Bose AM3834075 Headphones User Manual

D.
B.
A.
Polski
Należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją
obsługi i zachować ją, a także uważnie
przeczytać Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa i stosować się do nich oraz
zapoznać się z informacjami dotyczącymi
gwarancji i z danymi kontaktowymi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich
słuchawkach lub częściach zamiennych, odwiedź:
• http://global.Bose.com
• Tylko USA: http://Owners.Bose.com/QC20i
Ładowanie
Elementy
E.
F.
Moduł sterowania
mikrofon i 3-przyciskowy pilot zdalnego sterowania
Klips na ubranie
Końcówki StayHear® +: małe (białe); średnie,
założone (szare); duże (czarne)
Kabel USB do ładowania
Futerał
Włączanie

Przesuń włącznik zasilania znajdujący się na module
sterowania na pozycję Wł. Słuchawki uruchomią się
w trybie Redukcji szumów, który usuwa większość
dźwięków docierających z otoczenia.
Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone, słuchawki
nadal będą odtwarzać dźwięk, ale bez funkcji
Redukcji szumu. Dla uzyskania najlepszej jakości
należy włączyć zasilanie.
Mer information om hörlurarna och tillbehören
finns på:
• http://global.Bose.com
• Endast USA: http://Owners.Bose.com/QC20
Ladda upp enheten i minst två timmar innan du
använder den första gången. Använd medföljande
USB-kabel för att ansluta hörlurarna till en
strömförande USB-port på datorn eller till en godkänd
väggladdare (medföljer ej). När batteriet är fulladdat
kan du använda hörlurarna i cirka 16 timmar.
Obs! Headsetet måste vara rumstempererat, mellan
5°C och 40°C, innan du börjar uppladdningen.
Komponenter
A. Kontrollmodul
B. Hörlurssladd med mikrofon och fjärrkontroll
med tre knappar
C. Sladdklämma
D. StayHear® + öronsnäckor: Små (vit); Medel,
isatta (grå); Stora (svart)
E. Kabel för USB-uppladdning
F. Fodral
Sätta på enheten
Skjut strömbrytaren på kontrollmodulen

till på-läget. Hörlurarna sätts på i
brusreduceringsläget vilket minskar det mesta
av det ljud som du har omkring dig.
Obs! När hörlurarna är avslagna kommer de
fortfarande att kunna leverera ljud. Du får den
bästa ljudkvaliteten om de är påslagna.
Podłączanie do urządzenia
firmy Apple

odłącz Słuchawki Bose®QuietComfort® 20i do
P
standardowego gniazda słuchawkowego 3,5 mm
w urządzeniu iPhone, iPod lub iPad.
Słuchawki
zaopatrzone są
Głośność +
w mikrofon
przycisk odbierania/
i 3-przyciskowy pilot
kończenia połączeń
zdalnego sterowania,
Głośność umożliwiający wygodne
sterowanie produktami
firmy Apple.
Działanie
Regulacja poziomu
głośności
Odtwarzanie/Pauza
Uwaga: W przypadku niektórych produktów firmy Apple
pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne.
Znaczenie właściwego
dopasowania
Aby zapewnić efektywną redukcję szumu, należy
dobrać właściwy rozmiar końcówek StayHear® +.
Wybierając ich rozmiar trzeba zwrócić uwagę na wygodę
i dopasowanie w każdym uchu. Aby zdecydować, które
najlepiej pasują, można przymierzyć każdy z trzech
rozmiarów.
Aby sprawdzić dopasowanie, spróbuj mówić głośno
(przy wyłączonym zasilaniu). Twój głos powinien być
przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak nie jest, przymierz
inny rozmiar końcówek.
Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R. Upewnij
się, że umieszczasz lewą końcówkę (L) w lewym uchu,
a prawą końcówkę (R) w prawym uchu.
Aby wymienić końcówkę StayHear +:
®
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki,
uważając aby jej nie rozerwać.
PRZESTROGA: Nie ciągnij za skrzydełko końcówki,
aby jej nie uszkodzić.
2. Wsuń nową końcówkę na wewnętrzną część
słuchawek.
3. Wciskaj delikatnie końcówkę, aż poczujesz opór.
Wybrzuszenie obudowy słuchawki powinno
wpasować się w szczelinę, znajdującą się po
wewnętrznej stronie końcówki.
Dopasowywanie słuchawek do ucha
1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka
delikatnie opierała się na ujściu kanału słuchowego.
2. Przechyl słuchawkę w tył i lekko wciskaj skrzydełko
pod wypukłość małżowiny usznej, aż będzie
umieszczona wygodnie i pewnie. Końcówka powinna
tkwić w małżowinie usznej wygodnie, lecz pewnie.
Rozpoznawanie wskaźników
Wskaźnik akumulatora
Kolor
Stan w trakcie
korzystania:
Włączenie zasilania.
Pozostało ponad
3 godziny pracy
akumulatora.
Zielony
Włączenie zasilania.
(miga)
Pozostało mniej
niż 3 godziny pracy
akumulatora.
Żółty (miga) brak
Czerwony brak
Zielony
(świeci)
Stan w trakcie
ładowania
Ładowanie
zakończone
Brak
Ładowanie
Błąd: Zobacz „Zakres
temperatur”
Brak (Wył.) Urządzenie jest wyłączone lub akumulator
jest wyładowany.
Wskaźnik trybu
Kolor
Zielony (Wł.)
Brak (Wył.)
Tryck på lägesknappen på
sidan av fjärrkontrollen för
att ändra till läget då du
kan höra omgivande ljud,
till exempel trafikbrus.
สำ�หรับขˆอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟังของคุณหรืออะไหล‡
ชิ้นส‡วน โปรดดู:
• http://global.Bose.com
• สหรัฐฯ เท‡านั้น: http://Owners.Bose.com/QC20i
การชาร‹จ
ใหˆใชˆเวลาชาร‹จจนแบตเตอรี่เต็ม 2 ชั่วโมงก‡อนใชˆงาน
ครั้งแรก ใชˆสายเคเบิลสำ�หรับชาร‹จทาง USB ที่ใหˆไวˆ เพื่อ
เชื่อมต‡อหูฟังกับพอร‹ต USB ที่มีกำ�ลังไฟบนคอมพิวเตอร‹
ของคุณ หรืออุปกรณ‹ชาร‹จกับเตˆารับที่ผนังที่ผา‡ นการ
อนุมัติจากหน‡วยงาน (ไม‡ไดˆจัดส‡งใหˆ) เมื่อชาร‹จเต็ม หูฟัง
จะสามารถใชˆงานไดˆนานประมาณ 16 ชั่วโมง หมายเหตุ:
ก‡อนการชาร‹จ ตรวจดูใหˆแน‡ใจว‡าชุดหูฟังอยู‡ที่อุณหภูมิหˆอง
ซึ่งอยู‡ระหว‡าง 41°F (5°C) และ 104°F (40°C)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
ส‡วนประกอบ
ชุดควบคุม
ไมโครโฟนในตัวและรีโมท 3 ปุ‚ม
คลิปหนีบติดเสื้อ
จุกสวมหูฟัง StayHear +: ขนาดเล็ก (สีขาว)
ขนาดกลาง ใส‡ไวˆแลˆว (สีเทา), ขนาดใหญ‡ (สีดำ�)
สายชาร‹จ USB
กล‡องบรรจุ
®
Oznacza, że:
Włączony tryb Redukcji szumów.
Włączony tryb Uwagi.
Rozwiązywanie problemów
Niska jakość dźwięku
•U
pewnij się, że słuchawki są włączone i prawidłowo
podłączone do gniazda słuchawkowego jack
w urządzeniu firmy Apple.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear® +.
• Spróbuj użyć innego urządzenia firmy Apple lub innej
aplikacji do odtwarzania muzyki.
• Wyczyść złącze alkoholem izopropylowym i osusz czystą
ściereczką.
• W przypadku występowania głośnych zakłóceń należy
wyłączyć zasilanie.
Brak lub nieznaczna redukcja szumów
•U
pewnij się, że zasilanie jest włączone i wskaźnik trybu
świeci na zielono.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear® +. Zapoznaj
się z rozdziałem: „Znaczenie właściwego dopasowania”.
• Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio naładowane.
Akumulator wykazuje krótki czas działania
(mniej niż 16 godzin)
•P
odczas ładowania upewnij się, że oba końce kabla
USB są prawidłowo podłączone, a wskaźnik baterii
miga na żółto.
Urządzenie nie reaguje na polecenia z pilota
zdalnego sterowania
Lägesknapp
Ansluta till en Apple-enhet
®
Hörlurarna levereras
med en intern mikrofon
och en fjärrkontroll med
tre knappar för att kunna
kontrollera
Apple-produkterna.
Volym +
Svara/avsluta
Volym -
Åtgärd
Justera volymen
Spela upp/Pausa
Hörlurskontroller
Tryck på + or –.
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen
Hoppa över spår
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen två gånger
snabbt.
Föregående spår Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen tre
gånger snabbt.
Snabbspola framåt Tryck på svara/avsluta-knappen
två gånger och håll kvar.
Spola tillbaka
Tryck på svara/avsluta-knappen
tre gånger och håll kvar.
Besvara eller
Tryck och släpp upp svara/
avsluta ett samtal avsluta-knappen.
Ignorera
Tryck och håll ned svara/
inkommande samtal avsluta-knappen.
Växla till
Tryck på svara/avsluta-knappen
inkommande
när du samtalar med någon.
samtal, parkera
Tryck och släpp upp för att
aktuellt samtal
återgå till det första samtalet.
Växla till
Tryck på och håll ned svara/
inkommande
avsluta-knappen i cirka två
samtal, avsluta
sekunder och släpp sedan upp
aktuellt
den när du samtalar med någon.
Använda
Tryck och håll ned svara/
röstkommandon
avsluta-knappen. Mer
information om kompatibilitet
och användning finns i
bruksanvisningen för Appleenheten.
Obs! Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla
Apple-produkter.
Vikten av god passform
För att få bra brusreducering är det viktigt att
välja rätt storlek på StayHear®-öronsnäcka.
Välj den storlek som ger bästa komfort och som
passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla
tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som
passar bäst.
Du kan testa hur de passar genom att tala högt (när
det är avslagna). Ljudet ska upplevas dämpat i båda
öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.
Varje öronsnäcka är märkt med antingen ett L eller ett
R. Sätt in snäckan märkt med L i det vänstra örat och
den märkt med R i det högra.
Byta StayHear + öronsnäcka:

1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen, men
®
var försiktig så att inte spetsen får några märken.
VARNING! Du förhindrar skador genom att inte
dra i vingen.
2. Skjut den nya snäckan över hörlurens spets.
3. Tryck fast öronsnäckan ordentligt så att du känner
att den hakar fast. Upphöjningen i hörluren ska
anpassas mot avsedd plats i snäckan.
Anpassa hörlurarna till örat

1. För in hörluren i örat så att öronsnäckan vilar lätt
i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen
under kanten vid ytterörat tills den sitter fast.
Öronsnäckan ska sitta bekvämt och säkert i örat.
Tolka lamporna
Ström-/batteriindikator
Färg
Status vid
användning:
Grön (fast
Påslagen. Mer
sken)
än tre timmars
batteritid återstår
Grön
Påslagen. Mindre
(blinkande) än tre timmars
batteritid återstår
Gul (blinkar) Ej aktuellt
Röd
Ej aktuellt
Ingen (av)
Status under
uppladdning:
Uppladdning
är klar
Ej aktuellt
Uppladdning
Fel: Se “Temperaturintervall”
Ej påslagen eller batteriet är urladdat
Lägesindikator
Färg
Grön (på)
Ingen (av)
Indikerar:
Brusreducering är aktiverad.
Medvetandeläget är aktiverat.
Felsökning
Dålig ljudkvalitet
•K
ontrollera att strömmen är påslagen till hörlurarna
och att de är ordentligt fastfatta i kontakten på
Apple-enheten.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan för
StayHear® +.
• Prova med en annan Apple-enhet eller ett
musikprogram.
• Rengör kontaken med isopropylalkohol och torka av
den med en ren trasa.
• Om du upplever höga toner ska du stänga av
enheten med strömbrytaren.
Dålig eller ingen brusreducering
•K
ontrollera att de är påslagna och att
lägesindikatorn lyser med grönt sken.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan för
StayHear® +. Se “Vikten av god passform”.
• Kontrollera att hörlurarna är uppladdade.
Kort batteritid (mindre än 16 timmar)
•V
id uppladdning ska du se till att båda ändarna
av USB-kabeln är ordentligt isatta och att
batteriindikatorn blinkar med gult sken.
Enheten svarar inte på
fjärrkontrollsknappar
•S
prawdź, czy urządzenie jest zgodne z produktami
firmy Apple.
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu firmy Apple.
•K
ontrollera att du använder en kompatibel
Apple-enhet.
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på Apple-enheten.
•U
pewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu firmy Apple.
• Upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty.
• Spróbuj ponownie wykonać połączenie, wypróbuj inne
urządzenie Apple lub aplikację.
•K
ontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på Apple-enheten.
• Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
• Prova en annan Apple-enhet eller ett annat program.
Mikrofon nie działa
Dane techniczne
Zakres temperatur
Z urządzenia należy korzystać i przechowywać je
w temperaturze od -20°C do 45°C.
Baterię należy ładować w środowisku o temperaturze od
5°C do 40°C.
Przeznaczone do użytku z następującym
wyposażeniem:
Mikrofonen fungerar inte
Teknisk information
Temperaturintervall
Använd och förvara produkten i temperaturer mellan
-20°C och 45°C.
Ladda batterierna endast i temperaturer mellan 5°C
och 40°C.
För användning med:
Pilot zdalnego sterowania i mikrofon są obsługiwane
wyłącznie przez urządzenia iPhone 3GS i nowsze, iPad,
iPod touch (drugiej generacji i nowsze), iPod classic
(120 GB, 160 GB) i iPod nano (czwartej generacji
i nowsze). Pilot zdalnego sterowania jest obsługiwany
przez odtwarzacz iPod shuffle (trzecia generacja
i nowsze). Odtwarzanie dźwięku umożliwiają wszystkie
modele iPad i iPod.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle i iPod touch są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz
innych krajach.
Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made
for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne
zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza
iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat
dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy
Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia
ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa
i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium
z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na
komunikację bezprzewodową.
Prosimy zachować w swoich aktach.
Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
Fjärrkontrollen och mikrofonen kan endast användas
tillsammans med iPhone 3GS eller senare, iPad,
iPod touch (2:a generationen eller senare), iPod
classic (120 GB, 160 GB) och iPod nano (4:e
generationen eller senare). Fjärrkontrollen fungerar
med iPod shuffle (3:e generationen eller senare).
Ljud stöds i alla iPad- och iPod-modeller.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle, och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” och “Made for
iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har
tillverkats speciellt för en iPod, iPhone eller
iPad-enhet och att det certifierats av producenten
samt att de uppfyller Apple-standarder. Apple
ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den
är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra
standarder. Vänligen observera att användning av
detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller
iPad kan påverka trådlösa överföringar.
Spara uppgifterna.
Serienummer (på garantikortet):
______________________________________________
Warto teraz zarejestrować słuchawki.
Można to zrobić, przechodząc do witryny:
http://global.Bose.com/register.
__________________________________________
Det är nu dags att registrera dina hörlurar. Du gör
det enklast genom att besöka webbplatsen:
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji
nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani
wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania
pisemnego zezwolenia.
©2013 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument
får återges, modifieras, distribueras eller användas på
något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
ปุ‚มโหมด
®
หรือ iPad ของคุณ
หูฟังนี้มาพรˆอมกับ
ระดับเสียง +
ไมโครโฟนในตัวและรีโมท
รับสาย/วางสาย
ชนิด 3 ปุ‚ม เพื่อการควบคุม
ระดับเสียง ผลิตภัณฑ‹ Apple ที่เลือก
ไดˆโดยสะดวก
การใชˆงาน
ส‡วนควบคุมหูฟัง
ปรับระดับความดัง กด + หรือ –
เล‡น/หยุดพัก
กดและปล‡อยปุ‚มรับสาย/วางสาย
ขˆามแทร็ก
กดและปล‡อย ปุ‚มรับสาย/วางสาย
โดยเร็วสองครั้ง
กดและปล‡อยปุ‚มรับสาย/วางสาย
แทร็กก‡อนหนˆา
โดยเร็วสามครั้ง
เดินหนˆาเร็ว
กดปุ‚มรับสาย/วางสายสองครั้ง
แลˆวคˆางไวˆ
ยˆอนกลับ
กดปุ‚มรับสาย/วางสายสามครั้ง
แลˆวคˆางไวˆ
รับสายหรือวางสาย กดและปล‡อยปุ‚มรับสาย/วางสาย
ปฏิเสธสายเรียกเขˆา กดปุ‚มรับสาย/วางสายคˆางไวˆ
สลับไปยังสาย
ในขณะที่ใชˆสาย กดปุ‚มรับสาย/
เรียกเขˆา พักสาย วางสายหนึ่งครั้ง กดและปล‡อย
ที่โทรอยู‡ในปัจจุบัน อีกครั้งเพื่อกลับไปยังสายแรก
สลับไปยังสาย
ในขณะที่ใชˆสาย กดปุ‚มรับสาย/
เรียกเขˆา วางสาย วางสายคˆางไวˆประมาณ 2 วินาที
แลˆวปล‡อย
ปัจจุบัน
กดปุ‚มรับสาย/วางสายคˆางไวˆ
ใชˆการควบคุม
ดูคู‡มือผูˆใชˆของอุปกรณ‹ Apple
ดˆวยเสียง
สำ�หรับขˆอมูลการใชˆงานและ
ความสามารถใชˆงานร‡วมกัน
หมายเหตุ: อาจไม‡สามารถควบคุมอุปกรณ‹บางอย‡าง
ของ Apple ไดˆอย‡างสมบูรณ‹
ขˆอมูลสำ�คัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม
เพื่อความสามารถในการตัดเสียงรบกวนไดˆอย‡างมี
ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะตˆองเลือกใชˆจุกสวม
หูฟัง StayHear + ขนาดที่เหมาะสม เลือกขนาดที่คุณ
ใส‡แลˆวสบายและกระชับกับหูแต‡ละขˆางไดˆดีที่สุด คุณอาจ
จะตˆองลองใส‡ทั้งสามขนาดเพื่อดูความกระชับที่ดีที่สุด เพื่อ
ทดสอบความกระชับ ลองพูดเสียงดังๆ (โดยที่ปิดเครื่องอยู‡)
เสียงของคุณควรจะดังอยู‡ในหูทั้งสองขˆาง หากไม‡เป็นเช‡นนั้น
ใหˆเลือกจุกสวมหูขนาดอื่น
จุกสวมหูฟังแต‡ละขˆางจะมีเครื่องหมาย L หรือ R อย‡างใด
อย‡างหนึ่ง โปรดแน‡ใจว‡าจุกสวมหูฟังขˆางซˆาย (L) ตรงกับ
ชิ้นส‡วนหูฟังขˆางซˆาย และจุกสวมหูฟังขˆางขวา (R) ตรงกับ
ชิ้นส‡วนหูฟังขˆางขวา
®
หากตˆองการเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear +:

1. ค‡อยๆ ดึงตรงขอบของจุกสวมหูฟังที่แนบอยู‡ออกจาก
®
2.
3.
หูฟัง ระมัดระวังอย‡าใหˆจุกสวมหูฟังฉีกขาด
ขˆอควรระวัง: เพื่อปƒองกันการชำ�รุดเสียหาย อย‡าดึง
ที่ส‡วนปีก
เลื่อนจุกสวมหูฟังชิ้นใหม‡ครอบกระบอกหูฟัง
กดจุกสวมหูฟังเขˆาไปจนคุณรูˆสึกไดˆว‡าใส‡เขˆาที่อย‡าง
แน‡นหนาแลˆว ส‡วนรอยหยักบนหูฟังควรสวมเขˆาพอดี
กับช‡องที่ดาˆ นในของจุกสวมหูฟัง
การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ

1. สอดหูฟังเขˆาไปในหูโดยใหˆจุกสวมหูฟังวางอยู‡ในช‡องหู
2.
อย‡างนุ‡มนวล
เอียงหูฟังออก และค‡อยๆ กดส‡วนปีกใหˆอยู‡ใตˆรอยหยัก
ของหูจนกระทั่งแน‡นดีและรูˆสึกสบาย จุกสวมหูฟังควร
ใส‡ไดˆอย‡างใหˆความรูˆสึกสบายและพอดีในช‡องหูของคุณ
ความหมายของไฟสัญญาณ
ไฟสัญญาณเปิดปิด/แบตเตอรี่
สถานะขณะใชˆงาน:
เปิดเครื่อง แบตเตอรี่มี
อายุการใชˆงานเหลืออยู‡
มากกว‡า 3 ชั่วโมง
เขียว เปิดเครื่อง แบตเตอรี่มี
(กะพริบ) อายุการใชˆงานเหลืออยู‡
นˆอยกว‡า 3 ชั่วโมง
อำ�พัน ไม‡มีขˆอมูล
(กะพริบ)
แดง
ไม‡มีขˆอมูล
สี
เขียว
(นิ่ง)
• http://global.Bose.com
• 미국에 한함: http://Owners.Bose.com/QC20i
처음 사용하기 전에 완전 충전을 위해 2시간 동
안 충전하십시오. 제공된 USB 케이블을 사용하
여 헤드폰을 컴퓨터의 전원 공급 USB 포트 또
는 인증기관이 허가한 벽 충전기(제공되지 않
음)에 연결합니다. 완전히 충전되면 헤드폰의
배터리 시간은 약 16시간입니다.
C ~ 40°
C
참고: 충전할 때는 헤드셋이 실온인 5°
사이에 있어야 합니다.
第一次使用前,充足电最长需要 2 小时。
使用提供的 USB 线缆将耳机连接至电脑或
有关机构认证的墙式充电器(未提供)上
的通电 USB 端口。耳机充满电时,大约能
续航 16 个小时。
注意:充电之前,确保耳机处在 41°
F (5°
C)
至 104°
F (40°
C) 之间的室温下。
줄여줍니다.
참고: 전원이 꺼져 있을 때에도 헤드폰은 여
전히 무전원 오디오를 제공합니다. 최상의
오디오 품질을 위해 전원을 켜십시오.
모드
버튼
QuietComfort 20i 헤드폰을 iPhone,
Bose
iPod 또는 iPad의 표준 3.5mm 헤드폰 잭에
®
연결하십시오.
헤드폰에는 엄선한
Apple 제품의 편리한
사용을 위해 인라인
마이크와 3 버튼 리모
콘이 구비됩니다.
볼륨 +
통화/종료
볼륨 -
และเช็ดใหˆแหˆงดˆวยผˆาสะอาด
• หากคุณประสบปัญหาเสียงดัง ให้ปิดสวิตช์เปิดปิด
การลดเสียงรบกวนไม‡ดีหรือไม‡มีเลย
• ตรวจสอบว‡าเปิดสวิตช‹แลˆวและเปิดโหมดไฟแสดงสถานะ
โหมดแลˆว (สีเขียว)
• ลองจุกสวมหูฟัง StayHear® + ขนาดอื่น โปรดดู
“ขˆอมูลสำ�คัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม”
• โปรดแน‡ใจว‡าชาร‹จแบตเตอรี่หูฟังอย‡างเหมาะสมแลˆว
อายุแบตเตอรี่สั้น (นˆอยกว‡า 16 ชั่วโมง)
• ขณะชาร‹จ โปรดแน‡ใจว‡าปลายทั้งสองดˆานของสาย USB
เสียบไวˆอย‡างแน‡นหนาและตรวจสอบว‡าไฟสัญญาณ
แบตเตอรี่กะพริบเป็นสีอำ�พัน
อุปกรณ‹ไม‡ตอบสนองคำ�สั่งจากปุ‚มรีโมท
• ตรวจสอบว‡าคุณใชˆอุปกรณ‹ Apple รุ‡นที่ใชˆงานร‡วมกันไดˆ
• ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡าหูฟังเสียบเขˆากับช‡องเสียบหูฟังของ
อุปกรณ‹ Apple แน‡นหนาดีแลˆว
ไมโครโฟนไม‡ทำ�งาน
• ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡าหูฟังเสียบเขˆากับช‡องเสียบหูฟัง
ของอุปกรณ‹ Apple แน‡นหนาดีแลˆว
• ดูใหˆแน‡ใจว‡าไม‡ไดˆปิดกั้นไมโครโฟน
• ลองใชˆโทรศัพท‹ อุปกรณ‹ Apple หรือแอปพลิเคชั่นอื่น
ขˆอมูลทางดˆานเทคนิค
สำ�หรับการใชˆกับ:
สนับสนุนการใชˆรีโมทและไมค‹เฉพาะ iPhone 3GS ขึ้นไป,
iPad, iPod touch (รุ‡นที่ 2 ขึ้นไป), iPod classic
(120GB, 160GB) และ iPod nano (รุ‡นที่ 4 ขึ้นไป)
สนับสนุนการใชˆรีโมทกับ iPod shuffle (รุ‡นที่ 3 ขึ้นไป)
ระบบเสียงไดˆรับการสนับสนุนใน iPad และ iPod ทุกรุ‡น
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการคˆา
ของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ
“Made for iPod,” “Made for iPhone” และ “Made for
iPad” หมายความว‡าอุปกรณ‹เสริมอิเล็กทรอนิกส‹ไดˆรับการ
ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต‡อกับ iPod, iPhone หรือ iPad
โดยเฉพาะ และไดˆรับการรับรองจากผูˆพัฒนาว‡าตรงตาม
มาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple ไม‡มี
ส‡วนรับผิดชอบสำ�หรับการทำ�งานของอุปกรณ‹นี้ หรือความ
สอดคลˆองของอุปกรณ‹ตามมาตรฐานดˆานความปลอดภัย
และระเบียบขˆอบังคับ โปรดทราบว‡าการใชˆอุปกรณ‹เสริมนี้
กับ iPod, iPhone หรือ iPad อาจมีผลต‡อประสิทธิภาพ
ของระบบไรˆสาย
โปรดเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียล (บนบัตรรับประกัน):
________________________________________
ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ ซึ่งคุณ
สามารถดำ�เนินการไดˆอย‡างง‡ายดายโดยไปที่):
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation หˆามทำ�ซ้ำ� แกˆไข เผยแพร‡
ส‡วนหนึ่งส‡วนใดของเอกสารนี้ หรือนำ�ไปใชˆงานใดๆ
โดยไม‡ไดˆรับอนุญาตเป็นลายลักษณ‹อักษร
打開電源
Bose
QuietComfort 20i
®
®

将 Bose® QuietComfort® 20i 耳机连接至
iPhone、iPod 或 iPad 上的标准 3.5 mm
耳机插孔中。
音量 +
此耳机带有内嵌麦
接听 / 结束
+ 또는 – 누르기.
操作
재생/일시 중지
통화/종료를 눌렀다 놓기.
调节音量
按 + 或 –。
트랙 건너뛰기
통화/종료를 두 번 빨리
눌렀다 놓기.
播放 / 暂停
按下并释放接听 / 结束。
跳過曲目
跳过曲目
按下并释放接听 / 结束
两次。
上一曲
통화/종료를 세 번 빨리
눌렀다 놓기.
빨리 감기
통화/종료를 두 번 누른 채로
유지.
耳机控件
上一曲
快速按下并释放接听 /
结束三次。
按接听/结束两次并按住。
快退
按接听/结束三次并按住。
되감기
통화/종료를 세 번 누른 채로
유지.
快进
통화 응답 또는
종료
통화/종료를 눌렀다 놓기.
接听或结束通话 按下并释放接听 / 结束。
걸려오는 전화
거부
통화/종료를 누른 채로 유지.
걸려오는 전화로 통화 중에 통화/종료를 한 번
전환; 현재 통화 누르기. 다시 눌렀다 놓아 첫
보류
번째 통화로 복귀.
걸려오는 통화로 통화 중에 통화/종료를
전환; 현재 통화 2초간 눌렀다 놓기.
종료
음성 제어 사용
통화/종료를 누른 채로
유지. 호환성과 사용 정보에
대해서는 Apple 장치 사용자
안내서를 참조하십시오.
참고: 일부 Apple 제품은 모든 제어가 가능하지
않을 수도 있습니다.
올바른 착용의 중요성
효과적인 소음 감소 성능을 위해, 올바른 크기의
StayHear ® + 팁을 선택하는 것이 중요합니다.
각 귀에 가장 편안하게 들어맞는 크기를 선
택하십시오. 세 가지 모든 크기를 시도해보고
나서 가장 잘 맞는 것을 결정할 필요가 있습니다.
맞춤 상태를 테스트하려면 소리를 크게 질러 보
십시오(전원을 끈 상태로). 양쪽 귀에 목소리가
줄어 들려야 합니다. 그렇지 않을 경우 다른 크기
의 팁을 선택하십시오.
각 팁에는 L(왼쪽) 또는 R(오른쪽) 표시가 있습니
다. 왼쪽 팁(L)은 왼쪽 이어피스에, 오른쪽 팁(R)
은 오른쪽 이어피스에 부착하십시오.
按住接听 / 结束。
忽略来电
切换至来电;将 在通话中,按一次接听 /
当前来电置于等 结束。再次按下并释放
候状态
可切换回第一个来电。
切换至来电;结 进行呼叫时,按住接听 /
束当前通话
结束约 2 秒钟并释放。
按住接听 / 结束。参见
Apple 设备用户指南获取
兼容性和使用信息。
使用声音控件
注意:在部分 Apple 产品中可能无法使用
全部控件。
正确安装重要提示
为达到有效的降噪性能,选择尺寸正确的
StayHear® + 耳塞很关键。
选择可带给您最佳舒适感并适合每只
耳朵的尺寸。 您可能需要尝试全部三种
尺寸以确定适合您的最佳型号。
为了测试是否合适,请试着大声讲话(打
开电源)
。两只耳朵都应当听不清自己的
声音。如果不是这样,请选择另一种尺寸
的耳塞。
每个耳塞都标有 L 或 R,请务必将左侧耳
塞连接在左耳承 (L),右侧耳塞连接在右
耳承 (R) 上。
若要更换 StayHear® + 耳塞:


1. 轻轻地将连接的耳塞边缘从耳承上取
1. 팁이 찢어지지 않도록 주의하면서 부착된
StayHear® + 팁을 변경하려면:
팁의 가장자리를 이어피스에서 부드럽게
벗겨냅니다.
주의: 손상을 방지하기 위해 팁 날개를 잡아
당기지 마십시오.
2. 새 팁을 헤드폰 노즐 위로 밀어 끼우십시오.
3. 걸린 느낌이 들 때까지 팁을 세게 밀어 제위
치에 끼워 넣으십시오. 헤드폰 하우징의 이
랑이 팁 안쪽의 슬롯에 결합되어야 합니다.
귀에 헤드폰 착용

1. 팁이 귓구멍 입구에 편안하게 고정되도록 헤
드폰을 귀에 삽입합니다.
2. 헤드폰이 편한하게 고정되도록 헤드폰을 뒤
로 기울이고 귀 이랑 아래로 날개를 가볍게
누릅니다. 팁이 귀 안에 편안하면서도 단단
히 끼워져야 합니다.
将耳机正确地戴在耳朵上

1. 将耳机塞入耳朵,让耳塞轻轻地置放
在耳道的开阔处。
2. 将耳机向后倾斜,将耳塞翼部轻轻塞
到耳甲下,直至牢固固定。耳塞应该
舒服又牢固地固定在耳朵里。
识别指示灯
电源 / 电池指示灯
표시등 인식
전원/배터리 표시등
颜色
충전 중일
때 상태:
황색(깜박 해당 없음
이는 상태)
충전 중
빨간색
오류: "온도
범위" 참조
해당 없음
下,一定要小心不要损坏耳塞。
小心:为了防止造成损坏,请勿拖拉
耳塞的翼部。
2. 将新耳塞套在耳机出音孔上。
3. 按下耳塞稳固到位,直到感觉其锁定。
耳机壳上的脊应装入耳塞内侧的槽中。
없음(꺼짐) 전원이 꺼지거나 배터리가 소모됨.
正在使用时的 充电时的
状态:
状态:
绿色(稳定)电源打开。电 充电完成
池续航时间超
过 3 小时。
绿色(闪烁)电源打开。电 N/A
池续航时间少
于 3 小时。
琥珀色
(闪烁)
红色
N/A
N/A
正在充电
错误:参见
“温度范围”
无(关闭) 电源关闭或电池电量耗尽。
模式指示灯
모드 표시등
색상
의미:
녹색(켜짐)
소음 방지 모드 켜짐.
없음(꺼짐)
인식(Aware) 모드 켜짐.
문제 해결
음질이 불량한 경우
颜色
表示 :
故障诊断
• 确保电源打开并且模式指示灯亮(绿色)
。
• 尝 试 另 一 个 尺 寸 的 StayHear® + 耳 塞。
参见“正确安装重要提示”
。
• 确保耳机正确充电。
장치가 리모콘 버튼 명령에 반응하지 않
는 경우
• 호환 Apple 장치를 사용하는지 확인하십시오.
• 헤드폰이 Apple 장치의 헤드폰 잭에 단단히 꽂
혀 있는지 확인하십시오.
마이크가 작동하지 않는 경우
• 헤드폰이 Apple 장치의 헤드폰 잭에 단단히 꽂
혀 있는지 확인하십시오.
• 마이크가 막히지 않았는지 확인하십시오.
• 다른 통화, Apple 장치 또는 응용 프로그램을 시
도해보십시오.
기술 정보
온도 범위
-20°
C ~ 45°
C 사이의 온도 범위에서만 이 제품을
작동하고 보관하십시오.
5°
C ~ 40°
C 사이의 온도 범위에서만 배터리를 충
전하십시오.
사용 장비:
리모콘과 마이크는 iPhone 3GS 이상, iPad, iPod
touch(2세대 이상), iPod classic(120GB, 160GB) 및
iPod nano(4세대 이상)에서만 지원됩니다. 리모
콘은 iPod shuffle(3세대 이상)에서 지원됩니다. 오
디오는 모든 iPad와 iPod 모델에서 지원됩니다.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle 및 iPod touch는 미국 및 기타 국가에
등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
“Made for iPod,” “Made for iPhone” 및 “Made for
iPad”는 iPod, iPhone 또는 iPad를 각기 연결하기
위해 특수 제작된 전자 부속품을 말하며 Apple
성능 표준을 만족하기 위해 개발업체에서 인증
한 제품입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안
전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니
다. 이 액세서리를 iPod, iPhone 또는 iPad에 사용
하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있음에 유의하십
시오.
기록용으로 보관하십시오.
일련 번호(보증 카드에 있음):
按 + 或 –。
电池续航时间短(少于 16 小时)
• 充电时,确保 USB 线缆两端牢固连接并
且确认电源指示灯闪烁琥珀色光。
设备对遥控器按钮命令无反应
• 确保使用兼容的 Apple 设备。
• 确保耳机牢固插入 Apple 设备的耳机插
孔中。
麦克风不起作用
• 确保耳机牢固插入 Apple 设备的耳机插
孔中。
• 确保麦克风未被阻塞。
• 尝试其他手机、Apple 设备或应用程序。
技术信息
为配合使用:
仅限 iPhone 3GS 或更高、
iPad、
iPod touch(第
2 代或更高)
、iPod classic(120GB、160GB)
以及 iPod nano(第 4 代或更高)支持遥控
器功能和麦克风。iPod shuffle(第 3 代或更
高)支持遥控功能。所有 iPad 型号和 iPod
支持音频播放。
Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、
iPod nano、iPod shuffle 和 iPod touch 是 Apple
Inc. 在美国及其他国家 / 地区的注册商标。
“iPod 专用”、
“iPhone 专用”和”iPad 专用”
表示电子附件专门设计用来分别与 iPod、
iPhone 或 iPad 相连,并且通过了开发商的
认证,符合 Apple 的性能标准。Apple 对此
装置的工作或其与安全和规章标准的符合
性概不负责。请注意如果 iPod、iPhone 或
iPad 使用此附件可能影响无线性能。
请留作记录。
序列号(在质保卡上):
Bose® QuietComfort® 20i headphones は、iPhone、
iPod、またはiPadの3.5 mmヘッドホン端子に接続
できます。
ヘッドホンには、アップ
ル社製品を簡単に操作で
きるマイク付きリモコン
が装備されています。
中央ボタン
音量−ボタン
操作
ヘッドホンの操作
音量の調節
音量+ または −ボタンを押し
ます。
前のトラック
中 央 ボ タ ン を 続 け て3回 押 し
ます。
早送り
中央ボタンを続けて2回押して
長押しします。
中央ボタンを続けて3回押して
長押しします。
快進
按 Answer/End(接聽 / 結束)
兩次並按住。
巻き戻し
快退
按 Answer/End(接聽 / 結束)
三次並按住。
通話に応答する / 中央ボタンを1回押します。
通話を終了する
接聽或結束
通話
按下並釋放 Answer/End(接
聽 / 結束)。
か か っ て き た 電 話 中央ボタンを長押しします。
に応答しない
忽略來電
按住 Answer/End(接聽 /
結束)。
使用聲音控
制項
按住 Answer/End(接聽 / 結
束)。參見 Apple 裝置用戶指
南獲取相容性和使用資訊。
注意:在部分 Apple 產品中可能無法使用
全部控制項。
正確安裝重要提示
為達到有效的降噪效能,選擇尺寸正確
的 StayHear® + 耳 塞 很 關 鍵。選 擇 可 帶
給您最佳舒適感並適合每只耳朵的尺
寸。您可能需要嘗試全部三種尺寸以確
定適合您的最佳型號。
為了測試是否合適,請試著大聲講話(打
開電源)。兩隻耳朵都應當聽不清自己的
聲音。如果不是這樣,請選擇另一種尺寸
的耳塞。
每個耳塞都標有 L 或 R,請務必將左側耳
塞連接在左耳承 (L),右側耳塞連接在右
耳承 (R) 上。
通 話 中 の 相 手 を 保 通話中にキャッチホンに応答
留 に し て キ ャ ッ チ する場合は、中央ボタンを1回
押します。ボタンをもう1回押
ホンに応答する
すと、保留していた相手と通
話できます。
通話中の相手との
通話を終了して
キャッチホンに応
答する
注記: 一部のアップル社製品では、操作機能が限定さ
れる場合があります。
正しい装着の重要性
ノイズキャンセリング機能を十分に発揮するには、適
切なサイズのStayHear® +チップを選ぶことが大切で
す。3種類のサイズのチップから、耳に最もフィッ
トするものをお選びください。付属のチップをす
べてお試しいただくことをおすすめします。
耳にフィットしているかどうか確かめるには、電源を
オフにしたまま声を出してみてください。チップが耳
にフィットしていれば、声がこもったように聞こえま
す。そうでなければ、別のチップをお試しください。
チップにはL (左)、R (右)のマークが付いています。左
耳用のチップをイヤーピースのL側に、右耳用のチッ
プをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。

1. チ ッ プ の 縁 を、 ウ イ ン グ の 付 い て い る 側
StayHear® +チップを交換するには:
®
1. 輕輕地將連接的耳塞邊緣從耳承上取
下,一定要小心不要損壞耳塞。
小心:為了防止造成損壞,請勿拖拉
耳塞的翼部。
2. 將新耳塞套在耳機出音孔上。
3. 按 下 耳 塞 穩 固 到 位,直 到 感 覺 其 鎖
定。耳機殼上的脊應裝入耳塞內側的
槽中。
將耳機正確地戴在耳朵上

1. 將耳機塞入耳朵,讓耳塞輕輕地置放
在耳道的開闊處。
2. 將耳機向後傾斜,將耳塞翼部輕輕塞
到耳甲下,直至牢固固定。耳塞應該
舒服又牢固地固定在耳朵裏。
識別指示燈
電源 / 電池指示燈
顏色
使用中的
狀態:
充電時的
狀態:
綠色(穩定) 電源打開。
電池續航時間
超過 3 小時。
充電完成
綠色(閃爍) 電源打開。
電池續航時間
少於 3 小時。
N/A
琥珀色
(閃爍)
N/A
正在充電
紅色
N/A
無(關閉)
電源關閉或電池電量耗盡。
錯誤:參見
「溫度範圍」
表示 :
2.
3.
か ら は が す よ う に 持 ち 上 げ、 破 か な い よ
う に 注 意 し て イ ヤ ー ピ ー ス か ら 外 し ま す。
注意: ウィング部分を引っ張って、チップを破損
しないようにしてください。
新しいチップをヘッドホンのノズルにかぶせます。
そのまま、チップがぴったりはまるまでしっかり
とチップを押します。ヘッドホン本体の突起部が
チップの内側の溝に収まっていることを確認して
ください。
ヘッドホンの耳への装着

1. ヘッドホンが落ちない程度に、チップを軽く耳に
2.
挿し込みます。
ヘッドセットを後頭部側に倒して、チップのウィ
ング部分を耳の溝におさめます。チップが耳の窪
みにしっかりと収まり、安定して装着できている
事を確認してください。
疑難排解
聲音品質差
• 確保耳機電源打開並且耳機牢固插入
Apple 裝置的耳機插孔中。
• 嘗試另一個尺寸的 StayHear® + 耳塞。
• 嘗試另一個 Apple 裝置或音樂應用程式。
• 用異丙醇清潔連接器並用乾淨的布擦幹。
• 如 果 您 聽 到 較 高 的 音 調,請 關 閉 電 源
開關。
噪音消除效果很差或沒有效果
電源/バッテリーインジケーター
カラー
使用中の場合
充電中の場合
緑(点灯)
電源がオンの状態です。 充電完了
バッテリーに3時間以上
の電力が残っています。
緑(点滅)
電源がオンの状態です。 該当なし
バ ッ テ リ ー に3時 間 未
満の電力しか残ってい
ません。
オ レ ン ジ 該当なし
(点滅)
充電中
赤
エラー :「温度
範囲」を参照
該当なし
消灯(オフ) 電源がオフの状態か、バッテリーが劣
化しています。
カラー
表示の意味
緑(オン)
ノイズキャンセリング機能がオンの状
態です。
消灯(オフ)
アウェアモードがオンの状態です。
ノイズキャンセリング機能が十分発揮され
ない
• 充電時,確保 USB 線纜兩端牢固連接並
且確認電源指示燈閃爍琥珀色光。
バッテリーのもちが悪い(16時間未満)
• 確保使用相容的 Apple 裝置。
• 確保耳機牢固插入 Apple 裝置的耳機插
孔中。
麥克風不起作用
• 確保耳機牢固插入 Apple 裝置的耳機插
孔中。
• 確保麥克風未被阻塞。
• 嘗試其他手機、Apple 裝置或應用程式。
技術資訊
溫度範圍
只能在 -4°
F 至 113°
F (-20°
C 至 45°
C)的溫
度範圍之間操作和儲存本產品。
只能在 41°
F 至 104°
F(5°
C 至 40°
C)的溫度
範圍之間給電池充電。
為配合使用:
僅 限 iPhone 3GS 或 更 高、iPad、iPod touch
(第 2 代 或 更 高)、iPod classic (120GB、
160GB)以及 iPod nano(第 4 代或更高)支
援遙控器功能和麥克風。iPod shuffle (第
3 代或更高)支援遙控功能。所有 iPad 型
號和 iPod 支援音訊播放。
Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、
iPod nano、iPod shuffle 和 iPod touch 是 Apple
Inc. 在美國及其他國家 / 地區的注冊商標。
「iPod 專 用」、和「iPhone 專 用」和「iPad
專用」表示電子附件專門設計用來分別與
iPod、iPhone 或 iPad 相連,並且通過了開發
商的認證,符合 Apple 的效能標準。Apple
對此裝置的工作或其與安全和規章標準的
符合性概不負責。請注意若 iPod、iPhone
或 iPad 使用此附件可能影響無線效能。
請留作記錄。
序號(質保卡上)
:
_________________________________________
지금 헤드폰을 등록하시는 것이 좋습니다. 다
음 사이트에서 간단히 등록하실 수 있습니다.
http://global.Bose.com/register.
________________________________________
现在是注册您的耳机的好机会。您可以访
问下列网址,轻松完成注册:
http://global.Bose.com/register。
_________________________________________
現在是註冊您的耳機的好機會。您可以訪
問下列網址,輕鬆完成註冊:
http://global.Bose.com/register。
©2013 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본
설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사
용할 수 없습니다.
©2013 Bose Corporation。未经事先书面许可,
不得复制、修改、发行或以其他方式使用
本资料的任何部分。
©2013 Bose Corporation。未經事先書面許可,
不得複製、修改、發行或以其他方式使用
本材料的任何部分。

+ ‫مستوى الصوت‬
‫اإلنهاء‬/‫الرد‬
- ‫مستوى الصوت‬
‫تأتي سماعات الرأس ومعها‬
‫ميكروفون في الخط مع‬
‫ أزرار‬3 ‫وجهاز ريموت‬
‫للتحكم المريح في منتجات‬
.‫ مختارة‬Apple
‫التحكم في سماعات الرأس‬
‫اإلجراء‬
.– ‫ أو‬+ ‫لضبط مستوى الصوت اضغط‬
.‫اإلنهاء ثم اتركه‬/‫اضغط زر الرد‬
‫إيقاف مؤقت‬/‫تشغيل‬
‫اإلنهاء‬/‫اضغط ثم اترك زر الرد‬
.‫مرتين بسرعة‬
‫تخطي المقطوعة‬
‫اإلنهاء ثالث مرات‬/‫اضغط زر الرد‬
.‫بسرعة ثم اتركه‬
‫المقطوعة السابقة‬
‫اإلنهاء مرتين واستمر‬/‫اضغط زر الرد‬
.‫في الضغط‬
‫تقديم سريع‬
‫اإلنهاء ثالث مرات‬/‫اضغط زر الرد‬
.‫واستمر في الضغط‬
‫الترجيع‬
.‫اإلنهاء ثم اتركه‬/‫اضغط زر الرد‬
‫الرد على مكالمة أو‬
‫إنهاء مكالمة‬
.‫اإلنهاء‬/‫اضغط مع االستمرار زر الرد‬
‫تجاهل مكالمة واردة‬
• 充電時に、USBケーブルが両側ともしっかりと接続
されていて、バッテリーインジケーターがオレンジ
に点滅していることを確認してください。
機器がボタン操作に反応しない
• 対応しているアップル社製品を使用しているかどう
か確認してください。
• ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッド
ホン端子に正しく接続されていることを確認してく
ださい。
‫ اضغط مع‬،‫أثناء إجراء مكالمة‬
‫اإلنهاء لمدة‬/‫االستمرار على زر الرد‬
.‫نحو ثانيتين ثم اتركه‬
‫تحول إلى المكالمة‬
‫الواردة وقم بإنهاء‬
‫المكالمة الحالية‬
.‫اإلنهاء‬/‫اضغط مع االستمرار زر الرد‬
Apple ‫انظر دليل مستخدم جهاز‬
.‫لمعلومات التوافق والستخدام‬
‫استخدام التحكم في‬
‫الصوت‬
仕様
対象製品:
リ モ コ ン と マ イ ク は、iPhone 3GS以 降、iPad、iPod
touch (第2世代以降)、iPod classic (120GB、160GB)、お
よびiPod nano (第4世代以降)のみに対応します。iPod
shuffle (第3世代以降)では、リモコンのみを使用できま
す。iPadとiPodのすべてのモデルでオーディオをお楽
しみいただけます。
Apple、iPad、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、
iPod shuffle、およびiPod touchはApple Inc.の商標であり、
アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。
「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for
iPad」とは、そのアクセサリーがiPod、iPhone、ある
いはiPadへの接続専用に設計され、アップル社が定
める性能基準を満たしていると開発者によって認定
されたものであることを意味します。アップル社は、
本製品の機能、安全、および規格への適合について、
一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、
iPhoneあるいはiPadと共に使用すると、無線通信の性
能に影響を与える場合があります。
控えとして、シリアル番号を下の欄にご記入ください
シリアル番号:
________________________________________________
製品のご登録をお願いいたします。登録は、から簡単
に行えます。
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面に
よる事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使
用は許可されません。
http://Owners.Bose.com/QC20i
‫أهمية التركيب الصحيح‬
‫ من المهم اختيار الحجم‬،‫لفعالية أداء تخفيض الضوضاء‬
‫ حدد الحجم الذي‬StayHear® + ‫ سدادة‬.‫الصحيح‬
‫ وقد‬.‫يوفر لك أفضل راحة ويتم تركيبه في كل أذن‬
.‫تحتاج لتجربة جميع الثالثة أحجام لتحديد أفضلها‬
.)‫ جرب التحدث بصوت عال (والطاقة متوقفة‬،‫والختبار التوافق‬
،‫ وإذا لم يكن كذلك‬.‫ينبغي أن يكون صوتك مكتوما في األذنين‬
.‫اختر حجم سدادة آخر‬
R ‫ ( يسار) أو حرف‬L ‫يتم التعليم على كل سدادة إما بحرف‬
‫ تأكد من تثبيت السدادة اليسرى بقطعة األذن اليسرى‬.)‫(يمين‬
.‫والسدادة اليمنى بقطعة األذن اليمنى‬

:StayHear® + ‫لتغيير سدادة‬
‫قم بتقشير حواف السدادة الملحقة برفق بعيدا عن‬1.1
.‫قطعة األذن مع توخي الحذر في عدم تمزيق السدادة‬
.‫ ال تجذب جناح السدادة‬،‫ لمنع التلف‬:‫تنبيه‬
.‫حرك السدادة الجديدة فوق فوهة سماعة الرأس‬2.2
.‫واضغط سدادة األذن في مكانها إلى أن تشعر باستقرارها‬3.3
‫ويجب أن تدخل العمة الموجودة على سماعة األذن في‬
.‫الفتحة الموجودة بداخل سدادة األذن‬

‫وضع سماعات األذن في أذنك‬
‫أدخل سماعة الرأس في األذن بحيث تستقر السدادة برفق‬1.1
.‫في فتحة قناة األذن‬
‫قم بإمالة سماعة األذن للخلف واضغط جناح السدادة تحت‬2.2
‫ يجب وضع السدادة بشكل‬.‫أعلى األذن إلى أن تصبح ثابتة‬
.‫مريح ولكن ثابت في تجويف األذن‬
‫التعرف على األضواء‬
‫البطارية‬/‫مؤشر الطاقة‬
‫الحالة أثناء‬
:‫الشحن‬
‫الشحن تم‬
‫الحالة أثناء‬
‫اللون‬
:‫االستخدام‬
‫ باقي أكثر‬.‫تشغيل‬
)‫أخضر (ثابت‬
‫ ساعات من‬3 ‫من‬
.‫عمر البطارية‬
‫ باقي أقل غير متوفر‬.‫أخضر (وميض) تشغيل‬
‫ ساعات من‬3 ‫من‬
.‫عمر البطارية‬
‫الشحن‬
‫غير متوفر‬
‫كهرماني‬
)‫(وميض‬
‫ انظر “مدى‬:‫خطأ‬
‫غير متوفر‬
‫أحمر‬
”‫درجة الحرارة‬
.‫ال شيء (إيقاف) انقطاع الكهرباء أو استنفاد البطارية‬
‫مؤشر الوضع‬
:‫تشير إلى‬
‫اللون‬
.‫وضع إلغاء الضوضاء قيد التشغيل‬
)‫أخضر (تشغيل‬
‫ قيد التشغيل‬Aware ‫وضع‬
)‫ال شيء (إيقاف‬
‫حل المشاكل‬
‫•تأكد من تشغيل سماعات الرأس ومن توصيلها جيدا في مقبس‬
.Apple ‫سماعات الرأس بجهاز‬
.‫ بحجم آخر‬StayHear® + ‫•جرب سدادة‬
.‫ أو تطبيق موسيقى آخر‬Apple ‫•جرب جهاز‬
.‫•نظف الموصل بكحول آيزوبروبيلي وجففه بقطعة قماش نظيفة‬
.‫ قم بإيقاف مفتاح الطاقة‬،‫•إذا واجهت نغمات عالية‬
‫تخفيض الضوضاء ضعيف أو ال يوج د‬
.)‫•تأكد من تشغيل الطاقة ومن إضاءة مؤشر الوضع (أخضر‬
‫ انظر “أهمية‬.‫ بحجم آخر‬StayHear® + ‫•جرب سدادة‬
.”‫التركيب الصحيح‬
.‫•تأكد من أن سماعات الرأس مشحونة بشكل صحيح‬
)‫ ساعة‬16 ‫عمر البطارية قصير (أقل من‬
‫ وتحقق‬USB ‫•تأكد عند الشحن من إحكام توصيل طرفي الكبل‬
.‫من أن مؤشر البطارية يومض بلون كهرماني‬
‫ال يستجيب الجهاز ألوامر أزرار جهاز الريموت‬
.‫ متوافق‬Apple ‫•تأكد من أنك تستخدم جهاز‬
‫•تأكد من أن سماعات الرأس موصلة جيدا في مقبس سماعات‬
.Apple ‫الرأس بجهاز‬
‫الميكروفون ال يعمل‬
‫•تأكد من أن سماعات الرأس موصلة جيدا في مقبس سماعات‬
.Apple ‫الرأس بجهاز‬
.‫•تأكد من عدم انسداد الميكروفون‬
.‫ أو تطبيق آخر‬Apple ‫•جرب مكالمة أو جهاز‬
‫المعلومات الفنية‬
‫مدى درجة الحرارة‬
4- ‫قم بتشغيل وتخزين هذا المنتج في درجة حرارة تتراوح من‬
‫ درجة‬45 ‫ درجة مئوية إلى‬20-( ‫ درجة فهرنهايت‬113 ‫إلى‬
.‫مئوية) فقط‬
‫ درجة‬41 ‫قم بشحن البطارية عندما تكون درجة حرارة بين‬
‫ درجة‬40 ‫ درجة مئوية و‬5( ‫ فهرنهايت‬104 ‫فهرنهايت و‬
.‫مئوية) فقط‬
‫بواسطة‬
‫والميكروفون‬
‫الريموت‬
United States.............1 800 367 4008
Australia......................... 1 800 061 046
Austria.............................01 60404340
‫جودة الصوت رديئة‬
温度範囲
製品の使用時/保管時: -20°
C ∼ 45°
C (-4°
F ∼ 113°
F)
バッテリーの充電時: 5℃∼ 40℃ (41°
F ∼ 104°
F)
U.S. only:
.Apple ‫ قد ال تتوفر أدوات التحكم الكاملة لبعض منتجات‬:‫مالحظة‬
マイクが機能しない
• ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッド
ホン端子に正しく接続されていることを確認してく
ださい。
• マイクが覆われていないことを確認してください。
• 電話をかけ直すか、別のアップル社製品やアプリケー
ションで試してみてください。
http://global.Bose.com
/‫ اضغط زر الرد‬،‫تحول إلى مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة‬
‫ اضغط واترك مرة‬.‫وضع المكالمة الحالية اإلنهاء مرة واحدة‬
.‫أخرى للعودة إلى المكالمة األولى‬
‫قيد االنتظار‬
故障かな?と思ったら
• 電源がオンになっていて、モードインジケーターが
オン(緑)であることを確認してください。
• 別のサイズのStayHear® +チップを試してみてくださ
い。「正しい装着の重要性」をご覧ください。
• ヘッドホンが正しく充電されていることを確認して
ください。
裝置對遙控器按鈕命令無反應
Apple ‫التوصيل بجهاز‬
音質が悪い
• ヘッドホンの電源がオンになっていて、ケーブルが
アップル社製品のヘッドホン端子に正しく接続され
ていることを確認してください。
• 別のサイズのStayHear® +チップを試してみてください。
• 別のアップル社製品や音楽再生アプリケーションで
試してみてください。
• コネクターを無水アルコールで拭いてから、清潔な
布で拭き取ります。
• 着信音が大きすぎる場合は、電源スイッチをオフに
してください。
©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM363408 Rev. 00
Bose® QuietComfort® ‫قم بتوصيل سماعات الرأس‬
‫ ملم على‬3.5 ‫ بمقبس سماعات الرأس القياسي‬20i
.iPad ‫ أو‬iPod .‫ الخاص بك‬iPhone
モードインジケーター
• 確保電源打開並且模式指示燈亮(綠色)
。
• 嘗 試 另 一 個 尺 寸 的 StayHear® + 耳 塞。
參見「正確安裝重要提示」。
• 確保耳機正確充電。
電池續航時間短(少於 16 小時)
)Mode( ‫اضغط زر الوضع‬
‫الموجود على جانب جهاز‬
‫الريموت التحول إلى وضع‬
‫ الذي يتيح لك سماع‬Aware
‫بعض األصوات حولك مثل‬
.‫ضجيج حركة المرور‬
‫زر الوضع‬
インジケーターの表示
綠色(打開)「噪音消除」開啟。
覺醒模式開啟。
通話中の相手との通話を終了
してキャッチホンに応答する
には、中央ボタンを2秒間押し
続けてから放します。
ボ イ ス コ ン ト ロ ー 中 央 ボ タ ン を 長 押 し し ま す。
ルを使用する
互換性と使用方法については、
アップル社製品のユーザーガ
イドをご覧ください。
 若要更換 StayHear + 耳塞:

音量+ボタン
中央ボタンを続けて 2回押し
ます。
切換至來電; 進行呼叫時,按住 Answer/
結束當前通話 End(接聽 / 結束)約 2 秒
鐘並釋放。
‫التشغيل‬
‫حرك مفتاح الطاقة على وحدة التحكم لوضع التشغيل‬
‫ سوف يتم تشغيل سماعات الرأس في وضع إلغاء‬.)On(
.‫ مما يخفض معظم األصوات حولك‬،‫الضوضاء‬
‫ ستظل سماعات الرأس‬،‫ عند ايقاف الكهرباء‬:‫مالحظة‬
‫ قم‬،‫ ألفضل جودة صوت‬.‫توفر الصوت بدون طاقة‬
.‫بتشغيل الطاقة‬
アップル社製品への接続
次のトラック
切換至來電; 在通話中,按一次 Answer/
將當前來電置 End(接聽 / 結束)。再次按
於等候狀態 下並釋放可切換回第一個
來電。
‫وحدة التحكم‬A.A
‫ أزرار‬3 ‫ميكروفون في الخط وجهاز ريموت‬B.B
‫مشبك مالبس‬C.C
،‫ صغيرة (بيضاء) المتوسطة‬:‫ سدادات‬StayHear® + D.
)‫مثبتة (رمادية)؛ الكبيرة (سوداء‬
USB ‫كبل شحن‬E.E
‫حقيبة حمل‬F.F
‫أوضاع التحويل‬
按下並釋放 Answer/End(接
聽 / 結束)兩次。
快速按下並釋放 Answer/End
(接聽 / 結束)三次。
‫المكونات‬
モード
ボタン
中央ボタンを1回押します。
温度范围
只能在 -4°
F 至 113°
F(-20°
C 至 45°
C)的温
度范围之间操作和存放本产品。
只能在 41°
F 至 104°
F(5°
C 至 40°
C)的温度
范围之间给电池充电。
ンになり、ノイズキャンセリング機能が有効に
なって、周囲の騒音が大幅に低減されます。
注記: 電源をオフにしても機器の再生音は聞こ
えますが、最高の音質で音楽を聴くには、ヘッ
ドホンの電源をオンにしてください。
再生/一時停止
無(關閉)
噪音消除效果很差或没有效果
電源オン
 コントロールモジュールの電源スイッチをオン
の側にスライドします。ヘッドホンの電源がオ
Play/Pause
按下並釋放 Answer/End(接
(播放 / 暫停) 聽 / 結束)。
顏色
소음 감소가 불량 또는 안 되는 경우
• 충전 중에 USB 케이블의 양 끝단이 단단히 연
결되었는지 확인하고 배터리 표시등이 황색을
깜박이는지 확인하십시오.
調節音量
无(关闭) 觉醒模式开启。
• 确保耳机电源打开并且耳机牢固插入
Apple 设备的耳机插孔中。
• 尝试另一个尺寸的 StayHear® + 耳塞。
• 尝试另一个 Apple 设备或音乐应用程序。
• 用异丙醇清洁连接器并用干净的布擦干。
• 如 果 您 听 到 较 高 的 音 调, 请 关 闭 电 源
开关。
배터리 수명이 짧은 경우(16시간 미만)
耳機控制項
模式指示燈
• 헤드폰이 전원이 켜져 있고 Apple 장치의 헤드
폰 잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
• 다른 크기의 StayHear® + 팁을 시도해보십시오.
• 다른 Apple 장치 또는 음악 응용 프로그램을 시
도해보십시오.
• 커넥터를 이소프로필 알코올로 닦고 깨끗한 천
으로 말리십시오.
• 큰 작동음이 들리면 전원 스위치를 끄십
시오.
• 전원이 켜져 있고 모드 표시등이 켜져(녹색) 있
는지 확인하십시오.
• 다른 크기의 StayHear® + 팁을 시도해보십시오.
“올바른 크기의 중요성”을 참조하십시오.
• 헤드폰이 적절히 충전되었는지 확인하십시오.
操作
绿色(打开)“噪音消除”开启。
声音质量差
コントロールモジュール
マイク付きリモコン
クリップ
StayHear® +チ ッ プ: S (小...白)、M (中...グ レ ー、
取り付け済み)、L (大...黒)
USB充電ケーブル
キャリングケース
E.
F.
®
此耳機帶有內嵌麥
克風和 3 鍵式遙控
器,便於控制優質
Apple 產品。
볼륨 조정
音量 -
A.
B.
C.
D.

將 Bose QuietComfort 20i 耳機連接至
iPhone、
iPod 或 iPad 上 的 標 準 3.5 mm
헤드폰 컨트롤
이전 트랙
‫الشحن‬
模式按鈕
Volume
(音量)+
Answer/End
(接聽 / 結束)
Volume
(音量)-
:‫•في الواليات المتحدة فقط‬
‫ ساعة للشحن الكامل قبل االستخدام‬2 ‫اسمح بمدة تصل إلى‬
‫ المرفق لتوصيل سماعات‬USB ‫ استخدم كبل الشحن‬.‫ألول مرة‬
‫ كهربائي بالكمبيوتر أو شاحن حائط معتمد‬USB ‫الرأس بمنفذ‬
،‫ عند شحن سماعات الرأس بالكامل‬.)‫من وكالة (غير مزود‬
.‫ ساعة من عمر البطارية‬16 ‫سوف تأخذ نحو‬
‫قبل الشحن من أن سماعة الرأس في درجة حرارة‬ ‫ تأكد‬:‫مالحظة‬
‫ درجة‬104 ‫ درجة مئوية) و‬5( ‫ درجة فهرنهايت‬41 ‫الغرفة بين‬
.)‫ مئوية‬40( ‫فهرنهايت‬
リモコンの側面にあるモー
ドボタンを押すとアウェア
モードに切り替わり、車の
音など周囲の音が少し聞こ
えるようになります。
耳機插孔中。
http://global.Bose.com•
http://Owners.Bose.com/QC20i
充電について
連接到 Apple 裝置
®
‫للحصول على معلومات إضافية حول سماعات الرأس أو‬
:‫ راجع‬،‫لملحقات االستبدال‬
初めて使用する前に、2時間以上かけて完全に充電し
てください。付属のUSBケーブルをヘッドホンに接続
して、コンピューターのPowered USBポートまたはWall
Charger (別売)に接続します。完全に充電するとヘッド
ホンは約16時間使用できます。
C (41°
F) ∼ 40°
C (104°
F)の範
注記: 充電の前に、室温が5°
囲内であることを確認してください。
モードの切り替え
切換模式
‫العربية‬
‫يرجى قراءة دليل المالك هذا واالحتفاظ به وتخصيص‬
‫الوقت الكافي لقراءة واتباع تعليمات السالمة الهامة‬
.‫ومعلومات الضمان واالتصال بعناية‬
• http://global.Bose.com
• 米国のみ: http://Owners.Bose.com/QC20i
注意:當電源關閉時,耳機仍然能
提供未通電的音訊。為保持高品質
的音訊,請打開電源。
조작
ช‡วงอุณหภูมิ
ใชˆงานและจัดเก็บผลิตภัณฑ‹นี้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ระหว‡าง -4°F ถึง 113°F (-20°C ถึง 45°C) เท‡านั้น
ชาร‹จแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิระหว‡าง 41°F ถึง
104°F (5°C ถึง 40°C) เท‡านั้น
E.
F.
克风和 3 键式遥控
器,便于控制优质
Apple 产品。
ไม‡มีขˆอมูล
• ตรวจสอบใหˆแน‡ใจว‡าเปิดหูฟังแลˆวและเสียบหูฟังกับ
ช‡องเสียบหูฟังของอุปกรณ‹ Apple แน‡นหนาดี
• ลองจุกสวมหูฟัง StayHear® + ขนาดอื่น
• ลองอุปกรณ‹ Apple ตัวอื่นหรือแอปพลิเคชั่นเพลงแบบอื่น
• ทำ�ความสะอาดช‡องเสียบดˆวยแอลกอฮอล‹ไอโซโพรพิล
模式按钮
连接到 Apple 设备
®
お使いのヘッドホンに関する詳細情報や、交換用
アクセサリーにつきましては、次のサイトをご参
照ください:
各部の名称
控制模組
內嵌麥克風和 3 鍵式遙控器
衣夾
StayHear® + 耳塞:小號(白色); 中號,
已安裝(灰色); 大號(黑色)
USB 充電線纜
攜帶型包裝袋
按下遙控側面的模式
按鈕切換至覺醒模
式,這樣您就可以聽
到周圍的聲音,比如
交通噪音。
切换模式
按下遥控侧面的模式
按钮切换至觉醒模
式,这样您就可以听
到周围的声音,比如
交通噪音。
녹색(깜박 전원 켜짐. 배터리 수 해당 없음
이는 상태) 명이 3시간 미만 남
음.
คุณภาพเสียงไม‡ดี
这将减小您周围的噪音影响。
注意:当电源关闭时,耳机仍然能
提供未通电的音频。为保持高质量的
音频,请打开电源。
모드 전환
전원 켜짐. 배터리 수 충전 완료
명이 3시간 이상 남
음.
การแกˆปัญหา
A.
B.
C.
D.
將控制模組上的電源開關滑動至
모듈의 전원 스위치를 켜짐(On)으로

 컨트롤
打 開 位 置。耳 機 將 開 啟「噪 音 消
将控制模块上的电源开关滑动至打
밉니다. 헤드폰이 소음 방지(Noise Cancelling)

除」
,這將減小您周圍的噪音影響。
모드를 켜서, 청취자 주변의 소음 대부분을
开位置。耳机将开启“噪音消除”
,
녹색(켜진
상태)
ความหมาย:
เปิดการตัดเสียงรบกวน
เปิดโหมดรับรูˆ
E.
F.
控制模块
内嵌麦克风和 3 键式遥控器
衣夹
;中号,
StayHear® + 耳塞:小号(白色)
已安装(灰色); 大号(黑色)
USB 充电线缆
便携包
打开电源
สถานะขณะชาร‹จ:
การชาร‹จเสร็จสิ้น
ไฟแสดงสถานะโหมด
A.
B.
C.
D.
第一次使用前,充足電最長需要 2 小時。
使用提供的 USB 線纜將耳機連接至電腦或
有關機構認證的牆式充電器(未提供)上
的通電 USB 埠。耳機充滿電時,大約能續
航 16 個小時。
注意: 充電之前,確保耳機處在 41°
F (5°
C)
至 104°
F (40°
C) 之間的室溫下。
日本語
このオーナーズガイドをよく読み、大切に保
管してください。また、安全上の留意項目お
よび保証書に記載された内容をよく読み、そ
れに従ってください。
部件
部件
구성 요소
컨트롤 모듈
인라인 마이크 및 3버튼 리모콘
클립
StayHear® + 팁: 소형(흰색); 중형, 설치됨(회
색); 대형(검은색)
USB 충전 케이블
휴대용 케이스
• http://global.Bose.com
• 僅限美國:http://Owners.Bose.com/QC20i
充電
充电
사용 중일 때 상태:
กำ�ลังชาร‹จ
• http://global.Bose.com
• 仅限美国:http://Owners.Bose.com/QC20i
충전
색상
ขˆอผิดพลาด:
ดู “ช‡วงอุณหภูมิ”
ไม‡มี (ปิด) ปิดเครื่องหรือแบตเตอรี่หมด
สี
เขียว (เปิด)
ไม‡มี (ปิด)
要獲取關於耳機或替換配件的其他資
訊,請參考:
Apple 장치 연결
QuietComfort 20i กับ
ช‡เชือ่องเสีมต‡ยอบหูหูฟฟังังBose
มาตรฐาน 3.5 มม. บน iPhone, iPod
®
要获取关于耳机或替换配件的其他信
息,请参考:
헤드폰에 대한 추가 정보 또는 교체용 액세
서리에 대해서는 다음을 참조하십시오:
리모콘 측면의 모드 버
튼을 눌러 인식(Aware)
모드로 바꾸면 교통 소
음 등 청취자 주변의 소
리를 들을 수 있습니다.
การเชื่อมต‡อกับอุปกรณ‹ Apple
®
繁體中文
請閱讀並保存好此用戶指南,並且
花時間仔細閱讀並遵守重要安全性
指示、質保和聯絡資訊。
전원 켜기
เลื่อนสวิตช์เปิดปิดของชุดควบคุมไปที่ต�ำแหน่งเปิด
หูฟังจะท�ำงานในโหมดตัดเสียงรบกวน ซึ่งช่วย
ลดเสียงส่วนใหญ่รอบตัวคุณ
หมายเหตุ: เมื่อปิด หูฟังจะยังคงใหˆเสียงในแบบที่
ไม‡มีการใชˆไฟ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ใหˆเปิดหูฟัง
กดปุ‚มโหมดที่ดˆานขˆาง
ของรีโมทเพื่อสลับไปยัง
โหมดรับรูˆ ซึ่งช‡วยใหˆคุณ
ไดˆยินเสียงรอบขˆางบˆาง
เช‡น เสียงการจราจร
简体中文
请阅读并保存好此用户指南,并且
花时间仔细阅读并遵守重要安全性
指示、保修和联系信息。
E.
F.
การเปิดเครื่อง

한국어
이 사용자 안내서를 읽고 보관하십시오.
그리고 시간을 내어 중요 안전 지침, 보증
및 연락처 정보를 주의 깊게 읽고 따르십
시오.
A.
B.
C.
D.
การสลับโหมด
Anslut Bose QuietComfort 20i till en vanlig
3,5 mm
kontakt på din iPhone, iPod eller iPad.
Sterowanie słuchawkami
Naciśnij + lub -.
Naciśnij i puść przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Pomiń utwór
Naciśnij i zwolnij szybko dwukrotnie
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Poprzednia ścieżka Naciśnij i zwolnij szybko
trzykrotnie przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Szybkie przewijanie Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj
do przodu
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Szybkie przewijanie Naciśnij trzykrotnie i przytrzymaj
wstecz
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Odbieranie lub
Naciśnij i puść przycisk odbierania/
kończenie połączenia kończenia połączeń.
Odrzucenie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
połączenia
odbierania/kończenia połączeń.
Podczas rozmowy naciśnij raz
Przełączenie
przycisk odbierania/kończenia
na połączenie
połączeń. Ponownie naciśnij i puść,
przychodzące,
aby powrócić do poprzedniego
zawieszenie
bieżącego połączenia połączenia.
Podczas rozmowy naciśnij
Przełączenie
i przytrzymaj przez około
na połączenie
2 sekundy przycisk odbierania/
przychodzące,
kończenia połączeń.
zakończenie
bieżącego połączenia
Używanie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
sterowania głosem odbierania/kończenia połączeń.
Informacje dotyczące zgodności
oraz zasad użytkowania znajdują
się w instrukcji obsługi urządzenia
firmy Apple.
ไทย
โปรดอ‡านและเก็บคู‡มือผูˆใชˆนี้และสละเวลาอ‡าน
และปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
ที่สำ�คัญ การรับประกัน และขˆอมูลการติดต‡อ
โดยละเอียด
Ändra läge
Przycisk
trybu

Acoustic Noise
Cancelling Headphones
Svenska
Läs igenom och behåll snabbguiden.
Läs dessutom noggrant igenom och följ
vad som står i säkerhetsanvisningarna,
garantin och kontaktinformationen.
Przełączanie trybów
Aby włączyć tryb Uwagi,
który umożliwia słyszenie
niektórych dźwięków
otoczenia np. ruchu
ulicznego, naciśnij przycisk
trybu na bocznej części pilota.

®
Uppladdning
Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem trwa do
2 godzin. W celu podłączenia słuchawek do zasilanego
portu USB w komputerze lub do atestowanej ładowarki
sieciowej (nie dołączono) użyj dołączonego kabla USB
do ładowania. Czas działania w pełni naładowanego
akumulatora wynosi około 16 godzin.
Uwaga: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić
się, że zestaw słuchawkowy ma temperaturę pokojową
od 5°C do 40°C.

E.
C.
A.
B.
C.
D.

F.
:‫لالستخدام مع‬
‫جهاز‬
‫دعم‬
‫يتم‬
‫ (الجيل الثاني‬iPod touch ‫ و‬iPad ‫ أو أحدث و‬iPhone 3GS
iPod ‫) و‬160GB ‫ و‬120GB(‫ ‏‬iPod classic ‫أو أحدث) و‬
‫ يتم دعم جهاز الريموت بواسطة‬.)‫ (الجيل الرابع أو أحدث‬nano
‫ ويتم دعم الصوت‬.)‫ (الجيل الثالث أو أحدث‬iPod shuffle
.iPod ‫ و‬iPad ‫بواسطة جميع موديالت‬
‫ و‬iPod classic ‫ و‬iPod ‫ و‬iPhone ‫ و‬iPad ‫ و‬Apple
‫ هي عالمات‬iPod touch ‫ و‬iPod shuffle‫ و‬iPod nano
.‫ مسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى‬Apple ‫تجارية لشركة‬
‫) و”صنع من أجل‬Made for iPod(‫” ‏‬iPod ‫“صنع من أجل‬
‫) تعنى أن ملحقا الكترونيا قد تم‬Made for iPad(‫” ‏‬iPad
iPad ‫ أو‬iPhone ‫ أو‬iPod ‫تصميمه للتوصيل خصيصا ً بجهاز‬
‫على التوالي وتم التصديق عليه من قبل المطور ليفي بمعايير‬
‫ غير مسئولة عن تشغيل هذا‬Apple ‫ شركة‬.Apple ‫أداء‬
.‫الجهاز أو عن خضوعه لمعايير السالمة والمعايير التنظيمية‬
‫ أو‬iPod ‫مالحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز‬ ‫يرجى‬
.‫ قد يؤثر على األداء الالسلكي‬iPad ‫ أو‬iPhone
‫يرجى استكمال سجالتك‬
Belgium............................ 012 390 800
Canada......................... 1 800 465 2673
China........................ 86 400 880 2266
Denmark................................4343 7777
Europe, Other............+31(0) 299390111
Finland.............................010 778 6900
France............................. 01 30 61 67 39
Germany........................... 0 6172 71040
Greece................................ 2106744575
Hong Kong...................852 2123 9000
Hungary..............................6040434 31
India................................... 1800 11 2673
Ireland.................................. 429671500
Italy................................... 800 832 277
Japan.............................. 0570 080 021
Latin Markets,
Other...............................508 614 6000
Mexico......................001 866 693 2673
New Zealand.................... 0800 501 511
Norway................................ 62 82 15 60
Portugal............................... 229419248
Spain.................................... 917482960
Sweden...............................031 878850
Switzerland.....................061 975 77 33
Taiwan......................... 886 2 2514 7977
:)‫الرقم المسلسل (على بطاقة الضمان‬
The Netherlands...........0299 390290
____________________________________
‫الوقت مناسب اآلن لتسجيل سماعات الرأس الخاصة‬
:‫ ويمكنك القيام بذلك بسهولة بالذهاب إلى موقع‬.‫بك‬
United Arab
Emirates........................+97148861300
.http://global.Bose.com/register
‫ ال يجوز استنساخ أي جزء من‬.Bose Corporation 2013©
‫هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون‬
.‫إذن كتابي مسبق‬
United Kingdom......... 0844 2092630

D
B
A
English
For additional information about your headphones or
for replacement accessories, refer to:
• http://global.Bose.com
• U.S. only: http://Owners.Bose.com/QC20i
Charging
Allow up to 2 hours for a full charge before first use.
Use the supplied USB cable to connect the headphones
to a powered USB port on your computer or an agency
approved wall charger (not supplied). When fully charged,
headphones will have about 16 hours of battery life.
Note: Before charging, be sure the headset is at room
temperature, between 41°F (5°C) and 104°F (40°C).
Components
A.
B.
C.
D.
Control module
Inline microphone and 3-button remote
Clothing clip
StayHear® + tips: Small (white); Medium,
installed (grey); Large (black)
E. USB charging cable
F. Carry case

Switching modes
Press the Mode button on the
side of the remote to switch to
Aware mode, which lets you
hear some sounds around you,
such as traffic noise.
Dansk
Læs denne brugervejledning, og gem den
til fremtidig reference. Læs og følg især
sikkerhedsinstruktionerne samt garanti- og
kontaktoplysningerne omhyggeligt.
Du kan finde flere oplysninger om dine hovedtelefoner
og om tilbehør på:
• http://global.Bose.com
• Kun USA: http://Owners.Bose.com/QC20i
Mode
button
Connecting to an Apple device

onnect the Bose® QuietComfort® 20i headphones
C
to the standard 3.5 mm headphone jack on your
iPhone, iPod, or iPad.
Volume +
The headphones come
with an inline microphone and
Answer/End
3-button remote for convenient
Volume control of select Apple
products.
Brug 2 timer på en fuld opladning, inden hovedtelefonerne
bruges for første gang. Brug det medfølgende USB-kabel
til at tilslutte hovedtelefonerne til en strømforsynet
USB-port på din computer eller en godkendt vægoplader
(medfølger ikke). Når hovedtelefonerne er helt opladet,
har de ca. 16 timers batteridriftstid.
Bemærk: Inden du oplader hovedtelefonerne, skal du
sørge for, at det er ved stuetemperatur mellem 5° C og
40° C.
Komponenter
A.
B.
C.
D.
Kontrolmodul
Indbygget mikrofon og fjernbetjening med 3 knapper
Tøjclips
StayHear® + indsatser: Små (hvide); Mellem,
installeret (grå); store (sorte)
E. USB-opladekabel
F. Bæretaske

Flyt tænd/sluk-knappen på kontrolmodulet til On.
Hovedtelefonerne tændes i støjreduktionstilstand,
som reducerer de fleste af lydene omkring dig.
Bemærk: Når der er slukket for strømmen,
vil hovedtelefonerne stadig levere lyd uden
strømforsyning. Tænd for strømmen for at få den
bedste lydkvalitet.
Tryk på tilstandsknappen på
siden af fjernbetjeningen for at
skifte til Opmærksom tilstand,
hvor du kan høre nogle af
lydene omkring dig, f.eks.
trafikstøj.
Bose QuietComfort 20i-hovedtelefonerne
Ttililslut
det almindelige 3,5 mm hovedtelefonstik på din
®
To change a StayHear + tip:

®
1. Gently peel the edges of the attached tip away from
the earpiece, using care not to tear the tip.
CAUTION: To prevent damage, do not pull on the
tip wing.
2. Slide the new tip over the headphone nozzle.
3. Press the tip securely into place until you feel it latch.
The ridge on the headphone housing should fit into
the slot on the inside of the tip.
Fitting the headphones to your ear

1. Insert the headphone into the ear so the tip gently
rests in the opening of the ear canal.
2. Tilt the headphone back and lightly press the wing
under the ear ridge until it is comfortable and secure.
The tip should sit comfortably yet securely in the
bowl of the ear.
Recognizing the lights
Power/Battery Indicator
Color
Status while in use: Status while
charging:
Green (solid)
Power on. More than Charging
3 hours of battery life complete
remaining.
Green (blinking) Power on. Less than N/A
3 hours of battery life
remaining.
Amber (blinking) N/A
Charging
Red
N/A
Error: See
“Temperature
range”
None (Off)
Power off or battery depleted.
Mode Indicator
Color
Green (On)
None (Off)
Indicates:
Noise Cancelling on.
Aware mode on.
Troubleshooting
Poor sound quality
•M
ake sure the headphones are powered on and
securely plugged into the headphone jack on the
Apple device.
• Try another StayHear® + tip size.
• Try another Apple device or music application.
• Clean the connector with isopropyl alcohol and dry with
a clean cloth.
• If you experience loud tones, turn off the power switch.
Poor or No noise reduction
•M
ake sure the power is switched on and the Mode
indicator is on (green).
• Try another StayHear® + tip size. See “Importance of
Proper Fit”.
• Ensure that headphones are properly charged.
Short battery life (less than 16 hours)
•W
hen charging, be sure both ends of the USB cable
are firmly connected and verify that the Battery
Indicator is blinking amber.
Device is not responding to remote
button commands
•E
nsure you are using a compatible Apple device.
• Make sure the headphones are securely plugged into
the headphone jack on the Apple device.
Microphone not working
•M
ake sure the headphones are securely plugged into
the headphone jack on the Apple device.
• Make sure the microphone is not blocked.
• Try another call, Apple device, or application.
Technical information
Temperature range
Operate and store this product within the temperature
range of -4°F to 113°F (-20°C to 45°C) only.
Charge the battery where the temperature is between
41°F and 104°F (5°C and 40°C) only.
For use with:
The remote and mic are supported only by
iPhone 3GS or later, iPad, iPod touch (2nd generation
or later), iPod classic (120GB, 160GB), and iPod nano
(4th generation or later). The remote is supported by
iPod shuffle (3rd generation or later). Audio is supported
by all iPad and iPod models.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for
iPad” mean that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod, iPhone,
or iPad, respectively, and has been certified by the
developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with iPod,
iPhone or iPad may affect wireless performance.
Please retain for your records.
Serial number (on Warranty Card):
Lydstyrke +
Svar/afslut
Lydstyrke -
Handling
Juster lydstyrken
Afspil/pause
Hovedtelefonbetjening
Tryk på + eller –.
Tryk på svar/afslut-knappen, og slip
den igen.
Spring nummer over Tryk på og slip svar/afslut-knappen
hurtigt to gange.
Forrige nummer
Tryk på og slip svar/afslut-knappen
hurtigt tre gange.
Spol frem
Tryk og hold svar/afslut-knappen
to gange.
Spol tilbage
Tryk og hold svar/afslut-knappen
tre gange.
Tryk på svar/afslut-knappen, og slip
Besvar eller afslut
et opkald
den igen.
Ignorer et indgående Tryk på svar/afslut-knappen, og hold
opkald
den nede.
Tryk én gang på svar/afslut-knappen,
Skift til indgående
opkald; parker det mens du er i gang med en samtale.
Tryk og slip igen for at gå tilbage til
aktuelle opkald
det første opkald.
Mens du er i gang med en samtale,
Skift til indgående
skal du trykke på svar/afslutopkald; afslut det
knappen, holde den nede i ca.
aktuelle opkald
2 sekunder og slippe den.
Anvendelse af
Tryk på svar/afslut-knappen,
stemmestyring
og hold den nede. Du kan finde
oplysninger om kompatibilitet og
anvendelse i brugervejledningen til
Apple-enheden.
Importance of Proper Fit
Each tip is marked with either an L or an R. Be sure to
attach the left tip (L) to the left earpiece and the right tip
(R) to the right earpiece.
Aufladen
Komponenten
A.
B.
C.
D.
Steuermodul
Inline-Mikrofon und Fernbedienung mit 3 Tasten
Clip
StayHear® + Polsterkappen: Klein (weiß); Mittel,
angebracht (grau); Groß (weiß)
E. USB-Ladekabel
F. Transporttasche
Einschalten
Schieben Sie den Netzschalter am Steuermodul

auf EIN. Der Kopfhörer schaltet sich bei
Geräuschunterdrückung ein, die die meisten
Geräusche in Ihrer Umgebung reduziert.
Hinweis: Wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist,
liefert der Kopfhörer immer noch verstärkten Ton.
Für optimale Tonqualität sollten Sie den Netzschalter
einschalten.
Umschalten der Modi
Drücken Sie die Mode-Taste an
der Seite der Fernbedienung,
um in den Aware-Modus
umzuschalten, in dem Sie
einige Umgebungsgeräusche
hören können, zum Beispiel
Verkehrsgeräusche.
Bemærk: Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige
for visse Apple-produkter.
Vigtigheden af god pasform
For at du kan opnå en effektiv støjreduktion er det
vigtigt, at du vælger den korrekte størrelse StayHear® +
indsats. Vælg den størrelse, der giver dig den bedste
komfort og pasform i hvert øre. Du skal eventuelt prøve
alle tre størrelser for at finde den, der passer bedst.
Du kan teste pasformen ved at prøve at tale (med
strømmen slukket). Din stemme skal lyde dæmpet i begge
ører. Ellers skal du vælge en anden indsatsstørrelse.
Mode-Taste
Anschließen an ein Apple-Gerät

chließen Sie den Bose® QuietComfort® 20i-Kopfhörer
S
an eine übliche 3,5-mm-Kopfhörerbuchse an Ihrem
iPhone, iPod oder iPad an.
Der Kopfhörer wird mit einem
Volume +
Inline-Mikrofon und einer
Answer/End
Fernbedienung mit 3 Tasten für
die praktische Steuerung
Lautstärke ausgewählter Apple-Produkte
geliefert.
Vorgang
Lautstärke einstellen
Play/Pause
Titel überspringen
Kopfhörersteuerung
Drücken Sie + oder –.
Drücken die Answer/End-Taste.
Drücken Sie die
Answer/End-Taste kurz zweimal.
Vorhergehender Titel
Drücken Sie die Answer/End-Taste
kurz dreimal.
Drücken Sie die Anser/End-Taste
zweimal und halten Sie sie.
Drücken Sie die Answer/End-Taste
dreimal und halten Sie sie.
Drücken Sie die Answer/End-Taste.
Schneller Vorlauf
Zurückspulen
Einen Anruf entgegennehmen oder beenden
Eingehenden Anruf
ignorieren
Zum eingehenden Anruf
umschalten; aktuellen
Anruf halten
Hinweis: Möglicherweise stehen für einige Apple-Produkte
nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.
Wichtig für den richtigen Sitz
Für effektive Geräuschverringerung ist es wichtig, die
richtige Größe auszuwählen. StayHear® + Polsterkappe.
Wählen Sie die Größe die am besten und bequemsten
in das Ohr passt. Sie müssen möglicherweise alle drei
Größen probieren, um die Beste herauszufinden.
Um die Passform zu prüfen, versuchen Sie, laut zu sprechen
(mit ausgeschaltetem Netzschalter). Ihre Stimme sollten in
beiden Ohren gedämpft zu hören sein. Falls nicht, wählen
Sie eine andere Polsterkappengröße.
Jede Polsterkappe ist entweder mit einem L oder einem R
markiert. Achten Sie darauf, die linke Polsterkappe (L) am
linken Ohrstück und die rechte Polsterkappe (R) am rechten
Ohrstück anzubringen.


Sådan udskifter du en StayHear +
indsats:
1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats
væk fra ørestykket. Pas på ikke at ødelægge
øreindsatsen.
FORSIGTIG: Undgå at trække i øreindsatsen for at
undgå skader.
2. Skub den nye indsats over hovedtelefonernes
mundstykke.
3. Tryk indsatsen godt ind på plads, til du føler, at den
låses fast. Ryggen på hovedtelefonhuset skal passe
ind i rillen på indersiden af indsatsen.

1. Sæt hovedtelefonerne ind i øret, så indsatsen hviler
Tilpasning af hovedtelefonerne til øret
forsigtigt i øregangens åbning.
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk let indsatsen
under øreryggen, indtil den er komfortabel og sidder
fast. Indsatsen skal sidde bekvemt, men fast i ørehulen.
Lampernes betydning
Strøm/batteriindikator
Farve
Status under brug: Status under
opladning:
Opladning
Grøn (lyser)
Der er tændt for
færdig
strømmen. Der er
mere end 3 timers
batteridriftstid tilbage.
I/T
Grøn (blinker) Der er tændt for
strømmen. Der er
mindre end 3 timers
batteridriftstid tilbage.
Gul (blinker) I/T
Opladning
Rød
I/T
Fejl: Se “Temperaturområde”
Ingen (slukket) Slukket eller batteriet er løbet tør for strøm.
Tilstandsindikator
Farve
Viser at:
Grøn (lyser)
Støjreduktion aktiveret.
Ingen (slukket) Opmærksom tilstand er aktiveret.
Fejlfinding
Dårlig lydkvalitet
•S
ørg for, at hovedtelefonerne er tændt og sat solidt i
Apple-enhedens hovedtelefonstik.
• Prøv en anden størrelse StayHear® + indsats.
• Prøv en anden Apple-enhed eller en anden musik-app.
• Rengør stikket med isopropylalkohol, og tør af med en
ren klud.
• Hvis du oplever høj støj, skal du flytte tænd/sluk-knappen
til Off.
Dårlig eller ingen støjreduktion
•S
ørg for, at der er tændt for strømmen, og at
tilstandsindikatoren er aktiveret (grøn).
• Prøv en anden størrelse StayHear® + indsats.
Se “Vigtigheden af god pasform”.
• Sørg for, at hovedtelefonerne er opladet korrekt.
Kort batteridriftstid (mindre end 16 timer)
Voor verdere informatie over de hoofdtelefoon of voor
vervangingsaccessoires gaat u naar:
• http://global.Bose.com
• Alleen VS: http://Owners.Bose.com/QC20
So tauschen Sie eine StayHear +
Polsterkappe aus:
®
1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe
vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei
darauf, die Polsterkappe nicht zu zerreißen.
ACHTUNG: Um Schäden zu verhindern, sollten Sie
nicht am Flügel der Polsterkappe ziehen.
2. Schieben Sie die neue Polsterkappe über den Ohrhörer.
3. Drücken Sie die Polsterkappe fest, bis sie einrastet.
Die Erhebung am Kopfhörergehäuse sollte in den Schlitz
auf der Innenseite der Polsterkappe eingepasst werden.
Anpassen des Kopfhörers an Ihre Ohren

1. Stecken Sie den Kopfhörer so in das Ohr, dass die
Polsterkappe leicht auf der Öffung des Gehörgangs sitzt.
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken
Sie leicht auf den Flügel der Polsterkappe unter dem
Ohrrand, bis sie bequem und fest sitzt. Die Polsterkappe
sollte bequem und doch fest in der Ohrmuschel sitzen.
Erkennen der Lämpchen
Netz-/Batterieanzeige
Farbe
Status während
des Gebrauchs:
Einschalten. Mehr als
3 Stunden restliche
Batterielebensdauer.
Einschalten. Weniger
als 3 Stunden restliche
Batterielebensdauer.
Nicht zutreffend
Grün (leuchtet)
Grün (blinkt)
Bernsteinfarben
(blinkt)
Rot
Status beim
Aufladen:
Aufladen
abgeschlossen
Nicht zutreffend
Aufladen
Nicht zutreffend
Fehler: Siehe
„Temperaturbereich“
Netzschalter ausgeschaltet oder
Batterie leer.
Keine (Aus)
Modusanzeige
Farbe
Grün (Ein)
Keine (Aus)
Bedeutung:
Geräuschunterdrückung ein.
Aware-Modus ein.
Fehlerbehebung
Schlechte Tonqualität
•V
ergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer eingeschaltet
und richtig an die Kopfhörerbuchse am Apple-Gerät
angeschlossen ist.
• Versuchen Sie eine andere StayHear® + Polsterkappengröße.
• Versuchen Sie ein anderes Apple-Gerät oder eine andere
Musikanwendung.
• Reinigen Sie den Stecker mit Isopropylalkohol und trocknen
Sie ihn mit einem sauberen Tuch.
• Bei lauten Tönen schalten Sie den Netzschalter aus.
Schlechte oder keine Geräuschreduzierung
•V
ergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet
ist und die Modusanzeige leuchtet (grün).
• Versuchen Sie eine andere StayHear® +
Polsterkappengröße. Siehe „Wichtig für den richtigen Sitz“.
• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig
aufgeladen ist.
Kurze Batterielebensdauer (weniger als 16 Stunden)
Componenten
A.
B.
C.
D.
Bedieningsmodule
Inline microfoon en afstandsbediening met drie knoppen
Kledingclip
StayHear®+-dopjes: klein (wit); Medium,
aangebracht (grijs); groot (zwart)
E. USB-oplaadkabel
F. Etui
Aanzetten
Schuif de aan-uitschakelaar op de bedieningsmodule

op Aan. De hoofdtelefoon wordt aangezet in
lawaaionderdrukkingsmodus, waardoor de meeste
geluiden om u heen worden onderdrukt.
Opmerking: Wanneer de stroom is uitgeschakeld,
levert de hoofdtelefoon nog steeds onversterkt geluid.
Voor de beste geluidskwaliteit zet u de stroom aan.
Modusknop
®
®
3,5 mm op uw iPhone, iPod of iPad.
De hoofdtelefoon wordt
geleverd met een inline
microfoon en een
afstandsbediening met drie
knoppen voor gemakkelijke
bediening van geselecteerde
Apple-producten.
Handeling
Volume bijstellen
Afspelen/Pauzeren
Track overslaan
Volume +
Beantwoorden/
Beëindigen
Volume -
Druk driemaal kort op Beantwoorden/
beëindigen.
Snel vooruitspoelen Druk tweemaal op Beantwoorden/
Beëindigen en houd de knop ingedrukt.
Terugspoelen
Druk driemaal op Beantwoorden/
Beëindigen en houd de knop ingedrukt.
Een oproep
Druk kort op Beantwoorden/
beantwoorden of
Beëindigen.
beëindigen
Een inkomende
Druk op Beantwoorden/Beëindigen en
oproep negeren
houd de knop ingedrukt.
Overschakelen naar Terwijl u bezig bent met een oproep
inkomende oproep; drukt u eenmaal op Beantwoorden/
huidige oproep in de Beëindigen. Om naar de eerste oproep
wacht zetten
terug te keren, drukt u nogmaals kort
op de knop.
Overschakelen naar Terwijl u bezig bent met een oproep
inkomende oproep; drukt u op Beantwoorden/Beëindigen,
huidige oproep
houdt u de knop 2 seconden ingedrukt
beëindigen
en laat u deze vervolgens los.
Stembediening
Druk op Beantwoorden/Beëindigen
gebruiken
en houd de knop ingedrukt. Zie de
gebruikershandleiding van het
Apple-apparaat voor informatie over
compatibiliteit en gebruik.
Opmerking: Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor
bepaalde Apple-producten.
Een goede pasvorm is belangrijk
Voor een doeltreffende werking van de
lawaaionderdrukking is het belangrijk de juiste maat
StayHear® +-dopje te kiezen. Selecteer de maat die
het meest comfortabel in elk oor past. Het kan nodig
zijn alle drie de maten te proberen om te bepalen welke
het best past.
Om te testen of het dopje goed past, spreekt u hardop
(met de stroom uit). Uw stem hoort in beide oren gedempt te
klinken. Als dat niet zo is, selecteert u een andere maat.
Elk dopje is gemarkeerd met een L of een R. Zorg dat u
het linkerdopje (L) aan het linkeroorstuk bevestigt en het
rechterdopje (R) aan het rechteroorstuk.

1. Verwijder voorzichtig de randen van het bevestigde
Een StayHear® +-dopje vervangen:
dopje van het oorstuk. Wees voorzichtig dat u het dopje
niet scheurt.
LET OP: Om beschadiging te voorkomen, mag u niet
aan de vleugel van het dopje trekken.
2. Schuif het nieuwe dopje over het oorstuk van de
hoofdtelefoon.
3. Druk het oordopje goed op zijn plaats totdat u voelt
dat het vastzit. De rand op de behuizing van de
hoofdtelefoon moet in de gleuf aan de binnenkant van
het oordopje worden geplaatst.
De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen

1. Plaats de hoofdtelefoon zo in uw oor dat het dopje
zachtjes tegen de opening van de gehoorgang rust.
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk de
vleugel van het dopje onder de oorplooi totdat dit
comfortabel zit en goed vastzit. Het dopje moet
comfortabel maar toch stevig in de oorschelp zitten.
Lampjes herkennen
Aan-uitindicator batterij
Kleur
Status tijdens gebruik: Status tijdens
opladen:
Groen (continu De stroom staat aan. De Opladen voltooid
brandend)
resterende gebruiksduur
van de batterij bedraagt
meer dan 3 uur.
Groen
De stroom staat aan. De N.v.t.
(knipperend) resterende gebruiksduur
van de batterij bedraagt
minder dan 3 uur.
Oranje
N.v.t.
Bezig met
(knipperend)
opladen
Rood
N.v.t.
Fout: zie “Temperatuurbereik”
Geen (Uit)
De stroom staat uit of de batterij is leeg.
Modusindicator
Kleur
Groen (Aan)
Geen (Uit)
Geeft aan:
Lawaaionderdrukkingsmodus aan.
Bewust-modus aan.
Problemen oplossen
Slechte geluidskwaliteit
•C
ontroleer of de hoofdtelefoon aanstaat en goed op
de hoofdtelefoonaansluiting op het Apple-apparaat is
aangesloten.
• Probeer een andere maat StayHear® +-dopje.
• Probeer een ander Apple-apparaat of andere
muziektoepassing.
• Maak de connector schoon met isopropanol en droog deze
af met een schone doek.
• Als u harde tonen hoort, zet u de aan-uitschakelaar op Uit.
De lawaaionderdrukking werkt slecht of
helemaal niet.
•C
ontroleer of de stroom is ingeschakeld en de
modusindicator Aan aangeeft (groen).
• Probeer een andere maat StayHear® +-dopje.
Zie “Een goede pasvorm is belangrijk”.
• Controleer of de hoofdtelefoon goed opgeladen is.
•S
ørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i Appleenhedens hovedtelefonstik.
• Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret.
• Prøv en anden Apple-enhed eller en anden musik-app.
•V
ergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer fest an die
Kopfhörerbuchse des Apple-Geräts angeschlossen sind.
• Achten Sie darauf, dass das Mikrofon nicht versperrt wird.
• Versuchen Sie einen anderen Anruf, ein anderes AppleGerät oder eine andere Anwendung.
De microfoon doet het niet
Tekniske oplysninger
Temperaturområde
Produktet må kun anvendes og opbevares inden for
temperaturintervallet -20° C til 45° C.
Batteriet bør kun oplades, hvor temperaturen er mellem
5° og 40°.
Til anvendelse med:
Fjernbetjeningen og mikrofonen understøttes kun af
iPhone 3GS eller nyere, iPad, iPod touch (2. generation
eller nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB) og iPod nano
(4. generation eller nyere). Fjernbetjeningen understøttes
af iPod shuffle (3. generation eller nyere). Lyd understøttes
af alle iPod- og iPod-modeller.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle og iPod touch er varemærker, der tilhører
Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for
iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet
specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og
iPad og er certificeret af udvikleren til at overholde
Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for
denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse
af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.
Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med
iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.
Bedes opbevaret, så du dem til rådighed.
Serienummer (på garantibeviset):
_____________________________________________
Now is a good time to register your headphones.
You can do this easily by going to:
http://global.Bose.com/register.
______________________________________________
Dette er et godt tidspunkt til at registrere dine
hovedtelefoner. Du kan nemt gøre det ved at gå til:
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. No part of this work may be
reproduced, modified, distributed, or otherwise used
without prior written permission.
©2013 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution
eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er
forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.
Technische Daten
Temperaturbereich
Das Produkt darf nur bei Temperaturen von -20° C bis 45° C
betrieben und aufbewahrt werden.
Laden Sie die Batterie nur bei Temperaturen von 5° C
bis 40° C.
Für die Verwendung mit:
Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von
iPhone 3GS und später, iPad, iPod touch (2. Generation
und später), iPod classic (120 GB, 160 GB) und iPod nano
(4. Generation und später) unterstützt. Die Fernbedienung
wird von iPod shuffle (3. Generation und später) unterstützt.
Ton wird von allen iPad- und iPod-Modellen unterstützt.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle und iPod touch sind Marken von Apple Inc., die in
den USA und anderen Ländern eingetragen sind.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“
bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die
Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt
wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der AppleLeistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt
keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die
Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs
mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung
beeinträchtigen kann.
Bitte für Ihre Unterlagen aufbewahren.
Seriennummer (auf der Garantiekarte):
________________________________________________
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Kopfhörer
zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf.
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne
vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise
reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise
verwendet werden.
Módulo de control
Micrófono en línea y control remoto de 3 botones
Pinza para ropa
Almohadillas StayHear® +: Pequeñas (blanco); Medias,
instaladas (gris); Grandes (negro)
E. Cable de carga USB
F. Funda de transporte
Pulse el botón Modo a un lado
del control remoto para cambiar
al modo Consciente, que permite
oír algunos sonidos del entorno,
como el ruido del tráfico.
•C
ontroleer bij het opladen of beide uiteinden van de
USB-kabel stevig aangesloten zijn en controleer of de
batterij-indicator oranje knippert.
•C
ontroleer of u een compatibel Apple- apparaat gebruikt.
• Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de
aansluiting voor hoofdtelefoons op het Apple-apparaat.
•C
ontroleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de
aansluiting voor hoofdtelefoons op het Apple-apparaat.
• Controleer of de microfoon niet geblokkeerd is.
• Probeer een andere oproep, een ander Apple-apparaat of
een andere toepassing.
Botón
Modo
Conectar a un dispositivo Apple
®
®
iPhone, iPod o iPad.
Los auriculares incluyen
un micrófono en línea y un
control remoto de 3 botones para
controlar con comodidad algunos
productos Apple.
Volumen +
Contestar/
Terminar
Volumen -
Acción
Ajustar el volumen
Reproducir/Pausa
Omitir pista
Control de los auriculares
Pulse + o –.
Pulse y libere Contestar/Terminar.
Pulse y libere Contestar/Terminar
dos veces rápidamente.
Pista anterior
Pulse y libere Contestar/Terminar
tres veces rápidamente.
Pulse Contestar/Terminar dos veces
y mantenga.
Pulse Contestar/Terminar tres veces
y mantenga.
Pulse y libere Contestar/Terminar.
Rebobinar
Contestar o terminar
una llamada
Ignorar una
llamada entrante
Cambiar a una
llamada entrante;
poner la llamada
actual en espera
Cambiar a una llamada
entrante; terminar la
llamada actual
Utilizar el control
de voz
• http://global.Bose.com
• Vain Yhdysvallat: http://Owners.Bose.com/QC20i
Anna akun latautua täyteen ennen ensimmäistä
käyttökertaa. Aikaa kuluu noin 2 tuntia. Voit yhdistää
kuulokkeet lataamista varten virtaa syöttävään
USB-liitäntään tai hyväksytyyn erikseen hankittavaan
USB-latauslaitteeseen mukana toimitetun USB-johdon
avulla. Kun kuulokkeiden akku ladattu on ladattu täyteen,
se kestää noin 16 tunnin käyttämisen.
Huomautus: Ennen lataamista varmista, että kuulokkeen
lämpötila on 5-40 °C eli että se on huoneenlämpöinen.

A.
B.
C.
D.
Ohjausmoduuli
Sisäinen mikrofoni ja 3-painikkeinen kaukosäädin
Vaatekiinnike
StayHear® + -kärjet: Pienet (valkoiset)
Keskikokoiset (harmaat, valmiiksi paikallaan),
suuret (mustat
E. USB-latausjohto
F. Kantolaukku

Siirrä ohjausmoduulin virtakytkin ON-asentoon.
Kuulokkeet käynistyvät Noise Cancelling -tilassa,
jolloin useimpia ympäristön ääniä vaimennetaan.
Huomautus: Kun virta on katkaistu, kuulokkeista
kuuluu ääntä ilman tehostusta. Ääni kuuluu
parhaalla laadulla, kun kytket virran.
Tilapainike
Yhdistäminen Apple-laitteeseen
hdistä Bose QuietComfort 20i kuulokkeet
YiPhonen,
iPodin tai iPadin tavalliseen 3,5 mm:n
®
®
kuulokeliitäntään.
Kuulokkeiden mukana
toimitetaan johtoon
kiinnitetty mikrofoni ja
kolmella painikkeella
varustettu kaukosäädin,
jonka avulla voi ohjata
tiettyjä Apple-tuotteita.
Mientras se encuentra en una
llamada, pulse Contestar/Terminar y
mantenga durante unos 2 segundos
y libere.
Pulse y mantenga Contestar/
Terminar. Consulte la información
sobre compatibilidad y uso en la guía
del usuario del dispositivo Apple.
Nota: Es posible que no estén disponibles todos los
controles para algunos productos Apple.
Importancia de un ajuste adecuado
Äänenvoimakkuus +
Vastaus/
lopetuspainike
Äänenvoimakkuus -
que le proporcione la comodidad y el ajuste óptimos en
cada oído. Es posible que deba probar los tres tamaños
Huomautus: Kaikkien Apple-tuotteiden kaikkia toimintoja
ei ehkä voi ohjata kaukosäätimen avulla.
Cada almohadilla va marcada con L o R. Asegúrese de
conectar la almohadilla izquierda (L) al auricular izquierdo y
la almohadilla derecha (R) al auricular derecho.
Voimakkaan äänen vaimentamiseksi tehokkaasti on
tärkeää valita oikean kokoiset StayHear® + -kärjet.
Valitse parhaiten sopiva ja mukavin koko. Parhaan
sopivuuden löytämiseksi on ehkä kokeiltava kaikkia
kolmea kokovaihtoehtoa.
Kokeile sopivuutta puhumalla ääneen, kun virta on kytketty.
Äänesi tulee kuulua vaimeana molemmissa korvissa.
Jos näin ei käy, valitse toinen kärjen koko.
Para cambiar una almohadilla StayHear +:

1. Retire suavemente del auricular los bordes de la
®
almohadilla instalada, procurando no arrancar la
almohadilla.
PRECAUCIÓN: Para evitar daños, no tire del ala de
la almohadilla.
2. Coloque la nueva almohadilla sobre la punta del auricular.
3. Presione la almohadilla firmemente hasta que sienta que
queda encajada. El resalte del auricular deberá encajar
en la ranura dentro de la almohadilla del auricular.
Ajustar los auriculares a la oreja

1. Inserte los auriculares en la oreja de modo que la
almohadilla se coloque suavemente en la abertura del
pabellón auricular.
2. Incline los auriculares hacia atrás y presione ligeramente
el ala bajo el pliegue de la oreja hasta que quede
cómoda y segura. La almohadilla debe ajustarse con
comodidad y con seguridad en el pabellón auditivo.
Indicadores luminosos
Indicador de alimentación/batería
Color
Estado en uso:
Estado durante
la carga:
Verde (sin
parpadeo)
Encendido. Quedan
más de 3 horas de
energía en la batería.
Encendido. Quedan
menos de 3 horas de
energía en la batería.
N/D
Carga completa
Verde (con
parpadeo)
Ámbar (con
parpadeo)
Rojo
Oikean sopivuuden merkitys
Kärjissä on L- ja R-merkintä. Kiinnitä vasen (L-merkitty)
vasempaan korvaosaan ja oikea (R-merkitty)
oikeanpuoleiseen korvaosaan.
StayHear + -kärjen vaihtaminen:

1. Irrota kärjen reunat varovaisesti korvakappaleesta.
®
Varo, ettei kärki repeydy.
VAROITUS: Älä vedä siipiosan kärkea, jotta se
ei vaurioidu.
2. Työnnä uusi kärki kuulokkeen suutinmaisen osan päälle.
3. Paina kärki tiukasti paikalleen, kunnes tunnet sen
napsahtavan. Kuulokkeen kohouman tulee mennä
kärjen sisäosan uraan.

1. Aseta kuulokkeet korviin siten, että kärki koskettaa
Kuulokkeiden asettaminen korville
Cargando
Error: Véase
“Rango de
temperaturas”
Apagado o batería agotada
Indicador de modo
Color
Indica:
Verde (encendido) Cancelación de ruido activada.
Ninguno (apagado) Modo Consciente activado.
Resolución de problemas
Sonido de baja calidad
•C
ompruebe que los auriculares están encendidos y
firmemente insertados en la entrada para auriculares del
dispositivo Apple.
• Pruebe otro tamaño de almohadilla StayHear® +.
• Pruebe otro dispositivo Apple u otra aplicación de música.
• Limpie el conector con alcohol isopropílico y séquelo con
una bayeta limpia.
• Si experimenta tonos demasiado altos, apague
el interruptor de alimentación.
Reducción de ruido deficiente o inexistente
•A
segúrese de que los auriculares están encendidos y que
el indicador de Modo está iluminado (verde).
• Pruebe otro tamaño de almohadilla StayHear® +. Consulte
“Importancia de un ajuste adecuado”.
• Compruebe que los auriculares están correctamente
cargados.
Duración corta de la batería (menos de
16 horas)
Vihreä (vilkkuu)
Oranssi (vilkkuu)
Punainen
Tila lataamisen
aikana:
Lataaminen
valmis
Ei käytettävissä
Lataaminen
Virhe: Lisätietoja
on Lämpötilaalue-kohdassa.
Virta on katkaistu tai akku on tyhjä.
Ei mitään (pois)
Tilamerkkivalo
Väri
Vihreä (palaa)
Ei mitään (pois)
Merkitys:
Noise Cancelling on käytössä.
Tietoisuustila on käytössä.
Ongelmanratkaisu
Äänenlaatu on huono.
•V
armista, että kuulokkeisiin on kytketty virta ja että ne on
yhdistetty Apple-laitteen kuulokeliitäntään.
• Kokeile erikokoista StayHear® + -kärkeä.
• Kokeile toista Apple-laitetta tai musiikkisovellusta.
• Puhdista liitin isopropyylialkoholilla. Kuivaa se
puhtaalla kankaalla.
• Jos kuuluu voimakasta kohina, katkaise virta.
Kohinanvähennys toimii huonosti tai ei
ollenkaan.
•V
armista, että virta on kytkettu ja että tilamerkkivalo
palaa vihreänä.
• Kokeile erikokoista StayHear® + -kärkeä. Katso lisätietoja
Oikean sopivuuden merkitys -kohdasta.
• Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu.
Akku tyhjenee pian (alle 16 tunnissa).
•M
ientras está cargando, compruebe que los dos extremos
del cable USB están firmemente conectados y verifique
que el indicador de batería parpadea en ámbar.
• Kun lataat akkua, varmista, että USB-johdon molemmat
päät on kiinnitetty tiukasti ja että akkumerkkivalo
vilkkuu oranssina.
•A
segúrese de que está utilizando un dispositivo Apple
compatible.
• Compruebe que los auriculares están firmemente insertados
en la entrada para auriculares del dispositivo Apple.
•V
armista, että käytät yhteensopivaa Apple-laitetta.
• Varmista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti
Apple-laitteen kuulokeliitäntään.
El dispositivo no responde las órdenes del
control remoto
El micrófono no funciona
• Compruebe que los auriculares están firmemente insertados
en la entrada para auriculares del dispositivo Apple.
• Compruebe que el micrófono no está bloqueado.
• Pruebe otra llamada, dispositivo Apple o aplicación.
Información técnica
Componenti
A.
B.
C.
D.
Module de commande
Microphone intégré et télécommande à 3 boutons
Clip
Embouts StayHear® + : petite taille (blancs) ;
taille moyenne, installés (gris) ; grande taille (noirs)
E. Câble de recharge USB
F. Boîtier de transport
Mise sous tension
Placez le commutateur de mise sous tension du

module de commande en position On. Les écouteurs
s’allument automatiquement en mode Suppression,
qui réduit la plupart des bruits ambiants.
Remarque : lorsque les écouteurs ne sont pas sous
tension, il est toutefois possible d’écouter du son non
amplifié. Pour assurer la meilleure qualité d’écoute,
mettez les écouteurs sous tension.
Portare l’interruttore di accensione del modulo di

controllo su On. Le cuffie si accendono in modalità
Noise Cancelling, per attutire la maggior parte dei
suoni dell’ambiente circostante.
N
m
P
m
iPod ou iPad.
Les écouteurs sont dotés
d’une petite télécommande avec
3 boutons et un microphone
intégré, qui permet de contrôler
certains produits Apple.
Volume +
Répondre/
Raccrocher
Volume -
Commande
Appuyer sur + ou –.
Appuyer sur Répondre/Raccrocher
et relâcher.
Appuyer à deux reprises sur
Répondre/Raccrocher et relâcher.
Appuyer à trois reprises sur
Répondre/Raccrocher et relâcher.
Avance rapide
Appuyer à deux reprises sur
Répondre/Raccrocher sans relâcher.
Retour rapide
Appuyer à trois reprises sur
Répondre/Raccrocher sans relâcher.
Répondre/mettre fin à Appuyer sur Répondre/Raccrocher
un appel
et relâcher.
Maintenir enfoncée la touche
Ignorer un
appel entrant
Répondre/Raccrocher.
Prendre un autre appel Pendant une communication,
en mettant en attente appuyer sur Répondre/Raccrocher,
la communication
puis relâcher. Appuyer à nouveau
en cours
une fois sur ce bouton pour revenir à
la première communication.
Prendre un autre
Pendant une communication,
appel en mettant fin
maintenir Répondre/Raccrocher
à la communication
appuyé durant 2 secondes,
en cours
puis relâcher.
Utiliser les
Maintenir enfoncée la touche
commandes vocales Répondre/Raccrocher. Consultez
le mode d’emploi de votre appareil
Apple pour les informations de
compatibilité et d’utilisation.
De l’importance d’une adaptation
correcte
Pour une réduction efficace des bruits ambiants, il est
important de choisir des embouts StayHear® + de la
taille correcte. Sélectionnez la taille d’embout qui
vous offre le plus de confort et d’aisance. Il peut être
nécessaire d’essayer les trois tailles pour déterminer la
mieux adaptée.
Pour vérifier la bonne adaptation, parlez à haute voix
(sans mettre les écouteurs sous tension). Votre voix doit
vous paraître étouffée dans les deux écouteurs. Si ce n’est
pas le cas, essayez un autre embout.
Chaque embout est identifié par la lettre L ou R. Veillez
à bien fixer l’embout marqué L à l’écouteur de gauche et
l’embout marqué R à l’écouteur de droite.
m
Laite ei vastaa kaukosäätimen painikkeiden
painamiseen.
Mikrofoni ei toimi.
•V
armista, että kuulokkeiden liitin on työnnetty tiukasti
Apple-laitteen kuulokeliitäntään.
• Varmista, että mikrofonia ei tukita.
• Kokeile toista puhelinta, Apple-laitetta tai
musiikkisovellusta.
Tekniset tiedot
S/O
Charge en cours
Erreur.
Voir « Plage de
températures »
Aucune (éteint) Écouteurs éteints ou batterie épuisée.
Indicateur de mode
Couleur
Signification
Vert (allumé)
Mode Suppression de bruits activé.
Aucune (éteint) Mode Attentif activé.
Résolution des problèmes
Son de qualité médiocre
•V
érifiez que les écouteurs sont allumés et bien connectés
à la prise pour écouteurs de l’appareil Apple.
• Essayez avec une autre taille d’embout StayHear® +.
• Essayez un autre appareil Apple ou une autre application.
• Nettoyez le connecteur avec de l’alcool isopropylique,
puis essuyez-le avec un chiffon propre.
• En cas de sons trop élevés, placez le commutateur de
mise sous tension en position Off.
Pas ou peu de réduction des bruits ambiants
•V
érifiez que les écouteurs sont sous tension et que
l’indicateur de mode est vert.
• Essayez avec une autre taille d’embout StayHear® +.
Voir « De l’importance d’une adaptation correcte ».
• Vérifiez que la batterie est bien chargée.
L’autonomie de la batterie est réduite (moins
de 16 heures)
•D
urant la charge, vérifiez que les deux connecteurs USB
sont fermement insérés et que l’indicateur de la batterie
clignote en orange.
L’appareil ne réagit pas à la télécommande
•V
érifiez que l’appareil utilisé est compatible Apple.
• Vérifiez que les écouteurs sont bien connectés à la prise
pour écouteurs de l’appareil Apple.
Le microphone ne fonctionne pas
•V
érifiez que les écouteurs sont bien connectés à la prise
pour écouteurs de l’appareil Apple.
• Vérifiez que le microphone n’est pas bloqué ou couvert.
• Essayez un autre appareil Apple ou une autre application.
m
R
m
m
R
m
E
USB
H
m
m
H
U
R
m
m
A
mm
É
m
m
m
Ü mm
Csa akoz a ás az App e eszközhöz
C P
B
P
m
m
m
S
S
H
m
m
m
m
m
H
m
m
P
m
B
m
A
m
S
m
m
SPe camb a em pun a e S ayHea
+
 nse men o de e cu fie nem e o ecch e
m
m
A
R conosc men o de e sp e um nose
M
m
m
R
ND
N
D
m
m
Je ző ények e en ése
S
C
H
m
m
m
m
ND
m
m
m
C
ND
H
m
N m
nd ca o e moda à
N
m
C
N m
mm
Sca sa qua à de suono
H bae há
C
S
E
H
A
m
P
S
m
S H
m
m
USB
V
m
m
m
m
A
m
C
A
P
Da
______________________________________________
Nyt on oikea aika rekisteröidä ostamasi kuulokkeet.
Voit tehdä sen helposti osoitteessa:
http://global.Bose.com/register.
_______________________________________________
C’est le bon moment pour enregistrer vos écouteurs.
Pour ce faire, visitez la page:
http://global.Bose.com/register.
P m
©2013 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden
gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze
gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
©2013 Bose Corporation. Ninguna parte de este trabajo podrá
reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna
otra manera sin permiso previo y por escrito.
©2013 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei
saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
©2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modification,
distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce
document est interdite sans autorisation écrite préalable.
©
m
Da usa e con
m
m
GS
P
P
USA
P
M
P
P
M
m
m
m
P
P
A
M
P
m
P
m
A
A
A
C
m
P
GB
A
P
m
C
m
C
P
P
C
m
P
P
m
GS
P
P
A P
m
m
A A
m
m
m
©
P
E
A
m
m
P
m
m
P
P
m
m
B
m
C
mm
m
m
m
m
m
P
M
m
m
E
N
GB
m
m
m
A
m
P m
m
A A
P
P
P
P
P
P
A
Á m
m
A M
P
M
P
P
P
P
P
K
S
m
m
P
GB
m
A
m
C
GB
P
P
C
N m
m
m
m
A
P
m
P
w
B
A
Hőmé sék e a omány
A
m
m
m
A köve ke ő es kö ökke has ná ha ó
P
A
m
E
P
m
P
m
E
m
m
C
P
A
P
m
Műszak ada ok
P
P
P
H
Nem működ k a m k o on
m
C
C
S
A es kö nem eagá ávve é ő pa ancsa a
ecn c
C
m
E
E
n e va o d empe a u a
m
mm
P
Am
E
USB
m
m
A
O
m
A
m
m
Röv d a akkumu á o ü em de e kevesebb
m n 16 ó a
A
m c o ono non un ona
H
E
d spos vo non sponde a comand de
e ecomando
A
C
S
A a csökken és nem vagy nem meg e e ően
működ k
L au onom a de a ba e a de e cu fie è do a
meno d 16 o e
D
H
m
A
m
m
m
A
C
A
P
P
R du one de a umo os à sca sa o assen e
U
ás
Gyenge a hangm nőség
A
P
P
P
m
S
w
R so uz one de p ob em
A
m
m
Ü emmód e ő ény
C
N
M
m
Bekapcso ás Akkumu á o e ő ény
S
m
Ü
A
m
m
nd ca o e a men a one ba e a
m
m
HA e ha ga ó e he ye ése a ü e
m
m
mm
H
+ ü dugó cse é e
V GYÁ A N
m
m
C
N m
S
m
m
m
 S mayHea
m
m
A
m
V
m
R
A EN ONE P
C
m
R
m
m
m
m
M
R
m
m
m
m
E
R
m
m m
eszkedés on ossága
m
A
m
m
m
H
m
m
m
m
m
A
m
A meg e e ő
m
m
P m
m
m
M
m
m
m
N m m
m
C
A
m
m
m m
m
m
m
m
m
N m m
m
N m m
m
N m m
m
N m m
H
m
P
m
N m m
m
m
m
m
mm
H
A
N m m
N m m
m
N m m
m
mpo anza de com o
m
A
A
P
C m
H
H
m
N
Q
P
m
m
Ü mm
m
m
m
m
m
Á kapcso ás más k üzemmódba
m
m
m
A
m
R
A
m
Ö
M
m
m
D
R
m
Bekapcso ás
C

m O
G
m
m
m
________________________________________________
Este puede ser un buen momento para registrar los
auriculares. Para ello, visite simplemente:
http://global.Bose.com/register.
Pour utilisation avec :
m
A
m
R
m
R
D
m
m
________________________________________________
Dit is een goed moment om de hoofdtelefoon te
registreren. Dit kunt u eenvoudig doen op:
http://global.Bose.com/register.
De afstandsbediening en microfoon worden alleen
ondersteund door iPhone 3GS of later, iPad, iPod touch (2e
generatie of later), iPod classic (120 GB, 160 GB) en iPod
nano (4e generatie of later). De afstandsbediening wordt
ondersteund door de iPod shuffle (3e generatie of later).
Audio wordt ondersteund door alle iPad- en iPod-modellen.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen.
“Geschikt voor iPod”, “Geschikt voor iPhone” en “Geschikt
voor iPad” betekent dat een elektronisch accessoire
specifiek ontworpen is voor aansluiting op respectievelijk
een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert
dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple
is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of
voor het voldoen aan veiligheidsnormen en voorschriften.
Gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of
iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief
beïnvloeden.
Bewaar deze informatie voor uw administratie.
Serienummer (op garantiekaart):
Käytettäväksi yhdessä:
C
m
R
USB
m
m
m
m QC
m
R
m
m
El control remoto y el micrófono solo son compatibles con
iPhone 3GS o posterior, iPad, iPod touch (2ª generación
o posterior), iPod classic (120 GB, 160 GB) y iPod nano
(4ª generación o posterior). El control remoto es compatible
con iPod shuffle (3ª generación y posteriores). El audio es
compatible con todos los modelos de iPad y iPod.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle y iPod touch son marcas comerciales de Apple, Inc.
registradas en Estados Unidos y otros países.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad”
significan que el accesorio electrónico se ha diseñado
para conectarse específicamente con iPod, iPhone o
iPad, respectivamente, y que el desarrollador certifica que
cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se
hace responsable del uso de este dispositivo ni de que
cumpla las normas de seguridad y regulatorias. Tenga en
cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o
iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
Guarde esta información como referencia.
Número de serie (en la tarjeta de garantía):
Voor gebruik met:
Para uso con:
m
Caractéristiques techniques
Plage de températures
K
B
R
S
m
m
R
La télécommande et le micro sont uniquement pris en
charge par les iPhone 3GS ou version ultérieure, iPad,
iPod touch (à partir de la 2e génération), iPod classic
(120 Go, 160 Go) et iPod nano (à partir de la 4e génération).
La télécommande est prise en charge par l’iPod shuffle (à
partir de la 3e génération). L’audio est pris en charge par
tous les modèles d’iPad et d’iPod.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle, and iPod touch sont des marques commerciales
d’Apple Inc. et des marques déposées aux États-Unis et
dans d’autres pays.
Les expressions « Conçu pour l’iPod », « Conçu
pour l’iPhone » et « Conçu pour l’iPad » désignent
un accessoire électronique conçu pour être connecté
spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad
respectivement, et qui a été certifié par son fabricant
comme conforme aux standards de performances d’Apple.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet
appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité.
Prière de noter que l’utilisation de cet accessoire avec un
iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet adverse sur ses
fonctions de liaison sans fil.
Renseignements à conserver.
Numéro de série (sur la carte de garantie) :
Utilice y almacene este producto únicamente con
temperaturas de -20° C a 45° C (-4° F a 113° F).
Cargue la batería únicamente a temperaturas entre 5 °C y
40 °C (41 °F y 104 °F).
Lämpötila-alue
m
M
H
C
P m
m
m
R
R
État pendant la
charge :
Charge en cours
terminée
A
B
C
D
m
Adaptation du casque à l’oreille

1. Insérez l’écouteur dans l’oreille de manière à ce que
État en cours
d’utilisation :
Vert (fixe)
Mise sous tension. La
batterie a encore plus de
3 heures d’autonomie.
Vert (clignotant) Mise sous tension.
La batterie a moins de
3 heures d’autonomie.
Orange
S/O
(clignotant)
Rouge
S/O
P
R
m
Kaukosäädin ja mikrofoni ovat yhteensopivia vain
iPhone 3GS:n tai uudemman, iPadin, iPod touchin
(2. sukupolvi tai uudempi), iPod classicin (120 Gt tai
160 Gt) ja iPod nanon (4. sukupolvi tai uudempi) kanssa.
Kaukosäädin on yhteensopiva vain iPod shufflen
(3. sukupolvi tai uudempi) kanssa. Kaikkien iPod- ja iPadmallien äänitoimintoja tuetaan.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch ovat Apple,
Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad
merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu erityisesti
iPodiin, iPhoneen tai iPadiin yhdistettäväksi. Sen
kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset.
Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä,
että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten
mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen
iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa
langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.
Pidä tallessa.
Sarjanumero (pohjapaneelissa):
Gebruik en bewaar dit product alleen bij temperaturen tussen
-20°C en 45°C.
Laad de batterij alleen op bij een temperatuur tussen 5°C
en 40°C.
C m
mm
m
A
R
B
A
m
m
m
P
Couleur
M
A
Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa -20 - 45 °C.
Lataa akkua vain lämpötilassa on 5 - 40 °C.
Temperatuurbereik
Rango de temperaturas
m
m
m
®
Identification des voyants
USB
m
m
m
BOSE Q
P
Conservez cet appareil uniquement dans une plage de
températures comprise entre -20 °C et 45 °C.
Chargez la batterie uniquement si la température est
comprise entre 5 °C et 40 °C.
Technische informatie
m
Aw
C
Pour changer d’embout StayHear + :

1. Décollez doucement les bords de l’embout moyen,
en veillant à ne pas déchirer celui-ci.
ATTENTION :pour éviter tout dommage, ne tirez pas
sur l’ailette.
2. Pour monter le nouvel embout, faites-le coulisser sur
la canule.
3. Poussez l’embout à fond et fixez-le en place en
pressant. Le rebord de l’écouteur doit s’adapter dans
l’encoche située à l’intérieur de l’embout.
A
Am
m
H
Piste précédente
Remarque : certaines commandes ne fonctionnent pas
avec certains produits Apple.
m
Ow
Tö és
a
m
Co egamen o a un d spos vo App e
®
B
USA
Accensione
m
les écouteurs Bose QuietComfort 20i
auConnectez
mini-jack 3,5 mm standard de votre iPhone,
Passer la piste
en cours
Modulo di controllo
Microfono in linea e telecomando a 3 pulsanti
Clip per abiti
Puntali StayHear® +: piccoli (bianchi); medi,
installati (grigi); grandi (neri)
E. Cavo ricarica USB
F. Custodia
m
Connexion à un appareil Apple
Action
Réglage du volume
Lecture/Pause
A.
B.
C.
D.
P m
Bouton
de choix
du mode
A
Az eszköz észe
Passagg o da una moda à a a
Changement de mode
Appuyez sur la touche Mode,
sur le côté de la télécommande,
pour passer dans le mode
Attentif, qui permet d’entendre
une partie des sons ambiants,
par exemple le bruit de la
circulation.
Magyar
Ké ük o vassa e és a sa be a e en
Ke e és ú mu a óban e aka és s án on
dő a Fon os b onság udn va ók a
ga anc a n o mác ók és a e é he őség
ada ok e o vasásá a és gondos be a ásá a
C
Carica
Indicateur de mise sous tension/batterie
Virta-/akkumerkkivalo
Vihreä (palaa)
• http://global.Bose.com
• Solo per gli USA: http://Owners.Bose.com/AE20i
Composants
Tila, kun laite
on käytössä:
Virta kytketty.
Akkukäyttöaikaa on
jäljellä yli 3 tuntia.
Virta kytketty.
Akkukäyttöaikaa on
jäljellä alle 3 tuntia.
Ei käytettävissä
Ei käytettävissä
Per ulteriori informazioni sulle cuffie o sugli accessori
sostituibili, vedere:
Avant la première utilisation, respectez un temps de charge
de 2 heures pour une pleine charge. À l’aide du câble USB
fourni, connectez les écouteurs à un port USB alimenté de
votre ordinateur ou à un chargeur mural USB (non fourni)
dûment agréé. Avec une batterie entièrement chargée, les
écouteurs disposent d’une autonomie d’environ 16 heures.
Remarque : Pour la charge, le casque doit être à
température ambiante de la pièce, entre 5 °C et 40 °C.
Merkkivalojen tunnistaminen
Italiano
Leggere e conservare questo Manuale di
istruzioni e leggere e seguire con attenzione
le Informazioni importanti sulla sicurezza,
la Garanzia e le Informazioni di contatto.
Prima del primo utilizzo, un’operazione di carica completa
può richiedere fino a 2 ore. Utilizzare il cavo USB fornito in
dotazione per collegare le cuffie a una porta USB alimentata
del computer o a un caricatore esterno approvato da un
ente per la sicurezza (non fornito). Una volta caricata
completamente, la batteria delle cuffie avrà un’autonomia
di circa 16 ore.
Nota: prima di mettere le cuffie sotto carica, accertarsi che
siano a temperatura ambiente, tra i 5° e 40°C.
l’embout repose dans l’ouverture du canal auriculaire.
2. Inclinez l’écouteur vers l’arrière et appuyez doucement
sur l’ailette de l’embout sous le rebord de l’oreille
jusqu’à ce qu’elle repose confortablement en place.
L’embout doit reposer confortablement dans le creux
de l’oreille.
N/D
Ninguno
(apagado)
Charge en cours
korvakanavan aukkoa.
2. Kallista kuulokkeita taaksepäin paina siipiosaa korvan
kohouman alle, jotta se pysyy paikallaan mukavasti ja
tiukasti. Kärjen on oltava mukavasti ja tiukasti korvan
syvänteessä.
Väri
N/D
• http://global.Bose.com
• USA uniquement : http://Owners.Bose.com/QC20i
®
Toiminto
Kuulokkeiden säätimet
Äänenvoimakkuuden Paina + tai –.
säätäminen
Toisto/tauko
Paina Vastaa/Lopeta-painiketta ja
vapauta se.
Raidan ohitus
Paina ja vapauta Paina vastaa/
lopeta -painiketta kaksi kertaa
nopeasti.
Edelliseen raitaan
Paina vastaa/lopeta-painiketta
nopeasti kolme kertaa ja vapauta se.
Eteenpäinkelaus
Paina vastaa/lopeta -painiketta
kahdesti ja pidä se painettuna.
Pikakelaus
Paina vastaa/lopeta -painiketta
taaksepäin
kolme kertaa ja pidä se painettuna.
Paina vastaa/lopeta-painiketta ja
Puheluun
vapauta se.
vastaaminen /
puhelun päättäminen
Saapuvan puhelun
Pidä vastaa/lopeta-painiketta
hylkääminen
painettuna.
Kun puhelu on meneillään,
Vastaaminen
saapuvaan puheluun paina vastaa/lopeta-painiketta
ja nykyisen puhelun kerran. Voit ottaa ensimmäisen
puhelun käyttöön painamalla ja
asettaminen pitoon
vapauttamalla uudelleen.
Kun puhelu on meneillään, pidä
Vastaaminen
saapuvaan puheluun vastaa/lopeta-painiketta painettuna
ja nykyisen puhelun noin kaksi sekuntia ja vapauta se.
katkaiseminen
Äänikomentojen
Pidä vastaa/lopeta-painiketta
käyttäminen
painettuna. Apple-laitteen
käyttöohjeessa on lisätietoja
yhteensopivuudesta ja
käyttämisestä.
Mientras se encuentra en una
llamada, pulse Contestar/Terminar
una vez. Pulse y libere de nuevo
para volver a la primera llamada.
para determinar el ajuste adecuado.
Para comprobar el ajuste, hable en voz alta (con los
auriculares apagados). Su voz deberá sonar amortiguada
en ambos oídos. Si no es así, seleccione otro tamaño de
almohadillas.
Pour toute information supplémentaire sur vos
écouteurs, ou pour vous procurer des accessoires de
remplacement, consultez la page
Tilojen vaihtaminen
Pulse y mantenga Contestar/Terminar.
Para conseguir un rendimiento efectivo en la reducción
de ruido, es importante elegir las almohadillas
StayHear® + del tamaño correcto. Seleccione el tamaño
Français
Veuillez lire et conserver cette notice
d’utilisation et consulter attentivement
les consignes de sécurité, la garantie et
les informations de contact.
Osat
Voit ottaa käyttöön tietoisuustilan
painamalla kaukosäätimen
kyljessä näkyvää painiketta.
Tällöin kuulet osan ympäristön
äänistä, kuten liikenteen äänet.
los auriculares Bose QuietComfort 20i a
laConecte
entrada estándar para auriculares de 3,5 mm del
Avanzar rápidamente
Lisätietoja kuulokkeista ja varaosista on seuraavassa
osoitteessa:
Virran kytkeminen
Encendido
Coloque el interruptor de alimentación del módulo de
control en posición de encendido. Los auriculares se
encenderán en Cancelación de ruido, que reduce la
mayoría de los sonidos del entorno.
Nota: Cuando los auriculares están apagados, siguen
proporcionando audio no amplificado. Para obtener
audio de calidad óptima, enciéndalos.
Vorige track
•K
ontroller, at du bruger en kompatibel Apple-enhed.
• Sørg for, at hovedtelefonerne er sat solidt i Appleenhedens hovedtelefonstik.
Mikrofon funktioniert nicht
A.
B.
C.
D.
Bediening van de hoofdtelefoon
Druk op + of –.
Druk kort op Beantwoorden/
Beëindigen.
Druk tweemaal kort op Beantwoorden/
Beëindigen.
Het apparaat reageert niet op opdrachten van
de afstandbediening
Mikrofonen virker ikke
Componentes

Finnish
Lue ja säilytä tämä käyttöohje. Perehdy
tärkeisiin turvaohjeisiin, pikaohjeeseen,
takuuseen ja yhteystietoihin.
Lataaminen
La primera carga completa puede tardar 2 horas. Utilice
el cable de carga USB suministrado para conectar los
auriculares a un puerto USB con corriente del ordenador
o a un cargador de pared homologado (no suministrado).
Cuando estén totalmente cargados, la batería de los
auriculares tendrá energía para 16 horas aproximadamente.
Nota: Antes de cargar, asegúrese de que los auriculares
se encuentran a temperatura ambiente, entre 5° C y 40° C
(41° F y 104° F).
Aansluiten op een Apple-apparaat
Bose QuietComfort 20i-hoofdtelefoon aan
opSluitdedestandaardaansluiting
voor hoofdtelefoons van
•V
ergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles AppleGerät verwenden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer fest an die
Kopfhörerbuchse des Apple-Geräts angeschlossen sind.
Gerät reagiert nicht auf die Befehle der
Fernbedienungstasten
• http://global.Bose.com
• Solo EE UU: http://Owners.Bose.com/QC20i
Cambiar de modo
•A
chten Sie beim Aufladen darauf, dass beide Enden
des USB-Kabels richtig angeschlossen sind, und überprüfen
Sie, ob die Batterieanzeige bernsteinfarben blinkt.
Enheden reagerer ikke på kommandoer fra
fjernbetjeningens knapper
Si desea información sobre los auriculares o accesorios
de sustitución, consulte:
Overschakelen tussen modi
Druk op de modusknop
aan de zijkant van de
afstandsbediening om over te
schakelen naar Bewustmodus, waarmee u bepaalde
geluiden om u heen kunt horen,
zoals verkeersgeluiden.
De gebruiksduur van de batterij is te kort
(minder dan 16 uur)
•N
år du oplader, skal du sørge for, at begge USBkablets ender er tilsluttet korrekt og kontrollere,
at batteriindikatoren blinker gult.
Español
Lea y guarde esta Guía del usuario y dedique
el tiempo que sea necesario para leer y seguir
las instrucciones de seguridad importantes,
la garantía y la información de contacto.
Carga
Volledig opladen vóór het eerste gebruik kan 2 uur duren.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel om de hoofdtelefoon aan
te sluiten op een werkende USB-poort op uw computer of een
officieel goedgekeurde USB-wandoplader (niet bijgeleverd).
Wanneer deze volledig opgeladen is, heeft de batterij van de
hoofdtelefoon een gebruiksduur van ongeveer 16 uur.
Opmerking: Zorg vóór het opladen dat de headset op
kamertemperatuur is, tussen 5 °C en 40 °C.
Halten Sie die Answer/End-Taste
gedrückt.
Drücken Sie während eines Anrufs
die Answer/End-Taste einmal.
Drücken Sie die Taste erneut, um
zum ersten Anruf zurückzukehren.
Zum eingehenden Anruf Drücken Sie während eines Anrufs
umschalten; aktuellen
die Anser/End-Taste und lassen Sie
Anruf beenden
sie ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
Sprachsteuerung
Halten Sie die Answer/Endverwenden
Taste gedrückt. Informationen
zur Kompatibilität und
Verwendung finden Sie in
der Bedienungsanleitung des
Apple-Geräts.
Hver indsats er mærket med enten L eller R. Sørg for at
sætte den venstre indsats (L) på det venstre ørestykke og
den højre indsats (R) på det højre ørestykke.
®
Dutch
Lees deze beknopte handleiding door,
bewaar deze, en neem de tijd om de
belangrijke veiligheidsinstructies, garantie
en contactinformatie zorgvuldig door te lezen
en te volgen.
Opladen
Das vollständige Aufladen vor dem erstmaligen Gebrauch
kann bis zu 2 Stunden dauern. Verwenden Sie das
mitgelieferte USB-Kabel, um den Kopfhörer an einen mit
Strom versorgten USB-Anschluss an Ihrem Computer oder
einem behördlich zugelassenen Wandladegerät (nicht
mitgeliefert) anzuschließen. Die Batterielebensdauer bei voll
aufgeladenem Kopfhörer beträgt ca. 16 Stunden.
Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass das
Headset Raumtemperatur hat (zwischen 5° C und 40° C).
®
iPhone, iPod eller iPad.
Hovedtelefonerne er udstyret
med en indbygget mikrofon og
en fjernbetjening med 3
knapper, som gør det nemt at
betjene udvalgte
Apple-produkter.
Note: Full controls may not be available for some
Apple products.
determine the best fit.
To test the fit, try speaking aloud (with the power off).
Your voice should sound muffled in both ears. If not,
select another tip size.
Tilstandsknap
Tilslutning til en Apple-enhed
Headphone Control
Press + or –.
Press and release Answer/End.
Press and release Answer/End
twice quickly.
Previous track
Press and release Answer/End
three times quickly.
Fast forward
Press Answer/End twice and hold.
Rewind
Press Answer/End three times
and hold.
Answer or end a call Press and release Answer/End.
Ignore incoming call Press and hold Answer/End.
Switch to incoming While on a call, press Answer/End
call; put current call once. Press and release again to
on hold
return to first call.
Switch to incoming While on a call, press Answer/
call; end current call End and hold for about 2 seconds
and release.
Use voice control
Press and hold Answer/End.
See Apple device user guide
for compatibility and usage
information.
Select the size that gives you the best comfort and
fit in each ear. You may need to try all three sizes to
Weitere Informationen über den Kopfhörer oder
Ersatzzubehör finden Sie auf:
Skift mellem tilstandene
Action
Adjust volume
Play/Pause
Skip track
For effective noise reduction performance, it is
important to choose the correct size StayHear® + tip.
Deutsch
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
durch und bewahren Sie sie auf.
Nehmen Sie sich die Zeit, die wichtigen
Sicherheitshinweise, Garantie- und
Kontaktinformationen sorgfältig
durchzulesen und zu befolgen.
• http://global.Bose.com
• Nur USA: http://Owners.Bose.com/QC20i
Opladning
Sådan tændes hovedtelefonerne
Powering on
Slide the power switch on the control module
to On. The headphones will turn on in Noise
­Cancelling, which reduces most sounds
around you.
Note: When the power is off, the headphones will
still provide un-powered audio. For best quality
audio, turn the power on.

E
C
Please read and keep this Owner’s Guide and
take the time to carefully read and follow the
Important Safety Instructions, Warranty and
Contact information.

m
Download PDF

advertising