Set Up Your Computer First
CAUTION:
Before you set up and operate your Dell™
computer, read and follow the safety
instructions in the Owner's Manual.
Stil først computeren op | Asenna tietokone ensin | Installer datamaskinen først | Iordningställ din dator först
PAS PÅ:
VAARA :
Læs og overhold sikkerhedsinstruktionerne i
Brugervejledningen før opsætning og
anvendelse af Dell™ computeren.
Lue Käyttäjän oppaan turvaohjeet ja noudata
niitä ennen Dell™-tietokoneen asennusta ja
käyttöönottoa.
OBS:
Les og følg sikkerhetsinstruksjonene i
Brukerhåndboken før oppsett og bruk av
Dell™-maskinen.
VARNING :
Var god läs och följ säkerhets-instruktionerna
som finns i Användarmanualen innan
uppsättning och användning av din Dell™dator.
PS/2
USB
5
1
Connect a keyboard and a mouse
Tilslut et tastatur og en mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Tilkoble et tastatur og en mus
Anslut ett tangentbord och en mus
2
Connect the monitor
Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Tilkoble skjermen
Anslut monitorn
1
3
4
If you have a modem, connect a telephone cable to either of the modem
connectors (not all modems have two connectors)
4
If you have a network device, connect a network cable to the network
connector
Hvis du har et modem, tilsluttes et telefonkabel til én af modemkonnektorene (ikke
alle modemer har to konnektorer)
Hvis du har netværksudstyr, forbindes et netværkskabel til
netværkskonnektoren
Jos sinulla on modeemi, liitä puhelinkaapeli jompaankumpaan modeemin liittimeen
(kaikissa modeemeissa ei ehkä ole kahta liitintä)
Jos sinulla on verkkoon liitettävä laite, liitä verkkokaapeli verkkoliittimeen
Hvis du har en nettverksenhet, kobler du en nettverkskabel til
nettverkskontakten
Hvis du har et modem, kobler du en telefonledning til én av modemkontaktene (ikke
alle modemer har to kontakter)
Om du har en nätverksenhet ansluter du en nätverkskabel till den nätverksort
Om du har ett modem, anslut en telefonkabel till någon av modemets kontakter (inte
alla modem har två kontakter)
2
3
5
www.dell.com | support.dell.com
0C0921A01
Connect the computer and monitor to electrical outlets
Slut computeren og skærmen til elnettet
Liitä tietokoneen ja näytön virtajohdot pistorasiaan
Sett strømledningen til datamaskinen og skjermen i en stikkontakt
Anslut datorn och monitorn till eluttag
6
Turn on the computer and monitor
Tænd for computer og skærm
Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön
Slå på datamaskinen og skjermen
Sätt på datorn och monitorn
Continued | Fortsættes | Jatkuu | Forts | Fortsättning
Set Up Other Devices Last
Stil andet udstyr op til sidst | Asenna muut laitteet viimeiseksi | Installer andre enheter til slutt | Iordningställ kringutrustning sist
integrated sound
Integreret lyd
Yhdysrakenteinen äänikortti
optional floppy drive
Integrert lyd
diskettedrev (valgfrit)
Integrerat ljud
valinnainen levykeasema
ekstra diskettstasjon
valfri diskenhet
optional sound card
Valgfri lydkort
Connect other devices according to their documentation
Valinnainen äänikortti
Tilslut andet udstyr i henhold til den relevante dokumentation
Liitä tietokoneeseen muut laitteet niiden oppaissa annettujen ohjeiden mukaan
Tilkoble andre enheter som beskrevet i dokumentasjon for dem
Anslut kringutrustning i enlighet med dess dokumentation
Ekstra lydkort
Valfritt ljudkort
If your integrated sound connectors are covered by a cap, connect your
speakers to the optional sound card connectors. Do not remove the cap.
Hvis de integrerede lydstik er dækket med en hætte, tilsluttes højttalerne til
stikkene i det valgfrie lydkort. Fjern ikke hætten.
Jos yhdysrakenteisen äänikortin liittimet on peitetty suojuksella, liitä kaiuttimet
valinnaisen äänikortin liittimiin. Älä poista suojusta.
Koble høyttalerne til kontaktene for det ekstra lydkortet hvis kontaktene for
integrert lyd er dekket med et deksel. Dette dekselet skal ikke fjernes.
Om dina integrerade ljudkontakter är täckta av en hylsa, anslut dina högtalare till
de valfria ljudkortskontakterna. Tag ej av hylsan.
Help and Support
front/back USB 2.0 connectors
front headphone connector
forside/bagside USB 2.0 stikforbindelse
forside stikforbindelse til hovedtelefon
etu-/takapaneelin USB 2.0 liittimet
etupaneelin kuulokeliitin
foran/bak USB 2.0-tilkoblinger
tilkobling for hodetelefon foran
fram/bak USB 2.0 anslutningsdon
främre hörlursanslutningsdon
Hjælp og support | Ohjeet ja tuki | Hjelp og støtte | Hjälp och stöd
See your Owner's Manual for additional setup
instructions, including how to connect a
printer.
Se Brugervejledningen for yderligere
instruktioner om opstilling, deriblandt
opstilling af en printer.
Lisätietoja Laitteiden Asennuksesta,
esimerkiksi tulostimen asennuksesta, on
Omistajan oppaassa.
Du finner mer utfyllende
installasjonsanvisninger i Brukerhåndboken,
inkludert hvordan du skal tilkoble en skriver.
Se din Ägarmanual för ytterligare
Iordningställningsinstruktioner, inkluderat
hur man ansluter en printer.
To access support and educational tools,
double-click the Dell Solution Center icon
on the Microsoft® Windows® desktop. You
can also access Dell through
support.dell.com.
Dobbeltklik på ikonet Dell Solution
Center på skrivebordet Microsoft®
Windows® for at få adgang til support og
indlæringsværktøjer. Du kan også få adgang
til Dell gennem support.dell.com.
Voit käyttää tuki- ja opetustyökaluja
kaksoisnapsauttamalla Dell Solution Center
kuvaketta Microsoft® Windowsin®
työpöydällä. Delliin voit ottaa yhteyttä myös
osoitteessa support.dell.com.
Dobbeltklikk på ikonet for Dell Solution
Center på skrivebordet i Microsoft®
Windows® for å få tilgang til støtte- og
undervisningsverktøy. Du får også tilgang til
Dell på support.dell.com.
För att nå support och undervisningsverktyg,
dubbelklicka på Dell Solution Center ikonen
på Microsoft® Windows® desktopp. Du kan
även nå Dell genom support.dell.com.
For additional information about your
computer, click the Start button and click
Help and Support:
For yderligere oplysninger om computeren,
klik på knappen Start og klik Hjælp og
support.
Lisätietoja tietokoneesta saat napsauttamalla
Käynnistä-painiketta ja napsauttamalla sitten
Help and Support.
Klikk på Start-knappen og deretter på
Hjelp og støtte hvis du vil vite mer om
datamaskinen.
• To access the Tell Me How help file, click
User and system guides, click User's
guides, and then click Tell Me How.
• For at få adgang til hjælpefilen Vis mig
hvordan, klik på Bruger og systemguider,
klik på Brugervejledning, og klik derefter
på Vis mig hvordan.
• Voit käyttää Tell Me How ohjetiedostoa
napsauttamalla ensin User and system
guides, napsauttamalla sitten User's guides
ja napsauttamalla lopuksi Tell Me How.
• For at få hjælp til Windows
operativsystemet, klik på Microsoft
Windows XP Tips.
• Lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmästä
saat napsauttamalla Microsoft Windows
XP Tips.
• Du får tilgang til hjelpefilen Tell Me How
(forklar hvordan) ved å klikke på User and
system guides (bruker- og
systemveiledning), User's guides
(brukerhåndbøker), og endelig på Tell Me
How.
• For help with the Windows operating
system, click Microsoft Windows XP Tips.
• Klikk Microsoft Windows XP Tips hvis du
trenger hjelp med Windowsoperativsystemet.
Printed in Ireland.
Information in this document is subject to change without notice.
© 2003 Dell Computer Corporation. All rights reserved.
Oplysningerne i dette dokument er underlægges ændringer uden forudgående advarsel.
© 2003 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
© 2003 Dell Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten at det blir gitt noen beskjed om dette.
© 2003 Dell Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes.
Information i detta dokument kan ändras utan föregående varning.
© 2003 Dell Computer Corporation. Alla rättigheter förbehålles.
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer
Corporation is strictly forbidden.
Gengivelse på nogen som helst måde uden skriftlig tilladelse fra Dell Computer Corporation er
strengt forbudt.
Kaikki kopiointi millä tahansa tavalla ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on
ankarasti kielletty
All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt.
Reproduktion på något sätt är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd från Dell Computer
Corporation
Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are
registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and
names of others.
Dell og Dell logo er varemærker tilhørende Dell Computer Corporation; Microsoft og Windows er
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Dell frasiger sig ejerinteresse i andres
mærker og navne.
Dell ja DELL-logo ovat Dell Computer Corporationin tavaramerkkejä; Microsoft ja Windows ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muiden yritysten tavaramerkit ja tuotenimet
eivät ole Dellin omaisuutta.
June 2003
Juni 2003
Kesäkuu 2003
Dell og Dell logoen er varemerker tilhørende Dell Computer Corporation; Microsoft og Windows er
rtegistrerte varemerker for Microsoft Corporation. Dell fraskriver seg eiendomsinteresse i andre
merker og navn.
Dell och Dells logo är varumärken som tillhör Dell Computer Corporation; Microsoft och Windows
är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Dell frånsäger sig ägarintresse i
märken och namn som inte är företagets egna.
Juni 2003
Juni 2003
För ytterligare information angående din
dator, klicka Start knappen och klicka Hjälp
och Support.
• För att nå Visa mig hur hjälpfilen, klicka
Användare och systemguider, klicka
Användarguider, och klicka sedan Visa mig
hur.
• För hjälp med Windows operativsystem,
klicka Microsoft Windows XP Tips.
Download PDF

advertising