Franklin DBE-1510 Electronic Accessory User Manual


TRE-400
EURO
INTERPRETER
W7
ENGLISH • DEUTSCH • ESPAÑOL • FRANÇAIS
ITALIANO • NEDERLANDS • SVENSKA

Electronic Publishers
www.franklin.com
User’s Guide • Bedienungsanleitung
Manual de usario • Mode d’emploi • Guida
dell’utente • Gebruikershandleiding •
Användarhandbok
Gebruiksrechtovereenkomst
LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST ALVORENS DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN. ALS U DIT
PRODUCT GEBRUIKT WORDT AANGENOMEN DAT U
DE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST AANVAARDT. ALS U NIET MET DEZE
VOORWAARDEN INSTEMT, KUNT U DIT PAKKET MET
KASSABON AAN DE DEALER WAAR U DEZE KOCHT
RETOURNEREN VOOR EEN VOLLEDIGE RESTITUTIE.
PRODUCT betekent het software-product en de bijgesloten
documentatie in dit pakket, en FRANKLIN betekent
Franklin Electronic Publishers, Inc.
BEPERKT-GEBRUIK GEBRUIKSRECHT
Alle rechten van het PRODUCT blijven het eigendom van
FRANKLIN. Door uw aankoop verleent FRANKLIN u het persoonlijke en niet-exclusieve gebruiksrecht om dit PRODUCT te
gebruiken. U wordt niet toegestaan kopieën van het
PRODUCT, dan wel van de daarin opgeslagen data te maken,
in electronische of drukformaat. Dergelijk kopiëren is een
schending van toepasselijke copyrightwetten. Ook mag u het
PRODUCT niet wijzigen, aanpassen, disassembleren,
decompileren, vertalen, er derivatieve producten van maken,
of het op welke wijze dan ook reverse engineeren. U mag het
PRODUCT niet direct of indirect exporteren of opnieuw exporteren zonder naleving van de toepasselijke officiële voorschrifN
ten. Het PRODUCT bevat vertrouwelijke en
E
eigendomsinformatie van Franklin, en u stemt ermee in voldoende stappen te ondernemen dit tegen ongeautoriseerde D
bekendmaking of ongeautoriseerd gebruik te beschermen.
Deze gebruiksrechtovereenkomst is van kracht totdat zij beëindigd wordt. Deze gebruiksrecht-overeenkomst wordt onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigd als u zich niet aan alle
bepalingen ervan houdt.
95
Handleiding voor toetsen
Taaltoetsen
Engels (zie onderstaand).
DEU
Duits (zie onderstaand).
ESP
Spaans (zie onderstaand).
FRA
Frans (zie onderstaand).
ITA
Italiaans (zie onderstaand).
NED
Nederlands (zie onderstaand).
Zweeds (zie onderstaand).
SVE
• Stelt de dialoogtaal als de taal van de toets in
op het opstartscherm.
• Stelt de brontaal op het brontaal-scherm in.
• Vertaalt een woord of zin in de doeltaal (bijv.
de taal van de toets).
Functietoetsen
BACK
Wist een getypt teken, of gaat terug naar het vorige scherm.
CALC
Selecteert de calculator.
CAP
Wisselt toetsen voor hoofdletters.
CLEAR
Wist uw item, en gaat naar het
brontaal-scherm terug.
ENTER
Vertaalt een woord of zin in elke
taal, selecteert een menu-item, of
doet wiskunde.
Geeft de instructies weer.
HELP
ENG
96
Handleiding voor toetsen
MENU
ON/OFF
SPACE
(+), (–),
(x), (÷)
(1/x)
A
C
D
F
Q
S
V
Z
(c)
(x2)
(%)
- P
( )
(•)
(+/-)
PREV
of
NEXT
Geeft het hoofdmenu weer.
Zet de vertaler aan en uit.
Typt een spatie, of bladert naar beneden.
Calculatortoetsen
Telt op, trekt af, vermenigvuldigt of
deelt getallen.
Berekent een omgekeerd evenredig getal.
Wist alle bewerkingen.
Verheft een getal naar de tweede macht.
Berekent percentages.
Typt getallen.
Berekent de wortel.
Typt het decimaalpunt.
Verandert het teken (+/–) van een getal.
Richtingstoetsen
Schuift naar rechts.
Schuift naar links.
Schuift omhoog of accentueert geN
typte letters.
Schuift naar beneden of accentu- E
D
eert getypte letters.
Gaat naar het vorige of volgende item;
bladert omhoog of naar beneden met
helpberichten, lijsten of menu’s.
97
Batterijen installeren
Deze vertaler gebruikt twee CR-2032
lithiumbatterijen. Hier volgt hoe deze te installeren of te verwisselen.
Waarschuwing: Als de batterijen leegraken of
uit deze vertaler verwijderd worden, kunnen de
instellingen en alle informatie die u in de databank hebt ingevoerd gewist worden.
1. Draai uw vertaler om.
2. Schuif het batterijdekseltje eraf in de richting van de driehoek.
3. Installeer de batterijen met de plustekens
naar u toe.
4. Zet het dekseltje er weer op.
✓ Opnieuw beginnen waar u ophield
U kunt deze vertaler te allen tijde afzetten. Als
u het weer aanzet, verschijnt het laatst-geziene scherm weer, met al uw instellingen en
databankinformatie intact.
98
Om te beginnen
De dialoogtaal instellen
De eerste keer dat u deze vertaler gebruikt moet
u de dialoogtaal instellen. De dialoogtaal is de
taal van scherminstructies en menu-opties.
1. Druk op ON/OFF .
2. Druk op een van de taaltoetsen ( ENG ,
NED ,
DEU ,
ESP ,
FRA ,
ITA ,
SVE ) om de
dialoogtaal te selecteren.
De dialoogtaal veranderen:
1. Druk op MENU .
of om het Instelmenu te
2. Druk op
markeren.
tot Dialoogtaal gemarkeerd is,
3. Druk op
en druk daarna op ENTER .
of
om een taal te markeren,
4. Druk op
en druk op ENTER ;
of u kunt op een taaltoets drukken om de
dialoogtaal te veranderen.
✓ Over schermillustraties
Sommige schermillustraties in deze gebruikershandleiding kunnen verschillen van wat u op het
scherm ziet. De voorbeelden in de Nederlandse
sectie van deze gebruikershandleiding gebruiken
Nederlands als de dialoogtaal.
99
N
E
D
De instellingen veranderen
U kunt de uitschakeltijd en het schermcontrast
van deze vertaler bijstellen.
1. Druk op CLEAR .
2. Druk op MENU .
3. Gebruik of om het Instelmenu te markeren.
4. Druk op om Inschakeltijd of Contrast instellen te markeren.
5. Druk op ENTER .
of om de instelling te
6. Druk op
veranderen, of druk op BACK om de
instellingen onveranderd te laten.
7. Druk op ENTER .
✓ Er is altijd hulp dicht bij de hand
Druk op de HELP -toets op welk scherm dan
ook, om een korte instructiehandleiding te zien
die de functies van dit product beschrijft. Druk
op of SPACE om de instructiehandleiding te
lezen. Druk op BACK om af te sluiten.
✓ De demonstratie zien
Om een demonstratie van deze vertaler te zien
drukt u op MENU , en gebruikt de pijltoetsen om
Demo op het Instelmenu te markeren, daarna
drukt u op ENTER . Om de demonstratie te allen
tijde te stoppen drukt u op CLEAR .
100
Woorden vertalen
U kunt deze vertaler gebruiken om een woord
van een brontaal naar een doeltaal te vertalen. U
kunt de brontaal op een brontaal-scherm veranderen door de gewenste taaltoets in te drukken.
1. Druk op CLEAR .
2. Om de brontaal te veranderen drukt u op
een taaltoets.
3. Typ hoogstens twee woorden.
Dit is een voorbeeld van een brontaal-scherm.
U hoeft geen hoofdletter te typen, maarals u wilt
kunt u CAP ingedrukt houden en een letter typen.
Om een spatie te typen drukt u op SPACE .
4. Druk op een taaltoets om het (de) woord(en)
in de doeltaal te vertalen,
of druk op ENTER om het (de) woord(en) in de
laatst geselecteerde taal te vertalen, en alle beschikbare vertalingen voor elke taal te bekijken.
5. Indien nodig gebruikt u
of om een gewenste N
E
vorm of zin te selecteren, en drukt u op ENTER .
D
Om naar het vorige scherm terug te gaan
drukt u op BACK .
6. Om het woord in een andere doeltaal te
vertalen drukt u op een taaltoets.
7. Druk op CLEAR als u klaar bent.
101
Woorden vertalen
✓ Volg de pijlen
De flikkerende pijlen rechts op het scherm tonen welke pijltoetsen u in kunt drukken om
over het scherm te bewegen.
✓ Verkeerde spellingen corrigeren
Als u een woord in welke taal dan ook verkeerd spelt, of als u een woord invoert dat niet
op deze vertaler zit verschijnt een lijst met correcties. Gebruik
of om een juist gespeld
woord te markeren, en druk op ENTER .
✓ Speciale tekens typen
U kunt accentuerings-, diacritische, en nietEngelse tekens typen, maar deze zijn niet nodig om overeenstemmende tekens te vinden.
Typ de gewenste letter eerst, en druk daarna
herhaaldelijk op
of , totdat het gewenste
teken weergegeven wordt.
✓ Items bladeren
Om...
Op of neer te schuiven
Naar het vorige of volgende
item te gaan
Naar de top of onderkant
van het item te gaan
102
Druk op…
of
of
NEXT
PREV
CAP
of
+
Zinnen vertalen
Deze vertaler bevat veel zinnen die u bij categorie op kunt zoeken. U kunt zinnen ook opzoeken
door een trefwoord van een brontaal-scherm in
te voeren. Opmerking: de zinnen in dit product
worden in de huidige brontaal gerangschikt.
1. Druk op MENU .
2. Druk op of om het Zinnen-menu te
selecteren.
of om een categorie te
3. Gebruik
markeren.
4. Druk op ENTER .
5. Gebruik
of om een zin te markeren,
of typ de eerste paar letters van de zin.
6. Druk op een taaltoets om de zin in de doeltaal te vertalen,
of druk op ENTER om de zin in alle talen te
N
vertalen.
E
7. Om een andere vertaling te bekijken drukt D
u op een andere taaltoets.
8. Druk op CLEAR als u klaar bent.
103
Calculator en conversies
Om de calculator te gebruiken:
1. Druk op CALC .
2. Gebruik de cijfertoetsen om een getal te typen.
Om het decimaalpunt te typen drukt u op V .
OPMERKING: In dit product wordt een (•) gebruikt als het decimaalpunt.
Om een enkel cijfer te wissen drukt u op BACK .
Om alle cijfers te wissen drukt u op C .
(–), (X) of (÷) om op
3. Druk op (+),
te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen
of te delen.
4. Typ een ander getal.
5. Druk op ENTER om de uitkomst uit te rekenen,
of druk op F (%) om het percentage uit te rekenen.
U kunt op
of
drukken om uw vorige
berekeningen en uitkomsten te zien.
6. Druk op CLEAR als u klaar bent.
NEXT
PREV
Om conversies te gebruiken:
De converter laat u maten en vreemde valuta
omrekenen.
1. Druk op MENU .
tot Conversies verschijnt, en
2. Druk op
druk daarna op ENTER .
104
Calculator en conversies
3. Gebruik
om een categorie te markeren,
en druk daarna op ENTER .
4. Druk net zo vaak op tot de gewenste conversie verschijnt en druk dan op ENTER .
5. Typ het bedrag dat u omrekenen wilt in het
gewenste veld.
Om de velden te doorlopen drukt u op
of
.
6. Druk op ENTER .
7. Druk op CLEAR als u klaar bent.
NEXT
PREV
✓ Vreemde valuta omrekenen
Als u de vreemde valutaconverter selecteert,
moet u de wisselkoers op één eenheid van uw N
eigen valuta instellen. Selecteer eerst
E
Vreemde valuta op het Conversies-menu. Typ D
daarna de wisselkoers.
Als u de wisselkoers moet veranderen, drukt u
op
of
totdat het Wisselkoers-veld geselecteerd is.
NEXT
PREV
105
De databank gebruiken
Dit product bevat een databank, die t/m 30 namen en telefoonnummers op kan slaan.
Om een item toe te voegen:
1. Druk op MENU .
2. Markeer Databank op het Functies-menu.
3. Druk op ENTER .
4. Markeer Een item toevoegen en druk op ENTER .
5. Typ een naam en druk daarna op ENTER .
Elke naam kan t/m 31 tekens bevatten, inclusief spaties.
Om een teken te wissen drukt u op BACK .
6. Gebruik de cijfertoetsen om een telefoonnummer te typen.
Om een streepje te typen drukt u op .
7. Druk op ENTER om het item op te slaan,
of druk op
om de naam te bewerken.
8. Druk op CLEAR als u klaar bent.
PREV
Om items op te zoeken:
1. Selecteer Databank… op het Databank-menu.
2. Om een naam op te zoeken typt u deze, of
gebruikt u
of .
3. Druk op CLEAR als u klaar bent.
Om een item te bewerken:
1. Selecteer Een item bewerken op het Databank-menu.
106
De databank gebruiken
2. Markeer een item in de Databank, en druk op ENTER .
3. Druk op
of
om tussen de velden
heen en weer te schakelen.
4. Maak alle nodige veranderingen en druk op
ENTER , tot het item opgeslagen is.
Om een teken te wissen drukt u op BACK .
5. Druk op CLEAR als u klaar bent.
NEXT
PREV
Om een item te verwijderen:
1. Selecteer Een item verwijderen op het Databank-menu.
2. Markeer een item in de Databank, en druk
op ENTER om het te verwijderen.
3. Druk op CLEAR als u klaar bent.
Om de hele Databank te wissen:
1. Selecteer Lijst wissen op het Databank-menu.
2. Druk op
3. Druk op
Y
om de databank te wissen.
als u klaar bent.
CLEAR
Wachtwoord instellen
N
U kunt een wachtwoord gebruiken om de infor- E
matie in uw databank privé te houden. Als u uw D
vertaler afzet en de databank probeert te gebruiken moet u het wachtwoord opgeven.
Waarschuwing! U kunt uw wachtwoord niet van de
databank ophalen, dus schrijf het altijd ergens op en
107
De databank gebruiken
bewaar het op een aparte plaats. Als u uw wachtwoord
verliest of vergeet, moet u deze vertaler opnieuw instellen om de databank te gebruiken, en daardoor verliest u alle informatie. Om de vertaler opnieuw in te
stellen houdt u CLEAR ingedrukt, en drukt u op ON/OFF .
1. Op het Databank-menu drukt up herhaaldelijk op om Wachtwoord instellen te markeren, en drukt daarna op ENTER .
2. Typ een wachtwoord, en druk daarna op ENTER .
U kunt t/m 8 letters typen.
3. Om het wachtwoord te testen drukt u tweemaal op
ON/OFF en selecteert u Databank op het Functiesmenu, typt het wachtwoord, en drukt daarna op ENTER .
4. Om het wachtwoord uit te schakelen herhaalt u stap 1, en drukt daarna op ENTER .
✓ Het geheugen controleren
Om te zien hoeveel geheugen beschikbaar is
in de Databank selecteert u Beschikbaar geheugen in het Databank-menu.
✓ Bewaar kopieën van belangrijke data.
Waarschuwing! Uw databank is in het geheugen
opgeslagen, zolang als de batterijen stroom geven. Als de batterijen kracht verliezen is de data in
de databank voorgoed verloren. Bewaar altijd geschreven kopieën van uw belangrijke informatie.
108
De spelletjes spelen
Galgje spelen
Galgje daagt u uit de letters van een mysteriewoord te typen.
1. Druk op MENU .
2. Markeer Spellen op het Functies-menu en
druk op ENTER om deze te selecteren.
3. Selecteer Galgje op het Spellen-menu.
4. Typ de letters.
De ?? vertegenwoordigen de letters van het
mysteriewoord.
De nummers tonen hoe vaak u nog mag raden.
5. Om één enkele letter te onthullen drukt u
op SPACE .
6. Om het hele woord te onthullen en de
.
ronde te beëindigen drukt u op
om een nieuwe ronde te spelen.
7. Druk op
NEXT
NEXT
Raadmaarrap spelen
Met Raadmaarrap probeert u het mysteriewoord N
te raden, voordat alle letters te voorschijn komen. E
1. Selecteer Raadmaarrap op het Spellen-menu. D
De letters verschijnen één voor één.
2. Druk op ENTER als u denkt dat u het woord
geraden hebt.
109
De spelletjes spelen
3. Om een hint te krijgen drukt u op SPACE .
4. Typ wat u geraden hebt.
U wint als u goed geraden hebt.
Als u niet goed geraden hebt probeert u het nog
eens, of druk op
om de oplossing te zien.
om een nieuwe ronde te spelen.
5. Druk op
NEXT
NEXT
Quiz spelen
Met Quiz wordt een woord of zin getoond, en u
moet de vertaling ervan raden.
1. Markeer Quiz op het Spellen-menu en druk
op ENTER .
Probeer de vertaling te raden.
2. Druk op een taaltoets om de vertaling te zien,
of druk op ENTER om alle zes vertalingen te zien.
om een nieuwe ronde te spelen.
3. Druk op
NEXT
✓ De Speltaal veranderen
De spellen worden in de huidige brontaal gespeeld, tenzij u deze verandert. Om de taal van
de spellen te veranderen gaat u naar het Spellen-menu en drukt u op om het Taal-menu te
selecteren. Daarna drukt u op tot de gewenste
taal gemarkeerd is, dan drukt u op ENTER .
Opmerking: de taal van de spellen veranderen
heeft geen invloed op de bron- of dialoogtaal.
110
Copyrights en patenten
Technische gegevens
Model TRE-400: Euro Interpreter W7
• Batterijen: 2 lithium batterijen, type CR2032
• Afmetingen: 12 x 8.3 x 1.4 cm
• Gewicht: 113.4 g
Reinigen, bewaren, problemen
U kunt de buitenkant van dit produkt reinigen met een zachte doek
en een milde glasreiniger. Spuit geen vloeistoffen direct op het produkt. Stel dit produkt niet bloot aan extreme of langdurige hitte,
vochtigheid of andere schadelijke invloeden. Raadpleeg bij problemen met dit produkt de garantiebepalingen.
FCC-kennisgeving
Voldoet aan de grenswaarden voor een “Class B” computerprodukt ingevolge Sub B van Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van
dit produkt is toestaan onder de volgende voorwaarden: 1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat
moet bestand zijn tegen eventuele storingen van buitenaf, met inbegrip
van storing die nadelige gevolgen kan hebben voor de werking.
Dit apparaat is gevoelig voor elektrostatische ontladingen. De normale
werking kan worden hersteld door op ON/OFF te drukken of door de batterij te verwijderen en opnieuw te installeren.
Copyrights, patenten en handelsmerken
© 2000 Franklin Electronic Publishers, Inc.
Burlington, NJ 08016-4907 VS. Alle rechten voorbehouden.
Patenten VS: 4.490.811, 4.830.618, 4.891.775, 113.340, 5.203.705,
5.218.536, 5.396.606, 5.333.313; Europese patenten: 0 136 379.
Verdere patenten aangevraagd.
111
N
E
D
Beperkte garantie (buiten de VS)
Dit produkt, exclusief de batterij, wordt door
Franklin voor een periode van één jaar na de
aankoopdatum gegarandeerd. Het wordt gratis
gerepareerd of vervangen met een gelijkaardig
product (naar keuze van Franklin) voor elk defect
dat voortkomt uit slecht vakmanschap of defecte
materialen.
Produkten die buiten de Verenigde Staten zijn
aangeschaft en die onder de garantie worden
geretourneerd, moeten worden teruggebracht
naar de oorspronkelijke verkoper met het
aankoopbewijs en een omschrijving van het
defect. Voor de reparatie moet worden betaald
tenzij een geldig aankoopbewijs wordt
overgelegd.
Deze garantie sluit uitdrukkelijk defecten uit die
voortkomen uit misbruik, schade door ongeval of
normale slijtage. Deze garantie tast de wettige
rechten van de klant niet aan.
112
Technical Support/Ayuda técnica /Technische
Hilfe/Aiuto tecnico/Aide technique/Technische Steun
Deutschland
Bitte schicken Sie dieses
Österreich
Produkt im Garantiefall mit
Kaufbeleg an folgende
Service-Adresse: Franklin
Electronic Publishers
(Deutschland) GmbH,
Kapellenstrasse 13, D85622 Feldkirchen.
Den technischen Support
erreichen Sie unter Tel.
+49-89-90899-116.
Bestellinformationen
erhalten Sie unter Tel. +4989-908990 oder im Internet
unter www.franklin-net.de
Mexico
Para Soporte Técnico
llamar al tel. 01 800 710
5938
USA & Canada
Technical Support is open
from 9AM to 5PM EST
Monday through Friday.
Please call (609) 386-8997
and choose option 3, or fax
(609) 387-1787 or visit us at
www.franklin.com
All other countries
www.franklin.com
Todos los otros paises
Alle anderen Länder
Altri paesi
Tous les autres pays
Alle Overige Landen
Todos os outros países
°È· fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜
FPD-28029-00
P/N 7201508
Rev B
Download PDF

advertising