D25700 D25701 D25730

502333-93 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült
D25700
D25701
D25730
1. ábra
g
m
r
h
i
a
f
b
l
d
e
k
c
j
2. ábra
f
d
e
c
2
3. A ábra
3. B ábra
h
4. A ábra
4. B ábra
g
3
5. A ábra
5. B ábra
q
h
i
p
o
n
k
j
5. C ábra
6. ábra
l
j
4
FÚRÓKALAPÁCS D25700, D25701, D25730
Gratulálunk!
FIGYELMEZTETÉS: A megadott kibocsátott vibráció az eszköz jellemző
használatára vonatkozik. Ha az eszközt más célra vagy más tartozékokkal
használják, illetve nincs megfelelően
karbantartva, akkor a vibráció a megadott értéktől eltérhet. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen megváltozhat.
Ön D EWALT szerszámot választott. Sokéves
tapasztalatunk valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a D EWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
D25700 D25701 D25730
Feszültség
V
230
230
230
Típus
1
2
2
Felvett teljesítmény W
1250
1300
1500
Ütési energia
J
1,5–13
2–14
3–14
Teljes fúrókapacitás betonban:
Magfúrók
mm
12–48
12–48
18–52
Koronafúrók
mm 40–115
40–125 40–150
Optimális fúrókapacitás betonban:
Magfúrók
mm
25–40
25–45
28–48
Véső pozíciók
24
24
24
®
®
Szerszámbefogó
SDS Max SDS Max SDS Max®
Súly
kg
7,8
8,3
9,5
LpA (hangnyomás)
K PA (hangnyomásszint
bizonytalansága)
LWA (hangerő)
KWA (hangerő
bizonytalansága)
dB(A)
84
84
84
dB(A)
2,8
2,8
2,8
dB(A)
105
105
105
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt, amíg az eszköz ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva, de nem
használják a munkához. Így a munkavégzés során a kitettség mértéke is
jelentősen csökkenhet.
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok:
230 V-os
szerszám
10 A az
eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti defi níciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és
figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Az összes vibráció értéke (triax vektorösszeg)
az EN60745-1, EN60745-2-6 szabvány előírásai alapján:
Kibocsátott vibráció
értéke ah
Beton fúrásnál
m/s² 15,0
10,0
11,5
ah, HD
Bizonyta- m/s²
1,8
1,6
2,4
lanság K =
Kibocsátott vibráció
értéke ah
Vésés
m/s² 12,0
9,5
10,5
ah, Cheq
Bizonyta- m/s²
1,5
1,6
1,6
lanság K =
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt
jelez, amelyet ha nem kerülnek el,
azonnali halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott szabványos méréssel határoztuk
meg, így az itt megadott értéket össze lehet
hasonlítani egy másik szerszám értékével.
Az érték felhasználható az előzetes kockázatelemzéshez.
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
5
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
A tűzveszélyt jelzi.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
09
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
és a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám
fölött.
D25700, D25701, D25730
A DEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak
98/37/EKG (2009. dec. 28-ig), 2004/108/EK,
2006/42/EK (2009. dec. 29-től), 2006/95/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
A termékek szintén megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek. Ha további információra lenne
szüksége, lépjen kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv
hátoldalán.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugvillája
meg kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának.
Soha, semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugvillát. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugvillát. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel.
Ha teste földelt felülettel érintkezik, az
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és
ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt
ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles
szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektro-
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product
Development
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
24.07.2009
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Minden biztonsági fi gyelmeztetést olvasson
el a használati utasítással együtt.
A biztonsági figyelmeztetések és
utasítások fi gyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
6
f)
mos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbítókábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves helyen való használata,
használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elek tromos szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat, mivel azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot mielőtt
eltárolná, beállítást végezne rajta vagy
tartozékot cserélne benne. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantar tására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek csatlakozását és/
vagy kötését, ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámbefogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget .
A megfelelő körülmények között használt
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő, csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat ,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
7
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (r) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2009 XX XX
Gyártás éve
5) SZERVIZ
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági előírások
fúrókalapácshoz
•
•
•
A csomagolás tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Fúrókalapács
1 Oldalfogantyú
1 1 tubus fúrószár kenőanyag
1 Törlőkendő
1 Koffer (csak K modell)
1 Hegyes véső (D25730)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt
oldalfogantyút.
A szerszám feletti uralom elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a tartozék
rejtett kábeleket vagy a készülék saját
kábelét vághatná el. Az áram alatt lévő
vezetékkel való érintkezés elektromossá
teheti a szerszám csupasz fémrészeit, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
•
•
Maradványkockázat
Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
Szánjon időt a használati utasítás alapos
áttanulmányozására és megértésére mielőtt használná a szerszámot.
LEÍRÁS (1. ábra)
A következő veszélyek együtt járnak a fúróvésőkalapács használatával.
– a szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti
sérülés.
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni.
a. Főkapcsoló
b. Blokkoló gomb
c. Elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó
d. Szervizjelző LED
e. Kefekopást jelző LED
f. Nyomatékszabályzó kapcsoló (D25701/
D25730)
g. Módválasztó kapcsoló
h. Szerszámbefogó
i. Gyűrű
j. Oldalfogantyú
k. Oldalfogantyú bilincsszorító
l. Az oldalfogantyú hátsó helyzete
m. Főfogantyú
Ezek a következők:
– Halláskárosodás
- Ujjak becsípődése a tartozékcserénél
- A beton- vagy falazatbontás közben keletkező por belélegzése miatti egészségkárosodás
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktorgramok
találhatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
RENDELTETÉS
Az Ön által vásárolt fúrókalapácsot profeszszionális ütvefúrási, könnyű fejtési, vésési és
bontási műveletekre terveztük.
Hordjon fülvédőt.
8
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A fúrókalapács professzionális elektromos
szerszám.
nyos gépeknél alkalmazott magas nyomatékértékre át lehet kapcsolni. Valahányszor áram
alá helyezi a szerszámot, az automatikusan
visszaáll az alacsony nyomatékbeállításra.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy géphasználatát felügyelni kell.
Szervizjelző LED-ek
A kefekopást jelző sárga LED (e) akkor gyullad
ki, ha a szénkefék majdnem teljesen elkoptak,
jelezve, hogy a szerszám 8 órán belül szervizre szorul. A piros szervizjelző LED (d) akkor
gyullad ki, ha a szerszám meghibásodik, vagy
a kefék teljesen elkoptak (lásd a Kefék című
szakaszt a Karbantartás c. részben).
Lágy indítás funkció
A lágy indítás funkció lehetővé teszi, hogy
a sebesség lassabban növekedjen, így a fúrószár az induláskor nem mozdul el a kívánt
fúrási pontról. A lágy indítás funkció emellett
csökkenti a csapágyazásnak és a kezelőnek
átadott azonnali nyomatékreakció mértékét,
ha a kalapácsot úgy indítja el, hogy a fúrószár
benne van egy meglévő furatban.
Vibrációt teljesen elnyelő főfogantyú
A főfogantyúban található rezgéscsillapítók
(m) elnyelik a felhasználó felé irányuló rezgéseket. Ez javítja a felhasználó komfortérzetét
használat közben.
Elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó
Aktív rezgésszabályzás D25701,
D25730
Az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó (c) a következő előnyöket nyújtja:
– kisebb tartozékok használatakor csökken
azok törésének veszélye
– minimális kitörés olyan esetben, ha puhább
vagy törékeny anyagot kell törni vagy fúrni
– optimális szerszámvezérlést biztosít a precíz véséshez
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapács mechanikából érkező visszavert rezgést.
A kéz és a kar rezgés-terhelésének csökkentésével kényelmesebb használatot tesz lehetővé
hosszabb időtartamra is, és meghosszabbítja
a szerszám élettartamát.
Elektromos biztonság
Nyomatékhatároló tengelykapcsoló
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség egyezik-e a szerszám adattábláján
megadott adatokkal.
A nyomatékhatároló tengelykapcsoló csökkenti
a fúrószár beszorulása esetén a kezelőre
irányuló maximális nyomatékreakciót. Az eszköz megakadályozza a csapágy beállását és
a motor leállását. A nyomatékhatároló tengelykapcsolót gyárilag állítják be, beállítását nem
lehet módosítani.
Az Ön D EWALT töltője az EN 60745
szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
FIGYELMEZ TETÉS: A 115 V- os
egységeket hibamentesen szigetelő
transzformátorral kell használni,
amelynél az egymástól elválasztott elsődleges és a másodlagos tekercselés
között egy extra földelés is található.
Teljeskörű nyomatékszabályzás
D25701, D25730
A tengelykapcsoló nyomatéka az alacsony és
magas érték között váltható az alkalmazástól
függően. Szokásos működésnél a nyomaték
alacsony értékre van állítva, mert ez a megfelelő nyomaték a legtöbb fúrási alkalmazáshoz.
Ha a fúrószár alacsony nyomatéknál ragad
be, a tengelykapcsoló sokkal gyorsabban
működésbe lép, mint a hagyományos fúrókalapács tengelykapcsolók. Ha nem elegendő az
alacsony nyomaték, a szerszámot a hagyomá-
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a D EWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
9
Hosszabbító kábel használata
1. Az üzemmód kiválasztásához forgassa
a módválasztó kapcsolót (g) úgy, hogy a kívánt üzemmód jelére mutasson.
Lehet, hogy a szerszámtartót (h) kissé el kell
fordítani, hogy a módválasztó kapcsolót (g)
át lehessen fordítani a “0” pozíción.
2. Ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló
(g) rögzítve van-e a kívánt helyzetben.
Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha
feltétlenül szükséges. A töltő bemeneti paramétereinek megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a műszaki adatokat).
A vezető minimális keresztmetszete 1 mm2,
maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, akkor mindig teljesen
tekerje le a kábelt.
A véső pozíciójának kiválasztása
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF
(Ki) állásban van-e. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.
A vésőt a 24 feltüntetett pozícióban lehet rögzíteni (4B ábra).
1. Forgassa a módválasztó kapcsolót (g)
amíg a 0 pozícióra ér.
2. Forgassa a vésőt a kívánt helyzetbe.
3. Állítsa a módválasztó kapcsolót (g) a „csak
kalapálás“ pozícióba.
4. Forgassa a vésőt amíg rögzül kívánt helyzetben.
Az SDS Max® tartozékok föl-,
illetve leszerelése (3. A, 3. B ábra)
Az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzó beállítása (2. ábra)
A készülékhez SDS Max ® vésők és fúrószárak
használhatók (lásd a 3. B ábra kis képén az
SDS Max ® fúró keresztmetszetét).
Forgassa a tárcsát (c) a kívánt fokozatra. Nagyobb sebesség beállításához fölfelé, alacsonyabb sebességhez lefelé forgassa a tárcsát.
A szükséges beállítás megtalálása gyakorlat
kérdése. Például:
– ha puha, törékeny anyagot vés vagy ha minimális törési erő szükséges, állítsa a tárcsát
alacsony értékre;
– ha keményebb anyagokat kell törni vagy
fúrni, állítsa a tárcsát magasabb értékre.
1. Tisztítsa és kenje a fúrószárat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak kis mennyiségű kenőanyagot vigyen fel a fúrószárra. A szerszámot ne kenje.
2. Illessze a fúrószárat a szerszámtartóba
(h), nyomja bele és kissé fordítsa el, hogy
a karima a helyére pattanjon.
3. Mozgassa a fúrószárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e.
A kalapács funkció működéséhez szükséges, hogy a szár tengelyirányban több
centimétert tudjon mozogni, amikor rögzítve van a szerszámbefogóba.
4. A fúrószár eltávolításához húzza vissza
a szerszámtartó karimáját (h) és vegye ki
a fúrószárat a szerszámbefogóból.
A nyomatékszabályzó kapcsoló
(2. ábra)
D25701, D25730
Valahányszor áram alá helyezi a szerszámot, az automatikusan visszaáll az alacsony
nyomatékbeállításra.
1. A magas nyomatékérték kiválasztásához
csúsztassa a nyomatékszabályzó kapcsolót (f) jobbra, amíg a helyére kattan.
2. Az alacsony nyomatékérték kiválasztásához csúsztassa a nyomatékszabályzó kapcsolót (f) balra, amíg a helyére kattan.
3. Lehet, hogy a szerszámtartót kissé el kell fordítani, hogy a szerkezet működésbe lépjen.
Üzemmód kiválasztása (4. A, 4. B
ábra)
A szerszám két üzemmódban használható
(4. A ábra):
Ütvefúrás: beton, tégla és kő
falazat fúrásához.
Az oldalfogantyú összeszerelése
és felszerelése (5. A - 5. C ábra)
Csak kalapálás: vésési és bontási
munkákra. Ebben az üzemmódban
a szerszám feszítő eszközként is
használható beszorult fúrószár
kiszabadításához.
Az oldalfogantyú (j) felszerelhető elülső és hátsó
helyzetbe is a gép bármelyik oldalára, hogy jobbés balkezes felhasználóknak is megfeleljen.
10
Helyes kéztartás (1., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
FELSZERELÉS ELÜLSŐ HELYZETBEN (5.
A, 5. B ábra)
1. Helyezze az acélbilincset (q) a szerszámbefogó (h) mögötti gyűrűre (i). Szorítsa
össze mindkét végét, szerelje föl a perselyt
(o) és illessze bele a csapszeget (p).
2. Helyezze föl az oldalfogantyú szorítót (n)
és csavarja be a rögzítőgombot (k). Ne
szorítsa meg.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (j), a másik pedig a főfogantyún
(m) van.
FIGYELMEZTETÉS: Az összeszerelt
oldalfogantyú szorítót nem szabad
leszerelni.
Be/Ki kapcsolás (1. ábra)
A blokkoló gomb (b) segítségével a főkapcsolót
(a) bekapcsolt állásban rögzítheti, de kizárólag
vésés üzemmódban. Ha fúrás üzemmódban
próbálja aktiválni a blokkoló gombot, a biztonsági beállítások miatt a szerszám automatikusan kikapcsol.
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a főkapcsolót (a).
Folyamatos működtetéshez nyomja meg és
tartsa lenyomva a főkapcsolót (a), csúsztassa
fölfelé a blokkoló kapcsolót (b), majd engedje
föl a főkapcsolót.
A szerszám leállításához engedje föl a kapcsolót.
A folyamatos működésre állított szerszámot
úgy állítsa le, hogy röviden megnyomja a kapcsolót, majd felengedi. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve
mielőtt kihúzná a konnektorból.
3. Csavarja bele az oldalfogantyút (j) a szorító rögzítőgombjába, és szorítsa meg.
4. Fordítsa az oldalfogantyú szerelvényt a kívánt
helyzetbe. Ha nehéz fúrószárral vízszintesen
akar fúrni, azt ajánljuk, az oldalfogantyút kb.
20°-os szögbe állítsa a szerszám optimális
ellenőrzése érdekében (5. B ábra).
5. Úgy rögzítse az oldalfogantyú szerelvényt
a helyére, hogy a rögzítőgombot (k) megszorítja.
FELSZERELÉS HÁTSÓ HELY ZETBEN
(5. C ábra)
A hátsó helyzet különösen akkor hasznos, ha
lefelé fúr a padlóba.
1. Csavarja le az oldalfogantyút (j), és távolítsa el az elülső helyzetből. Hagyja az
oldalfogantyú rögzítő szerelvényt az elülső
helyzetben.
2. Csavarja be az oldalfogantyút a hátsó helyzetbe (l) a szerszám bármelyik oldalán.
Ütvefúrás
1. A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a főkapcsolót (a).
2. A szerszám leállításához engedje föl
a kapcsolót.
MŰKÖDÉS
Használati utasítás
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és a vonatkozó előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek és elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
• Csak kis nyomást gyakoroljon a szerszámra (kb. 20 kg). A túlzott erő alkalmazása nem gyorsítja a fúrást, de
csökkenti a szerszám teljesítményét
és megrövidítheti élettartamát.
• Mindig két kézzel fogja a szerszámot, és szilárd felületen álljon.
Mindig megfelelően felszerelt oldalfogantyúval használja a szerszámot.
Fúrás magfúróval (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő fúrófejet.
2. Forgassa a módválasztó kapcsolót (g) az
ütvefúrás pozícióba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzót (c).
4. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(j).
5. Jelölje ki azt a helyet, ahová a lyukat fúrni
akarja.
6. Helyezze a kijelölt pontra a fúrószár hegyét, és kapcsolja be a szerszámot.
11
7
KARBANTARTÁS
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Az Ön D EWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti tartós munkavégzésre terveztük. A folyamatos kielégítő
működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
Fúrás koronafúróval (1. ábra)
1. Helyezze be a megfelelő koronafúrót.
2. Szerelje rá a központosító tüskét a koronafúróra.
3. Forgassa a módválasztó kapcsolót (g) az
ütvefúrás pozícióba.
4. Fordítsa az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzót (c) a közepes vagy
nagy sebesség beállításra.
5. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(j).
6. Helyezze a kijelölt pontra a központosító
tüskét, és kapcsolja be a szerszámot. Addig fúrjon, amíg a tüske kb. 1 cm-re behatol
a betonba.
7. Állítsa le a szerszámot, és távolítsa el
a központosító tüskét. Helyezze vissza
a koronafúrót a furatba, és folytassa a fúrást.
8. Ha a koronafúró fúrási mélységénél vastagabb szerkezetet fúr, időnként törje le
a kerek betonhengert vagy magot a koronafúró furatának közepéből.
A beton nemkívánatos, a lyuk körül keletkező
kitöréseinek elkerülésére először teljesen
fúrja keresztül a szerkezetet a központosító
tüske átmérőjével azonos furattal.
Ezután fúrja ki a koronafúró méretének
megfelelő lyukat félútig mind a két oldalról.
9. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le az
áramforrásról tartozékcsere, a beállítások módosítása vagy javítás előtt.
Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb
OFF (Ki) állásban van-e. Az eszköz
véletlenszerű beindulása balesetet
okozhat.
A szerszámot a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy hivatalos DEWALT szervizbe kb. 150 óra használat
után. Ha ez előtt hiba lépne föl, lépjen kapcsolatba a hivatalos D EWALT szervizzel.
Kefék (2. ábra)
A sárga, kefék kopását jelző LED (e) kigyullad,
ha a szénkefék majdnem teljesen elkoptak.
További 8 órai használat után a szénkefék teljesen elkopnak és a motor automatikusan leáll.
A szénkeféket a felhasználó nem tudja
szervizelni. Juttassa el a szerszámot egy
hivatalos D EWALT szervizbe.
A szerszám karbantartását azonnal el kell végezni, ha a szervizjelző LED (d) kigyullad.
KENÉS
Fejtés és vésés (1. ábra)
Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő
kenést.
A tartozékokat és illesztékeket rendszeresen
kenni kell az SDS Max ® illesztésnél.
1. Helyezze be a megfelelő vésőt és kezével
forgassa el azt a 24 pozíció egyikébe.
2. Állítsa a módválasztó kapcsolót (g) a csak
kalapálás pozícióba.
3. Állítsa be az elektronikus fordulat és ütőenergia szabályzót (c).
4. Szerelje föl és állítsa be az oldalfogantyút
(j).
5. Kapcsolja be a szerszámot és kezdjen
dolgozni.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Tisztítás
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
12
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószert vagy más erős vegyszert
a szerszám nem fémes alkatrészeinek
tisztítására. Az ilyen vegyszerek meggyengíthetik ezen alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy enyhe mosószeres
textíliát használjon. Soha ne engedje,
hogy a szerszám belsejébe folyadék
jusson; a szerszám semmilyen részét
ne merítse folyadékba.
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szerviz
helyéről a D EWALT képviseletnél érdeklődhet
a használati utasításban megadott elérhetőségen. Emellett a szerződött D EWALT szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen is megtalálható:
www.2helpU.com.
Opciós tartozékok
F I GY E L M E Z T E T É S : M i n t h o g y
a D EWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel,
ezek használata veszélyes lehet.
A sérülés veszélyének csökkentése
érdekében csak a D E WALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Opcióként különböző típusú SDS Max ® fúrószárak és vésők kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely szerződéses szervizünkbe,
13
DEWALT
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.
vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb.
továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék
kpl. /
c./ A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt
javításából eredő hibákra.
e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
D E WALT kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak.
Gratulálunk Önnek az értékes D EWALT készülék
megvásárlásához.
Termékeinkre 12 hónapos
garanciát biztosítunk.
30 napos cseregarancia
Amennyiben egy D EWALT termék a vásárlásától
számított 30 napon belül meghibásodik és
a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék
meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy
a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra
cseréljük.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgálatnál
érvényesítheti.
Garanciális javításnál az odaés visszaszállítás igazolt
költségét a leggazdaságosabban igénybevehető
szállítási mód hivatalosan rögzített díjszabásánakmegfelelően a szervizállomás téríti
/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket
postán (portósan) közvetlenül a Márkaszervizbe
küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biztosítunk.
Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elektronika.
12 hónapos ingyen szerviz
Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de
az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1. A D E WALT kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend.
szerint végzi.
a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel
kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig
a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli
ingyenes garanciális javításra.
c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
e./ Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
4. Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és időtartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt
5. Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát
biztosítsunk.
2. Nem terjed ki a garancia:
a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett
be.
/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából
a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő.
6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint
a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott
jogok illetik meg.
Gyártó:
DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Importőr/Forgalmazó:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u.5.
zst00113309 - 20-10-2009
14
Black & Decker Hungary Kft.
Központi Iroda
1016 Bp. Galeotti u. 5.
Tel.
214-05-61
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Helység
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Gyöngyös
Cégnév
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Let‘s do it Mátra Műszaki
Áruház
Győr
Élgép 2000 Kft.
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet
Kalocsa
Vén-szer
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Kecskemét
Németh Józsefné
Keszthely
Cserép Miklós Vasker Kft
Miskolc
Servintrade Kft.
Nagykanizsa
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Nyíregyháza
Charon Trade
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
Pécs
Elektrió Kft.
Sárvár
M&H Kft.
Sopron
Profil Motor Kft.
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
Szekszárd
Valentin
Szolnok
Ronor-szerszám Kft
Szombathely
Rotor Kft.
Tatabánya
ASG-Ker kft
Tápiószecső
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
Veszprém
H-szerszám Kft
Zalaegerszeg
Taki-Tech
Tel/fax
403-22-60
E-mail
service@rotelkft.hu
404-00-14
Cím
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
Telefon
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
E-mail
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
euromax@vnet.hu
3200, pesti út 40
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
37/500-219
96/415-069
52/561-135
78/466-440
orangyal@orangyal.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszer@emitelnet.hu
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
servintrade@chello.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Délibáb u 2.
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/516-982
42/596-660
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-620
62/542-870
22/340-026
74/319-006
56/344-365
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
profil.motor@t-online.hu
info@csavarker.hu
petyije@freemail.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
szabo.balazs@asgker.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
06/2009
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
15
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe:
Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Galeotti u.5.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................... hó ........ nap.
.................................................................
Jótállási szelvények
/P.H./ aláírás
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
200.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
16
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 200.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D25700K
MOTOR
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 1
©
D25700K REZGÉS TOMPÍTÓ ÁTTÉTEL RENDSZER
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 1
©
D25700K
SZERSZÁM BEFOGÓ
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 1
©
D25701K
GETR.GEH
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
D25701K
MOTOR
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
D25730K
GETR.GEH
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS 2
©
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/07
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising