Sony RDH-GTK17iP Instrucțiuni de utilizare | Manualzz
4-449-198-14(1) (RO)
SISTEM AUDIO
PERSONAL
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Operaţiuni de bază
Bluetooth
Tuner
Ajustarea sunetului
Alte operaţiuni
Informaţii suplimentare
FST-GTK37iP/GTK17iP
RDH-GTK37iP/GTK17iP
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat
la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichide, precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de
la priză se foloseşte conectorul principal,
conectaţi unitatea la o priză CA uşor
accesibilă. Dacă observaţi nereguli în
funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat
ştecărul principal de la priza CA.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui şi focul.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la priza CA.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în Directiva
privind compatibilitatea electromagnetică
utilizând un cablu de conectare mai scurt
de 3 metri.
2RO
Pentru clienţii din Statele Unite
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află pe
spatele unităţii. Notaţi aceste numere în
spaţiul de mai jos. Folosiţi-le ori de câte ori
apelaţi la distribuitorul dumneavoastră Sony
în legătură cu acest produs.
Nr. model __________________________
Nr. de serie _________________________
Acest simbol are scopul de
a alerta utilizatorul cu
privire la prezenţa unei
„tensiuni periculoase”
neizolate în carcasa
produsului, tensiune ce
poate avea o magnitudine
suficientă pentru
a reprezenta un pericol
de electrocutare pentru
persoane.
Acest simbol are scopul
de a alerta utilizatorul cu
privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante
de utilizare şi întreţinere
(intervenţii de service) în
documentaţia ce însoţeşte
aparatul.
Instrucţiuni importante pentru
siguranţă
1)
2)
3)
4)
5)
Citiţi aceste instrucţiuni.
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
Urmaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat în
apropierea apei.
6) Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
7) Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare.
Instalaţi aparatul în conformitate cu
instrucţiunile producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropierea surselor
de căldură, precum radiatoare, grilaje de
încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv
amplificatoare) ce produc căldură.
9) Nu alteraţi destinaţia de siguranţă a fişei
polarizate sau a celei de împământare.
O fişă polarizată are două lamele, una
mai lată decât cealaltă. O fişă de
împământare are două lamele şi un dinte
de împământare. Lamela lată sau dintele
de împământare are drept scop siguranţa
dumneavoastră. Dacă fişa furnizată nu se
potriveşte în priză, apelaţi la un
electrician pentru a înlocui priza veche.
10) Protejaţi cablul de alimentare pentru a nu
se călca pe el şi pentru a nu fi ciupit,
în special în zona fişelor, a prizelor şi
în locul în care iese din aparat.
11) Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile
specificate de producător.
12) Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul,
suportul, trepiedul, consola sau masa
specificate de producător sau vândute
împreună cu aparatul. Când se foloseşte
un cărucior, manevraţi cu grijă
combinaţia cărucior/aparat, pentru
a evita eventualele vătămări cauzate
de răsturnare.
13) Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu fulgere sau când nu îl
utilizaţi perioade mai îndelungate.
14) Toate intervenţiile de service trebuie
efectuate doar de către personal de
service calificat. Intervenţiile de service
sunt necesare atunci când aparatul a fost
deteriorat în orice mod, dacă a fost
deteriorat cablul de alimentare sau fişa
electrică, dacă s-au vărsat lichide pe
aparat sau dacă au căzut obiecte în acesta,
dacă aparatul a fost expus la ploaie sau la
umezeală, dacă nu funcţionează normal
sau dacă a căzut.
Următoarea declaraţie FCC se
aplică doar pentru versiunea
acestui model, fabricat spre
a fi vândut în S.U.A. Este posibil
ca alte versiuni să nu respecte
reglementările tehnice ale FCC.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele pentru aparatele digitale
din Clasa B, conform Părţii 15 din
Regulamentul FCC. Aceste limite sunt
concepute să asigure o protecţie rezonabilă
împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament
generează, utilizează şi poate emite energie
de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi
utilizat în conformitate cu instrucţiunile,
poate provoca interferenţe dăunătoare
comunicaţiilor radio. Totuşi, nu există nicio
garanţie că nu vor avea loc interferenţe în
cazuri particulare. Dacă acest echipament
provoacă interferenţe dăunătoare recepţiei
radio sau TV, lucru care poate fi stabilit
prin oprirea şi pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze
interferenţa printr-una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:
– Reorientaţi sau repoziţionaţi antena
de recepţie.
– Măriţi distanţa dintre echipament
şi receptor.
– Conectaţi echipamentul la o priză de
pe un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
– Consultaţi distribuitorul sau un tehnician
radio/TV cu experienţă pentru ajutor.
3RO
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau
modificări neaprobate expres în acest
manual vă pot anula dreptul de a utiliza
acest echipament.
Trebuie utilizate cabluri şi conectori ecranaţi
şi împământaţi corespunzător pentru
conexiunea la calculatoarele gazdă şi/sau
periferice în conformitate cu limitele de
emisii FCC.
Sistem audio personal
(FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)
Acest echipament nu trebuie cuplat sau
operat în combinaţie cu nicio altă antenă
sau transmiţător.
Acest echipament se conformează limitelor
de expunere la radiaţii FCC stabilite pentru
medii necontrolate şi întruneşte cerinţele
FCC pentru frecvenţele radio (RF) din
Indicaţiile referitoare la expunere din
Anexa C la OET65. Acest echipament are
niveluri foarte scăzute de energie RF care
sunt considerate conforme fără evaluarea
expunerii maxime permise (MPE). Totuşi,
se recomandă să fie instalat şi utilizat la
o distanţă de cel puţin 20 cm sau mai mare
între radiator şi corpul persoanei (excluzând
extremităţile: mâinile, încheieturile
mâinilor, picioarele şi gleznele).
Pentru clienţii din Europa
Casarea
echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj indică faptul că produsul respectiv
nu trebuie tratat ca deşeu menajer.
În schimb, acesta trebuie predat la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat
în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe
ce ar putea rezulta altfel din manipularea
incorectă ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Eliminarea bateriilor
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria furnizată
împreună cu produsul respectiv nu trebuie
tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
4RO
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este tratată în
mod corespunzător, predaţi produsul la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
Prin prezenta, Sony Corp., declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele
de bază şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pentru clienţii din Australia
Casarea
echipamentelor
electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările
Uniunii Europene şi în
alte ţări din Europa care
au sisteme de colectare
diferenţiată)
Aviz pentru clienţi: Următoarele
informaţii sunt valabile doar în
cazul echipamentelor vândute în
statele ce aplică directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările
referitoare la modul în care acest produs
respectă legislaţia Uniunii Europene trebuie
să fie adresate reprezentantului autorizat,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Comunicaţi orice probleme legate de service
sau garanţie la adresele menţionate în
documentele separate de service sau
garanţie.
5RO
Aviz despre licenţe de utilizare şi mărci
comerciale
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi
iPod touch sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări. Lightning este marcă înregistrată
a Apple Inc.
• „Made for iPod” şi „Made for iPhone”
înseamnă că un accesoriu electronic a fost
conceput pentru a se conecta în mod
specific la iPod sau, respectiv, la iPhone
şi că respectarea standardelor de
performanţă Apple a fost certificată de
către dezvoltator. Compania Apple nu este
responsabilă pentru funcţionarea acestui
dispozitiv şi nici pentru conformarea
acestuia cu standardele de siguranţă şi de
reglementare Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu cu iPod sau cu iPhone poate
afecta performanţa în regim de funcţionare
wireless.
• Marca cuvântului Bluetooth® şi siglele sunt
mărci comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a unor
astfel de mărci de către Sony Corporation
se face în baza unei licenţe. Alte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
• Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Android este marcă comercială
a Google Inc.
• Tehnologia de codificare audio MPEG
Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
6RO
• Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă fără
a deţine o licenţă din partea Microsoft sau
a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
• Toate celelalte mărci comerciale şi
mărci comerciale înregistrate aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora. În acest
manual nu sunt specificate mărcile ™ şi ®.
Cuprins
Ghid pentru componente şi
comenzi ........................................... 8
Introducere
Montarea sistemului
în siguranţă ................................... 11
Utilizarea iPod/iPhone................ 12
Setarea ceasului ............................ 13
Operaţiuni de bază
Redare iPod/iPhone..................... 14
Redarea conţinutului unui
dispozitiv USB .............................. 15
Bluetooth
Despre tehnologia wireless
Bluetooth ....................................... 16
Ascultarea de muzică wireless
pe un dispozitiv Bluetooth .......... 16
Setarea codecurilor audio
Bluetooth ....................................... 19
Setarea/Revocarea modului
standby Bluetooth........................ 20
Alte operaţiuni
Setarea nivelului de iluminare
uşoară .............................................22
Utilizarea temporizatoarelor.......22
Modificarea afişajului ..................23
Utilizarea echipamentelor
opţionale ........................................24
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
(Blocare pentru copii) ..................24
Setarea/revocarea funcţiei de
standby automat ...........................24
Informaţii suplimentare
Site-uri Web pentru dispozitive
compatibile ....................................25
Depanare........................................25
Mesaje ............................................29
Măsuri de precauţie......................30
Specificaţii......................................31
Tuner
Ascultarea de radio ...................... 20
Ajustarea sunetului
Reglarea sunetului ....................... 21
Crearea unei atmosfere de
petrecere (DJ EFFECT) ............... 21
Selectarea efectului de sunet
pe verticală .................................... 22
7RO
Ghid pentru componente şi comenzi
Acest manual explică principalele funcţii cu ajutorul comenzilor de la telecomandă, dar
aceleaşi funcţii pot fi comandate şi cu ajutorul butoanelor de pe unitate, cu nume identic
sau asemănător.
Unitate
– Vedere de sus
– Vedere din faţă
8RO
Telecomandă RM-AMU166
F VERTICAL SOUND (pagina 22)
Selectaţi efectul de sunet pe verticală.
G FLANGER, ISOLATOR
(pagina 21)
Selectaţi tipul DJ EFFECT.
H Unitate: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Reglaţi volumul.
Ajustaţi nivelul DJ EFFECT
(pagina 21).
Nu puteţi utiliza acest buton rotativ
pentru a regla volumul dacă DJ
EFFECT este activat.
Telecomandă: VOLUME +*/–
Reglaţi volumul.
I BASS BAZUCA (pagina 21)
Selectaţi efectul BASS BAZUCA.
J EQ (pagina 21)
Selectaţi efectul de sunet presetat.
K
1 "/1 (pornire/standby)
Porneşte sistemul sau îl comută în
modul standby.
B LED SPEAKER (pagina 22)
Modificaţi iluminarea uşoară.
C Indicator VERTICAL SOUND
Se aprinde când efectul de sunet pe
verticală este activat.
D Indicator BLUETOOTH
(pagina 16)
Indică starea Bluetooth a sistemului.
E BLUETOOTH (pagina 16, 18)
Apăsaţi pentru a selecta funcţia
Bluetooth.
Ţineţi apăsat pentru a activa
împerecherea Bluetooth în timpul
funcţiei Bluetooth.
Port (USB) (pagina 13, 14, 15)
Conectaţi un dispozitiv opţional
iPod/iPhone sau USB.
L Terminal pentru dispozitiv Apple
(pagina 12, 14)
M Braţ de fixare (pagina 12)
N Buton PUSH (pagina 12)
O m/M (derulare înapoi/
derulare înainte rapidă)
Ţineţi apăsat pentru a găsi un punct
într-o piesă sau fişier în timpul
redării.
Unitate: l/L (salt înapoi/
salt înainte)
Telecomandă: ./> (salt
înapoi/salt înainte)
Selectaţi o piesă sau un fişier.
Unitate: TUNING +/–
Telecomandă: +/– (acord)
Selectaţi postul dorit.
9RO
P
(Marca N) (pagina 18)
Indicarea punctului de atingere
Near Field Communication (NFC).
Q Unitate: FUNCTION
Telecomandă: FUNCTION +/–
Selectaţi o funcţie.
R Panoul de afişaj
S Senzor telecomandă
T
+/– (selectaţi un folder)
Selectaţi un folder pe un
dispozitiv USB.
U Unitate: NX (redare/pauză)
Telecomandă: N* (redare),
X (pauză)
Porneşte sau pune pe pauză redarea.
Pentru a continua redarea de pe
dispozitivul USB, apăsaţi NX
sau N.
x (oprire)
Opriţi redarea.
Apăsaţi de două ori pentru
a revoca reluarea redării de
pe dispozitivul USB.
V TIMER MENU (pagina 13, 23)
Setaţi ceasul şi temporizatoarele.
W
Introduceţi setările.
X OPTIONS
Accesaţi sau părăsiţi meniul de
opţiuni.
Y RETURN O
Reveniţi la selecţia anterioară.
Z
/ / /
Selectaţi elementele din meniul de
opţiuni sau din meniul de
temporizator.
wj TUNER MEMORY (pagina 21)
Presetaţi postul de radio.
10RO
wk PLAY MODE/TUNING MODE
Selectaţi modul de redare pentru un
dispozitiv USB (pagina 15).
Selectaţi modul de acord (pagina 20).
wl REPEAT/FM MODE
Audiaţi un dispozitiv USB, o singură
piesă sau un singur fişier în mod
repetat (pagina 15).
Selectaţi modul de recepţie FM
(monofonică sau stereo) (pagina 20).
e; SLEEP (pagina 22)
Setaţi Temporizatorul de oprire.
ea DISPLAY
Modificaţi informaţiile de pe panoul
de afişaj.
* Butoanele VOLUME + şi N au un punct
tactil. Folosiţi punctul tactil drept referinţă
atunci când operaţi sistemul.
Introducere
Montarea sistemului în siguranţă
Introducere
A Antenă FM cu fir (Extindeţi-o
pe orizontală).
B Antenă cadru pentru AM
C La mufa DVD/PC IN L
D La mufa DVD/PC IN R
E La o priză de perete
A Antene
C Alimentare
Atunci când configuraţi antenele, găsiţi
o orientare şi o locaţie care să ofere
o recepţie bună.
Păstraţi antenele la distanţă de cablul de
alimentare şi de cablul USB pentru a evita
preluarea de zgomot.
Conectaţi cablul de alimentare la o priză
de perete. Demonstraţia apare pe
panoului de afişaj. Apăsaţi "/1 pentru
a porni sistemul şi demonstraţia se va opri
automat.
În cazul în care adaptorul furnizat cu
ştecărul nu se potriveşte cu priza din
perete, detaşaţi-l din ştecăr (numai în
cazul modelelor echipate cu adaptor).
B Mufe DVD/PC IN L/R
Folosiţi un cablu audio (nefurnizat)
pentru conectarea la mufele de ieşire
audio ale unui echipament audio/video.
Sunetul este scos prin acest sistem.
11RO
Introducerea bateriilor
– Instalare în poziţie orizontală
Introduceţi cele două baterii furnizate R6
(dimensiunea AA), potrivind polarităţile
după cum se arată mai jos.
Utilizarea iPod/iPhone
Note
• Nu utilizaţi o baterie veche şi una nouă
împreună şi nu amestecaţi mai multe tipuri
de baterii.
• Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru
o perioadă de timp îndelungată, scoateţi
bateriile pentru a evita deteriorările provocate
de scurgerea electrolitului din baterii şi de
corodare.
Instalarea sistemului
Sistemul poate fi instalat vertical sau
orizontal. Selectaţi stilul de instalare în
funcţie de preferinţe.
Note
• Instalaţi sistemul pe orizontală atunci când
conectaţi modelul iPod nano la Terminalul
pentru dispozitiv Apple.
• Nu uitaţi să selectaţi efectul de sunet pe
verticală atunci când sistemul este instalat
pe verticală (pagina 22).
– Instalare în poziţie verticală
12RO
La conectarea la Terminalul
pentru dispozitiv Apple
Nu puteţi conecta modelele următoare la
Terminalul pentru dispozitiv Apple.
• iPod touch a 5-a generaţie
• iPod nano a 7-a generaţie
• iPhone 5
Pentru a evita căderea dispozitivului
iPod/iPhone, fixaţi întotdeauna
dispozitivul iPod/iPhone cu braţul de
fixare după conectarea la Terminalul
pentru dispozitiv Apple. Când decuplaţi
dispozitivul iPod/iPhone, ridicaţi braţul
de fixare până când se aude un declic şi se
decuplează de pe poziţie, apoi deconectaţi
dispozitivul iPod/iPhone de la Terminalul
pentru dispozitiv Apple.
1 Aşezaţi dispozitivul iPod/iPhone pe
Terminalul pentru dispozitiv Apple.
2 Apăsaţi butonul PUSH până când
se eliberează braţul de fixare.
Braţul de fixare iese în exterior pentru
a fixa dispozitivul iPod/iPhone.
Notă pentru utilizatorii modelului
iPod nano
Nu instalaţi sistemul în poziţie verticală dacă
utilizaţi modele iPod nano cu acest sistem.
Modelele iPod nano nu pot fi fixate cu braţul
de fixare datorită înălţimii acestora. Instalaţi
sistemul în poziţie orizontală.
Notă cu privire la transportul sistemului
Note
• Dacă utilizaţi carcase pentru iPod/iPhone
disponibile în comerţ, este posibil ca
dispozitivul iPod/iPhone conectat să nu fie
recunoscut de sistem. În acest caz, scoateţi
dispozitivul iPod/iPhone din carcasă şi
reconectaţi-l la Terminalul pentru
dispozitiv Apple.
• Dacă utilizaţi un sistem instalat vertical,
asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone
conectat se păstrează în poziţie verticală,
nu înclinată.
Nu puteţi seta ceasul în modul de
Economisire a energiei.
1 Apăsaţi "/1 pentru a porni
sistemul.
2 Apăsaţi TIMER MENU.
Dacă apare „PLAY SET” pe panoul de
afişaj, apăsaţi / în mod repetat
pentru a selecta „CLOCK”, apoi
apăsaţi
.
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a seta ora, apoi apăsaţi
Introducere
Nu deplasaţi sistemul dacă are un iPod/iPhone
conectat. În caz contrar, dispozitivul iPod/
iPhone poate să cadă şi se poate deteriora.
Sony nu acceptă responsabilitatea unor
deteriorări provocate de o utilizare incorectă.
Setarea ceasului
.
4 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a seta minutele, apoi
apăsaţi
.
La conectarea la portul
Conectaţi dispozitivul iPod/iPhone
la portul
cu cablul USB furnizat
împreună cu dispozitivul iPod/iPhone.
iPod/iPhone
(nefurnizat)
Cablu USB
(nefurnizat)
13RO
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Operaţiuni de bază
Redare iPod/iPhone
x La conectarea la Terminalul pentru
dispozitiv Apple
1 Apăsaţi FUNCTION +/– în mod
repetat pentru a selecta
funcţia iPod.
2 Aşezaţi dispozitivul iPod/iPhone
pe Terminalul pentru
dispozitiv Apple.
3 Apăsaţi butonul PUSH şi fixaţi
dispozitivul iPod/iPhone.
x La conectarea la portul
1 Apăsaţi FUNCTION +/– în mod
repetat pentru a selecta
funcţia USB.
2 Conectaţi un dispozitiv iPod/
iPhone la portul
.
3 Apăsaţi N.
Scoateţi dispozitivul iPod/iPhone.
• Dispozitivul iPod/iPhone nu se poate încărca
atunci când este conectat în timp ce sistemul
este oprit.
• Când dispozitivul iPod/iPhone este conectat
la Terminalul pentru dispozitiv Apple, apăsaţi
FUNCTION +/– pentru a selecta funcţia
iPod, TUNER sau DVD/PC.
• Când dispozitivul iPod/iPhone este conectat
la portul
, apăsaţi FUNCTION +/– pentru
a selecta funcţia USB sau BT AUDIO.
Note
Pentru a controla dispozitivul iPod/
iPhone
Faceţi următoarele
Puneţi pe pauză Apăsaţi X/x.
redarea
14RO
Pentru a opri încărcarea unui dispozitiv
iPod/iPhone
Note cu privire la încărcarea unui iPod/
iPhone
4 Apăsaţi N.
Pentru
Puteţi utiliza sistemul pe post de
încărcător de baterie pentru un iPod/
iPhone indiferent dacă sistemul este
pornit sau oprit.
Încărcarea începe când dispozitivul iPod/
iPhone este aşezat pe Terminalul pentru
dispozitiv Apple sau este conectat la
portul
. Starea încărcării apare pe
afişajul dispozitivului iPod/iPhone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a dispozitivului iPod/iPhone.
Selectaţi o piesă
sau un capitol
dintr-un
audiobook/
podcast
Apăsaţi ./>.
Pentru a derula înainte
sau înapoi, ţineţi apăsat
butonul.
Găsiţi un punct
într-o piesă sau
într-un capitol
dintr-un
audiobook/
podcast
Ţineţi apăsat butonul
m/M în timpul redării
şi eliberaţi-l în punctul
dorit.
• Nu atingeţi Terminalul pentru
dispozitiv Apple.
• Este posibil ca performanţele sistemului
să varieze, în funcţie de specificaţiile
dispozitivului iPod/iPhone.
• Atunci când aşezaţi sau îndepărtaţi
dispozitivul iPod/iPhone
– manipulaţi dispozitivul iPod/iPhone la
aceleaşi unghiuri cu Terminalul pentru
dispozitiv Apple de pe unitate şi nu rotiţi
sau balansaţi dispozitivul iPod/iPhone
pentru a nu deteriora terminalul.
– fixaţi unitatea cu o mână şi nu apăsaţi din
greşeală comenzile dispozitivului iPod/
iPhone.
• Înainte de a deconecta dispozitivul iPod/
iPhone, puneţi redarea pe pauză.
• Ţineţi apăsat ./> pentru a derula rapid
înapoi (sau înainte) în timpul redării video
dacă m/M nu funcţionează.
Pentru a modifica modul de redare
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE.
• Normal Play (Redare normală) (spaţiu
gol): redarea în ordine a tuturor
fişierelor audio de pe dispozitivul USB
• Folder Play (Redare folder) („FLDR”)1):
redarea tuturor fişierelor audio
din folderul specificat de pe
dispozitivul USB
• Shuffle Play (Redare amestecată)
(„SHUF”)2)3): redarea în ordine
aleatorie a tuturor fişierelor audio
de pe dispozitivul USB
1)
Nu puteţi selecta Folder Play (Redare folder)
şi „
” în acelaşi timp.
Nu puteţi selecta Shuffle Play (Redare
amestecată) şi Repeat Play (Redare repetată)
în acelaşi timp.
3) Când opriţi sistemul, modul Redare
amestecată selectat este şters, iar modul de
redare revine la Redare normală.
2)
Redarea conţinutului
unui dispozitiv USB
Formatele audio care pot fi redate de acest
sistem sunt următoarele:
– MP3: extensie fişier „.mp3”
– WMA: extensie fişier „.wma”
– AAC: extensie fişier „.m4a”, „.mp4”
sau „.3gp”
– WAV: extensie fişier „.wav”
Dacă fişierele audio au extensia de mai
sus dar formatul respectiv este diferit,
sistemul poate produce zgomot sau poate
funcţiona eronat.
Vizitaţi site-urile Web pentru informaţii
despre dispozitivele USB compatibile
(pagina 25).
1 Apăsaţi FUNCTION +/– pentru
a selecta funcţia USB.
2 Conectaţi un dispozitiv USB la
portul
.
3 Apăsaţi N.
Operaţiuni de bază
• Pentru a modifica nivelul volumului, utilizaţi
VOLUME +/–. Nivelul volumului nu se
modifică dacă îl ajustaţi pe dispozitivul iPod/
iPhone.
• Acest sistem este proiectat numai pentru
iPod/iPhone cu conector Lightning cu 8 pini.
Nu puteţi conecta niciun alt dispozitiv la
Terminalul pentru dispozitiv Apple.
• Pentru a utiliza un iPod/iPhone, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a dispozitivului
iPod/iPhone.
• Sony nu poate accepta responsabilitatea în
cazul în care datele înregistrate pe iPod/
iPhone se pierd sau se deteriorează atunci
când se utilizează un iPod/iPhone cu acest
sistem.
Pentru a selecta Repeat Play (Redare
repetată)
Apăsaţi în mod repetat REPEAT.
•
: se repetă toate fişierele audio de pe
dispozitivul USB sau din folder
•
: repetarea unui fişier audio
Note cu privire la dispozitivul USB
• Ordinea de redare pentru sistem poate diferi
de ordinea de redare de pe playerul muzical
digital conectat.
• Nu uitaţi să opriţi întotdeauna sistemul
înainte de a îndepărta un dispozitiv USB.
Dacă scoateţi dispozitivul USB în timp ce
sistemul este pornit, datele de pe dispozitivul
USB se pot deteriora.
• Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate
software-urile de codificare/scriere. Dacă
fişierele audio de pe dispozitivul USB au fost
codate iniţial cu un software incompatibil,
acele fişiere pot produce zgomot sau sunet
întrerupt sau este posibil să nu fie redate
deloc.
• Acest sistem poate recunoaşte până la
– 256 de fişiere audio într-un folder.
– 65.536 de fişiere audio pe un
dispozitiv USB.
– 256 de foldere pe un dispozitiv USB.
15RO
Pentru a utiliza sistemul ca încărcător
de baterie
Puteţi utiliza sistemul pe post de
încărcător de baterie pentru dispozitivele
USB care au funcţie de reîncărcare, dacă
sistemul este pornit.
Apăsaţi FUNCTION +/– în mod repetat
pentru a selecta funcţia USB.
Încărcarea începe când dispozitivul USB
este conectat la portul
. Starea
încărcării apare pe panoul de afişaj al
dispozitivului USB. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
ale dispozitivului USB.
Bluetooth
Despre tehnologia
wireless Bluetooth
Tehnologia wireless Bluetooth este
o tehnologie wireless cu rază scurtă de
acţiune care permite comunicarea de date
în regim wireless între dispozitive digitale.
Tehnologia wireless Bluetooth operează
pe o rază de aproximativ 10 metri (33 ft).
Versiuni, profiluri şi codecuri Bluetooth
acceptate
Versiune Bluetooth acceptată:
• Bluetooth Versiune standard 3.0 + EDR
(Enhanced Data Rate)
Profiluri Bluetooth acceptate:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri Bluetooth acceptate:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
Ascultarea de muzică
wireless pe un dispozitiv
Bluetooth
Puteţi asculta muzică de pe dispozitivul
Bluetooth prin intermediul unei
conexiuni wireless.
Vizitaţi site-urile Web pentru informaţii
despre dispozitivele Bluetooth
compatibile (pagina 25).
Despre indicatorul BLUETOOTH
Indicatorul BLUETOOTH se aprinde sau
clipeşte de culoare albastră pentru a indica
starea Bluetooth.
Starea sistemului
Starea
indicatorului
Bluetooth standby
Clipeşte rar
Bluetooth împerechere
Clipeşte rapid
Bluetooth conectare
în curs
Clipeşte
Bluetooth conexiune
stabilită
Se aprinde
Împerecherea acestui sistem cu un
dispozitiv Bluetooth
Împerecherea este o operaţie prin care
dispozitivele Bluetooth sunt înregistrate în
prealabil unul cu altul. Odată ce operaţia
de împerechere are loc, aceasta nu mai
trebuie efectuată din nou. Dacă
dispozitivul dvs. este un smartphone
compatibil NFC, procedura de
împerechere manuală nu este necesară.
1 Plasaţi dispozitivul Bluetooth pe
o rază de 1 metru (3 ft) faţă de
sistem.
16RO
2 Apăsaţi BLUETOOTH de pe unitate
pentru a selecta funcţia Bluetooth.
Note
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului
Bluetooth.
Pentru revocarea operaţiei de
împerechere
Notă
Dacă sistemul este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, apăsaţi BLUETOOTH pentru
a deconecta dispozitivul Bluetooth.
3 Ţineţi apăsat BLUETOOTH de pe
unitate timp de cel puţin
2 secunde.
Pe panoul de afişaj clipeşte
„PAIRING”.
4 Efectuaţi procedura de
5 Selectaţi numărul de model al
unităţii pe afişajul dispozitivului
Bluetooth.
De exemplu, selectaţi „SONY
FST-GTK37iP” (sau FST-GTK17iP/
RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP).
Dacă este solicitată o cheie de
autentificare pe dispozitivul Bluetooth,
introduceţi „0000”.
6 Realizaţi conexiunea Bluetooth pe
dispozitivul Bluetooth.
După finalizarea împerecherii şi
stabilirea conexiunii Bluetooth,
numele dispozitivului Bluetooth
apare pe panoul de afişaj.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth,
conexiunea poate începe automat
după finalizarea împerecherii.
Puteţi verifica adresa dispozitivului
Bluetooth dacă apăsaţi DISPLAY în
mod repetat.
Bluetooth
împerechere pe dispozitivul
Bluetooth.
• Puteţi împerechea până la 9 dispozitive
Bluetooth. Dacă se împerechează cel de-al
10-lea dispozitiv Bluetooth, ultimul dispozitiv
conectat va fi înlocuit de cel nou.
• În funcţie de dispozitiv, „Passkey” (Cheie
de autentificare) poate purta numele de
„Passcode” (Cod de autentificare),
„PIN code” (Cod PIN), „PIN number”
(Număr PIN) sau „Password” (Parolă).
• Starea standby împerechere a sistemului este
revocată după aproximativ 5 minute. Dacă
împerecherea nu reuşeşte, reluaţi procedura
de la pasul 1.
• În timp ce este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, acest sistem nu poate fi detectat şi
nu se poate stabili o conexiune de la un alt
dispozitiv Bluetooth care nu a mai fost
împerecheat înainte.
• Dacă doriţi împerecherea cu un alt dispozitiv
Bluetooth, repetaţi paşii 1 - 6.
Pe panoul de afişaj apare
„BT AUDIO”.
Ţineţi apăsat BLUETOOTH de pe unitate
timp de cel puţin 2 secunde până când
„BT AUDIO” apare pe panoul de afişaj.
Conectarea la un smartphone cu
ajutorul funcţiei (NFC) cu o singură
atingere
Dacă atingeţi sistemul cu un smartphone
compatibil NFC, îl puteţi porni automat
cu funcţia Bluetooth şi apoi puteţi realiza
împerecherea şi conexiunea Bluetooth
automat.
Ce este „NFC”?
NFC (Comunicare în câmp apropiat) este
o tehnologie ce permite comunicarea
wireless pe rază scurtă între diverse
dispozitive, cum ar fi telefoane mobile
şi etichete IC. Mulţumită funcţiei NFC,
comunicările de date pot avea loc cu
uşurinţă, doar prin atingerea punctului
special de pe dispozitivele
compatibile NFC.
17RO
1 Descărcarea şi instalarea aplicaţiei
„NFC Easy Connect”.
Descărcaţi aplicaţia gratuită Android
de pe Google Play căutând „NFC Easy
Connect” sau accesaţi-o cu ajutorul
codului bidimensional de mai jos. Este
posibil să fie percepute comisioane de
comunicare de date.
3 Atingeţi cu smartphone-ul
Marca N de pe sistem până când
smartphone-ul vibrează.
Cod bidimensional* pentru
acces direct
* Utilizaţi o aplicaţie de citire a codurilor
bidimensionale.
Note
• Este posibil ca aplicaţia să nu fie
disponibilă în anumite ţări/regiuni.
• În funcţie de smartphone-ul deţinut,
puteţi utiliza funcţia NFC fără a instala
aplicaţia. În acest caz, operaţiile şi
specificaţiile pot fi diferite. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
a smartphone-ului.
Smartphone-uri compatibile
Smartphone-uri cu funcţie NFC
încorporată (sistem de operare:
Android 2.3.3 sau mai recent,
cu excepţia Android 3.x)
2 Porniţi aplicaţia „NFC Easy
Connect” pe smartphone.
Asiguraţi-vă că este afişat ecranul
aplicaţiei.
Finalizaţi conexiunea urmând
instrucţiunile afişate pe smartphone.
După stabilirea conexiunii Bluetooth,
indicatorul BLUETOOTH nu mai
clipeşte şi rămâne aprins. Numele
dispozitivului Bluetooth apare pe
panoul de afişaj.
Puteţi comuta sursa de sunet de pe
smartphone pe un alt dispozitiv
compatibil NFC Bluetooth.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare a dispozitivului Bluetooth.
Sfat
Dacă împerecherea şi conexiunea Bluetooth
eşuează, procedaţi în felul următor.
– Lansaţi din nou „NFC Easy Connect” şi
deplasaţi uşor smartphone-ul către Marca N.
– Scoateţi carcasa smartphone-ului, dacă
utilizaţi o carcasă de smartphone disponibilă
în comerţ.
Redarea de muzică de pe un
dispozitiv Bluetooth
Puteţi opera un dispozitiv Bluetooth prin
conectarea sistemului şi a unui dispozitiv
Bluetooth cu ajutorul AVRCP.
18RO
Verificaţi următoarele înainte de a reda
muzică:
– Funcţia Bluetooth a dispozitivului
Bluetooth este activată.
– Împerecherea a fost finalizată.
x Pentru un dispozitiv Bluetooth
1 Apăsaţi BLUETOOTH de pe unitate
pentru a selecta funcţia Bluetooth.
Pe panoul de afişaj apare
„BT AUDIO”.
2 Realizaţi conexiunea cu
dispozitivul Bluetooth.
3 Apăsaţi N.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth,
– va trebui să apăsaţi N de două ori.
– va trebui să începeţi redarea unei
surse audio pe dispozitivul
Bluetooth.
Note
• Dacă sistemul nu este conectat la niciun
dispozitiv Bluetooth, sistemul se va conecta şi
va reda automat de pe ultimul dispozitiv
Bluetooth conectat atunci când apăsaţi N.
• Dacă încercaţi să conectaţi un alt dispozitiv
Bluetooth la sistem, dispozitivul curent
conectat Bluetooth va fi deconectat.
x Pentru un smartphone compatibil NFC
Atingeţi cu smartphone-ul marca N de
pe sistem pentru a stabili conexiunea
Bluetooth.
Porniţi redarea unei surse audio pe
smartphone. Pentru detalii cu privire
la redare, consultaţi instrucţiunile de
utilizare a smartphone-ului.
x Pentru un dispozitiv Bluetooth
Apăsaţi BLUETOOTH pe unitate.
Pe panoul de afişaj apare „BT AUDIO”.
În funcţie de dispozitivul Bluetooth,
conexiunea Bluetooth poate fi revocată
automat atunci când opriţi redarea.
x Pentru un smartphone compatibil NFC
Atingeţi din nou cu smartphone-ul
Marca N de pe sistem.
Ştergerea tuturor informaţiilor
legate de înregistrarea
împerecherii
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
Bluetooth
Ultimul dispozitiv Bluetooth conectat
va fi conectat automat.
Realizaţi conexiunea Bluetooth de pe
dispozitivul Bluetooth în cazul în care
acesta nu este conectat.
După stabilirea conexiunii, numele
dispozitivului Bluetooth apare pe
panoul de afişaj.
Pentru a deconecta dispozitivul
Bluetooth
1 Apăsaţi BLUETOOTH pentru
a selecta funcţia Bluetooth.
Pe panoul de afişaj apare
„BT AUDIO”.
Dacă sistemul este conectat la un
dispozitiv Bluetooth, numele
dispozitivului Bluetooth apare
pe panoul de afişaj.
Apăsaţi BLUETOOTH pentru
a deconecta dispozitivul Bluetooth.
2 Ţinând apăsat x, apăsaţi "/1
timp de aproximativ 3 secunde.
„BT HIST” şi „CLEAR” apar pe
panoul de afişaj şi toate informaţiile
referitoare la împerechere sunt şterse.
Setarea codecurilor audio
Bluetooth
Puteţi selecta codecurile audio Bluetooth
atunci când dispozitivul Bluetooth conectat
acceptă Advanced Audio Coding (AAC).
19RO
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi / în mod repetat
pentru a selecta „BT AAC”, după
care apăsaţi
.
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta „ON” sau „OFF”.
• ON: Advanced Audio Coding (AAC)
este selectat dacă dispozitivul
Bluetooth acceptă AAC.
• OFF: Sub Band Codec (SBC) este
selectat.
Note
• Vă puteţi bucura de sunet de înaltă calitate
dacă AAC este selectat. În cazul în care nu
puteţi asculta sunet AAC de pe dispozitiv,
selectaţi „OFF”.
• Dacă modificaţi această setare în timp ce
sistemul este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, dispozitivul Bluetooth va fi
deconectat. Pentru a vă conecta la dispozitivul
Bluetooth, stabiliţi din nou conexiunea
Bluetooth.
Setarea/Revocarea
modului standby
Bluetooth
Sistemul intră în modul standby Bluetooth
şi aşteaptă o conexiune Bluetooth, chiar şi
atunci când sistemul este oprit.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi / în mod repetat
pentru a selecta „BT STBY”, apoi
apăsaţi
.
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta „ON” sau „OFF”.
4 Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul.
Dacă modul standby Bluetooth este
activat, sistemul se va porni automat
atunci când stabiliţi conexiunea
Bluetooth de pe dispozitivul Bluetooth.
20RO
Notă
Sistemul nu va intra în modul standby Bluetooth
dacă ştergeţi informaţiile legate de împerechere.
Tuner
Ascultarea de radio
1 Apăsaţi FUNCTION +/– în mod
repetat pentru a selecta banda FM
sau AM.
2 Pentru o scanare automată:
Apăsaţi TUNING MODE în mod
repetat până când „AUTO” se aprinde
pe panoul de afişaj. Apoi apăsaţi +/–.
Scanarea se opreşte automat atunci
când se identifică un post. Apoi
„TUNED” şi „ST” (doar pentru
programele FM stereo) se aprind pe
panoul de afişaj.
Dacă „TUNED” nu se aprinde şi
scanarea nu se opreşte, apăsaţi x
pentru a opri scanarea. Apoi, realizaţi
acordul manual (mai jos).
Dacă acordaţi un post FM care oferă
servicii RDS, informaţii precum
numele serviciului sau al postului de
radio sunt oferite prin transmisii.
Puteţi consulta informaţiile RDS
apăsând DISPLAY în mod repetat.
Pentru acordarea manuală:
Apăsaţi repetat pe TUNING MODE
până când „AUTO” şi „PRESET”
dispar de pe panoul de afişaj.
Apoi, apăsaţi +/– în mod repetat
pentru a găsi postul dorit.
Sfat
Pentru a reduce zgomotul static al unui post FM
stereo slab, apăsaţi FM MODE în mod repetat
până când „MONO” se aprinde pe panoul de
afişaj.
Pentru a schimba intervalul de
acordare AM (Cu excepţia modelelor
pentru Europa, Rusia şi Arabia Saudită)
Setarea implicită pentru intervalul de
acordare AM este 9 kHz (sau 10 kHz
pentru unele regiuni).
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi FUNCTION în mod repetat
pentru a selecta banda AM.
2 Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul.
3 În timp ce ţineţi apăsat TUNING +,
Presetarea posturilor de radio
Reglarea sunetului
Pentru
Faceţi următoarele
Intensificaţi basul Apăsaţi BASS BAZUCA.
şi creaţi un sunet
mai puternic
Selectaţi un efect Apăsaţi în mod repetat
de sunet presetat EQ.
Pentru a revoca efectul de
sunet presetat, apăsaţi EQ
în mod repetat pentru
a selecta „FLAT”.
Crearea unei atmosfere de
petrecere
(DJ EFFECT)
Puteţi preseta până la 20 de posturi FM şi
10 de posturi AM ca posturi preferate.
1 Selectaţi postul dorit.
2 Apăsaţi TUNER MEMORY.
Număr presetat
3 Apăsaţi +/– în mod repetat pentru
a selecta numărul presetat dorit,
apoi apăsaţi
.
Pe panoul de afişaj apare
„COMPLETE”. Postul este memorat.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Apăsaţi FLANGER sau ISOLATOR.
Butonul selectat se aprinde şi efectul de
sunet este activat.
• FLANGER: Creaţi un efect de
flancare adânc similar vuietului
unui avion cu reacţie.
• ISOLATOR: Izolaţi o bandă de
frecvenţă specifică prin reglarea
celorlalte benzi de frecvenţă. De
exemplu, atunci când doriţi să puneţi
în evidenţă vocea şi etc.
Tuner/Ajustarea sunetului
apăsaţi "/1.
Pe panoul de afişaj apare „9K STEP”
sau „10K STEP”.
Când modificaţi intervalul, vor fi şterse
toate posturile AM presetate.
Ajustarea sunetului
2 Rotiţi DJ CONTROL +/– pentru a
regla nivelul efectului.
Pentru a opri efectul
Pentru a asculta un post presetat
Apăsaţi TUNING MODE în mod repetat
până când „PRESET” se aprinde pe panoul
de afişaj. Apoi, apăsaţi +/– în mod repetat
pentru a selecta numărul presetat dorit.
Apăsaţi din nou pe butonul efectului
selectat.
21RO
Note
• DJ EFFECT este dezactivat automat atunci
când opriţi sistemul sau schimbaţi funcţia sau
banda tunerului.
• Nu puteţi utiliza VOLUME/DJ CONTROL
+/– pentru a regla volumul dacă DJ EFFECT
este activat. Apăsaţi VOLUME +/– pe
telecomandă pentru a regla volumul.
Selectarea efectului de
sunet pe verticală
Puteţi selecta efectul de sunet, în funcţie
de stilul de instalare a sistemului.
Activaţi efectul de sunet pe verticală
atunci când sistemul este instalat pe
verticală.
Apăsaţi VERTICAL SOUND pe unitate
în mod repetat.
Alte operaţiuni
Setarea nivelului de
iluminare uşoară
Puteţi seta un tip de iluminare uşoară,
dintr-o varietate de modele de iluminare.
Iluminarea uşoară va crea efecte de
lumină în funcţie de sursa de muzică.
Apăsaţi în mod repetat LED SPEAKER.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
modelul se modifică.
Pentru a dezactiva iluminarea uşoară.
Apăsaţi în mod repetat LED SPEAKER
pentru a selecta „LED OFF”.
Utilizarea
temporizatoarelor
Sistemul are 2 funcţii de temporizare.
Dacă utilizaţi ambele temporizatoare,
Temporizatorul de oprire are prioritate.
Temporizator de oprire
Puteţi adormi în timp ce ascultaţi muzică.
Sistemul se opreşte la ora presetată.
Apăsaţi SLEEP în mod repetat.
Pentru a revoca Sleep Timer
(Temporizator de oprire), apăsaţi SLEEP
în mod repetat pentru a selecta „OFF”.
Sfat
Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea
sistemului , apăsaţi SLEEP.
Temporizator de redare
Vă puteţi trezi cu ajutorul tunerului, al
dispozitivului iPod/iPhone sau al altui
dispozitiv USB la o oră presetată.
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul.
22RO
Note pentru utilizatorul iPod/iPhone
1 Pregătiţi sursa de sunet, apoi
apăsaţi VOLUME +/– pentru a regla
volumul.
2 Apăsaţi TIMER MENU.
3 Apăsaţi / în mod repetat
pentru a selecta „PLAY SET”, apoi
apăsaţi
.
Modificarea afişajului
4 Setaţi ora de pornire a redării.
Modificarea modul de afişaj
Apăsaţi în mod repetat / pentru
a seta ora/minutul, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat în
timp ce sistemul este oprit.
5 Utilizaţi aceeaşi procedură de la
pasul 4 pentru a configura ora de
oprire a redării.
Demonstraţie
6 Apăsaţi în mod repetat
Afişajul se schimbă şi indicatorul clipeşte
chiar dacă sistemul este oprit.
/
pentru a selecta sursa de sunet
dorită, apoi apăsaţi
.
7 Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul.
Niciun afişaj (Modul de economisire
a energiei)
Afişajul este oprit pentru a economisi
energia. Temporizatorul şi ceasul
continuă să funcţioneze.
Sau,
iPod/iPhone Mod de încărcare
1 Apăsaţi TIMER MENU.
Apare „CHARGING” (Încărcare) şi
sistemul continuă să încarce dispozitivul
iPod/iPhone.
Pe panoul de afişaj clipeşte
„TIMERSEL”.
2 Apăsaţi .
3 Apăsaţi / în mod repetat pentru
Alte operaţiuni
Pentru a verifica setarea
temporizatorului sau pentru a reactiva
temporizatorul
a selecta „PLAY SEL”, apoi apăsaţi
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone
nu este în proces de redare la utilizarea
Temporizatorului de redare.
• Temporizatorul de redare poate să nu fie
activat, în funcţie de starea dispozitivului
iPod/iPhone conectat.
Ceas
.
Afişajul ceasului trece în Modul de
economisire a energiei automat,
după 8 secunde.
Pentru a revoca temporizatorul
Repetaţi procedura de mai sus şi selectaţi
„OFF” la pasul 3 şi apoi apăsaţi
.
Note
• Sistemul porneşte înainte de ora presetată.
Dacă sistemul este pornit la ora presetată sau
dacă „STANDBY” clipeşte pe panoul de afişaj,
Temporizatorul de redare nu se va porni.
• Nu controlaţi sistemul de la pornirea acestuia
până la pornirea redării.
Vizualizarea informaţiilor pe
panoul de afişaj
Apăsaţi DISPLAY în mod repetat în
timpul funcţiei USB atunci când
sistemul este pornit.
23RO
Puteţi vizualiza informaţiile după cum
urmează:
• Timpul de redare trecut, numele
fişierului şi numele folderului.
• Titlul, artistul şi informaţiile despre
album.
Note
• Nu este afişat timpul total de redare pentru un
dispozitiv USB.
• Următoarele nu sunt afişate corect:
– timpul de redare scurs al unui fişier MP3
codat cu VBR (rată de biţi variabilă).
– numele de foldere şi de fişiere ce nu respectă
ISO9660 Nivelul 1, Nivelul 2 sau Joliet în
formatul extins.
• Informaţiile etichetei ID3 pentru fişierele
MP3sunt afişate dacă sunt utilizate etichete
ID3versiunea 1 şi versiunea 2 (afişarea
informaţiilor etichetelor ID3 versiunea 2 are
prioritate dacă sunt utilizate atât etichete ID3
versiunea 1, cât şi versiunea 2 pentru acelaşi
fişier MP3).
Dezactivarea butoanelor
de pe unitate
(Blocare pentru copii)
Puteţi dezactiva butoanele de pe unitate
(cu excepţia "/1) pentru a preveni
utilizarea incorectă, din joacă a copiilor.
Ţineţi apăsat x pe unitate timp de
peste 5 secunde.
Pe panoul de afişaj apare „CHILD” şi
„LOCK ON”.
Puteţi utiliza sistemul doar cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă.
Pentru revocare, ţineţi apăsat x pe
unitate mai mult de 5 secunde până când
„CHILD” şi „LOCK OFF” apar pe panoul
de afişaj.
Notă
Utilizarea
echipamentelor opţionale
1 Apăsaţi VOLUME – în mod repetat
până când „VOL MIN” apare pe
panoul de afişaj.
2 Conectaţi un echipament opţional
(pagina 11).
3 Apăsaţi FUNCTION +/– în mod
repetat pentru a selecta funcţia
DVD/PC.
4 Porniţi redarea echipamentului
conectat.
5 Apăsaţi repetat pe VOLUME +
pentru a regla volumul.
Notă
Sistemul poate intra în modul Standby automat,
dacă nivelul volumului echipamentului conectat
este prea scăzut. Ajustaţi nivelul volumului
echipamentului. Pentru a dezactiva funcţia de
standby automat, consultaţi „Setarea/revocarea
funcţiei de standby automat” (pagina 24).
24RO
Funcţia de Blocare pentru copii va fi revocată la
deconectarea cablului de alimentare.
Setarea/revocarea
funcţiei de standby
automat
Acest sistem este echipat cu o funcţie de
standby automat. Prin această funcţie,
sistemul intră automat în modul standby
în aproximativ 30 de minute, dacă nu
funcţionează sau nu există semnal audio
de ieşire.
În mod implicit, funcţia de standby
automat este activată.
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi / în mod repetat
pentru a selecta „AutoSTBY”,
apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi
/ în mod repetat
pentru a selecta „ON” sau „OFF”.
Note
• Mesajul „AutoSTBY” clipeşte pe afişaj
timp de două minute, înainte de intrarea
în modul standby.
• Funcţia standby automat nu este
disponibilă în timpul funcţionării
tunerului.
• Sistemul poate să nu intre automat în
modul standby în următoarele cazuri:
– când este detectat un semnal audio;
– în timpul redării fişierelor audio;
– în timp ce funcţionează
Temporizatorul de redare sau
de oprire.
Informaţii suplimentare
Site-uri Web pentru
dispozitive compatibile
Vizitaţi site-urile Web de mai jos pentru
cele mai recente informaţii despre
dispozitivele compatibile USB şi Bluetooth.
Pentru clienţii din America Latină:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pentru clienţii din Statele Unite:
<http://www.esupport.sony.com/>
Pentru clienţii din Europa şi Rusia:
<http://support.sony-europe.com/>
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
<http://www.sony-asia.com/support>
Depanare
Reţineţi că, dacă personalul de service
înlocuieşte unele piese în timpul
reparaţiei, aceste piese pot fi reţinute.
Dacă „PROTECT” şi „EXX” (X este un
număr) apar pe panoul de afişaj
Informaţii suplimentare
În cazul în care aveţi o problemă cu
sistemul, identificaţi problema dvs. în lista
de depanare de mai jos şi efectuaţi
acţiunile corective adecvate.
Dacă problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Deconectaţi imediat cablul de
alimentare.
• Verificaţi dacă există un blocaj în faţa
orificiilor de ventilare ale unităţii.
• Decuplaţi dispozitivul USB şi iPod/
iPhone conectat. Asiguraţi-vă că nu
există nicio problemă cu dispozitivul
USB şi iPod/iPhone.
După ce verificaţi cele de mai sus şi
rezolvaţi problemele, cuplaţi cablul de
alimentare şi porniţi sistemul. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
25RO
Generalităţi
„CHILD” şi „LOCK” apar când apăsaţi
orice buton pe unitate.
Sistemul a intrat în modul standby.
• Dezactivaţi funcţia Child Lock (Blocare
pentru copii) (pagina 24).
• Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Sistemul intră automat în modul
standby în aproximativ 30 de minute,
dacă nu funcţionează sau nu există
semnal audio de ieşire (pagina 24).
Se revocă setarea pentru ceas şi
temporizator.
• Cablul de alimentare este deconectat sau
s-a produs o pană de curent. Setaţi
din nou ceasul (pagina 13) şi
temporizatorul (pagina 22).
iPod/iPhone
Nu se aude sunetul.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este conectat în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone redă muzică.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone
este actualizat cu cel mai nou software.
• Reglaţi volumul.
Nu se aude sunetul.
• Reglaţi volumul.
• Verificaţi conexiunea echipamentelor
opţionale, dacă este cazul (pagina 11).
• Porniţi echipamentul conectat.
Se aude un bâzâit sau zgomot puternic.
• Îndepărtaţi sistemul de sursele
de zgomot.
• Conectaţi sistemul la o altă priză
de perete.
• Instalaţi un filtru de zgomot (disponibil
pe piaţă) la cablul de alimentare.
• Opriţi toate echipamentele electrice din
preajmă.
Temporizatorul nu funcţionează.
• Verificaţi setarea temporizatorului şi
setaţi ora corectă (pagina 22).
• Revocaţi funcţia Sleep Timer
(Temporizator de oprire) (pagina 22).
Telecomanda nu funcţionează.
• Îndepărtaţi obstacolele dintre
telecomandă şi unitate.
• Mutaţi telecomanda mai aproape
de unitate.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
unităţii.
• Înlocuiţi bateriile (R6/
dimensiunea AA).
• Îndepărtaţi unitatea de sursele de
lumină fluorescentă.
26RO
Sunetul este distorsionat.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este conectat în siguranţă.
• Reduceţi volumul.
• Configuraţi setarea „EQ” a dispozitivului
iPod/iPhone la „Off” sau la „Flat”.
În timpul redării au loc modificări
nedorite de piese.
• Dezactivaţi funcţia „Shake to Shuffle”
(modificarea pieselor prin agitarea
dispozitivului iPod/iPhone) de pe iPod/
iPhone atunci când ascultaţi muzică
pe iPod/iPhone cu volumul ridicat.
Dacă această funcţie este activată,
modificările nedorite de piese pot
apărea datorită vibraţiilor cauzate de
presiunea sunetului sistemului.
Dispozitivul iPod/iPhone nu
funcţionează.
• Dacă bateria dispozitivului iPod/iPhone
este descărcată, este posibil ca acesta să
nu funcţioneze cu acest sistem. În acest
caz, reîncărcaţi-l la un computer, apoi
reconectaţi-l la sistem.
• Opriţi toate aplicaţiile ce rulează pe iPod
sau iPhone înainte de a-l utiliza cu
sistemul. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare
a dispozitivului iPod/iPhone.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este conectat în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/iPhone
este actualizat cu cel mai nou software.
• Este posibil să nu puteţi opera
dispozitivul iPod/iPhone cu ajutorul
butoanelor de pe telecomandă sau
unitate deoarece operarea sistemului şi a
dispozitivului iPod/iPhone sunt diferite.
În acest caz, utilizaţi butoanele de
control de pe iPod/iPhone.
Dispozitivul iPod/iPhone nu se încarcă.
• Dacă bateria dispozitivului iPod/iPhone
este descărcată, este posibil ca sistemul
să nu o poată încărca, chiar dacă îl
conectaţi la acesta. În acest caz,
reîncărcaţi-l la un computer, apoi
reconectaţi-l la sistem.
• Asiguraţi-vă că dispozitivul iPod/
iPhone este conectat în siguranţă.
• Asiguraţi-vă că sistemul este pornit
atunci când conectat un dispozitiv iPod/
iPhone la sistem.
Volumul soneriei dispozitivului iPhone
nu se modifică.
Dispozitiv USB
Nu se aude sunetul.
• Dispozitivul USB nu este conectat
corect. Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
• Utilizaţi un dispozitiv USB neacceptat.
Verificaţi informaţiile de pe site-urile
Web referitoare la dispozitivele USB
compatibile (pagina 25).
• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB.
• Datele fişierelor muzicale în sine conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat.
Este posibil să fi apărut zgomot la
crearea datelor muzicale, datorită
condiţiilor computerului. Creaţi din
nou datele muzicale.
„READING” este afişat pentru o perioadă
îndelungată sau durează mult până
începe redarea.
• Procesul de citire poate dura mai mult
în următoarele cazuri.
– Există multe foldere sau fişiere pe
dispozitivul USB.
– Structura de fişiere este extrem de
complexă.
– Capacitatea memoriei este excesivă.
– Memoria internă este fragmentată.
Apare „OVER CURRENT”.
• A fost detectată o problemă cu nivelul
curentului electric de la portul
.
Opriţi sistemul şi scoateţi dispozitivul
USB din port. Asiguraţi-vă că nu există
nicio problemă cu dispozitivul USB.
Dacă acest tipar de afişaj persistă,
contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Afişare eronată.
• Datele stocate pe dispozitivul USB pot fi
corupte, trimiteţi datele muzicale din
nou către dispozitivul USB.
• Codurile de caractere ce pot fi afişate de
acest sistem sunt numai numere şi litere
alfabetice. Celelalte caractere care nu
pot fi afişate apar ca „_”.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Informaţii suplimentare
• Ajustaţi volumul soneriei de pe
dispozitivul iPhone.
• Rata de biţi utilizată la codificarea
fişierelor audio a fost scăzută. Trimiteţi
fişiere audio cu rate de biţi mai mari
către dispozitivul USB.
• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, după care porniţi
sistemul.
• Verificaţi informaţiile de pe site-urile
Web referitoare la dispozitivele USB
compatibile (pagina 25).
• Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător. Consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale dispozitivului USB cu
privire la modul de remediere a acestei
probleme.
27RO
Nu începe redarea.
• Opriţi sistemul şi reconectaţi
dispozitivul USB, după care porniţi
sistemul.
• Verificaţi informaţiile de pe site-urile
Web referitoare la dispozitivele USB
compatibile (pagina 25).
Redarea nu porneşte de la primul fişier.
• Setaţi modul de redare la Normal Play
(Redare normală) (pagina 15).
Fişierul audio nu poate fi redat.
• Fişierele MP3 în format MP3 PRO nu
pot fi redate.
• Este posibil ca unele fişiere AAC să nu
fie redate corect.
• Un fişier AAC cu flux video nu poate fi
redat.
• Fişierele WMA în format Windows
Media Audio Lossless şi Professional nu
pot fi redate.
• Dispozitivul USB formatat cu sisteme de
fişiere diferite de FAT16 sau FAT32 nu
sunt acceptate.*
• Dacă utilizaţi un dispozitiv USB
partiţionat, pot fi redate numai fişierele
de pe prima partiţie.
• Sistemul poate reda doar până la nivelul
8 ierarhic de foldere.
• Fişierele criptate sau protejate cu parole
etc. nu pot fi redate.
• Fişierele cu protecţie de drepturi de
autor DRM (Administrare drepturi
digitale) nu pot fi redate de către acest
sistem.
* Acest sistem acceptă FAT16 şi FAT32, dar este
posibil ca unele dispozitive USB să nu accepte
toate acestea FAT. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale fiecărui
dispozitiv USB sau contactaţi producătorul.
Dispozitiv Bluetooth
Împerecherea nu se poate realiza.
• Mutaţi dispozitivul Bluetooth mai
aproape de sistem.
28RO
• Este posibil ca împerecherea să nu fie
posibilă dacă sunt prezente şi alte
dispozitive Bluetooth în jurul
sistemului. În acest caz, opriţi
celelalte dispozitive Bluetooth.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus cheia de
autentificare corectă pe dispozitiv
Bluetooth.
Conexiunea nu este posibilă.
• Dispozitivul Bluetooth pe care încercaţi
să îl conectaţi nu acceptă profilul A2DP
şi, nu se poate conecta la sistem.
• Activaţi funcţia Bluetooth a
dispozitivului Bluetooth.
• Stabiliţi o conexiune de pe dispozitivul
Bluetooth.
• Informaţiile legate de înregistrarea
împerecherii au fost şterse. Efectuaţi din
nou operaţia de împerechere.
• În timp ce este conectat la un dispozitiv
Bluetooth, acest sistem nu poate fi
detectat şi nu se poate stabili o
conexiune de la un alt dispozitiv
Bluetooth care nu a mai fost
împerecheat înainte.
• Ştergeţi informaţiile de înregistrare a
împerecherii unui dispozitiv Bluetooth
şi repetaţi operaţiunea de împerechere.
Sunetul sare sau fluctuează sau
conexiunea se pierde.
• Sistemul şi dispozitivul Bluetooth sunt
prea departe unul de celălalt.
• Dacă există obstacole între sistem şi
dispozitivul Bluetooth, îndepărtaţi-le
sau ocoliţi-le.
• Dacă este prezent echipament care
generează radiaţii electromagnetice,
precum o reţea LAN wireless, un alt
dispozitiv Bluetooth sau un cuptor cu
microunde, îndepărtaţi-le.
Sunetul dispozitivului Bluetooth nu se
aude pe acest sistem.
• Măriţi iniţial volumul pe dispozitivul
Bluetooth şi apoi reglaţi volumul cu
VOLUME +/–.
Se aude un bâzâit, zgomot puternic sau
sunetul este distorsionat.
• Dacă există obstacole între sistem şi
dispozitivul Bluetooth, îndepărtaţi-le
sau ocoliţi-le.
• Dacă este prezent echipament care
generează radiaţii electromagnetice,
precum o reţea LAN wireless, un alt
dispozitiv Bluetooth sau un cuptor cu
microunde, îndepărtaţi-le.
• Reduceţi volumul dispozitivului
Bluetooth conectat.
Tuner
Bâzâit sau un zgomot puternic sau
posturile nu pot fi recepţionate.
(„TUNED” sau „ST” clipeşte pe panoul
de afişaj).
Mesaje
CHARGING: Dispozitivul iPod/iPhone se
încarcă dacă sistemul este oprit (modul
standby).
CHILD LOCK: A fost activată funcţia de
blocare pentru copii.
CONNECT: Dispozitivul iPod/iPhone este
conectat în timpul funcţiei iPod
sau sistemul se conectează la ultimul
dispozitiv conectat în timpul funcţiei
Bluetooth.
ERROR: Dispozitivul USB nu a fost
recunoscut sau a fost conectat un
dispozitiv necunoscut.
NoDEVICE: Nu este conectat niciun
dispozitiv USB.
NO TRACK: Niciun fişier redabil nu este
încărcat în sistem.
Pentru a reseta sistemul
PUSH STOP: Aţi încercat să realizaţi
o operaţie care poate fi realizată doar dacă
redarea este oprită.
Dacă sistemul încă nu funcţionează
corect, reiniţializaţi sistemul cu setările
din fabrică implicite.
Utilizaţi butoanele de pe unitate pentru
a efectua această operaţie.
1 Deconectaţi şi reconectaţi cablul de
alimentare.
NOT SUPPORT: Un dispozitiv USB
neacceptat este conectat, dispozitivul USB
este conectat printr-un hub USB sau este
conectat un dispozitiv iPod/iPhone
a căzui baterie este epuizată.
PAIRING: Sistemul se află în modul de
împerechere.
READING: Sistemul citeşte informaţiile
dispozitivului USB. Unele butoane nu
sunt disponibile.
Informaţii suplimentare
• Conectaţi corespunzător antena.
• Schimbaţi locul şi orientarea antenei
pentru a obţine o recepţie bună.
• Conectaţi o antenă externă disponibilă
în comerţ.
• Contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony dacă antena AM furnizată a ieşit
din suportul de plastic.
• Opriţi toate echipamentele electrice din
preajmă.
TIME NG: Ora de pornire şi oprire pentru
Temporizatorul de redare sunt identice.
2 Apăsaţi "/1 pentru a porni sistemul.
3 În timp ce ţineţi apăsat FUNCTION,
apăsaţi "/1 aproximativ 3 secunde.
Pe panoul de afişaj apare „RESET”.
Toate setările configurate de utilizator,
cum ar fi posturile de radio presetate,
temporizatorul şi ceasul, sunt resetate
la setările din fabrică implicite.
29RO
Cu privire la sistemul de boxe
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Deconectaţi complet cablul de alimentare (de
la reţea) din priza de perete (de la reţea), dacă
nu va fi utilizat pentru o perioadă de timp mai
îndelungată. La deconectarea unităţii, ţineţi
întotdeauna de ştecăr. Nu trageţi niciodată
de cablu.
• Dacă în sistem pătrund obiecte solide sau
lichide, deconectaţi-l de la priză şi dispuneţi
verificarea lui de către personal calificat,
înainte de a îl utiliza din nou.
• (Doar pentru clienţii din Statele Unite)
Una dintre lamelele ştecărului este mai lată
decât cealaltă din motive de securitate şi va
intra în priza de perete într-un singur mod.
Dacă nu puteţi introduce complet ştecărul în
priză, contactaţi furnizorul.
• Cablul de alimentare CA trebuie înlocuit doar
la un centru de service autorizat.
Cu privire la amplasare
• Nu plasaţi sistemul în poziţie înclinată sau în
locaţii extrem de fierbinţi, reci, prăfuite, cu
umiditate sporită sau impropriu ventilate,
expuse la vibraţii, lumină solară directă sau
lumină puternică.
• Aveţi grijă atunci când amplasaţi sistemul pe
suprafeţe tratate special (de exemplu, cu ceară,
ulei, lustruite), deoarece suprafaţa se poate
păta sau decolora.
• Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată sau dacă este amplasat într-o cameră
cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul unităţii iar
acest lucru poate determina funcţionarea
necorespunzătoare a sistemului. În această
situaţie, lăsaţi sistemul oprit până se evaporă
umezeala.
Cu privire la încălzire
• În timpul funcţionării, este normal ca unitatea
să se încălzească iar acesta nu este un motiv de
îngrijorare.
• Nu atingeţi cabinetul dacă a fost utilizat
continuu la un nivel ridicat de volum,
deoarece este posibil să se fi încins.
• Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare.
30RO
Sistemul de boxe încorporat nu este protejat
magnetic, drept urmare imaginile televizoarelor
din apropiere pot deveni distorsionate
magnetic. În această situaţie, opriţi televizorul,
aşteptaţi între 15 şi 30 de minute şi reporniţi-l.
Dacă nu se vede nicio îmbunătăţire, mutaţi
sistemul departe de TV.
Curăţarea cabinetului
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de bureţi abrazivi, praf de
curăţat sau solvenţi, cum ar fi diluant, alcool sau
benzină.
Cu privire la Bluetooth comunicaţii
• Dispozitivele Bluetooth trebuie utilizate la
o distanţă de maximum 10 metri (distanţă
fără obstacole) unul de altul. Raza de
comunicaţie efectivă poate fi redusă în
următoarele condiţii.
– Dacă o persoană, un obiect de metal,
un perete sau un alt obstacol se află între
dispozitivele cu conexiune Bluetooth
– Locaţii unde este instalată o reţea LAN
wireless
– În jurul cuptoarelor cu microunde aflate
în uz
– Locaţii unde apar alte unde
electromagnetice
• Dispozitivele Bluetooth şi LAN wireless
(IEEE 802.11b/g) utilizează aceeaşi bandă
de frecvenţă (2,4 GHz). Dacă utilizaţi
dispozitivul Bluetooth lângă un dispozitiv cu
capacitate LAN wireless, este posibil să apară
interferenţe electromagnetice. Aceasta poate
duce la rate mai mici de transfer al datelor,
zgomot sau incapacitate de conectare. Dacă se
întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele
remedii:
– Încercaţi să conectaţi acest sistem şi
dispozitivul Bluetooth atunci când vă
aflaţi la cel puţin 10 metri distanţă de
echipamente LAN wireless.
– Opriţi alimentarea echipamentului LAN
wireless atunci când folosiţi dispozitivul
Bluetooth la distanţe mai mici de 10 metri.
Specificaţii
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
PUTEREA DE IEŞIRE ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
(doar pentru modelul din S.U.A.)
Cu sarcini de 3,5 ohmi, pe ambele canale, de
la 120 – 10.000 Hz; putere nominală RMS
minimă 50 waţi pe canal, cu maximum 0,7%
distorsiune armonică totală de la
250 miliwaţi la puterea nominală.
Secţiunea amplificator
Măsurători în următoarele condiţii
Model din S.U.A.:
CA 120 V, 60 Hz
Model pentru Mexic:
CA 120 V – 240 V, 60 Hz
Alte modele:
CA 120 V – 240 V, 50/60 Hz
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP
Putere de ieşire (nominală):
100 W + 100 W (la 3,5 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
210 W + 210 W (per canal, la 3,5 ohmi,
1 kHz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP
Putere de ieşire (nominală):
55 W + 55 W (la 3 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
Putere de ieşire RMS (de referinţă):
115 W + 115 W (per canal la 3 ohmi,
1 kHz)
Informaţii suplimentare
• Undele radio transmise de acest sistem pot
interfera cu funcţionarea unor dispozitive
medicale. Deoarece această interferenţă
poate duce la defecţiuni, opriţi întotdeauna
alimentarea acestui sistem şi a dispozitivului
Bluetooth în locurile următoare:
– În spitale, în trenuri, în avioane, la
benzinării şi în orice loc în care pot fi
prezente gaze inflamabile
– În apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
• Acest sistem acceptă funcţii de securitate
care respectă specificaţia Bluetooth pentru
a asigura o conexiune securizată în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth. În orice caz, această securitate
poate fi insuficientă, în funcţie de conţinutul
setărilor şi de alţi factori, aşa că, aveţi
întotdeauna grijă atunci când efectuaţi
comunicaţii cu ajutorul tehnologiei Bluetooth.
• Sony nu poate fi trasă la răspundere în niciun
fel pentru daune sau alte prejudicii ce rezultă
din scurgerea de informaţii în timpul
comunicaţiilor cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth.
• Comunicarea Bluetooth nu este garantată în
mod necesar cu toate dispozitivele Bluetooth
care au acelaşi profil cu acest sistem.
• Dispozitivele Bluetooth conectate cu această
unitate trebuie să fie conforme cu specificaţia
Bluetooth prescrisă de Bluetooth SIG, Inc. iar
această conformare trebuie să fie certificată.
În orice caz, chiar şi atunci când un dispozitiv
este conform cu specificaţia Bluetooth pot
exista cazuri în care caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului Bluetooth să facă
imposibilă conectarea sau să aibă ca rezultat
metode de comandă, afişaj sau funcţionare
diferite.
• Este posibil să apară zgomot sau sunetul să fie
tăiat, în funcţie de dispozitivul Bluetooth
conectat cu această unitate, de mediul de
comunicaţie sau de condiţiile ambientale.
Secţiunea boxe
Sistem de boxe
Sistem de boxe cu două căi, Bass Reflex
Boxe
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Woofer: 200 mm (7 7/8 in), tip conic
Tweeter: 66 mm (2 5/8 in), tip conic
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Woofer: 160 mm (6 3/8 in), tip conic
Tweeter: 40 mm (1 5/8 in), tip conic
31RO
Impedanţă nominală
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
3,5 ohmi
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
3 ohmi
Intrare
DVD/PC IN (audio pe Stânga/Dreapta):
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
Sensibilitate 1 V, impedanţă
47 kilohmi
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
Sensibilitate 1,5 V, impedanţă
47 kilohmi
Secţiunea iPod/iPhone
Terminal pentru dispozitiv Apple
Tensiune de ieşire: CC 5 V
Curent maxim de ieşire: 1 A
Modele compatibile iPod/iPhone:
– iPod touch a 5-a generaţie
– iPod nano a 7-a generaţie
– iPhone 5
Port
(USB):
Curent maxim de ieşire: 1 A
Modele compatibile iPod/iPhone:
– iPod touch a 5-a generaţie
– iPod touch a 4-a generaţie
– iPod touch a 3-a generaţie
– iPod touch a 2-a generaţie
– iPod nano a 7-a generaţie
– iPod nano a 6-a generaţie
– iPod nano a 5-a generaţie
(cameră video)
– iPod nano a 4-a generaţie (video)
– iPod nano a 3-a generaţie (video)
– iPod classic
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
32RO
Secţiunea USB
Format acceptat
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Frecvenţe de eşantionare
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Dispozitiv USB acceptat
Clasă de stocare în masă
Port (USB): Tip A
Secţiunea Bluetooth
Sistem de comunicaţii
Bluetooth Versiune standard 3.0 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Ieşire
Bluetooth Standard Power Class 2
Rază maximă de comunicare
Rază vizuală aprox. 10 m1)
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metodă de modulare
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profiluri Bluetooth compatibile2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Codecuri acceptate
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
2)
Profilurile standard Bluetooth indică scopul
de comunicare Bluetooth dintre dispozitive.
Secţiunea tuner
tuner FM stereo, FM/AM cu oscilator local
Antenă:
Antenă FM cu fir
Antenă cadru pentru AM
Secţiunea tuner FM
Interval de frecvenţă
Modele pentru S.U.A. şi Brazilia:
87,5 MHz – 108,0 MHz (pas 100 kHz)
Alte modele:
87,5 MHz – 108,0 MHz (pas 50 kHz)
Masă (aprox.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
14,0 kg (30 lb 14 oz)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
12,0 kg (26 lb 8 oz)
Accesorii furnizate
Telecomandă (1)
Baterii R6 (Dimensiunea AA) (2)
Antenă FM/cadru pentru AM (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Secţiunea tuner AM
Interval de frecvenţă
Modele pentru Europa, Rusia şi Arabia
Saudită:
531 kHz – 1.602 kHz (pas 9 kHz)
Modelele pentru S.U.A., America de
Sud şi Australia:
530 kHz – 1.710 kHz (pas 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (pas 9 kHz)
Alte modele:
530 kHz – 1.610 kHz (pas 10 kHz)
531 kHz – 1.602 kHz (pas 9 kHz)
Necesar de putere
Model din S.U.A.:
CA 120 V, 60 Hz
Model pentru Mexic:
CA 120 V – 240 V, 60 Hz
Alte modele:
CA 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W
(0,5 W în modul de economisire
a energiei)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W
(0,5 W în modul de economisire
a energiei)
Dimensiuni (l/î/a) (aprox.)
FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:
768,5 mm × 323 mm × 385 mm
(30 3/8 in × 12 3/4 in × 15 1/4 in)
FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:
678,5 mm × 323 mm × 385 mm
(26 3/4 in × 12 3/4 in × 15 1/4 in)
Informaţii suplimentare
Generalităţi
33RO
©2013 Sony Corporation
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement