vóór elk gebruik te
reinigen.
2.10



Reiniging en instandhouding
Mochten er zich problemen voordoen bij het opladen van het GPShorloge, controleer dan de contactpinnen op de achterkant van het
horloge. Mochten deze als gevolg van zweetlagen en huidschilfers
verontreinigd zijn, dan dient u dit met een spits metalen voorwerp te
reinigen (bv.: pincet).
Reinig het GPS-horloge en de borstriem alleen met een zachte doek
zonder pluizen.
Gebruik geen oplosmiddel, bijtende- of gasvormige reinigingsmiddelen.
10


Let erop dat geen waterdruppeltjes op het display van het GPS-horloge
achterblijven. Water kan permanente verkleuringen veroorzaken.
Stel het display noch aan fel zonlicht noch aan ultraviolette straling
bloot.
2.11
Aanwijzingen m.b.t. deze bedieningshandleiding
We hebben de bedieningshandleiding voor het GPS-horloge zodanig
ingedeeld, dat u altijd de benodigde informatie op onderwerp in de
bedieningshandleiding kunt nalezen. Voor verdere vragen neemt u alstublieft
contact met ons op onder service@runtastic.com.
3
Leveringsinhoud en functietoetsen
3.1
Leveringsinhoud
1 GPS-horloge (Art.-nr. RUNGPS1, Type: D02I280)
incl. ingebouwde lithium-polymeer-accu
1313
1 Borstriem
(bestaande uit een sensor en een elastische riem)
(Art.-nr. RUNGPS1, Type: T00018D)
incl. lithiumbatterij (3V, CR2032)
Sensor:
11
1313
Elastische riem:
1 USB-kabel
1 Fietshouder
Incl. 2 kabelverbindingsstukken en 1 inlegplaatje
3.2
Functietoetsen
“ST./STP.”-toets
„LIGHT“-toets
„VIEW“-toets
„LAP/RESET“-toets
„MODE“-toets
Positie van de GPSantenne:
Voor de beste GPSontvangst dient de GPSantenne altijd in de
richting van de lucht
afgestemd te worden
Contactpunten voor
de USB-kabel
12
4 Ingebruikneming
Wij raden u aan om de gebruikshandleiding aandachtig door te lezen voordat
u het GPS-horloge in gebruik neemt.
Er zit een beschermfolie over het display van het GPS-horloge. Voordat u het
horloge voor het eerst gebruikt, trekt u dit eraf.
Let op: Deze beschermfolie over het display mag niet in handen van baby’s
en kleine kinderen komen omdat er dan gevaar voor verstikking bestaat!
Het horloge wordt met een uitgeschakelde modus afgeleverd. Om het GPShorloge in te schakelen, dient u de „LAP/RESET“-toets gedurende 5 seconden
ingedrukt te houden. De tijdsmodus is als eerste modus zichtbaar:
Het GPS-horloge kan als een polshorloge gedragen worden of d.m.v. de
meegeleverde houder aan de stuurstang van uw fiets worden bevestigd.
Bevestiging m.b.v. de fietshouder

Klem de fietshouder op de stuurstang van uw fiets.

Gebruik het meegeleverde inlegplaatje indien de fietshouder te los zit.
U kunt de fietshouder ook d.m.v. kabelverbindingsstuk bevestigen.

Bevestig het polshorloge aan de fietshouder.
4.1
Toetsblokkering
Door tegelijkertijd op de toetsen „Light“ en „View“ te drukken activeert of
deactiveert u de toetsblokkering . Wanneer de toetsblokkering voor de
training wordt geactiveerd , kan een ongewild gebruikt van een toest tijdens
13
de training worden vermeden. Is de toetsblokkering geactiveerd, kunt u met
de „View“ toets in de oefening modus wisselen tussen 3 verschillende
weergaves .
Toetsblokkering geactiveerd
4.2
Toetsblokkering geactiveerd
Opladen van de accu van het GPS-horloge
Het GPS-horloge beschikt over een ingebouwde lithium-polymeer-accu. Laad
deze gedurende minstens 3 uur op voordat u het GPS-horloge voor het eerst
gebruikt.
Om corrosie te voorkomen, raden wij aan om de contactpunten van het GPShorloge eerst goed af te drogen voordat u met opladen begint.
Bevestig de klem van de USB-kabel aan het GPS-horloge zoals in
onderstaande afbeelding wordt aangegeven en steek de USB-kabel in een
stroom voerende USB-poort van uw computer. Voor het opladen van de accu
is de installatie van een driver niet nodig.
14
Tijdens het oplaadproces verschijnt het volgende symbool op het display:
Wanneer de accu helemaal opgeladen is, verschijnt de weergave „battery
full“.
4.3
Borstriem
Batterijhouder
Voorkant sensor:
Achterkant sensor:
Contactoppervlakken
sensor
Verbind de elastische riem met de sensor. Stel de
elastische riem zodanig in, dat de sensor stevig op de borst onder de
borstspieren zit.
15
Om een optimale overdracht van de hartslag mogelijk te maken, moet u de
borstriem met de batterijhouder aan de rechterkant dragen (uit het zicht van
de drager).
Om een goed contact met de huid te kunnen garanderen, moet u de
contacten van de sensor vochtig maken. Of een EKG-gel gebruiken (in
medische speciaalzaken verkrijgbaar).De batterij zit al in de borstriem, deze is
bedrijfsklaar.
5 Algemene informatie m.b.t. de GPSontvangst
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de GPS-functie van uw GPShorloge, moeten de volgende aanwijzingen beslist worden opgevolgd.
Het GPS-horloge is een globaal positiebepalingssysteem (=GPS) dat m.b.v. het
gebruik van het Amerikaanse satellietnetwerk vooral voor afstandsmeting,
snelheidsmeting, hoogtemeting en navigatie dient. De Verenigde Staten van
Amerika bedienen dit satellietnetwerk en zijn ook verantwoordelijk voor de
nauwkeurigheid en het onderhoud ervan.
Alleen bij heldere weersomstandigheden (blauwe lucht) en goed
ontvangstbereik – open areaal met vrije blik naar de lucht – kan een
perfecte ontvangst van het satellietsignaal worden gegarandeerd.
16
Omdat satellietsignalen heel gevoelig op externe invloeden kunnen reageren,
kunnen slechte weersomstandigheden (zoals bv.: zware sneeuwval) en een
verstoord ontvangstbereik (het GPS-horloge is door kleding of andere
voorwerpen bedekt, flats of nauwe dalen en kloven houden de ontvangst
tegen) de prestatie en de nauwkeurigheid van het GPS-horloge aanzienlijk
beïnvloeden.
In gebouwen is de GPS-ontvangst zeer beperkt tot onmogelijk. Vlakbij ramen
alsook in kamers met grote ramen en vrij uitzicht naar de lucht kan volgens
de huidige positie van de satelliet onder bepaalde omstandigheden nog een
bepaling van de standplaats mogelijk zijn. In binnenkamers en kelders is de
GPS-ontvangst bijna altijd onmogelijk.
6 Modi van het GPS-horloge
Het GPS-horloge heeft de volgende modi voor de hoofdfuncties, waarbij van
de ene naar de andere modus kan worden overgegaan d.m.v. een korte druk
op de „MODE“-toets en die in de volgende hoofdstukken nauwkeuriger
worden beschreven.

Tijdsmodus

GPS-workout-modus

GPS-navigatie-modus

Kompas-Modus
17
Verder is er nog een instellingsmodus, hier geldt het volgende:
Instellingsmodus opvragen: „druk op de MODE“-toets en houd deze
ingedrukt
Instellingen en instellingsmodus:

Druk op de „ST./STP.“- of „LAP/RESET“-toets
 selecteer het gewenste menu-punt resp. instelling/waarde
veranderen

Druk op de „VIEW“-toets
 bevestig het menu-punt resp. instelling/waarde
Instellingsmodus weer verlaten: druk op de „MODE“-toets en houd deze
ingedrukt
De afzonderlijke modi staan in punt 6.1 tot punt 6.5 beschreven.
6.1
Instellingsmodus
Om de instellingsmodus te bereiken, dient u op de „MODE“-toets te drukken
en deze ingedrukt te houden. De volgende pagina’s geven een overzicht over
de menustructuur in de instellingsmodus:
Menustructuur:
• Workout (punt 6.3)
o Profiles
 Select
 Customize
 Reset
o History
o Smart Lap
 By Dist
Het trainingsprofiel selecteren
De trainingsgegevens voor
weergave 1-3 van elk trainingsprofiel
selecteren
Basisinstelling trainingsgegevens
Roept beknopt trainingsoverzicht op
Registreert de rondetijden automatisch
18
 LapWP
 Alert
o View Scan
o Track Log
o Delete
 Del Last
 Del All
• Navigatie (punt 6.4)
o Sel Path
o Del Path
o Nav Mode
o WP-Radius
• GPS (Punt 6.3 en 6.4)
o On/Off
o Time-out
o AGPS
• HRM (Punt 6.3)
o On/Off
o HR Zone
 Select
 Customize
 Alert
 Reset
o Max.HR
o Pairing
„Lap-By-Distance“
Genereert de route-punten automatisch uit
de rondes „Lap-To-Waypoint“
Activeert het alarm voor „Lap-By-Distance“
De automatische overgang tussen
3 weergaves aangeven
Het interval voor de metingen instellen
De gegevens van de laatste training wissen
Alle tot nu toe geldende
trainingsgegevens wissen
Het pad selecteren
Het pad wissen
Navigatietype selecteren
Straal route-punt instellen
GPS-ontvangst activeren/deactiveren
GPS Time-out instellen
AGPS Expiry (afloopdatum)
Hartslagmeting activeren
Trainingszone selecteren
Boven- en ondergrenzen veranderen
Alarm trainingszones activeren
De boven- en ondergrenzen op de
basisinstelling terugzetten
Maximale hartslag instellen
Borstriem en GPS-horloge met elkaar
19
verbinden
• Settings
o Timer (Punt 6.2)
Timer instellen
o Alarms (Punt 6.2)
Alarmen instellen
o Time Date (Punt 6.2)
 Home Time
 GPS Upd
GPS-update tijd instellen
 Time Zone Tijdzone instellen
 Manual
Tijd handmatig instellen
 Dual Time
Tweede tijd instellen
 Format
12/24-uurformaat einstellen
o User (Punt 6.1.1)
 Gender
Geslacht selecteren
 Birth Date
Geboortedatum instellen
 Weight
Gewicht instellen
o System (Punt 6.1.2 – behalve kompas punt 6.5)
 Sound
 Key Tones Toetstonen activeren/deactiveren
 Chimes
Uur-alarm activeren/deactiveren
 Contrast
LCD-contrast instellen
 Units
 Dst/Spd
Maateenheid voor snelheid en afstand
instellen
 Position
Maateenheid voor de lengte- en
breedtegraad instellen
 Weight
Maateenheid voor het lichaamsgewicht
instellen
 Compass (Punt 6.5)
 Declinate
Declinatie invoeren
 Calibrate
Kompas kalibreren
 Language
Taal instellen
20
 Sys Reset
• Memory (Punt 6.1.3)
Systeem-reset uitvoeren
Opslagstatus oproepen
Enkele algemene instellingen (gebruikersinstellingen, systeeminstellingen en
opslagstatus oproepen) die niet rechtstreeks in de hoofdstukken:
Tijdsmodus, GPS-workout-modus, GPS-navigatie-modus en kompas-modus
voorkomen, worden hier beschreven:
6.1.1
Gebruikersinstellingen
Deze gegevens zijn voor de berekening van het calorieverbruik resp.
maximale hartslag nodig.
Geslacht selecteren

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „User“ 
„Gender“.

Selecteer nu „Male“ voor mannelijk of „Female“ voor vrouwelijk.
Geboortedatum instellen

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „User“ 
„Birth Date“.

Stel nu het geboortejaar, geboortemaand en geboortedag in.
Gewicht einstellen

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „User“ 
„Weight“.

Stel nu het gewicht in.
6.1.2
Systeeminstellingen
Toets-tonen activeren/deactiveren

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „System“
 „Sound“  „Key Tones“.
21

Selecteer nu „On“ om de toets-tonen te activeren en „Off“ om deze te
deactiveren.
Uur-alarm activeren/deactiveren

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „System“
 „Sound“  „Chime“.

Selecteer nu „On“ om het uur-alarm te activeren en „Off“ om deze te
deactiveren.
LCD-contrast instellen

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Settings“  „System“
 „Contrast“.

Stel nu het gewenste LCD-contrast van 3 (licht) tot 16 (donker) in.
22
Het instellen van de maateenheid voor snelheid en afstand

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Settings“  „System“
 „Units“  „Dst/Spd“.

Selecteer nu „Metric“ voor kilometer/km/h, „Statute“ voor mijlen/mph
of „Nautical“ voor nautische mijlen/knopen.
Het instellen van de maateenheid voor lengte- en breedtegraad

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „System“
 „Units“  „Position“.

Selecteer nu „0’00’00.00 N“ voor de weergave in graden-minutenseconden of „0.000000 N“ voor de weergave in decimale graden.
Het instellen van de maateenheid voor het lichaamsgewicht

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „System“
 „Units“  „Weight“.

Selecteer nu „kg“ voor de weergave in kilogram of „lb“ voor de
weergave in pond.
Taal instellen

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „System“
 „Language“.

Selecteer nu de gewenste taal (Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans).
Systeem-reset uitvoeren

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „System“
 „Sys Reset“.

Selecteer nu „On“ om een systeem-reset uit te voeren. Hierbij worden
alle waardes naar de basisinstellingen teruggezet en alle gegevens
(paden, route-punten, beknopte trainingsoverzichten, enz.) gewist.
Selecteer „Off“, om de systeem-reset niet uit te voeren.
23
6.1.3
Geheugenstatus oproepen
Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Memory“ totdat de
volgende displayweergave verschijnt:
Geheugenopslag
De geheugenopslag van het GPS-horloge wordt in % aangegeven. 1% van het
geheugen komt overeen met ongeveer 480 opgeslagen routepunten in het
GPS-horloge.
LET OP:
Let erop dat het horloge het geheugen met uw geregistreerde gegevens niet
automatisch wist.
Hierbij moet u bij de overdracht van de gegevens van het horloge naar uw
computer in de runtastic Connect onder instelling/opties het automatische
wissen van het geheugen bij een gegevensoverdracht activeren.
Is het geheugen van uw horloge vol, dan kan er geen registratie meer worden
opgenomen en de tijdswaarneming voor de training in de workout-modus
kan niet meer worden gestart. D.w.z. dat de ST./STP-toets niet meer kan
worden bediend.
Voordat het geheugen echter vol is, verschijnt op het display van het GPShorloge de melding „Memory full!“.
24
6.2
Tijdsmodus
Druk zo vaak op de „MODE“-toets totdat u in de tijdsmodus bent. Dit is
d.m.v. de volgende displayweergave zichtbaar:
Weekdag
Tijd
Maand
Datum
In de tijdsmodus zijn de volgende sub-functies, met de „VIEW“-toets kunt u
hiertussen schakelen:
•
Tijd en datum
•
Weergave accustand
•
Timer
•
Alarm
•
Tweede tijd (Dual Time)
6.2.1
Tijd en datum
Druk in de tijdsmodus zo vaak op de „VIEW“-toets totdat de volgende
displayweergave verschijnt:
Weekdag
Tijd
Maand
Datum
25
GPS-update voor de tijd

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „Time
Date“  „Home Time“  „GPS-Upd“.

Selecteer nu „ON“ of „OFF“. „ON“ is vooringesteld, dit betekent dat bij
satellietontvangst de tijd en datum automatisch ingesteld worden.
Aanwijzing: Let erop dat het GPS-signaal de Greenwich Mean Time (GMT)
uitzendt en dat het daarom noodzakelijk kan zijn om een andere tijdzone in
te stellen.
Voor Oostenrijk en Zwitserland geldt in de wintertijd GMT + 1:00
Voor Oostenrijk en Zwitserland geldt in de zomertijd GMT + 2:00
Tijdzone instellen

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Settings“  „Time
Date“  „Home Time“  „Time Zone“.

U kunt nu ofwel een tijdzone van -12:00 tot +12:00 instellen, ofwel „By
longitude“ selecteren. Bij het selecteren van „By longitude” probeert
het GPS-horloge op basis van de vastgestelde lengtegraad te
berekenen. Mocht dit niet juist werken, stel dan de tijdzone in uren
(bv.: + 1:00) in.
12/24-uurformaat instellen

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Settings“  „Time
Date“  „Format“.

Selecteer nu het 12-uur- of 24-uurformaat.
Tijd handmatig instellen
Wanneer er geen GPS-ontvangst mogelijk is, kunt u de tijd ook handmatig
instellen:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Settings“  „Time
Date“  „Home Time“  „Manual“
26

Stel nu de seconden, minuten, uren, jaar, maand en dag in.
6.2.2
Weergave van de accustand
Druk in de tijdsmodus zo vaak op de „VIEW“-toets totdat de volgende
displayweergave verschijnt:
Overblijvende
uren
Bij het gebruik van de GPS-functie wordt een schatting voor de overblijvende
uren aangegeven. Wanneer de accu bijna leeg is, verschijnt het volgende
symbool
, de GPS-functie en de hartslagmeting worden gedeactiveerd.
Om de accu op te laden, zie punt 9.1 „Opladen van de accu van het GPShorloge“.
6.2.3
Timer
Druk in de tijdsmodus zo vaak op de „VIEW“-toets totdat de volgende display
weergave verschijnt:
Timer
Actuele tijd
27
Timer instellen:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Settings“  „Timer”.

Stel nu de uren, minuten en seconden voor de timer in.
Timer gebruiken:

Druk in de weergave van de timer op de „ST./STP.“-toets om de timer
te starten of te stoppen.

Druk bij de gestopte timer op de „LAP/RESET“-toets om de timer op de
voorheen ingestelde tijd terug te zetten.

Wanneer de timer afloopt, hoort u in de laatste 10 seconden, elke
seconde een beep-toon. Wanneer de 0 bereikt is, hoort u een langere
beep-toon. Druk op een willekeurige toets om de beep-toon uit te
zetten.
6.2.4
Alarm
Druk in de tijdsmodus zo vaak op de „VIEW“-toets tot de volgende
displayweergave verschijnt:
Alarm 1-5
Alarm “ON“
„OFF“
Alarmtijd
Alarmformaat


Druk op de „ST./STP.“-toets om alarm 1 tot 5 te selecteren
Druk op de „LAP/RESET“-toets om het alarm op „ON“ (geactiveerd) of
„OFF“ (gedeactiveerd) te zetten.
Alarmtijd en alarmformaat instellen:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Settings“  „Alarms“.

Selecteer nu alarm 1 – 5 en stel de alarmuren en de alarmminuten in,
„ON/OFF“ knippert.
28


Stel nu het alarm op „ON“ (geactiveerd) of „OFF“ (gedeactiveerd), het
alarmformaat knippert:
Daily
Dagelijks
Sun
Zondag
Mon
Maandag
Tue
Dinsdag
Wed
Woensdag
Thu
Donderdag
Fri
Vrijdag
Sat
Zaterdag
Mon-Fri
Maandag tot vrijdag
Selecteer nu het gewenste alarmformaat.
Alarm uitschakelen:
Wanneer het alarm afgaat, kunt u het d.m.v. indrukken van een willekeurige
toets uitschakelen.
6.2.5
Tweede tijd (Dual Time)
Met deze functie kunt u een tweede tijd instellen. Druk in de tijdsmodus zo
vaak op de “VIEW”-toets totdat de volgende displayweergave verschijnt:
Tweede tijd
Actuele tijd
Tweede tijd instellen:

Selecteer in het instellingsmenu het menu-punt „Settings“  „Time
Date“  „Dual Time“.
29

Stel nu de gewenste afwijking (van de actuele tijd naar de tweede tijd)
in stappen van 30 minuten in.
6.3
GPS-Workout-modus
Druk zo vaak op de „MODE“-toets totdat u in de GPS-Workout-modus bent.
Dit is ook d.m.v. de volgende displayweergave zichtbaar (voorbeeld voor een
weergave):
Trainingsgegevens regel 1
Trainingsgegevens regel 2
Trainingsgegevens regel 3
In de GPS-Workout-modus worden snelheid, afstand, trainingstijd, hartslag
en nog veel andere interessante gegevens geregistreerd die men ook later op
de computer d.m.v. runtastic Connect kan bekijken.
De GPS-workout-modus werkt nauw met de GPS-navigatiemodus samen. De
functietraining starten en stoppen en rondetijden registreren, kunnen in
beide modi worden uitgevoerd.
6.3.1
Hartslagmeting
De hartslagmeting activeren
Draag de borstriem zoals onder punt 4.2 „Borstriem“ staat beschreven.

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „HRM“  „On/Off“ en
zet dit op „On!“
Hierdoor wordt de hartslagmeting geactiveerd.
30
Trainingszones
Er zijn drie bepaalde trainingszones (Health, Fat Burn, Aerobics) alsook een
gebruikers-gedefinieerde trainingszone (User). Aan de hand van uw leeftijd,
berekent het GPS-horloge automatisch uw maximale hartslag alsook ook uw
persoonlijke boven- en ondergrenzen van de 3 bepaalde trainingszones.
Afhankelijk welk doel u met uw training wilt bereiken, dient u aan het begin
uw trainingszone overeenkomstig in te stellen.
% de maximale
hartslag
Boven de trainingszone
Bovengrens
Binnen de trainingszone
Ondergrens
Onder de trainingszone
Trainingszone selecteren

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „HRM“  „HR Zone“
 „Select“.

Selecteer nu één van de 3 voor-ingestelde- of de gebruikersgedefinieerde (user) trainingszone.
De boven- en ondergrenzen wijzigen

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „HRM“  „HR Zone“
 „Customize“.
31


Selecteer nu één van de 3 voor-ingestelde of de gebruikersgedefinieerde (User) trainingszone waarvoor u de boven- en
ondergrenzen wilt wijzigen.
Voer nu voor de hartslag de gewenste boven- en ondergrenzen in.
De boven- en ondergrenzen op de basisinstelling terugzetten

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „HRM“  „HR Zone“
 „Reset“.
Maximale hartslag instellen

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt
 „Max.HR“ en stel uw specifieke maximale hartslag in.
„HRM“
Trainingszone-alarm activeren

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Puls“  „Pulszone“ 
„Alarm“  „An“.
Wanneer de hartslag bij de training buiten de ingestelde boven – en
ondergrens ligt, hoort u een signaaltoon. Het trainingszone-alarm werkt
alleen bij de trainingsmodus.
De borstriem en het GPS-horloge verenigen
Om storingen te voorkomen, heeft elke borstriem een eigen ID en werd in de
fabriek met het GPS-horloge verenigd. Mocht u het GPS-horloge of de
borstriem eens vervangen, dan moeten deze opnieuw worden verenigd.




Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „HRM“  „Pairing“.
Raak nu de contactvlakken van de sensor van de borstriem gedurende
enkele seconden aan.
Is het verenigen succesvol voltooid, dan verschijnt de melding „DONE!“.
Verschijnt de melding „FAIL“, dan heeft het verenigen niet gewerkt.
Probeer het opnieuw door volgens het bovengenoemde te handelen.
32
6.3.2
Trainingsprofielen en trainingsgegevens
Het GPS-horloge heeft 5 verschillende trainingsprofielen:
Running, Cycling, Hiking, Sailing en „User“
De namen van deze profielen kunnen alleen via runtastic Connect worden
gewijzigd.
Trainingsprofiel selecteren

Selecteer in het instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„Profiles“  „Select“.

Selecteer nu een van de 5 trainingsprofielen.
Er zijn 3 weergaves voor elk trainingsprofiel, en elke weergave bestaat uit 3
regels voor de trainingsgegevens.
Deze trainingsgegevens kunnen vrij uit een lijst worden geselecteerd. Elke
gebruiker kan hiermee die trainingsgegevens selecteren die hem speciaal
interesseren. Het selecteren van de trainingsgegevens kan via de
instellingsmodus van het GPS-horloge maar ook via runtastic Connect worden
gedaan. Via runtastic Connect gaat het selecteren sneller en eenvoudiger.
Trainingsgegevens selecteren

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„Profiles“  „Customize“.

Selecteer nu één van de 5 trainingsprofielen waarvoor u de
trainingsgegevens wilt instellen.

Selecteer nu voor de weergave 1 tot 3 (View 1 – 3) de
trainingsgegevens voor telkens 3 regels.
33
Mogelijke trainingsgegevens regel 1 en 3
Altitude
Calories
Distance
Heading
HR-Avg
HR-Max
HR-Min
HR
HRZ-Abv
HRZ-Blw
HRZ-In
LapDist
LapNo
LapTime
Pace Avg
Pace Max
Pace
Speed Avg
Speed Max
Speed
TimeOfDay
Wkout Time
Hoogte
Calorieën
Afstand
Richting (graden-weergave)
Gemiddelde hartslag
Maximale hartslag
Minimale hartslag
Actuele hartslag
Tijd boven de trainingszone
Tijd onder de trainingszone
Tijd in de trainingszone
Rondenafstand
Rondennummer
Rondetijd
Gemiddelde pace (tijd per km)
Maximale pace (snelste tijd per km)
Actuele pace (tijd per km)
Gemiddelde snelheid
Maximale snelheid
Actuele snelheid
Tijd
Trainingstijd
34
Mogelijke trainingsgegevens regel 2
Distance
HR
LapDist
LatLong
PaceAvg
SpeedAvg
Speed
TimeOfDay
Wkout Time
Afstand
Actuele hartslag
Rondenafstand
Lengte- en breedtegraad
Gemiddelde pace (tijd per km)
Gemiddelde snelheid
Actuele snelheid
Tijd
Trainingstijd
Trainingsgegevens basisinstelling instellen:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„Profiles“  „Reset“.
De basisinstelling voor de trainingsgegevens is:

Weergave 1: Afstand, gemiddelde pace (tijd per km), trainingstijd

Weergave 2: Rondennummer, actuele hartslag, rondetijd

Weergave 3: Hoogte, tijd, calorieën
Handmatige overgang tussen 3 weergaves:
Druk in de GPS-Workout-modus op de „VIEW“-toets om handmatig tussen 3
weergaves te schakelen.
Automatische overgang tussen 3 weergaves:
Wanneer de Scanning-functie is geactiveerd, dan schakelt het GPS-horloge
automatisch tussen de 3 weergaves.

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„Viewscan“  „On“.
35
6.3.3
Training
A-GPS
Het horloge heeft de functie „A-GPS“ (Assisted Global Positioning System).
Het A-GPS is een proces dat de ontvangst van het GPS-signaal, vooral bij
slechte weersomstandigheden, versnelt.
De A-GPS-gegevens worden in een server opgeslagen en via runtastic
Connect op uw horloge overgebracht. De geldigheidsduur van deze gegevens
is 7 dagen. Voor deze functie hebt u een internetaansluiting nodig!
Het downloaden van de GPS-gegevens
Verbind het horloge d.m.v. de USB-kabel
met de computer. Zo gauw het horloge
met de computer is verbonden, gaan de
actuele A-GPS-gegevens naar uw horloge.
GPS inschakelen
Let vooral op de aanwijzingen onder punt 5 „Algemene zaken bij de GPSontvangst“.
Het zoeken naar de satelliet duurt bij optimale omstandigheden bij een
koude start ongeveer 1 minuut, bij een warme start ongeveer 10 seconden.
Er is sprake van een koude start wanneer het GPS-horloge voor de eerste
keer wordt gebruikt, lang niet werd gebruikt, of sinds de laatste
positiebepaling over een grote afstand (bv. 300 km) werd bewogen. Het GPS36
horloge weet nu niet welke satellietconstellatie ze kan verwachten en moet
daarom de gegevens opnieuw binnen halen.
Daarna is er alleen de warme start, deze duurt in het beste geval ongeveer
10 seconden. Een warme start werkt alleen, wanneer het GPS-horloge sinds
de laatste positiebepaling in de warme start geen grote afstand heeft
afgelegd en het niet te lang geduurd heeft. Hoe meer satellieten sinds de
laatste positiebepaling uit het zicht van het GPS-horloge zijn gegaan, hoe
langer het duurt om naar satellieten te zoeken.
Voor een snelle GPS-ontvangst is het belangrijk dat het GPS-horloge rustig
ligt en niet beweegt.
Tip: Leg uw GPS-horloge al vóór uw looptraining resp. vóór de start van uw
rit, met vrij uitzicht naar de lucht (bv. op een vensterplank of op het dak van
een auto) en begin met het zoeken naar satellieten.
Om met het zoeken naar een satelliet te beginnen, zijn er de volgende opties:
1) Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „GPS“  „On/Off“, op
„GPS On” zetten!
2) Houd de „VIEW“-toets in de GPS-Workout-modus ingedrukt.
Zo gauw er een GPS-signaal werd ontvangen, verschijnt het volgende
symbool:
Het zoeken naar satellieten
GPS-signaal ontvangen
GPS-statusweergaves:
Antenne-symbool knippert – het zoeken naar satellieten
„GPS fixed“ verschijnt op het display, het GPS-horloge heeft een 2Dpositie gevonden (d.w.z. dat de hoogte nog ontbreekt)
37
Wanneer dit symbool zichtbaar wordt, werden er genoeg satellieten
gevonden zodat het GPS-horloge een 3D-positie kan bepalen (met
hoogte)
Wanneer satellieten uit het oog werden verloren en er geen positie kan
worden bepaald, verschijnt er zolang „GPS Lost“ op het display totdat er op
een toets wordt gedrukt.
GPS handmatig uitschakelen
Om het zoeken naar satellieten uit te schakelen, zijn er de volgende opties:
1) Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „GPS“  „On/Off“ ,
op „GPS Off” zetten!
2) Houd de “VIEW”- toets in de GPS-Workout-modus ingedrukt.
GPS-time-out instellen
De functie „GPS-time-out“ definieert de tijd hoe lang het GPS-horloge naar
satellieten zoekt voordat ze het zoeken zonder succes opgeeft. In de
instellingsmodus kan voor de GPS-time-out 5 of 30 minuten ingesteld
worden:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „GPS“  „Timeout”.

Selecteer nu „5 mins“ of „30 mins“.
De basisinstelling voor de GPS-time-out is 5 minuten. Wanneer de GPS is
ingeschakeld en u bent bv. in een binnenruimte, kan het GPS-horloge
gewoonlijk geen GPS-signaal ontvangen. Om de accu te sparen, stopt het
GPS-horloge na 5 minuten met het zoeken naar satellieten en wordt de GPS
uitgeschakeld.
Training starten/stoppen
Om de training te starten of te stoppen, dient u in de GPS-Workout-modus
op de „ST./STP.“-toets te drukken. Hierdoor wordt het zoeken naar het GPSsignaal en de hartslagmeting automatisch geactiveerd (indien dit niet van te
voren handmatig al werd gedaan).
38
Rondetijden registreren
Om een rondetijd te registreren, dient u tijdens de training op de
„LAP/RESET“-toets te drukken. Voor elke training is het maximale aantal
rondetijden 99.
Rondetijden automatisch registreren „Lap-By-Distance“
Met deze functie kunnen ronden automatisch worden gegenereerd. Om een
rondetijd te nemen, hoeft men niet zelf op de „LAP/RESET“-toets te drukken.

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„SmartLap“  „By Dist “.

Stel de gewenste afstand in waarna steeds een ronde wordt
gemarkeerd (bv. 1 km).

Stel daarna „On“ in, om de functie „SmartLap“ te activeren.
Het is echter mogelijk om tussen de automatisch gestopte ronden nog eens
extra handmatig rondetijden te registreren.
Het alarm voor „Lap-By-Distance“ activeren
Bij een geactiveerd alarm is er telkens een signaaltoon te horen wanneer het
GPS-horloge via de „Lap-By-Distance“-functie automatisch een nieuwe ronde
genereert.

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„SmartLap“  „Alert“.

Selecteer „On“, om het alarm voor de „Lap-By-Distance“-functie te
activeren en „Off“ om deze te deactiveren.
Routepunten automatisch uit ronden genereren „Lap-To-Waypoint“
Met deze functie kunnen route-punten automatisch worden gegenereerd.
Steeds wanneer er een nieuwe rondetijd wordt genomen (maakt niet of het
nu automatisch of handmatig is), wordt er een route-punt gegenereerd.


Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„SmartLap“  „LapWP“.
Stel daarna „On“ in, om de functie „Lap-To-Waypoint“ te activeren
39

Selecteer nu een van de paden. Dit pad wordt nu gewist en met de
nieuwe routepunten overschreven.
Interval voor de metingen instellen
Het GPS-horloge registreert voortdurend de weg. Hoe vaak de metingen
worden uitgevoerd, kan handmatig van 1 seconde tot 10 minuten worden
ingesteld. De basisinstelling is 4 seconden:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“ 
„Tracklog“.

Stel het gewenste interval voor de metingen in.
6.3.4
Na de training
Trainingsgegevens op nul zetten
Indien u de training wilt stoppen, dient u de „LAP/RESET“-toets ingedrukt te
houden totdat „Hold to Save“ verschijnt, alle gegevens van de training
worden op nul gezet en kan er met een nieuwe training worden begonnen.
Hierdoor worden de gegevens van deze training echter in het geheugen van
het horloge opgeslagen en kunnen later worden bekeken.
Trainingsgegevens wissen
Indien u de gegevens van de laatste training wilt wissen:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“  „Delete“
 „Del Last“.
Indien u de gegevens van alle trainingen tot nu toe wilt wissen:

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“  „Delete“
 „Del All“.
Beknopt trainingsoverzicht

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Workout“  „History“
om een beknopt trainingsoverzicht te bekijken.
Het beknopte overzicht bestaat uit 3 pagina’s waarbij elke pagina telkens
ongeveer 5 seconden wordt weergegeven (automatische overgang tussen de
pagina’s).
40
Pagina 1:

1e regel: Nummer van de registratie (training)
Druk op de „ST./STP.“- of „LAP/RESET“-toets om tussen de registraties
(trainingen) te schakelen.

2e regel: Datum

3e regel: Tijd

4e regel: Totaal aantal ronden in deze registratie
Pagina 2:

Trainingstijd

Afstand

Gemiddelde pace (tijd per km)
Pagina 3:

Calorieën

Gemiddelde hartslag

Gemiddelde snelheid
Druk op de „VIEW”-toets om de beknopte overzichten van de rondes te zien.
Linksboven wordt het nummer van de registratie (training) aangegeven,
rechtsboven het rondennummer. Druk op de „ST./STP.“- of „LAP/RESET“toets om tussen de afzonderlijke rondes te schakelen.
De beknopte rondenoverzichten bestaan uit 2 pagina’s die steeds
afwisselend worden aangegeven:

Pagina 1:
rondetijd, rondenafstand en gemiddelde pace van deze ronde

Pagina 2:
tussentijd, gemiddelde hartslag van deze ronde en snelheid van deze
ronde.
Druk op de „VIEW“-toets om weer in het beknopte trainingsoverzicht te
komen.
41
6.4
GPS-Navigatiemodus
Druk zo vaak op de „MODE“-toets totdat u in de GPS-navigatiemodus bent.
Dit is zichtbaar door de onderstaande displayweergave:
Actuele snelheid
Afstand tot het
actieve routepunt
Richtingpijl
Navigatiegegevens
Paden en routepunten
In het GPS-horloge kunnen 10 paden worden opgeslagen. Er kan echter
steeds maar met één pad worden gewerkt. Elk pad kan uit maximaal 99
routepunten bestaan. Routepunten binnen een pad kunnen met elkaar
verbonden zijn en een route vormen, het kunnen echter ook afzonderlijke
routepunten zijn. In de GPS-navigatiemodus zijn er twee sub-functies, met de
„VIEW“-toets kunt u hiertussen schakelen:


Navigatieweergave
Go-to-weergave
6.4.1
Navigatieweergave
Druk in de GPS-navigatiemodus zo vaak op de „VIEW“-toets totdat de
onderstaande displayweergave verschijnt:
Actuele snelheid
Richtingpijl
Afstand tot het
actieve routepunt
Navigatiegegevens
42
Selecteer eerst het pad, het navigatietype en de straal van het routepunt
zoals in de onderstaande punten staat beschreven.
Pad selecteren

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Navigation“ 
„SelPath“.

Selecteer nu pad 1 tot 10.
Pad wissen

Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „Navigation“ 
„DelPath“.

Selecteer nu pad 1 tot 10.
Navigatie-types
Er zijn 3 verschillende navigatietypes:

Routepuntnavigatie: De bestemming is het actieve routepunt.
Selecteer dit navigatietype om naar een individueel routepunt van het
actuele pad te gaan. Selecteer het actieve routepunt in de Go-Toweergave.

Voorwaartse navigatie: Het laatste routepunt is de bestemming.
Selecteer dit navigatietype om van het eerste naar het laatste routepunt van het actuele pad te gaan. Selecteer het meest nabije routepunt als actief routepunt in de Go-To-weergave voordat u begint.
Wanneer het actieve routepunt is bereikt, wordt zolang het volgende
routepunt van het pad aangegeven totdat het laatste routepunt is
bereikt.

Achterwaartse navigatie Het eerste routepunt is de bestemming.
Selecteer dit navigatietype om van het laatste naar het eerste
routepunt van het actuele pad te gaan. Selecteer het meest nabije
routepunt als actief routepunt voordat u begint. Wanneer het actieve
routepunt is bereikt, wordt zolang het eerdere routepunt van het pad
aangegeven totdat het eerste routepunt is bereikt.
43



Navigatietype selecteren
Selecteer in de instellingsmodus het menupunt „Navigatie“ 
„NavModus“.
Selecteer nu Waypoint (routepunt), Forward (voorwaarts) of Backward
(achterwaarts)
Straal van het routepunt
Hier kan men instellen vanaf wanneer een routepunt als bereikt geldt. De
basisinstelling is 30 meter, dat betekent dat wanneer men zich in een omtrek
van 30 meter het routepunt nadert, dit als bereikt geldt. De straal van het
routepunt kan ook handmatig worden ingesteld (van 10 tot 200 meter):

Om de straal van het routepunt in te stellen, dient u in de
instellingsmodus het menu-punt „Navigation“  „WP straal“ te
selecteren.

Stel nu de straal van het routepunt in.
GPS inschakelen
Let hier vooral op de aanwijzingen onder punt 5 „Algemene zaken bij de GPSontvangst“.
Het zoeken naar satellieten duurt bij optimale omstandigheden bij een koude
start ongeveer een minuut, bij de warme start ongeveer 10 seconden. Er
wordt van een koude start gesproken wanneer het GPS-horloge voor de
eerste keer wordt gebruikt, of voor lange tijd niet werd gebruikt, of sinds de
laatste positiebepaling over een grote afstand (bv. 300 km) werd bewogen.
Het GPS-horloge weet nu niet, welke satellietconstellatie ze moet
verwachten en moet de gegevens opnieuw binnenhalen.
Daarna is er alleen nog de warme start, bij optimale omstandigheden duurt
dit ongeveer 10 seconden. Een warme start kan alleen werken wanneer het
GPS-horloge sinds de laatste positiebepaling geen grote afstand heeft
afgelegd en er niet teveel tijd voorbij gegaan is. Hoe meer satellieten sinds de
44
laatste positiebepaling uit het zicht van het GPS-horloge zijn gegaan, hoe
langer het zoeken naar satellieten duurt.
Voor een snelle GPS-ontvangst is het belangrijk dat het horloge rustig ligt en
niet beweegt.
Tip: Leg uw GPS-horloge al in een open terrein met vrij uitzicht naar de lucht
(bv. op de vensterplank of op het dak van een auto) voordat u met uw
looptraining resp. rit begint en begin daarna met het zoeken naar satellieten.
Om met het zoeken naar satellieten te beginnen, zijn er de volgende opties:
1) Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „GPS“  „On/Off”, en
zet dit op „GPS On!“
2) Houd de „VIEW“-toets in de GPS-navigatiemodus ingedrukt.
Zo gauw het GPS-signaal werd ontvangen, verschijnt er een richtingpijl, die
altijd naar het volgende routepunt wijst.
Het zoeken naar satellieten
GPS-signaal ontvangen
GPS handmatig uitschakelen
Om het zoeken naar satellieten uit te schakelen, zijn er de volgende opties:
1) Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „GPS“  „On/Off“ en
zet dit op „GPS Off!“
2) Houd de „VIEW“-toets in de GPS-navigatiemodus ingedrukt.
GPS-time-out instellen
Voordat u het zoeken zonder succes opgeeft, definieert de functie „GPStime-out“ de tijd hoe lang het GPS-horloge naar satellieten zoekt. De GPStime-out kan in de instellingsmodus op 5 of 30 minuten worden ingesteld:
45


Selecteer in de instellingsmodus het menu-punt „GPS“  „Timeout”.
Selecteer nu „5 mins“ of „30 mins“.
De basisinstelling voor de GPS-time-out is 5 minuten. Indien de GPS is
ingeschakeld en u zich bv. in een binnenruimte bevindt, kan het GPS-horloge
gewoonlijk geen GPS-signaal ontvangen. Om de accu te sparen, stopt het
GPS-horloge na 5 minuten met het zoeken naar satellieten en wordt de GPS
uitgeschakeld.
Training starten/stoppen
Druk in de GPS-navigatiemodus op de „ST./STP.“-toets om de training te
starten of te stoppen.
Hierdoor wordt het zoeken naar het GPS-signaal en de hartslagmeting
automatisch geactiveerd (indien dit van te voren niet reeds handmatig
gedaan is).
Rondetijden registreren
Druk tijdens de training op de „LAP/RESET“-toets om de rondetijd te
registeren. Voor elke training is het maximale aantal rondetijden 99.
Actuele snelheid
Richtingpijl
Afstand tot het
actuele routepunt
Navigatiegegevens
De actuele snelheid en de afstand tot het actieve routepunt worden in het
display weergegeven.
46
In de onderste regel van het display worden onderstaande navigatiegegevens
afwisselend weergegeven:

Tijd

Trainingstijd

Afstand tot de bestemming

Geschatte tijd tot de bestemming

Actuele hartslag (indien aanwezig)
Indien men in de straal van het actuele routepunt komt, zijn er 3 korte
„beep“-tonen te horen, behalve wanneer de toets-tonen werden
uitgeschakeld (zie punt 6.1.2 „Systeeminstellingen“).
6.4.2
Go-to-weergave
Druk in de GPS-navigatiemodus zo vaak op de „VIEW“-toets totdat de
volgende displayweergave verschijnt:
Routepuntnummer
Naam van het
pad
Navigatiegegevens
Selecteer met de „ST./STP.“- of „LAP/RESET“-toets een routepunt van het
voorheen geselecteerde pad als actief routepunt.
In de onderste regel van het display worden de volgende navigatiegegevens
afwisselend weergegeven:

Datum en tijd wanneer het routepunt werd gemaakt en de richting
(graden-weergave) naar dit routepunt (voorwaarde: GPS-ontvangst)

Lengte- breedtegraad van dit routepunt
47
Nadat u een routepunt als actief routepunt hebt geselecteerd, dient u op de
„VIEW“-toets te drukken om weer naar de navigatieweergave terug te keren.
6.5
Kompasmodus
Druk zo vaak op de „MODE“-toets totdat u in de Kompasmodus bent. Dit is
d.m.v. de volgende displayweergave zichtbaar:
Windstreek
Noordpijl
Gradenweergave
Windstreek
Gradenweergave
Windstreek
Gradenweergave
N
Noord
349° - 11°
NNE
Noordnoordoost
12° - 33°
NE
Noordoost
34° - 56°
ENE
Oostnoordoost
57° - 78°
E
Oost
79° - 101°
ESE
Oostzuidoost
102° - 123°
SE
Zuidoost
124° - 146°
48
6.5.1
SSE
Zuidzuidoost
147° - 168°
S
Zuid
169° - 191°
SSW
Zuidzuidwest
192° - 213°
SW
Zuidwest
214° - 236°
WSW
Westzuidwest
237° - 258°
W
West
259° - 281°
WNW
Westnoordwest
282° - 303°
NW
Noordwest
304° - 326°
NNW
Noordnoordwest
327° - 348°
Kompas kalibreren
Het kompas van het GPS-horloge moet worden gekalibreerd:

wanneer het horloge voor de eerste keer wordt gebruikt.

wanneer het kompas op een plaats wordt ingezet, die niet identiek is
met de plaats waar het kompas gekalibreerd werd.

om het kompas te kalibreren, dient u in de instellingsmodus het menupunt „Instellingen“  „Systeem“  „Kompas“  „Kalibreren“ te
selecteren.

houd het GPS-horloge parallel met de grond en draai deze zo lang met
de wijzers van de klok mee totdat „DONE“ op het display verschijnt.
49
6.5.2
Declinatie invoeren
Het GPS-horloge wijst, zoals de meeste magnetische kompassen naar de
magnetische Noordpool. Elke afstand op de kaart heeft echter betrekking op
de geografische Noordpool. Hierdoor ontstaat een hoek. Dit wordt ook wel
de declinatie genoemd.
Geografische
Noordpool
Magnetische
Noordpool
Magnetische
declinatie
Magnetische
declinatie
Om deze declinatie te corrigeren, kan men de graad van de afwijking in het
kompas invoeren. Op landkaarten is deze afwijkingsgraad als oostelijke plusafwijking (E) resp. westelijke min-afwijking (W) aangegeven.
Voorbeeld 1:
23° Westelijke afwijking en het kompas geeft 323°  323° - 23° = 300° aan
Voorbeeld 2:
22° Oostelijke afwijking en het kompas geeft 278°  278° + 22° = 300° aan
Op de meeste landkaarten staat een kleine pijl die aanwijst, waar de
magnetische Noordpool ligt resp. hoe groot de declinatie is (wordt in graden
aangegeven). Om de declinatie van een plaats te achterhalen, is ook de
internetsite www.magnetic-declination.com nuttig.


Om de declinatie in te voeren, dient u in de instellingsmodus het menupunt „Settings“  „System“  „Compass“  „Declinate“ te selecteren.
Stel nu de declinatie in.
50
7 Stroombesparingsmodus
Het GPS-horloge heeft een stroombesparingsmodus. Om de levensduur van
de accu te verlengen, wordt hierbij het display uitgeschakeld.
Om de stroombesparingsmodus te activeren, moet u in de tijdsmodus
gedurende ca. 5 seconden de „LAP/RESET“-toets ingedrukt houden. Het
display wordt uitgeschakeld. De instellingen in de verschillende modi gaan
hierbij NIET verloren.
Om de stroombesparingsmodus te verlaten, dient u de „LAP/RESET“-toets
weer gedurende ca. 5 seconden ingedrukt te houden, het display wordt weer
ingeschakeld.
8 Displayverlichting
Door op de „LIGHT“-toets te drukken, wordt het display gedurende ca. 5
seconden verlicht.
Er is ook een permanente verlichting van het display mogelijk. Om de
zogenaamde „Nachtmodus“ te activeren, houdt u de „LIGHT“-toets
gedurende ca. 5 seconden ingedrukt. Druk kort op de „LIGHT“-toets om de
Nachtmodus weer te verlaten. De displayverlichting gaat na ca. 5 seconden
uit.
Let er echter op dat voor de displayverlichting meer stroom wordt verbruikt
waardoor de accu weer sneller wordt ontladen.
51
9 Opladen van de accu resp. vervangen van
de batterijen
9.1
Opladen van de accu van het GPS-horloge
Het GPS-horloge heeft een ingebouwde lithium-polymeer-accu.
Weergave van de accustand
Druk in de tijdsmodus zo vaak op de „VIEW“-toets totdat onderstaande
displayweergave verschijnt:
Overblijvende uren
Bij het gebruik van de GPS-functie, wordt een schatting voor de overblijvende
uren aangegeven. Wanneer de accu bijna leeg is, verschijnt het volgende
symbool
, de GPS-functie en de hartslagmeting worden gedeactiveerd.
De bedrijfsduur van de accu bedraagt bij gebruik van de GPS ca. 14 uur, in de
tijdsmodus ongeveer een jaar.
Om corrosie te voorkomen, adviseren we om de contactpunten van het GPShorloge goed af te drogen voordat u met een oplaadproces begint.
Om de accu op te laden, dient u als volgt te werk te gaan:
Bevestig de klem van de USB-kabel aan het GPS-horloge zoals in
onderstaande afbeelding aangegeven en steek de USB-kabel in een stroomvoerende USB-poort van uw computer. Voor het opladen van de accu is de
installatie van een driver niet noodzakelijk.
52
Tijdens het oplaadproces verschijnt onderstaand symbool op het display:
Het opladen van lege accu duurt ongeveer 2 uur.
Wanneer de accu volledig is opgeladen, verschijnt de weergave „battery full“.
9.2
Vervanging batterijen borstriem
Maak het deksel van de batterijhouder met een munt open door tegen de
wijzers van de klok in te draaien. Haal de oude batterij eruit en doe er een
nieuwe 3V-batterij type CR2032 in. Let er hierbij beslist op dat de pluspool (+)
naar boven wijst. Zet het deksel van de
batterijhouder er weer op en sluit dit weer af door
met de wijzers van de klok mee te draaien. Let erop
dat de afdekking stevig afgesloten is zodat er geen
vocht in de borstriem kan komen.
10 Gegevensdownload
runtastic Connect is een software voor het downloaden van de
geregistreerde gegevens van uw training en voor een uitgebreide evaluatie
van deze gegevens. De communicatie tussen runtastic Connect en het GPShorloge vindt via de USB-kabel plaats.
53
10.1 Installatiebestand downloaden
Het installatiebestand voor runtastic Connect en de USB-driver die voor het
horloge noodzakelijk is, kunt u op onderstaande internetsite downloaden:
www.runtastic.com/connect
10.2
1.
2.
3.
10.3
runtastic Connect installeren
Sluit de USB-kabel nog niet op de computer aan.
Dubbelklik op het gedownloade installatiebestand om de installatie te
starten.
Volg nu de aanwijzingen in het installatieprogramma op.
Driver voor de USB-kabel installeren
Tijdens de installatie van het runtastic Connect-programma, wordt de USBdriver die noodzakelijk is voor het horloge, automatisch op uw computer
geïnstalleerd.
Aanwijzing:
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die op uw computer ontstaat.
10.4
runtastic Connect starten
Onderstaand vindt u alle belangrijke informatie die voor het starten en
gebruiken van het programma runtastic Connect nodig is.
1.
Verbind het GPS-horloge met de USB-kabel en steek dit in een USBpoort van uw computer. runtastic Connect start automatisch met
onderstaand venster zo gauw u het horloge met de computer verbindt:
54
Om het venster volledig te openen, dient u op deze pijl te klikken.
Om een verbinding te maken met uw runtastic Account, moet u gewoon op
“Connect Account” (Rekening verbinden) klikken. U wordt automatisch naar
de homepage van runtastic geleid en kunt zich nu bij uw gebruiker
aanmelden. Voor het maken van de gebruikersnaam, dient u de aanwijzingen
op deze pagina op te volgen.
U kunt tussen onderstaande vensters schakelen:
“User” (Gebruiker)
55
“Customize” (Aanpassen)
“System” (Systeem)
Zo gauw u op de „Opslaan“-toets klikt, kunnen in elk venster wijzigingen
worden uitgevoerd die op het horloge worden opgeslagen.
56
11 Technische gegevens
GPS-horloge
Stroomvoeding:
Nauwkeurigheid GPS:
Lithium-polymeer-accu, 380 mAH, 3,7V
3 meter CEP (50%) onder een blote lucht
Het gegeven van de nauwkeurigheid heeft betrekking op de zogenaamde
50 % CEP (Circular Error Probability). Dat betekent dat bij een goede
satellietontvangst, 50 % van alle metingen zich in een cirkel met een straal
van 3 meter bevinden. Dit betekent echter ook dat de helft van de
meetpunten buiten deze straal ligt.
Verder is het echter zo dat 95 % van alle meetpunten zich binnen een cirkel
met een dubbel aangegeven straal bevinden. Bijna alle punten bevinden zich
dus bij een zeer goede satellietontvangst binnen een cirkel met een straal
van 6 m.
Nauwkeurigheid van de positiebepaling
Borstriem
Stroomvoeding: 1 lithiumbatterij (3V, CR2032)
Overdrachtsfrequentie van de borstriem naar het GPS-horloge: 2,4 GHz
57
12 Conformiteitsverklaring
R&TTE Directive 1999/5/EG:
Korte tekst van de conformiteitsverklaring: Krippl-Watches verklaart hiermee
dat het GPS-horloge (Art.-nr. RUNGPS1, Type: D02I280) alsook de borstriem
(Art.-nr. RUNGPS1, Type: T00018D) in overeenstemming is met de principiële
eisen en de overige betreffende bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG.
Via de homepage www.runtastic.com kunt u de volledige tekst over de
conformiteitsverklaring opvragen.
13 FAQ/Verhelpen van storingen
Voordat u een bezwaar indient over het GPS-horloge, moet u eerst
controleren of de accu opgeladen is en doe dit eventueel. Controleer ook
de batterij van de borstriem en vervang deze eventueel.
Ik wil graag met de training beginnen, waarom geeft het GPS-horloge de
snelheid niet aan?
Voor een snelle GPS-ontvangst is het belangrijk dat het horloge rustig ligt en
niet beweegt. Leg uw GPS-horloge in open terrein met vrij uitzicht naar de
lucht al voordat u met de looptraining resp. rit begint (bv. op de vensterplank
of op het dak van de auto) en begin met het zoeken naar satellieten. Let
verder op punt 5 „Algemene zaken bij de GPS-ontvangst“ in de
bedieningshandleiding.
Wat betekent de weergave „GPS lost?“
De weergave „GPS lost“ op het display van het GPS-horloge betekent dat
deze geen GPS-signaal kan ontvangen of alle satellietsignalen verloren heeft.
Zie hiervoor punt 6.3.3 „Training“ in de bedieningshandleiding.
58
Waarom kan ik niets zien op het display?
Waarom werkt de verlichting van het display niet?
Controleer of de accu is opgeladen en laad deze eventueel op. Mocht het
display desondanks geen weergave vertonen, dan dient u contact met ons
service-adres op te nemen.
Waarom is het display zwart of de weergaves niet te lezen?
Dit kan worden veroorzaakt als gevolg van te lange directe zonnestraling of
te hoge omgevingstemperatuur. Laat het GPS-horloge afkoelen, hierna wordt
het display weer afleesbaar.
De displayweergave reageert langzaam, waarom?
Is de temperatuur minder dan 0°C? Wanneer de temperatuur weer boven de
0°C komt, normaliseert zich de weergave weer. Opgeslagen gegevens gaan
hierdoor niet verloren.
Hoe lang werkt de accu van het GPS-horloge?
De bedrijfsduur van de accu bedraagt bij het gebruik van het GPS ca. 14 uur,
in de tijdsmodus ca. 1 jaar.
Mijn actuele snelheid wordt niet aangegeven, waarom?
Controleer of u werkelijk voldoende GPS-signaal hebt.
Waarom geeft het GPS-horloge een snelheid aan hoewel er niet
bewogen/gereden wordt?
Dit hangt van de nauwkeurigheid van de positiebepaling resp. de
meetintervallen van het GPS-horloge af. Zie hiervoor de volgende paragraaf
over de nauwkeurigheid van het GPS-horloge.
Hoe nauwkeurig geeft het GPS-horloge weer?
De nauwkeurigheid hangt van de satellietontvangst af. De informatie over de
nauwkeurigheid heeft betrekking op de zogenaamde 50 % CEP (Circular Error
Probability). Dit betekent dat bij een goede satellietontvangst 50 % van alle
59
metingen zich in een cirkel met de aangegeven straal van 3 meter bevinden.
Dit betekent echter ook dat de helft van de meetpunten zich buiten deze
straal bevinden. Verder is het echter zo dat zich 95% van alle meetpunten
binnen een cirkel met de dubbel aangegeven straal bevinden. Bijna alle
punten bevinden zich dus bij een goede satellietontvangst binnen een cirkel
met een straal van 6 meter.
Het opladen van de accu van het GPS-horloge werkt niet, waarom?
Controleer of de USB-poort waar u het GPS-horloge hebt ingestoken, stroomvoerend is.
Voor het opladen van de accu is de installatie van een driver niet
noodzakelijk. Mochten er problemen ontstaan bij het opladen van het GPShorloge, controleer dan de contactpinnen aan de achterkant van het horloge.
Mochten deze als gevolg van zweetlagen en huidschilfers zijn verontreinigd,
dan dient u deze met een spits metalen voorwerp te reinigen (bv. pincet)
Waarom wordt bij het fietsen in vergelijking tot de radio-fietscomputer een
andere snelheid aangegeven?
Gebruik de fietscomputer met radio-uitzending en het GPS-horloge nooit
gelijktijdig. De signalen van de sensor van de fietscomputer kunnen het GPShorloge storen. Daarom kan een verkeerde weergave worden getoond.
Kan men een mobiele telefoon en het GPS-horloge samen op het stuur van
de fiets monteren?
Het wordt niet aangeraden omdat het tot storingen (radio) kan leiden.
Voor welke sporten is het GPS-horloge geschikt?
Voor outdoor-sport zoals lopen, fietsen, wandelen, zeilen, skiën etc.
60
Kan ik het GPS-horloge ook voor het inmeten van percelen, huizen enz.
gebruiken?
De GPS-sportcomputer dient alleen voor het gebruik op het gebied van vrije
tijd/hobby. Gebruik het GPS-horloge niet indien u metingen met
professionele nauwkeurigheid nodig hebt.
Kan ik bij het bergklimmen, trekking-toeren, fietstoeren enz. in plaats van
kaarten en kompas alleen het GPS-horloge gebruiken?
Het GPS-horloge werd ontworpen om andere vormen van navigatie, zoals bv.
kaarten, kompassen enz. aan te vullen. Het dient er niet voor om dit gelijk te
vervangen. Gebruik het GPS-horloge niet als enige navigatiehulp.
14 Garantie
Wij geven 24 maanden garantie voor dit product. De garantietijd begint vanaf
de datum van verkoop (kassabon, koopbewijs). Binnen deze tijd repareren
we alle schade gratis die is terug te leiden op materiaalfouten of gebrekkige
werking, niet gratis zijn batterijen, ondeskundige behandeling, vallen, stoten,
enz.
Bij een reclamatie neemt u contact op met:
service@runtastic.com
Voor Duitsland en Oostenrijk:
Voor alle Landen:
Wendt U zich tot de verantwoordelijke handelspartner danwel bij de winkel
waar U het product aangekocht heeft.
www.runtastic.com
61
Download PDF

advertising