Extech Instruments HD450 Barcode Reader User Manual

Gebruikershandleiding
Datalogging lichtmeter voor zwaar
gebruik met PC Interface
Model HD450
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech HD450 digitale lichtmeter. De HD450 meet
verlichtingssterkte in Lux en Foot candles (Fc). De HD450 is een datalogger en bevat een PC
TM
interface en Windows compatibele software voor het downloaden van gegevens. U kunt
maximaal 16000 metingen op de meter opslaan om te downloaden naar een PC en u kunt 99
metingen opslaan om rechtstreeks te bekijken op het LCD display van de meter. Deze meter
wordt pas verzonden na volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik,
jarenlang een betrouwbare service leveren.
Meterbeschrijving
Meterbeschrijving
1.
Sensorkabelplug
2.
USB aansluiting voor PC interface (onder het flip-down deksel)
3.
LCD display
2
4.
Bovenste serie functieknoppen
3
5.
Onderste serie functieknoppen
6.
AAN-UIT knop
7.
Lichtsensor
1
4
OPMERKING: Het batterijcompartiment, statiefring en
schuinstand bevinden zich op de achterkant van
het apparaat en zijn hier niet afgebeeld
5
6
7
Displaybeschrijving
1.
Klokinstelmodus
2.
Klokdisplay
16 15
3.
Relatieve modus symbool
4.
Automatische Uitschakeling (APO) symbool
5.
Lege batterijsymbool
6.
Data Hold symbool
7.
PEAK HOLD modus
8.
Bereikindicatoren
9.
Meeteenheid
14
13
12
1
2
11
10
10. Digitale weergave
3
4
11. Balkgrafiekweergave
9
12. Downloaden van gegevens naar PC symbool
13. PC seriële verbinding gemaakt
5
14. Geheugenadresnummer
6
7
8
15. US PC verbindingssymbool
16. Geheugensymbool
2
HD450-EU-NL V1.5 07/13
Werking
Metervermogen
1. Druk op de powerknop
om de meter AAN of UIT te zetten
2. Vervang de batterij als de meter niet wordt ingeschakeld wanneer de powerknop wordt
ingedrukt of als het batterijsymbool verschijnt op de LCD.
Automatische Uitschakeling (APO)
1. De meter is uitgerust met een automatische uitschakeling (APO) die de meter uitzet na 20
minuten van inactiviteit. Het symbool verschijnt wanneer APO is geactiveerd.
2. Om de APO functie uit te schakelen, druk tegelijkertijd op de RANGE/APO en REC/SETUP
knop en laat deze dan los. Druk nogmaals kort op deze knoppen om de APO functie opnieuw in
te schakelen.
Meeteenheid
Druk op de UNITS knop om de meeteenheid te wijzigen van Lux naar Fc of van Fc naar Lux
Bereikkeuze
Druk op de RANGE knop om het meetbereik te kiezen. Er zijn vier (bereik) mogelijkheden voor elke
meeteenheid. Het bereiksymbool zal verschijnen om het gekozen bereik aan te geven.
Uitvoeren van een meting
1. Verwijder de beschermkap van de sensor zodat de witte sensorkoepel wordt onthult.
2. Plaats de sensor in een horizontale positie onder de te meten lichtbron.
3. Lees het lichtniveau af van het LCD display (numeriek of op de balkgrafiek).
4. De meter zal 'OL' weergeven indien de meting buiten een bepaald bereik van de meter gebeurt
of indien de meter is ingesteld op een verkeerd bereik. Wijzig het bereik door op de RANGE
knop te drukken totdat u het beste bereik voor de toepassing hebt.
5. Plaats de beschermkap van de sensor terug wanneer de meter niet in gebruik is.
Kortstondige opslag van gegevens
Om het LCD display vast te zetten, druk kort op de HOLD knop. ‘MANU HOLD’ zal op de LCD
verschijnen. Druk nogmaals kort op de HOLD knop om terug te keren naar de normale werking.
Piek vasthouden
Dankzij de Piek vasthoudfunctie kan de meter lichtflitsen van korte duur registeren. De meter kan
pieken registreren tot 10 mS in duur.
1.
Druk op de PEAK knop om de Piek vasthoudfunctie te activeren. “Manu" en “Pmax’
verschijnen op het display. Druk nogmaals op de PEAK knop en “Manu" en “Pmin” verschijnen
op het display. Gebruik "Pmax” om positieve pieken te registreren en “Pmin” om negatieve
pieken te registreren.
2.
De waarde en de overeenkomstige tijd van de geregistreerde piek wordt behouden op het
display totdat een hogere piek wordt geregistreerd. Het balkgrafiekdisplay blijft actief en geeft
het huidig lichtniveau weer.
3.
Om de Piek vasthoudmodus te verlaten en om terug te keren naar de normale werkingsmodus,
druk een derde maal op de PEAK knop.
3
HD450-EU-NL V1.5 07/13
Geheugen voor maximum (MAX) en minimum (MIN) meting
Dankzij de MAX-MIN functie kan de meter de hoogste (MAX) en laagste (MIN) metingen opslaan.
1.
Druk op de MAX-MIN knop om deze functie te activeren. “Manu” en “MAX” verschijnen op het
display en de meter geeft enkel de hoogst gemeten meting weer.
2.
Druk nogmaals op de MAX-MIN knop. “Manu” en “MIN” verschijnen op het display en de meter
geeft enkel de laagst gemeten meting weer.
3.
De waarde en de overeenkomstige tijd van de geregistreerde MAX of MIN wordt behouden op
het display totdat een hogere waarde wordt geregistreerd. Het balkgrafiekdisplay blijft actief en
geeft het huidig lichtniveau weer.
4.
Om deze modus te verlaten en terug te keren naar de normale werkingsmodus, druk een
derde maal op de MAX-MIN knop.
Relatieve Modus
Dankzij de relatieve modusfunctie kan de gebruiker een referentiewaarde in de meter opslaan. Alle
weergegeven metingen worden afgewogen tegen de opgeslagen meting.
1.
Voer de meting uit en wanneer de gewenste referentiewaarde wordt weergegeven, druk op de
REL knop.
2.
“Manu” verschijnt op het LCD display.
3.
Alle latere metingen zullen worden afgewogen tegen een waarde gelijk aan het
referentieniveau. Bijvoorbeeld, indien het referentieniveau 100 Lux is zullen alle latere
metingen gelijk zijn aan de actuele meting min 100 Lux.
4.
Om de Relatieve Modus te verlaten druk op de REL knop.
LCD Achtergrondverlichting
De meter is uitgerust met een achtergrondverlichting dat het LCD display oplicht.
1.
Druk op de achtergrondverlichtingsknop
2.
Druk opnieuw op de achtergrondverlichtingsknop om de achtergrondverlichting uit te zetten.
De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld na een korte tijd om de levensduur
van de batterij niet te verkorten.
om de achtergrondverlichting te activeren.
3.
De achtergrondverlichting gebruikt extra batterij-energie. Om energie te besparen beperk het
gebruik van deze functie.
4
HD450-EU-NL V1.5 07/13
Instellen van de klok en testsnelheid
In deze modus kunt u het gekozen (knipperend) cijfer aanpassen met behulp van de de ▲ en ▼ pijlknoppen.
U kunt naar de vorige of volgende keuze gaan met behulp van de ◄ en ► knoppen.
1.
Zet de meter aan, druk dan tegelijkertijd op de REC/SETUP en UNITS knop om de setupmodus te openen. Het uurdisplay knippert.
2.
Indien nodig pas aan en doorloop elke keuze.
3.
Druk tegelijkertijd op de REC/SETUP en UNITS knop om de setup-modus te verlaten.
De keuzevolgorde van het knipperend symbool is als volgt:
Uur (0 tot 23)
12:13:14
Minuten (0 tot 59)
12:13:14
(Tijd)
(Tijd)
Seconden (1 tot 59)
12:13:14
(Tijd)
Testsnelheid (00 tot 99 seconden)
02
(Testen)
Maand (1 tot 12)
1 03 10
(Dag)
Dag (1 tot 31)
1 03 10
(Dag)
Dag van de week (1 tot 7)
1 03 10
(Dag)
Jaar (00 tot 99)
2013
(Jaar)
Geheugen voor 99 punten
U kunt maximaal 99 metingen opslaan die u rechtstreeks op de LCD van de meter kunt aflezen.
Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen naar een PC met behulp van het meegeleverde
softwareprogramma.
1.
Met de meter ingeschakeld, druk kort op de REC knop om een meting op te slaan.
2.
Het MEM displaysymbool verschijnt met het geheugenadresnummer (01-99).
3.
Het MEM symbool en het geheugenadresnummer wordt niet weergegeven als het geheugen
voor 99 punten vol is.
4.
Om de opgeslagen metingen te bekijken, druk en houd de LOAD knop ingedrukt totdat het MEM
displaysymbool wordt weergegeven naast het geheugenadresnummer.
5.
Gebruik de omhoog en omlaag pijlknoppen om de opgeslagen metingen te doorlopen.
6.
Om de gegevens te wissen, druk en houd de REC/SETUP en LOAD knop tegelijkertijd
ingedrukt totdat 'CL’ in het geheugenadresveld op de LCD verschijnt.
Datalogger voor 16000 punten
De HD450 kan automatisch tot 16000 metingen opslaan in zijn intern geheugen. Om de gegevens
te kunnen bekijken moeten de metingen worden overgedragen naar een PC via de meegeleverde
software.
1.
Stel de tijd en testsnelheid in met behulp van de SETUP modus. De standaard testsnelheid is
1 seconde.
2.
Om de registratie te starten, druk en houd de REC knop ingedrukt totdat het MEM
displaysymbool begint te knipperen. De gegevens worden opgeslagen tegen de testsnelheid
terwijl het MEM symbool knippert.
3.
Om de registratie te stoppen, druk en houd de REC knop ingedrukt totdat het MEM
displaysymbool begint te knipperen.
4.
OL wordt weergegeven als geheugennummer wanneer het geheugen vol is.
5.
Om het geheugen uit te wissen, met de meter uitgeschakeld, druk en houd de REC knop
ingedrukt en druk dan op de powerknop. “dEL” zal op het display verschijnen. Laat de REC
knop los wanneer "MEM” op het display verschijnt en het geheugen is gewist.
HD450-EU-NL V1.5 07/13
5
USB PC Interface
Beschrijving
De HD450 meter kan aan een PC worden aangesloten via zijn USB interface. Een USB kabel en
TM
Windows software wordt samen met de meter geleverd. De gebruiker kan met de software:

Vroeger opgeslagen metingen vanuit het intern geheugen overdragen naar een PC

De meetgegevens bekijken, plotten, analyseren, opslaan en afdrukken

De meter op afstand bedienen met behulp van virtuele softwareknoppen

De metingen onmiddellijk registeren, om deze meetgegevens daarna af te drukken, op te
slaan, te analyseren, enz.
Meter tot PC Verbinding
De meegeleverde USB kabel is nodig om de meter aan te sluiten aan een PC. Sluit het smallere
verbindingsuiteinde van de kabel aan de interfacepoort van de meter (deze bevindt zich onder de
tab aan de linkerzijde van de meter). Sluit het grotere verbindingsuiteinde van de kabel aan een PC
USB poort.
Het Programma software
Dankzij de meegeleverde software kan de gebruiker de metingen rechtstreeks op een PC aflezen.
De metingen kunnen geanalyseerd, ingezoomd, opgeslagen en afgedrukt worden. Gedetailleerde
software-instructies worden beschreven in de HELP SECTIE van het meegeleverde software
programma. Hieronder wordt het hoofdscherm van de software weergegeven.
6
HD450-EU-NL V1.5 07/13
Technische beschrijving
Bereikspecificaties
Eenheden
Bereik
Resolutie
Lux
400,0
0.1
4000
1
40,00k
0,01k
400,0k
0,1k
40,00
0,01
400,0
0,1
4000
1
40,00k
0,01k
Foot candles
Nauwkeurigheid
± (5% meting + 10 cijfers)
± (10% meting + 10 cijfers)
± (5% meting + 10 cijfers)
± (10% meting + 10 cijfers)
Opmerkingen:
1. Sensor gekalibreerd naar een standaard gloeilamp (kleurtemperatuur: 2856K)
2. 1Fc = 10.76 Lux
Algemene technische beschrijving
Display
Bereik
Buiten bereikindicatie
Spectrale respons
Spectrale nauwkeurigheid
Cosinus respons
Herhaling van meting
Displaysnelheid
Fotodetector
Bedrijfsvoorwaarden
Opslagvoorwaarden
Afmetingen meter
Afmetingen detector
Gewicht
Leidingslengte sensor
Lege batterij-indicator
Voedingsbron
Levensduur batterij
4000 tellingen LCD display met 40-segmenten balkgrafiek
Vier bereiken, manuele selectie
LCD geeft ‘OL’ weer
CIE fotopisch (CIE reactiecurve van het menselijk oog)
Vλ functie (f’1 ≤6%)
f’2 ≤2%; Cosinus gecorrigeerd ten behoeve van de
hoeklichtinval
±3%
Circa 750 msec voor digitale en balkgrafiek weergave
Siliconen foto-diode met spectrale responsfilter
o
o
Temperatuur: 0 tot 40 C (32 tot 104 F); Vochtigheid:
< 80%RV
o
o
Temperatuur: -10 tot 50 C (14 tot 140 F); Vochtigheid:
< 80%RV
170 x 80 x 40mm (6,7 x 3,2 x 1,6")
115 x 60 x 20mm (4,5 x 2,4 x 0,8”)
Circa 390g (13,8 oz.) met batterij
1m (3,2’)
Batterijsymbool verschijnt op de LCD
9V batterij
100u (achtergrondverlichting uit)
7
HD450-EU-NL V1.5 07/13
Onderhoud
Reiniging
De meter en de sensor kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek. Een mild
reinigingsmiddel mag worden gebruikt maar vermijd oplosmiddelen, schuurmiddelen en ruwe
chemische middelen.
Installatie en vervanging van de batterij
Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de meter. Het compartiment is
eenvoudig te openen via het indrukken en het schuiven van het batterijdeksel van de meter in de
richting van de pijl. Vervang of installeer de 9V batterij en sluit het batterijcompartiment door het
batterijdeksel terug over de meter te schuiven.
Sie, als der Endverbraucher, sind gesetzlich (EU Batterie Verordnung) gebunden, alle
gebrauchten Batterien zurückzukehren, ist Verfügung im Haushaltmüll verboten! Sie
können Ihre gebrauchten Batterien / Speicher an Sammlungspunkten in Ihrer
Gemeinschaft übergeben oder wohin auch immer Batterien / Speicher sind verkauft!
Verfügung: Folgen Sie den gültigen gesetzlichen Bedingungen in Rücksicht der Verfügung
der Vorrichtung am Ende seines Lebenszyklus
Opslag
Wanneer de meter wordt opgeslagen voor een lange periode, verwijder de batterij en hecht de
beschermhoes aan de sensor. Vermijd dat de meter wordt opgeslagen in ruimten met extreme
temperaturen of vochtigheid.
Copyright © 2013 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
ISO‐9001 Certified www.extech.com 8
HD450-EU-NL V1.5 07/13
Download PDF

advertising