Sony DR-BT50 Betjeningsvejledning

Sony DR-BT50 Betjeningsvejledning
3-095-523-41(2)
Wireless Stereo
Headset
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Betjeningsvejledning
DR-BT50
©2007 Sony Corporation
SE
NO
FI
DK
VARNING
Utsätt inte den här apparaten
för regn eller fukt för att undvika
risk för brand eller elstötar.
Öppna inte höljet – det kan medföra
risk för elstötar.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till en fackkunnig
tekniker.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i en
bokhyllan eller i ett skåp.
Se till att inte anläggningens
ventilationshål täcks för av tidningar,
borddukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan medföra risk för brand.
Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som
t.ex. blomvaser ovanpå anläggningen,
eftersom det kan leda till brand eller
elstötar.
Anslut nätadaptern ordentligt till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du skulle
märka att nätadaptern inte fungerar som
den ska måste du genast koppla bort den
från vägguttaget.
Utsätt inte batteriet för hög värme, som
t.ex. i direkt solljus, från en eld eller
liknande.
2
SE
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på
följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Varumärket Bluetooth och dess logon ägs
av Bluetooth SIG, Inc. och all användning
av sådana märken av Sony Corporation
sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
Teknologi och patent för ljudkodning
enligt MPEG Layer-3 används på licens
från Fraunhofer IIS och Thomson.
Omhändertagande
av gamla elektriska
och elektroniska
produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra
Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Innehåll
Välkommen! ...................... 4
3 steg till Bluetooth-funktion .... 5
Delarnas placering och
funktioner ...................... 6
Ladda upp enheten .......... 7
Ihopparning ...................... 9
Vad är ihopparning? .................. 9
Procedurer för ihopparning ....... 9
Bära hörlurarna .............. 11
SE
Indikatorer för Bluetoothanvändning ................. 12
Lyssna på musik ............ 13
Kontrollera
ljudenheten – AVRCP ......... 14
Uppringning .................... 16
Kontrollera Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 18
Uppringning under
uppspelning av
musik ........................... 19
Om du tänker kassera
enheten ........................ 20
Försiktighetsåtgärder .... 21
Vad är trådlös Bluetoothteknik? ......................... 23
Felsökning ...................... 24
Återställa enheten .......... 26
Tekniska data ................. 27
3
SE
Välkommen!
Tack för att du valde dessa trådlösa stereohörlurar från Sony. Den här
enheten använder trådlös Bluetooth™-teknik
• Du kan lyssna på musik trådlöst med en spelare som kan hantera
Bluetooth.*1
• Hörlurselement med 40 mm diameter ger utmärkt ljudkvalitet.
• Lyxiga öronkuddar gör det bekvämt att bära dem.
• Om du har en mobiltelefon som kan hantera Bluetooth kan du låta den
ligga kvar i väskan och använda den med frihandstelefoni
(”hands-free”).*2
• Du kan fjärrstyra de grundläggande funktionerna (uppspelning, stoppa
osv.) på en musikspelare som kan hantera Bluetooth.*3
• Praktisk uppladdningsfunktion.
• Den är enkel att bära med sig eftersom du kan fälla ihop hörlurarna.
Mer information om trådlös Bluetooth-teknik finns på sid. 23.
Musiklyssning
Tala i telefon
4
SE
*1 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
*2 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera HFP (Hands-free Profile) eller
HSP (Headset Profile).
*3 Den anslutna Bluetooth-enheten måste kunna hantera AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
3 steg till Bluetooth-funktion
Ihopparning
Först låter en Bluetooth-enhet (mobiltelefon eller liknande) och den här
enheten registrera varandra (”ihopparning”). När ihopparningen är utförd
behöver du inte utföra ihopparningen igen.
Bluetoothmobiltelefon
eller liknande
Trådlösa
stereohörlurar
Ihopparning
c Sid. 9
V
V
Musiklyssning
Uppringning
Bluetooth-anslutning
Bluetooth-anslutning
Upprätta Bluetooth-anslutningen
med Bluetooth-enheten.
När du slår på enheten börjar den
automatiskt att upprätta en
Bluetooth-anslutning till den
identifierade mobiltelefonen.
Anslutning
A2DP
AVRCP
c Sid. 13
V
Musiklyssning
Du kan lyssna på musik som
spelas upp på Bluetooth-enheten.
Från den här enheten kan du
utföra funktioner som
uppspelning, stopp och paus.
Musik
c Sid. 13 - 15
Anslutning
HFP
HSP
c Sid. 16
V
Tala i telefon
Du kan ringa upp och ta emot
telefonsamtal genom att använda
den här enheten.
Röst
c Sid. 17 - 19
5
SE
KOMMA IGÅNG
Delarnas placering och funktioner
1 POWER-knapp
2 Flerfunktionsknapp
9 VOL + (volym)-knapp*
0 Jog-spak
Kontrollerar olika funktioner
för telefonsamtal.
3 Indikator (blå)
Visar enhetens
kommunikationsstatus.
4 Indikator (röd)
Visar status för enhetens
strömförsörjning.
5 Mikrofon
6 DC IN 3 V-kontakt
7 RESET-knapp
Om inte enheten fungerar som
den ska trycker du på den här
knappen.
Ihopparningsinformationen
raderas inte om du trycker på
den här knappen.
6
SE
8 VOL – (volym)-knapp
Kontrollerar olika funktioner när
du lyssnar på musik.
qa
+/– -knappar
Går till föregående/efterföljande
grupper när du lyssnar på musik.
qs Justerarm
qd (RIGHT) (höger)-indikator
qf Höger ( (RIGHT)) enhet
qg Öronkudde
qh Vänster ( (LEFT) ) enhet
qj (LEFT) (vänster)indikator
qk Hjässband
* Den här knappen har en upphöjd
punkt som du kan känna med
fingret.
Ladda upp enheten
Enheten har ett inbyggt litiumjonbatteri som ska laddas upp innan du
använder enheten för första gången.
1 Anslut den medföljande
nätadaptern till DC IN
3 V-kontakten på
enheten.
2 Kontrollera att
indikatorn (röd) lyser
under uppladdning.
RIGHT
Trådlösa
stereohörlurar
Till ett
vägguttag
RIGHT
Till DC IN
3 V-kontakten
Nätadapter
(medföljer)
Uppladdningen börjar när
nätadaptern är ansluten till ett
vägguttag.
Tips!
Om du ansluter nätadaptern till ett
vägguttag när enheten är påslagen
slås enheten av automatiskt.
Uppladdningen är klar inom
ungefär 3 timmar* och
indikatorn (röd) slocknar
automatiskt.
* Tiden det tar att ladda upp ett tomt
batteri.
Se upp!
Om den här enheten registrerar ett
fel under uppladdningen slocknar
indikatorn (röd) även om
uppladdningen inte är klar.
Orsaken kan vara något av följande:
– Temperaturen i omgivningen
ligger inte i intervallet
0 °C – 40 °C.
– Det är något fel på batteriet.
I så fall laddar du upp batteriet igen
i en omgivning där temperaturen
ligger inom det rekommenderade
temperaturintervallet.
Om du inte kan lösa problemet på
egen hand kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Fortsättning
7
SE
Obs!
• Om du inte använt batteriet under en
längre tid kan det hända att batteriet tar
slut snabbt, men efter några
uppladdningar förbättras batteritiden.
• Om du märker att kapaciteten hos det
uppladdningsbara batteriet sjunker till
ungefär hälften av vad den tidigare var
bör du byta ut batteriet. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare om byte
av det uppladdningsbara batteriet.
• Undvik att utsätta enheten för extrema
temperaturer, direkt solljus, fukt, sand,
damm och mekaniska stötar. Lämna
aldrig enheten i en bil som står parkerad
i solen.
• Använd bara den medföljande
nätadaptern. Använd inga andra
nätadaptrar.
Användningstid*
Status
Ungefärligt
antal
användningstimmar
Kommunikationstid
(inklusive tid
för uppspelning
av musik)
(upp till)
17 timmar
Standbytid
(upp till)
200 timmar
* De nämnda tiderna kan variera
beroende på omgivningens temperatur
och övriga användningsförhållanden.
8
SE
Kontrollera återstående
batteritid
Om du trycker på POWER-knappen
när enheten är påslagen blinkar
indikatorn (röd). Du kan kontrollera
den återstående batteritiden genom
att se hur många gånger indikatorn
(röd) blinkar.
Indikator (röd)
Status
3 gånger
Full
2 gånger
Medel
1 gång
Låg (kräver
uppladdning)
Obs!
Du kan inte kontrollera den återstående
batteritiden direkt efter att du slagit på
enheten eller under pågående
ihopparning.
När batteriet är nästan tomt
Indikatorn (röd) blinkar långsamt
automatiskt.
När batteriet är tomt hörs en
ljudsignal och enheten stängs
automatiskt av.
Ihopparning
Vad är ihopparning?
Bluetooth-enheter måste i förväg
”paras ihop” med varandra.
När Bluetooth-enheter väl har parats
ihop behöver du inte utföra
ihopparningen igen, förutom i
följande fall:
• Om ihopparningsinformationen
raderats vid en reparation eller
liknande.
• Om den här enheten ihopparas
med 9 eller fler enheter.
Den här enheten kan paras ihop
med upp till 8 enheter; om en ny
enhet ihopparas när 8 enheter
redan har ihopparats raderas den
enhet som ihopparades först.
• När identifieringen av enheten av
den enhet som ska anslutas
raderas.
• Den här enheten har initierats.
All ihopparningsinformation
raderas.
Procedurer för
ihopparning
1 Placera Bluetoothenheten inom 1 m från
den här enheten.
2 Tryck på POWERknappen och håll den
intryckt under minst 7
sekunder för att gå över
till standbyläge för
ihopparning när
enheten är avslagen.
Obs!
• Efter ungefär 3 sekunder slås
strömmen på och indikatorn (blå)
och indikatorn (röd) blinkar två
gånger samtidigt. Håll knappen
intryckt tills båda indikatorerna
blinkar samtidigt och släpp sedan
upp knappen. Den här enheten
växlar över till ihopparningsläget.
• Om ihopparningen inte upprättas
inom 5 minuter avbryts
ihopparningsläget och den här
enheten stängs av. I så fall börjar du
om från steg 1.
Fortsättning
9
SE
3 Utför
ihopparningsproceduren
på Bluetooth-enheten
för att identifiera den
här enheten.
Listan över identifierade enheter
visas i Bluetooth-enhetens
teckenfönster. Den här enheten
visas som ”DR-BT50”.
Om ”DR-BT50” inte visas
upprepar du proceduren från
steg 1.
4 Välj ”DR-BT50” som
visas i teckenfönstret på
Bluetooth-enheten.
5 Om du måste ange ett
lösenord* i
teckenfönstret på
Bluetooth-enheten
anger du ”0000”.
Ihopparningen är slutförd när
indikatorn (blå) blinkar
långsamt.
Ett meddelande som bekräftar
att ”ihopparningen är slutförd”
visas i teckenfönstret på vissa
Bluetooth-enheter.
* Lösenord (passcode) kan även
kallas ”Passkey” (kodnyckel), ”PIN
code” (PIN-kod), ”PIN number”
(PIN-nummer) eller ”Password”
(lösenord).
6 Starta Bluetoothanslutningen från
Bluetooth-enheten.
10
SE
Den här enheten memorerar
enheten som den senast anslutna
enheten.
Vissa Bluetooth-enheter kan
anslutas automatiskt till enheten
när ihopparningen är slutförd.
Ihopparning med en
Bluetooth-enhet som inte
kan visa en lista över
identifierade enheter, eller
som saknar teckenfönster
Du kan para ihop enheterna genom
att ställa både den här enheten och
Bluetooth-enheten i
ihopparningsläge. Mer information
finns i bruksanvisningen som följde
med Bluetooth-enheten.
Tips!
• Om du vill para ihop andra Bluetoothenheter upprepar du steg 1 till 5 för
respektive enhet.
• För att radera all
ihopparningsinformation, se ”Återställa
enheten” (sid. 26).
Bära hörlurarna
Hörlurarna har märkningar för
vänster (LEFT) och höger (RIGHT)
för att du ska veta hur du ska vända
hörlurarna.
Fälla upp och vika ihop
hörlurarna
LEFT
RIGHT
y
Justerarm
Tips!
Det finns en liten upphöjd punkt intill
indikeringen (LEFT) (för vänster hörlur)
så att du med känseln ska kunna avgöra
vilken lur som är den vänstra.
Tips!
Dra ner båda justerarmarna när du viker
ihop hörlurarna, på det sättet blir enheten
mer kompakt.
11
SE
Indikatorer för Bluetooth-användning
B : Indikator (blå)
R : Indikator (röd)
Ihopparning
Anslutningsbar
B – –
R–
– –
– –
– –
– –
...
Anslutning
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP
B – – – – – – – – –
R–
– – – – – ...
B –
R–
–
Ansluten
B
R
(standbyläge för mottagning av ljudsignal)
HFP/HSP och A2DP
(standbyläge för mottagning av ljudsignal)
Musik
Telefon
SE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– – – – – – –
–
–
–
–
– ...
– ...
– – – ...
B
R–
– – – – – – – –
– – – – ...
Lyssning under standbyläge B
för telefonsamtal
R–
– – – – – – –
– – – ...
Lyssning
12
Blinkande mönster
Sökning
Anslutning
Status
...
Inkommande
telefonsamtal
B
R–
Pågående samtal
B
R–
– – – – – – – –
– – – – ...
Uppringning under
B
uppspelning av musik R –
– – – – – – –
– – – ...
ANVÄNDA ENHETEN
Lyssna på musik
• När enheten slås på försöker
enheten automatiskt att upprätta en
anslutning med den senast anslutna
Bluetooth-enheten med HFP eller
HSP. För att ringa upp eller ta emot
ett telefonsamtal när du lyssnar på
musik gör du den senast anslutna
Bluetooth-enheten redo för HFP
eller HSP innan du slår på
hörlurarna.
POWER-knapp
– -knapp
+ -knapp
Jog-spak
VOL + -knapp
VOL – -knapp
FF
Använda jogspaken
Nx
2 Starta BluetoothREW
Kontrollera följande innan du
använder enheten.
– Att Bluetooth-enheten är
påslagen.
– Att ihopparningen av den här
enheten och Bluetooth-enheten är
utförd.
– Att Bluetooth-enheten kan
hantera överföring av musik
(profil: A2DP*).
1 Tryck på POWERknappen och håll den
intryckt under ungefär 3
sekunder när enheten är
avslagen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt två
gånger och enheten slås på.
Obs!
• Håll inte POWER-knappen intryckt
under mer än 7 sekunder, i så fall
aktiverar du ihopparningsläget.
anslutningen (A2DP)
från en Bluetooth-enhet
till den här enheten.
Mer information om hur du
använder Bluetooth-enheten
finns i bruksanvisningen som
följde medenheten.
3 Starta uppspelningen på
Bluetooth-enheten.
Tips!
Du kan också styra Bluetooth-anslutning
av A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) från den här enheten till
Bluetooth-enheten med jog-spaken på den
här enheten, utom när du ringer upp från
den här enheten.
Obs!
När du spelar upp musik genom att
ansluta enheten till en Bluetooth-enhet
med HSP (Headset Profile) är det inte
säkert att du får särskilt hör ljudkvalitet.
För att få bättre ljudkvalitet ändrar du
Bluetooth-anslutningen till A2DP genom
att använda Bluetooth-enheten.
* Mer information om profiler finns på
sid. 23.
Fortsättning
13
SE
Ställa in volymen
När du lyssnar på musik trycker du
på VOL + eller –.
Tips!
• Beroende på den anslutna enheten kan
det vara nödvändigt att ställa in
volymen också på den anslutna enheten.
• Volymen för telefonsamtal och
musiklyssning kan du ställa in var för
sig.
Avbryta användandet
1 Avsluta Bluetoothanslutningen genom att
använda Bluetoothenheten.
2 Håll POWER intryckt i
Kontrollera
ljudenheten – AVRCP
Om Bluetooth-ljudenheten som är
ansluten till den här enheten
hanterar AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) kan du
kontrollera den med hjälp av
enhetens knappar.
Mer information om hur du
använder Bluetooth-enheten finns i
bruksanvisningen som följde med
enheten.
Obs!
Hur den anslutna Bluetooth-enheten kan
användas av den här enheten varierar
beroende på dess tekniska egenskaper.
Status: I stopp eller pausläge
ungefär 3 sekunder.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) tänds samtidigt och
enheten stängs av.
Ett kort
tryck
Ett långt
tryck
Nx
1
2
FF / REW
3
4
+/–
Tips!
När du slutat lyssna på musik är det,
beroende på Bluetooth-enheten, möjligt
att Bluetooth-anslutningen avbryts
automatiskt.
14
SE
5
6
1
Starta uppspelningen*
Stoppa
Gå till nästa/föregående
Snabbspola framåt/bakåt*2
Gå till efterföljande/föregående
grupper*2
6 Gå till efterföljande/föregående
grupper utan avbrott*2
1
2
3
4
5
Status: I uppspelningsläge
Ett kort
tryck
Ett långt
tryck
Nx
7
8
FF / REW
9
q;
qa
qs
+/–
Paus*1
Stoppa
Gå till nästa/föregående
Snabbspola framåt/bakåt*2
Gå till efterföljande/föregående
grupper*2
qs Gå till efterföljande/föregående
grupper utan avbrott*2
7
8
9
0
qa
*1 Du kan behöva trycka på knappen två
gånger beroende på Bluetoothenheten.
*2 Det är inte säker det fungerar på alla
Bluetooth-enheter.
Obs!
Du kan inte ställa in volymen på
Bluetooth-enheten med enhetens
volymknappar.
15
SE
Uppringning
Flerfunktionsknapp
POWER-knapp
VOL + -knapp
VOL – -knapp
Kontrollera följande innan du
använder enheten.
– Att Bluetooth-funktionen är aktiv
på mobiltelefonen.
– Att ihopparningen av den här
enheten och Bluetoothmobiltelefonen är utförd.
1 Tryck på POWERknappen och håll den
intryckt under ungefär 3
sekunder när enheten är
avslagen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt två
gånger, enheten slås på och
sedan försöker den här enheten
ansluta till den Bluetoothmobiltelefonen som senast
användes.
Obs!
Håll inte POWER-knappen intryckt
under mer än 7 sekunder, för i så fall
aktiverar du ihopparningsläget.
Tips!
Den här enheten avbryter försöken att
ansluta till Bluetooth-mobiltelefonen
efter 1 minut. I så fall försöker du
ansluta igen genom att trycka på
flerfunktionsknappen.
16
SE
När den här enheten inte
ansluter till en Bluetoothmobiltelefon automatiskt
Du kan göra en anslutning genom
att använda Bluetoothmobiltelefonen eller genom att
använda den här enheten för att
ansluta den senast anslutna
Bluetooth-enheten.
A Upprätta en anslutning
genom att använda
Bluetoothmobiltelefonen
1 Starta Bluetoothanslutningen (HFP eller
HSP*) från Bluetoothmobiltelefonen till den
här enheten.
Mer information om hur du gör
finns i bruksanvisningen som
följde med Bluetoothmobiltelefonen.
Listan med identifierade enheter
visas i Bluetoothmobiltelefonens teckenfönster.
Den här enheten visas som
”DR-BT50”.
När du använder en Bluetoothmobiltelefonen med både HFP
(Hands-free Profile) och HSP
(Headset Profile), ställer du den
på HFP.
Obs!
När du ansluter till en Bluetoothmobiltelefon som inte är densamma
som den som senast var ansluten, gör
du anslutningen genom att följa
ovanstående procedur.
* Mer information om profiler finns
på sid. 23.
B Göra en anslutning med
den senast anslutna
Bluetooth-enheten
genom att använda den
här enheten
1 Tryck på
flerfunktionsknappen.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) börjar blinka samtidigt och
enheten utför
anslutningsproceduren
under ungefär 5 sekunder.
Obs!
När du lyssnar på musik med den här
enheten kan inte en Bluetooth-anslutning
göras med flerfunktionsknappen.
Ringa upp
1 Använd knapparna på
mobiltelefonen när du
ringer upp.
Om ingen ton hörs på den här enheten
håller du flerfunktionsknappen
intryckt under ungefär 2 sekunder.
Tips!
Beroende på Bluetooth-anslutningen kan
du ringa upp på följande sätt. Mer
information om användningen finns i
bruksanvisningen som följde med
mobiltelefonen.
– När inte kommunikation pågår kan du
ringa upp med
röstuppringningsfunktionen genom att
trycka på flerfunktionsknappen.
– Du kan ringa upp det senast uppringda
numret genom att trycka på
flerfunktionsknappen under ungefär 2
sekunder.
Ta emot ett samtal
Vid ett inkommande samtal hörs en
ringsignal från enheten.
1 Tryck på
flerfunktionsknappen på
enheten.
Ringsignalen varierar enligt
följande, beroende på
mobiltelefonen.
– ringsignal inställd på enheten
– ringsignal inställd på
mobiltelefonen
– ringsignal inställd på
mobiltelefonen enbart för
Bluetooth-anslutning
Obs!
Om du tog emot ett samtal genom att
trycka på knappen på Bluetoothmobiltelefonen kan vissa Bluetoothmobiltelefoner ha prioriteten inställd på
handenheten. I så fall väljer du läget för
samtal med enheten genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ungefär 2 sekunder, eller genom att
använda Bluetooth-mobiltelefonen. Mer
information finns i bruksanvisningen som
följde med Bluetooth-mobiltelefonen.
Ställa in volymen
Tryck på VOL + eller –.
Tips!
• Du kan inte ställa in volymen under
pågående kommunikation.
• Volymen för telefonsamtal och
musiklyssning kan du ställa in var för
sig.
Fortsättning
17
SE
Avsluta ett samtal
HFP (Hands-free Profile)
Du kan avsluta ett samtal genom att
trycka på flerfunktionsknappen på
enheten.
Status
Standbyläge
Avbryta användandet
1 Avsluta Bluetoothanslutningen med
Bluetoothmobiltelefonen.
Flerfunktionsknapp
Ett kort tryck Ett långt tryck
Starta
Uppringning
röstuppringning av senaste
nummer
Röstuppringning
Avbryta
är aktiv
röstuppringning
Utgående
telefonsamtal
Avsluta
utgående
telefonsamtal
Inkommande
telefonsamtal
Svara
–
–
2 Slå av strömmen genom
att hålla POWER
intryckt i ungefär 3
sekunder.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) tänds samtidigt och
enheten stängs av.
Under
Avsluta
telefonsamtal telefonsamtal
Knapparnas funktioner på den här
enheten varierar beroende på vilken
mobiltelefon du använder.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) används för
Bluetooth-mobiltelefoner. Mer
information om de Bluetoothprofiler som kan hanteras och hur de
används finns i bruksanvisningen
som medföljde Bluetoothmobiltelefonen.
18
SE
Ändra aktiv
enhet
HSP (Headset Profile)
Status
Kontrollera
Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Välja att inte
svara
Flerfunktionsknapp
Ett kort tryck Ett långt tryck
Standbyläge
–
Ringa upp*1
Utgående
telefonsamtal
Avsluta
utgående
telefonsamtal*1
Avsluta
utgående
samtal eller
ändra den
aktiva enheten
till
hörlurarna*2
Inkommande
telefonsamtal
Svara
–
Under
Avsluta
telefonsamtal telefonsamtal*3
Ändra aktiv
enhet till
hörlurarna
*1 Beroende på Bluetooth-mobiltelefonen
kanske inte alla funktioner går att
hantera.
*2 Detta kan variera beroende på
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Vissa funktioner kanske inte går att
hantera när du ringer upp med
Bluetooth-mobiltelefonen.
Uppringning under uppspelning av
musik
För att du ska kunna ringa ett samtal när du lyssnar på musik krävs Bluetoothanslutningen med HFP eller HSP liksom med A2DP.
Om du t.ex. ska ringa ett telefonsamtal med Bluetooth-mobiltelefonen samtidigt
som du lyssnar på musik med en Bluetooth-kompatibel musikspelare, måste den
här enheten vara ansluten till mobiltelefonen med HFP eller HSP.
Upprätta en Bluetooth-anslutning mellan den här enheten
och enheten som används genom att följa de
nedanstående procedurerna.
1 Upprätta en Bluetooth-anslutning med HFP eller HSP
mellan den här enheten och mobiltelefonen som
används genom att följa procedurerna under
”Uppringning” (se sid. 16).
2 Använd Bluetooth-enheten (musikspelare eller
mobiltelefon), som du använder för att spela upp
musiken, för att göra en Bluetooth-anslutning till den
här enheten med A2DP.
Ringa upp under
uppspelning av musik
1 Tryck på
flerfunktionsknappen
medan du spelar upp
musik (sid. 18), eller
använd Bluetoothmobiltelefonen för att
ringa upp.
Om ingen ton hörs på den här
enheten håller du
flerfunktionsknappen intryckt
under ungefär 2 sekunder.
Ta emot samtal under
uppspelning av musik
När ett inkommande samtal tas emot
görs paus i musiken och
ringsignalen hörs från den här
enheten.
1 Tryck på
flerfunktionsknappen
och påbörja samtalet.
När du avslutat samtalet trycker
du på multifunktionsknappen.
Enheten växlar tillbaka till
musikuppspelningen.
Om ingen ringsignal hörs
även om ett inkommande
samtal tas emot
1 Avbryt
musikuppspelningen.
2 När det ringer trycker du
på flerfunktionsknappen
och påbörjar samtalet.
19
SE
ÖVRIG INFORMATION
Om du tänker kassera enheten
Den här enheten har ett inbyggt litiumjonbatteri i den högra hörluren.
För att skona miljön bör du ta ur de inbyggda batterierna innan du kasserar
enheten. Kassera sedan batterierna på ett miljövänligt sätt.
1 Ta bort den högra kåpan
från den högra hörluren.
1 Ta bort öronkudden från den
högra hörluren.
2 Skruva bort de 3 skruvarna.
3 Ta bort den högra kåpan.
2
3 Koppla bort det
uppladdningsbara
batteriet från den här
enheten.
1 Skruva bort skruven.
2 Ta bort och vänd på
kretskortet som det
uppladdningsbara batteriet
sitter på.
3 Koppla bort kontakten från
kretskortet.
1
Höger kåpa
3
2 Ta bort jog-spaken från
den högra kåpan.
1 Skruva bort skruven som
sitter på sidan av det
uppladdningsbara batteriet.
2 Lyft upp kretskortet som jogspaken sitter på tillsammans
med jog-spakens skydd.
4 Skjut det
uppladdningsbara
batteriet utåt och ta bort
det.
Uppladdningsbart
batteri
20
SE
Försiktighetsåtgärder
Om Bluetooth-kommunikation
• Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en
räckvidd på ungefär 10 meter.
Det maximala användningsavståndet
kan variera beroende på hinder
(människor, metall, väggar och
liknande) eller på elektromagnetism i
omgivningen.
• Den här enhetens antenn är inbyggd i
kåpan för höger öra. Du kan förbättra
känsligheten för Bluetoothkommunikationen genom att placera en
ansluten Bluetooth-enhet på din högra
sida.
• Följande förhållanden kan påverka
känsligheten hos Bluetoothkommunikationen.
– Om det finns ett hinder i vägen, t.ex.
en människa, någon metall eller en
vägg, mellan den här enheten och
Bluetooth-enheten.
– Om en enhet som använder
frekvensen 2,4 GHz, t.ex. en trådlös
LAN-enhet, en trådlös telefon eller en
mikrovågsugn, används i närheten av
den här enheten.
• Eftersom Bluetooth-enheter och trådlöst
LAN (IEEE802.11b/g) använder
samma frekvens, kan störningar från
mikrovågor uppstå vilket kan leda till
försämrad kommunikationshastighet,
störningar eller anslutningsfel om den
här enheten används i närheten av en
trådlös LAN-enhet. I så fall kan du göra
så här.
– Använd den här enheten minst 10 m
från den trådlösa LAN-enheten.
– Om den här enheten används på ett
avstånd mindre än 10 m från en
trådlös LAN-enhet bör du stänga av
den trådlösa LAN-enheten.
– Placera den här enheten och
Bluetooth-enheten så nära varandra
som möjligt.
• Mikrovågor som sänds från en
Bluetooth-enhet kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk
utrustning. Slå av strömmen till den
här enheten och andra Bluetoothenheter i följande miljöer eftersom
det finns risk för att de orsakar
olyckor.
– där det finns brandfarlig gas, på
sjukhus, tåg, flygplan och
bensinstationer
– i närheten av automatiska dörrar
och brandlarm
• Den här enheten klarar de
säkerhetskrav som Bluetoothstandarden ställer för att skapa säkra
anslutningar med trådlös Bluetoothteknik, men tänk på att
inställningarna kan vara gjorda så att
säkerheten inte räcker. Var försiktig
när du kommunicerar med trådlös
Bluetooth-teknik.
• Vi kan inte göras ansvariga för
eventuellt informationsläckage som
uppstått under Bluetoothkommunikation.
• Anslutning med alla Bluetoothenheter kan inte garanteras.
– En enhet som kan hantera
Bluetooth-funktionen krävs för
Bluetooth-standarden som angetts
av Bluetooth SIG ska vara
uppfylld, samt att den är verifierad.
– Även om den anslutna enheten
följer ovan nämnda Bluetoothstandard, kan det hända att vissa
enheter inte kan anslutas eller att de
inte fungerar som de ska, beroende
på enhetens funktioner eller
specifikationer.
– När du pratar i telefon med
frihandstelefoni (hands-free), kan
störningar uppstå beroende på
enheten eller miljön du befinner
dig i.
• Ibland kan det, beroende på den enhet
som ska anslutas, ta en stund innan
kommunikationen upprättas.
Fortsättning
21
SE
Om den medföljande
nätadaptern
• Använd den medföljande nätadaptern.
Använd ingen annan typ av nätadapter
eftersom det kan leda till
funktionsstörningar.
Kontaktens poler
• Vet du med dig att du inte kommer att
använda enheten under en längre tid bör
du koppla bort nätadaptern från
vägguttaget. Koppla bort nätadaptern
från vägguttaget genom att greppa om
adaptern; dra aldrig i själva sladden.
Övrigt
• Placera inte enheten på en plats som är
utsatt för fukt, damm, sot eller ånga.
Placera den inte heller på en plats i
direkt solljus, eller i ett fordon som
väntar vid trafikljus. Då riskerar du
funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte klämmer fingrarna
när du viker ihop hörlurarna.
• Det är inte säkert att du kan använda
Bluetooth-enheten med mobiltelefoner,
beroende på radiovågornas status och
platsen där utrustningen används.
• Om du känner obehag när du har använt
Bluetooth-enheten ska du omedelbart
sluta använda Bluetooth-enheten. Om
det finns något problem som du inte kan
lösa på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
• Om du lyssnar på hög volym med den
här enheten kan din hörsel påverkas
negativt. Med tanke på trafiksäkerheten
bör du inte använda den här enheten när
du kör ett fordon eller cyklar.
• Utsätt inte enheten för tryck eller
belastning under en längre tids
förvaring eftersom det kan skada eller
missforma den.
22
SE
• Öronkuddarna är utbytbara. Det är
möjligt att de förlorar sin form efter en
längre tids förvaring eller användning.
Byt ut dem mot nya om de skadas.
• Om du har några frågor, eller om några
problem kvarstår sedan du har gått
igenom bruksanvisningen, kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Vad är trådlös Bluetooth-teknik?
Trådlös Bluetooth-teknik är en
överföringsteknik med kort räckvidd
som möjliggör trådlös
informationsöverföring mellan
digitala enheter, t.ex. datorer och
digitala kameror. Den trådlösa
Bluetooth-tekniken fungerar på ett
avstånd av ungefär 10 meter.
Vanligtvis ansluter du två enheter
med varandra, men vissa enheter
kan anslutas till flera enheter på
en och samma gång.
Du behöver inte använda kablar och
du behöver inte heller rikta
enheterna mot varandra, som vid
infraröd teknik.
Därför kan du förvara en sådan här
enhet i t.ex. en väska eller en ficka.
Bluetooth-standarden är en
internationell standard som stöds av
tusentals företag och används av
många företag över hela världen.
Den här enhetens
kommunikationssystem
och kompatibla Bluetoothprofiler
En profil är en standardisering av de
funktionerna som gäller olika
Bluetooth-enheters specifikationer.
Den här enheten stöder följande
Bluetooth-versioner och -profiler:
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 2.0
Kompatibla Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Överföra eller ta emot
högkvalitativt ljud.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Kontroll av A/V-utrustning;
göra paus, stoppa, starta uppspelning,
kontrollera volymen osv.
– HSP (Headset Profile)*: Prata i
telefonen/Använda telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*: Prata i
telefonen/Använda telefonen med
frihandstelefoni (hands-free).
* När du använder en Bluetoothmobiltelefon som kan hantera både HFP
(Hands-free Profile) och HSP (Headset
Profile) ställer du den på HFP.
Obs!
För att kunna använda Bluetoothfunktionen kräver den Bluetooth-enhet
som ska anslutas samma profil som
enheten.
Tänk på att även om profilen är
densamma kan enheterna fungera olika
beroende på deras respektive
specifikationer.
23
SE
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder enheten kan du försöka hitta
orsaken till problemet med hjälp av följande felsökningsschema.
Om det finns något problem som du inte kan lösa på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Det går inte att slå på
enheten.
, Ladda upp enhetens batteri.
, Enheten är inte påslagen under
uppladdningen. Koppla bort enheten
från nätadaptern och slå sedan på
enheten.
Ihopparningen kan inte
utföras.
, Placera den här enheten och
Bluetooth-enheten närmare varandra.
Bluetooth-anslutningen
kan inte upprättas.
, Kontrollera att den här enheten är
påslagen.
, Kontrollera att Bluetoothanslutningsenheten är påslagen och
att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
, Det är inte säkert att anslutningen
med Bluetooth-enheten har
memorerats på den här enheten.
Upprätta Bluetooth-anslutningen från
Bluetooth-enheten till den här
enheten så fort som möjligt efter det
att ihopparningen är utförd.
, Den här enheten eller Bluetoothanslutningsenheten är i viloläge.
, Bluetooth-anslutningen är avslutad.
Upprätta Bluetooth-anslutningen
igen.
24
SE
Ljudet är förvrängt
, Kontrollera att den här enheten inte är
utsatt för störningar från en trådlös
LAN-enhet, en annan trådlös enhet
som använder frekvensen 2,4 GHz
eller en mikrovågsugn.
, Placera om den här enheten.
Kommunikationsavståndet
är kort. (Det blir avbrott i
ljudet.)
, Om en enhet som avger
elektromagnetisk strålning, t.ex. ett
trådlöst LAN, andra Bluetoothenheter eller en mikrovågsugn, finns i
närheten kan du försöka flytta
enheten bort från sådana störande
källor.
Enheten fungerar inte som
den ska.
, Återställ enheten.
Ihopparningsinformationen raderas
inte om du trycker på den här
knappen. Sätt in en smal nål eller
liknande lite snett i hålet och tryck in
den tills du känner att det klickar till.
RIGHT
Under musiklyssning
Inget ljud
, Kontrollera att både den här enheten
och Bluetooth-enheten är påslagna.
, Kontrollera att både den här enheten
och Bluetooth-enheten upprättar
Bluetooth-anslutningen A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
, Kontrollera att musiken spelas upp av
Bluetooth-enheten.
, Kontrollera att volymen på enheten är
tillräckligt högt ställd.
, Höj volymen på den anslutna
komponenten om det behövs.
, Para ihop den här enheten och
Bluetooth-enheten igen.
Ljudnivån är för låg
, Höj volymen på den här enheten.
, Höj volymen på den anslutna
komponenten om det behövs.
Ljudet har dålig kvalitet
, Växla Bluetooth-enheten till A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) när du valt HSP (Headset
Profile).
Jag kan inte upprätta en
Bluetooth-anslutning
mellan en Bluetooth-enhet
och den här enheten.
* SCMS-T-innehållsskyddet är en av
de metoder som används för att
skydda den information som sänds
trådlöst med Bluetooth-teknik. Den
här enheten kan ta emot innehåll
som skyddats med den här
metoden. Du aktiverar SCMS-Tinnehållsskyddet igen på den här
enheten genom att ytterligare en
gång hålla POWER-knappen och
Nx intryckta under ungefär 7
sekunder. Indikatorn (blå) blinkar
två gånger.
Ljudet avbryts ofta under
uppspelning.*1
, Avsluta Bluetooth-anslutningen
(A2DP) via Bluetooth-enheten. Med
enheten påslagen sänker du
bithastigheten genom att hålla Nx
intryckt under ungefär 7 sekunder.
Indikatorn (blå) blinkar en gång.*2
*1 Den här enheten kan ta emot musik
med hög bithastighet, däremot kan
det bli korta avbrott i ljudet vid
höga bithastigheter.
2
* Tänk på att det här, beroende på
rådande förhållanden, inte alltid
minskar avbrotten i ljudet. Ställ in
enheten för att ta emot höga
bithastigheter genom att en gång
till hålla Nx intryckt under
ungefär 7 sekunder. Indikatorn
(blå) blinkar två gånger.
, Bluetooth-enheten är inte utrustad
med SCMS-T-innehållsskydd*. Med
enheten avstängd stänger du av
SCMS-T-skyddet genom att hålla
POWER-knappen och Nx
intryckta under ungefär 7 sekunder.
Indikatorn (blå) blinkar en gång.
Fortsättning
25
SE
Under uppringning
Jag hör inte den jag talar
med.
, Kontrollera att både den här enheten
och Bluetooth-mobiltelefonen är
påslagna.
, Kontrollera anslutningen mellan den
här enheten och Bluetoothmobiltelefonen.
, Kontrollera att utgången på
Bluetooth-mobiltelefonen är inställd
för den här enheten.
, Kontrollera att volymen på enheten är
tillräckligt högt ställd.
, Höj volymen på den anslutna
Bluetooth-mobiltelefonen om det
behövs.
, Om du lyssnar på musik med den här
enheten avbryter du uppspelningen
och trycker på flerfunktionsknappen
och påbörjar samtalet.
Lågt ljud från mottagaren
, Höj volymen på den här enheten.
, Höj volymen på den anslutna
Bluetooth-mobiltelefonen om det
behövs.
Återställa
enheten
Du kan återställa den här enheten till
sina ursprungliga inställningar (t.ex.
volyminställningen) och på
det sättet radera all
ihopparningsinformation.
1 Om den här enheten är
påslagen stänger du av
den genom att hålla
POWER-knappen
intryckt under ungefär 3
sekunder.
2 Tryck på POWERknappen och
flerfunktionsknappen
och håll dem samtidigt
intryckta under ungefär
7 sekunder.
Indikatorn (blå) och indikatorn
(röd) blinkar samtidigt fyra
gånger, därefter är enheten
återställd till sina
ursprungliga inställningar. All
ihopparningsinformation
raderas.
26
SE
Tekniska data
Allmänt
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 2.0
Utsignal
Bluetooth-specifikation effektklass 2
Maximalt kommunikationsavstånd
Avstånd utan hinder, ungefär 10 m *1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulationsmetod
FHSS
Kompatibla Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Kodek som stöds*3
SBC*4, MP3
Överföringsomfång (A2DP)
20 – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
Bärväska (1)
Bruksanvisning (den du läser just nu) (1)
Hörlurar
Strömförsörjning
3,7 V likström (DC): Inbyggt
uppladdningsbart litiumjonbatteri
Vikt
Ca 180 g
Märkeffekt för energiförbrukning
3,0 W
Hörlur
Typ
Stängd typ, dynamisk
Högtalarenheter
40 mm kupoltyp
Frekvensomfång vid återgivning
10 – 25 000 Hz
Mikrofon
Typ
Rundupptagande, elektret
kondensatormikrofon
Effektiv frekvensåtergivning
100 – 4 000 Hz
Design och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
meddelande.
*1 Det verkliga avståndet kan variera
beroende på faktorer som t.ex. hinder
mellan enheterna, magnetfält runt
mikrovågsugnar, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem,
programvara osv.
*2 Bluetooth-standardprofilerna visar
användningsområdet för Bluetoothkommunikationen mellan enheter.
3
* Kodek: Format för ljudkomprimering
och ljudkonvertering
*4 Sekundär kodek
27
SE
ADVARSEL
For å unngå fare for brann eller
elektrisk støt, må du ikke utsette
utstyret for regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for elektrisk
støt må du ikke åpne kabinettet.
Service skal bare utføres av
kvalifisert personell.
Utstyret må ikke installeres i et avlukket
område, for eksempel i en bokhylle eller
lukket kabinett.
For å redusere faren for brann, må
ventilasjonen til utstyret ikke dekkes med
aviser, bordduker, gardiner eller liknende.
Tente stearinlys må heller ikke plasseres
på apparatet. For å minske faren for brann
eller elektrisk støt, må du ikke plassere
gjenstander med væske, for eksempel
vaser, på apparatet.
Koble vekselstrømadapteren til et lett
tilgjengelig vekselstrømuttak. Hvis du
finner en feil på vekselstrømadapteren,
må du umiddelbart koble den fra
vekselstrømuttaket.
Utsett ikke batteriet for høye
temperaturer, for eksempel direkte sollys,
ild eller lignende.
2
NO
Sony Corp. erklærer herved at utstyret er i
samsvarmed de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav idirektiv 1999/5/EF.
Gå til denne URL-en for merinformasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Bruk av dette radioutstyret er ikke tillatt
innenfor en geografisk radius på 20 km
fra sentrum av Ny-Ålesund, Svalbard i
Norge.
Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker av Sony Corporation er
underlagt lisens.
Andre varemerker og varemerkenavn
tilhører sine respektive eiere.
Lydkodingsteknologien MPEG Layer-3
audio og patenter er lisensiert fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Avhenting av gamle
elektriske og
elektroniske
apparater (gjelder i
den Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen indikerer at dette produktet
ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres inn til spesielt innsamlingspunkt
for gjenvinning av det elektriske og
elektroniske utstyret. Ved å sørge for at
dette produktet avhentes på korrekt måte,
vil du hjelpe til med å forhindre
potensielle negative påvirkninger på
miljøet og helse, som ellers kan være
resultatet av feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter.
Innhold
Velkommen! ...................... 4
Bluetooth-funksjon i tre trinn ... 5
Delenes plassering og
funksjon ........................ 6
Lade enheten .................... 7
Koble sammen .................. 9
Hva er sammenkobling? ........... 9
Sammenkobling-sprosedyrer .... 9
Bruke headsettet ............ 11
Indikatorer for Bluetoothfunksjon ...................... 12
NO
Høre på musikk .............. 13
Kontrollere lydenheten –
AVRCP ............................... 14
Ringe ............................... 16
Kontrollere Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 18
Ringe mens du spiller
musikk ......................... 19
Avhenting av enheten .... 20
Forholdsregler ................ 21
Hva er trådløs Bluetoothteknologi? ................... 23
Feilsøking ....................... 24
Initialisere enheten ........ 26
Spesifikasjoner .............. 27
3
NO
Velkommen!
Takk for at du kjøpte dette trådløse stereo-headsettet fra Sony. Denne
enheten bruker trådløs Bluetooth™-teknologi.
• Hør på musikk trådløst med en Bluetooth-musikkspiller.*1
• 40 mm store driverenheter sørger for fremragende lydkvalitet.
• Luksuriøse øreputer som er behagelige å ha på.
• Du kan snakke handsfree med Bluetooth-mobiltelefonen uten å ta den ut
av vesken.*2
• Du kan fjernkontrollere de grunnleggende funksjonene i Bluetoothmusikkspilleren (avspilling, stopp og så videre).*3
• Nyttig oppladingsfunksjon.
• Praktisk, foldbar løsning som gjør at den er enkel å bære med seg.
Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi, kan du se
side 23.
Snakke i telefonen
4
NO
Høre på musikk
*1 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
*2 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile).
*3 Den tilkoblede Bluetooth-enheten må støtte AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile).
Bluetooth-funksjon i tre trinn
Koble sammen
Først registrerer ("kobler") du en Bluetooth-enhet (mobiltelefon osv.) og
denne enheten sammen med hverandre. Når sammenkoblingen er utført,
trenger du ikke gjøre dette flere ganger.
Bluetoothmobiltelefon osv.
Trådløst stereoheadset
Koble sammen
c Side 9
V
V
Høre på musikk
Ringe
Bluetooth-tilkobling
Bluetooth-tilkobling
Ta i bruk Bluetooth-enheten for å
opprette Bluetooth-tilkoblingen.
Når enheten er slått på, starter
enheten Bluetooth-tilkoblingen til
den gjenkjente mobiltelefonen
automatisk.
Tilkobling
A2DP
AVRCP
c Side 13
V
Høre på musikk
Du kan høre på musikk som
spilles på Bluetooth-enheten.
Du kan spille av og stoppe helt
eller midlertidig fra denne
enheten.
Musikk
c Side 13 - 15
Tilkobling
HFP
HSP
c Side 16
V
Snakke i telefonen
Du kan foreta og svare på anrop
ved hjelp av denne enheten.
Tale
c Side 17 - 19
5
NO
KOMME I GANG
Delenes plassering og funksjon
1 POWER-knapp
2 Flerfunksjonsknapp
Kontrollerer ulike
anropsfunksjoner.
9 VOL +* -knapp
(volum opp)
0 Valgbryter
Kontroller ulike funksjoner når
du hører på musikk.
3 Indikator (blå)
Viser kommunikasjonsstatusen
for enheten.
4 Indikator (rød)
Viser strømstatusen for
enheten.
5 Mikrofon
6 DC IN 3 V kontakt
7 RESET-knapp
Trykk på denne knappen når
enheten ikke fungerer slik den
skal.
Sammenkoblingsinformasjon
slettes ikke når du gjør dette.
6
NO
8 VOL – -knapp
(volum ned)
qa
+/– -knapper
Hopp til tidligere/kommende
grupper når du hører på musikk.
qs Skyvedel
qd (RIGHT) -indikator (høyre)
qf Høyre ( (RIGHT)) enhet
qg Ørepute
qh Venstre ( (LEFT) ) enhet
qj (LEFT) -indikator
(venstre)
qk Hodebøyle
* Denne knappen har et følbart
punkt.
Lade enheten
Enheten inneholder et oppladbart Lithium-Ion-batteri som må lades før du
bruker enheten første gangen.
1 Koble den medfølgende
vekselstrømadapteren
til DC IN 3 V-kontakten
på enheten.
Trådløst stereoheadset
2 Kontroller at indikatoren
(rød) lyser under
opplading.
RIGHT
Til et
vekselstrømuttak
RIGHT
Til DC IN
3 Vkontakt
Vekselstrømadapter
(inkludert)
Når vekselstrømadapteren
kobles til et vekselstrømuttak,
starter ladingen.
Tips
Hvis vekselstrømadapteren kobles til
et vekselstrømuttak mens enheten er
slått på, slås enheten automatisk av.
Ladingen er fullført etter omlag
tre timer*, og indikatoren (rød)
slukkes automatisk.
* Tid som kreves for opplading av
tomt batteri.
Forsiktig
Hvis det oppstår et problem med
enheten under opplading, kan det
hende at indikatoren (rød)
slukkes selv om ladingen ikke er
fullført.
Kontroller følgende mulige årsaker:
– Omgivelsestemperaturen
overstiger 0 °C – 40 °C.
– Det er et problem med batteriet.
Hvis dette er tilfelle, må du lade på
nytt på et sted der temperaturen
ligger innenfor dette området.
Hvis problemet vedvarer, må du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Fortsetter
7
NO
Merknader
Sjekke gjenværende batteri
• Hvis batteriet ikke brukes på lang tid,
kan det hende det lades fort ut. Etter et
par oppladinger blir batterilevetiden
imidlertid forbedret.
• Hvis levetiden til det innebygde
batteriet reduseres til halvparten av det
normale, må du skifte batteri. Kontakt
nærmeste Sony-forhandler når du skal
skifte det oppladbare batteriet.
• Unngå ekstreme temperaturer, direkte
sollys, fukt, sand, støv eller mekaniske
støt. La aldri enheten ligge igjen i bilen
når solen skinner.
• Bruk bare den medfølgende
vekselstrømadapteren. Ikke bruk andre
vekselstrømadaptere.
Når du trykker på POWER-knappen
mens enheten er slått på, blinker
indikatoren (rød). Du kan sjekke
gjenværende batteri etter antallet
ganger indikatoren (rød) blinker.
Brukstimer*
Status
Ca.
brukstimer
Kommunikasjonstid 17 timer
(inkludert
musikkavspilling)
(opptil)
Standby-tid
(opptil)
200 timer
* Tidene som er angitt ovenfor, kan
variere, avhengig av
omgivelsestemperaturen eller
bruksforholdene.
8
NO
Indikator (rød)
Status
3 ganger
Fullt
2 ganger
Halvt
1 gang
Tomt (må
lades)
Merk
Du kan ikke sjekke gjenværende batteri
umiddelbart etter at enheten er slått på
eller under sammenkobling.
Når batteriet er nesten tomt
Indikatoren (rød) blinker sakte
automatisk.
Når batteriet er tomt, hører du en
pipelyd, og enheten slås automatisk
av.
Koble sammen
Hva er
sammenkobling?
Bluetooth-enheter må "kobles
sammen" med hverandre på
forhånd.
Når Bluetooth-enheter først er
sammenkoblet, trenger du ikke gjøre
dette flere ganger, bortsett fra i
følgende tilfeller:
• Sammenkoblingsinformasjon
slettes etter reparasjon osv.
• Denne enheten er sammenkoblet
med ni eller flere enheter.
Denne enheten kan
sammenkobles med inntil åtte
enheter. Hvis en ny enhet
sammenkobles etter at åtte
enheter er sammenkoblet, vil den
av de åtte enhetene som det er
gått lengst tid siden sist ble
tilkoblet, bli erstattet med den
nye.
• Hvis enhetsgjenkjenningen av
enheten som skal kobles sammen,
er blitt slettet.
• Denne enheten initialiseres.
All sammenkoblingsinformasjon
blir da slettet.
Sammenkoblingsprosedyrer
1 Plasser Bluetoothenheten maks. 1 m fra
denne enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i sju
sekunder eller mer for å
sammenkoble mens
enheten er slått av.
Merknader
• Etter omlag tre sekunder slås
strømmen av og indikatoren (blå) og
indikatoren (rød) blinker to ganger
sammen. Hold knappen inne til
begge indikatorene begynner å
blinke sammen, og slipp så
knappen. Denne enheten går over i
sammenkoblingsmodus.
• Hvis sammenkoblingen ikke
opprettes innen fem minutter,
avbrytes sammenkoblingsmodus og
denne enheten slås av. I så fall
begynner du om igjen fra trinn 1.
Fortsetter
9
NO
3 Utfør sammenkoblingsprosedyren på
Bluetooth-enheten for å
registrere denne
enheten.
Ved sammenkobling med
en Bluetooth-enhet som
ikke kan vise en liste over
registrerte enheter eller
som ikke har display
Listen over registrerte enheter
vises på displayet på Bluetoothenheten. Denne enheten vises
som "DR-BT50".
Hvis "DR-BT50" ikke vises,
gjentar du prosedyren fra trinn
1.
Du kan sammenkoble enhetene ved
å sette både denne enheten og
Bluetooth-enheten i
sammenkoblingsmodus. Nærmere
informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-enheten.
4 Velg "DR-BT50" på
displayet på Bluetoothenheten.
5 Hvis du er nødt til å angi
passkode* på displayet
på en Bluetooth-enhet,
skriver du "0000".
Sammenkoblingen er fullført når
indikatoren (blå) blinker sakte.
Meldingen "Sammenkobling
fullført" eller tilsvarende vises
på displayet på enkelte
Bluetooth-enheter.
* Passkode kan også kalles
"Passnøkkel", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Passord".
6 Start Bluetoothtilkoblingen fra
Bluetooth-enheten.
Denne enheten "husker" enheten
som den sist tilkoblede enheten.
Enkelte Bluetooth-enheter kan
kobles til enheten automatisk når
sammenkoblingen er fullført.
10
NO
Tips
• Hvis du skal sammenkoble med andre
Bluetooth-enheter, gjentar du trinn 1 til
5 for hver enhet.
• Hvis du vil slette all
sammenkoblingsinformasjon, må du se
"Initialisere enheten" (side 26).
Bruke headsettet
Headsettet har (LEFT) - og
(RIGHT)-indikatorer. Bruk
headsettet i henhold til disse.
Skyve ned og legge
sammen headsettet
LEFT
RIGHT
y
Skyvedel
Tips
Det er et følbart punkt på (LEFT) indikatoren for lettere å gjenkjenne
venstre enhet.
Tips
Skyv ned skyvedelene på begge sider ved
sammenlegging for å gjøre headsettet mer
kompakt.
11
NO
Indikatorer for Bluetooth-funksjon
B : Indikator (blå)
R : Indikator (rød)
Musikk
Tilkoblet
Kobler til
Koble sammen
Status
Blinkende mønstre
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
Søker
B
R
Tilkoblingsbar
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Kobler til
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP B
(standby for mottak av lydsignal)
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
HFP/HSP og A2DP B
– – – – – – –
– – – ...
(standby for mottak av lydsignal)
R –
Lytter
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Lytter under standby
for telefonsamtale
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
Innkommende anrop B
...
Telefon
R –
12
NO
Snakker
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Ringer under
avspilling av
musikk
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
BRUKE ENHETEN
Høre på musikk
• Etter at du har slått på enheten,
forsøker enheten å koble seg til den
sist tilkoblede Bluetooth-enheten
automatisk med HFP eller HSP.
Hvis du vil ringe eller svare på et
anrop mens du hører på musikk, må
du klargjøre Bluetooth-enheten
som sist var tilkoblet, for HFPeller HSP-tilkobling før du slår på
headsettet.
POWER-knapp
– -knapp
+ -knapp
Valgbryter
VOL + -knapp
VOL – -knapp
Bruk av
valgbryter
FF
2 Opprett Bluetooth-
Nx
REW
Kontroller følgende før du bruker
enheten.
– Bluetooth-enheten er slått på.
– Sammenkoblingen av denne
enheten og Bluetooth-enheten er
fullført.
– Bluetooth-enheten støtter
musikkoverføringsfunksjonen
(profil: A2DP*).
1 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder
mens enheten er slått
av.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to ganger sammen,
og enheten er slått på.
Merknader
• Ikke trykk og hold inne POWERknappen i mer enn sju sekunder,
ellers går enheten over i
sammenkoblingsmodus.
tilkoblingen (A2DP) fra
en Bluetooth-enhet til
denne enheten.
I bruksanvisningen som fulgte
med Bluetooth-enheten, kan du
se hvordan du bruker den.
3 Start avspilling på
Bluetooth-enheten.
Tips
Bluetooth-tilkobling av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) kan også
utføres med valgbryteren fra denne
enheten til Bluetooth-enheten, bortsett fra
når du ringer på denne enheten.
Merk
Når du spiller musikk ved å koble enheten
til en Bluetooth-enhet ved hjelp av HSP
(Headset Profile), er lydkvaliteten lav.
Hvis du vil ha bedre lyd, må du endre
Bluetooth-tilkoblingen til A2DP ved hjelp
av Bluetooth-enheten.
* Se side 23 hvis du vil ha informasjon
om profiler.
Fortsetter
13
NO
Justere volumet
Trykk på VOL + eller – mens du
hører på musikk.
Tips
Slutte å bruke
Hvis Bluetooth-lydenheten som er
tilkoblet denne enheten, støtter
AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), kan du
kontrollere ved hjelp av knappene
på enheten.
I bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-enheten, kan du se
hvordan du bruker den.
1 Avslutt Bluetooth-
Merk
• Avhengig av den tilkoblede enheten kan
det være nødvendig å justere volumet
på den tilkoblede enheten også.
• Volumnivået for å ringe og høre på
musikk kan angis uavhengig av
hverandre.
tilkoblingen ved hjelp av
Bluetooth-enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) lyser samtidig, og enheten
slås av.
Tips
Når du slutter å spille musikk, kan det
hende at Bluetooth-tilkoblingen avsluttes
automatisk, avhengig av Bluetoothenheten.
14
NO
Kontrollere
lydenheten – AVRCP
Bruken av den Bluetooth-tilkoblede
enheten fra denne enheten, vil variere
avhengig av spesifikasjonene.
Status: I stopp- eller
pausemodus
Kort trykk
Langt trykk
Nx
1
2
FF / REW
3
4
5
6
+/–
Start avspilling*1
Stopp
Hopp til neste/forrige
Spol fremover/spol bakover*2
Hopp til tidligere/kommende
grupper*2
6 Hopp kontinuerlig til tidligere/
kommende grupper*2
1
2
3
4
5
Status: I avspillingsmodus
Kort trykk
Langt trykk
Nx
7
8
FF / REW
9
0
qa
qs
+/–
Pause*1
Stopp
Hopp til neste/forrige
Spol fremover/spol bakover*2
Hopp til tidligere/kommende
grupper*2
qs Hopp kontinuerlig til tidligere/
kommende grupper*2
7
8
9
0
qa
*1 Det kan hende at du må trykke to
ganger på knappen, avhengig av
Bluetooth-enheten.
2
* Det kan hende at dette ikke fungerer
på enkelte Bluetooth-enheter.
Merk
Du kan ikke justere volumet på
Bluetooth-enheten ved hjelp av
volumknappene på enheten.
15
NO
Ringe
Flerfunksjonsknapp
POWER-knapp
VOL + -knapp
VOL – -knapp
Kontroller følgende før du bruker
enheten.
– Bluetooth-funksjonen er aktiv på
mobiltelefonen.
– Sammenkoblingen av denne
enheten og Bluetoothmobiltelefonen er fullført.
1 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder
mens enheten er slått
av.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to ganger sammen,
enheten slås på og så forsøker
denne enheten å koble til
Bluetooth-mobiltelefonen som
sist ble brukt.
Merk
Ikke trykk og hold inne POWERknappen i mer enn sju sekunder,
ellers går enheten over i
sammenkoblingsmodus.
Tips
Etter ett minutt vil enheten ikke
lenger prøve å koble til Bluetoothmobiltelefonen. Hvis dette
skjer, trykker du på
flerfunksjonsknappen for å prøve å
koble til på nytt.
16
NO
Når denne enheten ikke
kobles til en Bluetoothmobiltelefon automatisk
Du kan opprette en tilkobling fra
Bluetooth-mobiltelefonen eller fra
denne enheten for å koble
til Bluetooth-enheten som sist var
tilkoblet.
A Opprette en tilkobling
fra Bluetoothmobiltelefonen
1 Opprett Bluetoothtilkoblingen (HFP eller
HSP*) fra Bluetoothmobiltelefonen til denne
enheten.
Informasjon om bruken finner
du i bruksanvisningen som
fulgte med Bluetoothmobiltelefonen.
Listen over gjenkjente enheter
vises på displayet på Bluetoothmobiltelefonen. Denne enheten
vises som "DR-BT50".
Hvis Bluetooth-mobiltelefonen
kan bruke både HFP (Hands-free
Profile) og HSP (Headset
Profile), velger du HFP.
Merk
Når du skal koble til en Bluetoothmobiltelefon som er ulik den som var
tilkoblet sist, må du følge
fremgangsmåten ovenfor ved
tilkobling.
* Se side 23 hvis du vil ha
informasjon om profiler.
B Opprette en tilkobling
med Bluetooth-enheten
som var tilkoblet sist,
fra denne enheten
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) begynner å blinke
samtidig, og enheten utfører
tilkoblingsoperasjonen i omlag
fem sekunder.
Merk
Når du hører på musikk med denne
enheten, kan du ikke opprette Bluetoothtilkobling med flerfunksjonsknappen.
Ringe
1 Bruk tastene på
mobiltelefonen når du
skal ringe.
Hvis du ikke får summetone på denne
enheten, må du trykke og holde inne
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder.
Tips
Du kan ringe på følgende måte, avhengig
av hvilken Bluetooth-mobiltelefon du har.
Informasjon om bruken finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
mobiltelefonen.
– Når du ikke kommuniserer, kan du
trykke på flerfunksjonsknappen og
ringe ved hjelp av
taleoppringingsfunksjonen.
– Du kan ringe til nummeret som sist ble
slått, ved å trykke på
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder.
Motta et anrop
Når du får et innkommende anrop,
kommer det en ringetone fra
enheten.
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
på enheten.
Ringetonene er forskjellige,
avhengig av mobiltelefonen.
– ringetone angitt på enheten
– ringetone angitt på
mobiltelefonen
– ringetone angitt på
mobiltelefonen bare for
Bluetooth-tilkobling
Merk
Hvis du svarer på et anrop ved å trykke på
tasten på Bluetooth-mobiltelefonen, må
du være oppmerksom på at enkelte
Bluetooth-mobiltelefoner har
håndsettbruk prioritert. Hvis det er
tilfelle, får du kontakt med enheten ved å
trykke og holde inne
flerfunksjonsknappen i omlag to
sekunder, eller ved å bruke Bluetoothmobiltelefonen. Du finner mer
informasjon i bruksanvisningen som
fulgte med Bluetooth-mobiltelefonen.
Justere volumet
Trykk på VOL + eller –.
Tips
• Du kan ikke justere volumet når du ikke
kommuniserer.
• Volumnivået for å ringe og høre på
musikk kan angis uavhengig av
hverandre.
Fortsetter
17
NO
Avslutte en samtale
HFP (Hands-free Profile)
Du kan avslutte en samtale ved å
trykke på flerfunksjonsknappen på
enheten.
Status
Standby
Slutte å bruke
1 Avslutt Bluetoothtilkoblingen ved hjelp av
Bluetoothmobiltelefonen.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen i
omlag tre sekunder for å
slå av strømmen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) lyser samtidig, og enheten
slås av.
Kontrollere
Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Bruken av knappene på denne
enheten varierer avhengig av
mobiltelefonen.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) brukes for
Bluetooth-mobiltelefonen. Se
i bruksanvisningen som fulgte med
Bluetooth-mobiltelefonen, for å få
informasjon om støttede
Bluetooth-profiler eller hvordan
enheten skal brukes.
18
NO
Flerfunksjonsknapp
Kort trykk
Langt trykk
Start
taleoppringing
Ring siste
nummer på
nytt
Taleoppringing
Avbryt
aktivert
taleoppringing
–
Utgående
anrop
Avslutt
utgående
anrop
–
Svar
Avvis
Avslutt anrop
Endre aktiv
enhet
Innkommende
anrop
Under anrop
HSP (Headset Profile)
Status
Flerfunksjonsknapp
Kort trykk
Langt trykk
Standby
–
Ring*1
Utgående
anrop
Avslutt
utgående
anrop*1
Avslutt
utgående
anrop eller
endre aktiv
enhet til
headset*2
Svar
–
Avslutt
anrop*3
Endre aktiv
enhet til
headset
Innkommende
anrop
Under anrop
*1 Det kan hende at enkelte funksjoner
ikke støttes, avhengig av Bluetoothmobiltelefonen.
2
* Dette kan variere, avhengig av
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Det kan hende at enkelte funksjoner
ikke støttes når du ringer fra
Bluetooth-mobiltelefonen.
Ringe mens du spiller musikk
Bluetooth-tilkoblingen som bruker HFP eller HSP samt A2DP, er nødvendig
for å kunne ringe mens du spiller musikk.
Hvis du for eksempel vil ringe med en Bluetooth-mobiltelefon mens du hører
på musikk på en Bluetooth-kompatibel musikkspiller, må denne enheten
være tilkoblet mobiltelefonen med HFP eller HSP.
Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom denne enheten
og enheten som brukes, etter fremgangsmåten som er
forklart nedenfor.
1 Opprett en Bluetooth-tilkobling mellom denne enheten
og mobiltelefonen som brukes med HFP eller HSP,
etter fremgangsmåten som er forklart under "Ringe"
(se side 16).
2 Bruk Bluetooth-enheten (musikkspilleren eller
mobiltelefonen) som brukes til å spille musikk, til å
opprette en Bluetooth-forbindelse til denne enheten
ved hjelp av A2DP.
Ringe mens du spiller
musikk
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
mens du spiller musikk
(side 18), eller bruk
Bluetoothmobiltelefonen til å
foreta et telefonanrop.
Hvis du ikke får summetone på
denne enheten, må du trykke og
holde inne flerfunksjonsknappen
i omlag to sekunder.
Motta et anrop mens du
spiller musikk
Når du får et innkommende anrop,
stopper musikken midlertidig og det
kommer en ringetone fra enheten.
1 Trykk på
flerfunksjonsknappen
og snakk.
Når du er ferdig med samtalen,
trykker du på
flerfunksjonsknappen. Enheten
går over til å spille musikk igjen.
Når du ikke hører en
ringetone selv om du får et
innkommende anrop
1 Stopp
musikkavspillingen.
2 Når det ringer, trykker
du på
flerfunksjonsknappen
og snakker.
19
NO
TILLEGGSINFORMASJON
Avhenting av enheten
Denne enheten har et oppladbart Lithium-Ion-batteri i den høyre enheten.
Av miljømessige hensyn må du huske å ta ut de innebygde, oppladbare
batteriene fra enheten før avhenting, og kvitte deg med batteriene på riktig
vis.
1 Fjern høyre kabinett fra
høyre enhet.
1 Fjern øreputen fra høyre
enhet.
2 Skru ut de tre skruene.
3 Fjern høyre kabinett.
3 Ta ut det oppladbare
batteriet fra denne
enheten.
1 Skru ut skruen.
2 Løsne og snu kretskortet som
det oppladbare batteriet er
installert på.
3 Dra ut pluggen på
kretskortet.
2
1
Høyre kabinett
3
2 Fjern valgbryteren fra
høyre kabinett.
4 Skyv ut og fjern det
oppladbare batteriet.
1 Skru ut skruen på siden av
det oppladbare batteriet.
2 Løft opp kretskortet som
valgbryteren er installert på,
sammen med dekselet til
valgbryteren.
Oppladbart
batteri
20
NO
Forholdsregler
Om Bluetooth-kommunikasjon
• Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer
innenfor et område på omlag 10 meter.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
varierer avhengig av hindringer
(personer, metall, vegger og så videre)
eller elektromagnetiske omgivelser.
• Antennen på denne enheten er innebygd
i kabinettet for høyre øre. Følsomheten
ved Bluetooth-kommunikasjon kan
forbedres ved å plassere en tilkoblet
Bluetooth-enhet på høyre side.
• Følgende forhold kan virke inn på
følsomheten ved Bluetoothkommunikasjon.
– Det er en hindring, for eksempel en
person, metall eller en vegg, mellom
denne enheten og Bluetooth-enheten.
– En enhet som bruker en frekvens på
2,4 GHz, for eksempel en trådløst
nettverk-enhet, trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, er i bruk i nærheten
av enheten.
• Siden Bluetooth-enheter og trådløse
lokalnettverk (IEEE802.11b/g) bruker
samme frekvens, kan det oppstå
mikrobølgeforstyrrelser som resulterer i
lavere kommunikasjonshastigheter, støy
eller ugyldig forbindelse hvis enheten
brukes i nærheten av en trådløst
lokalnettverk-enhet. I så fall gjør du
følgende:
– Bruk denne enheten minst 10 m unna
enheten i det trådløse lokalnettverket.
– Hvis denne enheten brukes nærmere
enn 10 m fra en trådløst
lokalnettverk-enhet, slår du av
enheten i det trådløse lokalnettverket.
– Installer denne enheten og Bluetoothenheten så nærme hverandre som
mulig.
• Mikrobølger fra en Bluetooth-enhet
kan påvirke bruken av elektroniske
medisinske enheter. For å unngå
ulykker må du slå av denne enheten
og andre Bluetooth-enheter på
følgende steder.
– der det finnes antennelige gasser,
på sykehus, tog, fly eller
bensinstasjoner
– i nærheten av automatiske dører
eller brannalarmer
• Denne enheten støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
Bluetooth-standardene og som sørger
for en sikker tilkobling når den
trådløse Bluetooth-teknologien
brukes. Det kan imidlertid hende at
sikkerheten ikke er tilstrekkelig,
avhengig av innstillingene. Vær
forsiktig når du kommuniserer ved
hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.
• Vi påtar oss ikke noe ansvar for
informasjonslekkasje under
Bluetooth-kommunikasjon.
• Vi kan ikke gi garanti for tilkobling
med alle Bluetooth-enheter.
– En enhet med Bluetoothfunksjonalitet skal overholde
Bluetooth-standarden som er
spesifisert av Bluetooth SIG, og
godkjennes.
– Selv om den tilkoblede enheten
overholder den ovennevnte
Bluetooth-standarden, kan det
hende at enkelte enheter ikke
kobles til eller fungerer som de
skal, avhengig av enhetens
funksjoner eller spesifikasjoner.
– Når du snakker handsfree i
telefonen, kan det oppstå støy,
avhengig av enheten eller
kommunikasjonsomgivelsene.
• Avhengig av enheten som skal kobles
til, kan det ta noe tid før
kommunikasjonen starter.
Fortsetter
21
NO
Om den medfølgende
vekselstrømadapteren
• Bruk vekselstrømadapteren som ble
levert sammen med denne enheten. Ikke
bruk andre vekselstrømadaptere da
dette kan føre til at enheten ikke
fungerer slik den skal.
Pluggens polaritet
• Hvis du ikke skal bruke denne enheten
på lang tid, plugger du ut
vekselstrømadapteren fra
vekselstrømuttaket. Når du skal ta
vekselstrømadapteren ut fra
vegguttaket, må du ta i selve
adapterpluggen, ikke i ledningen.
Annet
• Ikke plasser denne enheten på steder
som er utsatt for fukt, støv, sot, damp
eller direkte sollys, eller i bilen mens du
venter ved et trafikklys. Det kan føre til
feil.
• Pass på at fingrene ikke kommer i
klemme når du legger sammen
headsettet.
• Det kan hende at bruk av Bluetoothenheten ikke fungerer på
mobiltelefoner, avhengig av
radiobølgeforhold og stedet der utstyret
brukes.
• Hvis du føler ubehag etter at du har
brukt Bluetooth-enheten, må du
umiddelbart slutte å bruke Bluetoothenheten. Hvis det oppstår problemer,
må du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
• Hvis du hører på musikk på høyt volum
med denne enheten, kan du få nedsatt
hørsel. Av trafikksikkerhetsårsaker må
du ikke bruke denne enheten mens du
kjører bil eller sykler.
22
NO
• Ikke utsett denne enheten for trykk eller
press da dette kan føre til deformasjoner
under lagring i lengre perioder.
• Øreputene er forbruksdeler. De kan gå i
oppløsning etter lagring eller bruk i
lengre perioder. Skift ut med nye hvis
de er ødelagt.
• Hvis du har spørsmål eller problemer
angående denne enheten som ikke
omtales i denne håndboken, må du
kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Hva er trådløs Bluetooth-teknologi?
Trådløs Bluetooth-teknologi er en
kortdistansevirkende trådløs
teknologi som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom digitale
enheter, for eksempel en datamaskin
eller et digitalt kamera. Trådløs
Bluetooth-teknologi fungerer
innenfor et område på omlag 10
meter.
Det er vanlig å koble til én annen
enhet, men enkelte enheter kan
kobles til flere enheter samtidig.
Du trenger ikke bruke kabel for
tilkobling, og det er heller ikke
nødvendig at enhetene peker
mot hverandre, slik det er med
infrarød teknologi.
Du kan for eksempel bruke en slik
enhet i en veske eller i lommen.
Bluetooth-standarden er en
internasjonal standard som støttes av
tusenvis av bedrifter over hele
verden, og den brukes av ulike
selskaper over alt i verden.
Kommunikasjonssystem
og kompatible Bluetoothprofiler for denne enheten
En profil er en standardisering av
funksjonen for hver Bluetoothenhetsspesifikasjon. Denne enheten
støtter følgende Bluetooth-versjoner
og -profiler:
Kommunikasjonssystem:
Bluetooth Specification versjon 2.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Overføre eller motta
lydinnhold av høy kvalitet.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Kontrollere A/V-utstyr, stoppe
midlertidig, stoppe, starte avspilling,
volumkontroll osv.
– HSP (Headset Profile)*: Snakke i
telefonen / bruke telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*: Snakke i
telefonen / bruke telefonen i handsfreemodus.
* Når du bruker en Bluetoothmobiltelefon som støttes av både HFP
(Hands-free Profile) og HSP (Headset
Profile), velger du HFP.
Merk
For å kunne bruke Bluetooth-funksjonen
krever Bluetooth-enheten som skal kobles
til, den samme profilen som enhetens.
Vær også oppmerksom på at selv om den
samme profilen eksisterer, kan enhetene
variere i funksjonalitet avhengig av
spesifikasjonene.
23
NO
Feilsøking
Hvis det oppstår problemer når du bruker enheten, må du gå gjennom
følgende sjekkliste.
Hvis problemet vedvarer, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.
Vanlig
, Skift batteriene i enheten.
, Enheten er ikke slått på under lading.
Koble enheten fra
vekselstrømadapteren og slå på
enheten.
, Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk utstråling, for
eksempel et trådløst lokalnettverk,
andre Bluetooth-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte deg bort fra
slike kilder.
Sammenkobling er ikke
mulig.
Enheten fungerer ikke slik
den skal.
Enheten er ikke slått på.
, Bring denne enheten og Bluetoothenheten nærmere hverandre.
Kan ikke opprette
Bluetooth-tilkobling.
, Kontroller at denne enheten er slått
på.
, Kontroller at Bluetoothtilkoblingsenheten er slått på og at
Bluetooth-funksjonen er på.
, Det kan hende at tilkobling med
Bluetooth-enheten ikke lagres i
minnet på denne enheten.
Opprett Bluetooth-tilkoblingen fra
Bluetooth-enheten til denne enheten
straks etter at sammenkoblingen er
fullført.
, Denne enheten eller Bluetoothtilkoblingsenheten er i dvalemodus.
, Bluetooth-tilkoblingen er avbrutt.
Opprett Bluetooth-tilkoblingen på
nytt.
Forvrengt lyd
, Kontroller at denne enheten ikke
mottar forstyrrelser fra et trådløst
lokalnettverk, andre trådløse enheter
på 2,4 GHz eller en mikrobølgeovn.
, Flytt på denne enheten.
24
NO
Korrespondanseavstanden
er kort (lyden hopper).
, Nullstill enheten.
Sammenkoblingsinformasjon slettes
ikke når du gjør dette. Stikk en liten
pinne eller lignende inn i hullet og
trykk til du føler et klikk.
RIGHT
Når du hører på
musikk
Ingen lyd
, Kontroller at både denne enheten og
Bluetooth-enheten er slått på.
, Kontroller at både denne enheten og
Bluetooth-enheten er Bluetoothtilkoblet, A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
, Kontroller at musikk spilles av fra
Bluetooth-enheten.
, Kontroller at volumet på enheten ikke
er stilt inn for lavt.
, Skru opp volumet på den tilkoblede
enheten om nødvendig.
, Koble denne enheten og Bluetooth
sammen igjen.
Lavt lydnivå
, Skru opp volumet på denne enheten.
, Skru opp volumet på den tilkoblede
enheten om nødvendig.
Lav lydkvalitet
, Skift Bluetooth-tilkoblingen til A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) når HSP (Headset Profile) er
angitt.
Kan ikke opprette
Bluetooth-tilkoblingen fra
en Bluetooth-enhet til
denne enheten.
, Bluetooth-enheten er ikke utstyrt med
SCMS-T-innholdsbeskyttelse*. Når
enheten er slått av, trykker og holder
du inne POWER-knappen og Nx i
omlag sju sekunder for å deaktivere
SCMS-T-beskyttelsen. Indikatoren
(blå) blinker én gang.
* SCMS-Tinnholdsbeskyttelsemetoden er en
av metodene som finnes for å
beskytte innhold som overføres via
trådløs Bluetooth-teknologi. Denne
enheten kan motta innholdet
beskyttet av denne metoden. Trykk
og hold inne POWER-knappen og
Nx i omlag sju sekunder for å
aktivere SCMS-Tinnholdsbeskyttelsesmetoden på
denne enheten. Indikatoren (blå)
blinker to ganger.
*1 Denne enheten kan motta musikk
med høy bithastighet, men ved
høye bithastigheter kan imidlertid
lyden hoppe.
*2 Vær oppmerksom på at dette ikke
alltid fører til redusert lydkvalitet,
avhengig av forholdene. Trykk og
hold inne Nx i omlag sju
sekunder for å stille inn enheten
slik at den kan motta musikk med
høy bithastighet. Indikatoren (blå)
blinker to ganger.
Når du ringer
Du hører ikke mottakerens
stemme.
, Kontroller at både denne enheten og
Bluetooth-mobiltelefonen er slått på.
, Kontroller tilkoblingen mellom denne
enheten og Bluetooth-mobiltelefonen.
, Kontroller at utgangen for Bluetoothmobiltelefonen er angitt for denne
enheten.
, Kontroller at volumet på enheten ikke
er stilt inn for lavt.
, Skru om nødvendig opp volumet på
den tilkoblede Bluetoothmobiltelefonen.
, Hvis du hører på musikk med denne
enheten, stopper du avspillingen,
trykker på flerfunksjonsknappen og
snakker.
Lav lyd fra mottakeren
, Skru opp volumet på denne enheten.
, Skru om nødvendig opp volumet på
den tilkoblede Bluetoothmobiltelefonen.
Lyden hopper ofte under
avspilling.*1
, Avslutt Bluetooth-tilkoblingen
(A2DP) ved hjelp av Bluetoothenheten. Når enheten er slått av,
trykker og holder du inne Nx i
omlag sju sekunder for å redusere
bithastigheten. Indikatoren (blå)
blinker én gang.*2
25
NO
Initialisere
enheten
Du kan tilbakestille denne enheten
til standardverdiene (for eksempel
voluminnstillingen) og slette all
sammenkoblingsinformasjon.
1 Hvis denne enheten er
slått på, trykker og
holder du inne POWERknappen i omlag tre
sekunder for å slå av
enheten.
2 Trykk og hold inne
POWER-knappen og
flerfunksjonsknappen
samtidig i omlag sju
sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker fire ganger
sammen, og denne enheten
tilbakestilles til
standardinnstillingene. All
sammenkoblingsinformasjon
slettes.
26
NO
Spesifikasjoner
Generelt
Kommunikasjonssystem
Bluetooth Specification versjon 2.0
Utdata
Bluetooth Specification Power Class 2
Maksimal
kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje omtrent 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Støttede kodeker*3
SBC*4, MP3
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Inkludert tilbehør
Vekselstrømadapter (1)
Bæreveske (1)
Bruksanvisning (denne boken) (1)
Headset
Strømkilde
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart lithiumion-batteri
Vekt
Ca. 180 g
Nominelt strømforbruk
3,0 W
Mottaker
Type
Nær type, dynamisk
Driverenhet
40 mm dome-type
Gjengivelsesfrekvensområde
10 – 25 000 Hz
Mikrofon
Type
Rundtstrålende, elektretkondensator
Effektivt frekvensområde
100 – 4 000 Hz
Utforming og spesifikasjoner kan endres
uten forvarsel.
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enhetene, magnetiske felter
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvare og så videre.
2
* Bluetooth-standardprofiler angir
formålet med Bluetoothkommunikasjonen mellom enhetene.
*3 Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
*4 Delbåndskodek
27
NO
VAROITUS
Tulipalo-ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä
laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Tuotteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla,verholla tms.Älä myöskään
aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo-ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä aseta laitteen päälle
nestettä sisältäviä astioita kuten
maljakoita.
Liitä verkkolaite pistorasiaan,johon yletyt
helposti.Jos huomaat verkkolaitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa,irrota se
heti pistorasiasta.
Älä jätä akkua alttiiksi kuumuudelle,
kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
2
FI
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa
Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Corporation
käyttää näitä merkkejä lisenssillä.
Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet
ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat
lisensoineet MPEG Layer-3
äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on
merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Sisällysluettelo
Tervetuloa! ........................ 4
3 Bluetooth-käytön vaihetta ...... 5
Osien sijainti ja toiminta ... 6
Laitteen lataaminen ......... 7
Liittäminen pariksi ........... 9
Mitä liittäminen pariksi on? ...... 9
Pariksiliittämisen vaiheet .......... 9
Kuulokkeiden asettaminen
paikoilleen ................... 11
Bluetooth-käytön
merkkivalot .................. 12
Musiikin
kuunteleminen ............ 13
FI
Audiolaitteen ohjaaminen ....... 14
Puhelun soittaminen ...... 16
Bluetooth-matkapuhelimen
ohjaaminen – HFP, HSP ..... 18
Puhelun soittaminen
musiikin toiston
aikana .......................... 19
Laitteen hävittäminen .... 20
Varotoimet ....................... 21
Mikä langaton Bluetoothtekniikka on? .............. 23
Vianmääritys ................... 24
Laitteen tehdasasetusten
palauttaminen ............. 26
Tekniset tiedot ................ 27
3
FI
Tervetuloa!
Kiitos, että olet hankkinut nämä Sonyn langattomat stereokuulokkeet. Ne
käyttävät langatonta Bluetooth™-tekniikkaa.
• Voit kuunnella langattomasti Bluetooth-musiikkisoittimen toistamaa
musiikkia.*1
• Erinomainen äänenlaatu 40 mm:n kaiutinelementtien ansiosta.
• Pehmeitä korvatyynyjä on erittäin mukava käyttää.
• Voit käyttää tuotetta handsfree-laitteena Bluetooth-matkapuhelimen
kanssa.*2
• Voit kauko-ohjata Bluetooth-audiolaitteen perustoimintoja (esimerkiksi
toisto ja pysäytys).*3
• Uudelleen lataaminen on helppoa.
• Taitettavissa kokoon kuljettamista varten.
Lisätietoja langattomasta Bluetooth-tekniikasta on sivulla 23.
Puhuminen
puhelimeen
4
FI
Musiikin
kuunteleminen
*1 Liitetyssä Bluetooth-laitteessa on oltava A2DP-profiilin (Advanced Audio
Distribution Profile) tuki.
*2 Liitettävän Bluetooth-laitteen on tuettava HFP-profiilia (Hands-free Profile) tai HSPprofiilia (Headset Profile).
*3 Liitetyssä Bluetooth-laitteessa on oltava AVRCP-profiilin (Audio Video Remote
Control Profile) tuki.
3 Bluetooth-käytön vaihetta
Liittäminen pariksi
Rekisteröi (”liitä pariksi”) ensin toinen Bluetooth-laite (esimerkiksi
matkapuhelin) ja tämä laite. Kun liittäminen pariksi on suoritettu kerran,
sitä ei tarvitse suorittaa uudelleen.
Esimerkiksi
Bluetoothmatkapuhelin
Langattomat
stereokuulokkeet
Liittäminen
pariksi
V
Musiikin kuunteleminen
c Sivu 9
V
Puhelun soittaminen
Bluetooth-yhteys
Bluetooth-yhteys
Luo Bluetooth-yhteys toisesta
Bluetooth-laitteesta.
Kun tähän laitteeseen kytketään
virta, laite aloittaa Bluetoothyhteyden tunnistetun laitteen
kanssa automaattisesti.
Yhteys
A2DP
AVRCP
Yhteys
c Sivu 13
V
Musiikin kuunteleminen
Voit kuunnella toisen Bluetoothlaitteen toistamaa musiikkia.
Tästä laitteesta voi ohjata toisto-,
pysäytys- ja taukotoimintoa.
Musiikki
c Sivu 13 - 15
HFP
HSP
c Sivu 16
V
Puhuminen puhelimeen
Voit soittaa ja vastaanottaa
puheluja tämän laitteen avulla.
Puhe
c Sivu 17 - 19
5
FI
ALOITTAMINEN
Osien sijainti ja toiminta
1 POWER-painike
2 Monitoimipainike
Ohjaa monia puhelutoimintoja.
3 Merkkivalo (sininen)
Ilmaisee laitteen
tiedonsiirtotilan.
4 Merkkivalo (punainen)
Ilmaisee laitteen virtatilan.
5 Mikrofoni
6 DC IN 3 V -liitäntä
7 RESET-painike
Paina tätä painiketta, jos laite ei
toimi oikein. Tämä toiminto ei
poista pariksiliittämistietoja.
6
FI
8 VOL
(äänenvoimakkuus) –
-painike
9 VOL
(äänenvoimakkuus) +*
-painike
0 Valintakytkin
Ohjaa monia
musiikinkuuntelutoimintoja.
qa
+/– -painikkeet
Siirtyminen edelliseen/
seuraavaan ryhmään musiikkia
kuunneltaessa.
qs Liukukytkin
qd (RIGHT) (oikea) -merkintä
qf Oikea ( (RIGHT))
kuulokeosa
qg Korvatyyny
qh Vasen ( (LEFT) )
kuulokeosa
qj (LEFT) (vasen) -merkintä
qk Päälakipanta
* Painikkeessa on kohopiste.
Laitteen lataaminen
Laitteessa on litium-ioniakku, joka on ladattava ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa.
1 Kytke vakiovarusteisiin
sisältyvä verkkolaite
tämän laitteen DC IN 3 V
-liitäntään.
Langattomat
stereokuulokkeet
2 Varmista, että
merkkivalo (punainen)
palaa latauksen aikana.
RIGHT
Pistorasiaan
RIGHT
DC IN 3 V
-liitäntään
Verkkolaite
(vakiovaruste)
Kun verkkolaite kytketään
pistorasiaan, lataus alkaa.
Lataus on valmis noin 3 tunnin*
kuluttua, jolloin merkkivalo
(punainen) sammuu
automaattisesti.
* Täysin tyhjän akun lataamiseen
tarvittava aika.
Vihje
Varoitus
Jos verkkolaite kytketään pistorasiaan
virran ollessa kytkettynä
kuulokkeisiin, kuulokkeiden virta
katkeaa automaattisesti.
Jos laitteessa ilmenee ongelma
latauksen aikana, merkkivalo
(punainen) voi sammua, vaikka
lataus ei olisi valmis.
Syyt voivat olla seuraavat:
– Ympäristön lämpötila on
korkeampi kun 0 °C – 40 °C.
– Akussa on jokin ongelma.
Yritä tällöin ladata akku uudelleen
ympäristössä, jonka lämpötila on
yllä mainitulla välillä. Jos ongelma
ei katoa, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu
7
FI
Huomautuksia
• Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan,
se voi tyhjentyä nopeasti. Akun
käyttöaika kuitenkin pitenee
muutamaan latauskerran jälkeen.
• Jos sisäisen akun käyttöaika lyhenee
puoleen normaalista, akku kannattaa
vaihtaa. Pyydä lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä tietoja akun
vaihtamisesta.
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille,
suoralle auringonvalolle, kosteudelle,
hiekalle, pölylle tai iskuille. Älä jätä
laitetta aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn ajoneuvoon.
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta.
Käyttöaika*
Tila
Keskimäär.
käyttöaika
Tiedonsiirtoaika
(mukaan lukien
musiikintoistoaika)
(enintään)
17 tuntia
Valmiustilaaika (enintään)
200 tuntia
FI
Kun POWER-painiketta painetaan
virran ollessa kytkettynä laitteeseen,
merkkivalo (punainen) alkaa
vilkkua. Akun jäljellä olevan
varauksen voi tarkistaa merkkivalon
(punainen) välähdysten määrästä.
Merkkivalo
(punainen)
Tila
3-kertaa
Täynnä
2-kertaa
Puolillaan
1 kerta
Vähissä (vaatii
latausta)
Huomautus
Akun jäljellä olevaa varausta ei voi
tarkistaa heti sen jälkeen, kun laitteeseen
on kytketty virta, eikä pariksiliittämisen
aikana.
Kun akku on lähes tyhjä
* Yllä ilmoitetut ajat voivat vaihdella
ympäristön lämpötilan ja
käyttöolosuhteiden mukaan.
8
Akun jäljellä olevan
varauksen tarkistaminen
Merkkivalo (punainen) vilkkuu
hitaasti automaattisesti. Kun akku
tyhjenee, laite antaa äänimerkin ja
virta katkeaa automaattisesti.
Liittäminen pariksi
Mitä liittäminen
pariksi on?
Bluetooth-laitteet on ”liitettävä
pariksi” etukäteen. Bluetooth-laitteet
on liitetty pariksi, niitä ei tarvitse
liittää pariksi uudelleen, paitsi
seuraavissa tilanteissa:
• Pariksiliittämistiedot on poistettu
esimerkiksi huollossa.
• Tämä laite yritetään liittää pariksi
9:nnen laitteen kanssa. Tämän
laitteen voi liittää pariksi enintään
8 laitteen kanssa. Jos 8 laitetta on
jo liitetty pariksi ja pariksi
liitetään uusi laite, uusi laite
korvaa 8:sta aiemmin pariksi
liitetystä laitteesta sen, jonka
viimeinen yhteysajankohta on
vanhin.
• Kun tähän laitteeseen liittyvät
tunnistustiedot on poistettu
liitettävästä laitteesta.
• Tämä laite on palautettu
tehdasasetuksiinsa. Kaikki
pariksiliittämistiedot on poistettu.
Pariksiliittämisen
vaiheet
1 Aseta toinen Bluetoothlaite alle 1 m:n
etäisyydelle tästä
laitteesta.
2 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna vähintään 7
sekuntia, niin laite
siirtyy pariksiliittämisen
valmiustilaan.
Huomautuksia
• Noin 3 sekunnin kuluttua laitteeseen
kytkeytyy virta, ja merkkivalo
(sininen) ja merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa. Pidä painiketta edelleen
painettuna, kunnes molemmat
merkkivalot alkavat vilkkua
samanaikaisesti. Vapauta painike
sitten. Tämä laite siirtyy
pariksiliittämistilaan.
• Jos pariksiliittämistä ei suoriteta
noin 5 minuutin kuluessa,
pariksiliittämistila peruuntuu ja
tästä laitteesta katkeaa virta. Aloita
tällöin uudelleen vaiheesta 1.
Jatkuu
9
FI
3 Suorita
pariksiliittämistoiminto
toisessa Bluetoothlaitteessa tämän laitteen
tunnistamiseksi.
Toisen Bluetooth-laitteen
näyttöön tulee luettelo
tunnistetuista laitteista. Tämä
laite näkyy muodossa
”DR-BT50”.
Jos ”DR-BT50”-laitetta ei näy,
aloita uudelleen vaiheesta 1.
4 Valitse toisen
Bluetooth-laitteen
näytössä näkyvä
”DR-BT50”-laite.
5 Jos Bluetoothlähdelaitteen näyttöön
tulee pyyntö antaa
salasana*, kirjoita
”0000”.
Pariksiliittäminen on valmis,
kun merkkivalo (sininen)
vilkkuu hitaasti. Joidenkin
Bluetooth-laitteiden näytössä
näkyy ”Pariksiliittäminen
valmis” tai muu vastaava
ilmoitus.
* Sanasanaa voidaan kutsua myös
esimerkiksi ”avauskoodiksi”, ”PINkoodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai
”sala-avaimeksi”.
10
FI
6 Luo Bluetooth-yhteys
toisesta Bluetoothlaitteesta.
Tämä laite muistaa kyseisen
toisen laitteen viimeksi
käytettynä yhteyslaitteena.
Jotkin Bluetooth-laitteet voivat
luoda automaattisesti yhteyden
tähän laitteeseen, kun
pariksiliittäminen on valmis.
Kun pariksi liitetään
Bluetooth-laite, joka ei
näytä tunnistettujen
laitteiden luetteloa tai
jossa ei ole näyttöä
Voit liittää laitteen pariksi
asettamalla sekä tämän laitteen että
toisen Bluetooth-laitteen
pariksiliittämistilaan. Katso
lisätietoja toisen Bluetooth-laitteen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Vihjeitä
• Jos haluat liittää pariksi muita
Bluetooth-laitteita, liitä ne erikseen
vaiheissa 1 – 5 olevien ohjeiden
mukaan.
• Jos haluat poistaa kaikki
pariksiliittämistiedot, katso kohtaa
”Laitteen tehdasasetusten
palauttaminen” (sivu 26).
Kuulokkeiden asettaminen
paikoilleen
Kuulokkeissa on merkinnät (LEFT)
(vasen) ja (RIGHT) (oikea). Aseta
kuulokkeet päähän merkintöjen
mukaan oikein.
Kuulokkeiden avaaminen
ja taittaminen kokoon
LEFT
RIGHT
y
Liukukytkin
Vihje
(LEFT) -merkinnän vieressä on
kohopiste, joka ilmaisee vasemman
kuulokeosan.
Vihje
Kun taitat kuulokkeet kokoon, vedä
kummankin puolen liukukytkintä, niin
kuulokkeet mahtuvat pienempään tilaan.
11
FI
Bluetooth-käytön merkkivalot
B : Merkkivalo (sininen)
R : Merkkivalo (punainen)
Yhteyden luonti Liittäminen pariksi
Tila
Merkkivalojen vilkkuminen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
B
R
Liitettävissä
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Yhteyden luonti
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP tai A2DP B
Yhteys luotu
–
–
Etsitään
(valmiustilassa audiosignaalin
– – – – – – – – –
– – – – – ...
R –
vastaanottoa varten)
HFP/HSP ja A2DP
(valmiustilassa audiosignaalin
–
B
R –
– – – – – – –
–
– – – ...
Puhelin
Musiikki
vastaanottoa varten)
12
FI
Kuuntelu
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Kuuntelu puhelun
valmiustilan aikana
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
Saapuva puhelu
B
R –
...
Puhutaan
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Puhelun soittaminen B
musiikin toiston
R –
aikana
– – – – – – –
– – – ...
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN
Musiikin kuunteleminen
• Kun laitteeseen on kytketty virta,
laite yrittää HFP- tai HSPprotokollaa käyttäen luoda
automaattisesti yhteyden siihen
Bluetooth-laitteeseen, johon
laitteesta on viimeksi ollut yhteys.
Jos haluat soittaa tai vastaanottaa
puhelun musiikin kuuntelun aikana,
valmistele viimeksi yhteydessä
ollut Bluetooth-laite HFP- tai HSPyhteyttä varten, ennen kuin kytket
kuulokkeisiin virran.
POWER-painike
– -painike
+ -painike
Valintakytkin
VOL + -painike
VOL – -painike
FF
Valintakytkimen
käyttäminen Nx
REW
Tarkasta seuraavat asiat ennen
laitteen käyttöä.
– Toinen Bluetooth-laite on
toiminnassa.
– Tämä laite ja toinen Bluetoothlaite on liitetty pariksi.
– Toinen Bluetooth-laite tukee
musiikinsiirtotoimintoa
(profiili: A2DP*).
1 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa, ja laitteeseen kytkeytyy
virta.
Huomautuksia
• Älä pidä POWER-painiketta
painettuna yli 7 sekuntia, sillä
muutoin laite siirtyy
pariksiliittämistilaan.
2 Luo Bluetooth-yhteys
(A2DP) toisesta
Bluetooth-laitteesta
tähän laitteeseen.
Katso lisätietoja toisen
Bluetooth-laitteen käyttämisestä
sen vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
3 Aloita toisto toisessa
Bluetooth-laitteessa.
Vihje
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) -protokollaa käyttävä Bluetoothyhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen
voidaan luoda myös tämän laitteen
valintakytkimellä, paitsi silloin, kun
puhelu soitetaan tämän laitteen avulla.
Huomautus
Jos toistat musiikkia luomalla yhteyden
Bluetooth-laitteeseen HSP (Headset
Profile) -profiilia käyttämällä, äänen laatu
ei ole hyvä. Saat paremman äänenlaadun
vaihtamalla toisesta Bluetooth-laitteesta
Bluetooth-yhteyden protokollaksi A2DPprotokollan.
* Lisätietoja profiileista on sivulla 23.
Jatkuu
13
FI
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina musiikin kuuntelun aikana
painiketta VOL + tai –.
Vihjeitä
• Liitetty laite voi aiheuttaa sen, että
äänenvoimakkuutta on säädettävä myös
liitetystä laitteesta.
• Puhelujen ja musiikin
äänenvoimakkuuden voi asettaa
erikseen.
Käytön lopettaminen
1 Katkaise Bluetoothyhteys toisesta
Bluetooth-laitteesta.
2 Pidä POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) syttyvät
samanaikaisesti, ja laitteesta
katkeaa virta.
Vihje
Kun musiikin kuuntelu lopetetaan,
Bluetooth-yhteys voi katketa
automaattisesti. Tämä määräytyy toisen
Bluetooth-laitteen mukaan.
14
FI
Audiolaitteen
ohjaaminen
Jos tähän laitteeseen liitetty
Bluetooth-audiolaite tukee AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile) -profiilia, kyseistä laitetta
voi ohjata tämän laitteen
painikkeilla.
Katso lisätietoja toisen Bluetoothlaitteen käyttämisestä sen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Huomautus
Mahdollisuudet ohjata liitettävää
Bluetooth-laitetta tämän laitteen avulla
määräytyvät kyseisen liitettävän laitteen
ominaisuuksien mukaan.
Tila: Pysäytettynä tai
taukotilassa
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Nx
1
2
FF / REW
3
4
5
6
+/–
1 Toiston aloittaminen*1
2 Pysäyttäminen
3 Siirtyminen edelliseen/
seuraavaan
4 Pikasiirto eteen-/taaksepäin*2
5 Siirtyminen seuraaviin/edellisiin
ryhmiin*2
6 Jatkuva siirtyminen seuraaviin/
edellisiin ryhmiin*2
Tila: Toistotilassa
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Nx
7
8
FF / REW
9
0
qa
qs
+/–
7 Tauko*1
8 Pysäyttäminen
9 Siirtyminen edelliseen/
seuraavaan
0 Pikasiirto eteen-/taaksepäin*2
qa Siirtyminen seuraaviin/edellisiin
ryhmiin*2
qs Jatkuva siirtyminen seuraaviin/
edellisiin ryhmiin*2
*1 Toinen Bluetooth-laite voi aiheuttaa
sen, että painiketta on painettava kaksi
kertaa.
*2 Jotkin Bluetooth-laitteet eivät ehkä
toimi.
Huomautus
Toisen Bluetooth-laitteen
äänenvoimakkuutta ei voi säätää tämän
laitteen äänenvoimakkuuspainikkeilla.
15
FI
Puhelun soittaminen
Monitoimipainike
POWER-painike
VOL + -painike
VOL – -painike
Tarkasta seuraavat asiat ennen
laitteen käyttöä.
– Bluetooth-toiminto on aktiivisena
matkapuhelimessa.
– Tämä laite ja Bluetoothmatkapuhelin on liitetty pariksi.
1 Kun tästä laitteesta on
virta katkaistuna, pidä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät samanaikaisesti kaksi
kertaa, laitteeseen kytkeytyy
virta ja sitten tämä laite yrittää
luoda yhteyden viimeksi
käytettyyn Bluetoothmatkapuhelimeen.
Huomautus
Älä pidä POWER-painiketta
painettuna yli 7 sekuntia, sillä
muutoin laite siirtyy
pariksiliittämistilaan.
Vihje
Tämä laite lopettaa yrityksen luoda
yhteys Bluetooth-matkapuhelimeen 1
minuutin kuluttua. Yritä tällöin luoda
yhteys uudelleen painamalla
monitoimipainiketta.
16
FI
Jos tämä laite ei luo
automaattisesti yhteyttä
Bluetoothmatkapuhelimeen
Voit luoda yhteyden Bluetoothmatkapuhelimesta tai tästä laitteesta
valitsemalla sen Bluetooth-laitteen,
johon on viimeksi luotu yhteys.
A Yhteyden luominen
Bluetoothmatkapuhelimesta
1 Luo Bluetooth-yhteys
(HFP tai HSP*)
Bluetoothmatkapuhelimesta tähän
laitteeseen.
Katso lisätietoja Bluetoothmatkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta. Bluetoothmatkapuhelimen näyttöön tulee
luettelo tunnistetuista laitteista.
Tämä laite näkyy muodossa
”DR-BT50”. Jos käytettävä
Bluetooth-matkapuhelin tukee
sekä HFP (Hands-free Profile)
-profiilia että HSP (Headset
Profile) -profiilia, valitse HFP.
Huomautus
Jos yhteys luodaan toiseen Bluetoothmatkapuhelimeen kuin mihin yhteys
on luotu viimeksi, luo yhteys yllä
olevien ohjeiden mukaan.
* Lisätietoja profiileista on
sivulla 23.
B Yhteyden luominen
tästä laitteesta toiseen
Bluetooth-laitteeseen,
johon yhteys on luotu
viimeksi
1 Paina
monitoimipainiketta.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) alkavat
vilkkua samanaikaisesti, ja laite
suorittaa yhteydenluontitoiminnon noin 5 sekunnissa.
Huomautus
Kuunneltaessa musiikkia tällä laitteella
Bluetooth-yhteyttä ei voi luoda
monitoimipainikkeella.
Puhelun soittaminen
1 Soita puhelu
käyttämällä
matkapuhelimen
painikkeita.
Jos tästä laitteesta ei kuulu
valintaääntä, pidä
monitoimipainiketta painettuna noin
2 sekuntia.
Vihje
Bluetooth-matkapuhelimen mukaan voit
soittaa puhelun seuraavilla tavoilla. Katso
lisätietoja matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
– Kun tiedonsiirto ei ole käytössä, voit
soittaa puhelun äänivalintatoiminnon
avulla painamalla monitoimipainiketta.
– Voit soittaa viimeksi valittuun
numeroon painamalla
monitoimipainiketta noin 2 sekuntia.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, tästä laitteesta
kuuluu soittoääni.
1 Paina laitteen
monitoimipainiketta.
Soittoääni vaihtelee
matkapuhelimen seuraavasti:
– tässä laitteessa asetettu
soittoääni
– matkapuhelimessa asetettu
soittoääni
– matkapuhelimessa vain
Bluetooth-yhteyttä varten
asetettu soittoääni
Huomautus
Jos puhelu on vastaanotettu painamalla
Bluetooth-matkapuhelimen painiketta,
jotkin Bluetooth-matkapuhelimet voivat
antaa etusijan puhumiselle
matkapuhelimeen suoraan. Jos näin on,
aseta puheyhteys tähän laitteeseen
pitämällä monitoimipainiketta painettuna
noin 2 sekuntia tai muuttamalla asetusta
Bluetooth-matkapuhelimessa. Katso
lisätietoja Bluetooth-matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina painiketta VOL + tai –.
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuutta ei voi säätää, kun
tiedonsiirto ei ole käytössä.
• Puhelujen ja musiikin
äänenvoimakkuuden voi asettaa
erikseen.
Puhelun lopettaminen
Puhelun voi lopettaa painamalla
tämän laitteen monitoimipainiketta.
Jatkuu
17
FI
Käytön lopettaminen
HFP (Hands-free Profile)
1 Katkaise Bluetooth-
Tila
yhteys Bluetoothmatkapuhelimessa.
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
Valmiustila
Äänivalinnan
aloitus
Edellisen
numeron
uudelleenvalinta
Äänivalinta
käytössä
Äänivalinnan
peruutus
–
Lähtevä
puhelu
Lähtevän
puhelun
lopetus
–
Saapuva
puhelu
Vastaaminen
Puhelun
hylkääminen
Puhelun
aikana
Puhelun
lopetus
Aktiivisen
laitteen vaihto
2 Katkaise virta pitämällä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen) syttyvät
samanaikaisesti, ja laitteesta
katkeaa virta.
Bluetoothmatkapuhelimen
ohjaaminen – HFP,
HSP
HSP (Headset Profile)
Tila
Monitoimipainike
Lyhyt
painallus
Pitkä
painallus
–
Numeronvalinta*1
Lähtevä
puhelu
Lähtevän
puhelun
lopetus*1
Lähtevän
puhelun
lopetus tai
kuulokkeiden
valinta
aktiiviseksi
laitteeksi*2
Saapuva
puhelu
Vastaaminen
–
Puhelun
aikana
Puhelun
lopetus*3
Kuulokkeiden
valinta
aktiiviseksi
laitteeksi
Valmiustila
Tämän laitteen painikkeiden
toiminnot määräytyvät käytettävän
matkapuhelimen mukaan.
Luotaessa yhteys Bluetoothmatkapuhelimeen käytetään HFP
(Hands-free Profile) -profiilia tai
HSP (Headset Profile) -profiilia.
Katso Bluetooth-matkapuhelimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta lisätietoja tuetuista
Bluetooth-profiileista ja niiden
käyttämisestä.
Monitoimipainike
*1 Jotkin Bluetooth-matkapuhelimet eivät
ehkä tue joitakin toimintoja.
*2 Tämän toiminta määräytyy Bluetoothmatkapuhelimen mukaan.
*3 Jotkin toiminnot eivät ehkä ole tuettuja
soitettaessa puhelu Bluetoothmatkapuhelimesta.
18
FI
Puhelun soittaminen musiikin toiston
aikana
Protokollia HFP tai HSP ja A2DP tarvitaan soitettaessa puhelu musiikin
toiston aikana. Jos esimerkiksi soitetaan puhelu Bluetooth-matkapuhelimen
avulla kuunneltaessa Bluetooth-yhteensopivan musiikkisoittimen toistamaa
musiikkia, tämä laite on yhdistettävä matkapuhelimeen HFP- tai HSPprotokollaa käyttäen.
Luo Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja toisen
käytettävän laitteen välille alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Luo Bluetooth-yhteys tämän laitteen ja käytettävän
matkapuhelimen välille käyttämällä HFP- tai HSPprotokollaa ja noudattamalla ohjeita, jotka ovat
kohdassa ”Puhelun soittaminen” (katso sivua 16).
2 Luo musiikin toistoon käytettävästä Bluetoothlaitteesta (musiikkisoitin tai matkapuhelin) Bluetoothyhteys käyttämällä A2DP-protokollaa.
Puhelun soittaminen
musiikin toiston aikana
1 Paina musiikin toiston
aikana
monitoimipainiketta
(sivu 18), tai soita
puhelu käyttämällä
Bluetoothmatkapuhelimen
painikkeita.
Jos tästä laitteesta ei kuulu
valintaääntä, pidä
monitoimipainiketta painettuna
noin 2 sekuntia.
Puhelun vastaanottaminen
musiikin toiston aikana
Kun saat puhelun, musiikin toisto
keskeytyy ja tästä laitteesta kuuluu
soittoääni.
1 Paina
monitoimipainiketta ja
puhu.
Paina monitoimipainiketta
puhelun lopettamisen jälkeen.
Tämä laite siirtyy takaisin
musiikin toistoon.
Jos soittoääntä ei kuulu
puhelun saapuessa
1 Pysäytä musiikin toisto.
2 Kun soittoääni kuuluu,
paina
monitoimipainiketta ja
puhu.
19
FI
LISÄTIETOJA
Laitteen hävittäminen
Tämän laitteen oikean kuulokeosan sisällä on ladattava litium-ioniakku.
Ympäristön suojelemiseksi poista laitteen sisäinen akku ennen laitteen
hävittämistä ja hävitä akku asianomaisten määräysten mukaan.
3 Irrota akku tästä
1 Avaa oikean
kuulokeosan kotelo.
laitteesta.
1 Irrota korvatyyny oikeasta
kuulokeosasta.
2 Irrota 3 ruuvia.
3 Avaa oikean kuulokeosan
kotelo.
1 Irrota ruuvi.
2 Irrota ja käännä ympäri
piirilevy, johon akku on
asennettu.
3 Vedä piirilevyllä oleva liitin
ulos.
2
1
Oikean
kuulokeosan
kotelo
3
4 Vedä ulos ja irrota akku.
2 Irrota valintakytkin
oikean kuulokeosan
kotelosta.
1 Irrota akun vieressä oleva
ruuvi.
2 Nosta ylös piirilevy, johon
valintakytkin on asennettu
yhdessä valintakytkimen
kannen kanssa.
20
FI
Akku
Varotoimet
Bluetooth-tiedonsiirrosta
• Langattoman Bluetooth-tekniikan
toimintaetäisyys on noin 10 metriä.
Enimmäisetäisyys voi määräytyä
esteiden (esimerkiksi henkilöt,
metalliesineet tai seinät) tai
sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
• Tämän laitteen antenni on
oikeanpuoleisen kuulokeosan sisällä.
Bluetooth- tiedonsiirron herkkyys on
paras, kun liitetty Bluetooth-laite
asetetaan oikealle puolelle.
• Bluetooth-tiedonsiirron herkkyys voi
kärsiä seuraavissa tilanteissa.
– Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen
välissä on este, kuten henkilö,
metalliesine tai seinä.
– Tämän laitteen lähellä on 2,4 GHz:n
taajuudella toimiva laite, WLANtukiasema, langaton puhelin tai
mikroaaltouuni.
• Koska Bluetooth-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE802.11b/g) käyttävät
samaa taajuutta, voi syntyä
mikroaaltohäiriöitä. Häiriöt voivat
hidastaa tiedonsiirtonopeutta, aiheuttaa
kohinaa tai virheellisen yhteyden
muodostumisen, jos tätä laitetta
käytetään lähellä WLAN-laitetta. Jos
näin käy, toimi seuraavasti.
– Käytä tätä laitetta vähintään 10
metrin päässä WLAN-laitteesta.
– Jos tätä laitetta käytetään enintään 10
metrin päässä WLAN-laitteesta,
katkaise WLAN-laitteesta virta.
– Aseta tämä laite ja Bluetooth-laite
mahdollisimman lähelle toisiaan.
• Bluetooth-laitteen lähettämät
mikroaallot voivat vaikuttaa
elektronisiin lääketieteellisiin
laitteisiin. Onnettomuuksien
välttämiseksi katkaise virta tästä
laitteesta ja muista Bluetoothlaitteista seuraavissa paikoissa:
– syttyvän kaasun lähellä, sairaalassa,
junassa, lentokoneessa tai
huoltoasemalla
– automaattisten ovien tai
palohälytyslaitteiden lähellä.
• Tämä laite tukee Bluetoothstandardin mukaisia
suojausominaisuuksia, jotka tarjoavat
turvallisen yhteyden langatonta
Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä.
Käytettävät asetukset voivat
kuitenkin aiheuttaa sen, ettei suojaus
ole riittävä. Noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa langattoman
Bluetooth-tekniikan avulla.
• Emme ole missään vastuussa tietojen
joutumisesta vääriin käsiin Bluetoothtiedonsiirron aikana.
• Yhteyden muodostumista kaikkien
Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida
taata.
– Bluetooth-toiminnolla varustettu
laite tarvitaan Bluetooth SIG:n
määrittelemän Bluetoothstandardinmukaisuuden
saavuttamiseksi ja laitteen
todentamiseksi.
– Vaikka kytketty laite olisi yllä
mainitun Bluetooth-standardin
mukainen, yhteyttä ei ehkä voi
muodostaa kaikkiin laitteisiin tai
laitteet eivät ehkä toimi oikein.
Tämä määräytyy laitteen
toimintojen tai teknisten
ominaisuuksien mukaan.
– Laite tai ympäristö voi aiheuttaa
sen, että jos puhelimeen puhumisen
aikana kävellään, äänessä voi olla
häiriöitä.
• Kytkettävä laite voi aiheuttaa sen, että
tiedonsiirron alkaminen kestää jonkin
aikaa.
Jatkuu
21
FI
Vakiovarusteisiin sisältyvä
verkkolaite
• Käytä tämän laitteen vakiovarusteisiin
kuuluvaa verkkolaitetta. Älä käytä
muita verkkolaitteita, koska ne saattavat
aiheuttaa tässä laitteessa
toimintahäiriön.
Liittimen napaisuus
• Irrota verkkolaite pistorasiasta, jos tätä
laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Irrota verkkolaite pistorasiasta
pistokkeesta vetämällä. Älä vedä
johdosta.
Muuta
• Älä sijoita tätä laitetta paikkaan, joka on
alttiina kosteudelle, pölylle, noelle,
höyrylle tai suoralle auringonvalolle,
äläkä käytä laitetta odottaessasi
liikennevaloissa. Muutoin laite voi
vioittua.
• Varo sormiasi, kun taitat kuulokkeet.
• Radioaaltojen häiriöt ja laitteiden
käyttöympäristö voivat aiheuttaa sen,
ettei Bluetooth-yhteys matkapuhelimiin
ehkä toimi.
• Jos tunnet epämiellyttäviä oireita
Bluetooth-laitteen käyttämisen jälkeen,
lopeta Bluetooth-laitteen käyttäminen
heti. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua
lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
• Tämän laitteen kuuntelu suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa
kuuloa. Älä käytä tätä laitetta
moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä
ajaessasi, jotta liikenneturvallisuus ei
vaarannu.
• Älä aseta laitteen päälle mitään
painavaa esinettä, jotta laitteen kotelon
muoto ei muutu.
22
FI
• Korvatyynyt ovat kuluvia osia. Ne
voivat haurastua pitkäaikaisen käytön
tai säilytyksen aikana. Jos ne ovat
vahingoittuneet, vaihda ne uusiin.
• Jos sinulla on tähän laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole
mainittu tässä käyttöohjeessa, ota
yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Mikä langaton Bluetooth-tekniikka
on?
Langaton Bluetooth-tekniikka on
lyhyen toimintaetäisyyden tarjoava
langaton tekniikka, joka
mahdollistaa langattoman
tiedonsiirron digitaalisten laitteiden
(kuten tietokoneiden tai
digitaalikameroiden) välillä.
Langattoman Bluetooth-tekniikan
toimintaetäisyys on noin 10 metriä.
Yleensä yhdistetään toisiinsa vain
kaksi tarvittavaa laitetta, mutta
jotkin laitteet voi yhdistää useaan
laitteeseen samanaikaisesti.
Yhteyden muodostamisessa ei
tarvita kaapelia, eikä laitteita
myöskään tarvitse asettaa toisiaan
kohti, kuten infrapunatekniikassa.
Täten laitteen voi sijoittaa
esimerkiksi laukkuun tai taskuun.
Bluetooth-standardi on
kansainvälinen standardi, jota
tuhannet yritykset kaikkialla
maailmassa tukevat ja käyttävät.
Tiedonsiirtojärjestelmä ja
tämän laitteen kanssa
yhteensopivat Bluetoothprofiilit
Profiili on kunkin Bluetoothlaitemäärittelyn toiminnan
standardi. Tämä laite tukee
seuraavaa Bluetooth-versiota ja
profiileja:
Tiedonsiirtojärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio 2.0
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): laadukkaan audiosisällön
lähetys tai vastaanotto.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): A/V-laitteen ohjaus,
esimerkiksi tauko, pysäytys, toiston
aloitus, äänenvoimakkuuden säätö.
– HSP (Headset Profile)*: puhuminen
puhelimeen / puhelimen ohjaus.
– HFP (Hands-free Profile)*: puhuminen
puhelimeen / puhelimen ohjaus
handsfree-toiminnoilla.
* Jos käytettävä Bluetooth-matkapuhelin
tukee sekä HFP (Hands-free Profile)
-profiilia että HSP (Headset Profile)
-profiilia, valitse HFP.
Huomautus
Bluetooth-toiminnon käyttäminen
edellyttää, että liitettävä Bluetooth-laite
tukee samaa profiilia kuin tämä laite.
Huomaa myös, että vaikka tuki samalle
profiilille olisi olemassa, eri laitteiden
tukiominaisuudet voivat poiketa
toisistaan.
23
FI
Vianmääritys
Jos tämän laitteen käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
tarkistusluettelon avulla. Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä
Sony-jälleenmyyjältä.
Yhteiset
Tähän laitteeseen ei tule
virtaa.
, Lataa laitteen akku.
, Laitteeseen ei tule virtaa latauksen
aikana. Irrota tämä laite
verkkolaitteesta ja kytke sitten virta.
Liittäminen pariksi ei
onnistu.
, Aseta tämä laite ja toinen Bluetoothlaite lähemmäs toisiaan.
Äänessä on häiriöitä
(katkoja).
, Jos lähellä on sähkömagneettista
säteilyä lähettävä laite (kuten
WLAN- laite, muita Bluetoothlaitteita tai mikroaaltouuni), siirrä
tämä laite kauemmas muista laitteista.
Laite ei toimi oikein.
, Palauta laitteen tehdasasetukset.
Tämä toiminto ei poista
pariksiliittämistietoja. Aseta reikään
esimerkiksi neula hieman vinottain ja
paina, kunnes tunnet napsahduksen.
RIGHT
Bluetooth-yhteyttä ei voi
luoda.
, Varmista, että tähän laitteeseen on
kytketty virta.
, Varmista, että liitettävään Bluetoothlaitteeseen on kytketty virta ja että
siinä on Bluetooth-toiminto käytössä.
, Tähän laitteeseen ei ehkä ole
tallennettu tietoa yhteydestä toisen
Bluetooth-laitteen kanssa. Luo
Bluetooth-yhteys toisesta Bluetoothlaitteesta tähän laitteeseen heti, kun
pariksiliittäminen on valmis.
, Tämä laite tai toinen Bluetooth-laite
on lepotilassa.
, Bluetooth-yhteys on katkennut. Luo
Bluetooth-yhteys uudelleen.
Äänessä on säröä
, on säröä Varmista, ettei tämä laite
vastaanota häiriöitä WLAN-laitteesta,
toisesta 2,4 GHz:n taajuutta
käyttävästä laitteesta tai
mikroaaltouunista.
, Muuta tämän laitteen paikkaa.
24
FI
Kuunneltaessa
musiikkia
Ääntä ei kuulu
, Varmista, että sekä tähän laitteeseen
että toiseen Bluetooth-laitteeseen on
kytketty virta.
, Varmista, että sekä tämä laite että
toinen Bluetooth-laite luovat
yhteyden A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) -protokollaa
käyttämällä.
, Varmista, että toinen Bluetooth-laite
on asetettu toistamaan musiikkia.
, Varmista, ettei laitteen
äänenvoimakkuutta ole asetettu liian
pieneksi.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä laitteessa.
, Liitä tämä laite ja toinen Bluetoothlaite uudelleen pariksi.
Ääni on hiljainen
, Lisää äänenvoimakkuutta tässä
laitteessa.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä laitteessa.
Äänenlaatu on huono
, Valitse Bluetooth-yhteyden
protokollaksi A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile), jos
valittuna on HSP (Headset Profile)
-protokolla.
Bluetooth-yhteyttä toisesta
Bluetooth-laitteesta tähän
laitteeseen ei voi luoda.
, Bluetooth-laitteessa ei ole SCMS-Tsisällönsuojausta*. Kun laitteen virta
on kytketty pois päältä, paina ja pidä
pohjassa POWER-painiketta ja
kohdetta Nx noin 7 sekunnin ajan
kytkeäksesi SCMS-T-suojauksen pois
päältä. Merkkivalo (sininen) välähtää
kerran.
* SCMS-T-sisällönsuojauksella
suojataan langattoman Bluetoothtekniikan avulla siirrettyä sisältöä.
Tämä laite voi vastaanottaa
menetelmällä suojattua sisältöä.
Paina ja pidä pohjassa POWERpainiketta ja kohdetta Nx noin 7
sekunnin ajan kytkeäksesi käyttöön
laitteen SCMS-Tsisällönsuojauksen. Merkkivalo
(sininen) välähtää kaksi kertaa.
Äänessä on katkoja toiston
aikana.*1
, Katkaise Bluetooth-yhteys (A2DP)
Bluetooth-laitteesta. Kun laitteen
virta on kytketty päälle, paina ja pidä
pohjassa kohdetta Nx noin 7
sekunnin ajan vähentääksesi
bittinopeutta. Merkkivalo (sininen)
välähtää kerran.*2
*1 Tämä laite voi vastaanottaa suuren
bittinopeuden musiikkia. Huomaa,
että äänessä voi olla katkoja suurta
bittinopeutta käytettäessä.
*2 Huomaa, että tilanteesta riippuen
tämä ei välttämättä poista äänen
katkoja. Paina ja pidä pohjassa
kohdetta Nx uudelleen noin 7
sekunnin ajan ottaaksesi vastaan
suuren bittinopeuden musiikkia.
Merkkivalo (sininen) välähtää
kaksi kertaa.
Soitettaessa puhelu
Vastaanottajan ääntä ei
kuulu.
, Varmista, että sekä tähän laitteeseen
että Bluetooth-matkapuhelimeen on
kytketty virta.
, Tarkista tämän laitteen ja Bluetoothmatkapuhelimen välisen yhteyden
toimivuus.
, Varmista, että Bluetoothmatkapuhelimen lähtösignaalin
kohteeksi on valittu tämä laite.
, Varmista, ettei laitteen
äänenvoimakkuutta ole asetettu liian
pieneksi.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä Bluetoothmatkapuhelimessa.
, Jos kuuntelet musiikkia tällä
laitteella, lopeta musiikin toisto,
paina monitoimipainiketta ja puhu.
Vastaanottajan ääni on
hiljainen
, Lisää äänenvoimakkuutta tässä
laitteessa.
, Lisää tarvittaessa äänenvoimakkuutta
liitetyssä Bluetoothmatkapuhelimessa.
25
FI
Laitteen
tehdasasetusten
palauttaminen
Voit palauttaa tämän laitteen
tehdasasetukset (kuten
äänenvoimakkuuden asetuksen) ja
poistaa kaikki pariksiliittämistiedot.
1 Jos tähän laitteeseen on
kytketty virta, katkaise
laitteesta virta pitämällä
POWER-painiketta
painettuna noin 3
sekuntia.
2 Pidä POWER-painiketta
ja monitoimipainiketta
painettuna
samanaikaisesti noin 7
sekuntia.
Merkkivalo (sininen) ja
merkkivalo (punainen)
välähtävät neljä kertaa
samanaikaisesti, ja
tehdasasetukset palautuvat tähän
laitteeseen. Kaikki
pariksiliittämistiedot poistetaan.
26
FI
Tekniset tiedot
Yleistä
Kuulokkeet
Tiedonsiirtojärjestelmä
Bluetooth-määrityksen versio 2.0
Virtalähde
3,7 V DC: sisäinen litium-ioniakku
Lähtöteho
Bluetooth-määrityksen teholuokka 2
Paino
Noin 180 g
Suurin toimintaetäisyys
toimintaetäisyys Näköyhteydellä noin
10 m *1
Nimellistehonkulutus
3,0 W
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Vastaanotin
Tyyppi
Suljettu, dynaaminen
Modulointimenetelmä
FHSS
Kaiutinelementti
40 mm, kalotti
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Toiston taajuusvaste
10 – 25 000 Hz
Tuetut koodausmuodot*3
SBC*4, MP3
Tehollinen taajuusvaste
100 – 4 000 Hz
Lähetystaajuusalue (A2DP)
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
Vakiovaruste
Verkkolaite (1)
Kuljetuspussi (1)
Käyttöohjeet (tämä opas) (1)
*1 Todelliseen toimintaetäisyyteen
vaikuttavat esimerkiksi laitteiden
välissä olevat esteet, mikroaaltouuneja
ympäröivät magneettikentät, staattinen
sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin
teho, käyttöjärjestelmä ja
sovellusohjelmisto.
2
* Bluetooth-standardiprofiilit ilmaisevat
laitteiden välisen Bluetoothtiedonsiirron tarkoituksen.
*3 Koodausmuoto: audiosignaalin
pakkaus- ja muunnosmuoto
*4 Alikaistojen koodausmuoto
Mikrofoni
Tyyppi
Suuntakuvio pallo,
elektreettikondensaattori
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
27
FI
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for regn eller
fugt.
Åbn ikke kabinettet for at reducere
risikoen for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til
faguddannet personale.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
som f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at reducere risikoen for brand må
dette apparat ikke tildækkes med aviser,
duge, gardiner mv. Og anbring ikke et
tændt stearinlys ovenpå det.
Anbring ikke genstande, der er fyldt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet for at
reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød.
Slut lysnetadapteren til et let tilgængeligt
stik i væggen. Hvis du opdager noget
mærkeligt ved lysnetadapteren, skal du
straks tage den ud af stikket i væggen.
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme,
f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
2
DK
Undertegnede, Sony Corp. erklærer
herved, at følgende udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
Direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på
følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Mærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne
tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Sony
Corporation's brug af disse sker under
licens.
Andre varemærker og handelsnavne
tilhører deres respektive ejere.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Håndtering af
udtjente elektriske
og elektroniske
produkter (Gælder
for den Europæiske
Union og andre
europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke
til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Indholdsfortegnelse
Velkommen! ...................... 4
3 trin til Bluetooth-funktion ...... 5
Delenes placering og
funktion ......................... 6
Opladning af enheden ..... 7
Parring ............................... 9
Hvad er parring? ....................... 9
Procedurer for parring ............... 9
Bære hovedsættet .......... 11
Indikationer for Bluetoothfunktion ....................... 12
Lytte til musik ................. 13
Styring af lydenheden –
AVRCP ............................... 14
DK
Kalde op .......................... 16
Styring af Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP ............................ 18
Opkald under afspilning
af musik ....................... 19
Bortskaffelse af
enheden ....................... 20
Forholdsregler ................ 21
Hvad er Bluetooth trådløs
teknologi? ................... 23
Fejlfinding ....................... 24
Initialisering af denne
enhed ........................... 26
Specifikationer ............... 27
3
DK
Velkommen!
Tak, fordi du har købt dette Sony Trådløst hovedtelefonssæt. Denne enhed
anvender Bluetooth™ trådløs teknologi.
• Nyd musik trådløst med en Bluetooth-musikafspiller.*1
• 40 mm driverenheder gengiver i fremragende lydkvalitet.
• Luksus-ørepuder til komfortabel pasform.
• Du kan nyde håndfri samtale med din Bluetooth-mobiltelefon uden at tage
den ud af tasken.*2
• Det kan være praktisk at fjernbetjene basisfunktionerne i en Bluetoothmusikafspiller (Afspil, Stop osv.).*3
• Nyttig genopladningsfunktion.
• Praktisk sammenklappelig type, der er nem at have med.
For oplysninger om Bluetooth trådløs teknologi, se side 23.
Tale i telefonen
4
DK
Lytte til musik
*1 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
*2 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile).
*3 Den tilsluttede Bluetooth-enhed skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
3 trin til Bluetooth-funktion
Parring
Registrer først ("par") en Bluetooth-enhed (mobiltelefon osv.) og denne
enhed med hinanden. Når først parringen er foretaget, er der ikke behov
for parring igen.
Bluetoothmobiltelefon osv.
Trådløst
stereohovedtelefonsæt
Parring
c Side 9
V
V
Lytte til musik
Kalde op
Bluetooth-tilslutning
Bluetooth-tilslutning
Brug en Bluetooth-enhed til at
oprette Bluetooth-tilslutningen.
Når enheden tændes, begynder
den med at oprette en Bluetoothforbindelse til den genkendte
mobiltelefon automatisk.
Tilslutning
A2DP
AVRCP
c Side 13
V
Lytte til musik
Du kan lytte til musik, der
afspilles på Bluetooth-enheden.
Det er muligt at afspille, stoppe
eller holde pause med denne
enhed.
Musik
c Side 13 - 15
Tilslutning
HFP
HSP
c Side 16
V
Tale i telefonen
Du kan foretage og modtage
opkald ved at betjene denne
enhed.
Tale
c Side 17 - 19
5
DK
INTRODUKTION
Delenes placering og funktion
1 POWER-knap
2 Multifunktionsknap
Styrer forskellige
opkaldsfunktioner.
3 Indikator (blå)
Angiver kommunikationsstatus
for enheden.
4 Indikator (rød)
Angiver strømstatus for
enheden.
5 Mikrofon
6 DC IN 3 V-stik
7 RESET-knap
Tryk på denne knap, når
enheden ikke fungerer korrekt.
Parringsoplysningerne slette
ikke ved denne handling.
6
DK
8 VOL (lydstyrke) – knap
9 VOL (lydstyrke) +*
knap
0 Jog-kontakt
Styrer forskellige funktioner, når
du lytter til musik.
qa
+/– knapper
Gå til forrige/efterfølgende
grupper ved lytning til musik.
qs Skyder
qd (RIGHT) (højre) indikation
qf Højre ( (RIGHT)) enhed
qg Ørepude
qh Venstre ( (LEFT) ) enhed
qj (LEFT) (venstre)
indikation
qk Hovedbånd
* Denne knap har et berøringspunkt.
Opladning af enheden
Enheden indeholder et genopladeligt Lithium-Ion-batteri, som skal oplades,
før det kan bruges første gang.
1 Tilslut den medfølgende
lysnetadapter til DC IN
3 V-stikket i denne
enhed.
2 Sørg for, at indikatoren
(rød) tændes ved
opladning.
RIGHT
Trådløst
Til en
stereohovedtelefonsæt stikkontakt
RIGHT
Til DC IN
3 V-stik
Lysnetadapter
(medfølger)
Når lysnetadapteren tilsluttes til
en stikkontakt, starter
opladningen.
Tip!
Hvis lysnetadapteren tilsluttes til en
stikkontakt, mens enheden er tændt,
slukkes enheden
automatisk.
Opladningen fuldføres på ca. 3
timer*, og indikatoren (rød)
slukkes automatisk.
* Tid for opladning af et tomt batteri.
Forsigtig!
Hvis denne enhed registrerer et
problem under opladning, slukkes
indikatoren (rød) muligvis, selvom
opladningen ikke er afsluttet.
Kontroller følgende årsager:
– Omgivelsestemperaturen ligger
uden for området 0 °C – 40 °C.
– Der er et problem med batteriet.
I dette tilfælde skal du foretage
opladningen igen inden for det
ovenfor nævnte temperaturinterval.
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsat
opstår.
Fortsat
7
DK
Bemærkninger
• Hvis batteriet ikke har været brugt i
lang tid, kan det hurtigt blive afladet,
men efter nogle få opladninger vil det
imidlertid blive bedre.
• Hvis levetiden for det indbyggede
genopladelige batteri falder til
halvdelen af den normale levetid, skal
batteriet udskiftes. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler angående
udskiftning af det genopladelige batteri.
• Undgå voldsomme temperaturer,
direkte sollys, fugt, sand, støv eller
mekanisk stød. Efterlad den aldrig i en
bil, der er parkeret i solen.
• Brug kun den medfølgende
lysnetadapter. Brug ikke en anden
lysnetadapter.
Indikator (rød)
Status
3 gange
Fuld
2 gange
Mellem
1 gang
Lav (kræver
opladning)
Status
Ca.
brugstimer
Du kan ikke kontrollere resterende batteri
umiddelbart efter, at enheden er blevet
tændt eller under parring.
Kommunikationstid (inkl.
tid for
musikafspilning)
(op til)
17 timer
Når batteriet er næsten tomt
Standby-tid
(op til)
200 timer
Indikatoren (rød) blinker automatisk
langsomt.
Når batteriet bliver tomt, høres en
biplyd, og enheden slukkes
automatisk.
* Den ovenfor angivne tid kan variere
afhængigt af omgivelsestemperaturen
eller forholdene ved brug.
8
Når du trykker på POWERknappen, mens enheden er tændt,
blinker indikatoren (rød). Du kan
kontrollere den resterende
batteristrøm ved det antal gange,
som indikatoren (rød) blinker.
Bemærk!
Brugstimer*
DK
Kontrol af resterende
batteri
Parring
Hvad er parring?
Bluetooth-enheder skal på forhånd
"parres" med hinanden.
Når Bluetooth-enheder er parret, er
der ikke behov for at parre dem
igen, undtagen i følgende
situationer:
• Parringsoplysningerne er blevet
slettet efter reparation osv.
• Denne enhed er blevet parret med
9 eller flere enheder.
Denne enhed kan parres med op
til 8 enheder. Hvis en ny enhed
parres efter parring af 8 enheder,
erstattes den enhed, hvis seneste
tilslutningstidspunkt er det ældste
blandt de 8 parrede enheder, med
den nye.
• Når genkendelsen af enheden af
den enhed, der skal tilsluttes,
slettes.
• Denne enhed initialiseres.
Alle parringsoplysningerne
slettes.
Procedurer for
parring
1 Anbring Bluetoothenheden inden for 1 m
fra denne enhed.
2 Tryk på POWERknappen, og hold den
nede i 7 sekunder eller
mere for standby for
parring, mens enheden
er slukket.
Bemærkninger
• Efter ca. 3 sekunder tændes
strømmen, og indikatoren (blå) og
indikatoren (rød) blinker samtidigt
to gange. Hold knappen nedtrykket
uden at slippe den, indtil begge
indikatorer begynder at blinke
samtidigt, og slip derefter knappen.
Enheden går i parringstilstand.
• Hvis parring ikke lykkes inden for 5
minutter, annulleres parring, og
enheden slukkes. I så fald skal du
starte igen fra trin 1.
Fortsat
9
DK
3 Udfør proceduren til
parring på Bluetoothenheden for at få
genkendt denne enhed.
Listen med genkendte enheder
vises på displayet på Bluetoothenheden. Denne enhed vises
som "DR-BT50".
Hvis "DR-BT50" ikke vises,
skal du gentage proceduren fra
trin 1.
4 Vælg "DR-BT50" på
displayet på Bluetoothenheden.
5 Hvis der skal angives en
adgangskode* på
displayet på en
Bluetooth-enhed, skal
du angive "0000".
Parringen er fuldført, når
indikatoren (blå) blinker
langsomt.
Meddelelsen, som betyder
"Parring fuldført", vises på
displayet på en visse Bluetoothenheder.
* Adgangskoden kan hedde
"Passkey", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Adgangskode".
6 Start Bluetoothtilslutningen fra
Bluetooth-enheden.
Denne enhed husker enheden
som den senest tilsluttede enhed.
Visse Bluetooth-enheden kan
tilslutte automatisk til enheden,
når parringen er fuldført.
10
DK
Parring med en Bluetoothenhed, som ikke kan vise
en liste med registrerede
enheder, eller som ikke har
noget display
Du kan parre enheden ved at
indstille både denne enhed og
Bluetooth-enheden til
parringstilstand. Oplysninger finder
du i den betjeningsvejledning, der
blev leveret med Bluetoothenheden.
Tip!
• Hvis du vil parre andre Bluetoothenheder, skal du gentage trin 1 til 5 for
hver enhed.
• Se "Initialisering af denne enhed"
(side 26).
Bære hovedsættet
Hovedsættet har (LEFT) og
(RIGHT) indikationer, bær det
svarende til dit venstre og højre øre.
Træk ned, og fold
hovedsættet sammen
LEFT
RIGHT
y
Skyder
Tip!
Der er et berøringspunkt på (LEFT)
indikationen til at vise den venstre enhed.
Tip!
Træk skyderne i begge ender ned, når du
folder den sammen, for at gøre den mere
kompakt.
11
DK
Indikationer for Bluetooth-funktion
B : Indikator (blå)
R : Indikator (rød)
Tilslutning
Parring
Status
Blinkende mønstre
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
B
R
Kan tilsluttes
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Tilslutning
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP eller A2DP B
(standby for modtagelse af
Tilsluttet
–
–
Søgning
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
lydsignal)
HFP/HSP og A2DP B
(standby for modtagelse af
– – – – – – –
– – – ...
R –
lydsignal)
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Lytte efter telefonopkald B
under standby
R –
– – – – – – –
– – – ...
Telefon
Musik
Lytte
12
DK
...
Indkommende
opkald
B
R –
Tale
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Opkald under
B
afspilning af musik R –
– – – – – – –
– – – ...
BETJENING AF ENHEDEN
Lytte til musik
• Når enheden tændes, forsøger den
at oprette forbindelse til den sidst
tilsluttede Bluetooth-enhed
automatisk med HFP eller HSP.
Hvis du vil foretage eller modtage
opkald, mens du lytter til musik,
skal du først gøre den sidst
tilsluttede Bluetooth-enhed klar til
HFP- eller HSP-tilslutning, før du
tænder for hovedsættet.
POWER-knap
– knap
+ knap
Jog-kontakt
VOL + knap
VOL – knap
Betjening af
Jog-kontakt
FF
2 Opret Bluetooth-
Nx
REW
Kontroller følgende, før du betjener
enheden.
– Bluetooth-enheden er tændt.
– Parring af denne enhed og
Bluetooth-enheden er fuldført.
– Bluetooth-enheden understøtter
funktionen til transmission af
musik (profil: A2DP*).
1 Tryk på POWER-
tilslutning (A2DP) fra en
Bluetooth-enhed til
denne enhed.
Oplysninger om betjening af
Bluetooth-enheden finder du i
den betjeningsvejledning, der
blev leveret med den.
3 Start afspilningen på
Bluetooth-enheden.
Tip!
knappen, og hold den
nede i ca. 3 sekunder,
mens enheden er
slukket.
Bluetooth-tilslutning med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
kan også styres med Jog-kontakten fra
denne enhed til Bluetooth-enheden,
undtagen ved opkald fra denne enhed.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker samtidigt to gange,
og enheden tændes.
Bemærk!
Bemærkninger
• Tryk ikke på POWER-knappen, og
hold den nede i mere end 7
sekunder, da den ellers går over til
parring.
Når du afspiller musik ved at tilslutte
enheden til en Bluetooth-enhed ved hjælp
af HSP (Headset Profile), er lydkvaliteten
ikke høj. Du kan opnå bedre lyd ved at
ændre Bluetooth-tilslutningen til A2DP
ved at betjene Bluetooth-enheden.
* På side 23 finder du yderligere
oplysninger om profiler.
Fortsat
13
DK
Sådan justerer du
lydstyrken
Tryk på VOL + eller – knappen,
mens du lytter til musikken.
Tip!
• Afhængigt af den tilsluttede enhed kan
det også være nødvendigt at justere
lydstyrken på den tilsluttede enhed.
• Lydstyrken når du foretager opkald, og
når du lytter til musik, kan indstilles
uafhængigt.
Sådan afbrydes brugen
1 Afbryd Bluetoothtilslutningen ved at
betjene Bluetoothenheden.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen nede i
ca 3 sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) tændes samtidigt, og
enheden slukkes.
Tip!
Når du holder op med at afspille musik,
kan Bluetooth-forbindelsen blive afbrudt
automatisk, afhængigt af Bluetoothenheden.
14
DK
Styring af lydenheden
– AVRCP
Hvis den tilsluttede Bluetoothlydenhed understøtter AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile), kan du styre den ved hjælp
af enhedens knapper.
Oplysninger om betjening af
Bluetooth enheden finder du i den
betjeningsvejledning, der blev
leveret med den.
Bemærk!
Betjening af den tilsluttede Bluetoothenhed fra denne enhed varierer afhængigt
af dens specifikationer.
Status: I stop- og pausetilstand
Kort tryk
Langt tryk
Nx
1
2
FF / REW
3
4
5
6
+/–
Starter afspilning*1
Stop
Gå til næste/forrige
Hurtig fremad- eller
tilbagespoling*2
5 Gå til efterfølgende/forrige
grupper*2
6 Gå til efterfølgende/forrige
grupper kontinuert*2
1
2
3
4
Status: I afspilningstilstand
Kort tryk
Langt tryk
Nx
7
8
FF / REW
9
0
qa
qs
+/–
Pause*1
Stop
Gå til næste/forrige
Hurtig fremad- eller
tilbagespoling*2
qa Gå til efterfølgende/forrige
grupper*2
qs Gå til efterfølgende/forrige
grupper kontinuert*2
7
8
9
0
*1 Det kan være nødvendigt at trykke to
gange på knappen på Bluetoothenheden.
2
* Visse Bluetooth-enheden fungerer
muligvis ikke.
Bemærk!
Du kan ikke justere Bluetooth-enhedens
lydstyrke med lydstyrkeknapperne.
15
DK
Kalde op
Multifunktionsknap
POWER-knap
VOL + knap
VOL – knap
Kontroller følgende, før du betjener
enheden.
– Bluetooth-funktionen er aktiv i
mobiltelefonen.
– Parring af denne enhed og
Bluetooth-mobiltelefonen er
fuldført.
1 Tryk på POWER-
A Oprette en forbindelse
ved at betjene
Bluetoothmobiltelefonen
1 Opret Bluetoothtilslutningen (HFP eller
HSP*) fra Bluetoothmobiltelefonen til denne
enhed.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker to gange samtidigt,
enheden tændes, og derefter
forsøger den at oprette
forbindelse til den sidst anvendte
Bluetooth-mobiltelefon.
Der henvises også til
betjeningsvejledningen, som
fulgte med Bluetoothmobiltelefonen angående
yderligere oplysninger.
Listen med genkendte enheder
vises på displayet på Bluetoothmobiltelefonen. Denne enhed
vises som "DR-BT50".
Når du bruger både HFP
(Hands-free Profile) og HSP i
Bluetooth-mobiltelefonen
(Headset Profile), indstillet til
HFP.
Tryk ikke på POWER-knappen, og
hold den nede i mere end 7 sekunder,
da den ellers går over til parring.
Tip!
Denne enhed indstiller forsøgene på
tilslutning til Bluetooth
mobiltelefonen efter 1 minut. I
dette tilfælde skal du trykke på
multifunktionsknappen for at forsøge
tilslutning igen.
DK
Du kan oprette en forbindelse ved at
betjene Bluetooth-mobiltelefonen
eller ved at betjene denne enhed for
at opnå tilslutning til den sidst
tilsluttede Bluetooth-enhed.
knappen, og hold den
nede i ca. 3 sekunder,
mens enheden er
slukket.
Bemærk!
16
Når denne enhed ikke
automatisk opretter
forbindelse til en
Bluetooth-mobiltelefon
Bemærk!
Når du opretter forbindelse til en
Bluetooth-mobiltelefon, som er
forskellig fra den sidst tilsluttede,
skal du følge ovenstående procedure.
* På side 23 finder du yderligere
oplysninger om profiler.
B Du kan oprette
forbindelse til den sidst
tilsluttede Bluetoothenhed ved at betjene
denne enhed.
1 Tryk på
multifunktionsknappen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) begynder at blinke
samtidigt, og enheden opretter
forbindelse i ca 5. sekunder.
Bemærk!
Mens du lytter til musik med denne
enhed, kan du ikke oprette en Bluetoothforbindelse med multifunktionsknappen.
Opkald
1 Brug knapperne på din
mobiltelefon til at
foretage et opkald.
Hvis der ikke høres en opkaldstone
med denne enhed, skal du trykke på
multifunktionsknappen og holde den
nede i ca. 2 sekunder.
Tip!
Du kan kalde op på følgende måde,
afhængigt af Bluetooth-mobiltelefonen.
Der henvises også til
betjeningsvejledningen, som fulgte med
Bluetooth-mobiltelefonen angående
betjening.
– Når du ikke kommunikerer, kan du
kalde op ved hjælp af
stemmeopkaldsfunktionen ved at trykke
på multifunktionsknappen.
– Når du ikke kommunikerer, kan du
kalde op ved hjælp af
stemmeopkaldsfunktionen ved at trykke
på multifunktionsknappen i ca. 2
sekunder.
Modtagelse af et opkald
Når der kommer indgående opkald,
høres en ringetone fra enheden.
1 Tryk på
multifunktionsknappen
på enheden.
Ringetonen kan variere på
følgende måder, afhængigt af
din mobiltelefon.
– den indstillede ringetone i
enheden
– den indstillede ringetone i
mobiltelefonen
– den indstillede ringetone i
mobiltelefonen, der kun
gælder for Bluetoothtilslutning
Bemærk!
Hvis du modtog et opkald ved at trykke
på knappen på Bluetooth mobiltelefonen,
kan det skyldes, at håndsættet i visse
Bluetooth-mobiltelefoner har forrang. I
dette tilfælde skal du indstille den til at
tale med enheden ved at trykke på
multifunktionsknappen og holde den nede
i ca. 2 sekunder eller ved at betjene
Bluetooth-mobiltelefonen. Der henvises
også til betjeningsvejledningen, som
fulgte med Bluetooth-mobiltelefonen
angående yderligere oplysninger.
Sådan justerer du
lydstyrken
Tryk på VOL + eller – knappen.
Tip!
• Du kan ikke justere lydstyrken, når du
ikke kommunikerer.
• Lydstyrken når du foretager opkald, og
når du lytter til musik, kan indstilles
uafhængigt.
Fortsat
17
DK
Afslutning af et opkald
HFP (Hands-free Profile)
Du kan afslutte et opkald ved at
trykke på multifunktionsknappen på
enheden.
Status
Standby
Sådan afbrydes brugen
1 Afbryd Bluetoothtilslutningen ved at
betjene Bluetoothmobiltelefonen.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen nede i
ca 3 sekunder for at
slukke for strømmen.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) tændes samtidigt, og
enheden slukkes.
Styring af Bluetoothmobiltelefonen –
HFP, HSP
Betjeningen af knapperne på denne
enhed varierer afhængigt af din
mobiltelefon.
HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile) bruges til
Bluetooth-mobiltelefonen. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte
med Bluetooth-mobiltelefonen,
angående understøttede Bluetoothprofiler eller betjening.
18
DK
Multifunktionsknap
Kort tryk
Langt tryk
Start
Genopkald til
stemmeopkald
sidste
nummer
Stemmeopkald Annuller
aktivt
stemmeopkald
–
Udgående
opkald
Adslut
udgående
opkald
–
Besvar
Afvis
Indkommende
opkald
Under opkald Adslut opkald
Skift aktiv
enhed
HSP (Headset Profile)
Status
Multifunktionsknap
Kort tryk
Langt tryk
–
Opkald*1
Adslut
udgående
opkald*1
Afslut
udgående
opkald, eller
skift aktiv
enhed til
hovedsæt*2
Indkommende
opkald
Besvar
–
Under opkald
Adslut
opkald*3
Skift aktiv
enhed til
hovedsæt
Standby
Udgående
opkald
*1 Visse funktioner understøttes muligvis
ikke, afhængigt at Bluetoothmobiltelefonen.
*2 Dette kan variere, afhængigt at
Bluetooth-mobiltelefonen.
*3 Visse funktioner understøttes muligvis
ikke ved opkald med Bluetoothmobiltelefonen.
Opkald under afspilning af musik
Bluetooth-tilslutning ved hjælp af HFP eller HSP såvel som A2DP er
nødvendig for at kalde op under afspilning af musik.
Hvis du f.eks. vil kalde op ved hjælp af en Bluetooth-mobiltelefon, mens du
lytter til musik fra en Bluetooth-kompatibel musikafspiller, skal denne enhed
tilsluttes til mobiltelefonen ved hjælp af HFP eller HSP.
Foretag en Bluetooth-tilslutning mellem denne enhed og
enheden i brug ved at følge de procedurer, der er
skitseret nedenfor.
1 Foretag en Bluetooth-tilslutning mellem denne enhed
og mobiltelefonen i brug ved hjælp af HFP eller HSP
ved at følge de procedurer, der er skitseret under
"Kalde op" (se side 16).
2 Brug den Bluetooth-enhed (musikafspiller eller
mobiltelefon), der anvendes til afspilning af musik, til
at oprette en Bluetooth-tilslutning til denne enhed ved
hjælp af A2DP.
Opkald under afspilning af
musik
1 Tryk på
multifunktionsknappen
under afspilning af
musik (side 18), eller
brug din Bluetoothmobiltelefon til at
foretage et
telefonopkald.
Hvis der ikke høres en
opkaldstone med denne enhed,
skal du trykke på
multifunktionsknappen og
holde den nede i ca. 2 sekunder.
Modtagelse af opkald
under afspilning af musik
Når der kommer et indgående
opkald, stopper musikken, og der
høres en ringetone fra enheden.
1 Tryk på
multifunktionsknappen,
og tal.
Når du har afsluttet opkaldet,
skal du trykke på
multifunktionsknappen. Denne
enhed stilles tilbage til
musikafspilning.
Når der ikke høres en
ringetone, selvom der
kommer et indgående
opkald
1 Stop musikafspilningen.
2 Tryk på
multifunktionsknappen,
og tal, når den ringer.
19
DK
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Bortskaffelse af enheden
Denne enhed indeholder et genopladeligt Lithium-lon-batteri i den højre
enhed.
Af hensyn til miljøet skal du sørge for at fjerne de indbyggede genopladelige
batterier fra enheden før bortskaffelse og bortskaffe batterierne på passende
vis.
1 Fjern huset fra den
3 Fjern det genopladelige
højre enhed.
batteri fra denne enhed.
1 Fjern ørepuden fra den højre
enhed.
2 Fjern de 3 skruer.
3 Fjern det højre hus.
1 Fjern skruen.
2 Fjern og vend det
kredsløbskort, hvor det
genopladelige batteri er
anbragt, om.
3 Træk konnektoren af
kredsløbskortet.
2
1
Højre hus
3
2 Fjern Jog-kontakten fra
det højre hus.
1 Fjern den skrue, der er
anbragt i siden på det
genopladelige batteri.
2 Løft kredsløbskortet, som
Jog-kontakten sidder på,
sammen med dækslet til Jogkontakten.
4 Lad den glide ud, og
fjern det genopladelige
batteri.
Genopladeligt
batteri
20
DK
Forholdsregler
Om Bluetooth-kommunikation
• Bluetooth trådløs teknologi fungerer
inden for ca. 10 m.
Den maksimale rækkevidde kan variere
afhængigt af forhindringer (personer,
metal, vægge osv.) eller det
elektromagnetiske miljø.
• Antennen på denne enhed er indbygget
i huset til det højre øre. Følsomheden
ved Bluetooth-kommunikation vil blive
forbedret ved placering af en tilsluttet
Bluetooth-enhed i din højre side.
• De følgende forhold kan påvirke
følsomheden ved Bluetoothkommunikation.
– Der er en forhindring, f.eks. en
person, metal eller en væg mellem
denne enhed og Bluetooth-enheden.
– En enhed, der anvender frekvensen
2,4 GHz, f.eks. en trådløs LANenhed, en trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, er i brug i nærheden
af denne enhed.
• Da Bluetooth-enheden og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g) anvender den samme
frekvens, kan der forekomme
mikrobølgeinterferens og deraf
følgende forringelse af hastigheden, støj
eller en ubrugelig tilslutning, hvis
denne enhed anvendes i nærheden af en
trådløs LAN-enhed. I dette tilfælde skal
du gøre følgende.
– Brug denne enhed i en afstand af
mindst 10 m fra den trådløse LANenhed.
– Hvis denne enhed anvendes inden for
10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal
den trådløse LAN-enhed slukkes.
– Installer denne enhed og Bluetoothenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• Mikrobølger, der udsendes fra en
Bluetooth-enhed kan påvirke
elektronisk medicinsk udstyr. Sluk
denne enhed og alle andre Bluetoothenheder på følgende steder, da de kan
forårsage en ulykke.
– hvor der findes brændbare gasarter,
på hospitaler, tog, fly eller
tankstationer
– i nærheden af automatiske døre
eller en brandalarm
• Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner i
overensstemmelse med Bluetoothstandarden for at give en sikker
tilslutning ved anvendelse af
Bluetooth trådløs teknologi, men
sikkerheden er muligvis
utilstrækkelig, afhængig af
indstillingen. Vær forsigtig ved
anvendelse af Bluetooth trådløs
teknologi.
• Vi påtager os intet ansvar for
information, der lækkes under
Bluetooth-kommunikation.
• Tilslutning til alle Bluetooth-enheder
kan ikke garanteres.
– En enhed med Bluetooth-funktion
skal overholde den Bluetoothstandard, der er angivet af
Bluetooth SIG, og skal være
godkendt.
– Selv hvis den tilsluttede enhed
overholder den ovenfor nævnte
Bluetooth-standard, kan visse
enheder ikke tilsluttes eller fungere
korrekt, afhængigt af enhedens
funktioner eller specifikationer.
– Under tale i telefonen håndfrit kan
der opstå støj, afhængigt af
enheden eller
kommunikationsmiljøet.
• Afhængigt af den enhed, der skal
tilsluttes, kan det tage tid at starte
kommunikationen.
Fortsat
21
DK
Om den medfølgende
lysnetadapter
• Brug den medfølgende lysnetadapter
sammen med denne enhed. Brug ikke
en anden lysnetadapter, da det kan
medføre fejl på enheden.
Stikkets polaritet
• Hvis du ikke skal anvende denne enhed
i længere tid, skal du tage
lysnetadapteren ud af stikkontakten.
Når du vil tage lysnetadapteren ud af
stikkontakten, skal du tage i selve
lysnetadapteren, aldrig i ledningen.
Andet
• Undgå at anbringe denne enhed på et
sted, hvor den kan blive udsat for
fugtighed, støv, sod, damp eller direkte
sollys eller i en bil, der venter ved at
trafiksignal. Det kan forårsage en
fejlfunktion.
• Pas på ikke at klemme fingrene, når du
folder hovedsættet sammen.
• Brug af Bluetooth-enheden fungerer
muligvis ikke i mobiltelefoner,
afhængigt af radiomodtageforholdene
og det sted, hvor udstyret anvendes.
• Hvis du oplever ubehag efter brug af
Bluetooth-enheden, skal du straks holde
op med at bruge den. Kontakt den
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet fortsætter.
• Hvis du lytter til denne enhed med høj
lydstyrke, kan det påvirke din hørelse.
Af hensyn til trafiksikkerheden må du
ikke bruge denne enhed under kørsel
eller cykling.
• Anbring ikke noget tungt på denne
enhed og tryk ikke på den, da enheden
kan blive deform ved længere tids
opbevaring.
22
DK
• Ørepuderne er forbrugsstoffer. De kan
blive forringede ved længere tids
opbevaring eller brug. Udskift dem med
nye, hvis de er blevet beskadigede.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med denne enhed, som ikke
omtales i denne vejledning.
Hvad er Bluetooth trådløs teknologi?
Bluetooth trådløs teknologi er en
trådløs teknologi med kort
rækkevidde, der muliggør trådløs
datakommunikation mellem digitale
enheder, f.eks. en pc eller et
digitalkamera. Bluetooth
trådløs teknologi fungerer inden for
ca. 10 m.
Tilslutning mellem to enheder efter
behov er almindeligt, men nogle
enheder kan tilsluttes til flere
enheder samtidigt.
Du behøver ikke at anvende et kabel
til tilslutning, og det er heller ikke
nødvendigt, at enhederne peger på
hinanden som med infrarød
teknologi. Du kan f.eks. bruge en
sådan enhed i en taske eller lomme.
Bluetooth-standarden er en
international standard, der
understøttes af tusindvis af
virksomheder verden over og
anvendes af forskellige
virksomheder på verdensplan.
Kommunikationssystem
og kompatible Bluetoothprofiler i denne enhed
Profilen er en
standardiseringsfunktion for hver
Bluetooth-enhedsspecifikation.
Denne enhed understøtter følgende
Bluetooth-version og -profiler:
Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 2.0
Kompatible Bluetooth-profiler:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Transmission eller modtagelse
af lyd i høj kvalitet.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Styrer A/V-udstyr, pause, stop,
start afspilning, lydstyrke osv.
– HSP (Headset Profile)*: Tale i
telefonen/Betjene telefonen.
– HFP (Hands-free Profile)*: Tale i
telefonen/Betjene telefonen håndfrit.
* Når du bruger en Bluetoothmobiltelefon, der understøttes af både
HFP (Hands-free Profile) og HSP
(Headset Profile), skal den indstilles til
HFP.
Bemærk!
Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen,
skal den Bluetooth-enhed, der skal
tilsluttes, have den samme profil som
enhedens.
Bemærk, at selvom den samme profil
findes, kan enhedernes funktion variere
afhængigt af deres specifikationer.
23
DK
Fejlfinding
Hvis du støder på problemer under brugen af denne enhed, kan du bruge den
følgende checkliste.
Kontakt den nærmeste Sony forhandler, hvis problemet fortsætter.
Fælles
Enheden er ikke tændt.
, Oplad batteriet i enheden.
, Enheden er ikke tændt under
opladning. Kobl enheden fra
lysnetadapteren, og tænd derefter
enheden.
Parring kan ikke udføres.
, Anbring denne enhed og Bluetoothenheden tættere på hinanden.
Bluetooth-tilslutningen kan
ikke foretages.
, Kontroller, at enheden er tændt.
, Kontroller, at Bluetoothtilslutningsenheden er tændt, og at
Bluetooth-funktionen er aktiveret.
, Tilslutning til Bluetooth-enheden kan
ikke huskes på denne enhed. Foretag
Bluetooth-tilslutningen fra Bluetoothenheden til denne enhed kort tid efter
afslutning af parringen.
, Denne enhed eller Bluetoothtilslutningsenheden er i dvaletilstand.
, Bluetooth-tilslutningen er afsluttet.
Foretag Bluetooth-tilslutningen igen.
Forvrænget lyd
, Kontroller, at denne enhed ikke
modtager interferens fra et trådløst
LAN, en anden 2,4 GHz trådløs
enhed eller en mikrobølgeovn.
, Flyt denne enhed.
24
DK
Kommunikationsafstanden
er for kort. (Der er huller i
lyden.)
, Hvis der er en enhed, som genererer
elektromagnetisk udstråling, f.eks. et
trådløst LAN, andre Bluetoothenheder eller en mikrobølgeovn i
nærheden, skal du flytte enheden væk
fra sådanne kilder.
Enheden fungerer ikke
korrekt.
, Nulstil enheden.
Parringsoplysningerne slettes ikke
ved denne handling. Sæt en tynd nål
el.lign. i hullet i en lidt skrå vinkel,
og tryk, indtil du føler et klik.
RIGHT
Når du lytter til musik
Ingen lyd
, Kontroller, at både denne enhed og
Bluetooth-enheden er tændt.
, Kontroller, at både denne enhed og
Bluetooth-enheden foretager en
Bluetooth-tilslutning, A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
, Kontroller,at der afspilles musik fra
Bluetooth-enheden.
, Kontroller, at enhedens lydstyrke
ikke er indstillet for lavt.
, Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede enhed om nødvendigt.
, Par denne enhed og Bluetoothenheden igen.
Lavt lydniveau
, Skru op for denne enheds lydstyrke.
, Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede enhed om nødvendigt.
Lav lydkvalitet
, Skift Bluetooth-tilslutningen til
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), når HSP (Headset Profile) er
indstillet.
Det er ikke muligt at
oprette Bluetoothtilslutningen fra en
Bluetooth-enhed til denne
enhed.
, Bluetooth-enheden er ikke udstyret
med SCMS-T indholdsbeskyttelse*.
Når denne enhed er slukket, skal du
trykke på POWER-knappen og holde
den nede sammen med Nx i ca. 7
sekunder for at deaktivere SCMS-T
beskyttelsen. Indikatoren (blå)
blinker én gang.
* SCMS-T
indholdsbeskyttelsesmetoden er en
af metoderne til at beskytte det
indhold, der sendes via Bluetooth
trådløs teknologi. Denne enhed kan
modtage indhold, der er beskyttet
med denne metode. Tryk på
POWER-knappen, og hold den
nede sammen med Nx igen i ca.
7 sekunder for at genaktivere
SCMS-T
indholdsbeskyttelsesmetoden i
denne enhed. Indikatoren (blå)
blinker to gange.
Lyden springer ofte under
afspilning.*1
, Afbryd Bluetooth-tilslutningen
(A2DP) ved at betjene Bluetoothenheden. Mens enheden er tændt, skal
du trykke på Nx og holde den nede
i ca. 7 sekunder for at sænke bithastigheden. Indikatoren (blå) blinker
én gang.*2
*1 Denne enhed kan modtage musik
med høj bit-hastighed, men ved
høje bit-hastigheder kan der
forekomme spring i lyden.
*2 Bemærk, at dette ikke altid
reducerer spring i lyden afhængigt
af omstændighederne. Tryk på
Nx, og hold den nede igen i ca. 7
sekunder for at indstille enheden til
at modtage musik ved høj bithastighed. Indikatoren (blå) blinker
to gange.
Ved opkald
Modtagerens stemme
høres ikke.
, Kontroller, at både denne enhed og
Bluetooth-mobiltelefonen er tændt.
, Kontroller forbindelsen mellem
denne enhed og Bluetoothmobiltelefonen.
, Kontroller, at output fra Bluetoothmobiltelefonen er indstillet til denne
enhed.
, Kontroller, at enhedens lydstyrke
ikke er indstillet for lavt.
, Skru om nødvendigt op for den
tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon.
, Hvis du lytter til musik fra denne
enhed, skal du stoppe afspilningen,
trykke på multifunktionsknappen og
tale.
Lav lyd fra modtageren
, Skru op for denne enheds lydstyrke.
, Skru om nødvendigt op for den
tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon.
25
DK
Initialisering af
denne enhed
Du kan nulstille denne enhed til
standardindstillingerne (f.eks.
lydstyrke) og slette alle
parringsoplysninger.
1 Hvis denne enhed er
tændt, skal du trykke på
POWER-knappen og
holde den nede i ca. 3
sekunder for at slukke
enheden.
2 Tryk på og hold
POWER-knappen og
multifunktionsknappen
nede samtidigt i ca. 7
sekunder.
Indikatoren (blå) og indikatoren
(rød) blinker samtidigt fire
gange, hvorefter denne enhed
genindstilles til
standardindstillingen. Alle
parringsoplysningerne slettes.
26
DK
Specifikationer
Generelt
Hovedsæt
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 2.0
Udgang
Bluetooth-specification effektklasse 2
Maks. kommunikationsrækkevidde
Direkte synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsmetode
FHSS
Strømkilde
3,7 V jævnstrøm: Indbygget,
genopladeligt lithium-ion-batteri
Vægt
Ca. 180 g
Nominelt strømforbrug
3,0 W
Modtager
Type
Tæt type, dynamisk
Kompatible Bluetooth-profiler*
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Gengivelsesfrekvensområde
10 – 25.000 Hz
Understøttede Codecs*3
SBC*4, MP3
Type
Omni-direktionel, electret kondensator
Transmissionsinterval (A2DP)
20 – 20.000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Effektivt frekvensområde
100 – 4.000 Hz
2
Medfølgende tilbehør
Lysnetadapter (1)
Bæretaske (1)
Betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
Driverenhed
40 mm kuppeltype
Mikrofon
Ret til ændring af design og tekniske data
uden varsel forbeholdes.
*1 Den faktiske rækkevidde kan variere
afhængigt af faktorer som
forhindringer mellem enhederne,
magnetiske felter omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
antennens ydelse, operativsystemet,
programmer osv.
*2 Bluetooth-standardprofiler angiver
formålet med Bluetoothkommunikation mellem enheder.
3
* Codec: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
*4 Subband Codec
27
DK
Printed in Malaysia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement