DMC-G10 Instrucţiuni de operare Cameră digitală / Set obiectiv Model. Nr.

DMC-G10 Instrucţiuni de operare Cameră digitală / Set obiectiv Model. Nr.
Instrucţiuni de operare
Cameră digitală / Set obiectiv
Model. Nr.
DMC-G10
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.
Site Web: http://www.panasonic-europe.com
Sufixul de număr model “EB” denotă un model destinat pieţei din Marea Britanie.
EB
VQT2S74
Stimate client,
Dorim să folosim această ocazie pentru a vă mulţumi că aţi achiziţionat această cameră digitală
Panasonic. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Instrucţiuni de utilizare şi să le păstraţi la îndemână,
pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să reţineţi că butoanele, componentele, elementele de
meniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferit de cel
prezentat în ilustraţiile incluse în aceste Instrucţiuni de utilizare.
Respectaţi legile privind drepturile de autor.
• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate, în scopuri
diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor.
Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată.
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT:
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU DE DETERIORARE A
PRODUSULUI,
• NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI
ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE
AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT.
• FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.
• NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); APARATUL NU DISPUNE DE
COMPONENTE REMEDIABILE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
PRIZA ELECTRICĂ TREBUIE SĂ FIE INSTALATĂ ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE
SĂ POATĂ FI ACCESATĂ CU UŞURINŢĂ.
Marcajul de identificare a produsului se află pe suportul aparatului.
Despre acumulator
ATENŢIE
Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a acumulatorului. Se va înlocui numai cu un acumulator
identic sau de un tip echivalent, recomandat de producător. Evacuaţi la deşeuri bateriile uzate în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
• Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
• Nu lăsaţi bateriile într-un autovehicul expus la lumină solară directă pentru o perioadă îndelungată, cu
portierele şi geamurile închise.
Pericol
Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai mare de 60°C şi
nu incineraţi.
2
VQT2S74
Precauţii la utilizarea cablului
de alimentare
Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm să
citiţi cu atenţie următorul text.
Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă
de alimentare turnată cu trei pini pentru
siguranţa şi confortul dumneavoastră.
În această fişă, este montată o siguranţă de
5 amperi. În cazul în care siguranţa trebuie să
fie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa
de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi
şi că este autorizată de ASTA sau BSI la
specificaţiile BS1362. verificaţi prezenţa
marcajului ASTA
sau a marcajului BSI
pe carcasa siguranţei.
Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru
siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este
montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa.
Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie
să fie utilizată până în momentul în care obţineţi
un capac de rezervă.
Un capac de schimb pentru siguranţă poate fi
achiziţionat de la distribuitorul dumneavoastră
local.
ATENŢIE!
DACĂ FIŞA TURNATĂ MONTATĂ NU ESTE
POTRIVITĂ PENTRU PRIZA DE CURENT DIN
LOCUINŢA DUMNEAVOASTRĂ, ATUNCI
SIGURANŢA TREBUIE SĂ FIE DEMONTATĂ,
IAR FIŞA TREBUIE SĂ FIE TĂIATĂ ŞI
ELIMINATĂ ÎN SIGURANŢĂ.
EXISTĂ PERICOLUL DE ELECTROCUTARE
GRAVĂ ÎN CAZUL ÎN CARE FIŞA TĂIATĂ
ESTE INTRODUSĂ ÎNTR-O PRIZĂ DE
13 AMPERI.
Dacă urmează să fie montată o nouă fişă, vă
rugăm să respectaţi codul de cabluri, după cum
este acesta indicat în continuare. Dacă nu
sunteţi sigur, vă rugăm să consultaţi un
electrician calificat.
IMPORTANT
Firele din acest cablu de alimentare sunt
colorate în conformitate cu următorul cod:
Albastru: Neutru, Maro: Sub tensiune.
Dacă aceste culori nu corespund cu marcajele
colorate care identifică terminalele în fişa
dumneavoastră, procedaţi astfel:
Firul de culoare albastră trebuie să fie conectat
la terminalul care este marcat cu litera N sau
care are culoarea neagră sau albastră.
Firul de culoare maro trebuie să fie conectat la
terminalul care este marcat cu litera L sau care
are culoarea maro sau roşie.
AVERTISMENT: NU CONECTAŢI NICIUNUL
DINTRE ACESTE FIRE LA TERMINALUL
PENTRU LEGAREA LA PĂMÂNT CARE ESTE
MARCAT CU LITERA E, CU SIMBOLUL DE
LEGARE LA PĂMÂNT
SAU CARE ARE
CULOAREA VERDE SAU VERDE/GALBEN.
FIŞA NU ESTE ETANŞĂ – PĂSTRAŢI-O
USCATĂ.
Înainte de utilizare
Demontaţi capacul conectorului.
Modul de înlocuire a siguranţei
Locaţia siguranţei diferă în funcţie de tipul de fişă
de alimentare cu curent electric (figurile A şi B).
Confirmaţi faptul că fişa de alimentare cu curent
alternativ este montată, după care urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Ilustraţiile pot fi diferite faţă de fişa propriu-zisă
de alimentare cu curent alternativ.
1. Deschideţi capacul siguranţei cu o şurubelniţă.
Figura A
Figura B
Capac siguranţă
2. Înlocuiţi siguranţa şi închideţi sau montaţi
capacul siguranţei.
Figura A
Figura B
Siguranţă
(5 amperi)
Siguranţă
(5 amperi)
VQT2S74
3
Despre încărcătorul de baterii
ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI SAU ÎN
ALTE SPAŢII ÎNCHISE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE BINE AERISIT. PENTRU A PREVENI
PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU CAUZAT DE SUPRAÎNCĂLZIRE,
VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU
DE ALTE MATERIALE.
• NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE
MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE.
• NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT.
• DEPUNEŢI BATERIILE LA DEŞEURI RESPECTÂND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.
• Încărcătorul se află în starea de standby atunci când cablul de alimentare este conectat. Circuitul
primar este întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât cablul de alimentare este conectat la o priză
electrică.
Îngrijirea camerei
• Nu scuturaţi puternic camera şi feriţi-o de şocuri. Nu supuneţi aparatul la presiune puternică.
Camera se poate defecta, înregistrarea imaginilor poate deveni imposibilă, sau obiectivul, ecranul
LCD sau carcasa exterioară se pot deteriora.
• Vă rugăm acordaţi atenţie în special la utilizarea camerei în următoarele locuri, care ar putea
cauza defectarea acesteia.
−
Locuri cu mult praf sau nisip.
−
Locuri în care apa poate intra în contact cu acest aparat, de exemplu atunci când îl utilizaţi într-o zi
ploioasă sau pe o plajă.
• Nu atingeţi obiectivul sau terminalele cu mâinile murdare. De asemenea, evitaţi pătrunderea
lichidelor, nisipului, sau altor materii străine în spaţiul din jurul obiectivului, butoanelor, etc.
• Această cameră nu este rezistentă la apă. În cazul în care camera este stropită cu apă / apă de
mare, utilizaţi o lavetă uscată pentru a şterge cu atenţie corpul camerei.
În cazul în care aparatul nu operează normal, vă rugăm contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat camera sau un centru de service autorizat.
• Nu vă introduceţi mâinile în interiorul dispozitivului de montare a camerei digitale. Deoarece
unitatea de senzor este un aparat de precizie, acesta poate prezenta disfuncţionalităţi sau se
poate defecta.
Despre condens (Când obiectivul, vizorul sau ecranul LCD sunt aburite)
• Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă se modifică. Protejaţi camera de
formarea condensului, deoarece poate cauza formarea petelor pe obiectiv şi pe ecranul LCD, a
fungusului, sau apariţia unor defecţiuni.
• În caz de formare a condensului, opriţi camera şi lăsaţi-o nefolosită timp de aproximativ 2 ore. Când
temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul va dispărea de la sine.
Citiţi împreună cu "Măsuri de precauţie la utilizare". (P167)
4
VQT2S74
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri a
echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţi
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul
că produsele electrice şi electronice, precum şi bateriile, uzate nu trebuie să fie
amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi
reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi, vă rugăm să le depuneţi la
punctele de colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră
naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor produse şi acumulatoare, veţi
ajuta la salvarea resurselor valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative
asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, în caz contrar, pot apărea din cauza
procesării necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea vechilor produse şi
acumulatoare, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de
eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele
respective. Este posibil ca îndepărtarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită
conform legilor naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi
distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
[Informaţii referitoare la casare pentru alte ţări situate în afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi
aceste produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla
care este metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta
este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.
VQT2S74
5
Cuprins
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră ......2
Înainte de utilizare
Accesorii ...........................................................9
Denumiri ale componentelor...........................12
Operarea selectorului posterior ......................15
Despre obiectiv...............................................16
Pregătire
Ataşarea / detaşarea obiectivului ...................18
Ataşarea parasolarului ...................................20
Ataşarea curelei de umăr ...............................21
Încărcarea acumulatorului ..............................22
• Timp aproximativ de operare şi număr de
fotografii înregistrabile................................24
Introducerea şi extragerea cardului
(opţional)/a acumulatorului .............................25
Despre card .................................................. 26
Setarea datei/orei (Setare ceas).....................27
• Modificarea setărilor de ceas .....................27
Setarea meniului ............................................28
• Setarea elementelor de meniu...................29
Setarea meniului rapid....................................31
Despre meniul Setup (Configurare)................32
Ţinerea şi utilizarea camerei...........................37
Selectarea modului [REC] ..............................38
Instrucţiuni de operare de bază
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia
automată (Mod auto inteligent).......................40
• Detectarea scenei ......................................41
• Funcţie de urmărire AF
(Focalizare automată) ................................42
• Setări în modul auto inteligent ...................42
Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră
favorite (mod Programme AE)...........................44
• Setarea modului de focalizare
(AFS/AFC/MF) ...........................................45
• Focalizare ..................................................46
• Când subiectul nu este focalizat ................46
• Prevenirea trepidaţiilor
(scuturarea camerei)..................................46
• Comutare program.................................... 47
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei de
transfocare (Zoom).......................................48
6
VQT2S74
• Utilizarea funcţiei de zoom optic/
Utilizarea funcţiei de zoom optic extins
(EZ)/zoom digital........................................ 48
Redarea imaginilor ......................................... 50
• Schimbarea informaţiilor afişate
pe ecranul de redare.................................. 51
• Afişarea unor ecrane multiple
(Redare multiplă) ....................................... 51
• Afişarea fotografiilor în funcţie de data
înregistrării (Redare calendar) ................... 52
• Utilizarea transfocării la redare .................. 52
Ştergerea imaginilor ....................................... 53
• Pentru a şterge o singură imagine............. 53
• Pentru a şterge mai multe imagini
(până la 50) sau toate imaginile................. 54
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Comutarea afişării ecranului LCD / vizorului .. 55
• Schimbarea informaţiilor afişate
pe ecranul de înregistrare.......................... 55
Realizarea fotografiilor
utilizând blitzul integrat ................................... 58
• Comutarea la setarea de blitz
corespunzătoare ........................................ 58
• Reglarea intensităţii blitzului ...................... 62
• Setarea la funcţia "2nd Curtain Synchro" .. 63
Compensarea expunerii ................................. 64
Realizarea fotografiilor utilizând
modul rafală.................................................... 65
Realizarea fotografiilor utilizând încadrarea
automată ........................................................ 67
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul....... 69
Setarea metodei de focalizare (mod AF)........ 70
• Setarea
(Urmărire AF) ................... 72
• Setarea zonei de focalizare automată ....... 73
Realizarea fotografiilor
cu focalizare manuală .................................... 74
Fixarea focalizării şi a expunerii
(AF/AE Lock - Fixare AF/AE) ......................... 76
Ajustarea nivelului tonurilor de alb ................. 77
• Setarea manuală a nivelului
tonurilor de alb ........................................... 78
• Setarea temperaturii de culoare ................ 79
• Ajustarea fină a nivelului tonurilor de alb ... 79
• Încadrare tonuri de alb............................... 80
Setarea sensibilităţii la lumină ....................... 80
Schimbarea tonului culorii pentru fotografia care
urmează să fie realizată (Mod Film) ............... 82
• Ajustarea fiecărui mod de film
la setarea dorită ......................................... 83
• Încadrare Multi film.....................................84
Realizarea fotografiilor specificând apertura /
timpul de expunere .........................................85
• Prioritate apertură
la expunere automată (AE) ........................85
• Prioritate declanşator
la expunere automată (AE) ........................85
Realizarea fotografiilor prin setarea
manuală a expunerii .......................................86
Confirmarea efectelor de apertură şi timp
de expunere (Mod de previzualizare) .............88
Realizarea unor portrete expresive şi a unor
imagini cu peisaje (Mod scenă avansat) ........89
• [PORTRAIT] (Portret) ................................... 90
• [SCENERY] (Peisaj) ..................................... 91
• [SPORTS] (Sport) ......................................... 91
• [CLOSE-UP] (Prim-plan) .............................. 92
• [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn).......... 93
Realizarea unor fotografii compatibile cu scena
înregistrată (Mod Scenă) .................................. 94
•
[SUNSET] (Apus de soare) ................... 94
•
[PARTY] (Petrecere).............................. 95
•
[BABY1]/
[BABY2] ........................... 95
•
[PET] (Animal de companie).................. 96
•
[PERIPHERAL DEFOCUS]
(Defocalizare periferică) ................................ 96
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării
culorilor (Mod My Colour - Culoarea mea) ....97
• Ajustarea setărilor personalizate pentru a
obţine efectele dorite..................................98
Înregistrarea setărilor de meniu personale
(Înregistrarea setărilor personalizate) ............99
Realizarea fotografiilor
în modul personalizat ...................................100
Mod de imagine video ..................................101
Realizarea unei fotografii cu funcţia
de recunoaştere a feţei.................................105
• Setări faţă.................................................106
• Setare înregistrare automată /
sensibilitate ..............................................109
• Înregistrare automată...............................110
Funcţii utile la destinaţiile de călătorie ..........111
• Înregistrarea zilei de vacanţă în care
aţi realizat fotografia.................................111
• Înregistrarea datei / orei la destinaţiile de
călătorie din alte ţări (Fus orar) ................113
Utilizarea meniului de mod [REC] ...............114
•
•
•
•
•
•
•
[FILM MODE] (Mod film)....................114
[ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor) .114
[PICTURE SIZE] (Rezoluţie imagine)...........115
[QUALITY] (Calitatea imaginii).......................116
[FACE RECOG.] (Recunoaşterea feţei).......116
[STABILIZER] (Stabilizator)............................117
[FLASH] (Blitz)..................................................117
•
•
•
•
•
•
[RED-EYE REMOVAL] (Eliminare ochi roşii).118
[FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz)......118
[FLASH ADJUST.] (Reglare blitz) .................118
[METERING MODE] (Mod de măsurare)....119
[I.RESOLUTION].............................................119
[I.EXPOSURE] (Expunere inteligentă)
ajustare expunere)...........................................120
•
[ISO LIMIT SET] (Setare limită ISO) .............120
•
[ISO INCREMENTS] (Incrementuri ISO) .....120
•
[LONG SHTR NR] (Reducere zgomote) .....121
•
[EX. OPT. ZOOM] (Zoom optic extins).........121
•
[DIGITAL ZOOM] (Transfocare digitală).......121
•
[BURST RATE] (Rată rafală).........................121
•
[AUTO BRACKET] (Încadrare automată)....122
•
[SELF-TIMER] (Temporizator).......................122
•
[COLOR SPACE] (Spaţiu de culoare)..........122
•
[AUDIO REC.] (Înregistrare audio)................123
Utilizarea modului [MOTION PICTURE]
(Imagine video)
Meniu Mod .......................................................... 124
•
[REC QUALITY] (Calitatea înregistrării). 124
[CONTINUOUS AF]
•
(Focalizare automată continuă) ............. 124
[WIND CUT]
•
(Reducere a zgomotului creat de vânt).. 124
Utilizarea meniului [CUSTOM]
(Personalizare).................................................... 125
Introducerea textului ........................................... 130
Operaţii avansate (Redare)
Redarea imaginilor video /
Imagini cu sunet.................................................. 131
• Imagini video .................................................. 131
• Imagini cu sunet............................................. 132
Utilizarea meniului de mod [PLAYBACK]
(Redare) ........................................................... 132
•
[SLIDE SHOW] (Diaporamă) ................. 132
[PLAYBACK MODE] (Mod de redare)... 134
•
[FAVORITE] (Imagini favorite) ............... 135
•
•
[TITLE EDIT] (Editare titlu) ..................... 136
•
[TEXT STAMP] (Imprimare text)............ 137
[RESIZE] (Redimensionare)
•
Reducerea dimensiunii
imaginii (număr de pixeli) ....................... 140
[CROPPING] (Decupare)....................... 141
•
•
[ASPECT CONV.]
(Raportul dimensiunilor) ......................... 142
•
•
•
•
[ROTATE]/
[ROTATE DISP.]......... 143
[PRINT SET] (Setare tipărire) ................ 144
[PROTECT] (Protecţie) .......................... 145
[FACE REC EDIT]
(Editare înregistrare faţă) ....................... 146
VQT2S74
7
Conectarea la alte echipamente
Redarea imaginilor pe un TV........................147
• Redarea imaginilor utilizând
cablul AV (furnizat)...................................147
• Redarea imaginilor pe un televizor
cu un slot de card de memorie SD...........148
• Redarea pe TV cu soclu HDMI ...................148
Conectarea la un PC ....................................153
Tipărirea imaginilor ......................................156
• Selectarea şi tipărirea
unei singure imagini .................................157
• Selectarea mai multor imagini
şi tipărirea lor ..........................................157
• Setări de tipărire.......................................158
Altele
Utilizarea blitzului extern (opţional)...............160
Utilizarea protectorului / filtrului (opţional) ....161
Utilizarea declanşatorului de la distanţă
(opţional).......................................................162
Utilizarea adaptorului de alimentare .............163
Afişare ecran LCD / Afişare vizor .................164
Măsuri de precauţie la utilizare.....................167
Afişarea mesajelor........................................171
Ghid de rezolvare a problemelor ..................174
Număr de fotografii realizabile şi timpul
de înregistrare disponibil ..............................183
Specificaţii ...................................................188
8
VQT2S74
Informaţii de vânzări şi asistenţă
Centrul de asistenţă clienţi
• Pentru clienţii din Marea Britanie:
0844 844 3852
• Pentru clienţii din Republica Irlanda:
01 289 8333
• Vizitaţi website-ul nostru pentru informaţii
despre produs www.panasonic.co.uk
• Adresă e-mail:
[email protected]
Asistenţă tehnică pentru Software AV
• Pentru clienţii din Marea Britanie:
0844 844 3869
• Pentru clienţii din Republica Irlanda:
01 289 8333
Vânzări directe la Panasonic Marea Britanie
• Pentru clienţi: 0844 844 3856
• Comandaţi în mod simplu şi sigur accesorii şi
articole consumabile pentru produsul
dumneavoastră apelând Centrul nostru de
asistenţă clienţi de Luni până Joi, între
9.00 a.m. şi -5,30 p.m., Vineri, între 9.30 a.m.5.30 p.m. (Cu excepţia sărbătorilor legale)
• Sau accesaţi online aplicaţia noastră de
comandă Internet Accessory, la adresa
www.pas-europe.com.
• Se acceptă majoritatea cardurilor importante
de debit şi de credit.
• Toate tranzacţiile telefonice şi facilităţile
privind distribuirea sunt asigurate direct de
Panasonic UK Ltd.
• Nu poate fi mai simplu de atât!
• Tot prin Internet este disponibilă şi achiziţia
directă a unei game variate de produse finite;
vizitaţi-ne site-ul Web pentru detalii
suplimentare.
Înainte de utilizare
Accesorii
Verificaţi dacă sunt incluse toate accesoriile sunt incluse înainte de utiliza camera.
Numerele de produse sunt valabile începând din luna martie 2010. Acestea se pot modifica.
1 Corp cameră digitală
(Această componentă este denumită corp cameră în aceste instrucţiuni de operare.)
2 Obiectiv interschimbabil
"LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S."
(Această componentă este denumită obiectiv în aceste instrucţiuni de operare.)
3 Parasolar
4 Capac obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
5 Capac posterior obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
6 Pungă de păstrare obiectiv
7 Acumulator
(Indicat în text sub denumirea acumulator sau baterie) Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
8 Încărcător / Adaptor de alimentare
(Indicat ca încărcător acumulator sau încărcător în text)
9 Cablu de alimentare
10 Cablu AV
11 Cablu de conexiune USB
12 Capac al camerei
(Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.)
13 CD-ROM
• Software:
Utilizaţi-l pentru a instala software-ul pe PC-ul dumneavoastră.
14 Curea de umăr
• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicate sub forma
card în text.
• Cardul este opţional.
• Descrierile din aceste instrucţiuni de operare sunt bazate pe obiectivul 14-42 mm/F3,5-5,6 inclus în
DMC-G10K.
• Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeţi accesoriile furnizate.
(Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)
VQT2S74
9
Înainte de utilizare
10
VQT2S74
Înainte de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Accesorii opţionale
Acumulator
DMW-BLB13E
Blitz
DMW-FL220
DMW-FL360
DMW-FL500
Obiectiv interschimbabil
H-H020
H-FS014045
H-FS045200
H-VS014140
H-F007014
H-ES045
(Citiţi P16 pentru informaţii privind alte
obiective care pot fi utilizate.)
Protector MC
DMW-LMC52*1
Filtru ND
DMW-LND52*1
Filtru PL (Tip circular)
DMW-LPL52*1
Declanşator de la distanţă
DMW-RSL1
Cablu de curent continuu
DMW-DCC3
Săculeţ din piele
DMW-BAL1
Pungă moale
DMW-BAG1
Husă
DMW-CG1*2
DMW-CG2
Curea de umăr
DMW-SSTL1
DMW-SSTG1
DMW-SSTG2
DMW-SSTG3
Cablu mini HDMI
RP-CDHM15
RP-CDHM30
Adaptor de montare
DMW-MA1
DMW-MA2M
DMW-MA3R
Adaptor trepied
DMW-TA1 *3
• Card de memorie SDXC
64 GB: RP-SDW64GE1K
48 GB: RP-SDW48GE1K
• Card de memorie SDHC
32 GB: RP-SDW32GE1 K/RP-SDP32GE1 K
24 GB: RP-SDP24GE1K
16 GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDP16GE1K
8 GB: RP-SDW08GE1K/RP-SDP08GE1K/
RP-SDR08GE1A
4 GB: RP-SDW04GE1K/RP-SDP04GE1K/
RP-SDR04GE1A
• Card de memorie SD
2 GB: RP-SDP02GE1K/RP-SDR02GE1A
Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu
fie disponibile în anumite ţări.
*1 Vă recomandăm utilizarea acestor
filtre pentru obiectivele incluse în
DMC-G10K. Dacă utilizaţi alte obiective,
vă rugăm să utilizaţi filtre compatibile cu
obiectivele respective.
*2 Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/
F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K
*3 Utilizaţi dacă obiectivul ataşat intră în
contact cu piedestalul trepiedului.
VQT2S74
11
Înainte de utilizare
Denumiri ale componentelor
Corp cameră
1 Blitz (P58)
2
Senzor
3
Indicator temporizator (P69)
Lampă de asistare focalizare automată (P127)
4
Buton de eliberare obiectiv (P19)
5
Element de blocare obiectiv
6
Montură
7
Marcaj de montare obiectiv (P18)
Selectorul posterior este descris în modul următor în aceste instrucţiuni de operare.
de exemplu: Rotire spre stânga sau spre dreapta
de exemplu: Apăsarea selectorului posterior
• Consultaţi P15 pentru operarea selectorului posterior.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Buton [LVF/LCD] (P37)
Selector de reglare dioptru (lentilă adiţională) (P38)
Vizor (P37, 56, 164)
Buton de redare (P50, 53, 131, 147, 148, 150)
Buton [AF/AE LOCK] (P76)
Buton de pornire / oprire cameră (P27)
Selector posterior (P47, 51, 52, 64, 73, 80, 85, 86, 13, 141)
Buton [DISPLAY] (P51, 55, 88)
Cupă pentru ochi (P168)
Ecran LCD (P37, 55, 164)
Buton [Q.MENU] (Meniu rapid) (P31)
Buton Delete (Ştergere) (P53)/Buton previzualizare (P88)/
Funcţie de reducere licărire (P102)
20 Buton [MENU/SET] (P27)
21 Butoane cursor
▲/ISO (P80)
◄/Mod Film (P70)
▼/ Buton Funcţie (P125)
12
VQT2S74
Înainte de utilizare
Alocare meniu la butonul ▼. Se recomandă înregistrarea meniului utilizat cel mai frecvent.
MODE]/[ASPECT RATIO]/[QUALITY]/[METERING MODE]/[I.RESOLUTION]/ [I.EXPOSURE]/
[EX. OPT. ZOOM]/[GUIDE LINE]
►/ WB (Nivel al tonurilor de alb) (P77)
În aceste instrucţiuni de operare, butoanele cursor sunt descrise conform figurii de mai jos,
sau sunt descrise cu ▲/▼/◄/►.
de ex. Când apăsaţi butonul ▼ (jos)
sau
Apăsaţi ▼
22 Buton mod de focalizare (P40, 44, 45, 70, 74, 101)
23 Microfon (P101, 123)
22 Selector mod acţionare
Simplu (P44):
Rafală (P65):
Încadrare automată (P67):
Temporizator (P69):
Buton declanşator (P40, 101)
Marcaj de referinţă distanţă de focalizare (P75)
Buton de deschidere blitz (P58)
Adaptor (P160)
Selector de mod (P38)
Indicator de stare (P40)
Buton de mod automat inteligent (P40)
Conector [REMOTE] (Telecomandă) (P162)
Inel pentru cureaua de umăr (P21)
• Asiguraţi-vă că ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi
camera pentru a vă asigura că nu o veţi scăpa.
34 Soclu [HDMI] (P148, 150)
35 Conector [AV OUT/DIGITAL] (P147, 153, 156)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36 Capac cablu de curent continuu (P163)
VQT2S74
13
Înainte de utilizare
37 Clapetă card / acumulator (P25)
38 Buton de deblocare (P25)
39 Receptacul trepied (P171)
• Când folosiţi un trepied, asiguraţi-vă că trepiedul este
stabil atunci când camera este montată pe acesta.
Obiectiv
H-FS014042 (LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5-5,6 ASPH./MEGA O.I.S.)
40 Tele
41 Suprafaţă obiectiv
42 Inel de focalizare (P74)
43 Wide
44 Inel de transfocare (P48)
45 Punct de contact
46 Marcaj de montare obiectiv (P18)
Încărcător / Adaptor de alimentare (P22, 163)
47 Soclu de alimentare [AC IN]
48 Indicator [CHARGE] (Încărcare)
49 Soclu de ieşire curent [DC OUT]
50 Suport acumulator
14
VQT2S74
Înainte de utilizare
Operarea selectorului posterior
Există 2 moduri de operare a selectorului posterior, prin rotire spre stânga sau dreapta şi apoi prin
apăsare.
Rotire:
Selectarea elementelor sau setarea valorilor sunt efectuate în timpul diverselor setări.
Apăsare:
Operaţii similare cu cele efectuate prin apăsarea butonului [MENU/SET], precum selectarea
setărilor şi ieşirea din meniu sunt efectuate în timpul diverselor setări.
Exemplu de operare în ecranul de înregistrare/redare
1 "Rotire"
1
2
Ajustări ale comutării
de program (P47),
Apertură (P85), Timp
de expunere (P85), etc.
Multi (calendar)
Redare (P52), Zoom la
redare (P52)
2 "Apăsare":
Comutare la
compensarea expunerii
(P64) etc.
Comutare la redare
normală (în timpul redării
multiple), mutarea
imaginilor în timpul
operaţiei de transfocare
(la utilizarea funcţiei
Playback Zoom Transfocare (Mărire) la
redare)
Selector posterior
1 Înregistrare
2 Redare
Notă
• Sunetul operării selectorului posterior poate fi înregistrat la operare în timpul înregistrării imaginilor
video.
VQT2S74
15
Înainte de utilizare
Despre obiectiv
Acest aparat poate utiliza obiective dedicate compatibile cu specificaţia de montare Micro Four Thirds™
System (montare Micro Four Thirds).
Selectaţi un obiectiv compatibil cu scena de înregistrat şi cu scopul de utilizare a imaginilor.
"Micro Four Thirds Mount"
Acesta este standardul de montare obiectiv pentru "Micro Four
Thirds System". Acest standard a fost dezvoltat recent ca
montare a obiectivelor interschimbabile pentru camere digitale.
Despre funcţiile obiectivului dumneavoastră
• În funcţie de tipul obiectivului, este posibil să nu puteţi utiliza unele funcţii, precum funcţia de detectare
a direcţiei (P37), [STABILIZER] (Stabilizator) (P117), Quick AF (Focalizare automată rapidă) (P126) şi
Continuous AF (Focalizare automată continuă) (P126).
• Domeniul de blitz disponibil diferă în funcţie de valoarea aperturii obiectivului pe care îl utilizaţi.
• Realizaţi câteva fotografii test cu obiectivele pe care le utilizaţi.
• Obiectivele cu specificaţia de montare Four Thirds™ pot fi
folosite utilizând adaptorul de montare (DMW-MA1; opţional).
Datorită structurii, obiectivele cu specificaţia de montare Micro
Four Thirds nu pot fi utilizate pe camere cu specificaţie de
montare Four Thirds. Acestea pot fi utilizate doar pe camere cu
specificaţie de montare Micro Four Thirds.
• Când utilizaţi adaptorul de montare M sau R (DMW-MA2M, DMW-MA3R; opţional), puteţi utiliza
obiective interschimbabile cu montare Leica M sau montare Leica R.
−
Pentru anumite obiective, distanţa reală la care subiectul este focalizat poate diferi uşor de distanţa
nominală.
−
La utilizarea unui adaptor de montare obiectiv Leica, setaţi [SHOOT W/O LENS] (P130) la [ON]
(Activare).
• Distanţa focală a obiectivului utilizat este dublată. (Un obiectiv de 50 mm este echivalent cu un
obiectiv de 100 mm.)
16
VQT2S74
Înainte de utilizare
Obiectivele interschimbabile care pot fi utilizate cu acest aparat şi operaţia focalizare automată /
apertură automată (începând cu aprilie 2010)
(O: Utilizabilă, ●: Unele funcţii / caracteristici limitate, —: Neutilizabilă)
la înregistrarea imaginilor
statice
Tip obiectiv
Obiectiv cu
specificaţie de
montare Micro
Four Thirds
Obiective cu
specificaţie de
montare Four
Thirds*1
Obiectiv inclus în
DMC-G10K. (HFS014042)
Alte obiective cu
specificaţie de
montare Micro Four
Thirds*3
Obiectiv cu
specificaţie de
montare Micro Four
Thirds compatibilă cu
imagini video HD
(LUMIX G VARIO HD)
Obiective cu
specificaţie de
montare Four Thirds
compatibile cu AF de
contrast
Obiective cu
specificaţie de
montare Four Thirds
incompatibile cu AF
de contrast
Obiective
interschimbabile
pentru Leica
Focalizare
automată
la înregistrarea imaginilor
video
Setare
apertură
automată
Focalizare
automată
Setare
apertură
automată
O
●*4, 5
●*7
O
O*4
O
O
●*6
●*7
O
●*6, 8
●*7
O
([AFS],
[AFC])
O
([AFS],
[AFC])
●
([AFS])
●*8
([AFS])
Obiective cu
specificaţie de
—
—
—
—
montare Leica*2
*1 Adaptor de montare (DMW-MA1; opţional), necesar pentru utilizare cu acest aparat.
*2 Adaptorul de montare obiectiv Leica (DMW-MA2M sau DMW-MA3R; opţional) este necesar.
*3 Această funcţie nu este suportată de unele obiective cu specificaţie de montare Micro Four Thirds.
Pentru operarea obiectivelor, vă rugăm să consultaţi website-ul nostru.
*4 La înregistrarea imaginilor video, focalizarea este ajustată continuu atât pentru [AFS], cât şi pentru
[AFC] (P45).
*5 Urmărirea AF este mai lentă decât în cazul obiectivelor compatibile cu imagini video HD (obiectiv
LUMIX G VARIO HD), iar sunetul operaţiei de focalizare automată poate fi înregistrat.
*6 Focalizarea automată este activată doar atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.
Sunetul operaţiei de focalizare automată poate fi înregistrat în acest moment.
*7 Sunetul de operare a aperturii poate fi înregistrat.
*8 Performanţele focalizării automate pot diferi în funcţie de obiectivele utilizate. Pentru detalii, consultaţi
website-ul.
Consultaţi cataloagele / paginile web pentru cele mai noi informaţii privind obiectivele compatibile.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Acest site este doar în limba engleză.)
VQT2S74
17
Pregătire
Ataşarea / detaşarea obiectivului
• Verificaţi dacă aţi oprit camera.
• Închideţi blitzul.
Ataşarea obiectivului la corpul camerei
Rotiţi capacul posterior al obiectivului
şi capacul corpului camerei
săgeţii pentru detaşare.
• Nu vă introduceţi mâinile în interiorul monturii.
Aliniaţi marcajele de montare obiectiv
(marcaje roşii)
de pe corpul camerei cu obiectivul şi apoi rotiţi obiectivul
în direcţia săgeţii până la auzirea unui declic.
• Nu apăsaţi butonul de eliberare obiectiv
ataşaţi un obiectiv.
atunci când
• Nu încercaţi să ataşaţi obiectivul atunci când îl ţineţi în unghi
faţă de corpul camerei, deoarece montura obiectivului se
poate zgâria.
• Verificaţi dacă obiectivul este ataşat corect.
Detaşaţi capacul obiectivului.
• Detaşaţi capacul obiectivului înainte de a realiza imagini.
18
VQT2S74
în direcţia
Pregătire
Stabilizator optic al imaginii
Obiectivul inclus cu DMC-G10K dispune de funcţie de stabilizare.
• Nu există un comutator [O.I.S.] pe obiectivul 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10K. Setaţi setările
[STABILIZER] în meniul de mod [REC]. (P117)
La utilizarea unui obiectiv cu un comutator [O.I.S.], este posibilă
activarea stabilizatorului optic de imagine prin comutarea [O.I.S.]
de pe obiectiv la [ON] (Activare).
Exemplu de montare a unui
obiectiv cu comutator [O.I.S.].
• Puteţi comuta modul de stabilizator optic imagine în meniul de
mod [REC]. (P117) Este setat la [MODE1] (Mod 1) în momentul
achiziţionării.
• Se recomandă dezactivarea stabilizatorului optic de imagine la
utilizarea unui trepied.
se afişează pe ecran în
momentul respectiv.
Detaşarea obiectivului de corpul camerei
Ataşaţi capacul obiectivului.
Apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
în timp
ce rotiţi obiectivul cât mai mult posibil în direcţia săgeţii,
pentru detaşare.
• Ataşaţi întotdeauna capacul la corpul camerei, astfel încât
murdăria sau praful să nu pătrundă în interior.
• Ataşaţi capacul posterior de obiectiv, astfel încât punctul
de contact obiectiv să nu fie zgâriat.
Notă
• Schimbaţi obiectivul doar atunci când vă aflaţi într-un loc ferit de praf sau murdărie. Consultaţi P168
atunci când praf sau murdărie pătrund la obiectiv.
• Când opriţi camera sau o transportaţi, ataşaţi capacul de obiectiv pentru a proteja suprafaţa
obiectivului.
• Acordaţi atenţie, pentru a nu pierde capacul de obiectiv, capacul posterior al obiectivului şi
capacul corpului camerei.
VQT2S74
19
Pregătire
Ataşarea parasolarului
În lumină puternică, sau cu lumină din spate, parasolarul va minimiza reflexiile şi efectul de fantomă.
Parasolarul împiedică lumina în exces şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii.
• Verificaţi dacă aţi oprit camera.
• Închideţi blitzul.
Pentru a ataşa parasolarul (formă de floare) livrat cu obiectivul 14-42 mm/F3,5-5,6 inclus în
DMC-G10K
Introduceţi parasolarul pe obiectiv
cu părţile scurte sus şi jos şi rotiţi
în direcţia săgeţii până la oprire.
Fixarea marcajului.
Depozitarea temporară a obiectivului
1 Rotiţi parasolarul în direcţia
săgeţii pentru a-l detaşa.
2 Întoarceţi parasolarul şi apoi ataşaţi-l în modul indicat anterior.
• Ataşaţi capacul obiectivului.
• La depozitarea temporară a parasolarului, verificaţi dacă acesta este
ataşat ferm la cameră şi dacă nu apare în imagine.
Notă
• Ţineţi de părţile scurte ale parasolarului de obiectiv în formă de floare atunci când îl ataşaţi sau
detaşaţi.
• La realizarea imaginilor cu blitz şi cu parasolarul ataşat, partea de jos a imaginii poate deveni
întunecată (efect de vignetare), iar controlul blitzului poate fi dezactivat deoarece blitzul foto poate fi
obstrucţionat de parasolar. Vă recomandăm detaşarea parasolarului.
• La utilizarea lămpii de asistare AF (focalizare automată) în întuneric, detaşaţi parasolarul.
20
VQT2S74
Pregătire
Ataşarea curelei de umăr
• Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a preveni
căderea ei.
Treceţi cureaua de umăr prin inelul de curea de umăr aflat
pe corpul camerei.
: Inel pentru cureaua de umăr
Treceţi capătul curelei de umăr prin inel în direcţia săgeţii şi
apoi prin elementul de oprire.
Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul aflat pe cealaltă
parte a elementului de oprire.
Trageţi celălalt capăt al curelei de umăr şi
apoi verificaţi pentru a vă asigura că aceasta
nu se desprinde.
• Efectuaţi paşii 1 - 4 şi ataşaţi celălalt capăt al
curelei de umăr.
Notă
• Ataşaţi cureaua de umăr astfel încât logo-ul "Lumix" să fie vizibil.
• Utilizaţi cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.
−
Nu înfăşuraţi cureaua în jurul gâtului.
−
Vă puteţi răni sau accidenta.
• Nu lăsaţi cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
−
Aceştia se pot răni înfăşurându-şi cureaua în jurul gâtului.
VQT2S74
21
Pregătire
Încărcarea acumulatorului
Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat
Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BLB13E.
Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt
vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă
adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca
astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice
defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare
decât cele originale Panasonic. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul, vă recomandăm să utilizaţi
acumulatoare originale Panasonic.
• Utilizaţi doar încărcătorul şi acumulatorul dedicate.
• Această cameră are o funcţie de distingere a acumulatoarelor care pot fi utilizate în
siguranţă. Acumulatorul dedicat (DMW-BLB13E) suportă această funcţie. Singurele
acumulatoare adecvate pentru utilizare cu acest aparat sunt produsele Panasonic
originale, sau acumulatoare produse de alte societăţi şi certificate de Panasonic.
(Acumulatoarele convenţionale care nu sunt suportate de această funcţie nu pot fi
utilizate) Panasonic nu poate garanta calitatea, performanţele sau siguranţa
acumulatoarelor care au fost produse de alte societăţi sau care nu sunt produse
originale Panasonic.
Încărcarea
• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
• Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.
• Încărcaţi acumulatorul la o temperatură cuprinsă între 10 °C şi 30 °C (50 °F şi 86 °F).
(Temperatura acumulatorului trebuie să fie, de asemenea, aceeaşi.)
Conectaţi cablul de alimentare.
• Acumulatorul nu poate fi încărcat când cablul de curent
continuu (DMW-DCC3; opţional) este conectat la adaptorul
de alimentare.
Ataşaţi acumulatorul cu atenţie, în direcţia corectă
indicată.
• Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şi detaşaţi
acumulatorul după finalizarea încărcării.
22
VQT2S74
Pregătire
Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)
Indicatorul [CHARGE]
(Încărcare) se aprinde: Indicatorul [CHARGE] (Încărcare)
se aprinde şi încărcarea începe.
Indicatorul [CHARGE]
(Încărcare) se stinge:
al încărcătorului se va stinge după
Indicatorul [CHARGE] (Încărcare)
finalizarea încărcării fără probleme.
Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent
− Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută. Încărcaţi acumulatorul la o
temperatură cuprinsă între 10 °C şi 30 °C (50 °F şi 86 °F).
− Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare. În acest caz, trebuie să le ştergeţi cu o
cârpă uscată.
Timp de încărcare
Timp de încărcare
Aprox. 155 min
• Timpul de încărcare indicat este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului. Timpul de
încărcare pentru acumulator în medii calde / reci sau timpul de încărcare pentru un acumulator
care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi mai lungi decât în mod normal.
Timpul de încărcare şi numărul de fotografii realizabile cu acumulatorul opţional (DMW-BLB13E) sunt la
fel ca şi mai sus.
Indicaţie acumulator
Indicaţia de acumulator este afişată pe ecran.
[Acesta nu apare când utilizaţi camera cu adaptorul de alimentare (P163) conectat]
• Indicatorul luminos devine roşu şi luminează intermitent, în cazul în care capacitatea rămasă a
acumulatorului este epuizată. (De asemenea, indicatorul de alimentare luminează intermitent)
Reîncărcaţi acumulatorul sau înlocuiţi-l cu un acumulator complet încărcat.
Notă
• Nu utilizaţi alte cabluri de alimentare cu excepţia celui furnizat.
• Acumulatorul se încălzeşte după utilizare şi în timpul încărcării sau după încărcare. De asemenea,
camera se încălzeşte în timpul utilizării. Acest lucru este normal.
• Acumulatorul poate fi încărcat chiar dacă nu este complet descărcat, dar nu se recomandă încărcarea
lui frecventă, mai ales dacă acesta este complet încărcat. (În caz contrar, acesta se poate umfla.)
• Nu lăsaţi elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zona de contact a conectorului de
alimentare.
• În caz contrar se pot produce incendii sau şocuri electrice prin scurtcircuitare sau prin căldura
generată.
VQT2S74
23
Pregătire
Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile
Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea ecranului LCD) (Conform standardului CIPA în
modul Programme AE)
Când este utilizat obiectivul
14-42 mm/F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K
Numărul de imagini
înregistrabile
Aprox. 380 de imagini
Timp de înregistrare
Aprox. 190 min
Când este utilizat obiectivul
14-42 mm/F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K
Numărul de imagini
înregistrabile
Aprox. 410 de imagini
Timp de înregistrare
Aprox. 205 min
Condiţii de înregistrare conform standardului CIPA
• CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatura: 23 °C (73,4 °F)/Umiditate: 50% când monitorul LCD este aprins.
• Utilizarea unui card de memorie SD Panasonic (2 GB)
• Se utilizează acumulatorul furnizat.
• Începerea operaţiilor de înregistrare la 30 de secunde după pornirea camerei.
• Înregistrarea la intervale de 30 de secunde, cu blitzul complet încărcat din două în două înregistrări.
• Se opreşte camera la fiecare 10 fotografieri şi se lasă neutilizată până la scăderea temperaturii
acumulatorului.
Numărul real de imagini care pot fi înregistrate variază în funcţie de intervalul de timp dintre
înregistrări. Cu cât creşte intervalul de timp dintre înregistrări, cu atât se reduce numărul de
imagini care pot fi înregistrate. [De exemplu, dacă realizaţi o imagine la fiecare două minute,
atunci numărul de imagini va fi redus la aproximativ o pătrime din numărul de imagini specificat
mai sus (pe baza unei fotografii realizate la fiecare 30 de secunde).]
Redare (La utilizarea ecranului LCD)
Când este utilizat obiectivul
14-42 mm/F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K
Timp de redare
Aprox. 350 min
Notă
• Timpii de operare şi numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcţie de mediu şi condiţiile
de operare.
De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini
înregistrabile este redus.
− În medii cu temperaturi reduse, de exemplu pe o pantă de schi.
− La utilizarea funcţiei [AUTO POWER LCD] sau [POWER LCD] (P33).
− Când blitzul este utilizat în mod repetat.
• Când timpul de operare al camerei devine extrem de scurt chiar după încărcarea corectă a
acumulatorului, înseamnă că durata de viaţă a acestuia a expirat. Vă rugăm să achiziţionaţi un
acumulator nou.
24
VQT2S74
Pregătire
Introducerea şi extragerea cardului (opţional) / a acumulatorului
• Verificaţi dacă aţi oprit camera.
• Închideţi blitzul.
• Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.
Glisaţi butonul de deblocare în direcţia săgeţii şi
deschideţi clapeta compartimentului
cardului/acumulatorului.
• Folosiţi întotdeauna acumulatoare Panasonic
originale (DMW-BLB13E)
• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu putem garanta
calitatea acestui produs.
Acumulator: Introduceţi până la blocarea cu
acordând atenţie direcţiei de
elementul
introducere. Trageţi elementul
în direcţia săgeţii
pentru a extrage acumulatorul.
Card: Introduceţi cardul complet până când se aude
un declic, având grijă la direcţia în care îl introduceţi.
Pentru a extrage cardul, împingeţi-l până când se
aude un clic, apoi trageţi cardul în linie dreaptă.
: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.
• Dacă nu este introdus complet, cardul se poate
deteriora.
: Închideţi clapeta compartimentului
cardului/acumulatorului.
: Împingeţi butonul de deblocare în direcţia
săgeţii.
• În cazul în care clapeta compartimentului de card /
acumulator nu poate fi închisă complet, extrageţi
cardul, verificaţi orientarea acestuia şi introduceţi-l din nou.
Notă
• Scoateţi acumulatorul după utilizare.
• Nu scoateţi acumulatorul în timp ce camera este pornită, deoarece setările acestuia nu vor mai fi
stocate în mod corespunzător.
• Acumulatorul furnizat este proiectat numai pentru această cameră. Nu îl folosiţi cu alte echipamente.
• Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă perioadă de timp după încărcare.
• Înaintea demontării cardului sau bateriilor, opriţi camera şi aşteptaţi până când indicatorul de stare s-a
stins complet. (În caz contrar, acest aparat nu va mai opera normal, iar cardul se poate deteriora, sau
imaginile înregistrate se pot pierde.)
VQT2S74
25
Pregătire
Despre card
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare luminează în roşu atunci când imaginile sunt
înregistrate pe card.
Card
Următoarele carduri care se conformează standardului SD video pot fi utilizate cu acest aparat. (Aceste
carduri sunt indicate sub forma card în text.)
Tip de card care poate fi
utilizat cu acest aparat
Card de memorie SD
(8 MB - 2 GB)
Card de memorie SDHC
(4 GB - 32 GB)
Card de memorie SDXC
(48 GB - 64 GB)
Observaţii
• Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate cu echipamente
compatibile cu carduri SDHC sau SDXC.
• Cardurile de memorie SDXC pot fi utilizate doar cu echipamente
compatibile cu carduri de memorie SDXC.
• Verificaţi dacă PC-ul şi celelalte echipamente sunt compatibile la
utilizarea cardurilor de memorie SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Doar carduri care prezintă logo-ul SDHC (indicând faptul că acel card se conformează standardelor
video SD) pot fi utilizate ca şi carduri de 4 GB - 32 GB.
• Doar carduri care prezintă logo-ul SDHC (indicând faptul că acel card se conformează standardelor
video SD) pot fi utilizate ca şi carduri de 48 GB - 64 GB.
• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză* "Clasa 6" sau o clasă superioară la înregistrarea filmelor.
* Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă.
• Vă rugăm confirmaţi ultimele informaţii pe următorul website.
http://panasonic.ip/support/alobal/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
Notă
• Nu opriţi aparatul, nu scoateţi acumulatorul sau cardul şi nu deconectaţi cablul de alimentare
(DMW-DCC3; opţional) (dacă este utilizat adaptorul de alimentare) când indicatorul de acces
este aprins, când imaginile sunt scrise, citite sau şterse sau cardul este formatat (P36). În plus,
nu supuneţi camera la vibraţii. şocuri sau electricitate statică.
Cardul sau datele de pe card se pot deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal.
Dacă o anumite operaţie se întrerupe din cauza vibraţiilor, şocurilor sau electricităţii statice,
efectuaţi operaţia respectivă din nou.
• Comutator de protecţie la scriere
prevăzut (Când acesta se află în poziţia [LOCK] (Blocare), nu
mai este posibilă scrierea, ştergerea, sau formatarea datelor. Capacitatea de a
scrie, şterge şi formata date este restabilită când comutatorul revine la poziţia
originală.)
• Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice,
electricităţii statice, sau deteriorării camerei sau cardului. Vă recomandăm să stocaţi
datele importante pe un PC, etc.
• Nu formataţi cardul pe PC-ul dumneavoastră sau pe un alt echipament. Formataţi-l
doar pe cameră pentru a asigura operarea corectă. (P36)
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca
aceştia să-l înghită.
26
VQT2S74
Pregătire
Setarea datei/orei (Setare ceas)
• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
Porniţi camera.
Buton [MENU/SET]
Apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta elementele (an, lună,
zi, oră, minut, secvenţă de afişare sau format de
afişare oră) şi apăsaţi ▲/▼ pentru a seta.
: Ora în zona de bază
: Ora la destinaţia călătoriei (P113)
Anulare fără setarea ceasului.
• Selectaţi fie [24HRS], fie [AM/PM] pentru formatul de
afişare oră.
• Se afişează AM/PM la selectarea [AM/PM].
• Când aţi selectat [AM/PM] ca format de afişare a ceasului, miezul nopţii este afişat sub forma
AM 12:00, iar miezul zilei se afişează ca PM 12:00. Acest format de afişare este comun în
Statele Unite ale Americii şi alte ţări.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
Apăsaţi [MENU/SET].
• Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul de setări.
• După finalizarea setărilor ceasului, opriţi camera. Apoi porniţi camera din nou şi verificaţi dacă
setările de ceas sunt corecte.
• Când aţi apăsat [MENU/SET] pentru a finaliza setările fără ca ceasul să fi fost setat, setaţi
ceasul corect urmând procedeul "Modificarea setărilor de ceas" de mai jos.
Modificarea setărilor de ceas
Selectaţi [CLOCK SET] (Setare ceas) în meniul [SETUP] şi apăsaţi ►. (P29)
• Urmaţi paşii 3, 4 şi 5 pentru a seta ceasul.
• Setarea de ceas este păstrată timp de 3 luni utilizând bateria de ceas integrată, chiar dacă în
cameră nu este introdus acumulatorul. (Lăsaţi acumulatorul în cameră timp de 24 de ore pentru
a încărca bateria integrată.)
VQT2S74
27
Pregătire
Notă
• Ceasul este afişat când apăsaţi [DISPLAY] de mai multe ori în timpul înregistrării.
• Puteţi seta anul de la 2000 până la 2099.
• Dacă ceasul nu este setat, nu se poate afişa data corectă atunci când imprimaţi datele pe imagini cu
[TEXT STAMP] (Imprimare text) (P137) sau când comandaţi unui atelier foto developarea imaginilor.
• Dacă ceasul este setat, data corectă poate fi imprimată chiar dacă data nu este afişată pe ecranul
camerei.
Setarea meniului
Această cameră oferă selecţii de meniu care vă permit să personalizaţi operarea pentru a maximiza
experienţa realizării fotografiilor.
În special, meniul [SETUP] (Configurare) conţine unele setări importante privind ceasul şi alimentarea
camerei. Verificaţi setările acestui meniu înainte de a începe utilizarea camerei.
Meniu de mod [REC] (P114 - 123)
• Acest meniu vă permite
să setaţi raportul
dimensiunilor, numărul
de pixeli şi alte aspecte
ale fotografiilor pe care
le realizaţi.
Meniu de mod [MOTION PICTURE]
(Imagine video) (P124)
• Acest meniu vă permite
efectuarea setărilor
pentru imagini video,
precum calitatea de
înregistrare.
– Meniul de mod [MOTION
PICTURE] este afişat doar
în modul de imagine video.
[CUSTOM MENU] (Meniu personalizat)
(P125 - 130)
• Operarea aparatului,
cum ar fi afişarea
ecranului şi operarea
butoanelor, pot fi setate
conform preferinţelor
dumneavoastră. De
asemenea, este posibilă
înregistrarea setărilor
modificate.
Meniu [SETUP] (P32 - 36)
• Acest meniu vă permite
să efectuaţi setările
ceasului, să selectaţi
setările de ton
operaţional, precum şi
alte setări care vor uşura
operarea camerei.
[MY MENU] (Meniul meu)
• Pot fi memorate până la
5 elemente de meniu
utilizate recent.
Elementele utilizate în
mod frecvent pot fi
accesate uşor.
Meniu de mod [PLAYBACK] (Redare)
(P132 – P146)
• Acest meniu vă permite
să efectuaţi setările de
protecţie, decupare sau
tipărire, etc. pentru
imaginile înregistrate.
Notă
• Există funcţii care nu pot fi setate sau utilizate, în funcţie de modurile sau setările de meniu utilizate pe
cameră, ca urmare a specificaţiilor.
28
VQT2S74
Pregătire
Setarea elementelor de meniu
Această secţiune descrie modul de selectare a setărilor meniului de mod [REC] (Înregistrare) şi aceleaşi
setări pot fi utilizate pentru meniurile [CUSTOM MENU] (Meniu personalizat), [SETUP] (Configurare),
[MY MENU] (Meniul meu), precum şi pentru meniul [PLAYBACK] (Redare).
• Dacă setaţi [MENU RESUME] (Reluare meniu) (P129) din meniul [CUSTOM] (Personalizat) la [ON]
(Activat), ecranul afişează elementul de meniu cel mai recent selectat atunci când a fost oprită camera.
Este setat la [ON] (Activare) în momentul achiziţionării.
Exemplu: Setarea [I.EXPOSURE] (Expunere inteligentă) de la [OFF] (Dezactivare) la [HIGH] (Ridicată)
din modul de program AE
Porniţi camera.
Buton [MENU/SET]
Selector de mod
Setaţi selectorul de mod la
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa meniul.
Pictogramă de comutare meniu
Element meniu
Setări
Comutarea la alte meniuri
ex.: Comutarea la meniul [SETUP]
Apăsaţi ◄.
Apăsaţi ▼ sau rotiţi selectorul posterior pentru a
selecta pictograma de meniu [SETUP]
(Configurare)
sau
Apăsaţi ► sau selectorul posterior.
• Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l.
sau
VQT2S74
29
Pregătire
Apăsaţi ▲/▼ sau rotiţi selectorul posterior pentru a
selecta [I.EXPOSURE] (Expunere inteligentă).
• Selectaţi ultimul element de jos şi apăsaţi ▼ sau rotiţi
selectorul posterior înspre dreapta pentru a trece la
următorul ecran.
Apăsaţi ► sau selectorul posterior.
• În funcţie de element, setările nu pot apărea sau pot fi
afişate într-un mod diferit.
Apăsaţi ▲/▼ sau rotiţi selectorul posterior pentru a
selecta [HIGH].
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare) sau rotiţi selectorul
posterior pentru a seta.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
30
VQT2S74
Pregătire
Setarea meniului rapid
Utilizând meniul rapid, unele setări de meniu pot fi găsite cu uşurinţă.
• Funcţiile care pot fi ajustate utilizând meniul rapid sunt determinate de mod sau de stilul de afişare al
camerei în momentul respectiv.
Apăsaţi [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a afişa meniul rapid în starea de înregistrare.
Apăsaţi ▲/▼/◄/► sau rotiţi selectorul posterior pentru a selecta elementul de meniu
şi setarea.
• Metoda de configurare diferă ca urmare, în funcţie de ecranul afişat în timpul înregistrării.
Consultaţi P55 pentru informaţii despre ecranul afişat.
(Tip monitor LCD)
• Continuaţi la pasul 4 de mai jos după selectarea elementului şi a setărilor.
(Tip vizor)
• Selectaţi elementul, apăsaţi selectorul posterior, după care selectaţi setarea.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare) sau rotiţi selectorul posterior pentru a seta
meniul.
Apăsaţi [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a închide meniul rapid.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide
meniul rapid.
VQT2S74
31
Pregătire
Efectuaţi aceste setări dacă sunt necesare.
Despre meniul Setup (Configurare)
[CLOCK SET] (Setare ceas), [ECONOMY] (Economisire energie) şi [AUTO REVIEW] (Revizualizare
automată) sunt setări importante. Verificaţi aceste setări înainte de a le utiliza.
• În modul auto inteligent, puteţi seta doar [CLOCK SET] (Setare ceas), [WORLD TIME] (Fus orar),
[BEEP] (Semnal sonor), [LCD MODE] (Mod LCD) şi [LANGUAGE] (Limbă).
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [SETUP] (Configurare), consultaţi P29.
[CLOCK SET]
Setarea datei şi a orei.
• Consultaţi P27 pentru detalii.
Setaţi ora în zona dumneavoastră de domiciliu şi la destinaţia călătoriei.
[WORLD TIME]
(Fus orar)
[DESTINATION] (Destinaţie):
Zona de destinaţie a călătoriei
[HOME] (Zona de domiciliu):
Zona dumneavoastră de domiciliu
• Consultaţi P113 pentru detalii.
[TRAVEL DATE]
(Data călătoriei)
Setaţi data plecării şi data de reîntoarcere din concediu.
[TRAVEL SETUP] (Configurare călătorie)
[LOCATION] (Locaţie)
[OFF]/[SET] (Dezactivare / Setare)
[OFF]/[SET] (Dezactivare / Setare)
• Consultaţi P111 pentru detalii.
Setaţi volumul semnalului sonor de confirmare focalizare, semnalul sonor de
temporizator şi semnalul sonor de alarmă.
[BEEP]
(Semnal sonor)
(Dezactivat)
(Nivel scăzut)
(Nivel ridicat)
[VOLUME]
Vă permite să reglaţi volumul difuzorului la oricare dintre cele 7 niveluri.
(Volum)
• Când conectaţi camera la un televizor, volumul difuzoarelor televizorului nu se modifică.
Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastru sau roşu a ecranului
[MONITOR]
LCD / vizorului.
(Monitor) /
[VIEWFINDER] (Vizor)
• Reglaţi luminozitatea ecranului cu ajutorul ▲/▼, contrastul şi saturaţia
cu ◄/► sau cu ajutorul selectorului posterior.
• Când apăsaţi [DISPLAY] în ecranul prezentat în dreapta, se va comuta la
ecranul de reglare a culorilor. Reglaţi între roşu şi verde cu ▲/▼◄/►,
sau între portocaliu şi albastru cu ◄/► sau cu selectorul posterior.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a reveni la ecranul de reglare LCD.
• Această funcţie va regla ecranul LCD atunci când acesta este utilizat, şi
vizorul atunci când este utilizat vizorul.
32
VQT2S74
Pregătire
•
•
•
•
•
•
•
Aceste setări de meniu uşurează vizualizarea ecranului LCD atunci când vă
aflaţi în locuri luminoase.
[OFF]
[AUTO POWER LCD] (Intensitate automată a ecranului LCD):
[LCD MODE]
Luminozitatea este reglată automat în funcţie de cât de luminoasă este zona
(Mod LCD)
din jurul camerei.
[POWER LCD] (Intensitate LCD):
Ecranul LCD devine mai luminos şi mai uşor de vizualizat la realizarea
fotografiilor în exterior.
Luminozitatea imaginilor afişate pe ecranul LCD este mărită, deci unele subiecte pot apărea diferit faţă
de realitate pe ecranul LCD. Totuşi, acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.
Ecranul LCD revine automat la luminozitatea normală după 30 de secunde la înregistrarea în modul
Power LCD (Intensitate LCD). Apăsaţi orice buton pentru a mări din nou luminozitatea ecranului LCD.
Dacă ecranul este dificil de vizualizat din cauza razelor solare, utilizaţi mâna sau un alt obiect pentru a
bloca lumina.
Numărul total de fotografii înregistrabile se reduce în modul Auto Power LCD (Intensitate automată
LCD) sau Power LCD (Intensitate LCD).
Nu puteţi selecta [AUTO POWER LCD] (Intensitate automată LCD) la redarea imaginilor.
Funcţia [AUTO POWER LCD] (Intensitate automată LCD) este dezactivată în timpul înregistrării
imaginilor video.
Când ecranul meniu este afişat într-un mediu întunecat etc., ecranul LCD devine mai întunecat chiar
dacă [LCD MODE] (Mod LCD) este setat la [OFF] (Dezactivare).
Puteţi conserva durata de viaţă a bateriei prin setarea acestor meniuri.
De asemenea, ecranul LCD va fi dezactivat automat atunci când nu este
utilizat pentru a preveni descărcarea acumulatorului.
[SLEEP MODE] (Mod inactiv):
Dacă nu efectuaţi nici o operaţie, alimentarea camerei se întrerupe automat
după intervalul stabilit.
(Mod de utilizare
[OFF]/[1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
economic)
[AUTO LCD OFF] (Stingere automată LCD):
Monitorul LCD este oprit automat în cazul în care camera nu este utilizată
pentru perioada de timp setată.
[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]
• Apăsaţi butonul declanşator până la jumătate sau opriţi şi porniţi camera pentru a anula funcţia
[SLEEP MODE] (Mod inactiv).
• Funcţia [SLEEP MODE] (Mod inactiv) este setată la [5MIN.] în modul auto inteligent.
• Funcţia [SLEEP MODE] (Mod inactiv) este fixată la [2MIN.] când setaţi [AUTO LCD OFF] (Stingere
automată LCD) la [15SEC.] sau [30SEC.].
• Apăsaţi orice buton pentru a porni din nou ecranul LCD.
• Funcţia [SLEEP MODE] (Mod inactiv) nu operează în următoarele cazuri.
− În timpul utilizării adaptorului de alimentare
− La conectarea la un PC sau la o imprimantă
− La înregistrarea sau redarea imaginilor video
− În timpul unei diaporame
[ECONOMY]
VQT2S74
33
Pregătire
[AUTO REVIEW] Setaţi intervalul de timp pentru care imaginea este afişată după realizarea lor.
[OFF]/[1SEC.]/[3SEC.]/[5SEC.] [HOLD]:
(Verificare
automată)
Imaginile sunt afişate până la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator.
• Dacă este setat la [HOLD] când camera este setată la
(P44) sau
(P69), dezactivarea
afişării ecranului de redare (P51) sau mărirea prin rotirea selectorului posterior sunt posibile în timpul
Auto Review (Revizualizare automată).
• Funcţia Auto Review (Revizualizare automată) este activată indiferent de setare atunci când setaţi la
[H] pentru Burst Mode (Mod rafală) (P65), pentru Auto Bracket (Încadrare automată) (P67) şi pentru
imagini statice cu sunet (P123). (Setarea nu va fi reţinută) De asemenea, nu puteţi seta funcţia Auto
Review (Revizualizare automată).
• Dacă opţiunea [HIGHLIGHT] (Evidenţiere) (P125) este setată la [ON] (Activare), zonele albe saturate
apar luminând intermitent în alb şi negru, în timp ce funcţia de revizualizare automată este activată.
• [AUTO REVIEW] (Revizualizare automată) nu operează când Burst Mode (Mod rafală) este setat la
[M] sau [L] sau în timpul înregistrării imaginilor video.
• Când [AUTO REGISTRATION] (Înregistrare automată) în [FACE RECOG.] (Recunoaştere faţă)
(P105) este setată la [ON] (Activare), [AUTO REVIEW] (Revizualizare automată) poate fi setată doar
la [3SEC.] sau [5SEC.].
Selectaţi sistemul de comunicare USB după sau înaintea conectării camerei la
PC sau la imprimantă cu cablul de conectare USB (furnizat).
[SELECT ON CONNECTION] (Selectare la conexiune):
[USB MODE]
(Mod USB)
Selectaţi fie [PC], fie [PictBridge(PTP)] dacă aţi conectat camera la un PC sau
la o imprimantă care suportă PictBridge.
[PictBridge(PTP)]:
Setaţi după sau înaintea conectării la o imprimantă care suportă funcţia
PictBridge.
[PC]:
Setaţi înaintea conectării la un PC.
• La selectarea [PC], camera este conectată prin sistemul de comunicare "USB Mass Storage".
• Când selectaţi [PictBridge(PTP)], camera este conectată prin sistemul de comunicare "PTP (Picture
Transfer Protocol)"
[VIDEO OUT]
(Ieşire video):
Setaţi în funcţie de sistemul TV color din ţara dumneavoastră.
[NTSC]:
Ieşirea video este setată în sistem NTSC.
[PAL]:
Ieşirea video este setată în sistem PAL.
• Această funcţie va opera când sunt conectate cablul AV sau cablul mini HDMI (opţional).
[TV ASPECT]
(Raportul
dimensiunilor TV)
Setaţi pentru compatibilitate cu tipul televizorului.
La conectarea la un ecran TV cu raport 16:9.
La conectarea la un ecran TV cu raport 4:3.
• Acest mod va funcţiona când este conectat cablul AV.
34
VQT2S74
Pregătire
Setaţi formatul pentru ieşirea HDMI atunci când efectuaţi redarea pe un
televizor de înaltă definiţie compatibil cu HDMI cu ajutorul acestui aparat,
utilizând un mini cablu HDMI (opţional).
[AUTO]:
Rezoluţia de ieşire este setată în mod automat pe baza informaţiilor de la
televizorul conectat.
[HDMI MODE]
(Mod HDMI)
[1080i]:
Pentru ieşire, este utilizată metoda de întreţesere cu 1080 linii de scanare
disponibile
[720p]:
Pentru ieşire, este utilizată metoda progresivă cu 720 linii de scanare
disponibile.
[576p]*1/[480p]*2:
Pentru ieşire, este utilizată metoda de scanare progresivă cu 576*1/480*2 linii
disponibile.
*1 Atunci când [VIDEO OUT] (Ieşire a semnalului video) este setată la [PAL]
*2 Atunci când [VIDEO OUT] (Ieşire a semnalului video) este setată la [NTSC]
• Metoda de întreţesere / Metoda de scanare progresivă
i= scanarea întreţesută este scanarea ecranului cu jumătate din liniile efective de scanare la fiecare
1/50 secunde, iar p= scanarea progresivă este un semnal de imagine de înaltă densitate care
scanează ecranul cu toate liniile de scanare efective la fiecare 1/50 secunde.
Terminalul [HDMI] de pe acest aparat este compatibil cu ieşirea de înaltă definiţie [1080i]. Este necesar
să aveţi un televizor compatibil pentru a vă bucura de imagini progresive şi de înaltă definiţie.
• Dacă imaginile nu sunt redate pe televizor atunci când setarea este [AUTO], potriviţi cu formatul
imaginii afişat de televizorul dumneavoastră, după care selectaţi numărul de linii de scanare efective.
(Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare pentru televizor.)
• Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat un mini cablu HDMI (opţional).
• Consultaţi P148 pentru detalii.
Configuraţi acest aparat astfel încât aceasta să fie controlată cu ajutorul
telecomenzi VIERA prin cuplarea automată a acestui aparat la un echipament
compatibil VIERA Link, cu ajutorul unui mini cablu HDMI (opţional).
[VIERA Link]
[OFF]: Funcţionarea este efectuată cu ajutorul butoanelor de pe acest aparat.
[ON]:
Operarea telecomenzii unui echipament compatibil cu VIERA Link este
activată. (Nu sunt posibile toate operaţiile) Operarea prin butoane a
unităţii principale va fi limitată.
Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat un mini cablu HDMI (opţional).
• Consultaţi P150 pentru detalii.
[SCENE MENU]
(Meniu scenă)
Setaţi ecranul care este afişat când selectorul de mod este setat la
şi
[OFF]: Apare ecranul de înregistrare în modul scenă avansat selectat curent
(P89) sau modul scenă (P94) este afişat.
[AUTO]: Este afişat ecranul de mod scenă avansat sau meniul de mod scenă.
VQT2S74
35
Pregătire
Setaţi limba afişată pe ecran.
[ENGLISH]/[DEUTSCH]/[FRANÇAIS]/[ESPANOL]/[ITALIANO]/
(Engleză / Germană / Franceză / Spaniolă / Italiană / Chineză)
• Când setaţi din greşeală o altă limbă, selectaţi
din pictogramele meniului pentru a seta limba dorită.
[LANGUAGE]
(Limbă)
[VERSION DISP.] Această funcţie permite vizualizarea versiunilor de firmware ale camerei şi ale
obiectivului.
(Afişare versiune
software)
• [-. -] este afişat ca fiind versiunea firmware-ului obiectivului, atunci când obiectivul nu este montat.
Selectaţi numărul de fişier al următoarei înregistrări la 0001.
[NO.RESET]
(Resetare număr)
• Numărul de folder este actualizat iar numărul de fişier începe de la 0001. (P155)
• Poate fi alocat un număr de folder între 100 şi 999.
Când numărul de folder atinge 999, numărul nu poate fi resetat. Recomandăm formatarea cardului
(P36) după salvarea datelor pe PC sau pe alt suport.
• Pentru a reseta numărul de folder la 100, formataţi mai întâi cardul şi apoi utilizaţi această funcţie
pentru a reseta numărul de fişier.
Se afişează un ecran de resetare pentru numărul de folder. Selectaţi [YES] (Da) pentru a reseta
numărul de folder.
Setările de meniu [REC] (Înregistrare) sau [SETUP] (Configurare) / [CUSTOM]
[RESET]
(Personalizat) sunt resetate la setările iniţiale.
(Resetare)
• Când setările de mod [REC] (Înregistrare) sunt resetate, datele înregistrate cu [FACE RECOG.]
(Recunoaştere faţă) vor fi, de asemenea, resetate.
• Când setările de meniu [SETUP]/[CUSTOM] sunt resetate, următoarele setări sunt de asemenea
resetate. În plus, funcţia [FAVORITE] (P135) din meniul modului [PLAYBACK] (Redare) este setată la
[OFF], iar [ROTATE DISP] (Rotire şi afişare) (P143) este setată la ON] (Activare).
− Setările de nume şi zi de naştere pentru [BABY1]/[BABY2] (P95) şi [PET] (P96) în modul scenă.
Setarea [TRAVEL DATE] (Data călătoriei) (P111) (data plecării, data reîntoarcerii, locaţia)
− Setarea [WORLD TIME] (Fus orar) (P113).
• Numărul de folder şi setarea de ceas nu sunt modificate.
Cardul este formatat.
Formatarea şterge permanent toate datele de pe cardul de memorie.
[FORMAT]
Asiguraţi-vă că toate imaginile video şi fotografiile sunt salvate înainte de
utilizarea acestei funcţii.
• Utilizaţi un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (P163) la
formatare. Nu opriţi camera în timpul formatării.
• În cazul în care cardul a fost formatat pe un calculator sau pe alt echipament, formataţi-l din nou pe
cameră.
• În cazul în care cardul nu poate fi formatat, vă rugăm să încercaţi un alt card înainte de a contacta cel
mai apropiat Centru Service.
36
VQT2S74
Pregătire
Ţinerea şi utilizarea camerei
Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate
• Nu acoperiţi cu degetul sau cu alte obiecte blitzul, sau lampa de asistare a focalizării automate
sau microfonul
.
• Ţineţi uşor camera cu ambele mâini, ţineţi
braţele fixe pe lângă corp şi depărtaţi puţin
picioarele.
• Aveţi grijă să nu deplasaţi camera atunci când
apăsaţi pe butonul de declanşare.
• Nu atingeţi partea din faţă a obiectivului.
(P169)
• Când realizaţi fotografii, aveţi grijă să vă aflaţi
într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un
pericol de a interacţiona cu o altă persoană, un alt obiect, etc.
Funcţia de detectare a direcţiei
Imaginile înregistrate cu această cameră în mod vertical sunt afişate vertical (rotite). (Doar când funcţia
[ROTATE DISP.] (Rotirea imaginilor) (P143) este setată la [ON] (Activare).
• Funcţia de detectare a direcţiei nu va opera corect dacă înregistrarea este efectuată cu camera
orientată în jos sau în sus.
• Imaginile video înregistrate cu această cameră în mod vertical nu sunt afişate vertical.
• Puteţi utiliza funcţia de detectare a direcţiei doar atunci când utilizaţi un obiectiv compatibil.
(Consultaţi catalogul, site-ul web, etc. pentru obiective compatibile.)
Comutarea ecranului LCD / vizorului
Apăsaţi [LVF/LCD] pentru a comuta ecranul
de afişare.
Vizor
Monitor LCD
Buton [LVF/LCD]
Cupă pentru ochi
• Este posibilă comutarea manuală între afişajul LCD
(monitorul LCD) şi LVF (vizor).
• Comutarea prin intermediul butonului [LVF/LCD] va fi menţinută
chiar dacă opriţi camera digitală [OFF].
VQT2S74
37
Pregătire
Ajustare dioptru
Ajustaţi dioptrul pentru a se potrivii vederii
dumneavoastră astfel încât să puteţi vizualiza clar
vizorul.
Priviţi afişajul de pe vizor şi rotiţi selectorul de
ajustare a dioptrului acolo unde ecranul este cel
mai clar.
Notă
• Cupa pentru ochi nu poate fi demontată. Vă
rugăm citiţi P168 pentru informaţii privind
curăţarea şi îngrijirea.
Comutarea modurilor
Selectarea modului [REC]
Pentru a selecta Modul Auto Inteligent
Apăsaţi
• Butonul
va lumina la comutarea la modul auto inteligent.
Mod automat inteligent (P40)
Subiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.
Pentru a selecta unul dintre modurile [REC] cu selectorul de mod
Comutarea modului prin rotirea selectorului de mod.
Aliniaţi modul dorit cu
• Rotiţi încet selectorul de mod pentru a ajusta fiecare mod.
(Selectorul de mod se roteşte la 360°)
• Modul de înregistrare selectat cu selectorul de mod este dezactivat în timp
ce butonul
luminează.
38
VQT2S74
Pregătire
Lista modurilor [REC]
Mod program AE (P44)
Subiectele sunt înregistrate utilizând propriile dumneavoastră setări.
Mod AE prioritate apertură (P85)
Tipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care o setaţi.
Mod AE prioritate declanşator (P85)
Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de expunere setat.
Mod expunere manuală (P86)
Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de expunere,
setate manual.
Mod personalizat (P100)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu setările înregistrate anterior.
Mod Motion Picture P (P101)
Acest mod vă permite să realizaţi imagini video cu semnal audio.
Mod Scenă (P94)
Acest mod vă permite să realizaţi imaginile compatibile cu scenele înregistrate.
Mod My colour - Culoarea mea (P97)
Utilizaţi acest mod pentru a verifica efectele de culoare, pentru a selecta un mod de culoare din opt
moduri de culoare şi pentru a realiza fotografii.
Mod scenă avansat
Mod Portret (P90)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii ale unor persoane.
Mod peisaj (P91)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu peisaje.
Mod Sport (P91)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii ale unor evenimente sportive, etc.
Mod de apropiere (P92)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii ale unui subiect aflat aproape.
Mod portret nocturn (P93)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii ale unor scene nocturne şi ale unor persoane pe timp de noapte.
VQT2S74
39
Instrucţiuni de operare de bază
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată
(
: Mod automat inteligent)
Camera va seta cele mai bune setări pentru subiect şi condiţiile de înregistrare, deci recomandăm acest
mod pentru începători sau pentru cei care nu doresc să modifice setările camerei, pentru a realiza
fotografii mai rapid şi mai uşor.
• Următoarele funcţii sunt activate automat.
− Detectare scenă / [RED-EYE REMOVAL] (Corectare a efectului de ochi roşii) / Detectare faţă /
Control al sensibilităţii ISO intelligent / [I. EXPOSURE] (Expunere inteligentă)/[LONG SHTR NR]
(Reducere a zgomotului de imagine în cazul timpului mare de expunere) / [QUICK AF] (Focalizare
automată rapidă) / [FOCUS PRIORITY] (Prioritate focalizare) / Compensare lumină de fundal /
[I.RESOLUTION]
• Indicatorul de stare
luminează la pornirea
aparatului
. ( : Buton declanşator)
Apăsaţi
va lumina la comutarea la
• Butonul
modul auto inteligent.
Butonul
este dezactivat în timpul înregistrării, pentru a preveni reflectarea luminii în
sticlă sau alte obiecte similare, acest lucru fiind normal.
• Butonul
este dezactivat atunci când este apăsat din nou şi va fi setat la modurile [REC]
selectate cu selectorul de mod.
imaginile video vor reflecta setarea din modul auto
• Când selectorul de mod este setat la
inteligent. (P102)
Setaţi selectorul de mod de focalizare la [AFS] sau [AFC].
• Consultaţi P45 pentru [AFS] şi [AFC].
Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru
a focaliza.
• Indicatorul de focalizare luminează în verde
când subiectul este focalizat.
• Zona AF
este afişată în jurul feţei subiectului
prin funcţia de detectare a feţei. În alte cazuri, se
afişează la punctul de pe subiectul focalizat.
• Indicatorul de focalizare luminează intermitent
atunci când subiectul nu este focalizat. În acest
caz, nu este realizată fotografia. Apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator pentru a focaliza din
nou subiectul.
• Domeniul de focalizare diferă în funcţie de obiectivul
utilizat.
− Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3,5-5,6
inclus cu DMC-G10K: de la 0,3 m la
40
VQT2S74
∞
Instrucţiuni de operare de bază
Apăsaţi complet butonul de declanşare (apăsaţi mai mult) şi realizaţi
fotografia.
• În modul auto inteligent, [FOCUS PRIORITY] (Prioritate focalizare) (P127) este
fixată la [ON] (Activare). Acest lucru înseamnă că puteţi realiza fotografii doar
după focalizarea subiectului.
• Indicatorul de accesare (P26) luminează în roşu atunci când imaginile sunt înregistrate pe card.
La realizarea fotografiilor utilizând blitzul (P58)
• Deschideţi blitzul atunci când acesta va fi utilizat.
sau
în funcţie de tipul subiectului şi
• Se setează
luminozitate.
• Când se afişează
sau
, corecţia digitală a efectului de ochi roşii este activată.
sau
.
• Timpul de expunere va fi mai scurt la utilizarea
• Modurile de blitz nu pot fi activate utilizând meniul din modul auto inteligent.
La realizarea fotografiilor utilizând transfocarea (P48)
Pentru a regla expunerea şi a realiza fotografii în momente în care imaginea pare prea
întunecată (P64)
La realizarea fotografiilor utilizând focalizarea manuală (P74)
La înregistrarea imaginilor video (P101)
Pentru a realiza fotografii utilizând funcţia de recunoaştere a feţei (care stochează feţele unor
subiecţi frecvenţi, cu informaţii precum nume şi zi de naştere) (P105)
Detectarea scenei
Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastru timp
de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.
Doar când aţi selectat
•
se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard sunt setate.
sau
, camera detectează automat faţa persoanei şi va ajusta
• Când selectaţi
focalizarea şi expunerea. (Detectarea feţei) (P71)
• Dacă utilizaţi un trepied, iar camera a determinat faptul că trepidaţiile sunt minime când Modul Scenă
a fost identificat ca
timpul de expunere va fi mai mare decât de obicei. Asiguraţi-vă că nu
mişcaţi camera când realizaţi fotografiile.
• Va fi aleasă o scenă optimă pentru subiectul specificat când setaţi opţiunea de Urmărire AF (P42).
• În funcţie de scena detectată, camera va ajusta automat setarea pentru [I.RESOLUTION] (P119).
Nu puteţi seta [I.RESOLUTION] prin meniul de mod [REC].
• Când setaţi [FACE RECOG.] la [ON] şi este detectată o faţă similară cu faţa înregistrată, se afişează
[R] în partea dreaptă sus a
şi
.
* Când setaţi [FACE RECOG.] la [ON],
se va afişa pentru zilele de naştere aferente feţelor deja
înregistrate, doar atunci când este detectată faţa unei persoane în vârstă de 3 ani sau mai tânără.
VQT2S74
41
Instrucţiuni de operare de bază
Notă
• Din cauza condiţiilor, precum cele menţionate mai jos, poate fi identificat un mod diferit pentru acelaşi
subiect.
− Condiţii subiect: Când faţa este luminoasă sau întunecată, Dimensiunea subiectului, Culoarea
subiectului, Distanţa la subiect, Contrastul subiectului, Când subiectul se află în mişcare
− Condiţii de înregistrare: Apus, răsărit de soare, în condiţii de lumină slabă, când camera este
scuturată, când este utilizată transfocarea
• Pentru a realiza fotografii cu o anumită scenă, se recomandă realizarea fotografiilor în modul de
înregistrare corespunzător.
• Compensare a iluminării de fundal
− Iluminarea de fundal se referă la lumina care vine din spatele unui subiect. În acest caz, subiectul va
deveni mai întunecat, această funcţie compensează iluminarea de fundal prin luminarea automată a
întregii imagini. Compensarea luminii de fundal este aplicată automat în modul auto inteligent.
Funcţie de urmărire AF (Focalizare automată)
Este posibilă setarea focalizării şi expunerii la subiectul specificat. Focalizarea şi expunerea vor urmări
subiectul în mod automat, chiar dacă aceste se mişcă.
1
Apăsaţi ◄
este afişat în partea stângă jos a ecranului.
•
• Cadrul de urmărire AF este afişat în centrul ecranului.
• Apăsaţi ◄ din nou pentru anulare.
2
Aduceţi subiectul în cadrul de urmărire şi apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator pentru a fixa
focalizarea pe subiect.
• Cadrul de urmărire AF va deveni verde când camera
detectează subiectul.
• Cadrul de urmărire AF va deveni galben când eliberaţi
butonul declanşator, iar scena optimă pentru subiectul
focalizat va fi identificată.
• Apăsaţi ◄ din nou pentru anulare.
Notă
• [FACE RECOG.] nu operează în timpul urmării AF.
• Vă rugăm să citiţi notele privind urmărirea AF de la P72.
Setări în modul auto inteligent
• Doar următoarele funcţii pot fi setate în acest mod.
Meniu de mod [REC] (Înregistrare)
− [ASPECT RATIO] (P114)/[PICTURE SIZE] (P115)/[QUALITY] (P116)/[FACE RECOG.]
(P116)/[STABILIZER]*1 (P117)
*1 Nu poate fi setat la [MODE3].
Meniu de mod [MOTION PICTURE] (Imagine video)
2
− [REC QUALITY]* (P103)/[CONTINUOUS AF] (P124)/[WIND CUT] (P124)
*2
nu poate fi setat.
Meniu [CUSTOM] (Personalizat)
− [GUIDE LINE] (P125)
Meniu [SETUP] (Configurare)
− [CLOCK SET]/[WORLD TIME]/[BEEP]/[LCD MODE]/[LANGUAGE]
Utilizaţi
meniul rapid (P31) pentru a seta următoarele funcţii:
•
în [FILM MODE] (P82)
− [STANDARD] şi [STANDARD]
−
şi
*3 Va fi resetat la
([ON]/[OFF]).
42
VQT2S74
în [SELF-TIMER]*3 (P69)
când modul auto inteligent este anulat sau când aparatul este pornit/oprit
Instrucţiuni de operare de bază
• Sunt fixate setările următoarelor elemente.
Element
[ECONOMY] ([SLEEP MODE]) (P33)
Setări
[5MIN.]
Blitz (P58)
[FLASH SYNCHRO]
(Sincronizare blitz) (P63)
[1ST]
[BURST RATE] (Rată rafală) (P65)
[H] (High speed)
[AUTO BRACKET]
(Încadrare automată) (P67)
[STEP]: [3·1/3]
[SEQUENCE] (Secvenţă): [0/-/+]
[AF MODE]
Mod de focalizare automată (P70)
(Setaţi la
*4 când faţa nu poate fi detectată)
[WHITE BALANCE]
(Nivelul tonurilor de alb) (P77)
[AWB]
[SENSITIVITY] (Sensibilitate) (P80)
*5 (Intelligent ISO)
(Sensibilitate maximă ISO: ISO800)
[METERING MODE]
(Mod de măsurare) (P119)
[RED-EYE REMOVAL]
(Eliminare ochi roşii) (P118)
[ON]
[I.EXPOSURE] (P120)
[STANDARD]
[LONG SHTR NR]
(Reducere zgomote) (P121)
[ON]
[COLOR SPACE]
(Spaţiu de culoare) (P122)
[sRGB]
[PRE AF] (P126)
[FOCUS PRIORITY]
(Prioritate focalizare) (P127)
[ON]
[AF ASSIST LAMP]
(Lampă de asistare a focalizării
automate - AF) (P127)
[ON]
*4 Va fi setat la mod de focalizare automată multiplă pentru imagini video atunci când nu poate fi
detectată o faţă în timpul înregistrării imaginilor video.
*5 Setarea este fixată la [AUTO] la înregistrarea imaginilor video.
• Următoarele funcţii nu pot fi utilizate.
− [AUTO LCD OFF] din [ECONOMY]/Fixare AF/AE /Ajustare fină a tonurilor de alb/ Încadrare tonuri
de alb / Încadrare Multi film /Ajustare blitz/[ISO LIMIT SET]/[EX. OPT. ZOOM]/[DIGITAL ZOOM]/
[AUDIO REC.]/[HIGHLIGHT]/[AF/AE LOCK]/[AF/AE LOCK HOLD]/ [DIRECT AFAREA]/
[SHOOTW/O LENS]
• Celelalte elemente din meniul [SETUP] (Configurare) şi [CUSTOM] (Personalizat) pot fi setate într-un
mod precum modul AE. Setările se vor reflecta în modul auto inteligent.
VQT2S74
43
Instrucţiuni de operare de bază
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favorite
(
: Mod program AE)
Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea aperturii în funcţie de luminozitatea subiectului.
Puteţi realiza fotografii cu mai multă libertate modificând numeroase setări în meniul [REC].
.
Setaţi butonul modului de acţionare la
Setaţi selectorul de mod la
• Pentru a modifica setarea în momentul realizării
fotografiilor, consultaţi „Utilizarea meniului de
mod [REC] (Înregistrare)” (P114) sau "Utilizarea
meniului [CUSTOM] (Personalizat)" (P125).
Setaţi selectorul de mod de focalizare la [AFS]
sau [AFC].
• Consultaţi P45 pentru [AFS] şi [AFC].
Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare
pentru a focaliza.
• Indicatorul de focalizare luminează în verde când
subiectul este focalizat.
• Indicatorul de focalizare luminează intermitent
atunci când subiectul nu este focalizat. În acest
caz, nu este realizată fotografia. Apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator pentru a focaliza
din nou subiectul.
• Domeniul de focalizare diferă în funcţie de
obiectivul utilizat.
−
Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3,5-5.6 inclus cu DMC-G10K 0,3 m la
∞
• Dacă [SENSITIVITY] (Sensibilitate) este setată la [ISO100] şi valoarea aperturii este setată la
F3,5 (atunci când este utilizat obiectivul 14-42 mm/ F3,5-5,6, livrat împreună cu DMC-G10K),
timpul de expunere este setat în mod automat între aproximativ 30 secunde şi 1/4000 dintr-o
secundă.
Apăsaţi complet pe butonul de declanşare apăsat la jumătate
pentru a realiza fotografia.
• Nu este realizată o fotografie până când subiectul nu este focalizat.
• Dacă doriţi să apăsaţi complet butonul declanşator pentru a realiza o fotografie chiar şi atunci
când subiectul nu este focalizat, setaţi [FOCUS PRIORITY] (Prioritate focalizare) din meniul
[CUSTOM] (Personalizat) la [OFF] (Dezactivare). (P127)
• Indicatorul de accesare (P26) luminează în roşu atunci când imaginile sunt înregistrate pe card.
Pentru a regla expunerea şi a realiza fotografii în momente în care imaginea pare prea
întunecată (P64)
Pentru a regla culorile şi a realiza fotografii în momente în care imaginea are o tentă roşie (P77)
44
VQT2S74
Instrucţiuni de operare de bază
Setarea modului de focalizare (AFS/AFC/MF)
Fixaţi focalizarea apăsând pe jumătate butonul declanşator (AFS)
Setaţi selectorul de mod focalizare în poziţia [AFS].
• "AFS" este o abreviere a “Auto Focus Single” (Focalizare automată individuală).
Focalizarea este ajustată atunci când apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare.
• În mod normal, utilizaţi [AFS].
• Focalizarea în timpul fotografierii în rafală este stabilită în timpul primei fotografii.
Consultaţi P65 pentru detalii.
Focalizarea continuă pe un subiect (AFC)
Acest mod vă permite să realizaţi mai simplu o imagine, prin focalizarea continuă a deplasării
subiectului, în timp ce butonul declanşator este apăsat la jumătate.
Atunci când realizaţi o fotografie a unui subiect în mişcare, camera prezice deplasarea unui subiect şi
efectuează focalizarea pe acesta. (previziune mişcare)
• [AFC] nu va opera cu anumite obiective. Pentru detalii, consultaţi pagina 17.
Setaţi selectorul de mod focalizare în poziţia [AFC].
• "AFC" este o abreviere a “Auto Focus Continuous” (Focalizare automată continuă).
Camera focalizează în continuu pe un subiect în timp ce butonul declanşator este
apăsat la jumătate.
• Este posibil să dureze ceva timp pentru a focaliza subiectul dacă rotiţi inelul de
transfocare de la Wide la Tele sau schimbaţi brusc subiectul dintr-unul aflat la
distanţă al unul apropiat.
• Focalizarea va continua chiar şi după ce este apăsat butonul declanşator în timpul fotografierii în
rafală. Consultaţi P65 pentru detalii.
• Consultaţi [PRE AF] din elementul de meniu [CUSTOM] (Personalizat) (P126) pentru a regla
focalizarea înainte de a apăsa la jumătate butonul declanşator.
• Sunetul de focalizare nu se va auzi în [AFC] chiar dacă subiectul este focalizat. De asemenea, zona
AF nu va fi afişată chiar dacă modul AF este setat la
• Când luminozitatea nu este suficientă, modul se va comuta la [AFS] şi în acest caz zona AF va fi
afişată iar sunetul de focalizare va emite un semnal când subiectul este focalizat.
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator din nou când este dificilă focalizarea subiectului.
Realizarea unei fotografii cu focalizare manuală (MF)
Setaţi selectorul de mod focalizare în poziţia [MF].
• Pentru detalii, consultaţi P74.
VQT2S74
45
Instrucţiuni de operare de bază
Focalizare
Orientaţi subiectul pe ecran şi apoi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
Focalizare
Când subiectul este
focalizat
Indicare focalizare On (Activare)
Când subiectul nu
este focalizat
Luminează intermitent
Zona AF
Verde
-
Sunet*2
Este emis un semnal
sonor de 2 ori
-
Indicare focalizare
Zona AF (normal)
Zona AF (la utilizarea transfocării digitale sau când este întuneric)
Valoare apertură*1
Timp expunere*1
Sensibilitate ISO
*1 În cazul în care nu poate fi obţinută o expunere corectă, aceasta va fi afişată în roşu.
(Cu excepţia cazului în care este utilizat blitzul)
*2 Volumul sunetului poate fi setat în [BEEP] (Semnal sonor) (P32).
şi sunt activate mai multe zone AF (până la 23 zone), toate
• Atunci când modul AF este setat la
zonele AF care au fost activate sunt focalizate. Dacă doriţi să realizaţi o fotografie focalizată pe o
anumită zonă, comutaţi modul AF la
(P70)
• Sunetul de focalizare nu va emite un semnal dacă modul de focalizare este setat la [AFC].
De asemenea, zona AF nu va fi afişată chiar dacă modul AF este setat la
.
Când subiectul nu este focalizat
Dacă subiectul nu se află în centrul imaginii atunci când modul AF este setat la
este posibilă
deplasarea zonei AF. (P73)
Realizaţi o imagine cu diferite moduri de focalizare, în funcţie de subiect (P70)
Subiect sau condiţii de înregistrare care fac dificilă focalizarea
• Obiecte aflate în mişcare rapidă, subiecte extrem de luminoase sau obiecte fără contrast
• La înregistrarea unui subiect prin geam sau lângă obiecte strălucitoare
• Când este prea întuneric sau când apar vibraţii
• Când camera este prea aproape de subiect sau la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate la distanţă
şi subiecte apropiate, simultan
Prevenirea trepidaţiilor (scuturarea camerei)
Când apare alerta de vibraţii
utilizaţi funcţia [STABILIZER] (Stabilizator) (P117), un trepied,
temporizatorul (P69) sau declanşatorul de la distanţă (DMW-RSL1; opţional) (P162).
• Timpul de expunere va fi mai mare, în special în următoarele cazuri. Ţineţi camera nemişcată din
momentul în care aţi apăsat pe declanşator până la apariţia imaginii pe ecran. Vă recomandăm să
utilizaţi un trepied.
− Slow sync.
− Slow sync. (Sincronizare lentă) / Red-eye reduction (Reducere a efectului de ochi roşii)
− [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn) şi [NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn) în modul avansat de
scenă (P89)
− În modul de scenă [PARTY] (Petrecere) (P95)
− Când setaţi la un timp mare de expunere
46
VQT2S74
Instrucţiuni de operare de bază
Comutare program
În modul de program AE, puteţi comuta valoarea presetată
a aperturii şi timpul de expunere fără a modifica expunerea.
Această operaţie se numeşte comutare de program.
Puteţi estompa fundalul prin reducerea valorii de apertură
sau puteţi înregistra un subiect în mişcare mult mai dinamic
prin reducerea vitezei declanşatorului la realizarea unei
fotografii în mod AE.
1
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi afişaţi valoarea .aperturii şi valoarea timpului de
expunere pe ecran.
2
În timp ce sunt afişate valorile (aproximativ 10 secunde), efectuaţi comutarea programului
rotind selectorul posterior.
Acesta va comuta între operarea comutării de program şi operarea compensării expunerii (P64) de
fiecare dată când este apăsat selectorul frontal în timp ce sunt afişate valorile.
Rotiţi selectorul posterior pentru a afişa [EXPO.METER]
(P128)
este afişat pe ecran atunci când este activată comutarea
Indicatorul de comutare a programului
programului.
Pentru a anula comutarea programului, opriţi funcţionarea camerei sau rotiţi selectorul posterior până
când dispare indicatorul de comutare al programului.
•
•
•
•
Exemplu de comutare program
(Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10K)
(A): Valoare apertură
(B): Timpul de expunere
Valoarea comutării de program
Diagrama liniei de program
Limita liniei de program
Notă
• Dacă expunerea nu este corespunzătoare atunci când butonul declanşator este apăsat la jumătate,
valoarea aperturii şi timpul de expunere au culoarea roşie şi luminează intermitent.
• Comutarea programului este anulată şi camera revine în modul normal de program AF dacă trec mai
mult de 10 secunde după activarea comutării de program. Cu toate acestea, setarea comutării de
program este memorizată.
• În funcţie de luminozitatea subiectului, este posibil să nu fie activat comutarea de program.
• Comutarea programului nu este posibilă când setaţi [SENSITIVITY] (Sensibilitate) la
VQT2S74
47
Instrucţiuni de operare de bază
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei de transfocare (Zoom)
Utilizarea funcţiei de zoom optic/ zoom optic extins (EZ) / zoom digital
Puteţi utiliza funcţia de transfocare (zoom) pentru a face ca persoanele şi obiectele să pară mai
apropiate sau puteţi micşora pentru a realiza fotografii cu peisaje, cu un unghi mai mare (cadru mai larg).
Pentru a face ca subiectele să pară mai apropiate, utilizaţi (Tele)
Rotiţi selectorul de transfocare către Tele. (P14)
Pentru a face ca subiectele să pară mai apropiate, utilizaţi (Wide)
Rotiţi selectorul de transfocare către Wide. (P14)
Pentru a mări şi mai mult, setaţi [EX. OPT. ZOOM] la [ON] sau [DIGITAL ZOOM] la [2x] sau [4x] în
meniul de mod [REC] sau meniul de mod [MOTION PICTURE] (Imagine video). Apoi puteţi realiza
fotografii mai mari.
Când utilizaţi [EX. OPT. ZOOM] (max. 2x) la înregistrarea imaginilor statice, setaţi raportul dimensiunilor
la o altă dimensiune decât [L].
fiecărei imagini
48
VQT2S74
Instrucţiuni de operare de bază
Tipuri de transfocare
Funcţie
Transfocare optică Transfocare optică extra (EZ)
Transfocare digitală
Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K
[2 X] (incluzând zoom optic extins)
la înregistrarea imaginilor statice:
12 X *1
1
2 X * (la realizarea fotografiilor la înregistrarea imaginilor video:
Grosisment de
statice: 6 X)
18.7 X *2
înregistrare
3X
2
3.1 X * (la înregistrarea
[4 X] (incluzând zoom optic extins)
imaginilor video: 9.4 X)
la înregistrarea imaginilor statice:
24 X *1
la înregistrarea imaginilor video:
37.5 X *2
Cu cât este mai ridicat nivelul de
Calitatea
Fără reducere a
Fără reducere a calităţii
transfocare, cu atât se reduce mai
imaginii
calităţii
mult calitatea imaginii.
Setaţi [EX.OPT.ZOOM]
(Transfocare optică extra)
(P121) din meniul de mod
[DIGITAL ZOOM] (Transfocare
[REC] (Înregistrare) sau
digitală) (P121) din meniul [REC]
meniul de mod [MOTION
Condiţii
Niciuna
PICTURE] (Imagine video) la (Înregistrare) sau [MOTION
PICTURE] este setat la [2x] sau
[ON] (Activare) şi apoi, la
realizarea imaginilor statice, [4x].
selectaţi numărul de pixeli
înregistrabili cu
(P115)
*1 La o rezoluţie a imaginii de [S] (3 M), este selectat un raport al dimensiunilor de
.
Nivelul de grosisment diferă în funcţie de setările [PICTURE SIZE] (Rezoluţie imagine) şi [ASPECT
RATIO] (Raportul dimensiunilor).
*2 Când selectaţi setarea de calitate a înregistrării
sau
. Când este selectată setarea de
sau
, factorul de transfocare optică extra se va modifica la 4.2.
calitate a înregistrării
Mecanismul transfocării optice extra
Exemplu: Când setaţi rezoluţia fotografiei la
(egal cu 3,1 milioane pixeli), camera va realiza
imagine utilizând 3,1 milioane de pixeli din centru din cei 12 milioane de pixeli ai dispozitivului de
fotografiat, rezultând mai mult o telefotografie.
Notă
•
•
•
•
"EZ" este o abreviere pentru "Extra Optical Zoom" (Transfocare optică extra).
Dacă utilizaţi funcţia de transfocare după focalizarea pe subiect, focalizaţi subiectul din nou.
La utilizarea transfocării digitale, funcţia [STABILIZER] (Stabilizator) nu va avea efect întotdeauna.
La utilizarea transfocării digitale, vă recomandăm utilizarea unui trepied şi a unui temporizator (P69)
pentru realizarea fotografiilor.
• [AF MODE] (Mod focalizare automată) este setat la
atunci când este utilizată transfocarea
digitală.
• Transfocarea optică extra nu poate fi utilizată în următoarele cazuri.
− În Mod automat inteligent
− Când [QUALITY] (Calitate) este setată la
sau
• [DIGITAL ZOOM] (Transfocare digitală) nu poate fi utilizată în următoarele cazuri.
− În Mod automat inteligent
− În mod scenă avansat
− În mod scenă
− Când [QUALITY] (Calitate) este setată la
sau
VQT2S74
49
Instrucţiuni de operare de bază
Redarea imaginilor
Apăsaţi
buton
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea.
◄: Redarea fotografiei anterioare
►: Redarea fotografiei următoare
• Viteza de derulare imagine înainte / înapoi se
modifică în funcţie de starea de redare.
• Dacă apăsaţi lung ◄/►, puteţi reda imaginile în ordine.
Pentru a finaliza redarea
de mai multe ori sau apăsaţi butonul declanşator pe jumătate.
Apăsaţi
Notă
• Acest aparat este compatibil cu standardul DCF (Design Rule for Camera File System) stabilit de
JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) şi poate reda imagini
JPEG şi cu Exif "Exchangeable Image File Format". Fişierele care nu se conformează standardului
DCF nu pot fi redate.
50
VQT2S74
Instrucţiuni de operare de bază
Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de redare
Apăsaţi [DISPLAY] pentru a comuta ecranul de afişare.
Buton [DISPLAY] (Afişare)
• Când apare ecranul meniu, butonul [DISPLAY] (Afişare) nu este activat.
În timpul transfocării la redare (P52), în timpul redării imaginilor video (P131)
şi în timpul unei diaporame (P132) puteţi selecta doar „Normal Display
”
" sau "No display
" (Fără afişare).
".
(Afişare normală)
• Consultaţi P57 pentru informaţii despre histogramă
Afişare normală
Afişare detaliată a informaţiilor
Afişarea histogramei
Afişarea evidenţierii*
Fără afişare
* Acesta este afişat dacă funcţia [HIGHLIGHT] (Evidenţiere) (P125) din meniul [CUSTOM] (Personalizat)
este setată la [ON] (Activare).
Afişarea unor ecrane multiple (Redare multiplă)
Rotiţi selectorul posterior spre stânga.
1 ecran 12 ecrane 30 de ecrane Afişare ecran calendar
Numărul imaginii selectate şi numărul total de imagini
înregistrate.
• Rotiţi selectorul posterior spre dreapta pentru a reveni la
ecranul anterior.
• Imaginile nu sunt rotite pentru afişare.
• Imaginile afişate utilizând
nu pot fi redate.
Pentru a reveni la modul normal de redare
1
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o imagine.
• Va fi afişată o pictogramă în funcţie de imaginea înregistrată şi de setări.
2
Apăsaţi [MENU/SET] sau selectorul posterior.
• Se va afişa imaginea selectată.
VQT2S74
51
Instrucţiuni de operare de bază
Afişarea fotografiilor în funcţie de data înregistrării (Redare calendar)
Puteţi afişa imagini în funcţie de data înregistrării.
Rotiţi selectorul posterior spre stânga pentru a afişa
ecranul calendar.
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta data de redat.
• Dacă nu au existat imagini înregistrate în timpul unei luni, luna respectivă nu este afişată.
Apăsaţi [MENU/SET] sau selectorul posterior pentru a
afişa imaginile care au fost înregistrate la data selectată.
• Rotiţi selectorul posterior spre stânga pentru a reveni la
afişajul tip calendar.
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi [MENU/SET] sau
selectorul posterior.
• Se va afişa imaginea selectată.
Notă
• Data de înregistrare a imaginii selectate în ecranul de redare devine data selectată când ecranul
calendar este afişat pentru prima dată.
• Dacă există mai multe imagini cu aceeaşi dată de înregistrare, este afişată prima imagine înregistrată
în ziua respectivă.
• Puteţi afişa un calendar cuprins între ianuarie 2000 şi decembrie 2099.
• Dacă data nu este setată în cameră, data de înregistrare este setată ca fiind 1 ianuarie 2010.
• Dacă efectuaţi fotografii după setarea destinaţiei deplasării în [WORLD TIME], imaginile sunt afişate în
funcţie de datele de la destinaţia deplasării în modul de redare tip calendar.
Utilizarea transfocării la redare
Rotiţi selectorul posterior spre dreapta.
1X 2X 4X 8X 16X
• Atunci când rotiţi selectorul posterior înspre stânga după mărirea
imaginii, grosismentul devine mai redus.
• Când modificaţi grosismentul, indicatorul
poziţiei de
transfocare apare timp de 1 secundă, iar poziţia secţiunii mărite
poate fi deplasată apăsând ▲/▼/◄/►.
• Cu cât o imagine este mărită mai mult, cu atât calitatea ei se
reduce.
• Când deplasaţi poziţia de afişat, poziţia de transfocare apare
timp de aproximativ 1 secundă.
52
VQT2S74
Instrucţiuni de operare de bază
Comutarea imaginii afişate în timpul păstrării transfocării de redare
Puteţi comuta imaginea afişată în timpul menţinerii aceluiaşi grosisment de transfocare şi a poziţiei de
transfocare pentru transfocarea redării.
Comutaţi la operarea de selectare a imaginii apăsând
selectorul posterior în timpul transfocării de redare şi selectaţi
imaginile cu ajutorul ◄/►.
• Acest lucru va avea drept rezultat comutarea între operarea
selectării imaginii şi operarea deplasării poziţiei de transfocare
de fiecare dată când este apăsat selectorul posterior în timpul
transfocării redării.
Notă
• De asemenea, puteţi şterge informaţiile înregistrate, etc., de pe ecran în timpul transfocării de redare,
apăsând [DISPLAY] (Afişare).
• Dacă doriţi să salvaţi imaginea mărită, utilizaţi funcţia Cropping (Decupare). (P141)
• Transfocarea la redare nu va opera întotdeauna dacă imaginile au fost înregistrate cu alte
echipamente.
• Grosismentul de transfocare şi poziţia de transfocare sunt anulate atunci când camera este oprită
(inclusiv modul inactiv).
• Poziţia de transfocare revine în poziţia centrală în cazul următoarelor imagini.
− Imagini cu diferite formate ale imaginii
− Imagini cu diferite rezoluţii
− Imagini cu o direcţie de rotaţie diferită (atunci când [ROTATE DISP.] (Rotire afişare) este setat la
[ON] (Activare))
• Transfocarea la redare nu poate fi folosită în timpul redării imaginilor video sau imaginilor cu semnal
audio.
Ştergerea imaginilor
După ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
Apăsaţi
Pentru a şterge o singură imagine
Selectaţi imaginea care va fi ştearsă şi apoi
apăsaţi
Buton
Buton [DISPLAY] (Afişare)
Buton
Apăsaţi ◄ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe
[MENU/SET].
VQT2S74
53
Instrucţiuni de operare de bază
Pentru a şterge mai multe imagini (până la 50) sau toate imaginile
Apăsaţi
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [DELETE MULTI] (Şterg ere multiplă) sau [DELETE ALL]
(Ştergere toate) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
• [DELETE ALL] (Ştergere toate) pasul 5.
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea şi
apoi apăsaţi [DISPLAY] pentru a seta.
(Repetaţi acest pas.)
•
apare pe imaginile selectate. Dacă apăsaţi din
nou [DISPLAY] (Afişare), setarea este anulată.
Apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
Dacă aţi selectat [DELETE ALL] (Ştergere toate) cu setarea [FAVORITE] (Imagini favorite)
(P135)
Ecranul selectat este afişat din nou. Selectaţi [DELETE ALL] (Ştergere toate) sau [ALL DELETE
EXCEPT
] (Ştergere toate cu excepţia
(Nu puteţi selecta [ALL DELETE EXCEPT
imagini ca [FAVORITE] - Imagini favorite.)
), apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi ştergeţi imaginile.
] (Ştergere toate cu excepţia
) dacă nu au fost setate
Notă
• Nu opriţi camera în timpul ştergerii (în timp ce se afişează
). Utilizaţi un acumulator suficient
încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (P133).
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timpul ştergerii imaginilor utilizând [DELETE MULTI], [DELETE ALL] sau
[ALL DELETE EXCEPT ], ştergerea se va întrerupe.
• În funcţie de numărul de imagini de şters, poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru
ştergere.
• Dacă imaginile nu se conformează standardului DCF sau sunt protejate (P145), acestea nu vor fi
şterse chiar dacă selectaţi [DELETE ALL] sau [ALL DELETE EXCEPT ].
54
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Comutarea afişării ecranului LCD / vizorului
Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare
Apăsaţi [DISPLAY] pentru a modifica.
Buton [DISPLAY] (Afişare)
• Când apare ecranul meniu, butonul [DISPLAY] (Afişare) nu este
activat.
Afişaje pe ecranul LCD
Cu ajutorul [LCD DISP.STYLE] (Stil de afişare LCD) (P129) din meniul [CUSTOM] (Personalizat), puteţi
alege ca ecranul afişat pe monitorul LCD să afişeze în
(Stil de monitor LCD) sau
(Stil vizor).
Când setaţi
Afişaj normal*1, 2
Fără afişaj*1
Dezactivat
Când setaţi
Afişaj normal + informaţii detaliate*1, 2
Afişaj normal*1
Dezactivat
VQT2S74
55
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Afişarea vizorului
Cu ajutorul [LVF DISP.STYLE] (Stil de afişare LCD) (P128) din meniul [CUSTOM] (Personalizat), puteţi
(Stil vizor) sau
(Stil ecran LCD).
alege ca ecranul afişat pe vizor să afişeze în
Când setaţi
Afişaj normal*1
Afişaj normal + informaţii detaliate*1, 2
Când setaţi
Fără afişare* 1
Informaţii detaliate*1, 2
*1 Liniile de ghidare sunt afişate atunci când [GUIDE LINE] (Linie de ghidare) din meniul [CUSTOM]
(Personalizat) este setată la orice opţiune cu excepţia [OFF] (Dezactivare).
Este posibilă mutarea poziţiei liniei de ghidare a liniei de ghidare cu ajutorul panoului tactil atunci când
(P57).
aceasta este setată la
*2 Histogramele sunt afişate atunci când opţiunea [HISTOGRAM] (Histogramă) din meniul [CUSTOM]
(Personalizat) este setată la [ON] (Activare). Este posibilă mutarea poziţiei liniei de ghidare a
histogramei cu ajutorul meniului rapid. (P58) De asemenea, este posibilă afişarea instrumentului de
măsurare a expunerii prin setarea [EXPO.METER] din meniul (P128)
Notă
• În [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn) (P93), linia de ghidare este gri.
■ Despre redare prioritară LCD
Când setaţi [PLAY ON LCD] (Redare pe LCD) (P129) în meniul [CUSTOM] la [ON] (Activare), monitorul
LCD este pornit în următoarele cazuri.
Puteţi economisi timpul care ar fi necesar pentru comutarea afişării pe ecranul LCD chiar şi atunci când
utilizaţi vizorul pentru a înregistra.
• La comutarea de la ecranul de înregistrare la ecranul de redare
56
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Linie de ghidare a înregistrării
Când aliniaţi subiectul pe liniile de ghidare orizontale şi verticale sau pe punctul de intersecţie al acestor
linii, puteţi realiza imagini cu o compoziţie bine determinată prin vizualizarea dimensiunii, înclinaţiei şi
echilibrului subiectului.
Acest model de linii este utilizat la împărţirea întregului ecran în 3 X 3 pentru realizarea
fotografiilor cu o compoziţie bine echilibrată.
Se utilizează când doriţi să poziţionaţi subiectul chiar în centrul ecranului.
Poziţia liniei de ghidare poate fi setată. Aceasta este utilizată pentru a realiza fotografii bine
echilibrate ale subiectelor care nu se află în centrul imaginii.
Setaţi poziţia liniei de ghidare cu ajutorul
• Setaţi [GUIDE LINE] din [CUSTOM] (Personalizat) la
(P125)
1
2
Apăsaţi [Q.MENU] pentru a afişa meniul rapid. (P31)
3
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a seta poziţia.
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta linia de ghidare, după care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare).
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.
• Linia de ghidare revine în centru când apăsaţi
4
5
.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a finaliza setarea.
Apăsaţi [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a închide meniul rapid.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare
pentru a închide meniul rapid.
• De asemenea, poziţia liniei de ghidare poate fi setată din
[CUSTOM MENU] (Meniu personalizat).
Despre histogramă
Histograma este un grafic care afişează luminozitatea de-a lungul axei orizontale (de la alb la negru) şi
numărul pixelilor la fiecare nivel de luminozitate pe axa verticală. Vă permite să verificaţi cu uşurinţă
expunerea imaginii.
Exemple de histogramă
Expus corect
Subexpus
Supraexpus
Histogramă
VQT2S74
57
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Setaţi poziţia histogramei
• Setaţi [HISTOGRAM] din meniul [CUSTOM] (Personalizat) la [ON] (Activare). (P125)
1
Apăsaţi [Q.MENU] pentru a afişa meniul rapid. (P31)
2
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta histograma şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.
1
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a seta poziţia.
2
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a finaliza setarea.
3
Apăsaţi [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a închide meniul rapid.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul rapid.
• De asemenea, poziţia histogramei poate fi setată din [CUSTOM].
Notă
Când fotografia realizată şi histograma nu se potrivesc în următoarele condiţii, histograma este
afişată în portocaliu.
− Când asistenţa la expunere manuală este alta decât [±0 EV] în timpul compensării expunerii sau în
modul de expunere manuală
− Când este activat blitzul
− Când blitzul este închis
• Când luminozitatea ecranului nu este afişată corect în locuri întunecoase
• Când expunerea nu este ajustată corect
Histograma din modul de înregistrare este o aproximare.
Histograma din cameră nu se potriveşte cu cea afişată într-un software de editare imagine folosit pe
calculatoare, etc.
Histograma este afişată în R (roşu), G (verde), B (albastru), şi Y (luminanţă) în timpul redării.
•
•
•
•
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor utilizând blitzul integrat
Pentru a deschide blitzul
Apăsaţi butonul de deschidere a blitz-ului.
Pentru a închide blitzul
Apăsaţi blitzul până la auzirea unui clic.
• Închideţi blitzul când nu îl utilizaţi.
• Setarea de blitz este fixată la
în timp ce
blitzul este închis.
Notă
• Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetul când închideţi un bec de blitz.
Comutarea la setarea de blitz corespunzătoare
Moduri aplicabile:
Setaţi blitzul încorporat în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
• Deschideţi blitzul.
Selectaţi [FLASH] (Blitz) din meniul de mod [REC] (Înregistrare). (P29)
58
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un mod şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Pentru informaţii despre setările de blitz care pot fi selectate,
consultaţi „Setări de blitz disponibile pentru fiecare mod de
înregistrare” (P60)
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
Element
AUTO
Descrierea setărilor
Blitzul este activat automat când condiţiile de înregistrare necesită acest lucru.
Blitzul este activat automat când condiţiile de înregistrare necesită acest lucru.
AUTO/Red-eye
reduction*
(Activare automată
/ Eliminare efect de
ochi roşii)
Este activat o dată înainte de înregistrare pentru a reduce fenomenul de ochi roşii
(ochii subiectului apar roşii în imagine) şi apoi este activat din nou după
înregistrare.
• Utilizaţi această funcţie când realizaţi fotografii ale unor persoane în
condiţii de iluminare slabă.
Forced Flash
ON (Activare
forţată)
Blitz-ul este activat de fiecare dată, indiferent de condiţiile de înregistrare.
• Utilizaţi acest mod când subiectul este luminat din spate sau sub lumină
fluorescentă.
Blitz-ul este activat de fiecare dată, indiferent de condiţiile de înregistrare.
Forced ON/Red-eye Simultan, reduce efectul de ochi roşii.
• Utilizaţi acest mod când subiectul este luminat din spate sau sub lumină
reduction*
fluorescentă.
(Activare /
Eliminare efect de
ochi roşii)
Dacă realizaţi o fotografie cu un fundal negru, această funcţie va încetini viteza
declanşatorului când blitzul este activat. Fundalul întunecat va apărea mai
luminos.
Slow sync.
• Utilizaţi acest mod când fotografiaţi persoane aflate în faţa unui fundal
întunecat.
• Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate cauza neclarităţi ale
mişcării. Utilizarea unui trepied vă poate îmbunătăţi fotografiile.
Dacă realizaţi o fotografie cu un fundal negru, această funcţie va încetini viteza
declanşatorului când blitzul este activat. Fundalul întunecat va apărea mai
Slow sync.
luminos.
(Sincronizare lentă)
/Red-eye reduction* Simultan, reduce efectul de ochi roşii.
• Utilizaţi acest mod când fotografiaţi persoane aflate în faţa unui fundal
(Eliminare a
întunecat.
efectului de ochi
•
Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate cauza neclarităţi ale
roşii)
mişcării. Utilizarea unui trepied vă poate îmbunătăţi fotografiile.
Forced Flash Blitzul nu este activat, indiferent de condiţiile de înregistrare.
OFF (Dezactivare) • Utilizaţi această funcţie când realizaţi fotografii în locuri în care nu este
permisă utilizarea blitzului.
Blitzul este activat de două ori. Intervalul dintre primul şi cel de-al doilea blitz este mai mare
sau
. Subiectul nu trebuie să se mişte până la
atunci când sunt setate
a doua activare a blitz-ului.
* Funcţia [RED-EYE REMOVAL] (P118) (Eliminare a efectului de ochi roşii) în meniul de mod
[REC] este setată la [ON] (Activare),
apare pe pictograma de blitz.
VQT2S74
59
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Despre corecţia digitală a efectului de ochi roşii
Când funcţia [RED-EYE REMOVAL] (P118) a fost setată la [ON] (Activare) şi aţi selectat Red-Eye
, Digital Red-Eye Correction
Reduction (Reducere a efectului de ochi roşii)
(Corecţie digitală a efectului de ochi roşii) este efectuată la fiecare utilizare. Camera detectează automat
, iar
ochii roşii şi corectează imaginea. (Funcţia este disponibilă doar când modul AF este setat la
detectarea feţei este activă)
• În anumite circumstanţe, ochii roşii nu pot fi corectaţi.
• În următoarele cazuri, corecţia digitală a efectului de ochi roşii nu va funcţiona.
−
Când blitzul este setat la
sau
−
Când funcţia [RED-EYE REMOVAL] (Eliminare a efectului de ochi roşii) este setată la [OFF]
(Dezactivare)
−
Când modul AF se află la orice altă setare cu excepţia
Setările de blitz disponibile în funcţie de modul Înregistrare
Setările de blitz disponibile depind de modul de înregistrare.
(O: Disponibil, — : Indisponibil,
●: Setare iniţială a modului scenă avansat şi a modului scenă)
se afişează.
sau
se setează în funcţie de tipul subiectului şi
luminozitate.
• Setarea de blitz se poate modifica atunci când modificaţi modul de înregistrare. Modificaţi setarea de
blitz din nou, dacă este necesar.
• Setarea de blitz este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită. Totuşi, modul de scenă
avansat sau setarea de blitz în modul scenă sunt resetate la setările iniţiale în cazul în care modul
scenă avansat sau modul scenă sunt modificate.
*
60
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Domeniul de blitz disponibil la realizarea fotografiilor
• Domeniul de blitz disponibil este aproximativ.
Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K
Sensibilitate ISO
Domeniul de blitz disponibil
Wide
Tele
AUTO
45 cm - 6-2 m*
30 cm - 3,9 m*
ISO100
45 cm - 3,1 m
30 cm - 1,9 m
ISO200
45 cm - 4,4 m
30 cm - 2,7 m
ISO400
45 cm - 6,2 m
30 cm - 3,9 m
ISO800
50 cm - 8,8 m
30 cm - 5,5 m
ISO1600
80 cm - 12,5 m
50 cm - 7,8 m
ISO3200
1,1 m - 17,7 m
70 cm - 11,1 m
ISO6400
1,6 m - 25,1 m
1,0 m - 15,7 m
* Când setaţi [ISO LIMIT SET] (P120) la [OFF]
• În momentul realizării fotografiei cu blitz, atunci când distanţa până la subiect este mică, lumina
blitzului este acoperită cu obiectivul, iar o parte din fotografia realizată devine întunecată. Verificaţi
distanţa dintre cameră şi subiect în momentul realizării unei fotografii. Distanţa până la subiectul din
care lumina blitzului este întreruptă diferă în funcţie de obiectivul utilizat.
− Când este ataşat obiectivul 14-42 mm/F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K: 45 cm sau mai puţin
(Wide)/30 cm sau mai puţin (Tele)
Timp de expunere pentru fiecare setare de blitz
Setare blitz
Timp de expunere (Sec.)
Setare blitz
Timp de expunere (Sec.)
*1 Acesta devine 60 secunde în modul AE cu prioritate a declanşatorului
*2 Acesta devine 60 secunde în modul AE cu prioritate a declanşatorului şi B (Bulb) în modul de
expunere manuală.
*3 cesta devine B (Bulb) în modul de expunere manuală.
• Atunci când este activat blitzul, timpul de expunere nu poate fi setat mai rapid de a 160-a parte dintr-o secundă.
• În modul auto inteligent, timpul de expunere se modifică în funcţie de scena identificată.
•
•
•
•
•
Notă
Nu apropiaţi prea mult blitzul de un obiect şi nu închideţi blitzul în timp ce este activat.
Obiectele se pot decolora de la căldura sau lumina degajate de blitz.
Nu închideţi blitzul imediat după ce acesta este activat înaintea realizării fotografiilor datorită Auto /
Reducerea efectului de ochi roşi etc. Altfel pot rezulta defecţiuni.
Când realizaţi o fotografie dincolo de raza de acţiune a blitzului, este posibil ca expunerea să nu fie
reglată corespunzător, iar imaginea poate deveni prea luminoasă sau prea întunecată.
Când blitzul este încărcat, pictograma de blitz luminează intermitent în roşu şi nu puteţi realiza o
fotografie chiar dacă apăsaţi complet butonul declanşator.
Nivelul tonurilor de alb nu va fi reglat corespunzător dacă nivelul de blitz este insuficient pentru subiect.
VQT2S74
61
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
• Când utilizaţi anumite obiective, lumina de la blitz poate fi blocată sau nu va acoperi câmpul de
vizualizare al obiectivului, ducând la apariţia unor zone întunecate pe imaginile rezultate.
• Când realizaţi o fotografie cu blitzul, recomandăm scoaterea parasolarului . În anumite cazuri,
aceasta împiedică iluminarea corespunzătoare a scenei.
• Când repetaţi realizarea unei fotografii, poate fi necesar un interval de timp pentru încărcarea blitzului.
Realizaţi fotografia după ce indicatorul de acces dispare.
• Efectul de ochi roşii diferă de la o persoană la alta. De asemenea, dacă subiectul a fost departe de
cameră sau nu a privit la prima activare a blitz-ului, se poate ca efectul să nu fie evident.
• Atunci când montaţi un blitz extern, acesta are prioritate faţă de blitz-ul intern. Consultaţi P160 pentru
blitz-ul extern.
Reglarea intensităţii blitzului
Moduri aplicabile:
Ajustaţi intensitatea blitzului când subiectul este mic, sau reflectivitatea este foarte ridicată sau foarte redusă.
Selectaţi [FLASH ADJUST.] (Ajustare blitz) din meniul de mod [REC] (Înregistrare). (P29)
Apăsaţi ◄/► pentru a seta intensitatea blitz-ului, după
care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare).
• Puteţi ajusta de la [-2 EV] la [+2 EV] în paşi de [1/3 EV].
• Selectaţi [0 EV] pentru a reveni la intensitatea originală a
blitzului.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru
selectare.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
Notă
• [+] sau [-] sunt afişate pe pictograma blitz-ului pe ecran atunci când este reglat nivelul blitz-ului.
• Setarea de blitz este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită.
62
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Setarea la funcţia 2nd Curtain Synchro
Moduri aplicabile:
Sincronizarea întârziată activează blitz-ul chiar înaintea închiderii declanşatorului în momentul realizării
fotografiilor unor obiecte în mişcare, cum ar fi autovehicule, utilizând un timp de expunere ridicat.
Selectaţi [FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz) din meniul de mod [REC] (Înregistrare).
(P29)
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [2ND] şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• Pentru a finaliza, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
Element
Efect
Metoda normală pentru realizarea
fotografiilor cu ajutorul blitzu-ului.
Sincronizare normală
Sursa de lumină apare în spatele
subiectului şi imaginea devine dinamică.
Sincronizare întârziată
Notă
• În mod normal, setaţi opţiunea la [1ST] (Sincronizare normală).
• [2ND] este afişat în pictograma blitz-ului pe ecran dacă setaţi [FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz)
la [2ND] (Sincronizare întârziată).
• Setările de sincronizare ale blitzului sunt, de asemenea, eficiente atunci când utilizaţi un blitz extern.
(P160)
• Atunci când este setat un timp de expunere scurt, este posibil ca efectul [FLASH SYNCHRO]
(Sincronizare blitz) să se deterioreze.
• Nu puteţi seta
sau
atunci când [FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz)
este setată la [2ND] (Sincronizare întârziată).
• Această setare poate fi efectuată doar cu [PERIPHERAL DEFOCUS] (Defocalizare periferică) în
Modul Scenă.
VQT2S74
63
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Compensarea expunerii
Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de luminozitate
între subiect şi fundal. Priviţi următoarele exemple.
Subexpunere
Expus corect
Compensarea expunerii
în sens pozitiv.
Supraexpus
Compensarea expunerii
în sens negativ.
Apăsaţi selectorul posterior pentru a comuta operarea compensării expunerii.
Rotiţi selectorul posterior pentru a compensa
expunerea.
Valoarea de compensare a expunerii
[EXPO.METER]
• Selectaţi [0] pentru a reveni la expunerea originală.
• Rotiţi selectorul posterior pentru a afişa [EXPO.METER].
(P128) (Totuşi, acesta nu apare în modul
)
Realizaţi fotografia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
64
Notă
„EV“ este o abreviere de la [Exposure Value] (valoarea expunerii). Se referă la cantitatea de lumină
recepţionată de senzorul CCD prin valoarea aperturii şi a timpului de expunere.
Valoarea expunerii este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită. Cu toate acestea, valoarea
expunerii în timpul modului auto Inteligent nu este memorat.
Domeniul de compensare a expunerii va fi limitat în funcţie de luminozitatea subiectului.
Rotiţi selectorul posterior încet dar sigur.
Atunci când valorile aperturii şi a timpului de expunere sunt afişete pe ecran în modul de program AE,
operarea comutării de program şi operarea compensării expunerii sunt comutate de fiecare dată când
este apăsat selectorul posterior.
În modul AE de prioritate a declanşatorului, operarea setării aperturii (P85) şi operarea compensării
expunerii sunt comutate de fiecare dată când este apăsat selectorul posterior.
În modul AE de prioritate a declanşatorului, operarea setării timpului de expunere (P85) şi operarea
compensării expunerii sunt comutate de fiecare dată când este apăsat selectorul posterior.
În meniul rapid (P31) în
(stil monitor LCD), după selectarea afişării compensării expunerii
utilizând ◄/► sau selectorul posterior, puteţi compensa expunerea cu ▲/▼.
În meniul rapid în
(stil vizor), după selectarea afişării compensării expunerii utilizând selectorul
posterior sau ◄/►, apăsând selectorul posterior sau [MENU/SET] veţi putea compensa expunerea
cu selectorul posterior sau ◄/►.
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală
Fotografiile sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanşator.
Selectaţi fotografiile dorite din cele realizate.
Setaţi butonul modului de acţionare la
Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia.
Când modul rafală este setat la viteză ridicată [H].
• Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a activa
modul rafală.
Schimbarea vitezei de rafală
1
Selectaţi [BURST RATE] (Rată rafală) din meniul de mod
[REC] (Înregistrare). (P29)
2
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta viteza de rafală şi apoi
apăsaţi [MENU/SET].
3
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• Pentru a finaliza, puteţi apăsa şi butonul declanşator la
jumătate.
[H]
[M]
[L]
(Viteză ridicată)
(Viteză medie)
(Viteză redusă)
Viteză rafală
(imagini/secundă)
3.2
2.6
2
Live View (Vizualizare live) în
Burst Mode (Mod rafală)
Niciuna
Disponibil
Disponibil
*1
4 - 7*2
Cu fişiere RAW
Fără fişiere RAW
În funcţie de capacitatea rămasă a cardului *2
*1 Numărul de imagini care pot fi înregistrate
*2 Imaginile pot fi realizate până când capacitatea cardului se umple. Viteza rafalei se reduce pe
parcurs. Momentul exact pentru acest lucru depinde de rezoluţia imaginii, setarea pentru calitate şi de
tipul de card utilizat.
• Viteza primei rafale nu are legătură cu viteza de transfer al cardului.
• Valorile vitezei de rafală specificate mai sus se aplică atunci când viteza declanşatorului este de 1/60
sau mai rapidă, iar blitzul nu este activat.
• Viteza modului de serie se poate diminua în funcţie de următoarele setări.
− [SENSITIVITY] (P80)/[PICTURE SIZE] (P115)/[QUALITY] (P116)/[FOCUS PRIORITY] (P127)/
Mod Focalizare
• Consultaţi P116 pentru informaţii despre fişierele RAW.
VQT2S74
65
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Focalizarea în modul rafală
Focalizarea se modifică în funcţie de setarea pentru [FOCUS PRIORITY] (Prioritate focalizare) (P127)
din meniul [CUSTOM] (Personalizat) şi de setarea modului de focalizare.
Mod de focalizare
AFS
AFC*1
MF
Prioritate focalizare
Focalizare
ON (Activare)
La prima imagine
OFF (Dezactivare)
ON (Activare)
Focalizarea normală*2
OFF (Dezactivare)
Focalizarea teoretică*3
—
Focalizarea setată cu focalizare manuală
*1 Atunci când subiectul este întunecat, focalizarea este fixată pe prima imagine.
*2 Viteza de rafală poate deveni mai mică din cauza focalizării continue a camerei pe subiect.
*3 Viteza de rafală are prioritate, iar focalizarea este estimată a fi în intervalul posibil.
Notă
• Recomandăm utilizarea declanşatorului de la distanţă (DMW-RSL1; opţional) atunci când doriţi să
ţineţi butonul declanşatorului apăsat complet în tipul realizării fotografiilor în modul rafală. Consultaţi
P162 pentru informaţii despre declanşatorul de la distanţă.
• Când viteza de rafală este setată la [H], expunerea şi nivelul tonurilor de alb sunt fixate la setările
utilizate pentru prima imagine şi pentru imaginile ulterioare. Când viteza de rafală este setată la [M]
sau [L], acestea sunt ajustate de fiecare dată când realizaţi o fotografie.
• Dacă urmăriţi un subiect în mişcare în timp ce realizaţi fotografii în interior, exterior (peisaj), etc., când
există o mare diferenţă între lumină şi umbră, poate fi necesar un interval de timp până la stabilizarea
expunerii. Dacă utilizaţi modul de rafală în acest moment, expunerea nu va fi optimă.
• Deoarece timpul de expunere devine mai lung în locurile întunecate, viteza de serie (imagini/secundă)
poate fi mai mică.
• Când setaţi la [H], funcţia Auto Review (Revizualizare automată) este activată indiferent de setarea
Auto Review (Revizualizare automată). (Setarea nu va fi reţinută) Nu puteţi seta funcţia Auto Review
(Revizualizare automată) în meniul [SETUP] (Configurare).
Când setaţi la [M] sau [L], Live View (Vizualizare live) se afişează între cadrele rafală.
• Atunci când este activat blitz-ul, puteţi realiza o singură imagine.
• Fotografierea cu diferite tonuri de alb (P80) va înregistra 3 fotografii în timpul 1 fotografieri,
deci va dura mai mult până când camera va putea realiza următoarea fotografie.
• Vor fi înregistrate maxim 3 filme, în funcţie de setarea de fotografiere în rafală cu mai multe
filme, în timpul înregistrării fotografierii în rafală cu mai multe filme (P84).
66
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor folosind funcţia Auto Bracket (Încadrare automată)
Maximum 7 fotografii vor fi înregistrate cu setări de expunere diferite, pe baza domeniului de
compensare a expunerii, de fiecare dată când butonul declanşator este apăsat.
Puteţi selecta fotografia cu expunerea dorită dintre imagini cu expuneri diferite.
Cu încadrare automată
[STEP]: 3 1/3], [SEQUENCE]: [0/-/+]
Prima imagine
A doua imagine
A treia imagine
Setaţi butonul modului de acţionare la
Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia.
• Dacă apăsaţi lung butonul declanşator, este realizat
numărul de fotografii pe care l-aţi stabilit.
luminează
• Indicatorul de încadrare automată
intermitent până când este realizat numărul de
fotografii pe care l-aţi stabilit.
• Numărătoarea imaginilor este resetată la [0] dacă
schimbaţi setarea funcţiei de fotografiere în serie cu
expuneri diferite, dacă schimbaţi setarea butonului
modului de acţionare sau dacă opriţi funcţionarea
camerei înainte de a fi realizate toate fotografiile.
VQT2S74
67
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Schimbarea setărilor pentru [STEP] (Pas) şi [SEQUENCE] (Secvenţă) în modul de încadrare
automată
1
Selectaţi [AUTO BRACKET] (Încadrare automată) din meniul de
mod [REC] (Înregistrare). (P29)
2
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [STEP] or [SEQUENCE] şi apoi
3
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta setarea şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
apăsaţi ►.
Element
Setări
Element
Setări
[3 · 1/3] (3 imagini)
[SEQUENCE]
(Secvenţă)
[0/-/+]
[3 · 2/3] (3 imagini)
[STEP]
[-/0/+]
[5 · 1/3] (5 imagini)
[5 · 2/3] (5 imagini)
[7 · 1/3] (7 imagini)
[7 · 2/3] (7 imagini)
4
Apăsaţi [MENU/SET] de două ori pentru a închide meniul.
• Pentru a finaliza, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
Notă
• Când se realizează fotografii folosind funcţia de încadrare automată după setarea intervalului de
compensare a expunerii, imaginile realizate se bazează pe domeniul de compensare a expunerii
selectat.
• În funcţie de luminozitatea obiectului, expunerea ar putea să nu fie compensată cu funcţia de
încadrare automată.
• Funcţia de vizualizare automată este activată indiferent de setarea vizualizării automate. (Setarea nu
va fi reţinută) Nu puteţi seta funcţia Auto Review (Revizualizare automată) în meniul [SETUP]
(Configurare).
• Atunci când este activat blitz-ul, puteţi realiza o singură imagine.
• Numărul setat de fotografii nu poate fi înregistrat în cazul în care numărul imagini care pot fi
înregistrate este mai mic decât numărul setat de fotografii.
• Setările pentru Multi Film Bracket au prioritate în timpul înregistrării Multi Film Bracket (P84).
68
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul
Setaţi butonul modului de acţionare la
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a
focaliza şi apoi apăsaţi-l complet pentru a realiza o
fotografie.
Când temporizatorul este setat la
• Nu este realizată o fotografie până când subiectul nu
este focalizat. Focalizarea şi expunerea vor fi setate
când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.
• Dacă doriţi să apăsaţi complet butonul declanşator
pentru a realiza o fotografie chiar şi atunci când
subiectul nu este focalizat, setaţi [FOCUS PRIORITY]
(Prioritate focalizare) din meniul [CUSTOM]
(Personalizat) la [OFF] (Dezactivare). (P127)
• Indicatorul de temporizator
luminează intermitent, iar declanşatorul este activat după
10 secunde (sau 2 secunde).
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare) în timpul realizării unei
fotografii cu ajutorul temporizatorului, acesta este anulat.
• Atunci când este selectată opţiunea
, indicatorul de temporizator
luminează din nou intermitent după realizarea primei şi celei de-a doua
fotografii, iar declanşatorul este activat timp de 2 secunde după ce
luminează intermitent.
Modificarea setării de timp pentru temporizator
1
2
Selectaţi [SELF-TIMER] (Temporizator) din meniul de mod [REC] (Înregistrare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un mod şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Element
Setări
10 secunde
10 secunde/3 imagini
2 secunde
• Dacă setaţi
3
•
•
•
•
după 10 secunde camera realizează 3 fotografii la intervale de aproximativ 2 secunde.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• Pentru a finaliza, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
Notă
Când utilizaţi un trepied, etc., setarea temporizatorului la 2 secunde reprezintă un mod convenabil de
a evita vibraţiile cauzate de apăsarea butonului declanşator.
Vă recomandăm să utilizaţi un trepied când înregistraţi cu ajutorul temporizatorului.
În funcţie de condiţiile de înregistrare, intervalul de înregistrare poate deveni mai mare de 2 secunde
dacă selectaţi
.
.
Ieşirea blitzului nu este constantă atunci când este selectată opţiunea
VQT2S74
69
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
• Operaţia va fi aceeaşi ca în cazul
, chiar dacă setaţi la
în timpul înregistrării Multi Film
Bracket (P84).
• Utilizaţi meniul rapid (P31) pentru setare atunci când vă aflaţi în modul auto inteligent.
• Temporizatorul nu poate fi setat la
în modul auto inteligent.
Mod [REC] (Înregistrare):
Setarea metodei de focalizare(MOD AF)
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată poziţiilor şi numărului de subiecte care vor fi
selectate.
De asemenea, este posibilă setarea focalizării şi expunerea subiectului specificat pe panoul tactil.
Selectaţi modul care corespunde condiţiilor de înregistrare şi compoziţiei.
Setaţi selectorul de mod de focalizare la [AFS] sau [AFC].
Apăsaţi ◄
după care apăsaţi ◄/► pentru a selecta
modul AF.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru
selectare.
Element
: Detectarea feţei
: Urmărire AF
: 23-area-focusing
(focalizare pe 23 de zone)
: 1-area-focusing
(focalizare pe 1 zonă)
Efect
Camera detectează automat faţa persoanei. Focalizarea şi
expunerea pot fi apoi ajustate pentru încadrarea feţei,
indiferent de porţiunea de imagine (maximum 15 zone)
Focalizarea şi expunerea pot fi reglate asupra unui anumit
subiect. Focalizarea şi expunerea vor urmări subiectul, chiar
dacă aceste se mişcă. (Urmărire dinamică)
Pot fi focalizate până la 23 de puncte pentru fiecare zonă AF.
Acest mod este eficient când subiectul nu se află în centrul
ecranului.
(Cadrul zonei AF va fi identic cu setarea raportului
dimensiunilor imaginii)
Camera se focalizează pe subiectul din zona AF a monitorului.
Poziţia şi dimensiunea zonei AF pot fi modificate.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide.
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator pentru a închide.
70
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Notă
• Atunci când subiectul nu se află în centrul imaginii în
puteţi aduce subiectul în zona AF, puteţi
fixa focalizarea şi expunerea apăsând pe jumătate butonul declanşator, deplasaţi camera la imaginea
pe care o doriţi cu declanşatorul apăsat la jumătate, după care realizaţi fotografia. (Doar atunci când
selectorul de mod pentru focalizare este setat la [AFS]).
atunci când mai multe zone AF (maxim 23
• Camera focalizează pe toate zonele AF cu ajutorul
de zone) se aprind simultan. Dacă doriţi să determinaţi poziţia de focalizare pentru realizarea
fotografiilor, comutaţi modul AF la
.
sau
, zona AF nu este afişată până când imaginea este
• Dacă modul AF este setat la
, zona AF nu este afişată până
focalizată. De asemenea, dacă modul AF este setat la [AFC] in
când subiectul este focalizat.
în timpul înregistrării imaginilor video, acesta va comuta la modul de
• Când este setat la
focalizare automată multi pentru imagini video.
• Camera poate detecta drept feţe şi alte subiecte în afara persoanelor. În acest caz, comutaţi modul AF
la un alt mod decât
şi apoi realizaţi o fotografie.
• [FACE RECOG.] operează doar când setaţi
• Nu este posibilă setarea
.
în următoarele cazuri.
−
În [FOOD] (Alimente) din [CLOSE-UP](Apropiere)
−
În [NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn) şi [ILLUMINATIONS] (Iluminări) din [NIGHT PORTRAIT]
(Portret nocturn).
• [AF MODE] (Mod focalizare automată) este fixat la
digitală.
atunci când este utilizată transfocarea
• Zona AF va fi fixată la un punct mic în [PERIPHERAL DEFOCUS] (Defocalizare periferică) în modul Scenă.
Despre
(Face Detection - Detectarea feţei)
Atunci când camera detectează faţa unei persoane, este afişată
următoarea zonă AF de culoare.
Galben:
Când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, cadrul devine verde
când camera focalizează.
Alb:
Afişat când sunt detectate feţele mai multor persoane. Feţele unor
persoane care se află la aceeaşi distanţă cu cele din zonele AF galbene
vor fi, la rândul lor, focalizate.
• Atunci când este selectat
şi [METERING MODE] (Mod de măsurare) este setat la
,
camera va regla expunerea pentru a corespunde feţei persoanei.
• În anumite condiţii de realizare a fotografiilor, inclusiv în următoarele cazuri, funcţia de recunoaştere
.
facială nu va opera, ceea ce va face imposibilă detectarea feţelor. Modul AF este comutat la
− Când faţa nu este orientată spre cameră
− Când faţa se află într-un unghi
− Când faţa este extrem de luminoasă sau întunecată
− Când contrastul feţelor este redus
− Când trăsăturile feţei sunt ascunse în spatele ochelarilor de soare, etc.
− Când faţa apare mică pe ecran
− Când există mişcare rapidă
− Când subiectul nu este o fiinţă umană
− Când camera trepidează
VQT2S74
71
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Setarea
(Urmărire AF - Focalizare automată)
Înainte de fixare
Fixat
Aduceţi subiectul în cadrul de urmărire
AF şi apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator pentru a fixa focalizarea pe
subiect.
Cadru de urmărire AF (Alb)
Cadru de urmărire AF (Galben)
• Când subiectul este recunoscut, zona AF va deveni verde şi subiectul va fi fixat. Focalizarea şi
expunerea vor fi focalizate automat şi în mod continuu în concordanţă cu mişcarea subiectului,
atunci când eliberaţi butonul declanşator. (Urmărire dinamică) În acest caz, zona AF va fi afişată
în galben.
• Fixarea este anulată la atingerea [MENU/SET] (Meniu/setare) sau ◄.
Realizaţi fotografia.
Notă
• Dacă aceasta nu reuşeşte să efectueze fixarea, zona AF va lumina intermitent în roşu, după care va
dispărea. Încercaţi, din nou, să efectuaţi fixarea.
• Urmărirea AF nu va funcţiona atunci când nu reuşeşte să realizeze AF. Modul AF va fi comutat la
în acest caz.
• [FACE RECOG.] nu operează în timpul urmării AF.
• În următoarele cazuri,
operează ca
−
Când modul film este [STANDARD] (Standard)
[SMOOTH] (Uniform)
, [DYNAMIC] (Dinamic)
−
Când modul My Colour (Culoarea mea) este setat la [MONOCHROME] (Monocrom)
• Este posibil ca funcţia de urmărire dinamică să nu opereze în următoarele cazuri:
72
−
Atunci când subiectul este prea mic
−
Atunci când locaţia de înregistrare este prea întunecată sau prea luminoasă
−
Atunci când subiectul se deplasează prea repede
−
Atunci când fundalul are aceeaşi culoare sau o culoare asemănătoare cu subiectul
−
Atunci când camera este instabilă
−
Atunci când este activată transfocarea
VQT2S74
,
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Setarea zonei de focalizare automată
Zona AF poate fi mutată atunci când selectaţi
asemenea.
. Dimensiunea zonei AF poate fi modificată, de
Selectaţi
după care apăsaţi ▼.
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF. Acesta va reveni la
ecranul anterior prin apăsarea [DISPLAY] (Afişare).
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a deplasa zona AF.
• O puteţi seta în orice poziţie de pe ecran. (Nu poate fi setată la
marginea ecranului)
• Zona AF revine în centru când apăsaţi
.
Rotiţi selectorul posterior pentru a modifica dimensiunea
zonei AF.
Selector posterior (dreapta): Mărire
Selector posterior (stânga): Micşorare
• Aceasta poate fi modificată în patru dimensiuni diferite, „spot”
(punct)
„normal”
„large” (mare)
şi „extra large”
(foarte mare).
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
Deplasaţi cu uşurinţă zona AF în timpul realizării fotografiilor
Atunci când [DIRECT AF AREA] (Comandare zonă AF) (P127) din [CUSTOM] (Personalizat) este
este posibilă deplasarea zonei AF direct cu
setată la [ON] (Activare) în timp ce este selectat
ajutorul ▲/▼/◄/► .
De asemenea, este posibilă modificarea dimensiunii zonei AF prin rotirea selectorului posterior de pe
ecran pentru a seta poziţia.
• [SENSITIVITY] (P80), [Fn BUTTON SET] (P125), [AF MODE] (P70), sau [WHITE BALANCE] (P77) nu
pot fi setate cu ▲/▼/◄/►. Realizaţi setarea cu ajutorul meniului rapid (P31).
Notă
• Ţinta de măsurare a punctului poate fi deplasată, de asemenea, pentru a corespunde zonei AF cu
ajutorul
. (P119)
• Setaţi dimensiunea zonei la "normal", „large” (mare) sau „extra large” (foarte mare) atunci când este
dificilă focalizarea cu ajutorul dimensiunii „spot” (punct).
• [DIRECT AF AREA] este fixată la [OFF] (Dezactivare) în modul Scenă Avansat, modurile pentru toate
scenele în afară de [PERIPHERAL DEFOCUS], sau My Colour (Culoarea mea).
VQT2S74
73
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală
Utilizaţi această funcţie când doriţi să fixaţi focalizarea sau când distanţa dintre obiectiv şi subiect este
stabilită şi nu doriţi să activaţi focalizarea automată.
Setaţi selectorul de mod focalizare în poziţia [MF].
•
este afişat pe ecran timp de aproximativ 5 secunde.
Rotiţi inelul de focalizare pentru a focaliza subiectul.
• Când funcţia [MF ASSIST] (P128) în meniul [CUSTOM] este setată
la [ON] (Activare), ecranul va fi mărit de 5 ori ca asistare MF.
• Ghidul MF
este afişat pe ecran când inelul de focalizare
este rotit, dacă setaţi [MF GUIDE] (P128) în meniul [CUSTOM]
la [ON] (Activare). Puteţi verifica dacă direcţia de rotaţie a
inelului de focalizare este spre partea apropiată sau spre partea
îndepărtată.
• Zona mărită poate fi, de asemenea, mutată apăsând butonul
cursor spre ▲/▼/◄/►.
• Funcţia e asistenţă MF este mărită de aproximativ 5,–până la10 ori atunci când selectorul
posterior este rotit spre dreapta. Se va reveni la mărirea de 5 ori prin rotirea selectorului
posterior spre stânga.
• Asistarea MF sau ghidul MF vor dispărea aproximativ 10 secunde după oprirea operării
inelului de focalizare, panoului tactil sau ▲/▼/◄/►.
Realizaţi fotografia.
[MF ASSIST] (Asistenţă MF)
Dacă [MF ASSIST] (Asistenţă MF) (P128) din meniul [CUSTOM] (Meniu personalizat) este setată la
[OFF] (Dezactivare), nu va fi afişat un ecran mărit ca în cazul asistenţei MF, chiar dacă este rotit inelul
de focalizare. Pentru a afişa asistenţa MF, apăsaţi ◄ după care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare)
pentru un afişaj mărit.
1
2
Apăsaţi ◄ pentru a afişa ecranul de asistenţă MF.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare) pentru a mări ecranul de
setare poziţie de asistenţă MF.
• Pentru operaţii în timpul afişării asistării MF, consultaţi pasul 2 din
procedeul "Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală".
4
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide asistenţa MF.
• Ecranul revine la cel anterior.
74
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a schimba poziţia ecranului de
asistenţă MF.
• Următoarele acţiuni vor declanşa revenirea asistenţei MF în poziţia
sa iniţială.
− Când modul de focalizare este setat la o altă poziţie decât [MF]
− Modificarea [ASPECT RATIO] (Formatul imaginii) sau a
[PICTURE SIZE] (Rezoluţie imagine).
− Oprirea funcţionării camerei.
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Tehnică pentru focalizarea manuală
Rotiţi inelul de focalizare pentru a focaliza
subiectul.
Rotiţi puţin mai mult.
Focalizaţi, în final, subiectul prin rotirea
inelului de focalizare uşor înapoi.
Despre marcajul de referinţă a distanţei
de focalizare
Marcajul de referinţă a distanţei de focalizare
este un marcaj utilizat pentru a măsura distanţa
focalizării.
Utilizaţi-l atunci când realizaţi fotografii cu
ajutorul focalizării manuale sau când realizaţi
fotografii de aproape.
Marcaj de referinţă distanţă de focalizare
Linie de referinţă distanţă de focalizare
0,3 m Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/
F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10K)
• Dacă realizaţi fotografii de aproape
− Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul (P69).
− Intervalul de focalizare efectiv (profunzimea câmpului) este redus în mod semnificativ. Ca atare, dacă
distanţa dintre cameră şi subiect se modifică după focalizarea pe subiect, refocalizarea pe acesta
poate fi dificilă.
− Rezoluţia marginii imaginii poate scădea uşor. Acest lucru este normal.
Notă
◄, aceasta va continua chiar şi după ce au trecut
10 minute fără operarea inelului de focalizare sau ▲/▼/◄/►.
• Când funcţia de asistare MF este iniţiată prin
• Dacă utilizaţi funcţia de transfocare după focalizarea pe subiect, focalizaţi subiectul din nou.
• Asistenţa MF nu este afişată atunci când utilizaţi transfocarea digitală sau înregistraţi imagini video.
• Chiar dacă ◄ este apăsat în modul My Colour (Culoarea mea), ecranul de asistenţă MF nu este afişat.
• După anularea modului de stare inactivă, focalizaţi, din nou, subiectul.
• Este posibil ca asistarea MF sau ghidul MF să nu se afişeze, în funcţie de obiectivul utilizat.
VQT2S74
75
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Fixarea focalizării şi a expunerii (FIXARE AF/AE )
Această funcţie este utilă atunci când doriţi să realizaţi o fotografie a unui subiect aflat în exteriorul zonei
AF sau în cazul în care contrastul este prea mare şi nu puteţi realiza expunerea corespunzătoare.
Fixarea exclusiv a expunerii
Aliniaţi ecranul cu subiectul.
Apăsaţi lung [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) pentru a fixa
expunerea.
Buton [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare
automată/focalizare manuală)
• Valoarea aperturii şi timpul de expunere se aprind.
• Dacă eliberaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), fixarea AE
este anulată.
În timp ce apăsaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE),
deplasaţi camera pe măsură ce compuneţi imaginea.
Indicator de fixare a AE
Apăsaţi până la jumătate butonul declanşator pentru a
focaliza subiectul, după care apăsaţi-l complet.
Fixarea focalizării sau focalizarea/expunere
1
Selectaţi [AF/AE LOCK] (Fixare AF/AE) din meniul [CUSTOM]
(Personalizat). (P29)
2
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [AF] sau [AF/AE] şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
3
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare
pentru a închide meniul.
Realizarea fotografiilor atunci când este setat [AF] sau [AF/AE]
Îndreptaţi ecranul către subiect.
Apăsaţi lung [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) pentru a fixa expunerea şi focalizarea.
• Atunci când este selectat [AF], indicatorul de focalizare luminează atunci când este focalizat
subiectul.
• Atunci când este selectat [AF/AE], indicatorul de focalizare, valoarea aperturii şi timpul de
expunere se aprinde atunci când subiectul este focalizat şi expunerea este setată.
• Dacă eliberaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), blocarea AF/AE este anulată.
În timp ce apăsaţi [AF/AE LOCK] (Fixare AF/AE), deplasaţi camera către compoziţia pe care aţi dori
să o fotografiaţi, după care apăsaţi complet butonul declanşator.
76
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Notă
• Dacă aţi setat [AF/AE LOCK HOLD] (Menţinere blocare AF/AE) din meniul [CUSTOM] (Personalizat)
la [ON] (Activare), puteţi fixa focalizarea şi expunerea chiar dacă eliberaţi butonul [AF/AE LOCK]
(Fixare AF/AE) după ce îl apăsaţi. (P126)
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD/vizor (Live View), va fi, de asemenea, fixă, când este
fixată expunerea automată.
• Fixarea AF este eficientă doar atunci când realizaţi fotografii cu expunere manuală.
• Fixarea AE este eficientă doar atunci când realizaţi fotografii cu focalizare manuală sau în modul de
previzualizare.
• Funcţiile de fixare AE şi AF pot fi utilizate în timpul înregistrării imaginilor video, dar fixarea AE/AF nu
poate fi efectuată din nou în timpul înregistrării imaginilor video. În timpul înregistrării imaginilor video,
se poate efectua doar anularea fixării AE/AF.
• Expunerea este setată, chiar dacă luminozitatea asupra subiectului se modifică.
• Subiectul poate fi focalizat din nou prin apăsarea la jumătate a butonului declanşator, chiar şi atunci
când AE este blocată.
• Comutarea de program poate fi setată chiar şi atunci când AE este blocată.
Mod [REC] (Înregistrare):
Ajustarea nivelului tonurilor de alb
Această funcţie vă permite să reproduceţi o culoare apropiată de cea a vieţii reale în imagini înregistrate
în lumină solară, iluminare cu halogen sau în situaţii în care culoarea albă poate apărea roşiatică sau
albăstruie, în concordanţă cu sursa de lumină.
Apăsaţi ► (WB).
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta nivelul tonurilor de alb şi
apoi apăsaţi [MENU/SET]
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru
selectare.
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
Element
Condiţii de înregistrare
Ajustare automată
Pentru înregistrări de exterior într-o zi cu cer senin
Pentru înregistrări de exterior într-o zi noroasă
Pentru înregistrări de exterior la umbră
Pentru înregistrări de exterior la umbră
Când realizaţi fotografii doar cu blitzul
Când utilizaţi nivelul presetat al tonurilor de alb
Când utilizaţi presetările de temperatură culoare
* Nu se poate selecta în modul de imagine video.
VQT2S74
77
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Nivel automat al tonurilor de alb
În funcţie de condiţiile din momentul înregistrării imaginilor, imaginile pot prezenta o nuanţă roşiatică
sau albăstrie. În plus, când sunt utilizate mai multe surse de lumină, sau când în cadru nu se află
niciun obiect de culoare apropiată de alb, funcţia de nivel automat al tonurilor de alb nu va opera în
mod corespunzător. Într-un astfel de caz, setaţi nivelul tonurilor de alb la un alt mod decât [AWB].
1 Nivel automat al tonurilor de alb va funcţiona în acest interval.
2 Cer albastru
3 Cer înnorat (Ploaie)
4 Umbră
5 Lumina soarelui
6 Lumină fluorescentă albă
7 Bec cu incandescenţă
8 Apus şi răsărit
9 Lumina lumânării
K = temperatură de culoare Kelvin
Notă
• Nivelul optim al tonurilor de alb va diferi în funcţie de tipul de luminare cu halogen sub care se face
sau
înregistrarea, deci folosiţi
• Nivelul tonurilor de alb nu va fi ajustat pentru subiecte care nu pot fi acoperite de blitz, când acesta
este utilizat.
• Nivelul tonurilor de alb este memorat chiar dacă opriţi camera, dar [WHITE BALANCE] (Echilibru al
tonurilor de alb) pentru modul scenă avansat sau pentru modul scenă este setat la [AWB] când
modificaţi modul scenă avansat sau modul scenă.
• Nivelul tonurilor de alb este fixat la [AWB] în următoarele condiţii.
− În Mod automat inteligent
− În [OUTDOOR PORTRAIT] şi [INDOOR PORTRAIT] în [PORTRAIT]
− În [SCENERY] (Peisaj)
− În [OUTDOOR SPORTS] şi [INDOOR SPORTS] în [SPORTS]
− În [FOOD] (Alimente) din [CLOSE-UP](Apropiere)
− În [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn)
− În [SUNSET] sau [PARTY] în modul scenă
− Mod My colour - Culoarea mea
• Când setaţi [DIRECT AF AREA] (P127) la [ON] (Activare), operaţiile butoanelor cursor au ca rezultat
mişcări ale zonei de focalizare automată. Setaţi utilizând meniul rapid (P31).
Setarea manuală a nivelului tonurilor de alb
Setaţi valoarea tonurilor de alb. Utilizaţi această setare pentru compatibilitate cu condiţiile de realizare a
fotografiilor.
Selectaţi
după care apăsaţi ▼.
Îndreptaţi camera către o coală de hârtie albă sau un obiect
alb similar astfel încât cadrul din centrul monitorului să devină
alb şi apoi atingeţi [MENU/SET].
Notă
• Este posibil să nu puteţi seta corect un nivel al tonurilor de alb dacă subiectul este prea întunecat sau
prea luminos. În acest caz, reglaţi subiectul la luminozitatea corespunzătoare, după care resetaţi
echilibrul tonurilor de alb.
78
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Setarea temperaturii de culoare
Puteţi seta manual temperatura culorii pentru realizarea fotografiilor în condiţii de iluminare diferită.
Culoarea luminii este măsurată ca număr în grade Kelvin. Pe măsură ce temperatura de culoare creşte,
imaginea devine mai albastră. Pe măsură ce temperatura de culoare creşte, imaginea devine mai albastră.
Selectaţi
după care apăsaţi ▲.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta temperatura de culoare şi
apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
• Puteţi seta o temperatură de culoare din intervalul
[2500K] - [10000K].
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru
selectare.
Reglarea fină a nivelului tonurilor de alb
Puteţi efectua o reglare fină a tonurilor de alb atunci când nu puteţi obţine nuanţa necesară setând
nivelul tonurilor de alb.
Selectaţi nivelul tonurilor de alb, după care apăsaţi ▲.
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta echilibrul tonurilor de
alb şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
◄: A (AMBER: PORTOCALIU)
►: B (BLUE: ALBASTRU)
▲: G+ (GREEN: VERDE)
▼: M- (MAGENTA: ROŞU)
Notă
• Dacă reglaţi fin nivelul tonurilor de alb la A (Portocaliu), pictograma nivelului de alb de pe ecran va
deveni portocalie. Dacă reglaţi fin nivelul tonurilor de alb la B (Albastru), pictograma nivelului de alb de
pe ecran va deveni albastră.
• Dacă reglaţi fin echilibrul tonurilor de alb la G+ (Verde) sau M- (Roşu), vor fi afişate [+] (verde) sau [-]
(roşu) vor fi afişate lângă pictograma echilibrului de alb de pe ecran.
• Apăsaţi [DISPLAY] pentru a reveni în punctul central.
• Selectaţi punctul central dacă nu efectuaţi reglajul fin al echilibrului tonurilor de alb.
• Setarea de reglare fină a echilibrului tonurilor de alb este reflectată în imagine atunci când utilizaţi
blitz-ul.
• Puteţi efectua reglarea fină a echilibrului tonurilor de alb independent pentru fiecare element al
camerei.
• Setarea de reglare fină a echilibrului tonurilor de alb este memorată chiar dacă este întreruptă
funcţionarea camerei.
• Nivelul de reglare fină a echilibrului tonurilor de alb revine la setarea standard (punct central) în
următoarele cazuri.
− Atunci când resetaţi echilibrul tonurilor de alb în
sau
−
Atunci când resetaţi manual temperatura culorii din
VQT2S74
79
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Încadrare tonuri de alb
Setarea de încadrare este efectuată pe baza valorilor de reglare pentru reglarea fină a echilibrului
tonurilor de alb şi sunt înregistrate în mod automat 3 imagini cu culori diferite atunci când butonul
declanşator este apăsat o singură dată.
Efectuaţi reglarea fină a echilibrului tonurilor de alb cu ajutorul
pasului 2 din procedeul "Ajustarea fină a nivelului tonurilor de
alb" şi rotiţi selectorul posterior pentru a seta încadrarea.
Selector posterior (dreapta): Orizontal (A la B)
Selector posterior (stânga): Vertical (de la G+ la M-)
Apăsaţi [MENU/SET].
Notă
•
se afişează în pictograma de nivel al tonurilor de alb pe ecran atunci când setaţi încadrarea
de tonuri de alb.
• Setarea de încadrarea de nivel de tonuri de alb este eliberată atunci când este întreruptă alimentarea
(inclusiv în modul de stare inactivă).
• Fotografiile pot fi realizate cu ajutorul modului de încadrare de nivel de tonuri de alb indiferent de
setările modului de acţionare.
• Veţi auzi sunetul produs de butonul declanşator o singură dată.
• Încadrarea de nivel de tonuri de alb nu poate fi setată când setaţi [QUALITY] la
sau
• Funcţia de încadrare de tonuri de alb va fi dezactivată atunci când este selectată funcţie de
încadrare multi film.
• Această funcţie nu operează la înregistrarea imaginilor video.
Mod [REC] (Înregistrare):
Setarea sensibilităţii la lumină
Acest mod vă permite setarea sensibilităţii la lumină (sensibilitate ISO). Setarea la o cifră mai ridicată
permite realizarea fotografiilor chiar şi în locuri mai întunecate fără ca fotografiile rezultate să fie
întunecate.
Apăsaţi ▲ (ISO).
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta sensibilitatea ISO, după
care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare) pentru a o seta.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.
80
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Sensibilitate ISO
Locaţie de înregistrare
(recomandată)
Viteză obturator
Zgomot
Sensibilitate ISO
AUTO*
100
6400
Când este lumină (în exterior)
Când este întuneric
Rapid
Redus
Lent
Sporit
Setări
Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în funcţie de luminozitate.
Sensibilitatea ISO este reglată în funcţie de deplasarea subiectul şi de
luminozitate.
(Inteligent)
100/200/400/800/1600/3200/ Sensibilitatea ISO este fixată la diferite setări.
6400
(Atunci când [ISO INCREMENTS] (Trepte ISO) din meniul de mod
[REC] (Înregistrare) (P120) este setată la [1/3 EV], elementele
sensibilităţii ISO care pot fi setate vor creşte.)
* Atunci când [ISO LIMIT SET] (Setare a limitei ISO) din meniul de mod [REC] (Înregistrare)
(P120) este setată la o altă opţiunea decât [OFF] (Dezactivare), aceasta este setată în mod
automat în cazul valorii setate în [ISO LIMIT SET] (Setare a limitei ISO).
Aceasta este setată la următoarele opţiuni atunci când ISO LIMIT SET] (Setare a limitei ISO) este
setată la [OFF] (Dezactivare).
• Atunci când este setată la [AUTO], sensibilitatea ISO a fi reglată în mod automat în funcţie de
luminozitatea din cadrul setării maxime a [ISO400].
• Atunci când este efectuată la
sensibilitatea ISO va fi reglată în mod automat în funcţie de
luminozitatea setării maxime a [ISO800]. ([ISO400] atunci când este utilizat blitz-ul)
Despre
(Controlul sensibilităţii ISO Inteligent)
Camera reglează automat sensibilitatea ISO optimă şi viteza declanşatorului şi timpul de expunere
pentru a se potrivi mişcării subiectului şi luminozităţii scenei şi pentru a minimiza vibraţiile subiectului.
• Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul declanşator este apăsat la jumătate. Acesta se
modifică în mod continuu pentru a corespunde mişcării subiectului până când butonul declanşator
este apăsat complet. Confirmaţi timpul de expunere efectiv pe afişajul de informare pentru imaginea
care este redată.
Notă
• Cu cât este mai ridicată valoarea setată pentru sensibilitate ISO, cu atât mai mult sunt reduse
vibraţiile, dar cu atât mai mare va fi zgomotul imaginilor.
• Consultaţi P61 pentru domeniul blitz-ului.
• În funcţie de luminozitate şi de cât de repede se mişcă subiectul, este posibil ca vibraţiile să nu poată
fi evitate, chiar dacă este selectată opţiunea
.
• Mişcările nu vor fi detectate când subiectul este mic, când un subiect aflat în mişcare se află la
marginea ecranului sau când un subiect s-a mişcat chiar în momentul în care a fost apăsat complet
butonul declanşator.
• Setarea este fixată la
în următoarele cazuri.
− În [BABY1]/[BABY2] şi [PET] din modul scenă
− În [INDOOR PORTRAIT], [NORMAL SPORTS], [OUTDOOR SPORTS] şi [INDOOR SPORTS] în
modul scenă avansat
• Comutarea programului nu poate fi activată atunci când sensibilitatea ISO este setată la
.
în modul AE de prioritate a declanşatorului şi în modul de expunere
• Nu puteţi selecta
manuală. De asemenea, nu puteţi selecta opţiunea [AUTO] în modul de expunere manuală.
• Pentru a evita zgomotul de imagine, recomandăm reducerea sensibilităţii ISO, setarea [NOISE
REDUCTION] (Reducere a zgomotului de imagine) din [FILM MODE] (Mod film) la opţiunea [ + ]
sau setarea elementelor cu excepţia [NOISE REDUCTION] (Reducere a zgomotului de imagine)
înspre [ - ] pentru a realiza fotografii. (P83)
• Când setaţi [DIRECT AF AREA] (P127) la [ON] (Activare), operaţiile butoanelor cursor au ca rezultat
mişcări ale zonei de focalizare automată. Setaţi utilizând meniul rapid (P31).
VQT2S74
81
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Schimbarea tonului culorii pentru fotografia care urmează să fie
realizată(Mod Film)
în modurile
[Puteţi selecta doar [STANDARD] şi [STANDARD]
şi
.
Aşa cum fiecare tip de film pentru camerele cu film are propria sa tonalitate de culori şi caracteristici de
contrast, modul Film vă permite să selectaţi până la tonuri de culoare "digital films" (filme digitale) în
acelaşi mod ca pentru selectarea unor filme diferite pentru camere cu film. Selectaţi setări diferite în
modul Film pentru a se potrivi cu fotografia pe care doriţi să o obţineţi.
Selectaţi [FILM MODE] (Mod film) din meniul de mod [REC] (Înregistrare). (P29)
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe
[MENU/SET].
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.
• Atunci când apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) pe ecranul afişat în
partea dreaptă, sunt afişate explicaţii despre fiecare mod film.
(Dacă apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) din nou, ecranul revine la la
ecranul anterior.)
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
Element
Efect
Aceasta este setarea standard.
[STANDARD] (COLOR)
Saturaţia şi contrastul culorilor memorate este crescut.
[DYNAMIC] (COLOR)
Contrastul este diminuat pentru culori mai netede şi mai clare.
[SMOOTH] (COLOR)
Culorile roşu, verde şi albastru sunt mai luminoase. Frumuseţea
[NATURE] (COLOR)
naturii este pusă în valoare.
Nivel scăzut al saturaţiei şi a contrastului. Reflectă trecerea
[NOSTALGIC] (COLOR)
timpului.
Un nivel al saturaţiei şi al contrastului mai ridicat decât pentru
[VIBRANT] (COLOR)
opţiunea dinamic.
Aceasta este setarea standard.
[STANDARD]
[DYNAMIC]
Contrastul este mărit.
[SMOOTH]
[MY FILM 1]/[MY FILM 2]
Netezeşte imaginea fără a pierde textura pielii.
[MULTI FILM]
Este utilizată salvarea salvată.
Va realiza fotografii schimbând tipul de film conform setării de
fiecare dată când este apăsat butonul declanşator.
(Până la 3 fotografii)
Notă
• În modul auto inteligent sau modul de imagine video, utilizaţi meniul rapid (P31) pentru setări. Când
[Fn BUTTON SET] (P125) este setat la [FILM MODE] (Mod Film), setările pot fi, de asemenea,
efectuate apăsând ▼.
• În modul film, camera poate efectua un procedeu echivalent cu procesarea de împingere sau
procesarea de tragere pentru a crea o imagine cu caracteristici speciale. În acest moment, timpul de
expunere poate deveni foarte mare.
82
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Ajustarea fiecărui mod de film la setarea dorită
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta un film.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un element şi ◄/► pentru a
ajusta.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru pentru a-l
regla.
• Setările înregistrate sunt memorate chiar dacă este oprită camera.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [MEMORY] (Memorie) şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pe
[MENU/SET].
• Puteţi înregistra 2 setări. ([MY FILM 1] şi [MY FILM 2]) (După
înregistrare, este afişată denumirea de mod film înregistrată
anterior.)
• [STANDARD] este înregistrat în [MY FILM1] (Filmul meu 1) şi
[STANDARD] este înregistrat în [MY FILM2] (Filmul meu 2) în
momentul achiziţionării.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
Element
Efect
Măreşte diferenţa dintre luminozitate şi nivelul de întuneric în
[CONTRAST]
[+] imagine.
Reduce diferenţa dintre luminozitate şi nivelul de întuneric în
[-] imagine.
[+] Imaginea este mult mai clară.
[SHARPNESS] (Claritate)
[-] Imaginea este focalizată mai fin.
[+] Culorile devin mult mai vii.
[SATURATION] (Saturaţie)
[NOISE REDUCTION]
(Reducere zgomot)
[-] Culorile devin mult mai naturale.
Efectul reducerii zgomotului este amplificat. Rezoluţia imaginii
se poate reduce uşor.
Efectul reducerii zgomotului este redus. Puteţi obţine imagini cu
[-] rezoluţie mai ridicată.
[+]
Notă
• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate, zgomotul de imagine poate deveni vizibil. Pentru a evita
zgomotul de imagine, recomandăm utilizarea setării [NOISE REDUCTION (Reducerea zgomotului de
imagine) înspre [-] sau setarea elementelor cu excepţia [NOISE REDUCTION (Reducerea zgomotului
de imagine) înspre [-] pentru a realiza fotografiile.
• Dacă ajustaţi un mod Film, [+] se afişează lângă pictograma de mod Film pe ecran.
• Nu puteţi regla [SATURATION] (Saturaţie) în setările alb şi negru din modul Film.
• Modul Film nu poate fi reglat în modul auto inteligent, în modul scenă avansat şi în modul scenă.
VQT2S74
83
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Încadrare Multi film
Va realiza fotografii schimbând tipul de film conform setării de fiecare dată când este apăsat butonul
declanşator. (Până la 3 fotografii)
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta [MULTI FILM].
Selectaţi [MULTI FILM1] (Mai multe filme 1), [MULTI
FILM2] (Mai multe filme 2) sau [MULTI FILM3] (Mai multe
filme 3) cu ajutorul ▲/▼, după care selectaţi filmul care
urmează să fie setat pentru fiecare cu ◄/►.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru
selectare.
• Opţiunea [OFF] (Dezactivare) poate fi selectată doar
pentru [MULTI FILM3] (Mai multe filme 3).
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia.
• Veţi putea realiza în continuare imagini ţinând apăsat butonul declanşator, la setarea în modul
rafală. (Până la 3 fotografii)
• La utilizarea temporizatorului, vor fi realizate 3 imagini cu filmul setat, dacă este apăsat
butonul declanşator. (Va opera în acelaşi mod ca
, chiar şi în cazul setării la
• Indicaţia Multi film
fotografiilor presetate.
afişată pe ecran va lumina intermitent până la realizarea tuturor
Notă
• [STANDARD] este înregistrat în [MY FILM1] (Filmul meu 1), [STANDARD] este înregistrat în
[MY FILM2] (Filmul meu 2) îşi [OFF] (Dezactivare) este înregistrat în [MY FILM3] (Filmul meu 3)
în momentul achiziţionării.
• Funcţia de încadrare de tonuri de alb va fi dezactivată atunci când este selectată funcţie de
încadrare multi film.
• Imaginile video sunt înregistrate cu setarea pentru [MULTI FILM 1].
84
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor specificând apertura / timpul
de expunere
Prioritate apertură la expunere automată (AE)
Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar. Setaţi
valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare mai estompată.
Setaţi selectorul de mod la
Rotiţi selectorul posterior pentru a seta valoarea
aperturii.
• Acest lucru va comuta între operarea setării aperturii
şi operarea compensării expunerii de fiecare dată
când este apăsat selectorul posterior.
• Rotiţi selectorul posterior pentru a afişa
[EXPO.METER]. (P128)
Realizaţi fotografia.
Prioritate declanşator la expunere automată (AE)
Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expunere mai mic.
Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.
Setaţi selectorul de mod la
Rotiţi selectorul posterior pentru a seta timpul de
expunere.
• Acest lucru va comuta între operarea setării timpului
de expunere şi operarea compensării expunerii de
fiecare dată când este apăsat selectorul posterior.
• Rotiţi selectorul posterior pentru a afişa
[EXPO.METER]. (P128)
Realizaţi fotografia.
Notă
• Luminozitatea ecranului LCD / vizorului şi a imaginilor înregistrate poate diferi. Verificaţi imaginile
utilizând funcţia de vizualizare sau modul de redare.
• Setaţi valoarea aperturii la un număr mai ridicat când subiectul este prea luminos în modul AE de
prioritate apertură. Setaţi valoarea aperturii la un număr mai redus când subiectul este estompat.
• Atunci când utilizaţi un obiectiv cu un inel de apertură, setarea pentru selectorul posterior devine
eficientă dacă rotiţi inelul aperturii în poziţia [A] iar setarea inelului aperturii are prioritate dacă rotiţi
inelul aperturii într-o altă poziţie decât [A] în modul AE de prioritate a aperturii.
• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii când expunerea nu este
adecvată.
VQT2S74
85
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
• Recomandăm utilizarea unui trepied când timpul de expunere este mare.
• Atunci când este activat blitz-ul, timpul de expunere nu poate fi setat la un timp mai rapid de a 1/160-a
parte dintr-o secundă în modul AE cu prioritate a declanşatorului. (P61)
• Dacă apăsaţi complet butonul declanşator atunci când timpul de expunere este prea mare, timpul de
expunere de pe ecran efectuează o numărătoare inversă în modul AE cu prioritate a declanşatorului.
şi
nu pot fi setate pentru modul AE cu prioritate a declanşatorului.
•
• [SENSIBILITY] (Sensibilitate) este setată în mod automat la [AUTO] atunci când modul de înregistrare
la modul AE cu prioritatea a declanşatorului în timp ce [SENSIBILITY] (Sensibilitate) este setată la
(Inteligent).
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor prin setarea manuală a expunerii
Determinaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere. Asistenţa de
expunere manuală apare timp de aproximativ 10 secunde pentru a indica expunerea.
Setaţi selectorul de mod la
Rotiţi selectorul posterior pentru a seta apertura şi
timpul de expunere.
• Acest lucru va comuta între operarea setării aperturii
şi operarea setării timpului de expunere de fiecare
dată când este apăsat selectorul posterior.
• Rotiţi selectorul posterior pentru a afişa
[EXPO.METER]. (P128)
• De asemenea, focalizarea poate fi setată manual când prin setarea selectorului de mod a
focalizării la [MF] (Focalizare manuală). (P74)
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
Asistenţa de expunere manuală
• Când expunerea nu este corectă, setaţi din nou
valoarea aperturii şi timpul de expunere.
Realizaţi fotografia.
Asistenţa de expunere manuală
Expunerea este corespunzătoare.
Setaţi un timp de expunere mai mic sau o valoare de apertură mai mare.
Setaţi un timp de expunere mai mare sau o valoare de apertură mai mică.
• Asistenţa expunerii manuale este aproximativă. Recomandăm vizualizarea imaginilor pe ecranul de
redare.
86
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Despre [B] (Bulb)
Dacă setaţi timpul de expunere la [B], obturatorul rămâne deschis în timp ce butonul declanşator este
apăsat complet (până la 4 minute).
Obturatorul se închide dacă eliberaţi butonul declanşator.
Utilizaţi această funcţie atunci când doriţi să ţineţi obturatorul deschis pentru o perioadă lungă de timp
pentru a realiza fotografii cu artificii, o scenă nocturnă, etc.
• Dacă setaţi timpul de declanşare la [B], [B] este afişat pe ecran.
• Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B], utilizaţi un acumulator încărcat
suficient. (P22)
• Recomandăm utilizarea unui trepied sau declanşatorul de la distanţă (DMW-RSL1: opţional) atunci
când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B]. Consultaţi P162 pentru informaţii despre
declanşatorul de la distanţă.
• Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B], zgomotul de imagine poate deveni
vizibil. Pentru a evita zgomotul de imagine, recomandăm setarea [LONG SHTR NR] (Reducerea
zgomotului de imagine pentru timpul de expunere mare) din meniul [REC] (Înregistrare) la [ON]
(Activare) înainte de a realiza fotografii. (P121)
• Funcţia de asistenţă a expunerii manuale nu este afişată.
Notă
• Luminozitatea ecranului LCD / vizorului şi a imaginilor înregistrate poate diferi. Verificaţi imaginile
utilizând funcţia de vizualizare sau modul de redare.
• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent când
expunerea nu este corespunzătoare.
•
şi
pentru blitz nu pot fi setate.
• Sensibilitatea ISO este automat setată la [ISO100] când comutaţi modul de înregistrare la Expunere
manuală, în timp ce sensibilitatea este setată la [AUTO] sau
(Inteligent).
• Dacă apăsaţi complet butonul declanşator atunci când timpul de expunere este mare, timpul de
expunere de pe ecran efectuează o numărătoare inversă.
• Atunci când utilizaţi un obiectiv cu inel de apertură, inelul de apertură are prioritate.
VQT2S74
87
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere
(Mod previzualizare)
Confirmarea efectelor aperturii
Puteţi verifica profunzimea unui câmp (domeniu de focalizare efectiv) înainte de a realiza o fotografie
prin închiderea obturatorului tip foaie la valoarea aperturii setată de dumneavoastră.
Apăsaţi
(buton pentru
previzualizare).
• Este afişat ecranul pentru previzualizare.
Acesta va reveni la ecranul anterior atunci
când este apăsat
.
Proprietăţile profunzimii de câmp
Valoare apertură
Mică
Mare
Lungimea de focalizare a obiectivului
Tele
Wide
Distanţa până la subiect
Apropiat
Depărtat
Profunzimea câmpului (domeniu de focalizare efectiv) Mică (De mică amploare)*2 Mare (Amplă)*3
*1
*1 Condiţii de înregistrare
*2 Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie a unui fundal neclar etc.
*3 Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie focalizând totul, inclusiv fundalul, etc.
Confirmarea efectelor timpului de expunere
Deplasarea poate fi confirmată prin afişarea imaginii efective care va fi realizată cu timpul de expunere
efectiv.
Atunci când timpul de expunere este setat pentru o valoare mică, afişarea în vizualizarea timpului de
expunere va fi precum cea unul film cu declanşare temporizată. Aceasta este utilizată în cazuri precum
oprirea deplasării apei curgătoare.
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) în timpul afişării ecranului de previzualizare.
• Ecranul de vizualizare a timpului de
expunere este afişat. Acesta va reveni la
ecranul anterior prin apăsarea din nou a
butonului [DISPLAY] (Afişare).
Notă
• Metoda de operare a
poate fi modificată cu ajutorul opţiunii [PREVIEW HOLD] (Păstrare
vizualizare) a meniului [CUSTOM] (Personalizat). (P128).
• Este posibilă înregistrarea în timpul accesării modului de previzualizare.
• Intervalul pentru verificarea efectului de timp de expunere este cuprins între 8 secunde şi 1/1000 dintro secundă.
88
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea unor fotografii cu peisaje şi portrete expressive
(Mod scenă avansat)
Puteţi realiza imagini de înaltă calitate ale unor subiecte precum persoane, peisaje, evenimente sportive
şi activităţi, persoane şi flori în scene nocturne, în funcţie de condiţiile înconjurătoare.
Setaţi selectorul de mod.
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta modul de scenă avansată.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
• Ecranul meniu este comutat la ecranul de înregistrare în Modul
Scenă avansat selectat.
Despre informaţii
• Dacă apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) la selectarea unui mod scenă avansat
în pasul 2, sunt afişate explicaţiile pentru fiecare mod scenă avansat.
(Dacă apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) din nou, ecranul revine la ecranul
prezentat în pasul 2.)
Notă
• Pentru a schimba modul scenă avansată, apăsaţi [MENU/SET], (Meniu/setare) şi reveniţi la pasul 2
de mai sus apăsând ►, în timp ce selectaţi meniul modului de scenă avansat
prin apăsarea
▲/▼/◄/►.
• Setarea de blitz a modului scenă avansat este resetată la setarea iniţială, când modul scenă avansat
este modificat, apoi reutilizat.
• Când realizaţi o fotografie cu un mod scenă avansat care nu este adecvat acestui scop, nuanţa
fotografiei poate diferi de scena reală.
• Următoarele elemente nu pot fi setate în modul scenă avansat deoarece camera le reglează în mod
automat la setarea optimă.
− [SENSITIVITY]/Elementele altele decât [STANDARD] şi [STANDARD] (
) din modul film/
[METERING MODE]/[FLASH SYNCHRO]/[I.RESOLUTION]/[I.EXPOSURE]/[DIGITAL ZOOM]/
[ISO LIMIT SET]
Despre valoarea aperturii şi timpul de expunere atunci când selectaţi o setare creativă
• Puteţi modifica valoarea aperturii şi timpul de expunere dacă selectaţi o
setare creativă în modului scenă avansat. Dacă nu puteţi obţine o expunere
corespunzătoare atunci când rotiţi selectorul posterior, valoarea aperturii şi
timpul de expunere sau cursorul de selectare vor deveni roşii.
• De asemenea, puteţi apăsa ◄/► pentru setare.
• Aceasta va comuta între operarea setării aperturii sau a setării timpului de
expunere şi operarea compensării expunerii de fiecare dată când este
apăsat selectorul posterior.
VQT2S74
89
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[PORTRAIT] (Portret)
Persoana se evidenţiază faţă de fundal şi are un aspect mult mai sănătos.
[NORMAL PORTRAIT] (Portret normal)
Fundalul este estompat iar culoarea pielii se evidenţiază mult mai frumos.
[SOFT SKIN] (Piele fină)
Suprafaţa pielii pare şi mai fină.
• Când funcţia [SOFT SKIN] este selectată, dacă o porţiune a fundalului are o nuanţă apropiată de cea
a pielii şi porţiunea respectivă este netezită.
• Când funcţia [SOFT SKIN] este selectată, acest mod nu va fi eficient dacă luminozitatea este
insuficientă.
[OUTDOOR PORTRAIT] (Portret în exterior)
Previne aspectul întunecat al feţelor la fotografierea în exterior.
[INDOOR PORTRAIT] (Portret în interior)
Setează setarea de sensibilitate ISO la valoarea corespunzătoare pentru a preveni estomparea
subiectului la realizarea fotografiilor în interior.
[CREATIVE PORTRAIT] (Portret creator)
Puteţi modifica valoarea de estompare a fundalului, prin modificarea valorii de apertură (P85).
Tehnică pentru Modul Portret
Pentru creşterea eficienţei acestui mod:
Rotiţi inelul de transfocare cât mai mult posibil spre poziţia Tele.
Mutaţi-vă în apropierea subiectului pentru a spori eficienţa acestui mod.
Notă
• În modul [INDOOR PORTRAIT] (Portret în interior), funcţia [INTELLIGENT ISO] (Sensibilitate ISO
inteligentă) operează, iar nivelul de sensibilitate ISO devine [ISO400].
• Setarea iniţială pentru [AF MODE] (Mod AF) este
90
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[SCENERY] (Peisaj)
Acest mod vă permite să fotografiaţi un peisaj vast.
[NORMAL SCENERY] (Peisaj normal)
Focalizarea se ajustează, prioritar, pe subiecte îndepărtate.
[NATURE] (Natură)
Cea mai bună setare pentru fotografierea peisajelor naturale.
[ARCHITECTURE] (Arhitectură)
Această setare ajută la realizarea unor fotografii clare ale elementelor arhitecturale. Sunt afişate liniile de
ghidare. (P57)
[CREATIVE SCENERY] (Peisaj de creaţie)
Timpul de expunere (P85) poate fi modificat în setarea [NORMAL SCENERY] (Peisaj normal).
Notă
• Setarea de blitz este fixată la
[SPORTS] (Sport)
Setaţi acest mod când doriţi să realizaţi fotografii ale unor scene sportive sau a altor evenimente aflate în
mişcare rapidă.
[NORMAL SPORTS] (Sport normal)
Controlează sensibilitatea ISO în timpul opririi mişcării cu o viteză ridicată a declanşatorului.
[OUTDOOR SPORTS] (Sport în exterior)
Timp mai mic de expunere pentru oprirea mişcării în timpul realizării fotografiilor în exterior pe vreme
bună.
[INDOOR SPORTS] (Sport în interior)
Măreşte sensibilitatea ISO şi scade timpul de expunere pentru a împiedica estomparea la fotografierea
în exterior.
[CREATIVE SPORTS] (Sport de creaţie)
Timpul de expunere (P85) poate fi modificat în setarea [NORMAL SPORTS] (Sporturi normal).
VQT2S74
91
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[CLOSE-UP] (Prim-plan)
Acest mod vă permite să fotografiaţi de aproape subiectul, de exemplu când fotografiaţi flori.
(Distanţa de la subiectul căruia îi realizaţi fotografiile de aproape diferă în funcţie de obiectivul pe care îl
utilizaţi.)
[FLOWER] (Floare)
Florile din exterior sunt înregistrate în culori naturale, cu setări macro. Sunt afişate liniile de ghidare.
(P57)
[FOOD] (ALIMENTE)
Selectaţi acest mod când doriţi să realizaţi fotografii în nuanţe naturale ale alimentelor fără ca acestea să
fie afectate de lumina ambientală, de exemplu în restaurante, etc.
[OBJECTS] (Obiecte)
Puteţi realiza imagini clare şi vii ale accesoriilor sau obiectelor mici dintr-o colecţie.
[CREATIVE CLOSE-UP] (Apropiere creativă)
Puteţi modifica gradul de estompare al fundalului prin modificarea valorii de apertură în setările macro.
(P85)
Notă
•
•
•
•
Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.
Vă recomandăm setarea blitzului la
când realizaţi fotografii de aproape.
Consultaţi „Despre semnul de referinţă a distanţei de focalizare” P75.
Când subiectul este aproape de cameră, domeniul de focalizare efectiv se reduce semnificativ.
Ca atare, dacă distanţa dintre cameră şi subiect se modifică după focalizarea pe subiect, refocalizarea
pe acesta poate fi dificilă.
• Modul de apropiere acordă prioritate subiectului cel mai apropiat de cameră. Drept urmare focalizarea
pe obiecte mai îndepărtate durează mai mult.
• Rezoluţia la marginile imaginii poate scădea puţin când fotografia este realizată de aproape. Acest
lucru este normal.
• Dacă obiectivul se murdăreşte cu praf sau amprente, acestea nu vor focaliza corect subiectul.
92
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn)
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii ale unei persoane şi a fundalului cu o luminozitate aproape
reală.
[NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn)
Acest mod se utilizează la realizarea fotografiilor cu persoane cu un peisaj nocturn ca fundal.
• Deschideţi blitzul. (Puteţi seta la
• Setarea iniţială pentru [AF MODE] (Mod AF) este
.
[NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn)
Peisajul nocturn este fotografiat în culori vii, cu un timp de declanşare mai mare.
• Setarea de blitz este fixată la
.
[ILLUMINATIONS] (Iluminări)
Iluminările sunt fotografiate în culori superbe.
• Setarea de blitz este fixată la
.
[CREATIVE NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn de creaţie)
Timpul de expunere (P85) poate fi modificat în setarea [NIGHT SCENERY] (Peisaj nocturn).
• Setarea de blitz este fixată la
.
Tehnică pentru Modul Portret nocturn
• Deoarece timpul de expunere creşte, recomandăm utilizarea unui trepied şi a temporizatorului pentru
a realiza fotografii.
• Când selectaţi [NIGHT PORTRAIT] (Portret nocturn), subiectul trebuie să stea nemişcat aproximativ
1 secundă după fotografiere.
Notă
• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate, zgomotul de imagine poate deveni vizibil.
• Declanşatorul poate rămâne închis după realizarea fotografiei. Acest lucru este cauzat de procesarea
semnalului şi nu reprezintă o defecţiune.
VQT2S74
93
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor compatibile cu scena înregistrată :
(
: Mod Scenă)
Când selectaţi un mod scenă care să corespundă subiectului şi condiţiilor de înregistrare, camera
setează expunerea optimă şi nuanţa optimă pentru a obţine imaginea dorită.
Setaţi selectorul de mod la
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta un mod.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru
selectare.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
• Ecranul meniu este comutat la ecranul de înregistrare în
Modul Scenă selectat.
Despre informaţii
• Dacă apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) când selectaţi un mod scenă
în pasul 2, sunt afişate explicaţii despre fiecare mod scenă.
(Dacă apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) din nou, ecranul revine la
meniul de mod scenă.)
Notă
• Pentru a schimba modul scenă, apăsaţi [MENU/SET], (Meniu/setare) şi reveniţi la pasul 2 de mai sus
apăsând ►, în timp ce selectaţi meniul modului de scenă
prin apăsarea ▲/▼/◄/►.
• Setarea de blitz a modului scenă este resetată la setarea iniţială, când modul scenă este modificat.
• Când realizaţi o fotografie cu un mod scenă care nu este adecvat acestui scop, nuanţa fotografiei
poate diferi de scena reală.
• Elementele următoare nu pot fi setate în modul scenă, deoarece aparatul le reglează automat la
setarea optimă.
− [SENSITIVITY]/Elementele altele decât [STANDARD] şi [STANDARD] (
) din modul film/
[METERING MODE]/[FLASH SYNCHRO]*/[I.RESOLUTION]/[I.EXPOSURE]/[DIGITAL ZOOM]/
[ISO LIMIT SET]
* Se poate seta doar când este setată opţiunea [PERIPHERAL DEFOCUS] (Defocalizare periferică).
[SUNSET] (Apus de soare)
Selectaţi acest mod când doriţi să realizaţi fotografii ale unui apus de soare. Aceasta vă permite să
realizaţi fotografii vii ale culorii roşii a soarelui.
Notă
• Setarea de blitz este fixată la
94
VQT2S74
.
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[PARTY] (Petrecere)
Selectaţi acest mod când doriţi să realizaţi fotografii la o nuntă, o petrecere interioară, etc. Acest mod vă
permite să realizaţi fotografii ale persoanelor şi ale fundalului cu o luminozitate apropiată de realitate.
Tehnică pentru Modul Petrecere
sau
.)
Deschideţi
blitzul. (Puteţi seta la
•
• Vă recomandăm utilizarea unui trepied şi a temporizatorului pentru realizarea fotografiilor.
Notă
• Setarea iniţială pentru [AF MODE] (Mod AF) este
.
[BABY1]/
[BABY2]
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii ale bebeluşilor, cu un aspect sănătos. Dacă optaţi pentru
utilizarea blitz-ului, acesta va avea o putere mai redusă ca de obicei.
Puteţi seta zilele de naştere şi numele pentru [BABY1] şi [BABY2]. Puteţi selecta ca acestea să apară în
momentul redării sau să le imprimaţi pe imaginea înregistrată utilizând [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P137).
Setare Zi de naştere/nume
1
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [AGE] (Vârstă) sau
[NAME] (Nume) şi apoi apăsaţi ►.
2
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET].
3
Introduceţi ziua de naştere şi numele.
Zi de naştere:
◄/►: Selectaţi elementele (an/lună/zi).
▲/▼: Setare.
[MENU/SET]: Ieşire.
Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi "Entering Text"
(Introducerea textului) de la P130.
• Când sunt setate ziua de naştere sau numele, [AGE] (Vârsta) şi [NAME] (Nume) sunt activate automat.
• Dacă selectaţi [ON] (Activare), fără ca ziua de naştere sau numele să fi fost înregistrate, ecranul
de setare apare automat.
Nume:
4
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a finaliza.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.
Pentru a anula [AGE] (Vârsta) şi [NAME] (Nume)
Selectaţi setarea [OFF] (Dezactivare) în pasul 2 al procedeului "Zi de naştere([AGE])/Setare nume".
•
•
•
•
•
•
•
Notă
Vârsta şi numele pot fi tipărite utilizând software-ul "PHOTOfunSTUDIO" de pe CD-ROM (furnizat).
Dacă setaţi [AGE] (Vârsta) sau [NAME] (Nume) la [OFF] (Dezactivare) deşi acestea au fost setate,
vârsta şi numele nu vor fi afişate. Înainte de realizarea fotografiilor, setaţi [AGE] (Vârsta) sau [NAME]
(Nume) la [ON] (Activare).
Funcţia [INTELLIGENT ISO] (SENSIBILITATE INTELIGENTĂ ISO) este activată, iar nivelul de
sensibilitate ISO maximă devine [ISO400].
Dacă porniţi camera în modul [BABY1]/ [BABY2] vârsta şi numele bebeluşului vor fi afişate timp de
aproximativ 5 secunde în colţul din stânga jos al ecranului, împreună cu data şi ora curentă.
Dacă vârsta afişată nu este cea corectă, verificaţi setările ceasului şi zilei de naştere.
Pentru resetarea setării zilei de naştere şi numelui, utilizaţi funcţia [RESET] (Resetare).
Setarea iniţială pentru [AF MODE] (Mod AF) este
.
VQT2S74
95
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[PET]
Selectaţi acest mod când doriţi să realizaţi fotografii ale unor animale de companie, precum un câine sau
o pisică. Puteţi seta ziua de naştere şi numele animalului dumneavoastră de companie. Puteţi selecta ca
acestea să apară în momentul redării sau să le imprimaţi pe imaginea înregistrată utilizând [TEXT
STAMP] (Imprimare text) (P137). Pentru informaţii despre [AGE] (Vârstă) sau [NAME] (Nume), consultaţi
[BABY1]/[BABY2] de la P95.
Notă
• Setarea iniţială pentru lampa de asistare a focalizării automate este [OFF] (Dezactivat).
• Funcţia [INTELLIGENT ISO] (SENSIBILITATE INTELIGENTĂ ISO) este activată, iar nivelul de
sensibilitate ISO maximă devine [ISO800].
• Setarea iniţială pentru [AF MODE] (Mod AF) este
• Consultaţi [BABY1]/[BABY2] pentru mai multe informaţii despre acest mod.
[PERIPHERAL DEFOCUS] (Defocalizare periferică)
Acest mod uşurează selectarea subiectului pe care doriţi să-l focalizaţi şi estompează fundalul, pentru o
mai bună evidenţiere a subiectului.
Setarea zonei de focalizare automată
1
2
Mutaţi zona AF utilizând ▲/▼/◄/►
• Puteţi poziţiona zona AF oriunde pe ecran (cu excepţia marginilor).
• Apăsaţi
pentru a readuce zona AF în centrul ecranului. Realizaţi fotografia.
Realizaţi fotografia.
Notă
• Focalizarea rapidă este efectuată automat.
• Setaţi [WHITE BALANCE] (P77), [FILM MODE] (P125), [Fn BUTTON SET] (P125) utilizând meniul
rapid (P31).
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF apăsând ▲/▼/◄/►.
• Efectele obţinute vor diferi în funcţie de factori precum distanţa la subiect şi fundal şi tipul obiectivului
utilizat. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm o cât mai mare apropiere de subiect la
realizarea fotografiilor. (P75)
96
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării culorilor
(
:Mod My Colour - Culoarea mea)
Puteţi realiza fotografii cu efectul dorit prin previzualizarea subiectului pe ecranul LCD sau pe vizor
(Vizualizare Live) şi setarea efectului dorit.
Setaţi selectorul de mod la
Atingeţi ◄/► pentru a selecta un element.
Element
Efect
Acesta este un efect de imagine stil pop art, care evidenţiază culoarea.
Acest este un efect de imagine soft care oferă aspectul unei fotografii
[RETRO]
albicioase.
Acesta este un efect de imagine care utilizează o nuanţă luminoasă, rece
pentru a oferi o senzaţie de prospeţime. (Imaginea va deveni luminoasă şi
[PURE]
cu o nuanţă uşor albăstrie.)
Acesta este un efect de imagine care creează o atmosferă liniştitoare şi
proiectează o stare de calm.
[ELEGANT]
(Imaginea va deveni uşor întunecată şi cu o nuanţă uşor portocalie.)
Acesta este un efect de imagine care înregistrează subiectul folosind
tonuri caracteristice unei fotografii alb-negru, cu o uşoară nuanţă de
[MONOCHROME]
culoare.
Acesta este un efect de imagine impresionant, care accentuează zonele
întunecate cu luminozitate corespunzătoare, împreună cu accentuarea
[DYNAMIC ART]
culorilor.
Acesta este un efect de imagine care accentuează subiectul în umbră sub
forma unei siluete negre, utilizând culorile de fundal ale cerului, ale unui
[SILHOUETTE]
apus de soare etc.
Efectele de culoare pot fi setate în funcţie de preferinţele dumneavoastră.
[CUSTOM]*
* Pentru setările [CUSTOM], consultaţi pagina 98.
[EXPRESSIVE]
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
• Este afişat ecranul de înregistrare.
Ajustaţi din nou setările My Colour (Culoarea mea)
Reveniţi la pasul 2 de mai sus apăsând selectorul posterior sau unul dintre ▲/▼/◄/►.
• [SENSITIVITY] (P125), sau [AF MODE] (P70) nu pot fi setate cu ▼/◄. Realizaţi setarea cu ajutorul
meniului rapid (P31).
VQT2S74
97
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
•
•
•
•
•
Notă
Setările My Colour (Culoarea mea) sunt memorate chiar dacă este oprită camera.
Funcţia de încadrare automată nu poate fi utilizată în modul My Colour (Culoarea mea).
Sensibilitatea ISO va fi fixată la [AUTO].
[I.EXPOSURE], [COLOR SPACE] pot fi setate doar când modul My Colour (Culoarea mea) este setat
la [CUSTOM].
Următoarele elemente nu pot fi setate în My Colour (Culoarea mea) deoarece camera le reglează în
mod automat la setarea optimă.
− [FILM MODE]/[FLASH]/[FLASH SYNCHRO]/[ISO LIMIT SET]
Ajustarea setărilor personalizate pentru a obţine efectele dorite
Selectând [CUSTOM] (Personalizat), puteţi realiza fotografii cu culoarea, luminozitatea şi saturaţia
ajustate la nivelurile dorite.
În pasul 2 de la P97, selectaţi [CUSTOM] şi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un element şi ◄/►
pentru a ajusta.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru
selectare.
Element
Conţinut de reglare
[COLOR] (Culoare)
Se va ajusta culoarea imaginii de la roşu la albastru deschis.
(11 trepte în ±5)
[BRIGHTNESS]
(Luminozitate)
Se va ajuta luminozitatea imaginii.
(11 trepte în ±5)
[SATURATION]
(Saturaţie)
Va fi ajustată intensitatea culorii imaginii de la negru şi alb la
culori vii. (11 trepte în ±5)
[RESET] (Resetare)
Toate setările revin la setările predefinite
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
• Este afişat ecranul de înregistrare.
Readuceţi setările [CUSTOM] (Personalizat) la setările predefinite
1
2
Selectaţi [RESET] în pasul de mai sus 2.
Apăsaţi ◄ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
• Valoarea reglată pentru fiecare element revine la cea standard (punctul central).
Notă
• Reglajele efectuate cu ajutorul modului [CUSTOM] (Personalizat) nu sunt eficiente în alte moduri de
înregistrare.
• Pictogramele pentru elementele ajustate sunt afişate pe ecran când setaţi [CUSTOM] (Personalizat).
Pictograma afişată este cea pentru direcţia reglării.
• Funcţia de urmărire AF nu va opera dacă ajustaţi [SATURATION] (Saturaţie) pentru a face culorile mai
luminoase.
98
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Înregistrarea setărilor de meniu personale
(Înregistrarea setărilor personalizate)
Este posibilă înregistrarea de până la 3 seturi de setări curente pentru cameră sub formă de seturi
personalizate.
• Setaţi selectorul de mod la modul dorit şi selectaţi în avans setările de meniu dorite.
Selectaţi [CUST. SET MEM.] în meniul [CUSTOM] (Personalizat). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta setarea personalizată
pentru a înregistra, după care apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/setare).
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe
[MENU/SET].
• Atunci când este selectat [YES] (Da), setările stocate
anterior sunt suprascrise.
• Nu puteţi salva următoarele elemente deoarece acestea
afectează alte moduri de înregistrare.
− [CLOCKSET], [TRAVEL DATE], [NO.RESET],
[RESET], [LANGUAGE] şi [SCENE MENU]
− Setările zilei de naştere [BABY1](Bebeluş 1)/ [BABY2] (Bebeluş 2) sau [PET] (Animal de
companie) din modul scenă
− Date înregistrate cu [FACE RECOG.]
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
VQT2S74
99
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea fotografiilor în modul personalizat
Puteţi selecta setarea personalizată salvată cu [CUST. SET MEM.] (Memorare setări personalizate) care
se potriveşte cel mai bine condiţiilor de înregistrare din acel moment.
Setarea iniţială a modului de program AE este înregistrată ca reprezentând setările personalizate iniţial.
Setaţi selectorul de mod la
Afişare setări personalizate
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa meniul.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a afişa setările personalizate pe care
doriţi să le utilizaţi.
• Apăsaţi ► pentru a afişa setările pentru fiecare element de meniu.
pentru a reveni la ecranul de selectare.)
(Apăsaţi
• Sunt afişate doar unele dintre elementele de meniu.
(Consultaţi următoarele pentru elementele de meniu care sunt
afişate.)
Buton [AF/AE LOCK]
[PRE AF]
Buton [AF/AE LOCK HOLD]
[Fn BUTTON SET]
[AF+MF]
[FOCUS PRIORITY]
(Prioritate focalizare)
[AF ASSIST LAMP] (Lampă
de asistare a focalizării
automate - AF)
[AUTO REVIEW]
(Revizualizare automată)
[LONG SHTR NR]
(Reducere zgomote)
[SHOOT W/O LENS]
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a accesa setările.
Salvarea setărilor personalizate selectate este afişată pe ecran.
■ La modificarea setărilor de meniu
Chiar dacă setările de meniu sunt modificate temporar cu [C1 SET1], [C2 SET2] sau [C3 SET3]
selectate, ceea ce a fost înregistrat rămâne neschimbat.
Pentru a modifica ceea ce a fost înregistrat, suprascrieţi datele utilizând [CUST. SET MEM.] (P99) din
meniul [CUSTOM] (Personalizat).
Notă
• Nu puteţi înregistra setările următoarelor elemente de meniu ca mod personalizat. Dacă acestea sunt
modificate, vor fi afectate şi celelalte moduri de înregistrare.
− [CLOCK SET], [TRAVEL DATE], [NO.RESET], [RESET], [LANGUAGE] şi [SCENE MENU]
− Setările zilei de naştere [BABY1](Bebeluş 1) / [BABY2] (Bebeluş 2) sau [PET] (Animal de
companie) din modul scenă
− Date înregistrate cu [FACE RECOG.]
100
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
doar când selectorul de mod este setat la
Mod de imagini video
Funcţiile disponibile la înregistrarea imaginilor video diferă în funcţie de obiectivul utilizat, iar sunetul
operaţional al obiectivului poate fi înregistrat.
Consultaţi pagina 17 pentru detalii.
Selectaţi selectorul de mod la
• Dacă este apăsat butonul
.
în timp ce selectorul de mod este
setat la
, imaginea video rezultată reflectă setările modului auto
inteligent. (P102)
Setaţi modul de focalizare.
Despre setările de mod de focalizare
Focalizarea se modifică în funcţie de setarea de mod de focalizare şi setarea [CONTINUOUS AF]
(P124) în meniul de mod [MOTION PICTURE].
Mod de
focalizare
[CONTINUOUS AF]
(Focalizare automată continuă)
ON (Activare)
AFS/AFC
OFF (Dezactivare)
Setări
Puteţi seta camera pentru a focaliza continuu.
Alternativ, puteţi seta camera să focalizeze atunci
când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
Puteţi seta camera să focalizeze atunci când apăsaţi
pe jumătate butonul declanşator.
ON (Activare)
Puteţi focaliza manual.
OFF (Dezactivare)
• În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de obiectivul utilizat, sunetul operaţional poate fi înregistrat
atunci când focalizarea automată operează în timpul înregistrării unei imagini video. Se recomandă să
înregistraţi cu funcţia [CONTINUOUS AF] (P124) setată la [OFF] (Dezactivare), dacă sunetul
operaţional vă deranjează, pentru a evita înregistrarea zgomotului produs de obiectiv.
MF
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a
focaliza şi apoi apăsaţi-l complet pentru a începe
înregistrarea.
Timp de înregistrare scurs
Timp de înregistrare disponibil
• După apăsarea completă a butonului declanşator,
eliberaţi-l imediat.
• Semnalul audio este, de asemenea, înregistrat
simultan de la microfonul integrat al acestui aparat.
(Imaginile video nu pot fi înregistrate fără semnal audio.)
• Indicatorul de stare înregistrare (roşu)
va lumina intermitent în timpul înregistrării
imaginilor video.
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator când este dificilă focalizarea subiectului.
VQT2S74
101
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.
• Sunetul va fi auzit la apăsarea completă a butonului declanşator+ indicând iniţierea/oprirea
înregistrării imaginilor video.
Volumul sunetului poate fi setat în [BEEP] (Semnal sonor) (P32).
• În cazul în care cardul se umple în timpul înregistrării, camera va opri automat înregistrarea.
Despre funcţia de reducere a licăririi imaginii
Dacă observaţi licărire a imaginii sau dungi pe imagine la înregistrarea imaginilor video, funcţia de
reducere a licăririi imaginii (Flicker Reduction) poate fi setată la [ON] (Activare).
1
Apăsaţi
.
• Funcţia de reducere a licăririi imaginii va fi activată forţa, iar timpul de expunere va fi ajustat la
1/120.
2
Rotiţi selectorul posterior.
• Este posibilă selectarea unui timp de expunere de la 1/50, 1/60, 1/100, sau 1/120 şi ajustarea
setării optime în timpul vizualizării ecranului.
La setarea la modul auto inteligent
Când modul auto inteligent este selectat în pasul 1, poate fi efectuată înregistrarea imaginilor video
corespunzând subiectului sau situaţiei de înregistrare.
Detectarea scenei
Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastru timp de 2
secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.
se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard sunt setate.
•
• Când selectaţi
, camera detectează automat faţa persoanei şi va ajusta focalizarea şi
expunerea. (Detectarea feţei) (P71)
Notă
• Consultaţi P42 pentru setările din modul auto inteligent.
• Din cauza condiţiilor, precum cele menţionate mai jos, poate fi identificat un mod diferit pentru acelaşi subiect.
−
Condiţii subiect: Când faţa este luminoasă sau întunecată, Dimensiunea subiectului, Culoarea
subiectului, Distanţa la subiect, Contrastul subiectului, Când subiectul se află în mişcare
−
Condiţii de înregistrare: Apus, răsărit de soare, în condiţii de lumină slabă, când camera este
scuturată, când este utilizată transfocarea
102
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Modificarea setărilor pentru calitatea înregistrării.
Selectaţi [REC QUALITY] (Calitate înregistrare) din meniul
de mod [MOTION PICTURE] (Imagine video) şi apăsaţi ►. (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Element
Rezoluţie imagine
fps
1280X720 pixeli
30
([WVGA])
848X480 pixeli
30
([VGA])
640X480 pixeli
30
([QVGA])
320X240 pixeli
30
([HD])
Raport al dimensiunilor
16:9
4:3
Acest element nu poate fi setat în modul inteligent automat.
pe televizor ca imagine video de înaltă calitate, folosind cablul mini HDMI
• Puteţi viziona
(opţional). Pentru detalii, consultaţi "Redarea pe un televizor cu conector HDMI" la P148.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
Notă
• Consultaţi P124 pentru meniul de mod [MOTION PICTURE].
• Setarea de blitz este fixată la
• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză* "Clasa 6" sau o clasă superioară la înregistrarea filmelor.
* Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă.
• Consultaţi P187 pentru informaţii despre timpul de înregistrare disponibil.
• Timpul de înregistrare disponibil afişat pe ecran nu se va reduce regulat.
• În funcţie de tipul cardului utilizat, indicatorul de accesare card poate apărea după un anumit interval
de timp după realizarea imaginilor video. Acest lucru este normal.
• La înregistrarea unei imagini video, nu acoperiţi microfonul cu degetele sau alte obiecte.
• Sunetul operaţional al butonului de transfocare sau operarea butonului se pot înregistra în timpul
înregistrării unei imagini video.
• Ecranul se poate stinge pentru un moment, sau aparatul poate înregistra zgomote cauzate de
electricitatea statică sau undele electromagnetice, în funcţie de mediul de înregistrare a imaginilor video.
• La operarea transfocării în modul de înregistrare imagini video, focalizarea poate dura mai mult.
• Când setaţi [EX. OPT. ZOOM] la [ON], unghiul de vizualizare se va modifica atunci când ecranul este
comutat între ecranul de imagine statică şi ecranul de imagine video, deoarece factorul de zoom este
diferit între imaginile statice şi imaginile video. (P48)
• Sensibilitatea ISO va fi setată la [AUTO] la înregistrarea imaginilor video.
• La înregistrarea unei imagini video, funcţia [STABILIZER] (Stabilizator) va fi fixată la [MODE1], chiar
dacă este setată la [MODE2] sau [MODE3].
• Setaţi [FILM MODE] (Mod Film) utilizând meniul rapid (P31).
• În timpul înregistrării imaginilor video, următoarele funcţii nu pot fi utilizate.
−
în modul AF
(aparatul va comuta la modul de focalizare automată pentru imaginile video.)
− Funcţia de detectare a direcţiei
− [FACE RECOG.] (Recunoaşterea feţei)
VQT2S74
103
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
• Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de alimentare (P163) atunci
când înregistraţi imagini video.
• Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare (P163), alimentarea este
întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentare este deconectat, etc.,
imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.
• Culoarea sau luminozitatea ecranului se poate modifica sau dungi orizontale pot apărea pe ecran
când imaginea este înregistrată în condiţii de luminozitate extremă, sub becuri fluorescente, lămpi cu
mercur sau lămpi cu sodiu etc.
• Înregistrarea imaginilor video se poate întrerupe dacă utilizaţi unul dintre următoarele carduri.
−
Carduri pe care operaţiile de înregistrare şi ştergere au fost repetate de multe ori
−
Carduri care au fost formatate utilizând un PC sau un alt echipament
Înainte de realizarea imaginilor, formataţi (P36) cardul în aparat. Deoarece formatarea va şterge toate
datele înregistrate pe card, salvaţi în prealabil datele importante pe computer.
• Este posibil să nu puteţi înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului atunci
când utilizaţi un card de mare capacitate.
• Când imaginile video înregistrate cu această cameră sunt redate pe alte echipamente, calitatea
imaginilor se poate reduce sau nu va fi posibilă redarea acestora. De asemenea, informaţiile de
înregistrare nu vor fi afişate corect.
• Semnalul audio sau imaginile cu sunet înregistrate cu această cameră nu pot fi redate cu modele mai
vechi de camere digitale Panasonic (LUMIX), lansate pe piaţă înainte de iulie 2008.
104
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Realizarea unei fotografii cu funcţia Face Recognition
(Recunoaşterea feţei)
Face Recognition (Recunoaşterea feţei) este o funcţie care identifică o faţă asemănătoare feţei
înregistrate şi setează automat prioritatea focalizării şi expunerii. Chiar dacă persoana respectivă este
localizată în partea din spate spre capătul unei fotografii de grup, camera va realiza o imagine
luminoasă.
Funcţia [FACE RECOG.] este setată iniţial la [OFF] (Dezactivare) pe cameră.
[FACE RECOG.] se va activa automat când imaginea feţei este înregistrată.
• Funcţia Face Recognition (Recunoaşterea feţei) include
următoarele.
În Modul de înregistrare
− Afişarea numelui corespunzător când camera detectează o
faţă înregistrată* (dacă numele a fost setat pentru faţa
înregistrată)
− Camera îşi va reaminti faţa care a fost înregistrată de mai
multe ori şi va afişa automat ecranul de înregistrare (dacă aţi
setat [AUTO REGISTRATION] (Înregistrare automată) la
[ON] - Activare)
În modul de redare
− Afişarea numelui şi vârstei (dacă aceste informaţii au fost înregistrate)
− Redare selectivă a imaginilor alese din imaginile înregistrate cu funcţia Face Recognition
(Recunoaşterea feţei) ([CATEGORY PLAY] (Redare categorie) (P134))
* Sunt afişate numele a până la 3 persoane. Prioritatea numelor afişate la realizarea fotografiilor este
determinată în funcţie de ordinea înregistrării.
Notă
• [FACE RECOG.] operează doar când setaţi modul AF la
• În timpul modului rafală, informaţiile de imagine [FACE RECOG.] pot fi ataşate doar primei imagini.
• După apăsarea pe jumătate a butonului declanşator, informaţiile aferente unei persoane diferite pot fi
adăugate când camera este orientată către un subiect diferit pentru realizarea fotografiei.
• Funcţia [FACE RECOG.] nu poate fi utilizată cu setările [FOOD] în [CLOSE-UP], [NIGHT SCENERY]
şi [ILLUMINATIONS] în [NIGHT PORTRAIT], [PERIPHERAL DEFOCUS] (Defocalizare periferică) în
Modul Scenă.
• Când modul de focalizare este setat la [MF], înregistrarea automată nu este disponibilă.
• Datele înregistrate cu [FACE RECOG.] vor fi resetate când setările de meniu [REC] sunt resetate cu
[RESET].
• Funcţia [FACE RECOG.] va găsi o faţă similară cu faţa înregistrată şi nu garantează recunoaşterea
sigură a persoanei.
• Funcţia de recunoaştere a feţei poate dura mai mult pentru a selecta şi recunoaşte trăsături faciale
distincte, comparativ cu detectarea normală a feţei.
• Chiar şi atunci când informaţiile de recunoaştere a feţei au fost înregistrate, imaginile realizate cu
[NAME] (Nume) setat la [OFF] (Dezactivare) nu vor fi clasificate de funcţia de recunoaştere a feţei în
[CATEGORY PLAY] (Redare categorie).
• Chiar şi atunci când informaţiile de recunoaştere a feţei sunt modificate (P109), informaţiile de
recunoaştere a feţei pentru imaginile deja înregistrate nu vor fi modificate.
De exemplu, dacă numele este modificat, imaginile înregistrate înainte de modificare nu vor fi
clasificate prin funcţia de recunoaştere a feţei în [CATEGORY PLAY] (Redare categorie).
• Pentru a modifica informaţiile de nume pentru fotografiile realizate, efectuaţi setarea [REPLACE]
(Înlocuire) în [FACE REC EDIT] (Editare înregistrare faţă) (P146).
VQT2S74
105
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Setări faţă
Puteţi înregistra informaţii precum numele şi zilele de naştere pentru imaginile feţelor a până la 6
persoane.
Înregistrarea poate fi facilitată prin realizarea a mai multor imagini cu faţa fiecărei persoane.
(până la 3 imagini/înregistrare)
Punct de înregistrare la înregistrarea imaginilor cu feţe
• Staţi cu faţa spre aparat, cu ochii deschişi şi gura închisă,
asigurându-vă că ochii, conturul feţei, sau sprâncenele nu sunt
acoperite de păr la înregistrare.
• Asiguraţi-vă că nu sunt umbre excesive pe faţă la înregistrare.
(Blitzul nu va fi activat în timpul înregistrării.)
•
•
•
•
(Exemplu de înregistrare
corectă)
Când nu este recunoscută faţa în timpul înregistrării
Înregistrarea feţei aceleiaşi persoane în interior sau exterior, sau cu expresii sau unghiuri diferite.
(P109)
Adiţional, înregistraţi în locaţia înregistrării anterioare.
Modificarea setării [SENSITIVITY] (Sensibilitate). (P109)
Când o persoană care este înregistrată nu este recunoscută, corectaţi prin reînregistrare.
Exemple de feţe care sunt greu de recunoscut
Recunoaşterea feţei nu va fi posibilă sau feţele nu vor fi recunoscute
corect chiar şi pentru feţele înregistrate în următoarele situaţii, în
funcţie de expresia facială şi de mediu.
• Părul acoperă ochii sau sprâncenele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
106
Faţa este întunecată/iluminată şi se află la un unghi
Faţa este fotografiată din lateral sau dintr-un unghi
Faţa este îndreptată în jos/în sus.
Ochii sun închişi
Când faţa este extrem de luminoasă sau întunecată
Când faţa este ascunsă de ochelari de soare şi ochelarii reflectă
lumina, de păr, de o pălărie, etc.
Când faţa apare mică pe ecran
Ecranul nu cuprinde întreaga faţă
Când trăsăturile faciale distinctive s-au modificat o dată cu vârsta
Când părinţii, copiii sau rudele seamănă prea mult între ei
Expresia facială este foarte diferită
Când contrastul feţelor este redus
Când există mişcare rapidă
Când camera trepidează
La utilizarea transfocării digitale
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Înregistrarea imaginii feţei unei noi persoane
Selectaţi [FACE RECOG.] în meniul de mod [REC] şi apoi apăsaţi ►. (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [MEMORY] (Memorie) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta cadrul de
înregistrare a feţei care nu este înregistrat, după
care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare).
Realizaţi imaginea ajustând faţa cu ghidul.
• Feţele unor alte subiecte decât persoane (animale
de companie, etc.) nu pot fi înregistrate.
• Când înregistrarea eşuează, se va afişa un mesaj,
iar afişajul va reveni la ecranul de înregistrare. În
acest caz încercaţi să realizaţi fotografia din nou.
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi
pe [MENU/SET].
VQT2S74
107
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Selectaţi elementul pentru editare cu ▲/▼, şi apoi apăsaţi ►.
• Puteţi înregistra până la 3 imagini cu feţe.
Element
Descrierea setărilor
Este posibilă înregistrarea numelor.
1
[NAME]
(Nume):
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
2 Introduceţi numele.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi "Entering Text"
(Introducerea textului) de la P146.
Este posibilă înregistrarea zilelor de naştere.
[AGE]
1
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
2
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta elementele (An/Lună/Zi) şi apoi
1
Selectaţi cadrul de recunoaştere faţă neînregistrată şi apoi
apăsaţi [MENU/SET].
2
Efectuaţi paşii 4 şi 5 din "Înregistrarea imaginii feţei unei noi
persoane".
3
Apăsaţi
apăsaţi ▲/▼ pentru a seta, iar apoi apăsaţi [MENU/SET].
Pentru a adăuga imagini suplimentare cu feţe.
(Adăugare imagini)
[ADD IMAGES]
(Adăugare
imagini)
.
Pentru a şterge una dintre imaginile cu faţă.
(Ştergere)
1
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea cu faţă de şters şi apoi
apăsaţi [MENU/SET].
2
3
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi
.
• Dacă există o singură imagine înregistrată, aceasta nu poate fi ştearsă.
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a închide meniul.
Despre informaţii
• Când apăsaţi [DISPLAY] pe ecranul de înregistrare descris în pasul 4, P107, apare o explicaţie pentru
realizarea imaginilor cu feţe. (Apăsaţi din nou pentru a reveni la ecranul de înregistrare.)
108
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Modificarea sau ştergerea informaţiilor pentru o persoană înregistrată
Puteţi modifica imaginile sau informaţiile unei persoane deja înregistrate. De asemenea, puteţi şterge
informaţiile despre persoana înregistrată.
1
Selectaţi [FACE RECOG.] din meniul de mod [REC] şi apoi
2
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [MEMORY] (Memorie) şi apăsaţi
[MENU/SET].
3
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea feţei
pentru editat sau şters şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
4
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
apăsaţi ►. (P29)
Element
Modificarea informaţiilor unei persoane deja înregistrate.
Efectuaţi pasul 6 din "Înregistrarea imaginii feţei unei persoane noi".
Focalizarea şi expunerea sunt ajustate preferenţial pentru feţe cu
prioritate ridicată.
[INFO EDIT]
[PRIORITY]
(Prioritate)
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta prioritatea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Ştergerea informaţiilor despre o persoană înregistrată.
[DELETE]
(Ştergere):
5
Descrierea setărilor
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a închide meniul.
Setare înregistrare automată / sensibilitate
Puteţi efectua setarea înregistrării automate şi a sensibilităţii pentru recunoaşterea feţei.
1
2
3
Selectaţi [FACE RECOG.] din meniul de mod [REC] şi apoi apăsaţi ►. (P29)
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul, după care apăsaţi ►.
Element
Descrierea setărilor
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
• Când setaţi [AUTO REGISTRATION] (Înregistrare automată) la [ON]
[AUTO
REGISTRATION]
(Activare), funcţia [FACE RECOG.] (Recunoaşterea feţei) va fi setată
(Înregistrare automată)
automat la [ON] (Activare).
• Pentru detalii, consultaţi "Înregistrarea automată" de la P110.
[HIGH]/[NORMAL]/[LOW]
• Selectaţi [HIGH] când recunoaşterea se dovedeşte a fi dificilă.
Probabilitatea de recunoaştere creşte, dar în acelaşi timp creşte şi
[SENSITIVITY]
probabilitatea
de confuzie la recunoaştere.
(SENSIBILITATE)
• Selectaţi [LOW] când apar frecvente confuzii la recunoaştere.
• Pentru a reveni la setările originale, setaţi [NORMAL].
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a închide meniul.
VQT2S74
109
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Înregistrare automată
Când setaţi [AUTO REGISTRATION] (Înregistrare automată) la [ON] (Activare), ecranul de înregistrare
se va afişa automat după realizarea unei fotografii a unei feţe care are un număr ridicat de apariţii.
• Ecranul de înregistrare este afişat după aproximativ 3 imagini. Nu se contorizează în modul rafală,
încadrare automată, încadrare tonuri de alb, încadrare multi film sau la setarea [AUDIO REC.].)
• Recunoaşterea poate fi extrem de dificilă doar cu funcţia [AUTO REGISTRATION] (Înregistrare
automată), deci înregistraţi imaginile cu feţe cu funcţia [FACE RECOG.] în meniul de mod [REC] în
prealabil.
Înregistrare din ecranul de înregistrare automată
1
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe
[MENU/SET].
• Dacă nu există persoane înregistrate, treceţi la pasul 3.
• Ecranul de selectare este afişat din nou când selectaţi [NO]
şi când selectaţi [YES] cu ▲,
[AUTO REGISTRATION] (Înregistrare automată) va fi
setată la [OFF] (Dezactivare)
2
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [NEW PERSON]
(Persoană nouă) sau [ADDITIONAL IMAGE] (Imagine
suplimentară) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Element
[NEW PERSON]
(Persoană nouă)
[ADDITIONAL IMAGE]
(Imagine suplimentară)
Descrierea setărilor
• O listă a persoanelor înregistrate este afişată când există 6
persoane deja înregistrate. Selectaţi persoana de înlocuit.
Pentru a înregistra suplimentar imaginea feţei pentru o persoană
înregistrată.
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta persoana a cărei
fotografie doriţi să o adăugaţi şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
• Dacă au fost deja înregistrate 3 persoane, se va afişa ecranul de
înlocuire a imaginii. În acest caz, selectaţi imaginea pe care doriţi să
o înlocuiţi.
• După înregistrarea suplimentară sau modificarea imaginii unei feţe, ecranul revine automat la
ecranul de înregistrare.
3
Efectuaţi operaţi din pasul 6 şi urmaţi indicaţiile din "Înregistrarea imaginii feţei unei noi
persoane".
Notă
• Dacă ecranul de înregistrare nu se afişează, acesta poate fi afişat mai uşor prin înregistrarea în
acelaşi condiţii sau cu aceleaşi expresii faciale.
• Dacă o faţă nu este recunoscută chiar dacă este înregistrată, recunoaşterea va fi mai uşoară prin
înregistrarea din nou a persoanei utilizând funcţia [FACE RECOG.] din meniul de mod [REC] în
acelaşi mediu de înregistrare.
• Dacă ecranul de înregistrare este afişat pentru o persoană care este deja înregistrată, recunoaşterea
va fi mai uşoară printr-o înregistrare suplimentară.
• Recunoaşterea poate fi mai dificilă atunci când este înregistrată o imagine fotografiată cu blitz.
110
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Mod [REC] (Înregistrare):
Funcţii utile la destinaţiile de călătorie
Înregistrarea zilei de vacanţă în care aţi realizat fotografia
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [SETUP] (Configurare), consultaţi P29.
Dacă setaţi în prealabil data plecării sau destinaţia călătoriei, numărul de zile care au trecut de la data
plecării (adică ziua din concediu) este înregistrată la realizarea fotografiei. Puteţi afişa numărul de zile
care au trecut atunci când redaţi fotografiile şi puteţi imprima acest număr pe fotografiile înregistrate
utilizând funcţia [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P137).
• Numărul de zile care a trecut de la data plecării poate fi imprimat utilizând software-ul
"PHOTOfunSTUDIO" de pe CD-ROM (furnizat).
• Selectaţi [CLOCK SET] (Setare ceas) pentru a seta în prealabil data şi ora curentă. (P27)
Selectaţi [TRAVEL DATE] (Data călătoriei) din meniul
[SETUP] şi apoi apăsaţi ►.
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [TRAVEL SETUP] (Configurare
călătorie) şi apoi apăsaţi ►.
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a seta data plecării (an/lună/zi)
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare).
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a seta data revenirii
(an/lună/zi) şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare).
• Dacă nu doriţi să setaţi data revenirii, apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu / Setare) în timp ce este afişată bara cu date.
VQT2S74
111
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [LOCATION] (Locaţie) şi apăsaţi ►.
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Introduceţi locaţia.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi
"Entering Text" (Introducerea textului) de la P130.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu / Setare) de două ori pentru a închide meniul.
Realizaţi fotografia.
• Numărul de zile care a trecut de la data plecării este afişat timp de aproximativ 5 secunde dacă
acest aparat este pornit etc., după setarea datei călătoriei sau la setarea datei călătoriei.
• Când data călătoriei este setată,
se afişează în colţul din dreapta jos al ecranului.
Anularea datei călătoriei
Data călătoriei este anulată automat dacă data curentă este ulterioară datei de revenire. Dacă doriţi să
anulaţi data deplasării înainte de finalul concediului, selectaţi [OFF] de pe ecranul prezentat la
pasul 3 sau 7 şi apoi apăsaţi de două ori [MENU/SET]. Dacă aţi setat [TRAVEL SETUP] (Configurare
călătorie) la [OFF] (Dezactivare) în pasul 3, [LOCATION] (Locaţie) va fi, de asemenea, setată la [OFF]
(Dezactivare).
Notă
• Data călătoriei este calculată utilizând data din setarea de ceas şi data plecării setată de
dumneavoastră. Dacă setaţi [WORLD TIME] (Fus orar) (P113) la destinaţia călătoriei, data călătoriei
este calculată utilizând data din setarea de ceas şi setarea de destinaţie a călătoriei.
• Setarea de dată a călătoriei este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită.
• Dacă setaţi [TRAVEL DATE] (Data călătoriei) la [OFF] (Dezactivare), numărul de zile care au trecut
de la data plecării nu va fi înregistrat. Chiar dacă aţi setat [TRAVEL DATE] (Data călătoriei) la [SET]
(Setare) după realizarea fotografiilor, ziua din concediu în care le-aţi realizat nu este afişată.
• Dacă setaţi o dată de plecare şi apoi realizaţi o fotografie la o dată anterioară acestei date de plecare,
simbolul [-] (minus) este afişat în portocaliu, iar data de concediu în care aţi realizat fotografia nu este
înregistrată.
• Dacă data călătoriei este afişată cu [-] (minus) în alb, există o diferenţă de timp ce implică o
modificare a datei între [HOME] şi [DESTINATION]. (Aceasta va fi înregistrată)
• [LOCATION] (Locaţie) nu se poate înregistra la realizarea imaginilor video.
• [TRAVEL DATE] (Data călătoriei) nu poate fi setată în modul inteligent automat. Va fi reflectată
setarea celorlalte moduri de înregistrare.
112
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Înregistrarea datei / orei la destinaţiile de călătorie din alte ţări
(Fus orar)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [SETUP] (Configurare), consultaţi P29.
Puteţi afişa ora locală la destinaţiile de călătorie şi le puteţi înregistra pe imaginile realizate.
• Selectaţi [CLOCK SET] (Setare ceas) pentru a seta în prealabil data şi ora curentă. (P27)
Selectaţi [WORLD TIME] (Fus orar) din meniul [SETUP] şi
apoi apăsaţi ►.
• Când utilizaţi pentru prima dată camera după achiziţionarea
ei, este afişat mesajul [PLEASE SET THE HOME AREA] (Vă
rugăm să setaţi zona de domiciliu). Apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu / Setare) şi setaţi zona de domiciliu în pasul 3.
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [HOME] (Domiciliu) şi apoi
apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta zona de domiciliu şi apoi
apăsaţi [MENU/SET].
Ora curentă
Diferenţa de fus orar GMT (Greenwich Mean Time)
• Dacă în zona de domiciliu se foloseşte ora de vară
apăsaţi ▲. Apăsaţi ▲ din nou pentru a reveni la ora
originală.
• Setarea orei de vară pentru zona de domiciliu nu determină
modificarea orei curente. Modificaţi setarea de ceas cu o oră
înainte.
,
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [DESTINATION] (Destinaţie) şi
apoi apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
În funcţie de setare, este afişată ora zonei de destinaţie a
deplasării sau a zonei de domiciliu.
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta zona în care se găseşte
destinaţia călătoriei şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] pentru a
seta.
Ora curentă în zona de destinaţie
Diferenţa de fus orar
• Dacă la destinaţia călătoriei se foloseşte ora de vară
, apăsaţi ▲. (Ceasul va fi dat cu o oră înainte.)
Apăsai ▲ din nou pentru a reveni la ora originală.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Notă
• Reveniţi cu setarea la [HOME] (Domiciliu) la terminarea concediului, parcurgând paşii 1, 2 şi 3.
• Dacă aţi setat deja [HOME] (Domiciliu), modificaţi doar destinaţia călătorie şi utilizaţi.
• Dacă nu puteţi găsi destinaţia călătoriei în zonele afişate pe ecran, setaţi în funcţie de diferenţa de fus
orar faţă de zona dumneavoastră de domiciliu.
VQT2S74
113
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Utilizarea meniului de mod [REC]
• [METERING MODE], [I.EXPOSURE], [EX. OPT. ZOOM] şi [DIGITAL ZOOM] sunt setări comune atât
pentru meniul de mod [REC], cât şi pentru meniul de mod [MOTION PICTURE]. Modificarea acestor
setări într-unul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.
[FILM GRAIN] (Granulaţie film)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Puteţi selecta caracteristicile de culoare pentru imaginile dumneavoastră din 9 seturi de culori, la fel ca
în cazul în care aţi selecta un film pentru o cameră video.
Selectaţi setarea de mod film în funcţie de condiţiile şi natura înregistrării.
Moduri aplicabile:
[Puteţi selecta doar [STANDARD] şi [STANDARD]
şi
în modurile
.]
[STANDARD] (COLOUR)/[DYNAMIC] (COLOUR)/[SMOOTH] (COLOUR)/[NATURE]
(COLOUR)/[NOSTALGIC] (COLOUR)/[VIBRANT] (COLOUR)/[STANDARD]
/[SMOOTH]
/ [DYNAMIC]
/[MY FILM 1]/[MY FILM 2]/[MULTI FILM]
Notă
• Consultaţi P82 pentru detalii.
[ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Acest lucru vă permite să selectaţi raportul dimensiunilor imaginilor pentru a putea fi tipărite, sau metoda
de redare.
Moduri aplicabile:
[ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor) pentru TV 4:3
[ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor) pentru o cameră cu film de 35 mm
[ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor) pentru un TV de înaltă definiţie (HD), etc.
Raport al dimensiunilor în formă de pătrat
Notă
• Marginile imaginilor înregistrate pot fi tăiate la tipărire, deci verificaţi cu atenţie înaintea tipăririi. (P181)
114
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[PICTURE SIZE] (Rezoluţie imagine)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Setaţi numărul de pixeli. Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii
al imaginilor, chiar dacă acestea sunt tipărite pe pagini mari.
Moduri aplicabile:
Când setarea raportului dimensiunilor este
(12M)
4000 X 3000 pixeli
(6M)
2816 X 2112 pixeli
(3M)
2048 X 1536 pixeli
Când setarea raportului dimensiunilor este
(10.5M)
4000 X 2672 pixeli
(5M)
2816 X 1880 pixeli
(2.5M)
2048 X 1360 pixeli
Când setarea raportului dimensiunilor este
(9M)
4000 X 2248 pixeli
(4-5M)
2816 X 1584 pixeli
(2M)
1920 X 1080 pixeli
Când raportul dimensiunilor este
(9M)
2992 X 2992 pixeli
(4-5M)
2112 X 2112 pixeli
(2M)
1504 X 1504 pixeli
Notă
• Dacă setaţi [EXTRA OPTICAL ZOOM] (Transfocare optică extra) (P121) la [ON] (Activare),
este afişat pe ecran în momentul în care rezoluţia imaginii este setată la o altă rezoluţie decât la cea
maximă pentru fiecare format de imagine. "EZ" este o abreviere pentru "Extra Optical Zoom"
(Transfocare optică extra).
• O imagine digitală este creată din numeroase puncte,
denumite pixeli. Cu cât este mai ridicat numărul de pixeli, cu
atât mai fină va fi imaginea atunci când este tipărită pe o
bucată mare de hârtie sau afişată pe un monitor de PC.
Mai mulţi pixeli (Imagine clară)
Mai puţini pixeli (Imagine mai puţin clară)
* Aceste imagini reprezintă exemple pentru a ilustra efectul.
• Dacă modificaţi raportul dimensiunilor, setaţi rezoluţia imaginii
din nou.
• Consultaţi P183 pentru informaţii privind numărul de imagini înregistrabile.
VQT2S74
115
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[QUALITY] (Calitatea imaginii)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.
Moduri aplicabile:
Fină (când calitatea imaginii are prioritate)
Imagine standard (când se utilizează calitatea standard şi se măreşte numărul de imagini
realizabile, fără a modifica numărul pixelilor).
Fişier RAW + Fine (Superioară): (Pe lângă setările [RAW], o imagine JPEG echivalentă de
calitate superioară este creată simultan)*1
Fişier RAW+Standard (Pe lângă setările [RAW], o imagine JPEG echivalentă de calitate
standard este creată simultan)*1
Fişier RAW (Când imaginea va fi editată cu un PC, la o calitate ridicată)*2
*1 Dacă ştergeţi un fişier RAW din cameră, imaginea JPEG corespunzătoare va fi, de asemenea,
ştearsă.
*2 Este fixat la numărul maxim de pixeli pentru fiecare raport al dimensiunilor imaginii.
Notă
• Consultaţi P183 pentru informaţii privind numărul de imagini înregistrabile.
• Vă puteţi bucura de funcţii mult mai avansate de editare a imaginii dacă utilizaţi fişiere RAW. Puteţi
salva fişierele RAW într-un format de fişier (JPEG, TIFF, etc.) care poate fi afişat pe PC-ul
dumneavoastră, le puteţi developa şi le puteţi edita utilizând software-ul "SILKYPIX Developer Studio"
dezvoltat de către Ichikawa Laboratory, de pe CD-ROM (furnizat).
• Imaginile [RAW] sunt înregistrate cu un volum de date mai mic decât
sau
• [PRINT SET] şi [FAVORITE] (Favorite) nu pot fi setate în cazul unei imagini realizate în [RAW].
[FACE RECOG.] (Recunoaşterea feţei)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Specificaţi faţa persoanei şi utilizaţi funcţiile de recunoaştere a feţei.
Moduri aplicabile:
[OFF]/[ON]/[MEMORY]/[SET]
Notă
• Consultaţi P105 pentru detalii.
116
VQT2S74
.
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[STABILIZER] (Stabilizator)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Utilizând unul dintre aceste moduri, vibraţiile din timpul realizării fotografiilor sunt detectate, camera le
compensează automat, putând fi realizate, în acest fel, imagini fără trepidaţii.
Moduri aplicabile:
[OFF]*
[MODE1]:
[MODE2]:
[MODE3]:
Vibraţiile sunt întotdeauna compensate în timpul modului de înregistrare.
Vibraţiile sunt compensate la apăsarea butonului declanşator.
Instabilitatea camerei este corectată pentru mişcările în sus/jos. Acest mod este ideal
pentru panoramare (o metodă de realizare a fotografiilor care implică rotirea camerei
pentru urmărirea mişcărilor unui subiect care continuă să se deplaseze într-o direcţie fixă).
Notă
* Acest mod poate fi selectat doar atunci când utilizaţi un obiectiv fără comutator [O.I.S.].
Nu există un comutator [O.I.S.] pe obiectivul 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10K.
• Confirmaţi setarea comutatorului [O.I.S.] de pe obiectiv la [ON] (Activare) atunci când utilizaţi un
obiectiv cu comutator [O.I.S.].
• Funcţia [STABILIZER] (Stabilizator) nu poate fi selectată atunci când este utilizat un obiectiv fără
funcţia de stabilizator.
• Funcţia de stabilizator nu va fi eficientă în următoarele cazuri.
− Când există multe vibraţii.
−
−
Când grosismentul de transfocare este ridicat.
−
Când este utilizată transfocarea digitală.
−
Când se fotografiază în timp ce se urmăresc subiecte aflate în mişcare.
− Când timpul de expunere creşte, pentru realizarea fotografiilor în interior sau în locuri întunecate.
Acordaţi atenţie vibraţiilor când apăsaţi butonul declanşator.
• Efectul de panoramare din [MODE3] este mai dificil de atins în următoarele cazuri.
− În locuri luminate puternic, cum ar fi miezul zilei sau într-o zi de vară.
−
Atunci când timpul de expunere este mai mic de a 1/100-a parte dintr-o secundă.
−
Atunci când deplasaţi camera prea încet deoarece subiectul se deplasează încet. (Fundalul nu va
deveni înceţoşat.)
− Atunci când camera nu urmăreşte în mod satisfăcător subiectul
• Recomandăm realizarea fotografiilor cu ajutorul vizorului în momentul panoramării în [MODE3].
• Setarea este fixată la [MODE1], chiar dacă aţi setat la [MODE2] sau [MODE3] în modul de înregistrare
imagine video.
[FLASH] (Blitz)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Puteţi comuta setările de blitz.
Moduri aplicabile:
Notă
• Consultaţi P58 pentru detalii.
VQT2S74
117
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[RED-EYE REMOVAL] (Eliminare ochi roşii)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Când blitzul este utilizat cu funcţia de reducere a efectului de ochi roşii
selectată, aceasta va detecta automat şi va corecta efectul de ochi
roşii în datele de imagine.
Moduri aplicabile:
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
Notă
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, această corecţie nu va putea fi efectuată întotdeauna.
apare pe
• Când corecţia digitală a efectului de ochi roşii este setată la [ON] (Activare),
pictograma de blitz.
• Consultaţi P60 pentru detalii.
[FLASH SYNCHRO] (Sincronizare blitz)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Puteţi seta întârzierea sincronizată.
Moduri aplicabile:
[1ST]/[2ND]
Notă
• Consultaţi P63 pentru detalii.
[FLASH ADJUST.] (Reglare blitz)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Puteţi ajusta setările de blitz.
Moduri aplicabile:
[-2 EV]/[ -1 2/3 EV]/[ -1 1/3 EV]/[ -1 EV]/[ -2/3 EV]/[ -1/3 EV]/[0 EV]/[+1/3 EV]/
[+2/3 EV]/[ +1 EV]/[ +1 1/3 EV]/[ +1 2/3 EV]/[ +2 EV]
Notă
• Consultaţi P62 pentru detalii.
118
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[METERING MODE] (Mod de măsurare)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Tipul măsurării optice pentru măsurarea luminozităţii poate fi modificat.
Moduri aplicabile:
Multiplu
Aceasta este metoda în care camera măsoară cea mai adecvată expunere, determinând
automat alocarea luminozităţii pe întregul ecran. De obicei, recomandăm această metodă.
Focalizare pe centru
Aceasta este metoda utilizată pentru a focaliza pe subiect în centrul ecranului şi de
măsurare uniformă a întregului ecran.
Punct de focalizare
Aceasta este metoda de măsurare a subiectului în ţinta de măsurare
punct
Notă
şi selectaţi
camera va ajusta
Când AF mode (Mod focalizare automată) este setat la
expunerea pentru compatibilitate cu faţa persoanei, chiar şi atunci când aceasta este setată la
expunerea este reglată la subiectul blocat.
[I.RESOLUTION]
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Imagini extrem de clare şi cu rezoluţie ridicată pot fi realizate utilizând Intelligent Resolution Technology
(Tehnologie de rezoluţie inteligentă).
Moduri aplicabile:
[OFF] (Dezactivare)/[LOW] (Scăzută)/[STANDARD]/[HIGH] (Ridicată)
Notă
• [I.RESOLUTION] este fixată la [OFF] (Dezactivare) în modul de imagine video.
VQT2S74
119
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[I.EXPOSURE] (Ajustare expunere inteligentă)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Contrastul şi expunerea vor fi ajustate automat când există o mare diferenţă de luminozitate între fundal
şi subiect, pentru ca imaginea să fie mai apropiată de realitate.
Moduri aplicabile:
OFF] (Dezactivare)/[LOW] (Scăzută)/[STANDARD]/[HIGH] (Ridicată)
Notă
• Chiar dacă setaţi [SENSITIVITY] la [ISO100]/[ISO125], [SENSITIVITY] poate deveni mai ridicată decât
[ISO100]/[ISO125] când o imagine este realizată cu funcţia [I.EXPOSURE] (Expunere inteligentă)
activată.
• Efectul de compensare nu va fi obţinut întotdeauna, acest lucru depinzând de condiţii.
de pe ecran revine la galben când este activată funcţia [I.EXPOSURE].
•
• [LOW] (Scăzută), [STANDARD] sau [HIGH] (Ridicată) reprezintă domeniul maxim de efect.
[ISO LIMIT SET] (Setare limită ISO)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Va fi selectată sensibilitatea ISO optimă cu valoarea setată ca limită în funcţie de luminozitatea
subiectului.
Moduri aplicabile:
[OFF]/[200]/[400]/[800]/[1600]
Notă
• Limita superioară a sensibilităţii ISO poate fi setată.
• Cu cât este mai ridicată valoarea setată pentru sensibilitate ISO, cu atât mai mult sunt reduse
vibraţiile, dar cu atât mai mare va fi zgomotul imaginilor.
• Această setare va fi eficientă când setaţi [SENSITIVITY] (Sensibilitate) la [AUTO] sau
[ISO INCREMENTS] (Incrementuri ISO)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Setările de sensibilitate ISO cuprins între [ISO100] şi [ISO6400] sunt modificate pentru fiecare 1/3 EV.
Moduri aplicabile:
[1/3 EV]:
[1 EV]:
[100]/[125]/[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/
[1600]/[2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]
[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]
Notă
• Când setarea este schimbată de la [1/3 EV] la [1 EV], sensibilitatea ISO va fi setată la cea mai
apropiată valoare setată în timpul [1/3 EV]. (Valoarea setată nu va fi restabilită când setarea este
schimbată înapoi la [1/3 EV]. Va rămâne ca setarea selectată pentru [1 EV].)
120
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[LONG SHTR NR] (Reducere zgomot)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Camera îndepărtează în mod automat zgomotul de imagine care apare atunci când timpul de expunere
devine mai mare pentru a realiza fotografii a peisajului nocturn, etc., pentru a putea realiza imagini frumoase.
Moduri aplicabile:
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
Notă
• Dacă o setaţi la [ON] (Activare), ecranul de numărare inversă este afişat atunci când este apăsat butonul
declanşator. Nu mişcaţi camera în acest moment. După finalizarea numărării inverse, este afişat [PLEASE
WAIT…] (Vă rugăm să aşteptaţi) sub formă de timp de expunere pentru procesarea semnalului.
• Recomandăm utilizarea unui trepied atunci când timpul de expunere este mărit pentru a realiza
fotografii.
[EX. OPT. ZOOM] (Zoom optic extins)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Mărirea unei imagini fără deteriorarea calităţii acesteia.
Moduri aplicabile:
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
Notă
• Consultaţi P48 pentru detalii.
[DIGITAL ZOOM] (Transfocare digitală)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Acest mod poate mări subiectele chiar mai mult comparativ cu transfocarea optică şi transfocarea optică
extinsă.
Moduri aplicabile:
[OFF]/[2X]/[4X]
Notă
• Consultaţi P48 pentru detalii.
• Dacă apar vibraţii ale camerei în timpul transfocării, se recomandă ca funcţia [STABILIZER]
(Stabilizator) să fie setată la [MODE1].
[BURST RATE] (Rată rafală)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Puteţi seta viteza de fotografiere în rafală.
Moduri aplicabile:
[H]/[M]/[L]
Notă
• Consultaţi P65 pentru detalii.
VQT2S74
121
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[AUTO BRACKET] (Încadrare automată)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Puteţi seta intervalul de compensare a expunerii şi ordinea de fotografiere în serie cu expuneri diferite.
Moduri aplicabile:
[STEP]:
[3•1/3]/[3•2/3]/[5•1/3]/[5•2/3]/[7•1/3]/[7•2/3]
[SEQUENCE]: [0/-/+]/[-/0/+]
Notă
• Consultaţi P67 pentru detalii.
[SELF-TIMER] (Temporizator)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Puteţi seta timpul pentru temporizator.
Moduri aplicabile:
Notă
• Consultaţi P69 pentru detalii.
[COLOR SPACE] (Spaţiu de culoare)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Setaţi această funcţie atunci când doriţi să rectificaţi reproducerea culorii imaginilor înregistrate pe un
calculator, imprimantă, etc.
Moduri aplicabile:
[sRGB]:
Spaţiul de culoare este setat la spaţiul de culoare sRGB.
Acest mod este utilizat în speciale pentru calculatoare.
[AdobeRGB]: Spaţiul de culoare este setat la spaţiul de culoare AdobeRGB.
AdobeRGB este utilizat în principal în scop comercial, cum ar fi o imprimantă
profesională deoarece are un interval mai mare de culori reproductibile decât sRGB.
Notă
• În funcţie de setarea spaţiului de culoare, denumirea fişierului imaginii înregistrate se modifică după
cum este ilustrat.
• Setaţi sRGB dacă nu sunteţi foarte familiarizat cu AdobeRGB.
• Setarea este fixată la [sRGB] în modul de imagine video.
122
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[AUDIO REC.] (Înregistrare audio)
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [REC] (Înregistrare), consultaţi P29.
Sunetul poate fi înregistrat simultan cu imaginea. Puteţi înregistra o conversaţie în timpul realizării
imaginilor.
Moduri aplicabile:
[OFF]:
Sunetul nu va fi înregistrat.
[ON]:
apare pe ecran.
Sunetul va fi înregistrat imediat ce imaginea este înregistrată. (Se va opri în 5 secunde)
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timpul înregistrării audio, înregistrarea audio este anulată.
Notă
• Sunetul este înregistrat prin microfonul integrat al camerei.
• La înregistrarea audio, nu acoperiţi microfonul cu degetele sau alte obiecte.
• Sunetul înregistrat cu acest aparat nu va fi întotdeauna redat pe alte echipamente.
• Semnalul audio sau imaginile cu sunet înregistrate cu această cameră nu pot fi redate cu modele mai
vechi de camere digitale Panasonic (LUMIX), lansate pe piaţă înainte de iulie 2008.
• [AUDIO REC.] (Înregistrare audio) nu poate fi setată în următoarele cazuri.
−
La înregistrarea cu încadrare automată
−
În timpul fotografierii în rafală
−
Când [SELF-TIMER] este setat la
−
La înregistrare cu încadrare de tonuri de alb
−
La înregistrare cu încadrare multi film
−
Când [QUALITY] (Calitate) este setată la
sau
VQT2S74
123
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Utilizarea meniului de mod [MOTION PICTURE] (Imagine video)
• Meniul de mod [MOTION PICTURE] este afişat doar în modul de imagine video.
• [METERING MODE], [I.EXPOSURE], [EX. OPT. ZOOM] şi [DIGITAL ZOOM] sunt setări comune atât
pentru meniul de mod [REC], cât şi pentru meniul de mod [MOTION PICTURE]. Modificarea acestor
setări într-unul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.
− Pentru detalii, consultaţi explicaţiile setării corespunzătoare din meniul de mod [REC].
[REC QUALITY]
Pentru detalii privind setările de meniu de mod [MOTION PICTURE], consultaţi P29.
Este configurată calitatea pentru imaginile video.
Moduri aplicabile:
(
doar când selectorul de mod este setat la
)
* Acest element nu poate fi setat în modul inteligent automat.
Notă
• Consultaţi P103 pentru detalii.
[CONTINUOUS AF] (Focalizare automată continuă)
Pentru detalii privind setările de meniu de mod [MOTION PICTURE], consultaţi P29.
Puteţi seta camera să menţină întotdeauna focalizarea, sau să fixeze focalizarea.
Moduri aplicabile:
(
doar când selectorul de mod este setat la
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
)
Notă
• Setaţi la [OFF] (Dezactivare) atunci când doriţi să fixaţi focalizarea.
• Se recomandă să setaţi focalizarea automată la [OFF] (Dezactivare) dacă sunetul operaţional vă
deranjează.
[WIND CUT] (Reducere a zgomotului creat de vânt)
Pentru detalii privind setările de meniu de mod [MOTION PICTURE], consultaţi P29.
În acest fel se reduce zgomotul produs de vânt la înregistrarea audio.
Moduri aplicabile:
(
doar când selectorul de mod este setat la
)
[OFF] (Dezactivare)/[LOW] (Scăzută)/[STANDARD]/[HIGH] (Ridicată)
Notă
• Calitatea sunetului va fi diferită când setaţi [WIND CUT] (Reducere a zgomotului creat de vânt).
• Funcţia [WIND CUT] (Reducere a zgomotului creat de vânt) nu operează la realizarea imaginilor
statice cu sunet.
124
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Efectuaţi aceste setări dacă sunt necesare.
Utilizarea meniului [CUSTOM] (Personalizare)
• În modul auto inteligent, puteţi seta doar [GUIDE LINE] (Linie de ghidare).
Pentru detalii privind selectarea setărilor de meniu [CUSTOM] (Personalizat), consultaţi P29.
Pot fi înregistrate până la 3 setări curente pentru cameră sub formă de setări
personalizate.
[CUST. SET MEM.]
[C1]
[C2]
[C3]
• Consultaţi P99 pentru detalii.
Alocaţi meniul de mod [REC] (Înregistrare) sau meniul [CUSTOM]
[Fn BUTTON SET]
(Personalizat) la butonul ▼. Este convenabilă înregistrarea funcţiilor care sunt
folosite des.
[FILM MODE]/[ASPECT RATIO]/[QUALITY]/ [METERING MODE]/
[I.RESOLUTION]/[I.EXPOSURE]/ [EX. OPT. ZOOM]/[GUIDE LINE]
• Consultaţi P114 pentru detalii privind meniul de mod [REC] (Înregistrare).
• Când setaţi [DIRECT AF AREA] (P127) la [ON] (Activare), operaţiile butoanelor cursor au ca rezultat
mişcări ale zonei de focalizare automată. Setaţi utilizând meniul rapid (P31).
Această opţiune vă permite să setaţi afişarea sau nu a histogramei. (P57)
[HISTOGRAM]
(Histogramă)
[OFF]
[ON]:
Poziţia histogramei poate fi setată. Consultaţi P58 pentru modul de
setare.
Această opţiune va seta şablonul liniilor de ghidare afişate în momentul
realizării fotografiei. (P57)
[GUIDE LINE]
(Linie de ghidare)
Poziţia liniei de ghidare poate fi setată. Consultaţi P57 pentru
modul de setare.
[HIGHLIGHT]
(Evidenţiere)
Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt activate, o zonă de
saturaţie albă apare luminând intermitent în alb şi negru.
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
• Dacă există zone saturate în alb, recomandăm
compensarea expunerii spre negativ (P64) pe baza
histogramei (P57) şi apoi realizarea, din nou, a
fotografiei. Poate rezulta o calitate mai bună a
imaginii.
VQT2S74
125
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
• Pot exista zone saturate în alb dacă distanţa dintre cameră şi subiect este prea apropiată la realizarea
fotografiilor cu blitzul.
Dacă funcţia [HIGHLIGHT] (Evidenţiere) este activată, zona direct iluminată de blitz va deveni saturată
în alb şi va apărea luminând intermitent în alb – negru.
• LCD/EVF va afişa porţiuni supraexpuse ale imaginii sub forma unor zone care luminează intermitent.
Acestea apar doar pe afişajul imaginii, nu şi pe fotografia propriu-zisă.
• Aceasta nu va opera în timpul redării multi (P51), redării calendar (P52), sau transfocării la redare (P52).
Această opţiune va seta ceea ce va fi setat de către butonul [AF/AE LOCK]
(Blocare AF/AE) în momentul realizării unei fotografii cu focalizare sau expunere
fixate.
Buton
[AE]:
Este blocată doar expunerea.
[AF/AE LOCK]
[AF]:
Este blocată doar focalizarea.
[AF/AE]: Sunt blocate expunerea şi focalizarea.
• Pentru detalii, consultaţi P76.
Aceasta va seta operarea butonului [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) în
momentul realizării unei fotografii cu focalizare sau expunere fixate.
[OFF]:
Focalizarea şi expunerea sunt fixate doar dacă apăsaţi
[AF/AE LOCK]. (P76)
Dacă eliberaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), blocarea AF/AE este
Buton
anulată.
[AF/AE LOCK HOLD]
[ON]:
Focalizarea şi expunerea rămân fixate chiar şi dacă eliberaţi
[AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) după apăsarea acestuia.
Dacă apăsaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), este anulată
blocarea AF/AE.
În funcţie de setare, camera va ajusta focalizarea automat înainte de a apăsa pe
jumătate butonul declanşator.
[OFF]
[PRE AF]
Quick AF - AF Rapidă
Continuous AF - AF Continuă
Despre
şi
va regla în mod automat focalizarea atunci când se reduce instabilitatea camerei.
va
regla în mod continuu focalizarea (operare continuă a AF).
Camera va regla în mod automat focalizarea, iar reglarea focalizării atunci când este apăsat butonul
declanşator devine mai rapidă. Aceasta este eficientă atunci când nu doriţi să rataţi ocazia de a realiza
fotografia.
Notă
• Acumulatorul se va consuma mai repede decât de obicei.
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator din nou când este dificilă focalizarea subiectului.
, focalizarea pe subiect poate
• Atunci când [PRE AF] (Pre focalizare automată) este setată la
dura ceva timp dacă rotiţi inelul de focalizare de la Wide la Tele sau dacă schimbaţi rapid subiectul de
la unul aflat la distanţă la unul apropiat.
• Funcţia [PRE AF] (Pre focalizare automată) nu este operaţională în modul de previzualizare.
• [PRE AF] nu funcţionează cu obiective care nu permit focalizarea automată sau cu obiective cu
specificaţie de montare Four Thirds incompatibile de focalizarea automată cu contrast.
nu
operează cu obiective pentru care modul de focalizare nu poate fi setat la [AFC]. (P17)
126
VQT2S74
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[DIRECT FOCUS AREA]
(Zonă directă AF)
Poziţia şi dimensiunea zonei AF pot fi modificate cu uşurinţă în timpul
înregistrării.
[OFF]
[ON]:
Zona AF poate fi deplasată liber cu ajutorul ▲/▼/◄/► atunci
când este selectat
• Pentru detalii, consultaţi P73.
Va seta astfel încât să nu fie realizată nicio fotografie atunci când nu este
focalizată.
[FOCUS PRIORITY]
(Prioritate focalizare)
[OFF]:
Aceasta oferă prioritate celui mai bun moment pentru (Dezactivare)
realizarea fotografiei pentru a putea realiza o fotografie atunci când
butonul declanşator este apăsat complet.
[ON]:
Nu este realizată o fotografie până când subiectul nu este focalizat.
• Dacă setaţi [OFF] (Dezactivare), asiguraţi-vă că imaginea este focalizată corespunzător chiar dacă
[AFS] şi [AFC] din modul de focalizare sunt setate.
• Acest mod nu operează în timpul înregistrării imaginilor video.
Iluminarea subiectului face mai uşoară focalizarea de către cameră la
înregistrarea în condiţii de iluminare slabă, când focalizarea este, în mod
normal, mai dificilă.
[AF ASSIST LAMP]
(Lampă de asistare
a focalizării
automate - AF)
[OFF]:
Lampa de asistare AF nu se aprinde.
[ON]:
Atunci când realizaţi fotografii în locui întunecate, lampa de asistenţă
AF se aprinde în timp ce butonul declanşator este apăsat la jumătate.
(Zonele AF mai mari sunt acum afişate.)
• Intervalul efectiv al lămpii de asistenţă a focalizării automate diferă de obiectivul utilizat.
−
Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3,5-5,6 inclus cu DMC-G10K şi la Wide:
Aproximativ între 1,0 m şi 3,0
• Lampa de asistare AF este validă doar pentru subiectul aflat în centrul ecranului. Utilizaţi această
funcţie poziţionând subiectul în centrul ecranului.
• Demontaţi parasolarul.
• Când nu doriţi să folosiţi lampa de asistare AF (de exemplu când realizaţi fotografii asupra unor
animale în locuri întunecoase), setaţi lampa de asistare AF [AF ASSIST LAMP] la [OFF]. În acest caz,
devine dificilă focalizarea pe subiect.
• Lampa de asistare AF se blochează uşor la utilizarea obiectivului inclus în DMC-G10K, dar nu
afectează performanţa.
• Lampa de asistare AF se poate bloca mai mult, iar focalizarea poare poate deveni dificilă atunci când
este utilizat un obiectiv cu un diametru mai mare.
• Setarea pentru [AFASSIST LAMP] este fixată la [OFF] (Dezactivare) în modul
[SCENERY], [NIGHT SCENERY] sau [CREATIVE NIGHT SCENERY] în modul [NIGHT PORTRAIT] şi
modul scenă [SUNSET].
Este posibilă reglarea manuală a focalizării după reglarea automată a acestuia.
[OFF]
[AF+MF]
[ON]:
Este posibilă ajustarea fină a focalizării manuale prin rotirea inelului de
focalizare în timpul fixării AF (Modul de focalizare este setat la [AFS], iar
butonul declanşator este apăsat pe jumătate sau fixarea AF este setată
cu [AF/AE LOCK]).
VQT2S74
127
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[MF ASSIST]
(Asistare MF)
În focalizarea manuală, este afişat ecranul de asistenţă pentru a facilita
focalizarea pe subiect.
[OFF]
[ON]:
Centrul ecranului va fi mărit în mod automat atunci când este rotit inelul
de focalizare.
Pentru detalii, consultaţi P74.
[MF GUIDE] (Ghid
focalizare manuală)
În focalizarea manuală, este posibilă verificarea poziţiei de focalizare, pentru a
determina dacă aceasta se află spre partea apropiată sau spre partea
îndepărtată.
[OFF]
[ON]:
Ghidarea MF este afişată pe ecran când este rotit inelul de focalizare.
Pentru detalii, consultaţi P74.
Aceasta va seta operarea butonului
vizualizare.
[PREVIEW HOLD]
[OFF]: Ecranul de previzualizare este afişat doar atunci când
apăsat.
Selectaţi afişarea sau nu a măsurării expunerii când selectorul de mod este
comutat la
etc.
• Setaţi la [ON] (Activare) pentru a afişa [EXPO.METER] la corectarea
expunerii, efectuarea comutării programului, setarea aperturii şi
setarea timpului de expunere.
• Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în roşu.
• Măsurarea expunerii va fi afişată doar atunci când camera este setată
pentru a afişa informaţii pe ecranul LCD sau vizor (P55)
• [EXPO.METER] dispare după aproximativ 4 secunde dacă nu este
efectuată nicio operaţie.
Acest lucru va seta stilul de afişare al vizorului.
• Consultaţi P56 pentru detalii.
128
VQT2S74
.
după
Ecranul de vizualizare este afişat chiar după eliberarea
apăsare. (P88) Acesta va reveni la ecranul anterior atunci când este
apăsat
din nou.
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
[LVF DISP.STYLE]
(Stil de afişare a
vizorului)
este
Acesta va reveni la ecranul anterior atunci când este eliberat
[ON]:
[EXPO.METER]
în momentul afişării ecranului de
Stil vizor
Stil de monitor LCD
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
[LCD DISP.STYLE]
(Stil de afişare a
monitorului LCD)
Acest lucru va seta stilul de afişare al ecranului LCD.
Stil vizor
Stil de monitor LCD
• Consultaţi P55 pentru detalii.
[PLAY ON LCD]
Va comuta automat la ecranul LCD în timpul redării, atunci când vizorul a fost
selectat în timpul înregistrării.
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
Consultaţi P56 pentru detalii.
Este posibilă setarea modului în care butonul
auto inteligent va opera.
[SINGLE PRESS] (O singură apăsare):
BUTTON SWITCH]
(Comutator)
pentru comutarea la modul
Va comuta la modul auto inteligent apăsând
[PRESS AND HOLD] (Apăsaţi şi ţineţi apăsat):
Va comuta la modul auto inteligent apăsând
pentru un interval de timp.
Setează operarea ghidului comutator atunci când selectorul de mod este
şi
urmează să fie afişat sau nu.
comutat la
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
• Va afişa ghidul de operare a selectorului pe ecranul care este
posibil să efectueze compensarea expunerii, comutarea
programului, setarea aperturii sau setarea timpului de expunere
atunci când setarea este [ON] (Activare).
[DIAL GUIDE]
(Ghid selector)
Ghid de operare a selectorului
[MENU RESUME]
(Reluare meniu)
Este salvată ultima poziţie operată a meniului, chiar şi atunci când camera este
oprită.
[OFF] (Dezactivat) [ON] (Activat)
Aceasta va efectua optimizarea dispozitivului de imagistică şi a procesării de
[PIXEL REFRESH]
imagine.
(Reîmprospătare
pixeli)
• Dispozitivul de realizare a imaginii şi procesarea imaginii sunt optimizate la achiziţionarea camerei.
Utilizaţi această funcţie când puncte luminoase sunt înregistrate, iar acest lucru vă deranjează.
• Opriţi camera, după care porniţi-o după rectificarea pixelilor.
[SENSOR CLEANING] Funcţia de reducere praf elimină impurităţile şi praful care s-au depus pe partea
frontală a dispozitivului de imagistică.
(Curăţare senzor)
• Funcţia de reducere a prafului va opera în mod automat atunci când este pornită camera, însă puteţi
utiliza această funcţie atunci când vedeţi praf. (P168)
VQT2S74
129
Operaţii avansate (Înregistrarea imaginilor)
Este posibilă configurarea astfel încât obturatorul să nu opereze atunci când nu
[SHOOT W/O LENS] este instalat nici un obiectiv pe cameră.
[OFF]: Nu puteţi apăsa butonul declanşator atunci când nu este montat un
(Înregistrare fără
obiectiv pe cameră sau când acesta nu este montat în mod
obiectiv)
corespunzător.
[ON]: Obturatorul va funcţiona indiferent de obiectivul camerei.
• La utilizarea unui adaptor de montare a obiectivului Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R; opţional), setaţi
la [ON] (Activare).
Introducerea textului
Este posibilă introducerea numelor copiilor sau animalelor de casă, precum şi a destinaţiilor de călătorie
la înregistrare. (Pot fi introduse doar simboluri şi caractere alfabetice.)
Afişaţi ecranul de introducere date şi apăsaţi ▼ pentru a muta secţiunea de selectare a
caracterului.
• Puteţi afişa ecranul de introducere date prin următoarele operaţii.
− [NAME] pentru [BABY1]/[BABY2] sau [PET] (P95) în modul Scenă.
− [NAME] în [FACE RECOG.] (P108)
− [LOCATION] în [TRAVEL DATE] (P111)
− [TITLE EDIT] (P136)
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta text şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] pentru a înregistra.
• Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) pentru a comuta textul între [A]
(majuscule), [a] (minuscule) şi [&/1] (caractere speciale şi
numere).
• Cursorul la poziţia de intrare poate fi mutat la stânga cu şi la
dreapta cu selectorul posterior.
• Pentru a introduce un spaţiu, mutaţi cursorul la [SPACE] sau
pentru a şterge un caracter introdus, mutaţi cursorul la [DELETE], pentru a opri editarea în
timpul introducerii textului apăsaţi [CANCEL], iar apoi apăsaţi [MENU/SET].
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. (Maximum 9 caractere la setarea numelor
în [FACE RECOG.])
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a muta cursorul la [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
pentru a finaliza introducerea textului.
• Afişajul va reveni la ecranul de setare corespunzător.
Notă
• Textul poate fi derulat dacă întregul text introdus nu se încadrează pe ecran.
130
VQT2S74
Operaţii avansate (Redare)
Redarea imaginilor video/Imagini cu sunet
• Formatul de fişier care poate fi redat cu această cameră este QuickTime Motion JPEG.
Apăsaţi
Imagini video
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o imagine cu o pictogramă de
şi apoi apăsaţi ▲ pentru redare.
imagine în mişcare
Mod de înregistrare imagini video
Pictogramă de imagine video
• După începerea redării, timpul de redare scurs este afişat în colţul din
dreapta sus a ecranului.
De exemplu, un interval de 8 minute şi 30 secunde este afişat ca
[8m30s].
Operaţii efectuate în timpul redării imaginilor video
Cursorul afişat în timpul diaporamei este acelaşi ca ▲/▼/◄/►.
Play/Pause (Redare / Pauză)
Stop
Derulare înapoi, derulare înapoi cadru cu cadru*
Derulare înainte, derulare înainte cadru cu cadru*
Aceste operaţii pot fi efectuate doar în Modul Pauză.
Reducerea nivelului volumului
Mărirea nivelului volumului
• Despre redarea rapidă înainte/înapoi
−
Apăsaţi ► în timpul redării pentru derulare rapidă înainte (apăsaţi ◄ pentru derulare rapidă înapoi).
Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi creşte dacă atingeţi din nou. ◄/►. (Afişajul de pe ecran se
modifică de la ►► la ►►►.)
−
Apăsaţi ▲ pentru a relua viteza de redare normală.
Când utilizaţi un card de mare capacitate, este posibil ca derularea rapidă înapoi să se desfăşoare
mai încet ca de obicei.
−
Notă
• Software-ul de pe CD-ROM include aplicaţia QuickTime pentru redarea pe PC a fişierelor de imagine
în mişcare înregistrate cu această cameră.
• Imaginile video QuickTime Motion JPEG care au fost înregistrate cu un PC sau un alt echipament pot
prezenta o calitate mai slabă a imaginii sau nu vor putea fi redate cu acest aparat.
VQT2S74
131
Operaţii avansate (Redare)
Imagini cu sunet
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o imagine cu o pictogramă audio
şi apoi apăsaţi ▲ pentru redare.
Pictogramă audio
• Consultaţi [AUDIO REC.] (P123) pentru informaţii privind crearea
imaginilor statice cu sunet.
Notă
• Sunetul poate fi auzit prin difuzor. Consultaţi [VOLUME] (P32) pentru informaţii privind modul de
reglare a volumului în meniul [SETUP] (Configurare).
• Imaginile cu sunet înregistrate cu alte echipamente nu pot fi redate cu acest aparat.
Utilizarea meniului de mod [PLAYBACK] (Redare)
În modul Redare puteţi utiliza diverse funcţii pentru a roti imagini, pentru a le proteja la ştergere etc.
• Cu [TEXT STAMP] (Imprimare text), [RESIZE] (Redimensionare), [CROPPING] (Decupare) sau
[ASPECT CONV.] poate fi creată o nouă imagine editată. O nouă imagine nu poate fi editată dacă nu
există spaţiu liber pe card, deci vă recomandăm să verificaţi dacă există suficient spaţiu liber înainte
de editarea imaginii.
[SLIDE SHOW] (Diaporamă)
Puteţi reda fotografiile realizate sincronizându-le cu muzică şi puteţi face acest lucru secvenţial, lăsând
un interval fix între fiecare imagine.
Puteţi, de asemenea, crea o diaporamă compusă doar din imagini statice, doar din imagini video sau
doar din imagini aparţinând unei anumite categorii, sau doar din imagini preferate.
Vă recomandăm această funcţie atunci când vizualizaţi imagini prin conectarea camerei la un TV.
Selectaţi [SLIDE SHOW] (Diaporamă) din meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Se poate selecta [FAVORITE] doar când opţiunea
[FAVORITE] din meniul [PLAYBACK] (P135) se află la [ON]
şi deja există imagini setate ca favorite.
• În timpul [CATEGORY SELECTION] (Selecţie categorie),
apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o categorie şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] pentru a trece la pasul 3. Pentru detalii
privind categoriile, consultaţi P134.
132
VQT2S74
Operaţii avansate (Redare)
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [START] şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▼ pentru a finaliza diaporama.
• Redarea normală este reluată după finalizarea diaporamei.
Operaţii efectuate în timpul diaporamei
Cursorul afişat în timpul redării este acelaşi ca ▲/▼/◄/►.
• Ecranul meniu este restabilit când apăsaţi
.
Play/Pause (Redare / Pauză)
Stop
Înapoi la imaginea anterioară*
Înainte la imaginea următoare*
Aceste operaţii pot fi efectuate doar în modul pauză sau în timpul
redării imaginilor video.
Reducerea nivelului volumului
Mărirea nivelului volumului
Modificarea setărilor de diaporamă
Puteţi modifica setările pentru redarea diaporamei selectând [EFFECT]
(Efect) sau [SETUP] (Configurare) pentru ecranul de meniu diaporamă.
[EFFECT] (Efect)
Acest lucru vă permite să selectaţi efectele de ecran atunci când treceţi de
la o imagine la imaginea următoare.
[NATURAL], [SWING], [URBAN], [OFF]
• Când selectaţi [URBAN], imaginea poate apărea în alb-negru ca efect de ecran.
• [EFFECT] este setat la [OFF] atunci când redaţi o diaporamă doar cu
imagini video.
• Unele [EFFECT] (Efecte) nu vor opera la redarea imaginilor afişate vertical.
[SETUP] (Configurare)
Funcţiile [DURATION] (Durată) sau [REPEAT] (Repetare) pot fi setate.
Element
Setări
[DURATION]
(Durată)
1SEC./2SEC./3SEC./5SEC.
[REPEAT]
(Repetare)
OFF/ON (Dezactivare / Activare)
[OFF]:
[AUTO]:
Nu va fi emis niciun sunet.
Muzica este redată atunci când sunt redate imagini statice, iar semnalul
audio este redat la redarea imaginilor video sau a imaginilor statice cu
[SOUND]
sunet.
[MUSIC]: Muzica este redată.
[AUDIO]: Sunetul (doar pentru imagini video şi imagini statice cu sunet) este redat.
• [DURATION] (Durată) poate fi setată doar când aţi selectat [OFF] (Dezactivat) pentru setarea
[EFFECT] (Efect).
Notă
• Nu este posibilă adăugarea de muzică nouă.
VQT2S74
133
Operaţii avansate (Redare)
[PLAYBACK MODE] (Mod de redare)
Redarea în [NORMAL PLAY], [PICTURE PLAY], [VIDEO PLAY], [CATEGORY PLAY] sau
[FAVORITE PLAY] poate fi selectată.
Selectaţi [PLAYBACK MODE] în meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Se poate selecta [FAVORITE PLAY] doar când opţiunea
[FAVORITE] din meniul [PLAYBACK] (P135) se află la [ON] şi
deja există imagini setate ca favorite.
• Consultaţi P50 pentru informaţii privind modul de redare a
imaginilor în [NORMAL PLAY], [PICTURE PLAY], [VIDEO PLAY]
sau [FAVORITE PLAY] poate fi selectată.
Când selectaţi [CATEGORY PLAY] (Redare categorie) în pasul 2
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta categoria şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
• Dacă este identificată o imagine într-o categorie, pictograma
pentru categorie devine albastră.
• Poate fi necesară o perioadă de timp pentru căutarea fişierelor
de imagini dacă există un număr mare de imagini pe card.
• Dacă apăsaţi
în timpul căutării, căutarea se va întrerupe.
• Imaginile sunt sortate în categoriile indicate mai jos.
[CATEGORY]
(Categorie)
Informaţii de înregistrare,
de ex. moduri scenă
[FACE RECOG.]*
(Recunoaşterea feţei)
[PORTRAIT] (Portret),
[i-PORTRAIT],
[NIGHT PORTRAIT],
[i-NIGHT PORTRAIT],
[BABY1]/[BABY2],
[i-BABY] (Bebeluş)
[SCENERY] (Peisaj),
[i-SCENERY], [SUNSET]
(Apus de soare),
[i-SUNSET]
[NIGHT PORTRAIT] (Portret
nocturn),
[i-NIGHT PORTRAIT],
[i-NIGHT SCENERY]
[SPORTS] (Sport), [PARTY]
(Petrecere)
[CATEGORY]
(Categorie)
Informaţii de înregistrare,
de ex. moduri scenă
[BABY1]/[BABY2],
[i-BABY] (Bebeluş)
[PET] (Animal de companie)
[FOOD]
(Alimente)
[TRAVEL DATE]
(Data călătoriei)
[MOTION PICTURE]
(Imagine video)
* Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta persoana de redat şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Recunoaşterea feţei nu va fi posibilă sau feţele nu vor fi recunoscute corect chiar şi pentru
feţele înregistrate, în funcţie de expresia facială şi de mediu.
De asemenea, dacă există feţe multiple care sunt deja înregistrate în imagine, acestea vor fi
clasificate doar o dată pentru prima persoană identificată în înregistrare.
134
VQT2S74
Operaţii avansate (Redare)
[FAVORITE] (Imagini favorite)
Puteţi efectua următoarele operaţii dacă un simbol a fost adăugat imaginilor iar acestea au fost setate ca
favorite.
• Puteţi reda fotografiile setate ca şi favorite în diaporamă.
• Redarea imaginilor pe care le-aţi setat ca fiind favorite. ([FAVORITE PLAY])(Redare imagini favorite)
• Puteţi şterge toate fotografiile care nu au fost setate ca favorite. ([ALL DELETE EXCEPT
(Ştergere toate cu excepţia)
])
Selectaţi [FAVORITE] (Imagini favorite) în meniul [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [ON] şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Nu puteţi seta imagini ca favorite dacă opţiunea [FAVORITE]
este setată la [OFF]. De asemenea, pictograma de imagini
favorite [
] nu va apărea atunci când opţiunea [FAVORITE]
este setată la [OFF] chiar dacă anterior a fost setată la [ON].
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi ▼
pentru a seta în timpul redării.
• Repetaţi procedeul de mai sus.
• Dacă apăsaţi ▼ din nou, setarea de imagine favorită este
anulată.
Anularea tuturor setărilor de imagini [FAVORITE]
1
2
3
Selectaţi [CANCEL] (Anulare) pe ecranul afişat în pasul 2 şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• Nu puteţi selecta [CANCEL] (Anulare) dacă nicio imagine nu a fost setată ca favorită.
• Nu puteţi selecta [CANCEL] (Anulare) în [PLAYBACK MODE] (Mod redare).
Notă
• Puteţi seta maxim 999 de imagini ca favorite.
• Când tipăriţi imagini la un laborator foto, funcţia [ALL DELETE EXCEPT
] (Ştergere toate cu
excepţia) (P54) este utilă astfel încât doar imaginile pe care doriţi să le tipăriţi rămân pe card.
• Nu este posibilă setarea ca favorite a imaginilor înregistrate cu un alt echipament.
• Imaginile care au fost realizate cu [QUALITY] (Calitate) setată la [RAW] nu pot fi setate ca
[FAVORITE].
VQT2S74
135
Operaţii avansate (Redare)
[TITLE EDIT] (Editare titlu)
Puteţi adăuga text (comentarii) imaginilor. După înregistrarea textului, acesta poate fi inclus în imaginile
tipărite utilizând funcţia [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P137). (Pot fi introduse doar simboluri şi
caractere alfabetice.)
Selectaţi [TITLE EDIT] (Editare titlu) în meniul [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SINGLE] (O singură imagine) sau
[MULTI] (Mai multe imagini) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Selectaţi imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] pentru a seta.
•
se afişează pentru imagini cu titluri
deja înregistrate.
Setare [MULTI] (Mai multe imagini)
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare pentru a
seta (repetare) şi apăsaţi [MENU/SET]
pentru a seta.
Apăsaţi ◄/► pentru a
selecta imaginea.
Apăsaţi ▲/▼/◄/►
pentru a selecta imaginile.
• Dacă apăsaţi din nou [DISPLAY] (Afişare), setarea este anulată.
Introduceţi textul. (P130)
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu*.
* Ecranul meniu este restabilit automat când este selectată setarea [MULTI] (Mai multe imagini).
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Notă
• Pentru a şterge titlul, ştergeţi întregul text din ecranul de introducere a textului.
• Textul poate fi derulat dacă întregul text înregistrat nu se încadrează pe ecran.
• Puteţi tipări texte (comentarii) utilizând software-ul "PHOTOfunSTUDIO"
de pe CD-ROM (furnizat).
• Puteţi configura până la 50 de imagini o dată cu setarea [MULTI] (Mai multe imagini).
• Nu puteţi utiliza funcţia de editare titlu pentru următoarele imagini.
− Imagini video
− Imagini protejate
Fotografii realizate cu
− Imagini înregistrate cu alte echipamente
−
136
VQT2S74
sau
Operaţii avansate (Redare)
[TEXT STAMP] (Imprimare text)
Puteţi imprima pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării, locaţia, data călătoriei sau titlul.
Acest mod este adecvat pentru tipărirea cu dimensiuni normale. (Imaginile cu o dimensiune mai mare
decât [S] vor fi redimensionate la imprimarea datei pe acestea.)
Selectaţi [TEXT STAMP] (Imprimare text) din meniul [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SINGLE] (O singură imagine) sau
[MULTI] (Mai multe imagini) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Selectaţi imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] pentru a seta.
•
se afişează pe ecran dacă
fotografia are text imprimat.
Setare [MULTI] (Mai multe imagini)
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) pentru a
seta (repeta) şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
pentru a seta.
• Dacă apăsaţi din nou [DISPLAY]
(Afişare), setarea este anulată.
Apăsaţi ◄/► pentru a
selecta imaginea.
Apăsaţi ▲/▼/◄/►
pentru a selecta imaginile.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementele de imprimare text şi apăsaţi ►.
VQT2S74
137
Operaţii avansate (Redare)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta setările şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Element
Setarea elementului
[OFF]
[SHOOTING DATE]
(Data înregistrării)
[W/OTIME]:
[WITHTIME]:
[OFF]
Imprimare a anului, lunii şi zilei.
Imprimare a anului, lunii, zilei, orei şi minutului.
Numele înregistrat în funcţia de recunoaştere a feţei
vor fi imprimate.
[NAME]
(Nume):
Imprimaţi numele pe imagini care sunt deja
înregistrate cu setările de nume ale
[BABY1]/[BABY2] sau [PET] în modul Scenă.
[OFF]
[LOCATION]
(Locaţie)
[ON]:
Imprimă numele destinaţiei de călătorie setat sub
[LOCATION] (Locaţie).
[OFF]
[TRAVEL DATE]
(Data călătoriei)
[ON]:
Imprimă data călătoriei setată sub [TRAVEL DATE]
(Data călătoriei).
[OFF]
[TITLE]
(Titlu)
[ON]:
Introducerea titlului în [TITLE EDIT] (Editare titlu) va
fi imprimată.
Apăsaţi [MENU/SET].
• Dacă setaţi [TEXT STAMP] (Imprimare text) pentru o imagine mai mare de [S], rezoluţia
imaginii se va reduce în modul indicat mai jos.
Setare raport dimensional
Rezoluţie imagine
• La selectarea
sau
apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] (Da) pentru
imprimarea [AGE] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] şi treceţi la pasul 7.
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
• Mesajul [SAVE NEW PICTURES?] (Salvaţi noile imagini?)
apare dacă imaginea a fost înregistrată cu o rezoluţie [S].
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu.*
* Ecranul meniu este restabilit automat când este selectată
setarea [MULTI] (Mai multe imagini).
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
138
VQT2S74
Operaţii avansate (Redare)
Notă
• Când tipăriţi imagini cu text, data va fi tipărită peste textul imprimat dacă specificaţi tipărirea datei la
atelierul foto sau pe imprimantă.
• Puteţi configura până la 50 de imagini o dată cu setarea [MULTI] (Mai multe imagini).
• Calitatea imaginii se poate reduce când este efectuată imprimarea textului.
• În funcţie de imprimanta utilizată, unele caractere vor fi tăiate la tipărire. Verificaţi înainte de tipărire.
• Textul şi datele nu pot fi tipărite pe fotografii realizate cu alte echipamente.
−
Imagini video
−
Imagini cu sunet
−
Imagini înregistrate fără setarea ceasului şi titlului
−
Imagini imprimate anterior cu funcţia [TEXT STAMP]
−
Fotografii realizate cu
−
Imagini înregistrate cu alte echipamente
sau
VQT2S74
139
Operaţii avansate (Redare)
[RESIZE] Reducerea rezoluţiei fotografiei (numărului de pixeli)
Pentru a permite postarea simplă pe pagini web, ca ataşament la mesaj e-mail (număr de pixeli),
rezoluţia imaginii este redusă.
Selectaţi [RESIZE] (Redimensionare) în meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SINGLE] (O singură imagine) sau
[MULTI] (Mai multe imagini) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Selectaţi imaginea şi rezoluţia.
Setare [SINGLE] (O singură imagine)
1
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi
apoi apăsaţi [MENU/SET].
2
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta rezoluţia* şi
apoi apăsaţi [MENU/SET].
Sunt afişate doar dimensiunile cu care imaginile
pot fi redimensionate.
Setare [MULTI] (Mai multe imagini)
*
1
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta rezoluţia* şi
apoi apăsaţi [MENU/SET].
2
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta
imaginea, după care apăsaţi [DISPLAY].
• Repetaţi acest pas pentru fiecare imagine şi
apoi apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu*.
* Ecranul meniu este restabilit automat când este selectată setarea [MULTI] (Mai multe imagini).
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Notă
•
•
•
•
Puteţi configura până la 50 de imagini o dată cu setarea [MULTI] (Mai multe imagini).
Calitatea imaginii redimensionate se reduce.
Nu este posibilă redimensionarea imaginilor înregistrate cu alte echipamente.
Imagini video, imagini cu sunet, imagini imprimate cu [TEXT STAMP] şi imagini realizate cu
sau
nu pot fi redimensionate.
140
VQT2S74
Operaţii avansate (Redare)
[CROPPING] (Decupare)
Puteţi mări şi apoi păstra numai componenta importantă a imaginii înregistrate
Selectaţi [CROPPING] (Decupare) în meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Reducere
Mărire
Utilizaţi selectorul posterior şi apăsaţi
▲/▼/◄/► pentru a selecta părţile
de decupat.
Selector posterior (dreapta):
Mărire
Selector posterior (stânga): Reducere
Deplasare poziţie
▲/▼/◄/►: Deplasare
Apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Notă
• În funcţie de amploarea tăieturii, rezoluţia imaginii decupate poate deveni mai mică decât aceea a
imaginii originale.
• Calitatea imaginii decupate se reduce.
• Nu este posibilă decuparea imaginilor înregistrate cu alte echipamente.
• Imagini video, imagini cu sunet, imagini imprimate cu [TEXT STAMP] şi imagini realizate cu
sau
nu pot fi decupate.
• Informaţii privind recunoaşterea feţei în imaginea originală nu vor fi copiate la imagini care au fost
editate cu [CROPPING] (Decupare).
VQT2S74
141
Operaţii avansate (Redare)
[ASPECT CONV.] (Raportul dimensiunilor)
Puteţi converti imagini realizate cu un raport al dimensiunilor de
de
sau
.
la un raport de
Selectaţi [ASPECT CONV.] (Conversia formatului imaginii) în meniul de mod [PLAYBACK]
(Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta
sau
şi apoi
apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o imagine realizată cu raport
, după care apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ◄/► pentru a stabili poziţia orizontală, după care
apăsaţi [MENU/SET] pentru a o seta.
• Utilizaţi ▲/▼ pentru a seta poziţia cadrului pentru imagini care
sunt rotite vertical.
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Notă
• După convertirea formatului imaginii, rezoluţia imaginii poate deveni mai mare decât cea a imaginii
iniţiale.
• Nu puteţi converti imaginile realizate cu ajutorul unui alt echipament.
• [ASPECT CONV.] nu se poate efectua pentru imagini video, imagini cu sunet, imagini imprimate cu
[TEXT STAMP] şi imagini realizate cu
sau
.
• Informaţii privind recunoaşterea feţei în imaginea originală nu vor fi copiate la imagini care au fost
editate cu [ASPECT CONV.].
142
VQT2S74
Operaţii avansate (Redare)
[ROTATE]/
[ROTATE DISP.]
Acest mod vă permite să afişaţi în mod automat imagini rotite pe verticală dacă acestea au fost
înregistrate ţinând camera vertical sau permite rotirea manuală a imaginilor în paşi de 90°.
Rotire (Imaginea este rotită manual)
Selectaţi [ROTATE] (Rotire) în meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
• Funcţia [ROTATE] (Rotire) este dezactivată atunci când [ROTATE DISP.] (Rotire şi afişare)
este setată la [OFF] (Dezactivare).
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
• Imaginile protejate şi imaginile video nu pot fi rotite.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta direcţia pentru rotirea imaginii şi
apoi apăsaţi [MENU/SET].
Imaginea se roteşte în sensul acelor de ceasornic în paşi de 90°.
Imaginea se roteşte în sens invers acelor de ceasornic
în paşi de 90°.
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Rotiţi afişarea (Imaginea este rotită şi afişată automat)
Selectaţi [ROTATE DISP.] în meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▼ pentru a selecta [ON] (Activare) şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Fotografiile sunt afişate fără a fi rotite dacă selectaţi [OFF].
• Consultaţi P50 pentru informaţii privind modul de redare a
imaginilor.
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Notă
• [ROTATE DISP.] (Rotire şi afişare) poate fi utilizată doar împreună cu obiectivele compatibile (P16)
care are funcţia de detectare a direcţiei (P37)
• Când redaţi fotografii pe un PC, acestea nu pot fi afişate în direcţia de rotire dacă sistemul de operare
sau software-ul nu sunt compatibile cu Exif. Exif este un format de fişier pentru imagini statice care
permite adăugarea de informaţii de înregistrare etc. A fost stabilit de către JEITA (abreviere de la
Japan Electronic and Information Technology Industries Association).
• Nu este posibilă rotirea imaginilor înregistrate cu alte echipamente.
• Afişarea nu este rotită în timpul redării multiple (P51).
• Imaginile înregistrate cu camera întoarsă nu vor fi rotite.
VQT2S74
143
Operaţii avansate (Redare)
[PRINT SET] (Setare tipărire)
DPOF (Digital Print Order Format – Format de ordine a imprimării digitale) este un sistem care permite
utilizatorului să selecteze fotografiile care vor fi tipărite, numărul de copii pentru fiecare fotografie sau
dacă data înregistrare va fi sau nu imprimată pe imagini la utilizarea unei imprimante foto compatibile
DPOF sau a unor servicii de imprimare foto comerciale. Pentru detalii, consultaţi-vă cu laboratorul foto la
care tipăriţi imaginile.
Selectaţi [PRINT SET] (Setare tipărire) în meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SINGLE] (O singură imagine)
sau [MULTI] (Mai multe imagini) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Selectaţi imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Apăsaţi ◄/► pentru a
selecta imaginea.
Apăsaţi ▲/▼/◄/►
pentru a selecta imaginile.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a seta numărul de tipăriri şi apoi apăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.
• Când aţi selectat [MULTI], repetaţi paşii 3 şi 4 pentru fiecare imagine. (Nu este posibilă
utilizarea aceleiaşi setări pentru mai multe imagini.)
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Anularea tuturor setărilor [PRINT SET] (Setare tipărire)
1
2
3
Selectaţi [CANCEL] (Anulare) pe ecranul afişat în pasul 2 şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• Nu puteţi selecta [CANCEL] (Anulare) dacă nicio imagine nu a fost setată pentru tipărire.
Pentru a imprima data
Puteţi seta / anula imprimarea cu data înregistrată prin apăsarea butonului [DISPLAY] (Afişaj) după
setarea numărului de imprimări.
• Când apelaţi la un studio foto pentru imprimare digitală, comandaţi şi imprimarea datei dacă este
cazul.
• În funcţie de studioul foto sau imprimantă, este posibil ca data să nu fie imprimată chiar dacă
dumneavoastră setaţi imprimarea datei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi studioul foto sau
instrucţiunile de operare ale imprimantei.
• Data nu poate fi imprimată pe imaginile care au text imprimat.
144
VQT2S74
Operaţii avansate (Redare)
Notă
• Numărul de tipăriri poate fi setat de la 0 la 999.
• Cu imprimante care suportă PictBridge, setarea de imprimare a datei poate avea prioritate, deci
verificaţi acest lucru.
• Este posibil să nu puteţi utiliza setările de tipărire cu alte echipamente. În acest caz, anulaţi toate
setările şi resetaţi setările.
• Dacă fişierul nu este bazat pe standardul DCF, setarea de tipărire nu poate fi efectuată.
• [PRINT SET] nu se poate seta pentru imaginile video înregistrate cu [QUALITY] setată la [RAW].
[PROTECT] (Protecţie)
Puteţi seta protecţia pentru imaginile pe care nu doriţi să le ştergeţi din greşeală.
Selectaţi [PROTECT] (Protecţie) în meniul de mod [PLAYBACK] (Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [SINGLE] (O singură imagine) sau
[MULTI] (Mai multe imagini) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Selectaţi imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
Când aţi selectat [MULTI]
• Repetaţi aceşti paşi pentru fiecare
imagine.
• Setările sunt anulate când se apasă din
nou [MENU/SET].
Apăsaţi
Apăsaţi ◄/► pentru a
selecta imaginea.
Apăsaţi ▲/▼/◄/►
pentru a selecta imaginile.
pentru a reveni la ecranul meniu.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Anularea tuturor setărilor [PROTECT]
1
2
3
Selectaţi [CANCEL] (Anulare) pe ecranul afişat în pasul 2 şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] în timpul anulării protecţiei, anularea se va întrerupe.
Notă
• Setarea de protecţie nu va fi eficientă cu alte echipamente.
• Chiar dacă protejaţi imagini de pe un card, acestea vor fi şterse dacă este formatat cardul.
• Chiar dacă nu protejaţi imaginile de pe un card, acestea nu pot fi şterse dacă elementul de protecţie la
scriere al cardului este setat la [LOCK] (Blocare).
VQT2S74
145
Operaţii avansate (Redare)
[FACE REC EDIT] (Editare înregistrare faţă)
Puteţi şterge şi înlocui toate informaţiile privind recunoaşterea feţei în imaginile selectate.
Selectaţi [FACE REC EDIT] (Editare înregistrare faţă)în meniul de mod [PLAYBACK]
(Redare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [REPLACE] (Înlocuire) sau
[DELETE] (Ştergere) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Nu puteţi selecta imagini pentru care informaţiile de recunoaştere a
feţei nu au fost înregistrate.
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta persoana, după care apăsaţi
[MENU/SET].
• [DELETE] pasul 6.
• Nu puteţi selecta o persoană care nu a fost înregistrată.
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta persoana de înlocuit şi
apoi apăsaţi [MENU/SET].
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [YES] şi apoi apăsaţi pe
[MENU/SET].
Apăsaţi
pentru a reveni la ecranul meniu.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
Notă
• Informaţiile [FACE RECOG.] şterse nu mai pot fi restabilite.
• Când toate informaţiile de recunoaştere a feţei dintr-o imagine au fost anulate, imaginea nu va fi
clasificată utilizând funcţia de recunoaştere a feţei din [CATEGORY PLAY] (Redare categorie).
• Nu puteţi edita informaţiile de recunoaştere a feţei pentru imaginile protejate.
146
VQT2S74
Conectarea la alte echipamente
Redarea imaginilor pe un ecran TV
Redarea imaginilor utilizând cablul AV (furnizat)
Pregătiri:
Setaţi [TVASPECT] (Format al imaginii TV). (P34)
Opriţi camera şi televizorul.
Galben: la mufa de intrare video
Alb: la mufa de intrare audio
Aliniaţi marcajele şi introduceţi.
Cablu AV (inclus la livrare)
• Verificaţi orientarea conectorului şi conectaţi sau deconectaţi prin deplasare în linie dreaptă.
(În caz contrar, conectorii se pot deforma şi vor apărea disfuncţionalităţi.)
Conectaţi cablul AV
(furnizat) la intrările video şi audio ale televizorului.
Conectaţi cablul AV la intrarea [AV OUT] de pe cameră.
Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea de semnal extern.
Porniţi camera şi apoi apăsaţi
•
•
•
•
•
•
•
Notă
În funcţie de [ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor), benzi negre pot fi afişate în părţile stânga dreapta sau sus şi jos ale imaginii.
Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat.
Citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Când redaţi o fotografie vertical, aceasta poate fi neclară.
Puteţi viziona imagini pe televizoare din alte ţări (regiuni) care utilizează sistemul NTSC sau PAL
atunci când setaţi [VIDEO OUT] (Ieşire video) în meniul [SETUP] (Configurare).
Sunetul va fi redat mono.
Vizorul nu poate fi afişat atunci când este conectat prin intermediul cablului video.
VQT2S74
147
Conectarea la alte echipamente
Redarea imaginilor pe un televizor cu un slot de card de memorie SD
Imaginile statice înregistrate pot fi redate pe un televizor cu un slot de card de memorie.
•
•
•
•
Notă
Este posibil ca fotografiile să nu fie afişate pe întregul ecran, în funcţie de modelul televizorului.
Imaginile video nu pot fi redate. Pentru a reda imagini video, conectaţi camera la un televizor folosind
cablul AV (furnizat).
Cardurile de memorie SDHC pot fi redate doar dacă televizorul este compatibil cu carduri de memorie
SDHC sau SDXC.
Cardurile de memorie SDXC pot fi redate doar dacă televizorul este compatibil cu carduri de memorie
SDXC.
Redarea pe TV cu soclu HDMI
Vă puteţi bucura de imagini şi filme de înaltă calitate pe televizor prin conectarea camerei cu televizorul
de înalt definiţie compatibil HDMI cu ajutorul mini cablului HDMI (opţional).
Ce înseamnă HDMI?
HDMI reprezintă interfaţa pentru dispozitive digitale. Atunci când acest aparat este conectat la un
dispozitiv compatibil HDMI, imaginea poate fi redată cu ajutorul unui semnal digital. În cazul în care
conectaţi acest aparat la un televizor de înaltă definiţie compatibil HDMI şi apoi redaţi imaginile HD
înregistrate de înaltă definiţie le puteţi viziona la rezoluţie ridicată cu sunet de înaltă calitate.
În cazul în care conectaţi acest aparat la un TV Panasonic Viera compatibil VIERA Link, sunt posibile
mai multe operaţii. (P150)
Pregătiri:
Verificaţi [HDMI MODE] (Mod HDMI). (P35)
Opriţi camera şi televizorul.
Terminal HDMI
Televizor cu terminal HDMI
Mini HDMI (tip C)
Aliniaţi marcajele şi introduceţi.
Cablu mini HDMI (opţional)
• Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct. (În caz contrar, conectorii se pot
îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)
Conectaţi mini cablul HDMI
148
VQT2S74
(opţional) la intrarea pe componente HDMI de la televizor.
Conectarea la alte echipamente
Conectaţi mini cablul HDMI la terminalul [HDMI] de pe cameră.
Porniţi televizorul şi comutaţi la intrarea HDMI.
Porniţi camera şi apoi apăsaţi
• Când setaţi [VIERA Link] (P35) la [ON] şi camea este conectată la un televizor care suportă
VIERA Link, intrarea televizorului va fi conectată automat şi ecranul de redare va fi afişat (P150).
Notă
• În funcţie de [ASPECT RATIO] (Raportul dimensiunilor), benzi negre pot fi afişate în părţile stânga dreapta sau sus şi jos ale imaginii.
• Nu utilizaţi alte cabluri cu excepţia unui cablu mini HDMI Panasonic original (RP-CDHM15,
RP-CDHM30; opţional).
Cod componentă: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Redarea de la mini cablurilor HDMI are prioritate atunci când sunt conectate cablurile video şi
cel HDMI.
• Redarea HDMI nu este posibilă chiar dacă conectaţi mini cablul HDMI în timp ce acest aparat este
conectat la calculator sau la imprimantă.
• Conexiunea HDMI este dezactivată şi conexiunea cu cablul de conectare USB va avea prioritate
atunci când conectaţi cablul de conexiune USB în timp ce este semnalul este redat prin mini
cablul HDMI.
• În timpul redării prin HDMI, nicio imagine nu este afişată pe ecranul LCD sau vizor.
• Atunci când sunt afişate fotografiile, este posibil ca acestea să nu poată fi afişate în mod
corespunzător în funcţie de tipul televizorului.
• Citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
• Sunetul va fi redat mono.
VQT2S74
149
Conectarea la alte echipamente
Redarea utilizând VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Ce este VIERA Link?
• Această funcţie vă permite să folosiţi telecomanda aparatului VIERA pentru operaţii simple atunci
când acest aparat a fost conectat la un echipament compatibil VIERA Link folosind un mini cablu
HDMI (opţional) pentru operaţii corelate automate. (Nu sunt posibile toate operaţiile.)
• VIERA Link este o funcţie Panasonic unică, care se bazează pe o funcţie de control HDMI folosind o
specificaţie CEC (Consumer Electronics Control). Operaţiile corelate cu echipamentele compatibile
HDMI CEC efectuate de alte companii nu sunt garantate. La utilizarea unor dispozitive produse de alte
companii, care sunt compatibile cu VIERA Link, consultaţi instrucţiunile de operare pentru dispozitivele
respective.
• Acest aparat este compatibil cu VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 este cea mai recentă versiune
Panasonic şi este, de asemenea, compatibilă cu echipamentele Panasonic VIERA Link existente.
(Decembrie 2009)
Pregătiri:
Setaţi [VIERA Link] la [ON]. (P35)
Conectaţi acest aparat la un televizor Panasonic compatibil cu VIERA Link cu un cablu
mini HDMI (opţional) (P148).
Porniţi camera şi apoi apăsaţi
Operaţii de redare cu telecomanda pentru televizor.
Televizor Panasonic, compatibil cu VIERA Link
[OPTION] (Opţiune)
[OK]
[RETURN] (Revenire)
* Forma telecomenzii variază în funcţie de regiune. Operaţi urmărind ghidul TV afişat pe ecran.
150
VQT2S74
Conectarea la alte echipamente
Funcţii utilizabile
Operaţii de redare cu telecomanda pentru televizor.
Redare multiplă
Aceasta este afişată iniţial în timpul utilizării VIERA Link.
▲/▼/◄/►:
Selectaţi imaginea.
[OK]:
Mergeţi la afişarea pe ecran.
Buton roşu:
Comutaţi tipurile de date pentru redare.
[OPTION] (Opţiune): Afişaţi ecranul de selectare al modului de redare.
• Tipul de date pentru redare se modifică în ordinea
[ALL]→
.
• [NORMAL PLAY], [SLIDE SHOW], [CATEGORY PLAY], [FAVORITE PLAY]
sau [CALENDAR] pot fi selectate în ecranul de selectare a modului de
redare atunci când selectaţi [ALL] (Toate).
Selectaţi imaginea în timpul redării multiple şi apoi apăsaţi [OK].
◄/►:
Mergeţi la imaginea anterioară/următoare.
Afişare un ecran
▲:
▼:
Afişarea informaţiilor de înregistrare.
Pentru a reveni la redarea normală.
Redaţi imaginea video (când imaginea video este selectată).
Redaţi imaginea video (când imaginea cu sunet este
selectată).
Buton roşu:
Iniţiaţi diaporama.
[OPTION] (Opţiune): Mergeţi la ecranul de setare a diaporamei.
[OK]:
[SLIDE SHOW]
(Diaporamă)
• În timpul redării imaginii video, utilizaţi ◄/► pentru derulare rapidă
înainte/înapoi şi ▼ pentru a opri redarea.
Apăsaţi butonul roşu în timpul afişării unui ecran.
◄/►:
Mergeţi la imaginea anterioară/următoare (când
diaporama este întreruptă temporar/când imaginea
video este redată).
▼:
Finalizaţi diaporama şi reveniţi la afişarea unui ecran.
[OK]:
Pauză.
[OPTION] (Opţiune): Mergeţi la ecranul de setare a diaporamei.
• Pentru redarea sunetului imaginilor video, setaţi [SOUND] (Sunet) în
ecranul de setare a diaporamei la [AUTO] sau [AUDIO].
Pictogramă de operare
Notă
• Pictogramele de operare sunt ascunse prin apăsarea [RETURN], sau nicio operare nu este efectuată
pentru un interval de timp în timp ce pictogramele de operare sunt afişate. Pictogramele de operare
sunt afişate când unul dintre următoarele butoane este apăsat în timp ce pictogramele de operare nu
sunt afişate.
−
▲/▼/◄/►, [OK], [OPTION], [RETURN], Buton roşu, Buton verde, Buton galben
• Dacă televizorul are mai multe terminale de intrare HDMI, este recomandată conectarea acestui
aparat la un alt terminal decât HDMI1.
• Atunci când [VIERA Link] (P35) al acestui aparat este setat la [ON] (Activare), operarea cu ajutorul
butonului de pe acest aparat a fi limitată.
• VIERA Link trebuie să fie activată pe televizorul conectat. (Citiţi instrucţiunile de utilizare ale
televizorului cu privire la modul de setare, etc.)
• Dacă nu utilizaţi VIERA Link, setaţi [VIERA Link] (P35) la [OFF].
VQT2S74
151
Conectarea la alte echipamente
Alte operaţii conectate
Oprirea alimentării:
Dacă opriţi televizorul cu ajutorul telecomenzii acestuia, se va opri şi acest aparat. (Atunci când conectaţi
paratul la un calculator cu ajutorul cablului USB, alimentarea nu va fi întreruptă.)
Comutarea automată a semnalului de intrare:
• Dacă efectuaţi conectarea cu ajutorul unui mini cablu HDMI, după care porniţi alimentarea acestui
aparat, şi apoi apăsaţi
canalul de intrare de pe televizor este comutat în mod automat la ecranul
aparatului. Dacă televizorul se află în modul aşteptare (standby), acesta se va porni automat (dacă s-a
selectat [Set] pentru setarea [Power on link] a televizorului).
• În funcţie de terminalul HDMI al televizorului, este posibil ca schimbarea automată a semnalului de
intrare să nu se producă. În acest caz, utilizaţi telecomanda televizorului pentru a comuta semnalul de
intrare. (Pentru detalii privind comutarea semnalului de intrare, vă rugăm să citiţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.)
• Dacă VIERA Link nu funcţionează corespunzător, consultaţi pagina 180.
Notă
• În cazul în care nu sunteţi sigur dacă televizorul pe care îl utilizaţi este compatibil cu VIERA Link, citiţi
instrucţiunile de utilizare pentru televizor.
• Operaţiile corelate disponibile dintre acest aparat şi un televizor Panasonic sunt diferite în funcţie de
tipurile de televizoare Panasonic, chiar dacă acestea sunt compatibile cu VIERA Link. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale televizorului pentru operaţiunile care sunt compatibile cu televizorul.
• Operarea nu este posibilă cu un cablu care nu se bazează pe standardul HDMI. Nu utilizaţi alte cabluri
cu excepţia unui cablu mini HDMI Panasonic original (RP-CDHM15, RP-CDHM30; opţional).
Cod componentă: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m
• VIERA Link nu va opera chiar şi în cazul în care conectaţi mini cablul HDMI în timp ce acest aparat
este conectat la calculator sau la imprimantă.
• [HDMI MODE] (Mod HDMI) (P35) pentru acest aparat este determinat automat când VIERA Link
operează.
152
VQT2S74
Conectarea la alte echipamente
Conectarea la un PC
Puteţi transfera pe un PC imaginile înregistrate, prin conectarea camerei la un PC.
• Unele calculatoare pot citi direct de pe cardul scos din card. Consultaţi instrucţiunile de operare ale
calculatorului, pentru detalii.
• În cazul în care calculatorul utilizat nu suportă carduri de memorie SDXC, este afişat un mesaj
care vă solicită formatarea. (Acest lucru va duce la ştergerea imaginilor înregistrate, deci nu
alegeţi formatarea.)
În cazul în care cardul nu este recunoscut, vă rugăm consultaţi site-ul de asistenţă.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Puteţi tipări cu uşurinţă, sau puteţi trimite prin e-mail imaginile importate. Utilizarea software-ului
"PHOTOfunSTUDIO" de pe CD-ROM-ul furnizat simplifică mult lucrurile.
• Citiţi instrucţiunile de operare separate (furnizate pe CD-ROM) pentru software-ul furnizat pentru mai
multe informaţii despre software şi modul de instalare a acestuia.
Pregătiri:
Porniţi camera şi calculatorul.
Cablu de conexiune USB (inclus la livrare)
• Verificaţi orientarea conectorului şi conectaţi sau deconectaţi prin deplasare în linie dreaptă.
(În caz contrar, conectorii se pot deforma şi vor apărea disfuncţionalităţi.)
Aliniaţi marcajele şi introduceţi.
Cablu CC (DMW-DCC3; opţional).
• Utilizaţi un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (P163). În
cazul în care capacitatea acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre PC şi cameră,
indicatorul de stare luminează intermitent şi este emis un semnal sonor.
Consultaţi "Deconectarea în siguranţă a cablului de conectare USB" (P154) înainte de a deconecta
cablul de conexiune USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
Conectaţi camera la calculator prin intermediul cablului de conectare USB
(Livrat).
• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celor furnizate. Utilizarea unor
alte cabluri decât cablul de conexiune USB furnizat poate duce la defecţiuni.
VQT2S74
153
Conectarea la alte echipamente
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [PC] şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Dacă [USB MODE] (P34) este setat la [PC] în meniul
[SETUP] în avans, camera va fi automat conectată la PC fără
a se afişa ecranul de selectare [USB MODE]. Deoarece nu
este necesară setarea acestui lucru la fiecare conectare la
PC, acest mod este convenabil.
• Când camera a fost conectată la PC cu [USB MODE] setat la
[PictBridge(PTP)], poate fi afişat un mesaj pe ecranul computerului. Selectaţi [CANCEL]
(Anulare) pentru a închide ecranul şi deconectaţi camera de la PC. Apoi setaţi [USB MODE] la
[PC] din nou.
Executaţi dublu-clic pe [Removable Disk] (Disc amovibil) din [My Computer].
• La utilizarea unui calculator Macintosh, unitatea este afişată pe desktop.
(Se afişează "LUMIX", "NO_NAME" sau "Untitled".)
Executaţi dublu-clic pe folderul [DCIM].
Utilizând operaţia de tragere şi plasare, mutaţi imaginile pe care doriţi să le preluaţi sau
folderul care conţine imaginile respective într-un alt folder din calculator.
• Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul de conexiune USB.
Pentru a deconecta în siguranţă cablul USB
• Începeţi operaţia de deconectare a dispozitivului hardware utilizând comanda "Safely Remove
Hardware" (Eliminare în siguranţă a componentei hardware) de pe bara de sarcini a PC-ului. Dacă
pictograma nu este afişată, verificaţi dacă [ACCESS] nu se afişează pe ecranul LCD al camerei
digitale înainte de a deconecta dispozitivul hardware.
Notă
• Opriţi camera înainte de deconectarea sau conectarea adaptorului de alimentare (P163).
• Înainte de introduce sau scoate un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de conexiune USB. În caz
contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
154
VQT2S74
Conectarea la alte echipamente
Vizualizarea conţinutului cardului utilizând PC-ul (compunere folder)
Folderele şi imaginile procesate pe PC nu pot fi redate pe cameră. Se recomandă utilizarea software-ului
"PHOTOfunSTUDIO" furnizat pe CD-ROM pentru a scrie imagini de pe PC pe card.
Număr folder
Spaţiu de culoare
P: sRGB
_: AdobeRGB
Număr de fişier
MISC:
JPG:
Imagini
MOV:
Imagini video
RW2:
Imagini în fişiere RAW
Tipărire DPOF
Favorite
Un nou folder este creat când fotografiile sunt realizate în următoarele situaţii.
• După efectuarea [NO.RESET] (P36) în meniul [SETUP]
• Când a fost introdus un card conţinând un folder cu acelaşi număr de folder (De exemplu atunci când
fotografiile au fost realizate utilizând un alt tip de cameră)
• Când există o fotografie cu numărul 999 în folder
Conectarea în modul PTP (doar Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 şi Mac OS X)
Setaţi [USB MODE] la [PictBridge(PTP)].
Datele pot fi acum citite doar de pe card în PC.
• Când există 1000 de imagini sau mai multe pe un card, imaginile nu vor fi tipărite în modul PTP.
VQT2S74
155
Conectarea la alte echipamente
Tipărirea imaginilor
Prin conectarea camerei direct la o imprimantă care suportă PictBridge puteţi selecta fotografiile care vor
fi tipărite şi puteţi începe imprimarea pe ecranul LCD al camerei.
• Unele imprimante pot tipări direct de pe cardul scos din camera. Consultaţi instrucţiunile de operare
ale imprimantei, pentru detalii.
Pregătiri:
Porniţi camera şi imprimanta.
Configuraţi în prealabil setările de imprimantă, precum calitatea imprimării.
Cablu de conexiune USB (inclus la livrare)
• Verificaţi orientarea conectorului şi conectaţi sau deconectaţi prin deplasare în linie dreaptă.
(În caz contrar, conectorii se pot deforma şi vor apărea disfuncţionalităţi.)
Aliniaţi marcajele şi introduceţi.
Cablu CC (DMW-DCC3; opţional).
• Utilizaţi un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (P163). În
cazul în care capacitatea acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre PC şi imprimantă,
indicatorul de stare luminează intermitent şi este emis un semnal sonor. Dacă acest lucru se întâmplă
în timpul tipăririi, opriţi tipărirea imediat. Dacă nu tipăriţi, deconectaţi cablul de conexiune USB.
Conectaţi camera la imprimantă prin intermediul cablului de conectare USB
(Livrat).
• Când camera este conectată la imprimantă, apare pictograma de interzicere a
deconectării
cablului. Nu deconectaţi cablul de conexiune USB în timp ce este
afişată pictograma
.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [PictBridge(PTP)] şi apoi
apăsaţi pe [MENU/SET].
Notă
• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celor furnizate.
Utilizarea unor alte cabluri decât cablul de conexiune USB furnizat
poate duce la defecţiuni.
• Opriţi camera înainte de deconectarea sau conectarea adaptorului de alimentare (P163).
• Înainte de a introduce sau scoate un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de conexiune USB.
156
VQT2S74
Conectarea la alte echipamente
Selectarea unei singure imagini şi tipărirea ei
Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Mesajul dispare după aproximativ 2 secunde.
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [PRINT START] (Începerea tipăririi)
şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
• Consultaţi P158 pentru elementele care pot fi setate înainte de a
tipări imaginile.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a anula tipărirea.
• Deconectaţi cablul de conexiune USB după tipărire.
Selectarea mai multor imagini şi tipărirea lor
Apăsaţi ▲.
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• Dacă a apărut ecranul de verificare a tipăririi, selectaţi [YES] (Da)
şi tipăriţi imaginile.
Element
[MULTI SELECT]
(Selectarea mai multor imagini)
Descrierea setărilor
Sunt tipărite mai multe fotografii o dată.
• Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta fotografiile şi apoi, la
pe imaginile de tipărit.
apăsarea [DISPLAY], se afişează
(Dacă apăsaţi [DISPLAY] din nou, setarea este anulată.)
• După ce imaginile au fost selectate, apăsaţi [MENU/SET].
[SELECT ALL]
Tipărirea tuturor imaginilor stocate.
(Selectarea tuturor imaginilor)
Tipărirea doar a fotografiilor setate în [PRINT SET]
[PRINT SET (DPOF)]
(Setare tipărire). (P144)
(Setare tipărire - DPOF)
[FAVORITE]*
Tipărirea doar a fotografiilor setate ca favorite. (P135)
(Imagini favorite)
* Doar când setaţi [FAVORITE] (Imagini favorite) la [ON] şi există fotografii setate ca favorite. (P135)
Apăsaţi ▲ pentru a selecta [PRINT START] (Începerea tipăririi)
şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET].
• Consultaţi P158 pentru elementele care pot fi setate înainte de a
tipări imaginile.
• Apăsaţi [MENU/SET] pentru a anula tipărirea.
• Deconectaţi cablul de conexiune USB după tipărire.
VQT2S74
157
Conectarea la alte echipamente
Setări de tipărire
Selectaţi şi setaţi elementele din ecranul afişat în pasul 2 al
operaţiei "Selectarea unei singure fotografii şi tipărirea ei" şi
în pasul 3 al procedurii "Selectarea mai multor fotografii şi
tipărirea lor".
• Când doriţi să tipăriţi imagini pe o dimensiune de hârtie sau cu un
format care nu este suportat de cameră, setaţi [PAPER SIZE]
(Dimensiune hârtie) şi [PAGE LAYOUT] (Format pagină) la
şi apoi setaţi dimensiunea de hârtie şi formatul pe imprimantă.
(Consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)
• Când aţi selectat [PRINT SET (DPOF)], elementele [PRINT WITH DATE] (Tipărire cu dată)
şi [NUM. OF PRINTS] (Număr de tipăriri) nu sunt afişate.
[PRINT WITH DATE] (Tipărire cu dată)
Element
Descrierea setărilor
[OFF]
Data nu este tipărită.
[ON]
Data este tipărită.
• Dacă imprimanta nu suportă imprimarea datei, data nu poate fi imprimată pe fotografie.
• Deoarece setările imprimantei au prioritate asupra tipăririi cu setarea datei, verificaţi şi tipărirea cu
setarea de dată.
• La tipărirea imaginilor cu o imprimare a textului, vă rugăm amintiţi-vă să setaţi tipărirea cu dată la
[OFF] sau data se va tipări suprapusă.
• În cazul unor imprimante, date imaginii pentru imagini realizate cu raportul dimensiunilor setate la
vor fi tipărite vertical.
Notă
Când solicitaţi unui atelier foto tipărirea imaginilor
• Prin imprimarea datei utilizând funcţia [TEXT STAMP] (Imprimare text) (P137) sau setarea tipăririi
datei în momentul setării [PRINT SET] (Setare tipărire) (P144) înainte de a apela la un atelier foto,
datele pot fi tipărite la atelierul foto.
[NUM. OF PRINTS] (Număr de tipăriri)
Puteţi seta un număr de până la 999 de tipăriri.
• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.
158
VQT2S74
Conectarea la alte echipamente
[PAPER SIZE] (Dimensiune hârtie)
Element
Descrierea setărilor
Setările imprimantei au prioritate.
89 mm x 127 mm
[L/3.5"X5"]
127 mm x 178 mm
[2L/5"X7"]
100 mm x 148 mm
[POSTCARD]
101,6 mm x 180,6 mm
[16:9]
210 mm x 297 mm
[A4]:
297 mm x 420 mm
[A3]
100 mm x 150 mm
[10x15cm]
101,6 mm x 152,4 mm
[4"X6"]
203,2 mm x 254 mm
[8"X10"]
216 mm x 279,4 mm
[LETTER]
54 mm x 85,6 mm
[CARD SIZE]
• Dimensiunile de hârtie care nu sunt suportate de imprimantă nu vor fi afişate.
[PAGE LAYOUT] (Format pagină)
(Formate de tipărire care pot fi setate cu acest aparat)
Element
Descrierea setărilor
Setările imprimantei au prioritate.
1 pagină fără cadru pe 1 pagină
1 pagină cu un cadru pe 1 pagină
2 imagini pe o pagină
4 imagini pe o pagină
• Un element nu poate fi selectat dacă imprimantă nu suportă formatul de pagină.
Format de tipărire
Când tipăriţi aceeaşi imagine pe 1 coală de hârtie
De exemplu dacă doriţi să tipăriţi o fotografie de 4 ori pe aceeaşi coală de hârtie, setaţi [PAGE LAYOUT]
şi apoi setaţi [NUM. OF PRINTS] (Număr de tipăriri) la 4 pentru imaginea pe
(Format pagină) la
care doriţi să o tipăriţi.
Dacă doriţi să tipăriţi fotografii diferite pe o coală de hârtie
De exemplu, dacă doriţi să tipăriţi 4 imagini diferite pe o coală de hârtie, setaţi
şi apoi setaţi [NUM. OF PRINTS] (Număr de tipăriri) la 1 pentru fiecare dintre
[PAGE LAYOUT] la
cele 4 fotografii.
Notă
• Camera va primi un mesaj de eroare de la imprimantă când indicatorul
luminează în portocaliu
în timpul tipăririi. După finalizarea tipăririi, asiguraţi-vă că nu există probleme cu imprimanta.
• Dacă numărul de tipăriri este ridicat, imaginile pot fi tipărite de mai multe ori. În acest caz, indicarea
numărului de tipăriri rămase este diferit de setare.
• Când vor fi tipărite imagini din fişiere RAW, imaginile JPEG înregistrate simultan de cameră vor fi, de
asemenea, tipărite. Dacă nu există imagini JPEG, imaginile de fişier RAW nu pot fi tipărite.
VQT2S74
159
Altele
Utilizarea blitzului extern (opţional)
După montarea blitz-ului extern, intervalul efectiv va fi crescut în comparaţie cu blitz-ul intern al camerei.
Pregătiri:
• Opriţi funcţionarea camerei şi închideţi blitz-ului intern.
Utilizarea blitz-ului dedicat (DMW-FL220; opţional)
Montaţi blitz-ul dedicat pe patina pentru blitz
după
care porniţi funcţionarea camerei şi a blitz-ului dedicat.
• Asiguraţi-vă că aţi fixat bine blitz-ul dedicat cu ajutorul
inelului de blocare
.
Selectaţi [FLASH] (Blitz) din meniul de mod [REC]
(Înregistrare). (P29)
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un mod şi apoi apăsaţi
[MENU/SET].
• În timp ce este conectat blitz-ul extern, sunt afişate
următoarele pictograme.
Activare automată blitz extern
Sincronizare lentă blitz extern
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.
• De asemenea, puteţi apăsa la jumătate butonul de declanşare pentru a închide meniul.
Atunci când utilizaţi alte blitz-uri externe disponibile în comerţ şi care nu au funcţii de
comunicare cu camera (DMC-G10)
• Este necesară setarea expunerii pe blitz-ul extern. Dacă doriţi să utilizaţi blitz-ul extern în modul
automat, utilizaţi un blitz extern care vă permite să setaţi valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO pentru
a corespunde setărilor de pe cameră.
• Setaţi modul de AE cu prioritate a aperturii sau modul de expunere manuală de pe cameră şi setaţi
aceeaşi valoare a aperturii şi a sensibilităţii ISO pe blitz-ul extern. (Expunerea nu poate fi compensată
în mod corespunzător datorită modificărilor din cadrul valorii aperturii din modul AE cu prioritate a
aperturii, iar blitz-ul extern nu poate controla lumina în mod corespunzător în modul Program AE din
cauza faptului că valoarea aperturii nu poate fi setată.)
Notă
• Puteţi seta valoarea aperturii, timpul de expunere şi sensibilitatea ISO pe cameră, chiar şi atunci când
montaţi un blitz extern.
• Unele blitz-uri disponibile în comerţ au terminale de sincronizare cu tensiune înaltă sau cu polaritate
inversă. Utilizarea unor astfel de blitz-uri externe poate cauza defecţiuni sau camera nu va opera
normal.
• Dacă utilizaţi blitz-uri externe disponibile în comerţ cu funcţii de comunicare altele decât cele dedicate,
acesta nu poate opera în mod normal sau pot fi deteriorate. Nu le utilizaţi.
• Chiar dacă este oprită funcţionarea blitz-ului, camera poate accesa modul de blitz extern atunci când
este montat blitz-ul. Dacă nu utilizaţi blitz-ul extern, demontaţi-l.
160
VQT2S74
Altele
• Atunci când montaţi blitz-ul extern, blitz-ul intern nu poate fi utilizat.
• Nu deschideţi blitz-ul intern atunci când este montat un blitz extern.
• Camera va deveni instabilă în momentul montării blitz-ului extern, este recomandată utilizarea unui
trepied în momentul realizării fotografiei.
• Opriţi funcţionarea camerei în momentul demontării blitz-ului extern.
• Demontaţi blitz-ul extern atunci când transportaţi camera.
• Atunci când montaţi blitz-ul extern, nu ţineţi doar de acesta deoarece se poate decupla de la cameră.
ajustaţi în mod
• Dacă utilizaţi blitz-ul extern atunci când echilibrul tonurilor de alb este setat la
fin echilibrul tonurilor de alb în funcţie de calitatea imaginii. (P79)
• Dacă realizaţi fotografii aproape de subiect în Wide, efectul de vignetare poate apărea în partea
inferioară a imaginii înregistrate.
• Citiţi instrucţiunile de utilizare ale blitz-ului extern pentru detalii.
Utilizarea protectorului / filtrului (opţional)
Dispozitivul de protecţie MC (opţional) este un filtru transparent care nu afectează culorile sau cantitatea
de lumină, astfel încât acesta poate fi utilizat pentru a proteja obiectivul camerei.
Filtrul ND (opţional) reduce cantitatea de lumină cu aproximativ 1/8 (egal cu reglarea valorii aperturii
cu 3 trepte) fără a afecta echilibrul tonurilor de culoare.
Filtrul PL (opţional) va atenua lumina reflectată de o suprafaţă metalică sau non-sferică (suprafeţe plate,
non-metalice, vapori de apă sau particule invizibile din atmosferă), făcând posibilă realizarea fotografiei
fără contrast ridicat.
Montaţi filtrul.
Dispozitiv de protecţie MC
Filtru ND
Filtru PL
Notă
• NU montaţi mai multe filtre simultan.
• Dacă filtrul este strâns prea tare, este posibil să nu îl mai puteţi demonta. Nu-l strângeţi prea tare.
• Dacă filtrul este scăpat, acesta se poate distruge. Fiţi atenţi să nu-l scăpaţi atunci când îl montaţi pe
cameră.
• Fiţi atenţi să nu imprimaţi o amprentă, murdărie, etc., pe filtru când acesta este montat, în caz contrar,
focalizarea se poate realiza la nivelul obiectivului, rezultând defocalizarea subiectului.
• Puteţi ataşa capacul de obiectiv sau parasolarul când filtrul este ataşat.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile pentru fiecare filtru.
• MC = ”Multi-coated” (Multi-stratificat)
ND = "Neutral Density" (Densitate neutră)
• Este recomandată utilizarea dispozitivului de protecţie MC (DMW-LMC52; opţional), a filtrului
ND (DMW-LND52; opţional) sau a filtrului PL (DMW-LPL52; opţional) împreună cu obiectivul
inclus cu DMC-G10K.
• Alte accesorii decât filtre, precum lentile de conversie, nu pot fi montate. Pot apărea defecţiuni.
VQT2S74
161
Altele
Utilizarea declanşatorului de la distanţă (opţional)
Dacă utilizaţi declanşatorul de la distanţă (DMW-RSL1; opţional), puteţi evita instabilitatea (tremuratul
camerei) cu ajutorul unui trepied şi puteţi ţine declanşatorul apăsat în mod continuu atunci când realizaţi
fotografii cu [B] (Bulb) sau în modul rafală. Declanşatorul de la distanţă funcţionează în mod similar cu
butonul declanşator de pe cameră.
Conectaţi în mod ferm declanşatorul de la distanţă la
terminalul [REMOTE] (De la distanţă) de pe cameră
până la capătul cursei.
Realizaţi fotografia.
Apăsaţi uşor butonul până la jumătate.
Apăsaţi butonul complet pentru a realiza fotografia.
(Apăsaţi până la capăt.)
Despre [LOCK] (Blocare) de pe declanşatorul de la
distanţă
• Puteţi ţine butonul declanşator păsat complet. Acest lucru
este eficient la realizarea fotografiilor cu Modul Rafală (P65)
sau în [B] (Bulb) (P87).
• În timp ce apăsaţi complet butonul, glisaţi-l înspre [LOCK]
(Blocare).
• Glisaţi-l în partea opusă pentru a anula [LOCK] (Blocare).
Notă
• Nu utilizaţi alţi declanşatori de la distanţă, cu excepţia DMW-RSL1 (opţional).
• Nu puteţi utiliza camera cu ajutorul declanşatorului de la distanţă în următoarele cazuri.
− Atunci când este anulat modul de stare inactivă
162
VQT2S74
Altele
Utilizarea adaptorului de alimentare
Puteţi folosi camera fără a vă face griji în privinţa descărcării acumulatorului atunci când aceasta este
conectată la un PC sau o imprimantă, dacă utilizaţi cablul de curent continuu (DMW-DCC3; opţional)
pentru a conecta camera la încărcător / adaptorul de alimentare şi conectaţi cablul de alimentare.
• Verificaţi dacă aţi oprit camera.
• Închideţi blitzul.
Conectaţi cablul de alimentare.
Conectaţi cablul de curent continuu
.
• Trageţi pentru a deschide clapeta de cablu de curent
şi apoi conectaţi cablul de curent
continuu
continuu la corpul camerei, utilizând paşii de la
"Introducerea şi scoaterea cardului
(opţional)/acumulatorului" (P25). Trageţi cablul de
alimentare prin orificiu, conform ilustraţiei, şi apoi
închideţi clapeta compartimentului de acumulator
• Acordaţi atenţie, pentru a nu prinde cablul de curent
continuu (DMW-DCC3; opţional) atunci când închideţi
clapeta compartimentului de acumulator.
• Nu puteţi încărca acumulatorul atunci când conectaţi
cablul de curent continuu.
Notă
• Nu utilizaţi alte cabluri de alimentare cu excepţia celui furnizat.
• Nu utilizaţi alte cabluri cu excepţia cablului de alimentare original Panasonic (DMW-DCC3; opţional).
Dacă utilizaţi alte cabluri de curent continuu, pot apărea defecţiuni.
• Camera se încălzeşte în timpul utilizării. Acest lucru este normal.
• Deconectaţi încărcătorul / adaptorul de alimentare şi cablul de curent continuu atunci când nu utilizaţi
camera.
• Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de alimentare atunci când
înregistraţi imagini video.
• Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare, alimentarea este întreruptă
din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentare este deconectat, etc., imaginea
video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.
• Aparatul se află în standby atunci când adaptorul de alimentare este conectat. Circuitul primar este
întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât adaptorul de alimentare este conectat la o priză electrică.
VQT2S74
163
Altele
Afişare ecran LCD / Afişare vizor
• Următoarele imagini sunt exemple ale situaţiilor în care ecranul de afişare este setat la
(stil monitor LCD) în ecranul LCD.
La înregistrare
Înregistrare în mod program AE
1
Mod Blitz (P58)
2
Mod Film (P82)
3
Stabilizator optic imagine (P117)/
Alertă vibraţii (P46)
4
(Setare iniţială)
Rafală (P65)
Încadrare automată (P67)
Temporizator (P69)
5
Rezoluţie imagine (P115)
6
Calitate (P116)
7
Expunere inteligentă (P120)
8
Rezoluţie inteligentă (P119)
9
Indicator acumulator (P23)
10 Card (P26) (Afişare doar în timpul înregistrării)
11 Stare de înregistrare (Luminează intermitent în
roşu)/ Focalizare (P46) (Luminează în verde)
12 Zonă de focalizare automată (P46, 70)
13 Ghid de operare selector (P129)/
Timp de înregistrare scurs (P101)
14 Numărul de imagini care pot fi înregistrate.*1
(P183)
15 Nivel tonuri de alb (P77)
16 Sensibilitate ISO (P80)
17 Valoarea de compensare a expunerii
(P64)/Valoarea de compensare a expunerii (P86)
18 Timpul de expunere (P46)
19 Valoare apertură (P46)
20 Mod de înregistrare (P38)
21 Mod de măsurare (P119)
22 Mod de focalizare automată (P70)
23 Mod de focalizare (P45)
24 Măsurarea expunerii (P128)
164
VQT2S74
Altele
La înregistrare (după setări)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Reglare intensităţii blitz-ului (P62)
Sincronizare întârziată (P63)
Înregistrare audio (P123)
Calitatea înregistrării (P103)
Transfocare optică extra (la înregistrarea
imaginilor video) (P48, 121)
Transfocare optică extra (la înregistrarea
imaginilor statice) (P48, 121)
Histogramă (P57)
Data călătoriei (P111)
Operaţie de urmărire AF (P42, 72)
Timp de înregistrare disponibil (P101):
R8m30s
Reglajul fin al nivelului tonurilor de alb (P79)
Încadrare tonuri de alb (P80)
Ajustare Mod My Colour (Culoarea mea) (P97)
Dată şi oră curentă/
: Setarea destinaţiei
2, 3
călătoriei* (P113)
Particularizare setări (P99)
Comutare program (P47)
Blocare AE (P76)
Recunoaştere faţă (P105)
Blocare AE (P76)
Vârstă*2, 3 (P95)
Locaţie*2, 4 (P111)
Nume*2, 4 (P95)
Numărul de zile care au trecut de la data
plecării*2, 3 (P111)
Temporizator*5 (P69)
Ţintă de măsurare în punct (P119)
Transfocare digitală (P48, 121)
Reducere a zgomotului creat de vânt (P124)
*1 [9999+] se afişează dacă există mai mult de 1000 imagini rămase.
*2 Se afişează doar pe ecranul LCD.
*3 Acesta este afişat timp de aproximativ 5 secunde atunci când acest aparat este pornit după setarea
ceasului şi după comutarea din modul de redare în modul de înregistrare.
*4 Aceasta este afişată timp de circa 5 secunde atunci când aparatul este pornit, în opţiunile
[BABY1]/[BABY2] sau [PET] din modul scenă.
*5 Aceasta este afişată în timpul numărării inverse.
VQT2S74
165
Altele
În redare
1
2
3
4
5
Mod redare (P50)
Mod Film (P82)
Imagine protejată (P145)
Număr de tipăriri (P144)
Rezoluţie imagine (P115)
Calitatea înregistrării (P103)
6
7
8
9
10
11
12
Calitate (P116)
Expunere inteligentă (P120)
Rezoluţie inteligentă (P119)
Indicator acumulator (P23)
Număr imagine/Număr total de imagini
Timp de redare scurs (P131): 8m30S
Timp de înregistrare imagini video (P131):
Afişare detaliată a informaţiilor
13
14
15
16
Setări favorite (P135)
Informaţii de înregistrare
Vârsta (P95)
Nume*6 (P95, 108)/Locaţie*6 (P111)/ Titlu*6
(P136)
17 Numărul de zile care au trecut de la data
plecării (P111)
18 Redare audio (P132)
Redarea imaginilor video (P131)
19 Imprimare cu text (P137)
20 Favorite (P135)
Pictograma de avertizare de deconectare
cablu (P156)
21 Data şi ora înregistrată/Fus orar (P113)
22 Număr folder/număr fişier (P155)
23 Spaţiu de culoare*7 (P122)
24 Histogramă (P57)
*6 Se afişează în ordinea [TITLE], [LOCATION],
[NAME] ([BABY1 ]/[BABY2], [PET]), [NAME]
[FACE RECOG.] (Recunoaşterea feţei)
* 7 Nu se afişează pentru imagini video
înregistrate în Motion JPEG.
166
VQT2S74
Afişarea histogramei
Altele
Măsuri de precauţie la utilizare
Utilizare optimă a camerei
Aveţi grijă să nu scăpaţi sau să loviţi camera şi să nu aşezaţi greutăţi mari pe ea.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi sau să loviţi geanta în care aţi introdus camera, deoarece acest lucru ar putea
deteriora camera, obiectivul sau ecranul LCD.
• Nu utilizaţi o pungă de hârtie, deoarece aceasta se poate rupe uşor, iar camera va cădea şi se va
distruge.
• Vă recomandăm insistent să achiziţionaţi o pungă / carcasă de bună calitate pentru cameră, de la
distribuitorul local, pentru o protecţie cât mai bună a camerei.
Ţineţi camera video la distanţă de echipamente electromagnetice (precum telefoane mobile,
cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.)
• Dacă utilizaţi camera video pe sau lângă un televizor, imaginile sau sunetul de pe camera video pot
suferi perturbaţii datorită undelor electromagnetice.
• Nu utilizaţi camera video în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care
pot afecta negativ imaginea şi sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create de
difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice generate de microprocesoare pot afecta negativ camera video, perturbând
imaginea şi sunetul.
• În cazul în care camera video este afectat de astfel de echipamente şi nu operează normal, opriţi
camera video şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul de alimentare. Apoi reintroduceţi
acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare şi reporniţi camera video.
Nu utilizaţi camera video lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile şi
sunetele vor fi afectate.
Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile furnizate. Dacă utilizaţi accesorii opţionale, utilizaţi doar
cablurile furnizate cu acestea. Nu prelungiţi cablurile.
Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe chimice volatile spre aparat.
• Dacă aparatul este pulverizat cu astfel de substanţe, carcasa sa se poate deteriora iar finisajul se va
distruge.
• Nu lăsaţi produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru mult timp.
Curăţarea
Înainte de a curăţa camera, extrageţi acumulatorul sau deconectaţi fişa de alimentare de la priză.
După care, ştergeţi camera cu o cârpă moale şi uscată.
• Când camera este foarte murdară, aceasta se poate şterge prin ştergere cu o cârpă uşor umezită, iar
apoi cu o lavetă uscată.
• Ştergeţi orice urme de murdărie sau praf de pe inelul de transfocare sau inelul de focalizare, cu o
cârpă uscată.
• Nu utilizaţi solvenţi ca benzină, diluanţi, alcool, detergent de bucătărie, pentru curăţarea camerei
deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior şi finisajul.
• Când utilizaţi o lavetă tratată chimic, consultaţi instrucţiunile de folosire.
VQT2S74
167
Altele
Despre murdăria de pe senzorul de imagine
Această cameră conţine un sistem de schimbare a obiectivului astfel încât poate pătrunde murdăria în
interiorul acesteia în momentul schimbării obiectivului. În funcţie de condiţiile de înregistrare, murdăria
de pe senzorul de imagine poate apărea pe imaginea înregistrată.
Nu schimbaţi obiectivul în locurile în care există mult praf şi montaţi întotdeauna capacul corpului
camerei atunci când nu este montat nici un obiectiv pe cameră, Pentru ca murdăria să nu pătrundă în
interiorul corpului camerei. Îndepărtaţi murdăria de pa capacul corpului camerei înainte de a-l monta.
Funcţia de reducere a prafului
Acest aparat are o funcţie de reducere a prafului care va permite suflarea prafului şi a impurităţilor
depuse în faţa dispozitivului de imagistică. Această funcţie va opera în mod automat atunci când este
pornită funcţionarea camerei, însă, dacă mai vedeţi praf, efectuaţi [SENSOR CLEANING] (Curăţare
senzor) (P129) în meniul [CUSTOM] (Personalizat).
Îndepărtarea murdăriei de pe senzorul de imagine
Senzorul de imagine este foarte precis şi delicat, deci fiţi siguri că respectaţi următoarele recomandări
atunci când trebuie să-l curăţaţi dumneavoastră.
• Suflaţi praful de pe suprafaţa senzorului de imagine cu ajutorul unei perii disponibile în comerţ. Fiţi
atenţi să nu suflaţi prea tare.
• Nu introduceţi peria în interiorul suportului pentru obiectiv.
• Nu permiteţi periei să atingă senzorul de imagine deoarece acesta se poate zgâria.
• Nu utilizaţi alte obiecte cu excepţia unei perii pentru a curăţa senzorul de imagine.
• Dacă nu reuşiţi să îndepărtaţi murdăria sau praful cu ajutorul periei, consultaţi distribuitorul
dumneavoastră sau cel mai apropiat centru de service.
Îngrijirea cupei de ochi de pe vizor
• Deoarece cupa pentru ochi nu poate fi demontată, trebuie să o ştergeţi uşor cu o cârpă moale şi
uscată.
• Dacă ştergeţi cupa pentru ochi prea tare şi aceasta se desprinde, consultaţi cel mai apropiat centru
service.
Despre ecranul LCD / vizor
• Nu apăsaţi ecranul LCD cu forţă excesivă. Acest lucru poate duce la apariţia unor culori neuniforme
pe monitorul LCD sau la defectarea acestuia.
• Dacă atunci când porniţi camera, aceasta este rece, imaginea de pe monitorul LCD / vizor va fi puţin
mai întunecată decât de obicei. Cu toate acestea, pe măsură ce temperatura internă a camerei creşte,
imaginea va reveni la luminozitatea normală.
La fabricarea ecranului monitorului LCD / vizorului s-a folosit o tehnologie de mare precizie. Totuşi, pe
monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase (roşii, albastre sau verzi). Acest
fenomen nu indică o defecţiune. Ecranul monitorului LCD / vizorului are peste 99,99% pixeli efectivi şi
doar 0,01% pixeli inactivi sau în permanenţă. Punctele nu vor fi înregistrate pe fotografii pe card.
168
VQT2S74
Altele
Despre obiectiv
• Nu apăsaţi obiectivul cu forţă excesivă.
• Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la
defectarea camerei. De asemenea, aveţi grijă când aşezaţi camera afară sau în apropierea unei
ferestre.
• Atunci când există praf (apă, ulei sau amprente, etc.) pe suprafaţa
obiectivului, imaginea poate fi afectată. Ştergeţi uşor suprafaţa
lentilelor cu o cârpă moale, uscată, înainte de a realiza fotografii.
• Nu aşezaţi obiectivul cu faţa în jos. Nu permiteţi contactelor suportului
obiectivului
să se murdărească.
Acumulator
Acumulatorul este un acumulator litiu ion reîncărcabil. Capacitatea acestuia de a genera energie
se bazează pe reacţiile chimice care au loc în interior. Aceste reacţii sunt sensibile la temperatura
şi umiditatea mediului înconjurător. Dacă temperatura este prea ridicată sau prea scăzută,
perioada de funcţionare a acumulatorului va fi mai scurtă.
Scoateţi întotdeauna acumulatorul după utilizare.
Dacă scăpaţi acumulatorul pe jos în mod accidental, verificaţi dacă terminalele sau corpul
acestuia nu sunt afectate.
• Introducerea unui acumulator defect în cameră va deteriora camera.
Când ieşiţi, luaţi acumulatoare de rezervă încărcate.
• Ţineţi cont de faptul că perioada de funcţionare a unui acumulator va fi mai redusă în medii cu
temperaturi scăzute, de exemplu în staţiuni de schi.
• Când călătoriţi, asiguraţi-vă că aveţi pregătit încărcătorul (furnizat) şi cablul de alimentare pentru a
putea încărca acumulatorul în ţara în care călătoriţi.
Depuneţi la deşeuri bateriile neutilizabile.
• Bateria are o durată de viaţă limitată.
• Nu aruncaţi bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda.
Nu permiteţi ca terminalele acumulatorului să intre în contact cu obiecte metalice (precum
coliere, agrafe de păr etc.).
• Acestea pot provoca scurtcircuite sau generarea unei călduri excesive, iar dacă atingeţi acumulatorul
în astfel de condiţii puteţi suferi arsuri grave.
Încărcător
•
•
•
•
Dacă utilizaţi încărcătorul lângă un aparat radio, recepţia radio poate fi perturbată.
Ţineţi încărcătorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul radio.
Când utilizaţi încărcătorul, acesta poate genera sunete similare unui zumzăit. Acest lucru este normal.
După ce încărcarea s-a încheiat, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare de la priza de curent
electric. (Dacă acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)
• Păstraţi contactele acumulatorului şi ale încărcătorului curate.
VQT2S74
169
Altele
Card
Nu lăsaţi cardul în locuri cu temperatură ridicată sau în lumină solară directă, unde se generează
uşor unde electromagnetice sau electricitate statică.
Nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul la şocuri.
• Cardul poate fi distrus sau conţinutul înregistrat se poate deteriora sau şterge.
• După utilizare sau în timpul transportului, păstraţi cardul în carcasa sau husa aferentă.
• Nu permiteţi ca impurităţile, praful şi umezeala să intre în contact cu terminalele de pe spatele cardului
şi nu atingeţi terminalele cu degetele.
Notă privind transferul către o terţă parte, sau depunerea la deşeuri a cardului de memorie
• Formatarea şi ştergerea utilizând camera sau PC-ul modifică informaţiile de management fişier şi nu
pot fi utilizate la ştergerea completă a datelor de pe cardul de memorie.
Vă recomandăm să distrugeţi fizic cardul de memorie sau să utilizaţi un software de ştergere date
disponibil în comerţ pentru a şterge complet datele de pe cardul de memorie înainte de transferul
către o terţă parte sau depunerea acestuia la deşeuri.
Managementul datelor de pe cardul de memorie intră în responsabilitatea utilizatorului.
Despre informaţiile personale
Dacă un nume sau o zi de naştere sunt setate pentru [BABY1]/[BABY2]/funcţia de recunoaştere a feţei,
aceste informaţii personale vor fi păstrate în cameră şi incluse în imaginea înregistrată.
Derogare de răspundere
• Informaţiile incluzând informaţii personale pot fi modificate sau şterse în urma unei operări
necorespunzătoare, efectului electricităţii statice, accidentelor, defecţiunilor, reparaţiilor sau altor
manipulări necorespunzătoare.
Vă rugăm ţineţi cont de faptul că Panasonic nu este responsabilă în niciun mod pentru daune directe sau
indirecte care rezultă din modificarea sau ştergerea informaţiilor sau informaţiilor cu caracter personal.
Când solicitaţi o reparaţie, transferul către o terţă parte sau depunerea la deşeuri
• Resetaţi setările pentru a vă proteja informaţiile private. (P36)
• Scoateţi cardul de memorie din cameră atunci când solicitaţi o reparaţie.
• Setările pot reveni la setările predefinite din fabrică atunci când camera este reparată.
• Vă rugăm contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat camera sau cel mai apropiat centru service
dacă operaţiile de mai sus nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni.
La transferul către o terţă parte, sau la depunerea la deşeuri a cardului de memorie, vă rugăm
consultaţi "Notă privind transferul către o terţă parte, sau depunerea la deşeuri a cardului de
memorie", P170.
Când nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp
• Depozitaţi acumulatoarele într-un loc uscat şi rece, cu o temperatură relativ stabilă. [Temperatură
recomandată:15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), Umiditate recomandată: între 40% şi 60%]
• Scoateţi întotdeauna acumulatorul şi cardul din cameră.
• Dacă acumulatorul este în continuare lăsat în cameră, se va descărca, indiferent dacă este pornită
camera sau nu. Dacă acumulatoarele sunt lăsate în mod continuu în cameră, acestea se vor descărca
şi vor deveni inutilizabile chiar şi dacă sunt încărcate.
• La depozitarea acumulatoarelor pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea acestora
o dată pe an. Scoateţi acumulatoarele din cameră şi depozitaţi-le din nou după descărcarea completă
a acestora.
• Vă recomandăm depozitarea camerei împreună cu un agent desicator (silica gel) atunci când o
păstraţi într-un dulap, sau sertar.
• Verificaţi toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu aţi utilizat
camera pentru o perioadă lungă de timp.
170
VQT2S74
Altele
Despre datele de imagine
• Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecţiune datorită manevrării
inadecvate. Panasonic nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă suferită ca urmare a pierderii
datelor înregistrate.
Despre trepieduri şi suporturi cu un picior
• Când folosiţi un trepied, asiguraţi-vă că trepiedul este stabil atunci când camera este montată pe
acesta.
• Când folosiţi un trepied sau un suport cu un picior, nu veţi putea extrage cardul sau acumulatorul.
• Verificaţi ca şurubul trepiedului sau suportului cu un picior să nu fie înclinat atunci când ataşaţi sau
detaşaţi camera. Puteţi deteriora şurubul de pe cameră dacă îl rotiţi cu o forţă prea mare.
De asemenea, corpul camerei şi eticheta cu valorile nominale se pot deteriora sau zgâria dacă
aparatul este montat prea strâns pe trepied sau piedestal.
• La utilizarea acestui aparat cu un obiectiv cu diametru mare, obiectivul poate intra în contact cu
piedestalul, în funcţie de trepiedul/suportul cu un picior utilizat. Strângerea şurubului cu obiectivul şi
piedestalul dacă acestea intră în contact între ele poate duce la deteriorarea aparatului sau
obiectivului. Drept urmare, se recomandă ataşarea adaptorului de trepied (DMW-TA1; opţional)
înaintea montării pe trepied/suportul cu un picior.
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile de operare ale trepiedului sau suportului cu un picior.
Despre cureaua de umăr
• Dacă montaţi un obiectiv interschimbabil greu (peste 1 kg.) la corpul camerei, nu transportaţi camera
ţinând-o de curea. Ţineţi camera şi obiectivul atunci când vă deplasaţi.
Afişarea mesajelor
În unele cazuri se vor afişa mesaje de confirmare sau de eroare pe ecran. Mesajele importante sunt
descrise mai jos, ca exemple.
[THIS MEMORY CARD IS LOCKED] (ACEST CARD DE MEMORIE ESTE PROTEJAT LA SCRIERE)
€ Comutatorul de protecţie la scriere al cardului este mutat la [LOCK]. Mutaţi comutatorul înapoi
pentru deblocare. (P26)
[NO VALID PICTURE TO PLAY] (ACEASTĂ IMAGINE NU POATE FI REDATĂ)
€ Înregistraţi o imagine sau introduceţi un card cu o imagine înregistrată şi apoi redaţi-o.
[THIS PICTURE IS PROTECTED] (ACEASTĂ IMAGINE ESTE PROTEJATĂ LA ŞTERGERE)
€ După anularea setării de protejare, ştergeţi imaginea. (P145)
[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED]/[SOME PICTURES CANNOT BE DELETED]
(ACEASTĂ IMAGINE NU POATE FI ŞTEARSĂ / UNELE IMAGINI NU POT FI ŞTERSE)
• Imaginile care nu sunt bazate pe standardul DCF nu pot fi şterse.
€ Dacă doriţi să ştergeţi astfel de imagini, după salvarea datelor necesare pe un calculator, formataţi
cardul. (P36)
VQT2S74
171
Altele
[NO ADDITIONAL SELECTIONS CAN BE MADE]
(NU POT FI EFECTUATE SELECŢII SUPLIMENTARE)
• Aţi depăşit numărul de fotografii care pot fi setate simultan cu [MULTI] în [DELETE MULTI] (P54),
[FAVORITE] (P135), [TITLE EDIT] (P136), [TEXT STAMP] (P137) sau [RESIZE] (P140).
€ Reduceţi numărul de imagini setate şi apoi repetaţi operaţia.
• Aţi introdus mai mult de 999 imagini în lista dumneavoastră de imagini favorite.
[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE]
(SETAREA NU POATE FI EFECTUATĂ LA ACEASTĂ IMAGINE)
• Funcţiile [TITLE EDIT], [TEXT STAMP] sau [PRINT SET] nu pot fi setate dacă imaginile nu sunt
bazate pe standardul DCF.
[MEMORY CARD ERROR FORMAT THIS CARD?]
(EROARE CARD DE MEMORIE DORIŢI SĂ FORMATAŢI ACEST CARD?)
• Acesta este un format care nu poate fi utilizat cu aparatul.
€ Formataţi din nou cardul cu camera după ce aţi salvat datele necesare pe un calculator etc. (P36)
[LENS NOT FOUND, OR
SHOOT W/O LENS IS SET TO OFF.] (OBIECTIVUL NU A FOST
GĂSIT / OBIECTIVUL ESTE DEZACTIVAT) / [THE LENS IS NOT ATTACHED PROPERLY
(OBIECTIVUL NU ESTE ATAŞAT CORECT). NU APĂSAŢI BUTONUL PENTRU ELIBERAREA
OBIECTIVULUI ÎN TIMP CE OBIECTIVUL ESTE ATAŞAT.]/ [PLEASE CHECK THAT THE LENS IS
ATTACHED CORRECTLY] (VERIFICAŢI DACĂ ESTE MONTAT CORESPUNZĂTOR OBIECTIVUL)
• Nu apăsaţi butonul de eliberare obiectiv la realizarea imaginilor.
• La utilizarea unui adaptor de montare a obiectivului Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R; opţional), setaţi
[SHOOT W/O LENS] (P130) la [ON] (Activare) în meniul de personalizare.
• Detaşaţi obiectivul o dată şi apoi ataşaţi-l din nou apăsând butonul de eliberare obiectiv. (P19) Porniţi
aparatul din nou şi, dacă acest mesaj este afişat în continuare, contactaţi distribuitorul.
[MEMORY CARD ERROR PLEASE CHECK THE CARD]
(EROARE CARD DE MEMORIE VĂ RUGĂM VERIFICAŢI CARDUL)
€ Vă rugăm utilizaţi un card compatibil cu acest aparat. (P26)
• Card de memorie SD (8 MB - 2 GB)
• Card de memorie SDHC (4 GB - 32 GB)
• Card de memorie SDXC (48 GB - 64 GB)
[INSERT SD CARD AGAIN]/[TRY ANOTHER CARD]
(INTRODUCEŢI CARDUL SD DIN NOU / ÎNCERCAŢI UN ALT CARD)
• S-a produs o eroare la accesarea cardului
€ Introduceţi din nou cardul.
€ Introduceţi un card diferit.
[READ ERROR/WRITE ERROR PLEASE CHECK THE CARD]
(EROARE DE SCRIERE – VĂ RUGĂM VERIFICAŢI CARDUL)
• A avut loc o eroare la citirea sau scrierea datelor.
€ Scoateţi cardul după oprirea camerei. Introduceţi cardul din nou, porniţi aparatul şi reîncercaţi citirea
sau scrierea datelor.
• Cardul poate fi deteriorat.
€ Introduceţi un card diferit.
[MOTION RECORDING WAS CANCELLED DUE TO THE LIMITATION OF THE WRITING SPEED OF
THE CARD] (ÎNREGISTRAREA FILMELOR A FOST ANULATĂ DIN CAUZA LIMITĂRII VITEZEI DE
SCRIERE A CARDULUI)
• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză* "Clasa 6" sau o clasă superioară la înregistrarea filmelor.
* Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă.
• În cazul opririi chiar şi după utilizarea unui card de "Clasă 6" sau superioară, viteza de scriere a
datelor s-a redus, deci se recomandă efectuarea unei copii de rezervă şi apoi formatarea (P36).
• În funcţie de tipul cardului, înregistrarea imaginilor video se poate întrerupe.
172
VQT2S74
Altele
[THIS CARD IS NOT FORMATTED WITH THIS CAMERA, AND NOT SUITABLE FOR MOVIE
RECORDING.] (ACEST CARD NU ESTE FORMATAT CU CAMERA ŞI NU ESTE ADECVAT PENTRU
ÎNREGISTRAREA FILMELOR]
• Viteza de scriere se reduce dacă aţi formatat cardul utilizând un PC sau alt echipament. Drept urmare,
înregistrarea imaginilor video se poate întrerupe. Dacă acest lucru se întâmplă, efectuaţi o copie de
rezervă a datelor şi formataţi (P36) cardul cu acest aparat.
[A FOLDER CANNOT BE CREATED]
(NU POATE FI CREAT UN FOLDER)
• Folderul nu poate fi creat deoarece nu mai există numere de foldere care să poată fi utilizate. (P155)
€ Formataţi cardul după salvarea datelor necesare pe un PC etc. (P36). Dacă executaţi [NO. RESET]
(resetare număr) în meniul [SETUP] (configurare) după formatare, numărul de folder este resetat
la 100. (P36)
[PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV]/[PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV]
(FOTOGRAFIA ESTE AFIŞATĂ PENTRU TV CU FORMAT AL IMAGINILOR DE 4:3 / 16:9)
• Cablul AV este conectat la cameră.
€ Apăsaţi [MENU/SET] dacă doriţi să ştergeţi acest mesaj imediat.
€ Selectaţi [TV ASPECT] în cadrul meniului [SETUP] pentru a modifica formatul imaginilor TV. (P34)
• Acest mesaj apare de asemenea când cablul de conexiune USB este conectat doar la cameră.
În acest caz, conectaţi celălalt capăt al cablului de conexiune USB la un PC sau o imprimantă.
(P153, 156)
[NO BATTERY POWER REMAINS]
(CAPACITATE INSUFICIENTĂ A ACUMULATORULUI)
• Capacitatea acumulatorului este redusă.
€ Încărcaţi acumulatorul.
[THIS BATTERY CANNOT BE USED]
(ACEST ACUMULATOR NU POATE FI UTILIZAT).
• Acumulatorul nu poate fi recunoscut de cameră.
€ Utilizaţi un acumulator original Panasonic. Dacă acest mesaj este afişat când utilizaţi un acumulator
original Panasonic, contactaţi distribuitorul sau cel mai apropiat centru service.
• Acumulatorul nu poate fi recunoscut dacă bornele acestuia sunt murdare.
€ Îndepărtaţi mizeria de pe borne.
VQT2S74
173
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor
Mai întâi încercaţi următoarele proceduri (P174-182).
Dacă problema nu este rezolvată, puteţi încerca să selectaţi [RESET] (Resetare) (P36) în meniul
[SETUP] la realizarea fotografiilor.
Acumulatorul şi sursa de alimentare
Camera nu poate fi operată, deşi a fost pornită.
•
•
•
•
Acumulatorul nu este introdus corect. (P25)
Acumulatorul este epuizat.
Încărcaţi acumulatorul.
Adaptorul de alimentare nu este conectat corect. (P163)
Ecranul LCD se stinge în timp ce camera este pornită.
• Afişajul este setat la Vizor?
€ Apăsaţi [LVF/LCD] pentru a comuta la monitorul LCD. (P37)
• Funcţia [AUTO LCD OFF] (P37) din modul [ECONOMY] este activă?
€ Pentru a anula aceste moduri, apăsaţi până la jumătate butonul declanşator.
• Este oprită funcţionarea monitorului LCD?
€ Comutaţi afişajul apăsând [DISPLAY] (Afişare). (P55)
• Acumulatorul este epuizat.
• Încărcaţi acumulatorul.
Camera se opreşte imediat după ce este pornită.
• Acumulatorul este epuizat.
• Încărcaţi acumulatorul.
• Dacă lăsaţi camera pornită, bateriile se vor consuma.
€ Opriţi camera frecvent utilizând modul [ECONOMY], etc. (P33)
Aparatul se opreşte automat.
• Dacă v-aţi conectat la un televizor compatibil prin conexiune VIERA Link, prin intermediul unui mini
cablu HDMI (opţional) şi aţi oprit televizorul cu ajutorul telecomenzii pentru televizor, va fi oprit şi acest
aparat.
€ Dacă nu utilizaţi VIERA Link, setaţi [VIERA Link] la [OFF]. (P35)
Indicatorul [CHARGE] luminează intermitent.
• Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută. În acest caz, va fi necesar un
interval mai lung de timp pentru încărcarea acumulatorului, în caz contrar încărcarea acestuia nu va fi
completă.
• Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare?
€ Ştergeţi mizeria utilizând o cârpă uscată.
174
VQT2S74
Altele
Înregistrare
Realizarea imaginilor nu este posibilă.
Declanşatorul nu va opera imediat când butonul declanşator este apăsat.
• Este focalizat subiectul?
€ Funcţia [FOCUS PRIORITY] (Prioritate focalizare) este setată la [ON] (Activare) în momentul
achiziţionării, deci puteţi realiza imagini doar după focalizarea subiectului. Dacă doriţi puteţi realiza o
fotografie atunci când apăsaţi complet butonul declanşator chiar dacă subiectul nu este focalizat,
setaţi [FOCUS PRIORITY] (Prioritate focalizare) din [CUSTOM] (Personalizat) la [OFF]
(Dezactivare). (P127)
Fotografia realizată este albicioasă.
• Fotografia poate deveni albicioasă dacă obiectivul sau senzorul de imagine devine murdar cu
amprente sau alte substanţe.
€ Dacă obiectivul este murdar, opriţi funcţionarea camerei după care ştergeţi uşor suprafaţa
obiectivului cu o cârpă moale, uscată
€ Consultaţi pagina P168 atunci când senzorul de imagine devine murdar.
Imaginea înregistrată este prea luminoasă sau prea întunecată.
€ Verificaţi dacă expunerea este compensată corect. (P64)
• Funcţia de fixare AE (P76) este aplicată incorect?
Sunt realizate 2 sau 3 fotografii o dată.
€ Anulaţi setarea de încadrare nivel tonuri de alb (P80).
Subiectul nu este focalizat corespunzător.
• Subiectul nu se află în aria de focalizare a camerei . (P44)
• Au apărut vibraţii ale camerei sau subiectul se mişcă uşor. (P46)
• [FOCUS PRIORITY] (Prioritate focalizare) din meniul [CUSTOM] (Personalizat) este setată la [OFF]
(Dezactivare)? (P127)
În acest caz, este posibil ca imaginea să nu fie focalizată corespunzător, chiar dacă [AFS] sau [AFC]
din modul de focalizare este setată.
• Funcţia de fixare AE (P76) este aplicată incorect?
Imaginea înregistrată este neclară.
Stabilizatorul optic de imagine nu funcţionează.
• Timpul de expunere devine mai mare şi funcţia de stabilizator de imagine nu funcţionează atunci când
fotografiile sunt realizate în locuri întunecate.
€ Recomandăm ţinerea cu fermitate, cu ambele mâini, atunci când realizaţi imaginile. (P37)
€ Atunci când realizaţi fotografii cu un timp de expunere ridicat, utilizaţi un trepied şi temporizatorul
(P69).
Înregistrarea fotografiilor utilizând încadrarea de nivel de tonuri de alb nu este posibilă.
• Numărul de fotografii realizabile este 2 sau mai mic?
VQT2S74
175
Altele
Imaginea înregistrată prezintă granulaţii.
Apar zgomote pe imagine.
• Sensibilitatea ISO este ridicată sau durata de expunere este mare?
(Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] la livrarea camerei. Drept urmare, când realizaţi fotografii în
interior etc., vor apărea zgomote.)
€ Reduceţi sensibilitatea ISO. (P80)
€ Creşteţi setarea pentru [NOISE REDUCTION] (Reducere a zgomotului de imagine) din
[FILM MODE] (Mod film) sau scădeţi setarea pentru fiecare dintre elemente, cu excepţia
[NOISE REDUCTION] (Reducere a zgomotului de imagine) (P83)
€ Realizaţi fotografii în locuri luminoase.
€ Setaţi [LONG SHTR NR] la [ON]. (P121)
• [PICTURE SIZE] (P115) sau [QUALITY] (P116) sunt setate la valori reduse?
• Aţi setat [DIGITAL ZOOM]? (P121)
Sub lumină fluorescentă, pot apărea dungi orizontale sau licăriri ale imaginii.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată
camera.
Acest fenomen nu indică o defecţiune.
• Dacă există licăriri sau benzi pe imagine la înregistrarea imaginilor video,
funcţia Flicker Reduction (Reducere licărire imagine) va fi activată forţat
prin setarea la [ON] (Activare) (P102), iar timpul de expunere va fi setat la
1/120. Este posibilă selectarea unui timp de expunere de 1/50, 1/60, 1/100,
sau 1/120 prin rotirea selectorului posterior.
Luminozitatea sau culorile imaginii diferă de cele ale scenei reale.
• Luminozitatea şi culorile se pot modifica la utilizarea unui timp de expunere redus sub lumină
fluorescentă. Aceasta este o caracteristică a tipului respectiv de iluminare. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune.
Dungi orizontale roşii apar pe ecranul LCD în timpul înregistrării.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Apare când subiectul
are o parte luminoasă. În zonele înconjurătoare pot apărea anumite neuniformităţi, dar acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
Efectul este înregistrat pe imagini video, dar nu şi pe imagini statice.
• Se recomandă să realizaţi fotografii prevenind expunerea ecranului la soare sau la orice alte surse de
lumină puternică.
Sunt înregistrate puncte luminoase.
• Acesta poate fi un pixel inactiv. Efectuaţi [PIXEL REFRESH] (P129) în meniul [CUSTOM]
(Personalizat).
Nu puteţi compensa expunerea.
• Vă aflaţi în operaţia de compensare a expunerii?
€ Apăsaţi selectorul posterior pentru a comuta operarea compensării expunerii. (P64)
Subiectul nu poate fi blocat. (Subiectul nu poate fi blocat)
• Setaţi zona de focalizare automată la culoarea distinctă a subiectului în cazul în care există o parte
diferită de culoarea fundalului. (P72)
176
VQT2S74
Altele
Imagini video
Înregistrarea imaginilor video se întrerupe.
• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză* "Clasa 6" sau o clasă superioară la înregistrarea filmelor.
* Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă.
• În funcţie de tipul cardului, înregistrarea se poate întrerupe.
€ Dacă înregistrarea imaginilor video se opreşte în timpul înregistrării unui card cu minimum "Clasa 6"
sau dacă utilizaţi un card care a fost formatat pe PC sau pe un alt echipament, viteza de scriere a
datelor se reduce. În astfel de cazuri, vă recomandăm efectuarea unei copii de rezervă a datelor şi
apoi formatarea (P36) cardului cu acest aparat.
Obiectul pare deformat.
• Obiectele pot părea uşor deformate când obiectul se mişcă foarte rapid, acest lucru datorându-se
faptului că aparatul utilizează MOS pentru senzorul de imagine. Acest lucru este normal.
În imagini video, sunt înregistrate sunete de clic şi alte zgomote anormale.
Sunetul înregistrat are un volum sonor foarte redus.
• La înregistrarea într-un mediu silenţios, în funcţie de obiectivul utilizat, sunetul acţiunilor de apertură şi
focalizare se poate înregistra în imaginile video. Acest fenomen nu indică o defecţiune. Operarea
focalizării în timpul înregistrării imaginilor video poate fi setată la [OFF] cu [CONTINUOUS AF] (P124).
• Acordaţi atenţie la înregistrarea imaginilor video, deoarece sunetele operaţiilor de transfocare, a
butoanelor sau operării selectorului se pot înregistra.
• În timpul înregistrării imaginilor video, atingerea aperturii microfonului cu degetul poate reduce nivelul
înregistrării audio sau sunetul nu va fi înregistrat deloc. De asemenea, acordaţi atenţie deoarece
sunetul de operare a obiectivului poate fi uşor înregistrat în acest moment.
Obiectiv
Imaginea înregistrată este deformată, sau culori inexistente apar în jurul subiectului.
• În funcţie de obiectivul utilizat, imaginile pot părea uşor distorsionate sau se pot vedea culori în colţuri,
în funcţie de factorul de transfocare, datorită caracteristicilor obiectivului. De asemenea, părţile
periferice ale imagini pot părea deformate, deoarece perspectiva este accentuată la utilizarea
unghiului larg. Acest lucru este normal.
Când obiectivul este ataşat la o altă cameră digitală, funcţia de stabilizare nu poate fi
dezactivată sau aceasta nu funcţionează.
• Stabilizatorul optic de imagine al obiectivului 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10K funcţionează
corect doar pe camere suportate.
€ Dacă utilizaţi camere digitale Panasonic mai vechi (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1), funcţia
[STABILIZER] în meniul de mod [REC] (P117) nu poate fi setată la [OFF] (Dezactivare).
Se recomandă actualizarea firmware-ului camerei digitale pe următorul website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
€ La utilizarea acestui obiectiv cu alte mărci de camere digitale, funcţia de stabilizare optică a imaginii
nu va opera. (Aprilie 2010)
Pentru detalii, contactaţi compania respectivă.
VQT2S74
177
Altele
Blitz
Blitzul nu este activat.
• Este închis blitz-ul?
€ Glisaţi butonul [
OPEN] (Deschidere) pentru a deschide blitz-ul (P58)
Blitzul este activat de 2 ori.
• Blitzul este activat de 2 ori. Intervalul dintre primul şi cel de-al doilea blitz este mai mare atunci când
funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (P60) este setată astfel încât subiectul nu trebuie să se
multe decât după activarea celui de-al doilea blitz.
Monitor LCD / vizor
Uneori, ecranul LCD se închide, deşi camera este pornită.
• Monitorul LCD se stinge atunci când este selectată opţiunea [AUTO LCD OFF] (Dezactivare automată
LCD) (P33) pentru modul [ECONOMY] (Economie).
[Acest lucru nu se întâmplă la utilizarea adaptorului de alimentare (P163).]
Monitorul LCD/Vizorul este prea întunecat sau luminos.
€ Reglaţi luminozitatea monitorului LCD/vizorului la un nivel corespunzător. (P32)
• [POWER LCD] este activată. (P33)
Poate licări pentru o clipă, sau luminozitatea ecranului se poate modifica semnificativ
pentru un scurt timp.
• Acest lucru are loc din cauza aperturii schimbării lentilelor obiectivului atunci când butonul declanşator
este apăsat pe jumătate, sau când luminozitatea subiectului se modifică. Acest lucru este normal.
Imaginea nu este afişată pe ecranul LCD.
• Imaginea este afişată pe vizor?
€ Apăsaţi [LVF/LCD] pentru a comuta la monitorul LCD. (P37)
• Este oprită funcţionarea monitorului LCD?
€ Comutaţi afişajul apăsând [DISPLAY] (Afişare). (P55)
Monitorul LCD şi vizorul nu sunt comutate atunci când este apăsat [LVF/LCD].
• Este afişată doar pe monitorul LCD atunci când camera este conectată la calculator sau la
imprimantă.
Pe ecranul LCD apar puncte negre, roşii, albastre şi verzi.
• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Aceşti pixeli nu afectează imaginea înregistrată.
Apar granulaţii pe ecranul LCD.
• În locuri întunecate, pot apărea granulaţii care menţin luminozitatea ecranului LCD.
178
VQT2S74
Altele
Puteţi vedea intermitenţe roşii, verzi sau albastre atunci când apropiaţi ochii de vizor, sau
atunci când camera este deplasată rapidă.
• Aceasta este o caracteristică a sistemului de acţionare a vizorului acestui aparat şi nu reprezintă o
defecţiune. Nu va fi nicio problemă cu imaginea înregistrată.
Playback (Redarea)
Imaginea care este redată nu este rotită sau este rotită şi afişată într-o direcţie
neaşteptată.
• Puteţi afişa imaginile fără a fi rotite atunci când [ROTATE DISP.] (Rotire şi afişare) (P143) este setată
la OFF] (Dezactivare).
• Puteţi roti imagini cu ajutorul funcţiei [ROTATE] (Rotire). (P143)
• Puteţi afişa doar imaginile rotite dacă utilizaţi un obiectiv (P16) compatibil cu funcţia de detectare a
direcţiei (P37) şi [ROTATE DISP.] (Rotire şi afişare) este setată la [ON] (Activare).
Imaginea nu este redată.
Nu există imagini înregistrate.
• Aţi apăsat
?
• Cardul este introdus?
• Există o fotografie pe card?
• Aceasta este o imagine a cărei denumire de fişier a fost modificată pe PC? În acest caz, aceasta nu
poate fi redată cu acest aparat.
• Aţi setat [PLAYBACK MODE] (Mod redare) pentru redare?
€ Modificaţi la [NORMAL PLAY] (Redare normală). (P134)
Numărul folderului şi numărul de fişier sunt afişate ca [-], iar monitorul se întunecă.
• Imaginea este o imagine non-standard, a fost editată pe un calculator sau a fost înregistrată cu o
cameră digitală de la un alt producător?
• Aţi scos acumulatoarele imediat după înregistrare sau înregistrarea s-a efectuat cu acumulatoare
consumate?
€ Pentru a şterge imaginile menţionate mai sus, va trebui să reformataţi cardul. (P36) (Vor fi şterse şi
alte imagini la formatarea cardului şi nu va fi posibilă restabilirea acestora. Drept urmare, verificaţi
cu atenţie înaintea formatării.)
Cu o căutare de calendar, imaginile sunt afişate în date diferite de datele efective în care
au fost realizate fotografiile.
• Ceasul camerei este setat corect? (P27)
• Atunci când sunt căutate imaginile editate cu ajutorul unui calculator sau fotografiile realizate cu alte
echipamente, este posibil ca acestea să fie afişate în date diferite de datele efective în care au fost
realizate fotografiile.
Pe imaginea înregistrată apar pete albe rotunde, similare cu bulele de săpun.
• Dacă realizaţi o imagine cu blitzul într-o locaţie întunecată sau în interior,
pe imagine pot apărea pete albe rotunde, determinate de reflexia
particulelor de praf din aer. Acest lucru este normal.
O caracteristică a acestui fenomen este că numărul şi poziţia petelor albe
diferă de la o imagine la alta.
VQT2S74
179
Altele
Mesajul [THUMBNAIL IS DISPLAYED] (Imagine miniaturală afişată) apare pe ecran.
• Aceasta este o imagine miniaturală înregistrată cu un alt echipament? În astfel de cazuri, aceste
imagini pot fi afişate cu o calitate redusă.
Partea roşie a imaginii înregistrate şi-a modificat culoarea la negru.
• Când funcţia de reducere a efectului de ochi roşii
operează şi realizaţi o
imagine a unui subiect cu culoare roşie înconjurată de o culoare asemănătoare pielii, partea roşie
poate fi corectată la negru de către funcţia de reducere a efectului de ochi roşii.
sau
sau
€ Se recomandă realizarea fotografiei cu modul blitz setat la
[RED-EYE REMOVAL] în meniul de mod [REC] setată la [OFF] (Dezactivare). (P118)
TV, PC şi imprimantă
Imaginea nu apare pe televizor.
• Camera este conectată corect la televizor?
€ Setaţi modul de intrare al televizorului la modul de intrare externă.
• Ieşirea de la terminalul [HDMI] nu este posibilă atunci când aceasta este conectată la calculator sau la
imprimantă.
€ Conectaţi-o doar la televizor.
Suprafeţele de afişare de pe monitorul TV diferă de cele ale monitorului LCD al camerei.
• În funcţie de modelul televizorului, imaginile pot fi extinse orizontal sau vertical, sau pot fi afişate cu
marginile tăiate.
Imaginile video nu pot fi redate pe televizor.
• Încercaţi să redaţi imagini video direct prin introducerea cardului în slotul de card al televizorului?
€ Conectaţi camera la TV cu cablul AV (furnizat) sau cu cablul mini HDMI (opţional) şi apoi redaţi
imaginile video cu camera. (P147, 148)
Imaginea nu este complet afişată pe televizor.
€ Verificaţi setarea [TVASPECT]. (P34)
VIERA Link nu funcţionează.
• Este conectată în mod corespunzător cu ajutorul mini cablului HDMI (opţional)? (P148)
€ Confirmaţi faptul că este conectat în mod corespunzător mini-cablul HDMI (opţional).
€ Apăsaţi
pe acest aparat.
• [VIERA Link] de pe acest aparat este setată la [ON] (Activare)? (P35)
€ În funcţie de terminalul HDMI al televizorului, este posibil ca schimbarea automată a semnalului de
intrare să nu se producă. În acest caz, utilizaţi telecomanda televizorului pentru a comuta semnalul
de intrare. (Pentru detalii privind comutarea semnalului de intrare, vă rugăm să citiţi instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.)
€ Verificaţi setarea VIERA Link la dispozitivul conectat.
€ Opriţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou.
€ Setaţi [VIERA Link] la [Off] (Dezactivare) de pe televizor, după care setaţi-o din nou la [On]
(Activare). (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru detalii.)
€ Verificaţi setarea [VIDEO OUT]. (P34)
180
VQT2S74
Altele
Imaginile nu pot fi transferate prin conectarea camerei la un calculator.
• Camera este conectată corect la PC?
• Camera este recunoscută corect de către PC?
Setaţi [PC] în [USB MODE]. (P34, 153)
Cardul nu este recunoscut de către calculator.
€ Deconectaţi cablul de conexiune USB. Conectaţi-l din nou în timp ce cardul este introdus în cameră.
Cardul nu este recunoscut de către calculator. (Cardul de memorie SDXC este utilizat)
€ Verificaţi compatibilitatea calculatorului dumneavoastră cu cardurile de memorie SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
€ Este posibil ca un mesaj solicitând formatarea cardului să se afişeze la conectare, dar nu formataţi.
€ Dacă mesajul [ACCESS] afişat pe ecranul LCD nu dispare, deconectaţi cablul de conexiune USB
după oprirea aparatului.
Imaginile nu pot fi tipărite când camera este conectată la o imprimantă.
• Nu puteţi tipări fotografii cu imprimante care nu acceptă tehnologia PictBridge.
€ Setaţi [PictBridge(PTP)] în [USB MODE]. (P34, 156)
Marginile fotografiei sunt decupate la tipărire.
€ Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de decupare sau de tipărire fără chenar, anulaţi
funcţia respectivă înainte de tipărire. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei pentru
detalii.)
€ Când apelaţi la un studio foto pentru tipărirea imaginilor, verificaţi dacă acesta poate tipări imagini
cu ambele margini.
Altele
Este emis un sunet din obiectiv.
• Este un sunet al mişcării obiectivului sau operarea aperturii atunci când este pornită sau oprită
alimentarea, iar acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
• Este posibil să fie emis un sunet de la obiectiv şi este posibil ca imaginea de pe monitorul LCD să se
modifice brusc atunci când luminozitatea s-a modificat din cauza operării transfocării sau deplasării
camerei, însă nu există nici un efect asupra înregistrării.
Sunetul este provocat de reglarea automată a aperturii. Acest fenomen nu indică o defecţiune.
A fost setată, din greşeală, o limbă neinteligibilă.
€ Apăsaţi [MENU/SET], selectaţi pictograma de meniu [SETUP]
pentru a seta limba dorită. (P36)
şi apoi selectaţi pictograma
O parte din fotografie luminează intermitent în alb şi negru.
• Aceasta este o funcţie de evidenţiere care arată zona saturată de culoare albă. (P125)
• Opţiunea [HIGHLIGHT] (Evidenţiere) este setată la [ON] (Activare)?
Când butonul declanşator este apăsat până la jumătate, uneori se aprinde un indicator
roşu.
• În locuri întunecate, lampa de asistare AF (P127) luminează în roşu pentru a facilita focalizarea unui
subiect.
VQT2S74
181
Altele
Lampa de asistare AF nu se aprinde.
• Aţi setat funcţia [AF ASSIST LAMP] din meniul [CUSTOM] la [ON]? (P127)
• Lampa de asistare AF nu se aprinde în locuri luminoase.
Camera se încălzeşte.
• Suprafaţa camerei se poate încălzi în timpul utilizării. Acest lucru nu afectează performanţele sau
calitatea fotografiilor realizate cu camera.
Ceasul este resetat.
• Dacă nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie resetat.
€ Când se afişează mesajul [PLEASE SET THE CLOCK] (Vă rugăm setaţi ceasul) setaţi ceasul din
nou. Când realizaţi fotografii, nu este posibilă înregistrarea datei corecte fără setarea ceasului. (P27)
Numerele de fişier nu sunt înregistrate consecutiv.
• Când efectuaţi o operaţie după efectuarea unei anumite acţiuni, fotografiile pot fi înregistrate în foldere
cu numere diferite de cele utilizate înaintea operaţiei . (P155)
Numerele de fişier sunt înregistrate în ordine crescătoare.
• Dacă bateriile sunt introduse sau scoase fără a stinge mai întâi camera, numerele de folder şi de fişier
pentru imaginile realizate nu vor fi stocate în memorie. Când aparatul este repornit şi sunt realizate
imagini, acestea pot fi stocate cu numere de fişier care ar fi trebuit alocate imaginilor anterioare.
Vârsta nu se afişează corect.
• Verificaţi setările de ceas (P27) şi de dată a naşterii (P95).
182
VQT2S74
Altele
Număr de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare disponibil
• Numărul de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare disponibil sunt aproximative.
(Acestea variază în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul cardului.)
• Numărul de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare disponibil variază în funcţie de subiecţi.
Numărul de imagini înregistrabile
• [9999+] se afişează dacă există peste 10000 de imagini rămase.
Raport al dimensiunilor
Rezoluţie imagine
Calitate
Card
VQT2S74
183
Altele
Raport al dimensiunilor
Rezoluţie imagine
Calitate
Card
Raport al dimensiunilor
Rezoluţie imagine
Calitate
Card
184
VQT2S74
Altele
Raport al dimensiunilor
Rezoluţie imagine
Calitate
Card
Raport al dimensiunilor
Rezoluţie imagine
Calitate
Card
VQT2S74
185
Altele
Raport al dimensiunilor
Rezoluţie imagine
Calitate
Card
Raport al dimensiunilor
Calitate
Card
186
VQT2S74
Altele
Timp de înregistrare disponibil (la înregistrarea imaginilor video)
Setări de calitate
a înregistrării
Card
* Imaginile video pot fi înregistrate continuu pentru până la 15 minute. Nu este posibilă o înregistrare
continuă mai mare de 2 GB. (Exemplu: [8m 20s] cu
este afişată pe ecran.
) Durata maximă de înregistrare continuă
Notă
• Numărul de fotografii realizabile şi timpul de înregistrare disponibil afişate pe ecranul LCD nu va
descreşte întotdeauna în ordine.
este afişat
• Dacă setaţi [EX. OPT ZOOM] (Transfocare optică extra) (P121) la [ON] (Activare),
pe ecran în momentul în care rezoluţia imaginii este setată la o altă rezoluţie decât la cea maximă
pentru fiecare format de imagine.
VQT2S74
187
Altele
Specificaţii
Corp cameră digitală
(DMC-G10):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Sursă de alimentare:
CC 9,3 V
Consum putere:
2,6 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)
(Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10)
1,5 W (la redarea cu ecranul LCD)
(Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10)
Pixeli efectivi cameră:
12.100.000 pixeli
Senzor imagine:
Senzor Live MOS 4/ 3” CCD, număr total de pixeli: 13.060.000 pixeli,
Filtru de culoare primară
Transfocare digitală:
Max. 4X
Activare/dezactivare mărire simplă (compatibilă cu obiectivele altor
Zoom optic
producători)
suplimentar:
(Cu excepţia rezoluţiei
maxime a fiecărui format
de imagine)
Focalizare:
Focalizare automată / Focalizare manuală
Detectarea feţei/Urmărire AF/Focalizare în 23 de zone/Focalizare pe o zonă
Sistem obturator:
Declanşator focal-plan
Înregistrare rafală
Viteză rafală:
3,2 imagini/secundă (Viteză ridicată),
2,6 imagini/secundă (Viteză medie),
2 imagini/secundă (Viteză redusă)
Numărul de imagini
care pot fi înregistrate: Max. 7 fotografii (în cazul fişierelor RAW)
În funcţie de capacitatea cardului
(acolo unde nu există fişiere RAW)
Sensibilitate ISO
(Sensibilitate Standard): AUTO/
/100/200/400/800/1600/3200/6400
(este posibilă modificarea în trepte de 1/3 EV )
B (Bulb) (maxim 4 minute), între 60 secunde şi a 1/4000-a parte dintr-o
secundă
Domeniu de măsurare: EV 0 - EV 18
Timp de expunere:
Nivelul tonurilor de alb: Echilibru automat al tonurilor de alb/Lumina zilei/Înnorat/Umbră/Bec halogen/
Blitz/Setare tonuri de alb 1/ Setare tonuri de alb 2/Setare K a tonurilor de alb
Expunere (AE):
Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/ Prioritate declanşator AE
(S)/Expunere manuală (M)/AUTO
Compensare expunere (1/3 EV, -3 EV la +3EV)
Mod măsurare:
Multiplu / Centru de greutate / Punct
188
VQT2S74
Altele
Monitor LCD:
3,0" TFT LCD
(Aprox. 460.000 puncte) (raportul câmpului vizual circa 100%)
Vizor:
Culoare LCD Vizor (Aprox. 202.000 puncte)
(raport câmp de vizualizare de aprox. 100%)
(cu ajustare dioptru -4 la +4)
Blitz:
Blitz încorporat
GN 11.0 (echivalent) (ISO100m)
Domeniu de blitz:
Aproximativ între 45 cm şi 6,2 m
(Când este utilizat obiectivul 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10
WIDE, [ISO AUTO] este setat)
Forced ON (Activat), Forced ON/Red-Eye reduction (Activat/Reducere a
efectului de ochi roşii), Slow sync. (Sincronizare lentă), Slow sync. / Red-Eye
reduction (Sincronizare lentă/Reducere a efectului de ochi roşii), Forced OFF
(Dezactivat)
Timp de sincronizare a Egal sau mai mic decât a 1/160-a parte dintr-o secundă
blitz-ului:
Microfon:
Mono
Difuzor:
Mono
Medii de înregistrare:
Card de memorie SD, Card de memorie SDHC şi Card de memorie SDXC
Rezoluţie imagine
Imagine statică:
Imagini video:
Când setarea raportului dimensional este
4000X3000 pixeli, 2816X2112 pixeli, 2048X1536 pixeli,
Când setarea raportului dimensional este
4000X2672 pixeli, 2816X1880 pixeli, 2048X1360 pixeli,
Când setarea raportului dimensional este
4000X2248 pixeli, 2816X1584 pixeli, 1920X1080 pixeli,
Când setarea raportului dimensional este
2992X2992 pixeli, 2112X2112 pixeli, 1504X1504 pixeli,
Când setaţi la [HD]: 1280 X 720 pixeli (30 cadre/sec.)/
Când setaţi la [WVGA]: 848X480 pixeli (30 cadre/sec.)/
Când setaţi la [VGA]: 640 X 480 pixeli (30 cadre/sec.)/
Când setaţi la [QVGA]: 320X240 pixeli (30 cadre/sec.)
Calitate:
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard
Format fişier
înregistrare Imagine
statică:
JPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră, bazat pe standardul
Exif 2.21), corespunzător DPOF
Imagini cu sunet:
JPEG (bazat pe sistemul Design rule for Camera File, bazat pe standardul
Exif 2.21) + QuickTime
Imagini video cu sunet: AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG
Interfaţă Digitală:
"USB 2.0" (High Speed)
Analog video/ audio:
NTSC/PAL compozit (alternare din meniu), Ieşire linie audio (mono)
VQT2S74
189
Altele
Terminal
[MIC/REMOTE]:
∅ 2,5 mm jack
[AV OUT/DIGITAL]:
Mufă jack dedicată (8 pini)
[HDMI]:
MiniHDMI Tip C
[DC IN]:
Nici una (Atunci când utilizaţi un adaptor de curent alternativ, utilizaţi cablul
de c.c. opţional)
Dimensiuni:
Aprox. 124 mm (W)x83,6 mm (H) x 74,0 mm (G)
[4,88” (W) x 3,29"(H) x 2,91" (G)] (excluzând părţile proeminente)
Greutate:
Aprox. 558 g/1,23 lb
(cu obiectivul 14-42 mm/F3.5-5.6 inclus cu DMC-G10, card şi acumulator)
Aprox. 336 g/0,74 lb (corpul camerei)
Temperatura de
operare:
0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Umiditate de operare:
10% - 80%
Adaptor de c.a. (Panasonic DE-A49C):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Intrare:
Ieşire:
110V - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
9,3 V
1,2 A (Operare aparat)
8,4 V
0,65 A (Încărcare acumulator)
Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BLB13E):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Tensiune / Capacitate: 7,2V/1250 mAh
190
VQT2S74
Altele
Obiectiv interschimbabil (H-FS014042)
"LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S."
Distanţă focală:
f=14 mm - 42 mm
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 28 mm şi 84 mm
Tip de apertură:
7 obturatoare frunză/diafragmă de iris/diafragmă circulară
Interval de apertură:
F3,5 (Wide) - F5,6 (Tele)
Valoare minimă a
aperturii:
F22
Construcţia
obiectivului:
12 elemente în 9 grupuri (1 obiectiv non-sferic)
Distanţă de focalizare: 0,3 m (0,99") -
(de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)
Grosisment maxim de
focalizare:
0,16X (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0.32X)
Stabilizator optic al
imaginii:
Disponibil
Comutator [O.I.S.]:
Niciuna
(Setarea [STABILIZER] este efectuată în meniul de mod [REC].)
Montură:
Montură "Micro Four Thirds"
Unghi de vizualizare:
75° (Wide) - 29° (Tele)
Diametru filtru:
52 mm
Diametru maxim:
Aprox. 60,6 mm
Lungime totală:
Aprox. 63,6 mm
(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului)
Greutate:
Aprox. 165 g/0,22 lb
VQT2S74
191
• G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu obiectiv
interschimbabil LUMIX bazat pe standardul Micro Four Thirds System.
• Micro Four Thirds™ şi Micro Four Thirds Logo sunt mărci înregistrate ale
Olympus Imaging Corporation, în Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană
şi alte ţări.
• Four Thirds™ şi logo-ul Four Thirds sunt mărci înregistrate ale Olympus
Imaging Corporation, în Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană şi alte
ţări.
• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
• HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi
în alte ţări.
• HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
• QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci de fabrică sau mărci înregistrate a
Apple, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
• Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
• Captura(capturi) de ecran ale produselor Microsoft este (sunt) retipărită (retipărite) cu permisiunea
Microsoft Corporation
• Alte nume, nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.
Panasonic Corporation
Site Web: http://panasonic.net
În conformitate cu Directiva 2004/108/EC, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
© Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement