Asus 1015EDS01 Laptop User Manual

ENGLISH
DANSK
ESPAÑOL
Owner's Manual
Brugervejledning
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
SVENSKA
YDP-S31
YDP-S31
Yamaha Home Keyboards Home Page
http://music.yamaha.com/homekeyboard/
For information on assembling the keyboard stand, refer to the instructions at the end of this manual.
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
Oplysninger om samling af keyboardstativet findes i anvisningerne sidst i denne brugervejledning.
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division,Yamaha Corporation
© 2008 Yamaha Corporation
EN
Information om hur du monterar klaviaturstativet finns i anvisningarna i slutet av denna bruksanvisning.
SV
P77020702
Para información sobre el montaje del soporte del teclado, consulte las instrucciones al final de este manual.
DIC F672
DA
ES
ydps31_pl_om_a0.book Page 42 Friday, October 3, 2008 10:43 AM
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER
INSTRUMENTET I BRUG
* Opbevar manualen et sikkert sted til senere brug.
ADVARSEL
Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller
dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter,
men er ikke begrænset til, følgende:
Vand og fugt
• Brug kun den specificerede adapter (PA-5D, PA-150 eller et tilsvarende produkt,
der anbefales af Yamaha). Brug af en forkert type adapter kan resultere i skade på
instrumentet eller overophedning.
• Kontrollér stikket med jævne mellemrum, og fjern evt. ophobet støv og snavs.
• AC-adapteren må ikke anbringes i nærheden af varmekilder, f.eks.
varmeapparater eller radiatorer. Ledningen må ikke bøjes eller på anden måde
beskadiges. Anbring ikke tunge genstande på ledningen, og lad den ikke ligge
på steder, hvor man kan træde på den, snuble over den eller rulle genstande hen
over den.
Må ikke åbnes
• Instrumentet må ikke udsættes for regn eller bruges i våde eller fugtige
omgivelser. Stil ikke beholdere med væske på instrumentet, da væsken kan
trænge ind gennem instrumentets åbninger, hvis beholderen vælter. Hvis væske
såsom vand trænger ind i instrumentet, skal du øjeblikkeligt slukke for
strømmen og tage strømledningen ud af stikkontakten. Indlever herefter
instrumentet til eftersyn på et autoriseret Yamaha-serviceværksted.
• Isæt eller udtag aldrig stikket med våde hænder.
Brandfare
• Anbring aldrig brændende genstande, f.eks. stearinlys, på instrumentet.
Brændende genstande kan vælte og forårsage brand.
Unormal funktion
• Du må ikke åbne instrumentet, forsøge at afmontere de indvendige dele eller
ændre dem på nogen måde. Instrumentet indeholder ingen dele, der kan
serviceres af brugeren. Hvis instrumentet ikke fungerer korrekt, skal du straks
holde op med at bruge det og indlevere det til et autoriseret Yamahaserviceværksted.
DANSK
Strømforsyning/AC-adapter
• Instrumentet må kun tilsluttes den angivne korrekte forsyningsspænding.
Den korrekte spænding er trykt på instrumentets fabriksskilt.
• Hvis strømledningen eller stikket bliver flosset eller på anden måde beskadiget,
hvis lyden pludselig forsvinder, når du bruger instrumentet, eller hvis du
bemærker en usædvanlig lugt eller røg, skal du omgående slukke instrumentet
på afbryderen, tage stikket ud af stikkontakten og indlevere instrumentet til et
autoriseret Yamaha-serviceværksted.
FORSIGTIG
Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for personskade på dig selv eller
andre samt skade på instrumentet eller andre genstande. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset
til, følgende:
Strømforsyning/AC-adapter
• Instrumentet skal placeres, så det står stabilt og ikke kan vælte.
• Fjern alle tilsluttede kabler og adapteren, inden du flytter instrumentet.
• Tag aldrig fat om ledningen, når du tager stikket ud af instrumentet eller
stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
• Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis instrumentet ikke er
i brug.
• Sæt ikke instrumentet i et fordelerstik, da det kan medføre forringet lydkvalitet
eller overophedning af fordelerstikket.
• Sørg for at placere produktet i nærheden af den stikkontakt, du vil bruge.
Hvis der opstår problemer eller fejl, skal du omgående slukke for instrumentet
på afbryderen og tage stikket ud af stikkontakten. Der afgives hele tiden små
mængder elektricitet til produktet, selv om der er slukket for strømmen. Tag altid
stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
• Brug kun det stativ, der hører til instrumentet. Brug de medfølgende skruer, når
instrumentet monteres på stativet/i racket, da de indvendige dele kan tage skade,
eller instrumentet kan løsne sig og falde ned, hvis du bruger andre typer skruer.
Placering
• Instrumentet må ikke udsættes for støv, vibrationer eller stærk kulde eller varme
(f.eks. direkte sollys, varmeapparater eller en bil i dagtimerne), da det kan
beskadige panelet eller de indvendige komponenter.
37
• Brug ikke instrumentet i nærheden af fjernsyn, radio, stereoanlæg,
mobiltelefoner eller andre elektriske apparater, da disse kan afgive støj.
(3)-12
1/2
YDP-S31 Brugervejledning
3
Tilslutninger
Lagring af data
• Sluk for strømmen til andre elektroniske komponenter, før du slutter
instrumentet til dem. Skru helt ned for lydstyrken for alle komponenter, før du
tænder eller slukker for strømmen. Indstil lydstyrken for alle komponenter ved at
skrue helt ned for dem og derefter gradvist hæve lydniveauerne, mens du spiller
på instrumentet, til det ønskede lydniveau er nået.
Lagring og sikkerhedskopiering af data
• Data i instrumentets interne hukommelse kan gå tabt på grund af betjeningsfejl
eller funktionssvigt. Husk at gemme alle vigtige data på eksterne medier via en
computer tilsluttet instrumentet. (side 31)
Vedligeholdelse
• Rengør instrumentet med en blød, tør klud. Brug ikke fortynder,
opløsningsmidler, rengøringsmidler eller klude, der indeholder kemikalier.
Retningslinjer for brug
• Pas på, at du ikke får fingrene i klemme i tangentlåget. Stik aldrig fingre eller
hænder ind i sprækker i tangentlåget eller instrumentet.
• Stik aldrig papir, metalgenstande eller andre genstande ind i sprækker i
tangentlåget, panelet eller tangenterne. Hvis det sker, skal du omgående slukke
for strømmen og tage stikket ud af stikkontakten. Indlever herefter instrumentet
til eftersyn på et autoriseret Yamaha-serviceværksted.
• Anbring ikke genstande af vinyl, plast eller gummi på instrumentet, da de kan
misfarve panelet eller tangenterne.
• Læn dig ikke med din fulde vægt op ad instrumentet, stil ikke tunge genstande
på instrumentet, og tryk ikke for hårdt på knapperne, kontakterne eller stikkene.
DANSK
• Brug ikke instrumentet/enheden eller hovedtelefoner ved et højt eller
ubehageligt lydniveau i længere tid, da det kan medføre permanente høreskader.
Søg læge, hvis du oplever nedsat hørelse eller ringen for ørerne.
Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af instrumentet, eller data, der er gået tabt eller ødelagt.
Sluk altid for strømmen, når instrumentet ikke er i brug.
Selv om afbryderen er i positionen "STANDBY", afgives stadig små mængder elektricitet til enheden. Tag altid AC-adapteren ud af stikkontakten, hvis instrumentet ikke skal
bruges i længere.
Dette produkts serienummer er placeret på undersiden af enheden.
Du bør notere dette serienummer nedenfor og gemme denne
manual som et købsbevis og et middel til identificering i tilfælde
af tyveri.
Modelnr.
Serienr.
(nederst)
4
YDP-S31 Brugervejledning
2/2
38
(3)-12
Velkommen
Tak, fordi du har købt et Yamaha-digitalklaver! Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, for at du kan få mest
mulig glæde af instrumentets avancerede og praktiske funktioner.
Vi anbefaler også, at brugervejledningen opbevares et sikkert og praktisk sted, så den er let at finde, når du skal bruge den.
Om dokumentationen og
referencematerialet til dette
instrument
Dokumentationen og referencematerialet til dette instrument består af følgende:
Brugervejledning (denne bog)
Introduktion (S.2):
Læs dette afsnit først.
Reference (S.13):
I dette afsnit forklares det, hvordan man laver detaljerede indstillinger for de forskellige funktioner.
Kvikguide (særskilt ark)
I denne guide beskrives de funktioner, der er tildelt knapperne og klaviaturet, mere detaljeret.
Data List
DANSK
Appendiks (S.39):
Dette afsnit indeholder specifikationer og andre oplysninger.
Du kan hente forskelligt MIDI-relateret referencemateriale, f.eks. MIDI Data Format og MIDI Implementation Chart,
fra Yamahas manualbibliotek.
Opret forbindelse til internettet, besøg webstedet nedenfor, skriv dit instruments modelnavn, (f.eks. "YDP-S31") i
tekstfeltet Model Name, og klik på knappen Search.
Yamaha-manualbibliotek
http://www.yamaha.co.jp/manual/
* De illustrationer, der er vist i denne brugervejledning, er kun vejledende og kan være forskellige fra dem, der vises på
dit instrument.
ANGIVELSE AF OPHAVSRET
Dette produkt indeholder og anvender computerprogrammer og indhold, som Yamaha har ophavsretten til, eller til
hvilket Yamaha har licens til at bruge andres ophavsret. Sådant ophavsretligt beskyttet materiale omfatter, men er ikke
begrænset til, al computersoftware, MIDI-filer og WAVE-data. Sådanne programmer og sådant indhold må kun
bruges privat og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Overholdes dette ikke, kan det få retslige
konsekvenser. FORSØG IKKE AT FREMSTILLE, DISTRIBUERE ELLER ANVENDE ULOVLIGE KOPIER.
Uautoriseret kopiering af software beskyttet af copyright til anden brug end brugerens egen brug er ulovlig.
Varemærker:
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft® Corporation.
Alle andre varemærker ejes af de respektive indehavere.
39
•
•
YDP-S31 Brugervejledning
5
Indhold
Introduktion
Velkommen ..........................................................5
Om dokumentationen og
referencematerialet til
dette instrument ...................................... 5
Indhold........................................................ 6
Oversigt over funktioner ............................ 7
Tilbehør ....................................................... 8
Vedligeholdelse........................................... 8
Funktioner ................................................... 9
DANSK
Før du bruger digitalklaveret.................... 10
Sådan tændes instrumentet ...............................10
Tangentlåg og nodestativ ...................................11
Indstilling af lydstyrke........................................12
Brug af hovedtelefoner.......................................12
Reference
Program Change On/Off
(Programændring FRA/TIL) ........................ 30
Kontrolændringer til/fra ................................... 30
Overførsel af melodidata mellem
computeren og digitalklaveret............... 31
Indlæsning af melodidata fra en computer
til digitalklaveret ............................................ 31
Overførsel af melodidata fra digitalklaveret
til en computer .............................................. 31
Sikkerhedskopiering af data og initialisering
af indstillinger................................................ 32
Fejlfinding.................................................. 33
Tilbehør ..................................................... 33
Samling af keyboardstativet ..................... 34
Indeks ........................................................ 37
Appendiks
Specifikationer........................................... 39
Oversigt over komponenter ..................... 14
Lytning til demomelodier ......................... 15
Afspilning af 50 forprogrammerede
melodier ................................................. 16
Lytning til melodier, der er indlæst
fra computeren ...................................... 17
Valg og brug af lyde ................................. 18
Valg af lyde .........................................................18
Brug af pedalerne ...............................................19
Variation af klangen – rumklang.......................20
Kombination af to lyde (dobbelttilstand).........21
Transponering ....................................................22
Finstemning af tonehøjden................................22
Brug af metronomen..........................................23
Indstilling af tangenternes anslagsfølsomhed...24
Indspilning af det, du spiller..................... 25
Afspilning af indspillede musikdata ..................26
Sletning af brugermelodi ...................................26
Tilslutning af MIDI-instrumenter.............. 27
Om MIDI............................................................27
Muligheder med MIDI ......................................27
Tilslutning af digitalklaveret
til en computer....................................... 28
MIDI-funktioner ........................................ 29
Valg af MIDI-afsendelses/modtagelseskanal ....29
Local Control on/off ..........................................29
40
6
YDP-S31 Brugervejledning
Oversigt over funktioner
Brug denne oversigt til at finde sider, der kan være nyttige til dit formål og i din situation.
Lytning
Lytning til demomelodier med forskellige lyde ............................................................"Lytning til demomelodier" på side 15
Lytning til melodier fra "50 Greats for the Piano"........................"Afspilning af 50 forprogrammerede melodier" på side 16
Lytning til melodier, du selv har indspillet...................................................."Afspilning af indspillede musikdata" på side 26
Lytning til melodier, der er indlæst fra computeren........... "Lytning til melodier, der er indlæst fra computeren" på side 17
Spil
Brug af tre pedaler....................................................................................................................... "Brug af pedalerne" på side 19
Ændring af instrumentets tonehøjde op eller ned i halvtonetrin.................................................. "Transponering" på side 22
Finjustering af stemningen for hele instrumentet, når du spiller på instrumentet
sammen med andre instrumenter eller til musik fra cd............................................."Finstemning af tonehøjden" på side 22
Justering af anslagsfølsomheden til ændring af lydstyrken
.........................................................................................................."Indstilling af tangenternes anslagsfølsomhed" på side 24
Valg af andre lyde
Kombination af to lyde ......................................................................... "Kombination af to lyde (dobbelttilstand)" på side 21
Sådan øver du
DANSK
Visning af listen over lyde ..................................................................................................................... "Valg af lyde" på side 18
Simulering af en koncertsal ................................................................................"Variation af klangen – rumklang" på side 20
Øvning i et nøjagtigt og stabilt tempo..................................................................................."Brug af metronomen" på side 23
indspille
Indspilning af det, du spiller ......................................................................................"Indspilning af det, du spiller" på side 25
Sletning af en indspillet melodi ...................................................................................... "Sletning af brugermelodi" på side 26
Tilslutning af instrumentet til andre enheder
Hvad er MIDI?.................................................................................................. "Tilslutning af MIDI-instrumenter" på side 27
Tilslutning til en computer ............................................................. "Tilslutning af digitalklaveret til en computer" på side 28
Overførsel af en indspillet melodi til en computer
.................................................................................."Overførsel af melodidata fra digitalklaveret til en computer" på side 31
Overførsel af melodidata fra en computer til instrumentet
................................................................................."Indlæsning af melodidata fra en computer til digitalklaveret" på side 31
Samling
41
Samling og adskillelse af instrumentet................................................................."Samling af keyboardstativet" på side 34–36
YDP-S31 Brugervejledning
7
Tilbehør
• Nodebogen "50 Greats for the Piano"
• Brugervejledning
Denne brugervejledning indeholder samtlige instruktioner til betjening af digitalklaveret.
• Kvikguide
• AC-adapter (Yamaha PA-5D, PA-150 eller et tilsvarende produkt)*
* Medfølger muligvis ikke, alt efter hvor instrumentet købes. Kontakt din Yamaha-forhandler for at få flere oplysninger.
Vedligeholdelse
Rengør instrumentet ved hjælp af en tør eller let fugtig blød klud (skal vrides grundigt).
DANSK
FORSIGTIG
Brug ikke rensebenzin, fortynder, rengøringsmidler eller kemisk behandlede klude til rengøring. Anbring ikke genstande af
vinyl, plast eller gummi på instrumentet.
Hvis du gør det, kan panelet eller tangenterne blive misfarvede eller tage skade.
FORSIGTIG
Før du tager instrumentet i brug, skal du læse "Sikkerhedsforskrifter" på side 3–4.
Stemning
I modsætning til et akustisk klaver skal dette instrument ikke stemmes. Det stemmer altid.
Transport
Hvis du flytter, er det nemt at tage instrumentet med. Du kan enten flytte det, som det er (i samlet tilstand),
eller adskilt.
Under transporten skal instrumentet ligge vandret. Det må ikke stilles op ad en væg eller stilles på højkant.
Instrumentet bør ikke udsættes for kraftige rystelser eller stød.
42
8
YDP-S31 Brugervejledning
Funktioner
Dette digitale Yamaha-klaver har et særligt "GHS-klaviatur" (Graded Hammer Standard) med matte, sorte tangenter.
GHS-klaviaturet har naturlige spilleegenskaber, der minder om et flygels, fordi det simulerer et kraftigere anslag i
klaviaturets lave ende og et lettere anslag i klaviaturets høje ende.
De matte, sorte tangenter giver klaveret et luksuøst og elegant udseende.
To af klaverlydene, "Grand Piano 1" (Flygel 1) og "Grand Piano 2" (Flygel 2), indeholder samples fra et koncertflygel i fuld
størrelse. Lyden "Electric Piano" (Elektrisk klaver) har forskellige samples til forskellige typer anslag (Dynamic Sampling).
Den bruger med andre ord forskellige samples alt efter, hvor hurtigt eller hårdt du slår tangenterne an.
Lyden i dette digitalklaver er utroligt tæt på lyden i et ægte akustisk klaver.
[DEMO/SONG]
Lyt til en demomelodi for hver lyd og
50 forprogrammerede melodier for
klaver (side side 15).
[PIANO/VOICE]
Vælg en af de 6 indbyggede lyde, bl.a.
Grand Piano 1 og 2 (side side 18).
Du kan også lægge to lyde oven på
hinanden (side 21) eller vælge
forskellige rumklangseffekter (side 20).
........
[MASTER VOLUME]
........
........
Brug denne knap til at indstille lydstyrken
(side 12).
[METRONOME]
Kontrollér metronomens funktioner (side 23).
........
........
Indspilning af det, du spiller (side 25).
[PLAY]
Vælg en demomelodi for hver lyd eller en af
de 50 forprogrammerede melodier for klaver
(side 15 og 16). Du kan også vælge en anden
lyd, når afspilningen af melodien er stoppet.
Afspilning af det indspillede
(side 26).
DANSK
[SELECT –/+]
[REC]
[DC IN 12V]
..
Tilslut den medfølgende
strømadapter her (side 10).
MIDI
OUT
PHONES
........
[PHONES]
Her kan du tilslutte et sæt almindelige
stereohovedtelefoner, så du kan øve dig,
uden at andre kan høre det (side 12).
[TO PEDAL]
Sæt pedalledningen i
(side 34).
Viser stikkene [DC IN 12V] og
[TO PEDAL] bag på instrumentet.
43
Forside
DC IN 12V
TO PEDAL
Slut en MIDI-enhed til dette stik for at
bruge de forskellige MIDI-funktioner
(side 27–28). (Tilslutning af MIDIinstrumenter – side 27)
....
IN
MIDI [IN/OUT]
........
YDP-S31 Brugervejledning
9
Før du bruger digitalklaveret
Sådan tændes instrumentet
1. Tilslut strømadapteren.
1-1 Kontrollér, at [STANDBY/ON]-knappen (STANDBY/TÆNDT) er i
positionen STANDBY.
1-2
Sæt jævnstrømsstikket på strømadapteren i [DC IN 12V]-stikket.
1-3
Sæt netstikket på AC-adapteren i stikkontakten.
[DC IN 12V]-stik
1-2
1-3
DANSK
adapter
stikkontakt
ADVARSEL
Brug kun den angivne adapter (PA-5D, PA-150 eller et tilsvarende produkt, der anbefales af Yamaha). Hvis du bruger andre adaptere,
kan det resultere i uoprettelig skade på både adapteren og instrumentet.
ADVARSEL
Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i tordenvejr, eller hvis instrumentet ikke er i brug.
2. Tænd for klaveret.
Tryk på [STANDBY/ON]-knappen.
• Strømindikatoren, der sidder på klaverets forside i venstre side, tændes.
[STANDBY/ON]
Strømindikator
Tryk på [STANDBY/ON]-knappen igen for at slukke for strømmen.
• Strømindikatoren slukkes.
FORSIGTIG
Der afgives hele tiden små mængder elektricitet til instrumentet, selv om kontakten er i positionen "STANDBY". Tag altid AC-adapteren
ud af stikkontakten, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid.
44
10
YDP-S31 Brugervejledning
Tangentlåg og nodestativ
Åbning af tangentlåget
1. Tag fast i kanten af tangentlåget med begge hænder, og åbn derefter langsomt låget.
2. Vip frontpanelstøtten ind.
DANSK
3. Vip nodestativet ud.
Lukning af tangentlåget
1. Vip nodestativet op.
2. Vip frontpanelstøtten ud.
3. Hold fast i tangentlåget med begge hænder, og luk det langsomt.
FORSIGTIG
45
Før du lukker tangentlåget, skal du huske at vippe nodestativet op og vippe frontpanelstøtten ud.
YDP-S31 Brugervejledning
11
Indstilling af lydstyrke
Når du begynder at spille, kan du indstille et behageligt lydniveau med [MASTER VOLUME]-knappen.
Lavere
Højere
FORSIGTIG
Brug ikke instrumentet i længere tid ved et højt lydniveau, da det kan medføre høreskader.
Brug af hovedtelefoner
DANSK
Slut et sæt hovedtelefoner til et af [PHONES]-stikkene.
Der er to [PHONES]-stik.
Du kan tilslutte to sæt almindelige stereohovedtelefoner. (Hvis du
kun skal bruge ét par, kan de sættes i et hvilket som helst af stikkene.)
underside
PHONES
almindeligt
stereojackstik
46
12
YDP-S31 Brugervejledning
Oversigt over komponenter ..................................... 14
I dette afsnit forklares det, hvordan man foretager
detaljerede indstillinger for de forskellige funktioner.
Afspilning af 50 forprogrammerede melodier........ 16
Overførsel af melodidata fra digitalklaveret til en
computer .................................................................. 31
Sikkerhedskopiering af data og initialisering af
indstillinger .............................................................. 32
Lytning til melodier, der er indlæst fra computeren... 17
Fejlfinding ................................................................ 33
Valg og brug af lyde .................................................. 18
Samling af keyboardstativet..................................... 34
Valg af lyde................................................................... 18
Brug af pedalerne ........................................................ 19
Variation af klangen – rumklang................................ 20
Kombination af to lyde (dobbelttilstand).................. 21
Transponering ............................................................. 22
Finstemning af tonehøjden......................................... 22
Brug af metronomen .................................................. 23
Indstilling af tangenternes anslagsfølsomhed............ 24
Indeks ....................................................................... 37
Lytning til demomelodier ........................................ 15
DANSK
Reference
Indspilning af det, du spiller.................................... 25
Afspilning af indspillede musikdata........................... 26
Sletning af brugermelodi ............................................ 26
Tilslutning af MIDI-instrumenter .......................... 27
Om MIDI..................................................................... 27
Muligheder med MIDI ............................................... 27
Tilslutning af digitalklaveret til en computer................. 28
MIDI-funktioner...................................................... 29
Valg af MIDI-afsendelses/modtagelseskanal ............. 29
Local Control on/off ................................................... 29
Program Change On/Off (Programændring FRA/
TIL)......................................................................... 30
Kontrolændringer til/fra ............................................. 30
Overførsel af melodidata mellem computeren og
digitalklaveret ........................................................... 31
47
Indlæsning af melodidata fra en computer til
digitalklaveret........................................................... 31
YDP-S31 Brugervejledning
13
Oversigt over komponenter
2
3
5
4
#
6
$
8
%
DANSK
7
1
DC IN 12V
TO PEDAL
IN
MIDI
PHONES
)
!
@
OUT
9
1
2
3
4
5
6
7
8
[STANDBY/ON] ............................ S.10
[MASTER VOLUME] ...................... S.12
[METRONOME]............................ S.23
[DEMO/SONG] ............................ S.15
[PIANO/VOICE] .......................S.18–21
[SELECT –/+] .................... S.15, 16, 18
[REC]............................................ S.25
[PLAY] .................................... S.25, 26
9
0
A
B
C
D
E
MIDI [IN] [OUT]........................... S.27
[PHONES] .................................... S.12
[TO PEDAL].................................. S.34
[DC IN 12V]................................. S.10
Soft-pedal (venstre pedal) ............ S.19
Sostenutopedal (midterpedal)...... S.19
Fortepedal (højre pedal)............... S.19
48
14
YDP-S31 Brugervejledning
Lytning til demomelodier
Instrumentet indeholder demomelodier, der effektivt demonstrerer alle instrumentets lyde.
Fremgangsmåde
1. Tænd for strømmen.
(Hvis instrumentet ikke er tændt) Tryk på [STANDBY/ON]-knappen.
Når du begynder at spille, kan du indstille et behageligt lydniveau med
[MASTER VOLUME]-knappen.
2. Start afspilningen af en demomelodi.
Se listen over lyde på side 18
for at få yderligere oplysninger
om kendetegnene ved hver
forprogrammeret lyd.
Tryk på [DEMO/SONG]-knappen.
Demomelodien for den aktuelt valgte lyd afspilles.
Under afspilningen af en demomelodi kan du trykke på [SELECT–/+]-knappen
for at vælge og afspille den næste demomelodi.
Hvis du vil vælge en bestemt demomelodi blandt demomelodierne for de 6 lyde,
skal du trykke på en af tangenterne mellem C1 og F1, mens du holder [DEMO/
SONG]-knappen nede.
Den valgte melodi afspilles. Afspilningen starter med den valgte melodi og
fortsætter herefter i følgende rækkefølge: demomelodierne for de øvrige
lyde, de 50 forprogrammerede melodier for klaver og eventuelle melodier
indlæst fra en computer. Afspilningen vender herefter tilbage til den første
demomelodi og gentages, til du stopper den.
Laveste tangent
C1
DANSK
3. Vælg og afspil en demomelodi.
Demomelodierne overføres ikke
via MIDI.
F1
Demomelodier
Hver af de 6 lyde har sin egen demomelodi, der demonstrerer den pågældende
lyd. Se "Valg af lyde" på side 18.
De demomelodier, der vises nedenfor, er omarrangerede uddrag af
originalkompositionerne.
Alle øvrige demomelodier er originalkompositioner ejet af Yamaha
(©2005 Yamaha Corporation).
Tangent
Lydnavn
Titel
Komponist
C1
GrandPiano1
“Eintritt” Waldszenen Op.82
R. Schumann
D1
Harpsichord
Gavotte
J.S. Bach
Indstilling af lydstyrken
Brug [MASTER VOLUME]-knappen til at justere lydstyrken.
4. Stop afspilningen af demomelodien.
49
Tryk på [DEMO/SONG]-knappen for at standse afspilningen.
YDP-S31 Brugervejledning
15
Afspilning af 50 forprogrammerede
melodier
Digitalklaveret indeholder musikdata for de 50 klavermelodier samt for demomelodierne for lydene.
Du kan enten bare lytte til melodierne eller slå dem op i det medfølgende hæfte "50 Greats for the
Piano", der indeholder noder til de 50 forprogrammerede melodier.
Fremgangsmåde
1. Vælg og afspil en forprogrammeret melodi for
klaver.
DANSK
Numrene på de forprogrammerede melodier for klaver er tildelt tangenterne
C2-C 6.
Du kan vælge en melodi, der skal afspilles, ved at holde [DEMO/SONG]
knappen nede og trykke på en tangent mellem C2 og C 6.
Den valgte melodi for klaver afspilles.
Hvis du vil afspille samtlige forprogrammerede melodier efter hinanden i
rækkefølge, skal du holde [DEMO/SONG]-knappen nede og trykke på
tangenten D6.
1. melodi 10. melodi 20. melodi
C2
C3
C4
30. melodi 40. melodi
C5
50. melodi (C 6)
Afspilning i
rækkefølge (D6)
Højeste tangent
Tryk på [SELECT–/+]-knappen for at skifte til den næste klavermelodi.
Indstilling af lydstyrken
Brug [MASTER VOLUME]-knappen til at justere lydstyrken.
2. Stop afspilningen.
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på [DEMO/SONG]-knappen.
• Hvis du vil afspille andre melodier, skal du se procedure 1 ovenfor.
Melodi:
På dette instrument kaldes
dataene for spil for en “melodi.”
Begrebet omfatter også
demomelodier og de 50
forprogrammerede melodier
for klaver.
Du kan spille på tangenterne
samtidig med afspilningen af
den forprogrammerede melodi.
Du kan ændre den lyd, der
bruges, når du spiller på
tangenterne.
Standardtempoet vælges
automatisk, når der vælges en
ny forprogrammeret melodi, og
når afspilningen af den nye
forprogrammerede melodi
startes.
Se side 23 for at få oplysninger
om justering af tempoet ved
afspilning af forprogrammerede
melodier.
Hvis du vælger en anden melodi
(eller når afspilningen af en ny
melodi starter under afspilning
af flere melodier), vælges den
tilhørende indstilling for
rumklang.
De 50 forprogrammerede
melodier for klaver overføres
ikke via MIDI.
50
16
YDP-S31 Brugervejledning
Lytning til melodier, der er indlæst
fra computeren
Du kan overføre melodidata fra computeren til instrumentet og afspille melodierne. (Se side 31 for
at få yderligere oplysninger om at indlæse melodidata fra computeren.)
Fremgangsmåde
1. Vælg og afspil en melodi.
Melodinumrene (1 til 10) tildeles tangenterne D 6-C7 (se nedenstående
illustration).
Du kan vælge en melodi, der skal afspilles, ved at holde [DEMO/SONG]
knappen nede og trykke på en tangent mellem D 6 og C7.
Den valgte melodi afspilles.
1. melodi
10. melodi
Du kan indlæse op til 10
melodier eller op til 352 KB data
fra computeren.
Brug følgende tabel til at notere
titlerne på de melodier, du har
indlæst fra computeren.
Tangent
Melodititel
D6
E6
D6
C7
F6
F6
Indstilling af lydstyrken
G6
Indstil et behageligt lydniveau med [MASTER VOLUME]-knappen, mens du
lytter til melodien.
G6
DANSK
A6
2. Stop afspilningen.
A6
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på [DEMO/SONG]-knappen.
H6
C7
Valg af kanal til afspilning af melodi
Hvis en melodi, der er indlæst fra computeren, bruger en lyd, der ikke
understøttes af instrumentet, gengives den lyd, der oprindeligt blev brugt i
melodien, muligvis ikke korrekt. Hvis det er tilfældet, kan du muligvis forbedre
klangen og få en mere naturlig lyd ved at skifte afspilningskanalen for melodien
fra "All" (Alle) til "1 + 2".
Valg af alle afspilningskanaler for melodien:
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knappen nede samtidig, og tryk på
tangenten H6.
Lyden udsendes på alle kanaler (1 til 16).
H6
Højeste tangent
Valg af afspilningskanal 1 + 2 til melodien:
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knappen nede samtidig, og tryk på
tangenten C7.
Lyden udsendes på kanal 1+2.
C7
51
Højeste tangent
YDP-S31 Brugervejledning
17
Valg og brug af lyde
Valg af lyde
Fremgangsmåde
Tryk på [PIANO/VOICE]-knappen, og slip den, for at vælge lyden Grand Piano 1.
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på en af tangenterne mellem C1 og F1
for at vælge en lyd. Du kan også vælge en lyd ved at trykke på [PIANO/VOICE]knappen og derefter trykke på [SELECT –/+]-knappen flere gange for at vælge en
anden lyd.
Mens du spiller på tangenterne, kan du indstille lydstyrken til et passende niveau ved
hjælp af [MASTER VOLUME]-knappen.
For at lære de forskellige lyde
at kende kan du lytte til
demomelodierne for hver lyd
(side 15).
DANSK
C1 D1
Lyde:
På dette instrument betyder en
lyd en "klang" eller "lydfarve".
Laveste tangent C1 D1 E1 F1
Tangent
Navn på lyd
C1
Grand Piano 1
Indspillede samples fra et koncertflygel i fuld størrelse. Perfekt til
klassiske værker samt til andre stilarter, hvor der skal bruges et
akustisk klaver.
C1
Grand Piano 2
Rumlig og klar klaverlyd med lys rumklang. God til pop.
D1
E.Piano
En elektronisk klaverlyd, der er skabt ved hjælp af FM-syntese.
God til pop.
D1
Harpsichord
Det definitive instrument til barokmusik. Da et cembalo bruger
knipsede strenge, er det ikke anslagsfølsomt.
E1
Church Organ
Dette er en typisk pibeorgellyd (8 fod + 4 fod + 2 fod). God til
barok kirkemusik.
F1
Strings
Rumligt og stort strygerensemble. Prøv at kombinere denne lyd
med en klaverlyd i dobbelttilstand.
Beskrivelse
Når du vælger en lyd, vælger
instrumentet automatisk den
rumklangstype og -dybde
(side 20), der passer bedst til
lyden.
52
18
YDP-S31 Brugervejledning
Brug af pedalerne
Fortepedal (højre pedal)
Fortepedalen fungerer som en selektiv fortepedal,
som får visse toner til at klinge længere. Hold en
tone nede, tryk på fortepedalen, og slip derefter
tangenten. Tonen fortsætter med at klinge, indtil
du slipper fortepedalen.
Fortepedalen har halvpedal-funktion.
Sostenutopedal (midterpedal)
Hvis du spiller en tone eller akkord på tangenterne
og træder sostenutopedalen ned, mens du holder
tonen (eller tonerne), klinger tonen, så længe
pedalen holdes nede (som om du havde trådt på
fortepedalen), men de efterfølgende toner klinger
ikke længere, end de plejer. Du kan f.eks. lade en
akkord klinge og spille en række andre toner
"staccato".
Hvis du trykker fortepedalen ned her,
vil de toner, du spiller, før pedalen
slippes igen, klinge længere.
Hvis fortepedalen ikke fungerer
korrekt, skal du kontrollere, at
pedalkablet sidder korrekt i
instrumentet (side 34).
Hvis du spiller på klaveret med
fortepedalen trådt ned, og du vil
dæmpe klangen en smule, skal
du løfte foden, så pedalen kun
er halvvejs trykket ned.
Orgel-, stryger- og korlyde
fortsætter med at klinge, så
længe sostenutopedalen er
trådt ned.
Hvis du trykker sostenutopedalen
ned her, mens tonen holdes, vil
tonen klinge, så længe pedalen
holdes nede.
53
DANSK
Dæmperpedal (venstre pedal)
Når dæmperpedalen er trådt ned, mindskes lydstyrken, og klangfarven ændres en
smule. Dæmperpedalen påvirker ikke toner, der allerede klinger, når pedalen trædes
ned.
YDP-S31 Brugervejledning
19
Variation af klangen – rumklang
Med denne funktion kan du vælge forskellige digitale rumklangseffekter, der giver lyden ekstra
dybde og udtryk ved at skabe en realistisk akustisk klang.
Fremgangsmåde
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på en af tangenterne mellem C2 og E2
for at vælge en rumklangstype.
C2D2
Laveste tangent
Tangent
Rumklangstype
C2
Room (Rumklang)
Denne indstilling giver lyden en rumklangseffekt, der minder
om den akustiske klang, der optræder i et mindre rum.
C2
Hall1
(Koncertsal1)
Brug denne indstilling til at få en "større" rumklangseffekt.
Denne effekt simulerer den naturlige rumklang i en mindre
koncertsal.
D2
Hall2
(Koncertsal2)
Brug denne indstilling til at få en virkeligt stor rumklangseffekt.
Denne effekt simulerer den naturlige rumklang i en stor
koncertsal.
D2
Stage (Scene)
Simulerer den rumklang, der optræder på en scene.
E2
Fra
Der anvendes ingen effekt.
DANSK
C2 D2 E2
Beskrivelse
Justering af rumklangsdybde
Du kan justere rumklangsdybden for den valgte lyd ved at trykke på en tangent mellem
C3 og G 4, mens du holder [PIANO/VOICE]-knappen nede. Dybden kan indstilles til
mellem 0 og 20.
G 4: dybde 20
Standardindstillingerne for
rumklangstype (inklusive OFF
(FRA)) og -dybde er forskellige
fra lyd til lyd.
dybde 0: ingen effekt
dybde 20: maksimal
rumklangsdybde
Laveste tangent
C3: dybde 0
A4
Jo højere en tangent, du trykker på, jo større bliver dybden.
Hvis du holder [PIANO/VOICE]-knappen nede og trykker på tangenten A4, indstilles
rumklangsdybden til den dybde, der egner sig bedst til den valgte lyd.
54
20
YDP-S31 Brugervejledning
Kombination af to lyde (dobbelttilstand)
Du kan lægge to lyde oven på hinanden og spille med dem samtidig for at skabe en tykkere og
rundere lyd.
Fremgangsmåde
1. Aktivér dobbelttilstand.
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på to tangenter mellem C1 og F1
samtidig for at vælge de to ønskede lyde. Du kan også holde [PIANO/VOICE]-knappen
nede, trykke den første tangent ned og holde den nede og derefter trykke på den anden.
Se "Valg og brug af lyde" på side 18 for at få yderligere oplysninger om, hvilke
lyde der er tildelt hvilke tangenter.
Laveste tangent
C1
Du kan ikke bruge den samme
lyd til lyd 1 og lyd 2 samtidig i
dobbelttilstand.
Rumklang i dobbelttilstand
Den rumklangstype, der er
tildelt lyd 1, har forrang. (Hvis
rumklangen for lyd 1 er indstillet
til OFF, bruges rumklangen for
lyd 2.) Indstillingen for
rumklangsdybde (side 20)
gælder kun for lyd 1.
F1
DANSK
Den lyd, der er tildelt den laveste af de to tangenter, er lyd 1, og den lyd, der er
tildelt den højeste af de to tangenter, er lyd 2.
Du kan foretage følgende indstillinger for lyd 1 og 2 i dobbelttilstand:
Indstilling af oktav
Du kan ændre tonehøjden op og ned en oktav ad gangen for lyd 1 og lyd 2
uafhængigt af hinanden. Afhængigt af hvilke lyde du bruger i dobbelttilstand,
lyder kombinationen af lyde måske bedre, hvis en af lydene flyttes en oktav op
eller ned.
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på en tangent mellem C5 og F5.
C5
F5
Højeste tangent
C5: –1 (lyd 1),
D 5: -1 (lyd 2),
C 5: 0 (lyd 1),
E5: 0 (lyd 2),
D5: +1 (lyd 1),
F5: +1 (lyd 2)
Indstilling af balance
Du kan indstille balancen mellem de to lyde. Du kan f.eks. indstille en af lydene
som hovedlyd med en kraftig lydstyrke og gøre den anden lyd svagere.
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på en af tangenterne mellem F 5
og F 6.
Ved indstillingen "0" er de to lyde i dobbelttilstand lige kraftige. Indstillinger
under "0" øger lydstyrken for lyd 2 i forhold til lyd 1, og indstillinger over "0"
øger lydstyrken for lyd 1 i forhold til lyd 2.
F5
-6 -4 -2
C6
+1 +3
F6
+6
-5 -3 -1 0 +2 +4 +5
Højeste tangent
2. Afslut dobbelttilstand, og vend tilbage til normal
55
spilletilstand.
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på en tangent mellem C1 og F1.
YDP-S31 Brugervejledning
21
Transponering
Med digitalklaverets transponeringsfunktion kan du sætte tonehøjden for hele instrumentet op eller
ned i halvtonetrin (til et maksimum på seks halvtonetrin). Det gør det lettere at tilpasse instrumentets
tonehøjde til en sanger eller andre instrumenter.
Hvis du f.eks. indstiller transponeringsværdien til "5", vil et tryk på en C-tangent give et F. På denne
måde kan du spille en melodi, som om den er i C-dur, og instrumentet transponerer den til F-dur.
Fremgangsmåde
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede, og tryk på en tangent
mellem F 2 og F 3 for at vælge den ønskede transponeringsgrad.
F2
-6 -4 -2
C3
+1 +3
F3
+6
Transponering:
Ændring af tonearten.
På dette instrument ændres
hele instrumentets tonehøjde
ved transponering.
-5 -3 -1 0 +2 +4 +5
Transponer
Transponer
ned.
op.
Normal
tonehøjde.
DANSK
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + tangenten C3:
Instrumentets tonehøjde er normal.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + tangenten H2 (den hvide tangent til
venstre for C3): Instrumentets tonehøjde transponeres én halvtone ned.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + tangenten B 2 (den første sorte tangent til
venstre for C3): Instrumentets tonehøjde transponeres en tone ned (to halvtoner).
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + tangenten F 2:
Instrumentets tonehøjde transponeres seks halvtoner ned.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + tangenten C 3 (den sorte tangent til
højre for C3): Instrumentets tonehøjde transponeres én halvtone op.
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + tangenten D3 (den første hvide tangent til
højre for C3): Instrumentets tonehøjde transponeres en tone op (to halvtoner).
[DEMO/SONG] + [PIANO/VOICE] + tangenten F 3:
Instrumentets tonehøjde transponeres seks halvtoner op.
Finstemning af tonehøjden
Du kan finstemme tonehøjden for hele instrumentet. Denne funktion er nyttig, når du spiller på
digitalklaveret sammen med andre instrumenter eller med musik på cd.
Fremgangsmåde
Hævning af tonehøjden (trin på 0,2 Hz)
Hold tangenterne A-1, H-1 og C0 nede, og tryk på en tangent mellem C3 og H3.
Sænkning af tonehøjden (trin på 0,2 Hz)
Hold tangenterne A-1, H-1 og C#0 nede, og tryk på en tangent mellem C3 og H3.
Nulstilling til standardtonehøjden
Hold tangenterne A-1, H-1, C0 og C#0 nede, og tryk på en tangent mellem C3 og H3.
Sådan hæves
tonehøjden
H-1
A-1 C0
Sådan sænkes
tonehøjden
H-1 A-1 C 0
Sådan gendannes standardtonehøjden
H-1 C0 A-1
C0
C3
H3
YDP-S31 Brugervejledning
56
Indstillingsmuligheder: 427,0-453,0 Hz
Standardtonehøjde: 440,0 Hz
22
Hz (hertz):
En måleenhed for en lyds
frekvens eller det antal gange,
en lydbølge svinger pr. sekund.
Brug af metronomen
Digitalklaveret har en indbygget metronom (en anordning, der holder et nøjagtigt tempo),
som er et praktisk hjælpemiddel, når man øver.
Fremgangsmåde
1. Start metronomen.
Tryk på [METRONOME]-knappen for at starte metronomen.
Indstilling af taktart
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på en tangent mellem C3 og F3.
C3 D3
C3 D3 E3 F3
Højeste tangent
C3: Ingen taktmarkeringer, C 3: 2/4, D3: 3/4, D 3: 4/4, E3: 5/4, F3: 6/4
Justering af tempoet
DANSK
Metronomens tempo og tempoet for afspilning af de forprogrammerede
melodier kan indstilles til mellem 32 og 280 taktslag i minuttet.
Hver af følgende tangenter har fået tildelt et tal.
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på tre tangenter mellem C4 og A4
for at angive et trecifret tal.
Det første tal, du angiver, er det længst til venstre. Hvis du f.eks. vil indstille
tempoet til "95" taktslag i minuttet, skal du trykke på følgende tangenter i
nævnte rækkefølge: C4 (0), A4 (9) og F4 (5).
Sådan øges det indstillede tempo i trin på 1:
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på tangenten C 5.
Sådan sænkes det indstillede tempo i trin på 1:
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på tangenten H4.
Sådan øges det indstillede tempo i trin på 10:
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på tangenten D5.
Sådan sænkes det indstillede tempo i trin på 10:
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på tangenten A 4.
A4
1 3
C5
6 8
0 2 4 5 7 9
C4
A4 H4 C5 D5
Højeste tangent
57
Sådan gendannes standardtempoet:
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på tangenten C5.
YDP-S31 Brugervejledning
23
Indstilling af lydstyrken
Du kan ændre lydstyrken for metronomlyden.
Hold [METRONOME]-knappen nede, og tryk på en tangent mellem C1 og G2
for at indstille lydstyrken.
Laveste tangent
C1
G2
Jo højere en tangent, du trykker på, jo kraftigere
bliver lydstyrken.
2. Stop metronomen.
Metronomen stoppes ved at trykke på [METRONOME]-knappen.
DANSK
Indstilling af tangenternes
anslagsfølsomhed
Du kan indstille, hvor meget lydstyrken skal afhænge af, hvor hurtigt
eller hårdt du slår tangenterne an. Du kan vælge følgende fire
indstillinger.
A6 ..............................Lydstyrken ændres ikke, uanset om du spiller hårdt eller blødt på
tangenterne.
A 6 .............................Lydstyrken ændrer sig ikke meget, uanset om du spiller hårdt eller
blødt på tangenterne.
H6..............................Dette er klaverets standardanslagsfølsomhed
(standardindstillingen).
C7 ..............................Lydstyrken varierer meget fra pianissimo til fortissimo, så du kan
spille udtryksfuldt og dynamisk. Du skal anslå tangenterne hårdt
for at frembringe en kraftig lyd.
Denne indstilling virker ikke for
visse lyde, f.eks. orgellyde.
Fremgangsmåde
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på en tangent mellem A6 og C7 for at
vælge den ønskede anslagsfølsomhed.
A6 C7
58
24
YDP-S31 Brugervejledning
Indspilning af det, du spiller
Med digitalklaverets optagefunktion kan du indspille den melodi,
du spiller.
Den indspillede melodi kaldes "brugermelodien".
Følg nedenstående fremgangsmåde for at indspille og afspille det,
du spiller.
Indspilning af lyd og indspilning af data
Kassettebåndoptagelser gemmer data på en anden måde end dette
instrument. Kassettebånd optager lydsignaler. I modsætning hertil
indspiller dette instrument oplysninger om de toner og lyde, der spilles, og
tonernes timing og tempo. Det indspiller ikke lydsignaler. Når du afspiller
en melodi, du har indspillet, på instrumentet, gengiver dets indbyggede
lydmodul lyden i henhold til de indspillede data.
FORSIGTIG
Fremgangsmåde
1. Vælg den ønskede lyd og eventuelle andre
indstillinger til indspilningen.
Hold [PIANO/VOICE]-knappen nede, og tryk på en af tangenterne mellem C1
og F1 for at vælge den eller de ønskede lyde. (Se side 18.)
Hvis du vil, kan du vælge andre indstillinger for f.eks. rumklang.
Indstil et behageligt lydniveau med [MASTER VOLUME]-knappen. Du kan også
bruge [MASTER VOLUME]-knappen til at indstille lydniveauet under afspilning.
2. Aktivér indspilningstilstand.
Tryk på [REC]-knappen.
[REC]-knapindikatoren lyser.
Tryk på [REC]-knappen igen, hvis du vil forlade indspilningstilstand.
3. Start indspilningen.
Indspilningen starter, så snart du spiller på tangenterne.
Du kan også trykke på [PLAY]-knappen for at starte indspilningen.
4. Stop indspilningen.
59
Tryk på [REC]-knappen.
Instrumentet kan ikke sættes i
indspilningstilstand, mens der
afspilles en demomelodi.
DANSK
Pas på, at du ikke kommer til at slette de indspillede data.
Når du har indspillet en melodi på instrumentet, tændes indikatoren i [PLAY]knappen. Når denne indikator er tændt, betyder det, at du sletter de allerede
indspillede data, hvis du indspiller igen.
Indspilningskapacitet
"Indspilningskapaciteten" er
det maksimale antal musikdata,
du kan indspille. Instrumentets
indspilningskapacitet er 65 KB
(cirka 11.000 toner).
Ændring af indstillinger for
den indspillede brugermelodi
Hvis du vil ændre indstillingerne
for den indspillede brugermelodi,
skal du sætte instrumentet i
indspilningstilstand, foretage de
ønskede ændringer og herefter
forlade indspilningstilstanden uden
at spille på tangenterne.
Hvis du f.eks. vil ændre lyden i
brugermelodien, skal du trykke
på [REC]-knappen for at sætte
instrumentet i indspilningstilstand
(se trin 2) og herefter vælge en
anden lyd (se trin 1). Undlad at
spille på tangenterne, og tryk på
[REC]-knappen for at forlade
indspilningstilstand (se trin 4).
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen til
instrumentet, mens det
indspiller data i den interne
hukommelse (dvs. når
indikatorerne i [REC]- og
[PLAY]-knapperne blinker).
Hvis du gør det, slettes alle
indspillede data, herunder de
data, du er ved at indspille.
Du kan gemme den indspillede
brugermelodi på en computer.
Du kan også indlæse
brugermelodidata fra en
computer og afspille dem på
instrumentet. (Se side 31.)
YDP-S31 Brugervejledning
25
Afspilning af indspillede musikdata
Fremgangsmåde
1. Start afspilningen.
Tryk på [PLAY]-knappen.
2. Stop afspilningen.
Når afspilningen af brugermelodien er fuldført, vender instrumentet
automatisk tilbage til den foregående tilstand.
Du kan standse afspilningen ved at trykke på [PLAY]-knappen.
Sletning af brugermelodi
DANSK
Ved sletning af brugermelodien slettes den indspillede melodi fuldstændigt.
Fremgangsmåde
1. Aktivér indspilningstilstand.
Tryk på [REC]-knappen.
[REC]-knapindikatoren lyser.
Tryk på [REC]-knappen igen, hvis du vil annullere sletningen.
2. Start sletningen
Tryk på [PLAY] -knappen, og tryk derefter på [REC]-knappen.
60
26
YDP-S31 Brugervejledning
Tilslutning af MIDI-instrumenter
Digitalklaveret er forsynet med MIDI-stik. Ved hjælp af MIDIfunktionerne kan du få adgang til mange forskellige musikgenrer.
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et globalt
standardformat for overførsel og modtagelse af musikdata mellem
elektroniske musikinstrumenter.
Hvis du forbinder musikinstrumenter, der understøtter MIDI, ved hjælp
af MIDI-kabler, kan du overføre musik- og indstillingsdata mellem
forskellige musikinstrumenter. MIDI giver også flere avancerede
spillemuligheder, end hvis du kun brugte et enkelt instrument.
MIDI
IN
Du skal bruge et særligt MIDIkabel (ekstraudstyr) for at
sammenkoble instrumenter via
MIDI. MIDI-kabler kan købes i
musikforretninger.
Hvis det tilsluttede MIDI-kabel
er meget langt, kan der
forekomme fejl i
dataoverførslerne. Brug et
MIDI-kabel på 15 meter eller
derunder.
Inden du slutter instrumentet til
en MIDI-enhed, skal du slukke
for strømmen til både
instrumentet og MIDI-enheden.
Når du har forbundet
enhederne, skal du først tænde
for strømmen til MIDI-enheden
og herefter tænde for strømmen
til instrumentet.
OUT
DANSK
Om MIDI
Hvilke MIDI-data der kan
overføres eller modtages,
afhænger MIDI-enhedens type.
Se "MIDI Implementation Chart"
på internettet (se "Data List" på
side 5) for at finde ud af, hvilke
MIDI-data og -kommandoer
dine enheder kan overføre eller
modtage.
Muligheder med MIDI
MIDI-funktionerne gør det muligt at overføre musikdata mellem MIDIenheder, indlæse melodidata fra en tilsluttet computer til instrumentet
samt overføre og gemme brugermelodidata på en computer.
● Overførsel af musikdata til og fra en anden MIDIenhed
MIDI OUT
-stik
MIDI IN
-stik
MIDI IN
-stik
Ekstraudstyr: MIDI OUT
MIDI-kabler
-stik
MIDI-instrument
Demomelodierne til lydene og
de 50 forprogrammerede
melodier for klaver kan ikke
overføres fra instrumentet til en
anden MIDI-enhed.
● Overførsel af MIDI-data til og fra en computer
OUT
USB-port
Ekstraudstyr:
USB/MIDI-interface
(f.eks. Yamaha UX16)
IN
MIDI OUT
-stik
Yderligere oplysninger om
overførsel og modtagelse af
melodidata findes i afsnittet
"Overførsel af melodidata
mellem computeren og
digitalklaveret" på side 31.
61
Computer
MIDI IN
-stik
YDP-S31 Brugervejledning
27
Tilslutning af digitalklaveret
til en computer
Hvis du slutter digitalklaveret til en computer ved hjælp af MIDI-stikkene, kan du overføre MIDIdata mellem klaveret og computeren.
Hvis du installerer Musicsoft Downloader på computeren, kan du desuden overføre melodidata
mellem instrumentet og computeren (side 31).
Når instrumentet bruges som lydmodul til afspilning af musikdata med lyde, der ikke findes på instrumentet, afspilles dataene ikke
korrekt.
Inden du slutter instrumentet til en computer, skal du slukke for strømmen til både instrumentet og computeren. Når du har forbundet
kablerne, skal du først tænde for computeren og derefter tænde for strømmen til instrumentet.
Eksempel på tilslutning af instrumentet til computerens USB-stik
DANSK
Brug et USB/MIDI-interface (ekstraudstyr; brug f.eks. Yamaha UX16) til at forbinde instrumentets MIDI-stik med
computerens USB-stik.
Du skal installere USB/MIDI-driveren korrekt på computeren, så du kan styre MIDI-instrumentet fra computeren. USB/
MIDI-driveren er et program, der gør det muligt at overføre MIDI-signaler mellem computerens sequencerprogram og
det tilsluttede MIDI-instrument. Yderligere oplysninger findes i den brugervejledning, der fulgte med USB-interfacet.
MIDI
Computer
IN
OUT
IN
OUT
Tilslutning af instrumentet til computeren ved hjælp af et USB/MIDI-interface
Sluk for strømmen til instrumentet. Sæt MIDI OUT-kablet fra USB/MIDI-interfacet i instrumentets MIDI IN-stik, og
sæt MIDI IN-kablet fra USB/MIDI-interfacet i instrumentets MIDI OUT-stik.
Der er nu forbindelse mellem instrumentet og computeren.
Tænd for strømmen til instrumentet, og prøv at overføre MIDI-data til eller fra computeren.
Flere oplysninger om tilslutning af YAMAHA UX16 findes i brugervejledningen til UX16.
Du skal installere et program på computeren for at kunne overføre MIDI-data mellem instrumentet og computeren.
62
28
YDP-S31 Brugervejledning
MIDI-funktioner
Du kan foretage detaljerede justeringer af MIDI-indstillingerne.
Valg af MIDI-afsendelses/
modtagelseskanal
I alle MIDI-systemer skal MIDI-kanalerne på afsendelses- og modtagelsesudstyret
stemme overens, før der kan overføres data.
Med denne parameter kan du angive den kanal, som digitalklaveret afsender eller
modtager MIDI-data på.
Fremgangsmåde
Indstilling af afsendelseskanal
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på en
I dobbelttilstand overføres data
om lyd 1 på den angivne kanal,
og data om lyd 2 overføres på
kanalen med det næste (højere)
nummer i forhold til det angivne
kanalnummer. Hvis afsendelseskanalen er indstillet til "OFF"
(FRA), afsendes der ingen data
i denne tilstand.
Indstilling af modtagelseskanal
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på en
tangent mellem C4 og F5.
Standardindstilling: ALL
E2
E5
D2
C1
2 4
7 9 11
C4
14 16
2 4
1 3 5 6 8 10 12 13 15
Indstilling af
afsendelseskanaler.
(C1 til D 2)
OFF
F5
7 9 11
14 16
1 3 5 6 8 10 12 13 15 1+2
Indstilling af
modtagelseskanaler.
(C4 til F5)
ALL-tilstand
Local Control on/off
"Local Control" hentyder til det faktum, at digitalklaveret normalt selv kontrollerer sit
indbyggede lydmodul, så de indbyggede lyde kan afspilles direkte fra tangenterne. I
denne situation er "Local Control" slået til (ON), fordi det indbyggede lydmodul
kontrolleres lokalt af sit eget klaviatur.
Local control kan imidlertid også slås fra, så digitalklaveret ikke spiller de indbyggede
lyde, men der stadig afsendes relevante MIDI-oplysninger via MIDI OUT-stikket, når
der spilles toner på tangenterne. Samtidig reagerer det indbyggede lydmodul på MIDIoplysninger, der modtages via MIDI IN-stikket.
ALL (ALLE):
Instrumentet er i "multitimbral"
modtagelsestilstand. I denne
tilstand modtager instrumentet
forskellige stemmer fra den
tilsluttede MIDI-enhed på en
vilkårlig eller alle 16 MIDIkanaler og afspiller melodidata
på flere kanaler.
1+2:
Instrumentet er i "1+2"-modtagelsestilstand. Dette muliggør
samtidig modtagelse, men kun
på kanal 1 og 2, så instrumentet
kan afspille melodidata fra
kanal 1 og 2, der modtages
fra en musikcomputer eller
sequencer.
DANSK
tangent mellem C1 og E2.
Standardindstilling: kanal 1
Meddelelser om programændringer og lignende, der modtages via kanalerne, påvirker ikke
panelindstillingerne på instrumentet eller de toner, du spiller
på tangenterne.
Data for demomelodier og de
50 forprogrammerede melodier
for klaver kan ikke overføres via
MIDI.
Fremgangsmåde
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på
tangenten C6. Hvis du trykker flere gange på tangenten C6, skiftes der mellem Local
Control On og Off.
C6
FORSIGTIG
Når Local Control (Lokal
kontrol) er slået fra (OFF),
spiller instrumentets
tangenter ikke de indbyggede
lyde.
63
Højeste tangent
YDP-S31 Brugervejledning
29
Program Change On/Off
(Programændring FRA/TIL)
Normalt reagerer instrumentet på Program Change-numre (MIDI-oplysninger om
ændring af programnumre), der modtages fra et eksternt keyboard eller en anden
MIDI-enhed, så lyden med det pågældende nummer vælges på den tilsvarende kanal
(lyden på klaviaturet ændres ikke). Desuden sender instrumentet normalt Program
Change-numre via MIDI, når der vælges en af dets lyde, så lyden med det pågældende
nummer vælges på den eksterne MIDI-enhed, hvis enheden er indstillet til at modtage
og reagere på Program Change-numre via MIDI.
Denne funktion gør det muligt at afbryde modtagelse og afsendelse af
programændringer, så der kan vælges lyde på instrumentet uden at påvirke eksterne
MIDI-enheder.
Oplysninger om
programændringsnumre for
hver af lydene i instrumentet
findes i oplysningerne om MIDIdataformater på vores websted.
(Se "Data List" på side 5.)
Fremgangsmåde
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på
tangenten C 6. Hvis du trykker flere gange på C 6, skiftes der mellem Program Change
On og Off.
DANSK
C6
Højeste tangent
Kontrolændringer til/fra
Control Change-data er MIDI-oplysninger vedrørende ekspressive funktioner
(f.eks. oplysninger om fortepedal).
Du kan overføre Control Change-data fra instrumentet via MIDI for at kontrollere
funktionerne i en tilsluttet MIDI-enhed. (Hvis du f.eks. bruger instrumentets
fortepedal, afsender instrumentet Control Change-data via MIDI.)
MIDI-musikdata, der modtages fra den tilsluttede MIDI-enhed, reagerer også på
Control Change-data via MIDI, der modtages fra MIDI-enheden samtidig. (Den lyd,
du spiller med på klaviaturet, reagerer imidlertid ikke på Control Change-data via
MIDI.)
Muligheden for at afsende og modtage Control Change-data via MIDI er ofte nyttig.
Slå Control Change til, hvis du har brug for denne mulighed. Slå Control Change fra,
hvis du foretrækker ikke at have muligheden.
Oplysninger om
kontrolændringer, der
kan bruges sammen
med instrumentet, findes
i oplysningerne om MIDIdataformater på vores websted.
(Se "Data List" på side 5.)
Fremgangsmåde
Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på
tangenten D6. Hvis du trykker flere gange på tangenten D6, skiftes der mellem Control
Change On og Off.
D6
Højeste tangent
64
30
YDP-S31 Brugervejledning
Overførsel af melodidata mellem
computeren og digitalklaveret
Ud over demomelodierne og de 50 forprogrammerede melodier for klaver, der er gemt
i instrumentet, kan du afspille data for andre melodier, når du har indlæst dem fra en
tilsluttet computer.
For at kunne bruge denne funktion skal du først hente Musicsoft Downloader fra
Yamahas websted på følgende URL-adresse og installere programmet på computeren.
http://music.yamaha.com/download/
Du kan hente programmet
Musicsoft Downloader gratis på
Yamahas websted.
● Systemkrav til Musicsoft Downloader
Besøg URL-adressen ovenfor for at se de seneste oplysninger om understøttede
computersystemer.
• Processor
• Hukommelse
• Ledig plads på
harddisken
• Display
• Andet
: Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional/Vista
* 32-bit-versionen af XP og Vista understøttes, men ikke
64-bit-versionen.
: Intel® Pentium®- eller Celeron®-chip med 500 MHz eller
hurtigere
: 256 MB eller mere
: 128 MB eller derover (256 MB eller derover anbefales)
: 800 × 600 mange farver (16-bit)
: Microsoft® Internet Explorer® version 5.5 eller nyere
DANSK
• Operativsystem
Indlæsning af melodidata fra en
computer til digitalklaveret
Du kan overføre melodidata for klaver fra en computer til instrumentet. Når du har
indspillet det, du spiller på instrumentet, og overført indspilningen til en computer,
kan du indlæse indspilningen på instrumentet igen.
Dette instrument kan læse MIDI-data i SMF Format 0. Hvis disse data indeholder
information om funktioner, der ikke understøttes af instrumentet, afspiller
instrumentet ikke dataene korrekt.
Yderligere oplysninger om indlæsning af melodidata fra en computer til instrumentet
finder du under emnet "Transferring Data Between the Computer and Instrument
(for unprotected data)" i Hjælp-filen til Musicsoft Downloader.
● Krav til melodidata, der skal indlæses fra en computer til
instrumentet
• Antal melodier
: Op til 10 melodier samt en brugermelodi
• Maksimal datastørrelse : 352 KB i alt
• Dataformat
: SMF-formatet 0 og 07YDP.BUP (brugermelodi)
Du kan afspille de indlæste melodier (side 17).
Overførsel af melodidata fra
digitalklaveret til en computer
Med Musicsoft Downloader kan du overføre brugermelodien i instrumentet til en
computer. Yderligere oplysninger om overførsel af melodidata fra instrumentet til en
computer finder du under emnet "Transferring Data Between the Computer and
Instrument (for unprotected data)" i Hjælp-filen til Musicsoft Downloader.
SMF (Standard MIDI File)
Dette filformat bruges ofte i
sequencere til indspilning af
musikdata. Denne fil kaldes ofte
en “MIDI-fil.” Filtypenavnet er
MID.
Du kan afspille melodier i SMFformat ved hjælp af et
musikprogram eller en sequencer,
der understøtter SMF. Dette
instrument understøtter også SMF.
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen til
instrumentet, og tag ikke
MIDI-kablet ud, under
dataoverførsel. Hvis du gør
det, gemmes de overførte
data ikke. Flashhukommelsen kan desuden
blive ustabil, så alt indhold i
hukommelsen slettes, når du
tænder eller slukker for
strømmen til instrumentet.
Husk, at [REC] og [PLAY] indikatorerne lyser, når
Musicsoft Downloader
bruges.
Inden du bruger instrumentet,
skal du afslutte Musicsoft
Downloader.
65
● Data, der kan overføres fra instrumentet til en computer
• Brugermelodi
: 07YDP.BUP
• Melodidata (når de er indlæst fra computeren)
YDP-S31 Brugervejledning
31
Sikkerhedskopiering af data og
initialisering af indstillinger
Sikkerhedskopiering af data til Flash-hukommelse
Følgende data gemmes i instrumentets Flash-hukommelse. Dataene gemmes, når
du slukker for strømmen til instrumentet.
Sikkerhedskopidata
Metronomlydstyrke
Tempo for metronom
Anslagsfølsomhed
Stemning
Indspillede melodidata (brugermelodi)
Initialisering af indstillinger
DANSK
Når du initialiserer indstillingerne, initialiseres samtlige data undtagen melodier, der er
indlæst fra en computer. Dataene nulstilles til fabriksindstillingerne.
Hold den øverste tangent (C7) nede, mens du tænder for strømmen til
instrumentet.
Alle sikkerhedskopidataene initialiseres.
C7
Højeste tangent
FORSIGTIG
Sluk ikke for strømmen til
instrumentet, mens det
initialiserer data i den interne
hukommelse (dvs. når
indikatorerne i [REC]- og
[PLAY]-knapperne blinker).
Hvis instrumentet ikke fungerer
eller ikke fungerer korrekt, skal
du slukke for strømmen til
instrumentet og herefter udføre
initialiseringsproceduren.
66
32
YDP-S31 Brugervejledning
Fejlfinding
Problem
Mulig årsag og løsning
Instrumentet tændes ikke.
Stikket er ikke sat ordentligt i instrumentet. Kontrollér, at AC-adapterens stik er sat
korrekt i stikkontakten og instrumentet (side 10).
Der høres støj i højttalerne eller
hovedtelefonerne.
Støjen kan skyldes interferens fra en mobiltelefon tæt på instrumentet. Sluk for
mobiltelefonen, eller brug den længere væk fra instrumentet.
Den overordnede lydstyrke er for lav, eller der
høres ingen lyd.
• Lydstyrken er indstillet for lavt. Indstil lydstyrken korrekt ved hjælp af
[MASTER VOLUME]-knappen.
• Kontrollér, at der ikke sidder et sæt hovedtelefoner i hovedtelefonstikket.
• Kontrollér, at Lokal kontrol (side 29) er indstillet til ON.
Fortepedalen fungerer ikke, eller lyden har
lang efterklang, selv når fortepedalen ikke er
trådt ned.
Pedalen er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér, at pedalstikket er sat korrekt i
[TO PEDAL]-stikket (side 34).
Tilbehør
BC-100-klaverbænk
En komfortabel klaverbænk, hvis design passer til dit Yamaha-digitalklaver.
UX16
DANSK
USB/MIDI-interface
HPE-150
67
Hovedtelefoner
YDP-S31
YDP-S31Fejlfinding/Tilbehør
Brugervejledning
33
Samling af keyboardstativet
FORSIGTIG
• Pas på, at delene ikke ombyttes, og sørg for, at de vender den rigtige vej ved samlingen. Ved samlingen skal
du gå frem i nedenstående rækkefølge.
• Der bør være mindst to personer til at samle instrumentet.
• Brug den rigtige størrelse skruetrækker som angivet nedenfor. Brug af forkerte skruer kan medføre skader.
• Sørg for at spænde alle skruer helt til efter montering af hver enhed.
• Ved adskillelse skal du gøre tingene i modsat rækkefølge.
Hav en stjerneskruetrækker i den rigtige
størrelse klar.
Tag alle dele ud af kassen. Kontroller, at der ikke mangler nogen af de dele, der er vist på illustrationen.
AC-strømadapter* x 1
Tynde skruer 5 x 20 mm,
2 stk.
Lange skruer 6 x 30 mm,
4 stk.
Afstandsstykker, 2 stk.
Korte skruer 6 x 20 mm,
4 stk.
Kabelholdere, 5 stk.
DANSK
A
B
D
E
C
Væltesikringsbeslag*,
2 stk.
* De to væltesikringsbeslag
er identiske. (De kan begge
bruges til både venstre og
højre side.)
* Adapteren medfølger muligvis ikke eller ser anderledes ud end vist ovenfor.
Det afhænger af, hvor instrumentet købes. Kontakt din Yamaha-forhandler.
1
2
Monter B på C.
B
C
Monter B på D og E.
2-1 Sørg for, at D og E flugter med enderne af B.
2-2 Monter D og E på B ved at stramme de
lange skruer (6 x 30 mm).
1-1 Placer B på C, og sørg for, at den sorte del af
indhakket på B vender fremad.
1
E
D
1-2 Stik de tynde skruer (5 x 20 mm) igennem
afstandsstykkerne, og fastgør derefter B og C
midlertidigt bagfra ved hjælp af disse skruer.
B
2
B
C
* Den viste illustrationer viser B og C bagfra.
68
34
YDP-S31 Brugervejledning
3
5
Monter A.
Sæt pedalledningen i.
5-1 Fjern vinylbåndet omkring den
sammenrullede pedalledning, og sæt den
i [TO PEDAL]-stikket fra bagsiden.
5-2 Fastgør kabelholderne på bagpanelet som
vist på illustrationen, og klem kablet fast
i holderne.
5-3 Fjern skruerne fra begge ender på B, og
monter derefter væltesikringen med
skruerne.
Sørg for at holde hænderne mindst 10 cm
fra A's ender, når den flyttes.
A
De to væltesikringsbeslag er identiske.
(De kan begge bruges til både venstre og
højre side.)
Sørg for, at skruehullerne sidder
over hinanden.
1
FORSIGTIG
• Pas på ikke at klemme fingrene eller tabe enheden.
• Hold ikke klaviaturet i nogen anden stilling end
den, der er vist i denne vejledning.
2
Fastgør A.
4-1 Juster A's position, så enderne af A rager lige
langt ud over D og E set forfra.
4-2 Fastgør A ved at spænde de fire korte skruer
(6 x 20 mm) fra undersiden.
B
3
DANSK
4
1
A
FORSIGTIG
A
• Hvis instrumentet ikke står op ad en væg, skal du
montere væltesikringsbeslagene på instrumentet.
6
Tilslut AC-adapteren.
6-1 Sæt AC-adapterens stik i [DC IN 12V]stikket fra bagsiden.
6-2 Monter ledningsholderen på højre (eller
venstre) side (den side, der er tættest på en
stikkontakt) af bagpanelet, og klem derefter
netledningen ind i holderen.
2
1
69
2
YDP-S31 Brugervejledning
35
7
Fastgør C.
Flyt instrumentet til den blivende plads, og stram
derefter de skruer, du spændte midlertidigt i trin
1, mens du holder pedalerne nede, så C står fast
på gulvet.
Når instrumentet er samlet, skal du
kontrollere følgende:
• Er der nogen dele til overs?
➝ Gennemgå samlingen igen, og ret eventuelle fejl.
• Er instrumentet placeret et sted, hvor det står i
vejen for f.eks. døre eller andre bevægelige
genstande?
➝ Flyt instrumentet til et sikkert sted.
• Lyder der raslen fra instrumentet, når du ryster
det?
➝ Spænd alle skruer.
• Sidder pedalledningen og strømkablet korrekt i
stikkene?
➝ Kontroller tilslutningen.
C
• Hvis instrumentet knirker eller på anden måde
virker ustabilt, når du spiller på det, skal du
gennemgå samlingsvejledningen og
efterspænde alle skruer.
FORSIGTIG
DANSK
FORSIGTIG
• Pedalerne kan beskadige gulvet efter længere tids
brug. Placer en måtte eller et gulvtæppe under
pedalerne for at beskytte gulvet.
Når du flytter instrumentet, efter at det er samlet,
skal du altid bære det ved at holde under forsiden
af hovedenheden og i håndtagene på bagpladen.
Hold ikke i tangentlåget eller den øverste del af
instrumentet. Forkert håndtering kan medføre
skade på instrumentet eller personskade.
Hold ikke her.
Hold her.
70
36
YDP-S31 Brugervejledning
Indeks
50 forprogrammerede melodier for klaver ....................16
A
Afspille indspillede musikdata........................................26
Anslagsfølsomhed............................................................24
B
Brugermelodi...................................................................25
D
Dæmperpedal ............................................................14, 19
DC IN 12V.........................................................................9
DEMO/SONG ...........................................................14–15
Dobbelttilstand................................................................21
F
MIDI-stik................................................................... 27, 28
Midterpedal ............................................................... 14, 19
Musicsoft Downloader ................................................... 31
O
Overføre melodidata....................................................... 31
P
PEDAL ............................................................................. 19
PHONES.................................................................... 12, 14
PIANO/VOICE ......................................................... 14, 18
PLAY.......................................................................... 14, 26
R
REC ............................................................................ 14, 25
Rumklang ........................................................................ 20
Rumklangsdybde............................................................. 20
Fejlfinding........................................................................33
Forprogrammerede melodier
➝ 50 forprogrammerede melodier for klaver .............16
S
Fortepedal ..................................................................14, 19
Samle..........................................................................34–36
SELECT –/+...............................................................14–16
H
Sostenutopedal .......................................................... 14, 19
Specifikationer................................................................. 39
STANDBY/ON.......................................................... 10, 14
Højre pedal ................................................................14, 19
Indspille det, du spiller....................................................25
Initialisere indstillinger ...................................................32
Starte/stoppe afspilning
50 forprogrammerede melodier for klaver .............. 16
Demomelodier .......................................................... 15
Stativ ..........................................................................34–36
K
T
Keyboardstativ...........................................................34–36
Kombinere to lyde (dobbelttilstand)..............................21
Tangenternes anslagsfølsomhed..................................... 24
Tempo (metronom) ....................................................... 23
L
Tilbehør ............................................................................. 8
Tilslutning af en computer ............................................. 28
I
Lyde..................................................................................18
Lydstyrke (metronom)....................................................24
M
MASTER VOLUME ..................................................12, 14
Melodi..............................................................................16
METRONOME .........................................................14, 23
MIDI ................................................................................27
MIDI [IN] [OUT] ...............................................14, 27, 28
MIDI Implementation Chart............................................5
71
MIDI-kabler .................................................................... 27
DANSK
Talværdier
TO PEDAL .................................................................. 9, 35
Transponering................................................................. 22
Transport........................................................................... 8
U
UX16................................................................................ 28
V
Venstre pedal............................................................. 14, 19
MIDI-dataformat ..............................................................5
YDP-S31 Brugervejledning
37
DANSK
MEMO
72
38
YDP-S31 Brugervejledning
Appendix/Appendiks/Bilaga/Apéndice
Specifications / Specifikationer /
Specifikationer / Especificaciones
Keyboard
Sound Source
Polyphony
Voice Selection
Effect
GHS (Granded Hammer Standard) keyboard with matte black keytops
88 keys (A-1 – C7)
AWM Stereo Sampling
64 Notes Max.
6
Reverb
Volume
Master Volume
Controls
Dual, Metoronome, Transpose
Pedal
Damper (with half-pedal effect), Sostenuto, Soft
Demo Songs
6 Demo Songs, 50 Piano Preset Songs
Recording Function
One song 65 KB (approx. 11,000 notes)
Loading song data from
a computer
Jacks/Connectors
Main Amplifiers
Speakers
Dimensions (W × D × H)
Weight
Accessories
Up to 10 songs; Total maximum size 352 KB
MIDI (IN/OUT), PHONES × 2
6W × 2
Oval (12cm × 6cm) × 2
With key cover closed: 1390mm x 299mm x 783mm [54-3/4" x 11-3/4" x 30-13/16"]
With key cover open: 1390mm x 299mm x 982mm [54-3/4" x 11-3/4" x 38-11/16"]
With back toes attached, the depth is 370mm [14-9/16"]
36kg (79 lbs., 6 oz.)
Owner’s Manual, “50 greats for the Piano” (Music Book), Quick Operation Guide,
Assembly parts
* Specifications and descriptions in this owner’s manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change
or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the
same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
* Specifikationerne og beskrivelserne i denne brugervejledning er udelukkende beregnet til oplysning. Yamaha Corp. forbeholder sig
retten til at modificere eller ændre produkter eller specifikationer på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.
Da specifikationer, udstyr og indstillinger ikke nødvendigvis er ens i alle lande, bør du forhøre dig hos din Yamaha-forhandler.
* Specifikationer och beskrivningar i användarhandboken är endast avsedda som information. Yamaha Corp. förbehåller sig rätten att
när som helst ändra produkter eller specifikationer utan föregående meddelande. Eftersom specifikationer, utrustning och
alternativ kan variera från plats till plats ber vi dig kontrollera detta hos din Yamaha-försäljare.
145
* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha
Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información
a su distribuidor Yamaha.
YDP-S31 Owner’s Manual/Brugervejledning/Bruksanvisning/Manual de instrucciones
39
Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used
electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable
collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC.
By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent
any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise
arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old products, please contact your local
municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.
[For business users in the European Union]
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier
for further information.
[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please
contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.
Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr
Dette symbol på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte
elektriske og elektroniske produkter ikke må bortskaffes sammen med det øvrige
husholdningsaffald.
Aflever gamle produkter på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling,
genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning og direktivet 2002/96/EF.
Ved at bortskaffe disse produkter på korrekt vis er du med til at spare værdifulde ressourcer og
forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne
opstå som følge af forkert affaldsbehandling.
Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter ved at kontakte dine
lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du
købte produktet.
[For erhvervsbrugere i EU]
Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe
elektrisk og/eller elektronisk udstyr.
[Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU]
Dette symbol har kun gyldighed i EU. Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler,
og spørg efter den korrekte bortskaffelsesmetode.
146
Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning.
Denna symbol, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att
de använda elektriska och elektroniska produkterna inte ska blandas med allmänt
hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter, vänligen medtag
dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning och direktiven
2002/96/EC.
Genom att slänga dessa produkter på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla
resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall
skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.
För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter, vänligen kontakta din
lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.
[För företagare inom EU]
Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare
eller leverantör för mer information.
[Information om sophantering i andra länder utanför EU]
Denna symbol gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina
lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.
Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento
Viejo
Este símbolo en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significa que
los productos electrónicos y eléctricos usados no deben ser mezclados con desechos
hogareños corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos, por favor
llévelos a puntos de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las
directivas 2002/96/EC.
Al disponer de estos productos correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a
prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual
podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.
Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos, por favor contacte
a su municipio local, su servicio de gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted
adquirió los artículos.
[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]
Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su
vendedor o proveedor para mayor información.
[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]
147
Este símbolo sólo es válidos en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por
favor contacte a sus autoridades locales y pregunte por el método correcto de disposición.
148
For details of products, please contact your nearest Yamaha
representative or the authorized distributor listed below.
Kontakt den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede
distributør på nedenstående liste for at få detaljerede oplysninger
om produkterne.
Kontakta närmaste Yamaha-representant eller auktoriserade
distributör i listan nedan om du vill ha mer information om
produkterna.
NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311
Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana
o el distribuidor autorizado que se lista debajo.
THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040
FRANCE
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600
BRAZIL
ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311
EUROPE
THE UNITED KINGDOM
Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700
IRELAND
Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177
GERMANY
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990
AUSTRIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900
CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/
HUNGARY/SLOVENIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria, CEE Department
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025
POLAND
Yamaha Music Central Europe GmbH
Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211
HONG KONG
Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000
ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888
GREECE
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377
ASIA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160
SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00
DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688
INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551
INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577
KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022
MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900
PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551
SINGAPORE
NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70
ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000
RUSSIA
Yamaha Music (Russia)
Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii
Most street, Moscow, 107996, Russia
Tel: 495 626 0660
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374
TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688
THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626
OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317
AFRICA
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
MIDDLE EAST
TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868
OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273
EKB46
ENGLISH
DANSK
ESPAÑOL
Owner's Manual
Brugervejledning
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
SVENSKA
YDP-S31
YDP-S31
Yamaha Home Keyboards Home Page
http://music.yamaha.com/homekeyboard/
For information on assembling the keyboard stand, refer to the instructions at the end of this manual.
Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
Oplysninger om samling af keyboardstativet findes i anvisningerne sidst i denne brugervejledning.
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division,Yamaha Corporation
© 2008 Yamaha Corporation
EN
Information om hur du monterar klaviaturstativet finns i anvisningarna i slutet av denna bruksanvisning.
SV
P77020702
Para información sobre el montaje del soporte del teclado, consulte las instrucciones al final de este manual.
DIC F672
DA
ES
Download PDF

advertising