DelårsrappOrt, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 – 30. november 2011)

DelårsrappOrt, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 – 30. november 2011)
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1
Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 – 18. januar 2012
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12
(1. juni 2011 – 30. november 2011)
BeoSound 5 Encore
Årets danske gadget 2011
Bang & Olufsen A/S
Tlf. +45 96 84 11 12
Peter Bangs vej 15
www.bang-olufsen.dk
DK-7600 Struer
CVR-nr: 41257911
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 2
Fortsat fremgang i Q2 og forventningerne for året fastholdes
”Bang & Olufsen leverede et tilfredsstillende resultat i et
• Resultat før skat blev i andet kvartal positivt med 41 mil-
vanskeligt marked med en omsætning for andet kvartal mar-
lioner DKK mod et positivt resultat på 36 millioner DKK
ginalt højere end sidste år, en stigning på 1,7 procent point i
for samme periode sidste år. Resultatet i andet kvartal
bruttoavancen til 43,8 procent og vækst i resultat af primær
af regnskabsåret 2011/12 er positivt påvirket af særlige
drift (EBIT) på 27 procent. Resultat før skat var 41 millioner
poster på 5 millioner DKK.
DKK i andet kvartal sammenlignet med 36 millioner DKK
sidste år,” siger CEO Tue Mantoni.
• Frie pengestrømme i andet kvartal var positive med 17
millioner DKK sammenlignet med 30 millioner DKK i
“Vi ser fortsat stærke resultater i vores B2B (business-to-
samme periode sidste år. Koncernens netto arbejdskapital
business) forretningsområdet (Automotive og ICEpower),
var 533 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af
mens B2C (business-to-consumer) forretningsområdet (AV
regnskabsåret 2011/12, hvilket er på samme niveau som
og B&O PLAY) stadig er en udfordring. Vi besluttede at
sidste år.
udskyde lanceringen af B&O PLAY fra andet kvartal til tredje
kvartal for at sikre tilstrækkelige lanceringsmængder af
• Koncernens omsætning for første halvår af regnskabsåret
Beolit 12. Denne udskyldelse påvirkede naturligvis kvartalets
2011/12 var 1.374 millioner DKK mod 1.336 millioner
resultat negativt.”
DKK sidste år svarende til en vækst på 3 procent. Resultat
før skat for første halvår af regnskabsåret 2011/12 var 8
“For året som helhed forventes fortsat et resultat før skat i
millioner DKK mod 2 millioner DKK sidste år. I første halv-
2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på en omsæt-
del af regnskabsåret 2011/12 var der en negativ påvirk-
ning, der overstiger 3.000 millioner DKK.”
ning af særlige poster på 1 million DKK. Frie pengestrømme i første halvdel af regnskabsåret 2011/12 var negative
Hovedpunkter
med 123 millioner DKK mod negative 67 millioner DKK
• Koncernens omsætning blev 776 millioner DKK i andet
sidste år.
kvartal af regnskabsåret 2011/12, hvilket er marginalt
over sidste års niveau.
• For regnskabsåret 2011/12 fastholdes forventningerne
om et resultat før skat i niveauet 100 millioner DKK ba-
• For B2C forretningsområdet blev omsætningen på 617
seret på et omsætningsniveau over 3.000 millioner DKK.
millioner DKK i andet kvartal 2011/12 mod en omsæt-
EBIT-margin for regnskabsåret 2011/12 forventes at blive
ning på 619 millioner DKK i samme periode sidste år.
3,5-4,0 procent.
Inden for B2B forretningsområdet var omsætningen 163
millioner DKK i andet kvartal 2011/12 mod en omsæt-
• Efter regnskabsperioden har vi lanceret B&O PLAY bran-
ning på 148 millioner DKK i samme periode sidste år.
det og Beolit 12, samt annonceret lanceringen af Beolab
Dette svarer til en vækst på 10 procent.
12 og Beovision 12.
• AV omsætningen i BRIK- landene voksede 25 procent,
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
mens Europa faldt 8 procent.
President & CEO Tue Mantoni, tlf.: +45 9684 5000.
• Koncernens bruttoavance blev i andet kvartal af regnskabsåret 2011/2012 43,8 procent mod en bruttoavance
Vi afholder webcast 18. januar 2012 kl. 10.00 via
på 42,1 procent i samme periode sidste år. Den højere
www.bang-olufsen.dk.
bruttoavance skyldes delvist en ændring i produktsammensætningen.
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Hovedpunkter Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 3
Hoved- og nøgletal
Bang & Olufsen a/s - koncernen
Tallene er ikke reviderede
millioner DKK
2. kvartalVækst
1. halvårVækst
2011/122010/11
%2011/122010/11
%
Resultatopgørelse:
Nettoomsætning
776
775
0%
1.374
1.336
3%
Bruttoavance, %
43,8
42,1
4%
41,5
41,2
1%
EBITDA
106
92
15%
137
119
15%
Resultat af primær drift (EBIT)
47
37
27%
18
8
125%
Finansielle poster, netto
(5)
(5)
0%
(8)
(7)
14%
Resultat før skat (EBT)
41
36
14%
8
2
300%
Resultat efter skat
29
28
4%
2
1
100%
Balance ultimo:
Balancesum
2.698
2.652
2%
2.698
2.652
2%
Aktiekapital
362362 0%3623620%
Egenkapital
1.540
1.501
3%
1.540
1.501
3%
Netto rentebærende gæld
219
153
43%
219
153
43%
Nettoarbejdskapital
533
529
1%
533
529
1%
Pengestrømme:
- fra driftsaktivitet
104
94
11%
51
43
19%
- fra investeringsaktivitet
(87)
(64)
36%
(175)
(110)
59%
- frie pengestrømme
17
30
(43%)
(123)
(67)
84%
- fra finansieringsaktivitet
46
(10)
-
95
(13)
Periodens pengestrømme
63
19
232%
(29)
(80)
Nøgletal:
EBITDA-margin, %
13,6
11,89,98,9
EBIT-margin, %
6,0
4,8
1,3
0,5
NIBD/EBITDA
0,7
0,5
0,7
0,5
Afkastningsgrad, %
2,01,60,80,3
Afkast af investeret capital
ekskl. goodwill, %
6,04,66,14,4
Egenkapitalens forrentning, %
1,91,90,10,1
Antal medarbejdere, ultimo
2.0402.1082.0402.108
Aktierelaterede nøgletal:
Resultat pr. aktie (EPS), DKK
0,8
0,8
0,0
0,0
Price / Earnings
65
80
1.047
2.451
Note – hoved- og nøgletal er korrigerede jf. oplysning i note 1 i årsrapporten 2010/11
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 4
Ledelsesberetning
Omsætning i første halvår 2011/12 (DKK millioner)
B2C
B2B
AV
B&O PLAY
Automotive
ICEpower
DKK 979m
DKK 117m
DKK 231m
DKK 54m
Fortsat fremgang i andet kvartal
særlige poster på netto 1 million DKK. Akkumuleret består
Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev 776 mil-
de særlige poster af 7 millioner DKK i avance ved salg af
lioner DKK i andet kvartal 2011/12, hvilket er marginalt over
en ejendom og er negativt påvirket med 8 millioner DKK i
sidste års niveau. Koncernens omsætning for første halvdel
fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med de organisato-
af regnskabsåret 2011/12 blev 1.374 millioner DKK mod
riske ændringer som følge af gennemførelsen af den nye
1.336 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på
virksomhedsstrategi.
3 procent.
Koncernens bruttoavance var i andet kvartal af regnskabsResultat før skat blev i andet kvartal positivt med 41 millio-
året 2011/12 43,8 procent mod en bruttoavance på 42,1
ner DKK mod et positivt resultat på 36 millioner DKK sidste
procent i samme periode sidste år. Den højere bruttoavance
år. Resultat i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 er
skyldes dels en ændring i produktsammensætningen i AV
positivt påvirket af særlige poster på netto 5 millioner DKK.
forretningen grundet øget salg af højttalerprodukter, som
De særlige poster i andet kvartal består af 7 millioner DKK i
traditionelt har en højere bruttoavance, og dels en æn-
avance ved salg af en ejendom og er negativt påvirket med
dring i produktsammensætningen inden for Automotive
2 millioner DKK i fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse
segmentet. I første halvdel af regnskabsåret 2011/12, var
med de organisatoriske ændringer som følge af gennem-
bruttoavancen 41,5 procent mod en bruttoavance på 41,2
førelsen af den nye virksomhedsstrategi. Resultat før skat
procent i samme periode sidste år.
i første halvår af regnskabsåret 2011/12 var 8 millioner
DKK mod 2 millioner DKK sidste år. Resultatet i første
B2C forretningsområdet, der består af AV og B&O PLAY,
halvdel af regnskabsåret 2011/12 er negativt påvirket af
opnåede i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 en om-
Omsætning og vækst per segment (Q2)
Omsætning og vækst per segment (H1)
2. kvt 10/11
2. kvt 11/12
H1 10/11
H1 11/12
1.600
900
0%
800
700
600
1.200
-9%
3%
1.400
-6%
1.000
500
800
400
600
300
200
400
4%
333%
100
5%
432%
200
50%
0
50%
0
AV
B&O PLAY
Automotive
Icepower
Group
AV
B&O PLAY
Automotive
Icepower
Group
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Omsætning i første halvår Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 5
sætning på 617 millioner DKK mod en omsætning på 619
skyldes den nylige udvidelse af B&O PLAY segmentet, som
millioner DKK i samme periode året før.
nu består af andre produkter end tilbehør (earphones, headphones etc.), f.eks. BeoSound 8.
Bruttoavance per segment
B2B forretningsområdet, som består af Automotive og ICE-
2. kvt
H1
power, havde en omsætning på 163 millioner DKK i andet
%
60
kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod en omsætning på 148
50
vækst på 10 procent.
millioner DKK i samme periode sidste år. Dette svarer til en
40
Automotive havde i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12
30
en omsætning på 133 millioner DKK mod 128 millioner DKK
20
i samme periode sidste år. Akkumuleret havde Automotive
en omsætning på 231 millioner DKK mod 219 millioner
10
DKK i første halvdel af regnskabsåret 2010/11. Automotives
bruttoavance var i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12
0
AV
B&O PLAY
Automotive
Icepower
Group
på 39,5 procent mod en bruttoavance på 27,6 procent i
samme periode sidste år. Ændringen i bruttoavancen skyldes
AV forretningsområdet havde en omsætning på 552 millio-
primært ændringer i produktsammensætningen.
ner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod 604
millioner DKK i samme periode sidste år. AV omsætningen på
I andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 havde forretnings-
BRIK markederne steg 25 procent, mens Europa faldt med
området ICEpower en omsætning på 30 millioner DKK mod
8 procent. Akkumuleret havde AV forretningsområdet en
20 millioner DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret
omsætning på 979 millioner DKK mod 1.042 millioner DKK
havde ICEpower forretningen en omsætning på 54 millioner
i første halvdel af regnskabsåret 2010/11. Bruttoavancen for
DKK mod 36 millioner DKK i første halvdel af regnskabsåret
AV forretningsområdet blev i andet kvartal af regnskabsåret
2010/11. ICEpowers bruttoavance var i andet kvartal af
45,8 procent mod en bruttoavance på 45,0 procent for
regnskabsåret 2011/12 46,3 procent mod en bruttoavance
samme periode sidste år. Ændringen i bruttoavancen skyldes
på 45,5 procent i samme periode sidste år.
primært ændringer i produktsammensætningen.
I andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 øgede koncernen
B&O PLAY tilbyder førsteklasses lyd og billedudstyr til den
kapacitetsomkostningerne med 4 millioner DKK fra 289
digitale generation og udnytter Bang & Olufsens kernekom-
millioner DKK i samme periode sidste år til 293 millioner
petencer indenfor design, lyd, konnektivitet og brugervenlig-
DKK. Stigningen skyldes et højt aktivitetsniveau inden for
hed. Salget af B&O PLAY produkter er hidtil blevet klassifice-
produktudvikling. I første halvdel af regnskabsåret 2011/12
ret som del af AV segmentet, hvorfor de historiske AV tal er
øgede koncernen kapacitetsomkostningerne med 9 millioner
reklassificeret og medtages nu under det nye B&O PLAY
DKK fra 543 millioner DKK i samme periode sidste år til 552
brand.
millioner DKK i år.
I andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 opnåede B&O
Distributions- og markedsføringsomkostningerne faldt i
PLAY en omsætning på 65 millioner DKK mod 15 millioner
andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 med 13 millioner
DKK i samme periode sidste år. Akkumuleret opnåede B&O
DKK fra 188 millioner DKK til 175 millioner DKK, blandt
PLAY en omsætning på 117 millioner DKK mod 22 millioner
andet som følge af organisatoriske ændringer i den globale
DKK i første halvdel af regnskabsåret 2010/11 som følge af
salgsorganisation i overenstemmelse med den nye virksom-
lanceringen af BeoSound 8 i november 2010. Bruttoavancen
hedsstrategi. Administrationsomkostninger mv. udgjorde
for B&O PLAY blev i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12
30 millioner DKK, hvilket er lidt højere end i samme periode
33,9 procent mod en bruttoavance på 46,3 procent i samme
sidste år.
periode sidste år. Den markante forskel i bruttoavancen
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Omsætning i første halvår Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 6
Koncernens afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 116
Koncernens egenkapital steg fra 1.538 millioner DKK til
millioner DKK i andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod
1.540 millioner DKK, hvilket blandt andet skyldes nettoresul-
110 millioner DKK i samme periode sidste år. Stigningen
tatet. Egenkapitalandelen udgør 57,1 procent.
er et resultat af et højt aktivitetsniveau i produktudvikling
Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region
primært i forbindelse med udviklingsprojekter indenfor
Automotive.
Omsætningsvækst per region
Udgiftsførte udviklingsomkostninger (inkl. af- og nedskriv-
2. kvt
H1
ninger) udgjorde 87 millioner DKK i andet kvartal af regn-
%
35
skabsåret 2011/12, hvorimod udgiftsførte udviklingsomkostninger i samme periode sidste år udgjorde 72 millioner DKK.
30
Nettoeffekten af aktiveringer var positiv med 29 millioner
25
DKK sammenlignet med 27 millioner DKK sidste år.
20
15
10
Aktiverede udviklingsomkostninger og bogført værdi
5
(millioner DKK ) – 1. halvår 2011/12
2011/12
0
Consumer
-5
Business-to-
-10
businessbusiness
-15
Aktiveret, netto
Bogført værdi, netto
Europa1)
Nordamerika2)
BRIK3)
Resten af verden
Total
79
45
I andet kvartal af regnskabsår 2011/12 oplevede Region
402
167
Europa1) et fald i omsætning på 37 millioner DKK, eller 8
procent, fra 444 millioner DKK til 407 millioner DKK for
Aktiverede udviklingsomkostninger i andet kvartal af regn-
samme periode sidste år. Nordamerika2) havde en omsæt-
skabsåret 2011/12 udgjorde 67 millioner DKK, hvoraf 20
ning på 40 millioner DKK sammenlignet med 33 millioner
millioner DKK vedrører Automotive projekter. I første halvdel
DKK sidste år, svarende til en fremgang på 20 procent.
af regnskabsåret 2011/12 var der aktiveret udviklingsom-
BRIK3)-landene registrerede en fremgang fra 64 millioner
kostninger på 124 millioner DKK, hvoraf 45 millioner DKK er
DKK til 81 millioner DKK, dvs. 25 procent. Omsætningen for
indenfor B2B forretningsområdet. 42 millioner DKK vedrører
Resten af verden steg fra 73 millioner DKK til 79 millioner
Automotive projekter.
DKK, dvs. en fremgang på 7 procent.
I andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 blev der fra Automotive partnere modtaget refusioner på 6 millioner DKK for
udviklingsprojekter mod 19 millioner DKK i samme periode
sidste år. De modtagne refusioner er blevet modregnet
direkte i immaterielle aktiver.
Kvartalets frie pengestrømme var positive med 17 millioner
DKK sammenlignet med 30 millioner DKK i samme periode
sidste år. Koncernens netto arbejdskapital var 533 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret
2011/12. Dette er på niveau med sidste år.
Nettorentebærende gæld steg til 219 millioner DKK mod
153 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2010/11. Stigningen i den nettorentebærende
gæld skyldes primært øgede investeringer i anlægsaktiver.
Europa dækker Finland, Irland, Luxemburg, Danmark, Norge,
Sverige, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz,
Østrig, Spanien, Italien og Frankrig.
2)
Nordamerika omfatter USA, Canada og Mexico.
3)
BRIK dækker Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
1)
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Omsætning i første halvår Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 7
Produktlanceringer
I andet kvartal af regnskabsåret 2011/12 lancerede Bang & Olufsen en tilføjelse til BeoVision 7 TV familien og et nyt CD Ripping Device til audio produktet BeoSound 5.
BeoVision 7-40 3D
I november blev BeoVision 7 familien udvidet med en 3D
version af BeoVision 7-40. BeoVision 7-40 er et af meget få
fladskærms TV i verden med integreret Blu-ray afspiller med
3D funktionalitet. Bang & Olufsen tilbyder nu 3D oplevelsen
i alle BeoVision 4 og BeoVision 7 modeller.
CD Ripping Device
I november lancerede Bang & Olufsen et CD Ripping Device
for BeoSound 5, som gør det muligt at automatisk overføre alle numre på en CD til BeoSound 5 og afspille dem
øjeblikkeligt. Det nye CD Ripping Device overfører musikken
til BeoSound 5 i den højest mulige kvalitet og sørger for, at
musikkvaliteten ikke bliver forringet. Produktet bygger bro
mellem den analoge og digitale musikverden.
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Omsætning i første halvår Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 8
Distributionsudvikling
På BRIK markederne var der 55 B1-butikker mod 53 ved ud-
Ved udgangen af november 2011 var der 685 B1-butikker
gangen af første kvartal af 2011/12. Nettobevægelsen for
verden over mod 682 ved udgangen af første kvartal af
andet kvartal er således 2 butikker, bestående af 2 åbninger.
2011/12. Nettobevægelsen for andet kvartal var dermed
en tilgang på 3 butikker bestående af 14 åbninger og 11
I Resten af verden var der 124 B1-butikker mod 121 ved
lukninger.
udgangen af første kvartal af 2011/12. Nettobevægelsen for
andet kvartal er således en tilgang på 3 butikker bestående
Antallet af B1-butikker og shop-in-shops
31.08.11
30.11.11
af 4 åbninger og 1 lukning.
B1 butikker per region
31.08.11
30.11.11
800
700
500
600
450
500
400
400
350
300
300
200
250
200
100
150
0
B1-shops Shop-in-shops
100
50
0
I overenstemmelse med den udmeldte strategi forventer
Europa
Nordamerika
BRIK
Resten af verden
koncernen i de kommende år at se et fald i antallet af butikker i Europa og en stigning i antallet af butikker på vækst-
Antallet af shop-in-shops er 258 mod 265 ved udgangen af
markederne.
sidste regnskabsår. Omsætningsandelen i B1-butikker er på
84 procent sammenlignet med 82 procent i første halvdel af
Ved udgangen af november 2011 var der 455 B1-butikker
regnskabsåret 2010/11.
i Region Europa sammenlignet med 457 ved udgangen af
første kvartal i 2011/12. Nettobevægelsen i Europa for andet
I andet kvartal af regnskabsåret 2011/212 var den orga-
kvartal er således -2 butikker fordelt på 7 åbninger og 9
niske vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24
lukninger.
måneders drift 3 procent i B1-butikker og -26 procent for
shop-in-shops, primært grundet den geografiske fordeling
I Region Nordamerika var der 51 B1-butikker, hvilket er uæn-
af shop-in-shops i Europa. For første halvdel af regnskabs-
dret fra udgangen af første kvartal af 2011/12.
året 2011/12 var væksten på 6 procent i B1-butikker og -8
procent i shop-in-shops.
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Omsætning i første halvår Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 9
Forventningerne til fremtiden
partnere: Aston Martin, Audi, BMW og Mercedes AMG og
Bang & Olufsen fastholder forventningerne om et resultat
øge take-rates (procentdelen af biler, der sælges med Bang
før skat for 2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på
& Olufsen lyd systemer). Flere af partnerne vil lancere nye
et omsætningsniveau over 3.000 millioner DKK.
modeller med Bang & Olufsen systemer i anden halvdel
af regnskabsåret 2011/12. Vi forventer derfor et stærkt
EBIT-margin for regnskabsåret 2011/12 forventes at blive
2012/13, hvorimod regnskabsåret 2011/12 forventes at
3,5-4,0 procent sammenlignet med en EBIT-margin på 2,1
udvise beskeden vækst på grund af den sene indvirkning fra
procent for regnskabsåret 2010/11.
de nye modeller.
Som offentliggjort i forbindelse med meddelelsen om vores
Forventningerne for 2011/12 er følsomme over for større
‘Leaner, Faster, Stronger’ strategi, vil fokus indenfor B2C
ændringer i de europæiske og globale økonomier.
forretningsområde være at øge salget gennem nye produktlanceringer i AV og B&O PLAY segmenterne. B1 distributio-
Efterfølgende begivenheder
nen vil blive reduceret yderligere i Europa for at fokusere på
Med virkning fra 1. januar 2012 har Bang & Olufsen over-
butikker, der leverer den højeste kundeservice og -oplevelse
taget aktiviterne i Hong Kong og Sydkina, som tidligere var
og på at øge salg og indtjening i de enkelte forretninger. Vi
drevet af en agent. Dette ventes at bane vej for yderligere
forventer vækst i antallet af B1 butikker uden for Europa.
ekspansion og større kontrol med distributionen i Greater
Sideløbende vil distributionen blive udvidet gennem lancerin-
China regionen. Efter afslutning af regnskabsperioden har
gen af alternative kanaler samt en online butik.
vi lanceret B&O PLAY brandet og Beolit 12, samt annonceret
lanceringen af Beolab 12 og Beovision 12.
Indenfor B2B forretningsområdet vil fokus være på at yde
fremragende service til de eksisterende fire Automotive
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Omsætning i første halvår Udviklingen i Bang & Olufsen distribution per region Produktlanceringer Distributionsudvikling Forventningerne til fremtiden
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 10
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt
stilling pr. 30. november 2011 samt af resultatet af koncer-
delårsrapporten for perioden 1. juni – 30. november 2011
nens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni – 30.
for Bang & Olufsen a/s.
november 2011.
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen
selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i
34”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU
koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens
og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for
resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og
børsnoterede virksomheder.
en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle
Struer, den 18. januar 2012
Direktion:
Tue Mantoni
President & CEO
Henning Bejer BeckJohn Bennett-Therkildsen
Executive Vice President, CFOExecutive Vice President
Bestyrelse:
Ole AndersenAlberto Torres
FormandNæstformand
Peter Skak Olufsen
Rolf EriksenJesper JarlbækJim Hagemann Snabe
Knud OlesenJesper Olesen
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Per Østergaard Frederiksen
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 11
Resultatopgørelse
millioner DKK
2. kvartal
1. halvårÅret
Note2011/122010/112011/122010/112010/11
Nettoomsætning 775,5 774,51.374,11.336,22.866,9
Produktionsomkostninger
(436,2)
(448,5)
(803,8)
(785,4)
(1.711,4)
Bruttoresultat339,3326,0570,3550,8
1.155,5
Bruttoavance (%)
43,8
42,1
41,5
41,2
40,3
Udviklingsomkostninger
3 (87,4) (72,4)(178,4)(147,8)(311,4)
Distribution- og marketingsomkostninger
(175,4)
(188,4)
(323,2)
(348,5)
(660,8)
Administrationsomkostninger mv.
(29,7)
(28,2)
(50,4)
(46,8)
(123,5)
Resultat af primær drift (EBIT)
46,8
37,0
18,3
7,7
59,8
Resultat af kapitalandele i associerede
selskaber efter skat(0,9)4,1(1,8)1,20,2
Finansielle indtægter
2,0
1,4
3,6
3,8
7,5
Finansielle omkostninger (7,1) (6,1)(11,9)(11,0)(27,4)
Resultat før skat (EBT)
40,8
36,4
8,2
1,7
40,1
Skat af periodens resultat
(12,0)
(8,3)
(6,4)
(0,3)
(12,1)
Periodens resultat28,828,1 1,8 1,428,0
Fordeles således:
Aktionærerne i B&O a/s
28,8
27,6
1,8
0,9
26,9
Minoritetsinteresserne
0,0
0,5
0,0
0,5
1,1
28,828,1 1,8 1,428,0
Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS), DKK
0,8
0,8
0,0
0,0
0,7
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), DKK
0,8
0,8
0,0
0,0
0,7
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 12
Totalindkomstopgørelse
millioner DKK
2. kvartal
1. halvårÅret
2011/122010/112011/122010/112010/11
Periodens resultat28,828,1 1,8 1,428,0
Valutakursændring af investeringer i
udenlandske datterselskaber(9,4)0,1(6,0)8,6
12,0
Ændring af dagsværdi af afledte finansielle
instrumenter anvendt til sikring af pengestrømme 9,4
(0,2)
11,9
(22,5)
(36,2)
Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter
anvendt til sikring af fremtidige pengestrømme:
Overførsel til nettoomsætning
(0,5)
6,5
(3,4)
14,0
28,5
Overførsel til produktionsomkostninger
0,7
0,7
0,0
(1,5)
1,8
Skat af anden totalindkomst
(2,4)
(1,7)
(2,1)
2,5
1,4
Anden totalindkomst efter skat
(2,2)
5,4
0,4
1,1
7,5
Periodens totalindkomst26,633,5 2,2 2,535,5
Fordeles således:
Aktionærerne i B&O a/s
26,6
33,0
2,2
2,0
34,4
Minoritetsinteresserne
0,0
0,5
0,0
0,5
1,1
26,633,5 2,2 2,535,5
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 13
Balance – Aktiver
millioner DKK
30/11
30/11
31/5
201120102011
Goodwill44,744,844,8
Erhvervede rettigheder31,942,637,7
Færdiggjorte udviklingsprojekter279,1224,7191,7
Udviklingsprojekter under udførelse
289,6
220,7
322,0
Immaterielle aktiver i alt
645,3
532,8
596,2
Grunde og bygninger
215,5
234,7
227,8
Produktionsanlæg og maskiner
151,5
190,8
164,0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
30,1
31,9
31,3
Indretning af lejede lokaler
16,1
19,5
15,6
Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger
80,3
33,5
69,1
Materielle aktiver i alt
493,5
510,4
507,8
Investeringsejendomme42,043,542,7
Kapitalandele i associerede selskaber
5,7
5,7
5,7
Andre finansielle tilgodehavender
48,3
39,2
40,1
Finansielle aktiver i alt
54,0
44,9
45,8
Udskudte skatteaktiver142,5146,4144,1
Langfristede aktiver i alt
1.377,3
1.278,0
1.336,6
Varebeholdninger612,3637,3563,0
Tilgodehavender fra salg
470,7
496,5
365,2
Tilgodehavender hos associerede selskaber
1,0
4,0
1,7
Tilgodehavende selskabsskat18,619,713,3
Andre tilgodehavender
32,1
32,5
24,3
Periodeafgrænsningsposter
31,1
22,2
15,0
Tilgodehavender i alt
553,5
574,9
419,5
Likvide beholdninger155,3161,8189,1
Kortfristede aktiver i alt
1.321,1
1.374,0
1.171,6
Aktiver i alt
2.698,4
2.652,0
2.508,2
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 14
Balance – Passiver
millioner DKK
30/11
30/11
31/5
201120102011
Aktiekapital362,4362,4362,4
Indbetalt overkurs
0,0
232,1
0,0
Reserve for valutakursregulering
19,2
21,7
25,1
Reserve for sikring af fremtidige pengestrømme
(9,3)
(15,0)
(10,9)
Overført resultat
1.168,0
900,1
1.161,1
Egenkapital, moderselskabets aktionærer
1.540,3
1.501,3
1.537,7
Minoritetsinteresser0,00,00,6
Egenkapital i alt
1.540,3
1.501,3
1.538,3
Pensioner
10,0
7,9
9,0
Udskudt skat6,66,48,1
Hensatte forpligtelser
86,8
85,6
81,5
Realkreditinstitutter
216,2
223,4
219,5
Kreditinstitutter
0,0
43,9
0,0
Øvrige langfristede forpligtigelser
0,8
0,4
0,9
Langfristede forpligtelser i alt
320,4
367,6
319,0
Realkreditinstitutter6,74,76,4
Kreditinstitutter
100,0
42,9
0,0
Kassekreditter
42,1
0,0
47,7
Hensatte forpligtigelser
50,7
52,3
56,4
Leverandører af varer og tjenesteydelser
302,7
324,8
199,8
Selskabsskat
23,5
20,1
21,7
Anden gæld266,6317,1303,9
Periodeafgrænsningsposter
45,4
21,2
15,0
Kortfristede forpligtelser i alt
837,7
783,1
650,9
Forpligtelser i alt
1.158,1
1.150,7
969,9
Passiver i alt
2.698,4
2.652,0
2.508,2
Note: Regnskabstal og sammenligningstal for 2010 er korrigeret jf, oplysning i note 1 i årsrapporten 2010/11
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 15
Pengestrømsopgørelse
millioner DKK
2. kvartal
1. halvårÅret
Note2011/122010/112011/122010/112010/11
Periodens resultat28,828,1 1,8 1,428,0
Af- og nedskrivninger
58,8
54,7
118,2
110,8
239,6
Regulering for ikke likvide driftsposter m.v. 4
31,7
23,8
33,6
8,1
48,5
Pengestrømme fra primær drift før
ændring i driftskapital119,3106,6153,6120,3316,1
Ændring i tilgodehavender (105,8)
(162,8)
(129,4)
(85,8)
63,1
Ændring i varebeholdninger
(15,2)
(30,7)
(49,3)
(73,7)
0,6
Ændring i leverandørgæld mv.
121,0
186,8
96,7
91,0
(37,0)
Finansielle poster, betalt
(5,2)
(4,7)
(8,4)
(7,2)
(19,9)
Betalt selskabsskat(10,0)(1,6)
(12,0)(2,0)(3,1)
Pengestrømme fra driftsaktivitet
104,193,651,242,6
319,8
Køb af immaterielle langfristede aktiver
(79,8)
(63,9)
(130,8)
(113,0)
(253,3)
Køb af materielle langfristede aktiver
(24,8)
(24,7)
(58,9)
(39,6)
(96,4)
Investering i associerede virksomheder
0,0
0,0
(3,4)
0,0
(0,8)
Salg af materielle anlægsaktiver
19,2
5,6
20,0
5,6
4,9
Modtagne refusioner, immaterielle aktiver
6,2
18,5
6,7
35,1
26,6
Ændring i finansielle tilgodehavender
(7,9)
0,5
(8,2)
2,2
1,3
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
(87,1)
(64,0)
(174,6)
(109,7)
(317,7)
Frie pengestrømme17,029,6
(123,4)
(67,1)2,1
Afdrag på langfristede lån
(1,3)
(8,2)
(2,9)
(11,1)
(100,1)
Optagelse af kortfristede lån
50,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Betalt udbytte, minoritetsaktionærer (2,3)(2,0)(2,3)(2,0)(2,0)
Salg af egne aktier0,00,00,00,02,0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 46,4(10,2)94,8(13,1)
(100,1)
Periodens pengestrømme63,419,4(28,6)
(80,2)
(98,0)
Likvider, primo perioden 49,9142,1141,4241,7241,7
Valutakursregulering af likvider
(0,1)
0,3
0,4
0,3
(2,3)
Likvider, ultimo perioden113,2161,8113,2161,8141,4
Likvider:
Likvide beholdninger
155,3
161,8
155,3
161,8
189,1
Kortfristede kassekreditter(42,1) 0,0(42,1) 0,0(47,7)
Likvider, ultimo perioden113,2161,8113,2161,8141,4
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 16
Egenkapitalopgørelse
millioner DKK
30/11
30/11
31/5
201120102011
Egenkapital, primo perioden
1.538,3
1.496,2
1.496,2
Periodens resultat1,81,4
28,0
Anden totalindkomst efter skat
0,4
1,1
7,5
Periodens totalindkomst
2,2
2,5
35,5
Medarbejderaktier0,01,11,1
Køb af minoritetsandel Bo-Soft
(0,6)
0,0
0,0
Tildeling af aktieoptioner
2,7
3,5
5,5
Salg af egne aktier
0,0
0,0
2,0
Udloddet udbytte, minoritetsinteresser
(2,3)
(2,0)
(2,0)
Egenkapital, ultimo perioden
1.540,3
1.501,3
1.538,3
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 17
noteR
Note 1: Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet.
Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er moderselskabets funktionelle valuta.
Årsrapporten for 2010/11 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2010/11 bortset fra, at koncernen har implementeret nye
regnskabsstandarder (IFRS og IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), som er trådt i kraft. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling.
Segmentoplysningerne i note 5 er ændrede for at afspejle ændringer i den interne rapportering som følge af implementeringen af den nye virksomhedsstrategi.
Note 2: Skøn og estimater
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra
disse skøn.
De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. maj 2011.
Note 3: Udviklingsomkostninger
millioner DKK
2. kvartal
1. halvårÅret
2011/122010/112011/122010/112010/11
Afholdte udviklingsomkostninger116,4109,7233,3209,6448,1
Heraf aktiveret
(67,4)
(62,3)
(123,6)
(111,1)
(251,0)
Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 38,4
25,0
68,7
49,3
114,3
Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen
87,4
72,4
178,4
147,8
311,4
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 18
noteR
Note 4: Reguleringer for ikke likvide driftsposter i pengestrømsopgørelsen
millioner DKK
2. kvartal
1. halvårÅret
2011/122010/112011/122010/112010/11
Ændring i øvrige forpligtelser
(2,0)
0,8
0,5
0,6
2,2
Finansielle poster
5,1
4,7
8,3
7,2
19,9
Resultat i associerede selskaber 0,9
(4,1)
1,8
(1,2)
(0,2)
Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver
0,0
0,0
0,0
0,3
2,4
Skat af periodens resultat
12,0
8,3
6,4
0,3
12,1
Diverse reguleringer
15,7
14,1
16,6
0,9
12,1
Regulering for ikke likvide driftsposter
31,7
23,8
33,6
8,1
48,5
Note 5: Segment information
millioner DKK
2. kvartal
1. halvår
Ændring, %
2011/122010/112011/122010/11 halvår
Omsætning pr. forretningsområde
Consumer business:
AudioVideo
552,0
603,8
978,9
1.042,2
B&O PLAY
65,3
14,7
116,8
21,9
Total 617,3
618,5
1.095,7
1.064,1
Business to business:
ICEpower
29,8
20,0
54,1
35,5
Automotive
133,2
127,9
230,7
218,7
Total 163,0
147,9
284,8
254,2
Eliminering af intern omsætning
(6,3)
(4,5)
(8,4)
(6,4)
Kursreguleringer
1,5
12,6
2,0
24,3
Nettoomsætning 775,5 774,51.374,11.336,2
(6,1)
433,3
3,0
52,4
5,5
12,0
31,3
(91,8)
2,8
Bruttoavance per forretningområde, %
Consumer business:
AV
45,8
45,0
43,2
43,2
B&O PLAY33,946,234,243,7
Business to business:
ICEpower
46,3
45,5
47,7
47,3
Automotive
39,5
27,6
36,4
30,5
Total bruttoavance %43,842,141,541,2
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 19
noteR
Note 5: Segment information – fortsat
millioner DKK
2. kvartal
1. halvår
Ændring, %
2011/122010/112011/122010/11 halvår
Omsætning pr. region
Consumer business
Bang & Olufsen distribution:
Europa
407,1
443,8
737,7
754,1
(2,2)
Nordamerika inkl. Canada39,733,077,769,412,0
BRIK
80,5
64,2
129,2
97,5
32,5
Resten af verden
78,5
73,4
134,5
135,7
(0,9)
Mellem-total
605,8
614,4
1.079,1
1.056,7
2,1
3. part distribution og e-commerce:
B&O PLAY 11,5
4,1
16,6
7,4
124,3
Mellem-total
11,5
4,1
16,6
7,4
124,3
Total consumer business
617,3
618,5
1.095,7
1.066,1
2,8
Business to business
ICEpower
29,8
20,0
54,1
35,5
52,4
Automotive
133,2
127,9
230,7
218,7
5,5
Total business to business163,0147,9284,8254,2 12,0
Eliminering af intern omsætning
(6,3)
(4,5)
(8,4)
(6,4)
Kursreguleringer
1,5
12,6
2,0
24,3
Nettoomsætning 775,5 774,51.374,11.336,2
2,8
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 20
noteR
Note 5: Segment information – fortsat
millioner DKK
1. halvår 2011/12
Intern
omsætning
Consumer businessBusiness to business
og reg.Total
AVB&O PLAYICEpowerAutomotive
Nettoomsætning 978,9
116,8
54,1
230,7
(6,4)
1.374,1
Produktionsomkostninger
(556,0)
(76,9)
(28,3)
(146,7)
4,1
(803,8)
Bruttoresultat
422,939,925,884,0 (2,3)
570,3
Ikke fordelte omkostninger
(562,1)
Resultat før skat (PBT)
8,2
Note 6: Butikker pr. region – Bang & Olufsen distribution (B1 og Shop-in-shop)
Antal (stk.)Andel af omsætning (%)
30.11.2011 31.08.2011 31.05.2011 H1 2011/12 H1 2010/11
Europa711717730
67,3%
70,9%
Nordamerika inkl. Canada
53
53
52
8,2%
6,7%
BRIK
55
53
52
11,8%
9,2%
Resten af verden
124
121
121
12,7%
13,2%
943944955
100%
100%
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 21
bilag 1
Resultat pr. kvartal 2011/12:
millioner DKK
2011/12
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning598,6775,5
Bruttoresultat231,0339,3
Resultat af primær drift
(28,5)
46,8
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(0,9)
(0,9)
Finansielle poster, netto
(3,2)
(5,1)
Resultat før skat
(32,6)
40,8
Skat af periodens resultat
5,6
(12,0)
Periodens resultat(27,0)28,8
Akkumuleret resultat pr. kvartal 2011/12:
millioner DKK
2011/12
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning
598,6
1.374,1
Bruttoresultat231,0570,3
Resultat af primær drift
(28,5)
18,3
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(0,9)
(1,8)
Finansielle poster, netto
(3,2)
(8,3)
Resultat før skat
(32,6)
8,2
Skat af periodens resultat
5,6
(6,4)
Periodens resultat
(27,0)
1,8
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 22
bilag 1 – fortsat
Resultat pr. kvartal 2010/11:
millioner DKK
2010/11
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning561,7774,5820,1710,6
Bruttoresultat224,8326,0326,4278,3
Resultat af primær drift
(29,3)
37,0
35,7
16,4
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(2,9)
4,1
(2,4)
1,4
Finansielle poster, netto
(2,5)
(4,7)
(3,0)
(9,7)
Resultat før skat
(34,7)
36,4
30,3
8,1
Skat af periodens resultat
8,0
(8,3)
(2,4)
(9,4)
Periodens resultat(26,7)28,1 27,9 (1,3)
Heraf minoritetsinteressernes andel
0,0
(0,5)
(0,4)
(0,2)
Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat
(26,7)
27,6
27,5
(1,5)
Akkumuleret resultat pr. kvartal 2010/11:
millioner DKK
2010/11
1. kvt
2. kvt
3. kvt
4. kvt
Nettoomsætning 561,71.336,22.156,32.866,9
Bruttoresultat224,8550,8877,2
1.155,5
Resultat af primær drift
(29,3)
7,7
43,4
59,8
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(2,9)
1,2
(1,2)
0,2
Finansielle poster, netto
(2,5)
(7,2)
(10,2)
(19,9)
Resultat før skat
(34,7)
1,7
32,0
40,1
Skat af periodens resultat
8,0
(0,3)
(2,7)
(12,1)
Periodens resultat
(26,7)
1,4
29,3
28,0
Heraf minoritetsinteressernes andel
0,0
(0,5)
(0,9)
(1,1)
Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat
(26,7)
0,9
28,4
26,9
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Bilag
Bang & Olufsen A/S
Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 23
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:
President & CEO Tue Mantoni, tlf: +45 9684 5000.
Finanskalender
Onsdag 18. april 2012Delårsrapport (3. kvartal 2011/12)
Onsdag 15. august 2012
Årsregnskabsmeddelelse 2011/12
Fredag 21. september 2012Generalforsamling
Onsdag 10. oktober 2012Delårsrapport (1. kvartal 2012/13)
Fremtiden
Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udmeldinger er usikre og forbundet
med risici, idet forskellige faktorer, hvoraf nogle er uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling
afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer
blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko.
Historie
Bang & Olufsen blev grundlagt i Struer, Danmark, i 1925 af Peter Bang og Svend Olufsen, to unge, innovative ingeniører med
en dyb interesse for lydgengivelse i høj kvalitet. Siden da er brandet blevet et ikon for kvalitet og design gennem sin mangeårige håndværksmæssige tradition og ultimative engagement i high-tech forskning og udvikling.
For yderligere information henvises til www.bang-olufsen.dk
Fortsat fremgang i Q2 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Regnskab Yderligere oplysninger
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement