DW217 DW221 DW226 DW236 DW246 DW248

599111-00 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW217
DW221
DW226
DW236
DW246
DW248
1
4
6
3
5
1
2
7
A
2
3
B
C
8
5
1
2
D
E
3
F
G
4
ROTAČNÁ VŔTAČKA DW217/DW221/DW226/
DW236/DW246/DW248
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo
spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Maximálny priemer otvoru
pri vŕtaní do ocele/mäkkého
dreva/betónu
Rozmer závitu skľučovadla
Priemer objímky
Maximálna kapacita
skľučovadla
Hmotnosť
bez bočnej rukoväte
s bočnou rukoväťou
LpA (akustický tlak)
KPA (odchýlka
akustického tlaku K)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu K)
W
min-1
DW217
230
5
675/675
0-4000
DW221
230
5
701/701
0-2500
DW226
230
5
701/701
0-1200
DW236
230
5
701/701
0-850
DW246
230
5
701/701
0-600
DW248
230
5
701/701
0-600
mm
UNF
mm
8/20
1/2” x 20
-
10/25
1/2” x 20
43
10/30
1/2” x 20
43
13/30
1/2” x 20
43
13/35
1/2” x 20
43
13/35
1/2” x 20
43
mm
10
10
13
13
13
13
kg
kg
1,6
–
1,7
–
–
2,0
–
2,1
–
2,2
–
2,2
dB(A)
84
85
84
85
86
84
dB(A)
dB(A)
3,0
91
3,0
93
3,0
93
3,0
93
3,0
92
3,0
93
dB(A)
3,7
3,0
4,0
4,5
3,0
3,1
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ahD =
m/s2
4,6
4,8
≤ 2,5
Odchýlka K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Hodnota vibrácií ah
Skrutkovanie bez príklepu
ahD =
m/s2
2,5
≤ 2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
Odchýlka K =
m/s2
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota môže byť použitá na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
5
náradie používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo ak
sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne predĺžiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode, ale nevykonáva žiadnu prácu.
Tak sa môže počas pracovnej doby
značne skrátiť doba pôsobenia vibrácií
na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
ES Prehlásenie o zhode v rámci
EÚ
NORMY PRE STROJNÉ ZARIADENIA
09
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246/DW248
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/EC (do 28.
decembra 2009), 2006/42/EC (od 29. decembra
2009), 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
spôsobiť vážne alebo smrteľné
zranenie v prípade, že sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa jej nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu
zariadení v prípade, že sa mu
nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11
D-65510, Idstein, Germany
04.08.2009
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny pre prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané
zo siete (s prívodným káblom) alebo náradie
napájané z akumulátora (akumulátorové náradie).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, čo môže viesť
k vznieteniu prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením,
nepoužívajte žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do náradia
vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, používajte prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
b)
c)
d)
e)
f)
g)
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev alebo rukavice nedostali do
nebezpečnej blízkosti pohyblivých častí.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte pre Vašu prácu správny typ
náradia. Pri použití správneho typu náradia
bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ
7
d)
e)
f)
g)
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či
zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd
býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej zanášajú a lepšie
sa ovládajú.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď. používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie náradia iným
spôsobom a na iné než odporučené účely
môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý používa
vhodné náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
vŕtačky
•
•
•
8
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované rukoväte. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené
kovové časti náradia stanú vodivé a obsluha
tak utrpí zásah elektrickým prúdom.
Na zaistenie a podporu opracúvaného
predmetu k stabilnej platforme použite
svorky alebo iné praktické prostriedky.
Prichytenie obrobku rukou alebo jeho opretie
•
•
•
o Vaše telo je nestabilné a môže viesť
k strate kontroly.
Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Letiace čiastočky
môžu spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
Pri používaní dochádza k veľkému
zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Pri manipulácii
preto používajte rukavice.
Dbajte na to, aby boli rukoväte náradia
suché, čisté a aby neboli znečistené
olejom alebo mazivom. Odporúčame
Vám používať gumené rukavice. Tak bude
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
Iné nebezpečenstvo
Nasledujúce riziká sú prirodzené pri používaní
vŕtačiek:
– Zranenia spôsobené dotknutím sa otáčajúcich
sa dielov alebo horúcich dielov nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené isté
zostatkové riziká. Tieto sú:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Nebezpečenstvo úrazu spôsobené dlhodobým
používaním náradia.
Značky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Umiestnenie dátumového kódu (obr. A)
Dátumový kód (7), ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Príklepovú vŕtačku
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Inak by
mohlo dôjsť k úrazom osôb a materiálnym
škodám.
POUŽITIE VÝROBKU
- Úroveň v záberu: Pokiaľ je vrták stále zaseknutý,
elektronika zastaví chod vŕtačky a indikátor bude
svietiť trvalo.
- Režim výstrahy: Pokiaľ indikátor trvale bliká,
elektronika nepracuje správne. Zverte tento úkon
údržby autorizovanému servisu DEWALT.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
Táto rotačná vŕtačka je určená na profesionálne
vŕtanie a skrutkovanie.
Prívodný kábel sa môže vymeniť iba
v autorizovanom servise alebo kvalifikovaným
elektrotechnikom.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vlhkom prostredí
alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Použitie predlžovacieho kábla
Táto vŕtačka je elektrickým náradím na
profesionálne použitie.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s nástrojom. Ak pracujú s týmto náradím neskúsené
osoby, je nutné zaistiť dozor.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Poistné tlačidlo
(DW217/DW221/DW226/DW236/DW246)
3 Prepínač pravého / ľavého chodu
4 Zámka hriadeľa
(DW221/DW226/DW236/DW246/DW248)
5 Rýchloupevňovacie skľučovadlo
6 Hlavná rukoväť
DW248 - Regulácia chodu pri uviaznutí vrtáku
Táto funkcia pomáha ovládať vŕtačku pri uviaznutí
vrtáku, aby sa Vám nevytrhla z rúk. Táto situácia
môže nastať pri vŕtaní do oceli alebo pri použití
veľkého priemeru vrtáku pri vŕtaní do dreva.
V prípade zaseknutia vrtáku sa bude motor
v pravidelných intervaloch zapínať a vypínať.
Tu sú obsiahnuté tri výstražné signály:
- Úroveň kontroly: indikátor zaseknutia raz blikne
zakaždým, keď stlačíte vypínač (1). Elektronika
pracuje normálne.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
len schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (viď technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade použitia
zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite
sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Náhodné zapnutie by
mohlo spôsobiť úraz.
Vloženie a vybratie pracovného nástroja
(obr. A, B)
• Skľučovadlo roztvorte otočením objímky proti
smeru pohybu hodinových ručičiek a vložte
doňho nástavec.
• Pritiahnite skľučovadlo otáčaním objímky v smere
pohybu hodinových ručičiek.
• Ak chcete nástroj vybrať, postupujte v opačnom
poradí.
DW221/DW226/DW236/DW246/DW248 - Zámka
hriadeľa
Tieto modely sú vybavené tlačidlom zámky hriadeľa
(4).
9
• Pri vkladaní alebo vyberaní násady stlačte
tlačidlo zámky hriadeľa.
VAROVANIE: Nikdy nestláčajte tlačidlo
zámky hriadeľa za chodu.
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. C)
• Zvoliť smer otáčania je možné pomocou
prepínača chodu (3) tak, ako je znázornené (viď
šípky na náradí).
VAROVANIE: Pred vykonaním zmeny
smeru chodu počkajte, až sa motor
celkom zastaví.
Vybratie skľučovadla (obr. E & F)
• Čo najviac roztvorte čeľuste skľučovadla.
• Do skľučovadla zasuňte skrutkovač a otáčaním
v smere hodinových ručičiek odskrutkujte
prídržnú skrutku skľučovadla (8).
• Do skľučovadla upnite šesťhranný kľúč a udrite
doňho kladivom tak, ako je znázornené na
obrázku D.
Pred zahájením prevádzky:
• Upnite si príslušný nástavec.
• Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
PREVÁDZKA
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavovania alebo
pred nasadzovaním / snímaním
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vypnite a odpojte
od siete.
Pokyny na obsluhu
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a príslušné nariadenia.
• Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
• Na náradie príliš netlačte. Nadmerný tlak
nielen že nezvýši rýchlosť vŕtania, ale
výrazne zníži výkon prístroja a znižuje
jeho životnosť.
Správna poloha rúk (obr. A, G)
VAROVANIE: Aby ste obmedzili riziko
vážneho fyzického zranenia, VŽDY
používajte správnu polohu ruky tak, ako
je znázornené.
VAROVANIE: Aby ste obmedzili riziko
vážneho fyzického zranenia VŽDY držte
bežne, pričom predpokladajte nečakanú
reakciu.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti pod krytom náradia a druhú
ruku na hlavnej rukoväti (6).
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1). Otáčky náradia sú určené tlakom vyvíjaným
na vypínač.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
DW217/DW221/DW226/DW236/DW246
• V prípade potreby stlačte poistné tlačidlo (2),
ktoré zaistí nepretržitý chod náradia a uvoľnite
vypínač s plynulou reguláciou otáčok. Poistné
tlačidlo je funkčné iba v prípade, ak pracuje
náradie s maximálnymi otáčkami.
• Ak chcete ukončiť režim nepretržitého chodu
náradia, stlačte krátko vypínač a uvoľnite ho. Po
ukončení práce a pred odpojením prívodného
kábla náradie vždy vypnite.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením či zmenou nastavenia
alebo pred vykonávaním opráv. Uistite
sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Náhodné zapnutie by
mohlo spôsobiť úraz.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
10
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Čistenie
VAROVANIE: Vyfukujte piliny
a nečistoty z krytu motora pomocou
suchého stlačeného vzduchu, akonáhle
sa Vám bude zdať, že sa nečistoty
nahromadili okolo vetracích otvorov.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto typy chemikálií môžu plastové
materiály na náradí poškodiť. Používajte
iba tkaninu namočenú v mydlovom
roztoku. Zabráňte preniknutiu akejkoľvek
kvapaliny do vnútornej časti náradia.
Nikdy neponárajte žiadne časti náradia
do kvapaliny.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete využiť túto službu,
dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia
ich recykláciu a ekologické spracovanie.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DEWALT
sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na
zadnej strane tejto príručky. Zoznam servisných
stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Na zníženie rizika
poranenia používajte iba príslušenstvo
odporučené spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Toto zariadenie nesmie
byť vyhodené do bežného domového
odpadu.
Jedného dňa zistíte, že náradie DEWALT musíte
vymeniť alebo že ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného
prostredia a nevyhadzujte prístroj do domáceho
odpadu. Zariadenie zlikvidujte podľa platných
pokynov o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Recyklácia
napomáha chrániť životné prostredie
a znižuje spotrebu surovín.
zst00241359-18-07-2014
11
DW217
VŔTAČKA 5
©
12
DW221
VŔTAČKA 5
©
13
DW248
VŔTAČKA 4
©
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
15
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising