Panasonic DMC-LZ8 - panasonic-dmc-lz8.pdf

Panasonic DMC-LZ8 - panasonic-dmc-lz8.pdf

Basis

Gebruiksaanwijzing

Digitale Fotocamera

Model Nr.

DMC-LZ10

DMC-LZ8

EG

Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Lees ook de Gebruiksaanwijzing

(PDF) op de CD-ROM met de

Gebruiksaanwijzing (meegeleverd).

U vindt er informatie in over gevordere opnamemethodes en de lijst met problemen en oplossingen.

Web Site: http://www.panasonic-europe.com

VQT1L92-1

H0108HM1018

Geachte Klant,

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic digitale fotocamera.

Leest u deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.

Informatie voor uw veiligheid

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO OP BRAND,

ELEKTRISCHE SCHOK OF

PRODUCTSCHADE TE BEPERKEN,

*

DIENT U HET APPARAAT NIET

BLOOT TE STELLEN AAN REGEN,

VOCHT, DRUPPEN OF SPETTEREN

EN MOET U GEEN VOORWERPEN

GEVULD MET VLOEISTOFFEN,

ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT

PLAATSEN.

*

GEBRUIK ALLEEN DE

ACCESSOIRES DIE WORDEN

AANGERADEN.

*

VERWIJDER HET DEKSEL

(ACHTERKANT) NIET, IN HET

APPARAAT BEVINDEN ZICH

GEEN GEBRUIKERSBEDIENBARE

ONDERDELEN. NEEM VOOR

ONDERHOUD CONTACT

OP MET DESKUNDIGE

ONDERHOUDSTECHNICI.

Neemt u zorgvuldig het auteursrecht in acht.

Het opnemen van voorgeregistreerde banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht zijn. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan beperkingen onderhevig zijn.

Houd u er rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de menuopties enz. van uw digitale camera enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze handleiding opgenomen zijn.

SDHC Logo is een handelsmerk.

Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding voorkomen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

HET STOPCONTACT MOET IN DE

NABIJHEID VAN HET APPARAAT

GEÏNSTALLEERD WORDEN EN

MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.

GEVAAR

Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt.

2

VQT1L92 (DUT)

Opmerking betreffende lithiumbatterijen

Bij dit product zijn lithiumbatterijen geleverd. Wanneer deze verbruikt zijn, mag u deze niet weggooien maar moet u deze inleveren als klein chemisch afval.

Dit apparaat bevat een lithiumbatterij als stroomvoorziening voor de klok.

Raadpleeg uw leverancier over het verwijderen van de lithiumbatterij op het moment dat u het apparaat aan het einde van de levensduur vervangt.

Verzekert u ervan dat de ingebouwde lithiumbatterij door vakbekwaam servicepersoneel wordt verwijderd.

Alleen voor servicepersoneel:

Verwijder de lithiumbatterij van de Gedrukte

Bedradingsplaat met behulp van de schroevendraaier etc. zoals het fi guur hiernaast.

De vorm van de Gedrukte Bedradingsplaat en de positie van de lithiumbatterij kunnen verschillen afhankelijk van het model van de digitale fotocamera.

Schroevendraaier

Printplaat

Lithiumbatterij

-Als u dit symbool ziet-

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur

(particulieren)

Dit symbool op de producten en/of de bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In sommige landen kunt u uw producten bij een lokale winkelier inleveren bij de aanschaf van een equivalent nieuw product.

Het wegwerpen van dit product op de juiste manier helpt waardevolle bronnen en voorkomt enige potentiële negatieve effecten op de gezondheid van mensen en het milieu wat kan voorkomen uit onjuiste omgang met afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt.

Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.

Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

Neem wanneer u dit product wilt weggooien contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingmethode is.

3

(DUT) VQT1L92

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

Geen andere AV-kabels gebruiken dan de meegeleverde kabel.

Houd het toestel uit de buurt van magnetische apparatuur (zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).

Indien u het toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen de opnamen en de audio onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon omdat het geluid kan ervan een nadelige invloed kan hebben op de opnamen en de geluiden.

Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware motoren.

De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt, kan een nadelige invloed hebben op het toestel en storingen van beelden en geluiden veroorzaken.

Als het toestel de invloed van magnetische geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet naar behoren werkt, dient u het toestel uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de netspanningsadapter (DMW-AC6E; optioneel) los te maken, en vervolgens de batterij weer terug te plaatsen of de netspanningsadapter weer aan te sluiten.

Hierna schakelt u het toestel weer in.

Gebruik de digitale fotocamera niet in de nabijheid van hoogspanningsdraden

of hoogspanningsleidingen.

Opnemen in de buurt van hoogspanningsdraden of hoogspanningsleidingen kan nadelige gevolgen hebben voor de opnamen.

Zorg voor het toestel

Het toestel niet schudden of ertegen

stoten. Het toestel zou daardoor niet normaal kunnen werken, het maken van opnames zou buiten werking gesteld kunnen worden, of de lens of het LCDscherm zouden beschadigd kunnen raken.

Zand of stof kan een storing van de camera veroorzaken. Zorg dat er geen zand of stof in de lens of op de fl itser of aansluitingen terechtkomt wanneer u de camera op het strand of een andere plaats gebruikt.

Zorg ervoor dat er geen water in de camera binnendringt wanneer u het toestel in de regen of op het strand gebruikt.

Deze camera is niet waterbestendig.

In het geval de camera in aanraking komt met water, zoals druppels, veeg deze dan af met een droge doek.

Als de camera niet meer normaal functioneert, neem dan contact op met uw dealer of uw dichtstbijzijnde servicenter.

Over condensatie (wanneer de lens

beslagen is)

Condensatie doet zich voor wanneer de omgevingstemperatuur of vochtigheid als volgt veranderd is. Pas op voor condensatie, aangezien dit vlekken op de lens, schimmel of storingen veroorzaakt.

– Wanneer het toestel naar binnen wordt

– gebracht, van de kou naar een warme kamer.

Wanneer het toestel van de buitenlucht in een auto met airconditioning wordt geplaatst.

Wanneer koele wind van een airconditioner of ergens anders vandaan direct op het toestel wordt

– geblazen.

In vochtige plaatsen

Stop de camera in een plastic zak

4

VQT1L92 (DUT)

tot de temperatuur in de buurt van de omgevingstemperatuur komt om condensatie te voorkomen. In geval van condensatie schakelt u de camera uit en wacht u ongeveer 2 uur. Wanneer het toestel de omgevingstemperatuur nadert, verdwijnt het vocht vanzelf.

Over kaarten die gebruikt kunnen

worden in dit apparaat

U kunt een SD-geheugenkaart, een SDHCgeheugenkaart en een MultimediaCard

• gebruiken.

Wanneer de term

kaart gebruikt wordt in deze gebruiksaanwijzing verwijst dit naar de volgende types Geheugenkaarten.

SD-geheugenkaart (8 MB tot 2 GB)

SDHC-geheugenkaart (4GB tot 16 GB)

– MultiMediaCard

Meer specifi eke informatie over kaarten die gebruikt kunnen worden met dit apparaat.

Bij gebruik van een kaart met een capaciteit van 4 GB of meer is alleen de

SDHC-geheugenkaart met SDHC-logo conform de SD-standaard geschikt.

Een MultiMediaCard is alleen geschikt voor foto's.

• Hou de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.

Afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing

Het uiterlijk van het product, de afbeelding of het menuscherm wijkt lichtjes af van het eigenlijke gebruikte.

De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing tonen de DMC-LZ10.

5

(DUT) VQT1L92

Inhoud

Informatie voor uw veiligheid ..............................................................................................2

Accessoires ........................................................................................................................7

Namen van onderdelen ......................................................................................................8

Over de batterijen ...............................................................................................................9

Inbrengen/verwijderen van de Batterijen/Kaart (Optioneel) ..............................................10

De klok instellen (De camera voor het eerst inschakelen [AAN]) ............................................ 11

De klokinstelling controleren .........................................................................................11

De klokinstelling wijzigen ..............................................................................................11

Basisprincipes van Functie en Menu ................................................................................12

Functie ..........................................................................................................................12

Menu .............................................................................................................................13

Basisinstellingen (Setup menu) ........................................................................................14

Werken met het [OPNAME] modusmenu .........................................................................15

Overlaten aan de camera (

Intelligent auto-modus

) ................................................16

Foto’s maken met de gewenste instelling (

Program AE Mode

) ...............................18

Foto’s nemen met de zoom ..............................................................................................19

Foto’s nemen met de ingebouwde fl itser ..........................................................................20

Foto’s nemen met de zelfontspanner ...............................................................................21

Weergeven van foto’s (

Q

Normale weergavemodus) ....................................................22

Foto’s wissen ....................................................................................................................23

Aansluiten op een PC .......................................................................................................24

De Gebruiksaanwijzing lezen (PDF-formaat) ...................................................................25

Specifi caties .....................................................................................................................26

6

VQT1L92 (DUT)

Accessoires

Controleer de inhoud voordat u de camera gebruikt.

Batterijen

AA alkaline batterijen (LR6)

Draagriem

VFC4297

AV-kabel

K1HA08CD0008

USB-aansluitkabel

K1HA08CD0007

CD-ROM (Software)

CD-ROM (Gebruiksaanwijzing)

VFF0404

Kaart is optioneel.

Wanneer u geen kaart gebruikt, kunt beelden opnemen of weergeven via het interne geheugen.

Mocht u een van de meegeleverde accessoires verliezen, neem dan contact op met de dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum. (U kunt de accessoires afzonderlijk aanschaffen.)

NL

Bij dit product zijn batterijen geleverd.

Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

7

(DUT) VQT1L92

Namen van onderdelen

1 2 3 4 5 6 9

7 8

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

AV OUT

DIGITAL

10

24 25

5

6

3

4

1

2

7

8

9

10

11

12

[E.ZOOM] (Eenvoudige zoom)-knop

Zoomhendel

Ontspanknop

Modusknop

Flitser

Zelfontspannerlampje

AF-assistentielamp

Lens

Lenscilinder

Speaker

[AV OUT/DIGITAL] aansluiting

LCD-scherm

Microfoon

8

VQT1L92 (DUT)

23

13

14

15

16

17

Opname/weergave-schakelaar

[MENU/SET] -knop

Camera AAN/UIT-schakelaar

[EXPOSURE] knop

Cursorknoppen w

/Zelfontspanner r

/[Makro] knop q

/Flitsmodusknop e

/Tegenlichtcompensatie

/Auto Bracket/De witbalans fi jn afstellen/

Belichtingscompensatie knop

• In deze gebruiksaanwijzing zijn de instructies voor het gebruik van de cursorknoppen als volgt beschreven.

bijv. Als u drukt op de r- knop.

18

19

20

21

22

23

24

Statusaanduiding

[DISPLAY] knop

[Q.MENU] /Wissen knop

DC Coupler-klep

Kaartklep

Riemoog

Gebruik de polsriem om te voorkomen dat de camera valt.

Statiefaansluiting

• Let bij gebruik van een statief goed op of het statief stevig en stabiel staat met het toestel erop bevestigd.

25 Batterij-ingang

Over de batterijen

Bruikbare batterijen

AA alkaline batterijen (meegeleverd)

AA-oplaadbare Ni-MH (nikkel-metaal hydride) batterijen (optioneel)

AA oxyride batterijen (optioneel)

• We raden aan om Panasonic batterijen te gebruiken.

Onbruikbare batterijen

Manganese

Batteriijen

Nikkel batterijen

Lithium Batterijen

Ni-Cd batterijen

Juiste verzorging en behandeling van

batterijen

Het verkeerd behandelen van batterijen kan resulteren in lekkage, hitte opbouw, brand of explosies. Bekijk het volgende.

Verwarm de batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.

Laat de batterijen niet lange tijd in een auto liggen die in de volle zon is geparkeerd met gesloten deuren en ruiten.

Ni-MH Batterijen (Nikkel Metaal Hydride)

Als oplaadbare batterijen worden gebruikt, worden oplaadbare batterijen die zijn geproduceerd door Panasonic aangeraden.

Informatie over de heroplaadbare batteruj

De batterij kan worden gerecycled. Leef de plaatselijke recyclingvoorschriften na.

Volledig opgeladen

Panasonic Ni-MH batterijen (optioneel)

Panasonic

Oxyridebatterijen

(optioneel)

460 opnames

(230 min)

260 opnames

(130 min)

Meer informatie over de CIPAvoorwaarden vindt u in de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat).

470 opnames

(235 min)

270 opnames

(135 min)

Het aantal opneembare foto’s varieert ook afhankelijk van de opname intervaltijd. Als de opname intervaltijd langer gaat duren gaat het aantal op te nemen foto’s achteruit.

(bijv. bij opnamen van elke twee minuten: ongeveer ¼ van het aantal bij opnamen van elke 30 seconden)

Weergavetijd

Gebruikte batterijen

Continu weergavetijd

(ong.)

DMC-LZ10 DMC-LZ8

Panasonic

Alkalinebatterijen

(meegeleverd of optioneel)

Volledig opgeladen

Panasonic Ni-

MH batterijen

(optioneel)

Panasonic

Oxyridebatterijen

(optioneel)

420 min

610 min

430 min

420 min

610 min

430 min

• Het aantal opneembare foto’s en de weergavetijd variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de wijze waarop de batterij wordt bewaard.

Batterij levensduur

Het aantal opnamen volgens CIPAnormen (in de program AE-modus [ ])

Gebruikte batterijen

Aantal mogelijke opnames (ong.)

DMC-LZ10 DMC-LZ8

Panasonic

Alkalinebatterijen

(meegeleverd of optioneel)

160 opnames

(80 min)

180 opnames

(90 min)

9

(DUT) VQT1L92

Inbrengen/verwijderen van de Batterijen/Kaart

(Optioneel)

• Controleer of de camera is uitgeschakeld.

Gebruik alkalinebatterijen (meegeleverd),

Ni-MH batterijen (optioneel) of oxyridebatterijen (optioneel).

Een kaart klaarmaken.

1 Schuif het klepje van de

batterijaansluiting Aof de

kaartaansluiting B open.

3

1 Sluit de aansluiting voor de

batterij of de kaart.

2 Schuif het kaart/batterijklepje

naar het einde en sluit het stevig.

1

1

A

1

2

3

Houd de hendel omlaag en verschuif de klep.

2

B

2 Batterijen:

Breng de batterijen in met de ( en )

pollen in de juiste richting.

Kaart:

Plaats de kaart met het etiket naar de achterkant van de camera gericht tot deze klikt en wordt vergrendeld.

Om de kaart te verwijderen, drukt u op de kaart tot u een klik hoort en dan kunt u de kaart omhoog trekken.

1 2

• Als het kaartklepje niet helemaal dichtgaat, verwijder de kaart dan, controleer de kaartrichting en plaats hem opnieuw.

Gelieve het soort batterijen te selecteren dat nodig is voor gebruik bij

[BATT. TYPE] in het [SET-UP]-menu.

Verwijder de batterij na gebruik.

Verwijder de batterijen als het LCDscherm en de statusindicator (groen) uitgaan. Anders zullen de instellingen van de camera mogelijk niet juist worden opgeslagen.

Breng geen batterijen of kaart in of verwijder ze als het toestel aan is vooral niet als u naar het interne geheugen gaat. Dit kan gegevens beschadigen.

We adviseren het gebruik van de

Panasonic SD-geheugenkaart/SDHC geheugenkaart.

Het interne geheugen (ca. 20 MB) kan worden gebruikt als een tijdelijk opslagapparaat wanneer de kaart die wordt gebruikt, vol is.

(Het interne geheugen kan niet worden gebruikt wanneer er een kaart is geplaatst.)

Raak de contactpunten op de achterzijde van de kaart niet aan.

De kaart kan beschadigd raken als hij niet volledig wordt ingebracht.

10

VQT1L92 (DUT)

De klok instellen

(De camera voor het eerst inschakelen [AAN])

Fabrieksinstelling

Wij raden aan [TAAL] te selecteren in het

[SET-UP] menu vooraleer datum/tijd in te stellen.

De klok is niet ingesteld wanneer de camera wordt verzonden. Wanneer u de camera inschakelt, verschijnt het volgende scherm.(Verschijnt niet in weergavemodus.)

3 Druk op [MENU/SET].

Wanneer [MENU/SET] werd ingedrukt om de instellingen te voltooien zonder dat de klok werd ingesteld, moet de klok juist worden gesteld door de onderstaande procedure

“De klokinstelling wijzigen (in normale fotomodus)”.

DISPLAY

AUB KLOK INSTELLEN

3 KLOKINST.

MENU

SET

De klokinstelling controleren

Druk herhaaldelijk op [DISPLAY].

– De huidige datum en tijd verschijnen ongeveer 5 seconden links onderaan op het scherm.

De klokinstelling wijzigen

1

Druk op [MENU/SET].

2

Druk op e/r om [KLOKINST.] te selecteren.

3

Druk op q en voer de bovenstaande stappen uit en

2 uit 3 voor de instelling.

4

Druk op [MENU/SET] om het menu te sluiten.

U kunt ook de klok instellen via het [SET-

UP] menu.

1 Druk op [MENU/SET].

2

Druk op e/r/w/q om datum en

tijd te selecteren.

A:

B:

3

KLOKINST.

0 0 : 00 1 / JAN / 2008

D/M/Y

C

ANNUL

A

SELEC

A

Tijd in de thuiszone

B

Tijd op de reisbestemming

C

Verschijnt

w/q : Selecteer het gewenste item.

e/r : Stel datum, tijd en weergavevolgorde van datum en tijd in.

A

:

Wanneer volledig opgeladen batterijen langer dan 3 uur zijn geplaatst, blijft de klokinstelling gedurende minstens 3 maanden bewaard, zelfs als de batterij wordt verwijderd.

U kunt het jaar instellen van 2000 tot

2099. Er wordt gewerkt met de 24-uurs notatie.

Stel de datum in zodat de juiste datum wordt gedrukt als u afdrukken bestelt of als u de datum laat afdrukken op de afbeeldingen.

Als de klok is ingesteld, kan de juiste datum worden afgedrukt ook al staat die niet op het scherm van de camera.

11

(DUT) VQT1L92

Basisprincipes van Functie en Menu

Functie

Opname- of afspeelfunctie selecteren.

1

Schuif de opname/weergave-

schakelaar A naar

(omhoog) of

Q

(omlaag).

: Opnamemodus (a)

Q

: Weergavemodus (b)

2

Opname-/weergavemodus instellen

a <Opnamemodus>

Draai aan de keuzeknop om de modus in te stellen op (microfoon).

b <Weergavemodus>

Andere weergavemodus dan normale weergave [ ] kan worden geselecteerd.

1

Druk op de knop [MENU/SET].

2

Druk op q.

3

Selecteer de weergavemodus met e

/r.

4

Druk op [MENU/SET].

AFSPEELFUNCTIE

NORMAAL AFSP.

DIASHOW

CATEGOR. AFSP.

FAVORIET AFSP.

INST.

SELEC

12

VQT1L92 (DUT)

Opnamemodus

Intelligent auto-modus

Makkelijk foto’s maken.

Program AE-modus

Foto’s maken met de gewenste instelling.

A/S/M-modus

Met deze modus kunt u complexe opnamen maken.

A: Lensopeningsprioriteit AE

S: Sluiterprioriteit AE

M: Handmatige belichting

Geavanceerde scène-modus

Gebruik deze modus voor normale opnamen.

Voor expressieve foto's van mensen, landschappen, enz.

T

V

U

PORTRET

: LANDSCHAP

: SPORT

: NACHTPORTRET

Scènemodus

Fotograferen volgens scène.

i

Bewegend beeld-modus

Met deze modus kunt u fi lmpjes opnemen.

Weergavemodus

Normale weergavemodus

Normale fotoweergave.

Andere weergavemodi

a

Diashowmodus

Categorieweergavemodus

Favoriete weergavemodus

• [FAV. AFSP.] verschijnt niet wanneer

[FAVORIETEN] is ingesteld op [UIT].

Menu

Deze camera werkt met diverse menu's om uw favoriete opname- en weergavefuncties te kiezen. De menuweergave varieert volgens de modus.

Setupmenu (gewoon in opnamemodus / weergavemodus)

Voor de standaardinstelling van de camera, zoals de batterijen, klok, enz.

Opnamemenu (alleen in opnamemodus)

Voor de instelling van beeldgrootte, ISO-gevoeligheid, enz.

Q

Weergavemenu (alleen in weergavemodus)

Voor de instelling van bewerking, afdruk (DPOF), enz.

De menu-instelling wijzigen

Het onderstaande voorbeeld beschrijft hoe het opnamemenu (in program AE-modus [ ]) moet worden ingesteld

Druk op [MENU/SET]

.

OPNAME

FOTO RES.

KWALITEIT

ASPECTRATIO

SLIMME ISO

GEVOELIGHEID

SELEC

EXIT

OFF

AUTO

Selecteer item

OPNAME

FOTO RES.

KWALITEIT

ASPECTRATIO

SLIMME ISO

GEVOELIGHEID

SELEC

EXIT

OFF

AUTO

Omschakelen naar SETUP menu

OPNAME

FOTO RES.

KWALITEIT

ASPECTRATIO

SLIMME ISO

GEVOELIGHEID

SELEC

OFF

AUTO

EXIT

SET-UP

SELEC

BATT. TYPE

KLOKINST.

WERELDTIJD

LCD SCHERM

LCD MODE

EXIT

OFF

Ga naar de menupictogrammen

Selecteer

Scherm omschakelen naar volgende of vorige pagina.

OPNAME

FOTO RES.

KWALITEIT

ASPECTRATIO

SLIMME ISO

GEVOELIGHEID

OFF

AUTO

SELEC EXIT

Geeft de eerste pagina van een 4-pagina menu aan.

U kunt naar de volgende pagina gaan door op r op het item onderaan te drukken.

Toon de instelling

OPNAME

FOTO RES.

KWALITEIT

ASPECTRATIO

SLIMME ISO

GEVOELIGHEID

SELEC INST.

Selecteer de instelling

OPNAME

FOTO RES.

KWALITEIT

ASPECTRATIO

SLIMME ISO

GEVOELIGHEID

SELEC INST.

Bevestigen Afsluiten

13

(DUT) VQT1L92

Basisinstellingen

(Setup menu)

Instelling van batterijtype, klok, spaarfunctie, enz.

Stel zeker [BATT. TYPE] in.

Als het type batterij dat wordt gebruikt en het type dat is geselecteerd niet hetzelfde zijn, zal de batterij-indicatie niet correct worden weergegeven. De batterij kan dan ook niet lang meegaan.

Wij raden aan de instellingen van

[KLOKINST.], [AUTO REVIEW] en

[BESPARING]te controleren.

1 Druk op [MENU/SET].

De menuweergave hangt af van de opnamemodus. (Voorbeeld: wanneer program AE-modus [ ] is geselecteerd.)

2

Druk op w en selecteer een

met .

Het SETUP menuscherm verschijnt.

SET-UP

BATT. TYPE

LCD

KLOKINST.

WERELDTIJD

LCD SCHERM

LCD MODE

SELEC

EXIT

0

OFF

3

Druk op q en selecteer het item

met e/r.

U kunt naar de volgende pagina gaan door op r op het item onderaan te drukken. U kunt dit ook doen door aan de zoomhendel te draaien.

SET-UP

BATT. TYPE

KLOKINST.

WERELDTIJD

LCD SCHERM

LCD MODE

SELEC EXIT

OFF

4

Druk op q en selecteer

instellingen met e/r.

Er verschijnen meer items afhankelijk van de items. Druk nogmaals op q en selecteer de instellingen met e/r.

SET-UP

LCD SCHERM

SELEC INST.

5 Druk op [MENU/SET] om de instelling te bevestigen en nogmaals (herhaaldelijk) om het menu te sluiten.

• Ingestelde items zijn beperkt voor

Intelligent auto-modus [ ].

14

VQT1L92 (DUT)

Werken met het [OPNAME] modusmenu

De items die kunnen worden ingesteld hangen af van de opnamemodus.

Door het instellen van kleur, het aanpassen van de fotokwaliteit, enz. kunt u foto’s nemen met een grote variëteit. De menuitems die kunnen worden ingesteld hangen af van de opnamemodus.

Werken met het [OPNAME] modusmenu

Druk op [MENU/SET] om het opnamemenu te zien en selecteer het item dat u wilt veranderen.

Items die u kunt instellen

(In program AE modus [ ])

Menupagina

Pagina 1

Pagina 2

Item

Z

Q

FOTO RES.

KWALITEIT i

J

K

R

ASPECTRATIO

SLIMME ISO

GEVOELIGHEID

WITBALANS

MEETFUNCTIE

AF MODE

SNELLE AF

BURST

O

T

U

D.ZOOM

KLEUREFFECT

FOTO INST.

Pagina 3

STABILISATIE

KORTE SLUITERT.

Pagina 4

N

3

AF ASS. LAMP

KLOKINST.

Werken met het snelmenu

U kunt de knop [Q.MENU] gebruiken om makkelijk de volgende items in te stellen tijdens het opnemen (In program AE modus [ ]).

[STABILISATIE]

[BURSTFUNCTIE]

[AF MODE]

[WITBALANS]

[GEVOELIGHEID]

[FOTO RES.]

[LCD MODE]

MENU

SET

[Q.MENU]

1 Houd [

Q.MENU

] ingedrukt in de opnamemodus tot de snelle instellingsmodus verschijnt.

2

AWB AUTO 10

M

AWB

Q.MENU

SELEC

EXIT

MENU

2

Druk op e/r/w/q om het menu-

item en instelling te selecteren en druk dan op [MENU/SET] om het menu af te sluiten.

2

AWB AUTO 10

M

10

M

7

M

5

M

3

M

2

M

FOTO RES.

10 M

19

MENU

SET

U kunt het menu ook afsluiten door te drukken op [Q.MENU].

• Bij snelinstelling, [|](wit instellen) verschijnt de instelling voor witbalans niet.

15

(DUT) VQT1L92

Overlaten aan de camera

( Intelligent auto-modus)

De camera kiest automatisch de juiste instellingen volgens onderwerp en opnamevoorwaarden. Deze stand zorgt ervoor dat beginners makkelijk een foto kunnen maken.

1 Stel de camera in op Intelligent auto-modus [ ].

2 Houd het toestel voorzichtig vast met beide handen, houd uw armen stil langs uw lichaam en plaats uw voeten iets uiteen.

A

B

A

Flitser

B

AF-assistentielamp

3 Richt op de compositie en druk de ontspanner half in.

C D

E

C

Het scherpstel indicatielicht wordt groen.

Wanneer de focusindicator knippert, is het onderwerp onscherp.

D

AF-gebied

Met gezichtsdetectie verschijnt AF area automatisch op het gezicht van het onderwerp. Anders verschijnt AF area op geschikte scherpstelpunten.

E

Diafragmawaarde

De camera piept twee keer als het onderwerp is scherp gesteld.

Het scherpstelbereik is 50 cm tot Z. De afstand tussen camera en onderwerp wordt echter groter bij sterke vergroting

(1 m tot Z).

4 Druk de half ingedrukte ontspanner volledig in om de foto te nemen.

De volgende functies worden automatisch geactiveerd.

Automatische scènedetectie

De camera detecteert verschillende opnamesituaties en kiest automatisch de meest geschikte scène-instelling.

De geselecteerde scène wordt aangegeven door het symbool links bovenaan het scherm.

i PORTRET i LANDSCHAP i MACRO i NACHTPORTRET i NACHTLANDSCHAP

• Als geen enkele scène is geselecteerd, schakelt de camera om naar [ ]

(standaardinstelling).

16

VQT1L92 (DUT)

• Afhankelijk van de onderstaande voorwaarden kunnen verschillende scènes worden geselecteerd voor dezelfde onderwerpen.

– Onderwerpvoorwaarden

Gezichtshelderheid/Grootte/Afstand/

Beweging/Zoomratio

Opnamevoorwaarden

Zonsopgang/Zonlicht/Weinig licht/

Trilling

Slimme ISO

De camera stelt de juiste ISO-gevoeligheid en sluitersnelheid automatisch in volgens beweging en helderheid van het onderwerp.

Gezichtsdetectie

Gezichten van mensen worden automatisch gedetecteerd.

Scherpstelling en belichting worden afgestemd op de positie van het gedetecteerde gezicht.

Snelle AF

Bij geringe trilling gaat het scherpstellen

(automatisch) sneller wanneer de ontspanner wordt ingedrukt.

Stabilisatie

De camera detecteert en compenseert automatisch trilling.

In [i NACHTL. SCHAP] is de sluitertijd alleen 8 seconden wanneer de camera heeft bepaald dat er weinig trilling is, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van een statief. Beweeg de camera niet tijdens het fotograferen.

U kunt de volgende functies niet gebruiken.

Belichtingscompensatie

Auto bracket

– Fijne afstelling van witbalans

– DIG. ZOOM

Flitser

De fl itser kan worden ingesteld op AUTO

[ ] of Gedwongen UIT [ ].

Als AUTO is geselecteerd, afhankelijk van het onderwerp of de helderheid, wordt de fl itser ingesteld op i AUTO [ ], i AUTO/

Rode-ogenreductie [ sync./Rode-ogenreductie [

In de fl itsmodus [

], of i Lngz

] of [

].

], de fl itser wordt twee keer geactiveerd.

Tegenlichtcompensatie (alleen slimme modus [ ])

Druk op e ter compensatie van tegenlicht dat het onderwerp donker doet lijken.

(Druk nogmaals om te annuleren.)

10

M

2

U kunt beelden automatisch verticaal weergeven wanneer ze werden opgenomen met verticaal gehouden camera.

Als u op de ontspanner drukt, is het mogelijk dat het scherm even oplicht of verduistert. Deze functie vergemakkelijkt het scherpstellen en is niet van invloed op de opname.

Zorg dat u de camera niet beweegt op het moment dat u de ontspanknop indrukt.

Dek de fotofl itser of de AFassistentielamp niet af met uw vinger of andere voorwerpen.

Raak de lens niet aan.

CONTRAL.

Dit pictogram verschijnt als u de backlight-compensatie gebruikt.

17

(DUT) VQT1L92

Foto’s maken met de gewenste instelling.

( Program AE Mode)

Met deze modus zijn er meer instelmogelijkheden dan in de slimme auto modus [ ].

1 Selecteer Program AE-modus

[ ].

De camera piept twee keer als het onderwerp is scherp gesteld.

De camera kan scherpstellen tussen 50 cm (Wide)/1 m (Tele) en

Z

. (Wanneer de macro niet wordt gebruikt)

Het volgende geeft aan dat het

– onderwerp niet is scherpgesteld.

De scherpstelindicatie knippert (groen).

Het AF-gebied gaat van wit naar rood of er is geen AF-gebied.

– Piept 4 keer.

De scherpstel indicator kan oplichten zelfs als het onderwerp niet goed is scherpgesteld als het onderwerp buiten bereik is.

4 Druk de half ingedrukte ontspanner volledig in om de foto te nemen.

2 Houd de camera voorzichtig vast met beide handen, houd uw armen stil langs uw lichaam en plaats uw voeten iets uiteen.

A

B

A

Flitser

B

AF-assistentielamp

3 Richt het AF-gebied E op het punt waarop u wilt scherpstellen en druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.

D C

Gebruik de fl itser

Als de fl itser is ingesteld op AUTO [ ]

AUTO/Rode-ogen reductie [ sync./Rode-ogen reductie [

] of,Slow

], werkt de fl itser als u de ontspanknop indrukt als de camera vindt dat het gebied dat u wilt

• fotograferen te donker is.

U kunt de fl itserinstellingen veranderen.

Als u op de ontspanknop drukt, is het mogelijk dat het scherm een moment oplicht of verduistert. Deze functie vergemakkelijkt het scherpstellen en is niet van invloed op de opname.

Zorg dat u de camera niet beweegt op het moment dat u de ontspanknop indrukt.

Dek de fotofl itser of de AFassistentielamp niet af met uw vinger of andere voorwerpen.

Raak de lens niet aan.

E

F

C

Het scherpstel indicatielicht wordt groen.

D

AF-gebied: wit ˆ groen

E

Diafragmawaarde

F

Sluitertijd

18

VQT1L92 (DUT)

Foto’s nemen met de zoom

Optische zoom gebruiken/

De extra optische zoom (EZ)

U kunt mensen en onderwerpen dichterbij laten lijken met de drievoudige zoomfunctie, en landschappen kunnen in groothoek worden vastgelegd.

[gelijk aan 35 mm fi lmcamera: 30 mm tot

150 mm (DMC-LZ10), 32 mm tot 160 mm

(DMC-LZ8)]

Voor opnames met een grotere hoek zonder kwaliteitsverlies (extra optische zoom) mag de beelgrootte niet worden ingesteld op de hoogste waarde voor elke aspectratio ( h

/ / j

)

Onderwerpen zien eruit of ze

dichterbij zijn met (Tele)

Draai de zoomhendel naar Tele.

Onderwerpen zien er uit of ze verder

weg zijn met (Wide-groothoek)

Draai de zoomhendel naar Groothoek.

Werking van de extra optische zoom

De extra optische zoom neemt het midden van de foto en vergroot het om het effect van een hoger telefotoopname te verkrijgen. Als u bijvoorbeeld

[ ] (3M EZ) (3 miljoen pixels) kiest, wordt het CCD-gebied van 10M (10,1 miljoen pixels) (DMC-LZ10) of 8M (8,1 miljoen pixels) (DMC-LZ8) ingeperkt tot het gebied van 3M (3 miljoen pixels), waardoor een foto met een hoger zoomeffect mogelijk is.

Maximale zoom

Met beeldgrootte niet in de hoogste resolutiestand, wordt optische zoom extra optische zoom om meer te vergroten.

Vergroting : Max. 8,9 × (DMC-LZ10)

Max. 8 × (DMC-LZ8)

Aspectratio h j

Maximale zoom (Tele)

Pixels

DMC-

LZ10

DMC-LZ10

(10M)

DMC-LZ8

(8M)

DMC-LZ10

(7M EZ) x 5,9

(5M EZ) x 7,1

(3M EZ)/

(2M EZ)/

(0.3M EZ)

DMC-LZ10

(9M) x 5

— x 8,9 x 5

DMC-LZ8

(7M)

DMC-LZ10

(6M EZ) x 5,9

DMC-LZ8

— x 5

— x 6,4 x 8

— x 5

(4.5M EZ) x 7,1

(2.5M EZ) x 8,9

DMC-LZ10

(7.5M) x 5

DMC-LZ8

(6M)

DMC-LZ10

(5.5M EZ) x 5,9

(3.5M EZ) x 7,1

(2M EZ) x 8,9 x 6,4 x 8

— x 5

— x 6,4 x 8

• Als u de zoomfunctie gebruikt nadat op het onderwerp is scherpgesteld, moet u opnieuw scherpstellen op het onderwerp.

19

(DUT) VQT1L92

Foto’s nemen met de ingebouwde fl itser

A

A

Fotofl itser

Dek de fl itser niet af met uw vingers of andere voorwerpen.

Overschakelen op de juiste

fl itsinstelling

Stel de ingebouwde fl itser in op de stand die past bij de scène die u wilt vastleggen.

1

Druk op q [<].

2

Druk op e/r of q [<] om de

fl itsinstelling te wisselen.

FLITS

AUTO

AUTO/RODE-OG

FLITS ALTIJD AAN

LNGZ. SY./RODE-OG

GEDWONGEN UIT

SELEC INST.

3 Druk op [MENU/SET].

U kunt ook de ontspanknop halverwege indrukken om te eindigen.

• Wanneer er 5 seconden verstrijken zonder enige bewerking, wordt de instelling die op dat ogenblik is geselecteerd automatisch overgenomen.

20

VQT1L92 (DUT)

Foto’s nemen met de zelfontspanner

1

Druk op w [ ].

2

Selecteer de sluitertijd met e/r

of w [ ].

ZELFONTSPANNER

UIT

10 SEC.

2 SEC.

SELEC INST.

3 Druk op [MENU/SET].

U kunt ook de ontspanknop halverwege indrukken om te eindigen.

Wanneer er 5 seconden verstrijken zonder enige bewerking, wordt de instelling die op dat ogenblik is geselecteerd automatisch overgenomen.

4 Druk de ontspanknop halfweg in om scherp te stellen en druk de knop vervolgens volledig in om de foto te nemen.

P

10

M

ANNUL

MENU

• Het zelfontspannerlampje A knippert en de sluiter wordt na 10 seconden (of 2 seconden) geactiveerd.

• Drukt u op de knop aan [MENU/SET] tijdens het instellen van de zelfontspanner, wordt de instelling geannuleerd.

A

21

(DUT) VQT1L92

Weergeven van foto’s

(

Q

Normale weergavemodus)

Selecteer de normale weergavemodus

[

Q

].

De opnamegegevens op het interne geheugen worden weergegeven wanneer er geen kaart is geplaatst. Wanneer er wel een kaart is geplaatst, worden de opnamegegevens van de kaart weergegeven.

Weergeven van foto’s

Druk op w/q om de foto te selecteren.

10

M

100-0001

1/19

• Tijdens de review-weergave in de opnamemodus of tijdens multi-weergave, kunnen de foto’s slechts één voor één worden vooruit- of teruggespoeld.

10:00 15.JAN.

w

: Geef de vorige foto weer.

q

: Geef de volgende foto weer.

Snel vooruitspoelen/Snel

terugspoelen

Houd w/q ingedrukt tijdens de weergave.

B

A

10

M

100-0001

1/19

10:00 JAN.2008

• q

: Snel vooruit w

: Snel terug

Het bestandsnummer A en het fotonummerr B wisselen alleen een voor een. Laat w/q los wanneer het nummer van de gewenste foto verschijnt om de foto weer te geven.

Als u w/q, ingedrukt houdt, kunt u sneller naar voren en naar achteren.

22

VQT1L92 (DUT)

Foto’s wissen

Selecteer de normale weergavemodus

[

Q

].

Eenmaal gewist, kunnen de foto’s niet meer worden teruggehaald. Controleer nogmaals voor u de foto’s wist.

Een enkele foto wissen

1

Selecteer de foto met w/q.

2 Druk op [ ].

3

Druk op w om [JA] te selecteren

en druk daarna op [MENU/SET].

3

SET] en volg de procedure vanaf stap 5.

Als er geen foto is ingesteld als favoriet, kan [ALLES WISSEN BEHALVE worden geselecteerd.

] niet

Druk op e/r/w/q om de foto te

selecteren en druk daarna op

[DISPLAY] om in te stellen.

(Alleen wanneer u [MULTI WISSEN] selecteert)

MULTI WISSEN

APART WISSEN

JA NEE

MULTI WISSEN

ALLES WISSEN

MENU

SET

ANNUL A SELEC INST.

• Tijdens het wissen van de foto, verschijnt

[A] op het scherm.

Om te wissen [MULTI WISSEN] (tot 50

beelden)/[ALLES WISSEN]

1 Drukt op [ ].

2

Druk op e/r om [MULTI WISSEN]

of [ALLES ANNULEREN] te selecteren en druk dan op

[MENU/SET].

APART WISSEN

JA

NEE

MULTI WISSEN

ALLES WISSEN

ANNUL A SELEC

INST.

MENU

SET

Als u [MULTI WISSEN], selecteert voert u verder stappen

3 uit.

Als u [ALLES WISSEN] selecteert, volgt u de procedure vanaf stap

5.

Als [FAVORIETEN] is ingesteld op [AAN], verschijnt [ALLES WISSEN] en [ALLE

WISSEN BEHALVE

] vooraf. Selecteer

één van beide met e/r, druk op [MENU/

7 8 9

10

ANNUL A

SELEC

11

UITVO ER.

INST/ANNUL

• Herhaal bovenstaande werkwijze.

De geselecteerde foto’s worden weergegeven met [A]. Als nogmaals wordt gedrukt op

[DISPLAY], wordt de instelling geannuleerd.

Het pictogram [c] knippert rood wanneer de geselecteerde foto niet kan worden gewist. Hef de beveiliging op.

4 Druk op [MENU/SET].

5

Druk op e om [JA] te selecteren

en druk daarna op [MENU/SET] om in te stellen.

(Controleer wanneer u [MULTI WISSEN] selecteert)

MULTI WISSEN

ALLE GEMARKEERDE

FOTO’S WISSEN ?

JA

NEE

MENU

SET

ANNUL A SELEC INST.

Wanneer u alle foto’s wist, kunnen alleen de foto’s op het interne geheugen of de foto’s op de kaart worden gewist. (U kunt de foto’s in het interne geheugen en de foto’s op de kaart niet tegelijk wissen.)

Als u op [MENU/SET] drukt tijdens het wissen van beelden met [MULTI

WISSEN], [ALLE WISSEN] of [ALLE

WISSEN BEHALVE halverwege.

], stopt het wissen

23

(DUT) VQT1L92

Aansluiten op een PC

Door de camera aan te sluiten op een computer, kunt u uw beelden uploaden en vervolgens de software gebruiken op de meegeleverde CD-

ROM ([PHOTOfunSTUDIO-viewer-] voor

Windows

®

) om uw beelden per e-mail te versturen of af te drukken.

Als u Windows 98/98SE gebruikt, installeer dan eerst het USBstuurprogramma en sluit vervolgens de camera aan op de computer.

Meer informatie vindt u in de bedieningsinstructies (PDF-bestand) van de software.

1 Schakel de camera en de PC in.

2 Sluit de camera aan op een PC

via de USB-aansluitkabel C

(meegeleverd).

Het scherm voor het selecteren van

[PictBridge (PTP)] of [PC] verschijnt.

Indien [USB MODE] in het setup-menu niet is ingesteld op [SELECT. VERBINDING], verschijnt het scherm niet.

AV OUT

DIGITAL

E

D

TOEGANG

B

C

A

A

Netadapter (DMW-AC6E: optioneel)

B

DC Coupler (DMW-DCC2: optioneel)

• Gebruik voldoende opgeladen batterijen of de netadapter A en DC Coupler B.

Gebruik altijd een originele Panasonic netadapter (DMW-AC6E: optioneel) en

DC Coupler (DMW-DCC2: optioneel).

Zorg dat het toestel uitstaat voordat u de netadapter (optioneel) aansluit of loskoppelt.

C

USB-aansluitkabel (meegeleverd)

• Geen enkele andere USB-kabel gebruiken dan de meegeleverde kabel.

Sluit de USB-aansluitkabel zodanig aan dat het [c] merkteken is gericht naar het [

q

] merkteken op de

[DIGITAL] aansluiting.

D

Dit bericht verschijnt tijdens gegevensoverdracht.

E

Controleer de mantel van de stekker en steek hem er recht in.

• Houd E vast en steek de USBaansluitkabel er dan recht in. Probeer de stekker er niet omgedraaid of zijwaarts in te forceren. Hierdoor kunt u het toestel en de ermee verbonden apparatuur beschadigen.

3

Selecteer [PC] met r en druk op

[MENU/SET].

[Windows]

Het station verschijnt in de [My Computer] map.

Als dit de eerste keer is dat u de camera aansluit op een PC, wordt het vereiste stuurprogramma automatisch geïnstalleerd zodat de camera kan worden herkend door het Windows Plug-and-Play, waarna het verschijnt in de [My Computer] map.

[Macintosh]

Het station wordt weergegeven op het scherm.

Het station wordt weergegeven als

[LUMIX] wanneer u de camera aansluit zonder dat er een kaart is geplaatst.

Het station wordt weergegeven als [NO

NAME] of [Untitled] wanneer u de camera aansluit wanneer er een kaart is geplaatst.

24

VQT1L92 (DUT)

De Gebruiksaanwijzing lezen

(PDF-formaat)

U hebt de basishandelingen die in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan geoefend en u wilt meer geavanceerde handelingen gaan verrichten.

U wilt Problemen oplossen raadplegen.

Raadpleeg in deze gevallen de

Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) op de CD-ROM met de Gebruiksaanwijzing

(meegeleverd).

[Windows]

1 Zet de PC aan en breng de CD-

ROM met de Gebruiksaanwijzing

(meegeleverd) in.

2 Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op [Operating

Instructions] om te installeren.

(Voorbeeld: BS in het Engels)

Onder Windows 2000 SP2 of hoger/XP/

Vista

Plaats de CD-ROM met de

Gebruiksaanwijzing (meegeleverd), klik op [Adobe(R) Reader(R)] en volg de instructies op het scherm voor het installeren.

Onder Windows 98/98SE/Me

Download en installeer een versie van

Adobe Reader die u met uw BS kunt gebruiken van de volgende website.

http://www.adobe.com/products/ acrobat/readstep2_allversions.html

De Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) verwijderen

Wis het PDF-bestand in de map “Program

Files\Panasonic\Lumix\”.

Indien de inhoud of de map Program

Files niet wordt getoond, klik dan op

[Show the contents of this folder] om hem weer te geven.

[Macintosh]

1 Zet de PC aan en breng de CD-

ROM met de Gebruiksaanwijzing

(meegeleverd) in.

2 Open de map “Manual” in

“LUMIX” en kopieer het PDFbestand met de gewenste taal in de map.

3 Dubbelklik op de snelkoppeling

“LZ10_LZ8 Gebruiksaanwijzing” op het bureaublad.

Wanneer de Gebruiksaanwijzing

(PDF-formaat) niet wordt geopend

U hebt Adobe Acrobat Reader 4.0 of hoger nodig om de Gebruiksaanwijzing (PDFformaat) te doorbladeren of af te drukken.

Volg de onderstaande instructies voor uw

BS om het te installeren.

3 Dubbelklik op het PDF-bestand om het te openen.

25

(DUT) VQT1L92

Specifi caties

Digitale camera:

Informatie voor uw veiligheid

Energiebron:

Stroomverbruik:

DC 3,0 V

DMC-LZ10: 1,5 W (tijdens opname)

DMC-LZ8: 1,4 W (tijdens opname)

0,6 W (tijdens weergave)

Effectieve beeldpunten toestel:

DMC-LZ10: 10,100,000 pixels

DMC-LZ8: 8,100,000 pixels

Beeldsensor:

Totale pixels

Lens:

DMC-LZ10: 1/2,33˝ CCD

DMC-LZ8: 1/2,5˝ CCD

DMC-LZ10: 10,700,000 pixels

DMC-LZ8: 8,320,000 pixels

Primaire kleurfi lter

Optisch 5x zoom, f=5,2 tot 26 mm [35 mm fi lmcamera equivalent: 30 tot 150 mm (DMC-LZ10)

32 tot 160 mm (DMC-LZ8)] /F3,3 tot F5,9

Digitale zoom:

Extra optische zoom:

Max. 4 ×

DMC-LZ10: max 8,9 ×

DMC-LZ8: max 8,0 ×

Focus:

Scherpstelbereik:

Normaal / Macro

Gezichtsdetectie/9-zone-focussing/3-zone-focussing

(hoge snelheid)/1-zone-focussing (hoge snelheid)/1-zonefocussing/Spot-focussing

Normaal :

50 cm (Wide) / 1 m (Tele) tot

Z

Macro / Slimme auto:

5 cm (Wide) / 1 m (Tele) tot

Z

Geavanceerde scène mode / Scène mode: instellingen kunnen afwijken van datgene dat hierboven is weergegeven

Elektronische sluiter + Mechanische sluiter

Sluitersysteem:

Bewegend beeldopname: Aspectratio [ h

]:

640 × 480 pixels (30 frames/seconde, 10 frames/seconde)

(met kaart.) /

320 × 240 pixels (30 frames/seconde, 10 frames/seconde)

Aspectratio [ j

]:

848 × 480 pixels (30 frames/seconde, 10 frames/seconde)

(met kaart.) met geluid

26

VQT1L92 (DUT)

Burstopname

Burstsnelheid:

Aantal opneembare foto’s:

ong. 2,5 beelden/seconde (NORMAL), ong. 2 beelden/ seconde (onbeperkt)

DMC-LZ10: Max. 5 pictures (Standard), max. 3 pictures (Fine)

DMC-LZ8: Max. 7 pictures (Standard), max. 4 pictures (Fine) afhankelijk van de resterende capaciteit van het ingebouwde geheugen of de kaart (onbeperkt).

Hi-speed burst

Burstsnelheid:

Beeldformaat

ISO-gevoeligheid:

Sluitertijd:

Witbalans:

Belichting (AE):

Meetfunctie:

LCD-scherm:

Flits:

Microfoon:

Luidspreker:

Opnamemedia:

DMC-LZ10: circa 5 foto’s/seconde

DMC-LZ8: circa 5,5 foto’s/seconde

( h

), ( ), ( j

)

AUTO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

[H. GEVOELIGH.] mode: 1600 tot 6400

60 seconden tot 1/2,000e seconde

[STERRENHEMEL] mode:15 seconden, 30 seconden, 60 seconden

Auto witbalans/Daglicht/Bewolkt/Shaduw/Halogeen/Wit inst

Program AE, Lensopeningsprioriteit AE, Sluiterprioriteit AE,

Handmatige belichting

Belichtingscompensatie (1/3 EV stap, -2 EV tot +2 EV)

Meervoudig/Center/Spot

TFT LCD

2,5" (Ongeveer 230,000 beeldpunten) (veld zichtratio ongeveer 100%)

Flitsbereik:

Ong. 50 cm tot 6,8 m (Wide [ISO AUTO] mode)

AUTO, AUTO/RODE-OG, GEDWONGEN AAN

(GEDWONGEN AAN / RODE-OG), (LNGZ. SY. / RODE-

OG), GEDWONGEN UIT

Mono

Mono

Intern geheugen (ca. 20 MB)/SD-geheugenkaart/SDHCgeheugenkaart/MultiMediaCard (alleen foto’s)

27

(DUT) VQT1L92

Beeldformaat:

Foto:

Bewegend beeld:

Aspectratio [ h

]:

DMC-LZ10: 3648 × 2736 pixels / 3072 × 2304 pixels /

2560 × 1920 pixels / 2048 × 1536 pixels /

1600 × 1200 pixels / 640 × 480 pixels

DMC-LZ8: 3264 × 2448 pixels / 2560 × 1920 pixels /

2048 × 1536 pixels / 1600 × 1200 pixels /

640 × 480 pixels

Aspectratio [ ]:

DMC-LZ10: 3648 × 2432 pixels / 3072 × 2048 pixels /

2560 × 1712 pixels / 2048 × 1360 pixels

DMC-LZ8: 3264 × 2176 pixels / 2560 × 1712 pixels /

2048 × 1360 pixels

Aspectratio [ j

]:

DMC-LZ10: 3648 × 2056 pixels / 3072 × 1728 pixels /

2560 × 1440 pixels / 1920 × 1080 pixels

DMC-LZ8: 3264 × 1840 pixels / 2560 × 1440 pixels /

1920 × 1080 pixels

Aspectratio [ h

]:

640 × 480 pixels (Alleen bij gebruik van SD-geheugenkaart/

SDHC-geheugenkaart), 320 × 240 pixels

Aspectratio [ j

]:

848 × 480 pixels (Alleen bij gebruik van SD-geheugenkaart/

SDHC-geheugenkaart)

Fijn/Standaard

Kwaliteit:

Bestandsindeling opnames

Foto:

JPEG (Ontwerpregels voor Camera bestandssysteem, gebaseerd op de Exif 2,21 standaard), DPOF corresponderend

Bewegend beeld:

Aansluiting

AV OUT / DIGITAL:

DC IN:

Afmetingen:

"QuickTime Motion JPEG" (bewegende beelden met geluid)

Interface

Digitaal:

USB 2,0 (Volle snelheid)

Analoge video/audio:

NTSC/PAL Composite (via menu geschakeld),

Audiolijnoutput (mono)

Bepaalde stekker (8 pins)

Type1 (alleen met DC coupler)

Massa (gewicht):

97,5 mm (B) × 62,0 mm (H) × 33,3 mm (D)

(zonder uitstekend deel)

Ong. 141 g

(zonder geheugenkaart en batterij)

Ong. 188 g

(met geheugenkaart en batterij)

Bedieningtemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Bediening vochtigheid:

10 % tot 80 %

28

VQT1L92 (DUT)

29

(DUT) VQT1L92

30

VQT1L92 (DUT)

31

(DUT) VQT1L92

QuickTime en het QuickTime logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc., gebruikt onder hun licentie.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project