Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsr etsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsr etsemission 2009
Fortegningsretsemission 2009
Bang & Olufsen a/s
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer
Danmark
Telefon: +45 96 84 11 22
Fax: +45 97 85 18 88
www.bang-olufsen.com
CVR-nr. 41257911
Fortegningsretsemission 2009
Bang & Olufsen a/s
(et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11)
Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK
til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1 : 2
Dette prospekt (”Prospektet”) er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud (”Udbuddet”) af 24.162.676 styk nye B-aktier
(de ”Udbudte Aktier”) à nominelt 10 DKK i Bang & Olufsen a/s (”Selskabet” og sammen med dets direkte og indirekte ejede datterselskaber, associerede
virksomheder og andre kapitalbesiddelser ”Bang & Olufsen” eller ”Koncernen”) med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer (som defineret
nedenfor) i forholdet 1 : 2 samt i forbindelse med optagelse af Selskabets eksisterende A-aktier til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S (”Københavns Fondsbørs”) umiddelbart efter sammenlægningen af Selskabets aktieklasser.
Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Selskabets registrerede aktiekapital nominelt 120.813.380 DKK bestående af 12.081.338 styk aktier à nominelt 10 DKK,
opdelt i 1.085.543 styk A-aktier à nominelt 10 DKK (”A-Aktier”) og 10.995.795 styk B-aktier à nominelt 10 DKK (”B-Aktier”). Selskabets B-Aktier er optaget til
handel og officiel notering på Københavns Fondsbørs under fondskoden DK0010218429 (BO B).
I henhold til bemyndigelsen, som er optaget i § 4a i Selskabets vedtægter, har bestyrelsen (”Bestyrelsen”) den 16. april 2009 truffet beslutning om at forhøje
Selskabets aktiekapital med nominelt 241.626.760 DKK B-Aktier (24.162.676 styk Udbudte Aktier à nominelt 10 DKK). Gennemføres Udbuddet vil Bestyrelsen
registrere den på Selskabets generalforsamling den 4. marts 2009 vedtagne beslutning om, betinget af Udbuddets gennemførelse, at ophæve Selskabets
aktieklasser, således at Selskabet fremover alene skal have én aktieklasse.
Den 23. april 2009 kl. 12.30 dansk tid (”Tildelingstidspunktet”) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S (”VP”) som aktionær i Selskabet, samt
indehavere af A-Aktier (”Eksisterende Aktionærer”) få tildelt to (2) tegningsretter (”Tegningsretter”) for hver Eksisterende Aktie (A-Aktierne sammen med
B-Aktierne, de ”Eksisterende Aktier”, og de Eksisterende Aktier sammen med de Udbudte Aktier, ”Aktierne”). For hver en (1) Tegningsret er indehaveren
berettiget til at tegne et (1) styk Udbudt Aktie mod betaling af 19 DKK pr. Udbudt Aktie (”Udbudskursen”), hvilket er lavere end slutkursen for B-Aktierne på
Københavns Fondsbørs den 15. april 2009 på 87 DKK pr. B-Aktie.
Handelsperioden for Tegningsretterne (”Handelsperioden for Tegningsretter”) løber fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 4. maj 2009
kl. 17.00 dansk tid. Tegningsperioden for de Udbudte Aktier (”Tegningsperioden”) løber fra den 24. april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 7. maj
2009 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne
Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretterne er godkendt
til optagelse til handel og officiel notering på Københavns Fondsbørs. Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes
udnyttet, kan Tegningsretterne sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne.
De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Københavns Fondsbørs fra den 21. april
2009 kl. 9.00 dansk tid. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den 12.
maj 2009, og snarest muligt herefter vil den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier blive lagt sammen med fondskoden for de eksisterende B-Aktier,
forventeligt den 14. maj 2009.
Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i garantiaftale af 16. april 2009 (”Garantiaftalen”) vil de Udbudte Aktier, som ikke er tegnet af indehavere
af Tegningsretter, blive tegnet af Danske Markets (Division af Danske Bank A/S) (”Danske Markets” eller ”Lead Manager”), og Selskabet er således med
forbehold for opfyldelse af visse betingelser sikret tegning af i alt 24.162.676 styk Udbudte Aktier svarende til et bruttoprovenu på i alt cirka 459 millioner DKK
i forbindelse med Udbuddet. En gruppe Eksisterende Aktionærer, bestående af Arbejdsmarkedets Tillægspension, Den Professionelle Forening LD, Nordea Liv
& Pension, livsforsikringsselskab A/S, Nykredit Realkredit A/S, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og PKA A/S (tilsammen benævnt ”Aktionærgruppen”),
har afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i alt
4.978.188 styk Udbudte Aktier svarende til et samlet bruttoprovenu på cirka 95 millioner DKK. Derudover har Færchfonden afgivet bindende forhåndstilsagn
med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af sine Tegningsretter at tegne i alt 1.232.000 styk Udbudte Aktier svarende til et samlet
bruttoprovenu på cirka 23 millioner DKK. Aktionærgruppen har endvidere indgået bindende aftale med Danske Markets om på nærmere aftalte vilkår at
ville købe op til 13.124.981 styk Udbudte Aktier fra Danske Markets til Udbudskursen, såfremt Danske Markets måtte tegne Udbudte Aktier i henhold til
Garantiaftalen. Der henvises til ”Del II – Udbuddet – Vilkår og betingelser for Udbuddet”.
Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier indebærer stor risiko.
Der henvises til afsnittet ”Risikofaktorer” for en beskrivelse af visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i
Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som
operatør af Euroclear System (”Euroclear”) og Clearstream Banking S.A. (”Clearstream”).
I forbindelse med Udbuddet kan Lead Manager fra begyndelsen af Udbuddet og indtil 30 dage efter de Udbudte Aktiers første noteringsdag gennemføre
transaktioner, der stabiliserer eller fastholder kursen på Tegningsretterne (stabiliserende handlinger i relation til Tegningsretterne vil kun ske i handelsperioden
for Tegningsretterne), de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier på et højere niveau, end der ellers ville være gældende. Lead Manager er ikke forpligtet til at
foretage stabilisering. Såfremt sådanne transaktioner indledes, kan de afbrydes på ethvert tidspunkt.
Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark, Storbritannien, Sverige, Tyskland og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner.
Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og
Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan
distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet
og Lead Manager skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte
Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller
sælges i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i
henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Lead Manager kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation
herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Selskabet, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada,
Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet udleveret og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne
og tegne de Udbudte Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovligt.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (”Securities
Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og/eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt
undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act (”Regulation S”).
Det danske Prospekt indeholder erklæringer fra Selskabets uafhængige revisor og Lead Manager, som ikke er indeholdt i eller indarbejdet ved henvisning i den
engelske oversættelse.
Dette Prospekt er dateret den 16. april 2009 (”Prospektdatoen”).
Lead Manager
GENERELLE OPLYSNINGER
Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til dansk ret, herunder
lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008 om værdipapirhandel med
senere ændringer (”Værdipapirhandelsloven”), Kommissionens Forordning
(EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 og Finanstilsynets bekendtgørelse nr.
1232 af 22. oktober 2007 vedrørende prospekter for værdipapirer, der
optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af
værdipapirer over 2.500.000 euro (”Prospektbekendtgørelsen”). Prospektet er
underlagt dansk ret.
Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet.
I forbindelse med Udbuddet samt optagelse til handel og officiel notering
af de Udbudte Aktier og de eksisterende A-Aktier er Prospektet udarbejdet
på dansk og er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser
mellem det danske Prospekt og den engelske oversættelse, har det
danske Prospekt forrang. Det danske Prospekt indeholder erklæringer fra
Selskabets uafhængige revisor og Lead Manager, som ikke er indeholdt i eller
indarbejdet ved henvisning i den engelske oversættelse.
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S) er Lead Manager i forbindelse
med Udbuddet og vil i denne forbindelse modtage honorar fra Selskabet.
I forbindelse med normale forretningsaktiviteter kan Danske Markets eller
visse af dennes tilknyttede selskaber have ydet og kan i fremtiden yde
investeringsbankrådgivning og foretage almindelige bankforretninger med
Selskabet og eventuelle datterselskaber samt tilknyttede selskaber.
Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser
i forbindelse med dette Udbud bortset fra, hvad der er indeholdt i dette
Prospekt. Afgivelse af sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes
som fremsat eller tiltrådt af Selskabet eller Danske Markets. Selskabet og
Danske Markets påtager sig ikke noget ansvar for sådanne oplysninger eller
udtalelser. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre
kilder, der er identificeret i dette Prospekt.
Oplysningerne i Prospektet relaterer sig til den dato, der er trykt på forsiden,
medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Udlevering af Prospektet kan under
ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer
i Selskabets forhold efter denne dato, eller at Prospektets oplysninger er
korrekte på noget tidspunkt efter dets datering.
Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i
forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen
af Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier, og
som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af
Prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller
i givet fald starten af handlen på et reguleret marked, vil blive offentliggjort
som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark.
Investorer, der har indvilget i at udnytte Tegningsretter og/eller købe Udbudte
Aktier inden offentliggørelse af tillægget, har ret til at trække deres accept
tilbage i to børsdage efter tillæggets offentliggørelse.
Selskabet er ansvarlig for Prospektet i henhold til gældende dansk
lovgivning. Hverken Danske Markets eller nogen anden person afgiver nogen
udtrykkelige eller underforståede erklæringer eller garantier med hensyn til
korrektheden eller fuldstændigheden af dette Prospekt eller de oplysninger
eller erklæringer, der er indeholdt heri.
Potentielle tegnere eller købere af Tegningsretter og/eller de Udbudte Aktier
skal selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og en eventuel
tegning eller et eventuelt køb af Tegningsretter og/eller de Udbudte Aktier
bør baseres på de undersøgelser, som potentielle tegnere eller købere finder
nødvendige.
Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde
viderefordeles af andre end Lead Manager og Selskabet. Investorer må ikke
reproducere eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer
må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen
oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse om køb af
Tegningsretter og køb eller tegning af de Udbudte Aktier, der er beskrevet i
dette Prospekt. Investorer tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse
af dette Prospekt.
2
Salgsbegrænsninger
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret, og hverken Selskabet eller
Lead Manager har eller vil foretage sig noget i nogen jurisdiktion bortset
fra Danmark, Storbritannien, Sverige og Tyskland, som måtte medføre et
offentligt udbud af Tegningsretterne og/eller de Udbudte Aktier.
Selskabet vil i overensstemmelse med reglerne om grænseoverskridende
udbud i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/71/EF anmode
Finanstilsynet om at stille et godkendelsescertifikat vedrørende Prospektet til
rådighed for de kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i
Storbritannien, Sverige og Tyskland. Dette godkendelsescertifikat vil sammen
med Prospektet og en oversættelse af resuméet blive anmeldt over for de
kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter i Storbritannien,
Sverige og Tyskland, hvorefter Prospektet vil være gyldigt for udbud til
offentligheden i disse jurisdiktioner.
Udleveringen af Prospektet samt markedsføring af Tegningsretter eller Aktier
er i visse lande omfattet af restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse
af Prospektet, forudsættes af Selskabet og Lead Manager selv at indhente
oplysninger om sådanne restriktioner samt påse efterlevelsen heraf, herunder
skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i
forbindelse med Udbuddet. De enkelte investorer opfordres til gennem egne
rådgivere at undersøge de skattemæssige konsekvenser af at investere i de
Udbudte Aktier. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring
til at købe Tegningsretter eller købe eller tegne Udbudte Aktier i nogen
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig.
Der gælder endvidere overdragelses- og udbudsbegrænsninger for
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier i visse jurisdiktioner. En potentiel
køber af Tegningsretter og/eller tegner af de Udbudte Aktier skal
overholde alle gældende love og bestemmelser i lande eller områder, hvor
vedkommende køber, tegner, udbyder eller sælger Tegningsretter og/eller
Udbudte Aktier eller er i besiddelse af eller distribuerer Prospektet og skal
indhente samtykke, godkendelse eller tilladelse, som det måtte kræves for at
erhverve de Udbudte Aktier. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet
forudsættes af Selskabet og Lead Manager selv at indhente oplysninger om
samt at overholde disse begrænsninger. Hverken Selskabet, Selskabets revisor
eller Lead Manager påtager sig noget ansvar for en eventuel overtrædelse
af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er
en Eksisterende Aktionær eller en potentiel køber af Tegningsretter og/eller
tegner af de Udbudte Aktier.
Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt,
de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges,
og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på
anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan,
medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller
en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den
pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Lead Manager skal modtage
tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller
på anden måde gøres tilgængeligt, og de Udbudte Aktier må ikke, direkte
eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte
eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen
andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et
sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold
til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og
Lead Manager kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation
herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til gældende lovgivning
forventer Selskabet, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i USA,
Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis
ikke vil kunne få Prospektet udleveret, og muligvis ikke vil kunne udnytte
Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier.
Meddelelse til personer hjemmehørende i USA
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist
eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (the Securities and Exchange
Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske
tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har
afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt
Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Erklæringer om det modsatte
betragtes som en kriminel handling i USA.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive
registreret i henhold til U.S. Securities Act eller værdipapirlovgivning i
enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud
eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i
henhold til Regulation S.
Udbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab. Udbuddet er underlagt
danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i
henhold til amerikansk ret. Regnskaber i dokumentet er udarbejdet i henhold
til International Financial Reporting Standards (”IFRS”), som godkendt af EU,
og er muligvis ikke sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber.
Det kan være vanskeligt at håndhæve investors rettigheder og krav i henhold
til amerikanske føderale værdipapirlove, da Selskabet er hjemmehørende
i Danmark, og nogle eller alle Selskabets ledende medarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer kan være hjemmehørende i Danmark. Det vil muligvis
ikke være muligt at anlægge sag mod et ikke-amerikansk selskab eller
dets ledende medarbejdere eller bestyrelse ved en domstol uden for USA
vedrørende overtrædelse af amerikanske værdipapirlove. Det kan være
vanskeligt at tvinge et ikke-amerikansk selskab og dets tilknyttede selskaber
til at efterleve afgørelser truffet af domstole i USA.
Meddelelse til personer hjemhørende i Storbritannien
Dette Prospekt udleveres og henvender sig alene til 1) personer, der har
professionel erfaring med investeringer som falder inden for paragraf
19(1) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (”Bekendtgørelsen”) eller 2) ”high net worth entities” som
defineret i paragraf 49(1) i Bekendtgørelsen og andre, til hvem det lovligt
kan videreformidles (alle sådanne personer betegnes under ét ”Relevante
Personer”). Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er kun tilgængelige for
Relevante Personer, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale
om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne Tegningsretter eller
Udbudte Aktier vil kun blive indgået med Relevante Personer. Enhver person,
der ikke er en Relevant Person, må ikke handle ud fra eller i tillid til dette
Prospekt eller indholdet heraf.
Meddelelse vedrørende det Europæiske Økonomiske Samarbejde
I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især
en “Relevant Medlemsstat”), foretages intet udbud af Tegningsretter eller
Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden
offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretter og de Udbudte
Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende
Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden
Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den
pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet,
bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet
er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages
et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i den
pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid:
a) til juridiske enheder, godkendte eller regulerede med henblik på at
operere på de finansielle markeder samt ikke-godkendte eller regulerede
enheder, hvis formål er udelukkende at investere i værdipapirer,
b) til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 1)
et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår,
2) en samlet balancesum på mere end EUR 43.000.000 og 3) en årlig
nettoomsætning på mere end EUR 50.000.000, som anført i det seneste
års- eller koncernregnskab,
c) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra “kvalificerede
investorer” som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af
forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet og Lead Manager, eller
d) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Selskabet
offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i Prospektdirektivet.
form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for
Udbuddet og Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand
til at træffe en beslutning om køb af Tegningsretterne eller køb eller tegning
af de Udbudte Aktier, som denne måtte blive ændret i den pågældende
Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet
implementeres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket
“Prospektdirektiv” betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante
implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater.
Meddelelse vedrørende andre jurisdiktioner uden for Danmark
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller
anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen myndigheder
har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt
Prospektet er korrekt eller fuldstændigt.
Tvangsfuldbyrdelse af domme
Bang & Olufsen a/s er et aktieselskab indregistreret i Danmark. Hovedparten
af medlemmerne af Ledelsen er bosiddende i Danmark, og alle eller en
væsentlig del af Selskabets og sådanne personers aktiver befinder sig i
Danmark. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en
stævning uden for Danmark mod Selskabet eller disse personer eller ved
domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt af domstole
uden for Danmark på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden
for Danmark.
Markeds- og brancheoplysninger samt oplysninger fra tredjemand
Dette Prospekt indeholder oplysninger om de markeder, hvor Bang &
Olufsen driver virksomhed. En betydelig del af oplysningerne stammer fra
analyser udarbejdet af eksterne organisationer. Oplysningerne anses for
at være pålidelige, men der er ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af
oplysningerne, og hverken Selskabet eller Lead Manager afgiver nogen
erklæring om nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Det kan således ske, at
udviklingen i Bang & Olufsens aktiviteter afviger fra den markedsudvikling,
der er angivet i dette Prospekt. Selskabet og Lead Manager påtager sig
ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Såfremt oplysninger
er indhentet hos tredjemand, bekræfter Selskabet, at disse oplysninger er
nøjagtigt gengivet, og efter Selskabets overbevisning, og så vidt det kan
konstateres på baggrund af oplysninger offentliggjort af denne tredjemand,
er der ikke sket undladelser, som medfører, at de gengivne oplysninger er
unøjagtige eller misvisende.
Præsentation af regnskabsoplysninger og visse andre oplysninger
På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser mellem de i
Prospektet anførte tal og tallene i Selskabets årsrapporter og delårsrapporter.
Henvisninger til ”DKK” er til danske kroner. Henvisninger til ”EUR” er
den fælles valuta for de medlemsstater, der deltager i den tredje fase
af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til de
Europæiske Fællesskabers traktat med de til enhver tid gældende ændringer.
Henvisninger til ”USD” er til amerikanske dollar, henvisning til ”GBP” er til
britiske pund og henvisninger til ”CHF” er til schweiziske franc.
Fremadrettede udsagn
Visse udsagn i dette Prospekt kan indeholde fremadrettede udsagn. Ligeledes
er der indeholdt udsagn om forventningerne til regnskabsårene 2008/09 og
2009/10. Disse udsagn vedrører Ledelsens forventninger, overbevisninger,
intentioner eller strategier vedrørende fremtiden pr. Prospektdatoen.
Udsagnene kan identificeres ved brugen af ord som “forventer”, “vurderer”,
”estimerer”, “skønner”, “venter”, “agter”, “kan”, “planlægger”,
“forudser”, “vil”, “bør”, “søger” og tilsvarende udtryk. De fremadrettede
udsagn afspejler Ledelsens nuværende synspunkter og antagelser med
hensyn til fremtidige begivenheder og er dermed behæftet med betydelige
risici og usikkerheder, herunder på baggrund af forhold som Selskabet
ikke kan kontrollere. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen
kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn. Bortset fra
eventuelle prospekttillæg, som Selskabet efter dansk ret er forpligtet til at
offentliggøre, agter Selskabet ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til
at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen.
I forbindelse med foranstående betyder udtrykket “udbud af Tegningsretter
og Udbudte Aktier til offentligheden” vedrørende nogen Tegningsretter og
Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver
3
Denne side er blank
4
INDHOLDSFORTEGNELSE
Generelle oplysninger ..................................................................................................................................................................................2
Ansvarlige ....................................................................................................................................................................................................9
Resumé......................................................................................................................................................................................................13
Resumé af Udbuddet .................................................................................................................................................................................21
Risikofaktorer.............................................................................................................................................................................................26
I. Virksomhedsbeskrivelse
1. Ansvarlige ........................................................................................................................................................................................ I - 1
2. Revisorer .......................................................................................................................................................................................... I - 2
3. Udvalgte regnskabsoplysninger ........................................................................................................................................................ I - 3
4. Risikofaktorer................................................................................................................................................................................... I - 6
5. Oplysninger om Selskabet ................................................................................................................................................................ I - 7
5.1. Navn og hjemsted .................................................................................................................................................................... I - 7
5.2. Stiftelsesdato og lovvalg ........................................................................................................................................................... I - 7
5.3. Formål...................................................................................................................................................................................... I - 7
5.4. Regnskabsår og regnskabsrapportering .................................................................................................................................... I - 7
5.5. Revisor ..................................................................................................................................................................................... I - 7
5.6. Hovedbankforbindelse.............................................................................................................................................................. I - 7
5.7. Selskabets historie og udvikling ................................................................................................................................................ I - 7
5.8. Investeringer ............................................................................................................................................................................ I - 8
6. Forretnings- og markedsbeskrivelse................................................................................................................................................ I - 10
6.1. Forretningsbeskrivelse............................................................................................................................................................. I - 10
6.2. Markedsbeskrivelse ................................................................................................................................................................ I - 29
7. Organisationsstruktur..................................................................................................................................................................... I - 33
7.1. Koncernstruktur ..................................................................................................................................................................... I - 33
7.2. Væsentlige datterselskaber ..................................................................................................................................................... I - 34
8. Ejendomme, anlæg og udstyr ........................................................................................................................................................ I - 35
8.1. Faciliteter ............................................................................................................................................................................... I - 35
8.2. Forsikring ............................................................................................................................................................................... I - 37
8.3. Miljøforhold ........................................................................................................................................................................... I - 38
9. Gennemgang af drift og regnskaber .............................................................................................................................................. I - 39
9.1. Koncernregnskab for 1.-3. kvartal 2008/09 med sammenligningstal for 1.-3. kvartal 2007/08 ............................................... I - 42
9.2. Koncernregnskab for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06 .................................................................................... I - 44
10. Kapitalressourcer ........................................................................................................................................................................... I - 50
10.1. Kapitalressourcer og pengestrømme....................................................................................................................................... I - 50
10.2. Lånebehov og finansieringsforhold ......................................................................................................................................... I - 50
11. Forskning og udvikling, patenter og licenser .................................................................................................................................. I - 52
11.1. Forskning og udvikling ........................................................................................................................................................... I - 52
11.2. Patenter, licenser og andre immaterielle rettigheder ............................................................................................................... I - 53
12. Trendoplysninger............................................................................................................................................................................ I - 55
13. Resultatforventninger..................................................................................................................................................................... I - 56
13.1. Erklæring afgivet af Bestyrelsen og Direktionen ...................................................................................................................... I - 56
13.2. Den uafhængige revisors erklæring om undersøgelser vedrørende Ledelsens resultatforventninger
for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 for Bang & Olufsen a/s............................................................................................ I - 57
13.3. Indledning til resultatforventninger ......................................................................................................................................... I - 59
13.4. Metodik og forudsætninger ................................................................................................................................................... I - 59
13.5. Resultatforventninger for Bang & Olufsen .............................................................................................................................. I - 61
14. Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt øvrige ledere .............................................................................................................. I - 62
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
Selskabets Bestyrelse .............................................................................................................................................................. I
Selskabets Direktion ............................................................................................................................................................... I
Selskabets Nøglemedarbejdere ............................................................................................................................................... I
Erklæring om eventuelle domfældelser, anklager samt interessekonflikter .............................................................................. I
Restriktioner på handel med værdipapirer .............................................................................................................................. I
-
62
64
64
65
65
5
15. Aflønning og goder ....................................................................................................................................................................... I
15.1. Aflønning af bestyrelsen ......................................................................................................................................................... I
15.2. Aflønning af direktionen ........................................................................................................................................................ I
15.3. Aflønning af nøglemedarbejdere ............................................................................................................................................ I
15.4. Incitamentsprogrammer ......................................................................................................................................................... I
16. Bestyrelsens arbejdspraksis ............................................................................................................................................................. I
16.1. Bestyrelsens og direktionens arbejdspraksis ............................................................................................................................ I
16.2. Ansættelseskontrakter med direktionen ................................................................................................................................. I
16.3. Revisions- og kompensationskomité ....................................................................................................................................... I
16.4. Erklæring om god virksomhedsledelse .................................................................................................................................... I
17. Medarbejdere ................................................................................................................................................................................ I
17.1. Medarbejdersammensætning ................................................................................................................................................. I
17.2. Aktie- og optionsbeholdninger ............................................................................................................................................... I
18. Større aktionærer........................................................................................................................................................................... I
19. Transaktioner med nærtstående parter .......................................................................................................................................... I
20. Oplysninger om aktiver og passiver, finansiel stilling og resultater samt udbyttepolitik ................................................................... I
20.1. Regnskabsoplysninger ............................................................................................................................................................ I
20.2. Udbyttepolitik ........................................................................................................................................................................ I
20.3. Rets- og voldgiftssager ........................................................................................................................................................... I
20.4. Væsentlige ændringer i Koncernens finansielle eller handelsmæssige stilling .......................................................................... I
21. Yderligere oplysninger ................................................................................................................................................................... I
21.1. Aktiekapital før og efter Udbuddet ........................................................................................................................................ I
21.2. Historisk udvikling i Selskabets aktiekapital ............................................................................................................................. I
21.3. Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter ......................................................................................................................... I
22. Væsentlige kontrakter ................................................................................................................................................................... I
23. Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer .......................................................................................... I
24. Dokumentationsmateriale .............................................................................................................................................................. I
25. Oplysninger om kapitalbesiddelser ................................................................................................................................................. I
26. Definitioner og ordliste .................................................................................................................................................................. I
-
66
66
66
66
66
69
69
69
69
69
72
72
73
75
76
77
77
77
77
78
79
79
79
79
82
85
86
87
88
II. Udbuddet
1. Ansvarlige for Udbuddet ..................................................................................................................................................................II - 1
2. Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet ......................................................................................................................................II - 2
3. Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af provenu.........................................................................................................II - 3
3.1. Erklæring om arbejdskapitalen .................................................................................................................................................II - 3
3.2. Kapitalisering og gældsforhold .................................................................................................................................................II - 3
3.3. Fysiske og juridiske personers interesser i Udbuddet .................................................................................................................II - 4
3.4. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu ..................................................................................................................II - 4
4. Oplysninger om de Udbudte Aktier..................................................................................................................................................II - 6
4.1. Værdipapirtype og fondskoder .................................................................................................................................................II - 6
4.2. Lovvalg og værneting ...............................................................................................................................................................II - 6
4.3. Registrering ..............................................................................................................................................................................II - 6
4.4. Valuta ......................................................................................................................................................................................II - 6
4.5. Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers rettigheder ...............................................................................................................II - 6
4.6. Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser ..........................................................................................................................II - 7
4.7. Udstedelsestidspunkt for Tegningsretterne og de Udbudte Aktier .............................................................................................II - 8
4.8. Aktiernes og de Udbudte Aktiers omsættelighed .....................................................................................................................II - 8
4.9. Dansk lovgivning vedrørende pligtmæssige overtagelsestilbud, indløsning og oplysningspligt ...................................................II - 8
4.10. Offentlige overtagelsestilbud på Selskabet..............................................................................................................................II - 9
4.11. Beskatning ...........................................................................................................................................................................II - 10
5. Vilkår og betingelser for Udbuddet ................................................................................................................................................II - 15
5.1. Tegningsforhold, Udbudskurs og tildeling af Tegningsretter ....................................................................................................II - 15
5.2. Udbud og provenu .................................................................................................................................................................II - 15
5.3. Gennemførelse af Udbuddet ..................................................................................................................................................II - 15
5.4. Tegningsperiode .....................................................................................................................................................................II - 15
5.5. Tilbagekaldelse af Udbuddet ..................................................................................................................................................II - 16
6
5.6. Nedsættelse af tegning ..........................................................................................................................................................II
5.7. Minimum eller maksimum tegningsbeløb ...............................................................................................................................II
5.8. Tilbagekaldelse af tegningsordrer ...........................................................................................................................................II
5.9. Betaling og levering ...............................................................................................................................................................II
5.10. Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet ...........................................................................................................................II
5.11. Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter ...................................................................................................II
5.12. Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder ..................................................................................................................II
5.13. Overdragelsesbegrænsninger................................................................................................................................................II
5.14. Hensigt hos større aktionærer samt medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen ....................................................................II
5.15. Fordelingsplan ......................................................................................................................................................................II
5.16. Overtildeling.........................................................................................................................................................................II
5.17. Udbudskurs ..........................................................................................................................................................................II
5.18. Kursforskel ...........................................................................................................................................................................II
5.19. Placering og garanti .............................................................................................................................................................II
6. Optagelse til handel og officiel notering ........................................................................................................................................II
6.1. Market making.......................................................................................................................................................................II
6.2. Stabilisering............................................................................................................................................................................II
6.3. Fondskoder ............................................................................................................................................................................II
7. Sælgende aktionærer og lock-up ...................................................................................................................................................II
7.1. Aktionærer, som har tilkendegivet, at de forventer at sælge deres Aktier eller Tegningsretter.................................................II
7.2. Lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet...........................................................................................................................II
8. Omkostninger ................................................................................................................................................................................II
9. Udvanding .....................................................................................................................................................................................II
10. Yderligere oplysninger ...................................................................................................................................................................II
10.1. Rådgivere ...............................................................................................................................................................................II
10.2. Rekvirering af Prospektet ........................................................................................................................................................II
-
16
16
16
16
16
16
17
18
20
21
21
21
21
21
21
23
23
23
24
24
24
25
26
27
27
27
F. Regnskabsoplysninger
1. Introduktion til regnskabsoplysninger ...............................................................................................................................................F - 2
2. Oplysninger indarbejdet ved henvisning ...........................................................................................................................................F - 3
3. Koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06 ...........................................................................F - 4
3.1. Ledelsespåtegning ....................................................................................................................................................................F - 4
3.2. Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskaberne for 2007/08, 2006/07 og 2005/06 .....................................................F - 5
3.3. Resultatopgørelse .....................................................................................................................................................................F - 7
3.4. Balance ....................................................................................................................................................................................F - 8
3.5. Pengestrømsopgørelse ...........................................................................................................................................................F - 10
3.6. Egenkapitalopgørelse .............................................................................................................................................................F - 11
3.7. Noter .....................................................................................................................................................................................F - 14
4. Ureviderede koncernregnskabsoplysninger for 1.-3. kvartal 2008/09 med sammenligningstal for 1.-3. kvartal 2007/08 .................F - 65
4.1. Ledelsespåtegning ..................................................................................................................................................................F - 65
4.2. Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009 ................F - 66
4.3. Resultatopgørelse ...................................................................................................................................................................F - 67
4.4. Balance ..................................................................................................................................................................................F - 68
4.5. Pengestrømsopgørelse ...........................................................................................................................................................F - 70
4.6. Egenkapitalopgørelse .............................................................................................................................................................F - 71
4.7. Noter .....................................................................................................................................................................................F - 72
4.8. Segmentoplysninger ...............................................................................................................................................................F - 74
4.9. Omsætning brandunderstøttet forretning...............................................................................................................................F - 75
4.10. Distributionsudvikling ...........................................................................................................................................................F - 75
A. Bilag
Vedtægter ........................................................................................................................................................................................ A-1
7
Denne side er blank
8
ANSVARLIGE
Ledelsens erklæring
Bang & Olufsen a/s er ansvarlig for Prospektet i henhold til dansk lovgivning.
Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende
er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.
Struer, den 16. april 2009.
Bestyrelsen
Jørgen Worning
formand
Lars Brorsen
næstformand
Thorleif Krarup
Peter Skak Olufsen
Niels Bjørn Christiansen
Rolf Eriksen
Anette Revsgaard Sejbjerg
Jesper Olesen
Knud Olesen
Jørgen Worning – cand.polyt., tidligere CEO for Bryggerigruppen A/S.
Lars Brorsen – cand.oecon., CEO for Jost-Werke GmbH & Co. KG.
Thorleif Krarup – HA, HD i finansiering, HD i regnskabsvæsen, tidligere koncernchef for Nordea AB.
Peter Skak Olufsen – kammerherre, agronom og driver herregården Quistrup.
Niels Bjørn Christiansen – civilingeniør, MBA, CEO for Danfoss A/S.
Rolf Eriksen – dekoratør, CEO for H&M, Hennes & Mauritz AB.
Anette Revsgaard Sejbjerg – tidsstudietekniker, Bang & Olufsen Operations a/s.
Jesper Olesen – maskinarbejder, Bang & Olufsen Operations a/s.
Knud Olesen – projektkoordinator, Bang & Olufsen a/s.
Direktionen
Karl Kristian Hvidt Nielsen
President & CEO
9
Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor
Til læserne af dette Prospekt
Vi har gennemgået det af ledelsen for Bang & Olufsen a/s udarbejdede Prospekt for Bang & Olufsen a/s, dateret den 16.
april 2009. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Kommissionens
Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer og Finanstilsynets regler.
Selskabets ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er
på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet.
Det udførte arbejde
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 ”Andre erklæringsopgaver med
sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger”. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig
karakter.
Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet
fra de reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06, fra det af os reviewede delårsregnskab
for perioden 1. juni 2008 – 28. februar 2009 og fra det af os undersøgte estimat for regnskabsåret 2008/09 og budget for
regnskabsåret 2009/10.
Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Konklusion
Vi bekræfter, at alle væsentlige forhold vedrørende Bang & Olufsen a/s, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse
kan påvirke vurderingen af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og
pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06, delårsregnskabet for
perioden 1. juni 2008 – 28. februar 2009 og i estimatet for regnskabsåret 2008/09 og budgettet for regnskabsåret 2009/10,
er indeholdt i Prospektet.
København, den 16. april 2009
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Jens Rudkjær
Statsautoriseret revisor
10
Henrik Z. Hansen
Statsautoriseret revisor
Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabets uafhængige revisor
Årsrapporterne for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (”Deloitte”) har revideret de af ledelsen for Bang & Olufsen a/s aflagte og
offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06. I revisionspåtegningerne på årsrapporterne
for 2007/08, 2006/07 og 2005/06 har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold og uden supplerende oplysninger.
Deloitte har i erklæring, som fremgår af Prospektet side F-5 til F-6, med høj grad af sikkerhed erklæret, at de på siderne F-7
til F-64 indeholdte årsregnskaber i al væsentlighed er i overensstemmelse med årsrapporterne for regnskabsårene 2007/08,
2006/07 og 2005/06, som de er uddraget fra.
Delårsregnskab for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009
Deloitte har afgivet reviewerklæring på det af ledelsen for Bang & Olufsen a/s aflagte delårsregnskab for perioden 1. juni 2008
til 28. februar 2009. Erklæringen, som fremgår af side F-66 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den
sikkerhed, der knytter sig til Deloittes konklusion. Deloittes erklæring er uden forbehold og uden supplerende oplysninger.
Resultatforventninger for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10
Deloitte har afgivet erklæring om Ledelsens resultatforventninger for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 for Bang &
Olufsen a/s. Erklæringen, som fremgår af side I-57 til I-58 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den
sikkerhed, der knytter sig til Deloittes konklusion. Deloittes erklæring er uden forbehold og uden supplerende oplysninger.
11
Lead Managers erklæring
I vores egenskab af Lead Manager skal vi herved bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og
som vi har skønnet nødvendige, fra Bang & Olufsen a/s og dets revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data,
som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold med videre, har vi ikke foretaget en egentlig
efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med
de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng.
København, den 16. april 2009
Danske Markets
(Division af Danske Bank A/S)
12
RESUMÉ
Dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Tegningsretterne, de Udbudte
Aktier og de Eksisterende Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed, herunder de dokumenter, der
indgår i form af henvisninger samt de risici, der er forbundet med en investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier
og de Eksisterende Aktier, som er anført i afsnittet ”Risikofaktorer”. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke
alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til Tegningsretterne, de Udbudte Aktier og de
Eksisterende Aktier.
Selskabet kan kun ifalde et civilretligt erstatningsansvar på baggrund af dette resumé eller oversættelser heraf, såfremt det
er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis en sag
vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor blive tilpligtet til at betale
omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes.
Oversigt
Bang & Olufsen udvikler, producerer og sælger en
lang række eksklusive audio- og videoprodukter,
herunder tv, musiksystemer, højttalere, telefoner og
multimedieprodukter, som kombinerer ny teknologi med
elegant design, kvalitet og brugervenlighed. Størstedelen
af produktudvikling og produktmodning foregår i Struer,
Danmark, hvor hovedsædet ligger.
Bang & Olufsen solgte ved udgangen af 3. kvartal 2008/09
(28. februar 2009) sine produkter via 1.179 forhandlere i
mere end 70 lande. Cirka 2/3 af butikkerne er B1-Butikker,
der fokuserer på salg af Bang & Olufsen-produkter.
B1-Butikkerne genererede i regnskabsåret 2007/08 cirka 81
procent af Koncernens samlede Wholesaleomsætning.
Gennem årene har Koncernen outsourcet store dele af
produktionen af delkomponenter til Koncernens produkter,
således at der i dag er fokus på produktion af komponenter,
hvor Koncernen har udviklet en særlig ekspertise, herunder
eksempelvis behandling af aluminium. Hovedparten af
Koncernens produktion består derudover af samling og
montage af indkøbte og egenproducerede komponenter til
færdige produkter.
Bang & Olufsen-varemærket er blandt verdens mest
anerkendte brands og et af Koncernens væsentligste aktiver,
hvilket løbende giver sig udtryk gennem udmærkelser i
undersøgelser, bedømmelser og anmeldelser af Bang &
Olufsen og Koncernens produkter.
Bang & Olufsens aktuelle situation
og baggrund for Udbuddet
Bang & Olufsen har siden slutningen af 2007 oplevet
en betydelig nedgang i omsætningen – i særdeleshed
på Koncernens hovedmarkeder: Tyskland, Danmark og
Storbritannien.
Det er Ledelsens opfattelse, at nedgangen i omsætningen
overordnet kan tilskrives to forhold:
• Den generelle økonomiske afmatning
• Mindre succesfulde og manglende produktlanceringer
Flere lande har allerede eller forventer i den
nærmeste fremtid en negativ vækst i deres respektive
bruttonationalprodukt. Den økonomiske recession har
medført en betydelig nedgang i forbrugertilliden og
privatforbruget, og sammenholdt med at markedet for
eksklusive audio- og videoprodukter er konjunkturfølsomt,
har dette medført et faldende salg af Koncernens produkter.
Da den økonomiske recession er mere markant på nogle
af Koncernens hovedmarkeder end på andre markeder,
påvirkes Koncernens omsætning relativt mere der.
Bang & Olufsen har i den seneste tid lanceret ganske
få nye produkter, ligesom enkelte produktlanceringer
omsætningsmæssigt ikke har levet op til forventningerne,
hvilket efter Ledelsens vurdering har påvirket Koncernens
omsætning negativt. Lancering af nye produkter er helt
afgørende for Bang & Olufsens succes, da Koncernens
produkter netop skal være kendetegnet ved innovation og
fremsynethed. Historisk har omsætningen fra nylancerede
produkter (”Lanceringsprodukter”), hvor første levering til
slutkunden er begyndt inden for de seneste 12 måneder,
udgjort en væsentlig del af årets omsætning.
Den teknologiske udvikling inden for forbrugerelektronik
er i de seneste år øget markant, og det er af væsentlig
betydning for kommerciel succes, at Bang & Olufsen kan
honorere forbrugerens forventning om innovative Bang
& Olufsen-produkter med den nyeste teknologi. Bang &
Olufsens udvikling af nye produkter har i de sidste to til
tre år ikke været tilfredsstillende, da udviklingstiden fra
idé til produkt har været for lang, ligesom antallet af nye
produkter ikke har været tilstrækkeligt.
13
Bang & Olufsen lancerede fra efteråret 2007 og frem en
række mindre produkter som musikmobiltelefonen Serenata
(der var co-brandet med Samsung), mp3-afspilleren
BeoSound 6, dvd-afspilleren DVD2 og harddiskoptageren
HDR2. Disse produkter viste sig at være mindre succesfulde,
og bidrog kun marginalt til Bang & Olufsens omsætning.
Perioden fra efteråret 2007 og frem til lanceringen af det
nye audioanlæg BeoSound 5 i november 2008 var således
uden lancering af produkter, der har haft potentiale til at
generere omsætning af betydning. Koncernens fokusering
i produktudviklingen har således ikke været optimal, da
en stor del af ressourcerne i produktudviklingsafdelingen
såvel som i andre dele af organisationen over en periode
på flere år blev brugt på udvikling, markedsføring og salg
af produkter, som viste sig ikke at kunne generere den
forventede omsætning.
Nedgangen i Koncernens omsætning har medført
et væsentligt fald i Koncernens indtjening, da
omkostningerne ikke har kunnet reduceres i takt med
nedgangen i omsætningen, og da salget af tv, hvor
bruttoavanceprocenten er mindre end for øvrige produkter,
udgør en stigende andel af Koncernens omsætning.
Som følge af Koncernens aktuelle situation med faldende
omsætning og indtjening, offentliggjorde Ledelsen den
21. oktober 2008 en ny samlet strategiplan (sammen med
yderligere initiativer offentliggjort den 19. december 2008
og 15. januar 2009, ”Strategiplanen”) med titlen ”Pole
Position Strategy 2008”, som skal sikre den fremtidige
drift og udvikling af Koncernen. Strategiplanen omfatter
en række initiativer, der er beskrevet nedenfor, og skal
blandt andet medvirke til at reducere udviklingstiden
for nye produkter, styrke salgsindsatsen og tilpasse
omkostningsniveauet. Endvidere har Ledelsen øget fokus
på Koncernens generelle likviditetsforhold, herunder
arbejdskapitalbindinger og cash management.
Strategi og Ledelsens nye Strategiplan
Koncernens overordnede strategiske mål er at udvikle
eksklusive audio- og videoprodukter, der skal differentiere
sig på design, kvalitet, brugervenlighed og innovation samt
løbende at sætte nye standarder.
Målet med Strategiplanen er at sikre den fremtidige drift og
udvikling af Bang & Olufsen gennem følgende initiativer:
• Fokusering af produktudviklingen, så Bang & Olufsen
koncentrerer sig om færre produktkategorier, primært
centreret omkring eksklusive audio- og videoprodukter.
14
• Opbygning af én fælles digital teknologiplatform, der i
fremtiden skal udgøre det teknologiske fundament for
Koncernens produkter på tværs af produktporteføljen og
medvirke til væsentligt at formindske udviklingstiden.
• Sikring af en mere effektiv understøttelse og udvikling af
Bang & Olufsens forhandlernet gennem etablering af én
samlet, global salgsorganisation.
• Forøgelse af antallet af B1-Butikker på Koncernens
vigtige Vækstmarkeder.
• Tilpasning af omkostningerne for at gøre Koncernen
profitabel på sigt.
Baggrund for Udbuddet
Flere lande har allerede eller forventer i den nærmeste fremtid
en negativ vækst i deres respektive bruttonationalprodukt.
Den økonomiske recession har medført en betydelig
nedgang i forbrugertilliden og privatforbruget, og
sammenholdt med at markedet for eksklusive audio- og
videoprodukter er konjunkturfølsomt, har dette medført et
faldende salg af Koncernens produkter.
Baggrunden for Udbuddet er at styrke Selskabets finansielle
position og dermed skabe et stærkere økonomisk grundlag
for den fremtidige udvikling af Selskabet i et marked
præget af betydelig usikkerhed forårsaget af den generelle
økonomiske afmatning og ringe forudsigelighed.
Anvendelse af provenu
Ved tegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre i alt
cirka 459 millioner DKK og nettoprovenuet (bruttoprovenu
efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) forventeligt udgøre i alt cirka 432
millioner DKK.
Koncernens kortfristede lånefaciliteter omfatter et
engagement i Danske Bank i form af en variabelt
forrentet kassekreditfacilitet (uncommitted) på 165
millioner DKK, som pr. 28. februar 2009 var trukket fuldt
ud. Denne facilitet er i forbindelse med et væsentligt
forøget arbejdskapitalbehov udvidet med en midlertidig
kreditfacilitet (uncommitted) gældende, under visse
betingelser, indtil 18. maj 2009 på i alt 95 millioner DKK
til variabel rente. Den midlertidige kreditfacilitet er pr. 31.
marts 2009 udnyttet med 61 millioner DKK. Selskabet vil
anvende en del af nettoprovenuet fra Udbuddet til at indfri
den midlertidige kreditfacilitet.
Ledelsen forventer at anvende den resterende del af
nettoprovenuet fra Udbuddet til at styrke Selskabets
finansielle position og dermed skabe et stærkere økonomisk
grundlag for den fremtidige udvikling af Selskabet i et
marked præget af betydelig usikkerhed forårsaget af den
generelle økonomiske afmatning og ringe forudsigelighed.
Udbuddet skal ligeledes sikre det økonomiske grundlag
for Strategiplanens gennemførelse, herunder finansiere
Koncernens investeringer i opbygningen af den fælles
digitale teknologiplatform. Således vil provenuet blive
anvendt i Koncernens drift og medvirke til at sikre
udviklingen af nye produkter til en fremtidig stærkere
produktportefølje samt finansiere udsving i arbejdskapital og
øvrige investeringer relateret til driften med videre.
Selskabet er, som beskrevet i afsnittet ”Del II – Udbuddet
– Vilkår og betingelser for Udbuddet – Placering og
garanti”, gennem forhåndstilsagn og tegningsgaranti med
forbehold for opfyldelse af visse betingelser, sikret tegning
af i alt 24.162.676 styk Udbudte Aktier i forbindelse med
Udbuddet svarende til et bruttoprovenu på i alt cirka 459
millioner DKK og et skønnet nettoprovenu (bruttoprovenu
efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) på i alt cirka 432 millioner DKK.
Ledelsen forventer ved modtagelse af nettoprovenuet
fra Udbuddet at indsætte dette på kassekreditfaciliteten
(uncommitted) i Danske Bank, hvorved denne vil være fuldt
indfriet i en periode, indtil Koncernen har behov for at
trække på kreditten.
For yderligere oplysninger om Selskabets kapitalberedskab,
herunder Selskabets eventuelle behov for yderligere
finansiering, henvises til ”Del II – Udbuddet –
Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af
provenu – Erklæring om arbejdskapitalen”.
Forretningsområder
Bang & Olufsens aktiviteter er opdelt i tre
forretningsområder:
• Bang & Olufsens audio- og videoforretning (”Audio- og
Videoforretningen”), der udvikler, producerer og sælger
en lang række eksklusive audio- og videoprodukter,
herunder Koncernens salg af totalløsninger og
større installationer til luksushoteller og eksklusive
ejendomsprojekter (”Enterprise”).
• Bang & Olufsens udvikling og salg af eksklusive
lydsystemer til automobilindustrien (”Automotive”).
• ICEpower, der udvikler, producerer og sælger kompakte
digitale forstærkerenheder (”ICEpower”).
Koncernens tre forretningsområder kan opdeles i to
segmenter: Den brandunderstøttede forretning, der
omfatter Audio- og Videoforretningen (inklusiv Enterprise)
og Automotive, samt den branduafhængige forretning, der
alene omfatter ICEpower.
Overblik over Koncernens forretningsområder
Brandunderstøttet
forretning
B2C
(Forbrugere)
Branduafhængig
forretning
Audio- og
Videoforretningen
(herunder Enterprise)
B2B
(Virksomheder)
Automotive
ICEpower
15
Hovedparten af Koncernens omsætning relaterer sig til
Audio- og Videoforretningen, der primært henvender
sig til private forbrugere, mens en mindre del af dette
forretningsområde udgøres af Enterprise, der henvender
sig til virksomheder. Bang & Olufsens øvrige aktiviteter,
Automotive og ICEpower, er alene rettet mod virksomheder.
Af nedenstående figur fremgår omsætningsfordelingen efter
forretningsområder for regnskabsåret 2007/08:
Koncernens omsætning pr. forretningsområde
i regnskabsåret 2007/08
Automotive
3%
Enterprise
4%
ICEpower
3%
Audio og video
(ekskl. Enterprise)
90 %
Koncernens produkter markedsføres og sælges globalt med
hovedvægten i Europa. Af nedenstående figur fremgår
fordelingen af Koncernens omsætning pr. geografi for
regnskabsåret 2007/08:
Koncernens omsætning pr. geografi
i regnskabsåret 2007/08
Asien
10 %
Øvrige
verden
4%
Skandinavien
16 %
Nordamerika
6%
Endvidere sælger Koncernen audio- og videoprodukter til
luksushoteller og større ejendomsprojekter. Koncernens
produkter er i dag repræsenteret i mere end 200
femstjernede hoteller, og Bang & Olufsen Enterprise
har indledt og udbygget en række samarbejder med
ejendomsudviklere om levering af audio- og videoprodukter
til eksklusive ejendomsprojekter primært i Mellemøsten og
Asien.
Produktportefølje
Centralt for Bang & Olufsens produktfamilier er kvalitet,
brugervenlighed og elegant design. Mange af Bang &
Olufsens produktfamilier har været på markedet gennem
en længere årrække, hvilket generelt kendetegner
Koncernens produktportefølje i forhold til konkurrenternes.
Selvom et produkts design ikke ændres grundlæggende i
dets levetid, bliver Bang & Olufsen-produkterne løbende
forbedret og opdateret med ny teknologi. Det er Ledelsens
vurdering, at årsagen, til at produkterne generelt matcher
forbrugernes præferencer i længere tid og i højere grad
end konkurrenternes, kan tilskrives Koncernens løbende
satsning på produktdifferentiering gennem design, kvalitet
og innovation.
Salg, distribution og markedsføring
Koncernen har udviklet et forhandlernetværk bestående
af et selektivt distributionssystem med autoriserede
forhandlere, der selvstændigt varetager salget af
Koncernens produkter. Salget til forbrugere sker gennem to
former for Bang & Olufsen-butikskoncepter:
• B1-Butikker, som hovedsageligt forhandler Bang &
Olufsens produkter.
Centraleuropa
24 %
Øvrige
Europa
41 %
Af Koncernens omsætning er Skandinavien domineret
af Danmark, mens Tyskland og Storbritannien dominerer
henholdsvis Centraleuropa og det øvrige Europa. Samlet set
udgjorde Europa cirka 81 procent af Koncernens omsætning
i regnskabsåret 2007/08.
16
Audio- og Videoforretningen (herunder Enterprise)
Bang & Olufsens hovedforretning består i udvikling,
produktion og salg af eksklusive audio- og videoprodukter
med fokus på tv, musiksystemer, højttalere, telefoner og
multimedieprodukter.
• Shop-in-Shop Butikker, hvor et større område af butikken
er dedikeret og indrettet til Bang & Olufsens produkter.
Ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009)
sælges Bang & Olufsens produkter via 784 B1-Butikker
og 392 Shop-in-Shop Butikker samt tre øvrige butikker.
I regnskabsåret 2007/08 tegnede B1-Butikkerne sig for
cirka 81 procent af Wholesaleomsætningen, mens Shopin-Shop Butikkerne tegnede sig for cirka 19 procent af
Wholesaleomsætningen. Det er Bang & Olufsens strategi at
satse på begge butikskoncepter – B1-Butikkerne som den
væsentligste, og Shop-in-Shop Butikkerne som et vigtigt
supplement.
Ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009)
ejede Bang & Olufsen selv 46 af de 784 B1-Butikker.
Koncernen har hovedsagelig købt disse i forbindelse med
overtagelsen af samtlige B1-Butikker i Australien samt
udvalgte butikker i Storbritannien og USA.
Udover de fysiske komponenter indgår Koncernens
egenudviklede software og teknologi i produkterne,
hvorigennem produkterne adskiller sig med hensyn til
brugervenlighed og andre forhold, herunder eksempelvis
lyd- og billedbehandling.
Projektsalg til større kunder håndteres gennem Enterprise,
som forestår salget til luksushoteller og større eksklusive
ejendomsprojekter. Det globale salg håndteres fra Struer,
Danmark, i samarbejde med Koncernens datterselskaber i
de enkelte lande samt et repræsentationskontor i Dubai.
Leverandører
Bang & Olufsen indkøber elektronikkomponenter og andre
produktrelaterede råvarer og halvfabrikata fra cirka 220
forskellige leverandører, hvoraf 40 leverer cirka 90 procent
af det samlede indkøbsbudget.
Automotive
Bang & Olufsen Automotive sælger eksklusive lydsystemer
til biler i det øvre segment og udgør en vigtig del af Bang
& Olufsens kerneforretning. Lydsystemerne har opnået stor
anerkendelse.
Produktudvikling
Udviklingen for audio- og videoprodukter og CarFiprodukter er koncentreret i Struer, Danmark. Herudover er
der en mindre udviklings- og innovationsenhed for software
i Århus, Danmark, der samarbejder tæt med Aarhus
Universitet. I alt arbejder omkring 300 af Bang & Olufsens
medarbejdere med produktudvikling i Struer, Danmark.
Inden for Automotive har Bang & Olufsen
indgået samarbejder med tyske Audi, den britiske
sportsvognsproducent Aston Martin og tyske MercedesAMG, der producerer særligt stylede og tunede versioner af
Mercedes.
ICEpower
ICEpower udvikler, producerer og sælger kompakte digitale
forstærkerenheder baseret på den patenterede ICEpowerteknologi, der gør det muligt for små digitale forstærkere
at give en høj ydelse med meget lav varmeudvikling og
dermed formindsket energiforbrug.
Kompakt design, pålidelighed, energibesparelser og
kvalitetslyd betyder, at Bang & Olufsen ICEpowers digitale
forstærkermoduler blandt andet anvendes i mobiltelefoner,
og teknologien findes i dag i en lang række modeller fra
Samsung. Brugen af ICEpower-teknologien er også et
centralt element i Bang & Olufsens aktive højttalere og
lydsystemer til biler.
Produktion
Bang & Olufsen har outsourcet al produktion af
elektronikkomponenter til Koncernens audio- og
videoprodukter og indkøber i stedet en lang række
produktrelaterede delkomponenter og halvfabrikata hos
forskellige leverandører. Koncernen koncentrerer sig om
produktion af komponenter, hvor Koncernen gennem
mange år har udviklet en særlig ekspertise, herunder
eksempelvis indfarvning (anodisering), bearbejdning og
overfladebehandling af aluminium.
Samling og montage af de enkelte produkter foregår i
Koncernens egne produktionsfaciliteter i Struer, Danmark og
i Koprivnice, Tjekkiet.
I alt er cirka 500 ingeniører og teknikere beskæftiget med
at udvikle nye produkter for Bang & Olufsen, og deres
mulighed for direkte samspil med produktionen er vigtigt
for at sikre, at de færdige produkter har de tiltænkte
egenskaber og den korrekte kvalitet.
Bang & Olufsen har en veletableret innovationskultur, der
er opbygget gennem mange år. Som en del af denne kultur
og det innovative udviklingsmiljø har Bang & Olufsen opdelt
udvikling af nye produkter i forskellige faser. Sammenlignet
med andre producenter af forbrugerelektronik er Bang
& Olufsens tilgang til produktudvikling og design-drevet
innovation ukonventionel. Et væsentligt område, hvor
Bang & Olufsens metoder adskiller sig, er den tidlige
konceptudvikling, hvor der lægges betydelige kræfter i at
skabe innovative og langtidsholdbare koncepter og design.
Resultatforventninger
Forventninger til 2008/09
Ledelsen forventer, at regnskabsåret 2008/09 som helhed vil
resultere i en omsætning i størrelsesordenen 2.800 millioner
DKK. For regnskabsåret 2008/09 forventes resultat før skat
at ligge i størrelsesordenen -510 millioner DKK inklusiv
omstruktureringsomkostninger, der forventes at ligge i
størrelsesordenen 105 millioner DKK.
Forventninger til 2009/10
Bang & Olufsen forventer på baggrund af de iværksatte
omstruktureringstiltag kombineret med et stærkere
produktlanceringsprogram at opnå et nulresultat før
skat i regnskabsåret 2009/10 baseret på en omsætning i
størrelsesordenen 3.200 millioner DKK.
17
Da Koncernen har relativt store faste omkostninger, vil et
fald i omsætningen, i forhold til det forventede, have en
væsentlig negativ påvirkning på Koncernens resultat.
Det er Ledelsens vurdering, at et omsætningsfald inden
for Audio- og Videoforretningen alt andet lige, herunder
når der blandt andet ses bort fra eventuelle effekter
af nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver,
ændringer i produktmiks eller ændringer i hensættelser,
på kort sigt må forventes at påvirke resultat før skat
med minimum 50 procent af omsætningsnedgangen.
Ledelsen arbejder løbende på at tilpasse Koncernens
omkostningsstruktur til de omsætningsforventninger
Ledelsen har, således at effekten på resultat før skat af en
eventuel omsætningsnedgang på sigt kan reduceres.
Nogle af de væsentligste risici omfatter blandt andet:
• Risici forbundet med Bang & Olufsens økonomiske
resultater og ressourcer
• Risici forbundet med Koncernens aktiviteter og
markederne hvorpå Koncernen driver virksomhed
• Risici forbundet med udvikling af produkter
• Risici forbundet med Koncernens drift og produktion
• Risici forbundet med immaterielle rettigheder
• Risici forbundet med afhængighed af leverandører
Udvikling på længere sigt
På længere sigt forventer Ledelsen på baggrund af
Strategiplanen, at Koncernen har etableret en stærk udviklingsog teknologiplatform, at salgssystemet er optimeret, samt at
aktivitetsniveauet på Vækstmarkederne, herunder Rusland og
Kina, er steget, hvilket Ledelsen tilsammen forventer vil give et
tilfredsstillende indtjeningsniveau for Koncernen og være med
til at skabe et solidt fundament for Bang & Olufsens vækst på
længere sigt.
• Risici forbundet med valuta og andre finansielle risici
Givet den nuværende økonomiske situation kan Ledelsen
ikke på nuværende tidspunkt vurdere, hvornår ovenstående
kan realiseres.
• Risici forbundet med Udbuddet
Risikofaktorer
Der er risici forbundet med investering i Tegningsretterne,
de Udbudte Aktier og de Eksisterende Aktier, herunder risici
i forbindelse med Koncernens branche samt virksomhed, og
i forbindelse med Udbuddet, som bør tages i betragtning,
inden der træffes beslutning om erhvervelse eller udnyttelse
af Tegningsretter og/eller tegning af Udbudte Aktier og/eller
erhvervelse af Eksisterende Aktier.
For en mere omfattende gennemgang af hver af de
nedenstående udvalgte risici henvises til afsnittet
”Risikofaktorer” nedenfor. Investorer bør omhyggeligt
overveje hver af risikofaktorerne samt alle andre oplysninger
i Prospektet, inden der træffes beslutning om erhvervelse
eller udnyttelse af Tegningsretter og/eller tegning af
Udbudte Aktier og/eller erhvervelse af Eksisterende Aktier.
18
• Risici forbundet med retssager
• Risici forbundet med produktansvar
• Risici forbundet med lovgivningsmæssige forhold
• Risici forbundet med medarbejdere
Resumé af regnskabsoplysninger
I nedenstående tabel vises udvalgte historiske koncernregnskabsoplysninger for Bang & Olufsen, som er uddraget af
årsrapporterne for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som
godkendt af EU, samt udvalgte ureviderede perioderegnskabsoplysninger som er uddraget af delårsrapporten for perioden
1. juni 2008 – 28. februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09) med sammenligningstal for perioden 1. juni 2007 – 29. februar
2008 (1.-3. kvartal 2007/08), der er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, ”Præsentation af delårsrapporter”, som
godkendt af EU.
Deloitte har foretaget review af delårsregnskabet for perioden 1. juni 2008 – 28. februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09).
Der er ikke foretaget review af sammenligningstallene.
Hoved- og nøgletal for Koncernen
(mio. DKK)
Urevideret
Urevideret
1.-3. kvartal
1.-3. kvartal
2008/09
2007/08
2007/08
2006/07
2005/06
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
2.173
3.207
4.092
4.376
4.225
Produktionsomkostninger
(1.295)
(1.725)
(2.200)
(2.338)
(2.281)
Bruttoresultat
878
1.482
1.892
2.038
1.944
Udviklingsomkostninger
(353)
(392)
(546)
(459)
(443)
Distributions- og marketingomkostninger
(720)
(759)
(1.004)
(910)
(920)
(88)
(111)
(149)
(139)
(142)
Omstruktureringsomkostninger
(105)
-
-
-
-
Resultat af primær drift
(388)
219
195
530
439
Finansielle poster netto
(30)
(21)
(30)
(16)
(7)
(414)
191
154
524
431
Administrationsomkostninger mv.
Resultat før skat
Skat af årets resultat
96
(54)
(41)
(152)
(135)
Årets resultat
(318)
137
112
373
296
Af- og nedskrivninger
213
198
299
249
232
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme i alt
(mio. DKK)
86
203
332
521
395
(276)
(153)
(254)
(378)
(379)
(24)
(158)
(181)
(488)
(245)
(214)
(108)
(103)
(345)
(229)
Pr. 28. feb
Pr. 29. feb
Pr. 31. maj
Pr. 31. maj
Pr. 31. maj
2009
2008
2008
2007
2006
Balance
Aktiver
Aktiver i alt
2.559
2.840
2.817
2.962
2.915
Immaterielle aktiver
466
411
417
450
356
Materielle aktiver
634
651
656
618
667
Andre langfristede aktiver
170
153
134
182
72
1.289
1.626
1.611
1.713
1.820
Kortfristede aktiver
Passiver
Egenkapital
1.139
1.511
1.484
1.682
1.742
Rentebærende gæld (netto)
521
362
335
80
(219)
Nettoarbejdskapital
549
882
817
718
628
19
Hoved- og nøgletal for Koncernen (fortsat)
(mio. DKK)
Urevideret
Urevideret
1.-3. kvartal
1.-3. kvartal
2008/09
2007/08
2007/08
2006/07
2005/06
(172)
410
483
789
670
(8)
13
12
18
16
Nøgletal
EBITDA
EBITDA-margin, %
Overskudsgrad, %
(18)
7
5
12
10
Afkastningsgrad, %
(15)
8
7
21
20
Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill, %
(11)
25
29
51
52
Egenkapitalens forrentning, %
(25)
8
7
22
17
Likviditetsgrad
1,3
2,1
1,9
1,9
2,4
Selvfinansieringsgrad, %
44
53
53
57
60
Finansiel gearing
0,5
0,2
0,2
0,0
(0,1)
Nettoomsætning/Investeret kapital eksklusive goodwill
1,3
2,0
2,4
2,8
3,3
Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
(28)
12
9
31
25
Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
(28)
12
9
31
25
Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
94
125
123
139
140
Børskurs pr. balancedag
79
334
265
698
684
Price/earnings
(3)
29
29
22
28
Price/earnings, udvandet
(3)
29
29
22
28
0,8
2,7
2,2
5,0
4,9
-
-
3,0
20,0
16,0
12.081.338
12.081.338
12.081.338
12.081.338
12.450.925
110.076
767.787
767.787
619.923
669.587
11.414.550
11.376.530
11.376.530
11.683.175
11.872.382
Aktierelaterede nøgletal
Børskurs/Indre værdi pr. aktie
Udloddet/foreslået udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
Antal aktier (A & B)
Antal egne aktier (A & B)
Gennemsnitligt antal aktier i omløb
Udestående optioners gennemsnitlige udvandingseffekt
Gennemsnitligt antal aktier i omløb – udvandet
-
-
-
12.513
41.676
11.414.550
11.376.530
11.376.530
11.695.688
11.914.058
-
-
2.541
2.403
2.485
Medarbejdere
Antal ansatte, gennemsnit
Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og ”Anbefalinger og nøgletal 2005” fra Den Danske
Finansanalytikerforening.
20
RESUMÉ AF UDBUDDET
Der henvises til ”Del II – Udbuddet” for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet.
Udsteder
Bang & Olufsen a/s, CVR-nr. 41 25 79 11
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer
Danmark
Udbuddet
Udbuddet omfatter 24.162.676 styk Udbudte Aktier à nominelt 10 DKK med
fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer.
Udbudskurs
De Udbudte Aktier udbydes til 19 DKK pr. Udbudt Aktie, franko.
Provenu
Ved tegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre i alt cirka 459 millioner DKK og
nettoprovenuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) forventeligt udgøre i alt cirka 432 millioner DKK.
Tegningsforhold
Udbuddet gennemføres i forholdet 1 : 2, hvilket betyder, at alle Eksisterende
Aktionærer er berettiget til og får tildelt to (2) Tegningsretter for hver en (1)
Eksisterende Aktie, de ejer på Tildelingstidspunktet, og at der skal anvendes en (1)
Tegningsret for at tegne et (1) styk Udbudt Aktie.
Tildeling af Tegningsretter
Den 23. april 2009 kl. 12.30 dansk tid vil enhver, der er registreret i VP som aktionær
i Selskabet, samt indehavere af A-Aktier få tildelt to (2) Tegningsretter for hver en (1)
Eksisterende Aktie.
Fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid handles B-Aktierne eksklusiv Tegningsretter,
såfremt de pågældende B-Aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage.
Handel med Tegningsretter
Tegningsretterne kan handles på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 21. april
2009 kl. 9.00 dansk tid til den 4. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid.
Indehavere, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende
institut eller anden finansiel formidler meddelelse herom.
Tegningsperiode
Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 24. april 2009 kl. 9.00 dansk
tid til 7. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid. De Udbudte Aktier vil således i denne periode
blive midlertidigt tildelt gennem VP ved udnyttelse af Tegningsretter mod indbetaling af
Udbudskursen.
Tegningsmetode
Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette
gennem deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det
pågældende instituts eller den pågældende formidlers regler. Tidspunktet for, hvornår
der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler
og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og
tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver
har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres.
Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af Udbudskursen i løbet af
Tegningsperioden, vil de Udbudte Aktier ved udgangen af en handelsdag blive
midlertidigt tildelt via VP.
Betaling
Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale 19 DKK pr. Udbudt Aktie,
der tegnes.
21
Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner på tegningsdagen, dog senest den
7. maj 2009, mod registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP i den
midlertidige fondskode.
Optagelse til handel og
officiel notering
Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på Københavns Fondsbørs,
således at Tegningsretterne kan handles på Københavns Fondsbørs i perioden fra den
21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid, til den 4. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid.
De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og er godkendt til optagelse til
handel og officiel notering på Københavns Fondsbørs fra den 21. april 2009 kl. 9.00
dansk tid. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske
efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den 12. maj 2009, og snarest muligt
herefter vil den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier blive lagt sammen med
fondskoden for de eksisterende B-Aktier, forventeligt den 14. maj 2009.
Umiddelbart efter sammenlægningen af Selskabets aktieklasser vil Selskabets
eksisterende A-aktier blive optaget til handel og officiel notering på Københavns
Fondsbørs, forventeligt den 14. maj 2009, i samme fondskode som de eksisterende
B-aktier.
Uudnyttede Tegningsretter
Efter udløbet af Tegningsperioden bortfalder Tegningsretterne og mister deres gyldighed
og værdi, og indehaverne er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden udløber
den 7. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid.
Gennemførelse af Udbuddet
Udbuddet bliver kun gennemført, hvis og når de Udbudte Aktier, der tegnes, udstedes
af Selskabet og registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske
den 12. maj 2009.
Der forventes offentliggjort en meddelelse om resultatet af Udbuddet den 12. maj
2009.
Lead Manager
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S), CVR-nr. 61 12 62 28
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Danmark
Danske Bank har ydet lån til Koncernen. Danske Markets (Division af Danske Bank A/S)
fungerer som Lead Manager for Udbuddet og har indgået Garantiaftale med Selskabet.
Tegningsgaranti og
forhåndstilsagn
Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i garantiaftale af 16. april 2009
(”Garantiaftalen”) vil de Udbudte Aktier, som ikke er tegnet af indehavere af
Tegningsretter, blive tegnet af Danske Markets, og Selskabet er således med forbehold
for opfyldelse af visse betingelser sikret tegning af i alt 24.162.676 styk Udbudte
Aktier svarende til et bruttoprovenu på i alt cirka 459 millioner DKK i forbindelse med
Udbuddet.
En gruppe Eksisterende Aktionærer, bestående af Arbejdsmarkedets Tillægspension,
Den Professionelle Forening LD, Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S,
Nykredit Realkredit A/S, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og PKA A/S (tilsammen
benævnt ”Aktionærgruppen”), har afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for
opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at
tegne i alt 4.978.188 styk Udbudte Aktier svarende til et samlet bruttoprovenu på cirka
95 millioner DKK.
22
Derudover har Færchfonden afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for
opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af sine Tegningsretter at tegne i
alt 1.232.000 styk Udbudte Aktier svarende til et samlet bruttoprovenu på cirka 23
millioner DKK.
Aktionærgruppen har endvidere indgået bindende aftale med Danske Markets om på
nærmere aftalte vilkår at ville købe op til 13.124.981 styk Udbudte Aktier fra Danske
Markets til Udbudskursen, såfremt Danske Markets måtte tegne Udbudte Aktier i
henhold til Garantiaftalen.
Der henvises til ”Del II – Udbuddet – Vilkår og betingelser for Udbuddet”.
Fondskoder
A-Aktier
B-Aktier
Tegningsretter
Udbudte Aktier (midlertidig fondskode)
Ingen (fysiske aktiebreve)
DK0010218429
DK0060177624
DK0060177541
Ret til udbytte
De Udbudte Aktier vil, efter registrering af kapitalforhøjelsen i forbindelse med
Udbuddet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, have samme rettigheder som Selskabets
eksisterende B-Aktier, herunder samme ret til eventuelt udbytte fra og med
regnskabsåret 2008/09.
Selvom Selskabet generelt har til hensigt at udlodde udbytte til sine aktionærer i
fremtiden, kan der ikke gives nogen sikkerhed herfor.
Bestyrelsen forventer ikke, at Selskabet udlodder udbytte på baggrund af resultatet for
regnskabsårene 2008/09 og 2009/10.
Egne Aktier
Pr. Prospektdatoen besidder Selskabet 200 styk egne A-Aktier og 109.876 styk egne
B-Aktier svarende til 0,9 procent af aktiekapitalen.
I forbindelse med Udbuddet vil Selskabet blive tildelt Tegningsretter på sine egne Aktier.
I henhold til Aktieselskabsloven kan Selskabet ikke selv udnytte Tegningsretterne,
hvorfor Selskabet i forbindelse med Udbuddet forventer at afhænde Tegningsretter
tildelt på Selskabets egne aktier.
Stemmeret
Pr. Prospektdatoen giver hvert A-aktiebeløb på 10 DKK ti stemmer, og hvert
B-aktiebeløb på 10 DKK giver én stemme på generalforsamlinger i Selskabet, jævnfør
vedtægternes § 8.
Efter gennemførelse af sammenlægningen af aktieklasserne, vil hver Aktie à 10 DKK
give én stemme på generalforsamlinger i Selskabet.
Aktieudstedende institut
Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Danmark
23
Lock-up
Selskabet har forpligtet sig til i en periode på 360 dage fra gennemførelsen af
Udbuddet (der forventes at finde sted den 12. maj 2009) ikke at udstede, sælge,
udbyde til salg, indgå aftale om salg af, behæfte eller på anden måde direkte eller
indirekte overdrage Aktier i Selskabet eller andre værdipapirer, der kan ombyttes
til Aktier i Selskabet, eller warrants eller andre optioner til køb af Aktier i Selskabet
(under ét betegnet “Selskabsværdipapirer”) eller offentliggøre nogen hensigt om
at iværksætte nogen sådan handling uden forudgående skriftligt samtykke fra Lead
Manager. Sådant samtykke må ikke nægtes eller forsinkes uden rimelig grund, hvis
transaktionen er motiveret af rimelige forretningsmæssige overvejelser vedrørende
Selskabet. Selskabets ovennævnte forpligtelse gælder ikke overdragelse eller udstedelse
af Selskabsværdipapirer til Selskabets medarbejdere og medarbejdere i Selskabets
datterselskaber, medlemmer af Selskabets direktion eller bestyrelse i relation til sådanne
personers udnyttelse af deres rettigheder i henhold til eksisterende eller fremtidige
medarbejderaktie-, aktieoptions- eller warrantprogrammer.
Der er ikke indgået yderligere lock-up aftaler.
Lovvalg
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med
henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk
lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for
domstolene i Danmark.
Overdragelsesbegrænsninger
Der vil gælde visse overdragelsesbegrænsninger for Tegningsretterne og de
Udbudte Aktier, jævnfør ”Del II – Udbuddet – Vilkår og betingelser for Udbuddet –
Overdragelsesbegrænsninger”.
Bestilling af prospekt
Anmodning om fremsendelse af Prospektet kan rettes til:
Danske Bank A/S
Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Danmark
Telefon: (+45) 70 23 08 34
Fax: (+45) 43 55 12 23
E-mail: [email protected]
Prospektet kan også med visse undtagelser hentes på Selskabets hjemmeside,
www.bang-olufsen.com. Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af Prospektet.
Tilbagekaldelse af Udbuddet
Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af
kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
I henhold til Garantiaftalen, som Selskabet har indgået med Lead Manager, kan
Lead Manager på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen
vedrørende de Udbudte Aktier, kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet efter
meddelelse om opsigelse af Garantiaftalen. Lead Manager er berettiget til at
bringe Garantiaftalen til ophør under visse ekstraordinære begivenheder og/eller
uforudsigelige omstændigheder såsom force majeure. Garantiaftalen indeholder
desuden betingelser for gennemførelse af Udbuddet, som af Selskabet vurderes som
sædvanlige i forbindelse med udbud som Udbuddet, og gennemførelse af Udbuddet
24
er afhængig af opfyldelse af alle betingelserne herfor i Garantiaftalen. Hvis en eller
flere af betingelserne for gennemførelse ikke er opfyldt, kan Lead Manager desuden
vælge at bringe Garantiaftalen til ophør og således kræve, at Selskabet tilbagekalder
Udbuddet. Garantiaftalen er blandt andet betinget af, at Aktionærgruppen, der har
afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser, ikke
er berettiget til at træde tilbage fra deres tilsagn.
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede
måtte være sket, automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier
vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) til den
sidste registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Alle
Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier, hvorved
investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier, muligvis
kan lide et tab.
Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af Handelsperioden for Tegningsretterne
vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet
Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og
eventuelle transaktionsomkostninger.
Handler med Udbudte Aktier vil ligeledes ikke blive berørt, og investorer, der har
erhvervet Udbudte Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med
fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette medfører, at investorer, der har
erhvervet Udbudte Aktier, vil lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og
tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier samt eventuelle transaktionsomkostninger.
En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via Københavns Fondsbørs.
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder
Offentliggørelse af Prospektet
16. april 2009
Handel med Aktier eksklusiv Tegningsretter begynder
(forudsat de pågældende Aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage)
21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier og Tegningsretterne
21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Handelsperioden for Tegningsretterne begynder
21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Tildelingstidspunkt for Tegningsretter
23. april 2009 kl. 12.30 dansk tid
Tegningsperioden begynder
24. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Handelsperioden for Tegningsretterne slutter
4. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid
Tegningsperioden slutter
7. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid
Forventet registrering af de Udbudte Aktier og af sammenlægningen af aktieklasserne
hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
12. maj 2009
Forventet gennemførelse af Udbuddet og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
12. maj 2009
Forventet sammenlægning af den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier
med den eksisterende fondskode
14. maj 2009
Forventet optagelse af de eksisterende A-Aktier til handel og officiel notering (optagelse til
handel og officiel notering sker i fondskoden for de eksisterende B-Aktier)
14. maj 2009
25
RISIKOFAKTORER
Investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier indebærer risici. Følgende risikofaktorer, der
af Ledelsen vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes omhyggeligt, inden
der træffes en investeringsbeslutning omkring Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier.
De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, Koncernen står over for, men er udtryk for de risikofaktorer, som Ledelsen
vurderer som særligt væsentlige og relevante for Koncernen på nuværende tidspunkt. Hvis nogen af de nedenstående risici
indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og finansielle
stilling. Andre risici, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan
imidlertid også få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens drift og udvikling. Herudover omhandler afsnittet visse risici i
forbindelse med Udbuddet, som ligeledes vil kunne have væsentlig negativ betydning for Aktierne.
Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Koncernens faktiske resultater
kan afvige væsentligt fra dem, der indikeres i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke
begrænset til, de risici, som Koncernen er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt.
Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke muligt
at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Koncernen, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan
materialisere sig i større eller mindre omfang og få væsentlig negativ indflydelse på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med Bang & Olufsens økonomiske
resultater og ressourcer
Koncernen har historisk oplevet betydelige udsving i
dens økonomiske resultater og forventer et betydeligt
underskud for regnskabsåret 2008/09
Bang & Olufsen har historisk genereret underskud i nogle
perioder og regnskabsår. For regnskabsåret 2008/09
forventes resultat før skat at ligge i størrelsesordenen -510
millioner DKK inklusiv omstruktureringsomkostninger,
der forventes at ligge i størrelsesordenen 105 millioner
DKK. Resultatforventningen er i høj grad påvirket af et
markant fald i salget af Bang & Olufsens produkter, som
følge af den generelle konjunkturudvikling på Koncernens
hovedmarkeder samt mindre succesfulde og manglende
produktlanceringer. Som følge heraf er Ledelsens
forventninger til regnskabsårene 2008/09 og 2009/10
behæftet med betydelig usikkerhed og væsentlig større
usikkerhed end under mere normale markedsvilkår.
forbedre indtjeningen i Bang & Olufsen, eller hvorvidt
omstruktureringsomkostningerne vil blive højere end
forventet, og således kan der ikke gives sikkerhed for, at
Bang & Olufsen fremover vil generere overskud.
Ledelsen har i efteråret 2008 iværksat en Strategiplan,
som beskrevet i afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse –
Forretnings- og markedsbeskrivelse – Forretningsbeskrivelse
– Strategi”, der skal medvirke til at gøre Koncernen profitabel
gennem blandt andet fokusering af produktudviklingen, styrket
salgsindsats og tilpasning af omkostningsniveauet.
• Den generelle økonomiske udvikling
Såfremt driften udvikler sig negativt i forhold til det forventede,
kan dette medføre nedskrivninger af immaterielle og materielle
aktiver samt nedskrivning af skatteaktiver.
• Produktionseffektivitet
Der kan ikke gives sikkerhed for, om Strategiplanen
og øvrige tiltag vil få den forventede effekt, eller
hvorvidt Strategiplanen vil være tilstrækkelig til at
• Distributionsforhold
26
De fremtidige realiserede økonomiske resultater
kan afvige væsentligt fra de forventede fremtidige
økonomiske resultater
De økonomiske forventninger til regnskabsåret 2008/09 og
2009/10, som er indeholdt i Prospektet, er baseret på en
række forudsætninger, herunder at Koncernens Strategiplan
gennemføres planmæssigt. Det er Ledelsens vurdering, at de
væsentligste forudsætninger for Koncernens forventninger
relaterer sig til:
• Salgsvolumener og produktmiks
• Lancering af nye produkter
• Markedsudviklingen inden for eksklusive audio- og
videoprodukter
• Teknologisk udvikling
• Valutakurser
• Realisering af omkostningsbesparelser
Derudover er Koncernens forventninger udarbejdet
ud fra en antagelse om, at Koncernen vil kunne
tiltrække den nødvendige kapital til finansiering af
driften, at implementeringen af Strategiplanen forløber
planmæssigt samt, at Koncernen formår at fastholde visse
nøglemedarbejdere.
Bang & Olufsen kan fortsat blive ramt direkte og
indirekte, ligesom der kan forekomme adskillige negative
følgevirkninger af krisen, herunder blandt andet:
For yderligere oplysninger om de økonomiske
forventninger til regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og
forudsætningerne for disse henvises til afsnittet ”Del I –
Virksomhedsbeskrivelse – Resultatforventninger”.
• Kunder eller potentielle kunder, som på grund af
nedgang i indkomst, formue og lånemuligheder, ikke
er i stand til at købe Koncernens produkter og/eller
kunder, som på grund af usikkerhed om krisens omfang
og varighed ikke efterspørger Koncernens produkter i
samme omfang som tidligere.
Ledelsens forventninger til regnskabsårene 2008/09
og 2009/10 er behæftet med betydelig usikkerhed og
væsentlig større usikkerhed end normalt som følge af
Koncernens aktuelle situation og den generelle økonomiske
afmatning. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de
forudsætninger, som de økonomiske forventninger er
baseret på, kan realiseres, ligesom uventede begivenheder,
herunder begivenheder, som Koncernen ikke kan påvirke,
kan få negativ indvirkning på de fremtidige realiserede
resultater, uanset om forudsætningerne vedrørende
fremtidige perioder eller regnskabsårene 2008/09 og
2009/10 i øvrigt viser sig at være korrekte. Såfremt
Ledelsen ikke formår at vende udviklingen i driften, kan
dette endvidere medføre nedskrivninger af immaterielle og
materielle aktiver samt nedskrivning af skatteaktiver.
Såfremt forudsætningerne ikke realiseres, herunder såfremt
den forventede økonomiske effekt af Strategiplanen
udebliver helt eller delvist, er der risiko for, at Koncernen
ikke kan honorere sine forpligtelser i takt med, at de
forfalder, og dermed risiko for konkurs såfremt yderligere
fremmed- eller egenkapital ikke kan tilvejebringes.
Såfremt forudsætningerne ikke realiseres, eller antagelserne
viser sig ikke at være korrekte, kan dette få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen er påvirket af den seneste udvikling i de
globale konjunkturer
Koncernens virksomhed er væsentligt påvirket direkte og
indirekte af den krise, der medio 2007 ramte den finansielle
sektor i USA og siden har spredt sig til resten af verden,
samt den efterfølgende udvikling i de globale konjunkturer.
Udviklingen har medført markant stigende arbejdsløshed,
et stigende antal betalingsstandsninger og konkurser og
faldende forbrug, ligesom det er blevet betydeligt sværere
for virksomhederne at få adgang til såvel egenkapital som
fremmedkapital. Effekten er global og har ramt mange
lande, sektorer og brancher, herunder særligt i Europa og
USA, og dermed også Koncernens markeder i Europa, som
hovedparten af Koncernens omsætning relaterer sig til.
• Vanskeligheder ved indkøb af råvarer og materialer som
følge af insolvens hos væsentlige leverandører.
• Øget usikkerhed om markedsudviklingen, hvilket
gør det sværere at planlægge indkøbsvolumen,
produktionskapacitet, marketingindsats med videre.
• Forhandlere, der som følge af faldende omsætning
og/eller likviditetsmæssige problemer, bliver tvunget
til at lukke deres butikker, hvilket kan medføre tab af
tilgodehavender for Koncernen og nedskrivning af
eventuelle lån ydet af Koncernen til forhandlere.
• Øgede valutakursudsving.
• Koncernen kan blive nødt til at acceptere mindre
favorable lånevilkår end sædvanligt.
En nedgang i Koncernens omsætning inden for Audio- og
Videoforretningen må, efter Ledelsens vurdering, alt andet
lige, herunder når der blandt andet ses bort fra eventuelle
effekter af nedskrivninger af materielle og immaterielle
aktiver, ændringer i produktmiks eller ændringer i
hensættelser, på kort sigt forventes at påvirke resultat før
skat med minimum 50 procent af omsætningsnedgangen.
Det er pr. Prospektdatoen vanskeligt for Ledelsen at
vurdere de potentielle negative følgevirkninger, der kan
forekomme som følge af denne udvikling, ligesom det er
svært at vurdere omfanget og hastigheden hvormed de
måtte indtræffe. Ledelsens forventninger til regnskabsårene
2008/09 og 2009/10 er derfor behæftet med betydelig
usikkerhed og væsentlig større usikkerhed end under mere
normale markedsvilkår.
Risikoen ved at investere i Tegningsretterne, de Udbudte
Aktier eller de Eksisterende Aktier er således under de
nuværende markedsforhold behæftet med væsentlig større
risiko end sædvanligt, og det er Ledelsens forventning,
at krisen også fremover vil kunne få væsentlig negativ
indflydelse på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
27
Koncernen har betydelig gældsfinansiering og
variation i arbejdskapitalbehovet
Ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009)
havde Koncernen en samlet nettorentebærende gæld
på cirka 521 millioner DKK og en samlet balancesum på
2.559 millioner DKK. Selvom gældsniveauet reduceres med
nettoprovenuet fra Udbuddet på anslået 432 millioner
DKK såfremt Udbuddet gennemføres, forventer Koncernen
fortsat at anvende betydelig gældsfinansiering fremover til
finansiering af dens drift.
Som følge af Koncernens højsæson i november og
december er der generelt forøgede pengebindinger i
arbejdskapital i perioden september til januar, idet der sker
en opbygning af varelagre før og i højsæsonen, ligesom
tilgodehavender fra salg øges. Disse udsving finansierer
Koncernen gennem træk på en kassekredit, der typisk
optages forud for højsæsonen.
Såfremt Koncernen i fremtiden ikke er i stand til at
overholde visse forpligtelser, herunder covenants i
Koncernens låneaftaler i relation til sin gældsfinansiering,
kan dele af Koncernens gæld kræves indfriet.
Såfremt Koncernen ikke er i stand til at tilbagebetale eller
refinansiere dens fremmedfinansiering på rimelige vilkår,
efterhånden som den forfalder, kan dette få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Såfremt Bang & Olufsen i fremtiden får brug for ny
finansiering, kan denne vise sig at være vanskelig at
opnå
Koncernen kan muligvis få brug for ny finansiering i
fremtiden, eksempelvis såfremt den forventede økonomiske
effekt af Strategiplanen udebliver helt eller delvist, eller
Koncernens drift afviger fra det forventede. Der kan ikke
gives sikkerhed for, at Koncernen vil være i stand til at
tiltrække en sådan nødvendig kapital, som kan sikre Bang &
Olufsens fortsatte drift, efter at det forventede provenu fra
Udbuddet er anvendt, eller at en sådan kapital kan opnås
på for Koncernen acceptable vilkår.
Tilsvarende kan der ikke gives sikkerhed for, at Koncernen
i fremtiden vil være i stand til at finansiere et tilstrækkeligt
niveau for dens arbejdskapital til at opretholde og udvikle
Bang & Olufsens forretning. Ligeledes kan Koncernen
muligvis fremover ønske at foretage større, ikke
planlagte, investeringer, der ikke kan rejses kapital til at
gennemføre, eksempelvis i nye produkter eller som følge af
teknologiudvikling, der ligger uden for Koncernens kontrol.
28
Såfremt yderligere finansiering ikke kan tilvejebringes er der
risiko for, at Koncernen ikke kan honorere sine forpligtelser i
takt med, at de forfalder, og dermed risiko for konkurs.
Såfremt Koncernen i fremtiden ikke kan opnå ny
finansiering, kan dette få væsentlig negativ indvirkning
på Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Risici forbundet med Koncernens aktiviteter og
markederne hvorpå Koncernen driver virksomhed
Bang & Olufsen er eksponeret for risikoen for
økonomisk afmatning eller recession på de markeder,
hvor Koncernen afsætter sine produkter
Efterspørgslen efter Koncernens eksklusive audio- og
videoprodukter er i høj grad påvirket af konjunkturudviklingen
i de lande og på de markeder, hvor produkterne afsættes,
idet afsætning af eksklusive audio- og videoprodukter
generelt er eksponeret over for økonomisk afmatning eller
recession samt fald i indkomsten pr. indbygger. Påvirkningen
af en økonomisk nedgang på Koncernens hovedmarkeder,
Danmark, Tyskland og Storbritannien, eller Vækstmarkeder,
herunder Expansion Markets, eller et generelt fald i
forbrugertilliden, kan endvidere påvirke det segment, hvori
Koncernen opererer, hårdere end den generelle udvikling
på markedet for audio- og videoprodukter. Tilsvarende er
udviklingen i salget af Koncernens produkter til det øvre
segment i automobilindustrien og øvrige komponenter, som
indgår i tredjeparters produkter, påvirket af udviklingen i disses
kunders forretning og på de markeder, hvor disse produkter
sælges.
Efterspørgslen efter Koncernens produkter, herunder
audio- og videoprodukter, er i høj grad påvirket af
konjunkturudviklingen og faldende efterspørgsel i
almindelighed kan få væsentlig negativ indvirkning på
Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Koncernen er eksponeret for en række forskellige
faktorer relateret til forbrugerpræferencer, som kan
medføre lavere efterspørgsel efter Bang & Olufsens
produkter
Bang & Olufsens markedsposition og værdien af Bang &
Olufsen-varemærket er afhængig af Koncernens fortsatte
evne til at udvikle og tilbyde produkter, der appellerer til
forbrugerne og matcher deres præferencer. Efterspørgslen
efter eksklusive audio- og videoprodukter afhænger
af en række forskellige faktorer, herunder ændringer i
designtrends, mode og forbrugernes adfærd samt negative
ændringer i økonomiske forhold, som kan gøre forbrugerne
mindre villige til at købe Bang & Olufsen-produkter, og som
kan føre til køb af alternative produkter.
Ændringer i forbrugsmønstre og forbrugernes adfærd
på Bang & Olufsens markeder kan få en væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat,
pengestrømme og finansielle stilling.
betydelige udsving i Koncernens resultater. Sæsonudsving
påvirker endvidere Koncernens likviditetsberedskab
henover året, hvilket kan medføre behov for finansiering af
likviditetspåvirkningen.
Bang & Olufsen er eksponeret for forskydninger i
produktmikset
Der er betydelige forskelle i bruttoavanceprocenten
på Bang & Olufsens produktkategorier. Eksempelvis er
bruttoavanceprocenten højere på højttalere end på tv,
og derfor kan en generel forskydning i retning af øget
salg af tv-produkter alt andet lige påvirke den samlede
bruttoavanceprocent i negativ retning. Koncernens
bruttoavanceprocent kan derfor fremover blive påvirket
væsentligt af nye produktlanceringer og sammensætningen
af Koncernens produktportefølje, herunder øget satsning på
tv-produkter.
Køb af Koncernens audio- og videoprodukter udgør en
diskretionær beslutning, hvilket medfører usikkerhed
om den fremtidige afsætning af Koncernens produkter.
Endvidere har Koncernen ikke, eller kun i meget
begrænset omfang, mulighed for at tilrettelægge sin
omkostningsbase efter kundernes faktiske efterspørgsel,
da Koncernens produkter leveres kort tid efter modtagelse
af en ordre. Endelig kan udskydelser eller aflysninger af
produktlanceringer resultere i, at Koncernen realiserer en
lavere omsætning end oprindelig forventet i forbindelse
med sin planlægning.
Eftersom visse af Bang & Olufsens produkter
komplementerer hinanden, kan en nedgang af salget i
visse produktgrupper (eksempelvis tv) endvidere resultere
i faldende salg for andre produktgrupper (eksempelvis
højttalere).
Forskydninger i mikset af de produkter, som Bang &
Olufsen sælger, kan således få væsentlig negativ indvirkning
på Koncernens virksomhed, resultat, pengestrømme og
finansielle stilling.
Koncernen opererer i et konkurrencepræget marked,
hvilket kan påvirke Koncernens profitabilitet negativt
Selvom Bang & Olufsen fokuserer på det øvre
segment inden for audio- og videoprodukter, kan
konkurrenceforholdene på resten af markedet tillige påvirke
afsætningen af Koncernens produkter negativt. Derudover
kan kortere produktlivscyklus og andre forhold medføre,
at Koncernen ikke kan afsætte dens produkter på samme
vilkår og til samme salgspriser som hidtil.
Hvis Bang & Olufsen ikke er i stand til løbende at tilpasse
sig i et konkurrencepræget marked, kan det få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Afsætningsmønstret for eksklusive audio- og
videoprodukter er sæsonbetonet og kan variere
betydeligt, hvorfor Koncernen er afhængig af, at
sæsonen udvikler sig som forventet i forbindelse med
Koncernens planlægning
Salget i november og december er traditionelt væsentligt
højere end i årets øvrige måneder. Eftersom hovedparten
af Koncernens omkostningsbase ikke er direkte variabel
med omsætningen, kan afvigelser fra det forventede salg i
forbindelse med Koncernens planlægning således medføre
Historisk har der som følge af ovenstående været væsentlige
udsving i omsætningen og resultatet fra Koncernens
aktiviteter henover regnskabsåret, og Ledelsen forventer, at
dette også vil være gældende i fremtiden.
Ovenstående forhold kan få negativ indvirkning på
Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Koncernen er afhængig af en fortsat opretholdelse af
sin distributionskanal
Bang & Olufsens forretningsmodel baserer sig på et princip
om selektiv distribution, hvor produkterne udelukkende
afsættes via autoriserede og uddannede, selvstændige
forhandlere. Såfremt denne distributionsform ikke kan
opretholdes, kan dette medføre, at Bang & Olufsens
produkter må sælges fra ikke-autoriserede butikker,
hvorfor Bang & Olufsens varemærke kan blive skadet for
eksempel ved, at demonstration og vejledning ikke sker på
tilfredsstillende vis.
Salget af Koncernens produkter foregår gennem såkaldte
B1-butikker ("B1-Butikker"), der fokuserer på salg af Bang
& Olufsen-produkter, og shop-in-shop butikker ("Shop-inShop Butikker"), hvor et specielt område af en forhandlers
butik er dedikeret til Bang & Olufsens produkter. Antallet af
butikker, hvor Koncernens produkter forhandles, har været
støt faldende gennem mange år – fra 2.348 ved udgangen
af regnskabsåret 1998/99 (31. maj 1999) til 1.179 ved
udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009). Dette
har i høj grad været resultatet af en bevidst strategi om
at gennemføre en kvalitativ opgradering og forbedring af
distributionen. Såfremt antallet af butikker fortsat reduceres,
herunder som følge af økonomisk afmatning, indebærer
det alt andet lige, at Koncernens omsætningsniveau
alene vil kunne opretholdes gennem øget omsætning
fra de tilbageværende distributionssteder. Hvis dette ikke
29
er tilfældet, vil omsætningsniveauet således ikke kunne
opretholdes. Den gennemsnitlige omsætning pr. butik er i
den senere tid faldet.
forhandlere. Såfremt dette måtte blive tilfældet, vil det ikke
være muligt at indhente den mistede omsætning fuldt ud
gennem vækst i de tilbageværende butikker.
Koncernen kan endvidere muligvis i stigende grad få
vanskeligheder ved at tiltrække professionelle detailhandlere
til drift af B1-Butikker, såfremt forretningsmodellen vurderes
at være uattraktiv og for risikobetonet sammenholdt
med øvrige detailhandelsmuligheder. Derudover forestår
et alders- og uddannelsesmæssigt generationsskifte i
B1-Butikkerne til at sikre rentabel drift i det nuværende
digitale produktmiljø, samtidig med, at potentielle
kunder i stigende grad højner deres forventninger til
kundebetjeningen.
Omsætningen fra Shop-in-Shop Butikker udgjorde 19
procent af Koncernens Wholesaleomsætning i regnskabsåret
2007/08 med hovedvægt i Danmark, Tyskland, Schweiz og
Holland. Særligt i Danmark og Tyskland er der risiko for at
antallet af Shop-in-Shop Butikker, der vil være til rådighed
for distribution af Koncernens produkter, vil være faldende.
Såfremt dette måtte blive tilfældet, vil det ikke være muligt
at indhente den mistede omsætning fuldt ud gennem vækst
i de tilbageværende butikker.
Hvis Bang & Olufsen ikke er i stand til at opretholde
Koncernens distributionskanaler, kan det få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Flere B1-Butikker er efter Ledelsens opfattelse tæt
på eller under nulpunktsomsætningen, og såfremt
disse må lukke, kan det medføre tab af omsætning og
tilgodehavender for Koncernen
I regnskabsåret 2007/08 udgjorde de omkring 800
B1-Butikker cirka 81 procent af Koncernens samlede
omsætning til forhandlere, der ejer B1-Butikker og/
eller Shop-in-Shop Butikker, samt til Koncernens egne
B1-Butikker (”Wholesaleomsætningen”). Eftersom
B1-Butikkerne er karakteriseret ved at fokusere på
Bang og Olufsens produkter, er B1-Butikkerne særligt
eksponeret mod Koncernens produktforsinkelser og
fejlslagne produktlanceringer. Såfremt en B1-Butik påvirkes
af konjunkturnedgange, produktforsinkelser, fejlslagne
produktlanceringer, huslejeforhøjelser etc., kan det medføre
en risiko for, at butikken må ophøre med at drive forretning,
hvilket kan medføre tab af omsætning og tilgodehavender
for Koncernen.
Flere af B1-Butikkerne befinder sig efter Ledelsens opfattelse
tæt på eller under nulpunktsomsætningen, hvorfor
det kan være nødvendigt, at Bang & Olufsen fremover
overtager og driver disse butikker i et vist omfang for at
sikre tilstedeværelse i et specifikt geografisk område og/
eller som konsekvens af, at Koncernen fremlejer lejemålet
til en forhandler eller garanterer for en forhandlers
lejeaftale. Overtagelse af B1-Butikker vil kræve finansiering
i en periode, hvilket kan medføre behov for yderligere
finansiering end indeholdt i Ledelsens forventninger pr.
Prospektdatoen. Såfremt B1-Butikkerne alternativt lukkes,
kan det medføre en betydelig negativ påvirkning på
Koncernens omsætning og udgøre en trussel mod hele
distributionskanalen, ligesom Bang & Olufsen kan blive
tvunget til at afskrive tilgodehavender, herunder lån til
30
Den organiske omsætningsudvikling i Bang & Olufsenbutikker med mere end 24 måneders drift var i løbet af
1.-3. kvartal 2008/09 (1. juni 2008 til 28. februar 2009) på
-33 procent for B1-Butikker og -36 procent for Shop-inShop Butikker sammenholdt med 1.-3. kvartal 2007/08 (1.
juni 2007 til 29. februar 2008).
Såfremt butikker i Koncernens distributionssystem kommer
i økonomiske vanskeligheder eller må lukke, kan det få
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen er eksponeret for større enkeltstående
leveringsaftaler inden for Enterprise
Cirka 4 procent af Bang & Olufsens salg i regnskabsåret
2007/08 stammede fra projektsalg til forskellige
kunder bestående af luksushoteller og større eksklusive
ejendomsprojekter. Leveringen af produkter til disse
projekter ligger typisk 1-3 år ude i fremtiden fra tidspunktet
for aftaleindgåelsen. Koncernen planlægger til dels
aktivitetsniveauet efter disse projekter, og såfremt de bliver
annulleret eller udskudt, kan det skabe store forskydninger
eller udsving i forhold til den forventede omsætning.
Eftersom Enterprise beskæftiger sig med salg til store
projekter, hvor der ofte er i hundredvis af de samme
produkter installeret i et projekt, vil omkostningerne
ved tekniske produktproblemer slå igennem med større
effekt. Skulle der opstå problemer med disse produkter, vil
kunden kunne forvente eller forlange, at Bang & Olufsen
udskifter alle leverede produkter, uanset om de er behæftet
med fejl eller ej modsat salg i retail til enkeltkunder, hvor
produkterne i flere tilfælde bliver repareret enkeltvis. Dette
kan medføre væsentlige omkostninger for Bang & Olufsen.
Væsentlige negative begivenheder kan ramme Enterprises
geografiske vækstområder. Der er globalt set store
vækstcentre inden for hotel- og byggebranchen, for
eksempel i Kina, Macau, Dubai og Indien. Rammes disse
geografiske områder af blandt andet konjunkturnedgange,
naturkatastrofer, epidemier (eksempelvis fugleinfluenza),
eller terrorangreb, kan det have en stor effekt på blandt
andet turismen og de bagvedliggende investeringer. Dette
vil have en negativ effekt på Enterprises resultater.
Såfremt Koncernens projektsalg udvikler sig negativt,
kan det få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens
virksomhed, resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen er afhængig af visse større kunder og
partnerskaber i forretningsområdet Automotive
Koncernen har gennem dens aktiviteter inden for
lydsystemer til automobilindustrien indgået partnerskaber
med en række bilproducenter: Audi, Aston Martin og
Mercedes-AMG. I den forbindelse er Koncernen afhængig
af, at disse parter løbende fornyer deres kontrakter og
overholder deres forpligtelser over for Koncernen.
Markedet for biler i det øvre segment er generelt negativt
påvirket af den aktuelle udvikling i de globale konjunkturer,
og i forhold til tidligere år registreres et stort fald i salget af
biler i dette segment. Dette fald kan også påvirke Bang &
Olufsens salg i forretningsområdet Automotive.
Automotives produkter til automobilindustrien er baseret
på samarbejde med en lang række teknologipartnere og
underleverandører. Flere af disse er under pres, blandt
andet som følge af udviklingen i de globale konjunkturer,
og kan blive tvunget i betalingsstandsning, konkurs eller
på anden måde komme i en situation, hvor de ikke kan
leve op til deres forpligtelser over for Bang & Olufsen,
hvilket i givet fald kan give Bang & Olufsen problemer med
at overholde sine forpligtelser over for bilproducenterne i
forretningsområdet Automotive.
Produkterne er i en vis udstrækning opbygget på
platforme, det vil sige på komponenter, der går på tværs
af bilproducenter og -modeller. Det kan ikke udelukkes,
at sådanne komponenter kan være eller fremover vil blive
behæftet med seriefejl, der kan tvinge Bang & Olufsen til
at tilbagekalde produkterne fra markedet med betydelige
omkostninger til følge. Endvidere kan det ikke udelukkes, at
Bang & Olufsen i sådanne tilfælde vil blive pålagt yderligere
krav som produktansvarlig.
Nye standarder eller lovgivning inden for området kan
tvinge Bang & Olufsen til at opdatere sine produkter eller
trække produkter tilbage fra markedet.
Såfremt nogle af Bang & Olufsens kunder i
forretningsområdet Automotive får nye ejere, kan dette
muligvis medføre en ændret strategi for brandede
lydsystemer, hvilket vil kunne medføre uforudset opsigelse
af samarbejdet med Bang & Olufsen.
Bang & Olufsens mål er at etablere samarbejde med
yderligere et begrænset antal bilproducenter i luksusklassen.
Det kan ikke udelukkes, at eventuelle nye partnere negativt
vil kunne påvirke samarbejdet med eksisterende partnere
– i værste fald medføre, at disse reducerer eller opsiger
relationen med Bang & Olufsen.
Såfremt et eller flere af de indgåede partnerskaber i
forretningsområdet Automotive opsiges eller andre af
ovennævnte forhold indtræffer, kan det få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Forretningsområdet ICEpower er afhængigt af få store
kunder
ICEpower har i alt omkring 50 kunder, og en stor del
af omsætningen er koncentreret på 5-10 af disse,
hvorfor forretningsområdet ICEpower kan blive negativt
påvirket, såfremt en eller flere større kunder vælger
at opsige kontrakten med ICEpower. Det er endvidere
ressourcekrævende at etablere nye kontrakter inden for
dette forretningsområde, hvorfor det kan tage væsentlig
tid at opveje en mistet kontrakt helt eller delvist gennem
indgåelse af nye kontrakter. Således kan Koncernen risikere,
at det ikke uden videre vil være muligt at opveje den
mistede omsætning gennem et eller flere nye kundeforhold,
hvis en større eksisterende kunde opsiger sin kontrakt.
Såfremt en eller flere af ICEpowers større kunder vælger at
opsige eller ophæve kundeforholdet, kan det få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Da Bang & Olufsen har aktiviteter på vækstmarkeder,
er Koncernen udsat for politiske, økonomiske og andre
risici på disse markeder
Bang & Olufsen har aktiviteter på nye markeder, hvoraf
nogle forventes at bidrage væsentligt til den fremtidige
vækst i Bang & Olufsens omsætning på lang sigt, herunder
Expansion Markets (som defineret i afsnittet ”Definitioner
og ordliste – Definitioner”) og Asien (Expansion Markets
sammen med Asien, ”Vækstmarkeder”).
Koncernens aktiviteter på disse markeder er generelt
behæftet med de risici, der almindeligvis forbindes med at
have aktiviteter på nye markeder, herunder mulig politisk
og økonomisk uro, anvendelse af valutakontrol, kriminalitet
og manglende retshåndhævelse, udefrakommende
påvirkning, valutaudsving, inflation, økonomisk recession
samt ændringer i regeringens førte politik. Desuden
er det muligt, at væksten i disse lande ikke bliver som
forventet, eksempelvis som følge af recession, høj inflation
og svækkelse af landets valuta, hvilket kan få en negativ
indvirkning på efterspørgslen efter Bang & Olufsens
31
produkter. Endvidere kan de nævnte faktorer påvirke
hastigheden, hvormed nye forretninger åbnes.
Bang & Olufsen har endnu ikke lanceret Unicode-produkter,
der kan håndtere og vise asiatiske skrifttegn, hvilket
medfører risiko for, at visse af Koncernens fremtidige
produkter vil blive lanceret senere på markeder som Kina,
Korea, Taiwan og Japan end på øvrige markeder. Unicodeproblematikken forventes af Ledelsen at blive elimineret på
sigt.
Ovenstående forhold kan få væsentlig negativ indvirkning
på Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Risici forbundet med udvikling af produkter
Bang & Olufsen er afhængig af løbende at udvikle
nye attraktive produkter og er eksponeret for
den teknologiske udvikling inden for audio- og
videoprodukter
Koncernen har historisk realiseret og forventer fremover
at realisere en betydelig del af sin omsætning fra salget af
nye, innovative produkter inden for eksklusive audio- og
videoprodukter og lydsystemer til biler med videre.
Selvom Koncernen forventer at være i stand til at
fortsætte med at udvikle innovative nye produkter, er
elektronikbranchen karakteriseret ved hurtige og markante
ændringer, herunder teknologiskift som følge af tiltag
iværksat af branchens dominerende aktører. Således
kan teknologiske fremskridt føre til betydelige fald i
salget af produkter med ældre teknologier. Endelig kan
enhver forsinkelse i udviklingen af succesfulde produkter
med pålidelig kvalitet og avancerede funktioner påvirke
Koncernens forretning negativt, ligesom det kan vise sig, at
nye ideer ikke kan overføres til kommercielle produkter.
Endvidere er udviklingshastigheden for nye produkter på
markedet for audio- og videoprodukter steget markant
gennem de seneste år, hvilket stiller krav om, at Koncernen
også fremover kan udvikle sine produkter hurtigere.
Såfremt Koncernen opererer ud fra forkerte antagelser om
udviklingen i branchen og markedet, eller Koncernen ikke
er i stand til at udvikle attraktive nye produkter eller ikke
er i stand til at udvikle nye produkter tilstrækkeligt hurtigt,
kan det have væsentlig negativ indvirkning på Koncernens
virksomhed, resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen er afhængig af adgang til at anvende
relevante teknologier i sine produkter
Bang & Olufsen er globalt set en meget lille producent
af audio- og videoprodukter. Koncernen anvender i
32
stigende grad hardware-baserede, masseproducerede
nøgleteknologier i produkterne, som den ikke selv udvikler
og derfor indkøber fra tredjeparter. Nøgleteknologierne
er nødvendige for produkternes basale funktioner som
display, modtagelse og afvikling af indhold og programmer,
hvilket er en forudsætning for, at produkterne lever op til
kundernes krav og præferencer.
Såfremt Bang & Olufsen i fremtiden ikke kan få tilstrækkelig
adgang til, eller opnå konkurrencedygtige priser på,
relevante teknologier til sine produkter, kan det have
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Forkert valg af teknologi kan have væsentlig negativ
indvirkning på Bang & Olufsen
Markedet, hvorpå Koncernen agerer, har oplevet og
vil i fremtiden opleve meget væsentlige paradigmeskift
som følge af den teknologiske udvikling. I øjeblikket er
teknologierne til anvendelse og behandling af indhold
(”Indholdsteknologierne”) ved at skifte fra at være fysiske
og broadcastede medier til at være digitalt lagrede og
netværksbaserede.
Udviklingen af fysiske og broadcastede medier har været
præget af nogle få konvergerende massemedier, og
markederne har været forholdsvis stabile gennem de
seneste 5-10 år med relativt lange reaktionstider på grund
af det nødvendige standardiseringsarbejde. De nye medier
og services er langt mere mangfoldige og har meget
kortere udviklingstider, hvorfor markedet skifter tilsvarende
hurtigt, og det endnu ikke konvergerer mod nogen fælles
standarder. Ydermere er nogle af løsningerne beskyttede,
hvor tredjeparter ikke har adgang til at anvende sådanne
teknologier.
For yderligere oplysninger henvises til ”Del
I – Virksomhedsbeskrivelse – Forretnings- og
markedsbeskrivelse – Markedsbeskrivelse – Den teknologiske
udvikling”.
Der kan ikke gives sikkerhed for, at Bang & Olufsen i
fremtiden formår at satse på eller udvikle de teknologier,
eller får adgang til beskyttede teknologier, som kunderne
efterspørger, hvilket kan have væsentlig negativ indvirkning
på Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Bang & Olufsen er afhængig af kvalificerede
medarbejdere med de nødvendige teknologiske
kompetencer
Koncernens strategiske fokus inden for eksklusive audio- og
videoprodukter forudsætter, at produktegenskaberne på
visse områder udmærker sig i forhold til konkurrenternes
produkter og i øvrigt lever op til kundernes krav og
forventninger. Dette kræver egen udvikling på en række
forskellige kerneområder, hvilket kræver fagligt højt
kvalificerede medarbejdere i forbindelse med den løbende
produktudvikling.
Ovenstående forhold kan få væsentlig negativ indvirkning
på Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Såfremt Bang & Olufsen ikke i fremtiden kan fastholde og
tiltrække højt kvalificerede medarbejdere med tilstrækkelige
teknologiske kompetencer, kan det have væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Bang & Olufsen er afhængig af effektive, tidssvarende
og konkurrencedygtige produktionsfaciliteter
Koncernen har produktionsfaciliteter i Danmark og Tjekkiet.
Der kan ikke gives sikkerhed for, at Bang & Olufsen i
fremtiden vil have tilstrækkelig kapital til at foretage den
nødvendige opgradering af produktionsfaciliteterne eller
bygge nye produktionsfaciliteter for at følge med den
påkrævede udvikling.
Bang & Olufsen er afhængig af eksterne designere og
konceptudviklere
Koncernen arbejder i forbindelse med udviklingen af
Bang & Olufsen-produkter næsten udelukkende med
eksterne designere, og disse har historisk, i et samarbejde
med Koncernens egne medarbejdere, været i stand
til at frembringe markante og originale design- og
konceptløsninger inden for det traditionelle audio- og
videoområde. Paradigmeskift inden for audio- og
videoområdet stiller, og vil i fremtiden stille, nye krav til
original konceptudvikling. Ydermere udvikler og forældes
koncepterne hurtigere end tidligere, hvilket stiller nye
krav til effektiv, hurtig og original konceptudvikling til nye
teknologier.
Der kan ikke gives sikkerhed for, at Bang & Olufsen i
fremtiden kan tiltrække og samarbejde med designere og
konceptudviklere, der kan levere originale koncepter, hvilket
kan have væsentlig negativ indvirkning på Koncernens
virksomhed, resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen vil fremover være afhængig af én fælles
digital teknologiplatform
Et led i Koncernens Strategiplan er at udvikle én fælles
digital teknologiplatform, der i fremtiden skal udgøre det
teknologiske fundament for Koncernens produkter på
tværs af produktporteføljen og medvirke til væsentligt
at formindske udviklingstiden. Ledelsen forventer, at
en fælles digital teknologiplatform for alle Koncernens
produktkategorier inden for audio og video vil kunne
opbygges fuldt ud i løbet af to til tre år.
Selvom den fælles digitale teknologiplatform vil
tage udgangspunkt i eksisterende teknologi, kan
Koncernen fremover blive eksponeret for fejl ved denne
teknologiplatform. Såfremt der således i fremtiden
måtte opstå større eller mindre problemer med denne
teknologiplatform, er der risiko for, at flere af Koncernens
produkter på tværs af produktporteføljen kan blive ramt af
fejl og mangler samtidigt, hvilket kan medføre betydelige
omkostninger for Bang & Olufsen.
Risici forbundet med Koncernens drift og produktion
Det er Ledelsens vurdering, at en konkurrencedygtig
produktion er en forudsætning for Koncernens rentabilitet.
Udover omkostninger til komponenter er de største
produktionsomkostninger i Koncernen relateret til lønninger
og omkostninger til drift af bygninger og maskiner,
herunder afskrivninger. Endvidere vurderer Ledelsen, at der
kun findes begrænsede alternative anvendelsesmuligheder
for Koncernens produktionsfaciliteter i Struer, Danmark.
Såfremt Koncernen ikke er i stand til at have et
konkurrencedygtigt omkostningsniveau, kan det få
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen er eksponeret for prisændringer på
komponenter og andre essentielle dele i produktionen
Såfremt der måtte opstå betydelige prisstigninger på de
komponenter og andre dele, som anvendes i produktionen,
og Koncernen ikke er i stand til at kompensere herfor ved
prisforhøjelser på Koncernens produkter, kan Koncernens
profitabilitet påvirkes negativt.
Historisk har Koncernen oplevet betydelige udsving i
indkøbspriserne på dens komponenter og andre dele.
Sådanne prisudsving kan eksempelvis skyldes prisændringer
på de råvarer og materialer, som anvendes til produktionen
af de pågældende komponenter og andre dele, hvorfor
Koncernen er indirekte eksponeret for udviklingen i de
underliggende råvarepriser eller tilgængeligheden af
sådanne råvarer.
Ovenstående forhold kan få negativ indvirkning på
Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Koncernen er afhængig af anvendelse af
informationsteknologi i forbindelse med dens
produktion og øvrige virksomhed
Bang & Olufsen anvender kun ét IT-driftscenter
33
indeholdende Koncernens centrale IT-faciliteter, herunder
lagringskapacitet, netværk, servere etc. Såfremt Koncernens
IT-driftcenter rammes af et uheld, brand eller anden skade,
kan Koncernen risikere, at dens centrale systemer ikke vil
være tilgængelige i en periode, hvilket vil have indvirkning
på alle Koncernens forretningsområder.
Koncernens data er sikret gennem en backup-løsning,
der i dag er placeret i to spejlede backup-centre, hvis drift
varetages af en ekstern leverandør, og som overholder
gældende branchestandarder. Såfremt Koncernens
IT-driftcenter ødelægges totalt, vil Koncernens centrale
systemer således forventeligt kunne genetableres med nyt
udstyr og indlæsning af backup-data over en skønsmæssig
periode på en til to uger.
Såfremt Koncernen rammes af en skade på dens
IT-faciliteter, kan det få væsentlig negativ indvirkning på
Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Koncernen er eksponeret for mulige nedbrud i eller
skade på sin produktion
Bang & Olufsen er udsat for risici i relation til skade
på produktionsanlæggene. Koncernen ejer en række
produktionsfaciliteter i Danmark og Tjekkiet, der som
følge af ulykke, brand eller af anden årsag for en tid eller
bestandigt kan ophøre med at producere helt eller delvist.
Bang & Olufsens største enkeltstående risiko er totalskade
på hele eller væsentlige dele af fabriksanlægget i Struer,
Danmark, som følge af brand, idet reetablering af
produktionsfaciliteterne vil være tidskrævende og dermed
indebære risiko for tab af markedsandele samt driftstab.
Koncernen har tegnet en all risk forsikring på
markedsmæssige vilkår for alle produktionsanlæg, som blandt
andet omfatter brandskade og driftstab. Herudover arbejder
Bang & Olufsen systematisk med forebyggelse af skader,
og de fleste produktionsanlæg har døgnovervågning, og
samtlige har brandberedskab, ligesom næsten alle fabrikker
har sprinkleranlæg i kritiske områder. Der kan ikke gives
sikkerhed for, at de nævnte foranstaltninger er tilstrækkelige,
eller at de tegnede forsikringer er dækkende eller kan
opretholdes på rentable vilkår.
Såfremt et eller flere produktionsanlæg ophører med at
producere helt eller delvist for en tid eller bestandigt, og/
eller såfremt Bang & Olufsen ikke har tegnet eller ikke er i
stand til at opretholde fornødne forsikringer, herunder på
rentable vilkår, kan dette få væsentlig negativ indflydelse
på Koncernens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
34
Koncernen er eksponeret for overkapacitet på sine
produktionsfaciliteter, og en eventuel udflytning
af produktion kan medføre nedskrivninger på
Koncernens eksisterende produktionsanlæg
Bang & Olufsen har i de senere år investeret betydeligt
i øget produktionskapacitet, jævnfør afsnit ”Del I –
Virksomhedsbeskrivelse – Oplysninger om Bang & Olufsen –
Investeringer”, og Koncernen har derfor pr. Prospektdatoen
væsentlig uudnyttet kapacitet, som kun vil kunne anvendes,
såfremt Koncernens produktion fremover øges.
Endvidere kan en eventuel beslutning om at flytte dele
af Koncernens produktion til andre lande, herunder
yderligere udflytning til Tjekkiet, medføre nedskrivninger på
Koncernens eksisterende produktionsaktiver.
Såfremt den ledige produktionskapacitet ikke vil kunne
udnyttes helt eller delvist, kan dette medføre væsentlige
nedskrivninger og omkostninger til nedlukning og
dermed have væsentlig negativ indflydelse på Koncernens
virksomhed, resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernens aktiviteter medfører risiko for forurening
af miljøet
Bang & Olufsen afholder og forventer også fremover at
skulle afholde betydelige omkostninger og ressourcer på
at efterleve og overholde miljømæssige love og regler.
For at sikre løbende miljøforbedringer, risikostyring og
eksterne audits af overholdelse af lovgivning, er Koncernen
i gang med at foretage de nødvendige tiltag for, at Bang
& Olufsens danske aktivitet forventeligt kan certificeres
i oktober 2009 efter arbejdsmiljøstandarden DS OHSAS
18001 og miljøstandarden EN/DS ISO 14001. Koncernen har
i dag alle nødvendige tilladelser til at drive sin produktion,
herunder Koncernens anodiseringsanlæg.
Såfremt Bang & Olufsen ikke er i stand til at overholde
gældende love og regler, herunder i relation til forurening
og produktlovgivning, eller såfremt Koncernen udsættes for
nye miljømæssige tiltag eller erstatningsansvar, kan det have
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Som følge af Bang & Olufsens mangeårige aktiviteter i
Struer, Danmark, kan det ikke afvises, at dele af grundene
kan være forurenede. Dele af matriklerne er således af
Region Midtjylland kortlagt som ”muligt forurenede” efter
jordforureningsloven. Bang & Olufsen er ikke bekendt med
påbud, retskrav eller andre juridiske krav, der pålægger
Bang & Olufsen at oprense forurening.
Bang & Olufsen har tegnet en miljøansvarsforsikring, der
dækker i tilfælde af fremtidig skade på miljøet, men der
kan ikke gives sikkerhed for, at denne giver tilstrækkelig
dækning til at dække alle skader og omkostninger.
Selvom Bang & Olufsen overholder gældende love og
regler, kan der ikke gives garanti mod fremtidig forurening,
ligesom der ikke kan gives sikkerhed for, at Koncernens
aktiviteter ikke har ført eller ikke kan føre til forurening af
jord og grundvand. Såfremt Bang & Olufsen bliver pålagt
at oprense historisk eller fremtidig forurening, kan dette få
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med immaterielle rettigheder
Koncernen kan utilsigtet komme til at overtræde
tredjemands immaterielle rettigheder
Inden for de områder, hvor Bang & Olufsen er aktiv, foregår
den teknologiske udvikling særdeles hurtigt, hvorfor det
ikke kan udelukkes, at Bang & Olufsen i sine produkter
uden samtykke har indarbejdet eller i fremtiden kan komme
til at indarbejde elementer, hvis immaterielle rettigheder
tilhører tredjemand. Selvom Bang & Olufsen foretager
grundige undersøgelser i forbindelse med udvikling af nye
produkter med henblik på i videst muligt omfang at sikre,
at der tages hensyn til tredjemands rettigheder, kan det ikke
udelukkes, at der kan forekomme overtrædelser af sådanne
rettigheder.
Bang & Olufsen bygger sine produkter på differentierede
design og teknologier, som så vidt muligt forsøges
patenteret. Uanset dette kan det ikke udelukkes, at Bang &
Olufsen kan komme ud i patenttvister, og at sådanne tvister
kan gå imod Koncernen, med risiko for at Bang & Olufsen
må stoppe udviklingen af de berørte produkter, trække disse
tilbage eller betale licens til tredjepart.
Dette vil kunne medføre væsentlige forpligtelser og/eller
omkostninger for Bang & Olufsen, hvilket kan få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen kan risikere, at tredjeparter fremstiller
kopiprodukter eller misbruger dens varemærke og/
eller patenter
Bang & Olufsen oplever i stigende grad kopier af sine
produkter og brands. Omkostningerne forbundet med
håndhævelse af Koncernens rettigheder forventes at være
stigende. Markedets opfattelse af Koncernens varemærke
kan blive påvirket negativt af andres misbrug af Koncernens
immaterielle rettigheder og kan på sigt påvirke Koncernens
mulighed for at afsætte sine produkter.
Kopiering af Koncernens produkter eller misbrug af dens
varemærke og/eller patenter kan medføre omkostninger,
omsætningstab og skade på Bang & Olufsen-varemærket,
hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Koncernens
virksomhed, resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med afhængighed af leverandører
Koncernen er afhængig af rettidig og korrekt levering
af nødvendige komponenter til konkurrencedygtige
priser
Bang & Olufsen anvender en række leverandører af
komponenter samt færdigvarer, der indgår i produktionen
af Koncernens produkter. Selvom Bang & Olufsen
har flere alternative leverandører af størstedelen af
disse komponenter, kan et ophør af aftalerne med en
eller flere leverandører, leverandørernes manglende
overholdelse af deres forpligtelser i henhold til aftalerne,
eller såfremt leverandøren af andre årsager ikke leverer
i overensstemmelse med påkrævede forbrug eller i den
påkrævede kvalitet betyde, at Koncernen enten ikke kan
få leveret de nødvendige komponenter eller kan blive nødt
til at foretage køb fra alternative leverandører, hvilket ikke
nødvendigvis kan ske på rentable vilkår, eller at Koncernen i
en periode må afstå fra at sælge visse af sine produkter.
Såfremt Bang & Olufsen ikke kan få leveret de nødvendige
komponenter rettidigt, til konkurrencedygtige priser eller
i den krævede mængde/kvalitet, kan det få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Bang & Olufsen er afhængig af at få leverancer
fra strategiske leverandører, som producerer
nøglekomponenter og Bang & Olufsen-specifikke
komponenter
Bang & Olufsen indkøber produktrelaterede råvarer og
halvfabrikata fra cirka 220 forskellige leverandører, hvoraf
40 leverandører udgør cirka 90 procent af det samlede
indkøbsbudget.
Bang & Olufsen opdeler Koncernens leverandører
i nøgleleverandører, systemleverandører,
kapacitetsleverandører og standardleverandører.
Koncernens afhængighed er størst i samarbejdet med
nøgleleverandørerne, som eksempelvis leverer paneler,
optiske løbeværker og integrated circuits (IC’er),
samt systemleverandørerne, der blandt andet leverer
komponenter som forstærkere, højttalerenheder og
mekaniske overfladeemner.
35
Nøgleleverandører er kritiske, idet Koncernen foretager
produktspecifikke investeringer i produktionsudstyr
over for denne type leverandører, mens leverandørernes
investeringer ofte er begrænsede. Over tid kan der skabes
en så tæt afhængighed, at det vil være vanskeligt at skifte
leverandør uden betydelige udgifter dertil, for eksempel i
form af ændret konstruktion af et Bang & Olufsen-produkt.
En del af Koncernens risikostyring sigter mod at sikre, at
Koncernens leverandører har en fornuftig og tilstrækkelig
risikostyring blandt andet ved udsendelse af spørgeskemaer
og besøg hos leverandørerne.
Endvidere er en række af Bang & Olufsens
nøgleleverandører også Koncernens konkurrenter på
markedet for audio- og videoprodukter, hvilket kan
medføre problemer med underleverancer til nye innovative
produkter, som konkurrerer med sådanne leverandørers
egne produkter.
Svigtende leverancer, eksempelvis som følge af finansielle
problemer eller afbrudt samarbejde med leverandører, kan
medføre relativt store investeringer i omkonstruktioner
og indkøring af alternative leverandører og dermed få
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med valuta og andre finansielle risici
Bang & Olufsen er eksponeret for ændringer i
valutakurser
Selskabet aflægger koncernregnskab i danske kroner.
Hovedparten af Koncernens produkter sælges i udlandet.
Eksporten udgjorde 88 procent af Koncernens omsætning
for regnskabsåret 2007/08 med Tyskland, Storbritannien
og den asiatiske region som de største eksportmarkeder.
Størstedelen af de komponenter, som Bang & Olufsen
indkøber, importeres fra Asien.
Koncernen har primært nettoindgange i EUR, GBP og CHF,
og den væsentligste eksponering er for nærværende knyttet
hertil. Den væsentligste nettoeksponering på udgangssiden
er USD. Selvom nettoeffekten fra USD pr. Prospektdatoen af
Ledelsen vurderes næsten neutral, kan Koncernen ikke give
sikkerhed for, at dette også vil være tilfældet i fremtiden,
hvorfor Koncernen muligvis igen kan blive eksponeret
for udsving i USD. Koncernen har ikke i det seneste år
foretaget aktiv valutakurssikring af sine pengestrømme.
Bang & Olufsen er således eksponeret for risiko ved udsving
i kurserne på disse valutaer.
Derudover vil en styrkelse af danske kroner over for andre
valutaer reducere værdien i danske kroner af det bidrag til
Bang & Olufsens samlede resultat (herunder omsætning) og
finansielle stilling, som den modtager fra datterselskaber,
der aflægger regnskab i andre valutaer.
Sådanne valutakursudsving kan føre til tab og derfor få
en væsentlig negativ indvirkning på Bang & Olufsens
virksomhed, resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Bang & Olufsen er eksponeret for risikoen for
renteændringer
Selvom Koncernens samlede gældsfinansiering nedbringes
efter Udbuddet, vil Koncernen fortsat operere med betydelig
fremmedfinansiering. Ved udgangen af 3. kvartal 2008/09
(28. februar 2009) bestod Koncernens nettorentebærende
gæld af fastforrentede realkreditlån på 240 millioner
DKK, fastforrentede øvrige lån på 121 millioner DKK og
variabelt forrentede kassekreditter på 198 millioner DKK
minus likvider på 37 millioner DKK. Ledelsen skønner, at
Koncernens gældsniveau reduceres med nettoprovenuet fra
Udbuddet på anslået 432 millioner DKK såfremt Udbuddet
gennemføres.
En renteændring kan således få en negativ indvirkning på
Bang & Olufsens virksomhed, resultater, pengestrømme og
finansielle stilling.
Koncernen er eksponeret for kreditrisiko i
relation til sine forhandlere samt andre kunder og
samarbejdsparter
Bang & Olufsen solgte ved udgangen af 3. kvartal 2008/09
(28. februar 2009) sine produkter via 1.179 forhandlere
i mere end 70 lande, og Koncernen er derfor udsat for
risiko for tab på tilgodehavender hos sine debitorer. Denne
risiko er forøget i forbindelse med den seneste udvikling
i de globale konjunkturer, ligesom tab på debitorer og
hensættelser til tab på debitorer har været stigende.
Derudover er Koncernen gennem ejerskab af B1-Butikker
eksponeret over for tab på tilgodehavender hos kunder i
de pågældende butikker, ligesom Koncernen er eksponeret
over for tab på tilgodehavender inden for Enterprise,
Automotive og ICEpower.
Endvidere kan der opstå behov for, at Koncernen må øge
finansieringsomfanget til sine forhandlere for at opretholde
afsætningen af Bang & Olufsens produkter, hvilket vil øge
Koncernens eget finansieringsbehov og øge den relaterede
kreditrisiko.
Der kan ikke gives sikkerhed for, at Bang & Olufsen
ikke i fremtiden vil opleve tab på debitorer eller andre
samarbejdsparter, eller at sådanne tab er dækket, eller er
36
tilstrækkeligt dækket, af en kreditforsikring, hvilket kan få
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
større tilbagekaldelser, og Koncernen kan blive udsat for
produktansvar, hvilket kan medføre betydelige omkostninger
og skade på Bang & Olufsens varemærke og anseelse.
Risici forbundet med retssager
Selvom Koncernen fabrikerer sine produkter i henhold til
internationalt accepterede kvalitetsstandarder, kan der ikke
gives sikkerhed for, at alle dets produkter er fri for fejl og
mangler. Således kan det ikke udelukkes, at visse produkter
eller serier skal tilbagekaldes på et senere tidspunkt,
efter de er blevet solgt, hvilket kan medføre betydelige
omkostninger til eksempelvis udskiftning, reparation
eller erstatning. Endvidere yder Koncernen afhængig af
gældende lovgivning og øvrige betingelser 2-5 års garanti
på visse produkter, hvor Koncernen tilbyder vederlagsfri
reparation eller erstatning af en vare, som ikke fungerer
tilfredsstillende.
Bang & Olufsen har været, er og kan fremover blive
part i retssager og andre sager
Koncernen har gennem årene både som sagsøger og som
sagsøgt været part i forskellige rets- og voldgiftssager,
herunder blandt andet en række sager på globalt plan som
har været anlagt af opsagte distributører. Der henvises til
afsnittet ”Gennemgang af drift og regnskab” for så vidt
angår de regnskabsmæssige konsekvenser af en væsentlig
voldgiftssag, som Koncernen tabte i regnskabsåret 2007/08.
Pr. Prospektdatoen er Koncernen involveret i to efter
Ledelsens opfattelse væsentlige retssager, som er beskrevet
i afsnit ”Del I – Oplysninger om aktiver og passiver,
finansiel stilling og resultater samt udbyttepolitik – Rets- og
voldgiftssager”, og herudover er Koncernen part i flere
mindre sager. Der er foretaget hensættelser i et omfang,
som Koncernen finder rimeligt henset til de konkrete
sager. Derudover er der indregnet 16,0 millioner DKK
som tilgodehavende på Koncernens balance i relation til
en afgørelse fra SKAT om toldtarifering af importerede
plasmaskærme, som Bang & Olufsen Operations a/s har
indbragt for Landsskatteretten. Hvis Bang & Olufsens
vurdering af, om der skal foretages hensættelser til tab
eller indregnes tilgodehavender på et givent tidspunkt ikke
afspejler den efterfølgende udvikling eller det endelige
udfald af en sag og eventuelle fremtidige krav, kan dette
have en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens
resultat, pengestrømme og finansielle stilling.
Såfremt Koncernen ikke får helt eller delvist medhold i
væsentlige rets- og voldgiftssager, herunder den sag, hvor
Koncernen er sagsøgt, som er beskrevet andetsteds i dette
Prospekt, kan Koncernen blive tilpligtet at betale væsentlige
beløb til andre parter, hvilket kan få en væsentlig negativ
indvirkning på Koncernens resultat, pengestrømme og
finansielle stilling.
Endvidere er Bang & Olufsen udsat for risiko for
produktansvar, både gennem produktion af audio- og
videoprodukter, men også som følge af lydsystemer til
automobilindustrien og øvrige komponenter, som indgår i
tredjeparters produkter.
Selvom Bang & Olufsen har tegnet en produktansvarsforsikring, kan det vise sig, at dækningen ikke er
tilstrækkelig til at dække det endelige krav. Endvidere
vil Koncernen muligvis ikke længere kunne opnå eller
opretholde tilstrækkelig forsikringsdækning mod mulige
forpligtelser på rentable vilkår.
Fejl og mangler i Bang & Olufsens produkter kan også
skyldes fejl og mangler i komponenter eller dele indkøbt
fra Koncernens leverandører, hvilket kan påføre Koncernen
omkostninger og skade Bang & Olufsen-brandet. Selvom
leverandøren kan være erstatningspligtig over for
Koncernen, kan Koncernen stadig være ansvarlig over for
sine kunder. I tilfælde af, at Koncernen måtte have et krav
mod en af sine leverandører, kan en eventuel erstatning
fra den pågældende leverandør vise sig ikke at være
tilstrækkelig til at dække det endelige krav mod eller tab for
Koncernen.
Bang & Olufsen har risiko for i fremtiden at ifalde
erstatningsansvar, hvilket kan medføre væsentlig negativ
indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Selskabet kan ikke give sikkerhed for, at der ikke kan
forekomme fejl og mangler på Bang & Olufsens produkter
eller produktansvarskrav mod Koncernen, hvilket kan få
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med produktansvar
Risici forbundet med lovgivningsmæssige forhold
Koncernen kan være ansvarlig for fejl og mangler i
sine produkter
Fejl og mangler ved Koncernens produkter kan medføre
Bang & Olufsen er underlagt en række love og regler
Bang & Olufsens produktion og øvrige virksomhed udøves
efter Ledelsens opfattelse efter gældende national og
37
international lovgivning, og endvidere følger Koncernen
visse gældende branchestandarder. Såfremt der indføres
nye, eller ændres i de eksisterende, lovgivningsmæssige
krav eller branchestandarder, kan det medføre væsentlige
omkostninger for Koncernen til implementering og
opretholdelse af den løbende drift.
Endvidere er Koncernen eksponeret for ændringer i skatte-,
afgifts-, told- og regnskabsregler.
Ændringer i eksisterende standarder, love og regler,
indførelse af nye samt gennemførelsen af tilsyn,
undersøgelser eller modtagelse af påbud, kan få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med medarbejdere
Bang & Olufsen er afhængig af at kunne tiltrække og
fastholde kvalificerede medarbejdere
Fastholdelse og ansættelse af kvalificerede medarbejdere har
betydning for Bang & Olufsen i alle områder af Koncernens
virksomhed, herunder produktudvikling, produktion, salg,
markedsføring, administration med videre.
Såfremt Bang & Olufsen ikke i fremtiden kan tiltrække
og fastholde kvalificerede medarbejdere, kan det have
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen er udsat for risici i forbindelse med
arbejdsskader
Bang & Olufsen kan blive part i sager vedrørende
arbejdsskader. En stor del af Bang & Olufsens produktion
er automatiseret, og Bang & Olufsen har en meget aktiv
sikkerhedsorganisation og har fokus på sikkerhedsarbejde
og arbejdsmiljø.
Bang & Olufsen har tegnet forsikring for arbejdsskader, men
har også i fremtiden risiko for at ifalde erstatningsansvar
vedrørende arbejdsskadesager.
Såfremt det ikke er muligt at opnå eller opretholde
tilstrækkelig forsikringsdækning for forpligtelser relateret
til arbejdsskader, herunder såfremt forsikringsdækning ikke
kan opnås på rentable vilkår, eller forsikringsdækningen ikke
er tilstrækkelig, kan det medføre væsentlige forpligtelser
og/eller omkostninger for Bang & Olufsen, hvilket kan få
væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed,
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Koncernen kan blive udsat for faglige stridigheder
Bang & Olufsen er medlem af Dansk Industri og er således
38
i Danmark omfattet af to overenskomstområder samt
Lederaftalen. I relation til dette er Koncernen omfattet af
de overenskomstmæssige ændringer, der måtte komme.
Bang & Olufsen kan fremadrettet ønske at omstrukturere
og outsource opgaver med videre, hvilket ifølge de
arbejdsretlige vejledninger skal foregå i et samarbejde
mellem tillidsrepræsentanter og Ledelsen.
I Tjekkiet følger Koncernen efter Ledelsens opfattelse
gældende arbejdslovgivning, og Koncernen har ikke
været udsat for arbejdsnedlæggelser eller andre faglige
stridigheder med medarbejderne i Tjekkiet.
Selvom Bang & Olufsen historisk kun i begrænset omfang
har været udsat for faglige stridigheder, kan Koncernen
fremadrettet blive involveret i uenigheder, der kan skade
Koncernens omdømme samt forholdet til medarbejderne
og føre til faglig strid, herunder arbejdsnedlæggelser,
strejker og/eller afbrydelser, hvilket kan få væsentlig
negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med Udbuddet
Markedskursen på Selskabets Aktier og
Tegningsretterne kan være meget svingende
Markedskursen på Aktierne og Tegningsretterne kan være
meget svingende og kan være underlagt væsentlige udsving
som følge af forskellige faktorer, hvoraf nogle eller mange
er uden for Selskabets indflydelse og ikke nødvendigvis er
knyttet til Selskabets virksomhed, drift eller fremtidsudsigter.
Faktorer, der kan påvirke kursen på Aktierne og
Tegningsretterne, omfatter faktiske eller forventede
udsving i driftsresultater, nye produkter eller serviceydelser
lanceret eller offentliggjort af Bang & Olufsen eller Bang &
Olufsens konkurrenter, forhold, tendenser eller ændringer
inden for den eksklusive del af markedet for audio- og
videoprodukter, ændringer i markedets værdiansættelse
af andre tilsvarende selskaber, ændringer i Ledelsen og
yderligere udstedelse af Aktier fra Selskabets side.
Kursen på Aktierne og Tegningsretterne kan være forbundet
med store udsving på grund af ovenstående faktorer,
herunder et salg eller et forsøg på at sælge en større
mængde af Aktierne eller Tegningsretterne på markedet.
Derudover har aktiemarkedet generelt været udsat for
væsentlige udsving i kurser og omsætning, der kan være
uden sammenhæng med, eller uforholdsmæssigt store i
forhold til de pågældende selskabers driftsresultater. Disse
generelle markedsfaktorer kan påvirke markedskursen på
Aktierne og Tegningsretterne negativt, uanset Selskabets
driftsresultat.
Selskabet vil muligvis udstede yderligere aktier eller
andre værdipapirer i fremtiden, hvilket kan få negativ
indflydelse på aktiekursen
Selskabet er underlagt en lock-up aftale i en begrænset
periode efter Udbuddets gennemførelse. For en nærmere
beskrivelse af aftalen henvises til afsnittet ”Del II – Udbuddet
– Sælgende aktionærer og lock-up”, herunder undtagelser
i forbindelse hermed. Efter udløbet af lock-up perioden
kan Selskabet frit udstede aktier og andre værdipapirer,
hvilket kan få Aktiernes kurs til at falde. Selskabet har
ikke for øjeblikket planer om at udbyde yderligere Aktier
udover en eventuel tildeling af medarbejderaktier som
led i Koncernens medarbejderaktieprogram for ansatte
i Danmark. Medarbejderaktierne kan tildeles hvert år på
baggrund af en diskretionær beslutning af Bestyrelsen efter
en vurdering af årets resultat. Hvis Selskabet eller Selskabets
større aktionærer foretager et yderligere udbud eller salg
af Aktier, Tegningsretter eller andre værdipapirer, eller
offentligheden antager, at der muligvis vil blive foretaget
et udbud eller salg, kan dette få negativ indflydelse på
Aktiernes og Tegningsretternes kurs.
Selskabet er et aktieselskab registreret i henhold
til dansk lovgivning, hvilket kan gøre det svært for
Aktionærer bosiddende uden for Danmark at udnytte
eller håndhæve visse rettigheder
Bang & Olufsen a/s er et aktieselskab registreret i henhold
til dansk lov, hvilket kan gøre det svært for aktionærer i
Selskabet bosiddende uden for Danmark at udnytte eller
håndhæve visse rettigheder.
De rettigheder, der gælder for ejere af Aktier og
Tegningsretter, er underlagt dansk lovgivning og Selskabets
vedtægter. Disse rettigheder kan afvige fra de rettigheder,
aktionærer i USA og andre jurisdiktioner typisk har.
Investorerne kan muligvis ikke få forkyndt stævninger mod
Selskabet uden for Danmark eller få fuldbyrdet domme
mod Selskabet, der er afsagt af en domstol uden for
Danmark efter gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for
Danmark. Aktionærer uden for Danmark kan desuden være
afskåret fra at udnytte deres stemmeret.
Tegningsretterne kan muligvis ikke erhverves og/eller
udnyttes af aktionærer bosiddende uden for Danmark
Aktionærer hjemmehørende i jurisdiktioner uden for
Danmark, herunder USA, kan muligvis ikke erhverve og/
eller udnytte Tegningsretterne, medmindre Tegningsretterne
og/eller de Udbudte Aktier eller eventuelle rettigheder
eller andre værdipapirer, der udbydes, er registreret hos de
relevante myndigheder i de pågældende jurisdiktioner, eller
en sådan erhvervelse eller udnyttelse foretages i henhold
til en undtagelse fra registreringskravene. Selskabet har
ingen forpligtelse til og har ikke til hensigt at indlevere en
registreringserklæring i nogen anden jurisdiktion uden for
Danmark vedrørende Tegningsretterne eller de Udbudte
Aktier og afgiver ikke nogen erklæring vedrørende
muligheden for at opnå dispensation fra registreringskravet
i henhold til lovgivningen i andre jurisdiktioner uden for
Danmark vedrørende sådanne rettigheder i fremtiden.
Udbuddet risikerer ikke at blive gennemført og kan
tilbagekaldes under visse ekstraordinære begivenheder
og/eller uforudsigelige omstændigheder
Udbuddet kan tilbagekaldes i perioden frem til registrering
af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I forbindelse med Udbuddet
har Selskabet og Lead Manager indgået Garantiaftalen,
jævnfør afsnittet ”Del II – Udbuddet – Vilkår og betingelser
for Udbuddet – Placering og garanti”. I henhold til denne
aftale kan Lead Manager på et hvilket som helst tidspunkt
før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte
Aktier kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet efter
meddelelse om opsigelse af Garantiaftalen. Lead Manager
er berettiget til at bringe aftalen til ophør under visse
ekstraordinære begivenheder og/eller uforudsigelige
omstændigheder såsom force majeure. Garantiaftalen
indeholder desuden betingelser for gennemførelse, som
Selskabet vurderer er sædvanlige i udbud som Udbuddet,
og gennemførelse af Udbuddet er afhængig af opfyldelse
af alle betingelserne herfor i Garantiaftalen. Hvis en eller
flere af betingelserne for gennemførelse ikke er opfyldt,
kan Lead Manager desuden vælge at bringe Garantiaftalen
til ophør og således kræve, at Selskabet tilbagekalder
Udbuddet. Garantiaftalen er blandt andet betinget af, at
Aktionærgruppen, der har afgivet bindende forhåndstilsagn
med forbehold for opfyldelse af visse betingelser, ikke er
berettiget til at træde tilbage fra deres tilsagn.
Hvis sådanne omstændigheder indtræffer før registrering
af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Lead Manager beslutter
at bringe Garantiaftalen til ophør, vil Tegningsretterne
bortfalde, og der bliver ikke udstedt nogen Udbudte Aktier,
hvorved investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter
og/eller Udbudte Aktier, muligvis kan lide et tab. En
tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via Københavns
Fondsbørs.
Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, er der risiko for,
at Koncernen ikke kan honorere sine forpligtelser i takt
med, at de forfalder, og dermed risiko for konkurs såfremt
yderligere fremmed- eller egenkapital ikke kan tilvejebringes.
39
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, kan investorer, der
har købt Tegningsretter lide et tab på købesummen
for Tegningsretterne
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af
Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk
blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte
Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle
transaktionsomkostninger) til den sidste registrerede ejer
af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Alle
Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt
nogen Udbudte Aktier. Handler med Tegningsretter
foretaget i løbet af Handelsperioden for Tegningsretterne
vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer,
der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende
til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle
transaktionsomkostninger. En tilbagekaldelse vil i givet fald
blive meddelt via Københavns Fondsbørs.
Købere af Udbudte Aktier forud for gennemførelsen
af Udbuddet kan lide et tab, hvis Udbuddet ikke
gennemføres
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil de Udbudte Aktier ikke
blive udstedt. Handler med Udbudte Aktier vil imidlertid ikke
blive berørt, og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier,
vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet
(med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette
medfører, at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier,
vil lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen
og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier samt eventuelle
transaktionsomkostninger. En tilbagekaldelse vil i givet fald
blive meddelt via Københavns Fondsbørs.
Hvis der sker et væsentligt fald i markedskursen på
Aktierne, kan Tegningsretterne miste deres værdi
Markedskursen på Tegningsretterne afhænger af kursen
på Aktierne. Et fald i kursen på Aktierne kan få negativ
indvirkning på Tegningsretternes værdi og markedskurs.
Manglende udnyttelse af Tegningsretter inden
udløbet af Tegningsperioden (den 7. maj 2009 kl.
17.00 dansk tid) vil medføre bortfald af indehaverens
Tegningsretter
Hvis Tegningsretterne ikke er udnyttet inden udløbet
af Tegningsperioden (den 7. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid), vil de pågældende Tegningsretter bortfalde
uden værdi, og indehaveren vil ikke være berettiget
til kompensation. Eksisterende Aktionærer og andre
indehavere af Tegningsretter skal således sikre sig, at alle
nødvendige udnyttelsesinstruktioner bliver modtaget af
sådanne Eksisterende Aktionærers eller andre indehaveres
kontoførende institut eller anden finansiel formidler inden
for tidsfristen.
40
Hvis de Eksisterende Aktionærer ikke udnytter nogen
eller alle Tegningsretter, vil deres ejerandel blive
udvandet, og denne udvanding kan være væsentlig
Ved udstedelsen af de Udbudte Aktier vil Eksisterende
Aktionærer, som ikke har udnyttet deres Tegningsretter,
opleve en udvanding af deres ejerandel og
stemmerettigheder, og denne udvanding kan være
væsentlig. Selv hvis sådanne Eksisterende Aktionærer
beslutter at sælge deres Tegningsretter, vil den betaling, som
de modtager, muligvis ikke være tilstrækkelig til at udligne
denne udvanding.
Markedet for Tegningsretterne og/eller de Udbudte
Aktier vil måske kun tilbyde begrænset likviditet, og
hvis et marked opstår, kan kursen på Tegningsretterne
og/eller de Udbudte Aktier være udsat for større
volatilitet end kursen på de Eksisterende Aktier
Handelsperioden, hvor Tegningsretterne kan handles på
Københavns Fondsbørs, løber fra den 21. april 2009 kl. 9.00
dansk tid til den 4. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid.
De Udbudte Aktier er godkendt til optagelse til handel og
officiel notering på Københavns Fondsbørs fra den 21. april
2009 kl. 9.00 dansk tid, frem til den midlertidige fondskode
for de Udbudte Aktier bliver lagt sammen med fondskoden
for de eksisterende B-Aktier, forventeligt den 14. maj 2009.
Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil opstå et marked
for Tegningsretterne og/eller de Udbudte Aktier, når de
handles for første gang på Københavns Fondsbørs, og
såfremt dette marked opstår, kan Tegningsretterne og/eller
de Udbudte Aktier være udsat for større volatilitet end de
Eksisterende Aktier.
Selskabets Aktier vil muligvis ikke bevare deres
nuværende likviditet
Likviditeten i Selskabets Aktier påvirkes af forskellige
faktorer og kan blandt andet blive reduceret som følge
af en ændring i aktionærsammensætningen. Hvis dette
skulle ske, kan det blive sværere for investorer og andre
aktionærer at handle med Selskabets Aktier, og kursen på
Selskabets Aktier vil kunne blive påvirket negativt.
Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er prissat i danske
kroner. Således vil værdien af Tegningsretterne og de
Udbudte Aktier sandsynligvis svinge, da valutakursen
mellem den lokale valuta i det land, hvor en investor uden
for Danmark er baseret, og den danske krone svinger. Hvis
værdien af den danske krone falder i forhold til den lokale
valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er
baseret, vil værdien af denne investors Tegningsretter og de
Udbudte Aktier falde.
Denne side er blank
41
I – VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE
42
1. ANSVARLIGE
Der henvises til erklæringerne i afsnittet ”Ansvarlige”
ovenfor.
I–1
2. REVISORER
Selskabets uafhængige revisor er:
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
v/Statsautoriseret revisor Jens Rudkjær og statsautoriseret
revisor Henrik Z. Hansen
Weidekampsgade 6
2300 København S
Danmark
Årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 er revideret af
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved de
statsautoriserede revisorer Jens Rudkjær og Henrik Z.
Hansen.
Årsrapporterne for regnskabsårene 2006/07 og 2005/06 er
revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
ved de statsautoriserede revisorer Erik Holst Jørgensen og
Henrik Z. Hansen.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har i dette
Prospekt afgivet erklæringer.
De underskrivende revisorer samt Erik Holst Jørgensen er
medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
(FSR) i Danmark.
Erik Holst Jørgensen fratrådte som revisor for Selskabet som
følge af lovgivningens rotationskrav.
I–2
3. UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER
I nedenstående tabel vises udvalgte historiske koncernregnskabsoplysninger for Bang & Olufsen, som er uddraget af
årsrapporterne for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som
godkendt af EU, samt udvalgte ureviderede perioderegnskabsoplysninger som er uddraget af delårsrapporten for perioden
1. juni 2008 – 28. februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09) med sammenligningstal for perioden 1. juni 2007 – 29. februar
2008 (1.-3. kvartal 2007/08), der er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, ”Præsentation af delårsrapporter”, som
godkendt af EU.
Deloitte har foretaget review af delårsregnskabet for perioden 1. juni 2008 – 28. februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09).
Der er ikke foretaget review af sammenligningstallene.
Hoved- og nøgletal for Koncernen
(mio. DKK)
Urevideret
Urevideret
1.-3. kvartal
1.-3. kvartal
2008/09
2007/08
2007/08
2006/07
2005/06
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
2.173
3.207
4.092
4.376
4.225
Produktionsomkostninger
(1.295)
(1.725)
(2.200)
(2.338)
(2.281)
Bruttoresultat
878
1.482
1.892
2.038
1.944
Udviklingsomkostninger
(353)
(392)
(546)
(459)
(443)
Distributions- og marketingomkostninger
(720)
(759)
(1.004)
(910)
(920)
(88)
(111)
(149)
(139)
(142)
Omstruktureringsomkostninger
(105)
-
-
-
-
Resultat af primær drift
(388)
219
195
530
439
Finansielle poster netto
(30)
(21)
(30)
(16)
(7)
(414)
191
154
524
431
Administrationsomkostninger mv.
Resultat før skat
Skat af årets resultat
96
(54)
(41)
(152)
(135)
Årets resultat
(318)
137
112
373
296
Af- og nedskrivninger
213
198
299
249
232
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme i alt
(mio. DKK)
86
203
332
521
395
(276)
(153)
(254)
(378)
(379)
(24)
(158)
(181)
(488)
(245)
(214)
(108)
(103)
(345)
(229)
Pr. 28. feb
Pr. 29. feb
Pr. 31. maj
Pr. 31. maj
Pr. 31. maj
2009
2008
2008
2007
2006
Balance
Aktiver
Aktiver i alt
2.559
2.840
2.817
2.962
2.915
Immaterielle aktiver
466
411
417
450
356
Materielle aktiver
634
651
656
618
667
Andre langfristede aktiver
170
153
134
182
72
1.289
1.626
1.611
1.713
1.820
Kortfristede aktiver
Passiver
Egenkapital
1.139
1.511
1.484
1.682
1.742
Rentebærende gæld (netto)
521
362
335
80
(219)
Nettoarbejdskapital
549
882
817
718
628
I–3
Hoved- og nøgletal for Koncernen (fortsat)
(mio. DKK)
Urevideret
Urevideret
1.-3. kvartal
1.-3. kvartal
2008/09
2007/08
2007/08
2006/07
2005/06
(172)
410
483
789
670
(8)
13
12
18
16
Nøgletal
EBITDA
EBITDA-margin, %
Overskudsgrad, %
(18)
7
5
12
10
Afkastningsgrad, %
(15)
8
7
21
20
Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill, %
(11)
25
29
51
52
Egenkapitalens forrentning, %
(25)
8
7
22
17
Likviditetsgrad
1,3
2,1
1,9
1,9
2,4
Selvfinansieringsgrad, %
44
53
53
57
60
Finansiel gearing
0,5
0,2
0,2
0,0
(0,1)
Nettoomsætning/Investeret kapital eksklusive goodwill
1,3
2,0
2,4
2,8
3,3
Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
(28)
12
9
31
25
Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
(28)
12
9
31
25
Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
94
125
123
139
140
Børskurs pr. balancedag
79
334
265
698
684
Price/earnings
(3)
29
29
22
28
Price/earnings, udvandet
(3)
29
29
22
28
0,8
2,7
2,2
5,0
4,9
-
-
3,0
20,0
16,0
12.081.338
12.081.338
12.081.338
12.081.338
12.450.925
110.076
767.787
767.787
619.923
669.587
11.414.550
11.376.530
11.376.530
11.683.175
11.872.382
Aktierelaterede nøgletal
Børskurs/Indre værdi pr. aktie
Udloddet/foreslået udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
Antal aktier (A & B)
Antal egne aktier (A & B)
Gennemsnitligt antal aktier i omløb
Udestående optioners gennemsnitlige udvandingseffekt
Gennemsnitligt antal aktier i omløb – udvandet
-
-
-
12.513
41.676
11.414.550
11.376.530
11.376.530
11.695.688
11.914.058
-
-
2.541
2.403
2.485
Medarbejdere
Antal ansatte, gennemsnit
Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og ”Anbefalinger og nøgletal 2005” fra Den Danske
Finansanalytikerforening.
I–4
Nøgletallene er defineret således:
EBITDA-margin:
Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger * 100
Nettoomsætning
Overskudsgrad:
Resultat af primær drift * 100
Nettoomsætning
Afkastningsgrad:
Resultat af primær drift * 100
Gns. operative aktiver
Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill:
Resultat af primær drift før afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger
Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill
Egenkapitalens forrentning:
Bang & Olufsen a/s' andel af årets resultat * 100
Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser
Likviditetsgrad:
Kortfristede aktiver
Kortfristet gæld
Selvfinansieringsgrad:
Egenkapital ultimo * 100
Passiver ultimo
Finansiel gearing:
Nettorentebærende gæld ultimo
Egenkapital ultimo
Nettoomsætning/investeret kapital eksklusive goodwill:
Nettoomsætning * 100
Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill
Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK:
Resultat efter skat
Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier
Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK:
Resultat efter skat
Gennemsnitligt antal cirkulerende aktier – udvandet
Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK:
Egenkapital ultimo
Antal aktier ultimo
Price/earnings:
Børskurs
Resultat pr. nom. 10 DKK aktie
Price/earnings, udvandet:
Børskurs
Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie
I–5
4. RISIKOFAKTORER
For en beskrivelse af risikofaktorer henvises der til afsnittet
”Risikofaktorer” ovenfor.
I–6
5. OPLYSNINGER OM SELSKABET
5.1 Navn og hjemsted
5.6 Hovedbankforbindelse
Bang & Olufsen a/s
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer
Danmark
Selskabets hovedbankforbindelse er Danske Bank A/S.
Telefon: (+45) 96 84 11 22
Fax: (+45) 97 85 18 88
Hjemmeside: www.bang-olufsen.com
Selskabets hjemsted er Struer Kommune, og Selskabet er
registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr.
41 25 79 11.
Bang & Olufsen a/s har ingen registrerede binavne.
5.2 Stiftelsesdato og lovvalg
Selskabet er stiftet den 17. november 1925 under navnet
A/S. Bang & Olufsen.
Selskabets navn blev ændret i 1958 til Bang & Olufsen
Produktionsselskab, i 1966 til Bang & Olufsen a/s, i 1990
til Bang & Olufsen Holding a/s, og i 2000 fik Selskabet sit
nuværende navn.
5.7 Selskabets historie og udvikling
Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 af to unge ingeniører,
Peter Bang og Svend Olufsen. De to havde lært hinanden at
kende på ingeniørstudiet og delte en begejstret interesse for
tidens nye fænomen: Radioen.
Det første gennembrudsprodukt var ikke den lysnetradio,
de to ingeniører drømte om, men ”Eliminatoren” – en
lysnetmodtager, som eliminerede behovet for batterier.
Timingen var perfekt – Eliminatoren kom på markedet
samtidig med, at elektricitet i hjemmet begyndte at blive
almindeligt i Danmark. Bang & Olufsen opførte som følge
heraf i 1927 virksomhedens første produktionsfacilitet.
Denne blev i slutningen af anden verdenskrig sprængt af
danske nazisympatisører som straf for, at virksomheden
ikke ville arbejde for besættelsesmagten, og fordi mange af
medarbejderne deltog aktivt i modstandsbevægelsen.
I årene efter kæmpede Bang & Olufsen for såvel sin
eksistens som for at bygge fabrikken op igen. I løbet af
1950’erne og 1960’erne blev Bang & Olufsen veletableret
på det danske marked som ”Det danske kvalitetsmærke”.
Selskabet er underlagt dansk ret.
5.3 Formål
I henhold til vedtægternes § 3 er Selskabets formål, som
ejer af varemærket Bang & Olufsen, i første række at eje
aktier i datterselskaber samt udøve stemmeretten herpå
foruden andre aktionærrettigheder, hvad enten der er
tale om helt eller delvist ejede datterselskaber, samt stille
de tjenesteydelser til rådighed for datterselskaberne, som
bestyrelsen skønner formålstjenlige.
Selskabets formål er endvidere – direkte eller indirekte – at
eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri,
handel, serviceydelser og i øvrigt at udøve enhver anden
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
hermed.
5.4 Regnskabsår og regnskabsrapportering
Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.
5.5 Revisor
Selskabets uafhængige revisor er Deloitte Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
Da konkurrencen fra Asien i slutningen af 1960’erne satte
ind og en lang række danske og europæiske radio- og
tv-fabrikker følgeligt måtte lukke, valgte Bang & Olufsen at
alliere sig med arkitekter og designere og at satse på såvel
produkternes idé, design og kvalitet. Samtidig påbegyndtes
salg i udlandet.
I slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne oplevede
Bang & Olufsen indtjeningsproblemer. Et omfattende
frasalg af de aktiviteter, som ikke kunne klassificeres under
kernekompetencer, blev gennemført, og samtidig blev
en ny distributionsstrategi sat i værk: Bang & Olufsens
produkter skulle ikke længere sælges udelukkende via
radio/tv-butikker, der forhandlede et bredt program af
elektronikmærker, men i stedet via dedikerede butikker, der
kun forhandlede Bang & Olufsen-produkter.
Bang & Olufsen-butikkerne (B1-Butikkerne) har siden
overtaget en stadig større andel af Bang & Olufsens
samlede salg. Bang & Olufsen har desuden sat fokus på
at udvikle Shop-in-Shop Butikker, hvor den enkelte radio/
tv-butik får mulighed for at sælge produkterne, såfremt en
del af butikken bliver indrettet efter Bang & Olufsens krav
og specifikationer.
I–7
Efter årtusindskiftet fortsatte Bang & Olufsen etableringen
af butikker verden over, herunder en række butikker i nye
vækstregioner som eksempelvis Indien, Kina og Rusland.
Derudover har Bang & Olufsen etableret forretningsområdet
Automotive, der udvikler, producerer og sælger eksklusive
lydsystemer til biler (CarFi).
Såvel fokuseringen på kernekompetencerne som
distributionsstrategien var en succes, og fra slutningen af
1990’erne og frem til 2008 oplevede Bang & Olufsen igen
vækst i såvel omsætning som indtjening.
I lyset af den økonomiske afmatning, der begyndte i anden
halvdel af regnskabsåret 2007/08 (1. december 2007 til 31.
maj 2008) på nogle af Bang & Olufsens vigtigste markeder,
samt en periode med mindre succesfulde og manglende
produktlanceringer, iværksatte Ledelsen i efteråret 2008 en
ny samlet Strategiplan med titlen ”Pole Position Strategy
2008”, der skal medvirke til at gøre Koncernen profitabel
gennem blandt andet fokusering af produktudviklingen,
styrket salgsindsats og tilpasning af omkostningsniveauet.
Investeringsniveauet i regnskabsåret 2005/06 var påvirket
af opførelsen af fabrikken i Koprivnice, Tjekkiet, og
investeringer i produktionsudstyr i relation hertil, hvilket
udgjorde i alt 74 millioner DKK. I tallene for regnskabsåret
2005/06 indgår Bang & Olufsen Medicom a/s med 9
måneders effekt, da Medicom de første 9 måneder af dette
regnskabsår var 100 procent ejet af Koncernen.
Investeringsniveauet i Audio- og Videoforretningen faldt
i regnskabsåret 2006/07 til et mere normaliseret niveau,
mens investeringsniveauet i produktionsudstyr inden for
forretningsområdet Automotive steg.
I regnskabsåret 2007/08 er investeringsniveauet påvirket
af yderligere investeringer i produktionsudstyr relateret til
forretningsområdet Automotive, ligesom der er foretaget
øgede investeringer i lagerudstyr til distributionscenteret i
Herning, Danmark.
Koncernens nettoinvesteringer i immaterielle aktiver de
seneste tre regnskabsår fordeler sig på følgende måde:
5.8 Investeringer
Koncern
(mio. DKK)
Koncernens investeringer inden for de seneste år har været
foretaget under mere positive markedsforhold end de
nuværende, og Koncernens produktionskapacitet er således
inden for de seneste år blevet udbygget i takt med en
voksende omsætning.
Som følge af den globale økonomiske afmatning og
nedgangen i efterspørgslen efter Bang & Olufsens produkter
er der pr. Prospektdatoen væsentlig uudnyttet kapacitet
til rådighed, hvorfor Ledelsen forventer at investeringer i
yderligere produktionskapacitet i de kommende år vil blive
forholdsvis beskedne og hovedsageligt vil være relateret til
produktspecifikke investeringer.
Koncernens nettoinvesteringer i materielle aktiver de seneste
tre regnskabsår fordeler sig på følgende måde:
Koncern
(mio. DKK)
Audio- og Videoforretningen
Automotive
Brandunderstøttet forretning
ICEpower
2007/08
2006/07
2005/06
149
141
165
17
5
1
166
146
166
1
2
1
5
Medicom
-
-
Branduafhængig forretning
1
2
6
167
148
172
I alt
I–8
2007/08
2006/07
2005/06
Audio- og Videoforretningen
87
179
162
Automotive
30
23
8
117
202
170
ICEpower
6
7
1
Medicom
-
-
-
Branduafhængig forretning
6
7
1
123
209
171
Brandunderstøttet forretning
I alt
Investeringer i immaterielle aktiver omfatter primært
udviklingsprojekter som beskrevet i afsnittet ”Del
I – Virksomhedsbeskrivelse – Forskning og udvikling,
patenter og licenser – Forskning og udvikling –
Udviklingsomkostninger”.
Udover investeringer i udviklingsprojekter under den
brandunderstøttede forretning i 2005/06, har der været
nettoinvesteringer i softwarelicenser svarende til 4,1
millioner DKK. I regnskabsåret 2006/07 var der nettotilgang
på goodwill på 27 millioner DKK i forbindelse med
overtagelsen af distributionen i Holland. Samme regnskabsår
blev linsepatentet fra Sausalito Audio Works endvidere
erhvervet for 34,5 millioner DKK. I regnskabsåret 2007/08
vedrørte 3,9 millioner DKK køb af softwarelicenser samt
et mindre IT-projekt, mens den resterende del af tilgangen
vedrørte udviklingsprojekter.
I henhold til Strategiplanen, jævnfør nedenfor, har
Bang & Olufsen igangsat udviklingen af én fælles
digital teknologiplatform, der fremover skal udgøre det
teknologiske fundament for Koncernens produkter på tværs
af produktporteføljen. Ledelsen forventer, at en fælles digital
teknologiplatform for alle Koncernens produktkategorier
inden for audio og video vil kunne opbygges fuldt ud i løbet
af to til tre år og således herefter kunne danne grundlag for
alle Koncernens nye produkter. Udviklingen af den fælles
digitale teknologiplatform er allerede igangsat, og de første
produkter baseret på denne platform forventes lanceret i
regnskabsåret 2009/10.
For yderligere oplysninger om Koncernens Strategiplan og
pengestrømme fra investeringsaktivitet henvises i øvrigt til
afsnittene ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Forretnings- og
markedsbeskrivelse – Forretningsbeskrivelse – Strategi”,
”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Gennemgang af drift og
regnskaber” og ”Del II – Udbuddet – Nøgleoplysninger om
kapitalisering og anvendelse af provenu – Baggrund for
Udbuddet og anvendelse af provenu”.
I–9
6. FORRETNINGS- OG MARKEDSBESKRIVELSE
6.1 Forretningsbeskrivelse
Introduktion
Koncernen udvikler, producerer og sælger en
lang række eksklusive audio- og videoprodukter,
herunder tv, musiksystemer, højttalere, telefoner og
multimedieprodukter, som kombinerer ny teknologi med
elegant design, kvalitet og brugervenlighed. Størstedelen af
produktudviklingen og produktmodningen foregår i Struer,
Danmark, hvor hovedsædet ligger.
Bang & Olufsen solgte ved udgangen af 3. kvartal 2008/09
(28. februar 2009) sine produkter via 1.179 forhandlere i
mere end 70 lande. Cirka 2/3 af butikkerne er B1-Butikker,
der fokuserer på salg af Bang & Olufsen-produkter.
B1-Butikkerne genererede i regnskabsåret 2007/08 cirka 81
procent af Koncernens samlede Wholesaleomsætning.
1.533
1.924
2.000
1.722
2.020
2.500
2.166
1.926
2.301
mio. DKK
2.069
2.307
Koncernens halvårsomsætning de seneste
fem regnskabsår i millioner DKK
1.500
1.000
500
1. halvår
I – 10
2. halvår
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
0
Gennem årene har Koncernen outsourcet store dele af
produktionen af delkomponenter til Koncernens produkter,
således at der i dag er fokus på produktion af komponenter,
hvor Koncernen har udviklet en særlig ekspertise, herunder
eksempelvis behandling af aluminium. Koncernens
produktion består derudover af samling og montage af
indkøbte og egenproducerede komponenter til færdige
produkter.
Bang & Olufsen-varemærket er blandt verdens mest
anerkendte brands og et af Koncernens væsentligste aktiver,
hvilket løbende giver sig udtryk gennem udmærkelser i
undersøgelser, bedømmelser og anmeldelser af Bang &
Olufsen og Koncernens produkter.
Bang & Olufsens aktuelle situation
Bang & Olufsen har siden slutningen af 2007 oplevet
en betydelig nedgang i omsætningen – i særdeleshed
på Koncernens hovedmarkeder: Tyskland, Danmark og
Storbritannien.
Koncernens brandunderstøttede omsætning pr.
geografi/forretningsområde i perioden 1.-3. kvartal
2008/09 (1. juni 2008 til 28. februar 2009) i millioner DKK
Tyskland
Storbritannien
Danmark
Asiatiske markeder, ekskl. Japan
Holland
Schweiz
Automotive
Nordamerika
Frankrig
Spanien/Portugal
Italien
Expansion Markets, ekskl. Rusland
Rusland
Enterprise
Belgien
Sverige
Mellemøsten
Østrig
Japan
Norge
Teledistribution
Øvrige
0
1.-3. kvartal 2008/09
50 100 150 200 250 300 350 400
1.-3. kvartal 2007/08
Det er Ledelsens opfattelse, at nedgangen i omsætningen
overordnet kan tilskrives to forhold:
• Den generelle økonomiske afmatning
• Mindre succesfulde og manglende produktlanceringer
Flere lande har allerede eller forventer i den
nærmeste fremtid en negativ vækst i deres respektive
bruttonationalprodukt. Den økonomiske recession har
medført en betydelig nedgang i forbrugertilliden og
privatforbruget, og sammenholdt med at markedet for
eksklusive audio- og videoprodukter er konjunkturfølsomt,
har dette medført et faldende salg af Koncernens produkter.
Da den økonomiske recession er mere markant på nogle
af Koncernens hovedmarkeder end på andre markeder,
påvirkes Koncernens omsætning relativt mere der.
Bang & Olufsen har i den seneste tid lanceret ganske
få nye produkter, ligesom enkelte produktlanceringer
omsætningsmæssigt ikke har levet op til forventningerne,
hvilket efter Ledelsens vurdering har påvirket Koncernens
omsætning negativt. Lancering af nye produkter er helt
afgørende for Bang & Olufsens succes, da Koncernens
produkter netop skal være kendetegnet ved innovation og
fremsynethed. Historisk har omsætningen fra nylancerede
produkter (”Lanceringsprodukter”), hvor første levering til
slutkunden er begyndt inden for de seneste 12 måneder,
udgjort en væsentlig del af årets omsætning.
Lanceringsprodukters andel af Audioog Videoomsætningen
Den teknologiske udvikling inden for forbrugerelektronik
er i de seneste år øget markant, og det er af væsentlig
betydning for kommerciel succes, at Bang & Olufsen kan
honorere forbrugerens forventning om innovative Bang
& Olufsen-produkter med den nyeste teknologi. Bang &
Olufsens udvikling af nye produkter har i de sidste to til
tre år ikke været tilfredsstillende, da udviklingstiden fra
idé til produkt har været for lang, ligesom antallet af nye
produkter ikke har været tilstrækkeligt.
Bang & Olufsen lancerede fra efteråret 2007 og frem en
række mindre produkter som musikmobiltelefonen Serenata
(der var co-brandet med Samsung), mp3-afspilleren
BeoSound 6, dvd-afspilleren DVD2 og harddiskoptageren
HDR2. Disse produkter viste sig at være mindre succesfulde
og bidrog kun marginalt til Bang & Olufsens omsætning.
Perioden fra efteråret 2007 og frem til lanceringen af det
nye audioanlæg BeoSound 5 i november 2008 var således
uden lancering af produkter, der har haft potentiale til at
generere omsætning af betydning. Koncernens fokusering
i produktudviklingen har således ikke været optimal, da
en stor del af ressourcerne i produktudviklingsafdelingen
såvel som i andre dele af organisationen over en periode
på flere år blev brugt på udvikling, markedsføring og salg
af produkter, som viste sig ikke at kunne generere den
forventede omsætning.
Derfor er fokusering af produktudviklingen et centralt
punkt i Koncernens Strategiplan. Det sker blandt andet
ved at undlade at udvikle nye produkter i kategorier
som mobiltelefoner, mp3-afspillere og standalonebokse som DVD2. I stedet er strategien at fokusere
udviklingsressourcerne på audio- og videoprodukter.
%
40
35
35 %
30
28 %
25 %
26 %
25
20
16 %
15
10 %
10
*Estimat, **Forventet
2009/10**
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
0
2008/09*
5
På det for Koncernen vigtige tv-område blev den generelle
udvikling i markedets foretrukne skærmstørrelser
fejlvurderet i en periode. Således blev den nyeste tv-familie
– BeoVision 8 – introduceret i en 26 tommer version på
et tidspunkt, da forbrugernes præferencer var tv med
skærme i større størrelser. Da BeoVision 8 senere blev
introduceret i en 32 tommer version, var det også for sent,
eftersom forbrugernes foretrukne skærmstørrelse i dag er
40 tommer. Dermed stod Koncernen i en periode uden et
kvalificeret entry-produkt (”Entry-Produkt”) inden for tv, der
kan fungere som indgang til efterfølgende salg af andre
produkter, i sin produktportefølje i forbrugernes foretrukne
størrelse. Dette kompenseres der nu for med introduktionen
af BeoVision 8-40.
Endelig har Bang & Olufsen af forskellige årsager oplevet
forsinkelser i udviklingen af produkter. Blandt andet
med den nyligt lancerede BeoSound 5, som primært
blev forsinket på grund af problemer med udviklingen af
produktets software, da dette viste sig at være en mere
I – 11
omfattende opgave end først antaget. Forsinkelserne er
også blevet adresseret af Ledelsen, og ved en fokuseret
indsats blev BeoSound 5 lanceret i november 2008.
Nedgangen i Koncernens omsætning har medført
et væsentligt fald i Koncernens indtjening, da
omkostningerne ikke har kunnet reduceres i takt med
nedgangen i omsætningen, og da salget af tv, hvor
bruttoavanceprocenten er mindre end for øvrige produkter,
udgør en stigende andel af Koncernens omsætning.
Som følge af Koncernens aktuelle situation med faldende
omsætning og indtjening, offentliggjorde Ledelsen den
21. oktober 2008 en ny samlet strategiplan (sammen med
yderligere initiativer offentliggjort den 19. december 2008
og 15. januar 2009, ”Strategiplanen”) med titlen ”Pole
Position Strategy 2008”, som skal sikre den fremtidige
drift og udvikling af Koncernen. Strategiplanen omfatter
en række initiativer, der er beskrevet nedenfor, og skal
blandt andet medvirke til at reducere udviklingstiden
for nye produkter, styrke salgsindsatsen og tilpasse
omkostningsniveauet. Endvidere har Ledelsen øget fokus
på Koncernens generelle likviditetsforhold, herunder
arbejdskapitalbindinger og cash management.
Strategi
Koncernens overordnede strategiske mål er at udvikle
eksklusive audio- og videoprodukter, der skal differentiere
sig på design, kvalitet, brugervenlighed og innovation samt
løbende at sætte nye standarder.
Målet med Strategiplanen er at sikre den fremtidige drift og
udvikling af Bang & Olufsen gennem følgende initiativer:
• Fokusering af produktudviklingen, så Bang & Olufsen
koncentrerer sig om færre produktkategorier, primært
centreret omkring eksklusive audio- og videoprodukter.
• Opbygning af én fælles digital teknologiplatform, der i
fremtiden skal udgøre det teknologiske fundament for
Koncernens produkter på tværs af produktporteføljen og
medvirke til væsentligt at formindske udviklingstiden.
• Sikring af en mere effektiv understøttelse og udvikling af
Bang & Olufsens forhandlernet gennem etablering af én
samlet, global salgsorganisation.
• Forøgelse af antallet af B1-Butikker på Koncernens
vigtige Vækstmarkeder.
• Tilpasning af omkostningerne for at gøre Koncernen
profitabel på sigt.
Fokusering af produktudviklingen
Bang & Olufsen agter at fokusere produktudviklingen
mod de audio- og videoprodukter, der historisk har været
Koncernens kendetegn, og som har været med til at skabe
Bang & Olufsens stærke varemærke. Dette skal samtidig
medvirke til at sikre, at Koncernens produkter fremover i
højere grad imødekommer forbrugernes præferencer.
Bang & Olufsen vil derfor ikke fremover udvikle produkter
inden for kategorier som mobiltelefoner, mp3-afspillere og
standalone bokse som DVD2 og HDR2, ligesom Koncernen
fremover heller ikke agter at involvere sig i udviklingen af
nye co-brandede produkter. Ligeledes forventer Ledelsen
som følge af overgangen fra fastnettelefoni til mobiltelefoni
ikke fremover at iværksætte nye udviklingsprojekter inden
for telefoner. Allerede iværksatte projekter inden for disse
kategorier vil blive gennemført som oprindeligt planlagt,
ligesom eksisterende produkter i disse kategorier fortsat vil
blive produceret, solgt og serviceret.
BeoLiving-konceptet er Bang & Olufsens totalløsning
inden for lyd- og billede samt andre tekniske installationer
i hjemmet. Dette koncept forventes at blive udviklet og
forfinet til egentlig home integration (”Home Integration”),
hvor kunden med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen kan
styre alt fra lyd og billede til gardiner og aircondition med
videre. Det er Ledelsens ambition fremover at udvikle
Koncernens kompetencer inden for Home Integration, og
Ledelsen vurderer, at Home Integration, som det allerede
kendes fra flere markeder, vil vinde frem i de kommende år.
Én fælles digital teknologiplatform
Bang & Olufsen har igangsat udviklingen af én fælles
digital teknologiplatform, der fremover skal udgøre det
teknologiske fundament for Koncernens produkter på tværs
af produktporteføljen.
Tidligere blev teknologien udviklet særskilt for det enkelte
produkt under hensynstagen til designet. Med opbygningen
af den fælles digitale teknologiplatform vil der ske en
ændring i designernes kreative arbejde, da det fremover vil
være en betingelse, at det enkelte design er tilpasset den
fælles digitale platform.
Bang & Olufsen arbejder med at udvikle et nyt
audioprodukt, der forventes lanceret i 2. halvår 2009/10
(1. december 2009 – 31. maj 2010). Dette produkt er
det første produkt, som udvikles ud fra den nye strategi,
og teknologien i dette produkt forventes af Ledelsen
fremover at udgøre audiodelen af den nye fælles digitale
teknologiplatform.
Teknologiplatformen vil omfatte software til audio og video
samt en række varianter af hardware. Platformen vil tage
I – 12
udgangspunkt i allerede eksisterende teknologi, ligesom
indkøbt teknologi vil blive inddraget, herunder for eksempel
mikrochips, kredsløb og visse softwarekomponenter
med videre. Ledelsen forventer, at en fælles digital
teknologiplatform for alle Koncernens produktkategorier
inden for audio og video vil kunne opbygges fuldt ud i løbet
af to til tre år og herefter vil kunne danne grundlag for alle
Koncernens nye produkter.
Ved i fremtiden at udvikle nye produkter baseret på den
fælles digitale teknologiplatform samt konsolidere de
eksisterende teknologiplatforme, forventer Ledelsen, at
Bang & Olufsen i fremtiden vil kunne udvikle nye produkter
hurtigere og mere omkostningseffektivt allerede fra og med
regnskabsåret 2009/10.
Én samlet global salgsorganisation
Bang & Olufsen forventer fortsat at videreudbygge det
nuværende forhandlernetværk. Ledelsen har således
igangsat en proces, som forventes at sikre en mere effektiv
salgsorganisation på globalt plan. Hidtil har Koncernens
syv regionale salgsorganisationer verden over været drevet
som selvstændige enheder med egne backoffice- og
servicefunktioner. Med henblik på at sikre effektivitet og
kvalitet, har Ledelsen centraliseret disse funktioner på
globalt plan og forventer efterfølgende at gennemføre en
række effektiviseringer.
I planen indgår to andre hovedelementer:
• Fokusering og effektivisering af indsatsen over for
forhandlerne blandt andet ved at skabe et ensartet,
globalt salgssystem med klarere retningslinjer,
handlingsplaner og opfølgningsværktøjer, der skal sikre
anvendelsen af best practice inden for salg på tværs af
alle Koncernens markeder.
• Opgradering af Koncernens internationale hold af retail
development managers således at disse videreudvikles og
medvirker til at sikre, at salgsindsatsen hos den enkelte
forhandler løbende forbedres. Ambitionen er ligeledes at
sikre, at uanset hvilken Bang & Olufsen-butik en kunde
besøger i verden, skal butikken levere en mindeværdig
oplevelse af lyd, billede, kvalitet, professionalisme og
imødekommenhed.
Flere B1-Butikker på Koncernens vigtige
Vækstmarkeder
Ledelsen forventer, at der åbnes nye B1-Butikker i de dele
af verden, der i fremtiden ventes at opleve størst økonomisk
vækst. Inden for de næste to år er målet således at øge
antallet af B1-Butikker væsentligt på Koncernens vigtige
Vækstmarkeder, herunder Rusland og Kina, samt at sikre
en bedre penetrering på markeder, hvor Koncernen allerede
er til stede men kun har en begrænset markedsposition.
Således forventer Ledelsen, at der i Kina og Rusland
åbnes henholdsvis 14 og 12 nye B1-Butikker i løbet af de
kommende to år, mens der totalt set forventes åbnet cirka
40 nye B1-Butikker på Vækstmarkederne i løbet af de
kommende to år. Ekspansionen på de nye markeder skal på
længere sigt medvirke til at sprede Koncernens geografiske
eksponering, således at omsætningen i Europa på sigt
udgør en mindre del af Koncernens samlede omsætning.
Bang & Olufsens Master Dealere i Kina og Rusland anlægger
generelt en langsigtet investeringshorisont, hvorfor den
seneste udvikling i de globale konjunkturer kun i begrænset
omfang har påvirket Koncernens planer for disse markeder.
Eksempelvis er salget af Bang & Olufsen-produkter i de
provinser, som Koncernen fokuserer på i Kina, væsentligt
mindre påvirket end salget generelt. I Rusland oplever
Koncernen aktuelt et fald i salget inden for eksklusive
produkter, dog uden at dette giver anledning til at ændre
Ledelsens forventninger på længere sigt. Koncernens
Master Dealere i Kina og Rusland er således efter Ledelsens
vurdering fortsat villige til at fortsætte ekspansionen af
forhandlernetværket i lyset af den forventede vækst i
antallet af formuende personer på disse markeder og har
således efter Ledelsens vurdering kapital til at investere i nye
butikker over de kommende to år.
Tilpasning af omkostninger
I forbindelse med præsentationen af Koncernens strategi
den 21. oktober 2008 iværksatte Koncernen en plan for
omkostningsreduktioner i størrelsesordenen 160 millioner
DKK i regnskabsåret 2008/09 i forhold til de aktiviteter,
der var planlagt ved regnskabsårets begyndelse. Den fulde
effekt af disse besparelser anslås af Ledelsen til at udgøre
i størrelsesordenen 220 millioner DKK i regnskabsåret
2009/10. Formålet var at tilpasse omkostningsniveauet
til det nye og lavere niveau, som Koncernens omsætning
havde ligget på i de foregående måneder.
Som en del af omkostningsreduktionen nedlagde
Koncernen omkring 300 stillinger primært i Danmark,
hvoraf cirka 165 medarbejdere blev afskediget, mens de
øvrige stillinger afvikles ved at undlade genbesættelse
og lignende. Afskedigelserne vedrørte primært
administrationen og produktionsområdet.
I forbindelse med offentliggørelsen af Ledelsens
forventninger til regnskabsåret 2008/09 den 19. december
2008 iværksatte Koncernen endnu en tilpasning
af omkostningerne. Omstruktureringsaktiviteterne
blev uddybet i forbindelse med offentliggørelsen af
delårsrapporten for 1. halvår 2008/09 den 15. januar
2009 og indebar afskedigelse af cirka 220 medarbejdere,
I – 13
hovedparten inden for back office-funktioner i den globale
salgsorganisation som et led i centraliseringen af disse
funktioner. I forhold til de aktiviteter, der var planlagt
ved begyndelsen af regnskabsåret 2008/09, forventer
Ledelsen, at effekten af disse omstruktureringer og andre
omkostningsbesparelser vil blive på yderligere omkring 250
millioner DKK for regnskabsåret 2009/10. Inklusiv øvrige
omkostningsbesparelser forventes det, at de samlede
besparelser vil udgøre omkring 550 millioner DKK for
regnskabsåret 2009/10 opgjort i forhold til de aktiviteter,
der var planlagt ved begyndelsen af regnskabsåret 2008/09.
Ledelsesteamet består udover Direktionen af:
• Senior Vice President, Finance & Accounting, Randi
Toftlund Pedersen
• Senior Vice President, Operations, John BennettTherkildsen
• Senior Vice President, Sales, Michael Aagaard Andersen
• Senior Vice President, Marketing, Christian Winther
Fordeling af antal medarbejdere før og efter omstruktureringen
Forretningsområder
Bang & Olufsens aktiviteter er opdelt i tre
forretningsområder:
Antal medarbejdere
Antal medarbejdere
pr. 1. oktober 2008
pr. 28. februar 2009
reguleret for medarbejdere under
opsigelse
Produktion
1.043
905
244
215
Udvikling
433
383
Salg og marketing
582
483
93
90
2.395
2.076
Administration
Automotive og ICEpower
I alt
Ledelsen forventer, at Bang & Olufsen efter tilpasningen
fortsat er en kompetent organisation med et højt
aktivitetsniveau inden for udviklingsområdet på trods af de
gennemførte tilpasninger.
Nyt ledelsesteam
For at sikre Strategiplanens gennemførelse har Bestyrelsen
og Direktionen sammensat et nyt ledelsesteam, som har
ansvaret for implementering af Strategiplanen.
Ansvaret for produktudvikling varetages af Direktionen
i samarbejde med to ledende personer fra Koncernens
udviklingsafdeling.
• Bang & Olufsens audio- og videoforretning (”Audio- og
Videoforretningen”), der udvikler, producerer og sælger
en lang række eksklusive audio- og videoprodukter,
herunder Koncernens salg af totalløsninger og
større installationer til luksushoteller og eksklusive
ejendomsprojekter (”Enterprise”).
• Bang & Olufsens udvikling og salg af eksklusive
lydsystemer til automobilindustrien (”Automotive”).
• ICEpower, der udvikler, producerer og sælger kompakte
digitale forstærkerenheder (”ICEpower”).
Koncernens tre forretningsområder kan opdeles i to
segmenter: Den brandunderstøttede forretning, der
omfatter Audio- og Videoforretningen (inklusiv Enterprise)
og Automotive, samt den branduafhængige forretning, der
alene omfatter ICEpower.
Direktionen består af President & CEO Karl Kristian Hvidt
Nielsen, der tiltrådte stillingen den 1. august 2008.
Overblik over Koncernens forretningsområder
Brandunderstøttet
forretning
B2C
(Forbrugere)
Branduafhængig
forretning
Audio- og
Videoforretningen
(herunder Enterprise)
B2B
(Virksomheder)
I – 14
Automotive
ICEpower
Hovedparten af Koncernens omsætning relaterer sig til
Audio- og Videoforretningen, der primært henvender
sig til private forbrugere, mens en mindre del af dette
forretningsområde udgøres af Enterprise, der henvender
sig til virksomheder. Bang & Olufsens øvrige aktiviteter,
Automotive og ICEpower, er alene rettet mod virksomheder.
Koncernens produkter markedsføres og sælges globalt med
hovedvægten i Europa. Af nedenstående figur fremgår
fordelingen af Koncernens omsætning pr. geografi for
regnskabsåret 2007/08:
Koncernens omsætning pr. geografi
i regnskabsåret 2007/08
Af nedenstående figur fremgår omsætningsfordelingen efter
forretningsområder for regnskabsåret 2007/08:
Koncernens omsætning pr. forretningsområde
i regnskabsåret 2007/08
Enterprise
4%
Automotive
3%
Asien
10 %
Øvrige
verden
4%
Skandinavien
16 %
Nordamerika
6%
ICEpower
3%
Centraleuropa
24 %
Øvrige
Europa
41 %
Audio og video
(ekskl. Enterprise)
90 %
Andelen af Koncernens omsætning som relaterer sig til den
brandunderstøttede forretning er løbende vokset fra cirka
93 procent i regnskabsåret 2005/06, til cirka 95 procent
i regnskabsåret 2006/07 og herefter til cirka 97 procent
i regnskabsåret 2007/08. Årsagen hertil er blandt andet
salget af 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom
a/s pr. 1. marts 2007, hvorfor den branduafhængige
forretning i regnskabsåret 2007/08 alene bestod af
ICEpower.
Af Koncernens omsætning er Skandinavien domineret
af Danmark, mens Tyskland og Storbritannien dominerer
henholdsvis Centraleuropa og det øvrige Europa.
Tilsammen udgjorde Europa cirka 81 procent af Koncernens
omsætning i regnskabsåret 2007/08, og siden regnskabsåret
2005/06 er der kun sket forholdsvis små forskydninger i
denne fordeling. I perioden fra regnskabsåret 2005/06 til
regnskabsåret 2006/07 steg Koncernens omsætningandel
blandt andet i Centraleuropa fra cirka 20 procent til cirka 22
procent og i det øvrige Europa fra cirka 39 procent til cirka
41 procent, mens omsætningsandelen i Skandinavien faldt
fra cirka 22 procent til cirka 20 procent og andelen i den
øvrige verden faldt fra cirka 3 procent til 2 procent.
Bang & Olufsen-brandet
Bang & Olufsen-brandet er blandt verdens mest anerkendte
brands og et af Koncernens væsentligste aktiver, hvilket
senest blev bekræftet i den årlige undersøgelse fra det
britiske firma Coolbrands i 2008, hvor Bang & Olufsen blev
kåret som verdens fjerde stærkeste brand – kun overgået
af Aston Martin, iPhone og Apple, men foran andre brands
som Google, Rolex og Ferrari.
I 2008 blev Bang & Olufsen endvidere udnævnt til det mest
prestigefyldte luksusbrand inden for video og nummer tre
inden for audio i undersøgelsen ”2008 Luxury Brand Status
Index” foretaget af Luxury Institute blandt velhavende
amerikanere.
I – 15
Bang & Olufsens lydsystemer til automobilindustrien har
også det seneste par år bidraget til at underbygge og
udbygge det stærke brand. I 2008 blev Bang & Olufsen
blandt andet kåret som ”Best Brand 2008” i kategorien
Car-HiFi i en læserundersøgelse i det velansete tyske
motormagasin ”auto motor und sport”.
Bang & Olufsens største geografiske markeder er
Danmark, Tyskland og Storbritannien, der tilsammen
udgjorde mere end 1/3 af Audio- og Videoomsætningen i
regnskabsåret 2007/08. Øvrige større markeder er de øvrige
vesteuropæiske lande samt Asien, Expansion Markets og
Nordamerika.
Audio- og Videoforretningen (herunder Enterprise)
Bang & Olufsens hovedforretning består i udvikling,
produktion og salg af eksklusive audio- og videoprodukter
med fokus på tv, musiksystemer, højttalere og
multimedieprodukter.
Produktportefølje
Centralt for Bang & Olufsens produktfamilier er kvalitet,
brugervenlighed og elegant design. Mange af Bang &
Olufsens produktfamilier har været på markedet gennem
en længere årrække, hvilket generelt kendetegner
Koncernens produktportefølje i forhold til konkurrenternes.
Selvom et produkts design ikke ændres grundlæggende i
dets levetid, bliver Bang & Olufsen-produkterne løbende
forbedret og opdateret med ny teknologi. Det er Ledelsens
vurdering, at årsagen til, at produkterne generelt matcher
forbrugernes præferencer i længere tid og i højere grad
end konkurrenternes, kan tilskrives Koncernens løbende
satsning på produktdifferentiering gennem design, kvalitet
og innovation.
Koncernens eksklusive audio- og videoprodukter er kendt
verden over for sin kombination af høj lyd- og billedkvalitet,
brugervenlighed og design. Flere internationale
magasiner har haft rosende omtale af BeoLab 5, blandt
andet har Stereophile Magazine udråbt BeoLab 5 til at
være: "Ubestridt den mest banebrydende højttaler, der
nogensinde er udviklet”.
Endvidere sælger Koncernen audio- og videoprodukter til
luksushoteller og større ejendomsprojekter. Koncernens
produkter er i dag repræsenteret i mere end 200
femstjernede hoteller, og Bang & Olufsen Enterprise
har indledt og udbygget en række samarbejder med
ejendomsudviklere om levering af audio- og videoprodukter
til eksklusive ejendomsprojekter primært i Mellemøsten og
Asien.
Fordelingen af omsætningen inden for Audio- og
Videoforretningen inklusiv omsætning i Koncernens egne
B1-Butikker og Enterprise (”Audio- og Videoomsætningen”)
for regnskabsåret 2007/08 fremgår af nedenstående figur:
Fordeling af Koncernens Audio- og
Videoomsætning i regnskabsåret 2007/08
Norge &
Sverige
4%
Belgien
3%
Enterprise
4%
Danmark
Øvrige
13 %
4%
Italien
5%
Tyskland
12 %
Nordamerika
5%
Frankrig
6%
Expansion
Markets
Spanien &
6%
Portugal Holland
6%
7%
I – 16
Storbritannien
11 %
Asien
7%
Schweiz
7%
Systemintegration har gennem mange år været et centralt
omdrejningspunkt i Bang & Olufsens produktstrategi.
Systemintegrationen omfatter blandt andet produkter,
som indeholder flere underholdningskilder i samme enhed,
eksempelvis tv med integreret dvd eller et audioanlæg med
integreret radio, cd- og dvd-afspiller.
Systemintegrationen omfatter ligeledes BeoLink-systemet,
der gør det muligt at forbinde og kombinere alle typer Bang
& Olufsen-produkter i hjemmet. Med BeoLink-systemet er
det muligt at distribuere lyd og billede fra Bang & Olufsenhovedsystemet til husets øvrige rum. Udover let distribution
af lyd og billede overalt i hjemmet giver BeoLink adgang
til alle kilder i hjemmets hovedanlæg fra andre rum. Med
Beo5 fjernbetjeningen er betjeningen også den samme i
alle husets rum. Endvidere giver BeoLink en fleksibel og let
installation i hjemmet med mulighed for trådløs tilkobling af
højttalere og link-tv via BeoLink Wireless 1.
Bang & Olufsens produkter er kompatible såvel frem i tid
som tilbage i tid. Bang & Olufsens produkter fungerer ofte
i mange år, og derfor er kompatibiliteten vigtig, således at
det er muligt at få nye produkter til at fungere sammen
med ældre produkter.
Bang & Olufsen har udviklet en brugervenlig og funktionel
fjernbetjening. Beo5 er en bærbar kommandocentral,
som ud over de kendte funktioner fra Beo4 tilbyder en
række nye funktioner. Blandt andet kan den konfigureres
specifikt til den enkelte kunde og dennes behov. Det er
ensbetydende med en personlig og unik fjernbetjening, som
indeholder præcis de funktioner, der er nødvendige i det
pågældende hjem.
I tråd med Koncernens strategi om at kunne tilbyde en
komplet integration af forskellige produkter og funktioner i
hjemmet, har Bang & Olufsen lanceret Master Link Gateway,
som kan forbinde BeoLink-systemet med 120 producenter
af Home Automation systemer, såsom LK/Schneider,
Lutron, Crestron og Busch Jaeger. Således kan Beo5 ud
over Koncernens egne audio- og videoprodukter også
fjernbetjene visse systemer inden for belysning, gardiner,
vinduer, aircondition og alarmer.
Videoprodukter
Bang & Olufsens videoprodukter omfatter både plasmaog LCD-tv og spænder fra mindre 26 tommer skærme
(BeoCenter 6) til store 103 tommer skærme (BeoVision
4). Produkterne indeholder en lang række egenskaber og
funktionaliteter, der efter Ledelsens opfattelse tilfredsstiller
moderne krav til underholdningssystemer. Derudover
anvendes Koncernens egenudviklede algoritmer og
teknologier til at sikre optimal lyd- og billedbehandling.
Tv-porteføljen er på flere punkter differentieret i forhold
til konkurrenternes via en række teknologier. Blandt
andet Automatic Picture Control, der sørger for at justere
lysstyrken og kontrasten, så det altid passer til lysforholdene
i rummet. Porteføljen af plasmaskærme som BeoVision
9 og BeoVision 4 er desuden udstyret med Automatic
Colour Management. Automatic Colour Management er en
kalibreringsmekanisme, som ved hjælp af et lille indbygget
kamera selv kalibrerer og kompenserer for det farveskift,
der forekommer ved plasmaskærme over tid som et resultat
af fosforbelægningens gradvise forringelse ved brug.
Således sikres en optimal farve- og billedkvalitet gennem
plasmaskærmens levetid ved automatisk at genoprette
farvebalancen, så billedkvaliteten forbliver intakt.
Enkelte af Koncernens tv-produkter som eksempelvis
BeoVision 9 er desuden på lydsiden udstyret med Acoustic
Lens Technology, som sikrer, at lyden fordeles jævnt i
rummet, så lydoplevelsen er den samme, uanset hvor i
rummet brugeren befinder sig.
På lignende vis har tv-familien BeoVision 8 unikke
egenskaber. Blandt andet består lydmodulet af to 50 mm
diskanthøjttalere samt en 100 mm basenhed. Skærmen
på BeoVision 8 har desuden højglansoverflade og en
lavrefleksbehandling.
Den 18. marts 2009 lancerede Bang & Olufsen BeoVision
4-103, som er en 103 tommer plasmaskærm, som kan
leveres med og monteres på en stand, der løfter tv’et op,
når det tændes, hvorved en BeoLab 10 centerhøjttaler
kommer til syne og glider på plads under tv’et. Og det
modsatte, når tv’et slukkes. BeoVision 4-103 leveres med
alle Bang & Olufsens egenskaber og funktionaliteter inden
for tv.
Videoprodukter
Lav
Prisniveau
Høj
I – 17
Audioprodukter
Bang & Olufsens audioløsninger kombinerer avanceret
stereo- og surround sound-teknologi med brugervenlighed.
Inden for audioprodukter dækker Bang & Olufsens
produktpalette lige fra den bærbare mp3-afspiller BeoSound
2 over det klassiske BeoSound 3200 audioanlæg til det
multimedielle BeoSound 5. BeoSound 5 er Bang & Olufsens
nyeste bud på en audiomaster til afspilning af blandt andet
digitalt lagret musik samt modtagelse af internetradio. Hertil
kommer en række akustikprodukter, som er selvstændigt
beskrevet i det efterfølgende afsnit.
BeoSound 5 indeholder blandt meget andet den
differentierende More Of The Same-funktion (MOTS).
MOTS-teknologien, der er ejet af Bang & Olufsen, er en
matematisk algoritme. I modsætning til andre teknologier
på markedet, som typisk sammenligner genrer, kunstnere
og lignende, analyserer MOTS musikken på 782 forskellige
parametre. MOTS kan således finde og afspille musiknumre,
der minder om hinanden, og ud fra et stykke musik danne en
playliste af musik, der minder om det pågældende nummer.
Andre musiksystemer som BeoSound 3200 og BeoSound
9000 kan eksempelvis også afspille musik fra internettet via
en såkaldt BeoPort.
Porteføljen tæller endvidere en række mindre musikafspillere
– eksempelvis BeoSound 1, der er en kombineret cd-afspiller
og radio med mulighed for at tilslutte en mp3-afspiller, og
den bærbare BeoSound 3, der er en radio, som også kan
afspille mp3-musik fra en indbygget sd-kortlæser.
Akustikprodukter
Koncernens akustikportefølje omfatter højttalere i mange
forskellige størrelser og med mange placeringsmuligheder.
Bang & Olufsen har gennem mange år oparbejdet
væsentlige kompetencer inden for akustik, der er en af
Koncernens kernekompetencer. Højttalerporteføljen er
generelt differentieret fra konkurrenternes på hovedsageligt
tre områder. Bang & Olufsens højttalere er aktive, det vil
sige, at forstærkeren er indbygget i højttaleren. Flertallet af
højttalerne har indbygget Bang & Olufsens egen ICEpower
forstærkerteknologi, og endelig er flere af modellerne i
porteføljen udstyret med Bang & Olufsens egen Acoustic
Lens Technology.
Anvendelsen af ICEpower-forstærkning betyder blandt
andet, at selv mindre højttalere i porteføljen – eksempelvis
BeoLab 3 – er meget højtydende. ICEpower-teknologien gør
det muligt at sikre stor effektforstærkning med en relativt
lille fysisk enhed.
De akustiske linser, som er et af kendetegnene ved en
række af Bang & Olufsens højttalere, sikrer en jævn
fordeling af lyden i et rum, således at lydoplevelsen er den
samme, uanset hvor i rummet lytteren befinder sig.
Hertil kommer andre egenskaber som Adaptive Bass Control
i topmodellen BeoLab 5. Denne teknologi betyder, at man
kan aktivere en kalibreringsmekanisme på højttaleren, som
derefter automatisk tilpasser sig rummet, rummets akustik
og omgivelserne, så lyden bliver optimal, alt efter rummets
størrelse, indretning, møblers placering etc.
Audioprodukter
Lav
I – 18
Prisniveau
Høj
Akustikprodukter
Lav
Prisniveau
Høj
Højttalerporteføljen er bred og omfatter alt fra topmodellen
BeoLab 5 over de langt mindre, men meget højtydende
BeoLab 3, til de små trekantede BeoLab 4, der blandt andet
findes i en særlig computervariant. Dertil kommer designog stilklassikere som BeoLab 6000 og BeoLab 8000.
Forhandlere af Bang & Olufsens produkter kan enten have
indgået aftale med Koncernen om at drive en eller flere
butikker eller om at have aftale om eksklusivitet på at
dække et eller flere geografiske markeder gennem en kæde
af butikker (en ”Master Dealer”).
Derudover sælger Koncernen forskelligt tilbehør og
ekstraudstyr til sine audio- og videoprodukter samt en
mindre række supplerende produkter, herunder telefoner og
gaveartikler.
Master Dealere anvendes hovedsageligt på nye markeder
eller markeder, hvor lokalt kendskab vurderes at være en
forudsætning for at skabe en forretning for Koncernens
audio- og videoprodukter. Master Dealeren forpligter sig til
at åbne et aftalt antal forretninger, ligesom Master Dealeren
forpligter sig til at aftage et aftalt minimum af Koncernens
produkter. Master Dealeren forestår markedsføring og
salg på det pågældende marked, ligesom Master Dealeren
varetager de typiske stabsfunktioner forbundet med
servicering af et større antal Bang & Olufsen butikker.
Salg, distribution og markedsføring
Koncernen har udviklet et forhandlernetværk bestående
af et selektivt distributionssystem med autoriserede
forhandlere, der selvstændigt varetager salget af
Koncernens produkter. Salget til forbrugere sker gennem to
former for Bang & Olufsen-butikskoncepter:
• B1-Butikker, som hovedsageligt forhandler Bang &
Olufsens produkter.
• Shop-in-Shop Butikker, hvor et større område af butikken
er dedikeret og indrettet til Bang & Olufsens produkter.
Ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009)
sælges Bang & Olufsens produkter via 784 B1-Butikker
og 392 Shop-in-Shop Butikker samt tre øvrige butikker.
I regnskabsåret 2007/08 tegnede B1-Butikkerne sig for
cirka 81 procent af Wholesaleomsætningen, mens Shopin-Shop Butikkerne tegnede sig for cirka 19 procent af
Wholesaleomsætningen. Det er Bang & Olufsens strategi at
satse på begge butikskoncepter – B1-Butikkerne som den
væsentligste, og Shop-in-Shop Butikkerne som et vigtigt
supplement.
På de øvrige markeder varetages kontakten til de enkelte
butikker af et helejet datterselskab i Koncernen, der er
ansvarligt for support og salg til B1-Butikkerne og Shop-inShop Butikkerne i det pågældende land.
Ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009)
ejede Bang & Olufsen selv 46 af de 784 B1-Butikker.
Koncernen har hovedsagelig købt disse i forbindelse med
overtagelsen af samtlige B1-Butikker i Australien samt
udvalgte butikker i Storbritannien og USA. Bortset fra
enkelte særlige beliggenheder, hvor butikken i højere
grad ses som markedsføringsplatform end en selvstændig
rentabel butik (eksempelvis Rodeo Drive i Los Angeles,
USA), er det generelt ikke Koncernens målsætning at eje
B1-Butikker. Således kan Koncernen vælge at drive en butik
ud fra et strategisk mål om at sikre tilstedeværelse i et
specifikt geografisk område, hvis ikke det er muligt at sikre
drift af butikken på anden vis.
I – 19
På figurerne nedenfor vises fordelingen af antallet af
butikker og omsætningen pr. butikskoncept:
Udviklingen i antallet af butikker
pr. butikskoncept ved udgangen af de
seneste fem regnskabsår (31. maj)
777
421
600
522
725
596
637
672
670
642
800
822
1.000
Efter en konkret vurdering yder Koncernen i særlige
tilfælde lån til forhandlere eksempelvis i forbindelse med
butiksåbninger, som af Ledelsen vurderes som strategisk
vigtige. Tilsvarende kan Koncernen yde finansiering ved
at konvertere forfaldne tilgodehavender til lån hos en
forhandler, der vurderes som strategisk vigtig og som
kan fremvise en forretningsplan med positive fremtidige
pengestrømme. Lån til forhandlere ydes på markedsvilkår
med en typisk løbetid på 3-7 år, og Koncernens udestående
sikres i et vist omfang gennem pant i lejemål, inventar
eller anden form for sikkerhed. Ved udgangen af 3. kvartal
2008/09 (28. februar 2009) udgjorde den bogførte værdi af
lån til forhandlere i alt 54 millioner DKK.
Salgsindsatsen hos den enkelte forhandler koordineres
gennem aktiv rådgivning fra Koncernens omkring 60
retail development managers, der medvirker til at vejlede
forhandleren om salg og salgsfremmende tiltag med
udgangspunkt i best practice fra Koncernens globale
salgsorganisation.
215
400
14
18
51
88
200
B1- Butikker
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
0
Shop-in-Shop
Øvrige
Fordelingen af Wholesaleomsætningen pr. butikskoncept
målt på aktive butikker ved udgangen af regnskabsåret
2007/08 (31. maj 2008)
Den typiske Bang & Olufsen kunde er mellem 35-60 år og
bor i hus eller ejerlejlighed med relativ høj ejendomsværdi.
Derudover har den typiske kunde en mellemlang eller lang
uddannelse og er selvstændig eller ansat i den private sektor
med indtægt højere end gennemsnittet.
Shop-inShop
19 %
B1Butikker
81 %
De enkelte forhandlere fører, bortset fra butiksudstilling
og mindre produkter som eksempelvis gaveartikler, typisk
ikke noget selvstændigt lager af Koncernens produkter.
Ved salg afgiver forhandleren en ordre til Koncernen, som
sender produktet til forhandleren, der efterfølgende leverer
og eventuelt installerer produktet hos kunden. Koncernen
afregner direkte over for forhandleren, mens forhandleren
alene står for den endelige afregning med kunden og
dermed bærer betalingsrisikoen over for den enkelte kunde.
I – 20
Markedsføringen af Bang & Olufsens produkter koordineres
centralt af Koncernen, som afholder udgifter til globale
og regionale kampagner. Lokale markedsføringsplaner
for de enkelte forhandlere udarbejdes i samarbejde
med Koncernens retail development managers, ligesom
Koncernen endvidere kan yde tilskud til forhandlere i
forbindelse med lokale kampagner og assistere i forbindelse
med afholdelse af lokale events med videre.
Projektsalg til større kunder håndteres gennem Enterprise,
som forestår salget til luksushoteller og større eksklusive
ejendomsprojekter. Det globale salg håndteres fra Struer,
Danmark, i samarbejde med Koncernens datterselskaber i
de enkelte lande samt et repræsentationskontor i Dubai.
Uddannelse af forhandlere
Ud over uddannelse af egne medarbejdere forestår Bang &
Olufsen også uddannelse af forhandlere, butiksansatte og
teknikere for at styrke afsætningen og kundens oplevelse
af Bang & Olufsen. Selskabet har oprettet en uddannelse,
som er målrettet nye butiksejere, nye butiksledere og nye
butiksansatte. Samtidig er der for hver gruppe oprettet
en uddannelsesplan, som skal implementeres via Bang
& Olufsens uddannelsessystem inden for salg. Bang &
Olufsen havde ved udgangen af 3. kvartal af regnskabsåret
2008/09 (28. februar 2009) 25 medarbejdere, som forestår
produkttræning og undervisning i salgsprocesser.
Et vigtigt element er e-læringsportalen BEOCADeMY, som
gennem webkurser og opfølgning på klasseundervisning
holder sælgere og teknikere opdateret med hensyn til
produktviden og salg. Foruden at stille kurser til rådighed
for Koncernens egne medarbejdere underviser Bang &
Olufsen via BEOCADeMY et betydeligt antal sælgere,
teknikere og installatører hvert år.
Eftersalgsservice
Afhængig af gældende lovgivning og øvrige betingelser
yder Koncernen 2-5 års garanti på visse produkter, hvor
Koncernen i garantiperioden tilbyder vederlagsfri reparation
eller erstatning af en vare, der ikke fungerer tilfredsstillende.
Derudover afholder Koncernen omkostninger til fairness,
hvilket omfatter udbedring af produkter i visse situationer
også efter garantiperiodens udløb.
I Koncernens Audio- og Videoforretning håndteres
eftersalgsservice af Bang & Olufsens forhandlere, der
enten selv er autoriseret til at foretage reparationer og
vedligeholdelse eller har en aftale med et Bang & Olufsen
autoriseret værksted. Såfremt reklamationen er omfattet
af Koncernens produktgaranti, fakturerer forhandleren
Koncernen for reklamationen. Forhandlere og autoriserede
værksteder rapporterer fejl med videre til Koncernen for
at skabe et erfaringsgrundlag til eventuel forbedring og
videreudvikling af produkterne.
Inden for Enterprise håndteres eftersalgsservice af
Koncernen. Reparation inden for garantiperioden foretages
enten af Koncernens medarbejdere eller af et af Koncernen
autoriseret værksted for Koncernens regning.
Automotive
Bang & Olufsen Automotive sælger eksklusive lydsystemer
til biler i det øvre segment og udgør en vigtig del af Bang
& Olufsens kerneforretning. Lydsystemerne har opnået stor
anerkendelse.
Inden for Automotive har Bang & Olufsen
indgået samarbejder med tyske Audi, den britiske
sportsvognsproducent Aston Martin og tyske MercedesAMG, der producerer særligt stylede og tunede versioner af
Mercedes.
Samarbejdet med Audi omfatter lydsystemerne Bang &
Olufsen Sound Systems til Audi A4/S4, Audi A5/S5, Audi
R8 og Audi Q5 samt Bang & Olufsen Advanced Sound
System til Audi A8/S8 og Audi Q7. Lydsystemerne til
Audi-modellerne er valgfrit ekstraudstyr, der ikke kan
eftermonteres, hvorfor det skal bestilles i forbindelse med
købet af bilen. Derudover udvikler Koncernen lydsystemer
i samarbejde med Audi, herunder udviklingen af et anden
generations Advanced Sound System.
Udvalgte Car FI-produkter
I – 21
Samarbejdet med Aston Martin omfatter BeoSound DBSsystemet, der er specialudviklet til og er standardudstyr
i Aston Martin-modellen DBS. BeoSound DBS-systemet
er blevet positivt modtaget og vandt eksempelvis en
sammenlignede test mellem lydsystemer til luksusbiler i det
velansete magasin AutoFocus (nr. 4, 2008).
Efter kontakt til de relevante medarbejdere hos bilproducenten
(typisk inden for produktudvikling, indkøb og marketing),
afholdes en række møder for at definere produktkonceptet.
Bang & Olufsen udarbejder første forslag til et produktkoncept
for et lydsystem, som drøftes med henblik på indgåelse af
en foreløbig kontrakt eller hensigtserklæring.
Med Mercedes-AMG har Bang & Olufsen ligeledes indgået
et samarbejde, som omfatter udvikling af lydsystemer til
flere modellinjer. Bang & Olufsens lydsystemer til MercedesAMG er valgfrit ekstraudstyr, som kun kan fabriksmonteres.
Herudover har Automotive indgået kontrakt med en
potentiel ny partner i det øvre segment vedrørende de
første faser af udviklingen af lydsystemer til denne partner.
Herefter bygges en konceptbil med Bang & Olufsens forslag
til lydsystem. Under dette arbejde afklares yderligere detaljer
om produkter og investeringsbehovet, hvilket danner
grundlag for det endelige tilbud fra Bang & Olufsen.
Inden for Automotive håndteres eftersalgsservice af
bilproducentens autoriserede værksteder, der forestår
den nødvendige interaktion med Koncernen for at
reklamationen kan udbedres.
Produktportefølje
Biler i det øvre segment fra Audi, Aston Martin og
Mercedes-AMG leveres med avancerede lydsystemer fra
Bang & Olufsen.
Bang & Olufsen laver grundlæggende tre varianter af
lydsystemer til biler, Sound System, Advanced Sound System
og BeoSound DBS. Men faktisk er hvert eneste lydsystem
unikt, da det udvikles og tilpasses til den enkelte bilmodel.
Der er med andre ord ikke tale om hyldevarer, men om
individuelt tilpassede lydsystemer.
Fra indgåelse af den endelige kontrakt går der typisk to
år, inden produktet er færdigudviklet, testet, valideret, og
produktionsapparatet er parat til at levere Bang & Olufsenlydsystemer til den pågældende bilproducent. Forløbet
er typisk præget af en lang række justeringer i både
produktkoncept og pris.
ICEpower
ICEpower udvikler, producerer og sælger kompakte digitale
forstærkerenheder baseret på den patenterede ICEpowerteknologi, der gør det muligt for små digitale forstærkere
at give en høj ydelse med meget lav varmeudvikling og
dermed formindsket energiforbrug. Ledelsen vurderer, at
ICEpower har oparbejdet en særlig ekspertise inden for små
kompakte forstærkerenheder, der muliggør konstruktion
af markante design, hvorfor forretningsområdet udgør en
del af Koncernens kernekompetencer, ligesom eksempelvis
anodisering og behandling af aluminium.
Advanced Sound System omfatter blandt andet Acoustic
Lens Technology. Advanced Sound System i Audi A8 består
eksempelvis af 14 højttalere. De styres individuelt og har
hver sin dedikerede forstærker, hvorved lydkvaliteten
forbedres. Et karakteristisk design og kvalitetsmaterialer
differentierer ligeledes lydsystemerne fra konkurrenternes.
Tidligere blev kun omkring en procent af forstærkerens
energiforbrug i traditionelle lydsystemer anvendt til at
producere lyd, mens resten gik tabt som varme. Dette
problem kan løses med Bang & Olufsens patenterede
ICEpower-teknologi, der medfører 80-90 procent lavere
energiforbrug og mindre varmeudvikling, således at
forstærkeren kan være mere kompakt og kræver mindre
afkøling.
BeoSound DBS omfatter 13 højttalere placeret 10 forskellige
steder og 1000 watt ICEpower-forstærkning. Systemet
styres af en 13 kanals Digital Signal Processing-platform
(DSP), som sikrer at alle højttalere arbejder dynamisk
sammen. DSP-forstærkeren får hele tiden oplysninger om
støj i kabinen (optaget med en mikrofon, der er monteret
lige over bakspejlet), støj fra ventilationssystemet og bilens
hastighed. Forstærkeren justerer automatisk hver højttaler,
så lyden optimeres efter støjforholdene.
Kompakt design, pålidelighed, energibesparelser og
kvalitetslyd betyder, at Bang & Olufsen ICEpowers digitale
forstærkermoduler blandt andet anvendes i mobiltelefoner,
og teknologien findes i dag i en lang række modeller fra
Samsung. Brugen af ICEpower-teknologien er også et
centralt element i Bang & Olufsens aktive højttalere og
lydsystemer til biler.
Etablering af nye kunder og kontrakter inden for
Automotive
Inden for Automotive-segmentet er opnåelse af nye
kontrakter med eksisterende – eller nye – bilproducenter
typisk meget omfattende og tidskrævende.
I – 22
ICEpower har hovedkontor i Lyngby i nærheden af DTU,
Danmarks Tekniske Universitet, og beskæftiger omkring 40
ansatte, hvoraf hovedparten er ingeniører. Bang & Olufsen
ICEpower a/s blev stiftet i 1999 og er frem til 31. maj 2011
underlagt en royaltyforpligtelse i forhold til opfinderen af
ICEpower-teknologien.
Forretningsområdet ICEpower har ikke selvstændig
produktion af forstærkerenheder, men får i stedet
enhederne produceret hos eksterne leverandører eller indgår
aftale om anvendelse af teknologien i forbindelse med den
enkelte kundes egen produktion.
Samling og montage af de enkelte produkter foregår
i Koncernens egne produktionsfaciliteter. Koncernen
tilstræber at anvende komponenter af høj kvalitet, således
at det samlede produkt opfylder Koncernens høje krav til
egenskaber og kvalitet.
Salgsprocessen hos ICEpower er rent B2B-salg af teknisk
tunge løsninger, hvor der lægges vægt på tekniske
kompetencer og andre kommercielle forhold. Løsningerne
spænder fra standardprodukter til tilpassede løsninger og
licensaftaler. ICEpower har ansat sælgere i to datterselskaber
i Japan og USA, mens salget til Europa varetages fra
hovedkontoret i Lyngby, Danmark. Fem medarbejdere er
i alt direkte beskæftiget inden for salg, men udviklingsog applikationsingeniørerne bidrager også med den
teknologiske indsigt i kundeløsningerne i forbindelse med
afsætningen af ICEpowers produkter.
Udover de fysiske komponenter indgår Koncernens
egenudviklede software og teknologi i produkterne,
hvorigennem produkterne adskiller sig med hensyn til
brugervenlighed og andre forhold, herunder eksempelvis
lyd- og billedbehandling.
ICEpower har i alt omkring 50 kunder, og en stor del
af omsætningen er koncentreret på 5-10 af disse. Den
største enkeltkunde er Samsung, blandt andet som følge
af en tidligere eksklusivaftale om anvendelse af ICEpowerteknologi i mobiltelefoner. Eksklusivaftalen ophørte i
begyndelsen af 2009, hvorfor ICEpower-teknologi i dag
også kan sælges til andre mobiltelefonproducenter. Cirka
10 procent af Bang & Olufsen ICEpowers omsætning
i regnskabsåret 2007/08 relaterede sig til Koncernens
anvendelse af ICEpower-komponenter, mens den øvrige
omsætning er fordelt på en lang række producenter af
audioprodukter, højttalere med videre.
Produktion
Bang & Olufsen har outsourcet al produktion af
elektronikkomponenter til Koncernens audio- og
videoprodukter, og indkøber i stedet en lang række
produktrelaterede delkomponenter og halvfabrikata hos
forskellige leverandører. Sådanne komponenter, herunder
eksempelvis paneler, IC’er, forstærkere og højttalerenheder,
kan enten være standardkomponenter eller produceret efter
Koncernens egne specifikationer.
Koncernen koncentrerer sig om produktion af komponenter,
hvor Koncernen gennem mange år har udviklet en særlig
ekspertise, herunder eksempelvis indfarvning (anodisering),
bearbejdning og overfladebehandling af aluminium. Således
indkøbes diverse mekaniske overfladeemner, metalemner,
plastemner, ledninger med mere, som anvendes til
den fysiske udformning af Bang & Olufsen-produktet.
Disse materialer behandles og bearbejdes i Koncernens
produktion, således at de kan indgå i det færdige Bang &
Olufsen-produkt.
Bang & Olufsens produktion og udviklingsafdeling har en
ISO 9001 certificering, som er under fornyelse. Koncernens
Automotive-produktion er certificeret efter ISO/TS 16949,
der er en kvalitetsstandard inden for automobilindustrien.
Produktionen i Bang & Olufsen er opdelt i:
• Mekanikproduktion i Struer, Danmark:
Behandling af aluminium og plast til Koncernens audioog videoprodukter samt Automotive-produkter.
• Montage i Struer, Danmark:
Montage af tv, stand-program, Automotive-produkter
samt audioprodukter.
• Montage i Koprivnice, Tjekkiet:
Montage af audioprodukter, højttalere, telefoner med
mere. Desuden distribueres reservedele globalt fra
Koprivnice.
• Distributionscenter i Herning, Danmark:
Distribution af alle færdigvarer til alle Koncernens
markeder og forhandlere.
Som følge af den globale konjunkturudvikling og
nedgangen i efterspørgslen efter Bang & Olufsens produkter
er der pr. Prospektdatoen væsentlig uudnyttet kapacitet
til rådighed, hvorfor Ledelsen forventer, at investeringer i
yderligere produktionskapacitet i de kommende år vil blive
forholdsvis beskedne og hovedsageligt vil være relateret til
produktspecifikke investeringer.
Koncernen har etableret et IT-driftscenter indeholdende
Koncernens centrale IT-faciliteter, herunder
lagringskapacitet, netværk, servere med videre, som bruges
af alle Koncernens funktioner.
Mekanikproduktionen i Struer, Danmark
Mekanikproduktionen er den mest kapitalkrævende og
investeringstunge del af Koncernens produktion. Fabrikken er
på cirka 25.700 kvadratmeter og beskæftiger omkring 230
medarbejdere efter afskedigelserne annonceret i januar 2009.
I – 23
Processerne er i de fleste tilfælde automatiseret ved
hjælp af robotudstyr inden for såvel aluminiums- som
plastbehandling. Produktionsudstyret er vedligeholdt og
består af forholdsvis nye robotter og maskiner, og der er
gennem årene foretaget løbende udskiftninger af udstyr.
Overfladebehandling af aluminium er centralt for Bang &
Olufsen og er baseret på moderne industrimetoder med
anvendelse af computer- og robotteknologi. De mekaniske
processer udfordres til stadighed af designernes ønsker
og krav til formgivning, og Bang & Olufsen besidder i dag
betydelige kompetencer inden for overfladebehandling og
formgivning af aluminium.
Anodisering af aluminium
Anodisering er en overfladebehandling til at
beskytte aluminiumsoverfladen, således at den
bliver modstandsdygtig over for dagligt brug.
Ridsebestandigheden for blanke anodiserede flader er
langt højere end tilsvarende blanke malede overflader og
ubehandlede plastoverflader.
Anodisering på Bang & Olufsen begyndte i 1950’erne.
De første produkter med anodiserede aluminiumprofiler
blev lanceret i 1967. Det nuværende anodiseringsanlæg
er bygget i 1992, og er stadig et af de mest avancerede
anodiseringsanlæg i verden.
Anodiseringsanlægget består af 50 tanke i en 50 meter lang
dyppelinje. Hver tank indeholder 4.000 liter. Den typiske
proces består af affedtning, mat bejdsning, oxidering,
indfarvning og sealing.
Bang & Olufsen anvender et avanceret indfarvningssystem,
der muliggør indfarvning i alle farvespektrets nuancer.
Anodisering af aluminium har i dag erstattet de tidligere
tungmetalforurenende galvaniseringsprocesser.
Montage i Struer, Danmark
Montage i Struer foregår i et nyrenoveret produktionsmiljø.
Fabrikken er på omkring 25.200 kvadratmeter og
beskæftiger cirka 200 medarbejdere efter afskedigelserne
annonceret i januar 2009. Enkelte montageprocesser såsom
limning er automatiseret. Primært er der tale om manuelle
processer på udstyr, som er løbende vedligeholdt og ikke
udpræget investeringstunge.
Montage i Koprivnice, Tjekkiet
Montage i Koprivnice foregår i en nyopført fabrik,
der blev indviet i 2006. Fabrikken er på cirka 17.000
kvadratmeter og beskæftiger cirka 220 medarbejdere
efter afskedigelserne annonceret i januar 2009. Fabrikken
har især fokus på formontage-opgaver for produktionen i
Danmark og fremstilling af audioprodukter og telefoner.
I – 24
Montagen finder sted via manuelle processer på udstyr, der
løbende vedligeholdes og ikke er investeringstungt.
Fabrikken er en vigtig faktor i Bang & Olufsens
fremadrettede produktion, da en række af de mere
arbejdsintensive opgaver løses i Tjekkiet. For eksempel har
fabrikkens overtagelse af en række formontageopgaver
samt færdiggørelse af en stor del af Bang & Olufsens
audioprodukter betydet, at produktionen i Struer,
Danmark, får endnu større fokus på indkøring af nye
produkter, herunder især fladskærme. I takt med disse
forandringer vil der også blive brug for nye kompetencer
blandt medarbejderne i den danske produktion, og flere
hundrede medarbejdere har således allerede deltaget i
forskellige intensive kurser. Det samme gælder de tjekkiske
produktionsmedarbejdere, der alle har gennemgået en
grundig optræning, så kvalitetsniveauet generelt er identisk
i de danske og tjekkiske produktionsprocesser.
Bang & Olufsens reservedelsdistribution er ligeledes placeret
i Koprivnice, Tjekkiet, og blev taget i brug i januar 2008.
Reservedelslageret ekspederer dagligt omkring 1.200 varer.
Kombinationen af produktion af mere komplekse
tv-produkter i Danmark og mere lønintensive produkter
i Tjekkiet har efter Ledelsens vurdering, for så vidt angår
omkostningsniveau og kvalitet, skabt en konkurrencedygtig
montage.
Distributionscenter i Herning, Danmark
Distributionscentret er etableret i 2008. Lageret er en
kombination af fuldautomatisk lager for mindre produkter
samt manuelt betjent lager for store produkter. Investering i
udstyr er foretaget ud fra en tilbagebetalingstid på 5 år.
Koncernens produktion og distributionscenter er en
integreret del af den samlede forsyningskæde, som sammen
med integrerede ordresystemer sikrer forsyning til butikker
globalt.
Leverandører
Bang & Olufsen indkøber elektronikkomponenter og andre
produktrelaterede råvarer og halvfabrikata fra cirka 220
forskellige leverandører, hvoraf 40 leverer cirka 90 procent
af det samlede indkøbsbudget. Bang & Olufsen opdeler
leverandører i følgende kategorier:
Nøgleleverandører
Nøgleleverandørerne leverer nøgleteknologier eller
-komponenter, som er afgørende for Bang & Olufsenprodukternes funktion eller positionering. Selve produktet
har typisk komplekse grænseflader til andre komponenter,
og Bang & Olufsen har derfor et stort behov for adgang
til leverandørens konstruktions- og udviklingskompetencer.
Bang & Olufsen tilpasser komponenten til produktet,
så den passer ind i produktets overordnede design.
Nøgleleverandører er kritiske, da Koncernen foretager
investeringer i specialiseret produktionsudstyr, der opsættes
hos og betjenes af leverandøren, mens leverandørens
investeringer er forholdsvis begrænsede. Eksempler på
komponenter fra nøgleleverandører er: Paneler, optiske
løbeværker og IC’er.
Disse leverandører leverer standardkomponenter eller
ydelser. Hverken Bang & Olufsen eller leverandøren har
foretaget specialiserede investeringer, idet der er tale
om standardprodukter fra leverandøren. Omkostninger
ved at skifte leverandør er relativt lave, idet der ofte
findes en række leverandører, som kan levere disse
standardprodukter.
Systemleverandører
Systemleverandører er betegnelsen for et forhold, hvor
både leverandøren og Bang & Olufsen investerer betydelige
ressourcer i samarbejdet. Årsagen kan enten være, at
der er tale om en ny teknologi, som Bang & Olufsen
udvikler i fællesskab med leverandøren, eller fordi Bang
& Olufsen stiller høje krav eller tolerancer til ydelsen –
der ofte indgår i produktet som positioneringselement.
Systemleverandører er ofte tæt integreret i Bang & Olufsen
– såvel i produktudviklingsfasen som i forsyningssituationen.
Eksempler på sådanne komponenter fra systemleverandører
er: Forstærkere, højttalerenheder og mekaniske
overfladeemner.
Blandt de cirka 220 leverandører udgør nøgleleverandørerne
21, mens systemleverandørerne udgør 20.
Kapacitetsleverandører
Kapacitetsleverandører leverer komponenter, råvarer og
halvfabrikata, hvor det oftest er Bang & Olufsen, der
specificerer ydelsen. Det er ofte alene leverandøren, der
foretager investeringer i forholdet. Bang & Olufsen kan
vælge mellem flere leverandører, som alle kan levere de
ønskede komponenter, råvarer og halvfabrikata. Eksempler
på komponenter fra kapacitetsleverandører er: Monterede
PCB’er, plastemner, ledninger og metalemner.
Produktudvikling
Udviklingen af audio- og videoprodukter og CarFi-produkter
er koncentreret i Struer, Danmark. Herudover er der en
mindre udviklings- og innovationsenhed for software
i Århus, Danmark, der samarbejder tæt med Aarhus
Universitet. I alt arbejder omkring 300 af Bang & Olufsens
medarbejdere med produktudvikling i Struer, Danmark.
I alt er cirka 500 ingeniører og teknikere beskæftiget med
at udvikle nye produkter for Bang & Olufsen, og deres
mulighed for direkte samspil med produktionen er vigtigt
for at sikre, at de færdige produkter har de tiltænkte
egenskaber og den korrekte kvalitet.
Bang & Olufsen har en veletableret innovationskultur, der
er opbygget gennem mange år. Som en del af denne kultur
og det innovative udviklingsmiljø har Bang & Olufsen opdelt
udvikling af nye produkter i forskellige faser. Sammenlignet
med andre producenter af forbrugerelektronik er Bang
& Olufsens tilgang til produktudvikling og design-drevet
innovation ukonventionel. Et væsentligt område, hvor
Bang & Olufsens metoder adskiller sig, er den tidlige
konceptudvikling, hvor der lægges betydelige kræfter i at
skabe innovative og langtidsholdbare koncepter og design.
Koncernen forsøger at forudse livsstilstendenser fire til syv
år frem i tiden. Samtidig driver Bang & Olufsen en såkaldt
teknologiradar, der består af oplysninger om og overblik over
forventede fremtidige teknologier, indsamlet af en række af
Standardleverandører
Bang & Olufsens produktudviklingsmodel
Konceptudvikling
(IdéFabrikken)
Concept
”Go”
Produktudvikling
Concept
Commitment
Produktionsfastlæggelsen
Specification
Commitment
(Business
Assessment)
Frigivelse til
produktion
Frigivelse
til salg
I – 25
Koncernens specialister, som konstant overvåger udviklingen.
Teknologiradaren og informationerne om livsstilstendenser
giver en kundeforståelse, der også anvendes som
baggrundsinformation for den kreative udviklingsproces.
Bang & Olufsens udviklingsmodel er opdelt i tre faser med
en række milepæle, hvor Koncernens Product Steering
Team, bestående af Direktionen og relevante personer
fra Koncernens øvrige funktioner, træffer beslutning om
projektets videre forløb.
Ansvaret for den tidlige konceptudvikling, hvor konceptet
fødes, ligger hos produktinnovationsafdelingen kaldet
IdéFabrikken (”IdéFabrikken”). Her beskæftiges omkring 20
konceptudviklere, der med forskellige kompetencer inden
for koncept- og strategiudvikling, betjening og fremstilling
af prototyper, arbejder sammen med tre til fire designere.
I fasen fra Concept ”Go” til Concept Commitment
kombineres overordnet strategi og master planer
med behovsafdækning, forskning, teknologisøgning,
gennemførte forprojekter, inspirationssøgning og
idégenerering i en intuitiv design drevet proces – hvori
udviklingsingeniører, konceptudviklere fra IdéFabrikken
samt eksterne designere medvirker. Resultatet af denne
proces er en detaljeret konceptbeskrivelse, der præsenteres
for Product Steering Team for endelig godkendelse.
Besluttede koncepter bearbejdes og underbygges yderligere
økonomisk, teknologisk, idé-, projekt- og markedsmæssigt
frem til Concept Commitment, hvor konceptets
overordnede specifikationer fastlægges.
I fasen fra Concept Commitment til Specification
Commitment (produktudviklingsfasen) intensiveres det
integrerede produktudviklingsforløb mellem IdéFabrikken,
udviklingsafdelingen, produktionafsnittene samt
relevante nøgleleverandører. Resultatet heraf er, at
produktspecifikationer yderligere forfines og defineres
i detaljer i et endeligt konstruktionsgrundlag. Der
forekommer iterationer som følge af, at nye ideer og
muligheder opstår undervejs i processen, eller når ideerne
ikke kan realiseres som først antaget. Ved Specification
Commitment er den tekniske konstruktion endeligt
fastlagt, og der foreligger et detaljeret overblik over
projektøkonomien og lanceringsterminer. Sammenfaldende
med eller efter Specification Commitment foretager
Koncernen en Business Assessment, der validerer produktets
markeds- og indtjeningspotentiale samt beskriver forventede
konsekvenser for efterspørgslen efter Koncernens
eksisterende produkter.
I fasen efter Specification Commitment er produktets
specifikationer låst i et konstruktionsgrundlag, og med
baggrund heri fortsættes det fuldt integrerede forløb med
I – 26
eksterne og interne leverandører frem mod produktets
endelige færdiggørelse. Omkring midtvejs i forløbet tages
der formel stilling til investering i produktionsværktøjer
samt investering i de tilknyttede produktionsprocesser.
Undervejs i forløbet valideres produktet samt de tilhørende
produktionsprocesser op imod såvel interne som eksterne
kvalitetskrav. En vigtig milepæl inden formel overdragelse
til produktionen samt ramp-up aktiviteter er, at produktet
opnår godkendelse i henhold til markedsspecifikke
myndighedskrav.
Fra dette stadie går projektet ind i en mere struktureret
proces, som realiserer produktets design og
produktionsgrundlag. Der fastlægges også et estimat for,
hvornår produktet forventes at kunne frigives til egentlig
produktion og senere salg.
International udviklingsafdeling
Bang & Olufsen har i de senere år arbejdet målrettet
med produktudvikling i et globalt setup. Dette er sket
for at udnytte såvel de omkostningsmæssige som
kompetencemæssige fordele, der er til rådighed i andre
lande. Denne udvikling forventer Ledelsen at fortsætte i de
kommende år.
Bang & Olufsen har etableret en udviklingsafdeling i
tilknytning til fabrikken i Koprivnice, Tjekkiet, hvilket
giver mulighed for en integreret produktudvikling
og produktionsmodning. Koncernen samarbejder
med universitetet i Ostrava, Tjekkiet, og trækker på
kompetencerne herfra, ligesom Koncernen indgår i
uddannelsesforløb for relevante studieretninger på
ingeniørstudiet. Afdelingen har omkring 25 medarbejdere,
som især har fokus på de mekaniske og akustiske
kompetencer. Medarbejderne i Tjekkiet besidder de
nødvendige kompetencer for at gennemføre et helt
konstruktionsforløb, efter at specifikationerne er fastlagt
af udviklingsafdelingen i Danmark. Den tjekkiske
udviklingsafdeling vil fremover stå for gennemførelsesdelen
af akustik-, stand- og audioprojekter.
Koncernen anvender desuden cirka 45 medarbejdere, der er
ansat i den estiske virksomhed OÜ BO-Soft, som Koncernen
ejer 51 procent af.
Samarbejde med eksterne designere og andre partnere
Udviklingen sker i tæt samarbejde med en række eksterne
designfirmaer. Typisk henvender IdéFabrikkens medarbejdere
sig til designerne med teknologi- og markedsinput,
hvorefter designerne leverer et bud på et design. Denne
gensidige proces ender ud i et produktkoncept. Når
et koncept er modnet og godkendt, overdrages det til
udviklingsafdelingen, som har ansvaret for konstruktionen
og realiseringen af nye koncepter.
Designerne har en høj grad af uafhængighed og betydelig
indflydelse på produktudviklingen for at sikre, at samspillet
mellem det æstetiske, brugervenligheden og teknologien
optimeres. Som led i implementeringen af Strategiplanen,
vil Koncernen fremover betinge sig, at designernes forslag
tager højde for den nye fælles digitale teknologiplatform.
For at undgå, at designerne bliver uhensigtsmæssigt
påvirket af andre parter i Koncernen, er de eksterne
konsulenter, men modtager dog ikke royalties, da Bang
& Olufsen ejer de design, som de laver. Generelt er det
Ledelsens opfattelse, at eksterne designere generelt anser
det som både attraktivt og prestigefyldt at arbejde for Bang
& Olufsen, og Koncernen har et tæt forhold til omkring
10 designfirmaer, som har arbejdet for Koncernen i en
årrække. Designfirmaet David Lewis Designers har arbejdet
for Bang & Olufsen i mere end 40 år.
Dertil kommer en række strategiske samarbejdspartnere,
hvoraf den væsentligste er Tata Consultancy Services i
Indien, der primært arbejder med softwareudvikling og
til dels hardwareudvikling for Bang & Olufsen. Antallet
af tilknyttede medarbejdere, som beskæftiger sig med
udvikling, varierer væsentligt over tid, men niveauet ligger
i størrelsesordenen 140 medarbejdere, som indgår i tæt
samarbejde med Koncernens specialister i Struer, Danmark.
Samarbejde med universiteter
Samarbejde med videncentre, herunder universiteter,
er en naturlig del af arbejdet og en vigtig faktor i den
videre udvikling af Koncernens kernekompetencer.
Bang & Olufsen har en lang tradition for dette og
samarbejder med universiteter i Europa og Nordamerika.
I denne proces lægges der vægt på såvel forskning som
omsætning af forskningsresultater. Ligeledes deltager
udviklingsingeniørerne i relevante faglige netværk og
konferencer.
Samarbejdet er baseret på en opdateret
forskningsstrategi, som bygger på deltagelse i forskning
på alle kernekompetenceområder. Hvert område har
en forskningsgatekeeper og en teknologispecialist,
som forestår forskningssamarbejdet, der gennemføres
af ph.d.-studerende finansieret af Bang & Olufsen. For
yderligere at styrke samarbejdet med universiteterne
sponserer Bang & Olufsen faste lektorstillinger inden
for kernekompetenceområderne samt ophold af
gæsteprofessorer i Struer, Danmark.
Senest har Bang & Olufsen indgået et forskningssamarbejde
med Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus samt
University of Surrey i England. Formålet er at sikre Bang &
Olufsens specialister adgang til den nyeste forskning og
samtidig skabe kontakt til kandidater med kompetencer
inden for specifikke områder. Bang & Olufsen har ligeledes
oprettet Bang & Olufsen Scholarship-ordningen, som
består i økonomisk støtte til specialestuderende inden for
kernekompetence-områderne. Endvidere sponseres en
Innovation Camp, hvor et større antal studerende og lærere
fra fem europæiske lande opholder sig i Struer, Danmark,
i tre uger. Formålet med Innovation Camp er at styrke
det tværnationale samarbejde og forståelse for forskellige
kulturer og traditioner inden for ingeniørfaget.
Samarbejde med leverandører
Bang & Olufsen har et udstrakt samarbejde med førende
leverandører på en lang række områder, hvor Bang &
Olufsen ikke selv har den nødvendige viden og kompetence.
Disse partnere leverer ikke bare komponenter til Bang &
Olufsens produktion, de leverer også viden og kompetence
til udvikling af produkterne. Det gælder for eksempel
inden for fladskærme, højttalere, dvd, Blu-ray, digital video
broadcasting (DVB) og udvikling af software til diverse
produkter.
Produktlanceringer
Koncernen har i de senere år lanceret en række nye
produkter, som omsætningsmæssigt ikke har levet op til
forventningerne, hvilket har medført faldende omsætning
fra nye produkter. For at imødegå dette har Koncernen
inden for den seneste tid lanceret en række nye produkter.
Seneste lanceringer
De seneste produkter som Koncernen har lanceret er:
Ny digital platform: BeoSound 5
I november 2008 lancerede Bang & Olufsen et nyt
audioanlæg med navnet BeoSound 5. Der er tale om et
nyt koncept til håndtering og afspilning af digitalt lagret
musik. BeoSound 5 indeholder blandt andet MOTS, der er
en avanceret multidimensional matematisk algoritme, der
analyserer musiksamlingen og finder musik, der ligner det,
man lytter til.
Grafikken på BeoSound 5 bygger på det internt udviklede
grafiske skelet, Callisto, der muliggør mere avanceret og
hurtigere grafik. Grafikken har muliggjort en optimalt
synkroniseret interaktion mellem grafikken og det tredelte
drejehjul, som BeoSound 5 betjenes med. BeoSound 5
rummer blandt andet også en digital lydgenereringsteknologi,
der optimerer musikgengivelsen. De nævnte funktioner gør
BeoSound 5 til et differentieret produkt.
BeoSound 5 er blevet godt modtaget af såvel markederne
som under kundetests og gennemførte lanceringsaktiviteter.
Det fokuserede udviklingsarbejde betød i øvrigt, at salget
af BeoSound 5 kunne begynde tidligere end hidtil antaget.
Salget begyndte således fra slutningen af januar 2009 i stedet
for i marts 2009, som anslået i den seneste projektplan.
I – 27
BeoVision 7-koncept
Bang & Olufsen har desuden i 2. halvår 2008/09 lanceret
et fleksibelt koncept for BeoVision 7, som leveres i flere
varianter. Således kan kunden vælge et indbygget modul
med dvd til eller fra, ligesom der kan vælges mellem
forskellige højttalerudgaver, hvilket muliggør en mere
fleksibel prisstruktur.
Udviklingsarbejdet omkring integrationen af den seneste
teknologi inden for digitale modtagere, DVB-HD (Full
HD), forløb planmæssigt, og DVB-HD moduler blev
lanceret til de første tv-modeller umiddelbart efter udløbet
af 2. kvartal 2008/09 (30. november 2008). DVB-HD
modulerne understøtter de nye standarder inden for digital
tv-transmission, herunder MPEG2 og MPEG4.
Større udgave af BeoVision 4
Den 18. marts 2009 lancerede Bang & Olufsen BeoVision
4-103, som efter Ledelsens vurdering vil sætte nye
standarder for størrelse og funktionalitet. Den 103 tommer
store plasmaskærm hører til blandt de største på markedet
og er monteret på en motoriseret gulvstand. Standen hæver
skærmen op, og en BeoLab 10 centerhøjttaler glider på
plads under skærmen, når tv’et tændes. BeoVision 4-103
har blandt andet Automatic Colour Management og
integreret surround sound, samt introducerer den helt nye
Adaptive Sound Technology, som tilpasser lyden efter hvor i
rummet, lytteren opholder sig.
40 tommer BeoVision 8
Den 18. marts 2009 lancerede Bang & Olufsen ligeledes
BeoVision 8 i en 40 tommer udgave. Det er Ledelsens
ambition, at prissætningen af dette tv skal være således,
at det i Koncernens tv-portefølje bliver det oplagte EntryProdukt, og dermed fungerer som indgang til efterfølgende
salg af andre produkter. BeoVision 8 er udstyret med Full
HD LCD-skærm med blandt andet 100/120 Hz teknologi,
DVB HD-modul (Full HD), Digital Surround Sound som
standard, samt forbedret stereogengivelse, der matcher den
større skærm.
Kommende lanceringer
Af de produkter som Koncernen forventer at lancere
fremover er:
Ny tv-familie
I slutningen af kalenderåret 2009 forventer Bang & Olufsen
at kunne præsentere en ny tv-familie med indbygget
vægbeslag, der giver mulighed for fleksibel placering,
idet det vil være muligt at dreje skærmen på væggen, så
skærmen kan ses direkte fra forskellige vinkler. Tv-familien
kommer med integreret stereohøjttaler og digital surround
sound-modul, ligesom DVB HD (Full HD) modul vil være en
valgmulighed.
I – 28
55 tommer BeoVision 7-model
Bang & Olufsen er ligeledes langt med udviklingen af en
helt ny model inden for BeoVision 7-konceptet. Dette tv
vil være en 55 tommer Full HD variant, der blandt andet
bygger på 100/120 Hz teknologi. Blandt andre funktioner
er indbygget LED-lys, som forstærker kontrasten, høj
lydkvalitet med indbygget digital surround sound-modul og
integreret Adaptive Sound Technology. Dette tv vil ligeledes
have indbygget DVB HD (Full HD) modul og Blu-ray-afspiller
som valgmulighed.
Nyt audioprodukt
Under udvikling er ligeledes et nyt audioprodukt til
afspilning af digitalt lagret musik, der vil være en plug &
play løsning med brugervenlig betjening. Det vil være muligt
at koble en iPod til dette produkt, som i øvrigt også kan
tilkobles et BeoSound 5 system.
Tilføjelse til akustikporteføljen
Porteføljen af højttalere vil blive udbygget med en ny
subwoofer, der blandt andet bygger på en teknologi,
som gør den fri for vibrationer. Subwooferen, der har et
tulipanformet design, vil byde på flere placeringsmuligheder,
idet det er muligt at placere den på gulvet eller montere
den på væggen.
Ny telefon
Bang & Olufsen har gennem mange år haft succes med sine
telefoner, men jævnfør Koncernens Strategiplan forventer
Ledelsen ikke fremover at iværksætte udviklingsprojekter
inden for denne kategori. Koncernen er således på vej
med sit sidste koncept for fastnettelefoni i form af en
telefon med højttaler til blandt andet håndfri samtaler
og konferenceopkald. Af andre funktioner tilbyder dette
koncept muligheden for, at brugeren selv kan vælge farver i
det fuldgrafiske display.
BeoTime
Bang & Olufsen er på vej med et ur i Koncernens
serie af gaveartikler. Ledelsen vurderer, at designet er
differentieret fra alt, hvad der ellers findes på markedet
inden for dette område. Uret kan desuden fungere som
fjernbetjening til andre Bang & Olufsen produkter, og har
blandt andet indbygget bevægelsessensor, som gør det
muligt at vende det indbyggede display, så det passer til
venstrehåndsbetjening.
6.2 Markedsbeskrivelse
Elektronikmarkedet er et globalt marked og spænder
over mange forskellige produktgrupper, som generelt er
kendetegnet ved konstant udvikling og anvendelse af nye
teknologier. Forbrugerelektronik omfatter blandt andet tv,
videooptagere, musiksystemer, højttalere, mobiltelefoner,
computere, kameraer, spillekonsoller, bærbare
medieafspillere samt andre lignende produkter til den
private forbruger. Markedet for elektronik til virksomheder
omfatter tilsvarende produkter, men er fokuseret mod
produkter til erhvervsmæssig anvendelse, og omfatter
derudover blandt andet elektroniske delkomponenter og
halvfabrikata, som indgår i andre virksomheders produkter.
Hovedparten af virksomhederne i branchen driver egen
produktion af elektronikkomponenter, mens andre,
herunder Koncernen, har valgt at outsource hele eller dele
af deres produktionsled, således at der i stedet primært
fokuseres på produktdesign, montage og andre særligt
specialiserede produktionsled.
Markedet for forbrugerelektronik
Det totale marked for forbrugerelektronik omsatte ifølge
Futuresource Consulting for omkring 480 milliarder USD i
2007 svarende til en stigning på cirka 15 procent i forhold
til 2006. Væksten er generelt tæt knyttet til udviklingen i
konjunkturerne og var i 2007 primært drevet af voksende
salg af fladskærme, digitalkameraer, spillekonsoller,
navigationsudstyr og bærbare medieafspillere. Forhold
som ændringer i forbrugernes smag, modefænomener og
Det globale marked for forbrugerelektronik (2007)
Mobiltelefoner
mv.
24 %
Audio
og video
29 %
Spillekonsoller
3%
Bilelektronik
6%
Kameraer
7%
Bærbare
medieafspillere
5%
Computere mv.
26 %
Kilde: Futuresource Consulting
den teknologiske udvikling spiller en afgørende rolle på
markedet for forbrugerelektronik. Audio- og videoprodukter,
der udgør Koncernens hovedforretning, udgjorde cirka 29
procent svarende til omkring 138 milliarder USD af den
globale omsætning inden for forbrugerelektronik.
De nationale og internationale markeder, hvorpå Bang
& Olufsen sælger sine produkter, er præget af intensiv
konkurrence med flere dominerende spillere. Fem store
virksomheder (Sony, Samsung, Nokia, Panasonic og LG)
stod ifølge Futuresource Consulting for cirka 40 procent
af den samlede omsætning inden for forbrugerelektronik i
2007. Da anvendelsen af produkterne ofte konvergerer på
tværs af de enkelte segmenter, og flere konkurrenter derfor
samtidig har aktiviteter i flere forskellige segmenter, kan den
teknologiske udvikling inden for et segment således påvirke
resten af markedet.
Selve produktionen af elektronik er centreret omkring
Asien, hvor Japan historisk har været dominerende med
virksomheder som Sony og Panasonic. De er dog over de
senere år blevet udfordret i takt med den kommercielle
succes inden for den digitale teknologi, og aktuelt ses
en klart øget konkurrence fra især Kina og Sydkorea, der
gennem globale producenter som Samsung og LG er trådt
solidt ind på det globale marked. Dette har medført, at
de øvrige landes producenter har udflyttet produktion
til disse lande, hvilket samlet set har resulteret i øgede
teknologiske muligheder og væsentligt faldende priser på
elektronikprodukter i de seneste år.
De enkelte virksomheder forfølger overordnet set to
strategier inden for produktion og salg af forbrugerelektronik.
I de fleste tilfælde søger producenterne at minimere
produktionsomkostningerne, således at produktet appellerer
til så bredt et udsnit af forbrugerne som muligt gennem
den lavest mulige pris. Omvendt vælger nogle producenter,
herunder Bang & Olufsen, i stedet at satse på en nichestrategi
ved at fokusere på eksklusive audio- og videoprodukter,
hvor de primære konkurrenceparametre blandt andet
omfatter design, kvalitet, brugervenlighed, differentiering og
eftersalgsservice.
Elektronikprodukterne sælges både i butikker og over
internettet, og distribueres hovedsageligt gennem
fagforhandlere. Ledelsen vurderer, at salget gennem
andre kanaler såsom varehuse og supermarkeder har
været voksende inden for de seneste år, ligesom flere
produktgrupper ofte forhandles side om side. Visse
nicheproducenter, herunder eksempelvis Bang & Olufsen,
har i samme periode valgt at fokusere distributionen
gennem udviklingen af faste butikskoncepter.
I – 29
Den teknologiske udvikling
Når nye teknologier introduceres på markedet, henvender
produktet sig oftest til en meget begrænset målgruppe,
som efterspørger og interesserer sig for helt nye
teknologiske produkter. Såfremt produktet eller teknologien
efter modtagelsen vurderes at være populær og attraktiv,
udvides produktionen gradvist med henblik på at opnå
kritisk masse, hvilket omfatter en langt bredere kundebase.
Når udbredelsen af teknologien har nået en betydelig del af
markedet og anvendes af de dominerende producenter, kan
teknologien betegnes som standard.
Markedet for forbrugerelektronik har inden for de
seneste år været kendetegnet ved et paradigmeskift, hvor
Indholdsteknologierne har bevæget sig fra at være fysiske
og broadcastede medier til at være digitalt lagrede og
netværksbaserede.
Historisk har udviklingen af fysiske og broadcastede medier
været præget af konvergens mod nogle få standarder,
og markederne har gennem en periode været forholdsvis
stabile, hvor det har taget relativt lang tid at indføre nye
standarder. Oftest er indførslen af en ny standard som regel
resultatet af en periode med intensiv rivalisering blandt
producenter af konkurrerende teknologier, herunder kan
eksempelvis nævnes overgangen fra kassettebånd til cd’ere
samt kampen om de analoge og digitale videoformater
(VHS-formatet mod Betamax og senest de digitale formater
Blu-ray mod HD DVD).
De nye teknologier er generelt kendetegnet ved at være
langt mere mangfoldige og have væsentlig kortere
udviklingshastighed, hvorfor paradigmeskift forekommer
tilsvarende hurtigere. Der forekommer endnu ikke nogen
klar konvergens mod fælles standarder, og markedet er
derfor præget af mange alternative teknologier. Dette har
medført, at den hastighed, som nye elektronikprodukter
udvikles på, er øget markant inden for de seneste år, hvilket
har medført et stigende pres på elektronikproducenterne
om løbende at optimere udviklingshastigheden for deres
produkter.
Markederne inden for disse produktkategorier hænger
sammen og påvirkes af hinanden, primært drevet af den
relativt hurtige teknologiske udvikling, som medfører, at
grænserne for de enkelte segmenter løbende ændres.
Distributionen af audio- og videoprodukter sker typisk
på samme måde, og kunderne betragter generelt deres
samlede audio- og videoudstyr under et. Endvidere hører
produkterne naturligt og nødvendigt sammen, og nogle
gange er de kombineret i et og samme produkt. Selvom
markederne generelt er præget af prisspredning som følge
af forskelle inden for blandt andet design, egenskaber
og kvalitet, forventer Ledelsen fortsat, at prisændringer
i et segment også fremover vil slå igennem og påvirke
konkurrenceforholdene i de øvrige markedssegmenter.
Markedssegmentet for videoprodukter
Videoprodukter til forbrugere omfatter primært tv samt
dvd-/Blu-ray-afspillere og harddiskoptagere. Markedet
omsatte ifølge Futuresource Consulting for omkring 127
milliarder USD i 2007 og har oplevet betydelig vækst
inden for de seneste år som følge af fremkomsten af nye
teknologier. Baggrunden for denne udskiftning kan blandt
andet tilskrives øget efterspørgsel efter større skærme
og nye muligheder som high definition samt overgangen
fra analoge til digitale formater. Derudover har større
sportsbegivenheder, som eksempelvis De Olympiske Lege
samt slutrunder i fodbold, ligeledes historisk fået forbrugere
til at skifte til nye tv.
Ifølge Futuresource Consulting ejede hver husstand i
Vesteuropa i gennemsnit 1,8 tv-produkter ved udgangen af
2008, hvoraf cirka 31 procent var fladskærme.
Fordelingen af tv i Vesteuropa (2008)
Plasma-tv
3%
LCD-tv
28 %
Relevante markedssegmenter
Elektronikmarkedet er et sammenhængende marked, hvor
de relevante produktgrupper på markedet, som Bang &
Olufsen opererer på, kan kategoriseres som følger:
• Markederne for audio-, video- og akustikprodukter (både
til forbrugere og virksomheder)
Ejer ikke
fladskærms-tv
69 %
• CarFi-markedet (udelukkende til virksomheder)
Kilde: Futuresource Consulting
I – 30
Det europæiske marked, der er Bang & Olufsens
væsentligste marked, forventes således efter Ledelsens
vurdering fortsat at udgøre en væsentlig del af markedet
for tv, hvor kunderne enten køber nye tv eller udskifter
husstandens andet eller tredje tv. Derudover forventes
tendensen mod større skærme og overgangen til digitale
tv-signaler, herunder udbredelsen af high definition, at
bidrage positivt til efterspørgslen fremover.
I 2007 udgjorde LCD-tv ifølge DisplaySearch cirka 2/3 af
det globale tv-salg, mens plasma-tv (PDP-tv) og billedrørs-tv
(CRT-tv) tilsammen udgjorde cirka 1/3. Ifølge DisplaySearch
forventes andelen af billedrørs-tv at falde til fordel for LCDtv, mens andelen af plasma-tv forventes at falde væsentligt
langsommere.
I forbindelse med introduktionen af fladskærme i form
af plasmateknologi og LCD-teknologi blev vilkårene på
markedet for moderne design af tv ændret markant,
eftersom den nye flade form har gjort det lettere at tilpasse
og designe nye tv-produkter sammenlignet med traditionelle
billedrørs-tv og således har mindsket mulighederne for
at differentiere de enkelte tv-produkter på deres design.
Dette har medført øget konkurrence på tværs af de enkelte
segmenter af tv-markedet.
Generelt har tv-producenternes indtjeningsmarginer i en
længere periode været under pres blandt andet som følge
af jagt på markedsandele og yderligere omkostninger
relateret til eksempelvis digitale tv-tunere og HDMI. For at
optimere produktionen har flere producenter, herunder
eksempelvis Sony og Toshiba, valgt at fokusere udelukkende
på LCD-teknologi, mens andre producenter såsom
Panasonic fortsat både producerer plasma-tv og LCD-tv.
Efter engang at have været førende inden for produktion af
fladskærme, meddelte Pioneer i februar 2009, at Koncernen
har valgt at stoppe produktionen af fladskærme som følge
af manglende rentabilitet.
Ifølge DisplaySearch forventes den globale omsætning af
fladskærme at falde cirka 18 procent i 2009, som følge
af lavere gennemsnitlige priser og fald i antallet af solgte
enheder, hvilket forventes afløst af en svag vækst i de
efterfølgende år.
Konkurrenter inden for videoprodukter
I det øvre segment inden for tv er Koncernens væsentligste
konkurrenter andre nichespillere som eksempelvis tyske
Loewe, der er 29 procent ejet af Sharp. Derudover møder
Bang & Olufsen konkurrence fra det store mellemsegment,
hvor Koncernen påvirkes af segmentets udvikling inden for
teknologi, design og priser med videre. I mellemsegmentet
møder Koncernen således betydelig konkurrence fra en
række store internationale elektronikvirksomheder, hvoraf
de fem største ifølge Futuresource Consulting havde en
markedsandel på over 50 procent i 2007.
Derudover omfatter øvrige konkurrenter blandt andet
Sharp, der er markedsleder inden for LCD-tv i Japan, samt
andre traditionelle audio- og videoproducenter som Toshiba,
Hitachi og JVC, der igennem de senere år gradvist er blevet
marginaliseret som følge af den intensive konkurrence på
markedet.
Det globale tv-marked efter teknologi (2007)
Øvrige
3%
Billedrør
18 %
Det globale tv-marked (2007)
Plasma
15 %
Samsung
16 %
Sony
12 %
Øvrige
46 %
Panasonic
9%
LG
9%
LCD
64 %
Philips
8%
Kilde: DisplaySearch
Kilde: Futuresource Consulting
I – 31
Endelig omfatter markedet for tv en lang række, primært
kinesiske, producenter i det nedre segment, hvor lave priser
udgør den væsentligste konkurrenceparameter.
Markedssegmentet for audioprodukter
Markedet for audioprodukter består hovedsageligt
af musiksystemer. Markedet har været faldende til
stagnerende igennem flere år, hvilket blandt andet kan
tilskrives overgangen til digital lagring og netværksbaserede
Indholdsteknologier, som har ændret forbrugernes adfærd
markant. Konkurrerende produkter inden for dette segment
udgør i dag således ikke alene musiksystemer, men også
digitale mediecentre og bærbare medieafspillere (herunder
eksempelvis Apples iPod) samt muligheden for digital
lagring af musik på forbrugerens computer, der således
fungerer som husstandens musikanlæg. Derudover har
introduktionen af aktive højttalere, hvor forstærkeren er
integreret, overflødiggjort behovet for en selvstændig
forstærker, ligesom langt hovedparten af alle dvd-/
Blu-ray-afspillere og harddiskoptagere også kan afspille
musikindhold.
Inden for audioprodukter forventer Ledelsen at
netværksbaserede løsninger, der giver mulighed for
betjening fra flere rum, vil vinde frem, mens anvendelsen
af iPod og andre digitale lagringsformer fortsat forventes at
drive udviklingen i dette segment.
Baseret på Futuresource Consultings undersøgelse udgjorde
den globale omsætning inden for musiksystemer (eksklusiv
radioer og tilbehør) til forbrugere i niveauet 6 milliarder USD
i 2007.
Konkurrenter inden for audioprodukter
Koncernen er en nichespiller i en branche domineret af
producenter af komplette, mindre musiksystemer (inklusiv
højttalere) som for eksempel Sony, Philips og Panasonic
samt en række virksomheder der, ligesom Koncernen,
har specialiseret sig inden for eksklusive musiksystemer,
herunder eksempelvis skotske Linn.
Inden for netværksbaserede løsninger er konkurrenterne
blandt andet amerikanske Sonos og schweiziske Logitech.
Markedssegmentet for akustikprodukter (højttalere)
Salget af akustikprodukter er et modent marked, der
ifølge Futuresource Consulting på globalt plan omsatte
for knap 6 milliarder USD i 2007. Både det brede
marked for akustikprodukter og markedet for eksklusive
akustikprodukter er meget fragmenteret med en lang
række forskellige producenter af højttalere. Endelig er der
et vist overlap med markedssegmentet audioprodukter, når
I – 32
disse købes som komplette systemer inklusiv højttalere, der
tilsammen udgør et anlæg.
Markedssituationen har medført konsolidering, hvor flere
forskellige brands og produkttyper samles, hvilket for
eksempel er tilfældet med japanske D&M Holdings (Denon,
Marantz, McIntosh, Boston Acoustics med videre) og
amerikanske Harman International (JBL, Harman Kardon og
andre mærker).
Generelt er tendensen, at højttalernes design skal
være mindre og mere kompakte, ligesom konvergens
inden for teknologierne har medført øget interesse for
akustikprodukter, herunder eksempelvis højttalere til
hjemmebiografer, computere og bærbare medieafspillere.
Konkurrenter inden for akustikprodukter (højttalere)
Inden for det øvre segment på markedet for
akustikprodukter findes en lang række højttalerspecialister,
herunder eksempelvis danske Dynaudio, finske Genelec,
skotske Linn og britiske Meridian Audio. Mellemsegmentet
herunder er endnu mere fragmenteret og omfatter blandt
andet producenter som amerikanske Bose, britiske B&W
Group, japanske D&M Holdings, amerikanske Harman
International og amerikanske Klipsch med flere.
Derudover findes producenter, som fokuserer på højttalere
til computere, herunder eksempelvis schweiziske Logitech
og Creative i Singapore.
CarFi-markedet
Markedet for lydsystemer til biler kan opdeles i systemer, der
er forudinstallerede, samt systemer som kan efterinstalleres
i den enkelte bil. Koncernen opererer på markedet for
forudinstallerede løsninger, og de primære kunder udgøres
således af bilproducenter. Blandt disse bilproducenter
henvender Bang & Olufsens produkter sig alene til det øvre
segment, hvorfor Koncernens eksklusive lydsystemer alene
henvender sig til en begrænset gruppe af OEM-producenter
af biler i det øvre segment.
Konkurrenter inden for forudinstallerede systemer til
eksklusive biler omfatter en række højttalerproducenter,
herunder blandt andet amerikanske Bose, britiske
B&W Group, danske DynAudio, amerikanske Harman
International, skotske Linn og britiske Naim Audio.
7. ORGANISATIONSSTRUKTUR
7.1 Koncernstruktur
Bang & Olufsen a/s er moderselskab i Koncernen.
Koncernen har produktion i Tjekkiet og Danmark.
Aktiviteterne på en lang række markeder håndteres af
en række nationale salgs- og sourcingselskaber, som er
helejede datterselskaber under Selskabets datterselskab
Bang & Olufsen Operations a/s, mens salgs- og
distributionsudviklingen på visse oversøiske markeder sker
via forretningspartnere.
Koncernens overordnede selskabsstruktur
Bang & Olufsen a/s
100 %
Bang & Olufsen
Operations a/s
100 %
Bang & Olufsen
s.r.o.
51 %
OÜ BO-Soft
100 %
Bang & Olufsen
ICE power a/s
100 %
Bang & Olufsen
GPS Taiwan
I – 33
7.2 Væsentlige datterselskaber
Nedenstående tabel viser en liste over væsentlige datterselskaber, som Selskabet ejer direkte eller indirekte pr.
Prospektdatoen:
Selskabsnavn
Land
Kapitalandel
Danmark
100 procent
Danmark
Norge
Sverige
100 procent
100 procent
100 procent
Tyskland
Schweiz
Østrig
100 procent
100 procent
100 procent
Storbritannien
Belgien
Holland
100 procent
100 procent
100 procent
Frankrig
Spanien
Italien
100 procent
100 procent
100 procent
USA
100 procent
Japan
Singapore
Australien
100 procent
100 procent
100 procent
UAE
100 procent
Danmark
100 procent
Bang & Olufsen s.r.o.
Tjekkiet
100 procent
Bang & Olufsen Telecom a/s*
Danmark
100 procent
Bang & Olufsen Ejendomme a/s*
Danmark
100 procent
OÜ BO-Soft
Estland
51 procent
Bang & Olufsen GPS Taiwan
Taiwan
100 procent
Danmark
100 procent
Brandunderstøttet forretning
Bang & Olufsen Operations a/s
Skandinavien
Bang & Olufsen Danmark a/s
Bang & Olufsen AS
Bang & Olufsen Svenska AB
Centraleuropa
Bang & Olufsen Deutschland G.m.b.h.
Bang & Olufsen AG
Bang & Olufsen Ges. m.b.h
Storbritannien/Benelux
Bang & Olufsen United Kingdom Ltd.
S.A. Bang & Olufsen Belgium N.V.
Bang & Olufsen b.v.
Øvrige Europa
Bang & Olufsen France S.A.
Bang & Olufsen España S.A.
Bang & Olufsen Italia S.p.A.
Nordamerika
Bang & Olufsen America Inc.
Asien
Bang & Olufsen Japan K. K.
Bang & Olufsen Asia Pte Ltd.
Bang & Olufsen Wholesale Pty Ltd.
Mellemøsten
Bang & Olufsen Middle East FZ-LLC
Andre
Bang & Olufsen Expansion a/s
Branduafhængig forretning
Bang & Olufsen ICEpower a/s
* Bang & Olufsen Telecom a/s og Bang & Olufsen Ejendomme a/s forventes at ophøre ved spaltning, henholdsvis fusion med Bang & Olufsen a/s med effekt pr.
1. juni 2008.
Koncernens andel af kapitalen svarer til dens stemmeandel i alle ovenstående selskaber.
I – 34
8. EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR
8.1 Faciliteter
Grunde og bygninger
Bang & Olufsens faciliteter er placeret i Struer, Danmark,
samt Koprivnice, Tjekkiet. Fabrikken i Tjekkiet er bygget i
2006 og er på cirka 17.000 m2. Hertil kommer to mindre
ejendomme i henholdsvis Glouchestershire, Storbritannien,
og Basserdorf, Schweiz.
Faciliteterne i Struer er på cirka 80.000 m2 placeret på flere
matrikelnumre, der med en enkelt undtagelse er sammenlagt
til en stor grund. Enkelte af bygningsenhederne er opført i
forbindelse med Selskabets stiftelse, mens den nuværende
hovedbygning er opført i 1999/2000. Selskabets faciliteter,
såvel i Danmark som Tjekkiet, er ejet af Bang & Olufsen.
Produktionsanlæg og andet udstyr på fabrikkerne er i al
væsentlighed ejet af Bang & Olufsen.
I Struer ejer Bang & Olufsen en bygning på cirka 8.414
m2, hvoraf hovedparten er udlejet til Bang & Olufsen
Medicom a/s. Udlejningsaftalen med Bang & Olufsen
Medicom kan tidligst opsiges til ophør den 31. maj 2011.
Den årlige lejeindtægt andrager cirka 5 millioner DKK og
indeksreguleres årligt.
I Glouchestershire, Storbritannien, ejer Bang & Olufsen UK
Limited en cirka 585 m2 bygning, som er bygget i 2000/01.
Bygningen fungerer som service- og træningscenter for de
engelske forhandlere.
I Basserdorf, Schweiz ejer Bang & Olufsen SA en
kontorbygning på cirka 1.600 m2, som anvendes som
salgs-, service- og administrationshovedkontor for Bang
& Olufsens aktiviteter i Schweiz. Halvdelen af kontoret er
udlejet, og den årlige lejeindtægt udgør cirka 1 million DKK.
Ejendommen er sat til salg.
De grunde, hvorpå alle ovennævnte ejendomme er placeret,
er ejet af Bang & Olufsen.
I forbindelse med ønsket om at være til stede i Dubai
området har Bang & Olufsen underskrevet købsaftaler på
3 lejligheder. Lejlighederne er endnu ikke færdigopførte,
men der er forudbetalt cirka 4,9 millioner DKK svarende til
cirka 45 procent af købsprisen. Koncernen er efter aftale
med sælger trådt tilbage fra købsaftalen, og har sendt
det forudbetalte beløb til inkasso som følge af sælgers
manglende tilbagebetaling af beløbet.
Lejede faciliteter
I forbindelse med etableringen af højteknologisk
færdigvarelager har Bang & Olufsen placeret dette
i lejede lokaler i Herning. Lejemålet på cirka 21.200
m2 er uopsigeligt indtil den 1. april 2018, hvorefter
lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige
huslejeforpligtelse andrager cirka 5,7 millioner DKK, som
indeksreguleres årligt. Det højteknologiske lagerudstyr i
lagerfaciliteterne er ejet af Bang & Olufsen.
Ejendomsoversigt
Bogført værdi
Ejede ejendomme:
Land
Grundareal, m2
Etagemeter, m2
(mio. DKK)
Peter Bangsvej 15, Struer
Danmark
28.233
16.338
24,0
Hjermvej 21, Struer
Danmark
184.720
52.608
114,9
Kjeldmarksvej 1, Struer
Danmark
15.024
6.718
4,6
Kjeldmarksvej 1B, Struer
Danmark
11.443
293
3,4
Kjeldmarksvej 1A, Struer
Danmark
1.737
190
0,5
Lundbyvej 1, Struer
Danmark
944
175
0,3
Nørgårdsvej 4, Struer
Danmark
2.117
498
0,5
Hjermvej 25, Struer
Danmark
3.488
1.288
0,1
Hjermvej 27, Struer
Danmark
1.272
-
0,1
Lundbyvej 3, Struer
Danmark
591
85
0,1
Strandparken 5, 4. tv, Struer
Danmark
-
125
2,7
Gimsinglundvej 14, Struer
Danmark
56.714
8.414
49,5
Prumysloý Park 305, Koprivnice-Vlcovice
Tjekkiet
100.000
17.381
77,8
Grindelstrasse 15, Basserdorf
Schweiz
3.060
1.600
16,4
Storbritannien
900
585
3,1
Ashville Business Park,
Unit 300, Staverton, Glouchestershire
I – 35
Koncernen har en række lejede salgskontorer i Europa, Asien og USA. Huslejeforpligtelsen for lejede salgskontorer udgjorde
46,2 millioner DKK pr. 28. februar 2009.
Lejede ejendomme (eksklusiv butikslejemål)
Lejede ejendomme:
Land
HI Parken 275, Herning
Danmark
Etagemeter,
Årlig leje
m2
(DKK)*
21.200
5.660.000
Opsigelsesvarsel
Uopsigeligt indtil 1. april 2018. Herefter 6
måneders varsel.
Åbogade 25, Århus N
Danmark
522
890.826
Gl. Lundtoftevej 1A-1C, Lyngby
Danmark
1.960
2.572.259
Hjermvej 3, Struer
Danmark
90
67.200
Tidsbegrænset til 30. april 2011. Kan opsiges
med 6 måneders varsel af lejer.
6 måneders varsel, dog tidligst 1. januar 2010.
Opsagt pr. 30. april 2009.
Salgskontorer i Europa, Asien og USA:
Kalvebod Brygge 43, København
Danmark
770
1.263.125
Drottninggatan 57, Stockholm
Sverige
276
618.339
Lejemålet er opsagt til 31. december 2009.
Lejemålet kan tidligst opsiges pr. 30. juni 2011
med 9 måneders varsel. Der forhandles med
udlejer om førtidig udtræden.
Avenida Europa 2, Madrid
Spanien
900
1.579.400
Lejemålet kan opsiges med 9 måneders varsel.
Via Meravigli 2, Milano
Italien
700
1.816.656
Tidsbegrænset til 31. juli 2014.
Der forhandles med udlejer om udtræden af
lejemålet. Lykkes det ikke at indgå en aftale
med udlejeren forventes lejemålet opsagt
i henhold til særlige regler i den italienske
lejelovgivning med 6 måneders varsel.
Dr. Carl von Linde Str. 2, Pullach
Tyskland
1.851
1.787.828
Der forhandles med udlejer om hel eller delvis
udtræden af lejemålet, der hvis der ikke opnås
en aftale, først kan opsiges til 30. november
2010.
Wharfdale Road, Unit 630,
Storbritannien
827
1.051.117
1.550
1.395.624
Winnersh Triangle, Berkshire
Gooimer 8, Naarden
Aftalen ophører pr. 30. april 2020. Der
forhandles med udlejer om tidligere udtræden.
Holland
Tidsbegrænset til 30. april 2012. Lejemålet kan
tidligst opsiges pr. 30. april 2012. Der forhandles
med udlejer om udtræden af lejemålet før
nævnte tidspunkt.
780 West Dundee Road,
USA
9.144
2.496.904
Australien
98
94.260
Singapore
473
1.978.194
Tidsbegrænset til 31. maj 2011.
Arlington Heights, Illinois
737 Burwood Road, Pacific
Tidsbegrænset til 15. september 2009.
Tower suite 413, Hawthorn Vic
72 Anson Road, Singapore
Lejemålet udløber 31. januar 2011, hvorefter
lejemålet kan forlænges med 3 år ved 6
måneders forudgående varsel.
Zong Cheng Road 10F, Taipei
Taiwan
600
593.052
Lejemålet er opsagt med 60 dages varsel og
udløber den 31. maj 2009.
BOJ Ningyo-cho Office
Japan
165
552.973
Lejemålet er opsagt og fraflyttes den 15.
september 2009.
*Årlig leje er underlagt regulering
I – 36
For en række af lejemålene vedrørende salgskontorerne
i Europa gælder det, at de i forbindelse med
omstruktureringen af opgaver i de nationale
salgsorganisationer er eller vil blive opsagt. Der er
hensat 14 millioner DKK pr. 28. februar 2009 i form af
omstruktureringsomkostninger vedrørende de fremtidige
huslejeomkostninger for disse lejemål.
Bang & Olufsen ejede 46 B1-Butikker ved udgangen
af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009) fordelt på
5 lande (Storbritannien, Frankrig, Spanien, USA og
Australien). I forbindelse med butiksdriften af disse, er
der indgået lejekontrakter, som er indgået på sædvanlige
markedsmæssige vilkår. Huslejeforpligtelserne udgør 154
millioner DKK pr. 28. februar 2009.
For en række af B1-Butikkerne er Koncernen enten garant
på butikkens lejeaftale eller lejer af lejemålet, der fremlejes
til forhandleren, hvilket samlet omfatter 51 ud af de 784
B1-Butikker og svarede til en samlet lejeforpligtelse på 105
millioner DKK ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28.
februar 2009).
være tidskrævende og dermed indebære risiko for tab af
markedsandele samt tab af dækningsbidrag.
Bang & Olufsen arbejder løbende med risikostyring og
forebyggelse af skader både på egne faciliteter samt hos
underleverandører. Denne risikostyring sker i samarbejde
med repræsentanter fra TrygVesta. Selskabet har udarbejdet
en beredskabsplan, der beskriver, hvilke aktiviteter der skal
igangsættes, og hvilke interne og eksterne ressourcer, der
er til rådighed i tilfælde af en opstået skadesbegivenhed.
Samtidig er Selskabet medlem af Dansk Industris Risk
Management Forening for altid at være opdateret med
hensyn til udviklingen inden for risikostyring og forsikring.
Selskabet har i en længere årrække ikke været ramt af
skader af betydning.
I alle væsentlige produktions-, lager- og administrative
områder er der etableret sprinkleranlæg (AVS-anlæg),
brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), automatisk
branddørslukning (ABDL) samt automatiske slukningsanlæg
(ARS), ligesom der internt i alle fabriksanlæg er etableret
indsatsgrupper, som i nødsituationer kan varetage særlige
opgaver
8.2 Forsikring
Ledelsen for Bang & Olufsen har vedtaget en
forsikringspolitik i henhold til hvilken, Koncernens
forsikringer til enhver tid skal være tegnet i et sådant
omfang og på en sådan måde, at opståede skader på
Bang & Olufsens aktiver samt erstatningskrav, som Bang &
Olufsen måtte ifalde, ikke påvirker formue og fremtidige
driftsmuligheder i væsentligt omfang. Koncernen kan være
selvforsikret med hensyn til mindre risici, mens større risici
søges forsikret fuldt ud. I de tilfælde, hvor det skønnes
økonomisk fordelagtigt, etableres forsikringerne med
selvrisiko.
I overensstemmelse med denne forsikringspolitik er der
etableret et globalt forsikringsprogram blandt andet
omhandlende all-risk, driftstab, erhvervs- og produktansvar.
Koncernen har et omfattende forsikringsprogram, der
afspejler omfanget af Selskabets aktiviteter. Mindst en
gang årligt gennemgås forsikringsprogrammet med
Selskabets forsikringsselskab TrygVesta, hvor det globale
forsikringsprogram er etableret. Der foretages løbende
tilpasninger af programmet, således at dækningsomfanget
er i overensstemmelse med Selskabets udvikling og
identificerede behov.
Bang & Olufsens største enkeltstående risiko er totalskade
på hele eller en del af fabrikken i Struer som følge af
brand, idet reetablering af produktionsfaciliteterne vil
Selskabets forsikringer er tegnet hos TrygVesta
og deres samarbejdspartner Zürich Forsikring, og
forsikringsprogrammet omfatter identificerede risici,
som er tilpasset lokale forhold, risici som afdækkes via
lovpligtige forsikringer, samt risici, som er afdækket via
koncernforsikringer. For såvel drifttabs- som erhvervs- og
produktansvarsforsikring gælder aftalte selvrisici.
Drifttabsforsikring
Driftstabsforsikringen består af en samlet koncernpolice
dækkende både inden- og udenlandske selskaber.
Forsikringen er en all risk forsikring, der har en udvidet
dækning for skader hos underleverandører. De forsikrede
risici er brand-, tyveri- og vandskader.
Alle Koncernens lagre er forsikret på all risk vilkår, på
deklarationsbasis, til salgspris ud af Koncernen. Koncernens
indenlandske maskiner og andre anlægsaktiver er forsikret
til nyværdi. Vilkårene er all risk og på deklarationsbasis.
Koncernens indenlandske ejendomme er alle forsikret til
nyværdi i henhold til danske regler (uden forsikringssum).
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Derudover har Koncernen tegnet en erhvervsansvarsog produktansvarsforsikring for Bang & Olufsen og
dets salgsselskaber. Datterselskabet i USA er dækket af
ovenstående, og i tillæg hertil er der lokalt i USA tegnet
selvstændig erhvervs- og produktansvarsforsikring.
I – 37
Øvrige forsikringer
Koncernens forsikringsprogram omfatter blandt andet tillige
• Transportforsikring, som dækker alle Koncernens
transporter i Danmark, internationale transporter,
transporter mellem Koncernens selskaber og de fleste
af datterselskabernes nationale transporter helt ud til
kunden.
• Forsikring for skader på bygninger og udstyr tilhørende
Koncernens udenlandske selskaber der er forsikret lokalt.
• Miljøansvarsforsikring for fabrik 1-5 i Struer.
Koncernens tjekkiske datterselskab er meddækket på en
del af Koncernens forsikringer fra Danmark, mens øvrige
dækninger er tegnet gennem TrygVestas samarbejdspartner
i Tjekkiet. TrygVesta har det overordnede ansvar for
forsikringsprogrammet i Tjekkiet.
8.3 Miljøforhold
Bang & Olufsen afholder og forventer også fremover at
skulle afholde betydelige omkostninger og ressourcer på
at efterleve og overholde miljømæssige love og regler.
For at sikre løbende miljøforbedringer, risikostyring og
eksterne audits af overholdelse af lovgivning, er Koncernen
i gang med at foretage de nødvendige tiltag for, at Bang
& Olufsens danske aktivitet forventeligt kan certificeres
i oktober 2009 efter arbejdsmiljøstandarden DS OHSAS
18001 og miljøstandarden EN/DS ISO 14001. Koncernen har
i dag alle nødvendige tilladelser til at drive sin forretning.
Bang & Olufsen arbejder løbende på at mindske
miljøpåvirkningen ved fremstilling og anvendelse af Bang
& Olufsens produkter. Det er Koncernens mål at være
blandt branchens bedste inden for miljøområdet. Der
kommunikeres åbent om miljøforhold, og der udgives
en årlig miljøredegørelse. Koncernen bestræber sig på at
overholde den til enhver tid gældende miljølovgivning.
Ledelsen har ikke kendskab til eksterne miljøforhold,
der har eller vil kunne få væsentlig betydning for
Koncernens økonomiske drift, herunder anvendelsen af
faste anlægsaktiver. Bang & Olufsens mekanikfabrik er
miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
Ved ændring af processer og produktionslayout er det et
grundlæggende princip, at forurening skal forhindres eller
begrænses mest muligt. Koncernen indgår altid i dialog med
tilsynsmyndighederne med henblik på at finde de bedste
løsninger og dermed begrænse forureningen mest muligt,
blandt andet ved hjælp af renere teknologi (herunder
miljøbegrebet BAT, der står for best available technology).
I – 38
Bang & Olufsen udarbejder årligt et lovpligtigt grønt
regnskab for anodiseringsanlægget. Anodisering er en
elektrokemisk behandling af aluminium, som danner en
meget holdbar overfladestruktur. Denne overfladestruktur
gør, at aluminiumsemnet ved almindelig brug beholder sit
oprindelige flotte udseende i mange årtier.
Ud over det grønne regnskab udarbejder Koncernen
årligt en frivillig miljøredegørelse, hvor der gøres rede for
miljø- og arbejdsmiljøforhold i forbindelse med Koncernens
produktion.
9. GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER
I nedenstående tabel vises udvalgte historiske koncernregnskabsoplysninger for Bang & Olufsen, som er uddraget af
årsrapporterne for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som
godkendt af EU, samt udvalgte ureviderede perioderegnskabsoplysninger som er uddraget af delårsrapporten for perioden
1. juni 2008 – 28. februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09) med sammenligningstal for perioden 1. juni 2007 – 29. februar
2008 (1.-3. kvartal 2007/08), der er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, ”Præsentation af delårsrapporter”, som
godkendt af EU.
Deloitte har foretaget review af delårsregnskabet for perioden 1. juni 2008 – 28. februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09).
Der er ikke foretaget review af sammenligningstallene.
Hoved- og nøgletal for Koncernen
(mio. DKK)
Urevideret
Urevideret
1.-3. kvartal
1.-3. kvartal
2008/09
2007/08
2007/08
2006/07
2005/06
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
2.173
3.207
4.092
4.376
4.225
Produktionsomkostninger
(1.295)
(1.725)
(2.200)
(2.338)
(2.281)
Bruttoresultat
878
1.482
1.892
2.038
1.944
Udviklingsomkostninger
(353)
(392)
(546)
(459)
(443)
Distributions- og marketingomkostninger
(720)
(759)
(1.004)
(910)
(920)
(88)
(111)
(149)
(139)
(142)
Omstruktureringsomkostninger
(105)
-
-
-
-
Resultat af primær drift
(388)
219
195
530
439
Finansielle poster netto
(30)
(21)
(30)
(16)
(7)
(414)
191
154
524
431
Administrationsomkostninger mv.
Resultat før skat
Skat af årets resultat
96
(54)
(41)
(152)
(135)
Årets resultat
(318)
137
112
373
296
Af- og nedskrivninger
213
198
299
249
232
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme i alt
(mio. DKK)
86
203
332
521
395
(276)
(153)
(254)
(378)
(379)
(24)
(158)
(181)
(488)
(245)
(214)
(108)
(103)
(345)
(229)
Pr. 28. feb
Pr. 29. feb
Pr. 31. maj
Pr. 31. maj
Pr. 31. maj
2009
2008
2008
2007
2006
Balance
Aktiver
Aktiver i alt
2.559
2.840
2.817
2.962
2.915
Immaterielle aktiver
466
411
417
450
356
Materielle aktiver
634
651
656
618
667
Andre langfristede aktiver
170
153
134
182
72
1.289
1.626
1.611
1.713
1.820
Kortfristede aktiver
Passiver
Egenkapital
1.139
1.511
1.484
1.682
1.742
Rentebærende gæld (netto)
521
362
335
80
(219)
Nettoarbejdskapital
549
882
817
718
628
I – 39
Hoved- og nøgletal for Koncernen (fortsat)
(mio. DKK)
Urevideret
Urevideret
1.-3. kvartal
1.-3. kvartal
2008/09
2007/08
2007/08
2006/07
2005/06
(172)
410
483
789
670
(8)
13
12
18
16
Nøgletal
EBITDA
EBITDA-margin, %
Overskudsgrad, %
(18)
7
5
12
10
Afkastningsgrad, %
(15)
8
7
21
20
Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill, %
(11)
25
29
51
52
Egenkapitalens forrentning, %
(25)
8
7
22
17
Likviditetsgrad
1,3
2,1
1,9
1,9
2,4
Selvfinansieringsgrad, %
44
53
53
57
60
Finansiel gearing
0,5
0,2
0,2
0,0
(0,1)
Nettoomsætning/Investeret kapital eksklusive goodwill
1,3
2,0
2,4
2,8
3,3
Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
(28)
12
9
31
25
Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
(28)
12
9
31
25
Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
94
125
123
139
140
Børskurs pr. balancedag
79
334
265
698
684
Price/earnings
(3)
29
29
22
28
Price/earnings, udvandet
(3)
29
29
22
28
0,8
2,7
2,2
5,0
4,9
-
-
3,0
20,0
16,0
12.081.338
12.081.338
12.081.338
12.081.338
12.450.925
110.076
767.787
767.787
619.923
669.587
11.414.550
11.376.530
11.376.530
11.683.175
11.872.382
Aktierelaterede nøgletal
Børskurs/Indre værdi pr. aktie
Udloddet/foreslået udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK
Antal aktier (A & B)
Antal egne aktier (A & B)
Gennemsnitligt antal aktier i omløb
Udestående optioners gennemsnitlige udvandingseffekt
Gennemsnitligt antal aktier i omløb – udvandet
-
-
-
12.513
41.676
11.414.550
11.376.530
11.376.530
11.695.688
11.914.058
-
-
2.541
2.403
2.485
Medarbejdere
Antal ansatte, gennemsnit
Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og ”Anbefalinger og nøgletal 2005” fra Den Danske
Finansanalytikerforening.
I – 40
Gennemgang af drift og regnskaber
Denne gennemgang bør læses i sammenhæng med Bang
& Olufsens reviderede årsrapporter samt de i ”Del F –
Regnskabsoplysninger” indeholdte koncernregnskaber med
tilhørende noter for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og
2005/06, samt delårsregnskabet med tilhørende noter for
perioden 1. juni 2008 – 28. februar 2009 (1.-3. kvartal
2008/09) med sammenligningstal for perioden 1. juni
2007 – 29. februar 2008 (1.-3. kvartal 2007/08) ligeledes
indeholdt i ”Del F – Regnskabsoplysninger”.
Primære faktorer der har indflydelse på Bang &
Olufsens driftsresultat
Nedenstående faktorer udgør efter Ledelsens opfattelse
de væsentligste faktorer, der har påvirket eller kan påvirke
Koncernens virksomhed, resultat og finansielle stilling.
Koncernens omsætning og resultat påvirkes af de generelle
økonomiske forhold på Koncernens geografiske markeder,
idet afsætning af eksklusive audio- og videoprodukter
generelt er eksponeret over for økonomisk afmatning eller
recession samt fald i indkomsten pr. indbygger.
Den globale industri for produktion af audio- og
videoprodukter er præget af stor konkurrence og hurtig
produktudvikling. Mange selskaber producerer audio- og
videoprodukter, og Koncernens omsætning og driftsresultat
afhænger af Koncernens evne til at bevare eller forøge
sin markedsandel på vigtige strategiske markeder og til at
konkurrere effektivt med andre brancheaktører.
Koncernens evne til kontinuerligt at udvikle nye produkter,
der matcher kundernes forventninger til design,
brugervenlighed og teknologi, er afgørende for Koncernens
kommercielle succes og påvirker Koncernens omsætning og
driftsresultat.
Koncernens driftsresultat påvirkes af udviklingen i
produktmikset. Der er forskellige bruttoavanceprocenter
på salget af de forskellige produkter. Eksempelvis er
bruttoavanceprocenten på Koncernens tv-produkter, som
genererer den største del af Koncernens omsætning, lavere
end på Koncernens øvrige produkter.
Koncernen indkøber en lang række delkomponenter,
halvfabrikata og råvarer fra underleverandører. Priser på
delkomponenter, halvfabrikata og råvarer kan svinge
betydeligt og afgøres af leverandørernes relative styrke,
udbud og efterspørgsel globalt samt andre faktorer. Hvis der
sker en længerevarende stigning i priserne, vil Koncernens
evne til at fastholde indtjeningsmarginalerne på de hidtidige
niveauer afhænge af dens evne til at overføre disse
ekstraomkostninger til kunderne.
En relativ stor del af Koncernens produktionsomkostninger
er faste omkostninger, der ikke med kort varsel kan
reduceres i takt med nedgang i omsætning, hvilket kan
have en negativ påvirkning på Koncernens driftsresultat,
såfremt omsætningen falder med en uventet størrelse eller
hastighed.
Selskabet aflægger Koncernregnskab i danske kroner. En
væsentlig del af Koncernens indtægter og omkostninger
er i andre valutaer end danske kroner, specielt EUR, GBP,
CHF og USD. Koncernens omsætning og omkostninger er
eksponeret over for udsving i disse valutaer. Koncernen har
ikke i det seneste år foretaget aktiv valutakurssikring af sine
pengestrømme.
Væsentlige elementer i anvendt regnskabspraksis
Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår
af ”Del F – Regnskabsoplysninger – Reviderede
koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene 2007/08,
2006/07 og 2005/06 – Noter – Note 1” i dette Prospekt.
Regnskabsmæssige skøn
Udover nedenstående forhold henvises til afsnittet
”Del F – Regnskabsoplysninger – Reviderede
koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene 2007/08,
2006/07 og 2005/06 – Noter – Note 2”.
Skønsmæssige usikkerheder
I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporter og
delårsrapporter er det nødvendigt, at Ledelsen foretager en
række regnskabsmæssige estimater og skøn, der påvirker
den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser
samt de rapporterede indtægter og omkostninger for
regnskabsperioden.
Ledelsens væsentligste skøn i forbindelse med
regnskabsudarbejdelsen er beskrevet i ”Del F –
Regnskabsoplysninger – Reviderede koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene 2007/08, 2006/07
og 2005/06 – Noter – Note 2”. Herunder er årsregnskabet
påvirket af, men ikke begrænset til, vurdering af
afskrivningsperioder, tilgodehavender fra salg samt hensatte
forpligtelser og eventualforpligtelser.
Ledelsen baserer sine skøn på historiske erfaringer samt
andre forudsætninger, der vurderes at være rimelige i den
givne situation. Resultatet af forudsætningerne anvendes
til at vurdere den regnskabsmæssige værdi af aktiverne
og forpligtelserne samt de rapporterede indtægter og
omkostninger, der ikke fremgår af andet materiale. De
aktuelle resultater kan afvige fra de skønnede resultater.
I – 41
Følgende estimater og skøn vurderes at være væsentlige for
delårsrapporterne og årsrapporterne:
Garantiforpligtelser og hensættelser til fairness
Bang & Olufsen reparerer eller erstatter varer, der ikke
fungerer tilfredsstillende, både inden for garantiperioden
og i visse situationer også efter garantiperiodens udløb.
Der foretages derfor hensættelser vedrørende fremtidige
returneringer. Hensættelserne foretages på grundlag af
historiske statistikker og på grundlag af Ledelsens skøn.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Koncernens nettoomsætning udgjorde i perioden 1.-3.
kvartal 2008/09 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner
DKK i samme periode sidste regnskabsår, svarende til et
omsætningsfald på 32,2 procent.
Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde
Urevideret
De fremtidige returneringer vil kunne afvige fra det
historiske mønster, men det er Ledelsens vurdering, at
det foretagne skøn over forpligtelserne er rimeligt og
hensigtsmæssigt.
(mio. DKK)
Audio- og Videoforretningen
Automotive
Periodens resultat er påvirket af omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK, der relaterer sig til
Koncernens Strategiplan.
I – 42
3.067
81
Bang & Olufsen ICEpower
64
73
I alt branduafhængig forretning
64
73
Koncernintern omsætning
(13)
(14)
2.173
3.207
Nettoomsætning i alt
Resultatet før skat for perioden 1. juni 2008 – 28.
februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09) blev på linie med
forventningerne negativt med 414 millioner DKK mod et
positivt resultat på 191 millioner DKK for samme periode
sidste regnskabsår.
1.989
3.148
Herudover er delårsrapporterne og årsrapporterne påvirket
af følgende estimater og skøn:
9.1 Koncernregnskab for 1.-3. kvartal 2008/09 med
sammenligningstal for 1.-3. kvartal 2007/08
29/2 2008
2.122
I alt brandunderstøttet forretning
Tilgodehavender fra salg
Der vurderes specifikt på tilgodehavender fra salg ud fra
en vurdering af forhandlerens historiske betalingsevne og
aktuelle situation.
1/6 2007-
28/2 2009
133
Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser, herunder udfaldet af verserende
retssager, er i sagens natur usikre. Ledelsen har vurderet
disse på grundlag af juridiske vurderinger i de konkrete
sager. Det er Ledelsens vurdering, at de foretagne skøn er
rimelige.
Udviklingsprojekter
I forbindelse med aktivering af udviklingsomkostningerne
skal produktets forventede levetid fastlægges. Bang &
Olufsen har vurderet afskrivningsperioden til sædvanligvis at
udgøre 3-6 år.
Urevideret
1/6 2008 -
Omsætningsfaldet, som kan henføres til Audio- og
Videoforretningen, er primært forårsaget af den
økonomiske afmatning samt manglende produktlanceringer.
Regnskabsårets tredje kvartal har generelt været præget af
tilbagegang globalt. Denne udvikling skyldes primært, at de
økonomiske konjunkturer har udviklet sig negativt, hvilket
som forventet har gjort den generelle markedssituation
vanskelig og uforudsigelig.
Koncernens tre største markeder, Danmark, Tyskland og
Storbritannien, realiserede samlet set en omsætning på
190 millioner DKK i tredje kvartal mod 336 millioner DKK i
samme periode sidste regnskabsår, hvilket er en tilbagegang
på 146 millioner DKK eller 43 procent.
Omsætningstilbagegangen har været mindre på
Vækstmarkederne, hvor der forventes åbning af cirka 40
B1-Butikker i løbet af de næste to år. Bang & Olufsen
forventer at åbne 14 nye butikker i Kina og 12 nye butikker
i Rusland, mens de resterende nyåbninger vil være fordelt
på andre markeder i tråd med Koncernens Strategiplan.
I årets første tre kvartaler har der været en nettotilbagegang
i antallet af B1-Butikker på 38 som følge af nedgangen i
omsætningen. Butikstilbagegangen har udelukkende ramt
de europæiske markeder, mens USA og Vækstmarkederne
overordnet har haft en næsten neutral butiksudvikling.
Der er åbnet to B1-Butikker i Kina og tre i Rusland i
indeværende regnskabsår.
Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat udgjorde 878 millioner DKK
i perioden 1.-3. kvartal 2008/09 mod 1.482 millioner
DKK i samme periode sidste regnskabsår. Koncernens
bruttoavanceprocent blev på 40,4 procent mod 46,2
procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance
skyldes primært, at en del af produktionsomkostningerne er
faste omkostninger, som tager tid at nedbringe.
Omkostninger
Udviklingsomkostningerne er før aktiveringer steget fra
371 millioner DKK til 398 millioner DKK. Samtidig er
nettoeffekten af aktiveringer ændret fra 22 til -45 millioner
DKK som følge af en øget fokusering af Koncernens indsats
på produktudviklingsområdet.
Distributions- og marketingomkostningerne er faldet fra
759 millioner DKK til 720 millioner DKK på baggrund
af restruktureringen og fokuseringen af salgs- og
marketingorganisationen samt øvrige aktiviteter
relateret til Koncernens Strategiplan. Endelig er
administrationsomkostningerne faldet fra 111 millioner
DKK til 88 millioner DKK som en konsekvens af de
omkostningstilpasninger, som Ledelsen har gennemført.
Som led i implementeringen af Strategiplanen og
gennemførelsen af omkostningtilpasningen er der udgiftsført
105 millioner DKK i omstruktureringsomkostninger.
der var et fald i resultat af primær drift på 605 millioner DKK
fra 209 millioner DKK i perioden 1.-3. kvartal 2007/08 til
-396 millioner DKK i perioden 1.-3. kvartal 2008/09. Faldet
i resultat af primær drift skyldes den faldende omsætning
kombineret med et fald i bruttoavanceprocenten.
Finansielle poster
De finansielle poster udgør netto en omkostning på 30
millioner DKK mod 21 millioner DKK i samme periode sidste
regnskabsår. Valutakurstab steg med 5 millioner DKK i
forhold til sidste regnskabsår, samtidig med at Koncernens
renteudgifter steg som følge af det højere kapitalbehov,
som Koncernen har haft i indeværende regnskabsår.
Skat
Skat af årets resultat er positivt med 96 millioner DKK
svarende til en skatteprocent på 23,2 procent. I samme
periode sidste år var der en skatteudgift på 54 millioner
DKK, hvor skatteprocenten var 28,1 procent.
Balanceposter
Som led i de yderligere omstruktureringer og andre
besparelser, der blev offentliggjort i forbindelse med
offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2008/09
den 15. januar 2009, har Ledelsen yderligere øget sin
fokus på Koncernens generelle likviditetsforhold, herunder
arbejdskapitalbindinger og cash management. Derfor
arbejder Koncernen løbende med at mindske bindingerne
i arbejdskapitalen og har identificeret muligheder for
nedbringelse af lagerbeholdninger og forbedrede
betalingsbetingelser hos Koncernens varedebitorer og
-kreditorer.
Resultat af primær drift
Resultat af primær drift fordelt pr. forretningsområde
(mio. DKK)
Audio- og Videoforretningen
Automotive
Urevideret
Urevideret
1/6 2008 -
1/6 2007-
28/2 2009
29/2 2008
(396)
209
1
(4)
(395)
206
Bang & Olufsen ICEpower
7
13
I alt branduafhængig forretning
7
13
(388)
219
I alt brandunderstøttet forretning
Resultat af primær drift i alt
Resultat af primær drift var i perioden 1.-3. kvartal 2008/09
på -388 millioner DKK mod 219 millioner DKK i samme
periode sidste regnskabsår. Faldet på 607 millioner DKK
relaterede sig primært til Audio- og Videoforretningen, hvor
Således faldt pengebindingen i varebeholdninger fra
801 millioner DKK til 681 millioner DKK svarende til i alt
120 millioner DKK i perioden 1. juni 2008 – 28. februar
2009 (1.-3. kvartal 2008/09). I samme periode faldt
tilgodehavender fra salg fra 593 millioner DKK til 456
millioner DKK, som følge af den lavere omsætning. Endelig
er gæld til leverandører af vare- og tjenesteydelser faldet fra
216 millioner DKK til 178 millioner DKK som følge af det
lavere vareindkøb, delvist kompenseret af Ledelsens øgede
fokus på at opnå længere betalingsbetingelser. Samlet
set er Koncernens arbejdskapitalbindinger i regnskabsåret
faldet med 268 millioner DKK fra 817 millioner DKK til 549
millioner DKK.
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet var for perioden 1.-3.
kvartal 2008/09 positive med 86 millioner DKK mod 203
millioner DKK i samme periode sidste regnskabsår.
I – 43
Koncernen solgte 616.000 styk egne B-Aktier til
Færchfonden den 26. januar 2009, hvilket bidrog med
42,2 millioner DKK til Koncernens pengestrømme fra
finansieringsaktivitet.
på 284 millioner DKK eller 6,5 procent sammenlignet med
året før. I 2006/07 indgik Bang & Olufsen Medicom med
en omsætning på 101 millioner DKK, og når der korrigeres
herfor, er der tale om en omsætningstilbagegang på 183
millioner DKK eller 4,3 procent.
Koncernens pengestrømme udgjorde for perioden 1.-3.
kvartal 2008/09 -214 millioner DKK, hvor de i samme
periode sidste regnskabsår var -108 millioner DKK.
9.2 Koncernregnskab for regnskabsårene 2007/08,
2006/07 og 2005/06
Resultatopgørelsen
Årets resultat før skat for regnskabsåret 2007/08 blev på
154 millioner DKK mod 524 millioner DKK for 2006/07 og
431 millioner DKK i regnskabsåret 2005/06.
Resultatet for 2007/08 var negativt påvirket af en
engangsomkostning på 25 millioner DKK, som vedrørte
en tabt voldgiftssag i december 2007. Af de 25 millioner
DKK er 21 millioner DKK udgiftsført under distributions- og
marketingomkostninger, mens 4 millioner DKK er udgiftsført
under de finansielle poster.
Resultatet for 2006/07 var positivt påvirket af en
engangsindtægt på 12 millioner DKK, som vedrørte salget
af 65 procent af Koncernens aktier i Bang & Olufsen
Medicom a/s.
Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde
2007/08
2006/07
2005/06
3.869
4.107
3.945
123
87
19
I alt brandunderstøttet forretning 3.992
4.194
3.964
Audio- og Videoforretningen
Automotive
Bang & Olufsen ICEpower
118
117
100
-
101
198
I alt branduafhængig forretning
118
218
298
Koncernintern omsætning
(18)
(36)
(37)
4.092
4.376
4.225
Bang & Olufsen Medicom*
Nettoomsætning i alt
* Koncernen solgte 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s
pr. 1. marts 2007, hvorfor Bang & Olufsen Medicom a/s herefter ikke
konsolideres ind i Bang & Olufsens koncernregnskab.
Regnskabsåret 2007/08
Koncernen realiserede i 2007/08 en nettoomsætning på
4.092 millioner DKK svarende til en omsætningstilbagegang
I – 44
Det er Ledelsens opfattelse, at omsætningstilbagegangen i
Audio- og Videoforretningen i 2. halvår 2007/08 (1/12-2007
– 31/5-2008) primært skyldes den økonomiske afmatning
på Koncernens geografiske hovedmarkeder (Danmark,
Tyskland og Storbritannien) samt mindre succesfulde og
manglende produktlanceringer.
Forretningsområdet Automotive havde en
omsætningsfremgang på 36 millioner DKK, hvilket kan
henføres til, at Koncernens lydsystemer solgtes i flere Audimodeller end året før.
Nettoomsætning
(mio. DKK)
Omsætningsfaldet i 2007/08 indtraf i 2. halvår af
regnskabsåret (1/12-2007 – 31/5-2008). Koncernens
omsætning i perioden 1/6-2007 – 30/11-2007 udviste en
omsætningsfremgang på 5 procent, mens omsætningen i
perioden 1/12-2007 – 31/5-2008 viste et omsætningsfald
på 17 procent. Omsætningsfaldet i 2. halvår af
regnskabsåret 2007/08 kan alene henføres til Audio- og
Videoforretningen, hvor de tre største geografiske markeder,
Danmark, Tyskland og Storbritannien tilsammen havde
en omsætningstilbagegang på 228 millioner DKK, mens
omsætningen i USA faldt med 34 millioner DKK. Expansion
Markets, Middle East og Asia Pacific havde en samlet
omsætningsfremgang på 71 millioner DKK i forhold til året
før, hvoraf 28 millioner DKK vedrørte det russiske marked.
Bang & Olufsen ICEpower udviste et uændret
omsætningsniveau.
Regnskabsåret 2006/07
I 2006/07 realiserede Koncernen en omsætning på 4.376
millioner DKK svarende til en omsætningsstigning på 151
millioner DKK eller 3,6 procent.
Inden for Audio- og Videoforretningen steg omsætningen
med 162 millioner DKK eller 4 procent. Omsætningen
på det centraleuropæiske marked (Tyskland, Schweiz og
Østrig) steg med 87 millioner DKK, svarende til 10 procent,
hvor omsætningsfremgangen skyldes en god accept af
produktporteføljen og optimeret sammensætning af
forhandlernetværket, herunder lukning og opgradering
af en række butikker. I Storbritannien og Holland faldt
omsætningen med henholdsvis 4 og 6 procent, hvor
det vigende salg var negativt påvirket af den forsinkede
lancering af BeoVision 8-familien. Asia Pacific havde en
omsætningsfremgang på 44 millioner DKK, hvor især det
australske marked bidrog til omsætningsfremgangen. Bang
& Olufsen overtog i oktober 2005 butiksdriften i Australien
og gjorde en betydelig indsats for at højne kvaliteten af
distributionen og markedsføringen.
Omkostninger
Ekspansion Markets havde en omsætningsfremgang på
19 millioner DKK, hvilket var understøttet af den positive
udvikling på det russiske marked.
(mio. DKK)
Koncernens omkostningsudvikling
2007/08
2006/07
2005/06
546
459
443
1.004
910
920
Udviklingsomkostninger
Distributions- og
Forretningsområdet Automotive havde en
omsætningsfremgang på 68 millioner DKK, hvilket primært
var relateret til salget af Advanced Sound Systems til Audi
A8.
marketingomkostninger
Administrationsomkostninger mv.
I alt
149
139
142
1.698
1.508
1.505
Specifikation af udviklingsomkostninger:
Bang & Olufsen ICEpower udviste en omsætningsfremgang
på 17 millioner DKK, der skyldtes et øget salg af standard
forstærkermoduler, samt øgede royaltyindtægter.
Afholdte udviklingsomkostninger
før aktivering
530
494
511
Heraf aktiveret
(131)
(142)
(165)
147
107
97
546
459
443
Af- og nedskrivninger
Som følge af at 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen
Medicom a/s blev solgt pr. 1. marts 2007 indgik der kun
9 måneders omsætning svarende til 101 millioner DKK
i regnskabet for 2006/07, mens omsætningen på 198
millioner i 2005/06 indgik med 12 måneder. Omsætningen
af stetoskoper svigtede i de første 9 måneder af 2006/07,
hvilket er forklaringen på, at omsætningen også faldt
forholdsmæssigt.
Regnskabsåret 2005/06
Koncernen realiserede i regnskabsåret 2005/06 en
omsætning på 4.225 millioner DKK svarende til en
omsætningsstigning på 483 millioner DKK eller 13 procent.
Tv-porteføljen alene skabte en omsætningsfremgang på
286 millioner DKK i 2005/06. Den positive udvikling kunne
føres tilbage til lanceringen af et komplet program inden for
fladskærms-tv.
Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat blev 1.892 millioner DKK i
2007/08 svarende til en bruttoavanceprocent på 46,2
procent mod 2.038 millioner DKK i 2006/07 svarende
til bruttoavanceprocent på 46,6 procent. Faldet i
bruttoavanceprocenten i 2007/08 skyldes primært et ændret
produktmiks af solgte produkter, idet omsætningen fra tv
udgjorde en større andel af Koncernens samlede omsætning
i 2007/08 sammenlignet med 2006/07.
Bruttoresultatet steg i 2006/07 til 2.038 millioner DKK mod
1.944 millioner DKK i 2005/06. Bruttoavanceprocenten
steg til 46,6 procent i regnskabsåret 2006/07 mod
46,0 procent i regnskabsåret 2005/06. Forbedringen af
bruttoavanceprocenten skyldtes hovedsageligt en ændring
i produktmikset over mod højttalere, samt en vellykket
indkøring af fabrikken i Koprivnice i Tjekkiet.
på udviklingsprojekter
Udviklingsomkostninger indregnet
i resultatopgørelsen
Udviklingsomkostninger
Koncernens samlede udviklingsomkostninger påvirkes
af foretagne aktiveringer og efterfølgende afskrivninger
vedrørende udviklingsprojekter. Et projekt aktiveres, når
kriterierne herfor er opfyldt. Når udviklingsprojektet er
færdigt og produktet lanceres, afskrives der over produktets
forventede levetid.
I regnskabsåret 2007/08 udgjorde udviklingsomkostningerne
546 millioner DKK mod 459 millioner DKK i regnskabsåret
2006/07, svarende til en stigning på 87 millioner DKK. De
afholdte udviklingsomkostninger steg med 36 millioner
DKK, primært som følge af øget aktivitet inden for
Automotive-området. Aktiveringsniveauet faldt fra 142
millioner DKK til 131 millioner DKK som følge af et lavere
aktiveringsniveau inden for Audio- og Videoforretningen,
hvilket ikke kunne modsvares af de øgede aktiveringer
inden for Automotive-området. Af- og nedskrivninger
steg med 40 millioner DKK blandt andet som følge af en
forkortelse af den forventede levetid på BeoVision 8-26 og
BeoVision 8-32.
I regnskabsåret 2006/07 udgjorde udviklingsomkostningerne
459 millioner DKK mod 443 millioner DKK i regnskabsåret
2005/06, svarende til en stigning på 16 millioner DKK.
De afholdte udviklingsomkostninger faldt med 17
millioner DKK, hvor de 3 millioner DKK vedrørte den
brandunderstøttede forretning og 14 millioner DKK
vedrørte den branduafhængige forretning. Inden for
den brandunderstøttede forretning var der tale om to
modsatrettede forhold. Udviklingsomkostningerne i Audio- og
I – 45
Videoforretningen faldt med 22 millioner DKK som følge
af øget fokusering på forretningsområdet Automotive,
hvor de afholdte udviklingsomkostninger steg med 20
millioner DKK som følge af opbemanding og arbejdet
med nye Audi-modeller. Inden for den branduafhængige
forretning faldt udviklingsomkostningerne med 7
millioner DKK som følge af, at Bang & Olufsen Medicom
a/s alene var med i sammenligningstallene for de første
9 måneder af regnskabsåret, og ICEpowers afholdte
udviklingsomkostninger faldt ligeledes med 7 millioner
DKK. Aktiveringsniveauet faldt fra 165 millioner DKK til
142 millioner DKK som følge af et lavere aktiveringsniveau
inden for Audio- og Videoforretningen, hvilket ikke kunne
modsvares af de øgede aktiveringer inden for Automotiveområdet, som primært var relateret til Audi Q7. Af- og
nedskrivninger steg med 10 millioner DKK blandt andet
som følge af en forkortelse af den forventede levetid på
BeoVision 8-26.
Distributions- og marketingomkostninger
Distributions- og marketingomkostninger udgjorde 1.004
millioner DKK i regnskabsåret 2007/08, en stigning på
94 millioner DKK i forhold til 2006/07. I distributionsog marketingomkostningerne for 2007/08 indgik en
engangsomkostning på 21 millioner DKK vedrørende
en tabt voldgiftssag. Herudover var der udgiftsført 49
millioner DKK til tab og ændring i hensættelser til tab på
debitorer mod 17 millioner DKK i regnskabsåret 2006/07,
omkostninger til marketing blev øget med 17 millioner DKK,
og omkostninger til drift af egne butikker steg med 19
millioner DKK.
I 2006/07 udgjorde distributions- og marketingomkostninger
910 millioner DKK mod 920 millioner DKK året før.
Marketingindsatsen var fastholdt i regnskabsåret 2006/07,
og ændringen skyldtes reducerede omkostninger til drift af
egne butikker.
Administrationsomkostninger mv.
Administrationsomkostninger mv. udgjorde i regnskabsåret
2007/08 149 millioner DKK mod 139 millioner DKK
i regnskabsåret 2006/07 og 142 millioner DKK i
regnskabsåret 2005/06.
Resultat af primær drift
Resultat af primær drift pr. forretningsområde
(mio. DKK)
2007/08
2006/07
2005/06
Audio- og Videoforretningen
177
508
413
Automotive
(17)
(19)
(15)
I alt brandunderstøttet forretning
160
489
398
35
40
27
-
1
14
35
41
41
195
530
439
Bang & Olufsen ICEpower
Bang & Olufsen Medicom*
I alt branduafhængig forretning
Resultat af primær drift i alt
* Koncernen solgte 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s
pr. 1. marts 2007, hvorfor Bang & Olufsen Medicom a/s herefter ikke
konsolideres ind i Bang & Olufsens koncernregnskab.
Regnskabsåret 2007/08
Resultat af primær drift var i regnskabsåret 2007/08 på
195 millioner DKK mod 530 millioner DKK i regnskabsåret
2006/07. Faldet på 335 millioner DKK relaterede sig
primært til Audio- og Videoforretningen, hvor der var
et fald i resultat af primær drift på 331 millioner DKK
fra 508 millioner DKK i 2006/07 til 177 millioner DKK
i 2007/08. Faldet i resultat af primær drift skyldes
den faldende omsætning kombineret med et fald i
bruttoavanceprocenten.
Automotive realiserede i 2007/08 et negativt resultat af
primær drift på 17 millioner DKK, hvor der i 2006/07 var
tale om et negativt resultat af primær drift på 19 millioner
DKK. Der er i regnskabsåret investeret i udvikling af nye
lydsystemer til nye producenter af biler i det øvre segment,
og disse omkostninger har ikke kunnet dækkes fuldt ud
af det øgede bruttoresultat, der er realiseret, som følge af
omsætningsfremgangen.
ICEpowers resultat af primær drift faldt fra 40 millioner
DKK i 2006/07 til 35 millioner DKK i 2007/08 på trods af
et uændret omsætningsniveau. Faldet skyldes faldende
royaltyindtægter og dermed et fald i bruttoresultatet samt
stigende faste omkostninger.
Regnskabsåret 2006/07
I 2006/07 blev resultat af primær drift på 530 millioner
DKK, hvilket var en stigning på 91 millioner DKK i forhold
til resultat af primær drift i regnskabsåret 2005/06, som
var på 439 millioner DKK. Stigningen på 91 millioner DKK
relaterede sig primært til Audio- og Videoforretningen, hvor
der var en stigning i resultat af primær drift på 95 millioner
DKK fra 413 millioner DKK i 2006/07 til 508 millioner DKK
I – 46
i 2007/08. Stigningen i resultat af primær drift skyldes
stigningen i omsætningen kombineret med forbedringen i
bruttoavanceprocenten og en flad omkostningsudvikling.
Automotive realiserede i 2006/07 et negativt resultat af
primær drift på 19 millioner DKK, hvor der i 2006/07 var
tale om et negativt resultat af primær drift på 15 millioner
DKK. Der er i regnskabsåret investeret i udvikling af nye
lydsystemer til Audi, og omkostninger hertil har ikke
kunnet dækkes fuldt ud af det øgede bruttoresultat, der er
realiseret, som følge af omsætningsfremgangen.
ICEpowers resultat af primær drift steg fra 27 millioner
DKK i 2005/06 til 40 millioner DKK i 2006/07.
Resultatforbedringen skyldtes stigende omsætning
kombineret med en stigende bruttoavanceprocent som
følge af royalty-indtægter. Bang & Olufsen Medicom a/s’
resultat indgik med 1 million DKK vedrørende de første 9
måneder i regnskabsåret 2006/07, hvor resultatet i 2005/06
indgik for hele regnskabsåret med 14 millioner DKK. Det
forholdsmæssige fald i resultat af primær drift for 2006/07
er hovedsageligt relateret til den faldende omsætning.
Finansielle poster
De finansielle poster udgjorde i regnskabsåret 2007/08 en
nettoudgift på 30 millioner DKK mod en nettoudgift på 16
millioner DKK i regnskabsåret 2006/07. Stigningen på de 14
millioner DKK skyldes 4 millioner DKK relateret til den tabte
voldgiftssag nævnt ovenfor, en stigning i valutakurstab på
5 millioner DKK samt en stigning i renteudgifterne blandt
andet grundet et større finansieringsbehov som følge af
de aktionærrettede tiltag i form af udbyttebetalinger og
aktietilbagekøb gennemført i de senere år.
De finansielle poster udgjorde i regnskabsåret 2006/07 en
nettoudgift på 16 millioner DKK mod en nettoudgift på 7
millioner DKK i regnskabsåret 2005/06. Stigningen skyldes
blandt andet øgede nettorenteudgifter som følge af de
forøgede udbetalinger til aktionærerne.
Skat
Skat af årets resultat for 2007/08 udgjorde 41 millioner
DKK mod 152 millioner DKK året før. Skatteprocenten
for 2007/08 var på 26,9 procent mod 29,0 procent for
2006/07. I regnskabsåret 2007/08 var der en skatteindtægt
på 19 millioner DKK som følge af nedsættelsen af den
danske selskabsskat.
Skat af årets resultat for 2006/07 udgjorde 152 millioner
DKK mod 135 millioner DKK for 2005/06. Skatteprocenten
for de to regnskabsår var på henholdsvis 29,0 procent og
31,2 procent.
Balanceposter
Aktiver
Koncernens samlede aktiver udgjorde 2.817 millioner DKK
pr. 31. maj 2008 sammenlignet med 2.962 millioner DKK pr.
31. maj 2007 og 2.915 millioner DKK pr. 31. maj 2006. De
væsentligste aktivposter relaterede sig til varebeholdninger,
materielle aktiver og tilgodehavender fra salg.
Varebeholdninger udgjorde 801 millioner DKK pr. 31. maj
2008 mod 694 millioner DKK pr. 31. maj 2007 og 567
millioner DKK pr. 31. maj 2006.
Stigningen i varelageret fra 31. maj 2007 til 31. maj
2008 på 107 millioner DKK var hovedsageligt relateret til
beholdningen af fremstillede varer og handelsvarer, som
steg med 106 millioner DKK.
I perioden 31. maj 2006 til 31. maj 2007 steg
varebeholdninger med 127 millioner DKK fra 567 millioner
DKK til 694 millioner DKK. Stigningen i beholdningen af
fremstillede varer og handelsvarer var i perioden på 128
millioner DKK.
Passiver
Egenkapitalen udgjorde 1.484 milioner DKK pr. 31. maj
2008, hvilket er et fald på 198 millioner DKK i forhold
til egenkapitalen pr. 31. maj 2007, som udgjorde 1.682
millioner DKK. Egenkapitalen udgjorde 1.742 millioner DKK
pr. 31. maj 2006 og blev således reduceret med 60 millioner
DKK frem til den 31. maj 2007.
Faldet i egenkapitalen på 198 millioner DKK fra den 31.
maj 2007 til den 31. maj 2008 kan i al væsentlighed
relateres til udloddet udbytte på netto 234 millioner DKK og
aktietilbagekøb på 100 millioner DKK.
Faldet i egenkapitalen på 60 millioner DKK fra 31. maj 2006
til 31. maj 2007 kan i al væsentlighed relateres til udloddet
udbytte på netto 189 millioner DKK og aktietilbagekøb på
271 millioner DKK.
De langfristede forpligtelser udgjorde 494 millioner DKK
pr. 31. maj 2008 mod 371 millioner DKK pr. 31. maj 2007
og 408 millioner DKK pr. 31. maj 2006. I regnskabsåret
2007/08 blev der optaget et langfristet realkreditlån på 200
millioner DKK.
De kortfristede forpligtelser udgjorde 839 millioner DKK
pr. 31. maj 2008 svarende til et fald på 70 millioner DKK
i forhold til kortfristede forpligtelser på 909 millioner DKK
den 31. maj 2007. I forhold til de 909 millioner DKK pr.
31. maj 2007 steg de kortfristede forpligtelser med 144
millioner DKK fra 765 millioner DKK pr. 31. maj 2006.
I – 47
Udviklingen fra maj 2007 til maj 2008 svarende til et fald
på 70 millioner DKK kan i al væsentlighed relateres til et
fald i skyldig selskabsskat på 56 millioner DKK samt et fald i
anden gæld på 36 millioner DKK.
Udviklingen fra maj 2006 til maj 2007 svarende til en
stigning på 144 millioner DKK kan i al væsentlighed
relateres til en stigning i periodeafgrænsningsposter på
46 millioner DKK, en stigning i skyldig selskabsskat på 44
millioner DKK og en stigning i den kortfristede gæld til
kreditinstitutter på 40 millioner DKK.
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i regnskabsåret
2007/08 332 millioner DKK mod 521 millioner DKK
i regnskabsåret 2006/07 og 395 millioner DKK i
regnskabsåret 2005/06.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde i
regnskabsåret 2007/08 -254 millioner DKK mod -378
millioner DKK i regnskabsåret 2006/07 og -379 millioner
DKK i regnskabsåret 2005/06. Regnskabsåret 2005/06
var påvirket af investeringer i den nye fabrik i Koprivnice i
Tjekkiet, mens regnskabsåret 2006/07 var påvirket af salget
af 65 procent af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s og
en stigning i de finansielle tilgodehavender på 54 millioner
DKK.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde i
regnskabsåret 2007/08 -181 millioner DKK mod -488
millioner DKK i regnskabsåret 2006/07 og -245 millioner
DKK i regnskabsåret 2005/06. I regnskabsåret 2007/08 blev
der optaget et lån på 200 millioner DKK, mens udbytte
og aktietilbagekøb udgjorde 334 millioner DKK. I 2006/07
udgjorde udbytte og aktietilbagekøb 460 millioner DKK. I
2005/06 blev der optaget et lån på 75 millioner DKK, mens
udbytte og aktietilbagekøb beløb sig til 292 millioner DKK.
Ikke-balanceførte forpligtelser
Der henvises til afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse
– Ejendomme, anlæg og udstyr” i dette Prospekt for en
nærmere omtale af Koncernens leje- og leasingforpligtelser.
Der er ikke siden offentliggørelsen af årsrapporten for
regnskabsåret 2007/08 indgået væsentlige nye leje- og
leasingaftaler.
Pr. Prospektdatoen er Koncernen involveret i to efter
Ledelsens opfattelse væsentlige retssager, som er beskrevet
i afsnit ”Del I – Oplysninger om aktiver og passiver,
finansiel stilling og resultater samt udbyttepolitik – Rets- og
voldgiftssager”, hvor yderligere oplysninger om hensættelser
med videre fremgår.
I – 48
Kapitalberedskab
Der henvises til afsnittene ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse
– Kapitalressourcer” og ”Del II – Udbuddet –
Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af
provenu – Kapitalisering og gældsforhold” i dette Prospekt
for en nærmere beskrivelse af Koncernens kapitalberedskab.
Væsentlige begivenheder efter balancedagen
Der er ikke siden balancedagen i delårsrapporten for 3.
kvartal omfattende perioden 1. juni 2008 til 28. februar
2009 indtruffet væsentlige begivenheder, som påvirker
Bang & Olufsens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 28. februar 2009, samt Bang & Olufsens resultat og
pengestrømme for perioden 1. juni 2008 til 28. februar
2009.
Investeringer
Koncernens investeringer i materielle aktiver var i
regnskabsåret 2007/08 på netto 167 millioner DKK, hvor de
i regnskabsåret 2006/07 var på netto 148 millioner DKK og
netto 172 millioner DKK i regnskabsåret 2005/06.
Koncernens investeringer i materielle aktiver bestod i
2007/08, 2006/07 og 2005/06 primært af investeringer
i produktionsudstyr, opførelse af fabrikken i Koprivnice,
Tjekkiet, samt lagerudstyr til distributionscenteret i Herning,
Danmark.
Investeringer i immaterielle aktiver omfatter primært
udviklingsprojekter som beskrevet ovenfor samt i
afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Forskning og
udvikling, patenter og licenser – Forskning og udvikling –
Udviklingsomkostninger”.
Igangværende investeringer
Selskabet foretager løbende investeringer i emnebestemte
værktøjer relateret til lanceringen af nye produkter. Ved
emnebestemte værktøjer forstås produktspecifikke forme,
paletter, fiksturer, testudstyr og lignende udstyr, som
udelukkende kan anvendes til en given produkttype.
Selskabet har på nuværende tidspunkt, udover ovenstående,
ingen væsentlige igangværende investeringer, og Koncernen
har ikke forpligtet sig til væsentlige investeringer.
Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller
politiske initiativer
Som følge af udviklingen i de globale konjunkturer, har en
række lande, herunder regeringer i lande som omfatter
Koncernens hovedmarkeder (Danmark, Tyskland og
Storbritannien), iværksat forskellige former for vækst- og
genoprettelsespakker, der har til formål at stimulere de
enkelte landes samlede økonomi.
Det er efter Ledelsens vurdering usikkert, hvorledes effekten
af disse initiativer har påvirket eller fremover vil påvirke
Koncernens omsætning og indtjening på de pågældende
markeder.
I – 49
10. KAPITALRESSOURCER
10.1 Kapitalressourcer og pengestrømme
Bang & Olufsens primære anvendelse af likviditet vedrører
omkostninger til produktion (herunder råvarer og energi),
udvikling af nye produkter, distribution, marketing,
lønninger, renteudgifter på lån og tilbagebetaling af lån,
skattebetalinger samt investeringer i produktions- og
distributionsfaciliteter.
variabel rente. Af udvidelsen på 95 millioner DKK var der pr.
28. februar 2009 trukket cirka 33 millioner DKK og pr. 31.
marts 2009 trukket cirka 61 millioner DKK. Jævnfør afsnittet
”Del II – Udbuddet – Nøgleoplysninger om kapitalisering
og anvendelse af provenu – Baggrund for Udbuddet og
anvendelse af provenu” vil Selskabet anvende en del af
nettoprovenuet fra Udbuddet til at indfri den midlertidige
kreditfacilitet.
Bang & Olufsens primære kilder til likviditet er
pengestrømme fra driften, banklån samt anden
fremmedkapital- og egenkapitalsfinansiering. Pr. 28. februar
2009 havde Koncernen likvide beholdninger på cirka 37
millioner DKK samt uudnyttede kreditrammer på cirka 62
millioner DKK ud af en samlet kreditramme på 260 millioner
DKK.
Koncernens samlede kortfristede kreditfaciliteter udgør i alt
260 millioner DKK og løber under visse betingelser indtil
den 18. maj 2009, hvorefter de kortfristede kreditfaciliteter
forventes at falde til i alt 165 millioner DKK. Af Koncernens
kortfristede kreditfaciliteter var der udnyttet cirka 198
millioner DKK pr. 28. februar 2009 og cirka 226 millioner
DKK pr. 31. marts 2009.
For yderligere oplysninger om udviklingen i Koncernens
pengestrømme henvises til ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse
– Gennemgang af drift og regnskaber”.
Ledelsen forventer ved modtagelse af nettoprovenuet
fra Udbuddet at indsætte dette på kassekreditfaciliteten
(uncommitted) i Danske Bank, hvorved denne vil være fuldt
indfriet i en periode, indtil Koncernen har behov for at
trække på kreditten.
Koncernens samlede rentebærende gæld pr. 28. februar
2009 udgjorde cirka 558 millioner DKK, hvoraf cirka 361
millioner DKK var langfristet gæld (inklusiv kortfristet del af
denne).
Koncernens kortfristede lånefaciliteter omfatter et
engagement i Danske Bank i form af en variabelt
forrentet kassekreditfacilitet (uncommitted) på 165
millioner DKK, som pr. 28. februar 2009 var trukket fuldt
ud. Denne facilitet er i forbindelse med et væsentligt
forøget arbejdskapitalbehov udvidet med en midlertidig
kreditfacilitet (uncommitted) gældende under visse
betingelser indtil 18. maj 2009 på i alt 95 millioner DKK til
Nedenstående tabel viser et overblik over Koncernens
langfristede gæld (inklusiv kortfristet del af denne, herunder
afdrag på langfristet gæld som forfalder inden for 1 år,
svarende til i alt 51,5 millioner DKK) pr. 28. februar 2009.
10.2 Lånebehov og finansieringsforhold
Koncernens kort- og langfristede lånefaciliteter er betinget
af vilkår, som Koncernen skal overholde for at opretholde
faciliteterne, herunder sædvanlige finansielle covenants.
Herudover har Koncernen ingen begrænsninger i brugen af
Urevideret restgæld pr. 28.
Hovedstol
Långiver
februar 2009
Valuta
(mio.)
Optagelsesdato
Udløbsdato
Nykredit Bank
DKK
200,0
31. juli 2001
1. marts 2011
25,0
Danske Bank
DKK
52,0
20. december 2007
30. november 2012
41,6
FIH
DKK
70,0
15. december 1990
1. november 2009
4,4
Realkredit Danmark
DKK
200,0
2. oktober 2007
2. oktober 2037
196,9
Nykredit Realkredit
DKK
43,8
1. oktober 2005
11. december 2025
38,8
Danske Bank
EUR
10,0
24. maj 2006
31. marts 2016
54,0
I alt
Alle Koncernens langfristede lån er fastforrentede lån.
Den 1. marts 2009 har Koncernen optaget et lån på 3 millioner CHF med sikkerhed i den af Koncernen ejede ejendom i Schweiz.
I – 50
(mio. DKK)
360,7
sine kapitalressourcer, der har eller kan få væsentlig direkte
eller indirekte indflydelse på Koncernen.
Som beskrevet i afsnittet ”Del II – Udbuddet –
Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af
provenu – Baggrund for Udbuddet og anvendelse af
provenu” vil en del af nettoprovenuet fra Udbuddet, efter
indfrielse af den midlertidige kreditfacilitetet, sammen med
Koncernens øvrige lånefaciliteter blive anvendt til at sikre
Strategiplanens gennemførelse, herunder blandt andet at
finansiere Koncernens investeringer i opbygningen af den
fælles digitale teknologiplatform. Derudover vil Koncernens
lånefaciliteter sammen med provenuet blive anvendt til
finansiering af Koncernens drift og medvirke til at sikre
udviklingen af nye produkter til en fremtidig stærkere
produktportefølje samt at finansiere udsving i arbejdskapital
og øvrige investeringer relateret til driften med videre.
Der henvises endvidere til ”Del II – Udbuddet –
Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af
provenu – Erklæring om arbejdskapitalen”.
I – 51
11. FORSKNING OG UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER
11.1 Forskning og udvikling
Cirka 500 ingeniører og teknikere er beskæftiget med at
udvikle nye produkter for Bang & Olufsen. Koncernen har
en veletableret innovationskultur, der er opbygget gennem
mange år. Bang & Olufsens kernekompetencer er fokuseret
på at skabe gode oplevelser for brugerne ved anvendelse af
produkterne.
Akustiske kompetencer
Kompetencen er en kombination af flere videnområder så
som basalakustik, elektroakustik, signalbehandling, meget
effektive forstærkere og psykoakustik. Udviklingsafdelingen
råder over målefaciliteter af høj kvalitet, som omfatter et
stort målerum til akustiske frifeltsmålinger, flere lyttestuer
og specielle faciliteter til udvikling af lyd i biler. Der arbejdes
med et trænet og kompetent lyttepanel, som vurderer
lydkvalitet i alle produkter.
Blandt de seneste års væsentligste teknologiske udviklinger
er den automatiske tilpasning af lavere frekvenser fra
højttaleren til rummet og det patenterede akustiske
linsesystem, som er skabt i samarbejde med Sausalito Audio
Works. Det akustiske linsesystem bliver benyttet i flere
højttalere og i CarFi.
Billedkompetencer
Koncernens billedkompetencer bygger på en kombination
af basal viden om menneskets opfattelse af billedkvalitet,
video-signalbehandling, anvendelse af tv-skærme og
optimering af hele det optiske system.
For at sikre den bedst mulige billedkvalitet, anvendes kun
LCD- og plasmapaneler af højeste kvalitet i Bang & Olufsens
fladskærmsprodukter. Billedoplevelsen påvirkes også af den
glasplade, der sidder foran LCD- eller plasmaskærmen. De
fleste af Koncernens tv er udstyret med et højteknologisk
frontglas, der forbedrer kontrastforholdene og reducerer
refleksioner i skærmen.
Koncernens mangeårige udviklingsarbejde inden for
billedkvalitet – og dermed en lang række teknologier, hvoraf
mange er patentbeskyttede – er samlet under betegnelsen
VisionClear, som forbedrer billedkvalitet på tværs af alle
Koncernens videoprodukter.
I – 52
Betjeningskompetencer
Betjeningskompetencen kombinerer adfærdspsykologi,
taktilitet, mekanik, grafik og software. Disse kompetencer
vurderes af Ledelsen at være nødvendige i udviklingen af en
brugervenlig betjening til produkterne.
Al betjening har siden midten af 1980’erne været integreret
i én fjernbetjening. Den klassiske Beo4 bygger på enkel
betjening til hele produktprogrammet. Med et enkelt
tryk tænder både tv, dvd eller Blu-ray samt tilknyttede
højttalere. Den nye fjernbetjening Beo5 kan konfigureres
specifikt til den enkelte kunde og dennes behov. Dermed får
kunden en unik og personlig fjernbetjening, der indeholder
de funktioner, der er nødvendige for at kunne betjene
forskellige produkter i kundens eget hjem.
Mekaniske kompetencer
Bang & Olufsen har opbygget kompetencer inden
for indfarvning (anodisering) samt bearbejdning og
overfladebehandling af aluminium. Eksempelvis behandles
aluminiumsoverfladen på BeoCenter 2, så der åbnes
små porer i aluminiummet, og tegn og tal kan printes
på. Slidstyrken af en anodiseret overflade ligger altid
over slidstyrken for normale plastoverflader og malede
overflader. I Bang & Olufsens anodiseringsanlæg kan
aluminiumsoverflader indfarves i mange forskellige farver.
I udviklingsafdelingen er der opbygget særlige kompetencer
til at frembringe robuste konstruktioner af kritiske
mekaniske detaljer og til at indarbejde bevægelig mekanik
af høj kvalitet i produkterne.
Produktintegration
Produktintegration er et område, som Bang & Olufsen har
haft fokus på i flere år, og hvor Koncernen har opbygget
store kompetencer. Bang & Olufsen opfatter integration
på mange forskellige måder. Først og fremmest er der
integrationen af flere underholdningskilder i ét produkt.
Desuden er der konceptet med at forbinde forskellige
produkter med hinanden, selvom de er anbragt i forskellige
rum, via BeoLink-systemet. Koncernen integrerer ligeledes
nye produkter med eksisterende, og Bang & Olufsenprodukter kan endvidere i et vist omfang integreres med
produkter af andre mærker.
Udviklingsomkostninger
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og
identificerbare, og som vurderes at kunne markedsføres i
form af nye produkter på et potentielt marked, indregnes
som immaterielle langfristede aktiver.
b) Produktmærker (BeoVision, BeoLab, Serene etc.):
Bang & Olufsen registrerer navnene på produktlinjer på
virksomhedens hovedmarkeder samt markeder, hvor der
vurderes at være risiko for efterligninger og krænkelser.
c) Andre:
For serviceydelser vurderer Koncernen fra sag til sag,
hvorvidt anvendelsen kombineret med domænenavne er
tilstrækkelige.
I nedenstående tabel fremgår Koncernens
udviklingsomkostninger for de seneste tre regnskabsår:
Koncern
(mio. DKK)
2007/08
2006/07
2005/06
omkostninger før aktivering
530
494
511
Heraf aktiveret
(131)
(142)
(165)
147
107
97
546
459
443
Specifikation af
Koncernen håndhæver sine varemærker ud fra en nultolerance politik og monitorerer og forfølger løbende
opdagede forfalskninger af Bang & Olufsens produkter.
udviklingsomkostninger:
Afholdte udviklings-
Efterligninger af design håndhæves ud fra en vurdering fra
sag til sag, hvor der tages højde for omfanget og effekten
af efterligningen i forhold til ressourceindsatsen.
Af- og nedskrivninger
på udviklingsprojekter
Udviklingsomkostninger
indregnet i resultatopgørelsen
For yderligere oplysninger om Selskabets produktudvikling
henvises til afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse –
Forretnings- og markedsbeskrivelse – Forretningsbeskrivelse
– Produktudvikling”.
11.2 Patenter, licenser og andre immaterielle
rettigheder
Ledelsen vurderer løbende behovet for at søge samt fortsat
sikre beskyttelse af Koncernens varemærker, design og
patenter.
Varemærker og design
Koncernen har registreret mere end 35 varemærker og
mere end 40 design. Varemærker og design søges generelt
beskyttet på Koncernens hovedmarkeder, og de varemærker
og design, der vurderes centrale, søges registreret i
internationale varemærkeregistre. Varemærker, der vurderes
som væsentlige for Koncernen, fornyes løbende for 10 år
ad gangen.
Beskyttelsen af Koncernens varemærker og design kan deles
op i tre kategorier:
a) ”Housemarks” som Bang & Olufsen og B&O:
Bang & Olufsens varemærker er kernen i ”brandet” og
er sammen med designregistreringer Koncernens bedste
beskyttelse mod efterligninger og kopier. Bang & Olufsen
søger derfor at sikre registreringer i så mange klasser som
muligt. Hvor det er relevant dækker beskyttelsen også
over oversættelsen til andre tegnsæt (kyrilliske, japanske,
kinesiske etc.).
Pr. Prospektdatoen verserer der ingen væsentlige
indsigelses-, udslettelses- eller krænkelsessager.
Licenser
Bang & Olufsen leverer teknologiske løsninger til en række
andre elektronikproducenter. Bang & Olufsen opkræver
licens for denne anvendelse. I regnskabsåret 2007/08
udgjorde licensindtægter 15,3 millioner DKK.
Patenter
Koncernen er indehaver af cirka 100 patenter og verserende
patentansøgninger, hvoraf 32 vurderes som væsentlige
for Koncernen. For patenter, der vurderes som væsentlige
for Koncernen, udløber patentbeskyttelsen tidligst i 2019.
Koncernen indleverer patentansøgninger med prioritet
og landedækning afhængig af den aktuelle opfindelse.
Typisk indleveres patentansøgninger på primærmarkederne
for et givet Bang & Olufsen-produkt, herunder blandt
andet Danmark, Tyskland og Storbritannien, på
primærmarkederne for Koncernens konkurrenter, herunder
USA, samt på primærområdet for en given producent eller
underleverandør, herunder for eksempel Kina.
Patentporteføljen opdeles efter forretningsforhold:
a) Audio- og videoprodukter samt patenter relateret til
produktionsprocessen (Operations), hvor opfindelser
patenteres primært for at opnå beskyttelse i forhold
til konkurrenter. Der gives løbende licens til tredjepart
for patenter på teknologi, som ikke anses for at være
væsentlig eller strategisk for Koncernen.
b) Automotive, hvor opfindelser patenteres primært for at
opnå beskyttelse i forhold til konkurrenter, samt med
henblik på at dokumentere og manifestere teknologisk
lederskab over for potentielle kunder (bilproducenter).
I – 53
Der gives løbende licens til tredjepart for patenter på
teknologi, som ikke anses for at være væsentlige eller
strategiske for Koncernen og dens kunder.
c) ICEpower, hvor opfindelser patenteres for at beskytte
procesteknologien primært for at kunne give licenser til
tredjepart.
Bang & Olufsen patenterer ny teknologi for at holde sig
ledende inden for sit markedssegment. For så vidt angår
patenter, hvor den bagvedliggende teknologi ikke anses for
at være væsentlig eller strategisk for Bang & Olufsen, gives
der i et vist omfang licenser til tredjepart.
Tidsforløbet fra en indleveret patentansøgning og frem
til et udstedt internationalt patent er typisk 6-10 år. I
perioden frem til udstedelse vurderer Bang & Olufsen
løbende værdien af at få udstedt et givet patent i forhold til
omkostningerne ved at få sagsbehandlet, udstedt og/eller
efterfølgende vedligeholdt patentet.
Patentansøgninger, som skønnes at have mistet deres
værdi (eksempelvis på grund af teknologisk forældelse eller
væsentlige modhold), opgives. Ansøgningen vil typisk være
offentliggjort på dette tidspunkt og dermed nyhedsskadelig,
hvilket forhindrer andre i at patentere en tilsvarende
opfindelse.
For de opfindelser, som Bang & Olufsen har vurderet
patenterbare og har indleveret patentansøgning for inden
for de seneste 6 til 8 måneder, foreligger der endnu ikke
en søgerapport fra relevante patentmyndigheder. Der er
dog forud for indgivelse af patentansøgning foretaget
en freedom-to-operate analyse for at afdække kendt
teknik, som umiddelbart kunne være prohibitiv i forhold
til udstedelse af patent, og det forventes på baggrund af
resultaterne af disse freedom-to-operate analyser, at de
pågældende patentansøgninger kan føre til udstedelsen af
patent.
For de verserende patentansøgninger, som er nået til et
stade, hvor der foreligger enten en dansk eller international
søgerapport (eksempelvis en PCT-søgerapport), er der
ikke aktuelle kritiske modhold, som forhindrer en videre
sagsbehandling frem til udstedelse af endeligt patent.
I – 54
De strategiske patentområder for Bang & Olufsen er
følgende:
• Audio (akustik og lydkvalitet): Væsentlige Bang & Olufsen
patenter i denne gruppe er strømforsyningsteknologi
(Charge Mode), forstærkerteknologi (ICEpower), akustisk
reflektor i højttalere (ALT – acoustic reflector), automatisk
akustisk justering af højttalere i forhold til rummet (ABC
og MMS), subwoofer med modstillende højttalerenheder
(Multi Loudspeaker) samt de specifikke Automotive
audio patenter (dvs. den bevægelige akustiske reflektor,
ALT periscope), støjafhængig lydregulering (Dynamic
range control) og automatisk konfiguration af lydzoner
(Configure Sound Field).
• Video (billedkvalitet): Væsentlige Bang & Olufsen
patenter inden for dette område relaterer sig til
teknologi, der udbygger kvaliteten af standardløsninger,
som leveres fra underleverandører (for eksempel
skærme fra Samsung) herunder farvejustering i forhold
til skærmattributter (Automatic Color Control og Color
Boost) og justering af baggrunds-/omgivelsesbelysning
(Ambient Light).
• Betjening af systemsammenhæng: Væsentlige Bang
& Olufsen patenter inden for dette område relaterer
sig til avanceret betjening herunder afspilningslister
(Sequential navigation, Shuffle og Information aquarium),
More Of The Same-teknologien til musikgenkendelse
og -klassificering (MOTS og MOTSplus) samt
navigeringsprincipper anvendt i Serenata mobil (Jog Dial,
Enhanced Control, Enhanced Phone Book) og BeoSound
5 (A18 Control Unit).
• Mekaniske indretninger: Væsentlige Bang & Olufsen
patenter inden for dette område relaterer sig til
procesteknologi og diverse mekaniske indretninger
herunder ”gennemlyseligt aluminium” (ALU Display og
ALU Display Process) og tv-stativ/ophængsbeslag (Tilt
Mechanism).
Pr. Prospektdatoen er Koncernen ikke involveret i væsentlige
sager vedrørende de patenterede eller patentansøgte
opfindelser.
12. TRENDOPLYSNINGER
Der henvises til ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse –
Gennemgang af drift og regnskaber – Koncernregnskab
for 1.-3. kvartal 2008/09 med sammenligningstal for
1.-3. kvartal 2007/08” for Ledelsens gennemgang af de
væsentligste tendenser inden for produktion, salg og lagre
samt omkostninger og salgspriser siden afslutningen af
regnskabsåret 2007/08 den 31. maj 2008.
Flere lande har allerede eller forventer i den
nærmeste fremtid en negativ vækst i deres respektive
bruttonationalprodukt. Den økonomiske recession har
medført en betydelig nedgang i forbrugertilliden og
privatforbruget, og sammenholdt med at markedet for
eksklusive audio- og videoprodukter er konjunkturfølsomt,
har dette medført et faldende salg af Koncernens produkter
siden anden halvdel af regnskabsåret 2007/08 (1. december
2007 til 31. maj 2008). Da den økonomiske recession er
mere markant på nogle af Koncernens hovedmarkeder end
på andre markeder, påvirkes Koncernens omsætning relativt
mere.
De nye teknologier er generelt kendetegnet ved at være
langt mere mangfoldige og have væsentlig kortere
udviklingshastighed, hvorfor paradigmeskift forekommer
tilsvarende hurtigere. Der forekommer endnu ikke nogen
klar konvergens mod fælles standarder, og markedet er
derfor præget af mange alternative teknologier. Dette har
medført, at den hastighed, som nye elektronikprodukter
udvikles på, er øget markant inden for de seneste år, hvilket
har medført et stigende pres på elektronikproducenterne
om løbende at optimere udviklingshastigheden for deres
produkter.
Der henvises til ”Del I – Forretnings- og markedsbeskrivelse
– Markedsbeskrivelse” for yderligere beskrivelse af
markedstendenser med videre.
I lyset af den økonomiske afmatning på nogle af Bang &
Olufsens vigtigste markeder, samt en periode med mindre
succesfulde og manglende produktlanceringer, iværksatte
Ledelsen i efteråret 2008 en ny samlet Strategiplan,
jævnfør ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Forretnings- og
markedsbeskrivelse – Forretningsbeskrivelse – Strategi”,
der skal medvirke til at gøre Koncernen profitabel gennem
blandt andet fokusering af produktudviklingen, styrket
salgsindsats og tilpasning af omkostningsniveauet.
I relation til generelle tendenser på markedet for
forbrugerelektronik har markedsforholdene inden for de
seneste år været kendetegnet ved et paradigmeskift, hvor
Indholdsteknologierne fra at være fysiske og broadcastede
medier nu primært er digitalt lagrede og netværksbaserede.
Historisk har udviklingen af fysiske og broadcastede medier
været præget af konvergens mod nogle få standarder,
og markederne har gennem en periode været forholdsvis
stabile, hvor det har taget relativt lang tid at indføre nye
standarder.
I – 55
13. RESULTATFORVENTNINGER
13.1 Erklæring afgivet af Bestyrelsen og Direktionen
Direktionens og Bestyrelsens resultatforventninger til 2008/09 og 2009/10 er præsenteret i det følgende.
Resultatforventningerne er udarbejdet til brug for Prospektet. Efter Direktionens og Bestyrelsens opfattelse er
forventningerne udarbejdet på grundlag af de væsentlige forudsætninger, der er beskrevet i afsnittet ”Metodik og
forudsætninger” nedenfor, samt den regnskabspraksis, der er beskrevet i ”Del F – Regnskabsoplysninger – Reviderede
koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06 – Noter – Note 1”.
Resultatforventningerne bygger på en række forudsætninger, hvoraf Selskabet har indflydelse på nogle og ikke på andre.
Resultatforventningerne til 2008/09 og 2009/10 repræsenterer Direktionens og Bestyrelsens bedste skøn pr. Prospektdatoen.
Forventningerne indeholder skøn og udsagn, der er behæftet med betydelig usikkerhed.
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra forventningerne til 2008/09 og 2009/10, idet forudsatte begivenheder ofte
ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.
Struer, den 16. april 2009
Bestyrelsen
Jørgen Worning
formand
Lars Brorsen
næstformand
Thorleif Krarup
Peter Skak Olufsen
Niels Bjørn Christiansen
Rolf Eriksen
Anette Revsgaard Sejbjerg
Jesper Olesen
Knud Olesen
Direktionen
Karl Kristian Hvidt Nielsen
President & CEO
I – 56
13.2 Den uafhængige revisors erklæring om undersøgelser vedrørende Ledelsens resultatforventninger for
regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 for Bang & Olufsen a/s
Til aktionærer og potentielle investorer i Bang & Olufsen a/s
Vi har undersøgt estimatet for regnskabsåret 2008/09 og budgettet for regnskabsåret 2009/10 for Bang & Olufsen a/s,
hvorfra ledelsens resultatforventninger for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og forudsætningerne for disse forventninger
på siderne I-59 til I-61 er uddraget.
Vores erklæring på estimatet og budgettet dateret 16. april 2009 er gengivet her:
”Den uafhængige revisors erklæring på estimat og budget
Til bestyrelsen i Bang & Olufsen a/s
Vi har efter aftale undersøgt estimatet for regnskabsåret 2008/09 og budgettet for regnskabsåret 2009/10 for Bang
& Olufsen a/s, omfattende drifts-, balance- og likviditetsestimat og -budget samt estimat- og budgetforudsætninger
og andre forklarende noter. Estimatet for regnskabsåret 2008/09 og budgettet for regnskabsåret 2009/10 er
udarbejdet ved anvendelse af den for Bang & Olufsen a/s for regnskabsåret 2007/08 anvendte regnskabspraksis.
Selskabets ledelse har ansvaret for estimatet og budgettet og for de forudsætninger, som estimatet og budgettet er
baseret på. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at afgive en konklusion om estimatet og budgettet.
De udførte undersøgelser
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3400 ”Undersøgelse af
fremadrettede finansielle oplysninger”. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med
henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte estimat- og budgetforudsætninger er velbegrundede
og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at estimatet, henholdsvis budgettet, er
udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger.
Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af estimatet og budgettet med henblik på at vurdere, om de af
ledelsen opstillede estimat- og budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har
endvidere efterprøvet, om estimatet, henholdsvis budgettet, er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede
forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i estimatet og budgettet.
Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Konklusion
På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med
forhold, der afkræfter, at estimat- og budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for estimatet, henholdsvis
budgettet. Det er endvidere vores opfattelse, at estimatet og budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede
forudsætninger og præsenteret i overensstemmelse med den for Bang & Olufsen a/s for regnskabsåret 2007/08
anvendte regnskabspraksis.
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de estimerede, henholdsvis budgetterede, idet forudsatte
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.”
I – 57
Vi har påset, at ledelsens resultatforventninger for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og forudsætningerne for disse
forventninger på siderne I-59 til I-61 er korrekt uddraget og gengivet fra det af os undersøgte estimat for regnskabsåret
2008/09, henholdsvis budget for regnskabsåret 2009/10, for Bang & Olufsen a/s.
Selskabets ledelse har ansvaret for præsentationen af resultatforventningerne for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10
og forudsætningerne for disse forventninger. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om,
hvorvidt resultatforventningerne for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og forudsætningerne for disse forventninger er
korrekt uddraget og gengivet fra det af os undersøgte estimat, henholdsvis budget.
Det udførte arbejde
Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 ”Andre
erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger” med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at ledelsens resultatforventninger for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og forudsætningerne for
disse forventninger er korrekt uddraget og gengivet fra det af os undersøgte estimat, henholdsvis budget.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at ledelsens resultatforventninger for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og forudsætningerne
for disse forventninger i al væsentlighed er korrekt uddraget og gengivet fra det af os undersøgte estimat for regnskabsåret
2008/09, henholdsvis budget for regnskabsåret 2009/10.
København, den 16. april 2009
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Jens Rudkjær
Statsautoriseret revisor
I – 58
Henrik Z. Hansen
Statsautoriseret revisor
13.3 Indledning til resultatforventninger
Forventninger til fremtiden er udarbejdet på grundlag af
Koncernens anvendte regnskabspraksis for 2007/08, der
er beskrevet på siderne i ”Del F – Regnskabsoplysninger –
Reviderede koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene
2007/08, 2006/07 og 2005/06 – Noter – Note 1” i dette
Prospekt. Koncernens forventninger er baseret på en række
forudsætninger og skøn, som, selvom de er præsenteret
med specifikke tal, og Ledelsen anser dem for rimelige, er
forbundet med væsentlig forretningsmæssig, driftsmæssig
og økonomisk usikkerhed, hvoraf en væsentlig del er
udenfor Koncernens kontrol.
Forventningerne til fremtidige perioder er desuden
udarbejdet på baggrund af forudsætninger vedrørende
fremtidige forretningsmæssige beslutninger, som muligvis
ikke bliver truffet som forudsat. De væsentligste af
forudsætningerne for 2008/09 og 2009/10 er beskrevet i
følgende afsnit ”Metodik og forudsætninger”.
Forventningerne til 2008/09 og 2009/10 repræsenterer
Ledelsens bedste skøn pr. Prospektdatoen. Forventningerne
indeholder skøn og fremadrettede udsagn, der blandt
andet som følge af den seneste udvikling i de globale
konjunkturer, er behæftet med betydelig og væsentlig
større usikkerhed end under mere normale markedsforhold,
jævnfør afsnittet ”Risikofaktorer”.
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra
forventningerne til 2008/09 og 2009/10, idet forudsatte
begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og
afvigelserne kan være væsentlige.
Forventningerne for 2008/09 og 2009/10 i dette afsnit bør
læses i sammenhæng med afsnittet ”Risikofaktorer”, der er
inkluderet andetsteds i dette Prospekt.
13.4 Metodik og forudsætninger
Forventningerne for regnskabsåret 2008/09 er
udarbejdet i overensstemmelse med Koncernens normale
budgetprocedure og interne procedurer for udarbejdelse
af skøn for fremtidige perioder. Koncernens forventninger
til regnskabsåret 2008/09 er baseret på realiserede tal for
de første 9 måneder af regnskabsåret tillagt Koncernens
revurderede resultatestimat for de sidste 3 måneder af
regnskabsåret.
Forventningerne for regnskabsåret 2009/10 er udarbejdet
med udgangspunkt i Strategiplanen, jævnfør omtale af
denne nedenfor, samt de tiltag der er eller planlægges
iværksat, som en reaktion på Strategiplanen og Ledelsens
forventninger til de effekter, som tiltagene vil have for
Koncernen i regnskabsåret 2009/10. Forventningerne til
regnskabsåret 2009/10 er baseret på et af Direktionen
udarbejdet og af Bestyrelsen godkendt budget. Budgettet
er udarbejdet uden for de normale tidsplaner for
budgettering i Koncernen. Proceduren for udarbejdelse af
forventningerne til regnskabsåret 2009/10 er derfor baseret
på en mindre involvering af organisationen end Koncernens
normale interne procedurer for udarbejdelse af skøn for
fremtidige perioder.
Som følge af Koncernens aktuelle situation med faldende
omsætning og indtjening, har Ledelsen i efteråret 2008
iværksat en ny samlet Strategiplan med titlen ”Pole Position
Strategy 2008”, med henblik på at sikre den fremtidige drift
og udvikling af Koncernen.
Målet med Strategiplanen er at sikre den fremtidige drift og
udvikling af Bang & Olufsen gennem følgende initiativer:
• Fokusering af produktudviklingen, så Bang & Olufsen
koncentrerer sig om færre produktkategorier, primært
centreret omkring eksklusive audio- og videoprodukter.
• Opbygning af én fælles digital teknologiplatform, der i
fremtiden skal udgøre det teknologiske fundament for
Koncernens produkter på tværs af produktporteføljen og
medvirke til væsentligt at formindske udviklingstiden.
• Sikring af en mere effektiv understøttelse og udvikling af
Bang & Olufsens forhandlernet gennem etablering af én
samlet, global salgsorganisation.
• Forøgelse af antallet af B1-Butikker på Koncernens
vigtige Vækstmarkeder.
Strategiplanen indeholder derudover en række konkrete
omkostningsbesparelser i såvel den globale salgsorganisation
som i produktions- og administrationsfunktionerne
i Danmark. Disse tiltag er blevet gennemført i to
omstruktureringsrunder i henholdsvis oktober 2008 og
januar 2009 og forventes at forbedre rentabiliteten på sigt.
De angivne forventninger er generelt udarbejdet på
baggrund af en forudsætning om, at Strategiplanen,
herunder allerede igangsatte initiativer, gennemføres som
planlagt.
I – 59
Ledelsens resultatforventninger for regnskabsåret
2008/09 er herudover blandt andet baseret på følgende
forudsætninger:
• Initiativet i Strategiplanen om tilpasning af
omkostningerne vil få en positiv effekt på resultatet på
cirka 160 millioner DKK for regnskabsåret 2008/09 som
følge af den omkostningstilpasning, der blev gennemført
umiddelbart efter lanceringen i oktober 2008.
• Omsætningen fra Lanceringsprodukter i Audio- og
Videoforretningen forventes at udgøre cirka 10 procent
af Audio- og Videoomsætningen i regnskabsåret
2008/09. Ledelsen forventer, at dette bidrag primært skal
komme fra produkterne BeoSound 5 og BeoVision 8-40.
• Den generelle udvikling i konjunkturerne forudsættes
ikke at forværres yderligere.
• Audio- og Videoomsætningen forventes at ligge i
niveauet 2.540 millioner DKK.
• Forretningsområdet Automotive forventes at realisere en
omsætning i størrelsesordenen 170 millioner DKK.
• Forretningsområdet ICEpower forventes at realisere en
omsætning i størrelsesordenen 90 millioner DKK.
• Årets bruttoavanceprocent forventes at ligge i niveauet
38 procent mod 46,2 procent i 2007/08.
• Årets udviklingsomkostninger forventes at udgøre i
niveauet 470 millioner DKK, årets afskrivninger herpå
forventes at udgøre i størrelsesordenen 130 millioner
DKK og årets aktiveringer forventes at udgøre omkring
195 millioner DKK.
• Årets øvrige investeringer forventes at udgøre
i størrelsesordenen 115 millioner DKK og årets
afskrivninger herpå forventes at udgøre cirka 130
millioner DKK.
• Bang & Olufsen har ikke indgået afdækning af valutaer
for 2008/09, og resultatforventningerne forudsætter
stabile valutakurser på primært GBP og CHF i resten af
2008/09 i forhold til niveauet pr. 28. februar 2009.
• Nettopengebindingen i arbejdskapitalen
(varebeholdninger, tilgodehavender, øvrige driftsmæssige
omsætningsaktiver, leverandørgæld og andre
gældsforpligtelser og øvrige driftsmæssige kortfristede
forpligtelser) forventes at blive reduceret fra 817 millioner
DKK pr. 31. maj 2008 til omkring 575 millioner DKK pr.
31. maj 2009.
I – 60
Ledelsens resultatforventning til regnskabsåret 2009/10 er
baseret på, at Udbuddet gennemføres med et nettoprovenu
til Selskabet på 432 millioner DKK svarende til Udbuddet
og er desuden baseret på blandt andet følgende
forudsætninger:
• Koncernen forventer at introducere 7 nye produkter
i Audio- og Videoforretningen. Lanceringsprodukter
forventes at udgøre cirka 25 procent af Audio- og
Videoomsætningen i regnskabsåret 2009/10.
• Den samlede effekt af de to omstruktureringsrunder
samt øvrige omkostningsbesparelser forventes i alt
at bidrage positivt med omkring 550 millioner DKK i
regnskabsåret 2009/10 opgjort i forhold til de aktiviteter,
der var planlagt ved begyndelsen af regnskabsåret
2008/09.
• Den generelle udvikling i konjunkturerne forudsættes
ikke at forværres yderligere.
• Audio- og Videoomsætningen forventes at ligge i
niveauet 2.900 millioner DKK
• Forretningsområdet Automotive forventes at realisere en
omsætning i størrelsesordenen 200 millioner DKK.
• Forretningsområdet ICEpower forventes at realisere en
omsætning i størrelsesordenen 100 millioner DKK.
• Bruttoavanceprocenten forventes at være i niveauet 41
procent.
• Årets nettoeffekt af aktiverede udviklingsprojekter og
afskrivninger herpå forventes at udgøre omkring 50
millioner DKK.
• Årets investeringer i produktionsapparat forventes at
udgøre cirka 80 millioner DKK, og årets afskrivninger
herpå forventes at udgøre cirka 140 millioner DKK.
• Valutakurserne, som er forudsat i forbindelse med
forventningerne, er: 5,70 DKK/USD, 8,45 DKK/GBP, 4,80
DKK/CHF samt 7,45 DKK/EUR. Koncernen har ikke i
det seneste år foretaget aktiv valutakurssikring af sine
pengestrømme, men Ledelsen vil overveje at afdække en
betydelig del af Koncernens nettoeksponering over for
udviklingen i kursforholdet mellem DKK og USD, GBP
henholdsvis CHF for 2009/10 via valutaterminskontrakter.
• Nettopengebindingen i arbejdskapitalen
(varebeholdninger, tilgodehavender, øvrige driftsmæssige
omsætningsaktiver, leverandørgæld og andre
gældsforpligtelser og øvrige driftsmæssige kortfristede
forpligtelser) forventes at udgøre omkring 430 millioner
DKK pr. 31. maj 2010.
Givet den nuværende økonomiske situation kan Ledelsen
ikke på nuværende tidspunkt vurdere, hvornår ovenstående
kan realiseres.
13.5 Resultatforventninger for Bang & Olufsen
Forventninger til 2008/09
Ledelsen forventer, at regnskabsåret 2008/09 som helhed vil
resultere i en omsætning i størrelsesordenen 2.800 millioner
DKK. For regnskabsåret 2008/09 forventes resultat før skat
at ligge i størrelsesordenen -510 millioner DKK inklusiv
omstruktureringsomkostninger, der forventes at ligge i
størrelsesordenen 105 millioner DKK.
Forventninger til 2009/10
Bang & Olufsen forventer på baggrund af de iværksatte
omstruktureringstiltag kombineret med et stærkere
produktlanceringsprogram at opnå et nulresultat før
skat i regnskabsåret 2009/10 baseret på en omsætning i
størrelsesordenen 3.200 millioner DKK.
Da Koncernen har relativt store faste omkostninger, vil et
fald i omsætningen, i forhold til det forventede, have en
væsentlig negativ påvirkning på Koncernens resultat.
Det er Ledelsens vurdering, at et omsætningsfald inden
for Audio- og Videoforretningen alt andet lige, herunder
når der blandt andet ses bort fra eventuelle effekter
af nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver,
ændringer i produktmiks eller ændringer i hensættelser,
på kort sigt må forventes at påvirke resultat før skat
med minimum 50 procent af omsætningsnedgangen.
Ledelsen arbejder løbende på at tilpasse Koncernens
omkostningsstruktur til de omsætningsforventninger
Ledelsen har, således at effekten på resultat før skat af en
eventuel omsætningsnedgang på sigt kan reduceres.
Udvikling på længere sigt
På længere sigt forventer Ledelsen på baggrund af
Strategiplanen, at Koncernen har etableret en stærk
udviklings- og teknologiplatform, at salgssystemet er
optimeret, samt at aktivitetsniveauet på Vækstmarkederne,
herunder Rusland og Kina, er steget, hvilket Ledelsen
tilsammen forventer vil give et tilfredsstillende
indtjeningsniveau for Koncernen og være med til at skabe
et solidt fundament for Bang & Olufsens vækst på længere
sigt.
I – 61
14. BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT ØVRIGE LEDERE
Jørgen Worning
Bestyrelsesformand, cand.polyt. Født i 1940.
14.1 Selskabets Bestyrelse
Selskabet ledes af Bestyrelsen, som har det overordnede
ansvar for ledelsen af Koncernen. Direktionen varetager
den daglige ledelse af Bang & Olufsen. Bestyrelsen og
Direktionen udgør Koncernens ledelse (”Ledelsen”).
Forretningsadressen for medlemmerne af bestyrelsen er:
C/o Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer,
Danmark. I henhold til vedtægterne for Bang & Olufsen
a/s skal bestyrelsen – foruden eventuelle af medarbejderne
i medfør af lovgivningens bestemmelser valgte
repræsentanter – bestå af 4-8 af generalforsamlingen valgte
medlemmer. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af
bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer
skal dog i henhold til bestyrelsens forretningsorden
udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen i
det år, hvori de fylder 70 år. Bestyrelsen består p.t.
af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer og tre
medarbejderrepræsentanter. Efter hvert års ordinære
generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand
og næstformand. Bestyrelsen afholder mindst fem møder
om året. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg,
der under bestyrelsens ansvar varetager opgaver, som
bestyrelsen henlægger til det.
I henhold til Aktieselskabslovens regler vælger Bang &
Olufsens medarbejdere i Danmark for tiden tre medlemmer
til bestyrelsen. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
vælges for en periode på 4 år. Ud over det direkte valg
af bestyrelsesmedlemmer vælger Bang & Olufsens a/s’
medarbejdere et tilsvarende antal suppleanter, der vælges
for tilsvarende perioder.
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
har samme rettigheder, pligter og ansvar som de
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesformand for Bang & Olufsen a/s, FLSmidth & Co.
A/S, FLSmidth A/S og ALK-Abelló A/S.
Tidligere Member of Executive Group Management i
Egmont H. Petersens Fond – Gutenberghus i perioden
1996-2000, CEO for Dumex A/S i perioden 1986-1990 samt
CEO for Bryggerigruppen A/S (nu Royal Unibrew) i perioden
1990-2002.
Inden for de seneste 5 år har Jørgen Worning været
formand for Chr. Hansen Holding A/S (opløst ved fusion), NL
Supervision Company A/S, SR Technics Denmark Hangar 6
A/S, VA77 af 25. november 2004 ApS samt Potagua FLS A/S
(opløst ved fusion).
Lars Brorsen
Næstformand, cand.oecon. Født i 1952.
Næstformand for Bang & Olufsen a/s, CEO for Jost-Werke
GmbH og Vositzender der Geschaftsführung von Jost-World
GmbH. Medlem af direktionen for Langholm GmbH.
Tidligere Vice President, General Manager i TRW i perioden
1978-1996 og CEO for Micro Compact Car Smart GmbH i
perioden 1996-2000.
Herudover har Lars Brorsen ikke bestredet andre
ledelseshverv inden for de seneste 5 år.
Thorleif Krarup
HA, HD i finansiering, HD i regnskabsvæsen. Født i 1952.
Bestyrelsesformand for Exiqon A/S og Sport One Danmark
A/S. Bestyrelsesformand og medlem af direktionen for Una
Invest ApS. Næstformand for LFI A/S, H. Lundbeck A/S og
Bestyrelsen er sammensat som følger:
Navn
Valgt første gang
Valgperiode
Stilling
Jørgen Worning
1991
2009
Formand
Lars Brorsen
1998
2009
Næstformand
Thorleif Krarup
2003
2009
Bestyrelsesmedlem
Peter Skak Olufsen
1972
2009
Bestyrelsesmedlem
Niels Bjørn Christiansen
2007
2009
Bestyrelsesmedlem
Rolf Eriksen
2008
2009
Bestyrelsesmedlem
Anette Revsgaard Sejbjerg
2007
2007-2011
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Jesper Olesen
2007
2007-2011
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Knud Olesen
2003
2007-2011
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
I – 62
ALK-Abelló A/S. Medlem af bestyrelsen for Bang & Olufsen
a/s, Lundbeckfonden, Group4Securicor plc og Brightpoint
Inc.
Tidligere direktionsformand for Nykredit A/S i perioden
1987-1991, koncernchef for Tryg Nykredit Holding A/S i
perioden 1991-1992, direktionsformand for Unibank A/S og
Unidanmark A/S i perioden 1992-2000 samt koncernchef
for Nordea AB i perioden 2000-2002.
Inden for de seneste 5 år har Thorleif Krarup været
bestyrelsesformand for TDC A/S, NC Telecom Holding A/S,
næstformand for Chr. Hansen Holding A/S (opløst ved
fusion) samt medlem af bestyrelsen for Scion DTU A/S og
Group4Falck A/S (opløst ved spaltning).
Peter Skak Olufsen
Kammerherre og agronom. Født i 1942.
Peter Skak Olufsen driver herregården Quistrup. Desuden
bestyrelsesformand for Aktieselskabet Fiil-Sø, Hunsballe Frø
A/S, Fiilsø Svineavl A/S samt Fonden Nr. Vosborg.
Næstformand for Idagaardfonden. Medlem af bestyrelsen
for Bang & Olufsen a/s, JP/Politikens Hus A/S, EuroGrass BV,
Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere samt Sven
Torben og Margrethe Westenholz Slægtsfond.
Inden for de seneste 5 år har Peter Skak Olufsen været
bestyrelsesformand for Aktieselskabet Jysk Landvinding,
Dalgasgruppen A/S, Plantningsselskabet ”Steen Blicher” A/S
og Det Danske Hedeselskab samt medlem af bestyrelsen
for Hededanmark A/S, Holli Frø A/S (opløst ved likvidation),
Maabjerg Bioenergy A/S, Orbicon A/S, Paludans Planteskole
A/S, Skovselskabet Vesterskoven ApS, Skovselskabet Rønhøj
ApS, Skovselskabet Morville ApS, Skovselskabet SkovSam II ApS, Skovselskabet Harreskov ApS, Skovselskabet
Skåningshave ApS, Skovselskabet Bjørslev ApS,
Skovselskabet Slauggaard ApS, Skovselskabet Dejbjerg ApS,
Skovselskabet Skåstrup Frihed ApS, Skovselskabet Skov-Sam
Holding ApS, Skovselskabet Poulsker ApS, Skovselskabet
Ørbæk ApS, Skovselskabet Glumsø Østerskov ApS,
Skovselskabet Hesselvig ApS, Skovselskabet Djursland ApS,
Skovselskabet Guldborgland ApS, Skovselskabet Rosenholm
ApS (under likvidation), SR Fredskov Skovbrug ApS, Stokket
Skovbrug ApS og Slaabakkegaard-Fonden.
Niels Bjørn Christiansen
Civilingeniør, MBA, President & CEO. Født i 1966.
President & CEO for Danfoss A/S og medlem af bestyrelsen
og direktionen for Danfoss Murmann Holding A/S siden
2008. Bestyrelsesformand for Danfoss Compressors Holding
A/S. Medlem af bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s, Axcel
II A/S, Danfoss Drives A/S, Danfoss Ejendomsselskab A/S,
Danfoss International A/S, Danfoss-Semco A/S, Danfoss
Universe A/S, Danfoss Ventures A/S, TrygVesta A/S,
TrygVesta Forsikring A/S og William Demant Holding A/S.
Tidligere Vice CEO for Danfoss A/S i perioden 2006-2008,
Executive Vice President for Danfoss A/S i perioden 20042006, Executive Vice President for GN Store Nord i perioden
2003-2004 samt President & CEO for GN Netcom A/S i
perioden 2000-2003.
Inden for de seneste 5 år har Niels Bjørn Christiansen
været bestyrelsesformand for Netop Solutions A/S, medlem
af bestyrelsen for Businessminds Holding A/S, Danfoss
Distribution Services A/S, DMDK2008 A/S, Foss A/S, Netop
Business Solutions A/S, Oticon A/S, Qubit A/S (konkurs),
Dansk Industri, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og
Provinsindustriens Arbejdsgiverforening.
Rolf Eriksen
Dekoratør, CEO. Født i 1944.
CEO for H&M, Hennes & Mauritz AB siden 2000. Medlem
af bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s og Hennes & Mauritz
A/S.
Tidligere Country Manager Danmark og Sverige for H&M,
Hennes & Mauritz AB i perioden 1986-2000 samt Marketing
Manager for Stormagasinet ANVA i perioden 1964-1986.
Herudover har Rolf Eriksen ikke bestredet andre
ledelseshverv inden for de seneste 5 år.
Anette Revsgaard Sejbjerg
Tidsstudietekniker. Født i 1966.
Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for Bang & Olufsen
a/s.
Anette Revsgaard Sejbjerg har pr. Prospektdatoen ingen
ledelsesposter i andre selskaber.
Inden for de seneste 5 år har Anette Revsgaard Sejbjerg
været medlem af bestyrelsen for TEKO, Herning.
Jesper Olesen
Maskinarbejder. Født i 1978.
Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for Bang & Olufsen
a/s.
Jesper Olesen har pr. Prospektdatoen ingen ledelsesposter
i andre selskaber og har ikke haft sådanne inden for de
seneste fem år.
I – 63
Knud Olesen
Projektkoordinator. Født i 1952.
Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen for Bang & Olufsen
a/s.
Knud Olesen har pr. Prospektdatoen ingen ledelsesposter
i andre selskaber og har ikke haft sådanne inden for de
seneste fem år.
14.2 Selskabets Direktion
Bestyrelsen har ansat en direktion bestående af ét medlem,
President & CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen, der er
registreret som direktør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
og som udgør direktionen i Bang & Olufsens a/s
(”Direktionen”). Direktionen varetager den daglige ledelse
af Bang & Olufsen i henhold til Bestyrelsens retningslinjer
og anvisninger. Forretningsadressen for Direktionen er:
C/o Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer,
Danmark.
Randi Toftlund Pedersen
Senior Vice President, Finance & Accounting, statsautoriseret
revisor med deponeret beskikkelse. Født i 1963.
Ansat siden 1. september 2000 som Senior Vice President,
Finance & Accounting. Randi Toftlund Pedersen har ingen
andre ledelseshverv uden for Koncernen og har ikke
bestredet sådanne inden for de seneste 5 år.
John Bennett-Therkildsen
Senior Vice President, Operations, elektronikmekaniker. Født
i 1952.
Ansat siden 1. september 1981 og udnævnt til Senior Vice
President, Operations, den 1. september 2000. Medlem
af bestyrelsen for Egholm Maskiner A/S, Grundfos A/S og
Center for Industriel Produktion ved Aalborg Universitet
samt direktør for Jobeki ApS.
John Bennett-Therkildsen har ikke bestredet andre
ledelseshverv uden for Koncernen inden for de seneste 5 år.
Karl Kristian Hvidt Nielsen
President & CEO, civilinginiør, HD i afsætning. Født i 1964.
Michael Aagaard Andersen
Senior Vice President, Sales, cand.merc. Født i 1963.
President & CEO i Bang & Olufsen a/s siden 1. august 2008.
Ansat siden 1. juli 2003 og udnævnt til Senior Vice
President, Sales, den 1. november 2008. Michael Aagaard
Andersen har ingen andre ledelseshverv uden for Koncernen
og har ikke bestredet sådanne inden for de seneste 5 år.
Medlem af bestyrelsen for Esko-Graphics A/S, Panmi Invest
1 ApS og Phase One A/S. Medlem af direktionen for Hvidt
Nielsen ApS.
Tidligere President & CEO og medlem af bestyrelsen
for Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S i
perioden 2002-2008.
Inden for de seneste 5 år har Karl Kristian Hvidt Nielsen
været medlem af bestyrelsen og direktionen for Brüel &
Kjær Iberica S.A. samt medlem af bestyrelsen for Brüel &
Kjær Italia Srl, Brüel & Kjær France S.A.S., Brüel & Kjær
UK Ltd, Brüel & Kjær Nederland B.V., Brüel & Kjær Korea
Limited, Brüel & Kjær Taiwan Co. Ltd., Brüel & Kjær South
Asia Pacific Pte Ltd og Brüel & Kjær North America Inc.
14.3 Selskabets Nøglemedarbejdere
Selskabets nøglemedarbejdere (”Nøglemedarbejdere”)
består af fire Senior Vice Presidents, der alle refererer til
Direktionen. Forretningsadressen for Nøglemedarbejderne
er: C/o Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer,
Danmark.
I – 64
Christian Winther
Senior Vice President, Marketing, HD i afsætning. Født i
1970.
Ansat siden 1. januar 2009 som Senior Vice President,
Marketing.
Tidligere Geschäftsführer for Talkline GmbH & Co. KG i
perioden 2004-2008, Geschäftsführer for callmobile GmbH
& Co. KG i perioden 2005-2008 og Geschäftsführer for
easynet GmbH indtil 2004.
Medlem af bestyrelsen for Lundberg Data A/S, Mobile
People A/S og Mobile People ApS.
Inden for de seneste 5 år har Christian Winther været
medlem af bestyrelsen for Telmore International Holding
A/S.
14.4 Erklæring om eventuelle domfældelser, anklager
samt interessekonflikter
Inden for de sidste fem år er eller har ingen medlemmer af
Bestyrelsen, Direktionen eller andre Nøglemedarbejdere 1)
blevet dømt i forbindelse med svigagtige lovovertrædelser,
eller 2) været genstand for offentlige anklager og/eller
offentlige sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer
(herunder udpegede faglige organer) eller 3) blevet frakendt
retten af en domstol til at fungere som medlem af en
udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan eller til at
fungere som leder af en udsteder.
Inden for de sidste fem år er eller har ingen medlemmer
af Bestyrelsen, Direktionen eller andre Nøglemedarbejdere,
bortset fra som ovenfor anført, deltaget i bestyrelsen,
direktionen, tilsynsorganer eller anden ledelse af selskaber,
som har indledt konkursbehandling, bobehandling eller er
trådt i likvidation.
Der foreligger ikke nogen aktuel eller potentiel
interessekonflikt mellem Bestyrelsens, Direktionens og
Nøglemedarbejdernes pligter og deres private interesser eller
andre pligter.
Der er ingen familierelationer mellem Selskabets
Bestyrelsesmedlemmer, Direktionsmedlemmer eller
Nøglemedarbejdere.
Selskabet har ikke kendskab til, at medlemmer af
Bestyrelsen, Direktionen eller Nøglemedarbejderne er blevet
udpeget i henhold til aftale eller forståelse med Selskabets
større aktionærer, kunder, leverandører eller øvrige.
14.5 Restriktioner på handel med værdipapirer
Der gælder ingen begrænsninger for Ledelsen eller
Nøglemedarbejderes handel med Selskabets aktier
udover lovgivningen og de retningslinjer, der er fastlagt i
Koncernens interne regler.
I – 65
15. AFLØNNING OG GODER
15.1 Aflønning af bestyrelsen
Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag, der
årligt fastsættes og godkendes af generalforsamlingen
i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. I
regnskabsåret 2007/08 udgjorde vederlaget til bestyrelsen
3,6 millioner DKK. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonuseller optionsordninger.
Selskabet har ikke ydet lån, stillet sikkerhed eller påtaget sig
andre forpligtelser over for eller på vegne af Bestyrelsen eller
nogen af dens medlemmer.
Ingen af medlemmerne af Bestyrelsen er berettiget til
nogen form for vederlag ved afslutningen af deres hverv
som bestyrelsesmedlem. Selskabet har ikke afsat eller
hensat beløb til pensionsydelser, aftrædelsesordninger eller
lignende for Bestyrelsen og har ingen forpligtelser hertil på
nuværende tidspunkt.
15.2 Aflønning af direktionen
I regnskabsåret 2007/08 bestod aflønningen af direktionen
af en grundløn inklusive sædvanlige goder som bil og
telefon mv. samt mulighed for en bonus og aktieoptioner.
Bestyrelsen har nedsat en vederlagskomité, der løbende
vurderer direktionens aflønningsforhold.
Direktionens samlede vederlag udgjorde 22,1 millioner
DKK i regnskabsåret 2007/08 og omfattede vederlag til to
tidligere direktionsmedlemmer på samlet 7,7 millioner DKK,
aktiebaseret vederlæggelse på i alt 6,1 millioner DKK samt
løn i opsigelsesperioden til den tidligere administrerende
direktør på 8,3 millioner DKK.
Direktionen har en bonusordning, der er relateret til
opnåelse af Selskabets budgetterede resultater og
økonomiske nøgletal. Bonusen kan maksimalt udgøre 35
procent af Direktionens bruttoløn. Derudover er Direktionen
omfattet af Selskabets aktieoptionsprogram.
Selskabets direktør kan opsige sit ansættelsesforhold
med 6 måneders varsel, og Selskabet kan opsige
ansættelsesforholdet med 24 måneders varsel. I tilfælde
af, at Selskabet overtages og afnoteres fra Københavns
Fondsbørs, er direktøren berettiget til at betragte
sig selv som opsagt. Direktionen er underlagt en
konkurrenceklausul.
Direktionen er herudover ikke berettiget til nogen form
for vederlag ved afslutningen af sit hverv som direktør
bortset fra løn i opsigelsesperioden samt efterløn til
direktørens efterladte i tilfælde af direktørens død. Selskabet
har ikke afsat eller hensat beløb til pensionsydelser,
I – 66
aftrædelsesordninger eller lignende for Direktionen og har
ingen forpligtelser hertil på nuværende tidspunkt.
Selskabet har ikke ydet lån, stillet sikkerhed eller påtaget sig
andre forpligtelser over for eller på vegne af Direktionen.
15.3 Aflønning af nøglemedarbejdere
I regnskabsåret 2007/08 bestod aflønningen af
nøglemedarbejdere af en grundløn inklusive sædvanlige
goder som pension, optioner, bil, telefon etc.
Nøglemedarbejderes samlede vederlag inklusiv sædvanlige
goder udgjorde 9,9 millioner DKK i regnskabsåret 2007/08
(eksklusiv Senior Vice President Christian Winther, der blev
ansat 1. januar 2009).
Nøglemedarbejderne kan opsige deres ansættelsesforhold
med et varsel på mellem 3 og 12 måneder. Selskabet
kan opsige ansættelsesforholdene med mellem 9 og 12
måneders varsel. Nøglemedarbejderne er ikke underlagt
konkurrenceklausuler.
Selskabet har ikke ydet lån, stillet sikkerhed eller
påtaget sig andre forpligtelser over for eller på vegne af
Nøglemedarbejderne.
Ingen af Nøglemedarbejderne er berettiget til nogen
form for vederlag ved afslutningen af deres hverv
bortset fra løn i opsigelsesperioden samt en efterløn
til Nøglemedarbejderens efterladte i tilfælde af
Nøglemedarbejderens død. Selskabet har ikke afsat eller
hensat beløb til pensionsydelser, aftrædelsesordninger eller
lignende for Nøglemedarbejderne og har ingen forpligtelser
hertil på nuværende tidspunkt.
15.4 Incitamentsprogrammer
Bang & Olufsens bestyrelse har vedtaget et sæt overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af Selskabets
bestyrelse og direktion, som blev godkendt af Selskabets
generalforsamling den 26. september 2008. De overordnede
retningslinjer kan ses på Selskabets hjemmeside, www.
bang-olufsen.com.
Formålet med Bang & Olufsens incitamentsaflønning
er at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde
nøglepersoner samtidig med, at direktionen gennem en
delvist incitamentsbaseret aflønning får en tilskyndelse til
værdiskabelse til fordel for aktionærerne. Formålet med
de overordnede retningslinjer er at fastsætte rammerne
for den variable lønandel under hensyn til Selskabets
kort- og langsigtede mål, og således at det sikres, at
aflønningsformen ikke leder til uforsigtighed eller til urimelig
adfærd eller accept af risiko.
Selskabets Bestyrelse er ikke omfattet af nogen
incitamentsordninger.
For en beskrivelse af Bestyrelsens, Direktionens og
andre Nøglemedarbejderes beholdninger af Aktier i
Selskabet og optioner på disse henvises til afsnittet ”Del
I – Virksomhedsbeskrivelse – Medarbejdere – Aktie- og
optionsbeholdninger”.
Koncernens incitamentsprogram for direktionen er
sammensat af følgende dele:
Kontant bonus
Det enkelte medlem af direktionen kan tillægges en årlig
bonus, der maksimalt kan udgøre 35 procent af den
pågældendes bruttoløn for det pågældende år. Denne
kontante bonus har til hensigt at sikre opfyldelse af
Selskabets kortsigtede mål. Udbetalingen af bonus og
størrelsen heraf vil derfor afhænge af opfyldelsen af de mål,
som aftales for et år ad gangen. Disse vil primært relatere
sig til opnåelse af Selskabets budgetterede resultater eller
opnåelse af økonomiske nøgletal eller andre målbare
personlige resultater af økonomisk eller ikke økonomisk
karakter.
Aktieoptioner
Medlemmer af direktionen kan tildeles optioner. Sådanne
tildelinger har til hensigt at sikre værdiskabelse og opfyldelse
af Koncernens langsigtede mål. Optionsordningen er
aktiebaseret. Tildeling kan ske årligt. For det enkelte
regnskabsår kan der maksimalt tildeles optioner med
en nutidsværdi ved tildelingen svarende til 25 procent
af den pågældendes bruttoløn på tildelingstidspunktet.
Nutidsværdien ved tildeling beregnes efter Black & Scholesmetoden. Optionerne kan normalt tidligst udnyttes
3 år efter optionsaftalens indgåelse og vil normalt
bortfalde, såfremt de ikke er udnyttet, senest 6 år efter
optionsaftalens indgåelse. Udnyttelseskursen for optionerne
kan ikke være mindre end børskursen for Selskabets
aktier på – eller umiddelbart forud for – optionsaftalens
indgåelse. Aktieoptionernes udnyttelseskurs korrigeres for
udbetalt udbytte. Selskabet vil løbende afdække tildelte
optioner med opkøb af egne aktier, således at der ikke
skal gennemføres kapitaludvidelse for at levere de aktier,
der omfattes af tildelte optioner. Tildelingen kan ske på
skattemæssige vilkår, der indebærer, at modtagerens gevinst
beskattes som løn på udnyttelsestidspunktet, mod at
selskabet opnår et skattemæssigt fradrag.
Direktionens incitamentsordning
Direktionen har ret til vederlagsfrit at få tildelt optioner til
at købe op til 13.000 B-Aktier à nominelt 10 DKK i Bang
& Olufsen a/s. Ret til tildeling af aktieoptionerne optjenes
lineært i perioden 26. september 2008-25. september
2011, hvorefter optioner tildeles 26. september 2011
under forudsætning af fortsat ansættelse i Koncernen. Pr.
Prospektdatoen har Direktionen optjent i alt 2.279 optioner.
Optionerne kan udnyttes inden for nærmere fastlagte
perioder frem til 4 uger efter offentliggørelse af Selskabets
årsrapport for 2013/14. Udnyttelseskursen er fastsat til
213,75 DKK pr. B-Aktie svarende til gennemsnitskursen de
sidste 10 børsdage efter offentliggørelse af årsrapporten for
regnskabsåret 2007/08.
Ved ansættelsesforholdets ophør, uanset årsag, bortfalder
tildelte men endnu ikke udnyttede optioner uden
kompensation og kan således ikke udnyttes. Optionerne
bortfalder på tidspunktet for ansættelsesforholdets
opsigelse.
Selskabet er berettiget til at kræve, at optionerne
differenceafregnes. Optionerne kan udnyttes førtidigt i
tilfælde af blandt andet overtagelsestilbud og afnotering.
Udnyttelseskurs og/eller antal optioner skal reguleres i
tilfælde af ændringer i Selskabets kapitalforhold.
Øvrige incitamentsordninger
Aktieoptionsordning for ledende medarbejdere
Nøglemedarbejderne og en række andre ledende
medarbejdere i Koncernen er omfattet af en
aktieoptionsordning.
Aktieoptionerne tildeles diskretionært af Bestyrelsen. Der
er sket tildelinger i regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og
2005/06.
Optionerne er tildelt på væsentligt samme vilkår som
Direktionens optioner med de tilpasninger, der er
nødvendige som følge af Aktieoptionsloven.
Pr. Prospektdatoen er der optjent i alt 38.785 aktieoptioner
til Nøglemedarbejdere og andre ledende medarbejdere.
For en beskrivelse af tildelingerne i de enkelte år henvises til
afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Medarbejdere –
Aktie- og optionsbeholdninger”.
I – 67
Medarbejderaktier
Koncernen har et medarbejderaktieprogram for Koncernens
ansatte i Danmark. Medarbejderaktierne kan tildeles hvert
år på baggrund af en diskretionær beslutning af Bestyrelsen
efter en vurdering af årets resultat. Tildelingen kan ske som
gratisaktier eller til favørkurs, jævnfør Selskabets vedtægter.
Medarbejderne i Koncernens danske selskaber fik senest
i efteråret 2007 tildelt medarbejderaktier i form af i alt
17.029 B-Aktier. Tildelingen var afhængig af den enkelte
medarbejders anciennitet. Medarbejderaktierne blev tildelt
som gratisaktier og ligger i overensstemmelse med dansk
lovgivning i båndlagte depoter indtil udgangen af det 7.
kalenderår efter tildelingen.
Medarbejderaktierne kan ikke sælges eller på anden måde
disponeres over i båndlæggelsesperioden.
Fantomaktier
Der blev i 2006 udstedt fantomaktier til en række
nøglemedarbejdere i Bang & Olufsens udenlandske
datterselskaber. Pr. Prospektdatoen udestår 5.000 styk
fantomaktier fordelt på to medarbejdere, hvoraf den ene er
fratrådt. Fantomaktierne giver indehaveren ret til en kontant
differenceafregning relateret til udviklingen i aktiekursen på
Selskabets B-Aktier, såfremt aktiekursen på tidspunktet for
udnyttelse af fantomaktierne overstiger en nærmere fastsat
kurs (499,67 DKK pr. B-Aktie i 2005). Fantomaktierne
kan udnyttes umiddelbart efter offentliggørelse af
delårsrapporter eller årsrapporten i regnskabsåret 2008/09.
I – 68
16. BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS
16.1 Bestyrelsens og direktionens arbejdspraksis
16.3 Revisions- og kompensationskomité
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Bang &
Olufsen og fastlægger Selskabets mål og strategier samt
godkender de overordnede budgetter og handlingsplaner.
Desuden fører bestyrelsen i bred forstand tilsyn med
Selskabet og fører kontrol med, at dette ledes på forsvarlig
vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning og
Selskabets vedtægter. Endvidere fastlægges Selskabets
politikker for operationel og finansiel risikostyring af
bestyrelsen. De generelle retningslinjer for bestyrelsens
arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som mindst én
gang årligt gennemgås og, hvis nødvendigt, tilpasses
Selskabets behov. Forretningsordenen indeholder blandt
andet procedurer for direktionens rapportering, bestyrelsens
arbejdsform samt en beskrivelse af bestyrelsesformandens
opgaver og ansvarsområder.
Bestyrelsen har nedsat en kompensationskomité bestående
af tre bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Worning, Lars Brorsen
og Thorleif Krarup. Kompensationskomitéen vurderer,
fastlægger og forhandler direktionens aflønningsforhold,
herunder bonusmål og andre incitamentsordninger.
Der afholdes mindst fem ordinære bestyrelsesmøder om
året. Bestyrelsen mødes derudover, når det er nødvendigt,
og har afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder i regnskabsåret
2007/08. I regnskabsåret 2008/09 har der foreløbigt været
afholdt 12 bestyrelsesmøder pr. Prospektdatoen.
Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen
Bestyrelsen modtager løbende rapportering om Koncernens
forhold fra Direktionen.
Der henvises til afsnittet ”Bestyrelse, Direktion og
Nøglemedarbejdere” for en nærmere beskrivelse af
Bestyrelsens og Direktionens medlemmer og deres
embedsperiode mv.
16.2 Ansættelseskontrakter med direktionen
Der henvises til afsnittet ”Aflønning og goder” for en
beskrivelse af Direktionens ansættelseskontrakt.
Direktionen ansættes af bestyrelsen, der fastsætter
direktionens ansættelsesvilkår og rammerne for dens
arbejde. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af
Selskabet samt dets aktivitets- og driftsmæssige udvikling
og resultater samt interne anliggender. Bestyrelsens
delegation af ansvar til direktionen er fastlagt i bestyrelsens
og direktionens forretningsorden.
Bestyrelsen har besluttet, at den samlede bestyrelse skal
varetage de opgaver, som en revisionskomité skal varetage.
16.4 Erklæring om god virksomhedsledelse
Bang & Olufsen følger generelt Komitéen for god
Selskabsledelses anbefalinger af 15. august 2005, som
efterfølgende opdateret, men dog med enkelte undtagelser
som beskrevet nedenfor.
Generalforsamlingen
I henhold til Selskabets vedtægter indkaldes der til
generalforsamling med et varsel på mindst 8 dage og højest
4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen
indeholder en fuldstændig dagsorden samt en forklaring
af de dagsordenspunkter, hvor en sådan forklaring er
relevant. Forslag til dagsordenpunkter til den ordinære
generalforsamling skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen
senest 15. august i det pågældende år.
Investormøder
Efter offentliggørelsen af hver kvartalsmeddelelse afholdes
der investormøder samt telefonkonference med henblik
på at give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål
til direktionen. Telefonkonferencerne er efterfølgende
tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.bang-olufsen.
com. I tillæg hertil er det muligt at kontakte Selskabets
Investor Relations-funktion, hvis formål er at opretholde en
løbende dialog med nuværende og potentielle aktionærer.
Kapital- og aktiestruktur
Bang & Olufsen a/s’ aktiekapital er pr. Prospektdatoen
opdelt i A- og B- aktier. Bestyrelsen er af den opfattelse,
at fordelingen i de to aktieklasser historisk har været
hensigtsmæssig for at sikre en kontinuerlig og stabil
udvikling i Selskabet. Efter dialog med Selskabets
aktionærer foreslog Bestyrelsen forud for Udbuddet på
Selskabets seneste generalforsamling at ophæve Selskabets
aktieklasser betinget af Udbuddets gennemførelse.
Selskabet vil således alene have én aktieklasse såfremt
Udbuddet gennemføres.
I – 69
Interessenternes rolle og betydning for Selskabet
Bestyrelsen har gennem mange år været meget opmærksom
på Koncernens forhold til sine interessenter, hvilket blandt
andet kommer til udtryk i Koncernens årlige miljøregnskab,
der er udarbejdet siden 1995/96, ligesom de sociale forhold
i og omkring Koncernen spiller en væsentlig rolle for Bang
& Olufsen generelt. Selskabet finder, på baggrund af det
arbejde der allerede udføres, at det ikke er nødvendigt med
en nedskrevet politik på området, idet bestyrelsen løbende
forholder sig til direktionens arbejde med disse forhold.
Åbenhed og gennemsigtighed
Selskabet følger de børsretslige regler vedrørende
offentliggørelse af væsentlige oplysninger af betydning for
aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af Selskabet,
dets aktiviteter, forretningsmæssige mål, strategier
og resultater. Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer
til sikring af, at sådanne oplysninger offentliggøres i
overensstemmelse med de børsretslige regler herom. Alle
offentliggørelser foretages via Company News Service, der
er Københavns Fondsbørs distributionsselskab, og gøres
umiddelbart herefter tilgængelig på selskabets hjemmeside,
www.bang-olufsen.com. Samtlige offentliggørelser
foretages på såvel dansk som engelsk.
Selskabet udarbejder og offentliggør kvartals-, halvårs- såvel
som helårsmeddelelser.
Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for
Selskabet. Som det er gældende praksis i Danmark, er
der en kompetencefordeling og uafhængighed mellem
bestyrelse og direktion. Direktionen varetager den daglige
ledelse af Selskabet. Bestyrelsen varetager kontrollen med
direktionen samt den overordnede strategiske ledelse.
Bestyrelsens sammensætning
I Selskabet er samtlige de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer på valg årligt. Der afholdes som
udgangspunkt 6-8 ordinære bestyrelsesmøder årligt,
hvortil kommer ad hoc møder. De generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer udgør en gruppe sammensat af
erfarne, internationale erhvervsfolk. Aldersgrænsen for
bestyrelsens medlemmer er 70 år.
Bestyrelsen anvender ikke en formaliseret selvevaluering.
Formandskabet evaluerer løbende bestyrelsesarbejdet.
Selskabet har ikke, som anbefalingerne foreslår,
retningslinjer for, hvor mange tillidshverv et
bestyrelsesmedlem må have. Det afgørende er hvert
bestyrelsesmedlems kapacitet, kompetence og bidrag.
Bestyrelsens forretningsorden fastsætter regler for opgaver
og ansvar mellem direktions- og bestyrelsesmedlemmer.
I – 70
Bestyrelsens og direktionens vederlag
Bestyrelsen har nedsat en kompensationskomité,
der forestår forhandlingen af direktionens vederlag,
jævnfør ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Bestyrelsens
arbejdspraksis – Revisions- og kompensationskomite”.
Der oplyses ikke om individuelle vederlag. Bestyrelsen
mener, at det afgørende må være det samlede vederlag og
udviklingen heri.
Incitamentsprogrammer offentliggøres fyldestgørende
i årsrapporten i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende regler herom, jævnfør ”Del
I – Virksomhedsbeskrivelse – Aflønning og goder –
Incitamentsprogrammer”. Bestyrelsen modtager ikke
incitamentsaflønning.
Bestyrelsen vurderer, at de oplysninger, der er indeholdt
under afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse –
Medarbejdere – Aktie- og optionsbeholdninger” og i
Selskabets årsrapporter om Bestyrelsens ejerandele, er
tilstrækkelige.
Revision
Selskabets revisorer vælges af generalforsamlingen efter
indstilling fra Bestyrelsen. Vederlæggelsen af revisionen
godkendes af Bestyrelsen.
Anbefalinger der ikke følges
Bang & Olufsen følger ikke Komitéen for god
Selskabsledelses anbefalinger på følgende punkter:
Bestyrelsen udsender ikke sammen med indkaldelsen
til en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen
er på dagsordenen, en beskrivelse af de opstillede
bestyrelseskandidaters baggrund med oplysning
om bestyrelseskandidaternes øvrige direktions- og
bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber
samt krævende organisationsopgaver, idet disse oplysninger
gives på generalforsamlingen.
Derudover gives der ikke i beskrivelsen oplysninger om de
rekrutteringskriterier, bestyrelsen har fastlagt, herunder
krav til professionelle kvalifikationer, international erfaring,
uddannelsesmæssig baggrund med videre, da bestyrelsen
ikke finder dette relevant.
Bang & Olufsens årsrapport indeholder ikke følgende
oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne:
• Det antal aktier, optioner og warrants i Selskabet og
de med Selskabet koncernforbundne selskaber, som
medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets
beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i
løbet af regnskabsåret.
• Medlemmets alder.
• Tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen.
Bang & Olufsens årsrapport indeholder derudover
ikke oplysninger om størrelsen af henholdsvis de
enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte
direktionsmedlemmers samlede vederlag fra Koncernen.
Bestyrelsen finder ikke at ovenstående oplysninger er
relevante for en vurdering af bestyrelsens kvalifikationer.
I – 71
17. MEDARBEJDERE
17.1 Medarbejdersammensætning
Ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009)
havde Bang & Olufsen 2.276 medarbejdere.
Følgende tabel viser fordelingen af det gennemsnitlige antal
medarbejdere i de relevante perioder:
Gennemsnitligt
antal medarbejdere
Regnskabsår
2007/08
2006/07
2005/06
1.755
1.764
1.702
746
597
616
39
39
166
Brandunderstøttet forretning
Danmark
I udlandet
Branduafhængig forretning
Danmark
I udlandet
Bang & Olufsen i alt
Ledelsen anser Bang & Olufsen for at have et godt image
som virksomhed og arbejdsplads, og Koncernen har ikke
oplevet væsentlige arbejdskonflikter eller –nedlæggelser i de
senere år. Senest har Bang & Olufsen opnået en andenplads
i en omdømmeundersøgelse fra Reputation Institute. Hos
Bang & Olufsen gøres der også internt en indsats for at
styrke arbejdsmiljøet og give medarbejdere og ledere
mulighed for at udvikle og opgradere deres kompetencer.
1
3
1
2.541
2.403
2.485
I løbet af regnskabsåret 2007/08 har en lang række
medarbejdere gennemgået et kortere eller længere
uddannelsesforløb. Koncernen har sammenlagt anvendt
omkring 11 millioner DKK i regnskabsåret 2007/08
til uddannelse og udvikling af medarbejdere. Blandt
hovedområderne, hvor der er investeret, er: lederudvikling
på alle niveauer, medarbejdere på master-uddannelser, IPMA
certificering, kursusprogrammet ”Kompetenceudvikling i
produktionen” og diverse teknisk og personligt udviklende
kurser.
Bang & Olufsen har igennem de seneste år haft stor fokus
på kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, og det
er en proces, der vil fortsætte fremadrettet. I regnskabsåret
2008/09 arbejder Bang & Olufsen fortsat med den såkaldte
IPMA certificering, hvor en lang række Technical Project
Managers får et uddannelsesmæssigt løft for at styrke Bang
& Olufsens projektledelse.
I – 72
17.2 Aktie- og optionsbeholdninger
Koncernens incitamentsprogrammer omfatter et
aktieoptionsprogram for ledende medarbejdere samt
medarbejderaktier, mens Bestyrelsen ikke modtager
incitamentsaflønning.
For en nærmere beskrivelse af Koncernens
incitamentsordninger henvises til ”Del I –
Virksomhedsbeskrivelse – Aflønning og goder –
Incitamentsprogrammer”.
Oversigt over Aktier og optioner på Aktier ejet
af medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen pr.
Prospektdatoen:
Navn
Antal aktier
Antal optioner
Bestyrelsen
Jørgen Worning, formand
Lars Brorsen, næstformand
Thorleif Krarup, bestyrelsesmedlem
Peter Skak Olufsen, bestyrelsesmedlem
2.400 B-Aktier
-
-
-
309 B-Aktier
-
27.540 A-Aktier og 21.460 B-Aktier
-
Niels Bjørn Christiansen, bestyrelsesmedlem
Rolf Eriksen, bestyrelsesmedlem
Anette Revsgaard Sejbjerg, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
100 B-Aktier
-
-
-
110 B-Aktier
-
Jesper Olesen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
60 B-Aktier
-
Knud Olesen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
279 B-Aktier
-
2.797 B-Aktier
13.000 1
Randi Toftlund Pedersen
126 B-Aktier
18.700 2
John Bennett-Therkildsen
590 B-Aktier
18.700 3
30 B-Aktier
17.700 4
-
4.500 5
Direktionen
Karl Kristian Hvidt Nielsen, President & CEO
Andre Nøglemedarbejdere
Michael Aagaard Andersen
Christian Winther
1
Optionerne optjenes lineært frem til 25. september 2011 og tildeles samlet 26. september 2011.
2
Der er pr. Prospektdatoen tildelt 11.000 optioner. De resterende optioner optjenes lineært frem til 25. september 2011, med tildeling af 3.200 optioner 28.
september 2010 og 4.500 optioner 26. september 2011.
3
Der er pr. Prospektdatoen tildelt 11.000 optioner. De resterende optioner optjenes lineært frem til 25. september 2011, med tildeling af 3.200 optioner 28.
september 2010 og 4.500 optioner 26. september 2011.
4
Der er pr. Prospektdatoen tildelt 8.500 optioner. De resterende optioner optjenes lineært frem til 25. september 2011, med tildeling af 3.200 optioner 28.
september 2010 og 6.000 optioner 26. september 2011.
5
Optionerne optjenes lineært frem til 25. september 2011 og tildeles samlet 26. september 2011.
Karl Kristian Hvidt Nielsen har ret til at få tildelt 13.000
optioner, der giver adgang til køb af 13.000 B-Aktier i
Selskabet. Retten til optionerne optjenes lineært i perioden
26. september 2008 til 25. september 2011, hvorefter alle
13.000 optioner tildeles betinget af fortsat ansættelse i
Selskabet.
Der henvises til afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse
– Aflønning og goder” for en beskrivelse af Selskabets
incitamentsprogrammer.
Den samlede pulje af udestående optioner til køb af
B-Aktier androg ved udgangen af regnskabsåret 2008/09
(31. maj 2008) 261.900 styk, som kan udnyttes i perioden
2008-2013.
Aktieoptionerne udstedt til Nøglemedarbejderne bortfalder
som udgangspunkt, hvis indehaveren af optionen opsiger
sin stilling i Koncernen. Der er ikke yderligere betingelser for
retserhvervelse af optionerne. Optionerne kan udelukkende
afregnes i B-Aktier.
I – 73
Aktieoptionernes fordeling ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28. februar 2009) er som følger:
Øvrige
Antal
Udnyttelses-
ledende med-
styk
kurs pr.
Direktionen
arbejdere
i alt
option
Udnyttelsesperiode
Regnskabsåret 2005/06
-
18.000
53.000
*533,00
august 2007 – august 2010
Regnskabsåret 2006/07
-
32.500
67.500
*624,00
august 2008 – august 2011
Regnskabsåret 2007/08
-
63.856
63.856
625,00
august 2010 – august 2013
Regnskabsåret 2008/09
13.000
78.300
91.300
213,75
august 2011 – august 2014
Udestående pr. Prospektdatoen
13.000
192.656
205.656
-
august 2008 – august 2014
Optjeningsperiode
*Kursen reguleres i perioden jævnfør ovenfor.
Udnyttelseskurserne, der er tilknyttet optjening i
regnskabsåret 2005/06 og 2006/07, er baseret på
henholdsvis 499,67 DKK pr. B-Aktie og 600,69 DKK pr.
B-Aktie og reguleres med 5 procent hvert år på datoen
for Selskabets årsregnskabsmeddelelse første gang
henholdsvis ved regnskabsmeddelelsen i august 2006 og
august 2007. Det årlige tillæg bortfalder eller begrænses
i det omfang, at der udloddes udbytte på seneste
ordinære generalforsamling forud for den pågældende
årsregnskabsmeddelelse.
Udnyttelseskursen, der er tilknyttet optjening i regnskabsåret
2007/08, er fastsat til 625,00 DKK pr. B-Aktie, mens
udnyttelseskursen for optioner optjent i regnskabsåret
2008/09 er fastsat til 213,75 DKK pr. B-Aktie.
Ovenstående udnyttelseskurser og antallet af optioner vil
blive reguleret såfremt Udbuddet gennemføres.
Medarbejderne i Koncernens danske selskaber fik i efteråret
2006 og 2007 tildelt medarbejderaktier. Tildelingen
var afhængig af den enkelte medarbejders anciennitet.
Medarbejderaktierne blev tildelt som gratisaktier og ligger
i overensstemmelse med dansk lovgivning i båndlagte
I – 74
depoter indtil udgangen af det 7. kalenderår efter
tildelingen (henholdsvis ved udgangen af 2013 og 2014).
De pågældende medarbejdere fik tilsammen tildelt 17.029
styk B-Aktier i efteråret 2007 og 17.733 styk B-Aktier i
efteråret 2006 svarende til henholdsvis 0,1 procent og 0,1
procent af Selskabets aktiekapital.
Endvidere fik medarbejderne i Koncernens danske selskaber
i efteråret 2005 tilbudt muligheden for at tegne et antal
nye B-Aktier i Selskabet baseret på de pågældendes
anciennitet. Medarbejderne tegnede i alt 36.685 styk
B-Aktier svarende til 0,3 procent af Selskabets aktiekapital til
favørkurs svarende til 150,00 DKK pr. B-Aktie. De tegnede
medarbejderaktier ligger i overensstemmelse med dansk
lovgivning i båndlagte depoter indtil udgangen af det 5.
kalenderår efter tegningen (udgangen af 2010).
Medarbejderaktierne kan ikke sælges eller på anden måde
disponeres over i båndlæggelsesperioden.
18. STØRRE AKTIONÆRER
Selskabet har i henhold til Værdipapirhandelslovens §
29 og Aktieselskabslovens § 28a modtaget anmeldelse
af besiddelser på 5 procent eller mere af aktiekapitalen
eller stemmerettighederne fra nedenstående aktionærer.
Oplysningerne for Aktionærgruppens parter er opdateret
med yderligere oplysninger, som Selskabet har modtaget i
forbindelse med aftalen om det bindende forhåndstilsagn.
Antal
Kapital-
Stemme-
Aktier før
andel før
andel før
Udbuddet
Udbuddet
Udbuddet
1.252.679
10,4 %
5,7 %
Forening LD
734.735
6,1 %
14,2 %
Aviva plc
630.350
5,2 %
2,9 %
Færchfonden
616.000
5,1 %
2,8 %
Arbejdsmarkedets
Tillægspension
Den Professionelle
Nordea Liv & Pension,
livsforsikringsselskab A/S
200.000
1,7 %
9,2 %
Kirsten og Peter Bang a/s
115.460
1,0 %
5,3 %
136.040
1,1 %
5,1 %
Chr. Augustinus Fabrikker
Aktieselskab
Bang & Olufsens beholdning af egne aktier udgør 200
styk A-Aktier og 109.876 styk B-Aktier pr. Prospektdatoen,
hvilket sammenlagt svarer til 0,9 procent af aktiekapitalen
og 0,5 procent af stemmerne i Selskabet før Udbuddet.
Selskabet har ikke beføjelse til at udsende
selskabsmeddelelser vedrørende større aktiebeholdninger,
medmindre Selskabet forud herfor har modtaget en
meddelelse herom fra aktionæren. Der kan således være
sket ændringer i den anførte aktiekapital eller stemmeret for
større aktionærer i forhold til det ovenfor angivne.
Selskabet har ikke kendskab til, at det direkte eller indirekte
ejes eller kontrolleres af andre, ligesom Selskabet ikke har
kendskab til aftaler, som senere kan medføre, at andre
overtager kontrollen med Selskabet.
Der henvises til ”Del II – Udbuddet – Vilkår og betingelser
for Udbuddet – Placering og garanti” for en beskrivelse af
visse Eksisterende Aktionærers forhåndstilsagn og købspligt
fra Lead Manager.
I – 75
19. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER
Der er ingen nærtstående parter, der har bestemmende
indflydelse over Selskabet.
De nærtstående parter, der har betydelig indflydelse i
Selskabet og Koncernen, er Bestyrelsen, Direktionen og
visse ledende medarbejdere i Bang & Olufsen samt visse
direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere i andre
af Koncernens selskaber. Nærtstående parter omfatter
endvidere disse personers relaterede familiemedlemmer
samt selskaber, hvori denne personkreds har væsentlige
interesser.
Ud over hvad der følger af medlemskabet af bestyrelsen
eller ansættelsesforholdet og eventuelle aktiebesiddelser, har
der ikke været transaktioner med Bestyrelsen, Direktionen
eller øvrige ledende medarbejdere.
For en beskrivelse af Bestyrelsen og Direktionens aflønning
samt incitamentsordninger henvises til henholdsvis afsnit
”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Aflønning og goder” og
afsnit ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Medarbejdere –
Incitamentsordninger”.
De nærtstående parter i Selskabet omfatter
desuden datterselskaber, jævnfør afsnit ”Del I –
Virksomhedsbeskrivelse – Organisationsstruktur –
Væsentlige datterselskaber”. De nærtstående parter i
Selskabet og Koncernen omfatter endvidere de associerede
virksomheder, Bang & Olufsen Medicom a/s og John Bjerrum
Nielsen A/S, jævnfør afsnit ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse
– Oplysninger om kapitalbesiddelser”.
I – 76
20. OPLYSNINGER OM AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIEL STILLING
OG RESULTATER SAMT UDBYTTEPOLITIK
20.1 Regnskabsoplysninger
Der henvises til ”Del F – Regnskabsoplysninger” for
regnskabsoplysninger om Koncernen.
20.2 Udbyttepolitik
Selskabets udbyttepolitik sigter imod at udlodde mellem
en tredjedel og halvdelen af årets resultat efter skat som
udbytte.
I henhold til Aktieselskabsloven kan den ordinære
generalforsamling vedtage udlodning af udbytte på basis af
det godkendte regnskab for det seneste regnskabsår. Det af
generalforsamlingen vedtagne udbytte kan ikke overstige
det af bestyrelsen foreslåede eller godkendte beløb.
Nedenstående oversigt viser udbetalt udbytte for
regnskabsårene 2005/06 til 2007/08, der er udbetalt i det
efterfølgende år:
Udbytte pr. Aktie
2006/07
Der kan udbetales udbytte én gang om året. Udbytte
forfalder normalt til betaling tidligst tre børsdage efter
generalforsamlingens afholdelse. Udbytte udbetales
automatisk gennem VP til de af aktionærerne anviste konti.
Eventuelt udbytte udbetales i danske kroner. Der gælder
ingen udbyttebegrænsninger eller særlige procedurer for
ejere af Udbudte Aktier, der ikke er bosiddende i Danmark.
I henhold til gældende dansk lovgivning tilbageholder
Selskabet udbytteskat. Der henvises til afsnittet ”Del
II – Udbuddet – Beskatning” for et resumé af visse
skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udbytte eller
udlodninger til ejere af Aktier i Selskabet.
20.3 Rets- og voldgiftssager
Regnskabsåret
2007/08
af Selskabets uafhængige revisor, hvoraf det fremgår,
at der er tilstrækkelige midler til udlodning samt en
bestyrelseserklæring om, at det ekstraordinære udbytte
ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen
til Selskabets finansielle stilling. Selskabets Bestyrelse er ikke
bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.
2005/06
3,00 DKK 20,00 DKK 16,00 DKK
Selvom Selskabet generelt har til hensigt at udlodde
udbytte til sine aktionærer i fremtiden, kan der ikke
gives nogen sikkerhed herfor. Baseret på Ledelsens
forventninger pr. Prospektdatoen, jævnfør afsnit ”Del I –
Virksomhedsbeskrivelse – Resultatforventninger”, forventer
Bestyrelsen ikke at udlodde udbytte på baggrund af
resultatet for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10.
Udbetaling af udbytte er underlagt almindelige
forretningsmæssige forhold, Selskabets nuværende og
forventede økonomiske forhold og resultater, indtjening,
behov for anlægsinvesteringer, likvide beholdninger og
andre relevante faktorer, herunder vækstmuligheder.
Selskabet er afhængigt af finansiering fra sine
dattervirksomheder i form af udbytte, tilbagebetaling
af gæld og lån for at foretage udbetaling af udbytte.
Udbytte udbetales kun, hvis Selskabet har tilstrækkeligt
overskud til brug for udlodning fra tidligere regnskabsår
eller tilstrækkelige frie reserver til at muliggøre udlodning af
udbytte.
I henhold til Aktieselskabsloven kan generalforsamlingen
bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært
udbytte. En sådan bemyndigelse skal indføjes i vedtægterne.
En bestyrelsesbeslutning om at udlodde ekstraordinært
udbytte skal basere sig på en mellembalance reviewet
Koncernen er pr. Prospektdatoen part i flere retssager,
hvortil der er foretaget hensættelser i et omfang, som
Ledelsen finder rimeligt henset til de konkrete sager. Udover
de nedenfor beskrevne tvister har Koncernen ikke gennem
de seneste 12 måneder været involveret i nogen stats-,
rets- eller voldgiftssager, der har haft væsentlig negativ
indvirkning på Selskabets eller Koncernens finansielle stilling
eller resultater, og Ledelsen er ikke bekendt med, at der
er nogle sager i vente, der måtte have en sådan virkning
fremadrettet.
Bang & Olufsen Operations a/s’ krav mod SKAT
Bang & Olufsen Operations a/s har indbragt en afgørelse
fra SKAT om toldtarifering af importerede plasmaskærme
for Landsskatteretten. SKAT afsagde den 1. maj 2007
afgørelse om, at Bang & Olufsen Operations a/s skulle
efterbetale omkring 30,6 millioner DKK i told. Bang &
Olufsen Operations a/s har betalt kravet, men er ikke
enig i SKATs fortolkning af reglerne om toldtariferingen
af de importerede plasmaskærme og har derfor indbragt
sagen for Landsskatteretten. Bang & Olufsen Operations
a/s har ligeledes i sagen fremsat krav om tilbagebetaling
af 2,8 millioner DKK i for meget betalt told i 2006. Bang
& Olufsen har opnået Landsskatterettens tilsagn om fuld
omkostningsgodtgørelse i forbindelse med selskabets
ønske om at få udmeldt syn og skøn i sagen. Parterne er
endnu ikke enige i skønstemaet og afventer berammelse
af formalitetsprocedure vedrørende syn og skøn. Sagen
forventes tidligst afgjort i Landsskatteretten ultimo 2010.
I – 77
Koncernen har rejst krav om tilbagebetaling af det fulde
beløb (30,6 millioner DKK) samt yderligere tilbagebetaling
på 2,8 millioner DKK. Der er i relation hertil indregnet 16,0
millioner DKK som tilgodehavende på Koncernens balance.
Claudnat S.A. og JW Nat SARL’s krav mod Bang og
Olufsen France S.A.
Bang & Olufsen France S.A. er blevet sagsøgt ved de franske
domstole (Bobigny Commercial Court i Paris, Frankrig),
af Claudnat S.A. og JW Nat SARL (samlet ”Sagsøgerne”)
for at have misbrugt sin adgang til at opsige Sagsøgernes
distributionsaftale med Bang & Olufsen France S.A. Sagen
har verseret siden 1997 og senest har Sagsøgerne opgjort
sit krav til omkring 12,2 millioner EUR. Bang og Olufsen
France S.A. bestrider, at selskabet skulle have misbrugt
adgangen til at opsige distributionsaftalen og bestrider
dermed såvel kravet som opgørelsen heraf. Sagen blev
domsforhandlet den 20. marts 2009, og der forventes
domsafsigelse den 26. juni 2009. Koncernen afventer
udfaldet heraf.
Det er Ledelsens opfattelse, at selskabet ikke vil være
forpligtet til at betale i nærheden af de beløb, som er
opgjort af Sagsøgerne, men at der maksimalt kan blive
tale om betaling af et væsentligt mindre beløb, hvorfor der
i relation hertil er hensat et mindre beløb på Koncernens
balance.
20.4 Væsentlige ændringer i Koncernens finansielle
eller handelsmæssige stilling
Der er ikke efter afslutningen af regnskabet for 3. kvartal
2008/09 (28. februar 2009) indtruffet hændelser, der kan få
væsentlig indvirkning på Koncernens virksomhed, resultat,
pengestrømme og finansielle stilling med undtagelse af det i
Prospektet omtalte.
I – 78
21. YDERLIGERE OPLYSNINGER
21.1 Aktiekapital før og efter Udbuddet
21.3 Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter
Pr. Prospektdatoen udgør Selskabets nominelle aktiekapital
120.813.380 DKK, der er fordelt på nominelt 10.855.430
DKK A-Aktier (svarende til 1.085.543 styk à 10 DKK)
og nominelt 109.957.950 DKK B-Aktier (svarende til
10.995.795 styk à 10 DKK). Alle Aktier er udstedt og
fuldt indbetalt. A-aktiekapitalen udgør 49,7 procent af
stemmerne i Selskabet, mens B-aktiekapitalen udgør 50,3
procent af stemmerne i Selskabet.
Formål
I henhold til Selskabets vedtægters § 3 er Selskabets formål,
som ejer af varemærket Bang & Olufsen, i første række
at eje aktier i datterselskaber samt udøve stemmeretten
herpå foruden andre aktionærrettigheder, hvad enten der
er tale om helt eller delvist ejede datterselskaber, samt stille
de tjenesteydelser til rådighed for datterselskaberne, som
bestyrelsen skønner formålstjenlige.
På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 4.
marts 2009 vedtog aktionærerne at bemyndige bestyrelsen
til at gennemføre en sammenlægning af Selskabets Aog B-Aktier til én aktieklasse i umiddelbar forlængelse
af gennemførelsen af Udbuddet. Selskabets Bestyrelse
vil således anmelde ophævelsen af aktieklasserne til
registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen umiddelbart
efter gennemførelsen af Udbuddet. Efter ophævelsen af
aktieklasserne vil alle Aktier have lige rettigheder, herunder
ret til samme antal stemmer pr. Aktie. De vedtægter, som vil
være gældende efter ophævelse af aktieklasserne, fremgår,
med enkelte tilpasninger som følge af Udbuddet, af bilag 1
til Bang & Olufsens vedtægter.
Selskabets formål er endvidere – direkte eller indirekte – at
eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri,
handel, serviceydelser og i øvrigt at udøve enhver anden
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
hermed.
Resumé af bestemmelser vedrørende bestyrelsen og
direktionen
I henhold til Selskabets vedtægters § 9 ledes Selskabet af
en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen bortset fra
de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler
om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Den
generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst
4 og højst 8 medlemmer.
21.2 Historisk udvikling i Selskabets aktiekapital
Nedenstående tabel viser udviklingen i Selskabets
aktiekapital siden 1987 frem til Prospektdatoen.
Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen afgår på
hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde
sted. Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.
Udviklingen i aktiekapitalen siden 1987:
Aktiekapital
Nominel
Aktiekapital
før ændring
ændring
efter ændring
Kurs
Transaktion
(DKK)
(DKK)
(DKK)
(DKK)
9. oktober 1987
Udvidelse (fondsaktier)
100.000.000
20.000.000
120.000.000
100
3. februar 1988
Udvidelse (kontant)
120.000.000
4.000.000
124.000.000
105
14. december 1994
Udvidelse (kontant)
124.000.000
3.000.000
127.000.000
350
Dato
24. juni 1997
Udvidelse (apportindskud)
127.000.000
6.350.000
133.350.000
3.990
10. november 1998
Udvidelse (kontant)
133.350.000
269.890
133.619.890
500
22. november 1999
Udvidelse (kontant)
133.619.890
302.570
133.922.460
450
18. september 2001
Udvidelse (kontant)
133.922.460
200.380
134.122.840
450
30. november 2002
Udvidelse (kontant)
134.122.840
197.490
134.320.330
450
30. november 2003
Udvidelse (kontant)
134.320.330
435.280
134.755.610
600
134.755.610
-10.952.310
123.803.300
100
Udvidelse (kontant)
123.803.300
339.100
124.142.400
120
Udvidelse (kontant)
124.142.400
366.850
124.509.250
150
124.509.250
-3.695.870
120.813.380
100
30. april 2004
30. november 2004
30. september 2005
1. februar 2007
Nedsættelse (henlæggelse)*
Nedsættelse (henlæggelse)*
*Ved annullering af egne aktier.
I – 79
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsens
beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde
af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der på
Bestyrelsens ansvar varetager opgaver, som Bestyrelsen
henlægger dertil.
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-5
medlemmer og kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
Bemyndigelser
Efter vedtægternes § 4 er bestyrelsen i tiden indtil 31.
maj 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide
Selskabets B-aktiekapital med indtil nominelt 2.500.000
DKK ved udstedelse af aktier, der tilbydes medarbejderne
inden for Koncernen til en kurs svarende til den til enhver
tid gældende markedskurs eller en lavere kurs, og på vilkår
som nærmere fastsættes af bestyrelsen.
Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling uden
fortegningsret for Aktionærerne. De nye aktier
udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal være
omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaveren. Der
gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
og ingen aktionær skal være berettiget til at lade sine aktier
indløse helt eller delvist. De nye aktier er i enhver henseende
stillet som de hidtidige B-Aktier.
De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i
Selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog
senest 1 år efter registreringen.
Efter vedtægternes § 4a er bestyrelsen bemyndiget til i
tiden frem til 31. december 2009 ad en eller flere gange
at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt
250.000.000 DKK B-Aktier (svarende til 25.000.000 B-Aktier
à 10 DKK), jævnfør Aktieselskabslovens § 37, dog må
bemyndigelsen første gang ikke udnyttes for mindre end
nominelt 30.000.000 DKK (svarende til 3.000.000 aktier
à 10 DKK), ved kontant indbetaling med fortegningsret
for Selskabets eksisterende A- og B-aktionærer, således at
samtlige aktionærer har ret til at tegne nye aktier i forhold
til deres besiddelser af A- eller B- Aktier, som besluttet af
Selskabets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde.
Uden hensyn til om fortegningsretten udnyttes af A- eller
B-aktionærer, skal aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen
være B-Aktier, der er omsætningspapirer udstedt til
ihændehaver, men som kan noteres på navn i Selskabets
aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til
at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal
have samme rettigheder som de eksisterende B-Aktier,
I – 80
og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre
rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens
registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Derudover er bestyrelsen efter vedtægternes §
4b bemyndiget til, såfremt der gennemføres en
kapitalforhøjelse med minimum nominelt 30.000.000
DKK B-Aktier i henhold til bemyndigelsen i § 4a, at
sammenlægge Selskabets A- og B-klasser til én aktieklasse
umiddelbart i forlængelse af, at registrering af en sådan
kapitalforhøjelse har fundet sted, og at konsekvensrette
Selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed, svarende
til de vedtægter, der udgør bilag 1 til Selskabets vedtægter.
Bestyrelsen gennemfører registrering af de ændrede
vedtægter. Herefter skal der for samtlige Aktier i Selskabet
gælde, at de skal være omsætningspapirer, der udstedes
på navn, skal noteres på navn i Selskabets aktiebog og
skal have ret til det samme antal stemmer pr. Aktie på
generalforsamlingen.
Aktiebog
Selskabets aktiebogsfører er VP Investor Services A/S.
Aktieudstedende institut
Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Danmark
Aktiestørrelse
Selskabets Eksisterende Aktier er udstedt i stykstørrelse af
10 DKK.
Egne aktier
Pr. Prospektdatoen besidder Selskabet 200 styk egne
A-Aktier og 109.876 styk egne B-Aktier svarende til i alt
nominelt 1.100.760 DKK eller 0,9 procent af aktiekapitalen.
Selskabets egne aktier er indregnet direkte på egenkapitalen
(svarende til en bogført værdi på 0 DKK). Selskabet fik
senest på den ordinære generalforsamling i september 2008
bemyndigelse til at erhverve op til 10 procent af Selskabets
aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den
på Københavns Fondsbørs forud for erhvervelsen senest
noterede kurs på B-Aktierne med tillæg eller fradrag af 10
procent.
Navnenotering
Pr. Prospektdatoen fremgår det af Selskabets vedtægters
§ 5, at A-aktierne skal lyde på navn og være noteret på
navn i Selskabets aktiebog, samt at B-Aktierne udstedes
til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets
aktiebog.
Efter gennemførelse af sammenlægningen af aktieklasserne
vil samtlige Aktier være navneaktier, der skal være noteret
på navn i Selskabets aktiebog.
Stemmeret
Pr. Prospektdatoen giver hvert A-aktiebeløb på 10 DKK ti
stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 10 DKK giver én stemme
på generalforsamlinger i Selskabet, jævnfør vedtægternes
§ 8.
Efter gennemførelse af sammenlægningen af
aktieklasserne vil hver Aktie à 10 DKK give én stemme på
generalforsamlinger i Selskabet.
En aktionær, der har erhvervet aktier i Selskabet ved
overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende
aktier, hvis disse er noteret på vedkommende aktionærs
navn i Selskabets aktiebog på det tidspunkt, hvor der
indkaldes til generalforsamlingen, eller hvis aktionæren
inden dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse.
Adgang til Selskabets generalforsamlinger og udøvelse
af stemmeret er betinget af, at vedkommende aktionær
senest 5 dage forud for generalforsamlingen fremsætter
anmodning om – og for så vidt angår stemmeretten
dokumenterer denne – og erholder et adgangskort, der for
de stemmeberettigede tillige angiver det antal stemmer,
vedkommende har.
Negotiabilitet og omsættelighed
A-Aktierne er ikke-omsætningspapirer, og B-Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder efter Selskabets vedtægter
ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed, jævnfør
vedtægternes § 5.
Efter gennemførelse af sammenlægningen af aktieklasserne
vil samtlige Aktier være omsætningspapirer.
Indløsning og ombytning
Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse,
jævnfør vedtægternes § 5.
Generalforsamlinger
Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens
bestemmelse i København eller Struer, jævnfør
vedtægternes § 7.
Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden
udgangen af hvert års september måned.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når
bestyrelsen eller en af Selskabets revisorer finder det
hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt
angivet emne skriftligt forlanges af en aktionærer, der ejer
mindst 1/10 af aktiekapitalen. Indkaldelse hertil skal ske af
bestyrelsen inden 14 dage.
Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med
simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven eller
vedtægterne foreskriver strengere krav.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne
eller Selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er
der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af
aktiekapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel
af de afgivne stemmer som af den repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en
ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3
af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
Såfremt et forslag til ændring af vedtægterne er fremsat
eller tiltrådt af bestyrelsen, kan det dog endeligt vedtages
på en enkelt generalforsamling med et flertal på 2/3 såvel
af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden
hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Vedtægternes majoritetskrav til vedtagelse af forslag om
vedtægtsændringer eller Selskabets opløsning, der ikke er
fremsat eller tiltrådt af Bestyrelsen, er således strengere end
lovgivningens krav.
I – 81
22. VÆSENTLIGE KONTRAKTER
Aktionæroverenskomst vedrørende OÜ BO-Soft
I 2006 erhvervede Bang & Olufsen 51 procent af aktierne
i OÜ BO-Soft, der er et selskab etableret i Estland. De
resterende 49 procent ejes af selskabets direktør og stifter
Jaan Liivand gennem dennes 100 procent ejede selskab
Liewenthal Electronics OÜ. Bang & Olufsen indgik i
forbindelse med aktieerhvervelsen aktionæroverenskomst
vedrørende ejerforholdet i OÜ BO-Soft.
OÜ BO-Softs formål er at udvikle software til Bang &
Olufsen. Der er indgået rammeaftale herom mellem Bang &
Olufsen og OÜ BO-Soft indtil 2011.
Alle beslutninger i selskabet træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Bang & Olufsen har en købsoption på de resterende aktier i
OÜ BO-Soft frem til 31. december 2011. Udnyttelsesprisen
afhænger af udnyttelsestidspunktet, samt hvorvidt en
række målsætninger er opnået. Jan Liivand er underlagt en
konkurrenceklausul, der løber indtil 2 år efter samarbejdets
ophør.
Bang & Olufsen a/s kan ikke afhænde sine aktier i OÜ
BO-Soft uden forudgående samtykke fra den anden
aktionær i OÜ BO-Soft.
Aftalen er underlagt estisk ret.
Aktionæroverenskomst vedrørende Bang & Olufsen
Medicom a/s
Bang & Olufsen har indgået aktionæroverenskomst med
Equity Datterholding 11 ApS (et selskab kontrolleret af
LD Equity A/S og ledende medarbejdere i Bang & Olufsen
Medicom a/s) (”ED”) vedrørende Bang & Olufsen Medicom
a/s, som parterne ejer med henholdsvis 35 procent og 65
procent. ED besidder flertallet i bestyrelsen. Visse væsentlige
beslutninger i selskabet kræver enighed mellem parterne.
Aktionæroverenskomsten indeholder bestemmelse om
ret for Bang & Olufsen til at købe ED’s aktier i tilfælde af
ændring i kontrollen i ED.
ED har ret til at købe Bang & Olufsens aktier til en pris, der
afhænger af udnyttelsestidspunktet. Købsoptionen kan
udnyttes indtil den 31. december 2010.
Det er parternes hensigt at udvikle selskabets position
inden for markedet for udvikling, produktion og salg af
intelligente produkter til den medicotekniske industri med
henblik på at realisere en exit i form af for eksempel et salg
af virksomheden, en fusion eller en børsnotering inden for
en tidshorisont på cirka 5 år, dvs. ved udgangen af 2011.
Parterne har pligt til at indlede egentlige exit-bestræbelser
senest 1. januar 2011.
I – 82
Bang & Olufsen har en medsalgsret og -pligt på sine aktier i
Bang & Olufsen Medicom a/s, såfremt Equity Datterholding
11 ApS ønsker at sælge sine aktier til tredjemand, og Bang
& Olufsen ikke ønsker at udnytte sin forkøbsret til den
udbudte aktiepost.
Selskabet har ret til at benytte navnet Bang & Olufsen
Medicom a/s frem til 31. december 2009, hvorefter
selskabet skal ophøre med at bruge navnet Bang &
Olufsen samt dertilhørende domænenavne og øvrige
forretningskendetegn, medmindre andet aftales.
Der er udstedt tegningsoptioner til de ledende
medarbejdere og bestyrelsen for Bang & Olufsen Medicom
a/s (eksklusiv Koncernens bestyrelsesmedlem).
Parterne er underlagt konkurrenceklausuler, der løber
indtil 2 år efter den pågældende part ophører med
at være aktionær i Bang & Olufsen Medicom a/s.
Konkurrenceklausulen indebærer, at Bang & Olufsen ikke
må have direkte eller indirekte interesser i foretagender,
der er i direkte konkurrence med Bang & Olufsen Medicom
a/s. Konkurrenceklausulen er ikke til hinder for, at Bang &
Olufsen ICEpower a/s overdrager eller licenserer know-how
eller immaterielle rettigheder til tredjemand vedrørende
ICEpower teknologien. Aftalen er underlagt dansk ret.
Køb af Bang & Olufsen ICEpower a/s
Bang & Olufsen ejede 90 procent af aktierne i Bang &
Olufsen ICEpower a/s frem til 1. juli 2008, hvor Bang &
Olufsen erhvervede de resterende 10 procent af aktierne
fra opfinderen af ICEpower-teknologien. Bang & Olufsen
ICEpower a/s er frem til 31. maj 2011 underlagt en
royaltyforpligtelse i forhold til opfinderen af ICEpowerteknologien. Opfinderen af ICEpower-teknologien er
frem til 31. december 2009 underlagt en kunde- og
konkurrenceklausul over for Bang & Olufsen ICEpower a/s.
Distributionsaftaler
EU-distributionsaftale
Koncernen anvender generelt en EU-distributionsaftale
i forhold til sine forhandlere inden for EU. I
Danmark anvendes dog en særlig distributionsaftale.
EU-distributionsaftalen udgør det juridiske grundlag for
Koncernens selektive distributionssystem i EU og fastsætter
rammerne for en hensigtsmæssig distribution af Bang
& Olufsens produkter under hensyntagen til Bang &
Olufsen-produkternes renommé og med henblik på at
sikre kunderne den nødvendige service og kvalitet. Dette
sker ved fastsættelse af en række krav til butiksindretning,
markedsføring og salg. Alle Bang & Olufsen-produkter,
omfattet af Bang & Olufsens til enhver tid gældende
prisliste, er omfattet af den forhandlerret, der tildeles
forhandleren. Bang & Olufsen kan til enhver tid ændre
prislisten og dermed de produkter, der er omfattet af
forhandlerretten. EU-distributionsaftalen kan opsiges af hver
af parterne med 6 måneders varsel, idet et begrænset antal
aftaler er indgået for en længere periode. Forhandleren er
ifølge aftalen ikke berettiget til kompensation ved ophør.
Master Dealer-aftale med MNV-Systems Ltd. om eksklusiv
distribution i Rusland og Ukraine
Bang & Olufsen har indgået en aftale med MNV-Systems
Ltd. om eksklusiv distribution i Rusland og Ukraine gennem
B1-Butikker.
MNV-Systems Ltd. har i de nævnte lande ret til at sælge
Bang & Olufsen-produkter til slutbrugere gennem enten
B1-Butikker, som MNV-Systems Ltd. selv ejer og driver,
eller gennem B1-Butikker, som autoriseres af MNVSystems Ltd. og som til enhver tid skal overholde en række
nærmere fastsatte krav. Bang & Olufsen er som følge af
den tildelte eksklusivitet, bortset fra telefonprodukter og
visse andre mindre produkter, uberettiget til at udpege
andre distributører med henblik på salg i Rusland og
Ukraine og kan med visse undtagelser (blandt andet
offentlige institutioner, hoteller, yachtindustrien og større
entreprenørprojekter) heller ikke selv sælge direkte til
kunder i de pågældende lande.
Der er aftalt årlige købsforpligtelser for MNV-Systems
Ltd. i aftaleperioden. MNV-Systems Ltd. må ikke under
aftalen sælge konkurrerende produkter i eller uden for
aftaleområdet. Aftalen er indgået med virkning fra 21.
november 2007. Bortset fra tilfælde af misligholdelse,
herunder ved visse aftalte fravigelser fra den årlige
købsforpligtelse, kan aftalen tidligst opsiges af Koncernen
til ophør 31. maj 2014. Forhandleren er ifølge aftalen ikke
berettiget til kompensation ved ophør. Aftalen er underlagt
dansk ret.
Master Dealer-aftale med The Bang & Olufsen (H.K.) Limited
Group om eksklusiv distribution i Hongkong
Bang & Olufsen har indgået en aftale med The Bang &
Olufsen (H.K.) Limited Group om eksklusiv distribution
gennem B1-Butikker i Hongkong, der har ret til at
sælge Bang & Olufsen-produkter til slutbrugere gennem
B1-Butikker, som The Bang & Olufsen (H.K.) Limited Group
selv ejer og driver, og som til enhver tid skal overholde en
række nærmere fastsatte krav.
Bang & Olufsen er som følge af den tildelte eksklusivitet
uberettiget til at udpege andre distributører med henblik
på salg i Hongkong og kan med visse undtagelser (blandt
andet offentlige institutioner) heller ikke selv sælge direkte
til kunder i de pågældende lande. For så vidt angår Bang &
Olufsen-telefonprodukter er aftalen dog ikke-eksklusiv.
Der er aftalt årlige købsforpligtelser for The Bang &
Olufsen (H.K.) Limited Group i aftaleperioden. The Bang &
Olufsen (H.K.) Limited Group må ikke under aftalen sælge
konkurrerende produkter i eller uden for aftaleområdet.
Aftalen er indgået med virkning fra 1. juli 1998. Bortset
fra tilfælde af misligholdelse, herunder ved manglende
overholdelse af den årlige købsforpligtelse, kan aftalen
tidligst opsiges til ophør 31. december 2011. Forhandleren
er ifølge aftalen ikke berettiget til kompensation ved
ophør. Der er dog aftalt en forpligtelse for Bang & Olufsen
til at kompensere The Bang & Olufsen (H.K.) Limited
Group efter en nærmere fastsat beregningsmodel for
forretningsspecifikke investeringer foretaget under aftalen
på baggrund af Bang & Olufsens godkendelse.
Bang & Olufsen har ret, men ikke pligt til at overtage
aktiemajoriteten i The Bang & Olufsen (H.K.) Limited
Group på nærmere fastsatte vilkår fra 31. december 2011.
Hvis Bang & Olufsen beslutter sig for at etablere officiel
forhandling i Macao, har The Bang & Olufsen (H.K.) ”right
of first refusal” til denne forhandling. Aftalen er underlagt
dansk ret.
Master Dealer-aftale med MJ Invest Pte. Ltd. om eksklusiv
distribution i Singapore
Bang & Olufsen har indgået en aftale med MJ Invest
Pte. Ltd. om eksklusiv distribution i Singapore gennem
B1-Butikker. MJ Invest Pte. Ltd. har i Singapore ret til at
sælge Bang & Olufsen-produkter til slutbrugere gennem
enten B1-Butikker, som MJ Invest Pte. Ltd. selv ejer og
driver, eller gennem B1-Butikker, som autoriseres af MJ
Invest Pte. Ltd., og som til enhver tid skal overholde en
række nærmere fastsatte krav.
Bang & Olufsen er som følge af den tildelte eksklusivitet,
bortset fra telefonprodukter og visse mindre produkter,
uberettiget til at udpege andre distributører med henblik
på salg i Singapore, og kan med visse undtagelser (blandt
andet offentlige institutioner, hoteller, yachtindustrien og
større entreprenørprojekter) heller ikke selv sælge direkte til
kunder i Singapore.
Bang & Olufsen kan med en måneds varsel ændre de
produkter, der er omfattet af forhandlerretten, uden at
dette berettiger MJ Invest Pte. Ltd. til nogen kompensation.
Der er aftalt årlige købsforpligtelser for MJ Invest Pte.
Ltd. i aftaleperioden. MJ Invest Pte. Ltd. må ikke under
aftalen sælge konkurrerende produkter i eller uden for
aftaleområdet.
I – 83
Aftalen er indgået med virkning fra 1. september 2006.
Bortset fra tilfælde af misligholdelse, herunder ved fravigelse
fra den årlige købsforpligtelse, kan aftalen tidligst opsiges
til ophør 1. september 2013. Forhandleren er ifølge aftalen
ikke berettiget til kompensation ved ophør. Aftalen er
underlagt dansk ret.
Aftale med China Audio Visual Group Ltd. om distribution i
dele af Kina
Bang & Olufsen har indgået en aftale med China Audio
Visual Group Ltd. om eksklusiv distribution gennem
B1-Butikker i nærmere fastsatte provinser i Kina (Shanghai,
Jiangsu, Zhejiang og Fujian). Aftalen giver China Audio
Visual Group Ltd. ret til at sælge Bang & Olufsen-produkter
til slutbrugere og eventuelle andre autoriserede Bang
& Olufsen forhandlere i aftaleområdet. Salget skal ske
fra en B1-Butik placeret på en nærmere aftalt lokation i
aftaleområdet og under overholdelse af en række nærmere
fastsatte krav til forretningsindretning, markedsføring og
salg. Det er forudsat i aftalen, at en købsforpligtelse skal
aftales.
Ifølge aftalen er forhandleren pålagt et absolut
eksportforbud. Aftalen ophører uden varsel den 30. juni
2010. Forhandleren er ifølge aftalen ikke berettiget til
kompensation ved ophør. Aftalen er underlagt loven på det
sted, hvor forhandlerens forretning er placeret (kinesisk ret).
Aftale med Beijing LIDA Xiangpu Commercial Co. Ltd. om
eksklusiv distribution i dele af Kina
Bang & Olufsen har indgået en aftale med Beijing LIDA
Xiangpu Commercial Co. Ltd. om eksklusiv distribution
gennem B1-Butikker i nærmere fastsatte provinser i Kina
(Shenyang, Dalian, Harbin og Changchun).
Aftalen ophørte den 31. marts 2008, men en ny aftale
forventes at være færdigforhandlet i april 2009 og vil i
hovedtræk indeholde de samme vilkår.
Aftalen giver Beijing LIDA Xiangpu Commercial Co. Ltd. ret
til at sælge Bang & Olufsen-produkter til slutbrugere og
eventuelle andre autoriserede Bang & Olufsen forhandlere
i aftaleområdet. Salget skal ske fra en B1-Butik placeret
på en nærmere aftalt lokation i aftaleområdet og under
overholdelse af en række nærmere fastsatte krav til
forretningsindretning, markedsføring og salg. Det er
forudsat i aftalen, at en købsforpligtelse skal aftales.
Ifølge aftalen er forhandleren pålagt et absolut
eksportforbud. Forhandleren er ifølge aftalen ikke berettiget
til kompensation ved ophør. Aftalen er underlagt loven på
det sted, hvor Bang & Olufsen Asia Pte Ltd. er beliggende
(Singapore).
I – 84
Leverandøraftaler
Koncernen indkøber elektronikkomponenter samt
produktspecifikt software og andre produktrelaterede
råvarer og halvfabrikata fra en række leverandører, hvoraf
40 leverer cirka 90 procent af det samlede indkøbsbudget.
Af de 40 leverandører vurderes de 10 at være særlig
væsentlige leverandører.
Over for denne leverandørgruppe afgiver Koncernen
i de fleste tilfælde løbende forecasts på indkøb, idet
Koncernen dog i enkelte tilfælde er forpligtet til at aftage
et fast kvantum. Enkelte leverandører har fået status som
henholdsvis eksklusiv eller foretrukken leverandør for
de produkter eller en del heraf, som er omfattet af de
pågældende aftaler. Enhedspriserne i leveringsaftalerne er
generelt faste men med mulighed for at genforhandle og/
eller regulere disse et antal gange hvert år.
I hovedparten af aftalerne er det aftalt mellem parterne,
at immaterielle rettigheder, som opstår i forbindelse med
aftalen, overdrages til eje til Bang & Olufsen a/s eller
Bang & Olufsen Operations a/s. I en række aftaler tildeles
Bang & Olufsen a/s eller Bang & Olufsen Operations
a/s en ubegrænset ikke-eksklusiv licens til brug af
standardprodukter, som indgår i de leverede produkter,
og som er udviklet af leverandøren uafhængigt af Bang &
Olufsen a/s eller Bang & Olufsen Operations a/s. Dette er
også gældende efter aftalens ophør. Produktansvar påhviler
generelt leverandøren.
Generelt indeholder en række af aftalerne bestemmelser,
som regulerer parternes retsstilling ved eventuelle
epidemiske fejl ved de leverede produkter. Epidemiske
fejl er typisk defineret som fejl, der omfatter mere end
3-5 procent af den samme type produkter inden for en
given periode. I en periode på 18 eller 36 måneder efter
produktionsdatoen er leverandøren forpligtet til at foretage
omlevering eller afhjælpe den pågældende fejl. I et mindre
antal leverandørkontrakter er der tillige afgivet garantier
for de leverede produkter i 6-12 måneder efter levering. En
række af aftalerne indeholder endvidere garantier, hvorefter
leverandøren indestår for, at de leverede produkter ikke
krænker tredjeparts immaterielle rettigheder. I de fleste
tilfælde forpligter leverandøren sig på den baggrund til at
holde Bang & Olufsen a/s eller Bang & Olufsen Operations
a/s skadesløs for ansvar, tab med videre som følge af krav
fra tredjepart i den forbindelse. En række af aftalerne
kan opsiges af leverandøren med mellem 3-6 måneders
forudgående varsel. Andre aftaler har et opsigelsesvarsel
på 12 måneder eller derover. Hovedparten af aftalerne er
undergivet dansk ret, mens en mindre del af aftalerne er
undergivet tysk ret. En aftale er undergivet retten i staten
New York, USA.
23. OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER
Der er ingen ekspertudtalelser eller -rapporter i dette
Prospekt.
Dette Prospekt indeholder historiske markedsdata og
brancheforventninger, herunder oplysninger
vedrørende størrelsen på de markeder, Koncernen har
aktiviteter på.
Disse oplysninger er indhentet fra Futuresource Consulting
(www.futuresource-consulting.com), DisplaySearch
(www.displaysearch.com) og andre offentligt tilgængelige
oplysninger, samt Ledelsens viden om markederne,
og har dannet grundlag for beskrivelsen i afsnittet
”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Forretnings- og
markedsbeskrivelse – Markedsbeskrivelse”. De professionelle
dataleverandører anfører, at de historiske oplysninger, de
leverer, er blevet indhentet fra kilder og ved metoder, der
anses for at være pålidelige, men at de ikke garanterer
oplysningernes nøjagtighed og fuldstændighed. Idet de
anses for at være pålidelige, er brancheforventninger
og markedsanalyser tilsvarende ikke blevet uafhængigt
efterprøvet af Selskabet. Hverken Selskabet eller Lead
Manager erklærer, at disse historiske oplysninger er
korrekte. Brancheforventninger er i deres natur behæftet
med betydelig usikkerhed. Der kan ikke gives sikkerhed for,
at nogen af forventningerne vil blive opfyldt.
Selskabet bekræfter, at oplysninger fra tredjemand er
gengivet korrekt, og at der efter Selskabets overbevisning
ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand,
ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne
oplysninger er unøjagtige eller vildledende.
Markedsstatistikker er forbundet med en indbygget
usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske
markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på
markedsundersøgelser, der igen er baseret på stikprøver
og subjektive vurderinger foretaget af både forskere
og respondenter, herunder vurderinger af, hvilken type
produkter og transaktioner der afgrænser de pågældende
markeder eller markedssegmenter.
I – 85
24. DOKUMENTATIONSMATERIALE
Følgende dokumenter kan besigtiges på Selskabets
hovedkontor:
• Selskabets stiftelsesoverenskomst og vedtægter
• Bestyrelsens beslutning om Udbuddet med
tilhørende redegørelse fra Bestyrelsen i henhold til
Aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2 og udtalelse om
bestyrelsens redegørelse fra Selskabets revisor i henhold
til Aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 3
• Selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2006/07 og
2007/08
• Selskabets delårsrapporter i regnskabsårene 2007/08 og
2008/09
Endvidere kan følgende dokumenter besigtiges på
Selskabets hovedkontor:
• Årsrapporter for Selskabets datterselskaber for
regnskabsårene 2006/07 og 2007/08
Adressen på Selskabets hovedkontor og hjemmeside
fremgår af afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse –
Oplysninger om Selskabet – Navn og hjemsted”.
I – 86
25. OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER
Nedenstående tabel viser en liste over Koncernens
associerede virksomheder:
Selskabsnavn
Land
Kapitalandel
Bang & Olufsen Medicom a/s
Danmark
35 procent
John Bjerrum Nielsen A/S
Danmark
33 procent
Associerede virksomheder
I – 87
26. DEFINITIONER OG ORDLISTE
Definitioner
A-Aktier
Selskabets A-aktier.
Aktieoptionsloven
Lovbekendtgørelse nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier
m.v. i ansættelsesforhold.
Aktier
De Eksisterende Aktier og de Udbudte Aktier.
Aktieselskabsloven
Lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006 om aktieselskaber med senere ændringer.
Aktionærgruppen
En gruppe Eksisterende Aktionærer bestående af Arbejdsmarkedets Tillægspension, Den
Professionelle Forening LD, Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S, Nykredit
Realkredit A/S, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og PKA A/S.
Audio- og Videoforretningen
Koncernens audio- og videoforretning, der udvikler, producerer og sælger en lang
række eksklusive audio- og videoprodukter samt Enterprise.
Audio- og Videoomsætningen
Omsætningen inden for Audio- og Videoforretningen, bestående af
Wholesaleomsætningen, retailomsætningen i Koncernens egne B1-Butikker samt
omsætning inden for Enterprise.
Automotive
Koncernens forretningsområde inden for udvikling og salg af eksklusive lydsystemer til
automobilindustrien.
B1-Butik
Butik, der fokuserer på salg af Bang & Olufsen-produkter, og hvor ejeren af butikken
er forpligtet til, at Bang & Olufsen-produkter skal udgøre en fastlagt minimumsandel af
butikkens omsætning.
B-Aktier
Selskabets B-aktier.
Bang & Olufsen
eller Koncernen
Selskabet sammen med dets direkte og indirekte ejede datterselskaber, associerede
virksomheder og andre kapitalbesiddelser.
Bekendtgørelsen
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Bestyrelsen
Bestyrelsen i Bang & Olufsen a/s.
CHF eller schweiziske franc
Gældende møntfod i Schweiz.
Clearstream
Clearstream Banking S.A.
Danske Markets
eller Lead Manager
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S),
CVR-nr. 61 12 62 28.
Deloitte
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Direktionen
Direktionen i Bang & Olufsen a/s.
DisplaySearch
DisplaySearch, LLC, et selskab i NPD Group.
I – 88
DKK eller danske kroner
Gældende møntfod i Danmark.
ED
Equity Datterholding 11 ApS, et selskab kontrolleret af LD Equity A/S og ledende
medarbejdere i Bang & Olufsen Medicom a/s.
Eksisterende Aktier
Selskabets eksisterende A-Aktier og B-Aktier.
Eksisterende Aktionærer
Enhver, der er registreret i VP som aktionær i Selskabet på Tildelingstidspunktet samt
indehavere af A-Aktier.
Enterprise
Koncernens salg af løsninger til hoteller og ejendomsprojekter.
Entry-Produkt
Produkt, der fungerer som indgang til efterfølgende salg af andre produkter.
EUR eller euro
Den fælles valuta for de medlemsstater, der deltager i den tredje fase af den
Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til de Europæiske Fællesskabers
traktat med de til enhver tid gældende ændringer.
Euroclear
Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System.
Expansion Markets
Rusland, Monaco, Grækenland, Kroatien, Serbien, Tyrkiet, Bulgarien, Rumænien,
Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, Bahrain, Dubai, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon,
Oman, Quatar, Saudi-Arabien, Ægypten, Indien, Pakistan, Sydafrika, Ghana, Nigeria og
Latinamerika.
EØS
EU, Island, Liechtenstein og Norge.
Futuresource Consulting
Futuresource Consulting Ltd., tidligere Understanding & Solutions, en
konsulentvirksomhed med speciale i blandt andet forbrugerelektronik.
Garantiaftalen
Aftale om Udbuddet indgået mellem Selskabet og Lead Manager.
GBP eller engelske pund
Gældende møntfod i Storbritannien.
Handelsperioden
for Tegningsretter
Fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 4. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid.
Home Integration
Et koncept, hvor kunden med sin fjernbetjening kan styre alt fra lyd og billede til
gardiner og aircondition med videre.
ICEpower
Koncernens aktiviteter inden for kompakte digitale forstærkerenheder, som drives
gennem Bang & Olufsen ICEpower a/s.
IdéFabrikken
Koncernens innovationsafdeling for nye produkter.
IFRS
International Financial Reporting Standards.
Indholdsteknologi
Teknologier til anvendelse og behandling af indhold, herunder musik eller film, til
audio- og videoprodukter.
I – 89
ISO
International Organization for Standardization, som er ansvarlig for
certificeringsstandarder.
Koncernen eller
Bang & Olufsen
Selskabet sammen med dets direkte og indirekte ejede datterselskaber, associerede
virksomheder og andre kapitalbesiddelser.
Københavns Fondsbørs
NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Lanceringsprodukter
Nylancerede produkter, hvor første levering til slutkunden er begyndt inden for de
seneste 12 måneder.
Lead Manager
eller Danske Markets
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S),
CVR-nr. 61 12 62 28.
Ledelsen
Selskabets Bestyrelse og Direktion.
Master Dealer
Forhandlere af Bang & Olufsens produkter, som har indgået aftale om eksklusivitet på
at dække et eller flere geografiske markeder gennem en kæde af butikker.
Nøglemedarbejdere
Fire Senior Vice Presidents i Koncernen: Randi Toftlund Pedersen, John BennettTherkildsen, Michael Aagaard Andersen og Christian Winther.
Pensionsafkastbeskatningsloven Lov nr. 1535 af 19. december 2007 med senere ændringer.
Prospekt
Dette dokument, der er udstedt af Selskabet.
Prospektbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1232 af 22. oktober 2007 vedrørende prospekter for værdipapirer,
der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer
over 2.500.000 euro.
Prospektdatoen
Den 16. april 2009.
Regulation S
Regulation S i Securities Act.
Risikofaktorer
Risici i forbindelse med investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de
Eksisterende Aktier
Sagsøgerne
Claudnat S.A. og JW Nat SARL.
Securities Act
US Securities Act of 1933 med senere ændringer.
Selskabet
Bang & Olufsen a/s, CVR-nr. 41 25 79 11.
Selskabsværdipapirer
Aktier i Selskabet eller andre værdipapirer, der kan ombyttes til Aktier i Selskabet, eller
warrants eller andre optioner til køb af Aktier i Selskabet.
Shop-in-Shop Butik
Specielt område af en forhandlers butik, der er dedikeret til Bang & Olufsens produkter.
Storaktionærbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1225 af 22. oktober 2007 om storaktionærer.
Strategiplanen
Ledelsens samlede strategiplan med titlen ”Pole Position Strategy 2008”, der blev
offentliggjort den 21. oktober 2008, sammen med yderligere initiativer offentliggjort
den 19. december 2008 og 15. januar 2009, og som skal sikre den fremtidige drift og
udvikling af Koncernen.
I – 90
Tegningsperioden
Fra den 24. april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 7. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid.
Tegningsretter
Tegningsretter som tildeles Selskabets Eksisterende Aktionærer.
Tildelingstidspunktet
Den 23. april 2009 kl. 12.30 dansk tid.
Udbuddet
Udbuddet omfatter en kapitalforhøjelse med fortegningsret for de Eksisterende
Aktionærer på 24.162.676 styk nye B-Aktier, som udbydes i et offentligt udbud
i Danmark, Storbritannien, Sverige, Tyskland og en privatplacering i visse andre
jurisdiktioner.
Udbudskursen
19 DKK pr. Udbudt Aktie.
Udbudte Aktier
24.162.676 styk nye B-Aktier.
Unicode-produkter
Produkter der kan omstilles til et vilkårligt sprog, herunder anvende andre skrifttegn.
USD eller amerikanske dollar
Gældende møntfod i USA.
VP
VP Securities A/S
Vækstmarkeder
Expansion Markets og Asien.
Værdipapirhandelsloven
Lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008 med senere ændringer.
Wholesaleomsætningen
Koncernens salg til forhandlere, der ejer B1-Butikker og/eller Shop-in-Shop Butikker,
Koncernens egne B1-Butikker samt øvrige forhandlere.
I – 91
Ordliste
Acoustic Lens Technology
Teknologi, som sikrer, at lyden fordeles jævnt i rummet, så lydoplevelsen er den samme,
uanset hvor i rummet brugeren befinder sig.
Adaptive Sound Technology
Teknologi, der bevirker, at lyden tilpasser sig efter hvor lytteren opholder sig.
Aktiv højttaler
Højttaler med indbygget forstærker.
Akustikprodukter
Højttalere til gengivelse af lyd. Betegnelsen udgør en del af kategorien audioprodukter.
Anodisering
Overfladebehandling af aluminium, herunder indfarvning.
Audioprodukter
Produkter til afspilning og optagelse af lyd. For Koncernen omfatter det blandt andet
musiksystemer, højttalere (akustikprodukter), telefoner med videre.
Automatic Colour Management Patentansøgt teknologi til optimering af plasmaskærmes billed- og farvekvalitet.
B2B
Business to business, salg til virksomheder.
B2C
Business to consumers, salg til forbrugere.
Blu-ray
Optisk disk format, der kan anvendes til digital lagring af blandt andet high definition
video.
Brandunderstøttet forretning
Omfatter Audio- og Videoforretningen (inklusiv Enterprise) og Automotive.
Branduafhængig forretning
Omfatter alene ICEpower.
CarFi
Lydsystemer til biler.
CRT-tv
Billedrørs-tv.
CSR
Corporate Social Responsibility. Koncernes selvvalgte samfundsansvar inden for
områderne miljø og etik
DSP
Digital Signal Processing-platform. Teknologi der ud fra målinger af analog
baggrundsstøj justerer og optimerer lyden efter støjforholdene
DVB HD
Digital Video Broadcasting High Definition. Et digitalt tv-signal i høj opløsning.
Emner
Delkomponenter under produktion.
Full HD
Billedopløsning som i skærmforholdet 16:9 består af 1.080 vandrette linjer og 1.920
lodrette linjer svarende til i alt 2.073.600 punkter.
HD
High definition, høj opløsning.
HDMI
High Definition Multimedia Interface. En specifikation, der gør det muligt at overføre
billede og lyd i et samlet digitalt signal.
I – 92
IC eller IC’er
Forkortelse for integrated circuit (integrerede kredsløb). Lille elektronisk kredsløb, som
består af halvledere og passive komponenter, der er produceret på overfladen af et
tyndt halvledersubstrat.
LCD-tv
Liquid crystal display, en paneltype som anvendes til fladskærme.
MOTS
More Of The Same-funktion, en matematisk algoritme der analyserer musiksamlingen
og finder frem til mere af den slags musik der lyttes til.
PCT-søgerapport
Patent Cooperation Treaty-søgerapport.
PDP-tv eller plasmaskærm
Plasma display panel, en paneltype som anvendes til fladskærme.
Videoprodukter
Produkter til afspilning, gengivelse og optagelse af lyd og billeder. For Koncernen
omfatter det blandt andet tv (herunder med integreret dvd-/Blu-ray-afspiller) og andre
multimedieprodukter med videre.
I – 93
II – UDBUDDET
I – 94
1. ANSVARLIGE FOR UDBUDDET
Der henvises til ”Ansvarlige” ovenfor.
II – 1
2. RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED UDBUDDET
Der henvises til afsnittet ”Risikofaktorer” ovenfor.
II – 2
3. NØGLEOPLYSNINGER OM KAPITALISERING OG ANVENDELSE AF PROVENU
3.1. Erklæring om arbejdskapitalen
Ledelsen vurderer, at Selskabets nuværende
kapitalberedskab, inklusive nettoprovenuet fra Udbuddet,
samt fremtidige indtægter og kreditfaciliteter er
tilstrækkelige til at dække dets nuværende kapitalbehov,
dvs. som minimum i det kommende år efter
Prospektdatoen, herunder at der er tilstrækkelig kapital til
at gennemføre de planlagte investeringer i regnskabsårene
2008/09 og 2009/10. Dette er dog baseret på, at Selskabet
realiserer forventningerne til indeværende regnskabsår
og regnskabsåret 2009/10, og at der ikke indtræffer
yderligere væsentlige negative begivenheder som blandt
andet beskrevet i afsnittet ”Risikofaktorer”. I sådanne
tilfælde kan Selskabet få brug for yderligere kapital og vil
muligvis forsøge at opnå yderligere finansiering i form af
egenkapital- eller fremmedfinansiering.
3.2. Kapitalisering og gældsforhold
Nedenstående oversigt viser Bang & Olufsens konsoliderede
kapitalforhold ved udgangen af 3. kvartal 2008/09 (28.
februar 2009).
Bang & Olufsens kapitalforhold vises på historisk
konsolideret grundlag og på justeret grundlag, som om
Udbuddet og anvendelsen af nettoprovenuet fra Udbuddet
havde fundet sted som beskrevet i afsnittet ”Baggrund for
Udbuddet og anvendelse af provenu” nedenfor.
Denne tabel bør læses i sammenhæng med afsnittene
”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Gennemgang af
drift og regnskaber”, ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse
– Yderligere oplysninger – Aktiekapital” og ”Del
I – Virksomhedsbeskrivelse – Yderligere oplysninger
– Stiftelsesoverenskomst og vedtægter” samt
regnskabsoplysningerne inkluderet i Del F af dette Prospekt.
Af Koncernens samlede eksisterende gæld er kun
prioritetslån sikret. Koncernen har ingen garanteret gæld. Af
Koncernens samlede rentebærende gæld på 558 millioner
DKK pr. 28. februar 2009 er 490 millioner DKK optaget i
Danske Bank-koncernen.
Koncernens kortfristede lånefaciliteter omfatter et
engagement i Danske Bank i form af en variabelt
forrentet kassekreditfacilitet (uncommitted) på 165
millioner DKK, som pr. 28. februar 2009 var trukket fuldt
ud. Denne facilitet er i forbindelse med et væsentligt
forøget arbejdskapitalbehov udvidet med en midlertidig
kreditfacilitet (uncommitted) gældende under visse
betingelser indtil 18. maj 2009 på i alt 95 millioner DKK til
variabel rente.
Ledelsen forventer ved modtagelse af nettoprovenuet
fra Udbuddet at indsætte dette på kassekreditfaciliteten
(uncommitted) i Danske Bank, hvorved denne vil være fuldt
indfriet i en periode, indtil Koncernen har behov for at
trække på kreditten.
Jævnfør afsnittet ”Del II – Udbuddet – Nøgleoplysninger
om kapitalisering og anvendelse af provenu – Baggrund for
Udbuddet og anvendelse af provenu” vil Selskabet anvende
en del af nettoprovenuet fra Udbuddet til at indfri den
midlertidige kreditfacilitet.
Urevideret pr.
28. februar
Effekt af
Efter
2009
Udbuddet
Udbuddet
Likvider
(37)
(183)
(220)
Kortfristet rentebærende gæld
249
(249)
-
Langfristet rentebærende gæld
309
-
309
Nettorentebærende gæld i alt
521
(432)
89
Aktiekapital
121
242
362
Reserver
1.016
191
1.206
Egenkapital, moderselskabets aktionærer
1.137
432
1.569
Minoritetsinteresser
2
-
2
Kapitalisering i alt
1.660
-
1.660
(mio. DKK)
Note: Afrunding medfører, at tallene i tabellen ikke summer til totalen.
II – 3
3.3. Fysiske og juridiske personers interesser i
Udbuddet
Som beskrevet i ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse –
Medarbejdere” er visse medlemmer af Ledelsen ligeledes
aktionærer i Selskabet. Selskabet er ikke bekendt med andre
mulige interessekonflikter i forbindelse med Udbuddet, som
er væsentlige for Selskabet.
Danske Bank har ydet lån til Koncernen. Danske Markets
(Division af Danske Bank A/S) fungerer som Lead Manager
for Udbuddet og har indgået Garantiaftale med Selskabet.
3.4. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu
Baggrund for Udbuddet
Flere lande har allerede eller forventer i den
nærmeste fremtid en negativ vækst i deres respektive
bruttonationalprodukt. Den økonomiske recession har
medført en betydelig nedgang i forbrugertilliden og
privatforbruget, og sammenholdt med at markedet for
eksklusive audio- og videoprodukter er konjunkturfølsomt,
har dette medført et faldende salg af Koncernens produkter.
Bang & Olufsen har siden slutningen af 2007 oplevet
en betydelig nedgang i omsætningen – i særdeleshed
på Koncernens hovedmarkeder: Tyskland, Danmark og
Storbritannien. Det er Ledelsens opfattelse, at nedgangen
i omsætningen overordnet kan tilskrives den generelle
økonomiske afmatning samt mindre succesfulde og
manglende produktlanceringer.
Lancering af nye produkter er helt afgørende for Bang
& Olufsens succes, da Koncernens produkter netop skal
være kendetegnet ved innovation og fremsynethed.
Bang & Olufsen har i den seneste tid lanceret ganske
få nye produkter, ligesom enkelte produktlanceringer
omsætningsmæssigt ikke har levet op til forventningerne,
hvilket efter Ledelsens vurdering har påvirket Koncernens
omsætning negativt.
Nedgangen i Koncernens omsætning har medført
et væsentligt fald i Koncernens indtjening, da
omkostningerne ikke har kunnet reduceres i takt med
nedgangen i omsætningen, og da salget af tv, hvor
bruttoavanceprocenten er mindre end for øvrige produkter,
udgør en stigende andel af Koncernens omsætning. Således
forventer Ledelsen for regnskabsåret 2008/09, at resultat før
skat vil ligge i størrelsesordenen -510 millioner DKK inklusiv
omstruktureringsomkostninger, der forventes at ligge i
størrelsesordenen 105 millioner DKK.
II – 4
Ledelsen iværksatte derfor i efteråret 2008
Strategiplanen, der blandt andet skal medvirke til at
reducere udviklingstiden for nye produkter samt styrke
salgsorganisationen. Udover de omkostningsbesparelser,
som blev iværksat i forbindelse med offentliggørelsen
af Strategiplanen, iværksatte Koncernen i forbindelse
med offentliggørelse af forventningerne til regnskabsåret
2008/09 i december 2008 endnu en tilpasning af
omkostningerne. For yderligere oplysninger henvises til
afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse – Forretnings- og
markedsbeskrivelse – Forretningsbeskrivelse – Strategi”.
Baggrunden for Udbuddet er at styrke Selskabets finansielle
position og dermed skabe et stærkere økonomisk grundlag
for den fremtidige udvikling af Selskabet i et marked
præget af betydelig usikkerhed forårsaget af den generelle
økonomiske afmatning og ringe forudsigelighed.
Anvendelse af provenu
Ved tegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre i alt
cirka 459 millioner DKK og nettoprovenuet (bruttoprovenu
efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) forventeligt udgøre i alt cirka 432
millioner DKK.
Koncernens kortfristede lånefaciliteter omfatter et
engagement i Danske Bank i form af en variabelt
forrentet kassekreditfacilitet (uncommitted) på 165
millioner DKK, som pr. 28. februar 2009 var trukket fuldt
ud. Denne facilitet er i forbindelse med et væsentligt
forøget arbejdskapitalbehov udvidet med en midlertidig
kreditfacilitet (uncommitted) gældende, under visse
betingelser, indtil 18. maj 2009 på i alt 95 millioner DKK
til variabel rente. Den midlertidige kreditfacilitet er pr. 31.
marts 2009 udnyttet med 61 millioner DKK. Selskabet vil
anvende en del af nettoprovenuet fra Udbuddet til at indfri
den midlertidige kreditfacilitet.
Ledelsen forventer at anvende den resterende del af
nettoprovenuet fra Udbuddet til at styrke Selskabets
finansielle position og dermed skabe et stærkere økonomisk
grundlag for den fremtidige udvikling af Selskabet i et
marked præget af betydelig usikkerhed forårsaget af den
generelle økonomiske afmatning og ringe forudsigelighed.
Udbuddet skal ligeledes sikre det økonomiske grundlag
for Strategiplanens gennemførelse, herunder finansiere
Koncernens investeringer i opbygningen af den fælles
digitale teknologiplatform. Således vil provenuet blive
anvendt i Koncernens drift og medvirke til at sikre
udviklingen af nye produkter til en fremtidig stærkere
produktportefølje samt finansiere udsving i arbejdskapital og
øvrige investeringer relateret til driften med videre.
Selskabet er, som beskrevet i afsnittet ”Del II – Udbuddet
– Vilkår og betingelser for Udbuddet – Placering og
garanti”, gennem forhåndstilsagn og tegningsgaranti med
forbehold for opfyldelse af visse betingelser, sikret tegning
af i alt 24.162.676 styk Udbudte Aktier i forbindelse med
Udbuddet svarende til et bruttoprovenu på i alt cirka 459
millioner DKK og et skønnet nettoprovenu (bruttoprovenu
efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) på i alt cirka 432 millioner DKK.
Ledelsen forventer ved modtagelse af nettoprovenuet
fra Udbuddet at indsætte dette på kassekreditfaciliteten
(uncommitted) i Danske Bank, hvorved denne vil være fuldt
indfriet i en periode, indtil Koncernen har behov for at
trække på kreditten.
For yderligere oplysninger om Selskabets kapitalberedskab,
herunder Selskabets eventuelle behov for yderligere
finansiering, henvises til ”Del II – Udbuddet –
Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af
provenu – Erklæring om arbejdskapitalen”.
II – 5
4. OPLYSNINGER OM DE UDBUDTE AKTIER
4.1. Værdipapirtype og fondskoder
Udbuddet omfatter 24.162.676 styk nye B-Aktier i Selskabet
à nominelt 10 DKK med fortegningsret for Eksisterende
Aktionærer.
Tegningsretter
Udbuddet gennemføres i forholdet 1 : 2, hvilket betyder, at
alle Eksisterende Aktionærer er berettiget til og får tildelt
to (2) Tegningsretter for hver en (1) Eksisterende Aktie, de
ejer på Tildelingstidspunktet, og at der skal anvendes en (1)
Tegningsret for at tegne et (1) styk Udbudt Aktie.
Tildeling af Tegningsretter vil ske til Selskabets Eksisterende
Aktionærer den 23. april 2009 kl. 12.30 dansk tid gennem
VP. Aktier, som handles efter den 21. april 2009 kl. 9.00
dansk tid, vil blive handlet uden Tegningsretter, forudsat
de pågældende Aktier handles med sædvanlig valør på tre
handelsdage.
Tegningsretterne har fondskoden DK0060177624.
Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering
på Københavns Fondsbørs, således at Tegningsretterne kan
handles på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 21.
april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 4. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid.
lagt sammen med fondskoden for de eksisterende B-Aktier,
forventeligt den 14. maj 2009.
4.2. Lovvalg og værneting
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning.
Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de
standarder og betingelser, der er gældende i henhold til
dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af
Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark.
4.3. Registrering
De Udbudte Aktier udstedes til ihændehaver, men kan
noteres på navn i Selskabets aktiebog ved henvendelse
til ihændehaverens kontoførende institut eller anden
finansiel formidler. Som et led i sammenlægningen af
aktieklasserne vil alle Aktier, herunder de Udbudte Aktier,
blive navnenoterede Aktier, der skal registreres på navn
i Selskabets aktiebog. Alle Tegningsretter og Udbudte
Aktier leveres elektronisk ved tildeling til konti i VP gennem
en dansk bank eller andet institut, der er godkendt som
kontoførende for de pågældende Aktier. VP er beliggende
på adressen Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300
København S, Danmark. Tegningsretterne og de Udbudte
Aktier er dematerialiserede.
4.4. Valuta
Udbudte Aktier
De Udbudte Aktier er nye B-Aktier, der udstedes midlertidigt
efter udnyttelse af Tegningsretterne og betaling af
Udbudskursen og vil blive registreret under en midlertidig
fondskode. Såfremt Udbuddet gennemføres, vil de Udbudte
Aktier efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen være af samme klasse som de eksisterende
B-Aktier, idet Selskabets aktieklasser vil blive sammenlagt i
umiddelbar forlængelse af registrering af kapitalforhøjelsen
hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter alle Aktier,
inklusive de Udbudte Aktier, vil være navneaktier.
De Udbudte Aktier udbydes til 19 DKK pr. Udbudt Aktie.
De Udbudte Aktier har den midlertidige fondskode
DK0060177541.
De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode
og er godkendt til optagelse til handel og officiel notering
på Københavns Fondsbørs fra den 21. april 2009 kl. 9.00
dansk tid.
Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet,
forventeligt den 12. maj 2009, og snarest muligt herefter
vil den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier blive
II – 6
Udbuddet gennemføres, og handel med Tegningsretterne
finder sted, i danske kroner. De Udbudte Aktier er
denomineret i danske kroner.
4.5. Tegningsretternes og de Udbudte Aktiers
rettigheder
Tegningsretter
En (1) Tegningsret giver ret til at tegne et (1) styk Udbudt
Aktie i Selskabet à nominelt 10 DKK.
Tegningsretterne kan handles på Københavns Fondsbørs i
perioden fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 4.
maj 2009 kl. 17.00 dansk tid og kan udnyttes til tegning af
Udbudte Aktier i Tegningsperioden fra den 24. april 2009 kl.
9.00 dansk tid til den 7. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid.
Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden,
mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren
af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til
kompensation. Tegningsperioden udløber den 7. maj
2009 kl. 17.00 dansk tid. Såfremt Tegningsretterne til
tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet,
kan Tegningsretterne sælges i Handelsperioden for
Tegningsretterne.
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af
Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk
blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte
Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle
transaktionsomkostninger) til den sidste registrerede ejer
af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Alle
Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt
nogen Udbudte Aktier.
Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af
Handelsperioden for Tegningsretterne vil imidlertid ikke
blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet
Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for
Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger.
Handler med Udbudte Aktier vil ligeledes ikke blive berørt,
og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få
tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med
fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette
medfører, at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier,
vil lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen
og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier samt eventuelle
transaktionsomkostninger.
En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via
Københavns Fondsbørs og hurtigst muligt offentliggjort i
de danske aviser, hvor Udbuddet har været annonceret.
Vedrørende tilbagekaldelse af Udbuddet henvises til afsnittet
”Risikofaktorer – Risici forbundet med Udbuddet”.
De Udbudte Aktier
De Udbudte Aktier vil, efter registrering af kapitalforhøjelsen
i forbindelse med Udbuddet hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, have samme rettigheder som Selskabets
eksisterende B-Aktier, herunder samme ret til eventuelt
udbytte fra og med regnskabsåret 2008/09.
Selvom Selskabet generelt har til hensigt at udlodde
udbytte til sine aktionærer i fremtiden, kan der ikke
gives nogen sikkerhed herfor. Baseret på Ledelsens
forventninger pr. Prospektdatoen, jævnfør afsnit ”Del I –
Virksomhedsbeskrivelse – Resultatforventninger”, forventer
Bestyrelsen ikke at udlodde udbytte på baggrund af
resultatet for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10.
Udbetaling af eventuelt udbytte sker i danske kroner.
Udbetaling til B-aktionærerne sker i overensstemmelse
med VPs regler og vil blive foretaget til aktionærerne via
aktionærernes konto hos et kontoførende institut eller
anden finansiel formidler. Udbytte, der ikke er hævet af
A-aktionærerne, fortabes i henhold til dansk rets regler
herom og tilfalder herefter Selskabet.
Der gælder ingen udbyttebegrænsninger eller særlige
procedurer for aktionærer, der ikke er bosiddende i
Danmark. Der henvises til ”Del II – Udbuddet – Beskatning”
for en kort gennemgang af visse skattemæssige
konsekvenser med hensyn til udbytte eller udlodninger til
indehavere af de Udbudte Aktier.
Efter gennemførelsen af Udbuddet og sammenlægningen af
aktieklasserne vil alle Aktier i Selskabet have samme
rettigheder, herunder stemmerettigheder. Efter
sammenlægningen vil alle Aktier give ret til en stemme
for hver Aktie à nominelt 10 DKK.
Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at
udvide Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for
Selskabets aktionærer med indtil nominelt 2.500.000 DKK
ved udstedelse af Aktier, der tilbydes medarbejderne inden
for Koncernen til en kurs svarende til den til enhver tid
gældende markedskurs eller en lavere kurs og på vilkår
nærmere fastsat af Selskabets Bestyrelse, jævnfør § 4 i
Selskabets vedtægter.
I tilfælde af opløsning eller likvidation af Selskabet har de
Udbudte Aktier ret til en forholdsmæssig andel af Selskabets
aktiver efter betaling af Selskabets kreditorer.
Selskabets vedtægter indeholder ikke særlige regler om
indløsning eller ombytning af Selskabets Aktier.
Der henvises til afsnittet ”Del I – Virksomhedsbeskrivelse –
Yderligere oplysninger” for en beskrivelse af de Eksisterende
Aktiers rettigheder med videre samt til ”Bilag A – Selskabets
vedtægter”, der indeholder Selskabets ændrede vedtægter
efter sammenlægningen af aktieklasserne.
4.6. Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser
De Udbudte Aktier udstedes efter vedtægternes § 4a, i
henhold til hvilken Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden
indtil 31. december 2009 ad én eller flere gange at forhøje
Selskabets aktiekapital med op til nominelt 250.000.000
DKK B-Aktier (svarende til 25.000.000 B-Aktier à 10 DKK),
dog må bemyndigelsen første gang ikke udnyttes for
mindre end nominelt 30.000.000 DKK B-Aktier (svarende
til 3.000.000 B-Aktier à 10 DKK), ved kontant indbetaling
med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer,
således at samtlige aktionærer har ret til at tegne nye aktier
i forhold til deres aktiebesiddelser af A- eller B-Aktier som
besluttet af Bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Aktier, der
udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal være B-Aktier
samt være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver,
men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog.
II – 7
Bemyndigelsen blev vedtaget på Selskabets ekstraordinære
generalforsamling den 4. marts 2009.
4.9. Dansk lovgivning vedrørende pligtmæssige
overtagelsestilbud, indløsning og oplysningspligt
Bestyrelsen har den 16. april 2009 besluttet at forhøje
Selskabets aktiekapital med nominelt 241.626.760 DKK i
henhold til bemyndigelsen.
Pligtmæssige overtagelsestilbud
Værdipapirhandelsloven indeholder regler vedrørende
offentlige tilbud på erhvervelse af aktier. Overdrages en
aktiepost direkte eller indirekte i et selskab, der har en eller
flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked
eller en alternativ markedsplads, skal erhververen give alle
selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier
på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at
erhververen:
De Udbudte Aktier udstedes midlertidigt gennem VP i
forbindelse med udnyttelse af Tegningsretterne. Efter
gennemførelsen af Udbuddet, forventes de Udbudte Aktier
endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
4.7. Udstedelsestidspunkt for Tegningsretterne og de
Udbudte Aktier
Tildeling af Tegningsretter
Den 23. april 2009 kl. 12.30 dansk tid vil enhver, der er
registreret i VP som aktionær i Selskabet, samt indehavere
af A-Aktier få tildelt to (2) Tegningsretter for hver en (1)
Eksisterende Aktie. Fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk
tid handles Aktierne eksklusiv Tegningsretter, forudsat de
pågældende Aktier handles med sædvanlig valør på tre
handelsdage.
Udstedelse af Udbudte Aktier
Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 24.
april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 7. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid. De Udbudte Aktier vil således i denne periode
blive midlertidigt tildelt gennem VP ved udnyttelse af
Tegningsretter mod indbetaling af Udbudskursen.
4.8. Aktiernes og de Udbudte Aktiers omsættelighed
A-Aktierne er ikke-omsætningspapirer, og B-Aktierne
er omsætningspapirer. A-Aktierne skal lyde på navn og
være noteret på navn i Selskabets aktiebog. B-Aktierne
udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i
Selskabets aktiebog. Der gælder ingen indskrænkninger i
omsætteligheden af de eksisterende B-Aktier eller Udbudte
Aktier.
Efter ophævelse af aktieklasserne, jævnfør afsnittet ”Del
I – Virksomhedsbeskrivelse – Yderligere oplysninger”, vil
samtlige Aktier være omsætningspapirer og navneaktier, der
skal registreres på navn i Selskabets aktiebog.
II – 8
a) kommer til at besidde et flertal af stemmerettighederne i
selskabet,
b) får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets
bestyrelsesmedlemmer,
c) får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over
selskabet ifølge vedtægterne eller på anden vis efter
aftale med selskabet,
d) på grundlag af aftalen med andre aktionærer kommer til
at råde over et flertal af stemmerettighederne i selskabet,
eller
e) kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse
over selskabet og kommer til at besidde mere end en
tredjedel af stemmerettighederne.
Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Finanstilsynet
meddele fritagelse fra forpligtelsen til at fremsætte et
pligtmæssigt tilbud.
Tvangsindløsning
I henhold til Aktieselskabslovens § 20b kan aktier i et
selskab indløses helt eller delvist af en aktionær, der ejer
mere end ni tiendedele af aktiekapitalen og en tilsvarende
del af stemmerettighederne i selskabet. En sådan indløsning
kan gennemføres af majoritetsaktionæren sammen med
bestyrelsen ved en fælles beslutning. Såfremt indløsning
sker efter et forudgående overtagelsestilbud, kan
majoritetsaktionæren gennemføre tvangsindløsningen
uden bestyrelsens godkendelse. En minoritetsaktionær kan
forlange at få sine aktier indløst af majoritetsaktionæren,
der ejer mere end ni tiendedele af aktiekapitalen og en
tilsvarende del af stemmerne, jævnfør Aktieselskabslovens
§ 20d.
Større aktieposter
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 29 skal en aktionær
i et selskab, der har sine aktier optaget til handel på et
reguleret marked eller en alternativ markedsplads, hurtigst
muligt give meddelelse til selskabet og Finanstilsynet,
hvis dennes aktiepost 1) udgør mindst 5 procent af
stemmerettighederne i selskabet, eller den pålydende
værdi udgør mindst 5 procent af aktiekapitalen, og 2)
når en ændring i en allerede meddelt aktiepost bevirker,
at grænserne på 5 procent, 10 procent, 15 procent,
20 procent, 25 procent, 50 procent eller 90 procent
samt grænserne på 1/3 og 2/3 af aktiekapitalens
stemmerettigheder eller den pålydende værdi er nået eller
ikke længere er nået, eller såfremt ændringen bevirker,
at grænserne i nr. 1 ikke længere er nået. Meddelelserne
skal opfylde de i Storaktionærbekendtgørelsens §§ 15
og 16 angivne krav til indholdet, herunder identiteten
på aktionæren samt datoen for hvornår en grænse er
nået eller ikke længere er nået. Manglende overholdelse
af oplysningsforpligtelserne kan straffes med bøde. Når
Selskabet har modtaget en sådan meddelelse, skal Selskabet
offentliggøre indholdet deraf hurtigst muligt.
Derudover gælder der de almindelige
indberetningsforpligtelser efter Aktieselskabsloven
samt særlige indberetningsforpligtelser for Selskabets
insidergruppe i henhold til Værdipapirhandelsloven.
4.10. Offentlige overtagelsestilbud på Selskabet
Der er ikke fremsat købstilbud fra tredjemand vedrørende
Selskabets Aktier i foregående eller indeværende
regnskabsår.
II – 9
4.11. Beskatning
I det følgende gives et resumé af visse danske
skattemæssige overvejelser i relation til investering i
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier.
ledelse har sit sæde i Danmark, betegnes normalt som
fuldt skattepligtige i Danmark. Hvis personen eller selskabet
desuden er fuldt skattepligtig i et andet land, kan der gælde
særlige regler, som ikke er omtalt her.
Beskatning af udbytte
Resuméet er kun til generel information og tilsigter på ingen
måde at udgøre udtømmende skatteretlig eller juridisk
rådgivning i øvrigt. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på,
at dette resumé ikke omfatter alle mulige skattemæssige
konsekvenser af investering i Tegningsretterne og de
Udbudte Aktier. Resuméet er udelukkende baseret på
gældende skattelovgivning i Danmark pr. Prospektdatoen.
Den danske skattelovgivning kan ændre sig, eventuelt med
tilbagevirkende kraft. Det skal fremhæves, at beskrivelsen
ikke omfatter samtlige mulige skattemæssige konsekvenser
af en investering i Tegningsretterne og de Udbudte Aktier.
Resuméet dækker ikke investorer, for hvem der gælder
særlige skatteregler, herunder professionelle investorer
og vil derfor muligvis ikke være relevant for eksempelvis
visse institutionelle investorer, forsikringsselskaber,
pensionsselskaber, banker, børsmæglere og investorer,
der skal betale skat af pensionsafkast. Næringsbeskatning
er derfor ikke omtalt. Salg forudsættes at være salg til
tredjemand.
Regeringen og Dansk Folkeparti har den 1. marts 2009
indgået en aftale om en skattereform, forårspakke 2.0. Det
endelige lovforslag forventes at blive fremsat i april 2009
og vedtaget i maj 2009. Skattereformen indebærer en
række ændringer i person- og erhvervsbeskatningen. Det
forventes, at størstedelen af ændringerne vil have virkning
fra den 1. januar 2010. Da lovforslaget først offentliggøres i
april 2009 er det dog uvist, hvorledes ændringerne konkret
vil blive udformet.
Det anbefales, at potentielle investorer i Tegningsretterne
og de Udbudte Aktier rådfører sig med egen skatterådgiver
med hensyn til de aktuelle skattemæssige konsekvenser
af at købe, eje, udnytte og afhænde Tegningsretterne
og Aktierne på grundlag af deres individuelle forhold.
Investorer, som kan være berørt af skattelovgivningen
i andre jurisdiktioner, bør rådføre sig med egne
skatterådgivere med hensyn til de skattemæssige
konsekvenser i forhold til deres individuelle forhold, idet
disse kan afvige væsentligt fra det beskrevne.
Beskatning af investorer der er fuldt skattepligtige i
Danmark
Fysiske personer, der har bopæl i Danmark, eller som
har opholdt sig i Danmark i mindst seks måneder, samt
selskaber m.v., der er registreret i Danmark, eller hvis
II – 10
Fysiske personer med frie midler
For fysiske personer beskattes udbytte som aktieindkomst.
I indkomståret 2009 vil der skulle betales 28 procent
af aktieindkomst op til 48.300 DKK (96.600 DKK for
ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb),
43 procent af aktieindkomst, der overstiger DKK 48.300
(96.600 DKK for ægtefæller, der er samlevende ved
indkomstårets udløb), men ikke overstiger 106.100 DKK
(212.200 DKK for ægtefæller, der er samlevende ved
indkomstårets udløb) og 45 procent af aktieindkomst
over 106.100 DKK (212.200 DKK for ægtefæller, der er
samlevende ved indkomstårets udløb). Der gælder visse
overgangsregler, der skal sikre, at beskatningen på 45
procent ikke gælder for udlodning af selskabers overskud
optjent i 2006 og tidligere år. De relevante grænser er for
indkomståret 2009 og reguleres årligt. De nævnte beløb
omfatter al aktieindkomst for den pågældende person
henholdsvis det pågældende ægtepar.
Ved udbetaling af udbytte indeholdes normalt 28 procent i
udbytteskat, hvilket er Selskabets ansvar.
Regeringen har varslet, at skattesatserne vil blive reduceret,
således at 28 procent nedsættes til 27 procent fra 2012,
mens 43 procent og 45 procent vil blive reduceret til 42
procent fra 2010.
Personer med pensionsmidler
Investorer har mulighed for inden for visse rammer
at placere pensionsmidler i Eksisterende Aktier eller
Udbudte Aktier, hvorved nettoafkastet vil være omfattet
af Pensionsafkastbeskatningsloven. Nettoafkastet forstås
som værende summen af avancer fratrukket tab i det
pågældende år. Nettoafkastet vil blive beskattet med 15
procent efter lagerprincippet. Ved lagerprincippet beregnes
markedsværdien år for år ved indkomstopgørelsen.
Pensionsafskastskat afregnes generelt af pensionsinstituttet.
Selskaber med videre
Selskaber, som har en aktieandel på mindre end 10 procent
i et selskab, der udlodder udbytte, skal i 2009 betale 25
procent i udbytteskat af 66 procent af det modtagne
udbytte. Den effektive skattesats er dermed 16,5 procent.
Regeringen har varslet, at den agter at gøre udbytte fuldt
skattepligtig, når ejerandelen er mindre end 10 procent. Der
er endnu ikke fremsat lovforslag.
Et selskab, der ejer mindst 10 procent af aktiekapitalen i
Selskabet i en sammenhængende periode på
12 måneder, inden for hvilken udbyttelodningstidspunktet
ligger, kan modtage udbytte skattefrit.
Ved udbetaling af udbytte indeholdes normalt 16,5 procent
udbytteskat, hvilket er Selskabets ansvar. Indeholdelse kan
nedsættes til 0 procent, hvis investor er skattefri af udbyttet.
Aktieavancebeskatning
I forbindelse med avance ved afhændelse af aktier
skelnes i skattereglerne mellem, om sælger er en fysisk
person eller et selskab med videre, og for selskabers
vedkommende, om aktierne har været ejet i mindst tre år
på afhændelsestidspunktet. Nedenstående tabel illustrerer
beskatningen i henhold til reglerne for børsnoterede
aktier, hvor fortjeneste eller tab i alle tilfælde opgøres efter
gennemsnitsmetoden.
Fysiske personer
Reglerne for beskatning af fysiske personers tab og gevinst
på aktier blev ændret med virkning pr. 1. januar 2006. Der
gælder særlige overgangsregler for salg af aktier den 1.
januar 2006 eller senere, og som er anskaffet senest den
31. december 2005. Disse regler er ikke nærmere beskrevet
nedenfor.
Realiserede fortjenester beskattes som aktieindkomst.
I indkomståret 2009 vil der skulle betales 28 procent
af aktieindkomst op til 48.300 DKK (96.600 DKK for
ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb),
43 procent af aktieindkomst, der overstiger 48.300 DKK
(96.600 DKK for ægtefæller, der er samlevende ved
indkomstårets udløb), men ikke overstiger 106.100 DKK
(212.200 DKK for ægtefæller, der er samlevende ved
indkomstårets udløb) og 45 procent af aktieindkomst
over 106.100 DKK (212.200 DKK for ægtefæller, der er
samlevende ved indkomstårets udløb). De relevante grænser
er for indkomståret 2009 og reguleres årligt. De nævnte
beløb omfatter al aktieindkomst for den pågældende
person henholdsvis det pågældende ægtepar.
Der gælder visse overgangsregler, der skal sikre, at 45
procent beskatning ikke gælder for realisation af fortjeneste
på aktier, der hidrører fra selskabers overskud optjent i 2006
og tidligere år.
Regeringen har varslet, at skattesatserne vil blive reduceret,
således at 28 procent nedsættes til 27 procent fra 2012,
mens 43 procent og 45 procent vil blive reduceret til 42
procent fra 2010.
Tab kan modregnes i skattepligtige fortjenester og udbytter
på andre børsnoterede aktier. Avance og tab opgøres efter
gennemsnitsmetoden, hvorefter anskaffelsesprisen for hver
enkelt aktie opgøres som en forholdsmæssig andel af den
samlede anskaffelsespris for alle aktier i det pågældende
selskab, som investoren ejer. Tab kan fremføres uden
tidsbegrænsning til modregning i skattepligtige fortjenester
og udbytter på andre børsnoterede aktier.
Skatteministeren har i november 2008 fremsat et lovforslag
(L63 2008/09), der bl.a. indebærer, at personer under visse
betingelser fremover vil kunne fratrække skatteværdien af
tab på børsnoterede aktier i anden indkomst. Lovforslaget
er blevet 1. behandlet og forventes ikke at blive påvirket
af ovennævnte skattereform. Hvis lovforslaget vedtages,
vil ændringen gælde for tab, der konstateres den 1. januar
2010 og senere.
Aktier (2009)
Aktier ejet i mindre end tre år (2009)
Aktier ejet i mindst tre år (2009)
Fysiske personer
Fortjenester beskattes som
aktieindkomst med en effektiv sats
på 28 procent, 43 procent eller 45
procent afhængig af personens
aktieindkomst. Tab kan modregnes
i skattepligtige fortjenester og
udbytte på andre børsnoterede
aktier. Tab kan fremføres uden
tidsmæssig begrænsning.
Selskaber
Fortjeneste er skattepligtig. Fortjeneste
beskattes som skattepligtig indkomst
med selskabsskattesatsen på 25 procent.
Tab, der overstiger evt. skattefrit udbytte,
der er modtaget på de pågældende
aktier i ejerperioden, kan modregnes i
tilsvarende gevinster på andre aktier ejet
i mindre end tre år. Tab kan fremføres
uden tidsbegrænsning.
Selskaber
Fortjeneste er skattefri. Tab kan ikke
fratrækkes eller modregnes.
II – 11
Personer med pensionsmidler
Investorer har mulighed for inden for visse rammer
at placere pensionsmidler i Eksisterende Aktier eller
Udbudte Aktier, hvorved nettoafkastet vil være omfattet
af Pensionsafkastbeskatningsloven. Nettoafkastet forstås
som værende summen af avancer fratrukket tab i det
pågældende år. Nettoafkastet vil blive beskattet med 15
procent efter lagerprincippet. Ved lagerprincippet beregnes
markedsværdien år for år ved indkomstopgørelsen.
Pensionsafskastskat afregnes generelt af pensionsinstituttet.
Selskaber med videre
Avance ved salg af aktier, der har været ejet i mindre end
tre år, er skattepligtig og medtages i den skattepligtige
indkomst. Den skattepligtige selskabsindkomst beskattes
med 25 procent. Avancen beregnes som forskellen mellem
salgsprisen og den oprindelige anskaffelsespris. Tab, der
overstiger evt. skattefrit udbytte, der er modtaget på
de pågældende aktier i ejerperioden, kan modregnes i
skattepligtige avancer fra salg af aktier, som ligeledes har
været ejet i mindre end tre år, og som realiseres samme
år. Tab på aktier, der har været ejet i mindre end tre år,
kan endvidere fremføres i en tidsubegrænset periode og
modregnes i tilsvarende skattepligtige fortjenester.
Hvis et selskab kun sælger en del af sine aktier, beregnes
anskaffelsesprisen på de solgte aktier som gennemsnittet
af den samlede anskaffelsespris for alle aktierne
(gennemsnitsmetoden). Dette gælder også, selvom
afhændelsen af aktierne er fritaget for beskatning. Til at
bestemme ejerperioden anvendes FIFO-metoden (first-infirst-out).
Avance ved salg af aktier er fritaget for beskatning,
hvis aktierne har været ejet i mindst tre år på
afhændelsestidspunktet. Tab på aktier, der har været
ejet i mindst tre år, kan ikke modregnes og er ikke
fradragsberettiget.
Regeringen har varslet, at den agter at ændre beskatning
af selskabers aktieavance, så avance vil være skattefri, når
investor ejer mindst 10 procent. I modsat fald vil avance
være skattepligtig. Der er endnu ikke fremsat lovforslag.
Tildeling, udnyttelse og salg af Tegningsretter
Fysiske personer
Tildelingen eller udnyttelsen af Tegningsretter medfører ikke
beskatning af de eksisterende aktionærer eller den fysiske
person, som modtager Tegningsretterne.
Avance ved salg af Tegningsretter beregnes i henhold
til aktie-for-aktie metoden som forskellen mellem
II – 12
anskaffelsesprisen og salgsprisen. I skattemæssig henseende
anses Tegningsretterne for erhvervet til 0 DKK.
Realiserede fortjenester på Tegningsretter ved salg
beskattes som aktieindkomst. I indkomståret 2009 vil der
skulle betales 28 procent af aktieindkomst op til 48.300
DKK (96.600 DKK for ægtefæller, der er samlevende
ved indkomstårets udløb), 43 procent af aktieindkomst,
der overstiger 48.300 DKK (DKK 96.600 for ægtefæller,
der er samlevende ved indkomstårets udløb), men ikke
overstiger 106.100 DKK (212.200 DKK for ægtefæller, der
er samlevende ved indkomstårets udløb) og 45 procent
af aktieindkomst over 106.100 DKK (212.200 DKK for
ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb).
De relevante grænser er for indkomståret 2009 og reguleres
årligt. De nævnte beløb omfatter al aktieindkomst for den
pågældende person henholdsvis det pågældende ægtepar.
Tegningsretter, der tildeles på grundlag af båndlagte
medarbejderaktier, er frit omsættelige, og en kontant
afståelsessum for sådanne tegningsretter er ikke båndlagt.
Tildeling, udnyttelse og salg af Tegningsretter tildelt
på grundlag af båndlagte medarbejderaktier beskattes
efter de ovenfor anførte retningslinier for beskatning af
Tegningsretter tildelt fysiske personer.
Ved tegning af Udbudte Aktier på grundlag af båndlagte
medarbejderaktier er de tegnede Udbudte Aktier omfattet
af båndlæggelsen.
Regeringen har varslet, at skattesatserne vil blive reduceret,
således at 28 procent nedsættes til 27 procent fra 2012,
mens 43 procent og 45 procent vil blive reduceret til 42
procent fra 2010.
Selskaber m.v.
Tildelingen eller udnyttelsen af Tegningsretter medfører ikke
beskatning af de eksisterende aktionærer eller det selskab,
som modtager Tegningsretterne.
I skattemæssig henseende anses Tegningsretterne for
erhvervet til 0 DKK.
Avance på Tegningsretter beregnes i henhold til aktie-foraktie metoden, som forskellen mellem anskaffelsesprisen
og salgsprisen. Selskaber kan sælge Tegningsretter
skattefrit, hvis Tegningsretterne har været ejet i mindst
3 år. Hvis Tegningsretterne har været ejet i mindre end
tre år, beskattes avancen med 25 procent. Der gælder
særlige regler, hvis Tegningsretterne giver ret til at tegne
de underliggende aktier til en pris under de underliggende
aktiers markedspris beregnet på tidspunktet for
Tegningsretternes tildeling.
Dansk beskatning af investorer, der ikke er fuldt
skattepligtige i Danmark
Regeringen har varslet skattereform, som påvirker
beskatning af aktier og udbytte, men konsekvenser for
investorer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, er
ikke nærmere omtalt.
Beskatning af udbytte
Personer
I forbindelse med udlodning af udbytte fra et dansk
selskab til en person hjemmehørende i udlandet indeholdes
normalt udbyttekildeskat på 28 procent. Selskabet er
ansvarlig for indeholdelse af udbytteskat. Har Danmark
indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land,
hvori aktionæren er hjemmehørende, kan aktionæren
ansøge de danske skattemyndigheder om tilbagebetaling
af den del af den indeholdte udbytteskat, der overstiger
den udbyttekildeskat, som Danmark i henhold til
dobbeltbeskatningsoverenskomsten er berettiget til at
oppebære.
For fysiske personer hjemmehørende i visse lande, herunder
blandt andet USA, Storbritannien, Norge, Sverige, Schweiz,
Canada, Tyskland, Benelux-landene, Irland og Grækenland,
er der mulighed for, at der alene indeholdes skat efter
satsen i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det
pågældende land. For at kunne benytte denne ordning,
skal aktionærer, der opfylder betingelserne, deponere deres
aktier i en dansk bank, og aktiebeholdningen skal registreres
af VP. Aktionærerne skal endvidere fremvise dokumentation
fra den pågældende udenlandske skattemyndighed for
deres skattemæssige tilhørsforhold og for, at de opfylder
betingelserne i henhold til den pågældende overenskomst.
Dokumentationen skal ske ved udfyldelse af en formular,
som fås hos de danske skattemyndigheder. Aktionæren
kan aftale med den pågældende depotbank, at banken
fremskaffer den relevante formular.
Derudover kan VP eller selskabet, der udlodder udbytte,
indgå en aftale med de danske skattemyndigheder om,
at forpligtelsen til at indeholde skat reduceres til satsen i
dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det pågældende
land.
Personer, investering for pensionsmidler
Forudsat at de udenlandske investorer ikke har deres
pensionsopsparing placeret i Danmark, vil ovennævnte
mulighed for en beskatningsprocent på 15 som
udgangspunkt ikke være tilgængelig. Beskatning i Danmark
vil følge de almindelige regler for begrænset skattepligtige
afhængig af den enkelte pensionsordning.
Ifølge nugældende danske skatteregler er investorer
bosiddende i udlandet normalt begrænset skattepligtig
til Danmark af pensionsafkast ved en placering af deres
pensionsopsparing gennem et dansk pensionsinstitut. Hos
de danske skattemyndigheder kan skatten tilbagesøges i
det omfang, skatten overstiger den kildeskat, som Danmark
i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst er
berettiget til at oppebære. Fra 1. januar 2010 vil der ikke
længere ske beskatning i Danmark.
Selskaber med videre
Selskaber hjemmehørende i udlandet er fritaget for
beskatning i Danmark af udbytte fra et dansk selskab,
såfremt:
a) det udenlandske selskab ejer mindst 10 procent
af aktiekapitalen i det danske selskab i en
sammenhængende periode på mindst et år, inden for
hvilken udbytteudlodningstidspunktet ligger, og
b) beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller
nedsættes efter bestemmelserne i moder/
datterselskabsdirektivet (direktiv 90/435/EØF) eller
efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med
Færøerne, Grønland eller den stat, hvor selskabet er
hjemmehørende.
Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt, skal
der indeholdes en kildeskat på 28 procent, som efter
omstændighederne kan reduceres i henhold til en
dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter en særregel i
dansk skattelovgivning.
Næring
Hvis den udenlandske investor (i) har et fast driftssted i
Danmark, som aktierne skal henføres til, og (ii) aktierne
er anskaffet som led i næring, beskattes udbytte efter de
samme regler, der gælder for aktionærer hjemmehørende i
Danmark.
Aktieavancebeskatning
Som udgangspunkt er investorer, der ikke er
hjemmehørende i Danmark, ikke skattepligtige i Danmark af
avance ved salg af aktier.
Avancer og tab på aktier er dog skattepligtige i Danmark
efter de samme regler, som gælder for investorer, som
er bosiddende i Danmark, hvis (i) investor anses for
næringsdrivende med handel med aktier, og (ii) aktierne kan
henføres til et fast driftssted i Danmark.
II – 13
Udnyttelse og salg af Tegningsretter
Fysiske personer
Tildeling af Tegningsretter til fysiske personer, der
ikke er hjemmehørende i Danmark, medfører som
udgangspunkt ikke dansk beskatning. Fysiske personer,
som ikke er hjemmehørende i Danmark, vil normalt ikke
være skattepligtige til Danmark af en fortjeneste på
Tegningsretter. Hvis den udenlandske investor anses for (i) at
være næringsdrivende, og (ii) Tegningsretterne kan henføres
til et fast driftssted i Danmark, beskattes Tegningsretterne
efter de samme regler, der gælder for aktionærer
hjemmehørende i Danmark.
Udnyttelse af Tegningsretterne medfører ikke beskatning i
Danmark.
Selskaber med videre
Tildeling af Tegningsretter til selskaber m.v., som ikke er
hjemmehørende i Danmark, medfører som udgangspunkt
ikke dansk beskatning. Selskaber m.v., som ikke er
hjemmehørende i Danmark, vil normalt ikke være
skattepligtig til Danmark af en fortjeneste på Tegningsretter.
Hvis det udenlandske selskab m.v. anses for (i) at være
næringsdrivende, og (ii) Tegningsretterne kan henføres til et
fast driftssted i Danmark, beskattes Tegningsretterne efter
de samme regler, der gælder for selskaber hjemmehørende
i Danmark
Udnyttelse af Tegningsretterne medfører ikke beskatning i
Danmark.
Sammenlægning af aktieklasserne
Der er ikke indhentet bindende svar fra de danske
skattemyndigheder vedrørende eventuel beskatning af
A-aktionærerne i forbindelse med sammenlægningen
af A-Aktierne og B-Aktierne til én aktieklasse, idet
sammenlægningen ikke medfører ændringer i A-Aktiernes
økonomiske rettigheder. Det er Ledelsens vurdering, at
sammenlægningen efter gældende praksis ikke vil medføre
afståelsesbeskatning for A-aktionærerne.
II – 14
5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET
5.1. Tegningsforhold, Udbudskurs og tildeling af
Tegningsretter
Retten til at få tildelt Tegningsretter tilkommer enhver, der
er registreret i VP som aktionær i Selskabet, den 23. april
2009 kl. 12.30 dansk tid, samt indehavere af A-Aktier.
Udbuddet sker i forholdet 1 : 2, hvilket betyder, at
Eksisterende Aktionærer tildeles to (2) Tegningsretter for
hver en (1) Eksisterende Aktie à nominelt 10 DKK, og at et
(1) styk Tegningsret giver ret til tegning af et (1) styk Udbudt
Aktie à 10 DKK.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk
ved tildeling på aktionærernes konti i VP. Registrering af de
Udbudte Aktier på investors konto i VP sker ved udnyttelse
af Tegningsretterne mod kontant betaling af Udbudskursen
svarende til 19 DKK pr. Udbudt Aktie, franko.
Tegningsretterne har fondskoden DK0060177624, og
de Udbudte Aktier har den midlertidige fondskode
DK0060177541.
Fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid handles Aktierne
eksklusiv Tegningsretter, forudsat at Aktierne handles med
sædvanlig valør på tre handelsdage.
Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering
på Københavns Fondsbørs, således at Tegningsretterne kan
handles på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 21.
april 2009 kl. 9.00 dansk tid, til den 4. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid.
De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og
er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på
Københavns Fondsbørs fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk
tid.
Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet,
forventeligt den 12. maj 2009, og snarest muligt herefter
vil den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier blive
lagt sammen med fondskoden for de eksisterende B-Aktier,
forventeligt den 14. maj 2009.
Selskabets A-Aktier er unoterede, men vil efter Udbuddets
gennemførelse og sammenlægningen af aktieklasserne
blive optaget til handel og officiel notering på Københavns
Fondsbørs i samme fondskode som de eksisterende B-Aktier.
Ved tegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre i alt
cirka 459 millioner DKK og nettoprovenuet (bruttoprovenu
efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) forventeligt udgøre i alt cirka 432
millioner DKK.
Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i
garantiaftale af 16. april 2009 (”Garantiaftalen”) vil de
Udbudte Aktier, som ikke er tegnet af indehavere af
Tegningsretter, blive tegnet af Danske Markets (Division af
Danske Bank A/S) og Selskabet er således med forbehold
for opfyldelse af visse betingelser sikret tegning af i alt
24.162.676 styk Udbudte Aktier.
Aktionærgruppen har afgivet bindende forhåndstilsagn
med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved
udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i
alt 4.978.188 styk Udbudte Aktier svarende til et samlet
bruttoprovenu på cirka 95 millioner DKK.
Derudover har Færchfonden afgivet bindende
forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse
betingelser om ved udnyttelse af sine Tegningsretter at
tegne i alt 1.232.000 styk Udbudte Aktier svarende til et
samlet bruttoprovenu på cirka 23 millioner DKK.
Aktionærgruppen har endvidere indgået bindende aftale
med Danske Markets om på nærmere aftalte vilkår at ville
købe op til 13.124.981 styk Udbudte Aktier fra Danske
Markets til Udbudskursen, såfremt Danske Markets måtte
tegne Udbudte Aktier i henhold til Garantiaftalen.
Såfremt Lead Managers tegning under Garantiaftalen udgør
mindre end 17.952.488 styk Udbudte Aktier, vil de enkelte
aktionærers forpligtelse over for Lead Manager til at aftage
Udbudte Aktier, tegnet af Lead Manager i henhold til
Garantiaftalen, blive reduceret pro rata i forholdet mellem
Lead Manager og Aktionærgruppen.
5.3. Gennemførelse af Udbuddet
Udbuddet bliver kun gennemført, hvis og når de Udbudte
Aktier, der tegnes, udstedes af Selskabet og registreres hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den
12. maj 2009.
Der forventes offentliggjort en meddelelse om resultatet af
Udbuddet den 12. maj 2009.
5.4. Tegningsperiode
5.2. Udbud og provenu
Udbuddet omfatter 24.162.676 styk Udbudte Aktier à
nominelt 10 DKK.
Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 24.
april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 7. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid.
II – 15
For en beskrivelse af proceduren for udnyttelse og tegning
henvises til afsnittet ”Procedure for udnyttelse af og handel
med Tegningsretter”.
5.5. Tilbagekaldelse af Udbuddet
Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst
tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende
de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
I henhold til Garantiaftalen, som Selskabet har indgået med
Lead Manager, kan Lead Manager på et hvilket som helst
tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende
de Udbudte Aktier, kræve, at Selskabet tilbagekalder
Udbuddet efter meddelelse om opsigelse af Garantiaftalen.
Lead Manager er berettiget til at bringe Garantiaftalen til
ophør under visse ekstraordinære begivenheder og/eller
uforudsigelige omstændigheder såsom force majeure.
Garantiaftalen indeholder desuden betingelser for
gennemførelse af Udbuddet, som af Selskabet vurderes
som sædvanlige i forbindelse med udbud som Udbuddet,
og gennemførelse af Udbuddet er afhængig af opfyldelse
af alle betingelserne herfor i Garantiaftalen. Hvis en eller
flere af betingelserne for gennemførelse ikke er opfyldt,
kan Lead Manager desuden vælge at bringe Garantiaftalen
til ophør og således kræve, at Selskabet tilbagekalder
Udbuddet. Garantiaftalen er blandt andet betinget af, at
Aktionærgruppen, der har afgivet bindende forhåndstilsagn
med forbehold for opfyldelse af visse betingelser, ikke er
berettiget til at træde tilbage fra deres tilsagn.
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af
Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk
blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte
Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle
transaktionsomkostninger) til den sidste registrerede ejer
af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Alle
Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt
nogen Udbudte Aktier, hvorved investorer, der måtte have
erhvervet Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier, muligvis
kan lide et tab.
Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af
Handelsperioden for Tegningsretterne vil imidlertid ikke
blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet
Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for
Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger.
Handler med Udbudte Aktier vil ligeledes ikke blive berørt,
og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få
tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med
fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette
medfører, at investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier,
vil lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen
II – 16
og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier samt eventuelle
transaktionsomkostninger.
En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt via
Københavns Fondsbørs. Vedrørende tilbagekaldelse af
Udbuddet henvises i øvrigt til afsnittet “Risikofaktorer –
Risici forbundet med Udbuddet”.
5.6. Nedsættelse af tegning
Nedsættelse af tegning er ikke relevant i forbindelse med
Udbuddet.
5.7. Minimum eller maksimum tegningsbeløb
Det mindste antal Udbudte Aktier en indehaver af
Tegningsretter kan tegne vil være et (1) styk Udbudt Aktie,
hvilket kræver udnyttelse af et (1) styk Tegningsret og
betaling af Udbudskursen. Der er ingen maksimumsgrænse
for det antal Udbudte Aktier, en indehaver af Tegningsretter
kan tegne. Antallet er dog begrænset af det antal Udbudte
Aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af de Tegningsretter,
der indehaves eller erhverves.
5.8. Tilbagekaldelse af tegningsordrer
Instrukser om udnyttelse af Tegningsretter er uigenkaldelige.
5.9. Betaling og levering
Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale
19 DKK pr. Udbudt Aktie, der tegnes.
Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner
på tegningsdagen, dog senest den 7. maj 2009, mod
registrering af de Udbudte Aktier på erhververens konto i VP
i den midlertidige fondskode.
5.10. Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort i en
selskabsmeddelelse, som forventes udsendt via Københavns
Fondsbørs senest to handelsdage efter Tegningsperiodens
udløb, forventeligt den 12. maj 2009.
5.11. Procedure for udnyttelse af og handel med
Tegningsretter
Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte
Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende
institut eller anden finansiel formidler i henhold til det
pågældende instituts eller den pågældende formidlers
regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om
udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler
og procedurer for det relevante kontoførende institut eller
anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere
end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver
har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke
trækkes tilbage eller ændres.
Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af
Udbudskursen i løbet af Tegningsperioden, vil de Udbudte
Aktier ved udgangen af en handelsdag blive midlertidigt
tildelt via VP.
De Udbudte Aktier kan tegnes i perioden fra den 24.
april 2009 kl. 9.00 dansk tid til den 7. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid. Såfremt Udbuddet gennemføres, vil de Udbudte
Aktier blive registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
forventeligt den 12. maj 2009. Snarest muligt herefter
vil den midlertidige fondskode blive lagt sammen med
fondskoden for de eksisterende B-Aktier.
Indehavere, som udnytter deres Tegningsretter, anses for
at have erklæret, at de har overholdt enhver gældende
lovgivning. Kontoførende institutter, der udnytter
Tegningsretter på vegne af begunstigede indehavere,
anses for at have erklæret, at de har overholdt de
udbudsprocedurer, der er angivet i dette Prospekt. Hverken
Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier er registreret
i henhold til Securities Act eller værdipapirlovgivning i
enkeltstater i USA.
Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering
på Københavns Fondsbørs, således at Tegningsretterne kan
handles på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 21.
april 2009 kl. 9.00 dansk tid, til den 4. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid.
Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte
Aktier ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne sælges
i Handelsperioden for Tegningsretterne, og erhververen
kan anvende de erhvervede Tegningsretter til tegning af
Udbudte Aktier. Indehavere, der ønsker at sælge deres
Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller
anden finansiel formidler meddelelse herom.
Efter udløbet af Tegningsperioden bortfalder
Tegningsretterne og mister deres gyldighed og værdi,
og indehaverne er ikke berettiget til kompensation.
Tegningsperioden udløber den 7. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid. Såfremt Tegningsretterne til tegning
af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet, kan
Tegningsretterne sælges i Handelsperioden for
Tegningsretterne.
5.12. Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder
Offentliggørelse af Prospektet
16. april 2009
Handel med Aktier eksklusiv Tegningsretter begynder
(forudsat de pågældende Aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage)
21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier og Tegningsretterne
21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Handelsperioden for Tegningsretterne begynder
21. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Tildelingstidspunkt for Tegningsretter
23. april 2009 kl. 12.30 dansk tid
Tegningsperioden begynder
24. april 2009 kl. 9.00 dansk tid
Handelsperioden for Tegningsretterne slutter
4. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid
Tegningsperioden slutter
7. maj 2009 kl. 17.00 dansk tid
Forventet registrering af de Udbudte Aktier og af sammenlægningen af aktieklasserne hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
12. maj 2009
Forventet gennemførelse af Udbuddet og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
12. maj 2009
Forventet sammenlægning af den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier
med den eksisterende fondskode
14. maj 2009
Forventet optagelse af de eksisterende A-Aktier til handel og officiel notering (optagelse til
handel og officiel notering sker i fondskoden for de eksisterende B-Aktier)
14. maj 2009
II – 17
5.13. Overdragelsesbegrænsninger
Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark,
Storbritannien, Sverige, Tyskland og privatplaceringer i visse
andre jurisdiktioner.
Selskabet vil i overensstemmelse med reglerne om
grænseoverskridende udbud i Europa-Parlamentets og
Rådets Direktiv 2003/71/EF anmode Finanstilsynet om at
stille et godkendelsescertifikat vedrørende Prospektet til
rådighed for de kompetente myndigheder for godkendelse
af prospekter i Storbritannien, Sverige og Tyskland. Dette
godkendelsescertifikat vil sammen med Prospektet og
en oversættelse af resuméet blive anmeldt over for de
kompetente myndigheder for godkendelse af prospekter
i Storbritannien, Sverige og Tyskland, hvorefter Prospektet
vil være gyldigt for udbud til offentligheden i disse
jurisdiktioner.
Generelle begrænsninger
Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet kan i visse
jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Prospekt
må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller
en opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant
tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til
personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant
tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke
et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter
eller købe eller tegne Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion,
hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig.
Selskabet og Lead Manager forudsætter, at personer, som
kommer i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt
med og overholder alle sådanne begrænsninger. Hverken
Selskabet eller Lead Manager har noget juridisk ansvar for
eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen
persons side, uanset om denne person er en Eksisterende
Aktionær eller potentiel køber af Tegningsretter og/eller
tegner af de Udbudte Aktier.
Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde
gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke, direkte
eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne
må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden
måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller
Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud,
et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold
til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og
Selskabet og Lead Manager skal modtage tilfredsstillende
dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til
eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier
må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og
Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes
eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen andre
jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan
II – 18
distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan
udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den
pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Lead Manager
kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation
herfor. Som følge af sådanne restriktioner i henhold til
gældende lovgivning forventer Selskabet, at nogen eller alle
investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan
og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil
kunne få Prospektet udleveret og muligvis ikke vil kunne
udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier.
Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til
nogen person under nogen omstændigheder, der kan være
ulovlige.
Salgsbegrænsninger i USA
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet
godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske
børstilsyn (Securities and Exchange Commission),
børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske
tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte
myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig
om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller
fuldstændigt. Erklæringer om det modsatte betragtes som
en kriminel handling i USA.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og
vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act
eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver
overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og salg
af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og
salg i henhold til Regulation S.
Enhver person, der ønsker at udnytte Tegningsretter og
tegne Udbudte Aktier, vil blive anset for, ved at acceptere
modtagelse af Prospektet og Tegningsretter eller Udbudte
Aktier, at have erklæret, garanteret og aftalt, enten at
vedkommende erhverver Tegningsretterne eller de Udbudte
Aktier i en offshore transaktion som defineret i Regulation
S i henhold til Regulation S, eller i henhold til en effektiv
registreringserklæring i overensstemmelse med U.S.
Securities Act, eller i henhold til en undtagelse fra eller i
en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i
U.S. Securities Act og i overensstemmelse med gældende
værdipapirlove i amerikanske enkeltstater.
Derudover kan et tilbud om at sælge eller et salg af
Tegningsretter eller Udbudte Aktier i USA fra en mægler
eller fondshandler (uanset om denne deltager i Udbuddet
eller ej) indtil udløbet af 40 dage efter Tegningsperiodens
afslutning udgøre en overtrædelse af registreringskravene i
U.S. Securities Act, hvis et sådant tilbud om at sælge eller
salg sker på anden måde end i overensstemmelse med
fritagelser i henhold til U.S. Securities Act.
Som følge af restriktioner i henhold til gældende lovgivning
forventer Selskabet, at nogen eller alle investorer
hjemmehørende i USA muligvis ikke vil kunne udnytte
Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier.
c) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer
(bortset fra “kvalificerede investorer” som defineret i
Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående
skriftligt samtykke fra Selskabet og Lead Manager, eller
Salgsbegrænsninger i Storbritannien
Dette Prospekt udleveres og henvender sig alene til 1)
personer, der har professionel erfaring med investeringer
som falder inden for paragraf 19(1) i Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Bekendtgørelsen”) eller 2) ”high net worth entities” som
defineret i paragraf 49(1) i Bekendtgørelsen og andre, til
hvem det lovligt kan videreformidles (alle sådanne personer
betegnes under ét ”Relevante Personer”). Tegningsretterne
og de Udbudte Aktier er kun tilgængelige for Relevante
Personer, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver
aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve
sådanne Tegningsretter eller Udbudte Aktier vil kun blive
indgået med Relevante Personer. Enhver person, der ikke
er en Relevant Person, må ikke handle ud fra eller i tillid til
dette Prospekt eller indholdet heraf.
d) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at
Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i
Prospektdirektivet.
Salgsbegrænsninger i det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde
I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret
Prospektdirektivet (hver især en “Relevant Medlemsstat”),
foretages intet udbud af Tegningsretter eller Udbudte Aktier
til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden
offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretter
og de Udbudte Aktier, der er godkendt af den kompetente
myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat
eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant
Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i
den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til
Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og
med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret
i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages
et udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til
offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til
enhver tid:
I forbindelse med foranstående betyder udtrykket “udbud
af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden”
vedrørende nogen Tegningsretter og Udbudte Aktier i en
Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form
og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om
vilkårene for Udbuddet og Tegningsretterne og de Udbudte
Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning
om køb af Tegningsretterne eller køb eller tegning af de
Udbudte Aktier, som denne måtte blive ændret i den
pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag,
hvorved Prospektdirektivet implementeres i den pågældende
Relevante Medlemsstat. Udtrykket “Prospektdirektiv”
betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante
implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante
Medlemsstater.
Salgsbegrænsninger i Canada, Australien og Japan og
andre jurisdiktioner uden for Danmark
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet
godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske børstilsyn,
ligesom ingen af de nævnte myndigheder har afgivet nogen
erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt
Prospektet er korrekt eller fuldstændigt.
Som følge af restriktioner i henhold til gældende love
og regler forventer Selskabet, at visse eller alle investorer
hjemmehørende i Canada, Australien, Japan og andre
jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne
udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte Aktier.
a) til juridiske enheder, godkendte eller regulerede med
henblik på at operere på de finansielle markeder samt
ikke-godkendte eller regulerede enheder, hvis formål er
udelukkende at investere i værdipapirer,
b) til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af
følgende kriterier: 1) et gennemsnit på mindst 250
medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet
balancesum på mere end EUR 43.000.000 og 3) en årlig
nettoomsætning på mere end EUR 50.000.000, som
anført i det seneste års- eller koncernregnskab,
II – 19
5.14. Hensigt hos større aktionærer samt medlemmer
af Bestyrelsen og Direktionen
cirka 344 millioner DKK eller 74,9 procent af Udbuddet.
Aktionærgruppen repræsenterer i alt 20,6 procent af
Selskabets samlede aktiekapital før Udbuddet.
Bindende forhåndstilsagn fra større aktionærer om
tegning af Udbudte Aktier
En gruppe Eksisterende Aktionærer, bestående af
Arbejdsmarkedets Tillægspension, Den Professionelle
Forening LD, Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab
A/S, Nykredit Realkredit A/S, Chr. Augustinus Fabrikker
Aktieselskab og PKA A/S (tilsammen benævnt
”Aktionærgruppen”), har afgivet bindende forhåndstilsagn
med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved
udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i
alt 4.978.188 styk Udbudte Aktier svarende til et samlet
bruttoprovenu på cirka 95 millioner DKK.
Derudover har Færchfonden afgivet bindende
forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse
betingelser om ved udnyttelse af sine Tegningsretter at
tegne i alt 1.232.000 styk Udbudte Aktier svarende til et
samlet bruttoprovenu på cirka 23 millioner DKK svarende til
5,1 procent af Udbuddet. Færchfonden repræsenterer 5,1
procent af Selskabets samlede aktiekapital før Udbuddet.
Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i
garantiaftale af 16. april 2009 (”Garantiaftalen”) vil de
Udbudte Aktier, som ikke er tegnet af indehavere af
Tegningsretter, blive tegnet af Danske Markets (Division af
Danske Bank A/S) (”Danske Markets” eller ”Lead Manager”)
og Selskabet er således med forbehold for opfyldelse af
visse betingelser sikret tegning af i alt 24.162.676 styk
Udbudte Aktier svarende til et bruttoprovenu på i alt cirka
459 millioner DKK i forbindelse med Udbuddet.
Aktionærgruppen har endvidere indgået bindende aftale
med Danske Markets om på nærmere aftalte vilkår at ville
købe op til 13.124.981 styk Udbudte Aktier fra Danske
Markets til Udbudskursen, såfremt Danske Markets måtte
tegne Udbudte Aktier i henhold til Garantiaftalen.
Aktionærgruppen har således afgivet bindende
forhåndstilsagn om tegning af Udbudte Aktier for i alt
cirka 95 millioner DKK samt køb af Udbudte Aktier for op
til cirka 249 millioner DKK, hvilket sammenlagt svarer til
I tabellen nedenfor fremgår størrelsen pr. Prospektdatoen
af aktiebeholdninger, forhåndstilsagn og købspligt fra Lead
Manager for de enkelte aktionærer i Aktionærgruppen.
Forhåndstilsagn om
udnyttelse
Antal
Navn
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Købspligt
af tildelte
fra Lead
Samlet
Tegningsret-
Manager
tilsagn
ter (antal
(antal
(antal
Aktier før
Andel
Udbudte
Udbudte
Udbudte
Udbuddet
før Udbuddet
Aktier)
Aktier)
Aktier)
A-Aktier
B-Aktier
- 1.252.679
10,4 %
5,7 %
2.505.358 6.546.225 9.051.583
6,1 % 14,2 %
1.469.470 2.603.743 4.073.213
Den Professionelle Forening LD
263.250
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S
200.000
-
1,7 %
9,2 %
400.000 1.862.896 2.262.896
Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
107.530
28.510
1,1 %
5,1 %
272.080
633.079
Nykredit Realkredit A/S
82.820
-
0,7 %
3,8 %
165.640
739.519
905.159
PKA A/S
82.820
-
0,7 %
3,8 %
165.640
739.519
905.159
Total
II – 20
471.485
Kapital Stemmer
736.420 1.752.674
20,6 % 41,7 %
905.159
4.978.188 13.124.981 18.103.169
Såfremt Lead Managers tegning under Garantiaftalen udgør
mindre end 17.952.488 styk Udbudte Aktier, vil de enkelte
aktionærers forpligtelse over for Lead Manager til at aftage
Udbudte Aktier, tegnet af Lead Manager i henhold til
Garantiaftalen, blive reduceret pro rata i forholdet mellem
Lead Manager og Aktionærgruppen.
Nedenstående tabel viser Aktionærgruppens ejerandele
såfremt Udbuddet og sammenlægningen af aktieklasserne
gennemføres og der ikke tegnes Udbudte Aktier fra andre
indehavere af Tegningsretter end Aktionærgruppen og
Færchfonden.
Hensigt hos medlemmer af Selskabets Bestyrelse og
Direktion
Bestyrelsesformand Jørgen Worning, Thorleif Krarup, Niels
Bjørn Christiansen, Anette Revsgaard Sejbjerg, Jesper Olesen
og Knud Olesen samt President & CEO Karl Kristian Hvidt
Nielsen har alle tilkendegivet at ville udnytte deres tildelte
Tegningsretter.
Derudover har næstformand Lars Brorsen tilkendegivet at ville
købe Tegningsretter og udnytte disse til tegning af Udbudte
Aktier for et samlet beløb svarende til 1 million DKK.
5.15. Fordelingsplan
5.16. Overtildeling
Der bliver ikke foretaget overtildeling af Udbudte Aktier.
5.17. Udbudskurs
De Udbudte Aktier udbydes til 19 DKK pr. Udbudt Aktie à
nominelt 10 DKK, franko.
5.18. Kursforskel
Ingen personer er blevet tildelt ret til at tegne Udbudte
Aktier til en anden kurs end Udbudskursen, hvorfor der ikke
gælder nogen kursforskel.
5.19. Placering og garanti
Lead Manager
Udbuddet koordineres af Danske Markets (Division af
Danske Bank A/S), CVR-nr. 61 12 62 28, Holmens Kanal
2-12, 1092 København K, Danmark, der fungerer som Lead
Manager for Udbuddet.
Tegningssted og betalingssted
Aktionærens instruktion om anvendelse af Tegningsretter
og tegning af Udbudte Aktier afgives til aktionærens
kontoførende institut eller anden finansiel formidler.
Der bliver ikke foretaget forhåndstildeling af Udbudte
Aktier.
Andel af kapital
Navn
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Antal
og stemmer
Aktier efter
efter Udbuddet
Udbuddet
(procent)
10.304.262
28,4 %
Den Professionelle Forening LD
4.807.948
13,3 %
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S
2.462.896
6,8 %
Nykredit Realkredit A/S
1.041.199
2,9 %
Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
987.979
2,7 %
PKA A/S
987.979
2,7 %
II – 21
Euroclear og Clearstream fungerer som internationale
betalingsformidlere:
Euroclear Bank S.A./N.V.
1 Boulevard de Roi Albert II
B-1210 Bruxelles
Belgien
Clearstream Banking S.A.
42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
Tegningsgaranti og forhåndstilsagn
Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i
garantiaftale af 16. april 2009 vil de Udbudte Aktier,
som ikke er tegnet af indehavere af Tegningsretter, blive
tegnet af Lead Manager, og Selskabet er således med
forbehold for opfyldelse af visse betingelser sikret tegning
af i alt 24.162.676 styk Udbudte Aktier svarende til et
bruttoprovenu på i alt cirka 459 millioner DKK i forbindelse
med Udbuddet.
En gruppe Eksisterende Aktionærer, bestående af
Arbejdsmarkedets Tillægspension, Den Professionelle
Forening LD, Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab
A/S, Nykredit Realkredit A/S, Chr. Augustinus Fabrikker
Aktieselskab og PKA A/S (tilsammen benævnt
”Aktionærgruppen”), har afgivet bindende forhåndstilsagn
med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved
udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i
alt 4.978.188 styk Udbudte Aktier svarende til et samlet
bruttoprovenu på cirka cirka 95 millioner DKK.
Aktionærgruppen har endvidere indgået bindende aftale
med Danske Markets om på nærmere aftalte vilkår at ville
købe op til 13.124.981 styk Udbudte Aktier fra Danske
Markets til Udbudskursen, såfremt Danske Markets måtte
tegne Udbudte Aktier i henhold til Garantiaftalen.
Aktionærgruppen har således afgivet bindende
forhåndstilsagn om tegning af Udbudte Aktier for i alt
cirka 95 millioner DKK samt køb af Udbudte Aktier for op
til cirka 249 millioner DKK, hvilket sammenlagt svarer til
cirka 344 millioner DKK eller 74,9 procent af Udbuddet.
Aktionærgruppen repræsenterer i alt 20,6 procent af
Selskabets samlede aktiekapital før Udbuddet.
II – 22
Derudover har Færchfonden afgivet bindende
forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse
betingelser om ved udnyttelse af sine Tegningsretter at
tegne i alt 1.232.000 styk Udbudte Aktier svarende til et
samlet bruttoprovenu på cirka 23 millioner DKK svarende til
5,1 procent af Udbuddet. Færchfonden repræsenterer 5,1
procent af Selskabets samlede aktiekapital før Udbuddet.
Såfremt Lead Managers tegning under Garantiaftalen udgør
mindre end 17.952.488 styk Udbudte Aktier, vil de enkelte
aktionærers forpligtelse over for Lead Manager til at aftage
Udbudte Aktier, tegnet af Lead Manager i henhold til
Garantiaftalen, blive reduceret pro rata i forholdet mellem
Lead Manager og Aktionærgruppen.
Såfremt de resterende op til 4.827.507 styk Udbudte Aktier
ikke er tegnet af andre indehavere af Tegningsretter end
Aktionærgruppen og Færchfonden, vil disse således med
forbehold for opfyldelse af visse betingelser blive tegnet af
Lead Manager svarende til et bruttoprovenu på i alt cirka
82 millioner DKK eller 20,0 procent af Udbuddet og 13,3
procent af Selskabets aktiekapital efter Udbuddet.
I henhold til Garantiaftalen, som Selskabet har indgået med
Lead Manager, kan Lead Manager på et hvilket som helst
tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende
de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet efter
meddelelse om opsigelse af Garantiaftalen. Lead Manager
er berettiget til at bringe Garantiaftalen til ophør under
visse ekstraordinære begivenheder og/eller uforudsigelige
omstændigheder såsom force majeure. Garantiaftalen
indeholder desuden betingelser for gennemførelse af
Udbuddet, som af Selskabet vurderes som sædvanlige i
forbindelse med udbud som Udbuddet, og gennemførelse
af Udbuddet er afhængig af opfyldelse af alle betingelserne
herfor i Garantiaftalen. Hvis en eller flere af betingelserne
for gennemførelse ikke er opfyldt, kan Lead Manager
desuden vælge at bringe Garantiaftalen til ophør og således
kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet. Garantiaftalen
er blandt andet betinget af, at Aktionærgruppen, der
har afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for
opfyldelse af visse betingelser, ikke er berettiget til at træde
tilbage fra deres tilsagn.
Lead Manager kan til enhver tid erhverve og sælge
Tegningsretter, udnytte sådanne Tegningsretter samt købe
og sælge Udbudte Aktier og Eksisterende Aktier.
6. OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING
Selskabets eksisterende B-Aktier er optaget til handel og
officiel notering på Københavns Fondsbørs.
6.1. Market making
Selskabet har ikke indgået en generel market maker-aftale.
Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering
på Københavns Fondsbørs, således at Tegningsretterne kan
handles på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 21.
april 2009 kl. 9.00 dansk tid, til den 4. maj 2009 kl. 17.00
dansk tid.
De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig fondskode og
er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på
Københavns Fondsbørs fra den 21. april 2009 kl. 9.00 dansk
tid.
Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet,
forventeligt den 12. maj 2009, og snarest muligt herefter
vil den midlertidige fondskode for de Udbudte Aktier blive
lagt sammen med fondskoden for de eksisterende B-Aktier,
forventeligt den 14. maj 2009.
Umiddelbart efter sammenlægningen af Selskabets
aktieklasser vil Selskabets eksisterende A-aktier blive optaget
til handel og officiel notering på Københavns Fondsbørs,
forventeligt den 14. maj 2009, i samme fondskode som de
eksisterende B-aktier.
6.2. Stabilisering
I forbindelse med Udbuddet kan Lead Manager indtil
30 dage efter de Udbudte Aktiers første handelsdag
gennemføre transaktioner, der stabiliserer eller fastholder
kursen på Tegningsretterne (stabiliserende handlinger
i relation til Tegningsretterne vil kun ske i perioden for
handel med Tegningsretterne), de Udbudte Aktier og de
eksisterende B-Aktier på et højere niveau, end der ellers
ville være gældende i det åbne marked. Lead Manager
er dog ikke forpligtet til at foretage stabilisering. Såfremt
sådanne transaktioner indledes, kan de afbrydes på ethvert
tidspunkt.
6.3. Fondskoder
A-Aktier
B-Aktier
Tegningsretter
Udbudte Aktier
(midlertidig fondskode)
Ingen (fysiske aktiebreve)
DK0010218429
DK0060177624
DK0060177541
II – 23
7. SÆLGENDE AKTIONÆRER OG LOCK-UP
7.1. Aktionærer, som har tilkendegivet, at de forventer
at sælge deres Aktier eller Tegningsretter
Selskabet har ikke modtaget tilkendegivelser fra aktionærer
om, at de agter at sælge deres Aktier eller Tegningsretter.
Bang & Olufsens beholdning af egne aktier udgør 200
styk A-Aktier og 109.876 styk B-Aktier pr. Prospektdatoen,
hvilket sammenlagt svarer til 0,9 procent af aktiekapitalen
og 0,5 procent af stemmerne i Selskabet før Udbuddet.
I forbindelse med Udbuddet vil Selskabet blive tildelt
Tegningsretter på sine egne Aktier. I henhold til
Aktieselskabsloven kan Selskabet ikke selv udnytte
Tegningsretterne, hvorfor Selskabet i forbindelse med
Udbuddet forventer at afhænde Tegningsretter tildelt på
Selskabets egne aktier.
7.2. Lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet
Selskabet har forpligtet sig til i en periode på 360 dage
fra gennemførelsen af Udbuddet (forventeligt den 12.
maj 2009) ikke at udstede, sælge, udbyde til salg, indgå
aftale om salg af, behæfte eller på anden måde direkte
eller indirekte overdrage Aktier i Selskabet eller andre
værdipapirer, der kan ombyttes til Aktier i Selskabet,
eller warrants eller andre optioner til køb af Aktier i
Selskabet (under ét betegnet “Selskabsværdipapirer”) eller
offentliggøre nogen hensigt om at iværksætte nogen sådan
handling uden forudgående skriftligt samtykke fra Lead
Manager. Sådant samtykke må ikke nægtes eller forsinkes
uden rimelig grund, hvis transaktionen er motiveret af
rimelige forretningsmæssige overvejelser vedrørende
Selskabet.
Selskabets ovennævnte forpligtelse gælder ikke overdragelse
eller udstedelse af Selskabsværdipapirer til Selskabets
medarbejdere og medarbejdere i Selskabets datterselskaber,
medlemmer af Selskabets direktion eller bestyrelse i relation
til sådanne personers udnyttelse af deres rettigheder i
henhold til eksisterende eller fremtidige medarbejderaktie-,
aktieoptions- eller warrantprogrammer.
Der er ikke indgået yderligere lock-up aftaler.
II – 24
8. OMKOSTNINGER
Selskabet er, som beskrevet i afsnittet ”Del II – Udbuddet
– Vilkår og betingelser for Udbuddet – Placering og
garanti”, gennem forhåndstilsagn og tegningsgaranti med
forbehold for opfyldelse af visse betingelser, sikret tegning
af i alt 24.162.676 styk Udbudte Aktier i forbindelse med
Udbuddet svarende til et bruttoprovenu på i alt cirka 459
millioner DKK og et skønnet nettoprovenu (bruttoprovenu
efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) på i alt cirka 432 millioner DKK.
(mio. DKK)
De skønnede omkostninger, som skal betales af Selskabet
i forbindelse med Udbuddet, er specificeret i tabellen
nedenfor.
*Inklusiv provision på 0,125 procent til alle kontoførende institutter
Vederlag til finansielle formidlere*
Garantiprovision
12,9
5,1
Honorarer til revisorer, juridiske rådgivere med videre
5,9
Trykning
0,5
Annoncering
0,3
Øvrige omkostninger
2,0
I alt
26,7
ved tegning af Udbudte Aktier.
II – 25
9. UDVANDING
Efter gennemførelsen af Udbuddet og modtagelse af
nettoprovenuet ville Selskabets proforma indre værdi pr.
28. februar 2009 have udgjort cirka 1.569 millioner DKK,
såfremt Udbuddet gennemføres, svarende til en indre værdi
på cirka 43 DKK pr. Aktie ved tegning af de Udbudte Aktier.
Indre værdi pr. Aktie beregnes ved at dividere Selskabets
samlede egenkapital med det samlede antal Aktier.
I nedenstående tabel vises den udvanding pr. Aktie, som
investorer i de Udbudte Aktier kan opleve.
(mio. DKK)
Udbudskurs pr. Aktie
19 DKK
Indre værdi pr. Aktie den 28. februar 2009
94 DKK
Ændring i indre værdi pr. Aktie som kan
henføres til Udbuddet
Ved tegning af de Udbudte Aktier svarer Udbuddet til en
umiddelbar ændring i indre værdi på cirka -51 DKK pr.
Aktie for de Eksisterende Aktionærer såfremt Udbuddet
gennemføres. Den umiddelbare udvanding af den
justerede indre værdi for investorer, der tegner de Udbudte
Aktier, udgør cirka -24 DKK pr. Aktie, såfremt Udbuddet
gennemføres.
II – 26
Indre værdi pr. Aktie efter Udbuddet
Udvanding pr. Aktie
Relativ udvanding pr. Aktie
(51) DKK
43 DKK
(24) DKK
(128) procent
Aktionærer i Selskabet, der ikke anvender deres
Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier, vil opleve en
udvanding af deres ejerandel på cirka 67 procent, såfremt
Udbuddet gennemføres.
10. YDERLIGERE OPLYSNINGER
10.1. Rådgivere
10.2. Rekvirering af Prospektet
Lead Manager
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S) er Lead
Manager for Udbuddet.
Anmodning om fremsendelse af Prospektet kan rettes til:
Juridiske rådgivere
Bech-Bruun er Selskabets advokat.
Danske Bank A/S
Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Danmark
Kromann Reumert er advokat for Lead Manager.
Selskabets uafhængige revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er Selskabets
uafhængige revisor.
Telefon: (+45) 70 23 08 34
Fax: (+45) 43 55 12 23
E-mail: [email protected]
Prospektet kan også med visse undtagelser hentes
på Selskabets hjemmeside, www.bang-olufsen.com.
Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af Prospektet.
Udlevering af Prospektet og udbud af Tegningsretterne
og de Udbudte Aktier er i visse jurisdiktioner begrænset
ved lov. Prospektet er ikke et tilbud om at sælge eller en
opfordring til at tegne eller købe nogen af Tegningsretterne
eller de Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant
tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til
personer, som det er ulovligt at give et sådant tilbud eller
opfordring. Personer, der kommer i besiddelse af Prospektet,
forudsættes selv at indhente oplysninger om og overholde
disse begrænsninger.
II – 27
F – REGNSKABSOPLYSNINGER
II – 28
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Introduktion til regnskabsoplysninger ....................................................................................................................... F – 2
2. Oplysninger indarbejdet ved henvisning ................................................................................................................... F – 3
3. Koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06 ................................................... F – 4
3.1. Ledelsespåtegning .......................................................................................................................................... F – 4
3.2. Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskaberne for 2007/08, 2006/07 og 2005/06 ........................... F – 5
3.3. Resultatopgørelse ........................................................................................................................................... F – 7
3.4. Balance .......................................................................................................................................................... F – 8
3.5. Pengestrømsopgørelse .................................................................................................................................. F – 10
3.6. Egenkapitalopgørelse.................................................................................................................................... F – 11
3.7. Noter ............................................................................................................................................................ F – 14
4. Ureviderede koncernregnskabsoplysninger for 1.-3. kvartal 2008/09 med sammenligningstal
for 1.-3. kvartal 2007/08 ........................................................................................................................................ F
4.1. Ledelsespåtegning ........................................................................................................................................ F
4.2. Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet
for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009 .............................................................................................. F
4.3. Resultatopgørelse ......................................................................................................................................... F
4.4. Balance ........................................................................................................................................................ F
4.5. Pengestrømsopgørelse .................................................................................................................................. F
4.6. Egenkapitalopgørelse.................................................................................................................................... F
4.7. Noter ............................................................................................................................................................ F
4.8. Segmentoplysninger ..................................................................................................................................... F
4.9. Omsætning brandunderstøttet forretning ..................................................................................................... F
4.10. Distributionsudvikling ................................................................................................................................... F
– 65
– 65
–
–
–
–
–
–
–
–
–
66
67
68
70
71
72
74
75
75
F–1
1. INTRODUKTION TIL REGNSKABSOPLYSNINGER
De følgende årsregnskaber (koncernregnskabsoplysninger) for 2007/08 og 2006/07 er et uddrag af Selskabets
offentliggjorte årsrapport for 2007/08 med tilhørende sammenligningstal for regnskabsåret 2006/07 aflagt i
overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske
oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Årsregnskabet (koncernregnskabsoplysninger) for 2005/06 er et
uddrag af Selskabets offentliggjorte årsrapport for 2006/07 med tilhørende sammenligningstal for regnskabsåret 2005/06
aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske
oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for 2007/08 er
uændret i forhold til årsrapporten for 2006/07.
De offentliggjorte årsrapporter for 2007/08 og 2006/07 omfatter ledelsesberetning, årsregnskab for moderselskabet Bang
& Olufsen a/s, koncernregnskab for Bang & Olufsen samt tilhørende noter. Årsregnskaberne (koncernregnskabsoplysninger)
i dette Prospekt omfatter koncernregnskab for Bang & Olufsen med tilhørende noter. Årsregnskaberne
(koncernregnskabsoplysninger) i dette Prospekt er uden ledelsesberetning, da disse er indarbejdet i Prospektet via
krydsreference til de offentliggjorte årsrapporter, jf. afsnittet ”Del F – Regnskabsoplysninger – Oplysninger indarbejdet ved
henvisning”.
Selskabet har offentliggjort delårsrapport for Koncernen for 1.-3. kvartal 2008/09. Delårsrapporten indeholder
ledelsesberetning og delårsregnskab for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009 med tilhørende sammenligningstal for
perioden 1. juni 2007 til 29. februar 2008. Delårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt
af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i
forhold til årsrapporten for 2007/08.
Delårsregnskabet for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009 med tilhørende sammenligningstal for perioden 1.
juni 2007 til 29. februar 2008, som er gengivet i Prospektet, er i overensstemmelse med delårsregnskabet indeholdt
i Selskabets delårsrapport for Koncernen for 1.-3. kvartal 2008/09. Til brug for nærværende Prospekt har Selskabets
generalforsamlingsvalgte revisor foretaget review af delårsregnskabet for Koncernen for 1. til 3. kvartal 2008/09. Det
foretagne review har ikke omfattet sammenligningstal for samme periode i regnskabsåret 2007/08, kvartalstal for 1.
december 2008 til 28. februar 2009 samt sammenligningstal for samme periode i regnskabsåret 2007/08.
F–2
2. OPLYSNINGER INDARBEJDET VED HENVISNING
De yderligere oplysninger, der udtrykkeligt er anført i nedenstående tabel, er indarbejdet ved henvisning i Prospektet jævnfør
§ 18 i Prospektbekendtgørelsen. Direkte og indirekte henvisninger i rapporterne til andre dokumenter eller hjemmesider er
ikke indarbejdet ved henvisning og udgør ikke en del af Prospektet. Rapporterne gælder kun pr. datoen for deres respektive
offentliggørelse og er ikke siden blevet opdateret og i nogle tilfælde overflødiggjort af oplysningerne i Prospektet. Potentielle
investorer i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier bør antage, at oplysningerne i Prospektet samt
de oplysninger, som Selskabet indarbejder ved henvisning, alene er korrekte pr. datoen for dokumentets egen datering.
Bang & Olufsens virksomhed, finansielle stilling, pengestrømme og resultater kan have ændret sig siden disse datoer.
Potentielle investorer i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier opfordres til at læse oplysningerne i
form af henvisninger i lyset af de forbehold, der er angivet i afsnittet ”Fremadrettede udsagn” og i lyset af oplysningerne i
afsnittet ”Risikofaktorer”.
De offentliggjorte årsrapporter for 2007/08, 2006/07 og 2005/06 indeholder ledelsesberetning samt årsregnskab
for moderselskabet Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2008/09 indeholder en ledelsesberetning.
Oplysningerne heri er indarbejdet i dette Prospekt ved nedenstående krydsreferencetabel samt fremlagt til gennemsyn på
Selskabets adresse, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, Danmark, samt Selskabets hjemmeside: www.bang-olufsen.com.
Oplysninger
Henvisning
Side(r)
Ledelsesberetning for perioden 1. juni 2008 til
28. februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09)
Bang & Olufsen a/s’ ureviderede delårsrapport for
perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009 (1.-3.
kvartal 2008/09)
2-8
Bang & Olufsen a/s’ ledelsesberetning for
regnskabsåret 2007/08
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2007/08
25-28
Bang & Olufsen a/s’ ledelsespåtegning for
regnskabsåret 2007/08
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2007/08
18
Bang & Olufsen a/s’ revisionspåtegning for
regnskabsåret 2007/08
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2007/08
19
Bang & Olufsen a/s’ ledelsesberetning for
regnskabsåret 2006/07
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2006/07
23-26
Bang & Olufsen a/s’ ledelsespåtegning for
regnskabsåret 2006/07
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2006/07
16
Bang & Olufsen a/s’ revisionspåtegning for
regnskabsåret 2006/07
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2006/07
17
Bang & Olufsen a/s’ ledelsesberetning for
regnskabsåret 2005/06
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2005/06
20-22
Bang & Olufsen a/s’ ledelsespåtegning for
regnskabsåret 2005/06
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2005/06
14
Bang & Olufsen a/s’ revisionspåtegning for
regnskabsåret 2005/06
Bang & Olufsen a/s’ årsrapport 2005/06
15
F–3
3. KONCERNREGNSKABSOPLYSNINGER FOR REGNSKABSÅRENE 2007/08, 2006/07 OG 2005/06
3.1. Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt de offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2007/08, 2006/07
og 2005/06 for Bang & Olufsen a/s henholdsvis 13. august 2008, 13. august 2007 og 21. august 2006. De i dette Prospekt
indeholdte årsregnskaber for 2007/08, 2006/07 og 2005/06 er udarbejdet med henblik på Udbuddet og er uddraget af de
offentliggjorte og reviderede årsrapporter for 2007/08, 2006/07 og 2005/06.
Selskabets koncernregnskabsoplysninger for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06, som er medtaget i dette
dokument, er uddraget af Selskabets årsrapporter, der er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabsoplysningerne giver et retvisende
billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2008, 31. maj 2007 og 31. maj 2006 samt af
resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsårene 1. juni 2007 til 31. maj 2008, 1. juni 2006 til 31.
maj 2007 og 1. juni 2005 til 31. maj 2006.
Struer, den 16. april 2009
Direktionen
Karl Kristian Hvidt Nielsen
President & CEO
Bestyrelsen
Jørgen Worning
formand
Lars Brorsen
næstformand
Thorleif Krarup
Peter Skak Olufsen
Niels Bjørn Christiansen
Rolf Eriksen
Anette Revsgaard Sejbjerg
Jesper Olesen
Knud Olesen
F–4
3.2. Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskaberne for 2007/08, 2006/07 og 2005/06
Til aktionærer og potentielle investorer i Bang & Olufsen a/s
Vi har revideret de af ledelsen for Bang & Olufsen a/s aflagte og offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2007/08,
2006/07 og 2005/06, hvorfra årsregnskaberne på siderne F-7 til F-64 er uddraget. Revisionen af årsrapporterne er udført
i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. I vores revisionspåtegning på årsrapporten for
regnskabsåret 2005/06 dateret 21. august 2006, på årsrapporten for regnskabsåret 2006/07 dateret 13. august 2007 og
på årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 dateret 13. august 2008 udtrykte vi en konklusion uden forbehold og uden
supplerende oplysninger.
Vores revisionspåtegning på årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 dateret 13. august 2008 er gengivet her:
”Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s
Vi har revideret årsrapporten for Bang & Olufsen a/s for regnskabsåret 1. juni 2007 - 31. maj 2008 omfattende
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse
og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges
i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske
oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til
årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig
fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision
i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske
krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke
indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.
De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i
årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende
billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med
det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. maj 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. juni 2007 til 31. maj 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards
som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.”
Vi har ikke foretaget yderligere revisionshandlinger efter den 13. august 2008.
F–5
Vi har påset, at årsregnskaberne er korrekt uddraget og gengivet fra de offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene
2007/08, 2006/07 og 2005/06.
Selskabets ledelse har ansvaret for, at årsregnskaberne på siderne F-7 til F-64 er korrekt uddraget fra årsrapporter for
regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om
uddraget og gengivelsen af årsregnskaberne fra de offentliggjorte årsrapporter.
Det udførte arbejde
Vi har planlagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 800 ”Den uafhængige
revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål” med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsregnskaberne i al væsentlighed er i overensstemmelse med de offentliggjorte årsrapporter, som de er uddraget fra.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskaberne indeholdt på siderne F-7 til F-64 i al væsentlighed er i overensstemmelse med de
offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06, som de er uddraget fra.
København, den 16. april 2009
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Jens Rudkjær
Statsautoriseret revisor
F–6
Henrik Z. Hansen
Statsautoriseret revisor
3.3. Resultatopgørelse
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
4 ...
5 ...
5 ...
5 ...
5 ...
8 ...
9 ...
10 ...
2006/07
2005/06
Nettoomsætning
4.092,0
4.375,7
4.225,2
Produktionsomkostninger
(2.199,6)
(2.338,0)
(2.281,1)
Bruttoresultat
1.892,4
2.037,7
1.944,1
Udviklingsomkostninger
(545,5)
(458,8)
(442,9)
(1.003,5)
(910,2)
(920,3)
Administrationsomkostninger mv.
(148,7)
(138,7)
(142,0)
Resultat af primær drift
194,7
530,0
438,9
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(11,2)
(1,1)
(1,0)
-
11,5
-
Distributions- og marketingomkostninger
Gevinst ved salg af kapitalandele i datterselskab
6 ...
7 ...
2007/08
Finansielle indtægter
20,0
15,7
17,7
Finansielle omkostninger
(49,8)
(31,7)
(24,9)
Finansielle poster, netto
(29,8)
(16,0)
(7,2)
Resultat før skat
153,7
524,4
430,7
Skat af årets resultat
(41,4)
(151,9)
(134,7)
Årets resultat
112,3
372,5
296,0
Moderselskabets aktionærer
104,7
367,4
294,0
7,6
5,1
2,0
112,3
372,5
296,0
Resultat pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,8
Udvandet resultat pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,7
Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,8
Udvandet resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,7
Minoritetsinteresser
Resultat pr. aktie
F–7
3.4. Balance – Aktiver
Koncern
(mio. DKK)
31/5 - 08
31/5 - 07
31/5 - 06
Goodwill
44,8
44,8
18,0
Erhvervede rettigheder
41,1
44,4
12,1
Færdiggjorte udviklingsprojekter
218,8
244,6
216,3
Udviklingsprojekter under udførelse
112,5
116,2
109,8
Immaterielle aktiver i alt
417,2
450,0
356,2
Noter ...
Immaterielle aktiver
11,14 ...
Materielle aktiver
Grunde og bygninger
274,4
252,1
332,8
Produktionsanlæg og maskiner
221,8
203,8
200,7
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
50,0
70,7
58,2
Indretning af lejede lokaler
28,7
29,1
26,6
Materielle aktiver under udførelse og
forudbetalinger for materielle aktiver
12 ...
Materielle aktiver i alt
13 ...
Investeringsejendomme
80,8
62,2
49,1
655,7
617,9
667,4
52,8
56,4
0,7
Finansielle aktiver
15 ...
16 ...
17 ...
Kapitalandele i associerede selskaber
6,3
15,8
6,0
Andre finansielle tilgodehavender
52,0
88,2
36,4
Finansielle aktiver i alt
58,3
104,0
42,4
Udskudte skatteaktiver
22,7
21,2
28,8
1.206,7
1.249,5
1.095,5
801,4
694,3
567,4
593,0
733,8
655,1
-
8,5
-
39,7
27,0
16,6
Langfristede aktiver i alt
18 ...
Varebeholdninger
19
20
21
22
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavender
...
...
...
...
23 ...
F–8
Tilgodehavender hos associerede selskaber
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
38,9
30,0
51,4
Periodeafgrænsningsposter
30,5
22,8
25,5
Tilgodehavender i alt
702,1
822,1
748,6
Likvide beholdninger
107,1
196,4
502,5
-
-
1,1
Kortfristede aktiver i alt
1.610,6
1.712,8
1.819,6
Aktiver i alt
2.817,3
2.962,3
2.915,1
Langfristede aktiver bestemt for salg
3.4. Balance – Passiver
Koncern
(mio. DKK)
31/5 - 08
31/5 - 07
31/5 - 06
Noter ...
Egenkapital
24 ...
Aktiekapital
120,8
120,8
124,5
Indbetalt overkurs
14,6
14,6
14,6
Reserve for valutakursregulering
(42,9)
(17,3)
(4,7)
-
0,1
-
Overført resultat
1.379,2
1.557,7
1.603,6
Egenkapital, moderselskabets aktionærer
1.471,7
1.675,9
1.738,0
12,1
6,0
4,1
1.483,8
1.681,9
1.742,1
9,5
9,7
15,5
Udskudt skat
64,2
67,8
63,7
Hensatte forpligtelser
77,3
97,0
91,9
Realkreditinstitutter
235,7
93,4
107,2
Kreditinstitutter
101,1
97,1
129,7
6,6
6,1
-
494,4
371,1
408,0
Reserve vedr. regnskabsmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme
25 ...
26 ...
Minoritetsinteresser
Egenkapital i alt
Langfristede forpligtelser
27
28
29
30
31
32
...
...
...
...
...
...
Pensioner
Øvrige langfristede forpligtelser
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede forpligtelser
30 ...
31 ...
29 ...
Realkreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld
8,5
14,0
13,8
Kreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld
42,9
32,4
32,5
Kreditinstitutter, øvrigt
53,7
39,5
-
Hensatte forpligtelser
46,0
33,3
31,1
216,0
213,7
196,3
1,8
-
-
Selskabsskat
66,3
122,3
78,3
Anden gæld
320,0
356,2
361,4
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede selskaber
33 ...
34 ...
Periodeafgrænsningsposter
83,9
97,9
51,6
839,1
909,3
765,0
Forpligtelser i alt
1.333,5
1.280,4
1.173,0
Passiver i alt
2.817,3
2.962,3
2.915,1
Kortfristede forpligtelser i alt
F–9
3.5. Pengestrømsopgørelse
Koncern
(mio. DKK)
2007/08
2006/07
2005/06
Noter ...
35 ...
36 ...
Årets resultat
112,3
372,5
296,0
Af- og nedskrivninger
299,2
248,9
232,3
Reguleringer
92,6
162,6
162,1
Ændring i driftskapital
(22,2)
(142,2)
(188,2)
Renteindbetalinger og lignende
20,0
15,7
17,7
Renteudbetalinger og lignende
(49,8)
(31,7)
(24,9)
Betalt selskabsskat
(120,3)
(105,0)
(100,4)
Pengestrømme fra driftsaktivitet
331,8
520,8
394,6
Køb af immaterielle langfristede aktiver
(124,9)
(210,1)
(171,4)
Køb af materielle langfristede aktiver
(190,4)
(157,6)
(185,2)
1,5
0,7
-
23,3
9,8
13,5
-
-
(27,7)
Salg af immaterielle langfristede aktiver
Salg af materielle langfristede aktiver
37 ...
38 ...
Tilkøb af aktivitet
Frasalg af aktivitet
Ændring i finansielle tilgodehavender
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Provenu ved optagelse af langfristede lån
Afdrag på langfristede lån
Betalt udbytte
Udbytte af egne aktier
Tilbagekøb af egne aktier
Nytegning af medarbejderaktier
Salg af egne aktier
F – 10
32,7
-
(53,9)
(7,7)
(254,3)
(378,4)
(378,5)
200,0
-
74,6
(48,7)
(46,3)
(38,8)
(247,7)
(200,2)
(149,0)
14,0
11,3
5,7
(100,2)
(271,3)
(148,9)
-
-
5,6
1,6
18,5
5,3
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
(181,0)
(488,0)
(245,5)
Ændring i likvider - årets pengestrømme
(103,5)
(345,6)
(229,4)
156,9
502,5
731,9
53,4
156,9
502,5
Likvider 1. juni
39 ...
36,2
Likvider 31. maj
3.6. Egenkapitalopgørelse
Minoritets(mio. DKK)
................. Moderselskabets aktionærers andel .................
interesser
I alt
Reserve
vedrørende
regnskabsmæssig afReserve dækning af
for
Indbetalt valutakurs-
Egenkapital 1. juni 2005
fremtidige
Egen-
penge-
Overført
kapital
Aktiekapital
overkurs
regulering
strømme
resultat
koncern
124,1
9,4
-
-
1.617,0
-
1.750,5
Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af
ændring i regnskabspraksis
-
-
1,1
-
(39,1)
2,1
(35,9)
124,1
9,4
1,1
-
1.577,9
2,1
1.714,6
datterselskaber
-
-
(5,8)
-
(4,9)
-
(10,7)
Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital
-
-
(5,8)
-
(4,9)
-
(10,7)
Overført af årets resultat
-
-
-
-
294,0
2,0
296,0
Samlet indkomst
-
-
(5,8)
-
289,1
2,0
285,3
17,1
Korrigeret egenkapital 1. juni 2005
Egenkapital- og valutakursreguleringer i
Nytegning af medarbejderaktier
0,4
5,2
-
-
11,5
-
Tildeling af aktieoptioner
-
-
-
-
5,8
-
5,8
Skat af aktieoptioner
-
-
-
-
6,2
-
6,2
Køb af egne aktier
-
-
-
-
(148,9)
-
(148,9)
Salg af egne aktier
-
-
-
-
5,3
-
5,3
Udloddet udbytte vedr. 2004/05
-
-
-
-
(149,0)
-
(149,0)
Udbytte af egne aktier
Egenkapital 31. maj 2006
-
-
-
-
5,7
-
5,7
0,4
5,2
-
-
(263,4)
-
(257,8)
124,5
14,6
-
1.603,6
4,1
1.742,1
(4,7)
F – 11
Minoritets(mio. DKK)
................. Moderselskabets aktionærers andel .................
interesser
I alt
Reserve
vedrørende
regnskabsmæssig afReserve dækning af
for
Indbetalt valutakurs-
Egenkapital 1. juni 2006
fremtidige
Egen-
penge-
Overført
kapital
strømme
resultat
koncern
(4,7)
-
1.603,6
4,1
1.742,1
-
(12,6)
-
14,1
-
1,5
-
-
0,1
-
-
0,1
Aktiekapital
overkurs
124,5
14,6
-
regulering
Egenkapital- og valutakursreguleringer i
datterselskaber
Ændring i dagsværdi af afledte finansielle
instrumenter
Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital
-
-
(12,6)
0,1
14,1
-
1,6
Overført af årets resultat
-
-
-
-
367,4
5,1
372,5
Samlet indkomst
-
-
(12,6)
0,1
381,5
5,1
374,1
Kapitalnedsættelse
(3,7)
-
-
-
3,7
-
-
Medarbejderaktier
-
-
-
-
10,8
-
10,8
Tildeling af aktieoptioner
-
-
-
-
0,4
-
0,4
Skat af aktieoptioner
-
-
-
-
(0,4)
-
(0,4)
Option på minoritetsandel
-
-
-
-
(1,2)
(2,2)
(3,4)
Køb af egne aktier
-
-
-
-
(271,3)
-
(271,3)
Salg af egne aktier
-
-
-
-
18,5
-
18,5
Udloddet udbytte vedrørende 2005/06
-
-
-
-
(199,2)
(1,0)
(200,2)
Udbytte af egne aktier
Egenkapital 31. maj 2007
F – 12
-
-
-
-
11,3
-
11,3
(3,7)
-
-
-
(427,4)
(3,2)
(434,3)
120,8
14,6
0,1
1.557,7
6,0
1.681,9
(17,3)
Minoritets(mio. DKK)
................. Moderselskabets aktionærers andel .................
interesser
I alt
Reserve
vedrørende
regnskabsmæssig afReserve dækning af
for
Indbetalt valutakurs-
Egen-
penge-
Overført
kapital
strømme
resultat
koncern
(17,3)
0,1
1.557,7
6,0
1.681,9
-
(25,6)
-
32,2
-
6,6
-
-
(0,1)
-
-
(0,1)
Aktiekapital
overkurs
120,8
14,6
-
Egenkapital 1. juni 2007
fremtidige
regulering
Egenkapital- og valutakursreguleringer i
datterselskaber
Ændring i dagsværdi af afledte finansielle
instrumenter
Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital
-
-
(25,6)
(0,1)
32,2
-
6,5
Overført af årets resultat
-
-
-
-
104,7
7,6
112,3
Samlet indkomst
-
-
(25,6)
(0,1)
136,9
7,6
118,8
Medarbejderaktier
-
-
-
-
10,4
-
10,4
Tildeling af aktieoptioner
-
-
-
-
11,1
-
11,1
Ændring i udskudt skat af aktieoptioner
-
-
-
-
(6,1)
-
(6,1)
Option på minoritetsandel
-
-
-
-
(2,2)
2,2
-
Overførsel til minoritetsinteresser
-
-
-
-
(2,4)
2,4
-
Køb af egne aktier
-
-
-
-
(100,2)
-
(100,2)
Salg af egne aktier
-
-
-
-
1,6
-
1,6
Udloddet udbytte vedrørende 2006/07
-
-
-
-
(241,6)
(6,1)
(247,7)
Udbytte af egne aktier
-
-
-
-
14,0
-
14,0
-
-
-
-
(315,4)
(1,5)
(316,9)
120,8
14,6
-
1.379,2
12,1
1.483,8
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
134,3
Egenkapital 31. maj 2008
Specifikation af bevægelser på aktiekapitalen:
Aktiekapital primo
(42,9)
120,8
124,5
124,1
123,8
Kapitalforhøjelse
-
-
0,4
0,3
0,4
Kapitalnedsættelse
-
(3,7)
-
-
(10,9)
120,8
120,8
124,5
124,1
123,8
Aktiekapital ultimo
F – 13
3.7. Noter
Noter ...
1 ...
Anvendt regnskabspraksis (uddraget fra Selskabets årsrapport for 2007/08)
Regnskabsgrundlag
Koncernregnskabsoplysningerne for Bang & Olufsen er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Yderligere danske
oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen er stillet i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af
Københavns Fondsbørs. IFRS er implementeret, således at koncernregnskabsoplysningerne tillige overholder bestemmelserne i
regnskabsstandarder godkendt af Den Europæiske Union.
Koncernregnskabsoplysningerne er præsenteret i danske kroner (DKK), der anses for at være Koncernens funktionelle valuta.
Effekten af ny regnskabsregulering
Alle nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er relevante for Koncernen, og som er trådt i kraft med virkning
for de i Prospektet viste regnskabsår, er anvendt ved udarbejdelsen af koncernregnskabsoplysningerne.
Anvendelsen af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke medført beløbsmæssige ændringer i årsrapporterne
for 2007/08, 2006/07 eller 2005/06, og koncernens regnskabspraksis er således uændret for de i Prospektet viste regnskabsår.
På tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2007/08 er en række yderligere nye eller ændrede
standarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag
ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporterne for kommende regnskabsår.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Aktiver fjernes fra balancen, når
det ikke længere er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen.
Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser fjernes fra balancen, når det ikke længere er sandsynligt, at der må afgives økonomiske
fordele for at indfri forpligtelsen.
Køb og salg af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i balancen på aftaledagen.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles
kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller
afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger,
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler
som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende forhold, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Konsolidering
For en oversigt over datterselskaber henvises til ”Del F – Regnskabsoplysninger – Reviderede koncernregnskabsoplysninger for
regnskabsårene 2007/08, 2006/07 og 2005/06 – Noter – Note 44”.
F – 14
Konsolideringspraksis
Årsrapporten omfatter moderselskabet Bang & Olufsen a/s og de selskaber, hvori koncernen besidder mere end 50 procent
af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse på selskabets finansielle og driftsmæssige politikker.
Selskaber, som ikke er datterselskaber, men hvor Koncernen ejer 20 procent eller mere af stemmeretten eller på anden måde
udøver en betydelig indflydelse på den driftsmæssige og finansielle ledelse, betragtes som associerede selskaber. Associerede
selskaber indregnes ved konsolidering i linien “Indtægt af kapitalandele i associerede selskaber efter skat”.
Ved vurdering af, om Bang & Olufsen a/s har bestemmende eller betydelig indflydelse, tages hensyn til eventuelle potentielle
stemmeretter, der på vurderingstidspunktet kan udnyttes eller konverteres.
Koncernens årsrapport er udarbejdet på grundlag af reviderede årsrapporter for moderselskabet og datterselskaber ved
sammendrag af de enkelte selskabers regnskabsposter af ensartet karakter. Der er ved sammendraget foretaget eliminering af
koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytte og mellemværender samt urealiserede koncerninterne
gevinster og tab.
Nyerhvervede datterselskaber medtages i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet, og solgte selskaber medtages indtil
salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede eller frasolgte selskaber.
Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede datterselskaber opgjort til historisk kostpris udlignes med moderselskabets
andel af datterselskabernes dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet.
Goodwill opgøres på købstidspunktet som forskellen mellem anskaffelsessummen og dagsværdien af erhvervede aktiver,
forpligtelser og eventualforpligtelser. For virksomhedssammenslutninger foretaget den 1. juni 2004 eller senere indregnes
goodwill i balancen under immaterielle langfristede aktiver. Denne goodwill afskrives ikke, men testes kvartalsvis for
værdiforringelse. Hvis anskaffelsessummen er mindre end dagsværdien af de erhvervede nettoaktiver, indregnes forskellen
direkte i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.
Goodwill erhvervet før 1. juni 2004 men efter 1. juni 2002 blev indregnet i balancen under immaterielle langfristede aktiver
og afskrevet lineært over den forventede økonomiske levetid, der blev fastsat på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de
enkelte forretningsområder, dog maksimalt 20 år.
For selskabsovertagelser før 1. juni 2002 blev goodwill på købstidspunktet opgjort som forskellen mellem anskaffelsessummen
og det erhvervede selskabs indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Goodwill blev afskrevet direkte over
egenkapitalen.
For virksomhedssammenslutninger foretaget før den 1. juni 2004 er den regnskabsmæssige klassifikation og den
regnskabsmæssige behandling fastholdt efter den hidtidige regnskabspraksis. Goodwill fra før den 1. juni 2004 er indregnet på
grundlag af den kostpris, der var indregnet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis med fradrag af af- og nedskrivninger
frem til 31. maj 2004. Goodwill afskrives ikke efter 1. juni 2004, men testes for værdiforringelse hvert kvartal fra og med 1.
juni 2004.
Til- og afgange af butikker behandles ud fra en konkret vurdering enten som virksomhedssammenslutninger, jævnfør
beskrivelsen ovenfor, eller som til- og afgange af enkeltaktiver og -forpligtelser.
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser omfatter fremmede aktionærers andel af den indre værdi og årets resultat i ikke 100 procent ejede
datterselskaber.
Den del af datterselskabernes resultat, der kan henføres til minoritetsinteresser, indgår som en integreret del af årets resultat.
Minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen er anført som en integreret del af egenkapitalen.
Såfremt minoritetsinteresser er forpligtede til at dække en andel af et eventuelt underskud, indregnes dette som et aktiv. Der
foretages en individuel vurdering af, om der er behov for nedskrivning til tab.
F – 15
Valutaforhold
Resultatopgørelsen
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår som følge af
forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender og gældsforpligtelser
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens kurs. Gevinster og tab, der opstår som følge af forskelle mellem balancedagens kurs og
transaktionsdagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Omregning af udenlandske datterselskaber
Ved indregning i koncernregnskabet af udenlandske datterselskaber med en funktionel valuta forskellig fra Bang & Olufsen
a/s’ præsentationsvaluta omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser, mens balanceposterne omregnes
til balancedagens valutakurser. De omregningsdifferencer, der opstår ved omregning af de udenlandske selskabers
primo-egenkapital til balancedagens kurser, samt ved omregning af de udenlandske selskabers resultatopgørelser fra
gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes på egenkapitalen.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle
instrumenter indgår i andre tilgodehavender og anden gæld.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet
aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme,
indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra
egenkapitalen ved realisation af det sikrede, og indregnes sammen med værdien af dette.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes
ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, såfremt indtægten
kan opgøres pålideligt, og betaling herfor forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag
af rabatter i forbindelse med salget.
Salg af varer
Omsætningen vedrørende salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergangen til køber har fundet sted inden
regnskabsårets udgang.
Salg af tjenesteydelser
Omsætning vedrørende serviceydelser, der blandt andet omfatter timesalg i forbindelse med udviklingsprojekter, indregnes i
takt med, at serviceydelserne leveres.
Royalty
Royalty indregnes lineært over den periode, som royaltyaftalen vedrører.
F – 16
Huslejeindtægter
Huslejeindtægter indregnes i den periode, hvor udlejningen af ejendommen finder sted.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder løn og vareforbrug samt indirekte omkostninger, herunder gager og af- og nedskrivninger,
der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Udviklingsomkostninger
Under udviklingsomkostninger indregnes de udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering. Endvidere
indregnes af- og nedskrivninger på aktiverede udviklingsprojekter.
Distributions- og marketingomkostninger
Distributions- og marketingomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører salg og distribution af koncernens produkter,
herunder gager til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt af- og nedskrivninger. Omkostninger i
datterselskaber, der alene varetager salg af koncernens produkter, henføres til distributions- og marketingomkostninger.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale, ledelsen og kontoromkostninger mv.,
herunder af- og nedskrivninger.
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber
I koncernens resultatopgørelse indregnes andel af associerede selskabers resultat efter skat efter forholdsmæssig eliminering af
koncerninterne gevinster og tab under posten “Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat”.
Finansielle poster
Finansielle poster indeholder renter, amortiseringstillæg og -fradrag, dagsværdireguleringer samt realiserede og urealiserede
valutakursreguleringer.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Moderselskabet indgår i en obligatorisk dansk sambeskatning med alle selskaber, som kontrolleres af moderselskabet.
Den beregnede danske skat af sambeskatningsindkomsten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til deres
skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Koncernen indgår i aconto-skatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetaling indgår i finansielle
poster.
Balancen
Immaterielle langfristede aktiver
Goodwill
Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til historisk kostpris som beskrevet under “Konsolideringspraksis”.
Efterfølgende måles goodwill til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Goodwill afskrives ikke.
Udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og som vurderes at kunne markedsføres i form af nye produkter
på et potentielt marked, indregnes som immaterielle langfristede aktiver.
Udviklingsprojekter indregnes til kostpris og afskrives over den forventede brugstid, når kriterierne for indregning er opfyldt.
F – 17
Udviklingsomkostninger, som ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostning i resultatopgørelsen
på afholdelsestidspunktet.
Kostprisen omfatter gager, lønninger, materialer, tjenesteydelser og afskrivninger på inventar og anlæg, der kan henføres til
koncernens udviklingsaktiviteter.
Tilskud vedrørende udviklingsprojekter fratrækkes i de afholdte omkostninger.
Renteomkostninger vedrørende finansiering af udviklingsprojekter indregnes i resultatopgørelsen.
Aktiverede udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller til
genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsprojekterne lineært over den vurderede brugstid.
Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-6 år.
Erhvervede rettigheder
Erhvervede rettigheder omfatter software, nøglepenge og patenter. Disse måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Erhvervede rettigheder afskrives lineært over den forventede levetid eller kontraktens løbetid, hvis denne er kortere.
Materielle langfristede aktiver
Materielle langfristede aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsespris samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er
klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede langfristede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til lønforbrug,
materialer, komponenter og underleverandører.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden for de enkelte
bestanddele er forskellig.
Tilskud vedrørende langfristede materielle aktiver fratrækkes i anskaffelsesværdien.
Renteomkostninger vedrørende finansiering af fremstilling af materielle langfristede aktiver indregnes i resultatopgørelsen.
For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af aktivernes dagsværdi eller nutidsværdien af de fremtidige
minimumsleasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den marginale
lånerente som diskonteringsfaktor.
Afskrivninger
Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid og under hensyntagen til aktivets scrapværdi. Der benyttes
følgende afskrivningsperioder:
Grunde og bygninger
Grunde................................................................. Ingen
Bygninger ..............................................................40 år
Indvendige ombygninger/særlige installationer ......10 år
Tekniske anlæg og maskiner
Emnebestemte .................................................. 3 - 6 år
Øvrige tekniske anlæg og maskiner ................. 8 - 10 år
Andre anlæg ...................................................... 3 - 10 år
F – 18
Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over lejemålets løbetid, dog højst 10 år.
Investeringsejendomme
Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå lejeindtægter eller kapitalgevinster frem for til anvendelse i
produktionen, til levering af varer eller tjenesteydelser eller til administrative formål i selskabet, der ejer ejendommen.
Investeringsejendomme måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Investeringsejendomme afskrives
lineært over 40 år.
Tilskud vedrørende investeringsejendomme fratrækkes i anskaffelsesværdien.
Nedskrivning af langfristede aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel investeringsejendomme som immaterielle og materielle langfristede aktiver gennemgås
kvartalsvist for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, opgøres aktivets genindvindingsværdi, og der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen
og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den
mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Goodwill og igangværende udviklingsprojekter testes kvartalsvist for værdiforringelse uden hensyntagen til, om der er
indikation af værdiforringelse.
Finansielle langfristede aktiver
Kapitalandele i associerede selskaber måles i balancen for koncernen til den regnskabsmæssige indre værdi opgjort i henhold til
koncernens regnskabspraksis efter forholdsmæssig eliminering af koncerninterne gevinster og tab.
Andre finansielle tilgodehavender
Andre finansielle tilgodehavender omfatter primært udlån til ikke tilknyttede virksomheder. Andre finansielle tilgodehavender
måles til amortiseret kostpris, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter FIFO-princippet eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Kostpris for råvarer, hjælpematerialer og indkøbte handelsvarer omfatter fakturapris med tillæg af hjemtagelses-omkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter anskaffelsespris for materialer og direkte løn med
tillæg af indirekte produktionsomkostninger.
Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse og afskrivning på de i
produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og -ledelse.
Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til
imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
F – 19
Egenkapital
Udbytte
Udbytte indregnes som en forpligtelse på det tidspunkt, hvor det vedtages på generalforsamlingen.
Egne aktier
Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes på egenkapitalen under overført resultat.
Indbetalt overkurs
Reserven består af indbetaling af overkurs i forbindelse med nytegning af aktier.
Reserven er en fri reserve, og kan derfor anvendes til udlodning af udbytte eller dækning af underskud.
Reserve for valutakursregulering
Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer opstået ved omregning af regnskaber for
udenlandske selskaber fra deres funktionelle valuta til Bang & Olufsen a/s’ præsentationsvaluta.
Ved realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne vedrørende den enkelte investering i
resultatopgørelsen.
Reserven er en fri reserve.
Reserven for valutakursregulering er nulstillet pr. 1. juni 2004 i overensstemmelse med reglerne i IFRS 1.
Incitamentsprogrammer
Koncernens incitamentsprogrammer omfatter et aktieoptionsprogram for ledende medarbejdere samt medarbejderaktier.
Aktieoptionsprogram
Aktieoptionsprogrammet omfatter egenkapitalafregnede aktieoptioner.
Værdien af de ydelser, som medarbejderne leverer til gengæld for tildelte aktieoptioner, måles til dagsværdien af
aktieoptionerne. Dagsværdien af aktieoptionerne måles på tildelingstidspunktet og indregnes som en omkostning i
resultatopgørelsen over perioden, hvor den endelige ret til aktieoptionerne opnås. Modposten hertil er en indregning direkte på
egenkapitalen.
Ved første indregning af aktieoptionerne skønnes over antallet af aktieoptioner, som medarbejderne forventes at erhverve ret
til. Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet, indtil retserhvervelsen har fundet sted. Dermed indregnes det
faktiske antal aktieoptioner, som medarbejderne har erhvervet ret til.
Dagsværdien af aktieoptionerne opgøres ved anvendelse af Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner. Der tages
ved opgørelsen hensyn til de betingelser og vilkår, der er knyttet til de enkelte aktieoptioner.
Der tages hensyn til skatteeffekten af aktieoptionsprogrammet.
Medarbejderaktier
Medarbejderaktierne er tildelt medarbejderne i de danske selskaber i Koncernen som gratisaktier eller med en ret til
tegning til en kurs under markedskursen. Favørelementet ved medarbejderaktierne indregnes på tildelingstidspunktet som
en omkostning i resultatopgørelsen. Modposten hertil er en indregning direkte på egenkapitalen. Der tages hensyn til
skatteeffekten af medarbejderaktieordningen. Favørelementet opgøres som forskellen mellem tegningskursen og dagsværdien
af medarbejderaktien opgjort ved anvendelse af Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner.
F – 20
Forpligtelser
Pensionsforpligtelser
Koncernen har pensionsordninger, som omfatter visse grupper af medarbejdere i Danmark og i udlandet. Pensionsordningerne
er som hovedregel bidragsbaserede ordninger.
Omkostninger vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres løbende i resultatopgørelsen i den periode,
pensionen optjenes, og skyldige indbetalinger medtages i balancen under anden gæld. Præmieindbetalinger (f.eks. et fast beløb
eller en fast procent af lønnen) indbetales til uafhængige forsikringsselskaber, som er ansvarlige for pensionsforpligtelserne. Når
pensionsbidrag for bidragsbaserede ordninger er indbetalt, har Koncernen ingen yderligere forpligtelser over for ansatte eller
fratrådte medarbejdere.
For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som
skal udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling
i bl.a. lønniveau, rente, inflation og dødelighed. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af dagsværdien af
eventuelle aktiver knyttet til ordningen medtages i balancen.
Såfremt en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes aktivet alene i det omfang, det modsvarer eller er mindre end ikkeindregnede aktuarmæssige tab og fremtidige tilbagebetalinger fra ordningen, eller det vil føre til reducerede fremtidige
indbetalinger til ordningen.
Forskelle mellem den forventede udvikling i pensionsaktiver og -forpligtelser og de realiserede værdier er aktuarmæssige
gevinster og tab. Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes alene, såfremt de akkumuleret overstiger den højeste værdi
af 10 % af pensionsforpligtelserne eller 10 % af dagsværdien af pensionsaktiverne ved regnskabsårets begyndelse
(“korridormetoden”). Det overskydende beløb indregnes over det forventede resterende antal arbejdsår for de pågældende
medarbejdere.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter garantiforpligtelser, forpligtelser vedrørende fairness samt øvrige hensatte forpligtelser.
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af produkter inden for garantiperioden. Forpligtelser vedrørende fairness
omfatter omkostninger til udbedring af produkter efter garantiperiodens udløb. De hensatte forpligtelser indregnes og måles på
baggrund af erfaringerne med garantiarbejder og andre forpligtelser. Der foretages tilbagediskontering af hensatte forpligtelser,
såfremt dette har en væsentlig effekt på målingen af forpligtelsen.
Udskudt skat og selskabsskat
Hensættelse til udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode og beregnes af samtlige midlertidige forskelle
mellem skattemæssig og regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Den skattemæssige værdi af aktiver opgøres under hensyntagen til den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Ved
beregning af den udskudte skat indgår den skattemæssige værdi af eventuelle underskud og hensættelser mv. i den
udstrækning, det anses for sandsynligt, at disse vil kunne indeholdes i fremtidige skattemæssige resultater. Såfremt den
udskudte skat herved udgør et positivt beløb, indregnes dette i balancen som et udskudt skatteaktiv.
Selskabsskat indregnes med den skat, der forventes pålignet årets skattepligtige indkomst, fratrukket betalt acontoskat.
Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån i form af realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, svarende til den
kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi
(kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
F – 21
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Periodeafgrænsningsposter indregnet som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de
efterfølgende regnskabsår.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat.
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt likviderne ved årets begyndelse og
slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke likvide resultatposter samt ændring i
driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår
i likvider.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af investeringsejendomme samt immaterielle, materielle og
finansielle langfristede aktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter låntagning og afdrag på langfristede gældsforpligtelser, betalt udbytte,
provenu af aktiekapitaludvidelser samt salg og tilbagekøb af egne aktier.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld, som indgår i koncernens løbende likviditetsstyring.
Pengestrømme i fremmed valuta, herunder pengestrømme i udenlandske datterselskaber, omregnes til gennemsnitlige
månedlige valutakurser, som ikke afviger væsentligt fra betalingsdagens kurser.
Segmentoplysninger
Koncernens hovedaktiviteter og primære segmenter er:
· Brandunderstøttet forretning
· Branduafhængig forretning – andel af resultat efter skat i det associerede selskab Bang & Olufsen Medicom a/s
· Branduafhængig forretning – ICEpower-koncernen
Koncernens geografiske områder og sekundære segmenter er:
· Skandinavien
· Central Europa
· Øvrige Europa
· Nordamerika
· Asien
· Øvrige verden
Skandinavien omfatter Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Central Europa omfatter Tyskland, Schweiz og Østrig.
De sekundære segmenter er fordelt efter kundernes og aktivernes placering.
F – 22
Opdelingen i segmenter er i al væsentlighed i overensstemmelse med koncernens ledelsesstruktur og den interne
økonomistyring.
Segmenttallene er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som koncernregnskabet.
Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det
enkelte segment. Intern samhandel finder sted på markedsvilkår.
Langfristede aktiver i segmentet omfatter de langfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder
immaterielle langfristede aktiver og kapitalandele i datter- og associerede selskaber.
Omsætningsaktiver i segmentet omfatter de omsætningsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder
varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide beholdninger.
Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser
samt anden gæld.
Noter ...
2 ...
Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn
I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten er det nødvendigt, at ledelsen foretager en række regnskabsmæssige estimater
og skøn, der påvirker den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser samt de rapporterede indtægter og
omkostninger for regnskabsperioderne. Væsentlige skøn foretages blandt andet ved vurderingen af hensatte forpligtelser og
eventualforpligtelser.
Ledelsen baserer sine skøn på historiske erfaringer samt andre forudsætninger, der vurderes at være rimelige i den givne
situation. Resultatet af forudsætningerne anvendes til at vurdere den regnskabsmæssige værdi af aktiverne og forpligtelserne
samt de rapporterede indtægter og omkostninger, der ikke fremgår af andet materiale. De aktuelle resultater kan afvige fra de
skønnede resultater.
Følgende regnskabsmæssige estimater og skøn vurderes at være væsentlige for årsrapporten:
Garantiforpligtelser og hensættelser til fairness
Koncernen reparerer eller erstatter varer, der ikke fungerer tilfredsstillende, både inden for garantiperioden og i visse
situationer også efter garantiperioden. Der foretages derfor hensættelser vedrørende fremtidige reparationer og returneringer.
Hensættelserne foretages på grundlag af historiske statistikker over reparationer og returneringer og på grundlag af ledelsens
skøn.
De fremtidige reparationer og returneringer vil kunne afvige fra det historiske mønster, men det er ledelsens vurdering, at det
foretagne skøn over forpligtelserne er rimeligt og hensigtsmæssigt.
Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser herunder udfaldet af verserende retssager er i sagens natur usikre. Ledelsen har vurderet disse på grundlag
af juridiske vurderinger i de konkrete sager. Det er ledelsens vurdering, at de foretagne skøn er rimelige.
F – 23
Noter ...
3 ...
Segmentoplysninger
(mio. DKK)
Brandunderstøttet forretning
Branduafhængig forretning
Primært segment - aktivitet
2007/08
2006/07
2005/06
2007/08
2006/07
2005/06
Nettoomsætning
3.991,7
4.194,0
3.963,9
117,9
217,9
298,8
(7,9)
(25,6)
(26,0)
(9,7)
(10,6)
(11,5)
Ekstern omsætning
3.983,8
4.168,4
3.937,9
108,2
207,3
287,3
Bruttoresultat
1.823,3
1.960,0
1.862,2
76,7
93,6
96,2
Afskrivninger
(292,7)
(241,3)
(211,6)
(4,1)
(4,6)
(10,7)
Intern omsætning
Nedskrivninger indregnet i
resultatopgørelsen
(2,4)
(3,0)
(10,0)
-
-
-
159,4
488,8
397,8
35,3
41,2
41,1
-
0,3
(1,0)
(11,2)
(1,4)
-
Langfristede aktiver
1.204,0
1.238,2
1.048,0
21,9
27,8
78,9
Kortfristede aktiver
1.529,4
1.629,8
1.749,5
28,4
57,8
85,1
Aktiver i alt
2.733,4
2.868,0
2.797,5
50,3
85,6
164,0
Egenkapital
1.567,3
1.810,1
1.818,6
36,6
65,2
80,3
Resultat af primær drift (EBIT)
Andel af resultat i associerede
selskaber
Resultat før skat
Årets resultat
Langfristede forpligtelser
420,5
289,2
303,2
0,1
0,3
41,1
Kortfristede forpligtelser
745,6
768,7
675,7
13,6
20,1
42,6
2.733,4
2.868,0
2.797,5
50,3
85,6
164,0
307,6
359,2
357,9
7,7
8,5
7,3
6,3
6,3
6,0
(1,7)
9,5
-
i Danmark
1.755
1.764
1.702
39
39
166
i udlandet
746
597
616
1
3
1
2.501
2.361
2.318
40
42
167
Passiver i alt
Anlægsinvesteringer
Investering i associerede
selskaber
Gennemsnitligt antal
medarbejdere
F – 24
Ufordelte poster
Andet/elimineringer
Koncernen
2007/08
2006/07
2005/06
2007/08
2006/07
2005/06
2007/08
2006/07
2005/06
-
-
-
(17,6)
(36,2)
(37,5)
4.092,0
4.375,7
4.225,2
-
-
-
17,6
36,2
37,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.092,0
4.375,7
4.225,2
-
-
-
(7,6)
(15,9)
(14,3)
1.892,4
2.037,7
1.944,1
-
-
-
-
-
-
(296,8)
(245,9)
(222,3)
-
-
-
-
-
-
(2,4)
(3,0)
(10,0)
-
-
-
-
-
-
194,7
530,0
438,9
-
-
-
-
-
-
(11,2)
(1,1)
(1,0)
153,7
524,4
430,7
112,3
372,5
296,0
1.095,5
32,3
35,0
28,8
(51,5)
(51,5)
(60,2)
1.206,7
1.249,5
50,2
27,0
16,6
2,6
(1,8)
(31,6)
1.610,6
1.712,8
1.819,6
82,5
62,0
45,4
(48,9)
(53,3)
(91,8)
2.817,3
2.962,3
2.915,1
(68,1)
(141,9)
(96,6)
(52,0)
(51,5)
(60,2)
1.483,8
1.681,9
1.742,1
408,0
73,8
81,6
63,7
-
-
-
494,4
371,1
76,8
122,3
78,3
3,1
(1,8)
(31,6)
839,1
909,3
765,0
82,5
62,0
45,4
(48,9)
(53,3)
(91,8)
2.817,3
2.962,3
2.915,1
-
-
-
-
-
-
315,3
367,7
365,2
-
-
-
-
-
-
4,6
15,8
6,0
-
-
-
-
-
-
1.794
1.803
1.868
-
-
-
-
-
-
747
600
617
-
-
-
-
-
-
2.541
2.403
2.485
F – 25
(mio. DKK)
Noter ...
3 ...
Segmentoplysninger (fortsat)
Anlægsinvesteringer
Ekstern omsætning
i alt
i alt
i alt
Sekundært segment - geografi
2007/08 2006/07 2005/06 2007/08 2006/07 2005/06 2007/08 2006/07 2005/06
Skandinavien
1.970,6 2.124,8 2.187,5
248,3
307,6
275,3
673,6
884,4
935,2
Central Europa
128,2
123,5
127,2
1,3
8,2
0,8
966,0
941,5
854,6
Øvrige Europa
630,3
623,0
549,1
52,5
47,2
79,2 1.703,1 1.813,5 1.654,1
Nordamerika
31,8
33,5
40,8
2,2
3,5
2,4
234,2
271,3
303,1
Asien
43,8
43,2
6,4
5,7
1,2
7,5
389,0
378,0
334,2
Øvrige verden
12,6
14,3
4,1
5,3
-
-
126,1
87,0
144,0
2.817,3 2.962,3 2.915,1
315,3
367,7
I alt
Eksportandel
F – 26
Samlede aktiver
365,2 4.092,0 4.375,7 4.225,2
88 %
85 %
82 %
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
4 ...
2007/08
2006/07
2005/06
490,9
661,5
742,2
Nettoomsætning
Geografisk opdeling
Danmark
Norge
63,8
73,0
65,2
Sverige
100,4
130,1
114,8
18,5
19,8
13,0
Skandinavien
Finland
673,6
884,4
935,2
Tyskland
612,0
592,3
505,2
Schweiz
287,5
281,1
276,9
66,5
68,1
72,5
Central Europa
966,0
941,5
854,6
Storbritannien
466,0
570,2
549,9
Frankrig
216,4
211,3
202,7
Spanien/Portugal
258,2
278,6
251,6
Italien
196,2
227,0
217,0
Belgien
105,5
107,7
95,6
Holland
271,1
271,8
291,3
Østrig
Øvrige Europa
Øvrige Europa
189,7
146,9
46,0
1.703,1
1.813,5
1.654,1
USA
234,2
271,3
303,1
Nordamerika
234,2
271,3
303,1
Japan
59,4
68,6
67,7
Singapore
79,3
66,5
54,1
Øvrige Asien
250,3
242,9
212,4
Asien
389,0
378,0
334,2
Mellemøsten
58,5
63,1
39,6
Øvrige verden
67,6
23,9
104,4
126,1
87,0
144,0
4.092,0
4.375,7
4.225,2
4.173,6
Øvrige verden
I alt
Typemæssig opdeling
Salg af varer
4.037,8
4.318,2
Salg af tjenesteydelser
33,8
33,5
24,8
Royalty
15,3
23,0
26,8
Huslejeindtægter
I alt
5,1
1,0
-
4.092,0
4.375,7
4.225,2
F – 27
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
5 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Omkostninger, yderligere oplysninger
I produktionsomkostninger, udviklingsomkostninger, distributionsog marketingomkostninger og administrationsomkostninger mv.
indgår blandt andet nedenstående beløb, hvorom der kan gives
følgende oplysninger:
Udviklingsomkostninger
Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering
529,9
493,5
510,8
Heraf aktiveret
(130,9)
(142,2)
(165,1)
Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter
146,5
107,5
97,2
Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen
545,5
458,8
442,9
Artsopdeling af omkostninger
Immaterielle langfristede aktiver
Afskrivninger af immaterielle langfristede aktiver er
indregnet under følgende poster i resultatopgørelsen:
Produktionsomkostninger
Udviklingsomkostninger
Distributions- og marketingomkostninger
Administrationsomkostninger mv.
1,2
0,8
0,8
151,7
110,2
89,7
0,7
0,9
1,4
0,1
3,7
4,8
153,7
115,6
96,7
10,0
Nedskrivninger af immaterielle langfristede aktiver er
indregnet under følgende poster i resultatopgørelsen:
Udviklingsomkostninger
Distributions- og marketingomkostninger
-
-
2,4
-
-
2,4
-
10,0
114,1
101,1
95,3
Der er ikke tilbageført nedskrivninger af immaterielle
langfristede aktiver.
Materielle langfristede aktiver
Afskrivninger af materielle langfristede aktiver er
indregnet under følgende poster i resultatopgørelsen:
Produktionsomkostninger
Udviklingsomkostninger
12,0
5,9
13,5
Distributions- og marketingomkostninger
12,4
10,4
13,8
1,0
9,1
2,9
139,5
126,5
125,5
-
3,0
-
-
3,0
-
Administrationsomkostninger mv.
Nedskrivninger af materielle langfristede aktiver er
indregnet under følgende post i resultatopgørelsen:
Distributions- og marketingomkostninger
Der er ikke tilbageført nedskrivninger af
materielle langfristede aktiver.
F – 28
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
5 ...
2007/08
2006/07
2005/06
3,6
3,7
0,1
-
0,1
-
3,6
3,8
0,1
3,6
2,8
2,8
Omkostninger, yderligere oplysninger (fortsat)
Investeringsejendomme
Afskrivninger af investeringsejendomme er indregnet under
følgende poster i resultatopgørelsen:
Produktionsomkostninger
Udviklingsomkostninger
Der er ikke foretaget nedskrivning af investeringsejendomme.
Der er ikke tilbageført nedskrivninger af investeringsejendomme.
Medarbejderforhold
Honorar til moderselskabets bestyrelse
Honorar til moderselskabets direktion
16,0
7,5
6,9
Aktiebaseret vederlæggelse
20,6
19,9
22,0
Gager, lønninger og vederlag
835,6
840,4
791,3
Pensioner
39,5
44,7
50,5
Andre omkostninger til social sikring
36,4
35,9
42,3
951,7
951,2
915,8
Danmark
1.794
1.803
1.868
Udlandet
747
600
617
2.541
2.403
2.485
Produktionsomkostninger
337,3
312,0
284,1
Udviklingsomkostninger
256,0
266,4
270,0
Distributions- og marketingomkostninger
266,9
293,0
286,6
91,5
79,8
75,1
951,7
951,2
915,8
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte:
Medarbejderomkostninger er indregnet under følgende
poster i resultatopgørelsen:
Administrationsomkostninger mv.
F – 29
(mio. DKK)
Noter ...
5 ...
Omkostninger, yderligere oplysninger (fortsat)
Aflønning af direktion, bestyrelse og ledende medarbejdere
Koncern
2007/08
Modersel- Modersel-
Gager, lønninger og honorar
skabets
skabets
bestyrelse
direktion
2006/07
2005/06
Andre Modersel- Moderselledende
skabets
skabets
medarb. bestyrelse
direktion
Andre Modersel- Moderselledende
Andre
skabets
skabets
ledende
medarb. bestyrelse
direktion
medarb.
4,7
3,6
6,6
5,5
2,8
7,5
5,1
2,8
6,9
Fratrædelsesgodtgørelse
-
8,3
-
-
-
-
-
-
-
Bonus
-
1,1
0,8
-
-
1,2
-
-
0,9
Pension
Honorar i alt
Aktiebaseret vederlæggelse
Samlet aflønning
-
-
0,8
-
-
0,6
-
-
0,4
3,6
16,0
7,1
2,8
7,5
6,9
2,8
6,9
6,0
-
6,1
2,4
-
7,2
1,7
-
4,7
0,9
3,6
22,1
9,5
2,8
14,7
8,6
2,8
11,6
6,9
Aktiebaseret vederlæggelse
Aktieoptionsprogram, koncernen
Koncernens aktieoptionsprogram omfatter en række direktører i koncernen. Den samlede pulje af optioner andrager pr. 31.
maj 2008 261.900 stk., som kan udnyttes i perioden 2008-2013. Udnyttelse af aktieoptionerne er betinget af, at indehaveren
af optionen er ansat på udnyttelsestidspunktet. Der er ikke yderligere betingelser for retserhvervelse af optionerne.
Exercisekurserne, som er tilknyttet optjening i regnskabsårene 2001/02, 2002/03 og 2003/04, er fastsat som gennemsnittet af
kursen for de 10 dage, der efterfulgte offentliggørelsen af årsregnskaberne i august 1999, 2000 og 2001. Exercisekursen, der
er tilknyttet optjening i regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07, er baseret på udnyttelseskurs 341, 500 og 601, som
reguleres med 5 % på datoen for selskabets helårsregnskabsmeddelelse, første gang henholdsvis ved regnskabsmeddelelsen i
august 2005, august 2006 og august 2007. Det årlige tillæg bortfalder eller begrænses i det omfang, at der udloddes udbytte
på seneste ordinære generalforsamling forud for den pågældende helårsregnskabsmeddelelse. Exercisekursen, der er tilknyttet
optjening i regnskabsåret 2007/08, er fastsat til 625.
Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. Til sikring af optionsprogrammet har Bang & Olufsen a/s erhvervet egne aktier,
der dækker den fulde forpligtelse. Aktierne er indregnet direkte på egenkapitalen.
Aktieoptioner i Koncernen
Udestående 1. juni 2005
Antal stk.
Exercisekurs
Direktion
direktører
i alt
pr. option
Udnyttelsesperiode
93.000
29.688
122.688
323
Udnyttet 2005/06
-
(5.076)
(5.076)
270
august 2002 - august 2006
Udnyttet 2005/06
(13.750)
(4.257)
(18.007)
305
august 2003 - august 2007
Udnyttet 2005/06
-
(2.647)
(2.647)
177
august 2004 - august 2008
Udnyttet 2005/06
(10.000)
-
(10.000)
201
august 2002 - august 2006
750
-
750
305
august 2003 - august 2007
70.000
15.500
85.500
*513
august 2007 - august 2010
140.000
33.208
173.208
430
august 2003 - august 2010
Tildelt 2005/06
Tildelt 2005/06
Udestående 31. maj 2006
F – 30
Øvrige
august 2002 - august 2009
(mio. DKK)
Noter ...
5 ...
Omkostninger, yderligere oplysninger (fortsat)
Øvrige
Antal stk.
Exercisekurs
Direktion
direktører
i alt
pr. option
Regnskabsåret 2002/03
-
1.236
1.236
305
Regnskabsåret 2003/04
-
972
972
177
august 2004 - august 2008
Regnskabsåret 2004/05
70.000
15.500
85.500
*360
august 2006 - august 2009
Udnyttelsesperiode
Aktieoptionerne fordeler sig
pr. 31. maj 2006 som følger:
Optjeningsperiode:
Regnskabsåret 2005/06
Udestående 31. maj 2006
august 2003 - august 2007
70.000
15.500
85.500
*513
august 2007 - august 2010
140.000
33.208
173.208
430
august 2003 - august 2010
Aktieoptioner i Koncernen
Udestående 1. juni 2006
140.000
33.208
173.208
430
august 2003 - august 2010
Udnyttet 2006/07
-
(1.236)
(1.236)
305
august 2003 - august 2007
Udnyttet 2006/07
-
(972)
(972)
177
august 2004 - august 2008
Udnyttet 2006/07
(70.000)
(15.500)
(85.500)
*360
august 2006 - august 2009
Tildelt 2006/07
-
5.500
5.500
*525
august 2007 - august 2010
Tildelt 2006/07
70.000
32.500
102.500
*615
august 2008 - august 2011
140.000
53.500
193.500
573
august 2007 - august 2011
Regnskabsåret 2005/06
70.000
21.000
91.000
*525
august 2007 - august 2010
Regnskabsåret 2006/07
70.000
32.500
102.500
*615
august 2008 - august 2011
140.000
53.500
193.500
573
august 2007 - august 2011
140.000
53.500
193.500
573
august 2007 - august 2011
-
(3.000)
(3.000)
*525
august 2007 - august 2010
13.500
74.400
87.900
625
august 2010 - august 2013
Udestående 31. maj 2007
Aktieoptionerne fordeler sig
pr. 31. maj 2007 som følger:
Optjeningsperiode:
Udestående 31. maj 2007
Aktieoptioner i Koncernen
Udestående 1. juni 2007
Udnyttet 2007/08
Tildelt 2007/08
Udgået 2007/08
(13.500)
(3.000)
(16.500)
625
august 2010 - august 2013
Udestående 31. maj 2008
140.000
121.900
261.900
594
august 2008 - august 2013
Regnskabsåret 2005/06
70.000
18.000
88.000
*533
august 2007 - august 2010
Regnskabsåret 2006/07
70.000
32.500
102.500
*624
august 2008 - august 2011
Regnskabsåret 2007/08
-
71.400
71.400
625
august 2010 - august 2013
140.000
121.900
261.900
594
august 2008 - august 2013
Aktieoptionerne fordeler sig
pr. 31. maj 2008 som følger:
Optjeningsperiode:
Udestående 31. maj 2008
* Kursen reguleres i perioden jævnfør ovenfor.
På tidspunkterne for udnyttelsen af aktieoptionerne var den vægtede, gennemsnitlige dagskurs for aktierne følgende:
Udnyttelse i august 2007
595
F – 31
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
5 ...
2007/08
2006/07
2005/06
10,2
9,1
5,8
Optioner
Optioner
Optioner
tildelt i
tildelt i
tildelt i
2007/08
2006/07
2005/06
Forventet volatilitet
22,3 %
29,7 %
21,8 %
5 årig risikofri rente
4,31 %
3,64 %
2,75 %
Omkostninger, yderligere oplysninger (fortsat)
Der er i koncernen udgiftsført følgende beløb vedrørende
aktieoptionsprogrammet som en del af personaleomkostninger
Forudsætningerne for udgiftsførelsen efter Black-Scholes
modellen for værdiansættelse af optioner er som følger:
I 2007/08, 2006/07 og 2005/06 er der ved beregningen anvendt et gennemsnitligt tillæg for Bang & Olufsen a/s aktien på
henholdsvis 2,66 %, 2,50 % og 2,74 %. Den forventede løbetid er fastsat til udløbet af bindingsperioden.
Den forventede volatilitet er baseret på den historiske volatilitet.
Beregnet på basis af slutkursen på 264,5 pr. 31. maj 2008 udgør den indre værdi 0,0 millioner DKK. Slutkursen pr. 31. maj
2007 udgjorde 698 svarende til en beregnet indre værdi på 24,3 millioner DKK. Slutkursen pr. 31. maj 2006 udgjorde 684
svarende til en beregnet indre værdi på 43,3 millioner DKK.
Medarbejderaktier, koncernen
Perioden 1/6-2007 - 31/5-2008:
Medarbejderne i Koncernens danske selskaber fik i efteråret 2007 tildelt medarbejderaktier. Tildelingen var afhængig af den
enkelte medarbejders anciennitet. Medarbejderaktierne blev tildelt som gratisaktier.
Medarbejderaktierne ligger i overensstemmelse med dansk lovgivning i båndlagte depoter indtil udgangen af det 7. kalenderår
efter tildelingen. Medarbejderaktierne kan således ikke sælges eller på anden måde disponeres over i båndlæggelsesperioden.
Medarbejderaktierne blev tildelt ved anvendelse af Bang & Olufsens a/s’ beholdning af egne aktier.
Medarbejderne i Koncernen fik tildelt 17.029 styk af medarbejderaktierne svarende til 0,14 % af aktiekapitalen i Bang &
Olufsen a/s. De tildelte medarbejderaktier havde en dagsværdi på 610,00 DKK pr. aktie. Dagsværdien er opgjort pr. den 13.
august 2007, som var dagen for tildelingen. Dagsværdien svarer til kursværdien af aktierne på tildelingsdagen.
Den samlede værdi af favørelementet pr. medarbejderaktie udgjorde 610,00 DKK, der er indregnet i resultatopgørelsen.
Der er i Koncernen for regnskabsåret 2007/08 udgiftsført 10,4 millioner DKK vedrørende medarbejderaktier
F – 32
(mio. DKK)
Noter ...
5 ...
Omkostninger, yderligere oplysninger (fortsat)
Perioden 1/6-2006 - 31/5-2007:
Medarbejderne i Koncernens danske selskaber fik i efteråret 2006 tildelt medarbejderaktier. Tildelingen var afhængig af den
enkelte medarbejders anciennitet. Medarbejderaktierne blev tildelt som gratisaktier.
Medarbejderaktierne ligger i overensstemmelse med dansk lovgivning i båndlagte depoter indtil udgangen af det 7. kalenderår
efter tildelingen. Medarbejderaktierne kan således ikke sælges eller på anden måde disponeres over i båndlæggelsesperioden.
Medarbejderaktierne blev tildelt ved anvendelse af Bang & Olufsens a/s’ beholdning af egne aktier.
Medarbejderne i Koncernen fik tildelt 17.733 styk af medarbejderaktierne svarende til 0,14 % af aktiekapitalen i Bang &
Olufsen a/s. De tildelte medarbejderaktier havde en dagsværdi på 609,00 DKK pr. aktie. Dagsværdien er opgjort pr. den 21.
august 2006, som var dagen for tildelingen. Dagsværdien svarer til kursværdien af aktierne på tildelingsdagen.
Den samlede værdi af favørelementet pr. medarbejderaktie udgjorde 609,00 DKK, der er indregnet i resultatopgørelsen.
Der er i Koncernen for regnskabsåret 2006/07 udgiftsført 10,8 millioner DKK vedrørende medarbejderaktierne
Perioden 1/6-2005 - 31/5-2006:
Medarbejderne i Koncernens danske selskaber blev i efteråret 2005 tilbudt muligheden for at tegne medarbejderaktier i Bang &
Olufsen a/s. Den enkelte medarbejder havde mulighed for at tegne et antal medarbejderaktier baseret på anciennitet.
Tegningskursen for medarbejderaktierne var 150,00 DKK pr. styk. Medarbejderaktierne ligger i overensstemmelse med dansk
lovgivning i båndlagte depoter indtil udgangen af det 5. kalenderår efter tegningen. Medarbejderaktierne kan således ikke
sælges eller på anden måde disponeres over i båndlæggelsesperioden.
Medarbejderaktierne blev tegnet ved kapitalforhøjelse.
Medarbejderne i koncernen tegnede 36.685 styk af medarbejderaktierne svarende til 0,28 % af aktiekapitalen i Bang &
Olufsen a/s. De tegnede medarbejderaktier havde en gennemsnitlig vægtet dagsværdi på 449,00 DKK. Den gennemsnitlige
vægtede dagsværdi blev opgjort på grundlag af dagsværdien af medarbejderaktierne på dagen, hvor de enkelte medarbejdere
accepterede koncernens tilbud.
Den samlede værdi af favørelementet pr. medarbejderaktie udgjorde 315,00 DKK, der blev indregnet under
personaleomkostninger.
Dagsværdien er beregnet på basis af Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner. Der er ved opgørelsen af
dagsværdien taget hensyn til, at medarbejderen er berettiget til at modtage udbytte i båndlæggelsesperioden.
Forudsætningerne for opgørelsen af dagsværdien af medarbejderaktierne kan oplyses som følger:
2005/06
Forventet volatilitet
21,8 %
Risikofri rente
2,93 %
I 2005/06 er der ved beregningen anvendt et gennemsnitligt udbytte for Bang & Olufsen a/s aktien for de seneste 5 år, og
forventet løbetid er fastsat til udløbet af båndlæggelsesperioden.
Den forventede volatilitet er baseret på den historiske volatilitet.
Der er i Koncernen for regnskabsåret 2005/06 udgiftsført 11,5 millioner DKK vedrørende medarbejderaktierne.
F – 33
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
6 ...
7 ...
8 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Renteindtægter fra kreditinstitutter
4,4
7,0
9,3
Renteindtægter fra associerede selskaber
0,1
-
-
Øvrige finansielle indtægter
15,5
8,7
8,4
Finansielle indtægter
20,0
15,7
17,7
6,7
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Renter af gæld til realkreditinstitutter
11,8
6,4
Renter af gæld til kreditinstitutter
14,8
10,0
6,0
Valutakurstab, netto
12,3
7,6
9,5
Øvrige finansielle omkostninger
10,9
7,7
2,7
Finansielle omkostninger
49,8
31,7
24,9
(29,6)
(5,5)
(2,1)
0,6
-
13,8
Skat af årets resultat
Moderselskab:
Aktuel skat
Ændring i aktuel skat som følge af ændring i skatteprocent
Ændring i udskudt skat
(16,3)
16,0
Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skatteprocent
(8,5)
-
-
Regulering tidligere år, aktuel skat
16,2
2,1
(3,6)
Regulering tidligere år, udskudt skat
11,8
0,9
2,0
Moderselskab i alt
(25,8)
13,5
10,1
98,4
145,3
117,9
-
Datterselskaber:
Aktuel skat
Korrektioner
1,7
-
(11,3)
-
-
Ændring i udskudt skat
(0,6)
(5,9)
11,8
Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skatteprocent
0,6
-
-
-
2,2
-
(22,6)
(3,1)
9,3
1,0
(0,1)
(14,4)
Datterselskaber i alt
67,2
138,4
124,6
Skat af årets resultat i alt
41,4
151,9
134,7
41,4
151,9
134,7
Ændring i aktuel skat som følge af ændring i skatteprocent
Betalt udenlandsk kildeskat i året
Regulering tidligere år, aktuel skat
Regulering tidligere år, udskudt skat
Årets skat kan opdeles således:
Skat, der indregnes i resultatopgørelsen
F – 34
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
8 ...
2007/08
2006/07
2005/06
38,4
146,8
120,6
Skat af årets resultat (fortsat)
Skat af årets resultat kan forklares således:
Beregnet skat af resultat før skat
Skatteeffekt af:
Ikke fradragsberettigede omkostninger og ej skattepligtige indtægter
3,8
(13,1)
0,5
Afvigende skatteprocent i udenlandske datterselskaber
10,0
12,3
13,8
Nedsættelse af skatteprocenten fra 28 % til 25 %
(18,6)
-
-
Regulering af skat vedrørende tidligere år
6,4
3,8
(4,4)
Ikke aktiverede skattemæssige underskud
3,5
(0,1)
2,4
-
2,2
-
(2,1)
-
1,8
41,4
151,9
134,7
25,0 %
28,0 %
28,0 %
Ikke fradragsberettigede omkostninger og ej skattepligtige indtægter
2,5 %
(2,5 %)
(0,1 %)
Afvigende skatteprocent i udenlandske datterselskaber
6,5 %
2,4 %
3,2 %
(12,1 %)
-
-
Regulering af skat vedrørende tidligere år
4,2 %
0,7 %
(1,0 %)
Ikke aktiverede skattemæssige underskud
2,2 %
-
0,6 %
-
0,4 %
-
Andet
(1,4 %)
-
0,5 %
Årets gennemsnitlige effektive skatteprocent
26,9 %
29,0 %
31,2 %
Udenlandsk kildeskat
Andet
Dansk skatteprocent
Skatteeffekt af:
Nedsættelse af skatteprocenten fra 28 % til 25 %
Udenlandsk kildeskat
Den vægtede skatteprocent udgør 26,9 % (29,0 % i 2006/07 og 31,2 % i 2005/06). Faldet fra 2006/07 til 2007/08 skyldes
primært reguleringer vedrørende tidligere år samt nedsættelsen af den danske skatteprocent fra 28 % til 25 %. Faldet fra
2005/06 til 2006/07 skyldtes primært en forskel i den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af fortjenesten ved
salg af aktiepost i datterselskab. Betalt selskabsskat inkl. acontoskat i 2007/08 udgør for de danske sambeskattede selskaber
82,0 millioner DKK (81,1 millioner DKK i 2006/07 og 75,1 millioner DKK i 2005/06). Moderselskabet afregner aktuel skat for
sambeskattede danske selskaber.
9 ...
Minoritetsinteressers andel af årets resultat
Bang & Olufsen ICEpower a/s
2,4
2,9
OÜ BO-Soft
5,2
2,2
2,0
-
Minoritetsinteressers andel af årets resultat
7,6
5,1
2,0
F – 35
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
10 ...
2007/08
2006/07
2005/06
112,3
372,5
296,0
(7,6)
(5,1)
(2,0)
104,7
367,4
294,0
12.081.338
12.329.417
12.437.357
(704.808)
(646.242)
(564.975)
11.376.530
11.683.175
11.872.382
Resultat pr. aktie
Årets resultat
Minoritetsinteressernes andel af årets resultat
Moderselskabets aktionærers andel af årets resultat
Gennemsnitligt antal aktier
Gennemsnitligt antal egne aktier
Gennemsnitligt antal aktier i omløb
Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt
-
12.513
41.676
11.376.530
11.695.688
11.914.058
Resultat pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,8
Udvandet resultat pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,7
Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet
Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,8
Udvandet resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK
9,2
31,4
24,7
Beregningen af resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie sker på samme grundlag som beregningen af resultat pr. aktie, da
der ikke har været aktivitetsafgang, som klassificeres som ophørt aktivitet i 2007/08, 2006/07 eller 2005/06.
I perioden frem til den 1. august 2008 er antallet af gennemsnitligt antal aktier i omløb uændret.
F – 36
(mio. DKK)
Noter ...
11 ...
Immaterielle aktiver
Færdig- Udviklingsgjorte
Erhvervede udviklingsKoncern
Kostpris 1. juni 2005
Goodwill rettigheder
projekter
under
projekter
udførelse
I alt
19,3
98,5
764,0
81,9
963,7
-
(84,2)
(587,7)
-
(671,9)
Regnskabsmæssig værdi 1. juni 2005
19,3
14,3
176,3
81,9
291,8
Kostpris 1. juni 2005
19,3
98,5
764,0
81,9
963,7
Kursregulering til ultimokurs
(0,3)
(0,1)
-
-
(0,4)
Reklassifikation
(1,0)
1,0
-
-
-
Tilgang i året
-
6,3
68,2
96,9
171,4
Afgang i årets løb
-
(1,1)
(49,5)
-
(50,6)
Færdiggjorte udviklingsprojekter
-
-
69,0
(69,0)
-
18,0
104,6
851,7
109,8
1.084,1
Af- og nedskrivninger 1. juni 2005
-
(84,2)
(587,7)
-
(671,9)
Kursregulering til ultimokurs
-
0,1
-
-
0,1
Årets afskrivninger
-
(9,5)
(87,2)
-
(96,7)
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang
-
1,1
49,5
-
50,6
Årets nedskrivninger
-
-
(10,0)
-
(10,0)
Af- og nedskrivninger 31. maj 2006
-
(92,5)
(635,4)
-
(727,9)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
18,0
12,1
216,3
109,8
356,2
Kostpris 31. maj 2006
18,0
104,6
851,7
109,8
1.084,1
-
(92,5)
(635,4)
-
(727,9)
18,0
12,1
216,3
109,8
356,2
Kostpris 1. juni 2006
18,0
104,6
851,7
109,8
1.084,1
Tilgang i året
27,5
40,4
45,9
96,3
210,1
Afgang i årets løb
(0,7)
(0,2)
(192,1)
-
(193,0)
Af- og nedskrivninger 1. juni 2005
Kostpris 31. maj 2006
Af- og nedskrivninger 31. maj 2006
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
Færdiggjorte udviklingsprojekter
-
-
89,9
(89,9)
-
44,8
144,8
795,4
116,2
1.101,2
Af- og nedskrivninger 1. juni 2006
-
(92,5)
(635,4)
-
(727,9)
Årets afskrivninger
-
(8,1)
(107,5)
-
(115,6)
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang
-
0,2
192,1
-
192,3
Af- og nedskrivninger 31. maj 2007
-
(100,4)
(550,8)
-
(651,2)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
44,8
44,4
244,6
116,2
450,0
Kostpris 31. maj 2007
44,8
144,8
795,4
116,2
1.101,2
-
(100,4)
(550,8)
-
(651,2)
44,8
44,4
244,6
116,2
450,0
Kostpris 31. maj 2007
Af- og nedskrivninger 31. maj 2007
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
F – 37
(mio. DKK)
Noter ...
11 ...
Immaterielle aktiver (fortsat)
Færdig- Udviklingsgjorte
Erhvervede udviklingsKoncern
Goodwill rettigheder
under
projekter
udførelse
I alt
795,4
116,2
1.101,2
Kostpris 1. juni 2007
44,8
Kursregulering til ultimokurs
(0,1)
-
-
-
(0,1)
Tilgang i året
2,5
3,8
17,8
100,8
124,9
Afgang i årets løb
-
(0,1)
(128,5)
(1,6)
(130,2)
Færdiggjorte udviklingsprojekter
-
-
102,9
(102,9)
-
47,2
148,5
787,6
112,5
1.095,8
Af- og nedskrivninger 1. juni 2007
-
(100,4)
(550,8)
-
(651,2)
Årets afskrivninger
-
(7,2)
(146,5)
-
(153,7)
128,7
Kostpris 31. maj 2008
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang
144,8
projekter
-
0,2
128,5
-
Årets nedskrivninger
(2,4)
-
-
-
(2,4)
Af- og nedskrivninger 31. maj 2008
(2,4)
(107,4)
(568,8)
-
(678,6)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
44,8
41,1
218,8
112,5
417,2
Kostpris 31. maj 2008
47,2
148,5
787,6
112,5
1.095,8
Af- og nedskrivninger 31. maj 2008
(2,4)
(107,4)
(568,8)
-
(678,6)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
44,8
41,1
218,8
112,5
417,2
Tilgangen på goodwill 2006/07 vedrørte overtagelsen af den hollandske distribution i tidligere år. Der eksisterer ingen
kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse af immaterielle aktiver.
F – 38
(mio. DKK)
Noter ...
12 ...
Materielle aktiver
Andre anlæg,
Grunde og
Koncern
bygninger
Materielle
Produktions-
drifts-
Indretning
anlæg og
materiel
af lejede
aktiver
under
maskiner og inventar
lokaler
udførelse
I alt
53,4
1.880,1
Kostpris 1. juni 2005
496,3
1.069,0
200,8
60,6
Af- og nedskrivninger 1. juni 2005
(213,8)
(867,5)
(151,1)
(30,7)
-
(1.263,1)
Regnskabsmæssig værdi 1. juni 2005
282,5
201,5
49,7
29,9
53,4
617,0
Kostpris 1. juni 2005
496,3
1.069,0
200,8
60,6
53,4
1.880,1
Korrektion til primo
-
-
-
(0,4)
-
(0,4)
Kursregulering til ultimokurs
-
-
(0,1)
(1,1)
0,3
(0,9)
bestemt for salg
(1,1)
-
-
-
-
(1,1)
Tilgang i årets løb
67,6
40,1
28,4
6,9
50,8
193,8
Ibrugtagne aktiver
5,8
39,5
0,9
-
(46,2)
-
Afgang i årets løb
-
(99,7)
(9,7)
(5,5)
(9,2)
(124,1)
Kostpris 31. maj 2006
568,6
1.048,9
220,3
60,5
49,1
1.947,4
Af- og nedskrivninger 1. juni 2005
(213,8)
(867,5)
(151,1)
(30,7)
-
(1.263,1)
-
-
-
0,4
-
0,4
0,1
-
0,3
0,5
-
0,9
(22,1)
(76,9)
(20,0)
(6,5)
-
(125,5)
-
96,2
8,7
2,4
-
107,3
Af- og nedskrivninger 31. maj 2006
(235,8)
(848,2)
(162,1)
(33,9)
-
(1.280,0)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
332,8
200,7
58,2
26,6
49,1
667,4
Kostpris 31. maj 2006
568,6
1.048,9
220,3
60,5
49,1
1.947,4
Af- og nedskrivninger 31. maj 2006
(235,8)
(848,2)
(162,1)
(33,9)
-
(1.280,0)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
332,8
200,7
58,2
26,6
49,1
667,4
-
2,0
-
-
-
2,0
Overført til langfristede aktiver
Korrektion til primo
Kursregulering til ultimokurs
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang
Heraf finansielt leasede aktiver
F – 39
(mio. DKK)
Noter ...
12 ...
Materielle aktiver (fortsat)
Andre anlæg,
Grunde og
Koncern
Kostpris 1. juni 2006
Kursregulering til ultimokurs
bygninger
568,6
Materielle
Produktions-
drifts-
Indretning
anlæg og
materiel
af lejede
under
maskiner og inventar
lokaler
udførelse
I alt
220,3
60,5
49,1
1.947,4
(2,1)
1.048,9
aktiver
(1,0)
-
(0,5)
(0,6)
-
Reklassifikation
(11,5)
(5,6)
17,0
-
0,1
-
Overført til investeringsejendomme
(79,0)
-
-
-
-
(79,0)
Tilgang i årets løb
7,8
52,7
22,7
13,5
60,9
157,6
Ibrugtagne aktiver
3,7
33,9
2,2
-
(39,8)
-
Afgang i årets løb
(8,1)
(20,4)
(13,6)
(5,0)
(5,5)
(52,6)
Afgang vedr. Bang & Olufsen Medicom a/s
-
(28,7)
(5,4)
-
(2,6)
(36,7)
Kostpris 31. maj 2007
480,5
1.080,8
242,7
68,4
62,2
1.934,6
Af- og nedskrivninger 1. juni 2006
(235,8)
(848,2)
(162,1)
(33,9)
-
(1.280,0)
Kursregulering til ultimokurs
0,9
-
0,4
0,4
-
1,7
Reklassifikation
0,3
4,6
(4,9)
-
-
-
Overført til investeringsejendomme
19,5
-
-
-
-
19,5
Årets afskrivninger
(18,6)
(79,2)
(21,9)
(6,8)
-
(126,5)
5,3
19,0
12,8
4,0
-
41,1
af Bang & Olufsen Medicom a/s
-
26,8
3,7
-
-
30,5
Årets nedskrivninger
-
-
-
(3,0)
-
(3,0)
Af- og nedskrivninger 31. maj 2007
(228,4)
(877,0)
(172,0)
(39,3)
-
(1.316,7)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
252,1
203,8
70,7
29,1
62,2
617,9
Kostpris 31. maj 2007
480,5
1.080,8
242,7
68,4
62,2
1.934,6
Af- og nedskrivninger 31. maj 2007
(228,4)
(877,0)
(172,0)
(39,3)
-
(1.316,7)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
252,1
203,8
70,7
29,1
62,2
617,9
-
0,7
0,1
-
-
0,8
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang
Tilbageført afskrivninger vedr. afgang
Heraf finansielt leasede aktiver
F – 40
(mio. DKK)
Noter ...
12 ...
Materielle aktiver (fortsat)
Andre anlæg,
Grunde og
Koncern
Kostpris 1. juni 2007
Kursregulering til ultimokurs
bygninger
480,5
Materielle
Produktions-
drifts-
Indretning
anlæg og
materiel
af lejede
under
maskiner og inventar
lokaler
udførelse
I alt
242,7
68,4
62,2
1.934,6
7,5
1.080,8
aktiver
8,5
0,9
1,6
(3,9)
0,4
Reklassifikation
12,6
17,4
(30,0)
-
-
-
Tilgang i årets løb
24,9
60,9
20,5
9,3
74,8
190,4
Ibrugtagne aktiver
0,3
40,1
1,3
-
(41,7)
-
Afgang i årets løb
(2,3)
(51,2)
(15,7)
(4,9)
(14,9)
(89,0)
Kostpris 31. maj 2008
524,5
1.148,9
220,4
68,9
80,8
2.043,5
Af- og nedskrivninger 1. juni 2007
(228,4)
(877,0)
(172,0)
(39,3)
-
(1.316,7)
2,7
Kursregulering til ultimokurs
(0,4)
(0,2)
1,0
2,3
-
Reklassifikation
(1,3)
(4,7)
6,0
-
-
-
(20,2)
(93,6)
(18,3)
(7,4)
-
(139,5)
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang
0,2
48,4
12,9
4,2
-
65,7
Af- og nedskrivninger 31. maj 2008
(250,1)
(927,1)
(170,4)
(40,2)
-
(1.387,8)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
274,4
221,8
50,0
28,7
80,8
655,7
Kostpris 31. maj 2008
524,5
1.148,9
220,4
68,9
80,8
2.043,5
Af- og nedskrivninger 31. maj 2008
(250,1)
(927,1)
(170,4)
(40,2)
-
(1.387,8)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
274,4
221,8
50,0
28,7
80,8
655,7
-
-
-
-
-
-
Heraf finansielt leasede aktiver
Generelt, materielle aktiver
Der er hverken i 2007/08, 2006/07 eller 2005/06 modtaget tilskud til anskaffelse af aktiver, og der er ingen uopfyldte
betingelser vedrørende tidligere modtagne tilskud. Der eksisterer ingen kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse af
materielle aktiver.
Ejendomme
Den kontante ejendomsværdi for danske ejendomme udgør ved seneste vurdering 297,0 millioner DKK (295,6 millioner DKK i
2006/07 og 2005/06). Den kontante ejendomsværdi omfatter både grunde og bygninger og investeringsejendommene.
Kostprisen for udenlandske ejendomme udgør 139,1 millioner DKK (99,5 millioner DKK i 2006/07 og 108,6 millioner DKK i
2005/06).
Finansielt leasede aktiver
De finansielt leasede aktiver pr. 31. maj 2007 og 31. maj 2006 omfattede udelukkende leasede trucks og biler, der ved
udløb af leasingperioden kunne erhverves til favorable priser. Leasingaftalerne medførte ingen begrænsninger i koncernens
dispositionsmuligheder.
F – 41
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
13 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Investeringsejendomme
Kostpris 1. juni
80,3
1,3
1,3
Af- og nedskrivninger 1. juni
(23,9)
(0,6)
(0,5)
Regnskabsmæssig værdi 1. juni
56,4
0,7
0,8
Kostpris 1. juni
80,3
1,3
1,3
-
79,0
-
Kostpris 31. maj
80,3
80,3
1,3
Af- og nedskrivninger 1. juni
(23,9)
(0,6)
(0,5)
-
(19,5)
-
(3,6)
(3,8)
(0,1)
Af- og nedskrivninger 31. maj
(27,5)
(23,9)
(0,6)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj
52,8
56,4
0,7
Overført fra grunde og bygninger
Overført fra grunde og bygninger
Årets afskrivninger
Kostpris 31. maj
80,3
80,3
1,3
Af- og nedskrivninger 31. maj
(27,5)
(23,9)
(0,6)
Regnskabsmæssig værdi 31. maj
52,8
56,4
0,7
Koncernens investeringsejendomme består af en villa, der udelukkende anvendes til udlejning, samt ejendommen, der udlejes
til det associerede selskab Bang & Olufsen Medicom a/s.
Investeringsejendommene er beliggende i Struer. Det vurderes grundet beliggenheden ikke at være muligt at opgøre en
dagsværdi på ejendommene, da denne vil være helt afhængig af selskabernes fortsatte anvendelse af ejendommene. Det er
endvidere ikke muligt at opgøre et interval, hvori dagsværdien af ejendommene vil ligge. Der har ikke været anvendt eksterne
vurderingsmænd.
Der eksisterer ingen kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse, opførelse eller udvikling af investeringsejendomme. Der
eksisterer ingen kontraktlige forpligtelser vedrørende reparation, vedligeholdelse eller forbedring af investeringsejendomme.
Investeringsejendomme, koncernen
Der er i 2007/08 modtaget 5,1 millioner DKK i huslejeindtægter fra investeringsejendommene (1,6 millioner i 2006/07
og 0,2 millioner DKK i 2005/06). I samme periode udgjorde de direkte henførbare driftsomkostninger vedrørende
investeringsejendommene 3,9 millioner DKK (0,9 millioner DKK i 2006/07 og 0,0 millioner DKK i 2005/06).
Ejendommene udlejes på operationelle lejekontrakter med en restløbetid på 36 måneder. Ifølge de eksisterende operationelle
lejekontrakter vil der oppebæres en indtægt på 5,2 millioner DKK i 2008/09.
F – 42
(mio. DKK)
Noter ...
14 ...
Nedskrivning af langfristede aktiver
Immaterielle aktiver - årets nedskrivninger
Koncern
Nedskrivningen af goodwill på 2,4 millioner DKK er foretaget i det engelske datterselskab i forbindelse med overtagelse af 2
butikker.
Der er ikke foretaget nedskrivning af færdiggjorte udviklingsprojekter i 2007/08 eller 2006/07. I 2005/06 blev der indregnet en
nedskrivning af færdiggjorte udviklingsprojekter på 10,0 millioner DKK som følge af den teknologiske udvikling.
Vurderingen af genindvindingsværdien af immaterielle aktiver er baseret på kapitalværdiberegningen for aktiverne.
Kapitalværdiberegningen er baseret på basis af de forventede pengestrømme fra aktiverne i de af ledelsen godkendte
budgetter over den forventede levetid og en diskonteringsfaktor før skat på 10 %.
Materielle aktiver - årets nedskrivninger
Koncern
I 2007/08 er der ikke foretaget nedskrivning af materielle aktiver (3,0 millioner DKK i 2006/07 og 0,0 millioner DKK i 2005/06).
Nedskrivningen i 2006/07 blev foretaget i forbindelse med overtagelsen af 5 butikker i Tyskland i maj måned 2007, således at
de overtagne aktiver blev indregnet til forventet salgspris.
Finansielle aktiver - årets nedskrivninger
Koncern
Der er ikke foretaget nedskrivning af finansielle aktiver i 2007/08, 2006/07 eller 2005/06.
Koncern
Noter ...
15 ...
2007/08
2006/07
2005/06
19,0
17,0
17,0
-
2,0
-
Kostpris 31. maj
19,0
19,0
17,0
Op- og nedskrivninger 1. juni
(3,2)
(11,0)
(10,0)
Bang & Olufsen Medicom a/s til indre værdi
-
8,4
-
Egenkapitalreguleringer i associerede selskaber
-
0,5
-
(11,2)
(1,1)
(1,0)
1,7
-
-
(12,7)
(3,2)
(11,0)
6,3
15,8
6,0
Kapitalandele i associerede selskaber
Kostpris 1. juni
Tilgang i årets løb, overført kapitalandel
Indregning af overført kapitalandel i
Årets resultatandel efter skat
Negativ kapitalandel modregnet i tilgodehavende
Op- og nedskrivninger 31. maj
Regnskabsmæssig værdi 31. maj
Bang & Olufsens
andel
Navn og hjemsted
Aktiver
Forpligtel-
Selskabs-
Egen-
Årets
Egen-
Årets
Ejerandel
i alt
ser i alt
kapital
kapital
resultat
kapital
resultat
35 %
9,1
13,9
8,0
(4,8)
(31,9)
(1,7)
(11,2)
33 %
45,0
26,1
10,0
18,9
-
6,3
-
Bang & Olufsen
Medicom a/s, Struer
John Bjerrum Nielsen A/S,
Bramming
F – 43
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
16 ...
2007/08
2006/07
2005/06
105,4
50,6
47,1
(7,7)
(0,4)
(0,4)
Årets bevægelser (netto)
(28,0)
55,2
3,9
Andre finansielle tilgodehavender (brutto) 31. maj
69,7
105,4
50,6
Nedskrivning til imødegåelse af tab 1. juni
(17,2)
(14,2)
(18,4)
0,7
0,1
0,2
(18,4)
(5,4)
3,9
Andre finansielle tilgodehavender
Andre finansielle tilgodehavender (brutto) 1. juni
Kursregulering til ultimokurs
Kursregulering til ultimokurs
Ændring af nedskrivning i året
Realiserede tab i året
17,2
2,3
0,1
Nedskrivning til imødegåelse af tab 31. maj
(17,7)
(17,2)
(14,2)
Andre finansielle tilgodehavender (netto) 31. maj
52,0
88,2
36,4
Nedskrivningen af andre finansielle tilgodehavender er indregnet i resultatopgørelsen under distributions- og
marketingomkostninger. Nedskrivningen har fundet sted som følge af en individuel vurdering af den enkelte debitors
betalingsevne. Koncernen har ingen overforfaldne andre finansielle tilgodehavender, hvorpå der ikke er nedskrevet.
Dagsværdien af andre finansielle tilgodehavender i koncernen udgør 49,6 millioner DKK (87,8 millioner DKK i 2006/07 og 33,9
millioner DKK i 2005/06). Dagsværdien er opgjort som nutidsværdien af de fremtidige forventede pengestrømme vedrørende
tilgodehavenderne.
17 ...
Udskudte skatteaktiver
Fremførbare
Lang-
Vare-
fristede
behold-
Tilgode-
aktiver
ninger
havender
Udskudte skatteaktiver 1. juni 2005
14,3
(2,7)
3,8
22,8
6,2
-
44,4
Indregnet i resulatopgørelsen
(7,1)
3,0
0,2
(12,0)
0,3
-
(15,6)
28,8
Koncern
skatteHensæt-
mæssige
telser underskud
Andet
I alt
Udskudte skatteaktiver 31. maj 2006
7,2
0,3
4,0
10,8
6,5
-
Indregnet i resulatopgørelsen
(3,5)
(0,1)
(2,5)
1,0
(2,8)
0,3
(7,6)
Udskudte skatteaktiver 31. maj 2007
3,7
0,2
1,5
11,8
3,7
0,3
21,2
Kursregulering til ultimokurs
0,1
-
-
-
-
-
0,1
Indregnet i resultatopgørelsen
(0,2)
0,5
4,6
0,3
(3,7)
(0,1)
1,4
Udskudte skatteaktiver 31. maj 2008
3,6
0,7
6,1
12,1
-
0,2
22,7
Udskudte skatteaktiver vedrører datterselskaberne i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, England, Belgien, Frankrig, Italien,
Spanien og Singapore. Udskudte skatteaktiver er afsat med gældende lokale skattesatser.
Der er i 2007/08 ikke indregnet udskudte skatteaktiver vedrørende datterselskabet i USA. I 2006/07 blev der ikke indregnet
udskudte skatteaktiver vedrørende datterselskabet i USA og det australske datterselskab i New Zealand. I 2005/06 blev der ikke
indregnet udskudte skatteaktiver vedrørende datterselskaberne i USA og Japan.
De ikke indregnede udskudte skatteaktiver udgør 79,1 millioner DKK (92,5 millioner DKK i 2006/07 og 88,7 millioner DKK i
2005/06). I grundlaget for de ikke indregnede udskudte skatteaktiver indgår skattemæssige underskud med 141,8 millioner
DKK (237,3 millioner DKK i 2006/07 og 224,6 millioner DKK i 2005/06).
De skattemæssige underskud kan fremføres i en periode fra 1-20 år.
F – 44
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
18 ...
2007/08
2006/07
2005/06
124,1
147,2
161,1
40,0
40,4
48,3
166,4
142,3
121,8
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer
Varer under fremstilling
Reservedele
Fremstillede varer og handelsvarer
470,9
364,4
236,2
Varebeholdninger 31. maj
801,4
694,3
567,4
Reservedele
96,4
75,9
54,6
Varebeholdninger 31. maj
96,4
75,9
54,6
Af den regnskabsmæssige værdi forventes følgende beløb
at blive realiseret efter mere end 12 måneder:
Det er koncernens politik, at der skal kunne leveres reservedele til reparationer af produkter i op til 12 år efter produkternes
salgstidspunkt. Som følge heraf forventes en stor del af reservedelene først at blive solgt efter 12 måneder.
Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til
nettorealisationsværdi
Årets vareforbrug indregnet i produktionsomkostninger
0,7
-
-
1.754,3
1.870,4
1.925,2
23,1
21,0
35,8
17,5
14,8
14,9
Årets nedskrivning af varebeholdninger indregnet i
produktionsomkostninger
Årets tilbageførsel af nedskrivning af varebeholdninger
indregnet i produktionsomkostninger
Årets tilbageførsel af nedskrivning af varebeholdninger har fundet sted som følge af, at afsætningen af de nedskrevne
varebeholdninger har været bedre end forventet. De foregående 2 års tilbageførsel af nedskrivning af varebeholdninger er
begrundet i samme forhold.
F – 45
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
19 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Tilgodehavender fra salg (brutto) 31. maj
662,5
786,7
711,5
Nedskrivning til imødegåelse af tab 1. juni
(52,9)
(56,4)
(53,5)
2,7
0,8
-
Ændring af nedskrivning i året
(30,5)
(11,7)
(11,7)
Realiserede tab i året
11,2
14,4
8,8
Nedskrivning til imødegåelse af tab 31. maj
(69,5)
(52,9)
(56,4)
Tilgodehavender fra salg (netto) 31. maj
593,0
733,8
655,1
Tilgodehavender fra salg
Kursregulering til ultimokurs
Alle tilgodehavender fra salg forfalder inden for 1 år.
Nedskrivningen af tilgodehavender fra salg er indregnet i resultatopgørelsen under distributions- og marketingomkostninger.
Nedskrivningen har fundet sted som følge af en vurdering af den enkelte debitors betalingsevne. Koncernen har ingen
overforfaldne tilgodehavender fra salg, hvorpå der ikke er nedskrevet.
Dagsværdien af tilgodehavender fra salg i koncernen udgør 593,0 millioner DKK (733,8 millioner DKK i 2006/07 og 655,1
millioner DKK i 2005/06). For tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for 1 år efter regnskabsårets udløb, anses den
bogførte værdi i det væsentligste at svare til dagsværdien.
20 ...
Tilgodehavender hos associerede selskaber
Tilgodehavender hos associerede selskaber (netto) 31. maj
2,1
8,5
Negativ kapitalandel modregnet i tilgodehavende
(1,7)
-
-
Overført til gæld hos associerede selskaber
(0,4)
-
-
-
8,5
-
Tilgodehavender hos associerede selskaber (netto) 31. maj
Alle tilgodehavender hos de associerede selskaber forfalder inden for 1 år. Der har ikke været behov for at nedskrive
tilgodehavenderne hos de associerede selskaber.
Dagsværdien af tilgodehavender hos de associerede selskaber udgør i koncernen 0,0 millioner DKK (8,5 millioner DKK i
2006/07 og 0,0 millioner DKK i 2005/06). For tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for 1 år efter regnskabsårets
udløb, anses den bogførte værdi i det væsentligste at svare til dagsværdien.
F – 46
-
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
21 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Tilgodehavende selskabsskat 1. juni
27,0
16,6
22,6
Kursregulering til ultimokurs
(0,4)
(0,1)
(0,8)
Regulering tidligere år
(1,6)
(0,1)
(7,9)
Årets aktuelle skat inkl. sambeskattede datterselskaber
1,0
-
0,8
Tilgodehavende selskabsskat
Korrektioner
-
-
0,6
Betalt selskabsskat
29,7
17,0
1,3
Refunderet selskabsskat i året
(2,5)
(1,6)
-
Overført til skyldig selskabsskat
(13,5)
(4,8)
-
Tilgodehavende selskabsskat 31. maj
39,7
27,0
16,6
Af den tilgodehavende selskabsskat i koncernen forventes 0,0 millioner DKK indvundet efter 1 år (0,0 millioner DKK i 2006/07
og 2005/06).
22 ...
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
17,5
3,5
16,4
Øvrige tilgodehavender
21,4
26,5
35,0
Andre tilgodehavender 31. maj
38,9
30,0
51,4
Alle andre tilgodehavender forfalder inden for 1 år. Der har ikke været behov for at nedskrivning af andre tilgodehavender.
Dagsværdien af andre tilgodehavender i koncernen udgør 38,9 millioner DKK (30,0 millioner DKK i 2006/07 og 51,4 millioner
DKK i 2005/06). For tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for 1 år efter regnskabsårets udløb, anses den bogførte
værdi at svare til dagsværdien.
23 ...
Langfristede aktiver bestemt for salg
Langfristede aktiver bestemt for salg består af følgende aktiver:
Materielle aktiver
-
-
1,1
Det materielle aktiv, der var bestemt for salg, var en del af den eksisterende grund i Bang & Olufsen Medicom a/s. Salget fandt
sted i regnskabsåret 2006/07. Beslutningen om at sætte aktivet til salg medførte ikke behov for nedskrivning af aktivet. Det
materielle aktiv indgik i segmentet Branduafhængig forretning.
F – 47
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
24 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Aktiekapital
Aktiekapitalen består 31. maj 2008 af:
1.085.543 stk. A-aktier á 10,00 DKK
10,8
10,8
11,2
10.995.795 stk. B-aktier á 10,00 DKK
110,0
110,0
113,3
Aktiekapital
120,8
120,8
124,5
Hvert A-aktiebeløb på 10,00 DKK giver 10 stemmer, mens hvert B-aktiebeløb på 10,00 DKK giver 1 stemme.
Antal A-aktier 1. juni
1.085.543
1.119.910
Annullering af aktier
-
(34.367)
-
1.085.543
1.085.543
1.119.910
Antal B-aktier 1. juni
10.995.795
11.331.015
11.294.330
Annullering af aktier
-
(335.220)
-
Tegning af medarbejderaktier
-
-
36.685
10.995.795
10.995.795
11.331.015
A-aktier
-
-
34.367
B-aktier
767.787
619.923
635.220
Egne aktier, stk.
767.787
619.923
669.587
Antal A-aktier 31. maj
Antal B-aktier 31. maj
1.119.910
Egne aktier, stk.:
Nominel værdi i millioner DKK
7,7
6,2
6,7
% af aktiekapital, ultimo
6,4
5,1
5,4
261.900 stk. af koncernens egne B-aktier er reserveret til afdækning af aktieoptionsprogrammet, jævnfør note 5. Der er ikke
andre reservationer på koncernens beholdning af egne aktier.
Årets erhvervelser:
Antal stk.
164.893
389.085
Nominel værdi i millioner DKK
1,6
3,9
2,6
% af aktiekapitalen, ultimo
1,4
3,2
2,1
100,2
271,3
148,9
Samlet købesum i millioner DKK
255.583
Erhvervelserne er foretaget i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen med henblik på efterfølgende nedsættelse af
aktiekapitalen og afdækning af koncernens aktieoptionsprogram.
F – 48
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
24 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Aktiekapital (fortsat)
Årets afhændelser:
Antal stk.
20.029
69.162
21.475
Nominel værdi i millioner DKK
0,2
0,7
0,2
% af aktiekapitalen, ultimo
0,1
0,6
0,2
Samlet salgssum i millioner DKK
1,6
18,5
5,3
Der er i 2007/08 afhændet 20.029 stk. B-aktier (69.162 stk. B-aktier i 2006/07 og 21.475 stk. B-aktier i 2005/06) som fordeler
sig med 3.000 stk. til brug ved udnyttelse af aktieoptioner og 17.029 stk., der er tildelt som medarbejderaktier (i 2006/07
51.429 stk. til brug ved udnyttelse af aktieoptioner og 17.733 stk. tildelt som medarbejderaktier og i 2005/06 21.475 stk. til
brug ved udnyttelse af aktieoptioner).
I regnskabsåret 2006/07, den 1. februar 2007, gennemførte selskabet en kapitalnedsættelse og annullerede 34.367 stk. egne
A-aktier og 335.220 stk. egne B-aktier.
25 ...
Overført resultat
I regnskabsåret 2007/08 er der udbetalt 241,6 millioner DKK i udbytte svarende til 20,00 DKK pr. aktie (199,2 millioner DKK
svarende til 16,00 DKK pr. aktie i 2006/07 og 148,9 millioner DKK svarende til 12,00 DKK pr. aktie i 2005/06). Der blev
foreslået et udbytte på 36,2 millioner DKK svarende til 3,00 DKK pr. aktie vedrørende regnskabsåret 2007/08 på den ordinære
generalforsamling den 26. september 2008. Dette foreslåede udbytte er ikke indarbejdet i årsrapporten.
26 ...
Minoritetsinteresser
Saldo 1. juni
6,0
4,1
2,1
Overført til minoritetsinteresser
2,4
-
-
Minoritetsinteressers andel af årets resultat
7,6
5,1
(1,7)
Udloddet udbytte
(6,1)
(1,0)
-
-
-
3,7
2,2
(2,2)
-
12,1
6,0
4,1
Overført fra andre tilgodehavender
Option på minoritetsandel
Saldo 31. maj
F – 49
(mio. DKK)
Noter ...
27 ...
Pensioner
Bidragsbaserede ordninger:
I bidragsbaserede ordninger udgiftsfører Bang & Olufsen løbende præmieindbetalinger (f.eks. et fast beløb eller en fast
procent af lønnen) til uafhængige forsikringsselskaber, som er ansvarlige for pensionsforpligtelserne. Når pensionsbidrag
for bidragsbaserede ordninger er indbetalt, har Bang & Olufsen ingen yderligere pensionsforpligtelser over for ansatte eller
fratrådte medarbejdere. Ordninger i de danske og hovedparten af de udenlandske selskaber er udelukkende bidragsbaserede
ordninger.
I koncernregnskabet er der i resultatopgørelsen indregnet 38,8 millioner DKK (50,0 millioner DKK i 2006/07 og 47,2 millioner
DKK i 2005/06) som omkostninger vedrørende bidragsbaserede ordninger.
Ydelsesbaserede ordninger:
I ydelsesbaserede ordninger er Bang & Olufsen forpligtet til at betale en bestemt ydelse (f.eks. alderspension som et fast
beløb af slutlønnen). I den ydelsesbaserede ordning er det Bang & Olufsen, der bærer risikoen, idet der ved en ændring af
beregningsforudsætningerne fremkommer en ændring i den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi.
De væsentligste af koncernens ydelsesbaserede pensionsordninger omfatter ansatte i Tyskland og Norge.
I koncernregnskabet er der indregnet en nettoforpligtelse på 8,3 millioner DKK (8,6 millioner DKK i 2006/07 og 14,3 millioner
DKK i 2005/06) vedrørende koncernens forpligtelser i forbindelse med ydelsesbaserede ordninger over for nuværende eller
tidligere medarbejdere. Forpligtelsen er opgjort efter fradrag af de til ordningerne tilknyttede aktiver.
I koncernregnskabet er der udgiftsført 0,7 millioner DKK (1,2 millioner DKK i 2006/07 og 3,3 millioner DKK i 2005/06)
vedrørende ydelsesbaserede ordninger. Hertil kom i 2006/07 gevinsten på 6,5 millioner DKK ved afviklingen af den
ydelsesbaserede ordning i Holland, således at der netto blev indtægtsført 5,3 millioner DKK vedrørende ydelsesbaserede
ordninger i koncernregnskabet i 2006/07.
Koncern
2007/08
F – 50
2006/07
2005/06
Nutidsværdi af forpligtelse vedr. ydelsesbaserede ordninger
29,0
28,1
56,8
Dagsværdi af ordningernes aktiver
(20,3)
(18,1)
(39,7)
Ikke-indregnede aktuarmæssige gevinster/tab
(0,4)
(1,4)
(2,8)
Ydelsesbaserede ordninger 31. maj, netto
8,3
8,6
14,3
Heraf indregnet under forpligtelser
9,5
9,7
15,5
Heraf indregnet under aktiver
(1,2)
(1,1)
(1,2)
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
27 ...
2007/08
2006/07
2005/06
28,1
56,8
20,6
33,0
Pensioner (fortsat)
Udvikling i nutidsværdien af forpligtelse vedrørende
ydelsesbaserede ordninger:
Nutidsværdien af forpligtelse 1. juni
Primoregulering vedr. virksomhedsovertagelse
-
-
Kursregulering til ultimokurs
0,2
(0,4)
0,1
Årets pensionsomkostninger
1,3
0,8
2,4
Renteomkostninger
1,3
1,0
2,3
Aktuarmæssige gevinster/tab
(1,6)
(0,2)
(1,4)
Afvikling af pensionsordninger
-
(29,7)
-
Udbetalte ydelser
(0,3)
(0,2)
(0,2)
Nutidsværdien af forpligtelse 31. maj
29,0
28,1
56,8
4,1
4,0
3,9
24,9
24,1
52,9
18,1
39,7
13,6
Forpligtelse vedrørende fuldt uafdækkede ordninger
Forpligtelse vedrørende helt eller delvist afdækkede ordninger
Udvikling i dagsværdien af aktiver vedrørende
ydelsesbaserede ordninger:
Dagsværdi af aktiver 1. juni
Primoregulering vedr. virksomhedsovertagelse
-
-
26,6
Kursregulering til ultimokurs
0,2
(0,3)
0,1
Forventet afkast på aktiverne
0,9
0,8
1,9
Aktuarmæssige gevinster/tab
0,5
(0,8)
(4,9)
Aktiver afstået ved afvikling
-
(21,7)
-
Administrationsomkostninger
(0,1)
-
(0,4)
Udbetalte ydelser
(0,1)
(0,1)
(0,1)
Bidrag fra arbejdsgiveren
0,8
0,5
2,9
20,3
18,1
39,7
Dagsværdi af aktiver 31. maj
Resultatførte beløb:
Pensionsomkostning vedrørende indeværende år
1,3
0,8
2,3
Renteomkostninger på forpligtelse
1,3
1,0
2,3
Forventet afkast på aktiverne
(0,9)
(0,8)
(1,9)
Indregnede aktuarmæssige gevinster/tab
(1,1)
0,2
0,2
-
(6,5)
0,4
Gevinst ved afvikling af ydelsesbaserede ordninger
Administrationsomkostninger
0,1
-
Indregnet i alt for ydelsesbaserede ordninger
0,7
(5,3)
3,3
Indregnet i alt for bidragsbaserede ordninger
38,8
50,0
47,2
Resultatført i alt, jf. note 5
39,5
44,7
50,5
-
-
(3,0)
Faktisk afkast på aktiver vedr. ydelsesbaserede ordninger
F – 51
(mio. DKK)
Noter ...
27 ...
Pensioner (fortsat)
Den ydelsesbaserede ordning i Tyskland er delvist afdækket i en uafhængig pensionsfond. Den pr. 31. maj 2008 aktuarmæssigt
opgjorte nettoforpligtelse er indregnet i koncernens balance med et beløb på 4,8 millioner DKK (5,7 millioner DKK i 2006/07
og 5,3 millioner DKK i 2005/06). Nettoforpligtelsen fremkommer som nutidsværdien af de fremtidige ydelser på 12,3 millioner
DKK (12,8 millioner DKK i 2006/07 og 12,1 millioner DKK i 2005/06) med fradrag af markedsværdien af pensionsfondens
aktiver på 7,5 millioner DKK (7,1 millioner DKK i 2006/07 og 6,8 millioner DKK i 2005/06). Den aktuarmæssige opgørelse
er baseret på en opgørelsesrente på 5,0 % p.a., en lønstigningstakt på 2,0 % p.a. samt et forventet afkast på 4,0 % p.a. I
koncernens resultatopgørelse indgår ordningen med en indtægt på 0,7 millioner DKK (udgift på 0,5 millioner DKK i 2006/07 og
2005/06).
Den ydelsesbaserede ordning i Norge er ligeledes delvist afdækket i en uafhængig pensionsfond. Det pr. 31. maj 2008
aktuarmæssigt opgjorte nettotilgodehavende er indregnet i koncernens balance med et beløb på 1,2 millioner DKK (1,1
millioner DKK i 2006/07 og 1,2 millioner DKK i 2005/06). Nettotilgodehavendet fremkommer som markedsværdien af
pensionsfondens aktiver på 8,9 millioner DKK (7,7 millioner DKK i 2006/07 og 2005/06) fratrukket nutidsværdien af de
fremtidige ydelser på 9,5 millioner DKK (7,8 millioner DKK i 2006/07 og 7,6 millioner DKK i 2005/06) og tillagt ikke indregnede
aktuarmæssige tab på 0,6 millioner DKK (1,2 millioner DKK i 2006/07 og 1,1 millioner DKK i 2005/06). Den aktuarmæssige
opgørelse er baseret på en opgørelsesrente på 5,0 % p.a., en lønstigningstakt på 3,0 % p.a. samt et forventet afkast på 6,0
% p.a. I koncernens resultatopgørelse indgår ordningen med en udgift på 0,6 millioner DKK (0,4 millioner DKK i 2006/07 og
2005/06).
I Holland blev der med virkning fra 1. oktober 2006 indgået en bidragsbaseret ordning med medarbejderne. I forbindelse
dermed ophørte den ydelsesbaserede ordning for alle medarbejderne på nær 2.
28 ...
Udskudt skat
AktieLang-
Vare-
fristede
behold-
Tilgode-
Hensæt-
veder-
aktiver
ninger
havender
telser
læggelse
Udskudt skat 1. juni 2005
62,5
(0,5)
(0,1)
2,2
Indregnet i resultatopgørelsen
15,3
2,5
(0,2)
(8,7)
Indregnet på egenkapitalen
-
-
-
-
Udskudt skat 31. maj 2006
Koncern
Andet
I alt
-
1,4
65,5
(2,4)
(2,1)
4,4
(6,2)
-
(6,2)
63,7
77,8
2,0
(0,3)
(6,5)
(8,6)
(0,7)
Spaltning
0,8
-
-
-
-
-
0,8
Indregnet i resultatopgørelsen
6,9
(1,7)
(8,1)
0,8
4,7
0,7
3,3
Udskudt skat 31. maj 2007
85,5
0,3
(8,4)
(5,7)
(3,9)
-
67,8
Kursregulering til ultimokurs
(0,3)
-
-
-
-
-
(0,3)
(22,8)
7,5
14,6
(7,2)
(2,2)
0,7
(9,4)
Indregnet i resultatopgørelsen
Indregnet på egenkapitalen
-
-
-
-
6,1
-
6,1
Udskudt skat 31. maj 2008
62,4
7,8
6,2
(12,9)
-
0,7
64,2
Udskudt skat er hensat med gældende lokale skattesatser.
F – 52
baseret
(mio. DKK)
Noter ...
29 ...
Hensatte forpligtigelser
Øvrige
Koncern
Jubilæums-
forplig-
Garanti
Fairness
gratiale
telser
I alt
Hensatte forpligtelser 1. juni 2005
60,0
41,4
13,1
-
114,5
Kursregulering til ultimokurs
(0,3)
(0,2)
-
-
(0,5)
Hensættelser i årets løb
50,5
11,8
2,9
5,3
70,5
Hensatte forpligtelser anvendt i årets løb
(40,3)
(9,6)
(0,8)
-
(50,7)
(1,5)
(7,8)
(0,5)
-
(9,8)
-
(1,5)
0,5
-
(1,0)
Hensatte forpligtelser 31. maj 2006
68,4
34,1
15,2
5,3
123,0
Kursregulering til ultimokurs
(0,4)
(0,3)
(0,1)
-
(0,8)
Hensatte forpligtelser tilbageført i årets løb
Årets ændring i beregningen af nutidsværdi
Hensættelser i årets løb
62,9
4,1
1,4
3,1
71,5
Hensatte forpligtelser anvendt i årets løb
(46,7)
(9,3)
(1,0)
-
(57,0)
(0,2)
(3,8)
(2,9)
-
(6,9)
(0,2)
-
(0,5)
-
(0,7)
-
0,7
0,5
-
1,2
Hensatte forpligtelser 31. maj 2007
83,8
25,5
12,6
8,4
130,3
Kursregulering til ultimokurs
(1,1)
(0,8)
-
(0,7)
(2,6)
Hensættelser i årets løb
42,9
10,1
1,7
2,0
56,7
Hensatte forpligtelser anvendt i årets løb
(43,8)
(7,2)
(1,1)
(0,7)
(52,8)
Hensatte forpligtelser tilbageført i årets løb
(5,4)
(1,0)
(3,6)
-
(10,0)
Årets ændring i beregningen af nutidsværdi
0,8
0,7
0,3
(0,1)
1,7
77,2
27,3
9,9
8,9
123,3
40,4
23,7
4,2
5,3
73,6
8,0
0,1
10,2
-
18,3
Hensatte forpligtelser tilbageført i årets løb
Hensatte forpligtelser tilbageført ved
afgang af Bang & Olufsen Medicom a/s
Årets ændring i beregningen af nutidsværdi
Hensatte forpligtelser 31. maj 2008
Forfaldstidspunkterne for de hensatte forpligtelser
forventes pr. 31. maj 2006 at blive:
Forfalder 1 - 5 år
Forfalder efter 5 år
Langfristet del
48,4
23,8
14,4
5,3
91,9
Forfalder inden 1 år
20,0
10,3
0,8
-
31,1
Hensatte forpligtelser 31. maj 2006
68,4
34,1
15,2
5,3
123,0
59,5
17,8
3,5
7,3
88,1
-
0,1
8,3
0,5
8,9
Langfristet del
59,5
17,9
11,8
7,8
97,0
Forfalder inden 1 år
24,3
7,6
0,8
0,6
33,3
Hensatte forpligtelser 31. maj 2007
83,8
25,5
12,6
8,4
130,3
41,2
18,3
3,1
8,2
70,8
-
0,1
5,8
0,6
6,5
Langfristet del
41,2
18,4
8,9
8,8
77,3
Forfalder inden 1 år
36,0
8,9
1,0
0,1
46,0
Hensatte forpligtelser 31. maj 2008
77,2
27,3
9,9
8,9
123,3
Forfaldstidspunkterne for de hensatte forpligtelser
forventes pr. 31. maj 2007 at blive:
Forfalder 1 - 5 år
Forfalder efter 5 år
Forfaldstidspunkterne for de hensatte forpligtelser
forventes pr. 31. maj 2008 at blive:
Forfalder 1 - 5 år
Forfalder efter 5 år
F – 53
(mio. DKK)
Noter ...
29 ...
Hensatte forpligtigelser (fortsat)
Virksomheden giver 2-5 års garanti på visse produkter og forpligter sig derved til at reparere eller erstatte varer, som ikke
fungerer tilfredsstillende. Visse produkter repareres efter udløbet af garantiperioden, og der hensættes til denne fairness.
Der er indregnet hensatte forpligtelser på 104,5 millioner DKK (109,3 millioner DKK i 2006/07 og 102,5 millioner DKK i
2005/06) til forventede garantikrav og fairness på grundlag af tidligere erfaringer vedrørende niveauet for reparationer og
returvarer.
Opgørelsen af de forventede forfaldstidspunkter er foretaget på grundlag af tidligere erfaringer for, hvornår eventuelle
reparationer og returvarer fremkommer.
Der vil ikke blive modtaget godtgørelse vedrørende de hensatte forpligtelser fra anden side.
30 ...
Kort- og langfristede gældsforpligtelser, realkreditinstitutter
I alt
Forfalder
Forfalder
Forfalder
forfalder
inden 1 år
1 - 5 år
efter 5 år
efter 1 år
Fast forrentede lån, renteniveau 5,8 - 6,4 %
6,9
14,0
184,5
198,5
Fast forrentede lån, renteniveau 4,0 - 5,0 %
1,6
6,5
30,7
37,2
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
8,5
20,5
215,2
235,7
Fast forrentede lån, renteniveau 5,8 - 6,4 %
4,4
6,6
-
6,6
Fast forrentede lån, renteniveau 4,0 - 5,0 %
9,6
38,2
48,6
86,8
14,0
44,8
48,6
93,4
Fast forrentede lån, renteniveau 5,8 - 6,4 %
4,4
10,9
-
10,9
Fast forrentede lån, renteniveau 4,0 - 5,0 %
9,4
38,2
58,1
96,3
13,8
49,1
58,1
107,2
Koncern
Langfristet gæld:
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
Dagsværdien af kort- og langfristede gældsforpligtelser, realkreditinstitutter i koncernen udgør 242,2 millioner DKK (105,6
millioner DKK i 2006/07 og 119,7 millioner DKK i 2005/06). Dagsværdien er opgjort som nutidsværdien af de fremtidige
forventede afdrags- og rentebetalinger.
F – 54
(mio. DKK)
Noter ...
31 ...
Kort- og langfristede gældsforpligtelser, kreditinstitutter
I alt
Forfalder
Forfalder
Forfalder
forfalder
inden 1 år
1 - 5 år
efter 5 år
efter 1 år
Fast forrentede lån, renteniveau 5,8 - 6,4 %
25,0
12,5
-
12,5
Fast forrentede lån, renteniveau 4,0 - 5,0 %
17,9
66,2
22,4
88,6
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
42,9
78,7
22,4
101,1
Fast forrentede lån, renteniveau 5,8 - 6,4 %
25,0
37,5
-
37,5
Fast forrentede lån, renteniveau 4,0 - 5,0 %
7,4
29,9
29,7
59,6
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
32,4
67,4
29,7
97,1
Fast forrentede lån, renteniveau 5,8 - 6,4 %
25,0
62,5
-
62,5
Fast forrentede lån, renteniveau 4,0 - 5,0 %
7,5
29,8
37,4
67,2
32,5
92,3
37,4
129,7
Koncern
Langfristet gæld:
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
Dagsværdien af kort- og langfristede gældsforpligtelser, kreditinstitutter i koncernen udgør 144,0 millioner DKK (129,5 millioner
DKK i 2006/07 og 162,2 millioner DKK i 2005/06). Dagsværdien er opgjort som nutidsværdien af de fremtidige forventede
afdrags- og rentebetalinger.
Forpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indgår således i gæld til kreditinstitutter:
Forfalder
Forfalder
inden 1 år
1 - 5 år
I alt
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
-
-
-
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
0,4
0,2
0,6
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
1,4
0,7
2,1
Koncern
Der er ikke udgiftsført betingede leasingydelser i 2007/08, 2006/07 eller 2005/06 i koncernen.
Ingen af de finansielt leasede aktiver er udlejet til anden side. Der eksisterer således på balancedagen ingen uopsigelige
lejeaftaler vedrørende finansielt leasede aktiver, hvorfra der modtages lejeindtægter.
Dagsværdien af forpligtelserne vedrørende finansielt leasede aktiver svarer til den regnskabsmæssige værdi. Dagsværdien er
skønnet som nutidsværdien af fremtidige pengestrømme ved en markedsrente for tilsvarende leasingaftaler.
F – 55
(mio. DKK)
Noter ...
32 ...
Øvrige langfristede forpligtelser
I alt
Forfalder
forfalder
1 - 5 år
efter 1 år
Skyldigt depositum
3,0
3,0
Øvrige langfristede forpligtelser
3,6
3,6
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2008
6,6
6,6
Skyldigt depositum
2,4
2,4
Øvrige langfristede forpligtelser
3,7
3,7
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2007
6,1
6,1
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2006
-
-
Koncern
Dagsværdien af øvrige langfristede forpligtelser i koncernen udgør 5,7 millioner DKK (4,9 millioner DKK i 2006/07 og 0,0
millioner DKK i 2005/06). Dagsværdien er opgjort som nutidsværdien af de fremtidige forventede afdrags- og rentebetalinger.
F – 56
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
33 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Selskabsskat
Skyldig selskabsskat 1. juni
122,3
78,3
72,0
Kursregulering til ultimokurs
(0,8)
(0,1)
(0,1)
Korrektioner
0,4
-
-
Kildeskat
-
-
3,9
(18,7)
(3,1)
(11,3)
Årets aktuelle skat inkl. sambeskattede datterselskaber
69,7
139,7
112,9
Betalt selskabsskat i året
(93,1)
(87,4)
(130,7)
Andet
-
(0,3)
-
Modtaget tilgodehavende selskabsskat
-
-
31,6
Regulering tidligere år
Overført til tilgodehavende selskabsskat
(13,5)
(4,8)
-
Skyldig selskabsskat 31. maj
66,3
122,3
78,3
Af den skyldige selskabsskat forventes 0 millioner DKK betalt efter 1 år (0 millioner DKK i 2006/07 og 2005/06).
34 ...
Anden gæld
Lønrelaterede poster
143,1
118,3
125,9
39,7
48,0
72,1
0,2
1,9
4,8
Andet
137,0
188,0
158,6
Anden gæld i alt
320,0
356,2
361,4
Skatter og afgifter
Fantomaktier
Al anden gæld forfalder inden for 1 år.
Dagsværdien af anden gæld i koncernen udgør 320,0 millioner DKK (356,2 millioner DKK i 2006/07 og 361,4 millioner DKK i
2005/06). For gældsforpligtelser, der forfalder til betaling inden for 1 år efter regnskabsårets udløb, anses den bogførte værdi
af gældsforpligtelserne i det væsentligste at svare til dagsværdien af gældsforpligtelserne.
35 ...
Reguleringer
Ændring i øvrige forpligtelser
(6,7)
4,5
10,2
Finansielle indtægter mv.
(20,0)
(15,7)
(17,7)
Finansielle omkostninger mv.
49,8
31,7
24,9
Andel i associerede selskabers resultat efter skat
11,2
1,1
1,0
-
-
3,3
Gevinst ved salg af langfristede aktiver
Gevinst ved frasalg af aktiviteter
-
(11,5)
-
Skat af årets resultat
41,4
151,9
134,7
Diverse reguleringer
16,9
0,6
5,7
Reguleringer i alt
92,6
162,6
162,1
F – 57
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
36 ...
37 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Ændringer i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
131,9
(93,2)
(122,0)
Ændring i varebeholdninger
(107,1)
(131,4)
(112,8)
Ændring i leverandørgæld mv.
(47,0)
82,4
46,6
Ændring i driftskapital i alt
(22,2)
(142,2)
(188,2)
Varelager
-
-
(24,9)
Materielle aktiver
-
-
(8,6)
Udskudte skatteaktiver
-
-
(0,8)
Periodeafgrænsningsposter
-
-
(0,1)
Anden gæld
-
-
6,7
Tilkøb af aktivitet
-
-
(27,7)
Tilkøb af aktivitet
Bang & Olufsen a/s erhvervede i 2006/07 en udviklingsaktivitet i Estland. Effekten heraf er uvæsentlig for koncernregnskabet.
38 ...
Frasalg af aktivitet
(Salg af 65 % af aktierne i Bang & Olufsen Medicom a/s)
39 ...
Materielle aktiver
-
7,9
Finansielle aktiver
-
2,2
-
Varebeholdninger
-
4,5
-
Tilgodehavender
-
27,4
-
Langfristede forpligtelser
-
(0,4)
-
Kortfristede forpligtelser
-
(20,4)
-
-
21,2
-
Avance ved frasalg
-
11,5
-
Likviditetstilgang
-
32,7
-
Likvide beholdninger
107,1
196,4
502,5
Kreditinstitutter, øvrigt
(53,7)
(39,5)
-
Likvider 31. maj
53,4
156,9
502,5
Likvider
Likvider består af:
Der er ingen begrænsninger på koncernens anvendelse af likviderne.
F – 58
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
40 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Deloitte
4,3
4,1
3,8
Lovpligtig revision i alt
4,3
4,1
3,8
Deloitte
1,9
1,3
0,9
Andre ydelser i alt
1,9
1,3
0,9
Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer i alt
6,2
5,4
4,7
Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer
Lovpligtig revision:
Andre ydelser:
41 ...
a ...
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingforpligtelser vedrørende operationel leasing mv.
Koncernen har indgået en række operationelle leasing- og lejeaftaler vedrørende driftsmidler, butikker og andre ejendomme.
Der er stor varians i længden af leasing- og lejeaftalerne, hvoraf den længste aftale løber i 6 år. Alle aftalerne indeholder
betingelser om forlængelse. Koncernen har ret til at afgøre, om aftalerne skal forlænges. Ingen af aftalerne medfører
begrænsninger i koncernens dispositionsmuligheder.
Leasingforpligtelser vedrørende driftsmidler mv.
Lejeforpligtelser vedrørende etablering af butikker
41,6
35,4
32,9
185,8
185,6
210,5
Lejeforpligtelser vedrørende kontor- og fabriksejendomme
108,1
45,8
53,8
I alt
335,5
266,8
297,2
Der kan specificeres som følger:
til betaling inden for 1 år
til betaling mellem 1 og 5 år
til betaling efter mere end 5 år
75,9
68,8
70,9
179,6
159,1
181,6
80,0
38,9
44,7
335,5
266,8
297,2
Årets leje- og leasingydelser
78,5
70,6
48,7
Heraf minimumsleje- og leasingydelser
78,5
70,6
48,7
6,3
6,6
-
I alt
Fremtidige forventede indtægter i forbindelse med uopsigelige
videreudlejningskontrakter (husleje) udgør
Der er ikke udgiftsført betingede leje- eller leasingydelser i 2007/08, 2006/07 eller 2005/06 i koncernen.
Koncernen har i forbindelse med etablering af butikker i tidligere regnskabsår indgået en række langsigtede aftaler vedrørende
lejemål. Aftalerne indeholder bestemmelser om ret til fremleje.
Koncernen har på balancedagen ikke indgået uopsigelige lejeaftaler vedrørende operationelt leasede aktiver, hvorfra der
modtages lejeindtægter.
F – 59
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
41 ...
b ...
2007/08
2006/07
2005/06
24,7
18,0
18,9
5,2
-
-
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)
Kautionsforpligtigelser
Kautionsforpligtelser udgør i alt pr. 31. maj
Heraf vedrørende associerede selskaber
Ingen af kautionsforpligtelserne antages at medføre tab.
c ...
Hensigts- og støtteerklæringer
Bang & Olufsen Operations a/s har afgivet hensigtserklæringer
over for de udenlandske datterselskabers bankforbindelser for:
-
-
13,1
Det aktuelle banktræk 31. maj udgør
-
-
-
Bang & Olufsen Operations a/s har afgivet støtteerklæringer til datterselskaberne i USA og Japan.
d ...
Moms og afgifter
De danske selskaber i koncernen er fællesregistreret og hæfter solidarisk for moms og afgifter.
e ...
Pantsætning og sikkerhedsstilling
Til sikkerhed for koncernens gæld til kredit- og realkreditinstitutter på 388,2 millioner DKK (236,9 millioner DKK 31. maj
2007 og 283,2 millioner DKK 31. maj 2006) er der givet pant i grunde og bygninger og investeringsejendomme for 185,8
millioner DKK (185,8 millioner DKK 31. maj 2007 og 272,4 millioner DKK 31. maj 2006). Øvrige materielle langfristede
aktiver i tilknytning hertil er omfattet af pantsætningen. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte grunde og bygninger og
investeringsejendomme i koncernen er 207,9 millioner DKK (221,1 millioner DKK 31. maj 2007 og 258,7 millioner DKK 31. maj
2006). Ingen immaterielle langfristede aktiver er stillet som sikkerhed for gæld. Ingen finansielle aktiver er stillet som sikkerhed
for gæld.
Til sikkerhed for al mellemværende med Danske Bank er der udstedt erklæring om, at aktier i Bang & Olufsen a/s’
datterselskaber ikke kan sælges eller pantsættes uden bankens samtykke.
Til sikkerhed for Bang & Olufsen Ejendomme a/s’ realkreditgæld på 40,0 millioner DKK (41,6 millioner DKK i 2006/07 og 0,0
millioner DKK i 2005/06) er der udstedt erklæring til Nykredit Realkredit a/s om, at aktier i Bang & Olufsen Ejendomme a/s til
enhver tid skal være 100 % ejet af Bang & Olufsen a/s.
Lån oprindeligt på 74,5 millioner DKK fra Danske Bank til Bang & Olufsen s.r.o., restgæld pr. 31. maj 2008 på 59,7 millioner
DKK (67,0 millioner DKK 31. maj 2007 og 74,5 millioner DKK 31. maj 2006) indeholder klausul om, at lånet kan bringes til
indfrielse, såfremt en aktionær opnår bestemmende indflydelse i Bang & Olufsen a/s.
f ...
Retssager
Selskaberne i koncernen var pr. 31. maj 2008 involveret i enkelte igangværende retssager. Det er ledelsens vurdering, at
udfaldet af disse retssager ikke vil påvirke koncernens finansielle stilling. Der gives ikke yderligere oplysninger om retssagerne,
da disse oplysninger eventuelt vil kunne skade koncernen.
F – 60
(mio. DKK)
Noter ...
42 ...
Finansielle instrumenter
Omfanget og arten af koncernens finansielle instrumenter fremgår af resultatopgørelse, balance og noter i henhold til
den anvendte regnskabspraksis. Nedenfor gives oplysninger om betingelser, der kan påvirke beløb, betalingstidspunkt eller
pålidelighed af fremtidige betalinger, hvor sådanne oplysninger ikke direkte fremgår af koncernregnskabet eller følger af
almindelig sædvane.
Monetære poster* i koncernens balance pr. 31. maj omregnet til mio. DKK:
2007/08
2006/07
2005/06
Valuta
Betaling/udløb
Aktiver
Gæld
Netto
Aktiver
Gæld
Netto
Aktiver
Gæld
Netto
EUR
0-12 måneder
456,9
158,3
298,6
500,3
178,1
322,2
504,7
113,5
391,2
> 12 måneder
21,2
7,8
13,4
31,9
3,8
28,1
2,8
0,3
2,5
0-12 måneder
111,5
30,7
80,8
125,9
34,6
91,3
171,4
40,4
131,0
GBP
SEK
JPY
CHF
USD
> 12 måneder
9,2
-
9,2
44,7
-
44,7
-
-
-
0-12 måneder
18,6
6,9
11,7
48,5
11,7
36,8
28,4
4,7
23,7
> 12 måneder
1,9
-
1,9
-
-
-
-
-
-
0-12 måneder
9,1
1,9
7,2
16,2
2,3
13,9
22,6
3,2
19,4
> 12 måneder
-
0,2
(0,2)
-
-
-
0,8
-
0,8
38,3
0-12 måneder
29,5
5,7
23,8
55,8
6,7
49,1
47,4
9,1
> 12 måneder
-
0,1
(0,1)
-
-
-
-
-
-
0-12 måneder
64,0
29,2
34,8
96,2
51,5
44,7
56,1
48,4
7,7
> 12 måneder
3,1
2,2
0,9
12,9
3,0
9,9
0,5
-
0,5
CZK
0-12 måneder
6,1
42,0
(35,9)
9,4
26,9
(17,5)
-
8,6
(8,6)
> 12 måneder
5,3
52,2
(46,9)
3,2
59,6
(56,4)
-
8,6
(8,6)
SGD
0-12 måneder
24,3
3,1
21,2
33,1
4,8
28,3
24,0
5,5
18,5
> 12 måneder
0,1
0,1
-
0,3
-
0,3
1,4
-
1,4
0-12 måneder
21,3
13,3
8,0
20,3
16,1
4,2
13,6
12,0
1,6
> 12 måneder
-
2,0
(2,0)
-
-
-
-
-
-
0-12 måneder
14,2
6,0
8,2
23,5
5,7
17,8
20,1
5,3
14,8
> 12 måneder
7,5
-
7,5
4,1
-
4,1
-
-
-
AUD
Andre
* Monetære poster er likvide beholdninger og lignende, tilgodehavender samt gældsposter, der afregnes i kontanter.
F – 61
Koncern
(mio. DKK)
Noter ...
42 ...
2007/08
2006/07
2005/06
Finansielle instrumenter (fortsat)
Kategorier af finansielle instrumenter
Andre finansielle tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavender hos associerede selskaber
Andre tilgodehavender
52,0
88,2
36,4
593,0
733,8
655,1
-
8,5
-
38,9
30,0
51,4
Likvide beholdninger
107,1
196,4
502,5
Udlån og tilgodehavender
791,0
1.056,9
1.245,4
Øvrige langfristede forpligtelser
6,6
6,1
-
Realkreditinstitutter
244,2
107,4
121,0
Kreditinstitutter
197,7
169,0
162,2
Leverandører af varer og tjenesteydelser
216,0
213,7
196,3
1,8
-
-
Anden gæld
Gæld til associerede selskaber
320,0
356,2
361,4
Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris
986,3
852,4
840,9
Kurssikringer i valuta
Der foreligger ingen terminsforretninger i koncernen pr. 31. maj 2008. Der forelå ikke væsentlige terminsforretninger i
koncernen pr. 31. maj 2007 eller pr. 31. maj 2006.
F – 62
(mio. DKK)
Noter ...
43 ...
Nærtstående parter
Der er ingen nærtstående parter, der har bestemmende indflydelse over Koncernen.
De nærtstående parter, der har betydelig indflydelse i Koncernen, er bestyrelsen, direktionen og visse ledende medarbejdere
i Bang & Olufsen a/s samt visse direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere i andre af koncernens selskaber samt disse
personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori denne personkreds har
væsentlige interesser.
De nærtstående parter i Koncernen omfatter endvidere de associerede selskaber, Bang & Olufsen Medicom a/s og John Bjerrum
Nielsen A/S, hvori Bang & Olufsen a/s har betydelig indflydelse, jf. note 15.
Ejerandelene i de associerede selskaber fremgår af note 44.
Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere
Ud over hvad der følger af ansættelsesforholdet og eventuelle aktiebesiddelser, har der ikke været transaktioner med
bestyrelsen, direktionen eller de ledende medarbejdere. Aflønning og aktieoptionsprogrammer fremgår af note 5.
Associerede selskaber
Samhandlen med de associerede selskaber har omfattet følgende:
Koncern
(mio. DKK)
Køb af råvarer og hjælpematerialer fra associerede selskaber
2007/08
2006/07
2005/06
42,7
47,9
41,8
Køb af tjenesteydelser fra associerede selskaber
1,0
0,6
-
Huslejeindtægter fra associerede selskaber
4,8
1,3
-
Salg af tjenesteydelser samt tilskud til associerede selskaber
4,2
3,4
-
Mellemværender med associerede selskaber
Koncernens mellemværende med de associerede selskaber fremgår direkte af balancen. Mellemværenderne er forrentede.
Forrentningen af mellemværenderne fremgår af noterne 6 og 7. Betalingsbetingelserne for de normale varemellemværender
er løbende måned + 30 dage. Der er ikke stillet sikkerheder for mellemværenderne, og der har ikke været behov for at
foretage nedskrivning til forventede tab vedrørende disse mellemværender. Endvidere er der ikke realiseret tab vedrørende disse
mellemværender i 2007/08, 2006/07 eller 2005/06.
Øvrige transaktioner
Der er ikke modtaget udbytte fra de associerede selskaber i 2007/08 (0,0 millioner DKK i 2006/07 og 2005/06).
Bang & Olufsen a/s har stillet kaution over for nærtstående parter, jævnfør note 41 b. Ingen af kautionsforpligtelserne antages
at medføre tab.
Herudover har der ikke været transaktioner med de nærtstående parter.
F – 63
(mio. DKK)
Noter ...
44 ...
Selskaber i Koncernen
Antal ikke
Selskabsnavn
Aktiekapital
Koncernens
viste datter-
lokal valuta
ejerandel
selskaber
Hjemsted
Valuta
Bang & Olufsen a/s
Struer, DK
DKK
120.813.380
100 %
Bang & Olufsen Operations a/s
Struer, DK
DKK
155.000.000
100 %
Bang & Olufsen Danmark a/s
København, DK
DKK
3.000.000
100 %
Bang & Olufsen AS
Oslo, N
NOK
3.000.000
100 %
Bang & Olufsen Svenska AB
Stockholm, S
SEK
4.150.000
100 %
Brandunderstøttet forretning
Skandinavien
Central Europa
Bang & Olufsen Deutschland G.m.b.H.
München, D
EUR
1.022.584
100 %
Bang & Olufsen AG
Bassersdorf, CH
CHF
200.000
100 %
Bang & Olufsen Ges. m.b.H
Tulin, A
EUR
1.744.148
100 %
Bang & Olufsen United Kingdom Ltd.
Berkshire, GB
GBP
2.600.000
100 %
S.A. Bang & Olufsen Belgium N.V.
Wemmel, B
EUR
942.000
100 %
Bang & Olufsen b.v.
Hilversum, N
EUR
18.000
100 %
3
Storbritannien/Benelux
2
Øvrige Europa
Bang & Olufsen France S.A.
Levallois-Perret, F
EUR
3.585.000
100 %
1
Bang & Olufsen España S.A.
Madrid, E
EUR
1.803.036
100 %
2
Bang & Olufsen Italia S.p.A.
Milano, I
EUR
774.000
100 %
Arlington Heights, USA
USD
34.000.000
100 %
Bang & Olufsen Japan K. K.
Tokyo, JP
JPY
100.000.000
100 %
Bang & Olufsen Asia Pte Ltd.
Singapore, SG
SGD
2
100 %
Bang & Olufsen Wholesale Pty Ltd
Hawthorn, AUS
AUD
6.000.001
100 %
Dubai, UAE
EUR
113.116
100 %
100 %
Nordamerika
Bang & Olufsen America Inc.
3
Asien
3
Mellemøsten
Bang & Olufsen Middle East FZ-LLC
Andre
Struer, DK
DKK
7.000.000
Bang & Olufsen s.r.o
Bang & Olufsen Expansion a/s
Koprivnice, CZ
CZK
187.800.000
100 %
Bang & Olufsen Telecom a/s
Struer, DK
DKK
23.900.000
100 %
Bang & Olufsen Ejendomme a/s
Struer, DK
DKK
1.000.000
100 %
OÜ BO-Soft
Tallin, EE
EEK
40.000
51 %
Bang & Olufsen GPS Taiwan
Taipei, TW
TWD
1.000.000
100 %
Lyngby-Tårbæk, DK
DKK
1.939.750
90 %
1
Branduafhængig forretning
Bang & Olufsen ICEpower a/s *
Associerede selskaber
John Bjerrum Nielsen A/S
Bramming, DK
DKK
10.000.000
33 %
Bang & Olufsen Medicom a/s **
Struer, DK
DKK
8.000.000
35 %
Selskaber uden aktiviteter er ikke medtaget.
* Bang & Olufsen a/s har med økonomisk effekt fra 1. juni 2008 erhvervet de sidste 10 % af aktierne i Bang & Olufsen ICEpower a/s.
** Bang & Olufsen Medicom a/s indgår som associeret selskab fra 1. marts 2007.
F – 64
3
4. UREVIDEREDE KONCERNREGNSKABSOPLYSNINGER FOR 1.-3. KVARTAL 2008/09
MED SAMMENLIGNINGSTAL FOR 1.-3. KVARTAL 2007/08
4.1. Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har den 14. april 2009 behandlet og godkendt den offentliggjorte delårsrapport for perioden 1. juni
2008 til 28. februar 2009 med sammenligningstal for perioden 1. juni 2007 til 29. februar 2008 for Bang & Olufsen a/s.
De i dette Prospekt indeholdte koncernregnskabsoplysninger for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009 med
sammenligningstal for perioden 1. juni 2007 til 29. februar 2008 er uddraget af den offentliggjorte delårsrapport.
Delårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, ”Præsentation af delårsrapporter”, som godkendt af EU.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsregnskabet giver et retvisende billede af
Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2009 og 29. februar 2008 samt af resultatet af Koncernens
aktiviteter og pengestrømme for perioderne 1. juni 2008 til 28. februar 2009 og 1. juni 2007 til 29. februar 2008.
Struer, den 16. april 2009
Direktionen
Karl Kristian Hvidt Nielsen
President & CEO
Bestyrelsen
Jørgen Worning
formand
Lars Brorsen
næstformand
Thorleif Krarup
Peter Skak Olufsen
Niels Bjørn Christiansen
Rolf Eriksen
Anette Revsgaard Sejbjerg
Jesper Olesen
Knud Olesen
F – 65
4.2. Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009
Til aktionærer og potentielle investorer i Bang & Olufsen a/s
Vi har udført review af det i dette Prospekt indeholdte delårsregnskab for Bang & Olufsen a/s for perioden 1. juni 2008 –
28. februar 2009, omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse
og noter for koncernen. Vores review har ikke omfattet sammenligningstal for samme periode i 2007/08, kvartalstal for 1.
december 2008 – 28. februar 2009 samt sammenligningstal for samme periode i 2007/08.
Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et delårsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion
om delårsregnskabet.
Det udførte review
Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 2410 "Review af et perioderegnskab
udført af selskabets uafhængige revisor". Et review af et delårsregnskab omfatter forespørgsler til primært personer med
ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget
af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor
ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Som følge heraf
udtrykker vi ikke en revisionskonklusion.
Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at det i dette
Prospekt indeholdte delårsregnskab ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
28. februar 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni 2008 - 28. februar
2009 i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU.
København, den 16. april 2009.
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Jens Rudkjær
Statsautoriseret revisor
F – 66
Henrik Z. Hansen
Statsautoriseret revisor
4.3. Resultatopgørelse
Koncern
(mio. DKK)
1/6 - 28/2
2008/09
1/6 - 29/2
2007/08 *
Noter ...
1 ...
Nettoomsætning
2.172,5
3.207,1
Produktionsomkostninger
(1.294,4)
(1.725,4)
Bruttoresultat
878,1
1.481,7
Udviklingsomkostninger
(352,7)
(392,4)
Distributions- og marketingomkostninger
(720,2)
(759,0)
(88,3)
(110,9)
Omstruktureringsomkostninger
(104,6)
-
Resultat af primær drift
(387,7)
219,4
Administrationsomkostninger mv.
2 ...
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
3 ...
4 ...
Finansielle indtægter
(7,8)
9,2
14,0
Finansielle omkostninger
(38,7)
(35,0)
Finansielle poster, netto
(29,5)
(21,0)
(414,2)
190,6
96,3
(53,5)
Periodens resultat
(317,9)
137,1
Moderselskabets aktionærer
(319,9)
133,1
Resultat før skat
5 ...
3,0
Skat af periodens resultat
Minoritetsinteresser
2,0
4,0
(317,9)
137,1
Resultat pr. aktie, DKK
(28,0)
11,7
Udvandet resultat pr. aktie, DKK
(28,0)
11,7
Resultat pr. aktie
* Beløbene er ikke reviewet.
F – 67
4.4. Balance – Aktiver
Koncern
(mio. DKK)
28/2 - 09
31/5 - 08
29/2 - 08 *
Goodwill
44,8
44,8
Erhvervede rettigheder
49,2
41,1
40,9
Færdiggjorte udviklingsprojekter
212,4
218,8
248,4
Udviklingsprojekter under udførelse
159,6
112,5
76,9
Immaterielle aktiver i alt
466,0
417,2
411,0
Grunde og bygninger
260,1
274,4
248,6
Produktionsanlæg og maskiner
224,7
221,8
200,3
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
49,8
50,0
91,8
Indretning af lejede lokaler
28,3
28,7
29,8
Noter ...
Immaterielle aktiver
44,8
Materielle aktiver
Materielle aktiver under udførelse og
forudbetalinger for materielle aktiver
Materielle aktiver i alt
Investeringsejendomme
71,2
80,8
80,2
634,1
655,7
650,7
50,0
52,8
53,7
Finansielle aktiver
Kapitalandele i associerede selskaber
10,2
6,3
8,0
Andre finansielle tilgodehavender
54,9
52,0
62,1
Finansielle aktiver i alt
65,1
58,3
70,1
Udskudte skatteaktiver
54,6
22,7
29,1
1.269,8
1.206,7
1.214,6
680,9
801,4
850,5
455,5
593,0
623,9
2,1
-
-
Tilgodehavende selskabsskat
38,3
39,7
39,4
Andre tilgodehavender
41,4
38,9
34,5
Periodeafgrænsningsposter
33,9
30,5
28,7
571,2
702,1
726,5
37,3
107,1
48,5
Kortfristede aktiver i alt
1.289,4
1.610,6
1.625,5
Aktiver i alt
2.559,2
2.817,3
2.840,1
Langfristede aktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavender hos associerede selskaber
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
* Beløbene er ikke reviewet.
F – 68
4.4. Balance – Passiver
Koncern
(mio. DKK)
28/2 - 09
31/5 - 08
29/2 - 08 *
Noter ...
Egenkapital
Aktiekapital
120,8
120,8
Indbetalt overkurs
14,6
14,6
120,8
14,6
Reserve for valutakursregulering
(25,5)
(42,9)
(38,0)
Reserve vedrørende regnskabsmæssig afdækning af fremtidige
pengestrømme
-
-
-
Overført resultat
1.026,6
1.379,2
1.408,9
Egenkapital, moderselskabets aktionærer
1.136,5
1.471,7
1.506,3
2,0
12,1
5,1
1.138,5
1.483,8
1.511,4
Minoritetsinteresser
Egenkapital i alt
Langfristede forpligtelser
Pensioner
8,7
9,5
9,7
Udskudt skat
5,9
64,2
70,0
Hensatte forpligtelser
Realkreditinstitutter
Kreditinstitutter
Øvrige langfristede forpligtelser
Langfristede forpligtelser i alt
87,4
77,3
98,2
231,4
235,7
239,0
77,8
101,1
120,6
6,9
6,6
7,6
418,1
494,4
545,1
Kortfristede forpligtelser
Realkreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld
Kreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld
8,6
8,5
8,4
42,9
42,9
42,9
Kreditinstitutter, øvrigt
197,7
53,7
-
Hensatte forpligtelser
52,5
46,0
37,2
177,6
216,0
185,0
-
1,8
-
Selskabsskat
28,9
66,3
107,1
Anden gæld
397,0
320,0
332,6
97,4
83,9
70,4
Kortfristede forpligtelser i alt
1.002,6
839,1
783,6
Forpligtelser i alt
1.420,7
1.333,5
1.328,7
Passiver i alt
2.559,2
2.817,3
2.840,1
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til associerede selskaber
Periodeafgrænsningsposter
* Beløbene er ikke reviewet.
F – 69
4.5. Pengestrømsopgørelse
Koncern
(mio. DKK)
1/6 - 28/2
2008/09
1/6 - 29/2
2007/08 *
Noter ...
6 ...
7 ...
Periodens resultat
(317,9)
137,1
Af- og nedskrivninger
212,6
198,2
Reguleringer
(51,1)
103,4
Ændring i driftskapital
302,0
(133,7)
Renteindbetalinger og lignende
9,2
14,0
Renteudbetalinger og lignende
(38,7)
(35,0)
Betalt selskabsskat
(29,9)
(81,1)
Pengestrømme fra driftsaktivitet
86,2
202,9
Køb af immaterielle langfristede aktiver
(168,0)
(81,4)
Køb af materielle langfristede aktiver
(104,3)
(141,1)
Salg af immaterielle langfristede aktiver
Salg af materielle langfristede aktiver
Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s
Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s
Ændring i finansielle tilgodehavender
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Provenu ved optagelse af langfristede lån
-
7,9
43,4
(3,6)
-
(23,0)
-
2,0
26,1
(276,2)
-
(153,0)
200,0
Afdrag på langfristede lån
(27,5)
(26,0)
Betalt udbytte
(41,4)
(247,7)
Udbytte af egne aktier
1,9
14,0
Udbytte fra associerede selskaber
1,0
-
-
(100,2)
42,2
1,6
Tilbagekøb af egne aktier
Salg af egne aktier
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider - periodens pengestrømme
Likvider 1. juni
Likvider 28. februar
* Beløbene er ikke reviewet.
F – 70
12,8
(23,8)
(158,3)
(213,8)
(108,4)
53,4
156,9
(160,4)
48,5
4.6. Egenkapitalopgørelse
Minoritets(mio. DKK)
................. Moderselskabets aktionærers andel .................
interesser
I alt
Reserve
vedrørende
regnskabsmæssig afReserve dækning af
for
Indbetalt valutakurs-
Egenkapital 1. juni 2007
fremtidige
Egen-
penge-
Overført
kapital
strømme
resultat
koncern
(17,3)
0,1
1.557,7
6,0
1.681,9
-
(20,7)
-
27,2
-
6,5
-
-
(0,1)
-
-
(0,1)
Aktiekapital
overkurs
120,8
14,6
-
regulering
Egenkapital- og valutakursreguleringer i
datterselskaber
Ændring i dagsværdi af afledte finansielle
instrumenter
Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital
-
-
(20,7)
(0,1)
27,2
-
6,4
Overført af periodens resultat
-
-
-
-
133,1
4,0
137,1
Samlet indkomst
-
-
(20,7)
(0,1)
160,3
4,0
143,5
Medarbejderaktier
-
-
-
-
10,4
-
10,4
Tildeling af aktieoptioner
-
-
-
-
7,9
-
7,9
Option på minoritetsandel
-
-
-
-
1,2
(1,2)
-
Køb af egne aktier
-
-
-
-
(100,2)
-
(100,2)
Salg af egne aktier
-
-
-
-
1,6
-
1,6
Udloddet udbytte vedrørende 2006/07
-
-
-
-
(244,0)
(3,7)
(247,7)
Udbytte af egne aktier
-
-
-
-
14,0
-
14,0
-
-
-
-
(309,1)
(4,9)
(314,0)
120,8
14,6
(38,0)
-
1.408,9
5,1
1.511,4
120,8
14,6
(42,9)
-
1.379,2
12,1
1.483,8
datterselskaber
-
-
17,4
-
(38,7)
-
(21,3)
Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital
-
-
17,4
-
(38,7)
-
(21,3)
Overført af periodens resultat
-
-
-
-
(319,9)
2,0
(317,9)
Samlet indkomst
-
-
17,4
-
(358,6)
2,0
(339,2)
ICEpower a/s
-
-
-
-
(16,1)
(6,9)
(23,0)
Medarbejderaktier
-
-
-
-
4,7
-
4,7
Tildeling af aktieoptioner
-
-
-
-
5,7
-
5,7
Salg af egne aktier
-
-
-
-
46,0
-
46,0
Egenkapital 29. februar 2008 *
* Beløbene er ikke reviewet.
Egenkapital 1. juni 2008
Egenkapital- og valutakursreguleringer i
Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen
Udloddet udbytte vedrørende 2007/08
-
-
-
-
(36,2)
(5,2)
(41,4)
Udbytte af egne aktier
-
-
-
-
1,9
-
1,9
-
-
-
-
6,0
(12,1)
(6,1)
120,8
14,6
-
1.026,6
2,0
1.138,5
Egenkapital 28. februar 2009
(25,5)
F – 71
4.7. Noter
Koncern
(mio. DKK)
1/6 - 28/2
2008/09
Noter ...
1 ...
2 ...
1/6 - 29/2
2007/08 *
Udviklingsomkostninger
Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering
397,6
Heraf aktiveret
(152,2)
370,6
(90,0)
Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter
107,3
111,8
Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen
352,7
392,4
Produktionsomkostninger
13,1
-
Udviklingsomkostninger
14,8
-
Distributions- og marketingomkostninger
72,7
-
Omstruktureringsomkostninger
Omstruktureringsomkostninger fordelt på funktioner:
Administrationsomkostninger mv.
Omstruktureringsomkostninger
4,0
-
104,6
-
1.307,5
1.725,4
Funktioner inklusive omstruktureringsomkostninger:
Produktionsomkostninger
Udviklingsomkostninger
367,5
392,4
Distributions- og marketingomkostninger
792,9
759,0
Administrationsomkostninger mv.
I alt
3 ...
Renteindtægter fra associerede selskaber
2,1
3,4
-
0,1
Øvrige finansielle indtægter
7,1
10,5
Finansielle indtægter
9,2
14,0
Renter af gæld til kreditinstitutter
13,1
11,1
Renter af gæld til realkreditinstitutter
10,8
8,0
Valutakurstab, netto
12,4
7,6
Finansielle omkostninger
Øvrige finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger
* Beløbene er ikke reviewet.
F – 72
110,9
2.987,7
Finansielle indtægter
Renteindtægter fra kreditinstitutter
4 ...
92,3
2.560,2
2,4
8,3
38,7
35,0
Koncern
(mio. DKK)
1/6 - 28/2
2008/09
Noter ...
5 ...
Beregnet skat af periodens resultat
99,7
(61,6)
Regulering vedrørende tidligere år
(3,4)
(10,6)
-
18,7
96,3
(53,5)
Skat af periodens resultat
Reguleringer
Ændring i øvrige forpligtelser
16,1
6,6
Finansielle indtægter mv.
(9,2)
(14,0)
Finansielle omkostninger mv.
38,7
35,0
Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat
(3,0)
7,8
Gevinst ved salg af langfristede aktiver
(0,9)
-
(96,3)
53,5
Skat af periodens resultat
Diverse reguleringer
Reguleringer
7 ...
2007/08 *
Skat af periodens resultat
Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten fra 28 % til 25 %
6 ...
1/6 - 29/2
3,5
14,5
(51,1)
103,4
Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
135,0
105,0
Ændring i varebeholdninger
120,5
(156,2)
Ændring i leverandørgæld mv.
Ændring i driftskapital
46,5
(82,5)
302,0
(133,7)
* Beløbene er ikke reviewet.
F – 73
4.8.
Segmentoplysninger
Brandunderstøttet
forretning
Branduafhængig
forretning
Bang &
Bang &
Bang &
Olufsen
Olufsen
Olufsen
Medicom
ICEpower
a/s
a/s
2.122,1
-
63,8
(13,4)
(7,7)
-
(5,7)
13,4
-
2.114,4
-
58,1
-
2.172,5
Resultat af primær drift
(394,6)
-
6,9
-
(387,7)
Resultat før skat
(423,5)
2,0
7,3
-
(414,2)
3.148,4
-
72,5
(13,8)
3.207,1
(5,6)
-
(8,2)
13,8
-
3.142,8
-
64,3
-
3.207,1
Resultat af primær drift
206,6
-
12,8
-
219,4
Resultat før skat
193,0
(7,8)
5,4
-
190,6
(mio. DKK)
Andet/eli-
a/s mineringer Koncernen
Perioden 1/6 2008 til 28/2 2009
Nettoomsætning
Intern omsætning
Ekstern omsætning
2.172,5
Perioden 1/6 2007 til 29/2 2008 *
Nettoomsætning
Intern omsætning
Ekstern omsætning
Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes.
* Beløbene er ikke reviewet.
F – 74
4.9. Omsætning brandunderstøttet forretning
Omsætning Omsætning
Vækst
Omsætning Omsætning
Vækst
1/6-28/2
1/6-29/2
i lokal
1/12-28/2
1/12-29/2
i lokal
2008/09
2007/08*
valuta*
2008/09*
2007/08*
valuta*
Tyskland
219
350
(37,3) %
63
121
(47,3) %
Storbritannien
215
345
(26,9) %
63
97
(22,7) %
Danmark
203
384
(47,3) %
64
118
(46,6) %
Asiatiske markeder, ekskl. Japan
156
218
(28,2) %
38
73
(34,9) %
Holland
152
215
(29,3) %
50
77
(35,3) %
Schweiz
145
229
(40,0) %
41
73
(47,3) %
Automotive
133
81
63,7 %
29
34
(15,1) %
Nordamerika
129
168
(24,3) %
34
48
(35,9) %
Frankrig
120
171
(29,8) %
41
57
(27,7) %
Spanien/Portugal
107
190
(43,7) %
37
66
(43,8) %
Italien
87
141
(38,5) %
28
44
(35,7) %
Expansion Markets, ekskl. Rusland
83
97
(14,9) %
22
33
(3,5) %
Rusland
74
92
(18,8) %
23
32
(27,2) %
Enterprise
65
108
(40,1) %
25
27
(21,1) %
Belgien
57
83
(31,7) %
17
30
(43,5) %
(mio. DKK)
Sverige
41
79
(44,2) %
11
24
(48,6) %
Mellemøsten
37
40
(8,0) %
11
12
(13,8) %
Østrig
31
45
(31,9) %
8
15
(49,9) %
Japan
28
39
(39,1) %
9
15
(54,9) %
Norge
25
53
(48,5) %
7
17
(52,2) %
Teledistribution
2
7
(71,0) %
0
2
-
Øvrige
5
8
(46,4) %
1
3
(83,3) %
Omsætning til branduafhængig forretning
8
5
-
3
2
-
2.122
3.148
625
1.020
I alt brandunderstøttet forretning
* Beløbene er ikke reviewet.
4.10. Distributionsudvikling
Antal butikker
Ændring i perioden
Omsætningsfordeling
Omsætningsfordeling
pr. 28/2-09
1/6-08 – 28/2-09*
pr. segment 2008/09
pr. segment 2007/08*
B1-Butikker
784
(38)
81 %
79 %
Shop-in-Shop
392
(29)
19 %
21 %
3
(11)
0%
0%
1.179
(78)
100 %
100 %
Butikssegment
Øvrige
I alt
* Beløbene er ikke reviewet.
Definitioner af butikssegmenter:
B1-Butikker
Butikker, der fokuserer på salg af Bang & Olufsen-produkter.
Shop-in-Shop
Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen-produkter.
Øvrige
Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen-produkter.
Parentes angiver negativt fortegn.
Den organiske vækst i Bang & Olufsen-butikker med mere end 24 måneders drift var i de første tre kvartaler -33 % for B1-Butikker og
-36 % for Shop-in-Shop Butikker. For tredje kvartal isoleret -38 % for B1-Butikker og -39 % for Shop-in-Shop Butikker.
F – 75
A. BILAG – VEDTÆGTER
F – 76
A. BILAG VEDTÆGTER
Vedtægter for
Bang & Olufsen a/s
CVR-nr. 41 25 79 11
§ 1.
Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s.
§ 2.
Selskabets hjemsted er i Struer kommune.
§ 3.
Selskabets formål, som ejer af varemærket Bang & Olufsen,
er i første række at eje aktier i datterselskaber samt udøve
stemmeretten herpå foruden andre aktionærrettigheder,
hvad enten der er tale om helt eller delvist ejede
datterselskaber, samt stille de tjenesteydelser til rådighed for
datterselskaberne, som bestyrelsen skønner formålstjenlige.
Selskabets formål er endvidere - direkte eller indirekte - at
eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri,
handel, serviceydelser og i øvrigt at udøve enhver anden
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
hermed.
§ 4.
Selskabets aktiekapital udgør kr. 120.813.380,-, hvoraf
kr. 10.855.430,- A-aktier og kr. 109.957.950,- B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Såvel A- som B-aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 10
eller multipla heraf. Kapitaludvidelser kan ske ved udvidelse
alene af B-aktiekapitalen eller ved samtidig udvidelse af Aog B-aktiekapitalen efter forholdet mellem de to aktieklasser
før udvidelsen. Ved andre kapitaludvidelser, som ikke sker
med fondsaktier, gælder:
a.
Ved udvidelse af B-aktiekapitalen alene har ejere af A- og
B-aktier fortegningsret på lige fod efter aktiebeløbet.
b.
Ved samtidig udvidelse af A- og B-aktiekapitalen har ejere
af A-aktier fortegningsret til de nye A-aktier og ejere af
B-aktier fortegningsret til de nye B- aktier.
Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2012 bemyndiget til ad
en eller flere gange at udvide selskabets B-aktiekapital med
indtil 2.500.000 kr. ved udstedelse af aktier, der tilbydes
medarbejderne inden for Bang & Olufsen koncernen til en
kurs svarende til den til enhver tid gældende markedskurs
eller en lavere kurs, og på vilkår som nærmere fastsættes af
selskabets bestyrelse.
Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling uden
fortegningsret for aktionærerne. De nye aktier udstedt i
medfør af foranstående stk. skal være omsætningspapirer,
der udstedes til ihændehaveren. Der gælder ingen
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed og ingen
aktionær skal være berettiget til at lade sine aktier indløse
helt eller delvist. De nye aktier er i enhver henseende stillet
som de hidtidige aktier.
De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i
selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog
senest 1 år efter registreringen.
Bestyrelsen kan foretage de nødvendige vedtægtsændringer
i forbindelse med ændringer i kapitalforholdene i henhold til
ovennævnte bestemmelse.
§ 4a.
Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden frem til 31. december
2009 ad en eller flere gange at forhøje selskabets
aktiekapital med op til nominelt kr. 250.000.000 (svarende
til 25.000.000 aktier a kr. 10), jf. aktieselskabslovens §
37, dog må bemyndigelsen første gang ikke udnyttes for
mindre end nominelt kr. 30.000.000 (svarende til 3.000.000
aktier a kr. 10), ved kontant indbetaling med fortegningsret
for selskabets eksisterende A- og B-aktionærer, således at
samtlige aktionærer har ret til at tegne nye aktier i forhold
til deres besiddelser af A- eller B- aktier, som besluttet af
selskabets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde.
Uden hensyn til om fortegningsretten udnyttes af A- eller
B-aktionærer, skal aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen
være B-aktier, der er omsætningspapirer udstedt til
ihændehaver, men som kan noteres på navn i selskabets
aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet
til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal
have samme rettigheder som de eksisterende B-aktier,
og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre
rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens
registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
§ 4b.
Såfremt der gennemføres en kapitalforhøjelse med
minimum nominelt kr. 30.000.000 B-aktier i henhold til
bemyndigelsen i § 4a sammenlægges selskabets A- og
B-klasser til én aktieklasse umiddelbart i forlængelse af, at
registrering af en sådan kapitalforhøjelse har fundet sted, og
selskabets vedtægter konsekvensrettes i overensstemmelse
hermed, svarende til de vedtægter, der udgør bilag 1 til
selskabets vedtægter. Bestyrelsen gennemfører registrering
af de ændrede vedtægter. Herefter skal der for samtlige
aktier i selskabet gælde, at de skal være omsætningspapirer,
der udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets
A–1
aktiebog, og skal have ret til det samme antal stemmer pr.
aktie på generalforsamlinger.
§ 5.
Ingen aktionær er pligtig at lade sin aktie indløse.
A-aktier er ikke-omsætningspapirer.
B-aktier er omsætningspapirer.
Der gælder ingen indskrænkninger i omsætteligheden af
hverken A- eller B-aktier.
Udover hvad der følger af § 4 om fortegningsretten og § 8
om stemmeretten, er der ikke tillagt nogen aktier særlige
rettigheder.
A-aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i
selskabets aktiebog.
B-aktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på
navn.
Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP
Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.
§ 6.
Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter
henholdsvis de for ikke-omsætningspapirer og
omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.
§ 7.
Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens
bestemmelse i København eller Struer.
Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen ved
bekendtgørelse i et lokalt dagblad og et københavnsk
dagblad samt på anden vis, såfremt dette følger af
gældende lovgivning. Indkaldelse skal endvidere ske
skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har
fremsat begæring herom.
4.
5.
6.
7.
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen
af hvert års september måned.
Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære
generalforsamling skal være tilgået bestyrelsen senest den
15. august.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når
bestyrelsen eller en af selskabets revisorer finder det
hensigtsmæssigt.
Indkaldelse skal ske - inden 14 dage - når det til behandling
af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af
aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.
I indkaldelser skal angives, hvilke anliggender der skal
behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag
til vedtægtsændringer skal behandles, skal forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen
og de fuldstændige forslag for den ordinære
generalforsamlings vedkommende tillige med årsrapport
og bestyrelsens beretning fremlægges til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles
enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning
herom.
§ 8.
Selskabets generalforsamling ledes af en dirigent, der
udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål
vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og
resultatet heraf.
Hvert A-aktiebeløb på kr. 10 giver 10 stemmer.
Hvert B-aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dage og højst 4 ugers
varsel.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal
indeholde:
1. Bestyrelsens beretning.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport,
herunder beslutning om decharge for direktion og
bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
A–2
Stemmeretten på aktier, som er erhvervet ved overdragelse,
kan kun udøves, hvis de pågældende aktier er noteret på
vedkommende aktionærs navn i selskabets aktiebog på
det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen,
eller hvis aktionæren inden dette tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse.
Adgang til selskabets generalforsamlinger og udøvelse af
stemmeret er betinget af, at vedkommende senest 5 dage
forud for generalforsamlingen fremsætter anmodning om
- for så vidt angår stemmeretten dokumenterer denne - og
erholder et adgangskort, der for de stemmeberettigede
tillige angiver det antal stemmer, vedkommende har.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved
simpelt stemmeflertal.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne
eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er
der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af
aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel
af de afgivne stemmer som af den repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en
ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3
af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige
også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig
tilbagekaldelse. Såfremt et forslag til forandring af
vedtægterne er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kan det
dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med
et flertal af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme
udslaget.
Bestyrelsen modtager et vederlag, der bestemmes af
generalforsamlingen.
§ 10.
Selskabet tegnes af formanden sammen med et andet
bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af
bestyrelsen sammen med en direktør eller af to direktører i
forening.
§ 11.
Selskabets regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj.
Årsrapporten for Bang & Olufsen a/s aflægges i
overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards som godkendt af EU og yderligere danske
oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
§ 12.
Regnskaberne revideres af en eller to af generalforsamlingen
for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.
Den 4. marts 2009.
Jævnfør Aktieselskabslovens § 69b er der vedtaget
retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen. Disse
retningslinier kan findes på selskabets hjemmeside.
§ 9.
Selskabet ledes af en bestyrelse, som - foruden af eventuelle
af medarbejderne i medfør af lovgivningens bestemmelser
valgte repræsentanter - består af 4-8 af generalforsamlingen
valgte medlemmer.
De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen
afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan
finde sted.
Efter den ordinære generalforsamling konstituerer
bestyrelsen sig med formand.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der på
bestyrelsens ansvar varetager opgaver, som bestyrelsen
henlægger til det.
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-5
medlemmer.
A–3
BILAG 1 TIL SELSKABETS VEDTÆGTER
Vedtægter for
Bang & Olufsen a/s
CVR.nr. 41 25 79 11
Bestyrelsen kan foretage de nødvendige vedtægtsændringer
i forbindelse med ændringer i kapitalforholdene i henhold til
ovennævnte bestemmelse.
§ 1.
Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s.
§ 4a.
Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden frem til 31. december
2009 ad en eller flere gange at forhøje selskabets
aktiekapital med op til nominelt kr. 250.000.000 (svarende
til 25.000.000 aktier a kr. 10), jf. aktieselskabslovens § 37,
dog må bemyndigelse første gang ikke udnyttes for mindre
end nominelt kr. 30.000.000 (svarende til 3.000.000 aktier
a kr. 10), ved kontant indbetaling med fortegningsret for
selskabets eksisterende A- og B-aktionærer, således at
samtlige aktionærer har ret til at tegne nye aktier i forhold
til deres besiddelser af A- eller B-aktier, som besluttet af
selskabets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde.
§ 2.
Selskabets hjemsted er i Struer kommune.
§ 3.
Selskabets formål, som ejer af varemærket Bang & Olufsen,
er i første række at eje aktier i datterselskaber samt udøve
stemmeretten herpå foruden andre aktionærrettigheder,
hvad enten der er tale om helt eller delvist ejede
datterselskaber, samt stille de tjenesteydelser til rådighed for
datterselskaberne, som bestyrelsen skønner formålstjenlige.
Selskabets formål er endvidere - direkte eller indirekte - at
eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri,
handel, serviceydelser og i øvrigt at udøve enhver anden
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse
hermed.
§ 4.
Selskabets aktiekapital udgør kr. [120.813.380],Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Uden hensyn til om fortegningsretten udnyttes af A- eller
B-aktionærer, skal aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen
være B-aktier, der er omsætningspapirer udstedt til
ihændehaver, men som kan noteres på navn i selskabets
aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed og ingen aktionær skal være forpligtet
til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal
have samme rettigheder som de eksisterende B-aktier,
og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre
rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens
registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser.
Hver akties pålydende er kr. 10 eller multipla heraf.
Bestyrelsen er i tiden indtil 31. maj 2012 bemyndiget til ad
en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med
indtil 2.500.000 kr. ved udstedelse af aktier, der tilbydes
medarbejderne inden for Bang & Olufsen koncernen til en
kurs svarende til den til enhver tid gældende markedskurs
eller en lavere kurs, og på vilkår som nærmere fastsættes af
selskabets bestyrelse.
Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling uden
fortegningsret for aktionærerne. De nye aktier udstedt i
medfør af foranstående stk. skal være omsætningspapirer,
der udstedes på navn. Der gælder ingen indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed og ingen aktionær skal være
berettiget til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. De
nye aktier er i enhver henseende stillet som de hidtidige
aktier.
De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i
selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog
senest 1 år efter registreringen.
A–4
[Bestyrelsen har den [•] 2009 udnyttet denne bemyndigelse
til at udstede [•] nye aktier svarende til nominelt kr. [•]. Der
resterer herefter en bemyndigelse på kr. [•]].
§ 5.
Ingen aktionær er pligtig at lade sin aktie indløse.
Aktierne er omsætningspapirer.
Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder.
Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i
selskabets aktiebog.
Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP
Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.
§ 6.
Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens
bestemmelse i København eller Struer.
Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen ved
bekendtgørelse i et lokalt dagblad og et københavnsk
dagblad samt på anden vis, såfremt dette følger af
gældende lovgivning. Indkaldelse skal endvidere ske
skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har
fremsat begæring herom.
Indkaldelse skal ske med mindst 8 dage og højst 4 ugers
varsel.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal
indeholde:
1. Bestyrelsens beretning.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport,
herunder beslutning om decharge for direktion og
bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen
af hvert års september måned.
Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære
generalforsamling skal være tilgået bestyrelsen senest den
15. august.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når
bestyrelsen eller en af selskabets revisorer finder det
hensigtsmæssigt.
Indkaldelse skal ske - inden 14 dage - når det til behandling
af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af
aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.
I indkaldelser skal angives, hvilke anliggender der skal
behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag
til vedtægtsændringer skal behandles, skal forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen
og de fuldstændige forslag for den ordinære
generalforsamlings vedkommende tillige med årsrapport
og bestyrelsens beretning fremlægges til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles
enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning
herom.
§ 7.
Selskabets generalforsamling ledes af en dirigent, der
udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål
vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og
resultatet heraf.
På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 10,- én
stemme.
Stemmeretten på aktier, som er erhvervet ved overdragelse,
kan kun udøves, hvis de pågældende aktier er noteret på
vedkommende aktionærs navn i selskabets aktiebog på
det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen,
eller hvis aktionæren inden dette tidspunkt har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse.
Adgang til selskabets generalforsamlinger og udøvelse af
stemmeret er betinget af, at vedkommende senest 5 dage
forud for generalforsamlingen fremsætter anmodning om
- for såvidt angår stemmeretten dokumenterer denne - og
erholder et adgangskort, der for de stemmeberettigede
tillige angiver det antal stemmer, vedkommende har.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved
simpelt stemmeflertal.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne
eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af
aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er
der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af
aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel
af de afgivne stemmer som af den repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en
ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3
af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige
også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig
tilbagekaldelse. Såfremt et forslag til forandring af
vedtægterne er fremsat eller tiltrådt af bestyrelsen, kan det
dog endeligt vedtages på en enkelt generalforsamling med
et flertal af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede
aktiekapitals størrelse.
Jævnfør Aktieselskabslovens § 69b er der vedtaget
retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen. Disse
retningslinier kan findes på selskabets hjemmeside.
§ 8.
Selskabet ledes af en bestyrelse, som - foruden af eventuelle
af medarbejderne i medfør af lovgivningens bestemmelser
valgte repræsentanter - består af 4-8 af generalforsamlingen
valgte medlemmer.
A–5
De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen
afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan
finde sted.
Efter den ordinære generalforsamling konstituerer
bestyrelsen sig med formand.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der på
bestyrelsens ansvar varetager opgaver, som bestyrelsen
henlægger til det.
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-5
medlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme
udslaget.
Bestyrelsen modtager et vederlag, der bestemmes af
generalforsamlingen.
§ 9.
Selskabet tegnes af formanden sammen med et andet
bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af
bestyrelsen sammen med en direktør eller af to direktører i
forening.
§ 10.
Selskabets regnskabsår løber fra 1. juni til 31. maj.
Årsrapporten for Bang & Olufsen a/s aflægges i
overensstemmelse med International Financial Reporting
Standards som godkendt af EU og yderligere danske
oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
§ 11.
Regnskaberne revideres af en eller to af generalforsamlingen
for et år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.
Den 4. marts 2009.
A–6
Denne side er blank
SELSKABET
Bang & Olufsen a/s
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer
Danmark
JURIDISK RÅDGIVER FOR SELSKABET
REVISOR FOR SELSKABET
Bech-Bruun
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Danmark
Weidekampsgade 6
2300 København S
Danmark
LEAD MANAGER
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S)
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Danmark
JURIDISK RÅDGIVER FOR LEAD MANAGER
Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
Danmark
Fortegningsretsemission 2009
Bang & Olufsen a/s
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer
Danmark
Telefon: +45 96 84 11 22
Fax: +45 97 85 18 88
www.bang-olufsen.com
CVR-nr. 41257911
Fortegningsretsemission 2009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement