Eiki EIP-1600T Projector User Manual

Quick Start Guide
EN
On/Off
DE
EIN/AUS
DK
Tænd/Sluk
EL
ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΙΜΟ
ES
ENCENDIDO/APAGADO
FI
VIRTAKYTKIN
FR
Activation/désactivation
HU
BE/KI
EN
AR
On/Off
.AUDIO ™ 990
STEREO BLUETOOTH ® HEADSET
IT
EN
POWERING HEADSET
PAIRING WITH BLUETOOTH® DEVICE
Begin with headset turned off.
1. Press and hold the call control button.
2. Power headset on and when the
indicator light flashes red and blue, release
the call control button.
Pairing
DE
PAARUNG
DK
Parring
EL
ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗ
ES
EMPAREJAMIENTO
FI
PARILIITOKSEN
MUODOSTAMINEN
FR
COUPLAGE
HU
Párosítás
IT
ASSOCIAZIONE
For set up and pairing instructions with
Bluetooth devices other than mobile phones,
please consult your Bluetooth device
user guide.
*
+
,
1-"/530/*$4
-
Visit www.plantronics.com/documentation
for a complete User Guide.
Please refer to the separate Safety Instructions
booklet for important product safety information prior to installation or use of the product
FI
FR
HU
IT
Ein/Aus
Tænd/Sluk
Άναμμα/ σβήσιμο
Encendido/apagado
Virtapainike
Activation/désactivation
Be/Ki
Accensione/spegnimento
Drehen Sie zum Einschalten den
Drehschalter entgegen dem Uhrzeigersinn,
sodass die beiden ausgefüllten Punkte
nebeneinander liegen.
Drehen Sie zum Ausschalten den
Drehschalter im Uhrzeigersinn, sodass
der Kreis und der ausgefüllte Punkt
nebeneinander liegen.
Pairing
While headset is flashing
red and blue:
3. Use the phone menu to search for Bluetooth
devices and select “590Plantronics.”
4. When prompted for passkey, enter 0000.
Headset will flash blue when paired
successfully.
ES
EIN/AUS SCHALTEN DES UNIVERSELLEN
ADAPTERS
To turn on, rotate dial counterclockwise so
solid dots are aligned.
To turn off, rotate dial clockwise until the
open dot and solid dot are aligned.
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
EL
Schieben Sie den Netzschalter nach oben
in die Position „Ein“ oder nach unten in die
Position „Aus.“
POWERING UNIVERSAL ADAPTER
6h__
DK
EIN/AUS SCHALTEN DES HEADSETS
Slide power switch up for “on” and down
for “off.”
6hg
DE
Paarung
PAAREN MIT BLUETOOTH®-GERÄT
BLUETOOTH®
Schalten Sie das Headset aus.
1. Halten Sie die Gesprächstaste gedrückt.
2. Schalten Sie das Headset ein und lassen Sie
die Gesprächstaste los, wenn die Leuchtanzeige rot und blau blinkt.
Wenn das Headset rot und blau blinkt,
führen Sie Folgendes aus:
3. Suchen Sie im Telefonmenü nach der
Option Bluetooth-Geräte und wählen Sie
„590Plantronics.“
4. Wenn ein Passkey angefordert wird, geben
Sie 0000 ein. Das Headset leuchtet bei einer
erfolgreichen Paarung blau auf.
Anleitungen zum Einrichten und Paaren
mit anderen Bluetooth-Geräten finden
Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen
Bluetooth-Geräts.
Unter www.plantronics.com/documentation
finden Sie das vollständige Benutzerhandbuch.
Die Broschüre „Wichtige Sicherheitshinweise“
enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die
Sie vor der Installation oder Verwendung des
Produkts beachten sollten.
TÆNDE FOR HEADSETTET
Skyd kontakten op for at tænde og ned
for at slukke
TÆNDE FOR UNIVERSEL ADAPTER
Drej knappen mod uret, så de mørke
prikker står ud for hinanden, for at tænde
adapteren.
Hvis du vil slukke adapteren, skal du dreje
knappen med uret, indtil den lyse og mørke
prik står ud for hinanden.
Parring
PARRING MED BLUETOOTH®-ENHED
Start med headsettet slukket.
1. Tryk på og hold knappen til
opkaldsstyring nede.
2. Tænd for headsettet, og slip knappen, når
indikatoren blinker rødt og blåt.
Når headsettet blinker rødt og blåt, kan du:
3. Brug telefonmenuen til at søge efter
Bluetooth-enheder, og vælg “590 Plantronics.”
4. Når du bliver bedt om en adgangskode, skal
du skrive 0000. Når headsettet er parret,
blinker det blåt.
Hvis du vil have vejledning til, hvordan du
konfigurerer og parrer Bluetooth-enheder,
bortset fra mobiltelefoner, kan du læse brugervejledningen til din Bluetooth-enhed.
Gå til www.plantronics.com/documentation for
at hente en komplet brugervejledning.
Læs den separate brochure med sikkerhedsinstruktioner for at få vigtige oplysninger om
produktsikkerhed, inden du installerer eller
bruger produktet.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας επάνω ή
κάτω, για να θέσετε τα ακουστικά εντός ή
εκτός λειτουργίας, αντίστοιχα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για να το ενεργοποιήσετε, περιστρέψτε το
κουμπί αριστερόστροφα μέχρις ότου οι
συμπαγείς κουκκίδες ευθυγραμμιστούν
μεταξύ τους.
Για να το απενεργοποιήσετε, περιστρέψτε
το κουμπί αριστερόστροφα μέχρις ότου η
κοίλη κουκκίδα ευθυγραμμιστεί με τη
συμπαγή κουκκίδα.
Ζευγοποίηση
ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ BLUETOOTH®
Ξεκινήστε με τα ακουστικά εκτός
λειτουργίας.
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
ελέγχου κλήσεων.
2. Θέστε τα ακουστικά σε λειτουργία και,
μόλις η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να
αναβοσβήνει κόκκινη και μπλε, αφήστε το
κουμπί ελέγχου κλήσεων.
Ενόσω η ενδεικτική λυχνία των ακουστικών
αναβοσβήνει κόκκινη και μπλε:
3. Μέσα από το μενού του τηλεφώνου,
αναζητήστε συσκευές Bluetooth και μέσα
από αυτές επιλέξτε το “590Plantronics.”
4. Μόλις σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης,
πληκτρολογήστε 0000. Εάν η ζευγοποίηση
είναι επιτυχής, η ενδεικτική λυχνία των
ακουστικών θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε
Για οδηγίες ρύθμισης και ζευγοποίησης με
συσκευές Bluetooth εκτός κινητών
τηλεφώνων, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο
χρήσης της συσκευής Bluetooth που
χρησιμοποιείτε.
Για να αποκτήσετε το πλήρες Εγχειρίδιο
χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.plantronics.com/documentation στο
Διαδίκτυο.
Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια του προϊόντος πριν από την
εγκατάσταση ή τη χρήση του, ανατρέξτε στο
ξεχωριστό φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας.
ENCENDIDO DEL AURICULAR
Deslice el interruptor de encendido hacia
arriba para encender el auricular y hacia
abajo para apagarlo.
ENCENDIDO DEL ADAPTADOR UNIVERSAL
Para encenderlo, gire el dial hacia la
izquierda hasta que los puntos negros
queden alineados.
Para apagarlo, gire el dial hacia la derecha
hasta que el punto negro y el blanco
queden alineados.
Emparejamiento
EMPAREJAMIENTO CON UN DISPOSITIVO
BLUETOOTH®
Para empezar, asegúrese de que el auricular
esté apagado.
1. Mantenga presionado el botón de control
de llamada.
2. Encienda el auricular y cuando la luz
indicadora parpadee de color rojo y azul,
suelte el botón.
Cuando la luz indicadora parpadee de color
rojo y azul:
3. En el menú del teléfono busque los dispositivos Bluetooth y seleccione “590Plantronics.“
4. Cuando se le solicite que especifique la
clave, introduzca 0000. La luz del auricular
parpadeará en azul cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente.
En la guía del usuario del dispositivo
Bluetooth encontrará más instrucciones
de configuración y emparejamiento con
otros dispositivos Bluetooth que no sean
teléfonos móviles.
Visite www.plantronics.com/documentation
para obtener una guía del usuario completa.
Consulte el folleto de instrucciones sobre
seguridad que se suministra por separado
para obtener información sobre seguridad del
producto antes de su instalación o uso.
VIRRAN KYTKEMINEN KUULOKKEESEEN
Kytke laitteeseen virta liu’uttamalla
virtakytkin ylös ja sammuta virta
liu’uttamalla kytkin alas.
VIRRAN KYTKEMINEN YLEISSOVITTIMEEN
Kytke virta kiertämällä valitsinta vastapäivään
siten, että täytetyt täplät ovat kohdakkain.
Katkaise virta kääntämällä valitsinta
myötäpäivään siten, että täytetty ja tyhjä
täplä ovat kohdakkain.
Pariliitoksen muodostaminen
PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN
BLUETOOTH®-LAITTEEN KANSSA
Katkaise ensin kuulokkeesta virta.
1. Pidä puhelunhallintapainiketta hetki
painettuna.
2. Kytke kuulokkeeseen virta ja vapauta
puhelunhallintapainike, kun merkkivalo
vilkkuu sinisenä ja punaisena.
Kun merkkivalo vilkkuu sinisenä ja
punaisena:
3. Etsi puhelimen valikosta Bluetooth-laitteet
ja valitse “590Plantronics.”
4. Kirjoita pyydettäessä tunnusluku 0000.
Kuulokkeen merkkivalo vilkkuu sinisenä,
kun pariliitos on onnistunut.
Lisätietoja ja ohjeita muiden Bluetooth-laitteiden kuin matkapuhelinten asentamisesta
ja pariliitoksesta on hankkimasi Bluetoothlaitteen käyttöoppaassa.
Koko käyttöopas löytyy osoitteesta www.
plantronics.com/documentation.
Laitteen mukana toimitetussa Turvallisuusohjeet-kirjasessa on tärkeitä tietoja laitteen
turvallisesta käytöstä. Lue kirjanen ennen
laitteen asentamista tai käyttöönottoa.
MISE SOUS TENSION DU MICRO-CASQUE
Faites coulisser l’interrupteur vers le haut
pour allumer l’appareil et vers le bas pour
l’éteindre.
MISE SOUS TENSION DE L’ADAPTATEUR
UNIVERSEL
Pour le mettre en marche, faites pivoter le
cadran dans le sens antihoraire pour que les
points pleins soient alignés.
Pour l’éteindre, faites pivoter le cadran dans
le sens horaire pour que le point vide et le
point plein soient alignés.
Couplage
COUPLAGE AVEC UN PERIPHERIQUE
BLUETOOTH®
Le micro-casque doit être éteint.
1. Appuyez et maintenez votre doigt sur le
bouton de contrôle d’appel.
2. Mettez le micro-casque sous tension et lorsque le témoin d’indicateur clignote
en bleu et en rouge, relâchez le bouton de
contrôle d’appel.
Pendant que le micro-casque clignote en
rouge et en bleu :
3. Utilisez le menu du téléphone pour
rechercher les périphériques Bluetooth et
sélectionnez « 590Plantronics ».
4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le code
secret suivant : 0000. Une lumière bleue
clignote une fois le couplage effectué.
Pour obtenir des instructions de configuration et de couplage avec des périphériques Bluetooth autres que les téléphones
mobiles, veuillez consulter le guide
d’utilisation de votre périphérique Bluetooth.
Visitez le site www.plantronics.com/
documentation pour consulter le guide
d’utilisation complet.
Reportez-vous au livret d’instructions relatives
à la sécurité pour les informations importantes
relatives à la sécurité avant d’installer ou
d’utiliser l’appareil.
FEJHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA
Csúsztassa a tápkapcsoló gombot felfelé a
„be”, majd lefelé a „ki” állásig.
UNIVERZÁLIS ADAPTER BEKAPCSOLÁSA
A bekapcsoláshoz fordítsa el a tárcsát az
óramutató járásával ellenkező irányba, amíg
a tele pöttyök egy vonalba kerülnek.
A kikapcsoláshoz fordítsa el a tárcsát az
óramutató járásával megegyező irányba,
amíg az üres és a tele pöttyök egy
vonalba kerülnek.
Párosítás
PÁROSÍTÁS BLUETOOTH® ESZKÖZZEL
A fejhallgató legyen kikapcsolva.
1. Nyomja le és tartsa nyomva a hívásvezérlő
gombot.
2. Kapcsolja be a fejhallgatót, ha a jelzőfény
vörösen és kéken kezd villogni, elengedheti
a hívásvezérlő gombot.
Ha a fejhallgató vörösen és kéken villog:
3. Használja a telefon menüt Bluetooth
eszközök kereséséhez és válassza az
“590Plantronics” opciót.
4. Ha kéri a felhasználói azonosítót, adja meg a
0000 kódot. A fejhallgató kéken villog, ha a
párosítás sikeres volt.
Bluetooth eszközökkel, de nem mobiltelefonokkal kapcsolatos telepítési és párosítási
tudnivalókat a Bluetooth eszközök c.
használati utasításban talál.
A teljes használati utasításért keresse fel a
www.plantronics.com/documentation oldalt.
A telepítés, illetve a termék használata előtt a
termék biztonsági adatainak megismeréséhez
tanulmányozza a különálló Biztonsági előírások
című füzetet.
ACCENSIONE DELLA CUFFIA
Far scorrere l’interruttore verso l’alto
(on) per accendere e verso il basso (off)
per spegnere.
ACCENSIONE DELL’ADATTATORE
UNIVERSALE
Per accendere, ruotare la manopola in senso
antiorario in modo da allineare i punti pieni.
Per spegnere, ruotare la manopola in
senso orario per allineare il punto vuoto e
il punto pieno.
Registrazione
ASSOCIAZIONE CON DISPOSITIVO
BLUETOOTH®
Iniziare con la cuffia spenta.
1. Tenere premuto il pulsante di controllo
chiamate.
2. Accendere la cuffia e quando l’indicatore luminoso lampeggia in rosso e in blu rilasciare
il pulsante di controllo chiamate.
Mentre la cuffia lampeggia in rosso e in blu:
3. Utilizzare il menu del telefono per ricercare
i dispositivi Bluetooth e selezionare
“590Plantronics.”
4. Quando viene richiesto il codice di accesso,
inserire 0000. Se l’associazione è stata
eseguita correttamente, la cuffia lampeggia
in blu.
Per istruzioni sulla configurazione e
l’associazione con dispositivi Bluetooth
diversi dai telefoni cellulari, consultare la
guida dell’utente del dispositivo Bluetooth.
Per ottenere una Guida utente completa,
visitare il sito www.plantronics.com/
documentation.
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto,
fare riferimento al documento “Importanti
istruzioni sulla sicurezza”, fornito separatamente, prima dell’installazione e dell’uso del
prodotto.
Quick Start Guide
EN
On/Off
IW
IW
INSCHAKELEN/
UITSCHAKELEN
NO
AV/PÅ
PL
.AUDIO 990
™
STEREO BLUETOOTH ® HEADSET
/
NL .(
) “Off “
SV
PÅ/AV
TR
AÇMA/KAPAMA
(
) ”On “
.
6h__
.
®BLUETOOTH
.
.1
.2
.
:
Bluetooth
NO
SAMMENKOBLING
PL
PAROWANIE
PT
EMPARELHAMENTO
RO
ÎMPERECHEREA
RU
СОЕДИНЕНИЕ
SV
PARA IHOP
TR
EŞLEŞTİRME
.3
.4
.
Pairing
AFSTEMMEN
RU
SV
TR
Aan/uit
Av/på
Włączanie/wyłączanie
Ligar/Desligar
Pornirea/Oprirea
Вкл./Выкл.
På/av
Açma/Kapama
Afstemmen
,
Bluetooth
,
. Bluetooth -
IW
NL
RO
Inschakelen: draai de knop tegen de wijzers
van de klok in totdat de twee zwarte stippen
zich op een lijn bevinden.
Uitschakelen: draai de knop met de wijzers
van de klok mee totdat de witte en de
zwarte stip zich op een lijn bevinden.
,
”. 590Plantronics“
. 0000
,
EN
PT
UNIVERSELE ADAPTER INSCHAKELEN
.
6hg
PORNIREA/OPRIREA
ВКЛ./ВЫКЛ.
PL
Schuif de aan-uitschakelaar omhoog voor
“aan” en omlaag voor “uit.”
,
WŁĄCZANIE/
WYŁĄCZANIE
RU
NO
HEADSET INSCHAKELEN
PTLIGAR/DESLIGA
RO
NL
*
,
. www.plantronics.com/documentation
,
.
+
,
1-"/530/*$4
-
AFSTEMMEN OP BLUETOOTH®APPARAAT
Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld.
1. Houd de gespreksknop ingedrukt.
2. Schakel de headset in en laat de gespreksknop pas los als het waarschuwingslampje
rood en blauw knippert.
Terwijl het headsetlampje rood en
blauw knippert:
3. Zoek in het menu van de telefoon naar
Bluetooth-apparaten en selecteer
“590Plantronics.”
4. Wanneer een pincode wordt gevraagd,
voert u 0000 in. Het headsetlampje knippert
blauw als het afstemmen is gelukt.
Voor het instellen en afstemmen van andere
Bluetooth-apparaten dan mobiele telefoons
dient u de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen.
Ga naar www.plantronics.com/documentation
voor een volledige gebruikershandleiding.
Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en
het gebruik van het product het boekje met
belangrijke veiligheidsinformatie.
SLÅ PÅ STRØMMEN TIL HODESETTET
Skyv strømbryteren opp for å slå strømmen
på og ned for å slå den av.
SLÅ PÅ STRØMMEN TIL UNIVERSALADAPTEREN
Når du skal slå den på, dreier du hjulet mot
klokken slik at de sorte prikkene står på linje.
Når du skal slå den av, dreier du hjulet
med klokken slik at den hvite og den svarte
prikken står på linje.
Sammenkobling
SAMMENKOBLING MED
BLUETOOTH®-ENHET
Begynn når hodesettet er slått av.
1.Trykk på og hold nede ringekontrollknappen.
2. Slå på strømmen til hodesettet og når indikatorlampen blinker rødt og blått, slipper
du ringekontrollknappen.
Når hodesettet blinker rødt og blått:
3. Bruk menyvalgene på telefonen for å finne
Bluetooth-enheter, og velg 590 Plantronics.
4. Når du blir bedt om å oppgi koden, taster
du inn 0000. En blå lampe blinker på hodesettet når enhetene er sammenkoblet.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett
og sammenkobling med andre Bluetoothenheter enn mobiltelefoner, kan du se i
brukerhåndboken til Bluetooth-enheten.
Se www.plantronics.com/documentation
for en fullstendig brukerhåndbok.
Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i det
separate heftet om sikkerhetsinstruksjoner før
du installerer eller bruker produktet.
WŁĄCZANIE SŁUCHAWEK
Przesuń przełącznik zasilania w kierunku
wypełnionej kropki, aby włączyć słuchawki
lub w kierunku pustej, aby je wyłączyć.
WŁĄCZANIE ADAPTERA UNIWERSALNEGO
Aby włączyć adapter, przekręć pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara tak, aby wypełnione w środku kropki
znalazły się naprzeciw siebie.
Aby wyłączyć, przekręć pokrętło w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak,
aby kropka wypełniona w środku znalazła
się naprzeciw kropki pustej w środku.
Parowanie
PAROWANIE Z URZĄDZENIAMI
BLUETOOTH®
Zestaw słuchawkowy musi być wyłączony.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/
zakończenia rozmowy.
2. Włącz słuchawki, a kiedy świecący wskaźnik
stanu zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko, zwolnij przycisk odbioru/
zakończenia rozmowy.
Kiedy słuchawki migają na czerwono i
niebiesko:
3. Skorzystaj z menu telefonu, aby wyszukać
urządzenia Bluetooth i wybierz pozycję
„590 Plantronics”.
4. Kiedy pojawi się żądanie podania klucza
dostępu, wprowadź „0000”. Wskaźnik miga
na niebiesko, jeśli parowanie powiodło się.
Informacje na temat sposobu parowania z innymi urządzeniami Bluetooth można znaleźć
w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
Na stronie www.plantronics.com/documentation
można pobrać pełną wersję instrukcji obsługi.
Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu
należy zapoznać się z ważnymi informacjami
na temat zachowania bezpieczeństwa
znajdującymi się w osobnej broszurze pt.
„Instrukcje bezpieczeństwa”.
ACTIVAR O AURICULAR
Deslize o botão de alimentação para
cima para ligar (“on”) e para baixo para
desligar (“off”).
ACTIVAR O ADAPTADOR UNIVERSAL
Para ligar, rode o botão no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio, de modo a que
os pontos sólidos estejam alinhados.
Para desligar, rode o botão no sentido dos
ponteiros do relógio até que o ponto aberto
e o ponto sólido estejam alinhados.
Emparelhamento
EMPARELHAMENTO COM DISPOSITIVO
BLUETOOTH®
Inicie o procedimento de emparelhamento
com o auricular desligado.
1. Prima e mantenha premido o botão de
conversação.
2. Ligue o auricular - quando a luz indicadora
se apresentar vermelha (e em seguida azul)
intermitente, liberte o botão de conversação.
Enquanto o auricular apresentar uma luz
intermitente vermelha e azul:
3. Utilize o menu do telefone para procurar
dispositivos Bluetooth e seleccione
“590Plantronics.”
4. Quando lhe for solicitada a palavra-passe,
introduza 0000. A luz do auricular fica
intermitente e azul quando for emparelhada
com êxito.
Para as instruções de configuração e emparelhamento com dispositivos Bluetooth
além dos telemóveis, consulte o manual do
utilizador do dispositivo Bluetooth.
Consulte www.plantronics.com/documentation
para obter o Manual do Utilizador completo.
Antes da instalação ou utilização do produto,
consulte o folheto de Instruções de Segurança
para obter informação de segurança.
ALIMENTAREA CĂŞTILOR
Glisaţi întrerupătorul în sus pentru „pornire”
şi în jos pentru „oprire.”
ALIMENTAREA ADAPTORULUI UNIVERSAL
Pentru pornire, rotiţi discul de la dreapta
la stânga, astfel încât cercurile pline să
fie aliniate.
Pentru oprire, rotiţi discul de la stânga la
dreapta până când cercul gol şi cercul plin
sunt aliniate
Împerecherea
ÎMPERECHEREA CU DISPOZITIVUL
BLUETOOTH®
Începeţi prin a opri căştile.
1. Menţineţi apăsat butonul pentru controlul
apelurilor.
2. Porniţi căştile, iar când indicatorul luminează
roşu şi albastru intermitent, eliberaţi butonul
pentru controlul apelurilor.
În timp ce căştile luminează roşu şi albastru
intermitent:
3. Utilizaţi meniul telefonului pentru a
căuta dispozitivele Bluetooth şi selectaţi
„590Plantronics.”
4. Când vi se solicită parola, introduceţi 0000.
Căştile vor lumina albastru intermitent atunci când împerecherea s-a efectuat cu succes.
Pentru instrucţiuni despre configurare şi
împerechere cu alte dispozitive Bluetooth
decât telefoanele mobile, vă rugăm să
consultaţi ghidul de utilizare al dispozitivului
dvs. Bluetooth.
Vizitaţi www.plantronics.com/documentation
pentru un ghid complet de utilizare.
Pentru informaţii importante despre siguranţa
produsului, înainte de instalarea sau utilizarea
acestuia, consultaţi broşura separată despre
instrucţiuni de siguranţă.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ГАРНИТУРЫ
Передвиньте выключатель питания вверх
для включения и вниз для выключения.
ВКЛЮЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО
АДАПТЕРА
Для включения поверните диск против
часовой стрелки, чтобы совпали “черные”
точки.
Для выключения поверните диск по
часовой стрелке, чтобы “черная” точка
совпала с “белой”
Соединение
СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ
BLUETOOTH®
Начните процедуру с отключенной
гарнитурой.
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку
управления звонками.
2. Включите питание гарнитуры и, когда
индикатор начнет мигать красным и
голубым светом, отпустите кнопку
управления звонками.
Пока гарнитура мигает красным и
голубым светом:
3. Используйте для поиска устройств
Bluetooth меню телефона и выберите
“590Plantronics.”
4. После получения указания о вводе
пароля введите 0000. После успешного
соединения гарнитура мигает синим
светом
Указания по настройке и подключению
не к мобильным телефонам, а к другим
устройствам с Bluetooth содержатся в
вашем руководстве пользователя к
устройству Bluetooth.
Полное руководство пользователя
имеется на сайте: www.plantronics.com/
documentation.
Перед установкой и использованием
устройства изучите важную информацию о
мерах безопасности, содержащуюся в
брошюре Инструкции по безопасности.
SLÅ PÅ HEADSETET
Dra strömbrytaren uppåt för läget “på” och
nedåt för läget “av.”
SLÅ PÅ UNIVERSALADAPTERN
Rotera skivan motsols så att de fyllda
ringarna hamnar bredvid varandra när du
vill slå på enheten.
När du vill stänga av enheten roterar du skivan medsols tills den ofyllda ringen och den
fyllda ringen hamnar bredvid varandra
Ihopparning
PARA IHOP MED BLUETOOTH®-ENHET
Börja med headsetet avstängt.
1. Tryck in och håll ned samtalsknappen.
2. Slå på headsetet, och när indikatorlampan
blinkar rött och blått släpper du
samtalsknappen.
När headsetet blinkar rött och blått:
3. Sök efter Bluetooth-enheter med hjälp av
telefonmenyn och välj “590Plantronics.”
4. När du uppmanas ange lösenord anger du
0000. Headsetet blinkar med blått sken när
ihopparningen är slutförd.
Om du vill ha information om konfiguration
och ihopparning med andra Bluetooth-enheter än mobiltelefoner läser du i användarhandboken för Bluetooth-enheten.
En fullständig användarhandbok finns på
www.plantronics.com/documentation.
Innan du installerar eller börjar använda
produkten bör du läsa i broschyren Säkerhetsanvisningar, som innehåller viktig
produktsäkerhetsinformation.
KULAKLIĞI AÇMA/KAPAMA
Kulaklığı “açmak” için güç anahtarını
yukarıya, “kapamak” için aşağıya doğru itin.
ÜNİVERSAL ADAPTÖRÜ AÇMA/KAPAMA
Adaptörü açmak için, içi dolu noktalar aynı
hizaya gelinceye kadar, kadranı saat
yönünün tersinde döndürün.
Kapamak için, içi dolu ve boş noktalar
aynı hizaya gelinceye kadar, kadranı saat
yönünde döndürün.
Eşleştirme
BLUETOOTH® CİHAZLA EŞLEŞTİRME
Önce kulaklığı kapatın.
1. Arama düğmesini basılı tutun.
2. Kulaklığı açın ve gösterge lambası kırmızı
ve mavi ışıkla yanıp sönmeye başladığında
arama düğmesini bırakın.
Kulaklığın kırmızı ve mavi ışığı yanıp
sönerken:
3. Telefonun menüsünü kullanarak
Bluetooth cihazlarını bulun ve “590Plantronics” girişini seçin.
4. Parola girmeniz istendiğinde 0000 yazın.
Eşleştirme başarıyla tamamlandığında
kulaklığın mavi ışığı yanıp sönmeye başlar.
Middle East Region/AR
www.plantronics.com
DE
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800
242 500 Schweiz 0800 932 340
EL
MATRIX-TELECOM
324-326 Kifsias Ave. 154-51 N. Psihiko, Greece
e-mail : gab@matrix-ipi.com
www.telematrix.gr
IW
www.plantronics.com
NL
Voor meer informatie: 0800 7526876 (NL) of
00800 75268766 (BE/LUX)
PL
www.plantronics.com
EN
For further information: 0800 410014
PT
Para Mais Informações: 800 844517
ES
Para obtener más información,
llame al 902 41 51 91
RO
www.plantronics.com
FR
Pour plus d’informations:
HU
www.plantronics.com
Cep telefonları dışındaki Bluetooth
cihazlarıyla ayarlama ve eşleştirme
talimatları için Bluetooth cihazınızın kullanım
kılavuzuna bakın.
Kullanım Kılavuzu’nun tamamını görmek
için www.plantronics.com/documentation
adresini ziyaret edin.
Ürünü kullanmaya başlamadan önce, ayrı
olarak sunulan Güvenlik Talimatları
kitapçığında ürünle
ilgili önemli güvenlik bilgilerini okuyun.
IT
Per ulteriori informazioni, contattare il numero
verde: 800 950934
RU
www.plantronics.com
TR
MULTIMEDYA BILGISAYAR
KÜÇÜKKÖY CEBECI CADDESI 569. SOKAK
No:6 34080 GAZIOSMANPASA
ISTAMBUL-TURKEY
TEL: +90 (212) 479 46 46
FAX: +90 (212) 477 44 22
WEBSITE: www.multimedya.com
Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA 95060 USA Tel: (800) 544-4660
© 2006 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, .Audio, and Sound Innovation
are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics is under licence.
Patents U.S. 6,923,688; 7,075,270 ; D514,087; D514,095;
D525,618; China ZL200530139510.9; EM 364898-0006,
364898-0007, 364898-0008 and Patents Pending
Printed in [add country]
39910-01 (08.06)
www.plantronics.com
Download PDF

advertising