Dell C1760NW Color Laser Printer User guide

Dell C1760NW Color Laser Printer User guide

Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w

Dell™ C1760nw/C1660w

Przewodnik użytkownika

Spis treści

Przed rozpoczęciem pracy ................................................ 11

Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia ......................................................13

1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Dell™ C1760nw/C1660w ............................................................15

Przyjęte konwencje .............................................................................................15

2 Wyszukiwanie informacji .............................................................17

3 Funkcje specjalne ......................................................................... 19

4 Informacje ogólne ........................................................................21

Widok z przodu ....................................................................................................21

Widok z tyłu ......................................................................................................... 22

Wymagania dotyczące miejsca ........................................................................ 23

Panel użytkownika .............................................................................................. 23

Zabezpieczenie drukarki ................................................................................... 24

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych.................................................... 25

Ustawienia drukarki ..............................................................27

5 Podłączenie drukarki ................................................................... 29

Podłączenie drukarki do komputera lub do sieci ......................................... 29

Podłączenie bezpośrednie ................................................................................29

Połączenie bezprzewodowe ............................................................................30

Połączenie poprzez port Ethernet (tylko model Dell C1760nw) ..............34

Zmiana konfiguracji połączenia bezprzewodowego .................................. 35

Włączanie drukarki ............................................................................................. 36

Spis treści

3

6 Ustawienia drukarki ..................................................................... 37

Wstępna konfiguracja z panelu użytkownika

(tylko w kolorowej drukarce Dell™ C1660w) ................................................ 37

Konfigurowanie drukarki z wykorzystaniem płyty

Software and Documentation .......................................................................... 38

7 Ustawianie adresu IP ................................................................... 39

Przypisanie adresu sieciowego ........................................................................ 39

Panel użytkownika ..............................................................................................39

Tool Box ............................................................................................................... 40

Weryfikacja ustawień IP ..................................................................................... 41

Panel użytkownika .............................................................................................. 41

Raport ustawień drukarki ................................................................................... 41

Polecenie ping ..................................................................................................... 41

8 Wkładanie papieru ....................................................................... 43

Umieszczanie nośników druku w podajniku wielofunkcyjnym (MPF) ..... 43

Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI)

(tylko model Dell 1760nw) ................................................................................ 48

9 Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows

® ................................................................................................................. 51

Ustalenie statusu sterownika drukarki przed instalacją ...............................51

Zmiana ustawień zapory przed instalowaniem oprogramowania drukarki ................................................................................. 51

Ustawienia połączeń bezpośrednich ...............................................................51

Instalowanie sterownika drukarki w komputerze host................................ 51

Instalowanie sterownika XML Paper Specification (XPS) ............................52

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2 .....53

Konfiguracja połączenia sieciowego .............................................................. 54

Konfiguracja drukarki sieciowej w sieci lokalnej ...........................................54

Konfiguracja drukarki sieciowej w sieci w sieci zdalnej ..............................58

Konfigurowanie usługi Web Services on Devices (WSD) ............................ 63

Dodawanie ról usług drukowania ....................................................................63

Ustawienia WSD drukarki ...................................................................................63

Ustawienia udostępniania druku ..................................................................... 64

Wskaż i drukuj (Point and Print)........................................................................66

Peer-to-peer (Każdy z każdym) .......................................................................68

4

Spis treści

10 Instalowanie sterowników drukarki w komputerach

Macintosh .......................................................................................71

Instalowanie sterowników i oprogramowania ...............................................71

Dodawanie drukarki w systemie Mac OS X 10.5 lub nowszym ................. 71

Dodawanie drukarki w systemie Mac OS X 10.4.11 ...................................... 72

Obsługa drukarki ..................................................................75

11 Panel użytkownika ....................................................................... 77

Obsługa Panelu użytkownika ............................................................................77

Podświetlany przycisk stanu pracy Wi-Fi | WPS ...........................................78

Zmiana ustawień drukarki z poziomu panelu użytkownika ....................... 79

Wydruk strony z ustawieniami drukarki ......................................................... 79

Zmiana języka ......................................................................................................80

Panel użytkownika ............................................................................................. 80

Tool Box ............................................................................................................... 80

Ustawianie opcji Power Saver ..........................................................................80

12 Dell™ Printer Configuration Web Tool .................................... 81

Przegląd ................................................................................................................ 81

Konfigurowanie Dell Printer Configuration Web Tool ................................ 81

Wprowadzanie ustawień z poziomu przeglądarki ....................................... 81

Konfigurowanie z panela użytkownika ...........................................................83

Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool .................................... 83

Przegląd elementów menu ............................................................................... 83

Format wyświetlania stron ................................................................................ 85

Górna ramka .........................................................................................................85

Lewa ramka ..........................................................................................................86

Prawa ramka .........................................................................................................87

Zmiana ustawień elementów Menu ................................................................ 88

Szczegóły elementów menu ............................................................................88

Printer Status ........................................................................................................89

Printer Jobs ......................................................................................................... 90

Printer Settings ..................................................................................................... 91

Print Server Settings ............................................................................................98

Copy Printer Settings ........................................................................................109

Print Volume .......................................................................................................109

Spis treści

5

13 Korzystanie z menu Tool Box ................................................... 111

Uruchamianie Tool Box ....................................................................................111

Zmiana ustawień drukarki za pomocą menu Tool Box ...............................111

Printer Settings Report .....................................................................................112

Printer Information ........................................................................................... 112

Menu Settings .................................................................................................... 112

Reports ................................................................................................................ 114

TCP/IP Settings .................................................................................................. 114

Printer Maintenance ......................................................................................... 114

System Settings .................................................................................................. 114

Paper Density ..................................................................................................... 116

Adjust BTR ........................................................................................................... 116

Adjust Fusing Unit ..............................................................................................117

Color Registration Adjustment ........................................................................117

Adjust Altitude .................................................................................................... 118

Reset Defaults ................................................................................................ 119

Non-Dell Toner .................................................................................................. 119

BTR Refresh Mode ............................................................................................ 119

TCP/IP Settings ..................................................................................................120

Network Settings ...............................................................................................120

Diagnosis .............................................................................................................121

Chart Print ........................................................................................................... 121

Machine Check .................................................................................................. 121

Environment Sensor Info .................................................................................122

Developer Stir Mode .........................................................................................122

Refresh Mode .....................................................................................................122

Przywracanie ustawień fabrycznych ............................................................ 123

6

14 Korzystanie z menu drukarki ................................................... 125

Report/List ......................................................................................................... 125

Printer Setting ....................................................................................................125

Device Settings ..................................................................................................125

Job History .........................................................................................................125

Error History .......................................................................................................125

Color Test Page .................................................................................................125

Printing a Report/List Using the Operator Panel ........................................125

Printing a Report/List Using the Tool Box ....................................................126

Admin Menu ....................................................................................................... 126

Network ...............................................................................................................126

USB Settings ....................................................................................................... 131

System Settings .................................................................................................. 131

Maintenance .......................................................................................................133

Secure Settings ..................................................................................................138

Panel Language ................................................................................................. 140

Spis treści

Panel Lock Function ......................................................................................... 140

Enabling the Panel Lock ..................................................................................140

Disabling the Panel Lock .................................................................................140

Resetting Defaults ............................................................................................ 141

15 Wskazówki dotyczące nośników druku ................................ 143

Papier .................................................................................................................. 143

Parametry papieru .............................................................................................143

Zalecany papier .................................................................................................144

Niewłaściwy papier ...........................................................................................144

Wybór papieru ...................................................................................................144

Wybór nośników z nadrukiem i papieru z nagłówkiem ............................145

Drukowanie na papierze z nagłówkiem .......................................................145

Wkładanie papieru z nagłówkiem .................................................................145

Wybór papieru perforowanego ......................................................................146

Koperty ............................................................................................................... 146

Etykiety ............................................................................................................... 147

Przechowywanie nośników druku ................................................................ 147

Oznakowanie i parametry nośników druku ................................................. 148

Obsługiwane formaty papieru ........................................................................148

Obsługiwane rodzaje papieru ........................................................................149

Parametry rodzajów papieru ..........................................................................149

16 Umieszczanie nośników druku ................................................151

Pojemność ...........................................................................................................151

Wymiary nośników druku ................................................................................151

Umieszczanie nośników druku w podajniku wielofunkcyjnym (MPF) ....151

Umieszczanie kopert w podajniku wielofunkcyjnym (MPF) .....................156

Wkładanie papieru z nagłówkiem .................................................................158

Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI)

(tylko model Dell 1760nw) .............................................................................. 159

Wkładanie kopert do podajnika priorytetowego (PSI) ............................... 161

Wkładanie papieru z nagłówkiem .................................................................163

Umieszczanie nośników druku – druk dwustronny ręczny ..................... 164

Korzystanie z podajnika wielofunkcyjnego (MPF) ......................................164

Korzystanie z priorytetowego podajnika nośników (PSI)

(tylko model Dell C1760nw) ...........................................................................165

Przedłużenie tacy odbiorczej ......................................................................... 166

Drukowanie .........................................................................167

Spis treści

7

17 Drukowanie ................................................................................. 169

Jak prawidłowo drukować ............................................................................. 169

Jak przechowywać nośniki druku .................................................................169

Jak unikać blokowania się papieru ................................................................169

Zlecenie zadania druku .................................................................................... 169

Kasowanie zadań druku ................................................................................... 170

Kasowanie z poziomu panelu użytkownika ................................................170

Kasowanie zadania z poziomu Windows .....................................................170

Wydruk raportu ................................................................................................. 170

Praca drukarki ..................................................................... 171

18 Korzystanie z oprogramowania drukarki .............................. 173

Windows

® ..............................................................................................................................................................................................173

Okno Printer Status ........................................................................................... 173

Status Monitor Console ................................................................................... 173

Dell Supplies Management System ............................................................... 173

Quick Launch Utility ......................................................................................... 174

Macintosh ........................................................................................................... 174

Status Monitor Widget ...................................................................................... 174

19 Komunikaty drukarki ...................................................................177

20 Specyfikacja techniczna ........................................................... 181

Kompatybilność z systemami operacyjnymi ............................................... 181

Zasilanie .............................................................................................................. 181

Gabaryty ............................................................................................................. 181

Pamięć ................................................................................................................. 181

Emulacja Description Language (PDL)/Emulation, system operacyjny i interfejs .......................................................................... 182

Kompatybilność z MIB ..................................................................................... 182

Miejsce użytkowania ........................................................................................ 182

Kable połączeniowe ......................................................................................... 183

8

Spis treści

Konserwacja drukarki ....................................................... 185

21 Konserwacja drukarki ................................................................ 187

Ustalanie poziomu zużycia materiałów eksploatacyjnych ....................... 187

Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych ................................. 187

Przechowywanie nośników druku ................................................................ 187

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych ........................................ 188

Wymiana kaset z tonerem ............................................................................... 188

Wyjmowanie kaset z tonerem ........................................................................188

Wkładanie kaset z tonerem .............................................................................190

Czyszczenie drukarki w środku...................................................................... 192

Czyszczenie czujnika gęstości tonera kolorowego (CTD) ........................ 195

Ustawianie rejestru koloru .............................................................................. 196

Przeprowadź korekcję automatyczną ..........................................................196

Wydruk karty rejestru koloru ...........................................................................196

Ustalenie wartości ............................................................................................. 197

Wprowadzanie wartości ..................................................................................198

22 Usuwanie zablokowanego papieru ........................................ 201

Zapobieganie blokowaniu się nośników ...................................................... 201

Określanie miejsca wystąpienia zablokowania papieru ............................202

Usuwanie blokady papieru z przodu drukarki ............................................203

Usuwanie blokady papieru w tylnej części drukarki ..................................204

Usuwanie papieru zablokowanego w obszarze tacy odbiorczej ............206

Usuwanie usterek ..............................................................209

23 Usuwanie usterek ........................................................................211

Drobne problemy z pracą drukarki ................................................................211

Problemy z wyświetlaczem..............................................................................211

Problemy z drukowaniem ................................................................................211

Problemy z jakością druku .............................................................................. 213

Wydruki są zbyt jasne .......................................................................................213

Toner rozmazuje się lub nietrwały druk/plamy na odwrotnej stronie ...214

Plamy na wydruku/niewyraźny druk .............................................................215

Drukowana strona jest pusta ..........................................................................215

Smugi na wydruku ............................................................................................215

Spis treści

9

Kolorowe kropki na wydruku ..........................................................................216

Pionowe białe pasy ...........................................................................................216

Cętki .....................................................................................................................216

Murzenie ............................................................................................................. 217

Mgła .....................................................................................................................218

Defekt typu Bead-Carry-Out (BCO) ..............................................................218

Ślady mechaniczne ...........................................................................................219

Marszczenie lub plamienie papieru ...............................................................219

Nieprawidłowy margines górny .................................................................... 220

Brak wyrównania rejestracji koloru ...............................................................221

Pofałdowany papier ..........................................................................................222

Hałas .................................................................................................................... 223

Zablokowany papier .........................................................................................224

Zablokowanie w trakcie pobierania papieru ...............................................224

Zblokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz ..........................225

Problemy z łącznością bezprzewodową ...................................................... 225

Inne problemy ...................................................................................................226

Kontakt z serwisem ..........................................................................................226

Dodatki ................................................................................ 227

Dodatki ...............................................................................................229

Polityka pomocy technicznej firmy Dell™ ...................................................229

Usługi dostępne przez Internet ..................................................................... 229

Gwarancja i zwroty ...........................................................................................230

Informacje dotyczące przetwarzania odpadów ........................................ 230

Kontakt z firmą Dell ..........................................................................................230

10

Spis treści

Przed rozpoczęciem pracy

Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia .........................................13

1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Dell™ C1760nw/C1660w .............................................15

2 Wyszukiwanie informacji ...............................................17

3 Funkcje specjalne ...........................................................19

4 Informacje ogólne ..........................................................21

11

12

Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia

WSKAZÓWKA:

zawiera ważne informacje, które pozwalają lepiej wykorzystać możliwości drukarki.

UWAGA:

sygnalizuje możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i mówi, jak tego uniknąć.

OSTRZEŻENIE:

ostrzega przed możliwością zniszczenia urządzenia, doznania uszczerbku na zdrowiu lub zagrożenia życia.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszej dokumentacji bez powiadomienia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszej dokumentacji w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

W tekście pojawiają się znaki towarowe: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc.; Microsoft, Windows,

Windows Server, Windows Vista oraz Internet Explorer są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi

Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Macintosh oraz Mac OS są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, WPA, oraz WPA2 są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

XML Paper Specification (XPS): Produkt może korzystać z własności intelektualnej należącej do firmy Microsoft Corporation.

Warunki, na jakich firma Microsoft udziela licencji przedmiotowej własności intelektualnej można znaleźć pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369; DES: Niniejszy produkt korzysta z oprogramowania, którego autorem jest

Eric Young ([email protected]); AES: Copyright © 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W produkcie wykorzystano oprogramowanie AES dostarczone przez Dr Briana Gladmana na warunkach licencyjnych BSD;

TIFF (libtiff): Copyright © 1988-1997 Sam Leffler and Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.;

ICC Profile (Little cms): Copyright© 1998-2004 Marti Maria.

Pozostałe znaki towarowe lub nazwy towarowe wykorzystywane w niniejszej dokumentacji odnoszą się do podmiotów zgłaszających roszczenia do określonych znaków i nazw towarowych lub produktów. Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw w stosunku do znaków handlowych i nazw handlowych poza swoimi własnymi.

Oprogramowanie drukarki wykorzystuje niektóre kody zdefiniowane przez Independent JPEG Group.

OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Niniejsze oprogramowanie i dokumentacja objęte są OGRANICZONYMI PRAWAMI. Oznacza to, że Rząd USA ma ograniczone prawo do korzystania, powielania lub ujawniania niniejszych treści zgodnie z zapisem podpunktu (c)(1)(ii) paragrafu Rights in Technical Data and Computer Software zawartego w DFARS 252.227-701 oraz wytycznych FAR mających tu zastosowanie: Dell Inc., One Dell Way,

Round Rock, Texas, 78682, USA.

Listopad 2012, Rev. A00

Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia

13

14

Spis treści

Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Dell™ C1760nw/C1660w

1

Klikając na linki znajdujące się po lewej stronie, uzyskamy informacje na temat funkcji, opcji i działania kolorowej drukarki Dell C1760nw/C1660w. Inne informacje techniczne kolorowej drukarki

Dell C1760nw/C1660w znajdują się w rozdziale „Wyszukiwanie informacji” na stronie 17.

WSKAZÓWKA:

W niniejszej instrukcji słowo „drukarka” odnosi się do kolorowej drukarki

Dell C1760nw/C1660w.

Przyjęte konwencje

Użyte w niniejszej instrukcji symbole i czcionki należy interpretować w następujący sposób:

Pogrubiony tekst : • Nazwa przycisków sprzętu na panelu użytkownika.

• Nazwy ekranów pojawiających się na wyświetlaczu LCD.

• Okna menu, polecenia, okna oraz pola dialogowe wyświetlane na ekranie komputera.

Teksty czcionką

Courier New : • Menu i komunikaty wyświetlane na panelu LCD.

• Znaki wprowadzane z komputera.

< >

„ ”

• Ścieżki katalogów.

: • Klawisze na klawiaturze komputera.

: • Wskazuje na komputerze na ścieżkę do określonego elementu w ramach procedury.

: • Odwołania do innych miejsc w tej instrukcji.

• Znaki wprowadzane z panelu użytkownika.

• Komunikaty wyświetlane na ekranie komputera.

Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki Dell™ C1760nw/C1660w

15

16

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

To czego szukasz,

• Sterowniki drukarki

Przewodnik użytkownika znajdziesz tu.

Płyta Software and Documentation

2

Płyta Software and Documentation zawiera film na temat konfiguracji, dokumentację drukarki i sterowniki. Korzystając z płyty można odinstalować/zainstalować ponownie sterowniki lub skorzystać z filmu na temat konfiguracji i dokumentacji technicznej.

Na płycie mogą znajdować się pliki Readme (Czytaj to) z najnowszymi aktualizacjami dotyczącymi zmian technicznych drukarki, jak również zaawansowane technicznie materiały dla doświadczonych użytkowników i personelu technicznego.

Krótki przewodnik Quick Reference Guide Jak korzystać z drukarki

• Informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania

• Informacje dotyczące gwarancji

Ważne informacje

OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do instalacji i korzystania z drukarki, należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w rozdziale Ważne

informacje.

Wyszukiwanie informacji

17

To czego szukasz,

Podłączenie drukarki znajdziesz tu.

Diagram podłączenia

Usuwanie usterek

Express Service Code i Service Tag

„Usuwanie usterek”, strona 211

Service Tag xxxxxxx

Express Service Code

000 000 000 00

• Najnowsze sterowniki drukarki

• Odpowiedzi na techniczne pytania dotyczące pomocy i serwisu.

• Dokumentacja drukarki

Kod Expres Service i numer Service Tag widoczne są na drukarce po otwarciu bocznej pokrywy.

Odwiedź stronę support.dell.com.

Strona support.dell.com dostarcza kilku narzędzi w trybie online, w tym:

• Rozwiązania – podpowiedzi jak rozwiązywać problemy, teksty techniczne oraz kursy online

• Aktualizacje – aktualizacje informacji dotyczące komponentów, na przykład sterownika drukarki

• Obsługa klienta – informacje kontaktowe, status zamówień, gwarancja oraz informacje dotyczące napraw

• Pliki do pobrania – sterowniki

• Instrukcje obsługi – dokumentację techniczną i parametry techniczne drukarki

Wejdź na stronę support.dell.com. Wybierz swój region, i po podaniu kilku informacji uzyskasz dostęp do narzędzi pomocy i informacji.

18

Wyszukiwanie informacji

Funkcje specjalne

W tym rozdziale znajduje się opis funkcji specjalnych oraz odsyłacze do sekcji zawierających szczegółowe informacje o ich temat.

Druk 2-stronny (dupleks ręczny) Priorytetowy podajnik nośników (PSI)

(tylko model Dell C1760nw)

3

Duplex ręczny oznacza konieczność ręcznego przekładania kartki, aby wydrukować dwie lub więcej stron dokumentu po obu stronach jednej kartki. Dzięki tej funkcji możliwe jest zmniejszenie zużycia papieru.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale

„Umieszczanie nośników druku – druk dwustronny ręczny” na stronie 164.

Nośniki druku umieszczone w podajniku priorytetowym zostaną pobrane w pierwszej kolejności, przed nośnikami z podajnika wielofunkcyjnego. Podajnik priorytetowy umożliwia użycie w pierwszej kolejności nośników innego typu i formatu niż te, które są rutynowo umieszczane w podajniku wielofunkcyjnym. Więcej informacji znajduje

się w rozdziale „Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI) (tylko model

Dell 1760nw)” na stronie 159.

Drukowanie poprzez łącze bezprzewodowe

(druk bezprzewodowy)

Drukowanie wielu stron na jednej kartce papieru

(druk wielostronicowy)

Łącze bezprzewodowe LAN pozwala na umieszczenie drukarki w dogodnym miejscu, bez potrzeby przewodowego połączenia drukarki z komputerem.

Więcej informacji znajduje się rozdziale

„Połączenie bezprzewodowe” na stronie 30.

Druk wielostronicowy umożliwia drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. Dzięki tej funkcji możliwe jest zmniejszenie zużycia papieru.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji pomocy sterownika drukarki.

Funkcje specjalne

19

20

Informacje ogólne

Informacje ogólne

W tym rozdziale znajdują się ogólne informacje na temat kolorowej drukarki Dell™ C1760nw/C1660w.

4

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell C1760nw, chyba że podano inaczej.

Widok z przodu

7 1 2 3 4

12 11 10 9 8 7 6 5

1 Panel użytkownika

3 Przedłużenie tacy odbiorczej

5 Pokrywa dostępu do tonera

7 Prowadnice ustawiania szerokości papieru

9 Pokrywa przednia

11 Prowadnica ustawiania długości

2 Taca odbiorcza

4 Czyścik głowicy drukującej

6 Wyłącznik zasilania

8 Podajnik wielofunkcyjny (MPF)

10 Przedłużenie podajnika wielofunkcyjnego

12 Priorytetowy podajnik nośników (PSI) (tylko w Dell C1760nw)

Informacje ogólne

21

Widok z tyłu

11

10

9

8

7

6

1 Przewód zasilający

3

Port USB

5 Gniazdo zabezpieczenia

7 Wałek transferowy

9 Wałek podawania papieru

11 Dźwignie

1 2

2 Zatrzask otwierania pokrywy tylnej

4

Port Ethernet (tylko model Dell C1760nw)

6 Pokrywa tylna

8 Rolki przesuwu papieru

10 Zespół obrazowania

3

4

5

22

Informacje ogólne

Wymagania dotyczące miejsca

Drukarkę należy ustawić w takim miejscu, aby zapewnić swobodne korzystanie z podajników i otwieranie pokryw.

218 mm

225 mm

295,5 mm

100 mm

394 mm

300 mm

307 mm

329,5 mm

UWAGA:

Aby zapewnić wydruki bez zniekształceń i bezawaryjną pracę drukarki, należy unikać pozostawiania drukarki z otwartą pokrywą przednią w bezpośrednim działaniu słońca.

Panel użytkownika

Więcej informacji na temat panelu użytkownika znajduje się w rozdziale „Panel użytkownika” na stronie 77.

Informacje ogólne

23

Zabezpieczenie drukarki

W celu zabezpieczenia drukarki przed kradzieżą można użyć blokady Kensington, która stanowi wyposażenie dodatkowe. Blokadę Kensington należy włożyć do gniazda blokady.

Gniazdo blokady

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji dostarczanej z blokadą Kensington.

24

Informacje ogólne

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Używając drukarki podłączonej do sieci, można zamówić materiały eksploatacyjne z firmy Dell przez

Internet. W przeglądarce internetowej wprowadź adres IP drukarki, uruchom Dell Printer Configuration

Web Tool i kliknij Order Supplies at:, aby zamówić toner do drukarki.

Kasety z tonerem mogą również być zamawiane w następujący sposób:

1 Kliknij Start  Accesories  Dell Printers  Additional Color Laser Software 

Dell Supplies Management System.

Pojawi się okno Dell Supplies Management System.

2 Wybierz drukarkę z listy Select Printer Model.

3 Jeśli zamówienie składane jest przez Internet: a Wybierz adres strony Internetowej z listy Select Reorder URL.

b Kliknij Visit Dell Printer supplies ordering web site.

Pojawi się ekran Dell C1760nw Color Printer/Dell C1660w Color Printer – Dell Supplies

Management System.

c Wprowadź numer seryjny Service Tag, a następnie kliknij OK.

Numer seryjny znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy tonera. Pojawi się strona internetowa z materiałami eksploatacyjnymi firmy Dell.

Service Tag xxxxxxx

Express Service Code

000 000 000 00

Jeśli zamówienie jest składane telefonicznie, zadzwoń pod numer, który znajduje się pod nagłówkiem

Order by Phone.

Informacje ogólne

25

26

Informacje ogólne

Ustawienia drukarki

5 Podłączenie drukarki ................................................... 29

6 Ustawienia drukarki ........................................................37

7 Wprowadzanie adresu IP .............................................. 39

8 Wkładanie papieru ......................................................... 43

9 Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows

®

....................51

10 Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh ...........................................71

27

28

Podłączenie drukarki

Kabel podłączeniowy kolorowej drukarki Dell™ C1760nw/C1660w musi spełniać następujące wymagania:

Typ połączenia

USB

Bezprzewodowe

Ethernet

Parametry podłączenia

Kompatybilny z USB 2.0

IEEE 802.11b/802.11g/802.11n

Kompatybilna z 10 Base-T/100 Base-TX (tylko model Dell C1760nw)

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

5

1

2

1 Port USB

2 Port Ethernet (tylko model Dell C1760nw)

Podłączenie drukarki do komputera lub do sieci

Podłączenie bezpośrednie

Drukarka lokalna jest to drukarka podłączona do danego komputera za pomocą kabla USB. Jeśli drukarka

podłączona jest do sieci, patrz rozdział „Połączenie poprzez port Ethernet (tylko model Dell C1760nw)” na stronie 34.

Aby podłączyć drukarkę do komputera:

1 Upewnij się, że drukarka, komputer i wszystkie inne urządzenia dodatkowe są wyłączone, a wtyczki wyjęte z gniazdek.

Podłączenie drukarki

29

2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu na tylnej ściance drukarki.

3 Drugi koniec kabla podłącz do portu USB w komputerze.

UWAGA:

Nie podłączaj kabla USB drukarek do portów USB znajdujących się w klawiaturze.

Połączenie bezprzewodowe

Parametry techniczne adaptera komunikacji bezprzewodowej są następujące:

Kategoria

Przyłącze

Standard przyłącza

Szerokość pasma

Szybkość transferu danych

Bezpieczeństwo

Parametr

Bezprzewodowe

IEEE 802.11b/802.11g/802.11n pasmo zgodne z normami

2,4 GHz

Tryb IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps

Tryb IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

Tryb IEEE 802.11n: 65 Mbps

64 (klucz 40-bitowy)/128 (klucz 104-bitowy) WEP, WPA-PSK (TKIP, AES),

WPA2-PSK (AES)(IEEE 802.1x funkcja poświadczania WPA 1x brak korespondencji), ustawienia chronione

Konfiguracja za pomocą przycisku (PBC), numer identyfikacyjny PIN Wi-Fi tryb mieszany PSK ® (WPS) *1

*1

Zgodny WPS 2.0. WPS 2.0 działa z punktami dostępowymi o następującym szyfrowaniu: tryb mieszany PSK, WPA-PSK AES,

WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, otwarte (No Security).

Można wybrać jedną z następujących metod konfiguracji komunikacji bezprzewodowej:

WPS-PBC (Wi-Fi | Przycisk WPS)

*1

WPS-PBC (Menu panelu użytkownika) *1

WPS-PIN *2

Konfiguracja Auto SSID Konfiguracja ręczna SSID

*1

WPS-PBC (Bezpieczna konfiguracja Wi-Fi za pomocą przycisku) jest metodą uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń wymagających konfiguracji bezprzewodowej, poprzez wywołanie WPS-PBC na drukarce za pomocą przycisku

(Wi-Fi | WPS) lub poprzez menu panelu użytkownika, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku na punkcie dostępowym komunikacji bezprzewodowej (Rejestracja) lub routerze. Ta konfiguracja możliwa jest tylko wtedy, gdy punkt dostępowy obsługuje WPS-PBC.

*2

WPS-PIN (bezpieczna konfiguracja Wi-Fi za pomocą numeru PIN) to metoda uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń wymaganych do konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, polegająca na przypisaniu numeru PIN drukarce i komputerowi.

Ta metoda, przeprowadzana poprzez punkt dostępowy, jest możliwa tylko wtedy, gdy punkt dostępowy routera bezprzewodowego współpracuje z WPS.

30

Podłączenie drukarki

WPS-PBC (Przycisk Wi-Fi | WPS)

Opcję WPS-PBC (Bezpiecznego konfigurowania Wi-Fi za pomocą przycisku) można rozpocząć poprzez naciśnięcie przycisku (Wi-Fi | WPS).

WSKAZÓWKA:

Opcja WPS-PBC jest dostępna tylko wtedy, gdy punkt dostępowy LAN lub router obsługują

WPS-PBC.

WSKAZÓWKA:

Przed rozpoczęciem konfigurowania WPS-PBC za pomocą przycisku (Wi-Fi | WPS), należy sprawdzić, gdzie znajduje się przycisk WPS (nazwa może być inna) na punkcie dostępowym LAN lub routerze.

Informacje na temat czynności, jakie trzeba wykonać na bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze w trakcie konfiguracji WPS znajdują się w instrukcji dostarczanej z danym produktem.

WSKAZÓWKA:

Więcej informacji na temat przycisku

(Wi-Fi | WPS) znajduje się w rozdziale „Podświetlany przycisk stanu pracy Wi-Fi | WPS” na stronie 78. W przypadku wystąpienia problemu lub wyświetlenia na

panelu użytkownika komunikatu o błędzie, patrz „Problemy z łącznością bezprzewodową” na stronie 225.

1 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk (Wi-Fi | WPS) na drukarce.

Upewnij się, że przycisk (Wi-Fi | WPS) zaczyna migać i na panelu użytkownika pojawił się napis

Press WPS Button on Router.

2 W ciągu dwóch minut rozpocznij czynności konfigurowania WPS na bezprzewodowym punkcie dostępowym LAN lub routerze.

3 Gdy czynności WPS są zakończone powodzeniem i drukarka została zrestartowana, konfigurowanie połączenia bezprzewodowego LAN zostało ukończone.

WPS-PBC (Menu na panelu użytkownika)

Opcję WPS-PBC (Bezpiecznego konfigurowania Wi-Fi za pomocą przycisku) można rozpocząć z panelu użytkownika.

WSKAZÓWKA:

Opcja WPS-PBC jest dostępna tylko wtedy, gdy punkt dostępowy LAN lub router obsługują

WPS-PBC.

WSKAZÓWKA:

Przed rozpoczęciem konfigurowania WPS-PBC, należy sprawdzić, gdzie znajduje się przycisk

WPS (nazwa może być inna) na punkcie dostępowym LAN lub routerze. Informacje na temat czynności, jakie trzeba wykonać na bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze w trakcie konfiguracji WPS znajdują się w instrukcji dostarczanej z danym produktem.

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk (Set).

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Network, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

WPS Setup, a potem naciśnij przycisk (Set).

5 Sprawdź, czy pojawił napis

Push Btn Ctrl i naciśnij przycisk (Set).

6 Sprawdź, czy pojawił się napis

Are you sure? i naciśnij przycisk (Set).

Upewni się, że wyświetlił się napis

Press WPS Button on Router, i w ciągu dwóch minut uruchom WPS-PBC na bezprzewodowym punkcie dostępowym LAN lub na routerze.

7 Gdy czynności WPS są zakończone powodzeniem i drukarka została zrestartowana, konfigurowanie połączenia bezprzewodowego LAN zostało ukończone.

Podłączenie drukarki

31

WPS-PIN

Kod PIN do konfigurowania WPS-PIN może być ustawiony tylko z panelu użytkownika.

WSKAZÓWKA:

Opcja WPS-PIN ijest dostępna tylko wtedy, gdy punkt dostępowy LAN lub router obsługują

WPS-PIN.

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć (Set).

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk

, aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Network, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk

, aż pojawi się

WPS Setup, a potem naciśnij przycisk (Set).

5 Upewnij się, że pojawił się napis

PIN Code, a potem naciśnij przycisk (Set).

6 Zapisz 8 cyfrowy kod PIN, który się wyświetli lub wydrukuj go wybierając

Print PIN Code. Kod PIN jest drukowany.

7 Upewnij się, że wyświetla się napis

Start Config. i naciśnij przycisk (Set).

8 Upewnij się, że wyświetlił się komunikat

Operate Wireless Router, a potem wprowadź kod PIN wyświetlony w punkcie 6 do bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera.

WSKAZÓWKA:

Informacje na temat czynności, jakie trzeba wykonać na bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze w trakcie konfiguracji WPS znajdują się w instrukcji dostarczanej z danym produktem.

9 Gdy czynności WPS są zakończone powodzeniem i drukarka została zrestartowana, konfigurowanie połączenia bezprzewodowego LAN zostało ukończone.

Konfigurowanie za pomocą funkcji Auto SSID

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk (Set).

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Network, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Wireless Setup, a potem naciśnij przycisk (Set).

Drukarka automatycznie wyszukuje punktu dostępowego w sieci bezprzewodowej.

5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się szukany punkt dostępowy, a potem naciśnij przycisk (Set).

Jeśli szukany punkt dostępowy nie pojawi się, przejdź do rozdziału „Ręczna konfiguracja SSID” na stronie 33.

WSKAZÓWKA:

Niektóre ukryte nazwy SSID mogą się nie wyświetlać. Jeśli SSID nie zostaje wykryty, włącz na routerze nadawanie SSID.

6 Wprowadź hasło lub klucz WEP.

W przypadku, gdy szyfrowanie na wybranym punkcie dostępowym to szyfrowanie WPA, WPA2 lub

Mixed, w punkcie 5:

• Wprowadź hasło i naciśnij przycisk (Set).

32

Podłączenie drukarki

W przypadku, gdy szyfrowanie na wybranym punkcie dostępowym to szyfrowanie WEP, w punkcie 5:

• Wprowadź klucz WEP i naciśnij przycisk (Set).

WSKAZÓWKA:

Hasło jest to klucz szyfrujący dla szyfrowania WPA i WPA2, który składa się z 8 do

63 znaków alfanumerycznych. W przypadku niektórych punktów dostępowych i routerów może być nazywany kluczem. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji punktu dostępowego lub routera.

7 Pojawi się napis

Restart Printer to apply settings.

8 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego LAN jest zakończona.

Ręczna konfiguracja SSID

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć (Set).

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk

, aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Network, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Wireless Setup, a potem naciśnij przycisk (Set).

5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Manual Setup, a potem naciśnij przycisk (Set).

6 Wprowadź SSID i naciśnij przycisk (Set).

7 Wybierz rodzaj sieci

Infrastructure lub Ad-hoc w zależności od danego środowiska i naciśnij przycisk

(Set)

.

Jeśli wybrałeś

Infrastructure, przejdź do punktu 8.

Jeśli wybrałeś

Ad-hoc, przejdź do punktu 9.

8 Wybierz rodzaj szyfrowania spośród

No Security, Mixed mode PSK, WEP, WPA-PSK-TKIP, lub

WPA2-PSK-AES.

Jeśli sieć nie będzie zabezpieczona:

• Naciskaj przycisk , aż pojawi się

No Security, a potem naciśnij przycisk (Set).

Aby zastosować szyfrowanie w trybie Mixed PSK, WPA-PSK-TKIP, lub WPA2-PSK-AES: a Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Mixed PSK, WPA-PSK-TKIP, lub WPA2-PSK-AES, a następnie naciśnij przycisk (Set).

b Wprowadź hasło i naciśnij przycisk (Set).

WSKAZÓWKA:

Hasło jest to klucz szyfrujący dla szyfrowania WPA i WPA2, który składa się z 8 do

63 znaków alfanumerycznych. W przypadku niektórych punktów dostępowych i routerów może być nazywany kluczem. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji punktu dostępowego lub routera.

Aby zastosować szyfrowanie WEP: a Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

WEP, a potem naciśnij przycisk (Set).

b Wprowadź klucz WEP i naciśnij przycisk (Set).

c Naciśnij w celu zaznaczenia wybranego klucza transmisji od

Auto lub WEP Key 1 do WEP

Key 4, a następnie naciśnij przycisk (Set).

Przejdź do punktu 10.

Podłączenie drukarki

33

Wybierz rodzaj szyfrowania pomiędzy

No Security lub WEP.

Jeśli sieć nie będzie zabezpieczona:

• Upewnij się, że pojawił się napis

No Security, a potem naciśnij przycisk (Set).

Aby zastosować szyfrowanie WEP: a Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

WEP, a potem naciśnij przycisk (Set).

b Wprowadź klucz WEP i naciśnij przycisk (Set).

c Naciśnij w celu zaznaczenia wybranego klucza transmisji

WEP Key 1 lub WEP Key 4, a następnie naciśnij przycisk (Set).

9 Pojawi się napis

Restart Printer to apply settings.

10 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego LAN jest zakończona.

Połączenie poprzez port Ethernet (tylko model Dell C1760nw)

Aby podłączyć drukarkę do komputera:

1 Upewnij się, że drukarka, komputer i inne podłączone urządzenia zostały wyłączone, a wszystkie kable rozłączone.

2 Podłącz kabel Ethernet.

WSKAZÓWKA:

Podłącz kabel Ethernet tylko wtedy, gdy konieczne jest skonfigurowanie połączenia przewodowego.

Aby podłączyć drukarkę do sieci, włóż jeden wtyk kabla Ethernet do gniazda Ethernet znajdującego się z tyłu drukarki, a drugi koniec do do portu LAN lub koncentratora LAN.

Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe, patrz rozdział „Połączenie bezprzewodowe” na stronie 30.

34

Podłączenie drukarki

Zmiana konfiguracji połączenia bezprzewodowego

Aby dokonać zmiany konfiguracji połączenia bezprzewodowego ze swojego komputera wykorzystując połączenie Ethernet lub połączenie bezprzewodowe, należy wykonać poniższe kroki.

WSKAZÓWKA:

Aby zmienić konfigurację połączenia bezprzewodowego wykorzystując połączenie bezprzewodowe, należy upewnić się, że konfiguracja połączenia bezprzewodowego została zakończona

zgodnie z punktem „Połączenie bezprzewodowe” na stronie 30.

WSKAZÓWKA:

Dostępne są następujące ustawienia, gdy tryb pracy sieci jest ustawiony na Infrastructure

podczas realizacji punktu „Połączenie bezprzewodowe” na stronie 30.

1 Sprawdź adres IP drukarki.

Szczegółowe informacje na temat sprawdzania adresu IP, znajdują się w rozdziale „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 41.

2 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool, wprowadzając adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.

3 Kliknij Print Server Settings.

4 Kliknij zakładkę Printer Server Settings.

5 Kliknij Wireless LAN.

6 Zmień ustawienia połączenia bezprzewodowego drukarki.

7 Zrestartuj komputer.

8 Wprowadź zmiany ustawień połączenia bezprzewodowego w komputerze lub punkcie dostępowym.

WSKAZÓWKA:

Informacje na temat sposobu zmiany ustawień połączenia bezprzewodowego w komputerze znajdują się w instrukcji dołączonej do adaptera połączeń bezprzewodowych, a jeśli komputer wyposażony jest w narzędzie adaptera łączności bezprzewodowej, należy zmienić ustawienia za pomocą tego narzędzia.

Podłączenie drukarki

35

Włączanie drukarki

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować przedłużaczy ani listew zasilających.

OSTRZEŻENIE:

Nie podłączać drukarki do urządzeń UPS.

1 Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania w tylnej ściance drukarki (patrz „Widok z tyłu”, strona 22).

2 Drugi koniec kabla podłącz do gniazda zasilania.

3 Włącz drukarkę.

36

Podłączenie drukarki

6

Ustawienia drukarki

Wstępna konfiguracja z panelu użytkownika

(tylko w kolorowej drukarce Dell™ C1660w)

Przy pierwszym uruchomieniu drukarki należy ustawić język interfejsu oraz podać, czy włączyć LAN.

Po włączeniu drukarki, na panelu użytkownika pojawi się ekran asystenta, który pomoże dokonać wstępnych ustawień. W celu dokonania wstępnych ustawień, należy wykonać poniższe czynności.

WSKAZÓWKA:

Jeśli nie rozpoczniemy konfiguracji wstępnej na panelu użytkownika, drukarka automatycznie zrestartuje się po trzech minutach. Potem możliwe są następujące ustawienia wstępne poprzez uruchomienie asystenta

Power On Wizard na panelu użytkownika lub uruchomienie Dell Printer Configuration Web Tool.

WSKAZÓWKA:

Więcej informacji na temat panelu użytkownika znajduje się w rozdziale „Panel użytkownika” na stronie 77.

WSKAZÓWKA:

Więcej informacji na temat Dell Printer Configuration Web Tool, patrz „Dell™ Printer

Configuration Web Tool” na stronie 81.

1 Upewnij się, że pojawił się napis

Language. Naciśnij przycisk , aż pojawi się szukany język, a potem naciśnij przycisk (Set).

English

Français

Italiano

Deutsch

Español

Dansk

Nederlands

Norsk

Svenska

2 Upewnij się, że pojawił się napis

Wireless. Naciskaj przycisk , aż pojawi się szukana nazwa, a potem naciśnij przycisk (Set).

Drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.

Ustawienia drukarki

37

Konfigurowanie drukarki z wykorzystaniem płyty

Software and Documentation

1 Włóż płytę Software and Documentation do komputera i uruchom Dell Printer Setup.

2 Kliknij dwukrotnie na ikonę Dell C1760/C1660 Installer, wykonuj plecenia, które pojawiają się na ekranie, aby podłączyć komputer do drukarki.

WSKAZÓWKA:

Jeśli dysk Software and Documentation nie uruchomi się automatycznie, wykonaj następujące kroki.

W przypadku systemów Windows ® XP, Windows Vista ® , Windows 7, Windows Server ® 2003, Windows

Server 2008 i Windows Server 2008 R2:

1 Kliknij Start  Wszystkie programy (w Windows Vista i Windows 7)  Akcesoria (w Windows Vista i Windows 7)  Uruchom.

2 Wpisz

D:\setup_assist.exe (gdzie D oznacza napęd optyczny), następnie kliknij OK.

W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012:

1 Najedź kursorem na prawy, dolny róg i kliknij Szukaj  wpisz

Uruchom w okienku wyszukiwania, kliknij Aplikacje, a natepnie kliknij Uruchom.

2 Wpisz

D:\setup_assist.exe (gdzie D oznacza napęd optyczny), następnie kliknij OK.

38

Ustawienia drukarki

7

Ustawianie adresu IP

Przypisanie adresu sieciowego

Adres IP jest unikalnym ciągiem cyfr składającym się z czterech sekcji, które są oddzielone kropkami i mogą zawierać do trzech cyfr w każdej sekcji, na przykład:

111.222.33.44.

Tryb IP można wybrać spośród Dual Stack, IPv4 i IPv6. Jeśli sieć obsługuje zarówno IPv4 i IPv6, wybierz

Dual Stack

UWAGA:

Przypisanie adresu, który jest już używany może prowadzić do problemów z działaniem sieci.

WSKAZÓWKA:

Przypisywanie adresu IP jest czynnością zaawansowaną i zwykle jest przeprowadzane przez administratora systemu.

WSKAZÓWKA:

Przypisując adres IP ręcznie w trybie IPv6 Mode, należny wykorzystać Dell™ Printer

Configuration Web Tool. W celu uruchomienia Dell Printer Configurration Web Tool, należy wykorzystać adres

lokalny dla łącza. Aby sprawdzić, jaki jest adres lokalny łącza, patrz „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 41.

WSKAZÓWKA:

W zależności od klasy adresu, zasięg przypisanego adresu może się różnić. Na przykład, w klasie A przypisany zostanie adres IP w zakresie od

0.0.0.0 do 127.255.255.255. Informacje na temat przypisywania adresu IP można uzyskać u administratora sieci.

Adres IP można przypisać korzystając z panelu użytkownika lub funkcji Tool Box.

Panel użytkownika

Więcej informacji na temat panelu użytkownika znajduje się w rozdziale „Panel użytkownika” na stronie 77.

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć (Set).

1 Włącz drukarkę.

Na panelu użytkownika pojawia się komunikat Ready to Print.

2 Naciśnij (Menu).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Upewnij się, że pojawił się napis

Network, a potem naciśnij przycisk (Set).

5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

TCP/IP, a potem naciśnij przycisk (Set).

6 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

IPv4, a potem naciśnij przycisk (Set).

7 Upewnij się, że pojawił się napis

Get IP Address, a potem naciśnij przycisk (Set).

8 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Panel, a potem naciśnij przycisk (Set).

9 Naciśnij i sprawdź, czy pojawił się napis

Get IP Address.

10 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

IP Address, potem naciśnij przycisk (Set).

Kursor ustawia się na na miejscu pierwszej cyfry adresu IP.

11 Naciśnij lub , aby wprowadzić cyfry adresu IP.

12 Naciśnij . Wybrana zostaje kolejna cyfra.

13 Powtórz kroki 11 i 12, aby wprowadzić wszystkie cyfry adresu IP, a następnie naciśnij przycisk

   (Set)

.

Ustawianie adresu IP

39

14 Naciśnij i sprawdź, czy pojawił się napis

IP Address.

15 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Subnet Mask, potem naciśnij przycisk

   (Set)

.

Kursor znajduje się w miejscu pierwszej cyfry maski podsieci.

16 Naciśnij lub , aby wprowadzić cyfry maski podsieci.

17 Naciśnij . Wybrana zostaje kolejna cyfra.

18 Powtórz Krok 16 i Krok 17, aby ustawić maskę podsieci, a następnie naciśnij przycisk (Set).

19 Naciśnij i sprawdź, czy pojawił się napis

Subnet Mask.

20 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Gateway Address, a potem naciśnij przycisk (Set).

Kursor znajduje się w miejscu pierwszej cyfry adresu bramki.

21 Naciśnij lub , aby wprowadzić cyfry adresu IP.

22 Naciśnij . Wybrana zostaje kolejna cyfra.

23 Powtórz Krok 21 i Krok 22, aby ustawić adres bramki, a następnie naciśnij przycisk (Set).

24 Wyłącz i włącz drukarkę ponownie.

Tool Box

WSKAZÓWKA:

Gdy drukowanie sieciowe realizowane jest w trybie IPv6, nie można używać funkcji Tool Box do przypisywania adresu IP.

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Na tym etapie pojawi się okno Select Printer, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele sterowników drukarek. W tym przypadku, kliknij Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w Color Printer wymienione na liście Printer Name, a potem kliknij OK.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.

3 Wybierz TCP/IP Settings z listy po lewej stronie. Wyświetli się strona TCP/IP Settings.

4 Wybierz tryb z IP Address Mode, potem wprowadź wartości IP Address, Subnet Mask i Gateway

Address.

5 Kliknij przycisk Apply New settings, aby zastosować nowe ustawienia.

Adres IP został przypisany drukarce. W celu zweryfikowania ustawień, należy otworzyć przeglądarkę w dowolnym komputerze podłączonym do sieci i wprowadzić adres IP w pasku adresów przeglądarki.

Jeśli adres IP został ustawiony prawidłowo, w przeglądarce pojawi się Dell Printer Configuration Web

Tool.

Można również przypisać drukarce adres IP podczas instalowania sterowników drukarki za pomocą instalatora. W przypadku korzystania z funkcji Network Installation, oraz gdy opcja

Get IP Address jest ustawiona na

AutoIP w menu panelu użytkownika, można ustawić adres żądany adres IP w oknie wyboru drukarki w polu

0.0.0.0.

40

Ustawianie adresu IP

Weryfikacja ustawień IP

Poprawność ustawień można potwierdzić korzystając z panelu użytkownika, wydrukowaniu raportu ustawień drukarki lub korzystając z polecenia ping.

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk (Set).

Panel użytkownika

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Upewnij się, że pojawił się napis

Network, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

TCP/IP, a potem naciśnij przycisk (Set).

5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

IPv4, a potem naciśnij przycisk (Set). Sprawdź adres IP wyświetlany na panelu użytkownika.

Raport ustawień drukarki

1 Wydrukuj stronę z ustawieniami drukarki.

Więcej informacji na temat jak wydrukować raport ustawień drukarki znajduje się w rozdziale

„Printing a Report/List Using the Operator Panel” na stronie 125.

2 Zweryfikuj, czy w raporcie ustawień systemu w kategorii Wired Network lub Wireless Network, adres IP, podmaska sieci i adres bramki są prawidłowe.

Jeśli adres IP wyświetlany jest w formie 0.0.0.0 (ustawienia fabryczne), oznacza to że nie nadano

adresu IP. Informacje na temat przypisywania adresu IP drukarce znajdują się w rozdziale „Przypisanie adresu sieciowego” na stronie 39.

Polecenie ping

Wyślij sygnał ping do drukarki i sprawdź, czy odpowiada. Na przykład, w polu poleceń komputera sieciowego wpisz ping, a po nim adres IP (na przykład,192.168.0.11): ping 192.168.0.11

Jeśli drukarka działa w sieci, otrzymana zostanie odpowiedź.

Ustawianie adresu IP

41

42

Wkładanie papieru

8

Wkładanie papieru

WSKAZÓWKA:

Podajnik priorytetowy (PSI) dostępny jest tylko w drukarce Dell™ C1760nw.

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę Del

C1760nw, chyba że podano inaczej.

WSKAZÓWKA:

Aby uniknąć blokowania się papieru, nie należy zdejmować podajnika w trakcie drukowania.

WSKAZÓWKA:

Stosować tylko nośniki do drukarek laserowych. Nie stosować papieru do drukarek atramentowych.

WSKAZÓWKA:

Informacje na temat druku kopert znajdują się w sekcji „Umieszczanie nośników druku” na stronie 151.

Umieszczanie nośników druku w podajniku wielofunkcyjnym

(MPF)

WSKAZÓWKA:

Podajnik priorytetowy (PSI) dostępny jest tylko w drukarce Dell™ C1760nw.

1 Otwórz pokrywę przednią ciągnąc za arkusz z instrukcją.

2 Wyciągnij podajnik PSI.

Wkładanie papieru

43

3 Usuń arkusz z instrukcją przyklejony taśmą do podajnika.

WSKAZÓWKA:

Przed użyciem podajnika PSI zapoznaj się z instrukcjami na kartce.

4 Wyciągnij do oporu prowadnicę wzdłużną.

5 Rozłóż do oporu przedłużenie podajnika wielofunkcyjnego.

44

Wkładanie papieru

6 Rozsuń maksymalnie prowadnice poprzeczne.

7 Przed włożeniem nośników druku, wygnij arkusze w obie strony i szybko przekartkuj. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.

8 Załaduj nośniki druku do podajnika wielofunkcyjnego krawędzią górną do przodu i zalecaną strona druku do góry.

Wkładanie papieru

45

9 Dosuń prowadnice do nośnika.

10 Prowadnicę wzdłużną dosuń do nośnika druku.

WSKAZÓWKA:

W zależności od formatu nośników druku, najpierw wysuń maksymalnie do tyłu prowadnicę wzdłużną, a następnie dosuń do nośnika przedłużenie podajnika wielofunkcyjnego.

46

Wkładanie papieru

11 Włóż osłonę papieru do drukarki, a następnie ustaw ją w linii ze znacznikami na zasobniku papieru.

12 Jeśli załadowany jest nietypowy papier, wybierz rodzaj papieru z poziomu sterownika drukarki.

Jeśli do podajnika wielofunkcyjnego włożono nośnik zdefiniowany przez użytkownika, rozmiar papieru ustawia się z poziomu sterownika drukarki.

Wkładanie papieru

47

Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI)

(tylko model Dell 1760nw)

1 Otwórz przednią pokrywę.

2 Wsuń podajnik PSI, a następnie ustaw go w linii ze znacznikami na zasobniku papieru.

3 Przed włożeniem nośników druku, wygnij arkusze w obie strony i szybko przekartkuj. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.

48

Wkładanie papieru

4 Załaduj nośniki druku do podajnika priorytetowego krawędzią górną do przodu i zalecaną strona druku do góry.

5 Dosuń prowadnice do nośnika.

6 Jeśli załadowany jest nietypowy papier, wybierz rodzaj papieru z poziomu sterownika drukarki.

Jeśli do podajnika priorytetowego włożono nośnik nietypowy, rozmiar papieru ustawia się z poziomu sterownika drukarki.

Wkładanie papieru

49

50

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows

®

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

9

Ustalenie statusu sterownika drukarki przed instalacją

Przed zainstalowaniem sterownika drukarki należy sprawdzić adres IP drukarki wykorzystując jedną

z procedur podanych w rozdziale „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 41.

Zmiana ustawień zapory przed instalowaniem oprogramowania drukarki

Jeśli używany jest jeden z poniższych systemów operacyjnych, należy zmienić ustawienia zapory przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania drukarki Dell:

• Microsoft

®

Windows XP

• Windows Vista ®

• Windows 7

• Windows 8

• Windows Server

®

2008

• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2012

WSKAZÓWKA:

W przypadku Windows XP, musi być zainstalowany Service Pack 2 lub 3.

Poniższa instalacja oparta jest na przykładzie systemu Windows 7.

1 Włóż płytę zawierającą Software and Documentation do komputera.

2 Kliknij Start  Panel sterowania.

3 Wybierz System i zabezpieczenia.

4 Kliknij Zezwalaj programowi na dostęp przez zaporę systemu Windows.

5 Kliknij Zmień ustawienia  Zezwalaj innemu programowi na komunikację.

6 Zaznacz Przeglądaj.

7

D:\setup_assist.exe (gdzie D oznacza napęd optyczny) w polu tekstowym Nazwa pliku, potem kliknij Otwórz.

8 Kliknij Dodaj, a potem kliknij OK.

Ustawienia połączeń bezpośrednich

Instalowanie sterownika drukarki w komputerze host

1 Włóż płytę Software and Documentation do komputera i uruchom Dell Printer Setup.

2 Kliknij Install Printer Driver and Software.

3 Wybierz Personal Installation, następnie kliknij Next.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

51

4 Aby podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, należy wykonać polecenia pojawiające się na ekranie, a następnie włączyć drukarkę.

Rozpoczyna się proces automatycznej instalacji oprogramowania.

5 Gdy pojawi się ekran Ready to Print, kliknij Finish, aby wyjść z kreatora instalacji. Jeśli zachodzi potrzeba, klikając na opcję Print Test Page można wydrukować stronę testową.

Instalacja indywidualna

Drukarka osobista jest to drukarka podłączona do swojego komputera lub serwera drukarek poprzez

złącze USB. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, a nie do komputera, patrz rozdział „Konfiguracja połączenia sieciowego” na stronie 54.

Instalowanie sterownika XML Paper Specification (XPS)

WSKAZÓWKA:

Pobierz sterownik XPS drukarki ze strony support.dell.com i zainstaluj.

WSKAZÓWKA:

Sterownik XPS współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi: Windows Vista, Windows

Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server

2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2 oraz Windows Server 2012.

Windows Vista lub Windows Vista 64-bit Edition

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę.

4 Kliknij Dodaj drukarkę lokalną.

5 Wybierz port, do którego podłączona jest drukarka i kliknij Dalej.

6 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

7 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.

8 Kliknij OK.

9 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

10 Aby zmienić nazwę drukarki, należy wprowadzić nazwę w polu Nazwa drukarki. Aby ustawić drukarkę, jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się pod oknem Nazwa drukarki.

Kliknij Dalej. Rozpoczyna się proces instalacji.

Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

WSKAZÓWKA:

Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.

11 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową.

12 Kliknij Zakończ.

Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 64-bit Edition

WSKAZÓWKA:

Należy zalogować się, jako administrator.

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Urządzenia i drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę.

4 Kliknij Dodaj drukarkę lokalną.

52

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

5 Wybierz port, do którego podłączona jest drukarka i kliknij Dalej.

6 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

7 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.

8 Kliknij OK.

9 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

10 Aby zmienić nazwę drukarki, należy wprowadzić nazwę w polu Nazwa drukarki. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną. Kliknij

Dalej. Rozpoczyna się proces instalacji.

11 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę, wybierz Udostępnij tę drukarkę tak, aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.

Kliknij Dalej.

12 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową.

13 Kliknij Zakończ.

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę.

4 Jeśli korzystasz z Windows Server 2008 R2, kliknij Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową, jako administrator. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Tak.

WSKAZÓWKA:

Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.

5 Kliknij Dodaj drukarkę lokalną.

6 Wybierz port, do którego podłączona jest drukarka i kliknij Dalej.

7 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

8 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.

9 Kliknij OK.

10 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

11 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.

Rozpoczyna się proces instalacji.

12 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę, wybierz

Udostępnij tę drukarkę tak, aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać. Kliknij Dalej.

13 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową. Aby ustawić drukarkę, jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną.

14 Kliknij Zakończ.

Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij prawym przyciskiem w prawym, dolnym rogu ekranu, potem kliknij Panel sterowania.

3 Kliknij Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Akcesoria  Urządzenia i drukarki 

Dodaj drukarkę.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

53

4 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

5 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.

6 Kliknij OK.

7 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

8 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.

Rozpoczyna się proces instalacji.

9 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę, wybierz Udostępnij tę drukarkę tak, aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.

Kliknij Dalej.

10 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową. Aby ustawić drukarkę, jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną.

11 Kliknij Zakończ.

Konfiguracja połączenia sieciowego

Konfiguracja drukarki sieciowej w sieci lokalnej

Instalowanie sterownika drukarki w komputerze host

1 Włóż płytę Software and Documentation do komputera i uruchom Dell Printer Setup.

2 Kliknij Install Printer Driver and Software.

3 Wybierz opcję Personal Installation, następnie kliknij Next.

4 Wybierz opcję Local Installation, następnie kliknij Next.

5 Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij pole Next. Jeśli drukarki nie ma na liście, kliknij Refresh, aby odświeżyć listę, lub kliknij Add Printer, aby ręcznie wybrać drukarkę z listy. Na tym etapie, można podać adres IP i nazwę portu.

Jeśli drukarka została zainstalowana na serwerze, zaznacz pole wyboru I am setting up this printer on a server.

WSKAZÓWKA:

Korzystając z automatycznego adresu IP, instalator wyświetla 0.0.0.0. Aby kontynuować, należy konieczne jest wpisanie ważnego adresu IP.

WSKAZÓWKA:

Można zainstalować drukarkę Web Services on Devices (WSD), ale instalacja za pomocą

Windows Server 2008 nie jest obsługiwana.

WSKAZÓWKA:

Jeśli używany jest jeden z poniższych systemów, wyświetlony zostanie komunikat alarmy zabezpieczeń Windows:

• Windows Vista

• Windows Vista 64-bit Edition

• Windows 7

• Windows 7 64-bit Edition

• Windows 8

• Windows 8 64-bit Edition

• Windows Server 2008

• Windows Server 2008 64-bit Edition

• Windows Server 2008 R2 64-bit Edition

• Windows Server 2012

W celu zainstalowania sterownika drukarki hosta, kliknij Odblokuj lub Zezwól na dostęp

(w przypadku Windows Server 2008 R2 i Windows 7).

54

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

6 Podaj ustawienia drukarki i kliknij Next.

a Wprowadź nazwę drukarki.

b W celu umożliwienia korzystania z drukarki innym osobom w sieci, należy wybrać Share this printer with other computers on the network, a następnie wprowadź wspólną nazwę drukarki, łatwą do identyfikacji przez pozostałych użytkowników.

c Jeśli drukarka ma być drukarką domyślną, należy zaznaczyć opcję Set this printer as default.

7 Po dokonaniu wyboru oprogramowania i dokumentacji, którą chcemy zainstalować, należy kliknąć na Next. Można wybrać katalog, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie i dokumentacja

Dell. Aby zmienić katalog, kliknij Browse.

8 Gdy pojawi się ekran Ready to Print, kliknij Finish, aby wyjść z kreatora instalacji. Jeśli zachodzi potrzeba, klikając na opcję Print Test Page można wydrukować stronę testową.

Instalowanie sterownika XML Paper Specification (XPS)

WSKAZÓWKA:

Pobierz sterownik XPS drukarki ze strony support.dell.com i zainstaluj go.

WSKAZÓWKA:

Sterownik XPS współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi: Windows Vista, Windows

Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server

2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2 oraz Windows Server 2012.

Windows Vista lub Windows Vista 64-bit Edition

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Urządzenia i drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę.

4 Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście.

6 Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.

7 Wybierz Urządzenie TCP/IP z listy Typ urządzenia i wprowadź adres IP dla Nazwy hosta lub adresu

IP i kliknij Dalej. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

WSKAZÓWKA:

Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.

8 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

9 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1 i kliknij OK.

10 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

11 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną.

Rozpoczyna się proces instalacji.

Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

WSKAZÓWKA:

Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.

12 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową.

13 Kliknij Zakończ.

Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 64-bit Edition

WSKAZÓWKA:

Należy zalogować się jako administrator.

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

55

2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Urządzenia i drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę.

4 Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście. Po dokonaniu wyboru drukarki przejdź do kroku 8. Po kliknięciu na Szukanej drukarki nie ma na liście, przejdź do punktu 6.

6 Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.

7 Wybierz Urządzenie TCP/IP z listy Typ urządzenia i wprowadź adres IP dla Nazwy hosta lub adresu

IP i kliknij Dalej.

Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

8 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

9 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1 i kliknij OK.

10 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

11 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną.

Rozpoczyna się proces instalacji.

12 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę, wybierz

Udostępnij tę drukarkę tak, aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać. Kliknij Dalej.

13 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową.

14 Kliknij Zakończ.

Windows Server 2008 R2

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę.

4 Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście.

WSKAZÓWKA:

Po kliknięciu Szukanej drukarki nie ma na liście, Znajdź drukarkę według nazwy lub

TCP/IP pojawi się ekran, gdzie można znaleźć szukaną drukarkę za pomocą nazwy drukarki lub TCP/IP.

Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

WSKAZÓWKA:

Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.

6 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

7 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1 i kliknij OK.

8 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

9 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.

10 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę, wybierz Udostępnij tę drukarkę tak, aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.

11 Kliknij Dalej. Rozpoczyna się proces instalacji.

12 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną.

13 Kliknij Zakończ.

56

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

Windows 7 lub Windows 7 64-bit Edition

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę.

4 Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście. Po dokonaniu wyboru drukarki przejdź do kroku 8.

Po kliknięciu na The printer that I want isn’t listed, przejdź do punktu 6.

6 Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.

7 Wybierz Urządzenie TCP/IP z listy Typ urządzenia i wprowadź adres IP dla Nazwy hosta lub adresu

IP i kliknij Dalej. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

WSKAZÓWKA:

Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.

8 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

9 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1 i kliknij OK.

10 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

11 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.

Rozpoczyna się proces instalacji.

12 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną.

13 Kliknij Zakończ.

Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2

1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.

2 Kliknij prawym przyciskiem w prawym, dolnym rogu ekranu, potem kliknij Panel sterowania.

3 Kliknij Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki  Dodaj drukarkę.

4 Kliknij Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.

5 Kliknij Przeglądaj, wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.

6 Kliknij OK.

7 Wybierz nazwę drukarki i kliknij Dalej.

8 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.

Rozpoczyna się proces instalacji.

9 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę, wybierz Udostępnij tę drukarkę tak, aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.

Kliknij Dalej.

10 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę domyślną.

11 Kliknij Zakończ.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

57

Status drukarki sieciowej można monitorować bez odchodzenia od biurka dzięki funkcji Dell Printer

Configuration Web Tool. Można mieć podgląd i/lub zmieniać ustawienia drukarki, monitorować poziom tonera i potwierdzać termin zamawiania nowych materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne można zamawiać, klikając na łącze do zamówień Dell.

WSKAZÓWKA:

Dell Printer Configuration Web Tool jest niedostępny, gdy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lub serwera drukowania.

Aby uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool, należy wpisać IP drukarki w przeglądarce internetowej. Okno konfiguracji drukarki pojawi się na ekranie.

Można skonfigurować Dell Printer Configuration Web Tool tak, aby wysyłało wiadomość email, gdy drukarka wymaga wymiany materiałów eksploatacyjnych lub interwencji.

Aby ustawić ostrzeżenia mailowe:

1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.

2 Kliknij link E-Mail Alert.

3 Pod E-Mail Server Settings, wprowadź adres Primary SMTP Gateway, Reply Address oraz w polu listy email swój adres email lub adres głównego użytkownika.

4 Kliknij Apply New Settings.

WSKAZÓWKA:

Na serwerze SMTP wyświetlać się będzie komunikat Connection pending until printer sends an alert, aż pojawi się błąd.

Konfiguracja drukarki sieciowej w sieci w sieci zdalnej

Przed przystąpieniem do instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji, należy wykonać następujące czynności.

Zezwolić na przyjmowanie połączeń od klientów sieci przez program buforujący (Print Spooler)

WSKAZÓWKA:

Ten krok jest konieczny w przypadku Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows

Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64

Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2.

W przypadku systemów Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows Server 2008:

1 Kliknij Start  Wszystkie programy (tylko Windows 7)  Akcesoria (tylko Windows 7)  Uruchom.

2 Wpisz gpedit.msc i kliknij OK.

3 Kliknij Konfiguracja komputera  Szablony administratora  Drukarki.

4 Kliknij prawym przyciskiem na pole Zezwól buforowi drukarek na połączenie klientów i wybierz

Właściwości.

5 W zakładce Ustawienia, wybierz Włączone, a potem kliknij OK.

6 Uruchom ponownie komputer.

W przypadku Windows Server 2008 R2 i Windows 7:

1 Kliknij Start  Wszystkie programy (tylko Windows 7)  Akcesoria (tylko Windows 7)  Uruchom.

2 Wpisz gpedit.msc i kliknij OK.

3 Kliknij Konfiguracja komputera  Szablony administratora  Drukarki.

4 Kliknij prawym przyciskiem na pole Zezwól buforowi drukarek na połączenia klientów i wybierz

Właściwości.

58

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

5 Wybierz Aktywne (Enabled) i kliknij OK.

6 Uruchom ponownie komputer.

Udostępnić plik zapory oraz drukarki

WSKAZÓWKA:

Ten krok jest konieczny w przypadku Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows

Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows

Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012.

W przypadku systemu Windows XP:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz Centrum zabezpieczeń.

3 Kliknij opcję Zapora Windows.

4 W zakładce Wyjątki, wybierz Udostępnianie pliku i drukarki, a potem kliknij OK.

W przypadku systemu Windows Vista:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz Zabezpieczenia.

3 Kliknij opcję Zapora Windows.

4 Kliknij Zmień ustawienia.

5 Kliknij Dalej.

6 W zakładce Wyjątki, wybierz Udostępnianie pliku i drukarki, a potem kliknij OK.

W przypadku systemu Windows Server 2008:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Kliknij dwukrotnie na Zapora Windows.

3 Kliknij Zmień ustawienia.

4 W zakładce Wyjątki, wybierz Udostępnianie pliku i drukarki, a potem kliknij OK.

W przypadku Windows Server 2008 R2 i Windows 7:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz System i zabezpieczenia.

3 Kliknij opcję Zapora Windows.

4 Kliknij pole Pozwól programowi przejść przez zaporę Windows.

5 Jeśli pola wyboru pod opcją Dozwolone programy i funkcje są zacienione, kliknij opcję Zmień ustawienia.

6 Zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek. Pole wyboru Dom/praca (prywatna) lub

Publiczna wybierane jest automatycznie w zależności od ustawień.

Jeśli pojawi się okienko dialogowe Udostępnianie plików i drukarek Właściwości, kliknij OK.

7 Kliknij OK.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

59

Uruchomić zdalny rejestr

WSKAZÓWKA:

Ten krok jest konieczny w przypadku Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows

64-bit Edition, Windows 8 oraz Windows 8 64-bit Edition.

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz System i konserwacja (System i bezpieczeństwo w przypadku Windows 7).

3 Kliknij Narzędzia administratora.

4 Kliknij dwukrotnie na opcję Usługi (Services).

5 Kliknij pole Dalej (tylko w przypadku Windows Vista).

6 Prawym przyciskiem kliknij opcję Rejestr zdalny i wybierz Start.

7 Prawym przyciskiem kliknij opcję Rejestr zdalny i wybierz Właściwości.

8 Zmień opcję Typ startu na Automatyczny i kliknij OK.

Wyłączyć funkcję Kontrola konta użytkownika

WSKAZÓWKA:

Dezaktywacja kontroli konta użytkownika może narazić system na ataki wirusów.

WSKAZÓWKA:

Ten krok jest konieczny w przypadku Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,

Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server

2008 R2.

W przypadku systemu Windows Vista:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz Konta użytkownika i bezpieczeństwo rodziny.

3 Kliknij Konta użytkownika.

4 Kliknij pole Włączanie/wyłączanie kontroli konta użytkownika.

5 Kliknij Dalej.

6 Odznacz pole wyboru przy Zastosuj kontrolę konta użytkownika do ochrony komputera.

7 Uruchom ponownie komputer.

W przypadku systemu Windows Server 2008:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Kliknij dwukrotnie na Konta użytkownika.

3 Kliknij pole Włączanie/wyłączanie kontroli konta użytkownika.

4 Kliknij Dalej.

5 Odznacz pole wyboru przy Zastosuj kontrolę konta użytkownika do ochrony komputera.

6 Kliknij OK.

7 Uruchom ponownie komputer.

W przypadku systemu Windows Server 2008 R2:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz Konta użytkownika.

3 Kliknij Konta użytkownika.

4 Kliknij Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika.

60

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

5 Przesuń suwak do dołu, a potem kliknij OK.

6 Kliknij Tak.

7 Uruchom ponownie komputer.

W przypadku systemu Windows 7:

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz Konta użytkownika i bezpieczeństwo rodziny.

3 Kliknij Konta użytkownika.

4 Kliknij Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika.

5 Przesuń suwak do dołu, a potem kliknij OK.

6 Kliknij Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.

7 Uruchom ponownie komputer.

Uaktywnić opcję Wykrywanie sieci oraz Udostępnianie plików dla wszystkich Sieci Publicznych

WSKAZÓWKA:

Ten krok jest konieczny w przypadku Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,

Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008

64-bit Edition, Windows Server 2008 R2 oraz Windows Server 2012 dla serwerów.

Dla Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2:

1 Kliknij Start  Panel kontrolny  Sieci i internet  Sieci i centrum udostępniania  Zmiana zaawansowanych ustawień udostępniania.

2 W celu umożliwienia odnalezienia danego komputera w sieci i udostępniania plików i folderów z danego komputera innym komputerom, kliknij Włącz wykrywanie sieci.

3 Kliknij Zachowaj zmiany.

4 Jeśli pokaże się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

Dla Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit

Edition:

1 Kliknij Start  Sieci.

2 Prawym przyciskiem kliknij Sieci i wybierz Właściwości.

Pojawi się ekran Sieci i centrum udostępniania.

3 Kliknij strzałkę skierowaną w dół obok każdego pola Wykryj sieć.

4 W celu umożliwienia odnalezienia danego komputera w sieci i udostępniania plików i folderów z danego komputera innym komputerom, kliknij Włącz wykrywanie sieci.

5 Kliknij Użyj.

6 Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij Dalej.

Wyłączyć funkcję prostego udostępniania plików

WSKAZÓWKA:

Ten krok jest konieczny w przypadku systemu Windows XP oraz Windows XP 64-bit Edition.

1 Kliknij Start  Panel sterowania.

2 Wybierz Wygląd i motywy.

3 Wybierz Opcje folderów.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

61

4 W zakładce Podgląd odznacz pole wyboru Zastosuj proste udostępnianie pliku (Zalecane), a potem kliknij OK.

5 Kliknij Start  Panel sterowania.

6 Wybierz opcję Wydajność i konserwacja.

7 Kliknij opcję Narzędzia administratora.

8 Kliknij opcję Zasady bezpieczeństwa lokalnego.

9 Kliknij Zasady lokalne  Opcje bezpieczeństwa.

10 Kliknij prawym przyciskiem opcję Dostęp do sieci: Model udostępniania i zabezpieczenia dla kont lokalnych i wybierz Właściwości.

11 Upewnij się, że została wybrana opcja Klasyczna – lokalni użytkownicy identyfikują się pod swoimi nazwami.

12 Kliknij OK.

Instalowanie sterownika drukarki

WSKAZÓWKA:

Instalacja nie jest możliwa w systemach: Windows XP Home Edition, Windows Vista Home

Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64 Home Basic, Windows Vista x64 Home Premium,

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 x64 Home Basic, and

Windows 7 x64 Home Premium, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64 Pro, and

Windows Server 2012.

1 Włóż do komputera płytę Software and Documentation dostarczoną z drukarką. Plik Dell Printer

Setup uruchamia się automatycznie.

2 Kliknij Install Printer Driver and Software. Pojawi się ekran Choose an installation type.

3 Wybierz opcję Personal Installation, następnie kliknij Next.

4 Wybierz Remote Installation, następnie kliknij Next.

5 Wprowadź nawę użytkownika będącego administratorem oraz hasło dla komputera klienckich, a następnie wybierz klientów lub serwery i kliknij Next.

WSKAZÓWKA:

Jeśli używany jest jeden z poniższych systemów wyświetlony zostanie komunikat

Windows Security Alert:

• Windows Vista

• Windows Vista 64-bit Edition

• Windows 7

• Windows 7 64-bit Edition

• Windows Server 2008

• Windows Server 2008 64-bit Edition

• Windows Server 2008 R2 64-bit Edition

W celu zainstalowania sterownika drukarki hosta, kliknij Odblokuj lub Zezwól na dostęp przypadku

Windows Server 2008 R2 i Windows 7).

6 Wybierz z listy Select Printer drukarkę, którą chcesz zainstalować i kliknij Next.

WSKAZÓWKA:

Jeśli drukarki nie ma na liście Select Printer, spróbuj jednej z poniższych czynności:

• Kliknij Refresh, aby uaktualnić informacje.

• Kliknij Add Printer, a następnie wprowadź nazwę portu (dowolną kombinację znaków alfanumerycznych) i aktualny adres IP dla danej drukarki.

7 Wybierz pozycje z Software and Documentation i kliknij Install.

8 Kliknij Finish, aby wyjść z tego programu narzędziowego.

62

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

Konfigurowanie usługi Web Services on Devices (WSD)

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące drukowania sieciowego za pomocą WSD, protokołu Microsoft dla systemów Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 oraz Windows Server 2012.

Dodawanie ról usług drukowania

W przypadku korzystania z Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2, trzeba dodać role drukowania do klienta Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2.

W przypadku systemu Windows Server 2008 R2:

1 Kliknij Start  Narzędzia administratora  Menadżer serwera.

2 Wybierz Dodaj role w menu Akcja.

3 Zaznacz pole Usługi druku i dokumentów w oknie Role serwera w opcji Kreator dodawania ról, a następnie kliknij Dalej.

4 Kliknij Dalej.

5 Zaznacz pole Serwer druku, a potem kliknij Dalej.

6 Kliknij Instaluj.

W przypadku systemu Windows Server 2008:

1 Kliknij Start  Narzędzia administratora  Menadżer serwera.

2 Wybierz Dodaj role w menu Akcja.

3 Zaznacz pole Usługi druku i dokumentów w oknie Role serwera w opcji Kreator dodawania ról, a następnie kliknij Dalej.

4 Zaznacz pole Serwer druku, a potem kliknij Dalej.

5 Kliknij Instaluj.

W przypadku systemu Windows Server 2012:

1 Kliknij Menadżer serwera na ekranie Start.

2 Wybierz Dodaj role w menu Zarządzaj.

3 Kliknij Dalej w oknie Zanim zaczniesz  wybierz rodzaj instalacji w oknie Rodzaj instalacji  wybierz serwer docelowy w oknie Wybór serwera w Kreatorze dodawania ról i funkcji.

4 Zaznacz pole Usługi druku i dokumentów w oknie Role serwera w opcji Kreator dodawania ról, a następnie kliknij Dalej.

5 Wybierz funkcje z okna Funkcje  Potwierdź dokonanie wyboru w oknie Potwierdzenia.

6 Kliknij Instaluj.

Ustawienia WSD drukarki

Nową drukarkę można zainstalować w sieci korzystając z kreatora Windows Dodaj drukarkę. Informacje dotyczące instalowania za pomocą dysku Software and Documentation dostarczanego z drukarką,

znajdują się w rozdziale „Konfiguracja połączenia sieciowego” na stronie 54.

WSKAZÓWKA:

Instalowanie drukarki WSD w Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012 możliwe jest tylko z kreatorem Dodaj drukarkę.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

63

Instalowanie sterownika drukarki przy pomocy kreatora dodawania drukarki

1 W przypadku systemów Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, and Windows Server 2008 R2:

Kliknij Start  Urządzenia i drukarki (Start  Panel sterownia  Sprzęt i dźwięk  Drukarki dla

Windows Server 2008 i Windows Vista).

W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012:

Prawym przyciskiem kliknij w lewym dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.

2 Kliknij opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora dodawania drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

4 Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij Dalej.

WSKAZÓWKA:

Na liście dostępnych drukarek, drukarka WSD wyświetlana jest jako http://IP address/ws/.

WSKAZÓWKA:

Jeśli na liście nie wyświetli się żadna drukarka WSD, wprowadź adres IP drukarki ręcznie, aby utworzyć drukarkę WSD. Aby wprowadzić adres IP drukarki ręcznie, wykonaj czynności podane poniżej. W przypadku Windows Server 2008 R2, aby utworzyć drukarkę WSD, trzeba być członkiem Grupy administratorów.

1. Kliknij Mojej drukarki nie ma na liście.

2. Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.

3. Wybierz Urządzenie usług sieciowych (WSD) z menu Typ urządzenia.

4. Wpisz adres IP drukarki w polu tekstowym Nazwa hosta lub adres IP i kliknij Dalej.

WSKAZÓWKA:

Przed przystąpieniem do instalowania sterownika przy użyciu kreatora Dodaj drukarkę w Windows Server 2008 R2 lub Windows 7, wykonaj jedną z czynności:

• Nawiąż połączenie sieciowe, aby Aktualizacje Windows mogły przeskanować komputer.

• Wcześniej dodaj sterownik drukarki do komputera.

5 Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze. Jeśli system zażąda hasła lub potwierdzenia administratora, wpisz hasło lub potwierdź.

6 Dokończ pozostałe kroki z kreatorem i kliknij Zakończ.

7 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.

a W przypadku systemów Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, and Windows Server

2008 R2:

Kliknij Start  Urządzenia i drukarki (Start  Panel sterownia  Sprzęt i dźwięk  Drukarki dla

Windows Server 2008 i Windows Vista).

W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012:

Kliknij prawym przyciskiem w prawym, dolnym rogu ekranu, potem kliknij Panel sterowania 

Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.

b Prawym przyciskiem kliknij drukarkę, którą właśnie utworzyłeś, a potem kliknij Właściwości drukarki (Właściwości w Windows Server 2008 i Windows Vista).

c W zakładce Ogólne, kliknij pole Drukuj stronę testową. Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

Ustawienia udostępniania druku

Można udostępnić drukarkę w sieci wykorzystując dołączoną do drukarki płytę Software and

Documentation lub wykorzystując metody Windows Point and Print lub peer-to-peer Należy pamiętać, że korzystając z metod firmy Microsoft, nie wszystkie funkcje będą dostępne, np. monitorowanie statusu drukarki i inne funkcje użytkowe zainstalowane z płyty Software and Documentation.

Jeśli drukarka ma być używana w sieci, należy ją udostępnić i zainstalować sterowniki na wszystkich komputerach sieci.

WSKAZÓWKA:

Do udostępnianie drukowania należy zakupić kabel Ethernet sprzedawany oddzielnie.

64

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

W Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition

1 Kliknij Start  Drukarki i faksy.

2 Prawym przyciskiem kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości.

3 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia wpisz nazwę udostępnienia.

4 Kliknij Dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów sieci drukujących korzystających z tej drukarki.

5 Kliknij OK.

Jeśli jakiegoś pliku zabraknie, konieczne będzie uruchomienie płyty z systemem operacyjnym serwera.

W systemach Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition

1 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Urządzenia i drukarki.

2 Prawym przyciskiem kliknij ikonę drukarki i wybierz Udostępnij.

3 Kliknij Zmień opcje udostępniania.

4 Pojawi się okno dialogowe Windows wymaga twojej zgody, aby kontynuować.

5 Kliknij Dalej.

6 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia wpisz nazwę udostępnienia.

7 Kliknij Dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów sieci korzystających z tej drukarki.

8 Kliknij OK.

W Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition

1 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.

2 Prawym przyciskiem kliknij ikonę drukarki i wybierz Udostępnij.

3 Kliknij Zmień opcje udostępniania, jeśli występuje.

4 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia wpisz nazwę udostępnienia.

5 Kliknij Dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów sieci drukujących korzystających z tej drukarki.

6 Kliknij OK.

W Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2

1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.

2 Prawym przyciskiem kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.

3 W zakładce Udostępnianie, kliknij Zmień opcje udostępniania, jeśli występuje takie pole.

4 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia wpisz nazwę udostępnienia.

5 Kliknij Dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów sieci drukujących korzystających z tej drukarki.

6 Wybierz Użyj i kliknij OK.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

65

W Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2

1 Prawym przyciskiem kliknij w lewym dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.

2 Prawym przyciskiem kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.

3 W zakładce Udostępnianie, kliknij Zmień opcje udostępniania, jeśli występuje takie pole.

4 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia wpisz nazwę udostępnienia.

5 Kliknij Dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów sieci drukujących korzystających z tej drukarki.

6 Wybierz Użyj i kliknij OK.

Aby sprawdzić, czy drukarka została udostępniona należy:

• Upewnij się, że obiekt w folderze Drukarki, Drukarki i faksy lub Urządzenia i drukarki jest udostępniony. Ikona udostępniania znajduje się pod ikonom drukarki.

• Przeglądaj Sieć lub Moje miejsca sieciowe. Znajdź nazwę hosta i odszukaj nazwę udostępniania przypisaną drukarce.

Gdy drukarka została udostępniona, można zainstalować drukarkę u klientów sieci wykorzystując metodę

Wskaż i drukuj (Point and Print) lub każdy z każdym (peer-to-peer).

Wskaż i drukuj (Point and Print)

Wskaż i drukuj to metoda Microsoft Windows, która pozwala na podłączenie się do drukarki zdalnej.

Funkcja ta automatycznie pobiera i instaluje sterownik drukarki.

W Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition

1 Na pulpicie systemu Windows, kliknij dwa razy na Moje miejsca sieciowe.

2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.

3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij pole Połącz.

66

Czekaj na przekopiowanie informacji dotyczących sterownika z serwera na komputer klienta i na dodanie nowej drukarki do katalogu Drukarki i faksy. Czas potrzebny do skopiowania zależy od obciążenia sieci. Zamknij Moje miejsca sieciowe.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

4 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.

a Kliknij Start (Start w Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition)  Ustawienia

(w Windows XP/Windows XP 64-bit Edition)  Drukarki i faksy.

b Wybierz zainstalowaną drukarkę.

c Kliknij Plik  Właściwości.

d W zakładce Ogólne kliknij pole Drukuj stronę testową.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W systemach Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition

1 Kliknij Start  Sieci.

2 Znajdź i dwukrotnie kliknij nazwę hosta komputera sieciowego.

3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij pole Połącz.

4 Kliknij Zainstaluj sterownik.

5 Kliknij Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.

Zaczekaj aż sterownik zostanie przekopiowany z serwera na klienta. Nowy obiekt został dodany do folderu Drukarki. Czas trwania tej operacji zależy od obciążenia sieci.

6 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.

a Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk.

b Wybierz Drukarki.

c Prawym przyciskiem kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.

d W zakładce Ogólne, kliknij pole Drukuj stronę testową.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition

1 Kliknij Start  Sieci.

2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.

3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij pole Połącz.

4 Kliknij Zainstaluj sterownik.

5 Zaczekaj aż sterownik zostanie przekopiowany z serwera na klienta. Nowy obiekt zostanie dodany do folderu Drukarki. Czas trwania tych operacji zależy od obciążenia sieci.

6 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.

a Kliknij Start  Panel sterowania.

b Wybierz Drukarki.

c Prawym przyciskiem kliknij ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.

d W zakładce Ogólne, kliknij pole Drukuj stronę testową.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2

1 Kliknij Start  nazwa użytkownika  Sieć (Start  Sieć w Windows Server 2008 R2).

2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.

3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij pole Połącz.

4 Kliknij Zainstaluj sterownik.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

67

5 Zaczekaj aż sterownik zostanie przekopiowany z serwera na klienta. Nowy obiekt zostanie dodany do folderu Drukarki. Czas trwania tych operacji zależy od obciążenia sieci.

6 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.

a Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.

b Prawym przyciskiem kliknij właśnie utworzoną ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.

c W zakładce Ogólne, kliknij pole Drukuj stronę testową.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2

1 Najedź kursorem na prawy, dolny róg i kliknij Szukaj  wpisz sieć w okienku wyszukiwania, kliknij

Aplikacje, a potem kliknij Sieć.

2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.

3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij pole Połącz.

4 Kliknij Zainstaluj sterownik.

5 Zaczekaj aż sterownik zostanie przekopiowany z serwera na klienta. Nowy obiekt zostanie dodany do folderu Drukarki. Czas trwania tych operacji zależy od obciążenia sieci.

6 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.

a Kliknij prawym przyciskiem w prawym, dolnym rogu ekranu, potem kliknij Panel sterowania 

Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.

b Prawym przyciskiem kliknij właśnie utworzoną ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.

c W zakładce Ogólne, kliknij pole Drukuj stronę testową.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

Peer-to-peer (Każdy z każdym)

Jeśli korzysta się z metody każdy z każdym, sterownik drukarki jest instalowany na komputerze każdego klienta. Z komputerów klientów można modyfikować sterowniki i obsługiwać zadania druku.

W Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition

1 Kliknij Start (Start w Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition)  Ustawienia

(w Windows XP/Windows XP 64-bit Edition)  Drukarki i faksy.

2 Kliknij opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora Dodawania drukarki.

3 Kliknij Dalej.

4 Wybierz Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera, potem kliknij Dalej. Jeśli dana drukarka nie znajduje się na liście, należy wpisać ścieżkę drukarki w oknie tekstowym.

Np.:\\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>

68

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.

5 Kliknij Wyszukaj drukarki, potem kliknij Dalej.

Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma dostępnego żadnego sterownika systemowego, należy podać, gdzie może się znajdować.

6 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej. W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Tak, aby wydrukować stronę testową.

7 Kliknij Zakończ.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W systemach Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition

1 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Urządzenia i drukarki.

2 Kliknij opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora Dodawania drukarki.

3 Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, potem kliknij Dalej. Jeśli drukarka jest na liście, wybierz ją i kliknij Dalej, lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście i podaj ścieżkę dostępu do drukarki w polu tekstowym Wybierz drukarkę udostępnianą wg nazwy i kliknij Dalej.

Np.:\\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>

Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.

4 Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma dostępnego żadnego sterownika systemowego, należy podać, gdzie może się znajdować.

5 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.

6 W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Wydruk strony testowej.

7 Kliknij Zakończ.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition

1 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.

2 Kliknij opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora Dodawania drukarki.

3 Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, potem kliknij Dalej. Jeśli drukarka jest na liście, wybierz ją i kliknij Dalej, lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście i podaj ścieżkę dostępu do drukarki w polu tekstowym Wybierz drukarkę udostępnianą wg nazwy i kliknij Dalej.

Na przykład:

\\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>

Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

69

4 Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma dostępnego żadnego sterownika systemowego, należy podać, gdzie może się znajdować.

5 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.

6 W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Wydruk strony testowej

7 Kliknij Zakończ.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2

1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.

2 Kliknij opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora Dodawania drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth. Jeśli drukarka jest na liście, wybierz ją i kliknij Dalej, lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście. Kliknij Wybór drukarki według nazwy i wpisz ścieżkę dostępu do drukarki w oknie tekstowymi, a potem kliknij Dalej.

Na przykład:

\\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>

Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.

4 Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma dostępnego sterownika systemowego, konieczne będzie podanie ścieżki dostępu do sterowników.

5 Potwierdź nazwę drukarki i kliknij Dalej.

6 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.

7 W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Wydruk strony testowej.

8 Kliknij Zakończ.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

W Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2

1 Prawym przyciskiem kliknij w lewym dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.

2 Kliknij opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora Dodawania drukarki.

3 Kliknij Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth. Jeśli drukarka jest na liście, wybierz ją i kliknij Dalej, lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście. Kliknij Wybór drukarki według nazwy i wpisz ścieżkę dostępu do drukarki w oknie tekstowymi, a potem kliknij Dalej.

Na przykład:

\\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>

Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.

4 Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma dostępnego sterownika systemowego, konieczne będzie podanie ścieżki dostępu do sterowników.

5 Potwierdź nazwę drukarki i kliknij Dalej.

6 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.

7 W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Wydruk strony testowej

8 Kliknij Zakończ.

Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.

70

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Windows®

10

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh

Instalowanie sterowników i oprogramowania

1 Uruchom dysk Software and Documentation w komputerze Macintosh.

2 Kliknij dwukrotnie na ikonę Dell C1760/C1660 Installer, a potem kliknij Continue.

3 Kliknij Continue na ekranie Introduction.

4 Kliknij Continue na ekranie Important information.

5 Wybierz język umowy licencyjnej oprogramowania.

6 Po przeczytaniu umowy licencyjnej oprogramowania, kliknij Continue.

7 Jeśli zgadzasz się na warunki umowy licencyjnej oprogramowania, kliknij Agree i kontynuuj proces instalacji.

8 Potwierdź miejsce instalowania i kliknij Continue.

9 Kliknij Install, aby przeprowadzić instalację standardową.

10 Wpisz nazwę administratora i hasło, a potem kliknij Install Software.

11 Kliknij Close, żeby zakończyć instalację.

Dodawanie drukarki w systemie Mac OS X 10.5 lub nowszym

Z wykorzystaniem złącza USB

1 Włącz drukarkę.

2 Podłączyć drukarkę do komputera Macintosh za pomocą kabla USB.

3 Otwórz Preferencje systemowe, kliknij Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7).

4 Kliknij symbol „+”, a potem na Domyślne.

5 Wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę podłączoną poprzez złącze USB.

Pola Nazwa i Drukuj używając uzupełnione zostaną automatycznie.

6 Kliknij Dodaj.

Wykorzystanie Bonjour

1 Włącz drukarkę.

2 Sprawdź, czy komputer Macintosh jest podłączony do sieci.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie przewodowe, podłącz drukarkę do komputera Macintosh za pomocą kabla Ethernet.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, sprawdź, czy jest no poprawnie skonfigurowane w komputerze Macintosh i w drukarce.

3 Otwórz Preferencje systemowe, kliknij Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7).

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh

71

4 Kliknij znak plus (+), potem Domyślne (Kliknij znak (+), i wybierz drukarkę z Drukarki w pobliżu.

Jeśli w polu Drukarki w pobliżu nie ma żadnych drukarek, wybierz Dodaj inną drukarkę lub skaner w Mac OS X 10.7).

5 Wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę podłączoną poprzez Bonjour.

Pola Nazwa i Drukuj używając uzupełnione zostaną automatycznie.

6 Kliknij Dodaj.

Korzystanie z drukowania IP

1 Włącz drukarkę.

2 Sprawdź, czy komputer Macintosh jest podłączony do sieci.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie przewodowe, podłącz drukarkę do komputera Macintosh za pomocą kabla Ethernet.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, sprawdź, czy jest no poprawnie skonfigurowane w komputerze Macintosh i w drukarce.

3 Otwórz Preferencje systemowe, kliknij Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7).

4 Kliknij symbol „+”, a potem na Domyślne.

5 Wybierz Drukarka liniowa Deamon – LPD jako Protokół.

6 Wpisz adres IP drukarki w polu Adres.

7 Wybierz model drukarki dla opcji Drukuj za pomocą.

WSKAZÓWKA:

W trakcie konfigurowania druku przy pomocy IP drukowania, wyświetlana jest pusta nazwa kolejki. Nie trzeba jej podawać.

8 Kliknij Dodaj.

Dodawanie drukarki w systemie Mac OS X 10.4.11

Z wykorzystaniem złącza USB

1 Włącz drukarkę.

2 Podłączyć drukarkę do komputera Macintosh za pomocą kabla USB.

3 Uruchom Program konfiguracji drukarki.

WSKAZÓWKA:

Program konfiguracji drukarki można znaleźć w folderze Programy w Aplikacjach.

4 Kliknij Dodaj.

5 Kliknij Domyślna przeglądarka w oknie dialogowym Przeglądarka drukarki.

6 Wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę podłączoną poprzez złącze USB.

Pola Nazwa i Drukuj używając uzupełnione zostaną automatycznie.

7 Kliknij Dodaj.

Wykorzystanie Bonjour

1 Włącz drukarkę.

72

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh

2 Sprawdź, czy komputer Macintosh jest podłączony do sieci.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie przewodowe, podłącz drukarkę do komputera Macintosh za pomocą kabla Ethernet.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, sprawdź, czy jest no poprawnie skonfigurowane w komputerze Macintosh i w drukarce.

3 Uruchom Program konfiguracji drukarki.

WSKAZÓWKA:

Program konfiguracji drukarki można znaleźć w folderze Programy w Aplikacjach.

4 Kliknij Dodaj.

5 Kliknij Domyślna przeglądarka w oknie dialogowym Przeglądarka drukarki.

6 Wybierz z listy Nazwa drukarki drukarkę podłączoną poprzez Bonjour.

Pola Nazwa i Drukuj używając uzupełnione zostaną automatycznie.

7 Kliknij Dodaj.

Korzystanie z drukowania IP

1 Włącz drukarkę.

2 Sprawdź, czy komputer Macintosh jest podłączony do sieci.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie przewodowe, podłącz drukarkę do komputera Macintosh za pomocą kabla Ethernet.

Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, sprawdź, czy jest no poprawnie skonfigurowane w komputerze Macintosh i w drukarce.

3 Uruchom Program konfiguracji drukarki.

WSKAZÓWKA:

Program konfiguracji drukarki można znaleźć w folderze Programy w Aplikacjach.

4 Kliknij Dodaj.

5 Kliknij IP drukarki w oknie dialogowym Przeglądarka drukarki.

6 Wybierz Drukarka liniowa Deamon – LPD jako Protokół.

7 Wpisz adres IP drukarki w polu Adres.

8 Wybierz model drukarki dla opcji Drukuj za pomocą.

WSKAZÓWKA:

W trakcie konfigurowania druku przy pomocy IP drukowania, wyświetlana jest pusta nazwa kolejki. Nie trzeba jej podawać.

9 Kliknij Dodaj.

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh

73

74

Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh

Obsługa drukarki

11 Panel użytkownika ..........................................................77

12 Narzędzie Dell™ Printer Configuration Web Tool ...81

13 Korzystanie z menu Tool Box ..................................... 111

14 Korzystanie z menu drukarki ..................................... 125

15 Wskazówki dotyczące nośników druku .................. 143

16 Wkładanie nośników druku ........................................151

75

76

Panel użytkownika

Obsługa Panelu użytkownika

Panel użytkownika posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny, siedem przycisków i sygnalizator.

8

1

2

11

7

6

3

4

5

1 Sygnalizator

• Sygnalizator świeci się na zielono, gdy jest w stanie gotowości lub czuwania i mruga, gdy odbierane są dane do druku.

• Świeci na żółto, gdy pojawia się błąd i mruga, gdy pojawia się nieusuwalny błąd.

2 Panel LCD

3 Przyciski

• Wybierają podmenu lub wprowadzają wartości w trybie Menu.

4 Przycisk (Set)

• Wyświetla wybrane menu lub jego element i określa wybraną wartość w trybie Menu.

5 Przycisk (Cancel)

• Kasuje bieżące zadanie

• Włącza tryb Print z menu głównego w trybie Menu.

• Przechodzi na wyższy poziom menu trybie Menu.

6 Przycisk

(Menu)

• Przełącza na tryb Menu z trybu Print.

• Przełącza na tryb Print z trybu Menu.

7 Przyciski

• Przewijanie w trybie Menu. Te przyciski służą do wprowadzania liczb lub haseł.

8 Przycisk (Wi-Fi | WPS)

• Uruchamia konfigurację Wi-Fi Protected Setup ® (Konfiguracja jednym przyciskiem). Świeci, gdy jest włączony, mruga w niektórych sytuacjach.

Panel użytkownika

77

Podświetlany przycisk stanu pracy Wi-Fi | WPS

Ta sekcja opisuje, co oznacza podświetlenie lub miganie przycisku (Wi-Fi | WPS). Więcej informacji

znajduje się w rozdziale „Problemy z łącznością bezprzewodową” na stronie 225.

Przycisk podświetlany

(Wi-Fi | WPS)

Off

Ustawienia

*1

Wireless LAN

Stan pracy drukarki Komunikaty błędów

Disable

Enable

Połączenie z siecią przez Ethernet – kabel: ustawienia Wi-Fi niedostępne, gdy kabel Ethernet jest podłączony do drukarki.

Drukarka wchodzi w tryb

Sleep/Deep Sleep

Nawiązano połączenie bezprzewodowe

On

Mruga normalnie

Enable

Enable

Szukanie punktu dostępowego lub routera sieci bezprzewodowej LAN.

Mruga wolno

Mruga szybko

Enable

Enable

Szukanie/Łączenie z punktem dostępowym lub routerem WPS w trybie bezprzewodowym.

Przekroczono czas wyszukiwania punktu dostępowego lub routera LAN.

Błąd połączenia WPS

Znaleziono bezprzewodowy punkt dostępowy lub router LAN, ale wystąpił błąd połączenia (błąd tekstu szyfrującego).

W czasie łączenia bezprzewodowego wykryto sygnały WPS z wielu punktów dostępowych lub routerów.

Błąd połączenia WPS;

W bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze ustawiono zabezpieczenie WEP, które nie jest obsługiwane przez WPS.

Wprowadzono zły klucz WEP podczas konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Wireless Time-Out Error

Wireless Download Error

Wireless Password Error

Wireless Session

Overlap Error

Wireless WEP AP

Connected Error

WEP Key Input Error

*1 Włączanie/wyłączanie ustawień

Wireless LAN. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Wireless LAN” na stronie 127.

78

Panel użytkownika

Zmiana ustawień drukarki z poziomu panelu użytkownika

Można wybrać poszczególne elementy menu i odpowiadające im wartości z panelu użytkownika.

Jeśli wchodzisz do menu po raz pierwszy, obok wyświetlanej w menu wartości będzie widoczna gwiazdka (*). Gwiazdka oznacza domyślne ustawienia fabryczne. Są to pierwotne ustawienia drukarki.

WSKAZÓWKA:

Domyślne ustawienia fabryczne mogą się różnić w zależności od kraju.

Po wprowadzeniu nowych ustawień z panelu użytkownika, obok ustawienia pojawi się gwiazdka, co oznacza ustawienie domyślne menu aktualnego użytkownika.

Ustawienia te są aktywne do momentu wprowadzenia nowych lub przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych. Aby ustawić nową wartość:

1 Naciśnij przycisk (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się wybrane menu, a potem naciśnij przycisk   (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się wybrane menu lub jego element, a potem naciśnij przycisk 

 (Set).

• Jeśli wybrano menu, nastąpi jego otworzenie i pojawi się pierwsze ustawienie systemu w menu.

• Jeśli wybrano element menu, pojawi się domyślne ustawienie menu dla danego elementu.

Każdy element menu ma listę wartości, jakie może przyjmować dany element menu. Może to być:

• Wyrażenie lub słowo opisujące ustawienie

• Wartość liczbowa, którą można zmieniać

• Ustawienie On lub Off

• Naciśnij lub jednocześnie. Przywraca domyślne ustawienia fabryczne. Naciśnij przycisk

(Set), aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

4 Naciśnij lub i przewiń, aż pojawi się wymagana wartość.

5 Naciśnij (Set).

W ten sposób wartość ustawienia wskazywana przez gwiazdkę (*) zaczyna obowiązywać.

6 Naciśnij lub aby wrócić do poprzedniego menu.

Aby kontynuować ustawianie innych elementów, wybierz żądane menu. Aby opuścić wprowadzanie nowych wartości, naciśnij .

Ustawienia sterownika mogą unieważniać zmiany wcześniej dokonane. W takim przypadku, zmień ustawienia domyślne panelu użytkownika.

Wydruk strony z ustawieniami drukarki

Strona ustawień urządzenia zawiera aktualne ustawienia wszystkich menu drukarki. Więcej informacji na

ten temat znajduje się w rozdziale „Korzystanie z menu drukarki” na stronie 125.

Panel użytkownika

79

Zmiana języka

Aby zmienić język wyświetleń panelu użytkownika:

Panel użytkownika

1 1 Naciśnij przycisk (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się Panel Language, potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się szukany język, a potem naciśnij przycisk (Set).

Tool Box

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1660w Color Printer lub Dell C1760nw

Color Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie Tool Box” na stronie 111.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.

3 Wybierz Reset Defaults z listy po lewej stronie. Wyświetli się strona System Settings.

4 Wybierz szukany język z listy Panel Language, a potem kliknij Apply New Settings.

Ustawianie opcji Power Saver

Można ustawić czas działania opcji Power Saver. Drukarka czeka zanim przywróci ustawienia domyślne, jeśli nie rozpoczniesz drukowania po zmianie ustawień z panelu użytkownika.

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

System Setting, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Upewnij się, że pojawił się napis

Power Saver Time, a potem naciśnij przycisk (Set).

5 Naciśnij, aby wybrać

Sleep, Deep Sleep, lub Auto-Off Timer, potem naciśnij przycisk (Set).

Jeśli wybrałeś

Sleep lub Deep Sleep, przejdź do punktu 7.

Jeśli wybrałeś

Auto-Off Timer, idź do punktu 6.

6 Naciskaj przycisk , aby wybrać

Off lub On, potem przycisk (Set).

Jeśli wybrałeś

Off, idź do punktu 8.

7 Naciśnij lub albo wprowadź żądaną wartość za pomocą przycisków numerycznych, potem przycisk (Set).

Zakres wyboru 5–30 minut dla

Sleep, 1–6 minut dla Deep Sleep, lub 60–1440 minut dla

Auto-Off Timer.

8 Naciśnij lub aby wrócić do poprzedniego menu.

80

Panel użytkownika

12

Dell™ Printer Configuration Web Tool

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell C1760nw, chyba że podano inaczej.

Przegląd

WSKAZÓWKA:

Konfigurator sieciowy dostępny jest tylko, jeśli drukarka podłączona jest do sieci.

Jedną z funkcji Dell Printer Configuration Web Tool jest E-Mail Alert Setup – wysyłanie listu email do użytkownika, gdy drukarka wymaga wymiany materi a łów eksploatacyjnych lub interwencji.

W celu wypełnienia protokołu inwentaryzacji drukarek, w którym konieczne jest podanie numerów identyfikacyjnych wszystkich drukarek w danym rejonie, należy skorzystać z opcji Printer Information w oknie Dell Printer Configuration Tool. Wystarczy wpisać adres IP każdej drukarki podłączonej do sieci, aby wyświetlić numer identyfikacyjny sprzętu.

Dell Printer Configuration Web Tool pozwala na dokonanie zmian ustawień drukarki i śledzenie trendów drukowania. Za pomocą przeglądarki sieciowej administrator sieci może skopiować ustawienia danej drukarki na inną drukarkę lub wszystkie drukarki w danej sieci.

Konfigurowanie Dell Printer Configuration Web Tool

Przed przystąpieniem do korzystania z narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool należy sprawdzić, czy w przeglądarce aktywna jest opcja JavaScript.

Zaleca się skonfigurowanie ustawień środowiska przeglądarki internetowej przed przystąpieniem do korzystania z narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool.

WSKAZÓWKA:

Strony Dell Printer Configuration Web Tool mogą być nieczytelne, jeśli drukarka i przeglądarka mają ustawione różne języki.

Wprowadzanie ustawień z poziomu przeglądarki

Zaleca się skonfigurowanie ustawień środowiska przeglądarki internetowej i panelu użytkownika przed przystąpieniem do korzystania z narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

81

Dla Internet Explorer ®

Ustawianie języka wyświetlanych informacji

1 Wybierz Opcje internetowe w zakładce Narzędzia.

2 Wybierz Języki w zakładce Ogólne.

3 Z listy Języki wybierz według swoich preferencji język w jakim będą wyświetlane informacje.

Na przykład:

• Włoski (Włochy) [it-IT]

• Hiszpański (Tradycyjny układ) [es-ES tradnl]

• Niemiecki (Niemcy) [de-DE]

• Francuski (Francja) [fr-FR]

• Angielski (USA) [en-us]

• Duński [da-DK]

• Holenderski (Holandia) [nl-NL]

• Norweski (Bokmal) [no]

• Szwedzki [sv-SE]

Ustawianie adresu IP drukarki dla non-proxy

1 Wybierz Internet Options w zakładce Narzędzia.

2 Kliknij Ustawienia LAN w zakładce Połączenia.

3 Ustawienia LAN można wprowadzić w następujący sposób:

• Odznacz pole wyboru Użyj serwera proxy dla swojej sieci LAN w oknie Serwer proxy.

• Kliknij Zaawansowane i wpisz adres IP drukarki w polu Nie używaj serwera proxy do adresów zaczynających sie od w oknie Wyjątki.

Po wybraniu języka i proxy, wpisz

<http://nnn.nnn.nnn.nnn/> (adres IP drukarki) polu URL przeglądarki w celu aktywowania Dell Printer Configuration Web Tool.

W przypadku przeglądarki Firefox

®

Ustawianie języka wyświetlanych informacji

1 Wybierz Opcje w zakładce Narzędzia.

2 Kliknij Wybierz w zakładce Treść.

3 Z listy Preferowany język, w jakim mają być wyświetlane strony wybierz według swoich preferencji język, w jakim będą wyświetlane informacje. Na przykład:

• Angielski [en] lub Angielski/Stany Zjednoczone [en-us]

• Włoski [it]

• Hiszpański [es]

• Niemiecki [de]

• Francuski [fr]

• Holenderski [nl]

• Norweski [no]

• Szwedzki [sv]

• Duński [da]

82

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Ustawianie adresu IP drukarki dla non-proxy

1 Wybierz Opcje w zakładce Narzędzia.

2 Kliknij zakładkę Zaawansowane.

3 Kliknij Sieć w oknie dialogowym Opcje.

4 Naciśnij Połączenie  Ustawienia.

5 Ustawienia LAN można wprowadzić w następujący sposób:

• Zaznacz Bez proxy jeśli nie chcesz korzystać z proxy.

• Zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia proxy dla tej sieci.

• Wybierz Ręczna konfiguracja proxy: i wprowadź nazwę hosta i numer portu, jeśli na liście jest więcej niż jeden serwer proxy. Jeśli mamy adres IP, który nie będzie używał serwera proxy, wprowadź adres IP drukarki w polu Bez proxy dla:.

• Zaznacz pole wyboru Adres URL automatycznej konfiguracji proxy.

Po wybraniu języka i proxy, wpisz

<http://nnn.nnn.nnn.nnn/> (adres IP drukarki) polu URL przeglądarki w celu aktywowania Dell Printer Configuration Web Tool.

Konfigurowanie z panela użytkownika

Dell Printer Configuration Web Tool można uruchomić tylko wtedy, gdy w panelu użytkownika EWS jest ustawiony na

Enable (ustawienia fabryczne). Sprawdź ustawienia panelu użytkownika, jeśli nie można

uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Korzystanie z menu drukarki” na stronie 125.

Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool

Aby uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool, wprowadź adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.

Jeśli adres IP drukarki jest nieznany, należy wydrukować raport z ustawieniami drukarki lub wyświetlić stronę Ustawienia TCP/IP, na której znajdują się adresy IP. Szczegółowe informacje na temat, jak znaleźć

adres IP, znajdują się w rozdziale „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 41.

Przegląd elementów menu

Narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool może udostępniać wiele funkcji i opcji:

Printer Status

Informacja na temat stanu pracy drukarki jest w menu Printer Status. Jeśli kończy się toner, klikając na link zamówienia na pierwszej stronie, można zamówić nowy wkład.

Printer Jobs

W menu Printer Jobs wyświetlane są strony: Job List i Completed Jobs. Na tych stronach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące każdego protokołu lub zadania.

Printer Settings

Za pomocą menu Ustawienia drukarki (Printer Settings) można zmienić ustawienia drukarki i mieć podgląd ustawień na panelu użytkownika.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

83

Print Server Settings

Korzystając z menu Print Server Settings, można zmienić typ interfejsu drukarki i niezbędne warunki komunikacji.

Copy Printer Settings

Menu Copy Printer Settings służy do kopiowania ustawień drukarki do innych drukarek w sieci poprzez wprowadzenie adresu IP każdej z drukarek.

WSKAZÓWKA:

Aby korzystać z tej funkcji należy zalogować się jako administrator.

Print Volume

Za pomocą opcji Print Volume można sprawdzić liczbę wydrukowanych stron każdego formatu.

Printer Information

Za pomocą Printer Information można wyświetlić informacje na temat drukarki.

E-Mail Alert

Użyj E-Mail Alert, aby otrzymywać powiadomienie drogą mailową, gdy praca drukarki wymaga interwencji. Wprowadź na listę e-mail swoje dane, lub dane głównego użytkownika, aby otrzymać powiadomienie.

Set Password

Z pomocą menu Set Password można zabezpieczyć funkcję Dell Printer Configuration Web Tool hasłem tak, aby inni użytkownicy nie zmieniali ciągle ustawień.

WSKAZÓWKA:

Aby korzystać z tej funkcji należy zalogować się jako administrator.

Online Help

Kliknięcie na Online Help przekierowuje na stronę pomocy technicznej Dell.

Order Supplies at: www.dell.com/supplies

Contact Dell Support at: support.dell.com

84

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Format wyświetlania stron

Układ strony podzielony jest na trzy sekcje:

Górna ramka

Górna ramka znajduje się w górnej części wszystkich stron. Gdy funkcja Dell Printer Configuration Web

Tool jest uruchomiona, aktualny stan pracy i parametry drukarki wyświetlane są u góry każdej strony.

W górnej ramce wyświetlane są następujące pozycje:

1 Dell C1760nw Color Printer Wyświetla model drukarki.

2 IP Address Wyświetla adres IP drukarki.

3 Location

4 Contact Person

Wyświetla miejsce użytkowania drukarki. Nazwa może zostać zmieniona w funkcji Basic Information na stronie Print Server Settings.

Podaje nazwisko administratora drukarki. Nazwa może zostać zmieniona w funkcji Basic Information na stronie Print Server Settings.

5 Event Panel.

6 Printer Bitmap

Wyświetla stan pracy drukarki. Jeśli pojawia się błąd, wyświetla się kod błędu i komunikat. Np.: 077-090: Zablokowany papier.

Pokazuje drukarki w postaci mapy bitowej. Menu Printer Status pojawi się w prawej ramce po kliknięciu symbolu drukarki.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

85

Lewa ramka

Lewa ramka znajduje się w lewej części wszystkich stron. Tytuły menu wyświetlane w lewej ramce są łączami do odpowiednich menu i stron. Można przejść do odpowiedniej strony poprzez kliknięcie odpowiedniej litery.

W lewej ramce wyświetlane są następujące menu:

1 Printer Status

2 Printer Jobs

3 Printer Settings

4 Print Server Settings

5 Copy Printer Settings

6 Print Volume

7 Printer Information

8 E-Mail Alert

9 Set Password

10 Online Help

11 Order Supplies at:

12 Contact Dell Support at:

Jest linkiem do menu Printer Status (Stan pracy drukarki).

Jest linkiem do menu Printer Jobs.

Jest linkiem do menu Printer Settings Report.

Jest linkiem do menu Print Server Reports.

Jest linkiem do menu Copy Printer Settings (Kopiuj ustawienia drukarki).

Jest linkiem do menu Print Volume (Wolumen wydruków )

Jest linkiem do menu Printer Status (Stan pracy drukarki).

Jest linkiem do menu Print Server Reports.

Jest linkiem do menu Security (Zabezpieczenia).

Jest linkiem do strony pomocy technicznej Dell.

Jest linkiem do strony internetowej Dell.

Jest linkiem do strony pomocy technicznej Dell: support.dell.com.

86

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Prawa ramka

Prawa ramka znajduje się w prawej części wszystkich stron. Zawartość prawej ramki koresponduje z menu wybranym w lewej ramce. Więcej szczegółów dotyczących elementów wyświetlanych w prawej

ramce znajduje się w sekcji „Szczegóły elementów menu” na stronie 88.

Przyciski w prawej ramce

1 Przycisk Refresh (przycisk odświeżania) Wyświetla bieżącą konfigurację drukarki i uaktualnia informacje w prawej ramce.

2 Przycisk Apply New Settings Wprowadza nowe ustawienia dokonane poprzez Dell Printer

Configuration Web Tool do drukarki. Nowe ustawienia zastępują stare ustawienia drukarki.

3 Przycisk Restore Settings Przywraca stare ustawienia. Nowe ustawienia nie zostaną przesłane do drukarki.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

87

Zmiana ustawień elementów Menu

Niektóre opcje pozwalają na zmianę dostępu do ustawień drukarki poprzez Dell Printer Configuration

Web Tool. Wchodząc w tego typu menu, pojawi się ekran uwierzytelniania. Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora w miejscach pojawiających się w oknie dialogowym.

Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło jest puste (NULL). Hasło można zmienić

jedynie w opcji Set Password w menu Security. Szczegółowe informacje, patrz „Set Password” na stronie 108.

Szczegóły elementów menu

„Printer Status”

„Printer Jobs”

„Printer Settings”

„Print Server Settings”

„Printer Settings Report”

„Printer Settings”

„Printer Maintenance”

„Print Server Reports”

„Print Server Settings”

„Security”

„Printer Status”

„Printer Events”

„Printer Information”

„Job List”

„Completed Jobs”

„Menu Settings”

„Reports”

„System Settings”

„USB Settings”

„Secure Settings”

„Paper Density”

„Adjust BTR”

„Adjust Fusing Unit”

„Auto Registration Adjustment”

„Color Registration Adjustments”

„Clean Developer”

„BTR Refresh”

„Maintenance Chart”

„Reset Defaults”

„Non-Dell Toner”

„Adjust Altitude”

„Web Link Customization”

„Print Server Setup Page”

„E-Mail Alert Setup Page”

„Basic Information”

„Port Settings”

„TCP/IP”

„E-Mail Alert”

„Bonjour (mDNS)”

„SNMP”

„Wireless LAN”

*1

„Reset Print Server”

„Set Password”

„IP Filter (IPv4)”

88

Dell™ Printer Configuration Web Tool

„Copy Printer Settings”

„Print Volume”

„Copy Printer Settings”

„Copy Printer Settings Report”

„Print Volume”

*1

Ten element jest dostępny tylko wtedy, gdy drukarka podłączona jest do sieci bezprzewodowej.

Printer Status

Za pomocą menu Printer Status można sprawdzić poziom materiałów eksploatacyjnych, stan sprzętu, oraz parametry drukarki. W menu Printer Status wyświetlane są poniższe strony.

Printer Status

Zadanie:

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych i podajników.

Wartości:

Cyan Cartridge Level

Magenta Cartridge Level

Yellow Cartridge Level

Black Cartridge Level

Paper Trays Status

Output Tray

Cover

Printer Type

Printing Speed

Capacity

Format

Status

Capacity

Status

OK

Wyświetla procentowe zużycie tonera w każdej kasecie z tonerem. Gdy kaseta jest pusta, pojawia się komunikat.

Napis Call or Order łączy ze stroną Dell z materiałami eksploatacyjnymi.

Wskazuje, że w szufladzie jest pewna, nieokreślona ilość papieru.

Add Paper Wskazuje, że nie ma papieru w szufladzie.

Wyświetla maksymalną pojemność podajników papieru.

OK

Closed

Open

Wyświetla format papieru w szufladzie.

Wskazuje, że taca jest dostępna.

Wyświetla maksymalną pojemność podajników papieru.

Wskazuje, że pokrywa jest zamknięta.

Wskazuje, że pokrywa jest otwarta.

Wyświetla typ drukarki. Normalnie wyświetla Color Laser.

Wyświetla szybkość drukowania.

Printer Events

Zadanie:

Gdy pojawiają się komunikaty o błędach, np. Out of Paper lub Front Cover is Open, na stronie Printer

Events wyświetlane są szczegóły wszystkich ostrzeżeń lub informacji o błędach.

Wartości:

Location

Details

Podaje miejsce, gdzie wystąpił wystąpił błąd.

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące błędu.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

89

Printer Information

Zadanie:

Wyświetla informacje systemowe drukarki. Stronę można także wyświetlić klikając na Printer Information w lewej ramce.

Wartości:

Dell Service Tag Number

Express Service Code

Asset Tag Number

Printer Serial Number

Memory Capacity

Processor Speed

Printer Revision Levels Firmware Version

Network Firmware Version

Wyświetla serwisowy numer identyfikacyjny Dell.

Podaje kod usługi Express Service.

Wyświetla numer identyfikacyjny środka.

Wyświetla numer seryjny urządzenia.

Wyświetla wielkość pamięci.

Wyświetla szybkość przetwarzania danych.

Wyświetla wersję kontrolera.

Wyświetla wersję karty sieciowej.

Printer Jobs

W menu Printer Jobs wyświetlane są strony: Job List oraz Completed Jobs. Na tych stronach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące każdego protokołu lub zadania druku

Job List

Zadanie:

Zadania druku aktualnie realizowane. Kliknij Refresh, aby odświeżyć ekran

Wartości:

ID

Job Name

Owner

Host Name

Job Status

Host I/F

Job Submitted Time

Wyświetla ID zadania.

Podaje nazwę zadania będącego w trakcie drukowania.

Wyświetla zleceniodawcę zadania.

Wyświetla nazwę komputera hosta.

Podaje stan realizacji aktualnego zadania druku.

Wyświetla status interfejsu hosta.

Wyświetla czas zlecenia zadania druku.

90

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Completed Jobs

Zadanie:

Weryfikacja ukończonych zadań. Wyświetla do 10 ostatnich zadań druku.

Kliknij Refresh, aby odświeżyć ekran.

Wartości:

ID

Job Name

Owner

Host Name

Output Result

Impression Number

No. of Sheets

Host I/F

Job Submitted Time

Wyświetla ID zadania.

Podaje nazwę zadania będącego w trakcie drukowania.

Wyświetla zleceniodawcę zadania.

Wyświetla nazwę komputera hosta.

Wyświetla stan realizacji zadania.

Wyświetla całkowitą liczbę stron w danym zadaniu druku.

Wyświetla całkowitą liczbę arkuszy zużytych do zrealizowania danego zadania druku.

Wyświetla status interfejsu hosta.

Wyświetla czas zlecenia zadania druku.

Printer Settings

Za pomocą menu Printer Settings można wyświetlić raport ustawień drukarki i skonfigurować ustawienia drukarki.

Następujące strony z zakładkami wyświetlane są w górnej części prawej ramki.

Raport ustawień drukarki

Zakładka Printer Settings Report zawiera stronę Menu Settings i Reports.

Menu Settings

Zadanie:

Wyświetla aktualne ustawienia drukarki.

Wartości:

System Settings Power Saver Time –

Sleep

Power Saver Time –

Deep Sleep

Power Saver

Time-Auto-Off Timer *1

Fault Time-Out

Job Time-Out mm/inch

Default Paper Size

Disable printing with larger paper size

Auto Log Print

Wyświetla czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po zakończeniu zadania.

Wyświetla czas, po jakim drukarka wchodzi w stan głębokiego uśpienia po przejściu w tryb uśpienia.

Wyświetla czas, po jakim drukarka wyłącza się po wejściu w stan głębokiego uśpienia.

Wyświetla czas, po jakim drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymuje się w sposób nietypowy.

Wyświetla czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera.

Określenie domyślnej jednostki miary wyświetlanej po wartości liczbowej na panelu użytkownika.

Wyświetla domyślny format papieru.

Wyświetla pytanie, czy przerwać drukowanie jeśli format papieru ustawiony ze sterownika drukarki i format papieru ustawiony w podajniku nie pasują do siebie (papier w podajniku jest większy).

Określa, czy automatycznie drukować raport ukończonych zadań po każdych 10 zadaniach.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

91

USB Settings

Secure Settings

Paper Density

Adjust BTR

Adjust Fusing Unit

Auto Registration

Adjustment

Adjust Altitude

BTR Refresh

Non-Dell Toner

Web Link Customization

Low Toner Alert Msg

Panel Language

Pyta, czy pokazać komunikat o niskim poziomie tonera.

Wyświetla, w jakim języku podawane są informacje na ekranie panelu użytkownika.

USB Port

Panel Lock Set

Wyświetla informację, czy interfejs USB jest aktywny.

Pyta, czy ograniczyć dostęp do menu za pomocą hasła.

Login Error – Attempts Wyświetla, ile prób logowania ma administrator.

Software Download Pyta, czy włączyć pobieranie aktualizacji oprogramowania.

Plain

Label

Plain

Wyświetla gramaturę zwykłego papieru.

Wyświetla gramaturę papieru z etykietami.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru zwykłego.

Plain Thick

Covers

Label

Coated

Envelope

Recycled

Plain

Plain Thick

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru zwykłego grubego.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru okładkowego.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru z etykietami.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru okładkowego.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla kopert.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru makulaturowego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego grubego.

Covers

Label

Coated

Envelope

Recycled

Select Reorder URL

Regular

Premier

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru okładkowego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru z etykietami.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru powlekanego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla kopert.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru makulaturowego.

Wyświetla pytanie, czy automatycznie wykonywać regulację rejestru koloru.

Określa wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Wyświetla, czy automatycznie wykonywać czynności zapobiegające wysuwaniu papieru zawijającego się.

Pyta, czy użyć nieoryginalnego tonera.

Wyświetla link do zamawiania materiałów eksploatacyjnych dostępny z lewej ramki, zamów materiały z Order Supplies at: w lewej ramce.

Wyświetla adres (http://accessories.us.dell.com/sna), który można powiązać z opcją Order Supplies at:

Wyświetla adres strony premier (http://premier.dell.com), który można powiązać z Order Supplies at:

*1 Funkcja Auto-Off Timer dostępna jest tylko w niektórych regionach.

92

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Reports

Zadanie:

Drukowanie ustawień i historii pracy drukarki.

Wartości:

Printer Settings

Device Settings

Job History

Error History

Color Test Page

Kliknij Start, aby wydrukować stronę z ustawieniami drukarki.

Kliknij Start, aby wydrukować stronę z ustawieniami urządzenia.

Kliknij Start, aby wydrukować raport z historią zadań.

Kliknij Start, aby wydrukować raport z historią zadań.

Kliknij Start, aby wydrukować kolorową stronę testową.

Printer Settings

Zakładka Printer Settings zawiera strony z System Settings, USB Settings i Secure Settings.

System Settings

Zadanie:

Skonfigurowanie podstawowych ustawień drukarki.

Wartości:

Power Saver Time - Sleep

Power Saver Time - Deep Sleep

Power Saver Time - Auto-Off Timer

Fault Time-Out

Job Time-Out mm/inch *3

Default Paper Size

*1

*2

Disable printing with larger paper size

Auto Log Print

*4

Określa czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po zakończeniu zadania.

Określa czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb głębokiego uśpienia po wejściu w stan uśpienia.

Określa czas, po jakim drukarka automatycznie wyłącza się po wejściu w stan głębokiego uśpienia.

Określa czas, po jakim drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymuje się w sposób nietypowy. Zadanie jest kasowane po upływie tego czasu.

Określa czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera.

Zadanie jest kasowane po upływie tego czasu.

Określenie domyślnej jednostki miary wyświetlanej po wartości liczbowej na panelu użytkownika.

Wyświetla domyślny format papieru.

Określa, czy drukować zadania jeśli format papieru w podajniku drukarki jest większy niż format papieru ustawiony w sterowniku drukarki

(rozmiary nie muszą pasować).

Określa, czy historia zadań musi być drukowana po każdych 10 zadaniach.

Alarmuje, jeśli poziom tonera jest niski.

Ustawia język panelu użytkownika.

Low Toner Alert Msg

Panel Language

*1 Wpisz 5, aby drukarka przeszła w tryb Sleep po pięciu minutach od skończenia zadania. W tym trybie, drukarka zużywa mniej energii, ale potrzebuje dłuższego czasu na rozgrzanie. Wpisz 5 jeśli drukarka jest podłączona do tego samego obwodu elektrycznego co oświetlenie pokoju i zauważalne jest mruganie oświetlenia.

Wybierz dużą wartość jeśli drukarka jest w ciągłym użyciu. W większości sytuacji, to ustawienie pozwala na utrzymanie drukarki w stanie gotowości przy minimalnym czasie potrzebnym na rozgrzanie. Wybierz wartość od 5 do 30 minut do przejścia w tryb Sleep jeśli zależy ci na równowadze pomiędzy zużyciem energii i krótkim czasem rozgrzewania.

Drukarka automatycznie wraca do trybu gotowości z trybu Sleep, gdy otrzymuje dane z komputera. Drukarkę można wprowadzić w tryb gotowości naciskając dowolny przycisk na panelu użytkownika.

*2

Funkcja Auto-Off Timer dostępna jest tylko w niektórych regionach.

*3

Ustawienia domyślne dla opcji mm/inch i Default Paper Size zależą od ustawień typowych dla danego kraju.

*4 Funkcja Disable printing with larger paper size jest dostępna tylko w narzędziach Dell Printer Configuration Web Tool i Tool

Box.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

93

USB Settings

Zadanie:

Zmiana ustawień USB drukarki.

Wartości:

USB Port Włącznie interfejsu USB drukarki.

Secure Settings

Panel Lock

Zadanie:

Ograniczyć dostęp do

Admin Menu i Report/List hasłem oraz aby ustawić lub zmienić hasło.

WSKAZÓWKA:

W tym menu ustala się hasło blokujące panel użytkownika. Aby zmienić hasło dla funkcji Dell

Printer Configuration Web Tool, kliknij Set Password w lewej ramce i ustal hasło.

Wartości:

Panel Lock Set

New Password

Re-enter Password

Ogranicza hasłem dostęp do

Admin Menu i Report/List.

Ustawia lub zmienia hasło dostępu do opcji

Admin Menu i Report/List.

Potwierdź hasło.

Login Error

Zadanie:

Ustawić maksymalną liczbę prób nieudanego logowania do

Admin Menu i Report/List.

WSKAZÓWKA:

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy

Panel Lock Set jest ustawiony na Enable.

Software Download

Zadanie:

Włączyć możliwość pobieranie aktualizacji oprogramowania.

Printer Maintenance

Zakładka Printer Maintenance zawiera Paper Density, Adjust BTR, Adjust Fusing Unit, Auto Registration

Adjustment, Color Registration Adjustments, Clean Developer, BTR Refresh, Maintenance Chart, Reset

Defaults, Non-Dell Toner, Adjust Altitude, oraz strony Web Link Customization.

Paper Density

Zadanie:

Określenie gramatury papieru.

Wartości:

Plain

Label

Ustawia gramaturę zwykłego papieru.

Ustawia gramaturę papieru z etykietami.

94

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Adjust BTR

Zadanie:

Określenie optymalnych ustawień napięcia dla wałka transferowego (BTR). Napięcie obniża się poprzez ustawienie wartości ujemnych. Napięcie podwyższa się poprzez ustawienie wartości dodatnich.

Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru.

Jeśli widoczne są cętki na wydruku, należy spróbować zwiększyć napięcie. Jeśli widoczne są kropki na wydruku, należy spróbować obniżyć napięcie.

WSKAZÓWKA:

Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.

Wartości:

Plain

Plain Thick

Covers

Label

Coated

Envelope

Recycled

Ustawienia napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru zwykłego w zakresie -3 do 3.

Ustawienia napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru zwykłego grubego w zakresie -3 do 3.

Ustawienia napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru okładkowego w zakresie -3 do 3.

Ustala ustawienia napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla etykiet w zakresie -3 do 3.

Ustawienia napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru powlekanego w zakresie -3 do 3.

Ustawienia napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla kopert w zakresie -3 do 3.

Ustawienia napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru makulaturowego w zakresie

–3 do 3.

Adjust Fusing Unit

Zadanie:

Ustawienie optymalnej temperatury pracy nagrzewnicy. Temperaturę obniża się poprzez ustawienie wartości ujemnych. Temperaturę podwyższa się poprzez ustawienie wartości dodatnich.

Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru. Jeśli papier wydruku zawija się, należy spróbować obniżyć temperaturę. Jeżeli toner nie przylega do papieru prawidłowo, spróbuj zwiększyć temperaturę.

WSKAZÓWKA:

Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.

Wartości:

Plain

Plain Thick

Covers

Label

Coated

Envelope

Recycled

Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego w zakresie -3 do 3.

Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego grubego w zakresie -3 do 3.

Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru okładkowego w zakresie -3 do 3.

Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru z etykietami w zakresie -3 do 3.

Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru powlekanego w zakresie -3 do 3.

Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla kopert w zakresie -3 do 3.

Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru makulaturowego w zakresie -3 do 3.

Auto Registration Adjustment

Zadanie:

Ustalenie, czy automatycznie ustawić wartość rejestru koloru.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

95

Color Registration Adjustments

Zadanie:

Ustalenie, czy ręcznie ustawić wartość rejestru koloru.

Ustawienie wartości rejestru koloru należy wykonać w trakcie konfiguracji wstępnej lub gdy zmienia się miejsce pracy urządzenia.

WSKAZÓWKA:

Funkcja Color Registration Adjustments może być konfigurowana jeśli funkcja Auto

Registration Adjustment jest ustawiona na Off.

Wartości:

Auto Correct

Color Regi Chart

Color Registration

Adjustments

Kliknij Start, aby automatycznie przeprowadzić korekcję rejestracji koloru.

Kliknij Start, aby wydrukować kartę rejestracji koloru. Karta rejestru koloru drukuje siatkę złożoną z linii w kolorze żółtym, magenta i cyjan. Na karcie należy odczytać wartości po prawej stronie, które są obok linii idealnie prostych dla każdego z trzech kolorów. Jeśli wartość dla takiej linii wynosi 0, ustawienie rejestru koloru nie jest wymagane. Jeśli wartość dla tej linii jest różna od 0, ustaw wartości w oknie Color Registration Adjustments.

Enter Number Określa wartości poprzecznej korekcji (prostopadłej do kierunku ruchu papieru) dla każdego koloru oddzielnie Y (żółty), M (magenta), C (cyjan),

LY (żółty lewy), LM (magenta lewa), LC (cyjan lewy), RY (żółty prawy),

RM (magenta prawa), oraz RC (cyjan prawy) w zakresie -5 do +5.

Clean Developer

Zadanie:

Obrócić silnik wywoływacza i poruszać tonerem w kasecie, aby do końca wykorzystać kasetę z tonerem przed jej wymianą, lub aby rozprowadzić toner w nowej kasecie.

Wartości:

Clean Developer

Yellow Toner Refresh

Magenta Toner Refresh

Cyan Toner Refresh

Black Toner Refresh

Kliknij Start, aby poruszać tonerem w kasecie.

Kliknij Start, aby wyczyścić kasetę z żółtym tonerem.

Kliknij Start, aby wyczyścić kasetę z tonerem magenta.

Kliknij Start, aby wyczyścić kasetę z tonerem cyjan.

Kliknij Start, aby wyczyścić kasetę z czarnym tonerem.

BTR Refresh

Zadanie:

Określić, czy automatycznie wykonywać czynności zapobiegające usuwaniu papieru zawijającego się.

96

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Maintenance Chart

Zadanie:

Wydrukowanie różnych kart, pomocnych w diagnostyce drukarki.

Wartości:

Ghost

4Colors

Alignment

Drum Refresh

Kliknij Start, aby zlecić wydruk karty do sprawdzenia, czy występuje murzenie.

Kliknij Start, aby wydrukować pasy żółtego, magenty, cyjanu i czarnego o zmiennym nasyceniu.

Kliknij Start, aby wydrukować kartę do sprawdzenia poprawności ustawienia linii w obrazie wydrukowanym na papierze.

Kliknij Start, aby wydrukować kartę zmęczenia świetlnego kasety bębna.

Reset Defaults

Zadanie:

Zainicjować pamięć NVM dla parametrów systemowych. Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry menu, oprócz parametrów sieci, wracają do swoich wartości domyślnych.

Wartości:

Reset Defaults and restart printer Kliknij Start, aby zainicjować parametry systemu.

Non-Dell Toner

Zadanie:

Użycie nieoryginalnego tonera.

WSKAZÓWKA:

Użycie tonera innego niż toner Dell może powodować, że niektóre funkcje przestaną działać, obniży się jakość druku i obniży niezawodność drukarki. Dell zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych kaset z tonerem marki Dell. Gwarancja firmy Dell nie obejmuje usuwania problemów powstałych na skutek stosowania akcesoriów, części i komponentów dostarczanych przez dostawców innych niż Dell.

WSKAZÓWKA:

Przed użyciem kasety z tonerem innego producenta niż Dell, upewnij się, że drukarka została zrestartowana.

Adjust Altitude

Zadanie:

Określenie wysokości n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Zjawisko uwalniania ładunków w kierunku fotoprzewodnika zmienia się wraz z ciśnieniem barycznym.

Ustawienia dokonywane są przez podanie wysokości geograficznej miejsca użytkowania drukarki.

WSKAZÓWKA:

Błędne ustawienia regulacji wysokości prowadzą do niskiej jakości druku, nieprawidłowych wskazań poziomu tonera.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

97

Web Link Customization

Zadanie:

Wyświetla link do zamawiania materiałów eksploatacyjnych dostępny w lewej ramce Order Supplies at: w lewej ramce.

Wartości:

Select Reorder URL

Regular

Premier

Skojarz adresy sieciowe Regular lub Premier ze stroną Order Supplies at:.

Wyświetla adres (http://accessories.us.dell.com/sna), który można skojarzyć z Order

Supplies at:.

Wyświetla adres strony premier (http://premier.dell.com), który można skojarzyć z Order Supplies at:.

Print Server Settings

Korzystając z menu Print Server Settings, można zmienić typ interfejsu drukarki i niezbędne warunki komunikacji.

Następujące strony z zakładkami wyświetlane są w górnej części prawej ramki.

Print Server Reports

Zakładka Print Server Reports zawiera Print Server Setup Page i E-Mail Alert Setup Page.

Print Server Setup Page

Zadanie:

Weryfikacja bieżących ustawień TCP/IP i portów drukowania. Na tej stronie można zweryfikować tylko elementy ustawień. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, przejdź do stron w zakładce Print Server Settings.

Wartości:

Ethernet *1

Wireless Settings

*2

TCP/IP Settings

Ethernet Settings Wyświetla bieżące ustawienia szybkości transmisji Ethernet i ustawienia funkcji dupleks.

Current Ethernet Settings

Wyświetla bieżące ustawienia Ethernet.

MAC Address Wyświetla adres MAC drukarki.

Wireless LAN

SSID

Network Type

MAC Address

Link Channel

Link Quality

Wyświetla pytanie, włączyć połączenie bezprzewodowe.

Wyświetla nazwę sieci bezprzewodowej.

Wyświetla typ sieci, Ad-hoc lub infrastruktura.

Wyświetla adres MAC dla ustawień bezprzewodowych drukarki.

Wyświetla numer kanału połączenia.

Wyświetla jakość połączenia.

Wyświetla tryb IP.

IP Mode

Host Name

IPv4

*3

Wyświetla nazwę hosta.

IP Address Mode

IP Address

Wyświetla tryb adresu IP.

Wyświetla adres IP.

Subnet Mask

Gateway Address

Wyświetla podmaskę sieci.

Wyświetla adres bramki.

98

Dell™ Printer Configuration Web Tool

DNS

LPD

Port9100

WSD

HTTP

IPv6

IPv4

*4

*3

Enable Stateless Address

Use Manual Address

Manual Address *5

Stateless Address 1-3

*6

Link Local Address

*6

Manual Address *5

Auto Configure Gateway

Address *6

Get DNS Server Address from DHCP

Current DNS Server

Address

Get DNS Server Address from DHCPv6-lite

Wyświetla pytanie, czy ustawić adres bezstanowy.

Wyświetla pytanie, czy ustawić adres IP ręcznie.

Wyświetla adres IP.

Wyświetla adres bezstanowy.

Wyświetla adres lokalny łącza.

Wyświetla adres bramki.

Wyświetla adres bramki.

Wyświetla, czy drukarka z serwera

Wyświetla adres serwera DNS.

IPv6 *4

Port Status

Connection Time-Out

Port Status

Port Number

Connection Time-Out

Port Status

Current DNS Server

Address

Priority to IPv6 DNS Name

Resolution

*7

Wyświetla status portu.

Wyświetla wartość czasu oczekiwania na połączenie.

Wyświetla status portu.

Wyświetla numer portu.

Wyświetla wartość czasu oczekiwania na połączenie.

Wyświetla status portu

WSD (Web Services on

Devices)

Port Number

Receive Time-Out

Wyświetla numer portu

WSD.

Wyświetla wartość limitu czasu na odbiór informacji.

Notification Time-Out Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.

Maximum Number of TTL Wyświetla maksymalną liczbę TTL.

Maximum Number of

Notification

Port Status

Wyświetla maksymalną liczbę powiadomień.

Wyświetla status portu.

Port Number Wyświetla numer portu.

Simultaneous Connections Wyświetla maksymalną liczbę połączeń otrzymywanych jednocześnie przez klienta.

Connection Time-Out Wyświetla wartość czasu oczekiwania na połączenie.

Wyświetla, czy drukarka automatycznie otrzymuje adres serwera DNS z serwera z

DHCPv6-lite.

Wyświetla adres serwera DNS.

Wyświetla, czy zastosować funkcję DNS Name Resolution.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

99

Bonjour (mDNS)

SNMP

IP Filter (IPv4) *8

Port Status

Host Name

Printer Name

Port Status

Address

Address Mask

Wyświetla status portu.

Wyświetla nazwę hosta.

Wyświetla nazwę drukarki.

Wyświetla status portu.

Wyświetla listę adresów, które mają dostęp lub nie mają dostępu do drukarki.

Wyświetla listę masek podsieci, które mają dostęp lub nie mają dostępu do drukarki.

Wyświetla, czy udzielić, czy zabronić dostępu do drukarki.

Active Mode

*1 Funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.

*2

Funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.

*3 Ten element jest wyświetlany, gdy wybrany jest tryb IPv4 lub Dual Stack.

*4 Ten element jest wyświetlany, gdy wybrany jest tryb IPv6 lub Dual Stack.

*5

Ten element jest wyświetlany, gdy włączona jest funkcja Use Manual Address.

*6 Ten element jest wyświetlany, gdy przypisano adres IP.

*7

Ten element jest wyświetlany, gdy wybrany jest tryb dual IPv6.

*8

Ten element jest dostępny tylko dla LPD lub Port9100.

E-Mail Alert Setup Page

Zadanie:

Weryfikacja ustawień SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol) stosowanych do konfiguracji ustawień poczty elektronicznej i ostrzegania mailowego. Na tej stronie można zweryfikować tylko ustawienia elementów. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, przejdź do stron w zakładce Print Server

Settings.

Wartości:

E-Mail Server Settings Port Status

Primary SMTP Gateway

Wyświetla status portu.

Wyświetla główną bramkę SMTP

Wyświetla numer portu SMTP.

SMTP Port Number

E-Mail Send Authentication Wyświetla metodę uwierzytelniania poczty wychodzącej.

Current DNS Server Address Wyświetla adres serwera POP3.

POP3 Port Number

Reply Address

E-Mail Alert Settings

SMTP Server Connection

E-Mail List 1

Select Alerts for List 1

Wyświetla numer portu POP3.

Wyznacza adres e-mail wysyłany z każdym ostrzeżeniem mailowym.

Wyświetla status połączenia z serwerem SMTP.

Wyświetla akceptowane adresy e-mail dla funkcji ostrzegania e-mail określone w E-Mail List 1.

Supplies Alerts Wyświetla, które adresy e-mail otrzymają informację o poziomie materiałów eksploatacyjnych.

E-Mail List 2

Paper Handling Alerts Wyświetla, które adresy e-mail otrzymają informację o włożonych nośnikach.

Service Call Wyświetla, które adresy e-mail otrzymają informację o wezwaniach serwisu.

Wyświetla akceptowane adresy e-mail dla funkcji ostrzegania e-mail określone w E-Mail List 2.

100

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Select Alerts for List 2 Supplies Alerts Wyświetla, które adresy e-mail otrzymają informację o poziomie materiałów eksploatacyjnych.

Paper Handling Alerts Wyświetla, które adresy e-mail otrzymają informację o włożonych nośnikach.

Service Call Wyświetla, które adresy e-mail otrzymają informację o wezwaniach serwisu.

Print Server Settings

Zakładka Print Server Settings zawiera strony Basic Information, Port Settings, TCP/IP, E-Mail Alert,

Bonjour (mDNS), SNMP, Wireless LAN i Reset Print Server.

Basic Information

Zadanie:

Wyświetla podstawowe informacje o drukarce.

WSKAZÓWKA:

Funkcja Auto Refresh działa w odniesieniu do treści w górnej ramce, strony Printer Status, strony Job List i strony Completed Jobs.

Wartości:

System Settings

EWS Settings

Printer Name

Location

Contact Person

Administrator E-Mail Address

Asset Tag Number

Auto Refresh

Auto Refresh Interval

Określa nazwę drukarki, maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych.

Określa nazwę drukarki, maksymalnie 63 znaków alfanumerycznych.

Podaje dane kontaktoweadministratora i centrum serwisowego, do 63 znaków alfanumerycznych.

Określa adres kontaktowy administratora i centrum serwisowego, maksymalnie 63 znaków alfanumerycznych.

Wprowadź numer identyfikacyjny środka trwałego.

Automatycznie odświeża treść stron z wyświetlaniem statusu.

Ustawianie odstępów czasowych automatycznego odświeżania stron wyświetlania statusu od 15 do 600 sekund.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

101

Port Settings

Zadanie:

Określa czy włączyć, czy wyłączyć porty drukowania i funkcje zarządzania protokołami.

WSKAZÓWKA:

Ustawienia na stronie Port Settings będą aktywne dopiero po restartowaniu drukarki.

Po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych, kliknij przycisk Apply New settings.

Wartości:

Ethernet

*1

Port Status

Ethernet Settings Auto

Automatycznie wykrywa ustawienia szybkości transmisji łącza Ethernet i dupleksowania.

10Base-T Half-Duplex Wybiera 10Base-T Half-Duplex jako wartość domyślną.

10Base-T Full-Duplex

Wybiera 10Base-T Full-Duplex jako wartość domyślną.

100Base-TX Half-Duplex

Wybiera 10Base-TX Half-Duplex jako wartość domyślną.

100Base-TX Full-Duplex

Wybiera 100Base-TX Full-Duplex jako wartość domyślną.

Current Ethernet Settings Wyświetla bieżące ustawienia łącza Ethernet.

MAC Address

LPD

Port9100

WSD

Wyświetla adres MAC drukarki.

Określa, czy włączyć LPD.

Określa, czy włączyć Port9100.

Określa, czy włączyć port WSD.

Bonjour (mDNS)

E-Mail Alert

SNMP

Określa, czy włączyć funkcję Bonjour (mDNS).

Określa, czy włączyć funkcję E-mail Alert.

Określa, czy włączyć SNMP.

*1 Funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.

102

Dell™ Printer Configuration Web Tool

TCP/IP

Zadanie:

Skonfigurowanie adresu IP, maski podsieci i adres bramki drukarki.

Wartości:

TCP/IP Settings

DNS

LPD

Port9100

IP Mode

Host Name

IPv4

IPv6

Określa tryb IP.

Określa nazwę hosta.

IP Address Mode

Manual IP Address

Manual Subnet Mask

Wybiera tryb adresu IP.

Ręczne ustawienia adres IP.

Ręczne ustawianie podmaski sieci.

Manual Gateway Address Ręczne ustawianie adresu bramki

Enable Stateless Address Włączanie adresu bezstanowego

Use Manual Address

Manual Address

Ustawia adres IP ręcznie.

Ręczne ustawianie adresu IP.

Aby określić adres IPv6, wprowadź adres. Po nim ukośnik (/) i „64”. Szczegółowe informacje można znaleźć u administratora systemu.

Manual Gateway Address Ręczne ustawianie adresu bramki

DNS Domain Name

IPv4

Określa nazwę domeny serwera nazwy domen. Do 255 znaków alfanumerycznych, kropek i myślników. Podczas określania więcej niż jednej nazwy domeny, oddziel je za pomocą przecinka lub średnika.

Get DNS Server Address from DHCP

Określa, czy drukarka automatycznie otrzymuje adres serwera DNS z serwera DHCP.

IPv6

Manual DNS Server

Address

Get DNS Server Address from DHCPv6-lite

Ustawia adres serwera DNS.

Określa, czy drukarka automatycznie otrzymuje adres serwera DNS z serwera DHCP.

Manual DNS Server

Address

Priority to IPv6 DNS

Name Resolution

Ustawia adres serwera DNS.

Wyświetla, czy zastosować funkcję rozpoznawania nazwy

DNS.

Connection Time-Out Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 1000 sekund.

IP Filter (IPv4) Kliknij IP Filter (IPv4), aby włączyć ustawienia filtra IP na stronie IP Filter (IPv4).

Port Number Ustaw numer portu od 9000 do 9999.

Connection Time-Out Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 1000 sekund.

IP Filter (IPv4) Kliknij IP Filter (IPv4), aby włączyć ustawienia filtra IP na stronie IP Filter (IPv4).

Dell™ Printer Configuration Web Tool

103

WSD

HTTP

Port Number Ustawia numer portu. Musi to być wartość 80 lub wybrana z przedziału od 8000 do 9999.

Receive Time-Out

Określa limit czasu odbioru pomiędzy 1 a 65535 sekund.

Notification Time-Out Określa limit czasu powiadamiania pomiędzy 1 a 60 sekund.

Ustawia maksymalną liczbę TTL od 1 do 10.

Maximum Number of

TTL

Maximum Number of

Notification

Port Number

Ustawia maksymalną liczbę powiadomień od 10 do 20.

Ustawia numer portu. Musi to być wartość 80 lub wybrana z przedziału od 8000 do 9999.

Simultaneous

Connections

Wyświetla maksymalną liczbę połączeń otrzymywanych jednocześnie przez klienta.

Connection Time-Out Określa limit czasu połączenia pomiędzy 1 a 255 sekund.

E-mail Alert

Zadanie:

Konfiguracja ustawień E-Mail Alert. Stronę można także wyświetlić klikając na E-Mail Alert w lewej ramce.

Wartości:

E-mail Server Settings Primary SMTP Gateway

SMTP Port Number

Ustawia główną bramkę SMTP

Wyświetla numer portu SMTP. Musi to być wartość 25 587 lub ustalona pomiędzy 5000 i 65 535

E-Mail Send Authentication Określa metodę uwierzytelniania poczty wychodzącej.

SMTP Login User

SMTP Login Password

Określa logowanie użytkownika SMTP. Można użyć do 63 znaków alfanumerycznych, kropek, myślników, podkreślników i symboli @. Określając więcej niż jeden adres, oddziel je za pomocą przecinków.

Określa hasło dla konta SMTP, maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych.

Potwierdź hasło wprowadzając je ponownie.

Re-enter SMTP Login

Password

POP3 Server Address

*1

Określa adres serwera POP3 w formacie adresu IP jako

„aaa.bbb.ccc.ddd” lub jako nazwę hosta DNS do 63 złożoną z maksymalnie 63 znaków.

POP3 Port Number

*1

POP User Name

*1

Określa numer portu serwera POP3. Musi to być wartość 110 lub wybrana z przedziału od 5000 do 65535.

Określa nazwę użytkownika konta POP3. Można użyć do 63 znaków alfanumerycznych, kropek, myślników, podkreślników i symboli @. Określając więcej niż jeden adres, oddziel je za pomocą przecinków.

POP User Password *1 Określa hasło dla konta POP3, maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych.

Potwierdź hasło konta POP3.

Re-enter POP User

Password *1

Reply Address

SMTP Server Connection

Wyznacza adres e-mail wysyłany z każdym ostrzeżeniem mailowym.

Wyświetla status połączenia z serwerem SMTP.

104

Dell™ Printer Configuration Web Tool

E-Mail Alert Settings E-Mail List 1

Select Alerts for List 1

E-Mail List 2

Select Alerts for List 2

Wyświetla akceptowane adresy e-mail dla funkcji ostrzegania e-mail przy wykorzystaniu maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych.

Supplies Alerts

Paper Handling Alerts

Określ, czy otrzymywać ostrzeżenie e-mail o materiałach eksploatacyjnych.

Określ, czy otrzymywać ostrzeżenie e-mail dotyczące papieru.

Service Call

Określ, czy otrzymywać ostrzeżenie e-mail dotyczące wzywania serwisu.

Wyświetla akceptowane adresy e-mail dla funkcji ostrzegania e-mail przy wykorzystaniu maksymalnie 255 znaków alfanumerycznych.

Supplies Alerts Określ, czy otrzymywać ostrzeżenie e-mail o materiałach eksploatacyjnych.

Paper Handling Alerts

Service Call

Określ, czy otrzymywać ostrzeżenie e-mail dotyczące papieru.

Określ, czy otrzymywać ostrzeżenie e-mail dotyczące wzywania serwisu.

*1 Opcja dostępna tylko, gdy wybrano funkcję POP before SMTP dla E-Mail Send Authentication.

Bonjour (mDNS)

Zadanie:

Konfiguracja szczegółowych ustawień dla Bonjour.

Wartości:

Host Name

Printer Name

Określa nazwę hosta, maksymalnie 63 znaki alfanumeryczne i „-” (myślnik). Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne są nadal ważne.

Określa nazwę drukarki, maksymalnie 63 znaki alfanumeryczne i zestawy symboli.

SNMP

Zadanie:

Konfiguracja szczegółowych ustawień SNMP.

Wartości:

Community Name Community Name

(tylko odczyt)

*1

Re-enter Community

Name (Tylko odczyt)

*1

Określa nazwę społeczności (tylko do odczytu) mającej dostęp do danych, o długości do 31 znaków alfanumerycznych. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne są nadal ważne. Znaki wpisane dla nazwy społeczności podczas poprzednich ustawień nie będą wyświetlane na ekranie. Domyślna nazwa społeczności do odczytu (read community) to „public”.

Potwierdź nazwę społeczności dostępu do danych (tylko do odczytu) wpisując ją ponownie.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

105

Community Name

(Odczyt/Zapis) *1

Re-enter Community

Name (Read/Write)

Community Name

(Trap) *1

*1

Określa nazwę społeczności (tylko do odczytu) mającej dostęp do danych, o długości do 31 znaków alfanumerycznych. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne są nadal ważne. Znaki wpisane dla nazwy społeczności podczas poprzednich ustawień nie będą wyświetlane na ekranie. Domyślna nazwa społeczności do odczytu/zapisu to „public”.

Potwierdź nazwę społeczności dostępu do danych (odczyt/zapis) wpisując ją ponownie.

Określa nazwę zbiorową (operacja Trap), maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne są nadal ważne. Znaki wpisane dla nazwy społeczności podczas poprzednich ustawień nie będą wyświetlane na ekranie. Domyślna nazwa społeczności (Trap) jest pusta.

Potwierdź nazwę społeczności używanej dla komunikatu trap, wpisując ją ponownie.

Re-enter Community

Name (Trap)

*1

Trap Notification 1-4 Trap Address Type

Authenticate Error

Trap

Trap Address

Wybierz z listy adres typ komunikatu trap. Wybór Off wymazuje ustawienia w Trap Address, Port Number oraz Notify i nie powiadamia o zdarzeniu trap. Wybór IPv4 lub IPv6 pozwala wprowadzić Trap Address.

Określa adres IP i gniazdo IP w formacie:

• IPv4

Określa adres IP i gniazdo IP w formacie nnn.nnn.nnn.

nnn: mmmmm. Każda sekcja „nnn” jest wartością zmienną z przedziału od 0 do 255. Uwaga, wartości 127 i 224 254 nie można wpisać jedynie w miejsce pierwszych trzech cyfr. Gniazdo

IP mmmmm przyjmuje zmienną pomiędzy 0 i 65535.

• IPv6

Określa adres IP i gniazdo IP w formacie xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: mmmmm. Każda sekcja „xxxx” jest heksadecymalną wartością zmienną z przedziału od 0 do ffff. Gniazdo IP mmmmm przyjmuje zmienną pomiędzy

0 i 65535.

Port Number

Notify

Wpisz numer portu docelowego dla zdarzenia trap SNMP.

Określa, czy powiadomić o wystąpieniu zdarzenia trap.

Określa, czy powiadomić o zdarzeniu trap związanym z błędem uwierzytelniania.

*1 Wartość domyślna może być zmieniona za pomocą Dell Printer Configuration Web Tool.

106

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Wireless LAN

Zadanie:

Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowych.

Aby połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową, sprawdź, czy kabel Ethernet jest odłączony.

WSKAZÓWKA:

Po aktywowaniu bezprzewodowej sieci LAN, przewodowa sieć LAN będzie nieaktywna.

Wartości:

Wireless Settings

Security Settings

WEP

WPA-PSK

Wireless LAN

SSID

Network Type

MAC Address

Link Channel

Link Quality

Encryption

Określa, czy włączyć połączenie bezprzewodowe.

Określa nazwę, która identyfikuje sieć bezprzewodową, złożoną z znaków alfanumerycznych.

Podaj typ sieci, Ad-Hoc lub Infrastructure.

Wyświetla adres MAC ustawień sieci bezprzewodowej drukarki.

Wyświetla numer kanału ustawień połączenia bezprzewodowego drukarki.

Wyświetla jakość ustawień połączenia bezprzewodowego drukarki.

Wybierz z listy jedną z metod zabezpieczenia połączenia.

No Security Określ opcję No Security do konfigurowania połączenia bezprzewodowego bez podawania metody zabezpieczenia WEP,

WPA-PSK TKIP, WPA-PSK AES/WPA2-PSK AES oraz Mixed Mode PSK.

WEP

WPA-PSK TKIP

WPA-PSK AES/

WPA2-PSK AES

*1

*1

Mixed Mode PSK

Ustala, że WEP ma być stosowane w całej sieci bezprzewodowej.

Ustala, że WPA-PSK TKIP ma być stosowane w całej sieci bezprzewodowej.

Ustala, że WPA-PSK AES/WPA2 PSK AES ma być stosowane w całej sieci bezprzewodowej.

Ustala, że Mixed Mode PSK ma być stosowane w całej sieci bezprzewodowej.

Encryption

WEP Key 1

Wybierz z listy kod klucza WEP.

Wprowadź klucz WEP, gdy wybrano WEP dla Encryption z Security

Settings.

Re-enter WEP Key 1

Potwierdź klucz 1 WEP wprowadzając go ponownie.

WEP Key 2 Wprowadź klucz WEP, gdy wybrano WEP dla Encryption z Security

Settings.

Re-enter WEP Key 2 Potwierdź klucz 2 WEP wprowadzając go ponownie.

WEP Key 3 Wprowadź klucz WEP, gdy wybrano WEP dla Encryption z Security

Settings.

Re-enter WEP Key 3 Potwierdź klucz 3 WEP wprowadzając go ponownie.

WEP Key 4 Wprowadź klucz WEP, gdy wybrano WEP dla Encryption z Security

Settings.

Re-enter WEP Key 4

Potwierdź klucz 4 WEP wprowadzając go ponownie.

Transmit Key Wybierz z listy klucz przesyłowy.

Pass Phrase Ustala tekst szyfrujący.

Re-enter Pass Phrase Potwierdź tekst szyfrujący wprowadzając go ponownie.

*1 Opcja dostępna tylko, gdy tryb Infrastructure został wybrany jako Network Type.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

107

Reset Print Server

Zadanie:

Uruchomienie pamięci stałej RAM (NVRAM) i restartowanie drukarki. Pamięć NVM można zainicjować również z poziomu Reset Defaults w menu Printer Settings.

Wartości:

Initialize NIC NVRAM Memory and restart printer

Restart Printer

Kliknij Start, aby zainicjować pamięć NVM. Ustawienia sieci powrócą do domyślnych wartości fabrycznych i zresetują sieć.

Kliknij Start, aby zrestartować drukarkę.

Security

Zakładka Security zawiera strony Set Password i IP Filter (IPv4).

Set Password

Zadanie:

Ustalenie lub zmiana hasła potrzebnego do uzyskania dostępu do parametrów ustawień drukarki poprzez

Dell Printer Configuration Web Tool.

Stronę można także wyświetlić klikając na Printer Information w lewej ramce.

WSKAZÓWKA:

Jeśli zapomniałeś hasła, zainicjuj pamięć NVM, aby przywrócić ustawienia domyślne (NULL).

Patrz „Reset Print Server” na stronie 108.

WSKAZÓWKA:

Po zmianie hasła blokowania panelu użytkownika, można je ustalić z poziomu Panel Lock Set w Printer Settings.

Wartości:

Administrator Password

Re-enter Administrator Password

Access denial by the authentication failure of the Administrator

Ustala hasło, maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych. Hasło po wprowadzeniu pojawi się w formie gwiazdek (*).

Potwierdź hasło wprowadzając je ponownie.

Ustala, ile prób zalogowania się ma administrator. Jeśli ustawisz wartość

0, funkcja jest nieaktywna. Licznik nieudanych prób jest zerowany po każdej udanej próbie uwierzytelnienia. Każda próba uwierzytelnienia administratora zostaje odrzucona, jeśli przekroczona zostaje maksymalna liczba nieudanych logowań.

IP Filter (IPv4)

Zadanie:

Konfiguracja adresu IP oraz maski podsieci w celu udzielania dostępu do drukarki lub odmowy dostępu.

WSKAZÓWKA:

Ten element jest dostępny tylko dla LPD lub Port9100.

Wartości:

Address

Address Mask

Active Mode

Określa listę adresów IP, które mają dostęp lub nie mają dostępu do drukarki. W każde pole wpisz wartość liczbową z przedziału od 0 do 255.

Określa maskę podsieci, która ma dostęp, lub nie ma dostępu, do drukarki. W każde pole wpisz wartość liczbową z przedziału od 0 do 255.

Reject Odrzuca zadanie drukowania z danego adresu sieciowego.

Permit

Disabled

Pozwala na drukowanie z danego adresu sieciowego.

Wyłącza filtr IP dla danego adresu IP.

108

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Copy Printer Settings

Menu Copy Printer Settings zawiera strony Copy Printer Settings i Copy Printer Settings Report.

Copy Printer Settings

Zadanie:

Skopiować ustawienia drukarki na jedną lub więcej drukarek danego modelu.

Aby skopiować ustawienia na inną drukarkę, określ adres IP i hasło drukarki, na którą ustawienia będą kopiowane w polu tekstowym Adres IP i w polu tekstowym Password. Potem kliknij Copy the settings to the Host in the above list. Kopiowanie ustawień jest zakończone. Limit czasu połączenia wynosi

60 sekund. Po upływie tego czasu można sprawdzić, czy ustawienia zostały skopiowane na tę stronę.

Należy sprawdzić w menu Copy the settings to the Host in the above list and reboot the machine w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool w drukarce docelowej, czy ustawienia zostały rzeczywiście skopiowane.

Jeżeli ustawienia mogą być kopiowane, ale konfiguracja drukarki różni się, oznacza to, że zostały skopiowane tylko ustawienia takich wspólnych elementów. Ustawienia drukarki mogą być kopiowane do

10 adresów IP drukarek jednocześnie

Copy Printer Settings Report

Zadanie:

Weryfikacja historii kopiowania.

WSKAZÓWKA:

Historia zostaje skasowana po wyłączeniu drukarki.

Print Volume

Zadanie:

Użyj menu Print Volume do zweryfikowania liczby wydrukowanych stron.

Wartości:

Printer Page Count

Paper Used

Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych od czasu wysłania drukarki z fabryki.

Wyświetla liczbę stron wydrukowanych dla każdego formatu papieru.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

109

110

Korzystanie z menu Tool Box

13

Korzystanie z menu Tool Box

Funkcja Tool Box pozwala na podgląd i zmianę ustawień drukarki. Można również dokonać diagnostyki ustawień za pomocą funkcji Tool Box

W funkcji Tool Box znajdują się następujące zakładki: Printer Settings Report, Printer Maintenance oraz

Diagnosis.

WSKAZÓWKA:

Okno dialogowe Password pojawia się, gdy pierwszy raz próbujemy zmienić stawienia Tool

Box przy włączonej opcji Panel Lock drukarki. W takim przypadku, należy wprowadzić ustalone hasło i nacisnąć przycisk OK.

Uruchamianie Tool Box

Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w Color

Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Na tym etapie pojawi się okno Select Printer, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele sterowników drukarek. W tym przypadku, kliknij nazwę Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w Color

Printer wymienioną na liście Printer Name, a potem kliknij OK.

Otworzy się Tool Box.

Zmiana ustawień drukarki za pomocą menu Tool Box

Można wybrać poszczególne elementy menu i odpowiadające im wartości z Tool Box.

Aby ustawić nową wartość:

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1660w Color Printer lub Dell C1760nw

Color Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Na tym etapie pojawi się okno Select Printer, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele sterowników drukarek. W tym przypadku, kliknij nazwę Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w Color

Printer wymienioną na liście Printer Name, a potem kliknij OK.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.

3 Wybierz z menu żądany element.

Każdy element menu ma listę wartości, jakie może przyjmować dany element menu. Może to być:

• Wyrażenie lub słowo opisujące ustawienie

• Wartość liczbowa, którą można zmieniać

• Ustawienie On lub Off

4 Wybierz żądane wartości i kliknij przycisk odpowiadający każdemu elementowi menu.

Ustawienia sterownika mogą unieważniać wcześniej dokonane zmiany i mogą wymagać zmiany ustawień domyślnych Tool Box.

Korzystanie z menu Tool Box

111

Printer Settings Report

Zakładka Printer Settings Report zawiera strony Printer Information, Menu Settings, Reports oraz TCP/IP

Settings.

Printer Information

Zadanie:

Wyświetla aktualne ustawienia drukarki.

Wartości:

Dell Service Tag Number

Express Service Code

Printer Serial Number

Printer Type

Asset Tag Number

Memory Capacity

Processor Speed

Firmware Version

Network Firmware Version

MCU Firmware Version

Printing Speed (Color)

Printing Speed (Monochrome)

Wyświetla numer identyfikacyjny drukarki.

Podaje kod usługi Express Service.

Wyświetla numer seryjny urządzenia.

Wyświetla typ drukarki.

Wprowadź numer identyfikacyjny środka trwałego.

Wyświetla wielkość pamięci.

Wyświetla szybkość przetwarzania danych.

Wyświetla wersję kontrolera.

Wyświetla wersję interfejsu karty sieciowej (NIC).

Wyświetla wersję firmware MCU.

Wyświetla szybkość drukowania w kolorze.

Wyświetla szybkość drukowania monochromatycznego.

Menu Settings

Zadanie:

Wyświetla aktualne ustawienia drukarki.

Wartości:

System Settings Power Saver Timer - Sleep

Power Saver Timer - Deep

Sleep

Power Saver Timer-Auto-Off

Timer

*1

Fault Time-Out

Job Time-Out

Auto Log Print mm/inch

Panel Language

Default Print Paper Size

Low Toner Alert Message

Disable printing with larger paper size

Wyświetla czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po zakończeniu zadania.

Wyświetla czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb głębokiego uśpienia po wejściu w stan uśpienia.

Określa czas, po jakim drukarka automatycznie wyłącza się po wejściu w stan głębokiego uśpienia.

Wyświetla czas, po jakim drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymuje się w sposób nietypowy.

Wyświetla czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera.

Określa, czy automatycznie drukować raport ukończonych zadań po każdych 10 zadaniach.

Określenie domyślnej jednostki miary wyświetlanej po wartości liczbowej na panelu użytkownika.

Wyświetla, w jakim języku podawane są informacje na ekranie panelu użytkownika.

Wyświetla domyślny format papieru.

Pyta, czy pokazać komunikat o niskim poziomie tonera.

Wyświetla pytanie, czy przerwać drukowanie jeśli format papieru ustawiony ze sterownika drukarki i format papieru ustawiony w podajniku nie pasują (papier w podajniku jest większy)

112

Korzystanie z menu Tool Box

Paper Density

Adjust BTR

Plain

Label

Plain

Plain Thick

Recycled

Wyświetla gramaturę zwykłego papieru.

Wyświetla gramaturę papieru z etykietami.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru zwykłego.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru zwykłego grubego.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru makulaturowego.

Covers

Coated

Envelope

Label

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru okładkowego.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla papieru okładkowego.

Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego dla kopert.

Podaje napięcie wałka transferowego dla papieru z etykietami.

Adjust Fusing Unit

Auto Registration

Adjustment

Plain

Plain Thick

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego grubego.

Recycled

Covers

Coated

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru makulaturowego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru okładkowego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru powlekanego.

Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla kopert.

Envelope

Label Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy dla papieru z etykietami.

Wyświetla pytanie, czy automatycznie wykonywać regulację rejestru koloru.

Adjust Altitude Określa wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Non-Dell Toner Pyta, czy użyć nieoryginalnego tonera.

BTR Refresh Mode Wyświetla, czy automatycznie wykonywać czynności zapobiegające wysuwaniu papieru zawijającego się.

*1 Auto-Off Timer jest funkcją dostępną jest tylko w niektórych regionach.

Korzystanie z menu Tool Box

113

Reports

Zadanie:

Drukowanie ustawień i historii pracy drukarki.

Raporty drukowane są na papierze formatu określonego w ustawieniach drukarki.

Wartości:

Printer Settings

Device Settings

Job History

Error History

Color Test Page

Kliknij, aby wydrukować szczegółową listę ustawień drukarki.

Kliknij, aby wydrukować szczegółową listę ustawień urządzenia.

Kliknij, aby wydrukować pełną historię drukowania.

Kliknij, aby wydrukować pełną historię drukowania.

Kliknij aby wydrukować kolorową stronę testową.

TCP/IP Settings

Zadanie:

Weryfikacja bieżących ustawień protokołów TCP/IP.

Wartości:

IP Address Mode

IP Address

Subnet Mask

Gateway Address

Wyświetla metodę uzyskiwania adresu IP.

Wyświetla adres IP drukarki.

Wyświetla podmaskę sieci.

Wyświetla adres bramki.

Printer Maintenance

Zakładka Printer Maintenance zawiera strony System Settings, Paper Density, Adjust BTR, Adjust Fusing

Unit, Color Registration Adjustment, Adjust Altitude, Reset Defaults, Non-Dell Toner, BTR Refresh Mode,

TCP/IP Settings oraz Network Settings.

System Settings

Zadanie:

Skonfigurowanie ustawień drukarki: trybu ekonomicznego, czasu reakcji, automatycznego drukowania dziennika zadań, ustawień języka panelu użytkownika, domyślnego formatu papieru i ustawień powiadomień o niskim poziomie tonera.

Wartości:

Sleep

*1

Deep Sleep

Auto-Off Timer

*2

Fault Time-Out

Available Range:

5-30 min.

Available Range:

1-6 min.

0: Off

60–1440 min.

0: Off

Available Range:

3–300 sec.

Określa czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po zakończeniu zadania.

Określa czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb głębokiego uśpienia po wejściu w stan uśpienia.

Wyświetla czas, po jakim drukarka automatycznie się wyłącza po wejściu w tryb głębokiego uśpienia.

Wyłącza funkcję czasu reakcji na błąd.

Określa czas, po jakim drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymuje się w sposób nietypowy. Zadanie jest kasowane po upływie tego czasu.

114

Korzystanie z menu Tool Box

Job Time-Out

Auto Log Print mm/inch

Panel Language

Default Print Paper Size

Low Toner Alert Message

Disable printing with larger paper size *3

Apply New Settings

0: Off

Available Range:

5–300 sec.

Off

On

Wyłącza funkcję czasu oczekiwania na zadanie.

Określa czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera. Zadanie jest kasowane po upływie tego czasu.

Nie drukuje automatycznie raportu historii zadań.

Automatycznie drukuje raport ukończonych zadań po każdych 10 zadaniach.

Określenie domyślnej jednostki miary wyświetlanej po wartości liczbowej na panelu użytkownika.

milimeter (mm) inch (”)

English

French

German

Italian

Spanish

Danish

Dutch

Norwegian

Swedish

A4

Letter

Ustawia język, w jakim podawane są informacje na ekranie panelu użytkownika.

Wyświetla domyślny format papieru.

On

Off

Pokazuje komunikat, gdy poziom tonera jest niski.

Nie pokazuje komunikatu o niskim poziomie tonera.

Off

On

Drukuje zadania nawet jeśli format papieru w podajniku drukarki jest większy niż format papieru ustawiony w sterowniku drukarki (rozmiary nie muszą pasować).

Przerywa drukowanie, jeśli format papieru ustawiony ze sterownika drukarki i format papieru ustawiony w podajniku nie pasują (papier w podajniku jest większy).

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

*1

Wpisz 5, aby drukarka przeszła w tryb Sleep po pięciu minutach od skończenia zadania. W tym trybie, drukarka zużywa mniej energii, ale potrzebuje dłuższego czasu na rozgrzanie. Wpisz 5, jeśli drukarka jest podłączona do tego samego obwodu elektrycznego, co oświetlenie pokoju i zauważalne jest mruganie oświetlenia.

Wybierz dużą wartość, jeśli drukarka jest w ciągłym użyciu. W większości sytuacji, to ustawienie pozwala na utrzymanie drukarki w stanie gotowości przy minimalnym czasie potrzebnym na rozgrzanie. Wybierz wartość od 5 do 30 minut do przejścia w tryb Sleep, jeśli zależy ci na równowadze pomiędzy zużyciem energii i krótkim czasem rozgrzewania.

Drukarka automatycznie wraca do trybu gotowości z trybu Sleep, gdy otrzymuje dane z komputera. Drukarkę można wprowadzić w tryb gotowości naciskając dowolny przycisk na panelu użytkownika.

*2 Auto-Off Timer jest funkcją dostępną jest tylko w niektórych regionach.

*3

Funkcja Disable printing with larger paper size jest dostępna tylko w narzędziach Dell Printer Configuration Web Tool i Tool Box.

Korzystanie z menu Tool Box

115

Paper Density

Zadanie:

Określenie gramatury papieru.

Wartości:

Plain

Label

Normal

Light

Normal

Light

Apply New Settings

Restart printer to apply new settings

Ustawia gramaturę zwykłego papieru.

Określa gramaturę papieru z etykietami.

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

Adjust BTR

Zadanie:

Określenie optymalnych ustawień napięcia dla wałka transferowego (BTR). Napięcie obniża się poprzez ustawienie wartości ujemnych. Aby zwiększyć temperaturę, ustaw wartości dodatnie.

Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru.

Jeśli widoczne są cętki na wydruku, należy spróbować zwiększyć napięcie. Jeśli widoczne są kropki na wydruku, należy spróbować obniżyć napięcie.

WSKAZÓWKA:

Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.

Wartości:

Plain

Plain Thick

Recycled

Covers

Coated

Envelope

Label

Apply New Settings

Restart printer to apply new settings

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

116

Korzystanie z menu Tool Box

Adjust Fusing Unit

Zadanie:

Ustawienie optymalnej temperatury pracy nagrzewnicy. Temperaturę obniża się poprzez ustawienie wartości ujemnych. Aby zwiększyć temperaturę, ustaw wartości dodatnie.

Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru. Jeśli papier wydruku zawija się, należy spróbować obniżyć temperaturę. Jeżeli toner nie przylega do papieru prawidłowo, spróbuj zwiększyć temperaturę.

WSKAZÓWKA:

Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tego parametru.

Wartości:

Plain

Plain Thick

Recycled

Covers

Coated

Envelope

Label

Apply New Settings

Restart printer to apply new settings

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Available Range:

–3–+3

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

Color Registration Adjustment

Zadanie:

Wprowadzić ustawienia Color Registration Adjustment (oddzielne korekcje dla żółtego, magenty, cyjanu).

Gdy funkcja Auto Registration Adjustment jest ustawiona na On, drukarka drukuje kartę rejestru kolorów i dopasowuje rejestry kolorów przy pomocy tej karty. Ustawienie wartości rejestru koloru należy wykonać w trakcie konfiguracji wstępnej lub gdy zmienia się miejsce pracy urządzenia.

Wartości:

Auto Registration

Adjustment

Auto Correct *1

Print Color Regi Chart *1, *2

On

Off

Automatycznie dopasowuje rejestry koloru.

Nie wykonuje funkcji automatycznej regulacji rejestru koloru.

Kliknij Start, aby automatycznie przeprowadzić korekcję rejestracji koloru.

Kliknij Start, aby otworzyć okno Print Color Regi Chart potem wybierz wielkość papieru i kliknij OK, aby wydrukować kartę rejestru kolorów.

Korzystanie z menu Tool Box

117

Registration Adjustments *1 Y (Yellow)

M (Magenta)

Available Range:

–5–+5

Available Range:

–5–+5

Określa wartości poprzecznej korekcji koloru dla każdego koloru.

C (Cyan)

LY (Left Yellow)

LY (Left Yellow)

Available Range:

–5–+5

Available Range:

–5–+5

Available Range:

–5–+5

Określa wartości korekcji wzdłużnej

(zgodnej z kierunkiem wciągania papieru) dla każdego koloru oddzielnie.

Apply New Settings

LC (Left Cyan)

RY (Right Yellow)

Available Range:

–5–+5

Available Range:

–5–+5

RM (Right Magenta) Available Range:

–5–+5

RC (Right Cyan) Available Range:

–5–+5

Restart printer to apply new settings

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

*1

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Auto Registration Adjustment jest ustawiona na Off.

*2 Karta rejestru koloru drukuje siatkę złożoną z linii w kolorze żółtym, magenta i cyjan. Na karcie należy odczytać wartości po prawej stronie, które są obok linii idealnie prostych dla każdego z trzech kolorów. Jeśli wartość dla takiej linii wynosi 0, ustawienie rejestru koloru nie jest wymagane. Jeśli wartość dla tej linii jest różna od 0, ustaw wartości w oknie Color

Registration Adjustments.

Adjust Altitude

Zadanie:

Określenie wysokości n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Zjawisko uwalniania ładunków w kierunku fotoprzewodnika zmienia się wraz z ciśnieniem barycznym.

Ustawienia dokonywane są przez podanie wysokości geograficznej miejsca użytkowania drukarki.

WSKAZÓWKA:

Błędne ustawienia regulacji wysokości prowadzą do niskiej jakości druku, nieprawidłowych wskazań poziomu tonera.

Wartości:

0 m

1000 m

2000 m

3000 m

Apply New Settings

Restart printer to apply new settings

Określa wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

118

Korzystanie z menu Tool Box

Reset Defaults

Zadanie:

Zainicjować pamięć NVM dla parametrów systemowych. Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry menu, oprócz parametrów sieci, wracają do swoich wartości domyślnych.

Szczegóły, patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych” na stronie 123.

Wartości:

Start

Kliknij Start, aby zainicjować parametry systemu.

Non-Dell Toner

Zadanie:

Użycie nieoryginalnego tonera.

WSKAZÓWKA:

Użycie tonera innego niż toner Dell może powodować, że niektóre funkcje przestaną działać, zmniejszy się jakość druku i obniży niezawodność drukarki. Dell zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych kaset z tonerem marki Dell. Gwarancja firmy Dell nie obejmuje usuwania problemów powstałych na skutek stosowania akcesoriów, części i komponentów dostarczanych przez dostawców innych niż Dell.

WSKAZÓWKA:

Przed użyciem kasety z tonerem innego producenta niż Dell, upewnij się, że drukarka została zrestartowana.

Wartości:

Non-Dell Toner Off

On

Apply New Settings

Restart printer to apply new settings

Brak możliwości użycia nieoryginalnego tonera.

Można użyć nieoryginalnego tonera.

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

BTR Refresh Mode

Zadanie:

Wykonać automatyczne czynności zapobiegające usuwaniu papieru zawijającego się.

Wartości:

BTR Refresh Mode Off

On

Apply New Settings

Restart printer to apply new settings

Nie wykonuje automatycznych czynności zapobiegających usuwaniu papieru zawijającego się.

Wykonuje automatyczne czynności zapobiegające usuwaniu papieru zawijającego się.

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

Korzystanie z menu Tool Box

119

TCP/IP Settings

Zadanie:

Konfiguracja ustawień TCP/IP.

Wartości:

IP Address Mode AutoIP

DHCP

BOOTP

RARP

Manually Set

Automatycznie ustawia adres IP.

Korzysta z DHCP do ustawienia adresu IP.

Korzysta z BOOTP do ustawienia adresu IP.

Korzysta z RARP do ustawienia adresu IP.

Ręczne ustawianie adresu IP.

IP Address

Subnet Mask

Gateway Address

Apply New Settings

Ręczne ustawianie adresu IP przydzielonego drukarce drukarce.

Ręczne ustawianie podmaski sieci.

Ręczne ustawianie adresu bramki

Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Restart printer to apply new settings Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

Network Settings

Zadanie:

Wyświetlić ustawienia serwera Dell Printer Configuration Web Tool.

WSKAZÓWKA:

Jeżeli drukarka jest podłączona do portu USB, nie można wyświetlić tego ustawienia.

Wartości:

Print Server Settings

Display of Dell

Configuration Web Tool

Display

Off

On

Kliknij, aby wyświetlić ustawienia serwera Dell Printer Configuration Web

Tool.

Wyłącza wyświetlanie ustawień serwera Dell Printer Configuration Web

Tool.

Włącza wyświetlanie ustawień serwera dla Dell Printer Configuration Web

Tool.

Apply New Settings Po zakończeniu ustawień, kliknij Apply New Settings, aby zatwierdzić zmiany.

Restart printer to apply new settings Kliknij Restart printer to apply new settings, aby zatwierdzić zamiany.

120

Korzystanie z menu Tool Box

Diagnosis

Zakładka Diagnosis zawiera Chart Print, Machine Check, Environment Sensor Info, Developer Stir Mode oraz Refresh Mode.

Chart Print

Zadanie:

Wydrukowanie różnych kart pomocnych w diagnostyce drukarki.

Wartości:

Paper Size

Ghost Configuration Chart

A4

Letter

4 Colors Configuration Chart

Wybór formatu papieru do drukowania kart.

Kliknij Start, aby zlecić wydruk karty do sprawdzenia, czy występuje murzenie.

Kliknij, aby wydrukować pasy żółtego, magenty, cyjanu i czarnego o zmiennym nasyceniu.

Alignment Chart Kliknij, aby wydrukować kartę do sprawdzenia poprawności ustawienia linii w obrazie wydrukowanym na papierze.

Drum Refresh Configuration Chart

Drukuje kartę zmęczenia świetlnego kasety bębna.

Machine Check

Zadanie:

Sprawdzenie działania podzespołów drukarki.

Wartości:

Machine Check Main Motor Operation Check

Feed Roll Operation Check

*1

REGI CLUTCH Operation Check

Kliknij Start, aby uruchomić główny silnik drukarki.

Potwierdź działanie silnika.

Kliknij Start, aby zainicjować rolkę podającą. Potwierdź działanie silnika.

Kliknij Start, aby włączyć REGI CLUTCH. Potwierdź, ze słychać kliknięcia sprzęgła.

Kliknij Start, aby uruchomić silnik podawania tonera dla każdej kasety. Potwierdź działanie silnika.

Dispense Motor Check (Yellow)

Dispense Motor Check (Magenta)

Dispense Motor Check (Cyan)

Dispense Motor Check (Black)

Play of Sound

Start

Kliknij, aby odtworzyć przez głośniki komputera nagranie z prawidłowym dźwiękiem dla wybranej kategorii Machine

Check.

Kliknij, aby sprawdzić działanie pozycji wybranej w Machine Check i wyświetlić wyniki w Result.

*1

Przed wykonaniem operacji sprawdzenia rolki podającej, należy usunąć papier z podajnika wielofunkcyjnego.

Korzystanie z menu Tool Box

121

Environment Sensor Info

Zadanie:

W celu wyświetlenia informacji czujnika wewnętrznego drukarki w Result.

Get Environment Sensor Info Kliknij, aby potwierdzić informacje z czujnika wewnętrznego drukarki, takie jak temperatura i wilgotność.

Developer Stir Mode

Zadanie:

Włączenie silnika wywoływacza i poruszanie tonera w kasecie.

Wartości:

Start

Kliknij, aby wymieszać toner.

Refresh Mode

Zadanie:

Aby do końca wykorzystać kasetę z tonerem przed jej wymianą, lub aby rozprowadzić toner w nowej kasecie.

WSKAZÓWKA:

Korzystanie z trybu Refresh Mode zużywa dodatkową ilość tonera.

Wartości:

Yellow

Magenta

Cyan

Black

Kliknij, aby wyczyścić kasetę z żółtym tonerem.

Kliknij, aby wyczyścić kasetę z tonerem magenta.

Kliknij, aby wyczyścić kasetę z tonerem cyjan.

Kliknij, aby wyczyścić kasetę z czarnym tonerem.

122

Korzystanie z menu Tool Box

Przywracanie ustawień fabrycznych

Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry menu wracają do swoich wartości domyślnych. Następujące parametry menu nie wracają do ustawień domyślnych.

• Ustawienia parametrów sieci

• Ustawienia Panel Lock i hasła

• Ustawienia błędu logowania

• Ustawienia portu USB

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer  Tool Box

WSKAZÓWKA:

Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie Tool Box” na stronie 111.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.

3 Wybierz Reset Defaults z listy po lewej stronie. Wyświetli się strona Reset Defaults.

4 Kliknij Start.

Drukarka uruchomi się automatycznie, aby zakończyć proces.

Korzystanie z menu Tool Box

123

124

Korzystanie z menu drukarki

14

Korzystanie z menu drukarki

Gdy drukarka jest skonfigurowana jako drukarka sieciowa dostępna dla wielu użytkowników, dostęp do menu

Admin Menu może być ograniczony. Zapobiega to ciągłemu dokonywaniu zmian poprzez panel użytkownika przez nieupoważnionych użytkowników w ustawieniach wprowadzonych przez administratora. Można jednak wybrać ustawienia dla konkretnych zadań druku korzystając ze sterownika drukarki. Ustawienia drukowania wybrane z poziomu sterownika unieważniają ustawienia domyślne wykonane poprzez panel użytkownika.

Report/List

Za pomocą menu

Report/List można wydrukować ustawienia i historię użytkowania drukarki.

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do menu

Report/List, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk (Set).

Printer Setting

Zadanie:

Drukowanie informacji dotyczących nazwy drukarki, identyfikatora serwisowego, stanu pracy drukarki, poziomu materiałów eksploatacyjnych i ustawień sieci.

Device Settings

Zadanie:

Udostępnienie w menu panelu użytkownika szczegółowej listy ustawień.

Job History

Zadanie:

Wydruk szczegółowej listy wykonanych zadań. Lista obejmuje 10 ostatnich zadań.

Error History

Zadanie:

Wydruk szczegółowej listy zablokowań papieru oraz błędów krytycznych.

Color Test Page

Zadanie:

Wydruk strony do sprawdzania kolorów.

Printing a Report/List Using the Operator Panel

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Report/List, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się szukany raport lub lista, a potem naciśnij przycisk (Set).

Wybrany raport lub lista są drukowane.

Korzystanie z menu drukarki

125

Printing a Report/List Using the Tool Box

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Na tym etapie pojawi się okno Select Printer, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele sterowników drukarek. W tym przypadku, kliknij nazwę Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer wymienioną na liście Printer Name, a potem kliknij OK.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij na zakładkę Printer Settings Report.

3 Wybierz Reports z listy po lewej stronie. Wyświetli się strona Reports.

4 Kliknij przycisk odpowiadający danemu raportowi lub liście. Raport lub lista są drukowane.

Admin Menu

W menu

Admin Menu można skonfigurować wiele funkcji drukarki.

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do menu

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk (Set).

Network

Opcję

Network można wykorzystać do zmieniania ustawień drukarki wpływając na zadania przesyłane do drukarki poprzez sieć bezprzewodową i przewodową.

WSKAZÓWKA:

Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

Ethernet (Dell C1760nw Color Printer only)

Zadanie:

Służy do ustawienia szybkości komunikacji i wprowadzenia ustawień funkcji dupleks złącza Ethernet.

Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.

Wartości:

Auto*

10Base Half

10Base Half

100Base Half

100Base Half

Automatycznie wykrywa ustawienia Ethernet.

Korzysta z 10base-T half-duplex.

Korzysta z 10base-T full-duplex.

Korzysta z 100base-T half-duplex.

Korzysta z 100base-T full-duplex.

WSKAZÓWKA:

Ten element nie zostanie wyświetlony, gdy kabel Ethernet jest odłączony, a

Wireless LAN ustawione jest w pozycji

Enable.

126

Korzystanie z menu drukarki

Wireless LAN

Zadanie:

Włączyć połączenie bezprzewodowe.

Wartości:

Enable

Disable

Włącza połączenie bezprzewodowe.

Wyłącza połączenie bezprzewodowe.

WSKAZÓWKA:

Fabryczne ustawienie kolorowej drukarki Dell C1760nw jest w pozycji

Enable. Fabryczne ustawienie kolorowej drukarki Dell C1760w jest w pozycji

Disable.

WSKAZÓWKA:

W przypadku korzystania z połączenia USB, a nie połączenia bezprzewodowego, należy wyłączyć funkcję bezprzewodowego połączenia LAN.

Wireless Status

Zadanie:

Wyświetlenie informacji o sile sygnału połączenia bezprzewodowego. Z panelu użytkownika nie da się poprawić jakości połączenia bezprzewodowego.

Wartości:

Good

Acceptable

Low

No Reception

Oznacza dobrą siłę sygnału.

Oznacza słabą siłę sygnału.

Oznacza niedostateczną siłę sygnału.

Oznacz, że sygnał nie jest odbierany.

WSKAZÓWKA:

W przypadku kolorowej drukarki Dell C1760nw, ten element jest wyświetlany, gdy kabel

Ethernet jest odłączony, a Wireless LAN ustawione jest w pozycji

Enable.

WSKAZÓWKA:

W przypadku kolorowej drukarki Dell C1660wten element jest wyświetlany, gdy Wireless LAN jest w pozycji

Enable.

Wireless Setup

Zadanie:

Konfiguracja interfejsu sieci bezprzewodowej.

Wartości:

Select Access

WEP Key

Pass Phrase

Entry

Wybierz z listy punkt dostępowy.

Po wybraniu punktu dostępowego z zabezpieczeniem WEP należy wprowadzić klucz WEP. Dla kluczy 64-bitowych, do 10 znaków heksadecymalnych. Dla kluczy 128-bitowych, do 26 znaków heksadecymalnych.

Po wybraniu punktu dostępowego z zabezpieczeniem WEP,

WPA2 lub Mixed, należy wprowadzić tekst szyfrujący od 8 do

63 znaków alfanumerycznych.

Korzystanie z menu drukarki

127

Manual Setup Enter (SSID)

Infrastruktura

Ad-hoc

WPA-PSK-TKIP

Podaj nazwę sieci bezprzewodowej. Do 32 znaków alfanumerycznych.

Wybierz, gdy konfigurowanie łączności bezprzewodowej odbywa się przez punkt dostępowy, taki jak router bezprzewodowy.

No Security* Wybierz No Security, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe bez wybierania żadnej z metod zabezpieczenia WEP, WPA-PSK-TKIP, czy WPA2 -PSK-AES.

Mixed mode PSK Wybierz, aby skonfigurować ustawienia połączenia bezprzewodowego z szyfrowaniem Mixed mode PSK. Mixed mode PSK automatycznie wybiera typ szyfrowania spośród

WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES oraz WPA2-PSK-AES.

Pass Phrase Entry Ustala tekst szyfrujący znaków alfanumerycznych od 8 do 63.

WEP Ustala, że WEP ma być stosowane w całej sieci bezprzewodowej. Dla kluczy 64-bitowych, do 10 znaków heksadecymalnych. Dla kluczy 128-bitowych, do 26 znaków heksadecymalnych.

Transmit Key Określa klucz transmisji spośród Auto*,

WEP Key 1, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.

Wybierz, aby skonfigurować ustawienia połączenia bezprzewodowego przy pomocy zabezpieczenia

WPA-PSK-TKIP.

Pass Phrase Entry Wybierz tekst szyfrujący znaków alfanumerycznych od 8 do 63.

WPA2-PSK-AES

No Security*

WEP

Wybierz, aby skonfigurować ustawienia połączenia bezprzewodowego przy pomocy zabezpieczenia WPA2-PSK-

AES.

Pass Phrase Entry Wybierz tekst szyfrujący znaków alfanumerycznych od 8 do 63.

Wybierz, gdy konfiguracja ustawień odbywa się bez punktu dostępowego, takiego jak router bezprzewodowy.

Podaj No Security przy konfigurowaniu połączenia bezprzewodowego bez podawania metody zabezpieczenia z opcji WEP,

Ustala, że klucz WEP ma być stosowany w całej sieci bezprzewodowej. Dla kluczy 64-bitowych, do 10 znaków heksadecymalnych. Dla kluczy 128-bitowych, do 26 znaków heksadecymalnych.

Transmit Key

Określa klucz szyfrowania spośród WEP

Key 1*, WEP Key 2, WEP Key 3 oraz

WEP Key 4.

WSKAZÓWKA:

W przypadku kolorowej drukarki Dell C1760nw, ten element jest wyświetlany, gdy kabel

Ethernet jest odłączony, a

Wireless LAN ustawione jest w pozycji Enable.

128

Korzystanie z menu drukarki

WPS Setup

Zadanie:

Konfiguracja sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem WPS.

Wartości:

Push Btn. Ctrl

PIN Code

PBC Start

*1

Start Config.

Print PIN Code

Konfiguruje ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą zabezpieczenia

WPS-PBC.

Konfiguruje ustawienia bezprzewodowe poprzez kod PIN przypisany automatycznie przez drukarkę.

Drukuje kod PIN. Potwierdź, gdy wprowadzasz kod PIN do komputera.

*1 WPS-PBC można zacząć również poprzez naciśnięcie i przytrzymanie (Wi-Fi | WPS)

WSKAZÓWKA:

Zgodny z WPS 2.0. WPS 2.0 działa z punktami dostępowymi o następującym szyfrowaniu: tryb mieszany PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, otwarte (No Security)

WSKAZÓWKA:

W przypadku kolorowej drukarki Dell C1760nw, ten element jest wyświetlany, gdy kabel

Ethernet jest odłączony, a

Wireless LAN ustawione jest w pozycji Enable.

WSKAZÓWKA:

W przypadku kolorowej drukarki Dell C1660wten element jest wyświetlany, gdy

Wireless

LAN jest w pozycji Enable.

Reset Wireless

Zadanie:

Inicjacja ustawień bezprzewodowych sieci. Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry sieci bezprzewodowej wracają do swoich wartości domyślnych.

WSKAZÓWKA:

W przypadku kolorowej drukarki Dell C1760nw, ten element jest wyświetlany, gdy kabel

Ethernet jest odłączony, a

Wireless LAN ustawione jest w pozycji Enable.

WSKAZÓWKA:

W przypadku kolorowej drukarki Dell C1660w, ten element jest wyświetlany, gdy

Wireless

LAN jest w pozycji Enable.

TCP/IP

Zadanie:

Konfiguracja ustawień TCP/IP. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.

Wartości:

IP Mode

IPv4

Dual Stack*

IPv4 Mode

IPv6 Mode

Get IP Address

IP Address

Subnet Mask

Gateway Address

AutoIP*

BOOTP

RARP

DHCP

Panel

Korzysta zarówno z IPv4 jak i IPv6 do ustawienia adresu IP.

Korzysta z IPv4 do ustawienia adresu IP.

Korzysta z IPv6 do ustawienia adresu IP.

Automatycznie ustawia adres IP.

Korzysta z BOOTP do ustawienia adresu IP.

Korzysta z RARP do ustawienia adresu IP.

Korzysta z DHCP do ustawienia adresu IP.

Umożliwia wprowadzenia adresu IP z panelu użytkownika.

Ręczne ustawianie adresu IP przydzielonego drukarce drukarce.

Ręcznie ustala maskę podsieci.

Ręcznie ustawia adres bramki.

Korzystanie z menu drukarki

129

Protocol

Zadanie:

Uaktywnia lub dezaktywuje każdy z protokołów. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.

Wartości:

LPD

Port9100

WSD

SNMP UDP

Enable* Włącza port Line Printer Daemon (LPD).

Disable Wyłącza port LPD.

Enable* Włącza port Port9100.

Disable Wyłącza port Port9100.

Enable* Włącza port Web Services on Devices (WSD).

Disable Wyłącza port WSD.

Enable* Włącza port UDP.

Disable Wyłącza port UDP.

E-mail Alert

EWS

Enable* Włącza funkcję ostrzegania drogą mailową

Disable Wyłącza funkcję ostrzegania mailowego.

Enable* Włącza dostęp do funkcji drukarki Dell™ Printer Configuration Web Tool.

Disable Wyłącza dostęp do funkcji Dell™ Printer Configuration Web Tool zaszytej w drukarce.

Bonjour (mDNS) Enable* Włącza Bonjour (mDNS).

Disable Wyłącza Bonjour (mDNS).

IP Filter

Zadanie:

Blokowanie danych przychodzących z określonych adresów IP poprzez przewodową i bezprzewodową sieć. Można ustawić do pięciu adresów IP. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.

Wartości:

No. n/Address

(n is 1-5.)

No. n/Mask

(n is 1-5.)

No. n/Mode

(n is 1-5.)

Off*

Accept

Reject

Ustala adres IP dla Filtra n.

Ustala adres maski dla Filtra n.

Wyłącza funkcję filtr IP dla filtra n.

Akceptuje dostęp z określonego adresu IP.

Odrzuca dostęp z określonego adresu IP.

WSKAZÓWKA:

Ten element jest dostępny tylko dla

LPD lub Port9100.

Reset LAN

Zadanie:

Inicjacja danych sieci z pamięci trwałej (NV). Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry sieci wracają do swoich wartości domyślnych.

130

Korzystanie z menu drukarki

USB Settings

USB Settings służą do dokonywania zmian ustawień drukarki wpływających na port.

WSKAZÓWKA:

Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

USB Port

Zadanie:

Zmiana ustawień USB drukarki. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.

Wartości:

Enable*

Disable

Włącza interfejs USB.

Wyłącza interfejs USB.

System Settings

W menu Systems Settings można skonfigurować wiele funkcji drukarki.

WSKAZÓWKA:

Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

Power Saver Time

Zadanie:

Ustawia czas, po jakim drukarka przechodzi w stan oszczędzania energii.

Wartości:

Sleep

Deep Sleep

Auto-Off Timer *1

5 min.*

Available Range:

5–30 min.

6 min.*

Available Range:

1–6 min.

Off

On* 180 min.*

Available Range:

60–1440 min.

Określa czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po zakończeniu zadania.

Określa czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb głębokiego uśpienia po wejściu w stan uśpienia.

Wyłącza funkcję Auto-Off Timer.

Określa czas, po jakim drukarka automatycznie wyłącza się po wejściu w stan głębokiego uśpienia.

*1

Funkcja Auto-Off Timer dostępna jest tylko w niektórych regionach.

Wpisz 5, aby drukarka przeszła w tryb Sleep po pięciu minutach od skończenia zadania. W tym trybie, drukarka zużywa mniej energii, ale potrzebuje dłuższego czasu na rozgrzanie. Wpisz 5 jeśli drukarka jest podłączona do tego samego obwodu elektrycznego co oświetlenie pokoju i zauważalne jest mruganie oświetlenia.

Wybierz dużą wartość jeśli drukarka jest w ciągłym użyciu. W większości sytuacji, to ustawienie pozwala na utrzymanie drukarki w stanie gotowości przy minimalnym czasie potrzebnym na rozgrzanie. Wybierz wartość od 5 do 30 minut do przejścia w tryb Sleep jeśli zależy ci na równowadze pomiędzy zużyciem energii i krótkim czasem rozgrzewania.

Drukarka automatycznie wraca do trybu gotowości z trybu Sleep, gdy otrzymuje dane z komputera.

Drukarkę można wprowadzić w tryb gotowości naciskając dowolny przycisk na panelu użytkownika.

Jeśli drukarka zostaje wyłączona funkcją Auto-Off Timer, drukarki nie włączy się ponownie automatycznie.

A by włączyć drukarkę ponownie należy włączyć ją fizycznie za pomocą włącznika sieciowego.

Korzystanie z menu drukarki

131

Fault Time-Out

Zadanie:

Określić czas, po jakim drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymuje się w sposób nietypowy. Zadanie jest kasowane po upływie tego czasu.

Wartości:

On* 60 sec.*

Available Range:

3–300 sec.

Określa czas, po jakim drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymuje się w sposób nietypowy.

Off Wyłącza funkcję czasu reakcji na błąd.

Job Time-out

Zadanie:

Określić czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera. Zadanie jest kasowane po upływie tego czasu.

Wartości:

On* 30 sec.*

Available Range:

5–300 sec.

Określa czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera.

Off Wyłącza funkcję oczekiwania na zadanie.

mm/inch

Zadanie:

Określenie domyślnej jednostki miary wyświetlanej po wartości liczbowej na panelu użytkownika.

Wartości: millimeter (mm) inch (”)

Wyświetla domyślną jednostkę miary.

WSKAZÓWKA:

Domyślne ustawienie mm/inch zależy od ustawień fabrycznych dla danego kraju.

Def. Paper Size

Zadanie:

Określenie domyślnego formatu papieru.

Wartości:

A4

Letter

WSKAZÓWKA:

Domyślne ustawienie

Def. Paper Size zależy od ustawień fabrycznych dla danego kraju.

132

Korzystanie z menu drukarki

Auto Log Print

Zadanie:

Automatyczny wydruk raportu historii zadań po każdych 10 zadaniach.

Wartości:

Off*

On

Nie drukuje automatycznie raportu historii zadań.

Automatycznie drukuje raport historii zadań.

WSKAZÓWKA:

Historia zadań może być również drukowana poprzez menu

Report/List.

Low Toner Msg

Zadanie:

Określenie, czy pokazać komunikat o niskim poziomie tonera.

Wartości:

On*

Off

Pokazuje komunikat, gdy poziom tonera jest niski.

Nie pokazuje komunikatu o niskim poziomie tonera.

Power On Wizard (Dell C1660w Color Printer only)

Zadanie:

Wykonanie wstępnych ustawień drukarki.

Wartości:

No*

Yes

Nie wykonuje wstępnych ustawień drukarki.

Wykonuje wstępne ustawienia drukarki.

Maintenance

Wykorzystaj menu

Maintenance, aby zainicjować pamięć nieulotną (NVM), konfiguruj ustawienia jakości druku na papierze zwykłym oraz ustawienia zabezpieczeń.

WSKAZÓWKA:

Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

F/W Version

Zadanie:

Wyświetlić wersję kontrolera.

Service Tag

Zadanie:

Wyświetlić identyfikator serwisowy drukarki.

Express Service

Zadanie:

Podać kod usługi Express Service.

Korzystanie z menu drukarki

133

Paper Density

Zadanie:

Określenie gramatury papieru.

Wartości:

Plain

Label

Normal*

Light

Normal*

Light

Adjust BTR

Zadanie:

Określenie optymalnych ustawień napięcia dla wałka transferowego (BTR). Napięcie obniża się poprzez ustawienie wartości ujemnych. Napięcie podwyższa się poprzez ustawienie wartości dodatnich.

Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru.

Jeśli widoczne są cętki na wydruku, należy spróbować zwiększyć napięcie. Jeśli widoczne są kropki na wydruku, należy spróbować obniżyć napięcie.

WSKAZÓWKA:

Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.

Wartości:

Plain

Plain Thick

Covers

Label

Coated

Envelope

Recycled

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

134

Korzystanie z menu drukarki

Adj. Fusing Unit

Zadanie:

Ustawienie optymalnej temperatury pracy nagrzewnicy. Temperaturę obniża się poprzez ustawienie wartości ujemnych. Temperaturę podwyższa się poprzez ustawienie wartości dodatnich.

Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru. Jeśli papier wydruku zawija się, należy spróbować obniżyć temperaturę. Jeżeli toner nie przylega do papieru prawidłowo, spróbuj zwiększyć temperaturę.

WSKAZÓWKA:

Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.

Wartości:

Plain

Plain Thick

Covers

Label

Coated

Envelope

Recycled

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

0*

Available Range: –3–+3

Auto Reg Adj

Zadanie:

Ustalenie, czy automatycznie ustawić wartość rejestru koloru.

Wartości:

On*

Off

Automatycznie dopasowuje rejestry koloru.

Nie wykonuje funkcji automatycznej regulacji rejestru koloru.

Korzystanie z menu drukarki

135

Color Reg Adj

Zadanie:

Ustalenie, czy ręcznie ustawić wartość rejestru koloru.

Ustawienie wartości rejestru koloru należy wykonać w trakcie konfiguracji wstępnej lub gdy zmienia się miejsce pracy urządzenia.

WSKAZÓWKA:

Funkcja

Color Reg Adj może być konfigurowana jeśli funkcja Auto Reg Adj jest ustawiona na

Off.

Wartości:

Auto Correct

ColorRegi Chart

Enter Number

Automatycznie koryguje rejestrację koloru.

Drukuje kartę rejestracji koloru. Karta rejestru koloru drukuje siatkę złożoną z linii w kolorze żółtym, magenta i cyjan. Na karcie należy odczytać wartości po prawej stronie, które są obok linii idealnie prostych dla każdego z trzech kolorów. Jeśli wartość dla takiej linii wynosi 0, ustawienie rejestru koloru nie jest wymagane. Jeśli wartość dla tej linii jest różna od 0, ustaw wartości w oknie Enter Number.

Określa wartości ustawień korekcji poprzecznej (prostopadłej do kierunku podawania papieru) oddzielnie dla Y (żółtego),

M (magenty), C (cyjanu).

Y

M

0*

Available Range:

–5–+5

0*

Available Range:

–5–+5

C

LY

RY

0*

Available Range:

–5–+5

0*

Available Range:

–5–+5

LM 0*

LC

Available Range:

–5–+5

0*

Available Range:

–5–+5

0*

Available Range:

–5–+5

RM 0*

Available Range:

–5–+5

RC 0*

Available Range:

–5–+5

Określa wartości ustawień korekcji wzdłużnej (w kierunku podawania papieru) oddzielnie dla LY (lewy żółty), LM (lewy magent), LC (lewy cyjan), RY (prawy żółty), RM (prawy magenta) i RC (prawy cyjan).

Clean Developer

Zadanie:

Włączenie silnika wywoływacza i poruszanie tonera w kasecie.

136

Korzystanie z menu drukarki

Toner Refresh

Zadanie:

Aby do końca wykorzystać kasetę z tonerem przed jej wymianą, lub aby rozprowadzić toner w nowej kasecie.

Wartości:

Yellow

Magenta

Cyan

Black

Czyści toner w kasecie z żółtym tonerem.

Czyści toner w kasecie z tonerem magenta.

Czyści toner w kasecie z tonerem cyjan.

Czyści toner w kasecie z czarnym tonerem.

BTR Refresh

Zadanie:

Określić, czy automatycznie wykonywać czynności zapobiegające usuwaniu papieru zawijającego się.

Wartości:

Off*

On

Nie wykonuje automatycznych czynności zapobiegających usuwaniu papieru zawijającego się.

Wykonuje automatyczne czynności zapobiegające usuwaniu papieru zawijającego się.

Chart

Zadanie:

Wydrukowanie różnych kart, pomocnych w diagnostyce drukarki.

Wartości:

Ghost

4Colors

Alignment

Drum Refresh

Wydruk karty do sprawdzenia, czy występuje murzenie (ghost).

Drukuje pasy żółtego, magenty, cyjanu i czarnego o zmiennym nasyceniu.

Drukuje kartę do sprawdzenia poprawności ustawienia linii w obrazie wydrukowanym na papierze.

Drukuje kartę zmęczenia świetlnego kasety bębna.

Reset Defaults

Zadanie:

Zainicjować pamięć NVM dla parametrów systemowych. Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry menu, oprócz parametrów sieci, wracają do swoich wartości domyślnych.

Szczegóły, patrz „Resetting Defaults” na stronie 141.

Korzystanie z menu drukarki

137

Non-Dell Toner

Zadanie:

Użycie nieoryginalnego tonera.

WSKAZÓWKA:

Użycie tonera innego niż toner Dell może powodować, że niektóre funkcje przestaną działać, zmniejszy się jakość druku i obniży niezawodność drukarki. Dell zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych kaset z tonerem marki Dell. Gwarancja firmy Dell nie obejmuje usuwania problemów powstałych na skutek stosowania akcesoriów, części i komponentów dostarczanych przez dostawców innych niż Dell.

WSKAZÓWKA:

Przed użyciem kasety z tonerem innego producenta niż Dell, upewnij się, że drukarka została zrestartowana.

Wartości:

Off*

On

Brak możliwości użycia nieoryginalnego tonera.

Można użyć nieoryginalny toner.

Adjust Altitude

Zadanie:

Określenie wysokości n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Zjawisko uwalniania ładunków w kierunku fotoprzewodnika zmienia się wraz z ciśnieniem barycznym.

Ustawienia dokonywane są przez podanie wysokości geograficznej miejsca użytkowania drukarki.

WSKAZÓWKA:

Błędne ustawienia regulacji wysokości prowadzą do niskiej jakości druku, nieprawidłowych wskazań poziomu tonera.

Wartości:

0 m*

1000 m

2000 m

3000 m

Określa wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Secure Settings

Użyj menu

Secure Settings, aby ustawić hasło ograniczające dostęp do różnych menu. Zapobiega to przypadkowemu dokonywaniu zamian.

WSKAZÓWKA:

Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

Panel Lock

Panel Lock Set

Zadanie:

Ograniczenie dostępu do

Admin Menu i Report/List. Szczegóły, patrz „Panel Lock Function” na stronie 140.

138

Korzystanie z menu drukarki

Wartości:

Disable

Enable

New Password

Re-enter

Current Password *1

Ograniczenie dostępu do

Admin Menu i Report/List.

Ogranicza hasłem dostęp do

Admin Menu i Report/List

Ustawia lub zmienia hasło dostępu do opcji

Admin Menu i Report/List.

Ponowne wprowadzenia hasła w celu potwierdzenia.

Wprowadź aktualne hasło, aby zablokować funkcje

Panel Lock Set.

*1

Current Password (Aktualne hasło) jest wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawienia są zmieniane z Enable na Disable.

Change Password

Zadanie:

Zmiana ustawienia hasła ograniczającego dostęp do różnych menu.

Wartości:

Current Password

New Password

Re-enter

Wprowadź hasło, które ma być zmienione.

Wprowadź nowe hasło.

Ponowne wprowadzenia hasła w celu potwierdzenia.

WSKAZÓWKA:

Ta funkcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy

Panel Lock Set jest ustawiony na Enable.

Login Error

Zadanie:

Ustawić maksymalną liczbę prób nieudanego logowania do

Admin Menu i Report/List.

Wartości:

Off*

On 5 times*

Available Range:

1–10 times

Nie ustala maksymalnej liczby nieudanych prób logowania.

Ustala maksymalną liczbę nieudanych prób logowania.

WSKAZÓWKA:

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy

Panel Lock Set jest ustawiony na Enable.

S/W Download

Zadanie:

Włączanie i wyłączanie pobierania aktualizacji firmware.

Wartości:

Enable*

Disable

Włącza aktualizację firmware.

Wyłącza aktualizację firmware.

Korzystanie z menu drukarki

139

Panel Language

Zadanie:

Ustawić język, w jakim podawane są informacje na ekranie panelu użytkownika.

Wartości:

English*

Français

Italiano

Deutsch

Español

Dansk

Nederlands

Norsk

Svenska

Panel Lock Function

Ta funkcja zapobiega zmienianiu przez nieupoważnione osoby ustawień dokonanych przez administratora. Można jednak wybrać ustawienia dla konkretnych zadań druku korzystając ze sterownika drukarki.

Enabling the Panel Lock

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Secure Setting, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Sprawdź, czy pojawił się

Panel Lock, potem naciśnij przycisk (Set).

5 Sprawdź, czy pojawił się

Panel Lock Set, potem naciśnij przycisk (Set).

6 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis Enable, potem naciśnij przycisk (Set).

7 Wprowadź nowe hasło i naciśnij przycisk (Set).

8 Potwierdź hasło wprowadzając je jeszcze raz i naciśnij przycisk (Set).

WSKAZÓWKA:

Jeśli zapomniałeś hasła, wyłącz drukarkę. Następnie, przytrzymując przycisk (Menu), włącz drukarkę. Przytrzymaj naciśnięty przycisk (Menu), aż pojawi się

New Password. Wykonaj kroki 7 i 8. Na wyświetlaczu pojawi się krótka informacja, ze hasło zostało zmienione.

WSKAZÓWKA:

Jeśli dokonujesz zmiany hasła, wykonaj kroki 1 i 2. Wprowadź nowe hasło i naciśnij przycisk (Set).

Wykonaj kroki 3 i 4. Naciśnij przycisk aż pojawi się napis

Change Password, potem naciśnij przycisk (Set).

Wprowadź nowe hasło i naciśnij przycisk (Set). Wykonaj kroki 7 i 8. Hasło zostanie zmienione.

Disabling the Panel Lock

1 Naciśnij (Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Wprowadź nowe hasło i naciśnij przycisk (Set).

140

Korzystanie z menu drukarki

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Secure Setting, a potem naciśnij przycisk (Set).

5 Sprawdź, czy pojawił się

Panel Lock, potem naciśnij przycisk (Set).

6 Sprawdź, czy pojawił się

Panel Lock Set, potem (Set).

7 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Disable, potem naciśnij przycisk (Set).

8 Wprowadź nowe hasło i naciśnij przycisk (Set).

Resetting Defaults

Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry menu wracają do swoich wartości domyślnych. Następujące parametry menu nie wracają do ustawień domyślnych.

• Ustawienia parametrów sieci

• Ustawienia Panel Lock i hasła

• Ustawienia błędu logowania

• Ustawienia portu USB

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do menu

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk (Set).

1 Naciśnij

(Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Maintenance, potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Reset Defaults, potem naciśnij przycisk (Set).

5 Sprawdź, czy pojawił się napis

Are you sure? i naciśnij przycisk (Set).

6 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.

Korzystanie z menu drukarki

141

142

Wskazówki dotyczące nośników druku

15

Wskazówki dotyczące nośników druku

Nośniki druku obejmują m.in. papier, etykiety, koperty i papier powlekany. Drukarka zapewnia druk wysokiej jakości na różnych nośnikach. Wybór odpowiednich nośników pozwala uniknąć kłopotów w trakcie drukowania. W tym rozdziale znajdują się informacje na temat wyboru nośników druku, obchodzenia się z nimi oraz umieszczania ich w podajniku wielofunkcyjnym (MPF) lub Priorytetowym podajniku arkuszy (PSI).

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

WSKAZÓWKA:

Podajnik PSI dostępny jest tylko w modelu Dell C1760nw Color Printer.

Papier

Najlepsze efekty przy druku kolorowym uzyskuje się na papierze kserograficznym, długowłóknistym o gramaturze 75 g/m 2 . Najlepsze efekty przy druku czarno-białym uzyskuje się na papierze kserograficznym, długowłóknistym o gramaturze 90 g/m 2 . Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej partii danego nośnika.

Papier należy wkładać tak, aby druk odbywał się na stronie papieru zalecanej przez producenta.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Umieszczanie nośników druku w podajniku

wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 151 i w rozdziale „Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI) (tylko model Dell 1760nw)” na stronie 159.

Parametry papieru

Na jakość oraz trwałość wydruku wpływają podane poniżej parametry papieru. Zalecane jest stosowanie się do podanych tu wskazówek przy ocenie nowej partii papieru.

Gramatura

Zarówno MPF jak i PSI automatycznie podają papier długowłóknisty o gramaturze od 60 do

163 g/m 2 . Papier lżejszy niż 60 g/m 2 może stwarzać problemy przy podawaniu i powodować blokowanie się arkuszy. Najlepsze rezultaty uzyskuje się na papierze długowłóknistym o gramaturze 75 g/m 2 .

Zawijanie się

Zawijanie się jest to cecha, którą charakteryzują się rogi nośników druku. Nadmierne zawijanie się może powodować problemy przy pobieraniu papieru. Zjawisko zawijanie się występuje po przejściu papieru przez drukarkę, w której poddawany jest oddziaływaniu wysokiej temperatury. Przechowywanie papieru wyjętego z opakowania, nawet w podajniku drukarki, może prowadzić do zawijania się papieru przed włożeniem do drukarki, stwarzając problemy z podawaniem, bez względu na poziom wilgotności.

Zwijający się papier należy wyprostować przed włożeniem go do podajnika wielofunkcyjnego MPF lub PSI.

Gładkość

Stopień gładkości papieru wpływa bezpośrednio na jakość druku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner nie przylega prawidłowo do papieru powodując obniżenie jakości druku. Zbyt gładki może powodować problemy z podawaniem.

Najlepsze wyniki uzyskuje się na papierze o gładkości pomiędzy 150 a 250 jednostek Shefield.

Poziom wilgotności

Poziom wilgotności papieru wpływa zarówno na jakość druku, jak i na prawidłowe podawanie papieru.

Papier powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu aż do momentu włożenia go do drukarki.

W ten sposób papier nie jest narażony na zmiany wilgotności, które powodują obniżenie jego parametrów.

Wskazówki dotyczące nośników druku

143

Kierunek włókien

Termin włóknistość odnosi się do kierunku ułożenia włókien papieru na arkuszu. Włóknistość może być wzdłużna, wówczas włókna biegną równolegle do dłuższej krawędzi arkusza, lub poprzeczna – włókna układają się równolegle do krótszej krawędzi arkusza. W przypadku papieru o gramaturze od 60 do

135 g/m 2 , zaleca się stosowanie papieru o włóknach wzdłużnych. W przypadku papieru o gramaturze powyżej 135 g/m 2 preferowane są włókna poprzeczne.

Stopień czystość papieru

Papier kserograficzny najwyższej jakości składa się w 100% z czystej chemicznie masy włóknistej. Papier zawierający domieszki innych składników, takich jak bawełna, ma cechy, które mogą obniżać jego walory użytkowe.

Zalecany papier

Najlepszą jakość wydruku oraz niezawodność podawania papieru uzyskuje się przy zastosowaniu suchego papieru kserograficznego o gramaturze 75 g/m 2 . Business Paper, ogólnego zastosowania, daje zadowalającą jakość wydruku. Stosować wyłącznie papier, który wytrzymuje działanie wysokiej temperatury nie tracąc koloru, na którym nie pojawiają się smugi i który nie wydziela niebezpiecznych związków. Drukowanie laserowe powoduje nagrzanie papieru do wysokich temperatur. Należy upewnić się, że wybrany papier nadaje się do stosowania w drukarkach laserowych.

WSKAZÓWKA:

Przed zakupem dużych ilości materiału drukowego, należy dokonać próbnego wydruku.

Podejmując decyzję o zakupie papieru, należy wziąć pod uwagę gramaturę, zawartość domieszek oraz kolor.

Niewłaściwy papier

Papier o charakterystyce podanej poniżej nie jest zalecany do stosowania z tą drukarką.

• Papier obrabiany chemicznie do robienia kopii bez kalki, papier kopiujący CCP lub bezwęglowy NCR.

• Wstępnie zadrukowany papier zawierający środki chemiczne mogące zanieczyszczać drukarkę.

• Papier z nadrukiem, który może być uszkodzony przez wysoką temperaturę wytwarzaną w nagrzewnicy.

• Papier z nadrukiem, który wymaga precyzyjnego pozycjonowania druku na kartce, powyżej 0,23 mm, tak jak w przypadku formularzy OCR.

W niektórych przypadkach, można dostosować precyzję pozycjonowania poprzez oprogramowanie i z powodzeniem drukować na tego typu formularzach.

• Papier powlekany (umożliwiający ścieranie), papier syntetyczny, papier termoczuły

• Papier o nierównych krawędziach, o mocno chropowatej teksturze lub zwijający się.

• Papier makulaturowy zawierający nie więcej niż 25% materiału z odzysku i niespełniający normy

DIN 19 309.

• Wieloczęściowe formularze i dokumenty

• Jakość druku może ulec pogorszeniu (w tekście mogą pojawić się niezadrukowane miejsca lub plamy) przy drukowaniu na papierze zawierającym talk lub papierze o wysokiej kwasowości.

• Papier wilgotny może się marszczyć.

Wybór papieru

Staranny dobór papieru gwarantuje bezproblemowy proces drukowania. W celu uniknięcia blokowania się papieru lub niskiej jakości druku należy:

• Zawsze należy używać papieru nowego, suchego i nieuszkodzonego.

• Przed włożeniem papieru, ustalić, na której stronie zalecane jest drukowanie. Informacja ta znajduje się na opakowaniu papieru.

• Nie używać papieru, który przycinano samodzielnie.

144

Wskazówki dotyczące nośników druku

• Stosować jedną wielkość nośników druku, jedną gramaturę i jeden rodzaj w danym procesie druku.

W przeciwnym przypadku papier może się blokować.

• Nie wyjmować podajnika PSI podczas drukowania.

• Upewnić się, że papier jest poprawnie włożony do podajnika PSI.

• Wygiąć ryzę w obie strony i szybko ją przekartkować. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.

Wybór nośników z nadrukiem i papieru z nagłówkiem

Dokonując wyboru nośników z nadrukiem i papieru z nagłówkiem, należy:

• Wybierać papier długowłóknisty, który daje najlepszą jakość druku.

• Stosować nośniki z nadrukiem wykonanym metodą litografii offsetowej lub druku wypukłego.

• Wybrać papier, który wchłania tusz, ale nie powoduje jego rozlewania.

• Unikać papieru o szorstkich lub mocno fakturowanych powierzchniach.

• Stosować papier do kserokopiarek, o nadrukach wykonanych tuszem odpornym na działanie ciepła.

Tusz musi być odporny na działanie temperatury 225°C, nie może się rozmazywać, ani uwalniać niebezpiecznych związków.

• Stosować tusze odporne na kontakt z żywicą, znajdującą się w tonerze, i silikonem w nagrzewnicy.

Powyższe warunki powinny spełniać tusze na bazie oleju lub uzyskiwane poprzez oksydację, nie dotyczą one tuszy lateksowych. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z dostawcą papieru.

Drukowanie na papierze z nagłówkiem

Należy upewnić się, że wybrany papier z nagłówkiem nadaje się do stosowania w drukarkach laserowych.

Przy druku na papierze z nagłówkiem ważna jest orientacja papieru. Poniższa tabela zawiera pomocne informacje dotyczące wkładania papieru z nagłówkiem do podajników.

Wkładanie papieru z nagłówkiem

Papier firmowy wkładamy stroną z nagłówkiem do góry. Należy sprawdzić, czy papier włożony jest nagłówkiem w stronę drukarki.

Podajnik wielofunkcyjny (MPF) Podajnik pojedynczych arkuszy (PSI)

Wskazówki dotyczące nośników druku

145

Wybór papieru perforowanego

W zależności od producenta, papier perforowany różni się między sobą pod względem umiejscowienia perforacji oraz technik wytwarzania. Jednakże, możliwość drukowania na danym papierze zależy od rozmieszczenia perforacji.

Jak wybrać papier perforowany:

• Należy wypróbować papier od kilku producentów zanim zdecydujemy się na zamówienie większej ilości papieru perforowanego.

• Papier powinien być perforowany przez producenta, nie wykonywać perforacji, gdy papier jest już ułożony w ryzę. Papier perforowany w ryzie może blokować się w drukarce na skutek wciągania wielu arkuszy naraz. W przeciwnym przypadku papier może się blokować.

• Papier perforowany może nieść ze sobą więcej zanieczyszczeń niż zwykły papier. W efekcie konieczne może być częstsze czyszczenie drukarki, a niezawodność podawania może być niższa niż w przypadku podawania zwykłego papieru.

• Wskazówki dotyczące gramatury papieru perforowanego są takie same, jak dla zwykłego papieru.

Koperty

Koperty mogą ulec pomarszczeniu, którego stopień zależy od typu koperty. Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej partii danego nośnika. Więcej informacji na

temat umieszczania kopert znajduje się w rozdziałach „Umieszczanie nośników druku w podajniku

wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 151 lub „Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym

(PSI) (tylko model Dell 1760nw)” na stronie 159.

Zasady druku na kopertach:

• Należy stosować tylko koperty wysokiej jakości przeznaczone do drukarek laserowych.

• Ustaw pobieranie nośników z podajnika MPF lub PSI. Ustaw format papieru na Envelope i wybierz właściwy format koperty ze sterownika drukarki.

• Najbardziej efektywne jest stosowanie kopert wykonanych z papieru o gramaturze 75 g/m

2

. Można stosować koperty wykonane z papieru o gramaturze do 105 g/m

2

, o ile zawartość bawełny nie przekracza 25%. Gramatura papieru kopert o zawartości bawełny 100% nie może przekraczać 90 g/m

2

.

• Koperty rozpakowywać tuż przed włożeniem do podajnika, stosować tylko nie uszkodzone koperty.

• Stosować koperty, które wytrzymują temperaturę 205°C, bez kleju, nie ulegające nadmiernemu zawijaniu, marszczeniu się oraz nie wydzielające szkodliwych substancji. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z dostawcą kopert.

• Ustaw prowadnicę na szerokość koperty.

• Włóż koperty do podajnika MPF lub PSI, stroną do druku skierowaną do góry.

• Więcej informacji na temat umieszczania kopert znajduje się w rozdziałach „Umieszczanie

kopert w podajniku wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 156 lub „Wkładanie kopert do podajnika priorytetowego (PSI)” na stronie 161.

• Nie mieszać kopert o różnych formatach.

• Należy upewnić się, że wilgotność powietrza jest niska, gdyż wysoka wilgotność (powyżej 60%) i wysoka temperatura panująca podczas druku mogą doprowadzić do sklejania kopert.

• Najlepsze efekty uzyskuje się nie stosując kopert, które:

– mają tendencję do nadmiernego zawijania lub skręcania się,

– są sklejone ze sobą lub uszkodzone w inny sposób,

– zawierają okienka, otwory, perforacje, wycięcia, tłoczenia,

– posiadają metalowe klamry, wiązania lub metalowe zamknięcia,

– są składane ręcznie,

– mają naklejone znaczki,

– mają nacięte krawędzie lub pozaginane rogi,

146

Wskazówki dotyczące nośników druku

– są wykonane z papieru szorstkiego, marszczonego lub prążkowego.

Etykiety

Drukarka może dokonywać nadruku bezpośrednio na etykietach przeznaczonych do drukarek laserowych.

Kryteria wyboru etykiet:

• Klej etykiet, strona do nadruku i wierzchnia warstwa powinny wytrzymywać temperaturę 205°C oraz ciśnienie 0,17 MPa.

• Stosować etykiety, które są bez kleju, nie ulegają nadmiernemu zawijaniu, marszczeniu się oraz nie wydzielają szkodliwych substancji.

• Nie stosować etykiet ze śliskimi podklejkami.

UWAGA:

Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej partii danego nośnika.

Zasady druku na etykietach:

• Stosować etykiety, które wytrzymują temperaturę 205°C, bez kleju, nie ulegające nadmiernemu zawijaniu, marszczeniu się oraz nie wydzielające szkodliwych substancji.

• Wybór rodzaju papieru w sterowniku drukarki ustaw na Label.

• Nie wkładać etykiet razem z papierem do tego samego podajnika.

• Nie drukuj w odległości mniejszej niż 1 mm od nacięcia.

• Nie drukuj w odległości poniżej 1 mm od krawędzi etykiety, perforacji lub między nacięciami etykiet.

• Etykiety drukować tylko jednokrotnie.

• Preferowana jest orientacja pionowa, szczególnie przy druku kodów paskowych.

• Nie używaj etykiet posiadających nieosłoniętą część klejącą.

• Używaj pełnych arkuszy etykiet. Niepełne arkusze mogą powodować odklejanie się etykiet podczas druku i w konsekwencji blokować drukarkę.

• Nie stosować etykiet na arkuszach, na których warstwa samoprzylepna dochodzi do samej krawędzi.

Zaleca się, aby warstwa samoprzylepna zaczynała się co najmniej 1 mm od krawędzi. Substancje klejące zanieczyszczają drukarkę i być przyczyna utraty gwarancji.

OSTRZEŻENIE:

Nie przestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do zablokowania się nośników w drukarce oraz zanieczyszczenia drukarki i kaset klejem. W konsekwencji, może to prowadzić do utraty gwarancji na drukarkę i kasety.

Przechowywanie nośników druku

Poniższe wskazówki dotyczące prawidłowego przechowywania nośników druku pomogą uniknąć problemów z podawaniem i nierówną jakością druku.

• Najlepsze rezultaty zapewnia przechowywanie nośników druku w temperaturze otoczenia około

21°C i wilgotności względnej 40%.

• Kartony z nośnikami druku należy składować na palecie lub półce, a nie bezpośrednio na podłodze.

• Po wyjęciu indywidualnych opakowań nośników druku z oryginalnego kartonu, należy upewnić się, że są składowane na równym podłożu zapewniającym pełne podparcie.

• Nie umieszczać niczego na opakowaniach nośników druku.

Wskazówki dotyczące nośników druku

147

Oznakowanie i parametry nośników druku

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat dopuszczalnych formatów, typów i parametrów papieru.

Obsługiwane formaty papieru

Format

A4 (210 x 297 mm)

B5 (182 x 257 mm)

A5 (148 x 210 mm)

C5 (162 x 229 mm)

Monarch (98,4 x 190,5 mm)

Monarch LEF (190,5 x 98,4 mm)

Nietypowy *2 *3

*1

Envelope #10 (104,8 x 241,3 mm)

DL (110 x 220 mm)

DL LEF (220 x 110 mm) *1

Letter (215,9 x 278,4 mm)

Legal (215,9 x 355,6 mm)

Folio (215,9 x 330,2 mm)

Executive (184,15 x 266,7 mm)

Podajnik wielofunkcyjny (MPF)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Podajnik priorytetowy (PSI)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

*4

*4

*1 Nośniki można umieszczać dłuższym bokiem w kierunku podawania (LEF) lub krótszym bokiem w kierunku podawania

(SEF). Na rysunku pokazano oba sposoby, LEF i SEF. Strzałka pokazuje kierunek umieszczania papieru.

WSKAZÓWKA:

Niedostępne, gdy korzysta się ze sterownika XPS drukarki.

*2

Nietypowa szerokość: 76,2 mm do 215,9 mm.

Maksymalna szerokość dla koperty (DL LEF): 220 mm.

Nietypowa długość: 127 mm do 355,6 mm.

Maksymalna długość koperty (Monarch, LEF): 98,4 mm.

*3 Tylko administrator może ustawić nietypowy format z poziomu sterownika drukarki.

*4 Kopertę wsuwamy aż do wyczucia oporu. W innym przypadku, podane zostaną nośniki druku umieszczone w podajniku wielofunkcyjnym.

SEF LEF

148

Wskazówki dotyczące nośników druku

Obsługiwane rodzaje papieru

Rodzaj

Zwykły

Zwykły strona 2

Zwykły gruby

Zwykły gruby strona 2

Makulaturowy

Makulaturowy strona 2

Etykiety

Okładki

Okładki strona 2

Koperty

Powlekany

Powlekany strona 2

Podajnik wielofunkcyjny (MPF)

Tak *

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

* Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

Parametry rodzajów papieru

Rodzaj papieru

Zwykły

Papier zwykły gruby

Okładki

Powlekany

Etykiety

Koperty

Makulaturowy

Gramatura (g/m 2 )

60–90

91–105

106–163

106–163

60–105

Podajnik priorytetowy (PSI)

Tak *

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Uwagi

Papier nie może być stosowany do drukarek atramentowych.

Papier nie może być stosowany do drukarek atramentowych.

Wskazówki dotyczące nośników druku

149

150

Umieszczanie nośników druku

16

Umieszczanie nośników druku

Staranny wybór papieru pozwala na bezproblemowy przebieg drukowania.

Przed włożeniem nośnika druku, ustalić, na której stronie zalecane jest drukowanie. Informacja ta znajduje się na opakowaniu nośnika druku.

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

WSKAZÓWKA:

Podajnik priorytetowy (PSI) dostępny jest tylko w kolorowej drukarce Dell™ C1760nw.

Pojemność

Podajnik wielofunkcyjny (MPF) może pomieścić:

• 150 arkuszy papieru standardowego.

• 16,2 mm papieru grubego

• Jeden arkusz papieru powlekanego

• 16,2 mm pocztówek

• Pięć kopert

• 16,2 mm etykiet

Podajnik priorytetowy (PSI) może pomieścić:

• 10 arkuszy papieru standardowego lub 1 arkusz innego papieru

Wymiary nośników druku

Do podajnika MPF i PSI można włożyć nośniki druku o następujących wymiarach:

• Szerokość: od 76,2 mm do 215,9 mm

• Długość: od 127,0 mm do 355,6 mm

Umieszczanie nośników druku w podajniku wielofunkcyjnym

(MPF)

WSKAZÓWKA:

Podajnik PSI dostępny jest tylko w modelu Dell C1760nw Color Printer.

WSKAZÓWKA:

Stosować tylko nośniki do drukarek laserowych. Nie stosować papieru do drukarek atramentowych.

1 Otwórz przednią pokrywę.

Umieszczanie nośników druku

151

2 Wyciągnij podajnik PSI.

3 Wyciągnij do oporu prowadnicę wzdłużną.

4 Rozłóż do oporu przedłużenie podajnika wielofunkcyjnego.

152

Umieszczanie nośników druku

5 Rozsuń maksymalnie prowadnice poprzeczne.

6 Przed włożeniem nośników druku, wygnij arkusze w obie strony i szybko przekartkuj. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.

7 Załaduj nośniki druku do podajnika wielofunkcyjnego krawędzią górną do przodu i zalecaną strona druku do góry.

Umieszczanie nośników druku

153

8 Dosuń prowadnice do nośnika.

9 Prowadnicę wzdłużną dosuń do nośnika druku.

WSKAZÓWKA:

W zależności od formatu nośników druku, najpierw wysuń maksymalnie do tyłu prowadnicę wzdłużną, a następnie dosuń do nośnika przedłużenie podajnika wielofunkcyjnego.

154

Umieszczanie nośników druku

10 Włóż osłonę papieru do drukarki, a następnie ustaw ją w linii ze znacznikami na zasobniku papieru.

Umieszczanie nośników druku

155

Umieszczanie kopert w podajniku wielofunkcyjnym (MPF)

WSKAZÓWKA:

W przypadku drukowania na kopertach, należy pamiętać o podaniu ustawień kopert w sterowniku drukarki. Jeśli nie zostaną podane, nadruk zostanie obrócony o 180°.

Wkładanie kopert #10, DL lub Monarch

Koperty umieszcza się stroną do druku skierowaną do góry, skrzydełkiem skierowanym w dół i w prawą stronę.

Aby zapobiec marszczeniu kopert DL i Monarch, zaleca się umieszczanie ich stroną do druku do góry, z otwartym skrzydełkiem skierowanym do operatora.

156

Umieszczanie nośników druku

Wkładanie kopert C5

Koperty umieszcza się stroną do druku skierowaną do góry, z rozłożonym skrzydełkiem.

UWAGA:

Nigdy nie stosuj kopert z okienkami lub kopert wyściełanych. Powodują one blokowanie drukarki i mogą doprowadzić do jej uszkodzenia.

WSKAZÓWKA:

Jeśli koperty nie są wkładane do podajnika MPF zaraz po wyjęciu ich z opakowania, mogą się wybrzuszać. Aby uniknąć blokowania drukarki, wyprostuj je w sposób pokazany na rysunku przed włożeniem do podajnika MPF.

Umieszczanie nośników druku

157

WSKAZÓWKA:

Jeśli koperty nadal nie są prawidłowo podawane, należy trochę wygiąć skrzydełka, jak pokazano na rysunku.

Wygięcie nie powinno przekraczać 5 mm.

WSKAZÓWKA:

Potwierdzenie prawidłowego zorientowania nośnika druku, takiego jak koperta, możliwe jest z poziomu sterownika drukarki, w narzędziu Envelope/Paper Setup Navigator.

Wkładanie papieru z nagłówkiem

Papier firmowy wkładamy stroną z nagłówkiem do góry. Należy sprawdzić, czy papier włożony jest nagłówkiem w stronę drukarki.

158

Umieszczanie nośników druku

Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI)

(tylko model Dell 1760nw)

WSKAZÓWKA:

Aby uniknąć blokowania się papieru, nie należy zdejmować podajnika w trakcie drukowania.

WSKAZÓWKA:

Stosować tylko nośniki do drukarek laserowych. Nie stosować papieru do drukarek atramentowych.

1 Otwórz przednią pokrywę.

2 Wsuń podajnik PSI, a następnie ustaw go w linii ze znacznikami na zasobniku papieru.

3 Rozsuń maksymalnie prowadnice poprzeczne.

Umieszczanie nośników druku

159

4 Przed włożeniem nośników druku, wygnij arkusze w obie strony i szybko przekartkuj. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.

5 Załaduj nośniki druku do podajnika priorytetowego krawędzią górną do przodu i zalecaną strona druku do góry.

6 Dosuń prowadnice do nośnika.

7 Jeśli załadowany jest nietypowy papier, wybierz rodzaj papieru z poziomu sterownika drukarki. Jeśli do podajnika priorytetowego włożono nośnik nietypowy, rozmiar papieru ustawia się z poziomu sterownika drukarki.

160

Umieszczanie nośników druku

Wkładanie kopert do podajnika priorytetowego (PSI)

WSKAZÓWKA:

Należy sprawdzić, czy koperta jest wsunięta aż do oporu. W innym przypadku, podane zostaną nośniki druku umieszczone w podajniku wielofunkcyjnym.

WSKAZÓWKA:

W przypadku drukowania na kopertach, należy pamiętać o podaniu ustawień kopert w sterowniku drukarki. Jeśli nie zostaną podane, nadruk zostanie obrócony o 180°.

Wkładanie kopert #10, DL lub Monarch

Koperty umieszcza się stroną do druku skierowaną do góry, skrzydełkiem skierowanym w dół i w prawą stronę.

Aby zapobiec marszczeniu kopert DL i Monarch, zaleca się umieszczanie ich stroną do druku do góry, z otwartym skrzydełkiem skierowanym do operatora.

Umieszczanie nośników druku

161

Wkładanie kopert C5

Koperty umieszcza się stroną do druku skierowaną do góry, z rozłożonym skrzydełkiem.

UWAGA:

Nigdy nie stosuj kopert z okienkami lub kopert wyściełanych. Powodują one blokowanie drukarki i mogą doprowadzić do jej uszkodzenia.

WSKAZÓWKA:

Jeśli koperty nie są wkładane do podajnika PSI zaraz po wyjęciu ich z opakowania, mogą się wybrzuszać. Aby uniknąć blokowania drukarki, wyprostuj je przed włożeniem do podajnika MPF w sposób pokazany na rysunku.

162

Umieszczanie nośników druku

WSKAZÓWKA:

Jeśli koperty nadal nie są prawidłowo podawane, należy trochę wygiąć skrzydełka, jak pokazano na rysunku.

Wygięcie nie powinno przekraczać 5 mm.

WSKAZÓWKA:

Potwierdzenie prawidłowego zorientowania nośnika druku, takiego jak koperta, możliwe jest z poziomu sterownika drukarki, w narzędziu Envelope/Paper Setup Navigator.

Wkładanie papieru z nagłówkiem

Papier firmowy wkładamy stroną z nagłówkiem do góry. Należy sprawdzić, czy papier włożony jest nagłówkiem w stronę drukarki.

Umieszczanie nośników druku

163

Umieszczanie nośników druku – druk dwustronny ręczny

WSKAZÓWKA:

Zwijający się papier należy wyprostować przed włożeniem go do podajnika.

W chwili rozpoczęcia druku dwustronnego ręcznego, pojawia się okno instrukcji. Uwaga – po zamknięciu okna, nie będzie możliwe jego ponowne otwarcie. Nie zamykać okna do chwili zakończenia drukowania dwustronnego.

Dwustronny druk ręczny można wykonywać za pomocą podajników MPF lub PSI.

Korzystanie z podajnika wielofunkcyjnego (MPF)

1 Najpierw wydrukuj strony parzyste (tyły kartek).

W przypadku dokumentu 6-stronicowego, strony parzyste drukowane są w kolejności 6, 4, 2.

Po zakończeniu drukowania stron parzystych zaświeci się pomarańczowa dioda LED i pojawi się komunikat na panelu użytkownika.

2 Po zakończeniu drukowania stron parzystych, należy zabrać je z tacy odbiorczej i umieścić je, tak jak są (pustą stroną do góry), w podajniku wielofunkcyjnym (MPF).

WSKAZÓWKA:

Odkształcone nośniki mogą blokować się. Wyprostuj je przed włożeniem do drukarki.

WSKAZÓWKA:

Drukowanie po obu stronach arkuszy nie jest możliwy, jeśli dokument zawiera różne formaty papieru.

3 Sprawdź, czy pojawił się komunikat

Insert Output into paper tray, potem naciśnij (Set).

Drukuj strony w kolejności strona 1 (tył strony 2), strona 3 (tył strony 4), potem strona 5 (tył strony 6).

164

Umieszczanie nośników druku

Korzystanie z priorytetowego podajnika nośników (PSI) (tylko model Dell C1760nw)

1 Najpierw wydrukuj strony parzyste (tyły kartek).

W przypadku dokumentu 6-stronicowego, strony parzyste drukowane są w kolejności 6, 4, 2.

Po zakończeniu drukowania stron parzystych zaświeci się pomarańczowa dioda LED i pojawi się komunikat na panelu użytkownika.

2 Po zakończeniu drukowania stron parzystych, należy zabrać je z tacy odbiorczej i umieścić je, tak jak są (pustą stroną do góry), w podajniku priorytetowym (PSI).

WSKAZÓWKA:

Odkształcone nośniki mogą blokować się. Wyprostuj je przed włożeniem do drukarki.

WSKAZÓWKA:

Drukowanie po obu stronach arkuszy nie jest możliwy jeśli dokument zawiera różne formaty papieru.

3 Sprawdź, czy pojawił się komunikat

Insert Output into paper tray, potem naciśnij przycisk

(Set). Drukuj strony w kolejności strona 1 (tył strony 2), strona 3 (tył strony 4), potem strona 5

(tył strony 6).

Umieszczanie nośników druku

165

Przedłużenie tacy odbiorczej

Zadaniem podpórki stanowiącej przedłużenie odbiornika papieru jest podtrzymanie papieru wyrzucanego przez drukarkę.

Przed rozpoczęciem drukowania, należy upewnić się, że podpórka jest rozłożona.

166

Umieszczanie nośników druku

Drukowanie

17 Drukowanie .................................................................... 169

167

168

17

Drukowanie

W tym rozdziale znajdują się wskazówki dotyczące drukowania określonych informacji oraz sposoby kasowania zadania druku.

Jak prawidłowo drukować

Jak przechowywać nośniki druku

Należy zadbać o właściwe przechowywanie nośników druku. Informacje szczegółowe znajdują się

w rozdziale „Przechowywanie nośników druku” na stronie 187.

Jak unikać blokowania się papieru

WSKAZÓWKA:

Zaleca się przeprowadzenie próbnego wydruku na danym nośniku przed dokonaniem zakupu dużych ilości tego nośnika.

Wybierając odpowiednie nośniki druku oraz prawidłowo umieszczając je w drukarce, zmniejsza się ryzyko blokowania się papieru. Więcej informacji na temat wkładania papieru do drukarki znajduje się w sekcjach:

• „Umieszczanie nośników druku w podajniku wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 151.

• „Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI) (tylko model Dell 1760nw)” na stronie 159.

• „Zapobieganie blokowaniu się nośników” na stronie 201.

W przypadku zablokowania się nośnika, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale

„Zablokowany papier” na stronie 224.

Zlecenie zadania druku

Sterownik drukarki pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Po wybraniu funkcji Print w programie drukarki, otwiera się okno sterownika drukarki. Wprowadź ustawienia dla danego zadania.

Ustawienia drukowania wybrane z poziomu sterownika unieważniają ustawienia domyślne wykonane poprzez panel użytkownika lub funkcję Tool Box.

Można kliknąć ma opcję Preferences znajdującą się w polu Print widocznym na początku, aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi ustawieniami systemu. Jeśli któraś z funkcji wyświetlanych w oknie sterownika jest nieznana, należy skorzystać z Pomocy online.

Drukowanie w typowej aplikacji Microsoft ® Windows ® przebiega następująco:

1 Otwórz plik przeznaczony do druku.

2 Z menu Plik, wybierz Drukuj.

3 Sprawdź, czy w oknie dialogowym wyświetlana jest nazwa właściwej drukarki. W razie potrzeby, wprowadź zmiany w ustawieniach systemowych (na przykład, które strony drukować, jaką liczbę egzemplarzy).

4 Kliknij Preferencje, aby dostosować ustawienia systemu niedostępne z poziomu pierwszego ekranu, a potem kliknij OK.

5 Kliknij OK lub Drukuj, aby zlecić drukarce wykonanie zadania.

Drukowanie

169

Kasowanie zadań druku

Jest kilka metod kasowania zleconego zadania druku.

Kasowanie z poziomu panelu użytkownika

Kasowanie po rozpoczęciu drukowania:

1 Naciśnij (Cancel).

WSKAZÓWKA:

Kasowane jest tylko bieżące zadanie. Wszystkie pozostałe zadania będą wykonane.

Kasowanie zadania z poziomu Windows

Kasowanie z poziomu paska zadań

Po zleceniu zadania drukowania, na pasku zadań pojawia się w prawy rogu mała ikona.

1 Kliknij dwukrotnie na ikonę drukarki.

W oknie drukarki wyświetli się lista zadań.

2 Wybierz zadanie, które chcesz skasować.

3 Na klawiaturze naciśnij przycisk <Delete>.

Kasowanie zadania z poziomu pulpitu.

1 Jeżeli pulpit jest zasłonięty, zrzuć otwarte okna na pasek zadań.

Kliknij Start  Urządzenia i drukarki (w przypadku Windows 7 i Windows Server 2008 R2).

Kliknij Start  Drukarki i faksy (w Windows XP).

Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki (w przypadku Windows Vista).

Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki (w Windows Server 2008).

Kliknij prawym przyciskiem w lewym, dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel sterowania 

Sprzęt  Drukarki (dla systemu Windows 8).

Prawym przyciskiem kliknij w lewym dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel sterowania 

Sprzęt  Urządzenia i drukarki (w Windows Server 2012).

Pojawi się lista dostępnych drukarek.

2 Prawym przyciskiem kliknij drukarkę wybraną w trakcie zlecania zadania druku, a następnie wybierz

Podgląd druku.

3 Wybierz sterownik drukarki.

W oknie drukarki wyświetli się lista zadań.

4 Wybierz zadanie, które chcesz skasować.

5 Na klawiaturze naciśnij przycisk <Delete>.

Wydruk raportu

Korzystając z menu

Raport/List, można wydrukować różne ustawienia, w tym ustawienia drukarki,

Szczegółowe informacje na temat jak wydrukować raporty lub listy, znajdują się w rozdziale „Report/List” na stronie 125.

170

Drukowanie

Praca drukarki

18 Korzystanie z oprogramowania drukarki .................173

19 Komunikaty drukarki ....................................................177

20 Charakterystyka techniczna .......................................181

171

172

Korzystanie z oprogramowania drukarki

18

Korzystając z dostarczanej z drukarką płyty Software and Documentation, należy zainstalować oprogramowanie odpowiednie dla danego systemu operacyjnego.

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

Windows

®

Okno Printer Status

Okno Printer Status ostrzega o wystąpieniu błędu lub sytuacji awaryjnej, na przykład, gdy wystąpiło zablokowanie papieru lub ilość tonera jest bardzo mała.

Domyślnie ustawione jest wywoływanie okna Printer Status tylko przy wystąpieniu błędu. W przypadku wystąpienia błędu, w oknie Printer Status pojawia się komunikat błędu. W oknie właściwości stanu drukowania Printing Status Window Properties możliwe jest takie ustawienie, aby okno Printer Status pojawiało się przy każdej operacji drukowania.

Można również sprawdzić poziom tonera drukarki.

Status Monitor Console

Za pomocą konsoli Status Monitor Console można zarządzać różnymi funkcjami okna Status Window dla danej drukarki.

Okno Status Window dla danej drukarki otworzy się po kliknięciu na jej nazwę znajdującą się na liście (lub w oknie Printer Selection).

Dell Supplies Management System

Okno dialogowe zarządzania materiałami eksploatacyjnymi Dell Supplies Management System można uruchomić z menu Wszystkie programy lub poprzez kliknięcie na ikonę na pulpicie. Materiały eksploatacyjne można zamówić telefonicznie lub przez Internet.

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Additional Color Laser Software  Dell

Supplies Management System.

Pojawi się okno Dell Supplies Management System.

2 Wybierz drukarkę z listy Select Printer Model.

3 Jeśli zamówienie składane jest przez Internet: a Wybierz adres strony internetowej z listy Select Reorder URL.

b Kliknij Visit Dell Printer supplies ordering web site.

Pojawi się ekran Dell C1760nw Color Printer/Dell C1660w Color Printer – Dell Supplies

Management System.

c Wprowadź numer seryjny Service Tag, a następnie kliknij OK.

Jeśli zamówienie jest składane telefonicznie, zadzwoń pod numer, który znajduje się pod nagłówkiem Order by Phone.

Korzystanie z oprogramowania drukarki

173

Quick Launch Utility

Z pomocą okna szybkiego startu Quick Launch Utility można otworzyć okno Status Window, Tool Box, and

Troubleshooting.

Aby móc korzystać z funkcji szybkiego startu Quick Launch Utility, należy w trakcie instalacji oprogramowania Dell wybrać i zainstalować Quick Launch Utility. Aby otworzyć okno Quick Launch

Utility:

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers 

Additional Color Laser Software 

Quick Launch Utility

Otworzy się okno dialogowe Quick Launch Utility.

2 Z pomocą okna szybkiego startu Quick Launch Utility można otworzyć okno Status Window, Tool

Box i

Troubleshooting. Aby wyjść, kliknij X w prawym, górnym rogu okna.

Więcej informacji można uzyskać, klikając Help każdej z aplikacji.

Status Window

Tool Box

Troubleshooting

*1

Kliknij, aby otworzyć okno Printing Status. Patrz „Okno Printer Status” na stronie 173.

Kliknij, aby otworzyć funkcję Tool Box. Patrz „Korzystanie z menu Tool Box” na stronie 111.

Przycisk Troubleshooting Guide daje możliwość samodzielnego usunięcia usterek.

*1 Troubleshooting Guide jest plikiem PDF. Aby go otworzyć, potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie.

Macintosh

Status Monitor Widget

Status Monitor Widget jest to program użytkowy, który zapewnia wydajne korzystanie z drukarki poprzez wymianę informacji pomiędzy komputerem Macintosh i drukarką.

Aby otworzyć program Status Monitor Widget:

1 Kliknij ikonę Dashboard w docku, aby uruchomić aplikację Dashboard.

2 Kliknij znak plus (+), aby wyświetlić pasek widżeta. łamaga

3 Kliknij ikonę Status Monitor na pasku widżeta. Pojawi się okno Printer Status.

WSKAZÓWKA:

Gdy pojawi się komunikat Select a printer w oknie Preferences, wybierz odpowiednią drukarkę.

174

Korzystanie z oprogramowania drukarki

Pojawi się okno Status Monitor.

1

2

3

4

1 Pole Printer Status Message

Wyświetla komunikat o stanie pracy aktualnie używanej drukarki.

WSKAZÓWKA:

Program Status Monitor Widget automatycznie pobiera informacje z drukarki w określonych odstępach czasu, które mogą być ustawione w oknie Preferences. Stan pracy drukarki jest odświeżany, gdy uruchamiany jest program Dashboard oraz gdy zamykane jest okno Preferences.

WSKAZÓWKA:

Jeśli Status Monitor Widget ie otrzymuje odpowiedzi z drukarki, wyświetli się informacja

Cannot get printer information.

WSKAZÓWKA:

Gdy drukarka podłączona jest za pomocą kabla USB, nie można sprawdzić stanu pracy drukarki w trakcie realizacji zadania druku.

2 Pole funkcji stanu pracy drukarki

Wyświetla symbol stanu drukarki.

• Symbol szacunkowego poziomu tonera

Pokazuje szacunkową ilość tonera dla każdego koloru przy prawidłowej pracy drukarki.

Poniżej 29% Poniżej 9% Nieznany

WSKAZÓWKA:

Program nie otrzymuje odpowiedzi z drukarki, wyświetlony zostanie symbol Unknown – poziom tonera nieznany.

• Symbol błędu drukarki

Wyświetla symbol drukarki, gdy wystąpi błąd.

Wystąpił błąd i nie można korzystać z drukarki.

Korzystanie z oprogramowania drukarki

175

3 Przycisk Info (i)

Kliknij ten przycisk, aby otworzyć Preferences.

WSKAZÓWKA:

Przycisk Info (i) pojawia się w prawym dolnym rogu okna, gdy kursor znajduje się w oknie

Status Monitor.

Printer

Status Update Interval

SNMP Community Name

Przycisk Service Tag

Przycisk done

Wyświetla rozwijaną listę nazw dostępnych drukarek. Pierwsza drukarka na liście ustawiona jest jako domyślna.

Możliwe jest ustawienie odstępów pomiędzy kolejnymi aktualizacjami stanu pracy drukarki. Drukarka ustawiona jest domyślnie na pobieranie aktualnych informacji z drukarki co 10 sekund. Wartość odstępu można ustawiać pomiędzy 0 a 600.

Można zmienić nazwę wspólnoty SNMP (Simple Network Management Protocol), gdy korzysta się z domyślnej nazwy wspólnoty (publicznej). Można wprowadzić do

31 znaków alfanumerycznych.

Kiknij Get Tag, aby uzyskać numer service tag.

Kliknij ten przycisk, aby powrócić do okna Printer Status.

4 Przycisk Order Supplies

Kliknięcie na ten przycisk powoduje wyświetlenie okna Order.

W tym oknie podawane są informacje potrzebne do zamówienia materiałów eksploatacyjnych drogą telefoniczną lub internetową.

WSKAZÓWKA:

Okno Order pojawia się automatycznie, gdy wykryty zostanie niski poziom tonera.

Order Online

Order By Phone

Dell and the Environment

Z listy wybierz adres strony internetowej i kliknij Visit Dell printer supplies ordering web site strony internetowej zamawiania materiałów eksploatacyjnych firmy Dell.

Wyświetlana jest lista numerów telefonów pod którymi można zamówić materiały eksploatacyjne firmy Dell.

Kliknij to łącze, aby uzyskać dostęp do strony z informacjami na temat recyklingu.

176

Korzystanie z oprogramowania drukarki

016-317

016-324

016-338

016-340

016-344

016-345

016-346

016-347

016-370

016-383

016-384

016-385

016-386

Kod błędu

001-360

003-340

003-356

006-370

007-340

007-371

009-654

010-354

010-377

016-302

016-313

016-315

016-387

016-391

016-392

016-393

016-394

016-700

016-720

016-746

016-799

19

Komunikaty drukarki

Na panelu użytkownika wyświetlane są komunikaty opisujące aktualny stan drukarki i wskazujące ewentualne problemy, które wymagają interwencji. W tym rozdziale opisano rodzaje komunikatów, ich znaczenie i jak je skasować.

UWAGA:

Gdy pojawia się kod błędu na wyświetlaczu, pozostające w drukarce dane oraz informacje zgromadzone w pamięci drukarki nie są bezpieczne.

Czynności naprawcze

Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeśli problem nie został usunięty, skontaktuj się z firmą Dell.

Patrz „Kontakt z firmą Dell” na stronie 230.

Naciśnij przycisk   (Set). Skontaktuj się z firmą Dell jeśli ten komunikat pojawia się wielokrotnie.

Patrz „Kontakt z firmą Dell” na stronie 230.

Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeśli problem nie został usunięty, skontaktuj się z firmą Dell.

Patrz „Kontakt z firmą Dell” na stronie 230.

Naciśnij przycisk   (Set), aby skasować bieżące zadanie. Patrz „Kasowanie zadań druku” na stronie 170.

Naciśnij przycisk   (Set). Włącz

S/W Download i wykonaj ponownie operację zgodnie

z procedurą. Patrz „Secure Settings” na stronie 138.

Naciśnij przycisk   (Set), aby skasować bieżące zadanie. Patrz „Kasowanie zadań druku” na stronie 170.

Komunikaty drukarki

177

027-452

027-446

075-100

075-921

077-100

077-102

077-104

077-105

077-300

077-900

077-901

092-310

092-910

093-423

093-424

093-425

093-426

093-919

093-920

093-921

093-922

Kod błędu

016-920

016-921

016-922

016-923

016-924

024-360

024-914

024-969

Czynności naprawcze

Naciśnij przycisk   (Set). Wykonaj operację jeszcze raz zgodnie z procedurą.

Naciśnij przycisk   (Set). Upewnij się, że żaden inny punkt dostępowy lub router nie próbuje ustanowić połączenia bezprzewodowego za pomocą WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup ® – Push

Button Configuration), następnie wykonaj operację ponownie zgodnie z procedurą.

Naciśnij przycisk   (Set). Sprawdź tekst szyfrujący dla punktu bezprzewodowego dostępowego

LAN lub routera i wykonaj operację jeszcze raz zgodnie z procedurą.

Naciśnij przycisk   (Set). Sprawdź klucz WEP dla punktu bezprzewodowego dostępowego LAN lub routera i wykonaj operację jeszcze raz zgodnie z procedurą.

Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeśli problem nie został usunięty, skontaktuj się z firmą Dell.

Patrz „Kontakt z firmą Dell” na stronie 230.

Włóż wybrany papier. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziałach „Umieszczanie

nośników druku w podajniku wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 151 lub „Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI) (tylko model Dell 1760nw)” na stronie 159.

• Włóż wybrany papier. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziałach „Umieszczanie

nośników druku w podajniku wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 151 lub „Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym (PSI) (tylko model Dell 1760nw)” na stronie 159.

• W przypadku kolorowej drukarki DellC1660w:

Jeśli papier został włożony do podajnika MPF i wyświetla się ten komunikat błędu, papier może być zablokowany. Sprawdź podawanie papieru, włóż wybrany papier i naciśnij przycisk   (Set).

Patrz „Usuwanie blokady papieru z przodu drukarki” na stronie 203.

Zmień adres IP, aby uniknąć powielania. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

Sprawdź podawanie papieru, włóż wybrany papier i naciśnij przycisk   (Set). Patrz „Usuwanie blokady papieru z przodu drukarki” na stronie 203.

Włóż papier do druku drugą stroną (nieparzystą), a potem naciśnij przycisk   (Set). Patrz

„Umieszczanie nośników druku – druk dwustronny ręczny” na stronie 164.

Sprawdź tor podawania papieru i usuń zablokowany papier. Patrz „Usuwanie zablokowanego papieru” na stronie 201.

Sprawdź tor podawania papieru i usuń zablokowany papier. Patrz „Usuwanie blokady papieru w tylnej części drukarki” na stronie 204.

Sprawdź tor podawania papieru i usuń zablokowany papier. Patrz „Usuwanie zablokowanego papieru” na stronie 201.

Zamknij pokrywę tylną.

Sprawdź tor podawania papieru i usuń zablokowany papier. Patrz „Usuwanie papieru zablokowanego w obszarze tacy odbiorczej” na stronie 206.

Sprawdź tor podawania papieru i usuń zablokowany papier. Patrz „Usuwanie zablokowanego papieru” na stronie 201.

Wyczyść czujnik CTD. Patrz „Czyszczenie czujnika gęstości tonera kolorowego (CTD)” na stronie 195.

Wkrótce trzeba wymienić kasetę z tonerem. Zamów materiały ze strony www.dell.com/supplies

Patrz „Wyjmowanie kaset z tonerem” na stronie 188.

Włóż ponownie lub wymień kasetę z danym kolorem. Patrz „Wymiana kaset z tonerem” na stronie 188.

178

Komunikaty drukarki

Kod błędu

093-930

093-931

093-932

093-933

093-940

093-941

093-942

093-943

093-960

093-961

093-962

093-963

093-970

093-971

093-972

093-973

093-974

116-399

124-333

191-310

193-700

Czynności naprawcze

Wyjmij wskazaną kasetę z tonerem i włóż nową. Jeśli kaseta z tonerem nie zostanie wymieniona, mogą wystąpić problemy z jakością druku. Zamów materiały eksploatacyjne na

www.dell.com/supplies. Patrz „Wymiana kaset z tonerem” na stronie 188.

Włóż ponownie lub wymień kasetę z danym kolorem. Patrz „Wkładanie kaset z tonerem” na stronie 190.

Wymień kasetę na obsługiwaną przez tę drukarkę. Zamów materiały na www.dell.com/supplies.

Patrz „Wymiana kaset z tonerem” na stronie 188.

Włóż ponownie lub wymień kasetę z danym kolorem. Patrz „Wkładanie kaset z tonerem” na stronie 190.

Wyłącz drukarkę i włącz ponownie. Jeśli problem nie został usunięty, skontaktuj się z firmą Dell.

Patrz „Kontakt z firmą Dell” na stronie 230.

Komunikat oznacza, że drukarka jest w trybie pracy z tonerem innym niż toner firmy Dell.

Komunikaty drukarki

179

180

Specyfikacja techniczna

20

Specyfikacja techniczna

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

Kompatybilność z systemami operacyjnymi

Kolorowa drukarka Dell C1760nw/C1660w współpracuje z systemami: Microsoft

®

Windows

®

XP, Windows

XP 64-bit Edition, Windows Vista

®

, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition,

Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server

®

2003, Windows Server 2003 x64 Edition,

Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012, Mac OS X Version 10.4.11, 10.5, 10.6 i 10.7.

Zasilanie

110–240 V prąd zmienny

50/60 Hz

11,0 A

Napięcie znamionowe

Częstotliwość

Natężenie prądu

220–240 V prąd zmienny

50/60 Hz

5,0 A

Gabaryty

Wysokość: 225 mm

Szerokość: 394 mm

Głębokość: 300 mm

Waga: (razem z kasetami z tonerem):

• Kolorowa drukarka Dell C1760nw: 10,6 kg

• Kolorowa drukarka Dell C1660w: 10,5 kg

Pamięć

Pamięć podstawowa 128 MB

Specyfikacja techniczna

181

Emulacja Description Language (PDL)/Emulation, system operacyjny i interfejs

Emulacje PDL

Systemy

Interfejsy

System drukowania na bazie hosta

Microsoft

®

Windows

®

XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista

®

, Windows Vista 64-bit

Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows

Server ® 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008

64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Mac OS X Version 10.4.11, 10.5,

10.6 i 10.7.

Lokalny podstawowy:

Sieciowy podstawowy:

USB 2.0

10Base-T/100Base-TX Ethernet (tylko model Dell C1760nw)

IEEE 802.11b/802.11g/ 802.11n (bezprzewodowo)

Kompatybilność z MIB

Baza danych informacji zarządzania (MIB) zawiera dane dotyczące urządzeń sieciowych (takich jak adaptery, mostki, routery czy komputery). Informacje te pomagają administratorom sieci w zarządzaniu siecią (w analizowaniu wydajności, ruchu w sieci, błędów itd.) Kolorowe drukarki Dell C1760nw/C1660w spełniają wymagania branżowe w zakresie MIB, co sprawia, ze urządzenia te są rozpoznawane i mogą być zarządzane za pomocą oprogramowania zarządzania siecią i drukarkami różnych producentów.

Miejsce użytkowania

Praca

Temperatura

Wilgotność względna

Gwarantowana jakość druku

10–32°C

10–85% (brak kondensacji)

15–28°C

20–70% (brak kondensacji)

Temperatura

Wilgotność względna

Przechowywanie

Temperatura

Wilgotność względna

Wysokość n.p.m.

Praca

Przechowywanie

–20–40°C

5–85% (brak kondensacji)

Do 3100 m n.p.m.

70,9275 kPa

182

Specyfikacja techniczna

Kable połączeniowe

Kable połączeniowe muszą spełniać poniższe wymagania:

Typ połączenia

1 USB

2 Ethernet

(tylko model Dell C1760nw)

Parametry podłączenia i symbole

USB 2.0

10 Base-T/100 Base-TX

1

2

Specyfikacja techniczna

183

184

Specyfikacja techniczna

Konserwacja drukarki

21 Konserwacja drukarki .................................................. 187

22 Usuwanie zablokowanego papieru.......................... 201

185

186

21

Konserwacja drukarki

W celu utrzymania optymalnej jakości druku, drukarka wymaga przeprowadzenia okresowych czynności konserwacyjnych. Jeśli wiele osób korzysta z drukarki, wskazane byłoby wyznaczenie głównego użytkownika odpowiedzialnego za utrzymanie drukarki w dobrym stanie. Wszystkie problemy związane z drukiem i konserwacją kierowane byłyby do głównego użytkownika.

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

Ustalanie poziomu zużycia materiałów eksploatacyjnych

Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool może dostarczać natychmiastowej informacji o poziomie tonera. Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej, aby uzyskać podgląd tych informacji. Aby wykorzystać funkcję powiadamia E-Mail Alert, gdy należy uzupełnić zużyte materiały eksploatacyjne, wpisz swoją nazwę lub nazwę głównego użytkownika w oknie e-mail.

Na panelu użytkownika można również sprawdzić:

• Dozwolone materiały eksploatacyjne lub elementy konserwacji drukarki wymagające uwagi

(za każdym razem drukarka wyświetla informacje tylko o jednej pozycji).

• Wyświetla zużycie tonera w każdej kasecie z tonerem.

Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych

Można zmienić kilka ustawień w drukarce, co przyczynia się zmniejszenie zużycia tonera i papieru.

Materiały

Nośniki druku

Ustawienia

Kaseta z tonerem Toner Saver w zakładce

Others sterownika drukarki.

Multiple Up w zakładce

Layout sterownika drukarki.

Funkcja

Rozwijane menu pozwala na wybranie trybu, w którym zużycie tonera jest mniejsze. Włączenie tej opcji powoduje zmniejszenie jakości wydruku.

Drukarka drukuje dwie lub więcej stron na jednej stronie arkusza.

Liczba stron możliwych do wydrukowania na jednym arkuszu papieru wynosi:

• sterownik drukarki dla Microsoft ® Windows ® : 2, 4, 8, 16 lub 32 stron,

• sterownik drukarki dla Macintosh: 2, 4, 6, 9 lub 16 stron.

Funkcje dupleks i Multiple Up pozwalają na wydrukowanie do 64 stron na jednym arkuszu (32 obrazy stron na jednej stronie arkusza i 32 na drugiej).

Przechowywanie nośników druku

Można wykonać kilka czynności, aby uniknąć problemów z pobieraniem papieru i nierówną jakością druku.

• Najlepsze rezultaty zapewnia przechowywanie nośników druku w temperaturze otoczenia około

21°C i wilgotności względnej 40%.

• Kartony z nośnikami druku należy składować na palecie lub półce, a nie bezpośrednio na podłodze.

• Po wyjęciu indywidualnych opakowań nośników druku z oryginalnego kartonu, należy upewnić się, że są składowane na równym podłożu zapewniającym pełne podparcie.

• Nie umieszczać niczego na opakowaniach nośników druku.

Konserwacja drukarki

187

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Przechowuj materiały eksploatacyjne w oryginalnych opakowaniach aż do chwili ich użycia.

Nie przechowuj materiałów eksploatacyjnych:

• W temperaturze wyższej niż 40°C.

• W pomieszczeniach, w których występują duże zmiany wilgotności i temperatury.

• W miejscach nasłonecznionych.

• W miejscach zakurzonych.

• Przez długi czas w samochodzie.

• W środowisku agresywnym.

• W środowisku z zasolonym powietrzem.

Wymiana kaset z tonerem

OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do wymiany kaset należy przeczytać i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa podanej w sekcji Ważne informacje.

Oryginalne kartridże z tonerem firmy Dell rozprowadzane są tylko przez firmę Dell. Kartridże mogą być zamawiane poprzez Internet ze strony http://www.dell.com/supplies lub telefonicznie. Zamawianie przez

telefon, patrz „Kontakt z firmą Dell” na stronie 230.

Zaleca się stosowanie kaset z tonerem marki Dell. Gwarancja firmy Dell nie obejmuje usuwania problemów powstałych na skutek stosowania akcesoriów, części i komponentów dostarczanych przez dostawców innych niż Dell.

OSTRZEŻENIE:

Nie wolno wrzucać zużytych kaset z tonerem do ognia. Resztki tonera mogą eksplodować powodując poparzenia i urazy.

OSTRZEŻENIE:

Potrząsanie kasetą powoduje wysypanie tonera.

Wyjmowanie kaset z tonerem

1 Otwórz pokrywę sekcji tonera.

188

Konserwacja drukarki

2 Chwyć mocno za kasetę w sposób pokazany na rysunku.

OSTRZEŻENIE:

Zawsze wysuwaj kasetę powoli, tak aby nie rozsypać tonera.

3 Wyciągnij kasetę z tonerem.

Konserwacja drukarki

189

Wkładanie kaset z tonerem

1 Rozpakuj nową kasetę z tonerem i potrząśnij ją pięć, sześć razy, aby równo rozprowadzić toner w kasecie.

WSKAZÓWKA:

Przed przystąpieniem do wymiany, upewnij się, że kolor nowej kasety pasuje do wymienianego.

WSKAZÓWKA:

Ostrożnie obchodź się z kasetą, aby uniknąć wysypania tonera.

2 Usuń taśmę zabezpieczającą z kasety z tonerem.

190

Konserwacja drukarki

3 Włóż kasetę dokładnie do uchwytu, a następnie dociśnij na środku etykiety, aż zatrzaski wejdą na swoje miejsce.

4 Zamknij pokrywę sekcji tonera.

Konserwacja drukarki

191

Czyszczenie drukarki w środku

OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z kontaktu z uziemieniem, aby nie dopuścić do porażenia prądem.

1 Sprawdź, czy drukarka nie pracuje i otwórz pokrywę sekcji tonera.

2 Chwyć mocno za kasetę w sposób pokazany na rysunku.

3 Wyciągnij kasetę z tonerem.

4 Wyciągnij również pozostałe trzy kasety z tonerem.

192

Konserwacja drukarki

5 Wyjmij czyścik.

6 Włóż czyścik do otworu obok strzałki na drukarce aż z kliknięciem schowa się w otworze, tak jak pokazano to na rysunku, a potem wyjmij go.

7 Powtórz te czynności w pozostałych trzech otworach.

8 Umieść czyścik na swoim miejscu.

Konserwacja drukarki

193

9 Włóż kartridż dokładnie do uchwytu, a następnie dociśnij na środku etykiety, aż zatrzaski wejdą na swoje miejsce.

10 Włóż pozostałe trzy kasety z tonerem.

11 Zamknij pokrywę sekcji tonera.

194

Konserwacja drukarki

Czyszczenie czujnika gęstości tonera kolorowego (CTD)

Czujnik należy czyścić tylko wtedy, gdy na monitorze stanu pracy pojawi się alarm dotyczący czujnika

CTD.

1 Sprawdź, czy drukarka jest wyłączona.

2 Naciśnij zatrzask pokrywy tylnej i otwórz pokrywę.

3 Czujnik CTD należy czyścić wewnątrz drukarki za pomocą suchego wacika.

4 Zamknij pokrywę.

5 Włącz drukarkę.

Konserwacja drukarki

195

Ustawianie rejestru koloru

W tej sekcji opisano jak ustawić rejestr koloru przy pierwszym uruchomieniu drukarki lub po przeniesieniu jej w nowe miejsce,

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do menu

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk (Set).

Przeprowadź korekcję automatyczną

Auto Correct pozwala na automatyczne przeprowadzenie korekcji.

Panel użytkownika

1 Naciśnij

(Menu).

2 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Maintenance, potem przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Color Reg Adj, potem przycisk (Set).

5 Sprawdź, czy pojawił się

Auto Correct, potem przycisk (Set).

6 Sprawdź, czy pojawił się napis

Are you sure? i naciśnij przycisk (Set).

Autokorekta została zakończona.

Tool Box

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Na tym etapie pojawi się okno Select Printer, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele sterowników drukarek. W tym przypadku, kliknij nazwę Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer wymienioną na liście Printer Name, a potem kliknij OK.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.

3 Wybierz Color Registartion Adjustment z listy po lewej stronie. Wyświetli się strona Color

Registartion Adjustment.

4 Usuń zaznaczenie On w polu dla Auto Registration Adjustment.

5 Kliknij Start obok Auto Correct. Rejestr koloru zostaje automatycznie skorygowany.

Wydruk karty rejestru koloru

Panel użytkownika

1 Włóż papier. Informacje na temat wkładania papieru znajdują się w sekcji „Umieszczanie nośników druku” na stronie 151.

2 Naciśnij

(Menu).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Maintenance, potem przycisk (Set).

5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Color Reg Adj, potem przycisk (Set).

6 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Color Reg Chart, potem przycisk (Set).

Drukowana jest karta rejestracji koloru.

196

Konserwacja drukarki

Tool Box

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Na tym etapie pojawi się okno Select Printer, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele sterowników drukarek. W tym przypadku, kliknij nazwę Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer wymienioną na liście Printer Name, a potem kliknij OK.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.

3 Wybierz Color Registartion Adjustment z listy po lewej stronie. Wyświetli się strona Color

Registartion Adjustment.

4 Usuń zaznaczenie On w polu dla Auto Registration Adjustment.

5 Kliknij Start obok Print Color Regi Chart. Drukowana jest karty rejestracji koloru.

Ustalenie wartości

Ka karcie rejestracji kolorów, dla każdego koloru (Y, M i C), należy znaleźć te miejsca, gdzie dwie czarne linie i linia kolorowa są ustawione najbardziej w jednej osi.

Należy odczytać wartości liczbowe (–5–+5) w przypadku każdego z kolorów. Gdy wartością odczytaną jest 0, nie trzeba ustawiać rejestru koloru.

Gdy ta wartość jest różna od zera, zastosuj procedurę opisaną w sekcji „Wprowadzanie wartości” na stronie 198.

Konserwacja drukarki

197

Wprowadzanie wartości

Panel użytkownika

Aby dokonać regulacji, wprowadź wartości, które znalazłeś na karcie rejestru koloru, korzystając z panelu użytkownika.

1 Włóż papier. Informacje na temat wkładania papieru znajdują się w sekcji „Umieszczanie nośników druku” na stronie 151.

2 Naciśnij (Menu).

3 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

4 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Maintenance, potem przycisk (Set).

5 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Color Reg Adj, potem przycisk (Set).

6 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Enter Number, potem przycisk (Set).

7 Sprawdź, czy pojawił się napis

Enter (Y, M, C) i naciskaj lub , aż na karcie wyświetli się żądana wartość (np. +3).

8 Naciśnij jeden raz i przesuń kursor do pola następnej wartości.

9 Powtórz kroki 7 i 8, aby wprowadzić wszystkie cyfry, a następnie naciśnij przycisk (Set).

10 Sprawdź, czy pojawił się napis

Enter (LY, LM, LC).

11 Naciskaj lub , aż na karcie wyświetli się żądana wartość (np. +3).

12 Naciśnij jeden raz i przesuń kursor do pola następnej wartości.

13 Powtórz kroki 11 i 12, aby wprowadzić wszystkie cyfry, a następnie naciśnij przycisk (Set).

14 Sprawdź, czy pojawił się napis

Enter (RY, RM, RC).

15 Naciskaj lub , aż na karcie wyświetli się żądana wartość (np. +3).

16 Naciśnij jeden raz i przesuń kursor do pola następnej wartości.

17 Powtórz kroki 15 i 16, aby wprowadzić wszystkie cyfry, a następnie naciśnij przycisk (Set).

18 Naciśnij (Menu).

19 Naciskaj przycisk , aż pojawi się

Admin Menu, a potem naciśnij przycisk (Set).

20 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Maintenance, potem przycisk (Set).

21 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Color Reg Adj, potem przycisk (Set).

22 Naciskaj przycisk , aż pojawi się napis

Color Reg Chart, potem przycisk (Set). Drukowana jest karta rejestracji koloru z nowymi wartościami.

23 Ustaw wartości dla każdego koloru tak, aby linie dla wartości 0 były najprostsze. Jeśli dla wartości 0 linie nie są najprostsze, ustal wartość, dla której są najprostsze i ponownie przeprowadź ustawienia.

198

Konserwacja drukarki

Tool Box

Aby dokonać regulacji, wprowadź wartości odczytane z karty rejestru koloru, korzystając z Tool Box.

1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer  Tool Box.

WSKAZÓWKA:

Na tym etapie pojawi się okno Select Printer, gdy na komputerze zainstalowanych jest wiele sterowników drukarek. W tym przypadku, kliknij nazwę Dell C1760nw Color Printer lub Dell C1660w

Color Printer wymienioną na liście Printer Name, a potem kliknij OK.

Otworzy się Tool Box.

2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.

3 Wybierz Ustawienia rejestru koloru z listy po lewej stronie. Wyświetli się strona Ustawienie rejestru koloru.

4 Usuń zaznaczenie On w polu dla Auto Registration Adjustment.

5 Wybierz odpowiednie wartości odpowiadające najbardziej osiowo ustawionym liniom, a potem kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia.

6 Kliknij Start obok Print Color Regi Chart.

Drukowana jest karta rejestracji koloru z nowymi wartościami.

7 Ustaw wartości dla każdego koloru tak, aby linie dla wartości 0 były najprostsze. Jeśli dla wartości 0 linie nie są najprostsze, ustal wartość, dla której są najprostsze i ponownie przeprowadź ustawienia.

UWAGA:

Po wydrukowaniu karty rejestru koloru, nie wyłączaj drukarki dopóki nie zatrzyma się silnik drukarki.

Konserwacja drukarki

199

200

Usuwanie zablokowanego papieru

22

Usuwanie zablokowanego papieru

Staranny dobór nośników druku oraz umiejętne wkładanie ich do podajników pozwalają uniknąć

większości przypadków blokowania drukarki. Więcej informacji w sekcji „Wskazówki dotyczące nośników druku” na stronie 143.

WSKAZÓWKA:

Elementy graficzne wykorzystane w niniejszej instrukcji przedstawiają kolorową drukarkę

Dell™ C1760nw, chyba że podano inaczej.

WSKAZÓWKA:

Podajnik priorytetowy (PSI) dostępny jest tylko w kolorowej drukarce Dell™ C1760nw.

WSKAZÓWKA:

Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej partii danego nośnika.

Zapobieganie blokowaniu się nośników

• Stosować tylko nośniki do drukarek laserowych. Więcej informacji w sekcji „Wskazówki dotyczące nośników druku” na stronie 143.

• Prawidłowe wkładanie nośników druku, patrz „Umieszczanie nośników druku w podajniku

wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 151 i „Umieszczanie nośników druku w podajniku priorytetowym

(PSI) (tylko model Dell 1760nw)” na stronie 159.

• Nie wkładaj za dużej ilości nośnika do źródeł nośników druku. Upewnij się, że stosy nośników druku nie przekraczają dozwolonych wysokości zaznaczonych strzałką na prowadnicach szerokości nośników.

• Nie umieszczaj w źródłach nośników druku, nośników pomarszczonych, pozaginanych, wilgotnych lub zawiniętych.

• Wygnij, energicznie przekartkuj i wyrównaj nośniki druku przed włożeniem do drukarki. W przypadku zablokowania się nośnika druku, można spróbować podawać pojedyncze arkusze papieru z jednego z podajników.

• Nie używać nośników druku, które przycinano samodzielnie.

• Stosować jedną wielkość nośników druku, jedną gramaturę i jeden rodzaj w danym procesie druku.

• Upewnij się, że nośniki skierowane są zalecaną stroną druku do góry przy wkładaniu nośników druku.

• Przechowuj nośniki druku w środowisku spełniającym kryteria przechowywania. Informacje

szczegółowe znajdują się w rozdziale „Przechowywanie nośników druku” na stronie 147.

• Nie usuwać podajnika PSI podczas drukowania.

• Sprawdź, czy wszystkie kable podłączone do drukarki są poprawnie zamocowane.

• Zbyt mocne dociskanie prowadnic może powodować zablokowanie papieru.

Usuwanie zablokowanego papieru

201

Określanie miejsca wystąpienia zablokowania papieru

OSTRZEŻENIE:

Nie próbuj usuwać zablokowanego papieru przy pomocy narzędzi lub innych przyborów.

Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia drukarki.

Poniższe rysunki pokazują, gdzie może dojść do zablokowania papieru podczas drukowania.

1 2 3

4

6

1 Taca odbiorcza

2 Zespół nagrzewnicy

3 Dźwignie

4

Pokrywa tylna

5 Pokrywa przednia

6 Podajnik wielofunkcyjny (MPF)

5

202

Usuwanie zablokowanego papieru

Usuwanie blokady papieru z przodu drukarki

OSTRZEŻENIE:

Przed wykonaniem poniższych czynności należy przeczytać i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.

WSKAZÓWKA:

Podajnik PSI dostępny jest tylko w modelu Dell C1760nw Color Printer.

WSKAZÓWKA:

Aby usunąć przyczynę błędu wyświetlonego na panelu użytkownika, należy usunąć wszystkie nośniki druku na całej drodze przesuwu papieru.

1 Wyciągnij podajnik PSI.

2 Usuń zablokowany papier.

3 Załóż podajnik PSI w drukarce.

OSTRZEŻENIE:

Zakładając ponownie podajnik PSI, nie należy stosować nadmiernej siły.

Niedostosowanie siły może prowadzić do uszkodzenia podajnika lub elementów wewnętrznych drukarki.

4 Naciśnij (Set).

Usuwanie zablokowanego papieru

203

Usuwanie blokady papieru w tylnej części drukarki

OSTRZEŻENIE:

Przed wykonaniem poniższych czynności, należy przeczytać i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.

OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z kontaktu z uziemieniem, aby nie dopuścić do porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Nie usuwać zablokowanego papieru tuż po wykonaniu drukowania, grozi to poparzeniem, gdyż w trakcie pracy nagrzewnica rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury.

WSKAZÓWKA:

Aby usunąć przyczynę błędu wyświetlonego na panelu użytkownika, należy usunąć wszystkie nośniki druku na całej drodze przesuwu papieru.

1 Naciśnij zatrzask pokrywy tylnej i otwórz pokrywę.

2 Przesuń dźwignie do góry.

204

Usuwanie zablokowanego papieru

3 Usuń papier zablokowany z tyłu drukarki.

4 Opuść dźwignie do pozycji wyjściowej.

5 Zamknij pokrywę.

Usuwanie zablokowanego papieru

205

Usuwanie papieru zablokowanego w obszarze tacy odbiorczej

OSTRZEŻENIE:

Przed wykonaniem poniższych czynności, należy przeczytać i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.

OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z kontaktu z uziemieniem, aby nie dopuścić do porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Nie usuwać zablokowanego papieru tuż po wykonaniu drukowania, grozi to poparzeniem, gdyż w trakcie pracy nagrzewnica rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury.

WSKAZÓWKA:

Aby usunąć przyczynę błędu wyświetlonego na panelu użytkownika, należy usunąć wszystkie nośniki druku na całej drodze przesuwu papieru.

1 Naciśnij zatrzask pokrywy tylnej i otwórz pokrywę.

2 Przesuń dźwignie do góry.

206

Usuwanie zablokowanego papieru

3 Usuń papier zablokowany z tyłu drukarki. Jeśli na tym odcinku przesuwu papieru nie ma zablokowanego papieru, należy usunąć blokadę papieru w innym miejscu.

4 Opuść dźwignie do pozycji wyjściowej.

5 Zamknij pokrywę.

6 Jeśli, pomimo wykonania czynności opisanych w punktach powyżej nie można usunąć papieru, naciśnij i przytrzymaj (Cancel) przez 2 sekundy.

Wyświetli się komunikat

Clearing jammed paper i zablokowany papier zostanie wysunięty wraz z papierem podanym z podajnika MPF lub PSI.

WSKAZÓWKA:

Użycie tej funkcji powoduje skasowanie aktualnego zadania druku.

WSKAZÓWKA:

Aby skorzystać z tej funkcji, papier musi być włożony do podajnika MPF lub PSI.

Usuwanie zablokowanego papieru

207

208

Usuwanie zablokowanego papieru

Usuwanie usterek

23 Usuwanie usterek ..........................................................211

209

210

23

Usuwanie usterek

WSKAZÓWKA:

Podajnik priorytetowy (PSI) dostępny jest tylko w kolorowej drukarce Dell™ C1760nw.

Podstawowe problemy z pracą drukarki

WSKAZÓWKA:

Połączenie Ethernet dostępne jest tylko w modelu Dell C1760nw.

Niektóre problemy związane z pracą drukarki dają się łatwo rozwiązać. Jeśli pojawia się jakiś problem, najpierw należy sprawdzić podstawowe kwestie:

• Kabel zasilający musi być podłączony do drukarki i do prawidłowo uziemionego gniazdka.

• Drukarka jest włączona.

• Dopływ prądu jest nie jest odcięty przez jakiś wyłącznik lub bezpiecznik.

• Działa inny sprzęt elektryczny podłączony do tego samego gniazdka.

• Gdy drukarka podłączona jest do sieci za pomocą kabla Ethernet, nie łączy drukarki z komputerem za pomocą kabla USB.

• Gdy drukarka podłączona jest do komputera za pomocą kabla USB, nie łączy drukarki z siecią za pomocą kabla Ethernet.

Jeśli po sprawdzeniu wszystkich powyższych kroków problem nadal występuje, wyłącz drukarkę, odczekaj 10 sekund i włącz ją ponownie. Wykonanie tej czynności często rozwiązuje problem.

WSKAZÓWKA:

W przypadku wyświetlenia na ekranie panelu użytkownika lub komputera komunikatów o błędach, należy stosować się do instrukcji w celu usunięcia problemu. Szczegółowe informacje na temat

komunikatach o błędach i kodach błędów znajdują się w rozdziale „Komunikaty drukarki” na stronie 177.

Problemy z wyświetlaczem

Problem

Nie można wprowadzić zmian ustawień menu z panelu użytkownika

Czynność naprawcza

Ustawienia wprowadzone z poziomu oprogramowania, sterownika drukarki lub programów użytkowych drukarki mają wyższy priorytet niż ustawienia dokonywane na panelu użytkownika. Zmień ustawienia w sterowniku drukarki, programach użytkowych lub oprogramowaniu drukarki, a nie na panelu użytkownika.

Problemy z drukowaniem

WSKAZÓWKA:

Wymagane jest podanie hasła, aby wejść do menu

Admin Menu, gdy Panel Lock Set jest ustawiony w pozycji

Enable. W takim przypadku, należy wprowadzić hasło i nacisnąć (Set).

Problem

Zadanie nie zostało wydrukowane lub wydruk zawiera nieprawidłowe znaki.

Czynność naprawcza

Sprawdź, czy na panelu użytkownika pojawił się komunikat

Ready to

Print przed wysłaniem zadania do druku. Naciśnij (Menu), aby wrócić do stanu gotowości

Ready to Print.

Upewnij się, czy nośniki druku znajdują się w drukarce. Naciśnij (Menu), aby wrócić do stanu gotowości

Ready to Print.

Sprawdź, czy używasz prawidłowego sterownika drukarki.

Usuwanie usterek

211

Problem

Złe podawanie nośnika lub podawanie kilku na raz.

Koperta po wydrukowaniu jest pognieciona.

Strona nagle urywa się.

Czynność naprawcza

Upewnij się, czy używasz prawidłowego kabla Ethernet (tylko model

Dell C1760nw), USB, oraz czy jest właściwie podłączony do drukarki.

Sprawdź, czy wybrany jest prawidłowy rozmiar nośników druku.

Jeżeli używany jest bufor druku, sprawdź, czy nie przestał działać.

Sprawdź interfejs drukarki z poziomu

Admin Menu.

Ustal, który interfejs hosta jest używany. Wydrukuj stronę z ustawieniami, aby zweryfikować, czy bieżące ustawienia interfejsu są prawidłowe.

Szczegółowe informacje na temat jak wydrukować raport ustawień

sprzętu, patrz „Printing a Report/List Using the Operator Panel” na stronie 125.

Upewnij się, że używane nośniki druku odpowiadają specyfikacjom

drukarki. Więcej informacji, patrz „Obsługiwane formaty papieru” na stronie 148.

Przekartkuj szybko nośniki przed włożeniem.

Upewnij się, czy nośniki druku są prawidłowo włożone.

Sprawdź ustawienie prowadnic.

Sprawdź, czy podajnik PSI jest poprawnie założony.

Nie wkładaj zbyt wielu nośników do podajników.

Nie wkładaj na siłę nośników druku do podajnika wielofunkcyjnego MPF lub podajnika PSI. Mogą się deformować.

Upewnij się, czy nośniki druku nie są zawinięte.

Zwróć uwagę na zalecaną stronę druku dla danego nośnika druku i włóż

go prawidłowo. Patrz „Umieszczanie nośników druku” na stronie 151.

Odwróć nośnik druku lub obróć go i spróbuj wydrukować ponownie, aby zobaczyć, czy nastąpiła poprawa.

Nie mieszaj rodzajów nośników druku.

Nie mieszaj ryz nośników druku.

Usuń górne i dolne zwinięte arkusze z ryzy przed włożeniem nośników druku.

Wkładaj nośniki druku do podajników tylko wtedy, gdy są puste.

Upewnić się, że koperta włożona jest poprawnie, zgodnie z instrukcją

zawartą w sekcji „Umieszczanie kopert w podajniku wielofunkcyjnym

(MPF)” na stronie 156 lub „Wkładanie kopert do podajnika priorytetowego (PSI)” na stronie 161.

Zwiększ wartość ustawienia Time-Out w menu Printer Settings w Dell

Printer Configuration Web Tool.

Odwróć stos nośników druku w szufladzie lub podajniku MPF.

Nośniki druku nie układają się równo w stos na tacy odbiorczej.

Drukarka nie drukuje dwustronnie Wybierz Flip on Short Edge lub Flip on Long Edge z menu Duplex w zakładce Others sterownika drukarki.

212

Usuwanie usterek

Problemy z jakością druku

WSKAZÓWKA:

Niektóre z procedur podanych w tej sekcji, korzystających z Tool Box mogą być również wykonywane poprzez panel użytkownika Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej informacji na temat

korzystania z panelu użytkownika i Dell Printer Configuration Web Tool, patrz „Korzystanie z menu drukarki” na

stronie 125 oraz „Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 81.

Wydruki są zbyt jasne

Czynność

1 Poziom tonera w kasetach jest zbyt niski. Potwierdź ilość tonera w każdej kasecie z tonerem.

a Sprawdź poziom tonera w zakładce Status Monitor stanu pracy.

b Wymień kasety z tonerem jeśli to konieczne.

Tak

Zadanie zakończone.

Czy problem został naprawiony?

2 Sprawdź, czy nośniki nie są wilgotne i czy stosowane są

odpowiednie nośniki druku. Patrz „Obsługiwane rodzaje papieru” na stronie 149. Jeśli nie, użyj nośniki zalecane dla danej drukarki.

Czy problem został naprawiony?

Zadanie zakończone.

3 Sprawdź, czy ustawienia Paper Type sterownika drukarki odpowiadają włożonym nośnikom druku.

a W zakładce General w Printing Preferences sterownika drukarki, sprawdź ustawienia Paper Type.

b Włóż suche (niezawilgocone) i właściwe nośniki, potem kliknij

Print Test Page w Printer properties sterownika drukarki.

Zadanie zakończone.

Czy problem został naprawiony?

4 Wyłącz funkcję Toner Saver w sterowniku drukarki.

a W zakładce Others w Printing Preferences sterownika drukarki, sprawdź, czy zaznaczono Off w rozwijanym menu Toner Saver.

Czy problem został naprawiony?

Zadanie zakończone.

Nie

Przejdź do punktu 2.

Przejdź do punktu 3.

Przejdź do punktu 4.

Skontaktuj się z Dell.

Usuwanie usterek

213

Toner rozmazuje się lub nietrwały druk/plamy na odwrotnej stronie

Czynność

1 Powierzchnia nośników druku może być nierówna. Zmień ustawienia Paper Type w sterowniku drukarki. Na przykład, zmień papier zwykły na zwykły gruby.

a W zakładce General w Printing Preferences sterownika drukarki, zmień ustawienia Paper Type.

Czy problem został naprawiony?

2 Sprawdź, czy używany jest prawidłowy nośnik druku. Patrz

„Obsługiwane rodzaje papieru” na stronie 149. Jeśli nie, użyj

nośniki zalecane dla danej drukarki.

Czy problem został naprawiony?

3 Ustawianie temperatury nagrzewnicy.

a Uruchom Tool Box, kliknij Adjust Fusing Unit w zakładce

Printer Maintenance.

b Ustaw temperaturę zwiększając wartość dla danego rodzaju nośnika.

c Kliknij Apply New Settings.

d Kliknij zamknij okno, aby wyjść z Tool Box.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Nie

Przejdź do punktu 2.

Przejdź do punktu 3.

Skontaktuj się z Dell.

214

Usuwanie usterek

Plamy na wydruku/niewyraźny druk

Czynność

1 Sprawdź, czy kartridże z tonerem są zainstalowane prawidłowo.

Patrz „Wkładanie kaset z tonerem” na stronie 190.

Czy problem został naprawiony?

2 Jeśli używany jest toner innej firmy niż Dell, zainstaluj kasety z tonerem firmy Dell.

Czy problem został naprawiony?

3

Oczyść układ nagrzewnicy.

a Włóż jeden arkusz papieru do podajnika MPF i wydrukuj kartkę z grafiką na całą stronę.

b Włóż zadrukowany arkusz stroną do druku do dołu i wydrukuj czystą stronę.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Drukowana strona jest pusta

Nie

Przejdź do punktu 2.

Przejdź do punktu 3.

Skontaktuj się z Dell.

Jeśli problem się pojawia, skontaktuj się z firmą Dell.

Smugi na wydruku

Jeśli problem się pojawia, skontaktuj się z firmą Dell.

Usuwanie usterek

215

Kolorowe kropki na wydruku

Jeśli problem się pojawia, skontaktuj się z firmą Dell.

Pionowe białe pasy

Czynność

1 Wyczyść drukarkę w środku i wykonaj wydruk testowy.

a Wyczyść drukarkę wewnątrz za pomocą czyścika. Patrz

„Czyszczenie drukarki w środku” na stronie 192.

b Kliknij Print Test Page w Printer Properties sterownika drukarki.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Cętki

Czynność

1 Ustaw napięcie transferowania.

a Uruchom Tool Box, kliknij Adjust BTR w zakładce Printer

Maintenance.

b Wprowadź ustawienia odpowiadające rodzajowi użytych nośników druku.

Czy problem został naprawiony?

2

Jeśli używasz nośników innych niż zalecane, zastosuj nośniki zalecane dla danej drukarki.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Nie

Kontakt Dell.

Nie

Idź do punktu 2.

Skontaktuj się z Dell.

216

Usuwanie usterek

Murzenie

Czynność

1 Ustaw napięcie transferowania.

a Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.

b Kliknij Ghost Configuration Chart.

Drukowana jest karta konfiguracji murzenia. c Uruchom Tool Box, kliknij BTR Refresh Mode w zakładce

Printer Maintenance.

d Zaznacz pole wyboru obok On, a potem kliknij Apply New

Settings.

e Kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.

f Kliknij Ghost Configuration Chart.

Drukowana jest karta konfiguracji murzenia.

Czy problem został naprawiony?

2 Powierzchnia nośników druku może być nierówna. Zmień ustawienia Paper Type w sterowniku drukarki. Na przykład, zmień papier zwykły na zwykły gruby.

a W zakładce General w Printing Preferences sterownika drukarki, zmień ustawienia Paper Type.

Czy problem został naprawiony?

3 Ustawianie temperatury nagrzewnicy.

a Uruchom Tool Box, kliknij Adjust Fusing Unit w zakładce

Printer Maintenance.

b Ustaw temperaturę zwiększając wartość dla danego rodzaju nośnika.

c Kliknij Apply New Settings.

d Kliknij zamknij okno, aby wyjść z Tool Box.

Czy problem został naprawiony?

4 Jeśli używasz nośników innych niż zalecane, zastosuj nośniki zalecane dla danej drukarki.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Nie

Przejdź do punktu 2.

Przejdź do punktu 3.

Przejdź do punktu 4.

Skontaktuj się z Dell.

Usuwanie usterek

217

Mgła

Czynność

1

Czy cała drukowa strona jest jasna?

2 Start Developer Stir Mode.

a Uruchom Tool Box, kliknij Developer Stir Mode w zakładce

Diagnosis.

b Kliknij Start.

Czy problem został naprawiony?

Defekt typu Bead-Carry-Out (BCO)

Tak Nie

Skontaktuj się z Dell. Przejdź do punktu 2.

Zadanie zakończone.

Skontaktuj się z Dell.

Czynność

1 Jeśli drukarka została zainstalowana na dużej wysokości nad poziomem morza, ustaw wysokość miejsca.

a Uruchom Tool Box, kliknij Adjust Altitude w zakładce Printer

Maintenance.

b Określ wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Nie

Skontaktuj się z Dell.

218

Usuwanie usterek

Ślady mechaniczne

Czynność

1 Poziom tonera w kasetach jest zbyt niski. Potwierdź ilość tonera w każdej kasecie z tonerem.

a Sprawdź poziom tonera w zakładce Status Monitor stanu pracy.

b Wymień kasety z tonerem jeśli to konieczne.

Czy problem został naprawiony?

2 Start Developer Stir Mode.

a Uruchom Tool Box, kliknij Developer Stir Mode w zakładce

Diagnosis.

b Kliknij Start.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Marszczenie lub plamienie papieru

Nie

Przejdź do punktu 2.

Skontaktuj się z Dell.

Czynność

1 Sprawdź, czy używany jest prawidłowy nośnik druku. Patrz

„Obsługiwane formaty papieru” na stronie 148 i „Wskazówki dotyczące nośników druku” na stronie 143. Jeśli nie, użyj

nośniki zalecane dla danej drukarki.

Czy problem został naprawiony?

Tak Nie

Zadanie zakończone. Jeśli drukowane są koperty, przejdź do punktu 2.

Jeśli druk odbywa się na nośnikach innych niż koperty, skontaktuj się z Dell.

Usuwanie usterek

219

Czynność

2 Sprawdź marszczenie. Czy marszczenie występuje w obszarze do 30 mm od krawędzi kopert?

3a Czy koperta ma skrzydełko na dłuższej krawędzi?

3b Włóż kopertę do podajnika MPF, dłuższą krawędzią w kierunku podawania, ze skrzydełkiem otwartym i skierowanym do góry.

Więcej informacji, patrz „Wkładanie kopert #10, DL lub Monarch” na stronie 156.

Czy problem został naprawiony?

4a Włóż kopertę do podajnika MPF, ze skrzydełkiem otwartym

i skierowanym do góry. Szczegóły, patrz „Wkładanie kopert C5” na stronie 157.

Czy problem został naprawiony?

4b Użyj koperty innej wielkości.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Takie marszczenie uznaje się za normalne. Drukarka jest sprawna.

Nie

Jeśli koperta ma

220 mm długości lub więcej (C5 lub

Envelope #10), przejdź do punktu 3a.

Jeśli koperta ma mniej niż 220 mm długości (Monarch lub DL), przejdź do punktu 3b.

Koperta C5.

Koperta Envelope

#10.

Przejdź do punktu 4b.

Przejdź do punktu 4a.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 4b.

Zadanie zakończone. Skontaktuj się z Dell.

Zadanie zakończone. Skontaktuj się z Dell.

Nieprawidłowy margines górny

Czynność

1 Sprawdź ustawienia marginesu w używanej aplikacji.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Nie

Skontaktuj się z Dell.

220

Usuwanie usterek

Brak wyrównania rejestracji koloru

Czynność

1 Wykonaj automatyczną regulację rejestracji koloru.

a Uruchom Tool Box, kliknij Color Registration Adjustment w zakładce Printer Maintenance.

b Usuń zaznaczenie On w polu dla Auto Registration

Adjustment.

c Naciśnij Start obok Auto Correct.

Czy problem został naprawiony?

2 Wyczyść czujnik CTD.

a Wyczyść czujnik CTD. Patrz „Czyszczenie czujnika gęstości tonera kolorowego (CTD)” na stronie 195.

b Uruchom Tool Box, kliknij Color Registration Adjustment w zakładce Printer Maintenance.

c Usuń zaznaczenie On w polu dla Auto Registration

Adjustment.

d Naciśnij Start obok Auto Correct.

Czy problem został naprawiony?

3 Wydrukuj kartę konfiguracji rejestracji koloru (Color Regi

Configuration Chart) i ręcznie popraw rejestrację koloru.

Kliknij Color Registration Adjustment w zakładce Printer

Maintenance.

a Usuń zaznaczenie On w polu dla Auto Registration

Adjustment.

b Kliknij Start obok Print Color Regi Chart. Drukowana jest karty rejestracji koloru.

c Wybierz wartość odpowiadającą linii prostej. Więcej informacji

patrz „Ustawianie rejestru koloru” na stronie 196.

d Kliknij Apply New Settings.

e Kliknij Start obok Print Color Regi Chart, aby wydrukować ponownie kartę rejestracji koloru.

f Ustaw wartości dla każdego koloru tak, aby linie dla wartości 0 były najprostsze.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Nie

Przejdź do punktu 2.

Przejdź do punktu 3.

Skontaktuj się z Dell.

Usuwanie usterek

221

Pofałdowany papier

Czynność

1 Oczyść układ nagrzewnicy.

a Włóż jeden arkusz papieru do podajnika MPF i wydrukuj kartkę z grafiką na całą stronę.

b Włóż zadrukowany arkusz stroną do druku do dołu i wydrukuj czystą stronę.

Czy problem został naprawiony?

Tak

Zadanie zakończone.

Nie

Skontaktuj się z Dell.

222

Usuwanie usterek

Hałas

WSKAZÓWKA:

Niektóre z procedur podanych w tej sekcji, korzystających z Tool Box mogą być również wykonywane poprzez panel użytkownika Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej informacji na temat

korzystania z panelu użytkownika i Dell Printer Configuration Web Tool, patrz „Korzystanie z menu drukarki” na

stronie 125 oraz „Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 81.

Czynność

1 Ustal przyczynę problemu poprzez wyjęcie kartridży z tonerem.

a Wyjmij kasety z tonerem. Patrz „Wymiana kaset z tonerem” na stronie 188.

b Uruchom Tool Box, i kliknij Machine Check w zakładce

Diagnosis.

c Wybierz Main Motor Operation Check z rozwijanej listy wyboru i kliknij Start.

d Kliknij Play of Sound, aby sprawdzić dźwięk silnika.

Tak Nie

Przejdź do punktu 2. Skontaktuj się z Dell.

2

Czy dźwięk emitowany przez drukarkę odpowiada dźwiękowi odtworzonemu za pomocą funkcji Play of Sound?

a Kliknij Machine Check w zakładce Diagnosis. b Wybierz Dispense Motor Check (Yellow), Dispense Motor

Check (Magenta), Dispense Motor Check (Cyan), lub Dispense

Motor Check (Black) z listy rozwijanej i kliknij Start.

c Kliknij Play of Sound, aby sprawdzić dźwięk silnika.

d Powtórz kroki a i b, aby wykonać sprawdzenie Dispense Motor

Check dla pozostałych kaset.

Przejdź do punktu 3. Skontaktuj się z Dell.

WSKAZÓWKA:

Sprawdzenie może być wykonywane w dowolnej kolejności kolorów CMYK.

3

WSKAZÓWKA:

Nie sprawdzać poprawności działania silnika wielokrotnie.

Czy dźwięk emitowany przez drukarkę odpowiada dźwiękowi odtworzonemu za pomocą funkcji Play of Sound?

a Włóż z powrotem kasety z tonerem.

b Wykonaj ponownie krok 2.

Czy dźwięk emitowany przez drukarkę odpowiada dźwiękowi odtworzonemu za pomocą funkcji Play of Sound?

Zadanie zakończone.

Skontaktuj się z Dell.

Usuwanie usterek

223

Zablokowany papier

WSKAZÓWKA:

Niektóre z procedur podanych w tej sekcji, korzystających z Tool Box mogą być również wykonywane poprzez panel użytkownika Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej informacji na temat

korzytania z panelu użytkownika i Dell Printer Configuration Web Tool, patrz „Korzystanie z menu drukarki” na

stronie 125 oraz „Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 81.

Zablokowanie w trakcie pobierania papieru

Czynność

1 Usuń papier z podajnika PSI, potem sprawdź, czy papier jest poprawnie włożony do podajnika MPF.

Czy problem został naprawiony?

2a Użyj papieru grubego o gramaturze nie większej niż 216 g/m 2 .

Czy problem został naprawiony?

2b Użyj papieru o gramaturze nie mniejszej niż 60 g/m

2

.

Czy problem został naprawiony?

2c Sprawdź, czy koperta jest dobrze włożona do podajnika MPF,

zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji „Umieszczanie kopert w podajniku wielofunkcyjnym (MPF)” na stronie 156.

Czy problem został naprawiony?

2d Upewnij się, czy nośniki druku nie są zawinięte.

Czy problem został naprawiony?

2e Czy nośniki druku nie są wilgotne?

3a Energicznie przekartkuj nośniki druku.

Czy problem został naprawiony?

Tak Nie

Zadanie zakończone. Przejdź do czynności odpowiadającej używanemu nośnikowi

• Gruby – 2a

• Cienki – 2b

• Koperta – 2c

Jeśli druk odbywa się na papierze innym niż powyższy lub trybie duplex, idź do punktu

2e.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 3a.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 3a.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 3b.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 3a.

Przejdź do punktu 3c. Przejdź do punktu 3a.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 3c.

Dla trybu druku dwustronnego ręcznego lub koperty, skontaktuj się z Dell.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 3a.

3b Jeśli koperta jest zdeformowana, wyprostuj ją lub użyj nowej.

Czy problem został naprawiony?

3c Odwróć nośniki druku na drugą stronę.

Czy problem został naprawiony?

4 Użyj nośnika, który nie jest wilgotny.

Czy problem został naprawiony?

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 4.

Zadanie zakończone. Skontaktuj się z Dell.

224

Usuwanie usterek

Zblokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz

Czynność

1 Usuń papier z podajnika PSI, potem sprawdź, czy papier jest poprawnie włożony do podajnika MPF.

Czy problem został naprawiony?

2 Czy nośniki druku nie są wilgotne?

3a Użyj nośnika, który nie jest wilgotny.

Czy problem został naprawiony?

3b Energicznie przekartkuj nośniki druku.

Czy problem został naprawiony?

Problemy z łącznością bezprzewodową

Tak Nie

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 2.

Przejdź do punktu 3a. Przejdź do punktu 3b.

Zadanie zakończone. Przejdź do punktu 3b.

Zadanie zakończone. Skontaktuj się z Dell.

Problem

Nie można ustanowić połączenia bezprzewodowego.

Nie można ustanowić połączenia za pomocą WPS (Wi-Fi Protected Setup

®

).

Czynność naprawcza

Sprawdź, czy kabel Ethernet (tylko model Dell C1760nw) i kabel USB są odłączone od drukarki.

Sprawdź, czy

Wireless LAN jest ustawiony na Enable. Patrz „Wireless

LAN” na stronie 127.

Spróbuj wyłączyć zaporę w komputerze. Ustawienia zapory mogą blokować łączność z drukarką.

Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy/router LAN mają zabezpieczenia ustawione na WPA lub WPA2 (WEP nie jest obsługiwany).

Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

Dwa lub więcej punktów dostępowych lub routerów LAN mogą być w trakcie konfigurowania WPS. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Komunikat

Wireless Session

Overlap Error pojawia się podczas konfigurowania połączenia bezprzewodowego.

Nie można ustanowić połączenia

WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push

Button Configuration).

Naciśnij przycisk WPS na bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze LAN w ciągu 2 sekund po rozpoczęciu czynności WPS na drukarce. Szczegółowe informacje na temat punktu dostępowego lub routera znajdują się w instrukcji dostarczanej z punktem bezprzewodowym lub routerem LAN.

Sprawdź, czy PIN wprowadzony na komputerze jest prawidłowy.

Nie można ustanowić połączenia za pomocą WPS-PIN (Wi-Fi Protected

Setup-Personal Identification Number).

Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową po konfigurowaniu połączenia.

Sprawdź, czy tekst szyfrujący dla szyfrowania WPA/WPA2 lub klucz

WEP został zmieniony na bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze. (Tekst szyfrujący, przypadku niektórych punktów dostępowych i routerów może być nazywany kluczem. Szczegółowe informacje dotyczące punktu dostępowego lub routera LAN, znajdują się w instrukcji dołączonej do punktu dostępowego lub routera LAN.

Usuwanie usterek

225

Inne problemy

Problem Czynność naprawcza

W drukarce nastąpiła kondensacja pary. Zjawisko ma zwykle miejsce kilka godzin po nagrzaniu pomieszczenia zimą. Występuje również, gdy drukarka pracuje w miejscu, w którym względna wilgotność wynosi 85% lub więcej. Dostosuj wilgotność pomieszczenia lub przenieś drukarkę w miejsce o odpowiednich warunkach.

Kontakt z serwisem

Gdy wzywany jest serwis, należy opisać problem lub podać komunikat błędu, jaki pojawił się na wyświetlaczu.

Należy znać model drukarki oraz jej numer seryjny. Informacje te znajdują się na korpusie drukarki, pod pokrywą boczną.

226

Usuwanie usterek

Dodatki

Dodatki .................................................................................229

227

228

Dodatki

Polityka pomocy technicznej firmy Dell™

Pomoc techniczna z udziałem technika wymaga współpracy i udziału klienta w procesie rozwiązywania problemów technicznych i zapewnia przywrócenie systemu operacyjnego, oprogramowania oraz sterowników urządzeń do pierwotnych ustawień domyślnych oraz weryfikację poziomu funkcjonalności drukarki i wszystkich urządzeń zainstalowanych fabrycznie przez firmę Dell. Poza pomocą ze strony technika, dostępna jest pomoc techniczna online na stronie Dell Support. Istnieje możliwość zakupu dodatkowych opcji pomocy technicznej.

Zarówno drukarka jak i oprogramowanie zainstalowane przez firmę Dell oraz urządzenia peryferyjne objęte są ograniczoną pomocą technicznym ze strony firmy Dell. Pomoc techniczna odnośnie oprogramowania i urządzeń peryferyjnych realizowana jest przez właściwego producenta i dotyczy oprogramowania i urządzeń zakupionych i/lub zainstalowanych poprzez Software & Peripherals

(DellWare), ReadyWare oraz CFI/DellPlus.

Usługi dostępne przez Internet

Informacje dotyczące produktów i usług firmy Dell dostępne są na następujących stronach:

• www.dell.com

• www.dell.com/ap (tylko kraje Azji i Pacifiku)

• www.dell.com/jp (tylko Japonia)

• www.euro.dell.com (tylko Europa)

• www.dell.com/la (kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów)

• www.dell.ca (tylko dla Kanady)

Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Dell można nawiązać poprzez następujące strony internetowe oraz adresy mailowe:

• Strony internetowe Dell Support support.dell.com

support.euro.dell.com (tylko Europa)

• Dell Support e-mail addresses [email protected]

[email protected]

[email protected] (tylko kraje Ameryki łacińskiej i Karaibów) [email protected] (tylko kraje Azji i Pacyfiku)

• Dell Marketing and Sales e-mail addresses [email protected] (tylko kraje Azji i Pacyfiku) [email protected] (tylko Kanada)

• Anonimowy protokół przesyłania plików (FTP) ftp.dell.com

Należy zalogować się jako użytkownik: anonymous, a jako hasło należy podać swój adres mailowy.

Dodatki

229

Gwarancja i zwroty

Dell Computer Corporation („Dell”) wytwarza urządzenia przy użyciu nowych części i komponentów, lub odpowiedników nowych części i komponentów zgodnie z dobrymi praktykami obowiązującymi w branży. Więcej informacji na temat gwarancji udzielanej przez firmę Dell na drukarkę można uzyskać na stronie support.dell.com.

Informacje dotyczące przetwarzania odpadów

Zaleca się, aby klienci zbywali swoje zużyte komputery, monitory, drukarki oraz pozostałe urządzenia peryferyjne zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Można stosować ponowne wykorzystanie części, całych produktów lub recykling produktów, komponentów i/lub innych materiałów.

Więcej informacji na temat globalnego programu przetwarzania odpadów znajduje się na stronie www.dell.com/recyclingworldwide.

Kontakt z firmą Dell

Można wejść na stronę pomocy technicznej firmy Dell support.dell.com. Wybierz swój region na stronie

WELCOME TO DELL SUPPORT i po podaniu kilku informacji uzyskasz dostęp do narzędzi pomocy i informacji.

Z firmą Dell można skontaktować się również droga elektroniczną pod poniższym adresem:

• World Wide Web www.dell.com

www.dell.com/ap (tylko kraje Azji i Pacifiku) www.dell.com/jp (tylko Japonia) www.euro.dell.com (tylko Europa) www.dell.com/la (kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów) www.dell.ca (tylko dla Kanady)

• Anonimowy protokół przesyłania plików (FTP) ftp.dell.com

Zaloguj się jako anonymous, a jako hasło podaj swój adres mailowy.

• Electronic Support Service [email protected]

[email protected]

[email protected] (tylko kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów) [email protected] (tylko kraje Azji/Pacyfiku) support.jp.dell.com (tylko Japonia) support.euro.dell.com (tylko Europa)

• Electronic Quote Service [email protected] (tylko kraje Azji/Pacyfiku) [email protected] (tylko Kanada)

230

Dodatki

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents