Sony SLT-A65 Operating instructions

Sony SLT-A65 Operating instructions

Cameră digitală cu obiectiv interschimbabil

Manual de instrucţiuni α

Montură tip A

RO

Pregătirea camerei

Înregistrarea, vizualizarea şi ştergerea imaginilor

Înregistrarea imaginilor adecvate pentru subiect

Utilizarea funcţiilor de

înregistrare

Utilizarea funcţiilor de vizualizare

Lista funcţiilor

Vizualizarea imaginilor la calculator

Alte informaţii

Operaţii avansate

Index

© 2011 Sony Corporation

Fabricat în : Thailanda

1

Î nregistrarea proprietarului

Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt plasate în partea de jos a aparatului. Notaţi numărul serial în spaţiul care-i este rezervat în continuare.

Specifi caţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.

Număr model SLT-A65 / A65V

Număr serial ______________________

ATENŢIE

Pentru a preveni incendiile sau scurtcircuitele, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.

P Ă S T R A Ţ I A C E A S T Ă

D O C U M E N T A Ţ I E

D E O A R E C E C O N Ţ I N E

I N S T R U C Ţ I U N I

I M P O RTA N T E P R I V I N D

SIGURANŢA.

PERICOL :

P E N T R U A D I M I N U A

RISCUL DE INCENDII ŞI DE

ELECTROCUTĂRI, URMAŢI

CU GRIJĂ INSTRUCŢIUNILE

URMĂTOARE.

ATENŢIE

Acumulator

Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri cu substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de precauţie :

Nu dezasamblaţi acumulatorul.

Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici un fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cu un ciocan, căderea pe jos sau presarea prin călcare.

Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiecte metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.

Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi ridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţii solare directe sau căldura acumulată într-o maşină parcată la soare.

Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc acumulatorul.

Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care sunt deteriorate sau din care se scurge lichidul.

Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un

încărcător produs tot de fi rma Sony sau cu un alt dispozitiv compatibil.

Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Păstraţi acumulatorul uscat.

Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de Sony.

Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat, respectând instrucţiunile.

Dacă forma ştecărului nu se potriveşte la priză, utilizaţi un adaptor de priză adecvat pentru priza de perete folosită.

2

Încărcător

Chiar dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE nu este aprins, încărcătorul nu este decuplat de la sursa de energie electrică câtă vreme este cuplat la o priză (priză de perete). Dacă apar probleme

în cursul utilizării încărcătorului, întrerupeţi imediat alimentarea decuplând încărcătorul de la priza de perete.

Când cablul de alimentare este furnizat, acesta poate fi folosit numai la acest aparat şi nu trebuie utilizat pentru alte echipamente.

Pentru clienţii din S.U.A.

UL este o organizaţie recunoscută internaţional

în domeniul siguranţei.

Marcajul UL de pe produs indică faptul că acesta a primit atestarea de includere în Lista UL.

Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest produs, puteţi suna la :

Centrul de Service cu Informaţii pentru Clienţii Sony.

1-800-222-SONY (7669)

Numărul de mai sus este alocat numai pentru chestiuni legate de FCC.

Pentru clienţii din S.U.A. şi din

Canada

RECICLAREA ACUMULATOARELOR

CU IONI DE LITIU

Acumulatoarele cu Ioni de Litiu sunt reciclabile.

Puteţi ajuta la conservarea mediului returnând acumulatoarele la punctele de colectare şi la locurile de reciclare cele mai apropiate de dumneavoastră.

Pentru mai multe informaţii privind reciclarea acumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :

1-800-822-8837 sau vizitaţi pagina de Internet:

http://www.rbrc.org/

Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de litiu defecte sau din care curge lichid.

Informaţii de reglementare

Declaraţie de conformitate

Denumire producător : SONY

Numărul modelului : SLT-A65V

Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.

Adresa : 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127

U.S.A.

Nr. telefon : 858-942-2230

Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa

îndeplineşte următoarele două condiţii :

(1) Acest aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot determina acţiuni nedorite.

Acumulator şi obiectiv

Acest echipament corespunde Părţii a 15-a a regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă următoarele două condiţii :

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe periculoase şi (2) dispozitivul trebuie să accepte orice fel de interferenţe recepţionate, inclusiv interferenţe care pot genera operaţii nedorite.

Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitale corespunde standardului canadian ICES-003.

ATENŢIE

Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modifi cări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.

3

Notă :

Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se

încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale, conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC.

Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.

Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii. Nu există însă nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una dintre următoarele măsuri :

– reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie,

– mărirea distanţei dintre echipament şi receptor,

– conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric faţă de cel la care este cuplat receptorul,

– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie utilizat cu echipamentul pentru a se încadra

în limitele impuse dispozitivelor digitale prin

Subpartea B a Părţii a 15-a a regulamentului

FCC.

Pentru clienţii din Canada

Acest echipament corespunde reglementărilor

RSS-310 stabilite de Industria din Canada.

Funcţionarea respectă condiţia de a nu cauza interferenţe dăunătoare.

Pentru clienţii din Europa

Prin prezenta, Sony Corporation declară că această cameră digitală cu obiective interschimbabile tip SLT-A65V respectă cerinţele esenţiale şi

îndeplineşte prevederile de bază ale Directivei

1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă de internet : http://www.compliance.sony.de/

Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii

Europene

Producătorul acestui aparat este Sony

Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este

Sony Deutschland GmbH, Hedelfi nger Strasse

61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.

Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se

încadra în limitele stabilite de Directiva EMC pentru folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.

Atenţie

Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe pot influenţa imaginea şi sonorul acestui aparat.

Notifi care

Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de comunicaţie (USB etc.).

4

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi

(Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Dezafectarea bateriilor

(acumulatoarelor) uzate

( V a l a b i l î n U n i u n e a

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme

de colectare separate)

Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.

Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat

în combinaţie cu simbolul unui element chimic.

Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.

Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul califi cat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

5

Notă pentru clienţii din Marea

Britanie

Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.

Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie

înlocuită cu o siguranţă care prezintă aceleaşi caracteristici şi care este aprobată de ASTA sau

BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau

).

Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după

înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac. În cazul în care îl pierdeţi, contactaţi cel mai apropiat service Sony.

6

Cuprins

Operaţii de bază

Această secţiune furnizează informaţii de bază privind funcţionarea camerei.

Note privind utilizarea camerei digitale ......................................15

Pregătirea camerei

Verifi carea accesoriilor furnizate ................................................18

Elemente comune ...........................................................................18

SLT-A65K/A65VK ..........................................................................18

SLT-A65Y/A65VY ...........................................................................18

Identifi carea părţilor componente ...............................................19

Partea frontală ...............................................................................19

Partea din spate .............................................................................20

Partea superioară ..........................................................................21

Părţile laterale / partea de jos .......................................................22

Obiectiv ..........................................................................................24

Încărcarea acumulatorului ..........................................................25

Introducerea acumulatorului / cardului de memorie

(comercializate separat) ........................................................27

Carduri de memorie disponibile ....................................................29

Montarea obiectivului .................................................................30

Pentru a demonta obiectivul ..........................................................31

Note privind schimbarea obiectivului ............................................32

Pornirea camerei şi potrivirea ceasului ......................................33

Înainte de fotografi ere ................................................................35

Adaptarea vizorului la acuitatea vizuală a persoanei care fotografi ază (ajustarea dioptrului) ............................................35

Poziţia corectă a fotografului ........................................................35

Înregistrarea, vizualizarea şi ştergerea imaginilor

Înregistrarea de fotografi i ...........................................................36

Înregistrarea fi lmelor ..................................................................38

Redarea imaginilor .....................................................................39

Ştergerea imaginilor (Delete) .....................................................40

Ştergerea imaginii curent afi şată pe ecran ....................................40

7

8

Înregistrarea imaginilor adecvate pentru subiect

Ajustarea unghiului panoului LCD ..............................................41

Înregistrarea în diverse moduri ..................................................42

............................................................................................43

SCN (Selecţia Scenei) ...................................................................44

(Înregistrare panoramică) /

(Înregistrare panoramică 3D) ...........................................45

Prioritate AE la avans continuu ...............................................46

Utilizarea funcţiilor de înregistrare

Folosirea bliţului .........................................................................47

Ajustarea luminozităţii imaginii ...................................................49

Selectarea modului drive .........................................51

Comutarea între interfeţele cu informaţii legate de înregistrare

(DISP) ......................................................................................52

Stabilirea dimensiunii imaginilor .................................................53

Dimensiunea imaginilor ................................................................53

Dimensiunea imaginilor panoramice ............................................53

Utilizarea funcţiilor de vizualizare

Mărirea imaginilor.......................................................................55

Trecerea la interfaţa cu lista de imagini .....................................56

Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor .......................57

Lista funcţiilor

Funcţii care pot fi acţionate cu ajutorul butoanelor/ comutatoarelor .........................................................................58

Selectarea unei funcţii cu butonul Fn (Funcţie) ..........................59

Funcţii selectate cu butonul Fn (Funcţie) ...................................60

Funcţii selectate cu butonul MENIU ...........................................62

Vizualizarea imaginilor la calculator

Utilizarea camerei împreună cu calculatorul ..............................71

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Windows) ................71

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Macintosh) ..............72

Utilizarea software-ului ...............................................................73

Instalarea aplicaţiilor software (Windows) ...................................73

Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh) .................................74

Utilizarea “Image Data Converter” ..............................................74

Utilizarea aplicaţiei “PMB” ..........................................................75

Selectarea metodei de creare a unui disc cu fi lme ....................77

Alte informaţii

Folosirea funcţiei de ghidare a camerei .....................................69

Ghidul intern al camerei ................................................................69

Sfaturi de înregistrare ....................................................................69

Lista simbolurilor afi şate pe ecran..............................................79

Funcţii disponibile pentru fi ecare mod de înregistrare ..............82

Modurile disponibile pentru bliţ...................................................83

Operaţii avansate

Această secţiune furnizează informaţii suplimentare legate de cameră.

Pregătiri

Pregătirea camerei .....................................................................85

Detaşarea manşonului ocularului ..................................................85

Interfaţa afi şată pentru modul înregistrare .................................86

Selectarea modului de ecran ..........................................................86

Histogramă ....................................................................................87

Scala digitală de nivel a acestei camere ........................................88

Urmărirea subiectului prin obiectiv fără a fi afi şate efecte ...........88

Lista simbolurilor pentru modul vizor ...........................................89

9

Înregistrare

Înregistrarea unei imagini evitând mişcări nedorite ale camerei 91

Indicatorul de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei .91

Utilizarea funcţiei SteadyShot ........................................................91

Folosirea unui trepied ....................................................................92

Selectarea modului de înregistrare ............................................93

AUTO / Bliţ oprit .................................................................93

............................................................................................93

SCN (Selecţia Scenei) ...................................................................94

(Înregistrare panoramică) / ( Înregistrare panoramică 3D) . 96

Prioritate AE la avans continuu ...............................................98

P : Programare auto ......................................................................99

A : Prioritatea diafragmei ...........................................................100

S : Prioritatea timpului de expunere ...........................................102

M : Expunere manuală .................................................................104

M : BULB .....................................................................................105

Confi gurarea pentru înregistrarea fi lmelor ...............................108

Înregistrarea cu uşurinţă a fi lmelor .............................................108

Înregistrarea fi lmelor folosind un timp de expunere şi o diafragmă ajustate ..................................................................109

Format fi şier ................................................................................110

Reglaje de înregistrare ................................................................. 111

Înregistrare audio ........................................................................112

Selectarea metodei de focalizare ............................................. 113

Focalizare automată ....................................................................113

Focalizare fi xată ..........................................................................115

Modul autofocalizare ...................................................................116

Zona AF .......................................................................................117

Urmărirea subiectului ..................................................................117

Focalizarea manuală ...................................................................119

Intensifi carea contururilor ...........................................................120

Mărirea imaginii pentru verifi carea focalizării ...........................120

Detectarea feţelor.....................................................................122

Utilizarea funcţiei Detecţia feţelor ..............................................122

Desemnarea feţelor ......................................................................123

Declanşator zâmbet .....................................................................124

10

Redare

Ajustarea luminozităţii imaginii .................................................126

AE fi xată (Autoexpunerea fi xată) .................................................126

Modul de măsurare ......................................................................127

Compensarea bliţului ...................................................................127

Comanda bliţului .........................................................................128

Bliţul .........................................................................................129

Bliţul wireless (fără fi r) ................................................................129

Sursa luminoasă AF .....................................................................131

Reglaje ISO (Sensibilitate) .......................................................132

Reducerea zgomotului multicadru (RZ multicadru) ....................132

Compensarea automată a luminozităţii şi a contrastului

(Optimizatorul domeniului D) .................................................133

Optimizatorul domeniului D ........................................................133

Auto HDR – Auto High dynamic range .......................................134

Procesarea imaginii..................................................................136

Efecte de imagine .........................................................................136

Stilul creativ .................................................................................137

Ajustarea tonurilor de culoare (Balans de alb) .........................139

Ajustarea fi nă a ecranului pentru culori ......................................140

Temperatura de culoare / Filtru de culoare .................................141

Balans de alb personalizat ...........................................................141

Mărire într-o singură etapă (Zooming in)..................................143

Selectarea modului drive..........................................................144

Înregistrarea unei singure imagini ..............................................144

Înregistrarea continuă .................................................................144

Utilizarea temporizatorului .........................................................145

Variaţie : cont. / Valori adiacente - un cadru ..............................145

Variaţia balansului de alb ............................................................147

Telecomandă ................................................................................148

Interfaţa afi şată pentru modul redare .......................................149

Shimbarea interfeţei în cursul redării ..........................................149

Lista simbolurilor ce apar în interfaţa histogramei ....................149

Utilizarea funcţiilor de redare ...................................................151

11

Rotirea unei imagini ....................................................................151

Modul vizualizare .........................................................................151

Prezentarea de imagini ................................................................152

Interfaţa de redare .......................................................................152

Parcurgerea imaginilor panoramice ...........................................153

Protejarea imaginilor ................................................................154

Ştergerea imaginilor .................................................................155

Ştergere (Imagini multiple) ..........................................................155

Ştergerea tuturor imaginilor sau fi lmelor din acelaşi mod de vizualizare ...............................................................................156

În legătură cu vizualizarea la televizor .....................................157

Vizualizare 3 D .............................................................................157

Utilizarea “BRAVIA” Sync ..........................................................157

Confi gurarea camerei

Reglajele GPS (numai pentru modelul SLT-A65V) ..................159

Date de asistenţă GPS .................................................................160

Corectarea automată a indicaţiei ceasului de către GPS ............161

Stabilirea dimensiunii imaginilor şi a calităţii acestora .............162

Ajustarea celorlalte funcţii ale camerei.....................................164

Compensare obiectiv ...............................................................170

Stabilirea metodei de înregistrare pe un card de memorie ......171

Revenirea la confi guraţia implicită ...........................................175

Verifi carea versiunii de cameră ................................................179

Calculator

Conectarea camerei la calculator.............................................180

Crearea unui disc de fi lm .........................................................184

Imprimare

Specifi carea DPOF ..................................................................187

Curăţare

12

Curăţarea camerei şi a obiectivului ..........................................188

Curăţarea senzorului de imagine .............................................189

Soluţionarea problemelor/ Informaţii suplimentare

Soluţionarea problemelor .........................................................192

Mesaje de avertizare ................................................................201

Măsuri de precauţie..................................................................203

Pentru a utiliza camera foto în străinătate

– Surse de alimentare ...........................................................206

Formatul AVCHD ......................................................................207

GPS (numai la modelul SLT-A65V) ..........................................208

Înregistrări 3D...........................................................................210

Carduri de memorie ................................................................. 211

Acumulator / Încărcător pentru acumulator ..............................213

Note privind utilizarea camerei digitale ....................................215

Specifi caţii ................................................................................289

Mărci înregistrate .....................................................................296

Index ........................................................................................................ 298

13

Operaţii de bază

Secţiunea “Operaţii de bază” conţine informaţii de bază cu privire la funcţionarea camerei. Pentru a profi ta cât mai mult de avantajele oferite de această cameră digitală, consultaţi şi secţiunea “Operaţii avansate”

(pag. 84).

14

Note privind utilizarea camerei digitale

Procedura de fotografi ere

Aceste modele de camere benefi ciază de două moduri de înregistrare : modul ecran LCD în care este folosit ecranul LCD şi modul vizor

în care este folosit vizorul.

Imaginea obţinută poate fi diferită de cea afi şată pe ecran înainte de înregistrare.

Note privind funcţiile disponibile pentru cameră

Pentru a verifi ca dacă este un dispozitiv compatibil cu 1080 60i sau 1080 50i, verifi caţi dacă în partea de jos a camerei există următoarele marcaje :

1080 60i-compatible device:60i

1080 50i-compatible device:50i

Această cameră este compatibilă cu fi lme în formatul 1080 60p sau 50p. Spre deosebire de modurile de înregistrare standard de până acum, care foloseau metoda intercalată, această cameră

înregistrează folosind metoda progresivă. Astfel este mărită rezoluţia şi este furnizată o imagine mai cursivă şi mai realistă.

Este posibil să resimţiţi simptome inconfortabile cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau senzaţii de oboseală în timp ce vizionaţi imagini 3D

înregistrate cu această cameră pe ecrane 3

D compatibile. Când urmăriţi imagini 3 D, vă recomandăm să faceţi în mod periodic pauze. Deoarece necesitatea de a face pauze şi frecvenţa acestora variază de la o persoană la alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard, adecvat pentru organismul dvs. Dacă nu vă simţiţi bine, întrerupeţi vizionarea imaginilor

3 D şi consultaţi un doctor dacă este necesar.

Totodată, vă recomandăm să consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului conectat sau al aplicaţiei software furnizate

împreună cu camera. Capacitatea vizuală a unui copil este întotdeauna vulnerabilă (în special în cazul copiilor cu vârsta mai mică de şase ani).

Înainte de a le permite să vizioneze imagini 3

D, vă rugăm să consultaţi un expert, cum ar fi un doctor pediatru sau oftalmolog. Aveţi grijă ca recomandările acestora să fi e respectate de copilul dvs.

Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul înregistrării

Nu se acordă despăgubiri în cazul în care

înregistrarea sau redarea nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni a camerei digitale sau a cardului de memorie etc.

Recomandare de realizare a unei copii de siguranţă

Pentru a evita riscul de pierdere a datelor, aveţi grijă să realizaţi întotdeauna o copie de siguranţă a acestora pe un alt suport media.

Note privind ecranul LCD, vizorul electronic, obiectivul şi senzorul de imagine

Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie de foarte mare precizie astfel încât 99,99% dintre pixeli să fi e operaţionali. Totuşi, este posibil ca unele puncte minuscule negre şi/sau luminoase

(de culoare albă, roşie, albastră sau verde) să apară constant pe ecranul LCD. Apariţia acestor puncte este normală în procesul de producţie şi nu afectează în nici un fel înregistrarea.

Nu apucaţi camera de ecranul LCD.

Nu expuneţi camera la radiaţii solare directe şi nu fotografi aţi mult timp cu obiectivul orientat spre soare. Este posibil ca mecanismul interior al aparatului să se deterioreze. În cazul în care lumina solară este concentrată pe un obiect, pot fi generate incendii.

Există un magnet în partea din spate şi în jurul sistemului rotativ de rabatare al panoului cu ecranul LCD (balamalei). Nu apropiaţi de acesta nici un obiect care poate fi uşor afectat de magneţi, cum ar fi o dischetă, carduri de credit etc.

Este posibil ca imaginile să lase urme pe ecranul LCD atunci când vă afl aţi în spaţii cu temperatură scăzută. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Dacă porniţi camera în spaţii răcoroase, monitorul LCD poate fi o vreme întunecat. Când camera se încălzeşte, monitorul va funcţiona în mod normal.

15

Note privind înregistrarea îndelugată

Dacă înregistraţi în mod continuu o perioadă

îndelungată de timp, temperatura camerei va creşte. În cazul în care temperatura acesteia atinge un anumite nivel, pe ecran este afi şat simbolul şi camera se va opri automat. Dacă alimentarea se opreşte, lăsaţi camera nefolosită timp de 10 minute sau mai mult pentru a permite scăderea temperaturii din interiorul acesteia la un nivel care permite funcţionarea în siguranţă a aparatului.

În condiţiile unor temperaturi ridicate ale mediului ambiant, temperatura camerei va creşte rapid.

Când temperatura aparatului creşte, calitatea imaginilor se poate deteriora. Se recomandă să aşteptaţi până ce temperatura aparatului scade

înainte de a continua să înregistra.

Este posibil ca suprafaţa carcasei aparatului să devină fi erbinte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Note cu privire la importul filmelor vizualizate AVCHD* la un calculator

La importul de fi lme vizualizate AVCHD la un calculator, folosiţi, în cazul calculatoarelor cu sistem de operare Windows, aplicaţia software

"PMB" furnizată pe CD-ROM.

* “Filme vizualizate AVCHD” sunt filme

înregistrate în modul [AVCHD 60i/60p]/

[AVCHD 50i/50p] de la [Formatul fi şierului],

(pag. 111).

Note cu privire la redarea de fi lme cu alte echipamente

Această cameră foloseşte MPEG-4 AVC/H.264

High Profi le (profi l înalt) pentru înregistrarea în format AVCHD. Filmele înregistrate în format

AVCHD cu această cameră foto nu pot fi redate cu următoarele tipuri de echipamente :

– alte echipamente compatibile cu formatul

AVCHD care nu acceptă High Profi le (profi l

înalt),

– echipamente care nu sunt compatibile cu formatul AVCHD.

16

Această cameră foloseşte şi MPEG-4 AVC/

H.264 Main Profi le (profi l principal) pentru

înregistrarea în format MP4. Din, acest motiv, fi lmele înregistrate în format MP4 cu această cameră nu pot fi redate cu alte echipamente

în afară de cele care acceptă MPEG-4 AVC/

H.264.

Discurile înregistrate cu imagini la înaltă defi niţie (HD) pot fi redate numai cu dispozitive compatibile cu formatul AVCHD. Player-ele tip

DVD sau recorder-ele nu pot reda discuri cu imagini la calitate HD deoarece acestea sunt incompatibile cu formatul AVCHD. Este posibil ca player-ele şi recorder-ele tip DVD să nu poată scoate din compartimentul lor discurile cu imagini la calitate HD.

Filmele 1080 60p/ 50p pot fi redate numai cu echipamente compatibile.

Despre echipamentele compatibile GPS

(numai pentru SLT-A65V)

Pentru a şti dacă aparatul dvs. foto este sau nu compatibil cu funcţia GPS, afl aţi care este denumirea modelului dvs. de cameră.

SLT-A65V : este compatibil GPS

SLT-A65 : nu este compatibil GPS

Folosiţi GPS în concordanţă cu reglementările

în vigoare în ţările şi regiunile unde vă afl aţi.

Dacă nu înregistraţi informaţiile legate de locaţie, alegeţi pentru [GPS On/ Off] varianta

[Off] (pag. 159).

În avion, aveţi grijă să opriţi camera atunci când personalul de bord vă solicită.

Măsuri de precauţie privind drepturile de autor

Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale pot fi protejate prin legea drepturilor de autor. Înregistrarea neautorizată a acestora poate să contravină prevederilor acestei legi.

Imaginile folosite în acest manual

Ilustraţiile utilizate ca exemple în acest manual sunt imagini reproduse şi nu imagini reale,

înregistrate cu această cameră digitală.

Despre specifi caţiile descrise în acest manual

Datele legate de performanţă şi specificaţii sunt valabile în următoarele condiţii, dacă nu este altfel precizat în manualul de instrucţiuni: la o temperatură a mediului ambiant de 25°C, când acumulatorul este încărcat timp de aproximativ o oră după ce indicatorul CHARGE

(ÎNCĂRCARE) se stinge.

Denumirea modelului

Acest manual de instrucţiuni se referă la mai multe modele, furnizate cu diverse tipuri de obiective.

Denumirea modelului diferă în funcţie de obiectivul furnizat. Totodată, modelele disponibile diferă de la o ţară/regiune la alta.

Obiectiv

Model

SLT-A65 /

SLT-A65V

SLT-A65K/

SLT-A65VK

SLT-A65Y/

SLT-A65VY

DT18-55 mm

DT18-55 mm şi

DT55-200 mm

17

Verifi carea accesoriilor furnizate

În primul rând, verifi caţi denumirea modelului de cameră pe care îl posedaţi (pag, 17). Accesoriile furnizate diferă în funcţie de model.

Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fi ecare tip.

Elemente comune

• Camera foto digitală

• Încărcător pentru acumulator BC-VM10A

(1)

• Capac de protecţie a corpului camerei

(1) – ataşat de cameră

• Cablu de alimentare (1)

(nu este furnizat în S.U.A. şi în Canada)

• Manşonul ocularului (1) – ataşat de

cameră

• CD-ROM (Aplicaţie software pentru camera

α)

• Manual de instrucţiuni (1)

– acest manual

• Acumulator reîncărcabil NP-FM500H

(1)

SLT-A65K/A65VK

• Obiectiv de zoom D 18 – 55 mm (1) /

Capac frontal pentru obiectiv (1) / Capac de protecţie (pentru împachetare) (1)

• Cablu USB (1)

SLT-A65Y/A65VY

• Obiectiv de zoom D 18 – 55 mm (1) /

Capac frontal pentru obiectiv (1) / Capac de protecţie (pentru împachetare) (1)

• Obiectiv de zoom E 55 – 200 mm (1) /

Capac frontal pentru obiectiv (1) Capac pentru ocular (1) / Parasolar (1)

• Curea de umăr (1)

18

Identifi carea părţilor componente

Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.

Partea frontală

1 Buton declanşator (36)

2 Comutator POWER (de alimentare) (33)

3 Disc de reglaj (99)

4 Senzorul telecomenzii (147)

5 Indicator luminos al temporizatorului (145)

6 Contactele obiectivului*

7 Oglindă*

8 Buton de previzualizare (102)

9 Sistem de montare a obiectivului

0 Bliţ încorporat* (47, 129) qa Microfon** (112) qs Selector rotativ de mod (42) qd Buton (pentru ridicarea bliţului) 47, 129) qf Reper de montare (25) qg Buton de eliberare a obiectivului (30) qh Comutatorul modului de focalizare (113, 119)

* Nu atingeţi direct aceste părţi.

** Nu acoperiţi această parte în cursul înregistrării de fi lme. Poate fi produs zgomot sau poate

fi redus volumul audio.

19

Partea din spate

1 Senzorii ocularului (85)

2 Vizor*

Când priviţi prin vizor, este activat modul vizor, iar când îndepărtaţi faţa de acesta, modul de ecran revine la varianta LCD.

3 Disc pentru reglarea dioptrului (35)

4 Ecran LCD (79, 89, 149)

5 Senzor de lumină (168)

6 Manşonul ocularului (85)

7 Pentru înregistrare :

Buton Fn (Funcţie) (59, 60)

Pentru vizualizare :

Buton

(Rotirea imaginii) (151)

8 Buton de comandă

Butoanele v/V/b/B (86, 149) / DISP/

WB (Balans de alb) (139) /

(Drive) (51, 144) /

imagine) (136)

(Efecte de

9 Buton de comandă (Enter-Accesare)/

Buton AF (117) / Buton Urmărire

subiect (117)

0 Buton

(Ghid intern al camerei)

(69)

Pentru vizualizare :

Buton (ştergere) (40) qa Buton (redare) (39)

* Nu atingeţi direct aceste părţi.

20

Partea superioară

1 Suport pentru accesorii cu sistem de

autoblocare (129)

2 Buton MENIU (62)

3 Buton FILM (38, 108)

4 Buton VIZOR/LCD (169)

5 Buton

pentru expunere (49)

6 Buton ISO (132)

7

Marcajul poziţiei senzorului de

imagine (115)

8 Pentru înregistrare :

Buton

(Teleconvertor

inteligent) (143) / Buton de mărire

pentru focalizare (120)

Pentru vizualizare :

Buton (Mărire) (55)

9 Pentru înregistrare :

Buton AEL (AE blocat) (126) /

Buton AV (Valoare diafragmă) (104)

Pentru vizualizare :

Buton (Micşorare) (55) /

Buton (Index imagine) (56)

21

Părţile laterale / partea de jos

1 Bride de prindere a curelei de umăr

Ataşaţi ambele capete ale curelei la cameră.

2 Terminal pentru telecomandă

(REMOTE)

3 Difuzor

22

Când conectaţi la cameră o telecomandă

RM-L1AM (comercializată separat), introduceţi conectorul acesteia în terminalul

REMOTE, aliniind marcajul de pe conector cu cel corespunzător al terminalului

REMOTE. Aveţi grijă să orientaţi cablul pentru telecomandă spre faţa aparatului.

4 Conector DC IN (intrare de c.c.)

Când conectaţi la cameră adaptorul de c.a. tip AC-PW10AM (comercializat separat) opriţi camera, apoi cuplaţi conectorul adaptorului de c.a. la conectorul DC IN al camerei.

5 Mufă pentru microfon

Când este conectat un microfon extern, microfonul intern este oprit automat.

Dacă microfonul extern se poate conecta sub tensiune, alimentarea acestuia va fi asigurată de camera foto.

6 Terminal HDMI (57, 157)

7 Terminal (USB) (180)

8 Indicator luminos de acces (28)

9 Fantă de introducere a cardului de

memorie (27)

0 Capacul compartimentului pentru

cardul de memorie (27)

qa Orifi ciu de introducere a

acumulatorului (27) qs Capacul compartimentului pentru

acumulator (27) qd Suport de prindere a trepiedului

Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea prinde în siguranţă camera de trepiede care au şuruburi mai lungi şi este posibil să deterioraţi camera foto.

23

Obiectiv

DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM

(Furnizat cu modelele SLT-A65K/ A65VK/

A65Y/A65VY)

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

(Furnizat cu modelele SLT-A65Y/A65VY)

1Inel de focalizare

2Inel de zoom

3Scală pentru distanţa focală

4Reper pentru distanţa focală

5Contactele obiectivului

6Comutator pentru modul focalizare

7 Reper de montare

Obiectivele tip DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM/DT 55-200mm F4-5.6 SAM sunt destinate camerelor cu montură tip A, marca Sony (modelele dotate cu senzor de imagine mărimea APS-C). Nu puteţi utiliza aceste obiective pentru camere în format 35 mm.

Pentru alte obiective decât DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM / DT 55- 200 mm F4-5.6 SAM, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte obiectivul.

24

Încărcarea acumulatorului

Când folosiţi camera pentru prima dată, aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul “InfoLITHIUM” tip

NP-FM500H (furnizat).

Acumulatorul “InfoLITHIUM” poate fi încărcat fără ca energia sa să trebuiască a fi complet consumată anterior.

Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.

1

Introduceţi acumulatorul în încărcător.

Împingeţi acumulatorul pentru a ajunge în poziţia corectă, până ce se aude un clic.

2

Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.

Indicator luminos aprins : încărcare în curs

Indicator luminos stins : încărcarea s-a încheiat

Durata încărcării aprox. 175 minute

Durata încărcării reprezintă timpul necesar pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat, la o temperatură a mediului ambiant de 25°C.

Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se stinge când încărcarea se încheie.

Pentru S.U.A. şi Canada

Spre o priză de perete

Pentru alte ţări / regiuni în afară de

S.U.A. şi Canada

Indicator luminos

ÎNCĂRCARE

Indicator luminos

ÎNCĂRCARE

Spre o priză de perete

25

Note :

Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea de energie rămasă a acumulatorului şi de condiţiile

în care se desfăşoară încărcarea.

Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C. Este posibil să nu puteţi încărca acumulatorul în afara acestui interval de temperaturi.

Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor accesibilă afl ată în apropiere.

26

Introducerea acumulatorului / cardului de memorie (comercializate separat)

1

Glisaţi pârghia capacului compartimentului pentru acumulator pentru a-l deschide.

2

Introduceţi ferm şi complet acumulatorul, apăsând cu vârful acestuia piedica.

3

Închideţi capacul compartimentului pentru acumulator.

4

Glisaţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie pentru a-l deschide.

Piedică

27

5

Introduceţi un card de memorie.

Aveţi grijă să orientaţi colţul teşit al cardului aşa cum

este ilustrat în imaginea alăturată şi să introduceţi

cardul de memorie până ce se aude un clic şi acesta

ajunge în poziţia corectă.

6

Închideţi capacul compartimentului pentru cardul

Pentru a scoate acumulatorul din aparat

Opriţi camera şi deplasaţi piedica în direcţia indicată de săgeată.

Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul pe jos.

Aveţi grijă să introduceţi corect cardul de memorie în aparat

Piedică

Pentru a scoate cardul de memorie din aparat

Verifi caţi ca indicatorul luminos de acces să nu fi e aprins, apoi deschideţi capacul şi apăsaţi o dată cardul de memorie.

Pentru a verifi ca energia rămasă a acumulatorului

Acumulatorul furnizat este unul cu ioni de litiu, dotat cu funcţii de schimb de informaţii legate de condiţiile de operare cu camera dvs. foto. Perioada rămasă de funcţionare a acumulatorului este indicată sub formă de procente şi depinde de condiţiile de funcţionare a camerei.

28

Nivelul de energie al acumulatorului

Nivel

înalt

Nivel scãzut

“Battery

exhaused”

(acumulator complet descărcat)

Nu mai puteţi înregistra alte imagini.

Carduri de memorie disponibile

Cardurile de memorie compatibile cu această cameră, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Tipuri de carduri de memorie Fotografi i Filme

(Marcaj 2)

Denumirea utilizată în acest manual

Memory Stick PRO

Duo

Memory Stick PRO Duo

Memory Stick PRO-HG Duo

Carduri de memorie SD

Carduri de memorie SDHC

Carduri de memorie SDXC

(Clasa 4 sau mai rapid) Carduri de memorie

(Clasa 4 sau mai rapid)

(Clasa 4 sau mai rapid)

SD

Nu pot fi folosite carduri MultiMedia.

Note

Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate cu un calculator sau cu un dispozitiv AV care nu este compatibil cu exFAT. Aveţi grijă ca dispozitivul să fi e compatibil cu exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă veţi conecta camera la un dispozitiv incompatibil, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu formataţi niciodată cardul în urma unei astfel de solicitări deoarece vor fi şterse toate datele conţinute de acesta. (exFAT este sistemul de fi şiere utilizat de cardurile de memorie SDXC.)

29

Montarea obiectivului

1

Detaşaţi capacul de protecţie a corpului camerei precum şi pe cel care protejează partea din spate a obiectivului.

Când schimbaţi obiectivul, efectuaţi operaţia rapid,

în spaţii fără praf pentru a evita pătrunderea de impurităţi în interiorul camerei foto.

Când înregistraţi, detaşaţi capacul frontal al obiectivului.

Capacul frontal al obiectivului

Capac de protecţie a corpului camerei

Capac pentru ambalare

2

Montaţi obiectivul aliniind marcajul de culoare portocalie al acestuia cu cel de pe corpul camerei.

3

Rotiţi obiectivul în sens orar până ce se aude un clic şi acesta rămâne fi xat în poziţia de funcţionare.

Aveţi grijă să montaţi corect obiectivul.

Repere de culoare portocalie

Note :

Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul de eliberare a acestuia.

Nu forţaţi obiectivul când vreţi să îl ataşaţi la cameră.

Obiectivele cu montaj E nu sunt compatibile cu acest aparat.

Când folosiţi un obiectiv pentru care este furnizat un conector pentru trepied, montaţi obiectivul pe trepied folosind conectorul pentru trepied furnizat pentru a echilibra greutatea obiectivului.

Când deplasaţi camera cu obiectivul montat, ţineţi bine atât camera, cât şi obiectivul.

Nu apucaţi cu mâna zona obiectivului care este extinsă pentru zoom sau focalizare.

30

Pentru a demonta obiectivul

1

Apăsaţi complet butonul de eliberare a obiectivului şi rotiţi obiectivul în sens antiorar până ce se opreşte.

2

Ataşaţi capacele de protecţie, din faţă şi din spate, ale obiectivului şi pe cel care protejează corpul camerei.

Înainte de a le ataşa, îndepărtaţi praful depus pe acestea.

Capacul din spate nu este furnizat împreună cu setul de lentile DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM. Pentru a depozita obiectivul separat de cameră, aveţi grijă să achiziţionaţi un capac tip ALC-R55, pentru partea din spate a acestuia.

Buton de eliberare a obiectivului

Ataşarea parasolarului

Se recomandă să folosiţi un parasolar pentru a reduce iluminarea prea puternică şi a asigura o calitate maximă a imaginilor.

Potriviţi parasolarul în montura de la capătul cilindrului obiectivului şi rotiţi-l în sens orar, până ce se aude un clic.

Parasolarul nu este inclus în cazul obiectivelor tip DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM. În aceste cazuri, puteţi folosi modelul ALC-SH108 (comercializat separat).

Când folosiţi o cameră cu bliţ încorporat, aveţi grijă să detaşaţi parasolarul pentru a evita blocarea luminii emisă de bliţ.

Pentru păstrare, orientaţi parasolarul invers, ataşându-l în această poziţie de obiectiv.

31

Note privind schimbarea obiectivului

Când schimbaţi obiectivul, dacă în interiorul camerei pătrund praf sau scame care se aşează pe suprafaţa senzorului de imagine (partea componentă a aparatului care are rolul de peliculă), în funcţie de spaţiul în care se înregistrează, acestea pot apărea în imagine ca puncte întunecate.

Camera este echipată cu o funcţie anti-praf care împiedică aşezarea acestuia pe senzorul de imagine.

Aveţi totuşi grijă să înlocuiţi obiectivul rapid, în spaţii cât mai protejate de praf în momentul în care montaţi/ demontaţi obiectivul.

32

Pornirea camerei şi potrivirea ceasului

Când porniţi camera pentru prima dată, apare interfaţa pentru reglaje temporale (data / ora).

1

Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON pentru a porni camera.

Este afi şată interfaţa pentru stabilirea datei şi a orei.

Pentru a opri camera, puneţi comutatorul în poziţia

OFF.

2

Verifi caţi dacă pe ecranul LCD este selectată varianta [Enter], apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Selectaţi zona unde vă afl aţi cu ajutorul cu

b/B, de la butonul de comandă, apoi

apăsaţi zona centrală a acestuia.

4

Selectaţi fi ecare element cu

b/B, după care

stabiliţi valoarea numerică folosind

v/V.

[Ora de vară] : este activată sau dezactivată ora de

vară.

[Format dată] : este ales formatul de afi şare a datei.

Miezul nopţii este indicat sub forma 12:00 AM, iar miezul zilei sub forma 12:00 PM.

5

Repetaţi pasul 4 pentru a regla alte elemente, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

6

Verifi caţi dacă este selectat [Accesare], apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

33

Pentru a anula operaţia de stabilire a datei / orei

Apăsaţi butonul MENIU.

Pentru a stabili din nou data / ora corecte

Când porniţi camera pentru prima dată, interfaţa de stabilire a datei / orei apare automat. Următoarea dată când doriţi să stabiliţi data şi ora o puteţi face din meniu.

Butonul MENIU

T

1

T [Stabilire dată / oră].

Pentru a stabili din nou zona

Puteţi stabili zona unde doriţi să folosiţi camera. Aceasta vă va permite să stabiliţi regiunea unde este folosită camera, atunci când vă afl aţi în străinătate.

Butonul MENIU

T

1

T [Stabilire zonă].

Întreţinerea reglajelor temporale (data, ora)

Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă pentru menţinerea datei, orei şi altor reglaje indiferent dacă alimentarea este pornită sau oprită sau dacă acumulatorul este sau nu montat. Pentru detalii, consultaţi pag. 204.

34

Înainte de fotografi ere

Adaptarea vizorului la acuitatea vizuală a persoanei care fotografi ază

(ajustarea dioptrului)

Utilizaţi discul de reglare a dioptrului pentru a adapta dioptrul pentru privirea dumneavoastră, până ce indicatorii apar clar în vizor.

Notă

Dispozitivul ataşat de reglaj dioptic (comercializat separat) nu poate fi folosit cu această cameră.

Poziţia corectă a fotografului

Stabilizaţi partea superioară a corpului dvs. adoptând o poziţie care să

împiedice deplasarea camerei

În modul ecran LCD În modul vizor

În modul vizor

(poziţie verticală)

Punctul

1

Prindeţi cu o mână cureaua camerei, iar cu cealaltă sprijiniţi obiectivul.

Punctul

2

Sprijiniţi-vă ferm pe picioare având grijă ca distanţa dintre acestea să fi e aproximativ egală cu lăţimea umerilor.

Punctul

3

Strângeţi uşor coatele pe lângă corp.

Dacă fotografi aţi fi ind îngenuncheat, stabilizaţi partea superioară a corpului aşezând cotul pe genunchi.

35

Înregistrarea de fotografi i

Modul “AUTO” vă permite să înregistraţi cu uşurinţă orice subiect, în indiferent ce condiţii, deoarece camera evaluează condiţiile de lucru şi ajustează în consecinţă reglajele.

Selectaţi când înregistraţi în spaţii unde este restricţionată utilizarea bliţului.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia

sau (Bliţ dezactivat).

sau

2

Ţineţi camera în poziţia de înregistrare şi priviţi ecranul LCD sau prin vizor.

3

Plasaţi subiectul dorit în zona de focalizare.

Dacă indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită) clipeşte, înregistraţi cu grijă subiectul, menţinând camera nemişcată sau folosind

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită)

Zona de autofocalizare

4

Când folosiţi un obiectiv de mărire, rotiţi discul de zoom, apoi alegeţi cadrul pe care vreţi să îl înregistraţi.

Inel de zoom

36

5

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.

Când este confirmată focalizarea, indicatorul de focalizare z sau devine luminos (pag. 90).

6

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a fotografi a.

Indicator de focalizare

37

Înregistrarea fi lmelor

1

Apăsaţi butonul FILM pentru a începe

înregistrarea.

Înregistrarea fi lmelor poate începe din orice mod de expunere.

Timpul de expunere şi diafragma sunt ajustate automat Dacă doriţi să stabiliţi anumite valori, puneţi selectorul de mod în poziţia (Film), pag. 104.

Camera continuă să ajusteze focalizarea când este

în modul de autofocalizare.

2

Apăsaţi din nou butonul FILM pentru a opri înregistrarea.

Butonul FILM

Note :

Este posibil ca sunetul emis de cameră şi de obiectiv în timpul funcţionării să fi e înregistrate atunci când fi lmaţi. Puteţi dezactiva înregistrarea sunetului alegând pentru [Înregistrare audio] varianta

[Dezactivat], pag. 112.

Durata de fi lmare continuă poate fi mai scurtă, în funcţie de temperatura mediului ambiant şi de starea camerei. Consultaţi secţiunea “Note privind fi lmarea continuă”

Când este indicat marcajul , temperatura camerei este prea mare. Opriţi camera şi aşteptaţi până ce temperatura camerei scade (pag. 202).

38

Redarea imaginilor

1

Apăsaţi butonul .

Buton

2

Buton MENIU

T

1

T [Mod vizualizare] T Selectaţi modul dorit.

Pentru redarea fotografi ilor, selectaţi [Vizualizare director (Foto)], iar pentru redarea fi lmelor, selectaţi [Vizualizare director (MP4)] sau [Vizualizare AVCHD] în funcţie de formatul fi şierului.

3

Selectaţi o imagine cu secţiunile

b/B ale butonului de comandă.

Pentru redarea de fi lme, apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

La redarea de fi lme

Pentru a fi făcută o pauză / a fi reluată redarea z

Pentru rularea rapidă înainte

Pentru derularea rapidă

Pentru rularea înainte cu încetinitorul

B b

Rotiţi discul de reglaj spre dreapta, în timpul pauzei.

Pentru derularea cu încetinitorul

Acţionare cu butonul de comandă / discul de reglaj

Rotiţi discul de reglaj spre stânga, în timpul pauzei.

Filmul este redat cadru cu cadru.

Pentru ajustarea volumului sonor

Pentru afi şarea informaţiilor

V T v/V v

Notă :

Filmele înregistrate cu alte echipamente este posibil să nu fi e redate de această cameră.

39

Ştergerea imaginilor (Delete)

Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verifi caţi în prealabil dacă doriţi să ştergeţi sau nu imaginea.

Notă :

Imaginile protejate nu pot fi şterse.

Ştergerea imaginii curent afi şată pe ecran

1

Afi şaţi imaginea care vreţi să fi e ştearsă şi apăsaţi butonul .

Buton

2

Selectaţi [Ştergere] cu

v, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

40

Ajustarea unghiului panoului LCD

Poziţionarea ecranului LCD la un unghi ce permite o vizionare facilă

Ecranul LCD poate fi rabatat cu 180°.

Ecranul LCD poate fi rotit spre stânga cu 270° faţă de poziţia în care acesta este orientat spre faţă, aşa cum este ilustrat în imaginea alăturată.

Când nu este folosit ecranul LCD, se recomandă să îl

închideţi, poziţionându-l cu faţa spre cameră.

Notă :

Când ecranul LCD este deschis, senzorul de privire este posibil să nu funcţioneze când înregistraţi din poziţii afl ate la înălţime joasă. Dacă priviţi prin vizor şi imaginea de pe ecran nu este comutată automat, apăsaţi butonul VIZOR/ LCD.

41

Înregistrarea în diverse moduri

Puneţi selectorul de mod în poziţia corespunzătoare modului dorit.

Camera este dotată cu următoarele moduri de înregistrare :

(36, 93)

(Auto) / (Bliţ oprit)

Modul “AUTO” vă permite să înregistraţi cu uşurinţă orice subiect în orice condiţii, deoarece camera estimează situaţiile efectuând reglajele adecvate. Selectaţi “Bliţ oprit” când doriţi să înregistraţi fără bliţ.

(AUTO+) (43, 93)

Camera recunoaşte şi evaluează condiţiile de înregistrare, efectuând automat reglajele adecvate. Camera stochează în memorie o imagine reuşită, combinând sau separând imaginile

înregistrate, după cum este necesar.

Selecţia scenei

(44, 84)

(Înregistrare panoramică) (45, 96)

Selectând modul adecvat pentru subiect sau condiţiile de

înregistrare veţi putea înregistra imagini folosind reglajele adecvate.

Vă permite să înregistraţi imagini panoramice.

(Înregistrare panoramică 3D) (45, 96)

Vă permite să înregistraţi imagini panoramice 3D pentru redarea cu ajutorul unui televizor compatibil 3D.

(Prioritate AE continuă)

(46, 98)

(Film) (38, 108)

(Programare auto) (99)

(Prioritatea diafragmei)

(100)

Camera continuă să înregistreze cât timp butonul declanşator este complet apăsat. Vor fi înregistrate în mod continuu până la

10 imagini pe secundă.

Vă permite să înregistraţi fi lme cu expunerea ajustată manual

(atât timpul de expunere, cât şi diafragma).

Vă permite să înregistraţi cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere, cât şi diafragma). Celelalte opţiuni pot fi reglate manual).

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a diafragmei cu ajutorul butonului de comandă.

(Prioritatea timpului de expunere) (102)

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a timpului de expunere cu ajutorul butonului de comandă.

(Expunere manuală)

(104)

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a expunerii

(atât timpul de expunere, cât şi diafragma) cu ajutorul butonului de comandă.

42

AUTO

+

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia AUTO + (AUTO+).

2

Îndreptaţi camera spre subiect.

Când camera recunoaşte şi ajustează condiţiile de

înregistrare, sunt prezentate următoarele informaţii: marcajul modului de scenă recunoscută, funcţia de

înregistrare adecvată, numărul de imagini care să fi e înregistrate.

Marcajul modului scenă recunoscută

Funcţia de înregistrare

Numărul de imagini de înregistrat

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Scenă recunoscută de cameră

(Vedere nocturnă)

(Amurg - cameră ţinută în mână)

(Portret contraluminii)

(Portret)

(Lumină fundal)

(Spot de lumină)

(Macro) (prim-plan)

(Luminozitate redusă)

(Peisaj)

(Trepied pentru vedere nocturnă)

(Portret în noapte)

(Bebeluş).

Funcţia de fotografi ere

Cont. Shooting –

Înregistrare continuă (144)

Daylight Sync. –

Sincronizare de zi

Slow Sync. –

Sincronizare lentă (47, 129)

Slow Shutter – Obturator lent

Auto HDR (134)

Hand-held Twilight – Apus,

camera ţinută în mână (44, 94)

43

SCN (Selecţia Scenei)

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia SCN (Selecţia Scenei).

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Selectaţi modul dorit cu

v/V, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Pentru a schimba scena, apăsaţi butonul Fn, apoi selectaţi o altă scenă.

4

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

(Portret)

(Activităţi sportive)

(Macro) - prim plan

Este estompat fundalul şi este scos în evidenţă subiectul. Tenul persoanelor este reprodus în tonuri delicate.

Sunt înregistrate obiecte afl ate în mişcare rapidă, astfel că subiectul vizat pare static. Camera înregistrează în mod continuu imagini cât timp este apăsat butonul declanşator.

Sunt înregistrate subiecte afl ate la mică distanţă cum ar fi fl ori, mâncare etc.

(Peisaj)

(Apus de soare)

(Vedere nocturnă)

Este surprins întregul cadru cu claritate şi în culori intense.

Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu ale răsăritului şi apusului de soare.

Sunt înregistrate scene de noapte la distanţă, fără a pierde atmosfera nocturnă a împrejurimilor.

(Amurg - cameră ţinută

în mână)

Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot şi fără neclarităţi, fără a fi folosit un trepied. O rafală de imagini sunt

înregistrate şi este aplicată procesarea de imagine pentru a fi reduse neclarităţile, mişcările nedorite şi zgomotul.

(Portret în noapte) Sunt înregistrate portrete în scene de noapte.

44

(Înregistrare panoramică) / (Înregistrare panoramică 3D

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Înregistrare panoramică) /

(Înregistrare panoramică 3D).

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Îndreptaţi camera spre marginea scenei vizate, apoi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.

Această parte nu va fi

înregistrată

4

Apăsaţi complet butonul declanşator.

5

Rotiţi camera pe verticală sau pe orizontală până ce ajungeţi la celălalt capăt al scenei dorite, urmând indicaţia benzii de orientare

Bandă de orientare

45

: Prioritate AE la avans continuu

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Prioritate AE continuă).

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectele.

Camera continuă să înregistreze cât timp butonul declanşator este complet apăsat.

Camera înregistrează imagini în mod continuu cel mult 10 cadre pe secundă.

46

Folosirea bliţului

În spaţii întunecate, folosirea bliţului vă permite să înregistraţi în mod luminos un subiect şi totodată să evitaţi mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina soarelui, puteţi utiliza bliţul pentru a înregistra o imagine luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.

1

Buton Fn

T (Modul bliţ) T Selectaţi varianta dorită.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la variantele disponibile pentru bliţ corespunzătoare fi ecărui mod de înregistrare, consultaţi pag. 83

2

Apăsaţi butonul .

Bliţul se deplasează în sus.

În modul AUTO, AUTO + sau Selecţia scenei, bliţul se ridică automat pe verticală dacă în spaţiul din jur cantitatea de lumină este insufi cientă sau dacă subiectul este poziţionat contra luminii. Bliţul încorporat nu se va deplasa în sus chiar dacă apăsaţi butonul .

Buton

3

Fotografi aţi după ce se încheie încărcarea bliţului.

clipeşte : Bliţul este în curs de încărcare.

Când indicatorul clipeşte, nu puteţi elibera obturatorul.

aprins : Bliţul a fost încărcat şi este gata să emită lumină.

Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, în condiţii de iluminare slabă, în modul autofocalizare, este posibil ca bliţul să se declanşeze pentru a facilita focalizarea asupra unui subiect (Sursa luminoasă AF).

Indicator (încărcare bliţ)

47

(Flash Off - Bliţ

dezactivat)

(Autofl ash -

Bliţ automat)

(Fill-fl ash -

Lumină de umplere)

Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe verticală.

Nu puteţi selecta acest element când selectorul de mod este în poziţia

P, A, S sau M. Bliţul nu va fi însă declanşat dacă nu este ridicat pe verticală.

Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografi ază subiecte plasate contra luminii.

Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.

(Slow sync. -

Sincronizare lentă)

(Rear sync. -

Sincronizare spate)

Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.

Sincronizarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).

Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea expunerii, de fi ecare dată când apăsaţi butonul declanşator.

(Wireless

- Fără fi r)

Emite lumină un bliţ extern (comercializat separat) afl at în exteriorul camerei şi la distanţă de aceasta (fotografi ere cu bliţul wireless).

48

Ajustarea luminozităţii imaginii

Cu excepţia modului de înregistrare M, expunerea este stabilită în mod automat (reglarea automată a expunerii).

Pe baza expunerii stabilite automat, puteţi realiza compensarea acestui element de reglaj prin spre

+ sau spre –, în funcţie de preferinţe. Întreaga imagine poate fi mai luminoasă prin deplasarea spre valori pozitive, respectiv poate fi mai întunecată prin deplasarea spre valori negative (Compensarea expunerii).

1

Apăsaţi butonul .

2

Ajustaţi expunerea cu discul de reglaj.

Spre + (supraexpunere) : imaginea este mai luminoasă.

Spre – (subexpunere) : imaginea este mai întunecată.

În modul vizor, verifi caţi expunerea cu ajutorul scalei

EV.

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Ecran LCD

Buton

Compensarea expunerii

Vizor

Expunere standard

49

Tehnici de fotografi ere

Ajustaţi nivelul de compensare verifi când imaginea înregistrată.

Folosind valori adiacente ale expunerii, puteţi înregistra mai multe imagini folosind valori mai mici sau mai mari ale expunerii (pag. 145).

Notă :

Acest element nu poate fi ajustat când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei.

50

Selectarea modului drive

Puteţi utiliza modul drive adecvat pentru scopul pe care îl urmăriţi, cum ar fi : o singură imagine avansat, avans continuu sau Valori adiacente.

de la butonul de comandă

T

Selectaţi modul dorit

(O singură imagine) (144)

Acest mod este adecvat pentru înregistrarea obişnuită.

(Înreg. continuă) (144)

Camera înregistrează imagini în mod continuu.

(Temporizator) (145)

(Variaţie : cont.) (145)

(Variaţie - un cadru) (145)

Intervalul de 10 secunde al temporizatorului este convenabil când fotograful vrea să apară în fotografi e, iar cel de 2 secunde este util pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei.

Camera va înregistra automat trei imagini la valori diferite ale expunerii.

Puteţi înregistra 3 imagini, cadru cu cadru, fi ecare cu o valori diferite ale expunerii.

(Valori adiacente balans

Pe baza echilibrului de alb şi a temperaturii de culoare/

de alb) (147)

fi ltrului de culoare selectate, sunt înregistrate 3 imagini cu valori adiacente ale balansului de alb.

(Telecomandă) (148)

Se poate înregistra folosind butoanele SHUTTER şi

2SEC (obturatorul este eliberat după 2 secunde) de la telecomanda wireless RMT-DSLR1 (comercializată separat).

51

Comutarea între interfeţele cu informaţii legate de înregistrare (DISP)

La fi ecare apăsare a DISP de la butonul de comandă, interfaţa cu informaţii legate de înregistrare se modifi că după cum urmează.

Puteţi selecta inerfeţele disponibile separat pentru vizor şi pentru ecranul LCD.

Interfaţa grafi că

Afi şarea tuturor informaţiilor

Interfaţă fără informaţii Nivel

Indicator digital de nivel

Interfaţa grafi că

Interfaţa grafi că prezintă, sub formă de diagrame, timpul de expunere şi valoarea diafragmei, ilustrând clar modul de funcţionare a expunerii. Indicatoarele de pe scala timpului de expunere şi de pe cea a diafragmei corespund valorilor curente.

Valoarea diagramei

Timp de expunere

52

Stabilirea dimensiunii imaginilor

Dimensiunea imaginilor

Buton MENIU

T

1

T [Imagine: Dimensiune] T Selectaţi dimensiunea dorită.

[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [3:2]

Dimensiunea imaginii

L:24M

M:12M

S:6.0M

6000 × 4000 pixeli

Indicaţii de utilizare

Pentru înregistrare la calitatea cea mai ridicată a imaginilor

4240 × 2832 pixeli Pentru imprimare până la dimensiune A3+

3008 × 2000 pixeli Pentru imprimare până la dimensiune A5

[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [16:9]

Indicaţii de utilizare Dimensiunea imaginii

L:20M

M:10M

S:5.1M

6000 × 3376 pixeli

4240 × 2400 pixeli

3008 × 1688 pixeli

Pentru vizionarea la un televizor de înaltă defi niţie

Notă :

Când selectaţi un fi şier RAW cu [Calitate], dimensiunea imaginii fi şierului RAW este L. Această dimensiune nu este afi şată pe monitorul LCD.

Dimensiunea imaginilor panoramice

Puteţi stabili dimensiunea imaginilor panoramice. Dimensiunea imaginii variază în funcţie de reglajele privind direcţia de fotografi ere (pag. 97).

Buton MENIU

T

1

T [Panoramă : Dimensiune] sau [3D Pan.: Dimensiune imagine]

T Selectaţi dimensiunea dorită.

[Panoramă : Dimensiune]

Standard

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Sus] [Jos]: 3872 × 2160

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Dreapta] [Stânga]: 8192 × 1856

Lată

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Sus] [Jos]: 5536 × 2160

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Dreapta] [Stânga]: 12416 × 1856

53

[3D Pan. : Dimensiune imagine]

16:9

Standard

Lată

1920 × 1080

4912 × 1080

7152 × 1080

54

Mărirea imaginilor

O imagine poate fi mărită pentru a fi examinată în detaliu. Această operaţie este utilă pentru a verifi ca focalizarea pentru imaginea înregistrată.

1

Afi şaţi imaginea care vreţi să fi e mărită, apoi apăsaţi butonul .

Buton

2

Măriţi sau micşoraţi imaginea cu butonul , respectiv pe cel .

Rotirea discului de reglaj comută între imagini menţinând acelaşi grad de mărire pe ecran.

Când înregistraţi mai multe imagini ale aceleiaşi compoziţii, veţi putea face comparaţia între condiţiile de focalizare ce le corespund.

3

Selectaţi zona care vreţi să fi e mărită cu ajutorul v/V/b/B de la butonul de

comandă.

Pentru a renunţa la redarea mărită

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă pentru ca imaginea să revină la dimensiunea normală.

55

Trecerea la interfaţa cu lista de imagini

Puteţi afi şa mai multe imagini simultan pe ecran.

Apăsaţi butonul .

Este afi şată interfaţa index pentru imagini.

Buton

Pentru a reveni la interfaţa obişnuită de redare a unei singure imagini

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă când selectaţi imaginea dorită.

Pentru a afi şa directorul dorit

Selectaţi cu butonul de comandă bara din stânga a interfeţei index, apoi selectaţi directorul dorit cu v/V.

Apăsând zona centrală a butonului de comandă când este selectată bara din stânga interfeţei, se va comuta

între modurile de vizualizare.

56

Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor

Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI

(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI.

1

Opriţi atât camera foto, cât şi televizorul şi realizaţi conexiunea între cele două aparate.

1

Spre mufa HDMI

Cablu HDMI

(comercializat separat)

2

Spre mufa HDMI

2

Porniţi televizorul şi comutaţi pe intrarea de semnal.

Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

3

Porniţi camera foto şi apăsaţi butonul .

Imaginile înregistrate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul televizorului.

Apăsaţi b/B la butonul de comandă pentru a selecta imaginea dorită.

Ecranul LCD din partea din spate a camerei nu

Buton de comandă

Buton

57

Funcţii care pot fi acţionate cu ajutorul butoanelor/ comutatoarelor

Puteţi regla sau acţiona diverse funcţii cu aceste butoane/comutatoare.

Pentru identifi carea poziţiei butoanelor / comutatoarelor, consultaţi secţiunea “Identifi carea părţilor componente” (pag. 19).

Buton (47, 129)

Buton (39)

Bliţul este scos înafară.

Buton (49)

Buton ISO (132)

Buton AEL (126) / buton AV (104) / buton buton

(56) /

(55)

Este realizată compensarea expunerii.

Este ajustată sensibilitatea ISO.

Buton Vizor/ LCD

(169)

Comută afi şarea între ecranul LCD şi vizor.

Buton MENIU (62)

Este afi şată interfaţa meniului pentru confi gurarea elementelor de meniu.

Buton FILM (38, 108)

Sunt înregistrate fi lme.

Este stabilită expunerea pentru întregul ecran. /

Este stabilită valoarea diafragmei. /

Sunt afi şate mai multe imagini simultan pe ecran. /

Sunt reduse dimensiunile unei imagini care a fost mărită anterior pentru vizualizare.

Buton (143) / buton Mărire pentru focalizare (120) / buton (55)

Buton Fn (59, 60) / buton (151)

Buton de comandă

Este mărit centrul imaginii. /

Vă permite să verifi caţi focalizarea mărind imaginea înainte de

înregistrare. /

Sunt mărite dimensiunile imaginii pentru vizualizare.

Este afi şată interfaţa de confi gurare pentru funcţia stabilită cu ajutorul butonului Fn. /

Imaginile sunt rotite.

Sunt stabilite opţiunile pentru următoarele funcţii :

Afi şaj (52, 86, 149),

Balans de alb (139),

Modul drive (51, 144),

Efecte de imagine (136),

Autofocalizare (113)

Sunt redate imaginile.

Buton (69) / buton (40)

Comutator pentru modul de focalizare

(113, 119)

Buton previzualizare

(102)

Sunt afi şate indicaţii pentru înregistrare sau Ghidul integrat al camerei./

Sunt şterse imaginile.

Se comută între autofocalizare şi focalizarea manuală.

Este verifi cată estomparea fundalului.

58

Selectarea unei funcţii cu butonul Fn

(Funcţie)

Acest buton este utilizat pentru efectuarea de reglaje sau pentru executarea funcţiilor folosite frecvent la înregistrare.

1

Apăsaţi butonul Fn.

2

Selectaţi elementul dorit cu

v/V/b/B la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona

centrală

z pentru executare.

Apare interfaţa de confi gurare.

3

Urmaţi ghidul de acţionare, selectaţi şi executaţi operaţia asociată funcţiei dorite.

Ghid de acţionare

Pentru a regla camera direct din interfaţa cu informaţii legate de

înregistrare

Rotiţi butonul de comandă fără a apăsa zona sa centrală z, la pasul 2. Puteţi regla camera direct din interfaţa cu informaţii legate de înregistrare.

59

Funcţii selectate cu butonul Fn (Funcţie)

Funcţiile ce pot fi selectate cu butonul Fn sunt următoarele :

Selecţia scenei (44, 94)

Film (109)

Alegerea modului adecvat dintre variantele prestabilite pentru

Selecţia Scenei în funcţie de condiţiile de înregistrare.

(Portret/ Activităţi sportive/ Macro/ Peisaj/ Apus de soare/

Scenă nocturnă/ Apus, camera ţinută în mână/ Portret în noapte)

Selectarea modului de expunere adecvat pentru subiectul sau efectul dorit (P/ A/ S/ M).

Mod Drive (51, 145)

Stabilirea modului drive pentru înregistrarea continuă :

(O singură imagine/ Înregistrare continuă/ Temporizator/

Variaţie : Cont./ Valori adiacente - un cadru/ Balans de alb adiacent/ Telecomandă).

Mod bliţ (47, 129)

Mod de autofocalizare (116)

Zona de autofocalizare (117)

Stabilirea zonei de focalizare.

(Lată/ Zonă/ Spot/ Local)

Urmărirea subiectului (117)

Menţinerea focalizării asupra subiectului în timp ce acesta este urmărit.

(Pornit/ Oprit)

Detecţia feţelor (122)

Capturarea automată a feţei persoanelor, la focalizare şi expunere optime.

(Pornit/ Pornit (Înreg. Feţe)/ Oprit)

Declanşator zâmbet (124)

Stabilirea modului bliţ

(Bliţ oprit/ Bliţ automat/ Bliţ de umplere/ Sincronizare lentă/

Sincronizare spate/ Wireless)

Alegerea metodei de focalizare în funcţie de mişcarea subiectului.

(Autofocalizare înregistrare unică/ Autofocalizare automată/

Autofocalizare continuă)

ISO (132)

Mod de măsurare (127)

Compensarea bliţului (127)

Înregistrarea cu camera când este detectat un zâmbet.

(Pornit/ Oprit)

Stabilirea sensibilităţii la lumină. Cu cât numărul este mai mare, cu atât timpul de expunere este mai scurt (obturatorul este mai rapid).

(Reducere zgomot multicadru/ ISO AUTO până la 16000)

Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.

(Multi segment/ Măsurare bazată pe centru/ Spot)

Ajustarea intensităţii luminii emise de bliţ.

(de la + 2,0 EV la –2,0 EV).

Balans de alb (139)

Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor.

(Balas de alb auto/ Lumina zilei/ Umbră/ Înnorat/ Incandescent/ Fluor: Alb cald/ Fluor: Alb rece/ Fluor: Alb zi/ Fluor:

Lumina zilei/ Bliţ/ Temp. culoare/ Flitru de culoare/ Personalizat)

60

DRO / Auto HDR (133)

Stil creativ (137)

Efect de imagine (136)

Compensarea automată a luminozităţii şi contrastului.

(Oprit/ Optimizatorul doemniului D/ Auto HDR)

Selectarea procesării dorite a imaginii.

(Standard/ Intens/ Portret/ Peisaj/ Apus de soare/ Alb-negru)

Se înregistrează folosindu-se efectul de fi ltrare dorit pentru obţinerea unei imagini mai impresionante.

(Oprit/ Cameră foto de jucărie/ Culori pop/ Posterizare/

Imagine retro/ Lumină blândă/ Parţial color/ Contrast puternic monocrom/ Focalizare slabă/ Pictură HDR/ Monocrom cu numeroase tonuri/ Miniatură)

61

Funcţii selectate cu butonul MENIU

Puteţi efectua reglajele de bază pentru cameră în totalitate sau puteţi aplica funcţii cum ar fi fotografi erea, redarea sau alte operaţii.

Apăsaţi butonul MENIU, stabiliţi elementul dorit cu v/V/b/B de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Selectaţi o pagină de meniu

Selectaţi un element din meniu

Meniul fotografi ere

Dimensiunea imaginii (53)

Formatul imaginii (162)

Calitate (162)

Panoramă : Dimensiune (53)

Panoramă : Direcţie (98)

Panoramă 3D : Dimensiune

(53)

Panoramă 3 D : Direcţie (98)

Selectarea dimensiunii fotografi ilor.

(L:24M/M:12M/S:6.0M (Când pentru [Formatul imaginii] este aleasă varianta 3:2)

L:20M/M:10M/S:5.1M (Când pentru [Formatul imaginii] este aleasă varianta 16:9)

Selectarea formatului fotografi ilor.

(3:2/16:9)

Stabilirea calităţii fotografi ilor.

(RAW/ RAW & JPEG/ Fin/ Standard)

Selectarea dimensiunii imaginilor panoramice.

(Standard/ Lată)

Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imaginile panoramice.

(Dreapta/ Stânga/ Sus/ Jos)

Selectarea dimensiunii imaginilor panoramice 3D.

(16:9/ Standard/ Lată)

Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imaginile 3D.

(Dreapta/ Stânga)

Reducerea zgomotului datorat expunerii îndelungate (164)

Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru

înregistrări în care timpul de expunere este de 1 secundă sau mai lung.

(Activat/ Dezactivat)

62

Reducerea zgomotului datorat sensibilităţii ISO înalte

(164)

Comandă bliţ (128)

Sursă luminoasă AF (130)

Spaţiu de culoare (165)

SteadyShot (91)

Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru

înregistrarea la înaltă sensibilitate.

(Puternică/ Normală/ Scăzută)

Stabilirea metodei de determinare a intensităţii luminii emise de bliţ.

(Bliţ ADI/ Preiluminare bliţ TTL)

Reglarea sursei luminoase AF care iluminează scene

întunecate pentru a ajuta focalizarea.

(Auto/ Dezactivat)

Modifi că gama de culori ce pot fi reproduse.

(sRGB/AdobeRGB)

Setare SteadyShot.

(Activat/ Dezactivat)

Lista recomandărilor pentru

înregistrare (79)

Vă permite accesul la toate recomandările de înregistrare.

Meniul de înregistrare a fi lmelor

Formatul fi şierului (110)

Opţiuni de înregistrare (111)

Înregistrare audio (112)

Reducere zgomot vânt (112)

SteadyShot (91)

Selectarea formatului fi şierului de fi lm.

(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)

Selectarea dimensiunii cadrelor de fi lm înregistrate.

(60i 24M(FX)/ 50i 24M(FX)/ 60i 17M(FH)/ 50i 17M(FH)/ 60p

28M(PS)/ 50p 28M(PS)/ 24p 24M(FX)/ 25p 24M(FX)/ 24p

17M(FH)/ 25p 17M(FH)/ 1440×1080 12M/VGA 3M)

Permite să stabiliţi dacă să fi e sau nu înregistrat sonor când fi lmaţi.

(Activat/ Dezactivat)

Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul fi lmării.

(Activat/ Dezactivat)

Setare SteadyShot.

(Activat/ Dezactivat)

Meniu personalizat

Autofocalizare declanşată de privire (85)

Reglaj VIZOR/ LCD (169)

Se stabileşte dacă să fi e folosită sau nu autofocalizarea când priviţi prin vizor.

(Activat/ Dezactivat)

Stabilirea metodei de comutare între vizor şi ecranul LCD.

(Auto/ Manual)

63

Reducerea efectului de ochi roşii

Eliberare obiectiv (165)

Înreg. Auto+ Cont. (93)

Extragere imagini Auto+ (93)

Reducerea fenomenului de ochi roşii la folosirea bliţului.

(Activat/ Dezactivat)

Se stabileşte dacă obturatorul să se deschidă sau nu când nu este montat obiectivul.

(Activat/ Dezactivat)

Stabileşte dacă să se înregistreze sau nu continuu în modul

AUTO+.

(Auto/ Dezactivat)

Stabileşte dacă să fi e salvate sau nu toate imaginile care au fost înregistrate continuu în modul AUTO+.

(Auto/ Dezactivat)

Caroiaj (166)

Reluare automată (166)

Buton DISP (Ecran) (86)

Buton DISP (Vizor) (86)

Nivel contur (120)

Culoare contur (120)

Interfaţă de vizualizare în direct (88)

Stabileşte afi şarea unui caroiaj care să permită alinierea întrun cadru structurat.

(Regulă de treimi/ Caroiaj de pătrimi/ Diag. + Caroiaj de pătrimi/ Dezactivat)

După înregistrare este afi şată imaginea surprinsă. Stabileşte reluarea automată.

(10 Sec/ 5 Sec/ 2 Sec/ Dezactivată)

Permite selectarea modurilor de afi şare pe ecran disponibile, pentru ecranul LCD, prin apăsarea DISP de la butonul de comandă.

(Interfaţă grafi că/ Afi şarea tuturor info./ Fără informaţii legate de înregistrare/Nivel / Histogramă/ Pentru vizor)

Permite selectarea modurilor de afi şare pe ecran care sunt disponibile, pentru vizor, prin apăsarea DISP de la butonul de comandă.

(Interfaţă grafi că/ Afi şarea tuturor info./ Fără informaţii afi şate / Nivel / Histogramă)

Sunt accentuate cu o anumită culoare contururile din zona asupra căreia se focalizează.

(Puternic/ Mediu/ Slab/ Dezactivat)

Stabilirea culorii folosite pentru accentuarea contururilor.

(Roşu/ Galben/ Alb)

Pentru a stabili dacă să fi e afi şat sau nu efectul unei funcţii pe ecran, cum ar fi efectul valorii stabilite pentru compensarea expunerii.

(Rezultat efect : Dezactivat/ Rezultat efect : Activat )

64

Funcţionarea butonului AEL

(166)

Buton ISO (167)

Buton previzualizare (167)

Buton menţinere focalizare

Atribuitrea funcţiei dorite butonului AEL.

(Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/ Declanşator zâmbet/ ISO/ Mod măsurare/ Compensare bliţ/ Balans de alb/ DRO/ Auto HDR/Stil creativ/ Efect de imagine/

Dimensiune imagine/ Calitate/ AEL fi xat/ Comutare AEL/

AEL fi xat/ Comutare AEL/ Urmărire subiect/ AF blocat/

Previzualizare diafragmă/ Previzualizare rezultat înregistrare/

Teleconvertor inteligent/ Mărire focalizare)

Atribuitrea funcţiei dorite butonului ISO.

(Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/ Declanşator zâmbet/ ISO/ Mod măsurare/ Compensare bliţ/ Balans de alb/ DRO/ Auto HDR/Stil creativ/ Efect de imagine/

Dimensiune imagine/ Calitate/ AEL fi xat/ Comutare AEL/

AEL fi xat/ Comutare AEL/ Urmărire subiect/ AF blocat/

Previzualizare diafragmă/ Previzualizare Result înreg./

Teleconvertor inteligent/ Mărire focalizare)

Selectarea metodei care să fi e utilizată pentru butonul de previzualizare la funcţionare.

(Previzualizare rezultat înregistrare/ Previzualizare diafragmă)

Stabilirea funcţiei butonului de menţinere a focalizării a obiectivului.

(Menţinere focalizare/ Previzualizare D.O.F.)

Buton teleconvertor inteligent

(120, 143)

Selectarea metodei de acţionare pentru butonul

(Teleconvertor inteligent/ Mărire focalizare)

.

Compensare obiectiv : umbră

(170)

Compensare obiectiv : aberaţie cromatică (170)

Compensare obiectiv : distorsiuni (170)

Declanşare diafragmă frontală

(167)

Compensarea colţurilor întunecate ale ecranului cauzate de obiectivul ataşat.

(Auto/ Oprit)

Reducerea deviaţiilor de culoare la colţurile ecranului cauzate de obiectivul ataşat.

(Auto/ Oprit)

Compensarea distorsiunilor ce apar pe ecran, cauzate de obiectivul ataşat.

(Auto/ Oprit)

Este stabilit dacă să fi e folosită sau nu funcţia de Declanşare diafragmă frontală.

(Activat/ dezactivat)

65

Înregistrarea feţelor (123)

Reţine sau modifi că persoana căreia să i se acorde prioritate la focalizare

(Desemnare nouă/ Schimbarea ordinii/ Ştergere/ Ştergerea tuturor)

Meniul de redare

Ştergere (40, 155)

Mod vizualizare (151)

Prezentare de imagini (152)

Index de imagini (56)

Vizualizare 3D (157)

Protejare (154)

Ştergerea imaginilor.

(Mai multe imagini/ Toate din director/ Toate fişierele vizualizate AVCHD)

Vă permite să determinaţi modul de grupare a imaginilor redate.

(Vizualizare director (Foto)/ Vizualizare director (MP4)/

Vizualizare AVCHD)

Derularea unei prezentări de imagini.

(Repetare/ Interval/ Tip imagine)

Afi şarea listei de imagini.

(4 imagini/ 9 imagini)

Redarea de imagini 3D folosind un televizor compatibil 3D conectat la această cameră.

Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.

(Mai multe Imagini/ Anularea tuturor imaginilor/ Anularea tuturor fi lmelor (MP4)/ Anularea tuturor fi şierelor vizualizate AVCHD)

Specifi care pentru imprimare

(187)

Specifi că sau elimină specifi carea imaginilor pentru DPOF.

(Confi gurare DPOF/ Imprimarea datei)

Reglaje de volum

Interfaţa de redare (152)

Stabilirea nivelului volumului pentru redarea unui fi lm.

Stabilirea modului de redare a unei imagini înregistrare cu orientarea portret.

(Rotire automată/ Rotire manuală)

Meniul instrumentului pentru cardul de memorie

Formatare (171)

Numărul fi şierului (171)

Formatarea cardului de memorie.

Stabilirea metodei de atribuire a numerelor fi şierelor cu fotografi i şi fi lme.

(Serie/ Iniţializare)

66

Denumirea directorului (171)

Selectarea directorului de

înregistrare (172)

Director nou (172)

Recuperarea bazei de date cu imagini (173)

Afi şarea spaţiului de pe cardul de memorie

Stabilirea formatului de director pentru fotografi i.

(Format standard / Format dată)

Modifi carea directorului selectat pentru stocarea fotografi ilor.

Crearea unui director nou pentru stocarea fotografi ilor şi fi lmelor.

Recuperarea fi şierului cu baza de date pentru fi lme, ceea ce permite înregistrarea şi redarea.

Afi şarea duratei rămase de înregistrare pentru fi lme şi a numărului de fotografi i ce mai pot fi înregistrate pe cardul de memorie.

Meniul de reglaje temporale

Confi gurare dată/ oră (33)

Stabilirea regiunii (34)

Stabilirea datei şi orei, indicarea folosirii sau nu a orei de vară.

Stabilirea locaţiei unde este folosit aparatul.

Meniul de confi gurare

Meniu de pornire

Luminozitate LCD (168)

Luminozitatea vizorului (168)

Reglaje GPS (159)

(numai pentru SLT-A65V)

Economisirea energiei (169)

Rezoluţie HDMI (157)

CTRL FOR HDMI (158)

Stabilirea poziţiei implicite a cursorului în meniu, în dreptul elementului de sus sau a ultimului element selectat.

(Sus/ Precedent)

Stabilirea luminozităţii ecranului LCD.

(Auto/ Manual)

Stabilirea luminozităţii vizorului.

(Auto/ Manual)

Stabilirea funcţiilor GPS.

Stabilirea intervalului de timp după care aparatul trece în modul economic de funcţionare.

(30 Min/ 5 Min/ 1 Min/ 20 Sec/ 10 Sec)

Stabilirea rezoluţiei când camera este conectată la un televizor

HDMI

(Auto/ 1080p/ 1080i)

Acţionarea camerei de la un televizor compatibil cu

“BRAVIA” Sync.

(Activat/ Dezactivat)

67

Reglaje de transmitere* (173)

Conexiunea USB (180)

Semnale audio

Setarea funcţiei de preluare de către cameră folosind cardul

Eye-Fi.

(Activat/ Dezactivat)

Stabilirea metodei de conexiune USB.

(Auto/ Mass Storage/ MTP)

Se va stabili dacă să fi e emis sau nu un semnal sonor la realizarea focalizării sau când funcţionează timerul.

(Activat/ Dezactivat)

Este pornit modul de curăţare pentru senzorul de imagine.

Modul de curăţare (189)

* Apare când este introdus în cameră un card Eye-Fi (comercializat separat) .

Versiune (179)

Alegerea limbii

Ghidul Comutatorului de mod

Mod demonstrativ

Iniţializare (175)

Afi şarea versiunii de software folosite de cameră.

Stabilirea limbii.

Porneşte sau opreşte afi şarea ghidului comutatorului de mod

(explicaţiile privind fi ecare mod de înregistrare).

(Activat/ Dezactivat)

Porneşte sau opreşte redarea demonstrativă a unui fi lm.

(Activat/ Dezactivat)

Revenirea la variantele implicite ale reglajelor.

(Revenire la reglaje implicite/ Iniţializare mod înregistrare/

Iniţializare opţiuni personalizate)

68

Folosirea funcţiei de ghidare a camerei

Ghidul intern al camerei

Când apăsaţi butonul (Ghid intern al camerei) din interfaţa Fn sau din cea a meniului, este afi şat automat un ghid în corespunzător funcţiei sau reglajului curent selectat.

Selectaţi funcţiile sau reglajele ce nu sunt disponibile din interfaţa Fn, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă ; reglajul adecvat va fi indicat în scopul de a le activa.

Buton (Ghidul intern al camerei)

Sfaturi de înregistrare

Camera afi şează recomandări de înregistrare în concordanţă cu modul de înregistrare selectat.

1

Apăsaţi butonul (Ghid intern al camerei) când este afi şată interfaţa cu informaţii de

înregistrare.

Este afi şată automat o listă cu recomandări privind

înregistrarea în concordanţă cu subiectul curent abordat.

Buton (Ghidul intern al camerei)

2

Selectaţi sfatul de înregistrare dorit folosind

v/V de la butonul de comandă, apoi

apăsaţi zona centrală a acestui buton.

Este afi şată recomandarea de înregistrare.

Puteţi parcurge informaţiile de pe ecran cu v/V.

Puteţi selecta elementul dorit cu b/B.

Pentru a accesa toate recomandările legate de înregistrare

Din meniu, puteţi căuta între toate sfaturile privind înregistrarea.

Folosiţi această variantă când doriţi să citiţi sfaturile legate de înregistrare văzute anterior.

69

Buton MENIU

T

1

T [Lista sfaturilor de înregistrare] T Selectaţi recomandarea

de înregistrare dorită

Puteţi accesa un sfat de înregistrare de la [Cuprins]

70

Utilizarea camerei împreună cu calculatorul

Pe discul CD-ROM (furnizat) se afl ă următoarele aplicaţii, care vă permit o utilizare mai largă a imaginilor înregistrate cu ajutorul camerei dvs.

• “Image Data Converter”

•“PMB” (Picture Motion Browser).

Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată la calculator, iar numărul versiunii deja instalate este inferior celui al versiunii de pe CD-ROM (furnizat), instalaţi aplicaţia “PMB” de pe discul furnizat

Pentru detalii privind instalarea, consultaţi şi pag. 73.

Notă

Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Windows)

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea confi guraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.

Sistem de operare

(preinstalat)

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/

Windows 7 SP1

“PMB”

Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid

(Pentru redarea/editarea de fi lme la înaltă defi niţie se recomandă : Intel

Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 2,26 GHz sau mai rapid (HD FX/HD FH), Intel

Core 2 Duo 2,40 GHz sau mai rapid (HD PS)).

Memorie : 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea de fi lme la înaltă defi niţie se recomandă : 1 GB sau mai mult)

Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ

500 MB

Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 sau mai mult.

“ I m a g e D a t a

Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult

C o n v e r t e r S R

Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.

Ver.4”

* Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows

Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.

** Nu este acceptată ediţia Starter.

71

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Macintosh)

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea confi guraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.

Sistem de operare

(preinstalat)

“Image Data

Converter Ver.4”

Conexiune USB : Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)

“Image Data Converter Ver.4” : Mac OS X (v. 10.5, 10.6

(Snow Leopard))

Procesor : Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo sau mai rapid

Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult

Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.

Note privind conectarea camerei la calculator

Nu este asigurată funcţionarea într-un mediu cu sistem de operare actualizat la varianta descrisă mai sus sau într-un mediu multi-boot.

Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator, este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de dispozitive USB folosite.

Conectaţi camera folosind o interfaţă USB compatibilă cu transferul USB de viteză mare (USB 2.0) care vă va permite un transfer superior (viteză de transfer mare). Această cameră este compatibilă cu Hi-Speed USB (USB 2.0).

La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla să nu se reactiveze în acelaşi timp şi comunicarea dintre calculator şi camera digitală.

72

Utilizarea software-ului

Instalarea aplicaţiilor software (Windows)

Înregistraţi-vă ca administrator.

1

Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.

Este afi şată interfaţa cu meniul de instalare.

Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu pe [Computer] (Pentru Windows XP : [My Computer])

T

(SONYPMB)

T [Install.exe].

Dacă apare interfaţa AutoPlay. Selectaţi “Run Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.

2

Faceţi clic pe [Install].

Verifi caţi dacă sunt bifate atât “Image Data Converter”, cât şi “PMB” şi urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran.

Conectaţi camera la calculator în timpul procedurii urmând instrucţiunile afi şate pe ecran

(pag. 180).

Când este afi şat un mesaj de confi rmare a repornirii, restartaţi calculatorul urmând instrucţiunile afi şate pe ecran.

În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fi e instalat DirectX.

3

Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.

Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă

(shortcut).

“Image Data Converter”

“PMB”

“PMB Launcher”

“PMB Help”

Note :

Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată pe calculator şi versiunea anterior instalată este mai recentă

(numărul acesteia este mai mare decât al celei de pe discul CD-ROM furnizat), nu este necesar să mai instalaţi “PMB”. Funcţiile ce pot fi utilizate sunt activate când camera este conectată la calculator prin cablul USB.

73

Dacă versiunea de “PMB” instalată pe calculator este anterioară celei 5.0.00, este posibil să nu puteţi utiliza anumite funcţii ale “PMB” când instalaţi “PMB” de pe CD-ROM (furnizat). De asemenea, este instalat şi “PMB Launcher” de pe CD-ROM-ul furnizat şi puteţi lansa “PMB” sau alt software cu ajutorul aplicaţiei “PMB Launcher”. Faceţi dublu clic pe simbolul de trecere directă al “PMB

Launcher”, de pe ecranul calculatorului pentru a lansa “PMB Launcher”.

Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh)

Înregistraţi-vă ca administrator.

1

Porniţi calculatorul dvs. Macintosh şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în driveul de disc.

2

Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.

3

Copiaţi fi şierul [IDC_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.

4

Faceţi dublu clic pe fi şierul [IDC_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.

Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a defi nitiva instalarea.

Utilizarea “Image Data Converter”

Cu “Image Data Converter” puteţi :

să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecţii, cum ar fi curba tonurilor şi claritatea,

să ajustaţi la imagini echilibrul de alb, expunerea, stilul creativ etc.,

să stocaţi imagini afi şate şi cu care s-au efectuat montaje cu ajutorul unui calculator,

să stocaţi imaginile fi e ca date RAW, fi e în formatul obişnuit de fi şier,

să afi şaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră,

să evaluaţi imagini pe o scală de la 1 la 5,

să stabiliţi etichete colorate etc.

74

Pentru detalii legate de “Image Data Converter”, consultaţi documentaţia “Help”.

Faceţi clic pe [Start]

T [All Programs] T [Image Data Converter] T [Help] T [Image Data

Converter Ver.4].

Pagina de asistenţă pentru “Image Data Converter” (numai în limba engleză) este la adresa : http://www.sony.co.jp/ids-se/

Utilizarea aplicaţiei “PMB”

Cu “PMB” puteţi face următoarele :

să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afi şaţi la calculator ;

să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;

să retuşaţi (Corecţie ochi roşii etc.), să tipăriţi şi să transmiteţi fotografi ile sub formă de documente ataşate prin poşta electronică, să modifi caţi data înregistrării şi altele ;

să imprimaţi şi să stocaţi fotografi ile cu dată ;

să afi şaţi locaţia unde este realizată înregistrarea imaginii pe hartă (numai la modelul SLT-A65V) ;

să creaţi discuri Blu-ray, discuri în format AVCHD sau DVD cu date pornind de la fi lme în format

AVCHD importate la un calculator (la crearea pentru prima dată a unui disc Blu-ray / DVD, este necesară conectarea la internet).

Note

Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.

Filmele înregistrate folosind varianta [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a crea un disc. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală.

Filmele înregistrate folosind variantele [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a fi creat un disc AVCHD. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie să stocaţi fi lmele pe un disc

Blu-ray.

“Filme vizualizate AVCHD” reprezintă fi lme care au fost înregistrate în modul [AVCHD 60i/60p] sau [AVCHD 50i/50p] de la [Formatul fi şierului].

75

Pentru a folosi “PMB” consultaţi “PMB Help”.

Faceţi dublu clic pe simbolul de trimitere directă (PMB Guide) de pe desktop sau faceţi clic pe

[Start]

T [All Programs] T [PMB] T [PMB Help].

Pagina de asistenţă pentru "PMB" (numai în limba engleză) : http://www.sony.co.jp/pmb-se/

76

Selectarea metodei de creare a unui disc cu fi lme

Puteţi crea un disc pornind de la fi lmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.

În funcţie de tipul de disc, dispozitivele ce le pot reda vor varia. Alegeţi metoda cea mai potrivită pentru player-ul dvs. de disc.

În continuare sunt prezentate două moduri de creare a unui disc de fi lme ; crearea unui disc cu ajutorul unui calculator folosind “PMB” sau crearea unui disc cu alte echipamente decât un calculator, cum ar fi cu un dispozitiv de inscripţionare de DVD-uri.

Player

Echipamente de redare a discurilor Blu-ray

(Player de disc Blu-ray,

PlayStation®3 etc.)

Echipamente de redare a formatului AVCHD

(Player de disc Blu-ray marca

Sony, PlayStation®3 etc.)

Echipamente obişnuite de redare a DVD-urilor

(Player DVD, calculator ce poate reda DVD-uri etc.)

Tip de disc Metodă

Un disc Blu-ray vă permite să înregistraţi fi lme cu imagini la calitatea corespunzătoare înaltei defi niţii (HD), cu durata mai mare decât în cazul

DVD-urilor.

Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare

înaltei defi niţii (HD) pot fi înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discuri DVD-R şi este creat un disc cu imagini de înaltă defi niţie

(HD).

• Nu puteţi reda un disc cu imagini de înaltă defi niţie (HD) cu un player DVD obişnuit.

Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare defi niţiei standard (STD) convertite din fi lme cu imagini la înaltă defi niţie (HD) pot fi înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discurile

DVD-R şi este creat un disc cu imagini la calitate standard (STD).

Crearea unui disc cu ajutorul calculatorului

Puteţi să importaţi Filme vizualizate AVCHD la calculator cu ajutorul “PMB” şi să creaţi un disc în format AVCHD sau unul cu imagini cu defi niţie standard (STD)

Consultaţi “PMB Help” pentru a afl a detalii legate de modul de creare a unui disc, folosind “PMB”.

Notă

Pentru a crea discuri Blu-ray, instalaţi [BD Add-on Software] din interfaţa de instalare “PMB”.

77

Dispozitivele PlayStation®3 este posibil să nu fi e disponibile în anumite ţări sau regiuni.

Filmele înregistrate folosind varianta [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a crea un disc. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală (pag. 184).

Filmele înregistrate folosind variantele [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a fi creat un disc AVCHD.

Această poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie să stocaţi fi lmele pe un disc

Blu-ray (pag. 185).

“Filme vizualizate AVCHD” reprezintă fi lme care au fost înregistrate în modul [AVCHD 60i/60p] sau [AVCHD 50i/50p] de la [Formatul fi şierului].

Crearea unui disc cu ajutorul calculatorului

Puteţi crea un disc cu ajutorul unui recorder de discuri Blu-ray sau a unui echipament de inscripţionare a DVD-urilor.

Tipul de disc pe care îl puteţi crea depinde de echipamentul utilizat.

Echipament Tipul de disc

Recorder de disc Blu-ray : pentru a crea un disc Blu-ray sau un DVD cu imagini la calitate standard (STD).

Dispozitiv de inscripţionare a DVD-urilor, cu excepţia

DVDirect Express : pentru a crea un disc AVCHD sau un

DVD cu imagini la calitate standard (STD).

Recorder HDD etc. : pentru a crea un DVD cu imagini la calitate standard (STD).

Note

Pentru detalii legate de crearea unui disc, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul folosit.

Dacă creaţi un disc folosind Sony DVDirect (pentru inscripţionarea DVD-urilor), folosiţi slotul pentru carduri de memorie al dispozitivului de inscripţionare a DVD-urilor sau realizaţi conexiunea prin intermediul USB pentru a realiza transferul de date.

Dispozitivele de inscripţionare a DVD-urilor, marca Sony, este posibil să nu fi e disponbile în anumite ţări sau regiuni.

Pentru detalii, consultaţi adresa URL : http://sony.storagesupport.com/

78

Lista simbolurilor afi şate pe ecran

Interfaţa grafi că (Ecran LCD)

1

Simbol afi şat Semnifi caţie

P A S M

Modul expunere (42)

Afi şarea tuturor informaţiilor

(Ecran LCD)

Simboluri de recunoaştere a scenei (43, 83)

Pentru redare (Interfaţa cu informaţii de bază)

Card de memorie (27, 211)/

Transmitere date (173)

100

Numărul de fotografi i ce pot fi înregistrate

Formatul fotografi ilor (162)

Înregistrare panoramică 3D

(45, 96)

24M 12M

6.0M 20M

10M 5.1M

Dimensiunea fotografi ilor

(53)

Calitatea fotografi ilor (162)

Modul de înregistrare a fi lmelor (111)

79

Simbol afi şat Semnifi caţie

100%

Dimensiunea imaginilor de fi lm (111)

Energia rămasă a acumulatorului

Bliţ în curs de încărcare

Efect stabilit Dezactivare

(88)

Nu se înregistrează sunet în cursul fi lmării (112)

SteadyShot /

Avertizare de mişcare nedorită a camerei (91)

100-0003

DPOF

Starea triangulaţiei GPS

(numai pentru SLT-A65V)

(159)

Eroare SteadyShot (200)

Avertizare de supraîncălzire (16)

Fişierul cu baza de date este complet ocupat (202) /

Eroare legată de fi şierul cu baza de date (202)

Mod vizualizare (151)

Director – Numărul fi şierului (182)

Protecţie (154)

Stabilire DPOF (197)

Avertizare privind energia rămasă a acumulatorului

(28)

2

Simbol afi şat Semnifi caţie

Zonă punctuală de măsurare

(127)

Zonă de AF (117)

Teleconvertor inteligent

(143)

Indicatorul timpului de expunere (52)

Indicatorul diafragmei (52)

3

Simbol afi şat Semnifi caţie

REC 0:12

Durata de înregistrare a fi lmelor (m:s)

1/250

F3.5

+3.0

Focalizare (37, 114)

Timp de expunere (102)

Valoarea diafragmei (100)

Scala EV (49, 105, 146)

(numai pentru vizor)

Compensarea expunerii

(49)

AE blocat (126)

Informaţii GPS

(numai pentru SLT-A65V)

35° 37’

32”N

139° 44’

31”W

Afi şarea latitudinii şi longitudinii (numai pentru

SLT-A65V)

ISO400

3/7

Avertizare Auto HDR pentru imagine (134)

Eroare privind efectul de imagine (137)

Sensibilitatea ISO (132)

Numărul fi şierului /

Numărul de imagini în modul vizualizare

80

3

Simbol afi şat Semnifi caţie

2011-1-1

10:37AM

Data înregistrării

4

Simbol afi şat Semnifi caţie

Modul drive (51, 144)

Modul bliţ (47, 129) /

Reducere efect de ochi roşii (63)

Modul focalizare (116)

Zona AF (117)

Urmărirea subiectului

(117)

Detecţia feţelor (122)

Declanşator zâmbet (124)

5

Simbol afi şat Semnifi caţie

±0.2

AWB

7500K A5 G5

Modul măsurare (127)

Compensarea bliţului

(127)

Balans de alb (Auto,

Prestabilit, Particularizat,

Temperatura de culoare,

Filtru de culoare) (139)

+3 +3 +3

Optimizatorul domeniului

D (133) / Auto HDR (134)

Stil creativ (137) /

Contrast, Saturaţie,

Claritate

Efecte de imagine (136)

Indicatorul sensibilităţii la detecţia zâmbetelor (124)

81

Funcţii disponibile pentru fi ecare mod de

înregistrare

Fucţiile pe care puteţi să le folosiţi depind de modul de înregistrare selectat.

În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.

Funcţiile care nu pot fi utilizate apar de culoare gri pe ecran.

Mod înregistrare

(36, 93)

(36, 93)

(43, 93)

Selecţia scenei

(44, 94)

Comp.

Expunerii

(49)

Temporizator (145)

Înregistrare continuă

(144)

Detecţia feţelor

(123)

(45, 96)

(45, 96)

(46, 98)

P (99)

A (100)

S (102)

M (104)

(38, 108)

*

* Când este selectată varianta [Expunere manuală], această funcţie nu este disponibilă.

Declanşator zâmbet

(123)

82

Modurile disponibile pentru bliţ

Funcţiile pentru bliţ pe care puteţi să le selectaţi depind de modul de înregistrare selectat şi de funcţiile selectate.

În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.

Modurile ce nu pot fi selectate pentru bilţ apar de culoare gri pe ecran.

Mod înregistrare

(36, 93)

(36, 93)

(43, 93)

Bliţ dezactivat

Bliţ automat

Lumină de umplere

Sincronizare lentă

Sincronizare spate

Wireless

– – –

– – – –

– – –

Selecţia scenei

(44, 94)

(45, 96)

(45, 96)

(46, 98)

P (99)

A (100)

S (102)

M (104)

(38, 108)

83

Operaţii avansate

Această secţiune furnizează informaţii suplimentare legate de cameră.

84

Pregătirea camerei

Detaşarea manşonului ocularului

Când ataşaţi la camera dvs. vizorul unghiular FDA-A1AM (comercializat separat), detaşaţi manşonul ocularului.

Glisaţi cu grijă manşonul ocularului în afară,

împingând ambele părţi ale acestuia.

Aşezaţi degetele sub capacul pentru ocular şi

împingeţi-l în sus.

Notă :

Când vizorul unghiular FDA-A1AM (comercializat separat) este montat la cameră, se recomandă ca pentru opţiunea [Autofocalizare declanşată de privire] să fi e aleasă varianta [Dezactivat] deoarece este posibil să fi e activaţi senzorii ocularului situaţi sub vizor.

85

Interfaţa afi şată pentru modul înregistrare

Selectarea modului de ecran

Puteţi selecta modul de ecran dorit. Când interfaţa este schimbată prin apăsarea DISP de la butonul de comandă (pag. 47), sunt afi şate numai interfeţele selectate. Puteţi stabili separat ce interfeţe să fi e disponibile pentru afi şarea pe ecranul LCD, respectiv în vizor.

1

Butonul MENIU

T 2 T [Buton DISP (Ecran)] sau [Buton DISP(Vizor)].

2

Selectaţi interfaţa dorită cu ajutorul secţiunilor

v/V/b/B de la butonul de comandă,

apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.

3

Apăsaţi butonul MENIU.

86

Histogramă

O histogramă prezintă distribuţia luminanţei care indică numărul de pixeli, de o anumită luminozitate, existenţi într-o imagine.

Compensarea expunerii va modifica în mod corespunzător histograma.

Ambele capete ale histogramei corespund unor zone cu un grad mare de negru, respectiv cu un grad mare de alb. Este imposibil să fi e recuperate aceste zone ulterior, folosind un calculator.

Ajustaţi expunerea dacă este necesar, apoi fotografi aţi din nou.

Întunecat Luminos

Note :

Histograma afi şată nu indică imaginea înregistrată în fi nal. Sunt indicate condiţiile imaginii în curs de monitorizare. Histograma va fi diferită în funcţie de reglajul aperturii etc.

Histograma în modul înregistrare diferă de cea în modul redare în următoarele situaţii :

– când este utilizat bliţul,

– când subiectul este de slabă intensitate, cum ar fi scenele nocturne.

87

Scala digitală de nivel a acestei camere

Scala digitală de nivel indică dacă apratul se afl ă la acelaşi nivel atât pe direcţie orizontală, cât şi pe direcţia faţă-spate. Când camera este corect aliniată pe o direcţie, indicatorul devine de culoare verde.

Direcţie orizontală

Direcţie faţă - spate

Note :

Eroarea Scalei digitale de nivel este mai mare dacă înclinaţi prea mult aparatul spre faţă sau spre spate.

Este posibil să fi e indicată o înclinare de ± 1° chiar dacă aparatul foto este aproape la acelaşi nivel.

Urmărirea subiectului prin obiectiv fără a fi afi şate efecte

Puteţi urmări subiectul prin obiectiv fără a fi afi şate efecte cum ar fi compensarea expunerii, balansul de alb, stilul creativ, efecte de imagine etc.

Buton MENIU

T 2 T [Live View Display] (Afi şare vizualizare în direct) T [Setting

Effect OFF] (Stabilire efect dezactivat)

Când este selectată opţiunea [Setting Effect OFF] (Stabilire efect dezactivat), imaginea Vizualizare directă în modul M este afi şată întotdeauna cu luminozitatea adecvată.

Notă :

Opţiunea [Setting Effect OFF] (Stabilire efect dezactivat) nu poate fi selectată când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele AUTO, AUTO+, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Film sau Selecţia scenei.

88

Lista simbolurilor pentru modul vizor

Când este activată varianta [Pentru vizor] de la [Buton DISP(Ecran)], puteţi stabili ca stare a ecranului

LCD una adecvată pentru utilizarea pentru vizor, apăsând secţiunea DISP de la butonul de comandă.

Consultaţi paginile indicate între paranteze pentru a afl a detalii legate de funcţionare.

În modurile AUTO, AUTO+ sau

Selecţia scenei

În modul Prioritate AE la avans continuu/ P/ A/ S/ M

1

Interfaţa Indicaţie

P A S M

Mod de expunere (42)

100

Interfaţa

24M 12M

6.0M 20M

10M 5.1M

Indicaţie

Dimensiunea fotografi ilor

(53)

Card de memorie (27,

211)/

Transmitere date (173)

Numărul de imagini rămase de înregistrat

Formatul fotografi ilor

(162)

Înregistrare panoramică 3D

(96)

Calitatea imaginii (162)

Modul de înregistrare a fi lmelor (111)

100 %

Dimensiunea imaginilor de fi lm (111)

Energia rămasă a acumulatorului (23)

Bliţ în curs de încărcare

Efect stabilit Dezactivare

(88)

89

Interfaţa Indicaţie

Nu se înregistrează sunet

în cursul fi lmării (112)

SteadyShot /

Avertizare SteadyShot (91)

Starea triangulaţiei GPS

(numai pentru SLT-A65V)

(159)

Simbol afi şat Semnifi caţie

AWB

7500K A5 G5

Balans de alb (Auto,

Prestabilit, Particularizat,

Temperatura de culoare,

Filtru de culoare) (139)

+3 +3 +3

Optimizatorul domeniului

D (133) / Auto HDR (134)

Stil creativ (137) /

Contrast, Saturaţie,

Claritate

Eroare SteadyShot (200)

Avertizare de supraîncălzire (16)

Fişierul cu baza de date este complet ocupat (202) /

Eroare legată de fi şierul cu baza de date (202)

2

Simbol afi şat Semnifi caţie

Modul drive (51, 144)

Modul bliţ (47, 129) /

Reducere efect de ochi roşii (63)

Modul focalizare (116)

Efecte de imagine (136)

Declanşator zâmbet (124)

Compensarea expunerii

(49) / Măsurare manuală

(105)

Compensarea bliţului

(127)

Scala EV (49, 105, 146)

3

Simbol afi şat Semnifi caţie

1/125

F2.8

ISO AUTO

Timp de expunere (102)

Valoarea diafragmei (100)

Sensibilitate ISO (132)

AE fi xată (126)

Zona AF (117)

Compensarea expunerii

Detecţia feţelor (122)

Modul măsurare (127)

90

Înregistrarea unei imagini evitând mişcări nedorite ale camerei

“Mişcările nedorite ale camerei” se referă la acele deplasări involuntare ale camerei care apar după ce este apăsat butonul declanşator şi care conduc la obţinerea de imagini neclare.

Pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Indicatorul de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei

Din cauza potenţialei mişcări a camerei, indicatorul

(de avertizare la mişcarea nedorită a camerei) clipeşte.

În acest caz, folosiţi un trepied sau bliţul.

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită)

Notă :

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) este afi şat numai în modurile

în care timpul de expunere este stabilit automat. Acest indicator nu este afi şat în modurile M/S sau când sunt înregistrate fi lme.

Utilizarea funcţiei SteadyShot

Funcţia SteadyShot de care dispune această cameră are rolul de a reduce efectul mişcărilor nedorite ale camerei. Funcţia SteadyShot poate fi stabilită separat pentru înregistrarea de fotografi i, respectiv de fi lme.

Pentru funcţia SteadyShot este aleasă în mod implicit varianta [On].

Butonul MENIU

T

2 sau 1

T [SteadyShot] T selectaţi reglajul dorit.

Notă :

Este posibil ca funcţia SteadyShot să nu funcţioneze optim când alimentarea abia a fost pornită, imediat după ce aţi îndreptat camera spre subiect sau când butonul declanşator a fost complet apăsat fără să fi fost oprit la jumătate.

91

Folosirea unui trepied

Vă recomandăm să montaţi camera pe un trepied în următoarele cazuri :

când înregistraţi fără bliţ în spaţii întunecate,

când înregistraţi la viteze reduse ale obturatorului, care sunt în mod obişnuit utilizate pentru

înregistrarea pe timp de noapte,

când înregistraţi un subiect afl at la mică distanţă, cum ar fi la înregistrarea prim-planurilor,

când înregistraţi folosind un obiectiv telescopic,

Notă :

Când folosiţi un trepied, dezactivaţi funcţia SteadyShot deoarece există pericolul ca aceasta să nu funcţioneze în mod corespunzător.

92

Selectarea modului de înregistrare

AUTO Bliţ oprit

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia

şi înregistraţi imagini (pag. 36).

Selectaţi când înregistraţi în spaţii unde este restricţionată utilizarea bliţului.

Notă :

Camera porneşte funcţia de reglaj automat şi, de aceea, multe facilităţi - cum ar fi compensarea expunerii sau reglajul ISO - nu vor fi disponibile. Dacă doriţi să efectuaţi diverse reglaje, puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia P când fotografi aţi un subiect.

AUTO

+

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia AUTO + (AUTO+) şi înregistraţi imagini (pag.

43).

Stabilirea înregistrării continue

Buton MENIU

T 1 T [Auto+ Cont. Advance – Auto+ Avans continuu] T

Selectaţi reglajul dorit.

Selectarea metodei de stocare utilizată pentru înregistrarea imaginilor

La înregistrarea continuă, puteţi selecta metoda de stocare care să permită camerei fi e să stocheze imaginea adecvată dintre cele înregistrate continuu, fi e să păstreze în memorie toate imaginile

înregistrate.

Buton MENIU

T 1 T [Auto+ Image Extract. – Extragere imagine Auto+] T

Selectaţi reglajul dorit.

Note :

Chiar dacă alegeţi pentru [Auto+ Image Extract.] varianta [Dezactivat] în cazul în care este selectat ca mod de recunoaştere a scenei varianta [Amurg – cameră ţinută în mână], este stocată o imagine combinată.

Numerele imaginilor care nu sunt stocate sunt omise când imaginile sunt extrase.

93

SCN (Selecţia Scenei)

Acest mod este potrivit pentru

Înregistrarea cu reglajele prestabilite în funcţie de scenă.

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia SCN (Selecţia Scenei),

Selectaţi modul dorit şi înregistraţi imagini (pag. 39)

.

(Portret)

(Activităţi sportive)

(Macro) - prim plan

(Peisaj)

Este estompat fundalul şi este scos în evidenţă subiectul. Tenul persoanelor este reprodus în tonuri delicate.

• Pentru a estompa şi mai mult fundalul, puneţi obiectivul în poziţia telefoto

(fotografi ere la distanţă).

• Puteţi înregistra o imagine plină de viaţă focalizând pe ochii mai apropiaţi de obiectiv.

• Utilizaţi parasolarul pentru a înregistra subiecte poziţionate contra luminii.

• Folosiţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii dacă ochii subiectului vizat devin de culoare roşie din cauza bliţului (pag. 63).

Sunt înregistrate obiecte afl ate în mişcare rapidă, astfel că subiectul vizat pare static. Camera înregistrează în mod continuu imagini cât timp este apăsat butonul declanşator.

• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe jumătate butonul declanşator până la momentul dorit.

Sunt înregistrate subiecte afl ate la mică distanţă cum ar fi fl ori, mâncare etc.

• Puteţi înregistra de la distanţă mai mică un subiect folosind un obiectiv macro

(comercializat separat).

• Alegeţi pentru bliţ modul [Bliţ dezactivat] când subiectul vizat se afl ă la o distanţă de până la 1 m.

• La înregistrarea în modul macro, funcţia SteadyShot nu va fi efi cientă.

Folosiţi un trepied pentru a obţine rezultate mai bune.

• Distanţa focală minimă nu se modifi că.

Este surprins întregul cadru cu claritate şi

în culori intense.

• Pentru a accentua deschiderea cadrului, reglaţi obiectivul la unghi panoramic.

94

(Apus de soare)

Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu ale răsăritului sau ale apusului de soare.

(Vedere nocturnă)

(Amurg - cameră ţinută în mână)

(Portret în noapte)

Sunt înregistrate scene de noapte la distanţă, fără a pierde atmosfera nocturnă a împrejurimilor

• Timpul de expunere este redus, aşa că se recomandă utilizarea unui trepied.

• Este posibil ca imaginea să nu fi e înregistrată în mod corespunzător dacă spaţiul în care se fotografi ează este complet întunecat.

Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot şi fără neclarităţi, fără a fi folosit un trepied. O rafală de imagini sunt

înregistrate şi este aplicată procesarea de imagine pentru a fi reduse neclarităţile, mişcările nedorite şi zgomotul.

• Reducerea neclarităţii este mai puţin efi cientă chiar dacă este folosită varianta [Amurg - cameră ţinută în mână] când fotografi aţi:

– subiecte cu mişcări neregulate,

– subiecte afl ate prea aproape de cameră,

– subiecte cu model repetitiv, cum ar fi faianţa şi subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte.

– subiecte în continuă schimbare cum ar fi valuri sau cascade.

• În cazul folosirii variantei [Amurg - cameră ţinută în mână] este posibil să apară zgomot tip bloc, când sunt folosite surse de lumină intermitentă, cum ar fi lămpi cu fl uorescenţă.

Sunt înregistrate scene de noapte.

• Timpul de expunere este redus, aşa că se recomandă utilizarea unui trepied.

Tehnici de fotografi ere

Când doriţi imagini mai frumoase, puneţi selectorul rotativ de mod într-una dintre poziţiile P, A, S sau

M şi folosiţi funcţia de stil creativ (pag. 113). În astfel de cazuri, puteţi ajusta expunerea, ISO etc.

Note :

Deoarece camera porneşte funcţia de reglaj automat, multe facilităţi - cum ar fi compensarea expunerii sau reglajul ISO - nu vor fi disponibile.

Pentru bliţ este aleasă varianta [Bliţ automat] sau [Bliţ oprit] pentru fi ecare mod de Selecţie a Scenei.

Puteţi modifi ca aceste reglaje (pag. 47, 129).

95

Înregistrare panoramică / (Înregistrare panoramică 3D)

Acest mod este potrivit pentru

Înregistrarea de scene vaste sau a unor clădiri foarte înalte în compoziţii dinamice.

Înregistrarea de imagini 3 D oferind senzaţia de adâncime şi posibilitatea de a fi urmărite cu un televizor compatibil 3D.

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Înregistrare panoramică) sau

(Înregistrare panoramică 3D) şi înregistraţi imagini (pag. 45)

.

Note :

Dacă nu puteţi roti camera pe verticală sau pe orizontală pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp dată, în imaginea compusă va apărea o zonă de culoare gri. Într-un astfel de caz, deplasaţi camera mai repede pentru a surprinde o imagine panoramică integrală.

Deoarece sunt mai multe imagini alipite împreună, partea unde acestea vin în contact nu va fi

înregistrată cursiv. În timpul înregistrării, nu rabataţi camera înainte sau înapoi, şi nici nu o înclinaţi spre dreapta sau spre stânga când o rotiţi pentru înregistrare.

În condiţii de iluminare slabă, imaginile panoramice este posibil să fi e neclare sau să nu fi e

înregistrate.

În condiţiile în care lumina clipeşte, cum ar fi cazul lămpilor cu fl uorescenţă, luminozitatea şi culorile imaginii combinate nu vor fi întotdeauna uniforme.

Când unghiul total la înregistrări panoramice şi cel pentru care aţi fi xat focalizarea şi expunerea cu AE/AF blocat, diferă foarte mult ca luminozitate, culoare şi focalizare, înregistrarea nu va fi un succes. Într-un astfel de caz, modifi caţi unghiul şi înregistraţi din nou.

Funcţiile [Înregistrare panoramică] sau [Înregistrarea panoramică 3D] nu sunt adecvate când sunt vizate :

– subiecte afl ate în mişcare,

– subiecte prea apropiate de cameră,

– subiecte ce conţin un model repetitiv - cum ar fi faianţă, sau subiecte cu contrast redus - cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte,

– subiecte afl ate în continuă schimbare cum ar fi valurile sau cascadele,

– subiecte ce conţin soarele sau surse de iluminare electrică etc. care sunt mult mai luminoase decât restul cadrului.

96

• [Înregistrarea panoramică] sau [Înregistrarea panoramică 3D] pot prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :

– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea lent,

– există mişcări nedorite prea puternice.

Camera continuă să înregistreze în modul [Înregistrare panoramică] şi obturatorul emite semnale sonore până la fi nalul înregistrării.

Informaţii utile pentru înregistrarea de imagini panoramice

Rotiţi camera în plan vertical sau orizontal sub forma unui arc de cerc, cu o viteză constantă şi menţinând aceeaşi direcţie indicată pe ecran.

Funcţiile de [Înregistrare panoramică] şi [Înregistrare panoramică 3D] sunt adecvate mai ales pentru subiecte statice, nu pentru cele afl ate în mişcare.

Direcţie verticală

Direcţie orizontală

Raza trebuie să fi e cât mai mică posibil

În modurile [Înregistrare panoramică] şi [Înregistrare panoramică 3D] se recomandă să folosiţi obiective de unghi mare (grandangulare).

Când folosiţi un obiectiv cu distanţă focală mare, rotiţi camera mai lent pe direcţie verticală sau orizontală decât dacă folosiţi un obiectiv de unghi mare.

Determinaţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a fi xa focalizarea, expunerea şi balansul de alb.

Dacă o secţiune prezintă forme mult variate sau dacă elementele de fundal sunt concentrate de-a lungul unei margini a scenei, compoziţia imaginii poate eşua. În astfel de cazuri, ajustaţi marginile compoziţiei astfel încât secţiunea respectivă să fi e plasată în centrul imaginii, apoi înregistraţi din nou.

Puteţi selecta dimensiunea imaginii : Buton MENIU

T

2

T [Panoramă : Dimensiune]

Pentru a crea imagini 3D

Folosind aceeaşi operaţie ca şi la Înregistrare panoramică, aparatul înregistrează mai multe imagini şi le combină pentru a crea o imagine 3D. Puteţi vizualiza aceste imagini 3D cu ajutorul unui televizor compatibil 3D. Pentru detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 210.

Pentru a modifi ca dimensiunea imaginii

Puneţi selecta dimensiunea imaginii : buton MENIU

T

1

T [Panoramă : Direcţie] sau [3D Pan.

: Direcţie].

97

Pentru a stabili direcţia de rotire pe verticală sau pe orizontală

Puneţi stabili direcţia de rotire a camerei, pe verticală sau pe orizontală.

Buton MENIU

T

1

T [Panoramă : Direcţie] sau [3D Pan. : Direcţie] T Selectaţi

varianta dorită

: Prioritate AE la avans continuu

Acest mod este potrivit pentru

Înregistrarea continuă a unui subiect care se deplasează rapid, cu scopul de a surprinde momentul.

Înregistrarea expresiilor unui copil a cărui mimică se modifi că de la un moment la altul.

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Prioritate AE continuă) şi înregistraţi subiectul (46).

Tehnici de fotografi ere

Când pentru modul autofocalizare este aleasă varianta [AF Continuă], focalizarea şi expunerea sunt ajustate în mod continuu în timpul înregistrării. Sensibilitatea ISO poate fi ajustată.

În modul focalizare manuală sau când pentru modul autofocalizare este aleasă varianta [Single-shot AF]

(Autofocalizare singulară), puteţi ajusta sensibilitatea ISO şi diafragma. Când este selectată varianta

[Single-shot AF] (Autofocalizare singulară), focalizarea este ajustată pe baza primei imagini.

Note :

Funcţia de Detecţie a feţelor este oprită.

Când este aleasă varianta [Auto HDR], este parcurs temporar procesul DRO conform reglajelor

DRO.

În condiţiile de măsurare pe care le aplicăm noi. Viteza de înregistrare continuă este mai mică, în funcţie de condiţiile de înregistrare.

98

P : Programare auto

Acest mod este potrivit pentru

Utilizarea expunerii reglate în mod automat, în timp ce sunt menţinute reglajele particularizate pentru sensibilitatea ISO, stilul creativ, pentru optimizatorul domeniului

D etc.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia P.

2

Alegeţi variantele de reglaj dorite pentru funcţiile de înregistrare (paginile de la 113 la 148).

• Pentru a acţiona bliţul, apăsaţi butonul .

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Schimbarea programului

Puteţi modifi ca temporar combinaţia dintre timpul de expunere şi valoarea diafragmei cu expunerea corectă determinată de cameră.

Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta combinaţia dorită în timp ce focalizarea este realizată.

Indicaţia modului de expunere este înlocuită de cea

“P*”.

99

A : Prioritatea diafragmei

Acest mod este potrivit pentru

A focaliza cu multă acurateţe pe subiect şi a estompa toate elementele afl ate în faţa acestuia şi pe fundal. Deschiderea diafragmei îngustează zona asupra căreia se focalizează. (Adâncimea câmpului este estompată.)

A înregistra surprinzând adâncimea scenei vizate. Reducerea diafragmei lărgeşte zona asupra căreia se focalizează. (Adâncimea câmpului este mai mare.)

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia A.

2

Selectaţi valoarea diafragmei (numărul F) cu ajutorul discului de reglaj.

Cu cât numărul F este mai mic : planul din faţa şi cel din spatele subiectului sunt estompate (apar neclare).

Cu cât numărul F este mai mare : se va focaliza atât pe subiect, cât şi pe planurile afl ate înaintea şi în spatele acestuia.

Nu puteţi verifi ca neclaritatea imaginii pe ecranul

LCD sau în vizor. Verifi caţi imaginea înregistrată şi ajustaţi diafragma.

Diafragma (Valoarea F)

100

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Timpul de expunere este reglat automat pentru a fi obţinută expunerea corectă.

Când camera estimează că nu se va obţine expunerea adecvată în cazul valorii stabilite pentru diafragmă, valoarea pentru timpul de expunere clipeşte. În acest caz selectaţi o altă valoare pentru diafragmă.

Timp de expunere

Tehnici de fotografi ere

Viteza obturatorului poate scădea în funcţie de valoarea diafragmei. Dacă obturatorul este mai lent, folosiţi un trepied.

Pentru a estompa şi mai mult fundalul, folosiţi un teleobiectiv sau un obiectiv dotat cu o diafragmă mai mică (obiectiv luminos).

Puteţi verifi ca neclaritatea aproximativă a imaginii, înainte de a o înregistra, folosind butonul de previzualizare.

Notă :

• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Domeniul bliţului diferă însă în funcţie de valoarea diafragmei. Când fotografi aţi folosind bliţul, verifi caţi domeniul bliţului indicat la secţiunea

“Specifi caţii”.

101

Pentru a verifi ca neclaritatea fundalului (Buton de previzualizare)

Ecranul LCD şi vizorul prezintă o imagine surprinsă cu diafragma cea mai larg deschisă. Modifi carea diafragmei afectează claritatea imaginii subiectului, creând o discrepanţă între claritatea imaginii înainte de înregistrare şi cea a imaginii reale.

În timp ce apăsaţi butonul de previzualizare, puteţi vedea imaginea în condiţiile pentru diafragmă folosite la înregistrarea efectivă, aşa că puteţi verifi ca claritatea aproximativă a subiectului înainte de a fotografi a.

Apăsaţi butonul de previzualizare după ce aţi ajustat focalizarea.

Puteţi ajusta apertura în modul previzualizare.

Buton de previzualizare

S : Prioritatea timpului de expunere

Acest mod este potrivit pentru

A înregistra un subiect afl at în mişcare la un moment dat. Folosiţi un timp de expunere mai mic (o viteză a obturatorului mai mare) pentru a surprinde clar o secvenţă a mişcării.

A înregistra traiectoria mişcării pentru a reda dinamismul şi cursivitatea acesteia.

Folosiţi un timp de expunere mai mare (o viteză mai redusă a obturatorului) pentru a fotografi a imaginea mişcării unui subiect.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia S.

102

2

Selectaţi timpul de expunere cu ajutorul

discului de reglaj.

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea corectă.

Când camera estimează că nu se va obţine expunerea adecvată în cazul valorii stabilite pentru timpul de expunere, valoarea diafragmei clipeşte. În acest caz selectaţi o altă valoare pentru

Timp de expunere

Diafragmă (Numărul F)

Tehnici de fotografi ere

Când timpul de expunere este scăzut, folosiţi un trepied.

Când înregistraţi un sport de sală, selectaţi o valoare mai mare a sensibilităţii ISO.

Note :

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de înregistrare cu prioritatea timpului de expunere.

Cu cât valoarea sensibilităţii ISO este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.

Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mare, perioada de reducere a zgomotului (Long

Exposure NR – reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi la fel de lungă ca durata cât obturatorul a fost deschis după înregistrare. Nu puteţi fotografi a în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.

103

• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Când folosiţi însă bliţul, dacă închideţi diafragma

(alegând un număr F mai mare) reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere), lumina bliţului nu va ajunge până la subiectele afl ate la distanţă mare.

M Expunere manuală

Acest mod este potrivit pentru

A înregistra folosind valoarea dorită a expunerii ajustând atât timpul de expunere, cât şi valoarea diafragmei.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.

2

Rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta timpul de expunere, iar în timp ce apăsaţi butonul

AV, rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta diafragma.

Buton AV

Diafragmă (Numărul F)

Timp de expunere

104

3

Înregistraţi imaginea după stabilirea expunerii.

Verificaţi valoarea expunerii indicată pe scala

EV (Măsurare manuală*) în timpul monitorizării folosind vizorul.

Spre + : imaginea devine mai luminoasă.

Spre – : imaginea devine mai întunecată.

Săgeţile bB apar dacă expunerea stabilită este

în afara domeniului scalei EV. Săgeata începe să clipească dacă diferenţa se măreşte.

* Când camera este în modul M, va apărea o valoare

subcompensată sau una supracompensată pe baza expunerii corecte folosind indexul indicatorului

de compensare a expunerii.

În modul vizor

Valoare standard

Note :

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare manuală a expunerii.

Când selectorul rotativ de mod este în poziţia M, pentru sensibilitatea ISO este aleasă varianta

[AUTO], valoarea stabilită fi ind [100]. În modul M, pentru sensibilitatea ISO nu este disponibilă varianta [AUTO]. Reglaţi sensibilitatea ISO după cum este necesar (pag. 132).

• Apăsaţi butonul pentru a înregistra folosind bliţul. Domeniul de funcţionare a bliţului diferă în funcţie de valoarea diafragmei. Când fotografi aţi folosind bliţul, verifi caţi domeniul bliţului indicat la secţiunea “Specifi caţii”.

M BULB

Acest mod este potrivit pentru

A înregistra traiecte luminoase, cum ar fi cele descrise de artifi cii.

A înregistra traiectoria unor corpuri cereşti.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia M.

105

2

Rotiţi discul de reglaj spre stânga până ce apare indicaţia [BULB].

3

În timp ce apăsaţi butonul AV, rotiţi discul de reglaj pentru a ajusta diafragma

BULB

Buton AV

4

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.

5

Apăsaţi şi menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator pe durata fotografi erii.

Obturatorul este deschis câtă vreme este apăsat butonul declanşator.

Tehnici de fotografi ere

Folosiţi un trepied.

În modul de focalizare manuală, alegeţi focalizarea la infi nit când înregistraţi artifi cii etc. Când poziţia de focalizare la infi nit a obiectivului nu vă este cunoscută, mai întâi ajustaţi focalizarea pentru focurile de artifi cii care sunt în acelaşi cadru general, apoi înregistraţi-le.

106

Folosiţi telecomanda wireless (comercializată separat) (pag. 148).

La apăsarea butonului SHUTTER al telecomenzii wireless este declanşată înregistrarea BLUB, iar la următoarea apăsare a acestui buton, respectiva înregistrare este oprită. Nu este necesar să apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul SHUTTER al telecomenzii wireless.

Dacă folosiţi o telecomandă dotată cu o funcţie de blocare a butonului declanşator (comercializată separat), puteţi deschide obturatorul cu telecomanda.

Note :

Când folosiţi un trepied, opriţi funcţia SteadyShot (pag. 92).

Cu cât durata expunerii este mai mare, cu atât nivelul de zgomot al imaginii este mai ridicat.

După înregistrare, reducerea zgomotului (Long exp. NR – reducerea zgomotului datorat expunerii

prelungite) va fi efectuată pentru aceeaşi durată de timp cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi fotografi a în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.

Când este activată funcţia Declanşator zâmbet sau cea Auto HDR sau când pentru [Efecte de imagine] este aleasă una dintre variantele [Pictură HDR] sau [Mono. cu numeroase tonuri], nu puteţi stabili pentru timpul de expunere varianta [BULB].

Dacă este utilizată funcţia Declanşator zâmbet sau cea Auto HDR când pentru timpul de expunere este aleasă varianta [BULB], timpul de expunere este stabilit a fi , temporar, de 30 de secunde.

Se recomandă să porniţi înregistrarea BULB după ce temperatura camerei scade, pentru a evita deteriorarea calităţii imaginii.

107

Confi gurarea pentru înregistrarea fi lmelor

Înregistrarea cu uşurinţă a fi lmelor

Înregistrarea fi lmelor poate începe din orice mod ales pentru expunere.

Timpul de expunere şi valoarea diafragmei sunt ajustate automat.

Apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea (pag. 38).

Tehnici de înregistrare

Începeţi înregistrarea după ce ajustaţi foclizarea.

Următoarele reglaje care au fost stabilite în timpul fotografi erii vor fi folosite fără a fi modifi cate :

– ISO

– Balansul de alb,

– Stilul creativ,

– Compensarea expunerii,

– Zona de autofocalizare,

– Modul de măsurare

– Detecţia feţelor

– Urmărirea subiectului

– Optimizatorul domeniului D

– Compensarea obiectivului : Umbră

– Compensarea obiectivului : Aberaţie cromatică

– Compensarea obiectivului : Distorsiune

– Efect de imagine.

ISO, compensarea expunerii, Urmărirea subiectului sau Zona de autofocalizare pot fi ajustate în timpul înregistrării de fi lme.

Când atribuiţi funcţia [AF fi xată] butonului AEL sau celui ISO, puteţi fi xa focalizarea prin apăsarea acestor butoane în modul autofocalizare.

Note :

În modul de înregistrare a fi lmelor, aria de înregistrare (unghiul de vedere) este mai restrânsă decât

în cazul fotografi erii.

Când interfaţa [Pentru vizor] este afi şată pe ecranul LCD, ecranul LCD trece la afi şarea interfeţei

[Afi şarea tuturor informaţiilor] în momentul în care începe fi marea.

108

Nu înregistraţi la lumina emisă de surse puternice, spre exemplu la soare. Mecanismul intern al camerei poate fi deteriorat.

Când importaţi fi lme vizualizate AVCHD la un calculator, folosiţi “PMB” (pag. 71, 181).

Când continuaţi să înregistraţi o perioadă îndelungată de timp, temperatura camerei creşte şi calitatea imaginilor scade.

Când este indicat marcajul

, temperatura camerei este prea mare. Opriţi camera şi aşteptaţi până ce temperatura camerei scade. Dacă veţi încerca să continuaţi să înregistraţi, camera se va opri automat.

În condiţii de luminozitate crescută, deoarece timpul de expunere şi diafragma sunt ajustate automat, viteza obturatorului va fi mai mare (timpul de expunere va fi mai redus) iar mişcarea subiectului nu va fi cursivă. Selectând funcţia de focalizare manuală şi ajustând timpul de expunere sau diafragma, este posibil ca mişcarea să devină mai cursivă (pag. 119).

Când pentru ISO este aleasă varianta [Reducere zgomot multi cadru], este selectată temporar varianta

[Auto]. Când opţiunea aleasă este ISO 3200 sau mai mult, va fi selectată temporar valoarea ISO

1600.

Nu puteţi selecta [Focalizare slabă], [Pictură HDR], [Monocrom cu numeroase tonuri], [Miniatură] ca

Efect de imagine. Când începe înregistrarea de fi lme, pentru opţiunea Efecte de imagine este aleasă temporar varianta [Dezactivat].

Înregistrarea fi lmelor folosind un timp de expunere şi o diafragmă ajustate

Puteţi înregistra fi lme, cu timpul de expunere şi diafragma reglate, ajustând defocalizarea fundalului sau fl uiditatea, în funcţie de intenţii.

1

Puneţi comutatorul modului de focalizare în poziţia MF (pag. 119).

2

Puneţi comutatorul de mod în poziţia

3

Selectaţi modul dorit cu

v/V de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală

Pentru a schimba modul, apăsaţi butonul Fn, apoi selectaţi un alt mod.

4

Ajustaţi valoarea pentru timpul de expunere şi pentru diafragmă cu ajutorul butonului de comandă.

5

Ajustaţi focalizarea, apoi apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea.

109

5

Ajustaţi focalizarea, apoi apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea.

(Programare auto) (99)

(Prioritatea diafragmei) (100)

Vă permite să înregistraţi cu expunerea ajustată automat (atât timpul de expunere, cât şi valoarea diafragmei). Alte reglaje pot fi efectuate manual, iar acestea pot fi stocate în memoria aparatului.

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a diafragmei cu butonul de comandă.

(Prioritatea timpului de expunere) (102)

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a timpului de expunere cu butonul de comandă.

(Expunere manuală)

(104)

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a expunerii

(atât timpul de expunere, cât şi valoarea diafragmei) folosind butonul de comandă.

Format fi şier

Buton MENIU

T

1

T [Format fi şier] T Selectaţi formatul dorit

AVCHD 60i/60p

AVCHD 50i/50p

Sunt înregistrate fi lme 60i/50i sau 24p/25p în format AVCHD şi fi lme 60p/50p

într-un format Sony original. Acest format Sony pentru fi şiere este adecvat pentru vizionarea fi lmelor cu un televizor de înaltă defi niţie. Puteţi crea un disc Blu-ray, unul AVCHD sau un disc

DVD-Video folosind aplicaţia software “PMB”.

• Filmele 60i/50i sunt înregistrate în modul 60 de cadre pe secundă, respectiv

50 cadre pe secundă. Ambele tipuri de fi lme 60i şi 50i utilizează sistemul de baleiere intercalată, sonor Dolby Digital şi formatul AVCHD.

• Filmele 24p/25p sunt înregistrate în modul 24 de cadre pe secundă, respectiv

25 cadre pe secundă. Ambele tipuri de fi lme 24p şi 25p utilizează sistemul de baleiere progresivă, sonor Dolby Digital şi formatul AVCHD.

• Filmele 60p/50p sunt înregistrate în modul 60 de cadre pe secundă, respectiv

50 cadre pe secundă. Ambele tipuri de fi lme 60p şi 50p utilizează sistemul de baleiere progresivă şi sonor Dolby Digital.

110

MP4

Sunt înregistrate fi lme mp4 (AVC). Acest format este adecvat pentru încărcarea de materiale WEB, documente ataşate la poşta electronică etc.

• Filmele sunt înregistrate în format MPEG-4 la circa 30 de cadre/sec., folosind sistemul de baleiere progresivă, sonorul AAC şi formatul mp4.

• Nu puteţi crea un disc cu fi lmele înregistrate în acest format folosind aplicaţia software “PMB”.

Reglaje de înregistrare

Cu cât este mai mare cantitatea de date pe minut (viteza medie de transfer), cu atât este mai mare calitatea imaginii.

MENIU

T

1

T [Reglaje de înregistrare] T Selectaţi dimensiunea dorită.

[Format fi şier] : [AVCHD 60i/60p] / [AVCHD 50i/50p]

Format fi şier

60i 24M(FX)*

50i 24M(FX)**

60i 17M(FH)*

50i 17M(FH)**

60p 28M(PS)*

50p 28M(PS)**

24p 24M(FX)*

25p 24M(FX)**

24p 17M(FH)*

25p 17M(FH)**

Viteză medie de transfer

Înregistrare

24 Mbps

Sunt înregistrate fi lme cu imagini de înaltă calitate,

1920 × 1080 (60i/50i).

17 Mbps

28 Mbps

24 Mbps

17 Mbps

Sunt înregistrate fi lme cu imagini la calitate standard,

1920 × 1080 (60i/50i).

Sunt înregistrate fi lme cu imagini la cea mai înaltă calitate, 1920 × 1080 (60p/50p).

Sunt înregistrate fi lme cu imagini de înaltă calitate,

1920 × 1080 (24p/25p). Este creată o atmosferă similară celei din sălile de cinematograf.

Sunt înregistrate fi lme cu imagini la calitate standard,

1920 × 1080 (24p/25p). Este creată o atmosferă similară celei din sălile de cinematograf.

[Format fi şier]: [MP4]

Format fi şier

1440×1080 12M

Viteză medie de transfer

Înregistrare

12 Mbps

Sunt înregistrate fi lme cu imagini în format

1440×1080.

3 Mbps Sunt înregistrate fi lme cu imagini la dimensiune VGA.

VGA 3M

* Echipament compatibil 1080 60i

** Echipament compatibil 1080 50i

111

Note :

Filmele înregistrate folosind varianta [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] pentru [Reglaje de înregistrare] sunt convertite de "PMB" pentru a fi creat un disc. Această conversie poate dura mai mult timp. Nu puteţi crea însă un disc cu imagini la calitatea originală.

Filmele înregistrate folosind varianta [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] pentru [Reglaje de înregistrare] sunt convertite de "PMB" pentru a fi creat un disc AVCHD. Această conversie poate dura mai mult timp. Nu puteţi crea însă un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să menţineţi calitatea originală a imaginilor, trebuie să stocaţi fi lmele pe un disc Blu-ray.

• Pentru a urmări fi lme 60p/50p or 24p/25p la televizor, trebuie ca aparatul TV să fi e compatibil cu

60p/50p sau 24p/25p. Dacă televizorul folosit nu este compatibil, fi lmele sunt convertite la 60i/50i şi astfel transmise la TV.

Înregistrare audio

Când fi lmaţi, este posibil să fi e înregistrate zgomote produse de cameră sau de obiectiv în timpul funcţionării. Puteţi înregistra fi lme şi fără sonor.

MENIU

T

1

T [Înregistrare audio] T [Dezactivat]

Când este ales modul de focalizare manuală, puteţi dezactiva înregistrarea zgomotului produs la funcţionare de obiectiv, pentru autofocalizare (pag. 119).

Pentru a reduce zgomotul produs de vânt

Puteţi reduce zgomotul produs de vânt eliminând sunetele de frecvenţă joase recepţionate cu ajutorul microfonului încorporat.

MENIU

T

1

T [Reducere zgomot vânt] T [Activat]

Note :

Dacă alegeţi pentru această opţiune varianta [Activat], este posibil ca unele sunete de frecvenţă joase să fi e înregistrate la volum prea scăzut. Alegeţi varianta [Dezactivat] când nu sufl ă vântul.

Când este utilizat un microfon extern (comercializat separat), acest element de reglaj nu este disponibil.

112

Selectarea metodei de focalizare

Există două metode de ajustare a focalizării : una automată şi una manuală.

În funcţie de lentile, metoda de comutare între aceste două moduri de focalizare, diferă.

Tipul de obiectiv

Obiectivul este dotat cu comutator pentru modul de focalizare.

Obiectivul nu este dotat cu comutator pentru modul de focalizare.

Comutatorul folosit Trecerea la focalizarea automată

Obiectiv

(Puneţi întotdeauna comutatorul pentru modul de focalizare al camerei în poziţia AF.)

Cameră

Puneţi în poziţia AF comutatorul pentru modul de focalizare al obiectivului.

Puneţi în poziţia AF comutatorul pentru modul de focalizare al camerei.

Trecerea la focalizarea manuală

Puneţi în poziţia MF comutatorul pentru modul de focalizare al obiectivului.

Puneţi în poziţia MF comutatorul pentru modul de focalizare al camerei.

Focalizare automată

1

Puneţi comutatorul modului de focalizare de la cameră în poziţia AF.

2

Dacă obiectivul este dotat cu un comutator pentru modul de focalizare, puneţi-l în poziţia AF.

113

3

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a verifi ca focalizarea şi apoi

înregistraţi imaginea.

Când focalizarea este confi rmată, indicatorul de focalizare se modifi că, devenind z sau (citiţi

în continuare).

Zona AF (de autofocalizare) pentru care focalizarea a fost confi rmată devine de culoare verde.

Zona de autofocalizare

Indicator de focalizare

Notă :

• Când camera focalizează automat, nu atingeţi inelul de focalizare rotativ al obiectivului montat.

Tehnici de fotografi ere

Pentru a selecta zona de autofocalizare care să fi e utilizată, stabiliţi varianta dorită cu ajutorul opţiunii

[Zona AF], pag. 117.

Indicatorul de focalizare

Indicator de focalizare Stare

z aprins

aprins

aprins z clipeşte

Focalizare blocată. Gata de înregistrare.

Focalizarea este confi rmată. Punctul focal se deplasează urmând un subiect în mişcare. Gata de înregistrare.

Încă în curs de focalizare. Nu puteţi elibera obturatorul.

Nu se poate focaliza. Obturatorul este blocat.

Subiecte care pot necesita o focalizare specială :

Folosind funcţia de focalizare automată, este difi cil de focalizat pe următoarele categorii de subiecte.

subiecte cu contrast redus, cum ar fi cerul albastru sau un perete alb,

două subiecte la distanţe diferite care se suprapun în zona de focalizare,

un subiect care este compus din secţiuni repetitive, cum ar fi faţada unei clădiri,

un subiect care este foarte luminos sau care străluceşte, spre exemplu soarele, corpul unui automobil sau suprafaţa apei,

nu este sufi cientă lumină în mediul ambiant.

În aceste cazuri, utilizaţi facilitatea de blocare a focalizării (pag. 115) sau focalizarea manuală (pag.

119).

114

Pentru a măsura distanţa exactă până la subiect

Marcajul afl at în partea de sus a camerei indică localizarea senzorului de imagine*. Când măsuraţi distanţa exactă dintre cameră şi subiect, luaţi poziţia liniei orizontale ca reper.

* Senzorul de imagine este acea parte componentă a

camerei care substituie pelicula fotografi că.

Note :

• Dacă subiectul este mai apropiat decât distanţa minimă de înregistrare pentru obiectivul montat, focalizarea nu poate fi confi rmată. Verifi caţi dacă există sufi cientă distanţă între subiect şi camera foto.

Focalizare fi xată

1

Plasaţi subiectul în zona de autofocalizare şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

Focalizarea este fi xată.

• Alegeţi pentru [Modul autofocalizare] varianta

[Autofocalizare singulară].

2

Menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator şi plasaţi subiectul înapoi în poziţia originală pentru a recompune scena

de înregistrat.

3

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra imaginea.

115

Modul autofocalizare

Buton Fn

T

(Mod autofocalizare)

T Selectarea reglajului dorit

(Single-shot –

Autofocalizare

singulară)

Camera focalizează şi focalizarea este fi xată când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

(Automatic AF –

Autofocalizare

automată)

(Continuous AF

Autofocalizare

continuă)

Opţiunea [Autofocus mode] comută între variantele Single-shot AF şi Continuous AF în funcţie de deplasarea subiectului.

Când butonul declanşator este apăsat şi menţinut apăsat pe jumătate, dacă subiectul este nemişcat, focalizarea este blocată, iar dacă subiectul este în mişcare, camera continuă să focalizeze.

Camera continuă să focalizeze cât timp butonul declanşator este apăsat şi menţinut pe jumătate apăsat.

Semnalul sonor nu este emis dacă se focalizează asupra subiectului.

Nu poate fi utilizată facilitatea de fi xare a focalizării.

Tehnici de fotografi ere

Folosiţi [Single-shot AF] (Autofocalizare singulară) când subiectul este nemişcat.

Folosiţi [Continuous AF] (Autofocalizare continuă) când subiectul se afl ă în mişcare.

Note :

Este selectată varianta [Autofocalizare automată] când pentru expunere este aleasă varianta AUTO,

AUTO+ sau unul dintre următoarele moduri de Selecţie a scenei : [Portret], [Peisaj], [Apus de soare],

[Portret în noapte], [Vedere Nocturnă] sau [Amurg - cameră ţinută în mână].

Este selectată varianta [Autofocalizare singulară] când pentru modul expunere este aleasă varianta

Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau [Macro] la Selecţia Scenei.

Este selectată varianta [Autofocalizare continuă] când pentru modul expunere este aleasă varianta

[Activităţi sportive] la Selecţia Scenei sau când este folosită funcţia Smile Shutter.

116

Zona AF

Selectaţi zona de autofocalizare care este adecvată condiţiilor de înregistrare sau preferinţelor dvs.

Zona AF unde a fost confi rmată focalizarea devine de culoare verde, iar celelalte zone de autofocalizare dispar.

Buton Fn

T

Zona AF

[AF area] (Zona AF)

T Selectarea reglajului dorit

(Wide -

panoramic)

(Zonă)

(Spot - punctual)

(Local - Local)

Camera determină care dintre cele 15 zone AF să fi e utilizată pentru focalizare.

Alegeţi, cu ajutorul butonului de comandă, zona asupra căreia doriţi să se focalizeze, dintre cea din stânga, din dreapta sau din centru.

Camera va determina care dintre zonele de autofocalizare din zona selectată este utilizată pentru focalizare. Apăsaţi butonul AF pentru ca să apară interfaţa de confi gurare, apoi selectaţi zona dorită.

Camera foloseşte exclusiv autofocalizarea în zona centrală.

Alegeţi cu ajutorul butonului de comandă, zona pentru care doriţi să activaţi focalizarea, dintre cele 15 disponibile. Apăsaţi butonul AF pentru a fi afi şată interfaţa de confi gurare şi selectaţi aria dorită.

Note :

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia Scenei, ori când este folosită funcţia de Urmărire a subiectului sau când este activată facilitatea Declanşator zâmbet, pentru [AF area] (Zona AF) este fi xată varianta (Wide

- panoramic) şi nu puteţi selecta o altă variantă.

Este posibil ca zona de autofocalizare să nu fi e iluminată în timpul înregistrării continue sau când butonul obturator este apăsat complet, fără a fi făcută o pauză.

Urmărirea subiectului

Este menţinută focalizarea asupra unui subiect afl at în mişcare în timp ce acesta este urmărit. Varianta implicită pentru funcţia de Urmărire a subiectului este Activat.

117

1

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă din interfaţa cu informaţii legate de

înregistrare.

Este afi şat un chenar ce vizează subiectul.

Pentru a opri funcţia de Urmărire a subiectului, apăsaţi butonul Fn, apoi alegeţi pentru aceasta varianta [Dezactivat].

2

Aliniaţi chenarul de vizare cu subiectul urmărit şi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Camera începe urmărirea subiectului.

Pentru a renunţa la acestă facilitate de urmărire, selectaţi.

Chenar de vizare

3

Apăsaţi butonul declanşatir pentru a înregistra subiectul.

Note :

Urmărirea poate fi difi cilă în următoarele situaţii :

– subiectul se deplasează prea repede,

– subiectul este prea mic sau prea mare,

– contrastul dintre subiect şi fundal este prea slab,

– este întuneric,

– lumina mediului ambiant se modifi că.

Nu poate fi utilizată funcţia [Urmărirea subiectului] când pentru modul de expunere, la Selecţia scenei, este aleasă una dintre variantele :

– [Înregistrare panoramică],

– [Înregistrare panoramică 3D],

– [Prioritate AE la avans continuu],

– [Amurg- cameră ţinută în mână] sau când este utilizat teleconvertorul inteligent, este selectată funcţia de focalizare manuală.

Camera încetează Urmărirea subiectului când acesta se deplasează ieşind din zona afi şată pe ecran.

Când subiectul urmărit este o fi gură

Când subiectul vizat este o fi gură, şi aceasta dispare de pe ecran în timp ce camera o urmăreşte, după care revine pe ecran, aparatul va focaliza din nou asupra respectivului chip.

Dacă activaţi Declanşator zâmbet în timp ce este urmărită o faţă, aceasta va deveni ţinta facilităţii de detecţie a zâmbetelor.

118

Focalizarea manuală

Când este difi cil să focalizaţi corespunzător în modul automat, puteţi ajusta manual focalizarea.

1

Puneţi comutatorul modului de focalizare

2

Dacă obiectivul nu este dotat cu comutator pentru modul de focalizare, puneţi comutatorul de acest tip al camerei în

3

Rotiţi inelul de focalizare al obiectivului pentru a obţine o focalizare clară.

Inel de focalizare

Note :

Când este utilizată o zonă panoramică de focalizare, este folosit centrul acesteia ; când este utilizată zona de autofocalizare, este folosită o arie tipică a zonei selectate ; dacă este folosită o zonă de focalizare locală, este utilizată aria selectată cu butonul de comandă.

Dacă folosiţi un teleconvertor (comercializat separat) etc., este posibil ca rotirea inelului de focalizare să nu fi e lină.

Nu este obţinută focalizarea corectă în vizor, dacă dioptrul nu este reglat adecvat în modul vizor

(pag. 35).

Aveţi grijă să puneţi comutatorul modului de focalizare în poziţia corespunzătoare focalizării manuale MF. Nu rotiţi inelul de focalizare fără a stabili MF. Rotirea forţată a inelului de focalizare, fără comutarea în poziţia MF poate conduce la deteriorarea acestui inel.

119

Intensifi carea contururilor

Subliniază contururile din domeniul de focalizare, cu o anumită culoare, la focalizarea manuală.

Această funcţie vă permite să confi rmaţi cu uşurinţă focalizarea.

MENIU

T 2 T [Nivel contur] T Selectaţi varianta dorită

Note :

Deoarece camera consideră că se focalizează asupra zonelor clare, nivelul contururilor diferă, în funcţie de subiect, condiţiile de înregistrare sau de obiectivul folosit.

În zona de focalizare, conturul nu este intensifi cat când camera este conectată prin intermediul unui cablu HDMI.

Stabilirea culorii folosite de funcţia de intensifi care a contururilor

Puteţi stabili culoarea care să fi e utilizată pentru contururi, la focalizarea manuală

.

MENIU

T 2 T [Culoare contur] T Selectaţi varianta dorită

Notă :

Nu puteţi folosi această funcţie când pentru [Nivel contur] este aleasă varianta [Oprit].

Mărirea imaginii pentru verifi carea focalizării

Puteţi verifi ca focalizarea mărind imaginea înainte de a înregistra.

1

Buton MENIU

T

3

T [Buton teleconvertor inteligent] T [Mărire pentru

focalizare]

2

Apăsaţi butonul Mărire pentru focalizare.

Buton Mărire de focalizare

120

3

Apăsaţi butonul Mărire pentru focalizare pentru a mări imaginea şi selectaţi cu secţiunile

v/V/b/B ale butonului de comandă

porţiunea pe care vreţi să o măriţi.

La fiecare apăsare a butonului Mărire pentru focalizare, scala de mărire se modifi că după cum urmează : Afi şare completă

T aprox. × 5,9 T aprox. × 11,7.

4

Confi rmaţi şi ajustaţi focalizarea.

Rotiţi inelul de focalizare pentru a ajusta focalizarea în modul focalizare manuală.

Dacă apăsaţi butonul AF în modul autofocalizare, funcţia Mărire pentru focalizare este anulată şi este activată autofocalizarea.

Funcţia Mărire pentru focalizare este anulată dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

5

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra imaginea.

Puteţi înregistra fotografi i când o imagine este mărită, însă acestea sunt destinate afi şării pe întreg ecranul.

Funcţia Mărire pentru focalizare va fi părăsită după fotografi ere.

121

Detectarea feţelor

Utilizarea funcţiei Detecţia feţelor

Camera detectează feţele, ajustează focalizarea, expunerea, realizează procesarea de imagine şi efectuează reglajele bliţului.

Buton Fn

T

(Detecţie a feţelor)

T Selectaţi varianta dorită

Dezactivat

Activat

(Desemnarea feţelor)

Activat

Este dezactivată funcţia de Detecţie a feţelor.

Este activată funcţia de Detecţie a feţelor şi este acordată prioritate feţelor recunoscute, reţinute anterior cu ajutorul facilităţii [Desemnarea feţelor] (pag. 123).

Este activată funcţia de Detecţie a feţelor, însă nu este acordată prioritate feţelor recunoscute.

Chenarul de Detecţie a feţelor

Când camera detectează feţe, sunt afi şate chenare gri de Detecţie a feţelor. Când camera estimează că este posibilă realizarea autofocalizării, chenarul îşi schimbă culoarea, devenind alb. Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, chenarul de Detecţie a feţelor devine de culoare verde.

Dacă în interiorul zonei de autofocalizare nu se afl ă nici o faţă când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, zona care este utilizată pentru focalizare devine de culoare verde.

Când camera detectează mai multe feţe, va selecta automat una dintre acestea pentru a-i acorda prioritate şi numai chenarul corespunzător acesteia va deveni de culoare albă. În jurul feţelor cărora le-a fost aplicată facilitatea de [Desemnare a feţelor] va apărea un chenar de culoare magenta.

Chenar de Detecţia feţelor (gri)

Chenar de Detecţia feţelor (alb)

Tehnici de fotografi ere

Realizaţi compoziţia astfel încât chenarul de Detecţie a feţelor şi Zona de autofocalizare să se suprapună.

122

Note :

Funcţia de Detecţie a feţelor nu poate fi utilizată când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele : Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE la avans continuu şi

în timpul fi lmării.

Pot fi detectate până la 8 feţe.

Este posibil ca aparatul să nu detecteze nici o faţă sau să detecteze alte obiecte, în funcţie de condiţiile de înregistrare.

În timpul înregistrării folosind [Declanşator zâmbet], pentru funcţia [Detecţia feţelor] este stabilită temporar varianta [Activat (Desemnare feţe)], chiar dacă a fost selectată varianta [Dezactivat].

Desemnarea feţelor

Camera detectează feţele pentru care au fost anterior înscrise datele.

1

MENIU

T 4 T [Desemnare feţe] T [Desemnare nouă].

2

Aliniaţi chenarul de ghidare cu faţa pe care vreţi să o desemnaţi şi apăsaţi butonul declanşator.

3

Selectaţi [Accesare] cu v de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a

butonului de comandă.

Pot fi desemnate pentru a fi urmărite până la opt feţe.

Înregistaţi fi gura afl ată în faţă, într-un loc luminos. Este posibil ca fi gura să nu fi e corect desemnată, dacă este umbrită de o pălărie, de ochelari de soare sau este ascunsă de o mască etc.

Pentru a modifi ca prioritatea stabilită anterior pentru feţele desemnate

Când aţi înregistat mai multe feţe, este stabilită ordinea priorităţilor, Această ordine poate fi modifi cată.

MENIU

T 4 T [Desemnare feţe] T [Schimbarea ordinii] T Selectaţi faţa pentru

care doriţi să fi e modifi cată prioritatea şi nivelul de prioritate.

Pentru a şterge o faţă desemnată

Puteţi şterge respectiva faţă.

MENIU

T 4 T [Desemnare feţe] T [Ştergere] T Selectaţi faţa pe care doriţi să o

ştergeţi.

123

Când selectaţi [Ştergerea tuturor], puteţi şterge simultan toate feţele desemnate.

Chiar dacă selectaţi [Ştergere], datele cu privire la feţele desemnate rămân stocate în memoria camerei.

Dacă doriţi să ştergeţi şi aceste date din cameră, slectaţi [Ştergerea tuturor].

Declanşator zâmbet

Când camera detectează un zâmbet, obturatorul este eliberat automat.

1

Butonul Fn

T

(Declanşator zâmbet)

T [Activat] T Selectaţi modul dorit pentru

Sensibilitate la Detecţia zâmbetelor.

Puteţi stabili sensibilitatea pentru funcţia Declanşator zâmbet astfel încât să fi e detectate următoarele feluri de zâmbete : (Zâmbet uşor), (Zâmbet obişnuit) şi (Zâmbet larg).

Când este activată facilitatea Declanşator zâmbet, pe ecranul LCD apare indicatorul Sensibilitate la detecţia zâmbetelor.

2

Aşteptaţi să fi e detectat un zâmbet.

Camera detectează un zâmbet şi este confi rmată focalizarea. Când nivelul de zâmbet depăşeşte nivelul marcat de indicatorul b, camera

înregistrează automat imaginile.

Când camera detectează feţe, în jurul acestora apare un chenar de culoare portocalie. Acest chenar devine verde când se focalizează pe aceste subiecte.

Chenar de detecţie a feţelor

Indicator de Sensibilitate la detecţia zâmbetelor

3

Pentru a opri înregistrarea, folosiţi Butonul Fn

T

(Declanşator zâmbet)

T

[Dezactivat]

124

Tehnici de fotografi ere

Pentru a focaliza asupra unui zâmbet, suprapuneţi chenarul de Detecţie a feţelor peste Zona de autofocalizare.

Aveţi grijă să nu fi e acoperiţi ochii subiectului de breton etc. şi ca aceştia să fi e întredeschişi

Aveţi grijă ca faţa subiectului să nu fi e întunecată de o pălărie, o mască, ochelari de soare etc.

Încercaţi să orientaţi camera spre faţa vizată şi, pe cât posibil, să nu o înclinaţi.

Aveţi grijă ca zâmbetul subiectului să fi e clar, cu gura uşor deschisă. Zâmbetul este mai simplu de detectat dacă sunt vizibili dinţii.

Dacă apăsaţi butonul declanşator în timp ce funcţia Zâmbet declanşator este activată, camera

înregistrează imaginea, după care revine la funcţia Zâmbet declanşator.

Note :

Funcţia de Detecţie a zâmbetelor nu poate fi utilizată când este aleasă pentru modul expunere una dintre variantele Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE la avans continuu,

Film sau [Amurg - camera ţinută în mână] la Selecţia scenei sau când este selectată focalizarea manuală.

Pentru modul drive este aleasă automat varianta [Single-shot] (O singură imagine) sau [Remote

Cdr.] (Telecomandă).

Sursa luminoasă AF nu funcţionează împreună cu funcţia Declanşator zâmbet.

Dacă aparatul nu detectează nici un zâmbet, modifi caţi nivelul stabilit pentru Sensibilitatea la detecţia zâmbetelor.

În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca zâmbetele să nu fi e corect detectate.

Dacă acţionaţi Declanşator zâmbet în timp ce este urmărită o faţă, fi gura respectivă devine ţinta facilităţii de Detecţie a zâmbetelor (pag. 117).

125

Ajustarea luminozităţii imaginii

AE fi xată (autoexpunerea fi xată)

Când fotografi aţi la soare sau în apropierea unei ferestre, este posibil ca expunerea să nu fi e adecvată pentru subiect din cauza diferenţei mari dintre iluminarea subiectului şi cea a fundalului. În astfel de cazuri, folosiţi un exponometru dacă subiectul este sufi cient de luminos şi fi xaţi expunerea înainte de a fotografi a. Pentru a reduce luminozitatea subiectului, îndreptaţi camera spre un punct care este mai luminos decât subiectul şi folosiţi exponometrul pentru a fi xa expunerea pentru întreaga imagine.

Pentru ca subiectul să fi e mai luminos, îndreptaţi camera spre un punct cu luminozitate mai redusă decât subiectul şi folosiţi exponometrul pentru a fi xa expunerea pentru întregul cadru.

Această secţiune descrie modul de fotografi ere a unui subiect cu luminozitate mare folosind varianta

(Spot - Punctual).

1

Buton Fn

T (Modul măsurare) T (Punctual).

2

Ajustaţi focalizarea pentru zona corespunzător căreia doriţi să fie fixată expunerea.

3

Apăsaţi buton AEL pentru a fi xa expunerea.

Apare marcajul (AEL fi xată).

• Valoarea expunerii bazată pe expunerea fi xată în centrul de măsurare punctuală, este de asemenea indicată pe scala EV.

Buton AEL

4

În timp ce apăsaţi butonul AEL, focalizaţi asupra subiectului şi înregistraţi-l.

• Pentru a continua să fotografi aţi cu aceeaşi valoare a expunerii, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul

AEL după înregistrare. Reglajul este anulat când butonul este eliberat.

126

Modul de măsurare

Buton Fn

T [Mod de măsurare] T Selectaţi reglajul dorit

(Multi segment -

Multisegment)

(Center weighted -

Bazată pe centru)

Acest mod măsoară cantitatea de lumină din fiecare zonă după

împărţirea ariei totale în mai multe zone şi determină expunerea adecvată pentru întregul ecran.

În timp ce accentuează zona centrală a ecranului, acest mod măsoară luminozitatea medie a întregului ecran.

(Spot - Punctual)

Acest mod măsoară lumina numai în cercul de măsurare punctuală din mijlocul cadrului.

Tehnici de fotografi ere

Pentru fotografi era obişnuită utilizaţi metoda de măsurare [Multisegment].

Când în zona de autofocalizare există un subiect cu contrast puternic, măsuraţi luminozitatea subiectului vizat cu ajutorul exponometrului optimal folosind funcţia de măsurare punctuală şi benefi ciind de avantajul înregistrării cu autoexpunerea fi xată (pag. 126).

Notă :

Când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Selecţia scenei sau când este folosit teleconvertorul inteligent, pentru [Mod de măsurare] este aleasă varianta

[

Multisegment] şi nu puteţi selecta alte moduri.

Compensarea bliţului

Când înregistraţi folosind bliţul, puteţi regla separat cantitatea de lumină, fără a modifi ca gradul de compensare a expunerii. Puteţi modifi ca expunerea numai pentru subiectul principal, care se afl ă în raza de acţiune a bliţului.

Buton Fn

T (Flash compens.) (Compensarea bliţului) T Selectaţi reglajul dorit

Spre + : cantitatea de lumină emisă de bliţ este mai mare (nivelul bliţului creşte).

Spre – : cantitatea de lumină emisă de bliţ este mai mică (nivelul bliţului scade).

Note :

Acest element nu poate fi ajustat când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+,

Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia scenei.

Efectul pozitiv este posibil să nu fi e vizibil datorită cantităţii limitate de lumină a bliţului, în cazul

în care subiectul este situat în afara razei de acţiune (maxime) a bliţului. Dacă subiectul este foarte apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fi e vizibil.

127

Compensarea expunerii şi compensarea bliţului

Compensarea expunerii modifi că timpul de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO (când este selectată varianta [AUTO]) pentru a realiza compensarea.

Compensarea bliţului modifi că însă numai cantitatea de lumină emisă de bliţ.

Comanda bliţului

Buton MENIU

T

2

T [Flash control] (Comanda bliţului) T Selectaţi reglajul

dorit

ADI fl ash (ADI bliţ)

Pre-fl ash TTL

(Evaluare cu

preiluminare)

Această metodă comandă cantitatea de lumină care să fi e emisă de bliţ, pe baza informaţiilor legate de distanţa de focalizare şi a datelor privind iluminarea rezultate în urma preiluminării cu bliţul. Metoda asigură compensarea cu acurateţe a bliţului fără a exista practic efecte secundare cauzate de refl exiile pe subiect.

Această metodă comandă cantitatea de lumină care să fi e emisă de bliţ doar în funcţie de datele rezultate în urma preiluminării cu bliţul.

Această metodă poate fi afectată de refl exiile nedorite pe subiect.

ADI : Advanced Distance Integration - Integrare avansată a distanţei

TTL : Through the lens - Prin lentile

Când este selectat [ADI fl ash], folosind un obiectiv care benefi ciază de facilitatea de codare a distanţei, se poate realiza cu mai multă acurateţe compensarea bliţului utilizând informaţiile exacte legate de distanţă.

Note :

Când distanţa dintre subiect şi bliţul extern (comercializat separat) nu poate fi determinată (la fotografi erea cu bliţ wireless folosind un bliţ extern comercializat separat), la înregistrarea cu un bliţ separat de cameră cuplat printr-un cablu sau la utilizarea unui bliţ macro geamăn etc.), camera selectează automat modul Pre-fl ash TTL.

Selectaţi [Pre-fl ash TTL] în următoarele cazuri, deoarece aparatul nu poate realiza compensarea bliţului prin metoda ADI fl ash.

– dacă un panou panoramic este ataşat la bliţul HVL-F36AM,

– dacă este utilizat un sistem de obţinere a luminii difuze pentru înregistrarea cu bliţul.

– dacă este utilizat un fi ltru cu factor de expunere, spre exemplu un fi ltru ND,

– dacă este utilizat un obiectiv pentru prim planuri.

Varianta ADI fl ash este disponibilă numai în combinaţie cu un obiectiv dotat cu codor de distanţă.

Pentru a afl a dacă obiectivul pe care îl folosiţi benefi ciază de această facilitate, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu acesta.

Acest element de reglaj nu poate fi ajustat când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele

Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau [Scenă nocturnă] / [Amurg, camera ţinută

în mână] de la Selecţia scenei.

128

Bliţul

Apăsaţi butonul Fn, selectaţi modul de bliţ dorit, apăsaţi butonul şi înregistraţi imagini

(pag. 47).

Tehnici de fotografi ere

Parasolarul poate împiedica lumina emisă de bliţ. Demontaţi parasolarul când folosiţi bliţul.

Înregistraţi, folosind bliţul, subiecte afl ate la 1 m distanţă sau mai departe.

Când fotografi aţi în interior sau când înregistraţi peisaje nocturne, puteţi folosi sincronizarea lentă pentru ca persoanele sau fundalul să apară mai luminoase în imagini.

Puteţi utiliza sincronizarea spate pentru a înregistra imagini naturale ale traiectelor luminoase lăsate de subiectele afl ate în mişcare, cum ar fi o bicicletă sau o persoană care merge.

Când folosiţi un bliţ tip HVL-F58AM / HVL-F43AM (comercializat separat), puteţi înregistra folosind facilitatea sincronizare de mare viteză, indiferent de timpul de expunere ales. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al bliţului.

Note :

Nu apucaţi camera de bliţ.

Condiţiile de înregistrare necesare pentru a se evita apariţia de umbre în imagini, diferă în funcţie de obiectiv.

Când modul de expunere este AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei nu pot fi selectate variantele

[Sincronizare lentă], [Sincronizare spate] şi [Wireless] (fără fi r).

Când pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele P, A, S, M, Prioritate AE la avans continuu nu pot fi selectate elementele [Bliţ dezactivat] sau [Bliţ automat]. Dacă nu doriţi să folosiţi bliţul, apăsaţi-l în jos.

Dacă doriţi să folosiţi bliţul cu un microfon stereo sau cu un dispozitiv similar montat la Suportul cu fi xare automată pentru accesorii, este posibil ca bliţul să nu fi e scos în afară în poziţia corectă şi ca imaginile să aibă colţurile umbrite. Deconectaţi orice dispozitiv conectat la Suportul cu fi xare automată pentru accesorii.

Bliţul wireless (fără fi r)

În cazul unui bliţ extern wireless (comercializat separat), puteţi înregistra folosind bliţul fără a apela la un cablu, chiar dacă bliţul extern nu este ataşat la camera foto. Modifi caţi poziţia bliţului pentru a fotografi a creând senzaţia de spaţialitate (tridimensional) prin accentuarea contrastului dintre zonele luminoase şi cele întunecate ale subiectului.

Pentru a afl a etapele de urmat efectiv pentru fotografi ere, consultaţi manualul de instrucţiuni al bliţului.

129

1

Montaţi bliţul wireless la suportul pentru accesorii cu autoblocare şi porniţi atât camera, cât şi bliţul.

2

Buton Fn

T (Modul bliţ) T (Wireless - fără fi

3

Demontaţi bliţul wireless de la suportul pentru accesorii cu autoblocare şi deplasaţi

în sus, pe verticală, bliţul încorporat.

• Dacă efectuaţi un test de declanşare a bliţului, apăsaţi butonul AEL.

Note :

Opriţi modul wireless pentru bliţ după ce aţi înregistrat cu acesta. Dacă este utilizat bliţul încorporat câtă vreme cel fără fi r este încă activ, vor fi obţinute expuneri alterate la fotografi erea cu bliţ.

Schimbaţi canalul bliţului extern când un alt fotograf utilizează un bliţ wireless în apropiere iar bliţul

încorporat al camerei sale declanşează bliţul dvs. Pentru schimbarea canalului pentru bliţul extern, consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte respectivul accesoriu.

Confi gurarea butonului AEL

Când folosiţi un bliţ wireless, se recomandă să stabiliţi pentru [Funcţia butonului AEL] varianta

[AEL fi xat] în Meniul Particularizat (pag. 166).

Bliţ wireless cu comanda cantităţii de lumină emisă

Puteţi utiliza facilitatea de comandă a cantităţii de lumină emisă de un bliţ wireless împreună cu mai multe bliţuri. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu bliţul

(HVL-F58AM, HVL-F43AM).

130

Sursa luminoasă AF

Puteţi regla sursa luminoasă AF astfel încât să focalizeze asupra unui subiect, în condiţiile în care iluminarea este redusă.

Buton MENIU

T

2

T [Sursa luminoasă AF] T varianta de reglaj dorită.

Asistenţa AF nu acţionează când pentru [Autofocus mode] (Mod autofocalizare) se alege varianta

(Continuous AF – Autofocalizare continuă) sau dacă subiectul se mişcă în modul (Automatic

AF – Autofocalizare automată). (Indicatorul sau cel devine luminos.)

Este posibil ca sursa luminoasă AF să nu acţioneze pentru distanţe focale de 300 mm sau mai mari.

Dacă este montat un bliţ extern (comercializat separat) care este dotat cu o sursă luminoasă AF, este folosită asistenţa AF a respectivului bliţ extern.

Sursa luminoasă AF nu funcţionează dacă este activată funcţia [Declanşator zâmbet].

131

Reglaje ISO (Sensibilitate)

Sensibilitatea la lumină este exprimată prin numărul ISO (indexul recomandat pentru expunere).

Cu cât numărul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicată.

1

Apăsaţi secţiunea ISO de la butonul de

comandă pentru a fi afi şată interfaţa ISO.

Buton ISO

2

Selectaţi valoarea dorită cu

v/V de la butonul de comandă.

Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat

Dacă selectaţi [Reducere zgomot multicadru], afi şaţi interfaţa de confi gurare cu

B şi selectaţi valoarea dorită cu v/V.

Note :

Când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Înregistrare panoramică,

Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia scenei, pentru ISO este fi xată varianta AUTO şi nu puteţi selecta altă valoare ISO.

Când pentru modul expunere este aleasă una dintre valorile P/A/S şi pentru ISO este fi xată varianta

[AUTO], valoarea ISO va fi automat stabilită între ISO 100 şi ISO 1600.

Reglajul [AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare M. Dacă schimbaţi modul de expunere trecând la cel M cu reglajul [AUTO], este aleasă automat varianta [100]. Efectuaţi reglajul ISO în funcţie de condiţiile de înregistrare.

Reducerea zgomotului multicadru (RZ multicadru)

Camera fotografi ază automat, în mod continuu, mai multe imagini, le combină, reduce zgomotul şi înregistrează în memorie o singură fotografi e. În modul Reducerea zgomotului multicadru, puteţi selecta numere ISO mai mari decât cele corespunzătoare sensibilităţii ISO maxime.

Imaginea înregistrată este una combinată.

Note :

Această funcţie nu poate fi folosită când pentru [Calitate] este aleasă una dintre variantele [RAW] sau [RAW & JPEG].

Nu pot fi folosite bliţul, optimizatorul domeniului D şi facilitatea [Auto HDR].

132

Compensarea automată a luminozităţii şi a contrastului (Optimizatorul domeniului D)

Buton Fn

T

(DRO/ Auto HDR)

T Selectaţi reglajul dorit

(Off - oprit)

(DRO -

Optimizatorul

domeniului D)

(Auto HDR)

Nu sunt utilizate funcţiile DRO / Auto HDR.

Împărţind imaginea în zone mai mici, camera analizează contrastul lumină - întuneric pentru subiect şi fundal, conducând la obţinerea unei fotografi i cu luminozitate şi degradeuri optime.

Sunt înregistrate trei imagini cu expuneri diferite, apoi se realizează o suprapune pe cea cu expunerea corectă, zonele luminoase ale unei fotografi i subexpuse şi cele întunecate ale uneia supraexpuse pentru a crea o imagine bogată în degradeuri.

Sunt înregistrate două imagini : una cu expunere corectă şi o alta cu imagini suprapuse.

Optimizatorul domeniului D

1

Buton Fn

T

(DRO/ Auto HDR)

T

(Optimizatorul domeniului D).

2

Selectaţi nivelul optim cu

b/B de la butonul de comandă.

(Auto)

(Level - nivel)*

Luminozitatea este corectată automat.

Optimizează gradarea în fi ecare zonă a imaginii înregistrate. Alegeţi nivelul optim, între Lv1 (slab) şi Lv5 (puternic).

* Lv_ afi şat împreună cu

reprezintă varianta curent selectată.

Note :

Varianta stabilită este [Dezactivat] când modul de expunere stabilit este Înregistrare panoramică sau Înregistrare panoramică 3D sau când sunt folosite opţiunile [Reducere zgomot multicadru] sau

[Efect de imagine].

Varianta stabilită este [Dezactivat] când este aleasă una dintre variantele [Apus de soare] sau [Portret

în noapte], [Vedere nocturnă] sau [Amurg-camera în mână] la Selecţia scenei. Dacă la Selecţia scenei este ales un alt mod, este stabilită varianta [Auto].

Când folografi aţi folosind optimizatorul D-Range, este posibil ca imaginea să prezinte zgomot.

Selectaţi nivelul adecvat verifi când imaginea înregistrată, mai ales când efectul este intensifi cat.

133

Auto HDR

1

Buton Fn

T

(DRO/ Auto HDR)

T

(Auto HDR).

2

Selectaţi nivelul optim cu

b/B de la butonul de comandă.

( A u t o H D R :

Exposure Diff. Auto -

Auto HDR -diferenţă expunere)

Diferenţa de expunere este corectată automat.

(Exposure

Difference Level

- Nivel diferenţă

expunere)*

Stabileşte diferenţa de expunere, pe baza contrastului subiectului.

Selectaţi nivelul optim, între 1,0 Ev (slab) şi 6.0 Ev (puternic).

De exemplu : când este selectată varianta 2.0 Ev, sunt suprapuse trei imagini : una cu – 1.0Ev, alta cu expunere corectă şi o alta cu + 1.0 Ev.

* _Ev afi şat împreună cu

reprezintă varianta curent selectată.

Tehnici de fotografi ere

Deoarece obturatorul este eliberat de 3 ori pentru o singură înregistrare, aveţi grijă de următoarele:

– utilizaţi această funcţie când subiectul nu se mişcă şi nu clipeşte,

– nu recompuneţi scena.

Note :

Nu puteţi utiliza această funcţie în cazul imaginilor RAW.

Când pentru expunere este ales modul AUTO, AUTO+, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE la avans continuu, Selecţia Scenei sau când este selectată varianta

[Reducere zgomot multicadru], nu puteţi selecta [Auto HDR].

Nu puteţi începe următoarea înregistrare până ce procesul de captură nu a fost defi nitivat pentru fotografi erea precedentă.

Este posibil să nu obţineţi efectul dorit în funcţie de diferenţa de luminanţă pentru subiect şi de condiţiile de înregistrare.

Când este utilizat bliţul, efectul acestei funcţii este redus.

134

Când contrastul unei scene este scăzut sau când survin mişcări nedorite ale camerei ori apare un subiect neclar, este posibil ca imaginile HDR să nu fi e de bună calitate. În astfel de cazuri, pe imaginea

înregistrată apare indicaţia pentru a vă informa asupra acestei situaţii. Fotografi aţi din nou, dacă este necesar, fi ind atenţi la contrast şi la neclaritate.

135

Procesarea imaginii

Efecte de imagine

Selectaţi efectul de fi ltrare dorit pentru a obţine expresii artistice şi impresionante.

(Efect de imagine) de la butonul de comandă

T Selectaţi varianta dorită

• Când este selectat un mod ce benefi ciază de o opţiune de reglaj fi n, selectaţi varianta dorită cu b/B.

(Oprit)

(Cameră foto de

jucărie)

(Culori pop).

(Posterizare)

(Imagine retro)

(Lumină blândă)

Nu este utilizată funcţia Efecte de imagine.

Crează imagini ce par înregistrate cu o cameră de jucărie, având colţuri întunecate şi culori pronunţate. Puteţi stabili tonul de culoare cu b/B.

Crează imagini pline de viaţă, intensifi când tonurile de culoare.

Crează un contrast puternic şi o vedere abstractă, intensifi când puternic culorile primare sau în alb şi negru. Puteţi selecta culorile primare sau alb-negru cu b/B.

Crează senzaţia unei fotografi i vechi, folosind tonuri de culoare sepia şi un contrast redus.

Crează imagini cu o atmosferă eterică, plină de luminozitate, de transparenţă şi de blândeţe.

Crează imagini în care este păstrată o anumită culoarea, restul fi ind convertite în alb şi negru. Puteţi selecta o culoare cu b/B.

Crează o imagine cu contrast puternic, în alb şi negru.

(Parţial color)

(Contrast puternic monocrom)

(Focalizare slabă)

(Pictură HDR)

(Mono cu numeroase tonuri)

(Miniatură)

Crează o imagine în care apare efectul unei iluminări slabe. Puteţi stabili intensitatea efectului cu b/B.

Crează impresia unei picturi, fi ind intensifi cate culorile şi detaliile.

Camera eliberează obturatorul de 3 ori. Puteţi stabili intensitatea efectului cu b/B.

Crează o imagine alb-negru cu numeroase tonuri de gri şi cu o reproducere fi delă a detaliilor. Camera eliberează obturatorul de 3 ori.

Crează o imagine care subliniază intensitatea subiectului, defocalizând considerabil fundalul. Acest efect poate fi întâlnit adesea în imagini cu modele în miniatură. Puteţi selecta zona de focalizare cu b/B. Focalizarea asupra altor zone este mult redusă.

136

Note :

• Când este utilizat Teleconvertorul inteligent, nu sunt disponibile efectele [Cameră foto de

jucărie] şi [Miniatură].

• Când este selectată varianta [Parţial color], în funcţie de subiect şi de condiţiile de înregistrare, este posibil ca imaginile să nu reţină respectiva culoare.

Când pentru expunere este ales modul AUTO, AUTO+, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE la avans continuu sau când pentru [Calitate] este aleasă una dintre variantele [RAW] sau [RAW&JPEG], nu puteţi utiliza Efecte de imagine.

• Când este selectată una dintre variantele [Pictură HDR], [Miniatură], [Mono cu numeroase tonuri] sau [Focalizare slabă], nu puteţi confi rma efectul înainte de înregistrare. Totodată, nu puteţi stabili modul Drive.

• Când contrastul scenei este scăzut, când mişcările nedorite ale camerei sunt semnifi cative sau dacă subiectul apare neclar la folosirea uneia dintre variantele [Pictură HDR] sau [Mono cu numeroase tonuri], este posibil să nu obţineţi imagini HDR de bună calitate. Dacă aparatul detectează o astfel de situaţie, pe imaginea înregistrată apare simbolul pentru a vă informa asupra acestui fapt.

Înregistraţi din nou, după cum este necesar, recompunând scena sau fi ind atenţi la cauzele apariţiei neclarităţilor.

Stilul creativ

Puteţi selecta stilul ce doriţi să fi e folosit pentru procesarea imaginii şi puteţi ajusta contrastul, saturaţia şi claritatea pentru fi ecare variantă de Stil creativ disponibilă.

Puteţi de asemenea să ajustaţi expunerea (timpul de expunere şi diafragma), spre deosebire de cazul

în care apelaţi la Selecţia scenei, unde camera ajustează expunerea.

1

Buton Fn

T

(Stil creativ)

T Selectaţi varianta dorită.

2

Când doriţi să ajustaţi (Contrast), (Saturaţie) sau (Claritate), selectaţi elementul dorit cu

b/B, apoi ajustaţi valoarea cu v/V.

(Standard)

(Vivid -

Intens)

(Portrait -

Portret)

Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori minunate.

Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru ca să redea cu acurateţe culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi fl ori, verdele primăverii, albastrul cerului sau cel al oceanului.

Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografi ate în tonuri delicate ; modalitatea ideală pentru realizarea de portrete.

137

Peisaj)

(Landscape -

(Sunset -

Apus de soare)

Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru înregistrarea unor scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte pregnante şi vederile peisajelor afl ate la mare distanţă.

Pentru fotografi erea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul de soare.

Pentru fotografi erea de imagini monocrome, alb-negru.

(Black &

White - Alb - Negru)

Elementele de reglaj (Contrast), (Saturaţie) sau (Claritate) pot fi ajustate pentru fi ecare dintre opţiunile de Stil creativ.

(Contrast)

(Saturation -

Saturaţie)

(Sharpness -

Claritate)

Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa dintre zonele luminoase şi cele umbrite este mai accentuată, având un impact mai puternic asupra imaginii.

Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culorile sunt mai intense.

Cu cât valoarea selectată este mai redusă, culorile imaginii sunt mai reduse şi mai pale.

Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât sunt accentuate mai mult contururile, iar cu cât valoarea selectată este mai redusă, cu atât contururile devin mai estompate.

Note :

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Selecţia Scenei sau Efecte de imagine, pentru [Creative Style] (Stilul creativ) este fi xată varianta [Standard] şi nu puteţi alege o alta.

Când este selectată varianta [Alb - Negru], nu puteţi ajusta saturaţia.

138

Ajustarea tonurilor de culoare

(Balans de alb)

Tonurile de culoare ale subiectului se modifi că în funcţie de caracteristicile sursei de lumină. Tabelul de mai jos prezintă felul în care se modifi că tonurile de culoare în cazul diverselor surse de lumină, pentru un subiect care este de culoare albă la lumina soarelui.

Starea vremii / iluminare

Daylight

(lumina zilei)

Cloudy

(înnorat)

Fluorescent Incandescent

Caracteristicile luminii

Alb Albăstrui Verzui Roşiatic

Folosiţi această facilitate când tonurile de culoare ale imaginii nu au fost obţinute aşa cum vă aşteptaţi sau când doriţi să modifi caţi tonurile de culoare cu scopul de a rezulta anumite expresii fotografi ce.

Notă :

Când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei, pentru [Balans de alb] este fi xată varianta [auto AWB] (Balans de alb automat) şi nu puteţi selecta altă variantă.

Dacă este disponibilă o singură sursă de lumină care este fi e o lampă cu mercur, fi e una cu sodiu, camera nu va putea stabili cu acurateţe balansul de alb din cauza caracteristicilor sursei de lumină.

În aceste cazuri folosiţi bliţul.

WB la butonul de comandă

T Selectaţi

reglajul dorit

Dacă este selectat un alt reglaj decât [Temp. culoare/

Filtru], apăsaţi

B pentru a fi afi şată interfaţa de reglaj fi n şi puteţi ajusta tonurile de culoare folosind b/B/v/V, după cum este necesar.

139

AWB (Auto WB)

(Lumina zilei)

(Umbră)

(Înnorat)

(Incandescent)

(Fluor.: Alb cald)

(Fluor.: Alb rece)

(Fluor.: Alb de zi)

(Fluor.: lumina zilei)

(Bliţ)

Camera detectează automat o sursă de lumină şi ajustează temperatura de culoare.

Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o anumită sursă de lumină, temperatura de culoare va fi ajustată pentru respectiva sursă (balans de alb prestabilit).

Tehnici de fotografi ere

Folosiţi funcţia Variaţie balans de alb dacă nu obţineţi culorile dorite în varianta selectată

(pag. 147).

Când selectaţi [Temperatura de culoare/ Filtru], puteţi ajusta valoarea până ce o obţineţi pe cea dorită

(pag. 141).

Când selectaţi [Particularizat], reglajul efectuat poate fi reţinut (pag. 141).

Ajustarea fi nă a ecranului pentru culori

Puteţi efectua un reglaj fi n combinând temperatura de culoare cu fi ltrul de culoare.

140

Temperatura de culoare

Culoarea este ajustată fi n înspre albastru (B) cu ajutorul b şi cu B spre portocaliu (A).

Filtru de culoare Culoarea este ajustată fi n înspre verde (G) cu ajutorul v şi cu V spre magenta (M)

Temperatura de culoare / Filtru de culoare

1

WB (Balans de alb) la butonul de comandă

T

(Temperatură de culoare / Filtru)

T

B

2

Stabiliţi temperatura de culoare cu ajutorul secţiunilor

v/V de la butonul de

comandă.

3

Apăsaţi

B pentru a fi afi şată interfaţa de reglaj fi n şi a fi compensată culoarea conform

preferinţelor dvs., cu ajutorul butoanelor

v/V/b/B.

Notă :

Deoarce colorimetrele sunt destinate camerelor cu fi lm, valorile diferă în condiţii de iluminare cu lămpi cu fl uorescenţă / lămpi cu sodiu / lămpi cu mercur. Vă recomandăm să folosiţi balansul de alb personalizat sau să efectuaţi un test de fotografi ere.

Balans de alb personalizat

Într-o scenă unde lumina mediului ambiant provine de la mai multe tipuri de surse de lumină, se recomandă utilizarea echilibrului de alb particularizat pentru a se reproduce cu acurateţe zonele de culoare albă.

1

WB (Balans de alb) la butonul de comandă

T

[Personalizat] T Apăsaţi zona centralăa

a butonului de comandă.

141

2

Ţineţi camera astfel încât zona albă să acopere complet zona de autofocalizare afl ată

în centru, apoi apăsaţi butonul declanşator.

Butonul declanşator face clic şi valorile calibrate sunt afi şate (Temperatura de culoare şi Filtrul de culoare).

3

Apăsaţi centrul butonului de comandă.

Ecranul revine la interfaţa cu informaţii privind înregistrarea, valoarea balansului de alb particularizat fi ind memorată.

Balansul de alb particularizat reţinut la această operaţie va fi valabil până la efectuarea unui nou reglaj.

Notă :

Mesajul "Custom WB error" (Eroare legată de balansul de alb personalizat) indică faptul că valoarea aleasă nu se încadrează în intervalul recomandat. (Când este utilizat bliţul pentru un subiect afl at în apropiere sau pentru unul în culori strălucitoare, afl at în cadru.) Dacă înregistraţi această valoare, indicatorul devine de culoare galbenă în interfaţa cu informaţii legate de înregistrare care apare pe ecranul LCD. Puteţi fotografi a în acest moment, însă se recomandă să reglaţi din nou balansul de alb pentru a obţine o valoare mai corectă a acestuia.

Pentru a apela la reglajul stabilit pentru balansul de alb personalizat

WB (Balans de alb) la butonul de comandă

T (Personalizat)

Apăsaţi

B pentru a fi afi şată interfaţa de reglaj fi n şi a realiza compensarea culorilor conform preferinţelor dvs.

Notă :

Dacă este utilizat bliţul când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată o fotografi e cu balasul de alb personalizat, care ţine cont şi de lumina emisă de bliţ. Înregistraţi imaginile următoare folosind bliţul.

142

Mărire într-o singură etapă

Puteţi să măriţi zona centrală a unei imagini folosind teleconvertorul inteligent (Zoom digital) şi să

înregistraţi astfel imaginea.

Apăsaţi butonul .

De fi ecare dată când apăsaţi butonul mărire se modifi că după cum urmează :

Aprox. × 1,4

T Aprox. ×2 T Oprit

, scala de

Butonul

Dimensiunea imaginii este stabilită automat la următoarele valori, indiferent de dimensiunea de imagine selectată.

Scala de mărire

Aprox. × 1,4

Aprox. × 2

Dimensiunea imaginii

M

S

Note :

Teleconvertorul inteligent nu este disponibil când :

– pentru modul expunere este aleasă una dintre variantele Înregistrare panoramică sau Înregistrare panoramică 3D.

– pentru [Butonul teleconvertor inteligent] este aleasă varianta [Mărire pentru focalizare],

– pentru [Calitate] este aleasă una dintre variantele [RAW] sau [RAW&JPEG],

– pentru funcţia Declanşator zâmbet este aleasă varianta [Activat].

Când Teleconvertorul inteligent este disponibil (în Modul autofocalizare), pentru [Zona de autofocalizare] este aleasă varianta [Punctual].

Când Teleconvertorul inteligent este disponibil, pentru [Modul măsurare] este aleasă varianta

[Multisegment].

Nu puteţi folosi Teleconvertorul inteligent în cazul fi lmării.

143

Selectarea modului drive

Înregistrarea unei singure imagini

Acest mod este adecvat pentru înregistrarea obişnuită.

de la butonul de comandă

T

(Single shooting – Înregistrare unică).

Note :

Când pentru modul expunere este aleasă varianta [Sports Action] (Activităţi sportive) de la

Selecţia Scenei, nu puteţi înregistra un singur cadru.

Înregistrarea continuă

Camera înregistrează imagini în mod continuu.

1

de la butonul de comandă

T

(Cont. Shooting – Înregistrare

continuă)

T Selectaţi viteza dorită.

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator, înregistrarea continuă.

Tehnici de fotografi ere

Pentru a înregistra rapid, în mod continuu, alegeţi pentru modul expunere varianta Prioritate AE la avans continuu (pag. 46, 98).

Note :

Când selectaţi Hi, imaginea înregistrată între cadre este afi şată.

144

Nu puteţi înregistra imagini în mod continuu când folosiţi alte moduri de Selecţie a scenei decât

[Activităţi sportive].

Utilizarea temporizatorului

Intervalul de 10 secunde al temporizatorului este convenabil când fotograful vrea să apară în fotografi e, iar cel de 2 secunde este util pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei.

1

de la butonul de comandă

T

(Temporizator)

T Selectaţi varianta

dorită.

Numărul ce apare alături de simbolul , indică numărul de secunde selectat.

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Când este activat temporizatorul, semnalele audio şi indicatorul luminos al acestuia vor semnala condiţiile. Indicatorul luminos al temporizatorului va lumina intermitent, iar semnalele audio vor fi emise exact înainte de înregistrare.

Pentru a renunţa la temporizator

Apăsaţi butonul la butonul de comandă.

Valori adiacente: cont. / Valoare adiacentă unică

Expunerea de bază spre – spre +

Înregistrarea folosind valori adiacente ale expunerii vă permite să obţineţi mai multe variante de imagini, fi ecare cu grade diferite de expunere. Stabiliţi valoarea variaţiei (diferenţa) faţă de expunerea de bază şi camera va înregistra 3 imagini, modifi când automat expunerea.

145

1

de la butonul de comandă

T

(Variaţie : Cont.) sau (Valori adiacente - un cadru)

T Selectaţi variaţia

expunerii.

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Expunerea de bază este stabilită la prima înregistrare din serie.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator până ce se opreşte înregistrarea când este selectată varianta [Bracket: Cont.].

Apăsaţi butonul declanşator cadru cu cadru când este selectată varianta [Valori adiacente un cadru].

Note :

Când selectorul rotativ de mod este pus în poziţia M, expunerea este modifi cată prin ajustarea vitezei obturatorului.

Când ajustaţi expunerea, aceasta este variată pe baza valorii compensate.

Valorile adiacente nu pot fi utilizate dacă pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+,

Prioritate AE la avans continuu, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia

Scenei.

Când este declanşat bliţul, sunt folosite valori adiacente pentru bliţ pentru a fi variată cantitatea de lumină emisă de bliţ. Pentru a înregistra, apăsaţi butonul declanşator cadru cu cadru chiar dacă este selectată varianta [Bracket: Cont.].

Scala EV la înregistrarea folosind valori adiacente

3 imagini înregistrate folosind valori adiacente ale expunerii corespunzătoare unor variaţii ale luminii din mediul ambiant* cu 0,3 trepte.

Compensarea expunerii 0

3 imagini înregistrate folosind valori adiacente ale luminii bliţului corespunzătoare unor variaţii de 0,7 trepte.

Compensarea bliţului de -1,0

Vizor

Ecran LCD

(Când pentru [Buton

DISP (Ecran)] este aleasă varianta [Pentru vizor]

Apare pe rândul de sus.

Apare pe rândul de jos.

* Lumină din mediul ambiant : orice altă sursă de iluminare, în afară de bliţ, care emite lumină în cadrul scenei vizate, o perioadă lungă de timp, cum ar fi lumina naturală, becurile cu incandescenţă sau surse de lumină fl uorescentă.

146

La înregistrarea cu valori adiacente, pe scala EV apare acelaşi număr de indici ca numărul de imagini ce pot fi înregistrate.

Când începe înregistrarea cu expuneri adiacente, indicii asociaţi imaginilor deja înregistrate încep să dispară unul câte unul.

Variaţia balansului de alb

Pe baza balansului de alb şi a temperaturii de culoare / fi ltrului de culoare selectate, sunt înregistrate trei imagini având balansul de alb modifi cat.

1

de la butonul de comandă

T

(WB bracket)

T Selectaţi valoarea

dorită.

Când este selectată varianta Lo, modifi carea este de 10 MK

-1

*, iar dacă este aleasă varianta Hi, modifi carea este de 20 MK -1 .

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

* MK -1 : este unitatea de măsură pentru calitatea conversiei de culoare a fi ltrelor pentru temperatura de culoare (cu aceeaşi valoare ca unitate de măsură convenţională “Mired”).

147

Telecomandă

Puteţi înregistra folosind butonul declanşator şi cel 2SEC (Obturatorul este eliberat după două secunde) de la telecomanda wireless tip RMT-DSLR1 (comercializată separat). Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu telecomanda.

1

de la butonul de comandă

T

[Remote Cdr.] (Telecomandă).

2

Focalizaţi asupra subiectului, îndreptaţi emiţătorul telecomenzii wireless spre senzorul destinat acesteia şi înregistraţi imaginea.

Notă :

Telecomanda wireless tip RMT-DSLR1 (comercializată separat) nu poate fi utilizată pentru

înregistrarea de fi lme.

148

Interfaţa afi şată pentru modul redare

Schimbarea interfeţei în cursul redării

La fi ecare apăsare a secţiunii DISP de la butonul de comandă, interfaţa se modifi că astfel :

Cu datele legate de înregistrare Interfaţa histogramei Fără datele legate de înregistrare

Lista simbolurilor ce apar în interfaţa histogramei

1

Indicator

100-0003

Semnifi caţie

Card de memorie (27, 211)

Modul vizualizare (151)

Număr director-fi şier (182)

Formatul fotografi ilor (162)

Înregistrare panoramică 3D

(45, 96)

24M 12M

6.0M 20M

10M 5.1M

Dimensiunea fotografi ilor

(53)

DPOF

Calitatea fotografi ilor (163)

Protecţie (154)

Stabilire DPOF (187)

Avertizare privind energia rămasă a acumulatorului (28)

Energia rămasă a acumulatorului (28)

Fişierul cu baza de date este complet ocupat (202) /

Eroare legată de fi şierul cu baza de date (202)

Avertizare de supraîncălzire

(16)

149

2

Indicator

P A S M

Semnifi caţie

Histogramă* (87)

Mod de expunere (42)

1/125

F3.5

ISO200

- 0,3

- 0,3

35mm

Timp de expunere (102)

Diafragmă (100)

Sensibilitate ISO (132)

Compensarea expunerii (49)

Compensarea bliţului (127)

Mod de măsurare (127)

Distanţa focală (137)

Stil creativ (137)

Indicator Semnifi caţie

2 0 11 1 1

10:37AM

Optimizatorul domeniului D

(D-Range Optimizer) (110)/

Auto HDR / Avertizare de imagine Auto HDR (134)

Data şi ora înregistrării

3/7

Numărul fi şierului /

Numărul total de imagini

* Când imaginea are o porţiune foarte lumi-

noasă sau una foarte întunecată, aceasta este evidenţiată în interfaţa histogramei (avertizare de atingere a limitei de luminanţă).

Efecte de imagine (136)

AWB

5500K A1 M1

Balans de alb (Auto,

Prestabilit, Particularizat,

Temperatura de culoare,

Filtru de culoare) (139)

150

Utilizarea funcţiilor de redare

Rotirea unei imagini

1

Afi şaţi imaginea pe care doriţi să o rotiţi, apoi apăsaţi butonul .

Buton

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Imaginea este rotită în sens antiorar. Dacă doriţi să efectuaţi o nouă rotire repetaţi pasul 2.

Odată ce aţi rotit imaginea, aceasta va fi redată în noua poziţie (rotită), chiar dacă întrerupeţi alimentarea.

Pentru a reveni la interfaţa obişnuită de redare

Apăsaţi din nou butonul .

Note :

Imaginile de fi lm nu pot fi rotite.

Când copiaţi imagini rotite cu ajutorul calculatorului, aplicaţia “PMB” conţinută de discul CD-ROM

(furnizat) poate afi şa corect imagini rotite. În funcţie de software, este posibil însă ca imaginea să nu fi e rotită.

Modul vizualizare

Este selectată unitatea pentru imaginile ce urmează a fi redate.

1

MENIU

T

1

T [Mod vizualizare] T modul dorit.

Vizualizare director(Foto)

Sunt afi şate fotografi ile grupate pe directoare.

Vizualizare director(MP4)

Vizualizare AVCHD

Sunt afi şate fi lmele (MP4) grupate pe directoare.

Sunt afi şate fi lme înregistrate în modul vizualizare AVCHD.

151

Prezentarea de imagini

Buton MENIU

T

1

T [Prezentare de imagini] T [Accesare]

Sunt redate imaginile înregistrate, în ordine cronologică (Prezentare de imagini). Prezentarea de imagini

încetează automat după prezentarea tuturor imaginilor.

Puteţi vizualiza imaginea precedentă / următoare cu b/B de la butonul de comandă.

Prezentarea de imagini nu poate face pauză.

Pentru a se încheia prezentarea de imagini în curs de desfăşurare

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Pentru a stabili intervalul de timp dintre două imagini ale prezentării de imagini

Buton MENIU

T 1 T [Prezentare de imagini] T [Interval] T Alegeţi numărul dorit

de secunde dintre două imagini succesive.

Pentru repetarea prezentării de imagini

Buton MENIU

T

1

T [Prezentare de imagini] T [Repetare] T [Activat].

Pentru redarea de imagini 3D

Dacă veţi conecta camera la un televizor compatibil 3D prin intermediul unui cablu HDMI (comercializat separat), veţi putea reda imaginile 3 D înregistrate în modul Înregistrare panoramică 3D. Pentru detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 195. Consultaţi totodată manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

Buton MENIU

T

1

T [Prezentare de imagini] T [Tip de imagine] T

[Numai afi şare 3D ].

Interfaţa de redare

Puteţi stabili orientarea redării imaginilor înregistrate în varianta Portret.

Buton MENIU

T

2

T [Interfaţa de redare] T Alegeţi varianta dorită

Notă

Când sunt redate imaginile la televizor sau la calculator, imaginea va fi afi şată în poziţia portret chiar dacă este selectată varianta [Rotire manuală].

152

Parcurgerea imaginilor panoramice

Selectaţi o imagine panoramică, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

La repetarea apăsării, se trece în pauză de redare. Puteţi parcurge o imagine panoramică apăsând butoanele b/B /v/V în timpul pauzei.

Notă

Parcurgerea la redare nu este disponibilă pentru imagini care au fost înregistrate alegându-se pentru

[3D Pan.: Dimensiunea imaginii] varianta [16:9].

153

Protejarea imaginilor (Protect)

Puteţi proteja imaginile împotriva ştergerii accidentale.

1

Buton MENIU

T

1

T [Protejare] T [Imagini multiple].

2

Selectaţi, cu

b/B de la butonul de comandă,

imaginea pe care vreţi să o protejaţi, apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton.

Pe imaginea selectată apare marcajul .

Pentru a anula selecţia, apăsaţi din nou zona centrală a butonului.

3

Pentru protejarea altor imagini, repetaţi pasul 2.

Puteţi selecta toate imaginile din director selectând bara din partea stângă a interfeţei indexului de imagini.

4

Apăsaţi butonul MENIU.

5

Selectaţi [Accesare] cu secţiunea

v al butonului de comandă, apoi apăsaţi zona

centrală a acestui buton.

Pentru a anula protecţia tuturor imaginilor sau fi lmelor

Puteţi anula protecţia pentru toate imaginile sau fi lmele cu acelaşi mod de vizualizare curent afi şat.

Buton MENIU

T

1

T [Protejare] T [Anularea tuturor imag.], [Anularea tuturor

fi lmelor (MP4)] sau [Anularea tuturor fi lmele vizualizate AVCHD]

154

Ştergerea imaginilor (Delete)

Puteţi şterge fi e doar imaginile inutile, fi e toate imaginile.

Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verifi caţi în prealabil dacă doriţi să ştergeţi sau nu imaginea.

Notă :

Imaginile protejate nu pot fi şterse.

Pentru a afi şa directorul dorit

Selectaţi, cu ajutorul butonului de comandă, bara afl ată în partea stângă a interfeţei indexului de imagini, apoi selectaţi directorul dorit cu v/V.

Ştergere (Imagini multiple)

1

Buton MENIU

T

1

T [Ştergere] T [Imagini multiple].

2

Selectaţi cu butonul de comandă imaginea care vreţi să fi e ştearsă, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.

Pe imaginea selectată apare marcajul .

Pentru a anula selecţia, apăsaţi din nou zona centrală a butonului.

Numărul total

3

Pentru a şterge alte imagini, repetaţi pasul 2.

Puteţi selecta toate imaginile din director selectând bara din partea stângă a interfeţei indexului de imagini.

4

Apăsaţi butonul MENIU.

5

Selectaţi [Ştergere] cu

v de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a

acestui buton.

155

Ştergerea tuturor imaginilor sau filmelor din acelaşi mod de vizualizare

Puteţi şterge toate fotografi ile sau fi lmele din acelaşi mod de vizualizare curent afi şat.

1

Buton MENIU

T

1

T [Ştergere] T [Toate din director] sau [Toate fi şierele

vizualizate AVCHD].

2

Selectaţi [Ştergere] cu

v, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

156

În legătură cu vizualizarea la televizor

Conectaţi camera la un televizor folosind un cablu HDMI (comercializat separat) şi redaţi imaginile (pag. 57).

Note

Utilizaţi un cablu HDMI marcat cu sigla HDMI.

Utilizaţi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camera foto) şi unul adecvat pentru conectarea la televizor la celălalt capăt.

Când imaginile nu pot fi afi şate în mod adecvat, alegeţi pentru [Rezoluţie HDMI] din meniul

Confi gurare, varianta [1080p] sau [1080i], în funcţie de televizorul dvs.

Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze în mod corespunzător.

Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului la mufa HDMI a camerei deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.

Relativ la standardul “PhotoTV HD”

Această cameră este compatibilă cu standardul “PhotoTV HD”.

Conectând echipamente compatibile cu standardul “PhotoTV HD” al fi mei Sony folosind un cablu

HDMI, veţi intra într-o lume complet nouă şi uimitoare, în care veţi putea admira fotografi ile cu adevărat la înaltă defi niţie (Full HD - HD integral).

“PhotoTV HD” pune în evidenţă expresiile cu textură şi culori subtile şi cu detalii fi ne, ca de fotografi e.

Vizualizare 3 D

Dacă veţi conecta camera la un televizor compatibil 3D, folosind un cablu HDMI (comercializat separat), veţi putea reda imagini 3D înregistrate automat în modul Înregistrare panoramică 3D. Pentru detalii legate de înregistrarea 3D, consultaţi pag. 210. Consultaţi totodată manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

Buton MENIU

T

1

T [Vizualizare 3D]

Utilizarea "BRAVIA" Sync

Conectând camera la un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu HDMI, puteţi acţiona camera cu ajutorul telecomenzii TV.

157

1

Conectaţi un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync la camera dvs. (pag. 57).

Intrarea este comutată automat şi imaginea înregistrată cu camera apare pe ecranul televizorului.

2

Apăsaţi butonul SYNC MENU al telecomenzii TV.

3

Acţionaţi camera cu butoanele telecomenzii TV.

Elementele meniului SYNC MENU

Slide show

(Prezentare de imagini)

Single-image playback

(Redare imagine unică)

Image Index (Index imagini)

Imaginile sunt redate automat (pag. 152).

Se revine la afi şarea unei singure imagini pe ecran.

3D Viewing (Vizualizare 3D)

Se trecere la interfaţa cu indexul imaginilor.

Sunt redate imagini 3D când este conectat un televizor compatibil 3D.

View Mode

(Mod vizualizare)

Delete (Ştergere)

Este schimbat modul de vizualizare.

Sunt şterse imagini.

Note

Operaţiile disponibile sunt restricţionate când camera este conectată la un televizor prin cablul

HDMI.

Aceste operaţii sunt disponibile numai pentru televizoarele care acceptă "BRAVIA" Sync. Operaţiile ce pot fi efectuate din Meniul SYNC diferă în funcţie de televizorul conectat. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Dacă această cameră efectuează operaţii care nu sunt necesare, ca răspuns la acţionarea telecomenzii

TV, în cazul în care aparatul este cuplat prin intermediul unei conexiuni HDMI la un televizor fabricat de un alt producător, alegeţi pentru [CTRL FOR HDMI] (Comandă pentru HDMI) varianta [Off]

(Dezactivat) în meniul Confi gurare.

158

Reglajele GPS

(numai pentru modelul SLT-A65V)

În cazul în care camera a achiziţionat informaţii legate de locaţie cu ajutorul facilităţii GPS încorporate, aceste informaţii sunt înregistrate împreună cu imaginile sau fi lmele corespunzătoare.

Folosind aplicaţia software “PMB”, puteţi să importaţi, la un calculator, imaginile înregistrate împreună cu informaţii legate de locaţie şi să le vizualizaţi pe o hartă a locaţiilor de înregistrare. Pentru detalii, consultaţi “Asistenţă PMB”.

Buton MENIU

T 1 T [Reglaje GPS] T [GPS Activat / Dezactivat] T [Activat].

Indicatorul se modifi că în funcţie de tăria semnalului GPS recepţioant.

Indicatorul GPS

Nici un indicator

Starea recepţiei GPS

Pentru [GPS Activat/Dezactivat] este aleasă varianta [Dezactivat].

Camera nu poate înregistra informaţii legate de locaţie.

Folosiţi camera într-un spaţiu deschis.

Sunt calculate informaţiile legate de locaţie.

Aşteptaţi până ce sunt înregistrate informaţiile legate de locaţie.

Informaţiile legate de locaţia curentă pot fi înregistrate.

Este o problemă legată de facilitatea GPS. Opriţi şi reporniţi camera.

Pentru a recepţiona semnalul GPS

Nu este posibilă realizarea unei triangulaţii adecvate în interiorul sau în apropierea unor clădiri înalte.

Deplasaţi camera într-un spaţiu exterior deschis şi reporniţi-o.

Achiziţionarea informaţiilor legate de locaţie poate dura de la câteva zeci de secunde la câteva minute.

Puteţi reduce perioada de depistare a poziţiei folosind datele de asistenţă GPS.

Note :

Imediat după pornirea camerei, poate dura între câteva zeci de secunde şi câteva minute pentru a fi achiziţionate informaţii legate de locaţie. Dacă înregistraţi imagini pentru care nu sunt achiziţionate informaţii privind locaţia, respectivele informaţii nu vor fi înregistrate. Pentru a înregistra informaţii corecte, aşteptaţi până ce camera recepţionează semnale radio de la sateliţii GPS.

În timpul decolării şi aterizării avionului în care vă afl aţi, opriţi camera, respectând instrucţiunile personalului de bord.

Folosiţi GPS-ul conform reglementărilor în vigoare în locul unde vă afl aţi şi a situaţiei.

Pentru informaţii detaliate legate de facilitatea GPS, consultaţi pag. 208.

159

Date de asistenţă GPS

Durata necesară pentru achiziţia de informaţii legate de locaţie poate fi redusă prin folosirea datelor de asistenţă GPS.

Dacă este conectată camera la un calculator pe care este instalată aplicaţia software “PMB” furnizată, datele de asistenţă GPS pot fi actualizate automat.

Pentru a verifi ca starea datelor de asistenţă GPS

Buton MENIU

T 1 T [Reglaje GPS] T [Utilizare date asistenţă GPS]

Note :

Calculatorul folosit trebuie să fi e conectat la Internet când se efectuează actualizarea datelor.

Dacă termenul de valabilitate a datelor de asistenţă a expirat, nu puteţi reduce perioada de înregistrare a informaţiilor legate de locaţie. Se recomandă actualizarea regulată a datelor de asistenţă GPS.

Termenul de valabilitate a datelor de asistenţă expiră după aproximativ 30 de zile.

Dacă nu este stabilită varianta pentru opţiunea [Stabilire dată/oră] sau dacă ora stabilită se modifi că mult, este posibil ca perioada necesară pentru achiziţia de către GPS a informaţiilor legate de locaţie să nu poată fi diminuată.

Serviciul de date de asistenţă poate fi suspendat din diverse motive.

Pentru a actualiza datele de asistenţă GPS prin introducerea unui card de memorie în calculator

Lansaţi [GPS Support Tool] (Instrument asistenţă GPS) din (PMB Launcher), selectaţi drive-ul corespunzător cardului de memorie la calculator şi apoi actualizaţi datele de asistenţă GPS. Introduceţi apoi cardul cu date actualizate în camera foto.

160

Corectarea automată a indicaţiei ceasului de către GPS

Camera dvs. menţine o indicaţie corectă a orei cu ajutorul GPS-ului care achiziţionează informaţii temporale în perioada de pornire. Indicaţia ceasului este corectată când alimentarea este oprită.

Buton MENIU

T

1

T [Reglaje GPS] T [Corecţie automată GPS a orei] T

[Activat]

Note :

Facilitatea [Corecţie automată GPS a orei] nu este disponibilă dacă pentru [GPS Activat/Dezactivat] este aleasă varianta [Dezactivat].

Trebuie să setaţi facilitatea [Stabilire dată/oră] la cameră înainte de a o folosi.

Pot exista diferenţe de câteva secunde.

În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu funcţioneze corect.

161

Stabilirea dimensiunii imaginilor şi a calităţii acestora

Formatul imaginilor

Buton MENIU

T

1

T [Formatul imaginilor] T Selectaţi formatul dorit.

3:2

16:9

Un format obişnuit.

Un format HDTV.

Notă :

Acest element nu poate fi stabilit când pentru Modul expunere este aleasă una dintre variantele

Înregistrare panoramică sau Înregistrare panoramică 3D.

Calitate

Buton MENIU

T

1

T [Calitate] T Selectaţi varianta dorită.

RAW (date brute)

RAW+J

(RAW şi JPEG)

FINE (fi n)

STD (standard)

Formatul de fi şier : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie

RAW.)

Acest format nu este obţinut prin procesare digitală. Selectaţi această variantă pentru a procesa imaginile pe calculator în scopuri profesionale.

Pentru dimensiunea imaginii este stabilită valoarea maximă.

Dimensiunea imaginii nu este afi şată pe ecranul LCD.

Formatul fi şierului : RAW (Se înregistrează în formatul de compresie

RAW.) + JPEG.

Sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât şi una în format JPEG. Acest mod este adecvat când vă sunt necesare două fi şiere de imagine, unul JPEG pentru vizualizare şi unul RAW pentru realizarea de montaje.

Pentru calitatea imaginii este aleasă varianta [Fine], iar pentru dimensiunea imaginii este fi xată opţiunea [L].

Formatul fi şierului : JPEG.

Imaginea este comprimată în format JPEG când este înregistrată. Cum raportul de compresie în varianta STD (Standard) este mai mare decât

în cazul FINE (Fin), dimensiunea fi şierului STD este mai redusă decât cea FINE. Aceasta va permite înregistrarea mai multor fi şiere pe un card de memorie, însă calitatea imaginilor va fi mai slabă.

162

Note :

Acest element nu poate fi reglat când este ales modul de expunere Înregistrare panoramică sau

Înregistrare panoramică 3D.

Despre fi şierele RAW

Aveţi nevoie de aplicaţia software “Image Data Converter SR” furnizată pe CD-ROM pentru a deschide fi şierele înregistrate în format RAW cu această cameră foto. Cu acest software, un fi şier RAW poate fi deschis şi convertit la un format obişnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF, şi îi pot fi reajustate echilibrul de alb, saturaţia de culoare, contrastul etc.

Fişierul RAW nu poate fi tipărit folosind o imprimantă pentru DPOF.

Nu puteţi alege [Auto HDR] sau [Efecte de imagine] pentru imagini în format RAW.

163

Ajustarea celorlalte funcţii ale camerei

Reducerea zgomotului cauzat de expunerea prelungită

Dacă stabiliţi timpul de expunere de o secundă sau mai mult (Long exposure shooting – Înregistrare cu

expunere prelungită), procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul.

Astfel este redus zgomotul sub formă de granule, asociat în mod obişnuit expunerii prelungite.

Când operaţia de reducere a zgomotului este în curs de desfăşurare, este afi şat un mesaj şi nu puteţi

înregistra o altă imagine. Selectaţi [On] (Activat) pentru a da prioritate calităţii imaginilor. Selectaţi

[Off] (Dezactivat) pentru a fi acordată prioritate momentului înregistrării.

Buton MENIU

T

3

T [Long Exposure NR] (Reducerea zgomotului datorat expunerii

prelungite)

T Stabiliţi varianta dorită

Notă :

Reducerea zgomotului nu este realizată când modul de expunere ales este Înregistrare panoramică,

Înregistrare panoramică 3D, Prioritate AE avans continuu, în timpul înregistrării continue, a celei continue cu valori adiacente, dacă la Selecţia scenei este aleasă varianta [Activităţi sportive] ori

[Amurg - cameră ţinută în mână] sau dacă pentru ISO este aleasă opţiunea [Multi Frame Noise

Reduc.] (Red. zgomot multicadru), chiar dacă este aleasă varianta [On].

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei, nu puteţi dezactiva reducerea zgomotului.

Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea ISO ridicată

Camera reduce zgomotul care devine mai evident dacă sensibilitatea camerei este ridicată. În timpul procesării este posibil să fi e afi şat un mesaj şi să nu puteţi înregistra imagini. În mod obişnuit, alegeţi varianta [Normal]. Selectaţi varianta [Înată] pentru a reduce zgomotul. Selectaţi [Slabă] pentru a fi acordată prioritate momentului înregistrării.

Buton MENIU

T

2

T [High ISO NR] (Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea

înaltă)

T Selectarea reglajului dorit

Notă :

Când pentru modul expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+, Înregistrare panoramică, Înregistrare panoramică 3D sau Selecţia scenei, acest element nu poate fi selectat.

Reducerea zgomotului nu este aplicată imaginilor RAW.

164

Spaţiul de culoare

Modul în care sunt reprezentate culorile sub formă de combinaţii de numere sau domeniul de reproducere a culorilor este denumit "spaţiu de culoare". Puteţi modifi ca spaţiul de culoare, în funcţie de scopul dvs.

Buton MENIU

T

2

T [Spaţiu de culoare] T Selectaţi reglajul dorit

sRGB

Adobe RGB

Acesta este spaţiul de culoare standard al camerei digitale. Utilizaţi sRGB pentru înregistrarea obişnuită, spre exemplu în cazul care doriţi să imprimaţi imaginile fără nici o modifi care.

Această variantă are un grad mare de reproducere a culorii. Când o mare parte a subiectului este verde sau roşu intens, varianta Adobe RGB este efi cientă.

• Denumirea fi şierului de imagine începe cu “_DSC”.

Note :

Varianta Adobe RGB este destinată aplicaţiilor sau imprimantelor care acceptă gestionarea culorilor şi opţiunea DCF2.0 pentru spaţiul de culoare. Utilizarea unor aplicaţii sau unor imprimante care nu sunt compatibile cu acestea, poate conduce la obţinerea sau imprimarea de imagini care nu reproduc cu fi delitate culorile.

La afi şarea de imagini care au fost înregistrate folosind Adobe RGB cu camera sau cu dispozitive care nu sunt compatibile cu Adobe RGB, imaginile sunt afi şate cu saturaţie redusă.

Eliberare fără obiectiv [Release w/oLens]

Este posibil să fi e eliberat obturatorul când nu este montat nici un obiectiv. Alegeţi această variantă când montaţi camera la un telescop astronomic etc.

Buton MENIU

T 1 T [Eliberare fără obiectiv] T [Activat].

Notă :

Măsurătoarea corectă nu poate fi realizată când folosiţi un obiectiv fără contacte, cum ar fi lentilele unui telescop astronomic. În astfel de cazuri, ajustaţi manual expunerea verifi când-o pentru imaginile

înregistrate.

165

Caroiaj

Caroiajul reprezintă un set de linii auxiliare care vă ajută în realizarea compoziţiei de înregistrat.

Puteţi alege dacă să fi e sau nu afi şat caroiajul şi tipul de linii care să fi e folosit. Este de asemenea afi şat domeniul de înregistrare disponibil pentru fi lme.

Buton MENIU

T 2 T [Grid Line] (Caroiaj) T Selectaţi varianta dorită

Reluare automată

Puteţi verifi ca imaginile înregistrate, revăzându-le pe ecranul LCD, imediat după înregistrare.

Puteţi modifi ca perioada de afi şare.

Buton MENIU

T 2 T [Reluare automată] T Selectaţi reglajul dorit.

Notă :

La reluarea automată, imaginea nu va fi afi şată în poziţie verticală, chiar dacă pentru facilitatea

[Afi şare la redare] este aleasă varianta [Rotire automată] (pag. 152).

Funcţia butonului AEL

Ca funcţie a butonului AEL poate fi aleasă una dintre următoarele 2 funcţii (127) :

– menţinerea valorii expunerii fi xate prin apăsarea butonului AEL în timp ce butonul este menţinut apăsat ([AEL hold]),

– menţinerea valorii expunerii fi xate prin apăsarea butonului AEL înainte ca butonul să fi e apăsat din nou ([AEL toggle]).

Când este selectată una dintre variantele [ AEL Hold] (Menţinere AEL) sau [ AEL toggle]

(Comutare AEL), expunerea este blocată în modul Măsurare punctuală.

Buton MENIU

T 3 T [Funcţia butonului AEL] T Selectarea reglajului dorit

Note :

În timp ce valoarea expunerii este fi xată, indicaţia

apare pe ecranul LCD şi în vizor. Aveţi grijă să nu resetaţi reglajul.

Când este selectată varianta [AEL toggle] (comutare AEL), aveţi grijă să apăsaţi din nou butonul

AEL pentru a elimina blocarea.

166

Alocarea unei alte funcţii butonului AEL

Pe lângă funcţia AEL, puteţi aloca una dintre următoarele funcţii acestui buton :

Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/

Declanşator zâmbet/ ISO/ Mod măsurare/ Compensare bliţ/ Balans de alb/ DRO/Auto HDR/ Stil creativ/ Efect imagine/ Calitate/ Urmărirea subiectului/ AF fi xată/ Previzualizare rezultat diafragmă/

Previzualizare rezultat înregistrare/ Teleconvertor inteligent/ Mărire pentru focalizare.

Buton ISO

Puteţi totodată să atribuiţi o altă funcţie butonului ISO, o alta decât funcţia ISO. Funcţiile disponibile sunt aceleaşi cu cele pentru butonul AEL (Funcţia butonului AEL)., pag. 166.

Buton MENIU

T 3 T [Buton ISO] T Selectaţi varianta dorită

Buton previzualizare

Puteţi verifi ca estomparea aproximativă a fundalului subiectului înainte de înregistrare.

Buton MENIU

T 3 T [Buton previzualizare] T Selectaţi varianta dorită

Previzualizare rezultat

înregistrare

Previzualizare rezultat diafragmă

Diafragmă este îngustată pentru a corespunde valorii selectate pentru diafragmă şi puteţi verifi ca neclaritatea. Valoarea timpului de expunere este de asemenea refl ectată.

Diafragmă este îngustată pentru a corespunde valorii selectate pentru diafragmă şi puteţi verifi ca neclaritatea.

Declanşator electronic diafragmă frontală

Funcţia de Declanşator electronic diafragmă frontală scurtează perioada de întrziere până la eliberearea declanşatorului.

Buton MENIU

T

4

T [Declanşator electronic diafragmă frontală] T Selectaţi

varianta dorită

Note :

Dacă înregistraţi la o viteză mare a obturatorului (un timp de expunere redus), când la cameră este montat un obiectiv de diametru mare, în funcţie de subiect sau de condiţiile de înregistrare, este posibil să apară efectul de dublare a imaginii în zonele întunecate.

Când sunt folosite obiective Konica Minolta, alegeţi pentru această opţiune varianta [Dezactivat].

Dacă este aleasă varianta [Activat], nu va fi stabilită expunerea corectă sau luminozitatea imaginii nu va fi uniformă.

167

Luminozitate LCD

Luminozitatea ecranului LCD este ajustată automat la condiţiile de luminozitate din mendiul

înconjurător, cu ajutorul unui senzor de imagine (pag. 20).

Puteţi stabili manual luminozitatea ecranului LCD.

Buton MENIU

T 1 T [Luminozitate LCD] T Selectaţi varianta dorită

Note :

Când este aleasă varianta [Auto], nu acoperiţi senzorul de lumină cu mâna sau în alt mod.

Când camera este folosită cu adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat), pentru luminozitatea ecranului LCD este aleasă întotdeauna varianta cu valori superioare, chiar dacă dvs. aţi stabilit opţiunea [Auto].

Luminozitate vizor

Luminozitatea vizorului este adaptată automat la condiţiile de iluminare a subiectului.

Puteţi stabili manual luminozitatea vizoului.

Buton MENIU

T

1

T [Luminozitate vizor] T [Manual] T Selectaţi varianta

dorită

Notă :

Când camera este folosită cu adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat), pentru luminozitatea vizorului este aleasă întotdeauna varianta cu valori superioare, chiar dacă dvs. aţi stabilit opţiunea [Auto].

168

Modul economic de funcţionare

Puteţi stabili diferite intervale de timp după care aparatul să treacă în modul economic de funcţionare (Power save). Dacă este pe jumătate apăsat butonul declanşator, camera revine în modul

înregistrare.

Buton MENIU

T 1 T [Economisire energie] T Selectarea momentului dorit

Notă :

Camera nu trece în modul economic de funcţionare când aceasta este conectată la televizor sau când modul drive este trecut în modul [Remote Cdr.] (Telecomandă).

Stabilirea metodei de comutare între ecranul LCD şi vizor

Puteţi dezactiva comutarea automată între ecranul LCD şi vizor, alocând butonului VIZOR/ecran LCD funcţia de a comuta între aceste două variante de afi şare.

Buton MENIU

T

1

T [FINDER/LCD Setting] (Comutare vizor/ecran LCD) T

[Manual]

169

Compensare obiectiv

Puteţi realiza automat compensarea următoarelor caracteristici : scăderea luminozităţii la margini, aberaţia cromatică şi distorsiunea (numai pentru compensarea automată în cazul obiectivelor compatibile). Pentru informaţii suplimentare privind compensarea automată în cazul obiectivelor compatibile, vizitaţi adresa de internet a fi mei Sony din regiunea unde vă afl aţi sau consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.

Compensare obiectiv: umbrire periferică

Este realizată compensarea pentru a elimina colţurile umbrite ale ecranului cauzate de anumite caracteristici ale obiectivului. Pentru această opţiune, este stabilită în mod implicit varianta [Auto].

Buton MENIU

T 4 T [Lens Comp. : Shading] (Compensare obt.: umbre) T selectaţi

varianta dorită.

Compensare obiectiv: aberaţie cromatică

Este realizată compensarea pentru a elimina colţurile umbrite ale ecranului cauzate de anumite caracteristici ale obiectivului. Pentru această opţiune, este stabilită în mod implicit varianta [Auto].

Buton MENIU

T 4 T [Lens Comp. : Chro. Aber.] (Compensare obt.: Aber. crom.)

T selectaţi varianta dorită.

Compensare obiectiv: distorsiune

Sunt compensate distorsiunile ecranului cauzate de anumite caracteristici ale obiectivelor. Pentru această opţiune, este stabilită în mod implicit varianta [Dezactivat].

Buton MENIU

T 4 T [Lens Comp. : Distortion] (Compensare obt.: distorsiuni) T

selectaţi varianta dorită.

170

Stabilirea metodei de înregistrare pe un card de memorie

Formatarea cardului de memorie

Ţineţi seama că operaţia de formatare va şterge defi nitiv toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv imaginile protejate.

Buton MENIU

T

1

T [Format] T [Accesare]

Note :

În cursul formatării, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateţi cardul de memorie cât timp este aprins acest indicator.

Formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacă îl veţi formata cu ajutorul calculatorului, este posibil să nu poată fi utilizat pentru camera foto, în funcţie de tipul de format aplicat.

Formatarea poate dura câteva minute, în funcţie de cardul de memorie.

Când perioada pentru care acumulatorul mai are energie este de 1 procent sau mai redusă, nu puteţi formata cardul de memorie.

Numărul fi şierului

Buton MENIU

T

1

T [Numărul fi şierului] T Selectarea reglajului dorit

Series (serie)

Reset (iniţializare)

Camera nu iniţializează numărătoarea fi şierelor, atribuind numere succesive fi şierelor până ce se ajunge la “9999”.

Camera reia numerotarea fi şierelor şi atribuie numere începând de la

“0001”. Când directorul de înregistrare conţine deja fi şiere, noului fi şier îi va fi atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare existent.

– de fi ecare dată când este schimbat formatul directorului,

– când sunt şterse toate imaginile din director,

– când este înlocuită memoria,

– când cardul de memorie este formatat.

Denumirea directorului

Imaginile înregistrate sunt stocate în directorul creat în mod automat în directorul DCIM de pe cardul de memorie.

Buton MENIU

T

1

T [Denumirea fi şierului] T Selectarea reglajului dorit

171

Standard form

(format standard)

Date form (format

de tip dată)

Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director +

MSDCF.

Exemplu : 100MSDCF

Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director +

Y / MM / DD (An (ultima cifră) / Lună / Zi).

Exemplu : 10010405 (Denumirea directorului : 100, data : 2011/04/05)

Notă :

Forma directorului de fi lm MP4 este stabilită a fi : “număr director + ANV01”

Selectarea directorului de înregistrare

Când este selectată forma standard de denumire a unui director şi există două sau mai multe directoare, puteţi selecta directorul de înregistrare care să fi e utilizat pentru înregistrarea imaginilor.

Buton MENIU

T

1

T [Selectare director înreg.] T Selectarea directorului dorit

Notă :

Nu puteţi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Format dată].

Crearea unui nou director

Este creat un director nou pe cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.

Este creat un nou director căruia îi este atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare număr existent şi acesta devine directorul curent de înregistrare. Sunt create simultan un director pentru fotografi i şi unul pentru fi lme MP4.

Buton MENIU

T

1

T [Director nou]

Note :

Când introduceţi în această cameră un card de memorie care a fost utilizat împreună cu un alt echipament, şi înregistraţi imagini, este creat în mod automat un nou director.

Într-un director pot fi stocate până la 4000 de imagini. Când capacitatea directorului este depăşită, este creat în mod automat un nou director.

172

Recuperarea bazei de date cu imagini

Când sunt depistate inadvertenţe în baza de date cu fi şiere de imagine, apărute în urma procesării imaginilor pe calculator etc. imaginilor de pe cardul de memorie nu pot fi redate sub această formă.

Într-un astfel de caz, camera va repara fi şierul defect.

Buton MENIU

T

1

T [Recuperare BD imagini] T [Accesare]

Notă :

Folosiţi pentru această operaţie un acumulator sufi cient încărcat. Scăderea energiei acumulatorului

în cursul operaţiei de reparaţie poate conduce la deteriorarea datelor.

Setarea funcţiei de transmitere a datelor

Stabileşte dacă folosiţi sau nu funcţia de transmitere când este utilizat un card Eye-Fi (disponibil în comerţ). Acest element apare când cardul Eye-fi este inserat în cameră.

Buton MENIU

T 2 T [Reglaje transmitere] T Selectarea reglajului dorit

Starea asociată indicatorilor în timpul comunicaţiei

Standby. Nu sunt imagini de transmis.

Standby de transmitere.

Conectare.

Transmitere.

Eroare

Note :

Înainte de a folosi un card Eye-Fi, confi guraţi punctul de acces LAN wireless (fără fi r) şi destinaţia de transmitere. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru cardul Eye-Fi.

Cardurile Eye-Fi sunt comercializate în S.U.A., Canada, Japonia şi în unele dintre ţările din Uniunea

Europeană (corespunzător martie 2011).

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi producătorul sau vânzătorul direct.

Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat.

Cardurile Eye-Fi includ o funcţie LAN wireless. Nu introduceţi nici un card Eye-Fi în cameră dacă este interzis să o faceţi, spre exemplu atunci când vă afl aţi la bordul unui avion. Dacă există un card

Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje transmitere] varianta [Dezactivat]. În cazul în care pentru [Reglaje transmitere] este aleasă varianta [Dezactivat], este afi şat simbolul .

173

Note (continuare) :

Când folosiţi pentru prima dată un card Eye-Fi nou, copiaţi pe calculatorul dvs. fi şierul de instalare pentru gestionarea Eye-Fi (Eye-Fi manager), înregistrat pe card, înainte să formataţi cardul.

Folosiţi un card Eye-Fi după ce actualizaţi cea mai recentă versiune de fi rmware. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte cardul Eye-Fi.

Funcţia camerei de economisire a energiei nu este disponibilă când sunt transmise imagini.

Dacă este afi şat simbolul de eroare

, scoateţi cardul din aparat şi reintroduceţi-l sau opriţi şi apoi reporniţi alimentarea. Dacă apare din nou simbolul de eroare cardul Eye-Fi.

, este posibil să fi e deteriorat

Comunicaţia în reţeaua Wi-Fi poate fi infl uenţată de alte echipamente de comunicaţie. Dacă starea comunicaţiei este defi citară, deplasaţi-vă mai aproape de punctul de acces la reţelei Wi-Fi.

Pentru detalii legate de tipurile de fi şiere ce pot fi transmise, consultaţi documentaţia furnizată

împreună cu cardul Eye-Fi.

Dacă transmiteţi o imagine care a fost înregistrată când pentru facilitatea [GPS Activat/ Dezactivat] este aleasă varianta [Activat], informaţiile legate de locaţie aferente imaginii pot fi accesibile unei terţe părţi. Pentru a evita acest inconvenient, alegeţi pentru [GPS Activat/ Dezactivat] varianta

[Dezactivat] (pag. 159) (numai pentru modelul (SLT-A65V).

Acest produs nu este compatibil cu facilitatea “Mod memorie fără fi nal” Eye-Fi (Eye-Fi “Endless

Memory Mode”). Aveţi grijă să introduceţi în acest aparat carduri Eye-Fi cu facilitatea “Mod memorie fără fi nal” (Eye-Fi “Endless Memory Mode”) dezactivată.

174

Revenirea la confi guraţia implicită

Puteţi readuce principalele funcţii la variantele implicite (iniţializare).

Buton MENIU

T 3 T [Iniţializare]T Selectaţi varianta dorită T [Accesare]

Elementele ce pot fi iniţializate sunt prezentate în continuare.

Funcţii de înregistrare (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea

modului înregistrare)

Element Se revine la

Exposure compensation (Compensarea expunerii) (49) ± 0.0

Drive mode (Modul drive) (51, 144)

Flash mode (Modul bliţ) (47, 129)

Autofocus mode (Modul autofocalizare) (116)

AF area (Zonă de autofocalizare) (117)

Object Tracking (Urmărirea subiectului) (117)

Single shooting (Înreg. unică)

Fill-fl ash (diferă în funcţie de faptul că bliţul încorporat este activat sau nu)

AF-A

Wide (largă)

On (activat)

Face Detection (Detecţia feţelor) (122)

Smile Shutter (Declanşator zâmbet) (124)

ISO (132)

Metering mode (Modul de măsurare) (127)

On (activat) (Desemnare feţe)

Off (dezactivat)

AUTO

Multisegment

Flash compens. (Compensarea bliţului) (127)

White balance (Balans de alb) (139)

± 0.0

AWB (Balans de alb stabilit automat)

ColorTemperature (Temperatura de culoare) /

Color fi lter (Filtru de culoare) (141)

Custom white balance (Balans de alb particularizat)

(141)

5500K, Filtru de culoare 0

5500K

DRO (Optimizatorul domeniului D) / Auto HDR (133)

Creative Style (Stilul creativ) (137)

Optimizatorul domeniului D : Auto

Standard

Picture Effect (Efecte de imagine) (136)

Scene Selection (Selecţia scenei) (44, 94)

Movie (Film) (109)

Off (dezactivat)

Portret

P

Meniul de înregistrare (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea

modului înregistrare)

Element

Image Size (Dimensiune imagine) (53)

Aspect ratio (Format) (162)

Quality (Calitate) (162)

Panorama: Size (Panoramă : Dimensiune) (53)

Panorama: Direction (Panoramă : Direcţie) (98)

Se revine la

L:24M

3:2

Fine (Fin)

Standard

Right (dreapta)

175

Meniul de înregistrare (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea

modului înregistrare)

– continuare

Element Se revine la

3D Pan.: Image Size (Pan. 3D : Dimensiune imagine) (53) Standard

3D Pan.: Direction (Pan. 3D : Direcţie) (98)

Long Exposure. NR (Reducerea zgomotului datorat expunerii

prelungite) (164)

Right (dreapta)

On (activat)

High ISO NR (Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea

înaltă) (164)

Normal

Flash control (Comanda bliţului) (128)

AF illuminator (Sursa luminoasă AF) (131)

Color Space (Spaţiu de culoare) (165)

SteadyShot (91)

ADI fl ash (Bliţ ADI)

Auto sRGB

On (activat)

Meniul de înregistrare (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea

modului înregistrare)

Element

File Format (Format fi şier) (110)

Record Setting (Confi gurare înregistrare) (111)

Audio Recording (Înregistrare audio) (112)

Wind Noise Reduct. (Reducere zgomot vânt) (112)

SteadyShot (91)

Se revine la

AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p

60i 17M(FH), 50i 17M(FH)

On (activat)

Off (dezactivat)

On (activat)

Meniul personalizat (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea modului

înregistrare)

Element

Eye-Start AF (Autofocalizare declanşată de privire) (85)

Se revine la

Off (dezactivat)

FINDER/LCD Setting (Comutare vizor/ecran LCD) (169) Auto

Red eye reduction (Reducerea efectului de ochi roşii) (63) Off (dezactivat)

Release w/oLens (Eliberare fără obiectiv) (165)

Auto+ Cont. Shooting (Auto+ Înreg. continuă) (93)

Auto+ Image Extract. (Extragere imagine Auto+) (93)

Disable (dezactivat)

Auto

Auto

Grid Line (Caroiaj) (166)

Auto Review (Revizualizare automată) (166)

DISP Button (Buton DISP (Ecran)) (86)

DISP Button (Buton DISP (Vizor)) (86)

Off (dezactivat)

Off (dezactivat)

Afi şarea tuturor info./ Interfaţa grafi că/ Fără informaţii afi şate/ Nivel

Fără informaţii afi şate/ Interfaţa grafi că/ Nivel

176

Meniul personalizat (Revenirea la variantele implicite/ Iniţializarea modului

înregistrare)

Element

Peaking Level (Nivel contur) (120)

Peaking Color (Culoare contur) (120)

Live View Display (Afi şare vizualizare în direct) (88)

Func. of AEL button (Funcţie buton AEL) (166)

ISO Button (Buton ISO) (167)

Preview Button (Buton previzualizare) (167)

Se revine la

Off (dezactivat)

White (Alb)

Setting Effect ON

(Stabilire efect - Activat)

AEL hold (Menţinere AEL)

ISO

Shot. Result Preview

(Previzualizare rezultat înregistrare)

Focus Hold (Focalizare fi xată) Focus Hold Button (Buton focalizare fi xată) (65)

Smart Telecon. Button (Buton teleconvertor inteligent)

(120, 143)

Smart Telecon. (Teleconvertor

inteligent)

Lens Comp.: Shading (Compensare obiectiv : Umbrire) (170) Auto

Lens Comp.: Chro. Aber. (Compensare obiectiv : Aberaţie

cromatică) (170)

Auto

Lens Comp.: Distortion (Compensare obiectiv : Distorsiune)

(170)

Front Curtain Shutter (Declanşator electronic diafragmă

frontală) (167)

Off (dezactivat)

On (activat)

Meniul de redare (Revenire la reglaje implicite)

Element Se revine la

View Mode (Mod vizor) (151) Folder View(Still) (Vizualizare

director (Foto))

Slide show – Interval (Prezentare de imagini - Interval) (152) 3 sec

Slide show – Repeat (Prezentare de imagini - Repetare) (152) Off (dezactivat)

Specify Printing – Date imprint (Specificare imprimare -

Imprimarea datei) (187)

Off (dezactivat)

Volume Settings (Reglaje de volum) (66) 2

PlaybackDisplay (Interfaţă de redare) (153) Auto rotate (Rotire automată)

Meniul instrumetului pentru cardul de memorie (Revenire la reglaje implicite)

Element

File number (Număr fi şier) (171)

Folder name (Denumire director) (171)

Se revine la

Series (Serie)

Standard form

(Format standard)

177

Meniul de confi gurare (Revenire la reglaje implicite)

Element

Menu start (Meniu pornire) (67)

LCD brightness (Luminozitate LCD) (168)

Viewfi nder Bright. (Luminozitate vizor) (168)

Se revine la

Top (Superior)

Auto

Auto

GPS Settings – GPS On/Off (Reglaje GPS - GPS Activat/

Dezactivat) (Numai pentru SLTA65V) (159)

Off (dezactivat)

GPS Settings – GPS Auto Time Cor. (Reglaje GPS - Corecţie

automată GPS a orei) (Numai pentru SLTA65V) (159)

Power save (Economisire energie) (169)

HDMI Resolution (Rezoluţie HDMI) (157)

CTRL FOR HDMI (Comandă pentru HDMI) (157)

Upload Settings (Reglaje transmitere) (173)

1 min.

Auto

On (activat)

On (activat)

USB connection (Conexiune USB) (180)

Audio signals (Semnale audio) (68)

Mode Dial Guide (Ghid selector de mod) (68)

Demo mode (Mod demo) (68)

Auto

On (activat)

On (activat)

Off (dezactivat)

Alte opţiuni (Revenire la reglaje implicite)

Element Se revine la

Recording information display (LCD monitor) (Interfaţa cu informaţii privind înregistrarea – Ecran

LCD) (52)

Display All Info. (Afi şarea tuturor

informaţiilor)

Recording information display (Viewfi nder)

(Interfaţa cu informaţii privind înregistrarea - Vizor) (52)

PlaybackDisplay (Interfaţă de redare) (149)

Level (Nivel)

Single-image screen (Afi şarea unei

singure imagini – cu informaţii

legate de înregistrare)

178

Verifi carea versiunii de cameră

Este afi şată versiunea camerei dvs. Verifi caţi versiunea când doriţi să actualizaţi fi rmware-ul.

Buton MENIU

T 3 T [Versiune].

Notă :

Operaţia de actualizare poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este

(simbolul acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor de c.a., tip AC-PW10 AM (comercializat separat).

179

Conectarea camerei la calculator

Stabilirea conexiunii USB

Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB când camera este cuplată la un calculator sau la un dispozitiv USB prin intermediul unul cablu USB.

Buton MENIU

T 2 T [Conexiune USB] T Selectaţi varianta dorită.

Auto

MTP

Mass Storage

Este stabilită automat o conexiune Mass Storage sau MTP, în concordanţă cu un calculator sau alte dispozitive USB de conectat. Calculatoarele

Windows 7 sunt conectate în MTP, singurele funcţii fi ind de a permite utilizarea.

Este stabilită o conexiune MTP între cameră, un calculator şi alte dispozitive USB. Calculatoarele Windows 7 sunt conectate în MTP, singurele funcţii fi ind de a permite utilizarea. În cazul altor calculatoare

(Windows Vista/XP, Mac OS X), este afi şată fereastra de asistenţă

“AutoPlay” şi fotografi ile înregistrate în directorul de înregistrare al camerei sunt importate la calculator.

Este stabilită conexiunea Mass Storage între cameră, un calculator şi alt dispozitiv USB. Modul standard.

Note :

Conexiunea poate dura mai mult timp când este selectată varianta [Auto].

Dacă Device Stage* (Stare dispozitiv) nu este afi şat cu Windows 7, alegeţi pentru acest element varianta [Auto].

* “Stare dispozitiv” este o interfaţă a meniului folosită pentru gestionarea echipamentelor conectate, cum ar fi camera digitală (Funcţia Windows 7).

Stabilirea conexiunii USB

1

Introduceţi în camera foto un acumulator sufi cient încărcat sau cuplaţi aparatul la o priză de perete prin intermediul adaptorului de c.a. tip AC-PW10AM (comercializat separat).

180

2

Porniţi camera şi calculatorul.

3

Verifi caţi dacă pentru conexiunea [USB connection] corespunzător 2, este aleasă varianta [Mass Storage].

4

Conectaţi camera la calculator.

Când este stabilită pentru prima dată o conexiune

USB, calculatorul dvs. rulează automat un program de recunoaştere a camerei. Vă rugăm aşteptaţi.

1 Spre conectorul USB al calculatorului

Cablu USB

(furnizat)

2 Spre mufa USB a camerei

Importul imaginilor pe calculator (Windows)

Aplicaţia software “PMB” vă permite să importaţi cu uşurinţă imaginile.

Pentru detalii legate de funcţiile “PMB”, consultaţi “PMB Help”.

Importul imaginilor pe calculator fără a folosi "PMB"

Când apare interfaţa de asistenţă AutoPlay Wizard după realizarea unei conexiuni USB între cameră şi calculator, faceţi clic pe [Open folder to view fi les]

T [OK] T [DCIM] sau [MP_ROOT] T copiaţi imaginile dorite pe calculator.

181

Denumirea fi şierului

Director

Director DCIM

Director MP_ROOT

Tipul de fi şier

Fişier JPEG fi le

Fişier JPEG (Adobe RGB)

Fişier RAW

Fişier RAW (Adobe RGB)

Fişier MP4 (1440 × 1080 12M)

Fişier MP4 (VGA)

Denumirea fi şierului

DSC0 ssss .JPG

_DSC ssss .JPG

DSC0 ssss .ARW

_DSC ssss.ARW

MAH0 ssss .MP4

MAQ0 ssss .MP4

• ssss (numărul fi şierului) reprezintă un număr cuprins între 0001 şi 9999.

• Când pentru [Calitate] este aleasă varianta [RAW & JPEG], porţiunile numerice ale denumirii unui fi şier de date RAW şi cele ale fi şierului JPEG coincid.

Note

Pentru operaţii cum ar fi importul de fi lme vizualizate AVCHD la calculator, folosiţi “PMB”.

Folosiţi “PMB” pentru a importa la calculator fi lme cu informaţii privind localizarea GPS (numai pentru modelul SLV-A65V).

Când camera este conectată la calculator, dacă acţionaţi fi lme în format AVCHD sau directoare de la calculatorul conectat, imaginile pot fi deteriorate sau este posibil să nu poată fi redate. Nu ştergeţi şi nu copiaţi fi lme în format AVCHD pe un card de memorie de la calculator. Firma Sony nu poate fi făcută responsabilă pentru consecinţele efectuării unei astfel de operaţii prin intermediul calculatorului.

Importul imaginilor la calculator (Macintosh)

1

Conectaţi mai întâi camera la calculatorul dvs. Macintosh. Faceţi dublu-clic pe simbolul recent recunoscut de pe desktop

T directorul unde sunt stocate imaginile

pe care vreţi să le importaţi.

2

Marcaţi şi deplasaţi fi şierele de imagine peste simbolul hard diskului.

Fişierele de imagini sunt copiate pe hard disk.

3

Faceţi dublu-clic pe simbolul de hard disk

T pe fi şierul de imagine din directorul

ce conţine fi şierele copiate.

Notă

Folosiţi “iMovie” comercializat cu un calculator Macintosh pentru a importa sau a acţiona asupra unor fi lme în format AVCHD.

182

Ştergerea conexiunii USB

Efectuaţi mai întâi paşii de la 1 la 3 ai procedurii următoare :

Deconectaţi cablul USB.

Scoateţi cardul de memorie.

Opriţi camera digitală.

1

Faceţi dublu-clic pe simbolul de deconectare de pe bara cu simbolurile programelor rezidente.

Simbol de deconectare

2

Faceţi clic pe (USB Mass Storage Device)

T [Stop].

3

Bifaţi dispozitivul în fereastra de confi rmare, apoi faceţi clic pe [OK].

Notă

Dacă folosiţi un calculator Macintosh, marcaţi şi deplasaţi simbolul drive-ului sau pe cel al cardului de memorie peste cel “Trash” (pubelă). Camera va fi deconectată de la calculator.

183

Crearea unui disc de fi lm

Puteţi crea un disc pornind de la fi lmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.

Filmele înregistrate folosind varianta [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a crea un disc. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală (pag. 75).

Filmele înregistrate folosind variantele [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a fi creat un disc AVCHD. Această operaţie de conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie să stocaţi fi lmele pe un disc Blu-ray (pag. 185).

Crearea unui disc în format AVCHD

Puteţi crea un disc în format AVCHD, cu imagini de înaltă defi niţie (HD) cu fi lmele în format

AVCHD importate la calculator folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.

1

Selectaţi fi lmele în format AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi cu “PMB”.

2

Faceţi clic pe (Create Discs) (Creare discuri) pentru a selecta [Create AVCHD

Format Discs (HD)].

Este afi şată interfaţa utilizată pentru crearea unui disc.

• Pentru detalii, consultaţi “PMB Help”.

Note

Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.

Fotografi ile şi fi şierele de fi lm MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc în format AVCHD.

Crearea unui disc poate dura mai mult timp.

Redarea unui disc în format AVCHD cu ajutorul unui calculator

Puteţi reda discuri în format AVCHD folosind “Player for AVCHD” care este instalat împreună cu

“PMB”.

Pentru a lansa aplicaţia software, faceţi clic pe [Start]

T [All Programs] T [PMB] T [PMB

Launcher]

T [View] T [Player for AVCHD].

184

Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi documentaţia Help a “Player for AVCHD”.

Notă

În funcţie de mediul de operare de la calculator, este posibil ca fi lmele să nu fi e redate cursiv.

Crearea unui disc Blu-ray

Puteţi crea un disc Blu-ray cu fi lme AVCHD anterior importate la calculator. Calculatorul trebuie să permită crearea de discuri Blu-ray.

Pentru crearea de discuri Blu-ray pot fi utilizate următoarele suporturi media: BD-R (nereinscriptibil) and BD-RE (reinscriptibil). Nu puteţi adăuga conţinut pe nici unul dintre aceste discuri, după ce au fost create.

Faceţi clic pe [BD Add-on Software] în interfaţa de instalare a “PMB” şi instalaţi această facilitate urmând instrucţiunile afi şate pe ecran.

Conectaţi calculatorul la Internet când instalaţi [BD Add-on Software].

Pentru detalii, consultaţi “PMB Help”.

Crearea unui disc cu imagini la calitatea corespunzătoare defi niţiei standard (SDT)

Puteţi crea un disc cu imagini cu defi niţie standard (STD) pornind de la fi lmele în format AVCHD importate la calculator folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.

1

Selectaţi fi lmele în format AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi cu “PMB”.

2

Faceţi clic pe (Create Discs) (Creare discuri) pentru a selecta [Create DVD-Video

Format Discs (STD)].

Este afi şată interfaţa utilizată pentru crearea unui disc.

• Pentru detalii, consultaţi “PMB Help”.

Note

Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.

Fişierele de fi lm MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc.

Crearea unui disc poate dura mai mult timp deoarece fi lmele în format AVCHD sunt convertite în fi lme cu imagini la defi niţie standard (SDT).

Pentru crearea pentru prima dată a unui disc DVD-video (SDT) este necesară conectarea la

Internet.

185

Discuri ce pot fi utilizate cu "PMB"

Cu aplicaţia “PMB” puteţi utiliza discuri cu diametrul de 12 cm. Relativ la discurile Blu-ray, consultaţi pag. 185.

Tipul de disc

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL

DVD-RW/DVD+RW

Facilităţi

Neinscriptibile

Inscriptibile

Aveţi grijă să folosiţi întotdeauna ultima versiune de sistem PlayStation®3 pentru echipamentul dvs.

PlayStation®3.

PlayStation®3 este posibil să nu fi e disponibil în anumite ţări/ regiuni.

186

Specifi carea DPOF

Cu ajutorul camerei dvs., puteţi specifi ca imaginile, înainte de a vă deplasa la un magazin specializat pentru transpunerea pe hârtie a fotografi ilor sau de a începe tipărirea acestora cu imprimanta proprie.

Urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare.

Specifi caţiile DPOF rămân asociate imaginilor după imprimare. Se recomandă să le anulaţi după ce aţi tipărit fotografi ile.

1

Buton MENIU

T

1

T [Specifi care DPOF] T [Confi gurare DPOF] T [Imagini

multiple].

2

Selectaţi imaginea cu

b/B

de la butonul de comandă.

3

Aplicaţi marcajul apăsând zona centrală a butonului de comandă.

Pentru a renunţa la specifi caţia DPOF, selectaţi din nou imaginea, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

4

Apăsaţi butonul MENIU.

5

Selectaţi [Enter] (Accesare) cu

v

de la butonul de comandă, apoi apăsaţi secţiunea centrală a acestuia.

Note

Nu puteţi specifi ca DPOF fi şiere de date RAW.

Nu puteţi stabili numărul de imagini care să fi e imprimate.

Imprimarea datei

Puteţi data imaginile când le imprimaţi. Poziţia datei (în interiorul sau exteriorul imaginii), dimensiunea caraterelor etc. depind de imprimanta folosită.

Buton MENIU

T

1

T [Specifi care pentru imprimare] T [Imprimare dată] T

[Activat]

Notă

În funcţie de imprimantă, această funcţie este posibil să nu fi e disponibilă.

187

Curăţarea camerei şi a obiectivului

Curăţarea suprafeţei camerei

Nu atingeţi zonele din interiorul camerei, cum ar fi contactele obiectivului sau oglinda. Deoarece praful de pe oglindă şi din jurul acesteia poate afecta imaginile sau performanţele camerei, îndepărtaţi-l cu ajutorul unui sufl ător* disponibil în comerţ. Pentru detalii legate de curăţarea senzorului de imagine, consultaţi pagina următoare.

* Nu folosiţi un pulverizator de spray pentru a curăţa în interiorul camerei foto deoarece puteţi

genera disfuncţionalităţi.

• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa cu pânză uscată. Deoarece poate fi deteriorat fi nisajul sau carcasa, evitaţi următoarele :

– folosirea de substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool, deşeuri textile, insecticide, substanţe de protecţie contra radiaţiilor solare etc.,

– atingerea aparatului având pe mâini substanţe ca cele mai sus menţionate,

– punerea în contact, pe durată îndelungată, cu cauciuc sau cu vinil.

Curăţarea obiectivului

Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin solvenţi organici cum ar fi tinerul sau benzina.

Când curăţaţi suprafaţa obiectivului, îndepărtaţi praful cu un sufl ător disponibil în comerţ. În cazul

în care praful este lipit de suprafaţă, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale sau cu un şerveţel uşor umezit în soluţie de curăţare pentru lentile. Efectuaţi mişcări de ştergere dinspre centru spre exterior.

Nu pulverizaţi soluţia de curăţare direct pe suprafaţa obiectivului.

188

Curăţarea senzorului de imagine

Dacă în interiorul aparatului pătrund praf sau scame care se aşează pe senzorul de imagine (parte a componentă a camerei, cu rol de peliculă fotografi că), este posibil să apară în imaginile înregistrate sub formă de puncte întunecate, aceasta depinzând de spaţiul de înregistrare. Dacă pe senzorul de imagine există praf, folosiţi un sufl ător şi curăţaţi senzorul de imagine urmând procedura de mai jos.

Note :

Operaţia de curăţare nu poate fi efectuată dacă nivelul de energie al acumulatorului este de 50 % sau mai scăzut.

Camera începe să emită semnale sonore dacă energia acumulatorului scade prea mult în timpul operaţiei de curăţare. Întrerupeţi imediat operaţia de curăţare şi opriţi camera. Se recomandă utilizarea unui adaptor de c.a., tip AC-PW10AM (comercializat separat).

Se recomandă să încheiaţi repede operaţia de curăţare.

Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei.

Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind modul curăţare al aparatului

1

Verifi caţi dacă este complet încărcat acumulatorul (pag. 28).

2

Apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi

2 cu

b/B la butonul de comandă.

Butonul MENIU

3

Selectaţi [Cleaning mode] (Modul

curăţare) cu

v/V la butonul de comandă,

apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.

189

4

Selectaţi [Enter] cu

v de la butonul de comandă şi apăsaţi zona centrală a

acestuia.

Senzorul de imagine vibrează pentru scurtă vreme şi elimină praful de pe senzor.

5

Opriţi camera.

Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind un sufl ător

Dacă este în continuare necesară curăţarea după operaţia realizată în modul curăţare, folosiţi un sufl ător şi curăţaţi senzorul de imagine urmând procedura de mai jos.

1

Efectuaţi operaţia de curăţare descrisă la paşii de la 1 la 4 ai procedurii “Pentru a curăţa automat senzorul de imagine folosind modul curăţare al aparatului".

2

Detaşaţi obiectivul (pag. 31).

3

Apăsaţi cu un deget marcajul

V de pe

pârghia de blocare a oglinzii pentru a ridica oglinda.

Aveţi grijă să nu atingeţi suprafaţa oglinzii.

Pârghia de blocare a oglinzii

190

4

Utilizaţi un suflător pentru a curăţa suprafaţa senzorului de imagine şi spaţiul din jurul său.

Nu atingeţi senzorul de imagine cu vârful sufl ătorului şi nu introduceţi vârful sufl ătorului

în cavitatea de dincolo de zona de montaj a obiectivului.

Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc în altul. Terminaţi cât se poate de repede operaţia de curăţare.

Curăţaţi şi spatele oglinzii cu un sufl ător.

5

După ce terminaţi operaţia de curăţare, coborâţi oglinda cu degetul până ce se aude un clic.

Coborâţi rama oglinzii înapoi în poziţia sa, cu un deget. Aveţi grijă să nu atingeţi cu degetul suprafaţa oglinzii.

Coborâţi oglinda până ce acesta se fi xează ferm în poziţia sa.

6

Montaţi obiectivul şi opriţi camera.

Verifi caţi dacă oglinda este bine fi xată în poziţia sa înainte de a monta obiectivul.

Note :

După încheierea operaţiei de curăţare, verifi caţi dacă oglinda este fi xată în poziţia sa înainte de a monta obiectivul. În caz contrar, obiectivul se poate zgâria sau pot apărea probleme suplimentare.

Totodată, dacă oglinda nu este ferm fi xată în poziţia corectă, nu poate fi realizată autofocalizarea în cursul înregistrării.

Nu puteţi fotografi a cât timp oglinda este în poziţie ridicată.

191

Soluţionarea problemelor

Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate

în continuare. Verifi caţi elementele prezentate de la pagina 192 la pagina 200. Consultaţi dealer-ul dvs.

Sony sau un service autorizat local Sony.

1 Verifi caţi elementele prezentate în continuare.

2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi

alimentarea.

3 Iniţializaţi reglajele (paginile 175).

4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.

Acumulator şi alimentare

Acumulatorul nu poate fi montat.

Montaţi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia cu muchia acumulatorului

(pag. 27).

Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FM500H. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului este cel indicat.

Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afi şat un indicator care arată că perioada de autonomie este sufi cientă, alimentarea încetează prea curând. Nu puteţi porni camera.

Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte scăzută (pag. 203).

Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat (pag. 25).

Acumulatorul este uzat (pag. 214). Înlocuiţi-l cu altul nou.

Montaţi corect acumulatorul (pag. 27).

Alimentarea se opreşte brusc.

Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 169).

192

Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul.

Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FM500H. Verifi caţi că numărul de model al acumulatorului este cel indicat.

Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul

ÎNCĂRCARE poate să clipească.

Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,15 secunde) şi rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în continuare des, acesta semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care indicatorul clipeşte rar,

înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este în afara domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea va fi reluată şi indicatorul ÎNCĂRCARE se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant revine în intervalul adecvat.

Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C.

Înregistrarea imaginilor

Pe ecranul LCD nu este nimic afi şat în modul vizor, când este pornită alimentarea

Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic de funcţionare şi se opreşte aproape complet. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera, spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 169).

Imaginea nu este clară în vizor.

Reglaţi scala dioptrului corespunzător, cu ajutorul butonului rotativ de reglare a dioptrului

(pag. 35).

Nu apare nici o imagine în vizor.

Pentru [Reglaje VIZOR/LCD] este aleasă varianta [Manual]. Apăsaţi butonul VIZOR/LCD

(pag. 169).

Apropiaţi puţin mai mult ochiul de vizor.

193

Obturatorul nu este eliberat.

Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK

(blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea.

Verifi caţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie.

Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul (pag. 47, 129).

În modul autofocalizare, obturatorul nu este eliberat dacă nu s-a realizat focalizarea subiectului

Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect (pag. 29).

Dacă la cameră este montat un telescop astronomic etc., alegeţi pentru [Release w/oLens] (Eliberare

fără obiectiv) varianta [Activat] (pag. 165).

Subiectul poate solicita o focalizare specială (pag. 114). Folosiţi funcţia de blocare a focalizării sau pe cea de focalizare manuală (pag. 115, 119).

Înregistrarea durează mult timp.

Este activată funcţia de reducere a zgomotului (pag. 164). Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Înregistraţi în modul RAW (pag. 162). Deoarece fi şierul de date RAW este unul mare, înregistrarea

în acest mod poate dura mai mult timp.

Auto HDR procesează o imagine (pag. 133).

Este înregistrată aceeaşi imagine de mai multe ori.

Pentru modul drive este aleasă una dintre variantele [Cont. Shooting.] (Înregistrare continuă) sau

[Bracket: Cont.] (Variaţie: Continuă). Alegeţi varianta [Single Shooting] (Înregistrare unică) (pag.

51, 144).

Este ales modul de expunere Prioritate AE avansată continuă (pag. 46, 98).

Este ales modul de expunere AUTO+ şi pentru [Extragere imagine Auto+] este aleasă varianta

[Dezactivat] (pag. 93).

Imaginea nu este focalizată.

Subiectul este prea apropiat. Verifi caţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.

Înregistraţi în modul manual de focalizare. Alegeţi modul de focalizare automată (pag. 113).

Când obiectivul este dotat cu comutator pentru modul de focalizare, puneţi-l în poziţia AF.

Nu este sufi cientă lumină în mediul ambiant.

Înregistrarea declanşată de privire nu funcţionează.

Alegeţi pentru [Eye-Start AF] (Autofocalizare declanşată de privire ) varianta [Activat]

(pag. 85).

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

Bliţul nu funcţionează.

Modul de funcţionare a bliţului este [Autofl ash]. Dacă doriţi ca bliţul să se declanşeze fără greşeală, alegeţi pentru modul bliţ varianta [Fill-fl ash], pag. 47, 129.

194

Reîncărcarea bliţului durează prea mult.

Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a camerei foto.

Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.

Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modifi caţi sensibilitatea ISO, se va modifi ca şi raza de acţiune a bliţului. Afl aţi raza de acţiune a bliţului consultând secţiunea “Specifi caţii”.

Data şi ora sunt înregistrate incorect.

Reglaţi corect data şi ora (pag. 33).

Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă afl aţi. Alegeţi varianta corectă pentru opţiunea [Stabilire zonă] (pag. 33).

Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fi ind în afara domeniului de înregistrare disponibil.

Efectuaţi din nou reglajul corect.

Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).

Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).

Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).

Colţurile imaginii sunt prea întunecate.

Dacă este folosit un fi ltru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografi aţi din nou. În funcţie de grosimea fi ltrului şi de montarea improprie a acestuia, fi ltrul sau parasolarul pot să apară parţial în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale imaginii să apară prea întunecate (lumina fi ind insufi cientă). Este posibil să compensaţi acest fenomen cu [Compensare obiectiv : Umbră] (pag. 170).

Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.

Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction) (pag. 63).

Apropiaţi-vă de subiect şi fotografi aţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a bliţului, când acesta este utilizat. Afl aţi raza de acţiune a bliţului consultând secţiunea “Specifi caţii”.

195

Pe ecran apar şi rămân puncte.

Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 15).

Imaginea este neclară.

Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 47, 92, 129).

Scala EV

b B apare intermitent pe ecranul LCD sau în vizor.

Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.

Vizualizarea imaginilor

Camera foto nu poate reda imagini

Aţi modifi cat denumirea fi şierului/directorului cu ajutorul unui calculator (pag. 180).

Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modifi cată cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.

Folosiţi “PMB” pentru a reda imaginile stocate la un calculator cu această cameră.

Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB (pag. 183).

Ştergerea imaginilor

Camera foto nu poate şterge o imagine.

Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 154).

Aţi şters imaginea din greşeală.

Odată ce aţi şters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile care nu doriţi să fi e şterse (pag. 154).

GPS (numai la modelul SLT-A65V)

Camera nu recepţionează semnalul GPS.

Alegeţi pentru [GPS Activat/ Dezactivat] varianta [Activat] (pag. 159).

Este posibil ca aparatul să nu poată recepţiona semnale radio de la sateliţii GPS din cauza unor obstacole.

Pentru a fi realizată triangulaţia pentru identifi carea corectă a locaţiei, deplasaţi camera într-un spaţiu deschis şi apoi reporniţi-o.

196

Informaţiile legate de locaţie sunt afectate de erori prea mari.

Marja de eroare poate fi de până la câteva sute de metri, în funcţie de clădirile afl ate în jur, de semnalul slab GPS etc.

Cu toate că au fost preluate datele de asistenţă GPS, operaţia de triangulaţie poate dura mult timp.

Facilitatea [Stabilire dată/oră] nu este confi gurată sau ora stabilită s-a modifi cat mult. Stabiliţi data şi ora corecte (pag. 33).

A expirat termenul de valabilitate pentru datele de asistenţă GPS. Actualizaţi datele de asistenţă

GPS (pag. 159).

Deoarece poziţia sateliţilor GPS variază constant, determinarea locaţiei poate dura mai mult timp sau este posibil ca receptorul să nu poată determina deloc locaţia, în funcţie de locaţia şi ora la care dvs. folosiţi camera.

“GPS” este un sistem de determinare a poziţiei geografi ce în urma unei operaţii de triangulaţie a semnalelor radio recepţionate de la sateliţi GPS. Evitaţi folosirea camerei în locuri unde semnalele radio sunt blocate sau refl ectate, cum ar fi în locuri afl ate la umbra unor clădiri sau arbori etc.

Folosiţi camera în spaţii libere.

Informaţiile legate de locaţie nu au fost înregistrate.

Folosiţi “PMB” pentru a importa la calculator fi lme însoţite de informaţii legate de locaţia GPS.

Calculator

Nu ştiţi dacă sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.

Consultaţi secţiunea “ Utilizarea camerei împreună cu calculatorul” (pag. 71).

Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.

Verifi caţi dacă este pornită camera.

Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat (pag. 19) sau utilizaţi adaptorul de reţea

(comercializat separat).

Folosiţi cablul USB (furnizat) (pag. 180).

Deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l mai bine.

Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB ai calculatorului.

Conectaţi direct camera la calculator fără a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare

(pag. 180).

197

Nu puteţi copia imagini.

Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 180).

Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului (pag. 181).

Dacă fotografi aţi imagini folosind un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil să nu le puteţi copia la calculator. Utilizaţi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs. foto

(pag. 180).

Imaginea nu poate fi redată pe calculator.

Dacă utilizaţi aplicaţia software “PMB”, consultaţi documentaţia “PMB Help” a acesteia.

Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.

După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PMB” nu porneşte automat.

Realizaţi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pag. 180).

Card de memorie

Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat.

Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria

în camera foto (pag. 27).

Nu puteţi înregistra pe un card de memorie.

Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 40, 155).

Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat (pag. 29, 211).

Aţi formatat din greşeală cardul de memorie.

Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera.

198

Imprimare

Nu puteţi imprima imaginile.

Imaginile RAW nu pot fi imprimate. Pentru a imprima astfel de imagini, trebuie, mai întâi, să le convertiţi în imagini JPEG cu ajutorul aplicaţiei “Image Data Converter SR” de pe discul CD-

ROM furnizat.

Culorile care apar în imagine sunt inadecvate.

Când imprimaţi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantă sRGB care nu este compatibilă cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21), fotografi ile sunt tipărite la o intensitate de culoare mai scăzută (pag. 165).

Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.

În funcţie de imprimantă, marginile din stânga, din dreapta, de sus şi de jos ale imaginii pot fi eliminate. Mai ales în cazul imprimării unei imagini înregistrate în modul [16:9], marginile laterale ale acesteia pot fi tăiate.

Când imprimaţi imagini folosind propria imprimantă, anulaţi reglajele trimming (păstrare zonă

mărită) sau borderless (fără margini). Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afl a dacă aceasta benefi ciază sau nu de aceste funcţii.

Când imprimaţi imaginile la un magazin specializat, întrebaţi personalul acestuia dacă poate imprima fotografi ile fără a elimina ambele margini.

Nu puteţi imprima imaginile cu dată.

Folosind “PMB”, puteţi imprima imaginile cu dată (pag. 75).

Această cameră foto nu benefi ciază de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Totuşi, deoarece imaginile înregistate cu dată includ informaţii temporale între celelalte date, aveţi posibilitatea de a suprapune data pe fotografi i în cazul în care imprimanta sau aplicaţia software pot recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau pe cel al software-ului.

Când imprimaţi imagini la un magazin specializat, fotografi ile pot fi imprimate cu dată dacă solicitaţi aceasta.

199

Altele

Lentilele sunt aburite.

A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să o mai folosiţi (pag. 203).

Când porniţi camera este afi şat mesajul “Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/

oră).

Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fi ind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără acumulator. Încărcaţi acumulatorul şi potriviţi din nou data şi ora (pag. 33, 203). Dacă reglajul pentru dată se pierde de fi ecare dată când este încărcat acumulatorul, consultaţi dealer-ul dumneavoastră

Sony sau un service Sony local, autorizat.

Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în doi.

Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare se modifi că în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG (pag. 162).

Reglajul este iniţializat fără să fi e efectuată o operaţie de iniţializare.

Acumulatorul a fost demontat când comutatorul POWER este în poziţia ON. Când demontaţi acumulatorul, verifi caţi mai întâi dacă acest comutator POWER este pus în poziţia OFF şi dacă nu este aprins indicatorul luminos de acces (pag. 22, 27).

Camera nu funcţionează corespunzător.

Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă se încălzeşte camera, lăsaţi-o să se răcească înainte de a aplica procedura de corectare.

Dacă este utilizat un adaptor de c.a. (comercializat separat), decuplaţi conectorul de alimentare.

Recuplaţi-l apoi şi porniţi din nou camera. Dacă, în continuare, camera nu funcţionează, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.

Pe ecran apare simbolul .

Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă această funcţie nu va fi activă. Opriţi şi reporniţi camera. Dacă scala SteadyShot continuă să apară, consultaţi dealer-ul dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.

Pe ecranul LCD apare indicaţia “--E-”.

Scoateţi cardul de memorie, apoi reintroduceţi-l. Dacă această procedură nu face ca indicaţia să dispară de pe ecran, formataţi cardul de memorie.

200

Mesaje de avertizare

Dacă este afişat vreunul dintre următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :

Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/

oră)

Stabiliţi zona, data şi ora. Dacă nu aţi utilizat camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi acumulatorul (pag. 33, 203).

Reinsert memory card.

(Reintroduceţi cardul de memorie.)

Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat pentru această cameră foto.

Cardul de memorie este deteriorat.

Secţiunea cu conectori a cardului de memorie este murdară.

Power insuffi cient. (Insufi cientă energie.)

Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning mode] când acumulatorul nu era sufi cient

încărcat. Încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor de reţea (comercializat separat).

Memory card locked.

(Cardul de memorie este blocat.)

Folosiţi un card de memorie dotat cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este pus în poziţia LOCK (blocat).

Puneţi comutatorul în poziţia ce permite

înregistrarea.

Unable to use Memory Stick. Format?

(Cardul Memory Stick nu poate fi utilizat.

Formataţi?)

Cardul de memorie a fost formatat pe calculator şi formatul fişierul a fost modifi cat.

Selectaţi [Accesare], apoi formataţi cardul de memorie. Puteţi utiliza din nou cardul de memorie, însă toate datele conţinute anterior de acesta vor fi şterse. Operaţia de formatare poate dura o vreme.

Dacă mesajul va continua să fi e afi şat, schimbaţi cardul de memorie.

Processing...

(Procesare)

Apare când este realizată reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite sau sensibilităţii mărite care durează o perioadă de timp egală cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi continua să înregistraţi în timpul acestei operaţii de reducere a zgomotului.

Unable to display. (Nu se poate afi şa)

Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte camere digitale sau cele modifi cate cu un calculator să nu poată fi afi şate.

Memory Card Error. (Eroare legată de

cardul de memorie)

Cardul de memorie introdus în camera foto nu este compatibil cu aceasta sau operaţia de formatare a eşuat.

201

Check the lens attachment. If the lens is not supported, you can permit use of

the lens in the custom menu. (Verifi caţi

montarea obiectivului. Dacă obiectivul nu este compatibil, puteţi permite utilizarea

acestuia din meniul Particularizat.)

Obiectivul nu este corect montat sau nu este montat nici un obiectiv la camera foto.

Când ataşaţi camera digitală la un telescop astronomic sau la un alt dispozitiv similar, alegeţi pentru [Release w/oLens] (Eliberare

fără obiectiv) varianta [Activat].

Numărul de imagini este mai mare decât cel acceptat de sistemul de gestionare a datelor al camerei, în fi şierul cu baza de date.

Nu se poate înregistra în fi şierul cu baza de date. Importaţi toate imaginile la calculator folosind “PMB” şi recuperaţi cardul de memorie.

Unable to print. (Nu se poate imprima.)

Aţi încercat să aplicaţi marcajul DPOF unor imagini RAW.

Camera error. (Eroare legată de cameră)

System error. (Eroare legată de sistem)

Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul, apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare frecvent, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru local de service, autorizat.

Camera overheating. Allow it to cool.

(Supraîncălzirea camerei. Lăsaţi-o să se

răcească.)

Camera s-a încălzit deoarece aţi înregistrat

în mod continuu.

Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera se răceşte şi poate din nou să înregistreze.

Image Database File error. Recover?

(Eroare legată de fi şierul cu baza de date a

imaginilor. Recuperare?)

Nu puteţi înregistra sau reda fi lme în format AVCHD deoarece fi şierul cu baza de date a imaginilor este deteriorat. Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a recupera datele.

Deoarece aţi înregistrat o perioadă

îndelungată de timp, temperatura din interiorul camerei a crescut până la un nivel inacceptabil. Opriţi înregistrarea.

Unable to magnify. (Nu poate fi mărită

imaginea)

Unable to rotate image. (Nu poate fi rotită

imaginea)

Imaginile înregistrate cu alte camere foto este posibil să nu poată fi mărite sau rotite.

Recording is unavailable in this movie

format. (Nu este posibilă înregistrarea în

acest format de fi lm.)

Alegeţi pentru [Film : Format fi şier] varianta

[MP4].

Cannot create more folders. (Nu pot fi

create directoare suplimentare.)

Directorul a cărei denumire începe cu “999” există deja pe cardul de memorie. Nu puteţi crea alte directoare în acest caz.

202

Măsuri de precauţie

Nu folosiţi / nu depozitaţi aparatul

în următoarele locuri

În locuri cu temperatură foarte mare, extrem de uscate sau de umede.

În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată la soare, este posibil să se deformeze corpul camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.

Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea surselor de încălzire.

Este posibil să se deformeze sau să se decoloreze corpul camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.

În locuri supuse vibraţiilor.

În zone plasate în câmpuri magnetice puternice.

În locuri cu mult praf sau nisip

Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai pot fi remediate.

În locuri cu umiditate ridicată

Deoarece aceasta poate condensa pe lentile.

La depozitare

Aveţi grijă să montaţi capacul obiectivului sau pe cel de protecţie a corpului camerei când nu folosiţi aparatul. La ataşarea capacului de protecţie a corpului camerei, aveţi grijă să eliminaţi tot praful de pe el înainte de a-l monta la aparat. Când achiziţionaţi setul pentru obiectiv DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, cumpăraţi şi capacul pentru spatele obiectului

ALC-R55.

În legătură cu temperaturile de funcţionare

Camera este proiectată pentru a fi folosită la temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu este recomandată fotografierea în locuri cu temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, care nu se încadrează în intervalele indicate mai sus.

În legătură cu condensarea umezelii

Când camera este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze

în interiorul sau pe exteriorul acesteia.

Condensarea umezelii poate cauza disfuncţionalităţi aparatului.

Pentru a preveni condensarea umezelii

Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu temperatură scăzută într-unul cu temperatură ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic şi lăsaţi-l în noile condiţii, pentru adaptare, circa o oră.

Dacă a condensat umezeala

Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră să se evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă

încercaţi să fotografi aţi cât timp există umezeală condensată pe lentile, imaginile nu vor fi clare.

203

Bateria reîncărcabilă din interiorul

aparatului

Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă nu folosiţi deloc aparatul aproximativ 3 luni, aceasta se va descărca în totalitate.

În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.

Puteţi folosi camera digitală cu toate că respectiva baterie este descărcată, atât timp cât nu înregistraţi data şi ora.

Dacă aparatul foto revine la reglajele implicite implicite de fi ecare dată când încărcaţi bateria reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze definitiv. Consultaţi dealer-ul Sony sau un service Sony autorizat.

M e t o d a d e î n c ă r c a r e a b a t e r i e i reîncărcabile din interiorul aparatului

Introduceţi un acumulator încărcat în aparat sau conectaţi camera la o priză de perete cu ajutorul adaptorului de reţea (nu este furnizat) şi lăsaţi camera timp de 24 de ore sau mai mult cu alimentarea oprită.

Note privind utilizarea obiectivelor şi accesoriilor

Se recomandă să folosiţi obiective / accesorii* marca Sony proiectate pentru a fi compatibile cu caracteristicile acestei camere.

Folosind produse realizate de alţi producători este posibil ca această cameră să nu funcţioneze la întreaga sa capacitate sau să producă accidente sau să apară disfuncţionalităţi ale camerei.

* Inclusiv produse Konica Minolta.

Note privind cardurile de memorie

Nu ataşaţi o etichetă etc. la un card de memorie sau la adaptorul de card deoarece aceasta poate cauza disfuncţionalităţi.

Note privind înregistrarea/redarea

Când folosiţi un card de memorie pentru prima dată cu această cameră foto, se recomandă formatarea acestuia cu ajutorul camerei, înainte de a înregistra, pentru a se obţine performanţe mai stabile ale cardului. Ţineţi însă seama că

în urma operaţiei de formatare, toate datele conţinute de cardul de memorie vor fi şterse, fără a mai putea fi recuperate ulterior. De aceea, aveţi grijă să salvaţi datele care vă interesează pe hard diskul unui calculator, înainte de a formata cardul de memorie.

Dacă efectuaţi operaţii repetate de înregistrare/ ştergere, este posibil să apară o fragmentare a datelor afl ate pe cardul de memorie. Ca urmare, este posibil ca să nu mai poată fi stocate sau

înregistrate fi lme pe cardul de memorie.

Într-un astfel de caz, stocaţi imaginile conţinute de cardul de memorie pe hard diskul unui calculator sau pe alt dispozitiv de stocare a datelor, apoi formataţi cardul de memorie

(pag. 171).

204

Înainte de a înregistra evenimente unice, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a vă asigura că aparatul funcţionează corect.

Acest aparat nu rezistă la praf, stropire sau udare.

Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte surse de lumină puternică deoarece vă poate fi afectată ireversibil vederea sau poate fi deteriorată camera foto.

Nu folosiţi camera în apropierea surselor de unde radio puternice sau a emiţătoarelor de radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a imaginilor poate fi imposibilă.

Folosirea camerei în locuri cu mult praf sau nisip poate conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.

În cazul în care condensează umezeala în interiorul camerei foto aveţi grijă ca aceasta să se evapore înainte să mai utilizaţi aparatul

(pag. 203).

Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a

înregistra imagini, aceasta poate conduce la deteriorarea cardului de memorie sau la fragmentarea, deteriorarea sau pierderea datelor.

Curăţaţi suprafaţa bliţului cu o bucată de pânză moale sau cu un material similar. Căldura emisă de bliţ poate face ca suprafaţa acestuia să degaje de fum sau să se ardă.

Nu lăsaţi camera, accesoriile furnizate etc. la îndemâna copiilor deoarece este posibil ca un card de memorie sau alte elemente să fi e

înghiţite. Dacă apare o astfel de problemă, consultaţi imediat un doctor.

205

Pentru a utiliza camera foto în străinătate

– Surse de alimentare

Puteţi folosi camera foto, încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea a.c. AC-PW10AM (comercializat separat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare din reţeaua locală este alternativă şi are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.

Notă :

Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncţionalităţi.

Cu privire la sistemele TV color

Când vizualizaţi imagini pe ecranul televizorului, camera şi televizorul trebuie să folosească acelaşi sistem de culoare TV.

Sistem NTSC (1080 60i)

Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Jamaica,

Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.

Sistem PAL (1080 50i)

Australia, Austria, Belgia, Republica Cehia, China, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,

Hong Kong, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda,

Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, România, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia,

Ungaria, Vietnam etc.

Sistem PAL-M (1080 50i)

Brazilia

Sistem PAL-N (1080 50i)

Argentina, Paraguay, Uruguay

Sistem SECAM (1080 50i)

Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.

206

Formatul AVCHD

Formatul AVCHD este un format de înaltă defi niţie pentru camerele video digitale utilizat pentru

înregistrarea la înaltă defi niţie (HD) a semnalelor fi e cu specifi caţia 1080i* 1 , fi e cu specifi caţia 720p* 2 pe DVD, folosind o tehnologie de codare efi cientă pentru comprimarea datelor. Pentru comprimarea datelor video este adoptat formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor audio este folosit formatul Dolby Digital sau cel PCM liniar.

Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime imagini cu o efi cienţă superioară formatului de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite stocarea semnalului video de înaltă defi niţie (HD) înregistrat cu o cameră video digitală pe DVD-uri cu diametrul de 8 cm, pe hard disk, pe o memorie fl ash, pe un card de memorie etc.

Înregistrarea şi redarea cu camera dvs. digitală

Camera dvs. va realiza înregistrări la înaltă defi niţie (HD), pe baza formatului AVCHD, aşa cum este menţionat mai jos :

Semnal video* 3 :

Dispozitiv compatibil 1080 60i

Semnal audio :

Suport media de înregistrare :

Dolby Digital 2ch card de memorie

* 1 Specifi caţie 1080i

O specifi caţie de înaltă defi niţie care utilizează 1080 de linii de baleiere efectivă şi formatul intercalat.

* 2 Specifi caţie 720p

O specifi caţie de înaltă defi niţie utilizează 720 de linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.

* 3 Datele înregistrate în alt format AVCHD decât cel mai sus menţionat nu vor putea fi redate cu această cameră.

207

GPS

(numai la modelul SLT-A65V)

Acest sistem vă permite să identifi caţi cu exactitate locaţia unde vă afl aţi pe Terra. Sateliţii GPS se afl ă pe 6 orbite, la aproximativ 20.000 km de suprafaţa pământului. Sistemul GPS este alcătuit din 24 sau mai mulţi sateliţi GPS. Un receptor GPS primeşte semnale radio de la aceşti sateliţi şi calculează poziţionarea curentă a receptorului pe baza informaţiilor orbitale (date din almanah) şi a duratei de propagare a semnalelor etc.

Determinarea unei anumite locaţii poartă numele de “triangulaţie”. Un receptor GPS poate stabili latitudinea şi longitudinea unei anumite poziţii dacă recepţionează semnale de la 3 sau mai mulţi sateliţi.

Deoarece poziţiile sateliţilor GPS variază constant, este posibil ca determinarea locaţiei să dureze mai mult timp sau ca stabilirea acesteia să nu fi e posibilă deloc, în funcţie de locul şi ora la care este folosită camera.

“GPS” este un sistem de determinare a poziţiei geografi ce în urma unei operaţii de triangulaţie a semnalelor radio recepţionate de la sateliţi GPS. Evitaţi folosirea camerei în locuri unde semnalele radio sunt blocate sau refl ectate, cum ar fi în locuri afl ate la umbra unor clădiri sau arbori etc. Folosiţi camera în spaţii libere.

Este posibil să nu puteţi înregistra informaţii legate de locaţie în anumite locuri sau situaţii în care semnalele radio de la sateliţii GPS nu ajung la camera dvs. după cum urmează :

– în tunele, în interiorul clădirilor sau în apropierea unor clădiri,

– când vă afl aţi între clădiri înalte sau pe străzi înguste, înconjuraţi de clădiri,

– în spaţii subterane, în locuri cu arbori deşi, sub un pod sau în spaţii unde sunt generate câmpuri magnetice, cu ar fi în apropierea cablurilor de înaltă tensiune,

– în apropierea dispozitivelor care generează semnale radio în aceeaşi bandă de frecvenţe ca şi camera : de exemplu, în apropierea telefoanelor mobile ce funcţionează în banda de frecvenţe de

1,5 GHz etc.

Cu privire la erorile de triangulaţie

Dacă vă deplasaţi într-o altă locaţie, imediat după ce aţi pornit camera, poate dura mai mult timp până ce să înceapă operaţia de triangulaţie, comparativ cu situaţia în care rămâneţi în acelaşi loc.

Erorile cauzate de poziţiile sateliţilor GPS :

Camera triangulează automat poziţia dvs. curentă când camera recepţionează semnale radio de la 3 sau mai mulţi sateliţi GPS. Marja de eroare permisă de sateliţii GPS este de aproximativ 30 m. În funcţie de mediul în care vă afl aţi, eroarea de triangulaţie poate fi mai mare. Într-un astfel de caz, este posibil să nu puteţi identifi ca poziţia obţinută pe baza informaţiilor GPS, pe o hartă. Totodată, sateliţii GPS sunt controlaţi de Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii şi este posibil ca gradul de acurateţe al informaţiilor obţinute să fi e modifi cat intenţionat.

Erorile cea apar în cursul procesului de triangulaţie :

Camera achiziţionează informaţii legate de localizare la fi ecare 15 secunde în timpul operaţiei de triangulaţie. Poate exista o mică diferenţă între momentul în care datele sunt recepţionate şi cel în care acestea sunt înregistrate pe o imagine şi, de aceea, este posibil ca poziţionarea pe o hartă să nu fi e identifi cată exact.

208

Cu privire la restricţiile de utilizare a GPS-ului la bordul unui avion

În timpul decolării şi al aterizării unui avion, opriţi camera, respectând instrucţiunile personalului de bord.

Cu privire la alte restricţii

Folosiţi GPS-ul respectând reglementările în vigoare în locul unde vă afl aţi.

Cu privire la sistemul de coordonate geografi ce

Este folosit sistemul "WGS-84" de coordonate geografi ce.

209

Înregistrări 3D

Note privind înregistrarea 3D

Modul [Panoramă 3D] nu este adecvat în următoarele cazuri :

– când subiectul se deplasează,

– când subiectul se afl ă prea aproape de cameră,

– când subiectul înregistrat conţine un model repetitiv, cum ar fi gresie sau faianţă, sau când acesta prezintă un contrast slab, cum este cazul cerului, a unei plaje cu nisip sau a unei pajişti.

Înregistrarea în modul [Panorama 3D] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :

– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea încet,

– când există prea multe mişcări nedorite ale camerei.

Dacă nu puteţi roti sau rabata camera de-a lungul întregului subiect, în intervalul de timp disponibil, în compoziţia imaginii va apărea o zonă de culoare neagră. În acest caz, reluaţi înregistrarea deplasând mai repede camera astfel încât să fi e înregistrată o imagine panoramică integrală.

Deoarece sunt, de fapt, mai multe imagini alăturate, este posibil ca zonele în care acestea sunt lipite să nu prezinte cursivitate.

În condiţii de iluminare slabă, imaginea poate fi neclară.

În condiţiile iluminării cu surse intermitente, cum este cazul lămpilor cu fl uorescenţă, este posibil ca imaginile să nu fi e bine înregistrate.

Când există o mare diferenţă de luminozitate, culoare sau focalizare între unghiul de înregistrare panoramică 3D şi cel pentru care aţi stabilit focalizarea şi expunerea cu ajutorul facilităţii AE/AF blocat, înregistrarea nu va fi realizată cu succes. În acest caz, modifi caţi unghiul stabilit şi înregistraţi din nou.

Direcţia de înregistrare disponibilă este numai cea orizontală.

Pentru detalii legate de procedura folosită la înregistrarea de imagini 3D, consultaţi pag. 45.

Note cu privire la redarea imaginilor 3D

La redarea imaginilor 3D pe monitorul LCD al camerei sau pe un televizor care nu este compatibil

3D, imaginile afi şate nu vor benefi cia de efectul 3D.

Note cu privire la fi şierele de imagine 3D

Pentru crearea unei imagini 3D, este combinat un fi şier JPEG şi unul MPO. Dacă ştergeţi unul dintre aceste două fi şiere de pe calculator, imaginea 3D nu va mai putea fi redată în mod corespunzător.

Pentru detalii legate de procedura folosită pentru vizualizarea de imagini 3D, consultaţi pag. 152 şi

157.

210

Carduri de memorie

Note legate de folosirea cardurilor de memorie

Nu loviţi, îndoiţi sau scăpaţi pe jos cardul de memorie.

Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în următoarele condiţii :

– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la soare,

– în locuri expuse la radiaţii solare directe,

– în locuri umede sau în apropierea unor substanţe corozive.

Cardul de memorie poate fi destul de cald imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l cu prudenţă.

Nu scoateţi suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat şi nici nu opriţi alimentarea câtă vreme indicatorul luminos de acces este aprins. Este posibil ca datele să fi e deteriorate.

Este posibil ca datele să se deterioreze dacă utilizaţi cardul de memorie în apropierea unor materiale puternic magnetizate sau dacă îl utilizaţi într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică sau de zgomot electric.

Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor importante pe un suport cum ar fi hard diskul unui calculator.

Când deplasaţi sau depozitaţi cardul de memorie, puneţi-l în cutia cu care v-a fost furnizat.

Nu udaţi cardul de memorie.

Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice secţiunea cu borne a cardului de memorie.

Când comutatorul de protejare la scriere a cardului de memorie este în poziţia LOCK

(BLOCAT), nu puteţi efectua operaţii cum ar fi înregistrarea sau ştergerea imaginilor.

Nu este garantată funcţionarea cu această cameră a cardurilor de memorie formatate cu un calculator.Aveţi grijă să formataţi cardurile de memorie cu ajutorul camerei.

Durata de citire / scriere a datelor diferă în funcţie de utilizarea combinată a unui card de memorie cu alt echipament.

Nu apăsaţi prea tare când scrieţi ceva în zona de notare.

Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie propriuzis.

Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie.

Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor mici, deoarece există riscul de a fi

înghiţit.

211

Note legate de cardurile “Memory

Stick” utilizate cu această cameră

Tipurile de carduri “Memory Stick” ce pot fi utilizate pentru această cameră sunt prezentate

în tabelul de mai jos. Nu poate fi garantată însă funcţionarea corespunzătoare a tuturor funcţiilor asociate suportului media “Memory Stick PRO

Duo”.

Card “Memory Stick PRO Duo”* 1 * 2 * 3

Card “Memory Stick PRO-HG Duo”* 1 * 2

Compatibile cu această cameră.

Note privind suportul media

“Memory Stick Micro”

(comercializat separat)

Acest produs este compatibil cu suportul media

“Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea pentru cardul de memorie “Memory

Stick Micro”.

Pentru a folosi un suport “Memory Stick Micro” cu această cameră, aveţi grijă să introduceţi cardul “Memory Stick Micro” într-un adaptor

“M2” de mărimea Duo. Dacă veţi introduce cardul “Memory Stick Micro” în cameră fără a

îl fi introdus în prealabil într-un Adaptor “M2” de mărimea Duo, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din cameră.

Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro” la

îndemâna copiilor mici deoarece poate fi

înghiţit în mod accidental.

Card “Memory Stick Duo”

Incompatibile cu această cameră.

Carduri “Memory Stick” şi

“Memory Stick PRO”

Incompatibile cu această cameră.

* 1

Este dotat cu funcţia MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a drepturilor de autor care apelează la o metodă de criptare.

Înregistrarea şi redarea datelor care necesită funcţii MagicGate nu pot fi realizate cu acest aparat.

*

2

Acceptă transferul de date la mare viteză prin interfaţa paralelă.

* 3

Când folosiţi suportul media “Memory Stick

PRO Duo” pentru a înregistra fi lme, pot fi utilizate numai cele cu marcajul “Mark2”.

212

Acumulator /

Încărcător pentru acumulator

Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea de energie rămasă a acumulatorului şi de condiţiile în care se desfăşoară încărcarea.

Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul

în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10

°C şi 30 °C. Este posibil să nu puteţi încărca acumulatorul în afara acestui interval de temperaturi.

Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor accesibilă afl ată în apropiere.

Nu încercaţi să încărcaţi acumulatorul din nou la scurt timp după ce a fost încărcat sau dacă nu a fost utilizat în perioada scursă de la

încărcarea anterioară deoarece performanţele acestuia pot fi afectate.

Nu încărcaţi nici un alt fel de acumulator în afara celui “InfoLITHIUM” seria M, cu încărcătorul care v-a fost furnizat pentru această cameră.

Dacă încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare decât cele recomandate, acelea se pot supraîncălzi, se poate scurge lichid coroziv din ele sau pot exploda prezentând pericol de arsuri sau de alte accidente.

Dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte, acesta indică faptul că a apărut o eroare legată de acumulator sau că aţi introdus un alt acumulator decât tipul specifi cat. Verifi caţi dacă acumulatorul este de tipul specificat.

Dacă acumulatorul este de tipul recomandat, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul nou apoi verifi caţi din nou dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează corect acum înseamnă că problema era legată de acumulator.

Dacă încărcătorul este murdar, este posibil ca operaţia de încărcare să nu se desfăşoare cu succes. Curăţaţi încărcătorul cu o bucată de pânză curată şi uscată etc.

Note legate de folosirea acumulatorului

Folosiţi numai acumulatoare tip NP-FM500H.

Vă rugăm să ţineţi seama că nu pot fi folosite modelele NP-FM55H, NP-FM50 şi

NP-FM30.

Nivelul afi şat este posibil să nu fi e corect în anumite circumstanţe.

Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apă.

Nu lăsaţi acumulatorul în locuri cu temperatură extrem de ridicată cum ar fi într-o maşină sau unde este expusă radiaţiilor solare directe.

Folosirea efectivă a acumulatorului

Performanţele acumulatorului descresc la temperaturi scăzute ale mediului ambiant, perioada cât acesta poate fi folosit în locuri răcoroase fiind mai scurtă, iar viteza de

înregistrare continuă fi ind mai mică. În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata de folosire a acumulatorului vă recomandăm să îl puneţi

într-un buzunar aproape de corpul dvs. pentru a-l încălzi şi să îl montaţi în camera foto cu puţin timp înainte de a începe să înregistraţi.

Acumulatorul se va consuma rapid dacă, în mod frecvent :

– utilizaţi bliţul,

– utilizaţi înregistrarea continuă,

– folosiţi iluminarea ecranului LCD,

– opriţi şi reporniţi camera.

213

Durata de viaţă a acumulatorului

Durata de viaţă a acumulatorului este limitată.

Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin

în timp, pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult.

Când durata de funcţionare a acumulatorului s-a diminuat considerabil, o posibilă cauză este aceea că durata sa de viaţă se apropie de fi nal.

Este necesar să cumpăraţi alt acumulator.

Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de operare şi de mediu, pentru fi ecare acumulator

în parte.

Păstrarea acumulatorului

Dacă nu veţi folosi acumulatorul o perioadă

îndelungată, este necesar ca o dată pe an să fi e

încărcat complet după care să fi e folosit până la epuizarea totală a energiei sale cu camera dvs., înainte de a fi păstrat într-un loc uscat şi răcoros pentru a-i prelungi durata de viaţă.

214

Note privind utilizarea camerei digitale

Procedura de fotografi ere

Aceste modele de camere benefi ciază de două moduri de înregistrare : modul ecran LCD în care este folosit ecranul LCD şi modul vizor

în care este folosit vizorul.

Imaginea obţinută poate fi diferită de cea afi şată pe ecran înainte de înregistrare.

Note privind funcţiile disponibile pentru cameră

Pentru a verifi ca dacă este un dispozitiv compatibil cu 1080 60i sau 1080 50i, verifi caţi dacă în partea de jos a camerei există următoarele marcaje :

1080 60i-compatible device:60i

1080 50i-compatible device:50i

Această cameră este compatibilă cu fi lme în formatul 1080 60p sau 50p. Spre deosebire de modurile de înregistrare standard de până acum, care foloseau metoda intercalată, această cameră

înregistrează folosind metoda progresivă. Astfel este mărită rezoluţia şi este furnizată o imagine mai cursivă şi mai realistă.

Este posibil să resimţiţi simptome inconfortabile cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau senzaţii de oboseală în timp ce vizionaţi imagini 3D

înregistrate cu această cameră pe ecrane 3

D compatibile. Când urmăriţi imagini 3 D, vă recomandăm să faceţi în mod periodic pauze. Deoarece necesitatea de a face pauze şi frecvenţa acestora variază de la o persoană la alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard, adecvat pentru organismul dvs. Dacă nu vă simţiţi bine, întrerupeţi vizionarea imaginilor

3 D şi consultaţi un doctor dacă este necesar.

Totodată, vă recomandăm să consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului conectat sau al aplicaţiei software furnizate

împreună cu camera. Capacitatea vizuală a unui copil este întotdeauna vulnerabilă (în special în cazul copiilor cu vârsta mai mică de şase ani).

Înainte de a le permite să vizioneze imagini 3

D, vă rugăm să consultaţi un expert, cum ar fi un doctor pediatru sau oftalmolog. Aveţi grijă ca recomandările acestora să fi e respectate de copilul dvs.

Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul înregistrării

Nu se acordă despăgubiri în cazul în care

înregistrarea sau redarea nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni a camerei digitale sau a cardului de memorie etc.

Recomandare de realizare a unei copii de siguranţă

Pentru a evita riscul de pierdere a datelor, aveţi grijă să realizaţi întotdeauna o copie de siguranţă a acestora pe un alt suport media.

Note privind ecranul LCD, vizorul electronic, obiectivul şi senzorul de imagine

Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie de foarte mare precizie astfel încât 99,99% dintre pixeli să fi e operaţionali. Totuşi, este posibil ca unele puncte minuscule negre şi/sau luminoase

(de culoare albă, roşie, albastră sau verde) să apară constant pe ecranul LCD. Apariţia acestor puncte este normală în procesul de producţie şi nu afectează în nici un fel înregistrarea.

Nu apucaţi camera de ecranul LCD.

Nu expuneţi camera la radiaţii solare directe şi nu fotografi aţi mult timp cu obiectivul orientat spre soare. Este posibil ca mecanismul interior al aparatului să se deterioreze. În cazul în care lumina solară este concentrată pe un obiect, pot fi generate incendii.

Există un magnet în partea din spate şi în jurul sistemului rotativ de rabatare al panoului cu ecranul LCD (balamalei). Nu apropiaţi de acesta nici un obiect care poate fi uşor afectat de magneţi, cum ar fi o dischetă, carduri de credit etc.

Este posibil ca imaginile să lase urme pe ecranul LCD atunci când vă afl aţi în spaţii cu temperatură scăzută. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Dacă porniţi camera în spaţii răcoroase, monitorul LCD poate fi o vreme întunecat. Când camera se încălzeşte, monitorul va funcţiona în mod normal.

215

Note privind înregistrarea îndelugată

Dacă înregistraţi în mod continuu o perioadă

îndelungată de timp, temperatura camerei va creşte. În cazul în care temperatura acesteia atinge un anumite nivel, pe ecran este afi şat simbolul şi camera se va opri automat. Dacă alimentarea se opreşte, lăsaţi camera nefolosită timp de 10 minute sau mai mult pentru a permite scăderea temperaturii din interiorul acesteia la un nivel care permite funcţionarea în siguranţă a aparatului.

În condiţiile unor temperaturi ridicate ale mediului ambiant, temperatura camerei va creşte rapid.

Când temperatura aparatului creşte, calitatea imaginilor se poate deteriora. Se recomandă să aşteptaţi până ce temperatura aparatului scade

înainte de a continua să înregistra.

Este posibil ca suprafaţa carcasei aparatului să devină fi erbinte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Note cu privire la importul filmelor vizualizate AVCHD* la un calculator

La importul de fi lme vizualizate AVCHD la un calculator, folosiţi, în cazul calculatoarelor cu sistem de operare Windows, aplicaţia software

"PMB" furnizată pe CD-ROM.

* “Filme vizualizate AVCHD” sunt filme

înregistrate în modul [AVCHD 60i/60p]/

[AVCHD 50i/50p] de la [Formatul fi şierului],

(pag. 111).

Note cu privire la redarea de fi lme cu alte echipamente

Această cameră foloseşte MPEG-4 AVC/H.264

High Profi le (profi l înalt) pentru înregistrarea în format AVCHD. Filmele înregistrate în format

AVCHD cu această cameră foto nu pot fi redate cu următoarele tipuri de echipamente :

– alte echipamente compatibile cu formatul

AVCHD care nu acceptă High Profi le (profi l

înalt),

– echipamente care nu sunt compatibile cu formatul AVCHD.

216

Această cameră foloseşte şi MPEG-4 AVC/

H.264 Main Profi le (profi l principal) pentru

înregistrarea în format MP4. Din, acest motiv, fi lmele înregistrate în format MP4 cu această cameră nu pot fi redate cu alte echipamente

în afară de cele care acceptă MPEG-4 AVC/

H.264.

Discurile înregistrate cu imagini la înaltă defi niţie (HD) pot fi redate numai cu dispozitive compatibile cu formatul AVCHD. Player-ele tip

DVD sau recorder-ele nu pot reda discuri cu imagini la calitate HD deoarece acestea sunt incompatibile cu formatul AVCHD. Este posibil ca player-ele şi recorder-ele tip DVD să nu poată scoate din compartimentul lor discurile cu imagini la calitate HD.

Filmele 1080 60p/ 50p pot fi redate numai cu echipamente compatibile.

Despre echipamentele compatibile GPS

(numai pentru SLT-A65V)

Pentru a şti dacă aparatul dvs. foto este sau nu compatibil cu funcţia GPS, afl aţi care este denumirea modelului dvs. de cameră.

SLT-A65V : este compatibil GPS

SLT-A65 : nu este compatibil GPS

Folosiţi GPS în concordanţă cu reglementările

în vigoare în ţările şi regiunile unde vă afl aţi.

Dacă nu înregistraţi informaţiile legate de locaţie, alegeţi pentru [GPS On/ Off] varianta

[Off] (pag. 267).

În avion, aveţi grijă să opriţi camera atunci când personalul de bord vă solicită.

Măsuri de precauţie privind drepturile de autor

Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale pot fi protejate prin legea drepturilor de autor. Înregistrarea neautorizată a acestora poate să contravină prevederilor acestei legi.

Imaginile folosite în acest manual

Ilustraţiile utilizate ca exemple în acest manual sunt imagini reproduse şi nu imagini reale,

înregistrate cu această cameră digitală.

Despre specifi caţiile descrise în acest manual

Datele legate de performanţă şi specificaţii sunt valabile în următoarele condiţii, dacă nu este altfel precizat în manualul de instrucţiuni: la o temperatură a mediului ambiant de 25°C, când acumulatorul este încărcat timp de aproximativ o oră după ce indicatorul CHARGE

(ÎNCĂRCARE) se stinge.

Denumirea modelului

Acest manual de instrucţiuni se referă la mai multe modele, furnizate cu diverse tipuri de obiective.

Denumirea modelului diferă în funcţie de obiectivul furnizat. Totodată, modelele disponibile diferă de la o ţară/regiune la alta.

Obiectiv

Model

SLT-A65 /

SLT-A65V

SLT-A65K/

SLT-A65VK

SLT-A65Y/

SLT-A65VY

DT18-55 mm

DT18-55 mm şi

DT55-200 mm

217

Verifi carea accesoriilor furnizate

În primul rând, verifi caţi denumirea modelului de cameră pe care îl posedaţi (pag, 17). Accesoriile furnizate diferă în funcţie de model.

Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fi ecare tip.

Elemente comune

• Camera foto digitală

• Încărcător pentru acumulator BC-VM10A

(1)

• Capac de protecţie a corpului camerei

(1) – ataşat de cameră

• Cablu de alimentare (1)

(nu este furnizat în S.U.A. şi în Canada)

• Manşonul ocularului (1) – ataşat de

cameră

• CD-ROM (Aplicaţie software pentru camera

α)

• Manual de instrucţiuni (1)

– acest manual

• Acumulator reîncărcabil NP-FM500H

(1)

SLT-A65K/A65VK

• Obiectiv de zoom D 18 – 55 mm (1) /

Capac frontal pentru obiectiv (1) / Capac de protecţie (pentru împachetare) (1)

• Cablu USB (1)

SLT-A65Y/A65VY

• Obiectiv de zoom D 18 – 55 mm (1) /

Capac frontal pentru obiectiv (1) / Capac de protecţie (pentru împachetare) (1)

• Obiectiv de zoom E 55 – 200 mm (1) /

Capac frontal pentru obiectiv (1) Capac pentru ocular (1) / Parasolar (1)

• Curea de umăr (1)

218

Identifi carea părţilor componente

Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.

Partea frontală

1 Buton declanşator (237)

2 Comutator POWER (de alimentare)

(233)

3 Disc de reglaj

4 Senzorul telecomenzii (251)

5 Indicator luminos al temporizato-

rului (251)

6 Contactele obiectivului*

7 Oglindă*

8 Buton de previzualizare (258)

9 Sistem de montare a obiectivului

0 Bliţ încorporat* (247) qa Microfon** qs Selector rotativ de mod (247) qd Buton (pentru ridicarea bliţului)

(247, 258) qf Reper de montare (230) qg Buton de eliberare a obiectivului

(231) qh Comutatorul modului de focalizare

(258)

* Nu atingeţi direct aceste părţi.

** Nu acoperiţi această parte în cursul

înregistrării de fi lme deoarece poate fi produs zgomot sau reducerea volumului sonor.

219

Partea din spate

1 Senzorii ocularului

2 Vizor*

Când priviţi prin vizor, este activat modul vizor, iar când îndepărtaţi faţa de acesta, modul de ecran revine la varianta LCD.

3 Disc pentru reglarea dioptrului (235)

4 Ecran LCD (279)

5 Senzor de lumină

6 Manşonul ocularului

7 Pentru înregistrare :

Buton Fn (Funcţie) (259, 260)

Pentru vizualizare :

Buton

(Rotirea imaginii) (258)

8 Buton de comandă

Butoanele v/V/b/B / DISP (258) /

WB (Balans de alb) (258) /

(Drive) (251, 258) /

imagine) (258)

(Efecte de

9 Buton de comandă (Enter-Accesare)/

Buton AF (258) / Buton Urmărire

subiect (258)

0 Buton

(Ghid intern al camerei)

(268)

Pentru vizualizare :

Buton (ştergere) (240) qa Buton (redare) (239)

* Nu atingeţi direct aceste părţi.

220

Partea superioară

1 Suport pentru accesorii cu sistem de

autoblocare

2 Buton MENIU (262)

3 Buton FILM (238, 258)

4 Buton VIZOR/LCD (258)

5 Buton

pentru expunere (249)

6 Buton ISO (258)

7

Marcajul poziţiei senzorului de imagine

8 Pentru înregistrare :

Buton

(Teleconvertor

inteligent) (258) / Buton de mărire

pentru focalizare (258)

Pentru vizualizare :

Buton (Mărire) (255)

9 Pentru înregistrare :

Buton AEL (AE blocat) (258) /

Buton AV (Valoare diafragmă) (258)

Pentru vizualizare :

Buton (Micşorare) (255) /

Buton (Index imagine) (256)

221

Părţile laterale / partea de jos

1 Bride de prindere a curelei de umăr

Ataşaţi ambele capete ale curelei la cameră.

2 Terminal pentru telecomandă

(REMOTE)

3 Difuzor

222

Când conectaţi la cameră o telecomandă

RM-L1AM (comercializată separat), introduceţi conectorul acesteia în terminalul

REMOTE, aliniind marcajul de pe conector cu cel corespunzător al terminalului

REMOTE. Aveţi grijă să orientaţi cablul pentru telecomandă spre faţa aparatului.

4 Conector DC IN (intrare de c.c.)

Când conectaţi la cameră adaptorul de c.a. tip AC-PW10AM (comercializat separat) opriţi camera, apoi cuplaţi conectorul adaptorului de c.a. la conectorul DC IN al camerei.

5 Mufă pentru microfon

Când este conectat un microfon extern, microfonul intern este oprit automat.

Dacă microfonul extern se poate conecta sub tensiune, alimentarea acestuia va fi asigurată de camera foto.

6 Terminal HDMI (257)

7 Terminal

(USB)

8 Indicator luminos de acces (228)

9 Fantă de introducere a cardului de

memorie (227)

0 Capacul compartimentului pentru

cardul de memorie (227)

qa Orifi ciu de introducere a

acumulatorului (227) qs Capacul compartimentului pentru

acumulator (227) qd Suport de prindere a trepiedului

Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea prinde în siguranţă camera de trepiede care au şuruburi mai lungi şi este posibil să deterioraţi camera foto.

223

Obiectiv

DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM

(Furnizat cu modelele SLT-A65K/ A65VK/

A65Y/A65VY)

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

(Furnizat cu modelele SLT-A65Y/A65VY)

1Inel de focalizare

2Inel de zoom

3Scală pentru distanţa focală

4Reper pentru distanţa focală

5Contactele obiectivului

6Comutator pentru modul focalizare

7 Reper de montare

Obiectivele tip DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM/DT 55-200 mm F4-5.6 SAM sunt destinate camerelor cu montură tip A, marca Sony (modelele dotate cu senzor de imagine mărimea APS-C). Nu puteţi utiliza aceste obiective pentru camere în format 35 mm.

Pentru alte obiective decât DT 18 - 55 mm F3.5-5.6 SAM / DT 55- 200 mm F4-5.6 SAM, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte obiectivul.

224

Încărcarea acumulatorului

Când folosiţi camera pentru prima dată, aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul “InfoLITHIUM” tip

NP-FM500H (furnizat).

Acumulatorul “InfoLITHIUM” poate fi încărcat fără ca energia sa să trebuiască a fi complet consumată anterior.

Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.

1

Introduceţi acumulatorul în încărcător.

Împingeţi acumulatorul pentru a ajunge în poziţia corectă, până ce se aude un clic.

2

Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.

Indicator luminos aprins : încărcare în curs

Indicator luminos stins : încărcarea s-a încheiat

Durata încărcării aprox. 175 minute

Durata încărcării reprezintă timpul necesar pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat, la o temperatură a mediului ambiant de 25°C.

Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se stinge când încărcarea se încheie.

Pentru S.U.A. şi Canada

Spre o priză de perete

Pentru alte ţări / regiuni în afară de

S.U.A. şi Canada

Indicator luminos

ÎNCĂRCARE

Indicator luminos

ÎNCĂRCARE

Spre o priză de perete

225

Note :

Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea de energie rămasă a acumulatorului şi de condiţiile

în care se desfăşoară încărcarea.

Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C. Este posibil să nu puteţi încărca acumulatorul în afara acestui interval de temperaturi.

Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor accesibilă afl ată în apropiere.

226

Introducerea acumulatorului / cardului de memorie (comercializate separat)

1

Glisaţi pârghia capacului compartimentului pentru acumulator pentru a-l deschide.

2

Introduceţi ferm şi complet acumulatorul, apăsând cu vârful acestuia piedica.

3

Închideţi capacul compartimentului pentru acumulator.

4

Glisaţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie pentru a-l deschide.

Piedică

227

5

Introduceţi un card de memorie.

Aveţi grijă să orientaţi colţul teşit al cardului aşa cum

este ilustrat în imaginea alăturată şi să introduceţi

cardul de memorie până ce se aude un clic şi acesta

ajunge în poziţia corectă.

6

Închideţi capacul compartimentului pentru cardul

Pentru a scoate acumulatorul din aparat

Opriţi camera şi deplasaţi piedica în direcţia indicată de săgeată.

Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul pe jos.

Aveţi grijă să introduceţi corect cardul de memorie în aparat

Piedică

Pentru a scoate cardul de memorie din aparat

Verifi caţi ca indicatorul luminos de acces să nu fi e aprins, apoi deschideţi capacul şi apăsaţi o dată cardul de memorie.

Pentru a verifi ca energia rămasă a acumulatorului

Acumulatorul furnizat este unul cu ioni de litiu, dotat cu funcţii de schimb de informaţii legate de condiţiile de operare cu camera dvs. foto. Perioada rămasă de funcţionare a acumulatorului este indicată sub formă de procente şi depinde de condiţiile de funcţionare a camerei.

228

Nivelul de energie al acumulatorului

Nivel

înalt

Nivel scãzut

“Battery

exhaused”

(acumulator complet descărcat)

Nu mai puteţi înregistra alte imagini.

Carduri de memorie disponibile

Cardurile de memorie compatibile cu această cameră, sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Tipuri de carduri de memorie Fotografi i Filme

(Marcaj 2)

Denumirea utilizată în acest manual

Memory Stick PRO

Duo

Memory Stick PRO Duo

Memory Stick PRO-HG Duo

Carduri de memorie SD

Carduri de memorie SDHC

Carduri de memorie SDXC

(Clasa 4 sau mai rapid) Carduri de memorie

(Clasa 4 sau mai rapid)

(Clasa 4 sau mai rapid)

SD

Nu pot fi folosite carduri MultiMedia.

Note

Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate cu un calculator sau cu un dispozitiv AV care nu este compatibil cu exFAT. Aveţi grijă ca dispozitivul să fi e compatibil cu exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă veţi conecta camera la un dispozitiv incompatibil, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu formataţi niciodată cardul în urma unei astfel de solicitări deoarece vor fi şterse toate datele conţinute de acesta. (exFAT este sistemul de fi şiere utilizat de cardurile de memorie SDXC.)

229

Montarea obiectivului

1

Detaşaţi capacul de protecţie a corpului camerei precum şi pe cel care protejează partea din spate a obiectivului.

Când schimbaţi obiectivul, efectuaţi operaţia rapid,

în spaţii fără praf pentru a evita pătrunderea de impurităţi în interiorul camerei foto.

Când înregistraţi, detaşaţi capacul frontal al obiectivului.

Capacul frontal al obiectivului

Capac de protecţie a corpului camerei

Capac pentru ambalare

2

Montaţi obiectivul aliniind marcajul de culoare portocalie al acestuia cu cel de pe corpul camerei.

3

Rotiţi obiectivul în sens orar până ce se aude un clic şi acesta rămâne fi xat în poziţia de funcţionare.

Aveţi grijă să montaţi corect obiectivul.

Repere de culoare portocalie

Note :

Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul de eliberare a acestuia.

Nu forţaţi obiectivul când vreţi să îl ataşaţi la cameră.

Obiectivele cu montaj E nu sunt compatibile cu acest aparat.

Când folosiţi un obiectiv pentru care este furnizat un conector pentru trepied, montaţi obiectivul pe trepied folosind conectorul pentru trepied furnizat pentru a echilibra greutatea obiectivului.

Când deplasaţi camera cu obiectivul montat, ţineţi bine atât camera, cât şi obiectivul.

Nu apucaţi cu mâna zona obiectivului care este extinsă pentru zoom sau focalizare.

230

Pentru a demonta obiectivul

1

Apăsaţi complet butonul de eliberare a obiectivului şi rotiţi obiectivul în sens antiorar până ce se opreşte.

2

Ataşaţi capacele de protecţie, din faţă şi din spate, ale obiectivului şi pe cel care protejează corpul camerei.

Înainte de a le ataşa, îndepărtaţi praful depus pe acestea.

Capacul din spate nu este furnizat împreună cu setul de lentile DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM. Pentru a depozita obiectivul separat de cameră, aveţi grijă să achiziţionaţi un capac tip ALC-R55, pentru partea din spate a acestuia.

Buton de eliberare a obiectivului

Ataşarea parasolarului

Se recomandă să folosiţi un parasolar pentru a reduce iluminarea prea puternică şi a asigura o calitate maximă a imaginilor.

Potriviţi parasolarul în montura de la capătul cilindrului obiectivului şi rotiţi-l în sens orar, până ce se aude un clic.

Parasolarul nu este inclus în cazul obiectivelor tip DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM. În aceste cazuri, puteţi folosi modelul ALC-SH108 (comercializat separat).

Când folosiţi o cameră cu bliţ încorporat, aveţi grijă să detaşaţi parasolarul pentru a evita blocarea luminii emisă de bliţ.

Pentru păstrare, orientaţi parasolarul invers, ataşându-l în această poziţie de obiectiv.

231

Note privind schimbarea obiectivului

Când schimbaţi obiectivul, dacă în interiorul camerei pătrund praf sau scame care se aşează pe suprafaţa senzorului de imagine (partea componentă a aparatului care are rolul de peliculă), în funcţie de spaţiul în care se înregistrează, acestea pot apărea în imagine ca puncte întunecate.

Camera este echipată cu o funcţie anti-praf care împiedică aşezarea acestuia pe senzorul de imagine.

Aveţi totuşi grijă să înlocuiţi obiectivul rapid, în spaţii cât mai protejate de praf în momentul în care montaţi/ demontaţi obiectivul.

232

Pornirea camerei şi potrivirea ceasului

Când porniţi camera pentru prima dată, apare interfaţa pentru reglaje temporale (data / ora).

1

Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON pentru a porni camera.

Este afi şată interfaţa pentru stabilirea datei şi a orei.

Pentru a opri camera, puneţi comutatorul în poziţia

OFF.

2

Verifi caţi dacă pe ecranul LCD este selectată varianta [Enter], apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Selectaţi zona unde vă afl aţi cu ajutorul cu

b/B, de la butonul de comandă, apoi

apăsaţi zona centrală a acestuia.

4

Selectaţi fi ecare element cu

b/B, după care

stabiliţi valoarea numerică folosind

v/V.

[Ora de vară] : este activată sau dezactivată ora de

vară.

[Format dată] : este ales formatul de afi şare a datei.

Miezul nopţii este indicat sub forma 12:00 AM, iar miezul zilei sub forma 12:00 PM.

5

Repetaţi pasul 4 pentru a regla alte elemente, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

6

Verifi caţi dacă este selectat [Accesare], apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

233

Pentru a anula operaţia de stabilire a datei / orei

Apăsaţi butonul MENIU.

Pentru a stabili din nou data / ora corecte

Când porniţi camera pentru prima dată, interfaţa de stabilire a datei / orei apare automat. Următoarea dată când doriţi să stabiliţi data şi ora o puteţi face din meniu.

Butonul MENIU

T

1

T [Stabilire dată / oră].

Pentru a stabili din nou zona

Puteţi stabili zona unde doriţi să folosiţi camera. Aceasta vă va permite să stabiliţi regiunea unde este folosită camera, atunci când vă afl aţi în străinătate.

Butonul MENIU

T

1

T [Stabilire zonă].

Întreţinerea reglajelor temporale (data, ora)

Această cameră are în interior o baterie reîncărcabilă pentru menţinerea datei, orei şi altor reglaje indiferent dacă alimentarea este pornită sau oprită sau dacă acumulatorul este sau nu montat.

234

Înainte de fotografi ere

Adaptarea vizorului la acuitatea vizuală a persoanei care fotografi ază

(ajustarea dioptrului)

Utilizaţi discul de reglare a dioptrului pentru a adapta dioptrul pentru privirea dumneavoastră, până ce indicatorii apar clar în vizor.

Notă

Dispozitivul ataşat de reglaj dioptic (comercializat separat) nu poate fi folosit cu această cameră.

Poziţia corectă a fotografului

Stabilizaţi partea superioară a corpului dvs. adoptând o poziţie care să

împiedice deplasarea camerei

În modul ecran LCD În modul vizor

În modul vizor

(poziţie verticală)

Punctul

1

Prindeţi cu o mână cureaua camerei, iar cu cealaltă sprijiniţi obiectivul.

Punctul

2

Sprijiniţi-vă ferm pe picioare având grijă ca distanţa dintre acestea să fi e aproximativ egală cu lăţimea umerilor.

Punctul

3

Strângeţi uşor coatele pe lângă corp.

Dacă fotografi aţi fi ind îngenuncheat, stabilizaţi partea superioară a corpului aşezând cotul pe genunchi.

235

Înregistrarea de fotografi i

Modul “AUTO” vă permite să înregistraţi cu uşurinţă orice subiect, în indiferent ce condiţii, deoarece camera evaluează condiţiile de lucru şi ajustează în consecinţă reglajele.

Selectaţi când înregistraţi în spaţii unde este restricţionată utilizarea bliţului.

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia

sau (Bliţ dezactivat).

sau

2

Ţineţi camera în poziţia de înregistrare şi priviţi ecranul LCD sau prin vizor.

3

Plasaţi subiectul dorit în zona de focalizare.

Dacă indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită) clipeşte, înregistraţi cu grijă subiectul, menţinând camera nemişcată sau folosind

Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită)

Zona de autofocalizare

4

Când folosiţi un obiectiv de mărire, rotiţi discul de zoom, apoi alegeţi cadrul pe care vreţi să îl înregistraţi.

Inel de zoom

236

5

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.

Când este confirmată focalizarea, indicatorul de focalizare z sau devine luminos.

6

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a fotografi a.

Indicator de focalizare

237

Înregistrarea fi lmelor

1

Apăsaţi butonul FILM pentru a începe

înregistrarea.

Înregistrarea fi lmelor poate începe din orice mod de expunere.

Timpul de expunere şi diafragma sunt ajustate automat Dacă doriţi să stabiliţi anumite valori, puneţi selectorul de mod în poziţia (Film), pag. 104.

Camera continuă să ajusteze focalizarea când este

în modul de autofocalizare.

2

Apăsaţi din nou butonul FILM pentru a opri înregistrarea.

Butonul FILM

Note :

Este posibil ca sunetul emis de cameră şi de obiectiv în timpul funcţionării să fi e înregistrate atunci când fi lmaţi. Puteţi dezactiva înregistrarea sunetului alegând pentru [Înregistrare audio] varianta

[Dezactivat], pag. 263.

Durata de fi lmare continuă poate fi mai scurtă, în funcţie de temperatura mediului ambiant şi de starea camerei. Consultaţi secţiunea “Note privind fi lmarea continuă”

Când este indicat marcajul , temperatura camerei este prea mare. Opriţi camera şi aşteptaţi până ce temperatura camerei scade.

238

Redarea imaginilor

1

Apăsaţi butonul .

Buton

2

Buton MENIU

T

1

T [Mod vizualizare] T Selectaţi modul dorit.

Pentru redarea fotografi ilor, selectaţi [Vizualizare director (Foto)], iar pentru redarea fi lmelor, selectaţi [Vizualizare director (MP4)] sau [Vizualizare AVCHD] în funcţie de formatul fi şierului.

3

Selectaţi o imagine cu secţiunile

b/B ale butonului de comandă.

Pentru redarea de fi lme, apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

La redarea de fi lme

Pentru a fi făcută o pauză / a fi reluată redarea z

Pentru rularea rapidă înainte

Pentru derularea rapidă

Pentru rularea înainte cu încetinitorul

B b

Rotiţi discul de reglaj spre dreapta, în timpul pauzei.

Pentru derularea cu încetinitorul

Acţionare cu butonul de comandă / discul de reglaj

Rotiţi discul de reglaj spre stânga, în timpul pauzei.

Filmul este redat cadru cu cadru.

Pentru ajustarea volumului sonor

Pentru afi şarea informaţiilor

V T v/V v

Notă :

Filmele înregistrate cu alte echipamente este posibil să nu fi e redate de această cameră.

239

Ştergerea imaginilor (Delete)

Odată ştearsă o imagine, nu o mai puteţi recupera. Verifi caţi în prealabil dacă doriţi să ştergeţi sau nu imaginea.

Notă :

Imaginile protejate nu pot fi şterse.

Ştergerea imaginii curent afi şată pe ecran

1

Afi şaţi imaginea care vreţi să fi e ştearsă şi apăsaţi butonul .

Buton

2

Selectaţi [Ştergere] cu

v, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

240

Ajustarea unghiului panoului LCD

Poziţionarea ecranului LCD la un unghi ce permite o vizionare facilă

Ecranul LCD poate fi rabatat cu 180°.

Ecranul LCD poate fi rotit spre stânga cu 270° faţă de poziţia în care acesta este orientat spre faţă, aşa cum este ilustrat în imaginea alăturată.

Când nu este folosit ecranul LCD, se recomandă să îl

închideţi, poziţionându-l cu faţa spre cameră.

Notă :

Când ecranul LCD este deschis, senzorul de privire este posibil să nu funcţioneze când înregistraţi din poziţii afl ate la înălţime joasă. Dacă priviţi prin vizor şi imaginea de pe ecran nu este comutată automat, apăsaţi butonul VIZOR/ LCD.

241

Înregistrarea în diverse moduri

Puneţi selectorul de mod în poziţia corespunzătoare modului dorit.

Camera este dotată cu următoarele moduri de înregistrare :

(Auto) / (Bliţ oprit)

Modul “AUTO” vă permite să înregistraţi cu uşurinţă orice subiect în orice condiţii, deoarece camera estimează situaţiile efectuând reglajele adecvate. Selectaţi “Bliţ oprit” când doriţi să înregistraţi fără bliţ.

(AUTO+)

Camera recunoaşte şi evaluează condiţiile de înregistrare, efectuând automat reglajele adecvate. Camera stochează în memorie o imagine reuşită, combinând sau separând imaginile

înregistrate, după cum este necesar.

Selecţia scenei

Selectând modul adecvat pentru subiect sau condiţiile de

înregistrare veţi putea înregistra imagini folosind reglajele adecvate.

Vă permite să înregistraţi imagini panoramice.

(Înregistrare panoramică)

(Înregistrare panoramică 3D)

Vă permite să înregistraţi imagini panoramice 3D pentru redarea cu ajutorul unui televizor compatibil 3D.

(Prioritate AE continuă)

(Film)

(Programare auto)

(Prioritatea diafragmei)

(Prioritatea timpului de expunere)

Camera continuă să înregistreze cât timp butonul declanşator este complet apăsat. Vor fi înregistrate în mod continuu până la

10 imagini pe secundă.

Vă permite să înregistraţi fi lme cu expunerea ajustată manual

(atât timpul de expunere, cât şi diafragma).

Vă permite să înregistraţi cu expunerea reglată automat (atât timpul de expunere, cât şi diafragma). Celelalte opţiuni pot fi reglate manual).

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a diafragmei cu ajutorul butonului de comandă.

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a timpului de expunere cu ajutorul butonului de comandă.

242

(Expunere manuală)

Vă permite să înregistraţi după ajustarea manuală a expunerii

(atât timpul de expunere, cât şi diafragma) cu ajutorul butonului de comandă.

AUTO

+

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia AUTO + (AUTO+).

2

Îndreptaţi camera spre subiect.

Când camera recunoaşte şi ajustează condiţiile de

înregistrare, sunt prezentate următoarele informaţii: marcajul modului de scenă recunoscută, funcţia de

înregistrare adecvată, numărul de imagini care să fi e înregistrate.

Marcajul modului scenă recunoscută

Funcţia de înregistrare

Numărul de imagini de înregistrat

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Scenă recunoscută de cameră

(Vedere nocturnă)

(Amurg - cameră ţinută în mână)

(Portret contraluminii)

(Portret)

(Lumină fundal)

(Spot de lumină)

(Macro) (prim-plan)

(Luminozitate redusă)

(Peisaj)

(Trepied pentru vedere nocturnă)

(Portret în noapte)

(Bebeluş).

Funcţia de fotografi ere

Cont. Shooting –

Înregistrare continuă (251)

Daylight Sync. –

Sincronizare de zi

Slow Sync. –

Sincronizare lentă (248)

Slow Shutter – Obturator lent

Auto HDR (261)

Hand-held Twilight – Apus,

camera ţinută în mână (244)

243

SCN (Selecţia Scenei)

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia SCN (Selecţia Scenei).

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Selectaţi modul dorit cu

v/V, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Pentru a schimba scena, apăsaţi butonul Fn, apoi selectaţi o altă scenă.

4

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

(Portret)

(Activităţi sportive)

(Macro) - prim plan

Este estompat fundalul şi este scos în evidenţă subiectul. Tenul persoanelor este reprodus în tonuri delicate.

Sunt înregistrate obiecte afl ate în mişcare rapidă, astfel că subiectul vizat pare static. Camera înregistrează în mod continuu imagini cât timp este apăsat butonul declanşator.

Sunt înregistrate subiecte afl ate la mică distanţă cum ar fi fl ori, mâncare etc.

(Peisaj)

(Apus de soare)

(Vedere nocturnă)

Este surprins întregul cadru cu claritate şi în culori intense.

Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu ale răsăritului şi apusului de soare.

Sunt înregistrate scene de noapte la distanţă, fără a pierde atmosfera nocturnă a împrejurimilor.

(Amurg - cameră ţinută

în mână)

Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot şi fără neclarităţi, fără a fi folosit un trepied. O rafală de imagini sunt

înregistrate şi este aplicată procesarea de imagine pentru a fi reduse neclarităţile, mişcările nedorite şi zgomotul.

(Portret în noapte)

Sunt înregistrate portrete în scene de noapte.

244

: Înregistrarea de imagini panoramice (Înregistrare panoramică)

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Înregistrare panoramică) /

(Înregistrare panoramică 3D).

2

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

3

Îndreptaţi camera spre marginea scenei vizate, apoi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.

Această parte nu va fi

înregistrată

4

Apăsaţi complet butonul declanşator.

5

Rotiţi camera pe verticală sau pe orizontală până ce ajungeţi la celălalt capăt al scenei dorite, urmând indicaţia benzii de orientare

Bandă de orientare

245

: Prioritate AE la avans continuu

1

Puneţi selectorul rotativ de mod în poziţia (Prioritate AE continuă).

2

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectele.

Camera continuă să înregistreze cât timp butonul declanşator este complet apăsat.

Camera înregistrează imagini în mod continuu cel mult 10 cadre pe secundă.

246

Folosirea bliţului

În spaţii întunecate, folosirea bliţului vă permite să înregistraţi în mod luminos un subiect şi totodată să evitaţi mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina soarelui, puteţi utiliza bliţul pentru a înregistra o imagine luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.

1

Buton Fn

T (Modul bliţ) T Selectaţi varianta dorită.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la variantele disponibile pentru bliţ corespunzătoare fi ecărui mod de înregistrare, consultaţi pag. 283.

2

Apăsaţi butonul .

Bliţul se deplasează în sus.

În modul AUTO, AUTO + sau Selecţia scenei, bliţul se ridică automat pe verticală dacă în spaţiul din jur cantitatea de lumină este insufi cientă sau dacă subiectul este poziţionat contra luminii. Bliţul încorporat nu se va deplasa în sus chiar dacă apăsaţi butonul .

Buton

3

Fotografi aţi după ce se încheie încărcarea bliţului.

clipeşte : Bliţul este în curs de încărcare.

Când indicatorul clipeşte, nu puteţi elibera obturatorul.

aprins : Bliţul a fost încărcat şi este gata să emită lumină.

Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, în condiţii de iluminare slabă, în modul autofocalizare, este posibil ca bliţul să se declanşeze pentru a facilita focalizarea asupra unui subiect (Sursa luminoasă AF).

Indicator (încărcare bliţ)

247

(Flash Off - Bliţ

dezactivat)

(Autofl ash -

Bliţ automat)

(Fill-fl ash -

Lumină de umplere)

Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe verticală.

Nu puteţi selecta acest element când selectorul de mod este în poziţia

P, A, S sau M. Bliţul nu va fi însă declanşat dacă nu este ridicat pe verticală.

Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografi ază subiecte plasate contra luminii.

Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.

(Slow sync. -

Sincronizare lentă)

(Rear sync. -

Sincronizare spate)

Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.

Sincronizarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).

Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea expunerii, de fi ecare dată când apăsaţi butonul declanşator.

(Wireless

- Fără fi r)

Emite lumină un bliţ extern (comercializat separat) afl at în exteriorul camerei şi la distanţă de aceasta (fotografi ere cu bliţul wireless).

248

Ajustarea luminozităţii imaginii

Cu excepţia modului de înregistrare M, expunerea este stabilită în mod automat (reglarea automată a expunerii).

Pe baza expunerii stabilite automat, puteţi realiza compensarea acestui element de reglaj prin spre

+ sau spre –, în funcţie de preferinţe. Întreaga imagine poate fi mai luminoasă prin deplasarea spre valori pozitive, respectiv poate fi mai întunecată prin deplasarea spre valori negative (Compensarea expunerii).

1

Apăsaţi butonul .

2

Ajustaţi expunerea cu discul de reglaj.

Spre + (supraexpunere) : imaginea este mai luminoasă.

Spre – (subexpunere) : imaginea este mai întunecată.

În modul vizor, verifi caţi expunerea cu ajutorul scalei

EV.

3

Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.

Ecran LCD

Buton

Compensarea expunerii

Vizor

Expunere standard

Tehnici de fotografi ere

Ajustaţi nivelul de compensare verifi când imaginea înregistrată.

Folosind valori adiacente ale expunerii, puteţi înregistra mai multe imagini folosind valori mai mici sau mai mari ale expunerii (pag. 251).

249

Notă :

Acest element nu poate fi ajustat când pentru modul de expunere este aleasă varianta AUTO, AUTO+ sau Selecţia scenei.

250

Selectarea modului drive

Puteţi utiliza modul drive adecvat pentru scopul pe care îl urmăriţi, cum ar fi : o singură imagine avansat, avans continuu sau Valori adiacente.

de la butonul de comandă

T

Selectaţi modul dorit

(O singură imagine)

Acest mod este adecvat pentru înregistrarea obişnuită.

(Înreg. continuă)

Camera înregistrează imagini în mod continuu.

(Temporizator)

(Variaţie : cont.)

Intervalul de 10 secunde al temporizatorului este convenabil când fotograful vrea să apară în fotografi e, iar cel de 2 secunde este util pentru a reduce mişcările nedorite ale camerei.

Camera va înregistra automat trei imagini la valori diferite ale expunerii.

cadru)

(Valori adiacente - un

Puteţi înregistra 3 imagini, cadru cu cadru, fi ecare cu diferite valori ale expunerii.

(Valori adiacente balans de alb)

Pe baza echilibrului de alb şi a temperaturii de culoare/ fi ltrului de culoare selectate, sunt înregistrate 3 imagini cu valori adiacente ale balansului de alb.

(Telecomandă)

Se poate înregistra folosind butoanele SHUTTER şi

2SEC (obturatorul este eliberat după 2 secunde) de la telecomanda wireless RMT-DSLR1 (comercializată separat).

251

Comutarea între interfeţele cu informaţii legate de înregistrare (DISP)

La fi ecare apăsare a DISP de la butonul de comandă, interfaţa cu informaţii legate de înregistrare se modifi că după cum urmează.

Puteţi selecta inerfeţele disponibile separat pentru vizor şi pentru ecranul LCD.

Interfaţa grafi că

Afi şarea tuturor informaţiilor

Interfaţă fără informaţii Nivel

Indicator digital de nivel

Interfaţa grafi că

Interfaţa grafi că prezintă, sub formă de diagrame, timpul de expunere şi valoarea diafragmei, ilustrând clar modul de funcţionare a expunerii. Indicatoarele de pe scala timpului de expunere şi de pe cea a diafragmei corespund valorilor curente.

Valoarea diagramei

Timp de expunere

252

Stabilirea dimensiunii imaginilor

Dimensiunea imaginilor

Buton MENIU

T

1

T [Imagine: Dimensiune] T Selectaţi dimensiunea dorită.

[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [3:2]

Dimensiunea imaginii

L:24M

M:12M

S:6.0M

6000 × 4000 pixeli

Indicaţii de utilizare

Pentru înregistrare la calitatea cea mai ridicată a imaginilor

4240 × 2832 pixeli Pentru imprimare până la dimensiune A3+

3008 × 2000 pixeli Pentru imprimare până la dimensiune A5

[Aspect ratio] (Formatul imaginilor) : [16:9]

Indicaţii de utilizare Dimensiunea imaginii

L:20M

M:10M

S:5.1M

6000 × 3376 pixeli

4240 × 2400 pixeli

3008 × 1688 pixeli

Pentru vizionarea la un televizor de înaltă defi niţie

Notă :

Când selectaţi un fi şier RAW cu [Calitate], dimensiunea imaginii fi şierului RAW este L. Această dimensiune nu este afi şată pe monitorul LCD.

Dimensiunea imaginilor panoramice

Puteţi stabili dimensiunea imaginilor panoramice. Dimensiunea imaginii variază în funcţie de reglajele privind direcţia de fotografi ere (pag. 262).

Buton MENIU

T

1

T [Panoramă : Dimensiune] sau [3D Pan.: Dimensiune imagine]

T Selectaţi dimensiunea dorită.

[Panoramă : Dimensiune]

Standard

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Sus] [Jos]: 3872 × 2160

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Dreapta] [Stânga]: 8192 × 1856

Lată

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Sus] [Jos]: 5536 × 2160

Pentru [Panoramă: Direcţie] este aleasă varianta [Dreapta] [Stânga]: 12416 × 1856

253

[3D Pan. : Dimensiune imagine]

16:9

Standard

Lată

1920 × 1080

4912 × 1080

7152 × 1080

254

Mărirea imaginilor

O imagine poate fi mărită pentru a fi examinată în detaliu. Această operaţie este utilă pentru a verifi ca focalizarea pentru imaginea înregistrată.

1

Afi şaţi imaginea care vreţi să fi e mărită, apoi apăsaţi butonul .

Buton

2

Măriţi sau micşoraţi imaginea cu butonul , respectiv pe cel .

Rotirea discului de reglaj comută între imagini menţinând acelaşi grad de mărire pe ecran.

Când înregistraţi mai multe imagini ale aceleiaşi compoziţii, veţi putea face comparaţia între condiţiile de focalizare ce le corespund.

3

Selectaţi zona care vreţi să fi e mărită cu ajutorul v/V/b/B de la butonul de

comandă.

Pentru a renunţa la redarea mărită

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă pentru ca imaginea să revină la dimensiunea normală.

255

Trecerea la interfaţa cu lista de imagini

Puteţi afi şa mai multe imagini simultan pe ecran.

Apăsaţi butonul .

Este afi şată interfaţa index pentru imagini.

Buton

Pentru a reveni la interfaţa obişnuită de redare a unei singure imagini

Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă când selectaţi imaginea dorită.

Pentru a afi şa directorul dorit

Selectaţi cu butonul de comandă bara din stânga a interfeţei index, apoi selectaţi directorul dorit cu v/V.

Apăsând zona centrală a butonului de comandă când este selectată bara din stânga interfeţei, se va comuta

între modurile de vizualizare.

256

Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor

Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI

(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI.

1

Opriţi atât camera foto, cât şi televizorul şi realizaţi conexiunea între cele două aparate.

1

Spre mufa HDMI

Cablu HDMI

(comercializat separat)

2

Spre mufa HDMI

2

Porniţi televizorul şi comutaţi pe intrarea de semnal.

Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.

3

Porniţi camera foto şi apăsaţi butonul .

Imaginile înregistrate cu camera dvs. vor apărea pe ecranul televizorului.

Apăsaţi b/B la butonul de comandă pentru a selecta imaginea dorită.

Ecranul LCD din partea din spate a camerei nu

Buton de comandă

Buton

257

Funcţii care pot fi acţionate cu ajutorul butoanelor/ comutatoarelor

Puteţi regla sau acţiona diverse funcţii cu aceste butoane/comutatoare.

Pentru identifi carea poziţiei butoanelor / comutatoarelor, consultaţi secţiunea “Identifi carea părţilor componente” (pag. 219).

Buton

Bliţul este scos înafară.

Buton

Buton ISO

Buton Vizor/ LCD

Buton MENIU

Buton FILM

Buton AEL / buton AV / buton buton

/

Buton / buton Mărire pentru focalizare / buton

Buton Fn / buton

Buton de comandă

Este realizată compensarea expunerii.

Este ajustată sensibilitatea ISO.

Comută afi şarea între ecranul LCD şi vizor.

Este afi şată interfaţa meniului pentru confi gurarea elementelor de meniu.

Sunt înregistrate fi lme.

Este stabilită expunerea pentru întregul ecran. /

Este stabilită valoarea diafragmei. /

Sunt afi şate mai multe imagini simultan pe ecran. /

Sunt reduse dimensiunile unei imagini care a fost mărită anterior pentru vizualizare.

Este mărit centrul imaginii. /

Vă permite să verifi caţi focalizarea mărind imaginea înainte de

înregistrare. /

Sunt mărite dimensiunile imaginii pentru vizualizare.

Este afi şată interfaţa de confi gurare pentru funcţia stabilită cu ajutorul butonului Fn. /

Imaginile sunt rotite.

Sunt stabilite opţiunile pentru următoarele funcţii :

Afi şaj, Balans de alb, Modul drive, Efecte de imagine, Autofocalizare

Sunt redate imaginile.

Buton

Buton /

Sunt afi şate indicaţii pentru înregistrare sau Ghidul integrat al camerei./

Sunt şterse imaginile.

buton

Comutator pentru modul de focalizare

Se comută între autofocalizare şi focalizarea manuală.

Buton previzualizare

Este verifi cată estomparea fundalului.

258

Selectarea unei funcţii cu butonul Fn

(Funcţie)

Acest buton este utilizat pentru efectuarea de reglaje sau pentru executarea funcţiilor folosite frecvent la înregistrare.

1

Apăsaţi butonul Fn.

2

Selectaţi elementul dorit cu

v/V/b/B la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona

centrală

z pentru executare.

Apare interfaţa de confi gurare.

3

Urmaţi ghidul de acţionare, selectaţi şi executaţi operaţia asociată funcţiei dorite.

Ghid de acţionare

Pentru a regla camera direct din interfaţa cu informaţii legate de

înregistrare

Rotiţi butonul de comandă fără a apăsa zona sa centrală z, la pasul 2. Puteţi regla camera direct din interfaţa cu informaţii legate de înregistrare.

259

Funcţii selectate cu butonul Fn (Funcţie)

Funcţiile ce pot fi selectate cu butonul Fn sunt următoarele :

Selecţia scenei

Film

Alegerea modului adecvat dintre variantele prestabilite pentru

Selecţia Scenei în funcţie de condiţiile de înregistrare.

(Portret/ Activităţi sportive/ Macro/ Peisaj/ Apus de soare/

Scenă nocturnă/ Apus, camera ţinută în mână/ Portret în noapte)

Selectarea modului de expunere adecvat pentru subiectul sau efectul dorit (P/ A/ S/ M).

Mod Drive

Stabilirea modului drive pentru înregistrarea continuă :

(O singură imagine/ Înregistrare continuă/ Temporizator/

Variaţie : Cont./ Valori adiacente - un cadru/ Balans de alb adiacent/ Telecomandă).

Mod bliţ

Mod de autofocalizare

Zona de autofocalizare

Urmărirea subiectului

Detecţia feţelor

Declanşator zâmbet

ISO

Mod de măsurare

Compensarea bliţului

Stabilirea modului bliţ

(Bliţ oprit/ Bliţ automat/ Bliţ de umplere/ Sincronizare lentă/

Sincronizare spate/ Wireless)

Alegerea metodei de focalizare în funcţie de mişcarea subiectului.

(Autofocalizare înregistrare unică/ Autofocalizare automată/

Autofocalizare continuă)

Stabilirea zonei de focalizare.

(Lată/ Zonă/ Spot/ Local)

Menţinerea focalizării asupra subiectului în timp ce acesta este urmărit.

(Pornit/ Oprit)

Capturarea automată a feţei persoanelor, la focalizare şi expunere optime.

(Pornit/ Pornit (Înreg. Feţe)/ Oprit)

Înregistrarea cu camera când este detectat un zâmbet.

(Pornit/ Oprit)

Stabilirea sensibilităţii la lumină. Cu cât numărul este mai mare, cu atât timpul de expunere este mai scurt (obturatorul este mai rapid).

(Reducere zgomot multicadru/ ISO AUTO până la 16000)

Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.

(Multi segment/ Măsurare bazată pe centru/ Spot)

Ajustarea intensităţii luminii emise de bliţ.

(de la + 2,0 EV la –2,0 EV).

Balans de alb

Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor.

(Balas de alb auto/ Lumina zilei/ Umbră/ Înnorat/ Incandescent/ Fluor: Alb cald/ Fluor: Alb rece/ Fluor: Alb zi/ Fluor:

Lumina zilei/ Bliţ/ Temp. culoare/ Flitru de culoare/ Personalizat)

260

DRO / Auto HDR

Stil creativ

Efect de imagine

Compensarea automată a luminozităţii şi contrastului.

(Oprit/ Optimizatorul doemniului D/ Auto HDR)

Selectarea procesării dorite a imaginii.

(Standard/ Intens/ Portret/ Peisaj/ Apus de soare/ Alb-negru)

Se înregistrează folosindu-se efectul de fi ltrare dorit pentru obţinerea unei imagini mai impresionante.

(Oprit/ Cameră foto de jucărie/ Culori pop/ Posterizare/

Imagine retro/ Lumină blândă/ Parţial color/ Contrast puternic monocrom/ Focalizare slabă/ Pictură HDR/ Monocrom cu numeroase tonuri/ Miniatură)

261

Funcţii selectate cu butonul MENIU

Puteţi efectua reglajele de bază pentru cameră în totalitate sau puteţi aplica funcţii cum ar fi fotografi erea, redarea sau alte operaţii.

Apăsaţi butonul MENIU, stabiliţi elementul dorit cu v/V/b/B de la butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă.

Selectaţi o pagină de meniu

Selectaţi un element din meniu

Meniul fotografi ere

Dimensiunea imaginii

Formatul imaginii

Calitate

Panoramă : Dimensiune

Panoramă : Direcţie

Panoramă 3D : Dimensiune

Panoramă 3 D : Direcţie

Selectarea dimensiunii fotografi ilor.

(L:24M/M:12M/S:6.0M (Când pentru [Formatul imaginii] este aleasă varianta 3:2)

L:20M/M:10M/S:5.1M (Când pentru [Formatul imaginii] este aleasă varianta 16:9)

Selectarea formatului fotografi ilor.

(3:2/16:9)

Stabilirea calităţii fotografi ilor.

(RAW/ RAW & JPEG/ Fin/ Standard)

Selectarea dimensiunii imaginilor panoramice.

(Standard/ Lată)

Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imaginile panoramice.

(Dreapta/ Stânga/ Sus/ Jos)

Selectarea dimensiunii imaginilor panoramice 3D.

(16:9/ Standard/ Lată)

Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru imaginile 3D.

(Dreapta/ Stânga)

Reducerea zgomotului datorat expunerii îndelungate

Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru

înregistrări în care timpul de expunere este de 1 secundă sau mai lung.

(Activat/ Dezactivat)

262

Reducerea zgomotului datorat sensibilităţii ISO înalte

Comandă bliţ

Sursă luminoasă AF

Spaţiu de culoare

SteadyShot

Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru

înregistrarea la înaltă sensibilitate.

(Puternică/ Normală/ Scăzută)

Stabilirea metodei de determinare a intensităţii luminii emise de bliţ.

(Bliţ ADI/ Preiluminare bliţ TTL)

Reglarea sursei luminoase AF care iluminează scene

întunecate pentru a ajuta focalizarea.

(Auto/ Dezactivat)

Modifi că gama de culori ce pot fi reproduse.

(sRGB/AdobeRGB)

Setare SteadyShot.

(Activat/ Dezactivat)

Lista recomandărilor pentru

înregistrare

Vă permite accesul la toate recomandările de înregistrare.

Meniul de înregistrare a fi lmelor

Formatul fi şierului

Opţiuni de înregistrare

Înregistrare audio

Reducere zgomot vânt

SteadyShot

Selectarea formatului fi şierului de fi lm.

(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)

Selectarea dimensiunii cadrelor de fi lm înregistrate.

(60i 24M(FX)/ 50i 24M(FX)/ 60i 17M(FH)/ 50i 17M(FH)/ 60p

28M(PS)/ 50p 28M(PS)/ 24p 24M(FX)/ 25p 24M(FX)/ 24p

17M(FH)/ 25p 17M(FH)/ 1440×1080 12M/VGA 3M)

Permite să stabiliţi dacă să fi e sau nu înregistrat sonor când fi lmaţi.

(Activat/ Dezactivat)

Reducerea zgomotului produs de vânt în timpul fi lmării.

(Activat/ Dezactivat)

Setare SteadyShot.

(Activat/ Dezactivat)

Meniu personalizat

Autofocalizare declanşată de privire

Reglaj VIZOR/ LCD

Se stabileşte dacă să fi e folosită sau nu autofocalizarea când priviţi prin vizor.

(Activat/ Dezactivat)

Stabilirea metodei de comutare între vizor şi ecranul LCD.

(Auto/ Manual)

263

Reducerea efectului de ochi roşii

Eliberare obiectiv

Înreg. Auto+ Cont.

Extragere imagini Auto+

Reducerea fenomenului de ochi roşii la folosirea bliţului.

(Activat/ Dezactivat)

Se stabileşte dacă obturatorul să se deschidă sau nu când nu este montat obiectivul.

(Activat/ Dezactivat)

Stabileşte dacă să se înregistreze sau nu continuu în modul

AUTO+.

(Auto/ Dezactivat)

Stabileşte dacă să fi e salvate sau nu toate imaginile care au fost înregistrate continuu în modul AUTO+.

(Auto/ Dezactivat)

Caroiaj

Reluare automată

Buton DISP (Ecran)

Buton DISP (Vizor)

Nivel contur

Culoare contur

Interfaţă de vizualizare în direct

Stabileşte afi şarea unui caroiaj care să permită alinierea întrun cadru structurat.

(Regulă de treimi/ Caroiaj de pătrimi/ Diag. + Caroiaj de pătrimi/ Dezactivat)

După înregistrare este afi şată imaginea surprinsă. Stabileşte reluarea automată.

(10 Sec/ 5 Sec/ 2 Sec/ Dezactivată)

Permite selectarea modurilor de afi şare pe ecran disponibile, pentru ecranul LCD, prin apăsarea DISP de la butonul de comandă.

(Interfaţă grafi că/ Afi şarea tuturor info./ Fără informaţii legate de înregistrare/Nivel / Histogramă/ Pentru vizor)

Permite selectarea modurilor de afi şare pe ecran care sunt disponibile, pentru vizor, prin apăsarea DISP de la butonul de comandă.

(Interfaţă grafi că/ Afi şarea tuturor info./ Fără informaţii afi şate/ Nivel / Histogramă)

Sunt accentuate cu o anumită culoare contururile din zona asupra căreia se focalizează.

(Puternic/ Mediu/ Slab/ Dezactivat)

Stabilirea culorii folosite pentru accentuarea contururilor.

(Roşu/ Galben/ Alb)

Pentru a stabili dacă să fi e afi şat sau nu efectul unei funcţii pe ecran, cum ar fi efectul valorii stabilite pentru compensarea expunerii.

(Rezultat efect : Dezactivat/ Rezultat efect : Activat )

264

Funcţionarea butonului AEL

Buton ISO

Buton previzualizare

Buton menţinere focalizare

Buton teleconvertor inteligent

Atribuitrea funcţiei dorite butonului AEL.

(Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/ Declanşator zâmbet/ ISO/ Mod măsurare/ Compensare bliţ/ Balans de alb/ DRO/ Auto HDR/Stil creativ/ Efect de imagine/

Dimensiune imagine/ Calitate/ AEL fi xat/ Comutare AEL/

AEL fi xat/ Comutare AEL/ Urmărire subiect/ AF blocat/

Previzualizare diafragmă/ Previzualizare rezultat înregistrare/

Teleconvertor inteligent/ Mărire focalizare)

Atribuitrea funcţiei dorite butonului ISO.

(Compensarea expunerii/ Mod drive/ Mod bliţ/ Mod autofocalizare/ Zonă AF/ Detecţia feţelor/ Declanşator zâmbet/ ISO/ Mod măsurare/ Compensare bliţ/ Balans de alb/ DRO/ Auto HDR/Stil creativ/ Efect de imagine/

Dimensiune imagine/ Calitate/ AEL fi xat/ Comutare AEL/

AEL fi xat/ Comutare AEL/ Urmărire subiect/ AF blocat/

Previzualizare diafragmă/ Previzualizare Result înreg./

Teleconvertor inteligent/ Mărire focalizare)

Selectarea metodei care să fi e utilizată pentru butonul de previzualizare la funcţionare.

(Previzualizare rezultat înregistrare/ Previzualizare diafragmă)

Stabilirea funcţiei butonului de menţinere a focalizării a obiectivului.

(Menţinere focalizare/ Previzualizare D.O.F.)

Selectarea metodei de acţionare pentru butonul

(Teleconvertor inteligent/ Mărire focalizare)

.

Compensare obiectiv : umbră

Compensare obiectiv : aberaţie cromatică

Compensare obiectiv : distorsiuni

Declanşare diafragmă frontală

Compensarea colţurilor întunecate ale ecranului cauzate de obiectivul ataşat.

(Auto/ Oprit)

Reducerea deviaţiilor de culoare la colţurile ecranului cauzate de obiectivul ataşat.

(Auto/ Oprit)

Compensarea distorsiunilor ce apar pe ecran, cauzate de obiectivul ataşat.

(Auto/ Oprit)

Este stabilit dacă să fi e folosită sau nu funcţia de Declanşare diafragmă frontală.

(Activat/ dezactivat)

265

Înregistrarea feţelor

Reţine sau modifi că persoana căreia să i se acorde prioritate la focalizare

(Desemnare nouă/ Schimbarea ordinii/ Ştergere/ Ştergerea tuturor)

Meniul de redare

Ştergere

Mod vizualizare

Prezentare de imagini

Index de imagini

Vizualizare 3D

Protejare

Specifi care pentru imprimare

Ştergerea imaginilor.

(Mai multe imagini/ Toate din director/ Toate fişierele vizualizate AVCHD)

Vă permite să determinaţi modul de grupare a imaginilor redate.

(Vizualizare director (Foto)/ Vizualizare director (MP4)/

Vizualizare AVCHD)

Derularea unei prezentări de imagini.

(Repetare/ Interval/ Tip imagine)

Afi şarea listei de imagini.

(4 imagini/ 9 imagini)

Redarea de imagini 3D folosind un televizor compatibil 3D conectat la această cameră.

Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.

(Mai multe Imagini/ Anularea tuturor imaginilor/ Anularea tuturor fi lmelor (MP4)/ Anularea tuturor fi şierelor vizualizate AVCHD)

Specifi că sau elimină specifi carea imaginilor pentru DPOF.

(Confi gurare DPOF/ Imprimarea datei)

Reglaje de volum

Interfaţa de redare

Stabilirea nivelului volumului pentru redarea unui fi lm.

Stabilirea modului de redare a unei imagini înregistrare cu orientarea portret.

(Rotire automată/ Rotire manuală)

Meniul instrumentului pentru cardul de memorie

Formatare

Numărul fi şierului

Formatarea cardului de memorie.

Stabilirea metodei de atribuire a numerelor fi şierelor cu fotografi i şi fi lme.

(Serie/ Iniţializare)

266

Denumirea directorului

Selectarea directorului de

înregistrare

Director nou

Recuperarea bazei de date cu imagini

Afi şarea spaţiului de pe cardul de memorie

Stabilirea formatului de director pentru fotografi i.

(Format standard / Format dată)

Modifi carea directorului selectat pentru stocarea fotografi ilor.

Crearea unui director nou pentru stocarea fotografi ilor şi fi lmelor.

Recuperarea fi şierului cu baza de date pentru fi lme, ceea ce permite înregistrarea şi redarea.

Afi şarea duratei rămase de înregistrare pentru fi lme şi a numărului de fotografi i ce mai pot fi înregistrate pe cardul de memorie.

Meniul de reglaje temporale

Confi gurare dată/ oră

Stabilirea regiunii

Stabilirea datei şi orei, indicarea folosirii sau nu a orei de vară.

Stabilirea locaţiei unde este folosit aparatul.

Meniul de confi gurare

Meniu de pornire

Luminozitate LCD

Luminozitatea vizorului

Reglaje GPS

(numai pentru SLT-A65V)

Economisirea energiei

Rezoluţie HDMI

CTRL FOR HDMI

Stabilirea poziţiei implicite a cursorului în meniu, în dreptul elementului de sus sau a ultimului element selectat.

(Superior/ Precedent)

Stabilirea luminozităţii ecranului LCD.

(Auto/ Manual)

Stabilirea luminozităţii vizorului.

(Auto/ Manual)

Stabilirea funcţiilor GPS.

Stabilirea intervalului de timp după care aparatul trece în modul economic de funcţionare.

(30 Min/ 5 Min/ 1 Min/ 20 Sec/ 10 Sec)

Stabilirea rezoluţiei când camera este conectată la un televizor

HDMI

(Auto/ 1080p/ 1080i)

Acţionarea camerei de la un televizor compatibil cu

“BRAVIA” Sync.

(Activat/ Dezactivat)

267

Reglaje de preluare*

Conexiunea USB

Semnale audio

Setarea funcţiei de preluare de către cameră folosind cardul

Eye-Fi.

(Activat/ Dezactivat)

Stabilirea metodei de conexiune USB.

(Auto/ Mass Storage/ MTP)

Se va stabili dacă să fi e emis sau nu un semnal sonor la realizarea focalizării sau când funcţionează timerul.

(Activat/ Dezactivat)

Este pornit modul de curăţare pentru senzorul de imagine.

Modul de curăţare

* Apare când este introdus în cameră un card Eye-Fi (comercializat separat).

Versiune

Alegerea limbii

Ghidul Comutatorului de mod

Mod demonstrativ

Iniţializare

Afi şarea versiunii de software folosite de cameră.

Stabilirea limbii.

Porneşte sau opreşte afi şarea ghidului comutatorului de mod

(explicaţiile privind fi ecare mod de înregistrare).

(Activat/ Dezactivat)

Porneşte sau opreşte redarea demonstrativă a unui fi lm.

(Activat/ Dezactivat)

Revenirea la variantele implicite ale reglajelor.

(Revenire la reglaje implicite/ Iniţializare mod înregistrare/

Iniţializare opţiuni personalizate)

268

Folosirea funcţiei de ghidare a camerei

Ghidul intern al camerei

Când apăsaţi butonul (Ghid intern al camerei) din interfaţa Fn sau din cea a meniului, este afi şat automat un ghid în corespunzător funcţiei sau reglajului curent selectat.

Selectaţi funcţiile sau reglajele ce nu sunt disponibile din interfaţa Fn, apoi apăsaţi zona centrală a butonului de comandă ; reglajul adecvat va fi indicat în scopul de a le activa.

Buton (Ghidul intern al camerei)

Sfaturi de înregistrare

Camera afi şează recomandări de înregistrare în concordanţă cu modul de înregistrare selectat.

1

Apăsaţi butonul (Ghid intern al camerei) când este afi şată interfaţa cu informaţii de

înregistrare.

Este afi şată automat o listă cu recomandări privind

înregistrarea în concordanţă cu subiectul curent abordat.

Buton (Ghidul intern al camerei)

2

Selectaţi sfatul de înregistrare dorit folosind

v/V de la butonul de comandă, apoi

apăsaţi zona centrală a acestui buton.

Este afi şată recomandarea de înregistrare.

Puteţi parcurge informaţiile de pe ecran cu v/V.

Puteţi selecta elementul dorit cu b/B.

269

Pentru a accesa toate recomandările legate de înregistrare

Din meniu, puteţi căuta între toate sfaturile privind înregistrarea.

Folosiţi această variantă când doriţi să citiţi sfaturile legate de înregistrare văzute anterior.

Buton MENIU

T

1

T [Lista sfaturilor de înregistrare] T Selectaţi recomandarea

de înregistrare dorită

Puteţi accesa un sfat de înregistrare de la [Cuprins].

270

Utilizarea camerei împreună cu calculatorul

Pe discul CD-ROM (furnizat) se afl ă următoarele aplicaţii, care vă permit o utilizare mai largă a imaginilor înregistrate cu ajutorul camerei dvs.

• “Image Data Converter”

•“PMB” (Picture Motion Browser).

Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată la calculator, iar numărul versiunii deja instalate este inferior celui al versiunii de pe CD-ROM (furnizat), instalaţi aplicaţia “PMB” de pe discul furnizat

Pentru detalii privind instalarea, consultaţi şi pag. 273.

Notă

Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Windows)

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea confi guraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.

Sistem de operare

(preinstalat)

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/

Windows 7 SP1

“PMB”

Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid

(Pentru redarea/editarea de fi lme la înaltă defi niţie se recomandă : Intel

Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 2,26 GHz sau mai rapid (HD FX/HD FH), Intel

Core 2 Duo 2,40 GHz sau mai rapid (HD PS)).

Memorie : 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea de fi lme la înaltă defi niţie se recomandă : 1 GB sau mai mult)

Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ

500 MB

Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 sau mai mult.

“ I m a g e D a t a

Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult

Converter Ver.4”

Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.

* Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows

Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.

** Nu este acceptată ediţia Starter.

271

Confi guraţia recomandată a calculatorului (Macintosh)

Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea confi guraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.

Sistem de operare

(preinstalat)

“Image Data

Converter Ver.4”

Conexiune USB : Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)

“Image Data Converter Ver.4” : Mac OS X (v. 10.5, 10.6

(Snow Leopard))

Procesor : Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo sau mai rapid

Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult

Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.

Note privind conectarea camerei la calculator

Nu este asigurată funcţionarea într-un mediu cu sistem de operare actualizat la varianta descrisă mai sus sau într-un mediu multi-boot.

Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator, este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de dispozitive USB folosite.

Conectaţi camera folosind o interfaţă USB compatibilă cu transferul USB de viteză mare (USB 2.0) care vă va permite un transfer superior (viteză de transfer mare). Această cameră este compatibilă cu Hi-Speed USB (USB 2.0).

La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla să nu se reactiveze în acelaşi timp şi comunicarea dintre calculator şi camera digitală.

272

Utilizarea software-ului

Instalarea aplicaţiilor software (Windows)

Înregistraţi-vă ca administrator.

1

Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.

Este afi şată interfaţa cu meniul de instalare.

Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu pe [Computer] (Pentru Windows XP : [My Computer])

T

(SONYPMB)

T [Install.exe].

Dacă apare interfaţa AutoPlay. Selectaţi “Run Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.

2

Faceţi clic pe [Install].

Verifi caţi dacă sunt bifate atât “Image Data Converter”, cât şi “PMB” şi urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran.

Conectaţi camera la calculator în timpul procedurii urmând instrucţiunile afi şate pe ecran.

Când este afi şat un mesaj de confi rmare a repornirii, restartaţi calculatorul urmând instrucţiunile afi şate pe ecran.

În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fi e instalat DirectX.

3

Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.

Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă

(shortcut).

“Image Data Converter”

“PMB”

“PMB Launcher”

“PMB Help”

Note :

Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată pe calculator şi versiunea instalată în prealabil este mai recentă (numărul acesteia este mai mare decât al celei de pe discul CD-ROM furnizat), nu este necesar să mai instalaţi “PMB”. Funcţiile ce pot fi utilizate sunt activate când camera este conectată la calculator prin cablul USB.

Dacă versiunea de “PMB” instalată pe calculator este anterioară celei 5.0.00, este posibil să nu puteţi utiliza anumite funcţii ale “PMB” când instalaţi “PMB” de pe CD-ROM (furnizat). De asemenea, este instalat şi “PMB Launcher” de pe CD-ROM-ul furnizat şi puteţi lansa “PMB” sau alt software cu ajutorul aplicaţiei “PMB Launcher”. Faceţi dublu clic pe simbolul de trecere directă al “PMB

Launcher”, de pe ecranul calculatorului pentru a lansa “PMB Launcher”.

273

Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh)

Înregistraţi-vă ca administrator.

1

Porniţi calculatorul dvs. Macintosh şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în driveul de disc.

2

Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.

3

Copiaţi fi şierul [IDC_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.

4

Faceţi dublu clic pe fi şierul [IDC_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.

Urmaţi instrucţiunile afi şate pe ecran pentru a defi nitiva instalarea.

Utilizarea “Image Data Converter”

Cu “Image Data Converter” puteţi :

să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecţii, cum ar fi curba tonurilor şi claritatea,

să ajustaţi la imagini echilibrul de alb, expunerea, stilul creativ etc.,

să stocaţi imagini afi şate şi cu care s-au efectuat montaje cu ajutorul unui calculator,

să stocaţi imaginile fi e ca date RAW, fi e în formatul obişnuit de fi şier,

să afi şaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră,

să evaluaţi imagini pe o scală de la 1 la 5,

să stabiliţi etichete colorate etc.

274

Pentru detalii legate de “Image Data Converter”, consultaţi documentaţia “Help”.

Faceţi clic pe [Start]

T [All Programs] T [Image Data Converter] T [Help] T [Image Data

Converter Ver.4].

Pagina de asistenţă pentru “Image Data Converter” (numai în limba engleză) este la adresa : http://www.sony.co.jp/ids-se/

Utilizarea aplicaţiei “PMB”

Cu “PMB” puteţi face următoarele :

să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afi şaţi la calculator ;

să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;

să retuşaţi (Corecţie ochi roşii etc.), să tipăriţi şi să transmiteţi fotografi ile sub formă de documente ataşate prin poşta electronică, să modifi caţi data înregistrării şi altele ;

să afi şaţi locaţia unde are loc înregistrarea imaginii pe hartă (numai la modelul SLT-A65V) ;

să imprimaţi şi să stocaţi fotografi ile cu dată ;

să creaţi discuri Blu-ray, discuri în format AVCHD sau DVD cu date pornind de la fi lme în format

AVCHD importate la un calculator (la crearea pentru prima dată a unui disc Blu-ray / DVD, este necesară conectarea la internet).

Note

Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.

Filmele înregistrate folosind varianta [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a crea un disc. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală.

Filmele înregistrate folosind variantele [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a fi creat un disc AVCHD. Această conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie să stocaţi fi lmele pe un disc

Blu-ray.

“Filme vizualizate AVCHD” reprezintă fi lme care au fost înregistrate în modul [AVCHD 60i/60p] sau [AVCHD 50i/50p] de la [Formatul fi şierului].

275

Pentru a folosi “PMB” consultaţi “PMB Help”.

Faceţi dublu clic pe simbolul de trimitere directă (PMB Guide) de pe desktop sau faceţi clic pe

[Start]

T [All Programs] T [PMB] T [PMB Help].

Pagina de asistenţă pentru "PMB" (numai în limba engleză) : http://www.sony.co.jp/pmb-se/

276

Selectarea metodei de creare a unui disc cu fi lme

Puteţi crea un disc pornind de la fi lmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.

În funcţie de tipul de disc, dispozitivele ce le pot reda vor varia. Alegeţi metoda cea mai potrivită pentru player-ul dvs. de disc.

În continuare sunt prezentate 2 moduri de creare a unui disc de fi lme ; crearea unui disc cu ajutorul unui calculator folosind “PMB” sau crearea unui disc cu alte echipamente decât un calculator, cum ar fi cu un dispozitiv de inscripţionare de DVD-uri.

Player

Echipamente de redare a discurilor Blu-ray

(Player de disc Blu-ray,

PlayStation®3 etc.)

Echipamente de redare a formatului AVCHD

(Player de disc Blu-ray marca

Sony, PlayStation®3 etc.)

Echipamente obişnuite de redare a DVD-urilor

(Player DVD, calculator ce poate reda DVD-uri etc.)

Tip de disc Metodă

Un disc Blu-ray vă permite să înregistraţi fi lme cu imagini la calitatea corespunzătoare înaltei defi niţii (HD), cu durata mai mare decât în cazul

DVD-urilor.

Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare

înaltei defi niţii (HD) pot fi înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discuri DVD-R şi este creat un disc cu imagini de înaltă defi niţie

(HD).

• Nu puteţi reda un disc cu imagini de înaltă defi niţie (HD) cu un player DVD obişnuit.

Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare defi niţiei standard (STD) convertite din fi lme cu imagini la înaltă defi niţie (HD) pot fi înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discurile

DVD-R şi este creat un disc cu imagini la calitate standard (STD).

Crearea unui disc cu ajutorul calculatorului

Puteţi să importaţi Filme vizualizate AVCHD la calculator cu ajutorul “PMB” şi să creaţi un disc în format AVCHD sau unul cu imagini cu defi niţie standard (STD)

Consultaţi “PMB Help” pentru a afl a detalii legate de modul de creare a unui disc, folosind “PMB”.

Notă

Pentru a crea discuri Blu-ray, instalaţi [BD Add-on Software] din interfaţa de instalare “PMB”.

Dispozitivele PlayStation®3 este posibil să nu fi e disponibile în anumite ţări sau regiuni.

Filmele înregistrate folosind varianta [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a crea un disc. Această conversie poate dura mai mult timp. Totodată, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală.

277

Filmele înregistrate folosind variantele [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] de la [Reglaje pentru înregistrare] sunt convertite de “PMB” pentru a fi creat un disc AVCHD. Această operaţie de conversie poate dura mai mult timp. De asemenea, nu puteţi crea un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriţi să păstraţi calitatea imaginilor originale, trebuie să stocaţi fi lmele pe un disc Blu-ray.

“Filme vizualizate AVCHD” reprezintă fi lme care au fost înregistrate în modul [AVCHD 60i/60p] sau [AVCHD 50i/50p] de la [Formatul fi şierului].

Crearea unui disc cu ajutorul calculatorului

Puteţi crea un disc cu ajutorul unui recorder de discuri Blu-ray sau a unui echipament de inscripţionare a DVD-urilor.

Tipul de disc pe care îl puteţi crea depinde de echipamentul utilizat.

Echipament

Recorder de disc Blu-ray : pentru a crea un disc Blu-ray sau un DVD cu imagini la calitate standard (STD).

Dispozitiv de inscripţionare a DVD-urilor, cu excepţia

DVDirect Express : pentru a crea un disc AVCHD sau un

DVD cu imagini la calitate standard (STD).

Recorder HDD etc. : pentru a crea un DVD cu imagini la calitate standard (STD).

Tipul de disc

Note

Pentru detalii legate de crearea unui disc, consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul folosit.

Dacă creaţi un disc folosind Sony DVDirect (pentru inscripţionarea DVD-urilor), folosiţi slotul pentru carduri de memorie al dispozitivului de inscripţionare a DVD-urilor sau realizaţi conexiunea prin intermediul USB pentru a realiza transferul de date.

Dacă folosiţi un dispozitiv de inscripţionare a DVD-urilor, DVDirect, marca Sony, asiguraţi-vă ca fi rmware-ul acestuia este actualizat la versiunea cea mai recentă.

Pentru detalii, consultaţi adresa URL : http://sony.storagesupport.com/

278

Lista simbolurilor afi şate pe ecran

Interfaţa grafi că (Ecran LCD)

1

Simbol afi şat Semnifi caţie

P A S M

Modul expunere (242)

Afi şarea tuturor informaţiilor

(Ecran LCD)

Simboluri de recunoaştere a scenei (243)

Pentru redare (Interfaţa cu informaţii de bază)

Card de memorie (227)/

Transmitere date (267)

100

Numărul de fotografi i ce pot fi înregistrate

Formatul fotografi ilor (262)

Înregistrare panoramică 3D

(245)

24M 12M

6.0M 20M

10M 5.1M

Dimensiunea fotografi ilor

(253)

Calitatea fotografi ilor (262)

Modul de înregistrare a fi lmelor (263)

279

Simbol afi şat Semnifi caţie

100%

Dimensiunea imaginilor de fi lm (263)

Energia rămasă a acumulatorului (228)

Bliţ în curs de încărcare

(247)

Efect stabilit Dezactivare

(263)

Nu se înregistrează sunet în cursul fi lmării (263)

SteadyShot /

Avertizare privind mişcări nedorite ale camerei (263)

100-0003

DPOF

Starea triangulaţiei GPS

(numai pentru SLT-A65V)

(267)

Eroare SteadyShot

Avertizare de supraîncălzire (216)

Fişierul cu baza de date este complet ocupat /

Eroare legată de fi şierul cu baza de date

Mod vizualizare (266)

Director – Numărul fi şierului

Protecţie (266)

Stabilire DPOF (266)

Avertizare privind energia rămasă a acumulatorului

(228)

2

Simbol afi şat Semnifi caţie

Zonă punctuală de măsurare

(260)

Zonă de AF (260)

Teleconvertor inteligent

(258)

Indicatorul timpului de expunere (252)

Indicatorul diafragmei

(252)

3

Simbol afi şat Semnifi caţie

REC 0:12

Durata de înregistrare a fi lmelor (m:s)

1/250

F3.5

+3.0

Focalizare (37, 114)

Timp de expunere (102)

Valoarea diafragmei (100)

Scala EV (49, 105, 146)

(numai pentru vizor)

Compensarea expunerii

(49)

AE blocat (126)

Informaţii GPS

(numai pentru SLT-A65V)

35° 37’

32”N

139° 44’

31”W

Afi şarea latitudinii şi longitudinii (numai pentru

SLT-A65V)

ISO400

Avertizare privind Auto

HDR pentru imagine

Eroare legată de efectul de imagine

Sensibilitatea ISO (258)

280

3

Simbol afi şat Semnifi caţie

3/7

Numărul fi şierului /

Numărul de imagini în modul vizualizare

2011-1-1

10:37AM

Data înregistrării

4

Simbol afi şat Semnifi caţie

Modul drive (251)

Modul bliţ (247) /

Reducere efect de ochi roşii (263)

Modul focalizare (260)

Zona AF (260)

Urmărirea subiectului

(260)

Detecţia feţelor (260)

Declanşator zâmbet (260)

5

Simbol afi şat Semnifi caţie

Modul măsurare (260)

±0.2

AWB

7500K A5 G5

Compensarea bliţului

(260)

Balans de alb (Auto,

Prestabilit, Particularizat,

Temperatura de culoare,

Filtru de culoare) (257)

+3 +3 +3

Optimizatorul domeniului

D (260) / Auto HDR (269)

Stil creativ (260) /

Contrast, Saturaţie,

Claritate (258)

Efecte de imagine (258)

Indicatorul sensibilităţii la detecţia zâmbetelor

281

Funcţii disponibile pentru fi ecare mod de

înregistrare

Fucţiile pe care puteţi să le folosiţi depind de modul de înregistrare selectat.

În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.

Funcţiile care nu pot fi utilizate apar de culoare gri pe ecran.

Mod înregistrare

(236)

Selecţia scenei

(244)

(236)

(243)

Comp.

Expunerii

(249)

Temporizator (251)

Înregistrare continuă

(251)

Detecţia feţelor

(260)

(245)

(245)

(246)

P (242)

A (242)

S (242)

M (243)

(238)

*

* Când este selectată varianta [Expunere manuală], această funcţie nu este disponibilă.

Declanşator zâmbet

(260)

282

Modurile disponibile pentru bliţ

Funcţiile pentru bliţ pe care puteţi să le selectaţi depind de modul de înregistrare selectat şi de funcţiile selectate.

În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.

Modurile ce nu pot fi selectate pentru bilţ apar de culoare gri pe ecran.

Mod înregistrare

(236)

(236)

(243)

Bliţ dezactivat

Bliţ automat

Lumină de umplere

Sincronizare lentă

Sincronizare spate

Wireless

– – –

– – – –

– – –

Selecţia scenei

(244)

(245)

(245)

(246)

P (242)

A (242)

S (242)

M (243)

(238)

283

Pentru a afl a mai multe despre camera dvs.

(α Handbook)

Documentul “

α Handbook” care explică în detaliu cum să folosiţi camera, este conţinut de discul

CD-ROM (funizat). Consultaţi în amănunt manualul de instrucţiuni pentru a afl a cât mai multe lucruri despre funcţiile camerei.

Pentru utilizatorii de Windows

1

Porniţi calcuatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în cititorul de discuri al calculatorului.

2

Faceţi clic pe [Handbook] (manual electronic).

3

Faceţi

4

Porniţi manualul electronic “

α Handbook” cu ajutorul simbolului de apelare rapidă

de pe desktop.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1

Porniţi calcuatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în cititorul de discuri al calculatorului.

2

Selectaţi directorul [Handbook] (manual electronic) şi copiaţi fi şierul “Handbook.

pdf” stocat în directorul [GB] (în limba engleză) pe calculatorul dvs.

3

După ce copierea se încheie, faceţi dublu-clic pe “Handbook.pdf”.

284

Afl area numărului de imagini ce pot fi

înregistrate

Odată ce introduceţi un card de memorie în camera foto şi treceţi comutatorul de alimentare (POWER) în poziţia activat (ON), pe ecranul LCD este afi şat numărul de imagini ce pot fi înregistrate dacă veţi continua să fotografiaţi în condiţiile valabile la momentul respectiv.

Note :

Dacă apare intermitent “0” (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) de culoare galbenă, cardul de memorie este complet ocupat. Înlocuiţi-l cu un altul sau ştergeţi imaginile care nu vă interesează de pe cardul de memorie (pag. 240, 266).

Când indicaţia "NO CARD" (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) clipeşte fi ind de culoare galbenă, înseamnă că nu este introdus nici un fel de card de memorie în aparat. Introduceţi un card de memorie.

Numărul de fotografi i ce pot fi înregistrate pe un card de memorie

Tabelele de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media formatat cu această cameră foto. Valorile sunt stabilite folosindu-se pentru testare carduri de memorie standard, marca Sony. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare.

Dimensiunea imaginilor : L 24M

Raportul laturilor : 3:2*

“Memory Stick PRO Duo”

Capacitate

Calitate

Standard

Fine

RAW & JPEG

RAW

2GB

335

205

54

74

4GB

680

410

105

145

8GB

1350

830

220

300

- în număr de imagini -

16GB 32GB

2750

1650

440

600

5500

3300

880

1200

* Dacă pentru [Formatul imaginii] (Aspect ratio) este aleasă varianta [16:9], puteţi înregistra mai

multe imagini decât numerele prezentate în tabelul de mai sus (cu excepţia [RAW]).

285

Numărul de imagini care pot fi înregistrate folosind acumulatorul

Numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate când camera este folosită cu acumulatorul

(furnizat) complet încărcat este indicat în tabelul de mai jos.

Este posibil ca, în realitate, numerele să fi e mai mici decât cele indicate în tabel, în funcţie de condiţiile de folosire a camerei.

Mod ecran LCD

Mod vizor

SLT-A65

aprox. 560 imagini aprox. 510 imagini

SLT-A65V

aprox. 560 imagini aprox. 510 imagini

Numărul este calculat în cazul folosirii unui acumulator complet încărcat în următoarele condiţii :

– temperatura mediului ambiant de 25°C,

– folosind un acumulator care este încărcat timp de o oră după ce indicatorul ÎNCĂRCARE se stinge,

– folosind un suport media "Memory Stick PRO Duo", marca Sony (comercializat separat),

– pentru opţiunea [Quality] (Calitate) este aleasă varianta [Fine],

– pentru modul [Autofocus mode] (Auto Focalizare) este aleasă varianta [Automatic AF]

(Autofocalizare automată),

– se înregistrează o imagine la fi ecare 30 secunde,

– bliţul luminează stroboscopic la fi ecare două poze,

– se porneşte şi se opreşte aparatul o dată la fi ecare zece poze,

– pentru [GPS On/Off] (GPS Activat/Dezactivat) este aleasă varianta [On] (Activat) (numai pentru

SLT-A65V).

Metoda de măsurare se bazează pe standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products

Association).

286

Durata disponibilă pentru înregistrarea de fi lme

Tabelul de mai jos indică aproximativ duratele totale de timp disponibile pentru înregistrare folosind un card de memorie formatat cu această cameră.

"Memory Stick PRO Duo"

Unitate de măsură : h (ore), m (minute)

Capacitate

Dimensiune imagine

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

1440 × 1080 12M

VGA 3M

2GB

10 m

10 m

9 m

10 m

10 m

20 m

1 h 10 m

4GB

20 m

30 m

15 m

20 m

30 m

40 m

2 h 25 m

8GB

40 m

1 h

35 m

40 m

1 h

1 h 20 m

4 h 55 m

16GB

1 h 30 m

2 h

1 h 15 m

1 h 30 m

2 h

2 h 45 m

10 h

32GB

3 h

4 h 5 m

2 h 30 m

3 h

4 h 5 m

5 h 30 m

20 h

Note

Durata de înregistrare a fi lmelor variază deoarece camera este dotată cu facilitatea VBR (Viteză de transfer variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena înregistată.

Când înregistraţi un subiect care se deplasează rapid, imaginea este mai clară, însa durata disponibilă este mai redusă deoarece este necesară o cantitate mai mare de memorie pentru fi lmare.

Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiectul vizat şi de calitatea/ dimensiunea stabilită pentru imagine.

Valorile indicate nu reprezintă durata de înregistrare continuă.

Durata de înregistrare poate depinde de condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie folosit.

Când este afi şat simbolul , opriţi fi lmarea. Temperatura din interiorul camerei a crescut la un nivel inacceptabil.

Pentru detalii legate de redare, conusultaţi pag. 239.

Note privind înregistrarea continuă a fi lmelor

Pentru realizarea operaţiilor de înregistrare a fi lmelor la înaltă calitate sau continuă folosind senzorul de imagine APS-C este necesară o mare cantitate de energie. De aceea, dacă înregistraţi în mod continuu, temperatura din interiorul camerei creşte, în special cea a respectivului senzor. În astfel de cazuri, camera se va opri automat pentru a nu fi afectată calitatea imaginilor şi a fi protejat mecanismul intern al camerei.

287

Durata de timp disponibilă pentru înregistrarea unui fi lm este cea indicată în tabelul de mai jos, în condiţiile în care camera începe înregistrarea după ce alimentarea acesteia a fost oprită pentru o vreme.

Valorile de mai jos indică durata continuă, de la momentul în care camera începe înregistrarea, până ce această operaţie este oprită.

Temperatura mediului ambiant Înregistrarea continuă a fi lmelor

20 °C cca. 29 minute

30 °C

40 °C cca. 29 minute cca. 13 minute

Durata disponibilă pentru înregistrarea fi lmelor, variază în funcţie de temperatură şi de starea camerei

înainte de începerea fi lmării. Dacă recompuneţi sau înregistraţi adesea imagini după ce este pornită alimentarea, temperatura din interiorul camerei creşte şi perioada disponibilă pentru fi lmare va fi mai scurtă decât valorile indicate în tabelul de mai sus.

Dacă este oprită camera deoarece temperatura din interiorul acesteia a crescut prea mult, lăsaţi-o câteva minute cu alimentarea oprită. Porniţi înregistrarea după ce temperatura din interiorul camerei scade complet.

Perioada de timp disponibilă pentru fi lmare va fi mai lungă dacă ţineţi cont de următoarele :

– nu expuneţi camera la radiaţii solare directe,

– opriţi camera când nu este folosită,

– folosiţi un trepied şi dezactivaţi funcţia SteadyShot dacă este posibil.

Dimensiunea maximă a unui fi şier de fi lm este de aproximativ 2 GB. Când dimensiunea fi şierului ajunge la aproximativ 2 GB, înregistrarea se opreşte automat dacă pentru [Formatul fi şierului] este aleasă varianta [MP4] şi este creat automat un nou fi şier de fi lm când pentru [Formatul fi şierului] este aleasă una dintre variantele [AVCHD 60I/60P] / [AVCHD 50I/50P].

Durata maximă de înregistrare continuă este de 29 de minute.

288

Specifi caţii

Cameră

[Sistem]

Tip de cameră

Cameră digitală cu obiective interschimbabile

Obiectiv

Obiectiv cu montură tip A

[Senzor de imagine]

Formatul imaginii

23,5×15,6 mm (format APS-C) senzor de imagine CMOS

Numărul total de pixeli ai camerei

cca. 24 700 000 pixeli

Numărul de pixeli efi cace ai camerei

cca. 24 300 000 pixeli

[SteadyShot]

• Pentru fotografi i :

Efect :

• Pentru fi lme :

cca. 2,5 EV ÷ 4,5 EV din timpul de expunere (în funcţie de condiţiile de

înregistrare şi de obiectivul montat)

[Anti-Dust] (anti-praf)

Sistem

Acoperire de protecţie împotriva încărcării de pe fi ltrul trece-jos şi de pe mecanismul de comutare a senzorului de imagine

[Sistem de Autofocalizare]

Sistem

Sistem de detecţie a fazei tip TTL, 15 puncte (3 puncte tip marcaj în cruce)

Domeniul de sensibilitate

De la –1 EV la 18 EV (echivalent ISO 100)

Sursă de lumină AF

aproximativ de la 1 la 5 m

289

[Vizor electronic]

Tip

Vizor electronic (Electroluminiscenţă organică)

Dimensiunea ecranului

1,3 cm (tip 0,5)

Numărul total de puncte

2 359 296 puncte

Acoperirea cadrului

100 %

Mărire

1,09 × cu obiectiv de 50 mm la infi nit,

–1m

-1

(dioptru)

Declanşare cu privirea

aproximativ 27 mm de la ocular,

22 mm de la cadrul ocularului la –1m -1

Ajustarea dioptrului

între –4,0 şi + 3,0 m

-1

(dioptru)

[Ecran LCD]

Panou LCD

7,5 cm (tip 3,0) drive TFT

Număr total de puncte

921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) puncte

[Comanda expunerii]

Celule în care se efectuează măsurarea

Senzor CMOS “Exmor”

Metoda de măsurare

1200 zone de măsurătoare pentru evaluare

Domeniul de măsurare

de la – 2 EV la + 17 EV (în modurile Multisegment, Măsurarea bazată pe centru, Punctuală),

(pentru ISO 100 cu obiectiv de F1,4)

Sensibilitatea ISO (Index de expunere recomandat)

AUTO, ISO între 100 şi 16000 (pas de 1 EV)

Compensarea expunerii

± 3,0 EV (pas de 1/3 EV)

290

[Obturator]

Tip

Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal

Domeniul vitezelor

între 1/4000 secunde şi 30 secunde, bulb

Viteza de sincronizare a bliţului

1/160 secunde

[Bliţ încorporat]

Bliţ G, Nr.

GN 10 (în metrii la ISO 100)

Durata de reciclare

Aprox. 3 secunde

Acoperirea bliţului

Acoperire obiectiv de 18 mm (distanţa focală indicată de obiectiv)

Compensarea bliţului

± 2,0 EV (pas de 1/3 EV)

Raza de acţiune a bliţului

Diafragmă

Reglaj

ISO

100

200

400

800

F2.8

1 m – 3,6 m

1,4 m – 5 m

2 m – 7,1 m

2,8 m – 10 m

F4.0

1 m – 2,5 m

1,4 m – 3,6 m

2 m – 5 m

2,8 m – 7,1 m

F5.6

1 m – 1,8 m

1,4 m – 2,5 m

2 m – 3,6 m

2,8 m – 5 m

[Înregistrare continuă]

Viteza de înregistrare continuă :

Prioritate AE la avans continuu : maxim 10 imagini pe secundă/

: maxim 8 imagini pe secundă / : maxim 3 imagini pe secundă

• În condiţiile de măsurare stabilite de fi rma Sony. În funcţie de condiţiile de înregistrare, viteza de înregistrare continuă este mai mică.

Numărul maxim de cadre înregistrate continuu :

• În modul Prioritate AE la avans continuu :

Fin: 17 imagini/ Standard : 18 imagini/ RAW & JPEG : 11 imagini/ RAW: 13 imagini

• În modul înregistrare continuă :

Fin: 18 imagini/ Standard : 18 imagini/ RAW & JPEG : 11 imagini/ RAW: 13 imagini

[Mărirea imaginii la redare]

Domeniul scalei :

Dimensiunea imaginii : L: aprox. ×1,0 – ×13,6/ M: aprox. ×1,0 – ×9,9/ S: aprox. ×1,0 – ×6,8

291

[Format de înregistrare]

Formatul fi şierului

• Fotografi i : JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, compatibil MPF Baseline), compatibil DPOF)

• Fotografi i 3D : compatibil MPO (MPF Extins (Imagini diferite)

• Film (format AVCHD) : compatbil AVCHD Ver. 1.0

Video: MPEG-4 AVC/ H.264

Audio: Dolby Digital 2canale, dotat cu Dolby Digital Stereo Creator

• Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.

Film (format MP4) Video: MPEG-4 AVC/ H.264

[Suport de înregistrare]

• Card “Memory Stick PRO Duo”,

• Card de memorie SD

[Conectori de intrare / ieşire]

USB :

miniB, USB de mare viteză (USB 2.0)

HDMI :

minimufă HDMI

Terminal de microfon :

3,5 mm minimufă Stereo

Terminal telecomandă (REMOTE)

[Alimentare, cerinţe generale]

Acumulator utilizat

Acumulator reîncărcabil tip NP-FM500H

[Altele]

Microfon :

Stereo

Difuzor :

Mono

Exif Print :

Compatibil

PRINT Image Matching III : Compatibil

Dimensiuni (aprox.) :

132,4 × 97,5 × 80,7 mm (L/Î/A, exclusiv părţile proeminente)

Masă :

aprox. 622 g (cu acumulator şi card de memorie “Memory Stick PRO Duo”) aprox. 543 g (numai corpul camerei)

Intervalul de temperaturi la funcţionare : 0°C ÷ +40°C

Despre compatibilitatea datelor de imagine

• Această cameră este compatibilă cu standardul universal DCF (Design rule for Camera File system) stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

• Nu este garantată redarea cu alt echipament a imaginilor înregistrate cu camera dvs. şi nici redarea cu această cameră a imaginilor înregistrate sau editate cu alte echipamente.

Design-ul şi specifi caţiile pot fi modifi cate fără să fi ţi avizaţi.

292

Încărcător pentru acumulator / Acumulator

x

Încărcător pentru acumulator tip BC-VM10A

Parametrii la intrare :

100 - 240V curent alternativ ;

Parametrii la ieşire :

9 W

8,4 V curent continuu ;

Intervalul de temperaturi la funcţionare : 0°C ÷ +40°C

Intervalul de temperaturi la depozitare : -20°C ÷ +60°C

Dimensiuni maxime :

aprox. : 70 × 25 × 95 mm (L / Î / A)

Masa : cca. 90 g x

Acumulator NP-FM500H

Tensiune maximă la încărcare :

8,4 V curent continuu

Intensitate maximă a curentului la încărcare :

2,0 A

Dimensiuni maxime :

Masă :

Wh mAh)

38,2 × 20,5 × 55,6 mm (L / Î / A) aprox. 78 g

293

Obiectiv

Denumire

(Denumirea modelului)

Echivalentul unei distanţe focale corespunzătoare formatului 35 mm* 1 (mm)

Elemente grupate în obiectiv

Unghiul câmpului vizual* 1

Distanţa focală minimă* 2

(m)

Mărire maximă (X)

Distanţă focală minimă

(f-stop)

Diametrul fi ltrului (mm)

Dimensiuni

(diametru maxim × înălţime)

(aprox., mm)

Masă (aprox., g)

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM

(SAL1855)

27–82,5

7 – 8

76° - 29°

0,25 (0,82)

0,34 f/22-36

55

69,5×69

DT 55-200mm F4-5.6 SAM

(SAL55200-2)

82,5–300

9 – 13

29° - 8°

0,95 (3,2)

0,29 f/32-45

55

71,5×85

210 305

* 1 Valorile pentru echivalentul unei distanţe focale corespunzătoare formatului 35 mm şi pentru unghiul

câmpului vizual sunt valabile pentru o cameră digitală cu obiective interschimbabile, dotate cu un senzor de imagine de dimensiune APS-C.

*

2

Distanţa focală minimă reprezintă cea mai scurtă distanţă de la senzorul de imagine la subiect.

• Acest obiectiv este dotat cu un codor de distanţă. Acesta permite măsurarea cu mai mare acurateţe

(ADI) folosind un bliţ pentru ADI.

• În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate modifi ca la fi ecare schimbare a distanţei de înregistrare. Distanţa focală presupune că obiectivul focalizează la infi nit.

• Poziţia corespunzătoare focalizării la infi nit asigură anumite reglaje pentru compensarea schimbării focalizării cauzate de modifi carea temperaturii. Pentru a înregistra un subiect afl at la distanţă infi nită,

în modul MF, folosiţi vizorul şi reglaţi focalizarea.

Despre distanţa focală

• Unghiul de imagine al acestei camere este mai îngust decât al unui aparat foto cu fi lm, în format de

35 mm. Puteţi să afl aţi echivalenţa aproximativă a distanţei focale cu cea a unui aparat foto cu fi lm,

în format de 35 mm şi să fotografi aţi la acelaşi unghi al imaginii, mărind cu jumătate distanţa focală a obiectivului dvs.

Spre exemplu : utilizând un obiectiv de 50 mm, puteţi obţine echivalentul aproximativ al unuia de

75 mm folosit de un aparat foto cu fi lm, în format de 35 mm.

294

Note privind înregistrarea folosind vizorul (SLT-A65/A65V)

Această cameră este dotată cu un vizor XGA cu Electroluminiscenţă organică, având o rezoluţie ridicată şi un contrast puternic. Acest vizor asigură un unghi amplu de înregistrare şi destinderea privirii la distanţă, similare celui cu care sunt dotate camerele DSLR-A900 dotate cu un senzor de

35 mm în format complet. Această cameră este proiectată să ofere un vizor cu vizibilitate facilă, realizând echilibrul adecvat al diverselor elemente.

Recomandări privind înregistrarea

Imaginea poate fi uşor distorsionată în apropierea colţurilor vizorului. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Când doriţi să verifi caţi fi ecare detaliu al compoziţiei integrale, puteţi folosi şi ecranul LCD.

Dacă înclinaţi camera în timp ce priviţi prin vizor sau dacă vă deplasaţi ochii de jur-împrejur, este posibil ca imaginea din vizor să fi e distorsionată sau să fi e modifi cată culoarea imaginii. Aceasta este o caracteristică a obiectivului sau a dispozitivului de afi şare şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Când înregistraţi o imagine, vă recomandăm să priviţi prin centrul suprafeţei vizorului.

295

Mărci înregistrate

• este marcă înregistrată a Sony Corporation.

• “Memory Stick”,

HG Duo”,

, “Memory Stick PRO”,

, “Memory Stick PRO Duo”,

, “Memory Stick Micro”, “MagicGate” şi sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.

, “Memory Stick Duo”,

, “Memory Stick PRO-

• “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony Corporation.

• “Photo TV HD” este marcă de comerţ a Sony Corporation.

• “AVCHD" şi sigla "AVCHD" sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony

Corporation.

• Blu-ray Disc TM şi Blu-ray TM sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

• “Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

• Microsoft, Windows, DirectX şi Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale

Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări.

• HDMI, sigla HDMI şi High-Defi nition Multimedia Interface sunt mărci de comerţ sau mărci comerciale

înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

• Macintosh şi MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.

• PowerPC este marcă de comerţ înregistrată a IBM Corporation în Statele Unite.

• Intel, Intel Core, MMX şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel

Corporation.

• Sigla SDXC este marcă de comerţ a SD-3C, LLC.

• Eye-Fi este marcă de comerţ a Eye-Fi Inc.

• MultiMediaCard este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.

• “ ”, “PlayStation” este marcă de comerţ a Sony Computer Entertainment Inc.

• Adobe este marcă de comerţ înregistrată sau marcă de comerţ a Adobe Systems Incorporated în

Statele Unite şi / sau în alte ţări.

• În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale

înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare în acest manual nu vor apărea, însă, în fi ecare caz, marcajele ™ sau ®.

296

• Adăugaţi un plus de divertisment consolei de jocuri PlayStation 3 preluând aplicaţia destinată acesteia de la magazinul virtual PlayStation (acolo unde este disponibil).

• Aplicaţia pentru PlayStation 3 necesită crearea unui cont PlayStation Network şi preluarea aplicaţiei.

Accesibilă în regiunile unde PlayStation este disponibilă.

297

Note privind licenţele

Aplicaţiile software “C Library”, “zlib” şi

“libjpeg” sunt furnizate împreună cu această cameră. Vă furnizăm acest software în baza unei convenţii de licenţă încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor respectivi. Conform solicitării acestora, avem obligaţia de a vă informa asupra următoarelor aspecte. Vă rugăm să citiţi următoarele :

“license3.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi licenţele

(în limba engleză) pentru aplicaţiile software

“C Library”, “zlib” şi “libjpeg”.

Cu privire la aplicaţiile software compatibile GNU GPL / LGPL

În această cameră digitală sunt încorporate aplicaţii software care sunt compatibile cu

Licenţa publică generală GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în continuare denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, de a modifi ca şi de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii software în concordanţă cu licenţele LPG şi

LPGR furnizate.

Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi adresa următoare pentru a-l prelua : http://www.sony.net/Products/Linux/

Preferăm să nu fi m contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.

A C E S T P R O D U S E S T E L I C E N Ţ I AT

SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC,

ACORDAT PENTRU UZUL PERSONAL

ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN

SCOPUL :

(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU

STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI/

SAU

(II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A

FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT

ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI

NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A

FOST OBŢIUNTĂ DE LA UN PROVIDER

VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA

AVC VIDEO.

NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ

ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ

NICI O LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ

UTILIZARE.

P U T E Ţ I O B Ţ I N E I N F O R M A Ţ I I

SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC.,

LA ADRESA:

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi (în limba engleză) licenţele “GPL” şi “LGPL” pentru aplicaţiile software.

Pentru vizualizarea documentelor PDF, este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în care aceasta nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet a fi rmei Adobe Systems : http://www.adobe.com/

298

Valori numerice

3D ................................................. 45, 97, 210

A

Activităţi sportive ................................. 44, 94

Acumulator .................................. 25, 27, 213

Încărcare ................................................. 25

Adobe RGB .............................................. 165

AE blocat ................................................. 126

AF, zonă ~ ............................................... 117

AF continuă .............................................. 116

AF declanşată de privire ............................ 63

AF, sursă luminoasă ................................ 130

Ajustarea dioptrului ................................... 35

Ambient, lumină ...................................... 147

Amurg - cameră în mână ...................... 44, 94

Antipraf, funcţie ....................................... 189

Apăsare pe jumătate (buton declanşator) . 137

Autofocalizare .......................................... 113

Apus de soare ....................................... 44, 94

AUTO+ ................................................ 43, 93

înregistrare continuă ................................ 93 extragere imagine .................................... 93

Autofocalizare, mod ................................. 116

Auto HDR ................................................ 134

AVCHD .......................................77, 111, 207

Avertizare, mesaje .................................... 201

B

Balans de alb ............................................ 139

Balans de alb, variaţie (valori adiacente) . 147

Balans de alb personalizat ........................ 141

Balans de alb prestabilit ........................... 140

Bliţ automat ........................................ 47, 129

Bliţ, comandă~ ......................................... 128

Bliţ, compensare~ ................................... 127

Bliţ, fără fi r (wireless) .............................. 129

Bliţ, mod ..................................... 47, 83, 129

Bliţ oprit ................................. 36, 47, 93, 129

Bliţ umplere ....................................... 47, 129

Bliţ, valori adiacente~ .............................. 145

“BRAVIA” Sync ...................................... 157

BULB, înregistrare ................................... 105

Buton AEL ............................................... 164

Buton de comandă ...................................... 58

Buton declanşator ................................. 15, 36

Buton Fn.............................................. 58, 60

Buton Focalizare fi xată .............................. 65

Buton DISP .................................. 20, 86, 149

Buton MENIU ...................................... 21, 62

Buton previzualizare ................................ 167

C

Calculator

Macintosh .............................................. 272

Windows................................................ 271

Calitatea ................................................... 162

Calitatea imaginilor .................................. 162

Cameră de jucărie .................................... 136

Card de memorie ................................ 27, 211

Caroiaj ...................................................... 166

Claritate .................................................... 137

Compensarea bliţului ............................... 127

Compensarea expunerii .............................. 49

Compensare obiectiv

Aberaţie cromatică ................................ 169

Distorsiune ............................................ 169

Umbrire periferică ................................. 169

Conexiune USB ....................................... 180

Condensarea umezelii .............................. 203

Contrast .................................................... 137

Contrast puternic monocrom .................... 136

Convertor date de imagine ......................... 74

Creare disc ......................................... 77, 184

CTRL FOR HDMI ................................... 157

Culoare

Filtru ...................................................... 141

Spaţiu .................................................... 165

Temperatură ........................................... 141

Curăţare, mod .......................................... 189

Curea de umăr ............................................ 22

299

D

Data / Ora, stabilire .................................... 33

Dată, imprimare ....................................... 187

DC IN, terminal (c.c) ................................. 22

Declanşator zâmbet .................................. 124

Denumire director .................................... 171

Desemnarea feţelor .................................. 123

Detecţia feţelor ................................... 60, 122

Diafragmă ................................................ 100

Dimensiunea imaginii ................................ 53

Dioptru, ajustare ......................................... 35

Director nou ......................................................... 172

Selectare ................................................ 172

Disc, creare~ ...................................... 77, 184

Distanţa focală ........................... 24, 150, 294

D, Optimizator domeniu~ ........................ 133

DOPF, reglaj............................................. 187

Drive, mode~ ..................................... 51, 144

E

Economisire energie .................................. 169

Ecran LCD .................................... 79, 89, 149

Efecte de imagine ...................................... 136

Expunere, Compensare~ ............................. 49

Expunere manuală ..................................... 104

EV, scală ............................................ 105, 146

Eye-Start AF ................................................ 63

Eye-Fi ........................................................ 173

F

Fişier, număr ............................................. 171

Filtru de culoare ........................................ 142

Focalizare .................................................. 113

Focalizare blocată ..................................... 115

Focalizare manuală ................................... 119

Focalizare, indicator .................................. 114

Focalizare, mod~ ....................................... 116

Format fi şier fi lm....................................... 111

Format de imagine .................................... 162

Formatare .................................................. 171

Fotografi ere ................................................. 36

Funcţiile butonului AEL ............................ 166

300

G

GPS ................................................... 152, 208

GPS, date asistenţă .................................... 160

GPS, Corecţie automată a orei .................. 161

H

High ISO NR............................................. 164

High-Speed Sync ...................................... 129

Histogramă ................................................. 87

High-key (lumină blândă) ......................... 136

I

Identifi carea părţilor componente ............... 19

Imagine mărită ............................................ 55

Imagine retro ............................................. 136

Imprimare .................................................. 187

Datei ....................................................... 187

Index imagine ............................................... 56

Indicator digital de nivel ........................ 52, 83

Iniţializare ...................................... 68, 17, 175

Interfaţă de redare .................................................. 152

ISO, sensibilitate ........................................ 132

Î

Înregistrare ................................................... 36 audio fi lm ................................................ 112

BULB ...................................................... 105 continuă ................................................... 144 fi lme .................................................. 38, 108 panoramică .................................... 45, 53, 96 panoramică 3D .................................... 45, 96 recomandări ............................................... 60 reglaje ...................................................... 111

Încărcare acumulator .................................... 25

J

JPEG .......................................................... 162

L

Limbă ...........................................................68

Live View (Vizualizare directă), interfaţă ....88

Long exp NR ..............................................164

Luminozitatea LCD ...................................168

LCD ecran ............................................79, 89, 149

Luminozitate .......................................... 168

Lumină blândă ...........................................136

M

Macro .....................................................44, 94

Manşonul ocularului ....................................85

Mărire pentru focalizare (Focus Magnifi er) 120

Măsurătoare bazată pe centru .....................127

Meniu ...........................................................62

Meniu de pornire ..........................................67

Mesaje de avertizare ..................................201

Mod autofocalizare ........................... 60, 116, 260 bliţ ............................................................ 99 curăţare ............................................. 68, 189 drive ................................................. 51, 144 de măsurare ............................................ 127 economic ................................................ 169 focalizare ................................................ 116 vizualizare .............................................. 151

Monocrom, contrast puternic .....................136

Memory Stick PRO Duo .............27, 211, 227

Multisegment .............................................127

N

Numărul de imagini ce pot fi

înregistrate .......................................284, 285

Numărul fi şierului ......................................271

O

Obiectiv ........................................................29

Optimizatorul domeniului D ......................133

P, Q

Parasolar .................................................18, 31

Parţial color (albastru) ................................136

Peisaj ......................................................44, 94

PMB .............................................................75

PMB Launcher ...........................................273

Pop, culoare ................................................136

Portret .....................................................44, 94

Portret în noapte .....................................44, 94

Posterizare ..................................................136

Previzualizare .............................................102

Programare auto .............................42, 99, 110

Prezentare de imagini .................................152

Prioritate AE avans continuu .................46, 98

Prioritate timp de expunere ........................102

Prioritate diafragmă ...................................100

Protejare .....................................................154

Punctual ......................................................127

R

Raport de compresie .................................. 162

RAW .......................................................... 162

Rear sync. ............................................ 47, 129

Recuperare BD imagini ............................. 173

Reducere mişcări nedorite ale camerei ....... 91

Reducere ochi roşii ..................................... 63

Reducerea zgomotului produs de vânt ...... 112

Reducerea zgomotului multicadru ............ 132 datorat de expunerii prelungite .............. 164 cauzat de sensibilitatea ridicată .............. 164

Reluare automată ...................................... 166

Resetare ..................................................... 175

Rezoluţie HDMI ........................................ 157

Rotirea imaginilor ..................................... 151

301

S, Ş

Saturaţie .................................................... 137

Scala EV ............................................ 105, 146

Scală pentru distanţa focală ........................ 24

Scenă nocturnă ...................................... 44, 94

Selectare director REC (înregistrare) ........ 172

Selecţia scenei ....................................... 44, 94

Semnale audio ............................................. 68

Sensibilitate ISO ....................................... 132

Sincronizare de mare viteză ...................... 129

Single-shot AF .......................................... 116

Software ...................................................... 73

Soluţionarea problemelor .......................... 192

Spaţiu de culoare ....................................... 165

Specifi caţii ................................................ 288

Spot (punctual) .......................................... 127

Stabilire zonă .............................................. 34

Stil creativ ................................................. 137

Stabilire dată / oră ....................................... 33

Slow Sync (Sincronizare lentă) ........... 47, 129

SteadyShot, funcţie~ ................................... 91

Ştergere ............................................... 40, 155

T, Ţ

Telecomandă ....................................... 22, 147

Telecomandă wireless ............................... 147

Teleconvertor inteligent ............................ 143

Temperatură de culoare ............................. 141

Temporale, reglaje ....................................... 33

Temporizator ............................................. 145

Timp de expunere ...................................... 102

U

Umezeală, condensare ............................... 203

Unghiul panoului LCD ............................... 41

Urmărire subiect ........................................ 117

USB, conexiune ........................................ 180

V

Valori adiacente ......................................... 145

Valori adiacente - un cadru ...................... 145

Variaţie continuă ....................................... 145

Versiune ..................................................... 179

Vizionarea imaginilor la televizor ....... 57, 157

Vizor .......................................................... 169

Vizualizare directă ...................................... 88

Vizualizarea imaginilor ....................... 39, 151

VBR (Viteză de transfer variabilă) ........... 287

W

Windows, calculator ............................ 71, 271

Wireless (fără fi r), bliţ~ ............................. 189

WB (balans de alb) .................................... 139

Z

Zgomot, reducere datorat de expunerii prelungite ...............164

cauzat de sensibilitatea ridicată ...............164

multicadru ...............................................132

produs de vânt .........................................112

Zonă de AF .................................................117

Informaţii suplimentare legate de acest produs, precum şi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puteţi găsi pe Site-ul nostru de Internet dedicat clienţilor.

http://www.sony.net/

302

http.//www.sony.ro

RO

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.

Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents