Dell 0J022 Laptop User Manual

Dell™ Inspiron™
Start Here
Begin hier
Begynd her
Start her
Börja här
Before Docking
After the operating system setup is
complete, you can attach your computer
to the optional docking device.
NOTICE: Your computer’s operating
system must be completely set up
before you dock your computer to
prevent problems with the operating
system.
Vóór aansluiting op het
dockingstation
Før du sætter computeren i
dockingstationen
Før du setter maskinen i
dokkingstasjonen
Nadat het besturingssysteem is
geïnstalleerd, kunt u uw computer
aansluiten op het optionele
dockingstation.
Når installationen af operativsystemet
er fuldført, kan du tilslutte computeren
til den valgfri dockingstation.
Etter at operativsystemet er installert,
kan du koble datamaskinen til
forankringsstasjonen (tilleggsutstyr).
MEDDELELSE: Computerens
operativsystem skal være installeret,
før du sætter computeren i
dockingstationen, for at undgå
problemer med operativsystemet.
MERKNAD: Operativsystemet
må være fullstendig installert på
datamaskinen før du kobler maskinen
til dokkingstasjonen, slik at du unngår
problemer med operativsystemet.
KENNISGEVING: Het
besturingssysteem van uw computer
moet volledig zijn geïnstalleerd voordat
u uw computer kunt aansluiten. Dit om
problemen met het besturingssysteem
te voorkomen.
Innan du dockar
När installationen av operativsystemet
är slutförd, kan du ansluta datorn till
dockningsenheten (tillval).
Obs! Datorns operativsystem måste
vara helt installerat innan du dockar
datorn. I annat fall kan du få problem
med operativsystemet.
Swapping Modules
Modules verwisselen
Sådan skifter du mellem moduler Bytte moduler
Byta ut moduler
To swap media bay devices, use the
latch release on the bottom of the
computer. See “Setting Up” in the
Dell Solutions Guide for additional
information.
Gebruik het schuifje aan de
onderkant van de computer om
mediahouderapparaten te wisselen.
Zie “Instellen” in de Dell-handleiding
Probleemoplossing voor meer informatie.
Brug låsehåndtaget i bunden af
computeren til at skifte enhed i
mediebåsen. I afsnittet "Opsætning"
i Dells Løsningshåndbog kan du finde
yderligere instruktioner om opsætning.
Når du vil bytte enheter i
medierommet, bruker du
låsutløseren på undersiden av
datamaskinen. Se “Installasjon”
i løsningshåndboken fra Dell for
mer informasjon.
Om du vill byta ut enheter i
mediafacket, använder du låshaken på
datorns undersida. Titta i “Setting Up”
i Dells Lösningshandbok om du vill ha
ytterligare information.
What's Next?
Volgende stap
Hvad nu?
Hva kommer nå?
Vad kommer sedan?
See “Setting Up” in the Dell Solutions
Guide for additional setup instructions,
including how to connect a printer.
Zie “Instellen” in de Dell-handleiding
Probleemoplossing voor extra informatie
over het aansluiten van printers.
I afsnittet "Opsætning" i Dells
Løsningshåndbog kan du finde yderligere
instruktioner om opsætning og
tilslutning af en printer.
Se “Installasjon” i løsningshåndboken
fra Dell for mer informasjon om
installering, inkludert hvordan du
kobler til en skriver.
Titta i “Setting Up” i Dells
Lösningshandbok om du vill ha
ytterligare installationsinformation,
t ex hur du ansluter en skrivare.
Finding Answers
Help opvragen
Sådan får du svar
Finne svar
Hitta svar
Press this button to find support and
educational resources that Dell has
installed on your computer, including
the Dell Tell Me How help file.
Klik op deze knop om educatieve en
ondersteuningsbronnen te verkennen
die door Dell op uw computer zijn
geïnstalleerd, inclusief het Help-bestand
Meer informatie van Dell.
Tryk på denne knap for at finde
support- og undervisningsressourcer,
som Dell har installeret på computeren,
herunder Dells hjælpefil Sådan gør du.
Trykk denne knappen for å finne
støtte- og opplæringsressurser som Dell
har installert på datamaskinen, inkludert
Dell-hjelpefilen Fortell meg hvordan.
Hvis computeren kører med
operativsystemet Microsoft®
Windows® XP, kan du gennemgå
præsentationen af Windows XP
for at få vejledning og overblik over
nye egenskaber.
Hvis datamaskinen kjører
operativsystemet Microsoft®
Windows® XP, kan du vise innføringen
i Windows XP for å få anvisninger og
en oversikt over nye funksjoner.
Tryck på den här knappen om du
vill se vilka resurser för support och
utbildning som finns förinstallerade
på din Dell-dator, som exempelvis
hjälpfilen Berätta mer.
If your computer is running the
Microsoft® Windows® XP operating
system, view the tour of Windows XP
for instructions and an overview of new
features.
Als uw computer gebruikmaakt van
het besturingssysteem Microsoft®
Windows® XP, kunt u de rondleiding
van Windows XP gebruiken voor
instructies en voor een overzicht
van nieuwe functies.
Om operativsystemet Microsoft®
Windows® XP körs på datorn, visar
du rundturen i Windows XP om du
vill se instruktioner och en översikt
över de nya funktionerna.
00J022 A00
Printed in Ireland.
September 2001
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan
na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation.
Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer
Corporation; Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation. Overige merken en namen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.
Informationen i det här dokumentet kan förändras utan förvarning.
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
© 2001 Dell Computer Corporation. Med enerett.
© 2001 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.
Enhver form for reproduktion er strengt forbudt uden skriftligt samtykke
fra Dell Computer Corporation.
Enhver form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer
Corporation er strengt forbudt.
All form av reproduktion är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell
Computer Corporation.
Dell, DELL-logoet og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Computer
Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig al ejerinteresse i andre
virksomheders varemærker og navne.
Dell, DELL-logoen og Inspiron er varemerker for Dell Computer Corporation.
Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Dell
fraskriver seg eiendomsinteresser i varemerker og navn som tilhører andre.
Dell, DELL-logotypen och Inspiron är varumärken som tillhör Dell Computer
Corporation, Microsoft och Microsoft Windows är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig allt ägarintresse gällande
varumärken och namn utöver sina egna.
September 2001
September 2001
September 2001
September 2001
Page 1
Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation;
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell
disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.
11:30 AM
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell
Computer Corporation is strictly forbidden.
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
10/17/2003
© 2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.
0J022em0.qxd
Information in this document is subject to change without notice.
P/N 0J022 Rev. AOO
0J022em0.qxd
10/17/2003
11:30 AM
Page 2
Dell™ Inspiron™
1
2
3
4
1
2
Connect the AC adapter.
De stroomadapter aansluiten.
Tilslutning af
vekselstrømsadapter.
Koble til strømadapteren.
Anslut nätadaptern.
If your computer has an
internal modem, connect the
telephone cable to the modem
connector and connect the
other end of the cable to a
telephone wall jack.
Als uw computer een interne
modem heeft, moet u de
telefoonkabel met de
modemconnector verbinden
en het andere uiteinde van
de telefoonkabel met de
telefoonaansluiting.
Hvis computeren har et internt
modem, skal du tilslutte
telefonkablet til modemstikket
og tilslutte den anden ende
af kablet til et telefonstik
i væggen.
Hvis datamaskinen har et
internt modem, kobler du
telefonledningen til
modemkontakten, og den
andre enden av ledningen til
en telefonkontakt i veggen.
Om datorn har ett internt
modem ansluter du
telefonkabeln till
modemanslutningen och
ansluter den andra änden av
kabeln till ett telefonjack.
MEDDELELSE: Hvis stikket
har et plastikdæksel, betyder
det, at computeren ikke har et
internt modem. Du må ikke
fjerne dækslet.
MERKNAD: Hvis kontakten
har plastdeksel, må du ikke
fjerne dette. Det betyr at
datamaskinen ikke har internt
modem.
Obs! Om det sitter ett
plastskydd på porten ska du
inte ta bort det. Datorn har
då inte något internt modem.
Hvis datamaskinen kan kobles
til et nettverk, kobler du til en
nettverkskabel (kjøpes separat)
i nettverkskontakten.
Om datorn har en port för
nätverksanslutning ansluter
du en nätverkskabel som
inköpts separat till porten.
MERKNAD: Plugg ikke
en telefonkabel inn i
nettverkskontakten.
Obs! Anslut inte telefonkabeln
till nätverksuttaget.
NOTICE: If the connector has
a plastic cover, do not remove
it; your computer does not
have an internal modem.
3
4
If your computer has a
networking option, connect a
separately purchased network
cable to the network
connector.
Als uw computer een
netwerkoptie heeft, moet
u een apart verkrijgbare
netwerkkabel met de
netwerkconnector verbinden.
Hvis computeren har en
netværksindstilling, skal du
tilslutte et separat anskaffet
netværkskabel til
netværksstikket.
NOTICE: Do not plug a
telephone cable into the
network connector.
KENNISGEVING: Sluit
geen telefoonkabel aan op
de netwerkconnector.
MEDDELELSE: Du må
ikke tilslutte et telefonkabel
i netværksstikket.
NOTICE: If the connector has
a plastic cover, do not remove
it; your computer does not
have the internal networking
option.
KENNISGEVING: Als de
connector een plastic huls
heeft, mag u deze niet
verwijderen. Uw computer
heeft geen interne
netwerkoptie.
MEDDELELSE: Hvis stikket
har et plastikdæksel, betyder
det, at computeren ikke har
en intern netværksindstilling.
Du må ikke fjerne dækslet.
Open the display, and press the
power button to turn on the
computer. Follow the prompts
on the screen to complete the
operating system setup.
Open de display en druk
op de aan/uit-knop om de
computer in te schakelen.
Volg de instructies op het
scherm om de installatie
van het besturingssysteem
te voltooien.
Åbn skærmen på computeren,
og tryk på tænd/sluk-knappen
for at tænde computeren. Følg
instruktionerne på skærmen
for at afslutte installationen
af operativsystemet.
Åpne skjermen og trykk
på strømknappen for å
slå på datamaskinen. Følg
anvisningene på skjermen for
å fullføre konfigurasjonen av
operativsystemet.
Öppna skärmen och tryck på
strömknappen för att slå på
datorn. Slutför installationen
av operativsystemet genom
att följa uppmaningarna på
skärmen.
TIP! Pegepladen fungerer ikke,
når du starter computeren
første gang. Tryk på en vilkårlig
tast, når du bliver bedt om det.
TIPS: Berøringsputen virker
ikke umiddelbart etter at du
har startet datamaskinen.
Trykk en tast når du blir
bedt om det.
Tips: Pekplattan fungerar inte
när du slår på datorn första
gången. Tryck på valfri tangent
när du uppmanas till det.
HINT: The touch pad will not
work when you first start the
computer. Press any key when
prompted.
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
KENNISGEVING: Als de
connector een plastic huls
heeft, mag u deze niet
verwijderen. Uw computer
heeft geen interne modem.
SUGGESTIE: De touch pad
werkt niet als u de computer
voor de eerste keer start. Druk
op een toets als u daarom
wordt gevraagd.
MERKNAD: Hvis kontakten
har et plastdeksel, må du
ikke fjerne det. Datamaskinen
har ikke det interne
nettverksalternativet.
Obs! Om kontakten är täckt
med ett plastlock ska du inte
ta bort det. Det innebär att din
dator inte är utrustad med ett
internt nätverkskort.
Download PDF

advertising