Garmin 6XX GPS Receiver User Manual

Manuál
nüvi 6XX
™
© 2006 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. 9 13/397.8200 or 800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK) or
0808 2380000 (UK only)
Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Všetky práva vyhradené. Ak tu nebude výslovne ustanovené inak, žiadna časť tejto príručky sa nesmie rozmnožovať, kopírovať, prenášať, rozširovať,
sťahovať alebo uchovávať na nijakom prostriedku uchovávania za nijakým účelom bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Garmin. Spoločnosť Garmin týmto udeľuje povolenie na uloženie jednej kópie tejto príručky a akejkoľvek revízie tejto príručky na pevný disk alebo
iné elektronické skladovacie médium za účelom prehliadania a na vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkoľvek jej revízie, pod podmienkou,
že takáto elektronická alebo tlačená kópia príručky musí obsahovať úplný text tohto oznámenia o autorských právach a ďalej pod podmienkou, že
akékoľvek neoprávnené komerčné šírenie tejto príručky a jej revízie je prísne zakázané.
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo meniť
alebo vylepšovať svoje výrobky a robiť zmeny v obsahu bez povinnosti oboznámiť akúkoľvek osobu alebo organizáciu o týchto zmenách
alebo vylepšeniach. Ak hľadáte najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa použitia a prevádzky tohoto a iných produktov firmy Garmin,
navštívte webovú stránku spoločnosti Garmin (www.garmin.com).
Garmin® a MapSource® sú registrované obchodné značky a nüvi™, myGarmin™, Garmin Lock™, a Garmin TourGuide™ sú obchodné značky Garmin Ltd.
alebo jej dcérskych spoločností a nesmú sa používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.
Bluetooth® slovná značka a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc., a použitie spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Windows® je obchodná značka
Microsoft Corporation v USA a/alebo v ostatných štátoch. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar a SiRF logo
sú registrované obchodné značky spoločnosti SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII a SiRF Powered sú obchodné značky spoločnosti SiRF Technology,
Inc., Inc. Audible.com® a AudibleReady® sú registrované obchodné značky Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual Wordbank © Oxford
University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press
and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese
Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006.
Úvod
Úvod
Ďakujeme vám za zakúpenie prístroja Garmin® nüvi™. Tento manuál obsahuje informácie pre
produkty nüvi 6XX.
Manuál - dohody
Ak ste požiadaný “stlačiť alebo ťuknúť” na niečo, použite prst a stlačte položku na dotykovej
obrazovke.
V texte sa vyskytujú malé šipky (>). Znamená to, že máte na obrazovke stlačiť sériu položiek.
Napr., ak vidíte “stlačte Kam viest? > Moje oblubene,” mali by ste stlačiť položku Kam viest?
a hneď za tým položku Moje oblubene.
Kontakt - Garmin
Kontaktujte Garmin ak máte nejaké otázky alebo máte nejaké problémy s používaním vášho
GPS.
SLOVENSKO:
+421 41 700 29 00, Po-Pia 8.00-16.00, servis@garmin.sk, www.garmin.sk
U.S.A:
Garmin Product Support - tel. 913/397.8200 alebo 800/800.1020
Po–Pia, 8.00–17.00 Central Time; alebo e-mail na support@garmin.com
alebo na stránke www.garmin.com/support kliknite na položku Product Support
EUROPE: Garmin (Europe) Ltd. tel. +44 (0) 870.8501241
nüvi 6XX Manuál
iii
Obsah
Obsah
Kam viest? ............................................9
Čo je obsahom balenia?...........................1
Montáž nüvi na predné sklo......................2
Vyhľadanie cieľa.......................................9
Vyhľadanie adresy..................................10
Vyhľadanie cieľa zadaním súradníc........10
Vyhľadanie cieľa zadaním názvu . ......... 11
Vyhľadanie cieľa pohybom po mape...... 11
Rozšírené vyhľadávanie.........................12
Vloženie prejazdového bodu do aktívnej
trasy..................................................13
Zadanie obchádzky na trase...................13
Zastavenie navigácie..............................13
Základné funkcie...................................3
Favorites..............................................14
Úvod.......................................................iii
Manuál - dohody.......................................iii
Kontakt - Garmin.......................................iii
myGarmin™............................................. vi
Typy a skratky.......................................... vi
Začíname................................................1
Zapnutie a vypnutie nüvi...........................3
Nabíjanie nüvi...........................................3
Vyhľadávanie satelitov..............................3
Zmena hlasitosti, jasu a zamknutie
displeja.................................................4
Reset nüvi.................................................4
Zmazanie užívateľských informácií...........4
Použitie funkcie proti krádeži....................5
Hlavné stránky.......................................6
Popis Hlavnej stránky...............................6
Mapová stránka .......................................7
Trasový počítač.........................................7
Itinerár križovatiek.....................................8
Detail odbočenia.......................................8
iv
Položka Favorites...................................14
Uloženie vyhľadaných cieľov..................14
Vyhľadanie uložených cieľov..................14
Uloženie aktuálnej pozície......................14
Nastavenie pozície DOMA......................14
Editácia uložených cieľov.......................15
Cestovanie ..........................................16
Prehrávanie MP3 súborov......................16
Prehrávanie zvukových kníh...................17
Prezeranie obrázkov . ............................20
Svetový čas ...........................................21
Konvertor meny .....................................21
Konvertovanie jednotiek ........................22
Kalkulačka .............................................22
nüvi 6XX Manuál
Obsah
Používanie Bluetooth® Technológie23
Telefonické hovory..................................24
Volanie do POI (Bod záujmu).................25
Prijatie hovoru.........................................25
Konferenčný hovor..................................26
Prenos audio do telefónu........................26
Používanie telefónneho zoznamu...........26
História volaní.........................................27
Volanie Domov........................................27
Hlasové vytáčanie...................................27
Stav telefónu...........................................28
Ukončenie prepojenia.............................28
Vymazanie telefónu zo zoznamu............28
FM Dopravné informácie....................29
Prijímač dopr. správ - LED kódy.............30
Sledovanie dopravných obmedzení........30
Vyhnutie sa dopravným obmedzeniam...31
Predplatné prijímania dopravných informácií..................................................32
Použitie FM vysielača.........................33
Počúvanie nüvi cez FM Stereo...............33
Prepínanie medzi nüvi a FM Stereom....33
FM vysielač - Tipy...................................34
Práca so súbormi v nüvi.....................35
Podporované typy súborov.....................35
Nahrávanie súborov do nüvi...................36
Informácia o nüvi diskoch.......................38
Vymazenie súborov z nüvi......................38
Nastavenie nüvi...................................39
Obnovenie nastavení..............................39
Nastavenie Mapy....................................39
Nastavenie systému...............................40
Zmena lokálnych nastavení (jazyk, hlas,
jednotky)............................................41
Nastavenie displeja.................................42
Nastavenie navigácie..............................43
Nastavenie Bluetooth..............................43
Nastavenie dopravných obmedzení.......44
Nastavenie varovných bodov (Proximity
Points)...............................................44
Záver.....................................................45
Aktualizácia ovládacieho softvéru nüvi...45
Nákup ďalších máp.................................45
Bezpečnostné kamery............................46
Vlastné POI (body záujmu).....................47
Voliteľné príslušenstvo............................48
GPS Satelitné signály.............................52
Pripevnenie nüvi na palubnú dosku........53
Odstránenie prístroja z držiaka...............53
Odstránenie kolísky z držiaka.................53
Starostlivosť o nüvi ................................54
Informácia o batérii ................................55
Riešenie problémov................................56
Prehlásenie o zhode...............................59
Dohovor o softvérovej licencii.................59
Technické parametre..............................60
Index.....................................................61
nüvi 6XX Manuál
Úvod
myGarmin™
Na stránke http://my.garmin.com sa dozviete o novinkách pre jednotlivé Garmin produkty. Na
stránke myGarmin môžete robiť nasledovné:
• Registrovať vaše Garmin zariadenie
• Dopĺňať informácie o bezpečnostých kamerách (viď strana 46).
• Odomknúť ďalšie mapy
Typy a skratky
• Pre rýchly návrat na Hlavnú stánku, stlačte a podržte Spat.
• Stlačením
a
si zobrazíte viac možností. Stlačením a podržaním posun
zrýchlite.
• O nüvi Bluetooth® technológii alebo funkciách položky Cestovanie sa viac dozviete
stlačením políčka Nápoveda na zodpovedajúcej stránke.
• Životnosť batérie predĺžite sklopením antény vtedy, ak práve nepotrebujete nüvi na
navigáciu. Ak je anténa sklopená, GPS prijímač je vypnutý.
• Ak chcete nastaviť audio alebo jas obrazovky, stlačte a pustite
Power tlačidlo. Tak isto môžete stlačiť políčko
na Hlavnej stránke.
▪ Hodnoty hlasitosti a jasu nastavíte stláčaním alebo .
▪ Ak chcete zabrániť nežiadúcemu stláčaniu obrazovky, stlačte položku Zamknut. Obrazovku odomknete opätovným stlačením Power tlačidla.
• Ak chcete zmeniť audio výstup medzi nüvi a FM stereo (ak je dostupné), rýchlo stlačte 2x
Power tlačidlo.
vi
nüvi 6XX Manuál
Začíname
Čo je obsahom balenia?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Začíname
nüvi
Prísavkový držiak do auta na uchytenie zariadenia na predné sklo.
Prenosné púzdro na ochranu nüvi pred poškodením dotykovej obrazovky.
12/24V adaptér do autozapaľovača na napájanie GPS alebo Prijímača dopravných
správ vo vozidle.
AC nabíjačka (v balení nüvi 660) na napájanie prístroja z elektrickej siete.
USB kábel na prepojenie nüvi k vášmu PC.
Disk na prístrojovú dosku (nalepovací) na umiestnenie zariadenia na palubnú dosku.
Žltý formulár (anglický), ktorý obsahuje výrobné číslo zariadenia, registračné číslo na
registráciu na stránkach Garmin a 25-miestny odomykací kód na neskoršie použitie.
Manuál s podrobnými informáciami o používaní zariadenia.
GPS anténa
Power tlačidlo
Slot na SD kartu
USB konektor
Mikrofón
Prísavkový držiak
Konektor na slúchadlá
nüvi 6XX Manuál
Začíname
Montáž nüvi na predné sklo
Ak chcete nüvi pripevniť na palubnú dosku, pozrite si stranu 53.
Montáž nüvi pomocou prísavkového držiaka:
1. Zapojte napájací kábel do spodnej časti držiaka. Druhý koniec kábla zapojte do autozapaľovača
vo vašom automobile.
2. Vyčistite a vysušte predné sklo a prísavku. Priložte prísavku na predné sklo auta.
3. Sklopte páčku smerom k oknu.
4. Otvorte na nüvi anténu. Zasuňte spodnú časť nüvi do držiaka.
5. Nakloňte prístroj smerom od vás, až kým nezapadne správne do držiaka. Ak je to potrebné,
pootočte držiak.
6. Ak používate aj prijímač dopravných správ, bezpečne upevnite na predné sklo pomocou prísavky
dopravnú anténu.
➋
➌
➊
➎
Predné sklo
➍
Mikrofónový
konektor
Ak chcete odstrániť prístroj z držiaka, zatlačte tlačidlo na spodnej strane kolísky smerom nahor
a potom vyklopte prístroj z držiaka.
nüvi 6XX Manuál
Základné funkcie
Základné funkcie
Zapnutie a vypnutie nüvi
Stlačte a podržte
Power tlačidlo na hornej strane nüvi.
Nabíjanie nüvi
Ak chcete nabiť nüvi, použite jeden z uvedených spôsobov:
● Napojte nüvi s prísavkovým držiakom do 12/24V adeptéra na autozapaľovač.
● Pripojte nüvi pomocou USB kábla ku PC.
● Použite AC nabíjačku určenú na nabíjanie z elektrickej siete v domácnosti. (v balení nüvi 660).
Vyhľadávanie satelitov
Aby mohol nüvi navigovať, musí prijímať satelitné signály a preto musíte urobiť nasledovné:
1. Choďte von na otvorený priestor mimo vysokých budov a stromov.
2. Vyklopte GPS anténu na zadnej časti nüvi, tak aby bola rovnobežne so
zemou.
3. Zapnite nüvi. Prijímanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
Keď nüvi prijíma satelitné signály, na Hlavnej stránke sú zobrazené
zelené stĺpiky
zobrazujúce silu signálu. Ak stratíte signál, stĺpiky
sa stratia a zafarbia na červeno
. Ak chcete používať nüvi vo vnútri,
zaklopte GPS anténu.
nüvi 6XX Manuál
GPS anténa
(rovnobežne so zemou)
Základné funkcie
Zmena hlasitosti, jasu a zamknutie displeja
1. Rýchlo stlačte a pustite
Power tlačidlo, alebo na Hlavnej stránke stlačte
.
2. Stlačením
alebo
nastavujete hodnotu hlasitosti a jasu. Ak chcete zabrániť nechcenému
stláčaniu obrazovky stlačte položku Zamknut. Obrazovku odomknete stlačením
Power
tlačidla.
Reset nüvi
Ak náhodou nüvi prestane pracovať alebo “zamrzne”, skúste prístroj vypnúť a opäť zapnúť. Ak
to nepomohlo urobte nasledovné:
1.
2.
3.
4.
Odpojte nüvi zo zdroja napájania.
Odklopte GPS anténu.
Stlačte Reset tlačidlo umiestnené pod anténou.
Pripojte nüvi k zdroju energie. Nüvi by sa malo
opäť spustiť a pracovať normálne.
➋
➌
Zmazanie užívateľských dát
UPOZORNENIE: Tento postup zmaže všetky údaje, ktoré ste niekedy zadali do prístroja!
1. Počas zapínania prístroja držte stlačený pravý dolný roh obrazovky. Držte ho stlačený až dovtedy,
kým sa na obrazovke nezobrazí informačné okno.
2. Na zobrazenom okne stlačte položku Ano. Všetky vaše údaje budú zmazané a obnovia
sa továrenské nastavenia. Taktiež budú zmazané položky zo zložky Moje oblubene a audio
záložky.
nüvi 6XX Manuál
Základné funkcie
Použitie funkcie proti krádeži
Garmin Lock™ je funkcia proti krádeži zariadenia. Môžete si zadať 4-miestny PIN (personal
identification number) a bezpečnostnú pozíciu; potom vždy pri zapnutí prístroja budete musieť
tento váš PIN zadať alebo sa nachádzať na bezpečnostnej pozícii. Ako bezpečnostnú pozíciu
si dajte napr. polohu kancelárie alebo miesto bydliska. Uložte si PIN na bezpečné miesto. Ak
zabudnete PIN, musíte sa presunúť na bezpečnostnú pozíciu, inak nüvi neodomknete.
Ak chcete zabrániť krádeži vášho nüvi, nalepte si z vnútornej strany na okno nálepku Garmin
Lock a postupujte nasledovne:
1. Odklopte GPS anténu.
Nastavenie > System.
Stlačte políčko pri položke Garmin Zamok. Stlačte OK.
Zadajte 4-miestny PIN. Stlačením Ano akceptujete zadaný PIN.
Stlačte OK. Presuňte sa na bezpečnostnú pozíciu a stlačte Nastav.
Vždy keď zapnete nüvi, zadajtePIN kód alebo stojte na bezpečnostnej pozícii (s odklopenou
anténou).
2. Na Hlavnej stránke stlačte
3.
4.
5.
6.
POZNÁMKA: Ak zabudnete váš PIN a vašu bezpečnostnú pozíciu, budete musieť poslať
prístroj na odomknutie do servisu Garmin.
nüvi 6XX Manuál
Hlavné stránky
Hlavné stránky
Popis Hlavnej stránky
Stav batérie
Kvalita príjmu GPS
signálov
Nastavenia
Rýchle nastavenia
Telefón
Hlavná stránka
Dopravné informácie
• Satelitné signály GPS - informácia o sile prijímaných satelitných signálov.
• Stav batérie - stav nabitia batérie. Symbol blesku indikuje, že sa nüvi práve nabíja.
• Nastavenia - nastavenia nüvi funkcií a vlastností.
• Rýchle nastavenia - nastavenie hlasitosti, jasu a zamknutia obrazovky.
• Telefón - zobrazí sa, ak spárujete nüvi s telefónom; obsahuje funkcie pre telefonovanie.
• Dopravné informácie - zobrazí sa, ak zapojíte FM prijímač dopravných správ; zobrazenie
jednotlivých dopravných udalostí.
nüvi 6XX Manuál
Hlavné stránky
Mapová stránka
Na Hlavnej stránke stlačte
Zobrazit Mapu a zobrazí sa vám Mapová stránka. Ikonka
zobrazuje vašu aktuálnu pozíciu.
Ťuknutím na textové okno zobrazíte
Itinerár križovatiek.
Vzdialenie pohľadu.
Aktívna trasa.
Priblíženie pohľadu
Stlačením si spustíte
Stlačením Menu sa vrátite na
prehrávač.
Hlavnú stránku
Stlačením Odboc do sa dostanete
Stlačením Prijazd zobrazíte
na stránku Detail odbočky
stránku Trasový počítač
Mapová stránka počas aktívnej navigácie
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a množstvo užitočných štatistických údajov
o vašej navigačnej trase. Stránku Trasový počítač aktivujete stlačením Prijazd alebo Rychlost
na Mapovej stránke.
Aktuálny smer
pohybu
Vzdialenosť do cieľa
Trasový počítač
Resetovanie údajov Trasového počítača
Ak chcete presné údaje o trase, uistite sa že ste pred začatím cesty vyresetovali trasový počítač.
Ak často zastavujete, nechajte prístroj zapnutý. Takto prístroj lepšie zaznamená uplynutý čas
počas cesty. Vyberte Nul. Tacho a budú vymazané všetky údaje na stránke Trasový počítač.
Vyberte Nuluj Max a vymažete maximálnu rýchlosť.
nüvi 6XX Manuál
Hlavné stránky
Itinerár križovatiek
Jednotlivé odbočenia na trase si môžete zobraziť na stránke Itinerár križovatiek. Zoznam si
zobrazíte ťuknutím na zelené textové okno v hornej časti obrazovky. Na displeji uvidíte tvar
križovatky, vzdialenosť k nej a popis odbočenia. Je možné zobraziť si aj podrobnejšiu informáciu
o odbočke a to tak, že ťuknete na vybranú križovatku. Info sa vám zobrazí v okne Detail odbočky.
Stlačte Zpet a vrátite sa späť k aktuálnemu zobrazeniu aktívnej trasy na Mapovej stránke.
Smer odbočenia
Vzdialenosť medzi
odbočeniami
Itinerár križovatiek
Detail odbočenia
Na stránke Detail odbočenia máte možnosť vidieť zobrazenie odbočenia na mape, vzdialenosť
k nemu a čas, za ktorý prídete na križovatku. Ak chcete vidieť najbližšie odbočenie stlačte na
Mapovej stránke políčko Odboc do alebo v Itinerári križovatiek ťuknite na niektorú križovatku.
Stláčaním
alebo
si listujete v zozname jednotlivých odbočení na vašej trase. Na
Mapovú stránku sa vrátite stlačením políčka Spat.
Najbližšia odbočka
Vzdialenosť k odbočke
Predpokladaný čas príchodu k odbočke
Detail odbočenia
nüvi 6XX Manuál
Kam viesť?
Kam viest?
Vyhľadanie cieľa
Odklopte na nüvi anténu, aby mohol prijímať satelitné signály. Po určení aktuálnej pozície a
vyhľadaní cieľa sa môžete nechať navigovať.
1.
2.
3.
4.
Na Hlavnej stránke stlačte Kam viest?.
Vyberte si kategóriu. (Stláčaním šipiek si zobrazíte viac kategórií.)
Vyberte si požadovaný cieľ. (Stláčaním šipiek si zobrazíte viac cieľov.)
Stlačte Chod!.
Aktívna trasa
Sledujte aktívnu trasu do vášho cieľa na Mapovej stránke. Nüvi vám napomáha pri ceste do
cieľa hlasovou navigáciou, zobrazovaním smeru odbočenia a upozorneniami na hornej časti
Mapovej stránky. Pri zlom odbočení z trasy nüvi prepočíta novú trasu a pokračuje v navigácii
do pôvodného cieľa.
•
•
•
•
Ikonka auta zobrazuje vašu aktuálnu pozíciu.
Aktívna trasa je zobrazená fialovou líniou.
Sledujte ukazovatele smeru odbočenia na križovatke.
Šachovnicová vlajočka označuje váš cieľ cesty.
nüvi 6XX Manuál
Kam viesť?
Vyhľadanie adresy
1. Na Hlavnej stránke stlačte Kam viest? >
Adresa.
2. Vyberte si štát (ak je to potrebné) a mesto. Ak si nie ste istý v zadaní mesta, stlačte Hladat
vsetko.
3. Zadávajte názov ulice, až kým sa nezobrazí zodpovedajúci zoznam.
4. Vyberte si ulicu.
5. Zadajte popisné číslo a stlačte OK.
6. Stlačte Chod!.
Tip: V mape City Navigator môžete vyhľadávať aj pomocou poštových čísiel. Poštový kód
zadajte namiesto názvu mesta. (Nie každá mapa podporuje takéto vyhľadávanie.)
Tip: Vyhľadanie križovatky je veľmi podobné vyhľadaniu adresy. Stlačte Krizovatky, a
zadajte názvy dvoch ulíc.
Vyhľadanie cieľa zadaním súradníc
Zadaním súradníc je taktiež možné vyhľadávať ciele. Takýto spôsob je užitočný, ak máte radi
geocaching.
1. Na Hlavnej stránke stlačte Kam viest? >
2. Zadajte súradnice vášho cieľa a stlačte Dalsi.
3. Stlačte Chod!.
10
Suradnice.
nüvi 6XX Manuál
Kam viesť?
Vyhľadanie cieľa zadaním názvu
1. Na Hlavnej stránke stlačte Kam viesť? >
Jedlo, Hotely ...
Zadajte nazov.
2. Pomocou dotykovej obrazovky zadávajte časť alebo celý názov cieľa. Stlačením
sa
prepnete do režimu čísel. Stlačením
zmažete zadaný znak; stlačením a podržaním
zmažete všetky zadané znaky.
3. Stlačte OK.
4. Vyberte si miesto, ktoré chcete navštíviť.
5. Stlačte Chod!.
Tip: Ak v zozname výsledkov vyhľadania nevidíte požadovaný cieľ alebo chcete upresniť
vyhľadávanie, ťuknite na políčko Nazov a zadajte celý názov alebo aspoň jeho časť.
Vyhľadanie cieľa pohybom po mape
Stlačte
Kam viesť? >
Prezerat mapu.
Tipy pre pohyb po mape
•
•
•
Dotknite sa mapy a posúvajte ju rôznymi smermi.
Použite ikonky a na zmenu priblíženia a vzdialenia pohľadu.
Ťuknite na nejaký objekt na mape. Objekt, na ktorý ste ťukli označuje biela šipka.
• Stlačte Chod a ihneď sa budete navigovať k vybranému bodu
• Ťuknite na Ulozit a cieľ bude uložený medzi obľúbené pozície Moje oblubene.
• Ak je GPS vypnuté, stlačením Pozicia si nastavíte aktuálnu pozíciu.
nüvi 6XX Manuál11
Kam viesť?
Prezeranie mapy
1. Na Hlavnej stánke stlačte Zobrazit mapu.
2. Prstom pohybujte mapou, ak je to potrebné, meňte si priblíženie pohľadu na mapu. Stlačte Spat,
ak ste skončili s prezeraním mapy.
Rozšírené vyhľadávanie
1. Na Hlavnej stránke stlačte Kam viesť? > Blizko....
2. Vyberte si z možností:
Kde som teraz - vyhľadá miesta v blízkosti aktuálnej pozície.
Ine mesto - vyhľadá miesta v blízkosti mesta zadaného pomocou dotykovej klávesnice. Použite
túto voľbu pri plánovaní cesty. Ak napr. bývate v Bratislave a plánujete ísť do Žiliny, napíšte
“Žilina” na dotykovej klávesnici. Potom budú všetky výsledky hľadania (adresa, občerstvenie,
škola, atď.) z oblasti mesta Žilina.
Aktualna Trasa - vyhľadá ciele v okolí aktívnej navigačnej trasy. Výsledky budú podobné ako pri
voľbe Kde som teraz, ale budú to ciele pozdĺž aktívnej trasy.
Ciel - vyhľadá ciele v blízkosti koncového bodu vašej cesty.
3. Stlačte OK.
poznámka: Nüvi automaticky vyhľadáva ciele v blízkosti vašej aktuálnej pozície.
12
nüvi 6XX Manuál
Kam viesť?
Vloženie prejazdového bodu do aktívnej trasy
Počas navigácie je možné do aktívnej trasy vložiť jeden bod zastavenia - prejazdový bod. Nüvi
vás najprv dovedie do prejazdového bodu a potom do pôvodného cieľa.
1.
2.
3.
4.
Počas aktívnej navigácie stlačte Kam viest? na Hlavnej stránke.
Vyhľadajte si miesto, kde sa chcete zastaviť ešte pred príchodom do pôvodného cieľa.
Stlačte Chod!.
Vyberte si, či chcete, aby sa práve vyhľadaný bod stal novým cieľom navigácie, alebo aby ste
tento bod vložili do aktuálnej trasy pred cieľový bod, ku ktorému sa v tejto chvíli navigujete.
Zadanie obchádzky na trase
Ak chcete aby sa nüvi pokúsil prepočítať novú trasu, pretože sa potrebujete vyhnúť nejakej
prekážke pred vami, postupujte nasledovne:
1. Na Mapovej stránke stlačte
a vrátite sa na Hlavnú stránku.
2. Stlačte Obchadzka, a ak je to možné, nüvi vypočíta novú trasu.
Nüvi vypočíta novú trasu a ozvú sa taktiež nové hlasové inštrukcie. Prístroj sa pokúsi naviesť vás
čo najskôr späť na vašu pôvodnú trasu.
Niektoré trasy sú avšak jediným vhodným riešením a preto nie je niekedy možné zadať
obchádzku.
Zastavenie navigácie
Ak chcete zastaviť navigáciu po aktuálnej trase, vráťte sa na Hlavnú stránku a stlačte Stop.
nüvi 6XX Manuál13
Favorites
Moje oblubene
Položka Moje oblubene
Do položky
Moje oblubene si môžete uložiť 500 bodov.
Uloženie vyhľadaných cieľov
1. Ak ste si našli cieľ, ktorý si chcete uložiť, stlačte Ulozit.
2. Stlačte OK. Cieľ sa uloží do položky
Moje oblubene.
Vyhľadanie uložených cieľov
1. Na Hlavnej stránke stlačte Kam viesť? >
2. Vyhľadajte si medzi uloženými cieľmi.
3. Ťuknite na zvolený cieľ a stlačte Chod!.
Moje oblubene.
Uloženie aktuálnej pozície
1. Na Mapovej stránke sa dotknite ikonky vozidla .
2. Stlačte Ulozit. Bod sa uloží to položky
Moje oblubene.
Nastavenie pozície DOMA
Miesto, kam sa často vraciate si môžete nastaviť ako domácu pozíciu - DOMA. Domáca pozícia
sa uloží do položky Moje oblubene.
1. Na Hlavnej stránke stlačte Kam viesť? > Naviguj Domov.
2. Vyberte si z ponúkaných možností.
14
nüvi 6XX Manuál
Favorites
Ak už mate zadanú domácu pozíciu a chcete si ju zmeniť, postupujte podľa návodu v časti
“Editácia uložených cieľov” popísanej nižšie.
Ísť DOMOV
Ak máte nastavenú pozíciu DOMA, kedykoľvek ľahko aktivujete navigáciu.
Stlačte Kam viesť? > Naviguj Domov.
Editácia uložených cieľov
Každý uložený bod môžete kedykoľvek editovať. Môžete zmeniť jeho názov, ikonku, ktorá ho
zobrazuje na mape a telefónne číslo.
1.
2.
3.
4.
Na Hlavnej stránke stlačte Kam viesť? >
Moje oblubene.
Vyberte si cieľ na editáciu.
Stlačte Editovat....
Stlačte príslušnú voľbu a urobte požadovanú zmenu.
Vymazanie uložených cieľov
1. Na Hlavnej stránke stlačte Kam viesť? >
2. Vyberte si cieľ, ktorý chcete zmazať.
3. Stlačte Editovat... > Vymazat > Ano.
Moje oblubene.
nüvi 6XX Manuál15
Cestovanie
Cestovanie
Zložka Cestovanie ponúka množstvo užitočných funkcií, ktoré vám pomáhajú pri cestovaní.
Po stlačení Napoveda sa dozviete viac o jednotlivých položkách v zložke Cestovanie.
1. Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie.
2. Ťuknite na položku, ktorú chcete spustiť.
Ak si chcete objednať príslušenstvo patriace do zložky Cestovanie, navštívte stránku www.
garmin.com/products/nuvi610 alebo www.garmin.com/products/nuvi660, a kliknite na položku
Accessories. Samozrejme môžete kontaktovať aj vášho predajcu Garmin.
Prehrávanie MP3 súborov
1. Na Hlavnej stránke stlačte
Travel Kit >
MP3 prehravac > Hladat.
2. Vyberte si kategóriu.
3. Ak chcete prehrať celú katégóriu od začiatku, stlačte Hrat Vse. Ak chcete začať konkrétnou
skladbou, ťuknite na ňu.
4. Stlačením Spat opustíte stránku s MP3 prehrávačom.
Voľbou
nastavujete hlasitosť.
Tlačidlom
sa presuniete na začiatok skladby; podržaním skočíte o skladbu späť.
Tlačidlom
sa presuniete na koniec skladby; podržaním skočíte o skladbu dopredu.
Stlačením
zastavíte prehrávanie.
Stlačením
16
aktivujete opakovanie. Stlačením
aktivujete náhodné poradie skladieb.
nüvi 6XX Manuál
Cestovanie
Ak chcete zmeniť audio výstup medzi nüvi a FM stereo (ak je dostupné), rýchlo stlačte
2x Power tlačidlo.
POZNÁMKA: Nüvi prehráva iba MP3 súbory; nepodporuje M4A/M4P súbory.
Prehrávanie zvukových kníh
Nüvi ponúka niekoľko ukážok zvukových kníh, ktoré si môžete vypočuť. Tieto ukážky
sú len úrivky z kníh - kompletné zvukové knihy si môžete objednať na stránke
www.garmin.audible.com.
1. Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
2. Stlačte Hladat.
3. Vyberte si kategóriu a potom knižný titul.
Voľbou
nastavujete hlasitosť. Stlačením
vrátite späť. Sltačením a podržaním
a
Stlačením
Audio knihy.
preskočíte kapitolu a stlačením políčka
sa posúvate vpred a vzad v obsahu knihy.
sa
zastavíte prehrávanie.
Informácie o knihe si zobrazíte, ak ťuknete na obrázok obalu knihy. Ak chcete zmeniť audio
výstup medzi nüvi a FM stereo (ak je dostupné), rýchlo stlačte 2x Power tlačidlo.
Používanie záložiek
Ak si chcete vytvoriť záložku, stlačte
a Zalozka. Ak si chcete pozrieť vaše záložky stlačte
a potom si vyberte požadovanú zo zoznamu záložiek. Stlačením Hrat môžete počúvať
knihu od miesta, kde ste skončili posluch.
nüvi 6XX Manuál17
Cestovanie
Nahrávanie zvukových kníh do nüvi
Ak si chcete objednať zvukovú knihu, navštívte stránku www.garmin.audible.coma vytvorte si
Audible.com konto. Po vytvorení konta si do vašeho PC stiahnite AudibleManager. Potom si
môžete objednávať zvukové knihy a nahrávať si ich do nüvi.
Krok 1: Aktivácia vášho nüvi pomocou AudibleManager
Skôr ako budete môcť počúvať zvukové knihy, musíte si aktivovať pomocou AudibleManager
vaše nüvi. Keď prvý krát spustíte AudibleManager, absolvujete celý proces aktivácie.
1. Odpojte nüvi od PC: 2x kliknite na ikonku Unplug or Eject
na systémovej lište. Vyberte si
USB Mass Storage Device, a kliknite na Stop. Vyberte si nüvi disky a kliknite OK. Odpojte USB
kábel od nüvi.
2. Na ploche vášho PC 2x kliknite na ikonku aplikácie AudibleManager.
3. V okne “Choose your device” kliknite na políčko “Garmin - nüvi”. Kliknite Next.
4. Zadajte vaše Audible meno a heslo. Kliknite Next.
5. Pripojte nüvi k PC pomocou USB kábla. Chvíľu počkajte, pokiaľ AudibleManager detekuje vaše
zariadenie.
6. Vyberte si položku Activate my player(s) a kliknite Next.
7. Počkajte, pokiaľ sa AudibleManager spojí a aktivuje nüvi. Po úspešnom spojení vám program
oznámi, že proces prebehol v poriadku. Kliknite na políčko Finish.
18
nüvi 6XX Manuál
Cestovanie
POZNÁMKA: Ak sa nemôžete pripojiť na Internet alebo máte iný problém s aktiváciou vašeho
nüvi, postupujte podľa súborov nápovedy Audible Manager Help File. Zvoľte Help z položiek v
menu a potom stlačte políčko Help.
Krok 2: Download zvukovej knihy do PC
Detailný návod o nahrávaní kníh do PC a nüvi nájdete v Help súboroch programu
AudibleManager
1. Pripojte nüvi k PC pomocou USB kábla.
2. Na ploche vášho PC 2x kliknite na ikonku aplikácie AudibleManager.
3. Kliknite na tlačidlo Go to My Library Online
v hornej časti okna. Otvorí sa vaša
Audible.com knižnica, v ktorej vidíte všetky vaše zakúpené zvukové knihy.
4. Kliknite na Get it Now a tým spustíte download vybranej knihy do počítača.
5. Zvoľte si formát a kliknite na Download.
Krok 3: Prenos zvukovej knihy do nüvi
Detailný návod o nahrávaní kníh do PC a nüvi nájdete v Help súboroch programu AudibleManager.
Pred nahrávaním kníh musíte aktivovať nüvi na stránke Audible.com
1. Pripojte nüvi k PC pomocou USB kábla.
2. Otvorte AudibleManager.
3. Zvoľte si vnútornú pamäť (disk nüvi) alebo externú(SD karta) v spodnej časti pracovného okna.
nüvi 6XX Manuál19
Cestovanie
4. Vyberte si knižný titul. Kliknite na tlačidlo Add to Garmin - nüvi
v ľavom hornom
rohu.
5. Zvoľte si, koľko z obsahu knihy chcete nahrávať. Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, môžete si
knihu nahrávať postupne - po kapitolách. Kliknite OK. AudibleManager prehrá knihu do nüvi.
6. Ak ste skončili, kliknite na ikonku Unplug or Eject Hardware icon
OK.
. Kliknite Stop a potom
Prezeranie obrázkov
Vo vašom nüvi si môžete prezerať obrázky pomocou Prehliadac obrazkov. Viac sa o nahrávaní
obrázkov do nüvi dozviete na strane 35.
1. Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
Prehliadac obrazkov.
2. Ťuknite na obrázok a potom si ho prezriete zväčšený na celý displej.
Tip: Stlačením Otocit obrázok pootočíte o 90°.
Automatické prezeranie obrázkov - Slide Show
Stlačte políčko Prehrat a spustíte automatické prezeranie obrázkov, ktoré zobrazí každý obrázok
na niekoľko sekúnd. Ťuknite kdekoľvek na displej a tým zastavíte automatické prezeranie.
20
nüvi 6XX Manuál
Cestovanie
Svetový čas
1.
2.
3.
4.
5.
Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie > Svetovy cas.
Ak chcete zmeniť niektoré mesto, ťuknite na jeho názov.
Vyberte si nové časové pásmo (alebo mesto). Ak ste skončili stlačte OK.
Ťuknutím na Svetova mapa si zobrazíte mapu sveta.
V tmavej časti je časť sveta, kde je práve noc. Stlačte Svetovy cas a vrátite sa na zobrazenie
času. Alebo ťuknite na Spat a opustíte položku Svetovy cas.
Konvertor meny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
Konverzia mien.
Dotykom políčka môžete meniť peňažnú menu.
Vyberte si menu a stlačte OK.
Ťuknite na prázdne políčko pod menou, ktorú chcete prepočítať.
Zadajte hodnotu. Stlačte OK.
Stlačte Vynulovat, ak chcete urobiť nový prepočet.
Aktualizácia prepočítavacích kurzov
Nüvi vám umožňuje manuálne aktualizovať prepočítavacie kurzy a tak môžete prepočítavať vždy
s aktuálnym kurzom.
1. Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
2. Stlačte Aktualizuj.
3. Ťuknite na kurz, ktorý chcete aktualizovať.
Konverzia mien.
nüvi 6XX Manuál21
Cestovanie
4. Stlačte
a vymažete aktuálny kurz. Zadajte novú hodnotu a stlačte OK.
5. Stlačením Ulozit uložíte zadanú hodnotu.
Tip: Stlačte Obnovit a použijete pôvodné prepočítavacie kurzy.
Tip: Stlačením a podržaním
vymažete hňeď celú hodnotu.
Konvertovanie jednotiek
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
Konverzia jednotiek.
Vyberte si oblasť jednotiek a stlačte OK.
Vyberte si jednotku, ktorú chcete prepočítať.
Zvoľte jednotku a stlačte OK. Zvoľte druhú jednotku a stlačte OK.
Stlačte prázdne políčko a môžete zadať hodnotu.
Zadajte hodnotu a stlačte OK.
Stlačte Vynulovat a môžete zadať nové hodnoty pre prevod.
Kalkulačka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
22
Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
Zadajte číselnú hodnotu.
Zvoľte matematickú operáciu (÷, x, -, alebo +).
Zadajte druhú hodnotu.
Stlačte =.
Po stlačení
môžete zadať nový výpočet.
Kalkulacka.
nüvi 6XX Manuál
Bluetooth
Používanie Bluetooth® Technológie
Ak máte telefón s bezdrôtovou Bluetooth technológiou a váš model je podporovaný nüvi (viac
info na stránke www.garmin.com/bluetooth/), tak váš navigátor môžete použiť ako hands-free
zariadenie. Počas jazdy môžete rozprávať pred nüvi a počúvať konverzáciu cez reproduktory
nüvi (alebo FM stereo , ak je to možné). Ak chcete využiť túto hands-free funkciu, musíte spárovať
(spojiť) váš telefón s nüvi. Toto spojenie môžete iniciovať pomocou nastavení v telefóne alebo
nastavení v nüvi. Viac informácií o spojení pomocou nastavení v telefóne sa dozviete z manuálu
k telefónu.
Spárovanie s použitím nastavení telefónu:
1. Aktivujte menu s nastaveniami v telefóne.
2. Aktivujte nastavenie Bluetooth technológie. Tieto nastavenia sú niekedy v menu Bluetooth,
Spojenie alebo Hands-free.
3. Vyhľadajte zariadenia. Nüvi musí byť byť zapnuté a vzdialené max 10 metrov.
4. So zoznamu vyhľadaných zariadení si vyberte nüvi.
5. Zadajte nüvi PIN (personal identification number) 1234, do vášho telefónu.
Spárovanie s použitím nastavení nüvi:
1. Uistite sa, či nüvi podporuje váš model telefónu.
(Zoznam podporovaných značiek a modelov nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.)
Nastavenia > Bluetooth.
3. Ubezpečte sa, že je pole Bluetooth nastavené na typ Zapnut.
2. Na Hlavnej stránke stlačte
nüvi 6XX Manuál23
Bluetooth
4. V položke Pripojenia stlačte tlačidlo Pridat aby ste vyhľadali dostupné zariadenia, alebo stlačte
tlačidlo Zmenit..., ak chcete použiť zariadenie, ktoré je už v zozname.
5. Ak pridávate do zoznamu zariadení nový telefón, nastavte ho do módu Find Me/Discoverable/
Visible a stlačte OK. Zadajte heslo 1234 do telefónu, keď budete na to vyzvaný
alebo
Vyberte si váš telefón a stlačte OK alebo stlačte tlačidlo Pridat a OK.
6. Ikonka Telefón sa zobrazí na Hlavnej stránke po úspešnom spárovaní oboch zariadení.
Ak zapnete nüvi, pokúša sa spojiť s telefónom, s ktorým bol spárovaný ako posledný. Po
inicializácii spárovania je možné v niektorých telefónoch nastaviť automatické spájanie so
zariadeniami po zapnutí telefónu.
Vypnutie a zapnutie Bluetooth technológie:
1. Na Hlavnej stránke stlačte Nastavenia > Bluetooth.
2. Nastavte tlačidlo pri položke Bluetooth na Zapnute. Takto spustíte Bluetooth technológiu v nüvi.
Potom musíte nüvi spárovať s telefónom. Ikonka Bluetooth sa zobrazí v hornej časti Hlavnej
stránky, ak je spustená táto technológia.
Ak chcete nüvi odpojiť od telefónu, alebo zabrániť aby sa telefón automaticky pripájal, nastavte
položku Bluetooth na Vypnute.
Telefonické hovory
1.
2.
3.
4.
24
Predtým ako chcete volať alebo prijať hovor sa uistite, že je telefón spárovaný s nüvi.
Na Hlavnej stránke stlačte Telefón >
Vytocit.
Zadajte číslo a stlačte Volat.
Ak chcete hovor ukončiť, stlačte ikonku (zobrazila sa na displeji nüvi) a potom stlačte tlačidlo
Zlozit.
nüvi 6XX Manuál
Bluetooth
Ak voláte číslo, ktoré si vyžaduje zadanie informácie za použitia klávesnice (napr. zadanie hesla
pre voicemail), urobte nasledovné:
1 Počas hovoru stlačte ikonku > Moznosti volania > Ton tlacidiel.
2. Zadajte informáciu. Ak ste skončili, stlačte 2x Spat.
3. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte Zlozit.
Volanie do POI (Bod záujmu):
1. Uistite, že je telefón spárovaný s nüvi.
Na Hlavnej stránke stlačte Telefón >
Jedlo, Hotely....
Vyhľadajte si POI - Bod záujmu, do ktorého chcete volať.
Stlačte Volat.
Ak chcete hovor ukončiť, stlačte ikonku (zobrazila sa na displeji nüvi) a potom stlačte tlačidlo
Zlozit.
2.
3.
4.
5.
POZNÁMKA: Do niektorého z bodov alebo cieľa môžete zavolať aj po jeho vyhľadaní pomocou
menu Kam viest?.
Prijatie hovoru
1. Uistite, že je telefón spárovaný s nüvi.
2. Ak máte prichádzajúci hovor, na displeji nüvi sa zobrazí správa “Prijaté volania” a meno
kontaktu, ak je v zozname vášho telefónu. Ak hovor chcete prijať, stlačte tlačidlo Odpovedat, ak
hovor prijať nechcete stlačte tlačidlo Odmietnut.
3. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte ikonku a potom stlačte tlačidlo Zlozit.
nüvi 6XX Manuál25
Bluetooth
Konferenčný hovor
Ak váš telefón podporuje konferenčné hovory a vy počas práve prebiehajúceho hovoru máte
druhý prichádzajúci hovor, na displeji nüvi sa zobrazí správa “Prijaté volania”. Ak pre tento
hovor zvolíte voľbu Odpovedat, prvý pôvodný hovor sa podrží. Potom si môžete prepínať medzi
jednotlivými hovormi alebo niektorý z nich ukončiť.
Prepínanie medzi hovormi:
1. Stlačte ikonku a aktivujete Menu telefonovania.
2. Stlačte Prepni na.
3. Stlačením Zlozit ukončíte hovor; samozrejme, že podržaný hovor sa týmto neukončí.
Prenos audio do telefónu
Táto funkcia je užitočná vtedy, ak práve používate hands-free funkciu nüvi a potrebujete opustiť
vozidlo bez toho, aby ste museli prerušiť hovor.
Prenos audio do telefónu:
1. Počas hovoru stlačte ikonku > Moznosti volania > Prenos audio do telefonu.
2. Pokračujte vo vašom telefonáte pomocou telefónu.
Používanie telefónneho zoznamu
Ak váš telefón podporuje prenos telefónneho zoznamu, tak po spárovaní nüvi a telefónu bude
tento zoznam automaticky nahratý do navigátora. Nahrávanie zoznamu môže chvíľu trvať. Ihneď
po kompletnom nahratí bude dostupný.
Na Hlavnej stránke stlačte ikonku Telefón > Telefónny zoznam.
26
nüvi 6XX Manuál
Bluetooth
História volaní
Stlačením tlačidla Historia volani si zobrazíte informáciu o posledných volaných číslach,
posledných prijatých alebo zmeškaných hovoroch.
Volanie Domov
1. Po stlačení Volanie Domov môžete nastaviť alebo zmeniť už nastavené domáce informácie a
taktiež ihneď zavolať domov. Ak túto funkciu použijete prvý krát, sledujte zobrazované pokyny pre
zadanie domácich informácií a potom stlačte tlačidlo Uloz.
2. Ak chcete zadať vaše domáce číslo, sledujte zobrazované pokyny a potom stlačte tlačidlo OK.
Nüvi vytočí vaše domáce číslo.
Zmena telefónneho čísla Domov
Ak chcete zmeniť vaše domáce telefónne číslo, ktoré ste predtým zadali, postupujte
nasledovne:
1.
2.
3.
4.
Na Hlavnej stránke stlačte Kam viesť? >
Stlačte Domov.
Stlačte Editovat....
Stlačte Zmena telefonneho cisla.
Moje oblubene.
Hlasové vytáčanie
Ak chcete v nüvi využiť funkciu hlasového vytáčania, musí ju podporovať váš telefón. Na Hlavnej
stránke stlačte ikonku Telefón > Hlasove volanie.
nüvi 6XX Manuál27
Bluetooth
Stav telefónu
Ak si chcete prezrieť v nüvi informácie z telefónu - silu signálu, stav batérie, či iné informácie,
na Hlavnej stránke stlačte Telefón > Stav.
Ukončenie prepojenia
1.
2.
3.
4.
Na Hlavnej stránke stlačte Nastavenie > Bluetooth.
V položke Pripojenia stlačte tlačidlo Zmenit.
Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odpojiť a potom stlačte Zrusit.
Voľbu potvrďte stlačením Ano. Ak budete opäť chcieť používať hands-free funkcie s daným
telefónom, nebudete musieť znovu párovať obe zariadenia.
Vymazanie telefónu zo zoznamu
1.
2.
3.
4.
28
Na Hlavnej stránke stlačte Nastavenie > Bluetooth.
V položke Pripojenia stlačte tlačidlo Zmenit.
Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete vymazať, a potom stlačte Vymaz.
Voľbu potvrďte stlačením Ano. Ak budete opäť chcieť používať hands-free funkcie s daným
telefónom, budete musieť znovu párovať obe zariadenia.
nüvi 6XX Manuál
Dopravné informácie
FM Dopravné informácie
S použitím Garmin FM TMC prijímača dopravných informácií, môže nüvi prijímať a používať
dopravné informácie vysielané cez FM Radio Data System (RDS). Ak prístroj príjme takúto
informáciu, zobrazí miesto s dopravným obmedzením na mape a môže zmeniť navigačnú trasu
tak, aby ste sa mu vyhli. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com. Informácie o
poskytovateľoch dopravných informácií najdete na stránke http://www.garmin.com/fmtraffic.
POZNÁMKA: FM prijímač dopravných správ a nüvi musia byť v dosahu vysielania staníc
prevádzkujúcich takúto službu.
POZNÁMKA: Garmin nezodpovedá za presnosť dopravných informácií. Prijímač len prijíma
dáta od poskytovateľov a ich informácie zobrazuje následne na displeji.
POZNÁMKA: K dopravným informáciám a ich nastaveniam máte prístup len vtedy, ak je nüvi
pripojené k prijímaču dopravných informácií.
nüvi 6XX Manuál29
Dopravné informácie
Prijímač dopr. správ - LED kódy
Zelené LED svetlo sa rozsvieti, ak prijímač zapojíte na externý zdroj napájania.
Ostatné LED diódy zobrazujú status prijímača.
Konektor do autozapaľovača
Zapojenie do držiaka nüvi
Power LED
Status LED
Žlté blikanie: zariadenie čaká na lokálny kód krajiny.
Žlté svetlo: vyhľadávanie signálu.
Červené svetlo: strata signálu.
Zelené svetlo: normálny príjem dopravných informácií.
Sledovanie dopravných obmedzení
1. Na Hlavnej stránke stlačte
a tým si zobrazíte jednotlivé dopravné obmedzenia.
2. Vyberte si položku, ku ktorej si chcete zobraziť viac detailných informácií.
3. Vyberte si ponúkanú možnosť.
30
nüvi 6XX Manuál
Dopravné informácie
Dopravné symboly
Severná
Amerika
Význam
Medzinárodné
označenie
Stav vozovky
Práca na ceste
Zápcha
Nehoda
Nebezpečenstvo
Informácia
Farebné kódovanie
Farebné prúžky na ľavej strane pri dopravnom symbole zobrazujú vážnosť dopravného
obmedzenia:
= Nízka vážnosť; premávka je ešte plynulá.
= Stredná vážnosť; vytvára sa zápcha.
= Výsoká vážnosť; komunikácia je preplnená alebo je doprava zastavená.
Vyhnutie sa dopravným obmedzeniam
Ak je niekde na trase dopravné obmedzenie, v pravom hornom rohu Mapovej stránky sa zobrazí
ikonka
alebo .
1. Na Mapovej stránke kliknite na
alebo
.
2. Vyberte si položku, ku ktorej si chcete zobraziť viac detailných informácií.
3. Stlačte Vyhnutie.
nüvi 6XX Manuál31
Dopravné informácie
Predplatné prijímania dopravných informácií
Váš FM TMC prijímač môže mať časovo obmedzené predplatné pre prijímanie dopravných
informácií alebo môžete prijímať informácie bezplatne, ak ste v oblasti s free servisom. Ak si
chcete rozšíriť možnosť prijímania dopravných informácií, máte možnosť predplatiť si takýto
servis. Na to potrebujete ID číslo vášho FM TMC prijímača. Viac sa dozviete z popisu na tejto
strane.
Choďte na stránku http://www.garmin.com/fmtraffic a tam si môžete predplatiť príjímanie
dopravných informácií. Po predplatení dostanete 25-miestny predplatiteľský kód.
POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné dodávané spolu s FM prijímačom. Predplatné sa
aktivuje vo chvíli, keď je prijímač správne zapojený a po prvý krát prijíme dopravné informácie
od poskytovateľa takéhoto servisu.
Aktivácia predplatného
1. Na Hlavnej stránke stlačte ikonku Nastavenie >
Dopravne spravy > Predplatenia >
Pridat.
2. Zadajte ID číslo FM prijímača dopr. správ. Na stránke www.garmin.com/fmtraffic si vyžiadajte
predplatné a aktivačný kód.
3. Po tom ako obdržíte 25-miesny kód, stlačte Dalej v nüvi, a zadajte kód.
4. Stlačte OK.
Ak obnovujete službu, vždy musíte obdržať nový kód. Ak vlastníte viac FM prijímačov dopr.
správ, musíte obdržať nový kód pre každý jeden z nich.
32
nüvi 6XX Manuál
FM vysielač
Použitie FM vysielača
Ak je FM vysielač použiteľný vo vašom nüvi 6XX, vtedy môžete audio z nüvi počúvať cez FM
stereo.
poznámka: Ak v nüvi používate FM vysielač, telefonáty vysielané alebo prijaté cez nüvi,
môžu byť prezvučené FM stereom susedných alebo blízkych vozidiel.
Počúvanie nüvi cez FM Stereo
1. Na Hlavnej stránke stlačte
> Audio Output > FM Transmitter > OK.
2. Ak používate prijímač dopravných správ, stlačte Auto Tune. Nastavte vaše stereo na vybratý
kanál.
ALEBO
Nalaďte stereo na FM kanál, ktorý je voľný a má nízku frekvenciu. Takýto istý kanál nalaďte na
vašom nüvi.
Prepínanie medzi nüvi a FM Stereom
1. Na Hlavnej stránke stlačte
> Audio Output.
2. Stlačte typ výstupu a potom OK.
Ak chcete zmeniť audio výstup medzi nüvi a FM stereom (ak je dostupné), rýchlo stlačte 2x
Power tlačidlo.
nüvi 6XX Manuál33
FM vysielač
FM vysielač - Typy
FM vysielač je určený na prenos audio výstupu z nüvi cez FM stereo vo vozidle.
Nenastavujte FM nastavenia vo vozidle počas jazdy.
Ak vyhľadávate vhodnú FM frekvenciu, vyhľadajte takú, ktorá sa nepoužíva a na ktorej nepočujete
žiadne zvuky a šumy v pozadí.
Počas navigácie asi budete musieť niekedy meniť frekvenciu FM vysielača. Frekvenciu, ktorú
nepoužívajú rádia vo vašom okolí môžu používať iné rozhlasové stanice v iných častiach
Slovenska alebo Európy.
Počas aktívnej navigácie sa môže stať, že aj tam, kde nie je žiadne vysielanie FM stanice na vašej
nastavenej frekvencii môžete počuť šumy na pozadí. Takéto šumy si môžete všimnúť napríklad v
blízkosti križovatiek so svetelnou signalizáciou alebo v blízkosti elektronických zariadení. Takýto
efekt môže nastať aj pri zmene terénu a možnosti príjmu signálu z nových FM staníc. Ak máte vo
vysielaní takéto šumy a iné zdroje elektrického rušenia, je vhodné nastaviť novú frekvenciu.
Vzdialenosť medzi 12/24V adaptérom do autozapaľovača, nüvi a FM stereo anténou môže tiež
vplývať na kvalitu signálu.
34
UPOZORNENIE: Funkcia FM vysielača zatiaľ nie je dostupná vo verzii firmware 2.70 v
čase prekladu manuálu. Je potrebné sledovať dostupné aktualizácie pre váš model nüvi na
stránkach www.garmin.com/products/nuvi610 alebo www.garmin.com/products/nuvi660.
nüvi 6XX Manuál
Práca so súbormi v nüvi
Práca so súbormi v nüvi
Nüvi umožňuje ukladať súbory, ako sú napr. obrázky vo formáte JPEG a hudobné MP3 súbory.
Súbory môžete nahrávať do vnútornej pamäte alebo na SD kartu.
POZNÁMKA: Nüvi nie je kompatibilné s Windows® 95, Windows 98 alebo Windows Me.
Tieto systémy nepodporujú USB Mass Storage zariadenia.
Podporované typy súborov
•
•
•
•
•
•
MP3 hudobné súbory
JPG obrázkové súbory
AA súbory zvukových kníh
GPI súbory užívateľských POI bodov z Garmin POI Loaderu
GPX súbory programu MapSource
Mapy z programu MapSource
Poznámka: Nüvi nepodporuje M4A/M4P súbory.
nüvi 6XX Manuál35
Práca so súbormi v nüvi
Nahrávanie súborov do nüvi
Krok 1: Vkladanie SD karty (optimálne)
Slot na SD kartu sa nachádza na bočnej strane nüvi. Ak chcete kartu správne vložiť alebo ju
vybrať, musíte ju zatlačiť až kým nebudete počuť jemné cvaknutie.
Vkladanie SD karty
Pripojenie USB kábla
Krok 2: Pripojenie USB kábla
1. Zapojte malý koniec USB kábla do konektora na bočnej strane nüvi.
2. Väčší koniec USB kábla zapojte do USB portu na vašom PC.
Potom, ako spojíte nüvi s vašim počítačom, v zozname nových diskov sa objavia odnímateľné disky
“nuvi”, prípadne “nuvi sd”. Disk “nuvi” je označenie vnútornej pamäte. “nuvi sd” je označenie SD
karty a zobrazí sa v systéme vtedy, ak je v nüvi karta vložená.
poznámka: Pri niektorých typoch operačného systému Windows je možné, že disky
nüvi nebudú nazvané automaticky. Pozrite si help vo vašich Windows a dozviete sa viac o
premenovaní diskov.
36
nüvi 6XX Manuál
Práca so súbormi v nüvi
Krok 3: Prehrávanie súborov do nüvi
Windows PC:
1. Spojte nüvi s vašim PC.
My Computer na ploche vašeho PC.
Nájdite súbory, ktoré chcete prehrať do pamäte nüvi.
Vyznačte súbory a zvoľte operáciu Edit > Copy.
Otvorte disk “nuvi” alebo “nuvi sd”.
Urobte operáciu Edit > Paste. Prenesené súbory budete po prehratí vidieť zobrazené v obsahu
disku, na ktorý ste ich nahrali.
2. Kliknite 2x na ikonku
3.
4.
5.
6.
Macintosh:
1. Spojte nüvi s počítačom ako je to popísané na predchádzajúcej strane. Na vašom Mac Desktope
by sa mali disky zobraziť ako dve jednotky (disky); jednotky “nuvi” a “nuvi sd”.
2. Ak chcete súbory skopírovať do nüvi alebo na SD kartu, označte ich a presuňte na ikonku disku.
2x kliknite na disk a tým ho otvoríte.
Krok 4: Odpojenie
Windows PC:
1. Ak ste ukončili prenos súborov, 2x kliknite na Unplug or Eject
ikonku vášho operačného
systému
2. Zvoľte “USB Mass Storage Device” a potom Stop.
3. Zvoľte nüvi disky a kliknite na OK. Teraz môžete odpojiť nüvi od vašeho PC.
nüvi 6XX Manuál37
Práca so súbormi v nüvi
Macintosh:
1. Ak ste ukončili nahrávanie súborov, presuňte ikonku diskovej jednotky do zložky Trash
(zmení sa na ikonku Eject ), a tým ich odpojíte.
2. Odpojte nüvi od vášho počítača.
Informácia o nüvi diskoch
Súbory, ktoré manuálne nahráte do nüvi, ako napr. MP3 alebo JPEG súbory môžete nahrávať
kdekoľvek na tieto disky. Niektoré programy, ako napr. POI Loader však súbory nahrávajú do
konkrétnych adresárov. Nechajte tieto súbory v týchto adresároch.
Vymazenie súborov z nüvi
Tak, ako vymazávate súbory vo vašom PC, tak isto jednoducho ich môžete zmazať z nüvi. Ak
máte pripojené nüvi k PC, otvorte položku My Computer. Otvorte disk “nuvi” alebo “nuvi sd”.
Zvýraznite súbory, ktoré chcete vymazať. Teraz len stlačte na klávesnici PC príkaz Delete.
Upozornenie: Ak si nie ste istý, na čo sú určené niektoré súbory v pamäti nüvi - nevymažte
ich. Pamäť nüvi obsahuje dôležité mapové dáta, ktoré nemôžu byť zmazané. Dávajte si zvlášť
pozor na dáta v adresári “Garmin”.
38
nüvi 6XX Manuál
Nastavenia
Nastavenie nüvi
Obnovenie nastavení
Ak chcete obnoviť zmenené nastavenia na pôvodné hodnoty, stlačte Nastavenia > Obnovit.
Ak chcete obnoviť zmenené nastavenie konkrétnej kategórie, stlačte Obnovit na zodpovedajúcej
stránke nastavení.
Nastavenie Mapy
Ak chcete zmeniť mapové nastavenia, na Hlavnej stránke stlačte
Nastavenie > Mapa.
Mapovy detail - nastavenie hodnoty detailu na Mapovej stránke. Čím väčší je detail, tým dlhšie
je prekresľovanie mapy.
Zobrazenie mapy - zmena perspektívy zobrazenia na Mapovej stránke.
• Pohybom - 2D zobrazenie mapy s orientáciu v smere jazdy.
• Severne - 2D zobrazenie mapy s orientáciou na sever.
• 3D pohlad - 3D zobrazenie mapy s orientáciou v smere jazdy. Toto je prednadstavené
zobrazenie mapy v prístroji.
Vozidlo - ikonka aktuálnej pozície. Prednadstavená je ikonka . Viac ikoniek vozidiel je na
stránke www.garmin.com/vehicles.
Hranice mapy - túto položku si zapnite ak ste do nüvi nahrali iné mapy a chcete vidieť, ktoré
oblasti pokrývajú.
Map Info - zobrazenie nahratých mapových produktov v nüvi a ich verzie.
nüvi 6XX Manuál39
Nastavenia
Nastavenie systému
Ak chcete zmeniť systémové nastavenia, na Hlavnej stránke stlačte
Nastavenie > System.
WAAS/EGNOS - zapnutie a vypnutie WAAS/EGNOS pre zvýšenú presnosť GPS. Viac sa o
tomto systéme dozviete na stránke http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html
Bezpecnostny mod - zapnutie alebo vypnutie bezpečnostného módu ovplyvňuje bezpečnosť
vodiča. Primárne je táto funkcia zapnutá. Môžete ju však vypnúť, ak chcete aby spolujazdec
mohol manipulovať s navigátorom. Pokiaľ sa vozidlo pohybuje, bezpečnostný mód zablokuje
všetky funkcie, ktoré si vyžadujú pozornosť vodiča a možu ho rozptyľovať od riadenia vozidla.
Garmin Zamok - zapnutie funkcie Garmin Lock™. Zadajte 4-miestny PIN a nastavte
bezpečnostnú pozíciu. Pri každom zapnutí nüvi zadajte PIN alebo sa presuňte na bezpečnostnú
pozíciu. Inak prístroj nezapnete.
Ton tlacidiel - vypnutie alebo zapnutie tónov, ktoré sa vždy ozývajú pri dotyku displeja.
Simulator - zapnutie a vypnutie simulačného módu. Ak je simulátor zapnutý, môžete si simulovať
výpočet trasy a samotnú navigáciu aj v miestnosti pri vypnutom GPS.
Info - zobrazí verziu software nüvi, ID číslo a verziu audio. Tieto informácie sú dôležité pri update
vašeho systému v nüvi alebo kúpe a registrácii mapových produktov.
40
nüvi 6XX Manuál
Nastavenia
Zmena lokálnych nastavení (jazyk, hlas, jednotky)
Ak chcete zmeniť lokálne nastavenia, na Hlavnej stránke stlačte
Nastavenie > Oblast.
Ťuknite na položku, ktorú chcete zmeniť alebo ťuknite na položku Zmenit vsetko a môžete
meniť jednotlivé položky podľa štátu. Na každej obrazovke si vyberte požadované nastavenie a
potom stlačte OK.
Jazyk textu - zmena všetkých zobrazených textov do vybraného jazyka. Mapové dáta ako sú
mestá, ulice a body záujmu budú v takom jazyku, v akom sú zaznamenané v mape.
Jazyk hlasu - zmena jazyka hlasovej navigácie, to znamená všetkých hlasových inštrukcií a
upozornení. Nüvi obsahuje 2 rozdielne typy súborov hlasovej navigácie: text-to-speech (nüvi
660) a prednahraté.
Jazyky, ktoré majú v názve uvedené meno sú jazyky pre text-to-speech (TTS) navigáciu:
napr. American English-Jill. Text-to-speech hlasy “čítajú” a “hovoria” tie isté slová, ktoré sú
zobrazené na displeji nüvi. Hlasy majú rozsiahly slovník a vyslovujú názvy ulíc podľa toho,
ako prechádzate jednotlivými križovatkami.
Prednahraté hlasy majú obmedzený slovník a rozprávajú len vzdialenosti a spôsoby
odbočenia. Nerozprávajú názvy lokácií a ulíc.
Časový formát - 12-hodinový, 24-hodinový alebo časový formát UTC.
Jednotky - zmena jednotiek pre vzdialenosť na kilometee (km) alebo míle (miles).
nüvi 6XX Manuál41
Nastavenia
Nastavenie displeja
Ak chcete meniť nastavenia displeja, na Hlavnej stránke stlačte
Nastavenie > Zobrazit.
Farebny mod - zvoľte Cas pre ostré a svetlé zobrazenie. Zvoľte Nocny a pozadie bude čierne
kôli lepšej čitateľnosti mapy počas jazdy v noci. Výberom Automaticky sa bude farebný mód
prepínať pri východe a západe Slnka.
Cas podsvietenia - nastavenie času podsvietenia displeja po odpojení externého napájania.
Znížením času podsvietenia displeja, predlžujete výdrž akumulátora v nüvi.
Dotykovy displej - prekalibrovanie dotykového displeja pre lepšie ovládanie a presnosť výberu
jednotlivých ikoniek. Stlačte Prekalibrovat a postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
Snimky - zapnete možnosť ukladať aktuálne zobrazenie na displeji ako samostatný obrázok
(screen shot), a to jednoduchým krátkym stlačením Power tlačidla. Všetky takto urobené
obrázky sa ukladajú na disku “nuvi” do adresára “Screenshot”.
Poznámka: Ak je voľba PictureIt zapnutá, na displeji sa po stlačení
tlačidla nezobrazí obrazovka Rýchle nastavenia.
Power tlačidla
Uvod. obrazovka - je to obrázok, ktorý sa zobrazuje pri zapnutí prístroja. JPEG obrázky si
môžete nahrať do vnútornej pamäte alebo na SD kartu.
42
nüvi 6XX Manuál
Nastavenia
Nastavenie navigácie
Ak chcete zmeniť nastavenia navigácie , na Hlavnej stránke stlačte Nastavenia > Navigacia.
Sposob vypoctu - nastavenie preferencií pre výpočet optimálnej trasy. Pri voľbe Rychlejsi cas
bude trasa kalkulovaná po rýchlych cestách, ale môže byť dlhšia.Ak si zvolíte Kratsia vzdialenost,
výsledná trasa bude kratšia, ale môžete na nej stráviť viac času.
Vozidlo - zadajte typ dopr. prostriedku a tým napomôžete lepšej optimalizácii treasy.
Obmedzenia - typy ciest si zobrazíte stlačením políčka Zapnuto. Zaškrtnite si typ cesty, ktorému
sa chcete vyhnúť a nezaradiť ho do výpočtu. Nüvi použije tento typ ciest, len v tom prípade, že
vypočítaná trasa by vás zaviedla príliš ďaleko od optimálnej trasy alebo ak nieje iná možná trasa.
Ak máte prijímač dopravných informácií FM TMC , môžete sa vyhnúť aj dopravným nehodám a
iným obmedzeniam.
Ton vystrahy - možnosť vypnúť alebo zapnúť.
Hlasove instrukcie - môžete si nastaviť kedy a akým spôsobom chcete byť navigovaný
hlasom.
Nastavenie Bluetooth
Ak chcete zmeniť Bluetooth nastavenia, na Hlavnej stránke stlačte Nastavenie > Bluetooth.
Pripojenia - vyberte si zariadenie na pripojenie. Ak chcete vyhľadať dostupné telefóny s
Bluetooth® technológiou, vyberte si ponuku Pridat zariadenie a stlačte OK. Nastavte telefón
do režimu Find Me, Discoverable alebo Visible, a stlačte OK. Nüvi vyhľadá zariadenia v okolí
prístroja a zobrazí ich zoznam. Vyberte si váš telefón a stlačte OK. V telefóne zadajte nüvi PIN
kód.
POZNÁMKA: PIN kód (alebo heslo) pre spárovanie nüvi a telefónu je 1234.
nüvi 6XX Manuál43
Nastavenia
Zrusit - odpojenie nüvi od telefónu.
Vymaz - odstránenie zariadenia zo zoznamu. Ťuknite na zariadenia a stlačte Vymaz.
Bluetooth - vypnutie alebo zapnutie Bluetooth spojenia.
Vlastne meno - v nüvi si môžete zmeniť názov zariadenia, ktoré sa vám zobrazuje pri spárovaní
telefónu a navigátora.
Obnovit - obnovenie pôvodných Bluetooth nastavení. Obnovenie nastavení nezmaže informácie
o spárovaných zariadeniach.
Nastavenie dopravných obmedzení
Ak chcete zmeniť nastavenie dopravných obmedzení, na Hlavnej stránke stlačte
>
Dopravne spravy.
Nastavenie
Nastavenie varovných bodov (Proximity Points)
Ak chcete zmeniť nastavenie varovných bodov, na Hlavnej stránke stlačte Nastavenie >
Varovne body. Nastavenia môžete meniť len pre tie položky, ktoré sú nahraté v nüvi.
Upozornenia - stlačte Zmenit... pre zapnutie alebo vypnutie upozornení pri priblížení sa k
užívateľským bodom (custom POIs) alebo bezpečnostným kamerám (safety cameras). Ak
stlačíte položku Audio môžete zmeniť typ upozornenia, ktoré budete počuť. Stlačte OK.
TourGuide - nastavenie spôsobu zapnutia Garmin TourGuide™ informácie.
44
nüvi 6XX Manuál
Appendix
Záver
Aktualizácia ovládacieho softvéru nüvi
Pomocou programu WebUpdater si aktualizujte nüvi softvér. Nájdete ho na stránke www.garmin.
com/products/webupdater.
Potom, ako si do PC nahráte program WebUpdater, pripojte nüvi ku počítaču a spustite
WebUpdater. Postupujte podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke. Po potvrdení nahrávania
aktualizácie softvéru, program WebUpdater automaticky stiahne zo serveru a nainštaluje do
vášho nüvi.
Ak chcete dostávať aktuálne informácie o najnovšom softvéri a mapách, zaregistrujte si váš
navigátor na stránke http://my.garmin.com.
Softvérové aktualizácie je možné taktiež nahrať zo stránok www.garmin.com/products/nuvi610
alebo www.garmin.com/products/nuvi660. Kliknite na položku Software Updates. Kliknite
Download pri softéri pre váš prístroj. Prečítajte si podmienky. Kliknite Download. Vyberte si
voľbu Run (alebo Open). Váš softvér je aktualizovaný.
Nákup ďalších máp
Ak si chcete zobraziť informácie o mapách a ich verziách nahratých v nüvi, choďte na Hlavnú
stránku. Stlačte Nastavenie >
Map > Map Info. K odomknutiu máp musíte poznať ID
číslo navigátora a jeho výrobné číslo.
Na stránke www.garmin.com/unlock/update.jsp nádete informácie o aktualizáciách dostupných
máp.
nüvi 6XX Manuál45
Appendix
Do vášho prístroja je možné dokupovať rôzne mapy z edície MapSource a po ich inštalácii ich
nahrať do vnútornej pamäte nüvi alebo na SD kartu.
Pomocou programu MapSource, si môžete uložiť rôzne mapy a body (waypoints) do nüvi. Viac
informácií o tvorbe mapových sád a waypointov v MapSource sa dozviete so súborov Help
priamo v tomto programe. (stlačením F1 otvoríte súbory s pomocou).
Waypointy, ktoré ste vytvorili v MapSource a nahrali do nüvi nájdete v položke
> Moje oblubene.
Kam viesť?
Bezpečnostné kamery
V niektorých oblastiach sú dostupné informácie o bezpečnostných kamerách.
(Viac informácií nájdete na stránke http://my.garmin.com.) Pre tieto dostupné oblasti nüvi
obsahuje stovky bezpečnostných kamier. Pri navigácii vás nüvi upozorňuje pri priblížení sa k
takýmto miestam alebo vás môže varovať ak idete príliš rýchlo.
Ak chcete získať informácie o bezpečnostných kamerách:
1. Choďte na stránku http://my.garmin.com.
2. Prihláste sa pod svojim menom a heslom (vaše Garmin konto).
Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región a aktualizovať už používané.
46
nüvi 6XX Manuál
Appendix
Vlastné POI (body záujmu)
Nüvi dokáže pracovať s rôznymi databázami bodov záujmu (POI), ktoré ponúka na Internete
množstvo spoločností. Niektoré POI databázy ponúkajú napr. také body, akými sú bezpečnostné
kamery a školské zóny. Nüvi môže použiť varovný tón, ak sa priblížite k takémuto bodu.
Po downloade POI databázy z Internetu, môžete použiť Garmin POI Loader na nahratie týchto
bodov do vášho prístroja. POI Loader si môžete stiahnúť na stránke www.garmin.com/poiloader.
Na stránke kliknite na položku Updates and Downloads.
Program POI Loader vám umožní nahrávať body priamo do pamäte prístroja alebo na SD kartu.
Viac sa dozviete v Help súboroch programu POI Loader, stlačením klávesy F1 otvoríte Help.
Ak chcete vidieť POI body nahraté v nüvi, stlačte
Kam viesť? >
Extras > Vlastne POI.
Výstraha: Garmin nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť POI databáz a tým aj za
pozície jednotlivých jej bodov.
nüvi 6XX Manuál47
Appendix
Voliteľné príslušenstvo
Viac informácií o príslušenstve k nüvi nájdete na Garmin stránkach www.garmin.com/products/
nuvi610 alebo www.garmin.com/products/nuvi660, a kliknite na link Accessories. Samozrejme
môžete kontaktovať aj vášho predajcu Garmin. Voliteľné príslušenstvo:
• FM prijímač dopravných správ
• Externá anténa
• Externý mikrofón
• Príslušenstvo pre zložku Cestovanie
Garmin Travel Guide™ - cestovný sprievodca
Garmin Travel Guide obsahuje dáta z produkcie Marco Polo. Títo sprievodcovia obsahujú
množstvo prehľadných informácií o turistických zaujímavostiach, múzeách, reštauráciách a
iných. Navštívte stránku www.garmin.com/extras.
Práca s Travel Guide:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
48
Vložte SD kartu s cestovným sprievodcom do nüvi.
Stlačte Kam viesť? >
Extras.
Stlačte Travel Guide.
Vyberte si kategóriu. Vyberte si pod-kategóriu, ak je to potrebné.
Ťuknite na položku zo zoznamu.
Stlačením Chod! spustíte navigáviu do tohoto cieľa.
Stlačením Ukaz mapu si cieľ zobrazíte v mape.
Stlačením Ulozit ho uložíte do zložky
Moje oblubene.
Stlačením Viac si zobrazíte viac podrobných infrmácii o danom cieli.
nüvi 6XX Manuál
Appendix
SaversGuide
SaversGuide® príslušenstvo je dostupné len v Severnej Amerike. So SaversGuide
predprogramovanou SD kartou a členskou kartou, sa vaše nüvi stane digitálnou kupónovou
knižkou, s ktorou si môžete uplatňovať rôzne zľavy v reštauráciách, hoteloch, kinách a
servisoch.
Garmin Language Guide - prekladové slovníky
Užívateľ si môže objednať príslušenstvo Garmin Language Guide, ktoré obsahujú dáta od
spoločnosti Oxford University Press. Tento softvér obsahuje veľkú databázu slov, fráz a 5
dvojjazyčných slovníkov. Slovníky vám umožnia preložiť viac ako 17000 slov alebo 20000 fráz
pre každý jazyk. Pomocou funkcie text-to-speech vám nüvi prečíta slovíčko alebo nájdenú
frázu.
poznámka: Iba nüvi 660 vie zvukovo preložiť slová a frázy. Model nüvi 610 takýto preklad
len zobrazí bez zvukovrj informácie.
Nahrávanie Garmin Language Guide
Keď si zakúpite Garmin Language Guide SD kartu, musíte dáta nahrať do nüvi. Postupujte
podľa informácií na balení alebo podľa nüvi Help súborov.
Všetky slovníky, slová a frázy patria © Oxford University Press. Hlasové súbory patria ©
Scansoft.
nüvi 6XX Manuál49
Appendix
Preklad slov a fráz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
Jazykovy sprievodca.
Stlačte Slova a frazy > Jazyk.
Vyberte si Z a Do ktorého jazyka chcete prekladať. Stlačte Spat.
Vyberte si kategóriu.
Vyberte si frázu a ťuknite prstom na ňu.
Stlačením
si vypočujete hlasovú interpretáciu prekladu.
Slová a frázy - typy
• Použitím voľby Hladat slovo vo frazach si vyhľadáte všetky frázy, ktoré dané slovo
obsahujú.
• Stlačením Hladat volíte slovo.
• Po stlačení podčiarknutého slova, ho môžete zmeniť za iné a tým zmeniť frázu.
• Výberom iných výrazov môžete taktiež zmeniť frázu.
• Ak to čo hľadáte nenájdete v položke Slová a frázy, skúste hľadať v položke Slovnik.
50
nüvi 6XX Manuál
Appendix
Používanie dvojjazyčných slovníkov
Garmin Language Guide obsahuje päť dvojjazyčných slovníkov. Ľahko si dokážete preložiť slová
a frázy a potom si vypočuť preklad v dvojjazyčných slovníkoch.
1.
2.
3.
4.
Na Hlavnej stránke stlačte
Cestovanie >
Jazykovy sprievodca.
Ťuknite na položku Slovnik.
Vyberte si spôsob prekladu. Ak je to potrebné, stlačte Do Anglictiny.
Vyhľadajte si slovo na preklad a stlačte ho.
5. Stlačením
si vypočujete preložené slovo.
Typy
• Stlačením Hladat môžete vyhláskovať celé slovo alebo jeho časť.
• Stlačením Legenda a zobrazíte si legendu pre daný jazyk. Legenda obsahuje informáciu o
skratkách, značkách a výslovnosti znakov v každom slovníku.
Info o Garmin TourGuide™
Garmin TourGuide umožní nüvi prehrávať audio turistické informácie. Takéto audio “túry” sa vám
môže prehrávať počas vašej cesty. Informácie napr. o niektorej historickej pamiatke sa vám
môže začať prehrávať vdedy, ak sa k nej priblížite počas vašej cesty.
Ak máte nahraté TourGuide súbory v nüvi, na Hlavnej stránke
> Vlastne POI.
Kam viesť? >
Extras
nüvi 6XX Manuál51
Appendix
GPS Satelitné signály
Aby mohol nüvi navigovať, musí prijímať satelitné signály. Ak ste v miestnosti, v blízkosti vysokých
budov alebo v garáži, nüvi nebude schopné prijímať signály zo satelitov. Ak chcete používať vaše
nüvi, musíte byť na mieste s výhľadom na oblohu. Alebo zaklopte anténu - tým vypnete GPS a
môžete používať prístroj vo vnútri.
Keď nüvi prijíma satelitné signály, na Hlavnej stránke sú zobrazené zelené stĺpiky
zobrazujúce silu signálu. Ak stratíte signál, stĺpiky sa stratia a zafarbia na červeno
.
,
Ak na Hlavnej stránke ťuknete na stĺpiky zobrazujúce silu signálu, zobrazí sa Satelitná stránka
s informáciami o jednotlivých satelitoch a sile ich signálu. Ťuknite niekde na obrazovku a vrátite
sa späť na Hlavnú stránku.
Rýchlosť
Smer pohybu
Pohľad na oblohu
Aktuálna pozícia
Stav GPS
Výška
Sila satelitných
signálov
V pohľade na oblohu vidíte satelity, z ktorých prijímate signál. Stĺpiky s číslom satelitu zobrazujú
silu prijímaného signálu z každého satelitu.
Viac informácií o systéme GPS sa dozviete na stránke http://www.garmin.com/aboutGPS.
52
nüvi 6XX Manuál
Appendix
Pripevnenie nüvi na palubnú dosku
Ak nechcete prístroj pripevniť na predné sklo pomocou prísavkového držiaka, môžete použiť
priložený montážny disk a pomocou neho upevniť nüvi na palubnú dosku
Dôležité upozornenie: Montážny samolepiaci disk je po nalepení na palubnú dosku veľmi ťažko
odstrániteľný.
Upevnenie montážneho disku:
1.
2.
3.
Vyčistite a vysušte miesto pre disk na palubnej doske.
Odstránte z montážneho disku ochranný obal
a prilepte ho na palubnú dosku.
Páčka
Na disk pripevnite prísavkový držiak.
Prísavkový
držiak
Disk
4. Zaklopte páčku na prísavke a tým upevníte držiak na disk.
Odstránenie prístroja z držiaka
1.
2.
3.
4.
Ak chcete odstrániť prístroj z držiaka, zatlačte tlačidlo na spodnej strane kolísky smerom nahor.
Vyklopte prístroj z držiaka.
Ak chcete dať prísavku preč z predného skla auta, sklopte páčku smerom ku vám.
Potiahnite za malý výbežok na prísavke a tým ju odstránite zo skla.
Odstránenie kolísky z držiaka
Ak chcete odstrániť kolísku z ramena držiaka, pootočte kolísku do jednej strany. Kolíska sa sama
“vycvakne” z kĺbového ramena. Ak chcete kolísku vrátiť späť na kĺbové rameno, jednoducho ju
zacvaknite späť na okrúhlu časť kĺbu.
nüvi 6XX Manuál53
Appendix
Starostlivosť o nüvi
Vaše nüvi obsahuje citlivé elektronické súčiastky, ktoré by sa mohli trvalo poškodiť, ak by boli
vystavené prílišným otrasom alebo nárazom. Nebezpečenstvo poškodenia nüvi znížite, ak sa
budete vyvarovať nárazom prístroja a jeho používaniu mimo prostredia s veľkými vybráciami a
otrasmi.
Čistenie nüvi
Nüvi je skonštruované s vysoko kvalitných materiálov a nepotrebuje okrem čistenia žiadnu
inú špeciálnu starostlivosť. Vonkajší obal (nie dotykový displej) očistite jemne navlhčenou
handričkou. Nepoužívajte chemické látky, tie by mohli poškodiť obal.
Čistenie dotykovej obrazovky
Dotykovú obrazovku čistite jemnou handričkou. Môžete použiť vodu, isopropyl alkohol alebo
čistiaci roztok na sklá okuliarov. Roztok aplikujte vždy najprv na handričku a až potom jemne
pretrite displej.
Ochrana nüvi
• Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svetlu a vyhýbajte sa prílišnému pôsobeniu
tepla na prístroj. (napr. kufor auta) Prístroj sa môže poškodiť.
• Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody. Prístroj nie je vodotesný a môže sa poškodiť.
• Primárne sa prístroj ovláda prstom. Je možné používať aj PDA stylus, ale nie za jazdy.
Nikdy nepoužívajte na dotyk displeja tvrdé a ostré predmety, mohlo by to viesť k jeho
poškodeniu.
• Ak nüvi nepoužívate, noste ho v ochrannom kožennom obale.
54
nüvi 6XX Manuál
Appendix
Zabránenie krádeži
• Nenechávajte prístroj v aute, zabránite tým jeho prípadnej krádeži z vozidla.
• Používaje funkciu Garmin Lock™.
Vymena poistky
Poistka AGC/3AG 2 Amp, s vysokou kapacitou, 1500 A - sa nachádza na konci konektora do
autozapaľovača. Časom sa môže stať, že bude potrebná výmena tejto poistky. Odskrutkujte
čiernu oválnu časť na koncovke a vymeňte poistku.
Informácia o batérii
odskrutkujte
Nüvi obsahuje internú (nevyberateľnú) lithium-ion batériu.
Typy - batéria
• V závislosti od použitia by mala batéria v nüvi vydržať 3 až 7 hodín.
• Ak chcete predĺžiť jej výdrž, zredukujte čas podsvietenia. Na Hlavnej stránke stlačte
Nastavenie > Zobrazit > Cas podsvietenia a zmeňte čas podsvietenia.
• Ak nepotrebujete prijímať GPS signály, zaklopte anténu.
• Nanechávajte nüvi na priamom slnku, a nevystavujte ho prílišnému pôsobeniu tepla.
nüvi 6XX Manuál55
Appendix
Stav batérie
Ikonka batérie v pravom hornom rohu Hlavnej stránky zobrazuje stav kapacity akumulátora.
Výdrž predĺžite úplným vybitím a potom plným nabitím akumulátora.
Batéria sa nabíja alebo je prístroj napojený na externý zdroj
Plne nabitá batéria
Riešenie problémov
Riešenie/Odpoveď
Problém/Otázka
Choďte s nüvi na otvorený priestor mimo vysokých budov a
stromov.
Nüvi neprijíma satelitné signály.
Napätie akumulátora
zobrazované správne..
nie
je
Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho plne nabite (bez
prerušenia nabíjania).
Dotyková obrazovka nereaguje
správne na moje dotyky.
Skalibrujte si obrazovku. Na Hlavnej stránke stlačte
Nastavenie > Zobrazit. Stlačte tlačidlo Prekalibrovat a
postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií
Môj telefón sa nechce spojiť s nüvi.
Ubezpečte sa, že je pole pri položke Bluetooth nastavené na
Zapnute.
Uistite sa, že je telefón zapnutý a max. 10 metrov od nüvi.
Pomoc nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
56
nüvi 6XX Manuál
Appendix
Problém/Otázka
Riešenie/Odpoveď
Ako spoznám, že je nüvi v USB
Mass Storage móde?
Keď je nüvi v USB Mass Storage móde, na lište je zobrazená
ikonka nüvi pripojeného k PC. V položke My Computer by ste
taktiež mali vidieť zobrazený nový odstrániteľný disk.
Počítač mi vôbec neoznamuje a
nezobrazuje, že je k nemu správne
nüvi pripojené.
1. Odpojte USB kábel od počítača.
2. Vypnite nüvi a potom ho znovu zapnite.
3. Zapojte USB kábel do PC. Nüvi by sa mal automaticky
spojiť s PC a dať do módu USB Mass Storage.
Nüvi nepracuje so systémami Windows® 95, Windows 98,
alebo Windows Me.
Skúste použiť riešenie uvedené vyššie.
V zozname diskov nemôžem nájsť
žiaden s názvom “nuvi”.
Stále sa mi zobrazuje hlásenie
“Unsafe Removal of Device” po
odpojení USB kábla.
Ak máte vo vašom PC viac pripojených diskov, systém
môže mať problém, priradiť názov a písmeno diskom z nüvi.
Postupujte podľa popisu na nasledovnej strane a dozviete sa,
ako priradiť písmeno označenia vášho disku.
Ak ste pripravený odpojiť nüvi od PC, 2x kliknite na ikonku
Unplug or Eject
na spodnej systémovej lište. Vyberte
si položku “USB Mass Storage Device” a kliknite Stop.
Zvoľte nüvi disky a kliknite OK. Teraz môžete odpojiť nüvi od
počítača.
nüvi 6XX Manuál57
Appendix
Problém/Otázka
Riešenie/Odpoveď
Ako si môžem premenovať nüvi
disky?
1. Otvorte položku My Computer.
2. Zvoľte si disk, ktorý chcete premenovať.
3. Kliknite pravým tlačidlom na myši a vyberte funkciu
Rename.
4. Napíšte nový názov disku a stlačte Enter.
Ako si označím nüvi disky v systéme
Windows?
1. Vypnite nüvi.
2. Zapojte USB do nüvi a vášho počítača. Nüvi sa
automaticky zapne.
3. Kliknite na Start > Settings > Control Panel >
Administrative Tools > Computer Management >
Storage > Disk Management.
4. Kliknite na nüvi odstrániteľný disk (vnútornú pamäť
alebo SD kartu). Stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte si
položku Change Drive Letter and Path….
5. Zvoľte Edit…, a vyberte si nové písmeno pre označenie
disku. Potom kliknite na OK.
58
nüvi 6XX Manuál
Appendix
Prehlásenie o zhode
Garmin deklaruje, že zariadenie nüvi 6XX je v
súlade s požiadavkami a inými podmienkami
Smernice 1999/5/EC. Plnú verziu Prehlásenia
o zhode nájdete na web stránke: www.garmin.
com/products/nuvi610/ alebo www.garmin.com/
products/nuvi660/. Kliknite Manuals, a potom si
vyberte položku Declaration of Conformity.
že uvedený Softvér ďalej nebudete rozširovať,
dekódovať alebo vytvárať odvodené softvérové
diela od tohoto Softvéru. Súhlasíte, že nebudete
spomínaný Softvér vyvážať resp. dovážať z iných
krajín bez povolenia pravidiel kontroly vývozu USA.
Dohovor o softvérovej licencii
Pri používaní navigátora nüvi6XX
ste povinný dodržiavať nasledovné
podmienky o softvérovej licencii.
Prosím, tento dohovor si starostlivo
prečítajte.
Firma Garmin vám poskytuje ohraničené povolenie
na používanie softvéru nahratého v tomto prístroji
v binárnej vykonávacej forme počas normálnej
prevádzky prístroja. Názov a všetky vlastnícke práva
vrátane duševného vlastníctva patria firme Garmin.
Vy súhlasíte, že použitý Softvér je chránený
autorskými právami USA a dohodami o
medzinárodnom autorskom práve. Ďalej súhlasíte,
že štruktúra, organizácia a zdrojový kód Softvéru sú
vzácne obchodné tajomstvá firmy Garmin. Súhlasíte,
nüvi 6XX Manuál59
Appendix
Technické parametre
Rozmery: 12.4Š x 7.4V x 2.3H cm
www.garmin.com/products/nuvi610 alebo
www.garmin.com/products/nuvi660.
Hmotnosť: 190 g
Parametre GPS
Displej: Uhlopriečka 4.3”, 480 x 272
pixelov; WQVGA TFT anti-odrazový displej,
podsvietenie
Obal: Nie je vodotesný, alebo IPXO
Teplotný rozsah: 0°C až 60°C
Pamäť: Vnútorná pamäť + slot na SD
kartu. Dáta sa vo vnútornej pamäti po vybití
zachovajú.
PC pripojenie: USB mass storage, plug-andplay
Napájanie: 12/24 VDC
Príkon: 10 W max.
Výdrž batérie: 3 až 7 hodín - podľa použitia
Prijímač: SiRF Star III vysoko citlivý GPS
prijímač
Čas inicializácie*:
Teplý: < 1 sec
Studený: < 38 sec
Reset: < 45 sec
*poloha bez pohybu, voľný výhľad na oblohu
Určovanie pozície: 1/sec, nepretržite
GPS presnosť:
Pozícia: <10 metrov, bežná
Rýchlosť: 0.05 metra/sec RMS
GPS (WAAS) presnosť:
Pozícia: <5 metrov, bežná
Rýchlosť: 0.05 metra/sec RMS
Typ batérie: nevymeniteľná, lithium-ion
Konektor na slúchadlá: Standard 3.5 mm
Kompletné parametre nájdete na stránke
60
nüvi 6XX Manuál
Index
Index
Symboly
2 D 39
3 D 39
A
Aktívna trasa 9
Aktualizácia softvéru nüvi 45
AudibleManager 18
Audio kanál 33
Audio, prenos do telefónu 26
Audio verzia 40
Audio výstup 33
Auto ladenie 33
Automatické prezeranie obrázkov
20
B
Batéria
stav 56
info 55
výdrž 60
stav 6
typ 60
Bezpečnostné kamery vi, 46
Bezpecnostný mód 40
Bluetooth 23
zapnutie alebo vypnutie 24
Bluetooth nastavenia 43
nüvi 6XX Manuál
Bluetooth pripojenie 43
C
Cestovanie 16–22
Čas inicializácie 60
Čas podsvietenia 42
Časový formát 41
Čistenie nüvi 54
D
Databáza školských zón 47
Disky 36
Displej 60
Doplnky 47, 48, 51
Dopravné informácie 29
vyhnutie sa 31, 43
obmedzenia 30
nastavenia 44
popis 32
symboly 31
Dotyková obrazovka
čistenie 54
kalibrácia 42
nastavenie 42
Dotyková klávesnica 11
Dvojjazyčné slovníky 51
Dvojjazyčné slovníky - Typy 51
E
Editácia uložených cieľov 15
EGNOS 40
F
Farebný mód 42
FM prijímač dopr. správ 15, 27,
29–32
FM stereo 33
FM vysielač 33
Funkcia proti krádeži 5
G
Garmin Lock 5, 55
Garmin Travel Guide™ 48
Geocaching 10
GPS 6, 55
presnosť 60
informácia 52
H
Hands-free 23
Help 16
Hlasitosť 4
Hlasové vytáčanie 27
Hlasové inštrukcie 43
Hlavná stránka 6
I
ID číslo navigátora 40
Informácie o bezpečnostých
kamerách vi
Itinerár križovatiek 8
61
Index
J
Jas 4
Jazyk hlasu 41
Jazyk textu 41
Jednotky 41
K
Kalibrácia displeja 42
Kalkulačka 22
Klávesnica 11
Konektor pre slúchadlá 60
Konferenčný hovor 26
Konvertor meny 21
Kód pre spárovanie 24
L
Legenda, dvojjazyčné slovníky 51
Lithium-ion batéria 60
M
M4A/M4P 17
Macintosh 37
Mapa 12
pohyp po 11
nastavenie 39
info tlačidlo 39
hranice 39
stránka 7
software verzia 39
aktualizácie vi
62
aktualizovanie mapy 45
pohľad 39
zoom 11
MapSource 45
Metrické jednotky 41
Montážny disk 53
MP3 súbory 16, 17
myGarmin vi
N
Nabíjačka 1
Nahrávanie zvukových kníh 18
Napájanie 60
Nastavenie navigácie 43
Nastavenie nüvi 39
mapy 39
navigácie 43
systému 40
Nastavenie pozície 11
Nastavenie systému 40
Nákup ďalších máp 45
Nevymeniteľná batéria 60
Nüvi disky 36, 37
O
Obchádzka 13
Oblúbené 14
Obnovenie nastavení 39
Obrázky 20
Obsah balenia 1
Ochrana nüvi 54
Odomknúť ďalšie mapy vi
Odomykací kód 1
Odpojenie nüvi 37, 58
Odpojenie USB 37
Odpovedať na hovor 26
Odstránenie
kolísky z držiaka 53
prístroja z držiaka 53
P
Pamäť 60
PIN, Garmin Lock 5
Podporované typy súborov 35
POI (bod záujmu) 47
Poistka 55
Pohyb po mape 11, 47, 48, 51
Pohybom 39
Použitie funkcie proti krádeži 5, 55
Predplatné prijímania dopravných
informácií 32
Prehlásenie o zhode 59
Prehrávanie MP3 súborov 16
Prehrávanie súborov 37
Prehrávanie zvukových kníh 17
Prekladové slovníky 49, 50, 51
Preklad slov a fráz 50
Prenos audio do telefónu 26
Prenosné púzdro 1
nüvi 6XX Manuál
Index
Prepínanie
medzi hovormi: 26
podržaných hovorov 26
Prepojenie s PC 36
Prezeranie mapy 12
Prichádzajúci hovor 26
Pridať zariadenie 24
Pripevnenie nüvi na palubnú
dosku 53
Pripojenie USB kábla 36
Príslušenstvo 48
Prístrojová doska 1, 53
PSČ 10
R
Registrácia nüvi vi, 45
Reset
max rýchlosť 7
údaje tras. počítača 7
nüvi 4
Riešenie problémov 56
Rozšírené vyhľadávanie 12
Rýchle nastavenia 4
S
Satelitné signály 6, 52
SaversGuide 49
Screenshot 42
SD karta 36, 60
Severne 39
nüvi 6XX Manuál
Simulačný mód 40
Software verzia 40
Spárovanie nüvi 23
Starostlivosť o nüvi 54
Stav telefónu 28
Súbory
vymazanie 38
práca s 35
podporované typy 38
prenos 37
Súradnice 10
Svetový čas 21
Travel Guide 48
Trasový počítač 7
Technické parametre 60
Vyhľadanie cieľa zadaním názvu
11
Úvodná obrazovka 42
V
T
Telefonovanie 24–27
Telefonovanie Domov 27
Telefónne číslo Domov 27
Telefónny zoznam 26
Teplotný rozsah 60
Tlačidlo Info 40
Tón tlačidiel 40
Tón výstrahy 43
Tóny 40
TourGuide 44, 51
prehrávanie súborov 51
U
Ukončenie hovoru 24
Ukončenie prepojenia 28, 44
Uloženie aktuálnej pozície 14
Upozornenia 44
USB kábel 1
USB Mass Storage Mode 42
Užívateľské dáta 4
Varovné body 44
Vlastné POI (body záujmu) 47
Voicemail 25
Voliteľné príslušenstvo 48
Vozidlo 43
Vyhľadanie cieľa
zadaním názvu 11
pomocou PSČ 10
križovatka 10
pohybom po mape 11
rozšírené vyhľadávanie 12
Vyhnutie sa dopr. obmedzeniam
31, 43
Vyhnutie sa typu cesty 43
Vymazanie
znaku 11
63
Index
súborov z nüvi 38
uložených cieľov 15
užívateľských dát 4
Vymazanie telefónu zo zoznamu
28
Vypnutie Bluetooth 24
Vytočenie čísla 24
W
WAAS 40–44, 60
WebUpdater 45
Y
Z
Zabránenie krádeži 55
Zamknutie obrazovky 4
Zapnutie Bluetooth 24
Zastavenie navigácie 13
Zoom 11
Zvukové knihy 17
prenos 19
Žltý formulár 1
64
nüvi 6XX Manuál
Táto príručka je prekladom anglickej verzie príručky pre Nüvi 6XX (Číslo dielu Garmin 190-00668-00, revision B). V
otázkach prevádzky a použitia prosíme o oboznámenie sa s najnovšou revíziou anglickej verzie príručky. Spoločnosť
Garmin zdarma poskytla túto príručku aj v slovenčine. Príručka v slovenčine je určená na použitie len ako pomôcka
pri výklade anglickej príručky.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ TEJTO PRÍRUČKY V slovenčine A
VZDÁVA SA KAŽDEJ ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ ZO SPOLIEHANIA SA NA TÚTO VERZIU.
Najnovšie aktualizácie softvéru (okrem mapových údajov) získate zadarmo
počas životnosti svojich produktov značky Garmin na webovej stránke
spoločnosti Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.sk
Download PDF

advertising