DCS WOS-227 Oven User Manual

Set Up Your Computer First
Opsætning af computeren | Tietokoneen valmistelu käyttökuntoon | Konfigurer datamaskinen først | Anslut datorn först
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell™ computer, read and follow
the safety instructions in your
Product Information Guide.
ADVARSEL!
VAROITUS:
ADVARSEL!
VARNING!
Læs og følg sikkerhedsoplysningerne
i Product Information Guide
(Produktinformationshåndbog), inden
du opsætter og tager din Dell™-computer
i brug.
Ennen Dell™-tietokoneen asentamista ja
käyttämistä on syytä tutustua Tuoteoppaan
turvallisuusohjeisiin
Les og følg sikkerhetsinstruksjonene
i produktinformasjonsveiledningen før
du konfigurerer og bruker Dell™datamaskinen din.
Läs igenom och följ
säkerhetsinstruktionerna i
Produktinformationsguiden innan du
ansluter och använder din Dell™-dator.
1
NOTE: If the integrated video connector
is covered by a cap, do not remove the
cap to connect the monitor, or the monitor
will not function.
BEMÆRK! Hvis det integrerede
skærmstik er beskyttet af en hætte,
må beskyttelseshætten ikke fjernes,
når skærmen tilsluttes, da skærmen
så ikke vil fungere.
HUOMAUTUS: Jos kiinteän videoliittimen
päällä on suoja, älä poista suojaa ja liitä
näyttöä tähän liittimeen, tai näyttö ei toimi.
OBS! Hvis den integrerte skjermkontakten
er dekket av en beskyttelseshette, må du
ikke fjerne hetten for å koble til skjermen.
Gjør du det, vil ikke skjermen fungere.
Obs! Om anslutningen för integrerad
bildskärm är täckt med skyddslock ska
du inte ta bort skyddslocket för att
ansluta bildskärmen. Om du gör det
fungerar inte bildskärmen.
DVI → DVI: If your computer has a DVI video card, use that
connector.
DVI → DVI: Hvis computeren har et DVI-videokort, skal du bruge det stik.
DVI → DVI: Jos tietokoneessa on DVI-näytönohjain, käytä sen liitintä.
DVI → DVI: Hvis datamaskinen har et DVI-skjermkort, bruker du den kontakten.
DVI → DVI: Om datorn har ett DVI-bildskärmskort använder du denna anslutning.
VGA → VGA: If your computer has a VGA video card, use that
connector.
VGA → VGA: Hvis computeren har et VGA-videokort, skal du bruge det stik.
VGA → VGA: Jos tietokoneessa on VGA-näytönohjain, käytä sen liitintä.
VGA → VGA: Hvis datamaskinen har et VGA-skjermkort, bruker du den kontakten.
VGA → VGA: Om datorn har ett VGA-bildskärmskort använder du denna
anslutning.
2
VGA → VGA: If your computer has only integrated video, use that connector.
VGA → VGA: Hvis computeren kun har integreret video, skal du bruge det stik.
VGA → VGA: Jos tietokoneessa on vain kiinteä videoliitin, käytä sen liitintä.
VGA → VGA: Hvis datamaskinen bare har integrert skjermkort, bruker du den kontakten.
VGA → VGA: Om datorn endast har ett integrerat bildskärmskort använder du denna anslutning.
3
Connect a keyboard and a mouse.
If you have a network device, connect a network cable (not included) to the network connector.
Tilslut tastatur og mus.
Liitä näppäimistö ja hiiri.
Koble til et tastatur og en mus.
Anslut tangentbord och mus.
Hvis du har en netværksenhed, skal du tilslutte et netværkskabel (følger ikke med) til netværksstikket.
Jos käytössäsi on verkkolaite, liitä verkkokaapeli (ei sisälly pakettiin) verkkoliittimeen.
Hvis du har en nettverksenhet, kobler du en nettverkskabel (følger ikke med) til nettverkskontakten.
Om du har en nätverksenhet ansluter du en nätverkskabel (ingår inte) till nätverkskontakten.
4
5
NOTE: Not all modems have
two connectors.
BEMÆRK! Ikke alle modemer har to
forbindelsesstik.
HUOMAUTUS: Kaikissa modeemeissa ei
ole kahta liitintä.
OBS! Ikke alle modemer har to kontakter.
Obs! Alla modem har inte två kontakter.
If you have a modem, connect a telephone cable to either of the modem connectors.
Connect the computer and monitor to electrical outlets.
Hvis du vil tilslutte et modem, skal du tilslutte et telefonkabel til et af forbindelsesstikkene på modemet.
Jos käytössäsi on modeemi, liitä puhelinkaapeli jompaankumpaan modeemiliittimeen.
Hvis du har et modem, kobler du en telefonkabel til en av modemkontaktene.
Om du har ett modem ansluter du en telefonkabel till en av modemkontakterna.
Tilslut computeren og skærmen til en stikkontakt.
Liitä tietokone ja näyttö pistorasiaan.
Koble datamaskinen og skjermen til et strømuttak.
Anslut datorn och bildskärmen till eluttaget.
www.dell.com | support.dell.com
Set Up Other Devices Last
Tilslutning af andre enheder | Asenna muut laitteet viimeiseksi | Installer andre enheter etterpå | Anslut övriga enheter sist
6
Turn on the computer and monitor.
Connect other devices according to their documentation.
Tænd computeren og skærmen.
Kytke tietokoneeseen ja näyttöön virta.
Slå på datamaskinen og skjermen.
Slå på datorn och bildskärmen.
Tilslut andre enheder ved at følge de relevante vejledninger.
Liitä muut laitteet niiden ohjeiden mukaisesti.
Koble til andre enheter i henhold til enhetsdokumentasjonen.
Anslut övriga enheter enligt tillhörande dokumentation.
If your integrated sound connectors are covered by a cap,
connect your speakers to the optional sound-card connectors.
Do not remove the cap.
Hvis de integrerede lydstik er beskyttet af en hætte, skal højttalerne sluttes
til de valgfri lydkortsstik. Fjern ikke hætten.
Jos kiinteiden ääniliittimien päällä on suoja, liitä kaiuttimet valinnaisiin
ääniliittimiin. Älä poista suojaa.
Hvis de integrerte lydkontaktene er dekket av en beskyttelseshette, kobler du
høyttalerne til de valgfrie lydkortkontaktene. Ikke fjern beskyttelseshetten.
Om anslutningarna för integrerat ljud är täckta med skyddslock ansluter du
högtalarna till anslutningarna för det valfria ljudkortet. Ta inte bort skyddslocket.
integrated sound
integreret lyd
kiinteät ääniliittimet
integrert lyd
integrerat ljud
headphone connector
hovedtelefonstik
kuulokeliitin
front/back USB 2.0 connectors
kontakt for hodetelefon
USB 2.0-stik fortil/bagtil
kontakt för hörlurar
etu- ja takaosan USB 2.0 -liittimet
USB 2.0-kontakter på for-/baksiden
optional sound card
USB 2.0-anslutningar framsida/baksida
valgfrit lydkort
optional floppy drive or optional
Media Card Reader
valinnainen äänikortti
valgfrit diskettedrev eller valgfri
mediekortlæser
valgfritt lydkort
valfritt ljudkort
valinnainen levykeasema tai kortinlukija
valgfri diskettstasjon eller valgfri
mediekortleser
valfri diskettenhet eller valfri
mediekortsläsare
Help and Support
Hjælp og support | Ohjeet | Hjelp og støtte | Hjälp och support
To view your Owner's Manual : Doubleclick the owner's manual icon on your
Microsoft® Windows® desktop.
To print your Owner's Manual : After you
complete printer setup, double-click the
owner's manual icon, and click the printer
icon in the toolbar.
For other information about your computer:
• Click the Start button and
click Help and Support.
• For help with the Windows
operating system, click
Microsoft Windows XP Tips.
Information in this document is subject to change without notice.
© 2005 Dell Inc. All rights reserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written
permission of Dell Inc. is strictly forbidden.
Printed in Ireland.
Trykt i Irland.
Painettu Irlannissa.
Tryckt i Irland.
Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.; Microsoft and
Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
May 2005
Sådan får du vist Owner's Manual
(Brugerhåndbog): Dobbeltklik på ikonet
for brugerhåndbogen på Microsoft®
Windows®-skrivebordet.
Sådan udskriver du Owner's Manual
(Brugerhåndbog): Når du har afsluttet
opsætningen af printeren, skal du
dobbeltklikke på ikonet for
brugerhåndbogen og klikke på
printerikonet på værktøjslinjen.
Yderligere oplysninger om computeren
finder du her:
• Klik på knappen Start (Start), og klik på
Help and Support (Hjælp og support).
• Klik på Microsoft Windows XP Tips
(Microsoft Windows XP Tips) for at få
hjælp til Windows-operativsystemet.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden
forudgående varsel.
© 2005 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for reproduktion er strengt forbudt uden skriftligt
samtykke fra Dell Inc.
Dell og DELL-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. Microsoft
og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation. Dell fraskriver sig al ejerinteresse i andre virksomheders
varemærker og navne.
Käyttöoppaan tarkasteleminen:
Kaksoisnapsauta Microsoft® Windowsin®
työpöydällä olevaa käyttöoppaan kuvaketta.
Slik viser du brukerhåndboken: Dobbeltklikk
brukerhåndbokikonet på Microsoft®
Windows®-skrivebordet.
Käyttöoppaan tulostaminen: Kun tulostin on
asennettu, kaksoisnapsauta käyttöoppaan
kuvaketta ja napsauta työkalurivin
tulostuskuvaketta.
Slik skriver du ut brukerhåndboken : Etter at
du har installert skriveren dobbeltklikker du
brukerhåndbokikonet og klikker
skriverikonet på verktøylinjen.
Lisätietoja tietokoneesta:
Annen informasjon om datamaskinen din
finner du slik:
• Napsauta Start (Käynnistä) -painiketta ja
valitse Help and Support (Ohje ja tuki).
• Ohjeita Windows-käyttöjärjestelmän
käyttämiseen saat valitsemalla
Microsoft Windows XP Tips.
• Klikk Start-knappen, og klikk
Help and Support (Hjelp og støtte).
• Klikk Microsoft Windows XP Tips
(Tips for Microsoft Windows XP)
hvis du vil ha hjelp for Windowsoperativsystemet.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
© 2005 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2005 Dell Inc. Med enerett.
Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista
lupaa on jyrkästi kielletty.
Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse fra
Dell Inc.
Dell ja DELL-logo ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Microsoft ja
Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Dell Inc. kieltää omistusoikeutensa muihin kuin omiin
tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.
Dell og DELL-logoen er varemerker for Dell Inc. Microsoft og
Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Dell
fraskriver seg eierinteresser i merker og navn som eies av andre.
Mai 2005
Om du vill visa Användarhandboken
dubbelklickar du på
användarhandboksikonen på skrivbordet
i Microsoft® Windows®.
Om du vill skriva ut Användarhandboken
slutför du först installationen av
skrivaren. Dubbelklicka sedan på
användarhandboksikonen och klicka
på utskriftsikonen i verktygsfältet.
Vill du ha mer information om datorn?
• Klicka på Start och sedan på
Hjälp och support.
• Hjälp med operativsystemet
Windows får du om du klickar på
Microsoft Windows XP Tips.
Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående
meddelande.
© 2005 Dell Inc. Med ensamrätt.
Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är
strängt förbjuden.
Dell och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft
och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation. Dell friskriver sig från allt ägarintresse i andra än
företagets egna varumärken och märkesnamn.
Toukokuu 2005
Maj 2005
Maj 2005
Download PDF

advertising