Brother FAX-T94 Car Stereo System User Manual

BRUKERHÅNDBOK
FAX-T94
FAX-T96
DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN
TOLEDER ANALOG TELELINJE I DET OFFENTLIGE
TELENETTET OG MED TILKOBLING OVER EGNET KONTAKT.
INFORMASJON OM GARANTI
Brother informerer herved om at dette produktet ikke nødvendigvis
vil fungere korrekt i et annet land enn der det opprinnelig ble kjøpt,
og gir ikke noen som helst garanti i tilfelle dette produktet brukes i
offentlige telekommunikasjonslinjer i et annet land.
Erklæring vedrørende kompilasjon og
publikasjon
Denne manualen er kompilert og utgitt under overoppsyn av Brother
Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og
spesifikasjoner.
Innholdet i denne manualen og spesifikasjonene for dette produktet
kan endres uten varsel.
Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i
spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes
ansvarlig for eventuelle skader (inklusive følgeskader) som måtte
oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inklusive, men ikke
begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.
i
ii
Konformitetserklæring i henhold til R&TTE-direktivet
Produsent
Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan
Produksjonsanlegg
Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd.
No.6 Jalan Firma 1,
Kawasan Perindustrian Tebrau,
81100 Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia
Brother erklærer herved at:
Produktbeskrivelse:
: Telefaksmaskin
type
: Gruppe 3
Modellnavn
: FAX-T94, FAX-T96
er i overensstemmelse med bestemmelsene i R&TTE-direktivet (1999/5/EF) og i samsvar med
følgende standarder:
Sikkerhet : EN60950:2000
EMC
: EN55022:1998 klasse B + A1:2000
(elektrom
EN55024:1998
agnetisk
EN61000-3-2:1995 + A14:2000
kompatibi EN61000-3-3:1995
litet)
Første år som CE-merking ble foretatt: 2003
Utstedt av
: Brother Industries, Ltd.
Dato
: 21. mai 2003
Sted
: Nagoya, Japan
iii
Forholdsregler
Sikker bruk av faksmaskinen
Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig referanse.
ADVARSEL
Det finnes
høyspenningselektroder inne i
faksmaskinen. Før du rengjør
faksmaskinen eller ordner opp i
en papirstans, må du passe på
å trekke strømledningen ut av
stikkontakten.
Håndter ikke pluggen med
fuktige hender. Du risikerer å få
elektrisk støt.
Vær forsiktig slik at du ikke
kutter deg på skarpe kanter
på metalldeler, som vist i
illustrasjonen.
Skarp kant
Når du har brukt maskinen, er
enkelte komponenter inne i
maskinen ekstremt VARME!
Vær derfor forsiktig!
iv
ADVARSEL
■ Vær forsiktig når du installerer eller endrer telefonlinjer. Berør
aldri uisolerte telefonledninger eller tilkoblingskontakter uten å ha
trukket telefonlinjen ut av veggkontakten. Du må aldri installere
en telefonlinje i tordenvær. Aldri installer en telefonkontakt der
den kan utsettes for fuktighet.
■ Utstyr med strømledning bør installeres i nærheten av en lett
tilgjengelig veggkontakt.
■ Ikke bruk en telefon i nærheten av en gasslekkasje for å melde
om lekkasjen.
Forsiktig
■ Lyn og overspenning kan skade dette produktet! Vi anbefaler
bruk at et godkjent overspenningsvern på vekselstrømlinjen og
på telefonlinjen, eller at du trekker ledningene ut av kontaktene i
tordenvær.
■ Bruk ikke dette produktet i nærheten av apparater som bruker
vann, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.
■ I tordenvær må du unngå å bruke andre telefoner enn en trådløs
type. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner.
v
Velge en plassering
Sett faksmaskinen på en flat, stødig overflate uten vibrasjon og støt,
som for eksempel et skrivebord. Plasser faksmaskinen i nærheten av
en telefonkontakt og en vanlig, jordet veggkontakt. Velg et sted hvor
temperaturen holder seg mellom 10°C og 35°C.
Forsiktig
■ Unngå å plassere faksmaskinen på et sted med mye
gjennomgangstrafikk.
■ Maskinen må ikke stå i nærheten av varmeapparater,
klimaanlegg, vann, kjemikalier eller kjøleskap.
■ Faksmaskinen må ikke utsettes for direkte sollys, sterk varme,
fuktighet eller støv.
■ Faksmaskinen må ikke kobles til stikkontakter som kontrolleres
av veggbrytere eller automatiske tidsur.
■ Strømbrudd kan slette informasjonen i faksmaskinens minne.
■ Faksmaskinen må ikke kobles til elektriske uttak på samme krets
som store apparater eller annet utstyr som eventuelt kan bryte
strømtilførselen.
■ Unngå kilder til interferens, som for eksempel høyttalere eller
baseenhetene for trådløse telefoner.
vi
Hurtigoppslag
Sende fakser
Automatisk sending
1 Legg dokumentet i den
automatiske
dokumentmateren med
forsiden ned (opptil 10
sider).
2 Slå ønsket faksnummer.
3 Trykk Start Fax.
Lagre numre
Lagre direktevalgnumre
1 Trykk Menu/Set, 6, 1.
2 Trykk en direktevalgtast
som du vil lagre et nummer
i.
3 Tast inn et nummer (opptil
20 sifre), og trykk så
Menu/Set.
4 Tast inn et navn (opptil 15
tegn) eller la det være tomt,
og trykk så Menu/Set.
5 Trykk eller for å
velge type nummer og trykk
deretter Menu/Set.
6 Trykk Stopp/Avslutt.
Lagre hurtigvalgnumre
1 Trykk Menu/Set, 6, 2.
2 Angi et tosifret
hurtigvalgnummer (00-99).
3 Trykk Menu/Set.
4 Tast inn et nummer (opptil
20 sifre), og trykk så
Menu/Set.
5 Tast inn et navn (opptil 15
tegn) eller la det være tomt,
og trykk så Menu/Set.
6 Trykk eller for å
velge type nummer og trykk
deretter Menu/Set.
7 Trykk Stopp/Avslutt.
vii
Slå telefonnumre
Kopiere
Direktevalg
1 Legg dokumentet i den
automatiske
dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk direktevalgtasten med
nummeret som du vil ringe.
3 Trykk Start Fax.
Lage én enkelt kopi
1 Legg dokumentet i den
automatiske
dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk to ganger på
Kopi/Rapporter.
Ringe med hurtigvalg
1 Legg dokumentet i den
automatiske
dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Søk/Stum, # og
deretter det tosifrete
hurtigvalgnummeret.
3 Trykk Start Fax.
Søk
1
2
3
4
viii
Legg dokumentet i den
automatiske
dokumentmateren med
forsiden ned.
Trykk Søk/Stum og bruk
deretter nummertastaturet
for å taste inn de første
bokstavene i navnet på den
du skal fakse til.
Trykk
eller
for å søke
i minnet.
Trykk Start Fax når ønsket
navn vises i displayet.
Sortere flere kopier
1 Legg dokumentet i den
automatiske
dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Kopi/Rapporter.
3 Angi antall kopier du vil
skrive ut (opptil 99).
4 Trykk Menu/Set.
5 Trykk eller for å
velge SORT og trykk deretter
Kopi/Rapporter.
Innholdsfortegnelse
1
2
3
4
Innledning ............................................................................. 1-1
Bruke denne manualen .................................................... 1-1
Finne informasjon ....................................................... 1-1
Symboler brukt i denne manualen.............................. 1-1
Delenavn og funksjoner.............................................. 1-2
FAX-T94 kontrollpanel, oversikt ...................................... 1-4
FAX-T96 kontrollpanel, oversikt ....................................... 1-6
Om faksmaskiner.............................................................. 1-8
Fakstoner og håndtrykk .............................................. 1-8
Feilkorrigeringsmodus (ECM)..................................... 1-9
Tilkoblinger ..................................................................... 1-10
Koble til en ekstern telefon ....................................... 1-10
Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD)................... 1-11
Sekvens................................................................ 1-11
Tilkoblinger ........................................................... 1-12
Spille inn utgående beskjed (OGM) på en ekstern
telefonsvarer..................................................... 1-13
Flerlinjetilkoblinger (hussentral)................................ 1-14
Hvis du installerer faksmaskinen for drift med en
hussentral......................................................... 1-14
Plusstjenester på telefonlinjen.................................. 1-14
Papir ...................................................................................... 2-1
Om papir........................................................................... 2-1
Håndtere og bruke vanlig papir .................................. 2-1
Papirspesifikasjoner for arkmateren....................... 2-1
Slik legger du i papir ................................................... 2-2
Legge i papir........................................................... 2-2
Programmering i displayet ................................................. 3-1
Brukervennlig programmering .......................................... 3-1
Menytabell .................................................................. 3-1
Lagring i minnet .......................................................... 3-1
Navigasjonstaster ............................................................. 3-2
Grunninnstillinger ................................................................ 4-1
Komme i gang .................................................................. 4-1
Stille inn tone- eller pulsoppringningsmodus .............. 4-1
Stille inn dato og klokkeslett ....................................... 4-1
Stille inn apparatets ID ............................................... 4-2
Taste inn tekst ........................................................ 4-3
ix
Legge inn mellomrom ............................................. 4-4
Gjøre rettelser......................................................... 4-4
Gjenta bokstaver .................................................... 4-4
Spesielle tegn og symboler ................................... 4-4
Stille inn volumet på pipetonen................................... 4-5
Stille inn volumet på høyttaleren................................. 4-5
Stille inn ringevolumet................................................. 4-5
Hussentral (PABX) og overføring ............................... 4-6
Stille inn en hussentral (PABX) .............................. 4-6
Stille inn endring av klokkeslett................................... 4-7
Stille inn lokalt språk ................................................... 4-7
Melodiinnstillinger (gjelder kun FAX-T96)......................... 4-8
Stille inn ringemønsteret ............................................. 4-8
Innstilling av musikk ved samtale på vent................... 4-8
5
x
Oppsett for mottak ............................................................... 5-1
Grunnleggende mottaksfunksjoner................................... 5-1
Velge mottaksmodus .................................................. 5-1
Slik kan du velge eller endre mottaksmodus .......... 5-3
Stille inn ringeforsinkelse ........................................... 5-4
Stille inn F/T-ringetid (bare FAX/TEL-modus)............. 5-5
Spille inn utgående FAX/TEL-beskjed (F/T-BESKJED)
(gjelder kun FAX-T96) ............................................ 5-6
Faksdeteksjon............................................................. 5-7
Skrive ut en forminsket innkommende faks ................ 5-8
Mottak i minnet ........................................................... 5-9
Motta en faks på slutten av samtalen ......................... 5-9
Avanserte mottaksfunksjoner ......................................... 5-10
Betjening fra et biapparat.......................................... 5-10
Bare for FAX/TEL-modus ......................................... 5-10
Fjernviderekobling .................................................... 5-11
Viderekoble taleanrop til faksmaskinen ................ 5-11
Endre fjernkodene .................................................... 5-12
Slik endrer du fjernkoder ...................................... 5-12
Skrive ut en faks fra minnet (gjelder kun FAX-T94) ... 5-12
Polling ....................................................................... 5-13
Sikret polling ......................................................... 5-13
Sette opp Polling Motta ........................................ 5-13
Oppsett for Polling Motta med sikkerhetskode ..... 5-14
Oppsett for Utsatt Polling Motta............................ 5-14
Sekvensiell polling .................................................... 5-15
Telefontjenester .............................................................. 5-16
Anroper-ID (Anropers IDentifikasjon)........................ 5-16
Fordeler med anroper-ID .......................................... 5-16
For virksomheter .................................................. 5-16
Hjemme ................................................................ 5-16
Sette Anroper-ID til PÅ ............................................. 5-17
Hvordan fungerer Anroper-ID (Hvem ringer)? .......... 5-17
Anroperens ID vises i displayet når telefonen
ringer ................................................................ 5-17
Anroperens ID blir lagret i maskinens minne........ 5-18
Velge en anroper-ID fra minnet for å ringe tilbake.... 5-19
For å aktivere enkelte nettverkstjenester når du
bruker tilbakeringning ....................................... 5-20
Tilbakeringning til direkte innvalgsnumre (DDI) via
anroper-ID ........................................................ 5-21
Slette anroper-IDer lagret i minnet
(gjelder kun FAX-T96) ...................................... 5-21
Skrive ut listen over anroper-ID............................ 5-21
6
Oppsett for sending ............................................................. 6-1
Slik slår du nummeret ....................................................... 6-1
Slå numre manuelt ..................................................... 6-1
Ringe med direktevalg................................................ 6-1
Ringe med hurtigvalg.................................................. 6-1
Søke ........................................................................... 6-2
Slik sender du en faks ...................................................... 6-3
Automatisk sending .................................................... 6-3
Manuell sending ......................................................... 6-4
Sende en faks på slutten av samtalen........................ 6-4
Grunnleggende rutiner ved sending ................................. 6-5
Sende fakser med mange innstillinger ....................... 6-5
Kontrast ...................................................................... 6-5
Faksoppløsning .......................................................... 6-6
Sende med flere oppløsninger ................................... 6-6
Manuell og automatisk faksgjenoppringning .............. 6-7
Annullere en jobb under skanning, oppringning og
sending av dokumentet .......................................... 6-7
Annullere en programmert jobb .................................. 6-8
Avansert sending .............................................................. 6-9
Elektronisk forside ...................................................... 6-9
Forside kun for neste faks .................................... 6-10
Alltid sende forside ............................................... 6-11
Bruke en utskrift av en forside.............................. 6-12
Redigere dine egne kommentarer ........................ 6-12
Oversjøisk modus..................................................... 6-13
Samtalereservasjon.................................................. 6-13
Skrive ut eksempel på Ringebeskjed ................... 6-14
xi
Utsatt faks................................................................. 6-15
Sette opp pollet sending (standard).......................... 6-16
Oppsett for Polling Sende med sikkerhetskode........ 6-17
Sikret polling ............................................................. 6-18
Sending fra minnet.................................................... 6-18
Tomt for minne (melding).......................................... 6-19
Gruppesending ......................................................... 6-20
Avbryte Utsatt faks og Polling Sende-jobber ............ 6-21
Sendelåssystem ....................................................... 6-22
Bruke Sendelåssystemet .......................................... 6-23
Stille inn Sendelåssystemet for første gang ......... 6-23
Endre passordet for Sendelåssystemet................ 6-24
Slå Sendelåssystemet PÅ .................................... 6-24
Slå Sendelåssystemet AV .................................... 6-25
7
8
xii
Kortnumre og oppringningsalternativer ............................ 7-1
Lagre numre for enkel oppringning................................... 7-1
Lagre direktevalgnumre .............................................. 7-1
Lagre hurtigvalgnumre................................................ 7-3
Endre direktevalg- og hurtigvalgnumre....................... 7-4
Sette opp grupper for gruppesending ......................... 7-5
Ulike måter å slå numre på............................................... 7-6
Slå numre manuelt...................................................... 7-6
Ringe uten å løfte av røret .......................................... 7-6
Ringe med direktevalg ................................................ 7-7
Ringe med hurtigvalg.................................................. 7-7
Søk ............................................................................. 7-8
Pause ......................................................................... 7-8
Besvare anrop med høyttalertelefonen (kun for FAX-T96) ... 7-8
Stum ........................................................................... 7-9
Slå nummeret på nytt (telefonsamtale)....................... 7-9
Slå nummeret på nytt (faks)...................................... 7-10
Tone eller puls .......................................................... 7-10
Fjernalternativer for faks ..................................................... 8-1
Programmere et nummer for faksvideresending ........ 8-1
Stille inn fakslagring.......................................................... 8-2
Backup-utskrift ............................................................ 8-2
Sette opp fjerntilgangskoden ............................................ 8-3
Fjerninnhenting ................................................................. 8-4
Bruke fjerntilgangskoden ............................................ 8-4
Fjernkommandoer....................................................... 8-5
Hente inn faksmeldinger ............................................. 8-6
Endre nummeret for faksvideresending...................... 8-6
9
10
Beskjedsenter ...................................................................... 9-1
Beskjedsentermodus ........................................................ 9-1
Sette opp beskjedsenter............................................. 9-1
Innstillinger for fleksibelt minne (beskjedlagring) ....... 9-2
Aktivere beskjedlagring .......................................... 9-3
Spille inn utgående beskjed for beskjedsenteret
(SVARERBESKJED) ............................................. 9-4
Høre på utgående beskjed (UGB) .......................... 9-4
Slette utgående beskjed (UGB).............................. 9-5
Aktivere beskjedsentermodus .................................... 9-5
Beskjedindikator ......................................................... 9-6
Hva skjer når minnet er fullt.................................... 9-6
Spille av talebeskjeder................................................ 9-7
Skrive ut en faksmelding ............................................ 9-8
Alternativet backup-utskrift ......................................... 9-8
Slette beskjeder.......................................................... 9-9
Slette talebeskjeder enkeltvis ................................. 9-9
Slette alle beskjeder på en gang ............................ 9-9
Sette maksimumstid for innkommende beskjeder.... 9-10
Stille inn tellerskrittsparerfunksjonen ........................ 9-10
Opptaksmonitor for innkommende beskjeder .......... 9-11
Spille inn en samtale ................................................ 9-11
Faksvideresending/personsøk ....................................... 9-12
Programmere et nummer for faksvideresending ...... 9-12
Spille inn utgående beskjed for personsøker ........... 9-13
Programmere personsøkernummeret ...................... 9-13
Fjerninnhenting............................................................... 9-14
Bruke fjerntilgangskoden .......................................... 9-14
Endre fjerntilgangskoden.......................................... 9-15
Fjernkommandoer .................................................... 9-16
Hente Minnestatus-listen .......................................... 9-18
Hente inn faksmeldinger........................................... 9-18
Endre nummeret for faksvideresending.................... 9-19
Skrive ut rapporter ............................................................. 10-1
Faksinnstillinger og aktivitet............................................ 10-1
Tilpasse senderapporten .......................................... 10-1
Stille inn intervallene for aktivitetsrapporten ............. 10-2
Skrive ut rapporter .................................................... 10-3
Skrive ut en rapport .................................................. 10-3
xiii
11
12
13
O
S
14
15
xiv
Kopiere ................................................................................ 11-1
Bruke faksmaskinen som kopieringsmaskin................... 11-1
Kopieringsfunksjoner ..................................................... 11-1
Lage én enkelt kopi .................................................. 11-2
Kopialternativer: enkeltkopier eller flere kopier,
sortert/usortert, forminske/forstørre ...................... 11-2
Viktig informasjon .............................................................. 12-1
Viktige sikkerhetsinstruksjoner ....................................... 12-1
Varemerker ..................................................................... 12-4
Feilsøking og regelmessig vedlikehold ........................... 13-1
Feilsøking ....................................................................... 13-1
Feilmeldinger ............................................................ 13-1
Skriverstans eller papirstans.....................................13-3
Dokumentstans..................................................... 13-3
Papirstans............................................................. 13-4
Hvis du har problemer med faksmaskinen ............... 13-6
Slik forbedrer du utskriftskvaliteten................................. 13-8
Rengjøre skrivehodet ........................................... 13-8
Regelmessig vedlikehold .............................................. 13-10
Skifte folie ............................................................... 13-10
Rengjøre skanneren ...............................................13-14
Pakke og transportere maskinen .................................. 13-15
Ordliste ................................................................................ O-1
Spesifikasjoner ................................................................... S-1
Generelt ........................................................................... S-1
Kopiering.......................................................................... S-1
Faksfunksjon.................................................................... S-2
Stikkordliste ....................................................................... St-1
Tilbehørsliste ........................................................................T-1
1
Innledning
Bruke denne manualen
Takk for at du kjøpte en Brother faksmaskin. Denne faksmaskinen er
enkel å bruke, med instruksjoner i displayet som hjelper deg
gjennom programmeringen av den. Du kan få optimal nytte og glede
av faksmaskinen hvis du bruker noen minutter på å lese denne
manualen.
Finne informasjon
Du finner igjen alle kapittel- og undertitler i innholdsfortegnelsen. Du
kan også sjekke stikkordlisten bakerst i manualen når du vil ha
informasjon om en bestemt egenskap eller funksjon.
Symboler brukt i denne manualen
I hele denne manualen er det brukt spesielle symboler som gjør deg
oppmerksom på viktige advarsler, merknader og handlinger. For å
gjøre alt klarere og hjelpe deg å trykke de riktige tastene, har vi brukt
spesielle skrifttyper og lagt til noen av meldingene som vil bli vist i
displayet.
Fet skrift
Fet skrift angir spesifikke taster på
faksmaskinens kontrollpanel.
Kursiv
Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt eller
refererer til et relatert emne.
Courier New
Skrifttypen Courier New identifiserer meldingene
i displayet på faksmaskinen.
Advarsler forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å
unngå å skade.
Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du enten må følge
eller unngå for å forhindre mulig skade på maskinen.
Merknader forteller deg hva du bør gjøre hvis du befinner deg i
en gitt situasjon, eller tipser deg om hvordan den funksjonen du
er i ferd med å bruke fungerer sammen med andre funksjoner.
Uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger
som ikke er kompatible med faksmaskinen.
INNLEDNING 1 - 1
Delenavn og funksjoner
■ Sett forfra
3 Papirstøtteforlenger
4 Arkmater
1 Telefonrør
5 Papirfører
2 Telefonrørledning
6 Panel de control
7 Utløserhendel for
deksel
Nr.
Navn
Beskrivelse
1
Telefonrør
Denne kan du bruke til å ringe med.
2
Telefonrørledning
For å kople sammen maskinen og telefonrøret.
3
Papirstøtteforlenger
Gir støtte til papiret.
4
Arkmater
Utskriftspapir legges inn her.
5
Papirfører
Trykk og skyv slik at den passer til
dokumentbredden.
6
Kontrollpanel
Bruk tastene og displayet for å kontrollere
falsmaskinen.
7
Utløserhendel for deksel
Løft hendelen for å åpne toppdekselet.
1 - 2 INNLEDNING
■ Sett bakfra
8 Telefonlinjekontakt
9 Ekstern
telefonlinjekontakt
Nr.
Navn
Beskrivelse
8
Telefonlinjekontakt
Modulærpluggen til telefonen settes inn her.
9
Ekstern
telefonlinjekontakt
Modulærpluggen til en ekstern telefon settes inn
her.
INNLEDNING 1 - 3
FAX-T94 kontrollpanel, oversikt
1
13
2
12
3
11
4
5
1Display (vindu av flytende
krystall)
Viser meldinger som hjelper deg å
programmere og bruke maskinen.
2Tel
Brukes for å veksle mellom bruk av
telefonrøret og høyttaleren.
3Talltastatur
For å slå telefon- og faksnumre, og
kan benyttes som et tastatur ved
programmering av maskinen.
#-tasten lar deg skifte midlertidig fra
puls- til toneoppringningsmodus
under en telefonsamtale.
4Rep/Pause
Repeterer det siste nummeret du
ringte. Legger også inn en pause i
numre som slås automatisk.
5Søk/Stum
Lar deg slå lagrede numre ved å
trykke # og et tosifret tall. Lar deg
også slå opp numre lagret i
oppringningsminnet. Lar deg også
gjøre sette samtaler på vent.
1 - 4 INNLEDNING
6
7
8
9
10
6R
Bruk denne tasten for å få en bylinje
og/eller for å kalle opp sentralbordet
igjen, eller for å overføre en samtale
til en annen internlinje når maskinen
er tilkoblet en hussentral.
7Mottaksmodus
Brukes til å velge hvordan maskinen
skal håndtere inngående anrop.
8Oppløsning
Stiller inn oppløsningen når du
sender en faks eller lager en kopi.
9Stopp/Avslutt
Stopper en faks, annullerer en
handling eller avslutter
menymodus.
:Start Fax
Starter en jobb, f.eks. sende en
faks.
A Kopi/Rapporter
Med dokument i den automatiske
dokumentmateren: Lager en kopi.
Uten dokument i den automatiske
dokumentmateren: Gir deg tilgang
til rapportmenyen slik at du kan
velge en rapport som skal skrives
ut: HJELP, KORTNUMMER,
AKTIVITETSRAP., SENDE
RAPPORT, TELEFON LISTE,
BRUKER OPPSETT og MINNE
STATUS.
B Direktevalg-taster
Disse fire tastene gir umiddelbar
tilgang til forhåndslagrede numre.
C Navigeringstaster:
Meny/Sett (Menu/Set)
Gir deg tilgang til menyen og
programmeringsmodus og lagrer
innstillingene dine i maskinen.
eller
Trykk denne tasten for å rulle
fremover eller bakover til et
menyvalg.
Du kan også bruke disse tastene til
å utføre et alfabetisk søk etter
navnene på lagrede numre.
eller
Trykk for å bla gjennom menyene
og alternativene.
—ELLER—
Du kan trykke disse tastene for å
justere volumet på høyttaleren og
ringetonene.
INNLEDNING 1 - 5
FAX-T96 kontrollpanel, oversikt
17
16
15
1
14
2
13
12
3
11
4
5
1 Display (vindu av flytende
krystall)
Viser meldinger som hjelper deg å
programmere og bruke maskinen.
2 Høyttalende
Lar deg snakke med personen i den
andre enden samt å slå telefon- og
faksnumre uten å løfte av
telefonrøret.
3 Talltastatur
For å slå telefon- og faksnumre, og
kan benyttes som et tastatur ved
programmering av maskinen.
#-tasten lar deg skifte midlertidig fra
puls- til toneoppringningsmodus
under en telefonsamtale.
4 Rep/Pause
Repeterer det siste nummeret du
ringte. Legger også inn en pause i
numre som slås automatisk.
1 - 6 INNLEDNING
6
7
8
9
10
5 Søk/Stum
Lar deg slå lagrede numre ved å
trykke # og et tosifret tall. Lar deg
også slå opp numre lagret i
oppringningsminnet. Lar deg også
gjøre sette samtaler på vent.
6R
Bruk denne tasten for å få en bylinje
og/eller for å kalle opp sentralbordet
igjen, eller for å overføre en samtale
til en annen internlinje når maskinen
er tilkoblet en hussentral.
7 Mottaksmodus
Brukes til å velge hvordan maskinen
skal håndtere inngående anrop.
8 Oppløsning
Stiller inn oppløsningen når du
sender en faks eller lager en kopi.
9 Stopp/Avslutt
Stopper en faks, annullerer en
handling eller avslutter
menymodus.
: Start Fax
Starter en jobb, f.eks. sende en
faks.
A Kopi/Rapporter
Med dokument i den automatiske
dokumentmateren: Lager en kopi.
Uten dokument i den automatiske
dokumentmateren: Gir deg tilgang
til rapportmenyen slik at du kan
velge en rapport som skal skrives
ut: HJELP, KORTNUMMER,
AKTIVITETSRAP., SENDE
RAPPORT, TELEFON LISTE,
BRUKER OPPSETT og MINNE
STATUS.
B Direktevalg-taster
Disse fire tastene gir umiddelbar
tilgang til forhåndslagrede numre.
C Fjern
G Navigeringstaster:
Meny/Sett (Menu/Set)
Gir deg tilgang til menyen og
programmeringsmodus og lagrer
innstillingene dine i maskinen.
eller
Trykk denne tasten for å rulle
fremover eller bakover til et
menyvalg.
Du kan også bruke disse tastene til
å utføre et alfabetisk søk etter
navnene på lagrede numre.
eller
Trykk for å bla gjennom menyene
og alternativene.
—ELLER—
Du kan trykke disse tastene for å
justere volumet på høyttaleren og
ringetonene.
Lar deg slette talebeskjeder, alle
faksmeldinger og alle beskjeder.
D Avspill/Opptak
For avspilling av talebeskjeder og
skrive ut faksmeldinger som er
lagret i minnet. Lar deg også gjøre
opptak av telefonsamtaler.
E MIC (mikrofon)
Tar opp lyden når du prater med en
annen ved bruk av mikrofonen.
F SVARER
Lar deg aktivere Beskjedsenter.
Varsler deg også når du har taleeller faksbeskjeder i minnet.
INNLEDNING 1 - 7
Om faksmaskiner
Fakstoner og håndtrykk
Når noen sender en faks, sender faksmaskinen fakskalletoner
(CNG-toner). Dette er lave, gjentatte pipetoner med 4 sekunders
mellomrom. Du hører dem etter at du har slått nummeret og trykket
Start Fax, og de fortsetter i ca. 60 sekunder etter at du slo
nummeret. I løpet av dette tidsrommet må avsendermaskinen starte
“håndtrykket” med mottakermaskinen.
Hver gang du sender en faks med automatiske prosedyrer, sender
du CNG-toner over telefonlinjen. Du kommer snart til å bli vant til å
lytte etter disse lave pipetonene når du tar telefonen på fakslinjen,
slik at du vet om det er en faksmelding som kommer inn.
Mottakerfaksmaskinen svarer med faksmottakstoner, som er høye
kvitrelyder. En mottakerfaksmaskin kvitrer i ca. 40 sekunder og i
displayet vises MOTTA.
Hvis faksmaskinen er stilt inn på modusen KUN FAK, besvarer den
automatisk alle anrop med faksmottakstoner. Hvis den andre parten
legger på røret, forsetter din maskin å sende “kvitringen” i ca. 40
sekunder, og displayet fortsetter å vise MOTTA. For å avbryte mottak,
trykk Stopp/Avslutt.
Faks-‘håndtrykket’ er den tiden der sendermaskinens CNG-toner og
mottakermaskinens “kvitring” overlapper hverandre. Dette må vare i
minst 2 til 4 sekunder, slik at faksmaskinene kan oppfatte hvordan
hver av dem sender og mottar faksen. Håndtrykket kan ikke begynne
før anropet er besvart, og CNG-tonene varer bare i cirka 60 sekunder
etter at nummeret er slått. Derfor er det viktig at mottakermaskinen
besvarer anropet etter så få ringesignaler som mulig.
Når du har en ekstern telefonsvarer på fakslinjen, er det
telefonsvareren som bestemmer antall ringesignaler før anropet
besvares.
Vær spesielt oppmerksom på anvisningene for tilkobling av en
telefonsvarer som du finner i dette kapittelet. (Se Koble til en
ekstern telefonsvarer (TAD) på side 1-11.)
1 - 8 INNLEDNING
Feilkorrigeringsmodus (ECM)
Feilkorrigeringsmodus (Error Correction Mode - ECM) er en måte for
faksmaskinen å sjekke en faksutsendelse mens den pågår.
ECM-overføring er bare mulig mellom maskiner som begge har
denne funksjonen. Har begge maskinene ECM-funksjon, kan du
sende og motta faksmeldinger som kontinuerlig sjekkes av
maskinen.
For at denne funksjonen skal kunne virke, må faksmaskinen din ha
tilstrekkelig ledig minne.
INNLEDNING 1 - 9
Tilkoblinger
Koble til en ekstern telefon
Du kan koble en separat telefon til maskinen, som vist nedenfor.
.
Biapparat
Ekstern telefon
Alltid når denne eksterne telefonen (eller telefonsvarer) er i bruk,
vises EXT.TLF.I BRUK i displayet, og hvis telefonrøret er tatt av,
høres det også en alarm.
For å kople ut samtalen på den eksterne telefonen for å skifte til
faksfunksjon, løft av røret og trykk Tel (gjelder kun FAX-T94) eller
Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
1 - 10 INNLEDNING
Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD)
Sekvens
Du kan koble en telefonsvarerenhet til systetmet. Når du har en
ekstern telefonsvarer på samme telefonlinje som maskinen, er det
telefonsvareren som besvarer alle anrop, mens maskinen “lytter”
etter fakskalletoner (CNG). Hvis den hører dem, overtar maskinen
anropet og mottar faksen. Hvis den ikke hører CNG-toner, lar
maskinen telefonsvareren fortsette å spille av din utgående beskjed
slik at innringeren kan legge igjen en talebeskjed.
Telefonsvareren må svare innen fire ringesignaler (anbefalt
innstilling er to ringesignaler). Maskinen kan ikke høre fakskalletoner
(CNG) før telefonsvareren har besvart anropet, og med fire
ringesignaler blir det bare 8 til 10 sekunder med fakskalletoner igjen
til “fakshåndtrykket”. Følg instruksjonene i denne manualen nøye når
du spiller inn den utgående beskjeden din. Hvis den eksterne
telefonsvareren ringer mer enn fem ganger, anbefaler vi ikke bruken
av funksjonen for tellerskrittsparing.
Hvis du ikke mottar alle faksene dine, må du redusere
innstillingen for ringeforsinkelse på den eksterne
telefonsvareren.
INNLEDNING 1 - 11
Ikke koble til en telefonsvarer et annet sted på den samme
telefonlinjen (med mindre du har tjenesten Spesiell ringetone).
Telefonsvarer
Telefonsvarer
Tilkoblinger
Den eksterne telefonsvareren må tilkoples slik som vist ovenfor.
1 Sett den eksterne telefonsvareren til å ringe én eller to ganger.
(Maskinens innstilling av Ringeforsinkelse gjelder ikke.)
2 Spill inn den utgående beskjeden på den eksterne
telefonsvareren.
3 Still inn telefonsvareren slik at den besvarer anrop.
4 Still inn mottaksmodus til TAD:TEL SVARER (gjelder kun for
T94). På FAX-T96 setter du mottaksmodus til TAD:BESKJ
SENTER.
(Se Velge mottaksmodus på side 5-1.)
1 - 12 INNLEDNING
Spille inn utgående beskjed (OGM) på en ekstern
telefonsvarer
Tidsaspektet er viktig når du leser inn denne beskjeden. Beskjeden
avgjør måten både manuelt og automatisk faksmottak skal
behandles på.
1 Beskjeden bør starte med fem sekunders stillhet. (Da får
faksmaskinen tid til å lytte etter fakskalletoner fra automatiske
overføringer før de stopper.)
2 Begrens beskjeden til 20 sekunder.
3 Avslutt den 20 sekunder lange beskjeden med å oppgi
faksmottakskoden for anropere som sender manuelle fakser.
For eksempel:
“Etter pipetonen, legg igjen en beskjed, eller send en faks ved å
trykke
51 og Start.”
Vi anbefaler deg å starte den utgående beskjeden din med en
innledende pause på 5 sekunder, fordi faksmaskinen ikke kan
høre fakstoner over en stemme som er sterk eller gir gjenlyd. Du
kan prøve å utelate denne pausen, men hvis faksmaskinen har
problemer med å motta, må du lese inn den utgående beskjeden
igjen for å få lagt den inn.
INNLEDNING 1 - 13
Flerlinjetilkoblinger (hussentral)
De fleste kontorer bruker et sentralisert telefonsystem. Selv om det
ofte er relativt enkelt å koble maskinen til et hovedsystem eller en
hussentral (PBX), foreslår vi likevel at du kontakter selskapet som
installerte telefonsystemet og ber dem koble til faksmaskinen for
deg. Det er tilrådelig å ha en egen linje for faksmaskinen. Da kan du
ha den stående i KUN FAKS-modus slik at den kan motta fakser når
som helst på døgnet.
Hvis maskinen skal kobles til et flerlinjesystem, be installatøren å
koble enheten til den siste linjen på systemet. På den måten unngår
du at maskinen aktiveres hver gang det kommer inn en
telefonsamtale.
Som med alle faksenheter, må denne maskinen kobles til et
totråders system. Hvis linjen din har flere enn to tråder, kan ikke
faksmaskinen kobles til den.
Hvis du installerer faksmaskinen for drift med en
hussentral
1
2
Det kan ikke garanteres at maskinen vil fungere korrekt under
alle omstendigheter med en hussentral. Eventuelle problemer
bør først meldes til firmaet som har ansvar for hussentralen.
Hvis alle innkommende anrop skal besvares av en
sentralbordoperatør, anbefales det at mottaksmodusen settes
til MANUELL. Alle innkommende anrop bør i utgangspunktet
betraktes som telefonsamtaler.
Plusstjenester på telefonlinjen
Hvis du har talepost, anrop venter, RingMaster, en
telefonsvartjeneste, et alarmsystem eller annen spesialtjeneste på
én og samme telefonlinje, kan dette skape problem for driften av
faksmaskinen. (Se Plusstjenester på enkel linje. på side 13-7.)
1 - 14 INNLEDNING
2
Papir
Om papir
Håndtere og bruke vanlig papir
■ Lagre papir i originalemballasjen og hold den forseglet. La
papiret ligge flatt og beskyttet mot fuktighet, direkte sollys og
varme.
Papirspesifikasjoner for arkmateren
Størrelse:
A4
Vekt:
64 til 90 g/m2
Tykkelse:
0,08 til 0,10 mm
Kapasitet:
opptil 30 ark
Denne faksmaskinen kan kun skanne inn et bilde som er 208
mm bredt, uansett papirets bredde.
Ikke bruk papirark:
■ som er svært blanke eller sterkt teksturerte
■ som allerede er skrevet ut med en skriver
■ som ikke kan stables jevnt
■ som er laget med korte fibere
■ som er krøllet, skrukket, brettet, istykkerrevet, har stifter eller
binders, eller har vært limt eller teipet.
■ Eksempelvis papp, avispapir eller stoff.
PAPIR 2 - 1
Slik legger du i papir
Legge i papir
1
Luft papirbunken godt for å unngå papirstans og feilinnmating.
Slå papirbunken
forsiktig jevn.
2
Legg papiret forsiktig inn.
Papiret skal legges med utskriftssiden ned.
edisk
kyrT
Papir
2 - 2 PAPIR
3
Programmering i displayet
Brukervennlig programmering
Faksmaskinen er designet for å være enkelt å bruke, med
programmering på skjermen via navigeringstastene. Brukervennlig
programmering hjelper deg å få full nytte av alle menyvalgene
faksmaskinen har å tilby.
Fordi programmeringen din gjøres ved hjelp av displayet, har vi laget
trinnvise displaytekster for å hjelpe deg. Alt du trenger å gjøre, er å
følge ledetekstene etter hvert som de fører deg gjennom
menyvalgene og programmeringsalternativene.
Menytabell
Du kan sannsynligvis programmere faksmaskinen uten å måtte se i
brukermanualen. Som hjelp til å forstå menyvalgene og alternativene
som finnes i programmet i faksmaskinen, kan du bruke menytabellen
på side 3-4.
Du kan programmere faksmaskinen ved å trykke tasten
Menu/Set og deretter menynumrene.
Hvis du eksempelvis vil sette OPPLØSNING til FIN:
trykk tasten Menu/Set, 3, 4 og
eller
for å velge FIN.
Trykk Menu/Set.
Lagring i minnet
Hvis det oppstår et strømbrudd, mister du ikke menyinnstillingene
dine ettersom disse er lagret permanent. Midlertidige innstillinger (for
eksempel kontrast, oversjøisk modus osv.) går tapt. Det er mulig at
du må stille inn dato og klokkeslett på nytt.
PROGRAMMERING I DISPLAYET 3 - 1
Navigasjonstaster
* Tilgang til menyen
* Gå til neste menynivå
* Godta et alternativ
* Rull gjennom gjeldende
menynivå
* Gå tilbake til forrige
menynivå
* Gå frem til neste menynivå
* Avslutt menyen
Du får tilgang til menymodus ved å trykke Menu/Set.
Når du går inn i menyen, ruller displayteksten. VELG ↑
Tast 1 for menyen Grunnoppsett
—ELLER—
Tast 2 for menyen Mottakoppsett
—ELLER—
Tast 3 for menyen Sendeoppsett
—ELLER—
Tast 4 for menyen Avbryt jobb.
—ELLER—
Tast 5 for menyen Avbryt
—ELLER—
Tast 6 for menyen Sett kortnr.
—ELLER—
Tast 7 for menyen Rapport inst.
—ELLER—
Tast 8 for menyen Fjernst. valg
(gjelder kun FAX-T94)
Tast 8 for menyen TAD-oppsett (gjelder kun
FAX-T96)
—ELLER—
Tast 9 for menyen Melodioppsett
(gjelder kun FAX-T96)
—ELLER—
Tast 0 for menyen Diverse
3 - 2 PROGRAMMERING I DISPLAYET
↓
& SET
1.GRUNN OPPSETT
2.MOTTAK OPPSETT
3.SENDE OPPSETT
4.AVBRYT JOBB
5.AVBRYT
6.SETT KORTNR.
7.RAPPORT INST.
8.FJERNST. VALG
(FAX-T94)
8.TAD OPPSETT
(FAX-T96)
9.MELODI OPPSETT
(FAX-T96)
0.DIVERSE
Du kan rulle raskt gjennom hvert menynivå ved å trykke piltastene
eller
. Deretter velger du ønsket alternativ ved å trykke
Menu/Set når det aktuelle alternativet vises i displayet.
I displayet vises neste menynivå.
Trykk
eller
for å rulle til neste menyvalg.
Trykk Menu/Set.
Når du har fullført innstillingen av menyalternativet, vises GODKJENT
i displayet.
Bruk
for å bla tilbake hvis du har rullet forbi valget ditt eller
vil spare tastetrykk.
PROGRAMMERING I DISPLAYET 3 - 3
Tast inn menynumrene.
(f.eks. tast 1, 1 for tone/puls)
—ELLER—
for å velge
for å velge
for å godta
for å
avslutte
Hovedmeny
Menyvalg
Alternativer
Beskrivelser
1. GRUNN OPPSETT
1. TONE/PULS
TONE
PULS
Velger
oppringningsmodus.
4-1
2. DATO/TID
—
Angir dato og klokkeslett
som skal vises i displayet
og som skrives ut på
faksene som sendes.
4-1
3. APPARATETS ID
—
Programmerer ditt eget
navn, faks nummer slik at de
skrives ut på hver side du
sender.
4-2
4. SIGNAL
AV
LAV
HØY
Justerer volumet på
pipetonen som høres hver
gang du trykker en tast, gjør
en feil, eller etter avsluttet
fakssending eller -mottak.
4-5
5.PBX
PÅ
AV
Aktiver denne funksjonen
hvis maskinen er tilknyttet
en hussentral (PABX,
Private Automatic Branch
Exchange).
4-6
6.ENDRE KLOKKE
SOMMERTID
NORMALTID
Endrer maskinens klokke
med én time for
sommer-/vintertid.
4-7
7.LOKALT SPRÅK
NORSK
ENGELSK
Lar deg endre språk på
displayet.
4-7
1. UTSATT SVAR
00/01/02/03/04/05
Stiller inn antall ringesignaler
før maskinen skal svare i
modiene FAX/TEL, KUN
FAX eller TAD
(beskjedsenter).
På FAX-T96 kan du stille inn
Tellerskrittsparer-funksjone.
5-4
2. F/T RINGE TID
70
40
30
20
Stiller inn varigheten av
“FAX/TEL dobbelringing” i
modusen FAX/TEL (F/T).
5-5
3. FAX DETEKSJON
PÅ
SEMI
AV
Mottar fakser uten at du
må trykke tasten
Start Fax.
5-7
2. MOTTAK OPPSETT
Side
Fabrikkinnstillingen (alternativet) vises i fet
skrift.
3 - 4 PROGRAMMERING I DISPLAYET
Tast inn menynumrene.
(f.eks. tast 1, 1 for tone/puls)
—ELLER—
for å velge
for å velge
for å godta
for å
avslutte
Hovedmeny
Menyvalg
Alternativer
Beskrivelser
2. MOTTAK OPPSETT
(fortsettelse)
4. FJERNAKT. KODE
PÅ
( 51, #51,
AV
Tast inn kode for å
fjernaktivere eller
fjerndeaktivere maskinen,
eller for å viderekople en
talesamtale fra din
trådløse telefon til
maskinen.
5-12
3. SENDE OPPSETT
81)
Side
5. FORMINSKNING
AUTO
100%
93%
87%
75%
Reduserer bildestørrelsen.
5-8
6.MINNE MOTTAK
PÅ
AV
Lagrer automatisk alle
innkommende fakser i
minnet hvis den går tom for
papir.
5-9
7. POLLING MOTTA
STANDARD
SIKRET
UTSATT
Stiller inn maskinen til å
polle en annen
faksmaskin.
5-13
1. FORSIDE VALG
KUN NESTE FAX
PÅ
AV
SKRIV EKSEMPEL
Sender automatisk en
programmerbar forside
eller skriver ut en standard
forside.
6-9
2. FORSIDE
—
Programmerer en
egendefinert melding for
faksforsiden.
6-12
3. KONTRAST
AUTO
LYS
MØRK
Endrer lysheten eller
mørkheten på en faks du
sender.
6-5
4. OPPLØSNING
STANDARD
FIN
S.FIN
FOTO
Endrer oppløsningen for
hver enkelt side.
6-6
5. OVERSJØ.SEND.
PÅ
AV
Spesiell innstilling for
internasjonale sendinger.
6-13
Fabrikkinnstillingen (alternativet) vises i fet
skrift.
PROGRAMMERING I DISPLAYET 3 - 5
Tast inn menynumrene.
(f.eks. tast 1, 1 for tone/puls)
—ELLER—
for å velge
for å velge
for å godta
for å
avslutte
Hovedmeny
Menyvalg
Alternativer
Beskrivelser
3. SENDE OPPSETT
(fortsettelse)
6.SAMTALE
PÅ
AV
SKRIV EKSEMPEL
Du kan sende en faks,
deretter snakke eller en
skrive ut et eksempel på en
ringebeskjed.
6-13
7. UTS SENDING
—
Innstiller maskinen til å
sende dine dokumenter på
et senere tidspunkt.
6-15
8. POLLING SEND
STANDARD
SIKRET
Stiller inn maskinen med et
dokument som skal hentes
inn av en annen
faksmaskin.
6-16
9. SEND FRA MINNE
KUN NESTE FAX
PÅ
AV
Du kan sende fakser fra
minnet
6-18
4. AVBRYT JOBB
—
—
Kansellerer en utsatt faks
eller polling.
6-7
5. AVBRYT
—
—
Sender en faks nå, selv om
du har satt maskinen til å
sende en faks senere, eller
du har innstilt på polling.
6-20
6. SETT KORTNR.
1. DIREKTEVALG
—
Lar deg slå numre lagret i
minnet med ett enkelt
tastetrykk.
7-1
2. HURTIGVALG
—
Lar deg slå numre lagret i
minnet ved å trykke bare
fire taster.
7-3
3.LAGE GRUPPE
—
Setter opp et
gruppenummer for
gruppesending.
7-5
1. SENDE RAPPORT
PÅ
AV
Grunninnstilling for
senderapport og
aktivitetsrapportperiode.
2. AKT.RAPP.INT.
HVER
HVER
HVER
HVER
HVER
HVER
AV
7. RAPPORT INST.
Side
30 FAX
6 TIME
12 TIME
24 TIME
2 DAG
7 DAG
Fabrikkinnstillingen (alternativet) vises i fet
skrift.
3 - 6 PROGRAMMERING I DISPLAYET
10-1
10-2
Tast inn menynumrene.
(f.eks. tast 1, 1 for tone/puls)
—ELLER—
for å velge
for å velge
for å godta
for å
avslutte
Hovedmeny
Menyvalg
Alternativer
Beskrivelser
8. FJERNST. VALG
(gjelder kun
FAX-T94)
1. FAX VIDREKOBL
PÅ
AV
Stiller inn maskinen til å
videresende fakser.
8-1
2. FAX LAGRING
PÅ
AV
Lagrer innkommende
fakser i minnet for
faksvideresending og
fjerninnhenting.
8-2
3. FJERNST.KODE
---
Angir koden for innhenting
av fakser.
8-3
4. SKRIV DOKUMENT
—
Skriver ut mottatte fakser
lagret i minnet.
5-12
1. LAGRING
DOK:PÅ
DOK:AV
TALE:PÅ
TALE:EKSTERN
TALE:AV
Velger hvorvidt det skal
lagres faks, tale eller
begge deler.
9-3
2. BACKUP UTSKR.
PÅ
AV
Skriver automatisk ut en
kopi av fakser som er
lagret i minnet.
9-8
3. UTG. BESKJED
SVARER BESKJED
F/T BESKJED
SØKE BESKJED
Velger/spiller inn utgående
beskjed.
9-4
4. IKB. MAKS TID
20-60 sekunder
(30)
Velger maksimumstid for
innkommende beskjeder.
9-10
5. IKB VOLUM
PÅ
AV
Velger PÅ eller AV for
talebeskjeder etter hvert
som de kommer inn.
9-11
6. FAX V.S/SØKING
AV
FAX
VIDRESENDING
SØKING
Setter faksmaskinen til å
videresende
faksmeldinger—ELLER—
til å ringe personsøkeren
din.
9-12
7. FJERNST.KODE
---
Angir koden for innhenting
av beskjeder.
9-14
8. TAD OPPSETT
(gjelder kun
FAX-T96)
Side
Fabrikkinnstillingen (alternativet) vises i fet
skrift.
PROGRAMMERING I DISPLAYET 3 - 7
Tast inn menynumrene.
(f.eks. tast 1, 1 for tone/puls)
—ELLER—
for å velge
for å velge
for å godta
for å
avslutte
Hovedmeny
Menyvalg
Alternativer
Beskrivelser
9. MELODI OPPSETT
(gjelder kun
FAX-T96)
1. RINGE LYD
RINGE SIGNAL
MELODI1
MELODI2
MELODI3
MELODI4
Velger ringemønster.
4-8
2. VENTEMUSIKK
AV
MELODI1
MELODI2
MELODI3
MELODI4
Velger musikktypen eller
slår av musikken ved
samtale på vent.
4-8
1. SENDELÅS
—
Sperrer de fleste
funksjoner, unntatt
faksmottak.
6-20
2. OPPRINGER ID
PÅ
AV
VIS NUMMER
SKRIV RAPPORT
Viser og ringer tilbake,
eller skriver ut en liste over
oppringer-ID for de siste
30 anropene som er lagret
i minnet.
5-17
0. DIVERSE
Side
Fabrikkinnstillingen (alternativet) vises i fet
skrift.
3 - 8 PROGRAMMERING I DISPLAYET
4
Grunninnstillinger
Komme i gang
Stille inn tone- eller pulsoppringningsmodus
Ved levering er maskinen innstilt for toneoppringsningstjeneste
(multifrekvens). Hvis du har en pulsoppringningstjeneste
(nummerskive), må du endre oppringningsmodusen.
1 Trykk Menu/Set, 1, 1.
1.TONE/PULS
2 Trykk eller for å velge PULS
(eller TONE).
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
Stille inn dato og klokkeslett
Faksmaskinen viser dato og klokkeslett. Hvis du setter opp maskinen med
apparat-ID, skriver den ut dato og klokkeslett på hver faks du sender. Hvis
det oppstår et strømbrudd, er det mulig at du må stille inn dato og
klokkeslett på nytt. De andre innstillingene blir ikke påvirket.
1 Trykk Menu/Set, 1, 2.
2.DATO/TID
2 Tast inn de to siste sifrene i
årstallet.
Trykk Menu/Set.
3 Tast inn to sifre for måneden.
Trykk Menu/Set.
(Tast for eksempel 09 for september eller 10 for oktober.)
4 Tast inn to sifre for dagen.
Trykk Menu/Set.
(Tast for eksempel 06).
GRUNNINNSTILLINGER 4 - 1
5
6
Tast inn klokkeslettet i 24 timers format.
Trykk Menu/Set.
(Tast for eksempel inn 15:25 for 3:25 om ettermiddagen)
Trykk Stopp/Avslutt.
Når faksmaskinen er i hvilemodus, vises datoen og klokkeslettet
du har stilt inn i displayet.
Stille inn apparatets ID
Du bør lagre ditt eget eller firmaets navn samt faksnummer, slik at de
blir skrevet ut på alle fakssider du sender.
Det er viktig at du angir faks- og telefonnumrene ifølge den
internasjonale standarden, dvs. nøyaktig i henhold til følgende
sekvens:
■ “+” (pluss)-tegnet (ved å trykke -tasten)
■ Din landskode (dvs. “47” for Norge, “41” for Sveits)
■ Ditt retningsnummer minus innledende “0” (retningsnummer
benyttes ikke i Norge)
■ Et mellomrom
■ Ditt nummer med eventuell bruk av mellomrom for å bedre
lesbarheten
Hvis maskinen eksempelvis er installert i Storbritannia, og den
samme linjen skal benyttes for både fakssending og tale, og ditt
nasjonale telefonnummer er 0161 444 5555, må du sette faks- og
telefonnummeret i apparatets ID som: +44 161 444 5555.
1 Trykk Menu/Set, 1, 3.
3.APPARATETS ID
2 Tast inn faksnummeret ditt (opptil
20 sifre).
Trykk Menu/Set.
Du må taste inn et faksnummer for å kunne gå videre (opptil 20
sifre).
Hvis du ikke taster inn et faksnummer, vil du ikke kunne angi
ytterligere informasjon.
Bindestrek er ikke tillatt å taste inn.
4 - 2 GRUNNINNSTILLINGER
3
Tast inn telefonnummeret ditt (opptil 20 sifre).
Trykk Menu/Set.
(Hvis telefon- og faksnummer er det samme, tast det samme
nummeret igjen.)
Telefonnummeret vil vises på forsidene du sender.
4
5
Bruk talltastaturet til å skrive inn navnet ditt (opptil 20 tegn).
Trykk Menu/Set.
(Se Taste inn tekst på side 4-3.)
Trykk Stopp/Avslutt.
I displayet vises nå dato og klokkeslett.
Hvis apparatets ID allerede var programmert, blir du bedt om å
taste 1 for å endre innstillingen eller 2 for å avslutte uten å endre
noe.
Taste inn tekst
Når du stiller inn enkelte funksjoner, som for eksempel apparatets ID,
kan det være at du må legge inn tekst i faksmaskinen. De fleste
talltastene har angitt tre eller fire bokstaver under de respektive
tastene. Tastene for 0, # og
er uten bokstaver fordi de brukes til
spesielle tegn.
Ved å trykke den aktuelle talltasten det riktige antall ganger, får du
tilgang til ønsket tegn.
Trykk tast
én gang
to ganger
tre ganger
fire ganger
2
A
B
C
2
3
D
E
F
3
4
G
H
I
4
5
J
K
L
5
6
M
N
O
6
7
P
Q
R
S
8
T
U
V
8
9
W
X
Y
Z
GRUNNINNSTILLINGER 4 - 3
Legge inn mellomrom
For å legge inn et mellomrom, trykk
ganger mellom bokstaver.
én gang mellom sifre og to
Gjøre rettelser
Hvis du har lagt inn feil bokstav og vil gjøre en rettelse, trykker du
og flytter markøren til den står bak siste riktige bokstav. Trykk
deretter Stopp/Avslutt. Da blir alle bokstaver over og til høyre for
markøren slettet. Tast så inn de riktige tegnene. Du kan også rykke
tilbake og overskrive uriktige tegn.
Gjenta bokstaver
Hvis du har behov for å legge inn et tegn tilordnet den samme tasten
som det forrige tegnet var, trykk
for å flytte markøren mot høyre.
Spesielle tegn og symboler
Trykk , # eller 0, og trykk deretter
eller
for å flytte markøren
under det spesielle tegnet eller symbolet du vil ha. Trykk deretter
Menu/Set for å velge det.
Trykk
for
(mellomrom) ! " # $ % & ’ ( )
Trykk #
for
:;<=>?@[]^_
Trykk 0
for
ÄËÖÜÆØÅÑ0
4 - 4 GRUNNINNSTILLINGER
+,-./
Stille inn volumet på pipetonen
Du kan endre volumet på pipetonen. Standardinnstillingen (den
opprinnelige) er LAV. Når pipetonen er aktivert, gir faksmaskinen et
signal hver gang du trykker en tast eller gjør en feil samt etter
avsluttet fakssending eller -mottak.
1 Trykk Menu/Set, 1, 4.
4.SIGNAL
(LAV, HØY eller AV)
2 Trykk eller for å velge.
3 Når ønsket valg vises i displayet,
trykk Menu/Set.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
Stille inn volumet på høyttaleren
Du kan endre høyttalervolumet. Du må løfte av telefonrøret og
deretter trykke Tel (gjelder kun FAX-T94) eller Høyttalende
(gjelder kun FAX-T96) før du kan justere volumet. Trykk
eller
for å justere lydstyrken. I displayet vises den valgte innstillingen.
Hvert tastetrykk endrer volumet til neste nivå. For å avslutte, trykk
Tel (gjelder kun FAX-T94) eller Høyttalende (gjelder kun
FAX-T96). Den nye innstillingen blir værende til du endrer den igjen.
Stille inn ringevolumet
Du kan justere ringevolumet når maskinen er i hvilemodus. Du kan
velge et ringevolum eller trykke inntil ringetonene er slått av.
Trykk
eller
for å justere lydstyrken. Med hvert tastetrykk
ringer maskinen slik at du kan høre gjeldende innstilling, og i
displayet vises valgt innstilling. Hvert tastetrykk endrer volumet til
neste nivå. Den nye innstillingen blir værende til du endrer den igjen.
GRUNNINNSTILLINGER 4 - 5
Hussentral (PABX) og overføring
I utgangspunktet er maskinen konfigurert for å kobles til linjer på det
offentlige, svitsjete telefonnettet. Imidlertid bruker mange kontorer et
sentralt telefonsystem eller 'Private Automatic Branch Exchange
(PABX)' (en hussentral). Faksmaskinen din kan kobles til de fleste
typer hussentraler. Gjenoppringningsfunksjonen på maskinen
støtter bare de såkalte TBR ('Timed Break Recalls' eller
'tidsbestemte gjenoppringinger). Vanligvis kan hussentraler (PABX)
fungere på denne måten for å gi tilgang til en ekstern linje eller for
overføring av et anrop til en annen internlinje: Funksjonen er
tilgjengelig når du trykker tasten R.
Stille inn en hussentral (PABX)
Hvis maskinen er koblet til en hussentral, settes PBX til PÅ. Hvis
ikke, sett funksjonen til AV.
1 Trykk Menu/Set, 1, 5.
5.PBX
2 Trykk eller for å velge PÅ
(eller AV).
3 Trykk Menu/Set.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
Du kan programmere et R-tastetrykk som en del av et nummer
lagret på en direktevalg- eller hurtigvalgplassering. Når du
programmerer direktevalg- eller hurtigvalgnummeret
(funksjonsmeny 6-1 eller 6-2), trykk R først (i displayet vises “!”),
og tast så inn telefonnummeret. Hvis du gjør det på denne
måten, behøver du ikke trykke R først hver gang du skal slå et
direktevalg- eller hurtigvalgsnummer. (Se Ringe med
direktevalg på side 6-1 og Ringe med hurtigvalg på side 6-1.)
Hvis hussentralen er satt til AV, kan du imidlertid ikke bruke det
direktevalg- eller hurtigvalgnummeret du har programmert inn et
R-tastetrykk i.
4 - 6 GRUNNINNSTILLINGER
Stille inn endring av klokkeslett
Med denne funksjonen er det enkelt å stille maskinens klokke en
time frem eller tilbake.
1 Trykk Menu/Set, 1, 6.
6.ENDRE KLOKKE
2 Trykk eller for å velge
TIL SOMMERTID ?(eller TIL NORMALTID ?).
3 Trykk Menu/Set.
4 Trykk 1 for å endre til vintertid eller sommertid.
—ELLER—
Trykk 2 for å avslutte uten å endre noe.
Stille inn lokalt språk
Språket på maskinen er i utgangspunktet satt til engelsk, men du kan
endre språket til norsk (eller engelsk).
1 Trykk Menu/Set, 1, 7.
7.LOKALT SPRÅK
2 Trykk eller
for å velge ditt
språk, og trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
GRUNNINNSTILLINGER 4 - 7
Melodiinnstillinger (gjelder kun
FAX-T96)
Stille inn ringemønsteret
Du kan velge et ringemønster, fra et signal (ordinært ringemønster)
til 4 typer melodier.
Standardinnstillingen er RINGE SIGNAL.
1 Trykk Menu/Set, 9, 1.
1.RING LYD
2
3
Trykk
eller
for å velge
RINGE SIGNAL, MELODI1, MELODI2, MELODI3 or MELODI4
og trykk Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
Selv om du har valgt en melodi som ringemønster, er det ikke
mulig å endre F/T-dobbelt ringesignal til melodi.
Innstilling av musikk ved samtale på vent
Du kan velge å ha musikk når en samtale er satt på vent. Du kan
også sette musikk til AV.
1 Trykk Menu/Set, 9, 2.
2 Trykk eller for å velge MELODI1, MELODI2, MELODI3
eller MELODI4 eller AV.
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
4 - 8 GRUNNINNSTILLINGER
5
Oppsett for mottak
Grunnleggende mottaksfunksjoner
Velge mottaksmodus
Det er fire forskjellige mottaksmodi på faksmaskinen. Du kan velge
den modus som passer best for deg.
Display
Hvordan den virker
Når den skal brukes
KUN FAX
(automatisk mottak)
Faksmaskinen besvarer
automatisk alle anrop
som en faks.
For dedikerte fakslinjer.
FAX/TEL*
(faks og telefon)
Faksmaskinen
kontrollerer linjen og
besvarer automatisk alle
anrop. Hvis anropet er en
faks, mottar den faksen.
Hvis anropet ikke er en
faks, varsler den deg
(med doble ringetoner)
om at du må ta telefonen.
Bruk denne modusen hvis du forventer å motta
mange fakser og bare noen få telefonsamtaler. Du
kan ikke ha noen telefonsvarer på den samme
linjen, selv om den er tilkoblet en egen
veggkontakt. Du kan ikke bruke telefonoperatørens
taleposttjeneste i denne modusen.
TAD:TEL SVARER
(med en ekstern
telefonsvarer)
(gjelder kun FAX-T94)
Den eksterne
telefonsvareren (TAD)
besvarer automatisk alle
anrop.
Talebeskjeder blir lagret
på den eksterne
telefonsvareren.
Faksmeldinger blir
skrevet ut.
Bruk denne modusen hvis du har en ekstern
telefonsvarer på telefonlinjen.
Denne innstillingen virker kun med en ekstern
telefonsvarer. Ringeforsinkelse og F/T ringetid
virker ikke med denne innstillingen.
MANUELL
(manuelt mottak)
Du kontrollerer
telefonlinjen og må
besvare alle anrop selv.
Bruk denne modusen hvis du har et datamodem på
den samme telefonlinjen eller hvis du ikke mottar
mange faksmeldinger.
Hvis du hører fakstoner, vent til maskinen overtar
anropet og legg så røret på. (Se Faksdeteksjon på
side 5-7.)
TAD:BESKJ SENTER
(gjelder kun FAX-T96)
Faksmaskinen besvarer
automatisk alle anrop.
Beskjedene lagres i den
rekkefølgen de kommer
inn.
Bruk denne modusen for å spille inn tale- eller
faksbeskjeder i maskinens minne. (Se
Beskjedsenter på side 9-1.)
* I FAX/TEL-modus må du sette opp ringeforsinkelse og F/T-ringetid.
Hvis du har internlinjer på samme linje, må ringeforsinkelsen settes
til 4 ringesignaler.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 1
FAX-T94
09/06 15:25 FAX
Gjeldende mottaksmodus
FAX-T96
09/06 15:25 TAD
Gjeldende mottaksmodus
5 - 2 OPPSETT FOR MOTTAK
MAN:MANUELL
FAX:KUN FAX
F/T:FAX/TEL
TAD:TEL SVARER
(gjelder kun FAX-T94)
MAN:MANUELL
FAX:KUN FAX
F/T:FAX/TEL
TAD:BESKJ SENTER
(gjelder kun FAX-T96)
Slik kan du velge eller endre mottaksmodus
1 Trykk Mottaksmodus.
I displayet vises gjeldende alternativ.
Alternativene for FAX-T94 er:
KUN FAX
FAX/TEL
TAD:TEL SVARER
MANUELL
Alternativene for FAX-T96 er:
KUN FAX
FAX/TEL
MANUELL
2
Eller, hvis TAD-modus er satt til PÅ
TAD:BESKJ SENTER
ved å trykke
(SVARER-tasten),
overstyres
mottaksmodusinnstillingen, og i
displayet vises:
Fortsett å trykke Mottaksmodus inntil ønsket alternativ vises.
Etter to sekunder vises dato og klokkeslett i displayet, sammen
med den nye mottaksmodusen.
Hvis du endrer mottaksmodus mens du er inne i en annen
funksjon, går displayteksten tilbake til denne visningen.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 3
Stille inn ringeforsinkelse
Ringeforsinkelsen angir antall ganger faksmaskinen ringer før den
svarer i modiene KUN FAX eller FAX/TEL.
1 Trykk Menu/Set, 2, 1.
Hvis du har en FAX-T94, gå til trinn 3.
2 Trykk eller for å velge UTSATT SVAR, og trykk deretter
Menu/Set.
3 Trykk eller for å velge hvor mange ganger linjen skal
ringe før maskinen svarer, og trykk Menu/Set når ønsket
alternativ vises i displayet.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
(gjelder kun FAX-T96)
Når tellerskrittsparerfunksjonen er PÅ, overstyres innstillingene
for ringeforsinkelse. Tellerskrittsparerfunksjonen for
faksmaskinen må være deaktivert for at den skal fungere med
bruk av innstillingene for ringeforsinkelse. (Se Stille inn
tellerskrittsparerfunksjonen på side 9-10.)
5 - 4 OPPSETT FOR MOTTAK
Stille inn F/T-ringetid (bare FAX/TEL-modus)
Hvis du stiller inn mottaksmodus til FAX/TEL, må du avgjøre hvor
lenge du vil at faksmaskinen skal varsle deg med sin spesielle doble
ringing når du mottar et taleanrop. (Hvis det er et faksanrop, skriver
maskinen ut faksen.) Denne ringingen kommer etter det vanlige
ringesignalet fra teleoperatøren. Det er bare faksmaskinen som ringer
(i 20, 30, 40 eller 70 sekunder). Ingen andre telefoner på den samme
linjen avgir dette spesielle doble ringesignalet. Du kan imidlertid
besvare anropet fra et hvilket som helst biapparat (i egen
veggkontakt/telefonutgang) på samme linje som maskinen. (Se
Betjening fra et biapparat på side 5-10.)
1 Trykk Menu/Set, 2, 2.
2.F/T RINGE TID
2 Trykk eller for å velge hvor
lenge faksmaskinen skal ringe for å varsle deg om et taleanrop.
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
Selv om anroperen legger på røret under de doble ringetonene,
fortsetter faksmaskinen å ringe i det tidsrommet du har angitt.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 5
Spille inn utgående FAX/TEL-beskjed
(F/T-BESKJED) (gjelder kun FAX-T96)
Dette er beskjeden som din maskin (ikke en ekstern telefonsvarer)
spiller av når noen ringer deg og faksmaskinen er satt til F/T-modus.
Selv om personene som ringer deg hører beskjeden, er det ikke
mulig å legge igjen en beskjed.
1 Trykk Menu/Set, 8, 3.
2 Trykk eller for å velge F/T BESKJED, og trykk deretter
Menu/Set.
3 Trykk eller for å velge LEGG INN BESKJED og trykk
Menu/Set, løft deretter av telefonrøret for å spille inn en
beskjed (opptil 15 sekunder).
4 Legg på røret igjen. Beskjeden spilles av.
5 Trykk Stopp/Avslutt.
Det er ikke nødvendig å ha en utgående beskjed. F/T-modus vil
fungere utmerket selv om du ikke har spilt inn noen beskjed.
Den er kun ment som en hjelp for innringeren til å forstå din
maskins status.
“Hallo! Vennligst vent mens vi forsøker å opprette forbindelsen med
deg. Hvis du ønsker å sende en faks, vent til du hører en fakstone,
og trykk deretter Start-knappen, eller tast
5 1 (din tresifrete
faksmottakskode) og trykk deretter Start-knappen.” (Se Slette
utgående beskjed (UGB) på side 9-5 for anvisning om hvordan du
sletter beskjeden.)
5 - 6 OPPSETT FOR MOTTAK
Faksdeteksjon
Når du bruker denne funksjonen, behøver du ikke å trykke Start Fax
5 1 når du svarer på et faksanrop. Velger
eller faksmottakskoden
du PÅ, kan maskinen motta faksanrop automatisk, selv om du løfter
av røret på et biapparat eller en ekstern telefon. Når du ser MOTTA
på skjermen eller hører kvitretoner gjennom telefonrøret på et
biapparat koblet til en annen veggkontakt, er det bare å legge på
røret og la faksmaskinen gjøre resten. SEMI lar maskinen motta
anropet kun når du har svart ved bruk av faksmaskinen. Hvis du
velger AV må du selv aktivere faksmaskinen ved å løfte av røret på
faksmaskinen eller en ekstern telefon, og deretter trykke Start Fax
5 1 dersom du ikke
på faksmaskinen —ELLER— ved å taste
befinner deg ved faksmaskinen. (Se Betjening fra et biapparat på
side 5-10.)
Hvis denne funksjonen er satt til PÅ, men faksmaskinen likevel
ikke kobler til et faksanrop når du løfter av telefonrøret, må du
5 1.
taste inn faksmottakskoden
Løft av telefonrøret på faksmaskinen og trykk Start Fax.
1
2
3
Trykk Menu/Set, 2, 3.
Bruk
eller
for å velge PÅ,
SEMI eller AV.
Trykk Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
3.FAX DETEKSJON
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 7
Skrive ut en forminsket innkommende faks
Hvis du velger AUTO, forminsker faksmaskinen en innkommende
faks automatisk, slik at den tilpasses en A4-side, uansett originalens
størrelse.
1
2
3
Trykk Menu/Set, 2, 5.
5.FORMINSKNING
Bruk
eller
for å velge ønsket
forminskningsforhold –AUTO, 100%, 93%, 87%, eller 75%. Velg
100% hvis du ikke ønsker en forminskning.
Trykk Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
■ Hvis du mottar fakser som er delt på to sider, må denne
innstillingen aktiveres.
■ Hvis du bruker Autoreduksjon for å forminske innkommende
dokumenter slik at de blir tilpasset en utskriftsside, kan du
kun gjøre dette såfremt originaldokumentet ikke er lengre
enn 35 cm. Dersom originalen er lengre enn 35 cm,
forminskes ikke dataene, og utskriften vil fortsette på neste
utskriftsside.
■ Når du bruker Autoreduksjon, og du mottar et innkommende
dokument som er mindre enn utskriftspapiret, skjer det ingen
forminskning, og utskriften vil ha samme format som
originalen.
5 - 8 OPPSETT FOR MOTTAK
Mottak i minnet
Så snart arkmateren går tom under mottak av en faks, vises
KONTROLLER PAPIR i displayet; du må da legge mer papir i
arkmateren. (Se Hurtigoppsettguide.)
Hvis Minnemottak er PÅ på dette tidspunktet…
Såfremt det er tilstrekkelig minne, fortsetter gjeldende faksmottak.
Påfølgende fakser som kommer inn blir også lagret i minnet, helt til
minnet er fullt. Deretter blir ingen innkommende faksanrop besvart
automatisk. Legg pair i arkmateren for å skrive ut alle faksene som
er lagret i minnet.
Hvis Minnemottak er AV på dette tidspunktet…
Hvis det er tilstrekkelig ledig minnekapasitet, vil mottaket av den
aktuelle faksen fortsette, og resterende side(r) blir lagret i minnet i
den grad det er ledig minnekapasitet. Påfølgende innkommende
fakser blir ikke besvart automatisk før det er lagt nytt papir i
arkmateren.
1 Trykk Menu/Set, 2, 6.
6.MINNE MOTTAK
2 Bruk eller for å velge PÅ
(eller AV).
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
Motta en faks på slutten av samtalen
På slutten av en samtale kan du be personen du prater med om å
fakse deg informasjon før dere begge legger på røret.
1
2
3
Be den andre personen om å plassere originalen i sin
faksmaskin og trykke Start. Informer den andre personen om å
vente inntil din faksmaskin sender faksmottakstoner (kvitring)
før han/hun legger på røret.
Når du hører den andre maskinens fakskalletoner (CNG-toner,
pipetoner), trykker du Start Fax.
I displayet vises:
MOTTA
Legg på røret igjen.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 9
Avanserte mottaksfunksjoner
Betjening fra et biapparat
Hvis du besvarer et faksanrop på et biapparat eller en ekstern telefon
tilkoblet korrekt kontakt, kan du få faksmaskinen til å ta over anropet
ved å bruke faksmottakskoden. Når du taster inn faksmottakskoden
5 1, begynner faksmaskinen å motta faksen.
(Se Koble til en ekstern telefon på side 1-10 og Faksdeteksjon på
side 5-7.)
Hvis faksmaskinen svarer på et taleanrop og avgir doble ringetoner
for at du skal ta over, bruk telefonsvarkoden # 5 1 for å besvare
samtalen på et biapparat. (Se Stille inn F/T-ringetid (bare
FAX/TEL-modus) på side 5-5.)
Hvis du svarer og ikke hører noen på linjen, kan du gå ut fra at det er
en manuell faks du mottar.
5 1,
■ Fra et biapparat (tilkoblet en separat veggkontakt), tast
vent på faksmottakstoner (kvitring), og legg så røret på.
5 1 og
■ Fra en ekstern telefon (tilkoblet korrekt kontakt), tast
vent til telefonen blir frakoblet før du legger på (i displayet vises
MOTTA).
Anroperen må trykke Start for å sende faksen.
Bare for FAX/TEL-modus
Når faksmaskinen er i FAX/TEL-modus, bruker den F/T-ringetid
(doble ringetoner) for å varsle deg om at du må besvare et taleanrop.
Hvis du står ved et biapparat eller en ekstern telefon, må du løfte av
røret i løpet av F/T-ringetiden og så taste # 5 1 mellom de doble
ringetonene. Hvis det ikke er noen på linjen, eller hvis noen vil sende
deg en faks, sender du anropet tilbake til faksmaskinen ved å taste
5 1.
5 - 10 OPPSETT FOR MOTTAK
Fjernviderekobling
For å innstille faksmottaksmodus, bør du først ha satt Menu/Set, 2,
4 FJERNAKT. KODE til PÅ. (Se Endre fjernkodene på side 5-12.)
Denne funksjonen fungerer når du mottar innkomende taleanrop på
din trådløse, eksterne telefon som er tilkoblet faksmaskinen. (Se
Koble til en ekstern telefon på side 1-10.) Du kan viderekoble et
taleanrop til faksmaskinen. Du kan imidlertid ikke viderekoble
innkommende taleanrop fra faksmaskinen til den trådløse telefonen.
Viderekoble taleanrop til faksmaskinen
Når du svarer på et taleanrop på din trådløse, eksterne telefon og du
ønsker å viderekoble anropet til faksmaskinen:
1 Tast aktiveringskoden for tale 8 1 på den trådløse telefonen.
2 Faksmaskinen ringer (dobbelt ringesignal tilsvarende gjeldende
F/T-ringing) og i displayet vises “LØFT TELEFONRØR”.
3 Løft av røret og trykk Tel (FAX-T94).
—ELLER—
Trykk ganske enkelt Høyttalende (FAX-T96) på faksmaskinen
for å viderekoble taleanropet til faksmaskinen.
Ikke legg på røret på den trådløse telefonen før taleanropet er
blitt viderekoblet til faksmaskinen. Du vet at anropet er
viderekoblet når du ikke lenger kan høre eller prate med
anroperen via den trådløse telefonen. Dersom du ikke venter til
dette punktet før du legger på den trådløse telefonen, vil
samtalen gå tapt.
Dersom ingen svarer på faksmaskinen, stopper de doble
ringesignalene etter 30 sekunder. I dette tilfellet er det fortsatt mulig
å prate med anroperen via den trådløse telefonen. Samtaler mellom
faksmaskinen og den trådløse telefonen (intercom) er ikke mulig.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 11
Endre fjernkodene
Fjernkoder virker ikke nødvendigvis med alle telefonsystemer. Den
5 1. Den forhåndsinnstilte
forhåndsinnstilte faksmottakskoden er
telefonsvarkoden er # 5 1. Den forhåndsinnstilte aktiveringskoden for
8 1.
tale er
Dersom du alltid blir koblet ut når du forsøker å fjernoppkople
deg til den eksterne telefonsvareren forsøk da å endre
5 1 til # # # og telefonsvarkoden fra
faksmottakskoden fra
# 5 1 til 1 1 1. Du kan ikke bruke det samme nummeret for både
faksmottakskoden og telefonsvarkoden.
Slik endrer du fjernkoder
1 Trykk Menu/Set, 2, 4.
2
Trykk
eller
for å velge PÅ (eller AV), og trykk deretter
Menu/Set når ønsket innstilling vises i displayet.
3
4
5
6
Hvis du vil, kan du legge inn en ny faksmottakskode, og deretter
trykke Menu/Set.
Hvis du vil, kan du legge inn en ny telefonsvarkode og deretter
trykke Menu/Set.
Hvis du vil, kan du legge inn en ny aktiveringskode for tale og
deretter trykke Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt for å avslutte.
Skrive ut en faks fra minnet (gjelder kun FAX-T94)
Hvis du har satt fakslagring til PÅ for fjerninnhenting, kan du likevel
skrive ut en faks fra minnet når du er ved faksmaskinen. (Se Stille inn
fakslagring på side 8-2.)
1 Trykk Menu/Set, 8, 4.
4.SKRIV DOKUMENT
2 Trykk Start Fax.
3 Når utskriften er ferdig:
4 Trykk Stopp/Avslutt.
5 - 12 OPPSETT FOR MOTTAK
Polling
Polling består i å hente inn fakser fra en annen faksmaskin. Du kan
bruke din faksmaskin til å ‘polle’ andre maskiner, eller du kan få noen
til å polle din maskin.
Alle som er involvert i polling må stille inn faksmaskinene sine for
polling. Når noen poller din faksmaskin for å hente en faks, er det de
som betaler for anropet. Hvis du poller en annens faksmaskin for å
hente en faks, er det du som betaler.
Noen faksmaskiner reagerer ikke på pollingfunksjonen.
Sikret polling
Sikret polling er en måte å forhindre at dine og andres dokumenter
havner i feil hender når maskinen er satt opp for polling. Du kan kun
bruke sikret polling med en annen faksmaskin fra Brother. Alle som
poller for å motta en faks må taste inn pollingsikkerhetskoden.
Sette opp Polling Motta
Polling Motta er når du ringer opp en annen faksmaskin for å motta
en faks fra den.
1 Trykk Menu/Set, 2, 7.
7.POLLING MOTTA
2 Trykk eller for å velge
STANDARD.
Trykk Menu/Set.
3 Tast inn faksnummeret du poller.
Trykk Start Fax.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 13
Oppsett for Polling Motta med sikkerhetskode
Du må forsikre deg om at du bruker samme sikkerhetskode som den
andre parten.
1 Trykk Menu/Set, 2, 7.
2 Trykk eller for å velge SIKRET.
Trykk Menu/Set.
3 Tast inn en firesifret sikkerhetskode.
Denne er den samme som sikkerhetskoden på faksmaskinen
du poller.
4 Trykk Menu/Set.
5 Tast in faksnummeret du poller.
6 Trykk Start Fax.
Oppsett for Utsatt Polling Motta
Du kan stille inn maskinen til å starte Polling Motta på et senere
tidspunkt.
1 Trykk Menu/Set, 2, 7.
2 Trykk eller for å velge UTSATT.
Trykk Menu/Set.
3 I displayet blir du bedt om å angi tidspunktet du vil begynne
pollingen.
4 Tast inn klokkeslettet (i 24 timers format) du vil at pollingen skal
begynne på.
Tast for eksempel 21:45 for 9:45 om kvelden.
5 Trykk Menu/Set.
6 I displayet blir du bedt om å taste inn faksnummeret du skal
polle og deretter trykke Start Fax.
Maskinen utfører pollinganropet på det klokkeslettet du tastet
inn.
Du kan bare programmere én Utsatt Polling.
5 - 14 OPPSETT FOR MOTTAK
Sekvensiell polling
Din maskin kan be om dokumenter fra flere faksenheter i én enkel
operasjon. Du angir bare flere destinasjoner i trinn 4. Etterpå blir det
skrevet ut en sekvensiell pollingrapport.
1 Trykk Menu/Set, 2, 7. I displayet
POLLING:STANDARD
vises
2 Trykk eller for å velge STANDARD, SIKRET eller UTSATT,
og trykk deretter Menu/Set når ønsket innstilling vises i
displayet.
3 Hvis du har valgt STANDARD, gå til trinn 4.
■ Hvis du har valgt SIKRET, tast inn et firesifret tall og trykk
Menu/Set, og gå deretter til trinn 4.
■ Hvis du har valgt UTSATT, tast inn klokkeslettet (i 24 timers
format) du vil at pollingen skal begynne på, trykk deretter
Menu/Set, og gå så til trinn 4.
4 Spesifiser destinasjonsmaskinene du ønsker å polle ved bruk
av Direktevalg, Hurtigvalg, Søk eller Gruppe. For eksempel, for
direktevalg 3 and hurtigvalgposisjon 09, trykk direktevalgtast 3,
Søk/Stum, # og 09. (Se Slik slår du nummeret på side 6-1.)
5 Trykk Start Fax.
6 Faksmaskinen poller hvert nummer eller hver gruppe i tur og
orden for et dokument.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 15
Telefontjenester
Din faksmaskinen støtter tjenesten anroper-ID (Hvem ringer) som
tilbys av flere telefonoperatører.
Anroper-ID (Anropers IDentifikasjon)
Anroper-ID er en telefontjeneste som lar abonnenten lese av
anropers telefonnummer når telefonen ringer. Det er en rask måte å
lese av innkommende anrop på. Du kan raskt ringe tilbake på anrop
som du ikke har besvart ettersom maskinen mottar anropernes ID og
lagrer dem i minnet. I tillegg til den standard anroper-ID-funksjonen,
kan du velge en anroper-ID og la maskinen slå nummeret for deg.
■ For å bruke tjenesten Anroper-ID (Hvem ringer), søk
telefonoperatøren om å abonnere på tjenesten anroper-ID
(Hvem ringer).
■ Hvis du er tilknyttet en hussentral:
Signalene for anroper-ID leveres vanligvis ikke til din Brother
faksmaskin dersom den er tilkoblet en hussentral (PBX) eller
annen enhet for samtaleruting.
Fordeler med anroper-ID
For virksomheter
Alle virksomheter drar fordeler av å besvare samtaler fra kundene
raskere.
Hjemme
Hjemmebrukere kan unngå uønskede telefonanrop ved at de kan se
anroperens navn eller nummer før de svarer.
5 - 16 OPPSETT FOR MOTTAK
Sette Anroper-ID til PÅ
Hvis du har BT-kallesignal på linjen, må denne funksjonen være satt
til PÅ for å vise anroperens telefonnummer i displayet når telefonen
ringer.
1 Trykk Menu/Set, 0, 2.
2.OPPRINGER ID
2 Trykk eller for å velge PÅ
(eller AV).
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
Hvordan fungerer Anroper-ID (Hvem ringer)?
Anroperens ID vises i displayet når telefonen ringer
Når telefonen ringer, vises anroperens telefonnummer i displayet.
Hvis anroperens nummer er lagret i maskinens minne som et
hurtigvalg- eller direktevalgnummer, vises anroperens navn. Når du
løfter av røret, forsvinner anroperens ID. TELEFON/FAX vises i
displayet.
■ Hvis UTE AV OMRÅDE vises i displayet, betyr det at
samtalen ringes fra et apparat utenfor tjenesteområdet for
anroper-ID. *
■ Hvis PRIVAT OPPKALL vises i displayet, betyr det at
anroperen med hensikt har blokkert visningen av sin ID. *
■ Dersom det ikke overføres noe anroper-ID-signal til
faksmaskinen, vil LØFT TELEFONRØR fortsatt vises i
displayet.
* Avhengig av nettverksfunksjon.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 17
Anroperens ID blir lagret i maskinens minne
Maskinen kan maksimalt lagre de 30 siste innkommense
anroper-IDene i minnet, samt klokkeslett og dato for anropene.
Anrop nummer 31 vil slette den eldste IDen.
Informasjon om anroper-ID som er lagret i maskinen, kan benyttes til
følgende.
■ Velge en anroper-ID fra minnet for å ringe tilbake.
Du kan rulle gjennom listen over anroper-ID i displayet og velge
en som du vil at maskinen skal ringe opp. (Se nedenfor)
■ Skrive ut listen over anroper-ID
Du kan avlese samtaler du har mottatt ved å merke av
anroper-IDer i minnet. Rapporten lister opp dato, klokkeslett,
telefonnummer (anroper-ID) samt type anrop (kommentar).
Innstill antall ringesignaler til mer enn 02 under innstillingen
Ringeforsinkelse (se Stille inn ringeforsinkelse på side 5-4) før
du bruker funksjonen anroper-ID. Dersom du setter antall
ringesignaler til 01, kan du ikke motta anroper-ID.
5 - 18 OPPSETT FOR MOTTAK
Velge en anroper-ID fra minnet for å ringe tilbake
Du kan vise anroper-IDer som er lagret i minnet og velge den
anroperen du vil at maskinen skal ringe opp.
Tilbakeringingsfunksjonen er nyttig ved at din Brother faksmaskin
kan – uten å løfte av røret – ringe tilbake på et tale-/faksanrop til en
anroper når vedkommendes anroper-ID er lagret i minnet.
Funksjonen sparer deg for å måtte avlese og ringe tilbake manuelt.
1 Trykk Menu/Set, 0, 2.
2 Trykk eller for å velge VIS
VIS NUMMER
NUMMER, og trykk Menu/Set.
Anroper-ID for den siste samtalen vises i displayet. Dersom det
ikke er lagret noen ID, høres en pipetone og INGEN ID vises i
displayet.
3 Trykk eller for å rulle gjennom listen over anroper-ID i
minnet, og trykk Menu/Set for slå nummeret automatisk. Vent
til du blir bedt om å trykke Start Fax.
4 Trykk Start Fax.
RINGER
Hvis du vil sende en faks, sett et
TELEFON
dokument inn i den automatiske
dokumentmateren. Trykk deretter Start Fax.
For å avbryte tilbakeringningsfunksjonen (f.eks. når du har valgt feil
anroper-ID), trykker du ganske enkelt Stopp/Avslutt og starter på
nytt. Anroper-IDen vil ikke gå tapt.
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 19
For å aktivere enkelte nettverkstjenester når du bruker
tilbakeringning
Det kan være at du ønsker å legge inn et spesielt prefiks (for å
aktivere enkelte nettverkstjenester) foran anroper-ID-nummeret
når du bruker tilbakeringningsfunksjonen. For eksempel:
- Skjule din anroper-ID for utgående samtaler
Prefikset som kreves, vanligvis tre til seks sifre (inkludert # og
symboler), kan settes inn når ønsket anroper-ID er vist i displayet,
slik som beskrevet i trinn 3 på forrige side. (Du kan taste inn prefiks
på opptil 20 sifre på maskinen.) Deretter slår maskinen den
fullstendige nummerstrengen, inkludert prefikset, ved å trykke Start
Fax.
Velg ønsket anroper-ID, vent 2 sekunder
25)09/11 15:25
inntil du ser datoen og klokkeslettet
RING:TRYKK START
anroper-IDen ble registrert.
Tast inn prefikset ved hjelp av talltastaturet (opptil 20 sifre).
■ Displayet tømmes når du trykker en av talltastene.
■ For å slette prefikset (eksempelvis når du har tastet feil nummer),
trykker du ganske enkelt Stopp/Avslutt.
Displayteksten går tilbake til å vise den anroper-IDen du hadde
valgt..
■ Hvis du trykker Stopp/Avslutt en gang til, går maskinen tilbake
til å vise aktuell dato og klokkeslett. Med det avsluttes
tilbakeringningsmodus.
■ Eventuelle problemer eller spørsmål vedrørende bruk av
nettverkstjenester bør i første omgang rettes til
nettverksoperatøren.
■ Med tilbakeringningsfunksjonen virker ikke automatisk
gjenoppringning når nummeret er opptatt eller unnlater å svare.
5 - 20 OPPSETT FOR MOTTAK
Tilbakeringning til direkte innvalgsnumre (DDI) via
anroper-ID
Det kan forekomme at tilbakeringning på grunnlag av et
anroper-ID-nummer til destinasjoner som er tilordnet en hussentral
med direkte innvalgsnummer, kan mislykkes eller bli besvart av det
lokale sentralbordet i stedet for den tiltenkte internlinjen. Brother er
ikke ansvarlig for noen samtalekostnader som måtte oppstå som
følge av dette.
Slette anroper-IDer lagret i minnet
(gjelder kun FAX-T96)
For en effektiv utnyttelse av minnet, anbefaler vi at du sletter
anroper-IDer som er lagret i minnet ved å trykke Fjern når nummeret
vises i displayet.
Skrive ut listen over anroper-ID
1 Trykk Menu/Set, 0, 2.
2
Trykk
3
Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
eller
for å velge SKRIV RAPPORT, og trykk
OPPSETT FOR MOTTAK 5 - 21
6
Oppsett for sending
Slik slår du nummeret
Det er fire metoder for å slå nummeret.
Slå numre manuelt
Tast inn alle sifrene i telefon- eller faksnummeret.
Ringe med direktevalg
Trykk direktevalgtasten for det nummeret du vil slå.
Ringe med hurtigvalg
Trykk Søk/Stum, #, og deretter det tosifrete hurtigvalgnummeret.
(Se Lagre hurtigvalgnumre på side 7-3.)
tosifret nummer
6 - 1 OPPSETT FOR SENDING
Søke
Du kan søke på navn du har lagret i direktevalg- og
hurtigvalgminnene. Trykk Søk/Stum. For å søke alfabetisk kan du
bruke talltastaturet og angi den første bokstaven i navnet på den du
søker. Trykk
eller
. (Se Lagre hurtigvalgnumre på side 7-3.)
Søke numerisk
Søke alfabetisk
OPPSETT FOR SENDING 6 - 2
Slik sender du en faks
Automatisk sending
Dette er den enkleste måten for å sende en faks.
VIKTIG: Ikke løft av røret eller trykk Høyttalende (gjelder kun
FAX-T96).
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned og toppsiden først.
2 Juster papirførerne slik at de tilpasses bredden på dokumentet.
Papirførere
3
4
Slå faksnummeret ved hjelp av Direktevalg, Hurtigvalg, Søk
eller talltastaturet.
(Se Ringe med direktevalg, Ringe med hurtigvalg og Søke,
sidene 6-1 til 6-2.)
Trykk Start Fax.
Den automatiske dokumentmateren (ADF) har plass til opptil 10
ark og mater inn ett ark om gangen i faksmaskinen. Bruk
standard 64 g/m2~ 90 g/m2 papir når du bruker den automatiske
dokumentmateren. Hvis du bruker tyngre papir, må du mate inn
ett ark om gangen for å unngå papirstans.
Trykk Oppløsning (før du sender faksen) for å velge ønsket
oppløsning for dokumentet du sender. Hvis du ønsker å sende
med STANDARD oppløsning, dvs. en generell faks uten grafikk,
er STANDARD valgt som standard, og du behøver ikke å trykke
tasten for oppløsning. (Se Faksoppløsning på side 6-6.)
6 - 3 OPPSETT FOR SENDING
Manuell sending
Med manuell sending kan du høre summetonen, ringesignalene og
faksmottakstonene mens du sender en faks.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Løft av røret og vent på summetonen.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96) og vent på
summetonen.
3 Slå ønsket faksnummer. (Du kan taste inn faksnummeret ved
hjelp av talltastaturet, eller du kan angi et direktevalg- eller
hurtigvalgnummer, eller du kan slå nummeret ved hjelp av
Søk/Stum.)
(Se Ringe med direktevalg på side 7-7.)
4 Når du hører fakstonen,
SENDER
trykk Start Fax.
5 Hvis du bruker telefonrøret må du legge på.
Sende en faks på slutten av samtalen
På slutten av en samtale kan du sende en faks til den andre
personen før dere begge legger på røret.
1
2
3
Be den andre personen om å vente på fakskalletoner
(pipetoner) og deretter trykke Start før røret legges på.
Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
Trykk Start Fax.
I displayet vises:
SENDER
Legg på røret igjen.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 4
Grunnleggende rutiner ved sending
Sende fakser med mange innstillinger
Når du sender en faks, kan du velge enhver kombinasjon av disse
innstillingene: kontrast, oppløsning, oversjøisk modus, utsatt
sending, pollingoverføring eller sending fra minnet. Hver gang
maskinen har godtatt en innstilling, får du spørsmål i displayet om du
vil legge inn flere innstillinger:
Tast 1 for å velge flere innstillinger. Displayteksten går tilbake til
menyen SENDE OPPSETT.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger og gå så til neste
trinn.
Kontrast
Hvis dokumentet er svært lyst eller svært mørkt, kan det være en fordel å
stille inn kontrasten.
Bruk LYS for å gjøre dokumentet mørkere.
Bruk MØRK for å gjøre dokumentet lysere.
1 Legg dokumentet i den automatiske
3.KONTRAST
dokumentmateren med forsiden
ned.
Trykk Menu/Set, 3, 3.
2 Trykk eller for å velge AUTO, LYS eller MØRK.
Trykk Menu/Set.
3 Tast 1 hvis du vil velge flere
GODKJENT
innstillinger, deretter vises menyen
FLERE VALG
SENDE OPPSETT i displayet.
1.JA 2.NEI
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge
innstillinger, og gå så til trinn 4.
4 Tast inn et faksnummer.
5 Trykk Start Fax for å sende faksen.
6 - 5 OPPSETT FOR SENDING
Faksoppløsning
Når du har et dokument i den automatiske dokumentmateren kan du
bruke tasten Oppløsning til å endre innstillingen midlertidig (bare
for denne faksen). Trykk Oppløsning gjentatte ganger til displayet
viser ønsket innstilling.
STANDARD
Passer for de fleste maskinskrevne
dokumenter.
FIN
Bra for små skrifttyper og sender litt
langsommere enn standard oppløsning.
S.FIN
Bra for små skrifttyper eller illustrasjoner og
sender langsommere enn fin oppløsning.
FOTO
Til bruk med dokumenter i ulike gråtoner.
Denne oppløsningen bruker mest tid på å
sende.
Sende med flere oppløsninger
Bruk denne funksjonen når du skal velge egne
oppløsningsinnstillinger for hver side i faxen du sender. Dette kan
være nyttig hvis du sender en fax med fotografier og tekst, eller noen
sider med liten skrifttype og andre med vanlig skrift.
Oppløsningsinnstillingene går tilbake til STANDARD etter at faxen er
sendt.
1 Legg dokumentet i dokumentmateren med forsiden ned, og
trykk så Menu/Set, 3, 4.
2 Trykk eller og velg oppløsning for side 1, og trykk så
Menu/Set.
3 Gjenta trinn 2 for påfølgende sider.
GODKJENT
Trykk Stopp/Avslutt når du er
FLERE VALG
ferdig. Skjermen viser:
1.JA 2.NEI
OPPSETT FOR SENDING 6 - 6
4
5
Trykk 1 hvis du vil gjøre flere innstillinger. Skjermen går tilbake
til å vise menyen Sende Oppsett.
—ELLER—
Trykk 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger, og gå til trinn
5. Skjermen ber deg taste inn faxnummeret du vil ringe til.
Slå faxnummeret og trykk Start Fax.
Hvis du vil kopiere et dokument med bruk av flere oppløsninger,
trykker du Kopi/Rapporter i trinn 5.
Manuell og automatisk faksgjenoppringning
Hvis du sender en faks manuelt og linjen er opptatt, trykk
Rep/Pause og deretter Start Fax for å forsøke på nytt. Hvis du vil
foreta et nytt anrop til det forrige oppringte nummeret, kan du spare
tid ved å trykke Rep/Pause og Start Fax.
Rep/Pause fungerer bare hvis du har slått nummeret fra
kontrollpanelet.
Hvis du sender en faks automatisk og linjen er opptatt, slår
faksmaskinen automatisk nummeret om igjen opptil 3 ganger med 5
minutters mellomrom.
Annullere en jobb under skanning, oppringning
og sending av dokumentet
Du kan annullere en jobb mens du skanner til minnet ved å trykke
Stopp/Avslutt.
Du kan også annullere en jobb mens faksmaskinen slår nummeret
eller sender dokumentet ved å trykke Stopp/Avslutt.
6 - 7 OPPSETT FOR SENDING
Annullere en programmert jobb
Du kan annullere en faksjobb som venter i minnet.
1 Trykk Menu/Set, 4.
4.AVBRYT JOBB
Eventuelle jobber som venter vises
i displayet.
2 Hvis du har flere enn to jobber som venter, trykk eller
å velge den jobben du vil annullere.
Trykk Menu/Set.
—ELLER—
Hvis du bare har én jobb som venter, gå til trinn 3.
3 Tast 1 for å annullere.
—ELLER—
Trykk 2 for å avslutte uten å annullere.
Hvis du vil annullere enda en jobb, gå til trinn 2.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
for
OPPSETT FOR SENDING 6 - 8
Avansert sending
Elektronisk forside
Forsiden sendes til mottakerens faksmaskin. Forsiden din inkluderer
navnet som er lagret i direktevalg- eller hurtigvalgminnet dersom du
har benyttet et kortnummer for å ringe.
Forsiden indikerer at faksen er fra din apparat-ID, og viser antall
sider du sender. Hvis du har satt FORSIDE VALG til PÅ (se Alltid
sende forside på side 6-11) blir antall sider utelatt på forsiden.
Du kan velge en kommentar som skal
1.MELDING AV
inkluderes på forsiden, eller du kan velge
2.VENNLIGST RING
1.MELDING AV hvis du ikke ønsker
3.HASTER
noen kommentar.
4.KONFIDENSIELLT
I tillegg til å bruke en av kommentarene
til høyre, kan du også skrive inn opp til to
egendefinerte meldinger, hver på 27 tegn.
(Se Redigere dine egne kommentarer på side 6-12.)
6 - 9 OPPSETT FOR SENDING
Forside kun for neste faks
Forsikre deg om at apparat-ID er aktivert. (Se Stille inn apparatets ID
på side 4-2.) Denne funksjonen fungerer ikke uten apparat-ID.
Du kan stille inn faksmaskinen slik at den sender en forside sammen
med et spesielt dokument. Denne forsiden vil inkludere antall sider i
sendingen.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Menu/Set, 3, 1.
1.FORSIDE VALG
3 Trykk Menu/Set når KUN NESTE
FAX vises i displayet.
4 Trykk eller for å velge PÅ (eller AV) og trykk deretter
Menu/Set.
5 Trykk eller for å se
1.MELDING AV
alternative kommentarer.
2.VENNLIGST RING
6 Trykk Menu/Set når ønsket
3.HASTER
alternativ vises i displayet.
4.KONFIDENSIELLT
7 Tast inn to sifre for å vise hvor
5. (brukerdefinert)
mange sider du sender. (Tast 00
6. (brukerdefinert)
hvis du vil at feltet skal være blankt.)
Hvis du har gjort en feil, trykk
for
å gå tilbake og taste inn sideantallet på nytt.
8 Trykk Menu/Set. I displayet vises:
GODKJENT
9 Tast 1 hvis du ønsker å velge flere
FLERE VALG
innstillinger. Displayteksten går
1.JA 2.NEI
tilbake til menyen Sende oppsett.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger og gå deretter
til trinn 10.
10 Tast inn faksnummeret du vil sende til og trykk
Start Fax.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 10
Alltid sende forside
Forsikre deg om at apparat-ID er aktivert. (Se Stille inn apparatets ID
på side 4-2.) Denne funksjonen fungerer ikke uten apparat-ID.
Du kan stille inn faksmaskinen slik at den sender en forside hver
gang du sender en faks. Antall sider vises ikke når du bruker denne
innstillingen.
1 Trykk Menu/Set, 3, 1.
1.FORSIDE VALG
2 Trykk eller for å velge PÅ
(eller AV).
3 Trykk Menu/Set når FORSIDE:PÅ vises i displayet. (Hvis du
velger PÅ, skrives det alltid ut en forside hos mottakeren når du
sender en faks.)
4 Hvis du valgte PÅ, vises alternative
1.MELDING AV
forsidekommentarer i displayet.
2.VENNLIGST RING
Trykk
eller
for å se
3.HASTER
alternative kommentarer.
4.KONFIDENSIELLT
5. (brukerdefinert)
6. (brukerdefinert)
5
6
Trykk Menu/Set når ønsket
GODKJENT
alternativ vises i displayet. I
FLERE VALG
displayet vises:
1.JA 2.NEI
Tast 1 hvis du ønsker å velge flere
innstillinger. Displayteksten går
tilbake til menyen Sende oppsett.
—ELLER—
Tast 2 for å avbryte hvis du er ferdig med å velge innstillinger.
6 - 11 OPPSETT FOR SENDING
Bruke en utskrift av en forside
Hvis du foretrekker å bruke en utskrift av en forside og skrive på den
for hånd, kan du skrive ut et eksemplar og legge den ved faksen.
1 Trykk Menu/Set, 3, 1.
1.FORSIDE VALG
2 Trykk eller for å velge
SKRIV EKSEMPEL, og trykk Menu/Set.
Redigere dine egne kommentarer
1 Trykk Menu/Set, 3, 2. I displayet
2
3
4
5
2.FORSIDE
vises:
Trykk
eller
for å velge posisjon 5 eller 6 til din egen
kommentar.
Trykk Menu/Set.
Bruk talltastaturet til å legge inn din egen kommentar.
(Se Taste inn tekst på side 4-3.)
Trykk Menu/Set. I displayet vises:
GODKJENT
Tast 1 hvis du ønsker å velge flere
FLERE VALG
innstillinger. Displayteksten går
1.JA 2.NEI
tilbake til menyen Sende oppsett.
—ELLER—
Tast 2 for å avslutte hvis du er ferdig med å velge innstillinger.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 12
Oversjøisk modus
Hvis du har problemer med å sende en oversjøisk faks grunnet mulig
interferens på telefonlinjen, anbefaler vi at du aktiverer oversjøisk
modus. Etter at du har sendt en faks med denne funksjonen, slår den
seg av selv.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Menu/Set, 3, 5.
5.OVERSJØ.SEND.
3
4
5
6
Trykk
eller
for å velge PÅ
GODKJENT
(eller AV).
FLERE VALG
Trykk Menu/Set.
1.JA 2.NEI
Tast 1 hvis du vil velge flere
innstillinger, deretter vises menyen
SENDE OPPSETT i displayet.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger, og gå så til
trinn 5.
Slå ønsket faksnummer.
Trykk Start Fax.
Samtalereservasjon
Du kan sende en faks og gjøre den du ringer til oppmerksom på at
du ønsker å snakke med vedkommende når fakssendingen er
fullført. Mottakerens faksmaskin vil ringe som om den mottar en
telefonsamtale; hvis vedkommende løfter av røret, ringer maskinen
din. Løft av røret for å begynne samtalen.
Hvis du setter Samtalereservasjon og Ringebeskjed til PÅ, legger din
maskin igjen en beskjed dersom mottakeren ikke svarer.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Menu/Set, 3, 6.
6.SAMTALE
I displayet vises gjeldende
innstilling for Samtalereservasjon.
6 - 13 OPPSETT FOR SENDING
3
4
5
6
7
Trykk
eller
for å velge PÅ (eller AV).
Trykk Menu/Set når ønsket alternativ vises i displayet.
Hvis du satte Samtalereservasjon til PÅ, vises gjeldende
innstilling for Ringebeskjed i displayet.
Trykk
eller
for å velge PÅ (eller AV).
Trykk Menu/Set når ønsket
GODKJENT
alternativ vises i displayet. I
FLERE VALG
displayet vises
1.JA 2.NEI
Tast 1 hvis du ønsker å velge flere
innstillinger. Displayet går tilbake til
menyen SENDE OPPSETT.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger og gå deretter
til trinn 6. I displayet blir du bedt om å taste inn ønsket
faksnummer.
Tast inn faksnummeret og trykk Start Fax.
Hvis du har satt Samtalereservasjon til PÅ, må du løfte av røret
hvis maskinen din ringer.
Du kan ikke bruke automatisk gjenoppringning sammen med
Samtalereservasjon. Du kan ikke bruke Samtalereservasjon
sammen med Utsatt sending eller Polling. Du må registrere din
apparat-ID for å sette Ringebeskjed til PÅ.
Skrive ut eksempel på Ringebeskjed
1 Trykk Menu/Set, 3, 6.
6.SAMTALE
2
Trykk
eller
for å velge
SKRIV EKSEMPEL.
Trykk Menu/Set.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 14
Utsatt faks
Du kan bruke denne funksjonen til å sende en faks opp til 24 timer
senere.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Menu/Set, 3, 7.
7.UTS SENDING
3
4
5
6
7
Tast inn klokkeslettet du vil at
GODKJENT
faksen skal sendes (i 24 timers
FLERE VALG
format).
1.JA 2.NEI
Trykk Menu/Set.
(Tast for eksempel inn 19:45 for
7:45 om kvelden.)
Trykk 1 for å velge DOK hvis du ønsker at maskinen din skal
skanne det trykte dokumentet når det sendes
—ELLER—
Tast 2 for å velge MINNE.
Tast 1 hvis du vil velge flere innstillinger, deretter vises menyen
SENDE OPPSETT i displayet.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger, og gå så til trinn 5.
Slå faksnummeret.
Trykk Start Fax. Maskinen venter da inntil tidspunktet du har valgt
for sending av faksen.
Antall sider du kan skanne inn i minnet avhenger av hvor mye
data det er skrevet på hver side.
6 - 15 OPPSETT FOR SENDING
Sette opp pollet sending (standard)
Pollet sending er når du stiller inn maskinen slik at den venter med
et dokument og lar en annen faksmaskin hente det.
1 Legg dokumentet som skal hentes i den automatiske
dokumentmateren.
2 Trykk Menu/Set, 3, 8. I displayet
8.POLLING SEND
vises
3 Trykk eller for å velge STANDARD, og trykk Menu/Set.
4 Tast 1 for å velge DOK hvis du
1.DOK 2.MINNE
ønsker at maskinen din skal skanne
GODKJENT
det trykte dokumentet når det
polles.
—ELLER—
Tast 2 for å velge MINNE.
5 Tast 1 hvis du ønsker å velge flere innstillinger. Displayet går
tilbake til menyen SENDE OPPSETT.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge
FLERE VALG
innstillinger og gå til trinn 6.
1.JA 2.NEI
6 Trykk Start Fax.
Hvis du ikke lagret dokumentet som polles i minnet i trinn 4, blir
dokumentet værende i den automatiske dokumentmateren inntil
maskinen blir pollet. Du kan imidlertid avbryte for å sende en
annen faks. (Se Avbryte Utsatt faks og Polling Sende-jobber på
side 6-20.)
Dokumentet i den automatiske dokumentmateren kan bare bli
pollet én gang dersom det ikke ble lagret i minnet.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 16
Oppsett for Polling Sende med sikkerhetskode
Hvis du har satt POLLING:SIKRET til PÅ, må alle som poller
maskinen taste inn ID-nummeret for polling.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Menu/Set, 3, 8.
3 Trykk eller for å velge
8.POLLING SEND
SIKRET, og trykk Menu/Set.
4 Tast inn et firesifret nummer og trykk Menu/Set.
5 Tast 1 for å velge DOK hvis du ønsker at maskinen din først skal
skanne det trykte dokumentet når det polles.
—ELLER—
Tast 2 for å velge MINNE.
1.DOK 2.MINNE
6 Tast 1 hvis du ønsker å velge flere
GODKJENT
innstillinger. Displayet går tilbake til
menyen SENDE OPPSETT.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge
FLERE VALG
innstillinger og gå til trinn 7.
1.JA 2.NEI
7 Trykk Start Fax og vent til faksen
blir pollet.
6 - 17 OPPSETT FOR SENDING
Sikret polling
Sikret polling er en måte å forhindre at dine dokumenter havner i feil
hender når maskinen er satt opp for polling. Du kan kun bruke sikret
polling med en annen faksmaskin fra Brother. Ditt firesifrete
ID-nummer må tastes inn på faksmaskinen som poller dine
dokumenter.
Noen faksmaskiner reagerer ikke på pollingfunksjonen.
Sending fra minnet
Denne funksjonen lar faksmaskinen skanne en faks inn i minnet og
sende den så snart skanningen er fullført. På denne måten behøver
du ikke å vente på at hele faksen blir sendt før du henter dokumentet.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Menu/Set, 3, 9.
9.SEND FRA MINNE
3 For å endre standardinnstillingen,
MINNESEND:PÅ
trykk
eller
for å velge PÅ
VELG ↑ ↓ & SET
(eller AV).
Trykk Menu/Set.
Gå til trinn 5.
—ELLER—
Bare for neste fakssending, trykk
eller
for å velge KUN
NESTE FAX.
Trykk Menu/Set.
4 Bare for neste fakssending, trykk eller for å velge PÅ
(eller AV).
Trykk Menu/Set.
5 Tast 1 for å velge ytterligere innstillinger. Displayteksten går
tilbake til menyen
SENDE OPPSETT.
—ELLER—
Tast 2 hvis du er ferdig med å velge innstillinger og gå til trinn 6.
6 Tast inn faksnummeret og trykk Start Fax.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 18
Tomt for minne (melding)
Hvis du får meldingen TOMT FOR MINNE mens du skanner inn den
første siden i en faks, trykk Stopp/Avslutt for å avbryte
skanningen. Hvis du får meldingen TOMT FOR MINNE mens du
skanner en påfølgende side, kan du trykke Start Fax for å sende de
sidene du har skannet så langt, eller trykke Stopp/Avslutt for å
avbryte sendingen.
Avhengig av hvilke typer fakser du sender oftest, kan det være
at du får meldingen TOMT FOR MINNE ofte. Hvis dette skjer, må
du endre innstillingen for sending fra minnet tilbake til AV.
Gruppesending
Ved å bruke numrene du har lagret i minnet for Grupper, Direktevalg
og Hurtigvalg, kan du sende faksene automatisk som en
gruppesending til maks. 104 ulike destinasjoner – med noen ganske
enkle operasjoner.
Når gruppesendingen er fullført skrives det automatisk ut en
gruppesendingsrapport som viser resultatene.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Menu/Set, 3, 9.
3 For å endre standardinnstillingen, trykk eller for å velge
PÅ.
Trykk Menu/Set.
4 Angi Direktevalg- og Hurtigvalgnumrene (ett om gangen),
Søk-numrene eller et Gruppenummer som du har lagret.
5 Trykk Start Fax. Faksmaskinen lagrer dokumentet i minnet og
begynner så å sende det til alle numrene du har lagt inn. Hvis
linjen er opptatt, ringer maskinen opp på nytt.
Trykk Stopp/Avslutt under sendingen for å avbryte den
aktuelle gruppesendingen.
Trykk Menu/Set, 4 for å annullere alle mottakerne. (Se
Annullere en programmert jobb på side 6-8.)
6 - 19 OPPSETT FOR SENDING
Avbryte Utsatt faks og Polling Sende-jobber
Du kan sende en faks eller lage en kopi nå, selv om du har satt
maskinen til å sende en faks senere, eller du har satt den til polling.
Du kan imidlertid ikke bruke automatisk gjenoppringing eller
menymodus.
1 Trykk Menu/Set, 5.
5.AVBRYT
2 Vent 2 sekunder og fjern deretter
dokumentene som venter fra den automatiske
dokumentmateren.
3 Legg dokumentet du ønsker å sende nå i den automatiske
dokumentmateren.
4 Tast inn nummeret for faksen du vil sende nå og trykk Start
Fax.
5 Etter fullført sending legger du det første dokumentet i den
automatiske dokumentmateren.
6 Trykk Menu/Set, 5 for å gjenopprette funksjonen Utsatt faks.
Hvis du har innstilt maskinen på Utsatt faks eller Polling Sende
med bruk av minnet (dvs., hvis du allerede har skannet
dokumentet inn i maskinens og du ønsker å sende det fra
minnet), trenger du ikke å avbryte for å sende en faks eller lage
en kopi.
Sendelåssystem
Med denne funksjonen kan du forhindre uautorisert tilgang til
faksmaskinen. Når den er slått PÅ, sperrer Sendelåssystemet de
fleste funksjoner. Funksjonene på følgende liste er tilgjengelige når
Sendelåssystemet er slått PÅ.
■ Faksmottak
■ Svare på anrop
■ Programmert Utsatt Sending*
■ Polling*
■ Faksvideresending*
■ Fjerninnhenting
* Forutsatt at den var stilt inn før Sendelåssystemet ble slått PÅ.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 20
Bruke Sendelåssystemet
Du må bruke et passord for å slå Sendelåssystemet PÅ og AV.
Stille inn Sendelåssystemet for første gang
1 Trykk Menu/Set, 0, 1.
NY PASSORD:---I displayet blir du bedt om å taste
TAST INN & SET
inn passordet. Trykk deretter
Menu/Set.
2 Tast inn et firesifret tall som nytt passord.
3 Trykk Menu/Set.
BEKREFT:---I displayet blir du bedt om å taste
TAST INN & SET
inn passordet en gang til.
4 Tast passordet igjen og trykk Menu/Set.
5 I displayet vises
VELG SIKKERHET
6 Trykk eller for å velge
SETT PASSORD
SENDELÅS.
7 Trykk Menu/Set. I displayet blir du
PASSORD:---bedt om å taste inn passordet.
TAST INN & SET
8 Tast inn et firesifret passord,
etterfulgt av Menu/Set.
Dette er det samme som det passordet som allerede er lagret
på maskinen.
I displayet vises GODKJENT i 2 sekunder, etterfulgt av
SIKKERHETS MODUS - Nå er Sendelåssystemet slått PÅ.
Hvis passordet du taster inn i trinn 8 er feil, vises FEIL
PASSORD i displayet. Etter 2 sekunder går displayet tilbake til å
vise valg av meny for funksjon 0. Du må da gjøre et nytt forsøk
for å sette sendelåssystemet til PÅ.
6 - 21 OPPSETT FOR SENDING
Endre passordet for Sendelåssystemet
1 Trykk Menu/Set, 0, 1.
VELG SIKKERHET
2
3
4
5
6
7
8
9
Trykk
eller
for å velge
SETT PASSORD
SETT PASSORD.
Trykk Menu/Set.
GML PASSORD:---I displayet blir du bedt om å taste
TAST INN & SET
inn det gamle passordet.
Tast inn det gjeldende passordet.
Trykk Menu/Set.
NY PASSORD:---I displayet blir du bedt om å taste
TAST INN & SET
inn det gamle passordet.
Tast inn et firesifret tall som nytt passord.
Trykk Menu/Set.
BEKREFT:---I displayet blir du bedt om å taste
TAST INN & SET
inn det nye passordet en gang til.
Tast inn det nye passordet igjen og trykk Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
Slå Sendelåssystemet PÅ
1 Trykk Menu/Set, 0, 1.
VELG SIKKERHET
2
Trykk
eller
for å velge
SETT PASSORD
VELG SIKKERHET.
3 Trykk Menu/Set. I displayet blir du
PASSORD:---bedt om å taste inn passordet.
TAST INN & SET
4 Tast inn et firesifret passord,
etterfulgt av Menu/Set.
Dette er det samme som det sikkerhetspassordet som allerede
er lagret på maskinen.
I displayet vises GODKJENT i 2 sekunder, etterfulgt av
SIKKERHETS MODUS - Nå er Sendelåssystemet slått PÅ.
Hvis passordet du taster inn i trinn 4 er feil, vises FEIL
PASSORD i displayet. Etter 2 sekunder går displayet tilbake til å
vise valg av meny for funksjon 0. Du må da starte fra trinn 1 for
å innstille sendelåssystemet.
OPPSETT FOR SENDING 6 - 22
Slå Sendelåssystemet AV
1
2
Når Sendelåssystemet er PÅ, trykk
PASSORD:---Menu/Set.
TAST INN & SET
I displayet blir du bedt om å taste
inn passordet. Trykk deretter Menu/Set.
Tast inn et firesifret passord og trykk Menu/Set.
I displayet vises GODKJENT, og etter 2 sekunder går displayet
tilbake til normal visning. Nå er Sendelåssystemet slått AV.
■ Hvis passordet du taster inn i trinn 2 er feil, vises FEIL
PASSORD i displayet. Etter 2 sekunder går skjermen tilbake
til å vise SIKKERHETS MODUS. Da må du starte fra trinn 1
for å slå Sendelåssystemet AV.
■ Hvis du har glemt passordet for sendelåssystemet, kan du
kontakte din Brother-forhandler for hjelp.
6 - 23 OPPSETT FOR SENDING
7
Kortnumre og
oppringningsalternativer
Lagre numre for enkel oppringning
Du kan stille inn faksmaskinen slik at den gir deg tre enkle måter å
slå numre på: Direktevalg, Hurtigvalg og Grupper for gruppesending
av fakser.
Du mister ikke kortnumrene som er lagret i minnet selv om
strømmen går.
Lagre direktevalgnumre
Du kan lagre fire faks-/telefonnumre som du kan velge ved å trykke
én enkelt tast. Du kan også lagre navn sammen med disse numrene.
Når du trykker en direktevalgtast, vises navnet eller nummeret i
displayet mens nummeret ringes opp. (Se Ringe med direktevalg på
side 7-7.)
Direktevalgtaster er ikke tastene på talltastaturet. De er de fire
tastene (nummerert 1–4) som befinner seg til høyre for
navigasjonstastene.
1
2
3
Trykk Menu/Set, 6, 1.
1.DIREKTEVALG
Trykk direktevalgtasten som du vil
lagre et nummer i. I displayet vises den valgte mottakeren.
Tast inn et nummer (opptil 20 sifre).
Trykk Menu/Set.
Hvis du vil legge inn en pause i nummersekvensen (f.eks. for å
få en bylinje), trykk Rep/Pause mens du taster inn sifrene. Et
trykk på Rep/Pause legger inn en pause på 3,5 sekund når
nummeret blir slått, og vises som en tankestrek (–) i displayet.
KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER 7 - 1
4
5
6
Bruk talltastaturet til å taste inn
NAVN:
navnet (opptil 15 tegn).
Trykk Menu/Set. Du kan bruke tabellen til hjelp ved inntasting
av bokstaver. (Se Taste inn tekst på side 4-3.)
—ELLER—
Trykk Menu/Set for å lagre nummeret uten noe navn.
Trykk
eller
for å velge type nummer og trykk deretter
Menu/Set.
FAX
kun et faksnummer
TLF.
et telefonnummer (for tale)
F/T
både et faks- og telefonnummer (for tale)
Gå tilbake til trinn 2 for å lagre et annet direktevalgnummer.
—ELLER—
Trykk Stopp/Avslutt for å avslutte.
Når du ringer et direktevalgnummer, vises navnet du har lagret
på det i displayet, eller – hvis du ikke har lagret noe navn –
nummeret som er lagret.
7 - 2 KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER
Lagre hurtigvalgnumre
Du kan lagre hurtigvalgnumre slik at du bare behøver å trykke noen få
taster for å slå et nummer (Søk/Stum, #, det tosifrete
posisjonsnummeret og Start Fax). Faksmaskinen kan lagre 100
hurtigvalgnumre.
1
2
3
4
5
6
Trykk Menu/Set, 6, 2.
2.HURTIGVALG
Bruk talltastaturet til å legge inn et
#05:
tosifret hurtigvalgnummer (00-99).
TAST INN & SET
(F.eks, tast 0 5.)
Trykk Menu/Set.
Tast inn nummeret (opptil 20 sifre).
Trykk Menu/Set.
Bruk talltastaturet til å taste inn
NAVN:
navnet (opptil 15 tegn).
Trykk Menu/Set.
(Du kan bruke tabellen på side 4-3 til hjelp ved inntasting av
bokstaver.)
—ELLER—
Trykk Menu/Set for å lagre nummeret uten et navn.
Trykk
eller
for å velge type nummer og trykk deretter
Menu/Set.
FAX
kun et faksnummer
TLF.
et telefonnummer (for tale)
F/T
både et faks- og telefonnummer (for tale)
Gå til trinn 2 for å lagre et annet hurtigvalgnummer.
—ELLER—
Trykk Stopp/Avslutt.
KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER 7 - 3
Endre direktevalg- og hurtigvalgnumre
Hvis du prøver å lagre et direktevalg- eller hurtigvalgnummer på en
plassering der det allerede er lagret et nummer, vises det navnet
som allerede er lagret der i displayet, og du gis to valgmuligheter:
1 Tast 1 for å endre det lagrede nummeret.
—ELLER—
Tast 2 for å avslutte uten å gjøre noen endring.
2 Tast inn et nytt nummer.
Trykk Menu/Set.
■ Hvis du vil slette hele nummeret eller hele navnet, trykk
Stopp/Avslutt når markøren står under det første sifferet
eller den første bokstaven. Tegnene over og til høyre for
markøren blir slettet.
■ Hvis du vil endre et tegn, bruk
eller
til å plassere
markøren under tegnet du vil endre, og overskriv det.
3 Følg anvisningene som begynner med trinn 4 under Lagre
direktevalgnumre eller Lagre hurtigvalgnumre.
7 - 4 KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER
Sette opp grupper for gruppesending
Gruppesendingsfunksjonen lar deg sende den samme faksen til flere
faksnumre ved bare et enkelt trykk på en direktevalgtast
(gruppesending). Først må du lagre hvert faksnummer som et
direktevalg- eller hurtigvalgnummer. Deretter kan du kombinere
dem i en gruppe. Hver gruppe legger beslag på en
direktevalgtast. Avslutningsvis, du kan ha opptil fire mindre
grupper, eller du kan tildele opptil 103 numre til én stor gruppe. (Se
Lagre direktevalgnumre på side 7-1, Lagre hurtigvalgnumre, side 7-3
og Gruppesending på side 6-19.)
1 Trykk Menu/Set, 6, 3.
3.LAGE GRUPPE
2 Velg en direktevalgtast som du vil
lagre nummeret i. (Trykk f.eks. direktevalgtast 2 for å lagre en
gruppe.)
3 Bruk talltastaturet til å taste inn
VELG GR. NR:G0
gruppenummeret, og trykk
TAST INN & SET
Menu/Set.
(Tast for eksempel 1 for gruppe 1.)
4 Når du inkluderer direktevalg- eller hurtigvalgnumre i gruppen,
taster du dem inn som om du skulle slå dem. F.eks., for
direktevalgtast 3, trykk direktevalgtast 3. For hurtigvalgposisjon
09, trykk Søk/Stum og trykk deretter 0, 9 på talltastaturet.
I displayet vises 03, #09.
G01:*03#09
5
6
7
Trykk Menu/Set for å godta
numrene for denne gruppen.
Bruk talltastaturet til å taste inn et
navn for gruppen, og trykk
Menu/Set.
(F.eks. NYE KUNDER)
(Se Taste inn tekst på side 4-3.)
Trykk Stopp/Avslutt.
NAVN:
TAST INN & SET
Du kan skrive ut en liste over alle direktevalg- og
hurtigvalgnumrene. (Se Skrive ut rapporter på side 10-3.)
KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER 7 - 5
Ulike måter å slå numre på
Du kan bruke faksmaskinen til å foreta et taleanrop ved å slå
nummeret manuelt eller ved å bruke minnet for funksjonene Søk,
Direktevalg eller Hurtigvalg. Du kan bruke telefonrøret for å ringe ut
eller motta samtaler.
Når du slår et kortnummer, vises det navnet du har lagret i displayet,
eller hvis du ikke har lagret noe navn, det faksnummeret du har
lagret.
Slå numre manuelt
Manuelt nummervalg innebærer ganske enkelt å taste inn alle
sifrene i telefonnummeret.
1 Løft av telefonrøret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
2 Når du hører summetonen, slår du nummeret ved å bruke
talltastaturet.
3 Du avslutter samtalen ved å legge på røret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Ringe uten å løfte av røret
1
2
Slå nummeret ved hjelp av talltastaturet eller
kortnummertastene.
Nummeret du ringer til, eller navnet som er lagret som et
direktevalg- eller hurtigvalgnummer, vises i displayet.
For FAX-T94, trykk Start Fax og løft av røret når du hører at
det svares i høyttaleren. Hvis du trykker Tel før du løfter av
røret, blir samtalen brutt. Legg på røret for å avslutte samtalen.
For FAX-T96, trykk Start Fax og du kan nå snakke med den
andre personen uten å løfte av røret. Trykk Høyttalende når
du avslutter samtalen.
7 - 6 KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER
Ringe med direktevalg
1
2
3
Løft av telefonrøret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Trykk direktevalgtasten for det nummeret du vil slå.
Du avslutter samtalen ved å legge på røret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Hvis du forsøker å bruke en direktevalgposisjon som ikke er
tildelt noe nummer, vil du høre en varseltone, og meldingen
IKKE REGISTRERT vises i displayet. Teksten i displayet går
tilbake til normal visning etter 2 sekunder.
Hvis du sender en faks, trykk Start Fax etter at du har trykt
direktevalgtasten. Hvis du løftet av røret eller trykte
Høyttalende (gjelder kun FAX-T96), trykk Start Fax når
mottakerens faksmaskin svarer med fakstonene.
Ringe med hurtigvalg
1
2
3
Løft av telefonrøret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Trykk Søk/Stum, # og deretter det tosifrete
hurtigvalgnummeret. (Se Lagre hurtigvalgnumre på side 7-3.)
Du avslutter samtalen ved å legge på røret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Hvis du sender en faks, trykk Start Fax når du har angitt
hurtigvalgnummeret. Hvis du løftet av røret eller trykte
Høyttalende (gjelder kun FAX-T96), trykk Start Fax når
mottakerens faksmaskin svarer med fakstonene.
KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER 7 - 7
Søk
Du kan søke på navn du har lagret i direktevalg- og
hurtigvalgminnene. (Se Lagre direktevalgnumre på side 7-1 og
Lagre hurtigvalgnumre på side 7-3.)
1 Løft av telefonrøret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
2 Trykk Søk/Stum og bruk deretter nummertastaturet for å taste
inn den første bokstaven i navnet på den du søker.
3 Trykk eller for å søke i navnene som vises alfabetisk i
displayet.
4 Når ønsket navn vises i displayet, trykk Start Fax for å begynne
å slå nummeret.
5 Du avslutter samtalen ved å legge på røret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Pause
Trykk Rep/Pause for å legge inn en 3,5 sekunders pause mellom
numre. Hvis du ringer oversjøisk, kan du trykke Rep/Pause så
mange ganger du trenger for å øke lengden på pausen.
Stum
1
2
3
Trykk Søk/Stum for å sette en samtale på venting.
Du kan legge på røret uten at forbindelsen blir brutt.
Når du skal oppheve ventingen, tar du av røret på maskinen,
eller du trykker Høyttalende (kun for FAX-T96).
Hvis du trykker Søk/Stum uten å løfte telefonrøret eller trykke
Høyttalende (kun for FAX-T96), fungerer denne tasten som
søketast.
Du kan velge om du vil spille musikk mens en samtale står på
venting, eller ikke. (Se Innstilling av musikk ved samtale på vent
på side 4-8.)
7 - 8 KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER
Besvare anrop med høyttalertelefonen
(kun for FAX-T96)
Når maskinen ringer, i stedet for å løfte av røret, trykk Høyttalende.
Snakk tydelig, mot mikrofonen. Trykk Høyttalende når du vil
avslutte samtalen.
Hvis telefonforbindelsen er dårlig, vil personen i den andre enden
muligens høre ekkoet av stemmen din under samtalen. Legg røret på
og prøv igjen—ELLER—Løft telefonrøret av.
Slå nummeret på nytt (telefonsamtale)
Hvis du ringer noen og linjen er opptatt, kan du forsøke å ringe
nummeret opp igjen ved å trykke Rep/Pause.
1 Løft av telefonrøret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
2 Trykk Rep/Pause.
3 Du avslutter samtalen ved å legge på røret.
—ELLER—
Trykk Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Slå nummeret på nytt (faks)
Hvis du sender en faks manuelt og linjen er opptatt, trykk
Rep/Pause for å forsøke på nytt. Hvis du vil foreta et nytt anrop til
det forrige oppringte nummeret, kan du spare tid ved å trykke
Rep/Pause.
Hvis du sender en faks automatisk og linjen er opptatt, slår
faksmaskinen automatisk nummeret om igjen opptil 3 ganger med 5
minutters mellomrom.
KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER 7 - 9
Tone eller puls
Hvis du har en pulsoppringningstjeneste, men har behov for å sende
tonesignaler (f.eks. i forbindelse med telefonbaserte banktjenester),
følg nedenstående instruksjoner. Hvis du har tonesignalering
(DTMF) trenger du ikke denne funksjonen for å sende tonesignaler.
1 Løft av telefonrøret.
2 Trykk #. Alle siffer som du slår etter dette vil bli sendt som
tonesignaler.
3 Når du legger på røret vil faksmaskinen gå tilbake til
pulsoppringningstjenesten.
7 - 10 KORTNUMRE OG OPPRINGNINGSALTERNATIVER
8
Fjernalternativer for faks
(gjelder kun FAX-T94)
Dette kapittelet gjelder modellen FAX-T94. Hvis du har modellen
FAX-T96, ivaretas fjernalternativene for faks gjennom
beskjedsenterfunksjonen.
Programmere et nummer for faksvideresending
Når faksvideresending er satt til PÅ, lagrer faksmaskinen de mottatte
faksene i minnet. Deretter slår den faksnummeret du har
programmert og videresender faksmeldingen.
1 Trykk Menu/Set, 8, 1.
1.FAX VIDREKOBL
2 Trykk or for å velge PÅ (eller
AV).
Trykk Menu/Set.
Teksten i displayet ber deg om å taste inn det faksnummeret
faksene skal videresendes til.
3 Tast inn videresendingsnummeret (opptil 20 sifre).
Trykk Menu/Set.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
FJERNALTERNATIVER FOR FAKS 8 - 1
Stille inn fakslagring
Hvis du slår Fakslagring PÅ, vil du kunne hente inn faksmeldinger fra
et annet sted ved bruk av funksjonene Faksvideresending eller
Fjerninnhenting. I displayet vil det være angitt når du har en faks
lagret i minnet.
1 Trykk Menu/Set, 8, 2.
2.FAX LAGRING
Trykk
eller
for å velge PÅ
(eller AV).
Trykk Menu/Set.
2 Trykk Stopp/Avslutt.
Hvis det er fakser i minnet når du slår FAX LAGRING:AV, blir du
i displayet spurt om du vil slette faksene i minnet.
Ved å taste 1 slettes alle fakser fra
SLETT ALLE DOK.?
minnet og fakslagringsfunksjonen
1.JA 2.NEI
deaktiveres.
Ved å taste 2 beholdes faksene i minnet
og fakslagringsfunksjonen fortsetter å være aktivert.
(Se Skrive ut en faks fra minnet (gjelder kun FAX-T94) på side 5-12.)
Backup-utskrift
Hvis du har satt FAX LAGRING til PÅ, skriver faksmaskinen
automatisk faksene ut når de mottas i minnet.
Dette er en sikkerhetsfunksjon i tilfelle strømbrudd, slik at du ikke
skal miste meldingene dine.
8 - 2 FJERNALTERNATIVER FOR FAKS
Sette opp fjerntilgangskoden
Fjerntilgangskoden gir deg tilgang til fjerninnhentingsfunksjonene
selv om du befinner deg et annet sted enn ved faksmaskinen. Før du
bruker fjerntilgang- og fjerninnhentingsfunksjonene, må du ha satt
opp din egen kode. Som standard er koden inaktiv (--- ).
1 Trykk Menu/Set, 8, 3.
3.FJERNST.KODE
2 Tast inn et tresifret tall fra
000 til 999.
Trykk Menu/Set. (“ ” kan ikke endres.)
Ikke bruk de samme sifrene som vises i faksmottakskoden
( 51) eller telefonsvarkoden (#51) eller aktiveringskoden for
tale ( 81) (Se Betjening fra et biapparat på side 5-10.)
3
Trykk Stopp/Avslutt.
Du kan når som helst endre koden ved å taste inn en ny. Hvis
du vil sette koden til inaktiv, trykker du Stopp/Avslutt i trinn 2
for å deaktivere funksjonen igjen (--- ).
FJERNALTERNATIVER FOR FAKS 8 - 3
Fjerninnhenting
Du kan ringe opp faksmaskinen din fra en hvilken som helst tastafon
eller annen faksmaskin og bruke fjerntilgangskoden og
fjerntilgangskommandoer for å hente inn faksmeldinger. Klipp ut
Tilgangskortet for fjernoppkobling på siste side og legg det i
lommeboken som en påminnelse.
Bruke fjerntilgangskoden
1
2
3
4
5
6
Slå faksnummeret ditt fra en tastafon eller en annen
faksmaskin.
Når faksmaskinen din svarer, tast umiddelbart inn
fjerntilgangskoden (3 siffer etterfulgt av ).
Faksmaskinen signaliserer hvis den har mottatt faksmeldinger:
1 lang tone — faksmeldinger
Ingen pipetoner — ingen faksmeldinger
Faksmaskinen avgir to korte pipetoner, som ber deg taste inn en
kommando. Faksmaskinen bryter forbindelsen hvis du venter i
mer enn 30 sekunder før du gir kommandoen. Faksmaskinen
piper tre ganger hvis du taster inn en ugyldig kommando.
Tast 90 for å tilbakestille faksmaskinen når du er ferdig.
Legg på røret.
8 - 4 FJERNALTERNATIVER FOR FAKS
Fjernkommandoer
Bruk kommandoene nedenfor for tilgang til funksjoner når du er borte
fra faksmaskinen. Når du ringer til faksmaskinen og taster inn
fjerntilgangskoden (3 sifre etterfulgt av ), avgir systemet to korte
pipetoner. Da må du taste inn en fjernkommando.
Fjernkommandoer
95
Betjeningsinformasjon
Endre innstillinger for
faksvideresending
1 AV
Hvis du hører én lang pipetone, er endringen
godtatt. Hvis du hører tre korte pipetoner, kan
2 Faksvideresending
endringen ikke utføres fordi betingelsene ikke
4 Faksvideresendingsnummer er oppfylt (f.eks. registrering av et nummer for
faksvideresending). Du kan registrere ditt
faksvideresendingsnummer ved å taste 4.
Nummer for faksvideresending (se side 8-6).
Når du har registrert nummeret skifter
faksmaskinen til FAX VID.KBL:PÅ-modus.
6 Fakslagring PÅ
Du kan sette FAX LAGRING til PÅ (eller AV
etter at du har hentet eller slettet alle
beskjeder).
7 Fakslagring AV
96
Hente inn en faks
1 Skrive ut en minnestatus-liste Tast nummeret til den eksterne faksmaskinen
for å skrive ut en minnestatus-liste.
97
2 Hent inn alle fakser
Tast nummeret til en ekstern faksmaskin for å
motta faksmeldinger som er lagret. (Se side
8-6.)
3 Slett fakser fra minnet
Hvis du hører én lang pipetone, kan du slette
faksmeldinger fra minnet.
Sjekke mottaksstatus
1 Faks
98
Du kan sjekke om faksmaskinen din har
mottatt noen fakser. Hvis den har det, hører
du én lang pipetone. Hvis den ikke har det,
hører du tre korte pipetoner.
Endre mottaksmodus
1 TAD:TEL.SVARER
2 FAX/TEL
Hvis du hører én lang pipetone, kan du endre
mottaksmodus.
3 KUN FAX
90
Avslutt
Etter en lang pipetone, kan du avslutte
fjerninnhenting.
FJERNALTERNATIVER FOR FAKS 8 - 5
Hente inn faksmeldinger
1
2
3
4
Slå faksnummeret ditt.
Når faksmaskinen din svarer, tast umiddelbart inn
fjerntilgangskoden (3 siffer etterfulgt av ). Hvis du hører én
lang pipetone, har du meldinger.
Så snart du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast
inn 962.
Vent på den lange pipetonen og bruk talltastaturet og tast inn
nummeret (opptil 20 sifre) til den fjernfaksmaskinen du vil at
faksmeldingene dine skal sendes til etterfulgt av ##.
Du kan ikke bruke
og # som oppringningsnumre. Trykk
imidlertid # hvis du vil lagre en pause.
5
Legg på røret etter at du har hørt faksmaskinen din pipe. Din
faksmaskin vil ringe den andre maskinen, og skriver deretter ut
faksmeldingene dine.
Endre nummeret for faksvideresending
Du kan endre standardinnstillingen eller et allerede lagret
faksvideresendingsnummer fra en tastafon eller en annen
faksmaskin.
1 Slå faksnummeret ditt.
2 Når faksmaskinen din svarer, tast umiddelbart inn
fjerntilgangskoden (3 siffer etterfulgt av ). Hvis du hører én
lang pipetone, har du meldinger.
3 Når du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast 954.
4 Vent på den lange pipetonen og bruk talltastaturet og tast inn
det nye nummeret (opptil 20 sifre) til den fjernfaksmaskinen du
vil at faksmeldingene dine skal sendes til etterfulgt av ##.
Du kan ikke bruke
og # som oppringningsnumre. Trykk
imidlertid # hvis du vil lagre en pause.
5
Legg på røret etter at du har hørt faksmaskinen din pipe.
8 - 6 FJERNALTERNATIVER FOR FAKS
9
Beskjedsenter
(gjelder kun FAX-T96)
Dette kapittelet gjelder modellen FAX-T96. (Hvis du har modellen
FAX-T94, se kapittel 8 for alternativer for fjernfaksfunksjoner.)
Beskjedsentermodus
Beskjedsentermodus lar deg lagre innkommende fakser og
talebeskjeder i et fleksibelt minne. Du kan lagre 15 minutter
talebeskjeder, eller opptil 20 fakssider. Det faktiske antall sider som
kan lagres i minnet varierer avhengig av sidenes innhold og hvilken
oppløsning som er brukt. Minnet deles mellom fakser og
talebeskjeder, og de lagres i den rekkefølgen de kommer inn. Det er
mulig å fjernhente eventuelle talebeskjeder og faksmeldinger.
Du må ha spilt inn en utgående beskjed for å kunne bruke
beskjedsentermodus. (Se Spille inn utgående beskjed for
beskjedsenteret (SVARERBESKJED) på side 9-4.)
Sette opp beskjedsenter
Du må sette opp beskjedsenteret i følgende rekkefølge:
1 Aktiver beskjedlagring.
2 Spill inn utgående beskjed for beskjedsenteret (SVARER
BESKJED).
3 Aktiver beskjedsentermodus ved å trykke .
BESKJEDSENTER 9 - 1
Innstillinger for fleksibelt minne (beskjedlagring)
Beskjedsentermodus gir deg seks alternative innstillinger for
fleksibelt minne, slik at du kan bestemme hvilke typer beskjeder du
vil motta.
1. DOK:PÅ, TALE:PÅ
Både tale- og faksbeskjeder blir lagret. Du kan bruke
funksjonene faksvideresending eller personsøk for å
hente frem tale- og faksbeskjeder via fjerntilgang.
2. DOK:PÅ,
TALE:EKSTERN
Du må ha en ekstern telefonsvarer tilkoblet
faksmaskinen for å bruke denne innstillingen. (Se Koble
til en ekstern telefonsvarer (TAD) på side 1-11.) Fakser
lagres i beskjedsenterets minne, men talebeskjeder
lagres i din eksterne telefonsvarer. Talebeskjeder må
hentes ut av den eksterne telefonsvareren. Du kan ikke
bruke personsøkerfunksjonen for talebeskjeder med
denne innstillingen.
3. DOK:PÅ, TALE:AV
All minnekapasitet brukes for lagring av fakser, ingen
talebeskjeder vil bli lagret.
4. DOK:AV, TALE:PÅ
All minnekapasitet brukes for lagring av talebeskjeder,
ingen fakser vil bli lagret. Innkommende fakser blir
skrevet ut. Du kan bruke personsøkerfunksjonen og
hente frem talebeskjeder via fjerntilgang.
5. DOK:AV,
TALE:EKSTERN
Du må ha en ekstern telefonsvarer tilkoblet
faksmaskinen for å bruke denne innstillingen.
Innkommende fakser blir ikke lagret i minnet, men
skrives ut. Talebeskjeder blir lagret på den eksterne
telefonsvareren.
6. DOK:AV, TALE:AV
Innkommende fakser blir ikke lagret i minnet, men
skrives ut. Taleanrop blir ikke lagret i minnet.
9 - 2 BESKJEDSENTER
Aktivere beskjedlagring
Velg innstilling fra beskrivelsen under “Innstillinger for fleksibelt
minne”.
1 Trykk Menu/Set, 8, 1. I displayet blir du bedt om å velge en
innstilling for DOK (dokument).
2 Trykk eller for å velge PÅ (eller AV), og trykk Menu/Set.
3 I displayet blir du bedt om å velge en innstilling for TALE.
Trykk
eller
for å velge en innstilling fra listen (PÅ, AV eller
EKSTERN).
Trykk Menu/Set.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
BESKJEDSENTER 9 - 3
Spille inn utgående beskjed for beskjedsenteret
(SVARERBESKJED)
Innspillingen av utgående beskjed (SVARERBESKJED) for
beskjedsenteret er det andre trinnet du må gjøre før du kan aktivere
beskjedsenteret. Påse at den utgående beskjeden ikke varer mer
enn 15 sekunder.
1 Trykk Menu/Set, 8, 3. I displayet blir du bedt om å velge en
utgående beskjed.
2 Trykk eller for å gå til SVARER BESKJED.
Dette er den eneste innstillingen du kan velge hvis du ønsker å
aktivere beskjedsenteret.
3
4
5
6
7
Trykk Menu/Set.
Trykk
eller
for å velge LEGG INN BESKJED.
Trykk Menu/Set.
Løft av røret for å spille inn en beskjed.
For eksempel: Hallo, vi kan dessverre ikke ta telefonen i
øyeblikket. Vennligst legg igjen en beskjed etter signalet. Hvis
du ønsker å sende en faks, kan du taste 5 1, vente på
fakstonene og deretter trykke på startknappen.
Trykk deretter Stopp/Avslutt og legg på røret.
Beskjedsenteret spiller av den utgående beskjeden.
Trykk Stopp/Avslutt.
Høre på utgående beskjed (UGB)
1 Trykk Menu/Set, 8, 3.
2
3
4
Trykk
eller
for å velge SVARER BESKJED (eller F/T
BESKJED eller SØKE BESKJED).
Trykk Menu/Set når ønsket alternativ vises i displayet.
Trykk
eller
for å velge AVSPILL BESKJED og trykk
Menu/Set. Juster volumet ved å trykke
eller
.
Trykk Stopp/Avslutt.
9 - 4 BESKJEDSENTER
Slette utgående beskjed (UGB)
1 Trykk Menu/Set, 8, 3.
2
3
4
5
Trykk
eller
for å velge SVARER BESKJED (eller F/T
BESKJED eller SØKE BESKJED).
Trykk Menu/Set.
Trykk
eller
for å velge SLETT BESKJED.
Trykk Menu/Set.
Tast 1 for å slette beskjeden..
—ELLER—
Tast 2 for å avslutte uten å slette.
Trykk Stopp/Avslutt.
Aktivere beskjedsentermodus
Trykk og hold
inntil den lyser og TAD:BESKJ SENTER vises i
displayet.
Når
slutter å lyse, er beskjedsenteret slått AV. (Se Sette opp
beskjedsenter på side 9-1.)
BESKJEDSENTER 9 - 5
Beskjedindikator
blinker når du har nye beskjeder og/eller fakser som venter.
I displayet angis det totale antall
TALE:03 DOK:02
talebeskjeder (inkludert innspilte
samtaler) og/eller faksmeldinger som er lagret i
beskjedsenterminnet.
Hvis du trykker den blinkende
for å
SKRIV DOK?
slå av beskjedsenter før du mottar nye
1.JA 2.NEI
beskjeder, vil de ikke gå tapt. De nye
beskjedene blir spilt av automatisk, og i
displayet blir du bedt om å bekrefte de nye faksene:
Tast 1 for å skrive ut (og automatisk slette) faksene fra minnet.
—ELLER—
Tast 2 for å lagre faksene i minnet inntil det passer deg å skrive dem
ut.
Hva skjer når minnet er fullt...
Hvis minnet blir fullt når du har satt maskinen i
beskjedsentermodus, vil maskinen automatisk gå til F/T-modus.
I denne modusen kan maskinen motta innkommende fakser
automatisk. Deretter, hvis maskinen skulle gå tom for papir,
skifter mottaksmodus automatisk til manuell modus. I manuell
modus besvares ikke anropet, og den som ringer, må forsøke
på nytt senere.
Tomt for utskriftspapir og Tomt for minne
[Mottaksmodus] Beskjedsentermodus
F/T-modus
Tomt for minne
Manuell modus
Tomt for utskriftspapir
og Tomt for minne
Skriv ut listen Minnestatus og velg elementene som skal slettes.
Dette vil frigjøre plass for nye beskjeder og fakser slik at de kan bli
lagret i minnet. (Se Skrive ut rapporter på side 10-3.)
9 - 6 BESKJEDSENTER
Spille av talebeskjeder
Følg denne prosedyren for å spille av talebeskjeder:
1 Trykk Avspill/Opptak. Juster volumet ved å trykke eller
.
Alle nye beskjeder spilles av i den rekkefølgen de ble spilt inn. I
displayet vises antall aktuelle beskjeder, samt det totale antall
beskjeder.
Dersom informasjonen om anroper-ID ble registrert, piper
maskinen når beskjeden spilles av, og i displayet vises
anroperens ID i ett sekund.
Under avspilling vises klokkeslett og dato for innspillingen i
displayet.
2 Trykk (spol tilbake) på slutten av en beskjed for å spille den
av på nytt. Trykk # (spol fremover) for å hoppe til den neste
beskjeden. Du kan trykke
og # gjentatte ganger inntil du
kommer til ønsket beskjed.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
BESKJEDSENTER 9 - 7
Skrive ut en faksmelding
Når du har skrevet ut en ny faksmelding fra minnet, blir den
automatisk slettet fra minnet.
1 Trykk Avspill/Opptak. Etter 2 sekunder begynner
faksmaskinen å spille av talebeskjedene.
2 Når du har spilt av talebeskjedene,
SKRIV DOK?
får du spørsmål i displayet om du
1.JA 2.NEI
ønsker å skrive ut fakser som er
lagret i minnet. Hvis det ikke er noen
faks i minnet, vises ikke spørsmålet.
3 Tast 1 for å skrive ut faksene.
—ELLER—
Tast 2 for å avslutte uten å skrive ut.
Alternativet backup-utskrift
Når du velger DOK:PÅ i beskjedsentermodus, lagres alle
innkommende fakser i minnet som er tilgjengelig for fjerninnhenting.
Aktiver dette alternativet hvis du vil at backup-utskrift skal skrives ut
automatisk.
1 Trykk Menu/Set, 8, 2. I displayet blir du bedt om å velge en
innstilling.
2 Trykk eller for å vise PÅ (eller AV).
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
9 - 8 BESKJEDSENTER
Slette beskjeder
Hvis du velger å slette alle fakser fra minnet, skriver maskinen ut
eventuelle fakser som ikke er skrevet ut tidligere før de slettes fra
minnet. Fakser kan ikke slettes individuelt.
Du kan slette talebeskjeder enkeltvis eller alle på en gang.
Slette talebeskjeder enkeltvis
1 Trykk Avspill/Opptak. Maskinen piper og starter avspillingen.
2
3
4
Hver beskjed innledes med en lang pipetone, og avsluttes med
to korte pipetoner.
For å slette en spesiell beskjed,
SLETT BESKJEDEN?
trykk Fjern-tasten umiddelbart etter
1.JA 2.NEI
de to pipetonene, eller mens
beskjeden spilles av. I displayet får
du spørsmålet:
Tast 1 for å slette beskjeden.
—ELLER—
Tast 2 for å avslutte uten å slette.
Trykk Stopp/Avslutt.
Slette alle beskjeder på en gang
1 Trykk Fjern. I displayet blir du bedt
2
3
SLETT ALL TALE ?
om å velge hvilken type beskjeder
VELG ↑ ↓ & SET
du vil slette.
Trykk
eller
for å slette alle
talebeskjeder (ALL TALE), alle dokumentbeskjeder (ALLE
DOK.), eller alle beskjeder — både tale og faks — (ALLE
BESKJ.).
Trykk Menu/Set.
Tast 1 for å slette.
—ELLER—
Tast 2 for å avslutte uten å slette.
BESKJEDSENTER 9 - 9
Sette maksimumstid for innkommende beskjeder
Som standard er faksmaskinen satt til å motta talebeskjeder på opptil
30 sekunder. Du kan endre denne innstillingen til 20 til 60 sekunders
varighet med 5 sekunders intervaller.
1 Trykk Menu/Set, 8, 4. I displayet blir du bedt om å velge en
maksimumstid.
2 Trykk eller for å velge maksimumstid for innkommende
beskjeder.
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
Stille inn tellerskrittsparerfunksjonen
Når du har satt opp tellesrskrittsparerfunksjonen, svarer maskinen
etter fem ringesignaler dersom du ikke har talebeskjeder, og etter tre
ringesignaler dersom du har talebeskjeder. På denne måten vet du
at du ikke har noen beskjeder og kan legge på etter fire ringesignaler
slik at du unngår tellerskritt når du ringer opp maskinen.
Når tellerskrittsparerfunksjonen er PÅ, overstyrer den
innstillingene for ringeforsinkelse. Tellerskrittsparerfunksjonen
for faksmaskinen må være deaktivert for at den skal fungere
med bruk av innstillingene for ringeforsinkelse. (Se Stille inn
ringeforsinkelse på side 5-4.)
1
2
3
4
Trykk Menu/Set, 2, 1.
Trykk
eller
for å velge SPAR TELLESK.
Trykk Menu/Set.
Trykk
eller
for å velge PÅ (eller AV).
Trykk Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
9 - 10 BESKJEDSENTER
Opptaksmonitor for innkommende beskjeder
Med denne funksjonen kan du sette høyttaler for talebeskjeder til PÅ
(eller AV). Hvis du setter monitorfunksjonen til AV, vil du ikke lenger
høre beskjedene etter hvert som de kommer inn.
1 Trykk Menu/Set, 8, 5.
2 Trykk eller for å velge AV (eller PÅ).
Trykk Menu/Set.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
Spille inn en samtale
Du kan spille inn en telefonsamtale ved å trykke Avspill/Opptak
under samtalen. Opptaket kan være av like lang varighet som
maksimumstiden for innkommende beskjeder. Personen som ringer
vil høre en pipetone hvert 15. sekunder under opptaket. Det er ikke
mulig å spille inn en samtale når du bruker høyttalerfunksjonen.
BESKJEDSENTER 9 - 11
Faksvideresending/personsøk
Når personsøk er satt til PÅ, slår maskinen personsøkernummeret
du har programmert. Når den har koblet seg til, repeteres den
utgående beskjeden for personsøker som du har spilt i 60 sekunder.
Dette aktiverer personsøkeren og lar deg få vite at du har en faks
eller talebeskjed i beskjedsenterminnet.
Når faksvideresending er satt til PÅ, slår din faksmaskin det
faksnummeret som du har programmert, og videresender eventuelle
fakser som er mottatt.
Du kan ikke benytte personsøk og faksvideresending samtidig.
Programmere et nummer for faksvideresending
1
2
Trykk Menu/Set, 8, 6.
Trykk
eller
inntil FAX VIDRESENDING vises i displayet.
Trykk Menu/Set.
I displayet blir du bedt om å taste inn det faksnummeret faksene
skal videresendes til.
3 Tast inn videresendingsnummeret (opptil 20 sifre), og trykk så
Menu/Set.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
Du kan endre et faksvideresendingsnummer via fjerntilgang.
9 - 12 BESKJEDSENTER
Spille inn utgående beskjed for personsøker
Før personsøkerfunksjonen kan fungere, må du først spille inn den
utgående beskjeden for personsøker.
1 Trykk Menu/Set, 8, 3. I displayet blir du bedt om å velge en
utgående beskjed.
2 Trykk eller for å gå til SØKE BESKJED.
Trykk Menu/Set.
3 Trykk eller for å velge LEGG INN BESKJED.
Trykk Menu/Set.
4 Løft av røret for å spille inn en beskjed.
5 Trykk deretter Stopp/Avslutt og legg på røret.
Beskjedsenteret spiller av den utgående beskjeden.
6 Trykk Stopp/Avslutt.
Du kan slette eller spille av personsøkerbeskjeden på samme
måte som telefonsvarerbeskjeden. (Se Spille inn utgående
beskjed for beskjedsenteret (SVARERBESKJED) på side 9-4.)
Programmere personsøkernummeret
1
2
3
4
Trykk Menu/Set, 8, 6.
Trykk
eller
inntil SØKING vises i displayet.
Trykk Menu/Set.
I displayet blir du bedt om å taste inn personsøkernummeret.
Tast inn personsøkernummeret (opptil 20 sifre).
Trykk Menu/Set.
Dette er telefonnummeret som maskinen må ringe opp.
Trykk Stopp/Avslutt.
Du kan ikke endre et personsøkernummer via fjerntilgang.
BESKJEDSENTER 9 - 13
Fjerninnhenting
Du kan ringe opp maskinen din fra en hvilken som helst tastafon
(eller annen gruppe 3 faksmaskin) og bruke fjerntilgangskoden og
fjerntilgangskommandoer for å hente inn faksmeldinger (eller
talebeskjeder). Du kan også programmere og endre enkelte
innstillinger for beskjedsenteret.
Bruke fjerntilgangskoden
1
2
3
4
5
6
Slå nummeret til din faksmaskin fra en tastafon.
Når maskinen din svarer og piper, tast umiddelbart inn
fjerntilgangskoden.
Maskinen signaliserer hvilken type meldinger den har mottatt:
1 lang pipetone — faksmelding(er)
2 lange pipetoner — talebeskjed(er)
3 lange pipetoner — faksmelding(er) og talebeskjed(er)
Ingen pipetoner — ingen meldinger
Maskinen avgir to korte pipetoner, som ber deg taste inn en
kommando. Maskinen bryter forbindelsen hvis du venter i mer
enn 30 sekunder før du gir kommandoen. Maskinen piper tre
ganger hvis du taster inn en ugyldig kommando.
Tast 9 0 for å tilbakestille maskinen når du er ferdig.
Legg på røret.
9 - 14 BESKJEDSENTER
Endre fjerntilgangskoden
Fjerntilgangskoden gir deg tilgang til fjerninnhentingsfunksjonen selv
om du befinner deg et annet sted enn ved faksmaskinen. Før du
bruker fjerntilgang- og fjerninnhentingsfunksjonene, må du ha satt
opp din egen kode. Som standard er koden inaktiv (--- ).
1 Trykk Menu/Set, 8, 7.
2 Tast inn en tresifret kode med nummertastene 0-9, og #.
Trykk Menu/Set.
kan ikke endres. Bruk ikke de samme sifrene som dem du
har i faksmottakskoden, telefonsvarerkoden eller
aktiveringskoden for tale.
3 Trykk Stopp/Avslutt.
Du kan når som helst endre koden ved å taste inn en ny. Hvis
du vil sette koden til inaktiv, trykker du Stopp/Avslutt i trinn 2
for å deaktivere funksjonen igjen (--- ).
BESKJEDSENTER 9 - 15
Fjernkommandoer
Bruk nedenstående kommandoer for å få tilgang til funksjonenen via
fjernoppkobling. Når du ringer til faksmaskinen og taster inn
fjerntilgangskoden (3 sifre etterfulgt av ), avgir systemet to korte
pipetoner. Da må du taste inn en fjernkommando.
Fjernkommandoer
91 Spille av talebeskjeder
Prosedyre
Etter en lang pipetone spiller maskinen av
innkommende beskjeder.
1 Hopp tilbake
Tast 1 mens du lytter på en innkommende beskjed
for å repetere den. Hvis du taster 1 før beskjeden
begynner, blir foregående beskjed avspilt.
2 Hopp til neste
Du kan hoppe til neste innkommende
beskjed mens du lytter.
9 STOPP avspilling
Stopper avspillingen av innkommende
beskjeder.
93 Slette alle innkommende
beskjeder
Hvis du hører én lang pipetone, er
slettingen godtatt. Hvis du hører tre lange
pipetoner er det ikke mulig å slette fordi det
er talebeskjeder som ikke er avspilt, eller
fordi det ikke er noen talebeskjeder å slette.
*Denne koden sletter ALLE innspilte
beskjeder, ikke bare én om gangen.
94 Spille av/spille inn utgående
beskjeder i minnet
1 Spill av 1 SVARERBESKJED
2 F/T-BESKJED
Faksmaskinen spiller av den valgte
utgående beskjeden. Du kan stoppe
avspillingen ved å taste 9.
3 P.SØKER BESKJED
2 Spill inn 1 SVARERBESKJED
2 F/T-BESKJED
3 P.SØKER BESKJED
Hvis du hører én lang pipetone, er endringen
godtatt. Hvis du hører tre korte pipetoner, kan
endringen ikke utføres fordi betingelsene ikke er
AV
oppfylt (f.eks.: registrere personsøkernummer).
Du kan registrere faksvideresendingsnummeret
Faksvideresending
ditt ved å bruke 4.FAX VIDREKOBL.NR. (Se
Personsøk
Endre nummeret for faksvideresending på side
Faksvideresendingsnummer 9-19). Når du har registrert nummeret, settes
maskinen automatisk i “FAX
VIDREKOBL:PÅ”-modus. Deretter kan du hente
listen Minnestatus ved å taste 9 6 1 for å forsikre
deg om at faksvideresendingsnummeret som du
har registrert, er korrekt.
95 Endre innstilling for
personsøk/faksvideresending
1
2
3
4
Etter en lang pipetone kan du spille inn
ønsket utgående beskjed. Beskjeden vil bli
avspilt én gang. Du kan stoppe
innspillingen ved å taste 9.
9 - 16 BESKJEDSENTER
Fjernkommandoer
96 Hente faks
1 Minnestatus-liste
2 Hent alle FAKSER
3 Slette FAKS i minnet
97 Sjekke mottaksstatus
1 Dokument
2 Tale
98 Endre mottaksmodus
1 Telefonsvarer
2 FAX/TEL
3 FAX
90 Avslutt
Prosedyre
Tast nummeret til en ekstern faksmaskin for
å motta en rapport over faksmeldinger som
er lagret. (Se Hente Minnestatus-listen på
side 9-18 og Hente inn faksmeldinger på
side 9-18.)
Hvis du hører én lang pipetone, kan du
slette faksmeldingen fra minnet.
Du kan sjekke hvorvidt faksmaskinen har
hentet noen dokumenter eller
talebeskjeder. Hvis den har det, hører du én
lang pipetone. Hvis den ikke har det, hører
du tre lange pipetoner.
Hvis du hører én lang pipetone, kan du
endre mottaksmodus. Hvis du hører tre
korte pipetoner, kan du ikke endre den.
(Eksempel: Det er ingen
SVARERBESKJED når du ønsker å endre
til TAD-modus (telefonsvarermodus.)
Etter en lang pipetone kan du avslutte
fjerninnhenting.
BESKJEDSENTER 9 - 17
Hente Minnestatus-listen
Du kan hente Minnestatus-listen via fjerntilgang fra annen
faksmaskin for å kontrollere om du har noen faksmeldinger.
1 Slå nummeret til faksmaskinen din.
2 Når du hører pipetonen, tast umiddelbart inn fjerntilgangskoden
(3 siffer etterfulgt av ).
3 Når du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast 9 6 1.
4 Bruk talltastaturet og tast inn nummeret (opptil 20 siffer) til
faksmaskinen som du vil videresende minnestatus-listen til, og
trykk deretter # #.
Du kan ikke bruke
og # som oppringningsnumre. Trykk
imidlertid # hvis du vil lagre en pause.
5
Legg på røret og vent når du hører pipetonen fra din egen
faksmaskin.
Din faksmaskin ringer opp fjernfaksmaskinen og sender
minnestatus-listen. Fjernfaksmaskinen skriver ut listen.
Hente inn faksmeldinger
1
2
3
4
Slå nummeret til faksmaskinen din.
Når du hører pipetonen, tast umiddelbart inn fjerntilgangskoden
(3 siffer etterfulgt av ).
Så snart du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast
inn 9 6 2.
Bruk talltastaturet og tast inn nummeret (opptil 20 siffer) til
fjernfaksmaskinen som du vil videresende faksmeldingene til,
og trykk deretter # #.
Du kan ikke bruke
og # som oppringningsnumre. Trykk
imidlertid # hvis du vil lagre en pause.
5
Legg på røret og vent når du hører pipetonen fra din egen
faksmaskin.
Din faksmaskin ringer opp fjernfaksmaskinen og sender de
lagrede dokumentene. Fjernfaksmaskinen skriver ut
faksmeldingene.
9 - 18 BESKJEDSENTER
Endre nummeret for faksvideresending
Du kan endre standardinnstillingen eller et allerede lagret
faksvideresendingsnummer fra en annen faksmaskin.
1 Slå nummeret til faksmaskinen din.
2 Når du hører pipetonen, tast umiddelbart inn fjerntilgangskoden
(3 siffer etterfulgt av ).
3 Når du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast 9 5 4.
4 Tast inn nummeret til fjernfaksmaskinen som du vil videresende
faksmeldingene til, og trykk deretter # #.
Du kan ikke bruke
og # som oppringningsnumre. Trykk
imidlertid # hvis du vil lagre en pause. Hvis faksmaskinen din er
tilknyttet en hussentral, kan du også trykke # foran nummeret til
faksmaskinen. Begge tastene # og R fungerer.
5
6
7
8
Når du hører to korte pipetoner, bruk talltastaturet og tast 9 6 1
for å hente minnestatus-listen.
Bruk talltastaturet og tast inn nummeret (opptil 20 siffer) til
fjernfaksmaskinen, og trykk deretter # #.
Legg på røret og vent når du hører pipetonen fra din egen
faksmaskin.
Faksmaskinen din ringer opp fjernfaksmaskinen. Din
faksmaskin sender deretter minnestatus-listen som viser
videresendingsnummeret til den nye fjernfaksmaskinen.
Kontroller videresendingsnummeret.
Dersom videresendingsnummeret er feil, må du gå tilbake til
trinn 1 for å tilbakestille det.
BESKJEDSENTER 9 - 19
10 Skrive ut rapporter
Faksinnstillinger og aktivitet
Du må sette opp senderapporten og aktivitetsrapportintervallet i
menytabellen.
Trykk Menu/Set, 7, 1.
1.SENDE RAPPORT
—ELLER—
2.AKT.RAPP.INT.
Trykk Menu/Set, 7, 2.
Tilpasse senderapporten
Du kan bruke senderapporten som bevis for at du har sendt en faks.
Denne rapporten angir dato og klokkeslett for sendingen og bekrefter
hvorvidt sendingen var vellykket (OK). Hvis du velger PÅ, blir
rapporten skrevet ut for hver faks du sender.
Når funksjonen er satt til AV, blir rapporten bare skrevet ut hvis
det oppstår en overføringsfeil (NG).
1
2
3
Trykk Menu/Set, 7, 1.
Trykk
eller
for å velge PÅ
eller AV.
Trykk Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
10 - 1 SKRIVE UT RAPPORTER
1.SENDE RAPPORT
Stille inn intervallene for aktivitetsrapporten
Du kan sette opp faksmaskinen slik at den skriver ut rapporter med
gitte mellomrom (hver 30. faks, hver 6., 12. eller 24. time, hver 2. eller
7. dag). Hvis du setter intervallet til AV, kan du skrive ut rapporten ved
å følge prosedyren på neste side.
Standardinnstilling er HVER 30 FAX.
1 Trykk Menu/Set, 7, 2.
2.AKT.RAPP.INT.
2 Trykk eller for å velge et
intervall.
Trykk Menu/Set.
(Hvis du velger 7 dager, ber teksten i displayet deg å velge
hvilken dag du vil at den 7 dagers nedtellingen skal starte på.)
3 Tast inn klokkeslettet for utskrift i 24 timers format.
Trykk Menu/Set.
(F.eks.: tast inn 19:45 for 7:45 om kvelden.)
4 Trykk Stopp/Avslutt.
Hvis du velger 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dager, skriver
faksmaskinen ut rapporten til valgt tid og sletter deretter alle
jobbene fra minnet. Hvis faksmaskinens minne blir fullt med 30
jobber før det valgte utskriftstidspunktet, vil den skrive ut
aktivitetsrapporten før tiden og deretter slette alle jobbene fra
minnet. Hvis du ønsker en ekstra rapport før det programmerte
utskriftstidspunktet, kan du skrive den ut uten å slette jobbene
fra minnet.
SKRIVE UT RAPPORTER 10 - 2
Skrive ut rapporter
Du kan skrive ut disse listene og rapportene:
1.HJELP
Lister opp grunnleggende prosedyrer og
menyvalg.
2.KORTNUMMER
Skriver ut en liste over navn og numre lagret i
direktevalg- og hurtigvalgminnet, i numerisk
rekkefølge.
3.AKTIVITETSRAP.
Rapporten skriver ut en liste med informasjon om
de siste 30 mottatte og sendte faksene. TX betyr
sende; RX betyr motta.
4.SENDE RAPPORT
Skriver ut en senderapport for den siste sendingen.
Denne informasjonen er tilgjengelig inntil du løfter
av røret eller trykker Høyttalende (gjelder kun
FAX-T96)
5.TELEFON LISTE
Skriver ut en liste over navn og numre lagret i
direktevalg- og hurtigvalgminnet, i alfabetisk
rekkefølge.
6.BRUKER OPPSETT
Lister opp innstillinger for GRUNN OPPSETT,
MOTTAK OPPSETT, SENDE OPPSETT, RAPPORT
INST., FJERNST. VALG (gjelder kun FAX-T94)
og DIVERSE.
7.MINNE STATUS
Gir et sammendrag over informasjon og benyttet
minnekapasitet.
Skrive ut en rapport
1
2
3
Forsikre deg om at det er papir i den automatiske
dokumentmateren.
Trykk Kopi/Rapporter og tast deretter inn nummeret (se
ovenstående liste) på rapporten du vil skrive ut. Tast for
eksempel 6 for å skrive ut BRUKER OPPSETT.
Trykk Stopp/Avslutt.
10 - 3 SKRIVE UT RAPPORTER
11 Kopiere
Bruke faksmaskinen som
kopieringsmaskin
Du kan bruke faksmaskinen som kopieringsmaskin. Pass alltid på at
det er papir i arkmateren før du kopierer.
Kopitast
Du kan ikke motta inngående fakser verken på papir eller i
minnet mens faksmaskinen kopierer.
Kopieringsfunksjoner
For å lage en enkeltkopi uten forminskning, forstørrelse eller
sortering, trenger du bare å trykke en enkelt tast. Husk at maskinen
din ikke kan skanne noe som er nærmere enn 4 mm fra papirkanten.
4 mm
Ikke-skannbart
område
4 mm
4 mm
4 mm
KOPIERE 11 - 1
Lage én enkelt kopi
1
2
Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
Trykk to ganger på Kopi/Rapporter.
For å avbryte, trykk Stopp/Avslutt.
IKKE trekk i arkene mens kopiering pågår.
Standard oppløsning for en enkeltkopi er S.FIN. Sett
oppløsningen til FOTO for fotografier ved hjelp av tasten
Oppløsning.
Kopialternativer: enkeltkopier eller flere kopier,
sortert/usortert, forminske/forstørre
Du kan velge ytterligere kopieringsalternativer. For det første, kan du
velge antall kopier. For det andre, kan du velge hvorvidt flere kopier
skal være USORTERT (alle kopier av side 1, deretter alle kopier av
side 2 osv.) eller SORTERT. Avslutningsvis kan du velge et
forstørrelses- eller forminskningsforhold. For å forminske kopien
automatisk til papirformatet som du har innstilt arkmateren til, velg
AUTO. For å forminske kopien med en fast prosentsats, velg 93%, 87%,
75% eller 50%. Eller, for å forstørre kopien, velg 150%, 125% eller
120%. For å kopiere et dokument til originalt format, velg 100%.
1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med
forsiden ned.
2 Trykk Kopi/Rapporter.
ANT.KOPIER:01
3 Angi antall kopier du vil skrive ut
KOPI ELLER SET
(1-99).
For å starte kopieringen umiddelbart, trykk
Kopi/Rapporter.
Hvis du vil å velge ytterligere kopieringsalternativer, slik
som SORT, ØKE/MINSKE (forstørre eller forminske), trykk
Menu/Set.
11 - 2 KOPIERE
4
Trykk
or
for å velge USORT. eller SORT.
For å starte kopieringen umiddelbart uten forstørrelse eller
forminskning, trykk Kopi/Rapporter.
For å forminske eller forstørre
ØKE/MINSKE:100%
bildet, trykk Menu/Set.
VELG ↑ ↓ & SET
5
6
Trykk
eller
for å velge
forstørrelses- eller forminskningsforhold.
Trykk Kopi/Rapporter.
Hvis du lager flere kopier, og du får meldingen TOMT FOR
MINNE mens du skanner inn den første siden, trykk
Stopp/Avslutt for å avbryte skanningen. Deretter lager du en
enkeltkopi. Hvis du valgte SORTER og meldingen TOMT FOR
MINNE vises mens du skanner en påfølgende side, kan du
trykke Kopi/Rapporter for å kopiere den delen som er lagret i
minnet, eller trykke Stopp/Avslutt for å avbryte. For å starte
kopieringsjobben på nytt med bruk av mindre minnekapasitet,
trykk Kopi/Rapporter for usorterte kopier.
Standard oppløsning for flere kopier eller formiskede eller
forstørrede kopier, er FIN. Sett oppløsningen til S.FIN for små
skrifttyper eller illustrasjoner, og til FOTO for fotografier ved hjelp
av tasten Oppløsning. Oppløsningene S.FIN og FOTO bruker
mer minnekapasitet enn FIN-modus.
KOPIERE 11 - 3
12 Viktig informasjon
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Les alle disse instruksjonene.
Oppbevar dem for fremtidig referanse.
Følg alle advarsler og instruksjoner merket på produktet.
Trekk ut strømpluggen fra veggkontakten før rengjøring. Bruk
en fuktig klut til å rengjøre faksmaskinens kabinett, ikke bruk
flytende rengjøringsmidler eller spraybokser. For rengjøring
innvendig, se Regelmessig vedlikehold på side 13-10.
Produktet må ikke brukes i nærheten av vann.
Plasser aldri produktet på en ustø vogn, stand eller bordplate.
Produktet kan falle i gulvet og få alvorlige skader.
Det er ventilasjonsspor og -åpninger i kabinettet, også på bakeller undersiden. For å sikre at produktet fungerer som det skal,
og beskytte det mot overoppheting, må disse åpningene ikke
blokkeres eller dekkes til. Du må aldri sperre åpningene ved å
plassere produktet på en seng, sofa, et teppe eller en lignende
overflate. Produktet må aldri plasseres i nærheten av eller over
en radiator eller et varmeapparat. Produktet må aldri bygges
inn, med mindre installasjonen er tilstrekkelig ventilert.
Produktet må drives med den type nettstrøm som er angitt på
typeskiltet. Hvis du ikke er sikker på hvilken type nettstrøm du
har til rådighet, bør du kontakte forhandleren eller det lokale
elverket.
Dette produktet er utstyrt med en trepolet, jordet plugg.
Støpselet passer bare inn i en jordet veggkontakt. Dette er en
sikkerhetsfunksjon. Hvis du ikke får støpselet inn i
veggkontakten, henvend deg til en elektriker for å få skiftet ut
den gamle veggkontakten din. Du må ikke prøve å omgå
formålet med det jordete støpselet.
12 - 1 VIKTIG INFORMASJON
10
11
12
13
14
15
16
La ikke noe ligge oppå strømledningen. Sett ikke produktet på
et sted hvor ledningen risikerer å bli tråkket på.
Hvis det benyttes en forlengerkabel i forbindelse med produktet,
må du forsikre deg om at samlet amperestyrke på produktene
som er tilkoblet forlengerkabelen, ikke overstiger
skjøtekabelens tillatte amperestyrke. Du må også forsikre deg
om at totalen for alle produkter som er plugget i veggkontakten
ikke overstiger kontaktens tillatte belastning.
Sett ikke noe foran maskinen som kan blokkere innkommende
fakser. Legg ikke noe i mottaksbanen for faksene.
Ikke berør et dokument mens det skrives ut.
Stikk aldri fremmedlegemer av noe slag inn i produktet gjennom
sporene i kabinettet. De kan berøre farlige, strømførende
punkter eller kortslutte deler, og derved forårsake brann eller
elektrisk støt. Søl aldri noen form for væske på maskinen.
Forsøk ikke å utføre service på maskinen selv. Hvis du åpner
eller fjerner deksler, kan du utsette deg for farlige, strømførende
punkter og/eller andre farer. Henvend deg til et autorisert
serviceverksted for all service.
Dette produktet har ingen hovedbryter. Det er derfor svært viktig
at det er fri tilgang til strømpluggen og veggkontakten, i tilfelle
det oppstår en situasjon der det er nødvendig raskt å koble
maskinen fra strømmen.
VIKTIG INFORMASJON 12 - 2
17
18
Koble maskinen fra nettstrømuttaket og telefonlinjen, og sørg
for at service utføres av autorisert servicepersonell hvis noen av
følgende omstendigheter inntreffer:
■ Når strømledningen er skadet eller slitt.
■ Hvis det er sølt væske inn i produktet.
■ Hvis produktet har vært utsatt for regn eller vann.
■ Hvis produktet ikke fungerer som det skal når du følger
driftsinstruksjonene. Juster kun de kontrollerne som
omfattes av driftsinstruksjonene. Feiljustering av andre
kontrollere kan forårsake skader og kan ofte kreve betydelig
arbeid fra en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet
til normal drift.
■ Hvis produktet har falt i gulvet eller kabinettet er skadet.
■ Hvis produktet viser en tydelig endring i ytelsen, noe som
indikerer behov for service.
For å beskytte produktet mot overspenninger, anbefaler vi bruk
av strømsikringsutstyr (overspenningsvern). Slikt utstyr
medfølger ikke produktet, men kan kjøpes i forretninger for
elektrisk og elektronisk utstyr.
12 - 3 VIKTIG INFORMASJON
Varemerker
Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Med enerett.
Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne manualen er
registrerte varemerker for sine respektive selskaper.
VIKTIG INFORMASJON 12 - 4
og regelmessig
13 Feilsøking
vedlikehold
Feilsøking
VIKTIG
For teknisk hjelp må du ringe nummeret som er oppført for det
landet der du kjøpte faksmaskinen. Oppringningen må være
innenriks.
Feilmeldinger
Som med et hvilket som helst avansert kontorprodukt, kan det
oppstå feil. Hvis det skulle skje, identifiserer maskinen problemet og
viser en feilmelding. Tabellen nedenfor forklarer de vanligste
feilmeldingene.
FEILMELDINGER
FEILMELDING
ÅRSAK
TILTAK
SJEKK KASSETT
Maskinen er tom for folie eller foliekassetten
er ikke korrekt installert.
Installer kassetten på nytt. (Se Skifte
folie på side 13-10.)
SJEKK
DOKUMENT
Dokumentene ble ikke korrekt lagt inn eller
matet, eller dokumentet var for langt. (Se
Dokumentstans på side 13-3.)
Legg inn dokumentet på nytt.
KONTROLLER
PAPIR
Faksmaskinen er tom for papir.
Legg i papir og trykk
Start Fax.
KOMM.FEIL
Det oppsto en kommunikasjonsfeil grunnet
dårlig linjekvalitet.
Prøv å ringe opp igjen. Hvis
problemet vedvarer, ring
telefonoperatøren og be dem
kontrollere telefonlinjen.
SAMMENKOPL.FEIL
Du prøvde å polle en faksmaskin som ikke er
i Polling venter-modus.
Kontroller oppsettet for polling på
den andre maskinen.
KJØLER NED
Skrivehodet er overopphetet.
Vent 30 minutter mens det avkjøles.
DEKSELET
ÅPENT
Dekselet er ikke helt lukket.
Lukk dekselet.
AVBRUTT
Mottakeren eller dennes faksmaskin avbrøt
anropet.
Prøv å sende eller motta igjen.
13 - 1 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
FEILMELDINGER
FEILMELDING
ÅRSAK
TILTAK
MASKIN FEIL
XX
Faksmaskinen har et mekanisk problem.
Trekk strømpluggen ut av
veggkontakten. Kontakt
Brother-forhandleren for service.
IKKE
SVAR/OPPT.
Nummeret du ringte svarer ikke eller er
opptatt.
Sjekk nummeret og prøv igjen.
TOMT FOR
MINNE
Dataene er for omfattende for faksmaskinens
minne.
(Se Tomt for minne (melding) på
side 6-19.)
PAPIRSTANS
Papiret sitter fast i faksmaskinen.
(Se Skriverstans eller papirstans på
side 13-3.)
FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 13 - 2
Skriverstans eller papirstans
Dokumentstans
Dokumentene ble ikke korrekt lagt inn eller matet, eller var for lange.
1 Fjern eventuelt papir fra dokumentmateren og som ikke sitter
fast .
2 Åpne toppdekselet ved å løfte hendelen på høyre side av
toppdekselet.
3 Trekk dokumentet i retning maskinens front.
4 Lukk toppdekselet.
Trykk ned på begge sider på toppdekselet inntil det klikker på
plass.
Toppdeksel
Dokumentet sitter fast.
13 - 3 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
Papirstans
Papiret sitter fast i maskinen.
1 Fjern eventuelt papir som ikke har stanset opp.
2
Åpne toppdekselet ved å løfte hendelen på høyre side av
toppdekselet.
Toppdeksel
FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 13 - 4
3
Trekk papiret som har satt seg fast forsiktig ut av arkmateren i
retning faksmaskinens front. Hvis utskriften har satt seg fast,
trekk papiret ut i retning faksmaskinens front.
NEI!
Utskriften sitter fast.
JA!
4
5
6
7
Ta ut foliekassetten og vri spolen for å stramme folien.
Installer kassetten. (Se Skifte folie på side 13-10.)
Lukk toppdekselet.
Trykk ned på begge sider på toppdekselet inntil det klikker på
plass.
Legg papiret tilbake i arkmateren.
13 - 5 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
Hvis du har problemer med faksmaskinen
Hvis du mener det er et problem med utseendet på faksene dine,
skriv først ut en kopi. Hvis kopien ser bra ut, er det sannsynligvis ikke
faksmaskinen som skaper problemer. Sjekk tabellen nedenfor og
følg rådene.
PROBLEM
FORSLAG
Skrive ut eller motta fakser
Fortettet skrift og hvite streker
tvers over siden, eller topp og
bunn på setninger blir kuttet
av.
Hvis kopien ser bra ut, er det sannsynlig at du hadde en dårlig
forbindelse med statiske forstyrrelser eller interferens på telefonlinjen.
Hvis kopien ikke ser bra ut, rengjør skannerområdet. Hvis problemet
vedvarer, kontakt Brother eller forhandleren for service.
Vertikale svarte streker ved
mottak.
Avsenders skanner kan være skitten. Be avsenderen skrive ut en kopi
for å se om problemet ligger i avsendermaskinen. Prøv å motta fra en
annen faksmaskin.
Hvis problemet vedvarer, kontakt Brother eller forhandleren for service.
Telefonlinje eller forbindelse
Faksmaskinen svarer ikke når
den blir oppringt.
Kontroller at faksmaskinen er i korrekt mottaksmodus (enten KUN FAX
eller F/T). Kontroller at du har summetone. Om mulig, ring maskinen
din for å høre om den svarer. Hvis du fremdeles ikke får noe svar, sjekk
telefonlinjeforbindelsen. Koble til en standard telefon til faksmaskinens
(telefon-)veggkontakt. Hvis du ikke får noen ringetone når du ringer opp
faksmaskinen din, må du be telefonoperatøren om å sjekke linjen.
Telefonsvareren (TAD) svarer
ikke når den blir oppringt.
Plugg telefonledningen fra din eksterne telefonsvarer inn i korrekt
kontakt på faksmaskinen. Forsikre deg om at telefonsvareren er innstilt
slik at den besvarer anrop. (Se Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD)
på side 1-11.)
Ingen summetone i
telefonrøret.
Trykk tasten Høyttalende (gjelder kun FAX-T96)—ELLER—Løft av
røret. Hvis du ikke hører noen summetone, kontroller tilkoblingene for
telefonledningen på faksmaskinen og veggkontakten. Kontroller at
telefonrøret er koblet til faksmaskinens telefonrørkontakt. Test
veggkontakten med et annet telefonapparat. Hvis det ikke er noen
summetone fra veggkontakten, kontakt telefonoperatøren.
FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 13 - 6
PROBLEM
FORSLAG
Sende fakser
Dårlig sendekvalitet.
Prøv å endre oppløsningen til FIN eller S.FIN. Lag en kopi for å sjekke
faksmaskinens skannerfunksjon.
Ikke mulig å ringe ut
Kontroller alle telefonlinjeforbindelser.
Kontroller strømledningsforbindelsen.
Send en manuell faks ved å trykke tasten Høyttalende (gjelder kun
FAX-T96) eller ved å løfte av røret og deretter slå nummeret. Vent til du
hører faksmottakstoner innen du trykker Start Fax.
Vertikale svarte streker ved
sending.
Bruk faksmaskinen til å lage en kopi. Hvis kopien du skrev ut viser det
samme problemet, er skanneren din skitten. Løft toppdekselet og
kontroller dokumentbanen. Rengjør den hvite rullen i skannerenheten
og glasslisten under rullen med isopropylalkohol og en lofri klut. (Se
Rengjøre skanneren på side 13-14.)
Håndtere innkommende anrop
Dobbelt ringesignal i
FAX/TEL-modus
Faksmaskinen registrerer at det innkommende anropet ikke er noen
faks og signaliserer derfor at du må besvare anropet. Løft av røret på
faksmaskinen eller besvar anropet fra et biapparat, og trykk deretter
faksmaskinens telefonsvarkode (standardinnstillingen er #51). (Se Bare
for FAX/TEL-modus på side 5-10.)
Viderekoble en samtale til
faksmaskinen
Hvis du svarte fra faksmaskinen, trykk Start Fax og legg på røret med
én gang.
Hvis du svarte fra et biapparat, tast den tresifrete faksmottakskoden
(standardinnstillingen er 51). Når faksmaskinen svarer, legg på røret.
Faksmaskinen “hører” tale
som fakstoner
Hvis faksmaskinen er satt til Enkelt mottak PÅ, er den mer følsom for
lyder. Faksmaskinen kan feilaktig tolke enkelte stemmer eller musikk på
linjen som en anropende faksmaskin og svare med faksmottakstoner.
Deaktiver faksen ved å taste #51 hvis du er på et biapparat, eller trykk
Stopp/Avslutt hvis du er på faksmaskinen eller en ekstern telefon.
Prøv å unngå problemet ved å sette FAKSDETEKSJON til AV.
(Se Faksdeteksjon på side 5-7.)
I senderapporten skrives
“Resultat: FEIL”
Det er sannsynligvis midlertidig støy eller statiske forstyrrelser på
telefonlinjen. Prøv å sende faksen igjen. Hvis problemet vedvarer, be
telefonoperatøren å kontrollere telefonlinjen.
Plusstjenester på enkel linje.
Hvis du har Anrop venter, Ring Master, Talepost, et alarmsystem eller
annen spesialtjeneste på den samme telefonlinjen som faksmaskinen
er tilkoblet, kan dette skape problemer ved sending og mottak av
faksdata.
For eksempel: Hvis du sender eller mottar en faksmelding samtidig som
et signal for en spesialtjeneste sendes på linjen, kan signalet midlertidig
forstyrre eller avbryte overføringen av faksdata. Brother sin
EMC-funksjon vil normalt bidra til å overvinne dette problemet. Dette
forholdet relaterer seg til telefonisystemene og er et vanlig problem for
alt utstyr som sender og mottar data på en enkel linje der båndbredden
deles med spesialtjenester. Dersom din virksomhet er avhengig av en
mest mulig pålitelig og avbruddsikker fakstelefonitjeneste, anbefaler vi
at du oppretter en separat fakslinje uten spesialtjenester.
13 - 7 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
Slik forbedrer du utskriftskvaliteten
Rengjøre skrivehodet
ADVARSEL
Når du har brukt faksmaskinen, er enkelte komponenter inne i
maskinen ekstremt VARME! Vær derfor forsiktig!
1
Trekk strømpluggen ut av veggkontakten for din egen
sikkerhets skyld.
2
Åpne toppdekselet ved å løfte hendelen på høyre side av
toppdekselet.
Ta ut foliekassetten.
3
Vær forsiktig slik at du ikke kutter deg på skarpe kanter på
metalldeler, som vist i illustrasjonen.
Skarp kant
FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 13 - 8
4
Tørk av med en lofri klut som er tørr eller lett fuktet med
isopropylalkohol for å rengjøre faksmaskinens skrivehode.
5
6
7
Vent til alkoholen på skrivehodet er fullstendig fordampet.
Installer foliekassetten. (Se Skifte folie på side 13-10.)
Lukk toppdekselet.
Trykk ned på begge sider på toppdekselet inntil det klikker på
plass.
13 - 9 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold
Skifte folie
1
Åpne toppdekselet ved å løfte hendelen på høyre side av
toppdekselet.
Skarp kant
Vær forsiktig slik at du ikke kutter deg på skarpe kanter på
metalldeler, som vist i illustrasjonen.
2
Ta ut kassetten som inneholder den brukte folien og sett den
opp-ned med det blå giret i øvre venstre hjørne.
Blått gir
FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 13 - 10
3
Ta den brukte folien ut av kassetten:
1 Frigjør den øvre hvite spolen og trekk rullen ut av det blå giret.
(Ikke fjern det blå giret.)
2 Løft ut den nedre rullen.
Blått gir
Brukt folie
Øvre hvit spole
Hvitt gir
Kassett
Nedre hvit spole
4
5
Fjern den hvite plasten fra de nye rullene og plasser dem med
den fulle rullen i nedre posisjon. (Foliens blanke side skal vende
ned.)
Fjern det hvite giret og spolene fra endene på de brukte
pappkjernene. Sett dem deretter i de samme posisjonene i de
nye kjernene.
Hvitt gir
Hvit spole
13 - 11 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
6
Installere den nye folien i kassetten:
1 Anbring den nedre rullen i holderne i kassetten.
2 Skyv den øvre venstre pappkjernen inn på det blå giret i
kassetten, og anbring den øvre rullen i holderne i kassetten.
Blått gir
Blank side vender ned.
Hvit spole
7
Vri den øvre høyre, hvite spolen med urviserne for å stramme
folien, slik som vist.
FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 13 - 12
8
Snu kassetten og installer den i maskinen igjen: Før den inn
med merket
først, og plasser kassetten i de fire holderne.
9
Trykk ned på begge sider på toppdekselet inntil det klikker på
plass.
13 - 13 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
Rengjøre skanneren
1
2
3
Trekk strømpluggen ut av veggkontakten for din egen
sikkerhets skyld.
Åpne toppdekselet ved å løfte hendelen på høyre side av
toppdekselet.
Rengjør den hvite stangen og glasslisten under stangen med
isopropylalkohol på en lofri klut. Vær forsiktig slik at du ikke
slipper noe ned i maskinen.
Hvit stang
Glasslist
4
Lukk toppdekselet.
Trykk ned på begge sider på toppdekselet inntil det klikker på
plass.
FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD 13 - 14
Pakke og transportere maskinen
Bruk alltid den originale emballasjen når du skal transportere
faksmaskinen. Hvis du ikke emballerer maskinen forsvarlig, kan
maskinen bli skadet. Slike skader dekkes ikke gjennom garantien.
1 Trekk maskinens strømplugg ut av veggkontakten.
2 Fjern papirstøtteforlengeren, telefonledningen, foliekassetten
og telefonrøret, og pakk dem inn.
3 Pakk maskinen i plastposen og plasser den i den originale
kartongen med den originale emballasjen.
13 - 15 FEILSØKING OG REGELMESSIG VEDLIKEHOLD
O Ordliste
Anroper-ID En tjeneste som du kjøper av telefonoperatøren, og
som lar deg se anroperens nummer (eller navn).
Apparat-ID Den lagrede informasjonen som vises øverst på sider
som fakses. Inkludere avsenderens navn og faksnummer.
Automatisk dokumentmater (ADF) Refererer seg til antall ark
som kan plasseres i den automatiske dokumentmateren og
automatisk bli matet ett ark om gangen.
Automatisk faksutsendelse Sende en faks uten å løfte av røret
eller trykke Høyttalende (gjelder kun FAX-T96).
Autoreduksjon Forminsker størrelsen på innkommende fakser.
Avbryt Kansellerer en programmert jobb, slik som utsatt faks eller
polling.
Backup-utskrift Innstiller faksmaskinen slik at den skriver ut en
kopi av alle fakser som er mottatt og lagret i minnet.
Dette er en sikkerhetsfunksjon som sikrer deg mot at meldinger
går tapt som følge av strømbrudd.
CNG-toner De spesielle tonene (pipelydene) sendt av
faksmaskiner under automatisk sending, for å fortelle
mottakermaskinen at anropet er fra en faksmaskin.
Direktevalg Taster på faksmaskinens kontrollpanel der du kan
lagre numre for enkel oppringning. Du må benytte separate taster
for hvert nummer.
Display (vindu av flytende krystall) Tekstdisplayet på
faksmaskinen som viser interaktive meldinger under
programmering i displayet, og som går over til å vise dato og
klokkeslett når maskinen ikke er aktiv.
Enkelt mottak Gjør faksmaskinen i stand til å svare på CNG-toner
hvis du har avbrutt et innkommende faksanrop ved å ha besvart
det.
F/T-ringetid Tidsrommet Brother-maskinen ringer (når
mottaksmodus er satt til FAX/TEL) for å varsle deg om å ta over
et taleanrop som er besvart automatisk.
ORDLISTE O - 1
Fakslagring Du kan skrive ut lagrede fakser på et senere tidspunkt,
eller du kan hente dem inn fra et annet sted ved bruk av
funksjonene faksvideresending, personsøk eller fjerninnhenting.
Faksmottakskode Tast inn denne koden ( 5 1) når du har
besvart et faksanrop på et biapparat eller en ekstern telefon.
Fakstoner De signalene som sendes av sender- og
mottakerfaksmaskinen mens de kommuniserer med hverandre.
Faksvideresending Sender en faks mottatt i minnet videre til et
annet, forhåndsprogrammert faksnummer.
FAX/TEL Du kan motta fakser og telefonanrop. Ikke bruk denne
modusen hvis du benytter en ekstern telefonsvarer (TAD).
Feilkorrigeringsmodus (ECM) Oppdager feil under fakssending
og sender siden(e) i dokumentet som hadde en feil på nytt.
Fin modus Oppløsningen er 203 x 196 dpi (punkter/tomme). Den
brukes for små skrifttyper og diagrammer.
Fjerntilgangskode Din egen firesifrete kode (--- ) som lar deg
ringe opp og få tilgang til faksmaskinen fra et annet sted.
Forside Skriver ut en forside på mottakerens faksmaskin som
inneholder avsenderens og mottakerens navn og faksnummer,
antall sider samt kommentar. Du kan generere en elektronisk
forside hos mottakeren med forhåndsprogrammert informasjon
fra minnet, eller du kan skrive ut et eksemplar av forsiden som du
fakser sammen med dokumentet.
Fotomodus En innstilling for oppløsning som bruker ulike nyanser
av grått for en best mulig gjengivelse av fotografier.
Gruppenummer En kombinasjon av direktevalg- og/eller
hurtigvalgnumre som er lagret som et direktevalg- og/eller
hurtigvalgnummer for gruppesending.
Gruppesending Muligheten til å sende samme faks til flere enn ett
mottakssted.
Hurtigvalg Et forhåndsprogrammert nummer for enkel oppringning.
Du må trykke Søk/Stum-tasten, deretter # og en tosifret kode for
å starte oppringningen.
O - 2 ORDLISTE
Kommunikasjonsfeil (KOMM. FEIL) En feil under sending eller
mottak av faks, vanligvis forårsaket av linjestøy eller statisk
interferens.
Kontrast En innstilling som kompenserer for mørke eller lyse
dokumenter ved å gjøre de mørke lysere og de lyse mørkere.
Manuell faks Når du tar av røret på den eksterne telefonen eller
trykker Høyttalende (gjelder kun FAX-T96) slik at du kan høre
mottakermaskinen svare før du trykker
Start Fax for å starte sendingen.
Menymodus Programmeringsmodus for endring av maskinens
innstillinger.
Mottak ved Tom for papir Mottar fakser og lagrer dem i
faksmaskinens minne når det er tomt for papir.
Neste faks-reservasjon Aksepterer det neste dokumentet i den
automatiske dokumentmateren for sending samtidig som
faksmaskinen fortsatt mottar.
Oppløsning Antall vertikale og horisontale linjer per tomme. Se:
Standard, Fin, Superfin og Foto.
Oversjøisk modus Foretar midlertidige endringer i fakstonene for å
kunne hanskes med støy og statisk interferens på oversjøiske
telelinjer.
Pause Lar deg legge inn en 3,5 sekunders forsinkelse i
oppringningssekvenser som lagres på hurtigvalgnumre.
Personsøk Funksjonen gjør at faksmaskinen kan ringe opp
personsøkeren din når den har mottatt en faks i minnet (gjelder
kun FAX-T96).
Pipetone Den lyden tastene lager når du trykker på dem, når det
oppstår en feil, eller når et dokument er mottatt eller sendt.
Polling Prosessen der en faksmaskin ringer opp en annen
faksmaskin for å hente ut ventende faksmeldinger.
Puls En form for å sende tonesignaler på en pulsmodulert
telefonlinje.
Ringeforsinkelse Antall ringesignaler før faksmaskinen skal svare
i modiene KUN FAX eller FAX/TEL.
ORDLISTE O - 3
Samtalereservasjon Lar deg sende en faks og snakke med
mottakeren etter fullført overføring.
Sending Prosessen for å sende dokumenter over telelinjen fra din
faksmaskin til mottakermaskinen.
Søk En elektronisk, alfabetisk liste over lagrede direktevalg,
hurtigvalgnumre og gruppenumre.
Standardoppløsning 203 x 98 dpi (punkter/tomme). Den brukes
for tekst i vanlig størrelse og raskest mulig overføring.
Superfin modus 203 x 391 dpi (punkter/tomme). Best for svært
små skriftstørrelser og strekbilder.
Tone En form for å slå numre på en telefonlinje som brukes for
tastafoner.
Utsatt faks Sender faksen din på et senere tidspunkt samme dag.
O - 4 ORDLISTE
S
Spesifikasjoner
Generelt
Type
Telefaksmaskin
Minnekapasitet
512 KB
Arkmater
64 g/m2 - 90 g/m2: opptil 30 ark.
Skrivertype
Termisk (linje) med folie
Display (vindu av flytende
krystall)
16 tegn x 1 linje
Driftsmiljø
10-35 °C
Beste utskriftskvalitet
20-33 °C
Strømkilde
220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz
Strømforbruk
Hvilemodus: mindre enn 5 W
Under drift: mindre enn 170 W
Mål
334 (B) x 301 (D) x 281 (H) (mm)
Vekt
3,5 kg
Kopiering
Forstørre/forminske
50% til 150%
SPESIFIKASJONER S - 1
Faksfunksjon
Kompatibilitet
ITU-T Gruppe 3
Kodesystem
Modified Huffman (MH)
Modemhastighet
9600/7200/4800/2400;
Automatisk skifte til lavere hastighet (FAX-T94)
14400/12000/9600/7200/4800/2400;
Automatisk skifte til lavere hastighet (FAX-T96)
Dokumentformat
Papirinngang, bredde 148 mm til 216 mm
Papirformat
A4
Automatisk dokumentmater
(ADF)
Opptil 10 sider
Gråtoneskala
64 nivåer (ujevn)
Pollingtyper
Standard, sekvensiell, Sikret, Utsatt faks
Kontrastkontroll
Automatisk/Lys/Mørk/
(manuell innstilling)
Oppløsning
• Horisontal 8 punkter/mm
• Vertikal standard - 3,85 linjer/mm
Fin, foto - 7,7 linjer/mm
Superfin, foto - 15,4 linjer/mm
Direktevalg
4 mottakere
Hurtigvalg
100 mottakere
Gruppesending
opptil 4 grupper
Automatisk gjenoppringning
3 ganger etter 5 minutter
Automatisk svar
0, 1, 2, 3, 4 eller 5 ringesignaler
Høyttalertype
Monitor (FAX-T94) fulldupleks, digital (FAX-T96)
Kommunikasjonskilde
Offentlig telenett
Sending fra minnet
Opptil 20 sider *
Mottak ved Tom for papir
Opptil 25 sider *
* “Sider” refererer til “ITU-T Test Chart #1” (ved mottak ved tomt for papir i feilkorrigeringsmodus).
Spesifikasjoner og dokumentasjon kan endres uten forutgående varsel.
S - 2 SPESIFIKASJONER
Stikkordliste
Elementer skrevet med store bokstaver representerer meldinger
som vises i displayet.
A
aktivitetsrapport .................10-3
annullere
mens du skanner en faks
........................................ 6-7
programmert faksjobb ...... 6-8
anroper-ID ................5-16–5-21
automatisk
automatisk sending .......... 6-3
faksgjenoppringning ......... 6-7
faksmottak ........................ 5-1
slå numre ......................... 7-6
automatisk dokumentmater
(ADF) ................................ 6-3
avbryte .............................. 6-21
B
backup-utskrift ..................... 9-8
beskjedlagring ..................... 9-2
beskjedsentermodus ........... 9-1
brukerinnstillinger-liste ......10-3
D
dato og klokkeslett .............. 4-1
demp ............................1-4, 1-6
direktevalg ....................7-1, 7-7
display (vindu av flytende
krystall) .......................1-4, 3-1
E
ekstern telefon .................. 1-10
F
faks, frittstående
mottar ............................... 5-1
forminske for tilpasning til
papiret ..........................5-8
innhenting fra et fjernsted
......................................8-6
på slutten av samtalen ....5-9
polling ..........................5-13
problem ........................13-6
ringeforsinkelse, stille inn
......................................5-4
sending
fra minnet
(faksgjenoppringning) ...6-7
gjenoppringning ...........7-10
kontrast ..........................6-5
mange innstillinger .........6-5
manuell sending .............6-4
oppløsning .....................6-6
oversjøisk .....................6-13
på slutten av samtalen ....6-4
polling ..........................6-16
sending fra minnet .......6-18
utsatt ............................6-15
spesifikasjoner ................. S-2
fakskoder
faksmottakskode .............5-10
fjerntilgangskode ..............8-3
telefonsvarkode ..............5-10
fakslagring
(gjelder kun FAX-T94) .......8-2
backup-utskrift ..................8-2
skrive ut fra minnet .........5-12
slå på ................................8-2
faksmottakskode
........................ 5-6, 5-10, 5-12
STIKKORDLISTE St - 1
faksvideresending ............ 9-12
fjernendring ............... 8-5, 8-6
programmere et nummer .. 8-1
FAX DETEKSJON .............. 5-7
FAX/TEL-modus ................. 5-1
doble ringetoner
(taleanrop) ..................... 5-5
faksdeteksjon ................... 5-7
motta fakser ................... 5-10
stille inn F/T ringetid ........ 5-5
stille inn ringeforsinkelse ... 5-4
svare fra biapparater ..... 5-10
telefonsvarkode ............. 5-10
feilkorrigeringsmodus
(ECM) ............................... 1-9
feilmeldinger i displayet .... 13-1
KOMM. FEIL .................. 13-1
KONTROLLER PAPIR .. 13-1
TOMT FOR MINNE ....... 13-2
feilsøking .......................... 13-1
feilmeldinger i displayet ... 13-1
hvis du har problemer
innkommende anrop ... 13-7
sende fakser ............... 13-7
skrive ut eller motta fakser
................................... 13-6
telefonlinjeproblemer .. 13-6
fjerninnhenting ........... 8-4, 9-14
endre koden ..................... 8-3
få faksene dine ................ 8-6
kommandoer .................... 8-5
tilgangskode ............. 8-3, 8-4
fjernkode ........................... 5-12
fjernkommandoer ............. 9-16
fjerntilgangskode ..... 9-14, 9-15
Flere oppløsninger,
sende med ........................ 6-6
flerlinjetilkoblinger (hussentral)
......................................... 1-14
forlengerkabel ................... 12-2
St - 2 STIKKORDLISTE
forminske
lange fakser ..................... 5-8
forside ........................ 6-9–6-12
G
gjenoppringning/pause ....... 6-7
gråtoneskala .......................S-2
grupper ............................... 7-5
gruppesending ........... 6-20, 7-5
H
hjelp .................................. 10-3
Høyttalertelefonen .............. 7-8
hurtigvalg ..............1-4, 1-6, 7-7
endre ................................ 7-4
lagre .......................... 7-1, 7-3
I
innstillinger for fleksibelt minne
........................................... 9-2
internasjonale faksoppkall ... 6-13
K
koble til
ekstern telefon ............... 1-10
ekstern telefonsvarer ..... 1-11
kontakt
EXT.-kontakt
ekstern telefon ............. 1-10
telefonsvarer (TAD) ..... 1-11
kontrollpanel, oversikt ... 1-4–1-7
kopiering
enkeltkopi ....................... 11-2
flere ................................ 11-2
forstørre/forminske ......... 11-2
funksjoner ...................... 11-1
sortere ............................ 11-2
spesifikasjoner .................S-1
kortnummerliste ................ 10-3
L
lagring i minnet .................... 3-1
M
polling
mottar .............................5-13
sending ...........................6-16
R
maks. beskjedtid ............... 9-10
manuell
mottak ..............................5-1
sending ............................. 6-4
slå numre ......................... 7-6
melodi ................................. 4-8
menymodus ........................ 3-1
midlertidig forside .............. 6-10
minnestatus-liste ............... 10-3
mottaksmodus ..................... 5-3
FAX/TEL ........................... 5-1
KUN FAX ..........................5-1
MANUELL ........................ 5-1
TAD:TEL SVARER ........... 5-1
rapporter .................. 10-1, 10-3
aktivitetsrapport ..............10-3
aktivitetsrapportintervall
....................................10-2
brukerinnstillinger ...........10-3
kortnummerliste ..............10-3
minnestatus ....................10-3
senderapport ..................10-1
rengjøre ................. 13-8, 13-14
ringebeskjed ......................6-14
ringeforsinkelse, stille inn ....5-4
ringemønster .......................4-8
ringevolum ...........................4-5
O
S
oppløsning
faks (standard, fin, superfin,
foto) ................................S-2
innstilling for neste faks ....6-6
oppsett
apparat-ID (topptekst på faks)
........................................ 4-2
dato og klokkeslett ........... 4-1
opptaksmonitor .................9-11
opptaksmonitor for
innkommende beskjeder ... 9-11
samtalereservasjon ...........6-13
sekvensiell polling .............5-15
sendelås .................. 6-22–6-25
Sikkerhetsinstruksjoner ......... iv
sikkerhetsinstruksjoner ......12-1
skrive ut
faks fra minnet
(gjelder kun FAX-T94) ...5-12
forbedre kvaliteten ..........13-8
problem ...........................13-6
stans ...............................13-3
slå numre
automatisk
faksgjenoppringning .......6-7
direktevalgnumre ..............7-7
en pause ...........................7-8
grupper ...........................6-20
manuell .............................7-6
slette beskjeder ........... 9-5, 9-9
søk .......................................7-8
P
på vent ................................ 4-8
PABX (hussentral) .............. 4-6
papir .................................... 2-1
kapasitet ........................... 2-1
personsøk ......................... 9-12
plusstjenester på telefonen
................................1-14, 13-7
STIKKORDLISTE St - 3
spille av talebeskjeder ........ 9-7
spille inn en samtale ......... 9-11
stans ................................. 13-3
strøm ................12-1–12-3, S-1
brudd ............................... 3-1
Stum ................................... 7-9
svarerbeskjed ..................... 9-4
T
tabell over funksjonsvalg
.................................... 3-4–3-8
taste inn tekst ..................... 4-3
tekst, taste inn .................... 4-3
spesielle tegn ................... 4-4
telefonlinje
flerlinje (hussentral) ....... 1-14
problemer ...................... 13-6
tilkoblinger ..................... 1-12
telefonsvarer (TAD), ekstern
.................................. 1-11, 5-1
koble til .......................... 1-10
mottaksmodus ................. 5-1
telefonsvarkode ................ 5-12
tellerskrittsparer ................ 9-10
tonesignaler på pulsmodulert
linje ................................. 7-10
U
UGB (utgående beskjed)
.................................. 9-4, 9-13
utgående F/T-beskjed (UGB)
........................................... 5-6
utsatt faks ......................... 6-15
utskrift ............................... 6-12
V
vedlikehold, regelmessig ... 13-10
volum, stille inn
pipetone ........................... 4-5
St - 4 STIKKORDLISTE
Tilbehørsliste
Modellnavn
Beskrivelse
PC-70
Foliekassett (1 sett per eske)
PC-71RF
1 refill for bruk i PC-70 foliekassett
PC-72RF
2 refills for bruk i PC-70 foliekassett
PC-74RF
4 refills for bruk i PC-70 foliekassett
*For optimal utskriftskvalitet og for at produktet skal yte optimalt i
henhold til angitte spesifikasjoner, må det utelukkende benyttes
korrekt original Brother-folie.
Endre mottaksmodus
(For FAX-T94)
TILGANGSKORT FOR FJERNOPPKOPLING
Tast 9 8.
så til Ekstern telefonsvarer, tast 1.
FAX/TEL, tast 2.
KUN FAX, tast 3.
Bruke fjerntilgangskode
1 Slå nummeret til din faksmaskin fra en tastafon.
2 Tast inn fjerntilgangskoden (3 siffer etterfulgt av )
Avslutte fjerndrift
etter pipetonen.
Tast 9 0.
3 Maskinen din signaliserer hvilke typer meldinger den
Endre fjerntilgangskode
1
2
3
4
Trykk Menu/Set, 8, 3.
Tast inn et tresifret nummer. Symbolet kan ikke endres.
Trykk Menu/Set.
Trykk Stopp/Avslutt.
har mottatt:
1 lang pipetone - faksmelding(er)
Ingen pipetoner - ingen meldinger
4 Etter 2 korte toner, angi en kommando.
5 Tast 9 0 for å tilbakestille maskinen når du er ferdig.
6 Legg på røret.
(For FAX-T96)
4
Hente inn en faks
Endre mottaksmodus
Tast 9 6.
så for å Skrive ut en minnestatus-liste tast
1, deretter nummeret til
fjernfaksmaskinen etterfulgt av # #.
Etter pipetonen, legg på røret og vent.
Hente alle fakser tast 2, deretter
nummeret til fjernfaksmaskinen
etterfulgt av # #. Etter pipetonen,
legg på røret og vent
Slette alle faksmeldinger tast 3.
Tast 9 8.
så til
TAD:BESKJ SENTER, tast 1.
FAX/TEL, tast 2.
KUN FAX, tast 3.
1
BESKJEDSENTER
TILGANGSKORT FOR FJERNOPPKOPLING
Bruke fjerntilgangskode
1 Slå nummeret til din faksmaskin fra en
tastafon.
Avslutte fjerndrift
2 Tast inn fjerntilgangskoden (3 siffer etterfulgt
Tast 9 0.
av ) etter pipetonen.
3 Maskinen din signaliserer hvilke typer
meldinger den har mottatt:
1 lang pipetone - faksmelding(er)
2 lange pipetoner - talebeskjed(er)
3 lange pipetoner - faksmelding(er)
og talebeskjed(er)
Ingen pipetoner - ingen meldinger
4 Etter 2 korte toner, angi en kommando.
5 Tast 9 0 for å tilbakestille maskinen når du
er ferdig.
6 Legg på røret.
Sjekke mottaksstatus
Tast 9 7.
så til
Faksmelding, tast 1.
Talebeskjed, tast 2.
1 lang tone - mottatt melding
3 korte toner - ingen melding
5
6
1
TILBEHØRSLISTE T - 1
Hente inn en faks
Fjernkommandoer
Tast 9 6.
så for å Skrive ut en minnestatus-liste tast 1, deretter
nummeret til fjernfaksmaskinen etterfulgt av # #.
Tast 9 5.
Etter pipetonen, legg på røret og vent.
så for å Slå funksjon AV tast 1.
Hente alle fakser, tast 2, deretter nummeret til
Velge faksvideresending tast 2.
fjernfaksmaskinen etterfulgt av # #. Etter
Programmere videresendingsnr, tast 4. Angi det nye
pipetonen, legg på røret og vent.
nummeret til fjernfaksmaskinen som du vil
Slette alle faksmeldinger tast 3.
videresende faksmeldingene til etterfulgt av# #.
Tast 9 6 1 etter to korte pipetoner, og tast inn
Sjekke mottaksstatus
nummeret til fjernfaksmaskinen etterfulgt av
Tast 9 7 1.
# # for å hente minnestatus-listen.
1 lang pipetone - faksmelding(er)
Slå fakslagring PÅ press 6.
3 korte toner - ingen melding
Slå fakslagring AV press 7.
Endre innstilling for faksvideresending
2
Endre fjerntilgangskode
3
Slette alle talebeskjeder
Tast 9 3. Hvis du hører tre pipetoner,
1 Trykk Menu/Set, 8, 7.
er ikke alle beskjeder spilt av, og beskjedene vil
2 Tast inn en tresifret kode med talltastene 0-9. ikke bli slettet.
Symbolet kan ikke endres.
3 Trykk Menu/Set.
4 Trykk Stopp/Avslutt.
Spille av/inn utgående beskjed
Fjernkommandoer
Lytte til talebeskjeder
Tast 9 1.
så for å Repetere en beskjed, tast 1.
Hoppe til neste beskjed, tast 2.
Stoppe avspilling av beskjed, tast 9.
2
T - 2 TILBEHØRSLISTE
Tast 9 4.
så for å
Spille av SVARER BESKJED, tast 1 1.
Spille av F/T BESKJED, tast 1 2.
Spille av SØKE BESKJED, tast 1 3.
Spille inn ny SVARER BESKJED,
tast 2 1, les inn beskjed etter pipetonen.
tast 9 for å avslutte.
Spille inn ny F/T BESKJED, tast 2 2,
les inn beskjed etter pipetonen. Tast 9
for å avslutte.
Spille inn ny SØKE BESKJED, tast 2 3,
les inn beskjed etter pipetonen. Tast 9
for å avslutte.
3
Endre innstilling for personsøk/
faksvideresending
Tast 9 5.
så for å Slå funksjon AV tast 1.
Velge faksvideresending tast 2.
Velg personsøk, tast 3.
Programmere videresendingsnr,
tast 4. Angi det nye nummeret til
fjernfaksmaskinen som du vil
videresende faksmeldingene til
etterfulgt av # #.
Tast 9 6 1 etter to korte pipetoner,
og tast inn nummeret til
fjernfaksmaskinen etterfulgt av # #
for å hente minnestatus-listen.
4
Denne maskinen er godkjent for bruk kun i det landet hvor den ble kjøpt.
Lokale Brother-selskaper eller deres forhandlere vil kun støtte maskiner som
er kjøpt i deres egne land.
NOR
Download PDF

advertising