Mastercook | WK-Cristal ME | Technical data | Mastercook WK-Cristal ME Technical data

INSTRUKCJA OBS£UGI I U¯YTKOWANIA
USE AND CARE GUIDE
Èíñòðóêöèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ
è ýêñïëóàòàöèè
OKAP
WALL MOUNTED HOOD
Âûòÿæêà
WK-Cristal
WK-Cristal ME
2
PL
INSTRUKCJA OBS£UGI I U¯YTKOWANIA ............................................ 9
GB USE AND CARE GUIDE ........................................................................ 17
RU Èíñòðóêöèÿ ïî îáñëóæèâàíèþ è ýêñïëóàòàöèè .......................... 24
3
Rys. 1, Fig. 1 Ðèñ. 1
Rys. 2, Fig. 2 Ðèñ. 2
4
Rys. 3, Fig. 3 Ðèñ. 3
Rys. 4, Fig. 4 Ðèñ. 4
5
Rys. 5, Fig. 5 Ðèñ. 5
Rys. 6, Fig. 6 Ðèñ. 6
Rys. 7, Fig. 7 Ðèñ. 7
03
A
B
C
D
D
E
Rys. 8, Fig. 8 Ðèñ. 8
A
B
C
Rys. 9, Fig. 9 Ðèñ. 9
7
8
INFORMACJE OGÓLNE
Nale¿y uwa¿nie zapoznaæ siê z poni¿szymi istotnymi informacjami dotycz¹cymi
monta¿u, bezpieczeñstwa i konserwacji. Niniejsz¹ instrukcjê nale¿y zachowaæ do u¿ytku
na przysz³oœæ. Urz¹dzenie mo¿e dzia³aæ w wersji wyci¹gowej (wyprowadzanie powietrza
na zewn¹trz – Rys.1B) lub filtruj¹cej (cyrkulacja powietrza wewn¹trz pomieszczenia –
Rys.1A).
ZALECENIA BEZPIECZEÑSTWA
1. Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, jeœli oprócz okapu w pomieszczeniu dzia³a jednoczeœnie
otwarty kominek lub palnik, który jest zale¿ny od powietrza i zasilany jest energi¹
nieelektryczn¹, poniewa¿ okap usuwa z pomieszczenia powietrze, którego kominek lub
palnik potrzebuje do procesu spalania. Podciœnienie w pomieszczeniu nie mo¿e
przekraczaæ 4Pa (4x10 -5 bar). Aby zapewniæ bezpieczn¹ eksploatacjê okapu, nale¿y
zadbaæ o odpowiedni¹ wentylacjê w pomieszczeniu. Nale¿y postêpowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi lokalnymi przepisami dotycz¹cymi usuwania powietrza na zewn¹trz.
Przed pod³¹czeniem okapu do sieci elektrycznej:
- nale¿y sprawdziæ tabliczkê znamionow¹ (znajduj¹c¹ siê po wewnêtrznej stronie
urz¹dzenia), aby upewniæ siê, czy napiêcie i moc urz¹dzenia odpowiadaj¹ tym w sieci
zasilania oraz czy gniazdko jest w³aœciwe. W razie w¹tpliwoœci nale¿y skonsultowaæ siê z
wykwalifikowanym elektrykiem.
2. UWAGA!
W pewnych okolicznoœciach urz¹dzenia elektryczne mog¹ stanowiæ niebezpieczeñstwo.
A) Nie nale¿y sprawdzaæ stanu filtrów podczas pracy okapu.
B) Nie nale¿y dotykaæ ¿arówek ani ich okolic podczas lub tu¿ po d³u¿szej pracy instalacji
oœwietleniowej.
C) Flambirowanie potraw pod okapem jest zabronione.
D) Nie nale¿y pozostawiaæ odkrytego p³omienia, poniewa¿ uszkadza on filtry i stanowi
zagro¿enie po¿arowe.
E) Nie nale¿y pozostawiaæ sma¿¹cych siê potraw bez nadzoru, poniewa¿ przegrzany olej
mo¿e stanowiæ zagro¿enie po¿arowe.
F) Przed przyst¹pieniem do czynnoœci konserwacyjnych nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od
pr¹du.
G) Dzieci i osoby o ograniczonej sprawnoœci nie powinny obs³ugiwaæ urz¹dzenia bez
nadzoru.
H) Dzieci w m³odszym wieku nie powinny byæ pozostawiane bez nadzoru i bawiæ siê
okapem
I) Jeœli w pomieszczeniu jednoczeœnie pracuje okap i urz¹dzenia spalaj¹ce gaz lub inne
paliwo, nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê pomieszczenia
L) Urz¹dzenie nale¿y czyœciæ zgodnie z instrukcj¹, gdy¿ w przeciwnym razie powstaje
ryzyko po¿aru
9
PL
DANE TECHNICZNE
Model
Dane techniczne
WK-Cristal WK-Cristal WK-Cristal WK-Cristal
60 XV
90 XV
ME 60 XV
ME 90 XV
Szerokoúã (cm)
60
90
60
90
Gùæbokoúã (cm)
48
48
48
48
Wysokoúã (cm)
85,6
90
85,6
90
150
150
150
150
4
4
3
3
Wydajnoúã (m3/h)
max. 800
max. 800
max. 800
max. 800
Pobór mocy (W)
max. 278
max. 278
max. 278
max. 278
Gùoúnoúã (dB)
max. 56
max. 56
max. 56
max. 56
Waga netto / brutto
17 / 20
20 / 23
17 / 20
20 / 23
Gabaryty
Œrednica wylotu (mm)
Liczba stopni prædkoúci
10
INSTRUKCJE MONTA¯OWE
Monta¿ i pod³¹czenia elektryczne powinny byæ wykonane przez wykwalifikowane
osoby.
• Pod³¹czenia elektryczne
Urz¹dzenie jest wykonane w I klasie ochrony przeciwpora¿eniowej, dlatego wymaga
przewodu uziemiaj¹cego.
Pod³¹czenie do sieci zasilania nale¿y wykonaæ w nastêpuj¹cy sposób:
IEC227
L= faza
Br¹zowy
N= zero
Niebieski
E= ochronny
Zielony/Ýóùty
Jeœli wtyczka nie zosta³a do³¹czona do urz¹dzenia, nale¿y pod³¹czyæ wtyczkê
odpowiedni¹ do obci¹¿enia elektrycznego podanego na tabliczce znamionowej. Jeœli
wtyczka zosta³a do³¹czona, nale¿y tak zamontowaæ okap, by zapewniæ swobodny dostêp
do wtyczki.
W przypadku bezpoœredniego pod³¹czenia do sieci elektrycznej nale¿y miêdzy
urz¹dzeniem a sieci¹ zamontowaæ wielobiegunowy prze³¹cznik, w którym odleg³oœæ
miêdzy stykami wynosi co najmniej 3 mm, dostosowany do obci¹¿enia elektrycznego i
spe³niaj¹cy lokalne normy.
• Odleg³oœæ miêdzy powierzchni¹ rusztów na p³ycie kuchenki a najni¿szym elementem
okapu musi wynosiæ co najmniej 65 cm. Jeœli stosowany jest przewód kominowy
sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci, górna czêœæ musi znajdowaæ siê na zewn¹trz dolnej czêœci.
Nie nale¿y pod³¹czaæ przewodu odprowadzaj¹cego okapu do tego samego kana³u, który
jest wykorzystywany do cyrkulacji gor¹cego powietrza czy odprowadzania spalin z innych
urz¹dzeñ zasilanych energi¹ nieelektryczn¹.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y wyj¹æ filtr(y) przeciwt³uszczowe(y) (Rys.5), tak
by u³atwiæ sobie pracê.
W przypadku monta¿u urz¹dzenia do pracy w charakterze wyci¹gu nale¿y przygotowaæ
otwór do odprowadzania powietrza.
• MONTA¯ OKAPU DO ŒCIANY
Nale¿y wywierciæ otwory A zachowuj¹c wskazane odleg³oœci (Rys.2). Nastêpnie
przy³o¿yæ urz¹dzenie do œciany i dopasowaæ w osi poziomej od szafek naœciennych. Po
wyrównaniu urz¹dzenia nale¿y zamocowaæ okap przy pomocy wkrêtów A.
Do ró¿nego typu monta¿ów nale¿y u¿yæ wkrêtów i ko³ków rozporowych odpowiednich
do danego rodzaju œciany (np. beton zbrojony, ok³adzina tynkowa, itp.). Jeœli do
urz¹dzenia do³¹czone s¹ wkrêty i ko³ki rozporowe, nale¿y sprawdziæ, czy s¹ one
odpowiednie do œciany, do której okap ma byæ przymocowany.
• MONTA¯ OZDOBNEGO KOMINA TELESKOPOWEGO
Nale¿y umieœciæ przewód zasilania pr¹dem w obrêbie komina teleskopowego. Jeœli
urz¹dzenie ma byæ zamontowane w wersji do pracy w charakterze wyci¹gu, nale¿y
przygotowaæ otwór do odprowadzania powietrza. Prawid³owo ustawiæ wspornik górnego
komina (Rys.3). Nastêpnie przymocowaæ go przy pomocy wkrêtów A (Rys.2) tak, by by³ w
11
PL
INSTRUKCJE MONTA¯OWE
równej linii z okapem, przy zachowaniu odleg³oœci od sufitu wskazanej na Rys.2. Po³¹czyæ
ko³nierz C z wylotem powietrza przy pomocy przewodu ³¹cz¹cego (Rys.4).
Aby przestawiæ okap z wersji pracy jako wyci¹g na wersjê pracy jako poch³aniacz,
nale¿y uzyskaæ u dystrybutora okapów filtry wêglowe i post¹piæ wed³ug instrukcji
dotycz¹cej monta¿u.
• OKAP JAKO POCH£ANIACZ
Nale¿y zamontowaæ okap i dwa kominy w sposób opisany w akapicie dotycz¹cym
monta¿u okapu w wersji wyci¹gowej. Aby zamontowaæ filtry wêglowe, nale¿y post¹piæ
zgodnie z instrukcj¹ poni¿ej.
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
• Zaleca siê w³¹czenie urz¹dzenia przed rozpoczêciem gotowania.
Zaleca siê te¿ pozostawienie urz¹dzenia w³¹czonego przez 15 minut po zakoñczeniu
gotowania w celu ca³kowitego usuniêcia oparów i zapachów.
Aby zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie okapu, nale¿y regularnie wykonywaæ czynnoœci
konserwacyjne, zw³aszcza w odniesieniu do filtra wêglowego.
• Filtry przeciwt³uszczowe, których zadaniem jest wy³apywanie cz¹stek t³uszczu z
powietrza, ulegaj¹ w efekcie zablokowaniu w tempie i stopniu uzale¿nionym od
czêstotliwoœci u¿ytkowania okapu.
Aby unikn¹æ powstania zagro¿enia po¿arowego, nale¿y czyœciæ filtry nie rzadziej ni¿ co 2
miesi¹ce, postêpuj¹c zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹:
- Nale¿y wyj¹æ filtry z okapu i umyæ je w roztworze wody i obojêtnego detergentu w
p³ynie, zostawiaj¹c je w zanurzone w roztworze przez jakiœ czas.
- Nastêpnie filtry nale¿y starannie op³ukaæ ciep³¹ wod¹ i pozostawiæ do wyschniêcia.
- Filtry mo¿na równie¿ myæ w zmywarce.
Po kilku myciach panele aluminiowe mog¹ zmieniæ kolor. Nie stanowi do podstawy do
reklamacji czy wymiany paneli.
• Filtry z wêglem aktywnym oczyszczaj¹ powietrze, które nastêpnie powraca do
pomieszczenia. Filtry nie s¹ przeznaczone do mycia ani do ponownego u¿ytku i musz¹ byæ
wymieniane nie rzadziej ni¿ co 4 miesi¹ce. Nasycenie filtrów z wêglem aktywnym jest
uzale¿nione od czêstotliwoœci u¿ytkowania okapu, sposobu przyrz¹dzania potraw oraz
czêstotliwoœci czyszczenia filtrów przeciwt³uszczowych. (Rys. 6) Aby wyj¹æ filtry wêglowe,
nale¿y chwyciæ rêk¹ filtr (po jednym na raz) i przekrêciæ go w kierunku wskazywanym
przez strza³ki A. Nastêpnie mo¿na filtr wyj¹æ. Nale¿y zawsze wymieniaæ oba filtry w tym
samym czasie.
Aby za³o¿yæ nowe filtry wêglowe, nale¿y je nasun¹æ na silnik, po jednym z ka¿dej strony i
przekrêciæ w kierunku wskazywanym przez strza³ki B (Rys. 6).
• Wentylator i pozosta³e elementy okapu nale¿y czyœciæ regularnie przy pomocy szmatki
zwil¿onej denaturatem lub delikatnym detergentem w p³ynie.
12
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
• Instalacja oœwietleniowa jest przeznaczona do u¿ytku podczas gotowania, a nie do
d³ugiego oœwietlania pomieszczenia. Nadmiernie d³uga praca instalacji oœwietleniowej
znacz¹co skraca okres wytrzyma³oœci ¿arówki.
Do podwa¿enia i wyjêcia oprawki lampki nale¿y u¿yæ œrubokrêtu p³askiego lub innego
odpowiedniego narzêdzia. Nastêpnie nale¿y wymieniæ niesprawn¹ lampkê. Nale¿y u¿ywaæ
tylko ¿arówek halogenowych, zgodnie z oryginaln¹ specyfikacj¹ (12 V, 20 W), staraj¹c siê
nie dotykaæ szk³a ¿arówek. Po dokonaniu wymiany nale¿y ponownie zamontowaæ oprawkê
lampki (wsuniêcie „na zatrzask”). (Rys. 7)
• OPIS PRZYCISKÓW: (Rys.8)
Model z wyœwietlaczem (Rys. 8)
A – w³¹czenie / wy³¹czenie opóŸnionego wy³¹czenia (po 15 min.)
B – naciœniêcie tego przycisku przy wy³¹czonym okapie powoduje w³¹czenie 1.
prêdkoœci, kolejne naciœniêcie spowoduje wy³¹czenie okapu; naciœniêcie tego
przycisku przy w³¹czonym okapie powoduje zmniejszenie aktualnie ustawionej
prêdkoœci; prêdkoœci na wyœwietlaczu s¹ oznaczone odpowiednio F1, F2, F3, F4.
C – naciœniêcie tego przycisku przy wy³¹czonym okapie powoduje w³¹czenie 3.
prêdkoœci, kolejne naciœniêcie zwiêkszy prêdkoœæ dzia³ania do 4, kolejne – wy³¹czy
okap; naciœniêcie tego przycisku przy w³¹czonym okapie powoduje zwiêkszenie
aktualnie ustawionej prêdkoœci
D – w³¹czenie / wy³¹czenie oœwietlenia
Model bez wyœwietlacza (Rys. 9)
A – wy³¹czenie okapu
B – w³¹czenie prêdkoœci 1
C – w³¹czenie prêdkoœci 2
D – w³¹czenie prêdkoœci 3
E – w³¹czenie / wy³¹czenie oœwietlenia
“Funkcja opóŸnionego wy³¹czenia” opóŸnia zatrzymanie okapu. Okap bêdzie
nadal pracowa³ jeszcze przez 15 minut z prêdkoœci¹ robocz¹ ustawion¹ w momencie
aktywowania tej funkcji.
13
PL
ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Okap nie dzia³a
Moýliwa przyczyna
Brak zasilania
Rozwi¹zanie
Sprawdziæ, czy wtyczka jest
w³¹czona
Sprawdziæ czy prze³¹cznik
g³ówny jest w³¹czony
Sùaby przep³yw powietrza Zablokowane aluminiowe
filtry przeciwtùuszczowe
Oczyúciæ filtry i zamontowaæ po
wysuszeniu
Zablokowane filtry
wêglowe
Wymieniæ filtry wêglowe
Silnik pracuje, ale brak
przep³ywu powietrza
Zablokowany zawór
motylkowy
Skontaktowaæ siê z serwisem
Silnik przestaje dzia³aæ
po kilku minutach
Uruchomi³ siê
mechanizm
bezpieczeñstwa
reaguj¹cy na zbyt
wysok¹ temperaturê
Wentylacja w kuchni jest
niewystarczaj¹ca
Okap zamontowany jest
zbyt blisko kuchenki
Odleg³oœæ miêdzy okapem a
kuchenk¹ musi wynosiæ co
najmniej 65 cm
Mocny zapach oparów
kuchennych
Filtry wêglowe nie zosta³y W przypadku recyrkulacyjnego
zamontowane
trybu pracy okapu musz¹ byæ
zamontowane filtry wêglowe
Terkocz¹cy dŸwiêk
Coœ styka siê z ³opatk¹
wentylatora
Skontaktowaæ siê z serwisem
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA EWENTUALNE SZKODY
POWSTA£E W WYNIKU ZLEKCEWA¯ENIA POWY¯SZYCH ZALECEÑ.
14
OCHRONA ŒRODOWISKA
PL
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/EC
symbolem przekreœlonego kontenera na odpady .
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania
nie mo¿e byæ umieszczany ³¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go odpowiednim jednostkom
prowadz¹cym zbiórkê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
W³aœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska
naturalnego konsekwencji, wynikaj¹cych z niew³aœciwego sk³adowania
i przetwarzania takiego sprzêtu.
15
16
GENERAL
Carefully read the following important information regarding installation safety and
maintenance. Keep this information booklet accessible for further consultations. The
appliance has been designed for use in the ducting version (air exhaust to the outside –
Fig.1B) or filtering version (air circulation on the inside – Fig.1A).
SAFETY PRECAUTION
1. Take care when the cooker hood is operating simultaneously with an open fireplace or
burner that depend on the air in the environment and are supplied by other than electrical
energy, as the cooker hood removes the air from the environment which a burner or
fireplace need for combustion. The negative pressure in the environment must not exceed
4Pa (4x10 -5 bar). Provide adequate ventilation in the environment for a safe operation of
the cooker hood. Follow the local laws applicable for external air evacuation.
Before connecting the model to the electricity network:
- control the data plate (positioned inside the appliance) to ascertain that the voltage and
power correspond to the network and the socket is suitable. If in doubt ask a qualified
electrician.
2. WARNING!
In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard.
A) Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating
B) Do not touch bulbs or adjacent areas, during or straight after prolonged use of the
lighting installation.
C) Flambe cooking is prohibited underneath the cooker hood
D) Avoid free flame, as it is damaging for the filters and a fire hazard
E) Constantly check food frying to avoid that the overheated oil may become a fire hazard
F) Disconnect the electrical plug prior to any maintenance.
G) This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
supervision
H) Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance
I) There shall be adequate ventilation of the room when the rangehood is used at the
same time as appliances burning gas or other fuels
L) There is a risk of fire if cleaning is not carried out in accordance with the instructions
17
GB
TECHNICAL DATA
Model
Technical data
WK-Cristal WK-Cristal WK-Cristal WK-Cristal
60 XV
90 XV
ME 60 XV
ME 90 XV
Width (cm)
60
90
60
90
Depth (cm)
48
48
48
48
Height (cm)
85,6
90
85,6
90
150
150
150
150
4
4
3
3
Extraction power (m3/h)
max. 800
max. 800
max. 800
max. 800
Power (W)
max. 278
max. 278
max. 278
max. 278
Noise level (dB)
max. 56
max. 56
max. 56
max. 56
Net / gross weight
17 / 20
20 / 23
17 / 20
20 / 23
Dimensions
Outlet diameter (mm)
Speed levels
18
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Assembly and electrical connections must be carried out by specialized personnel.
• Electric Connection
The appliance has been manufactured as a class I, therefore earth cable is necessary.
The connection to the mains is carried out as follows:
IEC227
Brown
L=live
N=neutral
Blue
E=earth
Green/Yellow
If not provided, connect a plug for the electrical load indicated on the description label.
Where a plug is provided, the cooker hood must be installed in order that the plug is easily
accessible.
An omnipolar switch with a minimum aperture of 3mm between contacts, in line with the
electrical load and local standards, must be placed between the appliance and the network
in the case of direct connection to the electrical network.
• The minimum distance between the support surfaces of the cooking pots on the cooker
top and the lowest part of the cooker hood must be at least 65 cm. If a connection tube
composed of two parts is used, the upper part must be placed outside the lower part.
Do not connect the cooker hood exhaust to the same conductor used to circulate hot air or
for evacuating fumes from other appliances generated by other than an electrical source.
Before proceeding with the assembly operations, remove the anti-grease filter(s) (Fig.5) so
that the unit is easier to handle.
In the case of assembly of the appliance in the suction version prepare the hole for
evacuation of the air.
? FIXING TO THE WALL
Drill the holes A respecting the distances indicated (Fig.2).
Fix the appliance to the wall and align it in horizontal position to the wall units. When the
appliance has been adjusted, definitely fix the hood using the screws A.
For the various installations use screws and screw anchors suited to the type of wall (e.g.
reinforced concrete, plasterboard, etc.). If the screws and screw anchors are provided with
the product check that they are suitable for the type of wall on which the hood is to be
fixed.
? FIXING THE DECORATIVE TELESCOPIC FLUE
Arrange the electrical power supply within the dimensions of the decorative flue. If your
appliance is to be installed in the ducting version, prepare the air exhaust opening. Adjust
the width of the support bracket of the upper flue (Fig.3). Then fix it to the ceiling using the
screws A (Fig.2) in such a way that it is in line with your hood and respecting the distance
from the ceiling indicated in Fig.2. Connect the flange C to the air exhaust hole using a
connection pipe (Fig.4).
19
GB
INSTALLATION INSTRUCTIONS
To transform the hood from a ducting version into a filtering version, ask your dealer for
the charcoal filters and follow the installation instructions.
? FILTERING VERSION
Install the hood and the two flues as described in the paragraph for installation of the
hood in ducting version. To assemble the charcoal filters refer to the instructions below.
USE AND MAINTENANCE
• It is recommended to operate the appliance prior to cooking.
It is recommended to leave the appliance in operation for 15 minutes after cooking is
terminated in order to completely eliminate cooking vapors and odours.
The proper function of the cooker hood is conditioned by the regularity of the maintenance
operations, in particular, the active carbon filter.
• The anti-grease filters capture the grease particles suspended in the air, and are
therefore subject to clogging according to the frequency of the use of the appliance.
In order to prevent fire hazard, it is recommendable to clean the filter at a maximum of 2
months by carrying out the following instructions:
- Remove the filters from the cooker hood and wash them in a solution of water and
neutral liquid detergent, leaving to soak.
- Rinse thoroughly with warm water and leave to dry.
- The filters may also be washed in the dishwasher.
The aluminum panels may alter in color after several washes. This is not cause for
customer complaint nor replacement of panels.
• The active carbon filters purify the air that is replaced in the environment. The filters are
not washable nor reuseable and must be replaced at maximum every four months. The
saturation of the active carbon filter depends on the frequency of use of the appliance, by
the type of cooking and the regularity of cleaning the anti-grease filters. (Fig 6) To remove
the charcoal filters place on hand on one filter at a time and turn it in directions indicated by
the A arrows. The charcoal filter can now be removed. Always ensure to replace both filters
at the same time.
In order to install new charcoal filters, place each one on both sides of the motor and turn
them in directions indicated by the B arrows (Fig 6).
• Clean the fan and other surfaces of the cooker hood regularly using a cloth moistened
with denatured alcohol or non abrasive liquid detergent.
• The illumination installation is designed for use during cooking and not for prolonged
general illumination of the environment. Prolonged use of the illumination installation
notably reduces the duration of the bulb.
Use a one-edged screwdriver or any other appropriate tool to lift and remove the
overhead light fixture. Replace the damaged lamp. Use only halogen lamps as the original
20
USE AND MAINTENANCE
specification (12 V, 20 W), avoiding contact with hands. Return the light fixture to its
position (snap fastening). (Fig. 7)
• DESCRIPTION OF BUTTONS: (Fig.8)
Model with a display (Fig. 8)
A – switch on / off a delayed stop (after 15 min.)
B – pressing this button activates 1. speed in the hood which is off, a following pressing
switches off the unit; pressing this button reduces current speed in the hood which
is on; speeds are indicated on the display as follows: F1, F2, F3, F4.
C – pressing this button activates 3. speed in the hood which is off, a following pressing
increases the speed to 4, another one – switches off the unit; pressing this button
increases current speed in the hood which is on;
D – switch on / off a lighting
Model without a display (Fig. 9)
A – switch off the hood
B – switch on the speed 1
C – switch on the speed 2
D – switch on the speed 3
E – switch on / off a lighting
GB
The “delayed stop function” delays stopping of the hood, which will continue
functioning for 15 minutes at the operating speed set at the time this function is
activated.
21
TROUBLESHOOTING
Problem
Hood doesn’t work
Possible reason
No electric supply
Solution
Check the plug is connected
Check the main switch is turned
on
Poor airflow
Aluminum grease filters
clogged
Clean the filters and replace
when dry
Charcoal filters clogged
Replace the charcoal filters
Motor running but no air
flow
Butterfly valve jammed
Contact technician
Motor cuts after a few
minutes
High temperature safety
device activated
The kitchen is not sufficiently
ventilated
The hood is installed too
near the cooking stove
The hood must be least 65 cm
from stove
Strong cooking smell
Charcoal filters not
installed
In re-circulating mode, charcoal
filters must be installed
Whirring sound
Something in contact
with fan blade
Contact with technician
THE MANUFACTURORY DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR EVENTUAL
DAMAGES CAUSED BY BREACHING THE ABOVE WARNINGS.
22
ENVIRONMENT PROTECTION
GB
This appliance is marked with a symbol of a crossed out wheeled bin in
compliance with the European Directive 2002/96/EC.
This symbol means that the appliance, when its economic life is over, must
not be stored together with other household waste.
The user is obliged to deliver it to appropriate organisations collecting
electrical and electronic waste.
Correct handling of electrical and electronic waste helps to avoid harmful
consequences for people and natural environment resulting from incorrect
storage and treatment of such waste.
23
ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ íèæåóêàçàííîé ñóùåñòâåííîé èíôîðìàöèåé íà òåìó
ìîíòàæà, áåçîïàñíîñòè è óõîäà. Ñîõðàíèòå íàñòîÿùóþ èíñòðóêöèþ íà áóäóùåå. Ïðèáîð
ìîæåò ðàáîòàòü â âûòÿæíîì (îòâîä âîçäóõà çà ïðåäåëû ïîìåùåíèÿ Ðèñ. 1Â) èëè
ôèëüòðóþùåì (öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà âíóòðè ïîìåùåíèÿ Ðèñ. 1À) ðåæèìå.
ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
1. Ñëåäóåò ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, åñëè â ïîìåùåíèè êðîìå âûòÿæêè ðàáîòàþò
îäíîâðåìåííî îòêðûòûé êàìèí èëè ãîðåëêà, êîòîðûå çàâèñÿò îò âîçäóõà è ïèòàþòñÿ äðóãîé,
÷åì ýëåêòðè÷åñêàÿ, ýíåðãèåé, ïîñêîëüêó âûòÿæêà óäàëÿåò èç ïîìåùåíèÿ âîçäóõ, íåîáõîäèìûé
äëÿ ïðîöåññà ñãîðàíèÿ â êàìèíå èëè ãîðåëêå.
-5
Âàêóóììåòðè÷åñêîå äàâëåíèå â ïîìåùåíèè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 4Ïà (4õ10 áàð). Äëÿ
ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè âûòÿæêè ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùóþ âåíòèëÿöèþ â
ïîìåùåíèè. Íàäî ñîáëþäàòü ìåñòíûå ïðàâèëà ïî óäàëåíèþ âîçäóõà íàðóæó.
Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì âûòÿæêè ê ýëåêòðîñåòè:
- ïðîâåðüòå ùèòîê ïðèáîðà (íàõîäÿùèéñÿ íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ïðèáîðà) è óáåäèòåñü,
ñîîòâåòñòâóþò ëè íàïðÿæåíèå è ìîùíîñòü ïðèáîðà íàïðÿæåíèþ è ìîùíîñòè â ñåòè ïèòàíèÿ
è ïðàâèëüíà ëè ðîçåòêà.  ñëó÷àå ñîìíåíèé ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê êâàëèôèöèðîâàííîìó
ñïåöèàëèñòó.
2. ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ!
 íåêîòîðûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêàìè îïàñíîñòè.
À) Íå ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå ôèëüòðîâ âî âðåìÿ ðàáîòû âûòÿæêè.
Á) Íå ïðèêàñàéòåñü ê ëàìïî÷êàì èëè âáëèçè èõ âî âðåìÿ èëè ñðàçó ïîñëå äëèòåëüíîé ðàáîòû
îñâåùåíèÿ.
Â) Çàïðåùàåòñÿ ôëàìáèðîâàòü áëþäà ïîä âûòÿæêîé.
Ã) Íå îñòàâëÿéòå îòêðûòîå ïëàìÿ, ïîñêîëüêó îíî ïîâðåæäàåò ôèëüòðû è óãðîæàåò ïîæàðîì.
Ä) Íå îñòàâëÿéòå æàðÿùèåñÿ áëþäà áåç íàäçîðà, ïîñêîëüêó ïåðåãðåòîå ìàñëî ìîæåò óãðîæàòü
ïîæàðîì.
Å) Ïåðåä íà÷àëîì óõîäà îòêëþ÷èòå âûòÿæêó îò ñåòè.
Æ) Äåòè è âçðîñëûå ñ îãðàíè÷åííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ íå äîëæíû ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì
áåç íàäçîðà.
Ç) Äåòè â ìëàäøåì âîçðàñòå íå äîëæíû áûòü îñòàâëåíû áåç íàäçîðà è èãðàòü ñ âûòÿæêîé.
È) Åñëè â ïîìåùåíèè ðàáîòàþò îäíîâðåìåííî âûòÿæêà è ïðèáîð, ñæèãàþùèé ãàç ëèáî
äðóãîå òîïëèâî, ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùóþ âåíòèëÿöèþ ïîìåùåíèÿ.
É) Ïðèáîð ÷èñòèòå ñîãëàñíî èíñòðóêöèè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçíèêàåò îïàñíîñòü ïîæàðà.
24
RU
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû
Ìîäåëü
WK-Cristal WK-Cristal WK-Cristal WK-Cristal
60 XV
90 XV
ME 60 XV
ME 90 XV
Øèðèíà (ñì)
60
90
60
90
Ãëóáèíà (ñì)
48
48
48
48
Âûñîòà (ñì)
85,6
90
85,6
90
150
150
150
150
4
4
3
3
Äèàìåòð îòâîäà (ìì)
Êîëè÷åñòâî ñêîðîñòåé
ìàõ. 800
ìàõ. 800
ìàõ. 800
Ìîùíîñòü (Âò)
ìàõ. 800
ìàõ. 278
ìàõ. 278
ìàõ. 278
ìàõ. 278
Ãðîìêîñòü (äÁ)
ìàõ. 56
ìàõ. 56
ìàõ. 56
ìàõ. 56
20 / 23
17 / 20
20 / 23
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü (ì3/÷)
Ìàññà íåòòî / áðóòòî
17 / 20
25
ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ
Ìîíòàæ è ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèÿ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííû
ñïåöèàëèñòîì.
Ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèå
Ïðèáîð âûïîëíåí â I êëàññå ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, ïîýòîìó òðåáóåò çàçåìëÿþùåãî
ïðîâîäà.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè ñëåäóåò ïðîâåñòè ñëåäóþùèì ñïîñîáîì:
IEC227
Êîðè÷íåâûé
Ãîëóáîé
Çåëåíûé/Æåëòûé
L= ôàçà
N= íóëü
E= çàùèòíûé
Åñëè âèëêà íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè, ñëåäóåò ïîäêëþ÷èòü âèëêó, ñîîòâåòñòâóþùóþ
ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêå, óêàçàííîé íà ùèòêå ïðèáîðà. Åñëè âèëêà ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå,
ñëåäóåò óñòàíîâèòü âûòÿæêó òàêèì îáðàçîâ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé äîñòóï ê âèëêå.
 ñëó÷àå íåïîñðåäñòâåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðîñåòè ñëåäóåò ìåæäó ïðèáîðîì è
ýëåêòðîïðîâîäêîé óñòàíîâèòü ìíîãîïîëþñíûé ïåðåêëþ÷àòåëü, â êîòîðîì ðàññòîÿíèå ìåæäó
êîíòàêòàìè ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 3 ìì, êîòîðûé ïðèñïîñîáëåí ê ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêå è
îòâå÷àåò ìåñòíûì ñòàíäàðòàì.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ïîâåðõíîñòüþ ðåøåòîê íà âàðî÷íîé ïàíåëè è ñàìûì íèçêèì ýëåìåíòîì
âûòÿæêè äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 65 ñì. Åñëè ïðèìåíÿåòñÿ îòâîäÿùàÿ òðóáà, ñîñòîÿùàÿ
èç äâóõ ÷àñòåé, âåðõíÿÿ ÷àñòü äîëæíà íàõîäèòüñÿ ñíàðóæè íèæíåé ÷àñòè.
Íå ñëåäóåò ïîäêëþ÷àòü îòâîäÿùóþ òðóáó âûòÿæêè ê êàíàëó, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
öèðêóëÿöèè ãîðÿ÷åãî âîçäóõà èëè îòâîäà ãàçîâ ñãîðàíèÿ èç äðóãèõ óñòðîéñòâ, ïèòàåìûõ
íåýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé.
Ïåðåä íà÷àëîì ìîíòàæà ñëåäóåò èçâëå÷ü æèðîóëàâëèâàþùèé (å) ôèëüòð (û) (Ðèñ. 5), ÷òîáû
îáëåã÷èòü ñåáå ðàáîòó.
 ñëó÷àå ìîíòàæà ïðèáîðà â âûòÿæíîì ðåæèìå ñëåäóåò ïðèãîòîâèòü îòâåðñòèå äëÿ îòâîäà
âîçäóõà.
ÌÎÍÒÀÆ ÂÛÒßÆÊÈ Ê ÑÒÅÍÅ
Ñëåäóåò ïðîñâåðëèòü îòâåðñòèÿ À, ñîáëþäàÿ óêàçàííûå ðàññòîÿíèÿ (Ðèñ. 2). Çàòåì
ïðèëîæèòü ïðèáîð ê ñòåíå è ïðèñïîñîáèòü ïî ãîðèçîíòàëüíîé îñè ê íàñòåííûì øêàô÷èêàì.
Ïîñëå óñòàíîâêè ïðèáîðà ïî ãîðèçîíòàëè ñëåäóåò ïðèêðåïèòü âûòÿæêó ñ ïîìîùüþ âèíòîâ À.
Äëÿ ðàçíîãî òèïà ìîíòàæà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü âûèíòû è äþáåëè, ñîîòâåòñòâóþùèå
äàííîìó âèäó ñòåíû (íàïð. àðìèðîâàííûé áåòîí, øòóêàòóðíàÿ îáëèöîâêà è ò.ï.). Åñëè âèíòû
è äþáåëè âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè, ñëåäóåò ïðîâåðèòü, ïðèãîäíû ëè îíè äëÿ ñòåíû, íà
êîòîðîé áóäåò ìîíòèðîâàòüñÿ âûòÿæêà.
ÌÎÍÒÀÆ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÉ ÒÅËÅÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÐÓÁÛ
Ñëåäóåò ðàçìåñòèòü êàáåëü ïèòàíèÿ â îáëàñòè òåëåñêîïè÷åñêîé òðóáû. Åñëè ïðèáîð
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû â âûòÿæíîì ðåæèìå, ñëåäóåò ïðèãîòîâèòü îòâåðñòèå äëÿ îòâîäà
âîçäóõà. Ïðàâèëüíî íàäî óñòàíîâèòü êðîíøòåéí âåðõíåé îòâîäÿùåé òðóáû (Ðèñ. 3). Çàòåì
çàêðåïèòü åå ñ ïîìîùüþ âèíòîâ À (Ðèñ.2) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíà
26
RU
ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ
íàõîäèëàñü â îäíîé è òîé æå ëèíèè ñ âûòÿæêîé, ñîõðàíÿÿ ðàññòîÿíèå îò ïîòîëêà, óêàçàííîå
íà Ðèñ. 2. Ñîåäèíèòü ôëàíåö Ñ ñ îòâîäîì âîçäóõà ñ ïîìîùüþ ñîåäèíèòåëÿ (Ðèñ. 4).
×òîáû ïåðåéòè ñ âûòÿæíîãî ðåæèìà íà ðåæèì öèðêóëÿöèè âîçäóõà ñëåäóåò ïðèîáðåñòè ó
äèñòðèáóòîðà óãîëüíûå ôèëüòðû è âûïîëíèòü äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî
ìîíòàæó.
ÂÛÒßÆÊÀ  ÐÅÆÈÌÅ ÖÈÐÊÓËßÖÈÈ ÂÎÇÄÓÕÀ
Ñëåäóåò ñìîíòèðîâàòü âûòÿæêó è äâå òðóáû ñïîñîáîì, îïèñàííûì â ÷àñòè ïî ìîíòàæó
âûòÿæêè â ðåæèìå îòâîäà âîçäóõà. ×òîáû óñòàíîâèòü óãîëüíûå ôèëüòðû, ñëåäóåò âûïîëíèòü
íèæåñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß È ÓÕÎÄ
Ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷èòü ïðèáîð ïåðåä íà÷àëîì âàðêè.
Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå îñòàâèòü âêëþ÷åííûé ïðèáîð â òå÷åíèå 15 ìèíóò ïîñëå îêîí÷àíèÿ
âàðêè äëÿ ïîëíîãî óäàëåíèÿ èñïàðåíèé è çàïàõîâ.
×òîáû îáåñïå÷èòü ïðàâèëüíóþ ðàáîòó âûòÿæêè, ðåãóëÿðíî âûïîëíÿéòå äåéñòâèÿ ïî óõîäó,
îñîáåííî â îòíîøåíèè óãëåâîãî ôèëüòðà.
Æèðîóëàâëèâàþùèå ôèëüòðû, çàäà÷åé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ óëîâèòü ÷àñòèöû èç âîçäóõà, â
ïîñëåäñòâèè çàáèâàþòñÿ â òåìïå è ñòåïåíè, çàâèñÿùèìè îò ÷àñòîòû ïîëüçîâàíèÿ âûòÿæêîé.
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü îïàñíîñòü ïîæàðà, ÷èñòèòå ôèëüòðû íå ðåæå ðàçà â äâà ìåñÿöà,
âûïîëíÿÿ íèæåñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- Âûíüòå ôèëüòðû èç âûòÿæêè è ïîìîéòå èõ â ðàñòâîðå âîäû è íåéòðàëüíîãî æèäêîãî
ìîþùåãî ñðåäñòâà, îñòàâüòå èõ â ðàñòâîðå íà íåêîòîðîå âðåìÿ.
- Çàòåì ôèëüòðû òùàòåëüíî ïðîìîéòå òåïëîé âîäîé è îñòàâüòå âûñîõíóòü.
- Ôèëüòðû ìîæåòå òàêæå ìûòü â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå.
Ïîñëå íåñêîëüêèõ ìîåê àëþìèíèåâûå ïàíåëè ìîãóò èçìåíèòü ñâåò. Ýòî íå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ ðåêëàìàöèè èëè çàìåíû ïàíåëåé.
Óãëåâûå ôèëüòðû î÷èùàþò âîçäóõ, êîòîðûé çàòåì âîçâðàùàåòñÿ â ïîìåùåíèå. Ôèëüòðû íå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ìûòüÿ èëè ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ è èõ ñëåäóåò çàìåíÿòü íå ðåæå 1 ðàçà â
4 ìåñÿöà. Íàñûùåíèå óãëåâûõ ôèëüòðîâ çàâèñèò îò ÷àñòîòû ýêñïëóàòàöèè âûòÿæêè, ñïîñîáà
ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä è ÷àñòîòû î÷èñòêè æèðîóëàâëèâàþùèõ ôèëüòðîâ. (Ðèñ. 6). ×òîáû âûíóòü
óãëåâûå ôèëüòðû, âîüìèòå ðóêîé ôèëüòð (ïî îäíîìó íà îäèí ðàç) è ïåðåâåðíèòå â
íàïðàâëåíèè ñòðåëêè À. Çàòåì ôèëüòð ìîæåòå èçâëå÷ü. Âñåãäà ñëåäóåò çàìåíÿòü îáà ôèëüòðà
îäíîâðåìåííî.
×òîáû óñòàíîâèòü íîâûå óãîëüíûå ôèëüòðû, íàäåíüòå èõ íà äâèãàòåëü, ïî îäíîìó ñ êàæäîé
ñòîðîíû, è ïîâåðíèòå â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè Â (Ðèñ. 6).
Âåíòèëÿòîð è îñòàëüíûå ýëåìåíòû âûòÿæêè ðåãóëÿðíî ÷èñòèòå òðÿïî÷êîé, ñìî÷åííîé
äåíàòóðàòîì èëè ìÿãêèì æèäêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì.
Ïîäñâåòêà èñïîëüçóåòñÿ âî âðåìÿ âàðêè, íå äëÿ äëèòåëüíîãî îñâåùåíèÿ ïîìåùåíèÿ.
Ñëèøêîì äëèòåëüíàÿ ðàáîòà ïîäñâåòêè çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ñðîê ñëóæáû ëàìïû.
×òîáû ïîääàòü è âûíóòü ïàòðîí ëàìïû, âîñïîëüçóéòåñü ïëîñêîé îòâåðòêîé èëè
27
EKSPLOATACJA
I KONSERWACJA
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
È ÓÕÎÄ
äðóãèì ñîîòâåòñòâóþùèì èíñòðóìåíòîì. Çàòåì çàìåíèòå íåèñïðàâíóþ ëàìïó. Ïðèìåíÿéòå
ëèøü ãàëîãåííûå ëàìïû ñîãëàñíî îðèãèíàëüíîé ñïåöèôèêàöèè (12 Â, 20 Âò), ñòàðàÿñü íå
ïðèêàñàòüñÿ ê ñòåêëó ëàìïû. Ïîñëå çàìåíû ïîâòîðíî óñòàíîâèòå ïàòðîí ëàìïû (íà çàùåëêó).
(Ðèñ. 7).
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ: (Ðèñ, 8)
Ìîäåëü ñ äèñïëååì (Ðèñ. 8)
À âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå îòñðî÷êè îòêëþ÷åíèÿ (ïî èñòå÷åíèè 15 ìèíóò)
 íàæàòèå ýòîé êíîïêè ïðè âûêëþ÷åííîé âûòÿæêå âêëþ÷àåò 1. ñêîðîñòü, î÷åðåäíîå íàæàòèå
âûêëþ÷èò âûòÿæêó; íàæàòèå ýòîé êíîïêè ïðè âêëþ÷åííîé âûòÿæêå ñíèçèò àêòóàëüíî
íàñòðîåííóþ ñêîðîñòü; ñêîðîñòè íà äèñïëåå îáîçíà÷åíû ñîîòâåòñòâåííî F1, F2, F3, F4.
Ñ íàæàòèå ýòîé êíîïêè ïðè âûêëþ÷åííîé âûòÿæêå âêëþ÷èò 3. ñêîðîñòü, î÷åðåäíîå íàæàòèå
ïîâûñèò ñêîðîñòü ðàáîòû äî 4, î÷åðåäíîå âûêëþ÷èò âûòÿæêó; íàæàòèå ýòîé êíîïêè ïðè
âêëþ÷åííîé âûòÿæêå óâåëè÷èò àêòóàëüíî íàñòðîåííóþ ñêîðîñòü
D âêëþ÷åíèå /âûêëþ÷åíèå îñâåùåíèÿ
Ìîäåëü áåç äèñïëåÿ (Ðèñ. 9)
À âûêëþ÷åíèå âûòÿæêè
B âêëþ÷åíèå ñêîðîñòè 1.
C- âêëþ÷åíèå ñêîðîñòè 2.
D âêëþ÷åíèå ñêîðîñòè 3
E âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå îñâåùåíèÿ
Ôóíêöèÿ «îòñðî÷êè îòêëþ÷åíèÿ» çàìåäëÿåò çàäåðæêó âûòÿæêè. Âûòÿæêà áóäóò ïîïðåæíåìó ðàáîòàòü åùå 15 ìèíóò ñ ðàáî÷åé ñêîðîñòüþ, íàñòðîåííîé â ìîìåíò
àêòèâàöèè ýòîé ôóíêöèè.
28
RU
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ
Ïðîáëåìà
Âûòÿæêà íå
ðàáîòàåòÂûòÿæêà íå
ðàáîòàåò
Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà
Îòñóòñòâèå ïèòàíèÿ
Ðåøåíèå
Ïðîâåðèòü, âêëþ÷åíà ëè
âèëêà
Ïðîâåðèòü, âêëþ÷åí ëè
ãëàâíûé ïåðåêëþ÷àòåëü
Ñëàáîå òå÷åíèå âîçäóõà Çàáèòûå àëþìèíèåâûå
æèðîóëàâëèâàþùèå
Î÷èñòèòü ôèëüòðû è
óñòàíîâèòü ïîñëå ñóøêè
Çàáèòûå óãîëüíûå
ôèëüòðû
Çàìåíèòü óãîëüíûå ôèëüòðû
Ìîòîð ðàáîòàåò, íî
îòñóòñòâóåò òå÷åíèå
Çàáëîêèðîâàí
ìîòûëüêîâûé êëàïàí
Îáðàòèòüñÿ â ñåðâèñ
Ìîòîð ïðåêðàòèë
ðàáîòó ïî èñòå÷åíèè
íåñêîëüêèõ ìèíóò
Ñðàáîòàë ìåõàíèçì
çàùèòû, ðåàãèðóþùèé
íà ñëèøêîì âûñîêóþ
òåìïåðàòóðó
Íåäîñòàòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ íà
êóõíå
Âûòÿæêà óñòàíîâëåíà
ñëèøêîì áëèçêî
êóõîííîé ïëèòû
Ðàññòîÿíèå ìåæäó âûòÿæêîé è
êóõîííîé ïëèòîé äîëæíî
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 65 ñì.
Ïðè öèðêóëÿöèîííîì ðåæèìå
ðàáîòû âûòÿæêè äîëæíû áûòü
óñòàíîâëåíû óãîëüíûå ôèëüòðû
Èíòåíñèâíûé çàïàõ
êóõîííûõ èñïàðåíèé
Íå óñòàíîâëåíû
óãîëüíûå ôèëüòðû
Ãðîõî÷óùèé çâóê
×òî-òî ïðèêàñàåòñÿ ê
ëîïàòêå âåíòèëÿòîðà
Îáðàòèòüñÿ â ñåðâèñ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ÍÅ ÍÅÑÅÒ ÍÈÊÀÊÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÓÁÛÒÊÈ, ÂÛÇÂÀÍÍÛÅ ÍÅÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ
ÓÊÀÇÀÍÈÉ, ÏÐÈÂÅÄÅÍÍÛÕ Â ÝÒÎÉ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ.
29
ÎÕÐÀÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
RU
.
Äàííûé ïðèáîð îáîçíà÷åí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Åâðîïåéñêîé äèðåêòèâîé 2002/96/EC ñèìâîëîì
ïåðå÷åðêíóòîãî êîíòåéíåðà äëÿ îòõîäîâ.Òàêîå îáîçíà÷åíèå
èíôîðìèðóåò, ÷òî äàííûé ïðèáîð ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ñëóæáû íå ìîæåò ïîìåùàòüñÿ ñ äðóãèìè îòõîäàìè
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà.
Ïîëüçîâàòåëü îáÿçàí ïîñòàâèòü åãî ñîîòâåòñòâóþùèì
îðãàíèçàöèÿì, çàíèìàþùèìñÿ ñáîðîì îòðàáîòàííîãî
ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ.Ïðàâèëüíàÿ
óòèëèçàöèÿ îòðàáîòàííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ ïðåäîòâðàùàåò âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé è
îêðóæàþùåé ñðåäû ïîñëåäñòâèÿ, âûçâàííûå íåïðàâèëüíûì
õðàíåíèåì è ïîâòîðíûì èñïîëüçîâàíèåì òàêîãî âèäà áûòîâîé
òåõíèêè.
30
FagorMastercook S.A. 51-130 WROC£AW, ul. ¯migrodzka 143
Infolinia 0 300 10 31 31;
www.mastercook.pl
Download PDF

advertising