Philips 32PFL5708/F7 CRT Television User Manual

Philips 32PFL5708/F7 CRT Television User Manual
cover 2706.3
16-05-2008
10:47
Pagina 1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL9603
32PFL9613
37PFL9603
42PFL9603
42PFL9703
42PFL9803
47PFL9603
47PFL9703
52PFL9703
DA LCD fjernsyn
РУС ЖК-TB
________________________________ ________________________________
NO LCD-tven
PL
LCD telewizor
________________________________ ________________________________
SV
LCD-tver
HU LCD televízió
________________________________ ________________________________
FI
LCD television
CZ LCD telewizor
________________________________ ________________________________
SK LCD televízor
________________________________
cover 2706.3
16-05-2008
10:47
Pagina 2
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 1
1
1.1
1.2
1.3
Viktigt 3
Säkerhet 3
Skötsel av skärmen 3
Återvinning 3
2
2.1
2.2
Din TV 4
Översikt över TV:n 4
Innovativa funktioner 5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Komma igång 5
Placera TV:n 5
Väggmontering – VESA 6
Fjärrkontrollens batterier 7
Antennkabel 7
Nätkabel 7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Använda TV:n 8
Slå på eller stänga av – standby 8
Titta på TV 9
Titta på kanaler från en digital mottagare 9
Titta med anslutna enheter 9
Titta på DVD 10
Välja en text-TV-sida 10
Ändra Ambilight-inställning 11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
Fler funktioner i din TV 12
Fjärrkontroll 12
LightGuide-ljusstyrka 15
TV-menyerna 15
Bild- och ljudinställningar 16
Ambilight 19
Text-TV 20
Skapa favoritkanallistor 21
Elektronisk programguide – EPG 22
Timer- och låsfunktioner 24
Textremsor 25
Visa bilder och spela musik 25
Lyssna på digitala radiokanaler 27
Uppgradering av programvara 28
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Kanalinstallation 30
Automatisk kanalinstallation 30
Manuell kanalinstallation 31
Ändra ordning för lagrade kanaler 32
Automatisk kanalhantering 32
Test för digital mottagning 33
Fabriksinställningar 33
Innehållsförteckning
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Anslutningar (DVD, mottagare ...) 34
Anslutningar – översikt 34
Om anslutningar 35
Ansluta med anslutningsassistenten 36
Ansluta utan att använda
anslutningsassistenten 36
Inställning efter anslutning 42
Förbereda för digitala tjänster 43
Datornätverk 44
8
Teknisk information 50
9
Felsökning 52
10
Index 54
SVENSKA
Innehållsförteckning
Inställningskoder för fjärrkontrollen finns i slutet
av boken.
Genom att registrera produkten på
www.philips.com/welcome får du tillgång till
produktsupport.
1
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 2
2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Med ensamrätt. Specifikationerna
kan ändras utan föregående
meddelande.Varumärkena tillhör
Koninklijke Philips Electronics N.V. eller
respektive ägare.
Philips förbehåller sig rätten att när
som helst ändra produkter utan att
tidigare material behöver justeras.
Innehållet i den här
användarhandboken anses lämpligt för
avsedd användning av systemet. Om
produkten eller dess enskilda moduler
eller procedurer används i andra syften
än vad som anges här måste giltighet
och lämplighet för dessa kontrolleras.
Philips garanterar att själva innehållet
inte bryter mot något amerikanskt
patent. Annan garanti är varken
uttryckt eller implicerad.
Garanti
Inga komponenter får repareras av
användaren.
Du får inte ta bort eller öppna några
skydd eller kåpor som täcker
produkten. Du får heller inte peta in
föremål i ventilationshålen eller
använda föremål som inte är gjorda för
en viss kontakt. Reparationer får
endast utföras av Philips-personal eller
officiella reparationsverkstäder. Om
detta inte följs upphör all garanti att
gälla, såväl uttryckt som underförstådd.
Garantin upphör att gälla vid
användning som förbjuds enligt den
här användarhandboken, eller vid
ändringar eller monteringsprocedurer
som inte rekommenderas eller
godkänns enligt den här
användarhandboken.
Pixelegenskaper
Den här LCD-TV:n har ett högt antal
färgpixlar.Trots att produkten har
99,999 % eller fler fungerande pixlar
kan det förekomma punkter som är
ständigt svarta eller som lyser i rött,
grönt eller blått på skärmen. Detta är
en strukturegenskap för skärmen
(enligt vanlig branschstandard) och är
inte något tekniskt fel.
Programvara med öppen källkod
Den här TV:n innehåller programvara
med öppen källkod. Philips erbjuder
härmed att, på begäran, tillhandahålla
eller göra tillgänglig en komplett
maskinläsbar kopia av motsvarande
källkod på ett medium som vanligen
används för programutbyte till en
kostnad som inte överstiger summan
2
för utförande av källdistribution.
Detta erbjudande är giltigt i 3 år från
och med produktens inköpsdatum.
Erhåll källkoden genom att skriva till
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgien
Uppfyller EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V.
tillverkar och säljer många
konsumentprodukter. Dessa produkter
har, som alla elektroniska apparater,
vanligen kapacitet att avge och motta
elektromagnetiska signaler.
En av Philips ledande affärsprinciper är
att vidta alla nödvändiga hälso- och
säkerhetsåtgärder för våra produkter,
att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav
och hålla oss inom de EMF-standarder
som är tillämpliga när produkten
tillverkas.
Philips arbetar för att utveckla, tillverka
och marknadsföra produkter som inte
orsakar hälsorisker.
Vi på Philips bekräftar att om våra
produkter hanteras korrekt och i
avsett syfte, är de säkra att använda
enligt aktuella vetenskapliga belägg.
Philips spelar en aktiv roll i
utvecklingen av internationella EMFoch säkerhetsstandarder, vilket gör det
möjligt för Philips att förutse vidare
utveckling inom standardisering och
tidig integrering i våra produkter.
Nätsäkring (endast inom
Storbritannien)
Den här TV:n har en godkänd gjuten
kontakt. Om nätsäkringen behöver
bytas ut ska den ersättas med en
säkring med samma spänning som
indikeras på kontakten (till exempel
10 A).
1. Ta bort säkringens skydd och
säkringen.
2. Den nya säkringen måste uppfylla
BS 1362 och vara ASTA-godkänd.
Om du tappar bort säkringen
kontaktar du din återförsäljare för
att bekräfta rätt sort.
3. Sätt tillbaka säkringens skydd.
För att uppfylla EMC-direktivet får
produktens nätkontakt inte tas bort
från nätsladden.
Copyright
Logotyperna VESA, FDMI och
VESA Mounting Compliant är
varumärken som tillhör Video
Electronics Standards Association.
Tillverkat på licens från
Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro
Logic" och den dubbla D-symbolen
G är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Tillverkat på licens från
BBE Sound, Inc. Licensierat av BBE, Inc i
enlighet med ett eller fler av följande
amerikanska patent: 5510752,
5736897. BBE och BBE-symbolen är
registrerade varumärken som tillhör
BBE Sound Inc.
Windows Media är antingen ett
registrerat varumärke eller ett
varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra
länder.
® Kensington och MicroSaver är
varumärken som registrerats i USA
och tillhör ACCO World Corporation
med utfärdade registreringar och
pågående ansökningar i andra länder
runt om i världen.
DLNA®, DLNAlogotypen och DLNA Certified™ är
varumärken, servicemärken eller
certifieringar som tillhör Digital Living
Network Alliance.
Alla andra registrerade och
oregistrerade varumärken tillhör
respektive ägare.
1
20-05-2008
10:47
Pagina 3
Viktigt!
Läs igenom användarhandboken innan du börjar
använda produkten.
Gå igenom det här avsnittet och följ anvisningarna
noggrant. Garantin gäller inte för skada som
orsakats av att anvisningarna inte har följts.
1.1
Säkerhet
• Undvik kortslutning genom att inte utsätta
produkten för vatten eller regn.
• Undvik risk för brand eller elektriska stötar
genom att inte placera öppen eld i närheten av
TV:n (till exempel tända stearinljus).
• Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela
TV:n för ventilation.
• Placera inte TV:n i närheten av värmeelement
eller andra värmekällor.
• Placera inte TV:n i ett slutet utrymme som en
bokhylla. Se till att gardiner, skåp osv. inte hindrar
luftflödet genom ventilationshålen.
• Produkten kan skadas om du petar in föremål i
ventilationshålen.
• Se till att TV:n inte kan falla ned. Ställ TV:n på en
stabil och plan yta och använd endast stativet
som medföljer TV:n.
• Nätsladden kan skadas om du ställer TV:n eller
något annat föremål på den. En skadad nätsladd
kan orsaka brand eller elektriska stötar.
• Undvik att belasta nätkontakten när TV:n är
monterad på ett vridbart stativ eller ett VESAväggfäste. Delvis lossad nätkontakt kan orsaka
ljusbågsbildning eller brand.
1.2
• Stillbilder
Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Om det
inte går att undvika minskar du skärmens kontrast
och ljusstyrka för att förhindra skada på skärmen.
Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en
längre stund. Exempel på stillbilder är:
skärmmenyer, text-TV-sidor, svarta fält,
aktieinformation, TV-kanallogotyper, tidsuppgifter
osv.
1.3
Återvinning
SVENSKA
2706.3 SW
• Ta med förpackningen till din lokala
återvinningsstation.
• Kassera gamla batterier enligt lokala föreskrifter.
• Produkten har utformats och tillverkats för
materialåtervinning och återanvändning.
• Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Ta
själv reda på eller fråga din återförsäljare om
lokala föreskrifter för säker återvinning. Felaktig
produktkassering orsakar skada på miljön och på
människors hälsa.
(EEC 2002/96/EC)
Skötsel av skärmen
• Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
• Torka av ytan med en mjuk, fuktig trasa. Använd
inga rengöringsmedel (kemiska
rengöringsmedel/rengöringsmedel för
hushållsbruk) eftersom det kan skada skärmen.
• Använd inte något hårt föremål till att peka,
trycka, gnugga eller slå på skärmen med eftersom
det kan repa eller förstöra skärmen permanent.
• Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för
att undvika deformation och färgförändringar.
Viktigt!
3
2706.3 SW
2
20-05-2008
10:47
Pagina 4
Din TV
I det här avsnittet får du en översikt över TV:ns
knappar och funktioner.
2.1
Översikt över TV:n
Knappar
Fjärrkontroll
SOURCE
UNIVERSAL MODE
DEMO
1
2
3
4
5
6
7
LightGuide
Indikatorlampa
Fjärrkontrollens sensor
Volym upp/ned
Menu (meny)
Program/kanal upp och ned
Strömbrytare
Kontakter
1
2
1 Kontakter på baksidan
2 Kontakter på siden
Mer information finns i avsnitt 7 Anslutningar.
4
Slå på eller växla till standby
Titta på en ansluten enhet – DVD,
videobandspelare ...
3 Programguide
4 Volym upp + eller ned 5 Ambilight på/av
6 Program/kanal upp + och ned 7 Meny på/av
8 Navigerings- och rotationsknapp
9 Färgknappar
Mer information finns i avsnitt 5.1 Översikt över
fjärrkontrollen.
Din TV
2.2
20-05-2008
10:47
Pagina 5
Innovativa funktioner
Din nya TV är utrustad med några av marknadens
mest moderna ljud- och bildfunktioner.
De är som följer:
LCD-skärm med HD-kapacitet (High Definition)
Full HD-upplösning på 1920 x 1080p, den högsta
upplösningen av alla HD-källor. Den ger överlägsna
flimmerfria Progressive Scan-bilder med optimal
ljusstyrka och enastående färger.
Ambilight
Tittandet blir mer avslappnat och bildupplevelsen
förbättras.
Perfect Pixel HD
Ger perfekt bildkvalitet från alla källor.
100 Hz Clear LCD (om tillgängligt)
Med 100Hz Clear LCD-tekniken får du överlägsen
skärpa vid rörelse, bättre svartnivå,
hög kontrast med en flimmerfri, lugn bild och bättre
betraktningsvinkel.
Inbyggd DVB-T- och DVB-C-mottagare
Förutom normala analoga TV-sändningar tar TV:n
emot digitala markbundna sändningar och i vissa
länder även digitala kabel-TV- och radiosändningar.
3
Komma igång
I det här avsnittet går vi igenom hur du ska placera
och installera TV:n första gången.
3.1
Placera TV:n
) Varning!
Läs noggrant igenom säkerhetsanvisningarna i
avsnittet 1.1 Säkerhet innan du placerar TV:n.
SVENSKA
2706.3 SW
• TV-apparater med stora skärmar är tunga. Det
krävs minst två personer för att bära, lyfta och
flytta TV:n.
• Det bästa avståndet för att titta på TV är tre
gånger skärmens diagonala storlek.
• För bästa möjliga tittarförhållanden ser du till att
placera TV:n så att direkt ljus inte faller på
skärmen.
• Den bästa Ambilight-effekten får du om
belysningen dimmas ned i rummet.
• Placera TV:n 10 - 20 cm från väggen för att få
den bästa Ambilight-effekten.
• TV:n är utrustad med stöldlåset Kensington
Security Slot på baksidan.Ett Kensington-stöldlås
måste köpas separat.
Elektronisk programguide – EPG
Med EPG visas tablån för digitala TV-sändningar på
skärmen. Med den här guiden kan du få
påminnelser om program som startar, att slå på
TV:n osv.
HDMI-kontakter
HDMI-kontakter som ger högsta möjliga kvalitet för
HD-anslutning.
På 32- och 37-tums TV-apparater.
USB-anslutning/nätverksanslutning
Multimedieanslutning för direktvisning eller uppspelning av foton och musik.
Universalfjärrkontroll
TV-fjärrkontrollen är en universell fjärrkontroll som
kan styra andra enheter, till exempel DVD-spelare
och -recorder, digitalmottagare (STB) och
hemmabiosystem (HTS) från Philips och från många
andra tillverkare.
På 42-, 47- och 52-tums TV-apparater.
MPEG4-sändning (om sådan är tillgänglig)
En videostandard med högre kvalitet som används
vid HD-sändningar.
Din TV
5
2706.3 SW
3.2
20-05-2008
10:47
Pagina 6
Väggmontering – VESA
) Varning!
Beakta TV:ns vikt om den ska monteras på väggen.
Felaktig montering kan leda till allvarlig personskada
eller andra skador. Koninklijke Philips Electronics
N.V. tar inte ansvar för olyckor eller skador som
inträffar till följd av felaktig montering.
Ta bort TV-stativet
‡ Leta reda på de fyra skruvarna som håller TVstativet på plats.
TV-modellen med storlek 32 tum/81 cm har två
skruvar.
TV:n är förberedd för VESA-kompatibel
väggmontering. Fästet medföljer inte.
Du behöver en av VESA-koderna nedan för att
köpa fästet som passar TV:n.
På en TV med storlek 32 tum/81 cm.
32
37
42
47
52
tum/81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
tum/94 cm VESA MIS-F 200, 200, 8
tum/107 cm VESA MIS-F 300, 300, 8
tum/119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8
tum/132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8
Prata med din återförsäljare för mer information
om stativ och väggmonteringsfästen
VESA-fästpunkter
Leta reda på de fyra fästpunkterna på baksidan av
På andra skärmstorlekar.
® Skruva loss skruvarna.
Två skruvar på TV-modellen med storlek
32 tum/81 cm.
På en TV med storlek 32 tum/81 cm.
Fyra skruvar för andra TV-skärmstorlekar.
Ò Lyft av TV:n från stativet.
På andra TV-skärmstorlekar.
6
Din TV
2706.3 SW
3.3
20-05-2008
10:47
Pagina 7
Fjärrkontrollens batterier
Nätkabel
Se till att nätkontakten i vägguttaget alltid är
tillgänglig. TV:n är aldrig helt avstängd och förbrukar
energi om inte nätsladden dras ur. Även om TV:ns
energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara
energi genom att dra ur nätsladden om du inte
använder TV:n under en längre tid.
‡ Kontrollera att nätspänningen stämmer överens
med spänningen som står angiven på etiketten
på TV:ns baksida. Sätt inte i nätsladden i
nätuttaget om spänningen inte stämmer.
® Sätt i nätsladden ordentligt.
SVENSKA
‡ Öppna batteriluckan på baksidan av
fjärrkontrollen.
® Sätt i de tre medföljande batterierna (typ AAALR03-1,5 V). Kontrollera att batteriernas poler
(+) och (–) sätts i åt rätt håll (markeringar inuti
facket).
Ò Stäng luckan.
3.5
rObs!
Ta ur batterierna om du inte ska använda
fjärrkontrollen under en längre tid.
På 32- och 37-tums TV-apparater.
3.4
Antennkabel
‡ Leta reda på anslutningen för antennkabeln på
baksidan av TV:n.
® Anslut antennkontakten ordentligt till
antennuttaget x Antenna.
På 42-, 47- och 52-tums TV-apparater.
På 42PFL9803.
Din TV
7
2706.3 SW
4
20-05-2008
10:47
Pagina 8
Använda TV:n
Lär dig använda TV:n.
4.1
Slå på eller stänga av –
standby
rObs!
Det kan ta upp till 15 sekunder innan TV:n slås på.
Slå på TV:n:
• Tryck på B Power på höger sida av TV:n om
standby-lampan är släckt.
• Tryck på B på fjärrkontrollen om standbylampan är tänd.
LightGuide blinkar vid start och lyser med fast
sken när TV:n är klar att använda.
Växla till standbyläge:
• Tryck på B på fjärrkontrollen.
LightGuide släcks och standby-lampan tänds.
Stänga av:
• Tryck på B Power på sidan av TV:n. Både
LightGuide och standby-lampan släcks.
SOURCE
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
8
Använda TV:n
2706.3 SW
4.2
20-05-2008
10:47
Pagina 9
Titta på TV
4.3
‡ Slå på den digitala mottagaren.
Bilden från mottagaren kan visas automatiskt på
skärmen.
® Välj TV-kanaler med den digitala mottagarens
fjärrkontroll.
Om bilden inte visas:
‡ Tryck på Source v.
® Tryck på o eller œ och välj den plats där du
anslutit digitalmottagaren.
Ò Tryck på OK.
SVENSKA
4.2.1 Byta kanaler
‡ Byta TV-kanaler:
• Tryck in en siffra mellan 1 och 999 eller tryck
på P+ eller P- på fjärrkontrollen.
• Tryck på Program/Channel – eller +
(program/kanal) på sidan av TV:n.
® Återgå till föregående kanal eller ansluten enhet
genom att trycka på R..
Titta på digitala kanaler
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
SOURCE
SOURCE
UNIVERSAL MODE
CLOCK
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
4.2.2 Justera volymen
‡ Justera volymen:
• Tryck på V + eller – på fjärrkontrollen.
• Tryck på Volume (volym) + eller – på
knapparna på sidan
av TV:n.
® Stänga av ljudet:
• Tryck på ¬ på fjärrkontrollen.
• Tryck på ¬ igen för att slå på ljudet igen.
rObs!
Om du inte anslutit enheterna än går du till avsnitt
7 Anslutningar.
4.4
Titta med anslutna enheter
‡ Slå på enheten.
Bilden från enheten kan visas automatiskt.
Om bilden inte visas:
® Tryck på Source v.
Ò Tryck på o eller œ och välj den plats där du
anslutit enheten.
† Tryck på OK.
rObs!
Om du inte anslutit enheterna än går du till avsnitt
7 Anslutningar.
ABC
Använda TV:n
DEF
9
2706.3 SW
4.5
20-05-2008
10:47
Pagina 10
Titta på DVD
4.6
‡ Slå på DVD-spelaren.
® Sätt i en DVD-skiva i spelaren. DVD-bilden
kanske visas automatiskt på skärmen.
Ò Tryck på Play π på DVD-spelaren.
Om bilden inte visas:
‡ Tryck på Source v.
® Tryck på o eller œ och välj den plats där du
anslutit DVD-spelaren.
Ò Tryck på OK. Vänta några sekunder tills bilden
visas.
† Tryck på Play (spela upp) π.
SOURCE
Välja en text-TV-sida
De flesta TV-stationer sänder text-TV-information.
Titta på text-TV:
‡ Tryck på Teletext.
Indexsidan visas.
® Välja önskad sida:
• Ange sidnumret med sifferknapparna.
• Visa nästa eller föregående sida genom att
trycka på P- eller P+ eller o eller œ eller g.
• Tryck på en färgknapp för att välja ett av de
färgkodade alternativen längst ned på
skärmen.
• Tryck på R om du vill återgå till föregående
sida.
Ò Tryck på Teletext igen om du vill stänga av textTV-funktionen.
SOURCE
SOURCE
UNIVERSAL MODE
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
DEMO
SUBTITLE
TELETEXT
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
rObs!
Endast inom Storbritannien: vissa digital-TV-kanaler
har särskilda digitala text-TV-tjänster (till exempel
BBC1).
Mer information om text-TV finns i avsnittet 5.6
Text-TV.
10
Använda TV:n
2706.3 SW
4.7
20-05-2008
10:47
Pagina 11
Ändra Ambilight-inställning
Du kan justera Ambilight mellan en lugn och en
dynamisk inställning så att ljuset ändras mjukt och
lugnt till snabbt efter bilderna på skärmen.
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
SVENSKA
Ändra Ambilight-inställning:
‡ Tryck på Ambilight för att slå på.
® Tryck på Mode om du vill ändra Ambilight
mellan en lugn och en dynamisk inställning.
CLOCK
Inställningarna är endast tillgängliga om färgen för
Ambilight är inställd på Aktivt läge på Ambilightmenyn.
Om du har valt en fast färg används inte knappen
Mode. Se avsnitt 5.5 Ambilight.
LoungeLight-läge (om tillgängligt)
När TV:n är i standbyläge kan du aktivera
funktionen Ambilight.
‡ Tryck på Ambilight.
Vänta tills Ambilight tänds.
® Tryck på Mode upprepade gånger om du vill
bläddra mellan de olika effekterna.
Mer information om Ambilight finns i avsnittet 5.5
Ambilight.
à Tips!
Stäng av eller dimma ned den omgivande
belysningen för att uppnå full effekt av Ambilightfunktionen.
Använda TV:n
11
2706.3 SW
5
20-05-2008
10:47
Pagina 12
Funktioner i din TV
I det här avsnittet beskrivs mer avancerad
användning av TV:n:
• Hur du använder menyerna.
• Hur du justerar inställningar för bild, ljud och
Ambilight.
• Mer information om text-TV.
• Hur du skapar favoritkanallistor.
5.1
Fjärrkontroll
5.1.1
Översikt över fjärrkontrollen
• Fördelarna med den elektroniska programguiden.
• Hur du ställer in timer- och låsfunktioner.
• Hur du ställer in textremsor och väljer språk för
textremsor.
• Hur du kan visa foton eller spela upp din
favoritmusik från en USB-minnesenhet, datorn
eller nätverket.
1
2
3
DEMO
4
5
6
7
8
Standby B
Slå på TV:n eller återgå till standbyläge.
Source v
• Visa eller dölj källmenyn.
• Välj en ansluten enhet eller återgå till TV:n.
TV
Ställ in fjärrkontrollen i TV-läge.
Teletext
Slå på eller stäng av text-TV.
Färgknappar
• Välj text-TV-sidor på ett enkelt sätt.
• Välj uppgifter på ett enkelt sätt.
Demo
Slår demo-menyen på og gir en demonstrasjon
av funksjonene til TVen.
Guide a
Slå på eller stäng av den elektroniska
programguide.
Navigerings- och rotationsknapp
Navigera med o, œ, p, π eller vrid åt vänster
eller höger om du vill stega genom listor och
inställningar.
OK
• Visa kanallistan.
• Aktivera en inställning.
9 Back g
Välj föregående program eller föregående textTV-sida.
Ta bort kanallistan.
10 Ljud- och bildknappar Ò,π/º,†,‡,®
Styr DVD-spelaren eller -recordern, Blu-rayeller videobandspelaren.
Cancel (endast inom Storbritannien)
Avbryta endast digitala text-TV-tjänster eller
interaktiva tjänster.
11 Volym V
Justera volymen.
12 Ljudavstängningsknapp ¬
Stäng av eller slå på ljudet igen.
12
Fler funktioner i din TV
20-05-2008
10:47
Pagina 13
13 Sifferknappar
Välj TV-kanal.
14 Clock
Visa tiden på skärmen.
15 Ambilight
Slå på eller stänga av Ambilight.
16 Mode
Justera Ambilights dynamiska effekt.
17 Föregående kanal R
Gå tillbaka till föregående kanal.
18 +P- Kanal upp eller ned
Gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan.
19 Menu Ï
Visa eller dölja menyn.
20 Skärmmeddelanden i
Visa kanal- eller programinformation om sådan
är tillgänglig.
21 Dubbla bilder b
Visa text-TV på höger sida och TV-bilden på
vänster sida av skärmen.
22 Subtitle
Aktivera eller avaktivera textremsor.
23 Bredbildsformat q
Välj bildformat.
24 DVD STB HTS
Styra anslutna enheter.
Se avsnittet 10 Index för att hitta avsnitt om
specifika knappar på fjärrkontrollen i
användarhandboken.
5.1.2 Universalfjärrkontroll
TV-fjärrkontrollen är en universell fjärrkontroll som
kan styra andra enheter, till exempel DVD-spelare
och -recordrar, digitalmottagare (digitalboxar - STB)
eller hemmabiosystem (HTS) från Philips och från
många andra tillverkare.
‡ Tryck på DVD, STB eller HTS om du vill välja
en DVD-enhet, digitalmottagare (STB) eller ett
hemmabiosystem (HTS).
UNIVERSAL MODE
SOURCE
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
® Använd avsedda knappar på TV-fjärrkontrollen
för att styra enheten.
Om enheten inte reagerar eller svarar felaktigt
måste du konfigurera fjärrkontrollen för
enheten. Se avsnitt 5.1.3 Ställa in för att styra
en viss enhet.
Fler funktioner i din TV
Ò Tryck på TV på när du vill återgå till normalt
TV-läge. Om ingen knapp trycks in under 30
sekunder växlar fjärrkontrollen tillbaka till
normalt TV-läge.
5.1.3 Ställa in för att styra en viss enhet
Du kan välja bland tre olika sätt att programmera
fjärrkontrollen för en enhet från en viss tillverkare.
De kan
- använda fjärrkontrollassistenten
- ange tillverkarens inställningskod eller
- starta en automatisk sökning.
rObs!
Fjärrkontrollen är troligtvis inte kompatibel med alla
typer av DVD-spelare, digitalboxar och
hemmabiosystem.
Metod 1: Använd fjärrkontrollassistenten
‡ Slå på enheten.
® Håll ned DVD, STB eller HTS på fjärrkontrollen
under fyra sekunder eller tryck på Menu Ï
och välj Uppsättning > Installation >
Fjärrkontrollassistenten och starta assistenten
genom att trycka på π.
- DVD hanterar DVD-, DVD-R-, HDD- och
Blu-ray-spelare
- STB hanterar digitalmottagare och
digitalboxar (kabel, satellit)
- HTS hanterar hemmabiosystem, ljud/bildsystem
Fjärrkontrollen är nu i aktuellt programmeringsläge. Följ anvisningarna på skärmen.
rObs!
Se till att TV:n och enheten befinner sig inom
fjärrkontrollens räckvidd.
Metod 2: Ange åtkomstkoden direkt
I stället för att använda fjärrkontrollassistenten kan
du ange en inställningskod direkt. En lista med dessa
koder efter olika tillverkare och enheter finns i
slutet av den här handboken.
‡ Håll ned DVD, STB eller HTS och tryck på OK
samtidigt på fjärrkontrollen under fyra sekunder
för att välja önskat läge.
® Ange den tresiffriga koden för enhetens modell
och tillverkare. Vissa tillverkare har flera
inställningskoder och du måste välja en av dem.
Du kan prova dem en efter en.
Om du anger en känd kod blinkar alla
universella lägesknappar för att bekräfta valet.
Om du anger en kod som inte känns igen lyser
alla universella lägesknappar i två sekunder.
Upprepa steg 2 med en annan kod.
13
SVENSKA
2706.3 SW
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 14
Ò Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på
B för att testa om koden stämmer för din
enhet. Om det fungerar provar du om alla
funktioner kan styras. Om det inte fungerar eller
om du inte kan styra alla funktioner upprepar
du steg 1 och 2 med någon av de andra
inställningskoderna för den tillverkaren.
Metod 3: Automatisk sökning av alla koder
Om du inte lyckas hitta rätt tillverkare eller kod kan
du göra en automatisk sökning av alla koder. Den
automatiska sökningen kan ta flera minuter.
Om det visar sig att ingen kod fungerar när du har
gjort en automatisk sökning går det inte att styra
den enheten med fjärrkontrollen. I så fall använder
du enhetens egen fjärrkontroll.
‡ Slå på enheten som du vill att TV-fjärrkontrollen
ska ställas in för.
®. Rikta fjärrkontrollen mot enheten under den
automatiska sökningen.
Ò Välj önskat universalläge genom att hålla ned
DVD, STB eller HTS och tryck på OK samtidigt
i fyra sekunder.
Lampan för det valda universalläget tänds.
† Tryck på OK så startas den automatiska
sökningen.
Varannan sekund, när en ny kod skickas, blinkar
knappen B.
Fortsätt att rikta fjärrkontrollen mot enheten.
º När enheten stängs av trycker du på OK så
avbryts sökningen.
◊
Slå på enheten genom att trycka på B.
‹ Tryck på fjärrkontrollens knappar och prova om
du kan styra alla funktioner. Om du inte kan
styra alla funktioner fortsätter du den
automatiska sökningen efter rätt kod genom att
trycka på OK igen.
≈Om du kan styra alla funktioner på enheten
bekräftar du och avslutar den automatiska
sökningen genom att trycka på den aktuella
universallägesknappen.
tillbaka till normalt TV-läge.
Du kan konfigurera fjärrkontrollen att behålla ett
universalläge så länge du inte trycker på något
annat universalläge och på så vis avaktivera den
automatiska växlingen tillbaka till normalt TV-läge
som sker efter 30 sekunder.
‡ Tryck på TV.
® Tryck på OK och ¬ samtidigt i fyra sekunder.
B tänds och lyser i två sekunder.
Från och med nu kommer fjärrkontrollen inte
att växla tillbaka till normalt TV-läge.
Om du ändå vill att fjärrkontrollen växlar
tillbaka till normalt TV-läge efter 30 sekunder
utför du steg 1 och 2 igen.
5.1.5 Översikt över enhetens funktioner
När fjärrkontrollen är inställd för en viss enhet har
alla knappar samma funktion, förutom de knappar
som nämns här nedan.
• DVD-spelare
Menu = DVD-skivmeny
P+/- = DVD, nästa/föregående spår
• DVD-recorder
Ò = DVD-R, föregående spår
† = DVD-R, nästa spår
• DVD-recorder med hårddiskenhet
Menu = DVD-R hårddiskbläddrare
Ò = DVD-R HDD, föregående spår
† = DVD-R HDD, nästa spår
• Blu-ray Disc-spelare
a = BD-innehållsmeny
Menu = BD-skivmeny
• Digital mottagare eller satellitmottagare
Ingen ändring av funktioner.
• Hemmabiosystem
Menu = HTS-skivmeny
V = HTS-volym
P+/- = HTS, nästa/föregående
rObs!
Tryck på OK om du vill göra en paus i den
automatiska sökningen. Tryck på o eller œ om du
vill söka efter koderna en och en bakåt eller framåt.
Tryck på OK igen om du vill fortsätta med den
automatiska sökningen.
5.1.4
Ställa in fjärrkontrollen i det valda
universalläget permanent
Om du trycker på DVD, STB eller HTS kan
fjärrkontrollen styra andra enheter. Om ingen knapp
trycks in under 30 sekunder växlar fjärrkontrollen
14
Fler funktioner i din TV
20-05-2008
10:47
Pagina 15
5.1.6 Inställningskoder för fjärrkontrollen
Se slutet av den här handboken
5.2
LightGuide-ljusstyrka
LightGuide på TV:ns framsida indikerar när TV:n
startar.
När TV:n startat lyser LightGuide hela tiden. Du kan
ange ljusintensiteten eller ange att den ska släckas
när TV:n har startat.
‡ Tryck på Menu Ï > Uppsättning > Installation
> Preferenser > LightGuide-ljusstyrka.
® Tryck på π och öppna listan.
Ò Välj ljusstyrkans nivå mellan 0 (av) och 4 genom
att trycka på o eller œ.
5.3
TV-menyerna
Med hjälp av skärmmenyerna kan du installera TV:n,
justera bild-, ljud- och Ambilight-inställningar samt
komma åt olika funktioner. I det här avsnittet får du
en översikt över menyerna med beskrivningar av
hur du navigerar i dem.
5.3.1 Menyn
‡ Tryck på Menu Ï när du vill visa TV-menyn.
® Tryck på Menu Ï när du vill stänga TV-menyn.
SVENSKA
2706.3 SW
I TV-menyn finns följande alternativ:
TV-meny
Smarta inställningar
Bild
Ljud
Ambilight
Inställningsassist..
Egenskaper
Uppsättning
• Smarta inställningar
Välj det här alternativet om du vill ställa in TV:n
med någon av de fördefinierade inställningarna.
Varje inställning består av bild, ljud och Ambilight.
• Bild
Välj det här alternativet om du vill justera alla
bildinställningar.
• Ljud
Välj det här alternativet om du vill justera alla
ljudinställningar.
• Ambilight
Välj det här alternativet om du vill justera alla
Ambilight-inställningar.
• Inställningsassistent
Med hjälp av inställningsassistenten kan du gå
igenom grundläggande inställningar för bild och
ljud på ett enkelt sätt.
• Egenskaper
Välj det här alternativet för andra inställningar.
• Uppsättning
Välj det här alternativet när du vill
- installera och uppdatera TV-programvara
Fler funktioner i din TV
15
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 16
- använda fjärrkontrollassistenten som hjälper dig
att konfigurera fjärrkontrollen att styra andra
enheter
- använda anslutningsassistenten som hjälper dig
att ansluta enheterna till TV:n.
Ljusstyrka
5.3.2 Använda menyn
Lär dig använda menyerna med det här exemplet.
‡ Tryck på Menu Ï.
TV-menyn visas på skärmen.
◊Tryck på o eller œ om du vill justera
inställningen.
‹Tryck på p när du vill återgå till
bildinställningarna eller tryck på Menu Ï om
du vill stänga TV-menyn.
TV-meny
Smarta inställningar
Bild
Ljud
Ambilight
rObs!
Fler alternativ blir tillgängliga när digitala kanaler
installeras och sändningar mottas.
Inställningsassist..
Egenskaper
Uppsättning
® Tryck på o eller œ och välj Bild.
Ò Tryck på π så öppnas bildinställningarna.
Bild
Kontrast
Kontrast
Ljusstyrka
90
47
Färg
Färgbalans
52
0
ärpa
4
Brusreduktion
Färgton
...
† Tryck på œ och välj Ljusstyrka.
Bild
Ljusstyrka
Kontrast
Ljusstyrka
98
47
rg
Färgbalans
52
0
ärpa
Bild- och ljudinställningar
Första gången du slog på TV:n valde du
standardinställningar för bild, ljud och Ambilight. I
följande avsnitt beskrivs hur du ändrar och
efterjusterar dessa inställningar.
5.4.1 Smarta inställningar
TV:n återställs till en av de fördefinierade
inställningarna. Varje inställning består av bild, ljud
och Ambilight.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Smara inställningar.
® Tryck på π och öppna listan.
Ò Tryck på o eller œ och välj en inställning.
† Tryck på OK.
º Tryck på Menu Ï när du vill stänga TV-menyn.
Smart Settings: Personligt, Livlig, Standard, Film,
Energispar, Spel.
4
Brusreduktion
Färgton
...
º Tryck på π så öppnas inställningen för
ljusstyrka.
16
5.4
5.4.2 Inställningsassistent
Med hjälp av inställningsassistenten kan du gå
igenom grundläggande inställningar för bild och ljud
på ett enkelt sätt. Följ anvisningarna på skärmen.
‡ Tryck på Menu Ï, välj Inställningsassistent och
öppna den genom att trycka på π.
® Starta assistenten genom att trycka på den
gröna knappen.
Ò Tryck på p eller π för att välja vänster eller
höger sida.
Fler funktioner i din TV
20-05-2008
10:47
Pagina 17
† Gå till nästa inställning genom att trycka på den
gröna knappen.
Du kommer att gå igenom ett antal inställningar.
När du är klar trycker du på den gröna
knappen om du vill lagra alla inställningar.
5.4.3 Bildinställningar
I det här avsnittet beskrivs hur du justerar
bildinställningarna individuellt.
‡ Tryck på Menu Ï.
® Välj Bild och tyck på π och öppna listan.
Ò Tryck på o eller œ och välj en inställning.
TV-meny
Bild
Smarta instä
Bild
Kontrast
Ljud
Ljusstyrka
Färg
Ambilight
F
Instä
Egenskaper
Brusreduktion
Uppsättning
Färgton
Perfect Pixel HD
Active con
control
on
Ljussensor
Bildformat
Autoformatläge
• Kontrast
Nivån för ljusa fält i bilden ändras medan de
mörkare fälten lämnas oförändrade.
• Ljusstyrka
Hela bildens ljusstyrka ändras.
• Färg
Mättnadsnivån ändras.
• Färgbalans
Om sändningen är i NTSC-format kompenserar
den här nivån färgskillnaderna.
• Skärpa
Nivån för skärpa ändras i detaljerna.
• Brusreduktion
Brus i bilden filtreras bort och reduceras. Ställ in
nivån på Minimum, Medium, Maximum eller Från.
• Färgton
Färgerna ställs in till Normal, Varm (rödaktig) eller
Kall (blåaktig). Välj Personlig om du vill göra en
egen inställning på menyn Personlig.
• Personlig
Tryck på den gröna knappen och välj varje fält
och ändra respektive värde för:
– R-WP – röd vitpunkt
– G-WP – grön vitpunkt
– B-WP – blå vitpunkt
– R-BL – röd svartnivå
– G-BL – grön svartnivå
Fler funktioner i din TV
• Perfect Pixel HD
Styr de avancerade inställningarna för Perfect
Pixel HD Engine, för bästa skärpa, kontrast, färg
och rörelse.
Bild
Perfect Pixel HD
...
HD Natural Motion
Brusreduktion
Färgton
100 Hz Clear LCD
Advancerad skärpa
Active control
Dynamisk bakgrun..
Ljussensor
Bildformat
Färgf rbättring
Autoformatläge
- HD Natural Motion
Tar bort rörelseskakningar och visar mjuka
rörelser, särskilt i filmer.
- 100 Hz Clear LCD (om tillgängligt)
Ger överlägsen skärpa vid rörelser, bättre
svartnivå, högre kontrast med en flimmerfri, lugn
bild och en större betraktningsvinkel.
- Avancerad skärpa
Ger överlägen skärpa, särskilt för linjer och
konturer i bilden.
- Dynamisk kontrast
Ställer in nivån där TV:n automatiskt förbättrar
detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa
partier i bilden.
- Dynamisk bakgrundsbelysning
Anger nivån där energiförbrukningen kan
minskas genom att skärmens ljusstyrka minskas.
Välj mellan lägsta energiförbrukning och en bild
med högsta ljusstyrka.
- Minskad angivelse MPEG
Övergångarna i digitala bilder blir jämnare.
- Färgförbättring
Färgerna blir mer levande och upplösningen
förbättras för detaljer i starka färger.
• Active Control
Korrigerar alla inkommande signaler så att bästa
möjliga bild visas.
Aktiverar och avaktiverar Active Control.
• Ljussensor
Bild- och Ambilight-inställningarna anpassas efter
belysningen i rummet. Aktiverar och avaktiverar
ljussensorn.
• Bildformat / Autoformatläge
Se avsnitt 5.4.4 Bredbildsformat.
17
SVENSKA
2706.3 SW
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 18
5.4.4 Bredbildsformat
Undvik svarta fält på sidorna eller högst upp och
längst ned på bilden. Ändra till ett bildformat som
fyller hela skärmen.
‡ Tryck på q om du vill aktivera menyn
Bildformat.
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
• Movie expand 16:9
(Inte för HD.) Skalar om
formatet till 16:9.
• Bredbildsskärm
Sträcker ut formatet till 16:9.
SUBTITLE
DEMO
® Tryck på o eller œ om du vill välja ett
tillgängligt bildformat.
Ò Tryck på OK.
† Tryck på o om du vill flytta bilden uppåt för att
visa delvis dolda textremsor.
à Tips!
Inställningen Auto format rekommenderas för
minsta möjliga förvrängning.
• Auto format (inte för dator)
Bilden förstoras för att automatiskt fylla skärmen.
Textremsorna syns. Du kan ställa in Auto format i
två olika lägen.
‡ Välj Bild > Autoformatläge.
® Välj Auto utfyllnad om du
vill fylla skärmen så
mycket som möjligt. Välj
Auto-zoom om du vill
behålla det ursprungliga
bildformatet, men svarta
fält kan förekomma.
• Super zoom (inte för HD)
De svarta fälten på sidan tas
bort i 4:3-sändningar. Den
här inställningen innebär en
liten förvrängning.
• Inte skalförändrad (endast
för HD och dator)
Maximal skärpa. Det kan
uppstå förvrängningar vid
kanterna. Svarta fält med
bilder från datorn kan
förekomma.
rObs!
Kom ihåg att namnge anslutningen på menyn
Anslutningar. Se avsnitt 7.5.1 Namnge enheterna.
5.4.5 Ljudinställningar
I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar
ljudinställningarna.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Ljud.
® Tryck på π och öppna listan.
Ò Tryck på o eller œ och välj en inställning.
TV-meny
Ljud
Smarta instä
Equalizer
Volym
Bild
Ljud
Volym-...synskadad
Instä
Uppsättning
Mono/Stereo
TV högtalare
talar
Surroundl
dlä
d
läge
örlur
Aut. instä
Delta volym
• 4:3 (inte för HD)
Visar klassiskt 4:3-format.
• Movie expand 14:9
(Inte för HD.)
Skalar om formatet till 14:9.
18
Auto surround
• Equalizer
Ljudets bas och diskant justeras. Välj varje fält och
ändra respektive inställning.
• Volym
Volymen justeras. När du justerar volymen med
knappen V visas en volymrad. Om du inte vill
att den ska visas går du till Menu > Uppsättning
> Installation > Preferenser och trycker på π för
att öppna listan och välja Volymrad från.
Fler funktioner i din TV
20-05-2008
10:47
Pagina 19
• Volym – Funktion för synskadad
Ändrar volymen för det valda ljudspråk för
Visuellt nedsatt på menyn Uppsättning,
Installation. Se avsnitt 6.1 Automatisk installation.
• Balans
Ställer in balansen för vänster och höger
högtalare efter din lyssningsposition.
• Språk audio
En lista över ljudspråk för aktuellt program kan
vara tillgänglig när digitala kanaler har installerats
och sändningar mottas.
Om du vill ändra ljudspråket permanent läser du
avsnitt 6 Kanalinstallation.
• Språk I/II
Om det sänds kan du välja mellan två olika språk.
• Mono/Stereo
Om stereosändning är tillgänglig kan du välja
Mono eller Stereo för varje TV-kanal.
• TV-högtalare
Om du har anslutit ett ljudsystem till TV:n kan du
stänga av TV-högtalarna.
Om ljudsystemet har stöd för Easylink finns mer
information i avsnitt 7.2.2 Easylink. Välj
Automatisk om du vill att ljudet från TV:n
automatiskt ska höras i ljudsystemet.
• Surroundläge
Du kan välja surroundljud om det sänds eller om
det är tillgängligt från en ansluten enhet.
• Ljudstyrka hörlur
Ändrar hörlurarnas volym. Du kan stänga av
ljudet i TV-högtalarna med knappen ¬ på
fjärrkontrollen.
• Autom. inställn. volymnivå
Plötsliga volymskillnader som kan uppstå i början
av reklaminslag eller när du byter från en kanal till
en annan jämnas ut. Välj Till eller Från.
• Delta-volym
Volymskillnader mellan kanaler eller anslutna
enheter jämnas ut.
‡ Byt till önskad kanal eller enhet och jämna ut
volymskillnaden.
® Välj Delta volym på menyn Ljud och ändra
volymnivån.
• Auto surround
TV:n ställs automatiskt in på det bästa
surroundläget som sänds. Välj Till eller Från.
5.5
Ambilight
I det här avsnittet går vi igenom hur du justerar
Ambilight-inställningar.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Ambilight.
® Tryck på π och öppna listan.
Ò Tryck på o eller œ och välj en inställning.
TV-meny
Ambilight
Bild
Ambilight
Aktivt läge
Ljud
Ljusstyrka
SVENSKA
2706.3 SW
ä
Egenskaper
Spel
Uppsättning
• Ambilight
Ambilight slås på och stängs av.
• Aktivt läge
Ändra Ambilight mellan en lugn och en dynamisk
inställning. Det här alternativet är endast
tillgängligt om Aktivt läge har valts på Ambilightmenyn. Lugn ställer in Ambilight att ändras mjukt
och lugnt med bilderna på skärmen.
Dynamisk ställer in Ambilight att ändras snabbt.
• Ljusstyrka
Ljusstyrkan ändras för Ambilight.
• Färg
Ställer in Ambilight-färgen till antingen dynamiskt
beteende (aktivt läge) eller en av de
fördefinierade fasta Ambilight-färgerna.
Personlig tillåter finjustering av en fast färg.
Ambilight
Färg
Ambilight
Aktivt läge
Aktivt läge
Varm vit
Ljusstyrka
Kall vit
rg
Blå
Personlig
• Åtskillnad
Ställer in nivåskillnaderna i Ambilight-färg på sidan
av TV:n. Med Åtskillnad från visas en dynamisk
men likadan färg för Ambilight.
ç Varning!
Undvik dålig mottagning från fjärrkontrollen genom
att placera dina enheter utanför Ambilight-ljuskäglan
från TV:n.
Fler funktioner i din TV
19
2706.3 SW
20-05-2008
5.6
Text-TV
10:47
Pagina 20
5.6.4
TV:n har ett minne för 1 200 sidor där text-TVsidor samt delsidor lagras så att väntetiden blir
kortare.
Information om hur du väljer en text-TV-sida finns i
avsnittet 4.6 Välja en text-TV-sida.
5.6.1 Välja ett text-TV-språk
Vissa digital-TV-kanaler erbjuder möjligheten att
välja önskat text-TV-språk. Se avsnitt 6.1 Automatisk
installation.
5.6.2 Välja delsidor på en text-TV-sida
Det kan finnas ett antal delsidor på en text-TV-sida.
Dessa visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.
‡ Tryck på Teletext.
® Välj en text-TV-sida.
Ò Tryck på p eller π för att välja en delsida.
SOURCE
Text-TV med dubbla bilder (inte
tillgängligt för kanaler med digitala text-TVtjänster)
Visa TV-kanalen och text-TV-bilden bredvid
varandra.
‡ Tryck på b om du vill ha dubbla bilder.
® Tryck på Teletext igen för att visa text-TV på
vanligt sätt.
Ò Tryck på Teletext om du vill stänga av text-TVfunktionen.
5.6.5
Söka i text-TV
Gå snabbt till ett ämne som är länkat till ett antal
sidnummer eller sök efter ord på text-TV-sidor.
‡ Tryck på Teletext.
® Tryck på OK och markera det första ordet eller
numret.
Ò Tryck på p eller π, o eller œ om du vill
hoppa till nästa ord eller nummer på sidan.
† Tryck på OK för att söka på en sida som
innehåller det markerade ordet eller numret.
º Tryck på o tills inga ord eller nummer är
markerade och avsluta sökningen.
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
5.6.3 Välja TOP text-TV
TOP- text-TV (Table of Pages) sänds inte av alla
TV-kanaler. Du kan enkelt hoppa från ett ämne till
ett annat utan att använda sidnumren.
‡ Tryck på Teletext.
® Tryck på i.
TOP-översikten visas.
Ò Välj ett ämne med p eller π, o eller œ.
† Tryck på OK så visas sidan.
5.6.6 Förstora text-TV-sidor
Du kan förstora en text-TV-sida så att den blir
lättare att läsa.
‡ Tryck på Teletext och välj en text-TV-sida.
® Tryck på q på fjärrkontrollen om du vill
förstora sidans övre halva.
Ò Tryck på q igen om du vill förstora sidans
nedre halva.
† Tryck på o eller œ om du vill bläddra genom
den förstorade sidan.
º Tryck på q igen om du vill återgå till normal
sidstorlek.
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
5.6.7
Text-TV-meny
Med alternativen i text-TV-menyn kan du visa dold
information, växla delsidor automatiskt och ändra
teckeninställning.
• Visa
Dölj eller visa dold information på en sida, som
lösningen på en gåta eller svar på en fråga.
20
Fler funktioner i din TV
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 21
• Växla delsidor
Om det finns delsidor på en vald sida kan du
växla bland delsidorna automatiskt.
• Språk
Vissa språk använder andra tecken. Ändra till den
andra gruppen för att visa texten på rätt sätt.
‡ Tryck på Teletext.
® Tryck på Menu Ï.
Text-TV meny
Visa
Från
Växla delsidor
Från
Språk
Gr. II
5.7
Skapa favoritkanallistor
Visa listan Alla kanaler eller skapa en egen
favoritlista bestående av de TV- och radiokanaler
som du föredrar.
5.7.1 Välja en favoritlista
Så här väljer du en av favoritlistorna.
‡ Tryck på OK.
När du slutför installationen första gången visas
listan Alla kanaler. Annars visas den senast valda
favoritlistan.
SVENSKA
Alla kanaler
Ò Tryck på o eller œ och välj ett alternativ.
† Tryck på OK om du vill ändra en inställning.
º Tryck på Menu Ï när du vill stänga text-TVmenyn.
◊Tryck på Teletext om du vill stänga av text-TVfunktionen.
....
EXT 3
A
1 Analoga kanaler 1
2 Digitala kanaler 1
3 Digitala kanaler 2
4 Radiokanaler 1
....
5.6.8
Digitala text-TV-tjänster (endast inom
Storbritannien)
Vissa digital-TV-kanaler erbjuder särskilda digitala
text-TV- eller interaktiva tjänster (till exempel
BBC1). Dessa tjänster fungerar som vanlig text-TV
och hanteras med siffer-, färg- och
navigeringsknapparna.
‡ Tryck på Teletext.
® Tryck på p eller π, o eller œ och välj eller
markera alternativ.
Ò Välj ett alternativ genom att trycka på en av
färgknapparna.
† Tryck på OK för att bekräfta eller aktivera.
º Tryck på ‡ Cancel (avbryt) om du vill avbryta
digital-text-TV eller interaktiva tjänster.
ç Varning!
Digitala text-TV-tjänster blockeras när textremsor
sänds och Textremsor Till ställs in på menyn
Egenskaper. Se avsnitt 5.10 Textremsor.
5.6.9 Text-TV 2.5
Om den här text-TV-funktionen sänds med TVkanalen får du mer färg och bättre grafik.
Text-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Uppsättning > Installation > Preferenser > TextTV 2.5 och öppna listan genom att trycka på
π.
® Välj Till eller Från.
Fler funktioner i din TV
Välj lista
® Tryck på den röda knappen om du vill visa alla
favoritlistor.
Ò Tryck på o eller œ och välj en lista.
† Tryck på OK.
Den valda favoritlistan visas.
º Tryck på OK igen om du vill avsluta.
5.7.2 Skapa en egen favoritlista
Skapa eller ändra din egen favoritlista.
‡ Tryck på OK.
Den senast valda listan visas.
® Tryck på den röda knappen om du vill visa alla
favoritlistor.
Ò Tryck på o eller œ och välj en lista.
† Tryck på OK.
º Tryck på den gröna knappen och öppna läget
Redigera.
Den valda listan visas med alla kanaler.
◊Tryck på o eller œ och markera en kanal.
‹ Tryck på OK om du vill bekräfta (eller ta bort)
den markerade kanalen. Kanalen läggs till i (eller
tas bort från) den valda listan.
≈Tryck på den gröna knappen igen om du vill
stänga läget Redigera.
Den ändrade kanallistan visas igen.
21
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 22
5.7.3 Välja en kanal i en favoritlista
‡ Tryck på OK.
Den senast valda kanallistan visas.
® Använd o eller œ och markera en kanal.
Ò Tryck på OK.
TV:n visar önskad kanal.
à Tips!
• Använd -P+ till att gå igenom TV-kanalerna i den
valda favoritlistan.
• Du kan även välja kanaler som inte är markerade
som favoriter med hjälp av sifferknapparna.
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
CLOCK
-
5.8
Elektronisk programguide –
EPG
Den elektroniska programguiden visar tablån för
digital-TV-program på skärmen. Du kan navigera,
välja och visa program efter tid, titel och genre. Det
finns två typer av EPG: "pågående/nästa" och "7 eller
8 dagar".
EPG är tillgänglig när digitala kanaler har installerats
och sändningar mottas. EPG-funktionen
"pågående/nästa" är alltid tillgänglig medan "7 eller 8
dagar" endast är tillgänglig i vissa länder.
Med EPG-menyn kan du:
• Visa en lista över vilka program som sänds för
närvarande.
• Visa nästa program.
• Gruppera program enligt genre.
• Ställa in påminnelser för program som startar.
• Ställa in valda EPG-kanaler.
• Samt mycket mer.
5.8.1 Aktivera EPG
‡ Tryck på a.
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
Följande EPG-typ visas:
EPG-funktionen "pågående/nästa"
Detaljerad information om det program som visas
för närvarande.
26 BBC1
Tis, 12 Sep
09:17
Titel: Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Gå ur
Nästa
Tryck på - P + för att byta kanal.
Eller
EPG-funktionen "7 eller 8 dagar"
Det kan ta lite tid att ta emot EPG-informationen.
Listan över TV-program visas.
22
Fler funktioner i din TV
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 23
Programguide
Tis, 12 Sep
Omkring
09:55
Nästa
BBC ONE
07:50 Commonwealth
12:30 Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15 Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE
BBC FOUR
05:32 This is BBC FOUR
abc1
09:20 Moonlighting
Påminn
Titta
12:00 This is BBC THREE
12:00 This is BBC FOUR
10:15 Daddio
Hoppa till ...
Info
0010 - EEN
SVENSKA
® Aktivera tillgängliga åtgärder längst ned på
skärmen med hjälp av färgknapparna.
• Nästa: visa information om nästa program.
• Påminn: markera eller avmarkera ett program
som en påminnelse.
• Titta: titta eller lyssna på ett program som visas
för närvarande.
• Hoppa till ...: gå till nästa eller föregående dag.
• Info: visa information för ett valt program (om
sådan är tillgänglig).
Ò Tryck på a om du vill stänga EPG.
5.8.2
Mer om EPG-funktionen "7 eller 8
dagar"
Sökning efter genre, schemalagda påminnelser osv.
kan hanteras i programguidemenyn.
‡ Tryck på a på fjärrkontrollen.
® Tryck på Menu Ï.
Programguidemenyn öppnas.
Programguide
På TV nu ?
På TV nu ?
12:30 South Today
11:50 Working Lunch
Välj efter genre
Schem. på
11:55 Melrose Place
13:00 In aller Freund
Hämta EPG data
Ò Tryck på o eller œ och välj ett menyalternativ.
† Öppna genom att trycka på π.
º Gör ditt val med o eller œ.
◊Tryck på OK om du vill aktivera eller tryck på
den gröna knappen om du vill titta.
‹ Tryck på a om du vill stänga EPG.
rObs!
Endast kanaler som är markerade som Valda EPGkanaler visas i programguidemenyn.
Fler funktioner i din TV
23
2706.3 SW
5.9
20-05-2008
10:47
Pagina 24
Timer- och låsfunktioner
I det här avsnittet går vi igenom hur TV:n kan slås
på och stängas av vid en viss tidpunkt samt hur den
kan låsas och låsas upp.
Ò Ange administrationskoden 8-8-8-8.
† Ange en ny personlig kod.
º Bekräfta den nya koden. Den föregående koden
raderas och den nya koden lagras.
5.9.4
5.9.1 Växla till standbyläge automatiskt
Med insomningstimern sätts TV:n i standbyläge efter
en viss tid.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Egenskaper > Insomningstimer och öppna
insomningstimerfältet genom att trycka på π.
® Tryck på o eller œ och ställ in tiden upp till
180 minuter i steg om 5 minuter. Om den ställs
in på 0 minuter stängs insomningstimern av.
Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa
tiden under nedräkningen.
5.9.2 Slå på TV:n automatiskt
Timern slår på TV:n automatiskt på angiven tid och
kanal från standbyläget.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Egenskaper > Timer och öppna timermenyn
genom att trycka på π.
® Använd p eller π, o eller œ när du väljer
och öppnar menyalternativen ett efter ett och
ställer in en kanal, en veckodag eller dagligen
samt en starttid.
Ò Bekräfta genom att trycka på OK.
† Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
à Tips!
Om du vill stänga av timern väljer du Från i
timermenyn.
5.9.3 Låsa TV-kanaler och TV-program
Du kan låsa TV-kanaler och/eller program från
anslutna enheter så att barn inte kommer åt dem.
Lås och lås upp med en fyrsiffrig kod.
Ställa in eller ändra koden
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Egenskaper > Ställ in eller Ändra kod och tryck
på π för att ange koden.
® Ange koden med sifferknapparna. Menyn
Egenskaper visas igen med ett meddelande som
bekräftar att koden har ställts in eller ändrats.
Har du glömt koden?
‡ Välj Ändra kod.
® Tryck på π.
24
Aktivera eller avaktivera
låsfunktionen
Om du har ställt in koden kan du låsa alla kanaler
och enheter, låsa en viss kanal eller enhet, ställa in
en tid när alla kanaler och enheter ska låsas eller
ange ditt barns ålder för föräldraklassering när
digitala kanaler har installerats och sändningar
mottas.
‡ Tryck på Menu Ï.
® Välj Egenskaper > Låsfunktion och tryck på π.
Ò Ange koden med sifferknapparna.
† Välj ett av alternativen.
º Tryck på π.
Låsa eller låsa upp alla kanaler och anslutna enheter
‡ Välj Lås eller Lås upp.
Låsa ett visst program eller alla kanaler från en viss
tid
Låsfunktion
ås
Lås
Personligt lås
Lå
Kanallås
Lås upp
Föräldraklassering
‡ Välj Personligt lås.
® Öppna menyn Personligt lås genom att trycka
på π.
Ò Tryck på π igen så öppnas menyn Lås efter.
† Välj Till för att aktivera timerlåset.
º Tryck på p.
◊Välj Tid.
‹ Tryck på π.
≈Ange tiden med o eller œ och π.
Ú Tryck på OK.
Låsa en eller flera kanaler och anslutna enheter
‡ Välj Personligt lås.
® Öppna genom att trycka på π.
Ò Tryck på o eller œ och välj Kanallås.
† Tryck på π.
º Tryck på o eller œ och välj den/de kanaler du
vill låsa eller låsa upp.
◊Tryck på OK varje gång för att låsa eller låsa
upp kanalen.
Fler funktioner i din TV
20-05-2008
10:47
Pagina 25
Ställa in en åldersgräns för ett digitalt TV-program
Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina
program (beroende på land). Om åldersgränsen är
högre än barnets ålder låses programmet.
‡ Välj Personligt lås.
® Öppna genom att trycka på π.
Ò Tryck på o eller œ för att välja
Föräldraklassering.
† Tryck på π.
º Tryck på o eller œ och välj en åldersgräns.
◊Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn
Låsfunktion.
5.10 Textremsor
Textremsor från text-TV- eller DVB-T-tjänster
(digitala) kan ställas in för alla TV-kanaler.
Om digitala kanaler har installerats och sändningar
mottas kan du välja önskat språk för textremsor.
5.10.1 Textremsor från analoga TV-kanaler
‡ Välj en analog TV-kanal.
Ò Tryck på Teletext om du vill slå på text-TVfunktionen.
Ò Ange det tresiffriga numret för sidan för
textremsor.
Ò Tryck på Teletext om du vill stänga av text-TVfunktionen.
rObs!
Text-TV-sidan för textremsor för analoga kanaler
måste lagras för varje TV-kanal.
5.10.2 Aktivera eller avaktivera textremsor
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Egenskaper > Textremsor och öppna listan
genom att trycka på π.
® Tryck på o eller œ och välj Till för att alltid
visa textremsor eller På vid tystat ljud för att
endast visa textremsor när ljudet har stängts av
med knappen ¬ på fjärrkontrollen.
Ò Tryck på p om du vill återgå till menyn
Egenskaper.
TV-meny
Egenskaper
Smarta instä
Bild
Common interface
Textremsor
Ljud
Språk textremsor
5.10.3 Välja språk för digitala textremsor
Om textremsor är tillgängliga med digitala kanaler
kan du välja önskat språk för textremsor från en
lista. Inställningen för önskat textspråk på menyn
Installation åsidosätts tillfälligt.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Egenskaper > Språk textremsor och tryck på
π för att öppna listan över tillgängliga språk.
® Tryck på o eller œ och välj ett språk för
textremsor.
Ò Tryck på OK.
5.11 Visa bilder och spela musik
Visa bilder eller lyssna på musik som är lagrad på en
USB-enhet (medföljer inte TV-apparaten), en
videokamera (endast för foton) eller från
datornätverket. Visa dina bilder i ett bildspel eller
lyssna till musik från spellistor som du skapar själv.
rObs!
Philips tar inget ansvar för att din USB-enhet
eventuellt inte kan användas och inte heller för
eventuell skada eller förlust av lagrade data.
5.11.1 Ansluta USB-enheten
‡ Anslut en enhet på sidan av TV-apparaten när
TV:n är påslagen.
Ett meddelande visas om att en USB-enhet har
upptäckts.
rObs!
Om USB-enheten inte automatiskt tar över trycker
du på Source v > USB/Minnesenheten och
trycker på OK. Visa innehållet i videokameran
genom att välja Sida och trycka på OK.
5.11.2 Ta bort USB-enheten
‡ Tryck på Source v.
® Ta bort USB-enheten.
Ò Välj TV eller någon annan ansluten enhet om du
vill titta på ett program.
Ambilight
ä
ä
Uppsättning
Ändra kod
Timer
Demo
Fler funktioner i din TV
25
SVENSKA
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 26
5.11.3 Visa bilder, titta på ett bildspel och
spela upp musik
Leta reda på bilderna i bildalbumet på USBenheten.
‡ Välj den bildmapp som innehåller bilderna som
finns på USB-enheten.
Bild
Musik
Bild
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
® Tryck på π om du vill öppna bildmappen.
Ò Tryck på o eller œ och välj en bild eller ett
album.
Bild
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Kenya.jpg
Cairo.jpg
† Tryck på OK om du vill visa bilden eller starta
ett bildspel med bilderna i albumet.
º Tryck på OK om du vill pausa bildspelet. Tryck
igen för att återuppta.
◊Tryck på en av färgknapparna på fjärrkontrollen
om du vill utföra motsvarande funktion som
beskrivs längst ned på skärmen.
Om funktionsfältet längst ned inte visas trycker
du bara på valfri färgknapp så visas det igen.
‹ Tryck på p och välj en annan bild eller ett
annat album.
Bildspelsinställningar
• Detaljer/Fler detaljer
Bildens namn, datum, storlek och nästa bild i
bildspelet visas.
• Övergångar
Listan över tillgängliga övergångar för bilderna
visas. Tryck på o eller œ för att välja och
aktivera genom att trycka på OK.
26
USB
Afrika_2001
Kenya.jpg
Kenya.jpg
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Miniatyrbilder
Visa en översikt över bilderna i ett album.
‡ Välj ett album.
® Tryck på π så öppnas bildlistan.
Ò Tryck på den blå knappen.
† Tryck på o eller œ, p eller π och markera
en bild.
º Tryck på OK om du vill visa bilden.
◊Tryck på p om du vill återgå till
miniatyrbildsöversikten.
‹ Gå tillbaka till bildlistan genom att trycka på den
blå knappen.
—
USB
• Tid bildvisning
Ställer in tiden för bildövergångarna: Kort, Mellan,
Lång.
• Rotera
Bilden roteras.
• Start/visa/paus Stoppar, pausar och startar
bildspelet.
—
2706.3 SW
Lyssna på musik
Leta reda på låtarna i musikalbumet på USBenheten.
‡ Välj den musikmapp som innehåller låtarna som
finns på USB-enheten.
® Tryck på π så öppnas mappen Musik.
Ò Tryck på o eller œ och välj en låt eller ett
album.
† Tryck på OK om du vill spela upp vald låt eller
spela upp en låt följt av nästa låt i samma
album.
º Tryck på en av färgknapparna på fjärrkontrollen
om du vill utföra motsvarande funktion som
beskrivs längst ned på skärmen.
Om funktionsfältet längst ned inte visas trycker
du bara på valfri färgknapp så visas det igen.
Musikinställningar
• Detaljer
Filnamnet visas.
• Repetera en/alla
Repetera alla låtar i albumet tills du stoppar låten
eller repetera endast den låt som valts tills du
stoppar uppspelningen.
• Slumpvis
Spela upp låtar i slumpvis ordning.
Fler funktioner i din TV
20-05-2008
10:47
Pagina 27
Visa ett bildspel med bakgrundsmusik
Titta på ett bildspel av dina lagrade bilder
tillsammans med din lagrade bakgrundsmusik.
‡ Välj först ett musikalbum och tryck på OK.
® Markera bildmappen, välj ett bildalbum och
tryck på OK.
5.11.4 Visa bilder och lyssna på musik som
finns på en dator
Om du vill visa bilder och lyssna på musik som finns
på en ansluten dator måste:
- routern och datorn vara påslagna
- ett medieserverprogram köras på datorn.
Se avsnitt 7.7 Datornätverk.
5.12 Lyssna på digitala
radiokanaler
Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala
radiokanaler under installationen.
Lyssna på en digital radiokanal:
‡ Tryck på OK på fjärrkontrollen.
Menyn Alla kanaler visas.
® Använd sifferknapparna till att välja en tillgänglig
radiokanal från kanalnummer 400 och uppåt.
Mer information om hur du ändrar ordningen
finns i avsnittet 6.3.3 Ändra ordning för
kanalerna.
Ò Tryck på OK.
‡ Tryck på Source v på fjärrkontrollen.
® Välj Datornätverk och tryck på π.
Vänta tills datorns innehåll visas.
Ò Välj det innehåll som du vill visa eller lyssna till
och tryck på π.
† Använd p eller π, o eller œ och gå igenom
bild- eller musikfilerna eller mapparna.
º Tryck på OK när du vill visa eller lyssna.
◊Tryck på p om du vill gå tillbaka till föregående
lista.
Om du får problem med att spela upp filer eller om
datorn inte visas på menyn Datornätverk kan du
läsa avsnitt 9 Felsökning, där finns mer information.
Fler funktioner i din TV
27
SVENSKA
2706.3 SW
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 28
5.13 Uppgradering av
programvara
På Philips arbetar vi för att ständigt förbättra våra
produkter. Det kan hända att du behöver
uppgradera programvaran för din TV. Om du vill
uppgradera programvaran behöver du ett USBminne (medföljer inte).
Kontrollera att USB-minnet har minst 128 Mb ledigt
utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avaktiverat.
Vissa USB-enheter går inte att använda med TV:n.
Steg 2: Hämta programvara från datorn till
USB-enheten
‡ Sätt in USB-enheten i en dator med
Internetuppkoppling.
® Leta reda på och öppna filen update.htm på
USB-enheten.
Ò Läs anvisningarna på skärmen och klicka på
knappen Skicka ID.
Om det finns ny programvara hämtas
uppgraderingen till USB-minnet.
† Ta bort USB-minnet från datorn.
5.13.1 Uppgraderingsassistent
Med uppgraderingsassistenten får du hjälp att
uppgradera TV:ns programvara.
Steg 3: Programvaruppgraderingen överförs
till TV:n
Uppgraderingen för programvaran som hämtats till
USB-enheten måste nu överföras till TV:n.
Steg 1: TV-identifiering
TV:n måste identifieras på USB-minnet.
‡ Tryck på Menu Ï > Uppsättning.
® Tryck på π.
Ò Tryck på o eller œ och välj Uppgradering av
programvara.
† Tryck på π.
ç Varning!
• Ta inte bort USB-minnet från TV:n under tiden
programvaran uppgraderas.
• Om det skulle inträffa ett strömavbrott under
uppgraderingen får du inte ta bort USB-minnet
från TV:n. TV:n återupptar uppgraderingen så fort
strömmen kommer tillbaka.
Uppsättning
Uppgr. programvara
Installation
Upgr.assistent
Uppgr. programv... Info... programvara
Lokala upgrader...
‡ Slå på TV:n.
® Sätt in USB-minnet i USB-uttaget på sidan av
TV:n
Annons
USB
º Tryck på o eller œ och välj
Uppgraderingsassistent.
◊Tryck på π.
‹Aktivera genom att trycka på OK.
≈Sätt in USB-minnet i USB-uttaget på sidan av
TV:n. TV-menyn visas.
Ú Fortsätt med den gröna knappen.
Ett meddelande visas med information om att
TV:n har skrivit identifieringsfilen till USBminnet.
œ Slutför genom att trycka på den gröna knappen
igen.
π Ta ut USB-minnet ur TV:n.
28
Ò TV:n stängs av. Skärmen är svart i ungefär 10
sekunder. Vänta och tryck inte på strömbrytaren
B på TV:n.
USB
Fler funktioner i din TV
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 29
† Uppgraderingen startas automatiskt. Vänta.
≈TV:n slås på igen. Uppgraderingen har slutförts.
Uppgraderingen är klar när meddelandet
”Operation successful” (uppgraderingen har
slutförts) visas på skärmen.
Pr
g
Operation Successful! Re
USB
º Ta bort USB-minnet från TV:n.
5.13.2 Uppgradering av programvara med
digital sändning (DVB-T)
Din TV kan kanske motta ny programvara
automatiskt från det digitala sändningssystemet.
Om ett meddelande om uppgradering visas på
skärmen bör du uppgradera programvaran direkt –
välj Nu.
Välj Senare om du vill få en påminnelse senare.
Välj Avbryt om du vill avbryta uppgraderingen
(rekommenderas inte). Även om du avbryter
uppgraderingen kan du själv utföra uppgraderingen
genom att välja TV-meny > Uppsättning >
Uppgradering av programvara > Lokala
uppgraderingar.
USB
◊Tryck på B på fjärrkontrollen.
Tryck endast en gång och använd inte Power B
på TV:n.
SOURCE
UNIVERSAL MODE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
‹ TV:n stängs av. Skärmen är svart i ungefär 10
sekunder. Vänta.
Fler funktioner i din TV
29
SVENSKA
USB
2706.3 SW
6
20-05-2008
10:47
Pagina 30
Kanalinstallation
Första gången du slog på TV:n valde du språk för
TV-menyerna och alla tillgängliga kanaler
installerades.
I det här kapitlet finns instruktioner för hur du
installerar om kanaler samt fler användbara
funktioner vid kanalinstallation.
rObs!
En ominstallation ändrar listan med alla kanaler.
Nytillagda kanaler kommer inte att läggas till i någon
favoritlista.
6.1
Automatisk installation
I det här avsnittet går vi igenom hur du söker och
lagrar tillgängliga kanaler automatiskt.
Steg 1: Menyspråk
Språket ställs in för TV-menyerna.
Gå till nästa steg om språkinställningen är riktig.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Uppsättning > Installation > Språk och tryck på
π för att öppna Menyspråk.
® Tryck på o eller œ och välj språk.
Ò Bekräfta genom att trycka på OK.
† Tryck på p om du vill återgå till menyn
Installation.
Installation
Språk
Språk
Menyspråk
Primärt ljud
Installation kanal
ärt ljud
Fjä
ä
är undert...
Byt namn
Ljudinställningar
...
Primär text-TV
Sekundä
rsel
Önskat ljudformat
• Önskat text-TV-språk
Välj ett av de tillgängliga språken som önskat
primärt och sekundärt språk för text-TV.
• Nedsatt hörsel
Välj Till om du vill visa textremsor för nedsatt
hörsel för önskat språk eller språk för textremsor
om det är tillgängligt.
• Visuellt nedsatt (endast inom Storbritannien)
‡ Välj Till om du vill aktivera kommentarsljudet,
om sådant finns.
® Välj önskat språk bland de tillgängliga språken.
Ò Välj om du vill höra valt språk för ljudet i TVhögtalarna eller i hörlurarna eller både och.
rObs!
Om både Visuellt nedsatt och Nedsatt hörsel är
aktiverade kommer språket för visuellt nedsatt ha
prioritet för ljudet och språket för nedsatt hörsel ha
prioritet för textremsor.
• Önskat ljudformat Välj önskat ljudformat bland
tillgängliga ljudformat för att få bästa möjliga
ljudåtergivning. Välj Avancerat för bästa
ljudåtergivning om ett hemmabiosystem är
anslutet till TV:n. Välj Standard i alla andra fall.
Steg 2: Välja land
Välj det land där du befinner dig. TV-kanalerna
installeras och ordnas enligt ditt land.
Gå till nästa steg om landsinställningen är riktig.
‡ Tryck på œ och välj Installation kanal.
® Tryck på π så öppnas menyn Installation kanal.
Automatisk installation är markerat.
Ò Tryck på π så öppnas menyn.
† Tryck på OK.
Listan över länder visas.
º Tryck på o eller œ och välj land.
◊Tryck på på den gröna knappen.
Channel install...
Automatisk install...
Automatisk install... Starta nu
Uppd. installation
Uppstartsmeddel...
På språkmenyn finns även följande språkinställningar
när digitala kanaler är installerade och sänds.
• Önskat audiospråk
Välj ett av de tillgängliga språken som önskat
primärt och sekundärt språk för ljud.
• Önskat textspråk
Välj ett av de tillgängliga språken som önskat
primärt och sekundärt språk för textremsor. Se
avsnitt 5.10 Textremsor.
30
Digital: testmottag...
Analog: Manuell...
Ändra ordning
Kanalinstallation
20-05-2008
10:47
Pagina 31
Steg 3: Välj antenn eller kabel
Det här valet kan endast göras när TV:n är
förberedd för att ta emot DVB-C-kanaler där du
bor.
Välj Antenn om du vill installera alla tillgängliga
digitala markbundna (DVB-T) och analoga kanaler.
Välj Kabel om du vill installera alla tillgängliga
digitala kabel- (DVB-C) och analoga kanaler.
‡ Tryck på o eller œ och välj Antenn eller
Kabel.
® Tryck på Nästa.
Ò Ange nätverks-ID:t som du fått från
leverantören om du uppmanas att göra det
rObs!
Du kan göra en kanalinstallation om du är ansluten
både till en digital antenn och ett kabelnätverk. Gör
därför installationen två gånger. Om du vill titta på
de lagrade antennkanalerna eller kabelkanalerna
måste du växla mellan Antenn och Kabel på menyn
Installation kanal > Antenn/Kabel.
Steg 4: Installera TV- och radiokanaler
TV-apparaten söker efter och lagrar alla tillgängliga
digitala och analoga TV-kanaler och alla tillgängliga
digitala radiokanaler.
Om du valde Kabel i steg 3 visas en
inställningsmeny. Ändra inte inställningarna om inte
leverantören gett dig särskilda värden för
nätverksfrekvens, nätverks-ID eller symbolhastighet.
Ändra inställningarna genom att följa texten på
skärmen. Ange numren med sifferknapparna. Du kan
också välja att installera analoga kanaler eller inte.
Steg 5: Inställningar av klocka, tidszon och
sommartid
Endast tillgängligt om det finns digitala sändningar i
landet.
Gå till nästa steg om det här steget inte är gäller
dig.
‡ Tryck på œ och välj Klocka.
® Öppna genom att trycka på π.
Ò Tryck på o eller œ och välj Auto-klocka läge.
† Öppna genom att trycka på π.
Installation
Klocka
...
Anslutningsassist.
Byt namn
Auto-klocka läge
Tidzone
SVENSKA
2706.3 SW
Sommartid
Ljudinställningar
Manuell nätinstall.
Klocka
Fabriksinställning
Auto-klocka läge
Välj Automatisk om du vill att TV:n alltid ska hämta
rätt tid. Tidszon och inställning för sommartid ställs
in automatiskt.
Välj Manuell om UTC (Universal Time
Coordinated) inte är tillgängligt i ditt område.
Tidzon/sommartid
Om du har valt Auto-klocka läge manuellt väljer du
lokal tidszon och väljer mellan Normaltid (vintertid)
och Sommartid.
‡ Välj Start.
Installationen kan ta några minuter.
Om du väljer Kabel kanske du måste ange
nätverks-ID:t som du fått av kabelleverantören.
Ange ID:t med sifferknapparna.
® När installationen är klar trycker du på Avsluta
för att gå tillbaka till kanalinstallationsmenyn.
Ò Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
à Tips!
När digitala kanaler hittas kan det visas några
tomma kanalnummer i listan över installerade
kanaler.
Om du vill döpa om, ändra ordning för eller
avinstallera kanaler läser du avsnitt 6.3 Ändra
ordning för kanaler.
Kanalinstallation
31
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 32
6.2 Analog: Manuell installation
Du kan söka efter och lagra analoga TV-kanaler
manuellt en efter en.
6.2.1 Välja systemet
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal > Analog:
Manuell installation.
® Tryck på π så öppnas menyn Manuell
installation.
System är markerat.
Ò Tryck på π och öppna listan System.
† Tryck på o eller œ och välj det land eller den
region där du befinner dig.
º Tryck på p om du vill återgå till menyn Manuell
installation.
6.2.3 Fininställa en kanal
Fininställ en kanal som hittats när mottagningen är
dålig.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal > Analog:
Manuell installation > Fininställning.
® Tryck på π så öppnas menyn Fininställning.
Ò Tryck på o eller œ och justera frekvensen.
† Tryck på p när du är klar med fininställningen.
º Välj Lagra denna kanal om du vill lagra den
fininställda kanalen under aktuellt kanalnummer.
◊Tryck på π för att bekräfta.
‹ Tryck på OK.
Klart visas.
≈Tryck på Menu Ï om du vill stänga
kanalinstallationsmenyn.
6.3
Channel install...
Analog: Manuell...
Automatisk install...
Uppd. installation Sök
Uppstartsmeddel...
ällning
Lagra som ny kanal
Ändra ordning
6.2.2 Söka efter och lagra en ny kanal
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal > Analog:
Manuell installation > Sök.
® Tryck på π så öppnas menyn Sök.
Ò Tryck på den röda knappen om du vill ange
frekvensen själv eller tryck på den gröna
knappen om du vill söka efter nästa kanal.
à Tips!
Om du vet frekvensen anger du den tresiffriga
frekvensen med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
† Tryck på p när den nya kanalen har hittats.
º Välj Lagra som ny kanal om du vill lagra den nya
kanalen under ett nytt kanalnummer.
◊Tryck på π för att bekräfta.
‹ Tryck på OK.
Klart visas.
≈Tryck på Menu Ï om du vill stänga
kanalinstallationsmenyn.
32
Ändra ordning för lagrade
kanaler
Döp om, ändra ordning för, avinstallera eller
installera om lagrade kanaler.
6.3.1 Ändra namnet på en kanal
Ändra namnet på en kanal eller ange ett namn för
en kanal som inte heter något.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal > Ändra ordning.
® Tryck på π så öppnas kanallistan.
Ò Tryck på o eller œ i kanallistan och välj den
kanal du vill ändra namn på.
† Tryck på den röda knappen.
º Tryck på p eller π om du vill välja ett tecken
eller o eller œ om du vill ändra ett tecken.
Mellanslag, siffror och andra specialtecken finns
mellan z och A.
◊Tryck på den gröna knappen eller på OK när du
är klar.
à Tips!
Alla tecken kan tas bort med den gula knappen. Du
kan ta bort ett markerat tecken med den blå
knappen.
Kanalinstallation
20-05-2008
10:47
Pagina 33
6.3.2
Avinstallera eller installera om en
kanal
Avinstallera en kanal så att den inte längre kan
användas. Installera om en kanal som har
avinstallerats tidigare.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal > Ändra ordning.
® Tryck på π så öppnas kanallistan.
Ò Tryck på o eller œ i kanallistan och välj den
kanal som du vill avinstallera eller installera om.
† Tryck på den gröna knappen om du vill
avinstallera eller installera om kanalen.
º Tryck på Menu Ï när du vill stänga menyn.
6.3.3 Ändra ordning för kanalerna
Ändra ordningen för de lagrade kanalerna.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal > Ändra ordning.
® Tryck på π så öppnas kanallistan.
Ò Tryck på o eller œ i kanallistan och välj den
kanal du vill ändra ordning för.
† Tryck på den gula knappen om du vill flytta den
markerade kanalen uppåt i kanallistan.
º Tryck på den blå knappen om du vill flytta den
markerade kanalen nedåt i kanallistan.
◊ Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
6.4
Kanalhantering
6.4.1 Automatisk sökning
En gång per dag, klockan 3 på morgonen, söker
TV:n efter alla tillgängliga TV-kanaler automatiskt. Låt
TV:n vara i standby-läge.
Tidigare hittade kanaler uppdateras och nya kanaler
lagras. Kanaler som inte hittas vid sökningen tas
bort från kanallistan. När kanalhanteringen har hittat
eller tagit bort kanaler visas ett meddelande när
TV:n startas. Du kan välja om meddelandet ska visas
eller inte.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal >
Uppstartsmeddelande.
® Välj Till eller Från.
6.4.2 Manuell sökning
Du kan när som helst själv köra
installationsuppdateringen.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Installation kanal > Uppdatering
installation.
Kanalinstallation
® Tryck på π så öppnas menyn Uppdatering
installation.
Ò Tryck på OK.
† Starta genom att trycka på den gröna knappen.
Uppdateringen påbörjas och kan ta några
minuter.
º När uppdateringen har slutförts trycker du på
den röda knappen för att återgå till menyn
Installation kanal.
◊ Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
6.5
Test för digital mottagning
Om du mottar digitala TV-sändningar kan du
kontrollera signalens kvalitet och styrka för en viss
kanal.
‡ Välj en kanal.
® Tryck på Menu Ï.
Ò Välj Uppsättning > Installation > Installation
kanal > Digital: testmottagning.
† Tryck på π för att bekräfta.
º Tryck på OK.
◊Starta testet genom att trycka på den gröna
knappen. Information om kvalitet och
signalstyrka för kanalen visas.
‹ Använd markörknapparna till att ändra
frekvensen så att signalen förbättras eller ange
en ny frekvens direkt med sifferknapparna.
≈Lagra frekvensen genom att trycka på den
gröna knappen om signalens kvalitet och styrka
är bra.
Ú Tryck på den röda knappen om du vill återgå till
menyn Installation kanal.
œ Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn. .
à Tips!
Kontakta en antenninstallatör för att få bästa möjliga
resultat.
6.6
Fabriksinställningar
Du kanske vill återgå till de ursprungliga
fabriksinställningarna. Endast inställningarna för bild,
ljud och Ambilight återställs.
‡ Tryck på Menu Ï och välj Uppsättning >
Installation > Fabriksinställning.
® Tryck på π så öppnas menyn Fabriksinställning.
Ò Tryck på OK.
† Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
33
SVENSKA
2706.3 SW
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 34
7
Anslutningar
7.1
Anslutningar – översikt
Kontakter på sidan
1 Hörlurar
Stereominiuttag.
2 Audio L/R
Audio L/R-ingång för användning med Video eller
S-Video på TV:ns sida.
3 Video
Video-ingång för användning med Audio L/R på
TV:ns sida.
4 S-Video
S-Video-ingång för användning med Audio L/R på
TV:ns sid.
5 USB
USB-uttag.
6 HDMI (på sidan)
HDMI-ingång.
7 Common interface
Fack för CA-moduler (Conditional Access).
Kontakter på baksidan
8 EXT1, EXT2
SCART-uttager för DVD, videobandspelare, digital
mottagare, spelkonsol osv.
9 EXT3
Komponentvideouttag YPbPr och Audio L/Ruttag för DVD, digital mottagare, spelkonsol osv.
VGA- och Audio L/R-uttag för dator.
10 Service UART
Endast för service.
11 Digital Audio Out
Digital ljudutgång med cinch-kontakt för ett
hemmabiosystem m.m.
12 Audio Out L/R
Cinch-anslutningar för ljudutgång för
hemmabiosystem m.m.
13 Antenningång
14 Nätverk
Hemnätverkskontakt.
15 HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3
HDMI-ingångar för Blu-ray Disc-spelare, HDdigitalmottagare, HD-spelkonsol osv.
16 Audio L/R In [DVI to HDMI]
Audio L/R In-anslutningarna används tillsammans
med en DVI till HDMI-anslutning.
34
Anslutningar
7.2
20-05-2008
10:47
Pagina 35
Om anslutningar
7.2.1 Vad du måste veta
Anslut din enhet med bästa möjliga kvalitet.
Leta reda på anslutningen med högst kvalitet på
enheten och använd den för att ansluta din TV.
HDMI – Högsta kvalitet ★★★★★
Med en HDMI-anslutning får du bästa möjliga ljudoch bildkvalitet. En kabel för både bild- och
ljudsignaler. Använd HDMI för TV-signaler i HD
(High Definition). Med HDMI med EasyLink
hanterar du enkelt dina anslutna enheter om
enheterna följer HDMI CEC-standarden. Se avsnitt
7.2.2 EasyLink.
En enhet som anslutits via HDMI till TV:n kan
endast sända ut ljud- och bildsignaler till TV:n.
Enheten kan inte ta emot eller spela in ljud och bild
från TV:n.
YPbPr – Högre kvalitet ★★★★
Använd komponentvideokontakterna YPbPr
tillsammans med Audio L/R. Matcha färgerna när du
ansluter.
YPbPr kan hantera HD-TV-signaler.
SVENSKA
2706.3 SW
Komponentvideo
YPbPr-kabel
– röd, grön, blå
Audio L/R-kabel
- röd, vit
Scart - Bra kvalitet ★★★
En kabel för både bild- och ljudsignaler.
SCART-kontakter kan hantera RGB-video- men inte
HD-TV-signaler.
HDMI-kabel (max. 5 m)
à Tips!
DVI till HDMI – Högre kvalitet ★★★★
Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten
endast har en DVI-anslutning.
Anslut en Audio L/R-kabel till Audio In L/R (DVI till
HDMI) för ljudet.
Du måste tilldela den här Audio In-kontakten (DVI
till HDMI) till HDMI 1, 2 eller 3-kontakten som du
använder för den här enheten. Se avsnitt 7.5.2
Ljudinställningar (om tillgängligt).
SCART-kabel
S-Video – Bra kvalitet ★★
Använd en S-Videokabel med en Audio L/R-kabel
(cinch). Matcha färgerna när du ansluter.
rObs!
HDMI har funktioner för HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection). HDCP är ett
kopieringsskydd som finns i HD-material (DVDskivor eller Blu-ray Disc).
S-Videokabel
Anslutningar
Audio L/R-kabel
– röd, vit
35
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 36
Video - Grundläggande kvalitet ★
Använd en videokabel (cinch) med en Audio L/Rkabel (cinch). Matcha färgerna när du ansluter.
7.2.3 Synkroniserat ljud och bild
Anslut hemmabiosystemet till Audio Out L/R- eller
Digital Audio Out-uttagen för att uppnå bästa
möjliga synkronisering av bild och ljud på skärmen.
Se bilderna under 7.4.4 och 7.4.8.
Anslut inte ljudsignalen från en DVD-spelare, digital
mottagare eller annan ljud-/bildenhet direkt till
hemmabiosystemet.
7.3
Kombinerad video- (gul) och Audio L/R-kabel
– röd och vit
7.2.2 HDMI med EasyLink
Enheter som anslutits med HDMI och som följer
HDMI CEC-standarden kan arbeta tillsammans.
‡ Tryck på Menu Ï > Uppsättning > Installation
> Preferenser och öppna listan genom att
trycka på π.
® Tryck på o eller œ och välj EasyLink.
Ò Tryck på π för att bekräfta.
Ò Tryck på o eller œ och välj Till eller Från.
º Välj Till så aktiveras EasyLink.
Ansluta med
anslutningsassistenten
(om tillgängligt)
Låt anslutningsassistenten visa hur du ska ansluta
enheter till TV:n. I anslutningsassistenten görs alla
nödvändiga inställningar automatiskt.
Du kan även ansluta enheterna utan att använda
anslutningsassistenten. Se avsnitt 7.4 Ansluta utan att
använda anslutningsassistenten.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Uppsättning > Installation >
Anslutningsassistent.
® Tryck på π så startas anslutningsassistenten
och tryck på OK.
EasyLink kanske inte fungerar med enheter från
andra tillverkare.
7.4
Spela upp med en knapptryckning
Sätt i en DVD-skiva och tryck på
uppspelningsknappen. TV:n slås på från standby-läget
och DVD-programmet visas automatiskt.
Systemet i standby
Håll ned B på fjärrkontrollen under minst
2 sekunder så försätts den anslutna enheten i
standby-läge.
Ansluta utan att använda
anslutningsassistenten
Anslutningarna som visas i det här avsnittet
rekommenderas i de flesta fall, Det finns andra
möjliga lösningar.
När en enhet är ansluten måste TV:n veta vilken
anslutning som du gjort. Se avsnitt 7.5 Inställning
efter anslutning.
Styrning av systemvolym
När du ansluter ett ljudsystem kan du lyssna på
ljudet från TV:n i ljudsystemet samtidigt som TVhögtalarna är avstängda. Se avsnitt 5.4.5
Ljudinställningar för TV-högtalare.
rObs!
Se till att styrningen av HDMI-CEC-funktioner i dina
HDMI-CEC-enheter (t.ex. hemmabiosystem) är
installerade på rätt sätt.
36
Anslutningar
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 37
7.4.1 DVD-spelare
Anslut enheten till uttaget EXT1 på baksidan av
TV:n med en SCART-kabel.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
L
L
AUDIO
VGA / Y Pb Pr AUDIO
OUT
OUT
R
R
SVENSKA
DVD Player
7.4.2 DVD-recorder eller digitalmottagare
Använd en SCART-kabel och 2 antennkablar.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
L
L
AUDIO
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
OUT
OUT
IN
DVD Recorder / Digital receiver
7.4.3 DVD-recorder och digitalmottagare
Använd 3 SCART-kablar och 3 antennkablar.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
L
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
OUT
OUT
DVD Recorder
Anslutningar
IN
OUT
IN
Receiver / Cable box
37
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 38
7.4.4 DVD-recorder och hemmabiosystem
Använd en SCART-kabel, 2 antennkablar och 1
digital ljudkabel (cinch).
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
L
L
AUDIO
VGA / Y Pb Pr AUDIO
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
OUT
OUT
OUT
R
R
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Recorder
Home Theatre System
7.4.5
DVD-recorder och hemmabiosystem
med DVD
Använd 2 SCART-kablar, 2 antennkablar och 1
digital ljudkabel (cinch).
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
L
L
AUDIO
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
OUT
OUT
OUT
DVD Recorder
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Home Theatre System
7.4.6 Satellitmottagare
Använd en SCART-kabel och 2 antennkablar.
EXT 3
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
L
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
OUT
Satellite receiver
38
Anslutningar
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 39
7.4.7
HD-digitalmottagare/HDsatellitmottagare
Använd en HDMI-kabel och 2 antennkablar.
NETWORK
L
HDMI
OUT
R
AUDIO IN
[ DVI HDMI ]
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
OUT
IN
SVENSKA
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
7.4.8
DVD-recorder, hemmabiosystem och
digitalmottagare
Använd 3 SCART-kablar, 3 antennkablar och 1
digital ljudkabel (cinch).
EXT 3
VGA +
Y Pb Pr
Y
EXT 1
Pb
Pr
DIGITAL
DIGITAL
AUDIO
AUDIO
OUT
OUT
L
L
AUDIO
OUT
R
R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
SERVICE
UART
EXT 2
VGA
OUT
DVD Recorder
OUT
IN
IN
Digital Receiver
DIGITAL
AUDIO
IN
Home Theatre System
7.4.9 Blu-ray-spelare
Använd en HDMI-kabel.
NETWORK
L
R
AUDIO IN
[ DVI HDMI ]
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI
OUT
Blu-ray Disc player
Anslutningar
39
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 40
7.4.10 Spelkonsol
Det är mest praktiskt att ansluta spelkonsolen på
sidan av TV:n.
7.4.11 Videokamera
Det är mest praktiskt att ansluta videokameran på
sidan av TV:n.
Anslutning på sidan av TV:n
Använd HDMI-anslutningen eller S-Video- och
Audio L/R-anslutningarna eller Video- och Audio
L/R-anslutningarna.
Anslutning på sidan av TV:n
Använd HDMI-anslutningen eller Video- och Audio
L/R-anslutningarna eller S-Video- och Audio L/Ranslutningarna.
Anslutning på baksidan av TV:n
Använd en HDMI-anslutning eller EXT3-YPbPr- och
Audio L/R-anslutningarna för HD-kvalitet.
Anslutning på baksidan av TV:n
Använd en HDMI-anslutning eller EXT3-YPbPr- och
Audio L/R-anslutningarna för HD-kvalitet.
VGA +
Y Pb Pr
EXT 3
VGA
Y
Pb
VGA +
Y Pb Pr
VGA
Y
Pr
HDMI 1
40
HDMI 2
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
R
HDMI 3
Pb
Pr
L
R
HDMI 1
HDMI 2
VGA / Y Pb Pr AUDIO
EXT 3
HDMI 3
Anslutningar
20-05-2008
10:47
Pagina 41
7.4.12 Dator
Du kan ansluta datorn direkt till TV:n.
TV:n fungerar som en bildskärm till datorn.
Mer funktioner får du om du ansluter datorn till ett
nätverk. Se avsnitt 7.7 Datornätverk.
Datorn kan anslutas som en bildskärm till TV:n på
sidan med en DVI till HDMI-adapter eller med en
dator till TV-kabel. Alternativt kan du ansluta datorn
på TV:ns baksida med VGA-anslutningen.
Dator till TV-anslutning
Använd datorns TV-ut till S-Video och Audio L/Rkabel och anslut till sidan av TV:n.
AUDIO L/R
S-VIDEO
ç Varning!
Ställ in datorskärmens uppdateringsfrekvens till
60 Hz innan du ansluter datorn.
AUDIO L/R
à Tips!
Uppnå maximal bildskärpa genom att ändra TVbildens format till Inte skalförändrad på menyn
Bildformat. Se avsnitt 5.4.4 Bredbildsformat.
DVI till HDMI-anslutning
Använd en DVI till HDMI-adapter om du vill ansluta
till HDMI-kontakten på sidan.
Anslut Audio L/R för ljudet.
SVENSKA
2706.3 SW
S-VIDEO
VGA-anslutning
Anslut datorn till uttaget EXT3 på baksidan av TV:n
med en VGA-kabel.
Anslut Audio L/R till EXT3 Audio L/R.
Upplösningar för datorskärmen som kan användas
finns i avsnitt 8 Teknisk information.
AUDIO L/R
VGA
EXT 3
VGA
VGA +
Y Pb Pr
b
Pr
DVI-HDMI
AUDIO L/R
VGA / Y Pb Pr AUDIO
L
R
HDMI
VGA
AUDIO L/R
AUDIO L/R
Anslutningar
41
2706.3 SW
7.5
20-05-2008
10:47
Pagina 42
Inställning efter anslutning
Du måste ange vilka anslutningar du har gjort, d.v.s.
vilken enhet som har anslutits till vilken anslutning.
Om du har använt anslutningsassistenten är
inställningarna redan klara.
7.5.1 Namnge enheterna
Namnge de anslutna enheterna så blir det enkelt
att välja och du får bästa möjliga signalhantering.
Tilldela typ av enhet (DVD-spelare, videobandspelare, spelkonsol o.s.v.) till det uttag som enheten
är ansluten till.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Uppsättning > Installation > Byt namn.
® Tryck på π och öppna listan.
Ò Tryck på o eller œ och välj den anslutning du
har använt för enheten som du anslöt.
† Tryck på π.
º Tryck på o eller œ och välj enhetstyp.
◊ Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
7.5.2 Ljudinställningar (om tillgängligt)
Om du använder Audio In L/R-anslutningen (DVI till
HDMI) för en enhet som är ansluten till en HDMIkontakt på TV:ns baksida tilldelar du denna
ljudingång till HDMI 1, 2 eller 3 där enheten nu är
ansluten.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Uppsättning > Installation > Ljudinställningar.
® Tryck två gånger på π.
Ò Tryck på o eller œ och välj den HDMIanslutning som ska länkas till denna ljudingång.
Ljudinställningar
Audio in L/R
Audio in L/R
Ingen
HDMI 1
HDMI 2
7.5.3 Dekoderkanaler
Dekoder-enheter som avkodar antennkanaler
ansluts till EXT1 eller EXT2 (SCART).
Du måste tilldela en TV-kanal som en kanal som
behöver avkodas. Tilldela sedan uttaget som
dekodern är ansluten till.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Uppsättning > Installation > Dekoder > Kanal.
® Tryck på π och öppna listan.
Ò Tryck på o eller œ och välj kanalen som ska
avkodas.
† Tryck på p och gå tillbaka och välj Status.
º Tryck på o eller œ och välj vilket uttag som
dekodern är ansluten till.
◊Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
Installation
Dekoder
...
Fjärrkontrollassist.
Byt namn
Kanal
Status
ällningar
Manuell nätinstall.
Klocka
Fabriksinställning
HDMI 3
42
Anslutningar
2706.3 SW
7.6
20-05-2008
10:47
Pagina 43
Förbereda för digitala
tjänster
Kodade digital-TV-kanaler kan avkodas med en CAmodul (Conditional Access) och ett Smart card
som erhålls av en digital-TV-leverantör. Med CAmodulen får du ett flertal tjänster (t.ex. betal-TV)
beroende på vilken leverantör du har.
Kontakta din digital-TV-leverantör om du vill veta
mer.
7.6.1
Sätta in en CA-modul
SVENSKA
) Varning!
Stäng av TV:n innan du sätter in en CA-modul.
Se CA-modulen för anvisningar om korrekt
isättning. Om modulen sätts i på fel sätt kan det
skada själva modulen eller TV:n.
‡ Sätt in CA-modulen försiktigt så långt det går i
facket Common Interface på sidan av TV:n.
® Låt CA-modulen sitta i facket Common
Interface permanent.
Det kan ta några minuter innan CA-modulen
aktiveras. Om du tar bort CA-modulen avaktiveras
digital-TV-tjänsten.
COMMON INTERFACE
7.6.2 Menyn Common interface
I den här menyn kommer du åt CA-modulen som
du har installerat. Tillämpningarna och deras
funktioner, innehållet och meddelanden på skärmen
kommer från CA-modulens leverantör.
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen och välj
Egenskaper > Common interface.
Det här menyalternativet är tillgängligt när en CAmodul har satts i och kontakt har upprättats med
leverantören.
Anslutningar
43
2706.3 SW
7.7
20-05-2008
10:47
Pagina 44
Datornätverk
Du kan länka TV:n till ett datornätverk
i hemmet. Visa bilder och lyssna på musik,
som finns på en dator i nätverket, på TV:n.
Funktionen Datornätverk i TV:n är DLNA-godkänd.
Du kan använda Microsoft Windows XP eller Vista,
Intell Mac OSX eller Linux.
† Vissa medieserverprogram behöver en
inställning för att dela filerna med TV:n.
I medieservern visas TV:n som ett nummer –
ett MAC- eller IP-nummer.
Slå på TV:n och routern så visas numret i
medieservern.
Välj TV-numret i medieservern och ange att
servern ska dela filer med det här numret.
För medieserverprogramvara som är märkt med
* i avsnitt 8 Teknisk information finns stegvisa
instruktioner.
Läs avsnitt 7.7.4 Medieserverinställningar.
En brandvägg, ett säkerhetssystem på datorn,
kan också blockera nätverksanslutningen.
Tillåt att medieserverprogramvaran ansluter till
nätverket.
Ett exempel på ett datornätverk
7.7.1 Vad du behöver
För att konfigurera TV:n i ett datornätverk behöver
du:
• en router och en dator kopplade i ett nätverk
• en nätverkskabel
• ny medieserverprogramvara (Windows Media
Player 11 eller liknande) på datorn.
En fullständig lista över kompatibel
medieserverprogramvara finns i avsnitt 8 Teknisk
information.
7.7.2
Konfigurera en
datornätverksanslutning
Det behövs inga särskilda inställningar på TV:n för
att ansluta automatiskt till nätverket.
‡ Anslut nätverkskabeln från routern till
anslutningen Network
på TV:ns baksida.
® Slå på routern. Ställ in routern på DHCP On
(till).
Ò Slå på datorn och starta medieserverprogrammet.
º Tryck på Source v på fjärrkontrollen.
◊Välj Datornätverk och tryck på π.
Det tar lite tid innan TV:n har anslutits.
‹ Använd färg- eller navigerings/rotationsknapparna till att bläddra i mappar
eller spela upp filer.
Om TV:n inte kan anslutas till nätverket läser du i
handböckerna till serverprogramvaran, routern eller
datorn.
7.7.3 Manuell nätverkskonfiguration
Vissa expertnätverksinställningar kan ställas in på
TV:n. DHCP är inställt på On (till) för att
automatiskt ansluta till nätverket.
Tryck på Menu Ï > Uppsättning > Installation >
Manuell nätinstallation.
NETWORK
L
R
AUDIO IN
[ DVI HDMI ]
HDMI 1
44
HDMI 2
HDMI 3
Anslutningar
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 45
7.7.4 Medieserverinställningar
Medieservrar måste ställas in så att filer och mappar
delas.
Följ instruktionerna noggrant för att ställa in din
specifika server.
Windows Media Player v11 på Windows Vista
1
Ställa in för nätverksdelning
I Windows Media Player väljer du Library (Bibliotek)
på menyn och väljer sedan Media sharing
(Mediedelning).
SVENSKA
2
Ställ in Network discovery (Nätverksidentifiering)
på On (På). Ställ in File sharing (Fildelning) på On
(På). Gå tillbaka till fönstret Media Sharing
(Mediedelning) i Windows Media Player och
markera rutan Share my media (Dela ut mina
media). Klicka på OK.
När TV:n är ansluten, via routern, till datorn och
allting är påslaget visar fönstret Media sharing
(Mediedelning) TV:n som en Unknown Device
(Okänd enhet). Välj enhet och klicka på Allow
(Tillåt).
I fönstret Media Sharing (Mediedelning) markerar
du rutan Share my media (Dela ut mina media).
Klicka på OK.
1
2
1
2
Om ingen nätverksanslutning hittas och du inte kan
markera rutan klickar du på knappen Networking
(Nätverk) så visas fönstret Network and Sharing
Center (Nätverks- och delningscenter), …
Du kan öppna fönstret Settings (Inställningar) om
du vill ändra vissa inställningar för delning.
När enhetsikonen (TV:n) är markerad med en grön
bock klickar du på OK.
Ställa in mappar för delning
I Windows Media Player väljer du Library
(Bibliotek) på menyn och väljer sedan Add to
Library (Lägg till i bibliotek).
Anslutningar
45
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 46
1
2
I fönstret Add To Library (Lägg till i bibliotek) väljer
du My folders and those of others that I can access
(Mina mappar och andras mappar som jag kan
använda) och klickar på knappen Advanced Options
(Avancerade alternativ)....
I fönstret Add To Library (Lägg till i bibliotek) visas
den nyligen tillagda mappen. Du kan lägga till fler
mappar som ska delas. Klicka på OK-knappen så
läggs filerna till i biblioteket.
1
2
När Advanced Options (Avancerade alternativ) är
öppet kan du lägga till specifika mappar till listan
som ska delas. Klicka på Add (Lägg till).
1
Nu kan du börja njuta av musik, foton och video på
TV:n.
I fönstret Add Folder (Lägg till mapp) väljer du en
mapp med musik, foton eller video som du vill dela
med andra enheter (TV:n). Klicka på OK.
Windows Media Player v11 på Windows XP
Ställa in för nätverksdelning
I Windows Media Player väljer du Library
(Bibliotek) på menyn och väljer sedan Media sharing
(Mediedelning)
46
Anslutningar
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 47
I fönstret Add To Library (Lägg till i bibliotek) väljer
du My folders and those of others that I can access
(Mina mappar och andras mappar som jag kan
använda) och klickar på knappen Advanced Options
(Avancerade alternativ).
När TV:n är ansluten, via routern, till datorn och
allting är påslaget visar fönstret Media sharing
(Mediedelning) TV:n som en Unknown Device
(Okänd enhet). Välj enhet och klicka på Allow
(Tillåt).
SVENSKA
I fönstret Media Sharing (Mediedelning) markerar
du rutan Share my media (Dela mina media)
När Advanced Options (Avancerade alternativ) är
öppet kan du lägga till specifika mappar till listan
som ska delas. Klicka på Add (Lägg till).
1
2
3
1
Du kan öppna fönstret Settings (Inställningar) om
du vill ändra vissa inställningar för delning.
När enhetsikonen (TV:n) är markerad med en grön
bock klickar du på OK.
Ställa in mappar för delning
I fönstret Add Folder (Lägg till mapp) väljer du en
mapp med musik, foton eller video som du vill dela
med andra enheter (TV:n). Klicka på OK.
I Windows Media Player väljer du Library
(Bibliotek) på menyn och väljer sedan Add to
Library (Lägg till i bibliotek).
Anslutningar
47
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 48
I fönstret Add To Library (Lägg till i bibliotek) visas
den nyligen tillagda mappen. Du kan lägga till fler
mappar som ska delas. Klicka på OK-knappen så
läggs filerna till i biblioteket.
Ett popup-fönster visar att medieservertjänsten har
startats. Klicka på OK.
Klicka på fliken Sharing (Delning).
1
Ställa in mappar för delning
Klicka på det gröna plustecknet och välj Add folder
(Lägg till mapp)
1
2
Nu kan du börja njuta av musik, foton och video på
TV:n.
TVersity v.0.9.10.3 på Windows XP
I popup-fönstret Add media (Lägg till media) klickar
du på knappen Browse (Bläddra).
Ställa in för nätverksdelning
Klicka på fliken Settings (Inställningar) och sedan på
knappen Start Sharing (Starta delning).
1
2
1
I fönstret Browse for Folder (Bläddra efter mapp)
väljer du en mapp med musik, foton eller video
som du vill dela.
Klicka på OK.
48
Anslutningar
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 49
Nu kan du börja njuta av musik, foton och video på
TV:n.
I den blå ramen klickar du på hårddisknamnet för
att bläddra efter en mapp med musik, foton eller
video som du vill dela med andra enheter (TV:n).
Twonky Media v4.4.2 på Macintosh OS X
Ställa in för nätverksdelning
SVENSKA
I Twonky Media klickar du på Basic Setup
(Grundläggande inställning) > First steps (Första
stegen).
I det här fönstret kan du ändra servernamnet som
visas på TV:n.
Klicka på Select (Välj) och välj den mapp som ska
delas.
Klicka på Save Changes (Spara ändringar).
1
Klicka sedan på Rescan content directories (Sök
igen i innehållskataloger).
I vissa fall kanske inte alla filer och mappar blir
tillgängliga.
2
Klicka på Basic Setup (Grundläggande inställning) >
Clients/Security (Klienter/Säkerhet).
Markera rutan bredvid Enable sharing for new
clients automatically (Aktivera delning för nya
klienter automatiskt).
Klicka på Support > Troubleshooting (Felsökning)
och sedan på Rebuild database (Återskapa databas)
för att se till att fungerar på rätt sätt. Återskapandet
kan ta ett tag.
Nu kan du börja njuta av musik, foton och video på
TV:n.
Ställa in mappar för delning
Klicka på Basic Setup (Grundläggande inställning) >
Sharing (Delning).
Vissa Content Locations (Innehållsplatser) kan
redan vara inställda automatiskt. Om du vill lägga till
en mapp (en innehållsplats) som ska delas på
nätverket klickar du på knappen Browse (Bläddra).
1
2
Anslutningar
49
2706.3 SW
8
20-05-2008
10:47
Pagina 50
Teknisk information
Bild/bildskärm
• Bildskärmstyp: LCD-skärm med Full HD WUXGA
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 pixlar
• Perfect Pixel HD-bildförbättring
• 1 080 pixlar och 24/25/30/50/60 Hz
uppdateringsfrekvens
• 100 Hz Clear LCD (om tillgängligt)
Bildskärmsupplösningar som kan användas
• Datorformat
Upplösning
Uppdateringsfrekvens
640 x 480p
60Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p
60Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p
60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p
60Hz (HDMI)
1920 x 1080i
60Hz (HDMI)
1920 x1080p
60Hz (HDMI)
• Videoformat
Upplösning
Uppdateringsfrekvens
480i
60Hz
480p
60Hz
576i
50Hz
576p
50Hz
720p
50Hz, 60Hz
1080i
50Hz, 60Hz
1080p
24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p
50Hz, 60Hz
Mottagare/mottagning/sändning
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• TV-system: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2,
MPEG4 om sådan är tillgänglig)
• Videouppspelning: NTSC, SECAM, PAL
• DVD: markbunden DVB
(se gällande länder på TV:ns typplatta)
Ljud
• Ljudsystem:
– Virtual Dolby Digital
– BBE
Multimedia
• Anslutningar: USB
• Uppspelningsformat: MP3, bildspel (.alb)
JPEG, MPEG1, MPEG2.
50
Medieserverprogramvara som kan användas
• Windows Media Player 11 (på Microsoft
Windows XP* eller Vista*)
• PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (på PC* och
Intel Mac OSX*)
• Sony Vaio Media Server (på Microsoft Windows
XP eller Vista)
• TVersity v.0.9.10.3 (på Windows XP*)
• Nero 8 - Nero MediaHome (på Microsoft
Windows XP)
• DiXiM (på Windows XP)
• Macrovision Network Media Server (på Windows
XP)
• Fuppes (på Linux)
• UShare (på Linix)
• Philips Media Manager (på Microsoft Windows
XP)
• Philips NAS SPD8020
* För den här medieserverprogramvaran finns
stegvisa inställningsanvisningar i onlineanvändarhandboken på www.philips.com/support.
USB- och minnesenhetsformat som stöds
• FAT 16, FAT 32, NTFS.
Fjärrkontroll
• Typ: RC4492
RC4494 (42PFL9803)
• Batterier: 3 AAA (LR03) 1,5 V
Anslutningar
Baksida
• EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS-ingång, RGB
• EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS-ingång, RGB,
• EXT3: Y Pb Pr eller VGA, Audio L/R
• HDMI 1-ingång (HDMI 1.3a för alla HDMIanslutningar)
• HDMI 2-ingång
• HDMI 3-ingång
• Audio L/R-ingång (DVI till HDMI)
• Audio L/R-utgång - synkroniserad visning
• Digital Audio-utgång (koaxial-cinch-S/PDIF) –
synkroniserad visning
• Nätverk - (RJ45)
Side
• HDMI-ingång (på sidan)
• S-Video-ingång (Y/C)
• Video-ingång (CVBS)
• Audio L/R-ingång
• Hörlurar (stereominiuttag)
• USB
• Common Interface-fack
Teknisk information
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 51
Strömförbrukning
• Nätström: AC 220–240 V (± 10 %)
• Strömförbrukning vid användning och standby:
Se tekniska specifikationer på www.philips.com
• Omgivningstemperatur : 5–35 °C
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Mer information om produkten finns
på www.philips.com/support.
TV-modell
32PFL9603D/H 37PFL9603D/H
32PFL9613D/H
- bredd
- höjd
- djup
- vikt
TV + stativ
- bredd
- höjd
- djup
- vikt
828mm
534mm
109mm
± 19kg
953mm
604mm
101mm
± 25kg
228mm
594mm
220mm
± 20kg
953mm
677mm
242mm
± 28,5kg
Teknisk information
42PFL9603D/H
42PFL9703D/H
42PFL9803H
1054mm
658mm
100mm
± 28kg
1054mm
731mm
265mm
± 32,5kg
47PFL9603D/H
47PFL9703D/H
52PFL9703D/H
1167mm
722mm
101mm
± 35,5kg
1300mm
803mm
127,5mm
± 45,5kg
1167mm
795mm
290mm
± 40,5kg
1300mm
875mm
320mm
± 49kg
51
SVENSKA
Mått och vikt (ung.)
2706.3 SW
9
20-05-2008
10:47
Pagina 52
Felsökning
TV och fjärrkontroll
Det går inte att slå på TV:n
• Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen fungerar.
Kontrollera att polerna (+/–) har riktats åt rätt håll.
Du kan slå på TV:n med knapparna på själva
apparaten.
• Dra ur nätsladden, vänta en minut och sätt i den
igen. Försök att slå på TV:n igen.
TV:n reagerar inte på kommandon från
fjärrkontrollen
• Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen fungerar.
Kontrollera att polerna (+/–) har riktats åt rätt håll.
• Rengör fjärrkontrollen och sensorlinsen på TV:n.
TV:n stängs av och den röda lampan blinkar
• Dra ur nätsladden, vänta en minut och sätt i den
igen. Kontrollera att det finns tillräckligt
ventilationsutrymme.Vänta tills TV:n har svalnat.
Kontakta kundtjänst om TV:n inte slås på igen till
standby och lampan börjar blinka igen.
Har du glömt koden till låsfunktionen?
• Se avsnitt 5.9.3 Ställa in kod/ändra koden.
Visas fel språk i TV-menyn ?
Ändra språk med hjälp av följande steg:
‡ Tryck på Menu Ï på fjärrkontrollen.
® Använd œ och välj den sista menyraden.
Ò Tryck tre gånger på π.
† Tryck på o eller œ och välj ett språk.
º Tryck på OK.
◊Tryck på Menu Ï om du vill stänga menyn.
TV-kanaler
Vissa TV-kanaler har försvunnit
• Se efter om du har valt rätt kanallista.
• En kanal kan avinstalleras på menyn Ändra ordning.
• Kontrollera att antennen har anslutits ordentligt.
• Kontrollera att du har valt rätt enhet.
Det kommer ljud men ingen bild
• Kontrollera inställningarna för kontrast och ljusstyrka
på menyn.
TV-bilden är dålig
• Kontrollera att antennen har anslutits ordentligt.
• Ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga
byggnader och berg kan påverka bildkvaliteten. Du
kan prova att flytta antennen eller ställa enheter
längre bort från TV:n och se om det blir bättre.
• Kontrollera att rätt TV-system har valts i den
manuella installationsmenyn.
• Om det bara är en kanal som är dålig kan du
försöka att finjustera den på menyn Fininställning. Se
avsnitt 6.2.3.
Färgerna är dåliga i bilden
• Kontrollera färginställningarna i bildmenyn.
Välj en av inställningarna för Till standard på menyn
Smart Settings. Se avsnitt 5.4.1.
• Kontrollera anslutningar och kablar för de anslutna
enheterna.
Mina inställningar finns inte kvar när jag slår på TV:n
igen
• Kontrollera att TV:n är inställd på Hemma under TVmeny > Uppsättning > Installation > Preferenser >
Plats.
Bilden passar inte för skärmen – den är för liten eller
för stor
• Välj ett bildformat som passar bättre i
bildformatmenyn.
Se avsnitt 5.4.4 Bredbildsformat.
• Namnge den anslutna enheten på menyn
Anslutningar så får du bästa möjliga signalhantering.
Se avsnitt 7.4.1 Namnge enheterna.
Bildens placering på skärmen är felaktig
• Vissa bildsignaler från vissa enheter passar inte för
skärmen. Du kan flytta bilden med
navigeringsknappen på fjärrkontrollen. Kontrollera
enhetens utgångssignal.
Inga digitala kanaler hittades vid installationen
• Kontrollera om TV:n har funktioner för DVB-T eller
DVB-C där du bor. Läs på etiketten Digital TV
Country Compatibility på TV:ns baksida.
Bild
LightGuide är tänd men det visas ingen bild
52
Felsökning
20-05-2008
10:47
Pagina 53
Ljud
USB-anslutning
Bilden visas men det kommer inget ljud
• Kontrollera att volymen inte har ställts in på 0.
• Kontrollera att ljudet inte har stängts av med
knappen ¬.
• Kontrollera att alla kablar har anslutits ordentligt.
• Om TV:n inte känner av någon ljudsignal stängs
ljudet av automatiskt. Detta är en vanlig funktion och
alltså inget tekniskt fel.
USB-enhetens innehåll visas inte på TV:n
• Ställ in enheten (t.ex. en kamera) som
"masslagringsenhet".
• Det kanske behövs särskilda drivrutiner för USBenheten. Dessa kan inte laddas ned till TV:n.
Mina filer visas inte på menyn Multimedia
• Det går inte att använda vissa typer av ljud- och
bildfiler. Se avsnitt 8 Teknisk information.
Ljudet är dåligt
• Kontrollera att ljudet har ställts in på stereo.
• Kontrollera Equalizer på menyn Ljud.
• Välj någon av de smarta inställningarna på menyn.
Bilder och musik spelas inte upp jämnt och mjukt
• USB-enhetens överföringskapacitet hindrar
överföringshastigheten.
Det kommer endast ljud från en högtalare
• Kontrollera att balansen inte har ställts in helt till
vänster eller till höger.
Dator
Ljudfördröjning när en HTS-DVD-enhet är ansluten
• Läs i användarhandboken till HTS-DVD-enheten för
att justera ljudsynkroniseringsfördröjningen.
Om du inte kan ställa in en fördröjning stänger du av
HD Natural Motion på menyn Bild > Pixel Plus. Se
avsnitt 5.4.3 Bildinställningar.
HDMI-anslutningar
Problem med enheter som anslutits med HDMI
• Med proceduren för HDMI–HDCP tar det några
sekunder innan TV:n visar bilden från en enhet.
• Om TV:n inte känner igen enheten och det inte visas
någon bild på skärmen kan du försöka att växla från
en enhet till en annan och tillbaka igen så att HDCPproceduren aktiveras igen.
• Om ljudavbrott inträffar ofta läser du enhetens
användarhandbok för att kontrollera
utgångsinställningarna. Om det inte hjälper ansluter
du ytterligare en ljudkabel.
• Om du använder en DVI till HDMI-adapter
kontrollerar du att det finns ytterligare en
ljudanslutning som komplettering till DVIanslutningen.
• HDMI med EasyLink fungerar inte.
- Kontrollera om den anslutna enheten har funktioner
för HDMI CEC-standarden. Läs i
användarhandboken som medföljer enheten.
- Kontrollera om HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
- Kontrollera om Easylink är aktiverat på menyn
Uppsättning, Installation, Preferenser.
- Kontrollera att systemljudkontrollen i HDMI CECljudenheterna är ordentligt inställd. Läs i
användarhandboken som medföljer ljudenheten.
Felsökning
SVENSKA
2706.3 SW
Datorvisningen på TV:n är inte stabil eller
synkroniserad
• Kontrollera att du har valt rätt upplösning i datorn.
Se avsnitt 8 Teknisk information.
Jag hitar inte filerna på datorn
• Kontrollera att filerna har placerats i mappen.
• Alla filformat stöds inte. Se avsnitt 8 Teknisk
information.
Datorfiler visas inte på datornätverksmenyn
• Du måste ställa in datormedieservern så att den
delar filer med TV:n. Se avsnitt 7.6.2 Konfigurera en
datornätverksanslutning.
Datorfiler spelas inte upp
• Se avsnitt 8 Teknisk information för filformat som
kan användas..
Om du inte hittar en lösning på problemet
Det kan hjälpa att stänga av och slå på TV:n igen. Om
det inte hjälper kontaktar du kundtjänst eller besöker
vår webbplats www.philips.com/support.
Telefonnummer till kundtjänst finns på handbokens
baksida.
Ha modell- och produktnumren tillgängliga när du
ringer.
Du hittar numren på förpackningsetiketten eller på
typplattan på TV:ns bak- och undersida.
) Varning!
Försök aldrig laga TV:n själv.
53
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 54
10 Index
100 Hz Clear LCD 5,17
A
Active control 17
Ambilight
aktivt läge 19
LoungeLight 11
lägen 19
meny/inställningar 19
Analog
manuell installation 31
TV-kanaler 31
Anslutning
bästa 35
inställningar 42
översikt 34
Antenn
ansluta 7
kabel 7
med enheter 34
Automatiskt format 18
Automatic installation 30
Automatiskt klockläge 31
Avancerad skärpa 17
Automatiskt surroundljud 19
Automatisk volymutjämning 19
B
Balans
ljud 19
Batterier 3,7
Bild
format 18
mapp 26
meny 17
Blu-ray Disc 39
Bredbildsformat 18
Brusreduktion 17
C
CA modul 43
Common interface ( CA-modul)
meny 43
fack 34,43
D
Dator
ansluta 41
skärmupplösning 50
54
Dekoder
kanal 42
Delta-volym 19
DHCP 44
Digital
ljudutgång 34
textremsor, språk 25
mottagare 37
text-TV-tjänster 21
test, mottagning 33
Dubbla bilder 13
DVB-T 5
DVD
ansluta 37
recorder 37,38
spela upp 10
spelare 37
Dynamisk
kontrast 17
H
HDCP 35
HDMI
anslutning 35
HD-digitalmottagare 39
HD natural motion 17
Hörlurar
ansluta 4,34
volym 19
Hemmabiosystem 38
I
Insomningstimer 24
Installation
automatisk 30
manuell 31
manuell nätverksinstallation 44
meny 30
uppgradera 32
Inställningsassistent 16
E
EasyLink 336
Elektronisk programguide 22
Energibesparande 16
Enhet
ansluta 36
namnge 42
titta på 9
Equalizer 21
External 1,2,3 (EXT) 34
F
Fabriksinställningar 33
Favoritkanallistor 22
Felsökning 47
Fininställning 33
Fjärrkontroll
assistent 13
batterier 7
inställningskod 16
läge 13
översikt 12
universell 13
Fotovisare 26
Färg
förbättring 17
knappar 4,12
menu 17
K
Kabel
HDMI 35
Scart 35
YPbPr 35
S-Video 35
Video 36
Kamera (foto) 40
Kanal
alla kanaler lista 21
favoritlista 21
föregående 13
hantering 32
installation 30
lagra/installera 31
lås 24
ändra ordning 32
Kensington Security Slot 5
Klocka 13,31
Knapp(ar)
färg 12
på TV:n 4
på fjärrkontrollen 4,12
Kod 24
Kontrast 17
Index
20-05-2008
10:47
L
Land
val 30
LightGuide 15
Ljudavstängningsknapp 12
Ljudinställningar 42
Ljud
meny 18
surroundläge 19
Ljussensor 17
Ljusstyrka 17
ambilight 22
LoungeLight 19
Lås 24
Låsfunktion 24
Pagina 55
Sommartid 31
Språk
ljud 19
meny 30
Språk I/II 19
Spelkonsol 40
Standby 12,24
Stereo 19
Stillbilder 3
Ställa in kod 24
Super zoom 18
Svartnivå 17
Säkerhet 3
Söka
kanaler 31
text-TV-sidor 20
Volym
fält 18
knapp 12
Volym
visuellt nedsatt 19
Y
YPbPr 35
Ö
Önskat ljudformat 18
Ä
SVENSKA
2706.3 SW
Ändra kode 24
Ändra namn 32
Ändra ordning 32
M
Menu knapp 15
Mono 19
Movie expand 18
MPEG-artefaktreduktion 17
Musik 25
N
Namnge enheter 42
Nedsatt hörsel 30
Nätsladd 7
Nätverkskonfiguration 44
O
OK, knapp 12
Oskalat 18
P
Perfect Pixel HD 17
Personligt lås 24
Personlig nyans 17
Placera TV:n 5
Plats 52
Program/kanal upp/ned 13
Programvara, uppgradering 28
R
Radiokanal 27
Recorder 37
S
Satellitmottagare 38
SCART-uttag 35
Skärm, rengöra 3
Skärpa 17
Skötsel av skärmen 3
Slå på 10
Smarta inställningar 16
Index
T
Ta bort TV-stativet 6
Teknisk information 50
Text-TV 20
digital 21
dubbla bilder 20
språk 20
meny 20
sida 20
2.5 21
Textremsor
byta 18
språk 30
Tidszon 31
Timers 24
TOP (Table of Pages) 20
TV-högtalare 19
TV-inställningar, meny 16
Å
Återställa till standard 33
Återvinning 3
U
Universalläge 13
Universalfjärrkontroll 13
USB
enhet 25
fotovisare 26
kontakt 34
V
VCR
ansluta 37
VGA 41
Videoformat 50
Videokabel 36
Videokamera 40
Vitpunkt 17
55
2706.3 SW
20-05-2008
10:47
Pagina 56
2706.3_cod_DA_SK
16-05-2008
10:48
Pagina 1
Koды уcтaнoвки пультa ДУ
Kody konfiguracji pilota zdalnego sterowania
Távvezérlő beviteli kódok táblázata
Kódy nastavení na dálkovém ovládání
Konfiguračné kódy pre diaľkový ovládač
Opsætningskoder til fjernbetjeningen
Oppsettskoder for fjernkontroll
Inställningskoder för fjärrkontroller
Kaukosäätimen asetuskoodit
DVD
DVD player
DVD recorder
DVD-R HDD
Blu-ray Disc
STB
HTS
Digital receiver Home Theatre Systems
- DVB-T
Amplifier
Satellite receiver
- DVB-S
Cable receiver
- DVB-C
Daewoo 0007, 0008, 0009, 0125, 0139,
0261, 0286
DVD Codes
Jeutech 0056
JVC
0012, 0049, 0106, 0117, 0133, 0214,
Dalton
0069
0215, 0216, 0217, 0237, 0238,
PHILIPS 0000, 0001, 0002, 0003, 0013,
Dansai
0054, 0188
0239, 0240, 0276, 0277, 0278,
0021, 0030, 0049, 0100, 0105,
Daytek
0110, 0121
0107, 0111, 0123, 0127, 0131,
DEC
0060
0135, 0145, 0150, 0153,
Denon 0015, 0039, 0166, 0173, 0184
0154,0155, 0156, 0161, 0163,
Denver 0032, 0060, 0066, 0118, 0172, 0308
Kingavon 0060
0164, 0177, 0193, 0197, 0204,
Denzel
0051
Kiss
0051, 0061
0221, 0225, 0226, 0231, 0232,
Desay
0059
Koda
0060
0233, 0258, 0260, 0271, 0273,
Diamond 0055, 0126
KXD
0062
0275, 0288, 0289, 0295, 0301,
Digitor
Lawson 0126
0310, 0311, 0312, 0318, 0320,
DK Digital 0134, 0292
Lecson
0054
0325, 0333, 0341, 0342, 0343,
Dmtech
0005
Lenco
0060
0354, 0355
LG
0067
Dual
0051
Aiwa
0028, 0109, 0140, 0171, 0303
DVX
0126
Aika
0020
Easy Home
0062
0279, 0293, 0329, 0335
Kenwood
0015, 0043, 0138, 0181, 0186,
0300
0026, 0114, 0160, 0213, 0304,
0324, 0338, 0352, 0359
Life
0022, 0023, 0024
Akura 0066
Eclipse
0055
Lifetec
0022, 0023, 0024, 0037
Alba
0004, 0118, 0119, 0129, 0195, 0256
Elta
0015, 0033, 0136
Limit
0126
Apex
0040
Eltax
0290
Loewe
0021, 0146, 0174
Bang & Olufsen 0071
Emerson 0026
LogicLab 0126
Best Buy 0062
Enzer
0051
Luxor
Bosston
Finlux
0055
Magnavox 0049, 0060, 0100
Brandt 0049, 0115, 0132, 0191
Fisher
0029
Magnum 0024, 0037
Brittannia 0053
Gericom 0144
Marantz 0030, 0164, 0175, 0176
Bush
Global Solutions 0126
Matsui
0132, 0194
0119, 0120, 0134, 0141, 0147,
Global sphere 0126
MBO
0046
0183, 0185, 0189, 0256
0056
0004, 0032, 0050, 0052, 0060, 0064,
0144
Go Video 0018
Mediencom
Cambridge Audio 0055, 0070
Goldstar
Medion 0006, 0022, 0023, 0024, 0037, 0064
CAT
Goodmans 0004, 0060, 0064, 0119, 0144,
0057, 0058
0114
0147, 0169, 0179, 0187, 0236, 0256
Celestial 0068
0053
Metz
0055
MiCO
0055
Centrex 0144
Graetz 0051
Micromaxx 0022, 0023, 0024, 0037
Centrum 0058
Grundig 0021, 0031, 0139, 0144, 0148
Micromedia 0049
CGV
H&B
0060, 0061
Micromega
0105, 0271
Cinevision 0063
Haaz
0055, 0126
Microstar
0022, 0023, 0024, 0037
Classic
Harman/Kardon 0045
Mirror
Clatronic 0060
HiMAX 0062
Mitsubishi 0017, 0101
Conia
0050
Hitachi 0018, 0037, 0051, 0062, 0196, 0209,
Mizuda 0060, 0062
Crypto
0065
0284, 0302, 0317, 0330
C-Tech
0126
0055
0034
CyberHome 0108, 0124, 0137
0064
Monyka0051
Humax 0157
Mustek
Innovation 0022, 0023, 0024, 0037
Mx Onda 0055
0034, 0256, 0296
1
2706.3_cod_DA_SK
NAD
16-05-2008
10:48
0044
Pagina 2
Shinco
0035
STB Codes
Naiko 0144
Sigmatek 0062
Nakamichi 0048
Silva
Neufunk 0051
Singer 0055, 0126
0066, 0068, 0069, 0073, 0085,
NU-TEC 0050
Skymaster 0033, 0034, 0126
0087, 0095, 0097, 0098, 0105,
Omni
Skyworth 0066
0109, 0113, 0114, 0117, 0122,
Onkyo 0025, 0049, 0100, 0182
SM Electronic 0126
0124, 0174, 0176, 0184, 0187,
Optim 0054
Sony
0014, 0104, 0109, 0122, 0171, 0178,
0206, 0207, 0208, 0211, 0213,
0192, 0222, 0223, 0224, 0228,
0281, 0282, 0285, 0297, 0298,
Orava 0060
0229, 0230, 0282, 0297, 0306,
0301, 0304, 0325, 0331, 0358,
Orion 0185
0309, 0316, 0323, 0351
0360, 0361, 0386, 0387, 0393,
0053
Optimus
Oritron
0066
0019, 0103
0024
PHILIPS 0000, 0001, 0003, 0020, 0043,
Soundmaster 0126
0395, 0412, 0421, 0429, 0434
Soundmax0126
ABC
Pacific 0126
Standard
AB Sat 0100, 0122, 0123, 0132
Palsonic
Star Cluster
P&B
0060
0052
0126
0126
0432
AGS
0122
Starmedia 0060
Akai
0043, 0105
0200, 0243, 0244, 0245,0246, 0247,
Supervison 0126
Alba
0002, 0003, 0004, 0005, 0031, 0045,
0248, 0249, 0250, 0251, 0252,
Synn
0253, 0254, 0266, 0267, 0274,
Tatung 0125
Alcatel 0430, 0431
0291, 0294, 0313, 0314, 0315,
TCM
Aldes 0004, 0005, 0006, 0072, 0107
Panasonic 0015, 0165, 0184, 0198, 0199,
0126
0087, 0107, 0123, 0209, 0270
0022, 0023, 0024, 0037, 0072, 0073,
0319, 0336, 0347, 0348, 0349,
0074, 0075, 0076, 0077, 0078,
Allsat 0007, 0025, 0042, 0061, 0068, 0105
0356, 0358
0079, 0080, 0081, 0082, 0083,
Allsonic 0005, 0010, 0072, 0108, 0115
Philips Magnavox 0013
0084, 0085, 0086, 0087, 0088,
Alltech 0089, 0123
Pioneer0019, 0103, 0112, 0113, 0116, 0128,
0089, 0090, 0091, 0092, 0134,
Alpha 0105
0210, 0269, 0272
Altai
0149, 0159, 0180, 0201, 0202,
Proline
Teac
0019, 0050, 0126, 0168
Amitronica 0123
0255, 0263, 0305, 0321, 0326,
Tec
0066
Ampere 0008, 0078, 0222
0327, 0328, 0337, 0344, 0345,
Technics 0170, 0184
0346, 0353, 0357
Telefunken
0144, 0194
Tevion 0022, 0023, 0024, 0037, 0069, 0126
Provision 0060
Raite
Thomson
0051
RCA
0035
REC
0052, 0053
RedStar
0078
0203, 0206, 0207, 0208, 0242,
0066
Tokai
Amstrad 0044, 0071, 0078, 0090, 0092, 0096,
0058
0101, 0106, 0123, 0127, 0128,
0155, 0222, 0225, 0274, 0275,
0010, 0011, 0093, 0094, 0095,
0278, 0317, 0388, 0405,
0096, 0097, 0098, 0099, 0102,
Amstrad 0435
0115, 0162, 0167, 0191, 0331, 0332
Anglo 0123
0051, 0066
Ankaro 0005, 0010, 0069, 0072, 0108, 0115,
Toshiba 0013, 0049, 0100, 0142, 0161, 0190,
0123
0126
0211, 0212, 0218, 0218, 0220,
Anttron
Revoy 0061
0234, 0235, 0264, 0265, 0281
Apollo 0002
Reoc
0002, 0005, 0068, 0087
Roadstar 0004, 0052, 0060
TruVision 0062
Rowa 0050, 0144
Vtrek 0065
Rownsonic 0058
Wharfedale 0027, 0055, 0126
Armstrong 0105, 0225
Saba
Arcon 0008, 0009, 0026, 0094, 0222, 0280,
0405
Wintel 0056
ASA
0079
Sabaki 0126
Xbox 0102 ,0115
Asat
0043, 0105
Sampo 0036
Xenon 0334
ASLF
0123
Samsung 0018, 0196, 0205, 0210, 0227,
Xlogic 0126
AST
0014, 0074
0241, 0259, 0270, 0272, 0283,
XMS
Astacom 0095, 0122
0287, 0299, 0322, 0339, 0340
Yakumo 0144
Aston 0053, 0271
Sansui 0055, 0126
Yamada 0144
Astra
Sanyo 0257, 0262, 0285, 0298
Yamaha 0015, 0038, 0131, 0143, 0158, 0184,
0115, 0132
ScanMagic 0256
Schneider 0004, 0005, 0006, 0024
Scott
0069, 0118
SEG
0004, 0042, 0051, 0126, 0152
Sharp 0022, 0044, 0130, 0151, 0268, 0280,
0350
Sherwood 0041
2
0052
0271, 0307
0012, 0013, 0037, 0064, 0076, 0082,
0119, 0123, 0225
Astro 0005, 0006, 0010, 0017, 0066, 0087,
0108, 0113, 0114, 0115, 0116,
0119, 0283, 0392
AudioTon 0005, 0025, 0087
Aurora 0126
Austar 0126, 0157
Avalon 0078
2706.3_cod_DA_SK
16-05-2008
10:48
Pagina 3
Axiel
0122
Daewoo 0123, 0188
Fidelity 0071, 0090, 0116, 0275, 0405
Axis
0010, 0013, 0021, 0077, 0082, 0108,
Dansat 0007, 0061, 0068
Finlandia 0003, 0064
D-Box 0103
Filmnet 0433
Barcom0009
DDC
Filmnet Cablecrypt 0411, 0427
Best
Decca 0023
Filmnet Comcrypt 0411
Blaupunkt 0017, 0066, 0113
Delega 0004
Finlux 0003, 0030, 0064, 0080, 0084, 0292,
Blue Sky 0123, 0128
Dew
Boca
Diamond 0024
Finnsat 0021, 0055
0115, 0405
0009, 0010, 0108, 0115
0037, 0059, 0085, 0091, 0123, 0222,
0004, 0107
0363, 0413
0021, 0077
Digiality 0119
Flair Mate 0123
Boston 0122, 0222
Digipro 0129
Foxtel 0126, 0131, 0157, 0435
Brain Wave 0019, 0075, 0094
Discoverer 0112, 0118
Fracarro 0045, 0102
Brandt 0049, 0334, 0335, 0336
Discovery 0122
France Satellite/TV 0028
Broadcast 0018, 0076
Diseqc 0122
France Telecom 0429, 0434
Broco 0082, 0123
Diskxpress 0009, 0284
Freebox 0210
BSkyB 0101, 0155, 0183, 0216
Distratel 0128
Freecom 0002, 0032, 0113, 0116
BT
Distrisat 0105
Freesat 0089, 0127
BT Satellite 0049, 0095, 0277
Ditristrad 0025
FTE
Bubu Sat 0123
DNR
0094
FTEmaximal 0115, 0123
Bush
DNT
0016, 0043, 0078, 0105
Fuba
0225, 0237, 0242, 0251
0122
0003, 0007, 0020, 0031, 0045, 0061,
0068, 0107, 0200, 0207
BVV
0094
Cabletime 0406, 0407, 0408, 0424, 0426,
0008, 0034, 0085, 0091, 0108, 0277
0002, 0009, 0010, 0012, 0016, 0017,
0028, 0030, 0043, 0064, 0078,
Dong Woo 0036
0108, 0110, 0113, 0115, 0323
Drake 0026, 0327
DStv
0126
Fugionkyo 0129
Dune 0108, 0115
Galaxi 0009
Cambridge 0091, 0116
Dynasat
Galaxis 0005, 0010, 0013, 0021, 0025, 0031,
Canal Satellite 0073, 0109, 0114
Echostar 0016, 0052, 0078, 0102, 0109, 0123,
0428
0121
Canal+ 0047, 0115
0132, 0279, 0286, 0287, 0288,
Channel Master 0004, 0107
0294, 0342, 0343, 0344, 0345
Chaparral 0040
Einhell 0002, 0005, 0071, 0072, 0116, 0123,
0222, 0225, 0275
Cherokee 0122, 0132
0110, 0115, 0126, 0157, 0293,
0295, 0346
Galaxisat 0074
Gardiner 0124
GEC
0409
Chess 0052, 0112, 0118, 0123, 0322
Elap
CityCom 0003, 0022, 0098, 0110, 0119,
Elekta 0006
General Instrument 0425, 0432
Elsat
0092, 0123
GMI
Elta
0002, 0010, 0025, 0043, 0105, 0108,
Goldbox 0073, 0109, 0114
0124, 0157
Clatronic 0019, 0075
0122, 0123
0050, 0072, 0077, 0082, 0108,
Clemens Kamphus 0033
0115
Goldstar 0032
0002
Gooding
Clyde Cablevison 0409
Emanon
CNT
Emme Esse 0010, 0020, 0033, 0102, 0108,
0006
0115, 0121
Colombia 0222
0225
Granada 0064
Grandin 0062, 0111
Columbia 0222
Engel
Columbus 0028
Ep Sat 0003
Grothusen 0002, 0032
Comag 0222
Eurieult 0111, 0127, 0128
Grundig 0003, 0005, 0017, 0020, 0044,
Comcrypt 0433
Eurocrypt 0064
0054, 0065, 0066, 0097, 0101,
Commander 0069
Eurodec 0055
0106, 0113, 0116, 0117, 0126,
Commlink0005, 0072
Europa 0069, 0085, 0105, 0105, 0119
0128, 0155, 0166, 0167, 0169,
Comtec
0021, 0072, 0077
Europhon 0119, 0222
0175, 0282, 0298, 0325, 0388,
Condor
0010, 0108, 0115, 0119
Eurosat 0225
Connexions 0016, 0078, 0108, 0115, 0284
0123
0117, 0412
Goodmans 0003, 0031, 0186, 0195
Eurosky
Conrad 0084, 0085, 0108, 0110, 0115, 0116,
0119, 0222
G-Sat 0068
0119, 0222, 0225
Hanseatic 0039, 0086, 0118
Eurostar 0104, 0110, 0119, 0121, 0124,
Conrad Electronics 0119, 0123
0393, 0405, 0412
0010, 0108, 0110, 0115, 0116,
Haensel & Gretel 0119, 0222
0225
Hantor 0002, 0019, 0036, 0075
0123
Hanuri 0006
Contec 0021, 0022, 0077, 0085
Eutelsat
Cosat 0025
Eutra
Crown 0225
Exator 0002, 0005, 0087
Hauppage 0179, 0198
Cryptovision 0410
Fenner 0112, 0115, 0118, 0123
Heliocom 0008, 0119
Cybermax 0057
Ferguson 0003, 0007, 0020, 0055, 0061,
Helium 0119
Daeryung 0016
0089
0068, 0182, 0289, 0290, 0291, 0391
Hase & Igel 0094
Hinari 0004, 0068, 0107
3
2706.3_cod_DA_SK
16-05-2008
10:48
Lennox 0025
Mnet
0081, 0084, 0113, 0115, 0116,
Lenson
Morgan Sydney 0056
0119, 0122, 0127, 0165, 0322,
Lexus 0105
0323, 0328, 0389, 0413
LG
0032
0019, 0075
Life
0050
0003, 0020, 0212, 0313
Lifesat 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0086,
Hirschmann 0017, 0033, 0066, 0078, 0079,
Hisawa
Hitachi
Pagina 4
0029, 0116
0427, 0433
Morgan’s 0037, 0043, 0085, 0091, 0105,
0123, 0222, 0225
Motorola 0125
Movie Time 0419
0222
0108, 0112, 0115, 0118, 0123,
Mr Zapp 0434
Houston 0025, 0069
0222, 0297, 0303, 0347, 0372
Multichoice
HNE
Humax
0157, 0161, 0163, 0190, 0215,
Lifetec 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297,
0303, 0347, 0372
0217, 0296, 0346
Huth
Multitec 0052, 0112, 0347
Lorenzen 0069, 0094, 0096, 0119, 0222
Muratto 0015, 0032, 0074
0069, 0072, 0075, 0076, 0077,
Lorraine 0032
Mysat 0123
0085, 0119, 0130, 0222, 0225, 0272
Lupus 0010, 0108, 0115
Navex 0019, 0075
Luxor 0064, 0084, 0103, 0106, 0116, 0275,
NEC
0005, 0018, 0019, 0021, 0025, 0033,
Hypson0111
0313, 0323, 0388
ID Digital 0157
Imex
0054, 0126, 0433
Multistar 0034, 0036
0111
Lyonnaise 0055
0041, 0067, 0302
Network 0068
Neuhaus
0013, 0025, 0029, 0069, 0082,
0085, 0094, 0116, 0119, 0123
Imperial 0031, 0045
M & B 0086, 0118
Ingelen 0127
Macab 0055, 0434
Neusat 0094, 0123
Innovation 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,
Manata 0095, 0111, 0122, 0123, 0222
NextWave 0051, 0130, 0273
Manhattan 0003, 0006, 0020, 0025, 0095,
Nikko 0123, 0225
0297, 0303, 0347, 0372
0122, 0269, 0383
Inernational 0222
Nokia 0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103,
Interstar 0129
Marantz 0043
0114, 0156, 0170, 0196, 0221,
Intertronic 225
Mascom 0006, 0081
0233, 0235, 0241, 0253, 0254,
Intervision 0025, 0088, 0119
Maspro 0003, 0020, 0040, 0063, 0066, 0089,
0257, 0262, 0263, 0264, 0265,
0332, 0333, 0396, 0400, 0413
0328, 0393, 0412
0103, 0284, 0313, 0323, 0413
Jerrold 0414, 0420, 0422, 0425, 0432
0284, 0310, 0311, 0320, 0323,
0094, 0113, 0117, 0123, 0289,
ITT/Nokia0003, 0020, 0064, 0079, 0084,
Matsui
0049, 0066, 0095, 0107, 0113, 0117,
0122, 0412
Johansson 0019, 0075
JOK
0093, 0095, 0122
Max
0119
JSR
0025
MB
0039, 0086, 0118
JVC
0117, 0186, 0412
Nomex 0058
Nordmende 0002, 0003, 0004, 0006, 0055,
0075, 0107, 0290, 0324, 0391
Noos 0434
Mediabox 0073, 0109, 0114
Nova
Kamm 0123
Mediamarkt 0225
Novis 0019, 0075
Kathrein 0017, 0022, 0034, 0040, 0043, 0066,
Mediasat
Oceanic 0024
0113, 0122, 0123, 0124, 0132,
0013, 0073, 0082, 0109, 0114,
0116
0081, 0087, 0098, 0105, 0110,
Medion 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0108,
0126
Octagon 0002, 0005, 0021, 0077, 0087
Okano 0033, 0034, 0225
0152, 0157, 0159, 0160, 0189,
0115, 0123, 0222, 0297, 0303,
Ondigital 0070, 0386, 0387
0218, 0283, 0299, 0300, 0324,
0335, 0347, 0372
Optex 0022, 0025
Medison 0123
Optus 0114, 0126, 0130
Kathrein Eurostar 0110
Mega
Orbit 0014
Key West 0222
Melectronic 0124
Klap
0122
Metronic 0002, 0005, 0006, 0009, 0062,
Konig 0119
0072, 0087, 0098, 0111, 0123,
Osat
Kosmos
0124, 0128, 0359, 0366, 0367,
Otto Versand 0017
0368, 0369, 0382
Pace
0362, 0371, 0381, 0392, 0395
KR
0043, 0105
0032, 0033, 0034, 0081
0005, 0087, 0089
Orbitech 0002, 0083, 0085, 0112, 0114,
0116, 0390
0005, 0106, 0388
0003, 0007, 0017, 0020, 0031, 0044,
0061, 0068, 0070, 0101, 0122,
Kreiselmeyer 0017, 0066, 0113
Metz
K-SAT 0123
Micro Electronic 0116, 0119, 0123
0132, 0155, 0183, 0199, 0201,
Kyostar 0002, 0087, 0222
Micro Technology 0082, 0123
0202, 0203, 0205, 0289, 0301,
L&S Electronic 0115, 0222
Micromaxx 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,
Lasat
0017, 0066, 0113
0115, 0297, 0303, 0347, 0372
0006, 0010, 0035, 0036, 0037, 0077,
0091, 0108, 0110, 0112, 0115,
Microstar 0010, 0039, 0050, 0052, 0057,
0297, 0303, 0347, 0372
0119, 0222, 0334, 0335, 0336
0307, 0329, 0394
Pacific
0024
Packsat 0122
Palcom
0004, 0012, 0028, 0029, 0107
Lemon 0094
Microtec 0123
Palladium 0116, 0117, 0225, 0412
Lenco 0002, 0032, 0038, 0069, 0082, 0094,
Minerva
Palsat 0112, 0116
0108, 0110, 0115, 0119, 0123, 0277
Leng
4
0019
0017, 0117, 0412
Mitsubishi 0003, 0017, 0049
Paltec 0012
Mitsumi 0037
Panasat 0120, 0126
2706.3_cod_DA_SK
16-05-2008
10:48
Panasoic 0003, 0020, 0044, 0101, 0155, 0192,
0318
Panda
Pagina 5
Sat Team 0123
Start Trak 0002
Satcom 0018, 0039, 0076, 0086, 0118, 0119,
Strong 0002, 0005, 0010, 0032, 0045, 0108,
0114, 0115, 0126, 0129, 0231,
0306
0003, 0007, 0061, 0064, 0113, 0119
0232, 0234, 0238, 0243, 0245,
Patriot 0122, 0222
Satec
Phoenix 0021, 0031, 0068, 0077
Satelco 0108, 0115
Phonotrend 0003, 0005, 0025, 0033, 0072,
Satford 0018, 0076
STVO 0111
Satline
Sumida 0225
0346
Pioneer 0109, 0114, 0197, 0373, 0405, 0415,
0416
0020, 0068, 0123
0088
0253, 0266, 0284
Satmaster 0018, 0076
Sunny Sound 0108, 0115
SatPartner 0002, 0005, 0006, 0019, 0032,
Sunsat 0082, 0123
0033, 0075
Polsat 0055
Sunstar 0037, 0108, 0115, 0222, 0225, 0307
Polytron 0022
Satplus
0112
Super Sat 0121
Predki 0019, 0075
Schacke 0087
Supermax 0130
Preisner 0078, 0085, 0091, 0222
Schneider 0010, 0050, 0052, 0057, 0097,
Systec 0222
0112, 0122, 0285, 0303, 0347, 0385
Premiere 0025, 0047, 0073, 0109, 0114,
0157, 0253, 0254, 0266
Schwaiger 0022, 0024, 0039, 0051, 0068,
Tandberg 0055
Tandy 0005
Priesner 0225
0085, 0086, 0112, 0118, 0119,
Tantec 0003, 0020, 0028, 0029, 0289
Profile 0038, 0122
0128, 0222, 0272, 0299, 0305,
Tatung 0023
Promax0003
0335, 0337, 0339, 0340, 0341,
TCM
Prosat 0004, 0005, 0031, 0045, 0072, 0088,
0346, 0347, 0357, 0370, 0383, 0385
0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0133,
0134, 0135, 0136, 0137, 0138,
Scientific Atlanta 0417, 0418
0139, 0140, 0141, 0142, 0143,
Prosonic 0096
SCS
0144, 0145, 0146, 0147, 0148,
Protek 0024
Sedea Electronique 0129, 0222
Provision 0006
Seemann 0013, 0016, 0082, 0108, 0225
Techniland 0018, 0076
PVP Stereo Visual Matrix 0422
SEG
TechniSat 0016, 0029, 0060, 0083, 0105,
0107, 0270
Pye
0117
Quadral 0004, 0005, 0010, 0072, 0085, 0088,
0095, 0107, 0108, 0115, 0122, 0132
0110
0002, 0010, 0019, 0039, 0075, 0086,
0297, 0303, 0347, 0372
0096, 0108, 0115, 0118, 0139,
0112, 0114, 0116, 0150, 0151,
0229, 0231, 0234, 0250, 0258,
0164, 0185, 0194, 0213, 0214,
0317, 0384
0220, 0224, 0226, 0236, 0239,
0240, 0260, 0267, 0308, 0309,
Quelle 0017, 0071, 0110, 0119, 0275
Seleco
Quiero 0055
Septimo 0128
Radiola 0043, 0105
Servi Sat 0111, 0123
Technology 0126
Radix 0016, 0078, 0089, 0127, 0191, 0247,
Siemens 0017, 0066, 0091, 0113
Technosat 0130
Silva
Technowelt 0119, 0128, 0222
0256, 0380, 0397, 0399
0025, 0102
0032
0390, 0398
Rainbow 0005, 0087, 0089
Skantin 0123
Teco
Rediffusion 0041
Skardin 0013, 0082
Tele+1 0411, 0427, 0433
Redpoint 0013, 0082
Skinsat 0116
Telanor 0004
RedStar 0010, 0108, 0115
SKR
0123
Telasat
RFT
SKY
0125
Teleciel 0087
0005, 0043, 0069, 0072, 0083, 0105
0037, 0225
0039, 0086, 0110, 0118, 0119
Roadstar 0123
Sky Digital 0044
Telecom 0123
Roch
Skymaster0005, 0039, 0052, 0072, 0086,
Teledirekt 0068
0111
Telefunken
0002, 0020, 0049, 0095, 0122,
Rover 0088, 0115, 0123
0088, 0104, 0112, 0118, 0123,
Ruefach 0038
0139, 0149, 0158, 0219, 0227,
0330, 0334, 0335, 0336
Saba
0006, 0020, 0045, 0068, 0093, 0094,
0246, 0249, 0255, 0268, 0321,
Teleka 0005, 0016, 0078, 0081, 0087, 0094,
0095, 0110, 0119, 0122, 0128,
0322, 0347, 0348, 0349, 0350,
0270, 0289, 0290, 0319, 0326,
0351, 0352, 0374
0116, 0119, 0225, 0280, 0393
Telemaster 0006
Skymax 0043, 0105
Telemax 0035
Sabre 0003
SkySat 0112, 0116, 0118, 0119, 0123
Telepiu 0427, 0433
Sagem 0055, 0099, 0434
Skyvision 0025
Telesat 0039, 0086, 0118, 0119
Sakura 0021, 0031, 0077
SL
Telestar 0029, 0112, 0114, 0116
Salora 0041, 0064, 0302, 0307
SM Electronic 0112, 0123
Teletech 0104
Samsung 0002, 0153, 0154, 0162, 0193, 0204,
Smart 0110, 0123, 0127, 0222
Televes 0003, 0056, 0222, 0365
Sony
0044, 0114, 0276
Telewire 0025
SR
0037, 0222, 0225, 0290
Tempo
0334, 0337, 0338, 0339, 0340, 0391
0280
SAT
0004, 0014, 0015, 0074, 0090, 0116,
0405
0094, 0222
Starcom 0432
Sat Cruiser 0130
Starland 0052, 0123
Sat Partner 0116
Starring0019, 0075
0130
Tevion 0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0123,
0297, 0303, 0347, 0372
5
2706.3_cod_DA_SK
16-05-2008
10:48
Thomson 0003, 0011, 0027, 0046, 0049,
Wisi
Pagina 6
0228, 0230, 0235, 0236, 0242, 024,
LG
0024, 0098, 0099, 0117, 0118, 0119,
0055, 0073, 0110, 0114, 0119,
0248, 0252, 0259, 0261, 0262,
0122, 0123, 0168, 0172, 0173,
0312, 314, 0315, 0316, 0356, 0375,
Magnavox 0127
0376, 0377, 0378, 0379
Mustek
0177, 0178, 0180, 0181, 0290,
0330, 0391, 0401, 0402, 0403, 0404
Wittenberg 0405
0207, 0314
0012
Panasonic
Woorisat
Thorn 0003, 0007, 0020, 0289, 0291
World 0075
0076, 0077, 0147, 0148, 0149,
Tioko 0022, 0222
Worldsat 0122
0158, 0159, 0160, 0171, 0172,
Tokai
Xrypton 0108, 0115
0173, 0174, 0177, 0189, 0190,
Tonna 0003, 0018, 0025, 0076, 0116, 0123
Xsat
0191, 0195, 0196, 0236, 0237,
Torx
0432
Zaunkonig 0094
TPS
0048
Zehnder 0006, 0009, 0010, 0015, 0034,
Triad
0014, 0015, 0032, 0074, 0312
0105
0006
0010, 0011, 0019, 0035, 0036,
Thorens 0024
0037, 0038, 0039, 0042, 0075,
0123, 0132
0074, 0096, 0098, 0108, 0110,
0286, 0287, 0297, 0298, 0299,
0300, 0301, 0302, 0315, 0318
Pioneer
0025, 0084, 0085, 0138, 0139,
Triasat 0030, 0080, 0116
0115, 0124, 0171, 0219, 0299,
0209, 0210, 0226, 0227, 0249,
Triax
0317, 0381, 0382
0282, 0283, 0284, 0285, 0292,
0017, 0029, 0080, 0110, 0116, 0123,
0222, 0334, 0364
Zenith 0125
0293, 0294, 0310, 0316, 0317
Turnsat 0123
Zinwell 0157
Saba
Tvonics 0182
Zodiac 0005, 0087
Samsung
0101, 0102
UEC
0126, 0131
Uher
0112
Sanyo 0014, 0016, 0082, 0083, 0167
Sharp 0068, 0069, 0070, 0132, 0133, 0134,
HTS Codes
0155, 0181, 0182, 0230, 0238,
Uniden 0042, 0090
Unisat 0021, 0077, 0105, 0222, 0225
0017, 0088, 0089, 0250, 0251,
0252
Twinner 0056, 0111, 0123, 0222, 0365
Philips
0239, 0303, 0304
0000, 0002, 0003, 0004, 0009,
Sony
0006, 0013, 0021, 0029, 0040, 0043,
Unitor 0009, 0019
0020, 0027, 0030, 0031, 0032,
United Cable 0422
0033, 0034, 0052, 0062, 0063,
0049, 0050, 0051, 0116, 0120,
Universum
0064, 0065, 0066, 0067, 0071,
0122, 0123, 0124, 0140, 0141,
0110, 0113, 0117, 0119, 0292,
0078, 0079, 0080, 0081, 0121,
0142, 0143, 0144, 0145, 0146,
0412, 0413
0127, 0161, 0176, 0272, 0273,
0156, 0157, 0175, 0184, 0185,
Variosat 0017, 0066, 0113
0274, 0275, 0276, 0277, 0278,
0186, 0187, 0188, 0192,
Vega
0279, 0280, 0281, 0295, 0296,
0017, 0066, 0079, 0090, 0096,
0115
Ventana 0043, 0105
Vestel
0308, 0309, 0312, 0313
Sony
0096
0193, 0197, 0198, 0205, 0206,
0207, 0208, 0217, 0218, 0228,
Via Digital 0046
0023, 0043, 0090, 0091, 0092, 0162,
0229, 0234, 0234, 0255, 0256,
Videoway 0423
0163, 0168, 0169, 0170, 0199,
0257, 0260, 0261, 0269, 0270,
Visionic 0019, 0025, 0052, 0053, 0093, 0122,
0200, 0201, 0288, 0289, 0290, 0291
Viasat 0132
0123, 0353, 0354, 0355, 0356
Aiwa
Alba
0100
Visiopass 0413, 0429, 0434
Denon 0058, 0059, 0060, 0061, 0072, 0073
Visiosat122, 140, 156
Denver
Viva
DK digital
0069
0028, 0086, 0087, 0105, 0106
0007
Vivanco0059
Eltax
Vivid
Goodmans 0103, 0104
0131
Harman/Kardon 0045
V-Tech 0014, 0015, 0074, 0093, 0098, 0124,
Hitachi
Wela
0085
0022, 0041, 0095, 0096, 0097
JVC 0008, 0015, 0044, 0055, 0056, 0057,
0125, 0126, 0128, 0129, 0150,
Welltech 0112
0151, 0164, 0165, 0183, 0211,
WeTeKom 0112, 0116, 0118
0212, 0213, 0219, 0220, 0221,
Wevasat 0003
0222, 0223, 0224, 0225, 0231,
Wewa 0003
0232, 0233, 0240, 0241, 0242,
Winersat
0019, 0075
Wintergarten 0072
Wisi
0003, 0014, 0015, 0016, 0017, 0066,
0074, 0078, 0085, 0093, 0113,
0116, 0119, 0143, 0148, 0223,
6
0001, 0046, 0107, 0108, 0109, 0110,
Teac
0053, 0054, 0267, 0268
0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116
Technics 0035, 0047, 0048, 0074, 0152, 0153,
0154, 0166, 0171, 0246, 0247, 0248
0005
Vortec 0002, 0070, 0280
0304, 0313
0271, 0305, 0306, 0311
TCM
0262, 0263, 0264, 0265, 0266
Kenwood 0018, 0094, 0155, 0194, 0202,
0203, 0204, 0214, 0215, 0216,
0230, 0243, 0244, 0245, 0253, 0254
Thomson
0130, 0131, 0135, 0136, 0137,
0175, 0178, 0179, 0180, 0205
Yamaha 0026, 0093, 0258, 0259
cover 2706.3
16-05-2008
10:47
Pagina 3
cover 2706.3
16-05-2008
10:47
Pagina 4
Contact information
Type no.
Product no.
België / Belgique
078 250 145
€0.06/min
Italia
8403 20086
€0.08/min
Svenska
08 5792 9100
Local
Danmark
3525 8759
Local
Luxembourg
40 6661 5644
Locale
Suomi
09 2311 3415
Local
Deutschland
01803 386 852
€0.09/min
Nederland
0900 8407
€0.10/min
United Kingdom
0870 900 9070
France
0821 611 655
€0.09/min
Norge
2270 8111
Local
E§§A™
0 0800 3122 1280 ¢ˆÚ¿Ó
Österreich
0810 000205
€0.07/min
España
902 888 784
€0.10/min
Portugal
2 1359 1442
Ireland
01 601 1777
Local
Schweiz / Suisse / Svizzera
0844 800 544
Local
Local
Local
Printed in Belgium
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement