Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USUARIO
V.2.2
!! Belangrijk !!
Om de ‘Nummerweergave’ te kunnen gebruiken, moet deze dienst
geactiveerd zijn op uw telefoonlijn. Om deze dienst te activeren, hebt U
hiervoor meestal een apart abonnement van uw telefoonmaatschappij
nodig. Indien U geen nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn,
zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw
toestel verschijnen.
!! Important !!
Pour utiliser la fonction ‘Caller ID/Clip’ (affichage de l’appelant), ce
service doit être activé sur votre ligne téléphonique. Généralement, vous
avez besoin d’un abonnement séparé de votre compagnie de téléphone
pour activer cette fonction. Si vous n’avez pas la fonction ‘Caller ID Affichage Appelant’ sur votre ligne téléphonique, les numéros de
téléphone entrants n’apparaîtront PAS sur l’écran de votre téléphone.
!! Wichtig!!
Zur Verwendung der ‘Rufnummernanzeige’ muss dieser Dienst erst für
Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser
Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihrer
Telefongesellschaft.Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine
Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden
Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerätes.
!! Importante !!
1) Para utilizar la función “Caller ID” (Identificación del número que
llama), este servicio ha de estar sactivado en su línea telefónica.
Normalmente, necesitará abonarse por separado a este servicio en su
compaĔía telefónica para activar esta función. Si no dispone de esta
función en su línea telefónica, los números telefónicos de las llamadas
entrantes NO SE MOSTRARÁN en la pantalla del teléfono.
2) Al recibir una llamada, sólo suena el teléfono inalámbrico y no la base.
NL
Geschikt voor aansluiting op het openbare analoog
geschakelde telefoonnetwerk.
F
Il est destine à ëtre raccordé au réseau de télécommunication
public.
D
Kompatibel für den analog telefonanschluss.
ES
Conexión a la red telefónica analógica.
NL
De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden
gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.
F
Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous
réserve de modifications.
D
Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen
Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.
ES
Las características descritas en este manual pueden ser
objeto de futuras modificaciones.
This product is made by Topcom Belgium
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
• Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Geen vreemde adapters gebruiken, de
accucellen kunnen hierdoor beschadigd worden.
• Gebruik enkel oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit gewone, niet
oplaadbare batterijen. Let bij het plaatsen van de oplaadbare batterijen op de polariteit
(aangeduid in de batterijruimte van de handset).
• Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.
• De werking van medische toestellen kan worden bećnvloed.
• De handset kan een onaangenaam gezoem veroorzaken in hoorapparaten.
• Het basisstation niet opstellen in vochtige ruimten en niet op minder dan 1,5 m van een
waterbron. De handset niet in aanraking brengen met water.
• De telefoon niet gebruiken in explosieve omgevingen.
• Ontdoe u op een milieuvriendelijke wijze van de batterijen en de telefoon.
• Daar bij stroomuitval met dit toestel niet kan getelefoneerd worden, in geval van nood een
telefoon gebruiken die geen netstroom nodig heeft bvb. een GSM.
HET TOESTEL VERNIETIGEN (MILIEU)
Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale
huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de
recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het
symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.
Sommige materialen van het product kunnen worden hergebruikt als u ze naar een
inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te
hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu.
Wend u tot uw lokale overheid voor meer informatie over de inzamelpunten in uw buurt.
REINIGING
Veeg de telefoon met een licht vochtig doek of met een antistatische doek af. Gebruik nooit
reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php
Het CE-symbool duidt aan dat het toestel voldoet aan de essentiële vereisten
van de R&TTE-richtlijn.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3
NEDERLANDS
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
1 AAN DE SLAG
1.1 HET BASISSTATION INSTALLEREN
Ga als volgt te werk voor de installatie:
• Stop het ene uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de
adapteraansluiting onderaan de basis.
• Sluit een uiteinde van de telefoonkabel aan op de telefooncontactdoos en het andere
uiteinde op de onderkant van de basis.
• Stop de telefoon- en de stroomkabel in de geleiders van het basisstation, zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding:
TEL
Voedingskabel
Telefoonkabel
Achterzijde van de lader:
Voedingskabel
1.2 DE HANDSET INSTALLEREN
•
•
•
•
Open het batterijvak (zie onderaan).
Plaats de batterijen en houd rekening met de polariteit (+ en -).
Sluit het batterijvak.
Laat de handset gedurende 20 uur op het basisstation. De lijn-/ladingindicator
op het basisstation zal oplichten.
(LED)
Klep
achteraanzicht
van handset
Oplaadbare
Batterijen
Zorg ervoor dat de batterij gedurende 20 uur is opgeladen voordat u de telefoon voor de
eerste keer gebruikt. Doet u dit niet, dan zal de telefoon niet optimaal werken.
4
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
NEDERLANDS
1.3 ALS U EEN TWIN/TRIPLE/QUATTRO-VERSIE HEBT GEKOCHT
Als U een twin- of triple-versie heeft:
• Stop het ene uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de
adaptoraansluiting onderaan de lader.
• Plaats de batterijen in de handset.
• Laat de handset gedurende minstens 20 uur opladen.
2 KENNISMAKEN MET UW TELEFOON
2.1 TOETSEN/LED
HANDSET
1
Display
2
Optie/menutoets 2
3
Verbreektoets
4
INT-toets
5
Optie/menutoets 1
6
Volumetoets
7
Lijntoets
8
Alfanumerieke toetsen
9
Flashtoets
1
2
5
3
6
7
BASISSTATION
10 Paging-toets
8
11 In gebruik/Voeding(LED)
4
12 LED handset op basisstation
9
10
11 12
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
5
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.2 SYMBOLEN
In gesprek
Nieuwe voicemail**
Einde oproep
Toetsenbord vergrendeld
Gemiste oproepen in oproeplijst*
Alarm ingesteld
Belvolume handset UIT
Lijst bevat ongelezen of gemiste oproepen
Binnen bereik basisstation
Nieuw SMS-bericht ontvangen***
Handset niet geregistreerd
of buiten bereik
Batterijstatus:
Leeg
Laag
Gemiddeld
Vol
*
**
***
Als de identificatiedienst voor de oproeplijn beschikbaar is op de telefoonlijn
Als de telefoonberichtendienst beschikbaar is op de telefoonlijn
Als de SMS-dienst beschikbaar is op de telefoonlijn
2.3 LAMPJES OP BASISSTATION
Handset op basisstation
- UIT: Geen voeding aangesloten op basisstation
- AAN: voeding aangesloten
- Langzaam knipperend: In gesprek of kopie SIM-kaart
- Snel knipperend: tijdens registratiemodus of telefoonberichten*
* Als de telefoonberichtendienst beschikbaar is op de telefoonlijn
6
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
De Butler 3570 biedt u een gebruiksvriendelijk menusysteem. Elk menu brengt u naar een
lijst met opties. De menumap vindt u terug in de volgende paragraaf.
Wanneer de handset is ingeschakeld en in stand-by staat, drukt u op de optieknop onder
"MENU" om het hoofdmenu te openen.
Druk op de knop
of
om te bladeren naar de gewenste menufunctie. Druk vervolgens
op OK om andere opties te selecteren of om de weergegeven instelling te bevestigen.
Menu afsluiten of één niveau terugkeren in het menu
Druk op Terug (Back) om naar het vorige niveau in het menu te gaan.
Druk op
om op elk ogenblik te annuleren en terug te keren naar stand-by. Als u
gedurende 60 seconden geen enkele knop indrukt, keert de handset automatisch terug naar
stand-by.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
7
NEDERLANDS
2.4 NAVIGEREN DOOR HET MENU
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.5 MENUOVERZICHT
Menu
8
Item submenu
SMS
Bericht schrijven
Ontv. berichten
Postvak UIT
Berichten wissen
Instellingen
Oproeplijsten
Ontvangen oproep
Gemiste oproep
Gebelde oproep
Wissen oproeplijst
Handset
Beltoon
Belvolume
Handset naam
Taal
Menu kleur
Auto Antwoord
Toegangscode
Instellen basisstation
Beltoon basisstation
Volume basisstation
Handset prioriteit
Kiesmode
R-toets
Systeem pin
Klok instellen
Wekker
Tijd & datum instellen
Aanmelden
Registreer handset
Menu basisstation
Afmelden
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
NEDERLANDS
3 DE TELEFOON GEBRUIKEN
3.1 DE HANDSET IN-/UITSCHAKELEN
•
•
Houd de toets
ingedrukt om de handset uit te schakelen.
Druk opnieuw op
of plaats de handset in het basisstation om hem opnieuw in te
schakelen.
3.2 DE TAAL WIJZIGEN
Open het menu "Handset" om de taal te wijzigen:
• Selecteer "Menu" met de linker menutoets
.
• Druk de navigatieknop
tweemaal omlaag.
• Het menu Handset verschijnt op het display en druk op "OK".
• Blader met de navigatietoets door het menu en selecteer Taal (Language). De pijlen
en
geven aan dat er verdere opties beschikbaar zijn. Druk op "OK" om de taal te
bevestigen. Het scherm toont het bericht "Nederlands opgeslagen" als u voor
Nederlands hebt gekozen. De menu’s van uw handset zullen Nederlandstalig zijn.
• Selecteer Terug (Back) om terug te keren naar het vorige menu.
3.3 EEN NUMMER BELLEN
3.3.1 Rechtstreeks kiezen
•
•
•
Druk op
om een lijn te verkrijgen.
Kies het nummer dat u wilt bellen.
Druk op
of plaats de handset terug op het basisstation om op te hangen aan het einde
van een gesprek.
3.3.2 Blokkiezen
Met de functie blokkiezen kunt u een nummer invoeren en wijzigen voordat u het nummer
belt.
• Vorm een nummer van maximaal 25 cijfers. Druk de navigatieknop
omhoog en houd
hem ingedrukt om een pauze in te voegen. Op het scherm verschijnt een "P".
• Selecteer Wissen (Clear) met de rechter menutoets
om te corrigeren. Druk op de
lijntoets
om de oproep te vormen. Op het scherm verschijnt: "In gesprek
123456789". Druk op
of plaats de handset terug op het basisstation om in te haken.
3.4 EEN OPROEP ONTVANGEN
Wanneer u een externe oproep ontvangt, verschijnt het volgende op het scherm: Externe
oproep (External Call).
Om de oproep te beantwoorden:
• Druk op
(als de handset niet in zijn basisstation/lader zit)
of
Neem de handset van het basisstation (Als de optie Automatisch beantwoorden actief is)
(Zie §"7.5 Automatisch beantwoorden").
• Het pictogram voor in gesprek
verschijnt op het scherm. De gespreksduur wordt na
ongeveer 15 seconden weergegeven.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3.4.1 Het belvolume aanpassen tijdens een inkomende oproep
Met de navigatieknop
of
kunt u het belvolume aanpassen terwijl de telefoon rinkelt.
Het belvolume wordt weergegeven op het scherm. U hebt de beschikking over 5
volumeniveaus en de optie om de beltoon volledig uit te schakelen. In dit laatste geval wordt
de melding Volume uit (Volume Off) weergegeven en verdwijnt het symbool
. Deze
informatie blijft gedurende ongeveer 3 seconden op het scherm of tot u de lijntoets
indrukt.
3.5 HANDENVRIJ MODUS
Met Handenvrij kunt u spreken met uw gesprekspartner zonder dat u de handset hoeft vast
te houden. Hierdoor kunnen ook andere mensen in de kamer het gesprek aan beide zijden
volgen.
Handenvrij bellen:
• Druk tweemaal op
. Het display toont het symbool . Bel het nummer. U kunt de
oproep horen via de luidspreker van de handset.
• Druk opnieuw op
om op elk ogenblik over te schakelen naar de handset. Druk op
om de oproep te beëindigen. U kunt elke oproep naar handenvrij schakelen door tijdens
het gesprek de toets
in te drukken.
3.6 VOLUME OORTELEFOON/HANDENVRIJ REGELEN
Druk op
of
selecteren.
tijdens een normaal of een handenvrij gesprek om het volume 1 tot 5 te
3.7 EEN NUMMER UIT DE LIJST OPNIEUW KIEZEN
U kunt een oproep naar maximaal 20 van de laatst gekozen nummers herhalen. Als u in het
telefoonboek een naam het opgeslagen die bij een nummer hoort, dan wordt de naam
weergegeven ( zie § “4 Telefoonboek” ).
Een nummer uit de lijst opnieuw bellen:
• Druk op /P om de lijst voor de nummerherhaling te openen. Blader met
of
tot het
gewenste nummer wordt weergegeven.
• Druk op
om het nummer te kiezen.
U kunt de lijst met de gekozen nummers ook raadplegen via het menu
(Zie § "6 Oproeplijst" voor meer details).
3.8 MICROFOON UITSCHAKELEN (MUTE FUNCTIE)
Tijdens een conversatie kunt u de microfoon uitschakelen zodat de persoon aan de andere
kant van de lijn u niet kan horen:
• Selecteer Mute (SECRECY) met de rechter menutoets om de microfoon uit te schakelen.
• Mute(SECRECY ON) verschijnt op het display
• Druk opnieuw op de linker menutoets om de microfoon opnieuw te activeren
10
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Als u vergeten bent waar u de handset hebt achtergelaten, kunt u de paging-toets
op het
basisstation indrukken. Alle handsets die bij het basisstation zijn geregistreerd, zullen
ongeveer 30 seconden bellen.
De LED
op het basisstation zal knipperen. Druk op een willekeurige toets op de handset
om het bellen te stoppen.
3.10 KLAVIERVERGRENDELING
U kunt het klavier vergrendelen om te vermijden dat u onopzettelijk een nummer belt terwijl
u de handset bij u hebt.
• Houd de toets ’#’ ingedrukt tot de melding Toetsen vergrendelen(Keypad locked) en
het symbool
verschijnen.
• Druk op de linker menutoets Desact.(UNLOCK) en bevestig met Ja (YES) om uw
toetsenbord te ontgrendelen.
4 TELEFOONBOEK
In elke handset kunt u tot 150 namen en nummers opslaan. Namen kunnen tot 16 tekens
lang zijn en getallen tot 20 cijfers.
Een record toevoegen
•
•
•
•
•
•
Druk met de rechter menuknop op Namen (NAMES).
Als het telefoonboek leeg is, selecteer dan Naam toevoegen (Add Entry) en druk op
’OK’
OF
Als er reeds namen zijn opgeslagen, worden ze weergegeven. Druk op Opties
(OPTIONS). Naam toevoegen (Add Entry) wordt gemarkeerd. Druk op ’OK’.
Typ de naam via het toetsenbord en druk vervolgens op OK.
Voer het nummer in via het toetsenbord en druk vervolgens op OK. Het scherm geeft de
lijst weer met de namen in het telefoonboek.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
Een record bellen
•
•
•
Druk op de rechter menutoets Namen (NAMES).
Blader met
of
naar de gewenste naam of gebruik het toetsenbord om de eerste
letter van de naam te typen.
Druk op
om het nummer te bellen.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
11
NEDERLANDS
3.9 EEN HANDSET ZOEKEN (PAGING-FUNCTIE)
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Naam en nummer bewerken
•
•
•
•
•
•
Druk op de rechter menutoets Namen (NAMES).
Blader met
of
naar de gewenste naam of gebruik het toetsenbord om de eerste
letter van de naam te typen
Druk op Opties (OPTIONS) Blader naar Kaart wijzigen (Edit Entry) en druk op ’OK’.
Het scherm Kaart wijzigen (Edit Entry) wordt weergegeven. Druk op Wissen (Clear)
om te verwijderen of gebruik
of
om de cursor te positioneren. Gebruik het
toetsenbord om de naam te wijzigen. Druk op OK.
Bewerk het nummer en druk op OK. Het display keert terug naar de namenlijst.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
Details weergeven
•
•
•
•
Druk op Namen (NAMES) en blader met
of
naar de gewenste naam. Druk
vervolgens op Opties (OPTIONS).
Blader met
naar Bekijk details (Show Details) en druk op OK.
Het display toont de naam, het nummer en elk oproepgroep of beltoon die u eventueel
aan de record hebt toegewezen.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
Een record verwijderen
•
•
•
•
Druk op Namen (NAMES) en blader vervolgens met
of
naar de gewenste naam.
Druk vervolgens op Opties (OPTIONS).
Blader met
naar Delete Entry en druk op OK.
Druk op Ja (YES) om te bevestigen of op Nee (NO) om te annuleren.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
Beltoon selecteren
U kunt kiezen welk melodie er moet worden afgespeeld wanneer u een oproep ontvangt van
geselecteerde nummers in het telefoonboek.
• Druk op Namen (NAMES) en blader vervolgens met
of
naar de gewenste naam.
Druk vervolgens op Opties (OPTIONS).
• Blader met
naar Beltoon (Ringtone) en druk op OK. Het Beltoonscherm wordt
weergegeven. De huidige instelling is gemarkeerd.
• Blader met
of
naar de gewenste beltoon. Een voorbeeld van de beltoon wordt
afgespeeld. Druk op OK. Het display toont het bericht Beltoon opgeslagen (Ringtone
Saved) en keert terug naar de lijst van het telefoonboek.
• Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
5 BELLERIDENTIFICATIE
!! Deze dienst werkt alleen wanneer u een abonnement voor de
Nummerweergave dienst heeft. Neem contact op met uw
telefoonmaatschappij!!
12
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Wanneer u een oproep ontvangt, verschijnt het telefoonnummer van de beller op het display
van de handset. De telefoon kan zowel oproepen ontvangen in FSK als in DTMF. U kunt ook
zijn of haar naam zien indien deze werd overgedragen door het netwerk. Als de naam in het
telefoonboek geprogrammeerd is, wordt deze weergegeven!
De telefoon kan tot 50 oproepen opslaan in een oproeplijst (ontvangen en gemiste) die u later
kunt bekijken. Als het geheugen vol is, zullen de nieuwe oproepen automatisch de oudste
oproepen in het geheugen vervangen. Gemiste oproepen worden weergegeven door een
symbool op het display.
De ontvangen oproepen lezen:
U kunt de gemiste oproepen op 3 manieren weergeven:
1) De lijst met gemiste oproepen raadplegen wanneer het display het aantal gemiste
oproepen toont tijdens de stand-by:
• Druk op Lezen (Read) en blader naar de lijst met behulp van de navigatietoetsen
.
De gemiste oproepen die u niet hebt geraadpleegd worden gemarkeerd met een
en
.
2) De gemiste oproepen raadplegen nadat u andere telefoonfuncties hebt geactiveerd:
• Druk op
en u ziet meteen de lijst met de ontvangen oproepen (combinatie van
ontvangen en gemiste oproepen).
• Blader door de lijst met de navigatietoetsen
of .
Druk op
om een nummer te bellen of selecteer Opties (OPTIONS) om de record te
verwijderen, meer details te bekijken of het nummer toe te voegen aan het telefoonboek.
3) Via het menu (Zie §“6 Oproeplijst” hieronder)
6 OPROEPLIJST
Uw Butler 3570 houdt een lijst bij van uw laatste oproepen.
•
Ontvangen oproepen (Received Calls): geeft details weer van alle recente bellers.
•
Gemiste oproepen (Missed Calls): geeft details weer van oproepen die niet werden
beantwoord.
•
Uitgaande oproepen (Dialled Calls): de lijst geeft details weer van de laatste 20
oproepen die vanaf uw handset werden gemaakt.
U kunt in totaal een combinatie van 50 oproepen opslaan in de ontvangen en gemiste
oproepen.
Gemiste en ontvangen oproepen
U kunt de oproeplijst openen met de navigatieknop of via het menu.
De navigatieknop gebruiken:
•
Druk vanaf het scherm stand-by op . Nieuwe oproepen worden aangeduid
met een *. Druk op
of
om te bladeren door de lijst. U hoort een pieptoon wanneer
u de eerste en laatste oproep in de lijst hebt bereikt.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
13
NEDERLANDS
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
Druk op
om een nummer te bellen of druk op Opties (OPTIONS) om de record te
verwijderen, meer details te bekijken of het nummer aan het telefoonboek toe te voegen.
U kunt de oproeplijst ook raadplegen via het menu
•
•
•
Druk op Menu
Blader met
naar Oproeplijsten (Calls list) en druk op OK. Selecteer Ontvangen
oproepen (Received Calls) of Gemiste oproepen (Missed Calls) en druk op OK.
Als de naam van de beller in het telefoonboek is opgeslagen, wordt deze naam
weergegeven.
Lijst oproepherhalingen:
Net zoals beschreven onder § “3.7 Een nummer uit de lijst opnieuw kiezen” kunt u ook de
lijst met de gebelde nummers raadplegen vanaf het menu:
• Druk op Menu
• Blader met
naar Uitgaande oproepen (Dialled Calls) en druk op OK. Selecteer
Uitgaande oproepen (Dialled Calls) en druk op OK.
• Druk op
om een nummer te bellen of druk op Opties (OPTIONS) en selecteer
vervolgens:
- Wissen (Delete): om een nummer te verwijderen.
- Bekijk details (Show Details): als een naam wordt weergegeven, toont deze optie
het nummer.
- Nummers toevoegen (Save Number): om een record in het telefoonboek te maken.
Voer de naam in en druk op OK. Het nummer wordt weergegeven.
•
Druk op OK om het nummer op te slaan.
6.1 LIJST VERWIJDERDE OPROEPEN
•
•
•
•
•
14
Druk op Menu
Blader met
naar Uitgaande oproepen (Dialled Calls) en druk op OK. Selecteer
Wissen oproeplijst (Delete calls lists) en druk op OK.
Druk op
of
om de lijst te selecteren die u wilt verwijderen:
Ontvangen oproepen (Received Calls)
Gemiste oproepen (Missed Calls)
Uitgaande oproepen (Dialled Calls)
Alle oproepen (All Calls)
Druk op OK
Druk op Ja (YES) om te verwijderen of op Nee (NO) om te annuleren
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
NEDERLANDS
7 DE HANDSET PERSONALISEREN
7.1 DE DATUM EN TIJD INSTELLEN
•
•
•
•
•
•
Druk op Menu
Blader met
naar Klok instellen (Time settings) en druk op OK. Selecteer Tijd &
datum instellen (Set Date & Time) en druk op OK.
Voer de datum in (formaat: DD/MM).
Bevestig met OK
Voer de tijd in (formaat: UU:MM).
Bevestig met OK
7.2 DE ALARMFUNCTIE GEBRUIKEN
Stel de datum en tijd in en gebruik uw Butler 3570 om u een herinneringssignaal te geven. U
kunt andere alarminstellingen gebruiken voor elke handset die op uw basisstation is
geregistreerd. Het alarmsignaal wordt alleen weergegeven op deze handset en niet op het
basisstation of op een andere handset.
7.2.1 Het alarm instellen
•
•
•
•
Druk op Menu
Blader met
naar Klok instellen (Time settings) en druk op OK. Selecteer Wekker
(Alarm) en druk op OK.
Selecteer Aan/Uit (On/Off) met de navigator en druk op OK. Selecteer met de navigator
een van de 3 instellingstypes: Direct, Dagelijks of Uit (On Once, On Daily & Off).
Bevestig met OK. Als u kiest voor Direct (On Once) of Dagelijks (On Daily) , verschijnt
het volgende op het display:
Tijd (TIME) (24 uur formaat):
00:00
Voer het tijdstip in waarop u wilt dat de telefoon belt en bevestig uw keuze door te drukken
op de toets OK .
Selecteer Uit (Off) en bevestig met OK om de alarmfunctie uit te schakelen.
7.2.2 De alarmtoon instellen
•
•
•
•
Druk op Menu
Blader met
naar Klok instellen (Time settings) en druk op OK. Selecteer Wekker
(Alarm) en druk op OK.
Selecteer Instellen alarmtoon (Set Alarm Tone) met de navigator en druk op OK.
Blader met
of
om de gewenste alarmtoon (1-4) te selecteren en druk op OK
7.3 BELTOON EN VOLUME
7.3.1 Beltoon
U hebt de keuze uit 5 verschillende belmelodieën. U kunt verschillende melodieën instellen
voor interne en externe oproepen.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
15
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
•
•
Druk vanaf het stand-by scherm op MENU en blader vervolgens met
naar HANDSET.
Druk op OK.
Druk op OK om Beltoon (Ringtone) te markeren. Druk op OK om Externe oproep
(External Calls) te selecteren. Of blader naar Interne oproep (Internal Calls) en druk
op OK.
Blader met
en
naar de gewenste melodie. Tijdens het bladeren wordt er telkens
een voorbeeld afgespeeld. Druk op OK om te selecteren of op Terug (Back) om terug te
keren naar het vorige menu.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
7.3.2 Belvolume
U hebt de beschikking over vijf niveaus voor het belvolume en de optie om de beltoon uit te
schakelen. Als u het geluid uitschakelt, zal het basisstation nog steeds bellen bij een oproep
en duidt het scherm van uw handset de binnenkomende oproepen aan.
• Druk op MENU en blader vervolgens naar HANDSET. Druk op OK.
• Blader met
naar Ring Volume en druk op OK.
• De huidige instelling wordt weergegeven. Druk op
om het volume te verhogen of op
om het te verlagen. Druk op OK om te bevestigen.
• Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
7.4 NAAM HANDSET
U kunt de naam wijzigen die in stand-by op het scherm wordt weergegeven (max. 8 tekens
lang):
•
•
•
•
Druk op MENU en blader vervolgens naar HANDSET. Druk op OK.
Blader met
naar Handset naam (Handset Name) en druk op OK.
Voer de gewenste naam in voor de handset. Druk op Wissen (Clear) om een correctie
uit te voeren en druk op OK om te bevestigen.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
7.5 AUTOMATISCH BEANTWOORDEN
Wanneer een oproep binnenkomt terwijl de handset op het basisstation is geplaatst, zal de
telefoon de lijn automatisch opnemen wanneer de handset uit de basis wordt genomen. U
kunt deze functie in- of uitschakelen:
• Druk op MENU, blader naar HANDSET en druk op OK.
• Blader met
naar Auto.antwoord (Auto talk) en druk op OK.
• Selecteer Aan (On) of Uit (Off) en druk op OK om te bevestigen of op Terug (Back) om
terug te keren
• Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
16
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
•
Druk op MENU, blader naar HANDSET en druk op OK.
Blader met
naar Menu kleur (Menu Colour) en druk op OK.
Selecteer Blauw, Groen of Roze (Blue, Green - Pink) en druk op Opslaan (SAVE) om
te bevestigen of op Terug (Back) om terug te keren.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
7.7 PABX-TOEGANGSCODE
U kunt uw telefoon gebruiken met een PABX of met een lokaal telefoonnetwerk. Wanneer u
telefoonnummers kiest uit het telefoonboekgeheugen, kunt u automatisch de PABXtoegangscode vóór het telefoonboeknummer toevoegen.
•
•
•
•
•
•
Druk op MENU, blader naar HANDSET en druk op OK.
Blader met
naar Toegangscode (Pabx Access code) en druk op OK.
Blader met
naar “Bevestig code” (Set code) en druk op OK.
Voer de PABX-toegangscode in, bijv. ’0’ en druk op OK.
Blader met
naar Aan (On) en druk op OK.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
8 INSTELLINGEN BASISSTATION
8.1 BELTOON EN VOLUME
8.1.1 Beltoon
Voor de beltoon hebt u de keuze uit 5 verschillende melodieën:
• Druk vanaf het stand-by scherm op MENU, blader vervolgens met
naar Instellen
basisstat.(Base settings) en druk op OK.
• Druk opnieuw op OK om het menu Beltoon basisstat.(Base Ringtone) te openen.
• Blader met
of
naar de gewenste melodie. Tijdens het bladeren wordt een
voorbeeld van de melodie afgespeeld. Druk op OK om te selecteren of op Terug (Back)
om terug te keren naar het vorige menu.
• Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
8.1.2 Belvolume
U hebt de keuze uit vijf volumeniveaus voor de beltoon en de optie om de beltoon uit te
schakelen.
• Druk vanaf het stand-by scherm op MENU, blader vervolgens met
naar Instellen
basisstat.(Base settings) en druk op OK.
• Blader met
naar Volume basisstation (Base Volume) en druk op OK.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
17
NEDERLANDS
7.6 MENUKLEUR
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
De huidige instelling wordt weergegeven. Druk op
om het volume te verhogen of op
om het volume te verlagen. Druk op OK om te bevestigen.
Houd Terug (Back) ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
8.2 HANDSETPRIORITEIT
Als u meerdere handsets hebt geregistreerd op uw basisstation, zullen ze normaal allemaal
tegelijk bellen. U kunt dit echter zo instellen dat één van de handsets belt vóór alle anderen,
zodat de oproepen altijd eerst kunnen worden beantwoord via die ene handset.
• Druk in het stand-by scherm op MENU, blader met
naar Instellen basisstat.(Base
settings) en druk op OK.
• Blader met
naar Handset prioriteit (Handset Priority) en druk op OK. Op het display
is de optie Alle handsets (All Handsets) gemarkeerd. Druk op OK om Alle handsets
(All Handsets) te selecteren als u wilt dat alle handsets tegelijk bellen.
Of
• Blader naar Selecteer handset (Select Handset) en druk op OK. Blader met
of
naar de handset die eerst moet bellen. Druk op OK.
• Blader met
of
en selecteer het aantal beltonen voor de handset voordat de andere
handsets beginnen te bellen. Druk op OK om te bevestigen.
8.3 LIJNINSTELLINGEN
8.3.1 Flashtijd
•
•
Druk op MENU, blader naar Instellen basisstat.(Base settings) en druk op OK. Blader
naar R-toets (Recall Mode) en druk op OK.
Druk op
of
om R-toets 1 (Recall 1) te markeren voor een korte flashtijd (100ms)
of R-toets 2 (Recall 2) voor een lange flashtijd (250ms) en druk op OK om te bevestigen.
8.4 SYSTEEM-PIN
De systeem-PIN wordt gebruikt om de registratie van handsets in te stellen of op te heffen
en voor enkele andere optionele instellingen. De standaard systeem-PIN is 0000.
• Druk op MENU, blader naar Instellen basisstat.(Base settings) en druk op OK. Blader
naar Systeem pin (System Pin) en druk op OK.
• Voer de huidige PIN in (oorspronkelijke instelling 0000) en druk op OK.
• Voer de nieuwe PIN in, druk op OK en voer hem opnieuw in.
• Druk op OK om te bevestigen.
9 SMS-TEKSTBERICHTEN
Als u SMS wilt gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn.
Normaal dient u een speciaal nummer te bellen bij uw telefoonmaatschappij
om een abonnement aan te vragen voor de activering van deze functie. Neem
contact op met uw telefoonmaatschappij voor deze dienst.
18
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Met uw Butler 3570 telefoon kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen. In deze sectie
leggen wij u uit hoe u de SMS-functie kunt gebruiken. U kunt een totaal van 50 verzonden
en ontvangen SMS-berichten van telkens maximaal 160 tekens opslaan.
9.1 SMS-BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERZENDEN
•
•
Druk op MENU, blader naar SMS en druk op OK.
Selecteer Bericht schrijven (Write Message) en druk op OK om te bevestigen
9.1.1 Een SMS schrijven
Bijvoorbeeld: wanneer u de naam ’LUC’ invoert
Druk driemaal op 5 om ’L’ te selecteren
Druk tweemaal op 8 om ’U’ te selecteren
Druk driemaal op 2 om ’C’ te selecteren
Totaal aantal vereiste toetsaanslagen = 8
Druk op ’1’ om een spatie in te voeren
Om snel naar de volgende letter te gaan kunt u de navigatieknop
wachten tot de cursor automatisch wordt verplaatst.
omlaag drukken of
De beschikbare tekens voor elke toets worden bovenaan op het scherm weergegeven.
Druk op
of
om naar het vorige of volgende teken te gaan
Druk op INT om te over te schakelen naar hoofdletters. Druk opnieuw op INT om terug te
keren naar de kleine letters.
U kunt ook een symbool invoegen door te drukken op Opties (OPTION) en de gewenste
optie te selecteren.
9.1.2 Een SMS verzenden
•
•
•
•
OF
•
Typ het bericht dat u wilt verzenden
Selecteer Opties (OPTIONS) wanneer u klaar bent. Naast de bovenvermelde opties
worden de volgende opties weergegeven:
- Zenden naar (Send To)
- Opslaan (Save)
- Gebruikersnaam (User name)
Selecteer Zenden naar (Send To) en druk op OK om te bevestigen.
Voer het nummer in van de correspondent als u het telefoongeheugen niet wilt gebruiken
Verwijder het nummer dat op het display verschijnt door te drukken op Wissen (Clear)
en selecteer Zoeken (Search) om het nummer te zoeken in het telefoonboek. Gebruik
de toetsen
of
om de naam te selecteren.
Selecteer Zenden (Send) om het verzenden van de SMS te starten. Het display toont het
bericht Zenden SMS (Sending SMS).
OF
Selecteer Terug (Back) om het bericht te wijzigen voordat u het verzendt
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
19
NEDERLANDS
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
OF
Houd Wissen (Clear) of Terug (Back) ingedrukt om het bericht te verwijderen zonder
het te verzenden of druk op
. Het bericht wordt volledig gewist en de telefoon keert
terug naar stand-by
9.1.3 Een bericht opslaan
•
•
Selecteer Opties (OPTIONS) wanneer u klaar bent met het schrijven van uw bericht en
druk vervolgens op Opslaan (SAVE).
Bevestig met OK. Uw bericht wordt opgeslagen in de lijst Niet verzonden (Draft)
9.2 DE OPGESLAGEN EN VERZONDEN BERICHTEN WEERGEVEN
(OUTBOX)
Het Postvak UIT bevat alle berichten die u eerder hebt opgeslagen. U kunt tot 50 SMSberichten opslaan. Om de niet verzonden- of verzonden berichten te lezen:
• Selecteer Menu met de linker menutoets, selecteer SMS en bevestig met OK.
• Selecteer Postvak UIT (Outbox) met de navigator en bevestig met OK.
• Selecteer een bericht met de navigator (het begin van het bericht wordt weergegeven,
met de datum en tijd waarop het werd geschreven).
• Selecteer Lezen (Read) om het volledige bericht te lezen.
• Selecteer Opties (OPTIONS) nadat u het bericht hebt geopend. Met de hulp van de
navigator kunt u bladeren door de opties:
- Aanpass.(Edit)
- Zenden naar (Send To)
- Wissen (Delete)
- Gebruikersnaam (User Name)
• Als er geen bericht is geselecteerd voor het bewerken of verzenden, druk dan op Terug
(Back) om terug te keren naar het menu SMS. Om het menu te verlaten, houdt u Terug
(Back) langere tijd ingedrukt met de rechter menutoets.
9.3 DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN WEERGEVEN (INBOX)
Uw Butler 3570 telefoon laat u weten wanneer u nieuwe berichten hebt: Een symbool
wordt weergegeven op het scherm, samen met het aantal nieuwe berichten die nog niet
werden gelezen. De SMS-LED op het basisstation licht op. U hoort een pieptoon.
Nieuwe berichten lezen wanneer ze binnenkomen:
•
Selecteer Lezen (Read) met de linker menutoets. Het meest recente bericht wordt eerst
weergegeven.
Nieuwe berichten lezen nadat u andere telefoonfuncties hebt gebruikt:
•
Selecteer Menu met de linker menutoets.
•
Selecteer SMS en bevestig met OK.
•
Selecteer Ontv. berichten (Inbox) met de navigator en bevestig met OK..
Een ontvangen bericht beantwoorden, doorsturen of verwijderen:
•
Selecteer Opties (OPTIONS) met de linker menutoets.
•
Selecteer de actie Beantwoorden (Reply), Doorzenden (Forward) of Wissen (Delete)
en bevestig met OK.
•
Houd Terug (Back) ingedrukt om het menu Ontv. berichten (Inbox) te verlaten
20
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
!! Gebruikersaccounts werken alleen als het netwerk subadressering
ondersteunt!!
Met uw Butler 3570 telefoon kunt u tot 4 verschillende "gebruikers"-accounts maken. Met een
gebruikersaccount kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen. Berichten die in een
gebruikersaccount worden ontvangen, zijn beveiligd met een wachtwoord. Als u SMSberichten wilt ontvangen in uw persoonlijke gebruikersaccount, dient u uw correspondenten
het nummer van het gebruikersaccount te bezorgen dat ze moeten toevoegen aan uw
standaard telefoonnummer (zie § “9.4.2 SMS-berichten ontvangen in een persoonlijke
gebruikersaccount” ).
9.4.1 Een gebruikersaccount maken
•
•
•
•
•
•
•
•
Selecteer Menu
Druk op OK om het menu SMS te selecteren
Selecteer Instellingen (Settings) en bevestig met OK
Selecteer Gebruikers (Users) en bevestig met OK
Selecteer Voeg gebruiker toe (Add User) en bevestig met OK. Voer de
gebruikersnaam in en druk op OK.
Voor een 4-cijferig wachtwoord in en druk op OK. Voer het wachtwoord opnieuw in om
het te bevestigen en druk op OK.
Er wordt u automatisch een terminalnummer toegekend. Blader met
naar Eigen
nummer (Terminal Number) om uw terminalnummer te zien en druk op OK
Selecteer Terug (Back) om terug te keren naar het vorige menu
9.4.2 SMS-berichten ontvangen in een persoonlijke gebruikersaccount
Als u SMS-berichten wilt ontvangen in uw persoonlijke gebruikersaccount, dient u uw
gebruikers- of terminalnummer te bezorgen aan uw correspondenten. Uw
gebruikersnummer zoeken:
• Selecteer SMS en bevestig met OK.
• Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK
• Selecteer Gebruikers (Users) met de navigator en druk op OK. Uw gebruikersnaam
verschijnt in de lijst.
• Selecteer uw gebruikersnaam met de navigator en bevestig met OK. Voer uw
wachtwoord in en bevestig met OK.
• Selecteer Eigen nummer (Terminal Number) met de navigator en druk op OK.
Uw gebruikersnummer verschijnt op het scherm. Uw correspondenten zullen dit
gebruikersnummer moeten toevoegen aan uw telefoonnummer als ze een SMS-bericht
willen zenden naar uw persoonlijke gebruikersaccount. Als uw persoonlijk
gebruikersnummer bijvoorbeeld "1" is en uw telefoonnummer 123456789, dan moeten uw
correspondenten hun SMS-berichten zenden naar: 1234567891! Dit is het nummer dat u
moet onthouden en doorgeven aan uw correspondenten.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
21
NEDERLANDS
9.4 GEBRUIKERSACCOUNTS
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.4.3 Het nummer van een SMS-gebruikersaccount wijzigen
Gebruikersnummers liggen tussen 1 en 9, maar tijdens het maken van een
gebruikersaccount wijst de Butler 3570 automatisch gebruiksnummers toe. U kunt het
nummer echter handmatig wijzigen.
• Selecteer Menu met de linker menutoets.
• Selecteer SMS en bevestig met OK
• Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK.
• Selecteer Gebruikers (Users) met de navigator en bevestig met OK.
• Uw gebruikersnaam verschijnt in de lijst. Selecteer uw gebruikersnaam en bevestig met
OK met de linker menutoets.
• Voer uw wachtwoord in (als de account met een wachtwoord is beveiligd).
• Bevestig met OK op de linker menutoets.
• Selecteer Eigen nummer (Terminal Number) met de navigator en druk op OK. Uw
gebruikersnummer verschijnt op het scherm. Voer een nieuw nummer in en selecteer OK
met de linker menutoets. Als het nieuwe nummer reeds werd toegewezen aan een andere
gebruiker, geeft de handset een pieptoon weer en wordt de wijziging niet uitgevoerd. Voer in
dat geval een ander nummer in.
9.4.4 SMS-berichten in uw persoonlijke gebruikersaccount lezen
Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, laat de Butler 3570 een pieptoon horen. Het scherm
geeft een enveloppe weer, gevolgd door het aantal nieuwe berichten.
• Selecteer Lezen (Read) met de linker menutoets.
In de SMS-lijst worden privéberichten gemarkeerd met een "p" voor de naam of het
nummer. Nadat u een privé-SMS hebt geselecteerd, verschijnt de gebruikersnaam op het
scherm.
• Voer het wachtwoord in en bevestig met OK. U kunt nu het SMS-bericht lezen.
9.4.5 SMS-berichten verzenden vanaf uw persoonlijke gebruikersaccount
Uw Butler 3570 biedt u de mogelijkheid SMS-berichten te verzenden vanaf uw persoonlijke
gebruikersaccount. Wanneer u het SMS-bericht hebt geschreven:
• Selecteer Opties (OPTIONS) en selecteer vervolgens Gebruikers (Users Name) met
de navigator. Bevestig met OK met de linker menutoets.
• Selecteer de account die u wilt gebruiken om het bericht te verzenden en bevestig met
OK.
• Voer uw wachtwoord in (wanneer u dat wordt gevraagd) en bevestig met OK.
• Selecteer Zenden naar (Send To) met de navigator en druk op OK.
• Voer het telefoonnummer in van de correspondent of zoek het nummer in het
telefoonboek en selecteer Zenden (Send) met de linker menutoets. Als u een
"persoonlijke gebruikersaccount" selecteert, wordt de SMS verzonden met uw standaard
telefoonnummer, aangevuld met het nummer van uw gebruikersaccount. Als uw
persoonlijk gebruikersnummer bijvoorbeeld "1" is en uw telefoonnummer 123456789,
zullen uw correspondenten een SMS ontvangen van: 1234567891.
Berichten die vanaf een persoonlijke gebruikersaccount zijn verzonden,
worden opgeslagen in de Postvak UIT (Outbox). Berichten in de Postvak UIT
(Outbox) worden niet beveiligd door een wachtwoord.
22
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
•
•
•
Selecteer SMS en bevestig met OK.
Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK.
Selecteer Gebruikers (Users) en bevestig met OK.
Selecteer Verwijder gebruiker (Delete users) met de navigator en druk op OK. Alle
persoonlijke gebruikersaccounts verschijnen op het scherm.
Gebruik de navigator om de account te selecteren die u wilt verwijderen en druk op OK.
Voer de systeem-PIN in (de fabrieksinstelling is 0000) en selecteer OK. De account wordt
verwijderd. Alle SMS-berichten die door deze account zijn ontvangen, worden verwijderd;
de berichten die vanaf de account werden verzonden, blijven opgeslagen in de Postvak
UIT (Outbox).
9.5 EEN NUMMER VOOR EEN SMS-TERMINAL TOEWIJZEN
U kunt meerdere telefoons die SMS ondersteunen, aansluiten op dezelfde lijn. U dient echter
verschillende SMS-terminalnummers toe te wijzen zodat elke telefoon SMS-berichten kan
blijven ontvangen. Dit is afhankelijk van het netwerk! Een nummer toewijzen:
• Selecteer SMS en bevestig met OK.
• Selecteer Instellingen (Settings) met de navigator en druk op OK.
• Selecteer Eigen nummer (Terminal Number) met de navigator en druk op OK.
• Het nummer "0" is vooraf ingesteld. Om dit nummer te wijzigen: Voer het nummer van uw
voorkeur in (van 0 tot 9) en bevestig met OK.
Als u reeds persoonlijke gebruikersaccounts hebt gemaakt, zal de Butler 3570 u niet toelaten
een terminalnummer toe te wijzen dat overeenkomt met een bestaand gebruikersnummer.
Als twee telefoontoestellen met SMS-ondersteuning op dezelfde lijn zijn aangesloten en
hetzelfde terminalnummer hebben, zal geen van beide toestellen SMS-berichten kunnen
ontvangen. U moet ze verschillende nummers geven. Als u bijvoorbeeld reeds een
gebruikersaccount hebt gemaakt met het nummer "3", dan moet u een ander
terminalnummer dan "3" toewijzen .
Als u het vooraf ingestelde terminalnummer "0" in uw Butler 3570 behoudt en uw
telefoonnummer is 123456789, dan kunnen uw correspondenten hun SMS-berichten blijven
verzenden naar 123456789. Als u een ander terminalnummer dan "0" toewijst, moet u dit
meedelen aan uw correspondenten zodat ze u SMS-berichten kunnen blijven zenden: in dat
geval moeten ze het terminalnummer toevoegen aan uw telefoonnummer. Als u de Butler
3570 bijvoorbeeld het terminalnummer "3" geeft en uw telefoonnummer is 12346789, dan
moeten uw correspondenten hun SMS-berichten zenden naar: 13456789 3.
9.6 SMS-WAARSCHUWINGSTOON INSTELLEN
Uw handset kan verschillende melodieën, een morsepieptoon of een discrete toon laten
horen om een nieuw tekstbericht aan te kondigen.
• Selecteer Menu en dan SMS en bevestig met OK.
• Selecteer Instellingen (Settings) en druk op OK.
• Selecteer Berichttoon (SMS Alert) en druk op OK.
• Blader naar Set Alert en druk op OK.
• Selecteer het gewenste waarschuwingstype en druk op OK om te bevestigen of op Terug
(Back) om terug te keren naar het vorige menu.
• Selecteer Aan (ON) of Uit (OFF) en druk op OK om de instelling te bevestigen.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
23
NEDERLANDS
9.4.6 Een persoonlijke gebruikersaccount verwijderen
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.7 GEHEUGEN VOL
Wanneer het geheugen vol is, wordt het bericht "Memory Full" weergegeven op het scherm.
U kunt niet langer SMS-berichten verzenden of ontvangen. Om SMS-berichten te blijven
ontvangen, kunt u enkele of alle berichten verwijderen. Alle berichten verwijderen die in de
"Ontv. berichten (Inbox)" en "Postvak UIT (Outbox)" zijn opgeslagen:
• Selecteer Menu, vervolgens SMS en bevestig met OK.
• Selecteer Bericht wissen (Delete Messages) en druk op OK.
• Selecteer Alle berichten (All Messages) met de navigator en druk op OK.
• Het scherm verschijnt : Alle berichten wissen? (All Messages: Confirm?). Druk op OK
om te bevestigen of op Terug (Back) om te annuleren.
9.8 NUMMERS SMS-DIENSTENCENTRALE
Als u SMS-tekstberichten wilt verzenden en ontvangen, hebt u het telefoonnummer van de
SMS-centrale van het netwerk nodig. Deze nummers werden vooraf in de Butler 3570
geladen. U kunt deze nummers ook vinden op de Addendum in bijlage, waarop ze worden
vermeld per land en per operator. Als u de nummers van de SMS-dienstencentrale voor het
ZENDEN of ONTVANGEN per ongeluk hebt verwijderd, moet u ze opnieuw invoeren zodat
de SMS-dienst kan werken.
De Butler 3570 kan 1 nummer van de dienstencentrale voor het VERZENDEN en 1 nummer
voor het ONTVANGEN opslaan.
9.8.1 Ontvangstnummer voor de SMS-centrales instellen
•
•
•
•
•
•
Druk vanaf het stand-by scherm op SMS om het menu SMS te openen.
Blader naar Instellingen (Settings) en druk op OK.
Druk op OK om het menu Diensten (Service Centres) te openen.
Blader naar Ontvangstcentrum (Receive centre) en selecteer OK.
Het momenteel opgeslagen nummer wordt weergegeven. Druk op Wissen (Clear) en
voer het nieuwe nummer in.
Druk op Opslaan (SAVE) om het nummer op te slaan.
9.8.2 Het nummer van de SMS-centrale instellen en selecteren
•
•
•
•
•
•
Druk vanaf het scherm stand-by op SMS om het SMS-menu te openen.
Blader naar Instellingen (Settings) en druk op OK.
Druk op OK om het menu Diensten (Service Centres) te openen.
Blader naar Verzendcentrum (Sending Centre) en selecteer OK.
Het momenteel opgeslagen nummer wordt weergegeven. Druk op Wissen (Clear) en
voer het nieuwe nummer in.
Druk op OK om het nummer op te slaan.
10 EXTRA HANDSETS EN BASISSTATIONS
U kunt maximaal 5 handsets inschrijven op een Butler 3570 basisstation. Elke handset kan
maximaal 4 basisstations registreren en de gebruiker kan het basisstation selecteren dat hij
wil gebruiken.
24
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
NEDERLANDS
10.1 EEN NIEUWE HANDSET TOEVOEGEN
!! Alleen nodig wanneer u de registratie van een handset heeft geannuleerd
of wanneer u een nieuwe handset heeft gekocht!!
Stel eerst het basisstation in de registratiemodus in:
• Houd de paging-toets op het basisstation ingedrukt tot u twee pieptonen hoort.
• De LED
op het basisstation zal knipperen gedurende 90 seconden. Tijdens die
periode is het basisstation klaar om een handset te registreren.
Op de handset:
• Selecteer Menu om het menu te openen.
• Selecteer Aanmelden (Registration) met de navigator en druk op OK.
• Selecteer Registreer handset (Register Handset) met de navigator en druk op OK.
• Selecteer het nummer van het basisstation dat aan de handset moet worden gekoppeld
(1 tot 4). Druk op OK om te bevestigen.
• Voer de systeem-PIN in (standaard 0000) en bevestig met OK. Een reeks nummers
verschijnt op het scherm. Deze nummers vertegenwoordigen de ID van het basisstation.
Bevestig met 0K. Uw handset is geregistreerd.
10.2 EEN HANDSET VERWIJDEREN
U moet deze procedure uitvoeren op een andere handset, dan de handset die u wilt
verwijderen.
• Selecteer Menu door te drukken op de linker menutoets.
• Selecteer Aanmelden (Registration) met de navigator en druk op OK.
• Selecteer Afmelden (De-register) met de navigator en druk op OK. Voer de systeemPIN in (standaard 0000) en druk op OK.
• Selecteer de handset die u wilt verwijderen met de navigator en druk op OK.
10.3 EEN BASISSTATION SELECTEREN
U kunt kiezen op welke basis de handset zich moet aanmelden. Daarnaast kunt u de handset
ook instellen om automatisch het basisstation met het sterkste signaal te selecteren. U moet
de handset eerst op elk basisstation afzonderlijk registreren.
• Druk op MENU, blader naar Aanmelden (Registration) en druk op OK.
• Blader naar Menu basisstation (Select Base) en druk vervolgens op OK. Het
basisstation dat momenteel wordt gebruikt, wordt gemarkeerd.
• Selecteer het gewenste basisstation of selecteer Automatisch (Automatic) om een
verbinding te maken met het basisstation met het sterkste signaal. Druk op OK.
Als u de automatische selectie van een basisstation instelt, zal de handset
alleen in stand-by zoeken naar het sterkste basisstation wanneer het zich
buiten het bereik van het huidige basisstation bevindt (niet tijdens de
communicatie)!
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
25
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
10.4 DE INTERCOMFUNCTIE GEBRUIKEN
10.4.1 Een interne handset bellen
•
•
Druk op INT. Op het scherm verschijnt de vermelding Interne oproep (Internal Call).
Voer het nummer in van de interne handset.
10.4.2 Een externe oproep doorschakelen naar een andere handset
Tijdens een externe oproep:
• Druk op INT.
• Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen. Uw externe correspondent wordt in
de wachtstand geplaatst. Druk op
wanneer de interne correspondent antwoordt om
het gesprek door te schakelen. Als de interne correspondent niet antwoordt, druk dan op
INT om de externe correspondent terug te halen of om te schakelen tussen de twee.
10.4.3 Conferentiegesprek
U kunt op hetzelfde ogenblik een gesprek voeren tussen 2 handsets en een externe lijn.
Tijdens een externe oproep:
• Druk op INT.
• Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen. Uw externe correspondent wordt in
wachtstand geplaatst.
• Druk gedurende 2 seconden op ’#’ wanneer uw correspondent antwoordt. Als de interne
correspondent niet antwoordt, drukt dan op INT om de externe correspondent terug te
halen.
10.4.4 Een externe oproep aannemen tijdens een interne communicatie
Wanneer u via de intercom communiceert met een andere handset, kunt u nog steeds
externe oproepen aannemen.
Een binnenkomende oproep aannemen:
• Druk op
. De interne communicatie wordt onderbroken.
• Druk vervolgens op
. U bent nu in gesprek met de externe beller.
26
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Symptoom
Geen beeld
NEDERLANDS
11 PROBLEEMOPLOSSING
Mogelijke oorzaak
De batterijen zijn niet opgeladen
Oplossing
Controleer de positie van de
batterijen
Laad de batterijen opnieuw
op
De handset is UIT
Zet de handset AAN
Geen toon
De telefoonkabel is niet goed Controleer de aansluiting
aangesloten
van de telefoonkabel
De lijn is bezet door een
Wacht tot de andere handset
andere handset
ophangt
De handset is buiten bereik Breng de handset dichter bij
Het symbool
knippert
het basisstation
Het basisstation heeft geen Controleer de elektrische
stroom
aansluiting van het basisstation
De handset is niet geregist- Registreer de handset op het
reerd op het basisstation
basisstation
Het basisstation of de hand- Het belvolume is gedempt of Pas het belvolume aan
set belt niet
laag
Doorschakelen van oproep De FLASH-tijd is te kort
Stel het toestel in op een
op PABX niet mogelijk
lange Flashtijd
De telefoon reageert niet op Bedieningsfout
Verwijder de batterijen en
het indrukken van de toetsen
plaats ze opnieuw
12 TECHNISCHE GEGEVENS
•
Standaard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frequentiebereik:
Aantal kanalen:
Modulatie:
Spraakcodering:
Zendvermogen:
Bereik:
Aantal handsets:
Voeding basisstation
Batterijen handset:
Autonomie handset:
Spreekduur:
Oplaadtijd:
Normale gebruiksomstandigheden:
Flashtijd
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
1880 MHZ tot 1900 MHz
120 duplex kanalen
GFSK
32 kbit/s
10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)
300 m in open ruimte/maximaal 50 m binnenshuis
tot 5
230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V DC 180mA & 150mA
2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMh 750mAh 1,2V
100 uren in stand-by
10 uren
6-8 uren
+5 °C tot +45 °C
100 of 250 ms
27
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
13 STANDAARDINSTELLINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naam handset:
Automatisch spreken:
PABX-code
Belvolume handset:
Oorvolume:
Melodie handset:
Menukleur:
Belvolume basisstation:
Beltoon basisstation:
Pincode:
Toetsenbordvergrendeling:
SMS-melodie:
B3570
AAN
Leeg (Uit)
3
3
Interne oproepen = 1 en externe = 5
Blauw
3
1
0000
Uit
Aan = Morse
14 TOPCOM GARANTIE
14.1 GARANTIEPERIODE
Op de Topcom-toestellen wordt een garantie van 24 maanden verleend. De garantieperiode
begint op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. De garantie op batterijen is
beperkt tot 6 maanden na aankoop. Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaar
effect hebben op de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door de garantie.
De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het aankoopbewijs waarop de
datum van aankoop en het toesteltype staan
14.2 WARRANTY HANDLING
Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs, worden teruggestuurd naar
een Topcom-hersteldienst.
Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal Topcom of diens officieel
erkende hersteldienst eventuele defecten te wijten aan materiaal- of productiefouten gratis
herstellen.
Topcom zal naar keuze haar garantieverplichtingen vervullen door defecte toestellen of
onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In het geval dat het
toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk
gekochte toestel.
De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het begin van de garantieperiode. De
garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of hersteld door Topcom
of diens officieel erkende hersteldienst.
28
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en schade te wijten
aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet zijn aanbevolen door
Topcom, worden niet gedekt door de garantie.
Topcom draadloze telefoons mogen enkel met oplaadbare batterijen worden gebruikt.
Schade te wijten aan het gebruik van niet-oplaadbare batterijen is niet gedekt door de
garantie.
De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand,
noch enige transportschade.
Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het toestel is gewijzigd,
verwijderd of onleesbaar gemaakt.
Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de
koper of door niet-gekwalificeerde, niet-officieel erkende Topcom-hersteldienst.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
29
NEDERLANDS
14.3 GARANTIEBEPERKINGEN
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Utilisez uniquement l’adaptateur fourni à la livraison. Ne pas utiliser des adaptateurs
étrangers, les cellules de charge pourraient être endommagées.
• Installez uniquement des batteries rechargeables du même type. N'utilisez en aucun cas
des batteries normales non rechargeables. Placez correctement les pôles des batteries
rechargeables (comme indiqué dans le compartiment à batteries du combiné).
• Ne touchez pas les contacts des chargeurs et des prises à l'aide d'objets contendants et
métalliques.
• Le fonctionnement des appareils médicaux peut être perturbé.
• Le combiné peut provoquer des grésillements désagréables dans des écouteurs.
• Ne pas placer le poste de base dans une pièce humide ou à moins de 1,5 m d'un point
d'eau. Le combiné ne peut être en contact avec l'eau.
• N'utilisez pas le téléphone dans un endroit où une explosion est susceptible de se
produire.
• Respectez les directives relatives à la mise en décharge et au retraitement des batteries
et du téléphone.
• Etant donné qu'il n'est pas possible d'utiliser le téléphone pendant une panne
d'électricité, employez un téléphone indépendant de l'alimentation sur secteur, par
exemple un téléphone portable, pour tout appel d'urgence.
RECYCLAGE DE L’APPAREIL (ENVIRONNEMENT)
Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets
ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques. Le symbole sur ce produit, guide d’utilisation et /
ou l’emballage indique ceci.
Certains matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les déposez dans un point de
recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières des produits usagés, vous
apportez une contribution importante à la protection de l’environnement.
Veuillez contacter vos autorités locales pour toute information supplémentaire sur les points
de collecte dans votre région.
ENTRETIEN
Frottez le téléphone avec un chiffon légèrement humide ou avec un linge antistatique.
N'utilisez jamais de produits détergents ou agressifs.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php
Le symbole CE indique que l’appareil est conforme aux exigences essentielles
de la directive R&TTE.
30
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
1 BIEN COMMENCER
1.1 INSTALLATION DE LA BASE
FRANÇAIS
Pour l’installation, procédez comme suit :
• Branchez une extrémité de l’adaptateur dans la prise murale et l’autre extrémité dans la
prise d’adaptateur au dos du téléphone.
• Connectez une extrémité du cordon du téléphone dans la prise murale et l’autre extrémité
au dos du téléphone.
• Placez les câbles de téléphone et d’alimentation AC dans les guides de la base comme
indiqué sur le dessin ci-dessous :
TEL
Câble d’alimentation
Cordon téléphonique
À l’arrière du chargeur:
Câble d’alimentation
1.2 INSTALLATION DU COMBINÉ
•
•
•
•
Ouvrez le compartiment à piles (voir ci-dessous).
Insérez les piles en respectant les polarités (+ et -) .
Fermez le compartiment à piles.
Laissez le combiné sur la base pendant 20 heures. L’indicateur Line/Charge
de la base s’allume.
(DEL)
Couvercle
Vue de dos du
combiné
Piles
rechargeables
Avant d’utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez vous assurer que les piles ont
été mises en charge pendant 20 heures. Dans le cas contraire, le téléphone ne fonctionnera
pas de manière optimale.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
31
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
1.3 SI VOUS AVEZ ACHETÉ UNE VERSION TWIN/TRIPLE/QUATTRO
Si vous avez acheté une version twin/triple
• Branchez une extrémité de l’adaptateur dans la prise murale et l’autre extrémité dans la
prise d’adaptateur au dos chargeur.
• Insérez les piles dans le combiné.
• Chargez le combiné pendant au moins 20 heures.
2 FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE
2.1 TOUCHES/DEL
COMBINÉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ecran
Touche Soft Menu 2
Touche On-hook
Touche INT
Touche Soft Menu 1
Touche de volume
Touche Off-hook
Touches alphanumériques
Touche Flash
BASE
10 touche Paging
11 In use/Power (DEL)
12 DEL Combiné sur la base
1
2
5
3
6
7
8
4
9
10
11 12
32
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Appel en cours
Nouveau message vocal **
Fin d’appel
clavier verrouillé
Appels manqués dans la liste d’appels *
Alarme
FRANÇAIS
2.2 ICÔNES
Volume sonnerie du combiné OFF
La liste contient des appels
manqués ou non lus Pas encore
consulté
À portée de la base
Réception nouveau message SMS
***
Combiné pas enregistré
Ou hors de portée
Statut des piles:
Vide
piles faibles
Moyen
Plein
* Si le service d’identification de l’appelant est disponible sur la ligne de téléphone
** Si le service Phonemail est disponible sur la ligne de téléphone
*** Si le service SMS est disponible sur la ligne de téléphone
2.3 DIODES DE LA BASE
Combiné sur la base
- OFF : Pas d’alimentation
- ON : Alimentation branchée
- Clignote doucement : Off combiné décroché ou copie carte SIM
- clignote rapidement : Pendant le mode enregistrement ou le Phonemail*
* Si le service Phonemail est disponible sur la ligne de téléphone
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
33
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.4 NAVIGUER DANS LE MENU
Le Butler 3570 dispose d’un système de menu très facile à utiliser. Chaque menu conduit à
une liste d’options. Les menus sont montrés dans le paragraphe suivant.
Lorsque le combiné est allumé et en mode stand-by, appuyez sur le bouton option sous
"MENU" pour ouvrir le menu principal.
Appuyez sur le bouton
ou
pour parcourir les menus d’options. Appuyez ensuite sur le
bouton OK pour sélectionner les options ou pour confirmer le réglage affiché.
Quittez ou revenez au niveau supérieur dans le menu.
Pour aller au niveau précédent dans le menu, appuyez sur Retour (BACK).
Pour annuler et revenir au mode stand-by à tout moment, appuyez sur
. Si vous
n’appuyez sur aucun bouton pendant 60 secondes, le combiné revient en mode stand-by
automatiquement.
34
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.5 APERÇU DU MENU
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Submenu
SMS
Ecrire un message
Réception
Archive
Effacer mssges
Réglages
Liste des appels
Appels reçus
Appels non répondus
Numéros composés
Effacer listes
Combiné
Sonnerie
Volume de Sonnerie
Nom de Combiné
Choix langue
Couleurs de menu
Décroché automatique
Code d’accès
Configuration base
Sonnerie base
Volume base
Priorité de sonnerie
Numérotation
Touche R
Code Base
Réglage date & heure
Alarme
Réglage date & heure
Enregistrement
Déclaration combiné
Choix de la base
Suppression Combiné
FRANÇAIS
AMenu
35
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3 UTILISATION DU TÉLÉPHONE
3.1 ALLUMER / ÉTEINDRE LE COMBINÉ
•
•
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
pour éteindre le combiné.
Appuyez de nouveau sur
ou replacez le combiné sur la base pour l’allumer.
3.2 CHANGER LA LANGUE
Entrez dans le menu Combiné (Handset) pour changer la langue :
• Sélectionnez "Menu" avec le bouton de menu gauche
.
• Appuyez deux fois vers le bas sur le bouton de navigation .
• Le menu Combiné (Handset) apparaît à l’écran. Appuyer sur "OK". L’écran affiche le
menu du combiné.
• Utiliser le bouton de navigation pour parcourir le menu et sélectionnez Choix langue
(Language). Les flèches
et
indiquent que d’autres options sont disponibles.
Pour confirmer la langue, appuyez sur "OK". L’écran affiche "Français Enregistré" si
vous avez choisi Français. Les menus de votre combiné seront en anglais.
• Pour revenir au menu précédent, sélectionnez Retour (BACK).
3.3 PASSER UN APPEL
3.3.1 Numérotation directe
• Appuyez sur
pour obtenir une ligne.
• Composez le numéro à appeler.
• Pour raccrocher à la fin de la conversation, appuyez sur
la base.
ou replacez le combiné sur
3.3.2 Pré-numérotation
L’option de pré-numérotation vous permet d’entrer et de modifier un numéro avant de passer
l’appel.
• Formez un numéro de maximum 25 chiffres. Appuyez vers le haut sur le bouton de
navigation
et maintenez pour insérer une pause. L’écran affiche un "P".
• Sélectionnez Effacer (Clear) avec le bouton de menu droit
pour corriger. Appuyez
sur
pour lancer l’appel. L’écran affiche : "Appel en cours 123456789". Pour
raccrocher à la fin de la conversation, appuyez sur
ou replacez le combiné sur la
base.
3.4 RECEVOIR UN APPEL
Lorsque vous recevez un appel externe, l’écran affiche : "Appel Extern".
Pour prendre l’appel :
• Appuyez sur
(si le combiné n’est pas sur sa base / chargeur)
ou
Retirez le combiné de sa base (si l’option Décroché automatique (Auto talk) est active)
(voir §"7.5 Réponse automatique" ).
• L’icône d’appel en cours
apparaît à l’écran. La durée d’appel s’affiche après environ
15 secondes.
36
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3.4.1 Régler le volume de sonnerie pendant un appel entrant
Vous pouvez régler le volume de la sonnerie avec le bouton de navigation
ou
pendant
que le téléphone sonne.
Le volume de la sonnerie s’affiche à l’écran. Il existe 5 niveaux de volume ainsi que l’option
de désactiver la sonnerie, dans lequel cas "Silence" est affiché et l’icône
apparaît. Ces
informations restent à l’écran pendant environ 3 secondes ou jusqu’à ce que vous appuyiez
sur le bouton
.
3.5 MODE MAINS-LIBRES
FRANÇAIS
Le mode mains-libres vous permet de parler à votre interlocuteur sans devoir tenir le
combiné. Il permet également aux autres personnes présents dans la pièce d’écouter les
deux côtés de la conversation.
Passer un appel sans-fil:
• Appuyez deux fois sur
. L’écran affiche . Composez le numéro. Votre appel peut
être entendu par le biais du haut-parleur du combiné.
• Pour revenir au combiné à tout moment, appuyez de nouveau sur
. Appuyez sur
pour mettre un terme à l’appel. Vous pouvez faire passer tout appel en mode mainslibres en appuyant sur
pendant l’appel.
3.6 RÉGLER LE VOLUME DE L’OREILLETTE / MAINS-LIBRES
Pendant un appel normal ou mains-libres, appuyez sur
volume 1-5.
ou sur
pour sélectionner le
3.7 RAPPEL D’UN NUMÉRO DE LA LISTE
Vous pouvez rappeler maximum les 20 derniers numéros appelés. Si vous avez enregistré
un nom correspondant au numéro dans le répertoire, le nom s’affiche à la place du numéro
(voir § “4 Répertoire” ).
Rappel d’un numéro de la liste :
• Appuyez sur /P pour entrer dans la liste de rappel. Parcourez la liste avec
ou
jusqu’à ce que le numéro.
• souhaité apparaisse.
• Appuyez sur
pour composer le numéro.
Vous pouvez également consulter la liste d’appels par le menu (voir § "6
Liste d’appels ") pour plus de détails.
3.8 FONCTION SECRECY (FONCTION DE DÉSACTIVATION DU
MICROPHONE)
Pendant une conversation, vous pouvez désactiver le microphone de sorte que la personne
à l’autre bout du fil ne vous entendra pas :
• Sélectionnez Secret (SECRECY) à l’aide du bouton de menu droite pour désactiver le
microphone.
• Secret activé (SECRECY ON) apparaît à l’écran.
• Appuyez de nouveau sur le bouton de menu gauche pour réactiver le microphone.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
37
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3.9 LOCALISER UN COMBINÉ (FONCTION PAGING)
Si vous avez oublié l’endroit où se trouve votre combiné, vous pouvez appuyer sur le bouton
paging
de la base. Tous les combinés enregistrés sur la base sonneront pendant environ
30 secondes.
La DEL
de la base clignotera. Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur n’importe quelle
touche du combiné.
3.10 VERROUILLAGE DU CLAVIER
Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier pour éviter une numérotation accidentelle
lorsque vous transportez le combiné.
• Appuyez et maintenant enfoncé le bouton ’#’ jusqu’à ce que Clavier verrouillé (Keypad
locked) et l’icône
apparaissent
• Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton de menu gauche Déver.(UNLOCK) et
confirmez par Oui (YES).
4 RÉPERTOIRE
Chaque combiné peut enregistrer jusque 150 noms et numéros. Les noms peuvent
comprendre jusque 16 caractères et les numéros jusque 20 chiffres.
Pour ajouter une entrée
• Appuyez sur le bouton de menu droit Contacts (NAMES).
• Si le répertoire est vide, sélectionnez Ajouter un contact (Add Entry) et appuyez sur
’OK’.
OU
• Si des noms ont été enregistrés, ils sont repris dans la liste. Appuyez sur ’OPTIONS’.
’Ajouter un contact (Add Entry)’ est mis en évidence. Appuyez sur ’OK’.
• Utilisez le clavier pour saisir le nom et appuyez ensuite sur OK.
• Utilisez le clavier pour saisir le numéro, et appuyez ensuite sur OK. L’écran montre la
liste des noms du répertoire.
• Appuyez et maintenez enfoncé Retour (BACK) pour revenir en mode stand-by.
Pour composer une entrée
• Appuyez sur le bouton de menu droit Contacts (NAMES).
• À l’aide de
ou , allez au nom que vous souhaitez ou utilisez le clavier pour entrer
la première lettre du nom.
• Appuyez sur
pour composer le numéro.
Modifier le nom et le numéro
• Appuyez sur le bouton de menu droit Contacts (NAMES).
• À l’aide de
ou , allez au nom que vous souhaitez ou utilisez le clavier pour entrer
la première lettre du nom.
• Appuyez sur ’OPTIONS. Allez sur Modifier un contact (Edit Entry) et appuyez sur
’OK’.
38
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
L’écran Modifier un contact (Edit Entry) s’affiche. Appuyez sur Effacer (Clear) pour
effacer ou utilisez
ou
pour positionner le curseur. Utilisez le clavier pour modifier
le nom. Appuyez sur OK.
Modifiez le numéro et appuyez sur OK. L’écran revient à la liste de noms.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
FRANÇAIS
Visualiser les détails
• Appuyez sur Contacts (NAMES), utilisez
ou
pour atteindre le nom souhaité, et
appuyez ensuite sur OPTIONS.
• Utilisez
pour atteindre Voir les détails (Show Details) et appuyez sur OK.
• L’écran affiche le nom, le numéro et tous les groupes d’appel ou tonalités d’appel que
vous avez assignés à cette entrée.
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
Effacer une entrée
• Appuyez sur Contacts (NAMES) et utilisez ensuite
ou
pour atteindre le nom
souhaité , appuyez ensuite sur OPTIONS.
• Utilisez
pour atteindre Effacer un contact (Delete Entry) et appuyez sur OK.
• Appuyez sur Oui (YES) pour confirmer ou sur Non (NO) pour annuler.
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
Sélectionner les tonalités d’appels
Vous pouvez choisir quelle sonnerie sera entendue lorsque vous recevez un appel des
numéros sélectionnés dans le répertoire.
• Appuyez sur Contacts (NAMES) et utilisez ensuite
ou
pour atteindre le nom
souhaité ; appuyez ensuite sur OPTIONS.
• Utilisez
pour atteindre Sonnerie (Ringtone) et appuyez sur OK. L’écran des
tonalités s’affiche et le réglage actuel est mis en évidence.
• Utilisez
ou
pour atteindre la tonalité souhaitée. Un échantillon est lu. Appuyez
sur OK. L’écran affiche Ringtone Saved et revient ensuite à la liste du répertoire.
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
5 IDENTIFICATION DE L’APPELANT
Ce service fonctionne uniquement lorsque vous avez souscrit au service
d’identification de l’appelant /Clip. Contactez votre opérateur téléphonique
Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone de l’appelant apparaît sur l’écran
du combiné. Le téléphone peut recevoir des appels en FSK et DTMF. Vous pouvez
également voir son nom si le réseau transmet ces informations. Si le nom est programmé
dans le répertoire, le nom repris dans le répertoire est affiché !
Le téléphone peut enregistrer 50 appels dans une liste d’appels (reçus et manqués) qui peut
être consultée ultérieurement. Lorsque la mémoire est pleine, les nouveaux appels
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
39
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
remplacent automatiquement les appels les plus anciens dans la mémoire. Les appels
manqués sont signalés par une icône à l’écran.
Pour lire les appels reçus :
Il existe trois manières de montrer les appels manqués :
1) Pour consulter la liste des appels manqués lorsque l’écran affiche le nombre d’appels
manqués en mode stand-by :
• Appuyez sur Lire (Read) et allez dans la liste à l’aide des touches de navigation
et
.
• Les appels manqués que vous n’avez pas consultés sont marqués d’un .
2) Pour consulter la liste des appels manqués après activation d’autres fonctions du
téléphone :
• Appuyez sur
et vous verrez immédiatement la liste des appels reçus (combinaison
des appels reçus et manqués).
• Allez dans la liste à l’aide des touches de navigation
ou .
Appuyez sur
pour composer un numéro ou sélectionnez ’Options’ pour effacer l’entrée,
voir plus de détails ou ajouter le numéro au répertoire.
3) Par le menu (voir §“6 Liste d’appels” ci-dessous)
6 LISTE D’APPELS
Votre Butler 3570 conserve une liste de tous les derniers appels.
• Appels reçus (Received Calls) : Montre les détails de tous les récents appelants.
• Appels non répondus (Missed Calls) : Montre les détails des appels restés sans
réponse.
• Numéros composés (Dialled Calls) : Liste montrant les détails des 20 derniers appels
passés à partir du combiné.
Un total de 50 appels peuvent être enregistrés dans les appels reçus et manqués.
Appels reçus et non répondus
Vous pouvez accéder à la liste des appels à l’aide du bouton de navigation ou du menu.
Pour utiliser le bouton de navigation :
• A partir de l’écran stand-by, appuyez sur . Les nouveaux appels sont indiqués par une
*. Appuyez sur
ou sur
pour parcourir la liste. Un bip retentit lorsque vous
atteignez le premier et le dernier appel de la liste.
• Appuyez sur
pour composer un numéro ou sur OPTIONS pour effacer l’entrée, voir
plus de détails ou ajouter le numéro au répertoire.
Vous pouvez également consulter la liste d’appels par le biais du menu.
•
40
Appuyez sur Menu.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
Utilisez
pour atteindre Liste des appels (Calls list) et appuyez sur OK.
Sélectionnez Appels reçus (Received Calls) ou Appels non répondus (Missed
Calls) et appuyez sur OK.
Le nom de l’appelant s’affiche s’il a été enregistré dans le répertoire.
De la même manière que celle décrite au point § “3.7 Rappel d’un numéro de la liste” , vous
pouvez également consulter la liste d’appels passés à partir du menu.
• Appuyez sur Menu.
• Utilisez
pour atteindre Liste des appels (Calls list) et appuyez sur OK.
Sélectionnez Numéros composés (Dialled Calls) et appuyez sur OK.
• Appuyez sur
pour composer un numéro ou sur OPTIONS et sélectionnez ensuite :
- Effacer (Delete): Pour effacer le numéro.
- Voir les détails (Show Details): Si un nom est affiché, cela montre le numéro.
- Ajouter aux contacts (Save Number): Pour créer une entrée dans le répertoire.
Entrez le nom, appuyez sur Enregist (SAVE). Le numéro s’affiche.
• Appuyez sur Enregist (SAVE) pour enregistrer le numéro.
6.1 EFFACER LA LISTE D’APPELS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Appuyez sur Menu
Utilisez
pour atteindre Liste des appels (Calls list) et appuyez sur OK.
Sélectionnez Effacer listes (Delete calls lists) et appuyez sur OK.
Appuyez sur
ou sur
pour sélectionner la liste que vous désirez effacer :
Appels reçus (Received Calls)
Appels non répondus (Missed Calls)
Numéros composés (Dialled Calls)
Tous les appels (All Calls)
Appuyez sur OK.
Appuyez sur Oui (YES) pour effacer ou sur Non (NO) pour annuler.
7 PERSONNALISER LE COMBINÉ
7.1 RÉGLER LA DATE ET L’HEURE
•
•
•
•
•
•
•
Appuyez sur Menu.
Utilisez
pour atteindre Réglage date & heure (Time settings) et appuyez sur OK.
Sélectionnez Set Date & Time et appuyez sur OK.
Entrez la date (format : DD/MM).
Confirmez par OK.
Entrez l’heure (format : HH:MM).
Confirmez par OK
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
41
FRANÇAIS
Liste de rappel :
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
7.2 UTILISER L’ALARME
Régler la date et l’heure et utiliser votre Butler 3570 comme alarme de rappel. Vous pouvez
régler une alarme différente pour chaque combiné enregistré sur la base. L’alarme sonne
uniquement sur le combiné, pas sur la base ni sur les autres combinés.
7.2.1 Régler l’alarme
• Appuyez sur Menu.
• Utilisez
pour atteindre Réglage date & heure (Time settings) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Alarme (Alarm) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Marche/arrêt (On/Off) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK. À
l’aide du bouton de navigation, sélectionnez un des 3 types de réglages : Une seule
sonnerie (On Once), Quotidienne (On Daily) ou Arrêt (Off). Confirmez par OK. Si
vous sélectionnez Une seule sonnerie (On Once) ou Quotidienne (On Daily) , l’écran
affiche :
Horloge sur 24 h:
00:00
• Entrez l’heure à laquelle vous désirez que le téléphone sonne et confirmez en appuyant
sur le bouton OK .
• Pour désactiver la fonction alarme, Sélectionnez Arrêt (Off) et confirmez par "OK".
7.2.2 Régler la tonalité d’alarme
• Appuyez sur Menu.
• Utilisez
pour atteindre Réglage date & heure (Time settings) et appuyez sur OK.
Sélectionnez Alarme (Alarm) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Sonnerie alarm (Set Alarm Tone) avec le bouton de navigation et
appuyez sur OK.
• Utilisez
ou
pour sélectionner la tonalité d’alarme (1-4) que vous souhaitez et
appuyez sur OK.
7.3 TONALITÉ ET VOLUME
7.3.1 Tonalité
Vous pouvez choisir 5 mélodies différentes. Vous pouvez régler des mélodies différentes
pour les appels internes et externes.
• A partir de l’écran stand-by, appuyez sur MENU et Utilisez ensuite
pour atteindre
Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
• Appuyez sur OK pour sélectionner Sonnerie (Ringtone). Appuyez sur OK pour
sélectionner Appels externes (External Calls). Ou allez surAppels internes (Internal
Calls), et appuyez ensuite sur OK.
• Utilisez
et
pour atteindre la mélodie souhaitée. Pendant la sélection, un
échantillon est lu. Appuyez sur OK pour sélectionner ou sur Retour (BACK) pour
revenir au menu précédent.
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
42
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
FRANÇAIS
7.3.2 Volume de sonnerie
Il y a cinq niveaux de volume de sonnerie et la désactivation de la sonnerie. Si vous
sélectionnez off, les appels sonneront toujours à la base et l’écran de votre combiné
indiquera les appels entrants.
• Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset)) et appuyez sur OK.
• Utilisez
pour atteindre Volume de sonnerie (Ring Volume) et appuyez sur OK.
• Le réglage actuel s’affiche. Appuyez sur
pour augmenter ou sur
pour diminuer le
volume. Appuyez sur OK pour confirmer.
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode standby.
7.4 NOM DU COMBINÉ
Vous pouvez modifier le nom affiché à l’écran du combiné en mode stand-by (max. 8
caractères de long) :
•
•
•
•
•
Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
Appuyez de nouveau sur OK pour ouvrir la liste du combiné.
Utilisez
pour atteindre Nom du combiné (Handset Name) et appuyez sur OK.
Entrez le nom de combiné que vous désirez. Appuyez sur Effacer (Clear) pour
apporter une correction et sur Enregist (SAVE) pour confirmer.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
7.5 RÉPONSE AUTOMATIQUE
En cas d’appel entrant lorsque le combiné est sur la base, le téléphone décroche
automatiquement lorsque le combiné est soulevé. Cette fonction peut être activée ou
désactivée :
• Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
• Utilisez
pour atteindre Décroché automatique (Auto talk) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez On ou sur Off et appuyez sur OK pour confirmer ou sur Retour (BACK)
pour revenir en arrière.
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
7.6 MENU COULEUR
•
•
•
•
Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) ; appuyez sur OK.
Utilisez
pour atteindre Couleurs du menu (Menu Colour) et appuyez sur OK.
Sélectionnez Bleu, Vert ou Rose (Blue, Green - Pink) et appuyez sur Enregist
(SAVE) pour confirmer ou sur Retour (BACK) pour revenir en arrière.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
43
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
7.7 CODE D’ACCÈS PABX
Il est possible d’utiliser votre téléphone avec un PABX ou un réseau téléphonique local.
Lorsque vous composez des numéros de téléphone à partir du répertoire, vous pouvez
ajouter automatiquement le code d’accès du PABX devant le numéro du répertoire.
•
•
•
•
•
•
Appuyez sur MENU et allez ensuite sur Combiné (Handset) et appuyez sur OK.
Utilisez
pour atteindre Code d’accès (Pabx Access code) et appuyez sur OK.
Utilisez
pour atteindre Saisir le code (Set code) et appuyez sur OK.
Entrez le code d’accès du PABX, par exemple ’0’ et appuyez sur Enregist (SAVE).
Utilisez
pour atteindre Marche (ON) et appuyez sur OK.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
8 RÉGLAGES DE LA BASE
8.1 TONALITÉ ET VOLUME
8.1.1 Tonalité
Vous pouvez choisir 5 mélodies différentes :
• A partir de l’écran stand-by, appuyez sur MENU et Utilisez ensuite
pour atteindre
Configuration base (Base settings) et appuyezsur OK.
• Appuyez de nouveau sur OK pour entrer dans le menu Sonnerie base (Base
Ringtone).
• Utilisez
ou
pour sélectionner la mélodie souhaitée. Pendant la sélection, un
échantillon est lu. Appuyez sur OK pour sélectionner ou sur Retour (BACK) pour
revenir au menu précédent.
• Appuyez et maintenez enfoncé sur le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode
stand-by.
8.1.2 Volume de sonnerie
Il y a cinq niveaux de volume de sonnerie et la désactivation de la sonnerie.
• A partir de l’écran stand-by, appuyez sur MENU et Utilisez ensuite
pour atteindre
Configuration base (Base settings) et appuyez sur OK.
• Utilisez
pour atteindre Volume base (Base Volume) et appuyez sur OK.
• Le réglage actuel s’affiche. Appuyez sur
pour augmenter ou sur
pour diminuer le
volume. Appuyez sur OK pour confirmer.
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Retour (BACK) pour revenir en mode standby.
8.2 PRIORITÉ COMBINÉ
Normalement, si plus d’un combiné est enregistré sur la base, ils sonnent tous en même
temps. Toutefois, vous pouvez régler l’un d’eux pour sonner avant les autres, de sorte qu’il
est toujours possible de répondre aux appels sur un combiné d’abord.
44
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
À partir de l’écran stand-by, appuyez sur MENU et Utilisez ensuite
pour atteindre
Configuration base (Base settings) et appuyez sur OK.
Utilisez
pour atteindre Priorité de sonnerie (Handset Priority) et appuyez sur OK.
L’écran met en évidence Tous les combinés (All Handsets). Appuyez sur OK pour
sélectionner Tous les combinés (All Handsets) pour que tous les combinés sonnent
en même temps.
FRANÇAIS
Ou
• Allez vers Sélection combiné (Select Handset) et appuyez sur OK. Utilisez
ou
pour sélectionner le combiné qui doit sonner en premier lieu. Appuyez sur OK.
• Utilisez
ou
pour sélectionner le nombre de sonneries sur ce combiné avant que
les autres combinés ne se mettent à sonner. Appuyez sur OK pour confirmer.
8.3 RÉGLAGES DE LA LIGNE
8.3.1 Temps Flash
• Appuyez sur MENU , allez ensuite sur Configuration base (Base settings) et appuyez
sur OK. Allez sur Touche R (Recall Mode) et appuyez sur OK.
• Appuyez sur
ou sur
pour sélectionner Court (Recall 1) pour un bref temps flash
(100ms) ou sur Long (Recall 2) pourun long temps flash (250ms) et appuyez sur OK
pour confirmer.
8.4 SYSTEM PIN
Le code System PIN est utilisé pour enregistrer et désenregistrer les combinés et pour
certains réglages optionnels. Le code System PIN par défaut est 0000.
• Appuyez sur MENU, allez ensuite sur Configuration base (Base settings) et appuyez
sur OK. Allez sur System Pin et appuyez sur OK.
• Entrez le code PIN actuel (réglage d’origine 0000) et appuyez sur OK.
• Entrez le nouveau code PIN, appuyez sur OK et entrez-le de nouveau.
• Appuyez sur OK pour confirmer.
9 MESSAGES TEXTUELS SMS
Pour utiliser les SMS, ce service doit être activé sur votre ligne de téléphone.
Normalement, vous devez former un numéro spécial pour demander à votre
compagnie de téléphone d’activer cette fonction. Veuillez contacter votre
compagnie de téléphone pour ce service.
Le téléphone Butler 3570 peut envoyer et recevoir des messages SMS. Cette section vous
décrit comment utiliser la fonction SMS. Vous pouvez enregistrer un total de 50 messages
SMS envoyés et reçus, chacun de maximum 160 caractères.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
45
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.1 RÉDIGER ET ENVOYER DES MESSAGES SMS
•
•
Appuyez sur MENU, allez ensuite sur SMS et appuyez sur OK.
Sélectionnez Ecrire un message (Write Message) et appuyez sur OK pour confirmer.
9.1.1 Comment rédiger un SMS
Par exemple : Lorsque vous souhaitez taper le prénom ’LUC’
Tapez trois fois sur 5 pour sélectionner ’L’
Tapez deux fois sur 8 pour sélectionner ’U’
Tapez trois fois sur 2 pour sélectionner ’C’
Nombre total d’utilisation des touches = 8
Pour insérer un espace, appuyez sur ’1’.
Pour passer rapidement à la lettre suivante, appuyez soit vers le bas sur le bouton de
navigation , ou attendez que le curseur se déplace automatiquement.
Pour chaque bouton, les caractères disponibles apparaissent en haut de l’écran.
Appuyez sur
ou sur
pour aller au caractère suivant ou précédent.
Pour passer en majuscule, appuyez sur INT. Pour revenir en minuscules, appuyez de
nouveau sur INT.
Vous pouvez également insérer un symbole, émoticone ou modèle en appuyant sur OPTION
et en sélectionnant l’option souhaitée.
9.1.2 Comment envoyer un SMS
• Saisissez le message à envoyer.
• Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OPTIONS. Les options suivantes
apparaissent à l’écran en plus des options susmentionnées :
- Envoyer à (Send To)
- Enregistrer (SAVE)
- Nom Utillisateur (User name)
• Sélectionnez Envoyer à (Send To) et appuyez sur OK pour confirmer.
• Entrez le numéro du correspondant si vous ne souhaitez pas utiliser la mémoire du
répertoire.
OU
Effacer le numéro qui apparaît à l’écran en appuyant sur Effacer (Clear) et sélectionnez
Chercher (Search) pour rechercher le numéro dans le répertoire. Sélectionnez le nom
grâce au bouton
ou .
• Sélectionnez Envoyer (Send) ; l’appareil commence à envoyer le SMS. L’écran affiche
Envoi en cours (Sending SMS).
OU
Sélectionnez Retour (BACK) pour modifier le message avant de l’envoyer.
46
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
OU
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Effacer (Clear) ou Retour (BACK) pour
effacer le message sans l’envoyer ou appuyez sur
. Le message est entièrement
effacé et le téléphone revient en mode stand-by.
9.2 VISUALISER LES MESSAGES SAUVEGARDÉS ET ENVOYÉS (Archives)
La Archive (Outbox) contient tous les messages que vous avez sauvegardés. Vous pouvez
sauvegarder jusque 50 messages SMS. Pour lire le archive ou les messages envoyés :
• Sélectionnez Menu avec le bouton de menu gauche, sélectionnez SMS, et confirmez
ensuite avec OK.
• Sélectionnez Archives (Outbox) avec le bouton de navigation, et confirmez par OK.
• Sélectionnez un message avec le bouton de navigation (le début du message est repris,
avec la date et l’heure de rédaction).
• Pour lire l’ensemble du message, sélectionnez Lire (Read).
• Lorsque vous avez ouvert le message, sélectionnez Options. Vous pouvez parcourir
les options avec le bouton de navigation :
- Modifier (Edit)
- Envoyer à (Send To)
- Efface (Delete)
- Nom Utillisateur (User name)
• Si aucun message n’a été sélectionné à des fins d’édition ou d’envoi, appuyez sur
Retour (BACK) pour revenir au menu SMS. Pour quitter le menu, appuyez longuement
sur le bouton Retour (BACK) avec le bouton de menu droit.
9.3 VISUALISER LA LISTE DES MESSAGES REÇUS (INBOX)
Votre téléphone Butler 3570 vous avertit lorsque vous avez des nouveaux messages : Une
icône
est affichée à l’écran, avec le nombre de nouveaux messages non lus. La DEL
SMS de la base est allumée. Un bip est émis.
Pour lire les nouveaux messages quand ils arrivent :
• Sélectionnez Lire (Read) avec le bouton de menu gauche. Le message le plus récent
est en premier dans la liste.
Pour lire les nouveaux messages après avoir utilisé d’autres fonctions du téléphone :
• Sélectionnez Menu avec le bouton de menu gauche.
• Sélectionnez SMS, confirmez ensuite avec OK.
• Sélectionnez Réception (Inbox) avec le bouton de navigation et confirmez par OK.
Pour répondre, transférer ou effacer un message reçu :
• Sélectionnez Options avec le bouton de menu gauche.
• Sélectionnez l’action (Répondre (Reply), Transférer (Forward) ou Effacer(Delete)) et
confirmez par OK.
• Pour quitter le menu Réception (Inbox), appuyez et maintenez enfoncé le bouton
Retour (BACK)
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
47
FRANÇAIS
9.1.3 Sauvegarder un message
• Lorsque vous avez fini d’écrire un message, sélectionnez Options et ensuite
Enregister (SAVE).
• Confirmez par OK. Votre message est sauvegardé dans la liste Archive (Outbox).
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.4 COMPTES UTILISATEURS
!! Les comptes utilisateurs fonctionnent uniquement si le réseau
supporte le sous-adressage !!
Le téléphone Butler 3570 vous permet de créer jusque 4 comptes utilisateurs différents.
Vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS avec un compte utilisateur. Les
messages reçus dans un compte utilisateur sont protégés par un mot de passe. Pour
recevoir des SMS dans votre compte utilisateur personnel, vous devez donner à vos
correspondants le numéro de compte utilisateur qu’ils doivent ajouter à votre numéro de
téléphone standard (voir § “9.4.2 Recevoir des messages SMS dans un compte utilisateur
personnel” ).
9.4.1 Créer un compte utilisateur
• Sélectionnez Menu
• Sélectionnez le menu SMS en appuyant sur OK.
• Sélectionnez Réglages(Settings) et confirmez par OK.
• Sélectionnez Boites personnelles (Users) et confirmez par OK.
• Sélectionnez Ajouter boite perso.(Add User) et confirmez par OK. Entrez le nom
d’utilisateur et appuyez sur OK.
• Entrez un mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur OK. Entrez de nouveau le mot de
passe pour confirmer et appuyez sur OK.
• Vous vous verrez assigner automatiquement un numéro de terminal. Pour consulter
votre numéro de terminal, utilisez
pour atteindre Numéro de terminal (Terminal
Number) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Retour (BACK) pour revenir au menu précédent.
9.4.2 Recevoir des messages SMS dans un compte utilisateur personnel
Pour recevoir des messages SMS dans votre compte utilisateur personnel, vous devez
donner votre numéro d’utilisateur ou de terminal à vos correspondants. Pour trouver votre
numéro d’utilisateur :
• Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
• Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation, et ensuite OK.
• Sélectionnez Boites personnelles (Users) avec le bouton de navigation, et ensuite
OK. Votre nom d’utilisateur apparaît dans la liste.
• Sélectionnez votre nom d’utilisateur avec le bouton de navigation et confirmez par OK.
• Entrez votre mot de passe et confirmez par OK.
• Sélectionnez Numéro de terminal (Terminal Number) avec le bouton de navigation et
OK.
Votre numéro d’utilisateur apparaît à l’écran. Vos correspondants devront ajouter ce numéro
d’utilisateur à votre numéro de téléphone lorsqu’ils veulent envoyer des SMS à votre compte
d’utilisateur personnel. Par exemple, Si votre numéro d’utilisateur personnel est "1" et que
votre numéro de téléphone est 123456789, vos correspondants doivent envoyer leurs
messages SMS au :1234567891! C’est le numéro dont vous devez vous souvenir et donner
à vos correspondants.
48
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.4.3 Changer un numéro de compte utilisateur SMS
Les numéros d’utilisateur sont compris entre 1 et 9 mais lors de la création d’un compte
utilisateur, le Butler 3570 assigne automatiquement les numéros d’utilisateur ; vous pouvez
toutefois modifier manuellement le numéro.
• Sélectionnez Menu avec le bouton de menu gauche.
• Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
• Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation et OK.
• Sélectionnez Boites personnelles (Users) avec le bouton de navigation et confirmez
par OK. votre nom d’utilisateur apparaît dans la liste. Sélectionnez votre nom
d’utilisateur et confirmez par OK sur le bouton de menu gauche.
• Entrez votre mot de passe (si le compte est protégé par mot de passe).
• Confirmez avec OK sur le bouton de menu gauche.
• Sélectionnez Numéro de terminal (Terminal Number) avec le bouton de navigation et
OK. Votre numéro d’utilisateur apparaît à l’écran. Entrez un nouveau numéro et
sélectionnez OK avec le bouton de menu gauche. Si le nouveau numéro est déjà
assigné à un autre utilisateur, le combiné émet un bip et la modification échoue. Si cela
se présente, entrez un autre numéro.
9.4.4 Lire des SMS dans votre compte utilisateur personnel
Lorsqu’un nouveau message entre, votre Butler 3570 émet un bip. L’écran affiche une
enveloppe, suivie par le nombre de messages.
• Sélectionnez Lire (Read) avec le bouton de menu gauche.
• Dans la liste SMS, les messages privés sont indiqués par un "p" devant le nom ou le
numéro. Après avoir sélectionné un SMS privé, le nom d’utilisateur apparaît à l’écran.
• Entrez le mot de passe et confirmez par OK. Vous pouvez maintenant lire le SMS.
9.4.5 Envoyer des SMS à partir d’un compte utilisateur personnel
Votre Butler 3570 vous permet d’envoyer des SMS à partir d’un compte utilisateur personnel.
Une fois le SMS écrit :
• Sélectionnez Options et sélectionnez ensuite Nom Utillisateur (User name) avec le
bouton de navigation et confirmez par OK sur le bouton de menu gauche.
• Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser pour envoyer le message, et
confirmez par OK.
• Entrez votre mot de passe (si on vous le demande) et confirmez par OK.
• Sélectionnez Envoyer à (Send To) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
• Entrez le numéro de téléphone du correspondant ou recherchez-le dans le répertoire, et
sélectionnez Envoyer (Send) avec le bouton de menu gauche. Si vous sélectionnez un
"personal user account", le SMS sera envoyé avec votre numéro de téléphone standard
plus le numéro de compte utilisateur. Par exemple : Si votre numéro d’utilisateur
personnel est "1" et que votre numéro de téléphone est 123456789, vos correspondants
recevront un SMS de : 1234567891.
Les messages envoyés depuis un compte utilisateur personnel sont stockés
dans la Archives (Outbox). Dans la Archives (Outbox), les messages ne sont
pas protégés par mot de passe.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
49
FRANÇAIS
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.4.6 Effacer un compter utilisateur personnel
• Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
• Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Boites personnelles (Users) et confirmez par OK.
• Sélectionnez Supprimer (Delete User) avec le bouton de navigation et appuyez sur
OK. Tous les comptes utilisateurs personnels apparaissent à l’écran.
• En utilisant le bouton de navigation, sélectionnez le compte à effacer et appuyez sur
OK.
• Entrez le code PIN du système (le code d’usine est 0000), et sélectionnez OK. Le
compte est effacé. Tous les messages SMS reçus par le compte sont effacés ; Ceux
envoyés à partir du compte sont toujours sauvegardés dans la Archives (Outbox).
9.5 ATTRIBUER UN NUMÉRO DE TERMINAL SMS
Il est possible de connecter plusieurs téléphones à capacité SMS sur la même ligne. De
sorte que si chaque téléphone peut continuer à recevoir des SMS, ils doivent se voir attribuer
des numéros de terminal SM différents. Cette fonction dépend du réseau ! pour attribuer un
numéro :
• Sélectionnez SMS et confirmez par OK.
• Sélectionnez Réglages(Settings) avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Numéro de terminal (Terminal Number) avec le bouton de navigation et
appuyez sur OK.
• Le numéro "0" est préréglé. Pour le modifier : Entrez le numéro préféré (de 0 à 9) et
confirmez par OK.
Si vous avez déjà créé des comptes utilisateurs personnels, votre Butler 3570 ne vous
autorisera pas à attribuer un numéro de terminal qui correspond à un numéro d’utilisateur
existant. Si deux téléphones à capacité SMS connectés à la même ligne ont le même
numéro de terminal, aucun des deux ne sera capable de recevoir des SMS. Ils doivent
recevoir des numéros différents. Par exemple : Si vous avez déjà créé un compte utilisateur
personnel avec le numéro "3", vous devez attribuer un numéro de terminal autre que "3".
Si vous conservez le numéro de terminal préréglé "0" dans votre Butler 3570 et que votre
numéro de téléphone est le 123456789, vos correspondants peuvent continuer à vous
envoyer des SMS au numéro 123456789. Si vous donnez un numéro de terminal autre que
le "0", vous devez avertir vos correspondants pour qu’ils puissent continuer à vous envoyer
des messages SMS : Ils devront ajouter le numéro de terminal à votre numéro de téléphone.
Par exemple : Si vous octroyez à votre Butler 3570 le numéro de terminal "3" et que votre
numéro de téléphone est le 12346789, vos correspondants doivent envoyer leurs SMS au
numéro : 13456789 3.
9.6 RÉGLER LA TONALITÉ D’AVERTISSEMENT SMS
Votre combiné peut émettre une mélodie différente, un bip morse ou une tonalité discrète
pour annoncer un nouveau message textuel.
• Sélectionnez Menu et ensuite SMS et confirmez par OK.
• Sélectionnez Réglages(Settings) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Alertes (SMS Alert). et appuyez sur OK.
• Allez sur Configuration Alerte (Set Alert) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez le type d’alertes que vous souhaitez et appuyez sur OK pour confirmer ou
sur Retour (BACK) pour revenir au menu précédent.
• Sélectionnez Marche(ON) ou Arrêt(OFF) et appuyez sur OK pour confirmer le réglage.
50
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Lorsque la mémoire est pleine, vous obtenez le message suivant à l’écran Mémoire pleine
(Memory Full). Vous ne pouvez plus envoyer ou recevoir de SMS. Pour continuer à
recevoir des SMS, vous pouvez effacer certains ou tous les messages. Pour effacer tous les
messages enregistrés dans la Réception (Inbox) et la Archives (Outbox) :
• Sélectionnez Menu et ensuite SMS et confirmez par OK.
• Sélectionnez Effacer messages (Delete Messages) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez Effacer tout (All Messages) avec le bouton de navigation et appuyez sur
OK.
• L’écran affiche : Effacer tous les messages ? (All Messages: Confirm?). Confirmez
avec OK ou annulez avec Retour (BACK).
9.8 NUMÉROS DES CENTRES DE SERVICE SMS
Pour envoyer et recevoir des messages textuels SMS, vous avez besoin du numéro de
téléphone du centre SMS de votre opérateur. Ces numéros sont préchargés dans le Butler
3570. Vous pouvez également trouver ces numéros mentionnés par pays et par opérateur
sur la feuille en annexe. Si vous effacer accidentellement les numéros de centre de service
SMS SEND ou RECEIVE, vous devrez les saisir de nouveau pour que votre service SMS
fonctionne.
Le Butler 3570 peut enregistrer 1 numéro de centre de service d’envoi SEND SMS et 1
numéro de centre de service de réception RECEIVING SMS.
9.8.1 Paramétrer et sélectionner les numéros de centre de réception SMS
• À partir de l’écran stand-by, appuyez sur SMS pour ouvrir le menu SMS.
• Allez sur Réglages(Settings) et appuyez sur OK.
• Appuyez sur OK pour ouvrir le menu Centres serveurs (Service Centres).
• Allez sur Serveur Réception (Receive Centre) et sélectionnez OK.
• Le numéro actuellement sauvegardé est affiché. Appuyez sur Effacer (Clear) et entrez
le nouveau numéro.
• Appuyez sur OK pour sauvegarder le numéro.
9.8.2 Paramétrer et sélectionner le numéro de centre d’envoi SMS
• À partir de l’écran stand-by, appuyez sur SMS pour ouvrir le menu SMS.
• Allez sur Réglages(Settings) et appuyez sur OK.
• Appuyez sur OK pour ouvrir le menu Centres serveurs (Service Centres).
• Allez sur Serveurs Emission (Sending Centre) et Sélectionnez OK.
• Le numéro actuellement sauvegardé est affiché. Appuyez sur Effacer (Clear) et entrez
le nouveau numéro.
• Appuyez sur OK pour sauvegarder le numéro.
10 COMBINÉS ET BASES SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez enregistrer jusque 5 combinés sur une base Butler 3570. Chaque combiné
peut s’enregistrer sur 4 stations de base stations différentes et l’utilisateur peut sélectionner
quelle base il souhaite utiliser.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
51
FRANÇAIS
9.7 MÉMOIRE PLEINE
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
10.1 AJOUTER UN NOUVEAU COMBINÉ
!! Uniquement nécessaire lorsque vous avez désinstallé un combiné ou
lorsque vous en avez acheté un nouveau !!
Placez d’abord la base en mode enregistrement :
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton paging de la base jusqu’à ce que vous
entendiez deux bips.
• La DEL
de la base commence à clignoter pendant 90 secondes. Pendant ce temps,
la base est prête à enregistrer un combiné.
Sur le combiné :
• Sélectionnez Menu pour ouvrir le menu.
• Sélectionnez Enregistrement (Registration) avec le bouton de navigation et appuyez
sur OK.
• Sélectionnez Déclaration combiné (Register Handset) avec le bouton de navigation
et appuyez sur OK.
• Sélectionnez le numéro de la base à associer au combiné (1 à 4). Confirmez en
appuyant sur OK.
• Entrez le code PIN (par défaut, 0000) et confirmez par OK. Une série de chiffre
apparaissent à l’écran, représentant l’identification de la base. Confirmez par 0K. Votre
combiné est enregistré.
10.2 ENLEVER UN COMBINÉ
Cette procédure doit être effectué sur un combiné différent que celui que vous désirez
désinstaller.
• Sélectionnez Menu en appuyant sur le bouton de menu gauche.
• Sélectionnez Enregistrement (Registration) avec le bouton de navigation et appuyez
sur OK.
• Sélectionnez Suppression Combiné (De-register) avec le bouton de navigation et
appuyez sur OK. Entrez le code PIN du système (0000 par défaut) et appuyez sur OK.
• Sélectionnez le combiné à désinstaller avec le bouton de navigation et appuyez sur OK.
10.3 SÉLECTIONNER UNE BASE
Vous pouvez faire commuter votre combiné Butler 3570 entre plusieurs bases. Vous pouvez
également le régler pour qu’il sélectionne automatiquement la base avec le signal le plus
puissant. Le combiné doit d’abord être enregistré sur chacune des bases individuellement.
• Appuyez sur MENU , allez ensuite sur Registration et appuyez sur OK.
• Allez sur Select Base et appuyez ensuite sur OK. La base actuellement utilisée est
mise en évidence.
• Sélectionnez la base que vous souhaitez ou sélectionnez Automatic pour vous
connecter à la base ayant le signal le plus puissant. Appuyez sur OK.
Lorsque vous optez pour la sélection automatique de la base, le combiné
recherche uniquement la base la plus puissante en mode stand-by lorsqu’il
est hors de portée de la base actuelle (pas pendant la communication)!
52
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
10.4 UTILISER L’OPTION INTERCOM
10.4.2 Transférer un appel externe à un autre combiné
Pendant un appel externe :
• Appuyez sur INT.
• Entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Votre correspondant externe
est placé en attente. Lorsque le correspondant interne répond, appuyez sur
pour
transférer l’appel. Si le correspondant interne ne répond pas, appuyez sur INT pour
reprendre le correspondant externe ou pour passer de l’un à l’autre.
10.4.3 Appel en conférence
Vous pouvez parler entre deux combinés et un appel externe en même temps. Pendant un
appel externe :
• Appuyez sur INT.
• Entrez le numéro du combiné avec lequel vous désirez parler. Votre correspondant
externe est placé en attente.
• Lorsque le correspondant interne répond, appuyez sur ’#’ pendant 2 secondes. Si le
correspondant interne ne répond pas, appuyez sur INT pour reprendre le correspondant
externe.
10.4.4 Prendre un appel externe pendant une communication interne
Lorsque vous êtes en intercom avec un autre combiné, vous pouvez toujours prendre les
appels externes.
Pour prendre un appel entrant :
• Appuyez sur
. La communication interne est interrompue.
• appuyez ensuite sur
. Vous êtes en communication avec l’appelant externe.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
53
FRANÇAIS
10.4.1 Appeler un combiné interne
• Appuyez sur INT. L’écran affiche "Internal Call".
• Entrez le numéro du combiné.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
11 PROBLÈMES
Symptômes
Aucun affichage
Pas de tonalité
L’icône
clignote
La base ou le combiné ne
sonne pas
Impossible de transférer un
appel sur le PABX
Le téléphone ne réagit pas
lorsqu’on appuie sur les
boutons
Cause possible
Piles déchargées
Solution
Vérifiez la position des piles
Rechargez les piles
Combiné éteint (OFF)
Allumez le combiné
Le cordon du téléphone est Vérifiez la connexion du
mal raccordé
cordon téléphonique
La ligne est occupé par un
Attendez jusqu’à ce que
autre combiné
l’autre combiné raccroche
Combiné hors de portée
Rapprochez-vous de la base
La base n’est pas alimentée Vérifiez la connexion au
secteur de la base
Le combiné n’est pas
Enregistrez le combiné sur la
enregistré sur la base
base
Le volume de sonnerie est de Réglez le volume de
zéro ou est faible
sonnerie
Le temps FLASH est trop
Réglez l’appareil sur le temps
court
Long Flash
Erreur de manipulation
Enlevez les piles et
remettez-les en place
12 DONNÉES TECHNIQUES
• Standard :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
Plage de fréquence :
1880 MHZ à 1900 MHz
Nombre de canaux :
120 canaux duplex
Modulation :
GFSK
Encodage du langage :
32 kbits/s
Puissance d’émission :
10 mW (puissance moyenne par canal)
Portée :
300 m à découvert /50 m maximum à l’intérieur
Nombre de combinés :
Maximum 5
Alimentation de la base
230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V DC 180mA & 150mA
Piles combiné :
2 piles rechargeables AAA, NiMh 750mAh 1,2V
Autonomie du combiné :
100 heures en stand-by
Temps de parole :
10 heures
Temps de charge :
6-8 heures
Conditions normales d’utilisation : +5 °C à +45 °C
Temps Flash
100 ou 250 ms
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
13 PARAMÈTRES PAR DÉFAUT
Nom du combine :
Décroché automatique:
Code PABX
Volume de sonnerie du combiné :
Volume :
Mélodie du combiné :
Couleur menu :
Volume de sonnerie de la base :
Mélodie de sonnerie de la base :
Code Pin :
Verrouillage clavier :
Mélodie SMS :
B3570
ON
vide (Off)
3
3
Appels internes = 1 et externes = 5
Bleu
3
1
0000
Off
On = Morse
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14 GARANTIE TOPCOM
14.1 PÉRIODE DE GARANTIE
Les appareils de Topcom jouissent d’une période de garantie de 24 mois. La période de
garantie commence le jour d’achat du nouvel appareil. La garantie sur les batteries est
limitée à 6 mois après l’achat. Les accessoires ou défauts entraînant un effet négligeable
sur le fonctionnement de l’appareil ne sont pas couverts.
La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture ou du reçu original, sur lequel
sont mentionnés la date de l’achat et le type de l’unité.
14.2 TRAITEMENT DE LA GARANTIE
Un appareil défectueux doit être retourné à un centre de service Topcom accompagné d’une
note d’achat valide.
Si l’appareil tombe en panne pendant la période de garantie, Topcom ou son centre de
service officiel réparera gratuitement toute panne due à un défaut matériel ou de fabrication.
Topcom assurera, à sa propre discrétion, ses obligations de garantie en réparant ou en
échangeant les unités ou les pièces défectueuses. En cas de remplacement, la couleur et le
modèle peuvent être différents de l’appareil acheté initialement.
La date d’achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie
n’est pas prolongée si l’appareil est échangé ou réparé par Topcom et ses centres de service
officiels.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
55
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
14.3 EXCLUSIONS DE GARANTIE
Les dégâts ou pannes causés par un mauvais traitement ou une utilisation incorrecte et les
dégâts résultant de l’utilisation de pièces ou accessoires non originaux non recommandés
par Topcom ne sont pas couverts par la garantie.
Les téléphones sans-fil de Topcom sont conçus pour fonctionner avec des batteries
rechargeables uniquement. Les dégâts causés par l’utilisation de batteries nonrechargeables ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne couvre pas les dégâts causés par des facteurs extérieurs, tels que la foudre,
l’eau et le feu ni les dégâts causés par le transport.
Aucune garantie ne peut être réclamée si le numéro de série sur les unités a été modifié,
enlevé ou rendu illisible.
Toute demande de garantie sera nulle si l’unité a été réparée, changée ou modifiée par
l’acheteur ou par des centres de service non qualifiés et non-officiels de Topcom.
56
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
ENTSORGUNG DES GERÄTS (UMWELTSHUTZ)
Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie dieses Produkt nicht in den normalen
Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und
elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol am Produkt, in der Gebrauchsanweisung
und/oder Verpackung weist Sie darauf hin.
Einige der Materialien des Produkts können wiederverwertet werden, wenn man sie in einer
Aufbereitungsstelle abgibt. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus
gebrauchten Produkten liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über die
Sammelpunkte in Ihrer Umgebung benötigen.
REINIGEN
Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchtigen Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab.
Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php
Das CE-Symbol zeigt an, dass das Gerät den grundliegenden Anforderungen
der R&TTE-Richtlinie entspricht.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
57
DEUTSCH
SICHERHEITSHINWEISE
• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät. Keine fremden Adapter
verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
• Legen Sie nur, aufladbare Akkus des gleichen Typs ein. Verwenden Sie auf keinen Fall
normale nicht aufladbare Batterien.Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen
(Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).
• Berühren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen oder metallischen
Gegenständen.
• Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
• Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.
• Die Basisstation nicht in feuchten Räumen und nicht weniger als 1,5 m entfernt von einer
Wasserstelle aufstellen. Das Mobilteil nicht mit Wasser in Berührung bringen.
• Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
• Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.
• Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie
bitte im Falle eines Notrufes ein Telefon, dass Netzstrom unabhängig ist, also z.B. ein
Handy.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
1 VORBEREITUNG
1.1 DAS BASISGERÄT MONTIEREN
Für die Installation gehen Sie wie folgt vor:
• Verbinden Sie ein Ende des Adapters mit der Steckdose und das andere Ende mit dem
Adapteranschluss an der Rückseite des Telefons.
• Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit dem Wandanschluss und das andere
Ende mit der Rückseite des Telefons.
• Legen Sie die Telefon- und Stromkabel in die Führungen der Basis, wie auf dem
folgenden Bild gezeigt:
TEL
Stromkabel
Telefonkabel
Rückseite des Ladeteil:
Stromkabel
1.2 INSTALLATION DES HANDGERÄTS
•
•
•
•
Öffnen Sie das Batteriefach (siehe unten).
Legen Sie die Batterien (Akkus) entsprechend der Polarität (+ und -) ein.
Schließen Sie das Batteriefach.
Lassen Sie das Handgerät mindestens 20 Stunden lang in der Basiseinheit. Die
Verbindungs-/Ladeanzeige
(LED) am Basisgerät leuchtet auf.
Abdeckung
Rückansicht des
Handgeräts
Wiederaufladbare
Batterien
Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, sollten Sie dafür sorgen, dass die
Batterien 20 Stunden lang geladen werden. Wenn Sie dies nicht tun, funktioniert das Telefon
nicht optimal.
58
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
1.3 WENN SIE EINE TWIN-/TRIPLE-/QUATTRO-VERSION GEKAUFT HABEN
Wenn Sie eine Twin- oder Triple-Version gekauft haben
• Verbinden Sie ein Ende des Adapters mit der Steckdose und ein Ende mit dem
Adapteranschluss an der Rückseite des Ladegeräts.
• Legen Sie die Batterien in das Handgerät ein
• Laden Sie das Handgerät mindestens 20 Stunden lang.
2 IHR TELEFON KENNEN LERNEN
2.1 TASTEN/LED
HANDGERÄT
Display
2
Soft Menü Taste 2
3
Taste zum Auflegen
4
INT-Taste
5
Soft Menü Taste 1
6
Volume-Taste
7
Taste zum Abnehmen
8
Alphanumerische Tasten
9
Flash-Taste
1
DEUTSCH
1
2
5
3
6
7
BASISEINHEIT
8
10 Paging-Taste
4
11 In Betrieb/Power (LED)
12 LED: Handgerät auf der Basiseinheit
9
10
11 12
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
59
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.2 SYMBOLE
laufender Anruf
Neue Voice-Mail-Nachricht **
Ende Anruf
Tastatur verriegelt
Verpasste Anrufe in Anrufliste *
Alarmeinstellung
Handgerät Klingellautstärke OFF
Liste enthält ungelesene oder verpasste
Anrufe noch nicht abgerufen
Im Bereich der Basiseinheit
Neue SMS eingegangen ***
Handgerät nicht registriert
oder außer Reichweite
Batteriezustand:
Leer
Niedrig
Mittel
voll
* Wenn die Anruferkennung für den Telefonanschluss verfügbar ist
** Wenn der Phonemail-Service für den Telefonanschluss verfügbar ist
***Wenn der SMS-Service für den Telefonanschluss verfügbar ist
2.3 LEUCHTANZEIGEN AN DER BASISEINHEIT
Handgerät auf der Basiseinheit
- OFF: Kein Strom an der Basiseinheit angeschlossen
- ON: Strom angeschlossen
- langsames Blinken: Abgenommen oder Kopieren SIM Card
- schnelles Blinken: Im Registriermodus oder beim Phonemail*
* Wenn der Phonemail-Service für den Telefonanschluss verfügbar ist
60
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.4 NAVIGIEREN DURCH DAS MENÜ
Das Gerät Butler 3570 hat ein einfach zu verwendendes Menüsystem. Jedes Menü führt zu
einer Optionsliste. Das Menüverzeichnis wird im folgenden Abschnitt gezeigt.
Wenn das Handgerät angeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet, öffnen Sie das
Hauptmenü, indem Sie die Optionstaste unter MENÜ(MENU) drücken.
Drücken Sie die
oder
-Taste um zur gewünschten Menüoption zu gelangen. Drücken
Sie dann OK um weitere Optionen zu selektieren oder bestätigen Sie die angezeigte
Einstellung.
Das Menü verlassen oder eine Ebene im Menü zurückgehen
DEUTSCH
Um zur vorigen Ebene im Menü zu gelangen, drücken Sie ZURÜCK(BACK).
Um zu annullieren und gleichzeitig in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie
.
Wenn 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Handgerät automatisch in den
Standby-Modus zurück.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
61
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.5 MENÜÜBERSICHT
Menü
62
Teile des Untermenüs
SMS
Nachricht Schreiben
Eingang
Ausgang
Nachricht löschen
Einstellungen
Anruferlisten
Eingegangene Anrufe
Entgangene Anrufe
Gewählte Anrufe
Anrufliste löschen
Mobilteil
Rufton
Ruftonlautstärke
Name Mobilteil
Sprache
Menüfarbe
Auto Gesprächsanna
Zugangskode
Basis-Einstellungen
Rufton Basis
Lautstärke Basis
Vorrang Mobilteil
Wahlverfahren
Rückruf-Modus
System PIN
Zeiteinstellung
Wecker
Zeit und Datum einstellen
Anmeldung
Mobilteil anmelden
Basis auswählen
Mobilteil abmelden
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3 VERWENDUNG DES TELEFONS
3.1 DAS HANDGERÄT AN-/AUSSCHALTEN
•
•
Drücken und halten Sie
um das Handgerät auszuschalten.
Drücken Sie erneut
oder stellen Sie es in die Basiseinheit um das Handgerät wieder
anzuschalten.
Öffnen Sie das "Handset"-Menü um die Spracheinstellung zu ändern:
• Selektieren Sie mit der linken Menütaste MENÜ(MENU)
.
• Drücken Sie zweimal die NavigatorTaste nach unten.
• Im Display erscheint das "Mobilteil (Handset)"-Menü. Selektieren Sie "OK". Der
Bildschirm zeigt dasMobilteil menü.
• Verwenden Sie die Navigatortaste um das Menü zu durchlaufen und Sprache
(Language) zu selektieren. Die Pfeile
und
zeigen an, dass weitere Optionen
verfügbar sind. Um die Sprache zu bestätigen drücken Sie "OK". Im Bildschirm
erscheint Deutsch gesichert (English saved), wenn Sie Englisch gewählt haben. Das
Menü Ihres
Handgeräts ist nun in englischer Sprache.
• Um zum vorigen Menü zurückzukehren, selektieren Sie ZURÜCK(BACK).
3.3 EINEN ANRUF TÄTIGEN
3.3.1 Direktwahl
• Drücken Sie
um eine Verbindung zu bekommen.
• Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.
• Wenn Sie am Ende des Anrufs auflegen möchten, drücken Sie
Handgerät wieder auf dieBasiseinheit.
oder legen das
3.3.2 Vor dem Wählen
Mit dieser Funktion können Sie eine Nummer eingeben und ändern, bevor Sie anrufen.
• Wählen Sie eine Nummer mit bis zu 25 Ziffern. Drücken Sie die Navigatortaste
nach
oben und halten Sie um eine Pause einzufügen. Im Display erscheint ein "P".
• Selektieren Sie mit der rechten Menütaste
"Löschen”(Clear) um zu korrigieren.
Drücken Sie
um den Anruf zu beginnen. Im Display erscheint: "Anrufen
123456789". Wenn Sie am Ende des Anrufs auflegen möchten, drücken Sie
oder
legen das Handgerät wieder auf die Basiseinheit.
3.4 EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN
Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, erscheint im Display: " Anruf Extern".
Um den Anruf entgegenzunehmen:
• Drücken Sie
(wenn das Handgerät nicht auf der Basiseinheit/ dem Ladegerät liegt)
oder
Nehmen Sie das Handgerät aus der Basiseinheit (wenn die Auto Talk-Option aktiv ist)
(siehe §"7.6 Automatische Antwort" ).
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
63
DEUTSCH
3.2 SPRACHEINSTELLUNGEN ÄNDERN
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
Das Symbol laufender Anruf
die Anrufdauer angezeigt.
erscheint im Display. Nach ungefähr 15 Sekunden wird
3.4.1 Einstellen der Klingellautstärke während eines eingehenden Anrufs
Sie können die Klingellautstärke mit der Navigatortaste
oder
ändern, während das
Telefon klingelt.
Die Klingellautstärke wird im Bildschirm angezeigt. Es gibt 5 Lautstärkeniveaus, sowie die
Möglichkeit die Klingel vollständig auszuschalten. In diesem Fall wird "Lautst. aus”
(Volume Off) angezeigt und erscheint das Symbol
. Diese Anzeige bleibt ungefähr 3
Sekunden im Bildschirm oder bis die
Taste gedrückt wird.
3.5 FREISPRECHMODUS
Mit dem Freisprechmodus sprechen Sie mit Ihrem Anrufer ohne dabei das Handgerät
festzuhalten. Damit können auch andere Menschen im Raum beide Gesprächspartner
hören.
Im Freisprechmodus telefonieren:
• Drücken Sie zweimal
. Im Display erscheint . Wählen Sie die Nummer. Ihr Anruf ist
über die Lautsprecher des Handgeräts zu hören.
• Um zu einem beliebigen Zeitpunkt zurück zum Handgerät zu schalten, drücken Sie
erneut
. Drücken Sie
um den Anruf zu beenden. Sie können jeden Anruf in den
Freisprechmodus schalten, indem Sie während des Anrufs
drücken.
3.6 EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE IM HÖRER/FREISPRECHMODUS
Während eines normalen Anrufs oder im Freisprechmodus drücken Sie
Lautstärkevolumen 1-5 einzustellen.
oder
um die
3.7 EINE NUMMER AUS DER WAHLWIEDERHOLUNGSLISTE ERNEUT
WÄHLEN
Sie können bis zu 20 der zuletzt gewählten Nummern erneut wählen. Wenn Sie zu der
Nummer einen Namen im Telefonbuch gespeichert haben, erscheint statt der Nummer der
Name im Display (siehe § “4 Telefonbuch” ).
Eine Nummer aus der Liste erneut wählen:
• Drücken Sie /P um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. Scrollen Sie mit
oder
bis die gesuchte Nummer angezeigt wird.
• Drücken Sie
um die Nummer zu wählen.
Für weitere Angaben können Sie auch die Anrufliste über das Menü
einsehen (Siehe § "6 Anrufliste ").
64
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3.8 GEHEIMHALTUNGSFUNKTION (STUMMSCHALTUNG)
Während des Gesprächs können Sie das Mikrofon ausschalten, damit Sie die Person am
anderen Ende der Leitung nicht hören kann:
• Selektieren Sie ’STUMM (SECRECY)’ mit der rechten Menütaste um das Mikrofon zu
deaktivieren.
• ’STUMM EIN (SECRECY ON)’ erscheint im Display.
• Drücken Sie die linke Menütaste erneut um das Mikrofon wieder zu aktivieren.
3.9 EIN HANDGERÄT ORTEN (PAGING-FUNKTION)
3.10 TASTENSPERRE
Sie können die Tastatur verriegeln, damit Sie nicht aus Versehen wählen, während Sie das
Handgerät herumtragen.
• Drücken und halten Sie die ’#’-Taste bis ’Tastensperre (Keypad locked)’ und das Symbol
erscheint
• Zum Freigeben drücken Sie die linke Menütaste ’T-sperre (UNLOCK)’ und bestätigen
mit ’Ja (YES)’
4 TELEFONBUCH
Jedes Handgerät kann bis zu 150 Namen und Telefonnummern speichern. Namen können
bis zu 16 Zeichen und Telefonnummern bis zu 20 Ziffern lang sein.
Einen Eintrag hinzufügen
•
•
Drücken Sie die rechte Menütaste ’Namen (NAMES)’.
Wenn das Telefonbuch leer ist, selektieren Sie ’Nr. einfügen (Add Entry)’ und drücken
’OK’
ODER
• Wenn Namen gespeichert wurden, werden Sie aufgeführt. Drücken Sie ’Optionen
(OPTIONS)’. ’Nr. einfügen (Add Entry)’ ist markiert. Drücken Sie ’OK’.
• Geben Sie mit der Tastatur den Namen ein und drücken Sie dann ’OK’.
• Geben Sie über die Tastatur die Nummer ein und drücken Sie ’OK’. Im Bildschirm
erscheinen die Namen der Telefonliste.
• Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
65
DEUTSCH
Wenn Sie vergessen haben, wo Ihr Handgerät liegt, können Sie die Paging-Taste
auf der
Basiseinheit drücken. Alle an der Basiseinheit angemeldeten Handgeräte klingeln ungefähr
30 Sekunden lang.
Die
LED der Basiseinheit blinkt. Um das Klingeln zu beenden drücken Sie eine beliebige
Taste des Handgeräts.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Um eine eingetragene Nummer zu wählen
•
•
•
Drücken Sie die rechte Menütaste ’Namen (NAMES)’.
Scrollen Sie mit
oder
zum Namen, den Sie verwenden möchten, oder geben Sie
mit der Tastatur den Anfangsbuchstaben des Namens ein
Drücken Sie
um die Nummer zu wählen.
Name und Nummer ändern
•
•
•
•
•
•
Drücken Sie die rechte Menütaste ’Namen (NAMES)’.
Scrollen Sie mit
oder
zum Namen, den Sie verwenden möchten, oder geben Sie
mit der Tastatur den Anfangsbuchstaben des Namens ein
Drücken Sie ’Optionen (OPTIONS). Scrollen Sie zu ’Nr. ändern (Edit Entry)’ und
drücken Sie ’OK’.
Der Nr. ändern (Edit Entry)’-Bildschirm wird angezeigt. Drücken Sie "Löschen”(Clear)’
um den Eintrag zu löschen oder positionieren Sie den Cursor mit
oder . Ändern
Sie den Namen mit der Tastatur . Drücken Sie ’OK’.
Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie ’OK’. Das Display kehrt zur Namensliste
zurück.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
Angaben anzeigen
•
•
•
•
Drücken Sie Namen (NAMES) und scrollen Sie dann
oder
zum gesuchten
Namen. Drücken Sie dann Optionen (OPTIONS).
Scrollen Sie
zu Details anzeigen (Show Details) und drücken Sie OK.
Im Display erscheint der Name, die Telefonnummer und jede Anrufgruppe oder jeder
Klingelton, den Sie dem Eintrag zugeordnet haben.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
Einen Eintrag löschen
•
•
•
•
Drücken Sie Namen (NAMES) und scrollen Sie dann mit
oder
zum gewünschten
Namen. Drücken Sie dann Optionen (OPTIONS).
Scrollen Sie
zu Nr. Löschen (Delete Entry) und drücken Sie OK.
Drücken Sie ’Ja (YES)’ als Bestätigung oder Nein (NO) zum annullieren.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
Klingelton selektieren
Sie können wählen, welcher Klingelton ertönt, wenn Sie einen Anruf von bestimmten
Nummern im Telefonbuch erhalten.
• Drücken Sie Namen (NAMES) und scrollen Sie dann mit
oder
zum gewünschten
Namen. Drücken Sie dann Optionen (OPTIONS).
• Scrollen Sie mit
zu Rufton (Ringtone) und drücken Sie OK. Der Klingelton-Bildschirm wird angezeigt und die aktuelle
• Einstellung wird markiert.
66
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
Scrollen Sie mit
oder
zum gewünschten Klingelton. Ein Beispiel wird vorgespielt.
Drücken Sie OK. Im Display erscheint Rufton gesichert (Ringtone Saved) und kehrt
dann zur Telefonbuch-Liste zurück.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
5 ANRUFERKENNUNG
Wenn Sie einen Anruf empfangen, erscheint im Display des Handgeräts die Telefonnummer
des Anrufers. Das Telefon kann Anrufe sowohl in FSK als auch DTMF empfangen. Sie
können auch den Namen des Anrufers/der Anruferin sehen, wenn das Netzwerk ihn
überträgt. Wenn der Name im Telefonbuch programmiert wurde, wird der Name im
Telefonbuch angezeigt!
Das Telefon kann 50 Anrufe in einer Anrufliste speichern (empfangen und verpasste), die
später eingesehen werden kann. Wenn der Speicher voll ist, ersetzen die neuen Anrufe
automatisch die ältesten Anrufe im Speicher. Verpasste Anrufe werden durch ein Symbol im
Display gekennzeichnet.
Zum Lesen der eingegangenen Anrufe:
Es gibt drei Möglichkeiten die verpassten Anrufe anzuzeigen:
1) Um die Liste der verpassten Anrufe einzusehen, wenn das Display im Standby die
verpassten Anrufe anzeigt:
• Drücken Sie Lesen (Read) und scrollen Sie mit den Navigatortasten
und
durch
die Liste.
• Die verpassten Anrufe, die sie nicht eingesehen haben, werden mit einem
symbol
markiert
2) Um verpasste Anrufe einzusehen, nachdem andere Telefonfunktionen aktiviert wurden:
• Drücken Sie
und Sie öffnen sofort die Liste der eingegangenen Anrufe (Kombination
aus angenommenen und verpassten Anrufen).
• Scrollen Sie mit den Navigatortasten
durch die Liste oder .
Drücken Sie
um die Telefonnummer zu wählen oder selektieren Sie ’Optionen
(OPTIONS)’ um den Eintrag zu löschen, weitere Angaben zu sehen oder die Nummer zum
Telefonbuch zu fügen.
3) Über das Menü (Siehe §“6 Anrufliste” nachfolgend)
6 ANRUFLISTE
Ihr Butler 3570 legt eine Liste all Ihrer letzten Anrufe an.
• Entgegangene Anrufe : Zeigt die Angaben der letzten Anrufer.
• Entgangene Anrufe : Zeigt die Angaben der Anrufe, die nicht angenommen wurden.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
67
DEUTSCH
!! Dieser Service funktioniert nur, wenn Sie ein Abonnement für
Anrufkennung/Clip haben. Wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft!!
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
Gewählte Anrufe : Diese Liste zeigt die Angaben der letzten 20 Anrufe, die von Ihrem
Handgerät getätigt wurden.
Insgesamt 50 Anrufe können in dem Speicher für angenommen und verpasste Anrufe
gespeichert werden.
Verpasste und angenommene Anrufe
Sie können die Anrufliste mit der Navigatortaste oder über das Menü öffnen.
Zur Verwendung der Navigatortaste:
• Aus dem Standbybildschirm drücken Sie . Neue Anrufe werden mit einem * gekennzeichnet. Drücken Sie
oder
um durch die Liste zu scrollen. Ein Piepton ertönt,
wenn Sie den ersten und letzten Anruf der Liste erreichen.
• Drücken Sie
um eine Nummer zu wählen oder Optionen (OPTIONS) um den Eintrag zu löschen, weitere Angaben anzuzeigen oder die Nummer im Telefonbuch zu
speichern.
Sie können auch die Anrufliste über das Menü öffnen.
•
•
•
Drücken Sie MENÜ(MENU)
Scrollen Sie
zu Anruferlisten (Calls list) und drücken Sie OK. Selektieren Sie
Eingegangene Anrufe oder Entgangene Anrufe und drücken Sie OK.
Wenn der Name des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird er angezeigt.
Wahlwiederholungsliste:
Wie in § “3.7 Eine Nummer aus der WahlwiederholungsListe erneut wählen” beschrieben,
können Sie auch die Anrufliste über das Menü öffnen.
• Drücken Sie MENÜ(MENU)
• Scrollen Sie
zu Anruferlisten (Calls list) und drücken Sie OK. Selektieren Sie
Gewählte Nummern (Dialled calls) und drücken Sie OK.
• Drücken Sie
um eine Nummer zu wählen oder Optionen (OPTIONS) und selektieren Sie dann:
- Löschen: um die Nummer zu löschen.
- Details anzeigen: Wenn ein Name angezeigt wird, können Sie hiermit die
Telefonnummer anzeigen.
- Nr. einfügen: Um einen Eintrag im Telefonbuch zu erzeugen. Geben Sie den Name
ein, drücken Sie Speicher (SAVE). Die Telefonnummer wird angezeigt.
•
Drücken Sie OK um die Nummer zu speichern.
6.1 ANRUFLISTEN LÖSCHEN
•
•
•
68
Drücken Sie MENÜ(MENU)
Scrollen Sie
zu Anruferlisten (Calls list) und drücken Sie OK. Selektieren Sie
Anruferliste löschen (Delete calls lists) und drücken Sie OK.
Drücken Sie
oder
um die Liste zu selektieren, die Sie löschen möchten:
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
Eingegangene Anrufe
Entgangene Anrufe
Gewählte Nummern
Alle Anrufe
Drücken Sie OK
Drücken Sie ’Ja (YES)’ zum Löschen oder Nein (NO) zum Annullieren
7 DAS HANDGERÄT PERSONALISIEREN
7.1 DATUM UND ZEIT EINSTELLEN
•
•
•
•
Drücken Sie MENÜ(MENU)
Scrollen Sie
zu Zeiteinstellung (Time settings) und drücken Sie OK. Selektieren
Sie Zeit und Datum einst. (Set Date & Time) und drücken Sie OK.
Geben Sie das Datum ein (Format: DD/MM).
Mit OK bestätigen
Geben Sie die Zeit ein (Format: HH:MM).
Mit OK bestätigen
7.2 DIE ALARMFUNKTION BENUTZEN
Stellen Sie das Datum und die Zeit ein und verwenden Sie Ihr Butler 3570 um Sie zu
erinnern. Sie können für jedes Handgerät, das an Ihrer Basiseinheit angemeldet ist, andere
Wecker (Alarm) einstellungen speichern. Der Alarm klingelt nur bei dem Handgerät, nicht
bei der Basiseinheit oder einem anderen Handgerät.
7.2.1 Wecker einstellen
• Drücken Sie MENÜ(MENU)
• Scrollen Sie
zu Zeiteinstellung (Time settings) und drücken Sie OK. Selektieren
Sie Wecker (Alarm) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie Ein/Aus (On/Off) mit der Navigatortaste und drücken Sie OK. Mit der
Navigatortaste können Sie eine der 3 Einstellungsarten wählen: Einmal, Täglich oder
Aus. Mit OK bestätigen. Wenn Sie Einmal oder Täglich (Daily) gewählt haben,
erscheint im Display:
TIME (24 h):
00:00
Geben Sie die Zeit ein, zu der das Telefon klingeln soll und bestätigen Sie durch Drücken
der OK -Taste.
• Zum Deaktivieren der Wecker (Alarm)-Funktion, selektieren Sie "Off" und bestätigen
mit "OK".
7.2.2 Einstellen des Alarmtons
• Drücken Sie MENÜ(MENU)
• Scrollen Sie
zu Zeiteinstellung (Time settings) und drücken Sie OK. Selektieren
Sie Wecker (Alarm) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie Weckton einstellen (Set Alarm Tone) mit der Navigatortaste und
drücken Sie OK.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
69
DEUTSCH
•
•
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
Scrollen Sie
oder
drücken Sie OK.
um den gewünschten Alarmton (1-4) zu selektieren und
7.3 KLINGELTON UND LAUTSTÄRKE
7.3.1 Klingelton
Sie können 5 verschiedene Klingelmelodien selektieren. Sie können verschiedene Melodien
für interne und externe Anrufe programmieren.
• Drücken Sie im Standby-Bildschirm MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann
zu
Mobilteil (Handset) und drücken Sie OK.
• Drücken Sie OK um Rufton (Ringtone) zu markieren. Drücken Sie OK um Externe
Anrufe (External Calls) zu selektieren. Oder scrollen Sie zu Interne Anrufe (Internal
Calls, und drücken Sie dann OK.
• Scrollen Sie
und
zu der gewünschten Melodie. Beim Scrollen wird ein Beispiel
abgespielt. Drücken Sie OK zum Selektieren oder ZURÜCK(BACK) um zum vorigen
Menü zurückzukehren.
• Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
7.3.2 Klingellautstärke
Es gibt fünf Klingellautstärken und off (aus). Wenn Sie off selektieren, klingeln eingehende
Anrufe nur an der Basiseinheit und Ihr Handgerät-Bildschirm zeigt einen eingehenden Anruf
an.
• Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken
Sie OK.
• Scrollen Sie
zu Ruftonlautstärke (Ring Volume) und drücken Sie OK.
• Es wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Drücken Sie
um die Lautstärke zu
erhöhen oder zu
vermindern. Drücken Sie OK als Bestätigung.
• Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
7.4 NAME DES HANDGERÄTS
Sie können den im Handgerät im Standby-Modus angezeigten Namen ändern (max. 8
Zeichen):
•
•
•
•
Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Personalise und drücken Sie OK.
Drücken Sie erneut OK um die Liste der Mobilteil zu öffnen.
Scrollen Sie
zum Name Mobilteil (Handset Name) und drücken Sie OK.
Geben Sie den gewünschten Namen für das Handgerät ein. Drücken Sie
"Löschen”(Clear) zum korrigieren und OK zum Speichern.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
7.5 AUTO ANSWER
Wenn ein Anruf eingeht und das Handgerät liegt auf der Basiseinheit, nimmt das Telefon
automatisch den Anruf an, wenn das Handgerät abgenommen wird. Diese Funktion kann anoder ausgeschaltet werden:
70
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
•
Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken
Sie OK.
Scrollen Sie
zu Auto Gesprächsanna (Auto talk) und drücken Sie OK.
Selektieren Sie Ein (On) oder Aus (Off) und drücken Sie OK zum Bestätigen oder
ZURÜCK(BACK) zum Zurückkehren.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
7.6 MENÜFARBE
•
•
•
Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken
Sie OK.
Scrollen Sie
zu Menüfarbe (Menu Colour) und drücken Sie OK.
Selektieren Sie Blau (Blue), Grün (Green) oder Pink und drücken Sie Speicher
(SAVE) zum Bestätigen oder ZURÜCK(BACK) um zurückzukehren.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
7.7 PABX ZUGANGSCODE
Sie können Ihr Telefon mit einem PABX oder einem lokalen Telefonnetzwerk verwenden.
Wenn Sie Telefonnummern aus der Telefonliste wählen, können Sie automatisch den PABX
Zugangscode vor der Telefonbuchnummer einfügen.
•
•
•
•
•
•
Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Mobilteil (Handset) und drücken
Sie OK.
Scrollen Sie
zu Zugangskode (Pabx Access code) und drücken Sie OK.
Scrollen Sie
zu Kode einstellen(Set code) und drücken Sie OK.
Geben Sie den PABX Zugangscode ein, z.B. ’0’ und drücken Sie OK.
Scrollen Sie
zu Ein (ON) und drücken Sie OK.
Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
8 EINSTELLUNGEN DER BASISEINHEIT
8.1 KLINGELTON UND LAUTSTÄRKE
8.1.1 Klingelton
Sie können 5 verschiedene Klingeltöne wählen:
• Drücken Sie im Standby-Bildschirm, MENÜ (MENU) und scrollen Sie dann
zu
Basis- Einstellung (Base settings) und drücken Sie OK.
• Drücken Sie erneut OK um das Rufton Basis (Melody) -Menü der Basiseinheit zu
öffnen.
• Scrollen Sie mit
oder
zur gewünschten Melodie. Beim Scrolling wird ein Beispiel
abgespielt. Drücken SieOK zum Selektieren oder ZURÜCK(BACK) um zum vorigen
Menü zurückzukehren.
• Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
71
DEUTSCH
•
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
8.1.2 Klingellautstärke
Es gibt fünf Klingellautstärken und Off (aus).
• Drücken Sie im Standby-Bildschirm, MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann
zu
Basis- Einstellung (Base settings) und drücken Sie OK.
• Scrollen Sie
zu Lautstärke basis (Base Volume) und drücken Sie OK.
• Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Drücken Sie
um die Lautstärke zu steigern
oder
um die Lautstärke zu vermindern. Drücken Sie OK zum Bestätigen.
• Drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK) um zum Standby-Modus zurückzukehren.
8.2 HANDGERÄTEPRIORITÄT
Normalerweise klingeln alle Handgeräte gleichzeitig, wenn Sie mehr als ein Handgerät an
Ihrer Basiseinheit angemeldet haben. Sie können jedoch eines von denen so einstellen, dass
es vor den anderen klingelt, so dass Anrufe immer zuerst von einem Handgerät
angenommen werden können.
• Drücken Sie im Standby-Bildschirm MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann
zu
Basis- Einstellung (Base settings) und drücken Sie OK.
• Scrollen Sie
zu Vorrang Mobilteil (Handset Priority) und drücken Sie OK. Im
Display ist Alle Mobilteile (All Handsets) markiert. Drücken Sie OK um Alle Mobilteile
zu selektieren, wenn alle Handgeräte gleichzeitig klingeln sollen.
Oder
• Scrollen Sie zu Mobilteil auswählen (Select Handset) und drücken Sie OK. Scrollen
Sie mit
oder
zu dem Handgerät, von dem Sie möchten, dass es zuerst klingelt.
• Drücken Sie OK.
• Scrollen Sie
oder
um die Anzahl Klingelzeichen des Handgeräts zu selektieren,
die das Handgerät klingeln soll, bevor die anderen Handgeräte zu klingeln beginnen.
• Drücken Sie OK zum Bestätigen.
8.3 EINSTELLUNGEN DER TELEFONVERBINDUNG
8.3.1 Flash-Zeit
• Drücken Sie MENÜ (MENU) und scrollen Sie dann zu Basis- Einstellung (Base
settings) und drücken Sie OK. Scrollen Sie zu Flashzeiten (Recall Mode) und drücken
Sie OK.
• Drücken Sie
oder
um Flash 1 (Recall 1) für kurze Flash Zeit (100ms) oder Flash
2 (Recall 2) für lange Flash Zeit (250ms) zu markieren und drücken Sie OK zum
Bestätigen.
8.4 SYSTEM PIN
Die System PIN wird zum An- und Abmelden von Handgeräten und einigen optionalen
Einstellungen verwendet. Die Standard System PIN ist 0000.
• Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Basis- Einstellung (Base
settings) und drücken Sie OK. Scrollen Sie zu System-Pin (System Pin) und Drücken
Sie OK.
• Geben Sie die aktuelle PIN (Originaleinstellung 0000) ein und drücken Sie OK.
72
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
Geben Sie die neue PIN ein, drücken Sie OK und geben Sie sie erneut ein.
Drücken Sie OK zum Bestätigen.
9 SMS TEXTNACHRICHTEN
Um die SMS-Funktion zu verwenden, muss dieser Service auf Ihrer
Telefonleitung aktiviert werden.
Normalerweise müssen Sie eine bestimmte Telefonnummer anrufen um ein
Abonnement von Ihrer Telefongesellschaft zur Freischaltung dieser Funktion
zu bekommen. Wenden Sie sich bitte diesbezüglich an Ihre
Telefongesellschaft.
DEUTSCH
Sie können mit Ihrem Butler 3570 Telefon SMS verschicken und empfangen. In diesem
Abschnitt erfahren Sie wie Sie die SMS-Funktion verwenden können. Sie können insgesamt
50 SMS Nachrichten (eingegangene und verschickte) mit jeweils bis zu 160 Zeichen
speichern.
9.1 SMS NACHRICHTEN SCHREIBEN UND VERSENDEN
•
•
Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu SMS und drücken Sie OK.
Selektieren Sie Nachricht schreiben (Write Message) und drücken Sie OK zum
Bestätigen
9.1.1 Wie man eine SMS schreibt
Zum Beispiel: Wenn Sie den Namen ’LUC’ eingeben möchten
Dreimal Taste 5 drücken für ’L’
Zweimal Taste 8 drücken für ’U’
Dreimal Taste 2 drücken für ’C’
Erforderliche Tastenanschläge = 8
Zum Eingeben eines Leerraums drücken Sie ’1’
Um schnell zum nächsten Buchstaben zu gelangen, drücken Sie entweder mit der
Navigatortaste
nach unten oder warten Sie bis der Cursor automatisch weitergesprungen
ist.
Für jede Taste erscheinen die verfügbaren Zeichen im oberen Teil des Bildschirms.
Drücken Sie
oder
um zum nächsten oder vorigen Zeichen zu gelangen
Um zu Großbuchstaben zu wechseln, drücken Sie INT. Um zurückzukehren zu kleinen
Buchstaben, drücken Sie erneut INT.
Sie können auch ein Symbol einfügen, indem Sie Optionen (OPTION) drücken und die
gewünschte Option einfügen.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
73
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.1.2 Wie man eine SMS verschickt
• Geben Sie die Nachricht ein, die Sie verschicken möchten
• Wenn Sie fertig sind, selektieren Sie Optionen (OPTIONS). Die folgenden Optionen
erscheinen neben der oben genannten Optionen:
- Senden an (SEND To)
- Speichern (SAVE)
- Benutzername (User name)
• Selektieren Sie Senden an (Sent To) und drücken Sie OK zum Bestätigen.
• Geben Sie die Telefonnummer Ihres Gesprächspartners ein, wenn Sie nicht das Telefonbuch verwenden möchten
ODER
Löschen Sie die Nummer, die im Display erscheint, indem Sie "Löschen”(Clear) drücken
und selektieren Sie Search um die Nummer im Telefonbuch zu suchen. Selektieren Sie
den Namen mit der
oder
Taste.
• Selektieren Sie Senden (Send) . Damit wird der Versand der SMS gestartet. Im Display
erscheint Senden ... (Sending SMS).
ODER
Selektieren Sie ZURÜCK(BACK) um die Nachricht zu ändern, bevor Sie sie verschicken
ODER
Drücken und halten Sie Löschen (Clear) oder ZURÜCK(BACK) um die Nachricht zu
löschen, ohne sie zu verschicken oder drücken Sie
. Die Nachricht wird vollständig
gelöscht und das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück
9.1.3 Eine Nachricht speichern
• Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, selektieren Sie Optionen (OPTIONS)
und dann Speicher (SAVE).
• Bestätigen Sie mit OK. Ihre Nachricht wird in der Ausgang (Outbox)-Liste gespeichert
9.2 ANZEIGEN DER GESPEICHERTEN UND VERSCHICKTEN
NACHRICHTEN (OUTBOX)
Die Ausgang (Outbox) enthält alle Nachrichten, die Sie vorher gespeichert und/oder bereits
verschickt haben. Sie können bis zu 50 SMS-Nachrichten speichern. Um den Entwurf zu
lesen oder Nachrichten zu verschicken:
• Selektieren Sie MENÜ(MENU) mit der linken Menü-Taste, selektieren Sie SMS und
bestätigen Sie dann mit OK.
• Selektieren Sie Ausgang (Outbox) mit der Navigatortaste und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie eine Nachricht mit der Navigatortaste (der Anfang der Nachricht wird
angezeigt, mit dem Datum
• und der Uhrzeit, wann sie geschrieben wurde). •Um die gesamte Nachricht zu lesen,
selektieren Sie Lesen (Read).
• Wenn Sie die Nachricht geöffnet haben, selektieren Sie Optionen (OPTIONS). Sie können mit dem Navigator durch die Optionen scrollen:
- Bearbeit. (Edit)
- Senden an (Send to)
- Löschen (Delete)
- Benutzername (User Name)
74
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
Wenn keine Nachricht zum Bearbeiten oder Senden selektiert wurde, drücken Sie
ZURÜCK(BACK) um zum SMS-Menü zurückzukehren. Um das Menü zu verlassen
drücken Sie lange ZURÜCK(BACK) mit der rechten Menü-Taste.
9.3 DIE LISTE DER EINGEGANGENEN NACHRICHTEN ANZEIGEN (INBOX)
Ihr Butler 3570 Telefon zeigt Ihnen an, wenn Sie neue Nachrichten empfangen haben: Im
Bildschirm wird ein Symbol
angezeigt, mit der Anzahl der neuen Nachrichten, die noch
nicht gelesen wurden. Die SMS LED auf der Basiseinheit leuchtet. Es ertönt ein Piepton.
Um neue Nachrichten zu lesen, wenn Sie eingehen:
• Selektieren Sie Lesen (Read) mit der linken Menü-Taste. Die neuste Nachricht wird
zuerst angezeigt
Zum Beantworten, Weiterleiten oder Löschen einer eingegangenen Nachricht:
• Selektieren Sie Optionen (OPTIONS) mit der linken Menütaste.
• Selektieren Sie die Handlung (Antworten, Weiterleiten oder Löschen) und bestätigen
Sie mit OK.
• Zum Verlassen des Eingangs-Menüs drücken und halten Sie ZURÜCK(BACK)
9.4 BENUTZERKONTEN
!! Benutzerkonten funktionieren nur, wenn das Netzwerk
Sub-Adressing unterstützt!!
Mit Ihrem Butler 3570 Telefon können Sie bis zu 4 verschiedene "Benutzer"konten erstellen.
Mit einem Benutzerkonto können Sie SMS Nachrichten senden und empfangen. In einem
Benutzerkonto eingegangene Nachrichten sind mit einem Passwort geschützt. Um SMS in
Ihrem persönlichen Benutzerkonto zu empfangen, müssen Sie Ihren Gesprächspartnern
Ihre Benutzerkontonummer geben, die sie zu Ihrer normalen Telefonnummer hinzufügen
müssen (siehe § “9.4.2 SMS Nachrichten in einem persönlichen Benutzerkonto empfangen” ).
9.4.1 Ein Benutzerkonto erstellen
• Selektieren Sie MENÜ(MENU)
• Selektieren Sie das SMS-Menü indem Sie OK drücken
• Selektieren Sie Einstellungen (Settings) und bestätigen Sie mit OK
• Selektieren Sie Benutzer (Users) und bestätigen Sie mit OK
• Selektieren Sie Benutzer hinzufügen (Add User) und bestätigen Sie mit OK. Geben
Sie den Benutzernamen ein und drücken Sie OK.
• Geben Sie ein vierstelliges Passwort ein und drücken Sie OK. Geben Sie das Passwort
als Bestätigung nochmals ein und drücken Sie OK.
• Sie erhalten automatisch eine Apparatnummer zugewiesen. Zum Anzeigen Ihrer Apparatnummer scrollen Sie
zu Apparatnummer (Terminal Number) und drücken OK
• Selektieren Sie ZURÜCK(BACK) um zum vorigen Menü zurückzukehren
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
75
DEUTSCH
Um neue Nachrichten zu lesen, nachdem andere Telefonfunktionen verwendet wurden:
• Selektieren Sie mit der linken Menü-Taste MENÜ(MENU).
• Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie dann mit OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Eingang (Inbox) und bestätigen Sie mit OK.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.4.2 SMS Nachrichten in einem persönlichen Benutzerkonto empfangen
Um SMS Nachrichten in Ihrem persönlichen Benutzerkonto zu empfangen, müssen Sie Ihren
Gesprächspartnern Ihre Benutzer- oder Terminalnummer geben. Um Ihre Benutzernummer
zu finden:
• Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und dann OK
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Benutzer (Users) und dann OK. Ihr Benutzername erscheint in der Liste.
• Selektieren Sie Ihren Benutzernamen mit der Navigatortaste und bestätigen Sie mit OK.
• Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Apparatnummer (Terminal Number) und OK.
Im Bildschirm erscheint Ihre Benutzernummer. Ihre Gesprächspartner müssen diese
Benutzernummer zu Ihrer Telefonnummer fügen, wenn Sie zu Ihrem persönlichen
Benutzerkonto SMS Nachrichten verschicken möchten. Z.B. Wenn Ihre persönliche
Benutzernummer "1" und Ihre Telefonnummer 123456789 ist, müssen Ihre
Gesprächspartner Ihre SMS Nachrichten an: 1234567891 schicken! Das ist die Nummer, die
Sie sich merken müssen und an Ihre Gesprächspartner geben müssen.
9.4.3 Eine SMS Benutzerkontonummer ändern
Benutzernummern sind zwischen 1 und 9, aber beim Erzeugen des Benutzerkontos weist
der Butler 3570 die Benutzernummern automatisch zu, Sie können die Nummern jedoch
manuell ändern.
• Selektieren Sie mit der linken Menütaste MENÜ(MENU).
• Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Benutzer (Users) und bestätigen Sie mit OK.
• Ihr Benutzername erscheint in der Liste. Selektieren Sie Ihren Benutzernamen und
bestätigen Sie mit OK auf der linken Menütaste.
• Geben Sie Ihr Passwort ein (wenn das Konto passwortgeschützt ist).
• Bestätigen Sie mit OK auf der linken Menütaste.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Apparatnummer (Terminal Number)und OK.
Ihre Benutzernummer erscheint im Bildschirm. Geben Sie eine neue Nummer ein und
selektieren Sie mit der linken Menütaste OK. Wenn die neue Nummer bereits einem
anderen Benutzer zugewiesen wurde, piept das Handgerät und die Änderung kann nicht
durchgeführt werden. In diesem Fall geben Sie eine andere Nummer ein.
9.4.4 SMS Nachrichten in Ihrem persönlichen Benutzerkonto lesen
Wenn eine neue Nachricht eingeht, piept Ihr Butler 3570. Der Bildschirm zeigt einen
Briefumschlag und die Anzahl der neuen Nachrichten.
• Selektieren Sie mit der linken Menütaste Lesen (Read).
• In der SMS-Liste werden private Nachrichten mit einem "p" vor dem Namen oder der
Nummer gekennzeichnet. Nachdem Sie eine private SMS selektiert haben, erscheint
der Benutzername im Bildschirm.
• Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit OK. Sie können nun die Nachricht
lesen.
76
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Nachrichten, die von einem persönlichen Benutzerkonto verschickt werden,
werden in der Outbox gespeichert. In der Outbox sind die Nachrichten nicht
Passwort-geschützt.
9.4.6 Ein persönliches Benutzerkonto löschen
• Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie Benutzer (Users) und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Benutzer löschen (Delete User) und drücken
Sie OK. Alle persönlichen Benutzerkonten erscheinen im Bildschirm.
• Verwenden Sie die Navigatortaste um das Konto zu selektieren, welches Sie löschen
möchten und drücken Sie OK.
• Geben Sie die System-PIN ein (die Fabrikseinstellung ist 0000) und selektieren Sie OK.
Das Konto wird gelöscht. Alle SMS-Nachrichten, die beim Konto eingegangen sind, werden gelöscht; Die Nachrichten, die aus dem Konto verschickt wurden, befinden sich
noch immer in der Outbox.
9.5 ZUWEISEN EINER SMS TERMINALNUMMER
Es ist möglich verschiedene SMS-fähige Telefone auf der selben Leitung
zusammenzuschalten. Damit jedes Telefon weiterhin SMS-Nachrichten empfangen kann,
müssen ihnen verschiedene SMS Terminalnummern zugewiesen werden. Das ist
netzwerkabhängig! Zum Zuweisen einer Nummer:
• Selektieren Sie SMS und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Apparatnummer (Terminal Number) und
drücken Sie OK.
• Die Nummer "0" ist standardmäßig eingestellt. Um sie zu ändern: Geben Sie die gewünschte Nummer ein (von 0bis 9) und bestätigen Sie mit OK.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
77
DEUTSCH
9.4.5 Eine SMS aus Ihrem persönlichen Benutzerkonto verschicken
Mit Ihrem Butler 3570 können Sie SMS Nachrichten aus einem persönlichen Benutzerkonto
verschicken. Wenn Sie die SMS geschrieben haben:
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Optionen (OPTIONS) und dann Benutzername
(User Name) und bestätigen Sie mit OK auf der linken Menütaste.
• Selektieren Sie das Konto, von dem aus Sie die Nachricht verschicken möchten und
bestätigen Sie mit OK.
• Geben Sie Ihr Passwort ein (wenn gefragt) und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Senden an (Send to) und drücken Sie OK.
• Geben Sie die Telefonnummer des Gesprächspartners ein oder suchen Sie sie im Telefonbuch auf und selektieren Sie mit der der linken Menütaste Senden. Wenn Sie ein
"persönliches Benutzerkonto" selektieren, wird die SMS mit Ihrer normalen Telefonnummer plus der Nummer des Benutzerkontos verschickt. Z.B. Wenn Ihre persönliche
Benutzernummer "1" und Ihre Telefonnummer 123456789 ist, erhalten Ihre Gesprächspartner die SMS von: 1234567891.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Wenn Sie bereits persönliche Benutzerkonten angelegt haben, lässt Sie der Butler 3570
keine Terminalnummer zuweisen die mit einer bereits bestehenden Benutzernummer
übereinstimmt. Wenn zwei SMS-fähige Telefone auf der selben Leitung dieselbe
Terminalnummer haben, sind sie nicht in der Lage SMS-Nachrichten zu empfangen. Sie
müssen verschiedene Nummern zugewiesen bekommen. Z.B. Wenn Sie bereits ein
Benutzerkonto mit der Nummer "3" angelegt haben, müssen Sie eine andere
Terminalnummer als "3" zuweisen.
Wenn Sie die voreingestellte Terminalnummer "0" in Ihrem Butler 3570 behalten und Ihre
Telefonnummer ist 123456789, können Ihre Gesprächspartner weiterhin SMS-Nachrichten
an 123456789 schicken. Wenn Sie dem Terminal eine andere Nummer als "0" gegeben
haben, müssen Sie Ihren Gesprächspartnern dies mitteilen, damit sie Ihnen noch SMSNachrichten schicken können: Sie müssen die Terminalnummer an Ihre Telefonnummer
hängen. Z.B. Wenn Sie Ihrem Butler 3570 die Terminalnummer "3" gegeben haben und Ihre
Telefonnummer ist 12346789, muss Ihr Gesprächspartner die SMS-Nachrichten an:
13456789 3 schicken.
9.6 SMS-ALARMTON EINSTELLEN
Ihr Handgerät kann eine andere Melodie spielen, einen Morseton oder einen diskreten Ton
abgeben um anzuzeigen, dass eine neue Textnachricht eingegangen ist.
• Selektieren Sie MENÜ(MENU) und dann SMS und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie Nachrichtenton (SMS Alert) und drücken Sie OK.
• Scrollen Sie zu Warnton einstellen (Set Alert) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie den Typ des gewünschten Alarms und drücken Sie OK zum Bestätigen
oder ZURÜCK(BACK) um zum vorigen Menü zurückzukehren.
• Selektieren Sie EIN (ON) oder AUS (OFF) und drücken Sie OK zum Bestätigen der Einstellung.
9.7 SPEICHER VOLL
Wenn der Speicher voll ist, erhalten Sie die Bildschirmnachricht "Speicher voll". Sie können
keine SMS-Nachrichten mehr verschicken oder empfangen. Um weiterhin SMS-Nachrichten
zu empfangen, können Sie einige oder alle Nachrichten löschen. Um alle Nachrichten in der
"Eingang (Inbox)" und "Ausgang (Outbox)" zu löschen:
• Selektieren Sie MENÜ(MENU) und dann SMS und bestätigen Sie mit OK.
• Selektieren Sie Nachricht löschen (Delete Messages) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Alle Nachrichten (All Messages) und drücken
Sie OK.
• Der Bildschirm zeigt an: Alles löschen? Bestätigen Sie mit OK oder Annullieren Sie mit
Nein.
78
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.8 NUMMERN DES SMS SERVICE CENTERS
Um SMS-Textnachrichten zu verschicken und zu empfangen, benötigen Sie die
Telefonnummer des SMS Centers Ihrer Telefongesellschaft. Diese Nummern wurden im
Butler 3570 vorprogrammiert. Sie finden diese Nummern auch in der Anlage nach Land und
Telefongesellschaft sortiert. Wenn Sie zufällig die Telefonnummern des SMS Serviccenters
für SEND oder RECEIVE löschen, müssen Sie sie erneut eingeben, damit Ihr SMS Service
funktioniert.
Der Butler 3570 kann 2 SEND-Nummern des SMS Service Centers speichern, die
ausgewählt werden können und 5 RECEIVING-Nummern des SMS Service Centers.
DEUTSCH
9.8.1 Um die Nummern des SMS Centers zum Empfangen einzustellen
• Drücken Sie im Standby-Bildschirm SMS um das SMS-Menü zu öffnen.
• Scrollen Sie zu Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
• Drücken Sie OK um das Service Center Menü zu öffnen.
• Scrollen Sie zu Empfangs-SC (Receiving Centres) und selektieren Sie OK.
• Die aktuell gespeicherte Nummer wird angezeigt. Drücken Sie "Löschen”(Clear) und
geben Sie die neue Nummer ein.
• Drücken Sie OK um die Nummer zu speichern.
9.8.2 Um die Sende-Nummer des SMS -Centers einzugeben und zu selektieren
• Drücken Sie im Standby-Bildschirm SMS um das SMS Menü zu öffnen.
• Scrollen Sie zu Einstellungen (Settings) und drücken Sie OK.
• Drücken Sie OK um das Service Center Menü zu öffnen.
• Scrollen Sie zu Sende SC (Sending Center) und selektieren Sie OK.
• Die aktuell gespeicherte Nummer wird angezeigt. Drücken Sie "Löschen”(Clear) und
geben Sie die neue Nummer ein.
• Drücken Sie OK um die Nummer zu speichern.
10 ZUSÄTZLICHE HANDGERÄTE UND BASISEINHEITEN
Sie können bis zu 5 Handgeräte bei einer Butler 3570 Basiseinheit anmelden. Jedes
Handgerät kann bei bis zu 4 Basiseinheiten angemeldet sein und der Benutzer kann
auswählen, welche Basiseinheit er verwenden möchte.
10.1 EIN NEUES HANDGERÄT ZUFÜGEN
!! Ist nur nötig, wenn Sie ein Handgerät abgemeldet haben oder ein neues
gekauft haben!!
Schalten Sie die Basiseinheit zuerst in den Anmeldemodus:
•
•
Drücken und halten Sie die Paging Taste an der Basiseinheit bis Sie zwei Pieptöne
hören.
Die
LED an der Basiseinheit beginnt 90 Sekunden lang zu blinken. Während dieser
Zeit ist die Basiseinheitbereit, damit ein Handgerät angemeldet werden kann.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
79
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Am Handgerät:
• Selektieren Sie MENÜ(MENU) um das Menü zu öffnen.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Anmeldung (Registration) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Mobilteil anmelden (Register Handset) und
drücken Sie OK.
• Selektieren Sie die Nummer der Basiseinheit, die mit dem Handgerät(1 zu 4) verbunden
werden soll. Bestätigen
• Sie durch drücken von OK.
• Geben Sie die System PIN (ab Werk 0000) ein und bestätigen Sie mit OK. Eine Reihe
von Nummern erscheint im Bildschirm, das ist die Identifikation der Basiseinheit.
Bestätigen Sie mit 0K. Ihr Handgerät ist angemeldet.
10.2 EIN HANDGERÄT ABMELDEN
Dieses Verfahren muss mit einem anderen Handgerät durchgeführt werden, als das,
welches Sie abmelden möchten.
• Selektieren Sie MENÜ(MENU) durch Drücken der linken Menütaste.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Anmeldung (Registration) und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste Mobilteil abmelden (De-register) und drücken
Sie OK. Geben Sie die System PIN (ab Werk 0000) ein und drücken Sie OK.
• Selektieren Sie mit der Navigatortaste das Handgerät, welches Sie abmelden möchten
und drücken Sie OK.
10.3 EINE BASISEINHEIT SELEKTIEREN
Sie können mit Ihrem Butler 3570 Handgerät zwischen den Basiseinheiten hin- und
herschalten. Sie können es auch so einstellen, dass es automatisch die Basiseinheit mit dem
stärksten Signal wählt. Das Handgerät muss erst bei jeder Basiseinheit einzeln angemeldet
werden.
• Drücken Sie MENÜ(MENU) und scrollen Sie dann zu Anmeldung (Registration) und
drücken Sie OK.
• Scrollen Sie zu Basis auswählen (Select Base) und drücken Sie dann OK. Die aktuell
verwendete Basiseinheit wird markiert.
• Selektieren Sie die gewünschte Basiseinheit oder selektieren Sie Automatik um mit der
Basiseinheit mit demstärksten Signal verbunden zu werden. Drücken Sie OK.
Wenn Sie die automatische Wahl der Basiseinheit wählen, sucht das
Handgerät nur im Standby nach der stärksten Basiseinheit, wenn es außer
Reichweite der aktuellen Basiseinheit ist (nicht während des Gesprächs)!
10.4 VERWENDEN DER WECHSELSPRECH-FUNKTION
10.4.1 Ein internes Handgerät anrufen
• Drücken Sie INT. Im Display erscheint "Anruf intern".
• Geben Sie die interne Handgerätenummer ein.
80
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
10.4.2 Einen externen Anruf zu einem anderen Handgerät weiterleiten
Bei einem externen Anruf:
• Drücken Sie INT.
• Geben Sie die Nummer des Handgeräts ein, welches Sie anrufen möchten. Ihr externer
Gesprächspartner ist in der Warteschleife. Wenn der interne Gesprächspartner abhebt,
drücken Sie
um den Anruf weiterzuleiten. Wenn der interne Gesprächspartner nicht
abnimmt, drücken Sie INT um den externen Gesprächspartner zurückzuholen oder von
einem zum anderen zu springen.
DEUTSCH
10.4.3 Konferenzschaltung
Sie können mit 2 Handgeräten und einer externen Verbindung gleichzeitig sprechen. Bei
einem externen Anruf:
• Drücken Sie INT.
• Geben Sie die Nummer des Handgeräts ein, das Sie anrufen möchten. Ihr externer
Gesprächspartner kommt in die Warteschleife.
• Wenn der interne Gesprächspartner abnimmt, drücken Sie 2 Sekunden lang ’#’. Wenn
der interne Gesprächspartner nicht abnimmt, drücken Sie INT um den externen
Gesprächspartner zurückzuholen.
10.4.4 Einen externen Anruf während eines internen Gesprächs annehmen
Wenn Sie intern mit einem anderen Handgerät sprechen, können Sie noch immer einen
externen Anruf annehmen.
Annehmen eines eingehenden Anrufs:
• Drücken Sie
. Das interne Gespräch wird unterbrochen.
• Drücken Sie dann
. Sie sprechen mit dem externen Anrufer.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
81
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
11 PROBLEMBESEITIGUNG
Symptom
Kein Display
Mögliche Ursache
Batterien nicht geladen
Kein Ton
Das Symbol
blinkt
Basiseinheit oder Handgerät
klingeln nicht
Es ist unmöglich einen Anruf
im PABX weiterzuleiten
Das Telefon reagiert nicht,
wenn man die Tasten drückt
Lösung
Kontrollieren Sie die Position
der Batterien
Laden Sie die Batterien auf
Handgerät ausgeschaltet
Schalten Sie das Handgerät an
Telefonkabel schlecht
Überprüfen Sie den
angeschlossen
Telefonanschluss
Die Verbindung wird von einem Warten Sie bis das andere
anderen Handgerät besetzt
Handgerät auflegt
Handgerät außer Reichweite
Bringen Sie das Handgerät
dichter zur Basiseinheit
Die Basiseinheit hat keine
Überprüfen Sie den
Stromzufuhr
Hauptanschluss zur
Basiseinheit
Das Handgerät ist nicht bei der Melden Sie das Handgerät bei
Basiseinheit angemeldet
der Basiseinheit an
Die Klingellautstärke steht auf Stellen Sie die
null oder niedrig
Klingellautstärke ein
Die FLASH Zeit ist zu kurz
Stellen Sie das Gerät auf eine
längere Flash Zeit
Verfahrensfehler
Entfernen Sie die Batterien
und legen Sie sie wieder ein
12 TECHNISCHE DATEN
•
Standard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frequenzbereich:
Anzahl Kanäle:
Modulation:
Übertragungsrate :
Abgabeleistung:
Bereich:
Anzahl Handgeräte:
Stromversorgung Basiseinheit
Handgerät Batterien:
•
•
•
•
•
Handgeräteautonomie:
Sprechzeit:
Ladezeit:
Normale Betriebsbedingungen:
Flash Zeit
82
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)
1880 MHZ bis 1900 MHz
120 Duplexkanäle
GFSK
32 kbit/s
10 mW (Durchschnittsleistung pro Kanal)
maximal 300 m außerhalb /50 m im Haus
Bis zu 5
230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V DC 180mA & 150mA
2 wiederaufladbare Batterien (Akkus) AAA, NiMh
750mAh 1,2V
100 Stunden im Standby
10 Stunden
6-8 Stunden
+5 °C bis +45 °C
100 oder 250 ms
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
13 STANDARDEINSTELLUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Handgerätname:
Auto talk:
PABX Code
Klingellautstärke Handgerät:
Hörerlautstärke:
Melodie Handgerät:
Menüfarbe:
Klingellautstärke Basiseinheit:
Basiseinheit Klingelton:
Pin Code:
Tastenverrieglung:
SMS Melodie:
B3570
AN
leer (Aus)
3
3
Interne Anrufe = 1 und extern = 5
Blau
3
1
0000
Aus
An = Morse
14 TOPCOM GARANTIE
Topcom Geräte habe eine 24-monatige Garantiezeit.Die Garantiezeit beginnt an dem Tag,
an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie für Batterien ist auf 6 Monate nach
Erwerb begrenzt.Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie
ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das
Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.
14.2 ABWICKLUNG DES GARANTIEFALLES
Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein Topcom Service
Zentrum.
Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Topcom oder ein
autorisiertes Service Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder
Herstellerfehler aufgetretenen Defekts.
Topcom wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder
Austausch des fehlerhaften Gerätes oder von Teilen des fehlerhaften Gerätes erfüllen.Bei
einem Austausch können die Farbe und das Modell vom eigentlich erworbenen Gerät
abweichen.
Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit.Die Garantiezeit
verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Topcom oder von einem seiner autorisierten
Service Zentren ausgetauscht oder repariert wird.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
83
DEUTSCH
14.1 GARANTIEZEIT
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
14.3 GARANTIEAUSSCHLÜSSE
Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht
wurden, sowohl als auch Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder
die Verwendung von nicht von Topcom empfohlenen Zubehör entstehen, werden nicht von
der Garantie abgedeckt.
Schnurlose Telefone von Topcom wurden so konstruiert, dass sie ausschließlich mit
wiederaufladbaren Batterien funktionieren.Ein durch nicht-wiederaufladbare Batterien
verursachter Schaden fällt nicht unter die Garantieleistung.
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z.B.
Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden.
Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde,
kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.
Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch den Käufer oder durch
unqualifizierte und nicht offiziell anerkannte Topcom Service Zentren repariert, verändert
oder umgebaut wurde.
84
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Utilizar (use) solo el enchufe del cargador suministrado. No utilizar (use) otros
cargadores, ya que esto puede daĔar a los vasos de la batería.
• Insertar solo baterías recargables del mismo tipo. No utilizar (use) nunca baterías
normales, no recargables. Insertar las baterías recargables de forma que conecten con
sus polos correctos (indicados en el compartimento de la batería del terminal (handset)).
• No tocar los contactos del cargador y el enchufe con objetos afilados o metálicos.
• Puede afectar al funcionamiento de algunos dispositivos médicos.
• El terminal (handset) puede causar un zumbido en los audífonos.
• No colocar la unidad básica en una habitación húmeda o a una distancia de menos de
1.5 m de una fuente de agua. Mantener el terminal (handset) lejos del agua.
• No utilizar (use) el teléfono en ambientes donde haya riesgo de explosiones.
• Tirar las baterías y mantener el teléfono de una forma respetuosa con el medio ambiente.
• Como este teléfono no se puede usar en caso de apagón, debe usar un teléfono con
línea independiente para llamadas de emergencia, p. ej. un teléfono móvil.
ESPAēOL
ELIMINACIÓN DEL EQUIPO (MEDIO AMBIENTE)
Al final del ciclo de la vida del producto, no debe tirarlo a la basura normal de la casa, sino
llevarlo a un punto de recogida para reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. El
símbolo en el producto, la guía de usuario y/o la caja indican esto.
Alguno de los materiales del producto se pueden reutilizar si los lleva a un punto de reciclaje.
Reutilizando algunas piezas o materias primas de productos usados puede hacer una
contribución importante a la protección del medio ambiente.
Por favor contacte con las autoridades locales en caso de que necesite más información
sobre los puntos de recogida de su zona.
LIMPIEZA
Limpiar el teléfono con un paĔo ligeramente húmedo o con un paĔo antiestático. No utilizar
(use) nunca agentes limpiadores o disolventes abrasivos.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php
El símbolo CE indica que la unidad cumple con los requisitos esenciales
de la directiva R&TTE.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
85
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
1 EMPEZANDO
1.1 INSTALACIÓN DE LA BASE
Para la instalación, hacer lo siguiente:
• Enchufar un extremo del adaptador en la toma de corriente y el otro extremo en la toma
del adaptador de la parte inferior del teléfono.
• Conectar un extremo del cable del telefónico con la toma del teléfono de la pared y el
otro en la parte inferior del teléfono.
• Poner el teléfono- y el cable de línea de energía de CA en las guías de la base como se
muestra en la imagen de abajo:
TEL
Cable de energía
Cable del teléfono
Aspecto posterior del cargador:
Cable de energía
1.2 INSTALACIÓN DEL TERMINAL
•
•
•
•
Abrir el compartimento de la batería (ver abajo).
Insertar las baterías respetando la polaridad (+ y -) .
Cerrar el compartimento de la batería.
Dejar el terminal (handset) en la unidad base durante 20 horas. Se iluminará el indicador
de Línea/Carga
(LED) de la unidad base.
Tapa
Vista trasera del
terminal (handset)
Recargable
Baterías
Antes de utilizar (use) el teléfono por primera vez, debe asegurarse de que las baterías se
han cargado durante 20 horas. Si no hace esto, el teléfono no funcionará óptimamente.
86
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
1.3 SI HA COMPRADO UNA VERSIÓN DOBLE/TRIPLE/QUATTRO
Si ha comprado una versión doble o triple
• Enchufar un extremo del adaptador en la toma de corriente y el otro extremo en la toma
del adaptador de la parte inferior del cargador.
• Introducir las baterías dentro del terminal (handset)
• Cargar el terminal (handset) durante 20 horas al menos.
2 CONOCER SU TELÉFONO
2.1 TECLAS/LED
TERMINAL (HANDSET)
1
Pantalla
2
Tecla de Soft Menu 2
3
Tecla de colgar
4
Tecla INT
5
Tecla de Soft Menu 1
6
Tecla Volume
7
Tecla de descolgar
8
Teclas alfanuméricas
9
Tecla de destello
1
2
5
3
6
7
10
tecla de Buscar terminal (paging)
11
Funcionando /Energía (LED)
12
LED de Terminal (handset) en la base
9
ESPAēOL
BASE
8
4
10
11 12
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
87
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.2 ICONOS
Llamada en progreso
Nuevo correo de voz (voice mail)
Llamada Terminada
Teclado bloqueado (keypad
locked)
Llamadas Perdidas (missed calls)
en lista de llamadas*
Poner alarma (alarm)
Volumen (volume) de timbre del Terminal
(handset) Desactivo (OFF)
leídas o llamadas perdidas (missed calls)
La lista contiene llamadas
no todavía no consultadas
Dentro del alcance de la base
Mensaje nuevo (new SMS
message) recibido***
**
Terminal (handset) no registrado (not registered)
o sin cobertura (out of range)
Estado de la batería:
Batería Vacía
Batería baja (low battery)
a Medias
Llena
* Si el servicio de identificación de línea del llamante está disponible en la línea telefónica
** Si el servicio de Correo desde el teléfono (Phonemail) está disponible en la línea telefónica
***Si está disponible el servicio de Mensaje (SMS) en la línea telefónica
2.3 LUCES DE LA BASE
Terminal (handset) en la base
- Desactiva (OFF): Base no (no) conectada a la energía
- Activa (ON): energía conectada
- Parpadeando despacio: Descolgado o copia de tarjeta SIM
- Parpadeando rápidamente: durante el modo de registro (registration) o Correo
desde el teléfono*
* Si está disponible el servicio de Correo desde el teléfono en la línea telefónica
88
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.4 NAVEGANDO POR EL MENÚ
El Butler 3570 tiene un sistema de menú (menu) que es fácil de utilizar (use). Cada menú
(menu) conduce a una lista de opciones (options). El mapa del menú (menu) se muestra en
el siguiente párrafo.
Cuando el terminal (handset) está enchufado y en espera, presionar el botón de opción bajo
"MENÚ (MENU)" para abrir el menú (menu) principal.
Presionar el botón
o
para desplazarse hacia la opción del menú (menu) que se quiera.
Luego presionar Aceptar (OK) para elegir (select) más opciones (options) o confirmar los
ajustes visualizados.
Salir (exit) o volver un nivel (level) en el menú (menu)
ESPAēOL
Para ir al nivel (level) anterior del menú (menu), presionar ATRÁS (BACK).
Para cancelar y volver a en espera en cualquier momento, presionar
. Si no (no) se
presiona ningún botón durante 60 segundos, el terminal (handset) vuelve al modo en espera
automáticamente.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
89
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
2.5 VISIÓN GENERAL DEL MENÚ
Menú (menu)
90
Puntos del Submenú
Mensaje (SMS)
Mensaje (message) escrito
Bandeja de Entrada (inbox)
Bandeja de salida (Outbox)
Borrar (delete) mensajes (messages)
Ajustes (Settings)
Listas de llamadas (calls
lists)
Llamadas recibidas (received calls)
Llamadas Perdidas (missed calls)
Llamadas Realizadas (dialled calls)
Borrar (delete) lista de llamadas (calls
List)
Adjustes del Terminal
(handset)
Melodía del Timbre
Volumen del Timbre
Nombre del Terminal
Idioma
Color del Menú
Descolgado Autom.
Código de Acceso
Ajustes de la base (Base
Settings)
Melodías de la base (Base Ringtone)
Volumen de la base (Base Volume)
Prioridad de timbre (handset priority)
Modo de marcación (dial mode)
Configurar tecla R (recall mode)
PIN del sistema (system PIN)
Reloj / Alarma
(Time settings)
Alarma (alarm)
Ajustar Fecha/Hora (Set date & time)
Registro (registration)
Alta de terminal (register handset)
Seleccionar base (select base)
Dar de baja (de-register)
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3 USO DEL TELÉFONO
3.1 ENCENDER/APAGAR EL TERMINAL
•
•
Presionar y mantener
para apagar el terminal (handset).
Presionar otra vez
o colocarlo en la base para volver a encender el terminal
(handset).
3.2 CAMBIO DE IDIOMA
Entrar en el menú (menu) del "Terminal (handset)" para cambiar el idioma (language):
• Elegir (select) "Menú (menu)" con la tecla izquierda del menú (menu)
.
• Presionar la tecla del navegador
hacia abajo dos veces.
• Aparece el menú (menu) de "Ajustes del Terminal (Handset)" en la pantalla. Elegir
(select) "Aceptar (OK)".
• Utilizar (use) la tecla del navegador para desplazarse por el menú (menu) y elegir
(select) "Idioma (language)". Las flechas de y
indican que opciones (options)
adicionales están disponibles. Para confirmar el idioma (language) presionar "Aceptar
(OK)". En la pantalla aparece "EspaĔol guardado" si ha elegido espaĔol. Los menús
del terminal (handset) estarán en espaĔol.
• Para volver al menú (menu) previo, elegir (select) "Atrás (back)".
3.3.1 Teclear número directo
• Presionar
para obtener línea.
• Marcar el número (number) al que quiere llamar.
• Para colgar al final de la llamada, presionar
o volver a poner el terminal (handset) en
la base.
3.3.2 Premarcado
Con la característica premarcado puede introducir y modificar un número (number) antes de
hacer la llamada.
• Marcar un número (number) de hasta 25 dígitos. Presionar la tecla del navegador
hacia arriba y mantener para insertar una pausa. En la pantalla aparecerá una "P".
• Elegir (select) "Borrar (clear)" con la tecla derecha del menú (menu)
para corregir.
Presionar
para iniciar la llamada. La pantalla muestra: "Llamando (calling)
123456789". Para colgar al final de la llamada, presionar
o volver a poner el
terminal (handset) en la base.
3.4 RECIBIENDO UNA LLAMADA
Cuando reciba una llamada externa (external call), la pantalla mostrará: "Llamada externa
(external call)".
Para coger la llamada:
• Presionar
(si el terminal (handset) no está en su base/cargador)
o
Descolgar el terminal (handset) de la base (si está activada la opción Descolgado Autom.
(Auto Talk)) (ver §"7.6 Respuesta autom. (auto answer)" ).
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
91
ESPAēOL
3.3 HACER UNA LLAMADA
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
Aparece en la pantalla el icono de llamada en progreso
se visualiza la duración de la llamada.
. Después de 15 segundos
3.4.1 Ajuste del volumen del timbre durante la entrada de una llamada
Puede ajustar el volumen (volume) del timbre con la tecla del navegador
o
cuando el
teléfono está sonando.
El volumen (volume) del timbre se visualiza en la pantalla. Hay 5 niveles de volumen
(volume) además de la opción de apagar el timbre del todo, en cuyo caso se visualiza
"Volumen Desactivo (Volume Off)" y aparece el icono . Esta información permanece en
la pantalla durante unos 3 segundos (3 seconds), o hasta que se presione la tecla
.
3.5 MODO MANOS LIBRES
Manos libres le permite hablar con quien le llama sin sujetar el terminal (handset). También
permite a otras personas en la habitación escuchar (listen) a ambas partes de su
conversación.
Hacer una llamada en manos libres:
• Presionar
dos veces. La pantalla muestra . Marcar el número (number). Su
llamada se puede oír por el altavoz del terminal (handset).
• Para volver a encender el terminal (handset) en cualquier momento, presionar
otra
vez. Presionar
para terminar la llamada. Puede cambiar cualquier llamada a manos
libres presionando
durante la llamada.
3.6 AJUSTAR EL VOLUMEN DEL AURICULAR/MANOS LIBRES
Durante una llamada normal o en manos libres, presionar
volumen (volume) 1-5.
o
para elegir (select)
3.7 VOLVER A MARCAR UN NÚMERO (NUMBER) DE LA LISTA
Puede volver a marcar hasta 20 de los últimos números (number) llamados. Si tiene (you
have) guardado un nombre (name) en el directorio con el número (number), lo que se
visualizará será el nombre (name) (ver § “4 Directorio” ).
Volver a marcar un número (number) de la lista:
• Presionar /P para entrar en la lista de rellamadas (redial list). Desplazarse con
o
hasta que se visualice el número (number) que quiera.
• Presionar
para marcar el número (number).
También puede consultar la lista de llamadas por medio del menú (menu)
(Ver § "6 Lista de llamadas") para más detallas.
92
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
3.8 FUNCIÓN SILENC. (MUTE FUNCTION)
Durante la conversación puede apagar el micrófono para que la persona que está al otro
lado de la línea no lo oiga:
• Elegir (select) ’SILENC. (SECRECY)’ utilizando la tecla derecha del menú (menu) para
desactivar (deactivate) el micrófono.
• ’Mic. Silenciado (SECRECY ON)’ aparece en la pantalla.
• Presionar la tecla izquierda del menú (menu) otra vez para activar (activate) el
micrófono otra vez.
3.9 LOCALIZACIÓN DE UN TERMINAL (HANDSET) (FUNCIÓN DE BUSCAR
TERMINAL
Si olvidó donde dejó su terminal (handset) puede presionar la tecla de buscar terminal
(paging)
de la base. Todos los terminales dados de alta (handset registered) con la base
sonarán durante unos 30 segundos.
El
LED de la base destellará. Para apagar (stop) el timbre, pulse cualquier tecla
(presionar any key) del terminal (handset).
Puede bloquear el teclado para evitar teclear un número (dialling) accidentalmente mientras
lleva el terminal (handset).
• Presionar y mantener la tecla ’#’-hasta que aparezca ’Teclado bloqueado (keypad
locked)’ y el icono
• Para desbloq. (unlock) presionar la tecla izquierda del menú (menu) ’DESBLOQ.
(UNLOCK)’ y confirmar con ’SÍ (YES)’
4 DIRECTORIO
Cada terminal (handset) puede guardar hasta 150 nombres (names) y números (number).
Los nombres (Names) pueden tener hasta 16 caracteres de longitud y los números (number)
hasta 20 dígitos.
Para aĔadir una entrada
•
•
Presionar la tecla derecha del menú (menu) ’AGENDA (NAMES)’.
si el Directorio está vacío, elegir (select) ’AĔadir número (add entry)’ y presionar
’Aceptar (OK)’
O
• Si se ha guardado la agenda (names), estará en la lista. Presionar ’OPCIONES
(OPTIONS)’. ’AĔadir número (add entry)’ está marcado. Presionar ’ACEPTAR (OK)’.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
93
ESPAēOL
3.10 BOLQUEO DEL TECLADO
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
Utilizar (use) el teclado para introducir el nombre (name), luego presionar ’ACEPTAR
(OK)’.
Utilizar (use) el teclado para introducir el número (number), luego presionar ’ACEPTAR
(OK)’. La pantalla muestra la lista de nombres (name) del directorio.
Presionar y mantener ’Atrás (back)’ para volver a espera.
Para marcar una entrada
•
•
•
Presionar la tecla derecha del menú (menu) ’AGENDA (NAMES)’.
Desplazarse por
o
hasta el nombre (name) que quiera o utilizar (use) el teclado
para introducir la primera letra del nombre (name)
Presionar
para marcar el número (number).
Editar (edit) nombre (name) y número (number)
•
•
•
•
•
•
Presionar la tecla derecha del menú (menu) ’AGENDA (NAMES)’.
Desplazarse por
o
hasta el nombre (name) que quiera o utilizar (use) el teclado
para introducir la primera letra del nombre (name)
Presionar ’OPCIONES (OPTIONS). Desplazarse para ’Editar (edit) Entrada’ y
presionar ’ACEPTAR (OK)’.
Editar (edit) Entrada’se visualizará en la pantalla. Presionar ’BORRAR (CLEAR)’ para
borrar (delete) o utilizar (use)
o
para situar el cursor. Utilizar (use) el teclado para
cambiar el nombre (name). Presionar ’ACEPTAR (OK)’.
Editar (edit) el número (number) y presionar ’ACEPTAR (OK)’. La pantalla vuelve a la
lista de la agenda (names).
Presionar y mantener ’Atrás (back)’ para volver a espera.
Ver (view) detalles
•
•
•
•
Presionar AGENDA (NAMES) luego desplazarse por
o
hasta el nombre (name)
que quiera, luego presionar OPCIONES (OPTIONS).
Desplazarse por
a Ver detalles (show details) y presionar Aceptar (OK).
La pantalla muestra el nombre (name), número (número (number)) y cualquier grupo de
llamada o timbre de tonos (tone) que pueda haber asignado a la entrada.
Presionar y mantener Atrás (back) para volver a espera.
Borrar (delete) una entrada
•
•
•
•
Presionar AGENDA (NAMES) luego desplazarse por
o
hasta el nombre (name)
que quiera, luego presionar OPCIONES (OPTIONS).
Desplazarse
a Borrar (Delete) Entrada y presionar Aceptar (OK).
Presionar SÍ (YES) para confirmar o NO (NO) para cancelar.
Presionar y mantener Atrás (back) para volver a espera.
Elegir (select) melodía del timbre (ringtone)
Puede elegir que melodía (melody) de timbre suena cuando recibe una llamada de números
(numbers) seleccionados del directorio.
94
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
•
Presionar AGENDA (NAMES) luego desplazase por
o
hasta el nombre (name)
que quiera, luego presionar OPCIONES (OPTIONS).
Desplazarse por
a Melodía del timbre (ringtone) y presionar ACEPTAR (OK). La
pantalla de Melodía del timbre (ringtone) se visualiza y se marcará el ajuste actual.
Desplazarse por
o
hacia la melodía del timbre (ringtone) que quiera. Sonará una
prueba. Presionar Aceptar (OK). La pantalla muestra Melodía del timbre (ringtone)
Guardada (Save) luego volver a la lista del directorio.
Presionar y mantener Atrás (back) para volver a espera.
5 IDENTIFICACIÓN DEL LLAMANTE
!! Este servicio solo funciona cuando tiene (you have) una suscripción
Clip/ID del Llamante. ¡Contacte con su compañía telefónica!
ESPAēOL
Cuando recibe una llamada, el número (number) de teléfono del llamante aparece en la
pantalla del terminal (handset). El teléfono puede recibir llamadas tanto en FSK como en
DTMF. También puede ver el nombre (name) de él o ella si se transmite por la red. ˇSi el
nombre (name) está programado en el Directorio, se visualiza el nombre (name) del
directorio!
El teléfono puede guardar 50 llamadas en una Lista de Llamadas (recibidas y perdidas) que
se pueden volver a ver más tarde. Cuando la memoria está llena, las llamadas nuevas (new
calls) automáticamente reemplazan a las llamadas más antiguas en la memoria. Las
llamadas perdidas (missed calls) están marcadas con un icono en la pantalla.
Para leer (read) las llamadas recibidas (received calls):
Hay 3 formas de mostrar las llamadas perdidas (missed calls):
1) Consultar la lista de llamada perdida (missed call) cuando la pantalla muestra la cantidad
de llamadas perdidas (missed calls) cuando está en espera:
• Presionar Leer (read) y desplazarse por la lista con las teclas del navegador
y .
Las llamadas perdidas (missed calls) que no ha consultado están marcadas con un
2) Consultar las llamadas perdidas (missed calls) después de activar otras funciones del
teléfono:
• Presionar
y verá inmediatamente la lista de llamadas Recibidas (combinación de
llamadas recibidas y llamadas perdidas (missed calls)).
• Desplazarse por la lista con las teclas del navegador
o .
Presionar
para marcar a número (number) o elegir (select) ’Opciones (options)’ para
Borrar (Borrar (Delete)) la entrada, ver más detalles o aĔadir el número (number) al
directorio.
3) Por medio del menú (menu) (ver §“6 Lista de llamadas” abajo)
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
95
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
6 LISTA DE LLAMADAS
Su Butler 3570 guarda una lista de todas sus últimas llamadas.
• Llamadas Recibidas (received calls): muestra detalles de todas las últimas llamadas.
• Llamadas Perdidas (missed calls): muestra detalles de las llamadas que no se
contestaron.
• Llamadas Realizadas (Dialled Calls): la lista muestra detalles de las 20 últimas
llamadas hechas desde su terminal (handset).
• Se puede guardar un total combinado de 50 llamadas en las Llamadas Recibidas
(received) y Llamadas Perdidas (missed calls).
Llamadas perdidas (missed) y recibidas (received calls)
Puede acceder a la lista de Llamadas usando el botón del navegador o el menú (menu).
Para utilizar (use) el botón del navegador:
• Desde la pantalla de espera, presionar . Las llamadas nuevas (new calls) se indican
con un *. Presionar
o
para desplazarse por la lista. Sonará un pitido cuando
llegue a la primera y a la última llamadas de la lista.
• Presionar
para marcar un número (number) u OPCIONES (OPTIONS) para Borrar
(Delete) la entrada, ver más detalles o aĔadir el número (number) al directorio.
También puede consultar la lista de llamadas (calls list) por medio del menú (menu).
•
•
•
Presionar Menú (Menu)
Desplazarse por
a Lista de llamadas (Calls lists)y presionar Aceptar (OK). Elegir
(select) Llamadas Recibidas (received calls) o Llamadas perdidas (missed calls) y
presionar Aceptar (OK).
Si el nombre (name) del llamante se ha guardado en el directorio se visualizará.
Lista de rellamadas:
Como se describe en § “3.7 Volver a marcar un número (number) de la lista” también puede
consultar la lista de llamadas desde el menú (menu).
• Presionar Menú (Menu)
• Desplazarse por
a Lista de llamadas (Calls list)y presionar Aceptar (OK). Elegir
(select) Llamadas Realizadas (dialled calls) y presionar ACEPTAR (OK).
• Presionar
para marcar un número (number) u OPCIONES (OPTIONS) luego elegir
(select):
- Borrar (Delete): para Borrar (Delete) el número (number).
- Ver detalles (show details): Si se visualiza un nombre (name), este muestra el
número (number).
- ACEPTAR (OK) Número (number): para crear una entrada en el directorio. Introducir
el nombre (name), presionar ACEPTAR (OK). Se visualiza el número (number).
• Presionar ACEPTAR (OK) para guardar el número (number).
96
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
6.1 BORRAR LISTA DE LLAMADAS
•
•
•
•
•
Presionar Menú (Menu)
Desplazarse por
a Lista de llamadas (Calls list)y presionar Aceptar (OK). Elegir
(select) Borrar (Delete) listas de llamadas (calls lists) y presionar Aceptar (OK).
Presionar
o
para elegir (select) la lista que quiera borrar (delete):
Llamadas Recibidas (Received Calls)
Llamadas Perdidas (Missed Calls)
Llamadas Realizadas (Dialled Calls)
Todas las Llamadas (All Calls)
Presionar Aceptar (OK)
Presionar SÍ (YES) para Borrar (Delete) o NO (NO) para cancelar
7 AJUSTES DEL TERMINAL EL TERMINAL
7.1 AJUSTAR LA FECHA Y LA HORA
•
•
•
•
Presionar Menú (Menu)
Desplazarse por
a Reloj / Alarma (Time settings) y presionar Aceptar (OK). Elegir
(select) Ajustar Fecha/Hora (Set date & time) y presionar Aceptar (OK).
Introducir la fecha (date) (formato: DD/MM).
Confirmar con Aceptar (OK)
Introducir la hora (formato: HH:MM).
Confirmar con Aceptar (OK)
7.2 USO DE LA CARACTERÍSTICA DE ALARMA
Poner la fecha (date) y la hora y utilizar (use) su Butler 3570 para que le de un aviso con la
alarma (alarm). Puede tener un ajuste diferente de la alarma (alarm) para cada terminal dado
de alta (handset registered) con su base. La alarma (alarm) suena solo en el terminal
(handset), no en la base o en cualquier otro terminal (handset).
7.2.1 Poner la alarma
• Presionar Menú (Menu)
• Desplazarse por
a Reloj / Alarma (Time settings) y presionar Aceptar (OK). Elegir
(select) Alarma (alarm) y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) Activa/Desactiva (ON/OFF) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
Usando el navegador, elegir uno de los 3 tipos de ajuste: Sólo una vez (on once),
Cada día (on daily) o Desactiva (Off). Confirmar con Aceptar (OK). Si elige Sólo una
vez (on once) o Cada día (on daily) la pantalla mostrará:
HORA (24 h) (TIME (24 hr)):
00:00
Introducir la hora cuando quiera que suene el teléfono y confirmar presionando la tecla
de Aceptar (OK) .
• Para desactivar (deactivate) la función de Alarma (alarm), elegir (select) "Desactiva
(Off)" y confirmar con "Aceptar (OK)".
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
97
ESPAēOL
•
•
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
7.2.2 Ajuste del tono de alarma
• Presionar Menú (Menu)
• Desplazarse por
a Reloj / Alarma (Time settings) y presionar Aceptar (OK). Elegir
(select) Alarma (alarm) y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) Configurar tono (set alarm tone) con el navegador y presionar Aceptar
(OK).
• Desplazarse por
o
para elegir (select) el tono de alarma (alarm tone) (1-4) que
quiera y presionar Aceptar (OK).
7.3 MELODÍA DEL TIMBRE Y VOLUMEN
7.3.1 Melodía del timbre
Puede elegir 5 melodías de timbre diferentes. Puede poner melodías diferentes para
llamadas internas (internal) y llamadas externas (external calls).
• Desde la pantalla de espera, presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse por
a
Ajustes del Terminal (Handset) y presionar Aceptar (OK).
• Presionar Aceptar (OK) para marcar la Melodía del timbre (ringtone). Presionar
Aceptar (OK) para elegir
• (select) Llamadas externas (external calls). O desplazarse a Llamadas internas
(internal calls), luego presionar Aceptar (OK).
• Desplazarse a
y
para la melodía (melody) que quiera. Mientras se desplaza
sonará una muestra.
• Presionar Aceptar (OK) para elegir (select) o ATRÁS (BACK) para volver al menú
(menu) anterior.
• Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
7.3.2 Volumen del timbre
Hay cinco niveles de volumen (volume) de timbre del terminal (handset) y desactivo (off). Si
elige (select) desactivo (off), las llamadas todavía sonarán en la base y la pantalla de su
terminal (handset) indicará las llamadas entrantes.
• Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y
presionar Aceptar (OK).
Desplazarse por
a Volumen del Timbre (Ring Volume) y presionar Aceptar (OK).
• Se visualiza el ajuste actual. Presionar
para subir o para
bajar el volumen
(volume). Presionar Aceptar (OK) para confirmar.
• Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
7.4 NOMBRE DEL TERMINAL
Puede cambiar el nombre (name) visualizado en el terminal (handset) durante la espera
(máx. 8 caracteres de longitud):
•
98
Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y
presionar Aceptar (OK).
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
•
Desplazarse por
a Nombre (name) del Terminal (handset) y presionar Aceptar
(OK).
Introducir el nombre (name) del terminal (handset) que quiera. Presionar Borrar (clear)
para hacer una corrección y ACEPTAR (OK) para confirmar.
Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
7.5 RESPUESTA AUTOM.
Cuando hay una llamada entrante y el terminal (handset) está en la base, el teléfono
automáticamente coge línea cuando se descuelga. Esta función se puede encender o
apagar:
•
•
•
•
Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y
presionar Aceptar (OK).
Desplazarse por
a Descolgado Autom. (Auto Talk) y presionar Aceptar (OK).
Elegir (select) Activa (On) o Desactiva (Off) y presionar Aceptar (OK) para confirmar o
Atrás (back) para volver.
Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
7.6 MENU COLOR
•
•
•
Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y
presionar Aceptar (OK).
Desplazarse por
a Color del Menú (Menu Colour) y presionar Aceptar (OK).
Elegir (select) Azul (blue), Verde (green) o Rosa (pink) y presionar ACEPTAR (OK)
para confirmar o Atrás (back) para volver.
Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
ESPAēOL
•
7.7 CÓDIGO DE ACCESO
Se puede utilizar (use) su teléfono con un PABX o una red de teléfono local. Cuando teclee
(dialling) números (numbers) de teléfono desde la lista del directorio, puede aĔadir
automáticamente el Código de acceso (PABX access code) delante del número (number)
del directorio.
•
•
•
•
•
•
Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes del Terminal (Handset) y
presionar Aceptar (OK).
Desplazarse por
a Código de acceso (PABX access code) y presionar Aceptar
(OK).
Desplazarse por
a Modificar Código (Set code) y presionar Aceptar (OK).
Introducir el Código de acceso (PABX access code), p. ej. ’0’ y presionar ACEPTAR
(OK).
Desplazarse por
a Activa (ON) y presionar Aceptar (OK).
Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
99
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
8 AJUSTES DE LA BASE
8.1 MELODÍA DEL TIMBRE Y VOLUMEN
8.1.1 Melodía del timbre
Puede elegir 5 melodías de timbre diferentes:
• Desde la pantalla de espera, presionar ,MENÚ (MENU) luego desplazarse por
a
Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
• Presionar Aceptar (OK) otra vez para entrar en el menú (menu) de Melodía (Ringtone)
de la Base .
• Desplazarse por
o
a la melodía (melody) que quiera. Mientras se desplaza se
oirá una muestra. Presionar
• Aceptar (OK) para elegir (select) o ATRÁS (BACK) para volver al menú (menu)
anterior.
• Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
8.1.2 Volumen de timbre
Hay cinco niveles del volumen (volume) de timbre de la base y desactivo (Off).
• Desde la pantalla de espera, presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse por
a
Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
• Desplazarse por
a Volumen de la base (Base Volume) y presionar Aceptar (OK).
• Se visualiza el ajuste actual. Presionar
para subir o
para bajar el volumen
(volume). Presionar Aceptar (OK) para confirmar.
• Presionar y mantener ATRÁS (BACK) para volver a espera.
8.2 PRIORIDAD DE TIMBRE
Normalmente, si tiene (you have) más de un terminal dado de alta (handset registered) para
su base, todos sonarán al mismo tiempo. Sin embargo, puede poner uno de ellos para que
suene antes que los otros, de manera que las llamadas se pueden contestar siempre primeo
desde un terminal (handset) .
• Desde la pantalla de espera, presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse por
a
Ajustes de la base (Base Settings) y presionar Aceptar (OK).
• Desplazarse por
a Prioridad de timbre (handset priority) y presionar Aceptar
(OK). En la pantalla se marca
• Todos (All Handsets). Presionar Aceptar (OK) para elegir (select) Todos (All
Handsets) Para hacer que todos los terminales (all handsets) suenen a la vez.
O
• Desplazarse a Elegir Prioridad (Select Handset) y presionar Aceptar (OK).
Desplazarse por
o
hacia el terminal (handset) que quiera que suene primero.
• Presionar Aceptar (OK).
• Desplazarse por
o
parar elegir (select) el número (number) de timbres (rings) del
terminal (handset) antes de que empiecen a sonar los otros terminales (handsets).
• Presionar Aceptar (OK) para confirmar.
100
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
8.3 AJUSTES DE LÍNEA
8.3.1 Tiempo de destello
• Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes de la base (Base Settings) y
presionar Aceptar (OK).
• Desplazarse a Configurar tecla R (recall mode) y presionar Aceptar (OK).
• Presionar
o
para marcar Rellamada 1 (recall 1) para tiempo de destello corto
(100ms) o Rellamada 2(recall 2) para tiempo de destello largo (250ms) y presionar
Aceptar (OK) para confirmar.
8.4 PIN DEL SISTEMA
El PIN del sistema (system PIN) se usa para registrar y dar de baja terminales (handsets) y
algún otro Ajuste (Setting) opcional. La configur. Inicial (default) de PIN del sistema (system
PIN) es 0000.
• Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Ajustes de la base (Base Settings) y
presionar Aceptar (OK).
• Desplazarse a PIN del sistema (system PIN) y presionar Aceptar (OK).
• Introducir el PIN actual (Ajuste original 0000) y presionar Aceptar (OK).
• Introducir el PIN nuevo, presionar Aceptar (OK) e introducirlo otra vez.
• Presionar Aceptar (OK) para confirmar.
Para utilizar (use) MENSAJE (SMS), este servicio tiene que activarse en su
línea telefónica.
Normalmente necesita llamar a un número (number) especial para obtener la
suscripción de su compaĔía telefónica para activar (activate) esta función.
Por favor contacte con su compaĔía telefónica para este servicio.
Puede enviar (send) y recibir Mensajes (SMS) con su teléfono Butler 3570. Esta sección le
dice como utilizar (use) la característica de Mensaje (SMS). Puede guardar un total de 50
Mensajes (SMS) enviados y recibidos, cada uno con hasta 160 caracteres.
9.1 ESCRIBIR Y ENVIAR MENSAJE
•
•
Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Mensaje (SMS) y presionar Aceptar
(OK).
Elegir (select) Escribir Mensaje (Message) y presionar Aceptar (OK) para confirmar
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
101
ESPAēOL
9 MENSAJE DE TEXTO
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.1.1 Como escribir un Mensaje
Por ejemplo: cuando quiera introducir el nombre (name) ’LUC’
Pulsar 5 tres veces para elegir (select) ’L’
Pulsar 8 dos veces para elegir (select) ’U’
Pulsar 2 tres veces para elegir (select) ’C’
Total de pulsaciones necesarias = 8
Para introducir un espacio presionar ’1’
Para ir rápidamente a la letra siguiente, presionar hacia abajo en la tecla del navegador
o esperar a que el cursor se mueva a ella automáticamente.
,
Para cada tecla, los caracteres disponibles aparecen en la parte superior de la pantalla.
Presionar
o
para ir al carácter siguiente o anterior
Para cambiar a mayúsculas, presionar INT. Para volver a minúsculas presionar INT otra vez.
También puede insertar un símbolo, presionando OPCIÓN (OPTION) y eligiendo (select) la
opción (option) deseada.
9.1.2 Como Enviar un Mensaje
• Introducir el mensaje (message) a enviar
• Cuando haya terminado elegir (select) OPCIONES (OPTIONS). Aparecen las
siguientes opciones (options) junto a las opciones (options) mencionadas antes:
- Enviar a (Send to)
- ACEPTAR (OK)
- Nombre de usuario (user name)
• Elegir (select) Enviar a y presionar Aceptar (OK) para confirmar.
• Introducir el número (number) del comunicante si no quiere utilizar (use) la memoria del
directorio
O
Borrar (Delete) el número (number) que aparece en la pantalla presionando Borrar
(clear) y elegir (select) Buscar (search) para buscar (search) el número (number) en el
directorio. Elegir (select) el nombre (name) utilizando las teclas
o .
• Elegir (select) Enviar (Send) empieza a enviar el Mensaje (SMS). La pantalla mostrará
Enviando Mensaje (Sending SMS).
O
Elegir (select) Atrás (back) para modificar el mensaje (message) antes de enviarlo
O
Presionar y mantener Borrar (clear) o Atrás (back) para Borrar (Delete) el mensaje
(message) sin enviar o presionar
. El mensaje (message) está totalmente borrado y
el teléfono volverá a espera
9.1.3 ACEPTAR un mensaje
• Cuando haya terminado de escribir un mensaje (message) elegir (select) Opciones
(options) y luego Guardar (Save).
• Confirmar con Aceptar (OK). Su mensaje (message) se guarda en la lista de la
Bandeja de salida (Outbox)
102
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.2 VER LOS MENSAJES (MESSAGES) GUARDADOS Y ENVIADOS
(BANDEJA DE SALIDA )
La Bandeja de salida (Outbox) contiene todos los mensajes (messages) que ha guardado
antes y/o ya enviados. Puede ACEPTAR (OK) hasta 50 mensajes (SMS messages). Para
leer (read) los mensajes (messages) redactados o enviados:
• Elegir (select) Menú (Menu) con la tecla izquierda del menú (menu), elegir (select)
Mensaje (SMS), luego confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Bandeja de salida (Outbox) con el navegador, y confirmar con Aceptar
(OK).
• Elegir (select) un mensaje (message) con el navegador (se listará el principio de los
mensajes (message), con lafecha (date) y hora en que se escribieron). •Para leer (read)
todo el mensaje (message), elegir (select) Leer (read).
• Cuando ha abierto el mensaje (message), elegir (select) Opciones (options). Puede
desplazarse por lasopciones (options) con el navegador:
- Editar (edit)
- Enviar a (Send to)
- Borrar (Delete)
- Nombre de usuario (user name)
• Si no se ha seleccionado ningún mensaje (message) para editar o enviar, presionar
Atrás (back) para volver al menú (menu) de la Bandeja de salida (Outbox). Para salir
del menú (menu), presionar prolongadamente en Atrás (back) con la tecla derecha del
menú (menu).
Su teléfono Butler 3570 le dice cuando tiene (you have) mensajes (messages) nuevos: Se
muestra en la pantalla un iconon
, con el número (number) de mensajes (messages)
nuevos todavía sin leer. El LED de Mensaje (SMS) de la base se enciende. Se emite un
pitido.
Para leer (read) mensajes (messages) nuevos cuando entran:
• Elegir (select) Leer (read) con la tecla izquierda del menú (menu). El mensaje
(message) más reciente se listaráel primero.
•
Para leer (read) mensajes (messages) nuevos después de usar otras funciones del teléfono:
• Elegir (select) Menú (Menu) con la tecla izquierda del menú (menu).
• Elegir (select) Mensaje (SMS), luego confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Bandeja de Entrada (inbox) con el navegador y confirmar con Aceptar
(OK).
Para responder, reenviar (forward), o Borrar (Delete) un mensaje (message) recibido:
• Elegir (select) Opciones (options) con la tecla izquierda del menú (menu).
• Elegir (select) la acción de (Responder (Reply), Reenviar (Forward) o Borrar
(Delete)) y confirmar con Aceptar (OK).
• Para salir del menú (menu) de la Bandeja de Entrada (inbox), presionar y mantener
Atrás (back)
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
103
ESPAēOL
9.3 VER LA LISTA DE MENSAJES RECIBIDOS (BANDEJA DE ENTRADA)
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.4 CUENTAS DEL USUARIO
!! ˇLas cuentas del usuario (user) solo funcionan si la red soporta
Subdireccionamiento!
Con su teléfono Butler 3570 puede crear hasta 4 cuentas de "usuario (user)" diferentes.
Puede Enviar (Send) y recibir Mensajes (SMS messages) con una cuenta de usuario (user).
Los mensajes (messages) recibidos en una cuenta de usuario (user) se protegen con una
contraseĔa (password). Para recibir mensajes (SMSs) en su cuenta de usuario (user)
privado (personal), debe dar a sus comunicantes el número (number) de la cuenta de
usuario (user) que tienen que aĔadir a su número de teléfono estándar (standard) (ver §
“9.4.2 Recibiendo Mensajes en una cuenta de usuario privada” ).
9.4.1 Creación de una cuenta de usuario
• Elegir (select) Menú (Menu)
• Elegir (select) el menú (menu) de Mensaje (SMS) presionando Aceptar (OK)
• Elegir (select) Ajustes (Settings) y confirmar con Aceptar (OK)
• Elegir (select) Usuarios (Users) y confirmar con Aceptar (OK)
• Elegir (select) AĔadir Usuario (User) y confirmar con Aceptar (OK). Introducir el
nombre de usuario (user name) y presionar Aceptar (OK).
• Introducir una contraseĔa (password) de 4 dígitos presionar Aceptar (OK). Introducir la
contraseĔa (password) otra vez para confirmar y presionar Aceptar (OK).
• Obtendrá automáticamente una extensión (terminal number) asignada. Para ver su
extensión (terminal number)desplazarse por
a Terminal Número (number) y
presionar Aceptar (OK)
• Elegir (select) Atrás (back) para volver al menú (menu) anterior
9.4.2 Recibiendo Mensajes en una cuenta de usuario privada
Para recibir mensajes (SMS messages) en su cuenta de usuario (user) privada (personal),
debe dar su número de usuario (user) o extensión (terminal number) a los comunicantes.
Para encontrar su número (number) de usuario (user):
• Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador, luego Aceptar (OK)
• Elegir (select) Usuarios (users) con el navegador, luego Aceptar (OK). Su nombre de
usuario (user name) aparece en la lista.
• Elegir (select) su nombre de usuario (user name) con el navegador y confirmar con
Aceptar (OK). Introducir su contraseĔa (password) y confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Extensión (terminal number) con el navegador y Aceptar (OK).
Su número (number) de usuario (user) aparece en la pantalla. Sus comunicantes necesitan
aĔadir este número (number) de usuario (user) a su número (number) de teléfono cuando
quieran Enviar (Send) Mensajes (SMSs) a su cuenta de usuario (user) privada (personal).
P. ej. Si su número (number) de usuario (user) privado (personal) es "1" y su número
(number) de teléfono es 123456789, sus comunicantes deben enviar (send) sus mensajes
(SMS messages) a:1234567891! Este es el número (number) que tiene que recordar para
darlo a sus comunicantes.
104
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.4.4 Leer Mensajes en su cuenta de usuario (user) privada
Cuando entra un mensaje (message) nuevo, su Butler 3570 emite un pitido. La pantalla
muestra un sobre, seguido por el número (number) de mensajes (messages) nuevos.
• Elegir (select) Leer (read) con la tecla izquierda del menú (menu).
• En la lista de Mensajes (SMS), los mensajes (messages) están marcados con una "p"
delante del nombre (name) o número (number). Después de seleccionar un mensaje
(SMS) privado, el nombre de usuario (user name) aparece en la pantalla.
• Introducir la contraseĔa (password) y confirmar con Aceptar (OK). Ahora puede leer
(read) el mensaje (SMS).
9.4.5 Enviando Mensajes (Sending SMS) desde su cuenta de usuario privada
Su Butler 3570 le permite Enviar (Send) Mensajes (SMSs) desde una cuenta de usuario
(user) privada (personal). Una vez que ha escrito el mensaje (SMS):
• Elegir (select) Opciones (options) y luego elegir (select) Nombre de usuario (user
name) con el navegador y confirmar con Aceptar (OK) en la tecla izquierda del menú
(menu).
• Elegir (select) la cuenta desde la que quiera Enviar (Send) el mensaje (message), y
confirmar con Aceptar (OK).
• Introducir su contraseĔa (password) (si lo indica) y confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Enviar a (Send to) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
• Introducir el número (number) de teléfono de los comunicantes, o buscarlo en el
directorio, y elegir (select) Enviar (Send) con la tecla izquierda del menú (menu). Si
elige (select) una "cuenta de usuario (user) privada (personal)", el mensaje (SMS) se
enviará usando su número de teléfono estándar (standard) más el número (number) de
la cuenta de usuario (user).P. ej. Si su número (number) de usuario (user) privado
(personal) es "1" y su número (number) de teléfono es 123456789, sus comunicantes
recibirán un mensaje (SMS) de: 1234567891.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
105
ESPAēOL
9.4.3 Cambiar un número de cuenta de usuario (user) de Mensaje
Los números (numbers) de usuario (user) están entre 1 y 9 pero mientras se crea una cuenta
de usuario (user) el Butler 3570 asigna un número (number) de usuario (user)
automaticamente, pero puede cambiar el número (number) manualmente.
• Elegir (select) Menú (Menu) con la tecla izquierda del menú (menu).
• Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK)
• Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador y Aceptar (OK).
• Elegir (select) Usuarios (users) con el navegador y confirmar con Aceptar (OK).
• Su nombre de usuario (user name) aparece en la lista. Elegir (select) su nombre de
usuario (user name) y confirmar con Aceptar (OK) en la tecla izquierda del menú
(menu).
• Introducir su contraseĔa (password) (si la cuenta está protegida con contraseĔa
(password)).
• Confirmar con Aceptar (OK) en la tecla izquierda del menú (menu).
• Elegir (select) Extensión (terminal number) con el navegador y Aceptar (OK). Su
número (number) usuario (user) aparece en la pantalla. Introducir un número (number)
nuevo y elegir (select) Aceptar (OK) con la tecla izquierda del menú (menu). Si el
número (number) nuevo ya está asignado a otro usuario (user), el terminal (handset)
pita y la modificación fracasa. Si es así, introducir otro número (number).
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
.
Los mensajes (messages) enviados desde una cuenta de usuario (user)
privada (personal) se guardan (stored) en la Bandeja de salida (Outbox). En
la Bandeja de salida (Outbox) los mensajes (messages) no están protegidos
por una contraseĔa (password).
9.4.6 Borrar una cuenta de usuario privada
• Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) Usuarios (Users) y confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Borrar (Delete) Usuario (user) con el navegador y presionar Aceptar
(OK). Todas las cuentas de usuario (user) privadas (personal) aparecen en la pantalla.
• Usando el navegador, elegir (select) la cuenta que quiere quitar y presionar Aceptar
(OK).
• Introducir el PIN del sistema (system PIN) (el ajuste por defecto es 0000), y elegir
(select) Aceptar (OK). La cuenta se ha borrado. Todos los mensajes (SMS messages)
recibidos por la cuenta se han borrado; los enviados desde la cuenta todavía están
guardados en la Bandeja de salida (Outbox).
9.5 ASIGNANDO UNA EXTENSIÓN DE MENSAJE
Se pueden conectar a la misma línea varios teléfonos que permitan Mensaje (SMS). De
manera que cada teléfono puede continuar recibiendo Mensajes (SMSs), se pueden asignar
extensiones (terminal numbers) de mensaje (SMS) distintas. ˇEsto depende de la red! Para
asignar un número (number):
• Elegir (select) Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Ajustes (Settings) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) Extensión (terminal number) con el navegador y presionar Aceptar
(OK).
• El número (number) "0" está predeterminado. Para cambiarlo: Introducir el número
(number) preferido (de 0 a 9) y confirmar con Aceptar (OK).
Si ya ha creado cuentas de usuario (user) privadas (personal), su Butler 3570 no le permitirá
asignar una extensión (terminal number) que corresponda a un número (number) de usuario
(user) que ya exista. Si dos teléfonos que permiten Mensaje (SMS) conectados a la misma
línea tiene la misma extensión (terminal number), ninguno podrá recibir mensajes (SMSs).
Se les debe dar distintos números (numbers). P. ej. Si ya ha creado una cuenta de usuario
(user) con el número (number) "3", debe asignar una extensión (terminal number) distinta de
"3".
Si mantiene la extensión (terminal number) prefijada "0" en su Butler 3570 y su número
(number) de teléfono es 123456789, sus comunicantes pueden continuar enviándole
Mensajes (SMSs) al 123456789. Si da al terminal un número (number) distinto de "0", debe
decírselo a sus comunicantes para que puedan seguir enviándole mensajes (SMS
messages): necesitarán poner la extensión (terminal number) a su número (number) de
teléfono. P. ej. Si da a su Butler 3570 la extensión (terminal number) "3" y su número
(number) de teléfono es 12346789, sus comunicantes necesitarán Enviar (Send) sus
mensajes (SMSs) a: 13456789 3.
106
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.6 FIJAR TONOS (TONE) DE AVISO SONORO
En su terminal (handset) pueden sonar distintas melodías (melody), un pitido morse(morse)
o un tono (tone) discreto (discreet) para avisar de un mensaje (message) de texto (text)
nuevo.
• Elegir (select) Menú (Menu) y luego Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK)
• Elegir (select) Ajustes (Settings) y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) Mensaje (SMS) Aviso sonoro. Y presionar Aceptar (OK).
• Desplazarse a Fijar Aviso sonoro y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) el tipo de aviso que quiera y presionar Aceptar (OK) para confirmar o
ATRÁS (BACK) para volver al menú (menu) anterior.
• Elegir (select) Activa (ON) o Desactiva (OFF) y presionar Aceptar (OK) para confirmar
el ajuste.
9.7 MEMORIA LLENA
9.8 NÚMEROS DEL CENTRO DE SERVICIO DE MENSAJES
Para enviar (send) y recibir mensajes de texto (SMS text messages) necesita el número
(number) de teléfono de su Centro de mensajes (SMS) de la Red. Estos números (numbers)
se han precargado en el Butler 3570. También puede encontrar estos números (numbers)
en la hoja del apéndice mencionada por país y por operador. Si accidentalmente borra
(Delete) los números (numbers) del Centro de Servicio de ENVIAR (SEND) o RECIBIR
MENSAJE (SMS) tendrá que volver a introducirlos para que funcione su Servicio de mensaje
(SMS).
El Butler 3570 puede guardar 1 números de centro de Servicio de ENVIAR (SEND)
MENSAJE (SMS) que se seleccionan y 1 números (numbers) del centro de Servicio de
RECIBIR (RECEIVING) MENSAJE (SMS).
9.8.1 Para fijar los números de los Centros de Recibir Mensaje
• Desde la pantalla de espera, presionar Mensaje (SMS) para abrir el menú (menu) de
mensaje (SMS).
• Desplazarse a Ajustes (Settings) y presionar Aceptar (OK).
• Presionar Aceptar (OK) para abrir el menú (menu) Centros de Mensajes (Service
Centres).
• Desplazarse a C. Msj Entrante (Receive Centre) y elegir (select) Aceptar (OK).
• Se mostrará el número (number) guardado (stored) actual. Presionar Borrar (clear) e
introducir el número (number) nuevo.
• Presionar ACEPTAR (OK) para guardar el número (number).
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
107
ESPAēOL
Cuando la memoria esté llena, tendrá en la pantalla el mensaje (message) "Memoria llena
(memory full)". No puede Enviar (Send) o recibir más mensajes (SMSs). Para continuar
recibiendo mensajes (SMSs), puede borrar (delete) alguno o todos los mensajes
(messages). Para borrar (delete) todos los mensajes (messages) guardados (stored) en la
"Bandeja de Entrada (inbox)" y "Bandeja de salida (Outbox)":
• Elegir (select) Menú (Menu) y luego Mensaje (SMS) y confirmar con Aceptar (OK).
• Elegir (select) Borrar (Delete) Mensajes (Messages) y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) Todos los Mensajes (Messages) con el navegador y presionar Aceptar
(OK).
• La pantalla muestra: Todos los Mensajes (Messages): ĪConfirmar?. Confirmar con
Aceptar (OK) o cancelar con Atrás (back).
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
9.8.2 Para fijar y elegir (select) el número del Centro de enviar mensaje
• Desde la pantalla de espera, presionar Mensaje (SMS) para abrir el menú (menu) de
mensaje (SMS).
• Desplazarse a Ajustes (Settings) y presionar Aceptar (OK).
• Presionar Aceptar (OK) para abrir el menú (menu) de Centros de Mensajes (Service
Centres).
• Desplazarse a C. Msj. Saliente (Sending Centre) y elegir (select) Aceptar (OK).
• Se visualizará el número (number) guardado (stored) actual. Presionar Borrar (clear) e
introducir el número (number) nuevo.
• Presionar ACEPTAR (OK) para guardar el número (number).
10 TERMINALES Y BASES ADICIONALES
Puede suscribir hasta 5 terminales (handsets) en una base Butler 3570. Cada terminal
(handset) puede registrar 4 estaciones base y el usuario (user) puede elegir (select) que
base quiere utilizar (use).
10.1 AēADIR UN TERMINAL NUEVO
!! Solo se necesita cuanto se ha dado de baja un terminal (handset) o cuando
se comprar uno nuevo!!
Primero poner la base en el modo de registro (registration):
• Presionar y mantener el botón de buscar terminal (paging) en la base hasta que oiga
dos pitidos.
• El LED
empezará a parpadear en la base durante 90 segundos. Durante ese tiempo
la base está lista para registrar un terminal (handset).
En el terminal (handset):
• Elegir (select) Menú (Menu) para abrir el menú (menu).
• Elegir (select) Registro (registration) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
• Elegir (select) Registrar Terminal (handset) con el navegador y presionar Aceptar
(OK).
• Elegir (select) el número (number) de la base para asociarla con el terminal (handset)
(1 a 4). Confirmar presionando Aceptar (OK).
• Introducir el PIN del sistema (system PIN) (0000 configur. Inicial (default)) y confirmar
con Aceptar (OK). Una serie de números (numbers) aparece en la pantalla, representa
el número de base (base ID). Confirmar con Aceptar (0K). Su terminal (handset) está
registrado.
10.2 QUITAR UN TERMINAL
Este procedimiento hay que llevarlo a cabo en un terminal (handset) distinto del que quiera
desinstalar.
• Elegir (select) Menú (Menu) presionando la tecla izquierda del menú (menu).
• Elegir (select) Registro (registration) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
108
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
•
•
Elegir (select) Dar de baja (de-register) con el navegador y presionar Aceptar (OK).
Introducir el PIN del sistema(system PIN) (0000 configur. Inicial (default)) y presionar
Aceptar (OK).
Elegir (select) el terminal (handset) para desinstalar con el navegador y presionar
Aceptar (OK).
10.3 ELEGIR UNA BASE
Puede cambiar su terminal (handset) Butler 3570 entre bases. También puede ponerlo para
que elija automáticamente una base con la seĔal más fuerte. El terminal (handset) se debe
registrar primero con cada base individualmente.
• Presionar MENÚ (MENU) luego desplazarse a Registro (registration) y presionar
Aceptar (OK).
• Desplazarse a Elegir (select) Base luego presionar Aceptar (OK). Se marcará la base
actual que se está utilizando.
• Elegir (select) la base que quiera o elegir (select) Automático (automatic) para
conectarlo a la base con la seĔal más fuerte. Presionar Aceptar (OK).
ˇCuando haga una selección de base Automática, el terminal (handset) solo
buscará en espera la seĔal más fuerte cuando esté sin cobertura (out of
range) en la base actual (no cuando esté comunicando)!
10.4.1 Llamando a un terminal interno
• Presionar INT. La pantalla muestra "Llamada interna (internal call)".
• Introducir el número (number) del terminal (handset) interno.
10.4.2 Pasar una llamada externa a otro terminal
Durante una llamada externa (external call):
• Presionar INT.
• Introducir el número (number) del terminal (handset) al que quiera llamar. Su
comunicante externo se pone en espera. Cuando el comunicante interno responde,
presionar
para pasar la llamada. Si el comunicante interno no responde, presionar
INT para recuperar al comunicante externo o para ir de uno al otro.
10.4.3 Llamada en Conferencia
Puede hablar entre 2 terminales (handset) y una línea externa al mismo tiempo. Durante una
llamada externa (external call):
• Presionar INT.
• Introducir el número (number) del terminal (handset) al que quiera llamar. Su
comunicante externo se pondrá en espera.
• Cuando el comunicante interno responda, presionar ’#’ durante 2 segundos. Si el
comunicante interno no responde, presionar INT para recuperar al comunicante
externo.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
109
ESPAēOL
10.4 USO DE LA CARACTERÍSTICA DE INTERCOMUNICADOR
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
10.4.4 Coger una llamada externa durante una comunicación interna
Cuando se está intercomunicando con otro terminal (handset), todavía puede contestar
llamadas externas.
Para coger una llamada entrante:
• Presionar
. La comunicación interna se interrumpe.
• Luego presionar
.Está comunicándose con el llamante externo.
11 DETECTOR DE PROBLEMAS
Síntomas
No (no) visualiza
Solución
Comprobar la colocación de
las baterías
Recargar las baterías
Terminal (handset) apagado Encender el terminal
(handset)
No (no) tonos (tone)
El cable del teléfono tiene
Comprobar la conexión del
mala conexión
cable telefónico
La línea está ocupada por
Esperar hasta que el otro
otro terminal (handset)
terminal (handset) cuelgue
Terminal (handset) sin
Llevar el terminal (handset)
El icono destella
cobertura (out of range)
más cerca de la base
La base no tiene suministro Comprobar la conexión
eléctrico
principal de la base
El terminal (handset) no (no) Registrar el terminal
está registrado (not
(handset) en la base
registered) en la base
Base o terminal (handset) no El volumen (volume) del
Ajustar el volumen (volume)
suenan
sonido está en cero o bajo
del sonido
No se puede pasar una
El tiempo de DESTELLO es Poner la unidad en tiempo de
llamada en PABX
demasiado corto
Destello Largo
El teléfono no reacciona
Error de manipulación
Quitar (remove) las baterías
presionando las teclas
y volverlas a colocar en su
sitio
110
Causa posible
Baterías descargadas
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
12 DATOS TÉCNICOS
•
Estándar (standard):
•
•
•
•
•
•
Rango de frecuencia:
Número (number) de canales:
Modulación:
Código de lenguaje:
Energía de emisión:
Alcance:
•
•
•
Número de terminales (handsets):
Suministro de energía de la base
Baterías del Terminal (handset):
•
•
•
•
•
Autonomía del terminal (handset):
Tiempo hablando:
Tiempo de carga:
Condiciones normales de uso:
Tiempo de destello
DECT (Telecomunicaciones Inalámbricas
Mejoradas Digitales)
GAP (Perfil de Acceso Genérico)
1880 MHZ a 1900 MHz
120 canales dobles
GFSK
32 kbit/s
10 mW (energía media por canal)
300 m en espacio abierto /50 m máximo en
interior
Hasta 5
230V / 50 Hz / 35 mA 6,5V CC 180mA & 150mA
2 baterías recargables AAA, NiMh 750mAh
1,2V
100 horas en espera
10 horas
6-8 horas
+5 °C a +45 °C
100 o 250 ms
13 AJUSTES INICIALES
Nombre del terminal :
Descolgado Autom:
Código PABX
Terminal Volumen del Timbre:
Volumen del terminal:
Melodía del Terminal:
Menú de color:
Volumen de la Base:
Melodías de la base:
Código PIN:
Bloqueo del teclado:
Melodía de mensaje:
B3570
Activa (ON)
Vacío (Off)
3
3
Llamadas internas = 1 y externas = 5
Azul
3
1
0000
Desactiva
Activa = Morse
ESPAēOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14 GARANTIA TOPCOM
14.1 PERIODO DE GARANTÍA
Las unidades Topcom tienen un periodo de garantía de 24 meses. El periodo de garantía
empieza el día que se compra la unidad nueva. La garantía en las baterías está limitada a 6
meses desde la compra. Los Consumibles o defectos que tienen un efecto insignificante
para el funcionamiento o valor del equipo no están cubiertos.
La garantía se tiene que probar presentando el recibo original de compra, en el que se
indique la fecha de compra y el modelo del aparato.
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
111
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
14.2 TRATAMIENTO DE LA GARANTÍA
La unidad defectuosa hay que devolverla al centro de reparación de Topcom incluyendo una
nota de compra válida.
Si el aparato desarrolla un fallo durante el periodo de garantía, Topcom o su centro de
reparación designado oficialmente repararan cualquier defecto causado por fallos
materiales o de fabricación gratis.
Topcom satisfará a su discreción sus obligaciones de garantía reparando o cambiando las
unidades o piezas de la unidades defectuosas. En caso de cambio, el color y modelo pueden
ser diferentes de la unidad original comprada.
La fecha de compra inicial determinará el comienzo del periodo de garantía. No se ampliará
el periodo de garantía si se cambia o repara la unidad por Topcom o sus centros de
reparación designados.
14.3 EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
Los daĔos o defectos causados por tratamiento o utilización incorrectos y los daĔos
resultantes del uso de piezas o accesorios no originales no recomendados por Topcom no
están cubiertos por la garantía.
Los teléfonos inalámbricos de Topcom están diseĔados para funcionar solo con baterías
recargables. El daĔo causado por el uso de baterías no recargables no está cubierto por la
garantía.
La garantía no cubre los daĔos causados por factores externos, como rayos, agua y fuego,
ni los daĔos causados durante el transporte.
No se podrá reclamar la garantía si se ha cambiado, quitado o si ha quedado ilegible el
número de serie de las unidades.
Cualquier reclamación de la garantía se invalidará si la unidad ha sido reparado, alterado o
modificado por el comprador o por centros de reparación no cualificados o no designados
oficialmente por Topcom.
112
Topcom Butler 3570/Twin/Triple/Quattro
U8006369