Philips 14PT1521/12 User manual

Philips 14PT1521/12 User manual

14PT1501

14PT1521

21PT1820

Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag1 1 1/13/2006 5:09:34 PM

MODEL :

PROD. NO :

DK

NO

SU

Bemærk de oplysninger om dit

TV,der findes på kassen eller bagsiden af TV-apparatet.

Noter deg referansen for TVapparatet,som du finner på emballasjen eller på baksiden avapparatet.

Notera de uppgifter om er TV som återfinns på kartongen eller baksidan av TV-apparaten.

SF

ES

PT

Lue myös television myyntipakkauksessa tai television takana olevat merkinnät.

Anote las referencias de su televisor que se encuentran en el embalaje o en la parte trasera del aparato.

Anote as referências do seu televisor localizadas na embalagem ou na parte de trás do aparelho.

Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag2 2 1/13/2006 5:09:35 PM

Indledning

Tillykke med dit nye fjernsyn og tak fordi du valgte netop dette.

Denne brugsanvisning er lavet for at hjælpe dig med at installere og anvende dit fjernsyn. Vi opfordrer dig til at læse brugsanvisningen igennem.

Bemærk: Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

Oversigt

Indstilling

Installering af fjernsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Knapperne på fjernsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Sikkerhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Fjernbetjeningens taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hurtig installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Sortering af programmerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Andre valgmuligheder i menuen Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Manuel lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anvendelse

Indstilling af billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Vækning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Låsning af fjernsynet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tekst-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tilslutningsmuligheder

Tilslutning af eksternt udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Videooptager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Andet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tilslutninger på sidepanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

For at vælge det tilsluttede udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Praktiske oplysninger

Ordforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sikkerhedsoplysninger: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (“EMF”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gode råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

°

Regler for genbrug

Emballagen til dette apparat kan genbruges. Ret henvendelse til det lokale genbrugscenter for korrekt bortskaffelse.

Bortskaffelse af dit gamle apparat

Dette apparat er udviklet og produceret af højkvalitetsmaterialer og komponenter, som kan genbruges.

Når dette symbol af en affaldsbeholder med et kryds over er knyttet til et apparat, betyder det, at apparatet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC. Sæt dig derfor venligst ind i det lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske apparater. Ret dig derfor venligst efter de lokale regler og bortskaf ikke dit gamle apparat sammen med det normale husholdningsaffald.

En korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil hjælpe til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for såvel miljøet som den menneskelige sundhed.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.1 1 1/17/2006 10:08:02 AM

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

FM.�

ANT.

5 cm

Installering af fjernsynet

&

Anbringelse af fjernsynet

5 cm

5 cm

Fjernbetjening

FM.�

ANT.

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

é

5 cm

5 cm

Stil apparatet på en solid og stabil flade og sørg for at der er mindst 5 cm fri luft omkring apparatet. Undgå farlige situationer: Anbring ikke noget på fjernsynet, f.eks. noget der dækker (en dug), noget der indeholder væske

(en vase) eller noget der afgiver varme (en lampe). Apparatet må heller ikke udsættes for vand.

Tilslutninger

FM.�

ANT.

FM.�

ANT.

Indsæt de to batterier af typen R6 (leveret sammen med fjernsynet). Sørg for at montere dem i den rigtige retning. Kontroller, at vælgerknappen er indstillet på TV.

FM.�

ANT.

De batterier, som leveres sammen med apparatet, indeholder hverken kviksølv eller nikkel/cadmium, da vi ikke ønsker at forurene miljøet. Du bør alligevel ikke smide de brugte batterier væk med det almindelige husaffald, men aflevere dem på et sted, der indsamler brugte batterier (kontakt din forhandler). Når du skifter batterierne ud, er det vigtigt, at du bruger den samme type igen.

Igangsætning

FM.

ANT.

eller

• Sæt antennestikket i kontakten

:

bag på apparatet.

• Modeller med radio: Sæt radioens antennestik i stikket FM ANT med den medfølgende adapter.

Stueantenner giver ikke altid optimale modtagerforhold.

Drej antennen for at forbedre modtagerforholdene. Hvis det ikke hjælper, skal der bruges en udendørs antenne.

• Set netstikket i en stikkontakt (220-240 V / 50 Hz).

Tryk på tænd-sluk knappen for at tænde for fjernsynet. En rød kontrollampe lyser og skærmen tændes. Gå direkte til afsnittet

Hurtig installering

på side 5. Hvis fjernsynet forbliver i standby stilling: Tryk på

P

#

på fjernbetjeningen.

Kontrollampen blinker, når du bruger fjernbetjeningen.

Knapperne på fjernsynet

Fjernsynet har 5 knapper, som, afhængig af modellen, sidder foran eller ovenpå apparatet.

VOLUME - + (-

+) knapperne bruges til at indstille lydstyrken. PROGRAM - + (- P + eller - +) knapperne bruges til at vælge det ønskede program.

For at få adgang til menuerne, tryk samtidigt på de 2 knapper

- og

+. Derefter kan

PROGRAM

- + knapperne bruges til at vælge en indstilling og -

+ knapperne til at foretage denne indstilling. For at forlade menuerne, tryk samtidigt på de 2 knapper

- og

+.

Bemærk: Når

Børnelås

er aktiveret, fungerer disse knapper ikke (se menuen

Finesser

side 8).

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.2 2 1/17/2006 10:08:03 AM

Sikkerhedsoplysninger

• Slut tv-apparatet til et 220 V - 240 V netstik, 50 Hz.

• Afbryd tv-apparatets stik fra netstikket, når:

– den røde lampe under tv-skærmen blinker hele tiden

– en klar hvid streg vises på skærmen

– det er tordenvejr

– tv-apparatet ikke skal anvendes i længere tid.

• Rengøring af tv-skærmen. Brug aldrig rengøringsmidler, der ridser. Brug et let fugtet vaskeskind eller en blød klud.

• Kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, må aldrig placeres oven på eller i nærheden af tv-apparatet.

• Stil ikke tv-apparatet i direkte sollys eller varme.

• Tildæk eller tilstop ikke tv-apparatet, da det kan medføre overophedning.

• Sørg for, at der er mindst 5 cm fri plads på alle sider af tv-apparatet for at sikre korrekt ventilation.

• Opstil ikke tv-apparatet (f.eks. tæt på et vindue), hvor det kan blive udsat for regn eller vand.

• Advarsel om anvendelse af batterier! Overhold følgende anvisninger for at undgå lækage fra batteriet, hvilket kan medføre personskader, materielle skader og skader på tv-apparatet:

– Installer altid batterierne korrekt, med + og – i henhold til afmærkningerne på tv-apparatet.

– Bland ikke flere typer batterier (gamle og nye eller kulstof og alkaliske mv.).

– Tag batterierne ud, når enheden ikke skal anvendes i længere tid.

• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller plask med væske. Andre genstande, som er fyldt med væske, f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.

Nyttige tip

• Lad ikke tv-apparatet køre i standby i længere tid. Sluk apparatet, så det kan afmagnetiseres. Et afmagnetiseret tv-apparat sikrer en god billedkvalitet.

• Flyt ikke rundt på tv-apparatet, nå det er tændt. Ujævne farver i en del af skærmen kan forekomme.

• Prøv aldrig selv at reparere et defekt tv-apparat. Kontakt altid en fagperson.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.3 3 1/17/2006 10:08:03 AM

&

é

"

(

§

è

!

ç

0

Fjernbetjeningens taster

1

2

3

4

5

6

7

&

Funktionen Radio / Tv

Skift mellem funktionen Radio eller Tv (modeller med radio).

é

Surround sound

(kun på visse modeller)

Aktivering/deaktivering af surroundlyd. I stereo får

man indtryk af en større afstand mellem

højttalerne. På de modeller, der er udstyret med

Virtual Dolby Surround* får man glæde af Dolby

Surround Pro Logic-systemets gode lyd. I mono får man en rumlig pseudo-stereoeffekt.

Oplysninger på skærmen / Permanent nr.

Visning / sletning af programnummer, navn (hvis det

findes), klokkeslæt, lydformat og timerens

resterende tid. Tryk i 5 sekunder for at aktivere permanent visning af nummeret.

Forudindstilling af lyden

Giver adgang til en række forudindstillinger:

Tale

,

Musik

,

Teater

og tilbage til

Personlig

.

(

Menu

Åbning eller afslutning af en menu.

§

Markør / Formatet

Disse 4 taster bruges til at flytte rundt i menuerne.

Tasterne

îÏ

bruges til at forstørre eller formindske billedet i højden.

è

Lydstyrke

Indstilling af lydstyrken

!

Afbrydelse af lyden

Afbrydelse eller aktivering af lyden.

ç

Taltaster

Direkte adgang til programmerne. Hvis

programnummeret består af 2 cifre, skal det andet ciffer indtastes, før stregen forsvinder.

0

Timer

Valg af en varighed for automatisk indstilling på standby (fra 0 til 180 minutter).

1

Standby

Fjernsynet indstilles på standby. Tryk på

P

@#

, b

,

0

til

9

(eller

Â

) for at tænde fjernsynet.

2

Lydindstilling

Skift af lydindstilling for en udsendelse i

Stereo

til

Mono

eller skift mellem

Dual‑I

og

Dual‑II

for

tosprogede udsendelser. På de fjernsyn, der kan

modtage i

Nicam

, er det muligt at ændre lyden

Nicam stereo

til

Mono

eller vælge mellem

Nicam

Dual‑I

,

Nicam Dual‑II

og

Mono

.

Mono

står med rødt, når lydindstillingen er brugervalgt.

3

Tasten Tekst‑tv (s. 9)

4

Forudindstilling af billedet

Giver adgang til en række forudindstillinger:

Skarphed

,

Naturlig

,

Blød

,

Multimedia

og tilbage

5 til

Personlig

.

Visning af Tekst‑tv (s. 9)

6

Valg af programmer

Skift til det forrige eller det næste programnummer.

Nummeret, (navnet) og lydindstillingen vises i et

øjeblik.

For visse programmer vises udsendelsens titel nederst på skærmen.

7

Valg af EXT‑stik

Tryk flere gange for at vælge EXT og AV.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.4 4 1/17/2006 10:08:04 AM

Hurtig installation

Første gang fjernsynet tændes, vises en menu på skærmen. I denne menu skal du vælge land og sprog til menuerne:

WELCOME

Country Language

...

ENGLISH

Hvis menuen ikke vises, skal du holde tasterne

-

og

+

på fjernsynet trykket ind i

5 sekunder for at få vist menuen.

&

Brug tasterne

îÏ

på fjernbetjeningen til at vælge det ønskede land, og godkend med

Hvis landet ikke vises på listen, skal du vælge indstillingen “. . .”

¬

.

é

Vælg derefter sprog med tasterne

îÏ

, og godkend med

¬

.

Søgningen starter automatisk.

Når søgningen er slut, vises menuen

INDSTILLINGER

automatisk. Hvis de programmer, der er fundet, ikke har de rigtige numre, kan du bruge menuen

Sortere

til at vælge nye numre.

Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde hjælp under de gode råd (side 12).

Tryk flere gange på tasten

H

, hvis du vil afslutte menuerne.

Sortering af programmerne

I denne menu kan du ændre programmernes nummerering.

&

Tryk på tasten

H

.

HOVEDMENUEN

vises på skærmen.

HOVEDMENU

BILLEDE

FINESSER

INDSTILLINGER

INDSTILLINGER

Sprog

Land

Auto. Lagr.

Manuel Lagr.

Sortere

DANSK.

...

é

Marker

INSTALLATION

(Installation), og tryk på højre markørknap.

Marker

SORT

(Sorter), og tryk på højre markørknap.

Vælg det program, du vil flytte, med tasterne

îÏ

og tryk på

¬

.

(

Tryk derefter på tasterne

îÏ

for at vælge det nye nummer, og godkend med È .

§

Gentag fremgangsmåden i trin

og

, indtil alle programmerne har det ønskede nummer.

è

Tryk flere gange på tasten

H

for at afslutte menuerne.

Andre valgmuligheder i menuen Indstillinger

&

Marker

INSTALLATION

(Installation), og tryk på højre markørknap. Følgende elementer vises:

Sprog

: for at vælge et andet sprog til menuerne.

Land

: for at vælge land.

Denne indstilling gælder for søgning, automatisk sortering af programmer og visning af Tekst-tv.

Hvis landet ikke vises på listen, skal du vælge indstillingen “. . .”

Automatisk indlæsning

: For at starte en automatisk søgning efter alle de programmer, der er tilgængelige i området.

Når søgningen er slut, vises menuen

INDSTILLINGER

automatisk. Hvis de programmer, der er fundet, ikke har de rigtige numre, kan du bruge menuen

Sortere

til at vælge nye numre.

Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde hjælp under de gode råd (side 12).

• Tryk flere gange på tasten

H

, hvis du vil afslutte menuerne.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.5 5 1/17/2006 10:08:04 AM

Manuel lagring

I denne menu kan du gemme programmerne et efter et eller tilføje et program på den eksisterende liste.

&

Tryk på knappen

MENU

(Menu) for at få vist hovedmenuen.

é

Marker

INSTALLATION

(Installation), og tryk på højre markørknap.

Marker

MANUAL STORE

(Manuel lagring), og tryk på højre markørknap.

HOVEDMENU

BILLEDE

FINESSER

INDSTILLINGER

Program

Navn

System

Søg

Finindstil.

Gemme

Manuel Lagr.

01

-----

EUROPA

674 MHz

System

: Vælg

Europa

(automatisk registrering*) eller, afhængigt af den pågældende version,

Vesteuropa

(normen BG),

Østeuropa

(normen DK),

England

(normen I) eller

Frankrig

(normen LL’).

*

Undtagen for Frankrig (normen LL’) skal du altid vælge indstillingen

Frankrig

.

Søgning

: Tryk på

¬

. Søgningen begynder.

Så snart et program er fundet, standser rulningen. Gå videre til næste trin. Hvis du kender sendefrekvensen for det ønskede program, kan du indtaste nummeret direkte med tasterne

0

til

9

.

Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde hjælp under de gode råd (side. 12).

Finindstilling

: Hvis modtagelsen ikke er til-fredsstillende, kan du indstille med tasterne

Ȭ

.

Program

:

Indtast det ønskede nummer med tasterne

Ȭ

eller

0

til

9

.

Navn

:

Brug tasterne

Ȭ

til at flytte rundt i visningsområdet for navnet (fem tegn) og tryk på tasterne

Tryk på tasten

îÏ

È

for at vælge tegnene.

for at afslutte, når navnet er indtastet.

Lagring

: Tryk på

¬

. Programmet er nu gemt.

• Gentag fremgangsmåden i trin

é

til

è

, indtil alle programmer er gemt.

• Tryk flere gange på tasten

H

for at afslutte menuerne.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.6 6 1/17/2006 10:08:04 AM

Indstilling af billede

&

Marker

PICTURE

(Billede) i

MAIN MENU

(Hovedmenu), og tryk på højre markørknap.

HOVEDMENU

BILLEDE

FINESSER

INDSTILLINGER

BILLEDE

Lys --I-----

Farver

Kontrast

Skarphed

Farve Temp.

Begrænset lyd

Kontrast+

Gemme

Kold

SLUK

TÆND

é

Tryk på tasterne

îÏ

for at vælge en indstilling, og tryk på tasterne Ȭ for at vælge en værdi til indstillingen.

Når indstillingerne er valgt, skal du markere indstillingen

Gemme

og derefter trykke på

¬

for at gemme dit valg.

Tryk flere gange på tasten H for at afslutte menuerne.

Beskrivelse af indstillingerne:

Lys

: Ændrer billedets lysstyrke.

Farver

: Ændrer farvens intensitet.

Kontrast

: Ændrer forskellen mellem de lyse og de mørke farvetoner.

Skarphed

: Ændrer billedets skarphed.

Farvetemp.

: Ændrer farvegengivelsen:

Kold

(mere blå),

Normal

(afbalanceret) eller

Varm

(mere rød).

Begrænset lyd

: Formindsker støj fra billedet

(sne), hvis modtagelsen er dårlig.

Kontrast +

: Automatisk indstilling af billedets kontrast, der hele tiden sørger for, at billedets mørke del er sort.

Gemme

: Til at gemme billedets indstillinger.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.7 7 1/17/2006 10:08:04 AM

Vækning

Ved hjælp af denne menu kan du bruge fjernsynet som vækkeur.

&

Marker

FEATURES

(Funktioner) i MAIN

MENU

(Hovedmenu), og tryk på højre markørknap.

é

Marker

TIMER

(Timer), og tryk på højre markørknap.

Følgende elementer vises:

HOVEDMENU

BILLEDE

FINESSER

INDSTILLINGER

Sleep

Tid

Start Tid

Stop Tid

Pr Nr

Aktiv

Timer

SLUK

-- : --

-- : --

-- : --

00

SLUK

Sleep

: Til at vælge varigheden af den automatiske standbyfunktion.

Tid

: Indtast det aktuelle klokkeslæt.

(

Start Tid

: Indtast starttidspunktet.

§

Stop Tid

: Indtast tidspunktet for aktivering af standby.

è

Pr. nr.

: Indtast nummeret på det program, der skal vække dig.

!

Aktiv

: Du kan indstille følgende:

En gang

for vækning en enkelt gang,

Daglig

for vækning hver dag,

Sluk

for at annullere.

ç

Tryk på tasten b

for at indstille fjernsynet på standby. Det tænder automatisk igen på det programmerede tidspunkt.

Hvis du lader fjernsynet være tændt, skiftes der program på det programmerede tidspunkt

(og der indstilles på standby på tidspunktet for

Stop Tid

).

Låsning af fjernsynet

Med denne menu kan du ved at låse tasterne forhindre.

&

Marker

FEATURES

(Funktioner) i

MAIN

MENU

(Hovedmenu), og tryk på højre markørknap.

é

Marker

CHILDLOCK

(Forældrestyring), og tryk på højre markørknap.

HOVEDMENU

BILLEDE

FINESSER

INDSTILLINGER

Timer

Børnelås

EGENSKABER

Næste gang, du tænder fjernsynet, skal du angive den hemmelige adgangskode for at få adgang til programmerne.

(

Fjernsynet kan nu ikke bruges. Indtast adgangskoden. Sådan annulleres funktionen:

Indstil

Børnelås

SLUK

.

§

Hvis du vil ændre koden, skal du vælge

Nyt

Kodeord

og indtaste en ny firecifret kode.

Bekræft adgangskoden ved at indtaste den endnu en gang.

Indtast den universelle kode (0711), hvis du har glemt din adgangskode.

è

Tryk flere gange på tasten

H

for at afslutte menuerne.

Indtast adgangskoden. Indtast koden 0711, første gang. Herefter vises menuen.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.8 8 1/17/2006 10:08:05 AM

Tekst‑tv

Tekst-tv er et informationssystem, der udsendes på visse kanaler og læses som en avis. Via funktionen

Tekst-tv kan man få adgang til undertekster for hørehæmmede eller personer, som ikke forstår sproget i det viste program, f.eks. ved kabel-tv, satellitprogrammer mv.

Tryk på:

Aktivere

Tekst‑tv

For at:

Aktivering af Tekst-tv, skift til gennemsigtig visningsmåde og afslutning af Tekst-tv. Indholdsfortegnelsen vises med listen over de afsnit, du har adgang til. Hvert afsnit er mærket med et 3-cifret sidetal.

Hvis den valgte kanal ikke udsender Tekst-tv, vises meddelelsen 100, og skærmen forbliver sort. Afslut Tekst-tv, og vælg en anden kanal.

Valg af en side

Direkte adgang til et afsnit

Indtast det ønskede sidetal med tasterne 0 til 9 eller

@

P

#

. Eksempel: Indtast

1 2 0

for at gå til side

120. Nummeret vises øverst til venstre på skærmen, sidetælleren aktiveres, og derefter vises siden. Gentag fremgangsmåden for at se en anden side.

Hvis sidetælleren bliver ved med at søge, betyder det, at siden ikke bliver sendt. Vælg i så fald et andet sidetal.

Der vises farvede områder nederst på skærmen. De 4 farvede taster giver adgang til de tilsvarende afsnit eller sider.

De farvede områder blinker, hvis afsnittet eller siden ikke er tilgængelig.

Indholdsfortegnelse

Forstørrelse af en side

For at vende tilbage til indholdsfortegnelsen

(normalt på side 100).

For at se først den øverste halvdel og så den nederste halvdel og derefter vende tilbage til normal størrelse.

Stop bladring i undersider

Skjulte oplysninger

Visse sider indeholder undersider, der vises automatisk.

Denne tast bruges til at standse eller genoptage automatisk visning af undersider. Tegnet _ vises øverst til venstre på skærmen.

For at vise eller fjerne de skjulte oplysninger, f.eks. løsninger til spil.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.9 9

9

1/17/2006 10:08:05 AM

Tilslutning af eksternt udstyr

Videobåndoptager

Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.

Brug et Eurokabel af god kvalitet.

Hvis din videooptager ikke er udstyret med stik til eksternt udstyr, kan du kun udnytte antenneforbindelsen. Derfor skal Test-signalet i videoen opsøges og tildeles programnummeret 0

(se manuel indlæsning, side 6).

For at se videobilledet, tryk på

0

.

Videobåndoptager med dekoder

Tilslut dekoderen til videobåndoptagerens andet Euro-stik.

Du kan så optage kodede udsendelser.

Andet udstyr

Satellit modtager, dekoder, dvd, spilcomputer, osv.

Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.

Tilslutninger foran

(Findes kun på bestemte modeller)

Afhængigt af fjernsynets model sidder stikkene enten foran

(muligvis under en klap) eller på højre side af fjernsynet.

Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.

Vælg

EXT

(og

AV

) med tasten .

Hovedtelefoner

Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er fjernsynets lyd afbrudt.

Brug tasterne

@ ” #

til at indstille lydstyrken.

Hovedtelefonernes impedans skal ligge mellem 32 og 600 ohm.

For at vælge det tilsluttede udstyr

Tryk på tasten for at vælge

EXT

(og

AV

)

for tilslutninger på siden af fjernsynet.

De fleste apparater (dekodere, videooptagere) udfører selv omskiftningen.

0

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.10 10 1/17/2006 10:08:07 AM

Ordforklaring

RGB signaler:

Det drejer sig om tre videosignaler, rød, grøn og blå, som direkte styrer katoderørets tre kanoner, rød, grøn og blå. Anvendelsen af disse signaler giver en bedre billedkvalitet.

NICAM‑lyd:

Det er et system, der giver mulighed for at transmittere lyden med digital kvalitet.

System:

Fjernsynsbilleder udsendes ikke på samme måde i alle lande.

Der findes forskellige standarder: BG, DK, I, og L L’.

System

indstilling (side 6) bruges til at vælge mellem disse forskellige standarder.

Dette er ikke at forveksle med PAL- eller SECAM-farvekodning. Standarden PAL bruges i de fleste europæiske lande, og Secam bruges i Frankrig, Rusland og i de fleste afrikanske lande. USA og

Japan anvender et andet system, kaldet NTSC.

Sikkerhedsoplysninger: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics producerer og sælger mange produkter til forbrugermarkedet, der i

lighed med alle elektroniske apparater generelt kan sende og modtage elektromagnetiske signaler.

2. Et af Philips' væsentligste virksomhedsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og

sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, overholde alle gældende lovkrav og sikre,

at produkterne ligger langt inden for de gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet.

3. Philips engagerer sig i at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke er

sundhedsskadelige.

4. Philips bekræfter i henhold til de videnskabelige beviser, der er tilgængelige på indeværende

tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til den påtænkte anvendelse, hvis de håndteres

korrekt.

5. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, så

virksomheden kan anticipere videreudviklingen inden for standardisering med tidlig integration i

produkterne.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.11 11 1/17/2006 10:08:07 AM

Gode råd

Dårligt billede

Nærliggende bakker eller høje bygninger kan forårsage dobbelte billeder, ekko eller skygger. I så tilfælde prøv at indstille billedet manuelt

(se »finjustér« side 6) eller ændre den udvendige antennes retning.

Giver din antenne dig mulighed for at modtage udsendelser i frekvensområdet UHF eller VHF ?

Hvis modtagelsen er dårlig (sne i billedet), indstil

Begrænset lyd

TÆND

i menuen

Finesser

(side 7).

Billedet mangler helt

Har du sat antennestikket rigtigt i? Har du valgt det rigtige system (side 6)?

Et dårligt forbundet antennestik eller en dårlig forbindelse til et eksternt udstyr er ofte årsag til problemer med billede eller lyd (det sker, at stikkene går fra hinanden, når man flytter eller drejer fjernsynet). Kontrollér alle tilslutningerne.

Det eksterne udstyr giver et sort/hvidt billede

For at afspille et videobånd skal du kontrollere, at det er blevet indspillet under samme standard (PAL, SECAM, NTSC), som din videooptager kan gengive.

Lyden mangler helt

Tekst‑tv

Hvis visse programmer er helt uden lyd, men billedet vises, er det fordi, du ikke har valgt det rigtige tv-system. Gentag indstillingen

System

(side 6).

Visse tegn vises ikke korrekt

Kontrollér, om indstillingen af

Land

er korrekt: Se side 5.

Standby

Når du tænder fjernsynet, forbliver det i standby og meddelelsen

Børnesikring

vises, når du bruger fjernsynets knapper?

Funktionen

Børnrlås

er slået til (se side 8).

Hvis fjernsynet ikke modtager noget signal i 10 minutter, slår det automatisk over på standby. Afhængig af type bruger dit tv mindre end 5 watt i stand-by.

Men for at være endnu mere miljøvenlig er det en god idé at slukke helt for tv’et med afbryderknappen.

Stadig intet resultat?

Hvis dit fjernsyn er i uorden, forsøg aldrig at reparere det selv.

Kontakt din forhandlers tekniske afdeling.

Rengøring af fjernsynet

Tør skærmen og overfladerne af med en ren, blød og fnugfri klud.

Brug ikke spritholdige rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Telra_12536-941 (DK) 1-6_170106.12 12 1/17/2006 10:08:07 AM

Innledning

Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet.

Denne bruksanvisningen er blitt skrevet for å hjelpe deg med installasjon og bruk av TV-apparatet. Det anbefales å lese den grundig.

Merk: Spesifikasjoner og informasjon kan endres uten forutgående varsel.

Innholdsfortegnelse

Installasjon

Installasjon av TV-apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Tastene på TV-apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Sikkerhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Tastene på fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Rask installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Kanalsortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Andre innstillinger under menyen Installere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Manuell lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Bruk

Justering av bildet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Vekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Sperring av TV-apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tekst-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Tilkobling av andre apparater

Videospiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Andre apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Sidetilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

For å velge tilkoblet utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Praktiske opplysninger

Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Sikkerhetsinformasjon: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt («EMF») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Gode råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

°

Aanwijzing voor hergebruik

De verpakking van dit product is bedoeld voor recyclage. Contacteer locale overheden voor correcte inlevering.

Het verwijderen van uw oud product.

Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en componenten van een hoge kwaliteit, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.Wanneer dit doorkruist afvalemmer symbool bevestigd is op uw product, betekend dit dat deze voldoet aan de

Europese Directieven 200/96/EC. Gelieve uzelf te informeren met betrekking tot de lokale gescheiden afval collectie van elektrische en elektronische producteren.

Gelieve volgens lokale wetgeving te andelen en uw oude producten niet met het gewone huisvuil te verwijderen. Het correct afvoeren van uw oude producten helpt het voorkomen van het vervuilen van milieu en menselijk welzijn.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.1 1 1/17/2006 11:02:48 AM

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

FM.

ANT.

5 cm

Installasjon av TV-apparatet

&

Plassering av TV-apparatet.

Fjernkontroll

5 cm

FM.

ANT.

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

5 cm

Apparatet skal plasseres på et solid og stabilt underlag. Sørg for at det er minst 5 cm klarering rundt apparatet. Ikke plasser noen gjenstander oppå apparatet, for eks. duker eller vaser eller gjennsander som avgir varme (lamper for eks.).

TV-apparatet må ikke utsettes for vann.

é

Koblinger

FM.

ANT.

FM.

Sett inn to batterier av typen R6 (som følger med apparatet). Påse at batteriene legges riktig vei.

Kontroller at modusvelgeren står i TV-posisjon.

Av miljøvernhensyn inneholder batteriene hverken kvikksølv eller nikkelkadium. Ikke kast brukte batterier, men forhør deg om resirkulering hos din forhandler. Bruk alltid batterier av samme type.

Igangsetting

FM.

ANT.

eller

FM.

ANT.

• Sett antennepluggen inn i

:

på apparatets bakside.

• For modeller utstyrt med radio: Sett inn radioantennekontakten i FM ANT-kontakten ved hjelp av den medfølgende adapteren.

Med innendørsantenner kan mottaket i noen tilfeller være vanskelig. For å bedre på dette kan du prøve å orientere antennen i en annen retning. Hvis mottaket fremdeles er dårlig, bør du bruke en utendørsantenne.

• Sett støpselet til strømledningen inn i stikkontakten (220-240 V / 50 Hz).

Trykk på av/på-tasten for å sette TV-apparatet i gang. En rød lampe tennes, og skjermen lyser.

Gå direkte til kapittelet om

rask installasjon

på side 5. Hvis TV-apparatet er i pausestilling, trykker du på P

#

på fjernkontrollen.

Lyset blinker når du bruker fjernkontrollen.

Tastene på TV-apparatet

TV-apparatet har 5 taster. De sitter foran på apparatet eller øverst oppe, alt etter modellen.

Tastene VOLUME - + (-

+) brukes til å stille inn lydnivået. Tastene PROGRAM - +

(-

P

+ eller - +) brukes til å velge ønsket program.

For å få tilgang til menyene holder du nede begge taster:

- og

+. Tastene

PROGRAM - + kan da brukes til å velge en justering, og tastene -

+ til å foreta denne justeringen. For å avslutte menyene holder du nede begge taster:

- og

+.

Merk: Disse tastene er ikke tilgjengelige dersom opsjonen

Barnesikring

er aktivert (se menyen

Opsjoner

på side 8).

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.2 2 1/17/2006 11:02:49 AM

Sikkerhetsinformasjon

• Kople TVen i en stikkontakt med 220V – 240V/ 50 Hz.

• Kople fra strømledningen dersom:

– det røde lyset under TV-skjermen blinker hele tiden.

– det vises en skarpt lys linje over skjermen.

– det lyner eller tordner.

– TVen ikke er i bruk over en lengre periode.

• Rengjøring av TV-skjermen. Bruk aldri et slipende rengjøringsmiddel. Bruk et lett fuktet, semsket skinn eller myk klut.

• Ikke sett stearinlys o.l. oppå TVen eller i nærheten av denne.

• Ikke utsett TVen for direkte sollys eller varme.

• Ikke dekk over TVen. Dette kan føre til overoppheting.

• La det være minst 5 cm frigang på hver side av TVen for å sikre ventilasjon.

• Unngå å plassere apparatet (f.eks. i nærheten av vinduet) på steder hvor det kan bli utsatt for regn eller vann.

• Batteribruk ADVARSEL – For å hindre batterilekkasje som kan føre til personskade, skade på utstyr eller skade på apparatet:

– Sett i alle batteriene på riktig måte, med + og – som indikert på apparatet.

– Ikke bland batteriene (gamle og nye eller karbon og alkaliske, etc.).

– Ta ut batteriene når apparatet ikke skal brukes på en stund.

• Apparatet må ikke utsettes for sprut eller dråper, og væskefylte gjenstander som blomstervaser må aldri settes på apparatet.

Nyttige tips

• Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid. Slå av apparatet slik at det kan avmagnetisere seg. Et avmagnetisert apparat gir god bildekvalitet.

• Ikke flytt på apparatet mens det er påslått. Det kan oppstå ujevnhet i fargene enkelte steder på

skjermen.

• Prøv aldri å reparere apparatet selv. Ta alltid kontakt med fagutdannet servicepersonell.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.3 3 1/17/2006 11:02:50 AM

è

!

&

é

"

(

§

ç

0

Tastene på fjernkontrollen

1

2

3

4

5

6

7

&

Radio-/TV-modus

For å veksle mellom radio- og TV-modus (for modeller som er utstyrt med radio).

é

Surround-lyd

(kun tilgjengelig på enkelte modeller)

For å aktivere/deaktivere lydeffekten. I stereomodus gir dette inntrykk av at høyttalerne står lengre fra hverandre.

For modeller som er utstyrt med Virtual.

Dolby Surround*, oppnår du bakre Dolby Surround

Pro Logic-lydeffekter. I monomodus simuleres en stereoeffekt.

Displayinfo./permanent nr.

For å vise/slette programnummeret, navnet (hvis aktuelt), klokkeslettet, lydmodusen og gjenstående tid i timeren.

Trykk i 5 sekunder for å aktivere permanent visning av nummer.

Forhåndsinnstilling av lyd

Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger:

Tale

,

Musikk

,

Teater

og tilbake til

Manuell

.

(

Menyer

For å vise eller avslutte menyene.

§

Markør/format

Med disse fire tastene kan du bla gjennom menyene.

Tastene

îÏ

gjør det mulig å forstørre eller komprimere bildet vertikalt.

è

Voluminnstillinger

For å stille inn lyden

!

Lydutkobling

For å koble lyden ut eller tilbake igjen.

ç

Talltaster

Gir direkte tilgang til kanalene. For 2-sifrede kanalnumre må det andre sifferet angis før streken forsvinner.

0

Timer

Gjør det mulig å velge hvor lang tid som skal gå før apparatet automatisk går over i standby-modus

(0-180 minutter).

1

Standby

Setter TV-apparatet i standby-modus. For å slå på apparatet igjen trykker du på

P

@#

, b

,

0

til

9

(eller

Â

).

2

Lydmodus

Gjør det mulig å veksle fra

Stereo

til

Mono

manuelt og å velge mellom

Dual-I

og

Dual-II

. På

TV-apparater som er utstyrt med Nicam-mottak, kan du, avhengig av sendingene, veksle mellom

Nicam-Stereo

og

Mono

manuelt eller mellom

Nicam-Dual-I

,

Nicam-Dual-II

og

Mono

.

Mono-indikatoren lyser rødt når

Mono

er valgt manuelt.

3

Tekst-TV-taster (se side 9)

4

Forhåndsinnstilling av bildet

Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger:

Intens

,

Naturlig

,

Soft

,

Multimedia

og tilbake til

Manuell

.

5

Hente frem tekst-TV (se side 9)

6

Kanalvalg

Henter frem forrige eller neste kanal. Nummeret

(eventuelt navnet) og lydmodusen vises i noen sekunder.

For enkelte kanaler vises tittelen på programmet nederst på skjermen.

7

Valg av EXT-kontakter

Trykk flere ganger for å velge EXT og AV.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.4 4 1/17/2006 11:02:50 AM

Rask installering

Når du slår på TV-apparatet for første gang, vises en meny på skjermen. Her blir du bedt om å velge land og menyspråk:

WELCOME

Country

Language

...

ENGLISH

Hvis menyen ikke vises, holder du nede tastene

-

og

+

på TVen i fem sekunder for å få den frem.

&

Bruk tastene

îÏ

på fjernkontrollen for å velge land og bekreft med

¬

.

Hvis ditt land ikke vises på listen, velger du alternativet “. . .”

é

Deretter velger du språk med tastene og bekrefter med

¬

.

îÏ

Søket starter automatisk.

Deretter vises menyen

INSTALLERE

automatisk. Hvis kanalene som ble funnet, ikke har riktig nummer, bruker du menyen

Sortere

for å angi nummer en gang til.

Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene

(side 12).

Hvis du vil gå ut av menyene, trykker du flere ganger på

H

.

Kanalsortering

Med denne menyen kan du endre kanalnummer.

&

Trykk på tasten

H

.

Hovedmenyen

vises på skjermen.

HOOFMENU

BILDE

EGENSKAPER

INSTALLASJON

INSTALLASJON

Språk

Land

Auto. Lagr.

Manuel Lagr.

Sortere

NORSK

...

é

Uthev

INSTALLATION

(Installasjon) og trykk piltast mot høyre.

Uthev

SORT

og trykk piltast mot høyre.

Velg kanalen du vil flytte, med tastene og trykk på

¬

.

îÏ

,

(

Deretter bruker du tastene

îÏ

for å velge det nye nummeret og bekrefter med

È

.

§

Gjenta trinn

og

for hver kanal som skal få nytt nummer.

è

For å gå ut av menyene trykker du flere ganger på

H

.

Andre innstillinger under menyen Installere

&

Uthev

INSTALLATION

(INSTALLASJON) og trykk piltast mot høyre. Følgende elementer vil bli vist:

Språk

: For å endre menyspråkene.

Land

: For å velge land.

Denne innstillingen gjelder for søking, automatisk sortering av kanaler og tekst-TV.

Hvis ditt land ikke vises på listen, velger du alternativet “. . .”

Autolagring

: For å starte automatisk søking etter alle programmene som er tilgjengelig i din region.

Deretter vises menyen

INSTALLERE

automatisk. Hvis kanalene som ble funnet, ikke har riktig nummer, bruker du menyen

Sortere

for å angi nummer en gang til.

Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene

(side 12).

• Hvis du vil gå ut av menyene, trykker du flere ganger på

H

.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.5 5 1/17/2006 11:02:50 AM

Manuell lagring

Denne menyen lar deg lagre kanalene én etter

én eller legge til en kanal på den eksisterende listen.

&

Trykk på tasten

MENU

(Meny) for å vise hovedmenyen.

é

Uthev

INSTALLATION

(INSTALLASJON) og trykk piltast mot høyre.

Uthev

MANUAL STORE

(Manuell lagring) og trykk piltast mot høyre.

HOOFMENU

BILDE

EGENSKAPER

INSTALLASJON

Program

Navn

System

Sok

Innstilling

Lagre

Man. Lagring

01

-----

EUROPA

671 MHz

System

: Velg

Europe

(automatisk innstilling*) eller avhengig av versjon

West Eur

(BG-standard),

East Europe

(DK-standard),

UK

(I-standard) eller

France

(LL’-standard).

* Unntatt for Frankrike (LL’-standard), må du velge

France

.

Søking

: Trykk på

¬

. Søket starter.

Søket stopper når en kanal er funnet.

Gå til neste trinn. Hvis du kjenner frekvensen for ønsket kanal, angir du nummeret direkte med tastene

0

til

9

.

Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene på side 12.

Fininnstill

: Hvis mottaket er dårlig, innstiller du det med tastene

Ȭ

.

Kanal

: Angi ønsket nummer med tastene

Ȭ

eller

0

til

9

.

Navn

: Bruk tastene

Ȭ

for å flytte i visningsområdet for navnet (5 tegn), og tastene

îÏ

for å velge tegn. Når navnet er angitt, bruker du tasten

È

for å gå ut.

Lagre

: Trykk på

¬

. Kanalen lagres.

• Gjenta trinn

é

til

è

for hver kanal som skal lagres.

• For å gå ut av menyen trykker du flere ganger på

H

.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.6 6 1/17/2006 11:02:50 AM

Justering av bildet

&

Fra hovedmenyen, uthev

PICTURE

(Bilde) og trykk piltast mot høyre.

HOOFMENU

BILDE

EGENSKAPER

INSTALLASJON

BILDE

Lysstyrke

Farge

-------I----

Kontrast

Skarphet

Fargetemp.

Støyreduksjon

Kontrast+

Lagre

Kjølig

AV

PA

é

Bruk tastene

îÏ

for å velge en innstilling, og tastene

Ȭ

for å innstille.

Når du har valgt innstilling, velger du

Lagre

og trykker på

¬

for å lagre innstillingene.

For å gå ut av menyene trykker du flere ganger på

H

.

Beskrivelse av innstillingene:

Lysstyrke

: Regulerer bildets lysstyrke.

Farge

: Regulerer fargestyrken.

Kontrast

: Regulerer forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner.

Skarphet

: Regulerer bildets skarphet.

Farge- temp.

: Regulerer fargegjengivelsen:

Kjølig

(blåere),

Normal

(balansert) eller

Varm

(rødere).

Støyreduksjon

: Demper støyen i bildet

(snø) ved dårlige mottaksforhold.

Kontrast +

: Automatisk innstilling av bildekontrasten som kontinuerlig bringer den mørkeste delen av bildet over i svart.

Lagre

: For å lagre bildeinnstillingene.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.7 7 1/17/2006 11:02:51 AM

Vekking

Med denne menyen kan du bruke TVapparatet som en vekkeklokke.

&

Fra hovedmenyen, uthev

FEATURES

(Egenskaper) og trykk piltast mot høyre.

é

Uthev

TIMER

og trykk piltast mot høyre.

Følgende elementer vil bli vist:

HOOFMENU

BILDE

EGENSKAPER

INSTALLASJON

Lukking

Tid

Starttid

Stoptid

Pr nr

Aktiver

Timer

AV

-- : --

-- : --

-- : --

00

AV

Lukking

: for å velge varigheten til automatisk lukking.

Tid

: Angi gjeldende klokkeslett.

(

Starttid

: Angi starttiden.

§

Stopptid

: Angi stopptiden.

è

Pr.nummer

: Angi nummeret til kanalen du vil bli vekket av.

!

Aktiver

: Du kan velge mellom:

En gang

for å bli vekket én gang,

Daglig

for å bli vekket daglig,

Stans

for å avbryte.

ç

Trykk på b

for å sette TV-apparatet i standby. Apparatet slår seg på automatisk ved det programmerte klokkeslettet. Hvis du lar

TV-apparatet stå på, vil det bare skifte kanal på klokkeslettet du anga (og gå over i standby-modus på klokkeslettet du anga som

stopptid

).

Sperring av TV-apparatet

Du kan låse visse kanaler eller hindre all bruk av TV-apparatet ved å låse tastene.

&

Fra hovedmenyen, uthev

FEATURES

(Egenskaper) og trykk piltast mot høyre.

é

Uthev

CHILDLOCK

(Barnesikring) og trykk piltast mot høyre.

HOOFMENU

BILDE

EGENSKAPER

INSTALLASJON

EGENSKAPER

Timer

Barnesikring

Neste gang du slår TV-apparatet på, må du taste den hemmelige tilgangskoden for å vise programmene.

(

Slik deaktiverer du dette: Sett

Barnelås

STOPP

.

§

For å endre kode velger du

Endre kode

og angir en ny firesifret kode. Bekreft koden ved

å taste den inn en gang til.

Hvis du har glemt den hemmelige koden, angir du universalkoden 0711.

è

For å gå ut av menyene trykker du flere ganger på

H

.

Du må angi din hemmelige tilgangskode.

Den første gangen trykker du 0711. Menyen vises.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.8 8 1/17/2006 11:02:51 AM

Tekst-TV

Tekst-TV er et informasjonssystem som sendes av enkelte kanaler. Du kan slå opp på tekst-TV på samme måte som i en avis. Tekst-TV gjør det også mulig å få tilgang til teksting for hørselshemmede eller for personer som er lite kjent med språket programmet sendes på (kabelnett, satellittkanaler og så videre).

Trykk på:

Tekst-TV

Du får tilgang til:

Gjør det mulig å hente frem tekst-TV, gå over i transparent modus og avslutte. Innholdsfortegnelsen viser en liste over tilgjengelige undersider med emner.

Hver underside har et 3-sifret sidenummer.

Hvis den valgte kanalen ikke har tekst-TV, vises meldingen

100 og skjermen forblir svart. Avslutt tekst-TV og velg en annen kanal).

Valg av side

Tast nummeret for ønsket side med tastene eller

0 til 9

@

P

# . Eksempel: For side 120 taster du 1 2

0 . Nummeret vises øverst til venstre på skjermen, sidetelleren starter søket og siden vises. Gjenta samme fremgangsmåte for å vise en annen side.

Hvis sidetelleren fortsetter å søke, betyr det at siden ikke finnes. Velg et annet nummer.

Direkte tilgang til rubrikker

Nederst på skjermen vises det fargede felt. Med de fire fargede tastene får du tilgang til rubrikkene og de tilhørende sidene.

De fargede feltene blinker når rubrikken eller siden ikke er tilgjengelig.

Innholdsfortegnelse

For å gå tilbake til innholdsfortegnelsen (vanligvis side 100).

Forstørre en side

Stoppe visning av undersider

For å vise øvre eller nedre del og gå tilbake til normal størrelse.

Noen sider inneholder undersider som automatisk vises etter hverandre. Denne tasten gjør det mulig å stoppe eller gjenoppta visning av undersidene. Indikasjonen vises øverst til venstre.

_

Skjult informasjon

For å vise eller skjule skjult informasjon (for eksempel løsninger på spill).

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.9 9

9

1/17/2006 11:02:51 AM

Tilkobling av andre apparater

Videospiller

Utfør koblingene som vist på tegningen. Bruk en scartledning av god kvalitet.

Dersom din videospiller ikke har noen scartkontakt, må du bruke antennekabelen. Du må da finne ut hvilket testsignal videospilleren har og gi den et kanalnummer, f.eks. 0 (se Manuell lagring, s. 6).

For å gjengi videospillerbildet trykker du på

0

.

Videospiller med dekoder

Koble dekoderen til den andre scartkontakten på videospilleren. Da kan du spille inn kodede programmer.

Andre apparater

Satellittmottaker, dekoder, CDV, spill osv.

Utfør disse koblingene.

Fronttilkobling

(kun tilgjengelig på bestemte modeller)

Avhengig av modellene sitter kontaktene foran (noen ganger under et deksel) eller på siden av TV-apparatet.

Utfør disse koblingene. Med tasten velger du

EXT

(og

AV

).

Hodetelefon

Når hodetelefonen er tilkoblet, kobles TV-lyden ut.

Med tastene

@

32 og 600 ohm.

” #

kan du justere lydstyrken.

Motstanden (impedansen) i hodetelefonen må være på mellom

For å velge tilkoblet utstyr

Trykk på tasten for å velge

EXT

(og

AV

) for sidetilkobling.

De fleste apparatene (dekoder, videospiller) kobler seg automatisk over.

0

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.10 10 1/17/2006 11:02:53 AM

Ordliste

RGB-signaler:

Tre videosignaler: rød, grønn, blå, som direkte styrer de tre elektrokanonene (rød, grønn, blå) i bilderøret. Bruk av disse signalene gir bedre bildekvalitet.

NICAM-lyd:

Prosess som gjør det mulig å overføre lyd digitalt.

TV-standard:

TV-bildene blir ikke overført på samme måte i alle land. Det finnes ulike standarder: BG, DK, I og L L’. Innstillingen

System

(s. 6) gjør det mulig å velge disse forskjellige standardene. Dette må ikke forveksles med PAL- eller SECAM-fargekoding. Pal-systemet brukes i de fleste land i Europa,

Secam brukes i Frankrike, Russland og i de fleste landene i Afrika. USA og Japan har et annet system, NTSC.

Sikkerhetsinformasjon: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt («EMF»)

1. Philips Royal Electronics produserer mange forbrukerrettede produkter som i likhet med elektroniske apparater i alminnelighet har evnen til å avgi og motta elektromagnetiske signaler.

2. Ett av Philips’ førende forretningsprinsipper er å trygge våre produkter på alle måter med hensyn til helse og sikkerhet, å overholde alle aktuelle juridiske krav og forordninger, og overholde med god margin alle EMF-standarder som gjelder ved produktenes produksjonsdato.

3. Philips har forpliktet seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke medfører skadelige helsevirkninger.

4. Philips bekrefter at så lenge produktene håndteres korrekt innen det tiltenkte bruksområdet, er de trygge å bruke ifølge den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger i dag.

5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, hvilket setter Philips i stand til å forutse den videre utvikling av slike standarder slik at disse kan integreres i produktene på et tidlig stadium.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.11 11 1/17/2006 11:02:54 AM

Gode råd

Dårlig bilde

Dette kan komme at av du bor i nærheten av fjell eller høye boligblokker.

Dette kan forårsake uskarpe bilder, doble bilder eller skygger. Da bør du prøve å justere bildet manuelt (se s.6) eller orientere den utvendige antennen annerledes. Kan du ta inn sendinger på dette frekvensbåndet (UHF eller VHF) med antennen? I tilfelle vanskeligheter med mottaket (snø på bildet), sett innstillingen

Støyreduksjon

i menyen

Bilde

(s. 7).

Ikke noe bilde på skjermen

Har du tilkoblet antennepluggen riktig?

Har du valgt riktig TV-standard? (s. 6) Problemer med bilde eller lyd skyldes ofte dårlig tilkobling av en antennekontakt eller en scartkontakt (det hender at kontaktene løsner når man flytter eller snur på TV-apparatet). Sjekk alle koblinger.

Et tilkoblet apparat gir svart/hvitt-bilde

Når du skal spille av en videokassett, bør du kontrollere at den er blitt spilt inn med en standard (PAL, SECAM, NTSC) som videospilleren gjenkjenner.

Ingen lyd

Tekst-TV

Pausestillin

Fremdeles ingen resultater?

Hvis noen programmer har bilde, men ikke lyd, kommer det av at du ikke har valgt den rette TV-standarden. Endre innstillingen i

System

(s. 6).

Noen tegn vises ikke slik de skal Kontroller at innstillingen

Land

er riktig

(side 5).

Når du slår TV-apparatet på, holder det seg i pausestilling, og viser

Barnesikring

når du bruker tastene på TV-apparatet? Opsjonen

Barnesikring

er aktivert (se s. 8).

Dersom TV-apparatet ikke mottar noe signal i 10 minutter, går det automatisk inn i standby.

In stand-by mode, verbruikt uw TV minder dan 5W afhankelijk van het model.

Om nog milieuvriendelijker te zijn, gelieve het toestel door middel van de on/ off (power) schakelaar volledig uit te schakelen.

Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere TV-apparatet ditt selv. Ta kontakt med forhandlerens serviceavdeling.

Rengjøring av TVen

Skjermen og kabinettet må bare rengjøres med en ren og myk klut som ikke loer. Ikke bruk produkter med alkohol eller oppløsningsmidler.

Telra_12536-941 (NO) 2-6_170106.12 12 1/17/2006 11:02:54 AM

Inledning

Tack för att du köpt din TV-apparat just hos oss.

Handboken har tagits fram för att hjälpa dig att installera och använda din TVapparat på bästa sätt.

Vi råder dig att läsa igenom den noggrant.

OBS! Tekniska data och informationen kan ändras utan föregående meddelande.

Innehållsförteckning

Installation

Installation av TV-apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

TV-apparatens knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Knappar på fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Snabbinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Programsortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Andra inställningar på menyn Installera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Spara manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Användning

Bildinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Väckningsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Låsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Text-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Andra apparater

Anslutning av andra apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Videobandspelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Ytterligare apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Dubbel text-TV-sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Hur man kopplar in de anslutna apparaterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Praktiska informationer

Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Säkerhetsinformation Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (“EMF”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

°

Direktiv om återanvändning

Emballaget till den här produkten är avsett att kunna återvinnas. Följ de anvisningar som gäller på Er ort.

Hur du gör dig av med din förbrukade produkt

Din product är tillverkad med komponenter och material av hög kvalitet som kan

återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen föreställande en överstruken soptunna återfinns på en produkt betyder detta att den omfattas EU:s direktiv 2002/96/EC. Vänligen informera dig om de sorterings- och insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter som finns i det område där du bor. Följ de lokala bestämmelserna, och kasta inte gamla elektriska och elektroniska produkter i hushållsavfallet. Ett korrekt omhändertagande av förbrukade produkter hjälper till att förebygga möjliga skador på miljö och människors hälsa.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.1 1 1/17/2006 12:57:09 PM

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

FM.

ANT.

5 cm

Installation av TV-apparaten

&

Placering av TV-apparaten

5 cm

Fjärrkontroll

5 cm

FM.

ANT.

5 cm 5 cm

5 cm

5 cm

Ställ TV-apparaten på ett stadigt och jämnt underlag, och lämna ett fritt utrymme på minst 5 cm runt den. Placera av säkerhetsskäl ingenting på apparaten, dvs inget föremål som

5 cm

täcker den (duk), som innehåller vatten (vas) eller som alstrar värme (lampa). Dessutom får

TV-apparaten inte utsättas för vatten.

é

Anslutningar

FM.

ANT.

Sätt i de 2 medföljande batterierna av typ R6 och var noga med att vända dem rätt.

Försäkra dig om att TV-läge är inställt.

De batterier som levereras med apparaten är miljövänliga och innehåller varken kvicksilver eller kadmium/nickel. Kasta inte begagnade batterier i soptunnan – lägg dem i särskilt avsedda behållare för återanvändning (kontaka återförsäljaren om du inte vet var du skall göra av dem). Använd vid byte batterier av samma typ.

Påslagning

FM.

ANT.

FM.

ANT.

eller

• Anslut antennkontakten i uttaget

:

som finns på baksidan.

• Finns endast på modeller utrustade med radio: använd den medföljande adaptern och koppla in kontakten för radioantenn i FM ANTuttaget.

Om du använder en inomhusantenn kan mottagningen i vissa fall vara dålig. Du kan förbättra bilden genom att vrida på antennen. Om mottagningen förblir dålig måste du använda en utomhusantenn.

• Anslut nätsladden till nätet (220-240 V / 50 Hz).

Tryck på knappen Till/Från för att sarta TVapparaten, En röd kontrollampa lyser rött och skärmen lyser upp. Gå direkt till kapitlet om snabb installation på sida 5.

Om TV-apparaten förblir i beredskapsläge, tryck på knappen

P

fjärrkontrollen.

#

på fjärrkontrollen.

Kontrollampan blinkar när du använder

TV-apparatens knappar

TV-apparaten har 5 knappar på framsidan eller ovansidan beroende på modell.

VOLUME - + (-

+) används för att ställa in ljudnivån. PROGRAM - + (-

P

+ eller - +) används för att välja önskat program.

Ta fram menyerna genom att hålla kvar de bägge ” - + i nedtryckt läge. PROGRAM - + kan nu användas för att välja en inställning och

-

+ används för att utföra inställningen.

Lämna menyerna genom att hålla kvar de bägge

- + i nedtryckt läge.

Anm.: när

Låsfunktionen

är inkopplad kan dessa knappar inte användas (se menyn

Barnlås

på sidan

8).

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.2 2 1/17/2006 12:57:10 PM

Säkerhetsinformation

• Anslut TV-apparaten i ett 220V – 240V AC, 50 Hz-nätuttag.

• Koppla ur nätkontakten :

– om den röda lampan under TV-skärmen blinkar hela tiden.

– om en klar, vit linje syns tvärs över skärmen.

– vid åskväder.

– när apparaten lämnas obevakad under längre tid.

• Rengöring av TV-skärmen. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel. Använd ett fuktigt sämskskinn eller en mjuk trasa.

• Placera ingen öppen låga, till exempel tända ljus, ovanpå TV-apparaten eller i dess närhet.

• Placera inte TV-apparaten i direkt solsken eller på en varm plats.

• Täck aldrig över eller stäng in TV-apparaten, eftersom den då kan bli överhettad.

• Lämna ett minst 5 cm:s utrymme runt TV-apparaten för att ventilationen skall bli tillräcklig.

• Placera inte TV-apparaten så att den kan utsättas för regn eller fukt (t.ex. i närheten av ett fönster).

• Batterianvändning VARSAMHET – För att förhindra batteriläckage, som kan medföra personskada, skada på egendom eller skada på enheten:

– Sätt i samtliga batterier korrekt, med + (plus)- och – (minus) placerade enligt markeringen på

enheten.

– Använd aldrig olika slags batterier (gamla och nya eller kolbatterier och alkaliska, osv.).

– Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under längre tid.

• Apparaten får ej utsättas för droppar eller stänk, och inga vätskefyllda föremål, t ex vaser, får

placeras ovanpå apparaten.

Praktiska tips

• Lämna aldrig enheten i standby/viloläge under längre tid. Stäng av enheten för att den ska kunna avmagnetiseras. En avmagnetiserad enhet ger en god bildkvalitet.

• Flytta inte omkring enheten när den är påslagen. Detta kan medföra att vissa delar av skärmen får ojämn färgkvalitet.

• Försök aldrig reparera en felaktig TV-apparat på egen hand. Kontakta alltid auktoriserad

servicepersonal.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.3 3 1/17/2006 12:57:11 PM

è

!

&

é

"

(

§

ç

0

Knappar på fjärrkontrollen

1

2

3

4

5

6

7

&

Radio- eller TV-läge

För att flytta mellan radio- och TV-läge på TV- apparaten (för modeller utrustade med radio).

é

Surroundljud

(endast tillgängligt på vissa modeller)

För att aktivera / stänga av ljudbreddningseffekten. I stereoläge får man intryck av att avståndet mellan högtalarna är större. Med de modeller som är utrustade med Virtual Dolby Surround*, får man Dolby Surround

Pro Logic —systemets bakre ljudeffekter. I mono får man en rumslig pseudostereoeffekt.

Skärminformation / permanent programnummer

För att visa/ta bort programmets nummer, namn

(om sådant finns), klockslag, ljudläge och timerns

återstående tid. Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder för att programnummer ska visas permanent på skärmen.

Ljudinställningar

För tillgång till en serie inställningar:

Tal

,

Musik

,

Teater

och tillbaka till

Personlig

.

(

Meny

För att visa eller lämna menyerna.

§

Markör / Format

Med de här 4 knapparna kan du flytta mellan menyerna. Med knapparna

îÏ

kan du förstora eller flytta bilden i vertikal riktning.

è

Volym

För att ställa in ljudstyrkan.

!

Tyst

För att koppla bort eller koppla tillbaka ljudet.

ç

Sifferknappar

För att direkt komma till program. Om programmet har två siffror måste den andra siffran knappas in innan strecket försvinner.

0

Timer

Väljer hur lång tid som skall förflyta innan övergången till automatiskt beredskapsläge (mellan 0 och 180 minuter).

1

Beredskapsläge

För att växla in beredskapsläge på TV-apparaten.

Koppla på TV-apparaten genom att trycka på

P

@#

, b

,

0

till

9

(eller

Â

).

2

Ljudlägen

För att gå från

Stereo

till

Mono

eller välja mellan

Dual I

och

Dual II

i tvåspråkiga sändningar. För TV- apparater med

Nicam

-mottagning och beroende på sändning kan du gå från

Nicam Stereo

till

Mono

eller välja mellan

Nicam Dual I

,

Nicam Dual II

och

Mono

.

Mono

-läge visas indikeringen i rött.

3

Knappar för text-TV (s.9)

4

Bildinställning

För en serie inställningar:

Fyllig

,

Naturlig

,

Mjuk

,

Multimedia

och tillbaka till

Personlig

.

5

För att ta in text-TV (s. 9)

6

Val av program

För att flytta upp eller ned bland programmen.

Nummer (namn) och ljudläge visas några sekunder.

För vissa text-TV-program visas programtitel längst ned på skärmen.

7

Val av EXT-uttag

Tryck flera gånger för att välja EXT och AV.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.4 4 1/17/2006 12:57:11 PM

Snabbinstallation

När TV-apparaten slås på för första gången, visas en meny på bildskärmen. Denna meny ber dig välja språk för menyerna:

WELCOME

Country

...

Language

ENGLISH

Om menyn inte visas, håll TV-apparatens knappar

-

och

+

intryckta i 5 sekunder för att ta fram menyn.

&

Använd fjärrkontrollens knappar

îÏ

för att välja språk och bekräfta sedan med

Om ditt land inte finns med på listan, välj alternativet “. . .”

¬

.

é

Välj sedan land med knapparna

îÏ

och bekräfta därefter med

¬

.

Sökningen börjar automatiskt.

När den är klar visas menyn

INSTALLATION

automatiskt. Om de program som hittats inte har hamnat i rätt nummerordning använder du menyn

Sortera

för att numrera om dem.

Om du inte får in någon bild, se kapitlet Tips (sid.

12).

Om du vill stänga menyerna trycker du upprepade gånger på

H

.

Programsortering

På denna meny kan du ändra programmens nummerordning.

&

Tryck på knappen

H

.

HUVUDMENYN

visas på skärmen.

HUVUD MENY

BILD

FUNKTIONER

INSTALLATION

INSTALLATION

Språk

Land

Auto Spara

Manuell Spara

Sortera

SVENSKA

...

é

Markera

INSTALLATION

och klicka på höger musknapp.

Markera

SORT

(SORTERA) och klicka på höger musknapp.

Markera det program du vill flytta om med hjälp av knapparna

îÏ

och tryck på

¬

.

(

Använd sedan knapparna

îÏ

för att välja nytt nummer och bekräfta med

È

.

§

Upprepa punkt

och

för samtliga de program du vill numrera om.

è

För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på H .

Andra inställningar på menyn Installera

&

Markera

INSTALLATION

och klicka på höger musknapp. Följande poster kommer att visas:

Språk

:

för att välja språk för menyerna.

Land

:

för att välja land.

Den här inställningen inverkar på sökningen, den automatiska sorteringen av program och visningen av text-TV. Om ditt land inte finns med på listan, välj alternativet “. . .”

Automatisk lagring

:

Med hjälp av denna meny kan du utföra en automatisk sökning av alla de program som finns tillgängliga i din region.

När den är klar visas menyn

INSTALLATION

automatiskt. Om de program som hittats inte har hamnat i rätt nummerordning använder du menyn

Sortera

för att numrera om dem.

Om du inte får in någon bild, se kapitlet Tips

(sid. 12).

• Om du vill stänga menyerna trycker du upprepade gånger på

H

.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.5 5 1/17/2006 12:57:11 PM

Spara manuellt

Från denna meny kan du lagra ett program i taget, eller lägga till ett program på den befintliga listan.

&

Tryck på

MENU

(MENY)-tangenten för att visa huvudmenyn.

é

Markera

INSTALLATION

och klicka på höger musknapp.

Markera

MANUAL STORE

(MANUELL

LAGRING) och klicka på höger musknapp.

HUVUD MENY

BILD

FUNKTIONER

INSTALLATION

Program

Namn

Sök

Manuell Spara

Fininställning

Spara

01

-----

EUROPA

671 MHz

System

: välj

Europe

(automatisk sökning*) eller beroende på modell

West Europe

(norm BG= Sverige),

East Europe

(norm DK),

Storbritannien

(norm I) eller

Frankrike

(norm

LL’).

* För Frankrike (norm LL’): välj alternativet

Frankrike

.

Sök

: tryck på

¬

. Sökningen startar. Så fort ett program hittas avbryts sökningen.

Gå vidare till nästa punkt. Om du vet vilken frekvens programmet sänder på, kan du mata in denna frekvens direkt med sifferknapparna

0

till

9

.

Om du inte får in någon bild, se kapitlet Tips (sid.

12).

Fininställning

: om mottagningen inte är tillfredsställande kan du justera bilden med hjälp av knapparna

Ȭ

.

Program

:

mata in önskat nummer med knapparna

Ȭ

eller

0

till

9

.

Namn

:

använd knapparna

Ȭ

för att förflytta dig i namnfältet (5 tecken) och knapparna

îÏ

för att välja tecken.

När namnet har skrivits in använder du

È

-knappen för att avsluta.

Spara

: tryck på

¬

. Programmet lagras.

• Upprepa punkterna

é

till

è

för varje program du vill lagra.

• För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på

H

.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.6 6 1/17/2006 12:57:11 PM

Bildinställningar

&

I

MAIN MENU

(HUVUDMENYN) markerar du

PICTURE

(BILD) och trycker på höger musknapp.

HUVUD MENY

BILD

FUNKTIONER

INSTALLATION

BILD

Ljus

Färg

Kontrast

Skärpa

Färg Temp.

NR

Kontrast+

Spara

--I----------

Kalt

AV

PA

é

Använd knapparna du vill ställa in och knapparna utföra inställningen.

îÏ

för att välja vad

Ȭ för att

När inställningarna är gjorda väljer du alternativet

Spara

och trycker på

¬

för att lagra dem.

För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på

H

.

Förklaring av inställningsalternativen:

Ljus

: påverkar hur ljus bilden blir.

Färg

: påverkar färgens intensitet.

Kontrast

: påverkar skillnaden mellan ljusa och mörka toner.

Skärpa

: påverkar hur tydligt bilden visas.

Färg Temp.

: påverkar tonen i färgerna:

Kall

(mer blåaktig),

Normal

(balanserad) eller

Varm

(mer rödaktig).

NR

: minskar brus i bilden (flimmer), vid dålig mottagning.

Kontrast +

: automatisk inställning av kontrasten så att svarta partier i bilden får djupare och fylligare svärta.

Spara

: för att spara bildinställningarna.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.7 7 1/17/2006 12:57:12 PM

Väckningsfunktionen

Med hjälp av denna meny kan du använda TVapparaten som väckarklocka.

&

I

MAIN MENU

(HUVUDMENYN) markerar du

FEATURES

(EGENSKAPER) och trycker på höger musknapp.

é

Markera

TIMER

(TIDUR) och klicka på höger musknapp.

Följande poster kommer att visas:

HUVUD MENY

BILD

FUNKTIONER

INSTALLATION

Stängning

Tid

Start Tid

Stop Tid

Pr Nr

Aktivera

Timer

AV

-- : --

-- : --

-- : --

00

AV

(

Starttid

: skriv in när TV:n ska slås på.

§

Stopptid

: skriv in när TV:n ska slå av till beredskapsläge.

è

Pr Nr

:

mata in önskat programnummer för väckningen.

!

Aktivera

: du kan ställa in:

En gång

för väckning en enda gång,

Daglig

för väckning varje dag,

AV

för att stänga av funktionen.

ç

Tryck på b

för att slå av TV:n till beredskapsläge. Den sätts på automatiskt vid den inprogrammerade tidpunkten.

Om du lämnar TV:n påslagen, byter den bara kanal vid den angivna tidpunkten (och slår av till beredskapsläge vid angiven

Stopptid

).

Väckning

:

för att välja en tid för automatisk väckning.

Tid

: mata in vad klockan är nu.

Låsfunktion

Med hjälp av denna meny kan du, genom att låsa knapparna, förhindra att TV:n används.

&

I

MAIN MENU

(HUVUDMENYN) markerar du

FEATURES

(EGENSKAPER) och trycker på höger musknapp.

é

Markera

CHILDLOCK

(BARNLÅS) och klicka på höger musknapp.

HUVUD MENY

BILD

FUNKTIONER

INSTALLATION

Timer

Barnlås

FUNKTIONER

Nästa gång du startar TV:n måste du ange din hemliga kod för att få tillgång till programmen.

(

För att låsa upp: ställ in

Barnlås

AV

.

§

För att ändra kod, välj

Ny kod

och skriv in en ny 4-siffrig kod. Bekräfta genom att skriva in samma kod en andra gång.

Om du har glömt din hemliga kod skriver du in den universella koden 0711.

è

För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på

H

.

Du ska nu mata in din hemliga åtkomstkod.

Första gången skriver du in koden 0711.

Menyn öppnas.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.8 8 1/17/2006 12:57:12 PM

Text-TV

Text-TV är ett informationssystem som sänds av vissa kanaler och som läses som en tidning. Systemet ger också hörselskadade eller den som inte är välbekant med sändningens språk tillgång till textning

(t.ex. kabel-TV och satellitsändningar…).

Tryck på:

Inkoppling av text-TV

Du får fram:

Tar in eller lämnar text-TV. En innehållsförteckning med lista över tillgängliga rubriker visas. Varje rubrik betecknas med ett sidnummer (alltid 3-siffrigt).

Om den valda kanalen inte sänder text-TV visas texten P100 och skärmen förblir svart (lämna i så fall text-TV och välj en annan kanal).

Val av en sida

Skriv in önskat sidnummer med knapparna 0 till 9 eller

@ P # . Exempel: för sidan 120 knappar du in 120 1

2 0 . Numret visas högst upp till vänster på skärmen, sidräknaren letar och sidan visas. Upprepa momentet när du vill se en annan sida.

Om räknaren fortsätter att söka är sidan inte tillgänglig eller sänds inte. Välj ett annat nummer.

Direktval av rubrik

Färgade zoner visas i skärmens nederkant. De 4 färgade knapparna gör det möjligt att ta fram rubriker eller motsvarande sidor.

Färgzonerna blinkar om ett fält eller en sida inte är tillgänglig.

Innehållsförteckning

För att gå tillbaka till innehållsförteckningen (i allmänhet sidan 100).

Förstoring av en sida

Visar först den övre, sedan den undre delen av sidan och går till sist tillbaka till normalläge.

Stopp för delsideväxling

Dold information

Vissa sidor består av delsidor som automatiskt rullas upp.

I så fall kan du stoppa eller starta växlingen med denna knapp. Texten _ visas högst upp till vänster.

Tar fram/tar bort dold information (lösningar på spel eller frågor/svar).

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.9 9

9

1/17/2006 12:57:12 PM

Anslutning av andra apparater

Videobandspelare

Gör anslutningarna som på bilden. Använd en eurokabel

(scart) av god kvalitet.

Om din videobandspelare inte utrustats med ett uttag för eurokabel kan videon endast anslutas via antennuttaget. I så fall måste du ställa in videobandspelarens testsignal och ge den ett programnummer (se manuell lagring, s. 6). För att visa videobandspelarens bild, tryck på knappen

0

.

Videobandspelare med dekoder

Anslut dekodern till videobandspelarens andra uttag för eurokabel. På så sätt kan du ta in kodade sändningar.

Ytterligare apparater

Satellitmottagare, dekoder, CDVideo, spel, o.s.v.

Anslut enligt figuren.

Frontanslutning

(finns endast på vissa modeller)

Beroende på modell är uttagen placerade på TV-apparatens framsida (ibland under en lucka) eller på sidan av apparaten.

Anslut enligt figuren.Välj

EXT

(och

AV

) med knappen .

Hörlurar

När du kopplar in hörlurarna bryts ljudet i

TV-apparaten. Justera hörlurarnas ljudstyrka med hjälp av knapparna

@ ” #

.

Hörlurarnas impedans ska vara mellan 32 och 600 ohms.

Hur man kopplar in de anslutna apparaterna

Tryck på knappen för att välja

EXT

(och

AV

) för sidouttagen.

Flertalet apparater (dekoder, videobandspelare) sköter omkopplingen automatiskt.

0

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.10 10 1/17/2006 12:57:14 PM

Ordlista

RGB-signaler:

RGB står för Röd, Grön och Blå videosignal som direkt styr de röda, gröna och blå elektroderna i bildröret. Genom att använda RGB-signalen återges bilden med bästa möjliga bildkvalitet.

NICAM-ljud:

Det digitala ljudsystem som bl.a. svenska TV-kanaler använder.

System:

TV-bilderna sänd inte på samma sätt i alla länder. Det finns flera olika normer för TV-sändning:

BG, DK, I och LL’. Inställningen

System

(s. 6) används för att välja en av dessa normer. Förväxla inte med PAL eller SECAM färgkodning. PAL används i de flesta europeiska länder, Secam i

Frankrike, Ryssland och i de flesta afrikanska länder. USA och Japan använder ett annat system som heter NTSC.

Säkerhetsinformation Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Precis som alla andra elektroniska apparater ger dessa produkter ifrån sig - och tar emot - elektromagnetiska signaler.

2. En av Philips viktigaste affärsprinciper är att iaktta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder när det gäller våra produkter, att efterleva alla tillämpliga lagliga föreskrifter och att uppfylla de EMF- standarder, som är tillämpliga vid tidpunkten för tillverkning av produkten.

3. Philips strävar efter att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några negativa hälsoeffekter.

4. Philips intygar, att om företagets produkter hanteras korrekt och för avsett bruk, är produkterna, enligt dagens vetenskapliga rön, säkra att använda.

5. Philips spelar en aktiv roll när det gäller utveckling av internationella EMF- och säkerhetsstandarder.

Därför har Philips insyn i den kommande utvecklingen av normerna, vilket företaget kan tillämpa i förväg vid produktionen.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.11 11 1/17/2006 12:57:14 PM

Tips

Dålig bild

Närhet till berg eller höga hus kan ge upphov till dubbelbilder, eko eller skuggor. Försök i så fall att ställa in bilden manuellt: se

Fininställning

(s. 6) eller ändra utomhusantennens riktning. Är du säker på att din antenn kan ta in sändningar på den här frekvensen (UHF- eller VHF-band)?

Vid svåra mottagningsförhållanden (flimrig bild) skall

NR

i menyn

Bild

ställas på

Till

(s. 7).

Ingen bild

Har du anslutit antennen?

Har du valt rätt system (s. 6)?

Dåligt anslutna eurokablar eller antennuttag är ofta orsaken till bild- och ljudproblem (det händer att anslutningssladdarna dras ut till hälften när du flyttar eller vänder TV-apparaten). Kontrollera samtliga anslutningar.

Anslutna apparater ger bild i svart-och-vitt

Kontrollera att den videokassett du skall spela har spelats in med en norm

(PAL, SECAM, NTSC) som videobandspelaren kånner igen.

Inget ljud

Text-TV

Beredskapsläge

Om du på vissa kanaler får in bild men inget ljud innebär det att du inte har rätt

TV-system. Ändra inställningen i

System

(s. 6).

Är bilden rätt inställd? Kontrollera att

Land

är korrekt inställd (s. 5).

Stannar din TV-apparat kvar i berdeskapsläge när du sätter på den och visas texten

Låsfunktion

när du använder TV-apparatens knappar? Tillvalet

Barnlås

är inkopplat (se s. 8). Om TV-apparaten inte får någon signal efter 10 minuter går den automatiskt över till beredskapsläge.

I stand-by läge (efter avstängning med fjärrkontrollen), drar Er TV apparat upp till 5W beroende på modell. För att ytterligare värna om miljön kan Ni använda strömbrytaren på apparaten (POWER) för att stänga av den helt.

Händer det fortfarande ingenting?

Försök aldrig reparera TV-apparaten själv när något är fel. Ta alltid kontakt med din återförsäljare.

Rengöring av TVapparaten

Skärmen och TV-höljet bör endast rengöras med en ren och mjuk duk som inte luddar. Använd inte produkter baserade på alkohol eller lösningsmedel.

Telra_12536-941 (SU) 3-6_170106.12 12 1/17/2006 12:57:14 PM

Johdanto

Tämä ohjekirja neuvoo television asennuksessa ja käytössä ja se kannattaa lukea läpi huolellisesti. Uskomme, että tuote vastaa täysin laatuvaatimuksianne.

Huomautus: Sekä tekniset että muut tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Sisällys

Asennus

Television asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Television näppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Turvallisuustietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Kaukosäätimen näppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Kanavien pikaviritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Kanavien lajittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Asennus-valikon muut asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Manuaalinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Käyttö

Kuvan säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Herätystoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Television lukitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Teksti-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Oheislaitteet

Oheislaitteiden liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Kuvanauhuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Muut laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Oheislaitteiden liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Liitettyjen laitteiden valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Muuta

Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Turvallisuustietoja: Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF) . . . . .11

Vihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

°

Kierrätysohjeet

Tämän tuotteen pakkausmateriaali on tarkoitettu kierrätettäväksi. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä pakkausmateriaalin hävittämiseksi.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi suunnittelussa ja valmistuksessa on sovellettu korkealuokkaisia komponentteja ja materiaaleja, joita voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Kun ohessa näkyvä symboli on merkitty tuotteeseen, se tarkoittaa sitä, että tuote on direktiivin European Directive 2002/96/EC mukainen.Tutustu oman paikallisen kierrätyskeskuksesi järjestämiin keräyspisteisiin ja toimita vanhat sähkölaitteesi kierrätykseen.

Noudata paikallisia jätehuollon piiriin kuuluvia määräyksiä. Älä hävitä vanhoja laitteitasi yhdessä tavanomaisen kotitalousjätteen kanssa.

Oikeaoppinen vanhan laitteen hävittäminen vähentää ympäristölle koituvia haittoja ja edistää siten ihmiskunnan hyvinvointia.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.1 1 1/17/2006 1:42:53 PM

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

FM.

ANT.

5 cm

Television asennus

&

Television paikka

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

5 cm

Kaukosäädin

FM.

ANT.

5 cm

5 cm

é

Aseta televisio tukevalle alustalle ja jätä vähintään 5 cm: n ilmatila laitteen ympärille.

Jotta vaaratilanteita ei pääsisi syntymään,

älä aseta television päälle mitään esineitä, esimerkiksi peittäviä esineitä (pöytäliinaa), vedellä täytettyjä astioita (maljakoita) tai lämpöä säteileviä esineitä (valaisimia). Televisiota ei myöskään saa jättää alttiiksi roiskevedelle.

Liitännät

FM.

ANT.

Asenna kaukosäätimeen kaksi R6-tyyppistä paristoa ja varmista, että ne ovat oikeinpäin.

ANT.

Varmista, että tilanvalitsin on asetettu tv-asentoon.

Laitteen mukana toimitetut paristot ovat ympäristöystävällisiä eivätkä sisällä elohopeaa, nikkeliä tai kadmiumia. Älä heitä paristoja roskiin vaan vie ne kierrätyspisteisiin (kysy neuvoa myyjältä). Kun vaihdat paristot, käytä samantyyppisiä paristoja.

Käynnistäminen

FM.

ANT.

FM.

ANT.

tai

• Työnnä antennijohto television takana olevaan liitäntään

:

.

• Malleissa, joissa on radio: kytke radion antenniliitin FM ANT -liitäntään television mukana tulevan sovittimen avulla.

Radion äänenlaatu voi olla heikko sisäantennia käytettäessä. Voit parantaa äänenlaatua kääntämällä antennia. Jos äänenlaatu ei parane, käytä ulkoantennia.

• Liitä verkkojohto pistorasiaan (220-240 V / 50 Hz).

Television näppäimet

Televisiossa on neljä näppäintä, jotka sijaitsevat joko laitteen päällä tai etuosassa mallista riippuen.

Paina virtakytkintä. Punainen merkkivalo syttyy ja kuvaruutuun tulee kuva. Siirry suoraan sivulle 5 kohtaan Pikaviritys. Jos televisio jää valmiustilaan, paina kaukosäätimen näppäintä

P

#

.

Merkkivalo vilkkuu, kun käytät kaukosäädintä.

VOLUME -+ (-

äänenvoimakkuutta.

+) näppäimillä säädetään

PROGRAM -+ (-

P

+ tai - +) näppäimillä valitaan ohjelmat.Valikkoihin päästään pitämällä painettuna molempia näppäimiä

- ja

+.

PROGRAM - + näppäimillä voidaan nyt valita säätö ja -

+ näppäimillä säädetään.

Kun haluat pois valikoista, pidä painettuna molempia näppäimiä

- ja

näppäimet eivät toimi (sivulla 8).

+.

Huom. Kun

Lapsilukko

toiminto on päällä, nämä

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.2 2 1/17/2006 1:42:54 PM

Turvallisuustietoja

• Kytke TV virtalähteeseen (220V – 240V AC, 50 Hz).

• Kytke virtajohdon pistoke irti, jos.

– TV-ruudun alapuolella oleva punainen valo vilkkuu jatkuvasti.

– ruudulla näkyy kirkas valkoinen raita.

– on ukonilma.

– laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

• TV-ruudun puhdistaminen Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Käytä hieman kosteaa säämiskänahkaa tai pehmeää kangasta.

• TV:n päälle tai sen lähelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.

• Älä altista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai kuumuudelle.

• Älä peitä TV-vastaanotinta, koska se voi ylikuumentua.

• Jätä TV-vastaanottimen ympärille 5 cm:n tila, jotta ilmanvaihto toimisi asianmukaisesti.

• Älä aseta vastaanotinta paikkaan, jossa se altistuu sateelle tai vedelle (esim. lähelle ikkunaa).

• Paristojen käyttö VAROITUS – Toimi seuraavasti ehkäistäksesi paristovuodot, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin, esineellisiin vahinkoihin tai yksikön vaurioitumiseen:

– Asenna paristot asianmukaisesti siten, että pariston + ja – on kohdistettu yksikön merkkien mukaisesti.

– Älä sekoita paristoja keskenään (vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkali-paristoja jne.).

– Poista paristot, kun yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.

• Apparaten får ej utsättas för droppar eller stänk, och inga vätskefyllda föremål, t ex vaser, får placeras ovanpå apparaten.

Hyödyllisiä vinkkejä

• Älä jätä vastaanotinta valmiustilaan pitkäksi aikaa. Kytke vastaanotin pois päältä, jotta se demagnetisoituu. Demagnetisoidun vastaanottimen kuvan laatu on parempi.

• Älä liikuta tai siirrä vastaanotinta sen ollessa toiminnassa. Värit saattavat näkyä epätasaisina joissain ruudun osissa.

• Älä koskaan yritä korjata viallista TV:tä itse. Ota aina yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöön.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.3 3 1/17/2006 1:42:55 PM

è

!

&

é

"

(

§

ç

0

Kaukosäätimen näppäimet

1

2

3

4

5

6

7

&

Radio- tai TV-tilan valinta

Asettaa television radio- tai TV-tilaan (malleissa, joissa on radio).

é

Surround-ääni

(joissakin malleissa)

Kytkee surround-äänitehosteen päälle tai pois päältä.

Stereoäänen yhteydessä tämä toiminto antaa vaikutelman, että kaiuttimet ovat todellista kauempana toisistaan. Jos televisiossasi on Virtual Dolby Surround* toiminto, saat ohjelmiin Dolby Surround Pro Logic äänentoiston.

Monoäänen yhteydessä laite jäljittelee stereovaikutelmaa.

Kuvaruutunäyttö

Näyttää kuvaruudussa tai poistaa siitä kanavan numeron, kanavan nimen (jos se on ohjelmoitu), kellonajan, äänitilan ja ajastimessa jäljellä olevan ajan. Jos pidät tätä näppäintä alhaalla viisi sekuntia, kanavan numero näkyy koko ajan kuvaruudussa.

Valmiiksi määritetyt ääniasetukset

Voit valita jonkin seuraavista asetuksista:

Puhe

,

Musiikki

,

Teatteri

tai

Oma

säätö.

(

Valikot

Valikkojen avaaminen ja sulkeminen.

§

Kohdistin / kuva

Näiden neljän näppäimen avulla voit liikkua valikoissa.

Näppäimillä

îÏ

voit suurentaa tai pienentää kuvaa pystysuunnassa.

è

Äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuutta.

!

Äänen mykistys

Asettaa äänen pois päältä tai takaisin päälle.

ç

Numeronäppäimet

TV-kanavien suora valinta. Jos kanavan tunnuksessa on kaksi numeroa, toinen numero pitää syöttää ennen kuin katkoviiva häviää.

0

Uniajastin

Voit valita ajan, jonka jälkeen laite siirtyy valmiustilaan

(0 - 180 minuuttia).

1

Valmiustila

Asettaa television valmiustilaan. Jos haluat kytkeä television päälle, paina näppäintä

P

@#

, b

,

0

-

9

(tai

Â

).

2

Äänitoiminto

Asettaa

Stereo

-lähetykset kuulumaan

Mono

-tilassa.

Kaksikielisissä lähetyksissä voit valita vaihtoehdon

Ääni I

tai

Ääni II

.

Nicam

-toiminnolla varustetuissa televisioissa voit, lähetyksestä riippuen, vaihtaa

Nicam stereo

-tilasta

Monotilaan tai valita jonkin seuraavista:

Nicam Ääni I

,

Nicam Ääni II

tai

Mono

.

Mono

-merkkivalo on punainen, kun ääni kuuluu monona.

3

Teksti-TV:n näppäimet (s. 9)

4

Pre-set image

Used to access a series of stored settings:

Rich

,

Natural

,

Soft

,

Multimedia

and return to

Personal

.

5

Teksti-TV (s. 9)

6

Kanavan valinta

Valitsee edellisen tai seuraavan kanavan. Kanavan numero, nimi (jos tallennettu) ja äänitila näkyvät kuvaruudussa muutaman sekunnin.

Joillakin kanavilla TV-ohjelman nimi voi näkyä kuvaruudun alareunassa.

7

EXT-liitäntöjen valinta

Painamalla tätä näppäintä toistuvasti voit valita jonkin seuraavista: EXT tai AV.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.4 4 1/17/2006 1:42:56 PM

Kanavien pikaviritys

Kun käynnistät television ensimmäisen kerran, kuvaruutuun ilmestyy valikko. Tässä valikossa voit valita maan, jossa televisiota käytetään, ja valikkojen kielen:

WELCOME

Country

...

Language

ENGLISH

Jos valikkoa ei ilmesty, pidä alhaalla viisi sekuntia television näppäimiä

-

ja

+

.

&

Valitse haluamasi maa kaukosäätimen näppäimillä

îÏ

ja vahvista näppäimellä

¬

Jos haluamaasi maata ei ole luettelossa, valitse “. . .”

.

é

Valitse haluamasi kieli näppäimillä

îÏ

ja vahvista näppäimellä

¬

.

Haku käynnistyy.

Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti

ASENNUS

-valikko. Jos löytyneet kanavat on numeroitu väärin, voit numeroida ne uudelleen

Lajittelu

-valikossa.

Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja sivulta 12.

Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä

H

.

Kanavien lajittelu

Tässä valikossa voit muuttaa kanavien numerointia.

&

Paina näppäintä

H

.

PÄÄVALIKKO

ilmestyy kuvaruutuun.

PÄÄVALIKKO

KUVA

OMINAISUUDET

ASENNUS

ASENNUS

Kieli

Maa

Autom. asennus

Manuaal. asennus

Lajittelu

SUOMI

...

é

Korosta

INSTALLATION

(asennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

Korosta

SORT

(lajittelu) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

Valitse uudelleennumeroitava kanava näppäimillä

îÏ

ja paina

¬

.

(

Valitse sitten näppäimillä

îÏ

uusi numero ja vahvista valinta painamalla

È

.

§

Toista vaiheet

ja

jokaisen kanavan kohdalla, jonka haluat numeroida uudelleen.

è

Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä

H

.

Asennus-valikon muut asetukset

&

Korosta

INSTALLATION

(asennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä. Seuraavat kohteet tulevat näkyviin:

Kieli

: voit vaihtaa valikoissa käytettävän kielen.

Maa

:

voit valita maan, jos televisiota käytetään.

Tätä asetusta käytetään kanavien haussa, kanavien automaattisessa lajittelussa ja teksti-

TV:n kanssa. Jos haluamaasi maata ei ole luettelossa, valitse “. . .”

Autom. viritys

:

hakee kaikki alueella saatavilla olevat kanavat.

Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti

ASENNUS

-valikko. Jos löytyneet kanavat on numeroitu väärin, voit numeroida ne uudelleen

Lajittelu

-valikossa.

Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja sivulta 12.

• Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä H .

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.5 5 1/17/2006 1:42:56 PM

Manuaalinen asennus

Tässä valikossa voit tallentaa kanavia muistiin yksi kerrallaan tai lisätä uusia kanavia.

&

Paina

MENU

(valikko) -näppäintä päävalikon näyttämiseksi.

é

Korosta

INSTALLATION

(asennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

Korosta

MANUAL STORE

(manuaalinen tallennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

PÄÄVALIKKO

KUVA

OMINAISUUDET

ASENNUS

Ohjelma

Nimi

Manu. Asennus

Systeemi

Haku

Hienoviritys

Tallenna

01

-----

EUROOPPA

671 MHz

Systeemi

: valitse

Eurooppa

(automaattinen haku*) tai jokin versioista

Länsi-Eurooppa

(normi BG),

Itä-Eurooppa

(normi DK),

Iso-Britannia

(normi I) tai

Ranska

(normi LL’).

* Ranskalle (normi LL’) pitää valita ehdottomasti vaihtoehto

Ranska

.

Haku

: paina

¬

. Haku aloitetaan. Kun kanava on löytynyt, viritys pysähtyy. Siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos hakemasi kanavan taajuus on tiedossasi, voit valita numeron suoraan näppäimillä

sivulta 12.

0

-

9

.

Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja

Hienoviritys

: jos kanavan vastaanotto ei ole tyydyttävä, voit säätää sitä näppäimillä

Ȭ

.

Kanava

:

anna haluamasi numero näppäimillä

Ȭ

tai

0

-

9

.

Nimi

:

siirry näppäimillä

Ȭ

näytön siihen osaan, johon nimi tulee näkyviin (5 merkkiä) ja valitse merkit näppäimillä

îÏ

.

Kun olet kirjoittanut nimen, poistu painamalla näppäintä

È

.

Tallenna

: paina

¬

. Kanava on tallennettu muistiin.

• Toista vaiheet

é

-

è

jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.

• Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä

H

.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.6 6 1/17/2006 1:42:56 PM

Kuvan säädöt

&

Korosta päävalikon vaihtoehto

PICTURE

(kuva) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

PÄÄVALIKKO

KUVA

OMINAISUUDET

ASENNUS

KUVA

Kirkkaus

Väri

Kontrasti

Terävyys

Värin lämpö

NR

Kontrasti +

Tallenna

--I---------

Kylmä

OFF

ON

é

Valitse säätökohde näppäimillä säätöjä näppäimillä

Ȭ

.

îÏ

ja tee

Kun olet säätänyt asetukset, valitse vaihtoehto

Tallenna

ja tallenna asetukset muistiin painamalla

¬

.

Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä

H

.

Säätöjen kuvaus:

Kirkkaus

: vaikuttaa kuvan kirkkauteen.

Väri

: vaikuttaa värin voimakkuuteen.

Kontrasti

: vaikuttaa vaaleiden ja tummien sävyjen väliseen eroon.

Terävyys

: vaikuttaa kuvan tarkkuuteen.

Värin Lämpö

: vaikuttaa värintoistoon:

Kylmä

(sinisempi),

Normaali

(tasapainoinen) tai

Lämmin

(punaisempi).

NR

: vähentää kuvan kohinaa (lumisade), kun vastaanotto ei toimi kunnolla.

Kontrasti +

: kuvan kontrastin automaattinen säätö, joka näyttää kuvan pimeimmän osan tummimpana.

Tallenna

: kuvan säätöjen tallentaminen.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.7 7 1/17/2006 1:42:56 PM

Herätystoiminto

Tässä valikossa voit asettaa television herätystoiminnon.

&

Korosta päävalikon vaihtoehto

FEATURES

(ominaisuudet) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

é

Korosta

TIMER

(ajastus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

Seuraavat kohteet tulevat näkyviin:

PÄÄVALIKKO

KUVA

OMINAISUUDET

ASENNUS

Uniajastin

Aika

Alkamisaika

Lopetusaika

Kanavanro

Aktivoi

Ajastin

OFF

-- : --

-- : --

-- : --

00

OFF

Aika

:

kellonajan asettaminen.

(

Alkamisaika

: alkamisajan asettaminen.

§

Lopetusaika

: määritä uniajastimen käynnistymisen kellonaika.

è

Kanavanro.

:

anna herätystoiminnon käynnistyessä näytettävän kanavan numero.

!

Aktivoi

: valitse haluamasi vaihtoehto:

Kerran

(herätys kerran)

Päivittäin

(herätys joka päivä) tai

OFF

(Peruuta herätys).

ç

Paina b

asettaaksesi television uniajastimelle.

Televisio käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana. Jos televisio on jätetty päälle, kanava vaihtuu automaattisesti valittuna kellonaikana ja televisio siirtyy uniajastimelle, kun

Lopetusaika

) koittaa.

Uniajastin

: säädä uniajastimen automaattinen käynnistyminen.

Television lukitseminen

Tässä valikossa voit estää television käytön lukitsemalla näppäimet.

&

Korosta päävalikon vaihtoehto

FEATURES

(ominaisuudet) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

é

Korosta

CHILDLOCK

(lapsilukko) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

PÄÄVALIKKO

KUVA

OMINAISUUDET

ASENNUS

OMINAISUUDET

Ajastin

Lapsilukko

Kun laitat seuraavan kerran vastaanottimen päälle, sinun on annettava salainen käyttökoodi ohjelmien katsomiseksi.

(

Keskeytä: muuta

Lapsilukko

-kohtaan

OFF

.

§

Kun haluat vaihtaa salasanan, valitse

Uusi salasana

ja anna uusi nelimerkkinen salasana.

Vahvista salasana antamalla se vielä toisen kerran.

Jos olet unohtanut salasanan, anna yleinen 0711 kaksi kertaa.

è

Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä

H

.

Anna salasana. Anna ensimmäisellä kerralla

0711. Kuvaruutuun ilmestyy valikko.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.8 8 1/17/2006 1:42:57 PM

Teksti-TV

Teksti-TV on joidenkin TV-yhtiöiden tarjoama tietojärjestelmä, jonka sisältämää tekstiä voidaan lukea kuin sanomalehteä. Sen avulla kuvaruutuun saadaan myös tekstitys huonokuuloisia katsojia ja vieraskielisiä ohjelmia varten (esimerkiksi kaapeli- ja satelliittikanavat).

Paina näppäintä

Teksti-TV käyttöön tai pois käytöstä

Kuvaruutuun ilmestyy:

Voit avata tai sulkea teksti-TV:n. Teksti-TV:n etusivulla näkyvät valittavissa olevat otsikot. Jokaisella otsikolla on kolminumeroinen sivunumero.

Jos valitulla kanavalla ei ole teksti-TV:tä, kuvaruudussa näkyy sivunumero 100 ja kuvaruutu on pimeä (poistu teksti-TV:stä ja valitse toinen kanava).

Teksti-TV: n sivun valitseminen

Valitse haluamasi sivunumero näppäimillä

P

0 - 9 tai @

# . Jos haluat esimerkiksi sivun 120, näppäile 1 , 2 ja

0 . Numero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläreunaan, sivulaskuri alkaa etsiä sivua ja sivu tulee näkyviin. Toista nämä vaiheet, jos haluat nähdä jonkin toisen sivun.

Jos sivulaskuri jatkaa sivun etsimistä, sivua ei ole saatavana.

Valitse jokin toinen sivunumero.

Suora valinta aiheen mukaan

Kuvaruudun alareunassa näkyy värillisiä alueita. Neljän värillisen näppäimen avulla saat näkyviin otsikot tai niitä vastaavat sivut.

Värilliset alueet vilkkuvat, jos otsikkoa tai sivua ei ole vielä saatavana.

Etusivu

Tällä näppäimellä pääset takaisin etusivulle (yleensä sivu 100).

Sivun suurentaminen

Tällä näppäimellä voit asettaa näkymään vain sivun ylä- tai alaosan tai palauttaa sivun normaalikokoon.

Alasivujen selauksen pysäyttäminen

Joillakin sivuilla on alasivuja, joita selataan automaattisesti.

Tällä näppäimellä voit pysäyttää alasivujen selauksen tai jatkaa sitä. Symboli _ näkyy vasemmassa yläreunassa.

Piilotiedot

Tällä näppäimellä voit asettaa näkyviin tai pois näkyvistä piilotetut tiedot (esim. pelien ratkaisut).

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.9 9

9

1/17/2006 1:42:57 PM

Oheislaitteiden liittäminen

Kuvanauhuri

Käytä hyvälaatuista eurojohtoa.

Jos kuvanauhurissasi ei ole euroliitäntää, ainoa mahdollinen liitäntä on antennijohdon kautta. Sinun täytyy virittää kuvanauhurisi testisignaali ohjelmanumerolle 0 (katso manuaaliviritys, s. 6).

Valitse ohjelmanumero

0

toistaaksesi kuvanauhurista tulevan kuvan.

Liitä dekooderi kuvanauhuriin

Kytke dekooderi kuvanauhurin toiseen euroliitäntään.

Voit nauhoittaa salattuja lähetyksiä.

Muut laitteet

Satelliittivastaanotin, dekooderi, CDV, pelit jne.

Tee ohessa kuvatut liitännät.

Etuosassa olevat liitännät

(vain tietyissä malleissa)

Liitännät ovat television mallista riippuen joko sen etuosassa

(voivat olla kannen alla) tai television oikeanpuoleisella sivulla.

Tee ohessa kuvatut liitännät.

Valitse näppäimellä vaihtoehto

EXT

(ja

AV

).

Kuulokkeet

Kun televisioon on kytketty kuulokkeet, televisiosta ei kuulu

ääntä. Voit säätää äänenvoimakkuutta näppäimillä

Kuulokkeen impedanssin pitää olla 32 - 600 ohmia.

@ ” #

.

Liitettyjen laitteiden valitseminen

Paina näppäintä valitaksesi liitännän

EXT

ja sivuliitäntöjä varten (

AV

)

(mallin mukaan).

Useimmat laitteet (dekooderi, kuvanauhuri) kytkeytyvät automaattisesti.

0

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.10 10 1/17/2006 1:42:59 PM

Sanasto

RGB-signaalit:

Kolme eroteltua videosignaalia (punainen, vihreä ja sininen), joilla ohjataan suoraan kuvaputken punaista, vihreää ja sinistä elektronitykkiä. Näitä signaaleja käyttämällä saavutetaan paras kuvan laatu.

NICAM-ääni:

Menetelmä, joka mahdollistaa äänen lähettämisen digitaalisena.

Järjestelmä:

Televisio-ohjelmia ei lähetetä kaikissa maissa samalla tavalla.

On olemassa erilaisia normeja: BG, DK, I tai LL’.

Järjestelmä

-asetusta (s. 6) käytetään eri normien valitsemiseen.

Tätä ei pidä sekoittaa PAL-tai SECAM- värikoodaukseen.

PAL-järjestelmää käytetään useimmissa Euroopan maissa.

SECAM-järjestelmää käytetään Ranskassa, Venäjällä ja useimmissa Afrikan maissa. Yhdysvalloissa ja

Japanissa käytetään NTSC-järjestelmää.

Turvallisuustietoja: Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy monia kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka muiden elektronisten laitteiden tapaan voivat yleensä lähettää ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.

2. Yksi Philipsin liiketoiminnan tärkeimmistä periaatteista on huomioida tuotteiden valmistuksessa välttämättömät terveys- ja turvallisuusseikat, jotta tuotteet olisivat kaikkien alalla sovellettavien lainsäädännöllisten määräysten sekä tuotteiden valmistushetkellä voimassa olevien sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettisia kenttiä koskevien EMF-standardien mukaisia.

3. Philips on sitoutunut kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan sellaisia tuotteita, jotka eivät ole terveydelle haitallisia.

4. Philips vakuuttaa, että nykyaikaisten tieteellisten tutkimusten mukaan sen valmistamat tuotteet ovat oikein käytettynä turvallisia.

5. Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen, minkä ansiosta Philips voi huomioida tulevat standardit tuotteissaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.11 11 1/17/2006 1:42:59 PM

Vihjeitä

Huono kuva

Ei kuvaa

Lähellä olevat korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvia, kaikuja tai varjoja. Yritä säätää kuvaa manuaalisesti, ks.

Hienosäätö

(s. 6) tai suuntaa ulkoantenni uudelleen. Voiko antennisi vastaanottaa lähetyksiä tällä taajuusalueella (UHF- tai VHF-taajuusalue)?

Jos kuvan vastaanotto on huono (lumisadetta), on syytä käynnistää

Toiminnot

-

menun säätö

NR

. asettamalla se tilaan

Kytk

.

(s.7).

Oletko liittänyt antennijohdon oikein?

Oletko valinnut oikean järjestelmän (s. 6)? Usein huono kuvan tai äänen laatu johtuu eurojohdon tai antenniliittimen huonosta kytkennästä (liitin saattaa osittain irrota, kun televisiota siirrellään tai käännellään). Tarkista kaikki liitännät.

Toistaessasi videokasettia tarkista, että se on nauhoitettu sillä standardilla, minkä kuvanauhurisi tunnistaa.

Oheislaitteet tuottavat mustavalkoista kuvaa

Ei ääntä

Teksti-TV

Odotustila

Edelleen ongelmia?

Jos joiltakin kanavilta puuttuu ääni, mutta ei kuva, syy on väärässä TVjärjestelmässä.

Muuta

Järjestelmä

- asetusta (s. 6).

Eivätkö kaikki merkit näy oikein? Tarkista, että

Maa

-asetus on määritetty oikein

(sivu 5).

Kun avaat television, se jää odotustilaan ja kuvaruutuun ilmestyy

Lapsilukko

, kun näppäimiin kosketaan.

Lapsilukko

on päällä (ks. s. 8).

Jos televisio ei vastaanota signaaleja viiteentoista minuuttiin, valmiustila käynnistyy automaattisesti.

En mode veille, votre TV consomme moins de 5W selon les modèles.

Afin d’économiser l’énergie, utilisez la touche marche/arrêt pour éteindre complètement l’appareil.

Jos televisioon tulee vika, älä koskaan yritä korjata sitä itse, vaan ota yhteys jälleenmyyjään.

Television puhdistus

Puhdista television kuvaruutu ja kotelo puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla. Älä käytä puhdistukseen alkoholia tai liuottimia.

Telra_12536-941 (SF) 4-6_170106.12 12 1/17/2006 1:42:59 PM

Introducción

Le agradecemos la adquisición de este televisor. Este manual ha sido preparado para ayudarle a instalar y a hacer funcionar su televisor. Le aconsejamos que lo lea atentamente. Esperamos que nuestra tecnología le satisfaga plenamente.

Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente :

• Reglamento Técnico del Servicio de Difusión de Televisión y del Servicio

Portador soporte del mismo (Real Decreto 1160/1989) Articulo 9.2

• Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas (Real Decreto 138/1989)

Anexo V.

Nota: Las especificaciones y la información puede cambiar sin previo aviso.

Indice

Instalación

Instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Los botones del televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Información acerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Las teclas del mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Instalación rápida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Clasificación de los programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Otros ajustes del menú Instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Búsqueda manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Utilización

Ajustes de la imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Función despertador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Bloqueo del televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Teletexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Periféricos

Conexión de otros aparatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Otros aparatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Conexiones laterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Para seleccionar los aparatos conectados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Información práctica

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Información acerca de la seguridad Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (“EMF”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

°

Directiva para el reciclado

El embalaje de este producto puede ser reciclado. Por favor recicle su TV según las normativas.

Reciclado de su producto usado

Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

El punto verde del producto significa que el producto está cubierto por la directiva europea

2002/96/EC. Por favor, informese de los lugares de reciclado para este tipo de aparatos. Por favor, actue acorde con las normas locales y no se deshaga de su producto más que en lugares apropiados, de esta forma podrá ayudar a prevenir potenciales consequencias negativas para el medioambiente y la salud.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.1 1 1/17/2006 2:09:50 PM

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

FM.

ANT.

5 cm

Instalación

&

Instalación del televisor

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

5 cm

FM.

Mando a distancia

5 cm

5 cm

Coloque su televisor sobre una superficie sólida y estable, dejando un espacio libre de al menos 5 cm. alrededor del aparato.

Para evitar cualquier situación peligrosa, no coloque sobre el televisor objetos que cubran (tapete), llenos de líquido (florero)

5 cm

o que desprendan calor (lámpara). Además, el televisor no debe estar expuesto a proyecciones de agua.

FM.

ANT.

é

Conexiones

Introduzca las 2 pilas de tipo R6 suministradas, respetando las polaridades. Verificar que el selector de modo está bien en posición T V.

Las pilas que se entregan con el aparato no contienen mercurio ni cadmio níquel, debido a nuestra preocupación por respetar el entorno.

Le rogamos que no arroje sus pilas usadas sino que utilice los medios de reciclaje puestos a su disposición (consulte a su proveedor). En caso de remplazo, utilice pilas del mismo tipo.

Puesta en marcha

FM.

ANT.

FM.

ANT.

o

• Introduzca la clavija de antena en la toma

:

situada en la parte de atrás.

• Para las versiones equipadas de radio : introduzca el enchufe de la antena de radio en la toma FM ANT con el adaptador suministrado.

Con las antenas de interior, la recepción puede ser difícil en algunas condiciones. Puede mejorarla girando la antena. Si la recepción sigue siendo mediocre, se debe utilizar una antena exterior.

• Conecte el cable de alimentación al enchufe

(220-240 V / 50 Hz).

Los botones del televisor

El televisor posee 5 botones colocados en la parte delantera o superior del aparato según el modelo.

Para encender el televisor, pulse el botón

Encendido-Apagado. Se enciende un piloto rojo y se ilumina la pantalla. Vaya directamente al capítulo Instalación rápida en la página 5.

Si el televisor permanece en modo standby, pulse el botón

P

#

del mando a distancia.

El piloto parpadea cuando usted utiliza el mando a distancia.

Los botones VOLUME - + (-

+) permiten ajustar el sonido. Los botones PROGRAM - +

(-

P

+ o - +) permiten seleccionar los programas deseados. Para acceder a los menús, mantenga pulsados los 2 botones

- y

+ .

Los botones PROGRAM - + pueden entonces ser utilizados para seleccionar un ajuste y los botones -

+ para efectuarlo.

Para salir de los menús, mantenga pulsados los

2 botones

- y

+.

Nota: cuando está activada la función

Bloqueo

Infantil

estos botones no están disponibles (ver p. 8).

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.2 2 1/17/2006 2:09:51 PM

Información acerca

• Enchufe el televisor en una toma de corriente de 220V- 240 V AC, 50 Hz.

• Desconecte el enchufe cuando:

- la luz roja en la parte inferior del televisor está parpadeando continuamente.

- aparece una línea blanca muy brillante en la pantalla.

- hay una tormenta eléctrica.

- el aparato no ha sido utilizado durante un período de tiempo muy largo.

• Limpieza de la pantalla del televisor. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos. Utilice una

gamuza de piel o un paño suave ligeramente humedecido.

• No se deben colocar objetos con llama al descubierto, tales como velas, encima o cerca del televisor.

• No coloque su televisor debajo de los rayos directos del sol o de una fuente de calor.

• No cubra u obstruya el televisor, ya que se podría calentar excesivamente.

• Deje libres por lo menos 5 cm a cada lado del televisor para permitir que se ventile bien.

• Evite colocar el aparato en un lugar, por ejemplo cerca de la ventana, donde puede estar expuesto a

lluvia o agua.

• PRECAUCIÓN al utilizar pilas – Para evitar que salga el líquido de las pilas que puede provocar daños

corporales, daños a objetos o a la unidad:

- Instale todas las pilas de forma correcta, con los polos + y - colocados tal como está marcado en la

unidad.

- No mezcle las pilas (nuevas con viejas, de carbono con alcalinas, etc).

- Saque las pilas del aparato si no se utiliza durante un tiempo largo.

• El aparato no se debe exponer a salpicaduras o goteo de líquidos, ni se deben colocar en su cercanía

objetos llenos de líquido, tales como jarros.

Información acerca de la seguridad

• No deje el aparato en modo de standby durante un periodo de tiempo largo. Apague el aparato para

permitir que se desmagnetice. Un aparato desmagnetizado proporciona una buena calidad de imagen.

• No mueva el televisor mientras esté encendido. Pueden producirse desajustes de color en zonas de

la pantalla.

• Nunca intente reparar usted mismo un televisor que no funcione. Siempre consulte con personal

especializado.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.3 3 1/17/2006 2:09:51 PM

è

!

&

é

"

(

§

ç

0

Las teclas del mando a distancia

1

2

3

4

5

6

7

&

Modo radio / tv

Para cambiar el televisor a modo radio o tv (para las versiones equipadas con radio).

é

Sonido Surround

(disponible únicamente en algunas versiones)

Para activar / desactivar el efecto de ampliación del sonido. En estéreo, los altavoces parecen más distantes.

Para las versiones equipadas con Virtual Dolby Surround*, se obtienen los efectos sonoros traseros del Dolby

Surround Pro Logic. En mono, se obtiene un efecto espacial pseudo estéreo.

Información de pantalla / n° permanente

Para visualizar / borrar el número de programa, el nombre (si existe), la hora, el modo de sonido y el tiempo restante del temporizador. Pulse durante 5 segundos para activar la visualización permanente del número.

Preajuste del sonido

Permite acceder a una serie de preajustes:

Voz

,

Música

,

Teatro

y retorno a

Personal

.

(

Menú

Para llamar o salir de los menús.

§

Cursor / Formato

Estas 4 teclas permiten navegar en los menús. Las teclas

îÏ

permiten ampliar o comprimir la imagen verticalmente.

è

Volumen

Para ajustar el nivel sonoro.

!

Corte de sonido

Para suprimir o restablecer el sonido.

ç

Teclas numéricas

Acceso directo a los programas. Para un programa de 2 cifras, se debe añadir la 2 a cifra antes que desaparezca el guión.

0

Temporizador

Para seleccionar una duración de puesta en modo de espera automática (de 0 a 180 minutos).

1

Modo de espera

Permite poner el televisor en modo de espera. Para encender, pulse

P

@#

, b

,

0

a

9

(o

Â

).

2

Modo de sonido

Permite forzar las emisiones

Estéreo

a

Mono

o para les emisiones bilingües, elegir entre

Dual‑I

o

Dual‑II

. Para los televisores equipados de la recepción

Nicam

, según las emisiones, puede forzar el sonido

Nicam‑Estéreo

a

Mono

o elegir entre

Nicam‑Dual‑I

,

Nicam‑Dual‑II

y

Mono

.

La indicación

Mono

aparece en rojo cuando se trata de una posición forzada.

3

Teclas de teletexto (p. 9)

4

Preajuste de la imagen

Permite acceder a una serie de preajustes:

Intenso

,

Natural

,

Suave

,

Multimedia

y retorno a

Personal

.

5

Llamada del teletexto (p. 9)

6

Selección de los programas

Para acceder al programa anterior o posterior. El número, (el nombre) y el modo de sonido aparecen algunos instantes.

Para algunos programas el título de la emisión aparece en la parte inferior de la pantalla.

7

Selección de las tomas EXT

Pulse varias veces para seleccionar EXT y AV.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.4 4 1/17/2006 2:09:51 PM

Instalación rápida

La primera vez que enciende el televisor, aparece un menú en la pantalla. Este menú le invita a elegir el país así como el idioma de los menús:

WELCOME

Country

...

Language

ENGLISH

Si no aparece el menú, mantenga pulsadas por

5 segundos las teclas para hacerlo aparecer.

” -

y

” +

del televisor,

&

Utilice las teclas

îÏ

del telemando para elegir su país, y luego valide con ¬ .

Si su país no aparece en la lista, seleccione la opción “. . .”

é

Luego seleccione su idioma con las teclas y luego valide con ¬ .

La búsqueda se inicia automáticamente.

îÏ

Al final, el menú

INSTALACION

aparecerá automáticamente.

Si los programas encontrados no se han numerado correctamente, utilice el menú

Ordenar

para volver a numerarlos.

Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver consejos (p. 12).

Si desea salir de los menús, pulse varias veces

H

.

Clasificación de los programas

Este menú permite cambiar la numeración de los programas.

&

Pulse la tecla

H

. El

MENU PRINCIPAL

se visualiza en la pantalla.

MENU PRINCIPAL

IMAGEN

VARIOS 

  INSTALACION

INSTALACION

Idioma 

Pais 

Sint. Auto.

Sint. Manual

Ordenar

ESPAÑOL

...

é

Seleccione

INSTALACIÓN

y pulse la tecla cursor derecho.

Seleccione

ORDENAR

y pulse la tecla cursor derecho.

Seleccione el programa que desea desplazar con las teclas

îÏ

y pulse

¬

(

A continuación, utilice las teclas

.

îÏ

para seleccionar el nuevo número y valide con

È

.

§

Vuelva a empezar los pasos

y

tantas veces como programas desee numerar.

è

Para salir de los menús, pulse varias veces

H

.

Otros ajustes del menú Instalación

&

Seleccione

INSTALACIÓN

y pulse la tecla cursor derecho. Se mostrarán los siguientes elementos:

Idioma

: para modificar el idioma de visualización de los menús.

País

: para elegir su país.

Este ajuste interviene en la búsqueda, la clasificación automática de los programas y la visualización del teletexto. Si su país no aparece en la lista, seleccione la opción “. . .”

Memo. Auto

: para ejecutar una búsqueda automática de todos los programas disponibles en su región.

Al final, el menú

INSTALACION

aparecerá automáticamente.

Si los programas encontrados no se han numerado correctamente, utilice el menú

Ordenar

para volver a numerarlos.

Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver consejos (p. 12).

• Si desea salir de los menús, pulse varias veces H .

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.5 5 1/17/2006 2:09:52 PM

Búsqueda manual

Este menú permite memorizar los programas uno a uno o añadir un programa a la lista existente.

&

Pulse la tecla

MENÚ

para visualizar el Menú principal.

é

Seleccione

INSTALACIÓN

y pulse la tecla cursor derecho.

Seleccione

MEMORIZACIÓN MANUAL

y pulse la tecla cursor derecho.

MENU PRINCIPAL

IMAGEN

VARIOS 

  INSTALACION

Programa 

Nombre 

Sistema 

Sinto. Manual

Búsqueda 

Sint. Fina 

Memorizar

01

-----

EUROPA

671 MHz

Sistema

:

seleccione

Europa

(detección automática*) o, según las versiones,

Europa

Oeste

(norma BG),

Europa Este

(norma DK),

Reino Unido

(norma I) o

Francia

(norma LL’).

* Salvo para Francia (norma LL’), se debe seleccionar obligatoriamente la opción

Francia

.

Búsqueda

:

pulse

¬

. La búsqueda empieza.

Cuando se encuentra un programa, la búsqueda se detiene. Vaya al paso siguiente.

Si ya sabe la frecuencia del programa que desea, escriba directamente el número con las teclas del

0

al

consejos (p. 12).

9

.

Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver

Sint. fina

:

si la recepción no es satisfactoria, ajústela con las teclas

Ȭ

.

Programa

:

escriba el número que desee con las teclas

Ȭ

o de

0

a

9

.

Nombre

:

utilice las teclas

Ȭ

para desplazarse por la zona de visualización del nombre (5 caracteres) y las teclas

îÏ para seleccionar los caracteres. Cuando haya introducido el nombre, utilice la tecla

È

para salir.

Memorizar

:

pulse

¬

. El programa se memoriza.

• Repita los pasos

é

a

è

tantas veces como programas desee memorizar.

• Para salir de los menús, pulse varias veces

H

.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.6 6 1/17/2006 2:09:52 PM

Ajustes de la imagen

&

Seleccione

IMAGEN

del

MENÚ PRINCIPAL

y pulse la tecla cursor derecho.

MENU PRINCIPAL

IMAGEN

VARIOS

INSTALACION

IMAGEN

Brillo                       ----I------- 

Color                   

Contraste              

Realce                  

Temp. del color      

FrÍo

NR 

Contraste+ 

Memorizar

ENCENDER

APAGAR

é

Utilice las teclas

îÏ

para seleccionar un ajuste y las teclas

Ȭ

para ajustarlo.

Una vez realizados los ajustes, seleccione la opción

Memorizar

y pulse

¬

para guardarlos.

Para salir de los menús, pulse varias veces

H

.

Descripción de los ajustes:

Brillo

: actúa sobre la luminosidad de la imagen.

Color

: actúa sobre la intensidad del color.

Contraste

: actúa sobre la diferencia entre los tonos claros y los tonos oscuros.

Definición

: actúa sobre la nitidez de la imagen.

Temp. Color

: actúa sobre la calidad de los colores:

Frío

(más azul),

Normal

(equilibrado) o

Caliente

(más rojo).

Reduc. Ruido

: atenúa el ruido de la imagen (la nieve), en caso de recepción difícil.

Contraste +

: ajuste automático del contraste de la imagen que vuelve negra permanentemente la parte más oscura de la imagen.

Memorizar

: para memorizar los ajustes de la imagen.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.7 7 1/17/2006 2:09:52 PM

Función despertador

Este menú le permite utilizar el televisor como un despertador.

&

Seleccione

FUNCIONES

del

MENÚ

PRINCIPAL

y pulse la tecla cursor derecho.

é

Seleccione

APAGADO PROGRAMADO

y pulse la tecla cursor derecho.

Se mostrarán los siguientes elementos.

MENU PRINCIPAL

IMAGEN

VARIOS

INSTALACION

Final 

Hora 

Apertura 

Apagado 

Nú. del Pr 

Activo 

Programador

ENCENDER 

-- : --

-- : --

-- : --

00

ENCENDER

(

Apertura

: introduzca la hora de inicio.

§

Apagado

: introduzca la hora de puesta en modo de espera.

è

Nú.del Pro

: introduzca el número del programa deseado para el despertador.

!

Activo

: puede ajustar:

Una vez

para un despertador único;

Diario

para todos los días;

Apagar

para anular.

ç

Pulse b

para poner en modo de espera el televisor. Se encenderá automáticamente en la hora programada. Si deja encendido el televisor, cambiará únicamente de programa a la hora indicada (y se pondrá en modo de espera a la

Hora de Fin

).

Final

: para seleccionar una duración de la puesta en espera automática.

Hora

: introduzca la hora actual.

Bloqueo del televisor

Este menú le permite prohibir la utilización del televisor.

&

Seleccione

FUNCIONES

del

MENÚ

PRINCIPAL

y pulse la tecla cursor derecho.

é

Seleccione

BLOQUEO INFANTIL

y pulse la tecla cursor derecho.

MENU PRINCIPAL

IMAGEN

VARIOS

INSTALACION

VARIOS

Programador 

Bloqueo Infantil

La próxima vez que encienda el TV, debe introducir su código de acceso secreto para acceder a los canales.

(

Para anular: coloque

Bloqueo infantil

en

Parada

.

§

Para cambiar de código, seleccione

Nuevo

Código

e introduzca un código nuevo de

4 cifras. Para confirmarlo, vuelva a introducirlo una segunda vez.

Si ha olvidado su código confidencial, introduzca el código universal 0711.

è

Para salir de los menús, pulse varias veces

H

.

Debe introducir su código confidencial de acceso. La primera vez, escriba el código

0711. Aparecerá el menú.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.8 8 1/17/2006 2:09:52 PM

Teletexto

El teletexto es un sistema de informaciones, difundido por algunos canales, que se consulta como un diario. También permite acceder a los subtítulos para las personas sordas o poco familiarizadas con el idioma de transmisión (redes cableadas, canales de satélite, etc.).

Pulse en:

Llamada de teletexto

Obtendrá:

Permite llamar al teletexto, pasar a modo transparente y luego salir. Aparece el índice con la lista de las secciones a las que puede acceder. Cada sección está identificada por un número de página de 3 cifras.

Si el canal seleccionado no difunde teletexto, aparece la indicación 100 y la pantalla permanece negra (en este caso, salga del teletexto y elija otro canal).

Selección de una página

Escriba el número de la página deseada con las teclas

0 a 9 o @

P

# . Ejemplo: página 120, escriba 1 2

0

. El número aparece en la parte superior izquierda, el contador se mueve, y luego aparece la página. Vuelva a efectuar la operación para consultar otra página.

Si el contador continúa buscando, quiere decir que no se ha transmitido la página. Elija otro número.

Acceso directo a las secciones

Aparecen zonas coloreadas en la parte inferior de la pantalla. Las 4 teclas coloreadas permiten acceder a las secciones o a las páginas correspondientes.

Las zonas coloreadas parpadean cuando la sección o la página aún no está disponible.

Índice

Para regresar al índice (generalmente la página 100).

Ampliación de una página

Para visualizar la parte superior, inferior, y luego regresar a la dimensión normal.

Parada de la alternancia de las sub‑páginas

Algunas páginas contienen sub-páginas que se suceden automáticamente. Esta tecla permite parar o reanudar la alternancia de las sub-páginas. La indicación en la parte superior izquierda.

_

aparece

Informaciones ocultas

Para hacer aparecer o desaparecer las informaciones ocultas (soluciones de juegos).

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.9 9

9

1/17/2006 2:09:52 PM

Conexión de otros aparatos

Vídeo

Realice las conexiones indicadas en el lateral. Utilice un cable

Euroconector de buena calidad.

Si su vídeo no posee toma de Euroconector, sólo es posible la conexión por medio del cable de antena. En tal caso debe buscar la señal de prueba de su vídeo y asignarle el número de programa 0

(vea

Sintonia Manual

, pág. 6). Para reproducir la imagen del vídeo, pulse

0

.

Vídeo con decodificador

Conecte el decodificador a la segunda toma de Euroconector del vídeo. Así podrá grabar transmisiones codificadas.

Otros aparatos

Receptor de satélite, decodificador, CDV, juegos, etc.

Efectúe las conexiones que figuran al lado.

Conexiones en el panel delantero

(disponible sólo en ciertas versiones)

Según las versiones, las tomas están situadas en la parte delantera (a veces debajo de una tapa) o en el lado derecho del televisor.

Efectúe las conexiones que figuran al lado.

Con la tecla , seleccionar

EXT

(y

AV

).

Auricular

Cuando el auricular está conectado, el sonido del televisor se corta. Las teclas

600 ohmios.

@ ” #

permiten ajustar el volumen.

La impedancia del auricular debe estar comprendida entre 32 y

Para seleccionar los aparatos conectados

Pulse la tecla para seleccionar

EXT

(y

AV

)

para las conexiones laterales.

La mayoría de los equipos (decodificador, vídeo) realizan ellos mismos la conmutación.

0

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.10 10 1/17/2006 2:09:54 PM

Glosario

Señales RGB:

Son tres señales de vídeo (Roja, Verde y Azul) que se envían directamente a los

3 cañones del rojo, verde y azul del tubo catódico. El uso de estas señales proporciona una imagen de mejor calidad.

Sonido NICAM:

Procedimiento que permite transmitir el sonido digitalizado.

Sistema:

La transmisión de imágenes no se hace del mismo modo en todos los países.

Existen diferentes normas : BG, DK, I, y L L’. El ajuste

Sistema

(pág. 6) se utiliza para seleccionar estas diferentes normas. estas son las diferentes versiones la codificación de colores PAL o

SECAM.

El Pal se utiliza en la mayoría de los países de Europa, el Secam en Francia, en Rusia y en la mayoría de los países de África. Japón y Estados Unidos utilizan un sistema diferente llamado

NTSC.

Información acerca de la seguridad Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos

(“EMF”)

1. Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, como cualquier aparato electrónico, tienen la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

2. Uno de los principios centrales de negocio de Philips es llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias para nuestros productos para así cumplir con los requisitos legales y mantenerse dentro de los estándares EMF que están en vigor en el momento de fabricar dichos productos.

3. Philips se compromete a desarrollar, producir y comercializar productos que no tengan efectos adversos en la salud de las personas.

4. Philips asegura que si sus productos se manipulan de forma correcta y se utilizan para el uso para el que fueron diseñados, serán seguros según la evidencia científica disponible en el momento de fabricación.

5. Philips juega un papel activo en el desarrollo de estándares EMF y de seguridad internacionales, lo que le permite anticipar nuevos desarrollos en la estandarización para así integrarlos temprano en sus productos.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.11 11 1/17/2006 2:09:54 PM

Consejos

Mala recepción

Ausencia de imagen

La proximidad de montañas o de edificios altos puede ser la causa de doble imagen, eco o sombras. En este caso, trate de ajustar manualmente la imagen : consulte

Sintonía fina

(pág. 6) o modifique la orientación de la antena exterior.

¿ Puede su antena recibir transmisiones en esta gama de frecuencias (banda UHF o VHF) ?

En caso de recepción difícil (imagen con nieve), coloque el ajuste

NR

del menú

Imagen

sobre

Activar

(pág. 7).

¿ Ha enchufado la antena correctamente ?

¿ Ha elegido el sistema adecuado ? (pág. 6) ¿ Una toma de Euroconector o de antena mal conectada es a menudo la causa de problemas de imagen o sonido

(a veces las tomas se desconectan a medias si el televisor ha sido movido o girado). Compruebe todas las conexiones.

Los aparatos periféricos dan una imagen en blanco y negro

Ausencia de sonido

Para reproducir un videocasete verifique que ha sido grabado con la misma norma (PAL, SECAM, NTSC) que puede ser reconocida por el vídeo.

Si en ciertos canales recibe la imagen pero no el sonido, significa que no tiene el correcto sistema de televisión. Modifique el ajuste

Sistema

(pág. 6).

Teletexto

Standby

¿Algunos caracteres no se visualizan correctamente? Verifique que el ajuste del

País

esté correctamente colocado (p.5).

Cuando enciende el televisor éste permanece en modo standby y aparece la indicación

Bloqueo Infantil

cuando usa los botones del televisor ?

La función

Bloq. Infantil

está activada (pág. 7).

Si el televisor no recibe ninguna señal durante 15 minutos pasa automáticamente a standby.

In modo stand-by, su TV consume menos de 5W, dependiendo del modelo.

Como medida medioambiental, por favor apague totalmente su TV.

¿ No se soluciona el problema ?

En caso de avería del televisor nunca intente repararlo usted mismo : consulte el servicio posventa.

Limpieza del televisor

La limpieza de la pantalla y de la caja debe efectuarse únicamente con un trapo limpio, suave y que no se deshilache. No utilizar productos a base de alcohol o de disolvente.

Telra_12536-941 (ES) 5-6_170106.12 12 1/17/2006 2:09:54 PM

Introdução

Obrigado por ter adquirido este aparelho de televisão.

Este manual foi concebido para o ajudar ao longo da sua instalação e funcionamento. Leia atentamente as instruções que seguem, para compreender melhor as possibilidades oferecidas pelo seu televisor.

Note: As especificações e informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

Instalação

Instalação do televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

As teclas do televisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Informações de segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

As teclas do telecomando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Instalação rápida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Classificação dos programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Outras regulações do menu Instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Procura manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Utilização

Definições da imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Função despertar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Bloqueio da televisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Teletexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Periféricos

Ligações a outros aparelhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Gravador de vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Outros aparelhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Ligações laterais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Selecção dos aparelhos ligados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Informação prática

Glossário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Informações de segurança: Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos (“EMF”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Sugestões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

°

Directiva relativa à reciclagem

A embalagem deste produto está preparada para ser reciclada. Por favor, siga os procedimentos legais locais sobre como desfazer-se das embalagens.

Quando se desfizer do seu aparelho usado

O seu aparelho foi concebido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo – contentor de lixo traçado por uma cruz – apenso a um produto, isso significa que esse produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC. Por favor, informe-se sobre os procedimentos locais relativos ao sistema de separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos. Por favor, actue de acordo com a legislação local e não deite os seus aparelhos usados para o seu lixo doméstico normal. Se se desfizer correctamente dos seus aparelhos usados, estará a ajudar a evitar as consequências negativas que eles poderão produzir no ambiente e na saúde humana.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.1 1 1/17/2006 2:34:59 PM

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

FM.

ANT.

Instalação do televisor

&

Instalação do televisor

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

5 cm

Telecomando

FM.

ANT.

5 cm

é

5 cm

Coloque o seu televisor numa superfície sólida e estável, deixando um espaço livre de pelo menos 5 cm à sua volta. Para evitar qualquer situação de perigo, não ponha nada por cima do televisor, tal como um objecto que o cubra

(panos de mesa), cheio de água (vasos) ou gerador de calor (candeeiro). Para além disso, deve-se evitar expô-lo a projecções de água.

Conexões

FM.

ANT.

Insira as duas pilha de tipo R6 (fornecidas) respeitando as polaridades. Certifique-se que o selector de modo está posicionado em TV

As pilhas fornecidas com este televisor estão isentas de mercúrio ou de cádmio níquel. Por favor, não deite fora as pilhas usadas, recicle-as utilizando os meios disponíveis (consulte o seu revendedor). Ao substituí-las, utilize pilhas do mesmo tipo.

Funcionamento

FM.

ANT.

FM.

ANT.

ou

• Insira a ficha da antena na

:

tomada situada na retaguarda do aparelho.

• Para as versões equipadas com rádio: introduza a ficha da antena de rádio na tomada FM ANT, utilizando o transformador fornecido.

Com as antenas interiores, a recepção pode ser difícil em certas condições. Reoriente a antena para melhorar a recepção. Se a recepção continuar má, tem de utilizar uma antena exterior.

• Conecte o cabo de ligação à corrente eléctrica (220-240 V / 50 Hz).

As teclas do televisor

O televisor possui 5 teclas situadas na fachada do aparelho.

Para ligar o televisor, carregue na tecla de ligar/desligar. Acende-se um indicador vermelho e o ecrã ilumina-se. Vá directamente ao capítulo relativo à instalação rápida, na página 5.

Se a televisão se mantêm em modo em espera, carregue no botão

P

telecomando.

#

do

A utilização do telecomando torna o indicador intermitente.

As teclas do VOLUME - + (ajustar os níveis de som. As teclas de

PROGRAM - + (-

P

+ ou - +) permitem seleccionar os canais desejados.

Para aceder aos menus, carregue nas 2 teclas de - e

+ ao mesmo tempo. Depois, as teclas de selecção de PROGRAM - + permitem seleccionar um parâmetro e as teclas de

-

” continuamente nas 2 teclas

+ permitem regular esse parâmetro.

Para sair do menu visualizado, carregue

+) permitem

- e

+.

Atenção: quando a função

Bloq Infantil

está activada, as teclas estão bloqueadas (cf. p. 8).

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.2 2 1/17/2006 2:35:00 PM

Informações de segurança

• Ligue a TV numa tomada de 220V – 240V CA, 50 Hz.

• Desligue a ficha da corrente quando:

– A luz vermelha sob o ecrã da TV ficar continuamente intermitente.

– Uma linha branca brilhante for visível no ecrã.

– Ocorrer uma trovoada.

– O aparelho for deixado sem supervisão durante um período de tempo prolongado.

• Limpeza do ecrã de TV. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize camurça ou um pano macio ligeiramente humedecido.

• Nunca coloque objectos com chamas desprotegidas, como velas acesas, sobre a TV ou na sua

proximidade.

• Não coloque a TV sob qualquer fonte de calor ou luz solar directa.

• Não cubra a TV, para evitar o sobreaquecimento.

• Deixe, pelo menos, um espaço livre de 5 cm em redor de cada lado da TV para permitir uma

ventilação adequada.

• Evite colocar a TV num local onde haja o risco de exposição à chuva ou água (por exemplo, junto de uma janela).

• CUIDADOS na utilização da bateria – Para evitar derrames da bateria que podem resultar em

ferimentos, danos no mobiliário ou na unidade:

– Instale correctamente todas as baterias, com os pólos + e – alinhados conforme as marcações na unidade.

– Não misture baterias (antigas e novas, carvão e alcalinas, etc.).

– Remova as baterias quando a unidade não for utilizada durante um período de tempo prolongado.

• O aparelho não deve ser exposto a qualquer salpico ou borrifo, nem devem ser colocados quaisquer objectos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.

Informações de segurança

• Não deixe a TV em modo de espera durante um período de tempo prolongado. Desligue a TV para permitir a sua desmagnetização. Uma TV desmagnetizada possui uma boa qualidade de imagem.

• Não levante ou mova a TV enquanto ela estiver ligada. Pode ocorrer um problema de cores

nalgumas partes do ecrã.

• Nunca tente reparar uma avaria da TV. Contacte sempre um técnico especializado.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.3 3 1/17/2006 2:35:01 PM

è

!

&

é

"

(

§

ç

0

As teclas do telecomando

1

2

3

4

5

6

7

&

Selector de modo rádio / tv

Para colocar o televisor no modo de rádio ou tv (para as versões equipadas com rádio).

é

Som surround

(disponível apenas em algumas versões)

Para activar / desactivar o efeito de som ambiente. No

modo estéreo os altifalantes parecem mais afastados.

Nas versões equipadas com Virtual Dolby Surround *,

obtém os efeitos de som posterior do Dolby Surround

Pro Logic. No modo mono, obtém-se um efeito espacial pseudo estéreo.

Info. no ecrã / n° permanente

Para visualizar / eliminar o número do canal, o nome (se existir), a hora, o modo som e o tempo restante do

temporizador. Prima durante 5 segundos para activar a visualização permanente do número.

Controlos de som

Permite aceder a uma série de pré-regulações:

Fala

,

Música

,

Teatro

e voltar a

Manual

.

(

Menu

Para visualizar ou sair dos menus.

§

Cursor / Formato

Estas 4 teclas permitem navegar nos menus. As teclas

îÏ

permitem ampliar ou comprimir a imagem na vertical.

è

Volume

Para ajustar o nível de som.

!

Corte do som

Para activar ou desactivar o som.

ç

Teclas numéricas

Acesso directo aos canais. Para números decimais, o

segundo algarismo deve ser introduzido antes do traço desaparecer.

0

Temporizador

Para seleccionar o tempo de duração, antes de passar ao modo de espera automático (de 0 a 180 minutos).

1

Espera

Permite pôr o televisor em espera. Para tornar a ligar, prima

P

@#

, b

,

0

a

9

(ou

Â

).

2

Modo som

Permite passar de

Estéreo

para

Mono

ou, nas emissões bilingues, escolher entre

Dual I

ou

Dual II

.

Nos televisores equipados com recepção

Nicam

, dependendo das emissões, pode passar de

Nicam Estéreo

para

Mono

ou escolher entre

Nicam Dual I

,

Nicam Dual II

e

Mono

.

A indicação

Mono

aparece em vermelho se esta posição for forçada.

3

Funções de teletexto (p. 9)

4

Controlos da imagem

Permite aceder a uma série de pré-regulações:

Intensa

,

Natural

,

Suave

,

Multimédia

e voltar a

Manual

.

5

Chamada de teletexto (p. 9)

6

Selecção dos canais

Para aceder ao canal anterior ou seguinte. Le número,

(o nome) e o modo som aparecem durante um momento.

Em certos canais, o título da emissão aparece na parte inferior do ecrã.

7

Seleccionar ligações EXTeriores

Prima várias vezes para seleccionar EXT e AV.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.4 4 1/17/2006 2:35:01 PM

Instalação rápida

Quando ligar o televisor pela primeira vez, aparece um menu no ecrã. Esse menu permite-lhe escolher o país e a língua dos menus :

WELCOME

Country

...

Language

ENGLISH

Se o menu não aparecer, prima sem soltar, durante 5 segundos, as teclas televisor, para o visualizar.

-

e

+

do

&

Utilize as teclas

îÏ

do telecomando para escolher o seu país e depois valide com

opção “. . .”

¬

.

Se o seu país não aparecer na lista, seleccione a

é

Seleccione depois a sua língua com as teclas

îÏ

e valide com

¬

.

A busca inicia-se automaticamente.

No final, o menu

INSTALAÇÃO

aparece automaticamente. Se os programas encontrados não tiverem sido enumerados correctamente, utilize o menu

Classificação

para os enumerar de novo.

No caso de não ser encontrada qualquer imagem, consulte os conselhos apresentados (p. 12).

Caso pretenda sair dos menus, prima várias vezes

H

.

Classificação dos programas

Este menu permite alterar a numeração dos programas.

&

Prima o botão

H

. O apresentado no ecrã.

MENU PRINCIPAL

é

MENU PRINCIPAL

IMAGEM

CARACTERISTICAS 

  INSTALAÇÃO

Idioma 

País 

Prog. Auto.

Sintonia

Reordenar

INSTALAÇÃO

PORTUG.

...

é

Evidencie

INSTALLATION

e prima a tecla direita do cursor.

Evidencie

SORT

e prima a tecla direita do cursor.

Seleccione o programa que pretende deslocar com a ajuda dos botões îÏ

(

De seguida, utilize os botões

e prima ¬ .

îÏ

de forma a escolher o número novo e proceda à sua validação com

È

.

§

Recomece as etapas

e

, tantas as vezes quantos os programas aos quais terá de atribuir um número novo.

è

Para sair dos menus, prima várias vezes

H

.

Outras regulações do menu Instalação

&

Evidencie

INSTALLATION

e prima a tecla direita do cursor. São apresentados os seguintes itens:

Língua

: para modificar a língua de visualização dos menus.

País

: para escolher o país.

Esta regulação intervém na busca, na classificação automática dos canais e na visualização do teletexto. Se o seu país não constar da lista, seleccione a opção “. . .”

Procura Auto

: para iniciar uma busca automática de todos os canais disponíveis na sua região.

No final, o menu

INSTALAÇÃO

aparece automaticamente. Se os programas encontrados não tiverem sido enumerados correctamente, utilize o menu

Classificação

para os enumerar de novo.

No caso de não ser encontrada qualquer imagem, consulte os conselhos apresentados

(p. 12).

• Caso pretenda sair dos menus, prima várias vezes

H

.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.5 5 1/17/2006 2:35:01 PM

Procura manual

Este menu permite memorizar os programas um por um ou acrescentar um programa à lista já existente.

&

Prima a tecla

MENU

para obter o Menu

Principal.

é

Evidencie

INSTALLATION

e prima a tecla direita do cursor.

Evidencie

MANUAL STORE

e prima a tecla direita do cursor.

MENU PRINCIPAL

IMAGEM

CARACTERISTICAS 

  INSTALAÇÃO

Programa 

Nome 

Sistema 

Busca 

Sint. Fina 

Memorizar

Sintonia

01

-----

EUROPA

671 MHz

Sistema

: seleccione

Europa

(detecção automática*) o, consoante as versões,

Europa

Ocidental

(norma BG),

Europa do Leste

(norma DK),

Reino Unido

(norma I) o

França

(norma LL’).

* À excepção da França (norma LL’), é necessário seleccionar, obrigatoriamente, a escolha

França

.

Busca

: prima

¬

. A pesquisa começa.

A partir do momento em que é encontrado um programa, a apresentação é interrompida.

Passe para a etapa seguinte. Caso saiba qual

é a frequência do programa pretendido, componha directamente o respectivo número com os botões

0

a

9

.

No caso de não ser encontrada qualquer imagem, consulte os conselhos apresentados (p. 12).

Sintonização fina

: se a recepção não for satisfatória, proceda à sua regulação com os botões Ȭ .

Programa

:

introduza o número pretendido com a ajuda dos botões

Ȭ

ou

0

a

9

.

Nome

:

utilize os botões

Ȭ

para se deslocar na zona de visualização do nome

(5 caracteres) e os botões îÏ para escolher os caracteres. Após a introdução do nome, utilize o botão

È

para sair.

Memorizar

: prima

¬

. O programa fica memorizado.

• Repita as etapas

é

à

è

tantas as vezes quantos os programas existentes a serem memorizados.

• Para sair dos menus, prima várias vezes

H

.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.6 6 1/17/2006 2:35:01 PM

Definições da imagem

&

A partir do

MAIN MENU

, evidencie

PICTURE

e prima a tecla direita do cursor.

MENU PRINCIPAL

 IMAGEM

CARACTERISTICAS 

INSTALAÇÃO

IMAGEN

Brilho                     ---I--------- 

Cor                   

Contraste              

Definição                  

Temp. das Cores  Fria

Red. Ruído 

Contraste+ 

Memorizar 

DESLIGADO

LIGADO

é

Utilize os botões

îÏ

para seleccionar uma definição e os botões

Ȭ

para defini-los.

Uma vez efectuadas as definições, seleccione a escolha

Memorizar

e prima

¬

para guardar as mesmas.

Para sair dos menus, prima várias vezes

H

.

Descrição das definições:

Brilho

: actua sobre a luminosidade da imagem.

Cor

: actua sobre a intensidade da cor.

Contraste

: actua sobre a diferença entre os tons claros e os tons escuros.

Definição

: actua sobre a clareza da imagem.

Temp.das Cores

: actua sobre o desempenho das cores:

Fria

(mais azul),

Normal

(equilibrada) ou

Quente

(mais vermelho).

Red. Ruído

: atenua o ruído da imagem

(a chamada “chuva”), no caso de recepção difícil.

Contraste +

: definição automática do contraste da imagem que restabelece de forma permanente a parte mais escura da imagem a preto.

Memorizar

: para memorizar as definições da imagem.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.7 7 1/17/2006 2:35:02 PM

Função despertar

Este menu permite-lhe utilizar a televisão como um despertador.

&

A partir do

MAIN MENU

, evidencie

FEATURES

e prima a tecla direita do cursor.

é

Evidencie

TIMER

e prima a tecla direita do cursor.

São apresentados os seguintes itens:

MENU PRINCIPAL

IMAGEM

CARACTERITICAS

INSTALAÇÃO

Fecho 

Hora 

Inicio 

Final 

Nu. do Pr. 

Activo 

Temporizador

DESLIGADO 

-- : --

-- : --

-- : --

00

DESLIGADO

Hora

: introduza a hora actual.

(

Início

: introduza a hora de início.

§

Final

: introduza a hora de entrada em fecho.

è

Nú.do Pr

: introduza o número do programa pretendido para o despertar.

!

Activo

: pode regular:

Uma vez

no caso de um único despertar,

Diário

no caso de todos os dias,

Desligado

para anular.

ç

Prima b para colocar a televisão no modo de fecho. Esta liga-se automaticamente à hora programada. No caso de deixar a televisão ligada, esta só mudará de programa à hora indicada (e passará para o modo de fecho na

Final

).

Fecho

: para seleccionar a duração da introdução automática em fecho.

Bloqueio da televisão

Este menu permite proibir o uso da televisão.

&

A partir do

MAIN MENU

, evidencie

FEATURES

e prima a tecla direita do cursor.

é

Evidencie

CHILDLOCK

e prima a tecla direita do cursor.

MENU PRINCIPAL

IMAGEM

CARACTERITICAS

INSTALAÇÃO

CARACTERISTICAS

Temporizador 

Bloqueio Infantil

Da próxima vez que ligar a TV, precisa de introduzir o seu código secreto de acesso para aceder aos programas.

(

Para anular: posicione

Bloqueio infantil

em

DESLIGADO

.

§

Para mudar de código, seleccione

Novo

Código

e introduza um código novo constituído por 4 dígitos. Confirme-o, digitando-o uma segunda vez.

No caso de se ter esquecido do código confidencial, introduza duas vezes o código universal 0711.

è

Para sair dos menus, prima várias vezes

H

.

Tem de introduzir o seu código confidencial de acesso. Da primeira vez, digite 2 vezes o código 0711. Aparece o menu.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.8 8 1/17/2006 2:35:02 PM

Teletexto

O teletexto é um sistema de informações, difundidas por determinados canais, que pode ser consultado como um jornal. Também permite que as pessoas com problemas auditivos ou que não dominem a língua de um canal específico (televisão por cabo, satélite, etc...) tenham acesso a legendas.

Prima :

Chamada do teletexto

Obtém :

Permite chamar o teletexto, passar ao modo transparente e depois sair. O sumário aparece com a lista das rubricas disponíveis. Cada rubrica é referenciada por um número de página de 3 algarismos.

Se o canal seleccionado não difundir teletexto, aparece a indicação 100 e o ecrã permanece escuro (nesse caso, saia do teletexto e escolha outro canal).

Selecção de uma página

Marcar o número da página desejada com as teclas 0 à

9 ou @

P

# . Exemplo: página 120, carregue em 1 2

0 . O número aparece em cima à esquerda, o contador roda e a página é visualizada. Repita a operação para consultar outra página.

Se o contador continuar à procura, é porque a página não foi transmitida. Escolha outro número.

Acesso directo às rubricas.

Aparecem zonas coloridas na parte inferior do ecrã. As

4 teclas coloridas permitem aceder às rubricas ou às páginas correspondentes.

As zonas coloridas piscam se a rubrica ou a página ainda não estiverem disponíveis.

Sumário

Para voltar ao sumário (geralmente, a página 100).

Ampliação de uma página

Para visualizar a parte superior, inferior, e depois voltar à dimensão normal.

Interrupção da alternância das subpáginas

Algumas páginas contêm subpáginas que se sucedem automaticamente. Esta tecla permite interromper ou retomar a alternância das subpáginas. A indicação aparece em cima à esquerda.

_

Informações escondidas

Para mostrar ou ocultar informações secretas (soluções de jogos).

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.9 9

9

1/17/2006 2:35:02 PM

Ligações a outros aparelhos

Gravador de vídeo

Efectuar as ligações como descrito a seguir.

Utilizar um cabo com euroconector de boa qualidade.

Se o seu gravador de vídeo não possui uma tomada para euroconector, a ligação só é possível através do cabo da antena.

Portanto, você deverá procurar o sinal de teste do gravador de vídeo e atribuir-lhe um número, o programa 0 (cf. busca manual, p. 6).

Para reproduzir a imagem do gravador de vídeo, prima

0

.

Gravador de vídeo com descodificador

Ligue o descodificador à segunda tomada para euroconector do gravador de vídeo. Então, você deverá poder gravar transmissões codificadas.

Outros aparelhos

Receptor de satélite, descodificador, CDV, jogos, etc.

Efectue as ligações como se descreve a seguir.

Ligações frontais

(Disponível apenas em determinados modelos)

Dependendo das versões, as tomadas estão situadas na parte da frente (por vezes, debaixo de uma tampa) ou no lado direito do televisor.

Efectue as ligações como se descreve a seguir.

Com a tecla , seleccione

EXT

(e

AV

).

Auscultadores

Assim que ligar os auscultadores, corta o som do televisor.

As teclas

@ ” #

permitem regular o volume.

A impedância dos auscultadores deve situar-se entre 32 e 600 ohms.

Selecção dos aparelhos ligados

Prima a tecla para seleccionar

EXT

(e

AV

) para as ligações laterais.

A maioria dos aparelhos (descodificador, gravador de vídeo) conseguem efectuar eles próprios a comutação.

0

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.10 10 1/17/2006 2:35:03 PM

Glossário

Sinais RGB:

Tratam-se de 3 sinais de vídeo Vermelho, Verde e Azul, que vêm comandar directamente os respectivos 3 emissores do tubo catódico. A utilização destes sinais permite uma melhor qualidade da imagem.

Som NICAM:

Processo de transmissão do som digital.

Sistema:

A transmissão das imagens não é feita da mesma forma em todos os países. Existem diferentes normas: BG, DK, I, e L L’. O parâmetro

Sistema

(p. 6) é utilizado para seleccionar estas diferentes normas. Não se deve confundir estas últimas com a codificação das cores, PAL ou

SECAM.

O sistema Pal é utilizado na maioria dos países da Europa, o Secam em França, na Rússia e na maior parte dos países africanos.

Os Estados Unidos e o Japão utilizam um sistema diferente, chamado NTSC.

Informações de segurança: Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos (“EMF”)

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos dirigidos para os consumidores, os quais, tal como qualquer dispositivo electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais magnéticos.

2. Um dos Princípios Comerciais mais importantes da Philips é o de tomar todas as medidas necessárias de saúde e segurança para os nossos produtos, agir de acordo com todos os requisitos legais aplicáveis e permanecer em conformidade com os padrões EMF aplicáveis quando do fabrico dos produtos.

3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não tenham qualquer efeito negativo na saúde das pessoas.

4. A Philips confirma que os seus produtos são concebidos de acordo com o fim a que se destinam, e que a sua utilização é segura de acordo com os testemunhos científicos actualmente disponíveis.

5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de padrões de segurança e EMF internacionais, o que nos permite antecipar futuros desenvolvimentos na padronização para a integração nos seus produtos.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.11 11 1/17/2006 2:35:04 PM

Sugestões

Má recepção

Ausência da imagem

A proximidade das montanhas, ou prédios altos, pode ser a causa da imagem sobreposta. Neste caso, modifique a orientação da antena exterior. Verifique se o seu programa está bem regulado ou então ajuste a regulação (cf.

Ajuste

Fino

,

pág. 6). A sua antena permite-lhe receber emissões nesta frequência

(UHF ou VHF)? Em caso de problemas de recepção (imagem chuvosa), coloque a regulação

Red. Ruído

do menu

Imagem

em

Ligar

(p.7).

Ligou a antena como deve ser?

Escolheu o sistema adequado? (p. 6).

As antenas ou euroconectores mal conectados estão, muitas vezes, na origem de problemas de imagem ou de som. (acontece que, por vezes, as tomadas podem desligar-se quando deslocamos ou viramos o televisor).Verifique todas as ligações.

As imagens dos periféricos estão a preto e branco

Ausência de som

Para ler uma cassete vídeo, certifique-se que ela foi gravada numa norma idêntica (PAL, SECAM, NTSC) à que o seu gravador de vídeo pode reconhecer.

Teletexto

Espera

Se determinados programas não possuírem som e somente a imagem, é porque você não possui o sistema de televisão correcto. Altere o parâmetro

Sistema

(p. 6).

Certos caracteres não são visualizados correctamente ? Verifique se a regulação do

País

está correctamente posicionada (p.5).

Assim que liga o televisor, este permanece em espera, sendo visualizada a indicação

Bloq Infantil

, quando utiliza as teclas do televisor? A função

Bloq

Infantil

está ligada (cf. p. 8).

Se o aparelho não recebe nenhum sinal durante 10 minutos, ele passa automaticamente para o modo de espera.

No modo de espera, o seu TV consome menos de 5 W, dependendo do modelo. Por forma a melhor respeitar o meio ambiente, deverá utilizar o interruptor (botão de ligar/desligar) para desligar completamente o aparelho da corrente.

Não obtém resultados?

Em caso de avaria, não tente reparar o televisor. Prefira contactar o serviço após venda.

Limpeza do televisor

Para se limpar o ecrã e televisor, deve-se utilizar unicamente um pano limpo, macio e que não larga pêlos. Nunca utilizar quaisquer produtos à base de álcool ou de solventes.

Telra_12536-941 (PT) 6-6_170106.12 12 1/17/2006 2:35:04 PM

Table of TV frequencies.

Frequenztabelle der Fernsehsender.

Liste des fréquences TV.

Frequentietabel TV-Zenders.

Tabella delle frequenze TV.

Lista de frecuencias TV.

CANAL ................FREQ (MHz)

E2 ........................48.25

E3 ........................55.25

E4 ........................62.25

E5 ......................175.25

E6 ......................182.25

E7 ......................189.25

E8 ......................196.25

E9 ......................203.25

E10 ....................210.25

E11 ....................217.25

E12 ....................224.25

R1 ........................49.75

R2 ........................59.25

R3 ........................77.25

R4 ........................85.25

R5 ........................93.25

R6 ......................175.25

R7 ......................183.25

R8 ......................191.25

R9 ......................199.25

R10 ....................207.25

R11 ....................215.25

R12 ....................223.25

S1 ......................105.25

S2 ......................112.25

S3 ......................119.25

S4 ......................126.25

S5 ......................133.25

S6 ......................140.25

S7 ......................147.25

S8 ......................154.25

S9 ......................161.25

S10 ....................168.25

S11 ....................231.25

S12 ....................238.25

S13 ....................245.25

S14 ....................252.25

EUROPE

CANAL ................FREQ (MHz)

S15 ....................259.25

S16 ....................266.25

S17 ....................273.25

S18 ....................280.25

S19 ....................287.25

S20 ....................294.25

H1 ......................303.25

H2 ......................311.25

H3 ......................319.25

H4 ......................327.25

H5 ......................335.25

H6 ......................343.25

H7 ......................351.25

H8 ......................359.25

H9 ......................367.25

H10 ....................375.25

H11 ....................383.25

H12 ....................391.25

H13 ....................399.25

H14 ....................407.25

H15 ....................415.25

H16 ....................423.25

H17 ....................431.25

H18 ....................439.25

H19 ....................447.25

21.......................471.25

22.......................479.25

23.......................487.25

24.......................495.25

25.......................503.25

26.......................511.25

27.......................519.25

28.......................527.25

29.......................535.25

30.......................543.25

31.......................551.25

32.......................559.25

Lista das frequências TV

Liste over TV senderne.

Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.

TV-taajuustaulukko.

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌÒÓ.

CANAL ................FREQ (MHz)

33.......................567.25

34.......................575.25

35.......................583.25

36.......................591.25

37.......................599.25

38.......................607.25

39.......................615.25

40.......................623.25

41.......................631.25

42.......................639.25

43.......................647.25

44.......................655.25

45.......................663.25

46.......................671.25

47.......................679.25

48.......................687.25

49.......................695.25

50.......................703.25

51.......................711.25

52.......................719.25

53.......................727.25

54.......................735.25

55.......................743.25

56.......................751.25

57.......................759.25

58.......................767.25

59.......................775.25

60.......................783.25

61.......................791.25

62.......................799.25

63.......................807.25

64.......................815.25

65.......................823.25

66.......................831.25

67.......................839.25

68.......................839.25

69 .......................855.2

5

CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚.

A televizió-adóállomások frekvenciáinak a listája.

Lista częstotliwości stacji nadawczych.

Seznam frekvenčních pásem vysílačů.

Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.

FRANCE

CANAL ................FREQ (MHz)

2...........................55.75

3...........................60.50

4...........................63.75

5...........................176.0

6...........................184.0

7...........................192.0

8...........................200.0

9...........................208.0

10.........................216.0

B ........................116.75

C ........................128.75

D ........................140.75

E ........................159.75

F.........................164.75

G ........................176.75

H ........................188.75

I..........................200.75

J .........................212.75

K ........................224.75

L.........................236.75

M........................248.75

N ........................260.75

O ........................272.75

P ........................284.75

Q ........................296.75

ITALY

CANALE ..............FREQ (MHz)

A ..........................53.75

B ..........................62.25

C ..........................82.25

D ........................175.25

E ........................183.75

F.........................192.25

G ........................201.25

H ........................210.25

H1 ......................217.25

Information for users in the UK

(not applicable outside the UK)

Positioning the TV

For the best results, choose a position where light does not fall directly on the screen, and at some distance away from radiators or other sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all around the

TV for ventilation, making sure that curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air flow through the ventilation apertures.The TV is intended for use in a domestic environment only and should never be operated or stored in excessively hot or humid atmospheres.

General Points

Please take note of the section entitled 'Tips' at the end of this booklet.

Interference

The Department of Trade and Industry operates a

Radio Interference Investigation Service to help TV licence holders improve reception of BBC and IBA programmes where they are being spoilt by interference.

If your dealer cannot help, ask at a main Post Office for the booklet "How to Improve Television and

Radio Reception".

Mains connection

Before connecting the TV to the mains, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage printed on the type plate on the rear panel of the TV. If the mains voltage is different, consult your dealer.

Important

Should it become necessary to replace the mains fuse, this must be replaced with a fuse of the same value as indicated on the plug.

1. Remove fuse cover and fuse.

2.The replacement fuse must comply with BS1362 and have the ASTA approval mark. If the fuse is lost, make contact with your retailer in order to verify the correct type.

3. Refit the fuse cover.

In order to maintain conformity to the EMC directive, the mains plug on this product must not be removed.

Connecting the aerial

The aerial should be connected to the socket marked

: at the back of the set.An inferior aerial is likely to result in a poor, perhaps unstable picture with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top aerials are often inadequate.Your dealer will know from experience the most suitable type for your locality.

Should you wish to use the set in conjunction with other equipment, which connects to the aerial socket such as TV games, or a video camera it is recommended that these be connected via a combiner unit to avoid repeated connection and disconnection of the aerial plug.

Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making sure that the fixings are properly tightened.A

diagram showing how to assemble the stand is packed with the stand. Never use a make-shift stand, or legs fixed with woodscrews.

Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag3 3 1/13/2006 5:09:36 PM

Telra_12536-941 (DK) 6 Front Pag4 4

Telra PT19 mono chassis-3139 125 36941

1/13/2006 5:09:36 PM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement