National Instruments DAQ 6527 Network Card User Manual

National Instruments DAQ 6527 Network Card User Manual
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:35 PM
Page 1
TVCR
MODELLNR.:
14PV135/01, 14PV235/01
21PV385/01
Tack för inköpet av den här TV-Video Kombin från Philips. Den tillhör en av de mest avancerade och
lättskötta TV-Video Kombin (TVCR) på marknaden. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan
TV-Video Kombin tas i bruk. Här återfinns viktig information och noteringar om driften. TV-Video
Kombin bör inte slås på direkt efter flyttning från ett kallt till ett varmt ställe, eller vice versa, eller
på ställen där den kan utsättas för fukt. Vänta i dessa fall i minst tre timmar efter förflyttningen. TVVideo Kombin behöver denna tid för att anpassa sig till den nya miljön (temperatur, luftfuktighet
o.dyl.).
Den här videobandspelaren är avsedd för inspelning och avspelning av VHS
videokassetter. Kassetter försedda med etiketten VHS-C (VHS kassetter för
videokameror) kan enbart användas med en lämplig kassettadapter.
PAL
Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya videobandspelare.
Viktiga driftsföreskrifter
Denna bruksanvisning är tryckt på
miljövänligt papper.
Hög spänning!
" Fara:
Det föreligger risk för elstötar!
Gör dig av med förbrukade batterier på
föreskrivna ställen.
" Minska risken för brand eller elchock
Utnyttja de anläggningar som finns
tillgängliga i ditt land för att göra dig av med
videobandspelarens förpackningsmaterial
på ett miljövänligt sätt.
genom att inte exponera apparaten till
regn eller fukt.
Kombin innehåller inga delar som
" TV-Video
kan repareras av konsumenten. Överlåt allt
underhållsarbete till kvalificerad personal.
" Så snart videobandspelaren ansluts till en
strömkälla finns det vissa komponenter som
är i ständigt bruk. Koppla bort
videobandspelaren från strömkällan för att
slå av den helt och hållet.
! Försäkra att luften kan cirkulera fritt genom
ventilationshålen på videobandspelaren.
Placera den inte på ett ostadigt underlag.
! Akta dig för att låta vätskor eller främmande
föremål tränga in i videobandspelaren.
Placera inte vaser eller liknande ovanpå
den. Om vatten trängt in i
videobandspelaren ska du omedelbart dra
ur nätsladden och kalla på service.
! Placera inte några lättantändliga föremål på
enheten (stearinljus el.dyl.).
! Kontrollera att barn inte kan placera
främmande föremål i enhetens öppningar
eller ventilationshål.
Denna elektroniska apparat innehåller
många material som kan återanvändas.
Förhör dig om möjligheterna till
återanvändning när du ska göra dig av med
apparaten.
Anteckna nedanstående serienummer så att du
kan identifiera enheten när den ska repareras
eller om den råkar bli stulen. Serienumret
(PROD. NO.) står tryckt på etiketten som
återfinns på enhetens baksida. Kontrollera
modellnumret på din TVCR-bandspelare.
MODEL NO. : 14PV135/01, 14PV235/01
21PV385/01
PROD. NO.
...........................
Denna produkt uppfyller kraven i EG-direktiven
73/23/EEC +89/336/EEC +93/68 EEC.
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:35 PM
Page 2
KORTFATTAD ÖVERSIKT
Fjärrkontrollen
REC I Tryck en gång för att spela in TV-kanalen som är vald, eller tryck upprepade
gånger för att starta en inspelning.
REC
STANDBY/ON
STANDBY/ON y För att slå på eller av apparaten eller för att avbryta en
menyfunktion.
1
2
3
0..9 Tryck på dessa för att välja kanaler.
4
5
6
SLEEP För val av frånslagstid i steg om 30 minuter.
7
8
9
SLEEP
SYSTEM Ingen funktion för dessa modeller.
SYSTEM
STATUS/EXIT Att visa eller släcka statusskärmen. Att lämna en menyskärm.
0
STATUS/EXIT
PLAY
REW
CLEAR
FWD
STILL
MENU
STOP
P
VOL
STILL
PROG
P
MUTE
p
l
o
o
l
p
CLEAR Radera den senaste inmatningen/Makulera programmerad inspelning
(TIMER).
MENU
2
Att stoppa bandet och visa en stillbild.
För att återkalla apparatens huvudmeny.
FWD 1- B Tryck för snabbspolning framåt när bandet är stoppat. Tryck under
pågående avspelning för bildsökning framåt. Används även för att lagra eller bekräfta
en inställning på menyn. Tryck för att justera kontrollerna på enhetens meny.
REW0- s Tryck för snabbspolning bakåt när bandet är stoppat. Tryck under
pågående avspelning för bildsökning bakåt. Används även för att återställa markören
på menyn. Tryck för att justera kontrollerna på enhetens meny.
PLAY B- K Välj en menypost för enheten för att starta avspelning.
STOP C- L Välj en menypost för enheten för att stoppa bandet.
VOL5+ VOL5– Att justera volymnivån.
PROG P+
spårning.
MUTE
PROG P– Välj programnummer. Tryck under uppspelning för att justera
Att dämpa ljudet tillfälligt. Tryck igen för att återställa ljudet.
Röd tangent / Grön tangent / Gul tangent / Blå tangent / Ingen funktion för dessa
modeller.
[14PV235/ 21PV385]
: Att slå på eller av Text-TV eller välja Text-TV ovanpå bilden.
: förstora texten
: välj Text-TV-undersida
: visa dold information
p
l
o : stoppa sidändring
: återgå till startsidan
o
l
p
2
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 3
TV-Video Kombin framsida
VIDEO
AUDIO
P
STANDBY / ON
[14PV135/14PV235]
y Beredskapsläge: För att slå på eller av apparaten eller för att avbryta en menyfunktion.
5 Volym: Används i kombination med + , – för att reglera volymnivån.
P- Programnummer: Välj programnummer. Tryck under uppspelning för att justera spårning. Avlägsna
P+
vertikala störningar i en stillbild genom att trycka.
I Inspelning: Att spela in det nu valda programmet.
B Avspelning: Att spela av en inspelad kassett.
C/A
A Paus/Stopp, kassettutmatning: Att stoppa bandet; ett ytterligare tryck vid stoppat band matar ut kassetten.
1 Tryck för snabbspolning framåt när bandet är stoppat
0 Tryck för snabbspolning bakåt när bandet är stoppat
Uttag på framsidan:
Vitt uttag / ljudingång AUDIO : Ansluta en videokamera eller en videospelkonsol. (ljud).
Gult uttag / bildingång VIDEO : Ansluta en videokamera eller en videospelkonsol. (bild)
Litet uttag / uttag för hörlurar
: För anslutning av hörlurar
TV-Video Kombin baksida
Antenningång
: För anslutning av antennkabeln
Scart-uttag EXT1/AV1 : För anslutning av en satellitmottagare, dekoder, videobandspelare el.dyl.
EXT1/AV1
Strömbrytare: Att slå på och av appparaten.
Observera: Timerinspelning kan inte utföras om apparaten slås av med strömbrytaren!
En lampa på apparatens framsida tänds
Beredskapslampa STANDBY
: :tänds när TV-Video Kombin slås på med huvudströmbrytaren; blinkar när en
tangent på fjärrkontrollen trycks in
Inspelningslampa RECORD
: tänds under inspelning eller timerinspelning; blinkar när timerinspelning inte kan
startas.
Snabbt blinkande: inspelningspaus / timerinspelning ej i beredskapsläge.
Långsamt blinkande: timerinspelning lagras i ett timer block.
3
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 4
Tekniska data
14PV135 14PV235
Spänning: 220-240V/50Hz
Strömförbrukning (beredskapsläge):
under 5W
Återspolningstid: under 260 sekunder
(kassett E-180)
Antal bildhuvuden: 2
In/avspelningstid:
3 timmar (i läget SP med kassett E-180)
6 timmar (i läget LP med kassett E-180)
Strömförbrukning: 52W
Mått i cm (BxDxH): 40.1x37.9x38.0
Vikt utan förpackning i kg: 10.5
21PV385
Strömförbrukning: 65W
Mått i cm (BxDxH): 51.2x51.0x49.5
Vikt utan förpackning i kg: 20.6
Medföljande tillbehör
• Bruksanvisning
• Fjärrkontroll och 2 batterier
1. Anslutning av videobandspelaren
4. En bild för språkinställning visas på skärmen.
Förberedelser av fjärrkontrollen
WÄHLEN K L
Fjärrkontrollen och dess batterier är nerpackade
separat i videobandspelarens ursprungliga
förpackning. Sätt i batterierna innan
fjärrkontrollen tas i bruk.
→DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
FORTSETZEN=MENU
Bilden för språkinställning visas inte
• Kontrollera kabelanslutningarna.
1. Packa upp fjärrkontrollen och de medföljande
batterierna (2 st.).
2. Öppna fjärrkontrollens batterifack, sätt i
Se kapitlet ‘Förberedelser för användning’ för
närmare detaljer.
batterierna såsom framgår av bilden och
stäng sedan batterifacket.
Fjärrkontrollen är nu redo att användas. Dess
räckvidd är cirka 7 meter.
Anslutning av annan utrustning
Det går att ansluta övriga apparater som
exempelvis en dekoder, satellitmottagare,
videokamera el.dyl. till uttaget EXT1/ AV1.
Anslutning av kablar
Scart-uttaget som ska användas på dekodern eller
satellitmottagaren är vanligtvis märkt ’AV’ eller ’TV’.
1. Anslut antennkabeln till uttaget AERIAL på
Val av scart-uttaget
• Välj scart-uttaget genom att mata in 0, 0, 1
med siffertangenterna 0..9 på fjärrkontrollen.
’AV1’ visas då på skärmen.
Val av A/V-uttagen på framsidan
• Välj A/V-uttagen på framsidan genom att mata
in 0, 0, 2 med siffertangenterna 0..9 på
fjärrkontrollen. ’AV2’ visas då på skärmen.
baksidan av TV-Videon.
2. Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
3. Om den lilla röda beredskapslampan
(STANDBY ) på enhetens framsida inte
tänds ska du slå på enheten med
huvudströmbrytaren. Strömbrytaren
återfinns på enhetens vänstra sida.
4
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 5
2. Viktiga driftsföreskrifter
Att använda bildskärmsmenyer
Att slå på enheten
Slå på denna TV-Video med tangenten
STANDBY/ON y .
Om du trycker på PLAY B-K STOP C-L , PROG P+
PROG P– , FWD 1- B , REW0- s eller 0..9 då
enheten är i vänteläget, sätts strömmen
automatiskt på.
Observera att knapparna 0..9 kommer att vara
inaktiva i ca 5 sekunder efter det att TV-Video
Kombin stängts av.
Strömavbrott/strömavslag
Kanalinformation bevaras i upp till 1 år, medan
information för tid och timer bevaras i upp till 1
minut.
Det går att kontrollera/ändra många funktioner
och inställningar på din videobandspelare med
hjälp av menyskärmen. De enskilda funktionerna
väljs med fjärrkontrollen på följande sätt:
Återkalla menyn: med MENU .
VÄLJA K L TRYCK B
→TIMER
BILD KONTROLL
INSPEL. INSTÄLLNING
VCR INSTÄLLNING
TUNER INSTÄLLNING
INITIAL INSTÄLLNING
SLUTET=EXIT
Välj: med PLAY B- K eller STOP C- L .
Mata in eller ändra valet: med siffertangenterna
0..9 eller med PLAY B-K eller STOP C- L .
Lagra eller bekräfta: med FWD 1- B .
Makulera: med CLEAR .
Avsluta: med STATUS/EXIT .
3. Installation av videobandspelaren
Förberedelser för användning
TV-Video Kombin hittar inga TV-kanaler
under sökning
•Kontrollera kabelanslutningen till antenn
(anntennuttag) och TV-Video Combin.
•TV-Video Kombin söker igenom hela
frekvensomfånget för att kunna hitta och lagra
så många TV-kanaler som möjligt. Det är
möjligt att TV-kanalerna i ditt land sänds inom
ett högre frekvensområde. TV-Video Kombin
hittar TV-kanalerna så snart detta område nås
under sökning.
Detta kapitel beskriver hur du ska börja ta
videobandspelaren i bruk. TV-Video Kombin
söker upp och lagrar alla tillgängliga TV-kanaler
automatiskt.
Anslutning av annan utrustning
Efter anslutning av en annan apparat (digital-TV
mottagare el.dyl.)via antennkabeln ska du slå
på denna. Funktionen för automatisk
kanalsökning känner igen och lagrar den andra
apparaten.
4. Displayen för klockinställning visas på tv-
1. Välj önskat språk för skärmmenyerna genom
skärmen.
att trycka på PLAY B-K eller STOP C-L .
2. Tryck på MENU .
3. Bekräfta med P+ .
Automatisk TV-kanalsökning startas.
TID --:-DATUM --/--/--
VAR GOD VÄNTA
START
SMART CLOCK [PÅ]
STOPP
AVSLUTA=EXIT
❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚
[14PV235/ 21PV385]
5
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 6
5. Kontrollera ’TID’. Ändra tiden med
Manuell TV-kanalsökning
siffertangenterna 0..9 om så behövs.
6. Kontrollera ‘DAG.’, ‘MÅNAD’, och ‘ÅR’. Ändra
vid behov med siffertangenterna 0..9 .
7. När all information är korrekt ska du lagra
med ett tryck på STATUS/EXIT .
I vissa fall kan det hända att inte alla TV-kanaler
hittas och sparas under den första installationen.
I detta fall måste de saknade eller kodade tvkanalerna sökas och lagras manuellt.
1. Tryck på
2. Använd
Förberedelserna för användning är nu avslutade.
MANUELL SÖKNING
Anslutning av en dekoder
→PROG.
KANAL
DEKODER
HOPPA ÖVER
Vissa TV-kanaler sänder kodade TV-signaler
som endast kan betraktas med hjälp av en
separat inköpt eller hyrd dekoder. En sådan
dekoder kan anslutas till denna
videobandspelare. Följande funktion aktiverar
automatiskt den anslutna dekodern för önskad
TV-kanal.
1. Använd P+ P– eller 0..9 för att välja det
programnummer du vill tilldela dekodern.
2. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
3. Använd PLAY B - K eller STOP C - L för att välja
‘TUNER INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
4. Använd
eller STOP C-L för att välja
‘PROG.’ och tryck sedan på FWD 1- B .
5. Använd PLAY B-K , STOP C-L eller 0..9 för att
välja programnumret du vill använda för
denna TV-kanal, t.ex. ‘P01’, och tryck sedan
på FWD 1- B .
6. Välj ‘KANAL’ med PLAY B-K eller STOP C-L
PLAY B - K eller STOP C - L för att välja
‘MANUELL SÖKNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
5. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘DEKODER’.
PLAY B-K
och bekräfta med FWD 1- B . Mata sedan in
önskad kanal med 0..9 .
Om du slår på ‘HOPPA ÖVER’ för en kanal
kommer denna kanal att hoppas över när du
bläddrar genom kanalerna med P+ eller P– .
Jag känner inte till kanalerna för TVstationerna
Tryck i så fall på PLAY B-K eller STOP C-L i
‘KANAL’ för att starta automatisk kanalsökning.
Ett kanalnummer som ändras visas på TVskärmen. Fortsätt automatisk sökning tills den
önskade TV-kanalen hittats.
MANUELL SÖKNING
P55
055
[AV]
[AV]
VÄLJA K L TRYCK B
AVSLUTA=EXIT
FWD 1- B
P55
055
[AV]
[AV]
VÄLJA K L TRYCK B
AVSLUTA=EXIT
4. Använd
6. Använd
. Huvudmenyn visas.
PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘TUNER INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘MANUELL SÖKNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
Satellitmottagare
När en satellitmottagare anslutits ska du läsa
avsnittet under ‘Användning av satellitmottagaren’.
Dekoder
När en dekoder ska anslutas måste den
installeras som beskrivs i nästa avsnitt.
PROG.
KANAL
→DEKODER
HOPPA ÖVER
MENU
7. Lagra TV-kanalen med FWD 1- B .
8. Börja om från steg 4 igen för att söka efter
för att välja ‘PÅ’ (dekoder
påslagen).
andra TV-kanaler.
Hur kopplar jag från dekodern?
Använd FWD 1- B för att välja ‘AV’ (dekoder
avslagen).
9. Avsluta med ett tryck på
STATUS/EXIT
.
7. Avsluta med ett tryck på STATUS/EXIT .
Dekodern har nu tilldelats detta programnummer.
6
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 7
Användning av satellitmottagaren
[14PV235/ 21PV385]
Klockan nollställs automatiskt
Om du lagrar en TV-kanal som sänder
VPS/PDC eller Teletext på programnumret
‘P01’, kommer datum och tid att uppdateras
hela tiden. Då kommer tidsförändringar, såsom
sommar- och vintertid, att ställas in automatiskt.
Det går att ta emot kanaler från
satellitmottagaren via scart-uttaget EXT1 / AV1.
Välj kanalnumret ‘AV1’ genom att mata in 0, 0, 1
med siffertangenterna 0..9 på fjärrkontrollen.
Kanalen du vill ta emot måste sedan väljas på
själva satellitmottagaren.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘TUNER INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘FLYTTA’ och tryck sedan på FWD 1- B .
4. Använd PLAY B-K eller STOP C-L , för att välja
TV-kanalen som du vill ändra till
programnumret ‘P:01’.
Automatisk inställning
Under installation kommer alla tillgängliga TVkanaler att letas upp och lagras. Om
kanaltilldelningen för din leverantör av kabel-TV
eller satellit-TV ändras eller om du installerar
videobandspelaren på nytt, t.ex. efter att ha flyttat,
går det att starta denna procedur på nytt. De
existerande TV-kanalerna ersätts då av de nya.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
FLYTTA
→P01: 02
P06: 90
P02: 03
P07: 99
P03: 05
P08: 121
P04: 10
P09: 124
P05: 74
P10: 130
VÄLJA K L TRYCKB
AVSLUTA=EXIT
2. Använd
PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘TUNER INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘AUTOMATISK SÖKNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
5. Bekräfta med FWD 1- B .
6. Flytta den valda kanalen med
PLAY B-K eller
till programnumret
du vill tilldela den.
7. Bekräfta med FWD 1- B .
8. Upprepa steg 4 till 7 för att tilldela övriga TVkanaler ett programnummer.
9. Tryck på STATUS/EXIT för att avsluta.
STOP C-L
VAR GOD VÄNTA
START
Inställning av språk
STOPP
❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚
Du kan ändra språket i tv:ns meny.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
4. Automatisk TV-kanalsökning startas. Detta
2. Använd
PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘INITIAL INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘SPRÅK’ och tryck sedan på FWD 1- B .
gör att videobandspelaren kan lagra alla
tillgängliga TV-kanaler. Proceduren kan ta ett
par minuter.
5. Meddelandet ‘FULL’ visas en kort stund på
TV-skärmen när TV-kanalsökningen är
avslutad.
VÄLJA K L
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
→SVENSKA
AVSLUTA=EXIT
Sortera TV-kanaler manuellt
Efter att ha utfört automatisk kanalsökning kan
det kanske hända att du inte är nöjd med den
ordning i vilken enskilda TV-kanaler tilldelats
programpositioner (programnummer) på
videobandspelaren. Du kan använda denna
funktion för att sortera de redan sparade tvkanalerna individuellt.
4. Använd
PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
önskat språk.
5. Tryck på STATUS/EXIT för att avsluta.
7
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 8
Inställning av klockan
4. Kontrollera tiden intill ‘TID’. Ändra tiden med
Om displayen visar fel tid eller ‘--:--’, måste du
ställa in tid och datum manuellt.
5. Kontrollera och justera ‘DAG’, ’MÅNAD’ och
0..9
om så behövs.
‘ÅR’ på samma sätt.
6. Välj ’SMART CLOCK’ PÅ eller AV med
[14PV235/ 21PV385]
Om en TV-kanal som sänder VPS/PDC eller Teletext
sparas under programnumret 'P01', kommer
tid/datum att hämtas automatiskt från VPS/PDC- eller
Teletextinformationen (SMART CLOCK).
FWD 1- B
7. Tryck på
. [14PV235/ 21PV385]
för att avsluta.
STATUS/EXIT
[14PV235/ 21PV385]
Tid/datum visas felaktigt trots manuell
inställning
Med Smart Clock, tas tid/datum från den TVkanal som sparats på ‘P01’.
Om du vill koppla ifrån den automatiska
tidsinställningen, välj ‘AV’ för Smart Clock.
Du kan när som helst aktivera denna funktion
igen genom att välja ‘PÅ’ för Smart Clock.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘INITIAL INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘KLOCKA’ och tryck sedan på FWD 1- B .
TID --:-DATUM --/--/-SMART CLOCK[PÅ]
AVSLUTA=EXIT
[14PV235/ 21PV385]
4. Funktioner för TV-apparaten
Val av en TV-kanal
Volymnivån kan även ändras med tangenterna
5- och 5+ på TV-Videon.
Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att tysta
ljudet tillfälligt (t.ex. under ett telefonsamtal).
Tryck på MUTE igen för att återställa den
tidigare volymnivån.
Välj önskad TV-kanal (programnummer) med
PROG P+
PROG P– eller med 0..9 på
fjärrkontrollen.
Val av scart-uttaget
Välj scart-uttaget genom att mata in 0, 0, 1 med
siffertangenterna 0..9 på fjärrkontrollen. ’AV1’
visas då på skärmen.
Bildinställningar
Det går att justera bilden efter egna preferenser.
Dessa inställningar lagras automatiskt när du
lämnar huvudmenyn.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K STOP C-L för att välja ’BILD
KONTROLL’ och tryck sedan på FWD 1- B .
3. Välj önskad post med PLAY B-K eller
STOP C-L och använd sedan REW0- s eller
FWD 1- B för att justera posten.
Val av A/V-uttagen på framsidan
Välj A/V-uttagen på framsidan genom att mata in
0, 0, 2 med siffertangenterna 0..9 på
fjärrkontrollen. ’AV2’ visas då på skärmen.
Volymkontroll
Volymen kan justeras med
fjärrkontrollen.
VOL5+
VOL5–
på
8
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 9
Speciella Text-TV-funktioner
[14PV235/ 21PV385]
VÄLJA K L LAGRA s/ B
LJUS
BILD
FÄRG
SKÄRPA
FÄRGTON
<
<
<
<
<
>
>
>
>
>
Ett antal specialfunktioner kan användas när
Text-TV-avkodaren är påslagen.
o
l
p
SLUTET=EXIT
: Förstora texten
: Välj TELETEXT-undersida
4. Tryck på
STATUS/EXIT
för att avsluta.
: Visa dold information
p
l
o
Hur läser jag Text-TV?
[14PV235/ 21PV385]
: Återgå till startsidan
Många TV-kanaler sänder Text-TV-information
tillsammans med de vanliga programmen. Den
här TV-Video Kombin är försedd med en Text-TV
dekoder som gör att du kan visa denna
information på skärmen.
för att slå på Text-TV. Din TV1. Tryck på
Video visar nu Text-TV och inte den vanliga
TV-kanalen. Tryck på
igen för att visa
Text-TV och inte den vanliga bilden.
2. Använd siffertangenterna 0..9 på fjärrkontrollen
för att mata in önskad Text-TV-sida.
Frånslagsfunktion (SLEEP TIMER)
Det går att programmera enheten så att den slås
av automatiskt efter en förbestämd tid.
1. Tryck på SLEEP .
2. Tryck åter på SLEEP för att förlänga tiden
fram till frånslag i steg om 30 minuter.
Skärmen visar den nu inställda tiden fram till
frånslag, t.ex. ’+0.30’.
Enheten börjar nu nedräkningen fram till den
inställda tiden.
Den maximala tidsperioden fram till frånslag är
2 timmar.
De färgade tangenterna på fjärrkontrollen gör
det möjligt att direkt välja sidnumren som visas
underst på TV-skärmen.
Tryck på
för att återgå till startsidan.
3. Tryck åter på
: Stoppa sidändring
Slå av funktionen genom att upprepade gånger
trycka på SLEEP på fjärrkontrollen tills
indikeringen ’--:--’ visas på skärmen.
Kontrollera tiden fram till frånslaget med ett
enskilt tryck på SLEEP på fjärrkontrollen.
Frånslagsfunktionen makuleras om en
inspelning pågår.
för att slå av Text-TV-
dekodern.
5. Avspelning
Spela av kassetter
DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL
Philips har utvecklat ett system som återger
högsta möjliga avspelningskvalitet. För gamla
och slitna kassetter reducerar systemet
störningar. För nya eller högkvalitativa kassetter
återger systemet mer detaljerade bilder.
Ljud/bildkvaliteten är bristfällig
Vid avspelning av en hyrvideo eller en gammal
kassett är det kanske inte möjligt att filtrera bort
ljud- och bildstörningarna till fullo. Detta antyder
inte fel på apparaten. Läs avsnittet med
rubriken ‘Manuell spårning’.
Din videobandspelare kan användas för att spela
av inspelade VHS videokassetter. Enheten kan
styras med antingen fjärrkontrollen eller med
tangenterna på själva TV-Videon.
TV-Video Kombin kan bara spela in vanliga VHSkassetter.
1. Placera en kassett i kassettfacket. Kassetten
matas in automatiskt.
2. Tryck på PLAY B-K för att spela av bandet.
9
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
3. Stoppa avspelning med ett tryck på
Page 10
2. Om du vill söka i extra snabb hastighet, tryck
STOP C-L
på REW0- s eller FWD 1- B igen. (Detta
fungerar inte med kassetter inspelade i SPläge med NTSC-standard.)
3. Tryck på PLAY B-K för att återuppta
avspelning.
eller STOP/EJECT på videobandspelaren.
4. Mata ut kassetten med ett tryck på
STOP/EJECT när avspelning är stoppad.
Automatisk urkoppling av specialfunktioner
Ett flertal funktioner (t.ex. paus, stillbild) kopplas
ur automatiskt efter en viss tid för att skydda
bandet och spara videohuvudena.
Stillbild
1. Tryck under avspelning på
STILL 2 för att
stoppa bandet och visa en stillbild.
2. Tryck på PLAY B-K för att återuppta avspelning.
Skanning och Stillbilder stör bildkvaliteten. Ljudet
stängs av. Detta är inget fel hos din TV-Video Combi.
Behöver jag ändra avspelningshastighet vid
avspelning av en inspelning som gjorts i
läget LP?
Den korrekta avspelningshastigheten ‘SP’ eller
‘LP’ väljs automatiskt när en avspelning startas.
Läs avsnittet ‘Val av inspelningshastighet (SP
eller LP)’ i kapitlet ‘Manuell inspelning’ för
närmare detaljer vid inspelning.
Sökning efter en bandposition utan
bildvisning (snabbspolning framåt och bakåt)
1. Stoppa bandet med STOP C-L .
2. Tryck på REW0- s (bakåt) eller
Spela av NTSC-kassetter
Kassetter som har spelats in i läget SP
[Standardavspelning] eller SLP [Super-long play]
i NTSC-standarden (t.ex. amerikanska kassetter)
kan spelas av med denna videobandspelare.
Detta fungerar dock enbart på PAL-tv-apparater
som är lämpliga för en bildfrekvens på 60 Hz.
Sökning efter en bandposition
under avspelning (bildsökning)
1. Tryck under avspelningen på
(bakåt) eller
FWD 1- B
REW0- s
(framåt).
(framåt).
3. Tryck på för att stoppa bandet
FWD 1- B
STOP C-L
.
Manuell spårning
Justera spårning manuellt under uppspelning
genom att trycka på PROG P+ PROG P– eller
P+ P– .
Spårning återgår till automatiskt läge (Automatic
Tracking Adjustment) när du trycker på STOP C-L
och PLAY B-K , eller sätter in en kassett.
Avlägsna vertikala störningar i en stillbild genom
att trycka på P+ P– .
6. Manuell inspelning
Allmän information
3. Tryck på
4. Tryck på
Använd ‘Manuell inspelning’ för att göra en
spontan inspelning (t.ex. av ett program som just
nu visas).
För att starta och stoppa en inspelning manuellt
ska du läsa avsnittet ‘Inspelning utan
automatiskt frånslag’.
Meddelandet ‘SKYDDAD KASSETT KAN
INTE SPELA IN’ visas på skärmen och
sedan ejekteras kassetten.
En kassett utan säkerhetsflik har satts i. Täck
över hålet med tejp eller sätt i en ny kassett.
REC I
för att starta inspelning.
för att stoppa inspelning.
STOP C-L
Inspelning utan automatiskt frånslag
1. Sätt i en kassett.
2. Använd P+ P– eller
0..9 för att välja
programnumret som ska spelas in, t.ex. ‘P01’.
10
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 11
Inspelning med automatiskt frånslag
(punktinspelning)
1. Sätt i en kassett.
2. Använd P+ P– eller
0..9 för att välja
programnumret du vill spela in.
3. Tryck på REC I .
4. Varje ytterligare tryck på REC I förlänger
inspelningstiden med 30 minuter.
5. Tryck på STOP C-L för att stoppa inspelning.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘INSPEL. INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘BANDHASTIGHET’.
VÄLJA K L TRYCK B
→BANDHASTIGHET
Att förhindra oavsiktlig radering
[SP]
AVSLUTA=EXIT
Alla kassetter (utom
hyrvideos och speciella
lagringskassetter) är
försedda med en
raderskyddsflik på
baksidan. Denna
raderskyddsflik kan brytas av om du vill förhindra
nyinspelning (radering) av innehållet på bandet.
Om du senare vill spela in nytt material på ett
sådant band kan du fästa en bit tejp över hålet
eller skjuta fliken åt höger.
4. Använd
FWD 1- B för att välja önskad
inspelningshastighet.
‘SP’/‘LP’
‘SP’: Standard Play (normal
inspelningshastighet) står för den högsta
bildkvaliteten.
‘LP’: Long Play (halv inspelningshastighet) gör
det möjligt att spela in dubbelt så länge,
t.ex. 6 timmar på en 3-timmarskassett
(E180), men bildkvaliteten blir något lägre.
5. Tryck på för att avsluta
STATUS/EXIT
.
Efterföljande inspelningar (inklippning)
När du lägger till en inspelning på en kassett som
redan innehåller en inspelning kan det uppstå ett
mellanrum mellan den gamla och den nya
inspelningen eller flimmer på själva bilden. För att
förhindra detta kan du göra på följande sätt:
1. Leta upp bandpositionen i den gamla
inspelningen där du vill foga in den nya
inspelningen.
2. Titta på den sista minuten av den gamla
inspelningen (avspelning).
3. Tryck på STILL 2 vid bandpositionen där
den nya inspelningen ska starta och tryck
sedan på REC I .
4. Starta nu inspelning som vanligt genom att
trycka på REC I på fjärrkontrollen.
5. Tryck på STOP C-L för att stoppa inspelning.
Val av inspelningshastighet (SP
eller LP)
Läget LP medger dubbelt så lång inspelningstid
på ett band (t.ex. 6 timmar istället för 3 timmar
på kassetten E180). Vid avspelning väljs den
rätta hastigheten automatiskt.
11
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 12
7. Programmerad inspelning (TIMER)
Val av inspelning
EN GÅNG/DAGLIGEN/VECKOVIS
‘EN GÅNG’: Engångsinspelning
‘DAGLIGEN’: Upprepade dagliga inspelningar
(Måndag till Fredag)
‘VECKOVIS’: Upprepade veckoinspelningar
(samma dag i varje vecka)
Felmeddelande: ‘FULL’
• Om detta felmeddelande visas efter att ha valt
‘EN GÅNG’, ‘DAGLIGEN’ eller ‘VECKOVIS’ på
TIMER-menyn och tryckt på FWD 1- B , är
alla TIMER-block redan programmerade. Inga
fler inspelningar kan då programmeras. Om du
vill radera eller kontrollera en programmerad
inspelning (TIMER-block), ska du välja
programnummer in menyn TIMER LISTA och
sedan trycka på CLEAR .
Allmän information
Använd en TIMER programmering för att
automatiskt starta och stoppa en inspelning vid
önskad tidpunkt och datum. TV-Video Kombin
ställs på det rätta programnumret och startar
inspelning vid den inställda tidpunkten. Denna
videobandspelare gör det möjligt att
programmera upp till åtta inspelningar inom ett
år framöver. För att utföra programmerad
inspelning ska videobandspelaren förses med
följande information:
* datumet för inspelningen
* programnumret för TV-kanalen
* inspelningens starttid och stopptid
* VPS eller PDC påkopplat eller avstängt
[14PV235/ 21PV385]
Denna information lagras i ett ‘TIMER’ block.
Vad är 'VPS/PDC'? [14PV235/ 21PV385]
‘VPS’ (Video Programming System)/ ‘PDC’
(Programme Delivery Control) används för att
kontrollera start och längd på inspelningar från
TV-kanaler. Om ett TV-program börjar tidigare
eller senare än beräknat, sätts
videobandspelaren på och stängs av på rätt tid.
Vad behöver jag veta om ‘VPS/PDC’?
Normalt är VPS- eller PDC-tiden samma som
starttiden. Men om din TV-guide visar en VPSeller PDC-tid som skiljer sig från programmets
schemalagda starttid, t.ex. 20.10 (VPS/PDC
20.14), måste du skriva in VPS-/PDC-tiden
exakt på minuten. Om du vill ha en starttid som
skiljer sig från VPS-/PDC-tiden måste du stänga
av VPS/PDC.
4. Välj önskat TIMER block med 0..9 .
5. Ange starttid (START), sluttid (STOP),
programnummer (PROG.), VPS-/PDCinformation och ‘DATUM’ med 0..9 .
Att programmera inspelning från en yttre
källa
Det går också att programmera inspelning av
en yttre källa som anslutits till scart-uttaget AV1
eller A/V-uttagen AV2 på framsidan.
6. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta och
tryck på STATUS/EXIT . Den programmerade
informationen lagras i ett TIMER block.
7. Sätt i en kassett med en intakt
raderskyddsflik (inspelningsbar).
8. Stäng av med STANDBY/ON y .
Den programmerade inspelningen fungerar
enbart då TV-Video Kombin stängs av med
STANDBY/ON y .
Programmering av en inspelning
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
’TIMER’ och tryck sedan på FWD 1- B .
PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
EN GÅNG, DAGLIGEN eller VECKOVIS och
tryck sedan på FWD 1- B .
3. Använd
VÄLJA K L TRYCK B
→EN GÅNG
DAGLIGEN
VECKOVIS
TIMER LISTA
AVSLUTA=EXIT
12
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 13
5. Tryck på
CLEAR om du vill makulera denna
inspelning.
6. Tryck på STATUS/EXIT för att avsluta.
7. Stäng av med STANDBY/ON y .
Problem med och lösningar för
programmerade inspelningar
Kassetten matas ut så snart du trycker på
knapp STANDBY/ON y
• En kassett utan säkerhetsflik matades in. Häv
raderingsskyddet (kapitlet ‘Manuell inspelning’,
avsnitt ‘Att förhindra oavsiktlig radering’) eller
sätt in en annan videokassett.
Indikationen ‘STÄNG AV TVCR FÖR TIMER
INSPELNING’ blinkar på TV-skärmen
• TV-Video Kombin var påslagen flera minuter
innan den programmerade inspelningen
startade. Stäng av videobandspelaren med
STANDBY/ON y . En programmerad inspelning
(timer) fungerar bara om videobandspelaren
är avstängd .
Kassetten matas ut under inspelningen
• Slutet av bandet nås under inspelningen.
TV-Video Kombin reagerar inte
• Medan den programmerade inspelningen
utförs, kan du inte använda din
videobandspelare manuellt. Om du vill
annullera den programmerade inspelningen,
tryck på STOP/EJECT på frontpanelen.
Att ändra programmerad inspelning
(TIMER)
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘TIMER’ och tryck sedan på FWD 1- B .
PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
EN GÅNG, DAGLIGEN eller VECKOVIS och
tryck sedan på FWD 1- B .
4. Välj ett TIMER block med 0..9 . (Ett blinkande
nummer anger ett tomt TIMER block.)
3. Använd
EN GÅNG
TIMER - 1 2 3 4 5 6 7 8 -
VÄLJA TIMER NUMMER
AVSLUTA=EXIT
5. Tryck på
CLEAR
för att radera information
och skriva in korrekt information med
6. Tryck på STATUS/EXIT för att avsluta.
7. Stäng av med STANDBY/ON y .
Att kontrollera eller radera en
programmerad inspelning (TIMER)
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
0..9
.
‘TIMER’ och tryck sedan på FWD 1- B .
PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘TIMER LISTA’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd
VÄLJA K L TRYCK B
EN GÅNG
DAGLIGEN
VECKOVIS
→ TIMER LISTA
AVSLUTA=EXIT
4. Välj ett TIMER block med
FWD 1- B
.
TIMER blocket försvann när jag tryckte på
FWD 1- B .
Du har kontrollerat alla programmerade
inspelningar. Upprepa steg 1 till 4 om du vill
kontrollera dem igen.
13
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 14
8. Övriga funktioner
5. Tryck på STATUS/EXIT för att avsluta.
6. Sätt i en kassett.
7. Tryck på PLAY B-K för att starta kontinuerlig
Att slå på och av statusvisning
Utöver vanliga menyer finns det även en
statusskärm som visar information om
nuvarande driftsförhållanden (räkneverk,
avspelning, inspelning, TV-kanal o.dyl.) på TVskärmen. Stäng av denna information så att
statusskärmen inte visas när du t.ex. ska utföra
bandkopiering.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘VCR INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘STATUS DISPLAY’.
VÄLJA K L TRYCK B
REPETERA PLAY
→STATUS DISPLAY
BLÅ BAKGRUND
[PÅ]
[PÅ]
[PÅ]
SLUTET=EXIT
avspelning.
Din TV/videobandspelarekombination återspolar
automatiskt bandet och börjar spela det från
början om ett oinspelat avsnitt på mer än 10
sekunders längd påträffas.
Blå bakgrund på eller av
Om du vill att TV-skärmen ska vara helt blå då
du tar emot en för svag signal, ska du ställa BLÅ
BAKGRUND i läge ‘PÅ’. Skärmen blir då blå och
ljudet tystas. Eller, om du vill ta emot svaga
signaler, ska du ställa in BLÅ BAKGRUND i
läget ‘AV’.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘VCR INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
‘BLÅ BAKGRUND’.
VÄLJA K L TRYCK B
4. Använd
FWD 1- B
för att välja ‘PÅ’ eller ‘AV’.
→REPETERA PLAY
STATUS DISPLAY
→BLÅ BAKGRUND
Vad innebär dessa inställningar?
‘PÅ’: Visar statusskärmen under ett par
sekunder.
‘AV’: Slår av statusskärmen.
5. Tryck på
SLUTET=EXIT
STATUS/EXIT
för att avsluta.
4. Använd
FWD 1- B . för att välja ‘AV’ (ingen
blå bakgrund) eller ‘PÅ’ (blå bakgrund).
5. Tryck på STATUS/EXIT för att avsluta.
Kontinuerlig avspelning
Denna funktion kan användas för att spela av en
kassett gång på gång. När bandslutet nås
återspolas bandet och avspelning startas på nytt
från början. Gör på följande sätt för att aktivera
eller koppla ur funktionen.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja ’VCR
INSTÄLLNING’ och tryck sedan på FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
’REPETERA PLAY’.
Föräldrakontroll (barnlås)
Använd denna funktion när du inte vill att barnen
ska kunna titta på din TV-Video. Alla tangenter
på enhetens framsida låses.
Programmerade inspelningar påbörjas (trots
föräldrainställningar) och kan inte avbrytas.
1. Tryck på MENU . Huvudmenyn visas.
2. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
VÄLJA K L TRYCK B
→REPETERA PLAY
STATUS DISPLAY
BLÅ BAKGRUND
’INITIAL INSTÄLLNING’ och tryck sedan på
FWD 1- B .
3. Använd PLAY B-K eller STOP C-L för att välja
’BARN LÅS’.
4. Använd FWD 1- B för att välja ’PÅ’.
[PÅ]
[PÅ]
[PÅ]
SLUTET=EXIT
4. Använd
[PÅ]
[PÅ]
[PÅ]
Vid ett tryck på en tangent på enhetens framsida
när barnlåset är aktiverat visas meddelandet
’BARN LÅS PÅ’ på skärmen i några sekunder.
för att välja ’PÅ’.
Välj ’AV’ för att koppla ur kontinuerlig avspelning.
FWD 1- B
14
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 15
9. Innan du kallar på en tekniker
De flesta problem som uppstår kan lösas med
en enkel åtgärd. Gå igenom följande lista innan
du kontaktar din handlare.
TV-Video Kombin reagerar inte på några
tangenttryck:
• Den är inte strömförsörjd: kontrollera att den
är ansluten till ett vägguttag.
• Barnlåset är aktiverat. Stäng av barnlåset.
• Programmerad inspelning pågår: avbryt
programmerad inspelning om så önskas. Se
avsnittet ‘Problem med och lösningar för
programmerade inspelningar’ i kapitlet
‘Programmerad inspelning (TIMER)’.
• Det har uppstått ett tekniskt problem: koppla
bort enheten från vägguttaget, vänta i 5
minuter och anslut den sedan på nytt.
Om detta inte hjälper går det att återställa
videobandspelaren till de ursprungliga
fabriksinställningarna.
Att återställa fabriksinställningarna:
*Observera: tänk på att denna åtgärd raderar
all lagrad information (Tid och datum,
timerinställningar m.m.).
1. Tryck på stand-by för att slå av enheten.
2. Håll samtidigt REC I och PROG P+ intryckta
i drygt 2 sekunder.
Kassetten har fastnat i videobandspelaren:
• Försök inte att dra ut den med våld. Dra ut
nätkontakten tills vidare. Tillkalla sedan en
tekniker.
Fjärrkontrollen fungerar inte:
• Fjärrkontrollen är inte riktad mot
videobandspelaren: rikta den rakt mot
videobandspelaren.
• Det har uppstått ett tekniskt problem: ta ur
batterierna, vänta i 10 sekunder och sätt
sedan i dem på nytt.
• Batterierna är urladdade: sätt i nya batterier.
Ingen bild när du spelar av en kassett:
• Det förekommer ingen inspelning på
kassetten: sätt i en annan kassett.
Dålig bildkvalitet när du spelar av en
kassett:
• Din TV är felaktigt inställd.
• Kassetten är gammal eller sliten: använd en
annan kassett.
• Spårningen är felaktigt justerad: se avsnittet
‘Manuell spårning’ för detaljer om hur
spårningen ska justeras.
• Magnetiska fält från närliggande apparater
och jordmagnetism kan påverka färgen på TVbilden. Flytta bort TV-Video Kombin från
sådana källor. TV-Video Kombin kommer att
justera om sig själv automatiskt. Om du vill
starta omjustering direkt, ska du stänga av
TV-Video Kombin och sedan starta om den
igen efter ca 30 minuter.
Inspelning kan inte utföras:
• TV-kanalen du vill spela in är inte lagrad, eller
du har valt fel programnummer: kontrollera de
lagrade TV-kanalerna.
• En kassett med borttagen raderskyddsflik är
isatt (kan inte användas för inspelning): sätt i
en kassett med intakt raderskyddsflik. Läs
avsnittet ‘Att förhindra oavsiktlig radering’ i
kapitlet ‘Manuell inspelning’ för närmare
detaljer.
[14PV235/ 21PV385]
Inspelning kan inte utföras:
• ‘VPS/PDC’ sätts på men det är fel ‘VPS/PDC
tid’: skriv in ‘VPS/PDC tiden’ exakt på minuten.
Kontrollera din antenn.
’Smart Clock’ fungerar inte
• Du har lagrat en TV-kanal som inte sänder
Text-TV i programnumret ’P01’. Lagra en TVkanal som sänder Text-TV i ’P01’.
• Dålig mottagning av Text-TV. Lagra en TVkanal med god mottagning av Text-TV i ’P01’.
• Funktionen Smart Clock är inte aktiverad. Ställ
funktionen på ’PÅ’.
Du kan även ringa kundtjänst i ditt land.
Telefonnummer finns längst bak i denna
instruktionsbok. Ha modellnumret (MODEL NO.)
och produktionsnumret (PROD. NO.) för din
videobandspelare tillgängliga då du ringer.
15
SW
T6460EZ_EUX(SW).qx3
04.1.28
4:36 PM
Page 16
PHILIPS NORGE AS
Sandstuveien 70,
PO Box 1, Manglerud
N-0612 Oslo
NORWAY
Phone: 2274 8250
PHILIPS AUSTRIA GMBH
Triesterstrasse 64
1101 Wien
AUSTRIA
Tel: 0810 001 203
PHILIPS PORTUGUESA, S.A.
Consumer Information Centre
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5
Arquiparque, Miraflores
P-2795 L-A-VEHLA
PORTUGAL
Phone: 021-4163063
OY PHILIPS AB
Linnoitustie 11,
02600 Espoo
FINLAND
puh. 09 615 80 250
PHILIPS INFO CENTER
Alexanderstrasse 1
20099 Hamburg
GERMANY
Tel: 0180-53 56 767
PHILIPS CE, The Philips Centre,
420 - 430 London Road,
Croydon, Surrey
CR9 3 QR
UNITED KINGDOM
Phone: 0208-665-6350
PHILIPS KUNDTJÄNST
Kista Entré
Knarrarnäsgatan 7
164 85 Stockholm
SWEDEN
Tel: (0)8 598 52 250
SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS
BP 0101
75622 Paris Cédex 13
FRANCE
Phone: 0825-889 789
PHILIPS KUNDECENTER
Frederikskaj 6,
1780 København V
DANMARK
Tlf.: 80 88 28 14
PHILIPS POLSKA
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
POLSKA
TEL.: (022)-571-0-571
PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED
Consumer Information Centre
Newstead, Clonskeagh
DUBLIN 14
Phone: 01-7640292
PHILIPS REPRESENTATION OFFICE
Ul. Usacheva 35a
119048 MOSCOW
RUSSIA
Phone: 095-937 9300
INFOLINKA PHILIPS
Safránkova 1
150 00 Praha 5
CZECH REPUBLIC
TEL.: (02)-330 99 330
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
Servizio Consumatori
Via Casati 23
20052 Monza - Milano
ITALY
Phone: 199 118899
PHILIPS INFO CENTER
Fegistrasse 5
8957 Spreitenbach
SUISSE
Tel.: 0844-800 544
PHILIPS Iberia, S.A.
C/Martinez Villergas, 49
28027 MADRID
SPAIN
Phone: 902-11 33 84
PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.
Fehérvári út 84/a.
Budapest 1119
HUNGARY
Phone: (01)-382-1700
PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
Twee Stationsstraat 80/
80 Rue des Deux Gares
1070 BRUSSEL/BRUXELLES
BELGIUM (for BENELUX)
Tel: 070-222303
PHILIPS CONSUMENTENLIJN
Postbus 102 5600 AC Eindhoven
NEDERLAND
Tel.: 0900-8406
3143 025 21631
T6460EZ/ T6550EZ/ T6552EZ*****
16
SW
0EMN02434
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement