delårsrappOrt, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 – 30. nOVemBeR 2012

delårsrappOrt, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 – 30. nOVemBeR 2012
Bang & Olufsen a/s koncernen
Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 – 9. januar 2013
delårsrapport,
1. halvår 2012/13
1. Juni 2012 –
30. november 2012
Bang & Olufsen a/s
Tlf. +45 9684 1122
Peter Bangs Vej 15
www.bang-olufsen.dk
DK-7600 Struer
CVR-nr: 41257911
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
HighlighTs
”Andet kvartal viste en vækst på 5,5 procent i forhold til samme kvartal sidste år
primært drevet af Automotive og nye produkter i B&O PLAY. AV-segmentet faldt
af følgende tre grunde: For det første har Bang & Olufsens succes med den nye
generation af innovative produkter påvirket salget af ældre produkter negativt.
For det andet har vores beslutning om at gå fra et master dealer set-up til direkte
distribution i udvalgte BRIK-markeder medført et fald i omsætningen. For det
tredje viser en detaljeret analyse af resultaterne hos Bang & Olufsens netværk af
uafhængige forhandlere, at en gruppe af forhandlere klarer sig betydeligt dårligere
end resten af netværket. For at fremskynde optimeringen af vores butiksnetværk
har vi besluttet proaktivt at lukke op mod 125 dårligt præsterende butikker,
hovedsageligt i Europa. Ovenstående har haft en negativ effekt på vores toplinje og
vores forventninger til de finansielle resultater for regnskabsåret 2012/13. Vi har
fortsat fokus på eksekveringen af vores strategi, ”Leaner, Faster, Stronger”, og tror
fortsat på Bang & Olufsens fulde potentiale”, siger CEO Tue Mantoni.
• Koncernens omsætning blev 819 millioner DKK i andet
En hensigtserklæring er forhandlet på plads med master
kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på
dealeren i det centrale Kina, og en aftale er indgået med
776 millioner DKK i samme periode sidste år.
master dealeren i Brasilien efter regnskabsperiodens
udløb, hvilket betyder, at Bang & Olufsen forventes at
• For B2C-forretningsområdet blev omsætningen på 635
millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13
overtage den direkte kontrol med distributionen i disse to
strategisk vigtige markeder.
mod en omsætning på 617 millioner DKK i samme periode sidste år. Inden for B2B-forretningsområdet var
• Koncernens bruttoavance steg i andet kvartal af regn-
omsætningen 182 millioner DKK i andet kvartal 2012/13
skabsåret 2012/13 til 43,7 procent fra 40,8 procent i
mod en omsætning på 163 millioner DKK i samme pe-
første kvartal og var dermed på niveau med bruttoavan-
riode sidste år.
cen på 43,8 procent i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes en forbedret avance i B&O PLAY samt i
• B2C-omsætningen i Europa voksede med 12 procent i
A
­ utomotive segmentet.
andet kvartal drevet af lanceringen af nye, innovative
produkter. Nordamerika voksede med 2 procent, mens
• Som forventet blev afskrivninger på immaterielle aktiver
B2C-omsætningen i Resten af verden gik tilbage med 22
13 millioner DKK højere end sidste år, og aktiverede
procent, hovedsageligt på grund af senere lancering af
udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK lavere sam-
nye produkter. Omsætningen i BRIK-landene gik tilbage
menlignet med samme kvartal sidste år. Dette har haft
med 22 procent, hovedsageligt på grund af igangværen-
en negativ resultateffekt før skat på 22 millioner DKK,
de forhandlinger vedrørende overtagelsen af aktiviteterne
hvilket forklarer nedgangen fra 41 millioner DKK sidste år
fra master dealerne i det centrale Kina og i Brasilien.
til 23 millioner DKK i andet kvartal i år.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 2
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
• Frie pengestrømme i andet kvartal var negative med 208
• Bang & Olufsen har underskrevet en hensigtserklæring
millioner DKK sammenlignet med positive 17 millioner
om at overtage alle aktiviteter fra master dealeren i det
DKK i samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejds-
centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai). Bang &
kapital var 927 millioner DKK ved udgangen af andet
Olufsen har også overtaget distributionsretten i Brasilien
kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med 533
efter regnskabsperiodens udløb. Det forventes, at disse
millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regn-
initiativer vil få en negativ effekt på omsætningen for
skabsåret 2011/12. Dette skyldes hovedsageligt stigende
2012/13 på op til 100 millioner DKK.
tilgodehavender fra salg og fortsat store lagerbeholdninger, hvilket primært skyldes lavere omsætning end ventet
• Distributionsaftaler er desuden indgået vedrørende
i andet kvartal. Det forventes, at nettoarbejdskapitalen vil
B&O PLAY med 24 tredjeparts-butikker i Europa og Hong
blive reduceret i andet halvår af regnskabsåret 2012/13.
Kong efter regnskabsperiodens udløb.
• Koncernens totale omsætning i første halvår af regn-
• Som følge af fremskyndelsen af butikslukningerne, over-
skabsåret 2012/13 blev 1.419 millioner DKK mod en
tagelsen af aktiviteterne fra master dealerne i det cen-
omsætning på 1.374 millioner DKK sidste år, eller en
trale Kina og Brasilien, samt fortsat svag makroøkonomi
stigning på 3 procent. Resultat før skat i første halvår af
justerer vi forventningerne til omsætningen til en omsæt-
regnskabsåret 2012/13 blev negative 41 millioner DKK
ning som er højere end omsætningen for regnskabsåret
mod positive 8 millioner DKK sidste år. Frie pengestrøm-
2011/12 på 3.008 millioner DKK.
me i første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var negative
352 millioner DKK mod negative 120 millioner DKK sidste år.
• Den lavere omsætning vil have en negativ påvirkning på
EBIT. Den negative påvirkning vil blive delvist opvejet af
yderligere effektivitetsforbedrende aktiviteter samt en
• I løbet af andet kvartal har Bang & Olufsen gennemført
højere bruttomargin i regnskabsåret 2012/13. Forventnin-
en strategisk gennemgang af “Leaner, Faster, Stronger”
gerne til resultat af primær drift (EBIT) er justeret således,
strategien. ”Must-win-battles” går generelt som planlagt,
at EBIT-marginen forventes at forblive positiv.
hvilket illustreres af de mange vellykkede produktlanceringer i løbet af 2012. Lanceringerne har været bedre
• Forventningerne til EBIT for regnskabsåret 2012/13 in-
timet og mere effektfulde, ligesom kvaliteten har været
kluderer en forventet negativ påvirkning på mere end
bedre. ”Must-win battle” nummer tre og fire, ”Opti-
100 millioner DKK sammenlignet med sidste år fra højere
mere distributionen” og ”Vokse på BRIK-markeder”, gør
afskrivninger på immaterielle aktiver og lavere aktiverede
imidlertid ikke fremskridt i det tempo, der er angivet i
udviklingsomkostninger, imens der fortsat vil være et højt
­”Leaner, Faster, Stronger” strategien.
aktivitetsniveau i produktudviklingen.
• For at fremskynde åbningen af nye butikker i vækstmar-
• Restruktureringen af forhandlernetværket forventes at
keder og for at forbedre sundheden i det nuværende
tage 12-18 måneder, hvilket betyder, at transitionsfasen
detail-netværk, vil Bang & Olufsen åbne egne B1-butikker
i ”Leaner, Faster, Stronger” strategien kommer til at tage
på vigtige lokationer og fremskynde lukningen af uren-
ét år mere end forventet ved lanceringen af ”Leaner,
table butikker i modne markeder. I første omgang for-
Faster, Stronger” strategien. Strategifasen vil derfor blive
ventes antallet af ekstraordinære butikslukninger (B1
forlænget fra fem til seks år.
og shop-in-shop) at overstige antallet af butiksåbninger.
Dette er en bevidst strategisk beslutning for at forbedre
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
kvaliteten og bæredygtigheden i detail-netværket og for
at forbedre kundeoplevelsen. Butikslukningerne forventes
CEO Tue Mantoni, tlf.: +45 9684 5000
at få en negativ effekt på omsætningen for 2012/13 på
IR Manager Claus Højmark Jensen, tlf.: +45 2325 1067
op til 100 millioner DKK.
Der afholdes webcast 9. januar 2013 kl. 10.00 via
www.bang-olufsen.dk.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 3
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Hoved- og nøgletal
Bang & Olufsen a/s - koncernen
(mio. DKK)
2. kvartalVækst
2012/132011/12
1. halvårVækst
%2012/132011/12
%
Resultatopgørelse:
Nettoomsætning
819
776
61.4191.374
3
Bruttoavance, %
43,7
43,8
-
42,5
41,5
EBITDAC
40322510 667
EBITDA
106106 0123137(10)
Resultat af primær drift (EBIT)
26
47
(45)
(35)
18
(194)
Finansielle poster, netto
(4)
(5)
20
(7)
(8)
13
Resultat før skat (EBT)
23
41
(44)
(41)
8
(513)
Resultat efter skat
15
29
(52)
(32)
2
(1.700)
Balance ultimo:
Balancesum
3.190
2.698
183.1902.698 18
Aktiekapital
393
362
9393362 9
1.540
151.7721.540 15
Egenkapital
1.772
Nettorentebærende gæld
422
219
93422219 93
533
74927533 74
Nettoarbejdskapital
927
Pengestrømme:
(139)
104
(214)
51
– fra driftsaktiviteter
– fra investeringsaktiviteter
(69)
(87)
(139)
(171)
– frie pengestrømme
(208)
17
(352)
(120)
– fra finansieringsaktiviteter
179
46
287
91
Periodens pengestrømme
(28)
63
(66)
(29)
Nøgletal:
EBITDA-margin, %
12,9
13,6
8,7
9,9
EBIT-margin, %
3,2
6,0
(2,5)
1,3
NIBD/EBITDA *)
1,15
0,66
1,15
0,66
Afkastningsgrad, %
1,0
2,0
(1,3)
0,8
Afkast af investeret kapital
ekskl. goodwill, %
4,4
6,0
3,9
6,1
Egenkapitalens forrentning, %
(1,9)
1,9
(1,9)
0,1
Antal medarbejdere, ultimo
2.142
2.040
2.142
2.040
Aktierelaterede nøgletal:
Resultat pr. aktie (EPS), DKK
0,4
0,8
(0,9)
0,0
Resultat pr. aktie, udvandet
(EPS-D), DKK
0,4
0,8
(0,9)
0,0
Price/Earnings
161
65
(76)
1.047
*) Beregnet baseret på et rullende 12 mdr. EBITDA
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 4
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
ledelsesberetning
Andet kvartal viste omsætningsvækst på 5,5 procent. B&O PLAY og
Automotive voksede med henholdsvis 144 procent og 16 procent, hvilket
opvejede en nedgang i AV på 14 procent. Som forventet var afskrivninger på
immaterielle aktiver 13 millioner DKK højere end i samme kvartal sidste år,
samtidig med at aktiverede udviklingsomkostninger var 9 millioner DKK
lavere. Dette giver en negativ effekt på resultat før skat på 22 millioner DKK,
hvilket forklarer nedgangen fra 41 millioner DKK sidste år til 23 millioner
DKK i andet kvartal i år.
Omsætning ÅTD 2012/13 (mio. DKK)
B2C
B2B
AV
B&O PLAY
Automotive
ICEpower
817 mio. DKK
258 mio. DKK
288 mio. DKK
54 mio. DKK
Kvartalets omsætning drevet af vækst i B&O PLAY og
bruttoavance skyldes hovedsageligt en forbedret avance i
­Automotive
B&O PLAY segmentet. Bruttoavancen i B&O PLAY steg sam-
Koncernens omsætning i andet kvartal af regnskabsåret
menlignet med første kvartal 11 procentpoint til 32,8 pro-
2012/13 blev 819 millioner DKK mod 776 millioner DKK i
cent i andet kvartal på grund af produktsammensætningen. I
samme periode sidste år. Koncernens totale omsætning for
første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var koncernens brut-
første halvdel af regnskabsåret 2012/13 var 1.419 millioner
toavance 42,5 procent sammenlignet med en bruttoavance
DKK mod 1.374 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en
på 41,5 procent i samme periode sidste år.
vækst på 3 procent.
Resultat før skat blev i andet kvartal positivt med 23 millioKoncernens bruttoavance steg til 43,7 procent i andet kvar-
ner DKK mod et positivt resultat før skat på 41 millioner DKK
tal fra en bruttoavance på 40,8 procent i første kvartal af
i samme periode sidste år. Resultat før skat for første halvår
regnskabsåret 2012/13 og var på niveau med bruttoavancen
af regnskabsåret 2012/13 var negative 41 millioner DKK
på 43,8 procent i samme periode sidste år. Den forbedrede
mod positive 8 millioner DKK sidste år.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 5
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Omsætning og vækst pr. segment 2. kvt. – B2C
Omsætning og vækst pr. segment ÅTD – B2C
(mio. DKK)
(mio. DKK)
ÅTD 11/12
ÅTD 12/13
2. kvt 11/12
2. kvt 12/13
700
600
+3%
1.200
1.000
-14%
500
-2%
-17%
800
400
600
300
200
400
+144%
+121%
200
100
0
0
AV
B&O PLAY
Total B2C
AV
B&O PLAY
Total B2C
B2C
B2C-forretningsområdet, der består af AV og B&O PLAY,
havde AV-segmentet en omsætning på 817 millioner DKK
opnåede i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 en om-
sammenlignet med 979 millioner DKK i første halvdel af
sætning på 635 millioner DKK mod en omsætning på 617
regnskabsåret 2011/12.
millioner DKK i samme periode året før. Akkumuleret havde
B2C en omsætning på 1.075 millioner DKK sammenlignet
Bruttoavancen for AV-segmentet blev i andet kvartal af
med 1.096 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret
regnskabsåret 48,7 procent mod en bruttoavance på 45,8
2011/12.
procent for samme periode sidste år. Den forbedrede bruttoavance er på trods af en højere andel af tv-salg som følge
B2C-omsætningen i Europa steg med 12 procent i andet
af lanceringen af BeoVision 11. Bruttoavancen inden for AV
kvartal drevet af lanceringer af nye, innovative produkter.
understøttes fortsat positivt af distributionsudviklingen, hvor
Nordamerika steg med 2 procent, mens BRIK-markederne
overtagelsen af butikkerne i Hong Kong og det sydlige Kina i
faldt med 22 procent. Nedgangen i BRIK skyldes hovedsage-
tredje kvartal 2011/12 giver en stigning i total bruttoavance.
ligt overgangen fra et setup med master dealere til direkte
Dette opvejes dog i nogen grad af stigende distributions- og
distribution i det centrale Kina og Brasilien. B2C-omsætnin-
marketingomkostninger, hvilket kan ses på udviklingen i ka-
gen i Resten af verden faldt med 22 procent på grund af
pacitetsomkostningerne.
senere lancering af nye produkter.
I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 opnåede B&O PLAY
AV-segmentet havde en omsætning på 476 millioner DKK i
en omsætning på 159 millioner DKK mod 65 millioner DKK
andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod 552 millioner
i samme periode sidste år. Akkumuleret havde B&O PLAY en
DKK i samme periode sidste år. Nedgangen i omsætningen
omsætning på 258 millioner DKK sammenlignet med 117
skyldes, at omsætningen i Europa generelt var lavere end
millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12.
forventet kombineret med overgangen fra et setup med
Væksten forklares i stor udstrækning af en generelt mere
master dealere til direkte distribution i det centrale Kina
omfattende produktportefølje, såvel som en stærk lancering
(inklusive Beijing og Shanghai) og i Brasilien. Akkumuleret
af BeoPlay A9 i november.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 6
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Bruttoavance pr. segment 2. kvt. – B2C (%)
2. kvt 11/12
2. kvt 12/13
Bruttoavance pr. segment ÅTD – B2C (%)
ÅTD 11/12
ÅTD 12/13
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
AV
B&O PLAY
Total B2C
AV
B&O PLAY
Total B2C
Bruttoavancen for B&O PLAY blev i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 32,8 procent mod en bruttoavance på
21,5 procent i det foregående kvartal, og 33,9 procent i
samme periode sidste år. Stigningen i bruttoavancen sammenlignet med første kvartal skyldes primært produktsammensætningen, idet BeoPlay A9 har en højere avance end
BeoPlay V1, der har været den primære B&O PLAY omsætningsdriver i de foregående to kvartaler.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 7
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Omsætning og vækst pr. segment 2. kvt. – B2B
Omsætning og vækst pr. segment ÅTD – B2B
(mio. DKK)
(mio. DKK)
2. kvt 11/12
2. kvt 12/13
ÅTD 11/12
ÅTD 12/13
240
360
200
+11%
+16%
160
300
+25%
240
120
180
80
120
-7%
40
+20%
+1%
60
0
0
Automotive
ICEpower
Total B2B
Automotive
ICEpower
Total B2B
B2B
B2B-forretningsområdet, som består af Automotive og
omsætning på 288 millioner DKK mod 231 millioner DKK
ICEpower, havde en omsætning på 182 millioner DKK i an-
i første halvdel af regnskabsåret 2011/12. Bruttoavancen i
det kvartal af regnskabsåret 2012/13 mod en omsætning på
Automotive var i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 på
163 millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer
38,4 procent mod en bruttoavance på 39,5 procent i samme
til en stigning på 11 procent. Akkumuleret havde B2B en
periode sidste år.
omsætning på 342 millioner DKK sammenlignet med 285
millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret 2011/12, eller
I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 havde ICEpower
en stigning på 20 procent.
en omsætning på 28 millioner DKK mod 30 millioner DKK i
samme periode sidste år. Akkumuleret havde ICEpower en
Automotive havde i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13
omsætning på 54 millioner DKK, hvilket er på niveau med
en omsætning på 154 millioner DKK mod 133 millioner
første halvdel af regnskabsåret 2011/12. ­ICEpowers brut-
DKK i andet kvartal sidste år. Væksten drives fortsat af
toavance var i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 53,9
lanceringerne af et antal nye bilmodeller i slutningen af
procent mod en bruttoavance på 46,3 procent i samme pe-
regnskabsåret 2011/12. Akkumuleret havde Automotive en
riode sidste år.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 8
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Bruttoavance pr. segment 2. kvt. – B2B (%)
2. kvt 11/12
2. kvt 12/13
Bruttoavance pr. segment ÅTD – B2B (%)
ÅTD 11/12
ÅTD 12/13
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Automotive
ICEpower
Total B2B
Automotive
ICEpower
Total B2B
Udvikling i kapacitetsomkostninger og balanceposter
Administrationsomkostninger mv. udgjorde 23 millioner DKK
I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg koncernens
i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sammenlignet med
kapacitetsomkostninger til 332 millioner DKK fra 293 mil-
30 millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12.
lioner DKK i samme periode sidste år. Stigningen skyldes
primært højere udviklingsomkostninger på grund af lavere
Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 131
aktivering og højere afskrivninger på udviklingsprojekter
millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13
– og ligeledes højere distributions- og marketingomkost-
(hvoraf 66 millioner DKK er aktiverede) mod 123 millioner
ninger. I første halvdel af regnskabsåret 2012/13 steg
DKK i samme periode sidste år (hvoraf 74 millioner DKK er
koncernens kapacitetsomkostninger med 86 millioner DKK
aktiverede). Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i pro-
fra 552 millioner DKK i samme periode sidste år til 638
duktudvikling primært i forbindelse med udviklingsprojekter.
millioner DKK i år.
Udgiftsførte udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskrivDistributions- og marketingomkostningerne var 191 mil-
ninger) udgjorde 117 millioner DKK i andet kvartal af regn-
lioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 sam-
skabsåret 2012/13, hvorimod udgiftsførte udviklingsomkost-
menlignet med 175 millioner DKK i samme periode sidste
ninger i samme periode sidste år udgjorde 87 millioner DKK.
år. Dette svarer til en stigning på 16 millioner DKK blandt
Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter var 51
andet som følge af øget markedsføring af nyligt lancerede
millioner DKK sammenlignet med 38 millioner DKK sidste år.
produkter. Som bemærket i første kvartal er omkostninger-
Stigningen i afskrivninger vedrører hovedsageligt afskrivning
ne desuden steget sammenlignet med sidste år på grund af
på video engine, der blev lanceret i fjerde kvartal af 2011/12
etableringen af et nationalt salgskontor i Shanghai, over-
(i BeoPlay V1), og afskrivninger på nyligt lancerede model-
tagelsen af aktiviteter og egen distribution i Hong Hong
ler inden for Automotive. Nettoeffekten af aktiveringer var
og Sydkina i tredje kvartal 2011/12, samt etableringen af
positiv med 14 millioner DKK sammenlignet med positive 36
B&O PLAY salgsorganisationen i løbet af regnskabsåret
millioner DKK sidste år – en negativ nettoresultateffekt af
2011/12.
aktiveringer på 22 millioner DKK sammenlignet med samme
periode sidste år.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 9
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi
ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2011/12,
(mio. DKK) – ÅTD 2012/13
og 703 millioner DKK ved udgangen af første kvartal af
2012/13
B2C
B2BTotal
regnskabsåret 2012/13. Stigningen sammenlignet med det
foregående kvartal skyldes primært stigende tilgodehaven-
Aktiveret, netto
Bogført værdi, netto
61
52
113
der fra salg på grund af produktlanceringer i kvartalet. Som
425
215
640
indikeret i delårsrapporten for første kvartal, forventes det,
at nettoarbejdskapitalen forbliver på et højt niveau ind i tredje kvartal, idet reduktionen i lagerbeholdningerne vil blive
(mio. DKK) – ÅTD 2011/12
2011/12
B2C
B2BTotal
opvejet af en stigning i tilgodehavender fra salg på grund af
et højere omsætningsniveau. Det forventes, at nettoarbejds-
Aktiveret, netto
Bogført værdi, netto
79
51
130
kapitalen vil blive reduceret i andet halvår af regnskabsåret
402
167
569
2012/13.
Aktiverede udviklingsomkostninger i andet kvartal af regn-
Nettorentebærende gæld steg til 422 millioner DKK fra 219
skabsåret 2012/13 udgjorde 66 millioner DKK, hvoraf 27
millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabs-
millioner DKK vedrører Automotive projekter. Aktiverede
året 2011/12. Stigningen i den nettorentebærende gæld
udviklingsomkostninger i første halvdel af regnskabsåret
skyldes primært stigende nettoarbejdskapital.
2012/13 udgjorde 113 millioner DKK, hvoraf 47 millioner
DKK vedrører Automotive projekter.
Koncernens egenkapital er steget fra 1.581 millioner DKK
ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 til 1.772 millioner
I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 blev der fra
DKK, hvilket primært skyldes en kapitalforhøjelse gennem
­Automotive partnere modtaget refusioner på 6 millioner
en rettet emission mod Sparkle Roll og A CAPITAL i okto-
DKK for udviklingsprojekter mod 6 millioner DKK i samme
ber 2012, hvor 3.026.421 nye aktier á 10 DKK, svarende
periode sidste år. De modtagne refusioner er blevet modreg-
til en samlet nominel kapitalforhøjelse på 30.264.210
net direkte i immaterielle aktiver.
DKK, er udstedt. Sparkle Roll Holdings Limited har tegnet
2.404.186 nye aktier, og A Capital Bravo Holding S.à.r.l.
Kvartalets frie pengestrømme var negative med 208 mil-
har tegnet 622.235 nye aktier til en markedskurs på 60,22
lioner DKK sammenlignet med positive 17 millioner DKK i
DKK pr. aktie. Antal aktier efter kapitalforhøjelsen opgår
samme periode sidste år. Koncernens nettoarbejdskapital var
til 39.270.435 aktier. Egenkapitalen er også påvirket af
927 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regn-
periodens nettoresultat. Egenkapitalandelen udgør 55,6
skabsåret 2012/13, sammenlignet med 533 millioner DKK
procent.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 10
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Udviklingen i Bang & Olufsens distribution per region
BRIK-landene3 faldt fra 81 millioner DKK til 63 millioner
DKK. Nedgangen skyldes hovedsageligt den igangværende
Omsætningsvækst pr. region (2. kvt. og ÅTD)
overgang fra et setup med master dealere til direkte distribution i det centrale Kina (inklusive Beijing og Shanghai) og
2. kvt
ÅTD
Brasilien vedrørende overtagelsen af aktiviteter (se flere op-
%
30
lysninger i afsnittet om ’Efterfølgende begivenheder’). Ak-
20
DKK i første halvdel af regnskabsåret 2012/13.
kumuleret registrerede BRIK en omsætning på 114 millioner
10
Omsætningen for Resten af verden faldt fra 79 millioner
0
DKK i samme periode sidste år til 62 millioner DKK, hvilket
-10
skyldes senere lancering af nye produkter. Akkumuleret re-
-20
gisterede Resten af verden en omsætning på 118 millioner
-30
DKK i første halvdel af regnskabsåret 2012/13.
-40
Europa1)
Nordamerika2)
BRIK3)
Resten af verden
Total
Omsætningen gennem tredjeparts distributionskanaler var
16 millioner DKK sammenlignet med 12 millioner DKK i
I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 steg omsætningen
samme periode sidste år. Akkumuleret er omsætningen
i Region Europa1 med 47 millioner DKK – svarende til 12
gennem tredjeparts distributionskanaler steget fra 17 millio-
procent – fra 407 millioner DKK for samme periode sidste år
ner DKK til 27 millioner DKK. I andet kvartal af regnskabs-
til 454 millioner DKK drevet af Centraleuropa. Akkumuleret
året 2012/13 er der indgået distributionsaftaler med 36
havde Europa en omsætning på 734 millioner DKK i første
tredjeparts butikker, såvel som en online butik i Asien.
halvår af regnskabsåret 2012/13.
Nordamerika2 havde en omsætning på 41 millioner DKK
sammenlignet med 40 millioner DKK sidste år, svarende til
en stigning på 2 procent, primært drevet af B&O PLAY. Akkumuleret havde Nordamerika en omsætning på 83 millioner DKK i første halvår af regnskabsåret 2012/13.
Europa dækker Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Holland,
Belgien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Italien og Frankrig.
Nordamerika omfatter USA, Canada og Mexico.
3)
BRIK dækker Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Taiwan, Hong Kong
og Korea.
1)
2)
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 11
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Produktlanceringer
I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 lancerede Bang & Olufsen BeoVision 11 og BeoLab 12-1. BeoPlay A9 blev lanceret
under B&O PLAY brandet.
BeoVision 11
Bang & Olufsen lancerede BeoVision 11 ved en stor, global presselancering
i oktober. BeoVision 11 er en ny generation af Bang & Olufsen tv udstyret
med den nye videomotor, og det bygger videre på virksomhedens velkendte
designdyder og akustiske ekspertise. Bang & Olufsens mest ambitiøse tv
til dato indeholder 3D-teknologi, Hybrid broadband TV (HbbTV), valgfri
harddisk, DLNA-kompatibilitet og en række billedforbedringsteknologier.
BeoVision 11 er også det første tv med Bang & Olufsen Smart TV. Denne
innovative platform gør det muligt at skifte mellem tv-kanaler og internettet.
BeoVision 11 er tilgængelig i 40”, 46” og 55”.
BeoLab 12-1
I november lancerede Bang & Olufsen BeoLab 12-1. BeoLab 12-1 deler samme
design-DNA som sine forgængere lanceret tidligere i år, BeoLab 12-3 og 122. BeoLab 12 familien er virksomhedens første dedikerede væghøjttalere. I
forbindelse med lanceringen af BeoLab 12-1 introducerede Bang & Olufsen
et komplet udvalg af gulvstande til hele BeoLab 12 kollektionen.
BeoPlay A9
BeoPlay A9 blev annonceret i oktober og var tilgængelig i
butikkerne i anden halvdel af november. Det trådløse lydsystem
byder på streaming via AirPlay eller DLNA. BeoPlay A9 integrerer
dedikerede højttalerenheder og forstærkere – med en samlet
udgangseffekt på 480 watt – med tidløst skandinavisk inspireret
design. Lydsystemet kan styres med fjernbetjening, smartphone,
tablet eller via en ny touch sensor indbygget i toppen.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 12
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Distributionsudvikling
På BRIK-markederne var der 74 B1-butikker mod 76 ved
Ved udgangen af andet kvartal var der 637 B1-butikker
udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen for
verden over mod 642 ved udgangen af første kvartal af
andet kvartal er to lukninger.
regnskabsåret 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal
var dermed en reduktion på fem butikker fordelt på syv åb-
I Resten af verden var der 87 B1-butikker mod 89 ved ud-
ninger og 12 lukninger.
gangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen for andet kvartal består af tre åbninger og fem lukninger.
Antallet af B1-butikker og shop-in-shops
31.08.12
30.11.12
B1-butikker pr. region
31.08.12
30.11.12
800
500
700
450
600
400
500
350
400
300
300
250
200
200
150
100
100
0
50
B1-butikker Shop-in-shops
0
Europa
Nordamerika
BRIK
Resten af verden
I overensstemmelse med den udmeldte strategi forventer
koncernen i de kommende år at se et fald i antallet af butik-
Antallet af shop-in-shops er 222 mod 228 ved udgangen af
ker i Europa og en stigning i antallet af butikker på vækst-
første kvartal 2012/13. Omsætnings-andelen i B1-butikker er
markeder.
på 85 procent sammenlignet med 84 procent i første halvår
af regnskabsåret 2011/12.
Ved udgangen af november 2012 var der 426 B1-butikker
i Region Europa sammenlignet med 428 ved udgangen af
I andet kvartal af regnskabsåret 2012/13 var den organiske
første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen i Europa for andet
omsætningsnedgang/vækst i Bang & Olufsen butikker med
kvartal er således en reduktion med to butikker fordelt på tre
mere end 24 måneders drift en nedgang på 6,5 procent i
åbninger og fem lukninger.
B1-butikker og en stigning på 5,0 procent for shop-in-shops.
I Region Nordamerika var der 50 B1-butikker sammenlignet
med 49 ved udgangen af første kvartal 2012/13. Nettobevægelsen i Nordamerika for andet kvartal er således en
åbning.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 13
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
Strategisk gennemgang
Åbningen af Bang & Olufsen ejede butikker såvel som over-
I løbet af andet kvartal har Bang & Olufsen foretaget en stra-
tagelsen af de ovennævnte master dealere, forventes at
tegisk gennemgang af ”Leaner, Faster, Stronger” strategien.
skulle finansieres af interne midler.
Det er ledelsens opfattelse, at de seks ”Must-win battles”,
formuleret ved lanceringen af strategien i august 2011, fort-
For at sikre hurtig beslutningstagning og eksekvering vil
sat er de strategiske prioriteter for at opnå Bang & Olufsens
en dedikeret task force af detail-specialister, med reference
fulde potentiale.
direkte til direktionen, udføre omstruktureringen af detail-
Det går generelt som planlagt med de udvalgte ”Must-win
neder, hvilket betyder, at overgangsfasen i ”Leaner, Faster,
battles”, hvilket illustreres af de vellykkede lanceringer af
Stronger” strategien vil tage et år mere end forventet ved
nye produkter i løbet af 2012. Lanceringerne har været bed-
lanceringen af ”Leaner, Faster, Stronger” strategien. Imple-
re timet og mere effektfulde, ligesom kvaliteten har været
menteringsperioden for strategien bliver således forlænget
bedre. ”Must-win-battle” nummer tre og fire, ”Optimere di-
fra fem til seks år.
netværket. Omstruktureringen forventes at tage 12-18 må-
stributionen” og ”Vokse på BRIK-markeder”, gør imidlertid
ikke fremskridt i det tempo, der er angivet i ”Leaner, Faster,
Koncernens forventninger til fremtiden
Stronger” strategien. Det er derfor blevet besluttet at tage
Sammenlignet med forventningerne ved begyndelsen af
initiativer til at accelerere butiksåbninger i vækstmarkeder
regnskabsåret 2012/13, er forventningerne blevet negativt
og proaktivt lukke butikker i modne markeder. Målet er at
påvirket af følgende:
forbedre den generelle sundhed i detail-netværket.
• Op til 125 butikker forventes at blive lukket inden for de
Antallet af ekstraordinære butikslukninger (B1 og shop-in-
kommende 12-18 måneder. Et betydeligt antal lukninger
shops) forventes indledningsvis at overstige antallet af bu-
forventes at ske i regnskabsåret 2012/13. Dette forventes
tiksåbninger. Vi fremskynder lukningen af op til 125 butikker
at have en negativ påvirkning på omsætningen på op til
inden for de næste 12-18 måneder, hvoraf en stor andel af
100 millioner DKK i regnskabsåret 2012/13.
lukningerne vil ske i regnskabsåret 2012/13. Det forventes at
have en negativ omsætningseffekt i regnskabsåret 2012/13
• Opkøbet af master dealer aktiviteterne i det centrale Kina
på op til 100 millioner DKK. For at fremskynde åbningen af
og Brasilien forventes at have en negativ påvirkning på
nye butikker vil Bang & Olufsen i første omgang åbne butik-
omsætningen på op til 100 millioner DKK i regnskabsåret
ker på vigtige lokationer, såvel som fortsætte arbejdet med
2012/13.
at tiltrække nye detail-partnere.
Som en konsekvens af ovenstående punkter og fortsat svag
For at sikre vækst på BRIK-markederne har Bang & Olufsen
makroøkonomi, justerer vi forventningerne til omsætnin-
proaktivt besluttet at overtage kontrollen med forhand-
gen fra tocifret vækst til en omsætning, som er højere end
lernetværket i det centrale Kina og Brasilien. Derfor er
omsætningen for regnskabsåret 2011/12 på 3.008 millioner
der blevet forhandlet med de respektive master dealere
DKK.
i disse områder. Efter udgangen af andet kvartal er en
hensigtserklæring underskrevet med master dealeren i det
Den lavere omsætning vil have en negativ påvirkning på
centrale Kina, og en aftale er indgået med master dealeren
EBIT. Den negative påvirkning vil blive delvist opvejet af
i Brasilien (der henvises også til afsnittet ”Efterfølgende
yderligere effektivitetsforbedrende aktiviteter samt en højere
begivenheder” nedenfor). Det forventes at have en negativ
bruttomargin i regnskabsåret 2012/13. Forventningerne til
omsætningseffekt i regnskabsåret 2012/13 på op til 100
resultat af primær drift (EBIT) er justeret således, at EBIT-
millioner DKK.
marginen forventes at forblive positiv, i forhold til tidligere
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 14
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Omsætning ÅTD · Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region · Produktlanceringer · Distributionsudvikling · FOrventningerne til fremtiden
forventninger om en forbedret EBIT-margin sammenlignet
med regnskabsåret 2011/12.
Forventningerne til EBIT inkluderer en forventet negativ påvirkning på mere end 100 millioner DKK sammenlignet med
sidste år fra højere afskrivninger på immaterielle aktiver og
lavere aktiverede udviklingsomkostninger, imens der fortsat
vil være et højt aktivitetsniveau af udvikling.
Restruktureringen af forhandlernetværket forventes at tage
12-18 måneder, hvilket betyder, at transitionsfasen i ”Leaner,
Faster, Stronger” strategien kommer til at tage ét år mere
end forventet ved lanceringen af ”Leaner, Faster, Stronger” strategien. Transitionsfasen vil derfor blive tre år (mod
tidligere to år), og som følge heraf vil strategiimplementeringsperioden blive forlænget fra fem til seks år, løbende fra
regnskabsåret 2011/12 til regnskabsåret 2016/17.
Efterfølgende begivenheder
Efter regnskabsperiodens udgang har Bang & Olufsen underskrevet en hensigtserklæring for overtagelsen af aktiviteterne
fra master dealeren i det centrale Kina (inklusive Beijing og
Shanghai). Den nuværende master dealer har 21 B1-butikker
i regionen, og Bang & Olufsen vil overtage ejerskabet for
16 af butikkerne, og de resterende butikker vil blive lukket.
Bang & Olufsen har også indgået en aftale med master dealeren i Brasilien.
Desuden er der blevet indgået distributionsaftaler vedrørende B&O PLAY med 24 tredjeparts butikker i Europa og Hong
Kong efter regnskabsperiodens udløb.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 15
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt del-
ling pr. 30. november 2012 samt af resultatet af koncernens
årsrapporten for perioden 1. juni 2012 - 30. november 2012
aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni 2012 – 30.
for Bang & Olufsen a/s.
november 2012.
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen
”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i kon-
yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børs-
cernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resul-
noterede virksomheder.
tat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en
beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,
Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisen-
som koncernen står overfor.
de billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stil-
Struer, 9. januar 2013
Direktion:
Tue Mantoni
Henning Bejer Beck
CEO
Executive Vice President & CFO
John Christian Bennett-Therkildsen
Executive Vice President
Bestyrelse:
Ole Andersen Jim Hagemann Snabe Formand
Næstformand
Jesper Jarlbæk
André Loesekrug-Pietri
Rolf Eriksen
Alberto Torres
Knud Olesen
Jesper Olesen
Per Østergaard Frederiksen
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 16
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
KONCERNENS Resultatopgørelse
(mio. DKK)
Note
2. kvartal
2012/13
2011/12
1. halvårÅret
2012/13
2011/12
2011/12
Nettoomsætning 819,0 775,51.419,41.374,13.007,7
Produktionsomkostninger
(461,2)
(436,2)
(816,6)
(803,8)
(1.792,0)
Bruttoresultat357,8339,3602,8570,3
1.215,7
Bruttoavance, %
43,7
43,8
42,5
41,5
40,4
Udviklingsomkostninger
3
(117,0)
(87,4)
(228,8)
(178,4)
(337,4)
Distributions- og marketingomkostninger
(191,3)
(175,4)
(366,5)
(323,2)
(654,3)
Administrationsomkostninger mv.
(23,3)
(29,7)
(42,6)
(50,4)
(101,6)
Resultat af primær drift (EBIT)
26,2
46,8
(35,1)
18,3
122,4
Resultat af kapitalandele i associerede
selskaber efter skat
0,6
(0,9)
0,6
(1,8)
(2,1)
Finansielle indtægter
1,8
2,0
4,4
3,6
9,4
Finansielle omkostninger
(5,7)
(7,1)
(11,2)
(11,9)
(25,5)
(3,9)
(5,1)
(6,8)
(8,3)
16,1
Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT)
22,9
40,8
(41,3)
8,2
104,2
Skat af periodens resultat
(7,5)
(12,0)
9,5
(6,4)
(30,9)
Periodens resultat15,428,8(31,8) 1,873,3
Fordeles således:
Aktionærerne i Bang & Olufsen a/s
15,4
28,8
(31,8)
1,8
73,3
15,428,8(31,8) 1,873,3
Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS), DKK
0,4
0,8
(0,9)
0,0
2,0
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK
0,4
0,8
(0,9)
0,0
2,0
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 17
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
KONCERNENs Totalindkomstopgørelse
(mio. DKK)
2. kvartal
2012/13
2011/12
1. halvårÅret
2012/13
2011/12
2011/12
Periodens resultat15,428,8(31,8) 1,873,3
Valutakursændring af investeringer i
udenlandske datterselskaber
(3,2)
(9,4)
2,4
(6,0)
0,0
Ændring af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter
anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige
pengestrømme
(3,9)
9,4
(9,3)
11,9
25,7
Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer
af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring
af realiserede pengestrømme:
– Overførsel til nettoomsætning
(1,6)
(0,5)
(6,2)
(3,4)
(10,8)
– Overførsel til produktionsomkostninger
1,2
0,7
5,6
0,0
4,3
Skat af anden totalindkomst
1,1
(2,4)
2,5
(2,1)
(4,8)
Anden totalindkomst efter skat
(6,4)
(2,2)
(5,0)
0,4
14,4
Periodens totalindkomst 9,026,6(36,8) 2,287,7
Fordeles således:
Aktionærerne i Bang & Olufsen a/s
9,0
26,6
(36,8)
2,2
87,7
9,026,6(36,8) 2,287,7
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 18
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
KONCERNENS Balance
(mio. DKK)
30/11 2012
30/11 2011
31/05
2012
Goodwill
47,8
44,7
47,8
Erhvervede rettigheder
25,1
31,9
27,8
Færdiggjorte udviklingsprojekter
430,7
279,1
296,8
Udviklingsprojekter under udførelse
209,0
289,6
338,9
Immaterielle aktiver i alt
712,6
645,3
711,3
Grunde og bygninger
205,2
215,5
210,3
Produktionsanlæg og maskiner
147,3
151,5
145,6
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
30,1
30,1
29,3
Indretning af lejede lokaler
20,2
16,1
17,5
Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 76,1
80,3
96,8
Materielle aktiver i alt
478,9
493,5
499,5
Investeringsejendomme
40,6
42,0
41,3
Kapitalandele i associerede selskaber
5,6
5,7
5,6
40,4
48,3
46,6
Andre finansielle tilgodehavender
Finansielle aktiver i alt
46,0
54,0
52,2
Udskudte skatteaktiver216,5142,5139,9
Langfristede aktiver i alt
1.494,6
1.377,3
1.444,2
Varebeholdninger
848,2
612,3
665,0
Tilgodehavender fra salg
628,6
470,7
539,9
Tilgodehavender hos associerede selskaber
5,0
1,0
2,4
Tilgodehavende selskabsskat
15,8
18,6
12,4
Andre tilgodehavender
40,7
32,1
50,4
Periodeafgrænsningsposter
54,8
31,1
18,8
Tilgodehavender i alt
744,9
553,5
623,9
Likvide beholdninger101,8155,3159,1
Kortfristede aktiver i alt
1.694,9
1.321,1
1.448,0
Aktiver i alt3.189,52.698,42.892,2
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 19
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
KONCERNENS Balance
(mio. DKK)
30/11 2012
30/11 2011
31/05
2012
Aktiekapital
392,7
362,4
362,4
Reserve for valutakursregulering
27,5
19,2
25,1
Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme
(1,2)
(9,3)
8,3
Overført resultat
1.352,6
1.168,0
1.230,2
Egenkapital i alt
1.771,6
1.540,3
1.626,0
Pensioner
10,7
10,0
9,8
Udskudt skat
41,6
6,6
15,4
Hensatte forpligtelser
71,4
86,8
86,2
Realkreditinstitutter
209,5
216,2
212,9
Øvrige langfristede forpligtelser
1,0
0,8
0,9
Langfristede forpligtelser i alt
334,2
320,4
325,2
Realkreditinstitutter
7,0
6,7
6,6
Kreditinstitutter
260,0
100,0
150,0
Kassekreditter
47,2
42,1
37,8
51,7
50,7
54,8
Hensatte forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
323,1
302,7
384,8
Selskabsskat
67,1
23,5
27,8
Anden gæld
275,4
266,6
259,9
Periodeafgrænsningsposter
52,2
45,4
19,3
Kortfristede forpligtelser i alt
1.083,7
837,7
941,0
Forpligtelser i alt1.417,91.158,11.266,2
Passiver i alt3.189,52.698,42.892,2
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 20
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
KONCERNENS Pengestrømsopgørelse
(mio. DKK)
Note
2. kvartal
2012/13
1. halvårÅret
2011/12
2012/13
2011/12
2011/12
Periodens resultat
15,4
28,8
(31,8)
1,8
73,3
Af- og nedskrivninger
79,3
58,8
158,5
118,2
256,2
Regulering for ikke likvide driftsposter
4
(2,6)
31,7
(15,0)
33,6
81,6
Ændring i tilgodehavender (251,6)
(105,8)
(115,0)
(129,4)
(204,7)
Ændring i varebeholdninger
8,2
(15,2)
(183,3)
(49,3)
(94,8)
Ændring i leverandørgæld mv.
18,0
121,0
(17,3)
96,7
144,5
Pengestrømme fra primær drift
(133,3)
119,3
(203,9)
71,6
256,1
Renteind- og udbetalinger, netto
(3,9)
(5,2)
(6,8)
(8,4)
(16,1)
(1,9)
(10,0)
(2,9)
(12,0)
(14,7)
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktiviteter
(139,1)
104,1
(213,6)51,2
225,3
Køb af immaterielle langfristede aktiver
Køb af materielle langfristede aktiver
Køb af aktivitet
Salg af materielle langfristede aktiver
Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s
Ændring i finansielle tilgodehavender
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
(65,0)
(16,4)
-
-
5,6
-
7,3
(68,5)
(79,8)
(24,8)
-
19,2
6,2
-
(7,9)
(87,1)
(113,1)
(130,8)
(38,2)
(58,9)
-
-
0,1
20,0
6,1
6,7
-
-
6,3
(8,2)
(138,8)(171,2)
(280,1)
(136,8)
(12,9)
45,6
12,1
(1,7)
(6,5)
(380,3)
Frie pengestrømme (207,6) 17,0 (352,4)(120,0)(155,0)
Afdrag på langfristede lån
(1,6)
(1,3)
(3,0)
(2,9)
(6,4)
Optagelse af kortfristede lån
-
50,0
110,0
100,0
150,0
Kapitalforhøjelse
180,4
-
180,4
-
Betaling af gæld vedrørende køb af minoritetsinteresser
samt udbytte
-
(2,3)
-
(2,3)
(5,7)
Salg af egne aktier
0,5
-
0,5
-
Tilbagekøb af egne aktier
-
-
(1,3)
-
(4,3)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter
179,3
46,4
286,691,4
133,6
Ændringer i likvider – periodens pengestrømme
(28,3)
63,4
(65,8)
(28,6)
(21,4)
Likvider, primo perioden
82,8
49,9
121,3
141,4
141,4
Valutakursregulering af likvider
0,1
(0,1)
(0,9)
0,4
1,3
Likvider, ultimo perioden 54,6113,2 54,6113,2121,3
Likvider fordeles således:
Likvide beholdninger
101,8
155,3
101,8
155,3
159,1
Kortfristede kassekreditter
(47,2)
(42,1)
(47,2)
(42,1)
(37,8)
Likvider, ultimo perioden 54,6113,2 54,6113,2121,3
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 21
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
KONCERNENS Egenkapitalopgørelse
(mio. DKK)
30/11 2012
30/11 2011
31/05
2012
Egenkapital, primo perioden1.626,01.538,31.538,3
Periodens resultat
(31,8)
1,8
73,3
Anden totalindkomst efter skat
(5,0)
0,4
14,4
Periodens totalindkomst
(36,8)
2,2
87,7
Kapitalforhøjelse *)
179,0
-
Medarbejderaktier
-
-
1,2
Køb af minoritetsinteresse samt udbetaling af udbytte -
(2,9)
(2,9)
Tildeling af aktieoptioner
4,2
2,7
6,0
Salg af egne aktier
0,5
-
Køb af egne aktier
(1,3)
-
(4,3)
Egenkapital, ultimo perioden1.771,61.540,31.626,0
*Alle nye aktier er tegnet af Sparkle Roll Holdings Limited og A Capital Bravo Holding S.à.r.l. til en markedskurs på DKK 60,22 per aktie á
DKK 10.
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 22
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
noteR
1 Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt
af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet
af selskabets revisor. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er
moderselskabets funktionelle valuta.
Årsrapporten for 2011/12 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2011/12 bortset fra, at koncernen har implementeret nye regnskabsstandarder (IFRS og IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som er trådt i kraft. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket
indregning og måling.
2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed
forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj
2012.
3 Udviklingsomkostninger
(mio. DKK)
2. kvartal
2012/13
2011/12
1. halvårÅret
2012/13
2011/12
2011/12
Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering
131,2
123,1
239,7
240,0
471,5
Heraf aktiveret
(65,5)
(74,1)
(113,1)
(130,3)
(279,9)
Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 51,3
38,4
102,2
68,7
145,8
Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen117,0 87,4228,8178,4337,4
Aktivering (%)
49,9
60,2
47,2
54,3
59,4
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 23
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
noter
4 Reguleringer for ikke likvide driftsposter i pengestrømsopgørelsen
(mio. DKK)
2. kvartal
2012/13
Ændring i øvrige forpligtelser
Finansielle poster, netto
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver
Skat af periodens resultat
Diverse reguleringer
Regulering for ikke likvide driftsposter
1. halvårÅret
2011/12
(19,2)
3,9
(0,6)
(0,2)
7,5
6,0
(2,6)
(2,0)
5,1
0,9
-
12,0
15,7
31,7
2012/13
(16,8)
6,8
(0,6)
(0,4)
(9,5)
5,5
(15,0)
2011/12
2011/12
0,5
8,3
1,8
-
6,4
16,6
33,6
3,9
16,1
0,1
(8,2)
30,9
38,8
81,6
5 Segmentoplysninger
(mio. DKK)
2. kvartal
2012/13
2011/12
1. halvårÆndring, %
2012/13
2011/12
ÅTD
Omsætning pr. segment og forretningsområde
Consumer business (B2C):
AV
475,7
552,0
817,3
978,9
(16,5)
B&O PLAY
159,3
65,3
257,9
116,8
120,8
Total consumer business (B2C)
635,0
617,3
1.075,2
1.095,7
(1,9)
Business to business (B2B):
Automotive
153,9
133,2
287,6
230,7
24,7
ICEpower
27,7
29,8
54,4
54,1
0,6
Total business to business (B2B)
181,6
163,0
342,0
284,8
20,1
Eliminering af intern omsætning
(2,9)
(6,3)
(6,8)
(8,4)
Kursreguleringer
5,3
1,5
9,0
2,0
Nettoomsætning, koncern 819,0 775,51.419,41.374,1
3,3
Bruttoavance pr. segment, %
Consumer business (B2C):
AV
48,7
45,8
48,4
43,2
B&O PLAY
32,8
33,9
28,4
34,2
Business to business (B2B):
Automotive
38,4
39,5
36,3
36,4
ICEpower
53,9
46,3
54,5
47,7
Bruttoavance %, koncern 43,743,842,541,5
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 24
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
noter
5 Segmentoplysninger – fortsat
(mio. DKK)
2. kvartal
2012/13
2011/12
1. halvårÆndring, %
2012/13
2011/12
ÅTD
Omsætning pr. region
Consumer business (B2C)
Bang & Olufsen distribution:
Europa
454,4
407,1
733,8
737,7
(0,5)
Nordamerika
40,6
39,7
82,6
77,7
6,3
BRIK
62,5
80,5
114,0
129,2
(11,8)
Resten af verden
61,5
78,5
117,8
134,5
(9,3)
Total Bang & Olufsen distribution
619,1
605,8
1.048,2
1.079,1
(2,5)
Tredjeparts distribution og e-commerce:
15,9
11,5
27,0
16,6
37,3
B&O PLAY 15,9
11,5
27,0
16,6
37,3
Total tredjeparts distribution og e-commerce
Total consumer business (B2C)
635,0
617,3
1.075,2
1.095,7
(1,9)
Business to business (B2B)
Automotive
153,9
133,2
287,6
230,7
24,7
ICEpower
27,7
29,8
54,4
54,1
0,6
Total business to business (B2B)
181,6
163,0
342,0
284,8
20,1
Eliminering af intern omsætning
(2,9)
(6,3)
(6,8)
(8,4)
Kursreguleringer
5,3
1,5
9,0
2,0
Nettoomsætning, koncern 819,0 775,51.419,41.374,1
3,3
(mio. DKK)
ÅTD 2012/13
Intern
omsætning
Consumer business (B2C)
Business to business (B2B)
og reg.
Nettoomsætning Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
Ikke fordelte omkostninger
Resultat før skat (EBT)
Bang & Olufsen A/S
AV
B&O PLAY
Automotive Total
ICEpower
817,3257,9287,6 54,4 2,2
1.419,4
(421,7)
(184,7)
(183,2)
(24,8)
(2,2)
(816,6)
395,6 73,2104,4 29,6
-602,8
-
-
-
-
-
(644,1)
-----
(41,3)
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 25
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
noter
6 Butikker pr. region – egen distribution (B1 og Shop-in-shop)
Antal (stk.)
Andel af omsætning (%)
30.11.2012
31.08.2012
31.05.2012ÅTD 2012/13ÅTD 2011/12
Europa4 644
651
680
70,0%
68,3%
Nordamerika5
52
50
53
7,9%
7,2%
BRIK6
75
78
80
10,9%
12,0%
Resten af verden7
88
91
105
11,2%
12,5%
859 870 918100%100%
Shop-in-shop; 218 (31.08.2012; 223)
Shop-in-shop; 2 (31.08.2012; 1)
6)
Shop-in shop; 1 (31.08.2012; 2)
7)
Shop-in-shop; 1 (31.08.2012; 2)
4)
5)
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 26
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
bilag 1
Resultat pr. kvartal 2012/13:
2012/13
(mio. DKK)
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning600,4819,0
Bruttoresultat245,0357,8
Resultat af primær drift (EBIT)
(61,3)
26,2
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
-
0,6
Finansielle poster, netto
(2,9)
(3,9)
Resultat før skat (EBT)
(64,2)
22,9
Skat af periodens resultat
17,0
(7,5)
Periodens resultat(47,2)15,4
Akkumuleret resultat pr. kvartal 2012/13:
2012/13
(mio. DKK)
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning
600,4
1.419,4
Bruttoresultat245,0602,8
Resultat af primær drift (EBIT)
(61,3)
(35,1)
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
-
0,6
Finansielle poster, netto
(2,9)
(6,8)
Resultat før skat (EBT)
(64,2)
(41,3)
Skat af periodens resultat
17,0
9,5
Periodens resultat
(47,2)
(31,8)
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 27
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
resultatopgørelse · totalindkomstopgørelse · balance · pengestrømsopgørelse · egenkapitalopgørelse · noter · bilag
bilag 1
Resultat pr. kvartal 2011/12:
2011/12
(mio. DKK)
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning598,6775,5766,3867,4
Bruttoresultat231,0339,3293,2352,4
Resultat af primær drift (EBIT)
(28,5)
46,8
22,7
81,4
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(0,9)
(0,9)
(0,2)
(0,1)
Finansielle poster, netto
(3,2)
(5,1)
(3,7)
(4,1)
Resultat før skat (EBT)
(32,6)
40,8
18,8
77,2
Skat af periodens resultat
5,6
(12,0)
(1,8)
(22,7)
Periodens resultat(27,0)28,8 17,0 54,5
Akkumuleret resultat pr. kvartal 2011/12:
2011/12
(mio. DKK)
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning 598,61.374,12.140,33.007,7
Bruttoresultat231,0570,3863,3
1.215,7
Resultat af primær drift (EBIT)
(28,5)
18,3
41,0
122,4
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(0,9)
(1,8)
(2,0)
(2,1)
Finansielle poster, netto
(3,2)
(8,3)
(12,0)
(16,1)
Resultat før skat (EBT)
(32,6)
8,2
27,0
104,2
Skat af periodens resultat
5,6
(6,4)
(8,2)
(30,9)
Periodens resultat(27,0) 1,818,873,3
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 28
highlights · Hoved- og nøgletal · Ledelsesberetning · ledelsespåtegning · regnskab · yderligere information
Yderligere INFORMATION
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:
CEO Tue Mantoni, tlf: +45 9684 5000
IR Manager Claus Højmark Jensen, tel.: +45 2325 1067
Finanskalender
Fredag 5. april 2013
Delårsrapport (3. kvartal 2012/13)
Fredag 16. august 2013
Årsrapport 2012/13
Torsdag 19. september 2013
Generalforsamling
Onsdag 2. oktober 2013
Delårsrapport (1. kvartal 2013/14)
Safe Harbour udtalelse
Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udmeldinger er usikre og forbundet
med risici, idet forskellige faktorer, hvoraf nogle er uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling
afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer
blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko.
Om Bang & Olufsen
Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 i Struer af Peter Bang og Svend Olufsen – to unge, innovative ingeniører, der havde
helliget sig lydgengivelse i høj kvalitet. Siden da er brandet blevet et ikon for kvalitet og design i kraft af en lang tradition for
godt håndværk kombineret med højteknologisk forskning og udvikling. Bang & Olufsen er stadig førende inden for teknologi
til hjemmet, men har i de senere år desuden brugt sin omfattende erfaring med integrerede AV-løsninger på andre områder,
såsom i hotelbranchen og bilindustrien. Det aktuelle produktsortiment er derfor indbegrebet af optimale medieoplevelser – til
hjemmet, til bilen og på farten.
For yderligere information henvises til www.bang-olufsen.dk
Bang & Olufsen A/S
delårsrapport 1. halvår 2012/13 · 29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement