Sony HDR-PJ780VE, HDR-PJ780E, HDR-PJ790E, HDR-PJ790VE User's manual

Sony HDR-PJ780VE, HDR-PJ780E, HDR-PJ790E, HDR-PJ790VE User's manual
4-452-094-12( 1)
Digitalni HD
kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Poþetak
Snimanje/reprodukcija
Napredne funkcije
Editovanje
Memorisanje video zapisa i
fotogra¿ja na raþunar
Molimo, takoÿe pogledajte:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Memorisanje snimaka pomoüu
spoljnog ureÿaja
L iþno podešavanje
kamkordera
Ostalo
HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE
Prvo proþitajte
Pre upotrebe ureÿaja, pažljivo proþitajte
ovaj priruþnik i saþuvajte ga za buduüu
upotrebu.
Beleška za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na
donjoj strani ureÿaja. Zabeležite serijski
broj na dole oznaþeno mesto. Ove brojeve
upotrebite svaki put kada kontaktirate svog
Sony prodavca u vezi sa ovim proizvodom.
2
Broj modela HDRSerijski broj
Broj modela ACSerijski broj
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili elektriþnog udara,
1) ne izlažite ureÿaj kiši ili vlazi.
2) na ureÿaj ne postavljajte posude u
kojima ima teþnosti, poput vaza.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer direktnom
sunþevom svetlu, otvorenom
plamenu i sl.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
neizolovanog "opasnog
napona" unutar ureÿaja, koji
može biti dovoljno snažan da
predstavlja opasnost od
elektriþnog udara.
Ovaj simbol upozorava na
prisustvo važnih uputstava
za upotrebu i održavanje
(servisiranje) u priruþniku
isporuþenom uz ureÿaj.
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
SAýUVAJTE OVO UPUTSTVO.
OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA
OD ELEKTRIýNOG UDARA,
PAŽLJIVO PROýITAJTE OVO UPUTSTVO.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Proþitajte ovo uputstvo.
Saþuvajte ovo uputstvo.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Pridržavajte se svih uputstava.
Nemojte upotrebljavati ureÿaj u blizini vode.
ýistite samo suvom krpom.
Nemojte blokirati ventilacione otvore. Ureÿaj postavite u skladu s uputstvima proizvoÿaþa.
Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput radijatora, grejalice, peüi i sl., ili uz ureÿaje koji
stvaraju toplotu (ukljuþujuüi pojaþala).
Nemojte menjati sigurnosnu funkciju višepolnog utikaþa ili utikaþa s uzemljenjem. Polarizovani utikaþ
ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Utikaþ za mrežu sa uzemljenjem ima dva kontakta i
kontakt za uzemljenje. Široki kontakt ili treüi kontakt služe u svrhu vaše sigurnosti. Ako isporuþeni
mrežni kabl nema odgovarajuüi utikaþ, obratite se ovlašüenom Sony servisu radi zamene.
Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikaþa, utiþnice i na
mestu gde izlazi iz ureÿaja.
Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporuþuje proizvoÿaþ.
Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosaþe ili stolove koje preporuþuje proizvoÿaþ ureÿaja ili
koji se prodaju s ureÿajem. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premeštanja ureÿaja da ne
doÿe do povreda u sluþaju prevrtanja.
6 Izvucite ureÿaj iz zidne utiþnice tokom nevremena sa grmljavinom ili ako ga neüete upotrebljavati duže
vreme.
6 Servisiranje prepustite struþnom osoblju. Ureÿaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih
ošteüenja, na primer, mrežnog kabla ili utikaþa, od prolivanja teþnosti, upadanja predmeta u ureÿaj,
izlaganja kiši ili vlazi, ako ureÿaj ne radi ispravno ili ako je pao.
6 Ako oblik utikaþa ne odgovara mrežnoj utiþnici, koristite adapter utikaþa koji odgovara vašoj
mrežnoj utiþnici.
3
Odgovarajuüi utikaþi za razne države/regije po svetu.
Tip A
(ameriþki tip)
Tip B
(britanski tip)
Tip BF
(britanski tip)
Tip B3
(britanski tip)
Tip C
(CEE tip)
Tip SE
(CEE tip)
Tip O
(tip za Okeaniju)
U tabeli se navodi odgovarajuüi napon i vrsta utikaþa. U zavisnosti od podruþja, koristi se
drugi tip utikaþa i napona.
Pažnja: Primenjivaüe se zahtevi o specifikacijama kabla napajanja za svaku državu.
– Samo za SAD
Upotrebite isporuþeni kabl napajanja.
Evropa
Države/regije
Napon
Austrija
Belgija
ýeška
Danska
Finska
Francuska
Nemaþka
Grþka
Maÿarska
Island
Irska
Italija
Luksemburg
Holandija
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunija
Rusija
Slovaþka
Španija
Švedska
Švajcarska
UK
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Vrsta utikaþa
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
4
Države/regije
Napon
Kina
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Koreja (Rep.)
Malezija
Filipini
Singapur
Tajvan
Tajland
Vijetnam
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
Vrsta utikaþa
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Okeanija
Države/regije
Australija
Novi Zeland
Severna Amerika
Države/regije
Kanada
SAD
Srednja Amerika
Države/regije
Bahami
Kostarika
Kuba
Dominikanska Rep.
Salvador
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Meksiko
Nikaragva
Panama
Južna Amerika
Države/regije
Argentina
Brazil
ýile
Kolumbija
Peru
Venezuela
Bliski istok
Države/regije
Iran
Irak
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
Afrika
Države/regije
Alžir
Kongo (DR)
Egipat
Etiopija
Kenija
Nigerija
Južna Afrika
Tanzanija
Tunis
Napon
240
230/240
Napon
120
120
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
50
60
50
60
60
60
50
50
50
50
50
50
O
O
A
A
Vrsta utikaþa
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Vrsta utikaþa
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Vrsta utikaþa
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Vrsta utikaþa
Vrsta utikaþa
Frekvencija (Hz)
Napon
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
60
60
Frekvencija (Hz)
Napon
220
220
230
127/220
220
240
Frekvencija (Hz)
Napon
220
127/220
220
120
220
120
50
50
Frekvencija (Hz)
Napon
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
Frekvencija (Hz)
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Vrsta utikaþa
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
5
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili hemijske opekotine. Pridržavajte se sledeüih mera
opreza.
6 Nemojte rastavljati bateriju.
6 Nemojte je razbijati niti izlagati silama,
udarcima þekiüa, ispuštati na tlo ili stajati na
nju.
6 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratak spoj njenih kontakata.
6 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
6 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
6 Nemojte rukovati ošteüenim baterijama ili
litijum-jonskim baterijama koje su procurele.
6 Bateriju punite iskljuþivo originalnim punjaþem
kompanije Sony ili ureÿajem koji služi za
punjenje baterija.
6 Držite bateriju van domašaja male dece.
6 Bateriju držite suvom.
6 Zamenite bateriju iskljuþivo istom ili
ekvivalentnom koju preporuþuje kompanija
Sony.
6 Odložite isluženu bateriju odmah, u skladu
sa uputstvima u nastavku.
Zamenite bateriju iskljuþivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doüi do požara ili povreda.
Mrežni adapter
Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je izmeÿu zida i
nameštaja.
Pri upotrebi mrežnog adaptera, upotrebite
obližnju zidnu utiþnicu. Odmah otkaþite
adapter iz zidne utiþnice ako se tokom
upotrebe kamkordera pojave problemi.
ýak i dok je kamkorder iskljuþen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
ukljuþen u zidnu utiþnicu.
6
Napomena o mrežnom kablu
(kablu napajanja)
Mrežni kabl je dizajniran za upotrebu samo
sa ovim modelom kamkordera i ne sme se
koristiti sa drugom elektriþnom opremom.
Prevelika jaþina zvuka iz slušalica može
izazvati gubitak sluha.
ZA KORISNIKE U EVROPI
Ovim Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni HD kamkorder PJ780VE/PJ790VE
usklaÿen sa osnovnim zahtevima i drugim
primenljivim odredbama preporuke
1999/5/EC. Za detalje posetite sledeüi
URL: http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU preporuke
Proizvoÿaþ ovog ureÿaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrÿena je
usklaÿenost sa odrednicom EMC za
upotrebu spojnih kablova kraüih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na odreÿenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog ureÿaja.
Napomena
Ako statiþki elektricitet ili
elektromagnetizam prouzrokuju prekid
prenosa podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili otkaþite i ponovo povežite
komunikacioni kabl (USB, i sl.).
7
Odlaganje starih
elektriþnih i elektronskih
ureÿaja (primenjuje se u
Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa
posebnim sistemima
odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
oznaþava da se ovaj proizvod ne sme
odlagati kao kuüni otpad. On treba da bude
odložen na za tu namenu predviÿenom
mestu za reciklažu elektriþne ili elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem starog
proizvoda pomažete u spreþavanju moguüih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doüi usled
nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u
oþuvanju prirodnih resursa. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje starih
baterija (primenjuje se
u Evropskoj Uniji i
ostalim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
oznaþava da se baterija koja je isporuþena
uz ovaj proizvod ne sme odlagati kao
kuüni otpad.
Na odreÿenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem starih baterija
pomažete u spreþavanju moguüih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do
kojih može doüi usled nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u oþuvanju prirodnih resursa.
U sluþaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahteva stalnu vezu sa ugraÿenom
baterijom, njenu zamenu treba poveriti
iskljuþivo ovlašüenom servisu. Kako bi se
garantovalo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njenog radnog veka je odnesite na
odlagalište za recikliranje elektriþne i
elektronske opreme. Za sve ostale baterije
molimo da pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz ureÿaja. Bateriju
odnesite na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
8
O podešavanju jezika
6 Ako je potrebno, promenite jezik prikaza na
ekranu pre upotrebe kamkordera (str. 22).
Meniji na svakom od lokalnih jezika korišüeni
su za opise postupaka rukovanja.
O snimanju
6 Pre poþetka snimanja, proverite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da üe se slika
i zvuk snimiti bez problema.
6 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da
kompenzuje gubitak nesnimljenog materijala
zbog nemoguünosti snimanja ili reprodukcije
usled kvara ureÿaja ili medija za snimanje, ili
zbog nekog drugog razloga.
6 Sistem TV boja se razlikuje u zavisnosti od
države i regije. Ako želite da svoje snimke
pogledate na TV-u, potreban vam je TV
prijemnik koji podržava format signala vašeg
kamkordera. Za pojedinosti o formatu signala
pogledajte "Kako upotrebljavati ovo uputstvo"
(str. 11).
6 TV programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštiüeni autorskim pravima.
Neovlašüeno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim
pravima.
6 Kad je kamkorder spojen na druge ureÿaje USB
kablom i iskljuþen, nemojte zatvarati LCD
displej. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
6 Koristite kamkorder u skladu sa lokalnim
zakonima i odredbama.
LCD displej, vizir
6 LCD displej i vizir proizvedeni su upotrebom
vrlo precizne tehnologije tako da je preko
99,99% piksela funkcionalno za upotrebu. Ipak,
na LCD displeju se mogu trajno pojaviti sitne
crne i/ili svetle taþkice (bele, crvene, plave ili
zelene). Ove taþkice su normalna posledica
postupka proizvodnje i ne utiþu na snimanje ni
na koji naþin.
Crne taþkice
Bele, crvene, plave ili zelene taþkice
Napomene o upotrebi
6 Nemojte uþiniti nešto od sledeüeg. U suprotnom
može doüi do ošteüenja medija za snimanje,
snimci se možda neüe moüi reprodukovati ili üe
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške
u radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 25) svetli ili treperi
– vaditi bateriju ili mrežni adapter iz
kamkordera ili izlagati kamkorder
mehaniþkim udarcima ili vibracijama dok
indikatori (video zapis) X / Y (fotografija)
(str. 15) ili indikator pristupa (str. 25) svetle
ili trepere
9
O ovom priruþniku, ilustracijama i
menijima
6 Ilustracije u ovom priruþniku samo su primeri
koji su snimljeni pomoüu digitalnog
fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju
na ekranu ureÿaja. Ilustracije kamkordera i
indikatora sa ekrana su uveüane ili
pojednostavljene radi boljeg razumevanja.
6 Dizajn i tehniþke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvoÿaþ
ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
6 U ovom uputstvu ugraÿena memorija
kamkordera i memorijska kartica se zovu
"mediji za snimanje".
6 U ovom uputstvu DVD disk snimljen sa
slikom kvaliteta high definition (HD) se
naziva AVCHD disk.
"Handycam" User Guide je on-line
priruþnik. Za detaljna uputstva o mnogobrojnim funkcijama ovog kamkordera,
pogledajte priruþnik.
1
Otvorite Sony-jevu stranu za
podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
10
Saznajte više o kamkorderu
("Handycam" User Guide)
Odaberite zemlju ili regiju.
Potražite naziv modela svog
kamkordera na stranici za
podršku.
6 Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
Kako upotrebljavati ovo uputstvo
U ovom uputstvu se razlike u tehniþkim podacima izmeÿu modela opisuju zajedno. Ako u
ovom uputstvu naiÿete na napomenu "Modeli sa...", kao dole, proverite da li se opis odnosi
na vaš kamkorder.
– (Modeli sa GPS-om)
– (Modeli sa NTSC sistemom boja)
Provera naziva modela kamkordera
Proverite donju stranu svog kamkordera.
Razlike u funkcijama
Naziv modela (HDR-xxx)
Naziv modela
Kapacitet ugraÿene
memorije
Format
signala
HDR-PJ780E
32 GB
HDR-PJ780VE
USB spajanje
GPS
PAL
Samo izlaz
32 GB
PAL
Samo izlaz
HDR-PJ790
96 GB
NTSC
Ulaz/izlaz
HDR-PJ790E
96 GB
PAL
Samo izlaz
HDR-PJ790V
96 GB
NTSC
Ulaz/izlaz
HDR-PJ790VE
96 GB
PAL
Samo izlaz
–
B
–
–
B
B
Napomene
6 Za sledeüe stavke opisi se donose uz naziv modela.
– Sigurnosni propisi (str. 2)
– Delovi i kontrole (str. 14)
– Popis menija (str. 51)
– Tehniþki podaci (str. 65)
– Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 58)
11
Sadržaj
Prvo proþitajte................................................................................................... 2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE..................................................... 3
Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide)...................... 10
Kako upotrebljavati ovo uputstvo.................................................................... 11
Razlike u funkcijama............................................................................. 11
Delovi i kontrole...............................................................................................14
Poþetak
Isporuþeni pribor.............................................................................................. 18
Punjenje baterije.............................................................................................. 19
Punjenje baterije pomoüu raþunara...................................................... 20
Punjenje baterije u inostranstvu........................................................... 21
Ukljuþivanje i podešavanje datuma i vremena................................................ 22
Promena jezika prikaza........................................................................ 22
Priprema medija za snimanje
25
Odabir medija za snimanje.................................................................. 25
Postavljanje memorijske kartice........................................................... 25
Snimanje/reprodukcija
Snimanje......................................................................................................... 27
Snimanje video zapisa......................................................................... 27
Snimanje fotografija............................................................................. 28
Zumiranje............................................................................................. 30
Reprodukcija................................................................................................... 31
Napredne funkcije
Snimanje sa raznim postavkama.................................................................... 34
Odabir kvaliteta slike za video zapise (naþin snimanja)....................... 34
Automatsko snimanje osmeha (Smile Shutter).................................... 34
Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji
snimanja (Intelligent Auto).................................................................... 35
Odabir formata za snimanje video zapisa............................................ 35
Primena ruþno podesivih postavki.................................................................. 36
Memorisanje informacija o lokaciji (modeli sa GPS-om)............................... 37
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku......................................................... 37
Uživanje u 5.1- kanalnom surround zvuku........................................... 38
Korišüenje ugraÿenog projektora.................................................................... 39
12
Editovanje
Editovanje na kamkorderu.............................................................................. 41
Brisanje video zapisa i fotografija........................................................ 41
Deljenje video zapisa........................................................................... 41
Snimanje fotografije iz video zapisa..................................................... 42
Memorisanje video zapisa i fotografija na raþunar
Reprodukcija snimaka na raþunaru................................................................ 43
Moguünosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)...................... 43
Softver za Mac..................................................................................... 43
Priprema raþunara (Windows)........................................................................ 44
Provera sistema raþunara.................................................................... 44
Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na raþunar...................... 44
Otvaranje softvera "PlayMemories Home"..................................................... 45
Memorisanje snimaka na spoljni ureÿaj
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoüu
rekordera......................................................................................................... 46
Za memorisanje high definition (HD) snimaka................................................ 47
Liþno podešavanje kamkordera
Upotreba menija............................................................................................. 50
Liste menija.................................................................................................... 51
Ostalo
U sluþaju problema......................................................................................... 55
Dijagnostiþki prikaz i indikatori upozorenja..................................................... 56
Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti............... 58
Oþekivano vreme snimanja i reprodukcije za razliþite baterije............. 58
Oþekivano vreme snimanja video zapisa............................................. 58
Oþekivani broj fotografija koje se mogu snimiti.................................... 60
Rukovanje kamkorderom................................................................................ 61
Tehniþki podaci............................................................................................... 65
UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA GEOGRAFSKE
KARTE KAMKORDERA (modeli sa GPS-om)............................................... 68
Indikatori na ekranu........................................................................................ 72
13
Delovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upuüuje na strane.
Multi interface prikljuþnica
Za informacije o priboru kompatibilnom sa
Multi interface prikljuþnicom posetite lokalnu
Sony web-stranu ili se obratite Sony
zastupniku ili ovlašüenom servisu.
Nije garantovano funkcionisanje sa
opremom drugih proizvoÿaþa.
Blic/Video svetlo
Objektiv (Carl Zeiss)
Senzor daljinskog upravljaþa/
Infracrveni senzor
Indikator snimanja (53)
Ovaj indikator svetli crveno tokom snimanja.
Indikator treperi kad je na mediju ostalo još
malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.
Ugraÿeni mikrofon
Taster MANUAL (36)
Toþkiü MANUAL (36)
14
LCD displej/displej osetljiv na dodir
(22, 24)
Ako okrenete LCD displej za 180 stepeni,
možete ga zatvoriti tako da je LCD displej
okrenut prema spolja. To je praktiþno kod
reprodukcije.
Zvuþnici
Preklopnik PROJECTOR FOCUS (39)
Objektiv projektora (39)
GPS antena (HDR-PJ780VE/ PJ790V/
PJ790VE)
GPS antena nalazi se u LCD displeju.
Taster LIGHT (Video Light)
Taster NIGHTSHOT
Taster POWER
Indikator pristupa za memorijsku karticu
(25)
Dok indikator svetli ili treperi kamkorder
oþitava ili zapisuje podatke.
Otvor za memorijsku karticu (25)
Taster [ (pregled snimaka)
Taster PROJECTOR (39)
Lampica X (video zapis)/ Y (fotografija)
Taster MODE
PROJECTOR IN prikljuþnica (40)
Taster RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetovali
sve postavke, ukljuþujuüi i sat.
HDMI OUT prikljuþnica (37)
Preklopnik zuma (30)
Taster PHOTO (28)
Štitnik za oko
Vizir (23)
Taster START/STOP (27)
Baterija (19)
DC IN prikljuþnica (19)
Preklopnik za podešavanje objektiva
vizira (23)
Indikator CHG (punjenje) (19)
Prikljuþnica (mikrofon) (PLUG IN
POWER)
Prikljuþnica L (slušalice)
Ruþni remen
Otvor za remen za nošenje na ramenu
Ugraÿeni USB kabl (20)
Multi/mikro USB prikljuþnica (37)
Podržava ureÿaje s mikro USB-om.
15
Otvor za stativ
Spojite stativ (opcija: dužina vijka mora biti
manja od 5,5 mm).
U zavisnosti od funkcija stativa, vaš
kamkorder možda se neüe moüi montirati na
odgovarajuüi naþin.
Preklopnik BATT (baterija) za
oslobaÿanje baterije (21)
Zatezanje ruþnog remena
6 Za uklanjanje senila objektiva okrenite prsten
za uþvršüenje senila objektiva u smeru
suprotnom onome koji pokazuje strelica.
6 Uklonite senilo objektiva pri snimanju uz
upotrebu funkcije NightShot. U protivnom üe
se pojaviti senka senila i snimiüe se u video
zapisima.
6 Uklonite senilo objektiva kad kamkorderom
rukujete pomoüu isporuþenog daljinskog
upravljaþa.
Spajanje step-down prstena
Poravnajte pravilno step-down prsten sa
kamkorderom (), zatim ga okrenite u
smeru strelice dok se ne uglavi na mesto
().
Za postavljanje senila objektiva
Prsten za uþvršüenje
Pravilno prislonite senilo objektiva na kamkorder
() i zatim okrenite prsten za uþvršüenje na
senilu u smeru strelice ().
Pri postavljanju senila objektiva poravnajte pravilno otvore na senilu sa delom za emitovanje
blica na kamkorderu.
16
6 Spajanjem step-down prstena možete promeniti
promer filtera na 37 mm kako biste mogli
koristiti preporuþeni konverzioni objektiv.
6 Kad je spojen step-down prsten, ne možete priþvrstiti širokougaoni konverterski objektiv/
filter.
6 Za uklanjanje step-down prstena, okrenite
ga u smeru suprotnom od strelice.
Postavljanje zaštite od vetra
Zaštita od vetra može smanjiti šum vetra u
vetrovitom okruženju.
Postavite prednju stranu ugraÿenog mikrofona u otvor na dnu zaštite od vetra () i
zatim povucite držaþ na zaštiti unazad sve
dok zaštita ne bude preko celog ugraÿenog
mikrofona ().
6 Kad je spojeno senilo objektiva, postavljanje
zaštite od vetra može biti otežano.
6 Za uklanjanje zaštite od vetra povucite držaþ
prema gore.
Daljinski upravljaþ
Upotreba bežiþnog daljinskog upravljaþa
korisna je za projekcije snimaka sa
kamkordera.
Taster DATA CODE (53)
Pritisak na ovaj taster tokom reprodukcije
aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o
podešenju kamkordera ili koordinata (modeli
sa GPS-om) za snimke.
Taster PHOTO (28)
Snimanje fotografija koje se prikazuju na
ekranu nakon pritiska na ovaj taster.
Tasteri SCAN/SLOW (32)
Tasteri / ! (prethodno/sledeüe) (31)
Taster PLAY
Taster STOP
Taster DISPLAY (28)
Predajnik
Taster START/STOP (27)
Taster za zumiranje
Taster PAUSE
Taster VISUAL INDEX (31)
Tokom reprodukcije prikazuje se indeksni
prikaz.
Tasteri E / % / Y / 9 /ENTER
Kad pritisnete jedan od tih tastera, na LCD
ekranu se pojavi svetloplavi okvir. Odaberite
željeni taster ili opciju pomoüu E / % / Y / 9 i
zatim pritisnite ENTER radi potvrde.
17
Poþetak
Isporuþeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) oznaþavaju
koliþinu.
Kamkorder (1)
Mrežni adapter (1)
Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
HDMI kabl (1)
18
Daljinski upravljaþ (1)
Zaštita od vetra (1)
USB prikljuþni kabl (1)
"Uputstvo za upotrebu" (ovaj priruþnik)
(1)
6 USB spojni kabl namenjen je samo za upotrebu
sa ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabl ako
je ugraÿeni USB kabl kamkordera (str. 20)
prekratak za spajanje.
Punjiva baterija NP-FV50 (1)
Step-down prsten (1)
Senilo objektiva (1)
Napomene
6 "PlayMemories Home" softver i
"PlayMemories Home Help Guide"
možete preuzeti sa Sony internet
stranice (str. 44).
Punjenje baterije
1
Iskljuþite kamkorder
zatvaranjem LCD displeja, pa
prikljuþite bateriju (povedite
raþuna da prvo sklopite vizir).
6 Poravnajte otvor na kamkorderu i
izboþinu na bateriji, a zatim klizno
pomerite bateriju prema gore.
Baterija
2
Spojite mrežni adapter () i
kabl napajanja () na
kamkorder i u zidnu utiþnicu.
6 Ukljuþi se indikator CHG (punjenje).
6 Indikator CHG (punjenje) se iskljuþuje kad
je baterija do kraja napunjena. Otkaþite
mrežni adapter iz prikljuþnice DC IN na
kamkorderu.
Indikator CHG (punjenje)
DC prikljuþak
DC IN prikljuþnica
Poravnajte oznaku
Y na DC prikljuþku
sa oznakom na DC
IN prikljuþnici
U zidnu utiþnicu
Napomene
6 Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
6 Pri spajanju video svetla (opcija) savetujemo vam upotrebu baterije NP-FV70 ili NP-FV100.
6 Sa ovim kamkorderom ne možete koristiti "InfoLITHIUM" bateriju NP-FV30.
6 Standardno je podešeno automatsko iskljuþivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno
2 minuta kako bi se oþuvalo punjenje baterije ([Power Save], str. 54).
19
Punjenje baterije pomoüu raþunara
Iskljuþite kamkorder i spojite ga na
ukljuþen raþunar pomoüu ugraÿenog USB kabla.
Ugraÿeni USB kabl
U zidnu utiþnicu
Punjenje baterije punjaþem AC-UD10 USB /AC adapterom (prodaje se
posebno)
Bateriju kamkordera možete puniti putem ugraÿenog USB kabla iz zidne elektriþne utiþnice
pomoüu USB punjaþa/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete
koristiti Sonyjev prenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija).
20
Vreme punjenja
Približno potrebno vreme (u minutima) za potpuno punjenje sasvim prazne isporuþene
baterije NP-FV50.
Pri upotrebi AC adaptera: 155 min.
Pri upotrebi raþunala spojenog putem ugraÿenog USB kabla*: 280 min.
6 Navedena vremena punjenja izmerena su kod punjenja kamkordera pri sobnoj temperaturi od 25°C.
Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama izmeÿu 10°C i 30°C.
* Vremena punjenja merena su bez korišüenja USB prikljuþnog kabla.
Vaÿenje baterije
Zatvorite LCD displej. Pomaknite preklopnik za
otpuštanje baterije BATT (baterija) ( ) i zatim
skinite bateriju ().
Duža neprekidna upotreba kamkordera
Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na kamkorder i u zidnu utiþnicu.
Za detalje o spajanju AC adaptera pogledajte "Punjenje baterije" (str. 19).
Ako napajate kamkorder AC adapterom ne morate da brinete o kapacitetu baterije.
Napomene o mrežnom adapteru
6 Nemojte kratko spajati DC prikljuþak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzrokovati nepravilnosti u radu.
6 Otkaþite mrežni adapter iz kamkordera držeüi kamkorder i DC prikljuþak.
6 Vreme snimanja, vreme reprodukcije (str. 58)
6 Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 29)
Punjenje baterije u inostranstvu
Bateriju možete puniti pomoüu priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte
upotrebljavati elektronski transformator.
21
Ukljuþivanje i podešavanje datuma i vremena
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
1
Otvorite LCD displej
kamkordera i ukljuþite
kamkorder.
6 Kamkorder možete ukljuþiti i tako što
üete pritisnuti taster POWER (str. 15).
2
Izaberite željeni jezik i zatim
izaberite [Next].
3
Tasterima
izaberite
/
željeno geografsko podruþje
i zatim izaberite [Next].
4
Podesite [Daylight Savings] ili
[Summer Time], odaberite
format datuma i datum i vreme.
Dodirnite taster na
LCD ekranu.
6 Podesite li [Daylight Savings] ili
[Summer Time] na [On], podešava se sat
vremena više.
6 Kad izaberete datum i vreme, izaberite
jednu od opcija i podesite vrednost pomoüu
/
.
W ট , podešavanje
6 Kad izaberete
datuma i vremena je završeno.
Date & Time
1
Back
1
2013
10 : 30 PM
Next
22
Promena jezika prikaza
Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
W [Setup] W [ ॺ General Settings] W [Language Setting] W željeni jezik.
Izaberite
Za iskljuþivanje napajanja
Zatvorite LCD displej ili pritisnite taster
POWER (str. 15).
Ako je vizir izvuþen, uvucite ga kako je
prikazano na slici desno.
Ukljuþenje ili iskljuþenje kamkordera pomoüu LCD displeja ili vizira
Napajanje kamkordera se ukljuþi ili iskljuþi u zavisnosti od statusa LCD displeja ili vizira.
Status
Vizir
Otvoren
Uvuþen
Ukljuþeno
Izvuþen
Ukljuþeno
Uvuþen
Iskljuþeno
Izvuþen
Ukljuþeno
Zatvoren
Napajanje kamkordera
LCD displej
Napomene
6 ýak i ako je LCD displej zatvoren, ako je vizir izvuþen, kamkorder nije iskljuþen. Prilikom iskljuþivanja
napajanja kamkordera, proverite da li je vizir uvuþen u izvorni položaj.
Snimanje samo uz upotrebu vizira
Izvucite vizir () i zatvorite LCD displej, pa
zatim podesite željeni ugao (). Ako su
indikatori u viziru zamagljeni, izoštrite
prikaz pomoüu preklopnika za podešavanje
objektiva vizira smeštenog na gornjoj strani
vizira.
23
Za podešavanje ugla LCD displeja
Prvo otvorite LCD displej za 90 stepeni
prema kamkorderu () i zatim podesite ugao
().
90 stepeni (maks.)
180 stepeni (maks.)
90 stepeni prema
kamkorderu
Za iskljuþenje zvuþnog signala
Izaberite
W [Setup] W [ॺ General Settings] W [Beep] W [Off ].
Napomene
6 Datum i vreme snimanja automatski se beleže na medij za snimanje. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka izaberite
W [Setup] W [ [ Playback Settings] W [Data Code] W [Date/Time].
6 Kad jednom podesite taþno vreme, ono se podešava automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto
Area ADJ] podešena na [On]. U zavisnosti od zemlje/regije odabranoj za kamkorder, taþno vreme se
možda neüe automatski podešavati pravilno. U tom sluþaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area
ADJ] na [Off ] (modeli s GPS-om).
6 Za novo podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 54)
6 Za kalibriranje ekrana osetljivog na dodir: [Calibration] (str. 54)
24
Priprema medija za snimanje
Odgovarajuüi mediji za snimanje prikazuju se na ekranu vašeg kamkordera kao sledeüe
ikone.
Standardni medij za snimanje
Alternativni medij za snimanje
Ugraÿena memorija
Memorijska kartica
Napomene
6 Ne možete odabrati odvojeno medij za snimanje video zapisa i fotografija.
Izbor medija za snimanje
W [Setup] W
Izaberite
[
Media Settings] W [Media
Select] W željeni medij.
Postavljanje memorijske kartice
Otvorite poklopac, zatim postavite
memorijsku karticu tako da klikne.
6 Ako postavite novu memorijsku karticu,
pojaviüe se poruka [Preparing image database
file. Please wait.]. Priþekajte da poruka
nestane.
Indikator pristupa
Postavite karticu sa odseþenim uglom
okrenutim kao na slici.
25
Za vaÿenje memorijske kartice
Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
Napomene
6 Savetujemo vam da memorijsku karticu, pri prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom, formatirate u
njemu (str. 53) zbog stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci sa nje i
neüe se moüi obnoviti. Važne podatke memorišite na raþunar i sl.
6 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 53).
6 Proverite smer memorijske kartice. Ako postavite memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru,
moguüe je ošteüenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka.
6 Prilikom postavljanja ili vaÿenja memorijske kartice, pazite da ne iskoþi i padne.
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
SD Speed
klasa
—
"Memory Stick XC-HG Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
26
Opisano u ovom
priruþniku
Do 32 GB
"Memory Stick
PRO Duo" medij
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij
Kapacitet
(proveren rad)
Do 64 GB
Class 4 ili
brža
Do 64 GB
SD kartica
6 Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
Napomene
6 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom.
6 Video zapisi snimljeni na "Memory Stick XC-HG Duo" medije ili SDXC memorijske kartice ne mogu se
importovati ili reprodukovati na raþunarima ili AV ureÿajima koji ne podržavaju sistem datoteka
exFAT * ako ih spajate na kamkorder USB kablom. Unapred proverite podržava li oprema sistem exFAT.
Spojite li opremu koja ne podržava sistem exFAT i pojavi se meni za formatiranje, nemojte pokretati
formatiranje. Svi snimljeni podaci üe se tako izgubiti.
* exFAT je system datoteka koji se koristi za "Memory Stick XC-HG Duo" medije i SDXC memorijske
kartice.
6 Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje: Ekranski indikatori tokom snimanja (str. 72)
6 Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 58)
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija u ugraÿenu memoriju. Video
zapisi se snimaju u high definition (HD) kvalitetu slike.
Snimanje video zapisa
1 Otvorite LCD displej.
2 Pritisnite START/STOP za
pokretanje snimanja.
6 Za zaustavljanje snimanja, ponovo
pritisnite START/STOP.
6 Tokom snimanja video zapisa možete
snimati fotografije pritiskom tastera
PHOTO (Dual Capture).
Napomene
6 Ako zatvorite LCD displej za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje (samo ako je
vizir uvuþen).
6 Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
6 Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
6 Blic ne radi dok svetli indikator X (video zapis).
6 Po završetku snimanja biüe aktivni sledeüi indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za
snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili
otkaþinjati mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 25) svetli ili treperi
– Na gornjem desnom delu LCD ekrana treperi ikona medija
6 Zavisno od postavki u [ REC Mode] i [ Frame Rate], možda neüete moüi da snimate fotografije.
6 LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Meÿutim, pri
tome može doüi do manjeg seþenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. Preporuþuje se snimanje uz [Grid Line] podešen na [On] i
upotrebu spoljnog okvira iz [Grid Line] (str. 52) kao orijentacije.
6 Vreme snimanja, broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 58)
6 [Media Select] (str. 25)
6 Vreme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 53)
27
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD displej i pritisnite
MODE za ukljuþivanje indikatora
Y (fotografija).
6 Režim snimanja možete promeniti i
izborom opcije [MODE] na LCD displeju.
2
Pritisnite PHOTO lagano za
izoštravanje, zatim pritisnite do
kraja.
6 Kad je izoštravanje podešeno pravilno,
pojavi se na LCD ekranu indikator AE/AF
zadržavanja.
6 [Flash] (str. 52)
6 Za promenu veliþine slike: [I Image Size] (str. 52)
Za prikaz opcija na LCD ekranu
Opcije na LCD ekranu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon
ukljuþenja kamkordera ili nakon prebacivanja izmeÿu režima snimanja video zapisa i
fotografija.
Dodirnite bilo gde osim tastera na LCD ekranu kako bi se prikazale informacije o ikonama sa funkcijama
prikladnim za snimanje.
6 Za prikaz opcija na LCD ekranu sve vreme: [Display Setting] (str. 52)
28
Ekranski indikatori tokom snimanja
Ovde su opisane ikone za režime snimanja video zapisa i fotografija. Detalje potražite na
strani u zagradama.
STBY
STBY
W
2 h 25 m
00:00:00
14 h 48 m 60i
>9999 16:9 L 24.1M
T
MODE
5.1ch
5.1ch
AUTO
Taster zuma (W: Wide/T: Telefoto), taster START/STOP (u režimu snimanja video
zapisa), taster PHOTO (u režimu snimanja fotografija)
Taster MENU (50)
Status koji je detektovala funkcija Intelligent Auto (35)
Status snimanja ([STBY]/[REC])
Zadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (28)
Status triangulacije GPS-a*(37)
Funkcija Tracking focus
Zum, preostalo trajanje baterije
Brojaþ (sat: minut: sekunda), snimanje fotografije, medij za snimanje/reprodukciju/
editovanje (72)
Preostalo vreme snimanja, kvalitet snimaka, broj sliþica u sekundi, režim snimanja (HD/
STD), veliþina video zapisa (MP4) (34)
Približan broj fotografija za snimanje, odnos širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veliþina
fotografije (L/M/S)
Taster za iskljuþenje funkcije Tracking focus
Taster [MODE] (Shooting Mode) (28)
Taster Intelligent Auto (35)
Audio mode (52), Audio Level Display (52)
Taster View Images (31)
My Button (ikonama prikazanim u ovom delu možete dodeliti svoje omiljene funkcije)
(52)
* Modeli s GPS-om
29
Za snimanje u režimu ogledala
Otvorite LCD displej za 90 stepeni prema
kamkorderu () i zatim ga okrenite 180 stepeni
prema objektivu ().
Na LCD ekranu se pojavi objekat kao u
ogledalu, ali snimljena slika üe biti normalna.
Zumiranje
Pomeranjem preklopnika zuma
možete uveüati ili smanjiti sliku.
W (širokougaono): Širi ugao gledanja
T (telefoto): Uži ugao gledanja
6 Sliku možete poveüati do 17 puta (Extended
Zoom) od originalne veliþine pomoüu
preklopnika zuma.
6 Za sporije zumiranje, preklopnik zuma
lagano pomerite. Pomerite ga još dalje za brže
zumiranje.
Napomene
6 Držite prst na preklopniku zuma. Ako pomerite prst sa preklopnika zuma, može se snimiti i zvuk
pomeranja preklopnika.
6 Brzinu zuma ne možete promeniti tasterima / na LCD ekranu.
6 Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omoguüava izoštravanje je približno 1 cm kod
širokougaonog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
6 Sliku možete poveüati do 10 puta pomoüu optiþkog zumiranja u sledeüim sluþajevima:
– Kad [ SteadyShot] nije podešen na [Active]
– Dok svetli indikator I (fotografija)
6 Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 51)
30
Reprodukcija
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event View) ili lokaciji snimanja
(Map View (modeli sa GPS-om)).
1
Otvorite LCD ekran i
pritisnite taster , na
kamkorderu za ulazak u
režim reprodukcije.
6 Režimu reprodukcije možete pristupiti
tako što üete odabrati , na LCD
ekranu (str. 29).
2
Izaberite / za pomeranje
željene kategorije na sredinu
() i zatim je izaberite ().
MENU
1 1 2013
6 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao
kategorije, automatski prema datumu i
vremenu snimanja.
1-2
2013
Highlight
3 Izaberite snimak.
1 1 2013
12
00:00:00
6 Kamkorder reprodukuje od odabranog
do poslednjeg snimka u kategoriji.
1 18 2013
1 19
4
Izaberite odgovarajuüe tastere
na LCD ekranu za razne
funkcije reprodukcije.
Jaþina zvuka
/
Prethodno/sledeüe
Brisanje
/
Ubrzano nazad/ubrzano napred
ॻ
Kontekst
Zaustavljanje
ণ / ঠ Reprodukcija/pauza
Reprodukcija slide show-a
6 Neki gore navedeni tasteri možda se neüe pojaviti, zavisno od snimka koji se reprodukuje.
31
6 Ako više puta izaberete
/
tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju ubrzano približno
5 puta W približno 10 puta W približno 30 puta W približno 60 puta.
6 Izaberite
/
tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa.
6 Za ponavljanje slide show-a, izaberite ॻ W [Slideshow Set].
Indikatori u meniju Event View
Preostalo trajanje baterije
U meniju MENU
Naziv kategorije
Prikaz prethodne kategorije
Prelazak na prikaz Map
View (modeli s GPS-om)
Kategorije
MENU
Prelaz na režim snimanja
video zapisa/fotografije
1 1 2013
1-2
2013
Highlight
Reprodukcija kratkih video zapisa
Prikaz sledeüe kategorije
Vremenska skala
Taster za promenu
vremenskog raspona
kategorije
Naziv kategorije
Za povratak na prikaz
Event View
Prethodna
Sledeüa
1 1 2013
00:00:00
Taster za promenu tipa
snimka
Video zapis
1 18 2013
Prelaz na režim snimanja
video zapisa/fotografije
12
Vreme snimanja/broj fotografija
1 19
Fotografija
Poslednji reprodukovani snimak
6 Smanjene slike koje omoguüavaju pregled veüeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sliþice".
32
Napomene
6 Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memorišite svoje snimke na spoljni medij
(str. 47).
6 U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštiüeni demo video zapis.
Reprodukcija video zapisa i fotografija iz prikaza Map View (modeli sa GPSom)
Preÿite na Map View dodirom na ߽ W
[Map View].
MENU
1 1 2013
1 2 2013
2012
2013
Highlight
6 Upotreba podataka geografske karte po prvi put:
Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite slažete li se sa uslovima licence za korišüenje geo. karte.
Podatke iz geo. karte moüi üete koristiti ako dodirnete [Yes] na ekranu nakon pristanka na date uslove
ugovora o licenci (str. 68).
Ako dodirnete [No], ne možete koristiti geo. karte. Meÿutim, pri drugom korišüenju geo. karte na ekranu
üe se pojaviti ista poruka i moüi üete koristiti geografske karte ako dodirnete [Yes].
Za reprodukciju snimaka na drugim ureÿajima
6 Snimke naþinjene ovim kamkorderom možda neüete moüi reprodukovati normalno drugim ureÿajima.
Takoÿe, snimke naþinjene drugim ureÿajima možda neüete moüi reprodukovati ovim kamkorderom.
6 Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se
reprodukovati na AV opremi drugih proizvoÿaþa.
33
Napredne funkcije
Snimanje sa raznim
postavkama
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Kad kamkorder prepozna osmeh osobe u
kadru tokom snimanja video zapisa (str.
52), automatski se snima fotografija.
([Dual Capture] je standardna postavka.)
Izbor kvaliteta slike za video
zapise (naþin snimanja)
1
W [Image
Izaberite
Quality/Size] W [ REC Mode].
Izaberite željeni naþin
snimanja.
Naþin snimanja i mediji na koje
se snimci mogu kopirati
Naþini snimanja
Vrste medija
PS*
FX
FH/
HQ/LP
Ugraÿena memorija
Memorijska kartica
Spoljni ureÿaj
Blu-ray diskovi
AVCHD diskovi
—
—
Na ovom kamkorderu
Na spoljnim ureÿajima
34
Možete promeniti naþin snimanja za izbor
kvaliteta video zapisa kod snimanja high
definition (HD) video zapisa. Vreme snimanja (str. 58) ili vrsta medija na koji üe se
snimci moüi kopirati može se promeniti,
zavisno od odabranog naþina snimanja.
(Standardna postavka je [Standard \ ].)
2
Automatsko snimanje osmeha
(Smile Shutter)
* PS se može podesiti samo ako je [ Frame
Rate] podešeno na [60p] (modeli sa NTSC
sistemom boja) / [50p] (modeli sa PAL
sistemom boja).
Kamkorder
prepoznaje
lice.
Kamkorder prepoznaje
osmeh (narandžasto).
Napomene
6 Ako je podešeno nešto od sledeüeg ne možete
koristiti funkciju Smile Shutter.
– [ REC Mode]: [Highest Quality ]
– [ Frame Rate]: [60p] (modeli sa NTSC
sistemom boja) ili [50p] (modeli sa PAL
sistemom boja)
6 Zavisno od uslova snimanja, izgleda objekta i
podešenja kamkordera, osmeh se možda neüe
prepoznati.
6 [Smile Sensitivity] (str. 52)
Automatski izbor prikladnog
podešenja prema situaciji
snimanja (Intelligent Auto)
Vaš kamkorder snima video zapise nakon
automatskog izbora najprikladnijeg
podešenja za trenutni motiv ili situaciju.
(Standardna postavka je [On].)
1
W [On] W
Izaberite
u donjem desnom uglu menija
za snimanje video zapisa ili
fotografija.
REC
Izaberite
W [Camera/Mic] W
[ ঀ Manual Settings] W [Low Lux].
Napomene
6 Zavisno od uslova snimanja, kamkorder možda
neüe prepoznati oþekivanu scenu ili objekat.
Izbor formata za snimanje
video zapisa
Kamkorder može snimati video zapise u
tri razliþita formata.
1
AUTO
OFF
2
Usmerite kamkorder prema
objektu i zapoþnite sa
snimanjem.
6 Prikazuju se ikone u skladu sa
postojeüim uslovima.
Za snimanje svetlijih slika od onih
koje su dobijene upotrebom
funkcije Intelligent Auto
2
Izaberite
W [Image
Quality/Size] W [ 5/
/ࣉ
Setting].
Izaberite željenu postavku slike.
5 Visoka rezolucija:
Ovaj format omoguüava snimke visoke
rezolucije snimljene digitalnim
kamkorderom. Uživajte u predivnim
slikama na velikom displeju.
REC
W
T
AUTO
Prepoznavanje lica: < (Portrait), ࣎
(Baby)
Prepoznavanje scene: (Backlight), (Landscape), H (Night Scene), (Spotlight),
I (Low light), ? (Macro)
Prepoznavanje potresanja
kamkordera: ࣑ (Hodanje), ࣏ (Stativ)
(Auto
Prepoznavanje zvuka:
,
Wind NR)
MP4:
Video zapisi ovog formata lako se
reprodukuju na pametnom telefonu,
uþitavaju na mrežu ili web stranu.
ࣉ Standardna rezolucija:
Ovaj format omoguüava snimke standardne
rezolucije snimljene digitalnim kamkorderom. Koristan je za memorisanje video
zapisa na DVD disk.
6 Za iskljuþenje funkcije Intelligent Auto izaberite
W [Off ].
35
Primena ruþno
podesivih postavki
Praktiþno je vršiti ruþno podešavanje
pomoüu toþkiüa MANUAL tako da se
toþkiüu MANUAL dodeli opcija menija
(standardno je podešeno [Focus]).
STBY
Dial Setting
[MANUAL]: EXEC
Taster MANUAL
6 Podaci o kamkorderu prikazani na LCD
ekranu razlikovaüe se zavisno od postavki
snimanja. Postavke üe biti propraüene
sledeüim ikonama.
: Automatsko podešavanje
–
: Ekspozicija se podešava ruþno.
–
: Prioritet otvora blende
–
: Prioritet brzine zatvaraþa
–
Toþkiü MANUAL
1
Pritisnite MANUAL za
prelazak u režim ruþnog
podešavanja.
6 Pritiskom na taster MANUAL menja se
izmeÿu ruþnog i automatskog naþina rada.
2
Okrenite toþkiü za podešavanje.
Opcije kojima možete upravljati
pomoüu toþkiüa MANUAL
6
6
6
6
6
6
[Focus] (str. 51)
[Exposure] (str. 51)
[IRIS] (str. 51)
[Shutter Speed] (str. 51)
[AE Shift] (str. 51)
[White Balance Shift] (str. 51)
Dodeljivanje opcije menija toþkiüu
MANUAL
1 Pritisnite i zadržite taster MANUAL na
nekoliko sekundi.
2 Okrenite toþkiü MANUAL i izaberite
opciju koju želite da dodelite.
36
6 Izaberite [RESET] za resetovanje ruþno
podešenih postavki.
3 Pritisnite MANUAL.
Focus
Exposure
IRIS
Shutter Speed
AE Shift
White Balance Shift
RESET
Napomene
6 Ruþno podešene postavke ostaju saþuvane i
nakon što promenite funkciju dodeljenu toþkiüu
MANUAL. Meÿutim, ako ruþno podesite
[Exposure] nakon ruþnog podešavanja [AE
Shift], [Exposure] preuzima prioritet nad [AE
Shift].
6 Podesite li [Exposure], [IRIS] ili [Shutter
Speed], podešenja druge dve opcije üe se
poništiti.
6 [Data Code] (str. 53)
Snimanje informacija
o lokaciji (modeli sa GPS-
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
om)
Ako spojite kamkorder na HDMI ulaznu
prikljuþnicu TV-a, slika üe se na ekranu
TV-a prikazivati u high definition kvalitetu
(HD). Ako možete kamkorder da spojite na
A/V ulaznu prikljuþnicu TV-a, slika üe se
na ekranu TV-a prikazivati u standard
definition kvalitetu (STD).
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Kad podesite [GPS Setting] na [On]
(standardno podešenje), ikona triangulacije
GPS-a üe se pojaviti na ekranu i kamkorder
üe poþeti sa traženjem GPS satelitskih
signala. Prikazana ikona üe se razlikovati,
zavisno od jaþine primljenog signala.
Funkcija GPS je dostupna kad je prikazan
indikator ॐ , ࠵ ili ࠷.
High definition
Sledeüe funkcije dostupne su ako koristite
funkcije GPS (Global Positioning System).
— Snimanje informacija o lokaciji u video
zapise ili fotografije (Standardna
postavka je [On].)
— Reprodukcija video zapisa i fotografija
kroz pretraživanje na geografskoj karti
(Map View, str. 33)
— Prikaz geo. karte u skladu sa trenutnom
lokacijom
Standard
definition
Žuta
Bela
Crvena
AV kabl
(opcija)
HDMI kabl
(isporuþen)
Ako ne želite da zabeležite podatke
o lokaciji
Izaberite
W [Setup] W
[ ॺ General Settings] W [GPS
Setting] W [Off ].
Tok signala
Napomene
6 Možda üe potrajati pre nego što kamkorder
zapoþne triangulaciju.
6 GPS funkciju koristite na otvorenom jer se
radio signali tako najbolje primaju.
6 Geo. karta uvek prikazuje sever na vrhu.
1 Na TV-u podesite ulaz na
2
3
prikljuþnicu koju koristite za
spajanje.
Spojite kamkorder na TV.
Pokrenite reprodukciju video
zapisa ili fotografije na
kamkorderu (str. 31).
37
Napomene
6 Pogledajte takoÿe uputstvo za upotrebu TV
prijemnika.
6 Kao izvor napajanja upotrebite priloženi mrežni
adapter (str. 19).
6 Ako TV nema HDMI ulaznu prikljuþnicu,
povezivanje izvedite putem AV kabla (opcija).
6 Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike üe se reprodukovati u standard
definition (STD) kvalitetu þak i na HD TV-u.
6 Za reprodukciju video zapisa sa slikom standard
definition (STD) kvaliteta na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, podesite
[ Wide Mode] na [4:3] za snimanje video
zapisa u formatu 4:3.
6 Ako spojite kamkorder na TV koristeüi više
vrsta kablova za izlaz video signala, HDMI
izlaz ima prednost.
Uživanje u 5.1-kanalnom surround
zvuku
Prema standardnoj postavci, ugraÿeni mikrofon omoguüava snimanje Dolby Digital
5.1-kanalnog surround zvuka. Moüi üete
da uživate u realistiþ nom zvuku pri
reprodukciji video zapisa na ureÿaju koji
podržava ulaz 5.1-kan. surround zvuka.
38
Ako TV prijemnik ima mono zvuk
(Ako TV prijemnik ima samo jednu
ulaznu audio prikljuþnicu)
Spojite žuti prikljuþak AV kabla (opcija) u
video ulaznu prikljuþnicu i beli (levi kanal)
ili crveni prikljuþak (desni kanal) u audio
ulaznu prikljuþnicu TV prijemnika ili video
rekordera.
Kod spajanja na TV preko video
rekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz video
rekordera pomoüu AV kabla (opcija).
Podesite preklopnik za izbor ulaza na video
rekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i
sl.).
6 Izbor formata slike koji TV podržava:
[TV Type] (str. 53)
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo
TV HD" standardom. "Photo TV HD"
omoguüava prikaz detaljne, fotografski
realistiþne slike suptilnih tekstura i boja.
Spajanjem Sony PhotoTV HD
kompatibilnog ureÿaja pomoüu HDMI
kabla *, možete uživati u potpuno novom
doživljaju fotografija u oþaravajuüem HD
kvalitetu.
* TV üe automatski preüi na odgovarajuüi režim
pri prikazivanju fotografija.
Korišüenje ugraÿenog
projektora
Za prikaz snimaka pomoüu ugraÿenog
projektora možete kao ekran upotrebiti
ravnu površinu, na primer zid.
Preklopnik PROJECTOR FOCUS
1
Objektiv projektora usmerite
prema površini za prikaz,
na primer zidu, i zatim pritisnite
PROJECTOR.
5
6 Projektovana slika se poveüava zajedno sa
poveüanjem udaljenosti izmeÿu
kamkordera i površine za prikaz.
6 Savetujemo vam da kamkorder postavite
0,5 m ili dalje od površine na koju üe se
projektovati slika.
Pri reprodukciji snimaka,
pomoüu preklopnika zuma
pomerite izborni okvir koji se
prikazuje na LCD ekranu i
zatim pritisnite taster PHOTO.
Preklopnik zuma
2
Izaberite [Image Shot on This
Device] na LCD ekranu.
3
Kad se prikaže meni sa
uputstvima za upotrebu,
izaberite [Project].
Taster PHOTO
6 Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 31.
6 Pri upotrebi daljinskog upravljaþa koristite
tastere E / % / Y / 9 za pomeranje
izbornog okvira i pritisnite ENTER za
poþetak reprodukcije snimka na kojoj je
okvir.
6 Za iskljuþivanje projektora pritisnite
PROJECTOR.
6 Taj meni se pojavi pri prvoj upotrebi
ugraÿenog projektora nakon ukljuþenja
kamkordera.
4
Projektovanu sliku izoštrite
preklopnikom PROJECTOR
FOCUS.
39
Korišüenje projektora uz raþunar
ili pametni telefon
HDMI kabl
(isporuþen)
Tok signala
6 Prikljuþnicu PROJECTOR IN na kamkoderu
povežite sa izlaznom HDMI prikljuþnicom drugog ureÿaja pomoüu HDMI kabla (isporuþen),
zatim u koraku 2 izaberite [Image from External
Device].
6 Ako prikljuþnica spojenog ureÿaja nije kompatibilna sa isporuþenim HDMI kablom, koristite
adapter HDMI prikljuþka (opcija).
6 Pri projekciji slika možete samo koristiti preklopnik PROJECTOR FOCUS.
Napomene
6 LCD ekran je iskljuþen tokom projekcije slike.
6 Pri upotrebi projektora pazite na sledeüe
postupke ili situacije.
– Nemojte sliku projektovati prema oþima.
– Ne dirajte objektiv projektora.
– LCD ekran i objektiv projektora se zagreju
pri upotrebi.
40
– Upotreba projektora skraüuje trajanje baterije
(savetujemo korišüenje isporuþenog mrežnog
adaptera).
6 Pri upotrebi projektora nisu moguüi sledeüi
postupci.
– Rukovanje geografskom kartom (modeli sa
GPS-om)
– Highlight reprodukcija na spoljnom ureÿaju
poput TV-a
– Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD
ekran
– Još neke funkcije
6 Kada projektovana slika sadrži mnogo crne,
moguüa je blaga neujednaþenost boja (A).
Uzrokuje je refleksija svetla u objektivu
projektora i ne radi se o kvaru.
Editovanje
Editovanje na
kamkorderu
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Brisanje video zapisa i fotografija
1
Izaberite
W [Delete].
2
Izaberite [Multiple Images] i
zatim izaberite vrstu snimka
koju želite da izbrišete.
W [Edit/Copy]
1 18 2013
OK
Napomene
6 Na kamkorderu su moguüi neki osnovni
postupci editovanja. Za napredno editovanje
instalirajte softver "PlayMemories Home".
6 Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti.
Unapred memorišite kopije važnih video
zapisa i fotografija.
6 Nemojte skidati bateriju ili otkaþinjati mrežni
adapter iz kamkordera za vreme brisanja ili
deljenja snimaka. Time se medij za snimanje
može oštetiti.
6 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
ili delite snimke sa nje.
6 Ako izbrišete ili podelite video zapise/
fotografije koji su ukljuþeni u memorisane
scenarije, izbrisaüe se i scenariji.
1 1 2013
1 19 2013
Delete
Za istovremeno brisanje svih video
zapisa/fotografija za odabrani
datum
1 U koraku 2 izaberite [All In Event].
2 Tasterima
ড / ঢ izaberite datum koji
želite da izbrišete i zatim izaberite
.
1 1 2013
1 18 2013
OK
1 2 2013
1 19 2013
Delete
Za brisanje dela video zapisa
Možete podeliti video zapis i izbrisati ga.
6 Ukidanje zaštite: [Protect] (str. 53)
6 [Format] (str. 53)
Deljenje video zapisa
1
3
1 2 2013
Izaberite ॻ W [Divide] na
ekranu za reprodukciju.
Dodajte kvaþice video
zapisima ili fotografijama koje
üete izbrisati i izaberite
.
41
2
Pomoüu ণ / ঠ izaberite mesto
gde želite da podelite video zapis
na scene i zatim izaberite
.
A
A : Povratak na poþetak izabranog
video zapisa
B : Preciznije podešava mesto snimanja.
A
B
Snimanje fotografije iz video
zapisa
Iz video zapisa snimljenih kamkorderom
možete snimiti pojedinaþne fotografije.
1
Izaberite ॻ W [Photo
Capture] na meniju reprodukcije
video zapisa.
6 High definition (HD) kvalitet slike ili
MP4: 2,1 M (16:9)
6 Široka slika (16:9) standard definition
kvaliteta (STD): 0,2 M (16:9)
6 Slika formata 4:3 standard definition
(STD) kvaliteta: 0,3 M (4:3)
Napomene
6 Mesto gde ste dodirnuli ঠ i stvarno mesto
reza mogu se razlikovati jer üe kamkorder odabrati mesto reza u intervalu od pola sekunde.
6 MP4 video zapis se ne može podeliti.
Ako je video zapis snimljen uz jedan
od sledeüih kvaliteta slike, veliþina
slike biüe podešena na sledeüi naþin.
A : Povratak na poþetak izabranog
video zapisa
B : Preciznije podešava mesto snimanja.
B
2
42
Tasterima ণ / ঠ izaberite deo
koji želite da snimite kao
fotografiju i zatim odaberite
.
Napomene
6 Snimke ne možete memorisati na memorijsku
karticu (modeli bez funkcije USB ulaza).
O datumu i vremenu snimanja
fotografija iz video zapisa
6 Datum i vreme snimanja fotografija jednaki su
datumu i vremenu snimanja video zapisa.
6 Ako video zapis iz kojeg snimate nema datum,
datum i vreme snimanja odgovaraüe trenutku
kada ste fotografiju snimili iz video zapisa.
Memorisanje video zapisa i fotografija na raþunar
Reprodukcija snimaka na raþunaru
Softver "PlayMemories Home" omoguüava vam prebacivanje video zapisa i fotografija na
raþunar kako biste ih koristili na mnoštvo naþina.
Moguünosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)
Pregled
snimaka u
kalendaru
Prebacivanje
snimaka sa
kamkordera
Izrada diska
sa video
zapisima
Postavljanje snimaka
na internet servise
Deljenje snimaka u
"PlayMemories Online"
"PlayMemories Home" možete preuzeti sa sledeüe internet adrese.
www.sony.net/pm
Napomene
6 Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internet veza.
6 Za korišüenje usluge "PlayMemories Online" i drugih internet usluga potrebna je internet veza.
Usluge možda nisu dostupne u nekim državama/regijama.
Softver za Mac
Mac raþunari ne podržavaju softver "PlayMemories Home". Za importovanje snimaka sa
kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajuüi softver za Mac
raþunare. Za detalje posetite sledeüi URL.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
43
Priprema raþunara
(Windows)
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Instaliranje softvera "PlayMemories
Home" na raþunar
1
Provera sistema raþunara
OS*1
Microsoft Windows XP SP3* 2/Windows
Vista SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core
2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH
video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo
2,26 GHz ili brži, a za obradu PS video zapisa
potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži).
Memorija
Windows XP: 512 MB ili više (preporuþeno
1 GB ili više)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
1 GB ili više
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB
Monitor
Minimalno 1024 X 768 taþaka
* Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može garantovati ako je OS bio nadograÿivan
ili u multi-boot sistemima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu
podržane. Za korišüenje funkcije kreiranja diska
i sl. potreban je Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.
*3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4 Preporuþuje se brži procesor.
www.sony.net/pm
2
44
Napomene
6 Ne može se garantovati rad u svim
raþunarskim okruženjima.
Instalirajte prema uputstvima
sa ekrana.
6 Kad se u uputstvima zatraži spajanje
kamkordera na raþunar, spojite kamkorder
pomoüu ugraÿenog USB kabla.
Ugraÿeni USB kabl
6 Kad se završi instalacija,
"PlayMemories Home" se otvori.
1
Pomoüu internet pretraživaþa
pristupite sledeüoj strani za
preuzimanje i zatim kliknite na
[Install] W [Run].
Napomene o instalaciji
6 Ako je softver "PlayMemories Home" veü
instaliran na vaš raþunar, spojite kamkorder na
raþunar. Tada üe biti dostupne funkcije koje se
mogu koristiti sa ovim kamkorderom.
6 Ako je na vaš raþunar instaliran softver "PMB
(Picture Motion Browser)", zameniüe ga softver
"PlayMemories Home". U tom sluþaju ne
možete softverom "PlayMemories Home"
koristiti neke funkcije koje su bile dostupne u
softveru "PMB".
Otvaranje softvera
"PlayMemories Home"
Za prekid veze kamkordera i
UDþXQDUD
1
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home" prHþLFX na ekranu UDþXQDUa.
1 Kliknite na ikonu
na donjem desnom delu
radne površine raþunara W [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2 Odaberite
6 Ako koristite Windows 8, odaberite ikonu
"PlayMemories Home" na radnoj površini.
W [Yes] na ekranu
kamkordera.
,VNOMXþLWH USB kabl.
6 Ako koristite Windows 7 ili Windows 8,
kliknite na
zatim kliknite na
.
Napomene
6 Kod pristupanja kamkorderu sa raþunara,
koristite softver "PlayMemories Home".
Funkcionisanje nije garantovano ako podatke
obUDÿujete u drugom softveru osim
"PlayMemories Home" ili ako datoteke i foldere
organizujete direktno pomRüu raþunara.
6 Zavisno od postavke odabrane u [ REC Mode]
snimci QHüH moüL da se memorišu na neke
diskove. Video zapisi snimljeni u modu [60p
Quality ] (modeli sa NTSC sistemom
boja)/[50p Quality ] (modeli sa PAL sistemom
boja) ili [Highest Quality ] se mogu
memorisati samo na Blu-ray diskove.
6 Ne možete kreirati disk sa video zapisima
snimljenim u modu [
MP4].
6 Kamkorder automatski deli slikovne datoteke
veüHod 2 GB i njihove delove memoriše kao
zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na
raþunaru se mogu prikazati kao zasebne
datoteke, ali üH pravilno funkcionisati pomRüu
funkcije importovanja i reprodukcije na
kamkorderu ili u softveru "PlayMemories
Home".
2
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home Help Guide" prHþLcu na
ekranu rDþXQDUa kako biste videli
kako koristiti
"PlayMemories Home".
6 Kad koristite Windows 8, odaberite
[PlayMemories Home Help Guide] u
meniju pomoüL softvera "PlayMemories
Home".
6 Ako se ikona ne prikaže na ekranu
raþunara, kliknite na W [Start] W [All
Programs] W [PlayMemories Home]
željenu opciju.
6 Za detalje o "PlayMemories Home" odaberite
("PlayMemories Home Help
Guide") u softveru ili posetite stranicu
podrške za PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
45
Memorisanje snimaka na spoljni ureÿaj
Kreiranje diska sa
kamkorder na ureÿaj
standard definition (STD) 2 Spojite
za snimanje pomoüu AV
kvalitetom slike pomoüu
kabla (opcija).
rekordera
6 Spojite kamkorder na ulazne prikljuþnice
ureÿaja za snimanje.
Spojite kamkorder na rekorder pomoüu AV
kabla (opcija). Snimke koji se reprodukuju
na kamkorderu možete kopirati na disk ili
video kasetu.
Napomene
6 Za ovaj naþin rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoüu priloženog mrežnog adaptera
(str. 19).
6 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporuþeno sa
spojenim ureÿajem.
3 Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na
ureÿaju za snimanje.
4 Kad je presnimavanje
završeno, zaustavite ureÿaj za
snimanje i nakon toga
kamkorder.
Napomene
AV kabl
(opcija)
6 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kablom.
6 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
režimu, kvalitet slike se može smanjiti.
6 Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike üe se kopirati u standard definition (STD)
kvalitetu.
6 Kad spojite mono ureÿaj, spojite žuti prikljuþak
AV kabla (opcija) u video ulaznu prikljuþnicu
i beli (levi kanal) ili crveni prikljuþak (desni
kanal) u audio ulaznu prikljuþnicu ureÿaja.
Ulaz
Crvena
Bela
Žuta
4:3: [TV Type] (str. 53)
Tok signala
medij za snimanje u
1 Postavite
ureÿaj za snimanje (rekorder i sl.).
46
6 Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data
Code] (str. 53)
6 Upotreba ureÿaja za prikaz sa displejem formata
6 Ako ureÿaj za snimanje ima preklopnik
za izbor izvora, podesite ga u položaj za
prijem signala.
Za memorisanje high
definition (HD)
snimaka
Video zapise i fotografije možete
memorisati na spoljni medij (USB
ureÿaj), na primer na spoljni hard disk.
Kad memorišete snimke na spoljni medij,
biüe dostupne sledeüe funkcije.
6 Možete povezati kamkorder i spoljni medijski
ureÿaj i zatim reprodukovati snimke
memorisane na spoljni medijski ureÿaj (str. 48).
6 Možete povezati raþunar i spoljni medijski ureÿaj i importovati snimke na raþunar koristeüi
softver "PlayMemories Home" (str. 45).
Napomene
6 Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabl VMC-UAM2 (opcija).
6 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC
IN prikljuþnicu kamkordera, zatim u zidnu
utiþnicu.
6 Pogledajte uputstvo za upotrebu
isporuþeno sa spoljnim ureÿajem.
2
Izaberite [Copy] na ekranu
kamkordera.
6 Video zapisi i fotografije memorisani na
medij za snimanje i koji još nisu
memorisani na spoljni ureÿaj sad se mogu
memorisati na spojeni spoljni medij.
6 Ta je funkcija dostupna samo ako u
kamkorderu ima novih snimaka.
6 Za otkaþinjanje spoljnog medijskog
ureÿaja izaberite * kad je kamkorder u
pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se
[Event View] ili indeksni prikaz
kategorija).
1 Povežite kamkorder i spoljni
medijski ureÿaj koristeüi
adapterski USB kabl (opcija).
USB adapterski kabl
VMC-UAM2
(opcija)
6 Nemojte otkaþinjati USB kabl ako je na
LCD displeju prikazana poruka [Preparing
image database file. Please wait.].
6 Ako je na displeju kamkordera prikazana
poruka [Repair Img. DB F.], izaberite
.
47
Za reprodukciju snimaka sa
spoljnog medijskog ureÿaja na
kamkorderu
Izaberite [Play without copying.] u koraku 2 i
izaberite snimak koji želite da pogledate.
6 Snimke možete takoÿe pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 37).
6 Kad spojite spoljni medij, u meniju Event
View üe se prikazati ࡻ .
MENU
1 1 2013
1 2 2013
2013
Highlight
Za brisanje snimaka sa
spoljnog medijskog ureÿaja
1 Izaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
W [Edit/Copy] W
[Delete] i zatim za brisanje snimaka pratite
uputstva koje se prikazuju na LCD ekranu.
2 Izaberite
Za memorisanje željenih snimaka iz
kamkordera na spoljni medijski
ureÿaj
1 Izaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
2 Izaberite
W [Edit/Copy] W [Copy] i
zatim za memorisanje snimaka pratite
uputstva koja se prikazuju na LCD ekranu.
6 Ako želite da kopirate snimke koji još nisu bili
W [Edit/Copy] W
kopirani, izaberite
[Direct Copy] dok je kamkorder spojen na
spoljni medijski ureÿaj.
48
Za reprodukciju HD video zapisa
na raþunaru
U softveru "PlayMemories Home" (str.
45) izaberite disk jedinicu koji predstavlja
spojeni spoljni medijski ureÿaj i zatim
reprodukujte video zapise.
Napomene
6 Sledeüe ureÿaje ne možete koristiti kao spoljni
memorijski ureÿaj:
– medije kapaciteta preko 2 TB
– obiþan CD ili DVD ureÿaj
– medije spojene preko USB þvorišta
– medije sa ugraÿenim USB þvorištem
– þitaþ kartica
6 Možda neüete moüi da koristite spoljni medij sa
funkcijom kodiranja.
6 Ovaj kamkorder koristi FAT system datoteka.
Ako je medij spoljnog ureÿaja formatiran za
NTFS sistem datoteka itd., formatirajte ga na
kamkorderu pre upotrebe. Kad spojite spoljni
medij na kamkorder, prikazuje se meni za
formatiranje. Pre formatiranja proverite da na
spoljnom memorijskom ureÿaju nemate
nikakvih važnih podataka jer üe ih formatiranje
izbrisati.
6 Nije garantovano funkcionisanje sa svim
ureÿajima koji zadovoljavaju sistemske zahteve.
6 Za detalje o raspoloživim spoljnim medijima
posetite Sony internet stranu za svoju
državu/regiju.
6 Broj snimaka koje možete memorisati na
spoljni medij naveden je u nastavku. Meÿutim,
þak i kad na spoljnom mediju ima mesta, ne
možete snimiti više od sledeüeg broja snimaka.
– Video zapisi sa high definition (HD)
kvalitetom slike: Maks. 3999
– Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
– MP4 video zapisi i fotografije: Maks.
40 000 (MP4 video zapisi i fotografije)
6 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje spoljni medij,
pokušajte da primenite sledeüe postupke.
– Ponovno spojite adapterski USB kabl na
kamkorder.
– Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite
ga u zidnu utiþnicu.
6 Broj snimaka može biti manji zavisno od
vrste snimaka.
6 Nije moguüe kopirati snimke sa spoljnog medija
na ugraÿeni medij za snimanje u kamkorderu.
49
Liþno podešavanje kamkordera
Upotreba menija
Kamkorder ima razne opcije pod svakom
od šest kategorija menija.
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Edit/Copy
Setup
1
Izaberite
Za brzo pronalaženje opcije menija
Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju
podkategorije. Izaberite ikonu podkategorije
kako bi LCD ekran pokazivao samo listu
menija u odabranoj podkategoriji.
Playback Function
.
Ikone podkategorija
Kad ne možete odabrati odreÿenu
opciju menija
2
Izaberite kategoriju.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Izaberite željenu opciju menija.
Shooting Mode
STBY
Movie
Photo
Smth Slw REC
Golf Shot
Edit/Copy
Listanje
opcija
menija
gore/dole
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
Napomene
6 Izaberite ট za dovršavanje podešavanja
menija ili za povratak na prethodni meni.
50
Opcije ili postavke oznaþene sivo nisu
dostupne.
Kad izaberete opciju menija oznaþenu sivo,
vaš kamkorder prikazuje razlog zašto ne
možete izabrati tu opciju menija ili uputstvo
o tome u kojem sluþaju možete podesiti tu
opciju menija.
Liste menija
Shooting Mode
Movie................................ Snimanje video zapisa.
Photo................................ Snimanje fotografija.
Smth Slw REC.................. Snimanje neisprekidanih, usporenih video zapisa.
Golf Shot .......................... Deli dve sekunde brzog pokreta u sliþice koje se zatim snimaju kao
video zapis i fotografije. Pri snimanju držite objekat u belom okviru u
sredini ekrana.
Camera/Mic
ঀ Manual Settings
White Balance.......... Podešavanje balansa boje u skladu sa okruženjem u kojem snimate.
Spot Meter/Fcs......... Podešavanje svetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter................Podešavanje svetline slike prema objektu koji se dodirne na ekranu.
Spot Focus............... Izoštravanje objekta koji se dodirne na ekranu.
Exposure.................. Podešavanje svetline video zapisa i fotografija. Ako izaberete
/
.
[Manual], podesite svetlinu (ekspoziciju) pomoüu
Focus....................... Ruþno izoštravanje. Ako izaberete [Manual], izaberite
za izoštravanje obližnjeg objekta i
za izoštravanje udaljenog objekta.
IRIS.......................... Izoštravanje objekta uz zamuüenje pozadine ili izoštravanje cele slike.
Shutter Speed...........Podešavanje brzine zatvaraþa. Kada objekat koji se kreüe snimate s
veüom brzinom zatvaraþa, on na slici izgleda kao zamrznut. Pri nižoj
brzini zatvaraþa objekat izgleda kao da se kreüe.
AGC Limit ................. Podešavanje maksimalnog nivoa za AGC (Auto Gain Control).
AE Shift .................... Podešava ekspoziciju. Dodirnite
ako je objekat beo ili ako je
pozadina svetla ili
ako je objekat crn ili osvetljenje slabo.
White Balance Shift.. Podešavanje ravnoteže beline.
Low Lux.................... Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mestima.
ঁ Camera Settings
Scene Selection ........Izbor odgovarajuüe postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što
je snimanje noüu ili na plaži.
Cinematone..........Podešavanje boja video zapisa kako bi se postigla atmosfera filmskog
snimanja.
Fader................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
I Self-Timer........... Podešavanje self-timera kada je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro ............... Izoštrava objekat, a pozadina üe biti nejasna.
SteadyShot.......... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa.
I SteadyShot......... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Digital Zoom............. Podešavanje maksimalnog nivoa zumiranja za digitalni zum.
Conversion Lens...... Izbor vrste priþvršüenog konverzionog objektiva (opcija).
Auto Back Light........ Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih otpozadi.
Dial Setting.............. Dodeljuje funkciju toþkiüu MANUAL.
NIGHTSHOT Light... Emituje infracrveno svetlo pri upotrebi funkcije NightShot.
51
* Face
Face Detection ......... Automatsko prepoznavanje lica.
Smile Shutter............Automatsko snimanje kad se prepozna osmeh.
Smile Sensitivity....... Podešava osetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmeha.
Flash
Flash......................... Podešavanje naþina aktivacije blica pri snimanju fotografija.
Flash Level............... Podešavanje jaþine svetla blica.
Red Eye Reduction.. Spreþavanje efekta crvenih oþiju pri snimanju sa blicem.
= Microphone
Closer Voice............. Prepoznavanje lica osoba u kadru i jasno snimanje pripadajuüeg glasa.
Blt-in Zoom Mic........ Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
Auto Wind NR.......... Prepoznavanje uslova snimanja i smanjenje šuma vetra.
Audio Mode .............. Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1k. surround/2k. stereo).
Audio Rec Level...... Podešavanje jaþine zvuka pri snimanju.
ং Shooting Assist
My Button ................ Dodeljivanje funkcija funkciji My Buttons.
Expanded Focus...... Poveüanje slike koja se prikazuje u sredini ekrana oko 2 puta.
Grid Line.................. Prikaz mreže linija koje olakšavaju vodoravno ili vertikalno
poravnavanje objekta.
Display Setting......... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ekranu.
Zebra ........................ Prikaz zebrastog uzorka koji pomaže pri podešavanju jaþine svetlosti.
Peaking .................... Prikaz slike na ekranu sa naglašenim obrisima.
Light Bright .............. Podešavanje jaþine svetlosti video svetla.
Audio Level Display.. Prikaz skale nivoa zvuka na LCD ekranu pri snimanju.
Image Quality/Size
REC Mode.................. Podešavanje režima snimanja video zapisa.
Frame Rate................. Podešavanje brzine izmene sliþica video zapisa.
/ ࣉ Setting ...... Podešavanje kvaliteta slike za snimanje video zapisa.
5/
Wide Mode................ Izbor odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
x.v.Color...................... Snima širi raspon boja. Podesite ovu opciju kad želite gledati snimke na
TV-u koji podržava x.v.Color.
I Image Size................. Podešavanje veliþine fotografije.
Playback Function
Event View....................... Zapoþinje reprodukciju snimaka iz menija Event View.
Map View*1....................... Zapoþinje reprodukciju snimaka iz menija Map View.
Highlight Movie................ Zapoþinje reprodukciju Highlight Playback scena ili Highlight scenarija
memorisanih sa slikom standard definition (STD) kvaliteta.
߼ Scenario..................... Zapoþinje reprodukciju scenarija snimljenih pomoüu funkcije Highlight
Playback.
52
Edit/Copy
Delete............................... Brisanje video zapisa ili fotografija.
Protect.............................. Štiti video zapise ili fotografije od brisanja.
Copy.................................Kopiranje snimaka.
Direct Copy ..................... Kopiranje snimaka memorisanih u kamkorder na neku vrstu spoljnog
medijskog ureÿaja.
Setup
Media Settings
Media Select .............Izbor vrste medija za snimanje (str. 25).
Media Info .................Prikaz informacija o mediju za snimanje.
Format...................... Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje.
Repair Img. DB F...... Popravljanje datoteke s podacima o snimcima na mediju za snimanje
(str. 57).
File Number.............. Podešavanje naþina dodeljivanja brojeva datoteka fotografijama.
[ Playback Settings
Data Code................ Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vreme snimanja.
Volume..................... Podešavanje jaþine zvuka pri reprodukciji (str. 31).
Download Music*2.... Preuzimanje vaše muzike sa raþunara na kamkorder (spojen na raþunar)
kako bi se mogla reprodukovati uz Highlight Playback scene.
Empty Music*2.......... Brisanje svih muziþkih datoteka.
঄ Connection
TV Type....................Konverzija signala u zavisnosti od spojenog TV-a (str. 37).
HDMI Resolution ......Bira rezoluciju izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kablom.
CTRL FOR HDMI..... Izaberite hoüe li se koristiti daljinski upravljaþ TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kablom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect........... Izaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera sa spoljnim
ureÿajem putem USB-a ne prikazuju na LCD ekranu nikakve poruke.
USB Connect........... Podešava naþin povezivanja kad je kamkorder spojen na raþunar ili USB
ureÿaj.
Setting
USB LUN Setting..... Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograniþavanjem nekih USB funkcija.
ॺ General Settings
Beep........................ Podešavanje ili iskljuþivanje zvuþnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness........Podešavanje osvetljenja LCD ekrana.
Your Location*1........ Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
Airplane Mode*1....... Postavka za korišüenje u avionu.
GPS Setting*1.......... Prijem GPS signala.
REC Lamp............... Iskljuþenje indikatora snimanja na prednjoj strani kamkordera.
Remote Ctrl..............Podešavanje daljinskog upravljaþa koji üe se koristiti.
Language Setting.... Podešava jezik menija (str. 22).
24p Mode*3.............. Snimanje 24p video zapisa.
53
Calibration ................ Kalibriranje ekrana osetljivog na dodir.
Battery Info ............... Prikaz približnog preostalog trajanja baterije.
Power Save.............. Podešavanje automatskog iskljuþenja LCD ekrana i ureÿaja.
Initialize.....................Funkcija resetuje postavke na standardne vrednosti.
Demo Mode .............. Podešavanje reprodukcije demo video zapisa o funkcijama kamkordera.
! Clock Settings
Date & Time Setting . Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting.............. Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 22).
Auto Clock ADJ *1..... Automatsko podešavanje sata preuzimanjem signala o taþnom vremenu iz
GPS sistema.
Auto Area ADJ*1....... Automatsko korigovanje razlika u taþnom vremenu pribavljanjem
podataka o trenutnoj lokaciji preko GPS sistema.
*1 HDR-PPJ780VE/PJ790V/PJ790VE
*2 HDR-PJ790/PJ790V
*3 HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE
54
Ostalo
U sluþaju problema
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Naiÿete li na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvima iz
sledeüih koraka.
Proverite listu (str. 55 – 57) i
pregledajte kamkorder.
Otkaþite izvor napajanja, ponovo
ga spojite nakon otprilike 1 minuta
i ukljuþite kamkorder.
Pritisnite RESET (str. 15) šiljatim
predmetom i ukljuþite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetovaüe
se sve postavke, ukljuþujuüi taþno
vreme.
Obratite se Sony prodavcu ili
ovlašüenom Sony servisu.
6 Možda üe biti potrebno da se formatira ili
zameni ugraÿena memorija kamkordera, zavisno
od vrste problema. U tom sluþaju üe se podaci
na ugraÿenoj memoriji izbrisati. Obavezno
presnimite podatke iz ugraÿene memorije na
drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) pre
slanja kamkordera na popravku. Proizvoÿaþ
neüe nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz
ugraÿene memorije.
6 Tokom popravke serviseri üe možda proveriti
minimalan sadržaj podataka memorisanih
u ugraÿenu memoriju kako bi istražili
problem. Ipak, Sony-jev predstavnik
neüe kopirati niti zadržati vaše podatke.
6 Pogledajte priruþnik "Handycam" User Guide
(str. 10) za detalje o simptomima kamkordera
i "PlayMemories Home Help Guide" (str. 45)
o naþinu spajanja kamkordera sa raþunarom.
Napajanje se ne ukljuþuje.
6 Uþvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 19).
6 Utikaþ mrežnog adaptera je otkaþen iz zidne
utiþnice. Spojite ga u zidnu utiþnicu (str. 19).
Kamkorder ne radi þak ni dok je
napajanje ukljuþeno.
6 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
6 Otkaþite mrežni adapter iz zidne utiþnice ili
skinite bateriju, pa ih ponovno spojite nakon
približno jednog minuta. Ako i dalje ne radi,
pritisnite taster RESET šiljatim predmetom.
(Ako pritisnete RESET (str. 15), resetovaüe se
sve postavke, ukljuþujuüi taþno vreme.)
Kamkorder se zagreva.
6 Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom iskljuþi.
6 Upotrebite mrežni adapter (str. 19).
6 Prema svom standardnom podešenju kamkorder se iskljuþuje ako oko 2 minuta ne izvedete
nikakav postupak ([Power Save]) (str. 54).
Ponovo ukljuþite ureÿaj.
6 Napunite bateriju (str. 19).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO
ne snima se slika.
6 Prikazuje se ekran za reprodukciju. Zaustavite
reprodukciju i izaberite
W [Shooting
Mode] W [ X Movie] ili [Y Photo].
6 Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne
može se snimiti nova slika.
6 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41).
6 Ukupan broj video zapisa ili fotografija
premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu
(str. 58, 60). Obrišite nepotrebne slike (str. 41).
55
Dijagnostiþki prikaz i
indikatori upozorenja
"PlayMemories Home" se ne može
instalirati.
6 Za instalaciju softvera "PlayMemories Home"
treba vam internet veza.
6 Proverite okruženje raþunara ili postupak
instalacije za "PlayMemories Home".
"PlayMemories Home" ne radi pravilno.
6 Zatvorite "PlayMemories Home" i restartujte
raþunar.
Raþunar ne prepoznaje kamkorder.
6 Otkaþite iz USB prikljuþnice raþunara sve USB
ureÿaje osim tastature, miša i kamkordera.
6 Otkaþite ugraÿeni USB kabl iz raþunara i
restartujte raþunar i zatim pravilnim redosledom ponovno spojite raþunar i kamkorder.
6 Ako su na spoljne ureÿaje istovremeno spojen
ugraÿeni USB kabl i USB prikljuþnica
kamkordera, otkaþite onaj koji nije spojen na
raþunar.
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
Ako se na LCD ekranu ili viziru pojave
indikatori, proverite sledeüe.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste pokušali da ga rešite nekoliko puta,
obratite se Sony predstavniku ili
ovlašüenom servisu. U tom sluþaju navedite
sve brojeve kodova grešaka koji poþinju sa
C ili E pri kontaktu. Kad se neki od
indikatora prikazuju na ekranu, može se þuti
zvuþni signal.
C:04:VV
6 Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V). Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str.
19).
6 Pravilno spojite DC prikljuþak iz mrežnog
adaptera u DC IN prikljuþnicu na kamkorderu
(str. 19).
C:06:VV
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
C:13:VV / C:32:VV
6 Otkaþite napajanje. Ponovo ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E:VV:VV
6 Primenite korake od na str. 55.
56
(
6 Baterija je gotovo prazna.
Pœ
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
H
6 Nije postavljena memorijska kartica (str. 25).
6 Kad indikator treperi, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 41) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij (str. 53).
6 Datoteka sa podacima o snimcima je možda
ošteüena. Proverite datoteku sa podacima o
snimcima izborom
W [Setup] W
[
Media Settings] W [Repair Img. DB F.]
W medij za snimanje.
6 Medij za snimanje je pun.
6 Tokom procesiranja nije moguüe snimati fotografije. Priþekajte trenutak i zatim snimajte.
6 Sa sledeüim postavkama ne možete snimati
fotografije tokom snimanja video zapisa.
– [ REC Mode]: [Highest Quality ]
– [ Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC
sistemom boja) ili [50p] (modeli s PAL
sistemom boja)
F
6 Memorijska kartica je ošteüena.
6 Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu
(str. 53).
I
6 Uložena je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 26).
s
6 Memorijska kartica je zaštiüena od snimanja.
6 Pristup memorijskoj kartici je ograniþen na
drugom ureÿaju.
6 Osvetljenje je nedovoljno, pa je kamkorder
osetljiv na vibracije. Koristite blic. Kamkorder
je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja.
6 Držite kamkorder mirno pomoüu obe ruke i
snimajte. Imajte na umu da indikator upozorenja
na podrhtavanje neüe nestati.
57
Vreme snimanja
video zapisa/broj
fotografija koje se
mogu snimiti
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeüu stranu:
Funkcije i dodatna oprema W str. 11
"HD" oznaþava high definition (HD)
kvalitet slike, a "STD" oznaþava standard
definition (SD) kvalitet slike
6 Vreme snimanja i reprodukcije se skraüuje pri
upotrebi kamkordera na nižim temperaturama
ili zavisno od uslova u kojima se kamkorder
upotrebljava.
Vreme reprodukcije
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
(jedinica: minut)
Baterija
Oþekivano vreme snimanja i
reprodukcije za razliþite baterije
Vreme snimanja
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
Vreme kontinuiranog
snimanja
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
58
MP4
STD
190
215
200
225
215
240
6 Gornji broj: Kad je LCD displej otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoüu vizira, bez
otvaranja LCD displeja
Oþekivano vreme snimanja
video zapisa
Ugraÿena memorija
MP4
STD
HDR-PJ780E/PJ780VE
110
115
125
130
115
120
Video zapisi sa high definition (HD)
kvalitetom slike u h (sati) i min (minuti)
(jedinica: minut)
Baterija
HD
NP-FV50
(priložena)
HD
Tipiþno vreme snimanja
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
Kvalitet slike
HD
55
55
MP4
60
65
STD
55
60
6 Gornji broj: Kad je LCD ekran otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoüu vizira, bez
otvaranja LCD ekrana
6 Svako vreme snimanja izmereno je kad kamkorder snima high definition (HD) video zapise
sa opcijom [ REC Mode] podešenom na
[Standard \ ].
6 Tipiþno vreme snimanja oznaþava vreme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, menjanje
postavke za [Shooting Mode] i zumiranje.
6 Vreme izmereno sa kamkorderom na 25°C.
Preporuþuje se 10°C do 30°C.
Načini snimanja
[50p Quality
]/[60p
Quality ]
[Highest
Quality ]
[High
Quality (]
[Standard
\]
[Long Time
]
Vreme snimanja
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
2 h 30 min
(2 h 30 min)
2 h 15 min
(2 h 15 min)
3h
(3 h)
4 h 5 min
(4 h 5 min)
7 h 15 min
(5 h 30 min)
12 h 30 min
(10 h 15 min)
2 h 40 min
(2 h 40 min.)
3 h 40 min
(3 h 40 min)
6 h 30 min
(4 h 55 min)
11 h 15 min
(9 h 15 min)
MP4 u h (sati) i min (minuti)
Video zapisi sa standard definition
(STD) kvalitetom slike u h (sati) i min
(minuti)
Vreme snimanja
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
10 h 55 min
(10 h 55 min)
9 h 55 min
(9 h 55 min)
Video zapisi sa standard definition
(STD) kvalitetom slike u h (sati) i min
(minuti)
Vreme snimanja
Načini snimanja
[Standard
\]
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
7 h 30 min
(6 h 55 min)
6 h 45 min
(6 h 15 min)
HDR-PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE
Video zapisi sa high definition (HD)
kvalitetom slike u h (sati) i min (minuti)
Vreme snimanja
Načini snimanja
[50p Quality
]/[60p
Quality ]
[Highest
Quality ]
[High
Quality (]
[Standard
\]
[Long Time
]
HDR-PJ790/PJ790E
HDR-PJ790V/
PJ790VE
7 h 45 min
(7 h 45 min)
7 h 30 min
(7 h 30 min)
9 h 5 min
(9 h 5 min)
12 h 25 min
(12 h 25 min)
21 h 50 min
(16 h 35 min)
37 h 45 min
(31 h)
8 h 50 min
(8 h 50 min)
12 h
(12 h)
21 h 10 min
(16 h 5 min)
36 h 30 min
(30 h)
Vreme snimanja
Načini snimanja
[Standard
\]
HDR-PJ790V/PJ790VE
33 h
(33 h)
32 h
(32 h)
22 h 40 min
21 h 55 min
(20 h 50 min) (20 h 10 min)
Memorijska kartica
High definition (HD) kvalitet
slike
(jedinica: minut)
Načini snimanja
[50p Quality
]/[60p
Quality ]
[Highest
Quality ]
[High Quality
(]
[Standard
\]
[Long Time
]
16 GB
32 GB
64 GB
75
(75)
150
(150)
305
(305)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
370
(300)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
740
(610)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
1490
(1225)
MP4
HDR-PJ790/PJ790E
HDR-PJ790V/
PJ790VE
6 Ako želite da snimate sve do maksimalnog
vremena snimanja koje je navedeno u tabeli,
treba da obrišete demo video zapis na vašem
kamkorderu.
MP4 u h (sati) i min (minuti)
Vreme snimanja
HDR-PJ790/PJ790E
(jedinica: minut)
16 GB
32 GB
64 GB
320
(320)
650
(650)
1305
(1305)
Standard definition (STD) kvalitet slike
(jedinica: minut)
Načini snimanja
16 GB
32 GB
64 GB
[Standard
\]
220
(200)
445
(410)
895
(825)
6 Pri upotrebi Sony memorijske kartice.
59
Napomene
Napomene
6 Vreme snimanja može se razlikovati zavisno
od uslova snimanja i vrste objekta i režima
[REC Mode] i [ Frame Rate] (str. 52).
6 Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme snimanja.
6 Možete snimiti maksimalno 3999 video zapisa
sa high definition (HD) kvalitetom slike ili 9999
video zapisa sa standard definition (STD)
kvalitetom slike. I možete snimiti maksimalno
40 000 MP4 video zapisa i fotografija zajedno.
6 Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za
video zapise iznosi oko 13 sati.
6 Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable
Bit Rate) format za automatsko podešavanje
kvaliteta slike u skladu sa prizorom koji se
snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje
vremena snimanja na mediju. Video zapisi sa
brzim pokretima i složenim slikama snimaju se
uz veüu brzinu prenosa i time se smanjuje
ukupno raspoloživo vreme snimanja.
Oþekivani broj fotografija koje
se mogu snimiti
Ugraÿena memorija
Možete snimiti maksimalno 40 000 MP4
video zapisa i fotografija zajedno.
Memorijska kartica
a 24.1M
16 GB
32 GB
64 GB
1600
3250
6500
6 Pri upotrebi Sony memorijske kartice.
6 Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveüu
veliþinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimiti prikazuje se na
LCD ekranu tokom snimanja (str. 72).
6 Broj fotografija koje se mogu snimiti na
memorijsku karticu može se menjati zavisno od
uslova snimanja.
60
6 Jedinstven Sony senzor ClearVid i sistem
procesiranja slike Sony BIONZ procesora
omoguüavaju rezoluciju fotografije prema
opisanim vrednostima.
O brzini bita i rezoluciji
6 Brzina bita, rezolucija i odnos širine i visine
slika za svaki režim snimanja za video zapise
(video zapisi + zvuk i sl.)
Modeli sa NTSC sistemom boja:
– High definition (HD) kvalitet slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 - 1080 piksela/
60p, AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 - 1080 piksela/60i
ili 1920 - 1080 piksela/24p, AVC HD 24 M
(FX), 16:9
FH: Približno 17 Mbps (proseþno) 1920 1080 piksela/60i ili 1920 - 1080
piksela/24p, AVC HD 17 M (FH), 16:9
HQ: Približno 9 Mbps (proseþno) 1440 1080 piksela/60i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Približno 5 Mbps (proseþno) 1440 1080 piksela/60i, AVC HD 5 M (LP), 16:9
– MP4: Približno 6 Mbps (proseþno) 1280 720 piksela/30p, 16:9
– Standard definition (STD) kvalitet slike:
HQ: Približno 9 Mbps (proseþno) 720 - 480
piksela/60i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3
Modeli sa PAL sistemom boja:
– High definition (HD) kvalitet slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 - 1080 piksela/
50p, AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 - 1080
piksela/50i, 1920 - 1080 piksela/25p
ili 1920 - 1080 piksela/24p ([24p
Mode]), AVC HD 24 M (FX), 16:9
FH: Približno 17 Mbps (proseþno) 1920 1080 piksela/50i, 1920 - 1080 piksela/
25p ili 1920 - 1080 piksela/24p ([24p
Mode]), AVC HD 17 M (FH), 16:9
HQ: Približno 9 Mbps (proseþno) 1440 1080 piksela/50i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Približno 5 Mbps (proseþno) 1440 1080 piksela/50i, AVC HD 5 M (LP), 16:9
Rukovanje
kamkorderom
– MP4: Približno 6 Mbps (proseþno) 1280 720 piksela/25p, 16:9
– Standard definition (STD) kvalitet slike:
HQ: Približno 9 Mbps (proseþno) 720 - 576
piksela/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3
6 Rezolucija i odnos širine i visine za fotografije.
– Režim snimanja fotografija, Dual capture:
6544 - 3680 taþaka/16:9
4912 - 3680 taþaka/4:3
4672 - 2628 taþaka/16:9
2592 - 1944 taþaka/4:3
1920 - 1080 taþaka/16:9
640 - 480 taþaka/4:3
– Snimanje fotografije iz video zapisa:
1920 - 1080 taþaka/16:9
640 - 360 taþaka/16:9
640 - 480 taþaka/4:3
Upotreba i održavanje
6 Kamkorder nije nepropustan na prašinu, kapanje
teþnosti i vodu.
6 Nemojte držati kamkorder za sledeüe delove
niti za poklopce prikljuþnica.
Poklopac
otvora za stativ
LCD displej
Baterija
Ugraÿeni USB kabl
Vizir
Ugraÿeni mikrofon
Senilo objektiva
6 Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kad je slabe svetlosti, kao
što je u sumrak.
6 Nemojte upotrebljavati ili þuvati kamkorder i
pribor na sledeüim mestima:
61
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
62
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C na primer na
direktnom suncu, u blizini grejalica ili u
vozilu parkiranom na suncu. Može doüi do
kvara ili deformacije.
– U blizini jakih magnetnih polja ili mehaniþkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radio talasa ili zraþenja.
Kamkorder možda neüe moüi da pravilno
snima.
– U blizini ureÿaja sa prijemnicima, kao što su
TV ili radio. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na pešþanoj plaži ili mestima sa puno prašine.
Ako pesak ili prašina uÿu u kamkorder, može
doüi do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne
mogu popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gde bi se
LCD ekran, vizir ili objektiv mogli izložiti
direktnom suncu. Time se uništava
unutrašnjost vizira ili LCD ekran.
Za napajanje na jednosmerni ili naizmeniþni
napon upotrebite opremu navedenu u ovom
uputstvu za upotrebu.
Nemojte dozvoliti da se kamkorder pokvasi,
na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder pokvasi, može se pokvariti.
Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
Ako u kuüište uÿe bilo kakav þvrst predmet ili
teþnost, otkaþite kamkorder i odnesite ga na
proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upotrebe.
Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje,
prepravke, mehaniþko naprezanje ili udarce
poput udaranja, pada ili stajanja na ureÿaj.
Posebno pripazite na objektiv.
Držite LCD displej i vizir zatvorenim dok ne
upotrebljavate kamkorder.
Nemojte kamkorder koristiti umotan u predmet
poput peškira.
Kod otkaþinjanja mrežnog kabla, povlaþite
utikaþ, a ne kabl.
Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako
da na njega stavite neki težak predmet.
Nemojte upotrebljavati deformisanu ili ošteüenu
bateriju.
Metalne kontakte održavajte þistima.
6 Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavcu.
– Isperite ostatke teþnosti koji su možda dospeli
na vašu kožu.
– Ako vam teþnost dospe u oþi, isperite ih
obilnom koliþinom vode i obratite se lekaru.
Ako kamkorder neüete
upotrebljavati duže vreme
6 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
duže vreme, ukljuþite ga i snimajte i reprodukujte snimke približno jednom meseþno.
6 Do kraja ispraznite bateriju pre memorisanja.
Napomena o temperaturi
kamkordera/baterije
6 Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje ili
ohladi, možda neüe raditi snimanje ili
reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite
kamkordera. U tom sluþaju üe se na LCD
ekranu ili viziru pojaviti odgovarajuüi indikator.
Napomene o punjenju putem USB
kabla
6 Punjenje možda neüete moüi izvoditi sa
svim raþunarima.
6 Spojite li kamkorder na prenosni raþunar
koji nije spojen na napajanje, baterija raþunara
üe se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder
tako spojen na raþunar.
6 Punjenje kamkordera putem ruþno sastavljenog ili
prepravljenog raþunara, ili USB þvorišta, nije
garantovano. Kamkorder možda neüe raditi
pravilno, zavisno od USB ureÿaja koji koristite
sa raþunarom.
Kod spajanja kamkordera sa
raþunarom ili priborom
6 Nemojte pokušati da formatirate medij za
snimanje na kamkorderu preko raþunara. Ako to
pokušate, kamkorder možda neüe raditi
pravilno.
6 Kod spajanja kamkordera sa drugim ureÿajem
komunikacionim kablovima, pripazite da
prikljuþke spajate u pravilnom smeru. Nasilno
spajanje prikljuþaka oštetiüe prikljuþnice i može
uzrokovati kvar kamkordera.
6 Kad je kamkorder spojen na druge ureÿaje USB
kablom i iskljuþen, nemojte zatvarati LCD
ekran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
Napomene o dodatnom priboru
6 Savetujemo vam korišüenje originalnog Sony
pribora.
6 Originalni Sony pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
Multi interface prikljuþnica
6 Kad koristite namenski mikrofon ili prenosni
zvuþnik, oni se ukljuþuju ili iskljuþuju zajedno
sa kamkorderom.
6 Detalje potražite u uputstvima za upotrebu
priloženim uz pribor.
6 Kako biste spojili pribor, postavite ga i uþvrstite
u Multi interface prikljuþnicu pritiskom i povlaþenjem dok se ne zaustavi.
6 Kod snimanja video zapisa upotrebom spoljnog
blica (opcija) spojenog na prikljuþnicu za
pribor, iskljuþite ga kako biste spreþili snimanje
zvuka punjenja.
6 Ne možete istovremeno koristiti spoljni blic
(opcija) i ugraÿenu blic.
6 Kad je spojen spoljni mikrofon (opcija), ima
prednost pred ugraÿenim mikrofonom.
O daljinskom upravljaþu
6 Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe
daljinskog upravljaþa.
Izolaciona folija
6 Za upravljanje kamkorderom usmerite daljinski
upravljaþ prema senzoru (str. 14).
6 Kad daljinski upravljaþ ne šalje nikakav
signal neko vreme, svetloplavi okvir nestane.
Kad ponovno pritisnete neki od tastera E / % / Y
/ 9 ili ENTER, okvir se pojavi na mestu gde je
bio poslednji put prikazan.
6 Neki tasteri na ekranu se ne mogu odabrati
tasterima E / %/Y / 9.
Zamena baterije daljinskog upravljaþa
Dok držite pritisnutim graniþnik, gurnite
nokat u prorez kako biste izvukli držaþ baterije.
Stavite novu bateriju sa + stranom okrenutom
prema gore.
Umetnite držaþ baterije u daljinski upravljaþ
tako da klikne.
Graniþnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako je ne koristite
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati
u vatru.
6 Kad litijumska baterija oslabi, daljinski
upravljaþ možda neüe raditi pravilno ili mu se
može se smanjiti domet. U tom sluþaju zamenite
istrošenu bateriju novom Sony litijumskom
baterijom CR2025. Upotreba druge baterije
može uzrokovati požar ili eksploziju.
63
O rukovanju LCD displeju
6 Ostavite li otiske prstiju, tragove kreme za ruke
i sl. na LCD displeju, lako üe se skidati premaz
LCD displeja. Obrišite ih što pre.
6 Snažnim brisanjem LCD displeja maramicom
i sl. možete ogrebati premaz LCD displej.
6 Ako se LCD displej zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savetujemo da ih lagano uklonite sa i
zatim oþistite pomoüu meke krpice i sl.
64
LCD displej
6 Nemojte prejako pritiskati LCD displej jer se
mogu pojaviti nepravilne boje ili se displej
može oštetiti.
6 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mestu, na LCD displeju se može pojaviti
zaostala slika. Pojava nije kvar.
6 Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana
LCD displeja se može zagrejati. Pojava nije
kvar.
ýišüenje kuüišta i objektiva
projektora
6 Lagano prebrišite kuüište i soþivo objektiva
mekanom krpom poput krpe za þišüenje ili
maramice za þišüenje naoþara.
6 Ako su kuüište i objektiv projektora vrlo zaprljani,
oþistite ih krpom lagano navlaženom vodom i
zatim obrišite suvom krpom.
6 Izbegavajte sledeüe kako se ne bi deformisalo
kuüište, oštetila površina ili ogrebao objektiv:
– Upotreba hemikalija poput razreÿivaþa, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata za
insekte, insekticida i kreme za sunþanje
– Rukovanje kamkorderom sa navedenim
supstancama na rukama
– Ostavljanje kamkordera u dodiru sa gumom
ili vinilom duže vreme
O rukovanju delom za emitovanje
svetla na blicu
Ako se LCD displej zaprlja otiscima prstiju
ili prašinom, savetuje se þišüenje pomoüu
meke krpice.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss
objektivom koji su zajedno razvile
kompanije Carl Zeiss iz Nemaþke i Sony
Corporation, koji omoguüava vrhunsku
sliku. U njega je ugraÿen MTF sistem
merenja za video kamere i nudi kvalitet koji
je tipiþan za Carl Zeiss objektive. Takoÿe,
soþivo kamkordera ima premaz T za
potiskivanje neželjenih refleksija i vernu
reprodukciju boja.
MTF = Modulation Transfer Function. Brojna vrednost oznaþava koliþinu svetlosti koja
od objekta ulazi u objektiv.
Održavanje i þuvanje objektiva
6 Obrišite površinu soþiva objektiva mekom
krpom u sledeüim sluþajevima:
– Ako se na površini soþiva nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu
uz morsku obalu
6 Odložite u dobro provetrenoj prostoriji sa malo
prljavštine ili prašine.
6 Kako biste spreþili pojavu plesni, povremeno
oþistite objektiv i odložite ga na opisan naþin.
Tehniþki podaci
Punjenje ugraÿene punjive baterije
U kamkorder je ugraÿena punjiva baterija
koja omoguüava održavanje datuma, vremena
i ostalih postavki þak i dok je LCD displej
zatvoren. Ugraÿena punjiva baterija se uvek
puni dok je kamkorder spojen na mrežno
napajanje preko mrežnog adaptera ili dok
je spojena baterija. Ugraÿena baterija üe se
potpuno isprazniti nakon približno 3 meseca
ako se kamkorder uopšte ne upotrebljava.
Napunite ugraÿenu bateriju pre poþetka
korišüenja kamkordera.
Meÿutim, þak i ako ne napunite ugraÿenu
bateriju, to neüe uticati na druge funkcije
kamkordera osim na datum.
Kako napuniti ugraÿenu punjivu
bateriju
Prikljuþite kamkorder na mrežno napajanje
pomoüu priloženog mrežnog adaptera i
ostavite LCD displej zatvorenim duže od
24 sata.
Napomene o odlaganju ili
promeni vlasnika kamkordera
ýak i ako izbrišete sve video zapise i
fotografije ili primenite [Format] (str. 53),
podaci sa ugraÿene memorije se možda neüe
potpuno izbrisati. Izaberite
W [Setup]
Media Settings] W [Format] W
W[
[Empty] kako biste spreþili obnavljanje
podataka.
Sistem
Format signala:
NTSC boja, EIA standardi (HDR-PJ780E*7/
PJ780VE *7 /PJ790/PJ790E *7 /PJ790V/
PJ790VE *7 )
PAL boja, CCIR standardi (HDR-PJ780E/
PJ780VE/PJ790E/PJ790VE)
HD TV
*7 [24p Mode]
Format snimanja video zapisa:
AVCHD (kompatibilno sa AVCHD formatom
Ver.2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2 k./5.1 k. Dolby Digital
5.1 Creator *1
MPEG-2 PS:
Video: MPEG-2 (Video)
Zvuk: Dolby Digital 2 k./5.1 k. Dolby Digital
5.1 Creator *1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2 k.
*1 Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby
Laboratories.
Format datoteke fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (video zapis/fotografija):
Ugraÿena memorija
HDR-PJ780E/PJ780VE: 32 GB
HDR-PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE: 96 GB
"Memory Stick PRO Duo", SD kartica
(klase 4 ili brža)
Kapacitet dostupan korisniku (približno)
HDR-PJ780E: 31,1 GB *3
HDR-PJ780VE: 28,1 GB *2
HDR-PJ790/PJ790E: 93,7 GB *3
HDR-PJ790V/PJ790VE: 90,6 GB *2
*2 1 GB oznaþava 1 milijardu bajtova, od þega
se 2,8 GB upotrebljava za unapred
instaliranu geografsku kartu i drugi deo se
upotrebljava za funkcije upravljanja
podacima. Moguüe je izbrisati samo
unapred instalirani demo video zapis.
*3 1 GB oznaþava 1 milijardu bajtova, od þega
se deo upotrebljava za upravljanje sistemom
i/ili aplikacione datoteke. Moguüe je izbrisati samo unapred instalirani demo video
zapis.
Vizir:
Elektronski vizir u boji
65
Senzor slike:
6,3 mm (tip 1/2.88) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 16:9):
Maks. 24.1 megapiksela * 4 (6544 7 3680)
Ukupno: Približno 6650000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9) * 5:
Približno 6140000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 6140000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 4600000 piksela
Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Sonnar T 10 7 (optiþki) *5, 17 7 (prošireni, tokom
snimanja video zapisa) *6, 120 7 (digitalni)
Promer filtera: 52 mm
37 mm (kad je spojen step-down prsten)
F1.8 ~ F3.4
Žižna dužina:
f = 3,8 mm ~ 38 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise *5: 26 ~ 260 mm (16:9)
Za fotografije: 26 ~ 260 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor],
[Outdoor]
Minimalno osvetljenje:
6 lx (luksa) (standardna postavka, brzina
zatvaraþa 1/60 s (HDR-PJ790/PJ790V) ili
1/50 sa (HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/
PJ790VE)) 3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno
na [ON], brzina zatvaraþa 1/30 s (HDRPJ790/PJ790V) ili 1/25 s (HDRPJ780E/PJ780VE/PJ790E/ PJ790VE))
*4 Jedinstven Sony-jev senzor ClearVid i sistem procesiranja slike (BIONZ) omoguüavaju rezoluciju fotografije prema
opisanim vrednostima.
*5 [ SteadyShot] je podešen na [Standard]
ili [Off ].
*6 [ SteadyShot] je podešen na [Active].
Ulazne i izlazne prikljuþnice
HDMI OUT prikljuþnica HDMI mikroprikljuþnica
Prikljuþnica PROJECTOR IN: HDMI
mikroprikljuþnica
MIC ulazna prikljuþnica: Stereo miniprikljuþnica
( ࢥ 3,5 mm)
Prikljuþnica za slušalice: Stereo miniprikljuþnica
( ࢥ 3,5 mm)
USB prikljuþnica: Tip A (ugraÿena USB)
66
Multi/mikro USB prikljuþnica *
* Podržava ureÿaje s mikro USB-om.
6 USB povezivanje je samo za izlaz signala
(HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE).
LCD displej
Slika: 7,5 cm (tip 3.0, format 16:9)
Ukupan broj piksela:
921 600 (1 920 - 480)
Projektor
Tip projekcije: DLP
Izvor svetla: LED(R/G/B)
Izoštravanje: ruþno
Domet: 0,5 m ili više
Odnos kontrasta: 1200:1
Rezolucija (izlazna): WVGA (854 - 480)
Vreme kontinuirane projekcije (pri upotrebi
isporuþene baterije):
Približno 1 h 35 min
Opšte
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
USB punjenje: DC 5 V, 500 mA/1,5 A
Proseþna potrošnja:
Za snimanje kamkorderom uz upotrebu vizira
pri normalnoj osvetljenosti:
HD: 3,2 W MP4: 2,9 W STD: 3.1 W
Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ekrana
na normalnoj osvetljenosti:
HD: 3,4 W MP4: 3 W STD: 3.2 W
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno):
74,2 mm - 84,6 mm - 137,5 mm (š/v/d)
ukljuþujuüi delove koji štrþe
107,5 mm - 87,5 mm - 166 mm (š/v/d)
ukljuþujuüi delove koji štrþe, sa postavljenom
priloženom baterijom i senilom objektiva
Masa (približno)
HDR-PJ780E/PJ790/PJ790E:
570 g samo glavni ureÿaj
670 g ukljuþujuüi priloženu punjivu bateriju i
senilo objektiva
HDR-PJ780VE/PJ790V/PJ790VE:
575 g samo glavni ureÿaj
675 g ukljuþujuüi priloženu punjivu bateriju i
senilo objektiva
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Zaštitni znaci
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V *
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno): 48 mm - 29 mm - 81 mm
(š/v/d) bez delova koji štrþe
Masa (približno): 150 g bez mrežnog kabla
* Pogledajte nalepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
su zaštitni
6 "Handycam" i
znaci kompanije Sony Corporation.
6 "AVCHD", "AVCHD Progressive", "AVCHD"
logotip i "AVCHD Progressive" logotip su
zaštiüeni znaci kompanije Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
", "Memory Stick Duo",
6 "Memory Stick", "
"
", "Memory Stick PRO
Duo", "
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick XC-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
6 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 "x.v.Color" i "x.v.Colour" su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
6 "BIONZ" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6
je registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
6 "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštiüeni znaci
udruženja Blu-ray Disc Association.
6 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znaci
kompanije Dolby Laboratories.
6 Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia
Interface i logo HDMI su zaštiüeni znaci ili
registrovani zaštiüeni znaci kompanije HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Ameriþkim Državama i drugim državama.
6 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrovani zaštiüeni znaci ili zaštitni znaci
kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
6 Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni
znaci kompanije Apple Inc. u SAD-u i
ostalim državama.
6 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije Intel
Corporation ili njenih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
Punjiva baterija NP-FV50
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,1 A
Kapacitet
Tipiþan: 7 Wh (1030 mAh)
Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Litijum-jonska
Dizajn i tehniþke specifikacije kamkordera i
pribora podložni su promenama bez najave.
Proizvoÿaþ ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
67
" i "PlayStation" su registrovani zaštitni
6 "
znaci kompanije Sony Computer Entertainment
Inc.
6 "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su
zaštitni znaci kompanije NAVTEQ u SAD-u i
ostalim državama.
6 Logotip SDXC je zaštiüeni znak kompanije
SD-3C, LLC.
6 MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije
MultiMediaCard Association.
6 Facebook i "f " logo su zaštiüeni znaci ili
registrovani zaštiüeni znaci kompanije
6 Facebook, Inc. YouTube i YouTube logo su
zaštiüeni znaci ili registrovani zaštiüeni znaci
kompanije Google Inc.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci u
odgovarajuüem vlasništvu. Osim toga, znaci
™ i ® ne spominju se u svim sluþajevima u
ovom uputstvu.
s GPS-om)
PAŽLJIVO PROýITAJTE
SLEDEûI UGOVOR PRE
UPOTREBE OVOG SOFTVERA.
VAŽNO-PAŽLJIVO PROýITAJTE: Ovaj ugovor o
licenci za krajnjeg korisnika ("LICENCA") je pravni
ugovor izmeÿu vas i kompanije Sony Corporation
("SONY") koja je davatelj licence za geo. karte ukljuþene
u vaš kamkorder ("PROIZVOD"). Takvi podaci geo. karte,
ukljuþujuüi kasnija ažuriranja/ nadogradnje, ovde se
nazivaju SOFTVER. Ova LICENCA pokriva samo
SOFTVER. SOFTVER možete koristiti samo sa ovim
PROIZVODOM. Dodirom tastera "AGREE" koja se
pojavi na ekranu PROIZVODA u vezi s ovom Licencom,
pristajete na uslove ove LICENCE. Ne pristanete li na
uslove ove LICENCE, komp. SONY vam ne dopušta
korišüenje SOFTVERA. U tom sluþaju SOFTVER
neüe biti dostupan i neüete ga moüi koristiti.
LICENCA ZA SOFTVER
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3
iz PlayStation prodavnice (ako je dostupna).
UGOVOR O LICENCI
ZA KRAJNJEG
KORISNIKA ZA GEO.
KARTE
KAMKORDERA (modeli
Aplikacija za PlayStation 3 zahteva korisniþki
raþun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation prodavnica.
SOFTVER je zaštiüen zakonima o autorskim pravima i
meÿunarodnim ugovorima o autorskim pravima
i drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom
vlasništvu. SOFTVER je licenciran, nije prodat.
IZDAVANJE LICENCE
Ova LICENCA daje vam sledeüa neekskluzivna prava:
SOFTVER. Ovaj SOFTVER smete da koristite samo na
jednom PROIZVODU.
Upotreba. SOFTVER možete koristiti u svrhu za koju je
namenjen.
OPIS OSTALIH PRAVA I
OGRANIýENJA
68
Ograniþenja. Ne smete prenositi ili distribuirati SOFTVER
ni u kom obliku i ni za kakvu namenu osim kako je izriþito
dopušteno u ovoj LICENCI. SOFTVER ne možete koristiti
ni sa kojim drugim proizvodima, sistemima ili aplikacijama
osim sa ovim PROIZVODOM. Osim ako u ovoj LICENCI
nije navedeno drugaþije, ne smete koristiti ni dozvoliti
treüim licima korišüenje SOFTVERA odvojeno od
PROIZVODA (u celosti ili delimiþno, ukljuþujuüi, ali ne
ograniþavajuüi se na reprodukcije, ispise i bilo koje druge
oblike) u svrhu izdavanja ili zajma sa naknadom ili bez
nje. Odreÿeni pravni sistemi ne dozvoljavaju ograniþenja
takvih prava, pa se u tom sluþaju navedena ograniþenja
možda ne odnose na vas.
Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su
zabranjeni. Nije dopušteno (i) kopirati SOFTVER iz
PROIZVODA, (ii) reprodukovati, kopirati, menjati,
prenositi u drugi sistem, prevoditi ili stvarati izvedena dela
SOFTVERA u celosti ili delimiþno, ili (iii) obrnuti
inženjering, dekompilacija, rastavljanje SOFTVERA na
bilo koji naþin, bilo u celosti ili delimiþno, ni u kakve
svrhe. Odreÿeni pravni sistemi ne dozvoljavaju
ograniþenja takvih prava, pa se u tom sluþaju navedena
ograniþenja možda ne odnose na vas.
Zaštiüeni znaci i napomene: Ne smete uklanjati,
menjati, prikrivati ili izobliþiti zaštitne znake ili
napomene o autorskom pravu u SOFTVERU.
Datoteke sa podacima. SOFTVER može automatski
izraÿivati datoteke sa podacima koje se koriste uz
SOFTVER. Svaka takva datoteka smatra se delom
SOFTVERA.
Prenos SOFTVERA. Možete trajno preneti sva svoja
prava opisana u ovoj LICENCI samo kao deo prodaje ili
poklanjanja PROIZVODA, pod uslovom da ne zadržite
kopije SOFTVERA, da prenesete ceo SOFTVER (što
ukljuþuje sve kopije (samo ako je dopušteno kopiranje
gore u delu "Obrnuti inženjering, rastavljanje i
rasklapanje su zabranjeni"), komponentne delove,
medije, medije i štampane materijale, sve verzije
i nadogradnje SOFTVERA i ove LICENCE), i da se
primalac slaže sa odredbama i uslovima ove LICENCE.
Raskid. Bez narušavanja bilo kojih drugih prava, SONY
može poništiti ovu LICENCU ako se ustanovi da niste
poštovali uslove ove LICENCE. U tom sluþaju treba da
prestanete da koristite SOFTVER i sve njegove sastavne
delove. Odredbe odeljaka "AUTORSKO PRAVO",
"RIZIýNE AKTIVNOSTI", "NEPOSTOJANJE
GARANCIJE NA SOFTVER", "OGRANIýENJE
ODGOVORNOSTI", "ZABRANA IZVOZA",
"NIŠTAVNOST" i "VAŽEûI ZAKONI I
JURISDIKCIJA" u LICENCI, odlomka "Poverljivost" iz
ovog odeljka i ovaj odlomak važiüe i nakon isteka ili
prekida ove LICENCE.
Poverljivost. Pristajete da üete zadržati za sebe
informacije sadržane u ovom SOFTVERU, a koje nisu
javno poznate i da takve informacije neüete preneti
drugima bez prethodnog pismenog odobrenja iz
kompanije SONY.
AUTORSKA PRAVA
Svi naslovi i autorska prava unutar i u vezi SOFTVERA
(ukljuþujuüi, ali ne ograniþavajuüi na bilo kakve podatke
geo. karte, slike, fotografije, animacije, video zapise,
audio zapise, muziku, tekstove i "aplete", ugraÿene u
SOFTVER), i sve kopije SOFTVERA vlasništvo su
kompanije SONY, davaoca licence ili dobavljaþa
kompanije SONY i njenih odgovarajuüih predstavništava
(takvi davaoci licenci ili dobavljaþi kompanije SONY i
njenih odgovarajuüih predstavništava ovde se zajedno
nazivaju "Sony-jevi davaoci licence"). Sva prava koja nisu
izriþito odobrena ovom LICENCOM zadržava Sony ili Sony
davaoci licence.
RIZIýNE AKTIVNOSTI
Ovaj SOFTVER nije otporan na kvarove i nije
dizajniran, proizveden ili namenjen upotrebi ili
preprodaji u opasnim okruženjima koja zahtevaju
performanse bez kvarova, kao što su, na primer,
nuklearni objekti, vazduhoplovna navigacija ili
komunikacioni sistemi, kontrola vazdušnog prometa,
aparati za održavanje života ili sistemi naoružanja, u
kojima kvar SOFTVERA može prouzrokovati smrt,
povreÿivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku štetu
("Riziþne aktivnosti"). Kompanija SONY, njena
predstavništva i njihovi odgovarajuüi dobavljaþi i Sony
davaoci licence jasno se odriþu svake izražene ili
naznaþene garancije za primenu kod Riziþnih
aktivnosti.
NEPOSTOJANJE GARANCIJE
NA SOFTVER
Izriþito potvrÿujete i saglasni ste da koristite SOFTVER
iskljuþivo na liþnu odgovornost. SOFTVER je isporuþen
"KAKAV JESTE" i komp. SONY, njena predstavništva i
njihovi odgovarajuüi dobavljaþi i Sony-jevi davaoci
licence (u ovom odeljku üe se komp. SONY, njena
predstavništva, njihovi odgovarajuüi dobavljaþi i Sony
davaoci licence zvati zajedno "SONY") IZRIýITO
SE ODRIýU SVIH IZRI ýITIH I IMPLICIRANIH
GARANCIJA I USLOVA KOJI PROIZLAZE IZ
ZAKONA ILI DRUGAýIJE, UKLJUýUJUûI BEZ
OGRANIýENJA GARANCIJE I USLOVA ZA
KVALITET, NENARUŠAVANJE PROPISA, PRODAJU
I PRIKLADNOST ZA ODREĈENU SVRHU. SONY NE
GARANTUJE DA ûE FUNKCIJE SADRŽANE U
OVOM SOFTVERU ISPUNITI VAŠA OýEKIVANJA
ILI DA ûE SOFTVER RADITI BEZ PREKIDA ILI
GREŠAKA. SONY NE GARANTUJE NITI
PREDSTAVLJA UPOTREBU ILI REZULTATE
UPOTREBE SOFTVERA U USLOVIMA
ISPRAVNOSTI, TAýNOSTI, POUZDANOSTI ILI NA
BILO KOJI DRUGI NAýIN. ODREĈENI PRAVNI
SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE
IMPLICIRANIH GARANCIJA TE SE U TOM
SLUýAJU GORE NAVEDENA IZUZIMANJA MOŽDA
NE ODNOSE NA VAS.
Jasno razumete da podaci u ovom SOFTVERU mogu
sadržavati netaþne ili nepotpune informacije promenjene s
vremenom, usled promene okolnosti, zbog korišüenih
izvora i prirode prikupljanja obimnih geografskih
podataka, što može prouzrokovati netaþne rezultate.
69
OGRANIýENJE OD
ODGOVORNOSTI
U OVOM ODELJKU ûE SE KOMPANIJA SONY,
NJENA PREDSTAVNIŠTVA, ODGOVARAJUûI
DOBAVLJAýI I SONY-JEVI DAVAOCI LICENCE
ZVATI ZAJEDNO "SONY" KOLIKO GOD TO
DOZVOLJAVA PRIMENLJIVI ZAKON. KOMP. SONY
NIJE ODGOVORNA U SLUýAJU BILO KAKVE
TUŽBE, ZAHTEVA ILI POSTUPKA, NEZAVISNO OD
PRIRODE UZROKA TUŽBE, ZAHTEVA ILI
POSTUPKA, TVRDNJE O GUBITKU ILI ŠTETI,
DIREKTNIM ILI INDIREKTNIM, KOJE SE MOGU
POJAVITI KAO POSLEDICA KORIŠûENJA ILI
POSEDOVANJA SOFTVERA;
NI ZA BILO KAKAV GUBITAK ZARADE, PRIHODA,
UGOVORA ILI UŠTEĈEVINE, NITI ZA KAKVE
DRUGE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUýAJNE,
POSEBNE ILI POSLEDIýNE ŠTETE KOJE
PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE ILI
NEMOGUûNOSTI UPOTREBE SOFTVERA, BILO
KAKVOG NEDOSTATKA U SOFTVERU ILI
KRŠENJA ODREDBI I USLOVA, BILO NA DELU U
UGOVORU ILI DELIKTU ILI TEMELJENOM NA
GARANCIJI, ýAK I AKO JE KOMPANIJA SONY
BILA OBAVEŠTENA O MOGUûNOSTI NASTANKA
TAKVE ŠTETE, OSIM U SLUýAJU SONY-JEVOG
VELIKOG NEMARA ILI NAMERNOG LOŠEG
POSTUPANJA, ZA SMRT ILI OZLEDU I ZA ŠTETE
PROUZROKOVANE NEISPRAVNIM PROIZVODOM.
U SVIM SLUýAJEVIMA, OSIM ZA SPOMENUTE
IZUZETKE, SVA SONY-JEVA ODGOVORNOST
PREMA VAMA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG
UGOVORA BIûE OGRANIýENA NA IZNOS U
KOJEM STE PLATILI SOFTVER. ODREĈENI PRAVNI
SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI
OGRANIýAVANJE POSLEDIýNE ILI SLUýAJNE
ŠTETE, PA SE U TOM SLUýAJU GORE NAVEDENA
IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
ZABRANA IZVOZA
PRIHVATATE DA UPOTREBA SOFTVERA U
NEKIM DRŽAVAMA, REGIJAMA, PODRUýJIMA I
USTANOVAMA ILI IZVOZ PROIZVODA IZ
DRŽAVE ZA KOJU JE NAMENJENA PRODAJA TIH
PROIZVODA, MOGU BITI OGRANIýENI
ILI ZABRANJENI. PRISTAJETE NA UPOTREBU
SOFTVERA ILI IZVOZ PROIZVODA U SKLADU
SA PRIMENLJIVIM ZAKONIMA, PROPISIMA,
PRAVILIMA I REGULATIVAMA ODGOVARAJUûIH
DRŽAVA, REGIJA, PODRUýJA I USTANOVA.
NIŠTAVNOST
Ako se neki deo LICENCE smatra nevažeüim ili
nesprovodivim, drugi delovi üe ostati na snazi.
70
VAŽEûI ZAKONI I JURISDIKCIJA
Ova LICENCA sprovodiüe se prema zakonima Japana bez
uticaja na neslaganje sa zakonskim odredbama ili
Konvencijom Ujedinjenih nacija o ugovorima o
meÿunarodnoj prodaji robe, koja je izriþito iskljuþena.
Nad svi sporovima proizašlim iz ove LICENCE imaüe
iskljuþivu nadležnost Okružni sud u Tokiju, a stranke
ovim pristaju na nadležnost i jurisdikciju tog suda.
STRANKE SE OVIM ODRIýU POROTNOG
SUĈENJA VEZANOG UZ BILO KAKVE PREDMETE
PROIZAŠLE IZ OVE LICENCE ILI POVEZANE SA
NJOM. ODREĈENI PRAVNI SISTEMI NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE PRAVA NA
POROTNO SUĈENJE TE SE U TOM SLUýAJU
GORE NAVEDENO IZUZIMANJE MOŽDA NE
ODNOSI NA VAS.
CEO UGOVOR
Ove odredbe i uslovi þine ceo ugovor izmeÿu kompanije
SONY i vas u vezi ovog predmeta i zamenjuju sve pre
postojeüe sporazume ili usmene dogovore meÿu nama u
vezi predmeta ovog sporazuma.
VLADINI KRAJNJI KORISNICI
Ako je SOFTVER preuzela vlada Sjedinjenih Država
ili bilo koje drugo telo koje traži ili primenjuje prava poput
onih koje obiþno potražuje vlada Sjedinjenih Država,
takav SOFTVER je "komercijalni predmet" kako je taj
pojam definisan u 48 C.F.R. ("FAR") 2.101,
i licenciran je u skladu sa ovom LICENCOM, pa üe
se u takav isporuþen ili ustupljen SOFTVER ugraditi
sledeüa "Napomena o upotrebi" i tretiraüe se prema toj
napomeni:
NAPOMENA O UPOTREBI
NAZIV IZVOĈAýA (PROIZVOĈAýA/
DOBAVLJAýA): SONY CORPORATION
ADRESA IZVOĈAýA (PROIZVOĈAýA/
DOBAVLJAýA): 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan
Ove jedinice SOFTVERA su komercijalni
proizvodi prema definiciji u FAR 2.101 i
podložni su UGOVORU O LICENCI ZA
KRAJNJEG KORISNIKA ZA GEOGRAFSKE
KARTE KAMKORDERA pod kojim se ovaj
softver isporuþuje.
Ako ugovorni službenik, agencija savezne vlade ili bilo
koji savezni funkcioner odbija da koristi ovde navedenu
legendu, agencija savezne vlade ili bilo koji savezni
funkcioner mora obavestiti SONY pre traženja dodatnih ili
alternativnih prava na softver.
Informacije o autorskim pravima
i zaštitnim znacima
© 1993-2011 NAVTEQ
© 2012 ZENRIN CO., LTD.
Japan
Autorska prava. Zasnovano na podacima dobijenim
kroz licencu od PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Proizvod sadrži podatke iz © 2010 Telstra Corporation
Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty
Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty
Limited i Continental Pty Ltd.
Austrija
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kanada
Ovi podaci sadrže informacije uzete uz dopuštenje
kanadskih vlasti, ukljuþujuüi © Her Majesty the Queen in
Right of Canada, © Queen’s Printer for Ontario, © Canada
Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural
Resources Canada. Sva prava zadržana.
Hrvatska, Estonija, Letonija,
Litvanija, Moldavija, Poljska,
Slovenija i Ukrajina
Francuska
izvor: © IGN 2009 - BD TOPO
®
Nemaþka
Velika Britanija
Sadrži Ordnance Survey podatke © Crown
copyright and database right 2010
Sadrži Royal Mail podatke © Royal Mail copyright and
database right 2010
Grþka
Autorsko pravo Geomatics Ltd.
Jordan
© Royal Jordanian Geographic Centre
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Norveška
Autorsko pravo © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Meksiko
© EuroGeographic
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Australija
© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Italija
Maÿarska
Autorsko pravo © 2003; Top-Map Ltd.
Portugal
Izvor: IgeoE – Portugal
Španija
Información geográfica propiedad del CNIG
Švedska
Zasnovano na elektronskim podacima © National
Land Survey Sweden.
Švajcarska
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Sjedinjene Države
© United States Postal Service® 2010. United States
Postal Service ® ne odreÿuje, kontroliše i odobrava
cene. USPS je vlasnik sledeüih zaštiüenih naziva i
registrovanih imena: United States Postal Service,
USPS i ZIP+4.
71
Indikatori na ekranu
Pri promeni postavki prikazuju se sledeüi
indikatori. Na str. 29 pogledajte takoÿe
indikatore koji se prikazuju pri snimanju ili
reprodukciji.
U sredini
Levo
Desno
Intelligent Auto (prepoznavanje
lica i scene, detekcija
vibracija kamkordera,
prepoznavanje zvuka) (35)
U sredini
Indikator
Znaþenje
Slideshow Set (32)
NightShot
Upozorenje (56)
Dole
Levo
Indikator
Desno
Indikator
60i
720
Znaþenje
Taster MENU (50)
Self-timer snimanje (51)
Status triangulacije GPS-a
(37)
60min
[Airplane Mode] je podešen na [On] (53).
Wide mod (52)
Fader (51)
[Face Detection] podešen
na [Off ] (52)
[Smile Shutter] podešen
na [Off ] (52)
Brojaþ (sat:minut:sekunda)
9999
24.1M
Približan broj fotografija
za snimanje i veliþina
fotografije (52)
White Balance (51)
SteadyShot iskljuþen (51)
Konverzioni objektiv (51)
Zebra (52)
Naglašavanje obrisa (52)
Cinematone (51)
72
Destination (54)
Procenjeno preostalo
vreme snimanja
Folder za reprodukciju
Scene Selection (51)
Tele Macro (51)
Kvalitet snimanja slike
(HD/MP4/STD), brzina
izmene slika (60p/50p/60i/
50i/24p/25p), režim
snimanja (PS/FX/FH/HQ/
LP) i veliþina vid. zapisa (34)
Preostalo trajanje baterije
0:00:00
00min
100/112
Ruþno izoštravanje (51)
White Balance Shift (51)
Znaþenje
Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje (25)
Video svetlo
Mod reprodukcije (31)
Video zapis ili fotografija
koja se reprodukuje/
Ukupan broj snimljenih
video zapisa ili fotografija
Povezivanje sa spoljnim
medijskim ureÿajem (48)
Dole
Indikator
Znaþenje
Audio Rec Level (52) [Auto
Wind NR] podešen
na [Off ] (52)
[Closer Voice] podešen na
[Off ] (52)
Blt-in Zoom Mic (52)
Audio Mode (52)
Low Lux (51)
AGC Limit (51)
Spot Meter/Fcs (51)/Spot
Meter (51)/Exposure (51)
AE Shift (51)
Brzina zatvaraþa (51)
EV
IRIS (51)
Intelligent Auto (35)
101-0005
Naziv datoteke sa podacima
Zaštita (53)
Blic (52)/Snaga blica
(52)/Smanjenje efekta
crvenih oþiju (52)
6 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
6 Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori
se možda neüe prikazati.
73
Lista menija se nalazi na
str. 51 do 54.
74
OVLAŠENI SERVISI
Input
Milentija Popovia 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovaevia 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanika 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovia 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Meedovia
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223
674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
[email protected]
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
þesto postavljana pitanja možete pronaüi na Sony
strani za podršku korisnicima (Customer Support).
© 2013. Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement