CP-X345 CP-X340 CP-S335 - Hitachi Digital Media Group

CP-X345 CP-X340 CP-S335 - Hitachi Digital Media Group
CP-X345
CP-X340
CP-S335
ª›· Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÊÔÚËÙÒÓ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤˆÓ ÂȉÈο
ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
√È ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ›˜ ·˘ÙÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·Ïfi ηÈ
ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏ·ÏÒÓ
Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, Ì ‚¿ÚÔ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 2.5 ÎÈÏÒÓ Î·È ÛÂ
ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜. ™Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË USB ÁÈ·
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË RS232. ŸÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÂ ÔÚÔÊ‹.
● ÷ÌËÏfi˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ 31dB*
● ∞Ó¿Ï˘ÛË XGA ÛÙ· 1500/1200 ANSI Lumens
● ∞Ó¿Ï˘ÛË SVGA ÛÙ· 2000 ANSI Lumens
● §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Freeze (¶¿ÁˆÌ·)
● æËÊȷ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË gamma
● §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· My Memory
● Keystone Correction
● ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ PIN
* ∞ıfiÚ˘‚Ë §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
www.hitachidigitalmedia.com
CP-X340, CP-X345 & CP-S335
∆¯ÓÈο ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
√¶∆π∫∞
CP-X340
CP-X345
CP-S335
LCD Panel
Resolution
Brightness (Normal)
(Whisper)
0.7” P-Si TFT x 3
1024 dots x 768 lines
1500 ANSI Lumens
1200 ANSI Lumens
0.7” P-Si TFT x 3 (MLA)
1024 dots x 768 lines
2000 ANSI Lumens
1600 ANSI Lumens
0.7” P-Si TFT x 3
800 dots x 600 lines
2000 ANSI Lumens
1600 ANSI Lumens
Lens
Lamp
Contrast Ratio
Focus Distance
Display Size
Colour
65
√¶∆π∫∞ (°È· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ)
F1.7 ~1.9,( f=21.8 ~ 26.2mm), 1.2 x Manual Zoom
165W UHB
400:1
0.9 ~ 9.2 m (wide), 1.1~ 11.0 m (tele)
30~300" diagonal
8 Bits/colour, 16.7M colours
Composite Video
Component Video
Computer
Frequency Range
233
™Àªµ∞∆√∆∏∆∞
NTSC/PAL (-BGDHI)/SECAM/PAL-M, PAL-N/NTSC4.43/PAL60
SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i)
HDTV: 750p ([email protected]), 1125i([email protected]/60Hz, [email protected])
IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, SXGA Capability, MAC 13", MAC 16"
Horizontal: 15 ~ 91 kHz, Vertical: 50 ~ 120Hz
Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞
Keystone Correction
Speakers
Other
297
9:1 upward shift, fixed
1W
MENU: 15 Language: (English, French, German, Spanish, Italian,
Norwegian, Dutch, Japanese, Portuguese, Simplified Chinese, Korean,
Swedish, Russian, Finnish, Polish), Freeze Function, Digital Gamma
Correction, My Memory, 2-3 pull down Electrical v Keystone Correction,
Auto Configuration (H-Phase, H-Size, Position) PIN Lock System,
MyScreen
ªÔÓ¿‰Â˜: mm
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ
µÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ·
™À¡¢∂™∂π™
Audio Input
RGB Input
RGB Output
Control
Audio Output
USB
1 x Composite Video RCA Jack
1 x S-Video Mini-DIN 4-pin
3 x Component Video RCA Jack
2 x Stereo Mini Jack
2 x 15-pin Mini-D-sub
1 x 15-pin D-sub shrink
1 x 9-pin D-sub shrink
RS-232C (Serial)
1 x Stereo Mini Jack
USB x 1 for Mouse control
11
∞fiÛÙ·ÛË ÔıfiÓ˘ – ̤ÙÚ·
Video Input
∆ƒ√º√¢√™π∞
Power Supply
Power Consumption
100-120V/220-240V, auto switching
240W
ºÀ™π∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞
Dimensions
Weight
Noise Level
Approvals
297 x 65 x 233mm (W x H x D) (excluding lens & legs)
2.5Kg
37dB/31dB (Whisper Mode)
UL60950/C-UL, FCC Part 15, Class B CE, UL-DEMKO EN60950
10
9
8
7
Width
Distance Min (m)
Distance Max (m)
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
¶Ï¿ÙÔ˜ ÔıfiÓ˘ - ̤ÙÚ·
Ã√ƒ∏°∂π∆∞π ª∂
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔıfiÓ˘
RGB cable, Remote Control (no laser pointer), Batteries, Soft case, Safety Instruction,
Quick Guide, Power cord, User Manual
(¢Â›Ù ÙÔÓ ›Ó·Î· ÁÈ·
·ÎÚȂ›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ)
a: ∞fiÛÙ·ÛË ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜
b: AfiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
c: AfiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
b
(¶¿Óˆ)
c
(∫¿Ùˆ )
a
ª¤ÁÂıÔ˜ ∂ÈÎfiÓ·˜
a (min)
a (max)
b (¿Óˆ)
c (οو)
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200
250
300
0.9m (35")
1.2m (47")
1.5m (59")
1.8m (72")
2.1m (84")
2.4m (96")
2.7m (108")
3.1m (120")
3.7m (144")
4.6m (181")
6.1m (242")
7.7m (303")
9.2m (363")
1.1m (42")
1.4m (56")
1.8m (71")
2.2m (85")
2.5m (100")
2.9m (114")
3.3m (129")
3.6m (143")
4.4m (172")
5.5m (216")
7.3m (288")
9.2m (361")
11.0m (433")
41cm (16")
55cm (22")
69cm (27")
82cm (32")
96cm (38")
110cm (43")
123cm (49")
137cm (54")
165cm (65")
206cm (81")
274cm (108")
343cm (135")
411cm (162")
5cm (2")
6cm (2")
8cm (3")
9cm (4")
11cm (4")
12cm (5")
14cm (5")
15cm (6")
18cm (7")
23cm (9")
30cm (12")
38cm (15")
46cm (18")
HITACHI DIGITAL MEDIA
Hitachi Europe ∞.∂.
∫ËÊÈÛ›·˜ 364 & ¢ÂÏÊÒÓ 1
152 33 ÷ϿӉÚÈ
∆ËÏ.: 210 68.37.200
Fax: 210 68.35.694
www.hitachidigitalmedia.com
∆· ·Ú·¿Óˆ Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û Èı·Ó‹ ·ÏÏ·Á‹.
ŸÏ˜ ÔÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤ÓÙ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ηÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜. ™¯Â‰›·ÛË
Î·È Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.
10/04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement