Panasonic DMC-LS85 - panasonic-dmc-ls85.pdf

Panasonic DMC-LS85 - panasonic-dmc-ls85.pdf
Basis
Gebruiksaanwijzing
Digitale Fotocamera
Model Nr.
DMC-LS85
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.
Lees ook de Gebruiksaanwijzing
(PDF) op de CD-ROM met de
Gebruiksaanwijzing (meegeleverd).
U vindt er informatie in over
gevordere opnamemethodes en de lijst met problemen en
oplossingen.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
EG
VQT1X11
H1208HM0
Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze
Panasonic digitale fotocamera. Leest u deze handleiding met aandacht en bewaar hem
binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.
Informatie voor uw veiligheid
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTSCHADE TE
BEPERKEN,
•DIENT U HET APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN, VOCHT,
DRUPPEN OF SPETTEREN EN MOET U GEEN VOORWERPEN GEVULD MET
VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT PLAATSEN.
•GEBRUIK ALLEEN DE ACCESSOIRES DIE WORDEN AANGERADEN.
•VERWIJDER HET DEKSEL (ACHTERKANT) NIET, IN HET APPARAAT BEVINDEN
ZICH GEEN GEBRUIKERSBEDIENBARE ONDERDELEN. NEEM VOOR
ONDERHOUD CONTACT OP MET DESKUNDIGE ONDERHOUDSTECHNICI.
HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT
GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.
Het merkteken kunt u vinden aan de onderkant van het apparaat.
Neemt u zorgvuldig het auteursrecht in acht. Het opnemen van voorgeregistreerde
banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere
doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht
zijn. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan
beperkingen onderhevig zijn.
•Houd u er rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de
menuopties enz. van uw digitale camera enigszins af kunnen wijken van de illustraties
die in deze handleiding opgenomen zijn.
•SDHC Logo is een handelsmerk.
•Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding voorkomen,
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.
•De schermafbeeldingen van Microsoft-producten zijn afgebeeld met toestemming van
Microsoft Corporation.
 De batterijen
GEVAAR
Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen
door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden.
Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt.
•Verwarm de batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.
•Laat de batterijen niet lange tijd in een auto liggen die in de volle zon is geparkeerd met
gesloten deuren en ruiten.
VQT1X11 (DUT)
■ Opmerking betreffende lithiumbatterijen
•Bij dit product zijn lithiumbatterijen geleverd. Wanneer deze verbruikt zijn, mag u
deze niet weggooien maar moet u deze inleveren als klein chemisch afval.
•Dit apparaat bevat een lithiumbatterij als stroomvoorziening voor de klok.
•Raadpleeg uw leverancier over het verwijderen van de lithiumbatterij op het
moment dat u het apparaat aan het einde van de levensduur vervangt.
•Verzekert u ervan dat de ingebouwde lithiumbatterij door vakbekwaam
servicepersoneel wordt verwijderd.
■ Alleen voor servicepersoneel:
•Verwijder de lithiumbatterij van de Gedrukte
Schroevendraaier
Bedradingsplaat met behulp van de schroevendraaier
etc. zoals het figuur hiernaast.
•De vorm van de Gedrukte Bedradingsplaat en de
Printplaat
positie van de lithiumbatterij kunnen verschillen
Lithiumbatterij
afhankelijk van het model van de digitale fotocamera.
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische
producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval
gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van
oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale
wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/ EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw
steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de
preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de
mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking
zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude
producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de
goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd
worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan
contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst
deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke
autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze
producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch
symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de
betrokken chemische producten vervuld.
Cd
(DUT) VQT1X11
■ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
•Geen enkele andere USB-kabel gebruiken dan de meegeleverde kabel.
•Gebruik geen andere kabels dan een erkende Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1:
optioneel)
•Gebruik altijd een erkende Panasonic netadapter, DMW-AC6E: optioneel) en DC coupler
(DMW-DCC2: optioneel).
Houd het toestel uit de buurt van magnetische apparatuur (zoals magnetrons,
televisie, videospelletjes, enz.).
•Indien u het toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen de opnamen en de audio
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
•Gebruik het toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon omdat het geluid kan ervan
een nadelige invloed kan hebben op de opnamen en de geluiden.
•Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd
worden, als gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door
luidsprekers of zware motoren.
•De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd
wordt, kan een nadelige invloed hebben op het toestel en storingen van beelden en
geluiden veroorzaken.
•Als het toestel de invloed van magnetische geladen apparatuur ondergaat en vervolgens
niet naar behoren werkt, dient u het toestel uit te schakelen en de batterij te verwijderen,
of de netspanningsadapter (DMW-AC6E; optioneel) los te maken, en vervolgens de
batterij weer terug te plaatsen of de netspanningsadapter weer aan te sluiten. Hierna
schakelt u het toestel weer in.
Gebruik de digitale fotocamera niet in de nabijheid van hoogspanningsdraden of
hoogspanningsleidingen.
•Opnemen in de buurt van hoogspanningsdraden of hoogspanningsleidingen kan
nadelige gevolgen hebben voor de opnamen.
 Zorgvuldig omgaan met de camera
•Schud niet met de camera en stoot niet tegen de camera. Laat deze ook niet vallen
enzovoort.
De camera kan dan storingen vertonen, het is dan misschien niet langer mogelijk foto’s
te maken of de lens of het LCD-scherm kan beschadigd raken.
•We raden u aan de camera niet in uw broekzak te laten als u gaat zitten en deze ook
niet in een volle of strakke tas te steken enzovoort.
Dit kan tot schade aan het LCD-scherm of tot persoonlijk letsel leiden.
•Wees vooral voorzichtig op de volgende plaatsen, want daar kunnen storingen
aan de camera ontstaan.
–Plaatsen met veel zand of stof.
–Plaatsen waar deze camera in aanraking kan komen met water, zoals op een
regenachtige dag of op het strand.
•Raak de lens of de lensbevestigingen niet met vuile handen aan. Zorg er ook voor
dat er geen vloeistoffen, zand of andere verontreinigingen in de ruimte rond de
lens, knoppen enzovoort kunnen komen.
•Als er water of zeewater op de camera spat, veeg de behuizing van de camera dan
zorgvuldig af met een droge doek.
 Over condensatie (wanneer de lens beslagen is)
•Condens kan zich voordoen wanneer de omgevingstemperatuur of de vochtigheid
verandert. Pas op voor condensatie, aangezien dit vlekken op de lens, schimmel of
storingen veroorzaakt.
VQT1X11 (DUT)
•In geval van condensatie schakelt u de camera uit en wacht u ongeveer 2 uur. Wanneer
het toestel de omgevingstemperatuur nadert, verdwijnt het vocht vanzelf.
■ Over kaarten die gebruikt kunnen worden in dit apparaat
U kunt een SD-geheugenkaart, een SDHC-geheugenkaart en een MultimediaCard
gebruiken.
•Wanneer de term kaart gebruikt wordt in deze gebruiksaanwijzing verwijst dit naar de
volgende types Geheugenkaarten.
– SD-geheugenkaart (8 MB tot 2 GB)
– SDHC-geheugenkaart (4GB tot 32 GB)
– MultiMediaCard (Alleen foto’s)
Meer specifieke informatie over kaarten die gebruikt kunnen worden
met dit apparaat.
•Bij gebruik van een kaart met een capaciteit van 4 GB of meer is
alleen de SDHC-geheugenkaart met SDHC-logo conform de SDstandaard geschikt.
Controleer de meest recente informatie op de volgende website.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
•Hou de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.
(DUT) VQT1X11
Contendio
Informatie voor uw veiligheid............................................................................................... 2
Standaardaccessoires......................................................................................................... 7
Nombres de los componentes............................................................................................. 8
Over de batterijen (Aantal mogelijke opnames).................................................................. 9
Batterijen/kaart (optioneel) plaatsen/verwijderen.............................................................. 11
Datum/tijd instellen (klok instellen).................................................................................... 12
Instelling van modi en bediening van menu’s.................................................................... 14
• Overschakelen naar een andere modus..................................................................... 14
• Gebruik van de menu’s............................................................................................... 15
Fotograferen met de automatische functie (Intelligent auto-modus)................................. 17
• Scènedetectie............................................................................................................. 18
Fotograferen met uw favoriete instellingen (normale fotomodus)...................................... 19
• Scherpstellen.............................................................................................................. 19
Weergeven van foto’s (Normale weergavemodus)............................................................ 20
Foto’s verwijderen.............................................................................................................. 21
• Eén foto verwijderen.................................................................................................... 21
• Meerdere (maximaal 50) of alle foto’s verwijderen...................................................... 21
De Gebruiksaanwijzing lezen (PDF-formaat).................................................................... 22
Specificaties...................................................................................................................... 23
VQT1X11 (DUT)
Standaardaccessoires
Controleer de inhoud voordat u de camera gebruikt.
1 Batterijen
•AA alkaline batterijen (LR6)
2 USB-aansluitkabel
3 Cd-rom
•Software:
Hiermee installeert u de software op uw pc.
4 Cd-rom
•Gebruiksaanwijzing
5 Polsriem
•SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en MultiMediaCard
worden in de tekst aangeduid als kaart.
•Kaart is optioneel.
Wanneer u geen kaart gebruikt, kunt beelden opnemen of
weergeven via het interne geheugen.
•Mocht u een van de meegeleverde accessoires verliezen,
neem dan contact op met de dealer of het dichtstbijzijnde
servicecentrum. (U kunt de accessoires afzonderlijk
aanschaffen.)
1
2 K1HA08AD0001
3
4 VFF0456
5 VFC4297
(DUT) VQT1X11
Nombres de los componentes
1 [4] -knop
2 Zoomhendel
3 Ontspanknop
4 Microfoon
5 Flitser
6 Indicator zelfontspanner
AF-assistentielamp
7 Peça da lente
8 Lenscilinder
9 [AV OUT/DIGITAL] aansluiting
10Speaker
11LCD-scherm
12Schakelaar opnemen/afspelen
13[MENU/SET] -knop
14AAN/UIT-schakelaar camera
15Cursorknoppen
A:e /Belichtingscompensatie
B:r /Macroknop
C:w /Zelfontspannerknop
D:q /Flitsmodusknop
1
2
3
4 5
10
9
6
11
AV OUT
/DIGITAL
13
7
12
8
14
15
22
21
16 17
18 19
20
In deze gebruiksaanwijzing zijn de instructies voor het gebruik van de
cursorknoppen als volgt beschreven.
bijv. Als u op de knop r (p) drukt.
of Druk op r
23
16[MODE] -knop
17Statusindicator
18[DISPLAY] -knop
19[Q.MENU]/Wissen button
20Klepje DC coupler
21Kaartklepje
24
22Aansluiting voor polsriempje
•Gebruik de polsriem om te voorkomen dat de camera valt.
23Statiefaansluiting
•Let bij gebruik van een statief goed op of het statief stevig en stabiel staat met het
toestel erop bevestigd.
24Batterijklepje
VQT1X11 (DUT)
Over de batterijen (Aantal mogelijke opnames)
 Bruikbare batterijen
AA alkaline batterijen (meegeleverd)
AA-oplaadbare Ni-MH (nikkel-metaal
hydride) batterijen (optioneel)
•U kunt ook AA EVOLTA (AA EVOIA) batterijen gebruiken (de nieuwe batterijen van
Panasonic).
 Onbruikbare batterijen
Manganese Batteriijen
Nikkel batterijen
Lithium Batterijen
Ni-Cd batterijen
Oxyridebatterijen
•Werking wordt niet gegarandeerd bij het gebruik van de bovenstaande batterijen. De
batterijen kunnen lekken en de volgende storingen kunnen optreden:
–Het resterende batterijvermogen wordt niet juist weergegeven.
–De camera gaat niet aan.
–Gegevens die zijn opgeslagen op het interne geheugen of op de kaart zijn beschadigd
wat resulteert in verlies van opgenomen foto’s.
•Gebruik deze batterijen nooit.
–Alles of een gedeelte van de deklaag van de batterij is eraf gepulkt.
–De ) pool is vlak.
 Batterij levensduur
Het aantal opnamen (volgens CIPA-normen in de normale fotomodus [1])
Gebruikte batterijen
Panasonic Alkalinebatterijen
(meegeleverd of optioneel)
Volledig opgeladen Panasonic
Ni-MH batterijen (optioneel)
Aantal mogelijke opnames (ong.)
270 foto’s (135 min.)
550 foto’s (275 min.)
Opnamecondities volgens CIPA-normen
1
•Temperatuur: 23 °C/ Luchtvochtigheid: 50% als het LCD-scherm aan is .
•Gebruik van een Panasonic Sdgeheugenkaart (32 MB)
•Vastleggen begint 30 seconden nadat de camera is aangezet. (Wanneer de functie voor
optische beeldstabilisatie is ingesteld op [AUTO])
•Een opname per 30 seconden, met om en om volledige flits.
•Bij elke opname de zoomhendel van Tele naar Groothoek draaien en vice versa.
•De camera na elke 10 opnames uitzetten. De camera laten rusten tot de batterijen zijn
afgekoeld.
1
Het aantal te maken foto’s neemt af bij gebruik van auto power LCD, power LCD of de
modus grote kijkhoek.
•CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
(DUT) VQT1X11
Het aantal opneembare foto’s varieert ook afhankelijk van de opname intervaltijd.
Als de opname intervaltijd langer gaat duren gaat het aantal op te nemen foto’s
achteruit. (bijv. bij opnamen van elke twee minuten: ongeveer ¼ van het aantal bij
opnamen van elke 30 seconden)
Weergavetijd
Gebruikte batterijen
Panasonic Alkalinebatterijen
(meegeleverd of optioneel)
Volledig opgeladen Panasonic
Ni-MH batterijen (optioneel)
Afspeeltijd (ongeveer)
420 min.
610 min.
Opmerking
•Het aantal opneembare foto’s en de weergavetijd variëren ook afhankelijk van de merk
en type batterijen dat wordt gebruikt.
10
VQT1X11 (DUT)
Batterijen/kaart (optioneel) plaatsen/verwijderen
•Controleer of de camera is uitgeschakeld.
•Gebruik alkalinebatterijen (bijgeleverd) of Ni-MH-batterijen (optie).
•We raden u aan een Panasonic kaart te gebruiken.
het klepje van de batterijaansluiting
1 ASchuif
of de kaartaansluiting B open.
C Houd de hendel omlaag en verschuif de klep.
2 Batterijen:
Plaats de batterijen met de (- en
)-polen in de juiste richting.
Kaart:
Plaats de kaart met het etiket naar de
achterkant van de camera gericht tot
deze klikt en wordt vergrendeld.
Om de kaart te verwijderen, drukt u op
de kaart tot u een klik hoort en dan kunt
u de kaart omhoog trekken.
•Raak de contactpunten op de achterzijde van de kaart niet aan.
•De kaart kan beschadigd raken als hij niet volledig wordt ingebracht.
Sluit de aansluiting voor de batterij
3 1: of
de kaart.
2: Schuif het kaart/batterijklepje naar
het einde en sluit het stevig.
•Als het kaartklepje niet helemaal dichtgaat,
verwijder de kaart dan, controleer de
kaartrichting en plaats hem opnieuw.
(DUT) VQT1X11
11
Datum/tijd instellen (klok instellen)
•De klok is niet ingesteld wanneer de camera wordt verzonden.
1 Zet de camera aan.
A [MENU/SET]-knop
B Cursorknoppen
2 Druk op [MENU/SET].
Druk op e/r om de taal te selecteren en
3 druk
op [MENU/SET].
A
B
•Het bericht [AUB KLOK INSTELLEN] verschijnt.
(Dit bericht verschijnt niet in de afspeelmodus.)
4 Druk op [MENU/SET].
Druk op w/q om de items te selecteren
5 (jaar,
maand, dag, uur, minuut,
weergavevolgorde of tijdweergaveindeling) en druk op e/r om in te
stellen.
C tijd in de thuiszone
D tijd op de reisbestemming
4:annuleren zonder de klok in te stellen.
•Selecteer [24 UURS] of [AM/PM] als
tijdweergave-indeling.
•AM/PM wordt weergegeven wanneer [AM/
PM] wordt geselecteerd.
Cq
Dw
Druk op [MENU/SET].
6 •Schakel
de camera uit als u de klok hebt ingesteld. Schakel de camera
vervolgens weer in, ga naar de opnamemodus en controleer of de instellingen die
zijn uitgevoerd, op de juiste manier op de display worden weergegeven.
•Wanneer er op [MENU/SET] is gedrukt om de instellingen te voltooien zonder
dat de klok is ingesteld, stelt u de klok op de juiste tijd in door de procedure “De
klokinstelling wijzigen” te volgen.
12
VQT1X11 (DUT)
Cambio del ajuste del reloj
1 Druk op [MENU/SET].
2 Druk op e/r om [KLOKINST.] te selecteren.
3 Druk op q en voer de bovenstaande stappen uit en 5 uit 6 voor de instelling.
4 Druk op [MENU/SET] om het menu af te sluiten.
•Wanneer volledig opgeladen batterijen langer dan 3 uur zijn geplaatst, blijft de
klokinstelling gedurende minstens 3 maanden bewaard, zelfs als de batterij wordt
verwijderd.
(DUT) VQT1X11
13
Instelling van modi en bediening van menu’s
Overschakelen naar een andere modus
Schuif de schakelaar voor opnemen/
1 afspelen
A naar 1 (omhoog) of naar
5 (omlaag).
1: Opnamemodus
5: Weergavemodus
MODE
Druk op [MODE] om het
2 modusselectiescherm
weer te geven.
MODE
(Voorbeeld: Normale fotomodus)
Druk op e/r om een modus te selecteren
3 en
druk op [MENU/SET] om het menu te sluiten.
 Lijst met opnamemodi
4 Intelligent auto-modus
Makkelijk foto’s maken.
Knop [4] is beschikbaar.
1 Normale fotomodus
Foto’s maken met de gewenste instelling.
5 Scènemodus
Fotograferen volgens scène.
6 Modus bewegende beelden
In deze modus kunt u films met geluid opnemen.
 Lijst met afspeelmodi
14
9 Normale afspeelmodus
Normale fotoweergave.
8 Diashowmodus
Foto’s continu afspelen.
z Favoriete afspeelmodus
De foto’s afspelen die u als favorieten hebt
ingesteld.
•Foto’s verschijnen niet wanneer [FAVORIETEN]
is ingesteld op [OFF].
VQT1X11 (DUT)
Gebruik van de menu’s
De camera heeft menu’s waarin u instellingen kunt verrichten voor het maken en afspelen
van foto's zoals u het wilt.
Vooral het menu [SET-UP] bevat enkele belangrijke instellingen met betrekking tot de klok
en het energiebeheer van de camera. Controleer de instellingen van dit menu voordat u
verder gaat met het gebruik van de camera.
 In opnamemodus
 In weergavemodus
1 [OPNAME]-menu
9 [AFSPELEN]-menu
In dit menu kunt u kleurstelling,
In dit menu kunt u de bescherming of
gevoeligheid, aantal pixels enzovoort
afdrukinstellingen enzovoort van gemaakte
instellen van de foto’s die u maakt.
foto’s instellen.
e [SET-UP]-menu
•In dit menu kunt u de klok instellen, de pieptooninstellingen voor de bediening bepalen
en andere instellingen verrichten waarmee u de camera eenvoudiger kunt bedienen.
•Beschikbaar in de opname- en afspeelmodus.
 Het menu gebruiken
Druk op [MENU/SET] om het menu weer
1 te
geven.
•U kunt vanuit elk menu-item schakelen naar
andere menuschermen door de zoomhendel te
draaien.
(Voorbeeld: de normale fotomodus selecteren [1])
Druk op e/r om een menu-item te
2 selecteren.
(Voorbeeld: [AF MODE] selecteren)
•U gaat naar de volgende pagina door op r
helemaal onderaan te drukken.
Druk op q.
3 •Afhankelijk
van het item verschijnen de
instellingen mogelijk niet of worden ze anders
weergegeven.
(DUT) VQT1X11
15
Druk op e/r om een menu-item te
4 selecteren.
(Voorbeeld: Selecteer [3].)
Druk op [MENU/SET] om uw instelling te
5 bevestigen.
6 Druk op [MENU/SET] om het menu te sluiten.
Schakelen naar het menu [SET-UP]
Wanneer het menuscherm op de camera verschijnt na stap 1 in “Het menu gebruiken” :
1 Druk op w om het menupictogram te
verplaatsen.
2 Druk op r om het pictogram van het menu [SET-UP] te selecteren [e].
3 Druk op q om de lijst met menu-items te
verplaatsen.
Ga naar stap 2 onder “Het menu gebruiken”.
16
VQT1X11 (DUT)
Opnamemodus: 4
Fotograferen met de automatische functie
(Intelligent auto-modus)
De camera kiest automatisch de juiste instellingen volgens onderwerp en
opnamevoorwaarden. Deze stand zorgt ervoor dat beginners makkelijk een foto kunnen
maken.
•De volgende functies worden
automatisch geactiveerd.
–Scènedetectie/[STABILISATIE]/
gezichtsdetectie/
Tegenlichtcompensatie
•De statusindicator A gaat branden
wanneer u de camera op B zet.
(Deze gaat na 1 seconde uit.)
C Ontspanknop
D Schakelaar opnemen/afspelen
MODE
de schakelaar voor opnemen/afspelen naar
1 [Schuif
1] en druk op [MODE].
Druk op e/r om [INTELLIGENT AUTO] te
2 selecteren
en druk op [MENU/SET].
Deze modus is voor de intelligent auto-modus.
•U kunt deze modus ook selecteren met de knop [4].
•Druk opnieuw op deze knop om terug te keren naar de vorige modus.
Houd het toestel voorzichtig vast met beide
3 handen,
houd uw armen stil langs uw lichaam en
plaats uw voeten iets uiteen.
E Flitser
F AF ass. lamp
Druk de ontspanner half in om scherp te
4 stellen.
G
•De scherpstelindicatie G gaat groen branden als
het onderwerp is scherpgesteld.
•Het AF-gebied H wordt rond het gezicht
van het onderwerp weergegeven door de
gezichtsdetectiefunctie. In andere gevallen wordt
het weergegeven op het punt van het onderwerp
H
dat scherp is gesteld.
•Het scherpstelbereik is 5 cm (Wide)/50 cm (Tele)
tot 7.
•De maximale close-upafstand (de kortste afstand waarop het onderwerp kan
worden gefotografeerd) verschilt afhankelijk van de zoomvergroting.
(DUT) VQT1X11
17
Druk de ontspanknop volledig in (druk deze verder in) en
5 maak
de foto.
•De toegangsindicatie gaat rood branden wanneer er foto’s worden
opgenomen in het ingebouwde geheugen (of op de kaart).
Scènedetectie
Wanneer de camera de optimale scène identificeert, wordt het pictogram van de
desbetreffende scène 2 seconden blauw weergegeven. Daarna wordt de kleur weer rood
zoals gebruikelijk.
4 " 3 [i-PORTRET]
4 [i-LANDSCHAP]
2 [i-MACRO]
5 [i-NACHTPORTRET]
•Alleen als [q] is geselecteerd
1 [i-NACHTLANDSCHAP]
•Alleen als [o] is geselecteerd
•[4] wordt ingesteld als geen van de scènes van toepassing is en de
standaardinstellingen worden ingesteld.
•Als er bijvoorbeeld een statief wordt gebruikt en de trilling van de camera minimaal is
wanneer de scènemodus is geïdentificeerd als [1], wordt de sluitertijd ingesteld op
maximaal 8 seconden. Beweeg de camera niet terwijl u fotografeert.
 Gezichtsdetectie
Wanneer [3] of [5] wordt geselecteerd, neemt de camera
automatisch het gezicht van een persoon waar en worden
scherpstelling en belichting aangepast.
Opmerking
•Als gevolg van omstandigheden zoals hieronder beschreven
kan een andere scène worden geïdentificeerd voor hetzelfde
onderwerp.
–Onderwerpomstandigheden: wanneer het gezicht licht of donker is, de grootte van
het onderwerp, de afstand tot het onderwerp, het contrast van het onderwerp, als het
onderwerp beweegt, als de zoomlens wordt gebruikt
–Opnameomstandigheden: zonsondergang, zonsopgang, bij weinig licht, als de camera
beweegt
•Om te fotograferen in een specifieke scènestand wordt het aanbevolen te fotograferen in
de juiste opnamestand.
 Achtergrondlichtcompensatie
Met achtergrondlicht wordt licht bedoeld dat van achter het onderwerp komt.
In dit geval wordt het onderwerp donker, dus deze functie compenseert het
achtergrondlicht door de hele foto automatisch lichter te maken.
18
VQT1X11 (DUT)
Opnamemodus: 1
Fotograferen met uw favoriete instellingen
(normale fotomodus)
Met deze modus kunt u vrij fotograferen, want er zijn meer instelmogelijkheden dan in de
intelligent auto-modus [4].
Schuif de schakelaar voor opnemen/afspelen
1 naar
[1] en druk op [MODE].
A Schakelaar opnemen/afspelen
MODE
Druk op e/r om [NORMALE FOTO] te
2 selecteren
en druk op [MENU/SET].
Richt het AF-gebied op het punt waarop u wilt
3 scherpstellen.
Druk de ontspanknop B half in om scherp te stellen.
4 •De
scherpstelindicatie (groen) gaat branden als het onderwerp is
scherpgesteld.
•Het scherpstelbereik is 50 cm tot 7.
Druk de ontspanknop volledig in (druk deze verder in) en
5 maak
de foto.
•De toegangsindicatie gaat rood branden wanneer er foto’s worden opgenomen in
het ingebouwde geheugen (of op de kaart).
Scherpstellen
Richt het AF-gebied op het onderwerp en druk de ontspanknop vervolgens half in.
Scherpstelling
Als het onderwerp Als het
is scherpgesteld
onderwerp niet is
scherpgesteld
Scherpstelindicatie Aan
Knippert
AF-gebied
Wit"Groen
Wit"Rood
Geluid
Piept 2 keer
Piept 4 keer
C Scherpstelindicatie
D AF-gebied (normaal)
E AF-gebied (wanneer u de digitale zoom gebruikt of het donker is)
(DUT) VQT1X11
19
Afspeelmodus: 9
Weergeven van foto’s (Normale weergavemodus)
Zet de schakelaar voor opnemen/
1 afspelen
A op [5].
A
•Normaal afspelen wordt in de volgende
gevallen automatisch ingesteld.
–Als u bent teruggeschakeld naar de
afspeelmodus.
–Als de camera werd ingeschakeld terwijl de
schakelaar voor opnemen/afspelen op [5]
stond.
2 Druk op w/q om de foto te selecteren.
w: vorige foto afspelen
q: volgende foto afspelen
• Snelheid van vooruitspoelen/terugspoelen
foto’s is afhankelijk van de afspeelstatus.
B
C
 Snel vooruitspoelen/Snel terugspoelen
Houd w/q ingedrukt tijdens het afspelen.
•Het bestandsnummer B en het fotonummer C wisselen alleen een voor een.
Laat w/q los wanneer het nummer van de gewenste foto verschijnt om de foto af te
spelen.
•Als u op w/q, blijft drukken, neemt het aantal foto’s dat vooruit/terug wordt gespoeld,
toe.
20
VQT1X11 (DUT)
Afspeelmodus: 9 z
Foto’s verwijderen
Eenmaal gewist, kunnen de foto’s niet meer worden teruggehaald.
•Foto’s in het ingebouwde geheugen of op de kaart die wordt afgespeeld, worden
verwijderd.
Eén foto verwijderen
Selecteer de foto die moet worden verwijderd en
1 druk
vervolgens op [4].
2
DISPLAY
Druk op w om [JA] te selecteren en druk
daarna op [MENU/SET].
Meerdere (maximaal 50) of alle foto’s verwijderen
1 Druk op [4].
Druk op e/r om [MULTI WISSEN] of [ALLES WISSEN] te selecteren
2 en
druk dan op [MENU/SET].
•[ALLES WISSEN] " stap 5.
Druk op e/r/w/q om de foto te
3 selecteren
en druk vervolgens op
[DISPLAY] om in te stellen. (Herhaal
deze stap.)
•De geselecteerde foto’s worden weergegeven
met [b]. Als nogmaals wordt gedrukt op
[DISPLAY], wordt de instelling geannuleerd.
DISPLAY
4 Druk op [MENU/SET].
Druk op e om [JA] te selecteren en druk daarna op [MENU/SET] om
5 in
te stellen.
(DUT) VQT1X11
21
De Gebruiksaanwijzing lezen (PDF-formaat)
•U hebt de basishandelingen die in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan geoefend
en u wilt meer geavanceerde handelingen gaan verrichten.
•U wilt Problemen oplossen raadplegen.
Raadpleeg in deze gevallen de Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) op de CD-ROM met
de Gebruiksaanwijzing (meegeleverd).
[Windows]
Zet de PC aan en breng de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing
1 (meegeleverd)
in.
Selecteer de gewenste
2 taal
en klik vervolgens op
[Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
3
(Voorbeeld: BS in het Engels)
Dubbelklik op de snelkoppeling
“LS85_LS86 Gebruiksaanwijzing”
op het bureaublad.
 Wanneer de Gebruiksaanwijzing (PDFformaat) niet wordt geopend
U hebt Adobe Acrobat Reader 4.0 of hoger nodig om de Gebruiksaanwijzing (PDFformaat) te doorbladeren of af te drukken. Volg de onderstaande instructies voor uw BS
om het te installeren.
Als u Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 of SP3/Windows Vista en SP1 gebruikt
Plaats de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing (meegeleverd), klik op [Adobe(R)
Reader(R)] en volg de instructies op het scherm voor het installeren.
Onder Windows 98/98SE/Me
Download en installeer een versie van Adobe Reader die u met uw BS kunt gebruiken
van de volgende website.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
■ De Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) verwijderen
Wis het PDF-bestand in de map “Program Files\Panasonic\Lumix\”.
•Indien de inhoud of de map Program Files niet wordt getoond, klik dan op [Show the
contents of this folder] om hem weer te geven.
[Macintosh]
Zet de PC aan en breng de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing
1 (meegeleverd)
in.
de map “Manual” in “VFF0456” en kopieer
2 Open
het PDF-bestand met de gewenste taal in de map.
Dubbelklik op het PDF-bestand om het te
3 openen.
22
VQT1X11 (DUT)
Specificaties
Digitale Fotocamera:
Informatie voor uw veiligheid
Energiebron:
DC 3,0 V
Stroomverbruik:
1,2 W (tijdens opname)
0,6 W (tijdens weergave)
Effectieve beeldpunten
toestel:
8.100.000 pixels
Beeldsensor:
1/2,5˝ CCD
Totaal aantal pixels:
8 320 000 pixels
Primaire kleurfilter
Lens:
Optisch 4 x zoom, f=5,5 tot 22 mm [35 mm filmcamera
equivalent: 33 tot 132 mm]/F2,8 tot F5,9
Digitale zoom:
Max. 4 ×
Extra optische zoom:
Max. 6,4 ×
Focus:
Normaal / Macro
Gezichtsdetectie / 9-zone-scherpstellen/ 1-zonescherpstellen
Scherpstelbereik:
Normaal :
50 cm tot Z
Macro / Slimme auto:
5 cm (Wide)/50 cm (Tele) tot Z
Scènemodus: instellingen kunnen afwijken van datgene dat
hierboven is weergegeven
Sluitersysteem:
Elektronische sluiter + Mechanische sluiter
Bewegend beeldopname: [WVGA] 848 × 480 pixels (30 frames/seconde) (Wanneer er
een kaart wordt gebruikt)
[VGA] 640 × 480 pixels (30 frames/seconde) (Wanneer er
een kaart wordt gebruikt)
[QVGA] 320 × 240 pixels (30 frames/seconde)
met geluid
*Bewegende beelden kunnen maximaal 15 minuten continu
worden opgenomen. Verder mogen continu-opnamen niet
groter zijn dan 2 GB.
De resterende tijd voor continu-opnamen wordt op het
scherm weergegeven.
Burstopname
Burstsnelheid:
Circa 3 beelden/seconde (NORMAL), Circa 2 beelden/
seconde (Onbeperkt)
(DUT) VQT1X11
23
Aantal opneembare
foto’s:
Max. 7 pictures (Standard), max. 4 pictures (Fine), afhankelijk
van de resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen
of de kaart (Onbeperkt).
Hi-speed burst
Burstsnelheid:
Beeldformaat:
Aantal opneembare
foto’s:
Circa 4,5 foto’s/seconde
[+ 3M], [* 2.5M] of [} 2M] wordt als fotoresolutie
geselecteerd.
Bij gebruik van het ingebouwde geheugen:
Circa 10 foto’s (direct na het formatteren)
Wanneer u een kaart gebruikt:
Max. 100 foto’s (verschilt afhankelijk van het type kaart en de
opnameomstandigheden)
ISO-gevoeligheid:
i.AUTO/ 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
[H. GEVOELIGH.] mode: 1600 tot 6400
Sluitertijd:
8 seconden tot 1/2000e seconde
[STERRENHEMEL] mode:15 seconden, 30 seconden, 60
seconden
Witbalans:
Auto witbalans / Daglicht / Bewolkt / Shaduw / Halogeen /
Wit inst
Belichting (AE):
Geprogrammeerde automatische belichting
Belichtingscompensatie (1/3 EV stap, -2 EV tot +2 EV)
Meetfunctie:
Meervoudig
LCD-scherm:
TFT LCD 2,5" (ongeveer 230.000 pixels) (zichtveldratio
ongeveer 100%)
Flits:
Flitsbereik:
Circa 30 cm tot 5,9 m (groothoek [i.AUTO])
AUTO, AUTO/Rode-ogenreductie, Flits altijd AAN (Flits altijd
AAN/Rode-ogenreductie), (Lngz. sy. / Rode-ogenreductie),
Gedwongen UIT
Microfoon:
Mono
Luidspreker:
Mono
Opnamemedia:
Intern geheugen (ca. 50 MB) / SD-geheugenkaart/SDHCgeheugenkaart / MultiMediaCard (alleen foto’s)
Beeldformaat
Foto:
24
VQT1X11 (DUT)
[+ 8M] 3264 x 2448 pixels, [+ 5M] 2560 x 1920 pixels,
[+ 3M] 2048 x 1536 pixels
[* 7M] 3264 x 2176 pixels, [* 2.5M] 2048 x 1360 pixels
[} 6M] 3264 x 1840 pixels, [} 2M] 1920 x 1080 pixels
Bewegend beeld:
Kwaliteit:
[WVGA] 848 × 480 pixels (Wanneer er een kaart wordt
gebruikt),
[VGA] 640 × 480 pixels (Wanneer er een kaart wordt
gebruikt),
[QVGA] 320 × 240 pixels
Fijn/Standaard
Bestandsindeling
opnames
Foto:
JPEG (gebaseerd op “Design rule for Camera File System”,
gebaseerd op de norm “Exif 2.21”)/corresponderend met
DPOF
Bewegend beeld:
“QuickTime Motion JPEG” (bewegende beelden met geluid)
Interface
Digitaal:
USB 2.0 (Volle snelheid)
*Gegevens van de pc kunnen niet naar de camera worden
geschreven via de USB-kabel.
Analoge video/audio:
PAL / NTSC Composite (via menu geschakeld),
Audiolijnuitgang (mono)
Aansluiting
AV OUT/DIGITAL:
Bepaalde stekker (8 pins)
DC IN:
Type1 (alleen met DC coupler)
Afmetingen:
96,7 mm (B) × 62,0 mm (H) × 29,8 mm (D)
(zonder uitstekend deel)
Massa (gewicht):
Circa 128 g
(zonder geheugenkaart en batterij)
Circa 176 g
(met geheugenkaart en batterij)
Bedieningtemperatuur:
0 °C tot 40 °C
Bediening vochtigheid:
10% tot 80%
(DUT) VQT1X11
25
QuickTime en het QuickTime logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Apple Inc., gebruikt onder hun licentie.
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.ne
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement