Graco 308609g , Tynnyrisekoitin Omaniku manuaal

Graco 308609g , Tynnyrisekoitin Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet – Osaluettelo
RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ
RASKAASEEN KÄYTTÖÖN
Tynnyrisekoitin
308609B
G-versio
Suurin ilmanottopaine: 0,7 MPa (7 baaria)
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset
ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
*Malli 238157, B-sarja
Vaihteella varustettu
paineilmakäyttöinen sekoitin
II 1/2 G T6
ITS03ATEX11226
*Malli 231414, A-sarja
iImuputkisekoitin
*Malli 231413, A-sarja
Sekoitin ilman imuputkea
*
0359
Malli 238250, A-sarja
Imuputki
Malli 240209, B-sarja
Vaihteella varustettu paineilmakäyttöinen
imuputkisekoitin
Sisällysluettelo
05771B
Kuvassa malli 231414
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mittapiirustukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
COPYRIGHT 1995, GRACO INC.
TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA TEKNOLOGIAA.
Merkinnät
Vaaran merkki
Varoituksen merkki
VAARA
VAARA
Tällä merkillä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Tämä merkki tarkoittaa laitteiden vaurioitumis- tai tuhoutumisvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta.
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan tapaturmaan.
KÄYTTÖOHJEET
2
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys jälleenmyyjään.
Älä muuta laitetta millään tavalla.
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen suurin
käyttöpaine on 0,7 MPa (7baria).
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen kastuvien osien kanssa. Katso ohjeita kaikkien
laitekäsikirjojen teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset.
Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia silmä- ja hengityssuojaimia, suojakäsineitä
ja suojavaatetusta.
Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä.
308609
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Huono maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa tulipaloon tai
räjähdykseen ja vakavaan tapaturmaan.
Maadoita kaikki laitteet. Katso maadoitus sivulta 4.
Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tunnet sähköiskun, pysäytä sekoitin välittömästi. Älä käytä
laitetta ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu.
Älä käytä alumiinipumpuissa 1,1,1-trikloorietaania, metyleenikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia
tai nesteitä, jotka sisältävät kyseisiä liuotinaineita. Niiden käyttö voi johtaa vakavaan kemialliseen reaktioon
ja mahdollisesti räjähdykseen.
Älä huuhtele laitetta kerosiinilla tai muilla tulenaroilla liuotinaineilla tai syttyvillä kaasuilla.
Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai annosteltavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja.
Pidä annostelualue puhtaana roskista, liuottimista, räteistä ja bensiinistä.
Älä tupakoi annostelualueella.
Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat, kuten sekoittimen pyörivät siivet, voivat jättää sormet tai muut kehon osat puristuksiin ja jopa
katkaista ne sekä roiskuttaa nestettä silmiin tai iholle.
Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista sekoitinta käynnistettäessä tai käytettäessä.
Sammuta aina sekoitin ja irrota ilmajohto ennen kuin poistat sekoittimen tynnyristä tai tarkistat ja korjaat
sekoittimen osia.
VAARALLISET HUURUT
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu
silmiin tai iholle, tai jos niitä joutuu ruoansulatus- tai hengityselimiin. Suuntaa kasvot poispäin ilman poistoaukosta
ilmamoottoria huuhdeltaessa.
308609
3
Asennus
B
VAARA
A
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Pidä pyörivän sekoittimen osat ja säiliö vähintään
25.4 mm:n etäisyydellä toisistaan, jotteivät
ne pääse koskettamaan toisiinsa, mistä syntyy
kipinöintiä
Kuva 1
Sekoittimen kokoonpano ja sijoittaminen
Tyypillinen asennus
Nostimen kanssa
Ilmajohdon voitelulaite
Sekoittimen moottori
Kiinnitä tynnyrin kansi käyttöoppaan 306287 ohjeiden mukaan.
Nostimen on oltava ala-asennossa, kun käsittelet nostinta,
sekoitinta tai tynnyrin kantta. Älä mene nostimen alle, kun
se on ylöskohotettuna. Siirry kohtaan 1 otsikossa nostimen
kanssa tai ilman.
Ilman nostinta
Ilmansuodatin
Ilmansäädin
ja mittari
Sekoitussäiliö
(vain viitteeksi)
HUOM: Suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet viittaavat
kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Maadoitus
Jos järjestelmässä ei ole nostinta, asenna kahvat helpottamaan
tynnyrin kannen ja sekoittimen käsittelyä. Tynnyrin kannen
ja sekoittimen turvallista nostelua ja siirtämistä varten tarvitaan
kaksi henkilöä. Tilaa kahvasarja osanumerolla 237524.
Laita kaksi normaalikokoista 208 litran tynnyriä noin 36 cm
päähän toisistaan ja keskitä tynnyrin kansi tynnyrien päälle
siten, että Gracon logo on keskellä ja itseäsi kohti kuvan 2
mukaan. Siirry kohtaan 1 jaksossa nostimen kanssa tai
ilman.
Sekoittimen kokoonpano ja sijoittaminen ilman nostinta
Kunnollinen maadoitus kuuluu olennaisena osana turvallisen
järjestelmän ylläpitoon.
Staattisen kipinöintivaaran vähentämiseksi astian kansi ja
kaikki annostelualueella sähköä johtavat kohteet tai laitteet
täytyy maadoittaa kunnolla. Tarkista laitetyyppiä koskevat
yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.
Maadoita sekoitin liittämällä maadoitusjohdon (A) toinen
pää sekoittimessa olevaan maadoitusliittimeen (B). Ks.
kuva 1. Liitä maadoitusjohdon toinen pää sähköiseen
maahan.
Voit tilata lisää maadoitusjohtoja ja pidikkeitä osanumerolla
237569.
4
308609
36 cm
Kuva 2
05734
Asennus
Nostimen kanssa tai ilman
1.
Pujota sekoittimen akseli tynnyrin kannen (29) keskellä
olevan ison reiän läpi.
2.
Käännä sekoitinta siten, että ilmamoottori tulee akselin
vasemmalle puolelle kuvan 2 mukaisesti, jolloin sekoittimen alaosassa olevat kolme kierrereikää tulevat tynnyrin
kannessa olevien läpireikien kohdalle.
3.
Kierrä kolme kuusioruuvia (25) tynnyrin kannen läpi
sekoittimeen ja kiristä ne 8,4 Nm:iin.
4.
Kokoa yksi pari sekoittimen siipiä (28) siten, että
siipipuoliskojen neljä läpireikää ovat rivissä (ks.
siipien suunta osapiirustuksesta).
5.
Työnnä neljä kansiruuvia (31) siivissä olevien neljän
reiän läpi ja laita lukkomutterit (32) kansiruuvien kierteisiin.
6.
Työnnä löysää siipikokoonpanoa ylöspäin akselilla
ja aseta se noin 33 cm:n päähän akselin alapäästä.
7.
Kiristä neljä lukkomutteria (32) tasaisesti, kunnes
siivet ovat tiukasti yhdessä akselilla. Kiristä lukkomutterit 5,6–6,2 Nm:iin. Siipipuoliskojen väliin jää
aukko.
8.
Toista kohdat 4 ja 5 sekoittimen toisen siipiparin
kanssa.
9.
Aseta toinen siipikokoonpano lähelle akselin alapäätä,
muttei kuitenkaan pohjatulpan (20) päälle.
10. Kierrä alempaa siipikokoonpanoa siten, että se tulee
90 asteen kulmaan ylempiin siipiin nähden, ja kiristä
lukkomutterit (32) 5,6–6,2 Nm:iin. Siipipuoliskojen
väliin jää aukko.
308609
5
Asennus
Imuputken asentaminen
Katso imuputki, malli 238250, osaluettelo sivulta 15.
1.
Irrota ylätulppa (5) ja pohjatulppa (20).
2.
Vaihda pohjatulpan (20) tilalle liukulaakeri (53) ja kiristä
laakeri avaimella.
3.
Laita PTFE O-rengas (54) imuputken kiinnittimeen (51)
ja paina se O-renkaan uraan.
4.
Vaihda ylätulpan (5) tilalle imuputken kiinnitin (51). Jätä
kiinnitysmutteri (52) imuputken kiinnittimeen, mutta varmista, ettei se ole kiristettynä. Kiristä imuputken kiinnitin
avaimella sekoitinkotelon yläosaan.
5.
Työnnä imuputkea (50) alaspäin kiinnitysmutterin (52),
imuputken kiinnittimen (51) ja sekoittimen akselin (6)
läpi, kunnes imuputki koskettaa tynnyrin pohjaan. Nosta
imuputkea noin 6 mm, jottei se enää kosketa tynnyrin
pohjaan. Pidä toisella kädellä imuputkea tällä korkeudella ja
kiristä kiinnitysmutteria toisella kädellä (käsinkiristys riittää
pitämään imuputken paikallaan).
5
1
Â
Â
52
50
51
6
54
VAARA
Tynnyrien korkeudet vaihtelevat
Löysää imuputken kiinnittimessä olevaa kiinnitysmutteria
ennen kuin nostat tynnyrin kantta. Jos et löysää kiinnitysmutteria, imuputki saattaa osua tynnyrin pohjaan laskiessasi tynnyrin kannen uuteen tynnyriin, jolloin imuputki tai
tynnyri voivat vaurioitua.
53
20
05736B
1
Varmista, että kiinnitysmutterin kynnet osoittavat
alaspäin.
Kuva 3
6
308609
Asennus
Paluuputki 238884 (lisävaruste)
Paluuputki 238884 on saatavissa lisävarusteena. Se
on tilattava erikseen. Katso asennusohjeet paluuputken
mukana olevasta lehtisestä.
Ilman tarve
Jatkuvassa käytössä sekoittimen 3/4 hv:n (550 W) ilmamoottori vaatii yleensä 3–4 cfm (0,09–0,12 m3/min) ilmaa.
Ilmajohdon lisävarusteet
Kiinnitä ilmajohdon pikasulkuventtiili ja kytkin tai palloventtiili
ilmajohdon pääsulkuun. 1/8” npt(m):n ilmajohdon pikaliittimen
tilausnumero on 169969. Kytkinosan tilausnumero on 208536.
Asenna ilmajohdon suodatin, jolla haitallinen lika ja kosteus
voidaan poistaa tuloilmasta. Ilmajohdon suodattimen tilausnumero on 106148 (3,8” npt, 20–mikronia [400 mesh-yksikköä),
elementti, 142 g kuppi ilman mittaa).
VAROITUS
Paineilmamoottorin voitelematta jättäminen aiheuttaa paineilmamoottoririkon.
Asenna suodattimen jälkeen ilmajohdon voitelulaite automaattista paineilmamoottorin voitelua varten. Aseta
voitelulaitteen syöttönopeudeksi 1 tippa öljyä minuutissa
suurelle nopeudelle tai jatkuvalle käytölle. Älä syötä öljyä
liikaa, tai poistoilma voi saastua. Lisätietoja paineilmamoottorin
voitelemisesta käsin saat kohdasta Paineilmamoottorin
voitelu sivulta 10. 3/8” npt:n ilmajohdon voitelulaitteen tilaaminen, tilausnro 214847.
308609
7
Muistiinpanoja
8
308609
Käyttö
VAARA
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien leikkuuhaavat, sormien katkeaminen sekoittimen siipiin ja
aineen roiskuminen silmiin tai iholle, sammuttamalla sekoittimen (irrottamalla ilmajohto sekoittimesta) aina ennen
sen nostamista, tarkastamista tai korjaamista.
Käynnistys
1.
Varmista, että neulaventtiili (23) on kiinni.
2.
Kytke ilmansyöttö päälle ja liitä ilmajohdon liitin paikalleen.
3.
Säädä sekoittimen nopeutta neulaventtiilillä (23). Lisää
nopeutta vähitellen, kunnes näet tarkastusaukon läpi
liikettä nesteen pinnalla, mutta älä lisää nopeutta niin
paljon, että nesteen pinnalle tulee pyörre. Jos pinta
alkaa pyörteillä, vähennä sekoittimen nopeutta, ettei
nesteeseen sekoitu ilmaa.
Pysäytys
Pysäytä sekoitin sulkemalla ilmansyöttö neulaventtiilillä (23)
tai irrottamalla ilmajohdon liitin.
VAARA
Pidä sekoitin pystyssä. Älä laita sitä kyljelleen tai ylösalaisin,
sillä nestettä saattaa valua akselia pitkin alennusvaihteeseen.
HUOM: Pidä sekoittimen nopeus kohtuullisena eli sekoittimen
siipien nopeus on noin 50 kierrosta minuutissa.
Sekoittimen liian suuri nopeus aiheuttaa värähtelyä,
nesteen vaahtoamista ja lisää osien kulumista. Sekoita neste aina perusteellisesti ennen kuin syötät
sitä annostelulaitteisiin. Jatka nesteen sekoittamista
samalla kun sitä menee annostelulaitteisiin.
308609
9
Huolto
Ilmamoottorin huuhtelu
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
Älä huuhtele ilmamoottoria kerosiinilla tai
muilla syttyvillä liuotinaineilla. Huuhtelu
syttyvillä liuottimilla voi aiheuttaa tulipalon
tai räjähdyksen ja johtaa vakavaan tapaturmaan tai omaisuusvahinkoihin.
VAARA
VAARALLISET HUURUT
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat
aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle, tai
jos niitä joutuu ruoansulatus- tai hengityselimiin. Suuntaa
kasvot poispäin ilman poistoaukosta ja käytä sopivia suojavaatteita, käsineitä, silmäsuojaimia ja hengityslaitetta.
3.
Liitä ilmajohto takaisin paikalleen ja lisää ilmanpainetta
hitaasti, kunnes poistoilmassa ei ole enää liuotinainetta.
4.
Liitä äänenvaimennin (22) takaisin paikalleen.
5.
Voitele moottori uudelleen lorauttamalla kevyttä öljyä
pikaliittimeen (24).
Ilmamoottorin voitelu
VAROITUS
Paineilmamoottorin voitelematta jättäminen aiheuttaa paineilmamoottoririkon.
Jos ilmajohtoon ei ole asennettu voitelulaitetta,
paineilmamoottori on voideltava 8 tunnin välein käsin. Voitele
sekoittimen ilmamoottoria laittamalla 10–20 tippaa SAE # 10
-kevytöljyä moottorin ilmanottoaukkoon. Käytä sekoitinta noin
30 sekuntia.
Ilmamoottorin lisähuolto
Jos ilmamoottori (1) toimii laiskasti tai tehottomasti, noudata
näitä ohjeita hyvin tuuletetulla alueella.
1.
Irrota ilmajohto ja äänenvaimennin (22). Katso osapiirustus sivulta 14.
2.
Lisää useita teelusikallisia syttymätöntä liuotinainetta
tai ruiskuta liuotinta suoraan pikaliittimeen (24).
HUOM: Ilmamoottoreihin ja voideltuihin pumppuihin
suositellaan liuotinaineeksi Gast-huuhteluliuotinta (osanro AH255 tai AH255A) tai Penetone
Inhibisol-liuotinta.
10
308609
Jos ilmamoottorin lamellit on vaihdettava tai jos moottorikammiossa on vieraita aineita, kokenut asentaja voi poistaa
päätylevyn, joka on toisessa päässä kuin ilmamoottorin
käyttöakseli. Älä väännä sitä auki ruuvitaltalla. Silloin levyn
ja rungon pinta voi vääntyä ja aiheuttaa vuotoja. Käytä ulosvedintä, jolla voit poistaa päätylevyn ja pitää akselia samalla
paikallaan.
Uusien lamellien leikattujen kulmien tulee osoittaa lamelliuran
pohjaa kohti.
Tilaa ilmamoottorin korjaussarja osanumerolla 207335.
Huolto
Sekoittimen akselin ja tiivisteen puhdistaminen
VAARA
Pidä sekoitin pystyssä. Älä laita sitä kyljelleen tai ylösalaisin,
sillä nestettä saattaa valua akselia pitkin alennusvaihteeseen.
Jos akselilla (6) on ainetta alle 13 mm:n etäisyydellä kotelosta (13), se on poistettava, jottei laakerin tiiviste (14*) vaurioidu. Jos laakerin tiivisteen joustavat huulet ovat repeytyneet
tai kuluneet siten, etteivät ne kosketa akseliin kauttaaltaan,
tiiviste on vaihdettava. Kulunut tiiviste saattaa päästää vieraita
aineita laakeriin ja aiheuttaa ennenaikaisen vaurion. Katso
tiivisteen vaihto-ohjeet ja laakerin varaosasarjan osanumero
kohdasta alennusvaihteen huolto sivulta 11.
Imuputkella varustetun sekoittimen
puhdistaminen
Imuputken (50) ja sekoittimen akselin (6) huuhtelu ja
puhdistus tapahtuvat seuraavasti:
1.
Nosta sekoitin pois tynnyristä.
2.
Irrota liukulaakeri (53) sekoittimen akselista (6) ja
puhdista se.
3.
Irrota mahdolliset kiinnitykset imuputkesta ja huuhtele
imuputki.
4.
5.
6.
Alennusvaihteen huolto
Laakerin varaosasarja on hyvä olla käsillä ennen näitä
toimenpiteitä. Tilaa laakerin varaosasarja osanumerolla
238251.
Purkaminen
Seuraavat toimet eivät vaadi sekoittimen poistamista
ainetynnyristä.
1.
Jos sekoittimessa on imuputki, suorita kohdat 2–4 jaksosta imuputkella varustetun sekoittimen puhdistaminen sivulta 11. Jos sekoittimessa ei ole imuputkea,
jatka alla olevaan kohtaan 2.
2.
Kohota tynnyrin kantta riittävästi tynnyrin yläpuolelle,
jotta pääset kannen alapuolelle.
3.
Poista kolme kuusioruuvia (25), jotka kiinnittävät
sekoittimen tynnyrin kanteen.
4.
Nosta sekoittimen koteloa 100–150 mm tynnyrin kannen
yläpuolelle ja tue se palikoilla tälle korkeudelle.
5.
Tartu tiukasti sekoittimen akseliin puristimella, jottei
akseli putoa tynnyriin.
6.
Irrota kaksi lyhyttä pulttia (11) ja kaksi pitkää pulttia (19),
jotka pitävät yläkoteloa (8) ja alakoteloa (13) yhdessä.
Irrota yläkotelo alakotelosta nostamalla varovasti suoraan
ylöspäin.
7.
Kierrä isoa hammaspyörää (10) vastapäivään, jotta
se irtoaa sekoittimen akselilta ja nosta vetopyörän ja
hammaspyörän kokoonpano (3, 16) pois alakotelosta.
Löysää kiinnitysmutteria (52) ja nosta imuputki (50)
hitaasti ulos sekoittimesta.
Puhdista imuputki (50) sisä- ja ulkopuolelta, huuhtele
sekoittimen akselin (6) sisäpuoli ja puhdista sekoittimen
siivet (28) ja akselin ulkopuoli.
Kokoa imuputki kohtien 2–4 mukaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM: Ennen kuin siirryt kohtaan 8, varmista, että
sekoittimen akseli on kunnolla kiinni. Katso
kohta 5.
8.
Kierrä 50 mm:n mutteria (26) vastapäivään, jotta
se irtoaa sekoittimen akselilta.
9.
Nosta alakotelo (13) varovasti pois sekoittimen akselilta.
308609
11
Huolto
Alennusvaihteen huolto, jatkuu
2.
Pujota 50 mm:n mutteri (26) sekoittimen akselille
kiertämällä myötäpäivään ja kiristä käsin.
Puhdistus ja huolto
3.
Laita vetopyörän ja hammaspyörän kokoonpano (3, 16)
takaisin alakoteloon, pujota iso hammaspyörä (10)
sekoittimen akselille ja kiristä iso hammaspyörä käsin.
4.
Varmista, että pienet painekuulat (4) ovat paikoillaan.
5.
Laita yläkotelo (8) takaisin alakoteloon (13) laskemalla
sitä varovasti suoraan alaspäin.
6.
Laita paikoilleen kaksi lyhyttä pulttia (11) ja kaksi pitkää
pulttia (19), jotka pitävät yläkoteloa (8) ja alakoteloa (13)
yhdessä, ja kiristä pultit 8,5 Nm:iin.
7.
Poista palikat, joilla sekoittimen kotelo oli tuettuna ja laita
sekoitin takaisin tynnyrin kanteen.
8.
Kierrä kolme kuusioruuvia (25) tynnyrin kannen läpi
sekoittimeen ja kiristä ne 8,4 Nm:iin.
9.
Jos sekoittimessa on imuputki, tee asennus suorittamalla kohdat 2-4 jaksosta imuputkella varustetun
sekoittimen puhdistaminen sivulta 11 päinvastaisessa
järjestyksessä.
1.
Puhdista ylä- ja alakotelon (8 ja 13) ulkopuoli vieraista
aineista.
HUOM: Älä hukkaa kahta pientä painekuulaa (4).
Toinen on yläkotelossa (8) ja toinen on
alakotelossa (13).
2.
Tarkista, ovatko osat kuluneet. Jos jotkut osat ovat
kuluneet tai vaurioituneet, vaihda ne. Laakerin varaosasarja sisältää varalaakerit ja -tiivisteet (osat 2, 7, 9, 12,
14 ja 15).
Kokoaminen
HUOM: Katso laakerin ja tiivisteen oikea sijainti ja suunta
osapiirustuksesta sivulta 14.
1.
Laita alakotelo (13) sekoittimen akselille.
VAARA
Jotta laakerit ja tiivisteet eivät vaurioidu, varo naarmuttamasta niitä sekoitinakselin kierteisiin laskiessasi alakoteloa paikalleen.
12
308609
Sekoittimen lisähuolto
Jos laite vaatii muutakin kuin laakerin varaosasarjan asennuksen tai hammaspyörän vaihdon, on suositeltavaa lähettää
laite Gracon jälleenmyyjälle korjausta tai osien vaihtoa varten.
Muistiinpanoja
308609
13
Osat
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitin raskaaseen käyttöön, malli 238157
(sisältää osat 1–34)
Imuputkella varustettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitin raskaaseen käyttöön,
malli 240209 (sisältää osat 1–4, 6–19, 21–24, 26, 27, 30, 34, 50–54)
Imuputki, malli 238250 (sisältää osat 50–54)
1
22
24
Â
52
23 (Ks. OSAKUVA A)
17
18
5
50
18
27
34
8
*7
4
2*
3
*9
51
6
10
54
16
2*
32
4
26
53
15*
12*
05736B
31
14*
28
21
OSAKUVA A
20
23e
23f
23d
13
23a
23b
23c
11
19
VIITE 23
05735B
14
308609
0911B
Osat
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitin raskaaseen käyttöön, malli 238157
(sisältää osat 1–34)
Imuputkella varustettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitin raskaaseen käyttöön,
malli 240209 (sisältää osat 1–4, 6–19, 21–24, 26, 27, 30, 34, 50–54)
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
2*
3
4
5
6
7*
8
9*
10
11
12*
13
14*
15*
16
17
18
19
20
21
22
101140
191004
190988
100069
191003
190977
113363
194389
190980
190989
113357
190978
194390
113359
190979
190987
190986
108161
113356
191002
105489
113779
ILMAMOOTTORI
NEULALAAKERI; 19 mm
VETOPYÖRÄ, nro 2
PAINEKUULA
YLÄTULPPA
AKSELI, sekoitin
TIIVISTE, laakeri
KOTELO, ylempi
NEULALAAKERI; 45 mm
HAMMASPYÖRÄ, nro 2
KANSIRUUVI, kuusiokolo
NEULALAAKERI; 50 mm
KOTELO, alempi
TIIVISTE, laakeri
NEULALAAKERI, paine; 50 mm
HAMMASPYÖRÄ, nro 1
VETOPYÖRÄ, nro 1
ASETUSRUUVI, kupukanta; RST
KANSIRUUVI, kuusiokolo
POHJATULPPA
SOKKATAPPI
ÄÄNENVAIMENNIN
Kpl
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
Viitenro
Osanro
Kuvaus
23
206264
23a
23b
23c
23d
23e
23f
24
25
166529
166532
164698
157628
165722
166531
169969
113358
26
27
28
30
31
32
34
190976
104029
190985
290152
113413
113414
104582
NEULAVENTTIILI
Sisältää osat 23a–23f
.NEULAVENTTIILI
.TIIVISTEMUTTERI
.SÄÄTÖNUPPI
.O–RENGAS, tiiviste
.RUNKO, venttiili
.ALUSLEVY
LIITIN, ilmajohto, uros
KUUSIORUUVI, kiinnitetään
tynnyrin kanteen (ei kuvassa)
MUTTERI; 50 mm
TAPPI, maadoitus
SIIPI, sekoitin
KYLTTI, varoitus
KANSIRUUVI
LUKKOMUTTERI
ALUSLAATTA, uloke
Kpl
Saatavissa on ilmamoottorin korjaussarja,
osanumero 207335.
*
Sisältyy laakerin varaosasarjaan 238251
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
1
8
8
1
Ylimääräisiä vaaran kylttejä on saatavissa
veloituksetta.
Imuputki, malli 238250 (sisältää osat 50–54)
Viitenro
Osanro
Kuvaus
50
51
52
53
54
238161
190998
190999
191000
164557
IMUPUTKI
KIINNITIN, imuputki
MUTTERI, kiinnitys
LIUKULAAKERI
O-RENGAS; PTFE
Kpl
1
1
1
1
1
308609
15
Osat
Sekoitin ilman imuputkea, malli 231413
Imuputkisekoitin, malli 231414 (kuvassa)
103
106
102
107
101
104
100
05771B
Viitenro
Osanro
Kuvaus
100
101
102
103
238157
238283
204385
237579
SEKOITIN; ks. osat sivulta 14
KANSI, rst; ks. käyttöopas 308466
NOSTIN; ks. käyttöopas 306287
ILMANOHJAUSSARJA;
ks. käyttöopas 306287
KANNEN TUKI;
ks. käyttöopas 306287
104
16
237578
308609
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
1
1
105
238425
1
106
107
NIMIKILPISARJA;
malli 231413 (ei kuvassa)
NIMIKILPISARJA;
malli 231414 (ei kuvassa)
MAADOITUSJOHTO JA PIDIKE
IMUPUTKI; vain malli 231414;
ks. osat sivulta 14
Kpl
1
238426
237569
238250
Kpl
1
1
1
1
Tekniset tiedot
Ilman suurin imupaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 bar
Moottorin teho 1200 kierr./min (akseli 50 kierr./min),
0,34 m3/min kulutuksella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 W
Akselin suurin suositeltu kierrosnopeus . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alennusvaihteen välityssuhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24:1
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,7 kg
Korkeus
Ilmamoottorin yläosasta sekoittimen
akselin päähän (ei mutteria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 mm
Ilmamoottorin yläosasta imuputken
päähän (ei liittimiä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092 mm
Sekoittimen siipien kärkiväli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 mm
Sekoittimen siipien leveys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 mm
Ilmanottoaukko . . . . Liitetään 1/4 tuuman npt(f)-pikaliittimeen,
osanro 208536
Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 RST, 304/304L RST,
Delrin A/F, nailon, PTFE
Imuputken sisähalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mm (3/4”)
Suurin virtaama 100 työjaksolla/s . . . . . . . . . . . . . . . 45,5 l/min
Suurin virtaama 1000 työjaksolla/s . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 l/min
Ilmankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08–0,85 m3/min
* Äänitiedot
Tyypilliset käyttöolot
Ääniteho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,3 dB(A)
Äänenpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,8 dB(A)
Ääniolosuhteiden maksimiarvot
Ääniteho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,4 dB(A)
Äänenpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,9 dB(A)
*
Äänitiedot on mitattu ISO 3744-1981:n mukaan.
50 kierr./min (akseli) sekoittaa vesiohenteista ainetta
300 työjaksoa/s
100 kierr./min (akseli) sekoittaa tyhjää astiaa
Gast on Gast Manufacturingin rekisteröimä tavaramerkki.
Inhibisol on Penetone Corp:n rekisteröimä tavaramerkki.
Delrin on Du Pont Companyn rekisteröimä tavaramerkki.
308609
17
Mittapiirustukset
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoitin
raskaaseen käyttöön, malli 238157 (kuvassa)
1
Imuputki, malli 238250
Mallin 240209 korkeus on sama kuin imuputken
korkeus (ks. oikealla).
254 mm
Â
1092 mm
965 mm
1
813 mm
05773
76 mm
508 mm
05737
18
308609
Kiinnitysreikien sijainti
Kolme kiinnitysreikää, halkaisija
9,5 mm (0,375”)
Keskireikä, halkaisija 54 mm (2,125”)
Tasoupotus, halk. 74,2 mm
(2,92”) x 6,4 mm syvä
35,6 mm
35,6 mm
Vaihteen ääriviiva reikään
nähden (ylhäältä)
36,3 mm
51 mm
TI0739
308609
19
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn
osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä,
jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden aikana
myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan
Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta,
väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä,
onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei
myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden,
lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle
väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan
alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään
kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN
MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on esitetty yllä. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta
korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilötai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2)
vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten
lisävarusteiden, laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt, muttei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco
on myynyt, muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia
takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka
aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä,
olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja.
Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
MM 308609
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308609 12/1995, Päivitetty 05/2005
20
308609
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement