Service manual | A.O. Smith 290 Heat Pump User Manual

AHD
Lucht / water warmtepompboiler
Air to water heat pump
Pompe à chaleur air/eau
pour ECS
Luft / Wasser Wärmepumpe
AHD - 290
0309 155
Installatie-, Gebruikers- en
Servicehandleiding
Installation, User and Service Manual
Manuel d’installation, Mode d’emploi,
Manual d’entretien
Installations-, Benutzer- und
Wartungsanleitung
Innovation has a name.
uw installateur / your installer / votre installateur / Ihr Installateur
www.aosmithinternational.com
Nederlands
5
English
37
Français
67
Deutsch
99
Lees deze handleiding
zorgvuldig
Waarschuwing
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel in gebruik neemt. Het niet
lezen van deze handleiding en het niet opvolgen van de
instructies in deze handleiding kan leiden tot ongevallen en schade aan personen
en het toestel.
Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.O. Smith Water Products
Company.
Handelsmerken
A.O. Smith Water Products Company behoudt zich het recht voor de specificaties
zoals vermeld in deze handleiding te wijzigen.
Alle in deze handleiding genoemde merknamen zijn geregistreerde
handelsmerken van de desbetreffende leveranciers.
Aansprakelijkheid
A.O. Smith Water Products Company is niet aansprakelijk voor claims van derden
veroorzaakt door ondeskundig gebruik anders dan vermeld in deze handleiding
en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.
Zie verder de Algemene Voorwaarden. Deze kunt u kostenloos bij ons opvragen.
Hoewel grote zorg is besteed aan het waarborgen van correcte en waar nodig,
volledige beschrijving van de relevante onderdelen, kan het voorkomen dat de
handleiding fouten en onduidelijkheden bevat.
Meer informatie
Mocht u toch fouten of onduidelijkheden in de handleiding ontdekken, dan vernemen wij dat graag van u. Het helpt ons de documentatie verder te verbeteren.
Indien u opmerkingen of vragen heeft aangaande specifieke onderwerpen die
betrekking hebben op het toestel, aarzelt u dan niet contact op te
nemen met:
A.O. Smith Water Products Company
Postbus 70
5500 AB Veldhoven
Nederland
Telefoon:
Algemeen:
Fax:
E-mail:
Website:
0800 - AOSMITH
0800 - 267 64 84
+31 40 294 25 00
+31 40 294 25 39
info@aosmith.nl
www.aosmithinternational.com
Voor problemen met de aansluitingen op gas,- elektra- en
watervoorzieningen kunt u terecht bij de leverancier/installateur van uw installatie.
5
Inhoudsopgave
A
B
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
Over het product
Inhoud van de levering
Productbeschrijving
Technische gegevens
Koelcircuit - beschrijving
Koelsysteem - beschrijving
Elektrisch circuit - beschrijving
Water circuit - beschrijving
Koelcircuit - schema
Watercircuit – beschrijving
Vereisten voor het watercircuit
Afmetingen
Watercircuit - hydraulisch schema
Elektrisch schema
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
11
12
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
Voorafgaand aan installatie / in werking stellen
Belangrijke veiligheidsinstructies
Koelsysteem – veiligheidsinstructies
Elektrisch circuit - veiligheidsinstructies
Watercircuit - veiligheidsinstructies
Levering
Opslag
Transport
Transport met vorkheftruck
UItladen van de warmtepomp
Transport met steekwagen
Plaatsing / opstelling
Aansluiting van de waterleidingen
13
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Installatie
Wateraansluiting
Plaatsing van de pijpaansluitingen
Aansluiting condensafvoer
Luchtinlaat en -uitlaat
Controle
18
18
18
18
19
19
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8 In werking stellen / bediening
Vereisten voor het watercircuit
In gebruik nemen van het watercircuit
In werking stellen van het watercircuit
Elektriciteit - aansluiting
Koelcircuit
Tips voor energiebesparing
Tips voor ventilator gebruik
Controle
20
20
20
20
20
20
20
21
21
6
13
13
13
13
13
12
14
14
14
14
14
15
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Gebruikershandleiding
Gebruik
Wijziging van operationele gegevens
Bedieningsmenu
Schema fabrieksinstellingen
Ontdooiprogramma
22
22
23
24
27
27
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Functie
Omschrijving
Extra capaciteit
Veilig functioneren
Waarschuwingen
28
28
29
29
29
3.
3.1
3.2
3.3
Onderhoud
30
Koelsysteem en ventilator
30
Watercircuit en tank
30
Demonteren / De unit buiten gebruik 31
stellen
4.
4.1
4.2
4.3
Opsporen van defecten
Hogedrukschakelaar
Veiligheidsschakelaar voor
verwarmingselement
De warmtepomp loopt niet
32
32
32
5.
Garantie
33
31
A
1. Over het product
Bij de constructie en de bouw van de warmtepomp zijn alle relevante EUrichtlijnen in acht genomen. (Zie eveneens de EU-conformiteitsverklaring.)
Alle werkzaamheden aan deze unit mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om
ongelukken te voorkomen.
1.1
Inhoud van levering
•
•
•
Warmtepomp met ingebouwde regelelementen
Installatiehandleiding met technische gegevens
Bedieningsinstructies
1.2
Productbeschrijving
De AHD 290 is een water-warmtepomp voor huishoudelijk gebruik met een
condensor aan de buitenzijde van de tank. Toepassing en bedieningsprincipes
worden gespecificeerd in de bedieningsinstructies.
1.3
Technische gegevens
Gegevens betreffende prestaties
Specificaties betreffende prestaties voor opwarming van water van 15°C tot
45°C voor huishoudelijk gebruik
Thermisch vermogen
(bij lucht 15°C / water 15°C – 45°C)
kW
1,52
Ingangsvermogen
(bij lucht 15°C / water 15°C – 45°C)
kW
0,43
COP
(bij lucht 15°C / water 15°C – 45°C)
3,54
Energieverbruik elektrische cartridge / verwarmingselement
kW
1,5
Max. luchttemperatuur
°C
35
Max. watertemperatuur
°C
55
Max. watertemperatuur
(met functioneren van warmtepomp en elektrische cartridge)
°C
65
dB(A)
52
Functioneel bereik / grenswaarden
Geluidsniveau
1 meter voor de unit
Waterreservoir voor huishoudelijk gebruik
Materiaal
Netto volume
Speciaal geëmailleerd staal
ltr
285
Volume luchtstroom
Volume luchtstroom
m³/h
250
7
1.4
Koelcircuit – beschrijving
Het koelsysteem wordt gebruikt voor de verwerking van de warmte van de
inlaatlucht. Dit is de manier waarop de onttrokken warmte overgedragen wordt
naar het water. Dit proces is alleen mogelijk door toevoeging van externe
energie, dat plaatsvindt in de compressor.
In de verdamper wordt de warmte uit de lucht geabsorbeerd en gasvormig in de
koelvloeistof naar de compressor gevoerd. In de compressor wordt de koelvloeistof op een hogere druk en een hoger energieniveau gebracht, zodat hij warmte
kan afdragen aan het water via de condensorpijp die rondom de tank is
aangebracht. De gecondenseerde koelvloeistof wordt langzaam onder lagere
druk gebracht met behulp van het drukoverstortventiel, zodat het mogelijk wordt
de koelcyclus in de verdamper te herhalen.
1.4.1
Koelsysteem - beschrijving
Voordat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient een
geschoolde technicus te controleren of alle onderdelen die koelvloeistof
transporteren zover leeg zijn dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd
zonder enig risico voor personen of materialen.
Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de warmtepomp waarbij het
koelsysteem moet worden geopend, dient men extra voorzichtig te zijn. Als gebruik van open vuur nodig is (lassen, solderen etc.), dient men extra
voorzorgsmaatregelen te treffen om brand te voorkomen.
1.4.2
Elektrisch circuit - beschrijving
Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de warmtepomp dient hij
van de stroom te worden afgesloten. (Trek de stekker er uit.)
Wanneer de unit aangesloten is op het stroomnet dient alle lokale en nationale
regelgeving te worden nageleefd evenals de eisen van de stroomleverancier.
1.4.3
Watercircuit - beschrijving
Er mag alleen drinkwater worden gebruikt. Tijdens de installatie dient men te
letten op de keuze van de materialen en dient gecontroleerd te worden of die
compatibel zijn met het volledige circuit. Veiligheidsvoorzieningen dienen te
worden geïnstalleerd om overdruk in het systeem te voorkomen.
Alle pijpverbindingen dienen te voldoen aan de water-veiligheidsvoorschriften.
8
1.4.4
Koelcircuit - schema
T5, T6, T7, T8 - Sensoren
Overzicht onderdelen
Nº :
Omschrijving
1
Compressor
2
Condensor
3
Verdamper
4
Centrifugaal ventilator
5
Expansieventiel
6
Droogfilter
7
Drukschakelaar
8
Magneetklep
9
Eenrichtingsklep
9
1.5
Watercircuit – beschrijving
Het watercircuit dient te worden geconstrueerd met inachtneming van de
toepasselijke normen en eisen. Raadpleeg de specificaties in de paragrafen 3.1
en 3.2
1.5.1
Vereisten voor het watercircuit
Onjuiste combinaties van materialen gebruikt in het watercircuit van de woning
kunnen leiden tot schade als gevolg van galvanische corrosie. Daarom is speciale
aandacht vereist bij gebruik van gegalvaniseerde en koperhoudende
componenten.
1.5.2
Afmetingen (alle maten zijn in mm,
tenzij ander aangegeven)
Omschrijving
AHD 290
A
Totale hoogte
1815
B
Hoogte bovenzijde toestel
1790
D
Diameter van het toestel
660
G1
Diameter luchttoevoer
160
G2
Diameter luchtafvoer
160
H
Hoogte luchttoe-/afvoer
1815
HX1
x-positie luchttoevoer
190
HX2
x-positie luchtafvoer
480
HY1
y-positie luchttoevoer
200
HY2
y-positie luchtafvoer
470
J
Hoogte luchttoevoer
60
M
Hoogte koudwatertoevoer
110
N
Hoogte warmwateruitlaat
1410
P
Hoogte reinigingsopening
45
V
Hoogte recirculatie aansluiting
820
W
Hoogte condensafvoer
1345
Z
Hoogte elektrisch element aansluiting
925
1
Aansluiting koudwateruitlaat (ext.)
R 1”
2
Aansluiting warmwateruitlaat (ext.)
R 1”
6
Opening reinigen/inspectie
Ø 110
7
Aansluiting condensafvoer (inw.)
Ø 12
11
Aansluiting elektrische element (inw.)
G 1 1/2”
14
Aansluiting recirculatie (inw.)
R 1”
10
Afmetingen
1.5.3
Watercircuit - hydraulisch schema
Legenda
Niet genoemde nummers zijn niet van
toepassing.
1.
drukreduceerventiel (verplicht A.
indien de waterleidingdruk B.
groter is dan 8 bar)
C.
2.
inlaatcombinatie (verplicht)
4.
afsluiter (aanbevolen)
5.
terugslagklep (verplicht)
6.
circulatiepomp (optioneel)
9.
aftapkraan
11.
service afsluiter (aanbevolen)
12.
temperatuurmeter (aanbevolen)
13.
condensafvoer (verplicht)
14.
tappunten
koudwateraansluiting
warmwateraansluiting
circulatieleiding
11
A
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
L
J
H
K
Elektrisch schema
G
1.6
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
1
2
3
2
4
1
5
1
6
2
7
1
8
90°C 2-pol
L1
C1 2µF
1
D
C
R
S
M
E
L
N
C
1
1
12
B
L
M
2
K
3
J
1
H
Besturing
Ventilator
Compressor
Elektrisch element
Magneetklep
Display
Temperatuursensor
(T5)
Temperatuursensor
(T6)
Temperatuursensor
(T7)
Temperatuursensor
(T8)
Hogedrukschakelaar
Dubbelpolige
hoofdschakelaar
230VAC 50Hz
A
B
C
D
E
F
G
2
9
10
1
N
2
11
3
12
1
2
13
T1.6AH
90° 2-pol
Moet geaard zijn
T5
T6
T7
T8
-
ES852
ICD
Sensor voor de spiraal
Sensor op de spiraal
Sensor boven in de tank
Sensor onder in de tank
F
25
PC-COM
2. Voorafgaand aan
installatie / In werking
stellen
Levering
Warmtepomp inclusief regelunit
Installatiehandleiding met technische gegevens
Handleiding voor regelunit
2.1
Belangrijke veiligheidsinstructies
Bij het ontwerp en de uitvoering van de warmtepomp zijn alle relevante
EU- richtlijnen in acht genomen.
Werkzaamheden aan de warmtepomp mogen alleen door
getraind personeel worden uitgevoerd! Neem alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken tijdens de werkzaamheden te voorkomen!
2.1.1
Koelsysteem – veiligheidsinstructies
Voor het begin van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient de
geschoolde reparateur te controleren of de onderdelen die koelvloeistof bevatten
tot een dusdanig niveau zijn leeggemaakt dat uitvoering van de werkzaamheden
op verantwoorde wijze en zonder enig gevaar kan plaatsvinden.
Bij reparaties en onderhoud aan de warmtepomp met geopend koelsysteem, en
in het bijzonder bij werkzaamheden met open vuur (solderen, lassen, etc.), dienen
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om het ontstaan van de brand te
voorkomen.
2.1.2
Elektrisch circuit – veiligheidsinstructies
Bij werkzaamheden aan de warmtepomp, dient de stroom
altijd te zijn afgesloten - trek de stekker er uit!
Bij aansluiting van de warmtepomp op het stroomnet dient de lokale en nationale
regelgeving te worden nageleefd. Bovendien dient aandacht te worden besteed
aan eisen die mogelijk gesteld worden door de
energieleverancier.
2.1.3
Watercircuit – veiligheidsinstructies
Er mag alleen drinkwater worden gebruikt. Tijdens de installatie dient
aandacht te worden besteed aan de keuze van de materialen en dient men zich
ervan te vergewissen dat die in het gehele circuit zonder problemen gezamenlijk
kunnen functioneren.
Speciale aandacht moet worden besteed bij gebruik van
gegalvaniseerde en aluminiumhoudende onderdelen!
Veiligheidsvoorzieningen dienen te worden geïnstalleerd om overdruk in het
systeem te voorkomen. Alle pijpverbindingen dienen te voldoen aan de
water-veiligheidsvoorschriften.
2.2
Levering
De warmtepomp wordt geleverd zonder water, condenswaterleiding en de
veiligheidsinstallatie voor het watercircuit.
2.3
Opslag
De warmtepomp dient in verticale positie, zonder water en in zijn verpakking te
worden opgeslagen.
13
2.4
Transport
Als de warmtepomp voorzichtig over korte afstanden getransporteerd wordt, kan
hij maximaal 45° gekanteld worden. Als deze waarde
overschreden wordt, dient de warmtepomp ten minste gedurende 1 uur in zijn
normale verticale positie te rusten voordat hij gebruikt kan worden.
Transport en opslag kunnen plaatsvinden bij temperaturen tussen -10 en +50°C.
De bovenzijde / behuizing van de warmtepomp zijn niet geschikt om aan opgetild
te worden en dit dient tijdens het transport zorgvuldig vermeden worden.
2.4.1
Transport met vorkheftruck
Voor transport met een vorkheftruck dient de warmtepomp altijd te worden
geplaatst op het bijbehorende transportframe. Breng het geheel altijd langzaam
omhoog. Vanwege de hoge positie van het centrum van de zwaartekracht dient de
warmtepomp tijdens het transport gezekerd te worden tegen omkantelen.
2.4.2
Uitladen van de warmtepomp
Om schade te voorkomen dient de warmtepomp te worden uitgeladen op een vlak
oppervlak.
2.4.3
Transport op steekwagen
De warmtepomp mag alleen worden getransporteerd op het bijbehorende
transportframe.De warmtepomp moet gezekerd worden om te voorkomen dat hij
op de steekwagen van zijn plaats komt.
Wateraansluitingen etc. mogen niet gebruikt worden voor transportdoeleinden.
Zorg ervoor dat de steekwagen niet de kast en de aansluitingen beschadigt.
2.5
Plaatsing / opstelling
De warmtepomp mag alleen geïnstalleerd worden in een vorstvrije ruimte.
De locatie van installatie dient aan de volgende criteria te voldoen:
•
Temperatuur in de ruimte tussen 0 en +35°C.
•
Afvoermogelijkheid voor condenswater.
•
Geen abnormale stofconcentratie in de lucht.
•
Een solide ondergrond (ongeveer 500 kg/m²).
•
Voor probleemloos functioneren en om toegankelijkheid voor
onderhoud te creëren wordt aanbevolen rondom de unit een 0,5 m vrije ruimte te laten.
Volgorde van opstelling:
1.
Verwijder de pakking van de pallet.
2.
Verwijder de transportvoorzieningen van de pallet.
3.
Neem de warmtepomp van de pallet en plaats die op de gewenste locatie.
Stel de warmtepomp in verticale positie af met behulp van de voetjes.
14
2.6
Aansluiting van de waterleidingen
Tijdens de installatie moet gelet worden op de actuele druk en drukverlies als
gevolg van de afmetingen van de leidingen, om te zorgen voor voldoende druk
en voldoende waterdoorstroming.
De loodgieterwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de
regelgeving.
Voor de leidingen kunnen zowel flexibele of rigide materialen gebruikt worden.
Om schade te voorkomen dient men rekening te houden met corrosie.
Net als voor alle andere drukreservoirs dient de warmtepomp te worden
uitgevoerd met veiligheids- en keerkleppen aan de zijde van de toevoer.
De inlaat van het koude water en de afvoer van het warme water bevindt zich
onder de tank (3/4” schroefdraadaansluitingen).
De maximale werkdruk is 10 bar en de maximale bedrijfstemperatuur bedraagt
65°C.
Indien nodig dient de toevoerleiding uitgevoerd te worden met een
drukreduceerventiel en eventueel een filter.
Bij het installeren van de leidingen in de behuizing dient u te allen tijde te
voorkomen dat er vuil in de leidingen komt. (Spoel de leidingen eventueel door
met schoon water voordat de warmtepomp geïnstalleerd wordt)!
Wanneer de leidingen aangesloten worden, let er dan op dat ze niet gedraaid
zitten. Gebruik gereedschap om de leidingen mee vast te houden om verdraaien
te voorkomen!
Indien circulatie niet nodig is, zorg er dan voor dat de circulatieaansluiting
gesloten is!
Wateraansluiting
Onder de warmtepomp bevinden zich de volgende aansluitingen:
Aftapslang condenswater
Koudwaterinlaat / Circulatie / Warmwateruitlaat
Er mogen geen gaten geboord worden. Dat kan de gewikkelde
condensor beschadigen.
1.
Schroeven verwijderen (zeshoekige kop).
2.
Schroeven die verwijderd dienen te worden.
15
16
3.
Schroeven verwijderen.
4.
a:
b:
Afladen van product :
Laat eht product er aan 1 kant een beetje afglijden.
Kantel het product aan dezelfde zijde met daaronder 2 stukken hout.
5.
c:
Ga door met afladen :
Verwijder het onderste gedeelte van de pallet terwijl u het product in gekantelde positie houdt, met daaronder de 2 stukken hout.
6.
Plaats het product op de vloer met de 2 stukken hout.
7.
Verwijder het 1e stuk hout (dit komt vrij door het product
een beetje naar 1 zijde over te hellen).
8.
Verwijder het 2e stuk hout (hel het product daartoe een beetje over naar de andere zijde).
9.
De pallet is verwijderd.
17
3.
Installatie
3.1
Wateraansluiting
Tijdens de installatie moet er aandacht worden besteed aan de afmetingen van
de leidingen in verband met de waterdruk vooraf en drukverlies om te zorgen voor
voldoende druk en waterdoorstroming bij het tappunt.
De maximale werkdruk is 10 bar en de maximale bedrijfstemperatuur 65°C. Indien
nodig moet de toevoerleiding worden uitgerust met een drukreduceerventiel en
eventueel een filter.
Zoals alle drukreservoirs dienen de aansluitingen van de warmtepomp eveneens
te worden voorzien met een goedgekeurde veiligheidsklep aan de afgiftezijde en
een keerklep aan de toevoerzijde.
Alle pijpverbindingen dienen te voldoen aan de water-veiligheidsvoorschriften.
3.2
Plaatsing van de pijpaansluitingen
De warmwateruitlaat is gemonteerd op de bovenste
aansluiting. (¾” RG)
Als de unit gebruikt wordt met circulatie van de
warmwatertoevoer, wordt de middelste aansluiting gebruikt
als retourleiding. (¾” RG)
De inlaat van vers koud water is gemonteerd op de onderste
aansluiting. (¾” RG)
Aangeraden wordt om voor de wateraansluiting een ¾” flexibele leiding te gebruiken om eventueel lawaai door vibreren te
voorkomen.
Er mogen voor montagedoeleinden e.d. geen gaten worden
geboord in het product! Daarmee zou afbreuk kunnen worden gedaan aan het correcte functioneren van het product waar
door het waardeloos wordt.
3.3
Aansluiting condenswaterafvoer
Tijdens het functioneren van de warmtepomp zal er condenswater ontstaan dat naar de aansluiting voor de aftapleiding
zal worden gevoerd (1).
De hoeveelheid condenswater hangt af van de vochtigheid
van de lucht die via de inlaat in de warmtepomp terechtkomt.
De aansluiting voor het condenswater moet uitgevoerd zijn
met een slang met een goed sluitend luchtslot en dient naar
een afvoer te leiden. Het luchtslot dient een waterkolom te
bevatten van tenminste 60 mm.
Het is eveneens mogelijk andere luchtsloten te gebruiken, zoals een slang met
een bocht.
18
Als er geen luchtslot wordt aangebracht kan er waterschade
of schade aan de warmtepomp ontstaan! Als het luchtslot niet
op correcte wijze is aangebracht, zal de garantie niet van toepassing zijn!
3.4
Luchtinlaat en -uitlaat
Zorg ervoor dat er rondom de warmtepomp voldoende vrije ruimte is.
Inlaatlucht
De inlaatlucht mag niet vervuild zijn met agressieve bestanddelen (ammonia,
zwavel, chloor, etc.). Daardoor kunnen delen van het systeem beschadigd raken.
Luchtaansluitingen
Inlaat- en afvoerleidingen dienen te worden gemaakt van gladde buizen om drukverlies te minimaliseren. Let tijdens de installatie op de werkdruk van de ventilator en
de leidingweerstand. (Zie de technische gegevens.)
Aangeraden wordt de luchtkanalen die in de buurt van de warmtepomp geplaatst
worden waterpas of met een licht verval in de richting van de uitlaat van de
afgezogen lucht te plaatsen om het lekken van condenswater te voorkomen. Ze
moeten makkelijk kunnen worden gesloten. Daarmee wordt voorkomen dat er
condenswater uit de leidingen lekt. Wanneer er luchtkanalen geplaatst worden aan
de buitenzijde van het gebouw dient er een terugslagklep (met een kleine
weerstand) geplaatst te worden om te voorkomen dat er in de winter koude lucht de
ruimte binnenkomt wanneer de warmtepomp stilstaat.
De warmtepomp mag alleen gebruikt worden bij een volle tank!
De unit moet altijd van de stroom worden afgesloten voordat de klep aan de voorzijde verwijderd wordt. Nadat u de unit van de stroom heeft afgesloten, dient u eerst te wachten tot de ventilator tot
stilstand gekomen is voordat u de kleppen aan de voorzijde opent.
Voordat u de unit opstart dient u te controleren of alle kabels en
elektrische verbindingen correct zijn aangesloten en of de kabel en
de stekker die de display in de deur en de printplaat verbinden
correct geplaatst zijn.
Het wordt aangeraden om alle leidingen te isoleren om het warmteverlies te
verminderen en het geluidsniveau te verlagen.
3.5
Controle
Aangeraden wordt om na de installatie inspecties uit te voeren om te controleren of
de aansluitingen dicht zijn en de afvoer van het condenswater niet geblokkeerd is.
19
4.
In werking stellen /
bediening
De warmtepomp mag alleen gestart worden met een volle watertank!
De unit moet altijd van de stroom worden afgesloten wanneer de klep aan de
voorzijde geopend wordt!
Na afsluiten van de unit dient u te wachten totdat de ventilator volledig tot stilstand
is gekomen voordat u de klep opent!
Voordat u de unit opstart dient u te controleren of alle aansluitingen gemaakt zijn
en of de kabel tussen de display en het regelunit correct is gemonteerd!
4.1
Vereisten voor het warmwatercircuit
In het warmwatersysteem mogen de volgende materialen gebruikt worden:
-
-
-
-
Koper
Roestvrij staal
Messing
Plastic
Afhankelijk van de materialen die gebruikt zijn in het watercircuit (in het huis)
kunnen verkeerde materiaalcombinaties leiden tot corrosieschade. Speciale
aandacht is vereist bij het gebruik van gegalvaniseerd staal of aluminium.
4.2
In gebruik nemen van het watercircuit
-
-
-
Vul de tank via het ventiel in de toevoerleiding en laat de lucht
ontsnappen via een van de bovenste warmwaterkranen totdat er geen
lucht meer aanwezig is in het kraanwater.
Controleer het volledige watercircuit op waterdichtheid.
Sluit de warmtepomp aan op het stroomnet.
Na de ingebruikname van het systeem dient het volledige watercircuit te worden
gecontroleerd op waterdichtheid.
4.3
In werking stellen van het watercircuit
Vul het reservoir via de aansluiting en laat de lucht uit de tank ontsnappen door
een van de warmwaterkranen op het hoogste punt in de woning open te laten
staan totdat er geen lucht meer met het water uitstroomt.
Het reservoir kan normaalgesproken 285 liter water bevatten.
Controleer het volledige circuit op waterdichtheid.
4.4
Elektriciteit – aansluiting
Sluit de warmtepomp aan op het openbare stroomnet.
4.5
Koelcircuit
Het koelcircuit wordt gebruiksklaar geleverd en er hoeven geen werkzaamheden
aan te worden uitgevoerd. De elektronische regelelementen voeren automatisch
alle functies uit met betrekking tot de bediening van de compressor en de
ventilator.
Indien nodig stelt u de regelelementen in op de gewenste watertemperatuur. Het
koelcircuit staat af fabriek ingesteld op 50°C (Raadpleeg de bedieningsinstructies
voor meer gedetailleerde aanwijzingen).
4.6
20
Tips voor energiebesparing
Stel de watertemperatuur niet hoger in dan nodig is.
De warmtepomp functioneert het effectiefst bij lage watertemperaturen.
Het gebruik van circulatie zal het energieverbruik van de warmtepomp aanzienlijk
doen toenemen.
4.7
Tips voor ventilatorgebruik
Wanneer u een kanaalsysteem gebruikt is het wellicht nodig om de ventilator op
een hogere snelheid te laten draaien om drukverlies te compenseren.
4.8
Controle
Na voltooiing van de installatie wordt aangeraden om alle verbindingen etc. te
controleren om er zeker van te zijn dat alle afsluitingen waterdicht zijn en dat het
condenswater ongehinderd kan afgevoerd worden.
Voor periodiek onderhoud raadpleegt u de gebruikershandleiding.
21
B
1.
Gebruikershandleiding
De AHD 290 wordt geleverd met fabrieksinstellingen, waardoor onmiddellijk
opstarten van de unit mogelijk is. De fabrieksinstellingen zijn elementair en dienen
te worden aangepast aan de operationele eisen en behoeften van het desbetreffende huis om de functionele voordelen van de unit optimaal te benutten.
1.1
Gebruik
Gebruikersmenu
De waarde van een bepaald menuonderdeel wordt getoond wanneer u
onderstaande toets/toetscombinatie indrukt. De waarde kan gewijzigd worden met
de pijlen wanneer u tegelijkertijd de toets/toetscombinatie ingedrukt houdt. De
regelunit zal terugkeren naar de standaardweergave wanneer er gedurende ca.
15 seconden geen knoppen ingedrukt zijn.
P1: Niveau
De niveautoets is ingedrukt
Met deze toets is het mogelijk te schakelen tussen:
stand-by, automatisch functioneren, constant functioneren en
timer-aangestuurd constant functioneren. (niveau 0, niveau 1, niveau 2,
niveau 3)
Niveau 0: De warmtepomp is nu uitgeschakeld en de regelunit is actief.
Niveau 1: De ventilator draait alleen wanneer er water voor huishoudelijk
gebruik wordt opgewarmd. (1. voorrang)
Niveau 2: De ventilator draait alleen nadat de compressor gestopt is en
onttrekt warmte voor het huis. (E18)
Niveau 3: De ventilator draait gedurende een geselecteerde periode daarna schakelt die terug naar normaal functioneren.
Fabrieksinstelling: 1
P2: Elektrisch element AAN
De toets van het elektrische element is ingedrukt
De warmtepompen functioneren met een extra verwarmingselement voor
de verwarming van water voor huishoudelijk gebruik. Met deze toets kan
het elektrische element voor de opwarming van water voor
huishoudelijk gebruik ingeschakeld worden. Door de waarde 1 in te
stellen zal het elektrische element ingeschakeld worden wanneer dat
nodig is. Door de waarde 0 in te stellen zal het elektrische element niet
ingeschakeld worden wanneer dat nodig is. Bij een buitentemperatuur van
minder dan 0°C is het nuttig het elektrische element te gebruiken.
Fabrieksinstelling: 0
P3: De thermostaat is ingeschakeld
De gewenste temperatuur van het water kan worden ingesteld tussen
0-55°C; de opwarming wordt uitgevoerd door de warmtepomp.
Fabrieksinstelling: 50°C
22
+
+
P4: Ontdooien uitschakelen
De niveautoets en de toets van de functionerende thermostaat worden
tegelijkertijd ingedrukt
Als standaardinstelling wordt de ontdooiperiode beëindigd wanneer de
temperatuur de 10°C bereikt heeft. Bij functioneren onder buitengewone
omstandigheden is het wellicht nodig deze temperatuur te wijzigen. De
temperatuur kan worden ingesteld op waarden tussen 0-25°C.
Fabrieksinstelling: 10°C
P5: Het elektrische element
De toetsen van het elektrische element en de thermostaat worden
tegelijkertijd ingedrukt
De temperatuur van het water voor huishoudelijk gebruik kan worden
ingesteld tussen 0-65°C. Het elektrische verwarmingselement verwarmt
enkel de bovenste helft van het reservoir, terwijl de warmtepomp nog
steeds de onderste helft van het reservoir verwarmt.
Fabrieksinstelling: 50°C
Displayweergave
Het is mogelijk om verschillende temperaturen op de display te bekijken
door de pijlen in te drukken totdat de gewenste temperatuur getoond is. Na
ca. 5 seconden wordt de temperatuur weergegeven. De temperatuur wordt
gedurende ca. 30 seconden weergegeven, waarna de display terugkeert
naar de standaardweergave. De volgende temperaturen kunnen getoond
worden:
T4: Extra sensor voor gewoon gebruik of voor input voor gedwongen
functioneren
T5: Voorkoeloppervlak
T6: Koeloppervlak
T7: Bovenzijde water voor huishoudelijk gebruik
T8: Onderzijde water voor huishoudelijk gebruik
T9: Extra sensor
1.2
Wijziging van operationele gegevens
Normaal toont de display de watertemperatuur.
Druk gedurende ca. 10 seconden tegelijkertijd (pijl omhoog) en (pijl omlaag) in om
toegang te krijgen tot het bedieningsmenu. Om de geselecteerde waarde te tonen
drukt u op de knop met temperatuur. De display zal nu het eerste punt E0 van het
bedieningsmenu weergeven. Het bedieningsmenu zal sluiten en terugkeren naar
het hoofdmenu wanneer er gedurende 15 sec. geen knop is ingedrukt.
Als u door het bedieningsmenu wilt lopen, kunt u dat doen door (pijl
omhoog) of (pijl omlaag) in te drukken. De waarde van een punt wordt getoond
wanneer u drukt op de (temp knop). De waarde kan gewijzigd worden met
(pijl omhoog) of (pijl omlaag) wanneer tegelijkertijd de (temp knop) ingedrukt wordt.
De regelunit zal terugkeren naar de standaardweergave wanneer er gedurende
ca. 15 seconden geen
23
knoppen ingedrukt zijn.
1.3
Bedieningsmenu
E0: Fabrieksinstelling
Als het systeem niet functioneert zoals verwacht, zelfs wanneer de waarden zijn
bijgesteld, en het onmogelijk is de oorzaak te lokaliseren, is het aan te raden om
de instellingen in het schema te noteren. Daarna stelt u de waarde in op 1 en wacht
tot de regelunit terugkeert naar de
standaardinstellingen. Nu zijn alle waarden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. U kunt nu opnieuw beginnen en de waarden
instellen.
Fabrieksinstelling: 0
E2: T9 temperatuur instellen
Met deze sensor kan relais R9 worden aangestuurd, dat zal worden geactiveerd wanneer de waarde E2 bereikt wordt. Het R9 relais kan worden gebruikt
om de driewegklep van de uitlaatlucht aan te sturen. Deze driewegklep kan het
woongedeelte voorzien van koude lucht wanneer de ruimte de waarde E2 bereikt.
U heeft voor deze functie een aparte sensor nodig die niet standaard meegeleverd
wordt. De sensor moet worden aangesloten op het bedieningspaneel. Om toegang
te krijgen tot het bedieningspaneel dient u de bovenzijde van de machine te verwijderen.
E2 kan ingesteld worden tussen 10-30°C
Fabrieksinstelling: 21°C
E8: Functie desinfectie AAN/UIT
Door de waarde op 1 in te stellen, zal de elektrische cartridge eenmaal per week
warm water met een temperatuur van 65°C leveren om de tank te desinfecteren
(anti-legionella functie)
Fabrieksinstelling: 0
E9: Functioneren in koude omgevingen AAN/UIT
Als de waarde op 0 is ingesteld, zal de warmtepomp zo lang draaien als er behoefte is aan warmte (= uitlaatlucht-functie).
Bij gebruik van de warmtepomp met aanvoer van inlaatlucht uit bijv. de kelder
bestaat de optie de compressor uit te schakelen wanneer de ruimte te koud wordt.
In plaats daarvan zal het elektrische verwarmingselement het water opwarmen.
De functie wordt geactiveerd wanneer de waarde is gesteld op 1 (=circulatieluchtfunctie).
Het is ook mogelijk om het elektrische verwarmingselement automatisch in te
schakelen om te helpen bij de verwarming van het water wanneer de temperatuur van de inlaatlucht beneden de in E10 ingestelde temperatuur ligt. De functie
wordt geactiveerd wanneer de waarde is gesteld op 2 (= frisselucht-functie). Als de
waarde 0 is, is de functie niet actief.
Fabrieksinstelling: 0
E10: Functioneren in koude omgevingen
Wanneer de functie E9 wordt geactiveerd, kan de temperatuur ingesteld worden
waarbij de compressor zal uitschakelen of het verwarmingselement ondersteuning
zal geven. De temperatuur kan worden ingesteld tussen -10 en +10°C.
Fabrieksinstelling: -5
E15: Hygrostaat / stop unit
Als de waarde 0 is, zal de snelheid van de ventilator wijzigen naar 3 wanneer de
relatieve vochtigheid boven de vooraf ingestelde waarde van de hygrostaat ligt. Als
de waarde 1 is, zal de unit stoppen wanneer de clips 25 en 26 contact met elkaar
maken.
Fabrieksinstelling: 0
24
E16: Min. luchtstroom
Deze waarde laat de minimale snelheid zien waarbij de ventilator mag draaien
wanneer het systeem functioneert. Let erop dat het koelsysteem overbelast kan
raken, waardoor de hogedrukschakelaar het circuit onderbreekt wanneer de
waarde te hoog is ingesteld. De geselecteerde waarde mag niet hoger liggen dan
noodzakelijk om een minimale luchtstroom over het koeloppervlak te garanderen.
Deze waarde kan ingesteld worden tussen 0-100%.
Fabrieksinstelling: 0
E17: Langdurige luchtstroom AAN
In de 3e snelheid bestaat de mogelijkheid om de unit automatisch na een aantal
uren terug te laten schakelen naar de 2e snelheid door die in te stellen op waarde
1. Als de waarde op 0 is ingesteld, zal de unit in de 3e snelheid blijven draaien
totdat er handmatig een lagere snelheid wordt geselecteerd.
Fabrieksinstelling: 0
E18: Uren
Als de automatische terugschakeling in de 3e snelheid is ingesteld, kan het aantal uren dat de unit moet functioneren met ingeblazen lucht hier worden ingesteld.
De waarde kan worden ingesteld tussen 1-10 uur.
Fabrieksinstelling: 3
E19: Extra functie
Als de waarde op 1 is ingesteld, zal de extra functie worden geactiveerd zodra T9
de ingestelde waarde bereikt (se E2). Als de waarde op 0 is ingesteld, zal deze
functie niet actief zijn.
E21: TX-instelling
Om hoge werkdruk in het koelsysteem te voorkomen, dient het vermogen van
het systeem voor het resterende gedeelte van de verwarmingsperiode te worden
gereduceerd. Deze parameter geeft de watertemperatuur aan waarbij de reductie
dient te beginnen. Deze kan worden ingesteld tussen 0-55°C.
Fabrieksinstelling: 45
E23: Tmop
Deze waarde geeft de maximaal toegestane verdampingstemperatuur aan. Hiermee wordt overbelasting van het compressorsysteem bij hoge omgevingstemperaturen voorkomen.
Deze waarde kan ingesteld worden tussen 0-20℃.
Fabrieksinstelling: 15
E25: Ontluchtingsniveau 2
Als er een langere periode van ontluchting van het gebouw gewenst is, is het
mogelijk over te schakelen naar niveau 2. De ventilator zal nu zo lang blijven
draaien totdat er een ander niveau geselecteerd wordt. Deze optie wordt gebruikt
om de snelheid in te stellen waarmee de ventilator dient te draaien, wanneer
niveau 2 geselecteerd is. Let erop dat bij deze instelling eveneens de maximale
snelheid van de ventilator wordt ingesteld wanneer die draait op niveau 1. De
snelheid kan worden ingesteld van 0-100%.
Fabrieksinstelling: 100
E26: Ontluchtingsniveau 3
Als de ontluchting van het gebouw gedurende een specifieke periode gewenst
wordt, is het mogelijk over te schakelen naar niveau 3. De ventilator zal nu gedurende de ingestelde periode draaien. Daarna zal het systeem terugkeren naar
niveau 2. Deze menuoptie wordt gebruikt om de snelheid te bepalen waarmee
de ventilatoren dienen te draaien wanneer de ingestelde periode geselecteerd is.
Let u erop dat bij deze instelling eveneens de maximale snelheid van de ventilator wordt ingesteld wanneer die draait op niveau 1. De snelheid kan worden
ingesteld van 0-100%.
25
Fabrieksinstelling: 100%
E27:
Beschikbare functie. Deze dient altijd 1 te zijn.
E45: dTair-instelling
Hiermee kunt u kiezen voor minimale koeling van de lucht wanneer het water
wordt verwarmd. De regelunit zal de snelheid van de ventilator aanpassen om te
garanderen dat de lucht gekoeld wordt op exact de geselecteerde temperatuur.
Indien de regelunit om technische redenen de lucht moet afkoelen, zal de waarde
worden bewaakt door de automatische functie. Wanneer een hogere ventilatorsnelheid gewenst wordt, kan de waarde worden verlaagd. Vergeet echter
niet dat bij te laag ingestelde waarden de ventilator sneller zal draaien en meer
energie zal gebruiken.
Fabrieksinstelling: 2
26
1.4
Schema fabrieksinstellingen
Fabrieksinstellingen
Datum
E0 : Fabrieksinstelling 0
Datum
0
E2 : Ingestelde temperatuur
E8 : Functie desinfectie AAN/UIT
0
E9 : Funtioneren in koude omgevingen
E10 : Functioneren in koude omgevingen
E15 : Hygrostaat / stop unit
E16 : Min. luchtstroom
0
E17 : Ingeblazen lucht AAN
E18 : Uren
E19 : Extra functie
E21 : TX-instelling
50
E23 : Tmop
25
E25 : Ontluchtingsniveau 2
E26 : Ontluchtingsniveau 3
E27 :
E45 : dTair instelling
1.5
1
Ontdooiprogramma
T5 voor spiraal °C T6 in spiraal °C
15°
-3°
13°
-3°
11°
-3°
9°
-4°
7°
-4°
5°
-5°
4°
-5°
3°
-6°
1°
-7°
0°
-8°
-2°
-9°
-5°
-11°
-7°
-13°
-9°
-13°
-11°
-15°
-13°
-16°
-15°
-18°
-17°
-20°
-18°
-21°
-20°
-22°
27
2.
Functie
2.1
Omschrijving
Het stroomschema toont de locatie van de sensoren, terwijl de printplaat de
uitgangen van het relais en de andere uitgangen voor de aansluiting van de
ventilator en bedieningspaneel toont.
Gebruik van de warmtepomp voor warm leidingwater:
De warmtepomp is enkel bedoeld om warm leidingwater voor huishoudelijk
gebruik te produceren binnen de gespecificeerde temperatuurwaarden. De
sanitaire warmwater-warmtepomp is een complete unit met een tank van 285 liter
warm water, afzuigventilatoren, warmtepomp, tevens voorzien van een complete
elektrische uitrusting; vijf modellen zijn voorzien van een verwarmingsspiraal.
Capaciteit:
De warmtepomp kan een hoeveelheid warm water produceren van ca. 1000 liter
van 45°C. Het werkelijke volume hangt af van de temperatuur van het
aangevoerde koude water, de luchttemperatuur en de wijze waarop het warme
water gebruikt wordt. Het extra elektrische verwarmingselement (1,5 kW) kan
gebruikt worden om de capaciteit te verhogen wanneer dat nodig is. De
warmtepomp gebruikt slechts ca. 27% van de energie die door een conventionele
elektrische boiler gebruikt wordt.
Werking van de warmtepomp:
De regelunit start de compressor korte tijd nadat er warm water gebruikt is. De
compressor zal functioneren totdat de hele tank opnieuw tot de ingestelde
temperatuur opgewarmd is. Normaal gesproken kan de warmtepomp een
hoeveelheid warm leidingwater produceren die voldoende is voor de behoefte van
een normaal gezin.
Verwarmen van water:
Wanneer er warm water onttrokken wordt, zal de tank onderin worden bijgevuld
met koud water. Een sensor meet de temperatuur aan de onderzijde van de tank
en start de compressor wanneer de temperatuur gezakt is tot 5°C onder de
ingestelde temperatuur. De compressor stopt wanneer het water verwarmd is tot
op de ingestelde temperatuur. Terwijl de compressor functioneert, draaien de
ventilatoren en laten ze lucht langs de koelspiraal circuleren.
Werking van de ventilator:
De ventilator kan door de selectie van niveau 2 of niveau 3 zo worden ingesteld dat
hij constant draait nadat de compressor uitgeschakeld is. Deze optie kan
geselecteerd worden wanneer de warmtepomp gebruikt wordt als een
afzuigsysteem in de vochtige ruimtes van de woning. Als het ingangsvermogen
op T4 geschakeld wordt, zal de regelunit gedwongen worden op de 3e snelheid te
draaien. Deze optie kan gebruikt worden om een hogere afzuigcapaciteit te
bereiken in bijv. de badkamer wanneer er gedoucht wordt. Wanneer de
doorschakeling naar T4 verbroken wordt, zal de regelunit terugkeren naar de
vorige stap.
Ontdooien:
Wanneer het temperatuurverschil tussen de temperatuur van de lucht aan de
bovenzijde van het koeloppervlak en het koeloppervlak te groot wordt (wat het
geval is wanneer er ijs gevormd wordt op het koeloppervlak) schakelt de unit naar
de modus ontdooien. De magneetklep MA 4 gaat open en de ventilator die de
lucht aanvoert zal uitschakelen totdat het ijs gesmolten is en het koeloppervlak een
temperatuur heeft bereikt van ca. 5°C. De magneetklep gaat dan weer dicht en de
ventilator voor de luchtaanvoer zal weer gaan werken.
28
2.2
Extra capaciteit
Als er zich een situatie voordoet waarin de warmtepomp niet in staat is voldoende
warm leidingwater te produceren, kan er een extra elektrisch verwarmingselement
ingeschakeld worden. Daardoor wordt het mogelijk meer water te verwarmen. Het
is mogelijk de gewenste temperatuur in te stellen waarnaar het elektrische
verwarmingselement het water dient op te warmen. (Gebruik het elektrische
verwarmingselement alleen wanneer dat nodig is, aangezien dit meer energie
verbruikt dan de compressor). Het elektrische verwarmingselement wordt
handmatig geactiveerd op de display.
2.3
Veilig functioneren
Hogedrukschakelaar:
Om te voorkomen dat de compressor zijn functiebereik overschrijdt, is er een
hogedrukschakelaar die zorgt voor uitschakeling wanneer de druk te hoog wordt.
Druk op de rode resetknop wanneer de oorzaak van de fout gevonden is.
Wanneer de hogedrukschakelaar het circuit onderbreekt, zal de rode LED gaan
knipperen totdat de rode resetknop geactiveerd wordt. Om een herhaling van een
drukschakelaarfout te voorkomen, kan de watertemperatuur 2-3°C lager worden
ingesteld.
Veiligheidsschakelaar voor het elektrische verwarmingselement:
Als er zich een fout voordoet in het verwarmingselement, wordt de veiligheidsschakelaar geactiveerd en schakelt het verwarmingselement uit om te voorkomen
dat de tank oververhit raakt.
Zorg ervoor dat bij werkzaamheden aan de warmtepomp de
stroom altijd uitgeschakeld is. Werkzaamheden aan deze unit mogen alleen worden uitgevoerd door getraind personeel!
2.4
Waarschuwingen
Hogedrukschakelaar:
Wanneer de drukschakelaar eruit klapt, zal het rode licht op de display aangaan
totdat de drukschakelaar gereset wordt.
29
3.
Onderhoud
De volgende instructies dienen te worden opgevolgd om optimaal functioneren van
de warmtepomp te garanderen.
De stroomtoevoer naar het systeem moet altijd uitgeschakeld
worden voordat de klep van de warmtepomp geopend wordt.
Wanneer de unit voor eerste keer geïnstalleerd is, controleer dan na een paar dagen de wateraansluitingen om er zeker van te zijn dat er geen lekken zijn.
Controleer eveneens of de condensafvoerleiding niet geblokkeerd is.
Milieu-overwegingen
Wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd aan de unit of wanneer hij niet langer
gebruikt wordt, zorg er dan voor dat de richtlijnen voor hergebruik en verwijdering
van alle materialen worden opgevolgd in overeenstemming met de lokale
procedures en wetten.
3.1
Koelsysteem en ventilator
Ventilator:
Onderhoud aan de ventilatoren bestaat hoofdzakelijk uit periodiek schoonmaken
van de verdamper. Maak de flexibele slangen los van de bovenkant van de unit en
schroef de bovenplaat eraf. Maak de ventilator schoon met een borstel. Verwijder
niet de blokjes van het aandrijfmechanisme die zorgen voor evenwicht, omdat er
daardoor onbalans ontstaat, hetgeen resulteert in meer lawaai en slijtage van de
ventilator.
Gevaar op letsel door de scherp afgekante rotorbladen! Beschadig deze rotorbladen niet!
Condensafvoer:
Wanneer u in de herfst de filters vervangt, controleer dan de condensafvoerleiding
en -bak op verstopping door vuil. Vul de condensbak met water en controleer of het
water er ongehinderd uitloopt. Indien dit niet het geval is, moet de afvoer schoongemaakt worden. Zorg er tegelijkertijd voor dat de verdamperplaten schoon zijn.
3.2
Watercircuit en tank
Veiligheidsklep:
De installateur heeft een veiligheidsklep op de koudwater-toevoerleiding van de
warmwatertank gemonteerd. Deze klep is een beveiligingsmechanisme voor de
tank tegen te hoge druk wanneer het water tijdens de verhitting uitzet.
De terugslagklep, die gemonteerd is vóór de veiligheidsklep op de
koudwaterleiding, voorkomt dat er water terugstroomt in de koudwaterleiding. Dat
betekent dat de druk in de tank zal toenemen tot aan de maximale druk die de
veiligheidsklep toelaat; die zal dan opengaan en het teveel aan water laten
ontsnappen. Als de veiligheidsklep niet open zou gaan, zou de tank barsten.
Om er zeker van te zijn dat de veiligheidsklep correct functioneert, dient die
meerdere keren per jaar geïnspecteerd te worden. Daartoe drukt u op het geveerde
gedeelte van de veiligheidsklep en kijkt of er water uit de klep stroomt. Schade als
gevolg van een geblokkeerde veiligheidsklep wordt niet gedekt door de garantie.
30
Anode:
Om corrosie van de geëmailleerde warmwatertank te voorkomen is de tank
uitgevoerd met een magnesiumanode met een ¾“ sluitschroef. Deze anode heeft
een verwachte levensduur van 2-5 jaar. Het is desondanks belangrijk steeds te
controleren of de anode intact is. Dat moet worden gedaan door de anode
eenmaal per 2 jaar te controleren en die te vervangen wanneer die gecorrodeerd is
en een diameter heeft van nog maar 6-10 mm. Om de anode te controleren schakelt
u het systeem af van het stroomnet en verwijdert u de frontplaat. U dient het water
uit de warmwatertank te laten lopen voordat de anode kan worden losgeschroefd.
Daartoe sluit u de koudwatertoevoer en bevestigt u een slang aan de aftapkraan
om ervoor te zorgen dat het water naar het dichtstbijzijnde afvoerpunt geleid wordt.
Tijdens het aftappen van het water uit de tank moet u een warmwaterkraan open
draaien om te voorkomen dat er onderdruk in de tank ontstaat. Wanneer de tank
leeg is, kan de anode worden losgeschroefd en geïnspecteerd worden. Wanneer
de anode opnieuw is aangebracht, sluit u de aftapkraan en draait u de kraan van
de watertoevoer weer open om de tank met water te vullen. Wanneer de tank vol is
en de frontplaat weer is aangebracht, kan de stroom weer ingeschakeld worden.
3.3
Demonteren / De unit buiten gebruik stellen
De volgende acties moeten ondernomen worden:
Sluit de unit van de stroom af en verwijder andere aansluitingen. Draai de
koudwaterkraan dicht en sluit een slang aan op de aftapkraan om het water af te
tappen. Terwijl u het water aftapt, dient u een warmwaterkraan te openen om te
voorkomen dat er onderdruk in de tank ontstaat. De aansluitingen op de
luchtkanalen zijn niet aangebracht en de overige luchtkanalen dienen te worden
gesloten om te voorkomen dat er condenswater in het gebouw terechtkomt.
31
4.
Opsporen van
defecten
De warmtepomp is uitgevoerd met de volgende veiligheidsvoorzieningen:
4.1
Hogedrukschakelaar
Om te voorkomen dat de compressor zijn functiebereik overschrijdt, is er een
hogedrukschakelaar die zorgt voor uitschakeling wanneer de druk te hoog wordt.
Bij onderbrekingen (druk te hoog) zal het rode licht op het bedieningspaneel
knipperen en zal de hogedrukschakelaar de warmtepomp uitschakelen. Het rode
licht gaat branden. Start de installatie opnieuw op door handmatig de
hogedrukschakelaar te resetten.
Voor het handmatig resetten van de hogedrukschakelaar, kan de frontplaat worden
verwijderd door de schroeven los te draaien.
Voor RESET, verwijdert u de plastic stop aan de bovenzijde en drukt u op de rode
knop.
4.2
Veiligheidsschakelaar voor verwarmingselement
De veiligheidsschakelaar beschermt de installatie tegen oververhitting tijdens de
verwarming met het elektrische verwarmingselement.
De veiligheidsschakelaar is gemonteerd op het verwarmingselement. Als de
ingestelde waarde (90°) overschreden wordt, zal de verwarmingsspiraal
uitgeschakeld worden. Deze kan opnieuw ingeschakeld worden wanneer de
temperatuur lager is dan 90°. Daartoe moet de installatie van de stroom zijn
afgesloten. Nu kan de resetknop ingedrukt worden.
Attentie: Zorg ervoor dat u de kabels naar de regelunit niet beschadigt of lostrekt.
4.3
De warmtepomp loopt niet
Controleer of:
•
de stroom is ingeschakeld;
•
er stroom staat op het stopcontact;
•
de watertemperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt;
•
de temperatuur van het leidingwater lager is dan 55°C;
•
de kabel tussen de regelunit en de display aangesloten is.
Als u hiermee de fout niet kunt opsporen, wordt u verzocht contact op te nemen
met uw lokale installateur of onderhoudsmonteur.
32
5.
Garantie (certificaat)
Voor registratie van uw garantie dient u de bijgevoegde garantiekaart
ingevuld te retourneren waarna u een garantiecertificaat wordt toegestuurd. Dit
certificaat geeft de eigenaar van een door A.O. Smith Water Products Company
B.V. te Veldhoven, Nederland (hierna “A.O. Smith”) geleverd
toestel recht op de hierna omschreven garantie, waartoe A.O. Smith zich jegens
de eigenaar verbindt.
Garantie algemeen
Indien binnen één jaar na de oorspronkelijke installatiedatum van een door A.O.
Smith geleverde boiler, na onderzoek en ter uitsluitende beoordeling van A.O.
Smith, blijkt dat een deel of onderdeel, met uitzondering van de tank, niet of niet
juist functioneert ten gevolge van fabricage- en/of
materiaalfouten, zal A.O. Smith dit deel of onderdeel vervangen of
repareren.
Garantie tank
Indien binnen 3 jaar na de oorspronkelijke installatiedatum van een door A.O.
Smith geleverde boiler, na onderzoek en ter uitsluitende
beoordeling van A.O. Smith, blijkt dat de stalen glasslined tank lekt ten gevolge
van roest of corrosie vanuit de waterzijdige kant, zal A.O. Smith een volledig
nieuwe boiler van gelijkwaardige grootte en kwaliteit ter beschikking stellen. Op
de ter vervanging beschikbaar gestelde boiler zal een garantie gegeven worden
voor de duur van de resterende garantieperiode van de oorspronkelijk geleverde
boiler. In afwijking van het in artikel 2 bepaalde geldt, dat de garantieduur wordt
teruggebracht tot één jaar na de
oorspronkelijke installatiedatum indien ongefiltreerd of onthard water door de
boiler stroomt of daarin achterblijft.
Voorwaarden installatie
en gebruik
De in artikel 1 en 2 bedoelde garantie geldt uitsluitend indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a.
De boiler is geïnstalleerd met inachtneming van zowel de
installatievoorschriften van A.O. Smith geldend voor het
specifieke model, als de plaatselijk geldende installatie- en
bouwverordeningen, voorschriften en regelingen van
overheidswege.
b.
De boiler blijft geïnstalleerd op de oorspronkelijke installatieplaats.
c.
Er wordt uitsluitend drinkwater gebruikt, dat te allen tijde vrij kan
circuleren (voor verwarming van zout of corrosief water is een
afzonderlijk geïnstalleerde warmtewisselaar verplicht).
d.
De tank is door middel van periodiek onderhoud gevrijwaard van
schadelijke ketelsteen- en kalkaanslag.
e.
De boilerwatertemperaturen zijn niet hoger dan de maximale
instelling van de thermostaten, die onderdeel van de boiler vormen.
f.
De waterdruk en/of warmtebelasting niet groter is dan de maxima
aangegeven op de typeplaat van de boiler.
g.
De boiler is geplaatst in een niet-corrosieve atmosfeer of omgeving.
h.
De boiler is voorzien van een door de daartoe bevoegde instantie
goedgekeurde inlaatcombinatie van voldoende capaciteit, niet
groter dan de werkdruk als aangegeven op de boiler en eventueel
ook van een door de daartoe bevoegde instantie goedgekeurde
temperatuur- en drukontlastklep, die gemonteerd is
overeenkomstig de installatievoorschriften van A.O. Smith die van
toepassing zijn op het specifieke model boiler en voorts met
inachtneming van de plaatselijke voorschriften, verordeningen en
regelingen van overheidswege.
i.
Het toestel moet te allen tijden voorzien zijn van kathodische
bescherming. Indien hiervoor opofferingsanodes zijn toegepast
moeten deze worden vervangen en vernieuwd indien en zodra ze
voor 60% of meer verbruikt zijn. Bij toepassing van elektrische
anodes moet men ervoor zorgen dat deze continu functioneel zijn.
33
Uitsluitingen
De in artikel 1 en 2 bedoelde garantie geldt niet:
a.
indien de boiler door een van buiten komende oorzaak is
beschadigd;
b.
in geval van misbruik, verwaarlozing (met inbegrip van bevriezing),
verandering, onjuist en/of afwijkend gebruik van de boiler
wanneer gepoogd is lekken te repareren;
c.
indien verontreinigingen of andere deeltjes de tank in hebben
kunnen stromen;
d.
indien de geleidbaarheid van het water minder is dan 125 µS/cm
en/of de hardheid (aardalkali-ionen) van het water minder is
dan 1,00 mmol/lit;
e.
indien ongefilterd, gerecirculeerd water door de boiler stroomt of in
de boiler opgeslagen wordt;
f.
indien gepoogd is zelf een defecte boiler te repareren.
en
Omvang garantie
De verplichtingen van A.O. Smith krachtens de gegeven garantie gaat niet verder
dan kosteloze levering af magazijn van de te vervangen delen of onderdelen
respectievelijk boiler. vervoers-, arbeids-, installatie- en andere met de vervanging
verband houdende kosten komen niet voor rekening van A.O. Smith.
Claims
Een claim gebaseerd op de gegeven garantie moet worden gedeponeerd bij de
handelaar bij wie de boiler is gekocht of bij een andere handelaar die de producten
van A.O. Smith Water Products Company verkoopt.
Het onderzoek van de boiler bedoeld in de artikelen 1 en 2 zal plaatsvinden in een
laboratorium van A.O. Smith.
Verplichtingen voor
A.O. Smith
Met betrekking tot haar boilers respectievelijk de ter vervanging geleverde (delen
of onderdelen van de) boilers, wordt door A.O. Smith geen andere garantie of
waarborg gegeven dan de garantie zoals uitdrukkelijk in dit
certificaat verwoord.
A.O. Smith is krachtens de gegeven garantie of anderszins niet aansprakelijk voor
schade aan personen of zaken, veroorzaakt door (delen of onderdelen, respectievelijk de stalen glasslined tank van) een door haar (ter vervanging) geleverde
boiler.
34
35
Read this manual carefully
Warning
Read this manual carefully before starting up the water heater. Failure to
read this manual and to follow the instructions in this manual may lead to
accidents, personal injury, and damage to the appliance.
Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company
All rights reserved.
Nothing from this publication may be copied, reproduced and/or published
by means of printing, photocopying or by whatsoever means, without the
prior written approval of A.O. Smith Water Products Company.
A.O. Smith Water Products Company reserves the right to modify
specifications stated in this manual.
Trademarks
Any brand names mentioned in this manual are registered trademarks of
their respective owners.
Liability
A.O. Smith Water Products Company accepts no liability for claims from
third parties arising from improper use other than that stated in this
manual and in accordance with the General Conditions registered at the
Eindhoven Chamber of Commerce.
Refer further to the General Conditions. These are available on request,
free of charge.
Although considerable care has been taken to ensure a correct and
suitably comprehensive description of all relevant components, the
manual may nonetheless contain errors and inaccuracies.
Should you detect any errors or inaccuracies in the manual, we would be
grateful if you would inform us. This helps us to further improve our
documentation.
More information
If you have any comments or queries concerning any aspect related to the
appliance, then please do not hesitate to contact:
A.O. Smith Water Products Company
PO Box 70
5500 AB Veldhoven
Netherlands
Telephone:
General:
Fax:
E-mail :
Website:
0870 - AOSMITH
0870 - 267 64 84
+31 40 294 25 00
+31 40 294 25 39
info@aosmith.nl
www.aosmithinternational.com
In the event of problems with connecting to the gas, electricity or water
supply, please contact your installation’s supplier/installation engineer
37
Table of contents
B
A
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
About the product
Scope of delivery
Product description
Technical data
Refrigirant circuit - description
Cooling system - description
Electrical circuit - description
Water circuit - description
Refregerant circuit - schematic
Water circuit – description
Requirement for the water circuit
Dimensions
Water circuit – hydraulics diagram
Electrical schematic
39
39
39
39
40
40
40
40
41
42
42
42
43
44
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
Before installation / Placement into
service
Important safety instructions
Cooling system – safety instructions
Electrical system – safety instructions
Water circuit – safety instructions
Delivery
Storage
Transport
Transport with forklift
Unloading the heat pump
Transport with trolley
Placement / set-up
Connection of water pipes
45
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Installation
Water connection
Placement of pipe connections
Connection of condensation drain
Air intake and exhaust
Checking
50
50
50
50
51
51
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Placement into service / operation
Demands to the hot water circuit
Starting to use the water circuit
Placement in to service of the water circuit
Electricity - connecting
Cooling circuit
Hints for energy savings
Hints for fan operation
Checking
52
52
52
52
52
52
53
53
53
38
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
User Guide
Use
Altering of the operation data
Operating menu
Factory default scheme
Defrost program
54
54
55
56
58
58
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Function
Description
Exact capacity
Operation safety
Warnings
59
59
59
60
60
3.
3.1
3.2
3.3
Maintenance
Cooling system and fan
Water circuit and tank
Demounting/Putting the unit out of
service
61
61
61
63
4.
4.1
4.2
4.3
Fault finding
High pressure switch
Safety breaker for heating element
Heat pump will not run
63
63
63
63
5.
Warranty
64
A
1.
About the product
When construction and building the heat pump all relevant EU guidelines have
been followed. (Also see EU-declaration of conformity.)
Any work carried out on this unit may only be done by skilled
personnel. Take all necessary precautions to avoid accidents.
1.1
Scope of delivery
•
•
•
Heat pump with built-in controls
Installation manual with technical data
Operating instructions
1.2
Product description
The AHD 290 is a domestic water heat pump with a condenser on the outside of the
tank. The application area and operating principles of the heat pump are specified
in the operating instructions.
1.3
Technical data
Performance data
Performance specified for heating of domestic water from 15°C to 45°C
Thermal output
(with air 15°C / water 15°C – 45°C)
kW
1,52
Power input
(with air 15°C / water 15°C – 45°C)
kW
0,43
COP
(with air 15°C / water 15°C – 45°C)
3,54
Power consumption electrical cartridge / heating
element
kW
1,5
°C
°C
°C
35
55
65
dB(A)
52
Operating range / limits
Max. air temperature
Max. water temperature
Max. water temperature
(with operation of heat pump and electric cartridge)
Sound level
1 meter in front of unit
Domestic water container
Material
Net volume
Steel specially enamelled
l
285
Airflow volume
Airflow volume
m³/h
250
39
1.4
Refrigerant circuit – description
The cooling system is used for processing the heat in the inlet air. This is the
manner by which the extracted heat is transferred to the water. This process is
only possible with the external addition of energy, which takes place in the compressor.
In the vaporizer, heat is absorbed from the air and refrigerant in gaseous form and
fed to the compressor. In the compressor, the refrigerant is raised up to a higher
pressure and energy level, so it can deliver the heat to the water through the condenser pipe, which is coiled around the tank.
The condensed coolant fluid is throttled down to a lower pressure using the expansion valve so it becomes possible to repeat the cooling cycle in the vaporizer.
1.4.1
Cooling system - description
The skilled technician must make sure that all refrigerant carrying parts are emptied to a level where work may be carried out without any risk to people or materials, before repairs and services are carried out.
When repairing and servicing the heat pump in which the refrigerant system has to
be opened, always take extra care. If the use of an open flame is needed, (Welding, soldering etc.) special care must be taken in order to prevent fire.
1.4.2
Electrical circuit - description
When work is carried out on the heat pump, the main supply must be disconnected. (Pull the plug.)
When the unit is connected to the supply all local and national regulations must be
followed, along with the demands from the power supplier.
1.4.3
Water circuit - description
Only water in drinking quality may be used. During installation the choice of
material must be taken into account, and made sure those are compatible in the
entire circuit. Safety equipment must be installed to prevent over pressure in the
system.
All pipe work must comply with water safety regulations.
40
1.4.4
Refriferant circuits
T5, T6, T7, T8 - Sensors
Component overview
Nº :
Description
1
Compressor
2
Condenser
3
Vaporiser
4
Centrifugal fan
5
Expansion valve
6
Drying filter
7
Pressure switch
8
Magnetic valve
9
One-way valve
41
1.5
Water circuit – description
The water circuit will be constructed with respect to the applicable norms and requirements. Please see the specifications in sections 3.1 and 3.2.
1.5.1
Requirements for the water circuit
Depending upon the materials used in the water circuit of the dwelling,
incorrect material combinations can lead to corrosion damage due to
galvanic corrosion. This requires special attention with the use of
galvanized components and components that contain copper.
1.5.2
Dimensions (all measurements are in mm,
except when indicated other wise)
Description
AHD 290
A
Total height
1815
B
Height of top of appliance
1790
D
Appliance diameter
660
G1
Air inlet diameter
160
G2
Air outlet diameter
160
H
Height air in-/outlet
1815
Hx1
x-position air inlet
190
Hx2
x-position air outlet
480
Hy1
y-position air inlet
200
Hy2
y-position air outlet
470
J
Height air inlet
60
M
Height of cold water supply
110
N
Height of hot water outlet
1410
P
Height of cleaning opening
45
V
Height of recirculation connection
820
W
Height condensation drain
1345
Z
Height of electric element connection
925
1
Cold water supply connection (male)
R 1”
2
Hot water outlet (male)
R 1”
6
Cleaning/inspection opening
Ø 110
7
Condensation drainage connection (female)
Ø 12
11
Electric element connection (female)
G 1 1/2”
14
Recirculation connection (female)
R 1”
42
Dimensions
1.5.3
Water circuit – hydraulics diagram
UNVENTED
14
14
14
11
4
12 T
B
6
5
13
4
C
16
A
4
1
5
15
9
VENTED
H
17
A
19
4
12 T
E
B
11
18
13
14
14
14
C
4
5
4
6
4
9
IMD-0604 R
Legends
Only applicable numbers are mentioned.
1.
pressure-reducing valve
(mandatory if the mains water
pressure exceeds 8 bar)
4.
stop valve (recommended in pipe
C and mandatory in pipe A)
5. non-return valve (mandatory)
6. circulation pump (optional)
9. drain valve (mandatory)
11. service stop valve
(recommended)
12. temperature gauge
(recommended)
13. condensation drainage
(mandatory)
14. 15. 16. 17. 18. 19. hot water draw-off points
expansion valve (mandatory)
expasion vessel (mandatory)
3-way aeration valve
(recommended)
water tank
float valve
A. B.
C.
E. H.
cold water supply
hot water supply
circulation pipe
overflow pipe
overflow safety
43
L
M
1
1
C
2
3
44
E
K
L
J
N
H
M
R
S
D
C
1
90°C 2-pol
C1 2µF
1
Control
Fan
Compressor
Electrical element
Magnetic valve
Display
Temperature
sensor (T5)
Temperature
sensor (T6)
Temperature
sensor (T7)
Temperature
sensor (T8)
High pressure switch
Controller 0/I switch
B
A
B
C
D
E
F
G
230VAC 50Hz
L1
N
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
2
T1.6AH
90° 2-pol
Must have earth connection
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
T5
T6
T7
T8
-
ES852
ICD
Sensor before the coil
Sensor on the coil
Sensor in the top of the tank
Sensor in the bottom of the tank
F
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
A
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
L
K
J
H
G
1.6
Electrical schematic
PC-COM
2.
Before Installation /
Placement into
service
Deliverance
Heat pump including controller
Installation manual with technical data
User manual for controller
2.1
Important safety instructions
In the design and implementation of the heat pump, all relevant EU
guidelines have been adhered to.
Work on the heat pump may only be performed by trained
personnel! Take all necessary precautions in order to avoid
accidents while working!
2.1.1
Cooling system – safety instructions
The trained repairman must see to it that parts containing the refrigerant are
emptied to a level at which the execution of the work can occur in a responsible
manner without any dangers, before the commencement of repairs and service
work.
When repairing and servicing the heat pump with the refrigerant system opened,
and particularly for work with an open flame (soldering, welding, etc.), precautions must be taken to prevent fires from starting.
2.1.2
Electrical circuit – safety instructions
When working on the heat pump, the main supply must
always be disconnected – pull the plug out!
When connecting the heat pump to the power supply, the local and national rules
and norms must be adhered to. In addition, regard must be paid to possible requirements posed by the energy supplier.
2.1.3
Water circuit – safety instructions
Only drinking water quality water may be used. During installation, regard must
be paid to the choice of materials and it must be ensured that they can work
together without problems in the entire circuit.
Special attention must be paid when using galvanized
components and components containing aluminum!
Safety equipment must be installed to prevent over pressure in the
system.
All pipe work must comply with water safety regulations.
2.2
Delivery
The heat pump is delivered without water, condense water tube and the safety
equipment for the water circuit.
45
2.3
Storage
The heat pump must be stored upright without water and in its packaging.
2.4
Transport
When carefully transporting the heat pump over short distances, it can be tilted
up to 45°C. If this limit is exceeded, the heat pump must stand in its normal upright position for at least 1 hour before it may be started.
Transport and storage may take place at temperatures between -10 and +50 °C.
The heat pumps top / casing is not suitable for lifting with and must be
carefully avoided during transport.
2.4.1
Transport with forklift
For transport with a forklift, the heat pump must stand on the associated transport frame. Always lift it slowly. Due to the high position of the centre of gravity,
the heat pump must be secured against tipping during
transportation.
2.4.2
Unloading the heat pump
In order to avoid damages, the heat pump must be unloaded on a flat surface.
2.4.3
Transport with trolley
The heat pump may only be transported on an associated transport frame.
The heat pump must be secured against sliding on the trolley.
Water connections, etc., may not be used for transportation purposes.
Make sure that the trolley does not damage the cabinet and the
connections.
2.5
Placement /set-up
The heat pump may only be installed in a frost-free room.
The installation location should comply with the following criteria:
•
Room temperature between 0 and +35°C.
•
Drain possibility for condensate water.
•
No abnormal dust concentration in the air.
•
Solid base (approx. 500 kg/m²)
•
To achieve problem-free functioning and to allow access for service, it is
recommended that 0,5 m free space be maintained around the unit.
Set-up sequence:
1.
Remove the packaging from the pallet.
2.
Remove the transport fittings from the pallet.
3.
Take the heat pump off the pallet and place it at the desired
location.
Adjust the heat pump vertically by adjusting the feet.
46
2.6
Connection of water pipes
During installation the actual pressure and pressure losses must be taken into
account regarding pipe dimensions to assure sufficient pressure and water flow
rates.
The plumbing must be carried out according to regulations.
The piping can be made of flexible or solid materials. Care must be taken in respect to corrosion to avoid damages.
As for all pressurerized containers the heat pump must also be equipped with
safety and check valves on the supply side.
Cold water inlet and hot water outlet is located under the tank (3/4” thread connectors).
The maximum working pressure is 10 bars, and the maximum working temperature is 65°C.
If necessary, the supply pipe must be equipped with a pressure reduction valve
and eventually a filter.
When installing the pipe work in the house any dirt in the pipes must be avoided.
(Eventually flush the pipes with clean water before the heat pump is installed)!
When the pipes are connected make sure the pipes are not twisted. Use tools to
hold the pipes against twisting!
If no recirculation is needed make sure the recirculation connector is closed!
Water connection
Under the heat pump the connections are located:
Condense water drain hose
Cold water inlet / Recirculation / Hot water outlet
No holes may be drilled. This can damage the winded condenser.
1.
Screws to be removed (hexagonal head).
2.
Screws to be removed.
47
48
3.
Removal of screws.
4.
a:
b:
Removal of product :
Glide product carefully to one side a bit.
Bow over to the same side together with 2 pcs. of wood beneath.
5.
c:
Carry on with removal :
Remove the lower part of the palette while keeping the product in an angle position, still with 2 pcs. wood beneath
6.
Product on floor with 2 pcs. of wood.
7.
Removal of 1st piece of wood (can be released if product bowed
a bit to one side).
8.
Removal of 2nd piece of wood (bow the product a bit to another side to release it).
9.
Palette removed.
49
3.
Installation
3.1
Water connection
During installation, regard must be paid to the dimensions of the pipes with respect to the pre-existing water pressure and the pressure loss in order to ensure
sufficient pressure and water flow rates at the draw-off point.
The maximum working pressure is 10 bars, and the maximum operating temperature is 65°C. If necessary, the supply pipe must be equipped with a pressure
reduction valve and possibly a filter.
As for all pressure vessels, the heat pumps connections must also be equipped
with an approved safety valve on the service side and an approved check valve
on the supply side.
All pipe work must comply with water safety regulations
3.2
Placement of pipe connections
Hot water outlet is mounted on the upper connecting branch. (¾” RG)
If the unit is used with the circulation of the hot water supply, the middle connecting branch is used as a return path. (¾” RG)
Inlet of fresh cold water is mounted on the bottom connecting branch. (¾” RG)
It is recommended to use ¾” flex tube for the connection of the water connection,
to avoid possible sound from the vibration.
No holes for fittings or the like may be drilled in the product!
Such would be able to damage the functionality of the
product and cause the product to have to be scrapped!
3.3
Connection of condensation drain
While the heat pump is running, some condensation water will
occur, which is conducted to the drain connecting branch (1).
The quantity of condensation water depends upon the humidity of the air going through the inlet to the heat pump.
The condensation connecting branch must be equipped with a
hose with a tight air trap, and run to a drain. The air trap must
contain a water column of at least 60 mm.
It is also possible to use other tight air traps, like a tube with
one turn.
50
If mounting of the air trap is omitted, water damage or
damage to the heat pump can arise! If the air trap is not
correctly mounted, the warranty will not apply!
3.4
Air intake and exhaust
Make sure that there is sufficient free space around the heat pump.
Inlet air
The inlet air may not be polluted with aggressive components (ammonia, sulphur,
chlorine, etc.). Parts in the system may be damaged.
Air connectors
Inlet and outlet ducts must be made of smooth pipes to minimize pressure losses.
Consider the fan working pressure and the duct resistance during installation.
(See technical data.)
It is advised to install the air ducts that are placed near the heating pump, levelled
or with a light fall towards the extract air outlet to avoid leaking of condensed
water, easy to cut of. This will avoid leaking of condensed water from the ducts.
When air ducts are placed outside the building the back pressure valve (with a
small resistance) should be placed to ensure no cold air is entering the room in
the winter time and when the heating pump is standing still.
The heating pump may only be used with the tank filled up!
The unit must always be disconnected from the power before the front door is removed. When the unit is disconnected from the power please wait until the fan has stopped before opening the front
doors!
Before starting up the unit please ensure that all cables and electric
plugs are connected correctly and the cable and plug between the
display in the door and the circuit board are connected!
It is advised to insulate all ducts to lower heat loss and to lower the noise level.
3.5
Checking
After the installation, it is recommended that the checks be performed to ensure
that the connections are sealed and that the drainage of the
condensation water is unobstructed.
51
4.
Placement into service / operation
The heat pump may only be started with a full water tank!
The unit must always be disconnected from the power supply when the front
cover is opened!
When the unit is disconnected, wait for the fan to stop completely before the
cover is opened!
Before starting the unit makes sure all connectors are in place, and make sure
the cable between display and controller is mounted correctly!
4.1
Demands to the hot water circuit
In the hot water system the following materials may be used:
-
Copper
-
Stainless steel
-
Brass
-
Plastics
Depending on the used materials in the water circuit (in the house) wrong combinations of materials may lead to corrosion damages. Special attention is required
when using galvanized steel or aluminium materials.
4.2
-
-
-
Starting to use the water circuit
Fill the tank using the valve on the supply line, and let the air out through one of the upper hot tap water valves until air no longer is present in the tapped water.
Check the entire water circuit for tightness.
Connect the heat pump to the power supply.
After starting to use the system the entire water circuit must be checked for
tightness.
4.3
Placement into service of the water circuit
Fill the container via the connecting branch, and aerate the tank by letting one of
the hot water taps located at the highest elevation within the dwelling stand open
until air no longer comes out with the water.
The container can normally hold 285 litres of water.
Check the entire circuit to be sure it is sealed.
4.4
Electricity – connecting
Connect the heat pump to the public electrical grid.
4.5
Cooling circuit
The cooling circuit is delivered ready to run and no work need be performed on
it. The electronic controls automatically take over all functions concerning the
operation of the compressor as well as the ventilator.
If needed, set the controls to the desired water temperature. The factory setting is
50° C (see the operating instructions for more detailed directions).
52
4.6
Hints for energy savings
Do not set the water temperature higher than necessary.
The best utilization of the heat pump occurs at low water temperatures.
The use of circulation will increase the energy consumption of the heat pump
significantly.
4.7
Hints for fan operation
When using ductwork it may be necessary to run the fan on a higher speed to
compensate for the pressure losses.
4.8
Checking
After completing installation it is advised to check all connections etc. to ensure
they are tight and to check that condensate water can flow to the drain unrestricted.
For servicing, please refer to user manual.
53
B
1.
User guide
The AHD 290 comes with a factory setup, which enables an immediate start
of the unit. The factory setup is basic and must be adjusted to the operational
requirements and demands of the individual home, in order to obtain the optimum
operating benefit from the unit.
1.1
Use
User menu
The value of a menu item is shown when pressing the key/key combination
below. The value may be changed with the arrows when the key/key combination
is held down simultaneously. The control will return to standard indication if no
buttons have been pressed for app. 15 seconds.
P1: Heat Pump ON/OFF
On this button it is possible to change the function between:
standby and automatic operation after setpoint P3. (step 0, step 1)
Step 0: The heat pump is now off and only the control is active.
Step 1: The heat pump is in operation mode and drives after
setpoint thermostat P3.
P2: Operation for the electrical cartridge
The heat pump comes with an extra electrical cartridge for heating of
the sanitary hot water. On this button it is possible to turn on the electrical cartridge if required. By adjusting the setpoint to 1 the electrical
cartridge will turn on after setpoint P5 (operating
thermostat for the electrical cartridge). The electrical cartridge is not
on if this setpoint it set to 0.
Note! When the ambient temperature is under 8°C or over 35°C the
electrical cartridge will turn on even if P2 = 0.
P3: Operating thermostat for heat pump
The required sanitary water temperature may be set between
0 - 55°C, which is heated up by the heat pump.
Factory setting: 52°C
Max. water temperature: 55°C
+
54
P4: Stop defrosting
The level and operating thermostat buttons are pressed simultaneously
As a standard setting, the defrosting period ends when the temperature has reached 10°C. During extraordinary operating conditions, it
may be necessary to change this temperature. The temperature may
be adjusted between 0-25°C.
Factory setting: 10°C
+
1.2
P5: Operating thermostat for electrical cartridge
The sanitary water temperature may be adjusted between 0 - 65°C. The
electric cartridge solely heats the top half of the container, while the heat
pump still heats the lower half of the container.
Factory setting: 50°C
Display indication
It is possible to view various temperatures in the display, by pressing the
arrows until the required temperature has been shown.
After app. 5 seconds, the temperature is shown. The temperature is shown
for app. 30 seconds until the display returns to standard. Following temperatures may be shown:
T4: Extra sensor for free use or forced operating input
T5: Pre cooling surface
T6: Cooling surface
T7: Domestic water top
T8: Domestic water bottom
T9: Extra sensor
Altering of the operation data
Usually, the display shows the water temperature.
Press (arrow up) and (arrow down) simultaneously for app. 10 seconds in order
to enter the operating menu. To show the chosen value press The display will
now show the first point E0 in the operating menu. The operating menu will
close and return to the main menu if a button has not been pressed for 15
sec.
If you wish to scroll through the operating menu, it may be done by pressing
(arrow up) or (arrow down). The value of a point is shown when pressing (temp
button). The value may be changed with the (arrow up) or (arrow down) while
simultaneously pressing (temp button). The control will return to standard indication if no buttons have been pressed for app. 15 seconds.
55
1.3
Operating menu
E0: Factory default
If the system does not function as expected, even though the set points have
been adjusted, and the cause is impossible to locate, it is
recommended to note down the settings in the schedule. Thereafter the set point
must be adjusted to 1 and wait until the control returns to standard settings. Now
all the set points have been changed to the factory default. It is now possible to
start all over and adjust the set points.
Factory setting: 0
E2: T9 set temperature
This sensor is able to control the relay R9, which will be activated when the setpoint E2 is reached. The R9 relay can be used to control the three way damper
of the exhaust air. This three way damper can supply the living area with cool air,
if the room temperature reach the setpoint E2. For this function you will need a
separate sensor, which is not a within the standard delivering. The sensor shall
be connected to the control panel. For access to the control panel you have to
dismantle the top of the machine.
E2 can be set between 10-30°C
Factory setting: 21°C
E8: Disinfection function ON/OFF
By setting the point to 1, the electric cartridge will provide 65°C hot water, once a
week, in order to disinfect the tank (legionella protection function).
Factory setting: 0
E9: Operating in cold surroundings ON/OFF
If the setting is 0, the heat pump will run as long as there is a need of heat (=
exhaust air-operation).
Using the heat pump when taking the admission air from e.g. the cellar, there
is an option of making the compressor stop in case the room is getting to cold.
Instead, the electric heater will heat the water. The function is activated when the
value has been set to 1 (= circulating air-operation).
It is also possible to automatically let the electrical heater help heating the water
when the intake air temperature is below the temperature set in E10. The function
is activated when the value has been set to 2 (= fresh air operation). If the value
is 0, the function is not active.
Factory setting: 0
E10: Operating in cold surroundings
When activating the function menu E9, the temperature at which the compressor will stop, or the heater will assist, may be set. The temperature is adjustable
between –10 and +10°C.
Factory setting: -5
E15: Hygrostat / stop unit
If the value is 0, the speed of the fans will change to 3 when the relative humidity
is above the preset value of the hygrostat. If the value is 1, the unit will stop when
the clips 25 and 26 are short-circuiting.
Factory setting: 0
E16: Min. airflow
This value shows the minimum speed at which the fan is permitted to run when
operating. Notice that the cooling system may be overloaded,
resulting a drop out of the high-pressure switch, if the value has been set too
high. The value should not be chosen higher than necessary, in order to secure a
minimal airflow through the cooling coil. Adjust this value between 0-100%.
Factory setting: 0
56
E17: Extended airflow ON
At 3rd speed, there is an option of making the unit step down automatically to
the 2nd speed, after a number of hours, by adjusting to set 1. If the setpoint is
adjusted to 0, the unit will run at the 3rd speed until a lower speed has been
selected manually.
Factory setting: 0
E18: Hour
If automatic step-down at 3rd speed is in use, the number of hours at which the
unit is to operate with forced air, may be adjusted here. The setpoint may be
adjusted between 1 - 10 hours.
Factory setting: 3
E19: Extra function
If the setpoint is 1 the extra function will be activated as soon as T9 reach the
setpoint (se E2). If the setpoint is 0, the function will be out of order.
E21: TX set
In order to avoid high operating pressures in the cooling system, the system output must be reduced for the remaining part of the heating period. This parameter
indicates the water temperature at which the reduction should start. It may be set
to 0-55°C.
Factory setting: 50
E23: Tmop
This value indicates the maximum permitted evaporation temperature. This prevents overloading of the compressor system at high ambient
temperatures.
Adjust this value between 0-25°C.
Factory setting: 25
E25: Vent level 2
If an extended period of extraction from the building is wanted, it is possible to
change to level 2. The fan will now run until another level has been selected.
This option is used to set the speed at which the fan should run, when level 2 is
selected. Please note that this setting also sets the maximum fan speed when
running in level 1. The speed may be set to 0-100%.
Factory setting: 100
E26: Vent level 3
If extraction from the building at a specific length of time is required, it is possible
to change to level 3. The fan will now run for the set period. Thereafter the system will return to level 2. This menu option is used to specify the speed at which
the fans should run when the set period has been chosen. Please note that this
setting also sets the maximum fan speed when running in level 1 The speed may
be set to 0-100%.
Factory setting: 100%
E27:
Available function. Must at all times be 1.
E45: dTair-set
Here it is possible to choose minimum cooling of the air, while heating the water.
The control will adjust the speed of the fan to make sure the air will be cooled at
the exact temperature chosen. In case the control needs to cool the air due to
technical reasons, the value will be controlled by the automatic function. When
requiring a higher fan speed, the value may be reduced. Remember though, thefan will run faster, using more energy, if the values are set to low.
Factory setting: 1
57
1.4
Factory default scheme
Factory default scheme
Date
E0 : Factory default 0
0
E2: Set temperature
E8 : Disinfection function ON/OFF
0
E9: Operating in cold surroudings
E10: Operating in cold surroundings
E15: Hygrostat/ stop unit
E16 : Min. air flow
0
E17: Forced ON
E18: Hours
E19: Extra function
E21 : TX-set
50
E23 : Tmop
25
E25: Vent level 2
E26: Vent level 3
E27:
E45 : dTair set
1.5
1
Defrost program
T5 before coil °C
58
T6 in coil °C
15°
-3°
13°
-3°
11°
-3°
9°
-4°
7°
-4°
5°
-5°
4°
-5°
3°
-6°
1°
-7°
0°
-8°
-2°
-9°
-5°
-11°
-7°
-13°
-9°
-13°
-11°
-15°
-13°
-16°
-15°
-18°
-17°
-20°
-18°
-21°
-20°
-22°
Date
2.
Function
2.1
Description
Use of hot tap water heat pump:
The heat pump is only intended to produce hot tap water for domestic use within
the specified temperature limits. The sanitary hot water heat pump is a complete
unit with a 285 litre hot water tank, extraction fans, heat pump and also equipped
with a complete electrical equipment and five models are equipped with a heating
coil.
Capacity:
The heat pump is capable of producing a hot water volume of app. 1000 Litres at
45°C. The actual volume depends on the supplied fresh water temperature, air
temperature and the pattern of use of hot water. The additional electrical heating element (1,5 kW) may be used to boost the capacity whenever needed. The
heat pump only uses app. 27% of the energy compared to a conventional electric
boiler.
Heat pump operation:
The control starts the compressor shortly after hot water has been tapped. The
compressor will run until the entire tank has been heated to the set temperature
again. Usually the heat pump can produce a sufficient amount of hot tap water
covering the needs of a common family.
Water heating:
When hot water is drawn off, the tank will be refilled with cold water at the bottom.
A sensor measures the temperature at the bottom of the tank and starts the compressor if the temperature has fallen 5°C below the set temperature. The compressor stops, when the water has been heated to the set temperature. While the
compressor operates, the fans run and circulate air through the cooling surface.
Fan operation:
The fan may be set to run continuously, when the compressor has stopped - by
selecting level 2 or level 3. This option may be chosen when the heat pump is
used as an extraction system in the residential wet rooms. If the input to T4 short
circuits, the control is forced to run at 3rd speed. This may be used in order to
achieve more extract in e.g. bathroom, while taking a shower. When breaking the
short circuit on the input pins to T4, the control will return to its previous step.
Defrosting:
When the temperature difference between the temperature upstream of the cooling surface and the temperature of the cooling surface becomes too large (as
happens when ice is formed on the cooling surface), the unit goes into defrost
mode. The magnetic valve MA 4 opens and the supply air fan stops until the ice
has melted and the cooling surface has reached a temperature of app. 5°C. Then
the magnetic valve closes again and the supply air fan resumes operation.
2.2
Extra capacity
If a situation should occur where the heat pump is not capable of producing
enough hot tap water (more people in the house), an extra electrical
cartridge in the container can be switched on. Doing so, it is possible to heat up
more water. It is possible to set the desired temperature to which the
electrical cartridge should heat up the water. (Only use the electrical
cartridge when needed, as it uses more energy than the compressor).
The electrical cartridge can be activated manually on the display.
59
2.3
Operation safety
High-pressure switch:
To prevent the compressor from exceeding its range of operation, there is an
integral high-pressure switch, which interrupts when the pressure is 20 bar in the
cooling unit. Activate the red reset button once the cause of the error has been
identified. When the high-pressure switch interrupts, the red LED will flash until
the reset button manually or the pressure has fallen to 15 bar or the cause of
error has been identified. When the high-pressure switch interrupts, the red light
will flash until the reset button on the pressure switch is activated. In order to
prevent a repetition of a pressure switch error, the water may be set 2-3°C lower.
Safety breaker for electrical heating element
If an error occurs at the heater, the safety breaker trips and stops the heater in
order to prevent the tank from being overheated.
When working on the heat pump, always make sure the power
supply is disconnected. Any work on this unit may only be
carried out by trained personnel!
2.4
Warnings
High-pressure switch:
When the pressure switch trips, the red light on the display will light until the pressure switch is reset.
60
3.
Maintenance
The following instructions must be followed in order to ensure optimum operation
of the heat pump.
The power supply to the system must always be switched off before
opening the heat pumps cover.
When the unit has been installed for the first time make sure the water connections are checked after a few days to make sure there are no leaks. Also check
that the condensate drain pipe is not blocked.
Environmental considerations
When the unit is being serviced or its operation is cancelled, please make sure to
follow the guidelines for recovery and disposal of all materials
according to local procedures and laws.
3.1
Cooling system and fan
Fan:
Maintaining the fans is mainly periodically cleaning of the evaporator.
Disconnect the flexible hoses from the top of the unit and unscrew the top plate.
Clean the fan with a suitable brush. Do not remove the balancing blocks from the
impeller, as this will cause imbalance and with it more noise and fan wear.
Risk of injury from sharp-edged fins! Do not damage this fins!
Condensate drain:
When changing the filters in the autumn season, check the condensate drain and
tray for blockage by dirt. Fill water in the condensate tray and check that the water runs out unhindered. Should this not be the case the drain must be cleaned.
At the same time make sure that the plates of the evaporators are clean.
3.2
Water circuit and tank
Safety valve:
The installer has fitted a safety valve on the cold water supply pipe for the hot
water tank. This valve is a protection of the tank against excess pressure when
the domestic water expands during heating. The non-return valve, which is fitted
before the safety valve on the cold water pipe, prevents the water from flowing back into the cold water pipe. This means that the pressure in the tank will
increase to the maximum pressure permitted by the safety valve, at which point it
will open and allow the surplus water to escape. If the safety valve did not open,
the tank would burst.
To make sure that the safety valve is working properly, it should be inspected
several times a year. To do this, press the spring-loaded arm on the safety valve
and see if water comes out of the valve. Damage caused by a blocked safety
valve is not covered by the Genvex warranty.
61
Anode:
In order to prevent corrosion of the enamelled hot water tank, the tank is fitted
with a magnesium anode with a ¾“ screw plug. This anode has a life expectancy
of 2-5 years. It is nevertheless important to check that the anode is intact at all
times. This should be done by inspecting the anode every 2 years and replacing
it if it is corroded and measures only 6-10 mm in diameter. To inspect the anode,
turn off the power supply to the system and remove the front cover. The hot water
tank has to be drained before the anode can be unscrewed. To do this, turn off the
cold water supply, attach a hose to the drain valve to ensure the water runs to the
nearest drain. When draining the water from the tank, turn on a hot water tap to
prevent negative pressure in the tank. When the tank is empty, the anode can be
unscrewed and inspected. When the anode has been fitted again, close the drain
cock and turn the valve water supply back on to fill the tank with water. When the
tank is full and the cover back on, the power supply can be switched on again.
3.3
Demounting / Putting the unit out of service
The following actions must be taken:
Disconnect the power supply from the unit and disconnect other connections.
Shut off the fresh water supply valve and connect a drain hose to the drain
valve in order to drain the water. While draining, a hot tap water valve should
be opened to avoid under pressure in the tank. The air duct connections are
uninstalled and remaining air channels must be closed to avoid condense water
entrance to the building.
62
4.
Fault finding
The heat pump is equipped with the following safety devices:
4.1
High-pressure switch
To prevent the compressor exceeding its range of application, there is an integral
high-pressure switch, which interrupts when the pressure becomes too high. In
case of interruptions (too high-pressure), the red light in the control panel will
flash and the high-pressure switch will stop the heat pump. The red light lights.
Restart the equipment by manually resetting the high-pressure switch.
For manually resetting the high-pressure switch, the front door can be removed
by releasing the screws.
For RESET, remove the plastic stopper at the top and press the red button.
4.2
Safety breaker for heating element
The safety breaker protects the equipment against overheating during heating
with the electrical heating element. The safety breaker is mounted on the heater.
If the adjusted value (90°) is exceeded, the heating coil will disconnect. It can
be reconnected when the temperature is below 90°. To do this, the power to the
equipment must be off. The reset button can now be pressed.
Please notice: Be careful not to damage or tear the cables to the control.
4.3
Heat pump will not run
Please test if:
•
the power is connected;
•
the power is turned on at the wall plug;
•
the water temperature is at the setpoint;
•
the temperature of the domestic water is less than 55°C;
•
the cable between controller and display is connected.
If this does not help locating the error, please contact your local installer or
service contractor.
63
5.
Garantie (certificat)
To register your warranty, you should complete and return the enclosed
warranty card after which a warranty certificate will be sent to you. This
certificate gives the owner of a appliance supplied by A.O. Smith Water
Products Company B.V. of Veldhoven, The Netherlands (hereinafter
“A.O. Smith”) the right to the warranty set out below, defining the
commitments of A.O. Smith to the owner.
General warranty
If within one year of the original installation date of a water heater supplied by
A.O. Smith, following verification, and at the sole discretion of
A.O. Smith, a section or part (with exclusion of the tank) proves to be
defective or fails to function correctly due to manufacturing and/or material defects, then A.O. Smith shall repair or replace this section or part.
Tank warranty
If within 3 years of the original installation date of a water heater supplied by A.O.
Smith, following inspection, and at the sole discretion of A.O. Smith, the glasslined steel tank proves to be leaking due to rust or corrosion
occurring on the water side, then A.O. Smith shall offer to replace the
defective water heater with an entirely new water heater of equivalent size and
quality. The warranty period given on the replacement water heater shall be equal
to the remaining warranty period of the original water heater that was supplied.
Notwithstanding that stated earlier in this article, in the event that unfiltered or
softened water is used, or allowed to stand in the water heater, the warranty shall
be reduced to one year from the original
installation date.
Conditions for Installation
and use
The warranty set out in article 1 and 2 will apply solely under the following
conditions:
a.
The water heater is installed under strict adherence to A.O. Smith
installation instructions for the specific model, and the relevant
government and local authority installation and building codes, rules
and regulations in force at the time of installation.
b.
The water heater remains installed at the original site of installation.
c.
The appliance is exclusively used with drinking water, which at all
times can freely circulate (a separately installed heat exchanger is
mandatory for heating salt water or corrosive water).
d.
The tank is safeguarded against harmful scaling and lime buildup by means of periodic maintenance.
e.
The water temperatures in the heater do not exceed the maximum
setting of the thermostats, which form a part of the water heater.
f.
The water pressure and/or heat load do not exceed the maximum
values stated on the water heater rating plate.
g.
The water heater is installed in a non-corrosive atmosphere or
environment.
h.
The water heater is connected to a protected cold supply
arrangement, which is: approved by the relevant authority; with
sufficient capacity for this purpose; supplying a pressure no greater
than the working pressure stated on the water heater; and where
applicable by a likewise approved temperature and pressure relief
valve, fitted in accordance with installation instructions of A.O. Smith
applying to the specific model of water heater, and further in
compliance with the government and local authority installation and
building codes, rules and regulations.
i.
The appliance is at all times fitted with cathodic protection. If
sacrificial anodes are used for this, these must be replaced and
renewed when, and as soon as, they are 60% or more consumed.
When electric anodes are used, it is important to ensure that they
continue to work properly.
64
Exclusions
The warranty set out in articles 1 and 2 will not apply in the event of:
a.
damage to the water heater caused by an external factor;
b.
misuse, neglect (including frost damage), modification, incorrect
and/or unauthorised use of the water heater and any attempt to
repair leaks;
c.
contaminants or other substances having been allowed to enter the tank;
d.
the conductivity of the water being less than 125 µS/cm and/or the
hardness (alkaline-earth ions) of the water being less than 1.00
mmol/litre;
e.
unfiltered, recirculated water flowing through or being stored in the water heater;
f.
any attempts at repair to a defective water heater other than by an approved service engineer.
Obligations of A.O. Smith
The obligations of A.O. Smith pursuant to the specified warranty do not
extend beyond free delivery from the Veldhoven warehouse of the
replacement sections, parts or water heater respectively. Shipping, labour, installation and any other costs associated with the replacement will not be accepted
by A.O. Smith.
Claims
A claim on grounds of the specified warranty must be submitted to the dealer
from whom the water heater was purchased, or to another authorised dealer for
A.O. Smith Water Products Company products. Inspection of the water heater as
referred to in articles 1 and 2 shall take place in one of the laboratories of A.O.
Smith Water Products Company.
Scope of the warranty
A.O. Smith grants no other warranty or guarantee over its water heaters nor the
(sections or parts of) water heaters supplied for replacement, other than the warranty expressly set out in this Certificate.
Under the terms of the supplied warranty, A.O. Smith is not liable for damage to
persons or property caused by (sections or parts, or the glass-lined steel tank of)
a (replacement) water heater that it has supplied.
65
Veuillez lire attentivement ce
manuel
Attention
Lisez attentivement ce manuel d’instructions avant de mettre l’appareil en
service. Ce manuel d’instructions doit être lu scrupuleusement et les
instructions de ce manuel d’instructions doivent être suivies sous peine
d’accidents et de dégâts matériels et/ou de blessures corporelles.
Droits d’auteur © 2008 A.O. Smith Water Products Company
Tous droits réservés.
Aucune partie de ce document ne peut être copiée, dupliquée et/ou
diffusée par impression, photocopie ou tout autre moyen de reproduction,
sans l’accord écrit préalable de A.O. Smith Water Products Company.
A.O. Smith Water Products Company se réserve le droit de modifier les
spécifications de ce manuel d’instructions.
Marques de commerce
Toutes les marques mentionnées dans ce manuel d’instructions sont des
marques déposées par les fournisseurs concernés.
Responsabilité
A.O. Smith Water Products Company n’est pas responsable des
réclamations de tiers liées à une utilisation inadéquate autre que celle
mentionnée dans ce manuel d’instructions et conformément aux
Conditions générales déposées auprès de la Chambre de commerce.
Voir les Conditions générales pour plus de détails. Celles–ci peuvent être
obtenues gratuitement sur simple demande.
Bien que nous ayons apporté le plus grand soin à la réalisation de
descriptions correctes et, le cas échéant, complètes des composants
importants, il se peut que le manuel d’instructions comporte des erreurs et
des imprécisions.
Si vous découvrez des erreurs ou des imprécisions dans ce manuel
d’instructions, n’hésitez pas à nous en faire part. Votre aide contribuera à
améliorer la documentation.
Pour plus d’informations
Si vous avez des remarques ou des questions concernant des sujets
spécifiques qui ont trait à l’appareil, n’hésitez pas à prendre contact avec :
A.O. Smith Water Products Company
Case postale 70
5500 AB Veldhoven
Pays-Bas
Téléphone (gratuit) 008008 - AOSMITH
008008 - 267 64 84
Général: +31 40 294 25 00
Fax: +31 40 294 25 39
E-mail : info@aosmith.nl
Site web : www.aosmithinternational.com
En cas de problèmes de raccordement aux installations de gaz,
d’électricité et d’eau, adressez-vous au fournisseur/à l’installateur de votre
installation
67
Table des matières
B
A
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
À propos de ce produit
Livraison
Description du produit
Données techniques
Circuit de réfrigérant – description
Système de refroidissement - description
Circuit électrique – description
Circuit d’eau – description
Circuit de réfrigérant – schéma
Circuit d’eau – description
Conditions pour le circuit d’eau
Dimensions
Circuit d’eau – diagramme hydraulique
Schéma électrique
69
69
69
69
70
70
70
70
71
72
72
72
73
74
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
Avant installation / Mise en service
Instructions de sécurité importantes
Système de refroidissement – instructions de
sécurité
Circuit électrique – instructions de sécurité
Circuit d’eau – instructions de sécurité
Livraison
Stockage
Transport
Transport avec chariot à fourches
Déchargement de la pompe à chaleur
Transport avec chariot
Placement / disposition
Connexion de la tuyauterie d’eau
75
75
75
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Installation
Connexion d’eau
Placement des connexions de tuyauterie
Connexion de la purge de condensation
Échappement et entrée d’air
Contrôle
80
80
80
80
81
81
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Mise en service / utilisation
Conditions pour le circuit d’eau chaude
Début d’utilisation du circuit d’eau
Mise en service du circuit d’eau
Électricité – connexion
Circuit de refroidissement
Conseils d’économies d’énergie
Conseils d’utilisation du ventilateur
Contrôle
82
82
82
82
82
82
83
83
83
68
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Guide d’utilisation
Usage
Modification des données d’utilisation
Menu de fonctionnement
Réglages d’usine par défaut
Programme de dégivrage
84
84
85
86
89
89
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Fonctionnement
Description
Capacité additionnelle
Sécurité d’utilisation
Avertissements
90
90
91
91
91
3.
3.1
3.2
3.3
Maintenance
92
Système de refroidissement et ventila- 92
teur
Circuit d’eau et réservoir
92
Démontage / Mise hors service de l’unité 93
4.
4.1
4.2
4.3
Dépannage
Pressostat haute pression
Disjoncteur de sécurité pour élément chauffant
Pompe à chaleur hors service
94
94
94
5.
Garantie
95
94
A
1.
À propos de ce
produit
Toutes les directives européennes pertinentes ont été respectées lors de la conception et de la fabrication de la pompe à chaleur. (Voir également Déclaration de
conformité UE.)
Seul un personnel compétent est autorisé à travailler sur cette unité. Prenez
toutes les mesures nécessaires pour éviter les accidents.
1.1
Livraison
•
•
•
Pompe à chaleur avec commandes intégrées
Manuel d’installation avec données techniques
Instructions d’utilisation
1.2
Description du produit
La AHD 290 est une pompe à chaleur à eau domestique dotée d’un
condensateur à l’extérieur du réservoir. Les instructions d’utilisation
spécifient la zone d’application et les principes de fonctionnement de la
pompe à chaleur.
1.3
Données techniques
Données de performances
Performances spécifiées pour le chauffage d’eau domestique entre 15°C et
45°C
Sortie thermique
(avec air 15°C / eau 15°C – 45°C)
kW
1,52
Alimentation électrique
(avec air 15°C / eau 15°C – 45°C)
kW
0,43
COP
(avec air 15°C / eau 15°C – 45°C)
3,54
Consommation électrique cartouche électrique /
élément de chauffage
kW
1,5
Température d’air max.
°C
35
Température d’eau max.
°C
55
Température d’eau max.
°C
(avec utilisation de pompe à chaleur et cartouche
électrique)
65
Plage de fonctionnement /limites
Niveau sonore
1 mètre devant l’unité
dB(A)
52
Réservoir d’eau domestique
Matériau
Volume net
Acier spécialement émaillé
l
285
Volume de débit d’air
Volume de débit d’air
m³/h
250
69
1.4
Circuit de réfrigérant – description
Le système de refroidissement sert à traiter la chaleur de l’air admis. De cette façon, la chaleur extraite est transférée à l’eau. Ce processus est possible uniquement avec l’addition externe d’énergie, qui se déroule dans le compresseur.
Dans le vaporisateur, la chaleur de l’air est absorbée et le réfrigérant sous forme
gazeuse est alimenté dans le compresseur. Dans le compresseur, la pression et
le niveau énergétique du réfrigérant s’élèvent afin de transférer la chaleur à l’eau
à travers le tuyau du condensateur, enroulé autour du réservoir. La pression du
liquide de refroidissement condensé est réduite grâce à une vanne d’expansion.
Le cycle de refroidissement peut donc se répéter dans le vaporisateur.
1.4.1
Système de refroidissement - description
Avant toute activité de réparation et d’entretien, un technicien qualifié doit
s’assurer que toutes les pièces comportant du réfrigérant sont suffisamment
vidées pour pouvoir effectuer des travaux sans risque pour les personnes et les
équipements proches.
Procédez avec une prudence extrême pour réparer et entretenir une pompe à
chaleur dont le système de réfrigérant doit être ouvert. Si l’usage d’une flamme
ouverte s’impose (soudure par ex.), faites spécialement attention pour éviter tout
incendie.
1.4.2
Circuit électrique – description
En cas de travaux sur la pompe à chaleur, l’alimentation principale doit être déconnectée. (Débranchez la prise.)
Si l’unité est connectée au secteur, l’ensemble des réglementations locales
et nationales doit être respecté, de même que les conditions du fournisseur
d’électricité.
1.4.3
Circuit d’eau – description
Utilisez uniquement de l’eau potable. Durant l’installation, le choix des matériaux
doit être pris en compte. Il convient de s’assurer qu’ils sont compatibles dans
tout le circuit. Des équipements de sécurité doivent être prévus afin d’éviter toute
surpression dans le système.
Toute la tuyauterie doit respecter la réglementation en matière de sécurité de
l’eau.
70
1.4.4
Circuit de réfrigérant – schéma
T5, T6, T7, T8 - Capteurs
Présentation des composants
Nº :
Description
1
Compresseur
2
Condensateur
3
Vaporisateur
4
Ventilateur centrifuge
5
Vanne d’expansion
6
Filtre de séchage
7
Pressostat
8
Vanne magnétique
9
Vanne unidirectionnelle
71
1.5
Circuit d’eau – description
Le circuit d’eau doit être construit conformément aux normes et impératifs applicables. Voir les spécifications des sections 3.1 et 3.2.
1.5.1
Conditions pour le circuit d’eau
Selon les matériaux employés dans le circuit d’eau du lieu, une combinaison matérielle incorrecte peut être une source de dégâts liés à la corrosion galvanique.
Une attention spéciale est donc nécessaire en cas d’utilisation de composants
galvanisés ou contenant du cuivre.
1.5.2
Hx 2
Dimensions
Hx1
7 2
Hy1
Hy 2
G1
G2
D
J
2
7
Dimensions (toutes les mesures en mm, sauf indication contraire)
14
A/H
11
Discription
AHD 290
A
Hauteur totale
1815
B
Hauteur dessus l’appareil
1790
D
Diamètre de l’appareil
660
G1
Diamètre de raccord d’arrivée d’air
160
G2
Diamètre évacuation en air
160
H
Hauteur évacuation des gazmètre de l’appareil
1815
Hx1
x-position conduit de raccord d’arrivée d’air
190
Hx2
x-position conduit d’évacuation des air
480
Hy1
y-position conduit de raccord d’arrivée d’air
200
Hy2
y-position conduit d’évacuation des air
470
J
Hauteur raccord d’arrivée d’air
60
M
Hauteur raccord d’arrivée d’eau froide
110
N
Hauteur de la sortie d’eau chaude
1410
P
Hauteur du regard de nettoyage
45
V
Hauteur branchement de la recirculation
820
W
Hauteur évacuation de la condensation
1345
Z
Hauteur de branchement élément électrique
925
1
Hauteur raccord d’arrivée d’eau froide (externe)
R 1”
2
Raccord de sortie d’eau chaude (externe)
R 1”
6
Regard de nettoyage/inspection
Ø 110
7
Raccordement évacuation de la condensation (interne)
Ø 12
11
Raccordement élément électrique (interne)
G 1 1/2”
14
Raccord recirculation (interne)
R 1”
72
N
6
W
V
P
1
M
Z
B
1.5.4
Circuit d’eau – diagramme hydraulique
A.
Légende
B.
Les numéros non mentionnés ne sont
C.
pas applicables.
1.
vanne de réduction de pression (obligatoire si la pression de
canalisation d’eau est su
périeure à 8bar)
2.
groupe de sécurité (obligatoire)
4.
vanne d’arrêt (recommandée)
5.
clapet anti-retour (obligatoire)
6.
circulateur (option)
9.
robinet de vidange
11.
vanne d’arrêt pour entretien (recommandée)
12.
jauge de température
(recommandée)
13.
évacuation de la condensation (obligatoire)
14.
points de vidange
alimentation en eau froide
évacuation d’eau chaude
conduite de circulation
73
A
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
L
J
H
K
Schéma électrique
G
1.6
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
1
2
3
2
4
1
5
1
6
2
7
1
8
90°C 2-pol
L1
2
9
10
1
N
2
11
3
12
C1 2µF
D
C
R
S
M
E
L
N
C
1
1
74
B
M
2
L
3
K
1
J
1
H
Commande
Ventilateur
Compresseur
Élément Électrique
Valve magnétique
Ecran
Capteur de
température (T5)
Capteur de
température (T6)
Capteur de
température (T7)
Capteur de
température (T8)
Commutateur à
haute pression
Interrupteur 0/I de
la commande
230VAC 50Hz
A
B
C
D
E
F
G
1
2
13
T1.6AH
90° bipolaire
Mise à la terre obligatoire
T5
T6
T7
T8
-
ES852
ICD
Capteur avant serpentin
Capteur sur serpentin
Capteur au sommet du réservoir
Capteur au fond du réservoir
F
25
PC-COM
2.
Avant installation / mise en service
Livraison
Pompe à chaleur incluant contrôleur
Manuel d’installation avec données techniques
Manuel d’installation de contrôleur
2.1
Instructions de sécurité importantes
Toutes les directives européennes pertinentes ont été respectées lors de la conception et de la mise en service de la pompe à chaleur.
Seul un personnel qualifié peut travailler sur la pompe à chaleur ! Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter les accidents
pendant le travail !
2.1.1
Système de refroidissement – instructions de sécurité
Un réparateur qualifié doit s’assurer de la purge responsable, suffisante et sans
danger des pièces contenant du réfrigérant et devant faire l’objet de travaux
avant le début des tâches de réparation et d’entretien.
Procédez avec une prudence extrême pour réparer et entretenir une pompe à
chaleur dont le système de réfrigérant doit être ouvert, particulièrement en cas
de travaux à proximité d’une flamme nue (soudure par ex.) afin d’éviter un départ
d’incendie.
2.1.2
Circuit électrique – instructions de sécurité
En cas de travaux sur la pompe à chaleur, l’alimentation principale
doit être déconnectée – Débranchez la prise !
Si la pompe à chaleur est connectée au secteur, l’ensemble des réglementations
et normes locales et nationales doit être respecté. Les impératifs possibles du
fournisseur d’électricité doivent également être respectés.
2.1.3
Circuit d’eau – instructions de sécurité
Utilisez uniquement de l’eau potable. Durant l’installation, le choix des matériaux
doit être pris en compte. Il convient de s’assurer qu’ils sont compatibles dans tout
le circuit.
Une attention spéciale est nécessaire en cas d’utilisation de
composants galvanisés et contenant de l’aluminium !
Des équipements de sécurité doivent être prévus afin d’éviter toute surpression
dans le système.
Toute la tuyauterie doit respecter la réglementation en matière de sécurité de
l’eau.
2.2
Livraison
La pompe à chaleur est livrée sans eau, sans tube d’eau condensée et sans
l’équipement de sécurité du circuit d’eau.
2.3
Stockage
La pompe à chaleur doit être stockée à la verticale, sans eau et dans son emballage.
75
2.4
Transport
Pour la transporter, toujours avec soin, sur de courtes distances, la pompe à
chaleur peut être inclinée à un maximum de 45°C. Si cette limite est dépassée,
la pompe à chaleur doit rester en position verticale normale pendant au moins 1
heure avant de pouvoir être mise en marche.
Transport et stockage peuvent se dérouler à des températures entre -10 et +50
°C.
Le boîtier /haut des pompes à chaleur n’est pas adapté à leur levage et ne doit
donc pas être employé pour leur transport.
2.4.1
Transport avec chariot à fourches
Pour son transport avec un chariot à fourches, la pompe à chaleur doit reposer
sur son châssis de transport. Levez toujours lentement. Du fait de la
position élevée du centre de gravité, la pompe à chaleur doit être arrimée afin de
l’empêcher de basculer pendant le transport.
2.4.2
Déchargement de la pompe à chaleur
Pour éviter tout dégât, la pompe à chaleur doit être déchargée sur une surface
plane.
2.4.3
Transport avec chariot
La pompe à chaleur peut être transportée uniquement sur son châssis de
transport.
La pompe à chaleur doit être arrimée afin de ne pas glisser sur le chariot.
Les connexions d’eau, etc. ne peuvent pas être utilisées à des fins de transport.
Assurez-vous que le chariot n’endommage pas l’armoire et les connexions.
2.5
Placement / disposition
La pompe à chaleur peut être installée uniquement dans une salle protégée
contre le gel.
La salle d’installation doit respecter les critères suivants :
•
Température de la salle entre 0 et +35°C ;
•
Possibilité de purge pour l’eau de condensation ;
•
Concentration normale de poussière dans l’air ;
•
Base solide (environ 500 kg/m²) ;
•
Pour un fonctionnement régulier et afin de faciliter l’accès pour
l’entretien, préservez un dégagement de 0,5 m autour de l’unité.
Séquence d’installation :
1.
Retirez l’emballage de la palette.
2.
Retirez les fixations de transport de la palette.
3.
Retirez la pompe à chaleur de la palette et placez-la à l’endroit voulu.
Réglez la verticalité de la pompe en ajustant ses pattes.
2.6
Connexion de la tuyauterie d’eau
Durant l’installation, tenez compte de la pression réelle et des pertes de pression
pour calibrer la tuyauterie afin d’assurer une pression et un débit d’eau suffisants.
Les travaux de plomberie doivent respecter la législation.
La tuyauterie peut être composée de matériaux rigides ou flexibles. Tenez
compte des effets possibles de la corrosion pour éviter tout dégât.
Comme tous les conteneurs pressurisés, la pompe à chaleur doit également être
équipée d’une vanne de sécurité et d’un clapet anti-retour du côté alimentation.
76
L’entrée d’eau froide et la sortie d’eau chaude se trouvent sous le réservoir (connecteurs à filetage 3/4”). La pression de service maximum est de 10 bars et la
température de travail maximum de 65°C. Si nécessaire, le tuyau d’alimentation
doit recevoir un détendeur et parfois un filtre. Empêchez les salissures de
s’infiltrer dans les tuyaux pendant leur installation sur site. (Vous pouvez les
rincer à l’eau propre avant d’installer la pompe à chaleur) !
Lors de la connexion des tuyaux, assurez-vous de ne pas les tordre. Utilisez des
outils pour empêcher toute torsion des tuyaux !
Si aucune recirculation n’est nécessaire, assurez-vous de boucher le connecteur
de recirculation !
Connexion d’eau
Les connexions suivantes se trouvent sous la pompe à chaleur :
Flexible de purge d’eau condensée
Entrée d’eau froide/ Recirculation / Sortie d’eau chaude
Ne percez aucun orifice. Vous pourriez endommager le
condensateur enroulé.
1.
Vis à retirer (tête hexagonale).
2.
Vis à retirer.
3.
Retrait des vis.
77
78
4.
a:
b:
Dépose du produit :
Faites glisser avec soin le produit d’un côté.
Inclinez du même côté avec deux cales en bois en dessous.
5.
c:
Procédez à la dépose :
Retirez la partie inférieure de la palette tout en maintenant le produit incliné, avec toujours les deux cales en bois en dessous.
6.
Produit au sol avec 2 cales de bois.
7.
Retrait de la première cale de bois (possible si le produit est
légèrement incliné d’un côté).
8.
Retrait de la deuxième cale de bois (possible si le produit est légèrement incliné d’un autre côté).
9.
Palette retirée.
79
3.
Installation
3.1
Connexion d’eau
Durant l’installation, tenez compte de la pression réelle et des pertes de pression
pour calibrer les tuyaux afin d’assurer une pression et un débit d’eau suffisants
au point de soutirage.
La pression de service maximum est de 10 bars et la température de travail
maximum de 65°C. Si nécessaire, le tuyau d’alimentation doit recevoir un détendeur et parfois un filtre.
Comme pour tous les conteneurs pressurisés, les connexions de la pompe à
chaleur doivent également être équipées d’une vanne de sécurité agréée du côté
service et d’un clapet antiretour agréé du côté alimentation.
Toute la tuyauterie doit respecter la réglementation en matière de sécurité de
l’eau.
3.2
Placement des connexions de tuyauterie
La sortie d’eau chaude est montée sur le raccordement supérieur. (¾” RG)
Si l’unité est utilisée avec la circulation de l’alimentation en eau chaude, le raccordement du milieu sert de chemin de retour. (¾” RG)
L’entrée d’eau froide est montée sur le raccordement
inférieur. (¾” RG)
Nous recommandons l’emploi d’un flexible ¾”
pour raccorder la connexion d’eau, afin d’éviter le bruit lié aux vibrations.
Aucun orifice pour les fixations ou autre ne doit être percé dans le produit ! Il pourrait endommager la fonctionnalité du produit et précipiter sa mise au rebut !
3.3
Connexion de la purge de condensation
Pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur, l’eau peut
se condenser. Elle circule vers le raccordement de purge (1).
La quantité d’eau de condensation dépend de l’humidité de
l’air passant par l’entrée de la pompe à chaleur.
Le raccordement de condensation doit recevoir un
flexible avec un purgeur étanche et dirigé vers une purge. Le
purgeur doit contenir une colonne d’eau d’au moins 60 mm.
Il est aussi possible d’utiliser d’autres types de purgeurs étanches, comme un
tuyau avec un coude.
80
Si vous oubliez de monter le purgeur, l’eau peut se détériorer ou la
pompe à chaleur être endommagée ! Si le purgeur est mal monté, la
garantie est annulée !
3.4
Échappement et entrée d’air
Assurez-vous de préserver un dégagement suffisant autour de la pompe à
chaleur.
Air alimenté
L’air alimenté ne saurait être pollué par des composants agressifs (ammoniac,
soufre, chlore, etc.). Les pièces du système pourraient être endommagées.
Connecteurs d’air
Les conduits d’entrée et de sortie doivent être des tuyaux lisses pour minimiser
les pertes de pression. Tenez compte de la pression de service du ventilateur
et de la résistance des conduits pendant l’installation. (Voir les données techniques.)
Nous vous conseillons d’installer des conduits d’air placés près de la pompe à
chaleur, de niveau ou légèrement inclinés vers la sortie d’air extrait, afin d’éviter
les fuites d’eau condensée, et faciles à couper. Vous évitez ainsi les fuites d’eau
condensée des conduits. Lorsque les conduits d’air sont placés à l’extérieur
du bâtiment, la vanne de contre-pression (avec une faible résistance) doit être
positionnée afin de s’assurer qu’aucun air froid n’entre dans la salle en hiver et
lorsque la pompe à chaleur est en veille.
La pompe à chaleur peut être utilisée uniquement si le réservoir est plein !
L’alimentation électrique de l’unité doit toujours être déconnectée avant d’ouvrir
la porte frontale. Si l’alimentation électrique de l’unité est déconnectée, attendez
que le ventilateur s’arrête avant d’ouvrir les portes frontales !
Avant de démarrer l’unité, veuillez vous assurer que les câbles et prises électriques sont correctement connectés et que ceux entre l’affichage dans la porte et
la carte de circuit sont connectés !
Nous vous conseillons d’isoler tous les conduits pour réduire les pertes thermiques et la contamination acoustique.
3.5
Contrôle
Après l’installation, nous recommandons d’effectuer les contrôle pour vous assurer que les connexions sont étanches et que la purge de l’eau
condensée n’est pas bouchée.
81
4.
Mise en service /
utilisation
La pompe à chaleur peut être démarrée uniquement si le réservoir est plein !
L’alimentation électrique de l’unité doit être déconnectée si le cache avant est
ouvert !
Si l’alimentation électrique de l’unité est déconnectée, attendez que le ventilateur
s’arrête complètement avant d’ouvrir le cache !
Avant de démarrer l’unité, assurez-vous que tous les connecteurs sont en place
et que le câble entre l’affichage et le contrôleur est correctement monté !
4.1
Conditions pour le circuit d’eau chaude
Les matériaux suivants peuvent être utilisés dans le système d’eau chaude :
-
Cuivre
-
Acier inox
-
Laiton
-
Plastiques
Selon les matériaux employés dans le circuit d’eau du lieu, une combinaison
matérielle incorrecte peut être une source de dégâts liés à la corrosion. Une
attention spéciale est donc nécessaire en cas d’utilisation de composants en
aluminium ou en acier galvanisés.
4.2
Début d’utilisation du circuit d’eau
-
-
-
Remplissez le réservoir avec la vanne de la conduite d’alimentation et
laissez s’échapper l’air par l’une des vannes d’eau chaude supérieures
afin de purger complètement l’eau du robinet.
Vérifiez l’étanchéité de l’intégralité du circuit d’eau.
Connectez la pompe à chaleur à l’alimentation électrique.
Après avoir commencé à utiliser le système, l’étanchéité de
l’intégralité du circuit d’eau doit être vérifiée.
4.3
Mise en service du circuit d’eau
Remplissez le réservoir via le raccordement et ventilez-le en laissant ouvert l’un
des robinets d’eau chaude supérieurs du site pour que l’air cesse de s’échapper
de l’eau. Le réservoir présente une contenance normale de 285 litres d’eau.
Vérifiez l’étanchéité de l’intégralité du circuit.
4.4
Électricité – connexion
Connectez la pompe à chaleur à l’alimentation électrique.
4.5
Circuit de refroidissement
Le circuit de refroidissement est fourni prêt à l’emploi et ne nécessite aucun
travail. Les commandes électroniques prennent automatiquement en charge
l’ensemble des fonctions opérationnelles du compresseur et du ventilateur.
Si nécessaire, réglez les commandes sur la température d’eau voulue.
Le réglage d’usine est de 50° C (voir les instructions d’utilisation pour en savoir
plus).
82
4.6
Conseils d’économies d’énergie
Ne réglez pas une température d’eau plus élevée que nécessaire.
Les températures d’eau plus basses optimisent l’utilisation de la pompe à chaleur.
L’emploi de la circulation accroît significativement la consommation d’énergie de
la pompe à chaleur.
4.7
Conseils d’utilisation du ventilateur
Si vous utilisez des canalisations, il vous faudra peut être faire tourner le ventilateur plus vite pour compenser les pertes de pression.
4.8
Contrôle
Une fois l’installation terminée, nous vous conseillons de vérifier toutes les connexions, etc., pour vous assurer de leur étanchéité et vérifier que l’eau condensée circule sans obstruction vers la purge.
83
B
1.
Guide d’utilisation
La AHD 290 est réglée en usine afin de faciliter son démarrage immédiat. Les réglages en usine sont basiques et doivent être ajustés aux conditions d’utilisation
et impératifs de la résidence individuelle afin d’optimiser les avantages offerts par
l’unité.
1.1
Usage
Menu utilisateur
La valeur d’un élément de menu est affichée en appuyant sur les touches/combinaisons de touches suivantes. La valeur peut être modifiée avec les flèches en
appuyant simultanément sur la touche/combinaison de touches. Le contrôleur
revient à l’indication standard en l’absence de pression sur un bouton pendant 15
secondes environ.
P1 : Pompe à chaleur marche/arrêt
Ce bouton permet d’alterner entre : attente et fonctionnement
automatique après le point de réglage P3. (étape 0, étape 1)
Étape 0 : la pompe à chaleur est arrêtée et seul le contrôleur est actif.
Étape 1 : La pompe à chaleur est en mode de fonctionnement et fonctionne après le point de réglage P3 du thermostat.
P2 : Fonctionnement de la cartouche électrique
La pompe à chaleur est équipée d’une cartouche électrique
additionnelle pour chauffer l’eau sanitaire. Ce bouton permet d’activer la
cartouche électrique, en cas de besoin. Si le point de réglage est sur 1,
la cartouche électrique s’active après le point de réglage P5 (thermostat
d’activation de la cartouche électrique). La cartouche électrique n’est pas
activée pour un point de réglage de 0.
Note ! Si la température ambiante est inférieure à 8°C ou supérieure à
35°C, la cartouche électrique s’active même si P2 = 0.
P3 : Thermostat d’activation de pompe à chaleur
La température de l’eau sanitaire requise chauffée par la pompe à
chaleur peut être réglée entre 0 et 55°C.
Réglage d’usine : 52°C
Température d’eau max. : 55°C
+
84
P4 : Arrêt du dégivrage
Pression simultanée sur les touches de niveau et de thermostat
d’utilisation
De série, la période de dégivrage est réglée pour se terminer lorsque
la température atteint 10°C. Si les conditions d’utilisation sortent de la
normale, cette température peut devoir être modifiée. La température est
réglable entre 0 et 25°C.
Réglage d’usine : 10°C
+
P5 : Thermostat d’activation de la cartouche électrique
La température de l’eau sanitaire est réglable entre 0 et 65°C. La cartouche électrique chauffe uniquement la moitié supérieure du réservoir, alors
que la pompe à chaleur continue de chauffer la moitié inférieure.
Réglage d’usine : 50°C
Indication d’affichage
Il est possible d’afficher plusieurs températures en appuyant sur les flèches pour qu’apparaisse la température requise. Après env. 5 secondes, la
température s’affiche. Elle reste affichée pendant env. 30 secondes puis
l’affichage revient à son état normal. Il est
possible d’afficher les températures suivantes :
T4 : Capteur additionnel (usage libre ou entrée d’utilisation forcée)
T5 : Surface de pré refroidissement
T6 : Surface de refroidissement
T7 : Haut du réservoir d’eau domestique
T8 : Bas du réservoir d’eau domestique
T9 : Capteur additionnel
1.2
Modification des données d’utilisation
Normalement, l’affichage présente la température de l’eau.
Appuyez simultanément sur les flèches haut et bas pendant env. 10
secondes pour accéder au menu de fonctionnement. Pour afficher les valeurs
choisies appuyez sur . L’affichage présente désormais le premier point E0 du
menu de fonctionnement. Le menu de fonctionnement se ferme et vous revenez
au menu principal en l’absence de pression sur un bouton pendant 15 secondes.
Si vous voulez faire défiler le menu de fonctionnement, il vous suffit d’appuyer
sur la flèche haut ou bas. La valeur d’un point est affichée en
appuyant sur (touche de température). La valeur peut être modifiée en
appuyant simultanément sur la flèche haut ou bas et sur (touche de
température). Le contrôleur revient à l’indication standard en l’absence de pression sur un bouton pendant 15 secondes environ.
85
1.3
Menu de fonctionnement
E0 : Réglage d’usine
Si le système ne fonctionne pas comme prévu, même si les points de
réglage ont été ajustés, et que la cause est impossible à localiser, nous vous
recommandons de noter les réglages dans le programme. Ensuite, ajustez les
points de réglage sur 1 puis attendez que le contrôleur revienne aux réglages
standard. Maintenant tous les points de réglage sont
revenus aux valeurs par défaut. Il est désormais possible de recommencer et
d’ajuster les points de réglage.
Réglage d’usine : 0
E2 : T9 Température réglée
Ce capteur peut contrôler le relais R9, activé lorsque le point de réglage
E2 est atteint. Le relais R9 peut servir à commander le clapet trois voies de
l’échappement d’air. Ce clapet trois voies peut alimenter la zone de séjour avec
de l’air frais si la température de la pièce a atteint le point de réglage E2. Cette
fonction nécessite un capteur séparé, non fourni normalement. Le capteur doit
être connecté au panneau de commande. Pour accéder au panneau de commande, vous devez démonter le haut de la machine.
E2 est réglable entre 10 et 30°C
Réglage d’usine : 21°C
E8 : Fonction de désinfection marche/arrêt
En réglant sur 1, la cartouche électrique fournit une eau chaude à 65°C, une
fois par semaine, pour désinfecter le réservoir (fonction de protection contre la
légionellose).
Réglage d’usine : 0
E9 : Fonctionnement en environnement froid marche/arrêt
Pour un réglage de 0, la pompe à chaleur tourne tant que la chaleur est nécessaire (= fonctionnement avec air d’échappement).
Si vous utilisez la pompe à chaleur avec une admission d’air provenant de la
cave, par exemple, une option permet d’arrêter le compresseur si la pièce devient trop froide. En lieu et place, c’est le chauffage électrique qui chauffe l’eau. La
fonction est activée pour une valeur de réglage de 1 (= fonctionnement avec air
de circulation).
Il est aussi possible de laisser le chauffage électrique contribuer automatiquement au chauffage de l’eau si la température de l’air admis est inférieure à celle
définie en E10. La fonction est activée pour une valeur de réglage de 2 (= fonctionnement avec air frais). Pour une valeur de 0, la fonction est désactivée.
Réglage d’usine : 0
E10 : Fonctionnement en environnement froid
Si vous activez la fonction de menu E9, vous pouvez régler la température d’arrêt
du compresseur ou d’assistance du chauffage. La température est réglable entre
–10 et +10°C.
Réglage d’usine : -5
E15 : Hygrostat / arrêt unité
Pour une valeur de 0, la vitesse des ventilateurs passe sur 3 lorsque l’humidité
relative dépasse la valeur de réglage de l’hygrostat. Pour une valeur de 1, l’unité
s’arrête en cas de court-circuit des clips 25 et 26.
Réglage d’usine : 0
86
E16 : Débit d’air min.
Cette valeur affiche la vitesse minimum permise du ventilateur pendant le fonctionnement. Notez que le système de refroidissement peut être en surcharge, engendrant un déclenchement du pressostat haute pression, si la valeur réglée est
trop élevée. La valeur ne doit pas être plus élevée que nécessaire, afin d’assurer
un débit d’air minimal dans la surface de refroidissement. Réglez cette valeur
entre 0 et 100%.
Réglage d’usine : 0
E17 : Débit d’air étendu activé
Avec la 3ème vitesse, une option permet de faire rétrograder automatiquement
l’unité en 2ème vitesse après un certain nombre d’heures, avec un réglage sur
1. Pour un point de réglage de 0, l’unité fonctionne en 3ème vitesse tant qu’une
vitesse inférieure n’a pas été sélectionnée manuellement.
Réglage d’usine : 0
E18 : Heure
Si la rétrogradation automatique de la 3ème vitesse est activée, vous pouvez
régler ici le nombre d’heures après lesquelles l’unité doit fonctionner avec de l’air
forcé. Le point de réglage est ajustable entre 1 et 10 heures.
Réglage d’usine : 3
E19 : Fonction additionnelle
Pour un point de réglage de 1, la fonction additionnelle est activée dès que T9
atteint le point de réglage (voir E2). Pour une point de réglage de 0, la fonction
est désactivée.
E21 : Réglage TX
Pour éviter des pressions d’utilisation élevées dans le système de refroidissement, sa sortie doit être réduite pendant le reste de la période de chauffage. Ce
paramètre indique la température de l’eau à laquelle la réduction doit commencer. Il est réglable entre 0 et 55°C.
Réglage d’usine : 45
E23 : Tmop
Cette valeur indique la température maximum d’évaporation permise. Elle
empêche toute surcharge du système du compresseur pour des températures
ambiantes élevées.
Réglez cette valeur entre 0 et 20°C.
Réglage d’usine : 15
E25 : Vent niveau 2
Si une période d’extraction prolongée est nécessaire pour le site, il est possible
de passer au niveau 2. Le ventilateur fonctionne alors à un niveau différent de
celui sélectionné. Cette option sert à régler la vitesse de fonctionnement du ventilateur lorsque le niveau 2 est sélectionné. Notez que ce réglage définit également la vitesse maximum du ventilateur fonctionnant au niveau 1. La vitesse est
réglable entre 0 et 100%.
Réglage d’usine : 100
E26 : Vent niveau 3
Si une période d’extraction d’une durée spécifique est nécessaire pour le site, il
est possible de passer au niveau 3. Le ventilateur fonctionne pendant la période définie. Ensuite, le système revient au niveau 2. Cette option de menu sert
à régler la vitesse de fonctionnement des ventilateurs lorsque la période réglée
est sélectionné. Notez que ce réglage définit également la vitesse maximum du
ventilateur fonctionnant au niveau 1. La vitesse est réglable entre 0 et 100%.
Réglage d’usine : 100%
87
E27 :
Fonction disponible. Doit toujours être réglée sur 1.
E45 : Réglage dTair
Il est ici possible de choisir le refroidissement minimum de l’air pendant le chauffage de l’eau. Le contrôleur ajuste la vitesse du ventilateur pour assurer que l’air
est refroidi exactement à la température choisie. Si le contrôleur doit refroidir l’air
pour des motifs techniques, la valeur est commandée par la fonction automatique. Si une vitesse de ventilateur supérieure est nécessaire, la valeur peut être
réduite. N’oubliez pas toutefois que le ventilateur tourne plus vite, consommant
plus d’énergie, si les valeurs de réglage sont trop faibles.
Réglage d’usine : 2
88
1.4
Réglages d’usine par défaut
Réglages d’usine
Date
E0 : Réglage d’usine 0
0
E2 : Température réglée
21
E8 : Fonction de désinfection marche/arrêt
0
E9 : Fonctionnement en environnement froid
0
E10 : Fonctionnement en environnement froid
-5
E15 : Hygrostat / arrêt unité
0
E16 : Débit d’air min.
0
E17 : Forcé activé
0
E18 : Heures
3
E19 : Fonction additionnelle
0
E21 : Réglage TX
45
E23 : Tmop
15
E25 : Vent niveau 2
100
E26 : Vent niveau 3
100
E27 :
1
E45 : Réglage dTair
2
1.5
Date
Programme de dégivrage
T5 avant serpentin °C T6 dans serpentin °C
15°
-3°
13°
-3°
11°
-3°
9°
-4°
7°
-4°
5°
-5°
4°
-5°
3°
-6°
1°
-7°
0°
-8°
-2°
-9°
-5°
-11°
-7°
-13°
-9°
-13°
-11°
-15°
-13°
-16°
-15°
-18°
-17°
-20°
-18°
-21°
-20°
-22°
89
2.
Fonctionnement
2.1
Description
Le diagramme de flux indique l’emplacement des capteurs alors que la carte de
circuit présente les sorties de relais et autres sorties de connexion du ventilateur
et du panneau de commande.
Usage de pompe à chaleur à eau potable :
La pompe à chaleur est uniquement destinée à produire de l’eau potable chaude
à usage domestique dans les limites de température spécifiées. La pompe à
chaleur d’eau chaude sanitaire est une unité intégrale disposant d’un réservoir
d’eau chaude de 285 litres, de ventilateurs d’extraction, d’une pompe à chaleur
et de l’équipement électrique complet. Cinq modèles intègrent également un
serpentin de chauffage.
Capacité :
La pompe à chaleur est capable de produire un volume d’eau chaude d’environ
1000 litres à 45°C. Le volume réel dépend de la température de l’eau alimentée,
de la température de l’air et des habitudes de consommation de l’eau chaude.
L’élément chauffant électrique additionnel (1,5 kW) peut servir à compléter la capacité dès que nécessaire. La pompe à chaleur utilise uniquement environ 27%
de l’énergie comparée à une chaudière électrique conventionnelle.
Fonctionnement de la pompe à chaleur :
Le contrôleur lance le compresseur juste après l’entrée d’eau chaude. Le compresseur fonctionne jusqu’au chauffage complet du réservoir à nouveau à la température réglée. Habituellement, la pompe à chaleur peut produire suffisamment
d’eau chaude pour couvrir les besoins d’une famille normale.
Chauffage d’eau :
Si vous tirez de l’eau chaude, le réservoir est rempli d’eau froide par le fond. Un
capteur mesure la température au fond du réservoir et lance le compresseur
si celle-ci a chuté de 5°C ou plus sous la température réglée. Le compresseur
s’arrête lorsque l’eau a été chauffée à la température réglée. Pendant le fonctionnement du compresseur, le ventilateur tourne et fait circuler l’air via la surface de
refroidissement.
Fonctionnement du ventilateur :
Le ventilateur peut être réglé pour un fonctionnement continu lorsque le compresseur s’est arrêté – en sélectionnant le niveau 2 ou 3. Cette option peut
être retenue lorsque la pompe à chaleur sert de système d’extraction dans les
pièces humides d’une maison. En cas de court-circuit de l’entrée à T4, le contrôleur est forcé de marcher en 3ème vitesse. Vous pouvez ainsi accroître le
niveau d’extraction, par ex. dans une salle de bain pendant la douche. En cas
d’interruption du court-circuit sur les broches d’entrée à T4, le contrôleur revient à
l’étape précédente.
Dégivrage :
Lorsque l’écart de température entre la température en amont de la surface
de refroidissement et la température de la surface de refroidissement devient trop important (comme c’est le cas lorsque du gel se forme sur la surface),
l’unité passe en mode dégivrage. L’électrovanne MA 4 s’ouvre et le ventilateur
d’alimentation d’air s’arrête jusqu’au dégel et jusqu’au moment où la surface de
refroidissement atteint une température approchant 5°C. L’électrovanne se ferme
alors à nouveau et le ventilateur d’alimentation d’air se remet en marche.
90
2.2
Capacité additionnelle
Dans l’éventualité où la pompe à chaleur serait incapable de produire suffisamment d’eau chaude, un élément électrique chauffant additionnel peut entrer en
fonction. Ce faisant, il devient possible de chauffer plus d’eau. Il est possible
de régler la température voulue à laquelle le chauffage électrique doit chauffer
l’eau. (Utilisez le chauffage électrique uniquement en cas de besoin car il consomme plus d’énergie que le compresseur). L’activation du chauffage électrique
s’effectue manuellement sur l’affichage.
2.3
Sécurité d’utilisation
Pressostat haute pression :
Pour empêcher le compresseur de dépasser ses limites de fonctionnement, un
pressostat haute pression intégral se déclenche dès que la pression
atteint 20 bars dans l’unité de refroidissement. Appuyez sur le bouton rouge de
réinitialisation une fois la cause de l’erreur identifiée. Lorsque le
pressostat haute pression se coupe, la LED rouge clignote jusqu’à la
réinitialisation manuelle avec le bouton ou si la pression chute sous les 15 bars,
voire si la cause de l’erreur est identifiée. Lorsque le pressostat haute pression
se coupe, le témoin rouge clignote jusqu’à ce que le bouton rouge de réinitialisation du pressostat s’active. Pour éviter une répétition d’erreur de pressostat, le
réglage de la température de l’eau peut être inférieur de 2-3°C.
Disjoncteur de sécurité pour élément électrique chauffant
En cas d’erreur sur le chauffage, le disjoncteur de sécurité se déclenche et coupe
le chauffage afin d’éviter une surchauffe dans le réservoir.
En cas de travaux sur la pompe à chaleur, l’alimentation
principale doit toujours être déconnectée. Seul un personnel qualifié est autorisé à travailler sur cette unité !
2.4
Avertissements
Pressostat haute pression :
Lorsque le pressostat haute pression se déclenche, le témoin rouge de
l’affichage s’allume jusqu’à la réinitialisation du pressostat.
91
3.
Maintenance
Respectez les instructions suivantes afin d’optimiser le fonctionnement de la
pompe à chaleur.
L’alimentation électrique du système doit toujours être
coupée avant d’ouvrir le cache de la pompe à chaleur.
Après la première installation de l’unité, assurez-vous que les
connexions d’eau sont vérifiées au bout de quelques jours afin de s’assurer de
l’absence de fuites. Vérifiez également si le tuyau de purge du
condensat n’est pas obstrué.
Considérations environnementales.
Pendant l’entretien de l’unité ou si elle est arrêtée, assurez-vous de
respecter les directives de recyclage et de mise au rebut des matériaux
conformément à la législations et aux procédures en vigueur.
3.1
Système de refroidissement et ventilateur
Ventilateur :
L’entretien d’un ventilateur repose essentiellement sur un nettoyage
périodique de l’évaporateur. Déconnectez les flexibles du haut de l’unité et dévissez la plaque supérieure. Nettoyez le ventilateur avec une
brosse adaptée. Ne retirez pas les blocs d’équilibrage de la turbine. En
effet, elle serait déséquilibrée et le ventilateur deviendrait plus bruyant tout en
s’usant davantage.
Risque de blessure avec les pales coupantes ! N’endommagez pas ces pales !
Purge de condensat :
Lors du changement des filtres, en automne, vérifiez si la purge et le bac de condensat sont bouchés par des salissures. Remplissez le bac de
condensat avec de l’eau et vérifiez si elle s’écoule sans difficulté. Dans le cas
contraire, la purge doit être nettoyée. Assurez-vous en même temps que les
plaques des évaporateurs sont propres.
3.2
Circuit d’eau et réservoir
Vanne de sécurité :
L’installateur a prévu une vanne de sécurité sur le tuyau d’alimentation en eau
froide sur le réservoir d’eau chaude. Cette vanne est une protection pour le réservoir contre les surpressions dues à l’expansion de l’eau
domestique pendant le chauffage. Le clapet antiretour, installé avant la vanne de
sécurité sur le tuyau d’eau froide, empêche l’eau de refluer dans ce tuyau. En
d’autres termes, la pression dans le réservoir s’accroît jusqu’au maximum permis
par la vanne de sécurité, qui s’ouvre alors pour laisser s’échapper le surplus
d’eau. Si la vanne de sécurité ne s’ouvre pas, le réservoir peut exploser.
Pour s’assurer du fonctionnement correct de la vanne de sécurité, elles doit être
inspectées plusieurs fois par an. Pour ce faire, pressez le bras à ressort sur la
vanne de sécurité et vérifiez que l’eau s’écoule de la vanne. Les dommages occasionnés par une vanne de sécurité bloquée ne sont pas couverts par la garantie.
92
Anode :
Pour éviter sa corrosion, le réservoir d’eau chaude émaillé bénéficie d’une anode
au magnésium avec un bouchon vissé ¾“. Cette anode présente une espérance
de vie de 2 à 5 ans. Néanmoins, il est important de vérifier que l’anode est intacte
à tout moment. Pour ce faire, inspectez-la tous les 2 ans et remplacez-la si elle
est corrodée et mesure seulement 6-10 mm de diamètre. Pour inspecter l’anode,
coupez l’alimentation électrique du système et retirez le cache avant. Le réservoir
d’eau chaude doit être purgé avant de pouvoir dévisser l’anode. Pour ce faire,
coupez l’alimentation électrique et fixez un flexible sur la vanne de purge afin
de vous assurer que l’eau s’écoule par la purge la plus proche. Une fois l’eau
du réservoir purgée, ouvrez un robinet d’eau chaude pour éviter une pression
négative dans le réservoir. Une fois le réservoir vide, l’anode peut être dévissée
et inspectée. Une fois l’anode à nouveau en place, fermez le robinet de purge et
puis ouvrez à nouveau l’alimentation en eau de la vanne pour remplir le réservoir.
Une fois le réservoir plein et le cache en place, l’alimentation électrique peut être
réactivée.
3.3
Démontage / Mise hors service de l’unité
Procédez comme suit :
Déconnectez l’alimentation électrique de l’unité puis toutes les autres
connexions. Coupez la vanne d’alimentation en eau fraîche et connectez un
flexible de purge sur la vanne de purge pour purger l’eau.
93
4.
Dépannage
La pompe à chaleur comporte les dispositifs de sécurité suivants :
4.1
Pressostat haute pression
Le pressostat haute pression protège la pompe à chaleur contre les
pressions trop élevées dans le circuit de refroidissement.
En cas d’interruptions (pression trop élevée), le témoin rouge du panneau de
commande clignote et le pressostat haute pression arrête la pompe à chaleur. Le
témoin rouge s’allume. Redémarrez l’équipement en
réinitialisant manuellement le pressostat haute pression.
Pour atteindre le bouton de réinitialisation manuelle, cherchez entre les lamelles
au sommet.
Si l’agrégat s’arrêt plus souvent, de manière répétée, appelez l’entretien.
4.2
Disjoncteur de sécurité pour élément chauffant
Le disjoncteur de sécurité protège l’équipement contre la surchauffe
pendant le chauffage avec la cartouche électrique. Le disjoncteur de
sécurité est monté sur le chauffage. Si la valeur réglée (90°) est
dépassée, la cartouche électrique se déconnecte. Elle peut être
reconnectée si la température est inférieure à 90°. Pour ce faire, l’alimentation
électrique de l’équipement doit être coupée et le cache avant démonté. Vous
pouvez alors appuyer sur le bouton de réinitialisation.
4.3
Pompe à chaleur hors service
Veuillez tester les éléments suivants :
•
l’alimentation électrique est connectée ;
•
la prise murale est sous tension ;
•
la pompe à chaleur est déconnectée avec la commande de
température ;
•
la température de l’eau sanitaire est inférieure à 55°C ;
•
le pressostat haute pression est déconnecté ;
•
le serpentin de refroidissement est sale.
Si vous n’arrivez pas ainsi à identifier la source d’erreur, veuillez contacter votre
installateur local ou un agent d’entretien.
94
5.
Garantie (certificat)
Pour l'enregistrement de votre garantie, vous devez retourner la carte de
garantie annexée et un certificat de garantie vous sera ensuite renvoyé. Ce
certificat donne au propriétaire d'un chauffe-eau livré par A.O. Smith Water
Products Company B.V. de Veldhoven, Pays-Bas (ci-après "A.O. Smith") le droit
à la garantie détaillée ci-après qui lie A.O. Smith envers le propriétaire.
Garantie générale
Si, durant l'année suivant la date initiale d'installation d'un chauffe-eau livré par
A.O. Smith après examen par et sur l'appréciation exclusive de A.O. Smith, toute
partie ou pièce, à l'exception de la cuve, ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas
correctement suite à des vices de construction ou de matériau, A.O. Smith
remplacera ou réparera la partie ou pièce défectueuse.
Conditions d’installation et
d’utilisation
La garantie visée aux articles 1 et 2 est valable exclusivement si les
conditions suivantes sont remplies:
a.
Le chauffe-eau est installé compte tenu des prescriptions d’installation appliquées par A.O. Smith pour un modèle spécifique et conformément aux arrêtés, prescriptions et règlements officiels en ce qui concerne les installations et les constructions.
b.
Le chauffe-eau reste installé à l’endroit initial.
c.
Il est fait usage exclusivement d’eau potable, circulant librement en tout temps, tandis que la cuve est à l’abri des effets dégradants de tartre et de dépôt calcaire (utilisation obligatoire d’un
échangeur thermique pour réchauffement indirect d’eau salée ou corrosive).
d.
Un entretien préventif permet d’éliminer tout dépôt calcaire dans la cuve.
e. Les températures de l’eau du chauffe-eau n’excèdent pas le
réglage maximum des thermostats qui composent le chauffe-eau.
f.
La pression hydraulique et / ou la charge thermique n’excèdent
pas les maxima indiqués sur la plaque signalétique du
chauffe-eau.
g.
Le chauffe-eau est placé dans un environnement non corrosif.
h.
Le chauffe-eau est pourvu d’un groupe de sécurité approuvé à cette fin par une autorité compétente, de capacité suffisante, n’excédant pas la pression de fonctionnement telle qu’indiquée
sur le chauffe-eau, ainsi qu’éventuellement d’une soupape de pression et température montée conformément aux prescriptions de A.O. Smith relatives au modèle spécifique de chauffe-eau et compte tenu des prescriptions et règlements locaux officiels.
i.
L’appareil doit toujours être équipé d’une protection cathodique. Si des anodes sont appliquées, il faut les remplacer et les renouveler dès qu’elles sont usées à 60 % ou plus. Lors de l’application des anodes électriques, il faut vérifier qu’elles fonctionnent
continuellement.
95
Exclusions
La garantie visée dans les articles 1 et 2 ne couvre pas les cas suivants:
a.
si le chauffe-eau a subi des dégradation sous l'effet d'agents
extérieurs;
b. en cas de négligence (y compris exposition au gel), modification, usage incorrect et/ou abusif du chauffe-eau et lorsqu'on a essayé de réparer soi-même les fuites;
c.
si des saletés ou autres particules se sont infiltrées dans la cuve;
d.
si la conductivité hydraulique est inférieure à 125 S/cm et/ou si la dureté (ions terrestres alcalins) de l'eau est inférieure à 1,00
mmol/lit (3.3.3 "Composition de l'eau");
e.
si de l'eau remise en circulation sans être filtrée coule dans le chauffeeau ou y est stockée;
f.
si l'on a essayé de réparer soi-même un chauffe-eau défectueux.
Portée de la garantie
Les obligations de A.O. Smith en vertu de la garantie accordée se limitent à la
livraison gratuite en entrepôt des pièces ou parties à remplacer ou de l'appareil
à remplacer. Les frais de transport, de main d'oeuvre, d'installation et autres frais
relatifs au remplacement ne sont pas prises en charge par A.O. Smith.
Réclamations
Toute réclamation basée sur la garantie donnée doit être déposée auprès du distributeur qui a vendu le chauffe-eau ou d'un distributeur des produits A.O. Smith
Water Products Company. L'examen du chauffe-eau tel que mentionné dans les
articles 1 et 2 aura lieu dans un laboratoire de A.O. Smith.
Obligations de A.O. Smith
En ce qui concerne les chauffe-eau fournis et chauffe-eau de rechange (parties
ou pièces de ces chauffe-eau), A.O. Smith ne donne aucune autre garantie que
celle formulée expressément dans le présent certificat.
En vertu de la présente garantie ou d'autre manière, A.O. Smith décline toute responsabilité quant aux dégâts causés aux personnes ou aux biens par le chauffeeau (ou parties ou pièces ou cuve en acier thermo vitrifié) ou par le chauffe-eau
de rechange livré par elle.
96
97
Dieses Handbuch
aufmerksam durchlese
Warnung
Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen. Eine Nichtbeachtung dieses Handbuchs und ein
Nichtbefolgen der hierin gegebenen Anweisungen kann Unfälle mit
Personen- und Sachschäden zur Folge haben.
Copyright © 2008 A.O. Smith Water Products Company
Alle Rechte vorbehalten.
Diese Ausgabe darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von A.O. Smith
Water Products Company weder als Ganzes noch teilweise kopiert, vervielfältigt
und/oder auf andere Weise durch Druck, Fotokopie usw. veröffentlicht werden.
A.O. Smith Water Products Company behält sich das Recht auf
Änderungen an den in diesem Handbuch aufgeführten Daten vor.
Handelsmarken
Alle in diesem Handbuch genannten Markennamen sind registrierte
Handelsmarken des betreffenden Zulieferers.
Haftung
A.O. Smith Water Products Company ist gemäß den allgemeinen
Garantiebedingungen, die bei der Handelskammer niedergelegt sind, nicht
haftbar für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen, der den Anweisungen dieser Anleitung zuwiderläuft.
Siehe Einzelheiten in den allgemeinen Garantiebedingungen. Sie können diese
kostenlos von uns erhalten.
Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, eine korrekte und wo nötig,
eine umfassende Beschreibung von betreffenden Komponenten zu gewährleisten, kann dieses Handbuch Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Sollten Sie
also evtl. Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Handbuch feststellen würden
wir uns freuen, wenn Sie uns darüber informieren. Damit helfen Sie uns, unsere
Dokumentation weiter zu verbessern.
Weitere Information
Falls Sie Fragen oder Kommentare zu spezifischen Themen des Geräts haben,
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:
A.O. Smith Water Products Company
Postfach 70
5500 AB Veldhoven
Niederlande
Telefon:
Allgemein:
Fax:
E-Mail:
Website:
008008 - AOSMITH
008008 - 267 64 84
+31 40 294 25 00
+31 40 294 25 39
info@aosmith.nl
www.aosmithinternational.com
Bei Problemen mit den Anschlüssen von Gas, Elektrizität und Wasser wenden
Sie sich bitte an den Lieferanten/Installateur Ihrer Anlage.
99
Inhaltsverzeichnis
B
A
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
Zu diesem produkt
Lieferumfang
Produktbeschreibung
Technische Daten
Kühlkreislauf – Beschreibung
Kühlsystem - Beschreibung
Stromkreis - Beschreibung
Wasserkreislauf – Beschreibung
Kühlkreislauf - Schema
Wasserkreislauf - Beschreibung
Anforderungen an den Wasserkreislauf
Abmessungen
Wasserkreislauf – hydraulisches Diagramm
Elektrisches Schaltbild
101
101
101
101
102
102
102
102
103
104
104
104
105
106
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
Vor der installation / Inbetriebnahme
Wichtige Sicherheitsanweisungen
Kühlsystem – Sicherheitsanweisungen
Stromkreis – Sicherheitsanweisungen
Wasserkreislauf – Sicherheitsanweisungen
Lieferung
Lagerung
Transport
Transport mit einem Gabelstapler
Abladen der Wärmepumpe
Transport mit einem Transportkarren
Aufstellung / Setup
Anschluss der Wasserleitungen
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
108
108
109
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Installation
Wasseranschlüsse
Aufstellung der Wasserleitungsanschlüsse
Anschluss des Kondensatabflusses
Lufteinlass und -auslass
Überprüfung
112
112
112
112
113
113
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Inbetriebnahme / Betrieb
Anforderungen an den Heißwasserkreislauf
Start der Benutzung des Wasserkreislaufs
Inbetriebnahme des Wasserkreislaufs
Elektrische Anschlüsse
Kühlkreislauf
Tipps zum Energiesparen
Tipps für den Ventilatorbetrieb
Überprüfung
114
114
114
114
114
114
115
115
115
102
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Benutzershandbuch
Verwendung
Veränderung der Betriebsdaten
Menu de fonctionnement
Schema der Fabrikvoreinstellungen
Abtauprogramm
116
116
117
118
121
121
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Funktion
Beschreibung
Zusatzkapazität
Betriebssicherheit
Warnungen
122
122
123
123
123
3.
3.1
3.2
3.3
124
Wartung
124
Kühlsystem und -ventilator
124
Wasserkreislauf und Tank
Demontage / Außerbetriebnahme der 125
Einheit
4.
4.1
4.2
4.3
Fehler suchen
Hochdruckschalter
Sicherheitsunterbrecher für das
Heizelement
Wärmepumpe läuft nicht
126
126
126
5.
Garantie
127
126
A
1.
Zu diesem produkt
Bei der Konstruktion und Herstellung der Wärmepumpe sind alle relevanten EURichtlinien eingehalten worden. (Siehe auch die EU-Konformitätserklärung.)
Alle Arbeiten an dieser Einheit müssen von qualifiziertem Personal
ausgeführt werden. Treffen Sie alle notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen, um Unfälle zu verhindern.
1.1
Lieferumfang
•
•
•
Wärmepumpe mit eingebauten Kontrollen
Installationshandbuch mit technischen Daten
Betriebsanweisungen
1.2
Produktbeschreibung
Beim AHD 290 handelt es sich um eine Haushalts-Wärmepumpe mit einem Kondensator, der sich außerhalb des Tanks befindet.
Der Anwendungsbereich und die Betriebsprinzipien der Wärmepumpe werden in
den Betriebsanweisungen spezifiziert.
1.3
Technische Daten
Leistungsdaten
Für das Erwärmen von Haushaltswasser von 15°C auf 45°C spezifizierte
Leistung
Thermischer Ausgang
(mit Luft 15°C / Wasser 15°C – 45°C)
kW
1,52
Energieeingang
(mit Luft 15°C / Wasser 15°C – 45°C)
kW
0,43
COP
(mit Luft 15°C / Wasser 15°C – 45°C)
3,54
Stromverbrauch elektrische Patrone / Heizelement
kW
1,5
Max. Lufttemperatur
°C
35
Max. Wassertemperatur
°C
55
Max. Wassertemperatur
(bei Betrieb der Wärmepumpe und der elektrischen Patrone)
°C
65
dB(A)
52
Betriebsbereich / Grenzen
Geräuschpegel
1 Meter vor der Einheit
Behälter für Haushaltswasser
Material
Nettovolumen
Acier spécialement émaillé
l
285
Luftflussvolumen
Luftflussvolumen
m³/h
250
101
1.4
Kühlkreislauf – Beschreibung
Das Kühlsystem wird für die Bearbeitung der Wärme in der Eingangsluft verwendet. Auf diese Weise wird die extrahierte Wärme auf das Wasser übertragen.
Dieser Prozess ist nur möglich mit der externen Zugabe von Energie, die im
Kompressor stattfindet.
Im Verdampfer wird Wärme von der Luft und von gasförmigem Kühlmittel absorbiert und in den Kompressor eingespeist. Im Kompressor wird das Kühlmittel auf einen höheren Druck und ein höheres Energieniveau gebracht, sodass
es Wärme über das Kondensatorrohr, das als Rohrwendel um den Tank herum
verläuft, an das Wasser abgeben kann. Die kondensierte Kühlflüssigkeit wird auf
einen niedrigeren Druck gedrosselt, indem ein Expansionsventil verwendet wird,
sodass es möglich wird, den Kühlzyklus im Verdampfer zu wiederholen.
1.4.1
Kühlsystem - Beschreibung
Der erfahrene Techniker muss sicherstellen, dass alle Kühlmittel tragenden Teile
auf ein Niveau geleert werden, bei dem die Arbeiten (Reparaturen und Servicearbeiten) ohne Risiko für Mensch und Material ausgeführt werden können.
Bei der Durchführung von Reparatur- bzw. Servicearbeiten an der Wärmepumpe,
bei denen das Kühlsystem geöffnet worden ist, müssen Sie immer besondere
Vorsicht walten lassen. Muss eine offene Flamme verwendet werden (Schweiß-,
Lötarbeiten usw.), so muss besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die Entstehung von Bränden zu verhindern.
1.4.2
Stromkreis - Beschreibung
Wenn Arbeiten an der Wärmepumpe ausgeführt werden, muss die Hauptstromversorgung abgetrennt werden. (Den Stecker ziehen.)
Wenn die Einheit an die Versorgung angeschlossen wird, müssen alle lokalen
und nationalen Bestimmungen zusammen mit den Anforderungen des Stromversorgers befolgt werden.
1.4.3
Wasserkreislauf - Beschreibung
Es darf nur Wasser von Trinkwasserqualität verwendet werden. Während der
Installation muss die Materialauswahl berücksichtigt werden und sichergestellt
werden, dass diese im gesamten Kreislauf kompatibel sind. Es müssen Sicherheitseinrichtungen installiert werden, um den Überdruck des Systems zu verhindern.
Alle Rohrleitungen müssen die Wassersicherheitsbestimmungen erfüllen.
102
1.4.4
Kühlkreislauf - Schema
T5, T6, T7, T8 - Sensoren
Komponentenüberblick
Nr :
Beschreibung
1
Kompressor
2
Kondensator
3
Verdampfer
4
Zentrifugalventilator
5
Expansionsventil
6
Trockenfilter
7
Druckschalter
8
Magnetventil
9
Einwegventil
103
1.5
Wasserkreislauf – Beschreibung
Der Wasserkreislauf wird hinsichtlich der anwendbaren Normen und Anforderungen konstruiert. Bitte beachten Sie die Spezifizierungen in den Abschnitten 3.1
und 3.2.
1.5.1
Anforderungen an den Wasserkreislauf
Abhängig von den im Wasserkreislauf für die Wohnung verwendeten Materialien
können falsche Materialkombinationen zu Korrosionsschäden durch galvanische
Korrosion führen. Dies erfordert eine spezielle Berücksichtigung bei der Verwendung von galvanisierten Komponenten und solchen Komponenten, die Kupfer
enthalten.
1.5.2
Abmessungen
Beschreibung
AHD 290
A
Gesamthöhe
1815
B
Höhe Oberseite des Gerät
1790
D
Durchmesser Gerät
660
G1
Durchmesser Lufteintritt
160
G2
Durchmesser Luftaustritt
160
H
Höhe Luftein-/austritt
1815
Hx1
x-Position Lufteintritt
190
Hx2
x-Position Luftaustritt
480
Hy1
y-Postion Lufteintritt
200
Hy2
y-Position Luftaustritt
470
J
Höhe Lufteintritt
60
M
Höhe Kaltwasserzulauf
110
N
Höhe Warmwasserauslass
1410
P
Höhe Reinigunsöffnung
45
V
Höhe Anschluss Zirkulation
820
W
Höhe Kondensatablauf
1345
Z
Höhe Anschluss elektrisches Element
925
1
Anschluss Kaltwasserzulauf (außen)
R 1”
2
Anschluss Warmwasserauslass (außen)
R 1”
6
Reinigungs-/Inspektionsöffnung
Ø 110
7
Anschluss Kondesatablauf (innen)
Ø 12
11
Anschluss elektrisches Element (innen)
G 1 1/2”
14
Anschluss Zirkulation (innen)
R 1”
104
Abmessungen
1.5.3
Circuit d’eau – diagramme hydraulique
Legende
Nicht aufgefürhrte Zahlen sind nicht
zeutreffend
1.
Druckminderder (vorgeschrie
ben, falls der Wasserleitungs
druck 8 bar überschreitet)
2.
Sicherheitsgruppe
(vorgeschrieben)
4.
Absperrventil (empfohlen)
5.
Rückschlagventiel
(vorgeschrieben)
6.
Umwälzpumpe (optional)
9.
Ablassenhahn
11.
Absperrventil Wartung
(empfohlen)
12.
Thermometer (empfohlen)
13.
Kondensatablaufd
(vorgeschrieben)
14.
Entnahmestellen
A.
B.
C.
Kaltwasserzulauf
Warmwasserentnahme
Zirkulationsleitung
105
J
K
L
M
1
1
C
2
3
106
E
H
L
F
G
N
E
M
R
S
D
C
1
90°C 2-pol
C1 2µF
1
L1
N
Steuerung
Ventilator
Kompressor
Elektrisches
Element
Magnetisches
Ventil
Display
Temperatursensor
(T5)
Temperatursensor
(T6)
Temperatursensor
(T7)
Temperatursensor
(T8)
Hochdruckschalter
O/I-Schaklter
Steuerung
B
A
B
C
D
230VAC 50Hz
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
2
T1.6AH
90° 2-polig
Muss geerdet sein
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
T5
T6
T7
T8
-
ES852
ICD
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
Sensor vor der Wendel
Sensor auf der Wendel
Sensor auf der Oberseite des Tanks
Sensor auf der Unterseite des Tanks
F
A
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
L
K
J
H
G
1.6
Schéma électrique
PC-COM
2.
Vor der Installation / Inbetriebnahme
Lieferung
Wärmepumpe einschließlich Controller
Installationshandbuch mit technischen Daten
Benutzerhandbuch für den Controller
2.1
Wichtige Sicherheitsanweisungen
Für das Design und die Ausführung der Wärmepumpe sind alle relevanten EURichtlinien eingehalten worden.
Die Arbeiten an der Wärmepumpe dürfen nur von geschultem
Personal ausgeführt werden! Treffen Sie alle erforderlichen
Vorsichtsmaßnahmen, um Arbeitsunfälle zu vermeiden!
2.1.1
Kühlsystem – Sicherheitsanweisungen
Der geschulte Reparateur muss vor Beginn der Reparatur- und Servicearbeiten
darauf achten, dass die Kühlmittel enthaltenden Teile auf ein Niveau geleert
werden, bei dem die Arbeiten in verantwortungsbewusster Weise ohne Gefahren
durchgeführt werden können.
Werden Reparatur- und Servicearbeiten an der Wärmepumpe bei geöffnetem
Kühlmittelsystem durchgeführt und insbesondere bei Arbeiten mit offener Flamme
(Schweißen, Löten usw.) müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die
Entstehung von Bränden zu verhindern.
2.1.2
Stromkreis – Sicherheitsanweisungen
Bei Arbeiten an der Wärmepumpe muss die Hauptstromversorgung
immer abgetrennt werden – ziehen Sie den Stecker ab!
Wenn Sie die Wärmepumpe an die Stromversorgung anschließen, müssen die
lokalen und nationalen Richtlinien und Normen eingehalten werden. Zusätzlich
müssen die möglicherweise vom Energieversorger aufgestellte Anforderungen
beachet werden.
2.1.3
Wasserkreislauf – Sicherheitsanweisungen
Es darf nur Wasser von Trinkwasserqualität verwendet werden. Während der Installation muss auf die Wahl der Materialien geachtet und sichergestellt werden,
dass sie problemlos im gesamten Kreislauf verwendet werden können.
Besondere Vorsicht muss walten, wenn galvanisierte Komponenten
und solche verwendet werden, die Aluminium enthalten!
Es müssen Sicherheitseinrichtungen installiert werden, um den Überdruck des
Systems zu verhindern.
Alle Rohrleitungen müssen die Wassersicherheitsbestimmungen erfüllen.
2.2
Lieferung
Die Wärmepumpe wird ohne Wasser- Kondenswasserleitung und Sicherheitsvorrichtungen für den Wasserkreislauf geliefert.
2.3
Lagerung
Die Wärmepumpe muss aufrecht und ohne Wasser in ihrer Verpackung gelagert
werden.
107
2.4
Transport
Wenn die Wärmepumpe sorgfältig über kurze Distanzen transportiert wird,
kann sie bis 45°geneigt werden. Wird dieser Grenzwert überschritten, muss die
Wärmepumpe wenigstens eine Stunde lang in aufrechter Position stehen, bevor
sie gestartet werden kann.
Transport und Lagerung können bei Temperaturen zwischen -10 und +50°C
durchgeführt werden.
Der Aufsatz bzw. das Gehäuse der Wärmepumpe ist nicht zum Anheben geeignet, was während des Transports also vermieden werden muss.
2.4.1
Transport mit einem Gabelstapler
Für den Transport mit einem Gabelstapler muss die Wärmepumpe auf dem
entsprechenden Transportrahmen stehen. Immer langsam anheben. Wegen des
hoch liegenden Schwerpunkts muss die Wärmepumpe während des Transports
gegen Umkippen gesichert werden.
2.4.2
Abladen der Wärmepumpe
Um Schäden zu vermeiden, muss die Wärmepumpe auf eine flache Oberfläche
gestellt werden.
2.4.3
Transport mit einem Transportkarren
Die Wärmepumpe darf nur mit dem entsprechenden Transportrahmen transportiert werden.
Die Wärmepumpe muss gegen Rutschen auf dem Transportkarren gesichert
werden.
Die Wasseranschlüsse usw. dürfen nicht für Transportzwecke verwendet werden.
Achten Sie darauf, dass der Transportkarren weder Gehäuse noch Anschlüsse
beschädigt.
2.5
Aufstellung / Setup
Die Wärmepumpe darf nur in einem frostfreien Raum installiert werden.
Der Installationsort muss die folgenden Kriterien erfüllen:
•
Raumtemperatur zwischen 0 und +35°C.
•
Ableitmöglichkeit für Kondenswasser.
•
Keine anormale Staubkonzentration in der Luft.
•
Feste Basis (ca. 500 kg/m²)
•
Um eine problemlose Funktionsweise und den Zugang für
Servicearbeiten zu gestatten, wird empfohlen, einen Spielraum von
0,5m rund um die Einheit zu gestatten.
Aufstellungsreihenfolge:
1.
Entfernen Sie die Verpackung von der Palette.
2.
Entfernen Sie die Transportbefestigungen von der Palette.
3.
Nehmen Sie die Wärmepumpe von der Palette und stellen Sie sie an den
gewünschten Ort.
Richten Sie die Wärmepumpe senkrecht mittels der Verstellfüße aus.
108
2.6
Anschluss der Wasserleitungen
Während der Installation müssen die tatsächlichen Drücke und Druckabfälle
hinsichtlich der Rohrabmessungen berücksichtigt werden, um einen hinreichenden Druck und Wasserflussgeschwindigkeiten sicherzustellen.
Die Klempnerarbeiten müssen gemäß den Vorschriften durchgeführt werden.
Die Rohrleitungen können aus flexiblen oder festen Materialien hergestellt
werden. Um Schäden zu vermeiden, muss auf Korrosion geachtet werden.
Wie alle druckdichten Behälter muss die Wärmepumpe ebenfalls auf der
Versorgungsseite mit Sicherheits- und Rückschlagventilen ausgestattet werden.
Der Kaltwassereinlass und der Heißwasserauslass sind unter Wasser lokalisiert
(Anschlüsse mit 3/4”-Gewinde).
Der maximale Arbeitsdruck beträgt 10 bar, und die maximale Arbeitstemperatur
65°C.
Falls erforderlich muss das Versorgungsrohr mit einem Druckreduzierventil und
eventuell mit einem Filter ausgestattet werden.
Wenn die Rohrleitungen im Haus installiert werden, muss jede Art von Verschmutzung der Rohrleitungen vermieden werden. (Eventuell müssen die
Rohrleitungen mit sauberem Wasser ausgespült werden, bevor die Wärmepumpe
installiert wird)!
Wenn die Rohrleitungen angeschlossen sind, müssen Sie darauf achten, dass
diese nicht verbogen sind. Verwenden Sie Werkzeuge zum Halten der Rohrleitungen, damit diese nicht verbiegen!
Wenn kein Rückfluss erforderlich ist, achten Sie darauf, dass der Rückflussanschluss geschlossen ist!
Wasseranschlüsse
Unter der Wärmepumpe befinden sich die Anschlüsse:
Ablassschlauch für Kondenswasser
Kaltwassereinlass / Rückfluss / Heißwasserauslass
Es dürfen keine Löcher gebohrt werden. Dadurch kann der
Schlangenkondensator beschädigt werden.
1.
Zu entfernende Schrauben (Sechskantschrauben).
109
110
2.
Zu entfernende Schrauben.
3.
Entfernung der Schrauben.
4.
a:
b:
Abnahme des Produkts :
Schieben Sie das Produkt vorsichting ein bisschen zu einer Seite
Mithilfe von 2 untergelegten Holzstücken auf dieselbe Seite neigen
5.
c:
Fortfahren mit der Abnahme :
Nehmen Sie das untere Teil der Palette ab, während Sie das Produkt in
gewinkelter Position halten und immer noch die 2 Holzstücke belassen.
6.
Produkt auf dem Boden mit 2 Holzstück-
7.
Nehmen Sie das erste Holzstück weg (dazu muss das Produkt
etwas zu einer Seite geneigt werden).
8.
Nehmen Sie das zweite Holzstück weg (neigen Sie das Produkt etwas zur anderen Seite).
9.
Produkt ohne Palette
111
3.
Installation
3.1
Wasseranschlüsse
Während der Installation müssen die Abmessungen der Rohrleitungen
hinsichtlich des vorhandenen Wasserdrucks und der Druckverluste
berücksichtigt werden, um einen hinreichenden Druck und
Wasserflussgeschwindigkeiten am Entnahmepunkt sicherzustellen.
Der maximale Arbeitsdruck beträgt 10 bar, und die maximale
Betriebstemperatur ist 65°C. Falls erforderlich muss die
Versorgungsrohrleitung mit einem Druckreduzierventil und möglicherweise mit
einem Filter ausgestattet werden.
Wie bei allen Druckbehältern müssen die Wärmepumpenanschlüsse auf der
Serviceseite ebenfalls mit einem genehmigten Sicherheitsventil und auf der Versorgungsseite mit einem Rückschlagventil ausgestattet sein.
Alle Rohrleitungen müssen die Wassersicherheitsbestimmungen erfüllen.
3.2
Aufstellung der Wasserleitungsanschlüsse
Der Heißwasserauslass ist am oberen Anschlussstutzen montiert. (¾” RG)
Wird die Einheit mit dem Heißwasserkreislauf verwendet, wird der mittlere Anschlussstutzen als Rückflussweg benutzt. (¾” RG)
Der Kaltwassereinlass wird an dem unteren Anschlussstutzen angebracht. (¾”
RG)
Es wird empfohlen, flexible ¾”-Rohrleitungen für den Wasseranschluss zu verwenden, um mögliche Geräuschbildung durch Vibration zu vermeiden.
Es dürfen keine Löcher für Befestigungen oder Ähnliches in
das Produkt gebohrt werden! Dadurch könnte die
Funktionalität des Produkts beeinträchtigt werden und dieses schrottreif werden!
3.3
Anschluss des Kondensatabflusses
Während die Wärmepumpe läuft kann Kondenswasser gebildet werden, dass an den Abflussanschlussstutzen (1) geleitet
wird.
Die Menge des Kondenswassers hängt von der
Feuchtigkeit der Luft ab, die durch den Einlass in die
Wärmepumpe gelangt.
Der Kondensationsanschlussstutzen muss mit einem
Schlauch mit einer dichten Luftfalle ausgestattet sein, der zu
einem Abfluss führt. Die Luftfalle muss eine
Wassersäule von wenigstens 60 mm enthalten.
Es ist auch möglich, andere Luftfallen, zum Beispiel ein einfach gebogenes Rohr,
zu verwenden.
112
Wird keine Luftfalle eingebaut, können Wasserschäden oder Schäden an der Wärmepumpe auftreten! Wenn die Luftfalle nicht richtig eingebaut worden ist, verfällt die Garantie!
3.4
Lufteinlass und -auslass
Achten Sie darauf, dass es hinreichend Platz um die Wärmepumpe herum gibt.
Einlassluft
Die Einlassluft darf keine aggressiven Komponenten enthalten (Ammonium,
Schwelfel, Chlorgas usw.). Systemteile können beschädigt werden.
Luftanschlüsse
Die Einlass- und Auslassleitungen müssen aus glatten Rohren hergestellt
werden, um Druckverluste zu verringern. Berücksichtigen Sie den Arbeitsdruck
des Ventilators und den Rohrwiderstand während der Installation. (Siehe
technische Daten.)
Es wird empfohlen, die Luftleitungen, die in der Nähe der Wärmepumpe installiert
werden, ebenerdig oder mit einem leichten Gefälle in Richtung des Luftauslasses
zu verlegen, damit ein Lecken von Kondenswasser vermieden wird. Dadurch
wird ein Auslaufen von Kondenswasser aus den Leitungen verhindert. Wenn die
Luftleitungen außerhalb des Gebäudes verlegt werden, sollte ein Rückschlagventil (mit einem kleinen Widerstand) eingebaut werden, um sicherzustellen, dass
keine Kaltluft im Winter und wenn die Wärmepumpe still steht in den Raum
gelangt.
Die Wärmepumpe darf nur mit einem gefüllten Tank verwendet werden!
Die Einheit muss immer vom Strom getrennt werden, bevor die Vordertüre
abgenommen wird. Wenn die Einheit vom Stromnetz abgetrennt ist, warten Sie
bitte, bis der Ventilator gestoppt hat, bevor Sie die Vordertüren öffnen!
Vor dem Start der Einheit müssen Sie sicherstellen, dass alle Kabel und Stecker
und das Kabel und der Stecker zwischen dem Display in der Türe und dem
Schaltbrett richtig angeschlossen sind.
Es ist ratsam, alle Leitungen zu isolieren, um Wärmeverluste zu vermeiden und
den Geräuschpegel zu senken.
3.5
Überprüfung
Nach der Installation ist es empfehlenswert, Überprüfungen auszuführen, um
sicherzustellen, dass die Anschlüsse dicht sind und dass der Kondenswasserabfluss nicht verstopft ist.
113
4.
Inbetriebnahme /
Betrieb
Die Wärmepumpe darf nur mit einem gefüllten Wassertank gestartet werden!
Die Einheit muss immer von der Stromversorgung abgetrennt werden, wenn die
Vorderabdeckung geöffnet ist!
Wenn die Einheit abgetrennt ist, warten Sie, bis der Ventilator vollständig
gestoppt hat, bevor die Abdeckung geöffnet wird! Vor dem Starten der Einheit
müssen Sie sicherstellen, dass alle Stecker korrekt eingesteckt und das Kabel
zwischen Display und Controller richtig angebracht sind.
4.1
Anforderungen an den Heißwasserkreislauf
Im Heißwasserkreislauf werden die folgenden Materialien verwendet:
-
Kupfer
-
Rostfreier Stahl
-
Messing
-
Kunststoff
Abhängig von den im Wasserkreislauf (im Gehäuse) verwendeten Materialien
können schlechte Materialkombinationen zu Korrosionsschäden führen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Materialien aus galvanisiertem Stahl oder Aluminium verwendet werden.
4.2
Start der Benutzung des Wasserkreislaufs
-
-
-
Füllen Sie den Tank mittels des Ventils in der Versorgungsleitung, und
lassen Sie die Luft durch eines der oberen Heißwasser-Abflussventile
aus, bis keine Luft mehr in dem abgelassenen Wasser vorhanden ist.
Prüfen Sie den gesamten Wasserkreislauf auf Dichtigkeit.
Schließen Sie die Wärmepumpe an die Stromversorgung an.
Bevor Sie das System verwenden, muss der gesamte
Wasserkreislauf auf Dichtigkeit hin überprüft werden.
4.3
Inbetriebnahme des Wasserkreislaufs
Füllen Sie den Behälter über den Anschlussstutzen, und lüften Sie den Tank,
indem Sie einen der Heißwasserauslässe an der höchsten Stelle innerhalb der
Wohnung offen stehen lassen, bis nur noch Wasser ohne Luft austritt.
Der Behälter fasst gewöhnlich 285 Liter Wasser.
Überprüfen Sie den gesamten Kreis auf Dichtigkeit.
4.4
Elektrische Anschlüsse
Schließen Sie die Wärmepumpe an die öffentliche Stromversorgung an.
4.5
Kühlkreislauf
Der Kühlkreislauf wird betriebsbereit geliefert, und es müssen keinerlei Arbeiten
daran ausgeführt werden. Die elektronischen Kontrollen übernehmen automatisch alle Funktionen hinsichtlich des Kompressor- bzw. des Ventilatorbetriebs.
Falls erforderlich stellen Sie die Kontrollen auf die gewünschte Wassertemperatur
ein. Die Werkseinstellung beträgt 50°C (siehe die Betriebsanweisungen für detailliertere Angaben).
114
4.6
Tipps zum Energiesparen
Stellen Sie die Wassertemperatur nicht höher ein als erforderlich.
Am besten wird die Wärmepumpe bei niedrigen Wassertemperaturen verwendet.
Die Verwendung von Zirkulation erhöht den Energieverbrauch der Wärmepumpe
erheblich.
4.7
Tipps für den Ventilatorbetrieb
Wenn ein Leitungssystem verwendet wird, kann es erforderlich sein, den
Ventilator schneller laufen zu lassen, um die Druckverluste auszugleichen.
4.8
Überprüfung
Nach der Beendigung der Installation ist es ratsam, alle Anschlüsse usw. zu
überprüfen, um sicherzustellen, dass sie dicht sind und dass das Kondenswasser ungehindert ablaufen kann.
Schlagen Sie für Service-Arbeiten bitte im Benutzerhandbuch nach.
115
B
1.
Benutzerhandbuch
Der AH 290 wird mit werkseitigem Setup ausgeliefert, welches einen
sofortigen Start der Einheit gestattet. Das grundlegende werkseitige
Setup muss an die Betriebsanforderungen und die Ansprüche der
jeweiligen Wohnung angepasst werden, um optimale Betriebsvorteile aus der
Einheit ziehen zu können.
1.1
Verwendung
Benutzermenü
Der Wert eines Menüpunkts wird dargestellt, wenn die untere
Taste/Tastenkombination gedrückt wird. Der Wert kann mit den Pfeiltasten geändert werden, wenn gleichzeitig die Taste/Tastenkombination gedrückt gehalten
wird. Die Kontrolle schaltet auf die Standardanzeige zurück, wenn ca. 15 Sekunden lang keine Knöpfe gedrückt worden sind.
P1: Wärmepumpe EIN/AUS
Mit diesem Knopf kann die Funktion umgeschaltet werden
zwischen: Standby- und Automatikbetrieb nach Sollwert P3. (Schritt 0,
Schritt 1)
Schritt 0: Die Wärmepumpe ist nun ausgeschaltet, und nur die
Kontrolle ist aktiv.
Schritt 1: Die Wärmepumpe befindet sich im Betriebsmodus und betreibt
den Thermostat P3 nach Erreichen des Sollwerts.
P2: Betrieb der elektrischen Patrone
Die Wärmepumpe wird mit einer elektrischen Extrapatrone für das Heizen von sanitärem Heißwasser ausgeliefert. Mit diesem Knopf kann die
elektrische Patrone, falls erforderlich, eingeschaltet werden. Durch Einstellen des Sollwerts auf 1 wird die elektrische Patrone nach Erreichen
des Sollwerts P5 eingeschaltet
(Betriebsthermostat für die elektrische Patrone). Die elektrische Patrone
ist nicht eingeschaltet, wenn der Sollwert auf 0 gesetzt ist.
Anmerkung! Wenn die Umgebungstemperatur unter 8°C oder über 35°C
liegt, schaltet die elektrische Patrone sich auch ein,
wenn P2 = 0.
P3: Betriebsthermostat für die Wärmepumpe
Die erforderliche Sanitärwassertemperatur kann von der Wärmepumpe
auf 0 - 55°C eingestellt werden.
Werkseinstellung: 52°C
Max. Wassertemperatur: 55°C
+
116
P4: Abtauen stoppen
Die Stufen- und Betriebsthermostat-Knöpfe werden gleichzeitig gedrückt
Als Standardeinstellung endet die Abtauperiode, wenn die Temperatur
10°C erreicht hat. Während außergewöhnlicher Betriebsbedingungen
kann es erforderlich sein, diese Temperatur zu ändern. Die Temperatur
kann zwischen 0 und 25°C eingestellt werden.
Werkseinstellung: 10°C
+
P5: Das elektrische Element
Die Taste für das elektrische Element und den Betriebsthermostat
werden gleichzeitig gedrückt
Die Sanitärwassertemperatur kann zwischen 0 - 65°C eingestellt warden. Das elektrische Element heizt nur die obere Hälfte des Behälters,
während die Wärmepumpe immer noch die untere Hälfte des Behälters
erwärmt.
Werkseinstellung: 50°C
Displayanzeige
Es ist möglich, verschiedene Temperaturen im Display anzuzeigen,
indem die Pfeiltasten gedrückt werden, bis die gewünschte Temperatur
angezeigt wird. Nach ca. 5 Sekunden wird die Temperatur angezeigt.
Die Temperatur wird ca. 30 lang angezeigt, bis das Display wieder
auf Standard zurückschaltet. Es können die folgenden Temperaturen
angezeigt werden:
T4: Zusatzsensor für den freien Gebrauch oder gezwungene Betriebseingabe
T5: Vorkühl-Oberfläche
T6: Kühloberfläche
T7: Leitungswasser, Oberseite
T8: Leitungswasser, Unterseite
T9: Zusatzsensor
1.2
Veränderung der Betriebsdaten
Gewöhnlich zeigt das Display die Wassertemperatur an.
Drücken Sie gleichzeitig (Pfeil nach oben) und (Pfeil nach unten) für ca. 10
Sekunden, um in das Betriebsmenü zu gelangen. Um den ausgewählten Wert
anzuzeigen, drücken Sie . Das Display zeigt nun den ersten Punkt E0 im
Betriebsmenü. Das Betriebsmenü schließt sich und kehrt zum
Hauptmenü zurück, wenn der Knopf 15 Sekunden lang nicht gedrückt worden ist.
Wenn Sie durch das Betriebsmenü scrollen möchten, können Sie dazu die Tasten
(Pfeil nach oben) bzw. (Pfeil nach unten) benutzen. Der Wert eines Punktes wird
durch Drücken (Temperatur-Knopf) angezeigt. Der Wert kann mit den Tasten
(Pfeil nach oben) bzw. (Pfeil nach unten) geändert werden, indem gleichzeitig der
(Temperatur-Knopf) gedrückt wird. Die Kontrolle schaltet auf die Standardanzeige
zurück, wenn ca. 15 Sekunden lang keine Knöpfe gedrückt worden sind.
117
1.3
Betriebsmenü
E0: Werksvoreinstellung
Wenn das System nicht wie erwartet funktioniert, auch wenn die Sollwerte
eingestellt worden sind, und die Ursache nicht gefunden werden kann, wird
empfohlen, die Einstellungen in der Tabelle einzutragen. Danach muss der
Sollwert auf 1 eingestellt und gewartet werden, bis die Kontrolle wieder auf die
Standardeinstellungen zurückkehrt. Nun sind alle Sollwerte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden. Falls möglich, starten und die Sollwerte einstellen.
Werkseinstellung: 0
E2: T9 Temperatureinstellung
Dieser Sensor kann das Relais R0 kontrollieren, das aktiviert wird, wenn der
Sollwert E2 erreicht wird. Das R9-Relais kann verwendet werden, um die
Drei-Weg-Klappen der Abluft zu kontrollieren. Diese Drei-Weg-Klappen können
den Wohnraum mit frischer Luft versorgen, wenn die Raumtemperatur den Sollwert E2 erreicht. Für diese Funktion benötigen Sie einen separaten Sensor, der
nicht zur Standardlieferung gehört. Der Sensor muss an die Kontrolltafel
angeschlossen sein. Für den Zugang zur Kontrolltafel müssen Sie die Oberseite
der Maschine abnehmen. E2 kann zwischen 10 und 30°C eingestellt werden
Werkseinstellung: 21°C
E8: Desinfektionsfunktion EIN/AUS
Durch einstellen des Punktes auf 1, liefert das elektrische Heizelement einmal
pro Woche heißes Wasser mit einer Temperatur von 65°C, um den Tank zu desinfizieren (Legionella-Schutzfunktion).
Werkseinstellung: 0
E9: Betrieb in kalter Umgebung EIN/AUS
Wenn die Einstellung 0 ist, läuft die Wärmepumpe so lange wie Wärme nötig ist
(= Abluft-Betrieb). Wird die Wärmepumpe benutzt, wenn Luft, zum Beispiel, aus
dem Keller aufgenommen wird, so besteht die Option, den Kompressor zu stoppen, falls der Raum zu kühl wird. Stattdessen erhitzt der elektrische Heizer das
Wasser. Die Funktion ist aktiviert, wenn der Wert auf 1 eingestellt worden ist (=
Zirkulationsluft-Betrieb).Es ist auch möglich, automatisch den elektrischen Heizer
das Wasser erwärmen zu lassen, wenn die Eingangslufttemperatur unter der in
E10 eingestellten Temperatur liegt. Die Funktion ist aktiviert, wenn der Wert auf
2 eingestellt worden ist (= Frischluft-Betrieb). Ist der Wert 0, ist die Funktion nicht
aktiv.
Werkseinstellung: 0
E10: Betrieb in kalter Umgebung
Wenn das Funktionsmenü E9 aktiviert wird, kann die Temperatur eingestellt
werden, an der der Kompressor stoppt oder der Heizer hilft. Diese Temperatur
kann zwischen -10 und +10°C eingestellt werden.
Werkseinstellung: -5
E15: Hygrostat / Einheit stoppen
Beträgt der Wert 0, wechselt die Geschwindigkeit der Ventilatoren auf 3, wenn
die relative Feuchtigkeit über den im Hygrostat eingestellten Wert steigt. Ist der
Wert 1, stoppt die Einheit, wenn die Clips 25 und 26 kurzgeschlossen sind.
Werkseinstellung: 0
118
E16: Min. Luftfluss
Der Wert zeigt die minimale Geschwindigkeit an, bei der der Ventilator beim
Betrieb laufen kann. Beachten Sie, dass das Kühlsystem überlastet sein kann,
wodurch im Hochdruck-Schalter ein Ausschaltfehler auftritt, wenn der Wert zu
hoch eingestellt worden ist. Der Wert sollte nicht höher als notwendig gewählt
werden, um einen minimalen Luftfluss über die Kühloberfläche sicherzustellen.
Stellen Sie den Wert zwischen 0 und 100 % ein.
Werkseinstellung: 0
E17: Erweiterter Luftfluss EIN
Bei dreifacher Geschwindigkeit besteht die Option, die Einheit automatisch nach
einigen Stunden auf die zweifache Geschwindigkeit herunterzuschalten, indem
der Wert auf 1 eingestellt wird. Ist der Sollwert auf 0 eingestellt, läuft die Einheit
bei dreifacher Geschwindigkeit, bis manuell eine niedrigere Geschwindigkeit
ausgewählt wird.
Werkseinstellung: 0
E18: Stunde
Wird die automatische Verringerung der dreifachen Geschwindigkeit verwendet, kann hier die Anzahl Stunden eingestellt werden, nach der die Einheit mit
Zwangsbelüftung arbeitet. Der Sollwert kann zwischen 1 und 10 Stunden eingestellt werden.
Werkseinstellung: 3
E19: Zusatzfunktion
Wenn der Sollwert 1 beträgt, wird die Zusatzfunktion aktiviert, sobald T9 den
Sollwert erreicht (siehe E2) Wenn der Sollwert 0 beträgt, ist die Funktion außer
Betrieb.
E21: TX set
Um hohe Betriebsdrücke im Kühlsystem zu vermeiden, muss der Systemausgang für die verbleibende Heizperiode reduziert werden. Dieser Parameter zeigt
die Wassertemperatur an, bei der die Reduzierung beginnen sollte. Er kann auf
0-55°C eingestellt werden.
Werkseinstellung: 45
E23: Tmop
Dieser Wert zeigt die maximal erlaubte Verdampfungstemperatur an. Dadurch
wird eine Überlastung des Kompressorsystems bei hohen Umgebungstemperaturen verhindert.
Stellen Sie den Wert zwischen 0 und 20°C ein.
Werkseinstellung: 15
E25: Belüftungsstufe 2
Wird ein längerer Zeitraum für die Entnahme im Gebäude vorgesehen, ist es
möglich, auf die Stufe 2 zu wechseln. Der Ventilator läuft nun, bis eine andere
Stufe ausgewählt wird. Diese Option wird verwendet, um die Geschwindigkeit
einzustellen, bei der der Ventilator laufen soll, wenn die Stufe 2 ausgewählt
worden ist. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung auch die maximale Ventilatorgeschwindigkeit einstellt, wenn der Betrieb bei Stufe 1 erfolgt. Die Geschwindigkeit kann auf 0-100% eingestellt werden.
Werkseinstellung: 100
119
E26: Belüftungsstufe 3
Wird die Entnahme im Gebäude während einer spezifischen Zeitdauer benötigt,
ist es möglich, auf die Stufe 3 umzuschalten. Der Ventilator läuft nun während
des eingestellten Zeitraums. Danach kehrt das System auf die Stufe 2 zurück.
Diese Menüoption wird verwendet, um die Geschwindigkeit zu spezifizieren, bei
der der Ventilator laufen sollte, wenn ein Zeitraum ausgewählt worden ist. Bitte
beachten Sie, dass die Einstellung auch die maximale Ventilatorgeschwindigkeit einstellt, wenn der Betrieb bei Stufe 1 erfolgt. Die Geschwindigkeit kann auf
0-100 % eingestellt werden.
Werkseinstellung: 100 %
E27:
Verfügbare Funktion. Muss immer auf 1 eingestellt sein.
E45: dTair-set
Hier besteht die Möglichkeit, eine minimale Luftkühlung während der Wassererhitzung auszuwählen. Die Kontrolle stellt die Ventilatorgeschwindigkeit ein, um
sicherzustellen, dass die Luft genau auf die ausgewählte Temperatur abgekühlt
wird. Für den Fall, dass die Kontrolle die Luft aus technischen Gründen heraus
kühlen muss, wird der Wert durch die Automatikfunktion kontrolliert. Wird eine
höhere Ventilatorgeschwindigkeit benötigt, kann der Wert reduziert werden. Aber
bedenken Sie, dass der Ventilator schneller läuft und mehr Energie verbracht,
wenn die Werte zu niedrig eingestellt werden.
Werkseinstellung: 2
120
1.4
Schema der Fabrikvoreinstellungen
Werksvoreinstellung:
Datum
E0 : Werksvoreinstellung 0
0
E2 : Temperatureinstellung
21
E8 : Desinfektionsfunktion EIN/AUS
0
E9 : Betrieb in kalter Umgebung
0
E10 : Betrieb in kalter Umgebung
-5
E15 : Hygrostat / Einheit stoppen
0
E16 : Min. Luftfluss
0
E17 : Zwangsbelüftung EIN
0
E18 : Stunden
3
E19 : Zusatzfunktion
0
E21 : TX-set
45
E23 : Tmop
15
E25 : Belüftungsstufe 2
100
E26 : Belüftungsstufe 3
100
E27 :
1
E45 : dTair-set
2
1.5
Datum
Abtauprogramm
T5 vor der Schlange °C T6 in Schlange °C
15°
-3°
13°
-3°
11°
-3°
9°
-4°
7°
-4°
5°
-5°
4°
-5°
3°
-6°
1°
-7°
0°
-8°
-2°
-9°
-5°
-11°
-7°
-13°
-9°
-13°
-11°
-15°
-13°
-16°
-15°
-18°
-17°
-20°
-18°
-21°
-20°
-22°
121
2.
Funktion
2.1
Beschreibung
Das Flussdiagramm zeigt den Ort der Sensoren, während die Schalttafel die
Relais-Ausgänge und die anderen Ausgänge für den angeschlossenen Ventilator
und die Kontrolltafel anzeigt.
Gebrauch der Wärmepumpe für heißes Leitungswasser:
Die Wärmepumpe dient nur dazu, heißes Leitungswasser für den Hausgebrauch
innerhalb der spezifizierten Temperaturgrenzen zu erzeugen. Die Wärmepumpe
für sanitäres Heißwasser stellt eine komplette Einheit mit einem Heißwasser-Tank
von 285 Litern, Abluftventilatoren und Wärmepumpe dar und ist außerdem mit
einer vollständigen elektrischen Ausstattung versehen, und fünf Modelle sind mit
einer Heizschlange versehen.
Kapazität:
Die Wärmepumpe kann heißes Wasser in einem Volumen von ca. 1000 Litern
von 45°C erzeugen. Das tatsächliche Volumen hängt von der Temperatur des
zugeführten Frischwassers, der Lufttemperatur und dem Verwendungsmuster für
das heiße Wasser ab. Das zusätzliche elektrische Heizelement (1,5 kW) kann
verwendet werden, um die Kapazität jederzeit zu erhöhen. Die Wärmepumpe
verwendet nur ca. 27 % der Energie im Vergleich zu einem elektrischen Boiler.
Betrieb der Wärmepumpe:
Die Kontrolle starte den Kompressor kurz nachdem heißes Wasser entnommen
worden ist. Der Kompressor läuft, bis der gesamte Tank wieder auf die eingestellte Temperatur erwärmt worden ist. Normalerweise kann die Wärmepumpe
eine hinreichende Menge an heißem Wasser erzeugen, um die Bedürfnisse einer
normalen Familie zu erfüllen.
Wassererwärmung:
Wird heißes Wasser entnommen, wird der Tank am Boden mit kaltem Wasser
aufgefüllt. Ein Sensor mist die Temperatur am Boden des Tanks und startet den
Kompressor, wenn die Temperatur um 5°C unter die eingestellte Temperatur gefallen ist. Der Kompressor stoppt, wenn das Wasser auf die eingestellte Temperatur erhitzt worden ist. Während des Betriebs des Kompressors, läuft der Ventilator, und Luft zirkuliert über der Kühlschlange.
Ventilatorbetrieb:
Der Ventilator kann auf einen kontinuierlichen Betrieb eingestellt sein, wenn der
Kompressor stoppt – wenn Niveau 2 oder 3 ausgewählt worden ist. Diese Option
kann gewählt werden, wenn die Wärmepumpe als ein Extraktionssystem in den
Nassräumen der Wohnung verwendet wird. Tritt ein Kurzschluss an T4 auf, stellt
die Kontrolle auf die dreifache Geschwindigkeit. Dies kann verwendet werden,
um z.B. im Badezimmer eine höhere Entnahme zu erzielen, wenn geduscht wird.
Wird der Kurzschluss an den Eingangsstiften zu T4 aufgehoben wird, kehrt die
Kontrolle zum vorherigen Schritt zurück.
Abtauen:
Wenn die Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur stromauf der Kühloberfläche und der Temperatur der Kühloberfläche zu groß wird (wie es geschieht,
wenn sich Eis an der Kühloberfläche bildet), schaltet die Einheit in den Abtaumodus. Das Magnetventil MA4 öffnet, und der Luftversorgungsventilator stoppt,
bis das Eis geschmolzen ist und die Kühloberfläche eine Temperatur von ca. 5°C
erreicht hat. Dann schließt das Magnetventil wieder, und der Luftversorgungsventilator nimmt seinen Betrieb wieder auf.
122
2.2
Zusatzkapazität
Sollte eine Situation auftreten, bei der die Wärmepumpe nicht in der Lage ist,
genug heißes Wasser zu erzeugen, kann ein zusätzliches Heizelement eingeschaltet werden. Auf diese Weise kann mehr Wasser erhitzt werden. Es ist
möglich, die gewünschte Temperatur einzustellen, bei der der elektrische Heizer
Wasser erhitzen soll. (Verwenden Sie den elektrischen Heizer nur dann, wenn es
erforderlich ist, da er mehr Energie verbraucht als der Kompressor). Der elektrische Heizer wird manuell auf dem Display aktiviert.
2.3
Betriebssicherheit
Hochdruckschalter:
Um zu verhindern, dass der Kompressor seinen Betriebsbereich überschreitet,
gibt es einen integrierten Hochdruck-Schalter, der den Betrieb unterbricht, wenn
der Druck zu hoch wird. Aktivieren Sie den roten Reset-Knopf, sobald Sie die
Ursache für den Fehler gefunden haben. Wird der Hochdruck-Schalter ausgelöst,
blinkt die rote LED, bis der Reset-Knopf am Druckschalter aktiviert wird. Um eine
Wiederholung eines Druckschalter-Fehlers zu verhindern, kann die Wassertemperatur um 2-3°C heruntergeschaltet werden.
Sicherheitsunterbrecher für das elektrische Heizelement
Wenn ein Fehler am Heizer auftritt, wird der Sicherheitsunterbrecher ausgelöst
und stoppt de Heizer, um zu verhindern, dass der Tank überhitzt wird.
Bei Arbeiten an der Wärmepumpe müssen Sie immer sicherstellen, dass die Stromversorgung abgetrennt ist. Alle Arbeiten an dieser
Einheit müssen von geschultem Personal ausgeführt werden!
2.4
Warnungen
Hochdruckschalter:
Wenn der Druckschalter ausgelöst wird, leuchtet die rote Leuchte am Display auf,
bis der Druckschalter wieder zurückgesetzt wird.
123
3.
Wartung
Die folgenden Anweisungen müssen befolgt werden, damit ein optimaler Betrieb
der Wärmepumpe sichergestellt wird.
Die Stromversorgung des Systems muss immer ausgeschaltet werden, bevor die Abdeckung der Wärmepumpe geöffnet wird.
Wenn die Einheit zum ersten Mal installiert worden ist, müssen Sie darauf
achten, dass die Wasseranschlüsse nach ein paar Tagen überprüft werden, um
Leckagen ausschließen zu können. Prüfen Sie auch, dass dass Kondensatabflussrohr nicht blockiert ist.
Umweltbetrachtungen
Wenn Service-Arbeiten an der Einheit ausgeführt werden oder der Betrieb
unterbrochen wird, müssen Sie hinsichtlich der Wiederinbetriebnahme bzw. der
Entsorgung von Materialien die lokalen Verfahren und Gesetze befolgen.
3.1
Kühlsystem und -ventilator
Ventilator:
Die Wartung der Ventilatoren besteht im Wesentlichen in einer regelmäßigen
Reinigung des Verdampfers. Trennen Sie die flexiblen Schläuche von der Oberseite der Einheit und schrauben Sie die obere Platte ab. Reinigen Sie den Ventilator mit einer geeigneten Bürste. Entfernen Sie nicht die Ausgleichsblöcke vom
Ventilatorflügel, da dies zu einem Ungleichgewicht und damit zu mehr Lärm und
Ventilatorverschleiß führt.
Es besteht die Gefahr scharfkantiger Ventilatorblätter! Beschädigen
Sie die Ventilatorblätter nicht!
Kondensatabfluss:
Wenn die Filter im Herbst ausgetauscht werden, müssen der Kondensatabfluss
und der Einsatz auf Blockierungen durch Schmutz hin überprüft werden. Füllen
Sie Wasser in den Kondensateinsatz und überprüfen Sie, ob das Wasser ungehindert ausfließen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Abfluss gereinigt
werden. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass die Platten der Verdampfer sauber
sind.
3.2
Wasserkreislauf und Tank
Sicherheitsventil:
Der Installateur hat ein Sicherheitsventil am Kaltwasser-Versorgungsrohr für den
Heißwassertank angebracht. Dieses Ventil schützt den Tank vor Überdruck,
wenn sich das Leitungswasser während des Erwärmens ausdehnt. Das Rückschlagventil, das vor dem Sicherheitsventil am Kaltwasser-Rohr angebracht ist,
verhindert, dass das Wasser zurück in das Kaltwasser-Rohr fließt. Dies bedeutet,
dass der Druck im Tank auf den maximalen vom Sicherheitsventil gestatteten
Druck ansteigt, woraufhin dieses öffnet und den Wasserüberschuss abfließen
lässt. Würde das Sicherheitsventil nicht öffnen, würde der Tank platzen.
Um sicherzustellen, dass das Sicherheitsventil richtig arbeitet, muss es mehrmals jährlich inspiziert werden. Um dies zu tun, muss der federgelagerte Arm am
Sicherheitsventil gedrückt und nachgesehen werden, ob Wasser aus dem Ventil
austritt. Schäden durch ein blockiertes Sicherheitsventil werden von der GenvexGarantie nicht abgedeckt.
124
Anode:
Um die Korrosion des emaillierten Heißwasser-Tanks zu verhindern, ist am Tank
eine Magnesium-Anode mit einer ¾“-Verschlussschraube angebracht. Diese
Anode hat eine Lebensdauer von 2-5 Jahren. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, zu
überprüfen, dass die Anode jederzeit intakt ist. Dies sollte durch eine Inspektion
alle zwei Jahre der Anode erfolgen und durch Austausch, wenn diese korrodiert
ist oder einen Durchmesser von nur 6-10 mm aufweist. Um die Anode zu inspizieren, muss die Stromversorgung des Systems abgestellt und die Vorderabdeckung abgenommen werden. Der Heißwasser-Tank muss abgelassen werden,
bevor die Anode abgeschraubt werden kann. Um dies zu tun, muss die Kaltwasser-Versorgung abgestellt und ein Schlauch am Ablassventil angebracht werden,
um sicherzustellen, dass das Wasser in den nahe gelegensten Abfluss abfließt.
Wenn Wasser aus dem Tank abgelassen wird, müssen Sie einen HeißwasserHahn aufdrehen, um einen negativen Druck im Tank zu vermeiden. Wenn der
Tank leer ist, kann die Anode abgeschraubt und inspiziert werden. Wenn die
Anode wieder angebracht worden ist, schließen Sie den Abflusshahn und drehen
das Wasserversorgungsventil wieder zurück, um den Tank mit Wasser zu füllen.
Wenn der Tank voll und die Abdeckung wieder angebracht ist, kann die Stromversorgung wieder eingeschaltet werden.
3.3
Demontage / Außerbetriebnahme der Einheit
Es müssen die folgenden Aktionen durchgeführt werden:
Trennen Sie die Stromversorgung und alle anderen Anschlüsse von der Einheit.
Stellen Sie das Frischwasser-Versorgungsventil ab und schließen Sie einen
Abflussschlauch an das Ablassventil an, um das Wasser abzulassen. Während
des Ablassens muss ein Heißwasser-Ventil geöffnet sein, um einen Unterdruck
im Tank zu verhindern. Die Luftleitungsanschlüsse sind nicht installiert, und die
verbleibenden Luftkanäle müssen geschlossen sein, damit kein Kondenswasser
in das Gebäude eindringen kann.
125
4.
Fehlersuche
Die Wärmepumpe ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:
4.1
Hochdruckschalter
Um zu verhindern, dass der Kompressor seinen Betriebsbereich überschreitet,
gibt es einen integrierten Hochdruck-Schalter, der den Betrieb unterbricht, wenn
der Druck zu hoch wird. Im Falle von Unterbrechungen (zu hoher Druck) blinkt
die rote Leuchte in der Kontrolltafel, und der Hochdruck-Schalter stoppt die
Wärmepumpe. Die rote Leuchte leuchtet. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie
manuell den Hochdruck-Schalter zurücksetzen.
Für das manuelle Rücksetzen der Hochdruck-Schalters kann die Vordertür durch
Lösen der Schrauben abgenommen werden.
Zum RESET müssen der Kunststoff-Stopper auf der Oberseite abgenommen und
der rote Knopf gedrückt werden.
4.2
Sicherheitsunterbrecher für das Heizelement
Der Sicherheitsunterbrecher schützt das Gerät vor Überhitzung während des
Erhitzens mit dem elektrischen Heizelement. Der Sicherheitsunterbrecher ist am
Heizer angebracht. Wird der eingestellte Wert (90°) überschritten, wird die Heizschlange abgetrennt. Er kann wieder angeschlossen werden, wenn die Temperatur unter 90° fällt. Um dies zu tun, muss die Stromversorgung des Gerätes aus
sein. Nun kann der Reset-Knopf gedrückt werden.
Bitte beachten Sie: Seien Sie vorsichtig, damit die Kontrollkabel nicht beschädigt
werden oder reißen.
4.3
Wärmepumpe läuft nicht
Bitte testen Sie, ob:
•
das Stromkabel angeschlossen ist;
•
Strom am Wandstecker anliegt;
•
die Wassertemperatur den Sollwert aufweist;
•
die Temperatur des Leitungswassers unter 55°C liegt;
•
das Kabel zwischen Controller und Display angeschlossen ist.
Wenn dies bei der Fehlerlokalisierung nicht hilft, kontaktieren Sie bitte ihren
lokalen Installateur oder Auftragsunternehmer.
126
5.
Garantie (certificat)
Für die Registrierung Ihrer Garantie füllen Sie den beigefügten Garantieschein
aus und senden ihn ein. Anschließend erhalten Sie ein Garantiezertifikat. Dieses
Zertifikat berechtigt den Besitzer eines von A.O. Smith Water Products Company
B.V. in Veldhoven, Niederlande (nachfolgend als “A.O. Smith” bezeichnet) gelieferten Geräts, die im Folgenden beschriebene Garantie in Anspruch zu nehmen,
zu der sich A.O. Smith gegenüber dem Besitzer verpflichtet.
Allgemeine Garantie
Ergibt sich nach Prüfung und der ausschließlich A.O. Smith obliegenden Beurteilung innerhalb eines Jahres ab dem ursprünglichen Installationsdatum eines von
A.O. Smith gelieferten Boilers, dass ein Element oder ein Einzelteil mit Ausnahme des Wasserbehälters, infolge von Herstellungs- und/oder Materialfehlern
nicht oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird dieses Element oder Einzelteil
von A.O. Smith ausgetauscht oder repariert.
Garantie Wasserbehälter
Ergibt sich nach Prüfung und der ausschließlich A.O. Smith obliegenden Beurteilung innerhalb von 3 Jahren ab dem ursprünglichen Installationsdatum eines von
A.O. Smith gelieferten Boilers, dass der emaillierte Stahlbehälter infolge von Rost
oder Korrosion wasserseitig Leckagen aufweist, stellt A.O. Smith einen vollständig neuen Boiler gleicher Größe und Qualität zur Verfügung. Auf den als Ersatz
zur Verfügung gestellten Boiler wird für die Dauer der restlichen Garantiezeit
des ursprünglich gelieferten Boilers Garantie gewährt. In Abweichung von den
Bestimmungen in Artikel 2 gilt, dass die Garantiedauer auf ein Jahr ab dem ursprünglichen Installationsdatum begrenzt ist, wenn ungefiltertes oder enthärtetes
Wasser im Boiler verwendet wird oder in diesem zurückbleibt.
Bedingungen für die
Installation und Nutzung
Die in Artikel 1 und 2 genannte Garantie gilt ausschließlich in Fällen, in denen die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a.
Der Boiler wurde unter Einhaltung der Installationsvorschriften von A.O. Smith installiert, die für das spezifische Modell gelten, sowie unter Berücksichtigung der örtlich geltenden Installations- und Bau
verordnungen, behördlichen Vorschriften und Regelungen.
b.
Der Boiler bleibt am ursprünglichen Aufstellungsort installiert.
c.
Es wird ausschließlich Trinkwasser verwendet, das jederzeit frei
zirkulieren kann. (Für die Erwärmung von Salzwasser oder von
korrosivem Wasser ist ein gesondert zu installierender
Wärmetauscher vorgeschrieben).
d.
Der Wasserbehälter wird bei regelmäßigen Wartungen von
schädlichen Kesselstein- und Kalkablagerungen gereinigt.
e.
Die Boilerwassertemperaturen sind nicht höher als die maximale
Einstellung der Thermostate, die Bestandteil des Boilers sind.
f.
Der Wasserdruck und/oder die Wärmebelastung
überschreiten auf keinen Fall die auf dem Typenschild des Boilers
angegebenen Höchstwerte.
g.
Der Boiler ist in einer nicht korrosiven Atmosphäre oder Umgebung
aufgestellt.
h.
Der Boiler ist mit einer von der dazu befugten Behörde genehmigten
Sicherheitsgruppe ausreichender Kapazität versehen, die den auf
dem Boiler angegebenen Betriebsdruck nicht überschreitet, und
eventuell mit einem von der dazu befugten Behörde genehmigten
Temperatur- und Druckentlastungsventil, das gemäß den
Installationsvorschriften von A.O. Smith montiert wurde, die für das
spezifische Boilermodell gelten, sowie unter Einhaltung der örtlich
geltenden behördlichen Vorschriften, Verordnungen und
Regelungen.
i.
Der Gerät muss stets mit einem kathodischen Schutz versehen sein.
Werden hierfür Einweganoden benutzt, müssen diese ausgetauscht und erneuert werden, sobald sie zu 60 % oder mehr verbraucht sind. Bei Verwendung elektrischer Anoden ist dafür zu sorgen, dass diese stets funktionieren.
127
Ausnahmen
Die in Artikel 1 und 2 genannte Garantie gilt nicht:
a.
wenn der Boiler durch externe Ursachen beschädigt wurde;
b.
bei unsachgemäßem Gebrauch, Vernachlässigung (einschließlich Einfrieren), Modifikation, unsachgemäßer und/oder abweichend
Nutzung des Boilers, oder wenn versucht wurde, Lecks zu
reparieren;
c.
wenn Verunreinigungen oder andere Partikel in den Wasserbehälter
strömen konnten;
d.
wenn die Leitfähigkeit des Wassers 125 µS/cm und/oder die
Wasserhärte (Erdalkali-Ionen) 1,00 mmol/l unterschreitet;
e.
wenn ungefiltertes, rezirkuliertes Wasser durch den Boiler strömt
oder im Boiler gelagert wird;
f.
wenn selbst versucht wurde, einen defekten Boiler zu reparieren.
Garantieumfang
Die von A.O. Smith kraft der Garantie übernommenen Verpflichtungen sind auf
die kostenlose Lieferung der auszutauschenden Elemente oder Einzelteile bzw.
des Boilers ab Lager beschränkt. Transport-, Arbeits-, Installations- und andere
mit dem Austausch in Verbindung stehende Kosten entfallen nicht auf A.O. Smith.
Schadensersatzamsprüche
Ein Schadensersatzanspruch, der auf der gewährten Garantie basiert, muss bei
dem Händler, bei dem der Boiler erworben wurde, oder bei einem anderen
Händler, der Produkte von A.O. Smith Water Products Company vertreibt, geltend
gemacht werden. Die in Artikel 1 und 2 genannte Prüfung des Boilers erfolgt in
einem Labor von A.O. Smith.
Haftungsausschluss seitens
A.O. Smith
Bezüglich ihrer Boiler bzw. der als Ersatz gelieferten Boiler (oder Elemente oder
Einzelteile dieser Boiler) übernimmt A.O. Smith keine weiteren Garantien oder
Gewährleistungen als die in diesem Zertifikat ausdrücklich genannten.
A.O. Smith haftet kraft der gewährten Garantie oder auch anderweitig nicht für
Personen- oder Sachschäden, die durch einen von ihr (als Ersatz) gelieferten
Boiler (oder Elemente oder Einzelteile bzw. den emaillierten Stahlbehälter dieses
Boilers) entstehen.
128
129
Download PDF

advertising