Smeg 19590 0661 00 Dishwasher User Manual

Smeg 19590 0661 00 Dishwasher User Manual
Es
Copertina: carta ecologica non riciciata
Pagine interne: carta ricidata al T00%
là Arini, 36 — E (0376) 91155
ARTI GRAFICHE CHIRIBELLA - BOZZOLO (MN} -
19590 0661 00
Lavastoviglie
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspiiler
Afwasautomaat
Lavavajillas
Máquina de lavar-louca
Istruzioni per l'installazione e "uso
Instructions for installation and use
Instructions pour l'installation et l'emploi
; Informationen für Installation und Gebrauch
i Instructies voor installatie en gebruik
| Instrucciones para la instalación y el uso
; Instrucoes de utilizacao
AFWASAUTOMAAT i
Instructies voor installatie en gebruik Ч
Tan EE RE
LR ES a ai
==
rt EE Ka ea
.
_
pe ал ТЕЛ
AAA ATL bin TE Aa
Dati meme RES ne
rath a eT mlm Ta
1. Geachte miinheer/mevrouw, | 5
1. Wij-wensen u van harte te bedanken dat u voor een product van ons heeft i
1 qgekozen. Alvorens de vaatwasser te gebruiken moet de in de
gebruiksaanwijzing opgenomen informatie betreffende. de veiligheid, het
$ gebruik, de installatie, het onderhoud en de correcte werking van de
f vaatwasser aandachtig te worden gelezen.
ar
$ e Bij storingen tijdens de werking wordt verwezen naar het hoofdsiuk "Ii"
1 "Kleine storingen verhelpen®. In veel gevallen zal het mogelijk zijn om
ге! het euvel te verhelpen en onnodige kosten van de Techinische
Klantenservice te voorkomen.
e De gebruiksaanwijzing zorgvuildig bewaren om later te kunnen raadplegen
— en bij verkoop van de vaatwasser aan de nieuwe eigenaar te. kunnen
geven.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Breedte
Diepte
Min. hoogte
Afmetingen met geopende deur
Capaciteit
Druk toevoerwater
Voedingspanning
Vermogen weerstand
Totaal stromverbruik
Zekering
cm 45
cm 60° +
cm 85
cm 116
9 standardcouverís
Min. 30-Max. 1000 Kpa (min. 0,3 max. 10 bar)
230V/50 Hz
2050 W
2200 W
10A
Wij dragen bij aan de bescherming van het milieu - wij gebruiken
| gerecycleerd papier.
TA фене НГ
LATED
TIRANA UU : e us TIE Ty Tr a HONE pe Ar pate ASIA REI A
Tr or er Tl FF ERA A A E EA A А REDEE 2% Ie AE de AA SRE TTR A dita FS
: En EEE ee a CITES EE EE Lh RENTA pére ET PE A ER EE EE ea AENA LER LT = vp aleta bio Maca! Eb, kent FRR Es за о
Bh (hee = : HE БМР TO BY EI EEE Hu AA EA aban a x E iE) CATE ew Fed FEAT: pial Fe AS Fag ot Te Fk = 4 :
Ra TPR RE ce я СОНИН АЛИ, SN EE RAR ARLE) ER TEA 3 E : J = ао НД PE E. > - : 7
mr М Ë E he - a For he a Eh LIE [Pe Я ra 0 + E TER, by a = Lr ve dur M = и
or ea p= ой Los ET Би a pe Ы Gi IE eRe 1 E cra ие DF e ННЦ E, E 1 a N TE “1 ; à je da й oh ae Е
PA Pr MC 4 С ER Es LI НЕ Dr A И ET ое r я " a
129
a)
b)
f)
9)
h)
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen
Gebruik
Bij levering
Bij de installatie -
Elimineren
Elimineren van de verpakking
climineren van de oude vaatwasser
Instaltatie
Aansluiting op de waterleiding
Aansluiting op de afvoer
Elektrische aansluiting |
Beschrijving van de vaatwasser
Binnenzijde kuip
Achterzijde
Bedieningspaneel
Programmatabel
Vorbereidende handelingen voor de inbedrijfstelling
Afstelling van de waterontharder
Zout toevoegen
Het glansspoeimiddel toevoegen
Regelen van de dosering van het glansspoeimiddel
Het wasmiddel toevoegen
Afwasmiddeibakje
Plaatsing van de vaat
Niet voor het wassen in de vaatwasser geschikie vaat
Het laden van de onderkorf
Het iaden van de bovenkori
Regeling van de bovenkorf
Starten en stoppen van de vaatwasser
Starten
Programma wijzigen
Uitschakelen
De vaat verwijderen
Schoonmaken en onderhoud
Schoonmaken van het toevoerfilter van het water
Schoonmaken van de sproeiarmen
Schoonmaken van de kuip
Schoonmaken van de filtergroep
Kleine storingen verhelpen
Langdurige stilstand |
Klantenservice
131
134
137
140
143
149
153
154
158
159
160.
130
dr.
a
E EE wr si a EIA A CU
e : É CH FR A SEE A PY ry apt LY.
Ван и Aa
ph TE O E у дн ЧА ай
à VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN
E Deze vaatwasser bevat de nieuwste
:.- technieken en beantwoordt aan de
_ velligheidsvoorschriften voor
= - huishoudelijke apparaten. Als fabrikant
= voelen wij ons verplicht u de volgende
= - aanwijzingen met betrekking tot de
veiligheid te geven.
Gebruik
> De vaatwasser is uitsiuitend bestemd
. voor een huishoudelijk gebruik en voor
het doel waarvoor het is ontworpen.
Er geen andere voorwerpen dan het
gewône keukengerei mee wassen.
De fabrikant aanvardt geen
aansprakelijkheid bij een onjuist
of eneigenlijk gebruik van het
apparaat.
> De vaatwasser moet worden
geinstalleerd en aangesioten
overeenkomstig de door de fabrikant
geleverde instructies of door
deskundige vaklieden die eventuele
aanpassingen van de elektrische
installatie of de waterleiding moeten
uitvoeren. (Zie punt "b" met
betrekking tot de installatie).
- > Om veiligheidsredenen is het
ombouwen of wijzigen van de
vaatwasser niet toegestaan.
Bij levering
> Tijdens het vervoer beschadigde
apparaten niet gebruiken. Het
beschadigde apparaat in geen geval
aansluiten. In geval van twijfel de
wederverkoperinformeren.
Bij de installatie
> Alvorens de vaatwasser te starten
controleren of de spannings- en
frequentiewaarden van het
elektriciteitsnet overeenstemmen met
die op het plaatie met de technische —:
specificaties.
(Zie punt "¢" binnenzijde kuip).
> Absoluut geen enkel type
verlengkabel gebruiken.
> Als het stopcontact waar de
vaatwasser op wordt aangesloten niet
geschikt is voor de stekker deze
laatste door een geschikt type
vervangen maar geen adapters of
verdelers gebruiken die warm zouden
kunnen worden of verbranden.
> Erop toezien dat de vaatwasser niet
op de elektrische voedingskabel of op:
de slangen voor de toe- en afvoer van |
het water staat.
131
a) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN | EN WAARSCHUWINGEN
Waarschuwingen
> Modellen die zijn uitgerust met de
"COMPLETE ACQUASTOP"
inrichting: deze inrichting zal ingrijpen
bij een lekkage van de vaatwasser en
de stroom aan het begin van de
toevoerslang alsmede de werking van
de vaatwasser onderbreken.
Als deze inrichting heeft ingegrepen
zal de hulp van een erkend technicus
moeten worden ingeroepen voor de
beoordeling en eventuele reparatie van
de schade.
Bij de met "ACQUASTOP" uitgeruste -
modellen is de toevoerslang voorzien
van een reservoir met twee
elektromagnetische kleppen; in de
slang lopen verder twee elektrische
contactdraden.
De slang niet doorsnijden en 1 het
reservoir niet in het water laten vallen.
- Bij beschadiging van de toevoersiang
van het water de vaatwasser van het
elektriciteitsnet loskoppelen.
> Bij een abnormale werking of bij
onderhoudswerkzaamheden eerst de
waterkraan sluiten en het apparaat
van het elektriciteitsnet loskoppelen.
Bij het verwijderen van de stekker uit
het stopconiact deze altijd bij de
stekker zelf vastpakken en nooit bij
de kabei.
LET OP !
- De vaatwasser mag uitsluitend door
volwassenen worden gebruikt.
- Afwasmiddelen kunnen onherstelbare
schade aan de ogen; mond en keel en
zelfs de dood door verstikking
veroorzaken. Kinderen uit de buurt
van de afwasmiddelen en de
vaatwasser houden en
verhinderen dat ze er mee spelen.
- Het na beédiging van de programma's
in de vaaiwsser achtergebleven water
is niet drinkbaar en mag niet worden
gedronken of op enige wijze gebruikt
omdat het afwasmiddelresten zou
kunnen bevatien.
- De vaatwasser kan omvallen als op de
geopende deur wordt geleund of
gezeten; bij de inbouwmodellen
kunnen de deur en. keukenmeubels
- beschadigd raken.
- Geen oplosmiddelen zoals alcohol of .
terpentijn in de vaatwasser gebruiken;
dit kan tot ontploffingen leiden.
- Vanwege het smeitgevaar mag plastic
vaat niet boven de weerstand worden
geplaatst. Na een wasbeurt zal de
weerstand nog een’ poos warm blijven..
De weerstand niet aanraken !
Gevaar voor brandwonden.
132
“ a) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN
- De vaatwasser niet in werking stellen
met natte handen of op blote voeten.
- Messen en het bestek zullen beter
worden gewassen als ze met de
handvatten naar beneden in de
bestekcontainer worden geplaatst; om -
echter verwondingen door mespunten
te voorkomen kunnen ze ook met het
handvat naar boven gericht worden
gepiaatst.
- Om struikelen en verwondingen te
voorkomen de deur niet onnodig open
faten staan.
- De inbouwmodellen moeten worden
geinstalleerd overeenkomstig de
bijbehorende instructies.
ELIMINEREN
Elimineren van de verpakking
De doors ons voor de verpakking
gebruikte materialen worden tot het
strikt noodzakelijke minimum beperkt,
zijn milieuvriendelijk en kunnen worden:
gerecycleerd; dit materiaal (karton, ©
plastic zakjes, polystyrol enz ..) mag
niet binnen het bereik van kinderen
worden gelaten omdat ze een potentieel |
gevaar vormen. De terugwinning en
recycling van het materiaal zal
bijdragen aan het besparen op de
natuurlijke grondstofien en de afname
van de hoeveelheid afval. Het is
belangrijk dat de verpakking wordt
aigeleverd bij stortplaatsen voor de
terugwinning van recyclebaar materiaal.
De adressen zijn beschikbaar bij de
gemeente.
Elimineren van de oude
vaaiwasser
De oude vatwasser moet voor de |
eliminatie onbruikbaar worden gemaakt.
Het is belangrijk dat de voedingskabei .
wordt doorgesneden na de stekker uit
het stopcontact te hebben getrokken.
Het wordt aangeraden de onderdelen
zoals de vergrendeling, deur enz. die,
vooral voor kinderen die ermee zouden :
kunnen gaan spelen, een potentieel
gevaar kunnen opleveren ongevaarlijk te
maken. Ter bescherming van het milieu
zijn de kunststofdelen met speciale
afkortingen gekenmerkt voor een
gedifferentieerde terugwinning ervan. De
afgedankte vaatwasser moet naar de :
dichtstbilziinde storiplaats voor de
herwinning van de recyclebare
materialen worden gebracht of
overhandigd aan de wederverkoper.
133
Ard mid pg LEC ANEP SPA Y E AR AT 4 Y
a ee - ! Ea
pr
nb
Ta
a
by
E
г?
= Lo
AA ель лады held!
Mera. ro re i we -
нат а ТРЕ AE” ENT 307 HP SRE Cb ra
Ta le Hal tee
5. лей а Мей Ч dp oy vd epi
et
- Td tea TS A
TIA
'b) INSTALLATIE }
De vaatwasser moet perfect horizontaal
op een stevige niet-bewegende vloer
worden geinstallerd. Dankzij de
regelbare pootjes kan hij worden
versteld tot een perfecte stabiele
"waterpas" stand is verkregen. Een
goede horizontale stan garandeert een
correcte sluiting van de deur.
Let op!
Als de vaatwsser op de vloerbedekking
moet worden geinstalleerd is het
belangrijk dat de ventilatie-openingen
van het apparaat niet worden
aígesioten.
Sommige inbouwmodellen zijn uitgerust
met slechts één poolje achter (in plaats
van 2) dat met behulp van een schroef
onderaan de voorkant van de -
vaatwasser kan worden geregeld, voor
een regeling cok na de plaatsing onder
het werkblad.
- Erop letten dat er geen knikken
komen in de toe- en afvoerslangen van
het water en in de elektrische
voedingskabel.
- De vaatwasser kan met de zij- en
achterkanten tegen de nevenliggende
meubels en wanden worden geplaatst.
- Voor een goede installatie kunnen de
toe- en afvoerslangen van het water
zowel naar rechts als naar links
worden gericht waarbij ervoor moet
worden opgelet dat er na de
toevoerslang te hebben gericht, geen
lekken zijn en dat de slangen zelf
geen knikken hebben of worden
afgeknepen.
134
- Voor een goede stabiliteit de onderste
inbouwapparaten of de integreerbare
apparaten uitsluitend onder
doorlopende, op aaneenliggende
meubels geschroefde werkbladen
plaatsen.
- Als de vaatwasser onmiddellijk naast
een gas- of koolfornuis wordt geplaatst
zal ter bescherming van het werkblad
tussen het fornuis gn de vaatwasser
een warmte isolerend paneel moeten
worden geplaatst.
Aansluiting op de waterleiding
De vaatwasser kan met zowel koud als
warm (max. 60°C) leidingwater (centrale
instaitatie, radiatoren) worden gevoed.
in dit geval zal het wassen een paar
minuten Korter en iets minder efficiént
zijn. De aansluiting op de warm-
watervoorziening wordt op dezelfde |
_ wijze uitgevoerd als die voor het koude
water.
Controleren of de waterdruk binnen de
door de technische specificaties
voorgeschreven limieten is. Als de
waterleiding nieuw is of gedurende
- langere tijd niet is gebruikt alvorens de
aansluiting uit te voeren het water laten
lopen tot het helder is en zonder
verontreinigingen. Zonder deze
voorzorgsmaatregel is het mogelijk dat
eventueel aanwezig zand of roest de
toevoer verstopt en de vaatwasser
beschadigt. De toevoerslang op een
waterleiding met een 3/4 duims
gasfitting aansluiten en het bijgesloten
filter "A" (afb. 1) dat zich in het zakie
met accessoires bevindt ertussen
plaatsen en ervoor zorgen dat de
bevestigingsring goed en op de
ELAR
(LT Ey
fre
CC A НЫ
NT RET
TES TTR Sy Ra
EE TA
DUREN TEARS
PRADA
E. juiste wijze wordt vastgedraaid om
E lekkages te voorkomen.
03-10 bar
afb. 1 30-1000 Kpa
“ Op de modellen met het ACQUASTOP
>. Systeem is de toevoerslang al van een
filter voorzien. Voorkomen dat de slang
wordt geknikt of afgeknepen om de vrije
doorgang van het water niet te
belemmeren en gevaarlijke situaties te
voorkomen. Het deel van de
;- loevoersiang op de vaatwasser is
draaibaar; op de modelien zonder
ACQUASTORP als volgt te werk gaan:
- de bevestigingsring losdraaien;
- de slang draaien;
de bevestigingsring opnieuw
vastdraaien en op lekkages
controleren. .
b) INSTALLATIE
Aansluiting op de afvoer
Kan als volgt worden uitgevoerd:
- door de afvoerslang op de sifon van de:
gootsteenafvoer te bevestigen;
- door de afvoerslang op een
afvoerleiding {met speciale ontluchting)
met een minimale doorsnede van
4 cm te bevestigen;
- door de afvoersiang met behulp van de
plastic beugel in de bocht
(slanghouder) in ean
gootsteen/wastafel te hangen. De
- plastic houder zal de slang een
gebogen vorm geven voor een beter
bevestiging aan de gootsteen/wastafel.
Let op !
Het is belangrijk dat de afvoerslang
goed aan de gootsteen wordt
vastgemaakt om het losraken en vallen
ervan te vorkomen. De slanghouder
heeft een gat waar een touwije
doorheen kan worden getrokken om
aan de muur, kraan of sifon te binden
en het vallen ervan te voorkomen
(afb. 2).
—
ae A
Ya I
LL aa Pe _
EA Ea IA
dt A Taki A ar a od 5
rap] Ee rte a WEL ea bi ne
TPC TICA CIA AAN Eg i rer J VR i RRA ES
: sie La Se, mat. owen ue a A E me da am ее!
TA Tor Fett Ep a Tp e =
ara a IAEA TIRA: - EH EY ge * A ed Tala as aL LT E
т a „
~ b) INSTALLATIE
Voor ieder van de hierboven vermelde
oplossingen moet het uiteinde van de
afvoersiang op een hoogte van tussen
de 30 cm en 100 em komen (afb. 2a).
|
am. 2a
Bij gebruik van verlengslangen die
horizontaal over een lengte van
maximaal 3 meter moeten worden
gelegd geldt een maximale hoogte voor
de aansluiting aan de afvoerpijp van
85 cm.
Elektrische aansluiting
Vóór aansluiting van de vaatwasser
moet kennis worden genomen van de
betreffende veiligheidsvoorschriften en
waarschuwingen tiidens de installatie
(Zie punt "a" van veiligheidsvoorschriften
en waarschuwingen). De stekker van de
vaatwasser moet in een geaard
stopcontact worden gestoken (de
aarding van de installatie is een
door de wet voorgeschreven
veiligheidsgarantie).
AD
136
De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele
verwondingen van personen of
schade aan zaken als gevolg van
een ontbrekende of defecie
aardaansluiting. -
Alvorens de vaatwasser te starten
controleren of de nominale spanning en
het type stroom vermeld op het plaatie
met technische specificaties
- Overeenstemmen met de netspanning
en het type stroom op de platts van
instaliatie van de machine. De aard van.
de elektrische beveiliging staat vermeld
op het plaatje aan de binnenkant van de
rand van de deur
(binnenkant kuip, punt 4). Om
veiligheidsredenen moet een meerpolige
- contactonderbreker met een minimale
contactpuntopening van 3 mm worden
_ aangebracht als het apparaat niet met
behulp van een stekker wordt
aangesioten. De stekker moet na de
. (nstallatie bereikbaar zijn. Een
beschadigde voedingskabel mag
_ uitsluitend door de Technische
Klantenservice of persoon met
vergeleijkbare kwalificaties worden
vervangen.
Dit apparaat beantwoordt aan de
volgende richtlijnen van de Europese
Unie: 72/23/EEG
(Laagspanningsrichiliin); 897336
inclusief de wizigingsrichtliin 92/31
(Richiliin Elektromagnetische
compatibiliteit).
сл > 62 № =
c) BESCHRIJVING VAN DE VAATWASSER
E Binnenzijde kuip (afb. 3)
Zoutreservoir 6 Bovenkorf
Glansspoelmiddelreservoir 7 Onderkorf
Afwasmiddelbakje 8 Bestekreservoir
Plaatje technische specificaties 9 Bovenste sproeiarm
Filters 10 Onderste sproeiarm
11 Regeling waterontharder
afb. 3
|
oo
| — 11
о \\ N
S 9
5 H Ne ‘ 10
1
e И
Ё
i «— 7
U |)
3 I 2
| Ne 4
AU В
= —— x 2
137
c) BESCHRIJVING VAN DE VAATWASSER
Bedieningspaneel
= (© 00 1 СО (Сл HB WN =
7 8910
6 5 4 3 2 1
o о
0000 CI O
` A | A
5463 2 1
Keuzeknop wasprogramma's
Waggewerkt deurhandvat
AAN/UIT knop
Knop programma's ECO 55 oc
Knop programma SUPER/INTENSIEF
. Knop programma SNEL
Controlelampje AAN/UIT
Controlelampje ontbreken ZOUT (*)
Controlelampje ontbreken GLANSSPOELMIDDEL (*)
0 Schijffaanduiding GESELECTEERDE PROGRAMMA'S (*)
(*) Niet op alle modellen
138
VIE Ma RA TNA
c) BESCHRIJVING VAN DE VAATWASSER
Keuzeschakelaar wasprogramma's
De keuzeschakelaar rechtsom draaien voor instelling van het voor de gebruikte
lading van de vaatwasser meest geschikt geachte programma.
De keuzeschakelaar niet linksom draaien.
Weggewerkt handvat voor openen deur
De hand erin steken en aan de hendel trekken om het slot vrij te maken.
AAN/UIT knop
Dient voor de elektrische voeding van de vaatwasser
Knop programma SNEL
Beperkt de wastemperatuur tot 45 *C en vervangt de warme door een koude
spoelbeurt.
Knop 55 °C
Om de wastemperatuur van de hierop afgestemde de programma’s te beperken tot
55 °C.
Knop programma SUPERANTENSIEF
Reglt het voorwasprogramma op 45 °C met koude naspoelbeurt extra.
Controlelampje AAN
Wijst erop dat de vaatwasser onder spanning staat. Brandt als de knop ingedrukt,
is gedoofd als de knop niet is ingedrukt.
Controlelampie ONTBREKEN ZOUT
Het branden van dit lampje wijst erop dat het zout in de vaaiwasser ontbreekt.
Controlelampje ONTBREKEN_GLANSPOELMIDDEL
Het branden van dit lampie wijst erop dat het glanspoeimiddei in de vaatwasser
ontbreekt.
139 ND
d)
PROGRAMMATABEL
INTE
Was-
-i programma
Keuze-
knop
Toets
~ Type en vervuiling van
de vaat
hoeveelheid
afwasmiddel
gram
Weken
Pannen en serviesgoed in
afwachting van een volle
lading.
Super
super
Erg vuile pannen en
serviesgoed, met
opgedroogde vuilresten,
9 couverts
10 + 20
Bio
55 °C
ECO
55 °С
Normaal vuile pannen en
serviesgoed, ook met
opgedroogde vuilresten.
9 couverts.
25
Normaal
65°C
1 Normaal vervuilde
pannen en serviesgoed.
9 couverts.
25
Eco
55 °C (*)
EN 50242
ECO
55 °C
Matig vulie pannen en
serviesgoed, ook met
opgedroogde vuiiresten.
9 couverts
25
Normaal vervuilde
25
Dagelijks -
65 °C pannen en serviesgoed.
9 couverts
Delikaat 4 -
45°C
Matig vull vaatwerk.
9 couverts
25
Snel
45 °C
Snel
Matig vuile vaat en
delicaat. 9 couverts
20
a
add Ея
d) PROGRAMMATABEL
programmaverioop
Voor-
spoelen
reinigen
koud
spoelen
warm
spoelen
drogen
koud
45 °C
. 65%
65 °C
55 °С
65 °С
65 °С
65 °С
55 °С
65 °С
- 65 °С 1 65 °С O
- 45 °C 1 65 °C О
- 45°C 2 - -
Bio 55 °C: aanbevolen programma bij gebruik van afwasmiddelen van de
(*) Referentiecyclus overeenkomstig de norm EN 50242.
laatste generatie met enzymen. |
N.B. Het programma WEKEN alleen mit gedeeltelijke belading uitvoeren. x
140 | a 141
Voorbeeld van plaatsing van de vaat: (afb. 4 - 5) E е) VORBEREIDENDE HANDELINGEN VOOR DE |
E INBEDRIJFSTELLING О
E Alvorens de vaatwasser de eerste keer in bedrijf te stellen de polystyrolelementen
| = de blokkering van korven tijdens het vervoer verwijderen. Na de vaatwasser op .
Æ correcte wijze te hebben geinstalleerd hem op de volgende wijze klaarmaken voor
ES. het gebruik: :
№
7 Wi
Y
|
| Г
A
VENA
Mer
FAA
PT
vai
Jnl IH
a
- р m De waterontharder afstellen;
TE
A
¿E
—— f
a tT EE 2
=
|
Em Het zout toevoegen; _
| = в Het glanspoelmiddel toevoegen;
E Afstelling van de waterontharder |
| = Voor goede wasresultaten is zacht water (zonder kalk) nodig, anders zullen zich op
$ de vaat en de binnenwanden witte kalkresten afzetten. Om deze reden moet het —
| E water met een hardheidsgraad van meer dan 9 °d (Duitse graad) worden onthard: bij
ab. 4 a. 5 E . water met een hardheidsgraad van minder dan 9 *d is geen zouttoevoeging nodig.
5 - De vaatwasser is uitgerust met een inrichting die een regeling afhankelijk van de
— hardheid van het leidingwater mogelijk maakt. De inrichting waartoe via het deurtje
~ toegang wordt verkregen bevindt zich rechtsboven in de hoek en kan met een
~muntje op 5 standen worden geregeld (afb. S). Het is dus mogelijk de ontharder af
te stellen na de hardheid van het water overeenkomstig de hier vermelde tabel te
E hebben bepaald, door het betreffende nummer met de wijzer overeen te laten
stemmen met het verkozen niveau (1,2,3 ...). Sommige modellen hebben op de — :
- bovenrand van de deur een plaatje met
de wasprogramma's en de voor de
afstelling van de ontharder
noodzakelijke gegevens. De —
waterontharder wordt bij iedere
wasbeurt door de zoutoplossing :
— geregenereerd. Het zoutverbruik voor de
regeneratie is afhankelijk van de |
hardheid van het plaatselijke
leidingwater. Voor informatie met
betrekking tot de hardheidsgraad
van het water verwijzen wij naar :
het betreffende waterleidingbedrijf.
Voor een optimale regeneratie is
Onderkorf Bovenkorf
ERE PARANA
; 108 — het noodzakelijk:
E + dat de waterontharder is afgesteld op de hardheid van het leidingwater (De
4 machine wordt in de fabriek op een gemiddelde hardheid afgesteld);
* dat het zoutreservoir altijd vol is met zout.
142 EU 143 WD
e) VORBEREIDENDE | HANDELINGEN VOOR DE
INBEDRIJFSTELLING
LET OP!
g Uitsluitend speciaal zout voor
vaatwasser gebruiken; geen
“keukenzout gebruiken. Het gebruik
van zout voor huishoudelijk en
industrieel gebruik wordt afgeraden
omdat dit niet oplosbare substanties
bavat na verloop van tijd de
~ waterontharder kunnen beschadigen.
ag Er goed voor opletien de
verpakkingen van het speciale zout
en het afwasmiddel niet te
verwisselen omdat ze vaak op elkaar
liken. Het ongewenste gebruik van
afwasmiddel in plaats van het zout
kan de waterontharder beschadigen.
gm Het zoutreservoir zorgvuldig afsluiten. Het is namelijk bijzonder belangrijk dat
Waterhardheid
Duitse Fransen Instellingen
graden graden
ova | ots | SEITE
10-15 *dH | 16-25 *dF | staand nr. 1
16-22°dH | 26-38%dF | staandnr. 1
23-35°dH { 39-60°dF staand nr. 1
36-46°dH | 61-80 °dF staand nr. 1
47-54°dH | 81-92 °dF staand nr. 1
de 100g van het wassen niet in het zoutreservoir binnendringt daar dit
onherroepelijk de werking van de regeneratie-inrichting zou beinvioeden en de
garantie ongeldig maken. -
в Zout toevoegen
- De deur openen en de onderkorf eruit trekken.
- De dop van het reservoir er linksom van afschroeven.
in het reservoir worden gedaan.
Uitsluitend voor de eerste inbedrijfstelling: de eerste keer dat het
apparaat wordt gebruikt, moet na het zout te hebben toegevoegd ook 1 liter water
- De speciale trechter gebruiken die zich in de vaatwasser op de opening van \ het
- - Zoutreservoir bevindit (afb. 8).
- Het zout met behulp van de bijgevoegde trechter in het betreffende reservoir
doen. De ontharder bevat circa 1,2 Kg zout.-Niet overmatig vullen.
- De dop goed aandraaien en eventuele zoutresten op de opening verwijderen.
144
Artie
TAPA
ANTAS SO
ES Ей
PU
er
К
BELANGRIJK!
- Het zout reservoir moet worden
bijgevuld als het bijpbehorende
controlelampje voor het zout op het
bedieningspaneel gaat branden; het
wordt aangeraden dit vôdr een
wasbeurt uit te doen zodat de
~ overlopende zoutoplossing
onmiddellijk door het water wordt
weggespoeld. Als deze oplossing te
lang in de kuip blijft kan dit tot corrosie
leiden.
BE - Na het zout te hebben toegevoegd
gaat het lampje uit na eventueel één of
twee wasbeurien.
- Bii modeilen zonder conirolelampje
voor het ontbreken van het geldt als
3 - referentie dat het zout bij gemiddeld
hard water om de 15 programma's
“circa moet worden bijgevuld (zonder
“het programma "WEKEN").
“ e) VORBEREIDENDE HANDELINGEN VOOR DE
—— INBEDRIJFSTELLING
Het glansspoelmiddel
toevoegen
Het glansspoelmiddel wordt tijdens de
laatste spoelbeurt automatisch vanuit
het betreffende reservoir aan de
binnenkant van de deur (afb. 7) aan het
walter toegevoegd en dient ertoe om het
drogen te versnellen zonder viekken en
zonder kalkafzetting op de vaat.
LET OP!
me Uitsluitend glansspoelmiddelen van
een bekend merk voor vaatwasser
gebruiken.
BW Als per ongeluk afwasmiddel (ook
vioetbaar} in het reservoir van het
glansspoelmiddel wordt gedaan zal
de inrichting worden beschadigd.
e De deur openen;
e De deksel van het reservoir een 1/4
slag linksom draaien en verwijderen
(afb. 8);
145
© VORBEREIDENDE HANDELINGEN VOOR DE -
E. INBEDRIJFSTELLING
e Het glansspoelmiddel toevoegen tot
het reservoir is gevuld (a40 c.c. circa).
Het vensterije "D" naast de dop moet
-volledig worden verduisterd. Weer
glansspoelmiddel bijvullen als het
venstertje helder wordt of het
e De dop weer terugplaatsen en
controlelampje voor het ontbreken van
het glansspoelmiddel (indien
aanwezig op het bedieningspaneel)
gaat branden.
e Het dopje weer terugzetten er
rechisom aandraaien.
e Met een doek het overgelopen
glansspoelmiddel verwijderen omdat
dit schuim zou kunnen vormen.
Regeling van de dosering van
het glansspoelmiddel
De vaatwasser wordt in de fabriek op
een gemiddelde hoeveelheid afgesteid.
De dosering kan met behulp van de
Keuzeknop in de doseerder in de
noodzakelijke stand worden gezet, de
dosering zal proportioneel zijn aan de
stand van de keuzeknop. Afhankelijk
van de modellen kan de dosering zijn
aangegeven door nummers
(nr. 1 = minimumdosis) of met
min. - max. De dosis zal moeten
worden vergroot als de vaat dof is of
cirkelvormige viekken vertoont. -
e Voor de regeling van de dosering moet
de dop van het reservoir een kwart
slag rechtsom worden gedraaid en
verwiderd.
e Vervolgens met een schroevedraaier
de doseringskeuzeknop in de
gewenste positie (afb. 7-8).
rechtsom vastdraajen.
|
ТТ ой В
M > E
Y
A
С,
afb. 8
Het wasmiddel toevoegen
BELANGRIJK:
e Het is noodzakelijk dat uitsluitend
specifiek voor vaatwasser bestemde
afwasmiddelen worden gebruikt en
niet een type voor afwas met de hand. -
Deze geven veel schuim en kunnen -
zelfs de werking van de vaatwasser
beinvloeden.
e De verpakkingen van het afwasmiddel
moeten goed worden afgesloten en op %
een droge plek bewaard om klonten
en dus slechie wasresultaten te
vorkomen.
» Het afwasmiddel wordt voor iedere
wasbeurt in het speciale bakje
gedaan en automatisch afgegeven .
(Bij gebruik van het WEEK
programma geen afwasmiddel
toevoegen omdat dit niet zou worden
gebruikt).
146
Afwasmiddelen in tabletvorm kunnen -
in het afwasmiddelbakje worden
geplaatst of in het bestekreservoir. In
het laatste geval het deurtje van het
afwasmiddelbakje wel sluiten. Het
verdient echter de voorkeur het tabiet
… in het bakje te plaatsen zodat al het
- afwamiddel tijdens het wassen ook
- wordt gebruikt.
e En onvoldoende hoeveeiheid
: afwasmiddei kan leiden tot een
- onvoiledige verwijdering van het
. vuil terwijl een te grote
- hoeveelheid niet alleen de
efficiéntie van het wassen niet zal
… Vverbeteren, maar tevens een
- verspilling is en in sommige
: gevallen tot schuimvorming en
— vervulling zal leiden.
WAARSCHUWINGEN VOOR HET
AFWASMIDDEL
Er zijn verschillende scorten
afwasmiddel voor vaatwasser in de
handel . vloeibaar, in poedervorm of als
tabletten, die verschilien voor wat betreft
hun chemische compositie:
1) met fosfaten;
2) zonder fosfaten (met natuurkjke
- enzymen).
Ter bescherming van het milieu
raden wij het gebruik aan van
afwasmiddelen zonder tosfaten en
zonder chloor.
1. De afwasmiddelen met fosfaten
kunnen vetten en amiden beter
- betriiden bij temperaturen van meer
dan 60%. |
— e VORBEREIDENDE HANDELINGEN VOOR DE
_ — INBEDRIFSTELLING
2. De op enzymen gebaseerde
afwasmiddelen ontplooien hun
reinigende werking ook bij lage
temperaturen dankzij de
biochemische werking ervan
(geactiveerd vanaf 40 °C tot 55 °C) en
zijn verder beter biologisch
afbreekbaar. Deze afwasmiddelen
bereiken al bij lage temperaturen de
wasresultaten die anders pas bij
programma's met 65 °C zouden
kunnen worden bereikt.
De efficiénte van de verschillende
- afwasmiddelen kan variéren. De door
de betreffende fabrikanten aanbevolen
doseringen moeten daarom in acht
worden genommen.
Afwasmiddelbakjes
Het bakje voor het afwasmidde! bevindt
zich aan de binnenkant van de deur.
Als het deksel is gesloten:
1 De sluitingshendel "С" (а. 9a-9b)
indrukken. Het deksel zal
opensprinegen.
al” с Г — —
| | m |
OU | il
==
=
TT
afb. 9a
147
mart RT TU AV te Le ms pm ms (dos CIE TEL,
a нес Рысь Jot Sigil be Anko din HM SEL La pete
fa SEE mp стаи
F = mi
НЫ LE ch ia) [ER
fn ah
pa Le
Li: a Да. =
т
3 AE.
Dn a Ta FT
e
han BLA ER LLY | Й
paa ió E A
ri vr BR a Ta]
e) VORBEREIDENDE HANDELINGEN VOOR DE
| INBEDRIJFSTELLING |
©
doen. Als het programma super/
- intensief wordt geselcteerd (niet op
alle modellen aanwezig), moet,
behalve de in de verdeler ingevoerde
dosis in de vakjes "G" of "H"
(afb. 10a-10b), een extra hoeveelheid
wasmiddel worden toegevoegd.
— ee 7
afb. 9b
| | | I
Ca
afb. 10 a
De eventuele doseringtabel zal halpen
bij bepalen van de juiste hoeveelheid.
H
3 Het deksel sluiten door erop te
drukken tot de stopklik; tijdens het
wasprogramma zal het vanzelf
opengaan. |
148
2 Het afwasmiddel in het speciale баке x
E De vaatwasser heeft een capaciteit van
M 9 couverts, inclusief het vaatwerk.
E Æ Alvorens de vaat in de korven te
M plaatsen is het noodzakelijk:
1 | a m de grôtere etensresten te verwijderen,
W bijv. botjes, graten, die behaive het
bn,
M filter verstoppen ook de waspomp
Æ — zouden kunnen beschadigen.
Æ my de pannen of koekepannen met
Æ aangebrande etensresten eerst te
EB laten inweken zodat deze later beter
- loskomen; ze vervolgens in de
ONDERKORF plaatsen.
À Het vooraf wassen van de vaat onder de
E: stromende kraan alvorens ze in de
- Korven te laden is een onnodige
… verspilling van weler.
YN USE API
Een juiste plaatsing van de vaat is
.. een waarborg voor goede
. wasresultaten. |
ea
ERP AR REV PER
in
BANE pa WT RARE ea ФМ
do
EF, GE Ея Ti ue
E [4 roc LL WPT, mri BEET, TE e.
A Eh di FH ' + FU LL oo"
| f) PLAATSING VAN DE VAAT
e Recipiénten zoals kopjes, schotels, - |
LET OP |
e Controleren of de vaat goed stevig
staat en niet kan omvalien en de
beweging van de sproeiarmen tijdens
het werken niet kan belemmeren.
e Geen hele kieine voorwerpen in de
korven plaatsen; als ze zouden vallen
zouden ze de sproeiarmen of de
waspomp kunnen blokkeren.
glazen, bekers en pannen moeten
aitijd met de opening naar beneden
en met de holle zijden schuingezet
worden gewassen om het weglopen Ho
van het water mogelijk te maken. E
e De vaat en het bestek niet in of op
elkaar plaatsen.
e Glazen niet al te dicht op elkaar
plaatsen omdat ze als ze elkaar —
aanraken zouden kunnen breken of
viekken laten blijven,
Belangrijk:
Controleren of vaat geschikt is voor het|
wassen in vaatwassers.
EC
NE
149
FA NE ae 3
1) PLAATSING VAN DE VAAT
Niet voor het wassen in de
vaatwasser geschikte vaat
Houten bestek en vaatwerk: kunnen
beschadigd raken als gevolg van de
hoge watemperaturens
Ambachteliike voorwerpen:
Ambachtelijke voorwerpen ziin Zelden >
geschikt om in de vaatwasmachine te
worden gewassen. Ze kunne door de
hoge watertemperaturen en de
gebruikte afwasmiddelen worden
beschadigd.
Vaat en voorwerpen van koper, tin, zink
en brons: hebben de neiging om
vlekken te vormen.
Aluminium vaat: vaat van geanodiseerd
aluminium kan verkleuren.
Zilverwerk. ivaat van zilver kan vlekken
‘vormen.
Glas en kristal. Glas kan over het
algemeen problemicos in de vaatwasser
worden gewassen. Er bestaan. echter
enkele soorien glas die na vele
wasbeurten dof kunnen worden en hun
helderheid kwijtraken; voor dit soort
materiaal raden wij een “delicaat”
wasprogramma aan {indien aanwezig in.
de programmatabel) of in ieder geval het
— lichtste" programma beschikbaar.
Vaat met decoraties: de meeste in de
handel aanwezige producten met
decoraties zijn over het algemeen goed
bestand tegen wassen in de vaatwasser
ook ai kan het vorkomen dat de kleuren
. na vele malen wassen verbleken.
Bij twijfel over de weerstand van de
kieuren verdient het de voorkeur enkele
delen per keer gedurende ongeveer 1
maand te wassen.
Plastic vaat is niet hittebestendig en
kan vervormen. Hittebestendige plastic;
vaat moet in de bovenkorf worden
gewassen.
Waarschuwing !
m In de vaatwasser mag geen met as,
was, smeervet of kieuren bevuilde
vaat worden gewassen.
Het plaatsen van de vaat zal
gemakkelijker zijn als van onderen af
wordt gewerkt.
o Het laden vat de onderkorf
_ De onderkorf is bestemd voor moeilijk
te wassen vaat van grote afmetingen.
Sommige modellen zijn verder
‘uitgevoerd met wegklapbare steunen
(afb. 11)-die het mogelijk maken de
beschikbare ruimte zo goed mogelijk te E:
benutten en dus zo veel mogelijk vaat
te laden.
; E 1.De onderkorf er volledig uit trekken.
À. Het vaatwerk verdelen: platte-, diepe-,
J dessertborden, pannen en
MÆ koekepannen (afb. 12a-12b)
Sed
ee оомннннй,
ill
Арн il,
+"
2
PRE |
A
afb. 12a
I | at. 12b
LS
M Bestekreservoir (Afb. 12c)
M Het bestek moet op gelijkmatige wijze
J over het bestekreservoir worden
4% verspreid, met het handvat naar
Æ beneden, (opletten voor snijwonden |
M door de biaden van de messen).
f) PLAATSING VAN DE VAAT
afb. 12 ¢
Belangrijk !
Heel lang bestek zoals bijv. Poliepels of
keukenmessen kunnen niet in het
bestekreservoir worden gelegd omdat
ze de bovenste sproeiarm zouden
kunnen blokkeren. Zij kunnen in de
bovenkorf worden geplaatst.
e Het laden van de bovenkorf
In de bovenkorf dient het kleine of
gemiddeld grote vaatwerk, zoals bijv.
glazen, koffie- en theekopjes, schotels
en bordjes (die in de speciale houders
moeten worden geplaatst) te worden
gestopt. Bij sommige modellen is de
korf aan de linkerkant voorzien van twee
optilbare roosters (afb. 13) om de
beschikbare ruimte goed mogelijk te
kunnen benutten.
151
f) PLAATSING VAN DE VAAT —
De bovenkort eruit trekken en de vaat plaatsen. Voorbeeld van een | mogelijke
plaatsing (afb. 16):
tafb. 14a ©
Regeling van de bovenkorf
De bovenkant kan naar wens en afhankelijk van de grootte van het vaatwerk in twee
verschillende standen worden gezet:
De korf er zo ver mogelik uitrekken, de blokkering "E" van de rechtergeleider
(afb. 15) 90° draaien, de geleider naar binnen in de vaatwasser duwen en (na de
кой te hebben opgetild) het laagsie wielenpaar in de geleider (afb. 16) steken; de
blokkering terugplaatsen in de staripositie.
In de hoogste stand van de bovenkorf kan er een 210 mm hoge vaat worden gezet
en een 300 mm hoge vaat in de onderkorf. In de laagste stand van de bovenkorf
kan er een 240 mm hoge vaat in worden gezet en een 280 mm hoge vaat in de
onderkorí.
152
wore EET
J Starten |
De vaatwasser mag pas worden gestart
@. als de vaat is geladen, de distributeur
E. met afwasmiddel is gevuld, is
E. gecontroleerd of de bovenste sproeiarm
“EC vrij draait en de deur is gesloten. Om
M het voor de te wassen vaat meest
@ : geschikte programma te bepalen moet
E vooral in het begin de in deze
E gebruiksaanwijzing opgenomen
8 programmatabel zorgvuiidig in acht
:: worden genomen. In de tabel kunnen
E: de mogelijke programma's worden
- gekozen afhankelijk van de aard van de
E vaat en de mate van viesheid. Om de
EE: vaatwasser te starten moet het
$: verkozen programma op de
E programmakeuzeknop (en/of de
< bijbehorende knoppen) worden
:. ingesteld en vervolgens de AAN/UIT
= knop worden ingedrukt. Het lampje
… boven de knop zal gaan branden. Op de
E: programmaschijf (indien aanwezig)
- staan de nummers van de programma's
: afgebeeid die overeenstemmen met het
5. begin van het programma zelf. Tijdens
=- de uitvoering van het programma
= worden de verschiliende fases van het
GEST IE
TARO EAT
$ wassen op de schijf boven de
- programmakeuzeknop afgebeeld. Om
- het verkozen programma in te stellen is
5. het noodzakelijk dat het nummer van
E het programma overeenstemt met het
- referentiestreepje. Afhankelijk van het
- model kunnen de volgende varianten
. worden gevonden:
9) STAARTEN EN STOPPEN VAN DE VAATWASSER
- HE CU
‘ Le .
ingedrukt en losgelaten; de knop kan
ook tidens het wassen in deze stand
blijven.
- de vaatwasser kan zijn voorzien van
een onder een doorzichtig kijkglas met -
wijzer geplaatste programmaschiif; op -
de schijf staan dezelfde programma's
die op de knop staan en de regeling
kan dus zowel met behulp van de
schijf als van de knop worden gedaan.
Programma wijzigen
Als een verkeerd programma is
geselecteerd moet de vaatwasser met
de knop AAN/UIT, worden
uitgeschakeld, een nieuwe selectie
uitvoeren en de vaatwasser weer
inschakelen door opnieuw de knop
AAN/UIT in te drukken.
Uitschakelen
Om de vaatwasser uit te schakelen de
knop AAN/UIT indrukken.
Let op!
In het geval de deur geopend wordt
tiidens de wasfase, moet minstens 1
min. worden gewacht met de deur op
een kier, alvorens de vaatwasmachine
weer te laten starten.
De vaat verwijderen
Het wordt aanbevolen tenminste 20
minuten te wachten na beëindiging van
het programma alvorens de vaat eruit te
verwijderen, op deze wijze zal hij droog
maar niet al te heet meer zijn. Eerst de
onderkorf ieegmaken om te voorkomen
dat eventuele in de bovenkorf
achtergebleven druppels op de nog in
de onderkorf aanwezige vaat zouden
kunnen vallen.
153
g) STAARTEN EN STOPPEN VAN DE VAATWASSER |
BELANGRIJK: Na een wasprogramma
verdient het aanbeveling de waterkraan
(afb. 17) te sluiten om de kans op
overstromingen te voorkomen. Dit is
noodzakelijk als de vaatwasser langere
tijd ongebruikt blijft. -
LET OP!
Een wasprogramma wordt onderbroken
als de deur.wordt geopend.Als de deur
— weer wordt gesioten zal het programma
worden hervat op het punt waarop het
was onderbroken. De deur uitsiuitend
tiidens de ultvoering van een
programma openen als dit absoluut
noodzakelijk is. Deze andeling, warbij
MET ATT
E" :
Æ Schoonmaken van de
@ sproeiarmen
M Het regelmatig schoonmaken van de
M sproeiarmen za! mogelijke
Æ verstoppingen van de was-mondstukken
M voorkomen. De sproeiarmen kunnen
@ gemakkelik worden verwijderd en
M schoongemaakt.
A
h) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
De sproeiarmen moeten onder een
straal water worden schoongemaakt en
weer op hun plaats teruggezet.
Schoonmaken van de kuip
Het verdient aanbeveling om de kuip en
pakkingen regelmatig (één of twee keer
per jaar) met een zachte doek en een
beetje water van de erop afgezette
: Ë Om de bovenste sproeiarm te
E verwijderen moet de Stelring "В"
E. worden losgedraaid (afb. 18).
er koude lucht in de warme vaatwasser viezigheid te ontdoen.
stroomt, kan tot onregelmatigheden
— leiden tijdens het verloop van het
programma. Bij onder het werkblad
van de keuken ingebouwde
apparaten kan de stoom die naar
buiten stroomt het biad zelf
beschadigen. Het verdient daarom
aanbeveling om de onderzijde van
het werkblad te beschemen tegen
eveniuele opboliingen met behulp Je}
van de met de vaatwasser E
geleverde accessoires. | |
"ORBITALE” sproeiarm
Deze vaatwasser is uitgerust met een :
dubbele "ORBITALE" genoemde В
sproeiarm onder voor ook moeilijkste
plekken en dus voor een betere
_ waskwaliteit.
Om de orbitale sproeiarm
schoon te maken...
De langste sproeiarm "F" er naar boven
foe uitrekken; vervolgens de kleinere
sproeiarm "G” (Afb. 19) losmaken.
afb. 17
h) SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
Het bedieningspaneel van de vaatwasser kan gemakkelijk met een zachte doek en |
een beetje water of met een speciaal schoonmaakmiddel voor geverfde 4
opperviakken worden gereinigd. Het verdient aanbeveling de kuip en de pakkingen
eromheen regelmatig met en vochtige doek schoon te maken. Controleren of de Ea
vaatwasser van het elektriciteitsnet is losgekoppeld. ES
LET OP! 1 |
Nooit bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.
=
Schoonmaken van het toevoerfilter van het water: oo
Het toevoerfilter van het water (afb. 1) voorbij de vaterkraan moet regelmatig worden J
schoongemaakt. | - 6
i. Het kraantije sluiten; æ |
2. Het uiteinde van de toevoerslang van het water losdraaien: =
3. Het filter verwijderen en voorzichtig onder stromend water schoonmaken: »
4. Na de waterkraan te hebben gesloten het filter weer terugplaatsen en de slang E
weer vastschroeven. | »
(ND 154 | / E ss
Schoonmaken van de
fiitergroep
Het verdient aanbeveling van tijd fot tijd
middentilter "H" te verwijderen en te
controleren en indien noodzakelijk
schoon te maken. Om te verwijderen de
handgreep beetpakken en linksom
draaien, vervolgens naar boven trekken
{afb. 20);
afb. 20
en daarna de twee delen "L" еп "М"
scheiden zoals afgebeeld in figuur 21,
Ш SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
tot slot de twee delen waaruit het plastic
filter bestaat, scheiden door voorzichtig —
de twee aangegeven punten (afb. 22) in 3
te drukken en aan de bovenkant te -
— trekken om het te verwijderen.
aib. 22
Als het centrale filter is verwiiderd
‘ bestaat de mogelijkheid om het filter "G"
—
h
à | ЕНИНии:
aaa et
oo Coonepcoiarercos
М E PEA 285 2
DEE io ROC TE
Prices a ay
En
es
gis seusèsss
5230
DE oo Be, Pa
32 обед Rodo. HE 2 Hr ЗНА
EH Noe nara EEE
e © O Sao Doro Cao eno Er ен
Adaro EEE 3950008 AA 25)
у
rr че Ааа ня РУ TRA ET)
De filters moeten onder stromend
water met een harde borstel
worden schoongemaakt.
.Het is absoluut noodzakelijk dat de
filters zorgvuildig worden
‘schoonmaakt in overeenstemming
met de bovenstaande |
aanwijzingen, daar de vaatwasser
met een verstopt filter absoluut niet
n functioneren. Het wordt voorts
aanbevolen de schone filters weer
recies op hun plaats terug te
etten (door in omgekeerde
volgorde de bovenstaande
instructies op te volgen) om schade
aan de waspomp te voorkomen.
157
atrapo PARANA
na EA mA
i) KLEINE STORINGEN VERHELPEN
In sommige gevallen is het mogelijk om
zelf eventuele kleine storingen van het
apparaat met behulp van de
onderstaande instructies op te lossen.
Indien het niet mogelijk om zelf het
probleem op te lossen moet contact
worden opgenomen de TECHNISCHE
KLANTENSERVICE (zie punt "k").
> Het programma start niet...
e Ziin de zekeringen van de elektrische
installatie van het apparaat defect ?
e Is het apparaat op het elektriciteitsnet
aangesioten ? —
e Is de stroomvoeding onderbroken ?
e Is de waterkraan geopend ?
e ls de deur op de correcte wiize
gesloten ?
e |s het filter in de toevoersiang van het
water verstopt ?
e Zin de toe- en afvoerslangen van het
water geknikt of afgekneld ?
> Het water blijft in het apparaat
staan
e ls de toevoerslang geknikt ?
e ls de sifon verstopt ?
e Zin de filters verstopt ?.
> Na een wasbeurt is de vaat
niet schoon...
e is de verdeler van het afwasmidde
opengegaan ? |
» 15 de ingevoerde afwas- en/of
glansspoelmiddeldosering juist ? (zie
Werking Vooraf).
e Ís er nog zout in het zoutreservoir ?
Zonder het speciale zout wordt het
water niet verzacht en kunnen er zich
kalkresten op de vaat afzetten,
(ND -
e is de vaat op de juiste wijze
geplaatst ?
(zie Plaatsing van de vaat).
e Is het verkozen programma geschikt
voor het type en de hoeveelheid vuil of i
is het te zwak ?
(zie Programmatabel)
e Ziin alle filters schoon ? Zijn ze op
correcte wijze teruggeplaatst ? (zie
Schoonmaken en Onderhoud van het
apparaat).
e Zijn de mondstukken van de
sproeiarmen soms verstopt ? (zie
Schoonmaken en Onderhoud van het
apparaat).
e Draaien de sproeiarmen vrij rond ?
>De vaat wordt niet droog en
blijft dof...
e In een glansspoeimidde! van een
bekend merk gebruikt ?
e is de hoeveelheid glansspoelmiddel
voldoende ? (zie Toevoeging van het
— glansspoelmiddel).
> De vaat heeft strepen,
viekken...
e |s de dosering van het
glansspoelmidde! excessief ? (Zie
Regeling van de dosering van het
glansspoelmiddel).
> De vaat en de glazen hebben
waterdrupviekken...
e |s de dosering van het
glansspoelmiddel voldoende ? ( zie
Regeling van de dosering van het
glansspoeimiddel).
e |s het afwasmiddel van goede
kwaliteit ?
158
CEA
e 1 y д Я E on E. ‚
М a da E A E
i) KLEINE STORINGEN VERHELPEN
3 Е. > In de kuip zijn roestvlekken
zichtbaar…
e » De kuip is van roestvrij staal en
eventuele roestviekken zijn
_ dientengevoige afkomstig van externe
—.. elementen (stukjes roest afkomstig
-- van de waterieiding, panne, bestek
enz ...). Voor het verwijderen van
deze viekken zijn speciale producten
in de handel.
§& Als wordt voorzien dat de vaatwasser
Æ gedurende langere tijd niet wordt
ES gebruikt wordt het aangeraden de
Ë volgende voorzorgsmaatregelen te
E. treffen:
E e Tee maal achtereen het programma
"WEKEN" uitvoeren.
- # e Het filter schoonmaken.
E « De stekker uit het stopcontact
trekken.
Е. De deur iets open laten staan, года!
er zich in de vaatlwasser geen
onaangename luchtjes vormen.
Ë De doseerder van het
glansspoelmiddel vullen voor het
:-. afspoelen.
=... e De waterkraan sluiten.
e is het afwasmiddel op de juiste wijze
gedoseerd ? Sommige afwasmiddelen
kunnen sterker corroderen dan andere
(Zie Toevoeging van het afwasmiddel).
® 15 de zoutdop op de juiste wijze
gesioten ?
(zie Toevoeging van het zout).
e |s de waterontharder op de juiste wijze
geregeld ? (zie Regeling van de
waterontharder).
j) LANGDURIGE STILSTAND
Aivorens de vaatwasser na een
langdurige stilstand weer in gebruik te
nemen moet:
» Worden gecontroleerd of er zich in de
toevoerslang van het water geen
modder of roest heeft aangezet,
hiertoe de afvoerslang losmaken, het
water enige minuten lang vrij laten
lopen en vervolgens de slang weer
terugplaatsen.
e De stekker in het stopcontact steken.
159
br ERSTELLER WG F
LEE A vi. A
N RA
k) TECHNISCHE KLANTENSERVICE
ETE
—
Als het niet mogelijk biijkt om de kleine storingen zelf op te lossen (zie punt "in
moet de technische kiantenservice te hulp worden geroepen.
н
м Shear
TE ИРЯ EC "A
Lo GH PON и neg e AL
EN
-
A a Чел пене
TERRE DEV ER ME
EP SES A EC SH RE SEIT
LE RE tte ta С
e [AA pot Ч
E ENE
ATEN META. FA Sh,
PE я
PER IPT SI
worden uitgevoerd. |
Slecht uitgevoerde reparaties kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker. Voor
reparaties de Technische klantenservice of de wederverkoper inschakelen.
"ау
TARA a EA
PRE PE CAT
AE FFM
EE
LENE
»
EHIME FE. E UE
Ena kee EU E e e
TAE ER EE CT LE EA OE LA
: - EE rive
TAF ETE Ae, er Etat pe AT. AK, . EIT dais
pT al o AA ab i gt am LL o calada ind halla Mal mln] mea alada a a Ph ee illa ao a dar im mad de Sr rs
. - * - .
+ Lo - -
С НЕЕ ett i UNC FE
OA EEE A A и E
E ar A ; ha 1 mk of e
a + A TEA EA Te пя
Le, FA ;
a et ия
ED soie va
EL gn
DA
CUCA e ic
Tia
TE
26
|
5 WEEE
e
PPT HE RIRES 5 -.
OE AE
==
TEL el e
a .
Ra
FEET RIN
MT Ё
CAEN И
CALLE RATA PEA
De reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door deskundige vaklieden - y
Г Au " я
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement