Canon EOS 6D Digital Camera User Manual

EOS 6D (WG)
EOS 6D (N)
DANSK
EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner.
INSTRUKTIONSMANUAL
Indledning
EOS 6D (WG/N) er et højtydende, digitalt spejlreflekskamera med en
full-frame (ca. 35,8 x 23,9 mm) CMOS-sensor med ca. 20,2 effektive
megapixel og DIGIC 5+, højpræcisions- og højhastigheds 11-punkts
AF, ca. 4,5 fps kontinuerlig optagelse, Live view-optagelse, Full HighDefinition (Full HD) filmoptagelse, Wi-Fi* og GPS*.
Kameraet tilpasser sig nemt forskellige optageforhold, har mange
funktioner til krævende optagelser og er kompatibelt med en lang
række systemtilbehør.
* EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner.
Se i denne manual, når du bruger kameraet, for at blive
mere fortrolig med kameraet
Med et digitalkamera kan du med det samme se det billede, du har
taget. Tag nogle prøvebilleder, mens du læser denne manual, og se
resultatet. Du får derefter et bedre indtryk af kameraet.
Undgå dårlige billeder og uheld ved at læse "Sikkerhedsadvarsler"
(s. 382, 383) og "Forholdsregler ved håndtering" (s. 16, 17).
Afprøvning af kameraet før brug og ansvar
Når du har taget billeder, kan du afspille billederne og kontrollere, om
de er optaget korrekt. Canon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
tab eller besvær, der måtte opstå i tilfælde af fejl i kameraet eller på
hukommelseskortet, så billederne ikke kan gemmes på kortet eller
overføres til en pc.
Ophavsret
I henhold til dit lands gældende lov om ophavsret kan brug af dine
optagne billeder eller ophavsretsbeskyttet musik og billeder med musik
på hukommelseskortet - til andet end privat brug - være ulovlig.
Optagelse af visse offentlige begivenheder, udstillinger osv. kan
ligeledes være ulovligt, selv til privat brug.
2
Kompatible kort
Kameraet kan bruge følgende kort uanset kapacitet:
• SD-hukommelseskort
• SDHC-hukommelseskort*
• SDXC-hukommelseskort*
* Kompatibelt med UHS-I-kort.
Kort, som kan optage film
Når du optager film, skal du bruge et kort med stor kapacitet og hurtig
skrive-/læsehastighed, som vist i tabellen.
Komprimeringsmetode (s. 216)
Kort
IPB
6 MB/sek. eller hurtigere
ALL-I (I-only)
20 MB/sek. eller hurtigere
Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, når du optager
film, bliver filmen muligvis ikke optaget korrekt. Og hvis du afspiller
en film på et kort med langsom læsehastighed, afspilles filmen
måske ikke korrekt.
Hvis du vil optage stillbilleder, mens du optager en film, skal du
bruge et endnu hurtigere kort.
Hvis du vil kontrollere kortets læse-/skrivehastighed, skal du se på
producentens websted.
I denne manual henviser "kort" til SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort og SDXC-hukommelseskort.
* Der følger ikke noget kort med kameraet til optagelse af
billeder/film. Dette skal købes særskilt.
3
Kontrolliste over udstyret
Kontroller, at følgende dele fulgte med kameraet, inden du starter.
Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget.
Kamera
(med kameradæksel)
Bred rem
EW-EOS6D
Batteripakke
LP-E6
(med beskyttende dæksel)
Interfacekabel IFC-200U
Batterioplader
LC-E6/LC-E6E*
Stereo AV-kabel
AVC-DC400ST
* Batterioplader LC-E6 eller LC-E6E medfølger. (LC-E6E leveres med en
lysnetledning).
De medfølgende instruktionsmanualer og diske er angivet på næste side.
Kontroller, at objektiverne følger med, hvis du har købt et objektivsæt.
Instruktionsmanualer til objektivet medfølger muligvis, afhængigt af typen af
objektivsæt.
Pas på, du ikke mister ovennævnte dele.
4
Instruktionsmanualer og diske
Instruktionsmanualerne leveres både i både papirformat og elektronisk
(PDF) format.
Grundlæggende
instruktionsmanual
Grundlæggende instruktionsmanual til
Wi-Fi-funktion/
Instruktionsmanual til GPS-funktion*
Lommeguide
Forklarer kameraets grundlæggende
funktionsindstillinger og grundlæggende
optagelses-/afspilningsinstruktioner.
Advarsler for Wi-Fi/GPS*
* Leveres ikke med EOS 6D (N).
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th
EOS Camera Instruction Manuals Disk (dvd)
Indeholder følgende PDF-manualer:
• Instruktionsmanual til kamera (detaljeret version)
• Instruktionsmanual til Wi-Fi-funktion (detaljeret version)
• Instruktionsmanualer til software
* Instruktioner til visning af instruktionsmanualerne i pdf-filer på dvd'en findes på
siderne 389 og 390.
EOS Solution Disk XXX
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in
EOS Solution Disk (cd-rom)
Indeholder software til billedredigering og andre
programmer. For beskrivelse og installation af softwaren,
se side 393.
5
Anvendte betegnelser i denne vejledning
Ikoner i denne manual
<6>
<5>
<9> <V> <U>
<0>
0, 9, 7, 8
: Angiver kommandovælgeren.
: Angiver hurtigvælgeren.
: Angiver Multikontrol og skubberetningen.
: Angiver indstillingsknappen.
: Angiver, at den tilsvarende funktion forbliver
aktiv i 4, 6, 10 eller 16 sekunder, efter at du
har sluppet knappen.
* De ikoner og markeringer, der i denne manual angiver kameraets knapper,
vælgere og indstillinger, svarer til de ikoner og markeringer, der findes på
kameraet og på LCD-skærmen.
3
: Angiver en funktion, som kan ændres ved at trykke på
knappen <M> og ændre indstillingen.
M
: Når det vises øverst til højre på en side, angiver det, at
funktionen kun er tilgængelig i tilstandene i Kreativ zone
(s. 24).
(s. **)
: Sidehenvisninger for yderligere oplysninger.
: Advarsel, der kan forhindre problemer med optagelser.
: Supplerende oplysninger.
: Tip eller råd til bedre optagelser.
: Råd til løsning af problemer.
Grundlæggende forudsætninger
Alle handlinger, der beskrives i denne manual, forudsætter, at
afbryderen allerede er indstillet til <1>, og at knappen <R>
er drejet til venstre (multifunktionslås udløst) (s. 34, 47).
Det forudsættes, at alle menuindstillinger og brugerdefinerede
funktioner er angivet til standardindstillingerne.
Illustrationerne i denne manual viser kameraet med et EF 50 mm
f/1.4 USM-objektiv som eksempel.
6
Kapitler
Førstegangsbrugere af DSLR-kameraer kan finde forklaringer på kameraets
grundlæggende betjening og optagelsesprocedurer i kapitel 1 og 2.
Indledning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
Kom godt i gang
27
Grundlæggende optagelse
65
Indstilling af AF-tilstand og fremføringstilstand
91
Billedindstillinger
101
Avanceret betjening
141
Flashfotografering
169
Optagelse med LCD-skærmen (Live view-optagelse)
179
Optagelse af film
203
Billedafspilning
235
Efterbehandling af billeder
271
Sensorrensning
279
Udskrivning af billeder
285
Tilpasning af kameraet
301
Reference
331
Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format på
dvd'en/Overførsel af billeder til en computer
387
7
Indhold
Indledning
2
Kompatible kort................................................................................. 3
Kontrolliste over udstyret.................................................................. 4
Instruktionsmanualer og diske.......................................................... 5
Anvendte betegnelser i denne manual ............................................. 6
Kapitler ............................................................................................. 7
Indeks over funktioner .................................................................... 14
Forholdsregler ved håndtering........................................................ 16
Introduktionsvejledning................................................................... 18
Nomenklatur ................................................................................... 20
1
Kom godt i gang
27
Opladning af batteriet ..................................................................... 28
Isætning og udtagning af batteriet .................................................. 30
Isætning og udtagning af kortet ...................................................... 31
Tænd for strømmen........................................................................ 34
Indstilling af dato, tid og zone......................................................... 36
Valg af sprog på grænsefladen....................................................... 38
Montering og afmontering af et objektiv ......................................... 39
Om objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator)........................ 42
Grundlæggende betjening.............................................................. 43
Q Hurtig kontrol til optagefunktioner ............................................. 49
3 Betjening af menuer ............................................................. 51
Før du begynder............................................................................. 53
Formatering af kortet ................................................................... 53
Indstilling af tiden for automatisk slukning/Autosluk .................... 55
Indstilling af visningstid for billede ............................................... 55
Tænd/sluk for LCD-skærmen ...................................................... 56
Gendannelse af kameraets standardindstillinger......................... 56
Q Visning af det elektroniske vaterpas ....................................... 60
Funktionsvejledning og hjælp......................................................... 63
8
Indhold
2
Grundlæggende optagelse
65
A Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)...................66
A Fuldautomatiske teknikker (Sceneintelligent auto.).................. 69
C Kreativ automatisk optagelse.................................................... 71
8: Tilstanden Specialscene........................................................ 74
2 Optagelse af portrætter.............................................................. 75
3 Optagelse af landskaber ........................................................... 76
4 Optagelse af næroptagelser....................................................... 77
5 Optagelse af motiver i bevægelse ............................................78
6 Optagelse af natportrætter (med et stativ) .................................79
F Optagelse af nattescener (håndholdt)........................................80
G Optagelse af baggrundsbelyste motiver ....................................81
Q Hurtig kontrol ............................................................................. 83
Optag efter atmosfærevalg .............................................................84
Optag efter belysning/scenetype.................................................... 87
3
Indstilling af AF-tilstand og fremføringstilstand
91
f: Valg af AF-funktion .................................................................. 92
S Valg af AF-punkter ....................................................................94
Når Autofokus mislykkes.................................................................96
MF: Manuel fokusering ................................................................97
i Valg af fremføringstilstand ........................................................ 98
j Brug af selvudløser ..................................................................100
4
Billedindstillinger
101
Indstilling af billedoptagelseskvaliteten .........................................102
i: Indstilling af ISO-følsomhed .................................................106
A Valg af en Picture Style ......................................................... 112
A Tilpasning af en Picture Style................................................ 115
A Registrering af en Picture Style ............................................ 118
9
Indhold
Indstilling af hvidbalance .............................................................. 120
O Brugerdefineret hvidbalance ............................................... 121
P Indstilling af farvetemperaturen........................................... 122
Hvidbalancekorrektion.................................................................. 123
Automatisk justering af lysstyrke og kontrast ............................... 125
Indstillinger for støjreduktion ........................................................ 126
Højlys tone prioritet ...................................................................... 130
Korrektion af periferibelysning for objektiv/kromatisk aberrationskorrektion .... 131
Oprettelse og valg af en mappe ................................................... 134
Filnummereringsmetoder ............................................................. 136
Indstilling af copyrightinformation ................................................. 138
Indstilling af farverum ................................................................... 140
5
Avanceret betjening
141
d: Program AE ............................................................................ 142
s: Lukkertidsprioriteret AE ........................................................ 144
f: Blændeprioriteret AE............................................................ 146
Visning af skarphedsdybde........................................................ 147
a: Manuel eksponering............................................................... 148
q Valg af målingsmetode ........................................................... 149
Indstilling af eksponeringskompensation...................................... 151
h Automatisk eksponeringsbracketing (AEB)............................ 152
A AE-lås ..................................................................................... 153
F: Bulb-eksponeringer................................................................. 154
w: HDR-optagelse (High Dynamic Range)............................. 155
P Multieksponeringer ................................................................. 158
2 Låsning af spejl ..................................................................... 165
Brug af okulardæksel ................................................................... 166
F Brug af fjernudløser.................................................................. 167
R Optagelse med fjernudløser ...................................................... 167
10
Indhold
6
D Flashfotografering
169
D Flashfotografering .....................................................................170
Indstilling af flash .......................................................................... 172
7
Optagelse med LCD-skærmen (Live view-optagelse)
179
A Optagelse med LCD-skærmen ............................................... 180
Optagefunktionsindstillinger.......................................................... 185
Menufunktionsindstillinger............................................................. 187
Brug af AF til at fokusere (AF-metode) .........................................192
Manuel fokusering.........................................................................199
8
Optagelse af film
203
k Optagelse af film .....................................................................204
Optagefunktionsindstillinger.......................................................... 215
Indstilling af størrelse af filmoptagelse..........................................216
Indstilling af lydoptagelse..............................................................218
Indstilling af tidskoden................................................................... 220
Menufunktionsindstillinger............................................................. 223
Optagelse af videosnapshots........................................................225
9
Billedafspilning
235
x Billedafspilning........................................................................ 236
B Visning af optagelsesoplysninger ....................................... 238
He Hurtig søgning efter billeder ............................................... 242
u Forstørret visning .................................................................... 244
b Rotation af billedet ................................................................... 246
Indstilling af bedømmelse ............................................................. 247
Q Hurtig kontrol under afspilning.................................................249
k Se film..................................................................................... 251
k Afspilning af film......................................................................253
11
Indhold
X Redigering af filmens første og sidste scener ......................... 255
Diasshow (Automatisk afspilning) ................................................ 257
Visning af billederne på tv ............................................................ 261
K Beskyttelse af billeder............................................................. 265
L Sletning af billeder ................................................................... 267
Ændring af indstillingerne til billedafspilning................................. 269
Justering af LCD-skærmens lysstyrke ...................................... 269
Autorotering af lodrette billeder.................................................. 270
10
Efterbehandling af billeder
271
R Behandling af RAW-billeder på kameraet............................. 272
S Ændr størrelse........................................................................ 277
11
Sensorrensning
279
f Automatisk sensorrensning .................................................. 280
Tilføjelse af støvsletningsdata ...................................................... 281
Manuel sensorrensning ................................................................ 283
12
Udskrivning af billeder
285
Forberedelse til udskrivning ......................................................... 286
w Udskrivning ............................................................................ 288
Trim af billedet ........................................................................... 293
W Digital Print Order Format (DPOF) ......................................... 295
W Direkte udskrivning af bestilte billeder .................................... 298
p Angivelse af billeder til en fotobog........................................... 299
13
Tilpasning af kameraet
301
Indstilling af brugerdefinerede funktioner ..................................... 302
Brugerdefinerede funktioner......................................................... 303
Indstillinger for brugerdefinerede funktioner................................. 304
12
Indhold
C.Fn I: Eksponering ................................................................... 304
C.Fn II: Autofokus .....................................................................307
C.Fn III: Funktion/Andet ............................................................ 311
8: AF-mikrojustering ................................................................... 314
8: Brugerkontrol.......................................................................... 320
Registrering af Min Menu..............................................................327
w Registrer brugerdefinerede optagemetoder ............................ 328
14
Reference
331
B-knapfunktioner .................................................................... 332
Kontrol af batterioplysningerne ..................................................... 334
Brug af almindelig stikkontakt .......................................................338
Brug af Eye-Fi-kort........................................................................ 339
Tabel over tilgængelige funktioner efter optagemetode ................ 342
Menuindstillinger ........................................................................... 346
Systemkort ....................................................................................354
Fejlfindingsvejledning.................................................................... 356
Fejlkoder .......................................................................................370
Specifikationer............................................................................... 371
Sikkerhedsadvarsler .....................................................................382
15
Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format på
dvd'en/Overførsel af billeder til en computer
387
Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format på dvd'en ............ 388
Overførsel af billeder til en computer ............................................ 391
Om softwaren................................................................................393
Installation af softwaren ................................................................ 394
Indeks ...........................................................................................396
13
Indeks over funktioner
Strøm
AF
Opladning af batteriet
Î s. 28
AF-funktion
Î s. 92
Batterikontrol
Î s. 35
AF-punkt valg
Î s. 94
Kontrol af batterioplysninger Î s. 334
AF-mikrojustering
Î s. 314
Stikkontakt
Î s. 338
Manuel fokusering
Î s. 97
Autosluk
Î s. 55
Lysmåling
Kort
Målingsmetode
Formatér
Î s. 53
Udløs lukker uden kort
Î s. 32
Objektiv
Montering/afmontering
Î s. 39
Zoom
Î s. 40
Image Stabilizer
(Billedstabilisator)
Î s. 42
Fremføring
Fremføringstilstand
Î s. 98
Selvudløser
Î s. 100
Største bursthastighed
Î s. 105
Optagelse af billeder
Basisindstillinger
Sprog
Î s. 38
Dato/tid/zone
Î s. 36
Bipper
Î s. 346
Copyrightinformation
Î s. 138
Slet alle kameraindstillinger Î s. 56
Søger
Dioptrijustering
Î s. 43
Okulardæksel
Î s. 166
Elektronisk vaterpas
Î s. 61
LCD-skærm
Lysstyrkejustering
Î s. 149
Î s. 269
Opret/vælg en mappe
Î s. 134
Filnummerering
Î s. 136
Billedkvalitet
Billedoptagelseskvalitet Î s. 102
ISO-følsomhed
Î s. 106
Picture Style
Î s. 112
Hvidbalance
Î s. 120
Auto Lighting Optimizer (Auto
Î s. 125
belysnings optimering)
Støjreduktion ved høj
ISO-følsomhed
Î s. 126
Støjreduktion ved lang
eksponering
Î s. 128
Højlys tone prioritet
Î s. 130
Korrektion af periferibelysning Î s. 131
Elektronisk vaterpas
Î s. 60
Funktionsvejledning
Î s. 63
Kromatisk
aberrationskorrektion
Î s. 132
Hjælp
Î s. 64
Farverum
Î s. 140
14
Indeks over funktioner
Optagelse
Afspilning
Optagemetode
Î s. 24
HDR
Î s. 155
Multieksponering
Î s. 158
Låsning af spejl
Î s. 165
Visning af skarphedsdybde Î s. 147
Fjernudløser
Î s. 167
Hurtig kontrol
Î s. 49
Justering af eksponering
Eksponeringskompensation Î s. 151
AEB
Î s. 152
AE-lås
Î s. 153
Sikkerhedsskift
Î s. 306
Î s. 55
Î s. 236
Î s. 238
Î s. 242
Î s. 243
Î s. 244
Î s. 246
Î s. 247
Î s. 253
Î s. 257
Î s. 261
Î s. 265
Î s. 267
Billedredigering
Behandling af RAW-billeder Î s. 272
Ændr størrelse
Î s. 277
Flash
Ekstern flash
Visningstid for billede
Enkeltbilledvisning
Visning af optagelsesoplysninger
Indeksvisning
Billedgennemgang (Billedspring)
Forstørret visning
Rotering af billede
Bedømmelse
Filmafspilning
Diasshow
Visning af billederne på tv
Beskyt
Slet
Î s. 169
Eksterne flashfunktionsindstillinger
Î s. 172
Ekstern Speedlite Brugerdefinerede funktioner
Î s. 177
Udskrivning
PictBridge
Î s. 286
Printrækkefølge (DPOF) Î s. 295
Fotobogopsætning
Î s. 299
Brugertilpasning
Live view-optagelse
Live view-optagelse
Î s. 179
Fokusering
Î s. 192
Billedformat
Î s. 188
Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)
Brugerkontrol
Min Menu
Brugerdefineret optagemetode
Î s. 303
Î s. 320
Î s. 327
Î s. 328
Sensorrensning og støvreduktion
Filmoptagelse
Filmoptagelse
Î s. 203
Størrelse af filmoptagelse Î s. 216
Lydoptagelse
Î s. 218
Tidskode
Î s. 220
Optagelse af stillbillede Î s. 213
Videosnapshot
Î s. 225
Sensorrensning
Î s. 280
Tilføj støvsletningsdata Î s. 281
Wi-Fi/GPS*
Wi-Fi
GPS
Î Separat manual
Î Separat manual
* EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPSfunktioner.
15
Forholdsregler ved håndtering
Kameraet
Dette kamera er et præcisionsinstrument. Undgå at tabe det eller udsætte
det for stød og slag.
Kameraet er ikke vandtæt og kan ikke bruges under vand. Hvis du kommer til at
tabe kameraet i vand, skal du straks kontakte dit nærmeste Canon-servicecenter.
Vanddråber kan tørres af med en tør klud. Hvis kameraet har været udsat for
saltholdig luft, skal det tørres af med en fugtig, hårdt opvredet klud.
Kameraet må ikke komme i nærheden af stærke magnetiske felter, f.eks.
magneter eller el-motorer. Du skal også undgå at bruge eller lade kameraet
ligge i nærheden af genstande, der udsender stærke radiobølger, f.eks.
store antenner. Stærke magnetfelter kan forårsage fejlfunktion eller
ødelægge billeddata.
Lad ikke kameraet ligge på varme steder, f.eks. i en bil, der står i direkte
sollys. Høje temperaturer kan ødelægge kameraet.
Kameraet indeholder følsomme elektroniske kredsløb. Forsøg aldrig at skille
kameraet ad.
Bloker ikke spejlbetjeningen med din finger el. lign. Dette kan medføre
funktionsfejl.
Støv på objektivet, søgeren, spejlet eller matskiven skal fjernes med et
pusteredskab. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder organiske
opløsningsmidler, til at rengøre kamerahuset eller objektivet. Hvis kameraet bliver
meget snavset, skal du tage det med til det nærmeste Canon-servicecenter.
Rør ikke ved kameraets elektriske kontakter. Dette kan forårsage korrosion.
Korroderede kontakter kan medføre fejlfunktion.
Hvis kameraet flyttes fra et koldt til et varmt rum, kan der dannes kondens
på kameraet og i de indvendige dele. Du kan undgå kondens ved at komme
kameraet i en tæt plastikpose, lukke posen og lade kameraet tilpasse sig
den varmere temperatur, før det tages ud.
Brug ikke kameraet, hvis der dannes kondens på det. Dette kan beskadige
kameraet. Hvis der dannes kondens, skal objektivet, kortet og batteriet tages ud
af kameraet. Vent derefter, til kondensen er fordampet, før kameraet anvendes.
Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet tages ud,
og kameraet skal opbevares på et køligt og tørt sted med god udluftning.
Sørg for at trykke på udløseren med jævne mellemrum for at kontrollere, at
kameraet fungerer.
Undlad at opbevare kameraet, hvor der er kemikalier, der resulterer i rust og
korrosion f.eks. i et kemisk laboratorium.
Hvis kameraet ikke har været i brug i længere tid, skal alle funktionerne
kontrolleres, før det tages i brug. Hvis du ikke har brugt kameraet et stykke
tid eller planlægger en vigtig optagelse såsom en forestående udlandsrejse,
skal du få kameraet kontrolleret af en Canon-forhandler eller selv
kontrollere, at kameradelene fungerer korrekt.
16
Forholdsregler ved håndtering
LCD-panel og LCD-skærm
Selvom LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi med over
99,99 % effektive pixel, kan der være nogle få døde pixel, der kun viser sort
eller rødt blandt de tilbageværende 0,01 % eller færre pixel. Døde pixels er
ikke en fejl, og de påvirker ikke de gemte billeder.
Hvis LCD-skærmen er tændt i længere tid, kan skærmbilledet brænde fast,
så du stadig kan se noget af det, der blev vist. Dette er dog kun midlertidigt
og vil forsvinde, hvis kameraet ikke anvendes i nogle få dage.
Visningen på LCD-skærmen kan virke langsom ved lave temperaturer, eller
se sort ud ved høje temperaturer. Den returnerer til normal tilstand ved
stuetemperatur.
Hukommelseskort
Bemærk følgende for at beskytte kortet og dets indspillede data:
Kortet må ikke tabes, bøjes eller blive vådt. Det må ikke udsættes for kraftige
påvirkninger eller fysiske slag og vibrationer.
Rør ikke ved kortets elektroniske kontakter med dine fingre eller
metalobjekter.
Sæt ingen mærkater eller lignende på kortet.
Opbevar eller anvend ikke hukommelseskortet i nærheden af elementer
med stærke magnetiske felter som f.eks. tv-apparater, højttalere eller
magneter. Sørg også for at undgå steder med meget statisk elektricitet.
Hukommelseskortet må ikke efterlades i direkte sollys eller i nærheden af
varmekilder.
Opbevar kortet i en æske.
Hukommelseskort må ikke opbevares i varme, støvede eller fugtige
omgivelser.
Objektiv
Når objektivet er taget af kameraet, skal du placere
objektivet med bagsiden opad og sætte objektivdækslet
på for at undgå at ridse objektivets overflade og de
elektriske kontakter.
Kontakter
Forholdsregler angående forlænget brug
Hvis du bruger kontinuerlig optagelse, Live view-optagelse eller filmoptagelse
i en længere periode, kan kameraet blive varmt. Dette er ikke en funktionsfejl,
men du kan brænde fingrene, hvis du holder længe på et varmt kamera.
17
Introduktionsvejledning
1
Sæt batteriet i (s. 30).
Se side 28, hvis du vil genoplade
batteriet.
2
Isæt et kort (s. 31).
3
Monter objektivet (s. 39).
4
Indstil fokusfunktionsvælgeren
på objektivet til <f> (s. 39).
5
18
Sæt det i kortholderen med
kortets etiket vendt mod
bagsiden af kameraet.
Juster det i forhold til den røde prik.
Indstil afbryderen til <1>
(s. 34).
Se side 36, når LCD-skærmen viser
indstillingsvinduerne til dato/tid/
tidszone.
Introduktionsvejledning
6
Mens knappen i midten af
programvælgeren holdes nede,
skal du indstille den til <A>
(Sceneintelligent auto.) (s. 66).
Alle nødvendige kameraindstillinger
angives automatisk.
7
Fokuser på motivet (s. 44).
8
Tag billedet (s. 44).
9
Få vist billedet (s. 55).
Kig igennem søgeren, og ret midten
af den mod motivet.
Tryk udløserknappen halvt ned.
Kameraet vil nu fokusere på
motivet.
Tryk udløseren helt ned for at tage
billedet.
Det optagne billede vil blive vist i
2 sek. på LCD-skærmen.
Tryk på knappen <x> for at få vist
billedet igen (s. 236).
Se "Live view-optagelse" for oplysninger om, hvordan du kan
optage, mens du ser på LCD-skærmen (s. 179).
Oplysninger om visning af de billeder, der er taget indtil nu, findes
under "Billedafspilning" (s. 236).
Oplysninger om sletning af et billede findes under "Sletning af
billeder" (s. 267).
19
Nomenklatur
LCD-panel (s. 22)
<R> Knap til valg af fremføringstilstand (s. 98)
<f> Knap til valg af AF-funktion (s. 92)
<i> Knap til indstilling
af ISO-følsomhed (s. 106)
<q> Knap til valg af
målingsmetode (s. 149)
Monteringsmærke til objektiv (s. 39)
Flashsynkroniseringskontakter
<U> Knap til LCDpanelbelysning (s. 48)
Hot shoe (s. 170)
<6> Kommandovælger (s. 45)
Udløserknap til
programvælgerlås (s. 45)
Programvælger (s. 24)
Udløser
(s. 44)
Remholder
(s. 27)
Indikator for
selvudløser
(s. 100)
Højttaler
(s. 253)
Mikrofon
(s. 219)
Fjernudløsersensor (s. 167)
Udløserknap til
objektiv (s. 40)
Greb
(Batterirum)
DC-koblerens ledningshul
(s. 338)
Låsestift til objektiv
Knap til visning af
skarphedsdybde (s. 147)
Objektivfatning
Spejl (s. 165, 283)
Kontakter (s. 17)
<q/C> Audio/video OUT
digitalt stik (s. 264/286, 391)
<F> Stik til fjernudløser (Typen N3) (s. 167)
<Y> Ekstern mikrofon IN-stik (s. 219)
Kameradæksel (s. 39)
20
<D> HDMI mini OUT-stik (s. 261)
Nomenklatur
<p> AF-startknap
(s. 44, 181, 211)
<V> Brændvidde
<A/k> Knap til Live view-optagelse/
filmoptagelse (s. 179/203)
<0> Start/Stop-knap (s. 180, 204)
<A> Knap til AE-lås/
FE-lås (s. 153/170)
Dioptrijusteringsknap (s. 43)
<S> Knap til AF-punkt
valg (s. 94)
Øjestykke (s. 166)
Søgerokular
<Q> Knap til
hurtigvælger (s. 49)
Remholder
(s. 27)
Afbryder (s. 34)
<M>
Menu-knap (s. 51)
Dæksel til
kortholder
(s. 31)
<B>
Info-knap
(s. 48, 60, 64, 182,
210, 236, 332)
Udløserhåndtag til
batterirummets
dæksel (s. 30)
LCD-skærm (s. 51, 269)
Dæksel til batterirum
(s. 30)
Stativgevind
Adgangsindikator (s. 33)
<u> Knap til Indeks/Forstør/
Reducering (s. 242/244)
Knap til multifunktionslås (s. 47)
<x> Afspilningsknap (s. 236)
<0> Indstillingsknap (s. 51)
<9> Multikontrol (s. 47)
<5> Hurtigvælger (s. 46)
<L> Sletteknap (s. 267)
Kortholder (s. 31)
21
Nomenklatur
LCD-panel
Fremføringstilstand (s. 98)
u Enkelt optagelse
i Kontinuerlig optagelse
B Lydløs enkeltoptagelse
M Lydløs kontinuerlig optagelse
Q Selvudløser: 10 sek./Fjernudløser
k Selvudløser: 2 sek./Fjernudløser
<A> Højlys tone prioritet (s. 130)
<g> ISO-følsomhed (s. 106)
ISO-følsomhed (s. 106)
Mulige optagelser
Selvudløsernedtælling
Bulb-eksponeringstid
Fejlnr.
Resterende billeder at optage
<h> AEB (s. 152)
Målingsmetode (s. 149)
q Evaluerende måling
w Partiel måling
r Spotmåling
e Centervægtet
gennemsnitsmåling
AF-funktion (s. 92)
X
One-shot AF
9
AI Focus AF
Z
AI Servo AF
4L
Manuel fokus
Wi-Fi-funktion
<k/l>
12
<w>
HDR-optagelse
(s. 155)
<r> Status for
GPS-modtagelse
<x> Logfunktion
<M> Støjreduktion for
multioptagelse (s. 126)
<P> Multieksponeringsoptagelse (s. 158)
Lukkertid
FE-lås (FEL)
Optaget (buSY)
Advarsel om multifunktionslås (L)
Advarsel om manglende kort (Card)
Fejlkode (Err)
Rensning af billedsensor (CLn)
Kun de aktuelle indstillinger vises.
22
Batterikontrol (s. 35)
Indikator for eksponeringsniveau
Mængde af eksponeringskompensation (s. 151)
AEB-rækkevidde (s. 152)
Flasheksponeringskompensation (s. 170)
Elektronisk vaterpas
Blænde
AF-punkt valg
([ -- -- -- ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Advarsel om fyldt kort (Card full)
Advarsel om fejl på kort (Card Err)
Nomenklatur
Informationer i søgeren
AF-punkter (s. 94) (Indtonet display)
Matskive (s. 312)
Cirkel til spotmåling (s. 150)
<g> ISOfølsomhed
(s. 106)
<o> Indikator til
bekræftelse
af fokusering
(s. 67)
<h> Advarselssymbol (s. 313)
<z> Batterikontrol (s. 35)
<A> AE-lås (s. 153)/
AEB i gang (s. 152)
<D> Flash klar (s. 170)
Advarsel om forkert FE-lås
<d> FE-lås (s. 170)/
FEB i gang (s. 176)
<e> Hurtig synkronisering
(s. 175)
<y> Flasheksponeringskompensation (s. 170)
Lukkertid (s. 144)
FE-lås (FEL)
Optaget (buSY)
Advarsel om multifunktionslås (L)
Maks. bursthastighed (s. 105)
Antal resterende
multieksponeringer (s. 160)
ISO-følsomhed (s. 106)
<A> Højlys tone prioritet (s. 130)
Indikator for eksponeringsniveau
Mængde af eksponeringskompensation
(s. 151)
AEB-rækkevidde (s. 152)
Flasheksponeringskompensation (s. 170)
Elektronisk vaterpas (s. 61)
AF-punkt valg
([ -- -- -- ] AF, SEL [ ], SEL AF)
Advarsel om fyldt kort (Card)
Advarsel om fejl på kort (Card)
Advarsel om manglende kort (Card)
Blænde (s. 146)
Kun de aktuelle indstillinger vises.
23
Nomenklatur
Programvælger
Drej på programvælgeren samtidig med at programvælgeren holdes
nede i midten (udløserknap til programvælgerlåsen).
Kreativ zone
Disse tilstande giver dig større kontrol
over optagelse af forskellige motiver.
d : Program AE (s. 142)
s : Lukkerprioriteret AE (s. 144)
f : Blændeprioriteret AE (s. 146)
a : Manuel eksponering (s. 148)
F : Bulb (s. 154)
Basiszone
Brugerdefineret optagemetode
Du kan registrere
optagemetoden (d/s/f/
a/F), AF-funktionen,
menuindstillinger osv., til
indstillingerne w eller x af
programvælgeren, og optage
(s. 328).
Du skal blot trykke på
udløserknappen. Kameraet
indstiller alt til at passe til motivet
eller scenen.
A: Sceneintelligent auto. (s. 66)
C : Kreativ auto (s. 71)
8 : Specialscener (s. 74)
2 : Portræt (s. 75)
3 : Landskab (s. 76)
4 : Næroptagelse (s. 77)
5 : Sport (s. 78)
6 : Natportræt (s. 79)
F : Håndholdt nattescene (s. 80)
G : HDR-modlyskontrol (s. 81)
24
Nomenklatur
Objektiv
EF 24-105 mm f/4L IS USM
Fokusfunktionsvælger (s. 39)
Afstandsskala
Infrarødt indeks
Modlysblændefatning
(s. 41)
φ77 mm filtergevind
(forsiden af objektivet)
Zoomring (s. 40)
Zoompositionsindeks (s. 40)
Fokusring (s. 97, 199)
Kontakter (s. 17)
Knap til Image Stabilizer
(Billedstabilisator) (s. 42)
Monteringsmærke
til objektiv (s. 39)
25
Nomenklatur
Batterioplader LC-E6
Oplader til batteripakke LP-E6 (s. 28).
Strømstik
Åbning til batteripakke
Opladningsindikator
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER-GEM DISSE INSTRUKTIONER.
FARE-FØLG DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FOR AT
REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.
Ved tilslutning til elnettet uden for USA skal der bruges en stikadapter med
den rigtige konfiguration til stikkontakten.
Batterioplader LC-E6E
Oplader til batteripakke LP-E6 (s. 28).
Lysnetledning
Opladningsindikator
Åbning til
batteripakke
Lysnetledningsstik
26
1
Kom godt i gang
Dette kapitel beskriver de forberedende trin, inden du
starter optagelse, og den grundlæggende betjening af
kameraet.
Fastgørelse af remmen
Før enden af remmen gennem øjet
til remmen på kameraet nedefra.
Før den derefter tilbage ind og ud af
remklemmen som vist. Træk i
remmen for at stramme den og
sørge for, at remmen ikke går løs af
spændet.
Okulardækslet er også fastgjort
til remmen. (s. 166).
Okulardæksel
27
Opladning af batteriet
1
Fjern det beskyttende dæksel.
Fjern det beskyttende dæksel, der
leveres sammen med batteriet.
i.
2 SætSætbatteriet
batteriet sikkert i opladeren som
vist på illustrationen.
Følg ovenstående fremgangsmåde i
omvendt rækkefølge for at tage batteriet ud.
LC-E6
batteriet.
3 Genoplad
For LC-E6
Fold batteriopladerens ben ud, som
det er vist med pilen, og sæt benene
i en stikkontakt.
For LC-E6E
LC-E6E
Tilslut lysnetledningen til opladeren,
og sæt stikket i en stikkontakt.
X Genopladning starter automatisk, og
opladningsindikatoren blinker orange.
Opladningsniveau
0 - 49 %
50 - 74 %
75 % eller højere
Fuldt opladet
Opladningsindikator
Indikator
Blinker én gang i sekundet
Orange
Blinker to gange i sekundet
Blinker tre gange i sekundet
Grøn
Lyser
Farve
Det tager ca. 2,5 timer at genoplade et helt tomt batteri helt ved stuetemperatur
(23 °C). Den tid, det tager at genoplade batteriet, vil variere meget, afhængigt
af omgivelsernes temperatur og batteriets resterende kapacitet.
Af sikkerhedsmæssige årsager vil genopladning ved lave
temperaturer (5 °C - 10 °C) tage længere tid (op til ca. 4 timer).
28
Opladning af batteriet
Tip til brug af batteri og oplader
Batteriet er ikke fuldt opladet, når du køber det.
Oplad batteriet, før du bruger det.
Genoplad batteriet dagen før eller selve den dag, det skal bruges.
Selv under opbevaring vil et opladet batteri gradvist blive afladet og
miste sin kapacitet.
Tag batteriet ud efter genopladning, og tag stikket til opladeren
ud af stikkontakten.
Du kan sætte dækslet omvendt på for at
vise, om batteriet er blevet opladet eller ej.
Hvis batteriet er blevet genopladet, skal du
sætte dækslet på, så det batteriformede hul
<
> er rettet ind efter det blå mærke på
batteriet. Hvis batteriet er fladt, skal du sætte dækslet modsat.
Tag batteriet ud, når du ikke bruger kameraet.
Hvis batteriet bliver siddende i kameraet i længere tid, kan det afgive
en lille mængde strøm, som kan resultere i overflødig udladning og
kortere holdbarhed. Opbevar batteriet med det beskyttende dæksel
påsat. Opbevaring af batteriet, når det er fuldt opladet, kan reducere
batteriets ydeevne.
Batteriopladeren kan også bruges i udlandet.
Batteriopladeren er kompatibel med en strømforsyning på 100 V til 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug en almindelig stikadapter for det pågældende
land eller område, hvis det er nødvendigt. Slut ikke batteriopladeren til nogen
form for mobil spændingstransformer. Dette kan skade batteriopladeren.
Hvis batteriet aflades hurtigt, selv efter det er blevet fuldt
opladet, er batteriet slidt op.
Kontroller batteriets genopladningsydelse (s. 334), og køb et nyt batteri.
Efter du har taget opladerens strømstik ud, må du ikke røre ved benene
i mindst 3 sek.
Hvis batteriets resterende kapacitet (s. 334) er 94 % eller bedre, oplades
batteriet ikke.
Opladeren kan ikke oplade andre batterier end batteripakke LP-E6.
29
Isætning og udtagning af batteriet
Sæt en fuldt opladet batteripakke LP-E6 i kameraet.
Isætning af batteriet
1
Åbn dækslet.
Skub håndtaget, som vist med pilene,
og åbn dækslet.
batteriet i.
2 SætIndsæt
med batterikontakterne
forrest.
Sæt batteriet i, så det låses på plads.
3 LukTrykdækslet.
på dækslet indtil det klikker i.
Kun batteripakke LP-E6 kan bruges.
Udtagning af batteriet
Åbn dækslet og fjern batteriet.
Skub batterilåseknappen i pilens
retning, og tag batteriet ud.
Undgå kortslutning af
batterikontakterne ved at sætte det
medfølgende beskyttelsesdækslet
(s. 28) på batteriet.
30
Isætning og udtagning af kortet
Kameraet kan bruge et SD-, SDHC- eller SDXC-hukommelseskort.
UHS-I Speed Class SDHC- og SDXC-hukommelseskort kan også
bruges. De optagne billeder gemmes på kortet.
Sørg for, at kortets skrivebeskyttelsesvælger er skubbet op,
så det er muligt at gemme og slette.
Installation af kortet
1
Skrivebeskyttelsesvælger
Åbn dækslet.
Skub dækslet, som vist med pilene,
for at åbne det.
kortet.
2 Indsæt
Vend etiketten på kortet imod dig
selv, og indsæt kortet, indtil det
"klikker" på plads, som vist på
illustrationen.
3 LukLukdækslet.
dækslet, og skub det i den
retning, der er angivet med pilene,
indtil det klikker lukket.
Når du indstiller afbryderen til <1>,
vises antallet af mulige optagelser
(s. 35) på LCD-skærmen.
Mulige optagelser
31
Isætning og udtagning af kortet
Antallet af mulige optagelser afhænger af kortets resterende kapacitet,
kvaliteten af billedoptagelsen, ISO-følsomheden osv.
Hvis du indstiller [z1: Udløs lukker uden kort] til [Deaktiver], glemmer
du ikke at installere et kort (s. 346).
Udtagning af kortet
1
Åbn dækslet.
Indstil afbryderen til <2>.
Kontroller, at adgangsindikatoren
er slukket, og åbn derefter
dækslet.
Luk dækslet, hvis [Optager...] vises.
Adgangsindikator
kortet.
2 Fjern
Skub forsigtigt kortet ind og slip det
derefter, for at tage det ud.
Træk kortet lige ud og luk derefter
dækslet.
32
Isætning og udtagning af kortet
Når adgangsindikatoren lyser eller blinker, angiver det, at billeder
bliver skrevet til eller læst af kortet eller er ved at blive slettet, eller
der overføres data. Du må ikke åbne dækslet til kortholderen, mens
det sker. Du må heller aldrig gøre noget af følgende, mens
adgangsindikatoren lyser eller blinker. Ellers kan billeddata, kortet
eller kameraet blive beskadiget.
• Udtagning af kortet.
• Udtagning af batteriet.
• Ryste eller slå på kameraet.
Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter
filnummereringen muligvis ikke fra 0001 (s. 136).
Hvis der vises en fejlmeddelelse, der er relateret til hukommelseskort, på
LCD-skærmen, skal du fjerne kortet og indsætte det igen. Brug et andet
kort, hvis fejlen fortsætter.
Hvis du har mulighed for at overføre alle billederne på kortet til en
computer, kan du overføre alle billederne og derefter formatere kortet
med kameraet (s. 53). Herefter virker kortet muligvis som normalt igen.
Rør ikke ved kortets kontakter med dine fingre eller metalobjekter.
33
Tænd for strømmen
Hvis du tænder for strømmen, og indstillingsvinduet til dato/tid/zone
vises, skal du se på side 36 for at indstille dato/tid/zone.
<1> : Kameraet tænder.
<2> : Kameraet er slukket og kan
ikke bruges. Indstil til denne
position, når du ikke bruger
kameraet.
Om den automatiske selvrensende sensorenhed
Når du indstiller afbryderen til <1>
eller <2>, udføres sensorrensningen
automatisk. (Der høres måske en lille
lyd). Under sensorensningen viser LCDskærmen <f>.
Du kan stadig optage under
sensorrensning ved at trykke
udløserknappen halvt ned (s. 44) for
at stoppe sensorrensningen og tage
et billede.
Hvis du tænder eller slukker for afbryderen <1>/<2> indenfor
et kort interval, vises ikonet <f> muligvis ikke. Dette er normalt og
ikke et problem.
3 Om Autosluk
Kameraet slukker automatisk efter 1 minut uden betjening for at
spare på batteriet. Hvis du vil tænde kameraet igen, skal du blot
trykke udløserknappen halvt ned (s. 44).
Du kan ændre tidspunktet for automatisk slukning vha. [52:
Autosluk] (s. 55).
Hvis du indstiller afbryderen til <2>, mens billedet er ved at blive gemt
på kortet, vil [Optager...] blive vist, og strømmen vil blive slukket, når kortet
har gemt billedet.
34
Tænd for strømmen
z Kontrol af batteriniveauet
Når afbryderen er indstillet til <1>, vises batteriniveauet på ét af
følgende seks niveauer. Et blinkende batteriikon (b) betyder, at
batteriet snart løber tør for strøm.
Ikon
Niveau (%) 100 - 70 69 - 50 49 - 20 19 - 10
9-1
0
Antal mulige optagelser
Temperatur
Stuetemperatur (23 °C)
Lav temperatur (0 °C)
Mulige optagelser
Ca. 1090 optagelser
Ca. 980 optagelser
Tallene ovenfor er baseret på en fuldt opladet batteripakke LP-E6, ingen
Live view-optagelse og teststandarder fra CIPA (Camera & Imaging Products
Association).
Mulige optagelser med Batterigreb BG-E13
•Med LP-E6 x 2: ca. dobbelt så mange optagelser uden batterigrebet.
•Med AA/LR6-alkalinebatterier ved stuetemperatur (23 °C): ca. 480 optagelser.
Antallet af mulige optagelser vil formindskes ved brug af følgende
betjeninger:
• Hold udløserknappen halvt nede i længere tid.
• At AF ofte aktiveres uden at der tages et billede.
• Brug af objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator).
• Hyppig brug af LCD-skærmen.
Antallet af mulige optagelser kan være lavere afhængigt af
optagelsesforholdene.
Kameraets batteri giver strøm til objektivet. Antallet af mulige optagelser
kan være lavere afhængigt af det benyttede objektiv.
Se side 181 for oplysninger om antallet af mulige optagelser med Live
view-optagelse.
Se [54: Batteriinfo.] for at se mere om batteriets tilstand (s. 334).
Hvis der benyttes batterier af størrelse AA/LR6 i batterigreb BG-E13,
vises en indikator med fire niveauer. ([x/m] vises ikke).
35
3 Indstilling af dato, tid og zone
Indstillingsvinduet Dato/Tid/Zone vises, når du tænder for strømmen
for første gang, eller hvis dato/tid/zone er blevet nulstillet. Følg trinene
nedenfor for at indstille tidszonen først. Hvis du indstiller kameraet til
den tidszone, du bor i, kan du, når du rejser til en anden tidszone,
indstille kameraet til tidszonen for din destination til at opdatere
kameraets dato/tid automatisk.
Bemærk, at den dato/tid, der tilføjes optagede billeder, er baseret
på denne indstilling af dato/tid. Sørg for at indstille den korrekte
dato/tid.
1
Vis menuskærmen.
Tryk på knappen <M> for at få
vist menuskærmen.
fanen [52] skal du vælge
2 Under
[Dato/Tid/Zone].
Tryk på tasten <U> for at vælge
fanen [52].
Tryk på tasten <V> for at vælge
[Dato/Tid/Zone], og tryk derefter på
<0>.
tidszonen.
3 Indstil
[London] er angivet som standard.
Tryk på tasten <U> for at vælge
tidszonefeltet.
Tryk på <0> så <r> vises.
Tryk på tasten <V> for at vælge
tidszone, og tryk derefter på <0>.
(Vender tilbage til <s>).
Fremgangsmåden til menuindstilling beskrives på side 51-52.
Den tidsangivelse, som vises øverst til højre, er tidsforskellen sammenlignet
med Coordinated Universal Time (UTC). Hvis du ikke kan se din tidszone,
skal du indstille tidszonen ud fra tidsforskellen til din indstillede tid.
36
3 Indstilling af dato, tid og zone
dato og tid.
4 Indstil
Tryk på tasten <U> for at vælge
kvaliteten.
Tryk på <0> så <r> vises.
Tryk på tasten <V> for at angive
værdien, og tryk derefter på <0>.
(Vender tilbage til <s>).
af sommertid.
5 Indstilling
Indstil den efter behov.
Tryk på tasten <U> for at vælge
[Y].
Tryk på <0> så <r> vises.
Tryk på tasten <V> for at vælge
[Z], og tryk derefter på <0>.
Når sommertid er sat til [Z], vil
klokkeslættet indstillet i trin 4 blive sat
1 time frem. Hvis [Y] er angivet, vil
sommertid blive annulleret, og den
angivne tid sættes en time tilbage.
indstillingen.
6 Afslut
Tryk på tasten <U> for at vælge
[OK], og tryk derefter på <0>.
X Dato/tid/zone og sommertid vil blive
indstillet, og menuen vil blive vist
igen.
Hvis du opbevarer kameraet uden batteriet, eller hvis kameraets batteri
bliver afladet, nulstilles dato/tid/zone muligvis. Hvis det sker, skal du indstille
tidszone og dato/tid igen.
Den angivne dato/tid starter fra det øjeblik, du trykker på <0> i trin 6.
Efter ændring af tidszone skal du kontrollere, at den korrekte dato/tid er
blevet indstillet.
37
3 Valg af sprog på grænsefladen
1
Vis menuskærmen.
Tryk på knappen <M> for at få
vist menuskærmen.
[SprogK] under fanen
2 Vælg
[52].
Tryk på tasten <U> for at vælge
fanen [52].
Tryk på tasten <V> for at vælge
[SprogK], og tryk derefter på <0>.
det ønskede sprog.
3 Vælg
Tryk på tasten <V> for at vælge det
ønskede sprog, og tryk derefter på
<0>.
X Sproget på grænsefladen ændres.
38
Montering og afmontering af et objektiv
Kameraet er kompatibelt med alle Canon EF-objektiver. Kameraet kan
ikke bruges med EF-S- og EF-M-objektiver.
1
Fjern dækslerne.
Fjern det bageste objektivdæksel og
kameradækslet ved at dreje dem som
vist med pilene.
objektivet.
2 Monter
Juster i forhold til de røde prikker på
objektivet og kameraet, og drej på
objektivet som vist af pilene, indtil det
klikker på plads.
fokusfunktionsvælgeren
3 Indstil
på objektivet til <AF>.
<AF> står for Autofokus.
Autofokus virker ikke, hvis den er sat
til <MF> (manuel fokus).
4 Fjern det forreste objektivdæksel.
Minimering af støv
Når du udskifter objektiver, skal du gøre det hurtigt og på et sted, hvor der
er mindst mulig støv.
Ved opbevaring af kameraet uden påsat objektiv, skal du sørge for at
sætte kameradækslet på.
Fjern støv fra kameradækslet, før du sætter det på.
Se ikke direkte mod solen gennem objektiverne. Det kan ødelægge dit
syn.
Hvis den forreste del (fokusring) af objektivet roterer under autofokus,
må du ikke røre ved den roterende del.
39
Montering og afmontering af et objektiv
Om zoom
Du zoomer ved at dreje zoomringen på
objektivet med dine fingre.
Hvis du vil zoome, skal du gøre det,
før du indstiller fokus. Hvis du drejer
zoomringen, når der er opnået fokus,
kan fokus ændre sig en smule.
Afmontering af objektivet
Hold objektivets udløserknap
nede, mens du drejer objektivet
som vist med pilene.
Drej objektivet, indtil det ikke kan
komme længere, og tag det derefter
af.
Sæt det bageste objektivdæksel på
det afmonterede objektiv.
40
Montering og afmontering af et objektiv
Montering af et objektivdæksel
En modlysblænde kan blokere uønsket lys og beskytte det forreste af
objektivet mod regn, sne, støv osv. Inden du lægger objektivet i en
taske eller lignende, kan du sætte modlysblænden omvendt på.
Hvis modlysblænde og objektiv har monteringsmærke
1
Juster i forhold til de røde prikker
på modlysblænden og objektivet,
og drej modlysblænden som vist
af pilene.
modlysblænden som vist i
2 Drej
illustrationen.
Drej modlysblænden med uret, indtil
det sidder helt fast.
Hvis hverken modlysblænde eller objektiv har monteringsmærke
Monter modlysblænden.
Drej modlysblænden som vist med
pilen, indtil den sidder helt fast.
Hvis objektivet har et monteringsmærke, og du ikke fastgør
modlysblænden forsvarligt, kan det ødelægge billedets periferi, så det
ser mørkt ud.
Hold fast i bunden på modlysblænden, når du monterer eller afmonterer
den. Hvis du holder om modlysblændens kanter, når du drejer den, kan
den blive deform, så den ikke kan drejes.
41
Om objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator)
Når du bruger IS-objektivets indbyggede Image Stabilizer
(Billedstabilisator), korrigeres kamerarysten, så der opnås et skarpere
billede. Fremgangsmåden, der er beskrevet nedenfor, er baseret på
EF 24-105 mm f/4L IS USM-objektivet som eksempel.
* IS står for Image Stabilizer (Billedstabilisator).
1
Indstil afbryderen for Image
Stabilizer (Billedstabilisator) til
<1>.
Indstil også kameraets afbryder til
<1>.
udløserknappen halvt ned.
2 Tryk
X Image Stabilizer (Billedstabilisator) er
aktiv.
3 TagTrykbilledet.
udløserknappen helt i bund, når
billedet ser roligt ud i søgeren.
Image Stabilizer (Billedstabilisator) kan ikke rette "slørede motiver", hvis
motivet bevæger sig på eksponeringstidspunktet.
Stil IS-knappen til <2> til bulb-eksponering. Hvis <1> er indstillet,
kan det medføre fejlfunktion af Image Stabilizer (Billedstabilisator).
Image Stabilizer (Billedstabilisator) er muligvis ikke effektivt i tilfælde af
omfattende rystelser som på en gyngende båd.
Image Stabilizer (Billedstabilisator) er måske ikke effektiv, når du bruger
EF 24-105 mm f/4L IS USM-objektivet til panoramabilleder.
Image Stabilizer (Billedstabilisator) fungerer, når fokusfunktionsvælgeren
på objektivet er sat til enten <AF> eller <MF>.
Når du bruger et stativ kan du stadig optage med IS-knappen indstillet til
<1> uden problemer. Det anbefales imidlertid at indstille IS-knappen
til <2> for at spare på batteriet.
Image Stabilizer (Billedstabilisator) er effektiv, selv når kameraet er
monteret på et enkeltfodet stativ.
42
Grundlæggende betjening
Justering af søgerskarphed
Drej på dioptrijusteringsknappen.
Drej knappen til venstre eller højre,
indtil AF-punktet i søgeren er tydelig.
Fjern øjestykket, hvis knappen er
vanskelig at dreje (s. 166).
Hvis kameraets dioptrijustering stadig ikke kan give et skarpt billede i
søgeren, anbefales det at bruge dioptrijusteringslinser i E-serien (10 typer,
ekstraudstyr).
Sådan holder du kameraet
Hold kameraet stille, og undgå rystelser for at opnå skarpe billeder.
Vandret optagelse
Lodret optagelse
1. Hold godt fast i kameraets greb med højre hånd.
2. Hold nederst på objektivet med venstre hånd for at støtte det.
3. Lad din højre pegefinger hvile let på udløserknappen.
4. Tryk armene og albuerne let ind mod overkroppen.
5. Placer den ene fod lidt foran den anden, så du står godt fast.
6. Hold kameraet ind til øjet, og se gennem søgeren.
Se side 179 for oplysninger om, hvordan du kan optage, mens du ser på
LCD-skærmen.
43
Grundlæggende betjening
Udløser
Udløseren har to trin. Du kan trykke den halvt ned. Eller du kan
fortsætte med at trykke, indtil knappen er trykket helt ned.
Tryk halvt ned
Det aktiverer autofokus og det
automatiske eksponeringssystem, der
indstiller lukkertiden og blænden.
Eksponeringsindstillingen (lukkertid og
blænde) vises i søgeren og på LCDpanelet (0).
Tryk helt ned
Dette udløser lukkeren, og der tages et
billede.
Forebyggelse af kamerarysten
Håndholdte kameraers bevægelse under eksponering kaldes
kamerarysten. Det kan forårsage slørede billeder. Bemærk følgende,
for at undgå kamerarysten:
• Hold kameraet roligt som vist på forrige side.
• Tryk udløseren halvt ned for at autofokusere og tryk derefter
langsomt udløseren helt i bund.
I tilstande under Kreativ Zone svarer tryk på knappen <p> til at
trykke udløserknappen halvt ned.
Hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned
først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og derefter straks
trykker den helt ned, går der et øjeblik, før kameraet tager billedet.
Selv under menuvisningen, afspilningen af billeder eller optagelsen af
billeder kan du øjeblikkeligt gå tilbage til klar til optagelse ved at trykke
udløserknappen halvt ned.
44
Grundlæggende betjening
Programvælger
Drej vælgeren samtidig med at
udløserknappen til låsen holdes
nede i midten.
6 Kommandovælger
(1) Tryk på en knap, og drej derefter
på vælgeren <6>.
Når du trykker på en knap som f.eks.
<f> <R> <i> bliver de
respektive funktioner valgt i timeres
varighed (9). I løbet af denne tid kan
du vælge den ønskede indstilling ved at
dreje på vælgeren <6>.
Når den valgte funktion slukker, eller du
trykker udløserknappen halvt ned, er
kameraet klar til optagelse.
Brug denne vælger til at vælge eller
indstille AF-funktionen,
fremføringstilstanden, ISO-følsomheden,
målingsmetoden, AF-punkt valg osv.
(2) Drej kun på vælgeren <6>.
Mens du kigger på søgeren eller LCDpanelet, skal du dreje vælgeren <6>
for at angive den ønskede indstilling.
Brug denne vælger til at indstille
lukkertid, blænden osv.
Betjeningerne i (1) er også mulige, når knappen <R> er drejet til højre
(Multifunktionslås, s. 47).
45
Grundlæggende betjening
5 Hurtigvælger
(1) Tryk på en knap, og drej derefter
på vælgeren <5>.
Når du trykker på en knap som f.eks.
<f> <R> <i> bliver de
respektive funktioner valgt i timeres
varighed (9). I løbet af denne tid kan
du vælge den ønskede indstilling ved at
dreje på vælgeren <5>.
Når den valgte funktion slukker, eller du
trykker udløserknappen halvt ned, er
kameraet klar til optagelse.
Brug denne vælger til at vælge eller
indstille AF-funktionen,
fremføringstilstanden, ISOfølsomheden, målingsmetoden, AFpunkt valg osv.
(2) Drej kun på vælgeren <5>.
Mens du kigger på søgeren eller LCDpanelet, skal du dreje vælgeren <5> for
at angive den ønskede indstilling.
Brug denne vælger for at indstille
omfanget af
eksponeringskompensation,
blændeindstillingen til manuelle
eksponeringer osv.
Betjeningerne i (1) er også mulige, når knappen <R> er drejet til højre
(Multifunktionslås, s. 47).
46
Grundlæggende betjening
9 Multikontrol
Multikontrol <9> har otte taster som vipper i de viste retninger med
pilene.
Brug de otte taster til at vælge AFpunktet, korrigere hvidbalancen, flytte
AF-rammen eller
forstørrelsesrammen under Live
view-optagelse, rulle hen over billedet
under forstørret visning osv.
Til menuer og Hurtigvælger virker
Multikontrol kun i retningerne lodret
og vandret <V> <U>. Den
fungerer ikke i diagonale retninger.
R Multifunktionslås
Når [8C.Fn III -3: Multifunktionslås] er indstillet (s. 313), og knappen
<R> er skubbet til højre, forhindrer det kommandovælgeren,
hurtigvælgeren og Multikontrol i at flytte sig og ændre indstillingen.
Knappen <R> er drejet til venstre:
Lås udløst
Knappen <R> er drejet til højre:
Lås slået til
Hvis knappen <R> er skubbet til højre, og du forsøger at bruge en af
de låste kamerafunktioner, vises <L> i søgeren og i LCD-panelet. Under
visning af optagefunktionsindstillinger (s. 48) bliver [LOCK] vist.
47
Grundlæggende betjening
U LCD-panelbelysning
Tænd eller sluk (9) LCDpanelbelysning ved at trykke på knappen
<U>. Under bulb-eksponering slås
LCD-panelbelysningen fra, hvis du
trykker udløserknappen helt ned.
Visning af optagefunktionsindstillinger
Når du har trykket på knappen <B> et antal gange, vises
optagefunktionsindstillingerne.
Med optagelsesindstillingerne vist kan du dreje programvælgeren for
at få vist indstillingerne for hver optagemetode (s. 333).
Når du trykker på knappen <Q>, aktiveres Hurtig kontrol for
optagelsesindstillingerne (s. 49).
Tryk på knappen <B> igen for at tænde skærmen.
48
Q Hurtig kontrol til optagefunktioner
Du kan direkte vælge og indstille de optagefunktioner, der vises på
LCD-skærmen. Denne kaldes Hurtig kontrol-skærmen.
1
Tryk på knappen <Q>.
X Hurtig kontrol-skærmen vises (7).
den ønskede funktion.
2 Indstil
Tryk på tasten <V> <U> for at
vælge en funktion.
X Indstillingen for den valgte funktion
vises.
Drej vælgeren <6> eller <5> for
at ændre indstillingen.
Tilstande under Basiszone
Tilstande under Kreativ zone
3 TagTrykbilledet.
udløseren helt ned for at tage
billedet.
X Det optagne billede vil blive vist.
Du kan få oplysninger om de funktioner, du kan indstille i tilstandene under
Basiszone, og hvordan du indstiller dem, på side 83.
49
Q Hurtig kontrol til optagefunktioner
Eksempel på Hurtig kontrol-skærm
Blænde (s. 146)
Lukkertid (s. 144)
Optagemetode*1 (s. 24)
Flasheksponeringskompensation (s. 170)
AE-lås*1 (s. 153)
Højlys tone prioritet*1 (s. 130)
Indstillingen
Eksp.komp./AEB
(s. 151, 152)
ISO-følsomhed (s. 106)
Wi-Fi-funktion*2
Picture Style (s. 112)
Brugerkontrol (s. 320)
AF-funktion (s. 92)
Billedoptagelseskvalitet (s. 102)
Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering) (s. 125)
Målingsmetode (s. 149)
Hvidbalance-bracketing (s. 124)
Hvidbalance (s. 120)
AF-punkt (s. 94)
Korrektion af hvidbalance (s. 123)
Fremføringstilstand (s. 98)
*1: Disse funktioner kan ikke indstilles med Hurtig kontrol-skærmen.
*2: Se Instruktionsmanual for Wi-Fi-funktion for oplysninger om indstilling af Wi-Fi-funktion.
Skærm til funktionsindstilling
Ð <0>
50
Vælg den ønskede funktion, og tryk
på <0>. Skærmen med
funktionsindstillinger vises.
Drej vælgeren <6> eller <5> for at
ændre indstillingen. Du kan også trykke på
tasten <U> for at ændre nogle af
indstillingerne. Nogle funktioner kan også
indstilles ved at trykke på knappen <B>.
Tryk på <0> for at færdiggøre indstillingen
og vende tilbage til Hurtig kontrol-skærmen.
Når du vælger <
> (Brugerkontrol,
s. 320) eller <
> (AF-punkt, s. 94)
og trykker på knappen <M> vises
optagelsesindstillingerne igen.
3 Betjening af menuer
Du kan indstille forskellige funktioner med menuerne som
billedoptagelseskvaliteten, dato/klokkeslæt, osv. Når du ser på LCDskærmen, kan du bruge knappen <M>, tasterne <V> <U> og
knappen <0> bag på kameraet.
Knappen <M>
Knappen <0>
LCD-skærm
<V> <U>
Menuer i tilstande under Basiszone
* Nogle menufaner og -elementer vises ikke i tilstande under Basiszone.
Menuer i tilstande under Kreativ Zone
3 Afspilning
A Live view-optagelse
z Optagelse
5 Indstilling
8 Brugerdefinerede
funktioner
9 Min
Fane
Menupunkter
Menuindstillinger
51
3 Betjening af menuer
Valg af menuindstillinger
1
Vis menuskærmen.
Tryk på knappen <M> for at få
vist menuskærmen.
en fane.
2 Vælg
Tryk på tasten <U> for at vælge en
menufane.
Fanen [z4] henviser f.eks. til den
viste skærm, når den fjerde fane fra
venstre [ ] vælges.
det ønskede menupunkt.
3 Vælg
Tryk på tasten <V> for at vælge
elementet, og tryk derefter på <0>.
4
Vælg indstillingen.
Tryk på tasten <V> eller <U>
for at vælge den ønskede indstilling.
(Nogle indstillinger kræver, at du
trykker på enten tasten <V> eller
<U> for at vælge dem).
Den aktuelle indstilling angives i blå.
den ønskede indstilling.
5 Angiv
Tryk på <0> for indstille den.
indstillingen.
6 Afslut
Tryk på knappen <M> for at gå tilbage
til visningen af optagefunktionsindstillinger.
I trin 2 kan du også dreje vælgeren <6> for at vælge en menufane.
I trin 4 kan du også dreje vælgeren <5> for at vælge visse indstillinger.
Den efterfølgende beskrivelse af menufunktioner forudsætter, at du har
trykket på knappen <M> for at få vist menuskærmen.
Tryk på knappen <M> for at annullere.
Se side 346 for at få yderligere oplysninger om hvert menupunkt.
52
Før du begynder
3 Formatering af kortet
Hvis kortet er nyt eller tidligere er blevet formateret af et andet kamera
eller en computer, skal kortet formateres med kameraet.
Når kortet er formateret, vil alle billeder og data på kortet blive
slettet. Selv beskyttede billeder vil blive slettet, så sørg for, at
der intet er, som du vil beholde. Du kan overføre eventuelle
billeder og data til en pc eller lign., før du formaterer kortet.
1
Vælg [Formatér kort].
Vælg [Formatér kort] under fanen
[51], og tryk derefter på <0>.
kortet.
2 Formatér
Vælg [OK], og tryk på <0>.
X Kortet formateres.
X Når formateringen er udført, vises
menuen igen.
Formatering på lavt niveau udføres
ved at trykke på knappen <L>,
markere afkrydsningsfeltet
[Formatering på lavt niveau] med
<X> og derefter vælge [OK].
53
Før du begynder
Udfør [Formatér kort] i følgende tilfælde:
Kortet er nyt.
Kortet blev formateret af et andet kamera eller en anden
computer.
Kortet er fuldt af billeder eller data.
Der vises en kort-relateret fejl (s. 370).
Om formatering på lavt niveau
Udfør formatering på lavt niveau, hvis kortets optagelses- eller
læsehastighed virker langsom, eller hvis du helt vil slette data på kortet.
Da formatering på lavt niveau vil formatere alle skrivbare sektorer i kortet,
vil formateringen tage en anelse længere tid end normal formatering.
Du kan standse formateringen på lavt niveau ved at vælge [Afbryd]. Selv i
dette tilfælde vil der udføres en normal formatering, og du kan bruge kortet
som normalt.
Kort med kapacitet på 128 GB eller derunder vil blive formateret til FATformat. Kort med en kapacitet, der er højere end 128 GB, vil blive
formateret til exFAT-format. Hvis du formaterer et kort med en kapacitet
på mere end 128 GB med kameraet og derefter sætter det i et andet
kamera, vises der måske en fejlmeddelelse, og du kan muligvis ikke
bruge kortet. Afhængigt af pc'ens operativsystem eller kortlæser, kan et
kort i exFAT-format muligvis ikke genkendes.
Når kortet formateres eller data slettes, ændres kun
filhåndteringsoplysningerne. Selve dataene slettes ikke helt. Vær
opmærksom på dette, når du sælger eller kasserer kortet. Når du skiller
dig af med kortet, skal du udføre formatering på lavt niveau eller
ødelægge kortet fysisk for at forhindre, at der lækkes personlige data.
Inden du bruger et nyt Eye-Fi-kort, skal softwaren i kortet installeres
på din computer. Derefter skal du formatere kortet med kameraet.
Kortets kapacitet, som vises på formateringsskærmen, kan være lavere
end den kapacitet, der er angivet på kortet.
Denne enhed indeholder exFAT-teknologi givet i licens af Microsoft.
54
Før du begynder
3 Indstilling af tiden for automatisk slukning/Autosluk
Kameraet slukker automatisk efter udløbet af en indstillet tid for
manglende betjening for at spare på batteriet. Hvis du ikke ønsker, at
kameraet skal slukke automatisk, skal du vælge [Deaktiver]. Når der er
slukket for strømmen, kan du tænde for kameraet igen ved at trykke på
udløserknappen eller andre knapper.
1
Vælg [Autosluk].
Vælg [Autosluk] under fanen [52],
og tryk på <0>.
det ønskede tidsrum.
2 Vælg
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
Selvom [Deaktiver] er indstillet, slukkes LCD-skærmen automatisk efter
30 min. for at spare strøm. (Kameraets strømforsyning vil ikke blive slukket).
3 Indstilling af visningstid for billede
Du kan indstille, hvor lang tid billedet skal vises på LCD-skærmen,
umiddelbart efter du har taget billedet. Vælg indstillingen [Lås]. Hvis
billedet ikke skal vises, skal du vælge [Fra].
1
Vælg [Visningstid].
Vælg [Visningstid] under fanen
[z1], og tryk derefter på <0>.
det ønskede tidsrum.
2 Vælg
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
Hvis [Lås] er indstillet, vises billedet, indtil tidspunktet for automatisk
slukning passeres.
55
Før du begynder
3 Tænd/sluk for LCD-skærmen
Visningen af optagelsesindstillinger (s. 48) kan indstilles til at forblive
tændt, selv når du trykker lukkerknappen halvt ned.
Vælg [LCD fra/til-kn] under fanen [52],
og tryk på <0>. De tilgængelige
indstillinger er beskrevet herunder. Vælg
en, tryk derefter på <0>.
[Forbliv. til]:
Skærmen forbliver tændt, selv når du trykker
lukkerknappen halvt ned. For at deaktivere
visningen skal du trykke på knappen <B>.
[Udløserknap]: Når du trykker udløserknappen halvt ned, slukkes
visningen. Når du slipper udløserknappen, tændes
visningen.
3 Gendannelse af kameraets standardindstillingerN
Kameraets optagelsesindstillinger og menuindstillinger kan nulstilles til
standardindstillingerne.
1
Vælg [Slet alle kameraindst.].
Vælg [Slet alle kameraindst.] under
fanen [54], og tryk på <0>.
[OK].
2 Vælg
Vælg [OK], og tryk på <0>.
X Indstilling af [Slet alle kameraindst.]
vil nulstille kameraet til de følgende
standardindstillinger:
56
Før du begynder
Optagelsesindstillinger
AF
One-shot AF
AF-punkt valg
Automatisk valg
Målingsmetode
q (Evaluerende
måling)
ISO-hastighed
Automatisk
Minimumgrænse:
100
Maksimumgrænse:
25600
Multieksponering Deaktiver
ISO-hastighedsområde
Minimumgrænse:
100
Maksimumgrænse:
12800
Låsning af spejl
Auto. ISO-område
ISO auto. mindste
lukkertid
Fremføringstilstand
u (Enkelt
optagelse)
EksponeringsAnnulleret
kompensation/AEB
Flasheksponerings0 (Nul)
kompensation
HDR-indstillinger Deaktiver HDR
Deaktiver
Brugerdefinerede
Uændret
funktioner
Automatisk
Flashindstillinger Uændret
57
Før du begynder
Indstillinger for billedoptagelse
Kameraindstillinger
Billedkvalitet
Picture Style
Auto Lighting
Optimizer (Auto
belysnings
optimering)
73
Automatisk
Autosluk
Biptone
1 min.
Aktiver
Standard
Udløs lukker uden
kort
Aktiver
Korrektion af
periferibelysning
Aktiver/
Korrektionsdata
bevaret
Visningstid
Højlysadvarsel
Visning af AF-punkt
Afspilningslinjer
Histogram
2 sek.
Deaktiver
Deaktiver
Fra
Lysstyrke
Forstørrelse (ca.)
2x
Kontrol over HDMI
Billedspring m/6
Autorotering
LCD-lysstyrke
LCD fra/til-kn
Dato/Tid/Zone
Sprog
Videosystem
Funktionsvejledning
Vis funktion. vha.
z-knap
Deaktiver
e (10 billeder)
TilzD
Aktiver/
Kromatisk
aberrationskorrektion Korrektionsdata bevaret
Hvidbalance
Brugerdefineret
hvidbalance
Q (Auto)
Annulleret
Hvidbalancekorrektion
Annulleret
Hvidbalancebracketing
Annulleret
Farverum
Støjreduktion ved
lang eksponering
sRGB
Støjreduktion for høj
ISO-hastighed
Standard
Højlys tone prioritet
Deaktiver
Brugerdefineret
optagemetode
Uændret
Filnummerering
Autorensning
Støvsletningsdata
Kontinuerlig
Aktiver
Slet
Copyrightinformation
Uændret
Eye-Fi-overførsel
Indstillinger for Min Menu
Vis fra Min Menu
GPS
Wi-Fi
Deaktiver
Uændret
Fra
Deaktiver
Deaktiver
Deaktiver
Forbliver til
Uændret
Uændret
Uændret
Aktiver
Alle elementer
valgt
Indstillinger for Wi-Fi og GPS forklares i de respektive instruktionsmanualer.
58
Før du begynder
Indstillinger for Live viewoptagelse
Indstillinger for filmoptagelse
AF-metode
FlexiZone - Single
Live viewoptagelse
Aktiver
AF-metode
FlexiZone - Single
Vis hjælpelinjer
Fra
Lysmålingstimer 16 sek.
Billedformat
3:2
Vis hjælpelinjer
Fra
Eksponeringssimulation
Aktiver
Størrelse af
filmoptagelse
1920x1080/IPB
Lydløs LV-optag.
Tilstand 1
Lydoptagelse
Automatisk
Lysmålingstimer
16 sek.
Lydløs LV-optag. Tilstand 1
Tidskode
Tæl op
Uændret
Indstilling af
starttid
Uændret
Filmopt. tæller
Uændret
Film afspl.tæller Uændret
Drop enkeltbill.
Videosnapshot
Uændret
Deaktiver
59
Q Visning af det elektroniske vaterpas
Du kan få vist det elektroniske vaterpas på LCD-skærmen og i søgeren
eller på LCD-panelet for at korrigere kameraets hældning. Bemærk, at
du kun kan kontrollere den vandrette hældning og ikke hældningen
fremad/bagud.
Sådan får du vist det elektroniske vaterpas på LCD-skærmen
1
Tryk på knappen <B>.
Hver gang du trykker på knappen
<B>, vil visningen på skærmen
ændre sig.
Vis det elektroniske vaterpas.
Hvis det elektroniske vaterpas ikke
vises, skal [53: Vis funktion. vha.
z-knap] indstilles, så det
elektroniske vaterpas kan blive vist
(s. 332).
kameraets hældning.
2 Kontroller
Den vandrette hældning vises i trin på
Vandret niveau
1°.
Når den røde linje bliver grøn,
betyder det, at hældningen er
korrigeret.
Selvom hældningen er korrigeret, kan der være en fejlmargen på ±1°.
Hvis kameraets hælder meget, vil fejlmargenen for det elektroniske
vaterpas være større.
Med samme fremgangsmåde kan du få vist det elektroniske vaterpas under
Live view-optagelse og inden en filmoptagelse (s. 182, 210). Bemærk, at det
elektroniske vaterpas ikke kan vises under filmoptagelse. (Det elektroniske
vaterpas forsvinder, når du starter en filmoptagelse).
60
Q Visning af det elektroniske vaterpas
Sådan får du vist det elektroniske vaterpas i søgeren
Den elektroniske vaterpasvisning i søgeren og på LCD-panelet bruger
indikatoren for eksponeringsniveau. Bemærk, at det elektroniske
vaterpas kun vises, når der optages vandret. Det vises ikke i lodret
orientering.
1
Vælg Brugerdefinerede
funktioner III.
Under fanen [8] skal du vælge
[C.Fn III: Funktion/Andet], og
derefter trykke på <0>.
C.Fn III -5 [Brugerkontrol].
2 Vælg
Tryk på tasten <U> for at vælge
[5: Brugerkontrol], og tryk derefter
på <0>.
[e].
3 Vælg
Vælg [e: Knap t. visning af
sk.dyb.], og tryk derefter på <0>.
[Q].
4 Vælg
Vælg[Q: Elektronisk vaterpas i
søger], og tryk derefter på <0>.
Tryk på knappen <M> for at
forlade menuen.
61
Q Visning af det elektroniske vaterpas
det elektroniske vaterpas.
5 VisTryk
på knappen til visning af
skarphedsdybde.
X Den vandrette hældning op til ± 9° i
4° hældning
til højre
4° hældning
til venstre
trin af 1° vises i søgeren og på LCDpanelet ved hjælp af indikatoren for
eksponeringsniveau.
Hvis du trykker udløserknappen halvt
ned vises eksponeringsniveauet.
Selvom hældningen er korrigeret, kan der være en fejlmargen på ±1°.
Hvis kameraets hælder meget, vil fejlmargenen for det elektroniske
vaterpas være større.
Hvis knappen til visning af skarphedsdybde er blevet tildelt [Elektronisk
vaterpas i søger], virker visning af skarphedsdybde ikke.
62
Funktionsvejledning og hjælp
Når du indstiller visse funktioner kan deres beskrivelse blive vist.
Funktionsvejledning
Funktionsvejledningen viser en simpel beskrivelse af den respektive
optagemetode, funktion eller indstilling. Den vises, når du ændrer
optagemetode eller indstiller optagelsesfunktion, Live view-optagelse,
filmoptagelse, eller hurtig kontrol for afspilning. Når du vælger en
funktion eller indstilling på Hurtig kontrol-skærmen, vises beskrivelsen
i funktionsvejledningen. Når du fortsætter med betjeningen, forsvinder
funktionsvejledningen.
Optagemetode (eksempel)
Hurtig kontrol (eksempel)
Optagelsesindstillinger
Live view-optagelse
Afspilning
3 Deaktivering af funktionsvejledningen
Vælg [Funktionsvejled.].
Under fanen [53] skal du vælge
[Funktionsvejled.] og derefter trykke
på <0>.
Vælg [Fra], tryk derefter på <0>.
63
Funktionsvejledning og hjælp
Hjælp
Når [zHjælp] vises nederst på menuskærmen, får du vist
funktionsbeskrivelsen (Hjælp) ved at trykke på knappen <B>.
Hvis Hjælp fylder mere end et skærmbillede, vises en rullebjælke i højre
kant. Du kan dreje vælgeren <5> for at rulle ned.
Eksempel: [z4: Støjreduktion ved lang eksp.]
B
Î
Rullebjælke
Eksempel: [8C.Fn I -1: Eksponeringstrin]
B
Î
Eksempel: [8C.Fn II -1: Sporingsfølsomhed]
B
Î
64
2
Grundlæggende
optagelse
I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger tilstandene
under Basiszone på programvælgeren, så du får de
bedste resultater.
si
sz
on
e
Med tilstandene under Basiszone er det eneste, du skal gøre,
at finde motivet og tage et billede, mens kameraet indstiller alt
automatisk (s. 83, 342). For at undgå dårlige billeder som følge
af forkert betjening kan optagefunktionsindstillingerne heller
ikke ændres.
Ba
65
A Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)
<A> er en fuldautomatisk tilstand. Kameraet analyserer scenen
og foretager de optimale indstillinger automatisk. Det justerer også
fokus automatisk ved at registrere, om motivet står stille eller bevæger
sig (s. 69).
1
Drej programvælgeren om på
<A>.
Drej på programvælgeren samtidig
med, at udløserknappen til låsen
holdes nede i midten.
AF-punkt
et AF-punkt over motivet.
2 Placer
Alle AF-punkterne bruges til at
fokusere, og generelt fokuseres der
på det tætteste objekt.
Du opnår nemmest fokus ved at
holde det midterste AF-punkt hen
over motivet.
på motivet.
3 Fokuser
Objektivets fokuseringsring vil rotere
til fokus, når du trykker
udløserknappen halvt ned.
X Det AF-punkt, der har opnået fokus,
blinker rødt et kort øjeblik. Der høres
samtidig en biptone, og indikatoren til
bekræftelse af fokus <o> i søgeren
lyser.
Indikator til bekræftelse
af fokus
66
A Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)
4 TagTrykbilledet.
udløseren helt ned for at tage
billedet.
X Det optagne billede vil blive vist i
2 sek. på LCD-skærmen.
Tilstanden <A> får farverne til at se mere imponerende ud i natur-,
udendørs- og solnedgangsscener. Hvis den ønskede farvetone ikke opnås,
skal du bruge en tilstand under Kreativ zone og vælge en anden Picture
Style end <D> og optage (s. 112).
FAQ
Indikator til bekræftelse af fokus <o> blinker, og fokus er ikke
opnået.
Sigt AF-punktet mod et motiv, der har god kontrast, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned (s. 44). Hvis du er for tæt på motivet, skal
du bevæge dig længere væk og forsøge igen.
Flere AF-punkter blinker samtidig.
Dette betyder, at der er opnået fokus ved alle de respektive punkter.
Når det AF-punkt, der dækker det ønskede motiv, blinker, skal du
tage billedet.
Bipperen bliver ved med svagt at bippe. (Indikatoren til
bekræftelse af fokus <o> lyser ikke).
Det angiver, at kameraet fortsat fokuserer på et motiv, der bevæger
sig. (Indikatoren til bekræftelse af fokus <o> lyser ikke). Du kan
tage skarpe billeder af et motiv, der bevæger sig.
Bemærk, at fokuslås (s. 69) ikke vil fungere i dette tilfælde.
Du opnår ikke fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned.
Hvis objektivets fokusfunktionsvælger er sat til <MF> (manuel
fokus), skal du indstille den til <AF> (autofokus).
67
A Fuldautomatisk optagelse (Sceneintelligent auto.)
Visningen af lukkertid blinker.
Hvis det er mørkt, kan motivet blive sløret pga. kamerarysten. Det
anbefales at bruge et stativ eller en Speedlite i Canon EX-serien
(s. 170) (ekstraudstyr).
Da den eksterne flash blev brugt, blev den nederste del af
billedet unaturligt mørk.
Hvis et dæksel er påmonteret objektivet, kan det obstruere
flashdækningen. Hvis motivet er tæt på, skal du afmontere
objektivdækslet, før du tager billedet med flash.
I tilstande under Basiszone, undtagen <G>, kan brug af en Speedlite flash
i Canon EX-serien (ekstraudstyr) i svag belysning eller baggrundsbelyste
omgivelser indfange motivet klart, samtidig med at man undgår
kamerarystelser eller at reducere baggrundsbelyste skygger.
68
A Fuldautomatiske teknikker (Sceneintelligent auto.)
Komponer optagelsen igen
Placer motivet mod venstre eller højre afhængigt af omgivelserne, for at
skabe en afbalanceret baggrund og et godt perspektiv.
I tilstanden <A> vil fokus blive låst, når du trykker udløserknappen
halvt ned for at fokusere på et stationært motiv. Derefter kan du
komponere optagelsen igen og trykke udløserknappen helt ned for at
tage billedet. Dette kaldes "fokuslås". Du kan også bruge fokuslås i
andre tilstande under Basiszone (undtagen <5> Sport).
Optagelse af et motiv i bevægelse
Hvis motivet er i bevægelse (afstanden til kameraet ændrer sig), mens
eller efter fokuseringen, fokuserer Al Servo AF i tilstanden <A>
vedvarende på motivet. (Bipperen vil fortsætte med at bippe dæmpet).
Så længe du retter AF-punktet mod motivet, mens du trykker
udløserknappen halvt ned, fortsætter fokuseringen. Når du vil tage
billedet, skal du trykke udløserknappen helt ned.
69
A Fuldautomatiske teknikker (Sceneintelligent auto.)
A Live view-optagelse
Du kan optage, mens billedet vises på LCD-skærm. Det kaldes "Live
view-optagelse". Se side 179 for yderligere oplysninger.
1
Indstil knappen til Live viewoptagelse/filmoptagelse til <A>.
Live view-billedet på LCD2 Vis
skærmen.
Tryk på knappen <0>.
X Live view-billedet vises på LCD-
skærmen.
på motivet.
3 Fokuser
Ret det midterste AF-punkt <
> mod
motivet.
Tryk udløseren halvt ned for at
fokusere.
X Når fokus er opnået, vil AF-punktet
blive grønt, og bipperen vil afgive en
lyd.
4 TagTrykbilledet.
udløserknappen helt ned.
X Billedet tages, og det optagne billede
vises på LCD-skærmen.
X Når visningstiden er slut, vender
kameraet automatisk tilbage til Live
view-optagelse.
Tryk på knappen <0> for at afslutte
Live view-optagelse.
70
C Kreativ automatisk optagelse
I tilstanden <C> kan du nemt ændre skarphedsdybde og
fremføringstilstand. Du kan også vælge den atmosfære, du ønsker at
formidle med dine billeder. Standardindstillingerne er de samme som i
tilstanden <A>.
* CA står for Creative Auto (Kreativ auto).
1
Drej programvælgeren om på
<C>.
på knappen <Q>. (7)
2 Tryk
X Hurtig kontrol-skærmen vises.
den ønskede funktion.
3 Indstil
Tryk på tasten <V> for at vælge en
funktion.
X Den valgte funktion og
funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Se siderne 72-73 for fremgangsmåde
for indstilling samt yderligere
oplysninger om hver funktion.
4 TagTrykbilledet.
udløseren helt ned for at tage
billedet.
71
C Kreativ automatisk optagelse
(1)
Lukkertid
Blænde
ISO-følsomhed
(2)
(3)
Batterikontrol
Mulige optagelser
Billedoptagelseskvalitet
Ved at trykke på knappen <Q> kan du indstille følgende:
(1) Atmosfærebaserede billeder
Du kan indstille den atmosfære, du ønsker at formidle med dine
billeder. Drej på vælgeren <6> eller <5> for at vælge den
ønskede atmosfære. Du kan også vælge den på en liste ved at
trykke på <0>. Se side 84 for yderligere oplysninger.
(2) Sløre/gøre baggrunden skarpere
Hvis du flytter indeksmarkøren mod venstre, vil baggrunden se mere
sløret ud. Hvis du flytter den mod højre, vil baggrunden se ud til at
være mere i fokus. Hvis du vil sløre baggrunden, skal du se
"Optagelse af portrætter" på side 75. Indstil den ved at trykke på
tasten <U>. Du kan også bruge vælgeren <6> eller <5> til at
vælge AF-punktet.
Afhængigt af objektivet og optagebetingelserne, ser baggrunden
måske ikke så sløret ud.
72
C Kreativ automatisk optagelse
(3) Fremføringstilstand: Tryk på tasten <U> for at vælge den
ønskede fremføringstilstand. Du kan også vælge fremføringstilstand
ved at dreje vælgeren <6> eller <5> eller trykke på <0> for at
vælge den fra listen.
<u> Enkelt optagelse:
Tag et billede ad gangen.
<i> Kontinuerlig optagelse:
Der optages kontinuerligt, så længe du holder udløseren trykket
helt ned. Du kan optage op til ca. 4,5 optagelser pr. sek.
<B> Lydløs enkeltoptagelse:
Enkel optagelse med mindre optagelyd end <u>.
<M> Lydløs kontinuerlig optagelse:
Kontinuerlig optagelse (maks. ca. 3,0 optagelser i sekundet)
med mindre optagelyd end <i>.
< > Selvudløser: 10 sek./Fjernudløser:
<
> Selvudløser: 2 sek./Fjernudløser:
Billedet tages 10 eller 2 sekunder efter, du har trykket på
udløserknappen. En fjernudløser kan også bruges.
Se noterne
på side 100, når du bruger selvudløseren.
73
8: Tilstanden Specialscene
Når du indstiller en optagemetode, der passer til scenen, indstiller
kameraet de optimale indstillinger automatisk.
1
Drej programvælgeren om på
<8>.
på knappen <Q>. (7)
2 Tryk
X Hurtig kontrol-skærmen vises.
optagemetoden.
3 Vælg
Tryk på <V> for at vælge
optagemetode.
Drej på vælgeren <6> eller <5>
for at vælge optagemetode.
Du kan også vælge en optagemetode
fra en liste ved at vælge afsnittet for
optagemetode og trykke på <0>.
Tilgængelige optagemetoder i tilstanden <8>
Optagemetode
Optagemetode
2
Portræt
Side
s. 75
3
Landskab
s. 76
F
Håndholdt nattescene
s. 80
4
Næroptagelse
s. 77
G
HDR-modlyskontrol
s. 81
5
Sport
s. 78
74
6
Natportræt
Side
s. 79
2 Optagelse af portrætter
Tilstanden <2> (Portræt) slører baggrunden for at få personen til at
fremstå tydeligere. Den får også hudtoner og håret til at se blødere ud.
Tip til optagelse
Jo større afstand mellem motiv og baggrund desto bedre.
Jo større afstand mellem motiv og baggrund, des mere sløret vil
baggrunden blive. Motivet fremhæves desuden bedre foran en hel
mørk baggrund.
Brug et teleobjektiv.
Hvis du har et zoomobjektiv, skal du bruge teledelen til at fylde
rammen ud med motivet fra livet og op. Gå tættere på, hvis det er
nødvendigt.
Fokuser på ansigtet.
Kontroller, at det AF-punkt, som dækker ansigtet, blinker rødt. Ved
næroptagelser af ansigtet, skal du fokusere på øjnene.
Standardindstillingen er <i> (Kontinuerlig optagelse). Hvis du holder
udløserknappen nede, aktiveres kontinuerlig optagelse, og du kan opnå
forskellige positurer og ansigtsudtryk (maks. ca. 4,5 optagelser/sek.).
75
3 Optagelse af landskaber
Brug tilstanden <3> (Landskab) til landskabsoptagelser eller til at
opnå fokus på alt fra nært til fjernt. Sikrer levende blå og grønne farver
og meget skarpe og klare billeder.
Tip til optagelse
Med zoomobjektiv skal du bruge enden med vidvinkel.
Med zoomobjektiv vil objekter, som er tætte på og langt væk, være
bedre i fokus samtidigt, hvis du zoomer helt ud, end hvis du bruger
enden med telefoto. Den tilfører også bredde til landskaber.
Natoptagelse.
Når du optager nattescener, skal du bruge et stativ for at undgå
kamerarystelser.
76
4 Optagelse af næroptagelser
Når du vil fotografere blomster eller små ting på nært hold, skal du
bruge tilstanden <4> (Næroptagelse). For at få små ting til at virke
større skal du bruge et makroobjektiv (ekstraudstyr).
Tip til optagelse
Brug en enkel baggrund.
En enkel baggrund får blomster osv. til at fremstå skarpere.
Gå så tæt på motivet som muligt.
Undersøg objektivets minimumsafstand for fokusering. Nogle
objektiver har angivelser som f.eks. <40,25 m>. Objektivets
minimumsafstand for fokusering måles fra mærket <V>
(brændvidde) øverst til venstre på kameraet til motivet. Hvis du er for
tæt på motivet, blinker indikatoren til bekræftelse af fokus <o>.
Brug teledelen på zoomobjektivet.
Hvis du har et zoomobjektiv, vil brug af teledelen få motivet til at se
større ud.
77
5 Optagelse af motiver i bevægelse
Hvis du vil fotografere et motiv i bevægelse, om det er et løbende barn
eller et racerløb, skal du bruge tilstanden <5> (Sport).
Tip til optagelse
Brug et teleobjektiv.
Det anbefales at bruge et teleobjektiv, så du kan optage på afstand.
Brug det midterste AF-punkt til at fokusere.
Hold det midterste AF-punkt hen over motivet, og tryk
udløserknappen halvt ned for at autofokusere. Ved autofokusering
vil bipperen blive ved med svagt at bippe. Hvis der ikke kan opnås
fokus, blinker indikatoren til bekræftelse af fokus <o>.
Standardindstillingen er <i> (Kontinuerlig optagelse). Når du vil
tage billedet, skal du trykke udløserknappen helt ned. Hvis du holder
udløserknappen nede, påbegyndes kontinuerlig optagelse (højst ca.
4,5 optagelser pr. sek.) og autofokusering træder i kraft for at optage
motivets bevægelser.
I svag belysning, hvor kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå, blinker
søgerens visning af lukkertid nederst til venstre. Hold kameraet stille,
og optag.
78
6 Optagelse af natportrætter (med et stativ)
Hvis du vil optage personer i mørke og opnå en naturlig nattescene i
baggrunden, skal du bruge tilstanden <6> (Natportræt). Flash er
påkrævet. Det anbefales at bruge et stativ.
Tip til optagelse
Brug et vidvinkelobjektiv, en Speedlite og et stativ.
Når du bruger zoomobjektiv, skal du indstille det til delen med
vidvinkel for at opnå en god natvisning. Brug et stativ for at undgå
kamerarystelser.
Prøv også at optage med andre optagemetoder.
Da kamerarystelser er tilbøjelige til at opstå ved natoptagelser,
anbefales det også at optage med <A> og <F>.
Instruer motivet i at stå stille, selv efter flashen er udløst.
Hvis du bruger selvudløseren sammen med flash, lyser indikatoren for
selvudløser kortvarigt efter, at billedet er taget.
Under Live view-optagelse kan det være vanskeligt at fokusere på
lyspletter f.eks. i en nattescene. I et sådant tilfælde skal du indstille AFmetoden til [Hurtig funk.] og optage. Hvis det stadig er vanskeligt at
fokusere, skal du indstille objektivets fokusfunktionsvælger til [MF] og
fokusere manuelt.
79
F Optagelse af nattescener (håndholdt)
Det er normalt nødvendigt at bruge et stativ til at støtte kameraet, når
du foretager natoptagelser. Med tilstanden <F> (Håndholdt
nattescene) kan du dog foretage natoptagelser, mens du holder
kameraet i hånden. I denne tilstand tages der 4 kontinuerlige optagelser
for hvert billede, og der tages et lyst billede med reducerede
kamerarystelser.
Tip til optagelse
Hold på kameraet med et fast greb.
Mens du optager skal du holde kameraet stille med et fast greb.
Hvis en af de fire optagelser er meget unøjagtige på grund af
kamerarystelser osv, vil de måske ikke kunne lægges præcist
sammen i det endelige billede.
Ved optagelse af personer som motiv:
Med flash kan du optage både personer og nattescenebaggrund,
mens du holder kameraet i hånden. For at tage et godt portræt vil
den første optagelse bruge flash. Bed personen om ikke at bevæge
sig, før alle fire kontinuerlige optagelser er taget.
Se forholdsreglerne på side 82.
80
G Optagelse af baggrundsbelyste motiver
Ved optagelse af en nattescene, der har både lyse og mørke områder,
skal du bruge tilstanden <G> (HDR-modlyskontrol). Når du tager et
billede bliver der taget tre kontinuerlige optagelser på forskellige
eksponeringer, og det resulterende billede med mindst tab af skygger
på grund af baggrundsbelysning og med bredeste toneskala
registreres.
Tip til optagelse
Hold på kameraet med et fast greb.
Mens du optager skal du holde kameraet stille med et fast greb.
Hvis en af de tre optagelser er meget unøjagtige på grund af
kamerarystelser osv., vil de måske ikke kunne lægges præcist
sammen i det endelige billede.
Selvom en Speedlite-flash er monteret til kameraet, bliver den ikke
udløst.
Se forholdsreglerne på side 82.
HDR står for High Dynamic Range.
81
Forholdsregler for <F> (Håndholdt nattescene)
Under Live view-optagelse kan det være vanskeligt at fokusere på lyspletter
f.eks. i en nattescene. I et sådant tilfælde skal du indstille AF-metoden til
[Hurtig funk.] og optage. Hvis det stadig er vanskeligt at fokusere, skal du
indstille objektivets fokusfunktionsvælger til [MF] og fokusere manuelt.
Når du optager med flash, kan billedet blive alt for lyst
(overeksponering), hvis motivet er for tæt på kameraet.
Hvis du bruger flash ved optagelse af dårligt belyste nattescener eller
person-motiver i situationer, hvor motivet og baggrunden begge er nær
nok til at blive belyst af flashen, vil optagelserne måske ikke kunne
lægges korrekt sammen. Dette kan resultere i et uskarpt billede.
Om flashdækning:
• Når du bruger en Speedlite med automatisk indstilling af flashdækning, vil
zoompositionen blive fastsat til den brede ende, uanset objektivets zoomposition.
• Hvis du bruger en Speedlite med manuel indstilling af flashdækning,
skal du optage med flashhovedet trukket tilbage til den brede
(normale) position.
Forholdsregler for <G> (HDR-modlyskontrol)
Bemærk, at billedet måske ikke gengives med en gradvis overgang og
kan se ujævn ud eller have betydelig støj.
HDR-modlyskontrol vil måske ikke være effektivt for scener med stærkt
modlys eller med ekstrem høj kontrast.
Forholdsregler for både <F> (Håndholdt nattescene) og <G> (HDRmodlyskontrol)
Sammenlignet med andre optagemetoder vil optageområdet være mindre.
Du kan ikke vælge RAW og RAW+JPEG. I andre optagemetoder vil
billedkvaliteten være 73, hvis RAW er indstillet. Hvis RAW+JPEG er
indstillet, vil billedet blive optaget i JPEG-kvalitet.
Hvis du optager et motiv i bevægelse vil motivets bevægelser efterlade
spøgelsesbilleder.
Billedsammensætningen vil måske ikke fungere korrekt med gentagne
mønstre (gitre, striber osv.), flade eller enkelttonede billeder eller meget
unøjagtige optagelser grundet kamerarystelser.
Det vil tage længere tid end ved normal optagelse at gemme billedet på
kortet. Under behandlingen af billederne vises "buSY" i søgeren og på LCDskærmen, og du kan ikke tage et andet billede, før behandlingen er udført.
Hvis optagemetoden er indstillet til <F> eller <G>, er direkte udskrivning
ikke mulig. Vælg en anden optagemetode, og udfør direkte udskrivning.
82
Q Hurtig kontrol
I tilstandene under Basiszone, når
skærmen med optagefunktionsindstillingerne vises, kan du trykke på
knappen <Q> for at få vist Hurtig
kontrol-skærmen. Nedenstående tabel
angiver de funktioner, der kan indstilles
på Hurtig kontrol-skærmen i de
forskellige tilstande under Basiszone.
Eksempel: Portræt
1 Indstil programvælgeren til en tilstand under Basiszone.
2Tryk på knappen <Q>. (7)
X Hurtig kontrol-skærmen vises.
3 Indstil funktionen.
Tryk på tasten <V> for at vælge en funktion. (Dette trin er ikke
nødvendigt i tilstanden A).
X Den valgte funktion og funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Funktionerne kan også vælges med vælgeren <6> eller <5>.
Tilgængelige funktioner i tilstandene under Basiszone
o:
Standardindstilling k: Kan vælges af bruger
: Kan ikke vælges
A C
8
2 3 4 5 6 F G
u: Enkelt optagelse
o
o
k
o
o
k
o
o
o
i: Kontinuerlig optagelse
k
k
o
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Q
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Funktion
Fremførings- B: Lydløs enkeltoptagelse
tilstand
M: Lydløs kontinuerlig
(s. 98)
optagelse
Selvudløser
(s. 100)
Atmosfærebaserede bill. (s. 84)
Belys./scene-bas. bill. (s. 87)
Sløre/gøre baggrunden skarpere (s. 72)
k
* Hvis du skifter optagemetode eller sætter afbryderen til <2>, vil der vendes
tilbage til standardindstillingerne (undtagen for selvudløseren).
83
Optag efter atmosfærevalg
Med undtagelse af tilstandene <A> og <G> under Basiszone, kan du
vælge atmosfæren for optagelse.
Atmosfære
C
Standardindstilling
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Vivid
Blød
Varm
Intens
Kølig
Lysere
Mørkere
Monochrome
8
4 5
k k
k k
k k
k k
k k
k k
k k
k k
k k
6
k
k
k
k
k
k
k
k
k
F
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Atmosfæreeffekt
2
k
k
k
k
k
k
k
k
k
3
k
k
k
k
k
k
k
k
k
1
Indstil optagemetoden til <C>
eller <8>.
Ingen indstilling
Lav/Standard/Stærk
Lav/Standard/Stærk
Lav/Standard/Stærk
Lav/Standard/Stærk
Lav/Standard/Stærk
Lav/Mellem/Høj
Lav/Mellem/Høj
Blå/Sort/Hvid/Sepia
Hvis optagemetoden er <8>, kan
du indstille en af følgende: <2>,
<3>, <4>, <5>, <6> eller <F>.
knappen til Live view2 Indstil
optagelse/filmoptagelse til <A>.
Live view-billedet.
3 VisTryk
på knappen <0> for at få vist
Live view-billedet.
X Du kan kontrollere atmosfæreeffekten
på skærmen.
den ønskede atmosfære på
4 Vælg
Hurtig kontrol-skærmen.
Tryk på knappen <Q> (7).
Tryk på tasten <V> for at vælge [
Standardindstil.].
[Atmosfærebaserede bill.] vises på
skærmen.
84
Optag efter atmosfærevalg
Tryk på tasten <U> for at vælge
den ønskede atmosfære.
X LCD-skærmen viser, hvordan billedet
vil komme til at se ud med den valgte
atmosfære.
atmosfæreeffekten.
5 Indstil
Tryk på tasten <V> for at vælge
bjælken med effekter, så [Effekt]
vises nederst.
Tryk på tasten <U> for at vælge
den ønskede effekt.
6 TagTrykbilledet.
udløseren helt ned for at tage
billedet.
Tryk på knappen <0> for at gå ud af
Live view-optagelse og vende tilbage
til optagelse via søgeren. Tryk derefter
udløseren helt ned for at tage billedet.
Hvis du ændrer optagemetoden eller
indstiller afbryderen til <2>, bliver
indstillingen nulstillet til [
Standardindstil.].
Det viste Live view-billede med atmosfæreindstillingen anvendt, vil ikke
svare helt præcist til det faktiske billede.
Hvis du bruger flash, kan det minimere atmosfæreeffekten.
I stærkt sollys vil det Live view-billede, du får vist, muligvis ikke helt
stemme overens med lysstyrken eller atmosfæren i det faktiske billede.
Indstil [52: LCD-lysstyrke] til 4, og se på Live view-billedet, mens
skærmen ikke er påvirket af indtrængende lys.
Hvis du ikke ønsker at få vist Live view-billedet, når du indstiller funktioner,
skal du trykke på knappen <Q> efter trin 1. Når du trykker på knappen
<Q>, vises [Atmosfærebaserede bill.] og [Effekt], optag derefter ved at
bruge søgeren.
85
Optag efter atmosfærevalg
Indstillinger for atmosfære
Standardindstilling
Standardbilledegenskaber for den pågældende optagemetode.
Bemærk, at <2> har billedegenskaber, der er beregnet til
portrætter, og <3> til landskaber. Hver atmosfære er en ændring
af den pågældende optagemetodes egenskaber.
Vivid
Motivet fremstår skarpt og livligt. Det får billedet til at se mere
imponerende ud end med [
Standardindstil.].
Blød
Motivet fremstår blødere og mere elegant. God til portrætter,
kæledyr, blomster osv.
Varm
Emnet ser blødere ud og har varmere farver. God til portrætter,
kæledyr og andre motiver, som du ønsker at give et varmt look.
Intens
Den generelle lysstyrke er en smule lavere, mens motivet er
fremhævet for at give en mere intens fornemmelse. Får mennesker
eller andre levende ting til at skille sig mere ud.
Kølig
Den generelle lysstyrke er en smule lavere og har et køligt
farveskær. Et motiv i skyggen vil se mere roligt og stemningsfuldt
ud.
Lysere
Billedet vil se lysere ud.
Mørkere
Billedet vil se mørkere ud.
Monochrome
Billedet er i monochrome. Du kan angive monochrome-farven til sort
og hvid, sepia eller blå. <h> vises muligvis nederst til venstre i
søgeren, når [Monochrome] er indstillet (s. 313).
86
Optag efter belysning/scenetype
I tilstandene <2>, <3>, <4> og <5> under Basiszone kan du
optage, mens indstillingerne passer til belysningen eller scenetypen.
Sædvanligvis er [
Standardindstil.] tilstrækkelig, men hvis
indstillingerne passer til lysforholdene eller scenen, vil billedet se mere
realistisk ud.
Hvis du indstiller både [Belys./scene-bas. bill.] og
[Atmosfærebaserede bill.] (s. 84) i Live view-optagelse, bør du
indstille [Belys./scene-bas. bill.] først. Det gør det nemmere at se
effekten på LCD-skærmen.
Belysning eller scene
8
2
3
4
5
Standardindstilling
k
k
k
k
Dagslys
k
k
k
k
Skygge
k
k
k
k
Overskyet
k
k
k
k
Tungsten Lys
k
k
k
Fluorescerende lys
k
k
k
Solnedgang
k
k
k
1
k
Indstil optagemetoden til <8>.
Indstil en af følgende: <2>, <3>,
<4> eller <5>.
knappen til Live view2 Indstil
optagelse/filmoptagelse til <A>.
Live view-billedet.
3 VisTryk
på knappen <0> for at få vist
Live view-billedet.
X Du kan kontrollere den resulterende
effekt på skærmen.
87
Optag efter belysning/scenetype
belysning eller scenetype
4 Vælg
på Hurtig kontrol-skærmen.
Tryk på knappen <Q> (7).
Tryk på tasten <V> for at vælge [
Standardindstil.]. [Belys./scenebas. bill.] vises på skærmen.
Tryk på tasten <U> for at vælge
den ønskede belysning eller
scenetype.
X Det resulterende billede med den
valgte belysning eller scenetype vises.
5 TagTrykbilledet.
udløseren helt ned for at tage
billedet.
Tryk på knappen <0> for at gå ud
af Live view-optagelse og vende
tilbage til optagelse via søgeren. Tryk
derefter udløseren helt ned for at tage
billedet.
Hvis du ændrer optagemetode eller
indstiller afbryderen til <2>, bliver
indstillingen nulstillet til [
Standardindstil.].
Hvis du bruger flash, skifter indstillingen til [
Standardindstil.].
(Imidlertid viser optagelsesoplysningerne den belysnings- eller
scenetype, der var indstillet).
Hvis du ønsker at indstille dette sammen med [Atmosfærebaserede
bill.], skal du indstille den belysning eller scenetype, som bedst matcher
den atmosfære, du har indstillet. Ved f.eks. [Solnedgang] bliver varme
farver mere fremtrædende, så den indstillede atmosfære måske ikke
Hvis du ikke ønsker at få vist Live view-billedet, når du indstiller funktioner,
skal du trykke på knappen <Q> efter trin 1. Hvis du trykker på knappen
<Q>, vises Hurtig kontrol-skærmen. Du kan derefter indstille [Belys./
scene-bas. bill.] og optage ved at bruge søgeren.
88
Optag efter belysning/scenetype
Indstillinger for belysning eller scenetype
Standardindstilling
Standardindstilling, som passer til de fleste motiver.
Dagslys
Til motiver i sollys. Giver en mere naturligt udseende blå himmel og
grønne områder og gengiver blomster i sarte farver bedre.
Skygge
Til motiver i skygge. Egnet til hudtoner, der får et for blåt skær, eller
blomster i sarte farver.
Overskyet
Til motiver under en overskyet himmel. Får hudtoner og landskaber,
der ellers måske ser kedelige ud på en overskyet dag, til at se
varmere ud. Også praktisk til blomster i sarte farver.
Tungsten Lys
Til motiver med tungsten-belysning. Reducerer det rød-orange
farveskær, der skyldes tungsten-belysning.
Fluorescerende lys
Til motiver under fluorescerende lys. Egnet til alle typer
fluorescerende lys.
Solnedgang
Egnet, når du ønsker at indfange solnedgangens imponerende
farver.
89
3
Indstilling af AF-tilstand
og fremføringstilstand
Søgeren har 11 AF-punkter. Ved at
vælge det optimale AF-punkt, kan
du komponere billedet som ønsket
under autofokusering.
Du kan også vælge den AF-funktion og
fremføringstilstand, der passer bedst til
optagebetingelserne og motivet.
Ikonet M øverst til højre på siden indikerer, at funktionen
kun er tilgængelig i tilstande under Kreativ zone (d/s/
f/a/F).
I tilstande under Basiszone indstilles AF-funktion og AFpunkt automatisk.
<AF> står for autofokus. <MF> står for manuel fokus.
91
f: Valg af AF-funktionN
Du kan vælge den AF-funktion, der passer til optagelsesbetingelserne
eller motivet. I tilstandene under Basiszone indstilles den optimale AFfunktion automatisk for den pågældende optagemetode.
1
Indstil fokusfunktionsvælgeren
på objektivet til <AF>.
programvælgeren om på en
2 Drej
tilstand under Kreativ zone.
3 Tryk på knappen <f>. (9)
AF-funktion.
4 Vælg
Se på LCD-panelet, mens du drejer
på vælgeren <6> eller <5>.
X : One-Shot AF
9 : AI Focus AF
Z : AI Servo AF
One-Shot AF til stillbilleder
Passer til stillbilleder. Når du trykker udløserknappen halvt ned,
fokuserer kameraet kun en enkelt gang.
Når fokus er nået, vil de(t) AF-punkt(er), der opnåede fokus, lyse
rødt, og indikatoren til bekræftelse af korrekt fokusering <o> i
søgeren vil blive vist.
Med evaluerende måling indstilles eksponeringsindstillingen
samtidig med at fokuseringen opnås.
Fokus bliver låst, mens du holder udløserknappen halvt nede.
Hvis du ønsker det, kan du komponere optagelsen igen.
92
f: Valg af AF-funktionN
Hvis der ikke kan opnås fokus, blinker indikator til bekræftelse af fokus
<o> i søgeren. Hvis det sker, kan billedet ikke optages, selvom
udløserknappen er trykket helt ned. Komponer billedet igen, og forsøg at
fokusere igen, Eller se "Når Autofokus mislykkes" (s. 96).
Hvis [z1: Biptone] er indstillet til [Fra], vil bipperen ikke give lyd fra sig,
når fokus opnås.
Efter opnåelse af fokus med One-Shot AF, kan du låse fokus på et motiv og
komponere optagelsen igen. Dette kaldes "fokuslås". Dette er praktisk, når
du vil fokusere på et perifert motiv, der ikke er dækket af AF-punkterne.
AI Servo AF til motiver i bevægelse
Denne AF-funktion er velegnet til motiver i bevægelse, når
fokuseringsafstanden konstant ændrer sig. Der fokuseres
kontinuerligt, mens du holder udløserknappen halvt nede.
Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages.
Når AF-punkt valg er automatisk (s. 94), bruger kameraet først det
midterste AF-punkt for at fokusere. Hvis motivet bevæger sig væk
fra det midterste AF-punkt under autofokus, fortsætter
fokussporingen, så længe motivet er dækket af et andet AF-punkt.
Med AI Servo AF går bipperen ikke i gang, når fokus er opnået. Indikator til
bekræftelse af fokus <o> i søgeren lyser heller ikke.
AI Focus AF for automatisk skift af AF-funktion
AI Focus AF skifter automatisk AF-funktion fra One-Shot AF til AI
Servo AF, hvis motivet begynder at bevæge sig.
Hvis motivet begynder at bevæge sig, efter at der er opnået fokus på det i
One-Shot AF, vil kameraet registrere bevægelsen, automatisk skifte AFfunktion til AI Servo AF og blive ved med at følge det bevægelige motiv.
Når der er opnået fokus med AI Focus AF med aktiv Servo-tilstand, vil
bipperen blive ved med at bippe dæmpet. Indikatoren til bekræftelse af
fokus <o> i søgeren lyser imidlertid ikke. Bemærk, at fokus ikke vil være
låst i det tilfælde.
93
S Valg af AF-punkterN
Du kan vælge et AF-punkt til at fokusere blandt 11 AF-punkter.
I tilstande under Basiszone vil AF-punktet blive valgt automatisk, og du
kan ikke vælge AF-punktet.
1
Tryk på knappen <S>. (9)
X Det valgte AF-punkt vises i søgeren
og på LCD-panelet.
Når alle AF-punkterne lyser, indstilles
det automatiske AF-punktvalg.
et AF-punkt.
2 Vælg
Du kan enten bruge <9> eller dreje
vælgeren <6> eller <5> for at
vælge et AF-punkt.
Valg med Multi-controlleren
Du kan bruge <9> til at vælge et
AF-punkt.
Hvis alle AF-punkterne lyser,
indstilles det automatiske AFpunktvalg.
Tryk på <0> for at skifte mellem det
midterste AF-punkt og automatisk
valg.
94
S Valg af AF-punkterN
Vælg med programvælgerne
Drej vælgeren <6> for at vælge et
AF-punkt til venstre eller højre eller
ved at dreje vælgeren <5> for at
vælge et AF-punkt ovenfor eller
nedenfor.
Hvis alle AF-punkterne lyser,
indstilles det automatiske AFpunktvalg.
Når du trykker på knappen <S>, viser LCD-panelet følgende:
•Automatisk valg:
AF
•Manuelt valg: SEL (Midten)/SEL AF (Fra midten)
Hvis der ikke kan opnås fokus med AF-hjælpelys, når du bruger en EOSdedikeret ekstern Speedlite, skal du vælge det midterste AF-punkt.
AF-funktion og maksimal objektivblænde
Maksimal objektivblænde: f/3.2 - f/5.6
Krydstypefokusering (lodrette og vandrette linjer registreres samtidigt)
er muligt med det midterste AF-punkt. De andre AF-punkter er
følsomme over for enten lodrette eller vandrette linjer.
Maksimal objektivblænde: f/1.0 - f/2.8
Udover krydstypefokusering (lodrette og vandrette linjer registreres
samtidigt), kan det midterste AF-punkt også udføre højpræcisions AF,
der er følsom over for lodrette linjer.* De andre AF-punkter er følsomme
over for enten lodrette eller vandrette linjer.
* Undtagen med typen EF 28-80 mm f/2.8-4L USM og EF 50 mm f/2.5 Compact
Macro.
Hvis du bruger en forlænger (ekstraudstyr) sammen med objektivet, og
f/nummeret bliver højere end f/5.6, er AF-optagelse ikke mulig (bortset fra i
[FlexiZoneAF† (Single)] og [u Live funkt.] under Live view-optagelse).
Du kan se yderligere oplysninger i forlængerens instruktionsmanual.
95
Når Autofokus mislykkes
Autofokus kan mislykkes (søgerens indikator til bekræftelse af fokus
<o> blinker) med visse motiver som f.eks. følgende:
Motiver, der er vanskelige at indstille fokus på
Motiver med meget lav kontrast
(Eksempel: Blå himmel, vægge med kraftige farver osv.)
Motiver i meget svag belysning
Motiver i kraftigt modlys og motiver, der reflekterer
(Eksempel: En bil hvis lak reflekterer meget osv.)
Objekter, der er tætte på eller langt væk, og som er dækket af et
AF-punkt
(Eksempel: Et dyr i bur osv.)
Gentagne mønstre
(Eksempel: Vinduer i skyskraber, computertastatur osv.)
I sådanne tilfælde kan du benytte en følgende fremgangsmåder:
(1) Med One-Shot AF skal du fokusere på et objekt, der har samme
afstand som motivet, og låse fokus, før du sammensætter billedet
igen (s. 69).
(2) Indstil fokusfunktionsvælgeren på objektivet til <MF>, og indstil
fokus manuelt (s. 97).
For forhold, hvorunder AF kan mislykkes med at opnå fokus med
[FlexiZoneAF† (Single)]/[u Live funkt.] under Live view-optagelse,
se side 196.
96
Når Autofokus mislykkes
MF: Manuel fokusering
1
Indstil fokusfunktionsvælgeren
på objektivet til <MF>.
2
Fokuser på motivet.
X <4 L> vises på LCD-panelet.
Fokusring
Fokuser ved at dreje på objektivets
fokusring, indtil motivet ser skarpt ud
i søgeren.
Hvis du trykker udløseren halvt ned under manuel fokusering, blinker det
AF-punkt, der opnåede fokus, rødt et kort øjeblik, og indikatoren til
bekræftelse af fokus <o> lyser i søgeren.
97
i Valg af fremføringstilstand
Du kan vælge mellem enkelt eller kontinuerlig fremføringstilstand.
1
Tryk på knappen <R>. (9)
fremføringstilstand.
2 Vælg
Se på LCD-panelet, mens du drejer
på vælgeren <6> eller <5>.
u : Enkelt optagelse
Når du trykker udløserknappen helt ned, tages kun ét billede.
i : Kontinuerlig optagelse (maks. ca. 4,5 optagelser/sek.)
Der optages kontinuerligt, så længe du holder udløseren trykket
helt ned.
B : Lydløs enkeltoptagelse
Enkel optagelse med mindre optagelyd end <u>.
M : Lydløs kontinuerlig optagelse (maks. ca. 3,0 optagelser/sek.)
Kontinuerlig optagelse med mindre optagelyd end <i>.
Q : 10-sek. selvudløser/Fjernudløser
k: 2-sek. selvudløser/Fjernudløser
Se side 100 for optagelse med selvudløser. Se side 167 for
optagelse med fjernudløser.
98
i Valg af fremføringstilstand
Hvis <B> eller <M> er indstillet, vil den tid, der går, fra at du trykker
udløseren helt ned, til at billedet bliver taget, være længere end med
normal enkelt eller kontinuerlig optagelse.
Når batteriniveauet er lavt, vil hastigheden på den kontinuerlige
optagelse måske være lidt langsommere.
Ved AI Servo AF-funktion kan den kontinuerlige optagehastighed blive
lidt langsommere afhængigt af motivet og det anvendte objektiv.
i: Den maksimale hastighed for kontinuerlig optagelse på ca. 4,5
optagelser/sek. opnås under de følgende betingelser*: Ved 1/500 sek.
eller hurtigere og ved maksimal blænde (varierer afhængigt af objektivet).
Den kontinuerlige optagelseshastighed kan blive reduceret grundet
lukkertid, blænde, motivforhold, lysstyrke, objektiv, brug af flash osv.
* Med AF-tilstanden indstillet til One-Shot AF og Image Stabilizer (Billedstabilisator) slået fra,
når der bruges følgende objektiver: EF 300 mm f/4L IS USM, EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS
USM, EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM, EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.
99
j Brug af selvudløser
Brug selvudløseren, når du selv skal med på billedet.
1 Tryk på knappen <R>. (9)
selvudløseren.
2 Vælg
Se på LCD-panelet, og drej på
vælgeren <6> eller <5> for at
vælge selvudløserens forsinkelse.
Q : 10-sek. selvudløser
k : 2-sek. selvudløser
3 TagSebilledet.
gennem søgeren, og fokuser på
motivet. Tryk derefter udløseren helt ned.
X Du kan kontrollere selvudløser-funktionen
med selvudløserlampen, bipperen og
nedtællingen (i sekunder) på LCD-panelet.
X To sekunder før billedet tages, lyser
selvudløserlampen, og bipperen
bliver hurtigere.
Hvis du ikke ser i søgeren, når du trykker på udløseren, skal du montere
okulardækslet (s. 166). Hvis der trænger lys ind i søgeren under optagelse
af billedet, kan det forstyrre eksponeringen.
<k> giver dig mulighed for at optage uden at røre ved kameraet, som
er monteret på et stativ. Dette forhindrer kamerarystelser, mens du
optager stillbilleder eller bulb-eksponeringer.
Når du har taget billeder med selvudløseren, anbefales det, at du
afspiller billederne (s. 236) for at kontrollere fokus og eksponering.
Når du tager et billede af dig selv med selvudløseren, skal du bruge
fokuslås (s. 69) på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra
kameraet, som dig selv.
Tryk på knappen <R>, hvis du vil afbryde selvudløseren, efter at
den er startet.
100
4
Billedindstillinger
Dette kapitel forklarer billedrelaterede
funktionsindstillinger: Billedoptagelseskvalitet, ISOfølsomhed, Picture Style, hvidbalance, Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering), korrektion af
periferibelysning for objektiv, kromatisk
aberrationskorrektion, og andre funktioner.
I tilstande under Basiszone er det kun følgende, der kan
indstilles som beskrevet i dette kapitel:
billedoptagelseskvalitet, korrektion af periferibelysning og
kromatisk aberrationskorrektion, oprettelse og valg af en
mappe og billedfilnummerering.
Ikonet M øverst til højre på siden indikerer, at funktionen
kun er tilgængelig i tilstande under Kreativ zone (d/s/
f/a/F).
101
3 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten
Du kan vælge antal pixel og billedkvaliteten. Der er otte indstillinger for
JPEG-optagelseskvalitet: 73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c. Der er
tre indstillinger for RAW-billedkvalitet: 1, 41, 61 (s. 104).
1
Vælg [Billedkval.].
Vælg [Billedkval.] under fanen [z1],
og tryk derefter på <0>.
billedoptagelseskvaliteten.
2 Vælg
For at vælge en RAW-indstilling skal
du dreje på vælgeren <6>. Tryk på
tasten <U> for at vælge en JPEGindstilling.
Øverst til højre angiver “**M (megapixel)
**** x ****” antallet af pixeloptagelser,
og [***] er de resterende optagelser
(viser op til 9999).
Tryk på <0> for indstille den.
Eksempler på indstilling af billedoptagelseskvalitet
Kun 73
Kun 1
1+73
61+74
Hvis [-] er indstillet for både RAW og JPEG, vil 73 blive indstillet.
Antallet af mulige optagelser vises op til 1999 på LCD-panelet.
102
3 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten
Vejledning til indstillingerne for billedoptagelseskvalitet (Ca.)
Billedkvalitet
Optagne
pixel
Udskrivning Filstørrelse Mulige
Største
sstørrelse
(MB)
optagelser bursthastighed
73
83
20 M
A2
8,9 M
A3
74
84
JPEG
7a
6,0
1250
73 (1250)
3,1
2380
2380 (2380)
3,2
2300
2300 (2300)
1,7
4240
4240 (4240)
2,1
3450
3450 (3450)
1,1
6370
6370 (6370)
5,0 M
A4
b*1
2,5 M
9x13 cm
1,2
6130
6130 (6130)
c*2
0,3 M
-
0,3
23070
23070 (23070)
1
14 (17)
8a
20 M
A2
23,5
300
RAW 41
11 M
A3
18,5
380
8 (10)
61
5,0 M
A4
13,0
550
12 (17)
1
73
20 M
20 M
A2
A2
23,5+6,0
240
7 (8)
11 M
20 M
A3
A2
18,5+6,0
290
8 (9)
5,0 M
20 M
A4
A2
13,0+6,0
380
10 (12)
RAW 41
+
JPEG 73
61
73
*1: b er egnet til visning af billederne på en digital fotoramme.
*2: c er egnet, hvis du vil sende e-mails med billedet eller bruge det på et
websted.
b og c er i 7 (Fin) kvalitet.
Filstørrelsen, antal mulige optagelser og maksimal burst under kontinuerlig
optagelse er baseret på Canons teststandarder (3:2 billeformat, ISO 100 og
Standard Picture Style) med brug af et kort på 8 GB. Disse tal varierer
afhængigt af motiv, kortmærke, billedformat, ISO-følsomhed, Picture
Style, brugerdefinerede funktioner og andre indstillinger.
Tallene i parentes gælder for et UHS-I-klasse 8 GB-kort baseret på Canons
teststandarder.
103
3 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten
Hvis du både vælger RAW og JPEG, bliver det samme billede optaget
samtidigt til kortet i både RAW- og JPEG-format med den indstillede
billedoptagelseskvalitet. De to billeder optages med de samme filnumre
(og med filtypenavnet .JPG for JPEG og .CR2 for RAW).
Ikonerne for billedoptagelseskvalitet er følgende: 1 (RAW), 41
(Mellem RAW), 61 (Lille RAW), JPEG, 7 (Fin), 8 (Normal), 3 (Stor),
4 (Mellem) og 6 (Lille).
Om RAW
Et RAW-billede er ubearbejdede dataoutput fra billedsensoren, som er
blevet konverteret til digitale data. Det optages på kortet, som det er,
og du kan vælge følgende kvalitet: 1, 41 eller 61.
Et 1-billede kan behandles ved hjælp af menuen [3 1: RAWbilledbehandling] (s. 272) og gemmes som et JPEG-billede. (41og 61-billeder kan ikke behandles med kameraet). Selvom selve
RAW-billedet ikke ændres, kan du behandle RAW-billedet iht.
forskellige betingelser for at lave et antal JPEG-billeder af det.
Med alle RAW-billeder kan du bruge Digital Photo Professional
(medfølgende software, s. 393) til at foretage forskellige justeringer og
derefter generere et JPEG- eller TIFF-billede eller en anden billedtype,
der anvender disse justeringer.
For at vise RAW-billeder på en computer anbefales det at bruge den
medfølgende software. Kommercielt tilgængelige programmer kan måske
ikke vise RAW-billeder. For at finde ud af, om RAW-billeder taget med dette
kamera er kompatible med anden software, skal du forhøre dig hos de
respektive softwareproducenter.
104
3 Indstilling af billedoptagelseskvaliteten
Maksimal burst under kontinuerlig optagelse
Den største omtrentlige bursthastighed
vises nederst til højre i søgeren og på
indstillingsskærmen for optagefunktion.
Hvis det maksimale burst for kontinuerlig
optagelse er 99 eller derover, vises "99".
Maksimal burst vises, selvom der ikke er indsat noget kort i kameraet. Sørg
for, at der er isat et kort, før du tager et billede.
Hvis den maksimale bursthastighed vises som "99", betyder det, at du
kan skyde 99 eller flere billeder kontinuerligt. Hvis den maksimale
bursthastighed formindskes til 98 eller lavere, og den interne
bufferhukommelse bliver fuld, vises "buSY" i søgeren og på LCDpanelet. Derefter er det midlertidigt ikke muligt at optage. Hvis du stopper
den kontinuerlige optagelse, øges den største bursthastighed. Når alle
de optagede billeder er skrevet til kortet, kan du genoptage kontinuerlig
optagelse og optage op til den maksimale bursthastighed, som er anført
i tabellen på side 103.
Selv hvis du bruger et UHS-I-klassekort, vil indikatoren for maksimal
bursthastighed ikke ændres. Den maksimale bursthastighed, der er vist
i parentes i tabellen på side 103, vil gælde i stedet.
105
i: Indstilling af ISO-følsomhedN
Indstil ISO-følsomheden (billedsensorens lysfølsomhed), så den passer
til omgivelsernes lysstyrke. ISO-følsomheden indstilles automatisk i
tilstande under Basiszone (s. 108).
Angående ISO-følsomhed under filmoptagelse, se side 206 og 209.
1
Tryk på knappen <i>. (9)
ISO-følsomheden.
2 Indstil
Se på LCD-panelet eller i søgeren,
mens du drejer vælgeren <6> eller
<5>.
ISO-følsomhed kan indstilles inden
for ISO 100 - 25600 i intervaller på
1/3 trin.
"A" angiver ISO auto. ISOfølsomheden indstilles automatisk
(s. 108). Du kan også trykke på
knappen <B> for at indstille den
til "A (AUTO)".
Vejledning i ISO-følsomhed
ISO-følsomhed
Optagelsessituation
(Ingen flash)
L, ISO 100 - 400
Solrigt udendørs
ISO 400 - 1600
ISO 1600 - 25600, H1, H2
Jo højere ISO-følsomhed,
desto længere vil
Mørk indendørs eller flashrækkevidden være.
nat
Overskyet eller aften
* En høj ISO-følsomhed giver mere kornede billeder.
106
Flashrækkevidde
i: Indstilling af ISO-følsomhedN
Hvis [z4: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver], kan du ikke
vælge "L" (svarer til ISO 50), ISO 100/125/160, "H1" (svarer til ISO
51200), og "H2" (svarer til ISO 102400) (s. 130).
Optagelse ved høje temperaturer kan resultere i billeder, der er mere
kornede. Lang eksponering kan forårsage ujævne farver i billedet.
Når du optager med høj ISO-følsomhed, kan der forekomme tydelig støj
(som lysprikker, vandrette striber osv.).
Hvis der optages under forhold, som forårsager en stor mængde støj,
f.eks. en kombination af høj ISO-følsomhed, høj temperatur og lang
eksponering, bliver billeder muligvis ikke optaget korrekt.
Når H1 (svarer til ISO 51200) og H2 (svarer til 102400) er udvidede ISOfølsomhedsindstillinger, vil støj (lysprikker, vandrette striber osv.) og
ujævne farver være tydeligere, og opløsningen vil være lavere end
normalt.
Hvis du benytter høj ISO-følsomhed og flash til at optage et motiv på nær
hold, kan det medføre overeksponering.
Hvis du optager en film, og [Maksimum: 25600] er indstillet med [ISO
hastigh. omr.], og ISO-følsomheden er indstillet til ISO 16000/20000/
25600, ændres ISO-følsomheden til ISO 12800 (under filmoptagelse
med manuel eksponering). Selvom du skifter tilbage til optagelse af
stillbilleder, sættes ISO-følsomheden ikke tilbage til den oprindelige
indstilling.
Hvis du optager en film, hvor 1. L (ISO 50) eller 2. H1 (ISO 51200)/H2
(ISO 102400) er indstillet, ændres indstillingen for ISO-følsomhed til
henholdsvis 1. ISO 100 eller 2. H (ISO 25600) (under filmoptagelse med
manuel eksponering). Selvom du skifter tilbage til optagelse af
stillbilleder, sættes ISO-følsomheden ikke tilbage til den oprindelige
indstilling.
Under [z3: ISO-hastighedsindstillinger] kan du bruge [ISO hastigh.
omr.] til at udvide det ISO-følsomhedsområde, der kan indstilles, fra ISO
50 (L) til ISO 102400 (H2) (s. 109).
<h> vises muligvis i søgeren, når du indstiller en udvidet ISO-følsomhed
(L, H1 eller H2) (s. 313).
107
i: Indstilling af ISO-følsomhedN
ISO auto
Hvis ISO-følsomheden er indstillet til "A"
(Auto), vises den faktiske ISOfølsomhed, der skal indstilles, når du
trykker udløserknappen halvt ned.
Som vist nedenfor indstilles ISOfølsomheden automatisk i forhold til
optagemetoden.
Optagemetode
Indstilling af ISO-følsomhed
A/C/2/4/5/6/G
3
Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 12800
F
Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 25600
d/s/f/a
Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 25600*1
F
ISO 400*1
Med flash
ISO 400*1*2*3*4
Indstilles automatisk inden for ISO 100 - 1600
*1: Det faktiske ISO-følsomhedsområde afhænger af de indstillinger for
[Minimum] og [Maksimum], der er angivet i [Auto. ISO-område].
*2: Hvis udfyldningsflash resulterer i overeksponering, indstilles ISO 100 eller en
højere ISO.
*3: Undtagen i tilstandene A, 6 og F.
*4: Hvis der benyttes reflekteret flash med en ekstern Speedlite i tilstandene C,
2, 3, 4, 5 eller <d> indstilles ISO-følsomheden automatisk inden for
ISO 400 - 1600.
108
i: Indstilling af ISO-følsomhedN
3 Indstilling af ISO-følsomhedsområdet
Du kan angive det ISO-følsomhedsområde, der kan indstilles manuelt
(minimum- og maksimumgrænser). Du kan indstille minimumgrænsen
inden for L (ISO 50) til H1 (ISO 51200) og maksimumgrænsen inden for
ISO 100 til H2 (ISO 102400).
1
Vælg [ISOhastighedsindstillinger].
Under fanen [z3] skal du vælge
[ISO-hastighedsindstillinger] og
derefter trykke på <0>.
[ISO hastigh. omr.].
2 Vælg
Vælg [ISO hastigh. omr.], og tryk
derefter på <0>.
minimumgrænsen.
3 Indstil
Vælg boksen for minimumgrænse,
og tryk derefter på <0>.
Tryk på tasten <V> for at vælge en
ISO-følsomhed, og tryk derefter på
<0>.
maksimumgrænsen.
4 Indstil
Vælg boksen for maksimumgrænse,
og tryk derefter på <0>.
Tryk på tasten <V> for at vælge en
ISO-følsomhed, og tryk derefter på
<0>.
indstillingen.
5 Afslut
Tryk på tasten <U> for at vælge
[OK], og tryk derefter på <0>.
X Menuen vises igen.
109
i: Indstilling af ISO-følsomhedN
3 Indstilling af ISO-følsomhedsområde for Auto ISO
Du kan indstille det automatiske ISO-følsomhedsområde for Auto ISO
inden for ISO 100 - 25600. Du kan indstille minimumgrænsen inden for
ISO 100 - 12800 og maksimumgrænsen inden for ISO 200 - 25600 i
hele trin.
1
Vælg [Auto. ISO-område].
Vælg [Auto. ISO-område], og tryk
derefter på <0>.
minimumgrænsen.
2 Indstil
Vælg boksen for minimumgrænse,
og tryk derefter på <0>.
Tryk på tasten <V> for at vælge en
ISO-følsomhed, og tryk derefter på
<0>.
maksimumgrænsen.
3 Indstil
Vælg boksen for maksimumgrænse,
og tryk derefter på <0>.
Tryk på tasten <V> for at vælge en
ISO-følsomhed, og tryk derefter på
<0>.
indstillingen.
4 Afslut
Tryk på tasten <U> for at vælge
[OK], og tryk derefter på <0>.
X Menuen vises igen.
Indstillingerne [Minimum] og [Maksimum] anvendes også på den mindste
og største ISO-følsomhed for ISO-følsomhedens sikkerhedsskift (s. 306).
110
i: Indstilling af ISO-følsomhedN
3 Indstilling af den minimale lukkertid for Auto ISO
Når Auto ISO er indstillet, kan du indstille den minimale lukkertid
(1/250 sek. til 1 sek.), så den automatisk indstillede lukkertid ikke er for
langsom.
Dette er praktisk i tilstandene <d> og <f>, når du bruger et
vidvinkelobjektiv til at optage et motiv i bevægelse. Du kan både
minimere kamerarysten og sløringen af motivet.
1
Vælg [Mindste lukkertid].
Vælg [Mindste lukkertid], og tryk på
<0>.
den ønskede minimale
2 Indstil
lukkertid.
Tryk på tasten <U> for at vælge
lukkertiden, tryk derefter på <0>.
X Menuen vises igen.
Hvis der ikke kan opnås korrekt eksponering med den maksimale ISOfølsomhedsgrænse, som er indstillet med [Auto. ISO-område], indstilles
der en længere lukkertid end [Mindste lukkertid] for at opnå
standardeksponering.
Ved flashfotografering benyttes [Mindste lukkertid] ikke.
111
A Valg af en Picture StyleN
Ved at vælge en Picture Style kan du opnå de billedegenskaber, der
passer til dit fotografiske udtryk eller til motivet.
I tilstande under Basiszone indstilles <D> (Auto) automatisk.
1
Vælg [Picture Style].
Vælg [Picture Style] under fanen
[z4], og tryk på <0>.
X Skærmen til valg af Picture Style
vises igen.
en Picture Style.
2 Vælg
Tryk på tasten <V> for at vælge
Picture Style, tryk derefter på <0>.
X Picture Style vil blive indstillet, og
kameraet vil være klar til optagelse.
Egenskaber under Picture Style
D Auto
Farvetonen justeres automatisk, så den passer til scenen.
Farverne ser levende ud, især blå himmel, grønne områder og
solnedgange i natur-, udendørs- og solnedgangsscener.
Hvis den ønskede farvetone ikke opnås med [Auto], skal du bruge en
anden Picture Style.
P Standard
Billedet har levende farver og er skarpt og klart. Dette er en
generel Picture Style, der egner sig til de fleste scener.
Q Portræt
Giver pæne hudfarvetoner. Billedet ser blødere ud. Velegnet til
næroptagelse af portrætter.
Ved at ændre [Farvetone] (s. 115), kan du justere hudens
farvetone.
112
A Valg af en Picture StyleN
R Landskab
Sikrer levende blå og grønne farver og meget skarpe og klare
billeder. Virkningsfuldt til imponerende landskaber.
S Neutral
Denne Picture Style er til brugere, der foretrækker at behandle
billeder med deres pc. Til naturlige farver og dæmpede billeder.
U Troværdig
Denne Picture Style er til brugere, der foretrækker at behandle
billeder med deres pc. Når motivet fotograferes ved en
farvetemperatur på under 5200 K, justeres farverne kolorimetrisk,
så de passer til motivets farver. Billederne får et mat og dæmpet
udseende.
V Monochrome
Optager sort-hvide-billeder.
Sort-hvide billeder optaget i JPEG kan ikke konverteres til farvebilleder.
Hvis du senere vil optage billeder i farve, skal du sørge for, at indstillingen
[Monochrome] er blevet deaktiveret.
<h> vises muligvis i søgeren, når [Monochrome] er indstillet (s. 313).
W Brugerdef. 1-3
Du kan registrere en grundlæggende stil som f.eks. [Portræt],
[Landskab], en Picture Style-fil osv., og justere den som du
ønsker (s. 118). En brugerdefineret Picture Style, der ikke er
blevet indstillet, har de samme standardindstillinger som [Auto]
Picture Style.
113
A Valg af en Picture StyleN
Om symbolerne
Symbolerne øverst til højre på skærmen til valg af Picture Style
refererer til parametre som [Skarphed] og [Kontrast]. Tallene angiver
parameterindstillingerne, f.eks. for [Skarphed] og [Kontrast], for hver
Picture Style.
Symboler
g
114
Skarphed
h
Kontrast
i
Farvemætning
j
Farvetone
k
Filtereffekter (Monochrome)
l
Toneeffekt (Monochrome)
A Tilpasning af en Picture StyleN
Du kan tilpasse en Picture Style ved at justere individuelle parametre
som [Skarphed] og [Kontrast]. Tag prøvebilleder for at se effekten af
dine indstillinger. Hvis du ønsker at tilpasse [Monochrome], skal du se
side 117.
1
Vælg [Picture Style].
Vælg [Picture Style] under fanen
[z4], og tryk på <0>.
X Skærmen til valg af Picture Style
vises igen.
en Picture Style.
2 Vælg
Vælg en Picture Style, og tryk
derefter på knappen <B>.
en parameter.
3 Vælg
Vælg en parameter som f.eks.
[Skarphed], og tryk derefter på
<0>.
parameteren.
4 Indstil
Tryk på tasten <U> for at justere
parameteren efter ønske, og tryk
derefter på <0>.
Tryk på knappen <M> for at
gemme de justerede parametre.
Skærmen til valg af Picture Style
vises igen.
X Alle parameterindstillinger, der ikke er
standard, bliver blå.
115
A Tilpasning af en Picture StyleN
Parameterindstillinger og effekter
g Skarphed
0: Mindre skarp kontur
+7: Skarp kontur
h Kontrast
-4: Lav kontrast
+4: Høj kontrast
i Farvemætning
-4: Lav farvemætning
+4: Høj farvemætning
j Farvetone
-4: Rødlig hudtone
+4: Gullig hudtone
Hvis du vælger [Stand.indst.] i trin 3, kan du ændre den respektive
Picture Style til dens standard parameterindstillinger.
Hvis du vil bruge den justerede Picture Style, skal du først vælge den
justerede Picture Style og derefter optage.
116
A Tilpasning af en Picture StyleN
V Justering af Monochrome
For Monochrome kan du også indstille [Filtereffekter] og [Toneeffekt]
udover [Skarphed] og [Kontrast], som er forklaret på foregående side.
kFiltereffekter
Hvis du anvender en filtereffekt på et
monokromt billede, kan du få hvide skyer
og grønne træer til at fremstå skarpere.
Filter
Prøveeffekter
N: Ingen
Normalt sort-hvid-billede uden filtereffekter.
Ye: Gul
Den blå himmel virker mere naturlig, og de hvide skyer bliver
klarere.
Or: Orange
Den blå himmel bliver en smule mørkere. Solnedgangen bliver
mere glødende.
R: Rød
Den blå himmel bliver noget mørkere. Efterårets blade virker
klarere og lysere.
G: Grøn
Hudfarvetoner og læber vil virke afdæmpede. Træernes blade
virker klarere og lysere.
Forøgelse af [Kontrast] vil gøre filtereffekten mere udpræget.
lToneeffekt
Ved at anvende en toneeffekt kan du
skabe et monokromt billede i den farve.
Det kan få billedet til at se mere
virkningsfuldt ud.
Du kan vælge følgende: [N:Ingen],
[S:Sepia], [B:Blå], [P:Lilla] eller
[G:Grøn].
117
A Registrering af en Picture StyleN
Du kan vælge en grundlæggende Picture Style som f.eks. [Portræt]
eller [Landskab], justere dens parametre efter behov og registrere det
under [Brugerdef. 1], [Brugerdef. 2] eller [Brugerdef. 3].
Du kan oprette flere Picture Styles med forskellige
parameterindstillinger for f.eks. skarphed og kontrast.
Du kan også tilpasse parametre for en Picture Style, der er blevet
registreret på kameraet med EOS Utility (medfølgende software, s. 393).
1
Vælg [Picture Style].
Vælg [Picture Style] under fanen
[z4], og tryk på <0>.
X Skærmen til valg af Picture Style
vises igen.
[Brugerdef. *].
2 Vælg
Vælg [Brugerdef. *], og tryk derefter
på <B>.
<0>.
3 TrykMedpå[Picture
Style] valgt skal du
trykke på <0>.
Picture Style.
4 VælgTrykenpågrundlæggende
<V> for at vælge en
grundlæggende Picture Style, og tryk
derefter på <0>.
Hvis du vil justere parametrene for en
Picture Style, der er blevet registreret
på kameraet med EOS Utility
(medfølgende software), skal du vælge
den pågældende Picture Style her.
118
A Registrering af en Picture StyleN
en parameter.
5 Vælg
Vælg en parameter som f.eks.
[Skarphed], og tryk derefter på
<0>.
parameteren.
6 Indstil
Tryk på tasten <U> for at justere
parameteren efter ønske, og tryk
derefter på <0>.
Se "Tilpasning af en Picture Style" på
side 115 - 117 for flere oplysninger.
Tryk på knappen <M> for at registrere
den ændrede Picture Style. Skærmen til
valg af Picture Style vises igen.
X Den grundlæggende Picture Style
vises til højre for [Brugerdef. *].
X Hvis indstillingerne i en Picture Style
registreret under [Brugerdef. *] er
blevet ændret fra de grundlæggende
Picture Style-indstillinger, vises
Picture Stylens navn med blåt.
Hvis en Picture Style allerede er registreret under [Brugerdef. *],
vil ændring af denne grundlæggende Picture Style i trin 4 annullere
parameterindstillingerne for det registrerede Picture Style-indhold.
Hvis du udfører [Slet alle kameraindst.] (s. 56), vil alle indstillingerne i
[Brugerdef. *] nulstilles til standardværdierne. Picture Style registreret
via EOS Utility (medfølgende software), vil kun have sine ændrede
parametre nulstillet til standardindstillingen.
Hvis du vil bruge den justerede Picture Style, skal du vælge den
registrerede [Brugerdef. *] og derefter optage.
Angående proceduren for at registrere en Picture Style-fil til kameraet,
skal du se EOS Utility Instruktionsmanual på dvd'en (s. 389).
119
3 Indstilling af hvidbalanceN
Hvidbalance (WB) er beregnet til at få hvide områder til at se hvide ud.
Som regel opnås den korrekte hvidbalance automatisk med <Q>
(Auto). Hvis der ikke kan opnås naturlige farver med <Q>, kan du
vælge hvidbalancen, der svarer til lyskilden, eller indstille den manuelt
ved at optage et hvidt objekt.
I tilstande under Basiszone indstilles <Q> automatisk.
1
Vælg [Hvidbalance].
Vælg [Hvidbalance] under fanen
[z3], og tryk derefter på <0>.
hvidbalance.
2 Vælg
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
Vis
Q
W
E
R
Y
U
D
O
P
Tilstand
Automatisk
Dagslys
Skygge
Overskyet, skumring, solnedgang
Tungsten Lys
Hvidt fluorescerende lys
Flash-brug
Brugerdefineret (s. 121)
Farvetemperatur (s. 122)
Farvetemperatur (ca. K: Kelvin)
3000 - 7000
5200
7000
6000
3200
4000
Indstilles automatisk*
2000 - 10000
2500 - 10000
* Kan anvendes med Speedlites med en funktion til overførsel af farvetemperatur.
Ellers fastsættes den til ca. 6000K.
Om hvidbalance
For os mennesker ser et hvidt objekt hvidt ud, uanset typen af belysning.
Med et digitalkamera justeres farvetemperaturen med softwaren for at få
de hvide områder til at se hvide ud. Denne justering danner grundlaget
for farvekorrekturen. Med denne funktion kan der tages billeder med
naturlige farvenuancer.
120
3 Indstilling af hvidbalanceN
O Brugerdefineret hvidbalance
Brugerdefineret hvidbalance giver dig mulighed for manuelt at indstille
hvidbalancen til en specifik lyskilde og opnå større nøjagtighed. Følg
denne fremgangsmåde i den lyskilde, som anvendes.
1
Fotografer et hvidt objekt.
Den almindelige hvide genstand skal
fylde spotmålingscirklen.
Fokuser manuelt, og indstil standardeksponeringen for det hvide objekt.
Du kan indstille alle hvidbalancer.
Cirkel til spotmåling
[Brugerdefineret WB].
2 Vælg
Vælg [Brugerdefineret WB] under
fanen [z3], og tryk derefter på
<0>.
X Skærmen til valg af den
brugerdefinerede hvidbalance vises.
hvidbalancedataene.
3 Importer
Drej på vælgeren <5> for at vælge
det billede, der blev taget i trin 1, og
tryk derefter på <0>.
X Vælg [OK] i den dialogboks, som
vises, for at importere dataene.
Når menuen vises, skal du trykke på
knappen <M> for at afslutte menuen.
[Hvidbalance].
4 Vælg
Vælg [Hvidbalance] under fanen
[z3], og tryk derefter på <0>.
5
Vælg den brugerdefinerede hvidbalance.
Vælg [O], og tryk derefter på <0>.
121
3 Indstilling af hvidbalanceN
Hvis den eksponering, der er opnået i trin 1, er meget forskellig fra standardeksponeringen, kan der muligvis ikke opnås en korrekt hvidbalance.
I trin 3, vil de følgende billeder ikke kunne vælges: billeder optaget, mens
Picture Style var indstillet til [Monochrome], multieksponeringsbilleder
og billeder optaget med et andet kamera.
Du kan eventuelt bruge et 18 % gråt kort (kan købes), da det kan give en
mere nøjagtig hvidbalance end et hvidt objekt.
Den personlige hvidbalance, der er registreret i den medfølgende
software, registreres under [O]. Hvis du udfører trin 3, slettes dataene
for den registrerede personlige hvidbalance.
P Indstilling af farvetemperaturen
Du kan indstille hvidbalancens farvetemperatur numerisk. Dette er for
erfarne brugere.
1
Vælg [Hvidbalance].
Vælg [Hvidbalance] under fanen
[z3], og tryk derefter på <0>.
farvetemperaturen.
2 Indstil
Vælg [P].
Drej på <6> for at vælge farvetemperaturen, og tryk derefter på <0>.
Farvetemperaturen kan indstilles fra ca.
2500 K til 10000 K i 100 K-intervaller.
Når du indstiller farvetemperaturen for en kunstig lyskilde, skal du
indstille hvidbalancekorrektionen (magenta eller grøn) efter behov.
Hvis du vil indstille [P] til den værdi, der er målt med en
farvetemperaturmåler, som fås i handlen, skal du tage prøvebilleder og
justere indstillingen for at kompensere for forskellen mellem den aflæste
farvetemperaturmåling og kameraets aflæste farvetemperatur.
122
3 HvidbalancekorrektionN
Du kan ændre den hvidbalance, der er indstillet. Denne justering har
samme effekt som brug af et almindeligt farvetemperaturkonverteringseller farvekompensationsfilter. Hver farve kan korrigeres til et af ni niveauer.
Denne funktion er beregnet på avancerede brugere, der er bekendte med
brugen af farvetemperaturkonvertering eller farvekompensationsfiltre.
Hvidbalancekorrektion
1
Vælg [WB flyt/bkt.].
Vælg [WB flyt/bkt.] under fanen
[z3], og tryk på <0>.
hvidbalancekorrektionen.
2 Indstil
Brug <9> til at flytte symbolet " " til
Indstillingseksempel: A2, G1
den ønskede position.
B står for blå, A står for gul, M står for
magenta, og G står for grøn. Farven
flyttes i den angivne retning.
Øverst til højre indikerer "FLYT"
retning og korrektionsmængde.
Hvis du trykker på knappen <L>,
annulleres alle indstillingerne af [WB
flyt/bkt.].
Tryk på <0> for at afslutte
indstillingen og vende tilbage til
menuen.
<h> vises muligvis nederst til venstre i søgeren, når korrektionen af
hvidbalancen er indstillet (s. 313).
Et niveau af blå/gul korrektion svarer til ca. 5 mired på et
farvetemperaturkonverteringsfilter. (Mired: En måleenhed, der angiver
tæthed i et farvetemperaturkonverteringsfilter.)
123
3 HvidbalancekorrektionN
Automatisk hvidbalance-bracketing
Med blot én optagelse kan du på en gang få tre billeder med hver sin
farvetone. Bracketing af billedet sker med blå/gul-bias eller magenta/grønbias på baggrund af farvetemperaturen for den aktuelle indstilling af
hvidbalance. Dette kaldes hvidbalance-bracketing (WB-BKT). Hvidbalancebracketing er mulig op til ±3 niveauer i intervaller på et niveau.
Indstil mængden af hvidbalancebracketing.
B/A-bias ±3 niveauer
Når du i trin 2 for hvidbalancekorrektion
drejer vælgeren <5>, ændres
symbolet " " på skærmen til "
"
(3 punkter). Hvis du drejer vælgeren til
højre, indstilles B/A-bracketing, og når
du drejer den mod venstre, indstilles
M/G-bracketing.
X Til højre indikerer "BKT" retning og
korrektionsmængde.
Hvis du trykker på knappen <L>, annulleres
alle indstillingerne af [WB flyt/bkt.].
Tryk på <0> for at afslutte indstillingen
og vende tilbage til menuen.
Bracketingsekvens
Billed-bracketing udføres i følgende rækkefølge: 1.
Standardhvidbalance, 2. Blå (B) bias og 3. Gul (A) bias eller 1.
Standardhvidbalance, 2. Magenta (M) bias, og 3. Grøn (G) bias.
Under WB-bracketing nedsættes den største bursthastighed ved kontinuerlig optagelse,
og antallet af mulige optagelser reduceres til en tredjedel af det normale antal.
Hvidbalancekorrektion og AEB-optagelse kan også indstilles sammen
med hvidbalance-bracketing. Hvis du bruger AEB sammen med
hvidbalance-bracketing, kan du optage ni billeder i en enkelt optagelse.
Da der optages tre billeder for hver enkelt optagelse, tager det længere
tid at gemme optagelsen på kortet.
Du kan ændre antallet af optagelser for hvidbalance-bracketing (s. 305).
"BKT" står for bracketing.
124
3 Automatisk justering af lysstyrke og kontrastN
Hvis billedet bliver mørkt, eller kontrasten er lav, kan billedets lysstyrke og
kontrast korrigeres automatisk. Denne funktion kaldes Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering). Standardindstillingen er [Standard].
Med JPEG-billeder foretages korrektionen, når billedet optages.
I tilstande under Basiszone indstilles [Standard] automatisk.
1
Vælg [Auto Lighting Optimizer/
Auto belysnings optimering].
Vælg [Auto Lighting Optimizer/
Auto belysnings optimering] under
fanen [z3], og tryk derefter på <0>.
indstillingen.
2 Vælg
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
billedet.
3 TagBilledet
optages med lysstyrke og kontrast
korrigeret, hvis det er nødvendigt.
Hvis [z4: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver], indstilles Auto
Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) automatisk til [Afbryd],
og indstillingen kan ikke ændres.
Afhængigt af optagelsesforholdene kan støjen muligvis forøges.
Hvis der er angivet en anden indstilling end [Deaktiver], og du bruger eksponeringskompensation til at gøre eksponeringen mørkere, kan billedet alligevel ende med at blive
lyst. Hvis du ønsker en mørkere eksponering, skal du indstille denne funktion til [Afbryd].
Hvis HDR-indstillinger (s. 155) eller optagelse med flere eksponeringer
(s. 158) er indstillet, indstilles Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings
optimering) automatisk til [Afbryd]. Når HDR-indstillinger eller optagelse
med flere eksponeringer annulleres, gendannes Auto Lighting Optimizer
(Auto belysnings optimering) til den oprindelige indstilling.
Hvis du trykker på knappen <B> i trin 2 og fjerner afkrydsningen <X>
for indstillingen [Deakt. i M- el. B-tilst], kan Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering) indstilles i tilstandene <a> og <F>.
125
3 Indstillinger for støjreduktionN
Støjreduktion for høj ISO-følsomhed
Denne funktion reducerer den støj, der genereres i billedet. Selvom
støjreduktion anvendes ved alle ISO-følsomheder, er den særlig
effektiv ved høje ISO-følsomheder. Ved lav ISO-følsomhed reduceres
støjen i de mørkere områder (skyggeområderne) yderligere.
1
Vælg [Støjred. v. høj ISO-hast.].
Vælg [Støjred. v. høj ISO-hast.]
under fanen [z4], og tryk derefter
på <0>.
niveauet.
2 Indstil
Vælg det ønskede støjreduktionsniveau, tryk derefter på <0>.
X Indstillingsskærmen lukkes, og
menuen vises igen.
[M: Støjreduk. f. multioptag.]
Støjreduktion med højere billedkvalitet, end når [Høj] anvendes.
Til et enkelt billede tages der fire optagelser i en udladning, som
automatisk smeltes sammen til et enkelt JPEG-billede.
billedet.
3 TagBilledet
optages med støjreduktion
anvendt.
126
3 Indstillinger for støjreduktionN
Om [Støjreduk. f. multioptag.]
Følgende funktioner kan ikke indstilles: AEB, WB-bracketing,
[z4: Støjreduktion ved lang eksp.], [z4: HDR-indstillinger],
[z4: Multieksponering] og RAW-billeder. Hvis nogen af disse allerede
er indstillet, kan [Støjreduk. f. multioptag.] ikke indstilles.
Flashfotografering er ikke mulig. AF-hjælpelyset udsendes iht.
indstillingen [8C.Fn II -5: AF-hjælpelys aktivt].
Du kan ikke indstille [Støjreduk. f. multioptag.] for bulb-eksponeringer.
Hvis du slukker for strømmen eller ændrer optagemetoden til en tilstand
under Basiszone, filmoptagelse eller bulb-eksponering, vil indstillingen
skifte til [Standard].
Hvis billederne er meget unøjagtige på grund af kamerarystelser, eller
hvis der er et bevægeligt motiv, vil støjreduktionen måske være minimal.
Hvis du holder kameraet i hånden, skal du holde det roligt for at forhindre
kamerarysten. Det anbefales at bruge et stativ.
Billedsammensætningen vil måske ikke fungere korrekt med gentagne
mønstre (gitre, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.
Det vil tage længere tid end ved normal optagelse at gemme billedet på
kortet. Under behandlingen af billederne vises "buSY" i søgeren og på
LCD-skærmen, og du kan ikke tage et andet billede, før behandlingen
er udført.
[z4: Støvsletningsdata] kan ikke indstilles.
Hvis [Støjreduk. f. multioptag.] er indstillet, er direkte udskrivning ikke
mulig. Vælg en anden indstilling end [Støjreduk. f. multioptag.] og
udfør direkte udskrivning.
Hvis du afspiller et 1-billede på kameraet eller skriver et billede ud
direkte, kan effekten af støjreduktion ved høj ISO-følsomhed forekomme
minimal. Kontroller effekten af støjreduktion eller skrive støjreducerede
billeder ud med Digital Photo Professional (medfølgende software, s. 393).
127
3 Indstillinger for støjreduktionN
Støjreduktion ved lang eksponering
Støjreduktion er mulig, når billeder eksponeres i 1 sek. eller længere.
1
Vælg [Støjreduktion ved lang
eksp.].
Vælg [Støjreduktion ved lang
eksp.] under fanen [z4], og tryk
derefter på <0>.
den ønskede indstilling.
2 Angiv
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
X Indstillingsskærmen lukkes, og
menuen vises igen.
[Auto]
Til 1-sekunds- eller længere eksponeringer foretages støjreduktion
automatisk, hvis støj, der er speciel for lange eksponeringer, er
registreret. Denne [Auto]-indstilling er velegnet i de fleste tilfælde.
[Aktiver]
Støjreduktion udføres for alle eksponeringer på 1 sek. eller længere.
Indstillingen [Aktiver] kan måske reducere støj, som ikke kan
registreres med indstillingen [Auto].
billedet.
3 TagBilledet
optages med støjreduktion
anvendt.
128
3 Indstillinger for støjreduktionN
Med [Auto] og [Aktiver], kan støjreduktionsprocessen, efter at billedet er
optaget, tage den samme tid som for eksponeringen. Under
støjreduktionen er det stadig muligt at optage, så længe indikatoren for
maksimal bursthastighed i søgeren viser "1" eller højere.
Billeder taget ved ISO 1600 eller højere kan se mere kornede ud med
indstillingen [Aktiver] end med indstillingerne [Deaktiver] eller [Auto].
Hvis der optages en lang eksponering med Live view-visning med
[Aktiver], vises "BUSY" under støjreduktionsprocessen. Live viewvisningen vises ikke før støjreduktionsprocessen er afsluttet. (Du kan
ikke tage et andet billede).
129
3 Højlys tone prioritetN
Du kan minimere overeksponerede højlysområder.
1
Vælg [Højlys tone prioritet].
Vælg [Højlys tone prioritet] under
fanen [z4], og tryk derefter på
<0>.
[Aktiver].
2 Vælg
Vælg [Aktiver], tryk derefter på
<0>.
Fremhævede detaljer forbedres. Det
dynamiske område udvides fra 18 %
grå, som er standarden, til klare
fremhævede områder. Nuancerne
mellem gråtoner, og fremhævede
områder forekommer mere tydelige.
billedet.
3 TagBilledet
optages med højlys tone
prioritet anvendt.
Med [Aktiver] indstilles Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings
optimering) (s. 125) automatisk til [Afbryd], og indstillingen kan ikke
ændres. Når [Højlys tone prioritet] er indstillet til [Deaktiver],
gendannes Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) til den
oprindelige indstilling.
Med [Aktiver] kan der være en smule mere støj i billedet (kornet og
vandrette striber) end med [Deaktiver].
Med [Aktiver] er det område, der kan indstilles, ISO 200 - 25600 (ISO 200 12800 for filmoptagelse). Desuden vises ikonet <A> i søgeren og på LCDpanelet, når højlys tone prioritet er aktiveret.
130
3 Korrektion af periferibelysning for objektiv/kromatisk aberrationskorrektion
Perifer lysforringelse er et fænomen, der får billedets hjørner til at se
mørkere ud på grund af objektivets egenskaber. Farvede kanter langs
et motivs konturer kaldes kromatisk aberration. Begge
objektivaberrationer kan korrigeres. Standardindstillingerne er [Aktiver]
for begge korrektioner.
Korrektion af periferibelysning
1
Vælg [Korrektion af obj
abberation].
Vælg [Korrektion af obj abberation]
under fanen [z2], og tryk derefter på
<0>.
indstillingen.
2 Vælg
Kontroller, at [Korrektionsdata til
rådighed] vises for det monterede
objektiv.
Vælg [Periferisk illu.], og tryk
derefter på <0>.
Vælg [Aktiver], tryk derefter på <0>.
Hvis [Korrekt.data ikke til rådighed]
vises, skal du se "Om
objektivkorrektionsdata" på side 133.
billedet.
3 TagBilledet
optages med den korrigerede
periferibelysning.
Afhængigt af optagelsesbetingelserne, vil der muligvis være støj i billedets
periferi.
Mængden af korrektion, der anvendes, vil være lidt mindre end den
maksimale korrektionsmængde, der kan indstilles med Digital Photo
Professional (medfølgende software, s. 393).
Jo højere ISO-følsomhed, desto lavere vil korrektionsmængden være.
131
3 Korrektion af periferibelysning for objektiv/kromatisk aberrationskorrektion
Kromatisk aberrationskorrektion
1
Vælg indstillingen.
Kontroller, at [Korrektionsdata til
rådighed] vises for det monterede
objektiv.
Vælg [Kromat. aberration], tryk
derefter på <0>.
Vælg [Aktiver], tryk derefter på
<0>.
Hvis [Korrekt.data ikke til rådighed]
vises, skal du se "Om
objektivkorrektionsdata" på næste
side.
billedet.
2 TagBilledet
optages med korrektion af
kromatisk aberration.
Hvis du afspiller et 1-billede, der er optaget med korrektion af kromatisk
aberration, vises billedet på kameraet uden korrektionen for kromatisk
aberration. Kontroller korrektionen af kromatisk aberration med Digital
Photo Professional (medfølgende software, s. 393).
132
3 Korrektion af periferibelysning for objektiv/kromatisk aberrationskorrektion
Om objektivkorrektionsdata
Kameraet indeholder allerede korrektionsdata til
objektivperiferibelysning og kromatisk aberrationskorrektionsdata for
ca. 25 objektiver. Hvis du vælger [Aktiver], vil
periferibelysningskorrektionen og den kromatiske aberrationskorrektion
blive anvendt automatisk for et hvilket som helst objektiv, hvis
korrektionsdata er blevet registreret i kameraet.
Med EOS Utility (medfølgende software) kan du kontrollere, hvilke
objektiver, der har deres korrektionsdata registreret i kameraet. Du kan
også registrere korrektionsdataene for uregistrerede objektiver. Der er
detaljerede oplysninger i EOS Utility Instruktionsmanual på dvd'en (s. 389).
Noter til korrektion af periferibelysning og kromatisk
aberrationskorrektion
Korrektion af periferibelysning og kromatisk aberrationskorrektion kan
ikke anvendes til JPEG-billeder, der allerede er optaget.
Det anbefales at indstille korrektionen til [Deaktiver], når der bruges
et objektiv, der ikke er fra Canon, også selvom [Korrektionsdata til
rådighed] vises.
Hvis du bruger forstørret visning under Live view-optagelse, vil
korrektionen af periferibelysning og den kromatiske aberrationskorrektion ikke blive afspejlet i billedet, som vises på skærmen.
Hvis effekten af korrektionerne ikke er synlig, skal du forstørre billedet
og kontrollere det efter optagelse.
Der kan anvendes korrektioner, selv hvis der er monteret en Extender
eller Life-size Converter.
Hvis korrektionsdataene for det monterede objektiv ikke er registreret
i kameraet, vil resultatet blive det samme, som når korrektionen er
indstillet til [Deaktiver].
Hvis objektivet ikke har afstandsoplysninger, vil korrektionsmængden
være mindre.
133
3 Oprettelse og valg af en mappe
Du kan frit oprette og vælge den mappe, hvor de tagne billeder skal
gemmes.
Denne funktion er valgfri, da en mappe vil blive oprettet automatisk til at
gemme tagne billeder i.
Oprettelse af en mappe
1
Vælg [Vælg mappe].
Under fanen [51] kan du vælge
[Vælg mappe], tryk derefter på
<0>.
[Opret mappe].
2 Vælg
Vælg [Opret mappe], og tryk derefter
på <0>.
en ny mappe.
3 Opret
Vælg [OK], og tryk på <0>.
X Der oprettes en ny mappe med
mappenummeret forøget med én.
134
3 Oprettelse og valg af en mappe
Valg af en mappe
Laveste filnummer
Antal billeder i mappe
Når skærmen til valg af mappe vises,
skal du vælge en mappe og trykke på
<0>.
X Den mappe, som de tagne billeder vil
blive gemt i, vil blive valgt.
Efterfølgende tagne billeder vil blive
indspillet til den valgte mappe.
Mappenavn
Højeste filnummer
Om mapper
Som med f.eks. "100CANON" begynder mappenavnet med tre cifre
(mappenummeret) efterfulgt af fem alfanumeriske tegn. En mappe kan
indeholde op til 9999 billeder (filnummer 0001 - 9999). Når en mappe bliver
fuld, oprettes der automatisk en ny mappe med mappenummeret forøget
med én. Endvidere, hvis manuel reset (s. 137) udføres, oprettes der
automatisk en ny mappe. Mapper nummereret fra 100 til 999 kan oprettes.
Oprettelse af mapper på en computer
Med kortet åbent på skærmen, skal du oprette en ny mappe med navnet
"DCIM". Åbn mappen DCIM og opret så mange mapper, der er nødvendige
for at gemme og organisere dine billeder. Mappenavnet skal være i formatet
"100ABC_D". De tre første cifre er mappenummeret, som er mellem 100 og
999. De sidste fem tegn kan være en kombination af store eller små
bogstaver fra A til Z, tal og en understregning "_". Mellemrum kan ikke
anvendes. Bemærk også, at to mappenavne ikke kan have det samme
trecifrede mappenummer (for eksempel "100ABC_D" og "100W_XYZ"),
selvom de øvrige fem tegn i navnene er forskellige.
135
3 Filnummereringsmetoder
Billedfilerne nummereres fra 0001 til 9999 i den rækkefølge billederne
tages, derefter gemmes de i en mappe. Du kan ændre, hvordan
filnumrene tildeles.
Filnummeret vises på din computer i dette format: IMG_0001.JPG.
1
Vælg [Filnummerering].
Vælg [Filnummerering] under fanen
[51], og tryk derefter på <0>.
filnummereringsmetoden.
2 Vælg
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
Kontinuerlig
Fortsætter filnummereringssekvensen, selv efter at kortet er
udskiftet, eller en ny mappe er oprettet.
Selv efter at du udskifter kortet eller opretter en ny mappe, fortsætter
filnummereringen i rækkefølge op til 9999. Det er praktisk, når du vil
gemme billeder under et vilkårligt nummer mellem 0001 og 9999 på
flere kort eller i flere mapper i én mappe på din computer.
Hvis det nye kort eller den eksisterende mappe allerede indeholder
billeder, der er optaget tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis
fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet eller i
mappen. Hvis du vil anvende kontinuerlig filnummerering, anbefales
det, at du anvender et nyligt formateret kort hver gang.
Filnummerering efter
udskiftning af kortet
Kort-1
XXX-0051
Kort-2
XXX-0052
Næste filnummer i rækken
136
Filnummerering efter
oprettelse af en mappe
Kort-1
100
101
XXX-0051
XXX-0052
3 Filnummereringsmetoder
Autoreset
Filnummereringen starter forfra fra 0001, hver gang kortet
udskiftes, eller en ny mappe oprettes.
Når du skifter kortet eller opretter en mappe, starter filnummereringen
forfra fra 0001 for de nye billeder, som gemmes. Det er praktisk, hvis du
vil sætte billeder i orden på kortet eller i mapper.
Hvis det nye kort eller den eksisterende mappe allerede indeholder
billeder, der er optaget tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis
fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet eller i
mappen. Hvis du ønsker at gemme billeder med filnummerering, der
begynder med 0001, skal du bruge et nyformateret kort hver gang.
Filnummerering efter
udskiftning af kortet
Kort-1
XXX-0051
Filnummerering efter
oprettelse af en mappe
Kort-2
XXX-0001
Kort-1
100
101
XXX-0051
XXX-0001
Filnummerering er nulstillet.
Manuel reset
Sådan nulstiller du filnummereringen til 0001 eller til at starte fra filnummer 0001 i en ny mappe.
Når du nulstiller filnummereringen manuelt, oprettes automatisk en ny mappe,
og filnummereringen af billeder gemt i den mappe, begynder fra 0001.
Det er praktisk, hvis du f.eks. vil bruge forskellige mapper til de billeder,
du har taget i går og de billeder, du har taget i dag. Efter manuel reset
vender filnummereringen tilbage til kontinuerlig eller autoreset.
(Skærmen til bekræftelse af manuel reset vises ikke).
Hvis filnummeret i mappen 999 når 9999, kan der ikke optages, selvom der
stadig er ledig kapacitet på kortet. LCD-skærmen viser en meddelelse, der
beder dig om at udskifte kortet. Udskift det med et nyt kort.
For både JPEG- og RAW-billeder starter filnavnet med "IMG_". Filmfilnavne starter med
"MVI_". Filtypenavnet er ".JPG" for JPEG-billeder, ".CR2" for RAW-billeder og ".MOV" for film.
137
3 Indstilling af copyrightinformationN
Når du indstiller copyrightinformationen, føjes den til billedet som Exifoplysninger.
1
Vælg [Copyrightinformation].
Vælg [Copyrightinformation] under
fanen [54], og tryk derefter på <0>.
den indstilling, der skal
2 Vælg
indstilles.
Vælg [Indtast navn på forfatter] eller
[Indtast copyright-oplysning.], og
tryk derefter på <0>.
tekst.
3 Skriv
Hvis du trykker på knappen <Q>,
fremhæves tekstpaletten i en
farveramme. Tekst kan indtastes.
Tryk på tasterne <V> <U> for at
flytte og vælge et tegn, og tryk
derefter på <0> for at indtaste det.
Du kan indtaste op til 63 tegn.
Tryk på knappen <L> for at slette et
tegn.
indstillingen.
4 Afslut
Tryk på knappen <M> efter
indtastning af teksten.
X Informationen vil blive gemt, og
skærmen vil vende tilbage til trin 2.
138
3 Indstilling af copyrightinformationN
Kontrol af copyrightinformationen
Når du vælger [Vis
copyrightinformation] i trin 2 på den
foregående side, kan du kontrollere den
information om [Forfatter] og
[Copyright], som du har indtastet.
Sletning af copyrightinformationen
Når du vælger [Slet copyrightinformation] i trin 2 på den foregående
side, kan du slette informationen om [Forfatter] og [Copyright].
Du kan også indstille eller tjekke copyrightinformationerne med EOS Utility
(medfølgende software, s. 393).
139
3 Indstilling af farverumN
Området for farvegengivelse kaldes farverummet. Dette kamera gør det
muligt at indstille farverum for optagne billeder til sRGB eller Adobe
RGB. sRGB anbefales til normale optagelser.
I tilstande under Basiszone indstilles sRGB automatisk.
1
Vælg [Farverum].
Vælg [Farverum] under fanen [z3],
og tryk på <0>.
det ønskede farverum.
2 Vælg
Vælg [sRGB] eller [Adobe RGB],
og tryk på <0>.
Om Adobe RGB
Dette farverum bruges normalt til reklameprint og andre kommercielle
formål. Denne indstilling anbefales ikke, hvis du ikke har kendskab til
billedbehandling, Adobe RGB og Design rule for Camera File System
2.0 (Exif 2.21 eller nyere). Billedet vil se meget dæmpet ud i et sRGB
pc-miljø og med printere, der ikke er kompatible med Design rule for
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 eller højere). Efterbehandling af
billedet med software til computer vil derfor være nødvendig.
Hvis det optagne stillbillede blev taget i farverummet Adobe RGB, vil det
første tegn i filnavnet være en understregning "_".
ICC-profilen tilføjes ikke. Se forklaringerne om ICC-profilen i pdf'en
Instruktionsmanual til software på dvd'en.
140
5
Avanceret betjening
I tilstande under Kreativ zone
kan du indstille lukkertiden og/
eller blænden for at angive den
ønskede eksponering. Ved at
ændre kameraindstillingerne
kan du opnå forskellige
resultater.
Ikonet M øverst til højre på siden indikerer, at funktionen
kun er tilgængelig i tilstande under Kreativ zone (d/s/
f/a/F).
Når du trykker udløseren halvt ned og slipper den, forbliver
eksponeringsværdierne vist i søgeren og på LCD-panelet i
4 sekunder. (0).
Se side 342 for at få oplysninger om de funktioner, du kan
indstille i hver optagelsestilstand.
Drej knappen <R> til venstre.
141
d: Program AE
Kameraet indstiller automatisk lukkertiden og blænden, så den passer
til motivets lysstyrke. Dette kaldes Program AE.
* <d> står for Program.
* AE står for autoeksponering.
1
Drej programvælgeren om på
<d>.
på motivet.
2 Fokuser
Kig gennem søgeren, og placer det
valgte AF-punkt over motivet. Tryk
derefter udløserknappen halvt ned.
X Det AF-punkt, der opnår fokus,
blinker rødt, og indikator til
bekræftelse af korrekt fokusering
<o> nederst til højre i søgeren lyser
(i One-Shot AF-tilstand).
X Lukkertiden og blænden indstilles
automatisk og vises i søgeren og på
LCD-panelet.
displayet.
3 Kontroller
Hvis displayet for lukkertiden eller
blænden blinker, betyder det, at der
ikke kan opnås standardeksponering.
billedet.
4 TagVælg
motiv, og tryk udløserknappen
helt ned.
142
d: Program AE
Hvis lukkertiden "30"" og det lavere f/nummer blinker,
betyder det undereksponering.
Forøg ISO-følsomheden eller brug flash.
Hvis lukkertiden "4000" og det højere f/nummer
blinker, betyder det overeksponering.
Sæt ISO-følsomheden ned, eller brug et ND-filter
(ekstraudstyr) til at reducere mængden af lys, som
kommer ind i objektivet.
Forskelle mellem tilstandene <d> og <A>
I tilstanden <A> indstilles mange funktioner, f.eks. AF-funktion og
målingsmetode, automatisk for at forhindre ødelagte optagelser. De
funktioner, du kan indstille, er begrænset. Med tilstanden <d> er det kun
lukkertiden og blænden, der indstilles automatisk. Du kan frit indstille AFfunktion, målingsmetode og andre funktioner (s. 342).
Om programskift
I tilstanden Program AE kan du frit ændre kameraets kombination af
lukkertid og blænde (program), mens du bevarer den samme
eksponering. Det kaldes programskift.
Du skifter program ved at trykke udløserknappen halvt ned, og dreje
vælgeren <6>, indtil den ønskede lukkertid og blændeværdi vises.
Programskift annulleres automatisk, når du har taget et billede.
Programskift kan ikke bruges med flash.
143
s: Lukkertidsprioriteret AE
Denne tilstand gør det muligt at indstille lukkertiden, hvorefter kameraet
automatisk indstiller blænden for at opnå standardeksponeringen til
motivets lysstyrke. Denne funktion kaldes lukkertidsprioriteret AE. En
hurtigere lukkertid kan fryse en handling eller et motiv, der bevæger sig.
En langsommere lukkertid kan skabe en udvisket effekt, der giver
indtryk af bevægelse.
* <s> står for tidsværdien.
Sløret bevægelse
(Langsom lukkertid: 1/30 sek.)
1
Frosset optagelse
(Hurtig lukkertid: 1/2000 sek.)
Drej programvælgeren om på
<s>.
den ønskede lukkertid.
2 Indstil
Se på LCD-panelet, mens du drejer
på vælgeren <6>.
på motivet.
3 Fokuser
Tryk udløserknappen halvt ned.
X Blænden indstilles automatisk.
gennem søgeren, og tag
4 Kig
billedet.
Der opnås en standardeksponering,
så længe blænden ikke blinker.
144
s: Lukkertidsprioriteret AE
Hvis det lavere f/nummer blinker, angiver det
undereksponering.
Drej vælgeren <6> for at indstille en langsommere
lukkertid, indtil blænden holder op med at blinke, eller
indstil en højere ISO-følsomhed.
Hvis det højere f/nummer blinker, angiver det
overeksponering.
Drej vælgeren <6> for at indstille en hurtigere
lukkertid, indtil blænden stopper med at blinke, eller
indstil en lavere ISO-følsomhed.
Visning af lukkertid
Lukkertider fra "4000" til "4" angiver nævneren i lukkertidens brøk. F.eks.
angiver "125" 1/125 sek. Endvidere angiver "0"5" 0,5 sek. og "15"" er
15 sek.
145
f: Blændeprioriteret AE
Denne tilstand gør det muligt at indstille den ønskede blændeværdi,
hvorefter kameraet automatisk tilpasser lukkertiden for at opnå
standardeksponeringen til motivets lysstyrke. Denne funktion kaldes
blændeprioriteret AE. Et højere f/nummer (mindre blændeåbning)
placerer mere af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus.
På den anden side vil et lavere f/nummer (større blændeåbning) placere
mindre af forgrunden og baggrunden inden for acceptabelt fokus.
* <f> står for Blændeværdi (blændeåbning).
Sløret baggrund
(Med et lavt blænde-f/nummer: f/5.6)
1
Skarp for- og baggrund
(Med et højt blænde-f/nummer: f/32)
Drej programvælgeren om på
<f>.
den ønskede blænde.
2 Indstil
Se på LCD-panelet, mens du drejer
på vælgeren <6>.
på motivet.
3 Fokuser
Tryk udløserknappen halvt ned.
X Lukkertiden indstilles automatisk.
4
Kig gennem søgeren, og tag
billedet.
Der opnås en standardeksponering,
så længe lukkertiden ikke blinker.
146
f: Blændeprioriteret AE
Hvis lukkertiden "30"" blinker, angiver det
undereksponering.
Drej vælgeren <6> for at indstille en større blænde
(lavere f/nummer), indtil lukkertiden stopper med at
blinke, eller indstil en højere ISO-følsomhed.
Hvis lukkertiden "4000" blinker, angiver det
overeksponering.
Drej vælgeren <6> for at indstille en mindre blænde
(højere blænde-f/nummer), indtil lukkertiden stopper
med at blinke, eller indstil en lavere ISO-følsomhed.
Visning af blænde
Jo højere f/nummer, des mindre vil blændeåbningen være. De viste
blænder afhænger af objektivet. Hvis der ikke er monteret et objektiv,
er blænden "00".
Visning af skarphedsdybdeN
Blændeåbningen (irisblænden) ændres kun i det øjeblik, du tager
billedet. Ellers forbliver blænden helt åben. Derfor ser
skarphedsdybden kort ud, når du kigger på scenen gennem søgeren
eller LCD-skærmen.
Tryk på knappen til visning af
skarphedsdybde for at reducere
objektivets aktuelle blænde og
kontrollere skarphedsdybden (områder
for acceptabelt fokus).
Et højere f/nummer placerer mere af forgrunden og baggrunden inden
for acceptabelt fokus. Søgeren vil dog se mørkere ud.
Effekten af indstillingen af skarphedsdybde kan klart ses på Live viewbilledet, når du ændrer blænden og trykker på knappen til visning af
skarphedsdybde (s. 180).
Eksponeringen låses (AE-lås), mens du trykker på knappen til visning
med skarphedsdybde.
147
a: Manuel eksponering
Denne tilstand gør det muligt at indstille lukkertiden og blænden som ønsket.
Fastsæt eksponeringen ved hjælp af indikatoren for eksponeringsniveau, eller
brug en almindelig eksponeringsmåler. Dette kaldes manuel eksponering.
* <a> står for manuel.
programvælgeren om på
1 Drej
<a>.
2 Indstil ISO-følsomheden (s. 106).
lukkertiden og blænden.
3 Indstil
For at indstille lukkertiden skal du
dreje vælgeren <6>.
For at indstille blænden skal du dreje på
vælgeren <5>.
Hvis den ikke kan indstilles, skal du dreje
knappen <R> til venstre. Drej
derefter vælgeren <6> eller <5>.
Standardeksponeringsindeks
på motivet.
4 Fokuser
Tryk udløserknappen halvt ned.
X Eksponeringsindstillingen vises i
Mærke for
eksponeringsniveau
søgeren og på LCD-panelet.
Eksponeringsmærket <s> viser, hvor
langt det aktuelle eksponeringsniveau
er fra standardeksponeringsniveauet.
eksponeringen, og tag et billede.
5 Indstil
Kontroller indikatoren for eksponeringsniveau,
og indstil den ønskede lukkertid og blænde.
Hvis eksponeringsniveauet
overskrider ±3 trin, vil slutningen på
indikatoren for eksponeringsniveau
vise <I> eller <J>.
Hvis ISO Auto er indstillet, ændres indstillingen for ISO-følsomhed sig, så lukkertiden og blænden
får en standardeksponering. Derfor opnår du muligvis ikke den ønskede eksponeringseffekt.
148
q Valg af målingsmetodeN
Hvis markeringen <X> for [Deakt. i M- el. B-tilst] fjernes i [z3: Auto
Lighting Optimizer/z3: Auto belysnings optimering], kan Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering) indstilles i tilstandene <a> og <F> (s. 125).
Når ISO Auto er indstillet, kan du trykke på knappen <A> for at låse ISO-følsomheden.
Hvis du trykker på knappen <A> og komponerer billedet igen, kan du se
forskellen i eksponeringsniveauet på indikatoren for eksponeringsniveau
(s. 22, 23) sammenlignet med da knappen <A> var trykket ned.
q Valg af målingsmetodeN
Du kan vælge en af fire metoder til at måle motivets lysstyrke. I tilstande
under Basiszone indstilles evaluerende måling automatisk.
1 Tryk på knappen <q>. (9)
målingsmetode.
2 Vælg
Se på LCD-panelet, mens du drejer
på vælgeren <6> eller <5>.
q: Evaluerende måling
w: Partiel måling
r: Spotmåling
e: Centervægtet gennemsnitsmåling
q Evaluerende måling
Dette er en målingsmetode til almindelige formål, der endog
passer til motiver, der belyses bagfra. Kameraet indstiller
eksponeringen automatisk så den passer til omgivelserne.
w Partiel måling
Effektivt når baggrunden er meget lysere end
motivet på grund af belysning bagfra mv. Målingen
er koncentreret omkring midten med en dækning
på ca. 8,0 % af søgerområdet.
149
q Valg af målingsmetodeN
r Spotmåling
Denne metode bruges til at måle et bestemt punkt
på motivet eller scenen. Målingen er koncentreret
omkring midten med en dækning på ca. 3,5 % af
søgerområdet.
e Centervægtet gennemsnitsmåling
Denne måling er koncentreret omkring midten og
vægtes gennemsnitligt for hele scenen.
Med q (Evaluerende måling) vil eksponeringsindstillingen være låst,
når du trykker udløserknappen halvt ned, og der opnås fokus. I
målingsmetoderne w (partiel), r (spot), og e (centervægtet
gennemsnit), indstilles eksponeringen, når billedet tages. (At trykke
udløserknappen halvt ned låser ikke eksponeringen.)
Når <r> er indstillet, kan <h> vises i søgeren nederst til venstre
(s. 313).
150
Indstilling af eksponeringskompensation N
Eksponeringskompensation kan lysne (forøget eksponering) eller
mørkne (formindsket eksponering) kameraets standardeksponering.
Eksponeringskompensation kan indstilles under optagemetoderne d/s/f.
Selvom du kan indstille eksponeringskompensationen op til ±5 trin i intervaller på
1/3 trin, kan indikatoren til eksponeringskompensation i søgeren og på LCDpanelet kun vise indstillingen op til ±3 trin. Hvis du vil indstille eksponeringskompensationen udover de ±3 trin, skal du bruge Hurtig kontrol (s. 49) eller følg
instruktionerne for [z3: Eksp.komp./AEB] på næste side.
1
Forøget eksponering for et lysere billede
Kontroller indikatoren for eksponeringsniveau.
Tryk udløserknappen halvt ned (0) og
kontroller indikatoren for eksponeringsniveau.
eksponeringskompensationen.
2 Angiv
Se i søgeren eller på LCD-panelet,
mens du drejer på vælgeren <5>.
Hvis den ikke kan indstilles, skal du dreje
knappen <R> til venstre. Drej
derefter vælgeren <5>.
Formindsket eksponering for et mørkere billede
billedet.
3 TagHvis
du vil annullere eksponeringskompensationen, skal du stille
eksponeringskompensationen tilbage
til <E>.
Hvis [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto belysnings optimering]
(s. 125) ikke er indstillet til [Afbryd], vil billedet måske stadig se lyst ud,
selvom der er indstillet en mørkere flasheksponeringskompensation.
Værdien for eksponeringskompensationen bruges fortsat, selvom
afbryderen er indstillet til <2>.
Når du har indstillet mængden af eksponeringskompensation, kan du
dreje knappen <R> til højre for at forhindre, at mængden af
eksponeringskompensation ændres ved et uheld.
Hvis eksponeringskompensationen overstiger ±3 trin, vil slutningen på
indikatoren for eksponeringsniveau vise <I> eller <J>.
151
h Automatisk eksponeringsbracketing (AEB)N
Ved at ændre lukkertiden eller blænden automatisk foretager kameraet
eksponeringsbracketing med op til ± 3 trin i intervaller på 1/3 trin for tre
på hinanden følgende optagelser. Dette kaldes AEB.
* AEB står for autoeksponeringsbracketing.
1
Vælg [Eksp.komp./AEB].
Vælg [Eksp.komp./AEB] på fanen
[z3], og tryk derefter på <0>.
AEB-rækkevidden.
2 Indstil
Drej vælgeren <6> for at indstille AEB-
AEB-rækkevidde
rækkevidden. Tryk på tasten <U> for at
indstille omfanget af eksponeringskompensationen.
Tryk på <0> for indstille den.
X Når du afslutter menuen, vises <h>, og
AEB-rækkevidden vises på LCD-panelet.
3 TagDebilledet.
tre bracketoptagelser tages iht. til den
indstillede fremføringstilstand i denne
rækkefølge: Standardeksponering, reduceret
eksponering og forøget eksponering.
AEB annulleres ikke automatisk. Hvis du
vil annullere AEB, skal du følge trin 2 for at
deaktivere visningen af AEB-rækkevidden.
Under AEB-optagelse vil <A> i søgeren og <h> på LCD-panelet blinke.
Hvis fremføringstilstanden er indstillet til <u> eller <B>, skal du trykke tre gange
for hver optagelse. Når <i> eller <M> er indstillet, og du trykker udløserknappen
helt ned, tages de tre bracketoptagelser kontinuerligt, og kameraet stopper
automatisk med at tage billeder. Når <Q> eller <k> er indstillet, tages de tre
bracketoptagelser kontinuerligt efter en forsinkelse på 10 sek. eller 2 sek. forsinkelse.
Du kan indstille AEB sammen med eksponeringskompensation.
Hvis AEB-rækkevidden overskrider ±3 trin, viser indikatoren for
eksponeringsniveau <I> eller <J>.
AEB kan ikke indstilles for bulb-eksponeringer eller anvendes med
[Støjreduk. f. multioptag.] eller flash.
AEB annulleres automatisk, hvis afbryderen indstilles til <2>, eller
flashen er klar til brug.
152
A AE-låsN
Brug AE-lås, hvis fokusområdet skal være anderledes i forhold til
eksponeringsmålingsområdet, eller når du vil tage flere optagelser ved
den samme eksponeringsindstilling. Tryk på knappen <A> for at låse
eksponeringen, og komponer og tag billedet igen. Dette kaldes AE-lås.
Denne funktion er praktisk til motiver, der belyses bagfra.
1
Fokuser på motivet.
Tryk udløserknappen halvt ned.
X Eksponeringsindstillingen vises.
på knappen <A>. (0)
2 Tryk
X Ikonet <A> lyser i søgeren for at
angive, at eksponeringsindstillingen
er låst (AE-lås).
Hver gang du trykker på knappen <A>,
låses den aktuelle autoeksponering.
og tag billedet.
3 Komponer
Hvis du vil bibeholde AE-låsen, mens
du tager flere billeder, skal du holde
knappen <A> nede og trykke på
udløseren for at tage et nyt billede.
Effekter af AE-lås
Målingsmetode
(s. 149)
q*
wre
Metode til valg af AF-punkt (s. 94)
Automatisk valg
Manuelt valg
AE-låsen aktiveres ved det
AE-låsen aktiveres ved det
AF-punkt, der opnåede fokus. valgte AF-punkt.
AE-låsen aktiveres ved det midterste AF-punkt.
* Når fokusfunktionsvælgeren på objektivet står på <MF>, aktiveres AE-låsen ved
det midterste AF-punkt.
AE-lås er ikke muligt ved bulb-eksponeringer.
153
F: Bulb-eksponeringer
Når du har valgt bulb-eksponering, forbliver lukkeren åben, så længe du
trykker udløserknappen helt ned. Lukkeren lukker, når du slipper
udløserknappen. Dette kaldes bulb-eksponering. Bulb-eksponeringer
kan bruges til natoptagelser, optagelser af fyrværkeri, astronomiske
objekter og andre motiver, der kræver lang eksponering.
1
Drej programvælgeren om på
<F>.
den ønskede blænde.
2 Indstil
Se på LCD-panelet, mens du drejer
på vælgeren <6> eller <5>.
3
Tag billedet.
Eksponeringen vil fortsætte, så
længe du holder udløserknappen
trykket helt ned.
X Den forløbne eksponeringstid vises
på LCD-panelet.
Anvendt eksponeringstid
Lange eksponeringer frembringer mere støj end normalt.
Hvis ISO Auto er indstillet, bliver ISO-følsomheden sat til ISO 400 (s. 108).
Når [z4: Støjreduktion ved lang eksp.] er indstillet til [Auto] eller
[Aktiver], kan støj genereret af den lange eksponering blive reduceret
(s. 128).
Det anbefales, at du bruger et stativ og fjernudløser RS-80N3
(ekstraudstyr) eller timerfjernbetjening TC-80N3 (ekstraudstyr) til bulbeksponeringer (s. 167).
Du kan også bruge en fjernudløser (ekstraudstyr, s. 167) til bulbeksponeringer. Bulp-eksponeringen starter umiddelbart eller 2 sek. efter
du har trykket på fjernbetjeningens sendeknap . Tryk på knappen igen
for at standse bulb-eksponeringen.
154
w: HDR-optagelse (High Dynamic Range)N
Du kan optage billeder, der skal bevare et bredt toneområde, hvor
højlys- og skyggedetaljer ellers ville gå tabt. HDR-optagelse er effektiv
for landskabs- og stillbilledoptagelser.
Med HDR-optagelse tages tre billeder med forskellig eksponering
(standardeksponering, undereksponering og overeksponering) for
hver optagelse, og de sammensættes derefter sammen
automatisk. HDR-billedet optages som et JPEG-billede.
HDR-optagelse
1
Vælg [HDR-indstillinger].
Vælg [HDR-indstillinger] under
fanen [z4], og tryk derefter på
<0>.
X Skærmen med HDR-indstillinger
vises.
[Juster dyn.område].
2 Indstil
Vælg den ønskede indstilling for
dynamisk område, og tryk derefter
på <0>.
Hvis du vælger [Auto] indstilles det
dynamiske område automatisk afhængigt
af billedets generelle toneområde.
Jo højere tal, jo bredere vil det
dynamiske område være.
Vælg [Deakti. HDR] for at afslutte
HDR-optagelse.
Kun det sammensatte HDR-billede gemmes. De tre billeder, der bruges
til at fremstille det sammensatte HDR-billede, gemmes ikke.
Du kan ikke vælge RAW og RAW+JPEG. HDR-indstillinger kan ikke
indstilles, hvis RAW eller RAW+JPEG er indstillet.
Hvis du indstiller AEB, hvidbalance-bracketing, støjreduktion for
multioptagelse, multieksponeringer eller hvis du optager bulbeksponeringer eller en film, kan HDR-indstillinger ikke indstilles.
Flash udløses ikke under HDR-optagelse.
155
w: HDR-optagelse (High Dynamic Range)N
[Kontinuerlig HDR].
3 Indstil
Vælg [Kun 1 opt.] eller [Hver opt.],
og tryk derefter på <0>.
Med [Kun 1 opt.] annulleres HDRoptagelse automatisk, når optagelsen
slutter.
Med [Hver opt.] fortsætter HDRoptagelse, indtil indstillingen i trin 2
indstilles til [Deakti. HDR].
[Auto. billedjust.].
4 Indstil
Vælg [Aktiver] for håndholdt
optagelse. Vælg [Deaktiver], hvis
du bruger et stativ. Tryk derefter på
<0>.
billedet.
5 TagHDR-optagelse
er muligt med
optagelse gennem søgeren og
Live view-optagelse.
X <w> vises på LCD-panelet.
Når du trykker udløserknappen helt
ned, tages der tre sammenhængende
billeder, og HDR-billedet gemmes på
kortet.
156
w: HDR-optagelse (High Dynamic Range)N
Hvis du optager et motiv i bevægelse vil motivets bevægelser efterlade
spøgelsesbilleder.
ISO-følsomheden bliver måske indstillet højere end normalt for at undgå
kamerarystelser.
HDR-optagelse er ikke muligt med ISO-udvidelse. (HDR-optagelse er
muligt i området ISO 100 - 25600.)
Når du optager HDR-billeder med [Auto. billedjust.] indstillet til
[Aktiver], føjes oplysninger om visning af AF-punkter (s. 240) og
støvsletningsdata (s. 281) ikke til billedet.
Hvis [Auto. billedjust.] er indstillet til [Aktiver], og du tager HDR-billedet
håndholdt, beskæres fotoets kanter og giver en lidt lavere opløsning.
Hvis billederne heller ikke kan justeres korrekt pga. kamerarystelser,
træder den automatiske billedjustering muligvis ikke i kraft. Bemærk,
at når du tager billeder med meget lyse eller mørke
eksponeringsindstillinger, fungerer automatisk billedjustering muligvis
ikke korrekt.
Hvis du udfører håndholdt HDR-optagelse, mens [Auto. billedjust.] er
indstillet til [Deaktiver], vil de 3 billeder muligvis ikke være korrekt
justeret, og HDR-effekten vil være minimal. I et sådant tilfælde anbefales
det at bruge stativ.
Automatisk billedjustering fungerer muligvis ikke korrekt med gentagne
mønstre (gitter, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.
Himlens halvtonefarver eller hvide vægge gengives muligvis ikke korrekt.
Der vises muligvis uensartede farver eller støj.
HDR-optagelse under fluorescerende eller LED-lys kan resultere i en
unaturlig farvegengivelse af de oplyste områder.
Eftersom HDR-optagelse sammensætter billederne, vil det tage længere
tid at optage HDR-billedet på kortet end ved normal optagelse. Under
behandlingen af billederne vises "buSY" i søgeren og på LCD-skærmen,
og du kan ikke tage et andet billede, før behandlingen er udført.
I HDR-indstillinger kan de indstillinger, som er nedtonet på
kameramenuen, ikke indstilles. Bemærk, at når du indstiller HDRindstilling, bliver Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering),
højlys tone prioritet og eksponeringssimulation indstillet til [Deaktiver]
før optagelse.
157
P MultieksponeringN
Du kan optage to til ni eksponeringer, som sættes sammen til ét billede.
Hvis du tager multieksponeringsbilleder med Live view-optagelse
(s. 179), kan du se, hvordan de enkelte eksponeringer sættes sammen
under optagelsen.
1
Vælg [Multieksponering].
Vælg [Multieksponering] under
fanen [z4], og tryk derefter på
<0>.
X Skærmen med indstillinger for
multieksponering vises.
[Multieksponering].
2 Indstil
Vælg [Aktiver], tryk derefter på
<0>.
Vælg [Deaktiver] for at afslutte
optagelse af multieksponering.
Under kontinuerlig optagelse formindskes hastigheden ved kontinuerlig
optagelse væsentligt.
Hvis du indstiller hvidbalance-bracketing, støjreduktion for
multioptagelse, HDR-indstilling, eller hvis du optager en film, kan
multieksponeringsoptagelse ikke indstilles.
Når Wi-Fi-funktionen bruges, kan multieksponeringsoptagelse ikke
indstilles.
Under multieksponeringsoptagelse vil Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering), højlys tone prioritet, korrektion af
periferibelysning og kromatisk aberrationskorrektion være deaktiveret.
Den billedoptagelseskvalitet, ISO-følsomhed, Picture Style, støjreduktion
for høj ISO-hastighed og det farverum osv, der er indstillet for den første
eksponering, anvendes også for de efterfølgende eksponeringer.
Hvis Picture Style er [Auto], indstilles [Standard] Picture Style for
optagelsen.
158
P MultieksponeringN
[Multiekspo.kont.].
3 Indstil
Vælg den ønskede kontrolmetode til
multieksponering, og tryk derefter på
<0>.
Tilsætning
Eksponeringen af hver enkel eksponering tilføjes kumulativt. Brug
[Antal ekspon.] til at indstille en negativ
eksponeringskompensation. Se den grundlæggende guide nedenfor
for at indstille en negativ eksponeringskompensation.
Indstillingsguide til eksponeringskompensation for
multieksponeringer
To eksponeringer: -1 stop, tre eksponeringer: -1,5 stop, fire
eksponeringer: -2 stop
Hvis [Tilsætning] er indstillet, kan det se ud som om, det billede, der
vises under optagelse, indeholder meget støj. Når du imidlertid afslutter
optagelsen af det indstillede antal eksponeringer, anvendes
støjreduktion og det endelige multieksponerede billede indeholder ikke
så meget støj.
Gennemsnit
Brug [Antal ekspon.] til automatisk at indstille negativ
eksponeringskompensation, når du tager mange eksponeringer.
Hvis du tager flere eksponeringer af den samme scene, kontrolleres
eksponeringen af motivets baggrund automatisk for at opnå en
standardeksponering. Vælg [Tilsætning], hvis du vil ændre
eksponeringen af hver enkelt eksponering.
[Antal ekspon.].
4 Indstil
Tryk på tasten <V> for at vælge
antal eksponeringer, og tryk derefter
på <0>.
Du kan indstille fra 2 til 9
eksponeringer.
159
P MultieksponeringN
[Fortsæt multieksp].
5 Indstil
Vælg [Kun 1 optag.] eller
[Kontinuerlig], og tryk derefter på
<0>.
Med [Kun 1 optag.] annulleres
multieksponeringsoptagelse
automatisk, når optagelsen slutter.
Med [Kontinuerlig] fortsætter
multieksponeringsoptagelsen, indtil
du indstiller indstillingen i trin 2 til
[Deaktiver].
den første eksponering.
6 Tag
X Det optagne billede vil blive vist.
X Ikonet <P> blinker.
Resterende antal
eksponeringer
Antallet af resterende eksponeringer
vises i skarpe parenteser [ ] i
søgeren eller på skærmen.
Hvis du trykker på knappen <x>,
kan du få vist det optagne billede
(s. 163).
7 Optage efterfølgende eksponeringer.
X Optagne billeder vil blive vist overlejret på tidligere billeder.
Ved Live view-optagelse, vises det multieksponerede billede, der
er sammensat indtil nu. Hvis du trykker på knappen <B>, får
du kun vist Live view-billedet.
Når du har taget et indstillede antal eksponeringer, annulleres
multieksponeringsoptagelse. Ved kontinuerlig optagelse stopper
optagelsen, når du er færdig med at tage det indstillede antal
eksponeringer, mens du trykker udløserknappen ned.
160
P MultieksponeringN
Kun det sammensatte multieksponeringsbillede gemmes. Billederne
taget i trin 6 og 7 til multieksponeringsbilledet gemmes ikke.
Ved multieksponeringer vil du bemærke, at der er mere støj, flere
forkerte farver og vandrette striber, jo flere eksponeringer der er. Da
støjen også øges ved højere ISO-følsomheder, så anbefales det, at du
optager ved lavere ISO-følsomheder.
Hvis [Tilsætning] er indstillet, tager det tid at behandle billedet, når
eksponeringerne er taget. (Adgangsindikator lyser længere end normalt).
Hvis du udfører Live view-optagelse, mens [Tilsætning] er indstillet,
standser Live view-funktionen automatisk, når
multieksponeringsoptagelsen ender.
I trin 7 vil lysstyrken og støjen i det multieksponerede billede, der vises
under Live view-optagelse, være forskelligt fra den endelige
multieksponerede billede.
Hvis afbryderen er indstillet til <2>, eller hvis du udskifter batteriet,
efter du har indstillet multieksponeringsindstillingerne, annulleres
multieksponeringsoptagelsen.
Hvis du skifter optagemetode til en tilstand under Basiszone eller
<w/x> under optagelse, afsluttes multieksponeringsoptagelsen.
Når multieksponering er indstillet, eller når du optager med
multieksponering, kan du ikke bruge de funktioner, der er nedtonet
i kameramenuen.
Hvis du slutter kameraet til en computer eller printer, er
multieksponeringsoptagelse ikke muligt.
Du kan trykke på knappen <x> for at få vist de multieksponeringer indtil
nu eller slette den sidste enkelte eksponering (s. 163).
161
P MultieksponeringN
Sammensætning af multieksponeringer med et billede, der er optaget på kortet
Du kan vælge et billede, der er optaget på kortet, som den første
eksponering. Originalen af det valgte billede forbliver intakt.
Du kan kun vælge 1-billeder. Du kan ikke vælge 41/61 eller
JPEG-billeder.
1
Vælg [Vælg billede til multiekspo.].
Vælg [Vælg billede til multiekspo.],
og tryk derefter på <0>.
X Billederne på kortet bliver vist.
et billede.
2 Vælg
Drej vælgeren <5> for at vælge det
billede, der skal bruges som den første
eksponering, og tryk derefter på <0>.
Vælg [OK].
X Filnummeret på det valgte billede vises
nederst på skærmen.
3 TagNårbilledet.
du vælger det første billede, nedsættes
antallet af resterende eksponeringer, som
er indstillet med [Antal ekspon.], med 1.
Hvis [Antal ekspon.] f.eks. er 3, kan du
tage to eksponeringer.
Billeder optaget med højlys tone prioritet vil blive indstillet til [Aktiver], og
billeder med et billedformat, der ikke er 3:2 (s. 188), kan ikke vælges som
første eksponering.
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering), korrektion af
periferibelysning og kromatisk aberrationskorrektion vil være deaktiveret
uanset indstillingerne for det 1-billede, der er valgt som første eksponering.
Den ISO-følsomhed, Picture Style, støjreduktion for høj ISO-hastighed og det
farverum osv, der er indstillet for det første 1-billede, anvendes også for de
efterfølgende eksponeringer.
Det første 1-billedes Picture Style er [Auto]. Picture Style [Standard]
bliver indstillet for de efterfølgende billeder.
Du kan ikke vælge et billede, der er taget med et andet kamera.
162
P MultieksponeringN
Du kan også vælge et multieksponeret 1-billede som det første
enkelte eksponering.
Hvis du vælger [Fravælg bil.], annulleres det valgte billede.
Kontrol og sletning af multieksponeringer under optagelse
Inden du er færdig med at tage det
indstillede antal eksponeringer, kan du
trykke på knappen <x> for at få vist det
sammensatte multieksponerede billede
indtil nu. Du kan kontrollere, hvordan det
ser ud samt eksponeringen.
Hvis du trykker på knappen <L>, vises
de betjeninger, der er mulige under
multieksponeringsoptagelse.
Betjening
Beskrivelse
Betjeningerne forsvinder, og den skærm,
2 Vend tilbage til forrige skærm der blev vist, før du trykkede på knappen
<L>, vises igen.
q Fortryd sidste billede
Sletter det sidste billede, du tog (tag et
andet billede). Antallet af resterende
eksponeringer øges med 1.
W Gem og afslut
De billeder, der er taget indtil videre, vil
blive sammensat og gemt som et
multieksponeret billede.
r Afslut uden at gemme
Multieksponeringsoptagelse vil blive
afsluttet uden at gemme de billeder, der
blev taget.
Under multieksponeringsoptagelse kan du kun afspille
multieksponeringsbilleder.
163
P MultieksponeringN
FAQ
Er der nogen begrænsninger i billedoptagelseskvaliteten?
Alle indstillinger for JPEG-billedoptagelseskvaliteten kan vælges.
Hvis 41 eller 61 er indstillet, vil den sammensatte
multieksponering være et 1-billede.
Indstilling af
billedoptagelseskvalitet
Sammensatte
multieksponeringer
JPEG
JPEG
1
1
41/61
1
1+JPEG
1+JPEG
41/61+JPEG
1+JPEG
Kan jeg sætte billeder sammen, der er optaget på kortet?
Med [Vælg billede til multiekspo.] kan du vælge den første enkelte
eksponering fra de billeder, der er optaget på kortet (s. 162).
Bemærk, at du ikke kan sammensætte flere billeder, der allerede er
optaget på kortet.
Er multieksponering mulig med Live view-optagelse?
Optagelse af multieksponering er også mulig med Live viewoptagelse (s. 179). Bemærk, at [A1: Billedformat] vil være fast på
[3:2].
Vil autosluk træde i kraft under multieksponeringsoptagelse?
Så længe [52: Autosluk] ikke er indstillet til [Deaktiver], slukkes
der automatisk for strømmen efter 30 minutter uden betjening. Hvis
autosluk træder i kraft, slutter multieksponeringsoptagelse, og
multieksponeringsindstillingerne annulleres.
Før du starter multieksponeringsoptagelsen, træder autosluk i kraft
som angivet med kameraet, og multieksponeringsindstillingerne
annulleres.
164
2 Låsning af spejlN
Selvom selvudløseren eller fjernudløseren kan forhindre
kamerarystelser, kan låsning af spejl til forhindring af kameravibrationer
(rystelser af spejlet) også hjælpe, hvis du bruger et superteleobjektiv
eller optager på nært hold (makrofotografi).
1 Indstil [Låsning af spejl] til [Aktiver].
Vælg [Låsning af spejl] under fanen [z2], og tryk derefter på <0>.
Vælg [Aktiver], tryk derefter på <0>.
2Fokuser på motivet, og tryk udløserknappen helt ned.
XSpejlet lukkes op.
3 Tryk igen udløserknappen helt ned.
XBilledet tages, og spejlet skifter til udgangspositionen.
Under meget kraftige lysforhold, f.eks. på en solrig dag ved stranden
eller på skiløjpen, skal optagelsen laves umiddelbart efter, at spejlet er
blevet låst.
Hold ikke kameraet op mod solen. Solens varme kan brænde og
beskadige lukkerlamellerne.
Hvis du bruger selvudløseren og bulb-eksponering i kombination med
låsning af spejl, skal du holde udløserknappen trykket helt ned
(selvudløserforsinkelse + bulb-eksponeringstid). Hvis du slipper lukkeren
under selvudløserens nedtælling, høres en lyd for at minde dig om
udløseren, men der tages ikke noget billede.
Når spejlet er låst, er indstillinger til optagelsesfunktioner og
menuhandlinger osv. deaktiveret.
Selvom fremføringstilstand er indstillet til kontinuerlig optagelse, kan du
kun tage ét billede.
Du kan også bruge selvudløseren med låsning af spejl.
Hvis der går 30 sekunder efter at spejlet er låst, går det automatisk ned
igen. Hvis du trykker udløserknappen helt ned igen, låses spejlet igen.
Det anbefales, at du bruger et stativ og fjernudløser RS-80N3
(ekstraudstyr) eller timerfjernbetjening TC-80N3 (ekstraudstyr) til låsning
af spejl (s. 167).
Du kan også bruge en fjernudløser (ekstraudstyr, s. 167). At indstille
fjernudløseren til en forsinkelse på 2 sek. anbefales.
165
Brug af okulardæksel
Når du bruger selvudløser, bulb, eller fjernudlløser og ikke ser gennem
søgeren, kan lys, der trænger ind i søgeren, få billedet til at blive for
mørkt. Det kan du forhindre ved at montere det okulardæksel (s. 27),
som sidder på kameraremmen.
Under Live view-optagelse og filmoptagelse er det unødvendigt at
påsætte okulardækslet.
1
Afmonter øjestykket.
Skub bunden af øjestykket for at
afmontere det.
okulardækslet.
2 Fastgør
Skub okulardækslet ned i rillen ved
søgeren for at montere det.
Når du har taget billedet, skal du
afmontere okulardækslet og montere
øjestykket igen ved at skubbe det ned
i rillen.
166
F Brug af fjernudløser
Du kan tilslutte fjernudløseren RS-80N3, timerfjernbetjeningen TC80N3 (begge ekstraudstyr) eller enhver type EOS-udstyr med et stik
af typen N3 på kameraet og optage med det (s. 354).
Yderligere oplysninger om betjeningen af tilbehøret findes i
instruktionsmanualen.
1
Åbn terminaldækslet.
stikket i fjernudløserstikket.
2 SætTilslut
stikket som vist på
illustrationen.
Træk i stikkets sølvdel for at tage
stikket ud.
R Optagelse med fjernudløser
Med fjernbetjening RC-6 (sælges separat), kan du
fjernoptage billeder op til ca. 5 meter fra kameraet.
Du kan enten optage straks eller bruge en 2
sekunders forsinkelse.
Du kan også bruge fjernudløser RC-1 og RC-5.
1 Fokuser på motivet.
fokusfunktionsvælgeren
2 Indstil
på objektivet til <MF>.
Du kan også optage med <f>.
167
R Optagelse med fjernudløser
3 Tryk på knappen <R>. (9)
selvudløseren.
4 Vælg
Se på LCD-panelet og drej vælgeren
<6> for at vælge <Q> eller
<k>.
på fjernudløserens
5 Tryk
sendeknap.
Fjernudløsersensor
Peg fjernudløseren imod kameraets
fjernudløsersensor, og tryk på
sendeknappen.
X Indikatoren for selvudløser lyser og
billedet tages.
Fluorescerende eller LED-lys kan give en fejlfunktion på kameraet, så
lukkeren udløses utilsigtet. Prøv at holde kameraet væk fra sådanne
lyskilder.
Optagelse med fjernudløser er også mulig med enheder som f.eks. en
Speedlite i EX-serien udstyret med en fjernudløserfunktion.
168
6
Flashfotografering
I dette kapitel beskrives, hvordan du optager billeder
med en EOS-dedikeret Speedlite i EX-serien
(ekstraudstyr) eller en flashenhed, der ikke er fra
Canon, og hvordan du indstiller flashfunktionerne på
kameraets menuskærm.
169
D Flashfotografering
EOS-dedikerede Speedlites i EX-serien
En Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr) gør det lige så let at optage
med flash som uden.
Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til Speedlite
fra EX-serien. Dette kamera er et type-A-kamera, der kan bruge alle
funktionerne ved Speedlites fra EX-serien.
Du kan finde yderligere oplysninger om indstilling af flashfunktioner og
brugerdefinerede flashfunktioner med kameraets menu på side 172-177.
Speedlites til montering på hot-shoe
Macro Lites
FE-lås
Dette gør det muligt at få den rigtige flasheskponering til en bestemt
del af motivet. Ret midten af søgeren mod motivet, tryk derefter på
kameraets knap <A>, og tag billedet.
Flasheksponeringskompensation
På samme måde som ved normal eksponeringskompensation kan
eksponeringskompensationen for flashen indstilles.
Eksponeringskompensationen kan indstilles med ± 3 trin i intervaller
på 1/3 trin.
Indstil den med Hurtig kontrol-skærmen (s. 49) eller
[Flashindstillinger] under [z2: Ekstern Speedlite-kontrol]. Når
du trykker lukkeren halvt ned, vises ikonet <y> i søgeren.
Hvis [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto belysnings optimering]
(s. 125) ikke er indstillet til [Afbryd], vil billedet måske stadig se lyst ud,
selvom der er indstillet en mørkere flasheksponeringskompensation.
Når det er svært at opnås fokus med autofokus, kan den EOS-dedikerede
eksterne Speedlite automatisk udsende AF-hjælpelyset.
170
D Flashfotografering
Andre Canon Speedlites end EX-serien
Med en Speedlite fra EZ/E/EG/ML/TL-serien, der er indstillet til
A-TTL eller TTL autoflashtilstand, kan flash kun udløses ved
fuld udladning.
Indstil kameraets optagemetode til <a> (manuel eksponering) eller
<f> (blændeprioriteret AE), og juster blænden, før du optager.
Hvis du bruger en Speedlite, der har manuel flashtilstand, skal du
optage i den manuelle flashtilstand.
Brug af flashenheder, der ikke er fra Canon
Synkroniseringshastighed
Kameraet kan synkroniseres med kompakte flashenheder, der ikke er
fra Canon, på 1/180 sek. og langsommere hastigheder. Med store
flashenheder, skal du sørge for at teste flashsynkroniseringen, før du
optager, med synkroniseringshastigheden indstillet inden for ca. 1/60
sek. til 1/30 sek., da flashens varighed for sådanne enheder er længere
end for kompakte flashenheder og varierer afhængigt af modeller.
Bemærk ved Live view-optagelse
Hvis du bruger en flashenhed af andet fabrikat end Canon til Live viewoptagelse, skal du indstille [A2: Lydløs LV-optag.] til [Deaktiver]
(s. 190). Flashen udløses ikke, hvis den er indstillet til [Tilstand 1] eller
[Tilstand 2].
Hvis kameraet bruges med en flashenhed eller flashtilbehør, der er
beregnet til et andet kameramærke, fungerer kameraet muligvis ikke
korrekt, og der kan opstå funktionsfejl.
Monter ikke en flash til høj spænding på kameraets hot shoe. Den kan
muligvis ikke udløses.
171
3 Indstilling af flashN
Med en Speedlite i EX-serien med kompatible flashindstillinger kan du
bruge kameraets menuskærm til at indstille Speedlitens
flashindstillinger og brugerdefinerede funktioner. Monter Speedlite på
kameraet, og tænd Speedlite, før du foretager disse indstillinger.
Yderligere oplysninger om Speedlitens funktioner finder du i
Speedlitens instruktionsmanual.
1
Vælg [Ekstern Speedlite-kontrol].
Under fanen [z2] skal du vælge
[Ekstern Speedlite-kontrol], derefter
trykke på <0>.
X Skærmen for ekstern Speedlitekontrol vises.
den ønskede indstilling.
2 Vælg
Vælg det menupunkt, der skal
indstilles, tryk derefter på <0>.
Flashudladning
For at aktivere flashfotografering skal du
indstille [Tilslut]. For kun at aktivere at
AF-hjælpelys udsendes, skal du indstille
[Afbryd].
E-TTL II måling
Til normal flasheksponering skal den
indstilles til [Evaluerende]. Hvis
[Gennemsnit] er indstillet, vil
flasheksponeringen være et gennemsnit af
hele den målte scene. Flasheksponeringskompensation er måske nødvendigt.
Denne indstilling er for erfarne brugere.
172
3 Indstilling af flashN
Flash synkrotid i Av-metode
Du kan indstille flashsykroniseringstiden
til flashfotografering i tilstanden
blændeprioriteret AE (f).
: Auto
Flashsynkroniseringstiden indstilles automatisk inden for området
1/180 sek. til 30 sek. for at passe til scenens lysstyrke. High-speed
synkronisering er også mulig.
: 1/180-1/60sek. auto
Forhindrer, at en langsom lukkertid indstilles under forhold med svag
belysning. Det er effektivt til at forhindre slørede motiver og
kamerarystelse. Motivet bliver ordentligt belyst af flashen, men
baggrunden kan dog blive mørk.
: 1/180 sek. (fast)
Flashsynkroniseringstiden er fast på 1/180 sek. Det forhindrer mere
effektivt, at motivet bliver sløret, og at der forekommer
kamerarystelse, end med [1/180-1/60sek. auto]. I svag belysning vil
motivets baggrund dog fremstå mørkere end med [1/180-1/60sek.
auto].
Hvis [1/180-1/60sek. auto] eller [1/180 sek. (fast)] er indstillet, er Hurtig
synkronisering ikke mulig i tilstanden <f>.
173
3 Indstilling af flashN
Flashfunktionsindstillinger
På skærmen vil de indstillelige funktioner og displayet variere,
afhængigt af Speedliten, aktuel flashtilstand, brugerdefinerede
flashfunktionsindstillinger mv.
Yderligere oplysninger om din Speedlites flashfunktioner finder du i
Speedlitens instruktionsmanual.
Eksempelvisning
Trådløsfunktioner
Flashindstillinger
Lukkersynkronisering
Flashzoom
(Flashdækning)
Flasheksponeringsbracketing
Flasheksponeringskompensation
Flashindstillinger
Du kan vælge den flashtilstand, der passer til din ønskede
flashoptagelse.
[E-TTL II-flashmåling] er
standardtilstanden for Speedlites af EXserien for automatisk flashoptagelse.
Tilstanden [Manuel flash] er til selv at
indstille Speedlitens [Flashoutputniveau].
Angående andre flashtilstande henvises
der til Speedlitens instruktionsmanual.
174
3 Indstilling af flashN
Trådløsfunktioner
Trådløs flashoptagelse (med flere
flashenheder) er mulig med radio- eller
optisk overførsel. Yderligere oplysninger
om trådløs flash finder du i Speedlitens
instruktionsmanual.
Flashzoom (Flashdækning)
Med Speedlites, der har et flashhoved,
der kan zoome, kan du indstille
flashdækningen. Skal normalt indstilles
til [AUTO], så kameraet automatisk
indstiller flashdækningen, så den passer
til objektivets brændvidde.
Lukkersynkronisering
Skal normalt indstilles til [Synk. m.
første lukkerlamel], så flashen straks
udløses, når eksponeringen er startet.
Hvis [Synk. m. anden lukkerlamel] er indstillet, udløses flashen, lige
før lukkeren lukker. Når dette kombineres med en langsom lukkertid,
kan du skabe en lysstribe, som f.eks. fra en bils forlygter i mørke. Med
synkronisering med anden lukkerlamel, udløses flashen to gange: En
gang, når du trykker udløseren helt ned og en gang umiddelbart før
eksponeringen slutter.
Hvis [High-speed synkronisering] er indstillet, kan flashen bruges
sammen med alle lukkertider. Dette er særligt effektivt til portrætter med
udfyldningsflash, når du ønsker at give prioritet til blændeindstillingen.
175
3 Indstilling af flashN
Flasheksponeringskompensation
Den samme indstilling som
"Flasheksponeringskompensation" på
side 170 kan indstilles.
Yderligere oplysninger findes i
Speedlitens instruktionsmanual.
Flasheksponeringsbracketing
Mens flashudladningen ændres
automatisk, tages der tre optagelser.
Yderligere oplysninger findes i
instruktionsmanualen til en Speedlite,
der er kompatibel med
flasheksponeringsbracketing.
Når du bruger Synkronisering med anden lukkerlamel, skal du indstille
lukkertiden til 1/25 sek. eller langsommere. Hvis lukkertiden er 1/30 sek.
eller hurtigere, vil Synkronisering med første lukkerlamel blive anvendt
automatisk selvom [Synk. m. anden lukkerlamel] er indstillet.
Med en Speedlite i EX-serien, som ikke er kompatibel med
flashindstillinger, kan du kun indstille følgende: [Flashudladning],
[E-TTL II måling], and [Flasheksponeringskompensation] under
[Flashindstillinger]. ([Lukkersynkronisering] kan også indstilles med
visse Speedlites i EX-serien).
Hvis flasheksponeringskompensation er indstillet med Speedliten, kan
du ikke indstille flasheksponeringskompensationen på kameraet (med
flashindstillingerne). Hvis den indstilles med både kameraet og
Speedliten, tilsidesætter Speedlitens indstillinger kameraets.
176
3 Indstilling af flashN
Brugerdefinerede flashfunktionsindstillinger
Yderligere oplysninger om Speedlitens brugerdefinerede funktioner
finder du i Speedlitens instruktionsmanual.
1
Vælg [Flash C.Fn indstillinger].
Vælg [Flash C.Fn indstillinger], og
tryk derefter på <0>.
funktionerne.
2 Indstil
Tryk på tasten <U> for at vælge
nummer, og tryk derefter på <0>.
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
Ryd indstillinger
1
Vælg [Ryd indstillinger].
Vælg [Ryd indstillinger] under fanen
[z2: Ekstern Speedlite-kontrol],
og tryk derefter på <0>.
indstillinger, der skal ryddes.
2 VælgVælgdeenten
[Nulstil flashindstillinger]
eller [Ryd alle C.Fn på Speedlite], og
tryk derefter på <0>.
Når du vælger [OK], ryddes de
pågældende flashindstillinger.
Med en Speedlite i EX-serien udløses Speedliten altid med fuld udladning,
hvis den brugerdefinerede funktion [Flashmålingsmetode] er indstillet til
[TTL] (autoflash).
Speedlitens personlige funktioner (P.Fn) kan ikke indstilles eller annulleres på
kameraets skærm [Ekstern Speedlite-kontrol]. Indstil det på Speedliten.
177
7
Optagelse med LCD-skærmen
(Live view-optagelse)
Du kan optage, mens du ser
billedet på kameraets LCDskærm. Det kaldes "Live viewoptagelse".
Live view-optagelse aktiveres
ved at indstille knappen til Live
view-optagelse/filmoptagelse
til <A>.
Live view-optagelse er effektivt til ubevægelige motiver.
Hvis du holder kameraet i hånden og optager, mens du ser
på LCD-skærmen, kan det resultere i slørede billeder. Det
anbefales at bruge et stativ.
Om fjernoptagelse med Live view
Med EOS Utility (medfølgende software, s. 393) installeret på din
pc, kan du slutte kameraet til computeren og fjernoptage billeder,
mens du ser på computerskærmen. Der er detaljerede oplysninger
i EOS Utility Instruktionsmanual på dvd'en (s. 389).
179
A Optagelse med LCD-skærmen
1
Indstil knappen til Live viewoptagelse/filmoptagelse til <A>.
Live view-billedet.
2 VisTryk
på knappen <0>.
X Live view-billedet vises på LCD-
skærmen.
Live view-billedet vil nøje afspejle
lysstyrkeniveauet hos det faktiske
billede, som du optager.
på motivet.
3 Fokuser
Når du trykker udløseren halvt ned,
fokuserer kameraet med den aktuelle
AF-metode (s. 192).
4 TagTrykbilledet.
udløserknappen helt ned.
X Billedet tages, og det optagne billede
vises på LCD-skærmen.
X Når visningstiden er slut, vender kameraet
automatisk tilbage til Live view-optagelse.
Tryk på knappen <0> for at afslutte
Live view-optagelse.
Billedets synsfelt er ca. 100 % (med billedoptagelseskvaliteten indstillet
til JPEG 73).
I tilstande under Kreativ zone kan du kontrollere skarphedsdybden ved
at trykke på knappen til visning af skarphedsdybden.
Under kontinuerlig optagelse anvendes den eksponering, der er indstillet
til første optagelse, også på de efterfølgende optagelser.
Du kan også bruge en fjernudløser (ekstraudstyr, s. 167) til Live view-optagelse.
180
A Optagelse med LCD-skærmen
Aktivere Live view-optagelse
Indstil [A1: Live view opt.] til [Aktiver].
Antal mulige optagelser med Live view-optagelse
Temperatur
Stuetemperatur
(23 °C)
Lav temperatur
(0 °C)
Mulige optagelser
Ca. 220 optagelser
Ca. 190 optagelser
Ovenstående tal er baseret på en fuldt opladet batteripakke LP-E6 og CIPAteststandarderne (Camera & Imaging Products Association).
Med en fuldt opladet batteripakke LP-E6 er kontinuerlig Live view-optagelse
mulig i ca. 1 time 45 min. ved stuetemperatur (23 °C).
Vend ikke objektivet mod solen ved Live view-optagelser. Solens varme
kan ødelægge indvendige dele i kameraet.
Du kan finde forholdsregler for anvendelse af Live view-optagelse
på side 201-202.
Du kan også fokusere ved at trykke på knappen <p>.
Når der bruges flash, vil der være to lukkerlyde, men der vil kun blive
taget ét billede.
Hvis kameraet ikke bruges i en længere periode, slukkes det automatisk,
som det er indstillet med [5 2: Autosluk] (s. 55). Hvis [52: Autosluk] er
indstillet til [Deaktiver], vil Live view-optagelsen standse automatisk efter
30 min. (kameraet er stadigt tændt).
Du kan vise Live view-billedet på et tv vha. stereo AV-kablet (medfølger)
eller et HDMI-kabel (ekstraudstyr) (s. 261, 264).
181
A Optagelse med LCD-skærmen
Om visning af oplysninger
Hver gang du trykker på knappen <B>, vil visningen af oplysninger ændre sig.
AF-metode
• d : FlexiZone - Single
• c : AnsigtsgenkendelsesLive funkt.
• f: Hurtig funk.
Mulige optagelser
Største bursthastighed/antal resterende multieksponeringer
Batterikontrol
AF-punkt (FlexiZone - Single)
Histogram
Optagemetode
Hvidbalance
Picture Style
Auto Lighting
Optimizer (Auto
belysnings optimering)
Status for GPSmodtagelse
Fremføringstilstand
Målingsmetode
Billedoptagelseskvalitet
HDR-optagelse/
multieksponeringer
Wi-Fi-funktion
AE-lås
Flash klar
Lukkertid
Flasheksponeringskompensation
Blænde
Overførselsstatus for Eye-Fi-kort
Indikator for eksponeringsniveau
Eksponeringssimulation
AEB
ISO-følsomhed
Højlys tone prioritet
Status for Wi-Fi-overførsel
Du kan få vist histogrammet, når du har indstillet [A1:
Eksp.simulation: Aktiver] (s. 189).
Du kan få vist det elektroniske vaterpas ved at trykke på knappen <B> (s. 60).
Bemærk, at hvis AF-metode er sat til [u Live funkt.], eller hvis kameraet er
sluttet til et tv via et HDMI-kabel, kan det elektroniske vaterpas ikke vises.
Når <g> vises i hvidt, indikerer det, at Live view-billedets lysstyrke er
tæt på den, som det optagede billede vil have.
Hvis <g> blinker, indikerer det, at Live view-billedet ikke vises ved
den passende lysstyrke på grund af svage eller stærke lysforhold. Det
faktisk tagne billede vil imidlertid afspejle eksponeringsindstillingerne.
Hvis der bruges flash, eller bulb-eksponering er valgt, nedtones ikonet
<g> og histogrammet (til din orientering). Histogrammet vises
muligvis ikke ordentligt under stærke eller svage lysforhold.
182
A Optagelse med LCD-skærmen
Sceneikoner
I tilstanden <A> under Live view-optagelse vises et ikon, der
repræsenterer den scene, kameraet har registreret, og optagelsen
tilpasses den scene. Ved visse scener eller optagelsesforhold vil det
viste ikon måske ikke svare til den faktiske scene.
Motiv
Portræt*1
Baggrund
Bevægelse
Ikke-portræt
Natur og
NærBevægelse
udendørsscene
optagelse*2
Baggrundsfarve
Lys
Grå
Baggrundsbelyst
Med blå
himmel
Lys blå
Baggrundsbelyst
Solnedgang
*3
*3
Orange
Spotlys
Mørk
Med
stativ
Mørk blå
*4*5
*3
*4*5
*3
*1: Vises kun, når AF-metode er indstillet til [uLive funkt.]. Hvis en anden AF-metode
er indstillet, vil ikonet for "Ikke-portræt" blive vist, selv hvis en person registreres.
*2: Vises, når det monterede objektiv har afstandsoplysninger. Med et forlængerstykke
eller et næroptagelsesobjektiv vil det viste ikon måske ikke svare til den faktiske scene.
*3: Det ikon, der passer til den registrerede scene, vil blive vist.
*4: Vises, når alle følgende betingelser gælder: Motivet er mørkt, det er en nattescene,
og kameraet er monteret på et stativ.
<→ Fortsætter på næste side>
183
A Optagelse med LCD-skærmen
*5: Vises med nedenstående objektiver:
• EF 24 mm f/2.8 IS USM
• EF 28 mm f/2.8 IS USM
• EF 300 mm f/2.8L IS II USM
• EF 400 mm f/2.8L IS II USM
• EF 500 mm f/4L IS II USM
• EF 600 mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer (Billedstabilisator)-objektiver markedsført i 2012 eller senere.
*4 og *5: Hvis betingelserne i både *4 og *5 gælder, vil lukkertiden blive langsom
(så langsom som 2 sek.).
Endelig billedsimulation
Den endelige billedsimulation afspejler effekterne af Picture Style,
hvidbalance osv. i Live view-billedet, så du kan se, hvordan det billede,
du tager, kommer til at se ud.
Under optagelse afspejler Live view-billedet automatisk nedenstående
funktionsindstillinger.
Endelig billedsimulation under Live view-optagelse
Picture Style
* Alle indstillinger som f.eks. skarphed, kontrast, farvemætning og farvetone
vil blive afspejlet.
Hvidbalance
Hvidbalancekorrektion
Atmosfærebaserede billeder
Billeder baseret på lys eller scene
Målingsmetode
Eksponering (indstillet med [A1: Eksp.simulation: Aktiver])
Skarphedsdybde (med knappen til visning af skarphedsdybde TIL)
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)
Korrektion af periferibelysning
Højlys tone prioritet
Billedformat (bekræftelse af billedområde)
184
Optagefunktionsindstillinger
Q Hurtig kontrol
Hvis du trykker på knappen <Q>, mens Live view-billedet vises i en
tilstand under Kreativ zone, kan du indstille en af følgende: AF-metode,
fremføringstilstand, målingsmetode, billedoptagelseskvalitet,
hvidbalance, Picture Style og Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings
optimering).
I tilstandene under Basiszone kan du indstille de funktioner, der er
fremhævet med fed skrift og de indstillinger, der vises i tabellen på
side 83.
1
Tryk på knappen <Q>.
X De indstillelige funktioner vises.
en funktion, og indstil den.
2 Vælg
Tryk på tasten <V> for at vælge en
funktion.
X Den valgte funktion og
funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Drej vælgeren <6> eller <5> for
at ændre indstillingen.
Vælg feltet optagemetode i tilstanden
<8>, og tryk derefter på <0> for
at vælge optagemetode.
Tryk på knappen <B> for at
indstille RAWbilledoptagelseskvaliteten eller
parametrene for Picture Style.
indstillingen.
3 Afslut
Tryk på <0> for at afslutte
indstillingen og vende tilbage til Live
view-optagelse.
185
Optagefunktionsindstillinger
Indstillinger for f / R / i / q / S
Hvis du trykker på knappen <f>, <R>, <i> eller <q>, mens
Live view-billedet vises, vises den pågældende indstillingsskærm på
LCD-skærmen, og du kan dreje på vælgeren <6> eller <5> for at
indstille den respektive funktion.
Når Hurtig funktion er indstillet, kan du trykke på knappen <S> for at
vælge AF-punktet. Betjeningsproceduren er den samme som med
optagelse via søgeren.
Når du indstiller w (Partiel måling) eller r (Spotmåling), vises en cirkel
til måling i midten.
Ved Live view-optagelse indstilles eksponeringen i det øjeblik, billedet
tages, uanset målingsmetode.
186
3 Menufunktionsindstillinger
Menu [A1]
Funktionsindstillinger, der gælder for
Live view-optagelse, forklares her.
Yderligere oplysninger om
menupunkterne under fanerne [A1] og
[A2] findes på siderne 187-191. I
tilstande under Basiszone er der visse
elementer under fanen [A1] , som ikke
vises og fanen [A2] vises ikke.
De indstillelige funktioner i denne menu anvendes kun til Live
view-optagelse. Disse funktioner træder ikke i kraft under
optagelse gennem søgeren.
Live view-optagelse
Du kan indstille Live view-optagelse til [Aktiver] eller [Deaktiver].
AF-metode
Du kan vælge [FlexiZoneAF† (Single)] (s. 192), [u Live funkt.]
(s. 193) eller [Hurtig funk.] (s. 197).
Vis hjælpelinjer
Med [3x3 l] eller [6x4 m] kan du få vist hjælpelinjer. Det kan
hjælpe dig med at holde kameraet lodret eller vandret. Med
[3x3+diag n], vises hjælpelinjerne sammen med diagonale linjer
for at hjælpe dig med at justere skæringspunkterne over motivet for
at opnå bedre balance i kompositionen.
187
3 Menufunktionsindstillinger
BilledformatM
Billedformat kan indstilles til [3:2], [4:3], [16:9] eller [1:1]. Området
omkring Live view-billedet fremstår sort, når følgende billedformater
er indstillet: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG-billeder bliver gemt med det angive billedformat. RAWbilleder bliver altid gemt med billedformatet [3:2]. Idet oplysningerne
om billedformat føjes til RAW-billedet, kan billedet blive genereret i
det pågældende billedformat når du behandler RAW-billedet med
kameraet og den medfølgende software.
Billedkvalitet
3:2
5472x3648
3/1
(20,0 megapixel)
4104x2736
41
(11,0 megapixel)
3648x2432
4
(8,9 megapixel)
2736x1824
a/61
(5,0 megapixel)
1920x1280
b
(2,5 megapixel)
720x480
c
(350.000 pixel)
Billedformat og antal pixel (ca.)
4:3
16:9
4864x3648
5472x3072*
(17,7 megapixel) (16,8 megapixel)
3648x2736
4104x2310*
(10,0 megapixel)
(9,5 megapixel)
3248x2432*
3648x2048*
(7,9 megapixel)
(7,5 megapixel)
2432x1824
2736x1536*
(4,4 megapixel)
(4,2 megapixel)
1696x1280*
1920x1080
(2,2 megapixel)
(2,1 megapixel)
640x480
720x408*
(310.000 pixel)
(290.000 pixel)
1:1
3648x3648
(13,3 megapixel)
2736x2736
(7,5 megapixel)
2432x2432
(5,9 megapixel)
1824x1824
(3,3 megapixel)
1280x1280
(1,6 megapixel)
480x480
(230.000 pixel)
De indstillinger for billedoptagelseskvalitet, der er markeret med en
stjerne, stemmer ikke helt overens med det respektive billedformat.
Det billedområde, der vises for de billedformater med en stjerne, er lidt
større end det optagne område. Se de optagne billeder på LCDskærmen, når du optager.
Hvis du bruger et andet kamera til direkte udskrivning af billeder optaget
med dette kamera i billedformatet 1:1, udskrives billederne måske ikke
korrekt.
188
3 Menufunktionsindstillinger
EksponeringssimulationN
Eksponeringssimulation simulerer og vises, hvordan lysstyrken på
det faktiske billede (eksponering) vil se ud.
・ Aktiver (g)
Lysstyrken på det viste billede vil være tæt på den faktiske
lysstyrke (eksponering) på det optagede billede. Hvis du indstiller
eksponeringskompensation vil billedlysstyrken ændres tilsvarende.
・ Under e
Normalt vises billedet ved standardlysstyrke for at gøre det lettere
at se Live view-billedet. Billedet vil kun blive vist tæt på den
faktiske lysstyrke (eksponering) på det optagede billede, mens du
holder knappen til visning af skarphedsdybde nede.
・ Deaktiver (E)
Billedet vises ved standardlysstyrke for at gøre det lettere at se
Live view-billedet. Selvom du indstiller ekponeringskompensation,
vil billedet blive vist med standardlysstyrke.
Hvis du angiver en udvidet ISO-hastighedsindstilling til [Maksimum] i
[ISO hastigh. omr.], vil Live view-optagelse være mulig under mørkere
forhold.
Selvom der er indstillet en lav ISO-følsomhed, kan der forekomme støj
på de viste Live view-billeder i svag belysning. Når du optager, vil det
optagede billede dog have minimal støj. (Billedkvaliteten af Live viewbilledet er forskellig fra den af det optagede billede).
189
3 Menufunktionsindstillinger
Menu [A2]
Lydløs LV-optagelseN
• Tilstand 1
Der forekommer mindre optagestøj end ved normal optagelse.
Kontinuerlig optagelse er mulig. Hvis <i> er indstillet, kan du optage
med en maksimal hastighed for kontinuerlig optagelse på ca. 4,1 fps.
• Tilstand 2
Når udløserknappen trykkes helt ned, tages kun ét billede. Mens
du holder udløserknappen helt nede, kan ingen anden
kamerabetjening foretages. Når udløserknappen igen holdes halvt
nede, vender kamerafunktionen tilbage. Optagelsesstøjen
minimeres herved. Selvom kontinuerlig optagelse er angivet, tages
der kun et enkelt billede.
• Deaktiver
Sørg for at indstille den til [Deaktiver], hvis du bruger et TS-Eobjektiv (udover et af dem, som er angivet i
nedenfor) til at
foretage shift-bevægelser eller hælde objektivet, eller hvis du
bruger et forlængerstykke. Hvis [Tilstand 1] eller [Tilstand 2] er
indstillet, kan standardeksponering muligvis ikke opnås, eller
eksponeringen kan blive forkert.
Hvis du bruger flash, vil lydløs optagelse ikke være mulig uanset
indstillingen for [Lydløs LV-optag.].
Når du bruger en flashenhed, der ikke er fra Canon, skal du indstille den
til [Deaktiver]. Flashen udløses ikke, hvis den er indstillet til [Tilstand 1]
eller [Tilstand 2].
Hvis [Tilstand 2] er indstillet, og du bruger optagelse med fjernudløser
(s. 167), vil betjeningen være den samme som med [Tilstand 1].
Med TS-E17 mm f/4L- eller TS-E24 mm f/3.5L II-objektivet, kan du bruge
[Tilstand 1] eller [Tilstand 2].
190
3 Menufunktionsindstillinger
LysmålingstimerN
Du kan ændre på, hvor lang tid eksponeringsindstillingen vises (AElåsetid).
Live view-optagelse vil standse ved brug af følgende betjeninger. For at
genoptage Live view-optagelse skal du trykke på knappen <0> igen.
• Når [z4: Støvsletningsdata], [54: Sensorrensning], [54: Slet alle
kameraindst.] eller [54: z firmwarever.] er valgt
• Når the optagemetoden er blevet ændret (eksempel: tilstande under
Basiszone ↔ tilstande under Kreativ zone)
191
Brug af AF til at fokusere (AF-metode)
Valg af AF-metode
De tilgængelige AF-metoder er [FlexiZoneAF† (Single)], [u Live
funkt.] (ansigtsgenkendelse, s. 193), og [Hurtig funk.] (s. 197).
Hvis du ønsker at opnå præcis fokus, skal du indstille
fokusfunktionsvælgeren på objektivet til <MF>, forstørre billedet og
fokusere manuelt (s. 199).
Vælg AF-metode.
Vælg [AF-metode] under fanen
[A1].
Mens Live view-billedet vises, kan du
også trykke på knappen <f> for at
vælge AF-metode på
indstillingsskærmen.
FlexiZone - Single: d
Billedsensoren bruges til fokusering. Selvom AF er mulig, når Live viewbilledet vises, vil AF-handlingen tage længere tid end med Hurtig
funk. Endvidere kan det være mere vanskeligt at opnå fokus end med
Hurtig funk.
1
Vis Live view-billedet.
Tryk på knappen <0>.
X Live view-billedet vises på LCD-
skærmen.
X AF-punktet < > vises.
AF-punkt
2 FlytDuAF-punktet.
kan bruge <9> til at flytte AFpunktet til der, hvor du vil fokusere.
(Den kan ikke nå ud til billedets kanter).
For at vende AF-punktet tilbage til
billedets midte skal du trykke på
knappen <0> eller <L>.
192
Brug af AF til at fokusere (AF-metode)
på motivet.
3 Fokuser
Ret AF-punktet mod motivet, og tryk
udløseren halvt ned.
X Når fokus er opnået, vil AF-punktet
blive grønt, og bipperen vil afgive en
lyd.
X Hvis der ikke opnås fokus, vil AFpunktet blive orange.
billedet.
4 TagKontroller
fokus og eksponering, tryk
derefter udløserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).
u (Ansigtsgenkendelse) Live funkt.: c
Dette er samme AF-metode som med FlexiZone - Single. Den
registrerer det menneskelige ansigt og fokuserer. Få målpersonen til at
vende ansigtet mod kameraet.
1
Vis Live view-billedet.
Tryk på knappen <0>.
X Live view-billedet vises på LCD-
skærmen.
Når der registreres et ansigt, vises
rammen <p> over det ansigt, der
skal fokuseres på.
Hvis der registreres flere ansigter,
vises <q>. Brug <9> til at flytte
rammen <q> over det ønskede
ansigt.
193
Brug af AF til at fokusere (AF-metode)
på motivet.
2 Fokuser
Tryk udløseren halvt ned og
kameraet fokuserer på det ansigt, der
er dækket af <p>-rammen.
X Når fokus er opnået, vil AF-punktet blive
grønt, og bipperen vil afgive en lyd.
X Hvis der ikke opnås fokus, vil AFpunktet blive orange.
Hvis et ansigt ikke kan registreres,
vises AF-punktet < >, og der udføres
AF i midten.
billedet.
3 TagKontroller
fokus og eksponering, tryk
derefter udløserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).
Hvis fokus ikke er skarp, vil ansigtsgenkendelse ikke være mulig. Hvis
objektivet aktiverer manuel fokusering, selv når fokusfunktionsvælgeren
på objektivet er indstillet til <AF>, skal du dreje på fokusringen for at
opnå en grov fokus. Ansigtet registreres herefter og <p> vil blive vist.
Et objekt, der ikke er et menneskeansigt, kan registreres som et ansigt.
Ansigtsgenkendelse virker ikke, hvis ansigtet er meget småt eller stort i
billedet, for lyst eller for mørkt, har en titel, der går vandret eller diagonalt,
eller som er delvist skjult.
<p> dækker måske kun en del af ansigtet.
Du kan trykke på knappen <0> eller <L> for at skifte til FlexiZone Single (s. 192), og bruge <9> til at flytte AF-punktet. For at vende
tilbage til u (Ansigtsgenkendelse) Live funkt., skal du trykke på <0>
eller knappen <L> igen.
Da AF ikke er muligt med ansigtet tæt på billedets kant, nedtones <p>.
Når du derefter trykker på udløseren, bruges det midterste AF-punkt < >
til at fokusere.
194
Brug af AF til at fokusere (AF-metode)
Bemærkninger til FlexiZone - Single og
u (Ansigtsgenkendelse) Live funkt.
AF-funktion
Fokusering vil tage lidt længere tid.
Selv når der er opnået fokus, fokuseres der igen, hvis du trykker
udløseren halvt ned.
Billedlysstyrken kan ændres under og efter AF.
Hvis lyskilden ændres, mens Live view-billedet vises, kan skærmen
begynde at flimre, og det kan blive svært at fokusere. Hvis dette
sker, skal du afslutte Live view-optagelsen og autofokusere under
den anvendte lyskilde.
Hvis du trykker på knappen <u> i FlexiZone - Single, vil billedet
blive forstørret ved AF-punktet. Hvis det er vanskeligt at fokusere
med den forstørrede visning, skal du vende tilbage til normal visning
og bruge autofokus. Bemærk, at AF-hastigheden kan variere mellem
normal og forstørret visning.
Hvis du forstørrer visningen, efter at have fokuseret med FlexiZone Single i normal visning, vil det måske ikke se fokuseret ud.
Når du bruger funktionen u Live funkt., forstørres billedet ikke ved
at trykke på knappen <u>.
I FlexiZone - Single eller u (ansigtsgenkendelse) Live funkt. skal du,
hvis du vil optage et periferisk motiv og motivet ikke er i fokus, placere
det midterste AF-punkt over motivet for at fokusere og derefter tage
billedet.
Den eksterne Speedlite udsender ikke AF-hjælpelys. Hvis du imidlertid
bruger en Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr) udstyret med en LEDlysdiode, tændes LED-lyset som AF-hjælp, når det er nødvendigt i
tilstandene FlexiZone - Single og u (Ansigtsgenkendelse) Live funkt.
195
Brug af AF til at fokusere (AF-metode)
Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering
Motiver med lav kontrast som f.eks. en blå himmel og glatte,
ensfarvede overflader.
Motiver i svag belysning.
Striber og andre mønstre, hvor der kun er kontrast i vandret retning.
Under en lyskilde hvis lysstyrke, farve eller mønster konstant
ændres.
Natoptagelser eller lyspunkter.
Under fluorescerende lys eller LED-lyskilder, og når billedet flimrer.
Ekstremt små motiver.
Motiver ved kanten af billedet.
Motiver, der kraftigt reflekterer lys.
AF-punktet dækker både objekter, der er langt væk og tæt på (som
f.eks. et dyr i et bur).
Motiver, der konstant bevæger sig inden for AF-punktet og ikke kan
holdes i ro på grund af kamerarystelser eller sløret motiv.
Et motiv, der nærmer sig eller flytter sig væk fra kameraet.
Autofokusering mens motivet er meget ude af fokus.
Blødt fokus opnås med et objektiv med blødt fokus.
Der anvendes et filter til specialeffekter.
Hvis du bruger AF med nogen af følgende objektiver, anbefales det at bruge
[Hurtig funk.]. Hvis du bruger [FlexiZoneAF† (Single)] eller [u Live
funkt.] til AF, kan det tage længere tid fokusere, eller kameraet kan muligvis
ikke fokusere korrekt.
EF 28 mm f/2.8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/1.4 USM, EF 50 mm f/1.8 II,
EF 50 mm f/2.5 Compact Macro, EF 135 mm f/2.8 (Softfocus),
EF 75-300 mm f/4-5.6 III, EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM
For oplysninger om objektiver, der ikke længere fremstilles, henvises til dit
lokale Canon-websted.
196
Brug af AF til at fokusere (AF-metode)
Hurtig funktion: f
Den dedikerede AF-sensor bruges til at fokusere i One-Shot AF-tilstand
(s. 92) med brug af samme AF-metode som med optagelse via
søgeren.
Selvom du kan fokusere på målområdet hurtigt, vil Live view-billedet
blive afbrudt midlertidigt under AF-handlingen.
Du kan bruge elleve AF-punkter til at fokusere (automatisk valgt). Du
kan også vælge ét AF-punkt til at fokusere og kun fokusere på det
område, der dækkes af dette AF-punkt (manuelt valgt). I tilstande under
Basiszone vil AF-punktet blive valgt automatisk. Du kan ikke vælge AFpunktet.
AF-punkt
1
Vis Live view-billedet.
Tryk på knappen <0>.
X Live view-billedet vises på LCD-
skærmen.
De små firkanter er AF-punkterne.
AF-punktet.N
2 Vælg
Tryk på knappen <S>.
Du kan enten bruge <9> eller dreje
vælgeren <6> eller <5> for at
vælge et AF-punkt.
Tryk på <0> for at skifte mellem det
midterste AF-punkt og automatisk
valg.
197
Brug af AF til at fokusere (AF-metode)
på motivet.
3 Fokuser
Ret AF-punktet mod motivet, og tryk
udløseren halvt ned.
X Live view-billedet slukkes, spejlet går
ned igen, og AF udføres. (Intet billede
tages).
X Når der er opnået fokus, lyder der et
bip, og Live view-billedet vises igen.
X Det AF-punkt, der blev brugt til
fokusering, lyser op i grønt.
X Hvis der ikke opnås fokus, vil AFpunktet blinke i orange.
billedet.
4 TagKontroller
fokus og eksponering, tryk
derefter udløserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).
Du kan ikke tage et billede under autofokusering. Tag billedet, mens Live
view-billedet vises.
198
Manuel fokusering
Du kan forstørre billedet og fokusere præcist med manuel fokus.
1
Indstil fokusfunktionsvælgeren
på objektivet til <MF>.
Drej på objektivets fokusring for at
fokusere groft.
forstørrelsesrammen.
2 VisTryk
på knappen <u>.
Forstørrelsesramme
3 FlytTrykforstørrelsesrammen.
<9> for at flytte
forstørrelsesrammen til den position,
hvor du vil fokusere.
For at vende forstørrelsesrammen
tilbage til billedets midte skal du
trykke på knappen <0> eller <L>.
billedet.
4 Forstør
Hver gang du trykker på knappen
<u> ændres forstørrelsen i rammen
som følger:
AE-lås
Placering af det
forstørrede område
Forstørrelse
5x
10x
Normal
visning
1x
199
Manuel fokusering
fokus manuelt.
5 Indstil
Mens du ser på det forstørrede
billede, skal du dreje på objektivets
fokusring for at fokusere.
Når du har opnået fokus, skal du
trykke på knappen <u> for at vende
tilbage til normal visning.
billedet.
6 TagKontroller
fokus og eksponering, tryk
derefter udløserknappen helt ned for
at tage billedet (s. 180).
200
Forholdsregler ved Live view-optagelse
Billedkvalitet
Når du optager med høj ISO-følsomhed, kan der forekomme tydelig støj
(som lysprikker, vandrette striber osv.).
Optagelse ved høje temperaturer kan forårsage støj og ujævne farver i billedet.
Hvis Live view-optagelse bruges kontinuerligt i lang tid, kan kameraets
interne temperatur stige, og billedkvaliteten kan forringes. Stop Live
view-optagelse, når du ikke optager billeder.
Hvis du optager en lang eksponering, mens kameraets interne
temperatur er høj, kan billedkvaliteten forringes. Stop Live viewoptagelse og vent nogle få minutter før du optager igen.
Hvide <s> og røde <E> advarselsikoner for indvendig temperatur
Hvis kameraets indvendige temperatur stiger på grund af længere
perioder med Live view-optagelse eller ved en høj omgivende
temperatur, vises et hvidt <s>- eller et rødt<E>-ikon.
Det hvide ikon <s> angiver, at billedkvaliteten af stillbilleder vil
forringes. Du bør stoppe med Live view-optagelse og lade kameraets
interne temperatur køle af, før du optager igen.
Det røde ikon <E> indikerer, at Live view-optagelsen snart vil stoppe
automatisk. Hvis dette sker, vil du ikke kunne optage igen, før kameraets
interne temperatur falder. Stop Live view-optagelsen, eller sluk for
strømmen, og lad kameraet hvile i et stykke tid.
Brug af Live view-optagelse ved en høj temperatur i længere perioder vil
få ikonet <s> eller <E> til at blive vist tidligere. Når du ikke optager,
skal du slukke for kameraet.
Hvis kameraets interne temperatur er høj, kan billedkvaliteten blive
forringet, før det hvide ikon <s> vises, for billeder med høj ISOfølsomhed eller lang eksponering.
Optagelsesresultat
Hvis du tager billedet i forstørret visning, bliver eksponeringen måske
ikke som ønsket. Gå tilbage til normal visning, inden du tager billedet.
I forstørret visning vil lukkertiden og blænden blive vist med orange.
Selvom du tager billedet i forstørret visning, optages billedet i det
normale visningsområde.
Hvis [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto belysnings
optimering] (s. 125) ikke er indstillet til [Afbryd], vil billedet måske se
lyst ud, selvom der er indstillet en formindsket
eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation.
201
Forholdsregler ved Live view-optagelse
Live view-billede
Under forhold med svag belysning eller skarp belysning afspejler Live
view-billedet måske ikke det optagede billedes lysstyrke.
Hvis lyskilden (belysningen) i billedet ændres, kan skærmen begynde at
flimre. Hvis dette sker, skal du afslutte Live view-optagelsen og fortsætte
med optagelse under den anvendte lyskilde.
Hvis du peger kameraet mod en anden retning, mister det muligvis Live
view-billedets korrekte lysstyrke i et øjeblik. Vent til lysstyrken stabiliserer
sig, inden du optager.
Hvis der er en meget stærk lyskilde i billedet, kan det oplyste område
fremstå sort på LCD-skærmen. Det rigtige optagne billede vil dog vise
det oplyste område på normal vis.
Hvis du i svag belysning indstiller [52: LCD-lysstyrke] til en lys
indstilling, kan der forekomme støj eller uregelmæssige farver i Live
view-billedet. Støjen eller de uregelmæssige farver optages imidlertid
ikke på det optagede billede.
Når du forstørrer billedet, kan billedets skarphed virke mere udtalt, end
den er i det faktiske billede.
Brugerdefinerede funktioner
Ved Live view-optagelse vil bestemte brugerdefinerede funktioner ikke
træde i kraft (s. 303).
Objektiver og flash
Forudindstillingsfunktionen til fokus kan kun bruges ved Live viewoptagelse, når der anvendes et (super) teleobjektiv med den
forudindstillingsfunktion, der har været på markedet siden anden halvdel
af 2011.
FE-lås og ledelys virker ikke, hvis der benyttes en ekstern Speedlite.
202
8
Optagelse af film
Filmoptagelse aktiveres ved at
indstille knappen til Live viewoptagelse/filmoptagelse til
<k>. Filmen optages i formatet
MOV.
For kort, der kan optage film, se side 3.
Hvis du under fanen [53] indstiller [Wi-Fi] til [Aktivér], kan du ikke
optage film. Inden optagelse af en film skal du indstille [Wi-Fi] til
[Deaktivér].
203
k Optagelse af film
Optagelse med autoeksponering
Når optagemetoden er indstillet til andet end <a>, aktiveres
autoeksponeringskontrol, som tilpasser optagelsen til scenens lysstyrke.
1
Indstil optagemetoden.
Sæt programvælgeren til en hvilken som
helst optagemetode undtagen <a>.
knappen til Live view2 Indstil
optagelse/filmoptagelse til <k>.
X Spejlet laver en lyd, og billedet vises
på LCD-skærmen.
på motivet.
3 Fokuser
Inden optagelse af en film skal du
fokusere med AF eller manuel
fokusering (s. 192-200).
Når du trykker udløseren halvt ned,
fokuserer kameraet med den aktuelle
AF-metode.
filmen.
4 Optag
Tryk på knappen <0> for at
begynde at optage en film.
X Mens filmen optages, vises mærket
Optage film
Mikrofon
204
"o" øverst til højre på skærmen.
Du standser optagelse af filmen ved
at trykke på <0> igen.
k Optagelse af film
Forholdsregler ved filmoptagelse finder du på side 233 og 234.
Om nødvendigt kan du også læse forholdsreglerne ved Live viewoptagelse på side 201 og 202.
I tilstandene under Basiszone vil optagelsesresultatet være det samme
som i tilstanden <A>. Og sceneikonet for den scene, kameraet har
registreret, vises øverst til venstre (s. 207).
I optagemetoderne <s>, <f> eller <F> vil indstillingerne være de
samme som i tilstanden <d>.
De menufunktioner, som kan indstilles, vil variere for tilstandene under
Basiszone og tilstandene under Kreativ zone (s. 353).
I tilstandene under Kreativ zone kan du indstille Auto Lighting Optimizer
(Auto belysnings optimering).
I menuen for Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) er det
muligt at indstille [
Deakt. i M- el. B-tilst]. Men under
filmoptagelse, selv hvis optagemetoden er sat til <F>, vil optagelse med
autoeksponering træde i kraft i stedet for bulb-eksponering. Derfor er
indstilling af Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) mulig.
I tilstandene under Kreativ zone kan du trykke på knappen <A> (s. 153)
for at låse eksponeringen (AE-lås). Eksponeringsindstillingens
visningstid indstilles ved hjælp af [Z1: Lysmålingstimer]. Efter at have
anvendt AE-lås under filmoptagelse kan du annullere den ved at trykke
på knappen <S>. (Indstillingen for AE-lås bevares, indtil du trykker på
knappen <S>).
I tilstande under Kreativ zone kan du aktivere eksponeringskompensation ved at skubbe knappen <R> til venstre og dreje på
vælgeren <5>.
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, vises lukkertiden og ISOfølsomheden nederst på skærmen. Dette er eksponeringsindstillingen til
optagelse af et stillbillede (s. 210). Eksponeringsindstillingen for
filmoptagelse vises ikke. Bemærk, at eksponeringsindstillingen for
filmoptagelse kan være en anden, end den for stillbilleder.
Hvis du optager en film med autoeksponering, vil lukkertid og blænde
ikke blive registreret i billedoplysningerne (Exif).
205
k Optagelse af film
ISO-følsomhed i tilstande under Basiszone
ISO-følsomheden indstilles automatisk inden for ISO 100 - 12800.
ISO-følsomhed i tilstande under Kreativ zone
ISO-følsomheden indstilles automatisk inden for ISO 100 - 12800.
Hvis du sætter [Maksimum]-indstillingen under [ISO hastigh. omr.]
til [25600/H] under [z3: ISO-hastighedsindstillinger] (s. 109), vil
den maksimale ISO-følsomhed for den automatiske indstilling af
ISO-følsomhed blive udvidet til H (svarer til ISO 25600). Vær
opmærksom på, at når du sætter [Maksimum] til [25600], vil den
maksimale ISO-følsomhed ikke blive udvidet, men forblive ISO
12800.
Hvis [z4: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver] (s. 130), vil
ISO-følsomheden være ISO 200 - 12800.
Under [z3: ISO-hastighedsindstillinger] kan [Auto. ISO-område]
eller [Mindste lukkertid] ikke indstilles (s. 110, 111) for
filmoptagelse.
Hvis [Minimum] er indstillet til [L (50)] og [Maksimum] til [H1 (51200)] eller
[H2 (102400)] for [ISO hastigh. omr.], og du skifter fra optagelse af
stillbillede til filmoptagelse, vil minimumsindstillingen for automatisk ISOområde være ISO 100 og maksimum vil være H (svarer til ISO 25600).
ISO-følsomheden kan ikke udvides til ISO 50 eller ISO 51200/102400.
Brug af en Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr)
udstyret med en LED-lysdiode
Med autoeksponeringsfilmoptagelse (anden tilstand end a) vil
kameraet automatisk aktivere Speedlitens LED-lys i svag belysning.
Du kan se yderligere oplysninger instruktionsmanualen til
Speedlite fra EX-serien.
206
k Optagelse af film
Sceneikoner
Under filmoptagelse i en tilstand under Basiszone vises et ikon, der
repræsenterer den scene, kameraet har registreret, og optagelsen
tilpasses den scene. Ved visse scener eller optagelsesforhold vil det
viste ikon måske ikke svare til den faktiske scene.
Motiv
Baggrund
Ikke-portræt
Portræt*1
Natur og
Nærudendørsscene optagelse*2
Baggrundsfarve
Lys
Grå
Baggrundsbelyst
Med blå himmel
Lys blå
Baggrundsbelyst
Solnedgang
*3
*3
Orange
Spotlys
Mørk blå
Mørk
*1: Vises kun, når AF-metode er indstillet til [uLive funkt.]. Hvis en anden AF-metode
er indstillet, vil ikonet for "Ikke-portræt" blive vist, selv hvis en person registreres.
*2: Vises, når det monterede objektiv har afstandsoplysninger. Med et forlængerstykke
eller et næroptagelsesobjektiv vil det viste ikon måske ikke svare til den faktiske
scene.
*3: Det ikon, der passer til den registrerede scene, vil blive vist.
207
k Optagelse af film
Optagelse med manuel eksponering
Du kan manuelt indstille lukkertiden, blænden og ISO-følsomheden til filmoptagelse.
Brug af manuel eksponering ved filmoptagelse er for erfarne brugere.
1 Drej programvælgeren om på <a>.
knappen til Live view2 Indstil
optagelse/filmoptagelse til <k>.
ISO-følsomheden.
3 Indstil
Tryk på knappen <i>.
X Indstillingen af ISO-følsomhed vil
komme frem på LCD-skærmen.
Drej vælgeren <6> for at indstille
ISO-følsomheden.
Du kan få yderligere oplysninger om
ISO-følsomhed på næste side.
lukkertiden og blænden.
4 Indstil
Tryk udløseren halvt ned, og kontroller
Lukkertid
Blænde
indikatoren for eksponeringsniveau.
For at indstille lukkertiden skal du dreje
vælgeren <6>. De tilgængelige lukkertider
afhænger af billedfrekvensen <9>.
• 6 5 4 : 1/4000 sek. - 1/30 sek.
•8 7
: 1/4000 sek. - 1/60 sek.
For at indstille blænden skal du dreje på
vælgeren <5>.
Hvis den ikke kan indstilles, skal du dreje
knappen <R> til venstre. Drej
derefter vælgeren <6> eller <5>.
og optag filmen.
5 Fokuser
Fremgangsmåden er den samme
som i trin 3 og 4 for "Optagelse med
autoeksponering" (s. 204).
208
k Optagelse af film
ISO-følsomhed under optagelse med manuel eksponering
Med [Auto] (A) indstilles ISO-følsomheden automatisk inden for ISO 100 12800. Hvis du sætter [Maksimum]-indstillingen under [ISO hastigh.
omr.] til [25600/H] under [z3: ISO-hastighedsindstillinger], vil den
maksimale indstilling for ISO-følsomhed blive udvidet og ISO-følsomheden
vil automatisk blive indstillet inden for ISO 100 til H.
Du kan indstille ISO-følsomheden manuelt inden for ISO 100 - 12800 i intervaller på
1/3 trin. Hvis du sætter [Maksimum]-indstillingen under [ISO hastigh. omr.]
til [25600/H] under [z3: ISO-hastighedsindstillinger], vil den maksimale
ISO-følsomhed for manuel indstilling af ISO-følsomhed blive udvidet til H (svarer til
ISO 25600). Vær opmærksom på, at når du sætter [Maksimum] til [25600], vil
den maksimale ISO-følsomhed ikke blive udvidet, men forblive ISO 12800.
Hvis [z4: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver] (s. 130),
kan du indstille ISO-følsomheden inden for ISO 200 - 12800
(afhængigt af indstillingen for [ISO hastigh. omr.]).
Under [z3: ISO-hastighedsindstillinger] kan [Auto. ISO-område]
eller [Mindste lukkertid] ikke indstilles (s. 110, 111) for filmoptagelse.
Eftersom optagelse af en film ved ISO 16000/20000/25600 kan resultere
i megen støj, kaldes det udvidet ISO-følsomhed (vist som [H]).
Hvis [Minimum] er indstillet til [L (50)] og [Maksimum] til [H1 (51200)]
eller [H2 (102400)] i [ISO hastigh. omr.], og du skifter fra optagelse af
stillbillede til filmoptagelse, vil minimumsindstillingen for manuelt ISOområde være ISO 100 og maksimum vil være (ISO 25600). ISOfølsomheden kan ikke udvides til ISO 50 eller ISO 51200/102400.
Ændring af lukkertiden eller blænden under optagelse af film anbefales
ikke, eftersom ændringerne i eksponeringen vil blive optaget.
Når du optager en film med bevægelige motiver, anbefales det at bruge
en lukkertid på 1/30 sek. til 1/125 sek. Jo hurtigere lukkertid desto mindre
glidende vil motivets bevægelser synes.
Hvis du ændrer lukkertid, mens du optager under fluorescerende eller
LED-lys, kan der blive optaget billedflimren.
Når ISO Auto er indstillet, kan du trykke på knappen <A> for at låse ISO-følsomheden.
Hvis du trykker på knappen <A> og komponerer billedet igen, kan du se
forskellen i eksponeringsniveauet på indikatoren for eksponeringsniveau
(s. 22, 210) sammenlignet med da knappen <A> var trykket ned.
Ved at trykke på knappen <B> kan du få vist histogrammet.
209
k Optagelse af film
Visning af oplysninger
Hver gang du trykker på knappen <B>, vil visningen af oplysninger ændre sig.
AF-metode
•d : FlexiZone - Single
•c : AnsigtsgenkendelsesLive funkt.
•f: Hurtig funk.
Filmoptagemetode
: Autoeksponering
(tilstande under
Basiszone)
: Autoeksponering
(tilstande under
Kreativ zone)
: Manuel eksponering
Fremføringstilstand
Billedoptagelseskvalitet
Mulige optagelser
Største bursthastighed
Tilbageværende
filmoptagelsestid*/Forløbet tid
Batterikontrol
AF-punkt (FlexiZone - Single)
Størrelse af
filmoptagelse
Kompressionsmetode
Optagelsesniveau: Manuel
Billedfrekvens
AE-lås
Lukkertid
Niveaumåler
Blænde
Status for GPS-modtagelse
Optage film
Hvidbalance
Picture Style
Auto Lighting
Optimizer (Auto
belysnings
optimering)
Videosnapshot
Eksponeringsmetode
L:
Autoeksponering
K:
Manuel eksponering
Dæmpeled
ISO-følsomhed
Højlys tone prioritet
Vindfilter
Wi-Fi-funktion
Indikator for eksponeringsniveau
* Gælder for et enkelt filmklip.
Du kan få vist det elektroniske vaterpas ved at trykke på knappen <B>
(s. 60).
Bemærk, at hvis AF-metode er sat til [u Live funkt.] eller kameraet er
forbundet til et tv via et HDMI-kabel (s. 261), kan det elektroniske
vaterpas ikke vises.
Når filmoptagelsen begynder, ændres den tilbageværende
filmoptagelsestid til den forløbne tid.
210
k Optagelse af film
Bemærkninger om filmoptagelse
Kameraet kan ikke autofokusere kontinuerligt som en camcorder.
Autofokusering under filmoptagelse anbefales ikke, da det i et øjeblik
helt kan fjerne fokus eller ændre eksponeringen.
Vend ikke objektivet mod solen ved filmoptagelse. Solens varme kan
ødelægge indvendige dele i kameraet.
Hvis <Q> er indstillet, og ISO-følsomhed og blænde ændres under
filmoptagelse, kan hvidbalancen muligvis også ændre sig.
Hvis du optager en film under fluorescerende eller LED-lys, kan filmen
flimre.
At zoome med objektivet under filmoptagelse anbefales ikke. At zoome
med objektivet kan forårsage ændringer i eksponeringen, uanset om
objektivets maksimale blænde ændres eller ej. Dette kan resultere i, at
ændringer i eksponeringen bliver optaget.
Du kan ikke forstørre billedet under filmoptagelse.
Forholdsregler ved filmoptagelse finder du på side 233 og 234.
Om nødvendigt kan du også læse forholdsreglerne ved Live viewoptagelse på side 201 og 202.
Filmrelaterede indstillinger er under fanerne [Z1] og [Z2] (s. 223).
Der optages en filmfil, hver gang du optager en film. Hvis filstørrelsen når
over 4 GB, oprettes der automatisk en ny fil for hver efterfølgende 4 GB.
Filmbilledets synsfelt er ca. 100 % (med størrelsen af filmoptagelsen
indstillet til [A]).
Du kan også fokusere billedet ved at trykke på knappen <p>.
For at fokusere igen under filmoptagelse skal du trykke på knappen
<p>. Du kan ikke fokusere ved at trykke på udløserknappen.
Der optages monolyd med kameraets indbyggede mikrofon (s. 204).
De fleste stereomikrofoner med et ministik med en diameter på 3,5 mm,
der findes i handlen, kan sluttes til kameraet. Hvis en ekstern mikrofon er
blevet sluttet til kameraets eksterne mikrofon IN-stik (s. 20), vil den få
højere prioritet end den indbyggede mikrofon.
211
k Optagelse af film
Bemærkninger om filmoptagelse
Du kan bruge fjernudløser RC-6 (ekstraudstyr, s. 167) til at starte og
stoppe filmoptagelse, hvis fremføringstilstanden er <Q> eller <k>.
Indstil timerudløseren til <2> (2 sek. forsinkelse), derefter trykke på
sendeknappen. Hvis udløseren er indstillet til <o> (øjeblikkelig
optagelse), vil optagelse af stillbilleder blive aktiveret.
Med en fuldt opladet batteripakke LP-E6 vil den samlede
filmoptagelsestid være som følger: ca. 1 time 35 min. ved
stuetemperatur (23 °C), og ca. 1 time 25 min. ved lav temperatur (0 °C).
Når der anvendes et (super) teleobjektiv med den powerfokusfunktion,
der har været på markedet siden anden halvdel af 2011, er
powerfokusering mulig under filmoptagelse.
Endelig billedsimulation
Den endelige billedsimulation er en funktion, som gør det muligt for dig
at se effekten af Picture Style, hvidbalance osv. på billedet.
Under filmoptagelse afspejler det viste billede automatisk
nedenstående indstillinger.
Endelig billedsimulering for filmoptagelse
Picture Style
* Alle indstillinger som f.eks. skarphed, kontrast, farvemætning og farvetone
vil blive afspejlet.
Hvidbalance
Hvidbalancekorrektion
Eksponering
Skarphedsdybde
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)
Korrektion af periferibelysning
Kromatisk aberrationskorrektion
Højlys tone prioritet
212
k Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
Mens du optager en film, kan du også
tage et stillbillede ved at trykke lukkeren
helt ned.
Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse
Hvis du tager et stillbillede under filmoptagelse, vil filmen optage en
pause på op til ca. 1 sek.
Det optagne stillfoto optages på kortet, og filmoptagelsen
genoptages automatisk, når Live view-billedet vises.
Filmen og stillbilledet bliver optaget som separate filer på kortet.
Funktioner, der gælder for optagelse af stillbilleder, forklares
herunder. Andre funktioner vil være de samme som for
filmoptagelse.
Funktion
Indstillinger
Som indstillet i [z1: Billedkval.].
Billedoptagelses- Når størrelsen af filmoptagelsen er [1920x1080] eller
kvalitet
[1280x720], vil billedformatet være 16:9. Når størrelsen
er [640x480], vil billedformatet være 4:3.
ISO-følsomhed*
Med optagelse med autoeksponering: ISO 100 - 12800.
Med optagelse med manuel eksponering: Se "ISO følsomhed under optagelse med manuel eksponering" på
side 209.
Eksponeringsindstillinger
Med optagelse med autoeksponering: Automatisk indstillet
lukkertid og blænde.
Med optagelse med manuel eksponering: Manuelt indstillet
lukkertid og blænde.
* Hvis højlystoneprioritet er indstillet, vil ISO-følsomhedsområdet starte ved ISO 200.
213
k Optagelse af film
AEB kan ikke anvendes.
Selvom der benyttes en ekstern Speedlite, udløses den ikke.
Kontinuerlig optagelse af stillbilleder er mulig under filmoptagelse. De
optagne billeder vises dog ikke på skærmen. Afhængigt af stillbilledernes
billedoptagelseskvalitet, antallet af optagelser under den kontinuerlige
optagelse, kortydelse osv. vil filmoptagelsen måske stoppe automatisk.
Hvis du vil optage stillbilleder kontinuerligt under filmoptagelse,
anbefales det at bruge et hurtigt kort. Det anbefales også at indstille en
mindre billedoptagelseskvalitet for stillbilleder og at optage færre
kontinuerlige stillbilleder.
Du kan optage stillbilleder i alle fremføringstilstande.
Selvudløseren kan bruges, før du starter med at optage en film. Hvis den
bliver brugt under filmoptagelse, vil selvudløseren skifte til optagelse af
enkeltbilleder.
214
Optagefunktionsindstillinger
Q Hurtig kontrol
I tilstandene under Kreativ zone kan du indstille følgende: AF-metode,
fremføringstilstand, billedoptagelseskvalitet, størrelse af
filmoptagelse, lydoptagelsesniveau (indstillet til [Lydoptagelse:
Manual]), hvidbalance, Picture Style, Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering) og videosnapshot.
I tilstandene under Basiszone er det kun funktionerne med fed skrift,
der kan indstilles.
1 Tryk på knappen <Q>.
X De indstillelige funktioner vises.
2Vælg en funktion, og indstil den.
Tryk på tasten <V> for at vælge en funktion.
X Den valgte funktion og funktionsvejledningen (s. 63) vises.
Indstil den ved at trykke på tasten <U>.
Tryk på knappen <B> for at indstille RAWbilledoptagelseskvaliteten eller parametrene for Picture Style.
3 Afslut indstillingen.
Tryk på <0> for at afslutte indstillingen og vende tilbage til
filmoptagelse.
Indstillinger for f / R / i / S
Hvis du trykker på knappen <f> eller <R>, mens filmbilledet
vises, vises den pågældende indstillingsskærm på LCD-skærmen,
og du kan dreje på vælgeren <6> eller <5> for at indstille den
respektive optagefunktion.
Når Hurtig funktion er indstillet, kan du trykke på knappen <S> for at
vælge AF-punktet. Fremgangsmåden er den samme som med
optagelse via søgeren. Under optagelse med manuel eksponering
(s. 208), kan du trykke på knappen <i> for at indstille ISOfølsomhed.
215
3 Indstilling af størrelse af filmoptagelse
Med [Z2: Str. for filmopt.], kan du
vælge filmens billedstørrelse,
billedfrekvens pr. sekund og
komprimeringsmetode. Billedfrekvensen
skifter automatisk afhængigt af
indstillingen [53: Videosystem] setting.
Billedstørrelse
A [1920x1080] : Full HD (Fuld High-Definition)optagelseskvalitet. Billedformatet vil være 16:9.
B [1280x720]
: HD (High-Definition)-optagelseskvalitet.
Billedformatet vil være 16:9.
C [640x480]
: Standard-definition-optagelseskvalitet.
Billedformatet vil være 4:3.
Billedfrekvens (fps: billeder pr. sekund)
6/8 : For områder, hvor tv-formatet er NTSC (Nordamerika,
Japan, Korea, Mexico mv.).
5/7 : For områder, hvor tv-formatet er PAL (Europa, Rusland,
Kina, Australien mv.).
4
: Hovedsageligt til film.
Kompressionsmetode
X IPB
: Komprimerer effektivt flere billeder ad gangen
til optagelse. Eftersom filstørrelsen vil være
mindre end med ALL-I, kan du optage i
længere tid.
W ALL-I (I-only) : Komprimerer ét billede ad gangen til optagelse.
Selvom filstørrelsen vil være større end med
IPB, vil filmen egne sig bedre til redigering.
216
3 Indstilling af størrelse af filmoptagelse
Samlede filmoptagelsestid og filstørrelse pr. minut
Størrelse af
filmoptagelse
Samlede optagelsestid (ca.)
4 GB-kort
8 GB-kort
16 GB-kort
Filstørrelse
(ca.)
16 min.
32 min.
1 time 4 min.
235 MB/min.
11 min.
22 min.
65
4
X
65
4
W
5 min.
87
B
87
C 65
X
W
X
18 min.
6 min.
48 min.
A
37 min.
1 time 14
12 min.
25 min.
1 time 37 min. 3 timer 14 min.
685 MB/min.
205 MB/min.
610 MB/min.
78 MB/min.
Om filmfiler, der overstiger 4 GB
Selvom du optager en film, der overstiger 4 GB, kan du fortsætte
med at optage uden afbrydelse.
Under filmoptagelse, ca. 30 sek. før filmen når filstørrelsen på 4 GB,
vil den forløbne optagelsestid eller den viste tidskode i
filmoptagelsesbilledet begynde at blinke. Hvis du fortsætter med at
optage, indtil filstørrelsen overstiger 4 GB, vil en ny fil automatisk
blive oprettet, og den forløbne optagelsestid eller tidskode vil holde
op med at blinke.
Når du afspiller filmen, skal du afspille hver filmfil individuelt. Filmfiler
kan ikke automatisk afspilles efter hinanden. Når filmafspilning slutter
skal du vælge den næste film, du vil afspille.
Filmoptagelsestidsgrænse
Den maksimale optagelsestid med et filmklip er 29 min. 59 sek.
Hvis filmoptagelsestiden når 29 min. og 59 sek., vil filmoptagelsen
standse automatisk. Du kan begynde at optage en film igen ved at
trykke på knappen <0>. (Nu begynder optagelsen af en ny filmfil).
En forøgelse af kameraets interne temperatur kan få filmoptagelsen til at
stoppe før den maksimale optagelsestid,der vises i tabellen ovenfor (s. 233).
Om Full HD 1080
Full HD 1080 angiver kompatibilitet med High-Definition med
1080 lodrette pixel (skanderingslinjer).
217
3 Indstilling af lydoptagelse
Du kan optage film, mens du optager lyd
med den indbyggede monomikrofon eller
en kommercielt tilgængelig
stereomikrofon. Du kan også tilpasse
lydoptagelsesniveauet.
Indstil lydoptagelsen med [Z2:
Lydoptagelse].
Lydoptagelse/Lydoptagelsesniveau
[Auto]
[Manual]
[Afbryd]
: Lydoptagelsesniveauet justeres automatisk.
Autoniveaukontrol vil automatisk følge lydniveauet.
: For avancerede brugere. Du kan indstille
lydoptagelsesniveauet til en af 64 niveauer.
Vælg [Opt. niveau] og se på niveaumåleren, mens du
drejer på vælgeren <5> for at indstille
lydoptagelsesniveauet. Se på "peak hold"-indikatoren
(3 sek.), og indstil den, så niveaumåleren nogle gange får
tegnet "12" (-12 dB) til højre til at lyse, for de kraftigste
lyde. Hvis den overskrider "0", vil lyden blive forvrænget.
: Lyd bliver ikke optaget.
Vindfilter/Dæmpeled
[Vindfilter]
: Når det er indstillet til [Aktiver], reduceres udendørs
vindstøj. Denne funktion træder kun i kraft med den
indbyggede mikrofon.
Bemærk, at [Aktiver] også vil reducere lave baslyde,
så indstil denne funktion til [Deaktiver] når der ikke er
nogen vind. Det vil optage en mere naturlig lyd end med
[Aktiver].
[Dæmpeled] : Selvom du indstiller [Lydoptagelse] til [Auto] eller
[Manual], før du optager, kan der stadig forekomme
lydforvrængning, hvis der er meget høj lyd. I et sådant
tilfælde anbefales det at indstille den til [Aktiver].
218
3 Indstilling af lydoptagelse
Brug af mikrofonen
Den indbyggede mikrofon optager monolyd. Stereolydoptagelse er
mulig ved at tilslutte en ekstern mikrofon (findes i handlen), der er
udstyret med et miniature stereostik (φ3,5 mm) til kameraets
eksterne mikrofon IN-stik (s. 20).
I tilstandene under Basiszone vil de tilgængelige indstillinger for
[Lydoptagelse] være [Til] eller [Fra]. Hvis [Til] er indstillet, vil
lydoptagelsesniveauet blive tilpasset automatisk (som med [Auto]) og
vindfilterfunktionen vil træde i kraft.
Lydstyrkebalancen mellem L (venstre) og R (højre) kan ikke justeres.
Både L og R optager lyd ved en sampling-frekvens på 48 kHz/16-bit.
219
3 Indstilling af tidskoden
Tidskoden er en tidsreference, som
optages automatisk for at synkronisere
video og lyd under filmoptagelse. Det
optages hele tiden i følgende enheder:
timer, minutter, sekunder og billeder.
Den bruges normalt under filmredigering.
Indstil tidskoden med [Z2: Tidskode].
Tæl op
[Kør optag.] : Tidskoden tæller kun op, mens du optager en film.
[Opt. uafhæn.] : Tidskoden tæller, uanset om du optager eller ikke.
Indstilling af starttid
Du kan indstille tidskodens starttid.
[Manuel indtastningsinds.] : Du kan frit indstille time, minut, sekund
og billed.
[Nulstil]
: Tiden indstillet med [Manuel
indtastningsinds.] og [Indstil til
kameratid] nulstilles til 00:00:00:00.
[Indstil til kameratid]
: Indstiller timer, minutter og sekunder, så
de matcher kameraets interne ur.
"Billeder" vil blive indstillet til 00.
Filmoptagelsestæller
Du kan vælge, hvad der skal vises på filmoptagelsesskærmen.
[Optage tid] : Angiver den forløbne tid fra starten af filmoptagelsen.
[Tidskode] : Angiver tidskoden under filmoptagelse.
220
3 Indstilling af tidskoden
Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse vil forårsage en
uoverensstemmelse mellem den reelle tid og tidskoden.
Hvis [Opt. uafhæn.] er indstillet, og du ændrer time, zone eller
sommertid (s. 36), vil tidskoden blive påvirket.
Tidskoden registreres ikke for videosnapshot.
Uanset indstillingen for [Filmopt. tæller] vil tidskoden altid blive optaget i
filmfilen.
Filmafspilningstæller
Du kan vælge, hvad der skal vises på filmafspilningsskærmen.
[Optage tid] : Viser optagelsestiden og afspilningstiden under
filmafspilning.
[Tidskode] : Angiver tidskoden under filmoptagelse.
Med [Tidskode] indstillet:
Under filmoptagelse
Under filmafspilning
Hvis du ændrer indstillingen for enten [Film afspl.tæller] i [Z2:
Tidskode] eller for [x3: Film afspl.tæller], vil den anden indstilling
også ændre sig automatisk.
"Billeder" vises ikke under filmoptagelse og filmafspilning.
221
3 Indstilling af tidskoden
Drop enkeltbillede
Hvis indstillingen for billedfrekvens er 6 (29,97 fps) eller 8 (59,94 fps),
forårsager tidskodens billedtæller en uoverensstemmelse mellem den
reelle tid og tidskoden. Denne uoverensstemmelse kan rettes
automatisk. Denne rettelsesfunktion kaldes drop enkeltbillede.
[Aktiver]
: Uoverensstemmelsen rettes automatisk ved at springe
tidskodenumre over.
[Deaktiver] : Uoverensstemmelsen rettes ikke.
Hvis billedfrekvensen er 4 (23,976 fps), eller hvis [Videosystem] er [PAL]
(med 7/5 indstillet), vil Drop enkeltbill. ikke virke ([Drop enkeltbill.] vil
ikke blive vist).
222
3 Menufunktionsindstillinger
Menuen [Z1]
Når knappen til Live view-optagelse/
filmoptagelse er indstillet til <k>, vises
fanerne [Z1] og [Z2], som er
beregnet til filmoptagelse. Der er
følgende menupunkter.
AF-metode
AF-metoderne er de samme, som beskrevet på siderne 192-198.
Du kan vælge [FlexiZoneAF† (Single)], [u Live funkt.] eller
[Hurtig funk.]. Bemærk, at kontinuerlig fokus på et bevægeligt motiv
ikke er muligt.
Selvom AF-tilstanden er indstillet til [Hurtig funk.], vil den skifte til
[FlexiZoneAF† (Single)] under filmoptagelse.
Lydløs LV-optagelseN
Denne funktion gælder for optagelse af stillbilleder. Se side 190 for
yderligere oplysninger.
LysmålingstimerN
Du kan ændre på, hvor lang tid eksponeringsindstillingen vises (AElåsetid).
223
3 Menufunktionsindstillinger
Menuen [Z2]
Vis hjælpelinjer
Med [3x3 l] eller [6x4 m] kan du få vist hjælpelinjer for at hjælpe
dig med at holde kameraet lodret eller vandret. Med [3x3+diag n],
vises hjælpelinjerne sammen med diagonale linjer for at hjælpe dig
med at justere skæringspunkterne over motivet for at opnå bedre
balance i kompositionen.
Størrelse af filmoptagelse
Du kan indstille størrelsen af filmoptagelsen (billedstørrelse,
billedfrekvens og komprimeringsmetode). Se side 216 for yderligere
oplysninger.
Lydoptagelse
Du kan angive lydoptagelsesindstillinger. Se side 218 for yderligere
oplysninger.
Tidskode
Du kan indstille tidskoden. Se side 220 for yderligere oplysninger.
Videosnapshot
Du kan optage videosnapshots. Se side 225 for yderligere
oplysninger.
224
3 Optagelse af videosnapshots
Du kan let skabe en kort film vha. funktionen videosnapshot.
Et videosnapshot er et kort filmklip, der varer ca. 2 sek., 4 sek. eller 8
sek. En samling af videosnapshots kaldes et videosnapshotalbum, og
det kan gemmes på kortet som en enkelt filmfil. Ved at ændre scenen
eller vinklen i hvert videosnapshot kan du skabe dynamiske kortfilm.
Et videosnapshotalbum kan også afspilles sammen med
baggrundsmusik (s. 230, 254).
Konceptet videosnapshotalbum
Video
snapshot 1
Video
snapshot 2
Video
snapshot x
Videosnapshotalbum
Indstilling af varigheden af videosnapshot-optagelse
1
Vælg [Videosnapshot].
Vælg [Videosnapshot] under fanen
[Z2], og tryk på <0>.
[Aktiver].
2 Vælg
Vælg [Aktiver], tryk derefter på
<0>.
225
3 Optagelse af videosnapshots
[Albumindstillinger].
3 Vælg
Vælg [Albumindstillinger], og tryk
derefter på <0>.
Hvis du vil fortsætte med at optage til
et eksisterende album, skal du gå til
"Tilføj til eksisterende album" (s. 229).
[Opret nyt album].
4 Vælg
Vælg [Opret nyt album], og tryk
derefter på <0>.
snapshotlængde.
5 Vælg
Tryk på <0> og tryk på tasten <V>
for at vælge snapshotlængden, og
tryk derefter på <0>.
[OK].
6 Vælg
Vælg [OK], og tryk på <0>.
Optagelsesvarighed
226
Tryk på knappen <M> for at
afslutte menuen og gå tilbage til
filmoptagelsesskærmen. En blå
bjælke vil vises for at indikere
snapshotlængden.
Gå til "Oprettelse af et
videosnapshotalbum" (s. 227).
3 Optagelse af videosnapshots
Oprettelse af et videosnapshotalbum
det første videosnapshot.
7 Optag
Tryk på knappen <0>, og optag.
X Den blå bjælke, der angiver
optagelsesvarigheden vil gradvist blive mindre.
Når den indstillede optagelsesvarighed
udløber, stopper optagelsen automatisk.
X Når LCD-skærmen er slukket, og
adgangsindikatoren holder op med at blinke,
vises bekræftelsesskærmen (s. 228).
et videosnapshotalbum.
8 GemTryksom
på tasten <U> for at vælge
[J Gem som album], tryk derefter
på <0>.
X Filmklippet vil blive gemt som videosnapshotalbummets første videosnapshot.
med at tage flere videosnapshots.
9 Fortsæt
Gentag trin 7 for at tage det næste
videosnapshot.
Tryk på tasten <U> for at vælge [J
Tilføj til album], tryk derefter på <0>.
Hvis du vil oprette et andet
videosnapshotalbum, skal du vælge
[W Gem som et nyt album], og
derefter vælge [OK].
optagelsen af videosnapshots.
10 Afslut
Indstil [Videosnapshot] til
[Deaktiver]. For at vende tilbage til
almindelig filmoptagelse skal du
sørge for at indstille [Deaktiver].
Tryk på knappen <M> for at
afslutte menuen og gå tilbage til den
almindelige filmoptagelsesskærm.
227
3 Optagelse af videosnapshots
Indstillinger i trin 8 og 9
Funktion
Beskrivelse
J Gem som album (Trin 8)
Filmklippet vil blive gemt som
videosnapshotalbummets første videosnapshot.
J Tilføj til album (Trin 9)
Det netop tagne videosnapshot vil blive føjet til
det album, der er optaget umiddelbart inden.
W Gem som et nyt album
(Trin 9)
Der oprettes et nyt videosnapshotalbum, og
filmklippet gemmes som det første
videosnapshot. Det nye album vil være en anden
fil end det tidligere optagne album.
1 Afspil videosnapshot
(Trin 8 og 9)
Det netop tagne videosnapshot vil blive afspillet.
Se tabellen herunder for oplysning om afspilning.
r Gem ikke i album (Trin 8) Hvis du vil slette det videosnapshot, du lige har
r Slet uden at gemme i
taget, og ikke gemme det i album, skal du vælge
[OK].
album (Trin 9)
Betjening af [Afspil videosnapshot]
Funktion
7 Afspil
Beskrivelse af afspilning
Ved at trykke på <0> kan du afspille eller sætte det netop
tagne videosnapshot på pause.
5 Første billede Viser den første scene af albummets første videosnapshot.
Forrige
videosnapshot*
Hver gang du trykker på <0>, går videosnapshot tilbage
med nogle få sekunder.
gang du trykker på <0>, vises det forrige billede. Hvis
3 Forrige billede Hver
du holder <0> nede, vil filmen blive spolet tilbage.
Hver gang du trykker på <0>, vil filmen blive afspillet billede for
6 Næste billede billede.
Hvis du holder <0> nede, vil filmen blive spolet fremad.
Næste
videosnapshot*
Hver gang du trykker på <0>, går videosnapshot fremad
med nogle få sekunder.
4 Sidste billede Viser den sidste scene af albummets sidste videosnapshot.
Afspilningsposition
mm' ss"
Afspilningstid (minutter:sekunder)
9 Volume
Du kan justere lydstyrken for de indbyggede højttalere
(s. 253) ved at dreje vælgeren <6>.
32
Tryk på knappen <M> for at vende tilbage til forrige skærm.
* Med [Forrige videosnapshot/Næste videosnapshot] vil den tid, der springes
over, svare til antallet af sekunder, der er indstillet under [Videosnapshot]
(ca. 2 sek., 4 sek. eller 8 sek.).
228
3 Optagelse af videosnapshots
Tilføje til eksisterende album
1
Vælg [Tilføj til eksisterende
album].
Følg trin 4 på side 226 for at vælge
[Tilføj til eksisterende album], og
tryk derefter på <0>.
et eksisterende album.
2 Vælg
Drej vælgeren <5> for at vælge et
eksisterende album, og tryk derefter
på <0>.
Efter bekræftelse af den viste dialog
skal du vælge [OK] på skærmen og
derefter trykke på <0>.
X Nogle videosnapshotindstillinger vil
ændres til at svare til indstillingerne
for det eksisterende album.
Tryk på knappen <M> for at
afslutte menuen og gå tilbage til
filmoptagelsesskærmen.
videosnapshottet.
3 Optag
Gå til "Oprettelse af et
videosnapshotalbum" (s. 227).
Du kan ikke vælge et album, som er optaget med et andet kamera.
229
3 Optagelse af videosnapshots
Forholdsregler for optagelse af videosnapshots
Du kan kun føje videosnapshots med samme varighed til et album
(ca. 2 sek., 4 sek. eller 8 sek. hver).
Bemærk, at hvis du gør noget af følgende under optagelse af
videosnapshots, oprettes et nyt album til efterfølgende videosnapshots.
• Ændre [Str. for filmopt.] (s. 216).
• Ændre indstillingen af [Lydoptagelse] fra [Auto] eller [Manual] til
[Afbryd] eller fra [Afbryd] til [Auto] eller [Manual] (s. 218).
• Opdatere firmwaren.
Du kan ikke tage stillbilleder, mens du tager et videosnapshot.
Optagelsesvarigheden af et videosnapshot er kun omtrentlig. Afhængigt
af billedfrekvensen er den viste optagelsesvarighed under afspilning
måske ikke nøjagtig.
Afspilning af et album
Du kan afspille et afsluttet album på samme måde som en almindelig
film (s. 253).
1
Afspil filmen.
Tryk på knappen <x> for at få vist
billederne.
albummet.
2 Vælg
Drej på vælgeren <5> for at vælge et
album.
På enkeltbilledvisningen indikerer
ikonet [
] øverst til venstre, at
billedet er et videosnapshot.
albummet.
3 Afspil
Tryk på <0>.
På det viste panel til afspilning af film
skal du vælge [7] (Afspil), og
derefter trykke på <0>.
230
3 Optagelse af videosnapshots
Baggrundsmusik
Musik, der er indspillet på hukommelseskortet, må kun bruges til privat
brug. Du må ikke krænke rettighedshaverens copyright.
Du kan afspille baggrundsmusik, når du afspiller albums, almindelige film og
diasshows på kameraet (s. 254, 257). For at afspille baggrundsmusik skal
du først kopiere baggrundsmusikken til kortet vha. EOS Utility (medfølgende
software). For yderligere oplysninger om, hvordan du kopierer
baggrundsmusikken, skal du se i EOS Utility Instruktionsmanual på dvd'en.
Redigering af et album
Efter optagelse kan du omarrangere, slette eller afspille videosnapshots i albummet.
1
På panelet til afspilning skal du
vælge [X] (Rediger).
X Redigeringsskærmen vises.
en redigeringsfunktion.
2 Vælg
Brug tasterne <U> til at vælge en
redigeringsfunktion, og tryk derefter
på <0>.
Funktion
Beskrivelse
Flyt snapshot
Tryk på tasten <U> for at vælge det videosnapshot, du
vil flytte, og tryk derefter på <0>. Tryk på tasten <U>
for at flytte snapshottet, og tryk derefter på <0>.
Slet snapshot
Tryk på tasten <U> for at vælge det videosnapshot, du
vil slette, og tryk derefter på <0>. Ikonet [L] vises på det
valgte videosnapshot. Hvis du trykker på <0> igen,
annulleres valget, og [L] forsvinder.
Afspil snapshot
Tryk på tasten <U> for at vælge det videosnapshot,
du vil afspille, og tryk derefter på <0>.
231
3 Optagelse af videosnapshots
album.
3 GemTrykdetpå redigerede
knappen <M> for at
vende tilbage til redigeringspanelet i
bunden af skærmen.
Tryk på tasten <U> for at vælge
[W] (Gem), og tryk derefter på <0>.
X Skærmen til lagring vises.
Hvis du vil gemme det som en ny fim,
skal du vælge [Ny fil]. Hvis du vil
gemme den og overskrive den
originale filmfil, skal du vælge
[Overskriv]. Tryk på <0>.
Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på kortet, vil [Ny fil] ikke kunne
vælges.
Når batteriniveauet er lavt, er redigering af albums ikke mulig. Brug et
fuldt opladet batteri.
Medfølgende software, der kan bruges med albums
EOS Video Snapshot Task: Det er muligt at redigere albums.
Tilføjelsesfunktionen til ImageBrowser EX downloades automatisk fra
internettet vha. den automatiske opdateringsfunktion.
232
Forholdsregler ved filmoptagelse
Hvide <s> og røde <E> advarselsikoner for indvendig temperatur
Hvis kameraets indvendige temperatur stiger på grund af længere
perioder med filmoptagelse eller ved en høj omgivende temperatur, vises
et hvidt <s> eller et rødt <E> ikon.
Det hvide ikon <s> angiver, at billedkvaliteten af stillbilleder vil
forringes. Du bør stoppe med optagelse af stillbilleder og lade kameraets
interne temperatur køle af, før du optager igen. Da filmens billedkvalitet
næsten ikke vil blive forringet, vil filmoptagelse fortsætte.
Det røde ikon <E> indikerer, at filmoptagelse snart vil stoppe
automatisk. Hvis dette sker, vil du ikke kunne optage igen, før kameraets
interne temperatur falder. Sluk for strømmen, og lad kameraet hvile i et
stykke tid.
Filmoptagelse ved en høj temperatur i længere perioder vil få ikonet
<s> eller <E> til at blive vist tidligere. Når du ikke optager, skal du
slukke for kameraet.
Optagelse og billedkvalitet
Hvis det monterede objektiv har en Image Stabilizer (Billedstabilisator),
og du indstiller knappen for Image Stabilizer (IS) (Billedstabilisator) til
<1>, vil Image Stabilizer (Billedstabilisator) fungere hele tiden, også
selvom du ikke trykker udløserknappen halvt ned. Image Stabilizer
(Billedstabilisator) forbruger batteristrøm og kan eventuelt forkorte den
samlede filmoptagelsestid eller mindske antallet af mulige optagelser.
Hvis du bruger et stativ, eller hvis Image Stabilizer (Billedstabilisator)
ikke er nødvendigt, anbefales det at sætte IS-knappen til <2>.
Kameraets indbyggede mikrofon vil også opfange støj fra
kamerabetjeningen. Brug af en ekstern mikrofon, der findes i handlen,
kan forhindre, at disse lyde bliver optaget (eller reducere omfanget).
Du må ikke slutte noget andet end en ekstern mikrofon til kameraets
eksterne mikrofon IN-stik.
Hvis lysstyrken ændres under autoeksponeringsfilmoptagelse, kan
denne del i et øjeblik se ud som et stillbillede, når du afspiller filmen.
I sådanne tilfælde skal du optage film med manuel eksponering.
Hvis der er en meget stærk lyskilde i billedet, kan det oplyste område
fremstå sort på LCD-skærmen. Den vil blive optaget næsten på samme
måde, som du ser den på LCD-skærmen.
I svag belysning kan der opstå støj eller uregelmæssige farver i billedet.
Filmen vil blive optaget næsten på samme måde, som du ser den på
LCD-skærmen.
233
Forholdsregler ved filmoptagelse
Optagelse og billedkvalitet
Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, vises
indikatoren med fem niveauer måske til højre under
filmoptagelse. Den angiver hvor mange data, der endnu ikke
er blevet skrevet til kortet (tilbageværende kapacitet af den
interne bufferhukommelse). Jo langsommere kortet er, jo
hurtigere kravler indikatoren opad. Hvis indikatoren bliver
Indikator
fuld, vil filmoptagelsen afslutte automatisk.
Hvis kortet har en hurtig skrivehastighed, vil indikatoren
enten ikke blive vist, eller niveauet (hvis det vises) bevæger
sig næsten ikke opad. Først skal du optage nogle testfilm for at se,
om kortet kan skrive hurtigt nok.
Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse
Se "Billedkvalitet" på side 201, for at få mere at vide om billedkvaliteten
for stillbilleder.
Afspilning og tv-tilslutning
Hvis du slutter kameraet til et tv-apparat (s. 261, 264) og optager en film,
vil der ikke komme nogen lyd fra tv-apparatet under optagelsen. Lyden
optages imidlertid korrekt.
Objektiv
Forudindstillingsfunktionen til fokus kan kun bruges ved filmoptagelse,
når der anvendes et (super) teleobjektiv med den
forudindstillingsfunktion, der har været på markedet siden anden halvdel
af 2011.
234
9
Billedafspilning
Dette kapitel beskriver afspilning og sletning af billeder
og film, hvordan man får dem vist på en tv-skærm og
andre afspilningsrelaterede funktioner.
Om billeder optaget og gemt med en anden enhed
Kameraet er muligvis ikke i stand til at vise billeder, der er optaget
med et andet kamera eller redigeret på en computer, eller hvis
filnavnene er blevet ændret.
235
x Billedafspilning
Enkeltbilledvisning
1
Afspil billedet.
Tryk på knappen <x>.
X Det sidst optagne eller sidst viste
billede vises.
et billede.
2 Vælg
Drej vælgeren <5> mod uret for at
få vist billeder bagfra (det sidst
optagne billede først). Drej vælgeren
med uret for at få vist billeder forfra
(det først optagne billede først).
Hver gang du trykker på knappen
<B>, vil visningsformatet på
skærmen ændre sig.
Ingen oplysninger
Histogram
236
Med grundlæggende oplysninger
Visning af optagelsesoplysninger
x Billedafspilning
billedafspilningen.
3 Afslut
Tryk på knappen <x> for at afslutte
billedafspilningen og vende tilbage til
den tilstand, hvor kameraet er klar til
optagelse.
3 Vis hjælpelinjer
På enkeltbilledvisningen kan du lægge
afspilningslinjer over.
Med [33: Afspilningslinjer] kan
du vælge [3x3 l], [6x4 m] eller
[3x3+diag n].
Denne funktion er nyttig til kontrol af
billedets lodrette eller vandrette
hældning såvel som komposition.
Hjælpelinjerne vises ikke under afspilning af film.
237
B: Visning af optagelsesoplysninger
Eksempelbillede taget i en tilstand under Kreativ zone
AF-mikrojustering
Mængde af
eksponeringskompensation
Beskyt billeder
Bedømmelse
Mængde af flasheksponeringskompensation
Blænde
Mappenummer Filnummer
Histogram
(Lysstyrke/RGB)
Lukkertid
Picture Style/
Indstillinger
Målingsmetode
Optagemetode
ISO-følsomhed
Højlys tone prioritet
Hvidbalance
Billedoptagelseskvalitet
Afspilningsnummer/
Samlet antal
billeder optaget
Farvetemperatur, når
<P> er valgt
Farverum
Optagelsesdato
og -tid
Hvidbalancekorrektion
Filstørrelse
Eye-Fi-overførsel
* Når du optager i RAW+JPEG-billedkvalitet, vises filstørrelsen for RAWbillederne.
* Under flashfotografering uden flasheksponeringskompensation vises <0>.
* <w> og graden af justeringen for det dynamiske område vises for billeder,
der optages i HDR-indstillinger.
* <P> vises for multieksponeringsbilleder.
* For stillbilleder, der er taget under filmoptagelse, vises <G>.
* For JPEG-billeder, der er fremkaldt med kameraets RAW-behandlingsfunktion
eller har fået ændret størrelse og derefter er gemt, vises <u>.
238
B: Visning af optagelsesoplysninger
Eksempelbillede taget i en tilstand under Basiszone
Atmosfære og
atmosfæreeffekter
Optagemetode
Belysning eller
scene
* Med billeder taget i tilstande under Basiszone afhænger de oplysninger, der
vises, af optagemetoden.
* Billeder taget i tilstanden <C>, viser [Baggrundsslør].
Eksempelfilm
Optagelsestid, afspilningstid/
Tidskode
Afspilning
Lukkertid
Blænde
Optagemetode
Størrelse af
filmoptagelse
Billedfrekvens
Filstørrelse for film
Kompressionsmetode
* Hvis der blev brugt manuel eksponering, vises lukkertiden, blænden og ISOfølsomheden (når den er indstillet manuelt).
* Ikonet < > vises for videosnapshots.
239
B: Visning af optagelsesoplysninger
Om Højlysadvarsel
Når [33: Højlysadvarsel] er indstillet til [Aktiver], blinker
overeksponerede højlysområder. Hvis du ønsker flere billeddetaljer
i de overeksponerede områder, skal du indstille eksponeringskompensationen til en negativ værdi og gentage optagelsen.
Om visning af AF-punkter
Når [33: Vis AF-pkt.] er indstillet til [Aktiver], vises det AF-punkt,
der er i fokus, med rødt. Hvis der blev anvendt automatisk AFpunktvalg, får du muligvis vist flere AF-punkter med rødt.
Om Histogram
Lysstyrkehistogrammet viser fordelingen af eksponeringsniveauet
og den samlede lysstyrke. RGB-histogrammet er til kontrol af
farvemætning og halvtoner. Visningen kan udskiftes med
[33: Histogram].
Visning af [Lysstyrke]
Dette histogram er en graf, der viser fordelingen
af billedets lysstyrkeniveau. Den vandrette akse
angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og
lyst til højre), og den lodrette akse angiver
antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau. Jo
flere pixel, der er i venstre side, desto mørkere
er billedet. Jo flere pixel, der er i højre side,
desto lysere er billedet. Hvis der er for mange
pixel i venstre side, går skyggernes
detaljeringsgrad tabt, Hvis der er for mange
pixel i højre side, går højlysets detaljeringsgrad
tabt. De mellemliggende halvtoner gengives.
Ved kontrol af billedet og dets
lysstyrkehistogram kan du se
biaseksponeringsniveauet og de samlede
halvtoner.
240
Histogrameksempler
Mørkt billede
Normal lysstyrke
Lyst billede
B: Visning af optagelsesoplysninger
Visning af [RGB]
Dette histogram er en graf, der viser fordelingen af hver
primærfarves lysstyrkeniveau i billedet (RGB eller rød, grøn og blå).
Den vandrette akse angiver lysstyrkeniveauet (mørkt til venstre og
lyst til højre), mens den lodrette akse angiver antallet af pixel for
hver farvelysstyrkeniveau. Jo flere pixel der i venstre side, jo
mørkere og mindre fremtrædende bliver farven. Jo flere pixel, der er
i højre side, jo lysere og tættere bliver farven. Hvis der er for mange
pixel i venstre side, mangler den respektive farveoplysning. Hvis der
er for mange pixel i højre side, bliver farven for mættet og uden
nuancer. Ved kontrol af billedets RGB-histogram kan du se
farvemætningen, halvtonertilstanden såvel som hvidbalancebiasen.
241
x Hurtig søgning efter billeder
H Vis flere billeder på én skærm (Indeksvisning)
Søg efter billeder hurtigt med indeksvisningen, der viser fire eller ni billeder på én skærm.
1
Tryk på knappen <u>.
Tryk på knappen <u> under
billedafspilning.
X [6u] vises nederst til højre på
skærmen.
indeksvisningen.
2 SkiftDrejtilvælgeren
<6> mod uret.
X Der vises et indeks med fire billeder. Det valgte
billede er fremhævet i en orange ramme.
Hvis du drejer vælgeren <6> længere
til venstre, vises et indeks med 9 billeder.
Hvis du drejer vælgeren <6> til højre,
vil indeksvisningen skifte som følger: 9
billeder, 4 billeder, og enkeltbilledvisning.
Î
Î
et billede eller en film.
3 Vælg
Drej vælgeren <5> for at flytte den orange
ramme og vælge billedet. Du kan også
vælge det med tasten <V> eller <U>.
Tryk på knappen <u> for at
deaktivere ikonet [6u], og drej
derefter vælgeren <6> for at gå til
den næste eller forrige skærm.
Hvis du trykker på <0> i indeksvisningen,
bliver det valgte billede vist som et enkelt billede.
242
x Hurtig søgning efter billeder
I
Spring gennem billeder (Billedspring)
Med enkeltbilledvisning kan du dreje vælgeren <6> for at springe frem eller
tilbage gennem billederne i henhold til den spring-metode, der er angivet.
1
Vælg [Billedspring m/6].
Vælg [Billedspring m/6] under
fanen [32], og tryk derefter på
<0>.
spring-metoden.
2 Vælg
Drej vælgeren <5> for at vælge springmetoden, og tryk derefter på <0>.
d:
e:
e:
g:
h:
i:
j:
k:
Vis billeder ét efter ét
Spring 10 billeder
Spring 100 billeder
Vis efter dato
Vis efter mappe
Vis kun film
Vis kun stillbilleder
Vis efter billedbedømmelse
(s. 247)
Drej vælgeren <6> for at
vælge.
med brug af spring.
3 Gennemse
Tryk på knappen <x> for at afspille
Spring-metode
Afspilningsposition
billeder.
Drej på vælgeren <6> ved
enkeltbilledvisning.
Vælg [Dato] for at søge efter billeder efter optagelsesdato.
Hvis du vil søge efter billeder efter mappe, skal du vælge [Mappe].
Hvis kortet indeholder både film og billeder, skal du vælge [Film] eller
[Stillbill.] for at få vist en af delene.
Hvis der ikke er nogen billeder, der svarer til den valgte [Bedømmelse],
kan du ikke søge i billederne ved hjælp af vælgeren <6>.
243
u Forstørret visning
Du kan forstørre et optaget billede med en faktor på ca. 1,5x til 10x på LCD-skærmen.
1
Placering af det forstørrede
område
Forstør billedet.
Billedet kan forstørres under billedvisning
(enkeltbilledvisning), under billedvisning
efter optagelse af billedet og fra den
tilstand, hvor kameraet er klar til optagelse.
Tryk på knappen <u>.
X Den forstørrede visning vises. Det
forstørrede område og [6u] vises
nederst til højre på skærmen.
Billedforstørrelsen øges, når du
drejer vælgeren <6> med uret. Du
kan forstørre billedet op til ca. 10x.
Billedforstørrelsen reduceres, når du
drejer vælgeren <6> mod uret. Hvis
vælgeren drejes videre, vises
indeksvisningen (s. 242).
rundt i billedet.
2 RulBrug
<9> til at rulle rundt i det
forstørrede billede.
Tryk på knappen <u> eller knappen
<x> for at forlade forstørret visning
og vende tilbage til visning af
enkeltbillede.
I forstørret visning kan du dreje vælgeren <5> for at få vist et andet
billede ved den samme forstørrelse.
Billedet kan ikke vises i indeksvisningen under billedgennemsynet
direkte efter optagelsen.
En film kan ikke forstørres.
244
u Forstørret visning
3 Forstørrelsesindstillinger
Når du vælger [Forstørrelse (ca.)] under
fanen [33], kan du angive
startforstørrelsen og den oprindelige
placering for den forstørrede visning.
1x (ingen forstørrelse)
Billedet forstørres ikke. Den forstørrede visning starter med
enkeltbilledvisningen.
2x, 4x, 8x, 10x (forstør fra midten)
Den forstørrede visning starter fra midten af billedet med den valgte
forstørrelse.
Faktisk størrelse (fra valgt punkt)
Pixlerne i det optagede billede vises ved ca. 100 %. Den forstørrede
visning starter i det AF-punkt, hvor der er fokus. Hvis billedet er
optaget med manuel fokusering, starter den forstørrede visning i
midten af billedet.
Som sidste forstørrelse (fra midten)
Forstørrelsen vil være den samme som sidste gang, du forlod den
forstørrede visning med knappen <x> eller <u>. Den forstørrede
visning starter fra midten af billedet.
For billeder taget med [FlexiZoneAF† (Single)] eller [u Live funkt.]
(s. 192), starter den forstørrede visning ved billedets midte, selv når [1x]
er indstillet.
245
b Rotation af billedet
Du kan rotere det viste billede i den ønskede retning.
1
Vælg [Rotér billede].
Vælg [Rotér billede] under fanen
[31], og tryk derefter på <0>.
et billede.
2 Vælg
Drej på vælgeren <5> for at vælge
det billede, der skal roteres.
Du kan også vælge et billede i
indeksvisning (s. 242).
billedet.
3 Rotér
Hver gang du trykker på <0>,
roteres billedet med uret som følger:
90° 270° 0°.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil rotere
et andet billede.
Tryk på knappen <M> for at
vende tilbage til menuen.
Hvis du har indstillet [51: Autorotering] til [TilzD] (s. 270) før du
optager lodrette billeder, skal du rotere billedet som beskrevet ovenfor.
Hvis det roterede billede ikke vises i den roterede retning under
billedafspilning, skal du indstille [51: Autorotering] til [TilzD].
En film kan ikke roteres.
246
3 Indstilling af bedømmelse
Du kan bedømme billeder og film med en af fem bedømmelser: l/m/
n/o/p. Denne funktion kaldes bedømmelse.
1
Vælg [Bedømmelse].
Vælg [Bedømmelse] under fanen
[32], og tryk derefter på <0>.
et billede eller en film.
2 Vælg
Drej på vælgeren <5> for at vælge
det billede eller den film, du vil
bedømme.
Hvis du trykker på knappen <u> og
drejer vælgeren <6> mod uret, kan
du vælge et billede eller en fil fra en
visning med tre billeder. Drej
vælgeren <6> med uret for at
vende tilbage til enkeltbilledvisningen.
billedet eller filmen.
3 Bedøm
Tryk på tasten <V> for at vælge en
bedømmelse.
X Det samlede antal bedømte billeder
og film vil blive talt for hver
bedømmelse.
Hvis du vil bedømme et andet billede
eller en anden film, skal du gentage
trin 2 og 3.
Tryk på knappen <M> for at
vende tilbage til menuen.
247
3 Indstilling af bedømmelse
Det samlede antal billeder med en given bedømmelse kan vises som 999.
Hvis der er mere end 999 billeder med en bestemt bedømmelse, vises [###]
for den pågældende bedømmelse.
Benyttelse af bedømmelser
Med [32: Billedspring m/6] kan du få vist billeder og film med en
bestemt bedømmelse.
Med [32: Diasshow] kan du afspille billeder og film med en bestemt
bedømmelse.
Med Digital Photo Professional (medfølgende software, s. 393) kan du
udvælge billeder og film med en bestemt bedømmelse (kun stillbilleder).
Med Windows Vista og Windows 7 kan du få vist hver fils bedømmelse
sammen med filoplysningerne eller den medfølgende billedvisning (kun
stillbilleder).
248
Q Hurtig kontrol under afspilning
Under afspilningen kan du trykke på knappen <Q> for at indstille
følgende: [J: Beskyt billeder, b: Rotér billede, 9: Bedømmelse,
R: RAW-billedbehandling (kun RAW-billeder), S: Ændr størrelse
(kun JPEG-billede), : Højlysadvarsel, : Vis AF-punkt, e:
Billedspring m/6, k: Wi-Fi*].
For film er det kun muligt at indstille de funktioner, der er fremhævet
med fed skrift ovenfor.
* Kan ikke vælges, hvis fanen [Wi-Fi] på fanen [53] er indstillet til [Deaktivér].
1
Tryk på knappen <Q>.
Under billedafspilning skal du trykke
på knappen <Q>.
X Hurtig kontrol-skærmen vises.
en funktion, og indstil den.
2 Vælg
Tryk på tasten <V> for at vælge en
funktion.
X Indstillingen for den valgte funktion
vises nederst.
Drej vælgeren <6> eller <5> for
at ændre indstillingen.
Ved indstilling af RAW-behandling,
Ændr størrelse, eller Wi-Fi skal du
også trykke på <0> for at afslutte
indstillingen. Yderligere oplysninger
findes på side 272 for RAWbilledbehandling og side 277 for
Ændr størrelse. Tryk på knappen
<M> for at annullere.
indstillingen.
3 Afslut
Tryk på knappen <Q> for at afslutte
Hurtig kontrol-skærmen.
249
Q Hurtig kontrol under afspilning
Indstil [51: Autorotering] til [TilzD] for at rotere et billede. Hvis
[51: Autorotering] indstilles til [TilD] eller [Fra], registreres indstillingen
[b Rotér billede] med billedet, men kameraet vil ikke rotere billedet i
visningen.
Hvis du trykker på knappen <Q> i indeksvisningen, skifter visningen til
enkeltbilledvisning, og Hurtig kontrol-skærmen vises. Hvis du trykker på
knappen <Q> igen, kommer du tilbage til indeksvisningen.
For billeder, der er taget med et andet kamera, kan de funktioner, du kan
vælge, måske være begrænsede.
250
k Se film
Du kan afspille film på følgende tre måder:
Afspilning på et tv-apparat
(s. 261, 264)
Brug det medfølgende AV-kabel eller et
HDMI-kabel HTC-100 (ekstraudstyr) til at
slutte kameraet til et tv-apparat. Derefter
kan du afspille de optagede film og
stillbilleder på tv'et.
Hvis du har et High-Definition-tv og
slutter dit kamera med et HDMI-kabel,
kan du se film i Full HD (Full HighDefinition: 1920x1080) og HD (HighDefinition: 1280x720) med bedre
billedkvalitet.
Eftersom harddiskoptagere ikke har et HDMI IN-stik, kan kameraet ikke
tilsluttes en harddiskoptager via et HDMI-kabel.
Selv hvis du slutter kameraet til en harddiskoptager med et kabel, kan du
ikke afspille eller gemme film og billeder.
Hvis afspilningsenheden ikke er kompatibel med MOV-filer, kan filmen
ikke afspilles.
Visning på kameraets LCD-skærm
(s. 253-260)
Du kan afspille film på kameraets LCDskærm. Du kan også redigere filmens
første og sidste scene ud og afspille
billederne og filmene på kortet i et
automatisk diasshow.
En film, der er redigeret med en computer, kan ikke skrives på kortet igen og
afspilles med kameraet. Dog kan videosnapshotalbums, der er redigeret
med EOS Video Snapshot Task (s. 232), afspilles på kameraet.
251
k Se film
Visning og redigering på en computer
(s. 393)
Filmfilerne, som er optaget på kortet, kan
overføres til en computer og vises med
ImageBrowser EX (medfølgende
software).
Brug en højtydende pc for at få film afspillet uden problemer.
Oplysninger om hardwarekrav for ImageBrowser EX finder du i pdf-filen
med brugervejledningen til ImageBrowser EX.
Hvis du vil bruge kommercielt tilgængeligt software til at vise eller
redigere filmene, skal du sikre dig, at den er kompatibel med MOV-filer.
Detaljerede oplysninger om kommercielt software kan fås hos
softwareproducenten.
252
k Afspilning af film
1
Afspil billedet.
Tryk på knappen <x> for at få vist
billederne.
en film.
2 Vælg
Drej på knappen <5> for at vælge
den film, der skal afspilles.
Under enkeltbilledvisningen angiver ikonet
<s1>, der vises øverst til venstre, at
det er en film. Hvis filmen er et
videosnapshot, vises <
>.
Du kan trykke på knappen <B>
for at skifte til visningen af
optagelsesoplysninger (s. 238).
I indeksvisningen angiver perforering i
miniaturebilledets venstre kant, at det er
en film. Da film ikke kan vises fra
indeksvisning, skal du trykke på <0>
for at skifte til enkeltbilledvisning.
enkeltbilledvisningen skal du
3 Itrykke
på <0>.
X Panelet til afspilning af film vises
nederst på skærmen.
filmen.
4 Afspil
Vælg [7] (Afspil), og tryk derefter på
<0>.
Højttaler
X Afspilning af filmen vil begynde.
Du kan holde pause i filmafspilningen
ved at trykke på <0>.
Du kan justere lydstyrken ved at dreje
vælgeren <6> selv under filmafspilning.
Du kan få flere oplysninger om
afspilningsprocessen på næste side.
Kameraet vil måske ikke kunne afspille billeder taget med et andet kamera.
253
k Afspilning af film
Panelet til afspilning af film
Betjening
Beskrivelse af afspilning
7 Afspil
Du kan skifte mellem afspilning og stop ved at trykke på
<0>.
8 Slow motion
Juster slow motion-hastighed ved at trykke på tasten <U>.
Slow motion-hastigheden angives øverst til højre på
skærmen.
5 Første billede Viser filmens første billede.
3 Forrige
billede
Hver gang du trykker på <0>, vises det forrige billede. Hvis
du holder <0> nede, vil filmen blive spolet tilbage.
Hver gang du trykker på <0>, vil filmen blive afspillet billede
6 Næste billede for billede. Hvis du holder <0> nede, vil filmen blive spolet
fremad.
4 Sidste billede Viser filmens sidste billede.
Baggrundsmusik*
Afspil en film med den valgte baggrundsmusik (s. 260).
X Redigér
Viser redigeringsskærmen (s. 255).
Afspilningsposition
mm' ss"
Afspilningstid (minutter:sekunder med [Film afspl.tæller:
Optage tid] indstillet)
tt:mm:ss:bb
Tidskode (timer:minutter:sekunder:billeder med [Film
afspl.tæller: Tidskode] indstillet)
9 Volume
Du kan justere lydstyrken for de indbyggede højttalere
(s. 253) ved at dreje vælgeren <6>.
32
Tryk på knappen <M> for at vende tilbage til
enkeltbilledvisningen.
* Når baggrundsmusik er indstillet, vil filmens lyd ikke blive afspillet.
Med en fuldt opladet batteripakke LP-E6, er den kontinuerlige
afspilningstid ved stuetemperatur (23 °C) som følger: ca. 4 timer 15 min.
Hvis du slutter kameraet til et tv-apparat for at afspille en film (s. 261,
264), skal du justere lydstyrken på tv-apparatet. (Du kan ikke justere
lydstyrken ved at dreje på vælgeren <6>.)
Hvis du tog et stillbillede, da du optog filmen, vises stillbilledet i ca. 1 sek.
under afspilningen af filmen.
254
X Redigering af filmens første og sidste scener
Du kan redigere de første og sidste scener ud af en film i 1 sekunders
stykker.
1
Vælg [X] på filmafspilningsskærmen.
X Filmredigeringspanelet vises nederst
på skærmen.
den del, der skal redigeres
2 Angiv
ud.
Vælg enten [U] (slet start) eller [V]
(slet slut), og tryk derefter på <0>.
Tryk på <U> (spole fremad) eller
drej på vælgeren <5> (billede for
billede) for at angive den position,
hvor du ønsker at slette en scene. På
bjælken øverst på skærmen kan du
se. hvilken del (angivet med orange),
og hvor meget, der bliver slettet.
Tryk på <0>, når du har besluttet
hvilken del, der skal redigeres ud.
den redigerede film.
3 Kontroller
Vælg [7], og tryk på <0> for at
afspille den redigerede film.
Hvis du vil ændre redigeringen, skal
du gå tilbage til trin 2.
Hvis du vil annullere redigeringen,
skal du trykke på knappen <M>,
og vælge [OK] på bekræftelsesskærmen.
255
X Redigering af filmens første og sidste scener
film.
4 GemVælgden[W],redigerede
tryk derefter på <0>.
X Skærmen til lagring vises.
Hvis du vil gemme det som en ny fim,
skal du vælge [Ny fil]. Hvis du vil
gemme den og overskrive den
originale filmfil, skal du vælge
[Overskriv]. Tryk på <0>.
Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen,
og tryk derefter på <0> for at
gemme den redigerede film og vende
tilbage til filmafspilningsskærmen.
Eftersom redigeringen udføres i trin på ca. 1 sek. (position indikeret
af [ ]), kan den reelle position, hvor filmen er redigeret, afvige fra den
position, du angav.
Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på kortet, vil [Ny fil] ikke kunne
vælges.
Når batteriniveauet er lavt, er redigering af filmen ikke mulig. Brug et fuldt
opladet batteri.
256
3 Diasshow (Automatisk afspilning)
Du kan afspille billederne på kortet i et automatisk diasshow.
1
Antal billeder, der skal afspilles
Vælg [Diasshow].
Vælg [Diasshow] under fanen [32],
og tryk derefter på <0>.
de billeder, der skal
2 Vælg
afspilles.
Tryk på tasten <V> for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk derefter
på <0>.
[Alle bill./Film/Stillbill.]
Tryk på tasten <V> for at vælge en
af følgende: [jAlle bill./kFilm/
zStillbill.]. Tryk på <0>.
[Dato/Mappe/Bedømmelse]
Tryk på tasten <V> for at vælge en
af følgende: [iDato/nMappe/
9Bedømmelse].
Når <zH> er fremhævet, skal du
trykke på knappen <B>.
Tryk på tasten <V> for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk derefter
på <0>.
[Dato]
[Mappe]
[Bedømmelse]
257
3 Diasshow (Automatisk afspilning)
Element
Beskrivelse af afspilning
jAlle billeder
Alle stillbillederne og filmene på kortet vil blive afspillet.
iDato
Stillbilleder og film taget på den valgte optagelsesdato
vil blive afspillet.
nMappe
Stillbilleder og film i den valgte mappe vil blive afspillet.
kFilm
Kun filmene på kortet vil blive afspillet.
zStillbilleder
Kun stillbillederne på kortet vil blive afspillet.
9Bedømmelse
Kun stillbilleder og film med den valgte bedømmelse
bliver afspillet.
[Indstil] som ønsket.
3 Indstil
Tryk på tasten <V> for at vælge
[Indstil.], og tryk derefter på <0>.
Indstil [Afspilningstid], [Gentag]
(gentaget afspilning)
[Overgangseffekt] (effekt ved
billedskift) og [Baggrundsmusik] for
stillbillederne.
Proceduren til valg af baggrundsmusik forklares på side 260.
Efter valg af indstillingerne skal du
trykke på knappen <M>.
[Afspilningstid]
258
[Gentag]
3 Diasshow (Automatisk afspilning)
[Overgangseffekt]
[Baggrundsmusik]
4 StartTrykdiasshowet.
på tasten <V> for at vælge
[Start], og tryk derefter på <0>.
X Efter [Henter billede...] er blevet vist
begynder diasshowet.
diasshowet.
5 Afslut
Tryk på knappen <M> for at
afslutte diasshowet og vende tilbage
til indstillingsskærmen.
Tryk på <0> for at pause diasshowet. [G] vises øverst til venstre
i billedet, mens billedet er sat på pause. Tryk på <0> igen for at
genoptage diasshowet.
Under automatisk afspilning kan du trykke på knappen <B> for at
ændre visningsformatet for stillbilleder (s. 236).
Under filmafspilningen kan du justere lydstyrken ved at dreje på
vælgeren <6>.
Drej vælgeren <5> under autovisning eller pause for at få vist et andet
billede.
Autosluk understøttes ikke under autovisningen.
Visningstiden kan variere, afhængigt af billedet.
Se side 261 for at se diasshowet på et tv.
259
3 Diasshow (Automatisk afspilning)
Valg af baggrundsmusik
1
Vælg [Baggrundsmusik].
Indstil [Baggrundsmusik] til [Til],
tryk derefter på <0>.
baggrundsmusikken.
2 Vælg
Tryk på tasten <V> for at vælge den
ønskede baggrundsmusik, og tryk
derefter på <0>. Du kan også
vælge flere stykker baggrundsmusik.
baggrundsmusikken.
3 Afspil
Tryk på knappen <B> for at høre
en prøve på baggrundsmusikken.
Tryk på tasten <V> for at lytte til et
andet baggrundsmusiknummer. For
at slutte med at lytte til baggrundsmusikken skal du trykke på knappen
<B> igen.
Juster lydstyrken ved at dreje
vælgeren <6>.
For at slette et baggrundsmusiknummer skal du trykke på tasten
<V> og vælge nummeret, og
derefter trykke på knappen <L>.
Når du lige har købt det, kan du ikke vælge baggrundsmusik med kameraet.
Du skal først bruge EOS Utility (medfølgende software) til at kopiere
baggrundsmusikken til kortet. Der er detaljerede oplysninger i EOS Utility
Instruktionsmanual på dvd'en.
260
Visning af billederne på tv
Du kan få vist stillbillederne og filmene på et tv.
Juster filmens lydstyrke med tv-apparatet. Lydstyrken kan ikke justeres
med kameraet.
Inden du tilslutter eller afbryder forbindelsen mellem kameraet og tvapparatet, skal du slukke for kameraet og tv-apparatet.
Afhængigt af tv-apparatet kan dele af det viste billede være beskåret.
Visning på HD-tv (High-Definition) (tilsluttet via HDMI)
HDMI-kabel HTC-100 (ekstraudstyr) er påkrævet.
1
Forbind HDMI-kablet til kameraet.
Indsæt stikket i kameraets
<D>-stik med <dHDMI
MINI>-logoet vendt imod kameraets
forside.
HDMI-kablet til tv'et.
2 Forbind
Forbind HDMI-kablet til tv'ets HDMI
IN-stik.
for tv'et og skift tv'ets
3 Tænd
videoindgang til den forbundne
port.
kameraets afbryder til
4 Indstil
<1>.
261
Visning af billederne på tv
på knappen <x>.
5 Tryk
X Billedet vises på tv-skærmen. (Der
vises ikke noget på kameraets LCDskærm).
Billedet vises automatisk ved tv'ets
optimale opløsning.
Ved at trykke på knappen <B>
kan du ændre visningsformatet.
Du kan finde flere oplysninger om
afspilning af film på side 253.
Billederne kan ikke sendes samtidig fra begge stikkene <D> og
<q>.
Tilslut ikke andre enheders udgange til kameraets <D>-stik.
Det kan medføre en funktionsfejl.
Visse tv-apparater kan muligvis ikke afspille de optagne billeder. I disse
tilfælde skal du bruge det medfølgende AV-kabel til at oprette forbindelse
til tv'et.
Brug af HDMI CEC-tv-apparater
Hvis du slutter kameraet til tv-apparatet med et HDMI-kabel, som er
kompatibelt med HDMI CEC*, kan du bruge tv-apparatets fjernbetjening
til at styre afspilningen.
* En HDMI-standardfunktion, der gør det muligt for HDMI-enheder at styre
hinanden, så du kan styre dem med én fjernbetjening.
1
Indstil [Kontr. o. HDMI] til
[Aktiver].
Vælg [Kontr. o. HDMI] under fanen
[33], og tryk derefter <0>.
Vælg [Aktiver], tryk derefter på
<0>.
262
Visning af billederne på tv
til et tv-apparat.
2 SlutBrugkameraet
et HDMI-kabel til at slutte
kameraet til et tv.
X Tv'ets input skifter automatisk til den
HDMI-port, kameraet er tilsluttet.
på knappen <x> på
3 Tryk
kameraet.
X Der vises et billede på tv-skærmen,
og du kan bruge tv'ets fjernbetjening
til at styre billedafspilningen.
et billede.
4 Vælg
Ret fjernbetjeningen mod tv'et, og tryk
på knappen / for at vælge et billede.
Menu til afspilning af stillbilleder
Menu til afspilning af film
: Tilbage
: 9-billedindeks
: Afspil film
: Diasshow
: Vis optageinfo.
: Rotér
5
Tryk på knappen Enter på
fjernbetjeningen.
X Menuen vises, og du kan udføre de
afspilningsfunktioner, der vises til
venstre.
Tryk på tasten / for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk derefter
på Enter. For et diasshow skal du
trykke på knappen / på
fjernudløseren for at vælge en
indstilling, derefter trykke på Enter.
Hvis du vælger [Tilbage] og trykker på
Enter, lukkes menuen, og du kan bruge
knappen / til at vælge et billede.
På nogle tv-apparater skal du først aktivere HDMI CEC-tilslutningen.
Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen til tv'et.
Nogle tv-apparater, selv dem der er kompatible med HDMI CEC,
fungerer muligvis ikke korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du indstille
[33: Kontr. o. HDMI] til [Deaktiver] og bruge kameraet til at styre
afspilningen.
263
Visning af billederne på tv
Visning på tv uden HD (tilsluttet via AV-kabel)
1
Slut det medfølgende AV-kabel til
kameraet.
Slut stikket til <q>-stikket
med <Canon>-logoet vendt mod
kameraets bagside.
til tv'et.
2 SlutSlutAV-kablet
AV-kablet til tv'ets video IN- og
(Rød)
(Hvid)
AUDIO
audio IN-stik.
(Gul)
VIDEO
for tv'et og skift tv'ets
3 Tænd
videoindgang til den forbundne
port.
kameraets afbryder til
4 Indstil
<1>.
på knappen <x>.
5 Tryk
X Billedet vises på tv-skærmen. (Der
vises ikke noget på kameraets LCDskærm).
Du kan finde flere oplysninger om
afspilning af film på side 253.
Brug ikke andre AV-kabler end det medfølgende. Billederne kan muligvis
ikke vises, hvis du bruger et andet kabel.
Hvis videosystemets format ikke stemmer overens med tv'ets, vises
billederne ikke korrekt. Hvis det sker, skal du skifte til det korrekte
videosystemformat med [53: Videosystem].
264
K Beskyttelse af billeder
Beskyttelse af et billede forhindrer, at det bliver slettet ved en fejl.
3 Beskyttelse af et enkelt billede
1
Vælg [Beskyt billeder].
Vælg [Beskyt billeder] under fanen
[31], og tryk på <0>.
[Vælg billeder].
2 Vælg
Vælg [Vælg billeder], og tryk derefter
på <0>.
X Billederne vil blive vist.
Ikon for billedbeskyttelse
billedet.
3 Beskyt
Drej på <5> for at vælge det billede,
der skal beskyttes, og tryk derefter på
<0>.
X Billedet beskyttes, og ikonet <K>
vises øverst på skærmen.
Tryk igen på <0> for at annullere
billedbeskyttelsen. Ikonet <K>
forsvinder.
Gentag trin 3 for at beskytte et andet
billede.
Tryk på knappen <M> for at
vende tilbage til menuen.
265
K Beskyttelse af billeder
3 Beskyttelse af alle billeder i en mappe eller på et kort
Du kan beskytte alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt.
Når du vælger [Alle billeder i mappen]
eller [Alle billeder på kort] i [x1:
Beskyt billeder], beskyttes alle billeder
i mappen eller kortet.
Hvis du vil annullere billedbeskyttelsen,
skal du vælge [Fjern beskyt alle bill. i
mappe] eller [Fjern beskyt alle bill. på
kort].
Hvis du formaterer kortet (s. 53), bliver de beskyttede billeder også
slettet.
Film kan også beskyttes.
Når et billede er beskyttet, kan det ikke slettes med kameraets
slettefunktion. Hvis du vil slette et beskyttet billede, skal du først ophæve
beskyttelsen.
De beskyttede billeder slettes ikke, selvom du sletter alle billeder
(s. 268). Dette er praktisk, når du vil slette alle unødvendige billeder
på én gang.
266
L Sletning af billeder
Du kan enten vælge og slette billeder et for et eller slette dem samlet.
Beskyttede billeder (s. 265) bliver ikke slettet.
Et slettet billede kan ikke gendannes. Kontroller en ekstra
gang, at du ikke skal bruge billedet, før du sletter det. Beskyt
billeder, hvis du vil undgå, at de slettes ved et uheld. Sletning
af et RAW+JPEG-billede vil slette både RAW- og JPEGbillederne.
Sletning af et enkelt billede
vist det billede, der skal
1 Få
slettes.
på knappen <L>.
2 Tryk
X Menuen Slet vises nederst på
skærmen.
3
Slet billedet.
Vælg [Slet], og tryk på <0>. Det
viste billede slettes.
3 Markering <X> af billeder, der skal slettes på én gang
Du kan slette flere billeder på én gang ved at sætte afkrydsninger <X>
ved de billeder, der skal slettes.
1
Vælg [Slet billeder].
Vælg [Slet billeder] under fanen
[31], og tryk på <0>.
267
L Sletning af billeder
[Vælg og slet billeder].
2 Vælg
Vælg [Vælg og slet billeder], og tryk
derefter på <0>.
X Et billede vises.
Hvis du trykker på knappen <u> og
drejer vælgeren <6> mod uret, kan
du vælge et billede fra visningen med
tre billeder. Drej vælgeren <6>
med uret for at vende tilbage til
enkeltbilledvisningen.
de billeder, der skal slettes.
3 Vælg
Drej vælgeren <5> for at vælge det
billede, der skal slettes, og tryk
derefter på <0>.
X Markeringen <X> vises øverst til
venstre på skærmen.
Hvis du vil vælge et andet billede, der
skal slettes, skal du gentage trin 3.
4 SletTrykbilledet.
på knappen <L>.
Vælg [OK], og tryk på <0>.
X De valgte billeder slettes.
3 Sletning af alle billeder i en mappe eller på et kort
Du kan slette alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt. Når
[31: Slet billeder] er indstillet til [Alle billeder i mappen] eller [Alle
billeder på kort], slettes alle billederne i mappen eller på kortet.
Hvis du også vil slette beskyttede billeder, kan du formatere kortet (s. 53).
268
Ændring af indstillingerne til billedafspilning
3 Justering af LCD-skærmens lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen for at gøre den lettere at
læse på.
1
Vælg [LCD-lysstyrke].
Vælg [LCD-lysstyrke] under fanen
[52], og tryk derefter på <0>.
lysstyrken.
2 Juster
Se på de grå nuancer, tryk på
knappen <U>, og tryk derefter
på <0>.
Hvis du vil se billedets eksponering, anbefales det, at du kigger på
histogrammet (s. 240).
269
Ændring af indstillingerne til billedafspilning
3 Autorotering af lodrette billeder
Lodrette billeder roteres automatisk, så de vises
lodret på kameraets LCD-skærm og computeren i
stedet for vandret. Du kan ændre indstillingen for
denne funktion.
1
Vælg [Autorotering].
Vælg [Autorotering] under fanen
[51], og tryk derefter på <0>.
autorotering.
2 Indstil
Vælg den ønskede indstilling, og tryk
derefter på <0>.
TilzD
Det lodrette billede roteres automatisk under afspilning på både
kameraets LCD-skærm og computeren.
TilD
Det lodrette billede roteres kun automatisk på computeren.
Fra
Det lodrette billede roteres ikke automatisk.
Autorotering virker ikke med lodrette billeder, når autorotering er sat til [Fra].
De kan ikke roteres, selvom du senere slår Autorotering [Til] ved afspilning.
Det lodrette billede roteres ikke automatisk til billedvisningen umiddelbart
efter optagelsen.
Hvis du tager et lodret billede, mens kameraet peger opad eller nedad,
roteres billedet muligvis ikke automatisk ved afspilning.
Hvis et lodret billede ikke automatisk roteres på pc'en, er det fordi den
benyttede software ikke kan rotere billedet. Det anbefales at benytte den
medfølgende software.
270
10
Efterbehandling af
billeder
Du kan behandle RAW-billeder med kameraet eller
ændre størrelse for (mindske) JPEG-billeder.
Mærket M vist til højre på siden indikerer, at funktionen
kun er tilgængelig i tilstande under Kreativ zone (d/s/
f/a/F).
Kameraet kan muligvis ikke behandle billeder, der er taget
med et andet kamera.
Efterbehandling af billeder som beskrevet i dette kapitel er ikke
mulig, hvis kameraet er indstillet til multieksponering, eller når
det er tilsluttet en pc via terminalen <C>.
271
R Behandling af RAW-billeder på kameraetN
Du kan behandle 1-billeder på kameraet og gemme dem som JPEGbilleder. Selve RAW-billedet ændres ikke, men du kan behandle RAWbilledet iht. forskellige betingelser for at lave et antal JPEG-billeder af det.
Bemærk, at 41- og 61-billeder ikke kan behandles på kameraet.
Brug Digital Photo Professional (medfølgende software, s. 393) til at
behandle de billeder.
1
Vælg [RAW-billedbehandling].
Under fanen [31] skal du vælge
[RAW-billedbehandling] og trykke
på <0>.
X 1-billeder vil blive vist.
et billede.
2 Vælg
Drej knappen <5> for at vælge det
billede, der skal behandles.
Hvis du trykker på knappen <u> og
drejer vælgeren <6> mod uret, kan
du vælge et billede fra
indeksvisningen.
billedet.
3 Behandl
Tryk på <0>, og derefter vises
indstillingerne for RAW-behandling
(s. 274-276).
Tryk på tasterne <V> og <U>
for at vælge en indstilling, og drej
vælgeren <5> for at ændre
indstillingen.
X Det viste billede vil afspejle
"Lysstyrkejustering", "Hvidbalance"
og de andre indstillingsjusteringer.
Tryk på knappen <B> for at gå
tilbage til billedindstillingerne på
optagelsestidspunktet.
272
R Behandling af RAW-billeder på kameraetN
Viser indstillingsskærmen
Tryk på <0> for at få vist
indstillingsskærmen. Drej vælgeren
<5> for at ændre indstillingen. Tryk
på <0> for at afslutte ændringen og
vende tilbage til skærmen i trin 3.
4 GemVælgbilledet.
[W] (Gem) tryk derefter på
<0>.
Vælg [OK] for at gemme billedet.
Læg mærke til destinationsmappen
og billedfilens nummer, og vælg
derefter [OK].
Gentag trin 2 og 4, hvis du vil
behandle et andet billede.
Tryk på knappen <M> for at
vende tilbage til menuen.
Om Forstørret visning
Du kan forstørre billedet ved at trykke på knappen <u> i trin 3.
Forstørrelsen er forskellig afhængigt af antallet af pixel for [Billedkval.],
der er angivet i [RAW-billedbehandling]. Med <9> kan du rulle rundt
i det forstørrede billede.
Tryk på knappen <u> igen for at afbryde den forstørrede visning.
Billeder med indstillingen Billedformat
Billeder, der er taget i et Live view-optagelsesbilledformat ([4:3] [16:9]
[1:1]) vil blive vist i det respektive billedformat. JPEG-billeder bliver
også gemt med det angive billedformat.
Når Wi-Fi-funktionen bruges, kan RAW-billedbehandling ikke udføres.
273
R Behandling af RAW-billeder på kameraetN
Indstillinger for RAW-billedbehandling
Lysstyrkejustering
Du kan justere billedets lysstyrke op til ±1 trin i intervaller på 1/3 trin.
Det viste billede vil afspejle indstillingens effekt.
Hvidbalance (s. 120)
Du kan vælge hvidbalance. Hvis du vælger [P], skal du dreje vælgeren
<6> for at indstille farvetemperaturen på indstillingsskærmen. Det
viste billede vil afspejle indstillingens effekt.
Picture Style (s. 112)
Du kan vælge en Picture Style. Tryk på <0> for at få vist
indstillingsskærmen, hvor du kan indstille parametre som f.eks.
Skarphed. Tryk på tasten <U> for at vælge Picture Style. Drej
vælgeren <5> for at vælge den parameter, der skal justeres, og tryk
derefter på tasten <U> for at indstille den. Tryk på <0> for at afslutte
indstillingen og vende tilbage til skærmen i trin 3. Det viste billede vil
afspejle indstillingens effekt.
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) (s. 125)
Du kan indstille Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering).
Det viste billede vil afspejle indstillingens effekt.
Støjreduktion ved høj ISO-hastighed (s. 126)
Du kan indstille støjreduktionen for høj ISO-følsomhed. Det viste billede
vil afspejle indstillingens effekt. Hvis effekten er svær at se, kan du trykke
på knappen <u> for at forstørre billedet. (Tryk på knappen <u> for at
vende tilbage til normal visning).
Billedkvalitet (s. 102)
Du kan indstille billedkvaliteten for et JPEG-billede til at blive gemt,
når du konverterer RAW-billedet. Den viste billedstørrelse såsom
[***M ****x****], har et billedformat på 3:2. Antallet af pixel for de enkelte
billedformater er angivet i tabellen på side 278.
274
R Behandling af RAW-billeder på kameraetN
Farverum (s. 140)
Du kan vælge enten sRGB eller Adobe RGB. Idet kameraets LCDskærm ikke er kompatibel med Adobe RGB, vil billedet se stort set ens
ud, uanset hvilket farverum der vælges.
Korrektion af periferibelysning (s. 131)
Hvis [Aktiver] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist. Hvis
effekten er svær at se, skal du trykke på knappen <u> for at forstørre
billedet og se på hjørnerne. (Tryk på knappen <u> for at gå tilbage til
den normale visning). Den korrektion af periferibelysning, der er anvendt
med kameraet er mindre udtalt, end hvis den var udført med Digital
Photo Professional (medfølgende software) og kan være mindre synlig.
Hvis det er tilfældet, kan du bruge Digital Photo Professional til at
korrigere periferibelysningen.
Forvrængningskorrektion
Når [Aktiver] er angivet, korrigeres forvrængning af billedet, der skyldes
objektivet. Hvis [Aktiver] er angivet, vil det korrigerede billede blive vist.
Billedets periferi bliver beskåret i det korrigerede billede.
Da billedets opløsning kan se lidt lavere ud, skal du bruge Picture Styles
parameter for Skarphed til at foretage de nødvendige justeringer.
Når du behandler billeder med [Forvrængningskorrektion] indstillet
til [Aktiver], føjes oplysninger om visning af AF-punkter (s. 240) og
støvsletningsdata (s. 281) ikke til billedet.
275
R Behandling af RAW-billeder på kameraetN
Kromatisk aberrationskorrektion
Når [Aktiver] er indstillet, kan objektivets kromatiske aberration
(farvefrynser langs motivets kontur) korrigeres. Hvis [Aktiver] er angivet,
vil det korrigerede billede blive vist. Hvis effekten er svær at se, kan du
trykke på knappen <u> for at forstørre billedet. (Tryk på knappen <u>
for at vende tilbage til normal visning).
Om korrektion af periferibelysning, forvrængningskorrektion
og kromatisk aberrationskorrektion
For at kunne udføre korrektion af periferibelysning, forvrængningskorrektion
og kromatisk aberrationskorrektion på kameraet skal data for det objektiv,
der anvendes til optagelsen, være registreret i kameraet. Hvis
objektivdataene ikke er registreret i kameraet, skal du bruge EOS Utility
(medfølgende software, s. 393) til at registrere objektivdataene.
Behandling af RAW-billeder i kameraet vil ikke give de samme resultater
som behandling af RAW-billeder med Digital Photo Professional.
276
S Ændr størrelse
Du kan ændre et billedes størrelse ved at gøre antallet af pixel mindre
og gemme det som et nyt billede. Det er kun muligt at ændre størrelse
på JPEG 3/4/a/b-billeder. Det er ikke muligt at ændre størrelse på
JPEG c-og RAW-billeder.
1
Vælg [Ændr størrelse].
Vælg [Ændr størrelse] under fanen
[32], og tryk på <0>.
X Billederne vil blive vist.
et billede.
2 Vælg
Drej vælgeren <5> for at vælge det
billede, du vil ændre størrelse for.
Hvis du trykker på knappen <u> og
drejer vælgeren <6> mod uret, kan
du vælge et billede fra indeksvisningen.
den ønskede billedstørrelse.
3 Vælg
Tryk på <0> for at få vist
billedstørrelserne.
Tryk på tasten <U> for at vælge
den ønskede billedstørrelse, og tryk
derefter på <0>.
Målstørrelser
4 GemVælgbilledet.
[OK] for at gemme det ændrede
billede.
Læg mærke til destinationsmappen
og billedfilens nummer, og vælg
derefter [OK].
Gentag trin 2 og 4, hvis du vil ændre
størrelsen på et andet billede.
Tryk på knappen <M> for at
vende tilbage til menuen.
277
S Ændr størrelse
Indstillinger for ændring af størrelse efter oprindelig billedstørrelse
Oprindelig
billedstørrelse
3
Mulige indstillinger for ændring af størrelse
4
a
b
k
k
k
k
k
k
k
k
k
4
a
c
b
k
Om billedstørrelser
Billedstørrelsen vist i trin 3 på forrige side, som [***M ****x****], har et
billedformat på 3:2. Billedstørrelsen i henhold til billedformat er vist i
nedenstående tabel.
Tallene for billedoptagelseskvalitet er mærket med en stjerne stemmer
ikke helt overens med billedformatet. Billedet vil blive beskåret en smule.
Billedkvalitet
Billedformat og antal pixel (ca.)
3:2
4:3
16:9
1:1
4
3648x2432
(8,9 megapixel)
3248x2432*
(7,9 megapixel)
3648x2048*
(7,5 megapixel)
2432x2432
(5,9 megapixel)
a
2736x1824
(5,0 megapixel)
2432x1824
(4,4 megapixel)
2736x1536*
(4,2 megapixel)
1824x1824
(3,3 megapixel)
b
1920x1280
(2,5 megapixel)
1696x1280*
(2,2 megapixel)
1920x1080
(2,1 megapixel)
1280x1280
(1,6 megapixel)
c
720x480
(350.000 pixel)
640x480
(310.000 pixel)
720x408*
(290.000 pixel)
480x480
(230.000 pixel)
Når Wi-Fi-funktionen bruges, er ændring af størrelse ikke mulig.
278
11
Sensorrensning
Kameraet har en selvrensende sensorenhed fastgjort til
billedsensorens forreste lag (lavpasfilter) for automatisk
at ryste støv af.
Støvsletningsdataene kan også vedhæftes billedet,
således at tilbageværende støvpletter kan renses
automatisk af Digital Photo Professional (medfølgende
software, s. 393).
Om snavs, der klæber fast foran på sensoren
Udover, at der kan komme støv ind i kameraet udefra, kan
smøremiddel fra kameraets interne dele i sjældne tilfælde sætte
sig foran på sensoren. Hvis der stadigvæk er synlige pletter efter
automatisk sensorrensning, anbefales det at få sensoren renset af
et Canon-servicecenter.
Selv når den selvrensende sensorenhed er i drift, kan du trykke
udløserknappen halvt ned for at afbryde rensningen og begynde at
optage øjeblikkeligt.
279
f Automatisk sensorrensning
Når du indstiller afbryderen til <1> eller <2>, aktiveres den
selvrensende sensorenhed for automatisk at ryste støvet foran på
sensoren af. Normalt behøver du ikke være opmærksom på denne
funktion. Du kan imidlertid til enhver tid vælge at udføre sensorrensning
eller deaktivere den.
Sådan renser du sensoren nu
1
Vælg [Sensorrensning].
Under fanen [54] skal du vælge
[Sensorrensning] og derefter trykke
på <0>.
[Rens nuf].
2 Vælg
Vælg [Rens nuf], tryk derefter på
<0>.
Vælg [OK] på dialogskærmen, tryk
derefter på <0>.
X På skærmen kan du se, at sensoren
er ved at blive renset. Du kan høre en
udløserlyd, men der tages intet
billede.
Du opnår de bedste resultater, når du udfører rensning af sensoren,
mens kameraet står opret og stabilt på et bord eller på en anden vandret
flade.
Resultatet bliver ikke markant bedre, selvom du gentager rensningen.
Lige efter sensorrensningen er fuldført, vil funktionen [Rens nuf]
være midlertidigt deaktiveret.
Deaktivering af automatisk sensorrensning
I trin 2 skal du vælge [Autorensningf] og indstille den til [Fra].
X Sensorrensningen standser, når du indstiller afbryderen til <1>
eller <2>.
280
3 Tilføjelse af støvsletningsdataN
Normalt fjerner den selvrensende sensorenhed det meste af det støv,
der kan ses på optagede billeder. Men i tilfælde af resterende synligt
støv kan du føje støvsletningsdata til billedet for senere at fjerne
støvpletterne. Støvsletningsdata bruges af Digital Photo Professional
(medfølgende program, s. 393) til automatisk sletning af støvkorn.
Forberedelse
Brug et motiv, der er helt hvidt, som f.eks. et stykke hvidt papir.
Indstil længden på objektivets brændvidde til 50 mm eller længere.
Indstil fokusfunktionsvælgeren på objektivet til <MF>, og indstil
fokus til uendelig (∞). Hvis objektivet ikke har nogen distanceskala,
skal du se foran på motivet og dreje fokusringen hele vejen rundt
med uret.
Hent støvsletningsdataene
1
Vælg [Støvsletningsdata].
Under fanen [z4] skal du vælge
[Støvsletningsdata] og derefter
trykke på <0>.
[OK].
2 Vælg
Vælg [OK], og tryk på <0>. Når den
automatiske selvrensning af
sensoren er udført, vises en
meddelelse. Du kan høre en
udløserlyd under rensningen, men
der tages intet billede.
281
3 Tilføjelse af støvsletningsdataN
et fuldstændig hvidt
3 Fotografer
objekt.
Ved en afstand på 20 cm - 30 cm skal
du fylde søgeren med et mønsterfrit
og helt hvidt objekt og tage et billede.
X Billedet tages i tilstanden blændeprioritet AE med en blænde på f/22.
Da billedet ikke gemmes, kan
dataene stadig indlæses, selvom der
ikke er noget kort i kameraet.
X Når billedet er taget, vil kameraet begynde
at indsamle støvsletningsdataene. Når
støvsletningsdataene er hentet, vises der
en meddelelse.
Menuen vises igen, når du vælger [OK].
Hvis dataene ikke blev indhentet
korrekt, vises der en fejlmeddelelse.
Følg proceduren "Forberedelse" på
den foregående side, og vælg derefter
[OK]. Tag billedet igen.
Oplysninger om støvsletningsdataene
Når støvsletningsdataene er hentet, føjes de til de JPEG- og RAWbilleder, der optages derefter. Før en vigtig optagelse anbefales det, at
du opdaterer støvsletningsdataene ved at hente dem igen.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Digital Photo
Professional (medfølgende software, s. 393) til at fjerne støvkorn, i
Digital Photo Professional Instruktionsmanualen på dvd'en (s. 389).
De støvsletningsdata, der er føjet til billedet, er så små, at de næppe vil
påvirke størrelsen på billedfilen.
Sørg for at bruge et motiv, der er helt hvidt, som f.eks. et stykke hvidt papir.
Hvis papiret har mønster eller brevhoved, kan det blive fortolket som
støvdata og påvirke nøjagtigheden af softwarens støvdetektion.
282
3 Manuel sensorrensningN
Støv, der ikke kan fjernes med den automatiske sensorrensning, kan
fjernes manuelt med en blæsemaskine eller lignende. Afmonter
objektivet, før du renser sensoren.
Billedsensorens overflade er meget følsom. Lad et Canonservicecenter rense sensoren, hvis den skal renses direkte.
1
Vælg [Sensorrensning].
Under fanen [54] skal du vælge
[Sensorrensning] og derefter trykke
på <0>.
[Manuel rens].
2 Vælg
Vælg [Manuel rens], tryk derefter på
<0>.
[OK].
3 Vælg
Vælg [OK], og tryk på <0>.
X Spejlet låses efter et øjeblik, og
lukkeren åbnes.
"CLn" blinker på LCD-panelet.
4 Rens sensoren.
rensningen.
5 Færdiggør
Indstil afbryderen til <2>.
Hvis du bruger et batteri, skal du sørge for, at det er fuldt opladet. Hvis
batterigrebet med størrelse AA/LR6-batterier er monteret, er manuel
Det anbefales at bruge vekselstrømsadaptersættet ACK-E6 (ekstraudstyr)
som strømkilde.
283
3 Manuel sensorrensningN
Gør aldrig noget af det følgende ved rensning af sensoren.
Hvis strømmen afbrydes, lukker lukkeren, hvilket kan beskadige
lukkerlamellerne og billedsensoren.
• Indstilling af afbryderen til <2>.
• Udtagning eller indsætning af batteriet.
Billedsensorens overflade er meget følsom. Rens objektivet med
forsigtighed.
Brug en almindelig blæsemaskine uden børste påmonteret. En børste
kan ridse sensoren.
Før ikke spidsen af pusteredskabet længere ind i kameraet end til
objektivfatningen. Hvis strømmen afbrydes, lukker lukkeren, hvilket kan
beskadige lukkerlamellerne eller refleksspejlet.
Sensoren må aldrig renses med trykluft eller -gas. Trykket kan
beskadige sensoren, eller kulden fra spraygassen kan sætte sig som is
på sensoren.
Hvis batteriniveauet bliver lavt, mens du renser sensoren, lyder der et
advarselsbip. Stop med at rense sensoren.
Hvis der er snavs tilbage, som ikke kan fjernes med en blæsemaskine,
anbefales det at få renset sensoren af et Canon-servicecenter.
284
12
Udskrivning af billeder
Udskrivning (s. 288)
Du kan slutte kameraet direkte til en printer og udskrive
billederne på kortet. Kameraet er kompatibelt med
"wPictBridge", som er standarden for direkte udskrivning.
Du kan også bruge et trådløst LAN til at sende billeder til en
PictBridge (DPS over IP)-printer og udskrive dem. Du kan
finde yderligere oplysninger i Instruktionsmanualen til WiFi-funktion.
Digital Print Order Format (DPOF) (s. 295)
DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at
udskrive billeder, der er optaget på kortet, i henhold til dine
udskrivningsinstruktioner, som f.eks. billedvalg, antal kopier
osv. Du kan udskrive flere billeder i en enkelt batchkørsel
eller give udskriftsbestillingen til et fotolaboratorium.
Angivelse af billeder til en fotobog (s. 299)
Du kan angive billeder på kortet til udskrivning i en fotobog.
285
Forberedelse til udskrivning
Proceduren for direkte udskrivning kan udføres udelukkende med
kameraet, mens du kigger på kameraets LCD-skærm.
Tilslutning af kameraet til printeren
1
Indstil kameraets afbryder til
<2>.
printeren.
2 Konfigurer
Yderligere oplysninger findes i
printerens instruktionsmanual.
til printeren.
3 SlutBrugkameraet
det interfacekabel, der fulgte
med kameraet.
Slut kablet til kameraets <C>stik med kabelstikkets <D>-ikon
mod forsiden af kameraet.
Yderligere oplysninger om tilslutning
af printeren findes i printerens
instruktionsmanual.
4 Tænd printeren.
kameraets afbryder til
5 Indstil
<1>.
X Fra nogle printere høres et bip.
286
Forberedelse til udskrivning
wPictBridge
billedet.
6 Afspil
Tryk på knappen <x>.
X Billedet kommer frem og ikonet <w>
kommer frem øverst til venstre for at
indikere, at kameraet er sluttet til en
printer.
Film kan ikke udskrives.
Kameraet kan ikke bruges sammen med printere, der kun er kompatible
med CP Direct eller Bubble Jet Direct.
Brug ikke andre interfacekabler end det medfølgende.
Hvis du hører et langt bip i trin 5, er der problemer med printeren.
Løsning af problemet, der vises i fejlmeddelelsen (s. 294).
Udskrivning er ikke mulig i følgende tilfælde: Optagelsestilstand er sat til
<F> eller <G> i tilstanden <8>, Støjreduktion for multioptagelse er
indstillet eller HDR-indstillinger er indstillet.
Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [53], er direkte udskrivning
ikke mulig. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og tilslut derefter interfacekablet.
Du kan også udskrive RAW-billeder, der er taget med kameraet.
Hvis du bruger en batteripakke til at forsyne kameraet med strøm, skal
du sørge for, at den er fuldt opladet. Med en fuldt opladet batteripakke
kan du udskrive i ca. 5 timer 30 min.
Sluk kameraet og printeren, før du tager kablet ud. Tag fat i stikket (ikke
ledningen) for at trække kablet ud.
Det anbefales ved direkte udskrivning at anvende
vekselstrømsadaptersættet ACK-E6 (ekstraudstyr) til at forsyne
kameraet med strøm.
287
w Udskrivning
Skærmvisningen og indstillingsmulighederne vil være forskellige
afhængigt af printeren. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.
Ikon for tilsluttet printer
1
Vælg det billede, der skal
udskrives.
Kontroller, at ikonet <w> vises
øverst til venstre på LCD-skærmen.
Drej på knappen <5> for at vælge
det billede, der skal printes.
på <0>.
2 Tryk
X Skærmen med udskriftsindstillinger
vises.
Skærm med
udskriftsindstillinger
Indstiller udskrivningseffekter (s. 290).
Slår datoen eller filnummerindfotograferingen til eller fra.
Indstiller det antal, der skal udskrives.
Indstiller trim (beskæring) (s. 293).
Indstiller papirformat, papirtype og layout.
Vender tilbage til skærmbilledet i trin 1.
Starter udskrivningen.
De valgte indstillinger for papirformat, papirtype og layout vises.
* Visse indstillinger, som f.eks. dato- og filnummerindfotograferingen og
trim, kan muligvis ikke vælges. Det afhænger af printeren.
[Papirindstill.].
3 Vælg
Vælg [Papirindstill.], og tryk derefter
på <0>.
X Skærmen med papirindstillinger
vises.
288
w Udskrivning
Q Indstilling af papirformatet
Vælg størrelsen på det papir, der er
lagt i printeren, og tryk derefter på
<0>.
X Skærmen med papirtype vises.
Y Indstilling af papirtypen
Vælg størrelsen på det papir, der er
lagt i printeren, og tryk derefter på
<0>.
X Skærmen med sidelayout vises.
U Indstilling af sidelayoutet
Vælg sidelayout, og tryk derefter på
<0>.
X Skærmen med udskriftsindstillinger
vises igen.
Print kant
Billedet udskrives med hvide kanter.
Uden kant
Udskriften får ingen kanter. Hvis din printer ikke kan udskrive
billeder uden hvid kant, kommer der hvide kanter på udskrifterne.
Med kantc
Optagelsesoplysningerne*1 indfotograferes på kanten på
udskrifter på 9x13 cm og større.
xx-på
Mulighed for udskrivning af 2, 4, 8, 9, 16 eller 20 billeder på et ark.
20-påc
35-påp
Standard
20 eller 35 billeder kan udskrives som miniaturebilleder på A4- eller Letter-papir*2.
• [20-påc] vil have optagelsesoplysningerne*1 indfotograferet.
Sidelayoutet vil variere afhængigt af printermodellen og dens indstillinger.
*1: Kameranavn, objektivnavn, optagemetode, lukkertid, blænde, mængden af eksponeringskompensation, ISO-følsomhed, hvidbalance osv. indfotograferes fra Exif-dataene.
*2: Når du har bestilt udskrifterne med "Digital Print Order Format (DPOF)" (s. 295),
bør du udskrive dem ved at følge "Direkte udskrivning af bestilte billeder" (s. 298).
Hvis billedets format er forskelligt fra formatet for det papir, der udskrives
på, kan billedet blive beskåret betydeligt, hvis du udskriver uden kant. Hvis
billedet er beskåret, kan det se mere kornet ud på papiret på grund af det
færre antal pixel.
289
w Udskrivning
udskrivningseffekterne.
4 Indstil
Indstil den efter behov. Hvis du ikke har
behov for at indstille nogle
udskrivningseffekter, kan du gå til trin 5.
Hvad der vises på skærmen
varierer afhængigt af printeren.
Vælg indstillingen, tryk derefter på <0>.
Vælg den ønskede udskrivningseffekt,
tryk derefter på <0>.
Hvis ikonet <e> vises tydeligt ved
siden af <z>, kan du også justere
udskrivningseffekten (s. 292).
Udskrivningseffekt
Beskrivelse
Billedet udskrives ved brug af printerens standardfarver.
Billedets Exif-data bruges til at udføre automatiske korrektioner.
EFra
Der bliver ikke anvendt automatisk korrektion.
Billedet udskrives med en højere farvemætning for mere
EVivid
levende blå og grønne farver.
Billedstøj reduceres inden udskrivning.
ENR
0 Sort/Hvid Udskriver i sort-hvid med ægte sort.
0 Kold tone Udskriver i sort-hvid med en kold, blålig sort farve.
0 Varm tone Udskriver i sort-hvid med en gullig sort farve.
Udskriver billedet i de faktiske farver og kontraster. Der
zNaturlig
anvendes ingen automatisk farvejustering.
Udskrivningsegenskaberne er de samme som ved indstillingen
zNaturlig M "Naturlig". Men denne indstilling giver mulighed for finere
udskrivningsjusteringer end "Naturlig".
Indstillingerne varierer afhængigt af printeren. Yderligere
EStandard
oplysninger findes i printerens instruktionsmanual.
ETil
* Når du ændrer udskrivningseffekterne, afspejles ændringerne i det billede,
der vises øverst til venstre. Bemærk, at det udskrevne billede kan afvige
lidt fra det viste billede, som kun er en omtrentlig gengivelse. Det samme
gælder [Lysstyrke] og [Just. niveau] på side 292.
Hvis optagelsesoplysningerne vises for et billede i H1 eller H2 ISO-følsomhed
indfotograferes, bliver den korrekte ISO-følsomhed muligvis ikke indfotograferet.
290
w Udskrivning
af indfotografering af
5 Indstilling
dato og filnummer.
Indstil dem efter behov.
Vælg <I>, tryk derefter på <0>.
Indstil som ønsket, tryk derefter på
<0>.
antallet af kopier.
6 Angiv
Indstil den efter behov.
Vælg <R>, tryk derefter på <0>.
Indstil antallet af kopier, og tryk
derefter på <0>.
7 StartVælgudskrivning.
[Udskriv], tryk derefter på
<0>.
Indstillingen [Standard] for udskriftseffekter og andre indstillinger er de
standardindstillinger, der er indstillet af printerproducenten. Yderligere
oplysninger om hvad [Standard]-indstillinger er, findes i printerens
instruktionsmanual.
Afhængigt af billedets filstørrelse og billedoptagelseskvalitet kan det tage
noget tid, før udskrivningen går i gang, når du har valgt [Udskriv].
Hvis korrektion af billedskævhed (s. 293) er anvendt, kan det tage
længere tid at udskrive billedet.
Stop udskrivningen ved at trykke på <0>, mens der vises [Stop], vælg
derefter [OK].
Hvis du udfører [54: Slet alle kameraindst.] (s. 56), vil alle
indstillingerne blive nulstillet til deres standarder.
291
w Udskrivning
e Justering af udskrivningseffekter
I trin 4 på side 290, skal du vælge
udskrivningseffekter. Når ikonet <e>
vises tydeligt ved siden af <z>, kan du
trykke på knappen <B>. Derefter kan
du justere udskrivningseffekterne. Hvad
der justeres, og hvad der vises vil afhænge
af valgene, der blev truffet i trin 4.
Lysstyrke
Billedets lysstyrke kan justeres.
Just. niveau
Når du vælger [Manuel], kan du ændre
histogrammets fordeling og justere billedets
lysstyrke og kontrast.
Når skærmbilledet til justering af niveauer vises,
skal du trykke på knappen <B> for at ændre
positionen af <h>. Tryk på tasten <U> for at
justere skyggeniveauet (0 - 127) eller
højlysniveauet (128 - 255) efter behag.
kLysere
Effektiv ved baggrundsbelyste forhold, der kan få motivets ansigt til at
se mørkt ud. Når [Til] er indstillet, vil ansigtet se lysere ud på udskriftet.
Rød-øje-korr.
Benyttes til billeder taget med flash, hvor personer får røde øjne.
Når [Til] er indstillet, vil røde øjne blive korrigeret før udskrivningen.
Effekterne [kLysere] og [Rød-øje korr.] vises ikke på skærmen.
Når du vælger [Detaljeinst.], kan du justere [Kontrast],
[Farvemætning], [Farvetone] og [Farvebalance]. For at justere
[Farvebalance] skal du bruge <9>. B står for blå, A står for gul, M står
for magenta, og G står for grøn. Farven flyttes i den angivne retning.
Hvis du vælger [Slet alt], vil alle udskrivningseffekterne blive sat tilbage
til standarden.
292
w Udskrivning
Trim af billedet
Korrektion af billedskævhed
Du kan trimme billedet, så du kun
udskriver den valgte del af billedet, som
hvis billedet blev komponeret igen.
Indstil trim af billedet, lige før det
udskrives. Hvis du indstiller trim og
derefter angiver udskriftsindstillinger,
bliver du måske nødt til at indstille trim
igen inden udskrivning.
1 Vælg [Trim] på skærmen med udskriftsindstillinger.
2 Indstil trimrammestørrelsen, positionen og billedformatet.
Billedområdet inden for trimrammen udskrives. Trimrammens
billedformat kan ændres med [Papirindstill.].
Ændring af trimrammen.
Drej vælgeren <6> for at ændre trimrammestørrelsen. Jo mindre
trimrammen er, jo større vil billedforstørrelsen være til udskrivning.
Flytning af trimrammen
Brug <9> til at flytte rammen lodret eller vandret hen over billedet.
Flyt trimrammen, indtil den dækker det ønskede billedområde.
Rotation af rammen
Hvis du trykker på knappen <B>, skifter trimrammen mellem
lodret og vandret. Det gør det muligt at skabe et lodret udskrift af et
vandret billede.
Korrektion af billedskævhed
Du kan dreje vælgeren <5> for at justere vinklen i billedskævheden
med ±10 grader i 0,5-graders intervaller. Når du justerer
billedskævheden, bliver ikonet <O> på skærmen blåt.
3 Tryk på <0> for at afslutte trim.
X Skærmen med udskriftsindstillinger vises igen.
Du kan kontrollere det trimmede billedområde øverst til venstre
på skærmen med udskriftsindstillinger.
293
w Udskrivning
Det trimmede billedområde bliver muligvis ikke, som du har angivet,
afhængigt af printeren.
Jo mindre trimramme, jo mere grovkornet bliver billedet på udskriften.
Trim billedet, mens du ser på kameraets LCD-skærm. Trimrammen vises
muligvis ikke helt nøjagtigt på en tv-skærm.
Håndtering af printerfejl
Hvis du løser en printerfejl (ingen blæk, ingen papir osv.) og vælger
[Fortsæt] for at genoptage udskrivning, og udskrivningen ikke genoptages,
skal du betjene knapperne på printeren for at genoptage udskrivningen. Du
kan få oplysninger om genoptagelse af udskrivning i instruktionsmanualen
til printeren.
Fejlmeddelelser
Hvis der opstår et problem under udskrivningen, får du vist en
fejlmeddelelse på kameraets LCD-skærm. Tryk på <0> for at stoppe
udskrivningen. Genoptag udskrivningen, når problemet er løst. Yderligere
oplysninger om løsning af printerproblemer findes i printerens
instruktionsmanual.
Papirfejl
Kontroller, at papiret ligger korrekt i printeren.
Blækfejl
Kontroller printerens blækniveau, og kontroller overskudsbeholderen.
Hardwarefejl
Kontroller, om der er andre problemer end manglende papir og blæk.
Filfejl
Det markerede billede kan ikke udskrives via PictBridge. Billeder, der er
taget med et andet kamera eller redigeret på en computer, kan muligvis
ikke udskrives.
294
W Digital Print Order Format (DPOF)
Du kan angive indstilling af printtype og indfotografering af dato og
filnummer. Udskriftsindstillingerne anvendes på alle de bestilte billeder.
(De kan ikke indstilles for de enkelte billeder).
Indstilling af udskriftsindstillingerne
1
Vælg [Printrækkefølge].
Vælg [Printrækkefølge] under fanen
[31], og tryk på <0>.
[Indstil].
2 Vælg
Vælg [Indstil], tryk derefter på <0>.
den ønskede indstilling.
3 Angiv
Indstil [Printtype], [Dato] og [Filnr.].
Vælg den indstilling, der skal
indstilles, tryk derefter på <0>.
Vælg den ønskede indstilling, tryk
derefter på <0>.
[Printtype]
[Dato]
[Filnr.]
295
W Digital Print Order Format (DPOF)
Printtype
Dato
Filnummer
K
Standard
Udskriver ét billede på ét ark papir.
L
Indeks
Der udskrives flere miniaturebilleder på ét
ark papir.
K
L
Begge
Udskriver både standard- og indeksudskrift.
Til
Fra
Til
Fra
[Til] indfotograferer den registrerede dato på
udskriften.
[Til] indfotograferer filnummeret på udskriften.
indstillingen.
4 Afslut
Tryk på knappen <M>.
X Skærmbilledet med printrækkefølgen
vises igen.
Vælg derefter [Vælg bil.], [Vedn]
eller [Alle bil.] for at arrangere de
billeder, der skal udskrives.
Selvom [Dato] og [Filnr.] er indstillet til [Til], vil dato eller filnummer
muligvis ikke blive indfotograferet, afhængigt af indstillingen for printtype
og printermodel.
Når der foretages udskrivninger af typen [Indeks], kan [Dato] og [Filnr.]
ikke indstilles til [Til] på samme tid.
Når du udskriver med DPOF skal du bruge det kort, der har fået indstillet
udskriftsoplysninger. Funktionen kan ikke bruges, hvis du blot udtrækker
billeder fra kortet og forsøger at printe dem.
Visse DPOF-kompatible printere og fotolaboratorier kan muligvis ikke
udskrive fotografierne, sådan som du har specificeret dem. Se printerens
instruktionsmanual før udskrivning. Eller snak med dit fotolaboratorium
om kompatibiliteten ved bestilling af udskrifter.
Sæt ikke et kort, som har en printrækkefølge fra et andet kamera, ind i
kameraet for at prøve at angive en anden printrækkefølge.
Printrækkefølgen vil måske blive overskrevet. Udskriftsoplysningerne
kan måske heller ikke anvendes, afhængigt af billedets filformat.
RAW-billeder og film kan ikke sættes i printrækkefølge. Du kan udskrive
RAW-billeder med PictBridge (s. 286).
296
W Digital Print Order Format (DPOF)
Printrækkefølge
Vælg bil.
Vælg og arranger billederne ét ad gangen.
Hvis du trykker på knappen <u> og
drejer vælgeren <6> mod uret, kan du
vælge et billede fra visningen med tre
billeder. Drej vælgeren <6> med uret for
at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.
Tryk på knappen <M> for at gemme
printrækkefølgen på kortet.
Antal
Samlet antal billeder, der er valgt
[Standard] [Begge]
Tryk på <V>, og der vil blive bestilt en
kopi af det viste billede.
[Indeks]
Tryk på <0> for at inkludere billeder
med en markering <X> i indeksprintet.
Markering
Indeksikon
Vedn
Vælg [Marker alle i mappe], og vælg mappen. Der bestilles én kopi
af alle billederne i mappen. Hvis du vælger [Slet alle i mappe] og
vælger mappen, bliver alle bestillinger på udskrifter for den mappe
annulleret.
Alle bil.
Hvis du vælger [Marker alle på kort], indstilles en kopi af alle
billederne på kortet til udskrivning. Hvis du vælger [Slet alle på
kort], ryddes printrækkefølgen for alle billeder på kortet.
Bemærk, at RAW-billeder og film ikke vil være med i printrækkefølgen,
selvom du vælger "Vedn" eller "Alle bil.".
Når du bruger en PictBridge-printer, skal du ikke udskrive mere end
400 billeder pr. bestilling. Hvis du angiver mere end det, udskrives alle
billederne måske ikke.
297
W Direkte udskrivning af bestilte billeder
Med en PictBridge-printer, kan du nemt
udskrive billeder med DPOF.
1
Forberedelse til udskrivning.
Se side 286.
Følg fremgangsmåden i "Tilslutning af kameraet til printeren" frem til trin 5.
2 Under fanen [31] vælger du [Printrækkefølge].
3 Vælg [Udskriv].
[Udskriv] vises kun, hvis kameraet er sluttet til en printer, og
udskrivning er mulig.
4 Indstil [Papirindstill.] (s. 288).
Indstil udskrivningseffekterne (s. 290), hvis det er nødvendigt.
5 Vælg [OK].
Før du udskriver, skal du sørge for at indstille papirstørrelsen.
Nogle printere kan ikke indfotografere filnummeret.
Hvis [Print kant] er indstillet, udskriver visse printere muligvis datoen på kanten.
Afhængigt af printeren, ser datoen muligvis lys ud, hvis den er
indfotograferet på en lys baggrund eller på kanten.
Under [Just. niveau] kan [Manuel] ikke vælges.
Hvis du har standset udskrivningen og ønsker at udskrive de resterende
billeder, skal du vælge [Genoptag]. Bemærk, at udskrivning ikke
genoptages, hvis du standser udskrivningen, og et af følgende sker:
• Før udskrivningen blev genoptaget, ændrede du printrækkefølgen eller
slettede bestilte billeder.
• Da du indstillede indekset, ændrede du papirindstillingen, inden
udskrivningen blev genoptaget.
• Da du satte udskrivningen på pause, var kortets tilbageværende
kapacitet lav.
Hvis der opstår problemer under udskrivningen, se side 294.
298
p Angivelse af billeder til en fotobog
Når du udvælger billeder til brug i fotobøger (op til 998 billeder) og bruger
EOS Utility (medfølgende software) til at overføre dem til en computer,
bliver de valgte billeder kopieret til en særskilt mappe. Denne funktion er
nyttig ved bestilling af fotobøger online og til udskrivning på en printer.
Angiv et billede ad gangen
1
Vælg [Fotobogopsætning].
Vælg [Fotobogopsætning] under
fanen [x1], og tryk derefter på
<0>.
[Vælg billeder].
2 Vælg
Vælg [Vælg billeder], og tryk derefter
på <0>.
X Et billede vises.
Hvis du trykker på knappen <u> og
drejer vælgeren <6> mod uret, kan
du vælge et billede fra visningen med
tre billeder. Drej vælgeren <6>
med uret for at vende tilbage til
enkeltbilledvisningen.
det billede, der skal angives.
3 Vælg
Drej vælgeren <5> for at vælge et
billede, og tryk derefter på <0>.
Gentag dette trin for at vælge andre
billeder. Antallet af billeder, som er
blevet angivet, vises øverst til venstre
på skærmen.
Tryk igen på <0> for at annullere
billedangivelsen.
Tryk på knappen <M> for at
vende tilbage til menuen.
299
p Angivelse af billeder til en fotobog
Angivelse af alle billeder i en mappe eller på et kort
Du kan angive alle billeder i en mappe eller på et kort samtidigt.
Når [x1: Fotobogopsætning] er
indstillet til [Alle billeder i mappen] eller
[Alle billeder på kort], angives alle
billederne i mappen eller på kortet.
Hvis du vil annullere billedangivelsen,
skal du vælge
[Slet alle i mappe] eller [Slet alle på
kort].
Angiv ikke billeder, der allerede er angivet til en fotobog i et andet kamera,
til en anden fotobog i dette kamera. Fotobogindstilllingerne vil måske blive
overskrevet.
RAW-billeder og film kan ikke angives.
300
13
Tilpasning af kameraet
Du kan tilpasse forskellige kamerafunktioner, så de
passer til dine foretrukne optagelsesindstillinger med
brugerdefinerede funktioner.
De aktuelle kameraindstillinger kan også gemmes
under programvælgerens positioner <w> og <x>.
Funktionerne, der er forklaret i dette kapitel, vil kun virke
i tilstande under Kreativ zone.
Kreativ z
on
e
301
3 Indstilling af brugerdefinerede funktionerN
1 Vælg [8].
gruppen.
2 Vælg
Vælg en af C.Fn I-III, og tryk derefter
på <0>.
Nummer på den brugerdefinerede funktion
nummeret på den
3 Vælg
brugerdefinerede funktion.
Tryk på tasten <U> for at vælge
nummer på den brugerdefinerede
funktion, og tryk derefter på <0>.
som ønsket.
4 SkiftVælgindstillingen
den ønskede indstilling
(nummer), og tryk derefter på <0>.
Gentag trin 2 til 4, hvis du vil indstille
en anden brugerdefineret funktion.
Nederst på skærmen er de aktuelle
brugerdefinerede funktioner angivet
under de respektive funktioner.
indstillingen.
5 Afslut
Tryk på knappen <M>.
X Skærmbilledet for trin 2 vises igen.
Sletning af alle brugerdefinerede funktioner
I trin 2 skal du vælge [Slet alle brugerdef.(C.Fn)] for at slette alle
indstillinger for Brugerdefinerede funktioner.
Selvom du sletter alle brugerdefinerede funktionsindstillinger, bevares
indstillingerne for [8C.Fn III -2: Matskive] og [8C.Fn III -5:
Brugerkontrol].
302
3 Brugerdefinerede funktionerN
A LVoptagelse
C.Fn I: Eksponering
1
Eksponeringstrin
2
ISO-hastighedstrin
3
Autoannullering af bracketing
4
Bracketingsekvens
5
Antal af indkredsningsoptag.
6
Sikkerhedsskift
s. 304
s. 305
s. 306
2
2
2
2
2
2
k Filmoptagelse
2
Ia
(Stillbillede,
med WBbracketing)
C.Fn II: Autofokus
1
Sporingsfølsomhed
2
Accelerations-/decelerationssporing
3
AI servo 1. billedprioritet
4
AI servo 2. billedprioritet
5
AF-hjælpelys aktivt
6
Fokusering når AF er umulig
7
Retningsorienteret AF-punkt
8
Indtonet display
s. 307
s. 308
s. 309
s. 310
Med
f*
Med
f*
Med
f*
Med
f*
Med
f*
Med
Med
f*
f*
* Hvis du bruger en Speedlite fra EX-serien (ekstraudstyr) udstyret med en LEDlysdiode, tændes LED-lyset for AF-hjælpelyset selv i d og c.
9
AF-mikrojustering
s. 311
C.Fn III: Funktion/Andet
1
Bevægelsesretning ved Tv/Av
s. 311
2
Matskive
s. 312
3
Multifunktionslås
4
Advarsler ! i søger
5
Brugerkontrol
2
2
2
2
s. 313
Afhænger af indstilling
De nedtonede Brugerdefinerede funktioner virker ikke under Live view (LV) optagelse eller filmoptagelse. (Indstillinger er deaktiveret).
303
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn I: Eksponering
C.Fn I -1
Eksponeringstrin
0: 1/3-trin
1: 1/2-trin
Indstiller intervaller på et 1/2 trin for lukkertid, blænde, eksponeringskompensation, AEB, flasheksponeringskompensation osv. Det er praktisk,
hvis du foretrækker at kontrollere eksponeringen i større intervaller end 1/3.
Med indstilling 1 vises eksponeringsniveauet i søgeren og på LCDskærmen som vist nedenfor.
C.Fn I -2
ISO-hastighedstrin
0: 1/3-trin
1: 1-trin
C.Fn I -3
Autoannullering af bracketing
0: Til
Når du indstiller afbryderen til <2>, annulleres indstillingerne for AEB og
hvidbalance-bracketing. AEB bliver også annulleret, når flashen er klar til
brug, eller hvis du skifter til filmoptagelse.
1: Fra
Indstillingerne for AEB og hvidbalance-bracketing annulleres ikke, selvom du
indstiller afbryderen til <2>. (Hvis flashen er klar til brug, eller hvis du
skifter til filmoptagelse, bliver AEB annulleret midlertidigt, men AEBrækkevidden bevares).
304
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn I -4
Bracketingsekvens
AEB-optagesekvensen og hvidbalance-bracketingsekvensen kan ændres.
0: 0a-a+
1: -a0a+
2: +a0aHvidbalance-bracketing
AEB
B/A-retning
M/G-retning
0 : Standardeksponering 0 : Standardhvidbalance
0 : Standardhvidbalance
- : Reduceret eksponering - : Blå bias
- : Magenta bias
+ : Øget eksponering
+ : Grøn bias
C.Fn I -5
+ : Gul bias
Antal af indkredsningsoptag.
Antallet af optagelser, der kan tages med AEB og hvidbalance-bracketing, kan
ændres fra de sædvanlige 3 optagelser til 2, 5, eller 7 optagelser.
Når [Bracketingsekvens: 0] er indstillet, vil bracketoptagelserne blive taget som
vist i tabellen herunder.
0: 3 optagelser
1: 2 optagelser
2: 5 optagelser
3: 7 optagelser
(intervaller på 1 trin)
1. optagelse
2.
3.
4.
5.
6.
7.
optagelse optagelse optagelse optagelse optagelse optagelse
0: 3 optagelser
Standard (0)
-1
1: 2 optagelser
Standard (0)
±1
+1
2: 5 optagelser
Standard (0)
-2
-1
+1
+2
3: 7 optagelser
Standard (0)
-3
-2
-1
+1
+2
+3
Med indstilling 1 kan du vælge graden af + eller -, når du indstiller AEB.
305
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn I -6
Sikkerhedsskift
0: Afbrudt
1: Lukkertid/blænde
Det har virkning med lukkertidsprioriteret AE (s) og blændeprioriteret AE
(f). Hvis lysstyrken for motivet ændres, og standardeksponeringen ikke
kan opnås inden for autoeksponeringsrækkevidden, ændrer kameraet
automatisk den manuelt valgte indstilling for at opnå standardeksponering.
2: ISO-hastighed
Denne funktion kan bruges med tilstandene Program AE (d),
lukkertidsprioriteret AE (s) og blændeprioriteret AE (f). Hvis lysstyrken
for motivet ændres, og standardeksponeringen ikke kan opnås inden for
autoeksponeringsrækkevidden, ændrer kameraet automatisk den manuelt
valgte ISO-følsomhed for at opnå standardeksponering.
Under fanen [z3: ISO-hastighedsindstillinger], vil sikkerhedsskiftet
tilsidesætte indstillingen, hvis der ikke kan opnås en standardeksponering, selvom [ISO hastigh. omr.] eller [Mindste lukkertid]
er ændret i forhold til standardindstillingen.
Højeste og laveste ISO-følsomhed for sikkerhedsskift med ISOfølsomhed afgøres af indstillingen for [Auto. ISO-område] (s. 110). Hvis
den manuelt indstillede ISO-følsomhed overstiger [Auto. ISO-område],
vil sikkerhedsskiftet træde i kraft op til den manuelt indstillede ISOfølsomhed.
Hvis [Lukkertid/blænde] eller [ISO-hastighed] er indstillet, vil
sikkerhedsskiftet træde i kraft, hvis der er behov for det, selvom
der anvendes flash.
306
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn II: Autofokus
C.Fn II -1
Sporingsfølsomhed
Vælger sporingsfølsomheden for motivet under
AI Servo AF, når en forhindring kommer ind foran
AF-punkterne, eller når motivet glider væk fra AFpunkterne.
[0]
Standardindstilling, som passer til de fleste motiver. Velegnet til normale
motiver i bevægelse.
[Fastlåst: -2/Fastlåst: -1]
Kameraet vil forsøge at fortsætte med at fokusere på motivet, også selvom
der kommer forhindringer ind på AF-punkterne, eller hvis motivet glider væk
fra AF-punkterne. Indstillingen -2 får kameraet til at spore motivet længere
end med indstillingen -1.
Hvis kameraet imidlertid fokuserer på det forkerte motiv, kan det tage lidt
længere tid at skifte til og fokusere på motivet.
[Responderende: +2/Responderende: +1]
Når et AF-punkt sporer et motiv, kan kameraet fokusere på efterfølgende
motiver på forskellige afstande. Også effektiv når du altid vil fokusere på det
motiv, der er tættest på. Indstillingen +2 gør det hurtigere at fokusere på det
næste efterfølgende motiv end +1.
Imidlertid vil kameraet have en tendens til at fokusere på det forkerte motiv.
[Sporingsfølsomhed] er den funktion, der hedder [AI Servosporingsfølsomhed] i EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III og EOS 7D.
307
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn II -2
Accel./decel. sporing
Denne angivet sporingsfølsomheden for motiver i
bevægelse, hvis hastighed pludselig kan ændres
ved f.eks. at starte eller stoppe pludseligt.
[0]
Passende for motiver, der bevæger sig med en
fast hastighed.
[+2/+1]
Effektiv til emner, som har pludselige bevægelser, pludselig acceleration/
deceleration eller pludselige stop. Selv hvis motivets hastighed pludselig
ændrer sig væsentligt, fortsætter kameraet med at fokusere på det. Ved et
motiv, som kommer nærmere, vil kameraet f.eks. være mindre tilbøjelig til at
fokusere bag ved det for at forhindre, at motivet bliver uskarpt.
Ved et motiv, som pludselig stopper, vil kameraet være mindre tilbøjelig til at
fokusere foran det. Hvis du indstiller +2, kan du bedre spore væsentlige
ændringer i motivets hastighed, end du kan med +1.
Da kameraet imidlertid vil være følsom over for selv de mindste bevægelser af
motivet, kan fokuseringen et kort øjeblik blive ustabil.
C.Fn II -3
AI servo 1. billedprioritet
Du kan indstille egenskaberne for AF-funktionen
og udløsertiming for den første optagelse under
kontinuerlig optagelse med AI Servo AF.
[Ens prioritet]
Ens prioritet gives til fokusering og udløseren.
[Udløser prioritet] ( )
Når du trykker på udløseren, tages billedet med det samme, også selvom
motivet ikke er i fokus. Det er effektivt, når du ønsker at give prioritet til
udløseren i stedet for fokuseringen.
[Fokuseringsprioritet] ( )
Når du trykker på udløseren, tages billedet først, når motivet er i fokus.
Effektiv, hvis du vil have fokus, før du tager billedet.
308
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn II -4
AI Servo 2. billedprioritet
Du kan indstille egenskaberne for AF-funktionen
og udløsertiming efter den første optagelse under
kontinuerlig optagelse med AI Servo AF.
[Ens prioritet]
Ens prioritet gives til fokusering og hastigheden under kontinuerlig optagelse.
Under dårlige lysforhold og ved motiver med lav kontrast kan
optagehastigheden være langsom.
[Optagehastighedsprioritet] (
)
Prioritet gives til hastigheden i den kontinuerlige optagelse i stedet for til
fokuseringen. Hastigheden på den kontinuerlige optagelse bliver ikke langsommere.
Nyttigt, når du vil opretholde den samme hastighed under kontinuerlig optagelse.
[Fokuseringsprioritet] ( )
Prioritet gives til at opnå fokus i stedet for hastighed i den kontinuerlige
optagelse. Billedet tages ikke, før motivet er i fokus. Effektiv, hvis du vil have
fokus, før du tager billedet.
C.Fn II -5
AF-hjælpelys aktivt
Aktiverer eller deaktiverer den EOS-dedikerede Speedlites AF-hjælpelys.
0: Aktiver
Speedlite vil udsende AF-hjælpelyset, når det er nødvendigt.
1: Afbrudt
Speedlite udsender ikke AF-hjælpelys. Det forhindrer, at AF-hjælpelyset
forstyrrer andre.
2: Kun IR AF-hjælpelys
Kun de eksterne Speedlites med infrarødt AF-hjælpelys kan udsende hjælpelys.
Dette forhindrer AF-hjælpelyset i at affyres som et udbrud af små flashes.
Med en Speedlite fra EX-serien udstyret med en LED-lysdiode tændes LEDlyset ikke automatisk for AF-hjælpelyset.
Hvis den eksterne Speedlites brugerdefinerede funktion [AF-hjælpelys
aktivt] er indstillet til [Afbryd], vil denne funktions indstilling blive tilsidesat,
og AF-hjælpelyset vil ikke blive udsendt.
309
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn II -6
Fokusering når AF er umulig
Hvis der ikke kan opnås fokus med autofokus, kan du få kameraet til at fortsætte
med at søge efter den korrekte fokus eller få det til at stoppe søgningen.
0: Fokusering til
1: Stop fokussøgning
Hvis autofokus starter, og motivet slet ikke er i fokus, eller fokus ikke kan
opnås, stopper objektivet med at søge. Det forhindrer, at objektivet kommer
alt for meget ud af fokus pga. fokussøgning.
Kraftige teleobjektiver kan komme alt for meget ud af fokus under
kontinuerlig fokussøgning. Derfor kan det tage længere tid at opnå fokus
næste gang. Det anbefales derfor, at du indstiller [Stop fokussøgning] for
kraftige teleobjektiver.
C.Fn II -7
Retningsorienteret AF-punkt
I stedet for at bruge det samme AF-punkt til både lodret og vandret optagelse,
kan du vælge at bruge forskellige AF-punkter for begge.
0: Ens for både lodret/vandret
Det AF-punkt, du vælger manuelt, vil blive brugt til både lodret og vandret
optagelse.
1: Vælg forskellige AF-punkter
AF-punktet kan vælges separat for hver kameraretning (1. Vandret, 2. Lodret
med kameraets greb øverst, 3. Lodret med kameraets greb nederst). Praktisk,
når du f.eks. ønsker at fortsætte med at bruge det højre AF-punkt i alle
kameraretninger.
Når du vælger et AF-punkt manuelt i en af de tre retninger (1., 2. eller 3.), vil
denne indstilling træde i kraft. Når du ændrer kameraretningen, vil AF-punktet
også ændres til det AF-punkt, der svarer til det, du valgte manuelt.
C.Fn II -8
Indtonet display
0: Til
1: Fra
AF-punktet(erne) lyser ikke rødt, når der opnås fokus. Indstil dette, hvis det er
generende, at AF-punktet lyser rødt.
AF-punktet vil stadig lyse rødt, når du vælger det.
310
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn II -9
AF-mikrojustering
Du kan finjustere AF'ens fokuspunkt til optagelse gennem søgeren eller Live
view-optagelse i Hurtig funktion. Se side 314 for yderligere oplysninger.
C.Fn III: Funktion/Andet
C.Fn III -1 Bevægelsesretning ved Tv/Av
0: Normal
1: Omvendt retning
Vælgerens drejeretning for indstilling af lukkertid og blænde kan vendes om.
I optagemetoden <a> vendes drejeretningen for vælgerne <6> og <5>.
I de øvrige optagemetoder er det kun drejeretningen for vælgeren <6>, der
bliver vendt. Drejeretningen for vælgeren <5> er den samme for tilstanden
<a> og for indstilling af eksponeringskompensation.
311
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn III -2 Matskive
Hvis du skifter matskiven, bør du ændre denne indstilling, så den passer til
matskivetypen, så den korrekte eksponering opnås.
0: Eg-A II
1: Eg-D
2: Eg-S
Omkring matskivekarakteristika
Eg-A II: Standardpræcisionsmatskive
Standardmatskive, der følger med kameraet. Den giver både
tilstrækkelig lysstyrke i søgeren og nem manuel fokusering.
Eg-D : Præcisionsmatskive med hjælpelinjer
Matskiven har hjælpelinjer. De hjælper
med at holde billedet vandret eller lodret.
Eg-S : Superpræcisionsmatskive
Gør det nemmere at se den perfekte fokus
end med Eg-A II. Nyttig, hvis du ofte
fokuserer manuelt.
Selvom Eg-A-matskiven kan monteres på dette kamera, vil den ikke
opnå korrekt fokusering.
Maksimal objektivblænde med superpræcisionsmatskive Eg-S
Optimal for objektiver, hvis maksimale blænde er f/2.8 eller bedre.
Hvis du bruger et objektiv, hvis maksimale blænde er mindre end f/2.8,
vil søgeren se mørkere ud end med Eg-A II-matskiven.
Denne indstilling bevares, selvom du vælger [8: Slet alle
brugerdef.(C.Fn)].
Da kameraets standardmatskive er Eg-A II, er C.Fn III -2-0 indstillet fra
fabrikken.
Du kan få oplysninger om ændring af matskiven i instruktionsmanualen
til matskiven. Hvis matskiven ikke kommer ned med holderen, skal du
vippe kameraet mod dig.
312
3 Indstillinger for brugerdefinerede funktionerN
C.Fn III -3 Multifunktionslås
Når knappen <R> er sat til højre, forhindrer den vælgerne <6>, <5> og
<9> i at ændre en indstilling ved en fejl.
Vælg den kamerafunktion, du vil låse, tryk på <0> for at sætte et flueben <X>,
og vælg [OK].
6 Kommandovælger
5 Hurtigvælger
9 Multikontrol
Hvis knappen <R> er indstillet, og du forsøger at bruge en af de
låste kamerafunktioner, vises <L> i søgeren og på LCD-panelet. Under
visning af optagefunktionsindstillinger (s. 48) bliver [LOCK] også vist.
Når <R> er indstillet til højre, vil vælgeren <5> som standard
være låst.
C.Fn III -4 Advarsler ! i søger
Når en af følgende funktioner er indstillet, kan ikonet <h> blive vist nederst til
venstre i søgeren (s. 23).
Vælg den funktion, hvor du vil have vist advarselsikonet, tryk på <0> for at
sætte et <X>, og vælg derefter [OK]. Når det er indstillet, vil ikonet < > også
blive vist for optagefunktionsindstillinger (s. 48).
Ved indstilling af monochrome V
Hvis Picture Style er indstillet til [Monochrome] (s. 113), vises advarselsikonet.
Ved korrektion af WB
Hvis korrektion af hvidbalance er indstillet (s. 123), vises advarselsikonet.
Ved brug af ISO-udvidelse
Hvis ISO-følsomheden indstilles manuelt til L (50), H1 (51200) eller H2
(102400) (s. 107), vises advarselsikonet.
Ved indstilling af spotmåling
Hvis målingsmetoden er indstillet til [Spotmåling] (s. 150), vises
advarselsikonet.
C.Fn III -5 Brugerkontrol
Du kan knytte funktioner, du ofte bruger, til kameraknapper eller vælgere efter
dine præferencer. Se side 320 for yderligere oplysninger.
313
8: AF-mikrojustering
Du kan finjustere AF'ens fokuspunkt til optagelse gennem søgeren eller
Live view-optagelse i Hurtig funktion. Det kaldes "AF-mikrojustering".
Læs "Bemærkninger til AF-mikrojustering" på side 319, før du foretager
justeringen.
Normalt er denne justering ikke nødvendig. Udfør kun denne
justering, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at udførelse af
denne justering kan forhindre, at der kan opnås korrekt fokus.
1:Tilpas alle ens
Indstil justeringen manuelt ved at justere, optage og kontrollere
resultatet. Gentag det, indtil den ønskede justering er nået. Under AF
skifter fokuspunktet altid med den angivne justering, uanset hvilket
objektiv man bruger.
1
Vælg [C.Fn II: Autofokus].
Under fanen [8] skal du vælge
[C.Fn II: Autofokus], og derefter
trykke på <0>.
[9]:[AF-mikrojustering].
2 Vælg
Vælg [9]:[AF-mikrojustering], og tryk
derefter på <0>.
[1:Tilpas alle ens].
3 Vælg
Vælg [1:Tilpas alle ens].
på knappen <Q>.
4 Tryk
X Skærmen [1:Tilpas alle ens] vises.
314
8: AF-mikrojustering
justeringen.
5 Foretag
Tryk på tasten <U> for at foretage
tilpasningen. Det område, der kan
justeres, er ±20 trin.
Hvis du indstiller mod “-: ”, skifter
fokuspunktet til foran
standardfokuspunktet.
Hvis du indstiller mod “+: ”, skifter
fokuspunktet til bag ved
standardfokuspunktet.
Tryk på <0>, når du er færdig med
justeringen.
Vælg [1:Tilpas alle ens], og tryk
derefter på <0>.
Tryk på knappen <M> for at
afslutte.
resultatet af
6 Kontroller
justeringen.
Tag et billede, og vis det igen (s. 236)
for at kontrollere resultatet af
justeringen.
Når billedet er fokuseret foran det
udvalgte punkt, skal du justere mod
"+: "-siden. Når billedet er
fokuseret bag det udvalgte punkt,
skal du justere mod "-: "-siden.
Udfør evt. justeringen igen.
Hvis [1:Tilpas alle ens] er valgt, vil du ikke kunne justere AF for vidvinkelog teledelen for zoomobjektiver.
315
8: AF-mikrojustering
2:Tilpas ef. objekt.
Du kan udføre justeringen for hvert objektiv og registrere justeringen i
kameraet. Du kan registrere justeringen for op til 40 objektiver. Når du
autofokuserer med et objektiv, hvis justering er blevet registreret, vil
fokuspunktet altid blive skiftet iht. justeringen.
Indstil justeringen manuelt ved at justere, optage og kontrollere resultatet.
Gentag det, indtil den ønskede justering er nået. Hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du udføre justeringen for vidvinkel- (W) og teledelen (T).
1
Vælg [2:Tilpas ef. objekt.].
Vælg [2:Tilpas ef. objekt.].
på knappen <Q>.
2 Tryk
X Skærmen [2:Tilpas ef. objekt.] vises.
og skift
3 Kontroller
objektivoplysningerne.
Kontroller objektivoplysningerne.
Tryk på knappen <B>.
X Skærmen viser objektivnavnet og et
serienummer på 10 tal. Vælg [OK], og
gå til trin 4, når serienummeret vises.
Hvis objektivets serienummer ikke
kan bekræftes, vises "0000000000".
Indtast nummeret, som vist nedenfor.
Se næste side om den stjerne " * ",
der vises foran objektivets
serienummer.
316
8: AF-mikrojustering
Indtast serienummeret.
Tryk på tasten <U> for at vælge
det ciffer, der skal indtastes, tryk
derefter på <0> for at få vist <r>.
Tryk på <V>-tasten for at indtaste
værdien, og tryk derefter på <0>.
Når du har indtastet alle cifrene, skal
du vælge [OK] og trykke på <0>.
Om serienumre på objektiver
Hvis " * " i trin 3 vises foran serienummeret på 10 tal, kan du
ikke registrere flere kopier af den samme objektivmodel. Selv
når du indtaster serienummeret, vises " * " stadigvæk.
Objektivets serienummer på objektivet kan være forskellig fra
det serienummer, der vises på skærmen i trin 3. Det er ikke en
fejl.
Hvis objektivets serienummer indeholder bogstaver, skal du kun
indtaste tallene i trin 3.
Placeringen af serienummeret er forskellig på de enkelte objektiver.
På nogle objektiver er serienummeret indgraveret. Hvis du vil
registrere et objektiv, som ikke har et serienummer indgraveret, kan
du indtaste et vilkårligt tal i trin 3.
Hvis [2:Tilpas ef. objekt.] er valgt, og der bruges en forlænger, vil
justeringen blive registreret for objektivet og forlængeren.
Hvis du allerede har registreret 40 objektiver, vises der en meddelelse.
Når du har valgt et objektiv, hvis registrering skal slettes (overskrives),
kan du registrere et andet objektiv.
317
8: AF-mikrojustering
Objektiver med enkel brændvidde
Zoomobjektiv
justeringen.
4 Foretag
For et zoomobjektiv skal du trykke på
tasten <V> og vælge vidvinkel- (W)
eller teledelen (T). Tryk på <0> og
feltet forsvinder, så du kan foretage
justeringen.
Tryk på <U>-tasten for at justere efter
ønske, og tryk derefter på <0>. Det
område, der kan justeres, er ±20 trin.
Hvis du indstiller mod “-: ”, skifter
fokuspunktet til foran standardfokuspunktet.
Hvis du indstiller mod “+: ”, skifter
fokuspunktet til bag ved standardfokuspunktet.
For et zoomobjektiv skal du gentage
trin 4 og justere det til vidvinkel- (W)
og teledelen (T).
Når du er færdig med justeringen, skal
du trykke på knappen <M> for at
vende tilbage til skærmen i trin 1.
Vælg [2:Tilpas ef. objekt.], og tryk
derefter på <0>.
Tryk på knappen <M> for at afslutte.
5 Kontroller resultatet af justeringen.
Tag et billede, og vis det igen (s. 236) for at kontrollere resultatet af
justeringen.
Når billedet er fokuseret foran det udvalgte punkt, skal du justere
mod "+: "-siden. Når billedet er fokuseret bag det udvalgte punkt,
skal du justere mod "-: "-siden.
Udfør evt. justeringen igen.
Når du optager med mellemområdet (brændvidde) for et zoomobjektiv,
korrigeres AF’ens fokuspunkt i forhold til de justeringer, du har udført for
vidvinkel- og teledelene. Selvom det kun er vidvinkel-og teledelen, der er
blevet justeret, udføres der automatisk en korrektion for mellemområdet.
318
8: AF-mikrojustering
Sletning af alle AF-mikrojusteringer
Når [ Slet alle] vises nederst på skærmen, kan du trykke på knappen
<L> for at slette alle de justeringer, du har foretaget for [1:Tilpas alle
ens] og [2:Tilpas ef. objekt.].
Bemærkninger til AF-mikrojustering
AF’ens fokuspunkt variere lidt afhængigt af motivbetingelserne,
lysstyrken, zoompositionen og andre optagelsesforhold. Hvis du derfor
foretager en AF-mikrojustering, kan fokus muligvis ikke opnås på den
ønskede position.
Hvis du rydder alle indstillingerne for brugerdefinerede funktioner
(s. 302), bevares AF-mikrojusteringen imidlertid. Indstillingen bliver dog
sat til [0:Afbrudt].
Det er bedst at foretage justeringer på det sted, hvor du vil tage
billederne. Det vil gøre justeringen mere præcis.
Det anbefales, at du bruger et stativ, når du udfører justeringen.
Til at kontrollere justeringen anbefales det, at du tager billeder med en
billedoptagelseskvalitet på 73.
Justeringsmængden pr. trin varierer afhængigt af objektivets maksimale
blænde. Fortsæt med at justere, optage og kontrollere fokus flere gange
for at justere AF’ens fokuspunkt.
AF-justering af FlexiZone - Single og u Live-funkt. (kontrast AF) er ikke
mulig.
319
8: Brugerkontrol
Du kan knytte funktioner, du ofte bruger, til kameraknapper eller
vælgere efter dine præferencer.
1
Vælg [C.Fn III: Funktion/Andet].
Under fanen [8] skal du vælge
[C.Fn III: Funktion/Andet], og
derefter trykke på <0>.
[5]:[Brugerkontrol].
2 Vælg
Vælg [5]:[Brugerkontrol], og tryk
derefter på <0>.
X Skærmen Brugerkontrol vises.
knap eller vælger på
3 Vælg
kameraet.
Vælg en knap eller vælger på
kameraet, og tryk derefter på <0>.
X Navnet på betjeningsknappen og de
funktioner, der kan tildeles, vises.
en funktion.
4 Tildel
Vælg en funktion, og tryk på <0>.
indstillingen.
5 Afslut
Når du trykker på <0> for at afslutte
indstillingen, vises skærmen fra trin 3
igen.
Tryk på knappen <M> for at
afslutte.
320
8: Brugerkontrol
Når skærmen i trin 3 vises, kan du trykke på knappen <L> for at annullere
indstillingerne for Brugerkontrol. Bemærk, at indstillingerne for [8C.Fn III 5: Brugerkontrol] ikke bliver annulleret, selvom du vælger [8: Slet alle
brugerdef.(C.Fn)].
321
8: Brugerkontrol
Funktioner, der kan tildeles kameraets betjeningsknapper
Funktion
Side
2
Måling og AF start
AF
AF-stop
ONE SHOT z AI SERVO
324
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Direkte AF-punktvalg
Måling start
AE-lås/FE-lås
324
2
AE-lås
AE-lås (mens der trykkes på
knappen)
Eksponering
2
AE-lås (hold)
FE-lås
325
Indstil ISO-følsomhed (hold
)
knappen, drej
Indstilling af lukkertid i M-tilstand
Blændeindstilling i M-tilstand
Ekstern
flash
Billede
Flasheksponeringskompensation
Billedkvalitet
Picture Style
326
326
Visning af skarphedsdybde
Start billedstabilisering
Betjening
Elektronisk vaterpas i søger
326
Menuvisning
Ingen funktion (afbrudt)
322
8: Brugerkontrol
*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
* AF-stopknappen (
2
) findes kun på IS-superteleobjektiver.
323
8: Brugerkontrol
: Måling og AF start
Når du trykker på knappen, der er tildelt til denne funktion, udføres
måling og AF.
: AF-stop
AF stopper, mens du holder den knap nede, som er tildelt til denne
funktion. Dette er nyttigt, hvis du vil låse fokus under AI Servo AF.
: ONE SHOT z AI SERVO
Du kan ændre AF-funktionen. Hvis du holder knappen nede, som
funktionen er tildelt til, i tilstanden One-Shot AF, skifter kameraet til AI
Servo AF-tilstand. Ved AI Servo AF skifter kameraet kun til One-Shot
AF, mens du holder knappen nede. Dette er praktisk, når du hele tiden
skal skifte mellem One-Shot AF og AI Servo AF for et motiv, der hele
tiden bevæger sig og stopper op.
: Direkte AF-punktvalg
Under måling kan du vælge et AF-punkt direkte med <9> uden at
trykke på knappen <S>.
: Måling start
Når du trykker udløserknappen halvt ned, udføres der kun
eksponeringsmåling.
: AE-lås/FE-lås
AE-lås: Når du trykker på den knap, der er tildelt til denne funktion, kan
du fastlåse eksponeringen (AE-lås) under målingen. Dette er
nyttigt, hvis du vil fokusere og måle optagelsen i forskellige
områder, eller hvis du vil tage flere billeder med den samme
eksponeringsindstilling.
FE-lås: Hvis du under optagelse med flash trykker på knappen, som er
tildelt denne funktion, udløses en prøveflash og den
påkrævede flashudladning registreres (FE-lås).
324
8: Brugerkontrol
: AE-lås
Når du trykker på den knap, der er tildelt til denne funktion, kan du
fastlåse eksponeringen (AE-lås) under målingen. Dette er nyttigt, hvis
du vil fokusere og måle optagelsen i forskellige områder, eller hvis du vil
tage flere billeder med den samme eksponeringsindstilling.
: AE-lås (med tryk på knap)
Eksponeringen fastlåses (AE-lås), når du trykker på udløserknappen.
: AE-lås (hold)
Når du trykker på den knap, der er tildelt til denne funktion, kan du fastlåse
eksponeringen (AE-lås). AE-låsen gemmes, indtil du trykker på knappen igen.
Dette er nyttigt, hvis du vil fokusere og måle optagelsen i forskellige områder,
eller hvis du vil tage flere billeder med den samme eksponeringsindstilling.
: FE-lås
Hvis du under optagelse med flash trykker på knappen, som er tildelt til denne funktion,
udløses en prøveflash, og den påkrævede flashudladning registreres (FE-lås).
: Ind. ISO-hst.(hold knp,drej
)
Du kan indstille ISO-følsomheden ved at holde <0> nede og dreje på
vælgeren <6>.
Hvis Auto. ISO er indstillet, træder den manuelle ISO-følsomhedsindstilling
i kraft. Auto. ISO kan ikke indstilles. Hvis du bruger denne funktion i
tilstanden <a>, kan du ændre eksponeringen med ISO-følsomheden,
samtidig med at du bevarer den eksisterende lukkertid og blænde.
: Lukkerhast.indst. i M-tilst.
Ved manuel eksponering <a> kan du indstille lukkertiden med
vælgerne <6> eller <5>.
: Blændeindstilling i M-tilstand
Ved manuel eksponering <a> kan du indstille lukkertiden med
vælgerne <6> eller <5>.
325
8: Brugerkontrol
: Flasheksponeringskompensation
Tryk på <0> for at få vist skærmen til indstilling af
flasheksponeringskompensation (s. 170) på LCD-skærmen.
: Billedkvalitet
Tryk på <0> for at få vist indstillingen for billedoptagelseskvaliteten
(s. 102) på LCD-skærmen.
: Picture Style
Tryk på <0> for at få vist skærmbilledet til valg af Picture Style (s. 112)
på LCD-skærmen.
: Visning af skarphedsdybde
Når du trykker på knappen til visning af skarphedsdybde, stoppes
blænden, så du kan kontrollere skarphedsdybden (s. 147).
: Start billedstabilisering
Hvis objektivets IS-knap er indstillet til <1>, aktiveres objektivets
Image Stabilizer (Billedstabilisator), når du trykker på den knap, der er
tildelt til funktionen.
: Elektronisk vaterpas i søger
Når du trykker på knappen, der er tilknyttet denne funktion, vil søgeren
og LCD-panelet vise et elektronisk vaterpas ved hjælp af indikatoren for
eksponeringsniveau (s. 61).
: Menuvisning
Hvis du trykker på <0>, vises menuen på LCD-skærmen.
: Ingen funktion (afbrudt)
Brug denne indstilling, hvis du ikke vil tildele en funktion til knappen.
326
3 Registrering af Min MenuN
Under fanen Min Menu kan du registrere op til seks menupunkter og
brugerdefinerede funktioner, der har indstillinger, som du ofte ændrer.
1
Vælg [Indstillinger for Min Menu].
Under fanen [9] skal du vælge
[Indstillinger for Min Menu] og
derefter trykke på <0>.
[Registrer til Min Menu].
2 Vælg
Vælg [Registrer til Min Menu], tryk
derefter på <0>.
de ønskede elementer.
3 Registrer
Vælg emne, tryk derefter på <0>.
Vælg [OK] i
bekræftelsesdialogboksen, og tryk på
<0> for at registrere elementet.
Du kan registrere op til seks elementer.
Hvis du vil vende tilbage til skærmen i trin 2,
skal du trykke på knappen <M>.
Om Indstillinger for Min Menu
Sorter
Du kan ændre rækkefølgen på de registrerede elementer i Min
Menu. Vælg [Sorter], og vælg det element, hvis rækkefølge du vil
ændre. Tryk på <0>. Med [z] vist skal du trykke på tasten <V>
for at ændre rækkefølgen, tryk derefter på <0>.
Slet emne/emner og Slet alle emner
Du kan slette et hvilket som helst af de registrerede emner. [Slet
emne/emner] sletter ét emne ad gangen, og [Slet alle emner]
sletter alle registrerede emner.
Vis fra Min Menu
Når [Til] er indstillet, vises fanen [9] først, når du viser menuskærmen.
327
w Registrer brugerdefinerede optagemetoderN
Du kan registrere de aktuelle kameraindstillinger, f.eks. optagemetode, menufunktioner og brugerdefinerede funktionsindstillinger, som brugerdefinerede
optagemetoder under programvælgerpositionerne <w> og <x>.
1
Vælg [Brugerdef. opt. inst. (C1,
C2)].
Vælg [Brugerdef. opt. inst. (C1, C2)]
under fanen [54], og tryk derefter på
<0>.
[Registrer indstil.].
2 Vælg
Vælg [Registrer indstil.], og tryk
derefter på <0>.
den brugerdefinerede optagemetode.
3 Registrer
Vælg den brugerdefinerede optagemetode,
der skal indstilles, tryk derefter på <0>.
Vælg [OK] i bekræftelsesdialogboksen, og tryk på <0>.
X De aktuelle kameraindstillinger (s. 329, 330)
registreres under programvælgerposition C*.
Automatisk opdatering
Hvis du ændrer en indstilling, mens du optager i tilstanden <w> eller <x>,
kan den brugerdefinerede optagemetode automatisk opdateres, så den
afspejler de(n) ændrede indstilling(er). Hvis du vil aktivere denne automatiske
opdatering, skal du indstille [Opd. auto. indst.] til [Aktiver] i trin 2. De
indstillinger, der kan opdateres automatisk, er beskrevet på side 329 og 330.
Annullering af registrerede brugerdefinerede optagemetoder
Hvis du vælger [Slet indstillinger] i trin 2, vil den pågældende programvælgerposition få gendannet standardindstillingen fra før du registrerede
kameraindstillingerne. Proceduren er den samme som i trin 3.
328
w Registrer brugerdefinerede optagemetoderN
Registrerede indstillinger
Optagelsesindstillinger
Optagemetode + indstillinger, ISO-følsomhed,
eksponeringskompensation, flasheksponeringskompensation, AFfunktion, AF-punkt, fremføringstilstand, og målingsmetode.
Menufunktioner
[z1] Billedkval., Biptone, Udløs lukker uden kort, Visningstid
[z2] Korrektion af obj abberation (Periferisk illu., Kromat.
aberration), Ekstern Speedlite-kontrol, Låsning af spejl
[z3] Eksp.komp./AEB, ISO-hastighedsindstillinger, Auto Lighting
Optimizer (Auto belysnings optimering), Hvidbalance,
Brugerdefineret WB, WB flyt/bkt., Farverum
[z4] Picture Style, Støjreduktion ved lang eksp., Støjred. v. høj
ISO-hast., Højlys tone prioritet, Multieksponering (indstilling),
HDR-indstillinger (indstilling)
[A1] Live view opt., AF-metode, Vis hjælpelinjer, Billedformat,
Eksp. simulation
[A2] Lydløs LV-optag., Lysmålingstimer
[Z1] AF-metode, Lydløs LV-optag., Lysmålingstimer
[Z2] Vis hjælpelinjer, Størrelse af filmoptagelse, Lydoptagelse,
Filmopt. tæller, Film afspl.tæller, Videosnapshot
[x2] Billedspring m/6
[x3] Højlysadvarsel, Vis AF-pkt., Afspilningslinjer, Histogram, Film
afspl.tæller, Forstørrelse (ca.)
[51] Filnummerering, Autorotering
[52] Autosluk, LCD-lysstyrke
329
w Registrer brugerdefinerede optagemetoderN
[C.Fn I: Eksponering]
Eksponeringstrin, ISO-hastighedstrin, Autoannullering af
bracketing, Bracketingsekvens, Antal af indkredsningsoptag.,
Sikkerhedsskift
[C.Fn II: Autofokus]
Sporingsfølsomhed, Accel./decel. sporing, AI servo 1.
billedprioritet, AI servo 2. billedprioritet, AF-hjælpelys aktivt,
Fokusering når AF er umulig, Retningsorienteret AF-punkt,
Indtonet display, AF-mikrojustering
[C.Fn III: Funktion/Andet]
Bevægelsesretning ved Tv/Av, Matskive, Multifunktionslås,
Brugerkontrol
Indstillingerne i Min Menu bliver ikke registreret.
Hvis programvælgeren er indstillet til <w> eller <x>, kan du ikke
vælge [54: Slet alle kameraindst.] og [8: Slet alle brugerdef.(C.Fn)].
Selvom programvælgeren er indstillet til <w> eller <x>, kan du
alligevel ændre optagelsesfunktionsindstillinger og menuindstillinger.
Du kan se hvilken optagemetode, der er registreret under positionerne
<w> og <x> ved at trykke på knappen <B> (s. 332, 333).
330
14
Reference
Dette kapitel indeholder referenceoplysninger til
kamerafunktionerne, systemtilbehør mm.
Certificeringslogo
Hvis du vælger [Vis certificeringslogo] under fanen [54], og
trykker på <0>, vil nogle af logoerne for kameraets
certificeringer blive vist. Andre certificeringslogoer findes i denne
instruktionsmanual, på kamerahuset og på kameraets emballage.
331
B-knapfunktioner
Når du trykker på knappen <B>,
mens kameraet er klar til optagelse, kan
du få vist [Viser kameraindstillinger],
[Elektronisk vaterpas] (s. 60) og [Viser
optagefunktioner] (s. 333).
Under fanen [53] kan du bruge [Vis
funktion vha. z-knap] til at vælge de
indstillinger, der vises, når der trykkes på
knappen <B>.
Vælg den ønskede visningsmulighed,
og tryk på <0> for at tilføje en
markering <X>.
Når du har foretaget dit valg, skal du
vælge [OK] og derefter trykke på <0>.
Bemærk, at du ikke kan fjerne markeringen <X> for alle tre
visningsmuligheder.
Eksempelskærmen [Viser kameraindstillinger] vises på engelsk for alle
sprog.
Selvom du fjerner markeringen af [Elektronisk vaterpas], så det ikke
vises, vil det stadig blive vist for Live view-optagelse og filmoptagelse,
når du trykker på knappen <B>.
Kameraindstillinger
Optagemetode, der er
registreret under
programvælgerpositionerne w og x
(s. 140)
(s. 123, 124)
(s. 314)
Farvetemperatur
(s. 122)
(s. 128)
(s. 126)
(s. 31, 103)
332
B-knapfunktioner
Optagefunktionsindstillinger
Hvidbalancekorrektion
Lukkertid
Optagemetode
Blænde
AE-lås
Flasheksponeringskompensation
ISO-følsomhed
Højlys tone prioritet
Indikator for
eksponeringsniveau
Picture Style
Wi-Fi-funktion
Brugerkontrol
AF
Billedoptagelseskvalitet
Ikonet til Hurtig kontrol
Mulige optagelser
Batterikontrol
Hvidbalance
AF-punkt valg
Overførselsstatus for Eye-Fi-kort
Status for GPS-modtagelse
Logfunktion
Fremføringstilstand
Maks. bursthastighed/
resterende antal eksponeringer
(multieksponeringer)
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)
Multieksponeringer/HDR/
Støjreduktion for multioptagelse
Målingsmetode
Hvidbalance-bracketing
Status for Wi-Fi-overførsel
Når du trykker på knappen <Q>, aktiveres Hurtig kontrol for
optagelsesindstillingerne (s. 49).
Hvis du trykker på knappen <f>, <R>, <i>, <q> eller <S>,
vises den pågældende indstillingsskærm på LCD-skærmen, og du kan
dreje på vælgeren <6>, <5> eller <9> for at indstille funktionen.
Hvis du slukker på afbryderen, mens skærmen "Visning af
optagelsesfunktionsindstillinger" er vist, vises den samme skærm, når du
tænder for strømmen igen. Du kan annullere dette ved at trykke på knappen
<B> for at slukke for skærmen og derefter slukke på afbryderen.
333
3 Kontrol af batterioplysningerne
Du kan kontrollere batteriets tilstand på LCD-skærmen. Hver batteripakke
LP-E6 har et unikt serienummer, og du kan registrere flere batteripakker på
kameraet. Når du bruger denne funktion, kan du kontrollere den registrerede
batteripakkes tilbageværende kapacitet og anvendelseshistorik.
Vælg [Batteriinfo.].
Vælg [Batteriinfo.] under fanen [54],
og tryk på <0>.
X Skærmen til batteriinfo vises.
Batteriposition
Batterimodel eller husets strømkilde, der
benyttes.
Ikonet for batteriniveau (s. 35) vises
sammen med den resterende
batterikapacitet i intervaller på 1 %.
Antallet af optagelser taget med det aktuelle
batteri. Antallet nulstilles, når batteriet genoplades.
Batteriets genopladningsydelse vises på et
af tre niveauer.
(Grøn): Batteriets genopladningsydelse
er god.
(Grøn): Batteriets genopladningsydelse
er let nedsat.
(Rød): Det anbefales at købe et nyt
batteri.
Det anbefales at bruge en Canon Batteripakke LP-E6. Hvis du bruger et
andet batteri end batteripakken LP-E6, kan kameraets fulde ydelse muligvis
ikke opnås, eller der kan opstå funktionsfejl.
Lukkertælling er antallet af optagede billeder. (Film er ikke medregnet).
Batterioplysningerne vises også, når der er sat en batteripakke LP-E6 i
batterigrebet BG-E13. Hvis du benytter batterier af størrelse AA/LR6,
vises kun indikatoren for batteriniveau.
Hvis kommunikation med batteriet af en eller anden grund ikke er mulig,
eller den er ustabil, vises [Vil du bruge dette batteri?]. Hvis du vælger
[OK], kan du fortsætte med at optage. Afhængigt af batteriet vises skærmen
med batteriinfo muligvis ikke, eller batteriinfoen vises ikke korrekt.
334
3 Kontrol af batterioplysningerne
Registrering af batteriet på kameraet
Du kan registrere op til seks batteripakker LP-E6 på kameraet. Hvis du
vil registrere flere batteripakker på kameraet, skal du følge
fremgangsmåden nedenfor for hver batteripakke.
1
Tryk på knappen <B>.
Med skærmen Batteriinfo. vist skal du
trykke på knappen <B>.
X Skærmen med batterihistorik vises.
X Hvis batteriet ikke er registreret, vil
det blive nedtonet.
[Registrer].
2 Vælg
Vælg [Registrer], og tryk derefter på
<0>.
X Bekræftelsesdialogboksen vises.
[OK].
3 Vælg
Vælg [OK], og tryk på <0>.
X Batteripakken registreres, og
skærmen med batterihistorik vises
igen.
X Det nedtonede batteriantal vises nu
med hvide bogstaver.
Tryk på knappen <M>. Skærmen
Batteriinfo. vises igen.
Batteriregistrering er ikke mulig, hvis du bruger AA/LR6-batterier i
Batterigreb BG-E13, eller hvis du bruger Vekselstrømsadaptersæt
ACK-E6.
Hvis der allerede er registreret seks batteripakker, kan [Registrer]
ikke vælges. Der er oplysninger om sletning af unødvendige batterioplysninger på side 337.
335
3 Kontrol af batterioplysningerne
Mærkning af serienummeret på batteriet
Det er praktisk at mærke alle registrerede batteripakker LP-E6 med
deres serienumre med en almindelig etiket.
1
Serienummer
7c40
0300
Skriv serienummeret på en etiket.
Skriv serienummeret, der er vist på
skærmen med batterihistorik, på en
etiket, der er ca. 25 mm x 15 mm i
størrelse.
batteriet ud, og påfør
2 Tag
etiketten.
Indstil afbryderen til <2>.
Åbn dækslet til batterirummet, og
fjern batteriet.
Påfør etiketten som vist (siden uden
elektriske kontakter) i illustrationen.
Gentag denne fremgangsmåde for
alle dine batteripakker, så du let kan
se serienummeret.
Påfør ikke etiketten på nogen anden del end vist i illustrationen i trin 2.
Ellers kan den forkert påførte etiket gøre det vanskeligt at sætte batteriet
i eller umuligt at tænde for kameraet.
Hvis du bruger batterigreb BG-E13, kan etiketten falde af med tiden, når
du gentagne gange isætter og fjerner batteripakken. Sæt en ny etiket på,
hvis den falder af.
336
3 Kontrol af batterioplysningerne
Kontrol af den tilbageværende kapacitet af en registreret batteripakke
Du kan kontrollere den resterende kapacitet for en hvilken som helst batteripakke (selv når den ikke er installeret), og hvornår den senest er brugt.
Serienummer
Dato for
seneste brug
Se efter serienummeret.
Se etiketten med batteriets
serienummer, og se efter batteriets
serienummer på skærmen med
batterihistorik.
X Du kan kontrollere de enkelte
batteripakkers tilbageværende
kapacitet og datoen for seneste brug.
Tilbageværende kapacitet
Sletning af oplysninger om en registreret batteripakke
1
Vælg [Slet info.].
Følg trin 2 på side 335 for at vælge [Slet info.], og tryk derefter
på <0>.
2 Vælg de batteripakkeoplysninger, der skal slettes.
Vælg de batteripakkeoplysninger, der skal slettes, og tryk
derefter på <0>.
X <X> vises.
Gentag fremgangsmåden for at slette oplysninger for en anden
batteripakke
3 Tryk derefter på knappen <L>.
X Bekræftelsesdialogboksen vises.
4 Vælg [OK].
Vælg [OK], og tryk på <0>.
X Oplysningerne om batteripakken slettes, og skærmen i trin 1
vises igen.
337
Brug af almindelig stikkontakt
Med vekselstrømsadaptersæt ACK-E6 (ekstraudstyr) kan du slutte
kameraet til en almindelig stikkontakt, så du ikke behøver bekymre dig
om batteriniveauet.
1
Tilslut DC-koblerens stik.
Slut DC-koblerens stik til stikket på
lysnetadapteren.
lysnetledningen.
2 Tilslut
Tilslut lysnetledningen som vist på
illustrationen.
Efter brug af kameraet skal du trække
strømstikket ud af stikkontakten.
ledningen i rillen.
3 Anbring
Indsæt DC-koblerens ledning
forsigtigt uden at beskadige den.
DC-kobleren.
4 Indsæt
Åbn dækslet til batterirummet, og åbn
DC-koblerens
ledningshul
huldækslet til DC-koblerens kabel.
Tryk DC-kobleren ind, indtil den
klikker på plads, og før ledningen
gennem hullet.
Luk dækslet.
Undlad at forbinde eller afbryde lysnetledningen eller DC-kobleren, mens
kameraets afbryder er sat til <1>.
338
Brug af Eye-Fi-kort
Med et almindeligt Eye-Fi-kort allerede indstillet kan du automatisk
overføre tagne billeder til en pc eller overføre dem til en onlinetjeneste
via et trådløst LAN.
Billedoverførslen er en funktion på Eye-Fi-kortet. Se instruktionsmanualen til Eye-Fi-kortet eller kontakt producenten, hvis du vil have
flere oplysninger om, hvordan du installerer kortet eller udfører
fejlfinding i forbindelse med problemer med billedoverførsel.
Det garanteres ikke, at dette kamera understøtter Eye-Fikortfunktioner (herunder trådløs overførsel). I tilfælde af et
problem med et Eye-Fi-kort skal du kontakte kortets
producent. Bemærk også, at det kræver godkendelse at bruge
Eye-Fi-kort i mange lande eller regioner. Uden godkendelse er
brug af kortet ikke tilladt. Hvis det er uklart, om kortet er
godkendt til brug i dit område, skal du kontakte kortets
producent.
1 Isæt et Eye-Fi-kort (s. 31).
[Indstillinger for Eye-Fi].
2 Vælg
Vælg [Indstillinger for Eye-Fi] under
fanen [51], og tryk derefter på <0>.
Denne menu vises kun, når der er sat
et Eye-Fi-kort i kameraet.
Eye-Fi-overførsel.
3 Aktiver
Tryk på <0>, indstil [Eye-Fi-overf.]
til [Aktiver], tryk derefter på <0>.
Hvis du angiver [Deakt.], vil der ikke
ske automatisk overførsel, selv med
Eye-Fi-kortet isat (overførselsstatusikonet I).
339
Brug af Eye-Fi-kort
forbindelsesoplysningerne.
4 VisVælg
[Forbindelsesopl.], tryk
derefter på <0>.
[Adgangspunkt SSID:].
5 Kontroller
Kontroller, at der vises et adgangspunkt for [Adgangspunkt SSID:].
Du kan også kontrollere Eye-Fikortets MAC-adresse og firmwareversion.
Tryk på knappen <M> for at
forlade menuen.
billedet.
6 Tag
X Billedet overføres, og ikonet <H>
Overførselsstatusikon
skifter fra grå (Ingen forbindelse) til et
af ikonerne herunder.
For overførte billeder vises O i
visningen af optagelsesoplysninger
(s. 238).
H(Grå) Ikke forbundet
: Ingen forbindelse til adgangspunkt.
H(Blinker) Opretter forbindelse : Forbindelse til adgangspunkt.
H(Vises) Forbundet
: Forbindelse til adgangspunkt
H(d) Overfører
340
etableret.
: Overførsel af billede til
adgangspunkt i gang.
Brug af Eye-Fi-kort
Forholdsregler for brug af Eye-Fi-kort
Hvis [53: Wi-Fi] er indstillet til [Aktivér], er det ikke muligt at overføre
billeder med et Eye-Fi-kort.
Hvis " " vises, skete der en fejl under hentning af kortoplysningerne.
Tænd og sluk for kameraets afbryder.
Selvom [Eye-Fi-overf.] er indstillet til [Deakt.], udsendes der måske
stadig et signal. På hospitaler, i lufthavne og andre steder, hvor trådløse
overførsler er forbudt, skal du tage Eye-Fi-kortet ud af kameraet.
Hvis billedoverførslen ikke fungerer, skal du kontrollere indstillingerne for
Eye-Fi-kort og pc. Yderligere oplysninger findes i instruktionsmanualen
til kortet.
Afhængigt af det trådløse LAN's forbindelsesforhold tager
billedoverførslen måske længere tid eller bliver måske afbrudt.
På grund af overførselsfunktionen bliver Eye-Fi-kortet måske varmt.
Batteristrømmen bruges så op hurtigere.
Autosluk er deaktiveret under billedoverførslen.
Hvis du indsætter et andet trådløst LAN-kort end Eye-Fi-kortet, bliver
[Indstillinger for Eye-Fi] ikke vist i menuen. Og overførselsstatusikonet
<H> vil heller ikke blive vist på LCD-skærmen.
341
Tabel over tilgængelige funktioner efter optagemetode
Til optagelse af stillbilleder
o: Indstilles automatisk k: Kan vælges af bruger
: Kan ikke vælges/deaktiveret
Basiszone
Funktion
Alle indstillinger for
billedkvalitet kan vælges
Indstil automatisk/
ISOAuto ISO
hastighed
Manuel
Picture
Style
AC
F
G
d sf a F
k k k k k k k k*1 k*1 k k k k k
o o o o o o o o
Indstilles automatisk/Auto o o o o o o o
Manuelt valg
Automatisk
Kreativ zone
8
2 3 4 5 6
o
o o o o o o o o
Forudindstillet
HvidBrugerdefineret
balance
Indstilling af farvetemperatur
Korrektion/bracketing
o k k k k k
k
o k
k
o k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Auto Lighting Optimizer
o o o o o o o
(Auto belysnings optimering)
Korrektion
af
Korrektion
k k k k k k k
periferibelysning
af obj.
Kromatisk
abberation aberrationskorrektion k k k k k k k
Støjreduktion ved lang eksponering
o
o k k k k k
k
k k k k k k
k
k k k k k k
Støjreduktion for høj ISO-hastighed o o o o o o o
Højlys tone prioritet
o
Multieksponering
HDR-optagelse
Farverum
sRGB
o o o o o o o o
Adobe RGB
One-shot AF
o o o
AI Servo AF
AF
AI Focus AF
o o
o o o o o o o o
Manuel fokusering (MF) k k k k k k k k
AF-punkt valg
AF-mikrojustering
*1: RAW+JPEG og RAW kan ikke vælges
342
o o
o
k
o k
k
k
k
o k
k
o k
k
k
o k
k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Tabel over tilgængelige funktioner efter optagemetode
Basiszone
Funktion
A C
Kreativ zone
8
2 3 4 5 6 F G d sf a F
Evaluerende måling o o o o o o o o o k k k k k
Målings
metode Valg af
k k k k k
målingsmetode
Eksponering
Skift af program
k
AE-lås
k k k
Eksponeringskompensation
k k k
AEB
k k k k
Visning af
skarphedsdybde
k k k k k
Enkelt optagelse
k k k k k k k k k k k k k k
Kontinuerlig
optagelse
Lydløs
enkeltoptagelse
Fremføring Lydløs kontinuerlig
optagelse
10 sek. selvudløser/
Fjernudløser
2 sek. selvudløser/
Fjernudløser
Flash til
Ekstern
flash
*2
k k k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k
FE-lås
k k k k k
Flasheksponeringskompensation
AF-hjælpelys
Live view-optagelse
k k k k k
k k k k k
o o o o o o o o o k k k k k
k k k k k k k k k k k k k k
Billedformat*3
k k k k k
Hurtig kontrol
k k k k k k k k k k k k k k
*2: Med Auto-ISO kan du indstille en fast ISO-følsomhed.
*3: Kan kun indstilles til Live view-optagelse.
343
Tabel over tilgængelige funktioner efter optagemetode
For filmoptagelse
o: Indstilles automatisk k: Kan vælges af bruger
: Kan ikke vælges/deaktiveret
Film
Funktion
A C 8 d
y
Alle indstillingsmuligheder for
billedkvalitet (film)
Stillbilleder
s f F
M y k M
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
ISO-has- Indstil automatisk/Auto ISO o
k
o
k
o
k
o
k
o
k
o
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
Alle indstillingsmuligheder for
billedkvalitet (stillbilleder)
Videosnapshot
z*1
a
k
k
k
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
tighed
Manuel
Picture
Style
Indstilles automatisk/Auto o
Manuelt valg
o
o
Automatisk
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
Forudindstillet
Brugerdefineret
Hvidbalance Indstilling af farvetemperatur
Korrektion
o
Bracketing
Auto Lighting Optimizer
(Auto belysnings optimering)
Korrektion af
Korrektion
periferibelysning
af obj.
Kromatisk
abberation
aberrationskorrektion
Støjreduktion ved lang eksponering
Støjreduktion ved høj ISO-hastighed*2 o
Højlys tone prioritet
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Multieksponering
HDR-optagelse
Farverum
sRGB
o
Adobe RGB
*1 : Ikonet z angiver optagelse af stillbilleder under filmoptagelse.
*2 : Støjreduktion for multioptagelse (M) kan ikke indstilles.
344
Tabel over tilgængelige funktioner efter optagemetode
Film
Funktion
A C 8 d
y
FlexiZone - Singled
AF
Live funkt.c
Hurtig funk.*3 f
Manuel fokusering (MF)
Målingsmetode
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
Stillbilleder
s f F
M y k M
k
k
k
k
k
o
z*1
a
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
k
*4
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
k
k
k
k
o
Skift af program
AE-lås
Eksponering
Eksponeringskompensation
k
k
AEB
Visning af
Enkelt optagelse
Kontinuerlig optagelse
Lydløs enkelt optagelse
Fremføring Lydløs kontinuerlig optagelse
10 sek. selvudløser/
Fjernudløser *5
2 sek. selvudløser/
Fjernudløser *5
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
FE-lås
Ekstern
flash
Flasheksponeringskompensation
AF-hjælpelys
o*6 o*6 o*6
Billedformat
Lydoptagelse
k k k k k k k k
k k k k k k k k
Hurtig kontrol
k k k k k k k k k k k
*3 : Under filmoptagelse skifter den til [FlexiZoneAF† (Single)].
*4 : Med Auto-ISO kan du indstille en fast ISO-følsomhed.
*5 : Virker kun, før du begynder at optage en film.
*6 : Hvis AF-metoden er [Hurtig funk.], vil den eksterne Speedlite udsende AFhjælpelyset, hvis det er nødvendigt, under optagelse af stillbilleder, før du
begynder at optage en film.
Tidskode
345
Menuindstillinger
Til optagelse gennem søgeren og Live view-optagelse
z: Optagelse 1 (rød)
Side
1*/41*/61*
Billedkvalitet
Biptone
73/83/74/84/7a/8a/b/c
Aktiver/Deaktiver
Udløs lukker uden kort Aktiver/Deaktiver
Visningstid
Fra / 2 sek. / 4 sek. / 8 sek. / Lås
102
32
55
* Kan ikke vælges i tilstanden <F> eller <G>.
z: Optagelse 2 (rød)
Korrektion af obj.
abberation
Periferisk illu.: Aktiver/Deaktiver
Kromat. aberration: Aktiver/Deaktiver
131
Ekstern Speedlitekontrol
Flashudladning / E-TTL måling / Flash
synkrotid i Av-metode / Flashindstillinger /
Flash C.Fn indstillinger / Ryd indstillinger
172
Låsning af spejl
Deaktiver/Aktiver
165
Nedtonede menupunkter vises ikke i tilstande under Basiszone.
346
Menuindstillinger
z: Optagelse 3 (rød)
Side
Eksponeringskompensation/AEB
Intervaller på 1/3-stop, ±5 stop (AEB ±3 stop)
151
152
ISO-hastighedsindstillinger
ISO-hastighed / ISO hastigh. omr. / Auto. ISOområde / Mindste lukkertid
106
til
111
Afbryd / Lav / Standard / Høj
Auto Lighting Optimizer
(Auto belysnings optimering) Deakt. i M- el. B-tilst
125
Hvidbalance
Q/W/E/R/Y/U/D/O/
P (ca. 2500 - 10000)
120
Brugerdefineret
hvidbalance
Manuel indstilling af hvidbalance
121
WB flyt/bkt.
Hvidbalancekorrektion: B/A/M/G bias, 9 niveauer hver
Hvidbalance-bracketing: B/A og M/G bias,
intervaller på ét niveau, ±3 niveauer
123
124
Farverum
sRGB, Adobe RGB
140
* Under filmoptagelse vil [Expo.komp./AEB] være [Eksp.komp.].
z: Optagelse 4 (rød)
Picture Style
D Auto / PStandard / QPortræt /
RLandskab / SNeutral / UTroværdig /
VMonochrome / WBrugerdef. 1-3
112
til
119
Støjreduktion ved lang
eksponering
Deaktiver / Auto / Aktiver
128
Støjreduktion for høj
ISO-hastighed
Deaktiver / Lav / Standard / Høj /
Støjreduktion for multioptagelse
126
Højlys tone prioritet
Deaktiver/Aktiver
130
Støvsletningsdata
Hent data til brug sammen med den
medfølgende software til at slette støvpletter
281
Multieksponering
Multieksponering / Multiekspo.kont. / Antal
ekspon. / Fortsæt multieksp.
158
HDR-indstillinger
Juster dyn.område / Kontinuerlig HDR / Auto. billedjust. 155
* Under filmoptagelse vises [Multieksponering] og [HDR-indstillinger] ikke.
347
Menuindstillinger
A1: Live view-optagelse 1 (rød)
Side
Live view-optagelse
Aktiver/Deaktiver
187
AF-metode
FlexiZone- Single / u Live funkt. / Hurtig funk.
192
Vis hjælpelinjer
Fra / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n
187
Billedformat
3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1
188
Eksponeringssimulation
Aktiver / Under e / Deaktiver
189
A2: Live view-optagelse 2 (rød)
Lydløs LV-optag.
Tilstand 1 / Tilstand 2 / Deaktiver
Lysmålingstimer
4 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min. / 10 min. / 30 min. 191
190
3: Afspil 1 (blå)
Beskyt billeder
Beskyt billeder imod sletning
265
Rotér billede
Rotér lodrette billeder
246
Slet billeder
Slet billeder
267
Printrækkefølge
Angiv de billeder, der skal udskrives (DPOF)
295
Fotobogopsætning
Angivelse af billeder til en fotobog
299
RAW-billedbehandling
Behandl 1-billeder
272
348
Menuindstillinger
3 Afspil 2 (blå)
Side
Ændr størrelse
Reducer antallet af pixel i billedet
277
Bedømmelse
[OFF] / l / m / n / o / p
247
Diasshow
Afspil beskrivelse / Afspilningstid / Gentag /
Overgangseffekt / Baggrundsmusik
257
Billedspring m/6
1 billede/10 bill./100 bill./Dato/Mappe/Film/
Stillbill./Bedømmelse
243
Højlysadvarsel
Deaktiver/Aktiver
240
Visning af AF-punkt
Deaktiver/Aktiver
240
Afspilningslinjer
Fra / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n
237
Histogram
Lysstyrke / RGB
240
Film afspl.tæller*
Optage tid / Tidskode
221
Forstørrelse (ca.)
1x (ingen forstørrelse) / 2x (forstør fra midten) /
4x (forstør fra midten) / 8x (forstør fra midten) /
10x (forstør fra midten) / Faktisk str. (fra valgt
pkt) / Som sidste forstør. (fra midt.)
245
Kontrol over HDMI
Deaktiver/Aktiver
262
3: Afspil 3 (blå)
* Denne indstilling er forbundet med [Film afspl.tæller] under [Tidskode] på
fanen [Z2].
349
Menuindstillinger
5: Indstilling 1 (gul)
Side
Vælg mappe
Opret, og vælg en mappe
134
Filnummer
Kontinuerlig / Autoreset / Manuel reset
136
Autorotering
TilzD / TilD / Fra
270
Formatér kort
Initialiser, og slet data på kortet
53
Indstillinger for Eye-Fi
Vises, når der er indsat et almindeligt Eye-Fikort
339
Autosluk
1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / 30
min. / Deaktiver
55
5: Indstilling 2 (gul)
LCD-lysstyrke
Der er syv lysstyrkeniveauer
269
LCD fra/til-kn*1
Forbliv. til / Udløserknap
56
Dato/Tid/Zone
Dato (år, måned, dag) / Tid (time, min., sek.) /
Sommertid / Tidszone
36
SprogK
Vælg sproget på grænsefladen
38
GPS
Vælg GPS-enhed / Indstil.
*2
*1 Under filmoptagelse vises [LCD fra/til-kn] ikke.
*2 Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionsmanualen til GPS-funktion.
Ved brug af en GPS-funktion skal du kontrollere landene og områderne for
brug, og bruge enheden i overensstemmelse med lovgivningen for landet
eller området.
350
Menuindstillinger
5: Indstilling 3 (gul)
Side
Videosystem
NTSC / PAL
216
264
Funktionsvejledning
Aktiver/Deaktiver
63
Vis funktion. vha.
z-knap
Viser kameraindstillinger / Elektronisk vaterpas /
Viser optagefunktioner
332
Wi-Fi
Deaktivér/Aktivér
Wi-Fi-funktion
Overfør billeder ml. kameraer, Tilslut til
smartphone, Fjernbetjening (EOS Utility),
Udskriv fra Wi-Fi-printer, Upload til
webtjeneste, Se billeder på DLNA-enheder
*
* Der er detaljerede oplysninger i instruktionsmanualen til Wi-Fi-funktion på dvd'en.
5: Indstilling 4 (gul)
Autorensning: Til / Fra
280
Sensorrensning
Rens nu
Rens manuelt
283
Batteriinfo.
Strøm / Restkapacitet / Lukkertælling /
Genopladningsydelse / Batteriregistrering /
Batterihistorik
334
til
337
Vis certificeringslogo
Viser nogle af logoerne for kameraets certificeringer.
331
Brugerdef. opt. inst.
(C1, C2)
Registrer aktuelle kameraindstillinger på
position w og x på programvælgeren
328
Slet alle kameraindstillinger
Nulstil kameraet til standardindstillingerne
56
Copyrightinformation
Viser copyrightinformation / Indtast navn på
forfatter / Indtast copyright-oplysninger / Slet
copyrightinformation
138
zfirmwarever.
Til opdatering af firmwaren
-
Ved brug af en Wi-Fi-funktion skal du kontrollere landene og områderne
for brug, og bruge den i overensstemmelse med lovgivningen for landet
eller området.
Hvis kameraet er sluttet til en computer eller printer, kan Wi-Fi ikke indstilles.
351
Menuindstillinger
8: Brugerdefinerede funktioner (orange)
C.Fn I: Eksponering
C.Fn II: Autofokus
304
Tilpas kameraets funktioner, som du ønsker
C.Fn III: Funktion/
Andet
Slet alle brugerdef.
funk. (C.Fn)
Side
307
311
Slet alle brugerdefinerede funktionsindstillinger 302
9: Min Menu (grøn)
Indstillinger for Min
Menu
352
Registrer ofte anvendte menupunkter og
brugerdefinerede funktioner
327
Menuindstillinger
For filmoptagelse
Z1: Film1 (rød)
Side
AF-metode
FlexiZone- Single / u Live funkt. / Hurtig funk.
223
Lydløs LV-optag.
Tilstand 1 / Tilstand 2 / Deaktiver
223
Lysmålingstimer
4 sek. / 16 sek. / 30 sek. / 1 min. / 10 min. / 30 min.
223
Vis hjælpelinjer
Fra / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n
224
Størrelse af
filmoptagelse
1920x1080 (6 / 5 / 4) (W / X)
1280x720 (8 / 7) (W / X)
640x480 (6 / 5) (X)
216
Z2: Film2 (rød)
Lydoptagelse: Auto / Manual / Afbryd
Lydoptagelse*1
Optagelsesniveau
218
Vindfilter: Deaktiver / Aktiver
Dæmpeled: Deaktiver / Aktiver
Tidskode
Tæl op / Indstilling af starttid / Filmopt. tæller /
Film afspl.tæller*2 / Drop enkeltbill.
220
Videosnapshot: Deaktiver / Aktiver
Videosnapshot
Albumindstillinger: Opret nyt album / Tilføj til
eksisterende album
225
*1: I tilstandene under Basiszone vil de tilgængelige indstillinger for
[Lydoptagelse] være [Til/Fra].
*2: Indstillingen er knyttet til [Film afspl.tæller] under fanen [x3].
353
Systemkort
ST-E2 ST-E3-RT 270EX II
90EX
Okularforlænger
EP-EX15
320EX
430EX II 600EX-RT/ Macro Ring Lite Macro Twin Lite
MR-14EX
MT-24EX
600EX
Medfølgende
tilbehør
Matskive
Eg-A II
Gummiramme Eb
Dioptrijusteringslinser i E-serien
Bred rem
EW-EOS6D
Batteripakke
LP-E6
Øjestykke Eb
Batterioplader
LC-E6 eller LC-E6E
Vekselstrøms- DC-kobler
adapter AC-E6 DR-E6
Vinkelsøger C
Vekselstrømsadaptersæt ACK-E6
Batterigreb
BG-E13
Matskive
Eg-D Eg-S
Håndledsrem
E2
354
Batterimagasin
BGM-E13L til
LP-E6 (monteret
på BG-E13)
Bilbatterikabel CB-570
Bilbatterioplader
CBC-E6
Batterimagasin
BGM-E13A til størrelse
AA/LR6-batterier
(monteret på BG-E13)
Systemkort
GPS-modtager
GP-E2
Fjernudløser
RC-6
Timerfjernbetjening
TC-80N3
FjernTrådløs
udløser fjernbetjening
RS-80N3
LC-5
Ekstern mikrofon
EF-objektiver
HDMI-kabel
HTC-100 (2,9 m)
Stereo AV-kabel AVC-DC400ST
(1,3 m)
Tv/video
EOS Solution Disk
EOS Camera Instruction
Manuals Disk
PictBridge-kompatibel printer
Interfacekabel
IFC-200U (1,9 m)
Interfacekabel
IFC-500U (4,7 m)
USB-port
SD/SDHC/SDXChukommelseskort
Computer
Kortlæser
Kortholder
Læderetui EH20-L
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X
* Alle angivne kabellængder er omtrentlige.
* Wireless File Transmitter WFT-E7 er ikke kompatibel med
EOS 6D (WG, N).
* GPS-modtager GP-E2 er ikke kompatibel med EOS 6D (N).
355
Fejlfindingsvejledning
Hvis der opstår et problem med kameraet, skal du først se denne
fejlfindingsvejledning. Hvis Fejlfindingsvejledningen ikke løser
problemet, så kontakt din forhandler eller et Canon-servicecenter.
Strømrelaterede problemer
Batteripakken oplader ikke.
Hvis batteriets resterende kapacitet (s. 334) er 94 % eller bedre,
oplades batteriet ikke.
Genoplad ikke andre batteripakker end ægte Canon Batteripakke LP-E6.
Opladerens indikator blinker med høj hastighed.
Hvis (1) der er et problem med batteriopladeren eller batteripakken eller
hvis (2) kommunikationen med batteripakken (batteripakker, der ikke er
fra Canon) ikke er mulig, vil beskyttelseskredsløbet afbryde opladningen,
og indikatoren vil blinke orange med høj hastighed. I tilfælde af (1), skal
du tage opladerens strømstik ud af stikkontakten . Tag batteripakken ud
af opladeren, og sæt den i igen. Vent nogle få minutter, sæt derefter
strømstikket i stikkontakten igen. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte forhandleren eller nærmeste Canon-servicecenter.
Opladerens indikator blinker ikke.
Hvis den interne temperatur i den batteripakke, der er sat i
opladeren, er høj, vil opladeren ikke oplade batteriet af
sikkerhedsmæssige årsager (indikator slukket). Hvis batteriets
temperatur af en eller anden grund bliver for høj under genopladning,
stopper genopladningen automatisk (lampen blinker). Når batteriets
temperatur bliver lavere, genoptages genopladningen automatisk.
Kameraet fungerer ikke, selvom afbryderen er indstillet til <1>.
Kontroller, at batteriet er sat korrekt i kameraet (s. 30).
Kontroller, at batterirummets dæksel er lukket (s. 30).
Kontroller, at dækslet til kortholderen er lukket (s. 31).
Genoplad batteriet (s. 28).
356
Fejlfindingsvejledning
Adgangsindikatoren blinker stadig, selv når strømafbryderen er indstillet til <2>.
Hvis strømmen afbrydes, mens et billede bliver optaget til kortet,
vil adgangsindikatoren fortsat være tændt/fortsætte med at blinke i
et par sekunder. Når billedoptagelsen er afsluttet, slukkes der
automatisk for strømmen.
Batteriet bliver hurtigt fladt.
Brug en batteripakke, som er helt opladet (s. 28).
Batteriets ydelse kan være blevet nedsat. Se [54: Batteriinfo.] for
at kontrollere batteriets genopladningsydelse (s. 334). Hvis
batteriets ydelse er dårlig, skal du udskifte batteripakken med en ny.
Antallet af mulige optagelser vil formindskes ved brug af følgende
betjeninger:
• Hold udløserknappen halvt nede i længere tid.
• Aktiverer ofte kun AF uden at tage et billede.
• Brug af objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator).
• Hyppig brug af LCD-skærmen.
• Kontinuerlig Live view-optagelse eller filmoptagelse i længere tid.
• Eye-Fi-kortets overførsel er aktiveret.
• GPS aktiveret.
Kameraet slukker af sig selv.
Automatisk slukning er aktiveret. Hvis du ikke ønsker, at autosluk
skal være aktiveret, skal du indstille [52: Autosluk] til [Fra]
(s. 55).
Selvom [52: Autosluk] er indstillet til [Deaktiver], vil LCDskærmen stadig blive slukket, efter at kameraet har været ubrugt
i 30 min. (Kameraets strømforsyning vil ikke blive slukket).
357
Fejlfindingsvejledning
Optagelsesrelaterede problemer
Objektivet kan ikke fastgøres.
Kameraet kan ikke bruges med EF-S- og EF-M-objektiver (s. 39).
Der kan ikke optages billeder.
Kontroller, at kortet er sat korrekt i (s. 31).
Skub kortets skrivebeskyttelsesvælger til positionen skriv/slet
(s. 31).
Hvis kortet er fuldt, skal du udskifte kortet eller slette overflødige
billeder for at få mere plads (s. 31, 267).
Hvis du prøver at fokusere i One-Shot AF-tilstand, mens indikatoren
til bekræftelse af fokus <o> i søgeren blinker, kan du ikke tage et
billede. Tryk udløserknappen halvt ned igen for at indstille fokus
igen automatisk, eller indstil fokus manuelt (s. 44, 97).
Kortet kan ikke anvendes.
Hvis der vises en fejlmeddelelse vedrørende kortet, skal du se på
side 33 eller 370.
358
Fejlfindingsvejledning
Billedet er ikke i fokus.
Indstil fokusfunktionsvælgeren på objektivet til <AF>; (s. 39).
For at forhindre kamerarysten skal du trykke let på udløseren
(s. 43, 44).
Hvis objektivet har en Image Stabilizer (Billedstabilisator), skal du
indstille IS-knappen til <1> (s. 42).
Under svagt lys kan lukkertiden blive langsommere. Brug en
hurtigere lukkertid (s. 144), indstil en højere ISO-følsomhed
(s. 106), brug flash (s. 170), eller brug et stativ.
Jeg kan ikke fastlåse fokus og komponere optagelsen igen.
Sæt AF-funktion til One-Shot AF. Fokuslås er ikke mulig i AFfunktionerne AI Servo AF og AI Fokus AF (s. 69).
Hastigheden ved kontinuerlig optagelse er lav.
Afhængigt af lukkertiden, blænden, motivbetingelserne, lysstyrken
osv. kan den kontinuerlige optagelseshastighed blive langsommere.
Den største bursthastighed under kontinuerlig optagelse er lavere.
Hvis du optager noget, som har fine detaljer (f.eks. en græsmark),
vil filstørrelsen blive større, og den faktiske største bursthastighed
kan blive lavere end tallet, der er nævnt på side 103.
359
Fejlfindingsvejledning
ISO 100 kan ikke indstilles. ISO-følsomhedsudvidelsen kan ikke vælges.
Hvis [z4: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktiver], vil det
ISO-følsomhedsområde, der kan indstilles, være ISO 200-25600
(eller op til 12800 for filmoptagelse). Selvom du udvider det ISOfølsomhedsområde, der kan indstilles, i [ISO hastigh. omr.], kan
der ikke indstilles udvidede ISO-følsomheder(L, H, H1, H2). Når
[z4: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Deaktiver], kan ISO
100/125/160 indstilles (s. 130).
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) kan ikke indstilles.
Hvis [z4: Højlys tone prioritet] indstilles til [Aktiver], kan Auto
Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) ikke indstilles. Når
[z4: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Deaktiver], kan Auto
Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering) indstilles (s. 130).
Billedet bliver for lyst, selvom jeg har angivet en
reduceret eksponeringskompensation.
Indstil [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto belysnings
optimering] til [Afbryd]. Når [Standard/Lav/Høj] er indstillet, kan
billedet blive for lyst, selvom du har indstillet en reduceret eksponeringskompensation eller flasheksponeringskompensation (s. 151).
Multieksponeringsbilledet optages med kvaliteten 1.
Hvis billedoptagelseskvaliteten indstilles til 41 eller 61,
optages multieksponeringsbilledet med kvaliteten 1 (s. 164).
Når jeg bruger tilstanden <f> med flash, bliver lukkertiden langsom.
Hvis du optager om aftenen, når baggrunden er mørk, bliver
lukkertiden automatisk langsom (optagelse med langsom
synkronisering), så både motivet og baggrunden bliver korrekt
eksponeret. Under [z2: Ekstern Speedlite-kontrol] skal du, for at
forhindre en langsom lukkertid, indstille [Flash synkrotid i Avmetode] til [1/180-1/60sek. auto] eller [1/180 sek. (fast)] (s. 173).
360
Fejlfindingsvejledning
Flash virker ikke.
Hvis du bruger en flashenhed af andet fabrikat end Canon til Live
view-optagelse, skal du indstille [A2: Lydløs LV-optag.] til
[Deaktiver] (s. 190).
Flashen udløses altid med fuld udladning.
Hvis du bruger en anden flashenhed end en Speedlite i EX-serien,
udløses flashen altid med fuld udladning (s. 171).
Når den brugerdefinerede funktion til flash [Flashmålingsmetode]
er indstillet til [TTL] (autoflash), udløses flashen altid med fuld
udladning (s. 177).
Flasheksponeringskompensation kan ikke indstilles.
Hvis flasheksponeringskompensation allerede er blevet indstillet
med Speedliten, kan flasheksponeringskompensation ikke
indstilles på kameraet. Når Speedlitens
flasheksponeringskompensation annulleres (indstilles til 0), kan
flasheksponeringskompensation indstilles på kameraet.
High-speed synkronisering kan ikke indstilles i tilstanden <f>.
Under [z2: Ekstern Speedlite-kontrol] skal du indstille [Flash
synkrotid i Av-metode] til [Auto] (s. 173).
Lukkeren giver to optagelyde under Live view-optagelse.
Hvis du bruger flash, vil lukkeren udsende to lyde, hver gang du
optager (s. 181).
Under Live view- og filmoptagelse vises der et hvidt
< > eller rødt <E>-ikon.
Det angiver, at kameraets indvendige temperatur er høj. Hvis det
hvide ikon < > vises, kan kvaliteten af stillbilleder blive forringet.
Hvis det røde ikon <E> vises, angiver det, at Live view- eller
filmoptagelsen snart vil stoppe automatisk (s. 201, 233).
361
Fejlfindingsvejledning
Jeg kan ikke optage en film.
Hvis du under fanen [53] indstiller [Wi-Fi] til [Aktivér], kan du ikke
optage film. Inden optagelse af en film skal du indstille [Wi-Fi] til
[Deaktivér].
Filmoptagelse stopper af sig selv.
Hvis kortets skrivehastighed er langsom, kan filmoptagelse afslutte
automatisk. Hvis komprimeringsmetoden er indstillet til [IPB], skal
du bruge et kort med en læse-/skrivehastighed på mindst 6 MB pr.
sek. Hvis komprimeringsmetoden er indstillet til [ALL-I (I-only)],
skal du bruge et kort med en læse-/skrivehastighed på mindst
20 MB pr. sek. (s. 3). Se kortproducentens websted for at få
oplysninger om kortets læse-/skrivehastighed.
Hvis filmoptagelsestiden når 29 min. og 59 sek., vil filmoptagelsen
standse automatisk.
ISO-følsomheden kan ikke indstilles for filmoptagelse.
I andre optagemetoder end <a>, indstilles ISO-følsomheden
automatisk. I tilstanden <a> kan du indstille ISO-følsomheden frit
(s. 209).
ISO 16000/20000/25600 kan ikke indstilles for filmoptagelse.
Hvis du sætter [Maksimum]-indstillingen under [ISO hastigh.
omr.] til [25600/H] under [z3: ISO-hastighedsindstillinger], vil
den maksimale ISO-følsomhed for manuel indstilling af ISOfølsomhed blive udvidet, så ISO 16000/20000/25600 kan
indstilles. Men da der kan opstå megen støj, hvis en film optages
ved ISO 16000/20000/25600, er det angivet som en udvidet ISOfølsomhed (vises som [H]).
362
Fejlfindingsvejledning
Den manuelt indstillede ISO-følsomhed ændres, når der skiftes til filmoptagelse.
Hvis du optager en film, og [Maksimum: 25600] er indstillet med
[ISO hastigh. omr.], og ISO-følsomheden er indstillet til ISO
16000/20000/25600, ændres ISO-følsomheden til ISO 12800
(under filmoptagelse med manuel eksponering). Selvom du skifter
tilbage til optagelse af stillbilleder, sættes ISO-følsomheden ikke
tilbage til den oprindelige indstilling.
Hvis du optager en film, hvor 1. L (ISO 50) eller 2. H1 (ISO 51200)/
H2 (ISO 102400) er indstillet, ændres indstillingen for ISOfølsomhed til henholdsvis 1. ISO 100 eller 2. H (ISO 25600) (under
filmoptagelse med manuel eksponering). Selvom du skifter tilbage
til optagelse af stillbilleder, sættes ISO-følsomheden ikke tilbage til
den oprindelige indstilling.
Eksponeringen ændres under filmoptagelse.
Hvis du ændrer lukkertid eller blænde under filmoptagelse,
optages ændringerne i eksponeringen muligvis.
Hvis du zoomer med objektivet under filmoptagelse, kan det
forårsage ændringer i eksponeringen, uanset om objektivets
maksimale blænde ændres eller ej. Ændringer i eksponeringen
kan derfor blive optaget.
Motivet ser forvrænget ud under filmoptagelsen.
Hvis du hurtigt flytter kameraet til venstre eller højre (hurtig
panorering) eller optager et motiv, der bevæger sig, kan billedet
blive forvrænget.
Billedet flimrer, eller der vises vandrette striber under filmoptagelse.
Flimren, vandrette striber (støj) eller uregelmæssig eksponering
kan skyldes fluorescerende lys, LED-pærer eller andre lyskilder
under filmoptagelse. Ændringer i eksponeringen (lysstyrke) eller
farvetone registreres muligvis også. I tilstanden <a> kan en
langsom lukkertid måske løse problemet.
363
Fejlfindingsvejledning
Når jeg optager stillbilleder under filmoptagelse,
standser filmoptagelsen.
Indstilling af en mindre billedkvalitet for stillbilleder og optagelse af
færre kontinuerlige stillbilleder kan løse problemet.
Tidskoden er deaktiveret.
Optagelse af stillbilleder under filmoptagelse vil forårsage en
uoverensstemmelse mellem den reelle tid og tidskoden. Hvis du
vil redigere en film, hvor der bruges tidskode, anbefales det, at du
ikke optager stillbilleder under filmoptagelse.
Wi-Fi
Wi-Fi kan ikke indstilles.
Hvis kameraet er sluttet til en printer, computer eller GPSmodtager osv. med et interfacekabel, kan Wi-Fi ikke indstilles
([Wi-Fi] på fanen [53] vil være nedtonet). Træk interfacekablet ud,
og indstil derefter Wi-Fi.
Problemer med betjening
Jeg kan ikke ændre indstillingen med vælgeren <6>, <5>
eller <9>.
Sæt kontakten <R> til venstre (låsudløser, s. 47).
Kontroller indstillingen for [8C.Fn III -3: Multifunktionslås]
(s. 313).
Kameraets knap-/vælgerfunktioner er ændrede.
Kontroller indstillingen for [8C.Fn III -5: Brugerkontrol] (s. 320).
364
Fejlfindingsvejledning
Visningsproblemer
Menuskærmen viser få faner og indstillinger.
I tilstandene under Basiszone vises visse faner og menuindstillinger ikke. Indstil en tilstand under Kreativ zone (s. 51).
Det første tegn i filnavnet er en understregning ("_").
Indstil farverummet til sRGB. Hvis Adobe RGB er indstillet, vil det
første tegn være en understregning (s. 140).
Filnummereringen starter ikke fra 0001.
Hvis kortet allerede indeholder optagede billeder, starter
filnummereringen muligvis ikke fra 0001 (s. 136).
Optagelsesdato og -klokkeslæt er forkert.
Kontroller, at den korrekte dato og tid er blevet indstillet (s. 36).
Kontroller indstillingerne for tidszone og sommertid (s. 36, 37).
Datoen og klokkeslættet vises ikke i billedet.
Optagelsesdatoen og -klokkeslættet vises ikke i billedet. Datoen og
klokkeslættet er i stedet registreret i billeddataene som optagelsesoplysninger. Under udskrivning kan du indfotografere datoen og
klokkeslættet i billedet ved at bruge den dato og det klokkeslæt, der
er registreret i optagelsesoplysningerne (s. 291, 295).
[###] vises.
Hvis kortet indeholder flere billeder, end kameraet kan vise, vises
[###] (s. 248).
365
Fejlfindingsvejledning
LCD-skærmen viser ikke et tydeligt billede.
Hvis LCD-skærmen er beskidt, skal du bruge en blød klud til at
rense den med.
Ved lave eller høje temperaturer kan LCD-skærmen synes
langsom eller måske være sort. Den returnerer til normal tilstand
ved stuetemperatur.
[Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke.
[Indstillinger for Eye-Fi] vises kun, når der er sat et Eye-Fi-kort i
kameraet. Hvis Eye-Fi-kortet har en skrivebeskyttelsesvælger, der
er sat til LOCK, vil du ikke kunne se kortets forbindelsesstatus
eller deaktivere Eye-Fi-kortoverførsel (s. 339).
Afspilningsproblemer
En del af billedet blinker i sort.
[33: Højlysadvarsel] er indstillet til [Aktiver] (s. 240).
Der vises en rød boks på billedet.
[33: Vis AF-pkt.] er indstillet til [Aktiver] (s. 240).
Billedet kan ikke slettes.
Billedet er beskyttet, så det kan ikke slettes (s. 265).
Filmen kan ikke afspilles.
Film, der er redigeret på en pc med den medfølgende
ImageBrowser EX (s. 393) eller anden software, kan ikke afspilles
på kameraet. Dog kan videosnapshotalbums, der er redigeret med
EOS Video Snapshot Task (s. 232), afspilles på kameraet.
366
Fejlfindingsvejledning
Når filmen afspilles, kan der høres betjeningsstøj fra kameraet.
Hvis du betjener kameraets vælgere eller objektiv under
filmoptagelse, vil betjeningsstøjen også blive optaget. Det
anbefales at bruge en ekstern mikrofon (findes i handlen) (s. 219).
Der er stillbilleder i filmen.
Under optagelse af film med autoeksponering vil optagelsen blive
afbrudt midlertidigt, indtil lysstyrken stabiliseres, hvis der opstår en
drastisk forandring af eksponeringsniveauet. Hvis det sker, skal du
optage med Optagemetoden <a> (s. 208).
Der vises intet billede på tv-skærmen.
Brug det stereo AV-kabel, der fulgte med kameraet (s. 264).
Kontroller, at stereo AV-kablet eller HDMI-kablets stik er sat helt i
(s. 261, 264).
Indstil video OUT-systemet (NTSC/PAL) til det samme
videosystem som dit tv (s. 264).
Der er flere filmfiler for en enkelt filmoptagelse.
Hvis filmfilens størrelse når 4 GB, oprettes der automatisk en ny
filmfil (s. 217).
Min kortlæser genkender ikke kortet.
Afhængigt af kortlæseren og det anvendte operativsystem på
computeren, bliver SDXC-kort måske ikke registreret korrekt. Hvis
dette sker, skal du slutte dit kamera til computeren med det
medfølgende interfacekabel og derefter overføre billederne til
computeren vha. EOS Utility (medfølgende software, s. 393).
Jeg kan ikke behandle RAW-billedet.
41- og 61-billeder kan ikke behandles på kameraet. Brug
den medfølgende Digital Photo Professional til at behandle billedet
(s. 393).
367
Fejlfindingsvejledning
Jeg kan ikke ændre størrelsen på billedet.
c Størrelsen på JPEG-billeder og 1/41/61-billeder kan
ikke ændres med kameraet (s. 277).
Problemer med sensorrensning
Lukkeren udsender en lyd under sensorrensning.
Hvis du har valgt [Rens nuf], udsender lukkeren en lyd, men
der tages ikke noget billede (s. 280).
Den automatiske sensorrensning fungerer ikke.
Hvis du tænder eller slukker for afbryderen <1>/<2>
indenfor et kort interval, vises <f>-ikonet muligvis ikke (s. 34).
Udskrivningsrelaterede problemer
Der er færre udskrivningseffekter end angivet i instruktionsmanualen.
Hvad der vises på skærmen varierer afhængigt af printeren.
Denne instruktionsmanual giver en liste over alle de tilgængelige
udskrivningseffekter (s. 290).
Direkte udskrivning virker ikke.
Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [53], er direkte
udskrivning ikke mulig. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og slut
derefter kameraet til printeren med interfacekablet.
368
Fejlfindingsvejledning
Billedoverførselsproblemer
Jeg kan ikke overføre billeder til en pc.
Installer den medfølgende software (cd-rom'en EOS Solution
Disk) på pc'en (s. 393).
Kontroller, at startsiden for EOS Utility vises.
Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [53], kan kameraet
ikke tilsluttes en computer. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og slut
derefter kameraet til pc'en med interfacekablet.
369
Fejlkoder
Fejlnummer
Hvis der er et problem med kameraet,
vises der en fejlmeddelelse. Følg
vejledningen på skærmen.
Afhjælpning
Nummer
Fejlbesked og løsning
Fejl i forbindelsen mellem kameraet og objektiv. Rens
objektivkontakterne.
01
02
ÎRens de elektriske kontakter på kameraet og objektivet, eller brug et
Canon-objektiv (s.17, 20).
Kort kan ikke tilgås. Genindsæt/skift kort, eller formater kort med
kamera.
ÎFjern og isæt kortet igen, erstat eller formater kortet (s. 31, 53).
Kan ikke gemme billeder fordi kort er fuldt. Udskift kort.
04
06
ÎUdskift kortet, slet unødvendige billeder, eller formater kortet
(s. 31, 53, 267).
Sensorrensning er ikke mulig. Sluk for kameraet, og tænd det
igen.
ÎTryk på afbryderen (s. 34).
10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99
Det er ikke muligt at optage pga. en fejl. Sluk og tænd for
kameraet, eller geninstaller batteriet.
ÎBrug afbryderknappen, fjern og genindsæt batteripakken, eller brug
et Canon-objektiv (s. 30, 34).
* Hvis fejlen fortsætter, skal du skrive fejlnummeret ned og kontakte det
nærmeste Canon-servicecenter.
370
Specifikationer
• Type
Type:
Optagelsesmedie:
Digitalt spejlreflekskamera med AF/AE
SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort*, SDXChukommelseskort*
* Kompatibelt med UHS-I
Størrelse af billedsensor: ca. 35,8 x 23,9 mm
Kompatible objektiver:
Canon EF-objektiver (undtagen EF-S- og EF-M-objektiver)
(objektivets brændvidde svarende til 35 mm vil være som
angivet på objektivet)
Objektivfatning:
Canon-EF-fatning
• Billedsensor
Type:
Effektivt pixeltal:
Billedformat:
Støvsletningsfunktion:
CMOS-sensor
ca. 20,20 megapixel
3:2
Auto, Manuel, Tilføjelse af støvsletningsdata
• Optagelsessystem
Optagelsesformat:
Billedtype:
Optagede pixel:
Filnummerering:
Design rule for Camera File System 2.0
JPEG, RAW (14-bit Canon-original)
RAW+JPEG samtidig optagelse mulig
L (Stor)
: ca. 20,00 megapixel (5472 x 3648)
M (Medium) : ca. 8,90 megapixel (3648 x 2432)
S1 (Lille 1) : ca. 5,00 megapixel (2736 x 1824)
S2 (Lille 2) : ca. 2,50 megapixel (1920 x 1280)
S3 (Lille 3) : ca. 350.000 pixel (720 x 480)
RAW
: ca. 20,00 megapixel (5472 x 3648)
M-RAW
: ca. 11,00 megapixel (4104 x 2736)
S-RAW
: ca. 5,00 megapixel (2736 x 1824)
Kontinuerlig, Autoreset, Manuel reset
• Billedbehandling under optagelse
Picture Style:
Hvidbalance:
Auto, Standard, Portræt, Landskab, Neutral, Troværdig,
Monochrome, Brugerdef. 1 - 3
Auto, Forudindstillet (Dagslys, Skygge, Overskyet,
Tungsten Lys, Fluorescerende, Flash), Bruger def.,
Farvetemp. (ca. 2500-10000K), Hvidbalancekorrektion og
Hvidbalance-bracketing er mulig
* Overførsel af oplysninger om flashfarvetemperatur aktiveret
371
Specifikationer
Støjreduktion :
Kan anvendes til optagelser med lang eksponering og
høj ISO-følsomhed
Automatisk korrektion
af billedets lysstyrke:
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering)
Højlys tone prioritet:
Medfølger
Korrektion af obj abberation: Periferisk illu., Kromat, aberration
• Søger
Type:
Dækning:
Forstørrelse:
Øjepunkt:
Indbygget dioptrijustering:
Matskive:
Elektronisk vaterpas:
Pentaprisme på øjenniveau
Lodret/vandret ca. 97 % (med øjepunkt ca. 21 mm)
ca. 0,71x (-1 m-1 med 50 mm-objektiv ved uendelig)
ca. 21 mm (fra midten af okularobjektiv ved -1m-1)
ca. -3,0 - +1,0 m-1 (dpt)
Eg-A II medfølger, udskiftelig
Vandret: i trin af 1°, ±9°
* Kun under vandret optagelse
Spejl:
Type med hurtig tilbageføring
Visning af skarphedsdybde: Medfølger
• Autofokus
Type:
AF-punkter:
Lysstyrkeinterval for
fokusering:
Fokuseringsbetjening:
AI Servo AFegenskaber:
AF-finjustering:
AF-hjælpelys:
372
TTL sekundær billedregistrering, faseregistrering
11 AF-punkter
Midt: AF af krydstypen på f/5.6
Midt: AF følsom for lodrette linjer på f/2.8
EV -3 - 18
(ved midterste AF-punkt [følsomt for f/2.8 og f/5.6],
stuetemperatur, ISO 100)
One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, manuel
fokusering (MF)
Sporingsfølsomhed, Accel./decel. sporing
AF-mikrojustering (Tilpas alle ens eller Tilpas ef. objekt.)
Udsendt af den EOS-dedikerede eksterne Speedlite
Specifikationer
• Eksponeringsstyring
Målingsmetoder:
63-zone TTL lysmåling med fuld blænde
• Evaluerende måling (tilknyttet til alle AF-punkter)
• Partiel måling (ca. 8.0 % af søger ved midten)
• Spotmåling (ca. 3.5 % af søger ved midten)
• Centervægtet gennemsnitsmåling
Lysmålingsområde:
EV 1 - 20 (ved stuetemperatur med EF 50 mm f/1.8 IIobjektiv, ISO 100)
Eksponeringsstyring:
Program AE (Sceneintelligent auto., Kreativ auto,
Specialscene (Portræt, Landskab, Næroptagelse, Sport,
Natportræt, Håndholdt nattescene, HDR-modlyskontrol),
Program), Lukkertidsprioriteret AE, Blændeprioriteret AE,
Manuel eksponering, Bulb-eksponering
ISO speed:
Tilstande under Basiszone*: ISO 100 - 12800 indstilles automatisk
(Anbefalet
* Landskab: ISO 100 - 1600 indstilles automatisk, håndholdt
eksponeringsindeks)
Nattescene: ISO 100 - 25600 indstilles automatisk
P, Tv, Av, M, B: Auto ISO, ISO 100 - 25600 (i 1/3-stop
eller hele stop), eller ISO-udvidelse til L (svarer til ISO
50), H1 (svarer til ISO 51200), H2 (svarer til ISO 102400)
ISO-hastighedsindstillinger: ISO-følsomhedsområde, Auto. ISO-område og Auto. ISO
mindste lukkertid kan indstilles
Eksponeringskompensation: Manuel: ±5 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 trin
AEB:
±3 trin i intervaller på 1/3 trin eller 1/2 trin (kan
kombineres med manuel
eksponeringskompensation)
AE-lås:
Auto:
Bruges i tilstanden One-Shot AF med
evaluerende lysmåling, når der er opnået fokus
Manual: Med AE-låseknap
• HDR-optagelse
Juster
dyn.område:
Auto. billedjust.:
Auto, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
Mulig
• Multieksponering
Antal resterende
multieksponeringer:
Multiekspo. kont.:
2 til 9 eksponeringer
Tilsætning, Gennemsnit
373
Specifikationer
• Lukker
Type:
Lukkertider:
Elektronisk styret spaltelukker
1/4000 sek. til 30 sek., bulb, X-synk ved 1/180 sek.
• Drevsystem
Fremføringstilstand:
Kontinuerlig optagelse
hastighed:
Maks. bursthastighed:
Enkelt optagelse, Kontinuerlig optagelse, Lydløs enkeltoptagelse, Lydløs kontinuerlig optagelse, 10-sek.
selvudløser/fjernbetjening, 2 sek. selvudløser/
fjernbetjening
Kontinuerlig optagelse: Maks. ca. 4,5 optagelser/sek.
Lydløs kontinuerlig optagelse: Maks. ca. 3,0 optagelser/sek.
JPEG Stor/fin: ca. 73 optagelser (ca. 1250 optagelser)
RAW: ca. 14 optagelser (ca. 17 optagelser)
RAW+JPEG Stor/fin: ca. 7 optagelser (ca. 8 optagelser)
* Tallene i parentes gælder for et UHS-I-kompatibelt
8 GB-kort baseret på Canons teststandarder.
* Tallene er baseret på Canons teststandarder (ISO 100
og standard-Picture Style) og et 8 GB kort.
• Ekstern Speedlite
Kompatible Speedlites:
Flashmåling:
Flasheksponeringskompensation:
FE-lås:
Pc-stik:
External Speedlite
-kontrol:
Speedlites i EX-serien
E-TTL II-autoflash
±3 trin i intervaller på 1/3 eller 1/2 trin
Medfølger
Intet
Medfølger
* Kompatibel med trådløs radio flash-fotografering.
• Live view-optagelse
Indstillinger for billedformat: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Fokuseringsmetoder:
FlexiZone - Single, Ansigtsgenkendelses-Live funkt.
(kontrastgenkendelse), Hurtig funk.
(faseforandringsregistrering ), Manuel fokusering (ca. 5x/
10x forstørrelse mulig)
Lysstyrkeinterval for
fokusering:
EV 1 - 18 (med kontrastgenkendelse ved stuetemperatur,
ISO 100)
374
Specifikationer
Målingsmetoder:
Lysmålingsområde:
Lydløs optagelse:
Vis hjælpelinjer:
Evaluerende måling (315 zoner), Partiel måling (ca. 11 %
af Live view-skærmen), Spotmåling (ca. 3 % af Live viewskærmen), Centervægtet gennemsnitsmåling
EV 0 - 20 (ved stuetemperatur med EF 50 mm f/1.4
USM-objektiv, ISO 100)
Medfølger (Tilstand 1 og 2)
Tre typer
• Filmoptagelse
Optagelsesformat:
Film
Audio
Optagelsesstørrelse
og billedfrekvens:
MOV
MPEG-4 AVC/H.264
Variabel (gennemsnitlig) bithastighed
Lineær PCM
1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
1280x720 (HD)
: 60p/50p
640x480 (SD)
: 30p/25p
* 30p: 29,97 fps, 25p: 25,00 fps, 24p: 23,976 fps,
60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps
Komprimeringsmetode: IPB, ALL-I (I-only)
Filstørrelse:
1920x1080 (30p/25p/24p)/IPB
: ca. 235 MB/min.
1920x1080 (30p/25p/24p)/ALL-I : ca. 685 MB/min.
1280x720 (60p/50p)/IPB
: ca. 205 MB/min.
1280x720 (60p/50p)/ALL-I
: ca. 610 MB/min.
640x480 (30p/25p)/IPB
: ca. 78 MB/min.
* Nødvendig læse-/skrivehastighed for kort ved
filmoptagelse: IPB: mindst 6 MB pr. sek./ALL-I: mindst
20 MB pr. sek.
Fokusering:
Samme som fokusering med Live view-optagelse
Målingsmetoder:
Centervægtet gennemsnits- og evaluerende måling med
billedsensoren
* Indstilles automatisk af fokustilstanden.
Lysmålingsområde:
EV 0 - 20 (ved stuetemperatur med EF 50 mm f/1.4
USM-objektiv, ISO 100)
Eksponeringskontrol:
Program AE til film og manuel eksponering
Eksponeringskompensation:
±3 trin i intervaller på 1/3 trin (±5 trin for stillbilleder)
375
Specifikationer
ISO-følsomhed:
(Anbefalet
eksponeringsindeks)
Med autoeksponering: Auto ISO (indstilles automatisk inden for
ISO 100 - ISO 12800), maksimum og minimum ISO
hastigheder kan ændres i tilstande under Kreativ zone
Med manuel eksponering: Auto ISO (indstilles automatisk
inden for ISO 100 - ISO 12800), ISO 100 - ISO 12800
indstilles manuelt (i intervaller på 1/3- eller hele trin), kan
udvides til H (svarer til ISO 16000/20000/25600)
Tidskode:
Understøttet
Drop enkeltbilleder:
Kompatibel med 60p/30p
Videosnapshot:
Kan indstilles til 2 sek./4 sek./8 sek.
Lydoptagelse:
Indbygget stereomikrofon, stik til ekstern stereomikrofon
medfølger
Justerbart lydoptagelsesniveau, vindfilter medfølger,
dæmpeled medfølger
Vis hjælpelinjer:
Tre typer
Optagelse af stillbilleder: Muligt
• LCD-skærm
Type: TFT-monitor
Monitorstørrelse og punkter: Bred, 7,7 cm (3,0") (3:2) med ca. 1,04 millioner punkter
Lysstyrkejustering:
Manuel (7 niveauer)
Elektronisk vaterpas:
Medfølger
Sprog på grænsefladen: 25
Funktionsvejledning/hjælp: Kan vises
• Afspilning
Billedvisningsformater: Enkeltbilledvisning, Enkeltbillede + Info (Grundlæggende
info, optageinfo, histogram), 4-billedindeks, 9billedindeks
Højlysadvarsel
Overeksponerede højlysområder blinker
Visning af AF-punkt:
Mulig
Vis hjælpelinjer:
Tre typer
Zoom:
ca. 1,5x - 10x, startforstørrelse og position kan indstilles
Metoder til billedgennemsyn: Enkeltbillede, spring med 10 eller 100 billeder, efter
optagelsesdato, mappe, film, stillbillede eller
bedømmelse
Rotering af billede:
Mulig
Bedømmelse:
Medfølger
Afspilning af film:
Aktiveret (LCD-skærm, video/audio-OUT, HDMI-OUT)
Indbygget højttaler
376
Specifikationer
Diasshow:
Baggrundsmusik:
Billedbeskyttelse:
Alle billeder, efter dato, efter mappe, efter film, efter
stillbilleder eller efter bedømmelse
Kan vælges til diasshows og afspilning af film
Mulig
• Efterbehandling af billeder
Behandling af RAWbilleder på kameraet:
Ændring af størrelse:
Korrektion af billedets lysstyrke, Hvidbalance, Picture Style,
Auto Lighting Optimizer (Auto belysnings optimering),
Støjreduktion ved høj ISO-hastighed,JPEG-billedoptagelseskvalitet, farverum, korrektion af periferibelysning, forvrængningskorrektion og kromatisk
aberrationskorrektion
Mulig
• Direkte udskrivning
Kompatible printere:
PictBridge-kompatible printere
Billeder, der kan udskrives: JPEG- og RAW-billeder
Udskriftsbestilling:
Kompatibel med DPOF version 1.1
• Brugerdefinerede funktioner
Brugerdefinerede
funktioner:
Registrering af
Min Menu:
Brugerdefinerede
optagemetoder:
Copyrightinformation:
20
Mulig
Registreres under programvælgerpostionerne C1/C2
Indtastning og medtagen aktiveret
• Interface
Audio/video-OUT/
Digitalt stik:
Analog video (kompatibel med NTSC/PAL)/stereo
audioudgang
Computerkommunikation, direkte udskrivning (Hi-Speed
USB eller tilsvarende), GPS-modtager GP-E2-tilslutning
HDMI mini OUT-stik:
Type C (automatisk skift af opløsning), CEC-kompatibel
Ekstern mikrofon IN-stik: φ3,5 mm diameter stereominijack
Stik til fjernudløser:
Kompatibel med fjernudløser af N3-typen
Trådløs fjernudløser:
Fjernudløser RC-6
Eye-Fi-kort:
Kompatibel
377
Specifikationer
• Strøm
Batteri:
Batterioplysninger:
Antal mulige
optagelser:
(Baseret på CIPA
teststandarder)
Filmoptagelsestid:
Batteripakke LP-E6 (antal 1)
* Vekselstrøm kan tilføres med vekselstrømsadaptersæt ACK-E6.
* Med batterigreb BG-E13 monteret, kan AA/LR6-batterier bruges.
Tilbageværende kapacitet, Lukkertælling,
Genopladningsydelse og Batteriregistrering er mulig
med optagelse via søgeren:
ca. 1090 optagelser ved stuetemperatur (23 °C),
ca. 980 optagelser ved lav temperatur (0 °C)
Med Live view-optagelse:
ca. 220 optagelser ved stuetemperatur (23 °C),
ca. 190 optagelser ved lav temperatur (0 °C)
ca. 1 time 35 min. ved stuetemperatur (23 °C)
ca. 1 time 25 min. ved lav temperatur (0 °C)
(med en fuldt opladet batteripakke LP-E6).
• Mål og vægt
Mål (B x H x D):
Vægt (EOS 6D (WG)):
Vægt (EOS 6D (N)):
ca. 144,5 x 110,5 x 71,2 mm
ca. 755 g (CIPA-retningslinjer),
ca. 680 g (kun kamerahus)
ca. 750 g (CIPA-retningslinjer),
ca. 675 g (kun kamerahus)
• Driftsmiljø
Temperaturområde
ved område:
0 °C - 40 °C
Luftfugtighed ved brug: 85 % eller mindre
• Batteripakke LP-E6
Type:
Angivet spænding:
Batterikapacitet:
Mål (B x H x D):
Vægt:
Genopladeligt litium-ion-batteri
7,2 V DC
1800 mAh
ca. 38,4 x 21,0 x 56,8 mm
ca. 80 g
• Batterioplader LC-E6
Kompatibelt batteri:
Genopladningstid:
Input:
Output:
Temperaturområde
ved betjening:
378
Batteripakke LP-E6
ca. 2 timer 30 min.
100 - 240 V vekselstrøm (50/60 Hz)
8,4 V DC/1,2 A
5 °C - 40 °C
Specifikationer
Luftfugtighed ved brug: 85 % eller mindre
Mål (B x H x D):
ca. 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
Vægt:
ca. 130 g
• Batterioplader LC-E6E
Kompatibelt batteri:
Netledningslængde:
Genopladningstid:
Input:
Output:
Temperaturområde
ved betjening:
Luftfugtighed ved brug:
Mål (B x H x D):
Vægt:
Batteripakke LP-E6
ca. 1 m
ca. 2 timer 30 min.
100 - 240 V vekselstrøm (50/60 Hz)
8,4 V DC/1,2 A
5 °C - 40 °C
85 % eller mindre
ca. 69,0 x 33,0 x 93,0 mm
ca. 125 g (uden lysnetledning)
• EF 24-105 mm f/4L IS USM
Synsvinkel:
Objektivopbygning:
Minimumblænde:
Nærmeste fokusafstand:
Maks. forstørrelse:
Synsfelt:
Image Stabilizer
(Billedstabilisator):
Filterstørrelse:
Objektivdæksel:
Maks. diameter x længde:
Vægt:
Dæksel:
Etui:
diagonal rækkevidde: 84° - 23°20’
vandret rækkevidde: 74° - 19°20’
lodret rækkevidde: 53° - 13°
18 elementer i 13 grupper
f/22
0,45 m (fra billedsensorplan)
0,23x (ved 105 mm)
535 x 345 - 158 x 106 mm (ved 0,45 m)
Shift-type til objektiv
77 mm
E-77U/E-77 II
83,5 x 107 mm
ca. 670 g
EW-83H
LP1219
Alle ovenstående data er baseret på Canons teststandarder og CIPA
(Camera & Imaging Products Association) teststandarder og retningslinjer.
Mål, maks. diameter, længde og vægt som angivet ovenfor er baseret på
CIPA-retningslinjer (med undtagelse af vægten af kamerahuset).
Produktspecifikationer og fysiske udseende kan ændres uden varsel.
Hvis der opstår et problem med et objektiv, der ikke er af mærket Canon,
skal du henvende dig til den pågældende objektivfabrikant.
379
Varemærker
Adobe er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
Windows er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Apple Inc. i USA og andre lande.
SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Alle andre virksomheds- og produktnavne samt varemærker i denne manual
tilhører de respektive ejere.
Om MPEG-4-licensering
"Dette produkt er givet i licens under AT&T patenter for standarden MPEG-4, og det
må bruges til at kode video, der overholder MPEG-4-standarden, og/eller afkode
video, der overholder MPEG-4-standarden, der blev kodet til (1) personlig og ikkekommerciel brug eller (2) af en videoproducent, der er licenseret under AT&T
patenterne til at producere video, der overholder MPEG-4-standarden. Der gives
ingen anden licens, eksplicit eller implicit, for nogen anden brug af MPEG-4standarden"
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
380
Brug af ægte Canon-tilbehør anbefales
Dette produkt er designet til at opnå fremragende ydeevne, når det bruges
sammen med ægte Canon-tilbehør.
Canon er ikke ansvarlig for skade på dette produkt og/eller uheld som ildebrand
osv., der forårsages af funktionsfejl i tilbehør, der ikke er Canon-tilbehør, (f.eks.
at batteripakken får lækager og/eller eksploderer). Bemærk, at denne garanti
ikke dækker reparation af skader, der måtte opstå pga. funktionsfejl i tilbehør,
der ikke er Canon-tilbehør, selvom du kan bestille sådanne reparationer mod
betaling.
Batteripakke LP-E6 er kun beregnet til Canon-produkter. Brug sammen med
en inkompatibel batterioplader eller et inkompatibelt produkt kan resultere i
funktionsfejl og uheld, som Canon ikke kan drages til ansvar for.
381
Sikkerhedsadvarsler
Følg disse sikkerhedsanvisninger, og brug udstyret korrekt for at undgå
personskade, dødsfald og tingskade.
Sådan undgås alvorlig personskade og dødsfald
• Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand, overophedning, kemisk lækage
og eksplosioner:
- Brug ikke batterier, strømkilder og tilbehør, der ikke beskrives i denne manual. Brug
ikke hjemmelavede eller modificerede batterier.
- Batteripakken og backupbatteriet må ikke kortsluttes, afmonteres eller modificeres.
Batteripakken og backupbatteriet må ikke udsættes for varme eller loddes.
Batteripakken og backupbatteriet må ikke udsættes for ild eller vand. Batteripakken
og backupbatteriet må ikke udsættes for kraftige fysiske slag.
- Batteripakken og backupbatteriet må ikke installeres med omvendte poler (+ –).
Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper.
- Batteripakken må ikke lades op uden for den tilladte omgivelsestemperatur på 0 °C 40 °C. Genopladningstiden må ikke overskrides.
- Stik ikke metalgenstande ind i kameraets elektriske kontakter, tilbehør,
tilslutningskabler osv.
• Backupbatteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger batteriet,
skal der straks søges læge. (kemikalierne i batterierne kan skade maven og tarmene).
• Ved bortskaffelse af batteripakken og backupbatterier skal du sætte tape over de
elektriske kontakter for at forhindre kontakt med andre metalgenstande eller batterier.
Dette forhindrer brand og eksplosion.
• Hvis der opstår kraftig varme, røg eller dampe under genopladning af batteripakken,
skal du omgående tage batteriopladeren ud af stikkontakten for at standse
opladningen og forhindre, at der opstår brand.
• Hvis batteripakken og backupbatterierne lækker, skifter farve, ændrer form eller
udsender røg eller dampe, skal de øjeblikkeligt fjernes. Pas på, du ikke brænder dig.
• Undgå at få batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet. Væsken kan gøre dig blind
eller give hudirritation. Hvis du får batterivæske i øjnene, på huden eller på tøjet, skal
du skylle området med masser af rent vand uden at gnubbe. Søg omgående læge.
• Under opladningen skal udstyret opbevares utilgængeligt for børn. En ledning kan ved
et uheld forårsage kvælning eller give elektrisk stød.
• Ledningen må aldrig anbringes i nærheden af en varmekilde. Varmen kan ødelægge
ledningen eller smelte isoleringen og medføre brand eller elektrisk stød.
• Brug aldrig flash ved optagelse af en person, der kører i bil. Der kan ske en ulykke.
• Brug aldrig flash i nærheden af en persons øjne. Dette kan skade personens syn. Når
du fotograferer små børn med flash, skal kameraet holdes på mindst 1 meters afstand.
• Før du pakker kameraet eller tilbehøret væk, skal du fjerne batteripakken og trække
stikket ud. Dette forhindrer elektrisk stød og generering af varme og brand.
• Brug ikke udstyret i områder med brandbare gasser. Der kan opstå en eksplosion eller
brand.
382
• Hvis du taber udstyret, og der går hul på kamerahuset, så der er adgang til de
indvendige dele, skal du undgå at berøre disse, da de kan give elektrisk stød.
• Udstyret må ikke adskilles eller modificeres. Indvendige dele med høj spænding kan
give elektrisk stød.
• Se ikke mod solen eller meget skarpe lyskilder gennem kameraet eller objektivet.
Det kan ødelægge dit syn.
• Kameraet skal opbevares utilgængeligt for børn. Halsremmen kan kvæle et barn ved
et uheld.
• Udstyret må ikke opbevares i støvede eller fugtige omgivelser, da der kan opstå
brand, og du kan få elektrisk stød.
• Før du bruger kameraet i et fly eller på et hospital, skal du undersøge, om det er tilladt.
De elektromagnetiske bølger, som kameraet udsender, kan forstyrre flyinstrumenter
eller hospitalsudstyr.
• Følg forholdsreglerne nedenfor for at forhindre brand og elektrisk stød:
- Sæt altid strømstikket helt i.
- Rør aldrig et strømstik med våde hænder.
- Når du trækker stikket ud, skal du trække i stikket og ikke i ledningen.
- Du må ikke ridse, skære i eller bøje ledningen unødigt eller anbringe tunge
genstande oven på den. Du må heller ikke sno eller slå knuder på ledningerne.
- Slut ikke for mange strømstik til samme stikkontakt.
- Brug ikke en ledning med beskadiget isolering.
• Tag regelmæssigt netledningen ud, og rengør den for støv omkring stikkontakten med
en tør klud. Hvis omgivelserne er støvede, fugtige eller fedtede, kan støvet på
stikkontakten blive fugtigt, hvilket kan forårsage kortslutning og brand.
Sådan undgås skader på personer og udstyr
• Lad ikke udstyret ligge i en bil, der står i direkte sollys, eller i nærheden af en
varmekilde. Udstyret kan blive så varmt, at du kan brænde dig på det.
• Bær ikke rundt på kameraet, mens det er placeret på et stativ. Du kan komme til
skade. Kontroller også, at stativet er stabilt og robust nok til at bære kameraet og
objektivet.
• Et objektiv eller et kamera med objektiv må ikke ligge i solen uden objektivdæksel.
Objektivet kan fokusere solens stråler og forårsage brand.
• Batteriopladeren må ikke dækkes med en klud eller pakkes ind. Der kan genereres
varme, så opladeren deformeres eller bryder i brand.
• Hvis du taber kameraet i vand, eller hvis der kommer vand eller metalsplinter ind i
kameraet, skal du øjeblikkeligt fjerne batteripakken og backupbatteriet, da der kan
opstå brand, og du kan få elektrisk stød.
• Batteripakken og backupbatteriet må ikke ligge i meget varme omgivelser. Dette kan
medføre batterilækage eller forkorte batteriets levetid. Batteripakken og
backupbatteriet kan blive så varme, at du kan brænde dig på dem.
• Udstyret må ikke rengøres med fortynder, benzen eller andre organiske
opløsningsmidler. Dette kan medføre brand eller være sundhedsskadeligt.
Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller skal repareres, skal du
kontakte forhandleren eller det nærmeste Canon-servicecenter.
383
Gælder kun i EU (og EØS).
Disse symboler betyder, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold
til WEEE-direktivet (2002/96/EF), batteridirektivet
(2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse
direktiver er gennemført i.
Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er
trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist
ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller
(Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) ved en koncentration, som ligger over
de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.
Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-for-én-procedure, når du indkøber et
nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt
affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt for batterier og akkumulatorer.
Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis få negative konsekvenser
for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige
substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager dette også til
effektiv brug af naturressourcerne.
Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, forvalterne af en godkendt
affaldsordning eller det lokale affaldsanlæg, eller besøg
www.canon-europe.com/environment for at få flere oplysninger om genbrug af
dette produkt.
(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)
384
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
1. GEM DISSE INSTRUKTIONER — Denne manual indeholder vigtige
oplysninger om sikkerhed og brug af batteriopladeren LC-E6 & LC-E6E.
2. Før du bruger opladeren, skal du læse alle instruktioner og forholdsregler
på (1) opladeren, (2) batteripakken og (3) produktet, der bruger
batteripakken.
3. FORSIGTIG — For at reducere risikoen for skader skal du kun oplade
batteripakken LP-E6. Andre typer batterier kan eksplodere og derved
forårsage alvorlig personskade og anden skade.
4. Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
5. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af Canon, kan forårsage
brand, elektrisk stød eller personskade.
6. For at reducere risikoen for beskadigelse af elstik og -ledninger skal du, når
du frakobler opladeren, trække i stikket i stedet for i ledningen.
7. Sørg for, at ledningen er placeret, så der ikke er nogen, der træder på den,
falder over den eller på anden måde kan komme til at beskadige den.
8. Brug ikke opladeren, hvis stikket eller ledningen er beskadiget - udskift
dem med det samme.
9. Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er blevet tabt eller på
anden måde blevet beskadiget. Tag den i stedet til en kvalificeret
reparatør.
10. Skil ikke opladeren ad. Bring den til en kvalificeret reparatør, når service
eller reparation er påkrævet. Hvis opladeren samles forkert, kan det
forårsage elektrisk stød eller brand.
11. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du tage opladeren ud af
stikket, før du foretager vedligeholdelse eller rengøring.
VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER
Medmindre andet er nævnt i denne manual, er der ingen dele inden i, der skal
serviceres af brugeren. Lad en kvalificeret reparatør foretage al service.
FORSIGTIG
DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER
ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.
385
386
15
Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format
på dvd'en/Overførsel af billeder til din computer
Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer
Instruktionsmanualen til kameraet (på den medfølgende
dvd) på din computer, overfører billeder fra kameraet til
din computer, indeholder en oversigt over softwaren på
EOS Solution Disk (cd), og forklarer hvordan softwaren
installeres på din computer. Endvidere forklares det,
hvordan du kan få vist pdf-filerne på EOS Camera
Instruction Manuals Disk (dvd).
EOS Solution Disk XXX
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX
CEL-XXX XXX
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in
EOS Solution
Disk
(Software)
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th
EOS Camera
Instruction Manuals
Disk
387
Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format på dvd'en
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX
Dvd'en EOS Camera Instruction Manuals Disk indeholder
følgende electroniske manualer (pdf-format):
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th
Instruktionsmanual til kameraet
Forklarer alle kameraets funktioner og procedurer, herunder
grundlæggende indhold (denne manual).
Instruktionsmanual til Wi-Fi-funktion
Forklarer alle Wi-Fi-funktioner og procedurer, herunder
grundlæggende indhold.
Instruktionsmanualer til software
Software Instruction Manuals pdf-filer til den medfølgende software
på EOS Solution Disk (se s. 393)
388
Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format på dvd'en
Gennemse dvd'en EOS Camera Instruction Manuals Disk
[WINDOWS]
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th
EOS Camera Instruction Manuals Disk
Kopier diskens instruktionsmanualer i pdf-format til din
computer.
1
Isæt EOS Camera Instruction Manuals Disk (dvd) i dvd-drevet på din
computer.
2
Dobbeltklik på [My Computer/Denne computer] på skrivebordet,
og dobbeltklik derefter på det dvd-drev, som du har sat disken i.
3
Klik på navnet for den instruktionsmanual, du vil se.
Vælg dit sprog og operativsystem.
XInstruktionsmanualernes indeks vises.
EOS 6D (WG)
EOS 6D (N)
B
DANSK
EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner.
INSTRUKTIONSMANUAL
Instruktionsmanual til
kameraet
Adobe Reader (nyeste version anbefales) skal være installeret for at få vist
Instruktionsmanual-filerne (pdf-format). Installer Adobe Reader, hvis programmet ikke
allerede er installeret på din computer.
Hvis du vil gemme pdf-manualen på din computer, skal du bruge funktionen "Save"
(Gem) i Adobe Reader. For mere information om, hvordan du bruger Adobe Reader, se
Adobe Readers hjælpemenu.
Pdf-filen Instruktionsmanual til kamera indeholder side-links, så du hurtigt kan gå til
den ønskede side. På siderne Indhold eller Indeks kan du klikke på sidenummeret
for at gå til den pågældende side.
389
Visning af instruktionsmanualerne i pdf-format på dvd'en
Gennemse dvd'en EOS Camera Instruction Manuals Disk
[MACINTOSH]
EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
.
e EU
NON IN
C. 20XX. Made in th
EOS Camera Instruction Manuals Disk
Kopier diskens instruktionsmanualer i pdf-format til din
computer.
1
Isæt EOS Camera Instruction Manuals Disk (dvd) i dvd-drevet på din
Macintosh.
2
3
4
Dobbeltklik på disk-ikonet.
Dobbeltklik på filen START.html.
Klik på navnet for den instruktionsmanual, du vil se.
Vælg dit sprog og operativsystem.
XInstruktionsmanualernes indeks vises.
EOS 6D (WG)
EOS 6D (N)
B
DANSK
EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner.
INSTRUKTIONSMANUAL
Instruktionsmanual til
kameraet
Adobe
Reader
(nyeste
version anbefales)
skal være
installeret
for atbilleder
få vist
Du kan
bruge
den
medfølgende
software
til at
overføre
i
Instruktionsmanual-arkiverne (pdf-format). Installer Adobe Reader, hvis programmet
kameraet
til
din
computer.
Der
er
to
måder
at
gøre
dette
på.
ikke allerede er installeret på din Macintosh.
Hvis du vil arkivere pdf-manualen på din computer, skal du bruge funktionen "Save"
(Arkiver) i Adobe Reader. For mere information om, hvordan du bruger Adobe Reader,
se Adobe Readers hjælpemenu.
Pdf-filen Instruktionsmanual til kamera indeholder side-links, så du hurtigt kan gå til
den ønskede side. På siderne Indhold eller Indeks kan du klikke på sidenummeret
for at gå til den pågældende side.
390
Overførsel af billeder til en computer
Du kan bruge den medfølgende software til at overføre billeder i
kameraet til din computer. Der er to måder at gøre dette på.
Overfør ved at slutte kameraet til computeren
1
Installer softwaren (s. 394).
det medfølgende
2 Brug
interfacekabel til at slutte
kameraet til din computer.
Brug det interfacekabel, der fulgte
med kameraet.
Slut kablet til kameraets <C>stik med kabelstikkets <D>-ikon
mod forsiden af kameraet.
Slut ledningens stik til computerens
USB-stik.
EOS Utility til at overføre
3 Brug
billederne/filmene.
Der er detaljerede oplysninger i
EOS Utility Instruktionsmanual
på dvd'en (s. 393).
Hvis [Wi-Fi] er sat til [Aktivér] under fanen [53], kan kameraet ikke tilsluttes
en computer. Indstil [Wi-Fi] til [Deaktivér], og tilslut derefter interfacekablet.
391
Overførsel af billeder til en computer
Overførsel af billeder med en kortlæser
Hvis du har en almindelig kortlæser, kan du bruge den til at overføre
billeder til din computer.
Installer softwaren (s. 394).
1
2 Sæt kortet i kortlæseren.
Canon-software til at
3 Brug
overføre billederne/filmene.
X Brug Digital Photo Professional.
X Brug ImageBrowser EX.
Der er detaljerede oplysninger i
pdf'en Instruktionsmanual til software
på dvd'en (s. 393).
Hvis du overfører billeder fra kameraet til din computer, ved hjælp af en
kortlæser uden at bruge Canon-software, skal du kopiere DCIM-mappen
på kortet til din computer.
392
Om softwaren
EOS Solution Disk XXX
Om softwaren
EOS Solution Disk
Denne disk indeholder forskellige softwareprogrammer til EOS-kameraer.
CEL-XXX XXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX
© CA
U.
the E
NON INC
. 20XX. Made in
Bemærk, at softwaren, der fulgte med tidligere kameramodeller, muligvis
ikke understøtter stillbilleder og filmfiler optaget med dette kamera. Brug den
software, der følger med dette kamera.
C EOS Utility
Kommunikationssoftware til kameraet og computeren
Du kan overføre billeder (stillbilleder/film), du har taget med kameraet, til din
computer.
Du kan angive forskellige kameraindstillinger fra din computer.
Du kan fjernoptage fotos ved at slutte kameraet til din computer.
Du kan kopiere baggrundsmusiknumre til kortet og spille baggrundsmusik under
afspilning.
D Digital Photo Professional
Software til visning og redigering af billeder
Du kan få vist, redigere og udskrive billeder på computeren med høj hastighed.
Du kan redigere billeder, uden at det oprindelige billede ændres.
Kan bruges af alle - lige fra amatøren til den professionelle. Det anbefales især til
brugere, der primært tager RAW-billeder.
E ImageBrowser EX
Software til visning og redigering af billeder
Du kan få vist, gennmese og udskrive JPEG-billeder på computeren.
Du kan afspille film (MOV-filer), videosnapshotalbums og trække stillbilleder ud fra
film.
Du kan downloade yderligere funktioner, som f.eks. EOS Video Snapshot Task
(9?), med en internetforbindelse.
Anbefales for nybegyndere, som bruger et digitalkamera for første gang, samt
amatører.
F Picture Style Editor
Picture Style-filoprettelsessoftware
Denne software er beregnet til erfarne brugere, der har erfaring med billedbehandling.
Du kan redigere en Picture Style for dine unikke billedkendetegn og oprette/gemme
en original Picture Style-fil.
G Map Utility
Du kan se optagelsessteder for billeder taget med et EOS-kamera med indbygget
GPS-funktion eller udstyret med en Canon GPS-modtager.
Der kræves en internetforbindelse for at installere Map Utility. Åbn internettet, indsæt
EOS Solution Disk i din computer og følg installationstrinene beskrevet på side 394
og 395.
393
Installation af softwaren
Installation af softwaren på Windows
Kompatible operativsystemer Windows 7
1
Windows Vista
Windows XP
Kontroller, at kameraet ikke er sluttet til din computer.
Du må aldrig slutte kameraet til computeren, før du har installeret
softwaren. Hvis du gør det, installeres softwaren ikke korrekt.
2 Isæt EOS Solution Disk (cd).
3 Vælg dit geografiske område, land og sprog.
4 Klik på [Easy Installation/Nem installation] for at starte
installationen.
5
Følg vejledningen på skærmen for at udføre
installationsproceduren.
Installer Microsoft Silverlight, hvis du bliver bedt om det.
Klik på [Finish/Udfør] når installationen er udført.
6 Tag cd'en ud af drevet.
394
Installation af softwaren
Installation af softwaren på Macintosh
Kompatible operativsystemer MAC OS X 10.6 - 10.7
1 Kontroller, at kameraet ikke er sluttet til din computer.
2 Isæt EOS Solution Disk (cd).
Dobbeltklik på og åbn cd-rom-ikonet på din computers skrivebord,
og dobbeltklik derefter på [Canon EOS Digital Installer].
Vælg dit geografiske område, land og sprog.
3
4 Klik på [Easy Installation/Nem installation] for at starte
installationen.
5
Følg vejledningen på skærmen for at udføre
installationsproceduren.
Klik på [Restart/Genstart] når installationen er udført.
6 Tag cd'en ud af drevet, når computeren er genstartet.
395
Indeks
Tal
Audio-/video-output .............. 251, 261
11-punkts AF-autovalg....................94
Auto Lighting Optimizer (Auto
belysnings optimering) ................. 125
1280x720 ......................................216
Autofokus 9 AF
1920x1080 ....................................216
Automatisk afspilning ................... 257
4- eller 9-billedes indeksvisning....242
Automatisk valg af AF-punkt .......... 94
640x480 ........................................216
Autoreset...................................... 137
10 sek. eller 2 sek. forsinkelse......100
A
A (Sceneintelligent auto) .............66
Adgangsindikatoren ........................32
Adobe RGB...................................140
Autorotering.................................. 270
Autosluk ................................... 34, 55
Av (Blændeprioritet AE) ............... 146
B
Advarselsikon ...............................313
B (Bulb) ........................................ 154
AEB.......................................152, 304
Batteri................................. 28, 30, 35
AE-lås ...........................................153
Batterigreb.............................. 35, 354
AF
AF-funktion .................................92
AF-metode........................192, 223
AF-mikrojustering .....................314
AF-punkt valg .....................94, 324
Biptone .....................................346
Fokusering AF-hjælpelys..........309
Manuel fokusering ..............97, 199
Omkomponer..............................69
Ude af fokus ...........42, 43, 96, 196
Vanskelig fokusering ..........96, 196
AF-ON (AF-start)-knap ...................44
Bedømmelse ................................ 247
AF-punkt .........................................94
Afspilning ......................................235
AI FOCUS (AI Focus AF)................93
AI SERVO (AI Servo AF) ................93
Sporingsfølsomhed...........307, 308
AI Servo AF ..............................69, 93
ALL-I (I-only) .................................216
Almindelig stikkontakt ...................338
Atmosfærebaserede billeder...........84
396
Belysning (LCD-panel) ................... 48
Belysnings-/scenebaserede
billeder............................................ 87
Beskyt (beskyttelse af billeder
mod sletning)................................ 265
BGM ............................................. 260
Billeder
Afspilning ................................. 235
Automatisk afspilning............... 257
Autorotering ............................. 270
Bedømmelse............................ 247
Beskyttelse .............................. 265
Diasshow ................................. 257
Forstørret visning..................... 244
Histogram ................................ 240
Højlysadvarsel ......................... 240
Indeks ...................................... 242
Manuel rotering........................ 246
Nummerering ........................... 136
Optagelsesoplysninger ............ 238
Sletning.................................... 267
Visning af AF-punkt ................. 240
Indeks
Visning i spring
(billedgennemsyn) ....................243
Visning på tv .....................251, 261
Billedformat ...................................188
Billedfrekvens................................216
Billedoptagelseskvalitet.................102
Billedspring ...................................243
Biptone..........................................346
Blændeprioritet AE........................146
Bracketing .....................124, 152, 304
Brugerdefinerede funktioner .........302
Brugerdefineret hvidbalance .........121
Eksponeringstrin........................... 304
Ekstern Speedlite 9 Flash
Elektronisk vaterpas ............... 60, 326
Endelig billedsimulation........ 184, 212
Enkeltbilledvisning........................ 236
Enkelt optagelse....................... 73, 98
Enkeltpunkts-AF ............................. 94
Evaluerende måling...................... 149
exFAT ............................................. 54
Eye-Fi-kort.................................... 339
F
Brugerdefineret optagemetode .....328
Farvemætning .............................. 116
Brugerkontrol ..........................50, 320
Farverum ...................................... 140
Bulb-eksponeringer.......................154
Farvetemperatur................... 120, 122
C
Farvetone ..................................... 116
w (Brugerdefineret optagelse) ....328
FEB (flasheksponeringsbracketing).................................... 176
C (Kreativ auto) ............................71
Fejlkoder....................................... 370
Centervægtet
gennemsnitsmåling .......................150
FE-lås ........................................... 170
D
Dato og tid.......................................36
DC-kobler......................................338
Detaljetab ved højlys.....................240
Diasshow ......................................257
Digital-stik .............................286, 391
Dioptrisk justering ...........................43
Direkte udskrivning .......................298
Direkte valg (af AF-punkt) .............324
DPOF ............................................295
Dæmpeled ....................................218
E
Eksponeringskompensation..........151
Filendelse ..................................... 137
Film............................................... 203
AE-lås ...................................... 205
AF-metode ....................... 215, 223
Afspilning ......................... 251, 253
Billedfrekvens........................... 216
Drop enkeltbillede .................... 222
Dæmpeled ............................... 218
Ekstern mikrofon ...................... 219
Filstørrelse ............................... 217
Hurtig betjening........................ 215
Komprimeringsmetode............. 216
Lydløs optagelse ...................... 223
Lydoptagelse............................ 218
Lysmålingstimer ....................... 223
Mikrofon ........................... 204, 219
Optagelse af stillbillede ............ 213
Eksponeringssimulation ................189
397
Indeks
Fokusering 9 AF
Optagelse med
autoeksponering.......................204
Optagelse med manuel
eksponering..............................208
Optagelsestid ...........................217
Redigere første og sidste
scene ud...................................255
Redigering ................................255
Se .............................................251
Størrelse af filmoptagelse.........216
Tidskode ...................................220
Videosnapshotalbum ................225
Videosnapshots ........................225
Vindfilter ...................................218
Vis hjælpelinjer .........................224
Visning af oplysninger ..............210
Visning på tv .....................251, 261
Filnavn ..........................................136
Genoplader .................................... 28
Filstørrelse ....................103, 217, 238
GPS.............................................. 350
Filtereffekter..................................117
Fin (billedoptagelseskvalitet) ........102
Firmwareversion ...........................351
Flash (Speedlite)
Brugerdefinerede funktioner.....177
Ekstern Speedlite .....................170
FE-lås .......................................170
Flash synkrotid .................171, 173
Flasheksponeringskompensation ...................170, 176
Flashkontrol..............................172
Manuel flash .............................174
Trådløs .....................................175
Lukkersynkronisering
(1./2. luk.lamel).........................175
Flasheksponeringskompensation .......................170, 176
Flashenheder, der ikke er
fra Canon ......................................171
Flashsynkroniseringskontakter .......20
Flashtilstand..................................174
398
Fokusfunktionsvælger ...... 39, 97, 199
Fokuslås......................................... 69
Forhindring af billedstøv............... 279
Formatering (kortinitialisering)........ 53
Forstørrelse.................................. 245
Forstørret visning ................. 199, 244
Fotobogopsætning ....................... 299
Fremføringstilstand .................. 73, 98
Full HD (Fuld HighDefinition) ..................... 216, 251, 261
Funktionsfejl ................................. 356
Funktionsvejledning ....................... 63
G
H
HD (High-Definition) ..... 216, 251, 261
HDMI .................................... 251, 261
HDMI CEC ................................... 262
HDR ............................................. 155
HDR-modlyskontrol ........................ 81
Histogram (Lysstyrke/RGB).......... 240
Hot shoe................................. 20, 170
Hukommelseskort 9 Kort
Hurtig funktion .............................. 197
Hurtigvælger................................... 46
Højlys tone prioritet ...................... 130
Højlysadvarsel.............................. 240
Højttaler........................................ 253
Håndholdt nattescene .................... 80
Indeks
I
ICC-profil.......................................140
M-ikon..............................................6
Kreativ auto .................................... 71
Kromatisk aberrationskorrektion... 132
L
Indeksvisning ................................242
Landskaber..................................... 76
Indikator for eksponeringsniveau .....................................23, 333
Lang eksponering......................... 154
Indikator til bekræftelse af fokus .....66
INFO.-knap ...........182, 210, 236, 332
IPB ................................................216
ISO-følsomhed..............106, 206, 209
Automatisk indstilling (Auto) .....108
Automatisk indstillingsområde .....110
Hastighedstrin...........................304
ISO-udvidelse ...........................109
Manuelt indstillingsområde .......109
Minimal lukkertid.......................111
LCD-panel ...................................... 22
LCD-skærm .................................... 17
Billedafspilning ......................... 235
Elektronisk vaterpas................... 60
Lysstyrkejustering .................... 269
Menuskærmbillede............. 51, 346
Visning af optagefunktionsindstillinger ......................... 48, 333
Lille (billedoptagelseskvalitet)...... 103, 277
Kontinuerlig filnummerering ..........136
Live view-optagelse................ 70, 179
Ansigtsgenkendelses-Live
funkt. ........................................ 193
Billedformat .............................. 188
Eksponeringssimulering........... 189
FlexiZoneAF† (Single) ............ 192
Hurtig funktion.......................... 197
Hurtig kontrol............................ 185
Lydløs optagelse ...................... 190
Lysmålingstimer ....................... 191
Manuel fokusering.................... 199
Mulige optagelser..................... 181
Vis hjælpelinjer......................... 187
Visning af oplysninger.............. 182
LOCK.............................................. 47
Kontinuerlig optagelse ....................98
Lukkersynkronisering ................... 175
Kontrast.........................................116
Lukkertidsprioritet AE ................... 144
Korrektion af periferibelysning ......131
Lydløs optagelse
Enkelt optagelse ........................ 98
Kontinuerlig optagelse ............... 98
Lydløs LV-optagelse......... 190, 223
Lydstyrke (filmafspilning) .............. 254
J
JPEG.............................................102
K
Kabel.................4, 261, 264, 354, 391
Kamera
Kamerarystelse.........................165
Slet kameraindstillinger ..............56
Sådan holdes kameraet..............43
Visning af indstillinger...............332
Kommandovælger...........................45
Kort .................................3, 17, 31, 53
Formatering ................................53
Formatering på lavt niveau .........54
Kort-påmindelse .........................32
Problemer .............................33, 54
Skrivebeskyttelsesvælger...........31
Lysmålingstimer ................... 191, 223
Låsning af spejl ............................ 165
399
Indeks
M
M (manuel eksponering) .......148, 208
Makrofotografi.................................77
Manuel eksponering .............148, 208
Manuel fokusering ..................97, 199
Manuel reset .................................137
Manuelt valg (AF) ...........................94
Mellem (billedoptagelseskvalitet) .................................103, 277
O
Objektiv .................................... 25, 39
Image Stabilizer
(Billedstabilisator) ...................... 42
Korrektion af periferibelysning...... 131
Kromatisk aberrationskorrektion ................................. 132
Låsudløser ................................. 40
Objektivdæksel............................... 41
Okulardæksel ......................... 27, 166
Menu...............................................51
Fremgangsmåde for
indstilling.....................................52
Indstillinger ...............................346
Min Menu..................................327
3-ikon ........................................6
ONE SHOT (One-Shot AF) ............ 92
MF (manuel fokusering)..........97, 199
Optagelse med fjernudløser ......... 167
Oplader .................................... 26, 28
Oplysninger om ophavsret ........... 138
Oprettelse/valg af mappe ............. 134
Optagefunktionsindstillinger ... 48, 333
Mikrofon ................................204, 219
Optagelsesniveau ........................ 218
Mikrojustering ...............................314
Optagelsesoplysninger, visning af ..... 238
Min Menu ......................................327
Optagemetode ............................... 24
Av (Blændeprioriteret AE) ........ 146
B (Bulb).................................... 154
w (Brugerdefineret optagelse) ..... 328
M (Manuel eksponering) .......... 148
P (Program AE) ....................... 142
Tv (Lukkertidsprioriteret AE) .... 144
A (Sceneintelligent auto) ........ 66
C (Kreativ auto) ....................... 71
SCN (Specialscene)................... 74
2 (Portræt) ................................. 75
3 (Landskab) ............................ 76
4 (Næroptagelse) ....................... 77
5 (Sport) ................................... 78
6 (Natportræt) ............................ 79
F (Håndholdt nattescene) ........... 80
G (HDR-modlyskontrol)............... 81
Monokrome billeder ........84, 113, 117
M-RAW (Medium RAW)................104
Mulige optagelser ...........35, 103, 181
Multieksponering...........................158
Multifunktionslås .............................47
Multikontrol ...............................47, 94
Målingsmetode .............................149
N
Natoptagelser ...........................79, 80
Natportræt.......................................79
Nedjusteret blænde ......................147
Nomenklatur ...................................20
Normal (billedoptagelseskvalitet) .........................................102
NTSC ....................................216, 351
Næroptagelser ................................77
400
Optagemetodes indstillelige
funktioner ..................................... 342
Indeks
P
Skarphed ...................................... 116
P (Program AE).............................142
Slet kameraindstillinger .................. 56
PAL .......................................216, 351
Sletning af billeder........................ 267
Partiel måling ................................149
Software ....................................... 393
Personlig hvidbalance...................122
Sommertid ...................................... 37
PictBridge......................................285
Sort-hvidt billede............. 84, 113, 117
Picture Style..................112, 115, 118
Sport ............................................... 78
Pixel ..............................................102
Spotmåling.................................... 150
Portrætter........................................75
Sprog .............................................. 38
Program AE ..........................142, 204
Skift af program ........................143
Programvælger .........................24, 45
S-RAW (Lille RAW) ...................... 104
Q
Q (Hurtig
kontrol) ..............49, 83, 185, 215, 249
R
RAW......................................102, 104
RAW+JPEG ..................................102
RAW-billedbehandling...................272
Reduceret visning .................242, 244
Registrering af optageretning........310
Rem ................................................27
Rensning.......................................279
Rotering (billede)...........246, 270, 293
S
sRGB............................................ 140
Stor (billedoptagelseskvalitet)....... 103
Stativgevind .................................... 21
Strøm
Almindelig stikkontakt .............. 338
Autosluk ..................................... 55
Batteriinfo................................. 334
Batterikontrol...................... 35, 334
Genoplader ................................ 28
Genopladningsydelse .............. 334
Mulige optagelser....... 35, 103, 181
Støjreduktion ................................ 126
Høj ISO-følsomhed .................. 126
Lang eksponering .................... 128
Støjreduktion ved høj ISOfølsomhed..................................... 126
Støjreduktion ved lang
eksponering.................................. 128
Sceneikoner ..........................183, 207
Største bursthastighed ......... 103, 105
Sceneintelligent auto.......................66
Støvsletningsdata ......................... 281
SD-, SDHC-, SDXC-kort 9 Kort
Synk. m. anden lukkerlamel ......... 175
Selvudløser ...........................100, 168
Synk. m. første lukkerlamel .......... 175
Sensorrensning.............................279
Systemkort ................................... 354
Sepia (monochrome) ..............84, 117
Søger.............................................. 23
Dioptrisk justering ...................... 43
Elektronisk vaterpas........... 60, 326
Sikkerhedsadvarsler .....................382
Sikkerhedsskift..............................306
401
Indeks
T
Temperaturadvarsel ..............201, 233
Visning af
skarphedsdybde........... 147, 180, 184
Tidskode .......................................220
Visning på tv......................... 251, 261
Tidszone .........................................36
Visningstid...................................... 55
Tilstande under Basiszone..............24
Vælger
Hurtigvælger .............................. 46
Kommandovælger ..................... 45
Tilstande under Kreativ zone ..........24
Tilstanden Specialscene .................74
Toneeffekt (monochrome).............117
Toneprioritet ..................................130
Trim (til udskrivning)......................293
Tryk halvt ned .................................44
Tryk helt ned ...................................44
Tv (lukkertidsprioriteret AE) ..........144
U
Udløs lukker uden kort....................32
Udløser ...........................................44
Udskrivning ...................................285
Fotobogopsætning ...................299
Korrektion af
billedskævhed ..........................293
Layout.......................................289
Papirindstillinger .......................289
Printrækkefølge (DPOF)...........295
Trim ..........................................293
Udskrivningseffekter .................290
USB (digital)-stik ...................286, 391
V
Vekselstrømsadaptersæt ..............338
Videosnapshotalbum ....................225
Videosnapshots ............................225
Videosystem .................216, 264, 351
Vindfilter........................................218
Vis hjælpelinjer .............187, 224, 237
402
W
WB (hvidbalance)......................... 120
Bracketing................................ 124
Brugerdefineret ........................ 121
Indstilling af
farvetemperatur ....................... 122
Korrektion ................................ 123
Personlig.................................. 122
Wi-Fi............................................. 351
Æ
Ændring af størrelse..................... 277
Ø
Øjestykke ..................................... 166
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika og Mellemøsten
CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland
Du kan finde adressen på dit lokale Canon-kontor på dit garantibevis eller ved at besøge
www.canon-europe.com/Support
Produktet og den tilknyttede garanti leveres i europæiske lande af Canon Europa N.V.
Objektiver og tilbehør, der nævnes i denne instruktionsmanual, er gældende fra
september 2012. For at få oplysninger om kameraets kompatibilitet med objektiver og
tilbehør, som er lanceret efter denne dato, skal du kontakte et Canon-servicecenter.
CEL-ST6QA240
© CANON INC. 2012
Download PDF

advertising