Panasonic DMC-GF2 - panasonic-dmc-gf2.pdf

Panasonic DMC-GF2 - panasonic-dmc-gf2.pdf
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 1 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Beknopte gebruiksaanwijzing
Digitale Camera/
Lenskit/Dubbele lenskit
Model Nr.
DMC-GF2C/DMC-GF2K
DMC-GF2W
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit
apparaat in gebruik te nemen.
Gedetailleerde instructies
over de werking van dit
toestel staan in
“Handleiding voor geavanceerde
kenmerken (PDF-formaat)” op de
bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op
uw PC om de handleiding te lezen.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
VQT3E99
EG
H1110KD0
until
2010/11/30
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 2 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze
Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem
binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Houdt u er rekening mee dat de huidige
bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. van uw Digitale Camera
enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik
opgenomen zijn.
Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
• Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden
materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het
auteursrecht vormen. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan
beperkingen onderhevig zijn.
Informatie voor Uw Veiligheid
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF
PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN,
• STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF
SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT
BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN.
• GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.
• VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL). ER BEVINDEN
ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN
WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM
ONDERHOUDSPERSONEEL.
HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT
GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.
∫ Markering productidentificatie
Product
Locatie
Digitale camera
Onderkant
Batterijoplader
Onderkant
∫ Over het batterijenpakket
GEVAAR
Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen
door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden.
Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt.
• Niet verhitten of aan vlam blootstellen.
• De batterij(en) niet in een auto laten liggen, blootgesteld aan direct zonlicht gedurende een
lange tijd met deuren en ramen dicht.
2
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 3 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Waarschuwing
Gevaar voor brand, explosie en vuur. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 xC of
verassen.
∫ Over de batterijoplader
WAARSCHUWING!
• OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN
BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE
INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET
DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN
OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
• ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD
WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET APPARAAT.
• DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.
• De batterijoplader is in de stand-bystand wanneer de AC-stroomvoorzieningssnoer verbonden
is. Het primaire circuit staat altijd “onder stroom” zolang als het stroomsnoer verbonden is aan
een elektrische uitlaat.
∫ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
• Geen andere AV-kabels gebruiken dan de meegeleverde kabel.
• Geen andere USB-verbindingkabels gebruiken dan de meegeleverde USB-verbindingkabel.
• Gebruik altijd een originele Panasonic HDMI minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
optioneel).
Onderdeelnummers: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met
een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als
gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware
motoren.
• De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt,
kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid
veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet
naar behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de accu te verwijderen, of de
AC-adapter los te maken (DMW-AC8E; optioneel). Plaats de accu vervolgens weer terug, of
sluit de AC-adapter weer aan, en schakel het toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen
hebben voor beeld en/of geluid.
(DUT) VQT3E99
3
VQT3E99~Safety_dut.fm
4 ページ
2010年11月24日 水曜日 午後2時41分
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische
producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval
gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude
producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale
wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw
steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de
preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de
mens en op het milieu die anders door een onvakkundige
afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude
producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de
goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd
worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan
contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de
Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst
deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke
autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze
producten te verwijderen.
Cd
4
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee
voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch
symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de
betrokken chemische producten vervuld.
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 5 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Inhoud
Informatie voor Uw Veiligheid .......................................................................................... 2
Standaardaccessoires ..................................................................................................... 6
Namen en functies van de componenten ........................................................................ 8
Over de Lens ................................................................................................................. 12
Losmaken/Vastmaken van de lens................................................................................ 13
Het bevestigen van de Schouderriem............................................................................ 15
Opladen van de Batterij ................................................................................................. 16
• Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering............................................ 18
Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/batterij ............................................ 20
Over de -kaart................................................................................................................ 21
• Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden................................................ 21
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling) ................................................................. 23
De [OPNAME] Functie Selecteren................................................................................. 25
Een foto maken.............................................................................................................. 26
• Het maken van beelden met uw favoriete instellingen
(AE-programmafunctie) ........................................................................................... 26
Beelden weergeven ....................................................................................................... 27
Opname Bewegend Beeld............................................................................................. 28
Bewegende beelden terugspelen .................................................................................. 29
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligente Automatische Functie) ............................................................................... 31
Beelden wissen.............................................................................................................. 34
Menu instellen................................................................................................................ 35
• Menuonderdelen instellen........................................................................................ 36
Belichtingscompensatie ................................................................................................. 38
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd te specificeren................................ 39
• AE-openingsvoorrang .............................................................................................. 39
• AE-sluitervoorrang ................................................................................................... 39
Beeld maken door de belichting handmatig in te stellen ............................................... 40
De Handleiding (PDF-formaat) lezen............................................................................. 41
Specificaties................................................................................................................... 42
(DUT) VQT3E99
5
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 6 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Standaardaccessoires
Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.
De productnummers zijn correct met ingang van december 2010. Deze kunnen aan
veranderingen onderhevig zijn.
1 Body van Digitale
(In deze handleiding camerabody genoemd.)
2 Onderling verwisselbare Lens
“LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
(In deze handleiding lens genoemd.)
3 Lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
4 Achterste lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
5 Onderling verwisselbare Lens
“LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 –5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
(In deze handleiding lens genoemd)
6 Lensbescherming
7 Lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
8 Achterste lensdop
(Vastgemaakt aan de verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.)
9 Batterijpakket
(Aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst)
De batterij opladen voor gebruik.
10 Batterijoplader
(Aangegeven als batterijoplader of oplader in de tekst)
11 AC-Kabel
12 AV-Kabel
13 USB-kabel
14 Body-kap
(Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.)
15 CD-ROM
• Software:
Gebruik om de software te installeren op uw PC.
16 CD-ROM
• Gebruiksaanwijzing
17 Bescherming flitsschoen
(Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.)
18 Schouderriem
19 Styluspen
20 Batterijhouder
• De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden
aangegeven als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
• De beschrijving in deze handleiding is gebaseerd op de verwisselbare lens (H-H014).
Voor wat betreft de niet beschikbare functies, zoals [STABILISATIE] en de
richtingsdetectiefunctie, is de beschrijving in deze handleiding gebaseerd op de verwisselbare
lens (H-FS014042).
• Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u meegeleverde accessoires
verliest. (U kunt de accessoires apart aanschaffen.)
6
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 7 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
1
DMC-GF2W
DMC-GF2C
2
3
4
H-H014
VYF3371
DMC-GF2K
6
H-FS014042
DMW-BLD10E
DE-A94A
15
19
VGQ0C14
VYF3201
VFC4315
11
12
K2CQ29A00002
K1HY14YY0009 K1HY14YY0008
16
17
VFF0755
VKF4385
8
7
VYC1009
10
14
VFC4605
2
5
9
3
1
13
18
VKF4840
VFC4634
20
VGQ0R99
¢1 Alleen verstrekt bij DMC-GF2C
¢2 Alleen verstrekt bij DMC-GF2K
¢3 Alleen verstrekt bij DMC-GF2W
(DUT) VQT3E99
7
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 8 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Namen en functies van de componenten
∫ Camera
1 Sensor
2 Zelfontspannerlampje/
AF-lamp
3 Flits
4 Pasmarkering voor de lens
5 Bevestiging
6 Lensvergrendeling
7 Lensvrijgaveknop
1
4 5
8
9
10
11
12
13
Flits-open-knop
Speaker
8
9
Functieknop achterop
Aanraakpaneel/LCD-monitor
Afspeelknop
[Q.MENU/Fn] knop/
Verwijder-/Terugkeerknop
14 [MENU/SET] knop
15 Cursorknoppen
3/ISO
1/WB (Witbalans)
11 12 13
2/AF-modusknop
4/[AANDRIJFMODE] knop
Deze knop stelt de gebruiker in staat om in
de beeldopnamemodus een van de volgende opties te selecteren.
Enkel/Burst/Auto bracket/Zelfontspanner
8
VQT3E99 (DUT)
23
6
7
10
14 15
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 9 ページ
16
17
18
19
20
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Stereomicrofoon
Ontspanknop
Bewegend beeldknop
Focusafstand referentiemarkering
Bescherming flitsschoen
• De bescherming van de flitsschoen buiten
16 17 18
het bereik van kinderen houden om het
inslikken ervan te voorkomen.
21 Toestel AAN/UIT
22 Statuslampje
23 Intelligente automatische knop
24 Lusje voor schouderriem
• Zorg ervoor de schouderriem te bevestigen
wanneer u het toestel gebruikt om ervoor te
zorgen dat u deze niet zal laten vallen.
25 [HDMI] aansluiting
26 [AV OUT/DIGITAL] aansluiting
19
20 21 2223
24
25
26
27 Statiefbevestiging
• Zet het statief goed vast als u het toestel
erop bevestigt.
Als de bevestigde lens in contact komt met
de basis van het statief, gebruikt u dan de
statiefadapter (DMW-TA1; optioneel).
28 Kaart/Batterijklep
29 DC-koppelaardeksel
• Wanneer u een AC-adapter gebruikt, er voor
•
•
•
•
OPEN LOCK
27 2829 30
zorgen dat de DC-koppelaar van Panasonic
(DMW-DCC9; optioneel) en de AC-adapter (DMW-AC8E; optioneel) gebruikt worden.
Gebruik altijd een originele Panasonic AC-adapter (DMW-AC8E; optioneel).
Wanneer een AC-adapter gebruikt wordt, moet de AC-kabel gebruikt worden die bij de
AC-adapter geleverd is.
Het wordt aangeraden een geheel opgeladen batterij of AC-adapter te gebruiken wanneer
u bewegende beelden maakt.
Als u tijdens de opname van bewegende beelden de netadapter gebruikt en de
stroomtoevoer wordt onderbroken wegens een black-out, of als de netadapter afgesloten
wordt, enz., dan zullen de bewegende beelden in kwestie niet opgenomen worden.
30 Vrijgaveknop
(DUT) VQT3E99
9
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 10 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
∫ Lens
H-H014 (LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.)
31 Lensoppervlak
32 Focusring
33 Contactpunt
34 Pasmarkering voor de lens
31
32
33
H-FS014042 (LUMIX G VARIO 14 –42 mm/F3.5– 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)
35 Tele
36 Lensoppervlak
37 Focusring
38 Breed
39 Zoomring
40 Contactpunt
41 Pasmarkering voor de lens
35
10
VQT3E99 (DUT)
36 37 38 39
40
34
41
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 11 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Aanraakpaneel
Dit touch panel is van het type dat druk detecteert.
Raak het scherm aan
Het aanraakpaneel aanraken en vrijgeven.
Verslepen
Een beweging zonder vrijgeven van het
aanraakpaneel.
Gebruik deze manier om taken uit te voeren
zoals: naar the volgende beeld gaan door
horizontaal slepen of door de zone van het
weergegeven beeld te veranderen.
Dit kan ook gebruikt worden om taken uit te
meerdere iconen tegelijk aangeraakt worden, voeren zoals het omschakelen van het
probeer daarom de icoon in het midden aan beeldscherm met gebruik van de
te raken.
schuifbalk.
Gebruik deze manier om taken uit te voeren
zoals het selecteren van iconen of beelden
die op het touch panel weergegeven
worden.
• Dit zou niet goed kunnen werken wanneer er
Aantekening
• Als u een in de kleinhandel verkrijgbare vloeibare kristallen
beschermblad gebruikt, gelieve de instructies volgen die u bij het
blad krijgt. (Sommige vloeibare kristallen beschermvellen zouden
zichtbaarheid of werking nadelig kunnen beïnvloeden.)
• Oefen een beetje meer druk uit bij het aanraken als
beschermfolie aangebracht is dat gewoon in de handel
verkrijgbaar is of als u denkt dat het toestel niet goed reageert.
• Het aanraakpaneel zal niet werken als de hand die het toestel
vasthoudt het aanraakpaneel aanraakt.
• Niet op de LCD-monitor drukken met harde puntige voorwerpen,
zoals balpennen.
• Niet te werk gaan met uw nagels.
• Wrijf de LCD-monitor schoon met droge zachte doek wanneer deze vuil wordt met
vingerafdrukken en dergelijke.
• Niet krassen op de LCD-monitor of er hard op drukken.
∫ Over de styluspen
Het is gemakkelijker om voor een gedetailleerde werking de (bijgeleverde) styluspen te
gebruiken of wanneer het moeilijk is het toestel met uw vingers te bedienen.
• Alleen de meegeleverde styluspen gebruiken.
• Deze niet daar plaatsen waar kleine kinderen erbij kunnen.
(DUT) VQT3E99
11
VQT3E99~Body1_dut.fm 12 ページ
2010年11月24日 水曜日 午前10時22分
Over de Lens
∫ Micro Four Thirds™ montagespecificatielens
Dit toestel kan de speciale lenzen gebruiken die
compatibel zijn met de specificatie van de lensmontage
van het Micro Four Thirds Systeem (Micro Four Thirds
montage).
• Selecteer een lens die bij de op te nemen scène past en bij
het gebruik dat u van de beelden gaat maken.
∫ Four Thirds™ montagespecificatielens
Een lens met Four Thirds montagekenmerken kan
gebruikt worden met gebruik van de montageadapter
(DMW-MA1; optioneel).
∫ Leica montagespecificatielens
• Als u de M-montageadapter of R-montageadapter (DMW-MA2M, DMW-MA3R; optioneel)
gebruikt, kunt u Leica M Mount of Leica R Mount onderling verwisselbare lenzen gebruiken.
– Voor bepaalde lenzen, zou de werkelijke afstand waarop het onderwerp scherp is enigszins
kunnen verschillen van de toegekende afstand.
– Als een montageadapter voor een Leica lens gebruikt wordt, zet [OPN. ZONDER LENS] dan
op [ON].
12
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 13 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Losmaken/Vastmaken van de lens
• Controleer dat het toestel uitstaat.
• Verander van lens in een plaats met weinig vuil of stof.
Een lens aanbrengen op de body van de camera
Draai de achterlensdop A en de bodylensdop B in de richting van de
pijl los.
• Kom niet met uw vingers aan de binnenkant van de vatting.
Breng de markeringen voor het
aanbrengen van de lens C (rode
markeringen) op de body en op de lens
in één lijn en draai de lens dan in de
richting van de pijl tot deze vastklikt.
• Druk niet op de vrijgaveknop van de lens D als u
een lens aanbrengt.
• Probeer de lens niet schuin op de camera te doen
omdat u hiermee de lensbevestiging kunt
beschadigen.
Verwijder de lensdop.
(DUT) VQT3E99
13
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 14 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Een lens losmaken van de body van de camera
Bevestig de lensdop.
Maak de lens los door op de lensvrijgaveknop
D te drukken en de lens zo ver mogelijk in de
richting van de pijl te draaien.
• Maak altijd de cameradop op de camera zodat er geen
stof of vuil in kan komen.
• Doe de achterste lensdop op de camera zodat het
lenscontactpunt niet beschadigd raakt.
Aantekening
• Er wordt aanbevolen om de lensdop of de (optionele) MC Protector aan te brengen, om het
lensoppervlak te beschermen, wanneer u het toestel met u meeneemt.
De lensbescherming gebruiken
Bij fel zonlicht of fel achtergrondlicht zal de lensbescherming de effecten van lens flare en
ghosting minimaliseren. De lensbescherming houdt overmatig licht tegen en zorgt voor
een betere beeldkwaliteit.
Aanbrengen van de (bloemvorige) lenskap die bij de verwisselbare lens geleverd is
(H-FS014042)
• De verwisselbare lens (H-H014) heeft geen lenskap.
Plaats de lensbescherming op de
lens met de korte zijden boven en
onder, en draai de
lensbescherming zo ver mogelijk
in de richting van de pijl.
A Passen op de markering.
Aantekening
• Als u de lenskap tijdelijk losmaakt en meeneemt, bevestig de lenskap
dan in omgekeerde richting op de lens.
14
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 15 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Het bevestigen van de Schouderriem
• We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het
vallen ervan tegen te gaan.
Haal de schouderriem door het lusje van de
schouderriem op het toestel.
A: Lusje voor schouderriem
Haal het uiteinde van de schouderriem door de
ring in de richting van de pijl en haal het
vervolgens door de stopper.
Haal het uiteinde van de schouderriem door het
gat aan de andere kant van de stopper.
Trek aan de andere kant van de
schouderriem en controleer
vervolgens dat deze er niet uit
zal komen.
• Voer stappen 1 tot 4 uit en bevestig
vervolgens de andere kant van de
schouderriem.
Aantekening
• Gebruik de schouderriem om uw schouder.
– Draag hem niet om uw nek.
– Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
• Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
– De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
(DUT) VQT3E99
15
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 16 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Opladen van de Batterij
∫ Over batterijen die u voor dit toestel kunt gebruiken
De batterij die gebruikt kan worden met dit apparaat is DMW-BLD10E.
Gebleken is dat op sommige markten namaakbatterijpakken te koop worden
aangeboden die veel op de echte producten lijken. Sommige van deze
batterijpakken zijn niet veilig genoeg om te voldoen aan de toepasselijke
veiligheidsnormen. Deze batterijpakken kunnen brand of een explosie
veroorzaken. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor ongevallen of
storingen als gevolg van het gebruik van een namaakbatterijpak. Om het gebruik
van veilige producten te garanderen, raden wij aan een echt
Panasonic-batterijpak te gebruiken.
• Gebruik hiervoor de oplader.
• De camera heft een functie voor het onderscheiden van batterijen die veilig gebruikt kan
worden. De speciale batterij (DMW-BLD10E) ondersteunt deze functie. De enige
batterijen die geschikt zijn voor gebruik met dit toestel zijn originele Panasonic
producten en batterijen die vervaardigd zijn door andere bedrijven en gecertificeerd zijn
door Panasonic. (Batterijen die deze functie niet ondersteunen kunnen niet gebruikt
worden.) Panasonic kan op geen enkele wijze de kwaliteit, de prestatie of veiligheid van
de batterijen garanderen die vervaardigd zin door andere bedrijven en die niet originele
Panasonic producten zijn.
∫ Opladen
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
• Laad de batterij op met de oplader.
Steek de batterij in de goede
richting.
16
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 17 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Sluit de AC-kabel aan.
• Sluit de lader af van het stopcontact en
verwijder de batterij als het laden
geheel klaar is.
∫ Over het [CHARGE] lampje
Het [CHARGE] lampje
wordt ingeschakeld:
Het [CHARGE] lampje A is ingeschakeld en het laden gaat van
start.
Het [CHARGE] lampje
gaat uit:
Het [CHARGE] lampje A van de lader zal uitgaan als het laden
zonder problemen voltooid is.
• Als het [CHARGE] lampje knippert
– De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Er wordt aanbevolen om de batterij opnieuw te
laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
– De polen op de lader of op de batterij zijn vuil. Wrijf ze in dit geval schoon met een droge
doek.
(DUT) VQT3E99
17
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 18 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
∫ Oplaadtijd
Oplaadtijd
Ongeveer 120 min
• De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt. De
oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is. De oplaadtijd voor de
batterij in hete/koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet gebruikt is zou langer
kunnen zijn dan anders.
Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering
∫ Batterijaanduiding
De batterijaanduiding wordt op het beeldscherm weergegeven.
[Deze verschijnt niet wanneer u de camera gebruikt met de AC-adapter (DMW-AC8E;
optioneel).]
• De weergave wordt rood en gaat knipperen wanneer de batterij bijna leeg is. (Het statuslampje
knippert ook) Laad de batterij opnieuw op of vervang haar door een nieuwe batterij.
∫ Maken van stilstaande beelden [wanneer u de LCD-monitor gebruikt] (Volgens
CIPA-standaards in programma-AE-modus)
Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt
wordt
Aantal beelden
Ongeveer 320 opnamen
Opnametijd
Ongeveer 160 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt
wordt
18
Aantal beelden
Ongeveer 300 opnamen
Opnametijd
Ongeveer 150 min
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 19 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
∫ Opnemen van stilstaande beelden [wanneer de optische live-zoeker gebruikt
wordt] (volgens CIPA-standaard in programma-AE-modus)
Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt
wordt
Aantal beelden
Ongeveer 330 opnamen
Opnametijd
Ongeveer 165 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt
wordt
Aantal beelden
Ongeveer 310 opnamen
Opnametijd
Ongeveer 155 min
Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard
• CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatuur: 23 oC/Vochtigheid: 50%RH wanneer de LCD-monitor aan staat.
• Met een Panasonic SD-geheugenkaart (2 GB).
• De geleverde batterij gebruiken.
• Opname 30 seconden nadat het toestel aangezet is starten.
• Om de 30 seconden opnemen, met volle flits om het tweede beeld.
• Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de batterijen
afgekoeld zijn.
Het aantal opnamen verschilt afhankelijk van de pauzetijd van de opname. Als de
pauzetijd tussen de opnamen langer wordt, neemt het aantal mogelijke opnamen af.
[Bijvoorbeeld, als u één beeld per twee minuten moest maken, dan zou het aantal
beelden gereduceerd worden tot ongeveer één vierde van het aantal beelden die
hierboven gegeven wordt (gebaseerd op één beeld per 30 seconden gemaakt).]
∫ Terugspelen (wanneer u de LCD-monitor gebruikt)
Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt
wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 250 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt
wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 240 min
(DUT) VQT3E99
19
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 20 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/
batterij
• Controleer of het toestel uit staat.
• We raden een kaart van Panasonic aan.
Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl en open de batterij/kaartklep.
OPEN LOCK
• Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken
(DMW-BLD10E).
• Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij
de kwaliteit van dit product niet.
Batterij: Doe deze er in totdat deze
vergrendeld wordt door de hendel A
terwijl u op de richting let waarin u deze
zet. Zet het hendeltje A in de richting van
de pijl om de batterij te verwijderen.
OPEN LOCK
Kaart: Druk deze helemaal door totdat
deze klikt en let op de richting waarin u
deze erin doet. Om de kaart te
verwijderen, de kaart helemaal
doorduwen totdat deze klikt, trek deze er
vervolgens rechtop uit.
B: De verbindingsuiteinden van de kaart niet
aanraken.
• De kaart kan beschadigd worden als deze niet
goed in het toestel zit.
1:Sluit de kaart/batterijklep.
OPEN LOCK
2:Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl.
• Als u de kaart/batterijklep niet helemaal kunt
sluiten, haalt u de kaart eruit en steekt u deze er
weer in.
20
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 21 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Over de -kaart
Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
De volgende kaarten die overeenstemmen met de SD-videostandaard kunnen gebruikt
worden met dit toestel.
(Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
Type kaart dat gebruikt kan
Opmerkingen
worden met dit toestel
SD-geheugenkaart
• De SDHC-geheugenkaart kan gebruikt worden met
(8 MB tot 2 GB)
uitrustingen die compatibel zijn met SDHC-geheugenkaarten
of SDXC-geheugenkaarten.
SDHC-geheugenkaart
• SDXC-geheugenkaarten kunnen alleen gebruikt worden met
(4 GB tot 32 GB)
uitrustingen die compatibel zijn met
SDXC-geheugenkaarten.
SDXC-geheugenkaart
• Controleer dat de PC en andere apparatuur compatibel zijn
(48 GB, 64 GB)
wanneer u de SDXC-geheugenkaarten gebruikt.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Alleen kaarten die het SDHC logo (dat aangeeft dat de kaart overeenstemt met de
SD-videostandaards) hebben, mogen gebruikt worden als 4 GB tot 32 GB kaarten.
• Alleen kaarten die het SDXC logo (dat aangeeft dat de kaart overeenstemt met de
SD-videostandaards) hebben, mogen gebruikt worden als 48 GB en 64 GB kaarten.
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklasses¢ met “Class 4” of hoger wanneer u bewegende
beelden opneemt in [AVCHD]. Gebruik bovendien een kaart met een SD-snelheidsklasse
“Class 6” of hoger wanneer u video’s opneemt in [MOTION JPEG].
¢ SD-snelheidsklasse is de snelheidstandaard m.b.t. continu schrijven. Controleer dit op het
etiket op de kaart, enz.
b.v.:
(DUT) VQT3E99
21
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 22 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Toegang tot de kaart
Het toegangslampje licht rood op wanneer er beelden op de kaart
worden opgenomen.
• Schakel dit toestel niet uit, verwijder de batterij of de kaart niet en sluit de netadapter
niet (DMW-AC8E; optioneel) als het toegangslampje brandt [als beelden opgenomen,
gelezen of gewist worden, of als de kaart geformatteerd wordt]. Verder het toestel niet
blootstellen aan vibratie, stoten of statische elektriciteit.
De kaart of de gegevens op de kaart zouden beschadigd kunnen worden en dit apparaat
zou niet langer normaal kunnen werken.
Als de operatie faalt wegens vibratie, stoten of statische elektriciteit, de operatie
opnieuw uitvoeren.
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
Aantekening
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
inslikken.
22
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 23 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
De klok kan op het moment van aankoop met de volgende procedure ingesteld
worden. Verander de klokinstelling in [KLOKINST.] van het [SET-UP] menu.
Lees de PDF voor details.
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
Zet het toestel aan.
• De statusindicator gaat branden wanneer u dit apparaat
op 1 zet.
A [MENU/SET] knop
Raak [TAAL INSTELLEN] aan.
Selecteer de taal.
Raak [KLOKINST.] aan.
(DUT) VQT3E99
23
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 24 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Raak de items aan die u wenst in te stellen
(Jaar/Maand/Dag/Uren/Minuten) en maak de
instelling met gebruik van [3]/[4].
:
:
A: De tijd in uw woongebied
B: De tijd in uw reisbestemmingsgebied
• U kunt de instellingen voortdurend omschakelen door
voortdurend [3]/[4] aan te raken.
• Raak [ANNUL] aan om de instellingen van datum en
tijd te wissen zonder een datum en een tijd in te
stellen.
Om de weergavesequentie en het
weergaveformaat van de tijd weer te geven.
• Raak [INDELING] aan om het instellingsscherm voor
de instelling van de weergavevolgorde/het
weergaveformaat van de tijd weer te geven.
• Raak [ANNUL] aan om terug te keren naar het vorige
scherm zonder de weergavevolgorde/
weergaveformaat van de tijd in te stellen.
Raak [INST.] aan om in te stellen.
Raak [INST.] aan.
• Na het voltooien van de klokinstellingen, het toestel uitzetten. Zet het toestel vervolgens
weer aan, schakel naar opnamefunctie, en controleer dat de display de instellingen
weergeeft die uitgevoerd zijn.
24
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 25 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
De [OPNAME] Functie Selecteren
Op [MENU/SET] drukken.
Raak [OPNAMEST.] aan.
• Er wordt een scherm weergegeven met de lijst van
de [OPNAME] modus.
Raak [OPNAME] modus aan om
te selecteren.
∫ Lijst van [OPNAME] functies
AE-programmafunctie
De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.
Openingsvoorrang AE-functie
De sluitertijd wordt automatisch bepaald volgens de openingswaarde die u ingesteld
hebt.
Sluitervoorrang AE-functie
De openingswaarde wordt automatisch ingesteld volgens de sluitertijd die u ingesteld
hebt.
Handmatige belichtingsfunctie
De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u
handmatig hebt ingesteld.
Intelligente automatische functie
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch
gebruikt worden door het toestel.
My colour-functie
Gebruik deze modus om kleureffecten te controleren, selecteer een kleurmodus uit
negen kleurmodi en maak vervolgens beelden.
Scènefunctie
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
Klantfunctie
Gebruik deze functie om opnamen te maken met eerder geregistreerde instellingen.
(DUT) VQT3E99
25
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 26 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Een foto maken
Het maken van beelden met uw favoriete instellingen
(AE-programmafunctie)
Het toestel stelt automatisch de sluitertijd en de lensopening in volgens de helderheid van
het object.
U kunt beelden maken in grote vrijheid door verschillende instellingen in [OPNAME] menu
te veranderen.
] door op 4(
) te drukken.
• Zet de drive-modus op [
Zet de [OPNAME] modus op [
].
De ontspanknop tot de helft indrukken om
scherp te stellen.
A Lensopening
B Sluitertijd
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden
weergegeven (het zal rood knipperen als de correcte
belichting niet bereikt wordt, tenzij de flitser ingesteld
is).
• U zult geen foto’s kunnen maken zolang de
scherpte niet ingesteld is, omdat
[FOCUSPRIORITEIT] aanvankelijk op [ON] staat.
Druk de ontspanknop helemaal in (verder
indrukken), en maak het beeld.
• Het toegangslampje licht rood op wanneer er beelden
op de kaart worden opgenomen.
26
VQT3E99 (DUT)
AB
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 27 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Beelden weergeven
Druk op [(].
A [(]-knop
Het beeld vooruit en achteruit spoelen door het
scherm horizontaal te slepen.
Vooruit:
van rechts naar links slepen
Terugspoelen: van links naar rechts slepen
• Het is ook mogelijk het beeld verder of terug te spoelen door
op 2/1 van de cursorknop te drukken.
• Snelheid van beeld verder/terug spoelen verandert afhankelijk van de afspeelstatus.
• U kunt de beelden continu vooruit of achteruit spoelen door uw vinger op de linker of
rechterzijde van het scherm te houden nadat een beeld vooruit/achteruit gespoeld is.
(de beelden worden in gereduceerd formaat weergegeven)
∫ Het terugspelen stoppen
Druk opnieuw op [(], op de bewegend beeldknop drukken of de ontspanknop tot
de helft indrukken.
(DUT) VQT3E99
27
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 28 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
[OPNAME] Functie:
Opname Bewegend Beeld
Dit kan volledig hoge definitie bewegende beelden die compatibel zijn met het
AVCHD-formaat of bewegende beelden die opgenomen zijn in Motion JPEG opnemen.
De audio zal stereo opgenomen worden.
De functies die beschikbaar zijn tijdens het opnemen van video’s zijn anders al naargelang
de gebruikte lens en het werkgeluid van de lens kan opgenomen worden.
Het is mogelijk om geschikte video’s voor ieder functie op te nemen.
• Dit beeldscherm is een voorbeeld van wanneer de [OPNAME]
modus op [
] (Programma-AE-modus) gezet is.
Start het opnemen door op de bewegend
beeldknop te drukken.
A
C
A Verstreken opnametijd
B Beschikbare opnametijd
• Er zal een geluid gehoord worden als op de videoknop gedrukt
wordt om de opname van de video te starten of te stoppen.
• De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen tijdens het
opnemen van bewegende beelden.
B
Stop het opnemen door weer op de bewegend beeldknop te drukken.
Aantekening
• Bewegende beelden kunnen continu opgenomen worden gedurende 29 minuten 59 seconden
lang. Tevens is bewegend beeld dat continu opgenomen wordt in [MOTION JPEG] tot 2 GB.
(Voorbeeld: [8m 20s] met [HD]) Resterende tijd voor continue opname wordt afgebeeld op het
scherm.
28
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 29 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Bewegende beelden terugspelen
• Deze unit was ontworpen om bewegende beelden af te spelen m.b.v. de QuickTime Motion
JPEG en AVCHD-formaten die (alleen) met dit model genomen werden.
• Bewegende beelden in AVCHD-formaat die afgespeeld kunnen worden op dit apparaat zijn
[AVCHD] bewegende beelden die opgenomen zijn met dit apparaat, AVCHD-formaat (inclusief
[AVCHD Lite]) bewegende beelden uitsluitend gemaakt met digitale camera’s van Panasonic
(LUMIX).
Druk op [(].
Selecteer een video-icoon ([ ], [ ]) en raak
vervolgens [
] aan om deze af te spelen.
A
B
A Video-icoon
B De opnametijd van bewegend beeld
• Nadat het afspelen gestart is, wordt de verstreken afspeeltijd
linksboven op het scherm weergegeven.
Bijvoorbeeld, 8 minuten en 30 seconden wordt afgebeeld als
[8m30s].
• Sommige informatie (opname-informatie, enz.) wordt niet afgebeeld voor bewegende
beelden die gemaakt zijn [AVCHD].
• Door de cursorknop op 3 te zetten, kunt u video’s afspelen. De weergave rechtsonder
op het scherm, tijdens het afspelen, komt overeen met 3/4/2/1 op de cursorknop.
(DUT) VQT3E99
29
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 30 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
∫ Operaties die uitgevoerd worden tijdens terugspelen van bewegend beeld
1 Geef bedieningspaneel weer door het scherm aan te raken.
• Als er 2 seconden lang geen operatie uitgevoerd wordt, zal deze terugkeren naar zijn
2
originele status.
Bedieningspaneel hanteren door aan te raken.


 


C Snel terugspoelen, Frame-per-frame
terugspoelen¢2
D Spelen/Pauze
E Snel verder spoelen, Frame-per-frame verder
spoelen¢2
F Stop
G Verlaagt het niveau van het volume¢1
H Verhoogt het niveau van het volume¢1
¢1 U kunt ook het volume met de functieknop op
de achterkant regelen.
¢2 Deze handelingen kunnen alleen in de
pauzefunctie uitgevoerd worden en de
volgende iconen worden weergegeven.
– Frame-by-frame vooruit: [
]
– Frame-by-frame achteruit: [
• Over vooruit spoelen/terug spoelen afspelen
]
– Raak [
] aan tijdens het afspelen om snel vooruit te spoelen (raak [
] aan om snel terug
te spoelen). De snelheid van snel vooruit/achteruit spoelen neemt toe als u [
]/[
]
opnieuw aanraakt (de weergave op het scherm verandert van [5] in [
].)
– Raak [
] aan om de gewone weergavesnelheid te hervatten.
– Met een hoge-vermogenskaart is het mogelijk dat de snel-achteruitterugspoelfunctie
langzamer dan normaal gaat.
30
VQT3E99 (DUT)
VQT3E99~Body1_dut.fm 31 ページ
2010年11月24日 水曜日 午前10時24分
[OPNAME] Functie: ñ
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligente Automatische Functie)
Alle instellingen van de camera worden aangepast aan het onderwerp en de
opnamecondities. Wij raden deze manier van opnemen dus aan voor beginners of als u de
instellingen wenst over te laten aan de camera om gemakkelijker opnamen te maken.
Druk op [¦].
A [¦] knop
• De knop [¦] zal oplichten als deze op de Intelligent Auto functie
gezet wordt. De [¦] knop wordt tijdens het opnemen uitgeschakeld
om te voorkomen dat het licht weerspiegeld wordt op glas en
dergelijke. Dit duidt echter niet op een storing.
• De [¦] knop wordt uitgeschakeld en de camera wordt op de
[OPNAME] modus-instelling gezet, voordat de Intelligent Auto modus ingesteld wordt, als
opnieuw op de knop gedrukt wordt.
• Het is tevens mogelijk om te schakelen naar Intelligente Automatische Functie vanaf het
scherm dat de [OPNAME] Modus opnoemt.
• De volgende functies worden automatisch geactiveerd.
– Scènedetectie/[RODE-OGEN CORR]/Gezichtsdetectie/Intelligente
ISO-gevoeligheidbediening/[INT.DYNAMIEK]/[LANG SL.N.RED]/ [FOCUSPRIORITEIT]/
Compensatie van de achtergrondverlichting/[I.RESOLUTIE]
• In Intelligente automatische modus, is [FOCUSPRIORITEIT] vastgesteld op [ON]. Dit
betekent dat u geen beelden kunt maken totdat er scherpgesteld is op het onderwerp.
(DUT) VQT3E99
31
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 32 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Scènedetectie
Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon
van de scène in kwestie in het blauw gedurende 2 seconden
afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode kleur.
Fotograferen
¦
>
[i-PORTRET]
[i-LANDSCHAP]
[i-MACRO]
[i-NACHTPORTRET]
• Alleen wanneer [
] geselecteerd is
[i-NACHTL. SCHAP]
[i-BABY]¢
[i-ZONSONDERG.]
Wanneer u bewegende beelden opneemt
¦
>
[i-PORTRET]
[i-LANDSCHAP]
[i-ZACHT LICHT]
[i-MACRO]
• [¦] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de standaardinstellingen
ingesteld zijn.
], [ ] of [ ] geselecteerd is, vindt het toestel automatisch het gezicht van een
persoon, en zullen de focus en de belichting afgesteld worden. (Gezichtsdetectie)
• Als u bijv. een statief gebruikt en de camera heeft vastgesteld dat de camerabeweging
minimaal is terwijl de scènefunctie is geïdentificeerd als [ ], dan is de sluitertijd langzamer
dan normaal. Zorg ervoor dat de camera tijdens het maken van opnamen niet beweegt.
• Er zal een optimumscène voor het gespecificeerde onderwerp gekozen worden wanneer er
ingesteld wordt op AF-opsporing.
• Wanneer [GEZICHT HERK.] ingesteld is op [ON] en er een gezicht dat op een geregistreerd
gezicht lijkt gevonden wordt, wordt [R] afgebeeld rechtsboven van [ ], [ ] en [ ].
¢ Wanneer [GEZICHT HERK.] ingesteld is op [ON], zal [ ] alleen afgebeeld worden voor
verjaardagen van geregistreerde gezichten die al ingesteld zijn wanneer het gezicht van een
persoon 3 van jaar of ouder opgespoord wordt.
• Wanneer [
32
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 33 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
AF Tracking-functie
Het is mogelijk om per onderwerp de focus en belichting in te stellen. De focus en
belichting zullen het onderwerp automatisch blijven volgen, ook als het beweegt.
∫ Als het aanraakpaneel gebruikt wordt
U kunt het onderwerp vergrendelen door het aan te
raken.
• [ ] wordt linksonder in het scherm weergegeven.
• Het frame van AF-tracking zal geel weergegeven
worden en bepalen welke scène het meest geschikt is
voor het vergrendelde onderwerp.
• AF-Tracking wordt gewist als [
] aangeraakt wordt.
∫ Als de knoppen gebruikt worden
1
Op 2 drukken.
• [ ] wordt linksonder in het scherm weergegeven.
• Het AF Tracking-kader wordt in het midden van het
scherm weergegeven.
• Druk nogmaals op 2 om te annuleren.
(Tracking AF kan ook geannuleerd worden door [
aan te raken.)
2
]
Plaats het onderwerp in de Opsporingsframe en druk de
ontspanknop tot de helft in om het onderwerp te vergrendelen.
• De AF-zone wordt groen zodra de camera het onderwerp waarneemt.
• Het AF Tracking-kader wordt geel zodra u de ontspanknop loslaat en
vervolgens wordt de optimale scène voor het vergrendelde onderwerp bepaald.
• Druk op [MENU/SET] om te wissen.
(De vergrendeling kan ook geannuleerd worden door [
] aan te raken.)
De focus control functie
Het kan op de gewenste wazigheid gezet worden.
1 Raak [ × ] aan om het instellingsbeeldscherm te
laten weergeven.
2
Raak de schuifbalk aan om in te stellen.
3
Maken van foto’s of video’s.
• Het is tevens mogelijk een foto te maken door [
raken.
• Defocus Control wordt geannuleerd als u [
] aan te
] aanraakt.
(DUT) VQT3E99
33
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 34 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer
teruggehaald worden.
Op [(] drukken.
A [(] knop
Om een enkele opname uit te wissen
Selecteer het te wissen beeld en raak
vervolgens [
] aan.
Raak [APART WISSEN] aan.
Raak [JA] aan.
34
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 35 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Menu instellen
Als op [MENU/SET] gedrukt wordt, worden [OPNAMEFUNCTIE]
en 5 menu’s ([OPNAME], [BEWEGEND BEELD], [VOORKEUZE],
[SET-UP] en [AFSPELEN]) weergegeven.
Van de 5 verschillende menu’s, zijn er enkele die u in staat stellen
om het opnemen of afspelen naar eigen voorkeur in te stellen, of
om het gebruik van de camera leuker en gemakkelijker te maken.
In het bijzonder, bevat het [SET-UP] menu belangrijke instellingen
met betrekking tot de klok en de stroom van het toestel. Controleer de instellingen van dit
menu voordat u overgaat tot het gebruik van het toestel.
[OPNAMEFUNCTIE]
[VOORKEUZE]menu
• U kunt zelf de
bediening van het
toestel, bijv. de
schermweergave en
de bediening van de
knoppen, bepalen.
De gewijzigde
instellingen kunnen ook worden opgeslagen.
[OPNAME] functiemenu
• In dit menu kunt u de
beeldverhouding,
het aantal pixels en
andere aspecten van
de opnamen die u
maakt, instellen.
[BEWEGEND BEELD] functiemenu
• Dit menu laat u de
[OPNAMEFUNCTIE],
[OPN. KWALITEIT]
en andere aspecten
voor bewegend
beeldopname
instellen.
[SET-UP]menu
• Dit menu laat u de
klokinstellingen
uitvoeren, de
werkingspieptoon
selecteren en
anderen instellingen
instellen die het
gemakkelijker voor u maken om het toestel te
hanteren.
[AFSPELEN] functiemenu
• Dit menu laat u de
Bescherming, Knipof Afdrukinstellingen,
enz. van gemaakte
beelden instellen.
(DUT) VQT3E99
35
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 36 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Menuonderdelen instellen
Dit deel beschrijft hoe de menu-items ingesteld kunnen worden.
• Als u [MENU HERVAT.] in het [VOORKEUZE]-menu op [ON] zet, wordt het menu-item dat het
laatst was geselecteerd voordat de camera werd uitgezet, weergegeven.
Op het moment van aankoop staat deze op [ON].
Op [MENU/SET] drukken.
Selecteer het menu door op 3/4/2/1 te
drukken of door aan de functieknop op de
achterkant te draaien.
of
• Druk op [
] om terug te keren naar het
opnamescherm.
• Het kan ook ingesteld worden met de bediening door
middel van aanraking.
Druk op [MENU/SET] om het menu weer te
geven.
A
B
A Menu-item
B Instellingen
Selecteer het menu-item door op 3/4 te
drukken of door aan de functieknop op de
achterkant te draaien.
• Selecteer het item helemaal onderaan en druk op 4
of draai de functieknop achterop naar rechts om naar
het volgende scherm te gaan.
of
Op [MENU/SET] of op de functieknop
achterop drukken.
• Afhankelijk van het item, zou de instelling ervan niet
kunnen verschijnen of zou het op een andere wijze
afgebeeld kunnen worden.
• De afbeelding rechts is een voorbeeld van de selectie
van [INT.DYNAMIEK] in de programma-AE-modus.
36
VQT3E99 (DUT)
of
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 37 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Selecteer de instellingen door op 3/4 te
drukken of door aan de functieknop op de
achterkant te draaien.
of
• De afbeelding rechts is een voorbeeld van de
instelling van [INT.DYNAMIEK] van [OFF] op [HIGH].
Op [MENU/SET] of op de functieknop
achterop drukken.
of
Op [
] drukken om het menu te sluiten.
• U kunt ook de ontspanknop tot de helft indrukken om het menu te sluiten.
∫ Schakelen naar andere menu’s
b.v.: naar het [SET-UP] menu schakelen vanuit het [OPNAME] modusmenu
1 Op 2 drukken.
A
A Icoon snelle menuwisseling
2
Op 4 drukken of de functieknop
achterop draaien om het [SET-UP]
menupictogram [ ] te selecteren.
of
3
Op 1 of op de functieknop achterop
drukken.
• Selecteer een menu-item erna en stel het in.
of
(DUT) VQT3E99
37
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 38 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
[OPNAME] Functie:
Belichtingscompensatie
Gebruik deze functie wanneer u de geschikte belichting niet kunt verkrijgen wegens het
verschil in helderheid tussen het object en de achtergrond. Zie de volgende voorbeelden.
Onderbelicht
Juistebelichting
De belichting positief
compenseren.
Overbelicht
De belichting negatief
compenseren.
Druk op de functieknop achterop om te
schakelen naar
Belichtingscompensatie-werking.
A
B
Draai de functieknop om de belichting te compenseren.
A Belichtingscompensatiewaarde
B [LICHTMETER]
• Kies [0] om terug te keren naar de originele belichting.
• Draai de functieknop op de achterkant om de [LICHTMETER] af te beelden. (Het
verschijnt echter niet in ñ/¿ modus.)
38
VQT3E99 (DUT)
VQT3E99~Body1_dut.fm 39 ページ
2010年11月24日 水曜日 午前10時25分
[OPNAME] Functie: ±´
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd
te specificeren
AE-openingsvoorrang
Stel de openingswaarde in op een hogere waarde als u een scherpe achtergrond wenst.
Stel de openingswaarde minder groot in als u de achtergrond niet echt scherp wenst.
Zet de [OPNAME] modus op [
].
Draai de functieknop achterop om de
openingswaarde in te stellen.
• Deze zal schakelen tussen openingsinstelling-werking
en Belichtingcompensatie, elke keer dat de
functieknop achterop ingedrukt wordt.
• Draai de functieknop op de achterkant om de
[LICHTMETER] af te beelden.
AE-sluitervoorrang
Als u een scherpe opname wenst te maken van een snel bewegend object, stelt u een
hogere sluitertijd in. Als u een trail-effect wenst, stelt u een lagere snelheid in.
Zet de [OPNAME] modus op [
].
Draai de functieknop achterop om de
sluitertijd in te stellen.
• Deze zal schakelen tussen instellingswerking van
sluitertijd en Belichtingcompensatie, elke keer dat de
functieknop achterop ingedrukt wordt.
• Draai de functieknop op de achterkant om de
[LICHTMETER] af te beelden.
(DUT) VQT3E99
39
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 40 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
[OPNAME] Functie: ²
Beeld maken door de belichting handmatig in te
stellen
Bepaalde belichting door handmatig de opening en de sluitertijd in te stellen.
De handmatige belichtingshulp verschijnt op het onderste gedeelte van het scherm om de
belichting aan te geven.
Zet de [OPNAME] modus op [
].
Draai de functieknop achterop om de
opening en de sluitertijd in te stellen.
• Deze zal schakelen tussen
openingsinstelling-werking en sluitertijdinstelling,
elke keer dat de functieknop achterop ingedrukt
wordt.
• Draai de functieknop op de achterkant om de [LICHTMETER] af te beelden.
• U kunt de focus ook met de hand instellen door de [FOCUSFUNCTIE] op [MF] te
zetten.
Druk de ontspanknop half in.
A Hulp bij handmatige belichting
• Stel de openingswaarde en de sluitersnelheid weer
in als de belichting niet goed is.
A
∫ Hulp bij handmatige belichting
−3
−3
0
+3
−3
−3
0
+3
−3
−3
0
+3
De belichting is goed.
Stel een hogere sluitertijd of een grotere opening in.
Stel een lagere sluitertijd of een kleinere opening in.
• De handmatige-belichtingsassistentie is een benadering. Wij raden aan de opnamen op het
weergavescherm te controleren.
40
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 41 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
De Handleiding (PDF-formaat) lezen
Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan in
“Handleiding voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” op de
bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op uw PC om de handleiding te
lezen.
∫ Voor Windows
Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
(meegeleverd) bevat.
Selecteer de gewenste taal en klik
vervolgens op [Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
Dubbel klikken op de
“Gebruiksaanwijzing” shortcut-icoon op
de desktop.
∫ Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal
gaan
U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger of Adobe Reader 7.0 of hoger nodig om het
bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) te kunnen lezen of afdrukken.
Doe de CD-ROM erin die de gebruiksaanwijzing (meegeleverd) bevat, klik op A en volg
dan de berichten op het scherm voor de installering.
(Compatibele OS: Windows 2000 SP4/Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
• U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw
OS vanaf de volgende Web Site.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
• Adobe Reader die geleverd wordt op de CD-ROM is in het Engels.
• Klik op B om Adobe Reader in een taal te downloaden die geschikt is voor uw PC.
∫ Om de Handleiding (PDF-formaat) weer ongedaan te maken
De PDF-file wissen vanaf de “Program Files\Panasonic\Lumix\” map.
• Wanneer de inhoud in de Program Files niet afgebeeld kan worden, op de [De inhoud van
deze map weergeven] klikken om deze af te beelden.
∫ Voor Macintosh
Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding
(meegeleverd) bevat.
Open de “Manual” map in de CD-ROM en kopieer het PDF-bestand
met de gewenste taal in de map.
Dubbelklikken op het PDF-bestand om deze te openen.
(DUT) VQT3E99
41
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 42 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Specificaties
Body van Digitale
(DMC-GF2):
Informatie voor uw veiligheid
Stroom:
DC 8,4 V
Stroomverbruik:
2,6 W (Opnamen maken met de LCD-monitor)
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
2,7 W (Opnamen maken met de LCD-monitor)
[Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]
1,7 W (Terugspelen met LCD-Monitor)
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
1,8 W (Terugspelen met LCD-Monitor)
[Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]
Toesteleffectieve pixels: 12.100.000 pixels
Beeldsensor:
4/3q Live MOS-sensor, totaal aantal pixels 13.060.000 pixels,
Primair kleurenfilter
Digitale zoom:
Max. 4k
Extra Tele Conversie:
ON/OFF eenvoudige vergroting (compatibel met lenzen van
(Behalve de maximum
andere fabrikanten)
beeldgrootte per
beeldverhouding)
Focus:
Auto focus/Manual Focus,
Gezichtsherkenning/AF Tracking/23-zones-focusing/
1-zone-focusing (het is mogelijk om te de focuszone door
middel van aanraken te selecteren)
Ontspannersysteem:
Spleetsluiter
Burstopname
Bursttijd:
3,2 beelden/seconde (hoge snelheid),
2,5 beelden/seconde (mediumsnelheid),
2 beelden/seconde (lage snelheid)
Aantal resterende
opnamen:
Max. 7 beelden (wanneer er RAW-bestanden zijn)
Is afhankelijk van de capaciteit van de kaart
(als er geen RAW-bestanden zijn)
ISO-gevoeligheid
(Standaard Output
Gevoeligheid):
AUTO/
/100/200/400/800/1600/3200/6400
(1/3 EV stap per keer is mogelijk)
Minimumverlichting:
Ongeveer 5 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gebruikt wordt]
Ongeveer 9 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt]
42
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 43 ページ
Sluitertijd:
Meetbereik:
Witbalans:
Belichting (AE):
Meetfunctie:
LCD-scherm:
Flits:
Synchronisatiesnelheid
flitser:
Microfoon:
Speaker:
Opnamemedia:
Beeldgrootte
Stilstaand beeld:
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
60 seconden op 1/4000ste van een seconde
EV 0 tot EV 18
Auto witbalans/Daglicht/Bewolkt/Schaduw/Gloeilicht/Flitser/
Wit set1/Wit set2/Witbalans K set
Programma AE (P)/Diafragmaprioriteit AE (A)/Sluiterprioriteit
AE (S)/Handmatige belichting (M)/AUTO
Belichtingscompensatie (1/3 EV Stap, j3 EV tot i3 EV)
Meervoudig/Nadruk op het midden/Spot
3,0q TFT LCD (3:2)
(Ongeveer 460.000 puntjes) (gezichtsveldratio ongeveer
100%)
Aanraakpaneel
Ingebouwde uitklapflits
GN 6 equivalente (ISO100 · m)
Flitsbereik:
Ongeveer 50 cm tot 4,8 m
[Als de verwisselbare lens (H-H014) gemonteerd is, wordt [ISO
AUTO] ingesteld]
Flitsbereik:
Ongeveer 1,0 m tot 3,4 m
[Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gemonteerd is,
en op WIDE en op [ISO AUTO] ingesteld is]
AUTO, AUTO/Rode-ogenreductie, Gedwongen AAN,
Gedwongen AAN/Rode-ogenreductie, Langzame sync.,
Langzame sync./Rode-ogenreductie, Gedwongen UIT
Gelijk aan of kleiner dan 1/160e van een seconde
Stereo
Monauraal
SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/
SDXC-geheugenkaart
Wanneer de instelling van de aspectratio [X] is
4000k3000 pixels, 2816k2112 pixels, 2048k1536 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [Y] is
4000k2672 pixels, 2816k1880 pixels, 2048k1360 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [W] is
4000k2248 pixels, 2816k1584 pixels, 1920k1080 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [ ] is
2992k2992 pixels, 2112k2112 pixels, 1504k1504 pixels
(DUT) VQT3E99
43
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 44 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Opnamekwaliteit
Bewegende beelden: [AVCHD] (Met geluid)
Als [FSH] ingesteld is: 1920k1080 pixels
(50i¢ opname/Ongeveer 17 Mbps)/
Als [FH] ingesteld is: 1920k1080 pixels
(50i¢ opname/Ongeveer 13 Mbps)/
Als [SH] ingesteld is: 1280k720 pixels
(50p¢ opname /Ongeveer 17 Mbps)/
Als [H] ingesteld is: 1280k720 pixels
(50p¢ opname /Ongeveer 13 Mbps)
(¢Sensoroutput is 25 frames/sec.)
[MOTION JPEG] (Met geluid)
Wanneer er ingesteld is op [HD]: 1280k720 pixels
(30 frames/sec.)/
Wanneer er ingesteld is op [WVGA]: 848k480 pixels
(30 frames/sec.)/
Wanneer er ingesteld is op [VGA]: 640k480 pixels
(30 frames/sec.)/
Wanneer er ingesteld is op [QVGA]: 320k240 pixels
(30 frames/sec.)
Kwaliteit:
RAW/RAWiFine/RAWiStandaard/Fine/Standaard/
MPOiFine/MPOiStandaard
Opname-fileformaat
Stilstaand beeld:
RAW/JPEG (gebaseerd op “Design rule for Camera File
system”, gebaseerd op “Exif 2.3” standaard,
DPOF-overeenkomstig)/MPO
Bewegende beelden
met geluid:
AVCHD/QuickTime Motion JPEG
Interface
Digitaal:
“USB 2.0” (Hoge snelheid)
¢ Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel geschreven
worden m.b.v. de USB-verbindingskabel.
Analoge video/audio: NTSC/PAL Compositie (Menuschakeling)
Geluidslijn-output (stereo)
Aansluiting
[AV OUT/DIGITAL]:
Gewijde jack (14 pin)
[HDMI]:
MiniHDMI TypeC
[live-zoeker]:
Aparte stekker
Afmetingen:
Ongeveer 112,8 mm (W)k67,8 mm (H)k32,8 mm (D)
(de uitstekende delen niet meegerekend)
Massa:
Ongeveer 365 g
[met de verwisselbare lens (H-H014), kaart en batterij]
Ongeveer 475 g
[met de verwisselbare lens (H-FS014042), kaart en batterij]
Ongeveer 265 g (hoofdgedeelte van de camera)
Werkingstemperatuur: 0 oC tot 40 oC
Werkingsvochtigheid: 10%RH tot 80%RH
44
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 45 ページ
Batterijoplader
(Panasonic DE-A94A):
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Informatie voor Uw Veiligheid
Input:
AC
110 V tot 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Output:
DC
8,4 V, 0,65 A
Batterijpakket
(lithium-ion)
(Panasonic
DMW-BLD10E):
Voltage/vermogen:
Informatie voor Uw Veiligheid
7,2 V/1010 mAh
(DUT) VQT3E99
45
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 46 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Onderling verwisselbare Lens (H-H014)
“LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
Brandpuntsafstand:
f=14 mm
(35 mm filmcamera equivalent: 28 mm)
Diafragmatype:
7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
Diafragmabereik:
F2.5
Minimum
openingswaarde:
F22
Lensopbouw:
6 elementen in 5 groepen (3 asferische lenzen)
Focusafstand:
0,18 m tot ¶ (vanaf de referentielijn van de afstand van het
scherpstellen)
Maximum
beeldvergroting:
0,1k (35 mm filmcamera equivalent: 0,2k)
Optische
beeldstabilisator:
Geen
[O.I.S.] schakelaar:
Geen
Vatting:
“Micro Four Thirds Mount”
Zichthoek:
75x
Filterdiameter:
46 mm
Max. diameter:
Ongeveer 55,5 mm
Totale lengte:
Ongeveer 20,5 mm
(vanaf het puntje van de lens tot de onderkant van de
lensvatting)
Massa:
Ongeveer 55 g
46
VQT3E99 (DUT)
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 47 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
Onderling verwisselbare Lens (H-FS014042)
“LUMIX G VARIO 14– 42 mm/F3.5 – 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
Brandpuntsafstand:
f=14 mm tot 42 mm
(35 mm filmcamera equivalent: 28 mm tot 84 mm)
Diafragmatype:
7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
Diafragmabereik:
F3.5 (Breed) tot F5.6 (Tele)
Minimum
openingswaarde:
F22
Lensopbouw:
12 elementen in 9 groepen (1 asferische lens)
Focusafstand:
0,3 m tot ¶ (vanaf de referentielijn van de afstand van het
scherpstellen)
Maximum
beeldvergroting:
0,16k (35 mm filmcamera equivalent: 0,32k)
Optische
beeldstabilisator:
Beschikbaar
[O.I.S.] schakelaar:
Geen
(de instelling van de [STABILISATIE] vindt plaats in het
[OPNAME] functiemenu)
Vatting:
“Micro Four Thirds Mount”
Zichthoek:
75x (Breed) tot 29x (Tele)
Filterdiameter:
52 mm
Max. diameter:
Ongeveer 60,6 mm
Totale lengte:
Ongeveer 63,6 mm
(vanaf het puntje van de lens tot de onderkant van de
lensvatting)
Massa:
Ongeveer 165 g
(DUT) VQT3E99
47
DMC-GF2EG-VQT3E99_dut.book 48 ページ
2010年11月22日 月曜日 午後9時20分
• G MICRO SYSTEM is een op de Micro Four Thirds
System-standaard gebaseerd digitale camerasysteem van
LUMIX.
• Micro Four Thirds™ en Micro Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
Staten, De Europese Unie en andere landen.
• Four Thirds™ en Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
Staten, De Europese Unie en andere landen.
• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• “AVCHD” en het “AVCHD” logo zijn handelsmerken van
Panasonic Corporation en Sony Corporation.
• Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.
• HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic
Corporation.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of
geregistreerde merken van Apple Inc. en worden onder
licentie gebruikt.
• Adobe is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk
van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
• Microsoft product schermshot(s) herdrukt met toestemming
van Microsoft Corporation.
• Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding voorkomen, zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in
overeenstemming met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die
werd gecodeerd door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd
verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen
enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer
informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement