ANVÄNDARHANDBOK
OPERATION INSTRUCTIONS
Stoftavskiljaren
Dust Extractor
S2800H
FÖRORD
Bäste kund
Tack för att ni valt Pullman-Ermator som leverantör.
Vi önskar er lycka till med er nya stoftavskiljare S2800H och hoppas att den motsvarar era
förväntningar.
Vi tillverkar produkter för professionell stofthantering sedan 1966 och har genom åren erhållit en
gedigen kompetens inom området. Vi utökar och förnyar ständigt vårt produktsortiment med nya
kvalitetsmaskiner.
Kontakta oss på Pullman-Ermator eller någon av våra återförsäljare för information om våra
produkter. Ni kan även gå in på vår hemsida, www.Pullman-Ermator.se.
Viktigt!
Denna instruktionsbok behandlar endast Stoftavskiljare Pullman-Ermator S2800H.
Stoftavskiljare Pullman-Ermator S2800H får endast användas för hantering av torrt, ej
explosivt, material.
Stoftavskiljare Pullman-Ermator S2800H är avsedd för byggstädning,
punktutsugning vid t. ex. borrmaskiner och mindre handhållna slipmaskiner.
Om stoftavskiljaren används för andra ändamål eller hanteras på annat sätt än vad denna
instruktionsbok beskriver, frånsäger sig Pullman-Ermator AB allt ansvar.
Beakta speciellt avsnitt Säkerhetsföreskrifter.
Läs instruktionsboken innan stoftavskiljare Pullman-Ermator S2800H tas i bruk.
De reservdelar som används till stoftavskiljare Pullman-Ermator S2800H ska vara godkända av
Pullman-Ermator AB.
Revision 4
1
Uppackning
Var noga med att kontrollera att allt finns med vid uppackning av maskinen. Förpackningen skall,
förutom själva maskinen, innehålla följande:
• Sugslang.
• Handrör.
• Golvmunstycke.
• Extra påsar.
Fattas något av dessa skall ni genast ta kontakt med återförsäljaren.
Montera fast framhjul som levererats med i plastpåse tillsammans med nödvändiga skruvar, brickor
samt muttrar.
Säkerhetsföreskrifter
Handhavande
Varning
• En elkabel som har klämskador eller torrsprickor kan vara farlig att använda och skall
omedelbart bytas ut. Risk för personskada.
Varning
• Anslut ej maskinen till ett ojordat uttag. Risk för personskada.
Varning
• Se till att uppställningsplatsen är stabil, så att inte stoftsugaren välter. Risk för person- och
egendomsskada.
Varning
• Risk för klämskada vid hantering av excenterlås.
Varning
• Maskinen får ej användas i miljöer där explosiva gaser förekommer. Stor risk för explosion.
Varning
• Sug ej glödande eller brinnande partiklar, maskinen kan då fatta eld. Om brand uppstår, dra ur
kontakten ur vägguttaget och släck med tillgängliga brandredskap.
Vid sugning av sot, aska eller glödande material ska därför avsedd föravskiljare placeras
mellan sugrör och stoftavskiljare.
Service
Varning
• Dra ut kontakten från vägguttaget vid underhållarbete. Risk för personskada.
Varning
• I samband med byte av filter kan hälsovådligt damm spridas. Operatören bör därför bära
skyddsglasögon, skyddshandskar, andningsmask med skyddsklass FFP3. Risk för
personskada.
Varning
• Stick ej hål på något filter. Risk för dammspridning.
Funktion
Maskinen (H-klass) är avsedd för uppsugning och avskiljning av torrt icke brännbart damm
med exponeringsgränsvärde < 0.1mg/m3, inklusive cancerframkallande ämnen.
Med start knappen startas turbinen. Därvid sugs stoftblandad luft med stor hastighet, via sugslang,
genom inloppet. I cyklonen dämpas hastigheten varvid det grövre stoftet avskiljs, dels genom
centrifugalkraft och dels genom sin egenvikt. Luft och restpartiklar passerar sedan finfiltret där
avskiljning sker.
Aggregatet är utrustat med filterrensning enl. principen reverserad luftpuls.
Revision 4
2
Drift
Innan användning skall utbildning, information och anvisningar genomföras i handhavandet av
maskinen och det avskilda dammet.
• Anslut maskinen till ett eluttag med spänning enligt maskinens namnskylt.
• Kontrollera att plastpåse och skyddskärlet finns monterat.
Med jämna mellanrum bör filtret rensas. Detta måste utföras innan plastpåsen bytes. Dessutom
lämpligt i samband med avslutat arbetspass.
• Manometern på motorchassit visar när filtret skall rensas eller bytas (rödmarkerat område). Så
länge manometern visar grönt, kan arbetet fortsätta. Växling mellan rött och grönt sker vid –11
kPa. Filterbyte sker enligt punkt 4 nedan.
• Tillvägagångssätt: Täpp till inloppet, låt maskinen arbeta upp vakuum några sekunder, tryck
sedan snabbt ner tangenten, placerat på sugarens topplock. Upprepa proceduren 4-5 ggr.
Stäng sedan av maskinen. Vänta tills motorn stannat helt innan inloppet öppnas igen. Skulle
manometern fortfarande visa rött, är filterbyte nödvändigt.
•
Plastsäcken får endast bytas efter det att filtret har rensats.
•
Överfyll ej plastpåsen och byt den på riktigt sätt (se avsnitt 6).
•
Plastsäcken måste förslutas efter det att den tagits av maskinen.
Använd endast originalsäck, art nr. 1276010 och påsring med buntband art nr. 1362150.
Filterbyte
Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas!
Stäng av maskinen och drag ur stickproppen ur eluttaget.
Lossa de tre spännena mellan cyklonmantel och cyklontopp och ta bort locket OBS! Verktyg
(skruvmejsel) måste användas. Lyft ur filterpaketet och placera det direkt i en påse (art nr 1376004).
Denna påse omhändertas enligt gällande regler. Montera sedan ett nytt filter. Endast originalfilter får
användas , art nr. 1337053.
Byte av plastpåse
Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas!
•
Rensa först filtret enligt avsnitt 3 ovan.
•
Stäng av sugaren.
•
Lossa skyddskärlet och lossa försiktigt plastpåsen från sin plats och förslut den försiktigt
så att dammet ej virvlas upp.
•
Starta åter sugaren och plugga inloppet så att inget damm kan skakas loss innan ny påse är
monterad.
•
Montera ny påse (1376004) i skyddskärlet och placera detta på sin plats. Spänn fast kärlet i
maskinen.
Revision 4
3
Service
Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas!
• Vid rengöring och service av maskinen måste maskinen stängas av och stickproppen dras ur
eluttaget.
• Undvik rengöring med hjälp av högtryckstvätt. Om detta är nödvändigt, se till att ej rikta strålen
mot maskinens öppningar, speciellt motorns inlopp/utlopp för kylluften.
• Rengör sugaren före eventuell demontering.
• Innan den använda maskinen flyttas från arbetsområdet, skall den rensugas eller avtvättas.
Dessutom skall inloppsöppningen förslutas med den vidhängade vridproppen.
• All övrig utrustning måste anses förorenat och skall behandlas därefter.
• Vid transport/förvaring av förorenat material, skall rör och slangar förslutas i bägge ändar med tape
eller motsvarande. Övriga delar skall förslutas i lämpliga plastsäckar.
• Om möjligt skall ett avskilt anpassat (filtrerat och ventilerat) rum, användas.
• Alla förorenade delar, som vid skötsel- eller reparationsarbete ej kan rengöras tillfredsställande,
måste omhändertas i tätt förslutbara påsar för omhändertagande enligt gällande bestämmelser.
• Om maskinen skall användas för annan användning, är det mycket viktigt att maskinen saneras
ordentligt så, att hälsofarligt damm ej sprids vidare.
Årligen skall kontroll av filterskador, maskinens täthet, avskiljningsgrad och
kontrollanordningar utföras av behörig person.
Tillbehör.
Följande artiklar är förbrukningsartiklar och måste bytas regelbundet för att uppnå den bästa funktion
av maskinen:
Art nr.
Benämning
Antal/maskin
1376004
1428 Plast påse
1 st
1276010
1428 Plastpåse (25-pack)
1 st
1337053
333H H-filter
1 st
1362150
T30I Buntband
1 st
Övriga tillbehör och reservdelar enligt bifogade sprängskisser.
Garanti
På samtliga Pullman-Ermator stoftsugare med tillbehör gäller 12 månaders fabriksgaranti avseende
material/tillverkningsfel. Med maskinen medföljer en garantisedel som efter returnerande till
Pullman-Ermator utökar garantin till 36 månader.
Ingrepp i maskinen får ej ske utan tillverkarens godkännande. Garantin omfattar ej fel som uppstått
genom normalt slitage, ovarsamhet, felaktig användning, obehörigt ingrepp eller att stoftsugaren
kopplats till felaktig spänning.
Vid reklamation skall stoftsugaren eller överenskommen del därav returneras till oss eller vårt ombud
för garantiundersökning och för eventuell garantireparation eller utbyte.
Revision 4
4
Felsökning
S2800H är konstruerad och anpassad för en krävande miljö och uppgift, men användaren bör dock
beakta att aggregaten innehåller precisionstillverkade komponenter som bör skyddas mot hårda slag
och stötar. Filter, tätningar, infästningar och anslutningar är omsorgsfullt anpassade och utvalda för
operatörens arbetsmiljö. Det är därför naturligtvis av stor vikt att operatör och servicepersonal
behandlar aggregatet med insikt och kunskap, detta för att maskinen skall tjäna felfritt för det ändamål
den är avsedd för.
Problem
Motorn går inte
Orsak
El ej ansluten
Kabelbrott
Strömbrytare trasig
Åtgärd
Anslut el
Byt kabel
Byt strömbrytare
Felaktig säkring
Anslut till rätt säkring
Motorn går men suger ej
Sugslang ej ansluten
Stopp i slangen
Plastsäck saknas
Anslut slangen
Rensa slangen
Montera plastsäck
Motorn går men suger dåligt
Hål på sugslangen
Igensatt filter
Motorkåpan dåligt
monterad
Stoft fastnat i luckan
Byt slang
Rensa eller byt filter
Justera
Motorn stannar direkt efter
start
Maskinen blåser ut damm
Onormalt maskinljud
Packningar defekta
Rensa cyklonen. OBS!
Skyddsutrustning!
Byt aktuell packning
Filtret lossnat eller defekt
Kontrollera och byt vid behov
Beställ service
SPARA DENNA INSTRUKTION!
Revision 4
5
Introduction
Dear Customer,
Thank you for choosing Pullman-Ermator as your supplier.
We hope that the Pullman-Ermator S2800H dust extractor will be to your satisfaction and meet your
expectations.
Pullman-Ermator has been manufacturing professional dust extractors since 1966 and has over the
years acquired a genuine technical knowledge in this area. We are continuously striving to improve
our products in our product segment and will continue to supply the market with new equipment.
Please feel free to browse information about our product programme on our web site
www.Pullman-Ermator.se.
Notice!
These instructions are only for dust extractor type Pullman-Ermator S2800H.
The Pullman-Ermator S2800H dust extractor can only be used with dry, non-explosive material.
The Pullman-Ermator S2800H dust extractor has been designed to clean construction areas and
be connected to small electrical machines such as drills etc.
Pullman-Ermator will not be held responsible if the dust extractor is used for other applications
or been used in ways other than those outlined in this instruction manual.
Please pay particular attention to the safety regulations.
Read the complete instruction manual before using the Pullman-Ermator S2800H.
All spare parts used with the Pullman-Ermator S2800H must be those specified by
Pullman-Ermator.
Revision 4
6
Unpacking
When unpacking the machine, please check that the following accessories are included:
• The hose with end fittings.
• Handle.
• Floor nozzle.
• Extra bags.
If any of the above-mentioned parts are missing, please contact your local distributor or our sales
representative.
Assemble the front wheels using the using bolt, washer and nut that are included in the package.
Safety Instructions
Handling
Warning
• Cables damaged through crushing or splitting can be dangerous if used and should be replaced
immediately. Risk of personal injury.
Warning
• Do not connect the machine to an unearthed socket. Risk of personal injury.
Warning
• Make sure the assembly area is firm, so the dust extractor does not tip over. Risk of personal
and material injury.
•
Warning
• Risk of pinching when handling the toggle fastener.
Warning
• The machine must not be used in environments where explosive gases may be present. Serious
risk of explosion.
Service
Warning
• Remove the plug from the wall socket when carrying out maintenance work. Risk of personal
injury.
Warning
• Dust can be spread when the coarse filter and the absolute filter are replaced that can be
hazardous to health. Accordingly, the user should wear protective glasses, protective gloves,
and a breathing mask conforming to protection class FFP3.
Warning
• Do not puncture the absolute filter. Risk of dust dispersion.
Revision 4
7
Function
The machine (H-class) is meant for sucking and separating dry, not combustive dust with limit
value of exposure < 0.1mg/m3, including carcinogenic materials.
The switch starts the motor. Dust laden air is then sucked through the inlet valve at high speed via the
suction hose. The air is slowed down by the cyclone and coarse dust particles are separated out, partly
by centrifugal force and partly by gravity. Air and finer particles then pass through the fine filter
where separation is made. The machine is designed for filter cleaning by reverse air pulse.
Use
Before using must the user be educated in handling the vacuum cleaner and the hazardous dust.
• Connect the electric plug to an outlet with correct voltage (see the designation plate).
• Check that plastic bag and the protective vessel are mounted.
From time to time the filter must be cleaned. This must be done before changing the plastic bag. Even
appropriate when the working is completed or when there is poor suction.
• The pressure gauge on the motor chassi shows when the filter must be cleaned or replaced (red
area). As long as the pressure gauge shows green, the work can continue. Shifting between green
and red area occurs at – 11 kPa.
• Procedure: Cover the inlet, let the machine build up vacuum for a few seconds then quickly push
down on the key and release it. Repeat the procedure 4-5 times.
Turn of the motor and wait until it stops completely, then uncover the inlet.
If the manometer still shows red, the filter should be replaced.
• The plastic bag may only be replaced after cleaning the filter.
• Don’t overfill the plastic bag and change it in the proper way (see part 6).
• The plastic bag must be tied up after removing.
Only use original plastic bag, art no.1376004and Ring cable tie art no. 1362150
Filter change
Proper personnel protective equipment must be used.
Shut off the machine and pull the plug out of the socket.
Loosen the 3 clamps between the housing and the top and remove the top. Observe! Tool
(Screwdriver) must be used. Lift out the filter and place it direct in to the plastic bag (1376004) and tie
it. This bag must be taken care of in a proper way. Only original filter may be used – 1337053.
Changing the plastic bag
Proper personnel protective equipment must be used.
• First clean the filter according to pos. 3 above.
• Shut off the machine.
• Remove the protective vessel and carefully tie the plastic bag in order to avoid dust turbulence.
• Lift out the used bag.
• Restart the machine and plug the inlet in order to prevent dust to fall from the machine before a
new bag is refitted.
• Place a new plastic bag (1376004) in the protective vessel. Buckle the vessel on to the machine.
Revision 4
8
Service
Proper personel protective equipment must be used.
When cleaning and servicing the machine, You must switch off the machine and pull out the plug
from the outlet.
• Avoid cleaning with high pressure cleaner. If necessary do not point at the openings on the
machine, especially the opening for the cooling air.
•
Clean the machine before dismantling.
•
Before moving the machine from the working area, the machine must be cleaned. Furthermore
must the inlet be locked with the expanding plug attached.
•
When transporting/storaging contaminated goods, the tubes and hoses must be sealed in both ends
with tape or similiar. Other contaminated goods, must be sealed in proper plastic bags.
•
All other equipment must be regarded contaminated and be treated thereafter.
•
If possible use a special suitable room (fitrated and ventilated).
•
Proper personel protective equipment must be used.
•
All parts after service, which are contaminated, must be taken core of in a proper way in plastic
bags according to all regulations.
•
If the vacuum cleaner has to be used for other purposes, it is extremely important that the vacuum
cleaner will be cleaned, to avoid spreading of hazardous dust.
Every year must inspection of filter damage, the tightness of the machine, the separation
and control devices be performed by an authorized person.
Accessories
Part.no.
Description
1376004
1428 Plastic bag
1276010
1428 Plastic bag (25-pack)
1337053
333H H-filter
1362150
T30I Cable tie
Other spare parts, see enclosed spare parts list.
No./machine
1 pcs
1 pcs
1 pcs
1 pcs
Warranty
All Pullman-Ermator devices and accessories have a 12-month factory warranty for material and
manufacturing defects. The warranty extends to 36 months when returning the attached warranty slip.
Do not attempt to repair the suction apparatus without the consent of the manufacturer.
The warranty does not cover defects which are the result of normal wear and tear, negligence,
defective use, unauthorised repair or the suction apparatus being connected to the incorrect voltage.
In the event of any complaint, the suction apparatus or an agreed part of it must be returned to us or
our authorised representative for warranty examination and for any warranty repair or replacement.
Revision 4
9
Problem solving
The S2800H is designed and manufactured for severe environments and tasks, but the user must note
that the machine must be protected from knocks and blows. Filter, seals, attachments, and connections
are carefully adapted and selected with regard to the operator’s work environment. Therefore, the
operator and service personnel must treat the machine with care in order to work correctly for many
years.
Problem
Motor does not start
Cause
No power
Cable defective
Switch defective
Procedure
Connect the machine
Change
Change
Motor stops immediately
after starting
Wrong fuse
Connect to correct fuse
Motor runs but there is no
suction
Hose not connected
Hose blocked
No plastic bag
Connect hose
Clean hose
Fit plastic bag
Motor runs but suction
Poor
Hole in the hose
Filter blocked
Top cover loose
Sealing defective
Change hose
Change filter
Adjust
Change current seal
Dust blows from motor
Filter loose or defective
Adjust or change
Abnormal noise
Order service
KEEP THESE INSTRUCTIONS!
Revision 4
10
TEKNISKA DATA
TECHNICAL PERFORMANCE
TECHNISCHEN ANGABEN
S2800H
230 VOLT
MÄRKSPÄNNING
Voltage/Spannung
230 VAC, 1-fas
(1-phase)
EFFEKTUTTAG
Power/Leistung
2400 W
MAX LUFTMÄNGD
Airflow/Luftstrom
240m3/h
MIN LUFTMÄNGD
Min Airflow / Min Luftstrom
100m3/h
MAX UNDERTRYCK
Vacuum/Unterdruck
18 kPa
SUGSLANG
Hose/Schlauch
5m x ∅ 50mm
INLOPPSRÖR
Inlet/Einlass
∅ 50mm
FILTER
Dammklass/Dustclass/Staubklasse
Finefilter/Feinfilter/Filtre
H
Yta/Area/Oberfläche 1.49m2
LJUDNIVÅ
Soundlevel/Geräuschpegel
75 dB(A)
UPPSAMLINGSSÄCK
Plastic bag/Fangsack
40 liter
(615x700mm)
DIMENSION HXBXL
Dimensions/Abmessung
1100x400x780 mm
VIKT
Weight/Gewicht
44 kg
Revision 4
11
Revision 4
12
Revision 4
13
Revision 4
14
Revision 4
15
Revision 4
16
Noteringar/Comments
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Revision 4
17
Revision 4
18
Revision 4
19
Revision 4
20
Download PDF

advertising