Sony HDR-PJ220E, HDR-PJ230E User's manual

Sony HDR-PJ220E, HDR-PJ230E User's manual
4-447-514-12(1)
Digitalni HD
kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Memorisanje video zapisa i
fotografija na računar
Memor isanje snimaka
pomoću spoljnog uređaja
Lično podešavanje
kamkordera
Molimo, takođe pogledajte:
Ostalo
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E/CX280/CX280E/CX290/CX290E/
PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E
Prvo pročitajte
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću
upotrebu.
Beleška za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zabeležite serijski broj
na dole naznačeno mesto. Ove brojeve
upotrebite svaki put kada kontaktirate
svog Sony prodavca u vezi sa ovim
proizvodom.
Broj modela HDRSerijski broj
Broj modela ACSerijski broj
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara,
1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
2) na uređaj ne postavljajte posude
ispunjene teč nostima, poput vaza.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer od direktnog
sunčevog svetla, otvorenog plamena
i sl.
2
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
neizolovanog "opasnog napona" unutar uređaja, koji
može biti dovoljno snažan
da predstavlja opasnost od
električnog udara.
Ovaj simbol upozorava na
prisustvo važnih uputstava
za upotrebu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
isporučenom uz uređaj.
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.
OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD
ELEKTRIČNOG UDARA,
PAŽLJIVO PROČITAJTE
OVO UPUTSTVO.
Pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Pridržavajte se svih uputstava.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suvom krpom.
Nemojte blokirati ventilacione otvore. Uređaj postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput radijatora, grejalice, peći i sl., ili uz uređaje koji stvaraju toplotu (uključujući pojačala).
 Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača, utičnice i na
mestu gde izlazi iz uređaja.
 Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporučuje proizvođač.
 Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja ili
koji se prodaju sa uređajem. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premeštanja uređaja da ne
dođe do ozleda u slučaju prevrtanja.








 Otkačite uređaj iz zidne utičnice tokom nevremena sa grmljavinom ili ako ga nećete upotrebljavati duže
vreme.
 Servisiranje prepustite stručnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih
oštećenja, na primer, mrežnog kabla ili utikača, od prolivanja tečnosti , upadanja predmeta u uređaj,
izlaganja kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
 Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite adapter utikača koji odgovara vašoj mrežnoj
utičnici.
3
Odgovarajući utikači za razne države/regije po svetu.
Tip A
(američki tip)
Tip B
(britanski tip)
Tip BF
Tip B3
(britanski tip) (britanski tip)
Tip C
(CEE tip)
Tip SE
(CEE tip)
Tip O
(tip za Okeaniju)
U tabeli se navodi odgovarajući napon i vrsta utikača.
Zavisno od područja, koristi se drugi tip utikača i napona.
Pažnja: Primenjiva će se zahtevi o specifikacijama kabla napajanja za svaku državu.
Europa
Države/regije
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Nemačka
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Italija
Luksemburg
Holandija
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunija
Rusija
Slovačka
Španija
Švedska
Švajcarska
UK
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Azija
Države/regije
Kina
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Koreja (Rep.)
Malezija
Filipini
Singapur
Tajvan
Tajland
Vijetnam
4
Okeanija
Države/regije
Australija
Novi Zeland
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
240
230/240
50
50
O
O
Severna Amerika
Države/regije
Kanada
SAD
120
120
60
60
A
A
Centralna Amerika
Države/regije
Bahami
Kostarika
Kuba
Dominikanska Rep.
Salvador
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Meksiko
Nikaragva
Panama
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Južna Amerika
Države/regije
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venecuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Bliski istok
Države/regije
Iran
Irak
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Afrika
Države/regije
Alžir
Kongo (DR)
Egipat
Etiopija
Kenija
Nigerija
Južna Afrika
Tanzanija
Tunis
5
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može da eksplodira, uzrokuje požar ili
hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih
mera opreza.
 Nemojte rastavljati bateriju.
 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njenih kontakata.
 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijumjonskim baterijama koje su procurele.
 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
kompanije Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
 Držite bateriju izvan dometa male dece.
 Bateriju držite suvu.
 Zamenite bateriju isklju čivo istom ili
ekvivalentnom kakvu preporučuje komp. Sony.
 Odložite isluženu bateriju odmah, u skladu sa
uputstvima u nastavku.
Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozleda.
Mrežni adapter
Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
nameštaja.
Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah izvucite
adapter iz zidne utičnice ako se tokom
upotrebe kamkordera pojave problemi.
6
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Napomena o mrežnom kablu (kablu
napajanja)
Mrežni kabl dizajniran je za upotrebu
samo sa ovim modelom kamkordera i ne
sme se koristiti sa drugom električnom
opremom.
ZA KORISNIKE U EVROPI
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU preporuke
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Zahtevi u vezi usklađenosti proizvoda
na temelju zakonodavstva Evropske unije
mogu se uputiti ovlaš ć enom zastupniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za
pitanja servisa i garancije pogledajte adresu
na garantnom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa preporukom EMC za upotrebu
spojnih kablova kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzrokuju prekid prenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odvojite i
ponovo spojite komunikacioni kabl (USB,
i sl.).
7
Odlaganje starih električnih
i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati
kao kućni otpad. On treba da bude odložen
na, za tu namenu predviđenom mestu za
reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
8
Odlaganje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj Uniji i
ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme odlagati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da
neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu
vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu
treba poveriti isključivo ovlašćenom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
9
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
O podešavanju jezika
 Meniji na svakom od lokalnih jezika korišćeni
su za opise postupaka rukovanja. Pre upotrebe
kamkordera promenite jezik ako je potrebno.
Izaberite    [Setup] 
[0 General Settings]  [Language Setting] 
željeni jezik.
O snimanju
 Pre početka snimanja, proverite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da
kompenzuje gubitak nesnimljenog materijala
zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije
usled kvara uređaja ili medija za snimanje, ili
zbog nekog drugog razloga.
 Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države
i regije. Ako želite da svoje snimke pogledate na
TV-u, potreban vam je TV prijemnik koji
podržava format signala vašeg kamkordera. Za
pojedinosti o formatu signala pogledajte "Kako
upotrebljavati ovo uputstvo" (str. 12).
 TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala
može biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Napomene o upotrebi
 Nemojte učiniti nešto od sledećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimci se možda neće moći reprodukovati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške
u radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 22) svetli ili treperi
10
– odvajati bateriju ili strujni adapter (modeli sa
adapterom) sa kamkordera ili izlagati kamkorder
mehaničkim udarcima ili vibracijama dok
indikator POWER/CHG (punjenje) svetli
(str. 19) ili treperi zeleno, ili dok indikator
pristupa (str. 22) svetli ili treperi
 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD
ekran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
 Koristite kamkorder u skladu sa lokalnim zakonima i odredbama.
LCD ekran
 LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalno za upotrebu. Ipak, na LCD
ekranu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka
proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji
način.
Crne tačkice
Bele, crvene, plave ili zelene tačkice
O ovom uputstvu , ilustracijama i
menijima
 Ilustrativne slike u ovom uputstvu samo su
primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju
na ekranu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa ekrana su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumevanja.
 Dizajn i tehničke karakteristike kamkordera i
pribora podložni su promenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
 U ovom uputstvu se ugrađena memorija (kod
modela sa ugrađenom memorijom) kamkordera
i memorijska kartica zovu "mediji za snimanje".
 U ovom uputstvu se DVD disk snimljen sa
slikom kvaliteta high definition (HD) naziva
AVCHD disk.
 Ilustracije i slike ekrana u ovom uputstvu se
temelje na modelu HDR-PJ230E osim ako
nije navedeno drugačije.
Saznajte više o kamkorderu
("Handycam" User Guide)
"Handycam" User Guide je on-line priručnik. Za detaljna uputstva o mnogobrojnim
funkcijama ovog kamkordera, pogledajte
priručnik.
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju
količinu.
 Kamkorder (1)
 HDMI kabl (1)
 USB spojni kabl (1)
1
Otvorite Sony-jevu stranu za
podršku.
 USB spojni kabl namenjen je samo za
upotrebu sa ovim kamkorderom. Koristite ovaj
kabl ako je ugrađeni USB kabl kamkordera
prekratak za spajanje.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Izaberite zemlju ili regiju.
Potražite naziv modela svog
kamkordera na strani za
podršku.
 Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
Izbor opcija na LCD ekranu
Pomeranjem višesmernog selektora
prema /// izaberite željenu
opciju i pritisnite sredinu selektora za
završetak izbora.
 Punjiva baterija NP-FV30 (1)
 "Uputstvo za upotrebu" (ovaj priručnik) (1)
Samo za HDR-CX280/CX280E/CX290/
CX290E/PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E
 Mrežni adapter (1)
 Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
Napomene
 "PlayMemories Home" softver i "PlayMemories
Home Help Guide" možete preuzeti sa Sony
internet strane (str. 32).
11
Kako upotrebljavati ovo uputstvo
U ovom uputstvu se razlike u tehničkim podacima između modela opisuju zajedno.
Ako u ovom uputstvu naiđete na napomenu "Modeli sa...", kao dole, proverite da li se opis
odnosi na vaš kamkorder.
− (Modeli sa projektorom)
− (Modeli sa NTSC sistemom boja)
Provera naziva modela kamkordera
Naziv modela (HDR-xxx)
Proverite donju stranu svog kamkordera.
Razlike u funkcijama
Naziv modela
HDR-CX220/
PJ220
HDR-CX220E/
PJ220E
HDR-CX230/
PJ230
HDR-CX230E/
PJ230E
HDR-CX280
12
Medij za snimanje
Ugrađena
memorija +
Memorijska
memorijska
kartica
kartica
–

–


–

–
Format
signala
USB spajanje
SteadyShot
NTSC
Ulaz/izlaz
Elektronski
PAL
Samo izlaz
Elektronski
NTSC
Ulaz/izlaz
Elektronski
PAL
Samo izlaz
Elektronski
Optički
–

NTSC
Ulaz/izlaz
HDR-CX280E
–

PAL
Samo izlaz
Optički
HDR-CX290

–
NTSC
Ulaz/izlaz
Optički
HDR-CX290E

–
PAL
Samo izlaz
Optički
Razlike u opremi
Ilustracije u ovom uputstvu temelje se na modelu HDR-PJ230E.
Naziv modela
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E/CX280/
CX280E/CX290/CX290E
HDR-PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E
Projektor
–

Razlike u isporučenom priboru
Naziv modela
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E
HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/
PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E
Mrežni adapter
–

Mrežni kabl (kabl napajanja)
–

Napomene
 Za sledeće stavke opisi se donose uz naziv modela.
– Sigurnosni propisi (str. 2)
– Delovi i kontrole (str. 16)
– Popis menija (str. 37)
– Tehnički podaci (str. 46)
13
Sadržaj
Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Izbor opcija na LCD ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Isporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kako upotrebljavati ovo uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Razlike u funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Razlike u opremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Razlike u isporučenom priboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Delovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Početak
Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Postavljanje/uklanjanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Punjenje baterije preko AC adaptera (modeli sa AC adapterom) . . . . . . . . . 19
Punjenje baterije pomoću računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Priprema kamkordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Promena medija za snimanje (modeli sa ugrađenom memorijom). . . . . . . 21
Postavljanje memorijske kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Upotreba ugrađenog projektora (modeli sa projektorom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Reprodukcija snimaka na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Softver za Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Priprema računara (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Provera sistema računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Otvaranje softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
14
Memorisanje snimaka na spoljni uređaj
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera . . 34
Memorisanje HD snimaka na spoljni memorijski uređaj
(modeli sa mrežnim adapterom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Liste menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ostalo
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Indikatori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
15
Delovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na strane.
LCD ekran (21)
Ako okrenete LCD displej za 180 stepeni,
možete ga zatvoriti tako da je LCD ekran
okrenut prema spolja. To je praktično kod
reprodukcije.
Višesmerni selektor (11)
Taster  (pregled snimaka)
Prekidač PROJECTOR FOCUS (29)
Objektiv projektora (29)
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E/
CX280/ CX280E/CX290/CX290E
Objektiv (Carl Zeiss)
Prekidač LENS COVER
Ugrađeni mikrofoni
HDR-PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E
HDR-PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E
Zvučnik
Taster PROJECTOR (29)
HDMI OUT priključnica (28)
16
Zatezanje ručnog remena
Prekidač zuma (25)
Taster PHOTO (24)
Indikator POWER/CHG (punjenje) (19)
Baterija (18)
Taster START/STOP (24)
DC IN priključnica (19)
Multi/mikro USB priključnica
Podržava uređaje sa mikro USB-om.
Ručni remen
Ugrađeni USB kabl (19)
Indikator pristupa za memorijsku karticu
(22)
Dok indikator svetli ili treperi kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
Otvor za stativ
Spojite stativ (opcija: vijak mora biti kraći od
5,5 mm).
Zavisno od tehnič kih karkteristika stativa, vaš
kamkorder se možda ne ć e moći montirati na
odgovarajući način.
Otvor za memorijsku karticu (22)
Prekidač BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (18)
17
Početak
Punjenje baterije
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Postavljanje/uklanjanje baterije
Zatvorite LCD displej i pričvrstite
bateriju.
 Poravnajte otvor na kamkorderu i izbočinu
na bateriji, a zatim klizno pomerite bateriju
prema gore.
 Za vađenje baterije zatvorite LCD displej i
zatim pomerite prekidač za otpuštanje
baterije BATT (baterija) i izvadite bateriju.
Baterija
18
Punjenje baterije preko AC adaptera (modeli sa AC adapterom)
Spojite mrežni adapter () i kabl
napajanja () na kamkorder i u
zidnu utičnicu.
 Indikator POWER/CHG (punjenje) svetli
narandžasto.
 Indikator POWER/CHG (punjenje) se isključuje
kad je baterija do kraja napunjena.
1
2
DC priključak
U zidnu utičnicu
Poravnajte oznaku  na DC
priključku sa oznakom na DC
IN priključnici
Indikator POWER/
CHG (punjenje)
DC IN priključnica
Punjenje baterije pomoću računara
Ugrađenim USB kablom spojite
kamkorder na uključen računar.
 Indikator POWER/CHG (punjenje) svetli
narandžasto.
 Indikator POWER/CHG (punjenje) se isključuje
kad je baterija do kraja napunjena.
 Kad je ugrađeni USB kabl prekratak za povezivanje, koristite USB priključni kabl.
Ugrađeni USB kabl
U zidnu utičnicu
19
Punjenje baterije punjačem AC-UD10 USB /AC adapterom (prodaje se zasebno)
Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabla iz zidne električne utičnice
pomoću USB punjača/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete
koristiti Sony prenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija).
Napomene
 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 2
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([Power Save], str. 39).
Trajanje punjenja
Približno potrebno vreme (u minutima) za potpuno punjenje sasvim prazne isporučene
baterije NP-FV30.
Pri upotrebi AC adaptera (modeli sa AC adapterom): 115 min
Pri upotrebi računara spojenog putem ugrađenog USB kabla*: 150 min
Prikazana trajanja punjenja temeljena su na punjenju kamkordera pri sobnoj temperaturi od
25°C. Savetujemo da punite bateriju pri temperaturama između 10°C i 30°C.
* Vremena punjenja merena su bez korišćenja USB priključnog kabla.
20
Podešavanje
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Priprema kamkordera
1
Otvorite LCD displej kamkordera
i uključite kamkorder.
 Isključite uređaj i zatvorite LCD displej.
2
Višesmernim selektorom izaberite željeni jezik, geografsko
područje i vreme.
Za isključenje zvučnog signala
Izaberite   [Setup]  [0 General Settings]  [Beep]  [Off].
Napomene
 Datum i vreme snimanja automatski se beleže na medij za snimanje. Podaci se ne prikazuju tokom
snimanja. Ipak, možete ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka izaberite   [Setup]  [ Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
Promena medija za snimanje (modeli sa ugrađenom memorijom)
Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija u ugrađenu memoriju. Medij za
snimanje možete promeniti na memorijsku karticu.
Media Settings]  [Media Select]  željeni medij.
Izaberite   [Setup]  [
21
Postavljanje memorijske kartice
Otvorite poklopac, zatim stavite memorijsku karticu tako da klikne.
Indikator pristupa
 Za vađenje memorijske kartice, lagano je
pritisnite.
Stavite karticu sa odrezanim
uglom okrenutim kao na slici.
Napomene
 Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate u njemu
(str. 38) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci sa nje i neće se moći
obnoviti. Važne podatke memorišite na računar i sl.
 Proverite smer memorijske kartice. Ako stavite memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru, moguće
je oštećenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka.
 Prilikom postavljanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
SD Speed
klasa
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij
"Memory Stick XC-HG Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
—
Kapacitet
(proveren
rad)
Opisano u ovom
uputstvu
Do 32 GB
"Memory Stick PRO
Duo" medij
Do 64 GB
Class 4 ili
brža
Do 64 GB
SD kartica
 Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
Napomene
 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom.
 Video zapisi snimljeni na "Memory Stick XC-HG Duo" medije ili SDXC memorijske kartice ne mogu se
importovati ili reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju sistem datoteka exFAT*
ako ih spajate na kamkorder USB kablom. Unapred proverite da li oprema podržava sistem exFAT.
Ako spojite opremu koja ne podržava sistem exFAT i pojavi se meni za formatiranje, nemojte pokretati
formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
22
* exFAT je sistem datoteka koji se koristi za "Memory Stick XC-HG Duo" medije i SDXC memorijske
kartice.
23
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
1
Otvorite poklopac objektiva.
2
Otvorite LCD displej i izaberite
[MODE]  željeni način
snimanja.
Video zapis: 
Fotografija: 
3
Video zapis:
Pritisnite START/STOP.
 Tokom snimanja video zapisa možete
snimati fotografije pritiskom tastera PHOTO
(Dual Capture).
Fotografija:
Pritisnite PHOTO.
Za prikaz opcija na LCD ekranu
Opcije na LCD ekranu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon
uključenja kamkordera ili nakon prebacivanja između moda snimanja video zapisa i
fotografija.
Možete prikazati ikone i indikatore pritiskom na višesmerni selektor ako nisu vidljivi.
STBY
STBY
2h 25 m
00:00:00
14 h 48 m 60i
>9999 16:9 L 8.9M
MODE
AUTO
24
Napomene
 Po završetku snimanja bi će aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za
snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili
odvajati mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 22) svetli ili treperi
– Na gornjem desnom delu LCD ekrana treperi ikona medija.
Zumiranje
Pomeranjem prekidač a zuma možete
uvećati ili smanjiti sliku.
W (širokougaono): Širi ugao gledanja
T (telefoto): Uži ugao gledanja
Prema standardnom podešenju sliku možete
povećati do sledećih vrednosti:
– 27 puta optičkim zumom (modeli sa
elektronskim SteadyShot-om)
– 50 puta proširenim zumom (modeli sa
optičkim SteadyShot-om)
 Za sporije zumiranje, prekidač zuma lagano
pomerite. Pomerite ga još dalje za brže
zumiranje.
Za dodatno povećanje slika (Extended Zoom) (modeli sa elektronskim
SteadyShotom)
Podesite [ SteadyShot] na [Standard] ili [Off] (str. 37).
 Sliku možete povećati do 32 puta od originalne veličine proširenjem širokouganog podešenja.
Automatski izbor prikladnog podešenja prema situaciji snimanja (Intelligent
Auto)
Izaberite
 [On]   u meniju za snimanje video zapisa ili fotografija, zatim usmerite
kamkorder prema objektu i snimajte ga.
25
Reprodukcija
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event View).
1
Otvorite LCD displej i pritisnite
taster  na kamkorderu za
ulazak u mod reprodukcije.
 Modu reprodukcije možete pristupiti
tako što izaberete  na LCD ekranu.
2
Izaberite / za pomeranje
željene kategorije u sredinu ()
i zatim je izaberite ().
MENU
 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao
kategorije, automatski prema datumu i
vremenu snimanja.
1 1 2013
1-2
2013
Highlight
3
Izaberite snimak.
1 1 2013
12
00:00:00
 Kamkorder reprodukuje od izabranog do
poslednjeg snimka u kategoriji.
1 18 2013
4
Izaberite odgovarajuće tastere
na LCD ekranu za razne funkcije
reprodukcije.
Jačina zvuka
/
Prethodno/sledeće
Brisanje
/
Ubrzano nazad/ubrzano napred
Kontekst
/
Reprodukcija/pauza
Zaustavljanje
26
1 19
Pokretanje/prekid slide show-a
 Neki gore navedeni tasteri možda se neće pojaviti, zavisno od snimka koji se reprodukuje.
 Ako više puta izaberete
/
tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju ubrzano približno 5
puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
 Izaberite
/
tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa.
 Za ponavljanje slideshow-a, izaberite ‫ ם‬ [Slideshow Set] kada je tasterom za promenu tipa snimka
izabran ђ.
Napomene
 Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memorišite svoje snimke na spoljni medij. (str. 35)
 U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštićeni demo video zapis (HDR-PJ230/PJ230E).
Za reprodukciju snimaka na drugim uređajima
 Snimke načinjene ovim kamkorderom možda nećete moći reprodukovati normalno drugim uređajima.
Takođe, snimke načinjene drugim uređajima možda nećete moći da reprodukujete ovim kamkorderom.
 Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati
na AV opremi drugih proizvođača.
Za brisanje slika
Izaberite  na ekranu za reprodukciju video zapisa ili fotografija.
27
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Načini povezivanja i kvalitet slike koja se
reprodukuje na ekranu TV-a razlikuju se
zavisno od vrste TV-a koji spajate i priključnica koje koristite.
High
definition
Standard
definition
Žuta
Bela
Crvena
HDMI
kabl
(isporučen)
AV kabl
(opcija)
3
Pokrenite reprodukciju video zapisa ili fotografije na kamkorderu
(str. 26).
Napomene
 Pogledajte takođe uputstvo za upotrebu TV
prijemnika.
 Kao izvor napajanja upotrebite priloženi
mrežni adapter (modeli sa mrežnim adapterom)
(str. 19).
 Ako TV nema HDMI ulaznu priključnicu,
povezivanje izvedite putem AV kabla (opcija).
 Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike će se reprodukovati u standard
definition (STD) kvalitetu čak i na HD TV-u.
 Za reprodukciju video zapisa sa slikom standard
definition (STD) kvaliteta na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, podesite
[ Wide Mode] na [4:3] za snimanje video zapisa u formatu 4:3.
 Ako spojite kamkorder na TV koristeći više vrsta
kablova za izlaz video signala, HDMI izlaz ima
prednost.
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan sa "Photo
TV HD" standardom. "Photo TV HD"
omogućava prikaz detaljne, fotografski
realistične slike suptilnih tekstura i boja.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabla*,
možete uživati u potpuno novom doživljaju
fotografija u očaravajućem HD kvalitetu.
* TV će automatski preći na odgovarajući mod
pri prikazivanju fotografija.
Tok signala
28
1
Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje
kamkordera.
2
Spojite kamkorder na TV.
Upotreba ugrađenog
projektora (modeli sa
projektorom)
3
Projektovanu sliku izoštrite prekidačem PROJECTOR FOCUS.
4
Pomerite izborni okvir pomoću
prekidača zuma i zatim pritisnite
PHOTO.
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Za prikaz snimaka pomoću ugrađenog
projektora možete kao ekran upotrebiti
ravnu površinu, na primer zid.
Prekidač zuma
1
Objektiv projektora usmerite
prema površini za prikaz,
na primer zidu, i zatim pritisnite
PROJECTOR.
Taster PHOTO
 Za spomenute postupke možete koristiti i
višesmerni selektor pri projekciji snimaka.
 Za isključivanje projektora pritisnite
PROJECTOR.
Napomene
2
Kad se prikaže meni sa uputstvima
za upotrebu, izaberite [Project].
 Taj meni se pojavi pri prvoj upotrebi
ugrađenog projektora nakon uključenja
kamkordera.
 LCD ekran je pri projekciji snimaka isključen.
 Pri upotrebi projektora pazite na sledeće
postupke ili situacije.
– Nemojte sliku projektovati prema očima.
– Ne dirajte objektiv projektora.
– LCD displej i objektiv projektora se zagreju
pri upotrebi.
– Upotreba projektora skraćuje trajanje baterije
(savetujemo korišć enje isporučenog mrežnog
adaptera).
 Pri upotrebi projektora nisu mogući sledeći
postupci.
– Highlight reprodukcija na spoljnom uređaju
poput TV-a
29
– Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD
ekran
– Još neke funkcije
 Kad projektovana slika sadržava mnogo crne,
moguća je blaga neujednačenost boja. Uzrokuje
je refleksija svetla u objektivu projektora i ne
radi se o kvaru.
30
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Reprodukcija snimaka na računaru
Softver "PlayMemories Home" omogućava vam prebacivanje video zapisa i fotografija na
računar kako biste ih koristili na mnogo načina.
Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)
Prebacivanje snimaka
sa kamkordera
Pregled snimaka
u kalendaru
Izrada diska
Postavljanje snimaka
na internet servise
Deljenje snimaka u
“PlayMemories Online”
"PlayMemories Home" možete preuzeti sa sledeće internet adrese.
www.sony.net/pm
Napomene
 Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internet veza.
 Za korišćenje usluge "PlayMemories Online" i drugih internet usluga potrebna je internet veza.
Usluge možda nisu dostupne u nekim državama/regijama.
Softver za Mac
Mac računari ne podržavaju softver "PlayMemories Home". Za importovanje snimaka sa
kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajući softver za Mac računare.
Za detalje posetite sledeću internet stranu.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
31
Priprema računara
(Windows)
Provera sistema računara
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows
Vista SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX
ili FH video zapisa potreban je Intel Core 2
Duo 2,26 GHz ili brži, a za obradu PS video
zapisa potreban je Intel Core 2 Duo
2,4 GHz ili brži).
Memorija
Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
1 GB ili više)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1
GB ili više
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB
Displej
Instaliranje softvera "PlayMemories
Home" na računar
1
Pomoću internet pretraživača
pristupite sledećoj strani za
preuzimanje i zatim kliknite na
[Install]  [Run].
www.sony.net/pm
2
Instalirajte prema uputstvima sa
ekrana.
 Kad se u uputstvima zatraži spajanje
kamkordera na računar, spojite kamkorder putem ugrađenog USB kabla.
Minimalno 1024  768 tačaka
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može garantovati ako je OS bio nadograđivan
ili u multi-boot sistemima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korišćenje funkcije kreiranja diska i sl.
potreban je Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.
3
* Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
4
* Preporučuje se brži procesor.
Napomene
 Ne može se garantovati rad u svim računarskim okruženjima.
32
Ugrađeni USB kabl
 Kad se završi instalacija, "PlayMemories
Home" se otvori.
Napomene o instalaciji
 Ako je softver "PlayMemories Home" već instaliran
na vaš računar, spojite kamkorder na računar.
Tada će biti raspoložive funkcije koje se mogu
koristiti sa ovim kamkorderom.
 Ako je na vaš računar instaliran softver "PMB
(Picture Motion Browser)", zameniće ga
softver "PlayMemories Home". U tom slučaju
ne možete softverom "PlayMemories Home"
koristiti neke funkcije koje su bile dostupne u
softveru "PMB".
Za odvajanje kamkordera od
računara
1
Kliknite na ikonu
na donjem
desnom delu radne površine računara
 [Safely remove USB Mass Storage
Device].
2
Izaberite
kamkordera.
3
Otkač ite USB kabl.
Otvaranje softvera
"PlayMemories
Home"
1
 [Yes] na ekranu
 Ako koristite Windows 7 ili Windows 8, kliknite
na , zatim kliknite na .
Napomene
 Kod pristupanja kamkorderu sa računara, koristite
softver "PlayMemories Home". Funkcionisanje
nije garantovano ako podatke obra đujete u
drugom softveru osim "PlayMemories Home"
ili ako datoteke i mape organizujete direktno
pomoću računara.
 Zavisno od postavke izabrane u [ REC Mode],
snimci se neće moći memorisati na neke diskove.
Video zapisi snimljeni u modu [60p Quality ]
(modeli sa NTSC sistemom boja)/[50p Quality
] (modeli sa PAL sistemom boja) ili [Highest
Quality ] mogu se memorisati samo na Blu-ray
diskove.
 Ne možete izraditi disk sa video zapisima snimljenim
u modu [
MP4].
 Kamkorder automatski deli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove delove memoriše kao
posebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računaru se mogu prikazati kao posebne datoteke,
a one će pravilno funkcionisati pomoću funkcije importovanja i reprodukcije na kamkorderu
ili u softveru "PlayMemories Home".
Dva puta kliknite na "PlayMemories
Home" prečicu na ekranu računara.
 Koristite li Windows 8, izaberite ikonu
"PlayMemories Home" na radnoj površini.
2
Dva puta kliknite na "PlayMemories
Home Help Guide" prečicu na
ekranu računara kako biste videli
kako da koristite "PlayMemories
Home".
 Kad koristite Windows 8, izaberite
[PlayMemories Home Help Guide] u
meniju pomoću softvera "PlayMemories
Home".
 Ako se ikona ne prikaže na ekranu računara,
kliknite na [Start]  [All Programs] 
[PlayMemories Home]  željenu opciju.
 Za detalje o "PlayMemories Home"
izaberite
("PlayMemories Home" Help
Guide) u softveru ili posetite stranu
podrške za "PlayMemories Home"
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
33
Memorisanje snimaka na spoljni uređaj
Kreiranje diska sa
standard definition
(STD) kvalitetom slike
pomoću rekordera
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Spojite kamkorder na rekorder pomoću AV
kabla (opcija). Snimke koji se reprodukuju
na kamkorderu možete kopirati na disk ili
video kasetu.
AV kabl
(opcija)
Napomene
 Pri izvođenju ovog postupka spojite kamkorder
na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (modeli sa mrežnim adapterom)
(str. 19).
 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spojenim uređajem.
 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kablom.
 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvalitet slike se može smanjiti.
 Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvalitetu.
 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
AV kabla (opcija) u video ulaznu priključnicu
i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
1
Postavite medij za snimanje u
uređaj za snimanje (rekorder i sl.).
 Ako uređaj za snimanje ima prekidač
za izbor izvora, podesite ga u položaj za
prijem signala.
2
34
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje pomoću AV kabla
(opcija).
Crvena
Bela
Žuta
Tok signala
 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
3
Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na uređaju
za snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.

 Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data
Code] (str. 38)
 Upotreba uređaja za prikaz sa ekranom formata
4:3: [TV Type] (str. 38)
Memorisanje HD
snimaka na spoljni
memorijski uređaj
(modeli sa mrežnim
adapterom)
1
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
USB adapterski
kabl VMC-UAM2
(opcija)
Video zapise i fotografije možete memorisati
na spoljni medij (USB uređaj), na primer
na eksterni hard disk. Kada memorišete
snimke na spoljni medij, biće dostupne
sledeće funkcije.
 Možete povezati kamkorder i spoljni medijski
uređaj, pa zatim reprodukovati snimke memorisane na spoljni medijski uređaj.
 Možete povezati računar i spoljni medijski
uređaj i importovati snimke na računar koristeći
softver "PlayMemories Home" (str. 33).
Povežite kamkorder i spoljni medijski uređaj koristeći adapterski
USB kabl (opcija).
2
Izaberite [Copy] na ekranu
kamkordera.
Napomene
 Za taj postupak potreban vam je adapterski
USB kabl VMC-UAM2 (opcija).
 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC
IN priključnicu kamkordera i u zidnu utičnicu.
 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spoljnim uređajem.
 Video zapisi i fotografije memorisani na medij
za snimanje i koji još nisu memorisani na
spoljni uređaj sad se mogu memorisati na
spojeni spoljni medij.
 Ta funkcija je dostupna samo ako u
kamkorderu ima novih snimaka.
 Za odvajanje spoljnog medijskog uređaja
izaberite  kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se [Event
View] ili indeksni prikaz kategorija).
35
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija
Kamkorder ima razne opcije pod svakom
od šest kategorija menija.
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Za brzo pronalaženje opcije menija
Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju
podkategorije. Izaberite ikonu podkategorije kako bi LCD ekran pokazivao samo
popis menija u izabranoj podkategoriji.
Playback Function
Edit/Copy
Setup
1
Izaberite .
Ikone podkategorija
Kad ne možete da izaberete određenu
opciju menija
2
Izaberite kategoriju.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Izaberite željenu opciju
menija.
Shooting Mode
Movie
STBY
Photo
Edit/Copy
Listanje
opcija
menija
gore/dole
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
Napomene
za dovršavanje podešavanja
 Izaberite
menija ili za povratak na prethodni meni.
36
Opcije ili postavke označene sivo nisu
dostupne. Kad izaberete opciju menija
označenu sivo, vaš kamkorder prikazuje
razlog zašto ne možete izabrati tu opciju
menija ili uputstvo o tome u kojem slučaju
možete podesiti tu opciju menija.
Liste menija
Shooting Mode
Movie .......................................... Snimanje video zapisa.
Photo........................................... Snimanje fotografija.
Camera/Mic
‫ ס‬Manual Settings
White Balance ................ Podešavanje balansa boje u skladu sa okruženjem u kojem snimate.
Exposure .......................... Podešavanje osvetljenosti video zapisa i fotografija. Ako izaberete [Manual],
/
.
podesite osvetljenost (ekspoziciju) pomoću
za izoštravanje
Focus ................................. Ručno izoštravanje. Ako izaberete [Manual], izaberite
obližnjeg objekta i
za izoštravanje udaljenog objekta.
Low Lux ............................ Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mestima.
‫ ע‬Camera Settings
Scene Selection ............. Izbor odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 Fader ........................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
 Self-Timer ................. Podešavanje self-timer-a kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro ....................... Izoštrava objekat, a pozadina će biti nejasna.
 SteadyShot ............... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa.
 SteadyShot*1........... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Digital Zoom................... Podešavanje maksimalnog nivoa zumiranja za digitalni zum.
Auto Back Light ............. Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
 Face
Face Detection ............... Automatsko prepoznavanje lica.
Smile Shutter .................. Automatsko snimanje kad se prepozna osmeh.
Smile Sensitivity ............ Podešava osetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmeha.
Microphone
Blt-in Zoom Mic ............. Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
Wind Noise Reduct. ...... Smanjenje šuma vetra koji zabeleži ugrađeni mikrofon.
Micref Level..................... Podešavanje jačine zvuka mikrofona za snimanje.
‫ ף‬Shooting Assist
My Button ........................ Dodeljivanje funkcija funkciji My Buttons.
Grid Line ........................... Prikaz mreže linija koje olakšavaju vodoravno ili vertikalno poravnavanje
objekta.
Display Setting............... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ekranu.
Image Quality/Size
 REC Mode ........................... Podešavanje moda snimanja video zapisa.
 Frame Rate ......................... Podešavanje brzine izmene sličica video zapisa.
/Р Setting ......... Podešavanje kvaliteta slike za snimanje video zapisa.
/
 Wide Mode ......................... Izbor odnosa strana slike kod snimanja video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
37
 x.v.Color............................... Snima širi raspon boja. Podesite ovu opciju kad želite da gledate snimke na
TV-u koji podržava x.v.Color.
 Image Size ......................... Podešavanje veličine fotografije.
Playback Function
Event View ................................. Započinje reprodukciju snimaka iz menija Event View.
Highlight Movie ...................... Započinje reprodukciju Highlight Playback scena ili Highlight scenarija
memorisanih sa slikom standard definition (STD) kvaliteta.
ŝ Scenario ............................... Započinje reprodukciju scenarija snimljenih pomoću funkcije Highlight
Playback.
Edit/Copy
Delete.......................................... Brisanje video zapisa ili fotografija.
Protect ........................................ Štiti video zapise ili fotografije od brisanja.
Copy*2 ......................................... Kopiranje snimaka.
Direct Copy ............................... Kopiranje snimaka memorisanih u kamkorder na neku vrstu spoljnog
medijskog uređaja.
Setup
Media Settings
Media Select*2 ................ Izbor vrste medija za snimanje (str. 21).
Media Info........................ Prikaz informacija o mediju za snimanje.
Format .............................. Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje.
Repair Img. DB F ............ Popravljanje datoteke sa podacima o snimcima na mediju za snimanje
(str. 42).
File Number .................... Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datoteka fotografijama.
 Playback Settings
Data Code ........................ Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vreme snimanja.
Volume ............................. Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji.
Download Music*3 ........ Preuzimanje vaše muzike sa računara na kamkorder (spojen na računar)
kako bi se mogla reprodukovati uz Highlight Playback scene.
Empty Music*3................ Brisanje svih muzičkih datoteka.
‫ פ‬Connection
TV Type ............................. Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 28).
HDMI Resolution ........... Izabira rezoluciju izlaznog signala slike kada kamkorder spojite na TV
HDMI kablom.
CTRL FOR HDMI ............. Izaberite hoće li se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kablom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect ................... Izaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera sa spoljnim
uređajem putem USB-a ne prikazuju na LCD ekranu nikakve poruke.
USB Connect Setting ... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računar ili USB
uređaj.
USB LUN Setting ............ Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.
38
0 General Settings
Beep ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness............... Podešavanje osvetljenosti LCD ekrana.
Language Setting ......... Podešava jezik menija (str. 10).
Battery Info...................... Prikaz približnog preostalog trajanja baterije.
Power Save...................... Podešavanje automatskog isključenja LCD displeja i uređaja.
Initialize ............................ Funkcija resetuje postavke na standardne vrednosti.
Demo Mode .................... Podešavanje reprodukcije demo video zapisa o funkcijama kamkordera.
 Clock Settings
Date & Time Setting ..... Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting .................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 21).
*1 HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E
*2 HDR-CX230/CX230E/CX290/CX290E/PJ230/PJ230E
*3 HDR-CX220/CX230/CX280/CX290/PJ220/PJ230
39
Ostalo
U slučaju problema
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Naiđete li na probleme pri upotrebi
kamkordera, postupite prema uputstvima iz
sledećih koraka.
Proverite listu (str. 40 – 42), pa
pregledajte kamkorder.
Izvucite izvor napajanja, ponovo
ga spojite nakon otprilike 1 minuta i
uključite kamkorder.
Izaberite   [Setup] 
[0 General Settings]  [Initialize].
Ako izaberete [Initialize], resetovaće
se sve postavke, uključujući tačno
vreme.
Obratite se Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
 Možda će biti potrebno da se formatira ili zameni
ugrađena memorija kamkordera (modeli sa ugrađenom memorijom), zavisno od vrste problema.
U tom slučaju će se podaci na ugrađenoj memoriji izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz
ugrađene memorije na drugi medij (napravite
sigurnosnu kopiju) pre slanja kamkordera na
popravku. Proizvođač neće nadoknaditi bilo
kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
 Tokom popravke serviseri će možda proveriti
minimalan sadržaj podataka memorisanih u
ugrađenu memoriju kako bi istražili problem.
Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati
vaše podatke.
 Pogledajte priručnik "Handycam" User Guide
(str. 11) za detalje o simptomima kamkordera
i "PlayMemories Home Help Guide" (str. 33) o
načinu spajanja kamkordera sa računarom.
40
Napajanje se ne uključuje.
 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 18).
 Utikač mrežnog adaptera (modeli sa mrežnim
adapterom) je odvojen od zidne utičnice. Spojite
ga u zidnu utičnicu (str. 19).
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
 Izvucite mrežni adapter (modeli sa mrežnim
adapterom) iz zidne utičnice ili skinite bateriju,
pa ih ponovno spojite nakon približno jednog
minuta.
Kamkorder se zagreva.
 Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
 Koristite mrežni adapter (modeli sa mrežnim
adapterom) (str. 19).
 Prema svom standardnom podešenju kamkorder
se isključuje ako oko 2 minuta ne izvedete nikakav
postupak ([Power Save]) (str. 39). Ponovo
uključite uređaj.
 Napunite bateriju (str. 18).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
 Prikazuje se ekran za reprodukciju. Zaustavite
reprodukciju i izaberite   [Shooting
Mode]  [ Movie] ili [ Photo].
 Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne
može se snimiti nova slika.
 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 27).
 Ukupan broj video zapisa ili fotografija
premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu.
Obrišite nepotrebne slike (str. 27).
Dijagnostički prikaz i
indikatori upozorenja
"PlayMemories Home" se ne može
instalirati.
 Za instalaciju softvera "PlayMemories Home"
treba vam internet veza.
 Proverite okruženje računara ili postupak
instalacije za "PlayMemories Home".
"PlayMemories Home" ne radi pravilno.
 Zatvorite "PlayMemories Home" i restartujte
računar.
Računar ne prepoznaje kamkorder.
 Odvojite iz USB priključnice računara sve USB
uređaje osim tastature, miša i kamkordera.
 Odvojite ugrađeni USB kabl iz računara i
restartujte računar i zatim pravilnim redosledom ponovo spojite računar i kamkorder.
 Ako su na spoljne uređaje istovremeno spojeni
ugrađeni USB kabl i USB priključnica
kamkordera, otkačite onaj koji nije spojen na
računar.
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Ako se na LCD ekranu pojave indikatori,
proverite sledeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon
što ste pokušali da ga rešite nekoliko puta,
obratite se Sony predstavniku ili ovlaš ćenom servisu. U tom slučaju navedite sve
brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili
E pri kontaktu.
Kad se neki od indikatora prikazuju na
ekranu, može se čuti zvučni signal.
C:04:
 Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V).
Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V)
(str. 18).
 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera (modeli sa mrežnim adapterom) u DC
IN priključnicu na kamkorderu (str. 19).
C:06:
 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
C:13: / C:32:
 Odvojite napajanje. Ponovo ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E::
 Primenite korake od  na str. 40.

 Baterija je gotovo prazna.
œ
 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
41
Rukovanje
kamkorderom

 Nije stavljena memorijska kartica (str. 22).
 Kad indikator treperi , nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 27) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij (str. 38).
 Datoteka sa podacima o snimcima je možda
oštećena. Proverite datoteku sa podacima o
snimcima izborom   [Setup] 
[
Media Settings]  [Repair Img. DB F.]
 medij za snimanje (modeli sa ugrađenom
memorijom).
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sledeću stranu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 12
Isporučeni pribor  str. 13
Upotreba i održavanje
 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje
tečnosti i vodu.
 Nemojte držati kamkorder za sledeće delove
niti za poklopce priključnica.
LCD displej
Baterija

 Memorijska kartica je oštećena.
 Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu
(str. 38).

Ugrađeni USB kabl
 Stavljena je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 22).
s
 Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
 Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću
obe ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
v
 Medij za snimanje je pun.
 Tokom obrade nije moguće snimati fotografije.
Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
42
 Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kada je slaba svetlost, kao
što je u sumrak.
 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sledećim mestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima.
Nikad nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C na primer na
direktnom suncu, u blizini grejalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
– U blizini jakih magnetnih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radio talasa ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno da
snima.











– U blizini uređaja sa prijemnicima, kao što su
TV ili radio. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine.
Ako pesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gde
bi se LCD ekran ili objektiv mogli izložiti
direktnom suncu. LCD ekran se tako uništava.
Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični
napon upotrebite opremu navedenu u ovom
uputstvu za upotrebu.
Nemojte dozvoliti da se kamkorder pokvasi,
na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder pokvasi, može se pokvariti. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
te čnost , isključite kamkorder i odnesite ga na
proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upotrebe.
Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, prepravke, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
Držite LCD displej zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
Nemojte kamkorder koristiti umotan u predmet
poput peškira.
Kod odvajanja mrežnog kabla, povlačite utikač,
a ne kabl (modeli sa mrežnim adapterom).
Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako
da na njega stavite neki težak predmet (modeli sa
mrežnim adapterom).
Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu
bateriju.
Metalne kontakte održavajte čistim.
Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavcu.
– Isperite ostatke te čnosti koji su možda
dospeli na vašu kožu.
– Ako vam te čnost dospe u oči, isperite
ih obilnom količinom vode i obratite se
lekaru.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
duže vreme
 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
duže vreme, uključite ga i snimajte i reprodukujte snimke približno jednom mesečno.
 Do kraja ispraznite bateriju pre odlaganja.
Napomena o temperaturi
kamkordera/baterije
 Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje
ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili
reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite
kamkordera. U tom slučaju će se na LCD ekranu
pojaviti odgovarajući indikator.
Napomene o punjenju putem USB
kabla
 Punjenje možda nećete moći da izvodite sa svim
računarima.
 Ako spojite kamkorder na prenosni računar
koji nije spojen na napajanje, baterija računara
će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder
tako spojen na računar.
 Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog
ili prepravljenog računara, ili USB haba, nije
garantovano. Kamkorder možda neće raditi
pravilno, zavisno od USB uređaja koji koristite
sa računarom.
43
Kod spajanja kamkordera sa računarom
ili priborom
 Nemojte pokušati da formatirate medij za snimanje na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.
 Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem
komunikacionim kablovima, pripazite da
priključke spajate u pravilnom smeru. Nasilno
spajanje priključaka ošteti će priključnice i
može prouzrokovati kvar kamkordera.
 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD
ekran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
Napomene o dodatnom priboru
 Savetujemo vam korišćenje originalnog Sony
pribora.
 Originalni Sony pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
O rukovanju LCD ekranom
 Ako ostavite otiske prstiju, tragove kreme za ruke
i sl. na LCD ekranu, lako će se skidati premaz
LCD ekrana. Obrišite ih što pre.
 Snažnim brisanjem LCD ekrana maramicom i
sl. možete ogrebati premaz LCD ekrana.
 Ako se LCD ekran zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savetujemo da ih lagano uklonite
sa ekrana i zatim očistite pomoću meke krpice
i sl.
44
LCD ekran
 Nemojte prejako pritiskati LCD ekran jer
mogu pojaviti nepravilne boje ili se ekran može
oštetiti.
 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mestu, na LCD ekranu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
 Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana
LCD ekrana se može zagrejati. Pojava nije kvar.
Čišćenje kućišta i objektiva projektora
(modeli sa projektorom)
 Lagano prebrišite kućište i sočivo objektiva mekanom
krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za
čišćenje naočara.
 Ako su kućište i objektiv projektora veoma
zaprljani, očistite ih krpom lagano navlaženom
vodom i zatim obrišite suvom krpom.
 Izbegavajte sledeće kako se ne bi deformisalo
kućište, oštetila površina ili ogrebao objektiv:
– Upotreba hemikalija poput razređivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata
za insekte, insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom sa navedenim
supstancama na rukama
– Ostavljanje kamkordera u dodiru sa gumom ili
vinilom duže vreme
Održavanje i čuvanje objektiva
 Obrišite površinu sočiva objektiva mekom krpom
u sledećim slučajevima:
– Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu uz
morsku obalu
 Odložite u dobro provetrenoj prostoriji sa malo
zaprljanja ili prašine.
 Kako biste sprečili pojavu plesni, povremeno
očistite objektiv i odložite ga na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija
koja omogućava održavanje datuma, vremena
i ostalih postavki čak i dok je LCD ekran
zatvoren. Ugrađena punjiva baterija se
uvek puni dok je kamkorder spojen na
mrežno napajanje preko mrežnog adaptera
(modeli sa mrežnim adapterom) ili dok
je spojena baterija. Ugrađena baterija će
se potpuno isprazniti nakon približno 3
meseca ako se kamkorder uopšte ne upotrebljava. Napunite ugrađenu bateriju pre
početka korišć enja kamkordera.
Međutim, čak i ako ne napunite ugrađenu
bateriju, to neće uticati na druge funkcije
kamkordera osim na datum.
Napomene o odlaganju ili promeni
vlasnika kamkordera (modeli sa
ugrađenom memorijom)
Čak i ako izbrišete sve video zapise i
fotografije ili primenite [Format] (str.
38), podaci sa ugrađene memorije se možda
neće potpuno izbrisati. Izaberite 
Media Settings] 
 [Setup]  [
[Format]  [Empty] kako biste spre čili
obnavljanje podataka.
Kako napuniti ugrađenu punjivu
bateriju
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću mrežnog adaptera (modeli sa
mrežnim adapterom) ili spojite sasvim
napunjenu bateriju i ostavite LCD displej
zatvorenim duže od 24 sata.
45
Tehnički podaci
Sistem
Format signala:
NTSC boja, EIA standardi (HDR-CX220/
CX230/CX280/CX290/PJ220/PJ230)
PAL boja, CCIR standardi (HDR-CX220E/
CX230E/CX280E/CX290E/PJ220E/PJ230E)
HD TV
Format snimanja video zapisa:
AVCHD (kompatibilno sa AVCHD formatom
Ver.2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo
Creator*1
MPEG-2 PS:
Video: MPEG-2 (Video)
Zvuk: Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo
Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby
Laboratories.
Format datoteke fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (video zapis/fotografija):
Ugrađena memorija
HDR-CX230/CX230E/CX290/CX290E/
PJ230/PJ230E: 8 GB
"Memory Stick PRO Duo" medij
SD kartica (klasa 4 ili viša)
Kapacitet dostupan korisniku
HDR-CX230/CX230E/CX290/CX290E: Pribl.
7,75 GB*6
HDR-PJ230/PJ230E: Pribl. 7,75 GB*2
*6 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od
čega se deo upotrebljava za upravljanje
sistemom i/ili aplikacione datoteke.
2
* 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od
čega se deo upotrebljava za upravljanje
sistemom i/ili aplikacione datoteke.
Moguće je izbrisati samo predinstalirani
demo video zapis.
Senzor slike:
3,1 mm (tip 1/5.8) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 16:9):
Maks. 8,9 megapiksela*3 (3984  2240)
Ukupno: Približno 2390000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9)*4:
Približno 2 150 000 piksela (HDR-CX220/
CX220E/CX230/CX230E/PJ220/PJ220E/
PJ230/PJ230E)
46
Približno 2 290 000 piksela (HDR-CX280/
CX280E/CX290/CX290E)
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 2290000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 1710000 piksela
Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Tessar objektiv
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E/
PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E: 27 (optički)*5,
32 (proširen, tokom snimanja video zapisa) *4,
320 (digitalni)
HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E: 27
(optički)*4, 50 (proširen, tokom snimanja
video zapisa)*5, 320 (digitalni)
F1.9 ~ F4.0
Žižna daljina: f = 2,1 mm ~ 57 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise*4:
29,8 mm ~ 953,6 mm (16:9) (HDR-CX220/
CX220E/CX230/CX230E/PJ220/PJ220E/
PJ230/PJ230E)
29,8 mm ~ 804 mm (16:9) (HDR-CX280/
CX280E/CX290/CX290E)
Za fotografije: 29,8 mm ~ 804 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor],
[Outdoor]
Minimalno osvetljenje:
6 lx (luksa) (standardna postavka, brzina
zatvarača 1/30 s (HDR-CX220/CX230/
CX280/CX290/PJ220/PJ230) ili 1/25 s (HDRCX220E/CX230E/CX280E/CX290E/PJ220E/
PJ230E))
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON],
brzina zatvarača 1/30 s (HDR-CX220/CX230/
CX280/CX290/PJ220/PJ230) ili 1/25 s (HDRCX220E/CX230E/CX280E/CX290E/PJ220E/
PJ230E))
*3 Jedinstveni sistem obrade slike kod
Sony procesora BIONZ omogućava
rezoluciju fotogra fije ekvivalentnu
opisanim veličinama.
*4 [ SteadyShot] je podešen na [Standard]
ili [Off].
*5 [ SteadyShot] je podešen na [Active].
Ulazne i izlazne priključnice
HDMI OUT priključnica: HDMI mikro priključnica
USB priključnica: Tip A (ugrađena USB)
Multi/mikro USB priključnica*
* Podržava uređaje sa mikro USB-om.
 USB povezivanje je samo za izlaz signala (HDRCX220E/CX230E/CX280E/CX290E/PJ220E/
PJ230E).
LCD displej
Slika: 6,7 cm (tip 2,7, format 16:9)
Ukupan broj piksela:
230 400 (960  240)
Projektor (HDR-PJ220/PJ220E/PJ230/
PJ230E)
Tip projekcije: DLP
Izvor svetla: LED(R/G/B)
Focus: Manual
Domet: 0,5 m ili više
Odnos kontrasta: 1500:1
Rezolucija (izlazna): nHD (640  360)
Vreme kontinuirane projekcije (pri upotrebi
isporučene baterije):
Približno 50 min
Opšte
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter (HDR-CX280/CX280E/
CX290/CX290E/PJ220/PJ220E/PJ230/
PJ230E))
USB punjenje: DC 5 V, 500 mA/1,5 A
Prosečna potrošnja:
Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ekrana
na normalnoj osvetljenosti:
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E
HD: 2,1 W MP4: 1,9 W STD: 2 W
HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/
PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E
HD: 2,2 W MP4: 2 W STD: 2,1 W
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do +60°C
Dimenzije (približno):
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E/
CX280/CX280E/CX290/CX290E:
52,5 mm  57 mm  117 mm (š/v/d) uključujući delove koji štrče
52,5 mm  57 mm  125 mm (š/v/d) uključujući
delove koji štrče, sa postavljenom priloženom
baterijom
HDR-PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E:
58 mm  57 mm  117 mm (š/v/d) uključujući
delove koji štrče
58 mm  57 mm  125 mm (š/v/d) uključujući
delove koji štrč e , sa postavljenom priloženom
baterijom
Masa (približno)
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E:
178 g samo glavni uređaj
222 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E:
180 g samo glavni uređaj
224 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E:
210 g samo glavni uređaj
254 g uključujući priloženu punjivu bateriju
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
(HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/
PJ220/PJ220E/PJ230/PJ230E)
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazna struja: 1,7 A
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do +60°C
Dimenzije (približno): 48  29  81 mm (š/v/d)
bez delova koji štrče
Masa (približno): 150 g bez mrežnog kabla
Punjiva baterija NP-FV30
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,12 A
Kapacitet
Tipičan: 3,6 Wh (500 mAh)
Minimalan: 3,6 Wh (500 mAh)
Tip: Litijum-jonska
Dizajn i tehničke karakteristike kamkordera i pribora podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske
greške.
47
Očekivana vremena rada priložene baterije
(u minutima)
Ove tabele pokazuju približno raspoloživo vreme
rada pri upotrebi potpuno napunjene baterije.
HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E
Medij za snimanje
Vreme kontinuiranog snimanja
Tipično vreme
snimanja
Vreme
reprodukcije
HDRHDR-CX230/CX230E CX220/
CX220E
Ugrađena
Memorijska kartica
memorija
95
95
45
45
145
145
HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/PJ220/
PJ220E/PJ230/PJ230E
Medij za snimanje
Vreme kontinuiranog snimanja
Tipično vreme
snimanja
Vreme
reprodukcije
HDRCX280/
HDR-CX290/CX290E/
CX280E/
PJ230/PJ230E
PJ220/
PJ220E
Ugrađena
Memorijska kartica
memorija
90
90
45
45
135
135
 Svako vreme snimanja izmereno je kada
kamkorder snima high definition (HD) video
zapise sa opcijom 
[ REC Mode] podešenom
na [Standard ].
 Tipično vreme snimanja označava vreme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promenu
moda video zapisa ili fotografija i zumiranje.
 Pri upotrebi Sony memorijske kartice.
 Vreme mereno uz temperaturu kamkordera
od 25°C (preporučena temperatura je između
10°C i 30°C).
 Vreme snimanja i reprodukcije se skraćuje pri
upotrebi kamkordera na nižim temperaturama
ili zavisno od uslova u kojima se kamkorder
upotrebljava.
48
 Na ekranu se prikazuje maksimalno vreme
snimanja video zapisa i broj fotografija koje se
mogu snimiti (str. 50).
 Vreme snimanja može se razlikovati zavisno od
uslova snimanja i vrste objekta, mod
[ REC Mode].
Zaštitni znaci
 "Handycam" i
su zaštitni
znaci kompanije Sony Corporation.
 "AVCHD", "AVCHD Progressive", "AVCHD"
logotip i "AVCHD Progressive" logotip su
zaštićeni znaci komp. Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
", "Memory Stick Duo",
 "Memory Stick", "
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"Memory Stick XC-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak komp. Sony
Corporation.
 "x.v.Color" i "x.v.Colour" su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
 "BIONZ" je zaštitni znak komp. Sony Corporation.
 "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
 Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znaci
udruženja Blu-ray Disc Association.
 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znaci
kompanije Dolby Laboratories.
 Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia
Interface i logo HDMI su zaštićeni znaci
ili registrovani zaštićeni znaci komp. HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrovani zaštićeni znaci ili zaštitni
znaci komp. Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
 Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni
znaci kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znaci
ili registrovani zaštitni znaci kompanije Intel
Corporation ili njenih predstavništava u SAD-u
i ostalim državama.
Indikatori na ekranu
 " " i "PlayStation" su registrovani zaštitni znaci komp. Sony Computer Entertainment Inc.
 Logotip SDXC je zaštićeni znak komp. SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard je zaštitni znak komp. MultiMediaCard Association.
 Facebook i "f " logo su zaštićeni znaci ili registrovani zaštićeni znakci komp. Facebook, Inc.
 YouTube i YouTube logo su zaštićeni znaci
ili registrovani zaštićeni znaci komp. Google
Inc.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znaci ili registrovani zaštitni
znaci u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga,
znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima
u ovom uputstvu.
Pri promeni postavki prikazuju se sledeći
indikatori.
U sredini
Levo
Desno
Dole
Levo
Indikator
Značenje
Taster MENU (36)
Self-timer snimanje (37)
 Wide mod (37)
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako što ćete preuzeti aplikaciju za PlayStation 3
iz PlayStation prodavnice (ako je dostupna).
 Fader (37)
[Face Detection] podešen
na [Off] (37)
[Smile Shutter] podešen
na [Off] (37)
Ručno izoštravanje (37)
Aplikacija za PlayStation 3 zahteva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation prodavnica.
Scene Selection (37)
n
White Balance (37)
SteadyShot isključen (37)
Tele Macro (37)
Destination (39)
.
Intelligent Auto (prepoznavanje lica i scene
i detekcija vibracija
kamkordera) (25)
U sredini
Indikator
Značenje
Slideshow Set
E
Upozorenje (41)
N
Mod reprodukcije (26)
49
Desno
Indikator
60i
720
60min
0:00:00
00min
9999
8.9M
100/112
Značenje
Kvalitet snimanja
slike (HD/MP4/STD),
brzina izmene slika
(60p/50p/60i/50i), mod
snimanja (PS/FX/FH/
HQ/LP) i veličina
video zapisa (37).
Preostalo trajanje baterije
Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje (21)
Brojač (sat:minut:
sekunda)
Procenjeno preostalo
vreme snimanja
Približan broj fotografija
za snimanje i veličina
fotografije (38)
Folder za reprodukciju
Video zapis ili fotografija
koja se reprodukuje/
Ukupan broj snimljenih
video zapisa ili fotografija
Povezivanje sa spoljnim
medijskim uređajem (34)
Dole
Indikator
Značenje
[Micref Level] nizak
nivo (37)
[Wind Noise Reduct.] (37)
Blt-in Zoom Mic (37)
Low Lux (37)
Ekspozicija (37)
Intelligent Auto (25)
101-0005
Naziv datoteke sa podacima
Zaštita (38)
 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
 Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori
se možda neće prikazati.
50
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax 018 524 072
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
[email protected]
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sony
strani za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
© 2013. Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement