Electrolux 40 II Chainsaw User Manual

MAC 538E / MAC 539E 38 CC
MAC 540E / PROMAC 40 II 40 CC
MAC 542E / CALIFORNIA 42 CC
MAC 545E / PROMAC 46 II 46 CC
P 538E / EUROMAC S42 / S44 38 CC
P 540E 40 CC
P 542E / EUROMAC S43 42 CC
P 461 II / TITANIUM 460 46 CC
Electrolux Outdoor Products
Via Como 72
23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIA
Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
PN. 249453 REV. 00 (04/04)
A.
C.
B.
D.
E.
H.
MAC 540E - MAC 542E
MAC 538E - MAC 539E California - MAC 545E
P 540E - P 542E
P 538E - Euromac S42
Euromac S43
Euromac S44
Titanium 460
14”
50T
350mm
3/8”
GB
Promac 40 II
Promac 46 II
P 461 II
F.
I.
400mm
55T
3/8”
18”
450mm
60T
3/8”
16”
400mm
66T
.325”
FR
NL
NO
X
FI
SE
(5/32”)
16”
DE
DK
X
X
(5/32”)
(5/32”)
X
X
(5/32”)
(5/32”)
ES
PT
IT
GR
HU
CZ
X
PL
TR
(3/16”)
RU
18”
450mm
72T
.325”
X
(3/16”)
G.
L.
Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details
mentioned in this manual without prior notice.
Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis
durchzuführen.
La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n’importe quel
moment et sans préavis.
Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om rechnische specificaties zoals
vermeld in deze handleiding te veranderen zonder biervan vooraf bericht te geven.
Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel.
Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä
ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia.
Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning.
Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som
helst og uden varsel.
La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier
momento y sin previo aviso.
A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer
momento e sen aviso prévio.
La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque
momento e senza preavviso.
Λγω προγράµµατος συνεχούς βελτίωσης προϊντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να
τροποποιεί τις τεχνικές λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτ χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
Folyamatos gyártmány felùjítási müsorunk következtében, a gyártó cég fenntartja a jogát ebben a Használati leirt
müszaki adatok elözetes értesítés nélküli változtatására.
Výrobce si ve smyslu pokroku ponechává právo na provedení technických změn bez jejich předchozího
oznámení.
W związku z programem ustawicznego ulepszania swoich wyrobów producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w szczegółach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego
zawiadomienia.
Üretici firma, istedi¤i anda ve önceden haber vermesine gerek olmadan bu kullanma talimatındaki karakteristikleri
ve teknik özellikleri de¤ifltirme hakkını saklı tutar.
A. Generell beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
- TRINSESVERD
- KJEDE
- DRIVSTOFFLOKK
- OLJELOKK
- STOPPKNAPP
- STARTBRYTER
- STARTHÅNDTAK
- FREMRE HÅNDTAK MED VERNEBOØYLE
- LOKK FOR LUFTFILTER
- CHOKEBRYTER
- JUSERINGSSKRUER FOR KARBURATOR
- NØDSTOPP
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
- MUTTER FOR SVERDFESTE
- KJEDEBLOKKERING
- LYDDEMPER FOR UTBLÅSINGSGASS
- DAKRE HÅNDTAK
- FARTSREGULATORLÅS
- FARTSREGULATOR
- KJEDEBREMSDEKSEL
- JUSTERINGSSKRUE FOR KJEDESPENNING / INTENZ
- HARPUN/AVSTANDSHOLDER
- FORTENNING
- DEKOMPRESJONSVENTIL
Sikkerhet
Bruk bensindrevne kjedesager på den mest hensiktsmessige måten for å
unngå farer og skader.
Følg sikkerhetsreglene og instruksene for sikker og fullgod bruk av apparatet.
Brukeren skal holde seg til anmerkningene og instruksene i denne håndboken
som følger med produktet.
Forklaring av symbolene
Les nøye denne manual
Førstehjelpsutstyr må alltid finnes
for hånden
Bruk beskyttelsesklær:
Bruk godkjente beskyttelsesbriller
eller ansiktsskjerm
NORSK - 1
Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs
direktiv.
Godkjent beskyttelseshjelm
Dette produktet er i overensstemmelse
med gjeldende CE-direktiv.
Godkjent hørselsvern
Ikke røk under påfylling eller når maskinen brukes
Godkjente hansker
Advarsel - vær forsiktig
Godkjente beskyttelsesstøvler
Choken er helt åpen
(Start av varm motor)
Choken er halvåpen
Ikke kutt med tuppen av sverdet.
Dette kan gi tilbakeslag
Choken er stengt
(Start av kald motor)
Ikke bruk maskinen med bare en hånd
Stans
Bruk alltid maskinen med to hender
Bremsen er på/av
Kontroll og vedlikehold skal gjøres
når motoren ikke er i gang, og av
trykk-knappen i STOPP posisjon
Vær oppmerksom på tilbakeslag
Olje / bensin blanding
B. Sikkerhetsregler
1 Man anbefaler brukeren å lese denne manualen nøye
før man tar i bruk motorsagen. Bruk Kun produktet til
hua det er egnet for.
Bruk riktig påkledning: Ettersittende beskyttelsesklær,
beskyttelsessko, beskyttelseshansker, beskyttelsesbriller
eller ansiktskjerm og hørselsvern.
Bruk an godkjent beskyttelseshjelm mot fallende gjenstander og grener.
2 Under arbeid, hold alltid motorsagen godt fast med begge
hender. Sørg alltid for å ha stødig fotfeste.
Bruck aldri motorsagen hvsi De er oppe i et tre eller på en
trapp. Sørg alltid for å kunne stoppe motoren hvis nødvendig.
Skjær aldri trær hvis De ikke er trenet til dette.
Vi anbefaler at nybegynnere får prektiske instruksjoner om
bruk og sikkerhet før sagen tas i bruk.
Ikke bruk denne maskinen hvis De er trett eller er under
innflytelse av alkohol, medisin eller narkotika. Disse kan
nedsette synet og reageringsevnen.
Et forlenget bruk av motorsag eller andre vibrerende verktøysmaskiner kan føre til “Den hvite fingers sykdom”.
(Renauds fenomen).
Denne reduserer følsomheten av fingrene og hendene
med mindre følsomhet for temperaturforandringer og
nommenhet.
Brukeren må derfor kontrollere fingrer og hender hvis
motorsagen brukes ofte og regelmessig.
Hvis noen av disse symtom oppstar, søk umiddelbart
lege.
3 Ikke transporter motorsagen mens motoren er i gang.
Under transport selv over korte avstander, dekk kjedet
med den tilhørende beskyttelseshetten. Sverdet skal alltid
peke bakover.
4 Begynn aldri å sage med tuppen av sagsverdet for å
unngå farlige tilbakeslag.Sørg for at sverdspissen ikke
kommer i kontakt med andre grener, trestammer eller
harde gjenstander.
Hold alltid kjedet skarpt og rikrig strammet. Hold harpunen og sagkroppen mot treet under skjæring.
For å forsikre seg om en lang levetid og maksimum sikkerhet av produktet, bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
Vi anbefaler å sjekke regelmessig motorsagen hvis nødvendig bring den til reparasjon til en autorisert reparatør.
5 Bruk aldri sagen over skulderhøyde. Ikke bruk motorsagen i nærheten av ild eller bensinspill. Bruk motorsagen
utendørs eller på godt ventilerte steder.
Etter påfylling av drivstoff, tørk alltid opp eventuelt spill.
Start alltid motoren langt fra påfyllingsplassen.
NORSK - 2
6 Hold personer og dyr langt fra arbeidsområdet. Minst 10
meter eller to ganger lengden av trestammen.
Hvis nødvendig, segnaler til eventuelle nærværende personer om å holde seg til sikkerhetsdistansen.
Kontroller eventuelle farer på arbeidsområdet, for eks,
stier, veier, elektriske kabler, trær i farlinge stillinger ovs.
Ikke bruk motorsagen hvis kjedebremsen er defekt. Ikke
rør kjedet selv om det ikke går når motoren er påslatt.
Sørg for at noen kan høre deg hvis en ulykke skulle hende.
Vi anbefaler de som arbeider på ensomme steder og all-
tid ha for hånden en KIT med første hjelp og sørge for at
noen alltid vet hvor arbeidsplassen finnes.
Le aldri motoren være i gang mens maskinen er ubevoktet.
BRUK ALDRI EN MOTORSAG HVOR SIKKERHETSUTSTYRET IKKE FUNGERER. Følg de kontroll-, vedlikeholds og serviceinstruksjonene som er gitt i dette
avsnittet.
MAN ANBEFALER BRUK AV ORIGINALE TILBEHOER
OG RESERVEDELER.
C. Montering sverd og kjede - Intenz
Paa på at motoren er slått av før montering eller justering av kjedet. Ha på deg et par beskyttelseshansker når
du monterer eller justerer kjedet.
1 Kontroller at spaken på kjedebremsen er koblet ut (posisjon A). Skru av mutrene (B) og ta av sidedekslet.
2 Skru justeringsskruen (D) mot urviseren helt bakover.
3 Før kjedet inn i bladsporet og forsikre deg om at kjedet
har riktig retning (P).
4 Før kjedet over tannhjulet. Monter sagsverdet som vises
på figuren sånn at det nederste hullet (F) passer nøyaktig
til justeringsskruen (G).
5 Monter dekselholder. Pass til tupp etter behov.
6 Trekk til mutter/e (B) i det du skyver sverdtuppen oppover.
En regulerer ved hjelp av skruen (D), slik at naar/én løfter
opp kjeden, saa skal én saavidt se bare ett ledd. Kjeden
har den rette utvidelsen hvis den glir uten hindringer. Skru
godt til terningene med nøkkelen, som følger med, samtidig som én løfter opp enden av stanga.
INTENZ
Skru justeringsskruen (I) mot urviseren helt bakover.
Før kjedet inn i bladsporet og forsikre deg om at kjedet har
riktig retning (P).
Trekk til mutter/e (B) i det du skyver sverdtuppen oppover. En
regulerer ved hjelp av skruen (I), slik at naar/én løfter opp kjeden, saa skal én saavidt se bare ett ledd. Kjeden har den
rette utvidelsen hvis den glir uten hindringer. Skru godt til terningene med nøkkelen, som følger med, samtidig som én løfter opp enden av stanga.
D. Drivstoffblanding
Bruk aldri en annen type drivstoff enn den som anbefales i
håndboken.
Denne maskinen har en totaktsmotor og man skal derfor kun
bruke en blyfri bensinblanding (med en minsteoktan på 90) og
helsyntetisk olje for totaktsmotorer med blyfri bensinblanding i
de mengdeforhold som er beskrevet i tabellen på første side,
punktet (D). Viktig: sjekk egenskapene for oljen, disse er beskrevet på pakningen. Olje med andre egenskaper enn dem
som er beskrevet, kan forårsake store skader på motoren!
For å få den beste blandingen skal man først helle oljen
og deretter bensinen i en homologert beholder. Ryst
beholderen kraftig (gjenta dette hver gang man tar blanding fra beholderen).
Egenskapene for blandingen kan forringes over tid og det
anbefales derfor at man kun tilbereder en liten mengde blanding hver gang man skal bruke apparatet.
Vikgit: dersom man bruker en blanding som ble laget flere
uker før, kan denne forårsake skader på motoren.
ADVARSEL
Ikke røk under påfylling. Tappen på tanken må åpnes langsomt. Påfylling må gjøres på åpne ventilerte steder, langt fra
flammer og gnister.
Oppbevar bensinen kun i godkjente kanner eller beholdere.
OPPBEVARING AV DRIVSTOFF
Bensinen er lett antennelig. Før man nærmer seg et hvilket
som helst brennstoff, slukk sigaretter, piper og sigarer.
Unngå bensinspill.
Brennstoff må oppbevares på friske ventilerte steder og i
godkjente beholdere. La aldri motoren stå med drivstoff i tanken på steder som er dårlig ventilerte, da det kan oppstå
bensingasser som kan spre seg til åpen ild, levende lys, åpne
flammer, gassboilers, elektriske boilers osv. Dette kan føre til
eksplosjoner og brann. Ikke oppbevar større mengder av
brennstoff.
For aa unngaa startvanskeligheter, maa én passe paa aa aldri
gaa tom for drivstoff.
MERK: Sagens kjede strekkes i bruk, spesielt når det er
nytt. Det er nødvendig å justere og stramme det fra tid til
annen. Et nytt kjede må justeres etter omtrent 5 minutters bruk.
Den mekaniske oljepumpen for lubrifikasjon av kjedne er
regulaerbar.
Oljetilfoerselen kån reguleres hvis man skruer på skruen (A)
(se detaljene på tegningen).
E. Start og stopp motoren
Ikke start motoren før du har montert korrekt både sagsverd
og kjede. Start motorsagen langt fra påfyllingsplassen og
plasser den på et flatt stødig underlag med sagsverdet
pekende framover.
NORSK - 3
START AV KALD MOTOR
1 Sørg for at kjedebremsen er koblet ut ved å dra spaken (L)
mot fremre håndtak. Sett stoppbryteren så den peker
oppover (posisjon start).
2 Sett chokespaken (A) i posisjon stengt. Trykk ned dekompresjonsventilen (D).
3 Trykk ned sikkerhetslåsen (S). Trykk inn hendelen (G) og
bruk så halvgassperren (P) helt tilbake.
4 Hold sagen stødig slik som illustrert, og trekk i startsnoren
inntil motoren starter. Vær forsiktig bevegelsene av kjedet.
5 Dra choken (A) til posisjon halvåpen. Trykk ned dekompresjonsventilen (D). Trekk i startsnoren til motoren starter.
Varm opp motoren minst 10 sekunder. Man oppnår på
denne måten en bedre ytelse av maskinen ved skjæring.
6 A) Trykk på sikkerhetsbryteren (S) og frigjør avtrekkeren
på fartsregulatoren (G). Hvis ikke motoren starter, repeter nøye alle instruksene.
B) For å stoppe motoren, trykk ned stoppknappen.
(Posisjon STOPP). Etter en lengre arbeidstid med
motoren på maksimum hastighet, anbefales det å la
motoren gå med minimum hastighet i diverse sekunder
før den stoppes.
START AV VARM MOTOR
Forviss Dem om, at AV/PÅ-bryteren ikke står i stilling AV og
sett hastighets-regulatoren (G) laveste hastighet.
Hold sagen støtt, trykk på ventilen for dekompresjonssystemet og dra i startsnoren.
START AV VARM MOTOR ETTERE DRIVSTOFFPÅFYLLING
Dersom motoren er gått helt tom, start motoren som om den
var kald.
F. Bruksanvisning
MERK! Les bruksanvisningen og bli kjent med sikkerhetsreglene fø du tar i bruk motorsagen.
FELLING AV TRÆR
– Forsikre deg om at det ikke er noen andre personer eller
dyr i området du jobber.
– Finn ut hvilken vei treet kommer til å falle, og planlegg en
rute i motsatt retning.
– Ikke fell trær i sterk vind.
1 Frigjør trestammen for busker og grener. Rydd amrådet
rundt treet for stener og andre objekter som kan skade kjedet. Sag av ev. tykke røtter før felling av treet (se illustrasjon).
2 A) Sag et kutt (A) på ca. 45°, paa den side som en vil at
treet skal falle, som går 1/3 inn i stammen (d). Sag så
et kutt (B) ca. 5 cm høyere på motsatt side.
Pass på at kuttet ikke går gjennom hele treet. Et stykke
(C) må alltid bli igjen slik at man kan kontrollere fallet.
B) Bruk så en kilekloss for å bestemme retningen og tidspunktet for fallet (se illustrasjon).
3 Når treet begynner å falle, gå den ruten du planla tidligere.
KVISTING AV TRÆR
4 A) Saging av store grener: la grenene ned mot bakken
være, de holder treet oppe (se illustrasjon).
B) For saging av tømmer støttet opp på den ene siden.
Begynn med et kutt på undersiden med oversiden av
trinsesverdet (A). Kuttet skal gå ca. 1/3 inn i stammen.
Avslutt med et kutt på oversiden (B). Med denne teknikken unngår man oppflising og sprekker.
C) For kutting av tømmer støttet opp på begge sider.
Begynn med et kutt på oversiden (A) som går ca 1/3
inn i stammen. Avslutt med et kutt på undersiden (B).
På denne måten unngår man å få satt trinsesvordet
fast i tømmeret.
D) Dersom hele trestammen ligger på bakken, kan man
kutte fra oversiden og nedover. Pass på at kjedet ikke
kommer nær bakken.
• Naar én arbeider i skraaninger, er det best an innretie seg
i den øvre delen av hellingen.
• Naar én skjaerer planker saa pass paa aa skru dem fast
med skruestikker eller klemmer for a blokkere dem.
• En maa vaere spesielt forsiktig naar én kutter busker og
smaa traer, fordi disse kan lett vikle seg inn i kjeden, med
fare for at maskinen gir én et rykk og dermed faar én til aa
miste balansen.
G. Forgasserjustering
Vi anbefaler å bruke en av våre autoriserte service sentere for justering av forgasser.Forgasseren har tre justeringsmuligheter.
• L: skruen L styrer drivstofftilførselen ved lav hastighet, og
ved akslerasjon fra lav til høy hastighet.
Instilling av skrue L: steng skrue L ved å skru den med
urviseren (ille hardt), skru den så i 1-1/4 mot urviseren.
Dersom akslerasjonen fremdeles ikke er jevn, åpne skruen 1/8 til for å øke tilgangen til drivstoff.
• H: skruen H styrer tilgangen av drivstoff ved høy hastighet.
Instilling av skrue H: steng skruen ved å skru den med
urviseren (ikke hardt), skru den så i 3/4-1 mot urviseren.
Dersom motorhastigheten er for høy, åpne skruen 1/8
runde (mot urviseren) for å øke drivstofftilførselen. Optimal
justering finner man mellom 1 og 1 1/4 runde.
• I: med IDLE skruen justerer man tomgangen (2800 min-1).
VIKTING! Økt tomgang kan føre til at kjedet beveger seg.
For perfekt justering kontakt en autorisert service stasjon som
kan tilby det seneste i verktøy, deler og teknisk assistanse.
H. Vedlikehold
Vær alltid sikker på at motoren er slått av før du begynner noen form for vedlikeholdsarbeid.
Kjede: Kontroller regelmessig spennet og reguler hvis nødvendig. Et nytt kjede trenger ofte regulering. Løsne paa mutterne. Blokker kjeden (se bruksanvisning for monteringen).
Skru til mutterne.
1 TRINSESVERD
– Rengiør sporet i trinsesverdet og kontroller at smørehullene (L) på trinsesverdet ikke er tette.
– Smør tannhjulot rogolmossig. La det rotere, gienta deretter smøringen.
– Vend trinsesverdet regelmessig for å øke levetiden.
NORSK - 4
2 LUFTFILTER
– Et støvtett luftfilter kan skape problemer for forgasseren.
Det kan da hende at motoren ikke yter maksimalt og
bruker mer drivstoff enn vanlig.
– Fjern dekselet.
– Vask filteret i bensin (ikke oljeblandet).
– Filteret kan også bli rengjort med komprimert luft.
– Bytt filteret dersom det er skadet eller ligger løst i boksen.
3 TENNPLUGG
– Fjern og rengiør tennpluggen hver 30 brukstime.
Kontroller avstanden mellon elektrodene (0,5-0,6 mm).
– Sett inn en ny tennplugg etter ca. 100 brukstimer, eller
når det begynner å bli mye belegg på elektrodene.
– Elektroder med belegg kan komme av feil forgasser-innstilling, feil bensinblanding eller dårlig olje i bensimen.
Undersøk og rett på det.
4 OLJEFILTER
Oljefilteret er plassert i enden av inntaksrøret til oljetanken
og kan tas ut, for rengjøring eller utbytting bruk filteråpningen. Bruk en metallkrok eller en lang tang.
Dersom man oppdager urensligheter på innsiden av tanken, må ,man fylle den halvveis opp men drivstoff eller
bensin og riste den gientatte ganger. Tom don på og fyll
don mod nyren olje.
Benytt aldri brukt olje.
5 BENSIFILTER
Når man skal skifte bensinfilter, ta av bensinlokket og dra
ut filteret med en bøud ståltråd eler en lang tang. Bytt filteret slik som illustrert.
NØDSTOPP
Kontakt et servicesenter dersom noe er galt mèd nødbremsen. Ikke demonter eller prøv og reparere den selv.
– Rens stoppmekanismen regelmessig (uten å demontere) og kontroller at båndet er intakt.
• REGELMESSIG: det er viktig å rengjøre hele sagen, spesielt rundt sylinderrillene, for å unngå overoppheting.
• FOR LANGVARIG LAGRING: tøm drisvstofftanken og la
motoren gå tørr.
I. Testing kjedebrems
Din motorsag er utstyrt med en sikkerhetsbremse for
kjedet som stopper kjedet på millisekunder ved tilbakeslag. Hold alltid sagen stødig med to hender.
Kjedebremsen gir ingen fullstendig beskyttelse hvis maskinen blir satt i gang uten de nødvendige forholdsregler eller
nødvendig vedlikehold.
Kjede-bremsen (A) kobles automatisk inn ved tilbakeslag.
Kjedebremsen kan kobles til manuelt ved å dra bremsespaken framover.
Man anbefaler å bruke bremsen manuelt kun hvis motoren
går med en minimum hastighet og for kortere tid.
Prøv alltid bremsen før maskinen tas i bruk. Gjør dette mens
motoren gaar paa minimum og bremsen staar paa (se under).
Det kan foraarsake bakslag om den ytterste delen av stanga
(se enden fremhevet paa tegningen)
kommer i kontakt med tre eller andre annen solid gjenstand.
Unngå å begynne å skjære med denne delen av kjedet som
innbefatter ovennevnte vinkel.
Bakslaget er et voldsomt og uforutsett støt som er rettet
oppover og bakover paa samme tid, og kan føre til at én
mister kontrollen over maskinen.
Hold alltid motorsagen korrekt med begge hender. I tilfelle tilbakeslag, det er kontakten av venstrehaanden paa haandtaket som bestemmer om bremsen er koblet inn.
PRØVE AV KJEDEBREMS
1 Kjedebremsen er koblet (A) ut når bremsespaken er dratt
bakover og blokkert. (Kjedet kan bevege seg).
2 Kjedebremsen er koblet (A) til når bremsespaken er dratt
fremover (kjedet er blokkert).
Bremsespaken skal gli inn umiddelbart i disse to posisjoner. Hvis man må bruke makt, eller hvis spaken ikke glir
inn i noen av disse to posisjoner, IKKE BRUK MASKINEN.
Bring den umiddelbart til et autorisert assistansenter.
3 KJEDEFANGER
Denne maskinen er utstyrt med en kjedefanger under drivtennhjulet. Den er beregnet til å stoppe kjedet fra å bevege seg bakover hvis kjedet ryker eller kommer ut av stilling på svrdet. Kjedefangeren må aldri fjernes.
L. Sliping kjede
1 Slipingen av takkene maa gjöres med en bestemt rund fil
som beskrevet under:
KJEDE
FIL
MP 370GLX
5/32”
PM 320GX
3/16”
Kjedetypen gjenkjenner én ved aa lese serienummeret
paa takkene som sitter nede i fordypningen paa stanga.
Arbeidet går lettere ved hjelp av en filholder.
Kjedet kan slipes samtidig som det sitter på sverdet. Før
slipingen må kjedet spennes med kjedespenneren og
blokkeres med sikkerhetsbremsen.
2 For å oppnå en korrekt sliping, må filen holdes nøye i tre
vinkler:
- A toppvinkel
30°-35°
- B Utvendig sidevinkel
85°-90°
NORSK - 5
- C Innvendig sidevinkel
60°
Slipingen skal utføres gjennom at filen dras fra innsiden av
tannen mot utsiden.
Når man gjentar rørelsen må ikke filen komme i kontakt
med sagtannen.
3 Filens bevegelse skal være horisontal.
4 For å oppnå best sidevinkel bør man holde filen 0,5 mm
over toppflaten av tannen.
5 DYBDEMÅL
Kontroller høyden av dybdemålet etter hver sliping av kjedet.
Den Korrekte høyden befinner seg 0,65mm under den
øvre kanten av sagtannen.
Kontroller høyden ved bruk av kaliber og fil den utstående
delen.
Rund dermed av den fremre delen av dybdemålet. (D)
Tekniske data
DETTE PRODUKTET ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE EUROPEISKE NORMER
FOR IKKERHET PAA MASKINER
SYLINDERVOLUM (cm3)
SYLINDERDIAMETER OG SLAG (mm)
MOTOREFFEKT (kW) (ISO 7293)
HØYESTE HASTGHET (min-1)
MAKSIMUMSHASTIGHET (min-1)
MINIMUMHASTIGHET (min-1)
NETTO VEKT (Kg) (UTEN SVERD OG KJEDE)
DELING (9,525 - 8,255 mm)
DRIVLENKETYKKELSE (mm)
SVERDLENGDE (cm)
ANTAAL TENNER PÅ TANNHJULET
OLJETANKKAPASITET (cm3)
DRIVSTOFFKAPASITET (cm3)
HØRSELSRYKK PÅ GRUNN AV LYDEN LpAav (dBA) (EN 27182 - EN 608)
GARANTERT LYDSTYRKENIVÅ LwAav (dBA) (ISO 9207 - EN 608)
MÅLT LYDSTYRKENIVÅ LwAav (dBA) (ISO 9207 - EN 608)
VIBRASJONER (ISO 7505 - EN 608) (m/s2)
38
40x30
1,5
8.500
11.000
2.800
5
3/8”
1,3
35/40/45
6
290
390
97
112
111
7,5
40
41x30
1,75
8.500
11.000
2.800
5
.325”
1,3
40/45
7
290
390
97
112
111
8,7
42
46
41x32 43x32
2
2,4
9.000 9.000
12.000 11.000
2.800 2.800
5,5
5,5
3/8”-.325” 3/8”-.325”
1,3
1,3
40/45 40/45
6/7
6/7
290
290
390
390
98
98
112
113
111
112
6,9
6,9
EF Erklæring om Overensstemmelse
Undertegnede, autorisert av E.O.P.I., erklærer at bensindrevne kjedesager MS 38E, MS 40E, MS 42E, MS 46E,
produsert av E.O.P.I., 23868 Valmadrera (LC), Via Como 72, Italy, er i overensstemmelse med følgende europeiske
direktiver: 98/37/CEE (Maskindirektiv), 73/23/EEC (Direktiv for lavspenning), 93/68/CEE (CE-merkingsdirektiv) &
89/336/CEE (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet). Direktiv 2000/14/ECC (Annex V).
Valmadrera, 15.12.01
Pino Todero (Direttore Tecnico)
E.O.P.I.
Tabell for skadeundersøkelser
Kontroller, at bryteren
STOPP er ii posisjon I
Kontroller, om drivstoff finnes.
Min. 25 % tankkapasitet
Kontroller, at luftfiltret er rent
Ta bort tennpluggen, rens og tørk
den og sett den pa plass.
Hvis nødvendig, skift den.
Kontroller og eventuelt juster
skruene på karburatoren
Bytt karburatorfiltret.
Henvend Dem til leverandøren
Følg nøyaktig instrukser
ved montering av kjede.
Kontroller at kjedet er slipt. Hvis ikke,
henvend. Dem til leverandøren.
Motoren starter ikke
Motoren gaar daarlig
•
•
•
•
•
•
Motorsaga starter men
den skjærer daarlig
•
•
Motoren gaar daarlig
eller mister styrken
•
•
•
•
Motoren forsetter å gi problemer: Henvend Dem til Deres autoriserte leverandør.
NORSK - 6
Download PDF

advertising