Vsebina
10
Uvod
12
Snemanje/Predvajanje 21
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E
Pravilna uporaba
videokamere
32
Shranjevanje filmov in
fotografij z računalnikom
34
Shranjevanje slik
z zunanjo napravo
45
Nastavitev videokamere
54
Dodatne informacije
62
Hiter pregled funkcij
71
Digitalna videokamera
Navodila za uporabo
© 2010 Sony korporacija
Najprej preberite naslednje
Pred uporabo videokamere temeljito
preberite navodila in jih shranite za
nadaljnjo uporabo.
OPOZORILO
Ne izpostavljajte videokamere dežju
ali vlagi zaradi nevarnosti požara in
električnega udara.
Ne izpostavljajte baterij prekomerni
vročini (npr. soncu ali ognju).
Nekaj o omrežnem napajalniku
Ne postavljajte omrežnega napajalnika
v ozek prostor, na primer med stene ali
pohištvo.
Priključite omrežni napajalnik v bližnjo
stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi
kakršnakoli težava s kamero, napajalnik
takoj izključite.
Tudi če videokamero izklopite, jo bo
omrežni napajalnik še naprej napajal, če je
priključen v omrežno vtičnico.
POZOR
Opomba kupcem v državah z EU direktivami
Akumulatorska baterija
Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko
eksplodira in povzroči požar ali celo
kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila:
• Ne razstavljajte baterije.
• Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s
kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in
da na baterijo ne stopite.
• Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da
kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki
baterije.
• Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam
nad 600C, na primer v avtomobilu, parkiranem
na soncu.
• Ne mecite baterije v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske
baterije.
• Baterijo polnite s polnilnikom za Sony
baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje
akumulatorskih baterij.
• Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
• Pazite, da bo baterija suha.
• Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne
vrste, ki jo priporoča Sony.
• Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte
navodila.
Zamenjajte baterijo samo z določeno vrsto.
V nasprotnem primeru utegne priti do
požara ali poškodbe.
2
Proizvajalec tega izdelka je korporacija
Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Pooblaščen predstavnik
za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s
servisom in garancijo se obrnite na naslove,
navedene v dokumentih za servis in v
garantnem listu.
POZOR
Elektromagnetna polja na določenih
frekvencah utegnejo vplivati na sliko in
zvok digitalne videokamere.
Ta naprava je bila testirana in ustreza
omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za
uporabo priključnih kablov, krajših od 3
metrov.
Odpadna električna in
elektronska oprema (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom
ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem
zbirnem mestu za električno in elektronsko
opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna
odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire. O
podrobnostih glede recikliranja tega izdelka
lahko povprašate na upravni enoti ali v
trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik
Odpadne baterije (velja za
evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Če se na bateriji ali na njeni embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne
ravnamo enako kot z gospodinjskimi
odpadki. S tem ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili
naravne vire. O podrobnostih glede
recikliranja tega izdelka lahko povprašate
na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
3
4
Priložena oprema
Številka med oklepaji pomeni število
priloženih enot.
s Omrežni napajalnik (1)
s Omrežni kabel (1)
s Komponentni A/V kabel (1) A
s A/V priključni kabel (1) B
s USB kabel (1) C
s Akumulatorska baterija NP-FV50 (1)
s CD-ROM »Programska oprema za
Handycam« (1) (str. 35)
– PMB (program), vključno z vodičem
»PMB Help«,
– Priročnik za videokamero Handycam
(PDF)
s Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Uporaba videokamere
• Ne držite videokamere za dele, prikazane na
spodnjih slikah. Ne držite videokamere za
pokrove priključkov.
LCD zaslon
Baterija
• Videokamera ni odporna proti prahu in tudi ni
vodoodporna. Glej poglavje »Varnost« (str. 64).
• Več o medijih »Memory Stick«, ki jih lahko
uporabljate s to videokamero, si oglejte na
strani 18.
Postavke v meniju, LCD zaslon in
objektiv
• Če postavka v meniju v trenutnih pogojih
snemanja ali predvajanja ni na voljo, je postavka
zatemnjena.
• LCD zaslon in iskalo sta izdelana z uporabo
visoke tehnologije, tako da je več kot 99,99 %
slikovnih pik učinkovitih. Kljub temu se lahko
pojavijo črne pike in/ali svetle pike (rdeče,
modre ali zelene), ki se neprestano pojavljajo
na LCD zaslonu. Pike so normalen pojav v
proizvodnem procesu in v nobenem primeru ne
vplivajo na posneto sliko.
Črne pike
Bele, rdeče, modre ali zelene pike
5
• Daljše izpostavljanje LCD zaslona ali objektiva
neposredni sončni svetlobi utegne povzročiti
nepravilno delovanje.
• Ne usmerjajte kamere proti soncu. S tem
bi utegnili povzročiti nepravilno delovanje
kamere. Sonce snemajte samo pri nižji svetlobi,
na primer v mraku.
Diski, posneti v HD kakovosti (visoka
ločljivost)
• Za prikaz postopkov se uporabljajo prikazi
na zaslonu v lokalnem jeziku. Jezik lahko
spremenite s pomočjo videokamere (str. 16).
• Videokamera zajema visoko-ločljive
posnetke v formatu AVCHD. DVD medija,
ki vsebuje posnetke AVCHD, ne uporabljajte
s predvajalniki ali snemalniki, ki temeljijo na
formatu DVD, ker medija morda ne bi mogli
izvleči ali pa bi se vsebina lahko brez opozorila
izbrisala. DVD medij, ki vsebuje posnetke
AVCHD, lahko predvajate na združljivem Bluray DiscTM predvajalniku/snemalniku ali drugi
združljivi napravi.
Snemanje
Shranite vse podatke o posnetih slikah
• Da bi zagotovili stabilno delovanje spominske
ploščice, vam priporočamo, da jo pred
snemanjem na videokameri formatirate. Ne
pozabite, da se s formatiranjem izbrišejo vsi
podatki na spominski ploščici in jih ni več
mogoče priklicati. Shranite pomembnejše
podatke na računalnik, ipd.
• Pred začetkom snemanja preizkusite funkcijo
snemanja in preverite, če se slika in zvok
posnameta brez težav.
• Kompenzacija vsebine posnetkov ni mogoča,
tudi če snemanje ali predvajanje ni mogoče
zaradi okvare videokamere.
• Barvni sistem televizorja je odvisen od države/
področja. Za predvajanje posnetkov na
televizorju potrebujete televizor sistema PAL.
• TV programi, filmi, video kasete in
drugo gradivo utegnejo biti zaščiteni pred
presnemavanjem. Nedovoljeno presnemavanje
takega gradiva ni v skladu z zakoni o zaščiti
pred presnemavanjem.
• Da ne bi izgubili slikovnih podatkov, jih redno
shranjujte na zunanji medij. Priporočamo, da
jih shranite na disk, npr. DVD-R, s pomočjo
računalnika. Shranite jih lahko tudi s pomočjo
videorekorderja ali DVD/HDD snemalnika (str.
47).
• Iz posnetkov, posnetih s funkcijo
(MENU) t [Show others] t [ REC
[SHOOTING
MODE] (pod kategorijo
SET]) nastavljeno na [HD FX] lahko ustvarite
disk AVCHD. Shranite podatke na Blu-ray Disc
ali uporabite zunanji medij (str. 43, 45).
Nekaj o predvajanju
• Če se temperatura videokamere ali baterije
prekomerno poviša ali zniža, snemanje in
predvajanje z videokamero ne bo mogoče.
V tem primeru se na LCD zaslonu prikaže
opozorilna oznaka.
Nekaj o nastavitvi jezika
• Vaša videokamera je združljiva z visokim
profilom MPEG-4 AVC/H.264 za posnetke HD
(high definition – visoka ločljivost) kakovosti.
Zato slik, posnetih v HD kakovosti, na vaši
videokameri ne morete predvajati z naslednjimi
napravami:
– druge naprave, združljive z AVCHD, ki niso
združljive z visokim profilom (High Profile),
– naprave, ki niso združljive s formatom
AVCHD.
• Slik, posnetih z videokamero, morda ne bo
mogoče pravilno predvajati na drugih napravah.
Prav tako slik, posnetih na drugih napravah,
morda ne bo mogoče pravilno predvajati na tej
videokameri.
6
Nekaj o bateriji/omrežnem napajalniku
• Po izklopu videokamere ne pozabite odstraniti
baterije ali omrežnega napajalnika.
• Izključite omrežni napajalnik iz videokamere
tako, da držite za videokamero in vtič DC.
Opombe o temperaturi videokamere/
baterije
Če je videokamera priključena v
računalnik ali dodatno napravo
Nekaj o slikah, ilustracijah in zaslonih v
tem priročniku
• Ne poskušajte formatirati snemalnega medija
videokamere s pomočjo računalnika. Če bi
to storili, videokamera morda ne bi pravilno
delovala.
• Če s kablom priključite videokamero v drugo
napravo, vstavite vtič v priključek na pravilen
način. Z uporabo sile bi utegnili poškodovati
priključek, s tem pa bi povzročili nepravilno
delovanje kamere.
• Slike, ki se v priročniku pojavljajo kot
primeri, so posnete z digitalnim fotoaparatom
in utegnejo izgledati drugače kot slike in
indikatorji na zaslonu, ki se dejansko prikažejo
na videokameri.
• V tem priročniku se za notranji pomnilnik
videokamere (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E), trdi disk videokamere (HDRXR150E/XR155E) in spominsko ploščico
uporablja izraz »snemalni medij«.
• V tem priročniku je za DVD disk, posnet
v visoki ločljivosti (HD), uporabljen izraz
AVCHD disk.
• Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega opozorila.
Če snemanje/predvajanje slik ni
mogoče, uporabite postopek [MEDIA
FORMAT]
• Po dolgem času snemanja/brisanja slik se
utegnejo na mediju pojaviti fragmentacije
podatkov in slik ni mogoče snemati in shraniti.
V tem primeru najprej shranite slike na zunanji
medij, nato pa uporabite funkcijo [MEDIA
(MENU) t
FORMAT] s pritiskom na
[Show others] t [MEDIA FORMAT] (pod
[MANAGE MEDIA] category) t želeni medij
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
.
XR155E) t [YES] t [YES] t
Nekaj o leči Carl Zeiss
Videokamera je opremljena z lečo Carl Zeiss, ki
je bila razvita skupno s Carl Zeiss, v Nemčiji,
in korporacijo Sony. Prevzema MTF* sistem
meritev za video kamere in ponuja kakovost kot
Carl Zeiss leča.
MTF je okrajšava za Modulation Transfer
Function / Factor – Funkcija / Faktor prenosa
modulacije. Vrednost, ki jo predstavlja številka
je količina svetlobe objekta, ki prodre v lečo.
Opombe o dodatni opremi
• Priporočamo vam uporabo splošne Sonyjeve
dodatne opreme.
• Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od
države/področja.
7
Preverite ime modela vaše
videokamere
• Ime modela je v priročniku navedeno, kjer je
navedena razlika v tehničnih lastnostih med
modeli. Ime modela je navedeno na spodnji
strani videokamere.
• Spodaj so navedene glavne razlike v tehničnih
lastnostih te serije videokamer.
HDRCX110E
HDRCX115E
HDRCX116E
HDRCX150E
HDRCX155E
HDRXR150E
HDRXR155E
Snemalni Zmoglji- USB
medij
vost
priključek
spominska _
Vhod /
ploščica
Izhod
Samo
izhod
8 GB
Samo
Notranji
izhod
pomnilnik
+
16 GB
Vhod /
spominska
Izhod
ploščica
Samo
izhod
120 GB Vhod /
Notranji
Izhod
trdi disk
+
Samo
spominska
izhod
ploščica
Opombe o uporabi
• Da ne bi poškodovali snemalnega medija,
onemogočili predvajanja posnetih slik, izgubili
slikovnih podatkov ali povzročili nepravilno
delovanje videokamere, ne storite naslednjega:
– Ne odstranjujte spominske ploščice, ko sveti
ali utripa lučka ‘Access’ (str. 19),
– Ne odstranjujte baterije ali omrežnega
napajalnika iz videokamere, ne izpostavljajte
videokamere udarcem ali tresenju, medtem
ko svetijo ali utripajo lučke
(Movie)/
(Photo) (str. 22) in lučka ‘Access’ (str. 19).
• When using a shoulder belt (sold separately), do
not crash the camcorder against an object.
• Do not use your camcorder in very loud areas.
Nekaj o senzorju padca
(HDR-XR150E/XR155E)
• Za zaščito notranjega trdega diska pred
udarcem ob padcu, ima videokamera senzor
padca. Če videokamera pade, se utegne posneti
tudi blokovna motnja, ki ščiti videokamero. Če
senzor padca večkrat zazna padec, se utegne
snemanje/predvajanje ustaviti.
Opombe o uporabi videokamere na
višjih legah (HDR-XR150E/XR155E)
• Ne vklapljajte videokamere na področjih z
nizkim pritiskom, na višinah nad 5 000 m. S
tem bi utegnili poškodovati notranji trdi disk
kamere.
8
Delovanje
Začetek (str. 12)
Pripravite vir napajanja in snemalni medij.
Snemanje filmov in fotografij (str. 21)
Snemanje filmov , str. 23
z Menjavanje snemalnega medija
z Pričakovan čas snemanja (MEDIA INFO)
Snemanje fotografij , str. 25
Predvajanje filmov in fotografij
Predvajanje na videokameri , (str. 26)
Predvajanje slik na televizorju , (str. 29).
Shranjevanje slik
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika , (str. 34)
Shranjevanje filmov in fotografij na zunanji medij , (str. 45)
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo DVD zapisovalnika/
snemalnika , (str. 47)
Brisanje filmov in fotografij (str. 32)
Če izbrišete slikovne podatke, ki ste jih prej shranili
na računalnik ali disk, lahko na prosto mesto snemate
nove slike.
9
Vsebina
Najprej preberite naslednje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uvod
Korak 1: Polnjenje baterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polnjenje baterije v tujini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korak 2: Vklop videokamere in nastavitev datuma in ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spreminjanje nastavitev za jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korak 3: Priprava snemalnega medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverjanje nastavitev snemalnega medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presnemavanje in kopiranje filmov in fotografij z notranjega snemalnega
medija na spominsko ploščico (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
15
16
17
18
20
Snemanje/Predvajanje
Snemanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Predvajanje na videokameri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Predvajanje slik na televizorju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pravilna uporaba videokamere
Brisanje filmov in fotografij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
Priprava računalnika (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba računalnika Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zagon programa PMB (Picture Motion Browser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbira načina za ustvarjanje diska (računalnik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustvarjanje diska z enim pritiskom (One Touch Disc Burn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvažanje filmov in fotografij v računalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustvarjanje AVCHD diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje AVCHD diska na računalniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustvarjanje Blu-ray diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ustvarjanje diska s sliko standardne ločljivosti (STD), ki ga lahko predvajate na
običajnih DVD predvajalnikih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiranje diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urejanje filmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zajemanje fotografij iz filma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
35
37
38
40
41
42
42
43
43
44
44
44
Shranjevanje slik s pomočjo zunanje naprave
Shranjevanje slik na zunanjem mediju (DIRECT COPY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ustvarjanje diska z DVD zapisovalnikom, snemalnikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
10
Nastavitev videokamere
Uporaba menijev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pridobivanje podrobnih informacij iz priročnika »Handycam Handbook« . . . . . . . . . . . . 61
Dodatne informacije
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Varnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Hiter pregled funkcij
Indikatorji na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Deli videokamere in tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Abecedno kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11
Uvod
Korak 1: Polnjenje akumulatorske baterije
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Priključek DC IN
Baterija
Vtič DC
Omrežni napajalnik
Omrežni kabel
Lučka CHG (polnjenje)
V stensko vtičnico
HDR-XR150E/XR155E
Priključek DC IN
Baterija
Vtič DC
Omrežni napajalnik
Omrežni kabel
Lučka CHG (polnjenje)
V stensko vtičnico
12
Akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM« (serija V) lahko polnite takoj, ko ste jo vstavili v
videokamero.
b Opomba
• Vaša videokamera deluje samo z akumulatorsko baterijo »InfoLITHIUM« (serija V).
1
2
3
Izklopite videokamero tako, da zaprete LCD zaslon.
Vstavite baterijo v smeri puščice, dokler ne zaskoči.
Priključite omrežni napajalnik in omrežni kabel v videokamero in stensko
vtičnico.
Uvod
• Naravnajte oznako v na vtiču DC z oznako na priključku DC IN.
Lučka CHG (charge) zasveti in polnjenje se začne. Ko je baterija polna, lučka CHG
ugasne.
4
Ko je baterija polna, izključite omrežni napajalnik iz priključka DC IN na
videokameri.
z Nasveta
• Več o polnjenju ter času snemanja/predvajanja si oglejte na strani 68.
• Ko je videokamera vklopljena, vam indikator na zgornji levi strani LCD zaslona pove količino preostale
moči baterije.
Odstranitev baterije
Zaprite LCD zaslon. Premaknite stikalo BATT (1) in odstranite baterijo (2).
Uporaba stenske vtičnice za vir napajanja
Opravite iste povezave kot v poglavju »Korak 1: Polnjenje baterije«. Baterija se v tem primeru
ne prazni, tudi če je vstavljena v kamero.
13
Opombe o akumulatorski bateriji
• Ko odstranite baterijo ali izključite omrežni napajalnik, zaprite LCD zaslon in se prepričajte, da sta lučki
(Movie)/ (Photo) (str. 22)/lučka ACCESS (dostop) (str. 19) izklopljene.
• Lučka CHG (polnjenje) med polnjenjem utripa v naslednjih primerih:
– Baterija ni pravilno vstavljena,
– Baterija je poškodovana,
– Temperatura baterije je nizka,
Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na toplo.
– Temperatura baterije je visoka,
Odstranite baterijo iz videokamere in jo postavite na hladno.
• Uporabe NP-FV30 ne priporočamo, ker s to videokamero omogoča le kratek čas snemanja in predvajanja.
• Po tovarniški nastavitvi se kamera samodejno izklopi, če je najmanj 5 minut ne uporabljate (varčevanje z
energijo; [A.SHUF OFF]).
Opombe o omrežnem napajalniku
• Če uporabljate omrežni napajalnik, ga priključite v bližnjo stensko vtičnico. V primeru, da se pojavi
kakršnakoli težava s kamero, napajalnik takoj izključite.
• Ne postavljajte omrežnega napajalnika v ozek prostor, na primer med stene ali pohištvo.
• Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključkom DC na omrežnem napajalniku ali priključkom za
baterijo in kovinskim predmetom. S tem bi povzročili okvaro.
Polnjenje baterije v tujini
Baterijo lahko s pomočjo omrežnega napajalnika, priloženega kameri, polnite tudi v drugih
državah z napetostjo med AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60Hz.
• Ne uporabljajte elektronskega napetostnega transformatorja.
14
Korak 2: Vklop in nastavitev datuma in ure
1
Odprite LCD zaslon videokamere.
Videokamera se vklopi.
• Če želite videokamer vklopiti, ko je LCD zaslon odprt, pritisnite na POWER.
Lučka MODE
Tipka POWER
Uvod
2
S puščicama
[NEXT].
/
izberite želeno geografsko področje in pritisnite na
Pritisnite tipko na LCD
zaslonu.
• Za ponovno nastavitev datuma in ure, pritisnite na
(MENU) t [Show others] t
[GENERAL SET]) t [CLOCK SET]. Če postavke ni na
[CLOCK/ LANG] (pod kategorijo
/
.
zaslonu, uporabite puščici
3
Nastavite [SUMMERTIME], datum in uro in nato pritisnite na
.
Ura začne teči.
• Če nastavite [SUMMERTIME] na [ON], se ura premakne naprej za eno uro.
15
z Nasveti
• Datum in ura snemanja se med snemanjem ne prikažeta, vendar se samodejno posnameta na snemalni
medij in prikažeta med predvajanjem. Če želite, da se datum in ura prikažeta, pritisnite na
[PLAYBACK]) t [DATA CODE]
(MENU) t [Show others] t [PLAYBACK SET] (pod kategorijo
t
t
.
t [DATE/TIME] t
• Zvočni signal ob delovanju kamere lahko izklopite s pritiskom na
(MENU) t [Show others] t
[GENERAL SET]) t [BEEP] t [OFF] t
t
[SOUND/DISP SET] (pod kategorijo
.
t
• Če se tipka, ki jo pritisnete, ne odzove pravilno, kalibrirajte zaslon na dotik.
Izklop videokamere
Zaprite LCD zaslon. Lučka
(Movie) nekaj sekund utripa in kamera se izklopi.
b Opombi
• Videokamero lahko izklopite tudi s pritiskom na POWER.
• Če je [POWER ON BY LCD] nastavljen na [OFF], izklopite videokamero s tipko POWER.
Sprememba nastavitve jezika
Jezik za prikaze na zaslonu lahko po želji spremenite. Pritisnite na
(MENU) t [Show
others] t [CLOCK/ LANG] (pod kategorijo [GENERAL SET]) t [ LANGUAGE
SET] t želeni jezik t
t
t
.
16
Korak 3: Priprava snemalnega medija
Snemalni medij, ki ga lahko uporabite, je odvisen od videokamere. Naslednji simboli se
prikažejo na zaslonu videokamere.
HDR-CX110E/CX115E
Spominska kartica
HDR-CX116E/CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
*
Notranji pomnilnik
Spominska kartica
*
Notranji trdi disk
Spominska kartica
* Po tovarniški nastavitvi se na ta snemalni medij posnamejo tako filmi kot fotografije. Na izbrani medij
lahko snemate, ga predvajate in urejate.
Uvod
z Nasvet
• Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 68.
Izbira snemalnega medija za filme (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
1 Pritisnite na
kategorijo
(MENU) t [Show others] t [MEDIA SETTINGS] (pod
[MANAGE MEDIA]) t [MOVIE MEDIA SET].
Prikaže se zaslon [MOVIE MEDIA SET].
2 Pritisnite na želeni snemalni medij.
3 Pritisnite na [YES] t
.
Snemalni medij se zamenja.
17
Izbira snemalnega medija za fotografije (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E)
1 Pritisnite na
kategorijo
(MENU) t [Show others] t [MEDIA SETTINGS] (pod
[MANAGE MEDIA]) t [PHOTO MEDIA SET].
Prikaže se zaslon [PHOTO MEDIA SET].
2 Pritisnite na želeni snemalni medij.
3 Pritisnite na
[YES] t
.
Snemalni medij se zamenja.
Preverjanje nastavitev snemalnega medija
Med ssnemanjem filmov in fotografij, se bo v zgornjem desnem kotu zaslona prikazal simbol
za snemalni medij.
Simbol za snemalni medij
• Simbol, ki se prikaže na LCD zaslonu, je odvisen od videokamere.
Vstavljanje spominske ploščice
b Opomba
• Če želite snemati filme in/ali fotografije na spominsko ploščico, nastavite snemalni medij na [MEMORY
CARD] (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Vrste spominskih ploščic, ki jih lahko uporabljate z vašo videokamero
• Z vašo videokamero lahko uporabljate naslednje spominske ploščice: »Memory Stick PRO Duo« (Mark2),
»Memory Stick PRO-HG Duo«, SD spominske kartice (razred 4 ali hitrejše) in SDHC spominske kartice
(razred 4 ali hitrejše). Spominske kartice MultiMediaCard s to videokamero ne morete uporabljati.
• V tem priročniku se »Memory Stick PRO Duo« nanaša na oba medija, »Memory Stick PRO Duo« in
»Memory Stick PRO-HG Duo«.
• Delovanje je zagotovljeno za spominske kartice zmogljivosti do 32 GB.
18
Medij »Memory Stick PRO Duo«/ medij »Memory Stick PRO-HG Duo«
(velikost kartice, ki jo lahko uporabljate z vašo videokamero)
• Medij »Memory Stick PRO Duo« lahko uporabljate samo z napravami, ki so združljive s standardom
»Memory Stick PRO«.
• Ne lepite nalepk in podobnega na medij »Memory Stick PRO Duo« ali na adapter za medij »Memory
Stick Duo«.
Odprite pokrov, obrnite spominsko kartico kot kaže slika in jo vstavite v režo za
spominsko kartico, dokler ne zaskoči.
• Po vstavitvi spominske ploščice zaprite pokrov.
Uvod
Bodite pozorni na položaj kartice.
Lučka ‘Access«
Če vstavite novo spominsko ploščico, se utegne prikazati zaslon [Create a new Image
Database File.] (ustvarite novo datoteko s podatki o sliki). V tem primeru pritisnite na
[YES]. Če boste na spominsko ploščico snemali le fotografije, pritisnite na [NO].
• Preverite, če je spominska kartica pravilno obrnjena. Če jo na silo vstavite v režo v nepravilni smeri,
utegnete poškodovati spominsko kartico, režo ali slikovne podatke.
b Opomba
• Če se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free
space.] (Spodletelo ustvarjanje nove datoteke s podatki o sliki. Morda ni dovolj prostora.), inicializirajte
(MENU) t [Show others] t [MEDIA
spominsko kartico in sicer tako, da pritisnete na
[MANAGE MEDIA]) t [MEMORY CARD] (HDR-CX116E/CX150E/
FORMAT] (pod kategorijo
.
CX155E/XR150E/XR155E) t [YES] t [YES] t
19
Odstranitev spominske ploščice
Odprite pokrov in enkrat rahlo pritisnite na kartico.
• Ne odpirajte pokrova med snemanjem.
• Pri vstavljanju in odstranjevanju spominske kartice, pazite, da vam le-ta ne pade na tla
Presnemavanja in kopiranje filmov in fotografij iz notranjega snemalnega
medija na spominsko ploščico (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E)
Pritisnite na
(MENU) t [Show others] t [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (pod
[EDIT]), nato sledite prikazom na zaslonu.
kategorijo
20
Snemanje / Predvajanje
Snemanje
Po tovarniški nastavitvi se filmi posnamejo na naslednji snemalni medij..
HDR-CX110E/CX115E: spominska ploščica
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: notranji pomnilnik
HDR-XR150E/XR155E: notranji trdi disk
z Nasvet
• Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 17. (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
Odpiranje pokrova objektiva
Premaknite stikalo LENS COVER, da se odpre.
z Nasvet
• Ko končate snemati ali ko predvajate slike, zaprite pokrov objektiva.
1
Zategnite pas.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
21
HDR-XR150E/XR155E
2
Odprite LCD zaslon videokamere.
Videokamera se vklopi.
• Za vklop videokamere, ko je LCD zaslon že odprt, pritisnite na POWER (str. 15).
• Snemalni medij lahko zamenjate s pritiskom na MODE. Pritisnite na tipko MODE, da zasveti lučka
za želeni snemalni medij.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/CX155E
Tipka MODE
(Movie): če snemate film
(Photo): če snemate fotografije
HDR-XR150E/XR155E
Tipka MODE
(Movie): če snemate film
(Photo): če snemate fotografije
22
Snemanje filmov
Pritisnite na START/STOP in začnite snemati.
• Snemati lahko začnete tudi s pritiskom na tipko z na spodnji levi strani LCD zaslona.
Tipka START/STOP
Snemanje / Predvajanje
[STBY] t [REC]
Snemanje ustavite s ponovnim pritiskom na START/STOP.
• Snemanje lahko ustavite s pritiskom na tipko z na spodnji levi strani LCD zaslona.
• Simboli in indikatorji so na LCD zaslonu prikazani približno 3 sekunde, po vklopu videokamere ali
preklopu načina snemanja/predvajanja, pa izginejo. Za ponovni prikaz simbolov in indikatorjev, pritisnite
kamorkoli na zaslonu, z izjemo tipk za snemanje & zoomiranje.
Tipke snemanje & zoomiranje na LCD zaslonu
Po prbl. 3
sekundah
b Opombe
• Če med snemanjem zaprete LCD zaslon, se bo snemanje ustavilo.
• Najdaljši čas neprekinjenega snemanja filmov je približno 13 ur.
• Če filmska datoteka preseže 2 GB, se bo samodejno ustvarila naslednja filmska datoteka.
• Po vklopu videokamere bo trajalo nekaj sekund preden bo začela snemati. V tem času upravljanje
videokamere ni mogoče.
23
• Medtem ko se podatki po snemanju zapisujejo na snemalni medij, se zgodi spodaj navedeno. V tem času
ne izpostavljajte videokamere udarcem ali tresenju in ne odstranjujte baterije ali omrežnega napajalnika.
– Lučka »Access« sveti ali utripa (str. 19)
– Simbol za medij na zgornji desni strani LCD zaslona utripa.
z Nasveti
• Več o času snemanja filmov si oglejte na strani 68.
• Med snemanjem filmov lahko s tipko PHOTO (Dual Rec) posnamete fotografije.
• Če kamera zazna obraz, se prikaže bel okvir in kakovost slike okoli obraza se samodejno izboljša ([FACE
DETECTION]).
• S pritiskom na obraz lahko določite njegovo prioriteto.
• Po tovarniški nastavitvi se fotografija samodejno posname, ko videokamera med snemanjem filma zazna
nasmeh osebe (Smile Shutter).
• Iz posnetih filmov lahko zajamete fotografije (HDR-CX110E/CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
(MENU)
• Čas snemanja, približno preostalo zmogljivost, ipd. lahko preverite s pritiskom na tipko
[MANAGE MEDIA]).
t [Show others] t [MEDIA INFO] (pod kategorijo
• Posneta slika se lahko prikaže čez ves LCD zaslon (prikaz z vsemi slikovnimi točkami). Če pa sliko
prikažete na televizorju, ki ni združljiv s prikazom vseh slikovnih točk, utegnejo biti zgornji, spodnji,
levi in desni rob slike odrezani. V tem primeru nastavite [GUIDEFRAME] na [ON] in slike snemajte s
pomočjo zunanjega okvira, ki se prikaže na zaslonu kot vodilo.
• LCD zaslon nastavite tako, da ga najprej odprete za 90 stopinj proti videokameri (1), nato pa nastavite
njegov kot (2).
2 90 stopinj (max.)
2 180 stopinj (max.)
• Po tovarniški nastavitvi je [
1 90 stopinj proti
videokameri
STEADYSHOT]. nastavljen na [ACTIVE].
Podatkovna koda med snemanjem
Datum, ura in pogoji snemanja se samodejno posnamejo na snemalni medij. Med snemanjem
se ne prikažejo. Med snemanjem se ne prikažejo, lahko pa jih preverite med predvajanjem
(MENU) t
kot podatkovno kodo [DATA CODE]. Če jih želite prikazati, pritisnite na
[Show others] t [PLAYBACK SET] (pod kategorijo
[PLAYBACK]) t [DATA CODE]
t
t
.
t želena nastavitev t
24
Snemanje fotografij
Po tovarniški nastavitvi se fotografije posnamejo na naslednji snemalni medij.
HDR-CX110E/CX115E: spominska ploščica
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: notranji pomnilnik
HDR-XR150E/XR155E: notranji trdi disk
b Opomba
• Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
1 Pritisnite na tipko MODE za vklop lučke
(Photo).
Prikaz na LCD zaslonu preklopi na način snemanja in razmerje slike se spremeni v 4:3.
2 Na rahlo pritisnite na PHOTO, da se nastavi ostrina, nato na tipko do konca
Snemanje / Predvajanje
pritisnite.
• Fotografije lahko posnamete tudi s pritiskom na tipko
na LCD zaslonu.
Utripa t Zasvet
Ko
izgine, je fotografija posneta.
b Opombi
• Število slik, ki jih lahko posnamete, lahko preverite na LCD zaslonu (str. 71).
(MENU) t [Show others] t [
• Če želite spremeniti velikost slike, pritisnite na
[PHOTO SETTINGS]) t želena nastavitev t
t
.
(pod kategorijo
, snemanje fotografij ni mogoče.
• Če je prikazan simbol
IMAGE SIZE]
25
Predvajanje na videokameri
Po tovarniški nastavitvi se predvajajo filmi in fotografije posneti na naslednjem snemalnem
mediju.
HDR-CX110E/CX115E: spominska ploščica
HDR-CX116E/CX150E/CX155E: notranji pomnilnik
HDR-XR150E/XR155E: notranji trdi disk
b Opomba
• Več o menjavi snemalnega medija si oglejte na strani 17 (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
1
2
Odprite LCD zaslon videokamere.
Vklopite videokamero
• Če želite vklopiti videokamero, ko je LCD zaslon odprt, pritisnite na POWER (str. 15).
Pritisnite na
(VIEW IMAGES).
Za nekaj sekund se prikaže zaslon VISUAL INDEX.
• Zaslon VISUAL INDEX lahko prikažete tudi s pritiskom na tipko
LCD zaslonu.
3
Pritisnite na
Pritisnite na
ali
(1) t želeni film (2) za predvajanje filma.
(Photo) (1) t želena fotografija (2) za ogled fotografije.
Filmi se prikažejo in razvrstijo po datumu snemanja.
A Preklopi prikaz upravljalnih tipk.
B Zaslon MENU
26
(VIEW IMAGES) na
C Prikaže zaslon za izbiro vrste ineksa ([DATE INDEX]/[
FILM ROLL]/
FACE]).
D
/
: prikaže filme, posnete na predhodnji/naslednji datum.*
E
/
: prikaže predhodnji/naslednji film.
F Vrnitev na snemalni zaslon.
[
* D se prikaže, če pritisnete na A.
• Prikaz lahko pomaknete naprej s pritiskom in vlečenjem (D) ali (E).
• Na filmu ali fotografiji, ki je bil(-a) nazadnje posnet(-a) ali predvajan(-a) se prikaže simbol i. Če
pritisnete na film ali fotografijo s simbolom i, lahko nadaljujete s predvajanjem od prejšnjega
posnetka. (Na fotografiji, posneti na spominski ploščici se prikaže B.)
Predvajanje filmov
Videokamera začne predvajati izbrani film.
Snemanje / Predvajanje
Nastavitev glasnosti
Predhodni
Ustavitev
Naslednji
OPTION
Hitro vrtenje naprej
Hitro vrtenje nazaj
Začasna ustavitev/
predvajanje
b Opomba
• Fotografij morda ne boste mogli predvajati na drugih napravah (samo na tej videokameri).
z Nasveti
• Ko videokamera predvaja zadnji film, se zaslon vrne na zaslon INDEX.
• Za počasno predvajanje filma med začasno ustavitvijo pritisnite na
/
.
/
se bodo filmi predvajali vse do približno 5-krat
• Če med predvajanjem večkrat pritisnete na
hitreje t približno 10-krat hitreje t približno 30-krat hitreje t približno 60-krat hitreje.
• VISUAL INDEX lahko prikažete s pritiskom na
(MENU) t [Show others] t [VISUAL INDEX]
[PLAYBACK]).
(pod kategorijo
• Datum, ura in pogoji snemanja se samodejno posnamejo. Te informacije se med snemanjem ne
prikažejo, lahko pa jih prikažete med predvajanjem, če pritisnete na
(MENU) t [Show others]
[PLAYBACK]) t [DATA CODE] t želena nastavitev t
t [PLAYBACK SET] (pod kategorijo
t
t
.
27
Nastavitev glasnost zvoka filmov
t nastavite glasnost s tipko
Med predvajanjem filmov pritisnite na
• Glasnost zvoka lahko nastavite tudi s
/
/
t
v meniju OPTION MENU.
Ogled fotografij
Videokamera prikaže izbrano fotografijo.
Predhodna
Zaslon VISUAL
INDEX
Začetek/ustavitev
diaprojekcije
Naslednja
OPTION
b Opomba
• Če predvajate fotografije, posnete na spominski ploščici, se bo na zaslonu prikazal simbol
(predvajalna mapa).
28
.
Predvajanje slik na televizorju
Načini priključitve in kakovost slike (HD
(visoka ločljivost) / STD (standardna
ločljivost), ki jo gledate na TV zaslonu,
so odvisne od vrste televizorja in od
uporabljenih priključkov.
Priključite TV s pomočjo navodil
[TV CONNECT Guide]
4 S puščicama
izberite
/
vhodni priključek na televizorju,
nato pritisnite na OK.
• Prikaže se način povezave.
• Če pritisnete na [HINT], si lahko
ogledate nasvete za povezavo ali
spremembo nastavitev kamere.
Videokamero lahko priključite v TV s
pomočjo navodil pod [TV CONNECT Guide].
1 Preklopite vhod na televizorju na
uporabljeni priključek.
* Oglejte si navodila za uporabo televizorja.
Vhodi na
televizorju
5 Priključite videokamero v TV.
pritisnite na
(MENU) t
[Show others] t [TV CONNECT
Guide] (pod kategorijo
[OTHERS]) na LCD zaslonu.
HDMI OUT priključek
* Za vir napajanja uporabite priloženi
omrežni napajalnik (str. 13).
3 Pritisnite na [High Definition TV].
A/V konektor
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
**HDR-XR150E/XR155E
29
Snemanje / Predvajanje
2 Vklopite videokamero in
Priključki na
videokameri
6 Pritisnite na

t [YES].
A/V priključni kabel s priključkom S VIDEO
(ni priložen)
• Če za oddajanje filmov uporabite A/V
priključni kabel, jih bo enota oddajala v
standardni ločljivosti.
(bel)
(rdeč)
7 Predvajajte filme in fotografije
na videokameri (str. 26).
Vrste priključnih kablov med
videokamero in televizorjem
Priključitev v HD TV
Komponentni A/V kabel (priložen)
(zelen)
(moder)
(rdeč)
(bel)
(rdeč)
(rumen)
A/V priključni kabel (priložen)
(rumen)
(bel)
(rdeč)
Če je televizor priključen v
videorekorder
• Z A/V priključnim kablom priključite
videokamero v LINE IN vhod na
videorekorderju. Nastavite izbirnik vhoda na
videorekorderju na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2,
itd.)
Nastavitev razmerja slike v skladu s
priključenim televizorjem (16:9/4:3)
• Nastavite [TV TYPE] na [16:9] ali [4:3] v skladu
s televizorjem.
HDMI kabel (ni priložen)
Če je vaš televizor mono (Če ima vaš
televizor samo en avdio vhod)
• Priključite rumeni vtič A/V priključnega kabla
v video vhod in beli (levi kanal) ali rdeči (desni
kanal) vtič v avdio vhod na televizorju ali
videorekorderju.
Priključitev v televizor 16:9 (širok) ali 4:3, ki ni HD
Komponentni A/V kabel (priložen)
(zelen)
(moder)
(rdeč)
(bel)
(rdeč)
30
Če za priključitev uporabite
komponentni A/V kabel
• Če priključite samo komponentne video vtiče,
enota ne bo oddajala avdio signalov. Priključiti
je potrebno tudi bele in rdeče vtiče.
Če za priključitev uporabite HDMI kabel
Nekaj o funkciji »Photo TV HD«
• Uporabite HDMI kabel s HDMI logotipom.
• Uporabite HDMI mini konektor na enem
koncu (za videokamero) in vtič, ki ustreza
priključitvi televizorja na drugem.
• Videokamera iz HDMI OUT priključka
ne bo oddajala slik, ki so zaščitene pred
presnemavanjem.
• Pri tej povezavi nekateri televizorji morda ne
bodo pravilno delovali (npr. ne bo zvoka ali
slike).
• Ne priključujte priključka HDMI OUT
na videokameri v priključek HDMI OUT
na zunanji napravi, ker bi lahko prišlo do
nepravilnega deovanja.
Videokamera je združljiva s standardom
»PhotoTV HD«. Ta funkcija vam omogoča
zelo podrobne, fotografsko natančne
strukture in barve. Če s HDMI kablom* ali
komponentnim A/V kablom** priključite
Sonyjevo napravo, združljivo s funkcijo
»PhotoTV HD«, boste lahko snemali
fotografije v izjemni HD kakovosti.
Če za priključitev uporabite A/V
priključni kabel z S VIDEO
* Med predvajanjem fotografij bo TV samodejno
preklopil na ustrezen način.
**Potrebna je nastavitev televizorja. Oglejte si
navodila za uporabo televizorja, združljivega s
funkcijo »PhotoTV HD«.
Snemanje / Predvajanje
• Če priključite vtič S VIDEO (S VIDEO kanal),
enota ne bo oddajala zvočne signale. Za
oddajanje avdio signalov priključite beli in rdeči
vtič v avdio vhodni priključek na televizorju.
• Ta povezava ustvarja slike visoke ločljivosti (v
primerjavi z uporabo A/V priključnega kabla).
b Opomba
• Če predvajate slike standardne ločljivosti
(STD) na 4:3 televizorju, ki ni združljiv s
16:9 signalom, snemajte filme v razmerju 4:3.
(MENU) t [Show others]
Pritisnite na
t [OTHER REC SET] (pod kategorijo
[SHOOTING SET]) t [ WIDE SELECT]
t
t
. (str. 57).
t [4:3]
Če ima vaš televizor ali videorekorder
21 pinski priključek (EUROCONNECTOR)
Uporabite 21 pinski adapter (ni priložen).
TV/VCR
z Nasveta
• Če za oddajanje slik videokamero povežete s
TV-jem z več kot eno vrsto kablov, bo zaporedje
TV vhodnih priključkov naslednje:
HDMI xx komponentni t S VIDEO t video
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je vmesnik za pošiljanje video in avdio signalov.
HDMI OUT priključek oddaja visoko ločljive
slike in digitalni zvok.
31
Pravilna uporaba videokamere
Brisanje filmov in slik
Slike in fotografije, posnete na mediju,
lahko z videokamero izbrišete.
z Opombe
• Izbrisanih slik ni več mogoče priklicati. Najprej
shranite pomembne filme in fotografije.
• Med brisanjem slik ne odstranjujte baterije
in ne izključujte omrežnega napajalnika iz
videokamere. S tem bi utegnili poškodovati
medij.
• Med brisanjem filmov s spominske ploščice ne
odstranjujte spominske ploščice.
• Zaščitenih filmov in fotografij ni mogoče
izbrisati. Najprej prekličite zaščito.
• Če je izbrisani film vključen v seznam ‘Playlist’,
se film izbriše tudi iz seznama.
• Če je izbrisani film vključen v shranjeni scenarij
Highlight Playback, se bo film izbrisal tudi iz
scenarija.
z Nasveti
• Sliko na predvajalnem zaslonu lahko izbrišete s
pomočjo menija
OPTION MENU.
• Če želite izbrisati vse slike, posnete na mediju
in pridobiti ves prostor za snemanje, medij
formatirajte.
• Pomanjšane slike, ki vam omogočajo ogled
večih slik na indeksnem zaslonu naenkrat, se
imenujejo ‘thumbnails’ (vzorčne sličice).
1
Pritisnite na
(MENU) t
[Show others] t [DELETE] (pod
[EDIT]).
kategorijo
2
Za izbris filmov, pritisnite na
[ DELETE] t [
DELETE] ali
[
DELETE].
• Za izbris fotografij pritisnite na
[ DELETE] t [ DELETE].
3
Pritisnite in prikažite oznako na
filmih in fotografijah, ki jih želite
izbrisati.
• Pritisnite in držite sliko na LCD zaslonu in
jo tako potrdite. Za vrnitev na predhodni
.
zaslon pritisnite na
4
Pritisnite na
t
t [YES] t
.
Izbris vseh filmov/fotografij hkrati
V koraku 2 pritisnite na [ DELETE] t
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[
t [YES] t [YES] t
t
.
• Za izbris vseh fotografij hkrati, pritisnite na
[ DELETE] t [ DELETE ALL] t [YES]
t
.
t [YES] t
32
Izbris vseh filmov/fotografij, posnetih
na isti dan
b Opomba
• Fotografij na spominski ploščici ni mogoče
izbrisati po datumu snemanja.
1 V koraku 2 pritisnite na [
DELETE]
DELETE by date]/
t[
DELETE by date].
[
• Če želite izbrisati vse fotografije,
posnete na isti dan, naenkrat, pritisnite na
[ DELETE] t [ DELETE by date].
2 S puščicama
Pravilna uporaba videokamere
/
izberite datum
snemanja filmov/fotografij, nato
.
pritisnite na
• Pritisnite na sliko na LCD zaslonu in jo
tako potrdite. Za vrnitev na predhodni
.
zaslon pritisnite na
3 Pritisnite na [YES] t
t
.
33
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
Priprava računalnika
(Windows)
Program »PMB (Picture Motion Browser)
omogoča naslednje:
– Uvažanje slik v računalnik,
– Ogled in urejanje uvoženih slik,
– Ustvarjanje diska,
– Nalaganje filmov in fotografij na spletne strani.
Če želite filme in fotografije shranitis
pomočjo računalnika, najprej naložite
program »PMB« s priloženega CD-ROM-a.
b Opombi
• Ne formatirajte trdega diska videokamere iz
računalnika, ker kamera morda ne bi pravilno
delovala.
• Diske lahko ustvarite s programom »PMB« z
uporabo 12 cm diskov naslednjih vrst:
– DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: ne omogočajo
ponovnega zapisa
– DVD-RW/DVD+RW: omogočajo ponovni
zapis
Step 1 Preverjanje računalniškega
sistema
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
CPU*4
Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši ali Intel
Core 2 Duo 1.66 GHz ali hitrejši (Intel Core
2 Duo 2.26 GHz ali hitrejši je priporočljiv za
procesiranje filmov HD FX/HD FH)
Intel Pentium III 1GHz ali hitrejši pa
zadostuje za naslednje funkcije:
– Uvažanje filmov in fotografij v računalnik
– Onte Touch Disc Burn
– Ustvarjanje Blu-ray diska/AVCHD diska/
DVD-videa (za ustvarjanje DVD videa
s pretvorbo visoko ločljive slike (HD) v
standardno ločljivost (STD) je potreben
Intel Core Duo 1.66 GHz ali hitrejši)
– Kopiranje diska
– Procesiranje filmov s slikami standardne
ločljivosti (STD).
Aplikacija
DirectX 9.0ali kasnejši (ta izdelek je
osnovan na tehnologiji DirectX. Potrebna je
namestitev DirectX).
Delovni spomin
Za Windows XP: 512 MB ali več
(priporočamo 1 GB ali več)
256 MB pa mora zadostovati za procesiranje
filmov v standardni ločljivosti (STD).
Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ali več
Ustrezati mora drugim sistemskim zahtevam
za OS.
Trdi disk
Prostor na disku potreben za namestitev:
približno 500 MB (za ustvarjanje AVCHD
diskov utegne biti potrebno 10 GB ali več. Za
ustvarjanje Blu-ray diska pa največ 50 GB).
Prikazovalnik
najmanj 1024 x 768 pik
Drugo
USB vhod (to naj se omogoči kot
standard), priporočljiv je Hi-Speed USB
(združljivo z USB 2.0), Blu-ray disk/DVD
zapisovalnik (CD-ROM pogon je potreben
za namestitev). Kot datotečni sistem trdega
diska priporočamo datotečni sistem NTFS
ali exFAT.
34
*1 Potrebna je standardna namestitev. Delovanje
ni zagotovljeno, če je bil OS nadgrajen ali če je v
okolju z več operacijskimi sistemi.
*2 64-bitnih izdaj in izdaje ‘Starter’ ne podpira. Za
uporabo funkcije ustvarjanja diska je potreben
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.
2.0 ali novejši.
*3 Izdaje ‘Starter’ ne podpira.
*4 Priporočljiv je hitrejši procesor.
b Opomba
• Delovanje ni zagotovljeno za vsa računalniška
okolja.
Uporaba računalnika Macintosh
Računalniki Macintosh ne podpirajo
programa »PMB«. Za procesiranje
fotografij z računalnikom Macintosh ga
priključite v videokamero in si oglejte
naslednjo spletno stran:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/us/
1 Prepričajte se, da videokamera ni
priključena v računalnik.
2 Vklopite računalnik.
• Za namestitev se prijavite kot
administrator.
• Pred namestitvijo zaprite vse odprte
aplikacije.
3 Vstavite priloženi CD-ROM disk v
pogon na računalniku.
Pojavi se nastavitveni zaslon.
• Če se zaslon ne prikaže, kliknite [Start]
t [Computer] (in Windows XP, [My
Computer]), then double-click
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Ime pogona (na primer, (E:)) je odvisno od
računalnika.
4 Kliknite [Install].
Namestite program »PMB« pred
priključitvijo videokamere v računalnik.
b Opomba
• Če je na računalniku že nameščena različica
programa »PMB« nižja od 5.0.00, uporaba
nekaterih funkcij pri namestitvi programa
»PMB« s priloženega CD-ROM-a morda ne bo
mogoča. Poleg tega je s priloženega CD-ROM-a
naložena tudi aplikacija »PMB Launcher«
in program »PMB« ali drug program lahko
zaženete z uporabo aplikacije »PMB Launcher«.
Dvojno-kliknite simbol za »PMB Launcher« na
zaslonu računalnika in zaženite program »PMB
Launcher«.
5 Izberite državo ali področje.
6 Izberite želeni jezik in nadaljujte z
naslednjim prikazom.
7 Preberite pogoje licenčne
pogodbe. Če se strinjate s pogoji,
in kliknite to , nato kliknite
[Next] t [Install].
35
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
Step 2 Namestitev priloženega
programa »PMB«
•
8 Vklopite videokamero, nato jo
priključite v računalnik s pomočjo
USB kabla.
•
Pri nekaterih računalnikih je potrebno
namestite še tretji program. Če se prikaže
namestitveni zaslon, sledite navodilom za
namestitev potrebnega programa.
Po potrebi ponovno zaželite računalnik.
Ko je namestitev končana, se bodo
prikazali naslednji simboli. Odstranite
CD-ROM iz računalnika.
Na zaslonu videokamere se samodejno
prikaže zaslon [USB SELECT].
9 Pritisnite na enega od medijev,
prikazanih na zaslonu, da bo
računalnik prepoznal vašo
videokamero.
HDR-CX110E/CX115E: [ USB
CONNECT]: spominska ploščica
HDR-CX116E/CX150E/CX155E:
[ USB CONNECT]: notranji
pomnilnik
HDR-XR150E/XR155E: [ USB
CONNECT]: notranji trdi disk
• Prikazan snemalni medij je odvisen od
modela.
• Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže,
(MENU) t [Show
pritisnite na
others] t [USB CONNECT] (pod
kategorijo [OTHERS]).
0 Kliknite na [Continue] na
računalniškem zaslonu.
qa Sledite navodilom na zaslonu za
namestitev programa.
•
36
Med namestitvijo priključite videokamero
v računalnik.
: Zagon programa »PMB«.
: Prikaže se »PMB Help«.
: Prikaže se »PMB Launcher«. Ta
omogoča zagon programa »PMB« ali
drugih programov in odprtje spletnih
strani.
•
•
Prikažejo se lahko drugi simboli.
Pri nekaterih postopkih namestitve se ne
prikaže noben simbol.
b Opomba
• Za ustvarjanje diska ali drugih funkcij na
Windows XP, mora biti nameščen Image
Mastering API v2.0 za Windows XP. Če le-ta
še ni nameščen, ga izberite med potrebnimi
programi na namestitvenem zaslonu in ga
namestite s pomočjo prikazanega postopka. (Za
namestitev je potrebna povezava računalnika
z internetom). Image Mastering API v2.0 za
Windows XP lahko namestite ko se odzovete na
sporočilo, prikazano ob zagonu teh funkcij.
Zagon programa PMB
(Picture Motion Browser)
Izključitev videokamere iz računalnika
1 Kliknite na simbol
na spodnji desni strani
namizja na računalniku t [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2 Pritisnite na [END] t [YES] na zaslonu
videokamere.
3 Izvlecite USB kabel.
b Opomba
• Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže,
za zagon programa »PMB« kliknite [Start] t
[All Programs] t [ PMB] to start “PMB.”
Branje vodiča »PMB Help«
Podrobnosti o uporabi programa »PMB«
si lahko preberete v pomoči »PMB
Help«. Dvokliknite na simbol za bližnjico
do vodiča »PMB Help« na zaslonu
računalnika.
b Opomba
• Če se simbol za zaslonu računalnika ne prikaže,
kliknite [Start] t [All Programs] t [PMB]
t [PMB Help]. Pomoč »PMB Help« lahko
odprete tudi iz [Help] v programu »PMB«.
37
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
b Opombe
• Za dostop iz računalnika uporabite priloženi
program »PMB«. Ne spreminjajte datotek ali
map na videokameri prek računalnika, ne da
bi uporabili ta program. S tem bi lahko uničili
slikovne datoteke ali onemogočili predvajanje.
• Če izvedete zgornje postopke brez uporabe
priloženega računalniškega programa, delovanje
ni zagotovljeno.
• Za brisanje slikovnih datotek sledite korakom
na strani 32. Ne brišite slikovnih datotek na
videokameri neposredno iz računalnika.
• Ne kopirajte datotek iz računalnika na trdi
disk videokamere. Delovanje v tem primeru ni
zagotovljeno.
• Blu-ray disk lahko ustvarite s pomočjo
računalnika in zapisovalnika Blu-ray diskov.
Naložite ‘BD Add-on’ program za »PMB« (str.
43).
Dvokliknite na simbol za bližnjico do
programa »PMB« na zaslonu računalnika.
Izbira načina za ustvarjanje diska (računalnik)
V tem poglavju je opisanih nekaj načinov za ustvarjanje diskov v visoki ločljivosti (HD)
ali v standardni ločljivosti (STD) iz filmov s HD sliko ali s fotografijami, posnetimi na
videokameri. Izberite način, ki najbolj ustreza vašemu predvajalniku diskov.
Predvajalnik
Izbira načina in vrste diska
Naprave, ki omogočajo predvajanje
Blu-ray diskov (Blu-ray disc
predvajalniki, PLAYSTATION®3, ipd.)
 Uvažanje filmov in fotografij v računalnik
1
(str. 41)

 Ustvarjanje Blu-ray diska* z visoko ločljivo
2
sliko (HD) (str. 43)
Naprave, ki omogočajo predvajanje
formata AVCHD (Sony Blu-ray disc
predvajalnik, PLAYSTATION®3, ipd.)
Ustvarjanje diska z enim pritiskom (One Touch
Disc Burn) (str. 40)
 Uvažanje filmov in fotografij v računalnik
1
(str. 41)

 Ustvarjanje diska, formata AVCHD, z visoko
2
ločljivo sliko (HD) (str. 42)
Naprave, ki omogočajo predvajanje
običajnih DVD-jev (DVD
predvajalnik, računalnik, ki lahko
predvaja DVD-je, itd.)
1
 Uvažanje filmov in fotografij v računalnik
(str. 41)

 Ustvarjanje slike standardne ločljivosti
2
(STD) (str. 43)
* Za ustvarjanje Blu-ray diskov, mora biti nameščen ‘BD Add-on’ program za »PMB« (str. 43).
Značilnosti posameznih vrst diskov
Blu-ray disc vam omogoča snemanje filmov v visoki ločljivosti (HD) in to dlje kot na DVD diska.
Film visoke ločljivosti (HD) lahko posnamete na DVD (na primer na disk DVD-R) in ustvarite
disk z visoko ločljivost sliko. Diske s sliko visoke ločljivosti (HD) lahko predvajate na napravah, ki
predvajajo AVCHD format, na primer na Sony Blu-ray disk predvajalniku in PlayStation®3. Diskov
ne morete predvajati na običajnih DVD predvajalnikih.
Film standardne ločljivosti (SD), pretvorjen iz filma visoke ločljivosti, lahko posnamete na DVD
(na primer na disk DVD-R) in ustvarite disk s standardno ločljivostjo slike (STD).
38
Diski, ki jih lahko uporabljate s programom »PMB«
S programom »PMB« lahko uporabljate 12 cm diske naslednjih vrst. Več o Blu-ray diskih si
oglejte na strani 43.
Vrsta diska
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Lastnosti
Ni ponovno zapisljiv
Možnost ponovnega zapisa
b Opombi
• Vzdržujte svoj PLAYSTATION®3, da boste lahko uporabljali najnovejšo različico programa
PLAYSTATION®3.
• PLAYSTATION®3 ni na voljo v vseh državah /področjih.
39
Ustvarjanje diska z
enim pritiskom
(One Touch Disc Burn)
Filme in fotografije se lahko samodejno
shranijo na disk s funkcijo ‘One Touch Disc
Burn’. Filmi in fotografije se shranijo na
disk v kakovosti posnete slike.
• Iz filmov z visoko-ločljivo sliko (HD)
(tovarniška nastavitev) se bo ustvaril AVCHD
disk.
• AVCHD disk lahko ustvarite iz filmov, posnetih
v načinu [HD FX] načina [ REC MODE].
• Blu-ray diskov ni mogoče ustvarjati s funkcijo
‘One Touch Disc Burn’.
• Če želite iz HD filmov ustvariti disk s sliko
standardne ločljivosti (STD), filme najprej
uvozite v računalnik(str. 41), nato pa ustvarite
STD disk (str. 43).
• Najprej namestite program »PMB« (str. 24), a ga
še ne zaženite.
• Najprej namestite program »PMB« (str. 35), a ga
še ne zaženite.
• Priključite videokamero v stensko vtičnico s
pomočjo priloženega omrežnega napajalnika
(str. 13).
• S funkcijo ‘One Touch Disc Burn’ lahko shranite
samo filme in fotografije na notranjem trdem
disku (HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E).
1
Vklopite računalnik in vstavite
prazen disk v DVD pogon.
• Več o vrsti diskov, ki jih lahko uporabljate,
si oglejte na strani 39.
• Če se samodejno zažene kak drug program
razen programa »PMB«, ga zaprite.
40
2
3
4
Vklopite videokamero in jo
priključite v računalnik z USB
kablom.
Pritisnite na
(DISC BURN).
Sledite navodilom na zaslonu
računalnika.
b Opomba
• Filmi in fotografije se ne shranijo na računalnik,
če uporabljate funkcijo ‘One Touch Disc Burn’.
Uvažanje filmov in
fotografij v računalnik
Filme in fotografije, posnete na
videokamero, lahko uvozite v računalnik.
Najprej vklopite računalnik.
3
Kliknite [Import].
•
Podrobnosti si oglejte v »PMB Help« (str. 37).
b Opomba
• Priključite videokamero v stensko vtičnico s
priloženim omrežnim napajalnikom (str. 13).
1
Vklopite videokamero in jo
priključite v računalnik z USB
kablom (priložen).
Na zaslonu videokamere se prikaže
zaslon [USB SELECT].
Na zaslonu računalnika pritisnite
na snemalni medij s slikami, ki jih
želite shraniti.
z Nasveti
• Filme s sliko visoke ločljivosti (HD) lahko
izvozite iz računalnika na videokamero
(HDR-CX110E/CX150E/XR150E).
Glej poglavje »PMB Help« (str. 37).
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
2
Filmi in fotografije se uvozijo v
računalnik.
Ko je postopek končan, se prikaže
zaslon »PMB«.
[ USB CONNECT]: notranji
pomnilnik
[ USB CONNECT]: notranji trdi
disk
[ USB CONNECT]: spominska
ploščica
•
•
Prikazan snemalni medij je odvisen od
modela.
Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže,
pritisnite na
(MENU) t [Show
others] t [USB CONNECT] (pod
kategorijo [OTHERS]).
Na zaslonu računalnika se prikaže
okno [Import].
41
Ustvarjanje AVCHD
diska
Z združevanjem filmov z visoko-ločljivo
(HD) sliko, ki so bili prej uvoženi v
računalnik (str. 41), lahko ustvarite
AVCHD disk.
V tem poglavju je opisan postopek za
snemanje visoko-ločljivih (HD) filmov na
disk DVD.
1
Vklopite računalnik in vstavite
prazen disk v DVD pogon.
•
•
2
3
Zaženite program »PMB« (str. 37).
Kliknite na [Calendar] ali [Index]
na levi strani okenca in izberite
mapo ali datum, nato pa izberite
HD filme.
•
•
•
4
42
Več o vrsti diskov, ki jih lahko uporabljate,
si oglejte na strani 38.
Če se samodejno zažene kak drug program
razen programa »PMB«, ga zaprite.
Visoko-ločljivi filmi (HD) so označeni s
simbolom
:
Fotografij ni mogoče shraniti na disk.
Za izbiro večih filmov med držanjem tipke
Ctrl kliknite na sličice.
Na zgornjem delu okenca kliknite
na
t [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Prikaže se okno za izbiranje filmov in
fotografij.
•
5
Če želite prej izbranim filmom dodati
nove, jih izberite v glavnem oknu in jih
nato povlecite in spustite na okno za
izbiranje filmov.
Sledite navodilom na zaslonu za
ustvarjanje diska.
•
Ustvarjanje diska utegne trajati nekaj časa.
Predvajanje AVCHD diska na
računalniku
AVCHD diske lahko predvajate z
uporabo programa »Player for AVCHD«,
nameščenega skupaj s programom »PMB«.
Za zagon programa »Player for AVCHD«
kliknite na [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [View]
t [Player for AVCHD].
• Filmov v nekaterih računalniških okoljih ne
bo mogoče gladko predvajati.
Ustvarjanje Blu-ray diska
Ustvarite lahko Blu-ray disk s HD filmi,
ki so bili predhodno uvoženi v računalnik
(str. 41).
Če želite ustvariti Blu-ray disk, je
potrebna namestitev ‘BD Add-on’
programa za »PMG«.
Kliknite na [BD Add-on Software] na
namestitvenem zaslonu programa »PMB«
in pri namestitvi upoštevajte navodila na
zaslonu.
• Ko namestite [BD Add-on Software] ,
priključite računalnik na Internet.
Ustvarjanje diska s sliko
standardne ločljivosti
(SD), katerega lahko
predvajate na običajnih
DVD predvajalnikih
Izberete lahko disk s slikami standardne
ločljivosti (STD), tako da izberete filme,
prej uvožene v računalnik (str. 41).
b Opomba
• Za izvor lahko izberete HD filme, vendar
se bo kakovost slike pretvorila iz visoke
ločljivosti (HD) v standardno ločljivost (STD).
Pretvarjanje traja dlje kot samo snemanje
filmov.
1
Vklopite računalnik in vstavite
prazen disk v DVD pogon.
•
•
Vstavite prazen Blu-ray disk v pogon za
disk in v koraku 4 v poglavju »Ustvarjanje
AVCHD diska« (str. 42) kliknite na
.
Ostali postopki so enaki tistim za
ustvarjanje AVCHD diska.
• Računalnik mora podpirati funkcijo
ustvarjanja Blu-ray diska.
• Za ustvarjanje Blu-ray diskov so na voljo
diski BD-R (ni ponovno zapisljiv) in BD-RE
(ponovno zapisljiv). Ko ustvarite disk,
vsebine ne morete več dodajati ne na eno ne
na drugo vrsto diska.
2
3
Več o vrsti diskov, ki jih lahko uporabljate,
si oglejte na strani 38.
Če se samodejno zažene kak drug program
razen programa »PMB«, ga zaprite.
Zaženite program »PMB« (str. 37).
Kliknite na [Calendar] ali [Index]
na levi strani okenca in izberite
datum ali mapo, nato pa izberite
filme.
•
•
Filmi z visoko-kakovostno sliko so
označeni z
.
Za izbiro večih filmov in fotografij med
držanjem tipke Ctrl kliknite na sličice.
43
4
Na zgornjem delu okenca kliknite
na
t [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Prikaže se okno za izbiranje filmov in
fotografij.
•
Če želite prej izbranim filmom in
fotografijam dodati nove, jih izberite v
glavnem oknu in jih nato povlecite in
spustite na okno za izbiranje filmov.
Zajemanje fotografij iz filma
Sliko iz filma lahko shranite kot foto
datoteko.
Dvokliknite film, ki ga želite urediti s
»PMB«, nato kliknite na [Show Edit
Palette] na desni strani zaslona t
[Trim Video], or select the [Manipulate]
menu t [Edit] t [Trim Video]. Več o
delovanju si oglejte v priročniku »PMB
Help« (stran 37).
Zajemanje fotografij iz filma
5
Sledite navodilom na zaslonu za
ustvarjanje diska.
•
Ustvarjanje diska utegne trajati nekaj časa.
Kopiranje diska
YPosnet disk lahko kopirate na drugega s
pomočjo funkcije »Video Disc Copier«.
Kliknite na [Start] t [All Programs]
t [PMB] t [PMB Launcher] t
[Disc creation] t [Video Disc Copier]
in zaženite program. Več o delovanju
si oglejte pod ‘Help’ za funkcijo »Video
Disc Copier«.
• Diskov ni mogoče kopirati tudi tako, da
HD (visoka ločljive) filme pretvorite v STD
(standardna ločljivost) filme.
• Kopiranje na Blu-ray disk ni mogoče.
44
Sliko iz filma lahko shranite kot foto
datoteko.
DDvokliknite film, ki ga želite urediti
s »PMB«, nato kliknite na [Show Edit
Palette] na desni strani zaslona t [Save
Frame]. Več o delovanju si oglejte v
priročniku »PMB Help« (stran 37).
Shranjevanje slik s pomočjo zunanje naprave
Shranjevanje slik na
zunanji medij
(DIRECT COPY)
Filme in fotografije lahko shranite na
zunanji medij (USB shranjevalna naprava),
na primer na zunanji trdi disk. Lahko tudi
predvajate slike na videokameri ali drugi
predvajalni napravi.
1
Priključite omrežni napajalnik in
omrežni kabel v DC IN priključek
videokamere in v stensko
vtičnico.
3
4
Če ima zunanji medij omrežni
kabel, ga priključite v stensko
vtičnico.
Priključite USB adapterski kabel v
zunanji medij.
Priključite USB adapterski
kabel v priključek  (USB) na
videokameri.
Ko se prikaže zaslon [Create a new
Image Database File.], pritisnite na
[YES].
USB adapterski
kabel (ni
priložen)
5
Na zaslonu videokamere
pritisnite na [Copy.].
HDR-CX110E/CX115E:
Shranite lahko filme in fotografije, ki
jih še niste shranili na zunanji medij.
HDR-CX116E/CX150E/CX155E/
XR150E/XR155E:
Shranite lahko filme in fotografije
na notranjem snemalnem mediju
videokamere, ki jih še niste shranili na
zunanji medij.
45
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
− Notes
• Za to funkcijo potrebujete USB adapterski kabel
VMC-UAM1 (ni priložen).
• USB adapterski kabel VMC-UAM1 (ni
priložen) ni na voljo v vseh državah.
• Naslednjih naprav ni mogoče uporabiti kot
zunanji medij:
– medij z zmogljivostjo, večjo od 2 TB,
– običajni pogon za disk, na primer CD ali
DVD pogon,
– medij, priključen prek USB vrat,
– medij z vgrajenimi USB vrati
– kartični čitalnik
• Zunanjega medija s kodno funkcijo morda ne
bo mogoče uporabiti.
• Za vašo videokamero je na voljo FAT datotečni
sistem. Če ste zunanji medij formatirali na
NTFS datotečni sistem, itd., zunanji medij pred
uporabo formatirajte na videokameri.
• Delovanje ni zagotovljeno za vse naprave, ki jih
lahko priključite.
• Priključite videokamero v stensko vtičnico s
priloženim omrežnim napajalnikom (str. 13).
• Oglejte si navodila za uporabo, priložena
zunanjemu mediju.
• Podrobnosti o zunanjih medijih, ki jih lahko
uporabljate, si oglejte na Sonyjevi podporni
strani za vašo državo/področje.
2
•
6
Ta zaslon se prikaže samo, če ste posneli
nove slike.
Ko ste končali, pritisnite na
na zaslonu videokamere.
b Opomba
• Število kadrov, ki jih lahko shranite na zunanji
medij, je naslednje. Tudi če je na zunanjem
mediju dovolj prostora, kadrov, ki presega
spodnje število, ni mogoče posneti.
HD filmi (visoka ločljivost): max. 3 999
STD filmi (standardna ločljivost): 9 999
Fotografije: 9 999 slik x 899 map
Število kadrov je lahko pri nekaterih vrstah slik
manjše.
Če priključite zunanji medij
Slike, shranjene na zunanjem mediju, se
prikažejo na LCD zaslonu. Tipke za prikaz
filma in fotografij na zaslonu VISUAL
INDEX se spremenijo kot kaže spodnja
slika.
Izvedete lahko nastavitve menija za zunanji
medij, na primer, brisanje slik. Pritisnite
(MENU) t [Show others] na
na
zaslonu VISUAL INDEX.
Shranjevanje želenih filmov in fotografij
b Opomba
• Fotografij, posnetih na spominsko ploščico, ni
mogoče iskati ali kopirati po datumu snemanja.
1 V koraku 5 zgoraj pritisnite na [Play
without copying.].
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX
zunanjega medija.
2 Pritisnite na
(MENU) t [Show
others] t [MOVIE DUB] (če izbirate
filme)/[PHOTO COPY] (če izbirate
fotografije).
3 Sledite navodilom na zaslonu in izberite
snemalni medij (HDR-CX116E/
CX150E/CX155E/XR150E/XR155E) in
način izbiranja slik.
4 Če izberete [DUB by select], pritisnite
na sliko, ki jo želite shraniti. Prikaže se
.
•
Če izberete [DUB by date], s puščicama
/
izberite datum slike, ki jo
želite presneti, nato pritisnite na
in
nadaljujte s korakom 5.
Preostala zmogljivost zunanjega medija
•
•
Pritisnite in držite sliko na LCD zaslonu,
da jo potrdite. S tipko
se vrnite na
predhodni zaslon.
Če pritisnete na datum, lahko slike
poiščete po datumih.
5 Pritisnite na
t [YES] t
na zaslonu videokamere.
46
Predvajanje slik na zunanjem mediju na
videokameri
1 V koraku 5 zgoraj pritisnite na [Play
without copying.].
Prikaže se zaslon VISUAL INDEX
zunanjega medija.
2 Predvajajte sliko (str. 26).
•
•
Slike si lahko ogledate tudi na televizorju,
priključenem v videokamero (str. 29).
HD filme (visoka ločljivost) lahko
predvajate na videokameri z uporabo
funkcije [Player for AVCHD]. Zaženite
funkcijo [Player for AVCHD] (str. 42) in
s pomočjo postavke [Settings] izberite
pogon, v katerega je priključen zunanji
medij.
b Opombi
• ‘Date Index’ za fotografije ni mogoče prikazati.
• Če videokamera ne prepozna zunanjega medija,
poskusite naslednje:
– Ponovno priključite U SB adapterski kabel v
videokamero,
– Če ima zunanji medij omrežni kabel, ga
priključite v stensko vtičnico.
Ustvarjanje diska
s pomočjo DVD
zapisovalnika,
snemalnika
Izbira načina za ustvarjanje diska
Tu je opisano nekaj načinov ustvarjanja
AVCHD diskov ali diskov standardne
ločljivosti (STD) iz fotografij in filmov
visoke ločljivosti (HD), posnetih na tej
videokameri. Izberite način, ki najbolj
ustreza vašemu predvajalniku.
b Opombe
• Pripravite DVD disk, na primer DVD-R, za
ustvarjanje diska.
• Več o ustvarjanju Blu-ray diska si oglejte na
strani 43.
• Več o shranjevanju slik na zunanji medij si
oglejte na strani 45.
Naprava, združljiva s formatom AVCHD
Predvajalnik
• Sony Blu-ray disk predvajalnik
• PlayStation®3, itd.
Zaključek povezave zunanjega medija
Ustvarjanje diska
• DVD zapisovalnik, DVDirect Express (str. 48)
• DVD zapisovalnik, itd., ki ni DVDirect
Express (str. 51)
Vrsta diska
• AVCHD disk (visoko-ločljiva slika (HD))
47
Shranjevanje filmov in fotografij s pomočjo računalnika
1 Pritisnite na
na zaslonu VISUAL
INDEX zunanjega medija.
2 Izključite USB adapterski kabel.
Običajna DVD naprava
Predvajalnik
• DVD predvajalnik
• Računalnik, ki predvaja DVD-je, itd.
Ustvarjanje diska
• DVD zapisovalnik, DVDirect Express (str. 48)
• DVD zapisovalnik, itd., ki ni DVDirect
Express (str. 51)
• Snemalnik diskov, itd. (str. 52)
Vrsta diska
• Disk s sliko standardne ločljivosti (STD)
b Opombe
• Poskrbite za to, da boste z vašo enoto
PlayStation®3 vedno uporabljali najnovejšo
verzijo programa PlayStation®3.
• PlayStation®3 ni na voljo v vseh državah/
področjih.
• AVCHD disk lahko predvajate samo na
napravah, ki so združljive s formatom AVCHD.
• Ne uporabljajte AVCHD diska v DVD
predvajalnikih/snemalnikih. Ker DVD
predvajalniki/snemalniki niso združljivi s
formatom AVCHD, diska morda ne bi mogli
izvleči.
• AVCHD diska ne morete ustvariti iz filma,
posnetega s funkcijo [HD FX] načina [ REC
MODE]. Shranite slike, posnete s funkcijo [HD
FX] na Blu-ray disk ali zunanjo shranjevalno
napravo (str. 45).
48
Ustvarjanje diska s pomočjo
posebnega DVD zapisovalnika,
DVDirect Express
S pomočjo posebnega DVD zapisovalnika,
DVDirect Express (ni priložen) lahko
ustvarite disk ali predvajate slike na
ustvarjenem disku.
Oglejte si tudi navodila za uporabo DVD
zapisovalnika.
b Opombe
• Za uporabo te funkcije priključite videokamero
v stensko vtičnico s priloženim omrežnim
napajalnikom (str. 13).
• Uporabljate lahko samo neuporabljene diske
naslednjih vrst:
– 12 cm DVD-R
– 12 cm DVD+R
• DVDirect Express je v tem delu imenovan
»DVD zapisovalnik«.
1 Priključite omrežni napajalnik in
omrežni kabel v DC IN priključek
videokamere in v stensko vtičnico
(str. 13).
2 Vklopite videokamero in z USB
kablom DVD zapisovalnika
priključite DVD zapisovalnik
v priključek  (USB) na
videokameri.
3 Vstavite neuporabljen disk v DVD
zapisovalnik in zaprite nosilec
diska.
Na zaslonu videokamere se prikaže
zaslon [DISC BURN].
4 Pritisnite na (DISC BURN) na
DVD zapisovalniku.
Filmi, ki jih še niste shranili na noben
disk, se bodo posneli na disk (HDRCX110E/CX115E).
Na disk se bodo posneli filmi, posneti
na notranjem snemalnem mediju, ki
še niso bili shranjeni na disk (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
•
Filmi s sliko visoke ločljivosti (HD) in
s sliko standardne ločljivosti (STD), ki
še niso shranjeni, se bodo shranili na
posamezne diske glede na kakovost slike.
Uporabite to funkcijo v naslednjih
primerih:
– če želite presneti želeno sliko,
– če želite ustvariti več enakih diskov,
– če želite visoko-ločljive filme (HD) pretvoriti
v standardno ločljivost (STD) in ustvariti disk,
– če želite presneti slike na spominski ploščici
(HDR-CX116E/CX150E/CX155E/XR150E/
XR155E).
1 V zgornjem koraku 4 pritisnite na [DISC
BURN OPTION].
2 Izberite snemalni medij, ki vsebuje
film(-e), ki jih želite shraniti (HDRCX116E/CX150E/CX155E/XR150E/XR155E).
Če izberete filme s sliko visoke
ločljivosti (HD), se bo na LCD zaslonu
prikazal zaslon za izbiro kakovosti slike
za disk, ki ga želite ustvariti. Izberite
.
želeno kakovost in pritisnite na
•
3 Pritisnite na film, ki ga želite zapisati na
disk.
Prikaže se .
t [END]
6 Pritisnite na
t [EJECT DISC] na zaslonu
videokamere.
Ko končate, odstranite disk.
7 Pritisnite na
USB kabel.
Kakovost slike za disk je odvisna od časa
snemanja izbranih filmov, kadar ustvarjate
disk s pretvorbo visoke ločljivosti (HD) v
standardno ločljivost (STD).
Na zaslonu videokamere se
prikažejo vzorčne sličice filmov.
•
, nato izključite
•
Pritisnite in držite sliko na LCD zaslonu in
tako potrdite izbiro. Pritisnite
če se
želite vrniti na predhodni zaslon.
Če pritisnete na datum, lahko poiščete
slike s tem datumom.
49
Shranjevanje slik s pomočjo zunanje naprave
5 Če skupna velikost pomnilnika za
filme, ki jih želite zapisati, presega
velikost diska, ponavljajte koraka
3 in 4.
Ustvarjanje diska s funkcijo DISC BURN
OPTION
4 Pritisnite na
videokamere.
•
t [YES] na zaslonu
Predvajanje diska na DVD zapisovalniku
Če želite ustvariti drug disk z enako
vsebino, vstavite nov disk in pritisnite na
[CREATE SAME DISC].
5 Ko je postopek končan, pritisnite
na [EXIT] t [END] na zaslonu
videokamere.
6 Izvlecite USB kabel iz videokamere.
b Opombe
• Ko ustvarjate disk, ne storite naslednjega:
– Ne izklopite videokamere,
– Ne izključite USB kabla ali omrežnega
napajalnika.
– Ne izpostavljajte kamere mehanskim udarcem
ali tresenju,
– Ne odstranjujte spominske ploščice iz
videokamere.
• Preden izbrišete filme na videokameri,
predvajajte ustvarjeni disk in se prepričajte, da
se je presnemavanje pravilno izvedlo.
• Če se na zaslonu prikaže napis [Failed.] ali
[DISC BURN failed.], v DVD zapisovalnik
vstavite drug disk in ponovite postopek DISC
BURN.
z Nasveta
• Če skupna velikost pomnilnika za filme, ki jih
želite zapisati s funkcijo DISC BURN presega
velikost diska, se ustvarjanje diska ustavi. Zadnji
film na disku utegne biti odrezan.
• Čas ustvarjanja diska s presnemavanjem filmov
je približno 20 do 60 minut. V nekaterih
načinih snemanja in pri določenem številu
kadrov utegne biti čas daljši. Če slike visoke
ločljivosti (HD) pretvorite v standardno
ločljivost (STD), pretvorba kakovosti slike
utegne trajati dlje kot dejansko traja posnetek.
1 Priključite omrežni napajalnik in
omrežni kabel v DC IN priključek
videokamere in v stensko vtičnico (str.
13).
2 Vklopite videokamero in z USB kablom
DVD zapisovalnika priključite DVD
zapisovalnik v priključek  (USB) na
videokameri.
•
Če videokamero priključite v TV, si lahko
filme ogledate na TV zaslonu (str. 29).
3 Vstavite ustvarjeni disk v DVD
zapisovalnik.
Na zaslonu videokamere se filmi na
disku prikažejo kot VISUAL INDEX.
4 Pritisnite na tipko za predvajanje na
DVD zapisovalniku.
•
Za to funkcijo lahko uporabite tudi zaslon
videokamere.
5 Ko je postopek končan, pritisnite na
[END] t [EJECT DISC] na zaslonu
videokamere in odstranite disk.
in izvlecite USB
6 Pritisnite na
kabel.
Predvajanje diska na običajnem DVD
predvajalniku
Izberite standardno kakovost slike (STD)
na zaslonu za disk, ki ga želite ustvariti
v koraku 2 poglavja »Ustvarjanje diska s
funkcijo DISC BURN OPTION«.
50
z Nasveti
• Če ustvarjenega diska standardne ločljivosti
(STD) ne morete predvajati na nobenem DVD
predvajalniku, priključite videokamero v DVD
zapisovalnik in ga nato predvajajte.
Ustvarjanje visoko-ločljivega diska
(HD) z DVD zapisovalnikom ipd., ki
ni DVDirect Express
Uporabite USB kabel za priključitev
videokamere v napravo za ustvarjanje diska,
ki je združljiva s HD kakovostjo filmov
(HD), na primer Sony DVD zapisovalnik.
Oglejte si tudi navodila za uporabo naprave,
ki jo boste priključili.
b Opombi
• S priloženim omrežnim napajalnikom
priključite videokamero v stensko vtičnico (str.
13).
• Sony DVD zapisovalnik v nekaterih državah
morda ni na voljo.
1 Priključite omrežni napajalnik in
omrežni kabel v DC IN priključek
videokamere in v stensko vtičnico
(str. 13).
Na zaslonu videokamere se prikaže
zaslon [USB SELECT].
•
3 Pritisnite na snemalni medij s
slikami.
[ USB CONNECT]: notranji
pomnilnik
[ USB CONNECT]: notranji trdi
disk
[ USB CONNECT]: spominska
ploščica
•
2 Vklopite videokamero in z USB
kablom DVD zapisovalnika
priključite DVD zapisovalnik
v priključek  (USB) na
videokameri.
Če se zaslon [USB SELECT] ne prikaže,
pritisnite na
(MENU) t [Show
others] t [USB CONNECT] (pod
kategorijo [OTHERS]).
Prikazan snemalni medij je odvisen od
modela.
4 Posnemite filme na priključeno
napravo.
•
Podrobnosti si oglejte v navodilih za
uporabo naprave, ki jo boste priključili.
5 Ko je postopek končan, pritisnite
na [END] t [YES] na zaslonu
videokamere.
51
A/V priključek
6 Izvlecite USB kabel.
Ustvarjanje diska standardne
ločljivosti (STD) s snemalnikom, ipd.
*
**
Če z A/V priključnim kablom priključite
videokamero v snemalnik diskov, Sonyjev
DVD zapisovalnik, ki ni DVDirect Express,
itd., lahko slike, ki jih predvajate na
videokameri, presnamete na disk ali video
kaseto. Priključite napravo v 1 ali 2.
Oglejte si tudi navodila za uporabo naprave,
ki jo želite priključiti. Pred postopkom
izberite snemalni medij s filmi, ki jih želite
presneti.
Vhod
S VIDEO
VIDEO
(rumen)
b Opombi
• Priključite videokamero v stensko vtičnico z
uporabo priloženega omrežnega napajalnika
(str. 13).
• Sony DVD zapisovalnik ni na voljo v vseh
državah.
• Filmi z visoko-ločljivo sliko (HD) se bodo
presneli v standardni ločljivosti (STD).
(bel)
AUDIO
(rumen)
(rdeč)
1 A/V priključni kabel (priložen)
smer signala
Priključite A/V priključni kabel v vhode na
drugi napravi.
2 A/V priključni kabel z S VIDEO (ni
razpoložen)
Če za priključitev v drugo napravo prek
priključka S VIDEO uporabite A/V
priključni kabel z S VIDEO (ni priložen),
bo kakovost slik boljša kot pri priključitvi
A/V priključnega kabla. Povežite beli in
rdeči vtič (levi/desni avdio) in S VIDEO
vtič (S VIDEO kanal) A/V priključnega
kabla z S VIDEO. Če priključite samo
S VIDEO vtič, zvoka ne bo slišati.
Priključitev rumenega priključka ni
potrebna.
52
* HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
**HDR-XR150E/XR155E
1 Vstavite snemalni medij v
snemalno napravo.
•
Če ima snemalna naprava izbirnik vhoda,
ga nastavite na način vhoda.
2 Priključite videokamero v
snemalno napravo (snemalnik
diskov, ipd.) s priloženim A/V
priključnim kablom 1 ali z A/V
priključnim kablom z S VIDEO 2
(ni priložen).
•
Priključite videokamero v vhode na
snemalni napravi.
3 Začnite s predvajanjem na
videokameri in snemajte na
snemalno napravo.
•
Oglejte si navodila za uporabo snemalne
naprave.
4 Ko je presnemavanje končano,
ustavite snemalno napravo in
nato še videokamero.
53
Shranjevanje slik s pomočjo zunanje naprave
b Opombe
• Ker se presnemavanje izvaja z analognim
prenosom podatkov, se utegne kakovost slike
poslabšati.
• Če želite indikatorje na zaslonu priključene
naprave (na primer števec, ipd.) skriti, pritisnite
(MENU) t [Show others] t
na
[OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo
[GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT] t
[LCD PANEL] (tovarniška nastavitev) t
t
t
.
• Za snemanje datuma/ure ali podatkov o
nastavitvah kamere pritisnite na
(MENU) t [Show others] t [PLAYBACK
SET] (pod kategorijo
[PLAYBACK]) t
[DATA CODE] t želena nastavitev t
t
t
. Poleg tega pritisnite
na
(MENU) t [Show others] t
[OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo
[GENERAL SET]) t [DISP OUTPUT] t
[V-OUT/PANEL] t
t
t
.
• Če je velikost zaslona naprave (TV, ipd.) 4:3,
(MENU) t [Show others]
pritisnite na
t [OUTPUT SETTINGS] (pod kategorijo
[GENERAL SET]) t [TV TYPE] t [4:3] t
t
t
.
• Če priključite mono napravo, priključite rumeni
vtič A/V priključnega kabla v video vhod in
belega (levi kanal) ali rdečega (desni kanal) v
avdio vhod na napravi.
Uporaba videokamere
Uporaba menijev
S pomočjo menijev lahko uporabite razne pripravne funkcije in spreminjate nastavitve. Če
znate uporabljati funkcije menijev, lahko še bolj uživate v uporabi videokamere.
Videokamera ima pod vsako od osmih kategorij, več različnih postavk.
MANUAL SETTINGS (postavke za prilagoditev snemalnim pogojem) ) t p. 57
SHOOTING SET (postavke za prilagojeno snemanje) t p. 57
PHOTO SETTINGS (postavke za snemanje fotografij) t p. 58
PLAYBACK (postavke za predvajanje) t p. 58
EDIT (postavke za urejanje) t p. 58
OTHERS (postavke za druge nastavitve) t p. 52
MANAGE MEDIA (postavke za snemalni medij) t p. 59
59
GENERAL SET (druge nastavitvene postavke) t p. 60
• Postavke menijev so podrobneje opisane v priročniku »Handycam«.
Nastavitev menijev
/
/
: seznam menijev se pomika od kategorije do kategorije.
: seznam menijev se pomika po 4 postavke hkrati.
• Za pregled seznama menijev lahko pritisnete na tipke in povlečete zaslon.
g y
• Izbrani simbol za kategorijo se prikaže v oranžni barvi.
ko je le-ta prikazan.
• Na zaslon MY MENU se lahko vrnete s pritiskom na
1 Pritisnite na
(MENU).
2 Pritisnite na [Show others] na zaslonu MY MENU.
•
Podrobnosti o MY MENU si oglejte na naslednji strani.
3 Za spremembo prikaza pritisnite na srednji del leve strani zaslona.
4 Za spremembo postavke v meniju pritisnite na postavko.
5 Ko ste spremenili nastavitev, pritisnite na
.
Za zaključek nastavitve menija pritisnite na
.
Za vrnitev na predhodni meni pritisnite na
•
54
Pri nekaterih postavkah menija se
morda ne bo prikazal.
b Opombi
• V določenih snemalnih in predvajalnih pogojih nastavitev nekaterih postavk morda ne bo mogoče.
• Postavke in nastavitve, ki so označene s sivo, niso na voljo.
z Nasvet
• Videokamera bo pri določenih spremembah postavk v meniju preklopila med načinom predvajanja in
načinom snemanja (movie/photo).
Uporaba menija MY MENU
Uporaba postavk menijev bo enostavnejša, če tiste, ki jih pogosto uporabljate, registrirate v
MY MENU. Registrirate lahko 6 postavk v vsak meni MY MENU za MOVIE, PHOTO in
PLAYBACK.
Primer: brisanje [SPOT MTR/FCS] in registriranje [
FADER]
Uporaba videokamere
1 Pritisnite na
.
2 Pritisnite na [MY MENU SETTING].
3 Pritisnite na [MOVIE].
4 Pritisnite na [SPOT MTR/FCS].
.
5 Pritisnite na
[MANUAL SETTINGS]).
6 Pritisnite na [ FADER] (pod kategorijo
.
7 Če se prikaže meni MY MENU, pritisnite na
Ponavljajte zgornje korake za registracijo postavk v meni MY MENU in uživajte v uporabi
videokamere.
z Nasvet
• Če priključite zunanjo napravo, se prikaže ekskluzivni meni MY MENU.
55
Uporaba menija
OPTION MENU
Meni OPTION MENU se prikaže prav tako kot pojavno okno (pop-up), ki se prikaže, če
desno kliknite na miško za računalnik. Če se simbol
prikaže na spodnjem desnem delu
zaslona, lahko uporabite meni OPTION MENU. Pritisnite na
in prikažejo se postavke
menija, ki jih lahko spremenite.
Postavka menija
Oznaka
1 Pritisnite
(OPTION).
2 Pritisnite na želeno oznako t postavko za spremembo nastavitve.
.
3 Po končani nastavitvi, pritisnite na
b Opombe
• Postavke in nastavitve, označene s sivo, niso na voljo.
• Če postavke ni na zaslonu, pritisnite na oznako. (Oznake morda ne bo.)
• Oznake in postavke, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od stanja snemanja/predvajanja videokamere.
56
Seznam menijev
Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION .................. Izberete lahko ustrezno nastavitev za snemanje, v skladu z vrsto kadra, na
primer ‘Night View’ ali ‘Beach’.
FADER.................................... Počasno pojavljanje / izginevanje kadra.
WHITE BAL................................. Prilagoditev razmerja barv osvetlitvi okolja, v katerem snemate.
SPOT MTR/FCS ......................... Nastavitev osvetlitve in ostrine izbranega objekta hkrati.
SPOT METER ............................. Prilagoditev osvetlitve slike po objektu, ki ga pritisnete na zaslonu.
SPOT FOCUS ............................. Izostritev objekta, ki ga pritisnete na zaslonu.
EXPOSURE ................................. Nastavitev osvetlitve filmov in fotografij.
FOCUS ......................................... Ročna izostritev.
TELE MACRO ............................. Na posnetku je objekt izostren, ozadje pa motno.
SMTH SLW REC......................... Hitro premikajoče se objekte posname v počasni hitrosti (slow-motion).
Kategorija (SHOOTING SET)
57
Uporaba videokamere
/
SET ......................... Nastavitev kakovosti slike za snemanje, predvajanje in urejanje filmov.
REC MODE ........................... Nastavitev načina za snemanje filmov. Za snemanje hitro premikajočega se
objekta je priporočljiva visoka kakovost slike.
GUIDEFRAME............................ Prikaz okvira, s pomočjo katerega se prepričate ali je objekt vodoraven ali
navpičen.
STEADYSHOT ...................... Nastavitev funkcije ‘SteadyShot’ med snemanjem filmov.
CONVERSION LENS ................ Izbere vrsto priključene pretvorniške leče (ni priložena). Izboljša funkcijo
‘SteadyShot’ in nastavi ostrino glede na priključeni objektiv.
LOW LUX .................................... V mraku posname slike s svetlimi barvami.
FACE DETECTION .................... Samodejna nastavitev kakovosti slike obraza (-ov).
PRIORITY SETTING .................. Izberete lahko objekt, ki naj ima prednost pri zaznavanju obrazov in pri
uporabi funkcije ‘Smile Shutter’.
SMILE DETECTION ................. Ko kamera zazna nasmeh, se slika samodejno posname.
SMILE SENSITIVITY ................. Nastavi občutljivost zaznavanja nasmehov s pomočjo funkcije ‘Smile
Shutter’.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC.......... Filme snema z jasnim zvokom, ki ustreza položaju zooma.
MICREF LEVEL ................. Nastavite lahko nivo mikrofona.
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM ......... Nastavitev maksimalnega nivoja digitalnega zooma, ki presega nivo
optičnega zooma.
AUTO BACK LIGHT. ........ Samodejno nastavi osvetlitev za objekte z osvetljenim ozadjem.
X.V.COLOR .................. Nastavitev razmerja stranic slike med snemanjem filmov.
WIDE SELECT ............. Nastavitev razmerja stranic slike med snemanjem filmov.
Kategorija (PHOTO SETTINGS)
SELF-TIMER .......................... Nastavitev samosprožilca, ko je videokamera v načinu snemanja fotografij.
IMAGE SIZE .......................... Nastavitev velikosti fotografije.
FILE NO. ...................................... Nastavitev načina dodelitve številk datotekam.
Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX........................... Prikaz posnetih slik v obliki vzorčnih sličic (str. 26).
VIEW IMAGES
DATE INDEX ..................... Omogoči iskanje želenih slik po datumih.
FILM ROLL.................. Prikaže in predvaja kadre v določenih intervalih.
FACE .............................. Prikaže in predvaja kadre z obrazi.
PLAYLIST..................................... Prikaže in predvaja seznam filmov ‘Playlist’.
HIGHLIGHT .......................... Izbere število kratkih kadrov in jih predvaja kot pregled filmov z glasbo in
vizualnimi učinki.
SCENARIO ............................ Predvaja najljubše scenarije, shranjene v ‘Highlight Playback’.
PLAYBACK SET
/
SET ................ Nastavitev kakovosti slike za snemanje, predvajanje in urejanje filmov.
DATA CODE ...................... Med predvajanjem prikaže podrobne podatke o snemanju.
Kategorija (EDIT)
DELETE
DELETE ........................ Brisanje filmov.
DELETE ........................ Brisanje fotografij.
SCENARIO ERASE
ERASE ................................ Izbriše scenarije, shranjene v ‘Highlight Playback’.
ERASE ALL ........................ Izbriše vse scenarije, shranjene v ‘Highlight Playback’.
PROTECT
PROTECT..................... Zaščita filmov pred brisanjem.
PROTECT ..................... Zaščita fotografij pred brisanjem.
DIVIDE ................................... Delitev filmov.
PHOTO CAPTURE*1*2*4 .......... Zajemanje fotografij iz želenih kadrov filma.
MOVIE DUB*1*2
DUB by select ................. Izbira filmov in presnemavanje.
DUB by date .................... Presnemavanje vseh filmov z določenim datumom.
DUB ALL/
DUB ALL .................... Presnemavanje vseh shranjenih filmov v seznamu ‘Playlist’.
PHOTO COPY*1*2
COPY by select ............... Izbira in kopiranje fotografij.
COPY by date .................. Kopiranje vseh fotografij z določenim datumom.
58
PLAYLIST EDIT
ADD/
ADD .... Dodajanje filmov v seznam ‘Playlist’.
ADD by date/
ADD by date ......... Dodajanje filmov, posnetih na isti dan hkrati v seznam ‘Playlist’.
ERASE/
ERASE ... Brisanje filmov iz seznama ‘Playlist’.
ERASE ALL/
ERASE ALL ................ Brisanje vseh filmov iz seznama ‘Playlist’.
MOVE/
MOVE .... Sprememba zaporedja filmov v seznamu ‘Playlist’.
Kategorija (OTHERS)
USB CONNECT
USB CONNECT*1 ....... Priključitev notranjega pomnilnika prek USB.
USB CONNECT*2....... Priključitev notranjega trdega diska prek USB.
USB CONNECT .......... Priključitev spominske ploščice prek USB.
(DISC
DISC BURN ....................... Omogoča shranjevanje slik na disk s pritiskom na tipko
BURN)(str. 40).
TV CONNECT Guide ............... Predstavi način povezave v skladu z vrsto priključenega televizorja (str. 29)
MUSIC TOOL*3
EMPTY MUSIC ................. Izbriše glasbene datoteke.
DOWNLOAD MUSIC .... Naloži glasbene datoteke, ki jih lahko predvajate s funkcijo ‘Highlight
Playback’.
BATTERY INFO .......................... Prikaz informacij o bateriji.
Kategorija (MANAGE MEDIA)
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET*1*2 .. Nastavitev medija za snemanje filmov (str. 17).
PHOTO MEDIA SET*1*2 .. Nastavitev medija za snemanje fotografij (str. 18).
MEDIA INFO .............................. Prikaz informacij o snemalnem mediju, na primer prostor.
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY*1............... Brisanje vseh podatkov na notranjem pomnilniku.
HDD*2 ................................ Brisanje vseh podatkov na notranjem trdem disku.
MEMORY CARD*1*2 ....... Brisanje vseh podatkov na spominski ploščici.
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY*1............... Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem pomnilniku (str. 64).
HDD*2 ................................ Popravki datoteke s podatki o sliki na notranjem trdem disku (str. 64).
MEMORY CARD*1*2 ....... Popravki datoteke s podatki o sliki na spominski ploščici (str. 64).
59
Kategorija (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME............................ Nastavitev glasnosti predvajanega zvoka (str. 28)..
BEEP ................................... Vklop ali izklop zvočnega signala med delovanjem.
LCD BRIGHT ..................... Nastavitev osvetlitve LCD zaslona.
LCD BL LEVEL .................. Nastavitev osvetlitve ozadja LCD zaslona.
LCD COLOR ...................... Nastavitev intenzivnosti barv na LCD zaslonu.
DISPLAY SET .................... Nastavitev časa prikaza simbolov ali indikatorjev na LCD zaslonu.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE ............................. Pretvorba signala v skladu s priključenim televizorjem (str. 29).
COMPONENT .................. Izberite to možnost, če priključite videokamero v TV s komponentnim
vhodom (str. 30).
HDMI RESOLUTION . ..... Izbere se ločljivost izhodne slike, če je videokamera priključena v TV s
HDMI kablom.
DISP OUTPUT .................. Vklop ali izklop prikaza na TV zaslonu.
CLOCK/ LANG
CLOCK SET ....................... Nastavitev datuma in ure (str. 15).
AREA SET .......................... Nastavitev časovne razlike brez ustavitve ure (str. 15).
SUMMERTIME ................. Nastavitev poletnega časa (str. 15).
LANGUAGE SET ......... Nastavitev jezika (str. 16).
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF ..................... Sprememba nastavitve [A.SHUT OFF] (str. 13).
POWER ON BY LCD ....... Nastavitev možnosti, da se videokamera vklopi in izklopi ob odprtju in
zaprtju LCD zaslona.
OTHER SETTINGS
DEMO MODE................... Nastavitev možnosti, da se demonstracija prikaže ali ne.
CALIBRATION .................. Kalibriranje zaslona na dotik.
CTRL FOR HDMI ............ Izberete lahko možnost, da se daljinski upravljalnik televizorja uporablja,
če je videokamera s kablom HDMI (ni priložen) priključena v TV,
združljiv s funkcijo »BRAVIA« Sync.
DROP SENSOR*2............. Aktiviranje in deaktiviranje senzorja padca.
*1 HDR-CX116E/CX150E/CX155E
*2 HDR-XR150E/XR155E
*3 HDR-CX110E/CX150E/XR150E
*4 HDR-CX110E
60
Pridobivanje
podrobnih informacij iz
priročnika »Handycam
Handbook«
Za ogled priročnika »Handycam
Handbook« dvokliknite na simbol za
bližnjico na računalniškem zaslonu.
Priročnik »Handycam Handbook« je
uporabnikov vodič, namenjen branju na
računalniškem zaslonu.
Priročnik »Handycam Handbook«
preberite, ko želite izvedeti več o delovanju
videokamere.
1
2
Na prikazanem zaslonu za
namestitev kliknite [Handycam
Handbook].
Izberite želeni jezik in ime modela
vaše videokamere, nato kliknite
na [Handycam Handbook (PDF)].
•
4
Uporaba videokamere
3
Za namestitev priročnika
»Handycam Handbook« na
računalnik Windows, vstavite
priloženi CD-ROM v pogon za
disk na računalniku.
• Pri uporabi računalnika Macintosh odprite
mapo [Handbook] - [GB], nato kopirajte
[Handbook.pdf].
• Za branje priročnika »Handycam Handbook«
potrebujete Adobe Reader. Če ni nameščen v
računalnik, ga lahko naložite s spletne strani:
http://www.adobe.com/
• Podrobnosti si oglejte v vodiču »PMB Help« v
priloženem programu »PMB« (str. 37).
Ime modela videokamere je natisnjeno na
spodnji strani.
Kliknite na [Exit] t [Exit],
nato odstranite CD-ROM iz
računalnika.
61
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če pri uporabi videokamere naletite na
težave, sledite naslednjim korakom.
1 Oglejte si seznam (str. 62 do 64) in
preglejte videokamero.
2 Odstranite vir napajanja, nato ga po
prbl. 1 minuti ponovno priključite in
vklopite kamero.
3 S koničastim predmetom pritisnite
na tipko RESET (str. 73) in vklopite
kamero.
Če pritisnete na tipko RESET, se vse
nastavitve, vključno z nastavitvijo ure,
ponastavijo.
4 Posvetujte se s prodajalcem ali z
lokalnim pooblaščenim serviserjem
opreme Sony.
• Včasih je videokamero potrebno inicializirati
ali zamenjati trenutni notranji snemalni medij
videokamere, odvisno od težave. V tem primeru
se bodo podatki, shranjeni na notranjem
snemalnem mediju izbrisali. Preden pošljete
kamero v popravilo, shraniti podatke na drug
medij. Za izgubo kakršnihkoli podatkov na
trdem disku nismo odgovorni.
• Pri popravilu videokamere je včasih potrebno
preveriti minimalno količino podatkov,
shranjenih na notranjem snemalnem mediju,
zato, da bi odpravili napako. Prodajalec opreme
Sony podatkov ne bo kopiral in ne shranil.
• Več o simptomih videokamere si oglejte v
priročniku »Handycam Handbook« (str. 61),
več o priključitvi v računalnik pa v priročniku
»PMB Help« (str. 37).
Videokamera se ne vklopi.
• Baterija ni vstavljena v videokamero. Vstavite jo
(str. 12).
• Priključite omrežni napajalnik v stensko
vtičnico (str. 13).
62
Videokamera ne deluje, čeprav je
vklopljena.
• Po vklopu kamere traja nekaj sekund, da je
kamera pripravljena na snemanje. To ne pomeni
okvare.
• Izključite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice
ali odstranite baterijo, nato ga/jo po eni minuti
ponovno priključite. Če funkcije še vedno
ne bodo delovali, s koničastim predmetom
pritisnite na tipko RESET (str. 73). (Če pritisnite
na tipko RESET, se vse nastavitve, vključno z
nastavitvijo ure, ponastavijo).
• Temperatura videokamere je zelo visoka.
Izključite videokamero in jo pustite, da se
ohladi.
• Temperatura videokamere je zelo nizka. Pustite
jo nekaj časa vklopljeno. Če še vedno ne deluje,
jo izklopite, nekaj časa pustite v toplem prostoru
in jo nato ponovno vklopite.
Videokamera se segreje.
• To se zgodi, če je dlje časa vklopljena in ne
pomeni okvare.
Videokamera se nenadoma izklopi.
• Uporabite omrežni napajalnik (str. 13).
• Ponovno vklopite kamero.
• Napolnite baterijo (str. 12).
Ob pritisku na tipko START/STOP ali
PHOTO se slike ne posnamejo na disk.
• Pritisnite na MODE, da vklopite lučko
(Photo).
(Movie) ali
• Videokamera snema sliko, ki ste jo ravno
posneli na snemalni medij. V tem času ne
morete ustvariti novega posnetka.
• Na mediju ni več prostora. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 32).
• Skupno število filmov in fotografij presega
zmogljivost videokamere. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 32).
Snemanje se ustavi.
C:13:ss / C:32:ss
• Temperatura videokamere je izjemno visoka/
nizka. Izključite kamero in pustite, da se ohladi/
ogreje.
• Odstranite izvor napajanja. Ponovno ga
priključite in začnite uporabljati kamero.
E:ss:ss
Programa »PMB« ni mogoče namestiti.
• Preverite računalniško okolje, ki je potrebno za
namestitev programa. Namestite program na
pravilen način (str. 34).
• Sledite korakom 2 do 4 na strani 62.
• Končajte program »PMB« in ponovno zaženite
računalnik.
• Notranji trdi disk videokamere je poln. Izbrišite
nepotrebne slike na notranjem trdem disku (str.
32).
• Na notranjem trdem disku se je pojavila
napaka.
Računalnik ne prepozna videokamere.
i
• Izklopite vse USB naprave, razen tipkovnice,
miške in videokamere iz računalnika.
• Izvlecite USB kabel iz računalnika in
videokamere in ponovno zaženite računalnik,
nato pa ju ponovno pravilno priključite.
• Baterija je prazna.
Program »PMB« ne deluje pravilno.
Prikaz samodiagnoze / Opozorilne
oznake
C:04:ss
• Uporabljate baterijo, ki ni “InfoLITHIUM”.
Uporabite baterijo “InfoLITHIUM” (serija V)
(str. 12).
• Priključite vtič DC na omrežnem napajalniku v
videokameri (str. 12).
C:06:ss
• Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
• Temperatura videokamere postaja visoka.
Izključite jo in pustite, da se ohladi.
• Temperatura videokamere je izjemno nizka.
Ogrejte kamero.
• Spominska ploščica ni vstavljena v kamero (str.
18).
• Če indikator utripa, pomeni, da zmanjkuje
prostora za snemanje slik. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 32) ali formatirajte »Memory Stick
PRO Duo«, po tem ko ste slike shranili na
drugem mediju.
• Datoteka ‘Image Database File’ je poškodovana.
(MENU)
Preverite jo s pritiskom na
t [Show others] t [REPAIR IMG.DB F.]
[MANAGE MEDIA])
(pod kategorijo
t snemalni medij (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E).
63
Dodatne informacije
Če se na zaslonu prikažejo oznake,
preverite naslednje. Nekatere napake lahko
odpravite sami. Če se težava nadaljuje
še po tem, ko ste jo s pomočjo navodil v
tabeli poskušali odpraviti, se obrnite na
prodajalca ali pooblaščenega serviserja
opreme Sony. V tem primeru jim navedite
kode, ki se začnejo s črko C ali E.
• Temperatura baterije je visoka. Zamenjajte
baterijo ali postavite baterijo na hladno.
Nekaj o uporabi
in vzdrževanju
videokamere
• Spominska ploščica je poškodovana.
Formatirajte jo na videokameri (str. 59).
• Vstavili ste nezdružljivo spominsko ploščico
(str. 18).
• Dostop do spominske ploščice je omejila druga
naprava.
• Videokamera ni stabilna, zato se pojavi tresenje
kamere. Držite jo z obema rokama in posnemite
sliko. Pomnite, da oznaka za tresenje kamere ne
izgine.
• Funkcija “Drop Sensor” je vklopljena. Snemanje
/ predvajanje ni mogoče.
• Medij je poln. Izbrišite nepotrebne slike (str.
31).
• Med procesiranjem fotografij ni mogoče
snemati. Počakajte nekaj časa, nato snemajte.
64
On use and care
• Ne uporabljajte in ne shranjujte kamere in
dodatne opreme v naslednjih pogojih:
– V zelo hladnem, zelo vročem ali vlažnem
prostoru. Nikoli je ne izpostavljajte
temperaturi nad 600C, na primer,
neposredno na soncu, v bližini grelcev ali v
avtomobilu, parkiranem na soncu. S tem bi
povzročili napačno delovanje ali deformacijo
kamere.
– V bližini močnih magnetnih polj in
mehanskih vibracij. S tem bi povzročili
napačno delovanje kamere.
– V bližini močnih radijskih valov ali sevanja.
V tem primeru s kamero ne bo mogoče
pravilno snemati.
– V bližini AM sprejemnikov in video opreme.
Pojavi se šum.
– Na peščeni plaži ali kjerkoli je zelo prašno.
Če pesek ali prah zaideta v kamero, utegne
priti do okvare. Take okvare včasih ni mogoče
popraviti.
– V bližini oken ali na prostem, kjer bi bila
LCD zaslon in objektiv izpostavljena
neposrednemu soncu. S tem bi se utegnil
LCD zaslona poškodovati.
• Za delovanje videokamere uporabite baterijo
(6,8V/7,2V) ali omrežni napajalnik (8,4V).
• Za delovanje pri enosmernem ali izmeničnem
toku uporabite dodatno opremo, ki jo
priporočamo v teh navodilih.
• Videokamere ne smete zmočiti, na primer, v
dežju ali morju. Če se zmoči, utegne priti do
okvare. Take okvare včasih ni mogoče popraviti.
• Če pride v ohišje videokamere tekočina
ali trden objekt, izključite videokamero.
Pred nadaljnjo uporabo naj jo pregledajo v
pooblaščenem servisu Sony.
• Izogibajte se grobemu ravnanju z videokamero
in mehanskim udarcem. Bodite še posebno
previdni z objektivom.
• Kadar kamere ne uporabljate, naj bo stikalo
POWER nastavljeno na OFF (CHG).
• Med snemanjem naj videokamera ne bo v
kakršnemkoli zavoju, saj se lahko pregreje.
• Ko nameravate izvleči omrežni kabel, ga
povlecite za vtikač in ne za kabel.
• Ne postavljajte ničesar težkega na kabel, ker bi
ga s tem poškodovali.
• Kovinski priključki morajo ostati čisti.
• Hranite daljinski upravljalnik in litij-ionsko
baterijo izven dosega otrok. Če otrok baterijo
pogoltne, nemudoma poiščite zdravniško
pomoč.
– posvetujte se s pooblaščenim serviserjem
izdelkov Sony,
– če je tekočina prišla v stik z vašo kožo, jo takoj
odstranite z vodo,
– če tekočina pride v stik z očmi, oči oplaknite z
obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.
Če videokamere dlje časa ne boste
uporabljali
• Občasno vklopite kamero in pustite, da nekaj
časa deluje, na primer, da približno 3 minute
predvaja kaseto.
• Odstranite disk iz videokamere.
• Povsem izpraznite baterijo, preden jo shranite.
LCD zaslon
• Ne pritiskajte premočno na LCD zaslon, ker bi
ga s tem utegnili poškodovati.
• Če uporabljate videokamero v mrzlem prostoru,
se utegne na LCD zaslonu prikazati nepopolna
slika. To ne pomeni okvare.
• Med uporabo videokamere se utegne zadnja
stran LCD zaslona segreti. To ne pomeni
okvare.
Čiščenje LCD zaslona
• Očistite ohišje z mehko krpo, rahlo navlaženo z
vodo.
• Izogibajte se naslednjim snovem, ki bi utegnila
poškodovati lak:
– topila, kot so razredčevalci, bencin, alkohol,
hitro hlapljive snovi, kot so insekticidi, itd.
– dolgotrajen stik z gumo ali vinilnimi
predmeti.
Ravnanje z lečo in shranjevanje
• Očistite površino leče z mehko krpo v
naslednjih primerih:
– če se na površini leče pojavijo prstni odtisi,
– v toplem in vlažnem prostoru,
– če je objektiv izpostavljen slanemu zraku, na
primer na morju.
• Hranite lečo v zračnem prostoru, kjer ni
izpostavljena prahu in umazaniji.
• Da se ne bi pojavila plesen, občasno očistite lečo
kot je zgoraj opisano.
Polnjenje tovarniško vstavljene
akumulatorske baterije
V videokameri se nahaja vstavljena litijeva
baterija, ki ohranja datum, uro in druge
nastavitve, tudi kadar nastavite stikalo POWER
na OFF (CHG). Ta baterija se vedno polni med
uporabo kamere, če pa kamere ne uporabljate,
se počasi iztroši. Baterija se bo po 3 mesecih
neuporabe kamere povsem izpraznila. Če je
baterija prazna, ne bo imelo vpliva na snemanje,
če le ne snemate datuma.
Postopek
S priloženim omrežnim napajalnikom priključite
videokamero v stensko vtičnico in jo najmanj 24
ur pustite, s stikalom POWER nastavljenim na
OFF (CHG).
65
Dodatne informacije
• Če se na LCD zaslonu pojavijo prstni odtisi ali
prašni delci, vam priporočamo, da ga očistite
s priloženo čistilno krpico (ni priložena). Če
uporabite pribor za čiščenje LCD zaslona
(ni priložen), ne nanašajte čistilne tekočine
neposredno na LCD zaslon. Očistite ga s
čistilnim papirjem, navlaženim s tekočino.
Čiščenje ohišja
Tehnični podatki
Opombe o odmetu/prenosu
videokamere (HDR-CX116E/CX150E/
CX155E/XR150E/XR155E)
Pri izvedbi postopka [MEDIA FORMAT] ali
če formatirate videokamero, se podatki na
notranjem snemalnem mediju morda ne bodo
v celoti izbrisali. Kadar prenašate videokamero,
vam priporočamo izvedbo postopka [EMPTY],
da bo podatke težje priklicati (str. 61). Poleg
tega, če imate namen videokamero odvreči, vam
priporočamo, da jo uničite. S tem boste preprečili
priklic podatkov na trdem disku.
Opombe o odmetu/prenosu spominske
ploščice
Tudi če podatke na spominski ploščici izbrišete ali
če spominsko ploščico formatirate z videokamero
ali računalnikom, se morda ne bodo izbrisali
vsi podatki. Če spominsko ploščico komu date,
vam priporočamo uporabo računalniškega
programa za brisanje podatkov, da se bodo gotovo
izbrisali vsi podatki. Poleg tega, če imate namen
spominsko ploščico odvreči, vam priporočamo,
da jo uničite.
66
Sistem
Format signala: PAL barva, CCIR standardi
HDTV 1080/50i specifikacije
Format za snemanje filmov:
HD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format
STD: MPEG2-PS
Avdio:
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
Format slikovne datoteke
: DCF Ver.2.0 združljivo
: Exif Ver.2.21 združljivo
: MPF Baseline združljivo
Snemalni medij (film/fotografija)
Notranji trdi disk:
Notranji pomnilnik
HDR-CX116E: 8 GB
HDR-CX150E/CX155E: 16 GB
Notranji trdi disk:
HDR-XR150E/XR155E: 120 GB
»Memory Stick PRO Duo«
SD spominska kartica, SDHC spominska
kartica (razred 4, 6, 10)
Pri merjenju zmogljivosti medija je 1GB enak
1 milijardi bytov, del katerega se uporabi za
upravljanje podatkov.
Zmogljivost, ki je na voljo uporabniku:
HDR-CX116E: prbl. 7,87 GB
HDR-CX150E/CX155E: prbl.15,5 GB
HDR-XR150E/XR155E: 119 GB
Slikovna naprava:
4,5 mm (vrste 1/4) CMOS senzor
Slikovne točke pri snemanju (fotografije, 4:3)
Max. 3,1 mega (2 048 x 1 536) slikovnih
točk*1
Skupno: Prbl. 4 200 000 slikovnih točk
Efektivnih (film, 16:9):
približno 1 350 000 točk*2
Efektivnih (fotografija, 16:9):
približno 1 180 000 točk
Efektivnih (fotografija, 4:3):
približno 1 570 000 točk
Objektiv
Carl Zeiss Vario- Tessar
25x (optični), 300x (digitalni)
Premer filtra: 30 mm
F=1.8 – 3.2
Goriščna razdalja: f=2,5 – 62,5 mm
pretvorjeno v 35 mm fotoaparat
Za filme*2*3: 37 – 1 075 mm (16:9)
Za fotografije: 36 – 900 mm (4:3)
Temperatura barve: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR]
(5 800 K)
Minimalna osvetlitev
11 lux (po tovarniški n astavitvi je hitrost
zaklopa 1/50 s)
4 lux (LOW LUX nastavljen na [ON], hitrost
zaklopa 1/25 s)
*1 Edinstven niz slikovnih točk Sonyjevega senzorja
ClearVid in sistema slikovnega procesiranja
(BIONZ) omogočata ločljivost fotografij, enako
opisanim velikostim.
*2 [
STEADYSHOT] nastavljen na [STANDARD]
ali [OFF].
*3 Številke za goriščno razdaljo so dejanske številke,
ki izhajajo iz prebranih širokokotnih slik. točk.
Vhodni/Izhodni priključki
A/V priključek: komponentni/video in avdio
izhodni priključek
HDMI OUT priključek: HDMI mini konektor
USB priključek: mini-AB (HDR-CX115E/
CX116E/CX155E/XR155E): samo izhod)
LCD zaslon
Slika: 6,7 cm (vrste 2,7, razmerje slike 16:9)
Skupno število pik: 230 400 (960 x 240)
Splošno
Omrežni napajalnik AC-L200C/L200D
Zahteve napajanja: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Trenutna poraba: 0.35 A - 0.18 A
Poraba: 18 W
Napetost izhoda: DC 8.4 V*
Temperatura delovanja: 0 °C to 40 °C
Temperatura hranjenja: –20 °C to + 60 °C
Mere (približne): 48 x 29 x 81 mm (š/v/g), brez
izstopajočih delov
Masa (približna): 170 g brez omrežnega kabla
* Ostale tehnične podatke si oglejte na samem
omrežnem napajalniku.
Akumulatorska baterija NP-FV50
Največja napetost izhoda: DC 8.4 V
Napetost izhoda: DC 6,8 V
Največja napetost polnjenja: DC 8.4 V
Največji tok polnjenja: 2.1 A
Zmogljivost
Običajno: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimalno: 6,6 Wh (980 mAh)
Vrsta: Litij-ionska
Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih
sprememb brez predhodnega obvestila.
• Izdelano z licenco Dolby Laboratories.
67
Dodatne informacije
Zahteve napajanja:
DC 6.8 V/7.2 V (akumulatorska baterija)
DC 8.4 V (omrežni napajalnik )
Povprečna poraba: med snemanjem s kamero, pri
uporabi LCD zaslona in običajni osvetlitvi:
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E: HD: 3,0 W STD: 2,1 W
HDR-XR150E/XR155E:
HD: 3,3 W STD: 2,4 W
Temperatura delovanja: 0 °C to 40 °C
Temperatura hranjenja: –20 °C to + 60 °C
Mere (približne)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E:
50 x 56 x 106 mm (š/v/g), vključno z
izstopajočimi deli
50 x 56 x 114 mm (š7v/g), vključno
z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
HDR-XR150E/XR155E:
57 x 67 x 106 mm (š/v/g), vključno z
izstopajočimi deli
57 x 67 x 114 mm (š7v/g), vključno
z izstopajočimi deli in vstavljeno
akumulatorsko baterijo
Masa (približna)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E:
210 g (samo glavna enota)
260 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo)
HDR-XR150E/XR155E :
300 g (samo glavna enota)
350 g (vključno s priloženo akumulatorsko
baterijo in spominsko ploščico)
Pričakovani čas polnjenja in delovanja
priložene akumulatorske baterije
(minute)
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/CX150E/
CX155E
kvaliteta slike
HD
Čas polnjenja
(full charge)
SD
115
Pričakovani čas snemanja filmov na
notranji snemalni medij (v minutah)
• Za nastavitev načina snemanja pritisnite na
(MENU) t [Show others] t [ REC
MODE] (pod kategorijo
[SHOOTING
SET]). Po tovarniški nastavitvi je način
snemanja [HD HQ].
Notranji pomnilnik
HDR-CX116E
Slika visoke kakovosti (HD) v urah in minutah
Čas
neprekinjenega
snemanja
125
180
Običajni čas
snemanja
60
90
[HD FX]
Čas predvajanja
190
280
[HD FH]
55min
[HD HQ]
1h 55min
[HD LP]
3h 15min
Način snemanja
HDR-XR150E/XR155E
kvaliteta slike
HD
Čas polnjenja
(full charge)
Čas snemanja
45min
SD
Slika standardne kakovosti (STD) v urah in minutah
115
Način snemanja
Čas snemanja
Čas
neprekinjenega
snemanja
110
155
Običajni čas
snemanja
55
75
HDR-CX150E/CX155E
Slika visoke kakovosti (HD) v urah in minutah
Čas predvajanja
170
225
Način snemanja
Čas snemanja
[HD FX]
1h 25min
• Čas snemanja in predvajanja je približen
čas, ki je na voljo pri uporabi povsem polne
akumulatorske baterije.
• HD kakovost (visoka ločljivost)/STD kakovost
(standardna ločljivost)
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja
in od objekta, [ REC MODE].
• Pogoji snemanja: način snemanja [SP]
• Običajni čas snemanja prikaže čas z večkratnim
začenjanjem/ustavljanjem, preklapljanjem luči
MODE in zoomiranjem.
68
[STD HQ]
2h
[HD FH]
1h 55min
[HD HQ]
3h 50min
[HD LP]
6h 35min
Slika standardne kakovosti (STD) v urah in minutah
Način snemanja
Čas snemanja
[STD HQ]
3h 55min
Blagovne znamke
HDR-XR150E/XR155E
Slika visoke kakovosti (HD) v urah in minutah
• “Handycam” in
sta
registrirani blagovni znamki Sony Corporation.
• »AVCHD« in logotip »AVCHD« sta blagovni
znamki korporacij Panasonic in Sony.
,” “Memory Stick Duo,”
• “Memory Stick,” “
,” “Memory Stick PRO Duo,”
“
,” “Memory Stick
“
,”
PRO-HG Duo,” “
“Memory Stick Micro,” “MagicGate,”
,” “MagicGate Memory
“
Stick” in “MagicGate Memory Stick Duo” a so
blagovne znamke Sony Corporation.
• »InfoLITHIUM« je blagona znamka Sony
Corporation.
• »x.v.Colour« je blagovna znamka Sony
Corporation.
• »BIONZ« je blagovna znamka Sony
Corporation.
• »BRAVIA« je blagovna znamka Sony
Corporation.
• »DVDirect« je blagovna znamka Sony
Corporation.
• »Blu-ray Disc« in logotip sta blagovni znamki.
• Dolby in dvojni D simbol sta blagovni znamki
Sony Corporation.
• HDMI, logotip za HDMI in High-Definition
Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke HDMI Licensing
LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista in DirectX so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke Microsoft
Corporation v ZDA ali drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni
znamki Apple Computer, Inc. v ZDA ali drugih
državah.
• Intel, Intel Core in Pentium so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke korporacije
Intel.
• »PlayStation« je registrirana blagovna znamka
družbe Sony Computer entertainment Inc.
• Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali
Adobe Systems Incorporated.
• Logotip SDHC je blagovna znamka.
• MultiMediaCard je blagovna znamka
združenja MultiMediaCard Association.
Način snemanja
Čas snemanja
[HD FX]
11h 20min
[HD FH]
14h 50min
[HD HQ]
29h 40min
[HD LP]
50h 30min
Slika standardne kakovosti (STD) v urah in minutah
Način snemanja
Čas snemanja
[STD HQ]
30h 30min
Primer pričakovanega časa snemanja
filmov na spominski ploščici (minute)
Način
snemanja
Za zmogljivost 4 GB
HD
STD
[FX]
20 (20)
–
[FH]
25 (25)
–
[HQ]
55 (40)
55 (50)
[LP]
95 (75)
–
• Številka med oklepaji pomeni minimalni čas
snemanja.
• Čas polnjenja/snemanja/predvajanja:
– Merjenjo pri uporabi videokamere pri 25°C
(priporočljiva temperatura je med 10°C in
30°C).
– Pri nižjih temperaturah in v nekaterih pogojih
je čas snemanja in predvajanja krajši.
Vsa druga imena izdelkov, ki so omenjeni v
navodilih za uporabo so lahko blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke določenih
podjetji. Znaka in TM nista prikazana vsakič.
®
69
Dodatne informacije
Notranji trdi disk
70
Hitri pregled funkcij
Indikatorji na zaslonu
Levo zgoraj
Sredina
Desno zgoraj
Desno zgoraj
Indikator
Pomen
Kakovost snemane slike
(HD/STD) in način
snemanja (FX/FH/HQ/LP)
Medij za snemanje/
predvajanje/urejanje
Spodaj
0:00:00
Števec (ura:minute:sekunde)
[00min]
Ocena preostalega časa za
snemanje
FADER
Levo zgoraj
Indikator
Pomen
Tipka HOME
9999
9999
9999
Snemanje s samosprožilcem
Predvajalna mapa
spominske ploščice
Nivo MICREF LEVEL nizek
WIDE SELECT
BLT-IN ZOOM MIC
60 min
Približno število fotografij,
ki jih lahko posnamete in
snemalni medij
100/112
Trenutno predvajani film
ali fotografija/število vseh
posnetih filmov ali fotografij
Preostala moč baterije
Snemalna mapa spominske
ploščice
Spodaj
Indikator
Tipka za vrnitev
Pomen
[FACE DETECTION] je
nastavljen na [OFF].
Sredina
SMILE DETECTION
Indikator
Pomen
[STBY]/[REC]
Status snemanja
LOW LUX
Ročna ostritev
9
Velikost fotografije
SCENE SELECTION
Nastavitev diaprojekcije
(SlideShow)
n
Razmerje beline
Opozorilo
SteadyShot izklopljen
N
Način predvajanja
SPOT MTR/FCS/SPOT
METER/EXPOSURE
Funkcija 'Drop sensor'
izklopljena
TELE MACRO
Hitri pregled funkcij
i
X.V.COLOR
Funkcija 'Drop sensor'
vklopljena
CONVERSION LENS
.
INTELLIGENT AUTO
Tipka OPTION
Tipka VIEW IMAGES
71
Deli videokamere in
tipke
Med oklepaji so navedene referenčne strani.
Spodaj
Indikator
Pomen
Tipka 'SlideShow'
101-0005
-
Ime podatkovne datoteke
Zaščitena slika
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
Tipka Index
• Indikatorji in njihovi položaji so približni in so
dejansko lahko drugačni.
• Nekateri indikatorji se ne prikažejo, kar je
odvisno od modela videokamere.
HDR-XR150E/XR155E
1 Objektiv (Carl Zeiss)
2 Stikalo LENS COVER (21)
3 Vgrajen mikrofon
72
3 Tipka RESET
S koničastim predmetom pritisnite na tipko
RESET. S tem se vse nastavitve, vključno z
nastavitvijo ure, inicializirajo.
4 HDMI OUT (29)
5 Priključek
 (USB) (36, 40, 41, 45, 48)
(HDR-CX115E/CX116E/CX155E/XR155E:
samo izhod)
1 LCD zaslon/zaslon na dotik
If you rotate the LCD panel 180 degrees, you
can close the LCD panel with the LCD screen
facing out. This is convenient during playback
operations.
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
6 Tipka MODE (22)
7 Lučka
(film)/ (fotografija) (22)
(DISC BURN) (40)
9 Tipka
(INTELLIGENT AUTO)
0 Tipka POWER (15)
8 Tipka
HDR-CX110E/CX115E/CX116E/
CX150E/CX155E
HDR-XR150E/XR155E
Hitri pregled funkcij
1 Tipka
(VIEW IMAGES) (26)
2 Zvočnik
73
HDR-XR150E/XR155E
1 Stikalo ‘Power zoom’
2 Tipka PHOTO (25)
3 Baterija (12)
4 Tipka START/STOP (23)
5 Lučka CHG (polnjenje) (12)
6 Priključek DC IN (12)
7 A/V priključek (29)
8 Pas (21)
9 Zanka za pas za čez ramo
0 Reža za spominsko ploščico (19)
qa Stikalo za izmet baterije, BATT (13)
qs Lučka ACCESS (spominska ploščica) (19)
Medtem ko lučka sveti ali utripa, videokamera
bere ali zapisuje podatke.
qd Odprtina za stativ
S pomočjo vijaka na stativu namestite stativ
(ni priložen: dolžina vijaka mora biti krajša
od 5,5mm)
74
Abecedno kazalo
Simboli
16:9 ...............................................29
4:3 .................................................29
A
A/V priključni kabel.............30, 52
AVCHD........................................38
B
Baterija ........................................12
Blu-ray disk .................................43
Brisanje ........................................32
C
CLOCK SET ................................15
M
Macintosh ...................................35
MEDIA SETTINGS....................17
MEDIA SETTINGS....................17
Medij »Memory Stick«...............18
Memory Stick PRO Duo............18
Memory Stick PRO-HG Duo....19
Meniji ....................................54, 57
MOVIE MEDIA SET .................17
MY MENU ..................................54
MY MENU SETTING ...............54
N
Namestitev ..................................35
Nastavitev datuma in ure...........15
Č
Čas snemanja in predvajanja.....58
D
DATA CODE ..............................16
DATE/TIME................................16
DATE/TIME................................16
Deli videokamere in tipke .........72
Delovanje ......................................9
DVD zapisovalnik ................48, 51
DVDirect Express .......................48
F
Filmi ......................................23, 27
Fotografije .............................25, 28
G
Glasnost ......................................28
I
J
Jezik .............................................16
P
PHOTO MEDIA SET ................18
PMB (Picture Motion Browser)
.................................................34, 37
PMB Help ....................................37
Polnjenje baterije ........................12
Polnjenje baterije v tujini ...........14
Popravilo .....................................62
Predvajanje .................................26
Predvajanje AVCHD diska ........42
Presnemavanje ...........................20
Prikaz samodiagnoze .................63
Priložena oprema..........................5
Priročnik »Handycam
Handbook« ..................................61
Program ......................................35
T
ehnični podatki ...........................66
TV.................................................29
TV CONNECT Guide ...............29
U
Urejanje filmov ...........................44
USB CONNECT ...................41, 51
USB kabel ..............................48, 51
Ustvarjanje AVCHD diska.........42
Ustvarjanje diska...................38, 47
Ustvarjanje diska standardne
ločjivosti (STD) ..........................43
V
Varnost ........................................64
VISUAL INDEX .........................26
Vklop videokamere ....................15
Vzdrževanje ................................64
Vzorčne sličice ............................32
W
Windows ......................................34
Z
Zajemanje fotografij iz filma .....44
Zunanji medij ..............................45
K
Kakovost slike .............................57
Kopiranje ....................................20
Kopiranje diska ...........................44
R
Računalnik .................................34
Računalniški sistem....................34
RESET ..........................................73
Sezname menijev si lahko
ogledate na straneh 57 – 60.
75
Hitri pregled funkcij
Indikatorji na zaslonu ................71
O
Odpravljanje težav ......................62
Omrežna vtičnica .......................12
One Touch Disc Burn ................40
Opozorilne oznake .....................63
OPTION MENU ........................56
S
Shranjevanje slik na zunanji
medij.............................................45
Snemalni medij ...........................17
Snemalnik diskov .......................52
Snemanje ....................................21
Spominska ploščica ....................18
Download PDF

advertising