Sony KDL-46X3500, KDL-40X3500, KDL-46X3000, KDL-52X3500, KDL-40X3000 User's manual

Sony KDL-46X3500, KDL-40X3500, KDL-46X3000, KDL-52X3500, KDL-40X3000 User's manual
3-219-178-52(1)
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne
informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za
buduću uporabu.
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct
© 2007 Sony Corporation
Uvod
Napomene o funkciji Digital TV
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo
i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika
Odlaganje islužene električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za
tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za pitanja elektromagnetske
kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. U vezi servisiranja i
jamstva obratite se na adrese navedene u priloženom
popisu servisa i jamstvenom listu.
2
C Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit
će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2 i MPEG4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili
gdje je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG2
i MPEG4 AVC) kabelskom sustavu. Provjerite kod svog
davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji
ili provjerite da li njihov DVB-C kabelski sustav odgovara
integriranim funkcijama ovog TV prijemnika.
C Poslužitelj usluge kabelske TV može naplatiti takve usluge,
te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uvjete
poslovanja.
C Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T i DVB-C standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim
kabelskim prijenosima.
C Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda
neće pravilno raditi kod nekih operatera.
Popis kompatibilnih kabelskih poslužitelja potražite na web
stranici:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Zaštitni znakovi
C " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
C HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
C Adobe je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak Adobe
Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili ostalim
zemljama.
C Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model
KDL-40X3500, osim ako nije drugačije navedeno.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije .............................................................................................................9
Mjere opreza ...........................................................................................................................11
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču ...........................................................................12
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku.....................................................................14
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa ............................................................................................................15
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) ".......................................17
Uporaba Digital Favourite popisa " .................................................................................19
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ......................................................................................................20
Gledanje slika sa spojene opreme..........................................................................................22
Uporaba daljinskog upravljača ...............................................................................................23
Uporaba USB foto-preglednika ..............................................................................................26
Uporaba HDMI kontrole..........................................................................................................26
Uporaba izbornika Menu
Kretanje kroz izbornike ...........................................................................................................27
Izbornik Picture .......................................................................................................................28
Izbornik Sound........................................................................................................................30
Izbornik Screen (osim za PC ulaz) ..........................................................................................32
Izbornik Screen (za PC ulaz) ...................................................................................................33
Video Settings izbornik ...........................................................................................................34
Audio Settings izbornik ...........................................................................................................36
Set-up izbornik........................................................................................................................37
Analouge Set-up izbornik .......................................................................................................40
Izbornik Digital Set-up "...................................................................................................43
Dodatne informacije
Tehnički podaci.......................................................................................................................46
Čišćenje ..................................................................................................................................48
U slučaju problema .................................................................................................................48
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
2: Postolje (osim za
KDL-52X3500)
Mrežni kabel (tip C-6)* (1)
Koaksijalni kabel* (1)
PC kabel* (1)
Pričvrsni remen (1) i vijci (2)
Postolje (1) i vijci (4) (samo za KDL-46X3500/
40X3500/46X3000/40X3000)
Daljinski upravljač RM-ED010 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
* Za modele s feritnom jezgrom, ne vadite jezgru.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Gurnite i podignite pokrov za otvaranje.
3
C Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
C Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte
stare i nove baterije.
C Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
C Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
C Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
3
Zamjena okvira
(samo za KDL-46X3000/40X3000)
C Budući da je TV prijemnik težak, potrebno je barem dvije
osobe da ga postave na postolje.
C Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu pritezanja
na približno 1,5 N·m (15 kgf·cm).
Moguće je zamijeniti okvir nekim drugim, posebno
nabavljivim. Meñutim, ne skidajte okvir, osim ukoliko
ga ne namjeravate zamijeniti. Podrobnije informacije
potražite u priručnicima isporučenima uz okvire.
4
1
Stavite TV prijemnik na postolje tako da
poravnate otvore za vijke s postoljem, kao
što je prikazano na slici.
2
Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijemnik
na postolje.
3: Spajanje antene/
kabelskog sustava/
videorekordera
4: Osiguranje TV prijemnika od prevrtanja
Spajanje antene/kabelskog sustava
Koaksijalni kabel (isporučen)
Zemaljski ili
kabelski signal
Priključni kabel
(isporučen)
Spajanje antene/kabelskog sustava i videorekordera
Priključni kabel
(isporučen)
Koaksijalni kabel
(isporučen)
Zemaljski ili
kabelski signal
Scart kabel (nije isporučen)
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
5
5: Povezivanje kabela u
snop
6: Početna podešavanja
3
Omča nosača kabela se može otvoriti s obje strane, ovisno o
mjestu gdje je pričvršćen.
Odabir jezika i države/regije
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (desna strana).
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavi izbornik Language.
6
3
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo
da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku
i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronañen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite antenske priključke i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugañanja.
Pritisnite tipke 7/8/:/9 za odabir jezika
prikazanih na izbornicima, te pritisnite A.
8
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Razvrstavanje programa" (str. 40).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeñite na
sljedeći korak.
9
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
3
Kad nije moguć prijem digitalnih programa, ili kod odabira
regije u kojoj nema digitalnog odašiljanja u koraku 4 (str. 7),
vrijeme je potrebno podesiti nakon koraka 9.
Ugađanje TV prijemnika za digitalno
kabelsko povezivanje
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
1
Pritisnite 7/8 za odabir "Scan Type" i
pritisnite A.
2
Pritisnite 7/8 za odabir "Quick Scan" ili
"Full Scan" i pritisnite A.
"Quick Scan": kanali se ugañaju prema informacijama poslužitelja kabelskog sustava unutar
emitiranog programa. Preporučeno podešenje za
postavke "Frequency", "Network ID" i "Symbol
Rate" je "Auto", osim ako niste dobili drugačije
upute od poslužitelja. Savjetujemo "Quick Scan"
za brzo ugañanje, ako poslužitelj podržava takav
način pretraživanja.
"Full Scan": Svi dostupni kanali se ugañaju i
pohranjuju. Postupak može potrajati neko vrijeme.
Ovu opciju savjetujemo kada poslužitelj ne
podržava "Quick Scan" način pretraživanja.
Podrobnije informacije o podržanim kabelskim
poslužiteljima potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Automatsko ugađanje kanala
5
Prije pokretanja automatskog ugađanja
kanala, umetnite snimljenu video kasetu u
videorekorder priključen na TV prijemnik
(stranica 5) i pokrenite reprodukciju.
Kanal videorekordera će biti prepoznat i pohranjen
tijekom automatskog ugañanja TV prijemnika.
Ako na TV prijemnik nije priključen videorekorder,
ovaj postupak nije potreban.
6
Pritisnite :/9 za odabir "OK" i pritisnite A.
3
Pritisnite :/9/8 za odabir "Start", a zatim
pritisnite A.
TV prijemnik počinje pretraživanje kanala.
Molimo, ne pritišćite tipke na TV prijemniku i na
daljinskom upravljaču.
7
Pritisnite 7/8 za odabir "Anetnna" ili
"Cable" te pritisnite A.
Nakon odabira opcije "Cable", pojavi se izbornik
za odabir načina pretraživanja. Pogledajte odjeljak
"Ugañanje TV prijemnika za digitalni kabelski
sustav" na str. 7.
3
Neki kabelski poslužitelji ne podržavaju "Quick Scan". Ukoliko
nijedan kanal nije pronañen "Quick Scan" postupkom, izvedite
"Full Scan".
7
Odvajanje postolja s TV
prijemnika
3
Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim ako ga ne
planirati montirati na zid.
8
Sigurnosne informacije
Instalacija na zid
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim
uputama kako bi spriječili opasnost od požara,
električnog udara ili štete i/ili ozljeda.
Instalacija
C
C
C
C
TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.
Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor,
uključujući:
KDL-52X3500/46X3500/40X3500/46X3000/40X3000:
– Zidni nosač SU-WL500
KDL-52X3500/46X3500/40X3500/46X3000/40X3000:
– Postolje SU-FL62
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
Instalacija s postoljem
Prenošenje
C Prije prenošenja TV
prijemnika, odspojite
sve kabele.
C Za prenošenje TV
prijemnika potrebne su
dvije ili tri osobe.
C Kod nošenja držite TV
prijemnik kao što je prikazano na slikama desno.
Zaštitite LCD zaslon od
vibracija.
C Kod podizanja ili premještanja TV prijemnika,
čvrsto ga prihvatite za
donju stranu.
C Prilikom prenošenja TV
prijemnika, zaštitite ga
od udaraca i vibracija.
C Kod prenošenja
TV prijemnika na
popravak ili kod
preseljenja,
zapakirajte ga u
originalnu
ambalažu.
osim za KDL-52X3500
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
KDL-52X3500
C Za ispravnu ventilaciju, te kako bi spriječili nakupljanje
prašine i prljavštine:
– Nemojte postavljati ureñaj površinom zaslona okrenut
prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
– Ne stavljate TV ureñaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
– Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
– Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.
Blokiran protok zraka
Zid
Zid
Ventilacija
C Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.
C Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici.
C Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako bi osigurali
odgovarajuću ventilaciju.
Mrežni kabel
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano,
kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili
štetu i/ili ozljeda:
– TV prijemnik s trožilnim mrežnim utikačem potrebno je
priključiti u zidnu utičnicu s kontaktom za uzemljenje.
– Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite kabele
ostalih proizvoñača.
– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
– TV prijemnik koristite isključivo na 220-240 V AC
napajanju.
– Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni
kabel. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
– Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na
ureñaju.
– Čuvajte mrežni kabel dalje od izvora topline.
Nastavlja se
9
– Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći
do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.
Napomene
C Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
C Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
C Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
C Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
C Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja
iz mrežne utičnice.
C Ne spajajte previše ureñaja na istu mrežnu utičnicu.
C Ne koristite labave mrežne utičnice.
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima,
okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako
bi spriječili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozlijede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na obali,
na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mjestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu
vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako
mogu ući insekti u ureñaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća,
itd.). TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
Ne stavljajte predmete napunjene vodom (primjerice vaze) na
TV prijemnik.
Okolnosti:
Ne rukujte ureñajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište
ureñaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvoñač.
Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom
olujnog nevremena.
Slomljeni dijelovi:
C Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se moglo
razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
C Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne
odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Kad nije u uporabi
C Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,
TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša
i sigurnosnih razloga.
C TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja
mrežnog kabela.
C Meñutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom
koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionirali.
10
Za djecu:
C Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
C Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi
slučajno progutali.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik iz napajanja. Obratite se
Sony ovlaštenom servisu kako bi ureñaj provjerio
kvalificirani tehničar.
Kad:
– je oštećen mrežni kabel.
– je loš kontakt s mrežnom utičnicom
– je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je
nešto bačeno u njega.
– ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore ureñaja.
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
C Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
C Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste spriječili
pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
LCD zaslon
C Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći
do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih).
To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
C Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
C Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
C Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može doći
do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko
trenutaka.
C Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
C LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik takoñer
sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona,
uzmite u obzir sljedeće.
C Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom.
Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom
umočenom u otopinu blagog deterdženta.
C Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
C Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite
pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
Slika može biti izobličena ili zvuk sadržavati šum ako se TV
prijemnik postavi u blizini ureñaja koji emitiraju
elektromagnetsko zračenje.
11
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A ?/1 — Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti/uključiti TV prijemnik u
pripravno stanje.
B Brojčane tipke
C U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću
znamenku vrlo brzo.
C U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
C _ — Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
D q — Odabir formata zaslona (stranica 16)
E \ — Zaustavljanje slike (stranica 15)
Prikaz zaustavljene TV slike.
F t/# — Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
C U TV načinu (stranica 22): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene
na priključnice TV prijemnika.
C U teletekst načinu (stranica 16): Zadržavanje tekuće stranice.
G 7/8/:/9/A (stranica 15, 27)
H TOOLS (stranica 16, 22)
Omogućuje pristup različitim načinima gledanja i promjenu/podešavanje
izvora i načina zaslona.
I MENU (stranica 27)
J PROG +/-/c/C
C U TV načinu (stranica 15): Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
C U teletekst načinu (stranica 16): Odabir sljedeće (c) ili prethodne stranice
(C).
K % — Isključenje zvuka (stranica 15, 22)
L 2 +/- — Podešavanje glasnoće (stranica 22)
M THEATRE
Uključenje/isključenje Theatre načina. Kad je Theatre način uključen, optimalan
izlaz zvuka (ukoliko je spojen TV prijemnik s audio sustavom putem HDMI
kabela) i kvaliteta slike za video zapise se automatski podešavaju.
z
Ukoliko isključite TV prijemnik, Theatre mod se takoñer isključuje.
12
N RETURN / \
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
O
P
Q
R
S
T
" — EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 17)
Tipke u boji (stranica 16, 17, 19)
DIGITAL/ANALOG — TV način (str. 15)
A/B — Dual Sound (stranica 31)
/ — Text (stranica 16)
LIGHT
Osvjetljenje tipaka na daljinskom upravljaču kako bi bile lako uočljive u
zatamnjenom prostoru.
U |/} — Info/Otkrivanje teksta
C U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
C U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
C U teletekst načinu (stranica 16): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
V Tipke za odabir opcionalne opreme
Pogledajte str. 23.
z
Brojčana tipka 5, H, tipka PROG + i tipka A/B imaju ispupčenje koje služi kao
orijentacija prilikom upravljanja TV prijemnikom.
13
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A 1 — Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
3
Kako biste u potpunosti isključili TV prijemnik, odspojite
mrežni utikač.
B PROG +/-/X/Y
C U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog
(-) kanala.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
gore (X) ili dolje (Y).
C 2 +/- /[/Z
C U TV načinu: Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-)
glasnoće.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
desno ([) ili lijevo (Z).
D t/) — Odabir izvora ulaznog signala/OK
C U TV načinu (stranica 22): Odabir izvora ulaznog
signala opreme spojene na priključnice TV
prijemnika.
C U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te
potvrñivanje podešavanja.
E o (stranica 27)
F ~ > — Isključivanje slike/Indikator timera
C Svijetli zeleno kad je slika isključena (stranica 38).
C Svijetli narančasto kad je podešen timer
(stranica 37).
G 1 — Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom
stanju.
H ? $ — Indikator uključenosti/timera snimanja
C Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
C Svijetli narančasto kada je podešen timer snimanja
(stranica 17).
C Svijetli crveno tijekom snimanja timerom.
I Senzor daljinskog upravljača / osvjetljenja
(stranica 38)
C Prijem IR signala iz daljinskog upravljača.
C Ne stavljajte ništa ispred senzora daljinskog
upravljača, kako ne bi ometali prijem.
3
Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja
mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je TV prijemnik uključen može uzrokovati pojavu da indikatori ostanu uključeni ili
može uzrokovati smetnje u radu TV prijemnika.
14
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
brzo unesite drugu i treću znamenku.
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 17.
U digitalnom načinu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
o: HD usluga
% : Radio usluga
& : Kodirani/pretplatni programi
(:
):
':
!i :
Dostupni titlovi
Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
Zvuk dostupan na više jezika
Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do
18 godina)
| : Zaključavanje
c (crveno):
Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Smrzavanje slike
(zaustavljanje slike)
\.
Pritisnite još jednom za povratak
na normalan TV prikaz.
3
Funkcija nije dostupna za PC ulaz.
Pristup popisu oznaka Pritisnite A.
programa (samo
Za odabir analognog kanala,
analogni način)
pritisnite 7/8 i zatim A.
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (desna strana)
za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator
1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crveno), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG za uključivanje
digitalnog načina ili analognog načina.
Pristup popisu omilje- Pritisnite A.
nih programa (Digital Za detalje pogledajte stranicu 19.
Favourites) (samo u
digitalnom načinu)
Isključenje zvuka
Pritisnite %.
Pritisnite još jednom za
uključivanje zvuka.
Uključenje TV prijemnika iz pripravnog
stanja bez zvuka.
Pritisnite %.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Nastavlja se
15
14:9*
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Transparentan prikaz teleteksta preko TV slike t
Teletekst t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim ili tipkom c/C.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Za preskakanje stranice, pritisnite A i 7/8 te pritisnite
A (za troznamenkaste stranice).
z
Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice
teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj stranici pritisnite
odgovarajuću obojenu tipku.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite q više puta za odabir željenog formata
slike.
Smart*
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u
ispravnim proporcijama.
Wide
Prikaz široke slike
(16:9) u ispravnim
proporcijama.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
3
U Smart načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem
dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju, odaberite
"Vertical Size" u izborniku "Screen" i podesite okomitu
dimenziju slike kako bi slova/znakovi postali vidljivi.
z
C Kad je "Auto Format" podešen na "On", TV prijemnik će
automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu
programa (stranica 32).
C Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija "Smart" (50 Hz), "Zoom" ili "14:9"
(primjerice, kako biste čitali titlove).
C Odaberite "Smart" ili "Zoom" za podešavanje 720p, 1080i
ili 1080p izvore slika s odrezanim rubovima.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode
Pogledajte stranicu 28.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 30.
Motion Enchancer
Pogledajte stranicu 34.
Speaker
Pogledajte stranicu 36.
PAP
Pogledajte stranicu 22.
Audio Language (samo Pogledajte stranicu 44.
u digitalnom načinu)
Subtitle Setting (samo
u digitalnom načinu)
Pogledajte stranicu 43.
Digital Favourites (samo Pogledajte stranicu 19.
u digitalnom načinu)
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u ispravnim
proporcijama.
16
Prikaz slike formata
14:9 u ispravnim proporcijama. Na zaslonu
se vide i crne pruge.
i Volume
Pogledajte stranicu 36.
Sleep Timer
Pogledajte stranicu 37.
Power Saving
Pogledajte stranicu 38.
Auto Clock Set (samo
u analognom načinu)
Omogućuje prebacivanje na
digitalni način i podešavanje
sata.
System Information
(samo u digitalnom
načinu)
Prikaz informacija o sustavu na
zaslonu.
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) "*
1
2
U digitalnom načinu, pritisnite $.
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir programa te pritisnite A.
Isključenje EPG funkcije
Pritisnite ".
Razvrstavanje informacija o programima
prema kategorijama
– Category list
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite 7/8 za odabir kategorije te pritisnite A.
Odabir programa za snimanje
– Timer REC
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
3 Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
"All Categories", "Radio": Sadrži sve dostupne kanale.
Naziv kategorije (npr. "News"): Sadrži sve kanale koji odgovaraju
odabranoj kategoriji.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
Gore opisani postupak se može koristiti čak i kad je program koji se treba snimiti
već počeo.
Odabir programa koji će se prikazati na
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder", a zatim pritisnite A.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli narančasti
indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
3
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad
program treba započeti.
Nastavlja se
17
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje datuma i vremena
programa kojeg želite snimati
– Manual timer REC
1
2
3
4
5
6
Poništavanje snimanja/podsjetnika
– Timer list
1 Pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list", a zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir "Cancel Timer", a zatim pritisnite A.
Pritisnite |/}.
Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A.
Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Svijetli narančasti indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje poništavanja programa.
5 Pritisnite :/9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
3
C Možete podesiti timer videorekordera na TV prijemniku samo za SmartLink kompatibilne videorekordere. Ukoliko vaš videorekorder
nije SmartLink kompatibilan, na zaslonu će se pojavit poruka s upozorenjem da podesite timer videorekordera.
C Nakon početka snimanja, možete isključiti TV prijemnik u pripravno stanje, no ne isključujte TV prijemnik iz napajanja, kako ne
biste prekinuli snimanje.
C Ukoliko je podešeno ograničenje praćenja programa prema dobi, pojavit će se poruka s zahtjevom za PIN-om. Podrobnije informacije
potražite u odjeljku "Parental lock" na stranici 44.
18
Uporaba Digital Favourite popisa "*
Značajka Favourite omogućava kreiranje do 4 popisa
omiljenih programa.
1
2
3
Digital Favourite popis
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Pritisnite MENU.
Pritisnite 7/8 za odabir "Digital Favourites",
a zatim pritisnite A.
Izvršite odabrani postupak kao što je prikazano u donjoj tablici ili slijedite upute sa
zaslona.
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
1 Pritisnite A za odabir "Yes".
2 Pritisnite žutu tipku za odabir popisa Favourite.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati, a zatim
pritisnite A.
Gledanje kanala
1 Pritisnite žutu tipku za navigiranje popisom Favourite.
2 Pritisnite A kod odabira kanala.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir kanala kojeg želite editirati.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati, a
zatim pritisnite A.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa kojeg želite
editirati.
3 Pritisnite plavu tipku.
4 Pritisnite :/9 za odabir "Yes", a zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
19
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik.
DVD uređaj s komponentnim izlazom
Digitalna audio
komponenta
Računalo
Hi-Fi audio
oprema
Video igra
DVD uređaj
DVD rekorder
Videorekorder
Dekoder
DVD uređaj
Blu-ray uređaj
Audio sustav
Dekoder
Računalo (HDMI izlaz)
Samo za
servisere
CAM kartica
Slušalice
Kamkorder
Kamkorder
Digitalni fotoaparat (HDMI izlaz)
Računalo (HDMI izlaz)
DVD uređaj
Blu-ray uređaj
Audio sustav
20
Digitalni fotoaparat
Kamkorder
USB medij
Priključnice
Simbol ulaza na
zaslonu
Opis
A J/I1
tAV1 ili IAV1
Kod spajanja dekodera, kodirani signal iz TV tunera ulazi u
dekoder, nakon čega dekodirani signal izlazi iz dekodera.
B J/I2
tAV2 ili IAV2
SmartLink je izravna veza izmeñu TV prijemnika i
videorekordera/DVD rekordera.
C I/*3 ili
I/*4
IAV3 ili IAV4
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Koristite Optical audio kabel.
E_
Za slušanje zvuka iz TV prijemnika na Hi-Fi audio opremi.
F PC IN I/*
PC
Savjetujemo da upotrijebite PC kabel s feritnim jezgrama.
G HDMI IN 5 ili 6
K HDMI IN 8
IAV5, IAV6 ili
IAV8
Digitalni video i audio signali ulaze iz opreme.
Nakon povezivanja HDMI kompatibilne opreme, podržana je
komunikacija sa spojenom opremom. Informacije o podešavanju
ove komunikacije potražite na stranici 38.
Ukoliko je oprema opremljena DVI priključnicom, spojite DVI
priključnicu u HDMI IN 5 priključnicu putem DVI – HDMI
adaptera (nije isporučen), i spojite izlazne audio priključnice na
opremi na audio ulaz na HDMI IN 5 priključnicama.
3
C HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p. Za PC video
ulaze pogledajte str. 47.
C Koristite HDMI kabel s originalnom HDMI oznakom.
C Prilikom spajanja audio sustava s HDMI priključnicom, takoñer
spojite i DIGITAL OUT (OPTICAL) priključnicu.
H , CAM
(Conditional Access
Module)
Ova opcija omogućuje pristup TV uslugama s pretplatom kod
operatera. Podrobnije informacije potražite u uputama za
uporabu CAM kartice.
Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu iz CAM
utora. Prilikom ulaganja CAM kartice, isključite TV prijemnik.
Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da "lažnu" karticu
uložite i čuvate u utoru.
3
CAM nije podržan u nekim zemljama/regijama. Provjerite kod
ovlaštenog prodavača.
I Slušalice
J S(7 ili t7, i
*7
L & USB
Za slušanje zvuka iz TV prijemnika putem slušalica.
S(AV7 ili tAV7
Kako bi spriječili smetnje slike, ne spajajte istovremeno kamkorder u t7 video priključnicu i S(7 S video priključnicu.
Ukoliko spajate mono opremu, spojite u *7 L priključnicu.
Moguće je gledanje fotografija sa Sony fotoaparata, kamkordera
ili USB memorije spojene na TV prijemnik. Podrobnije
informacije potražite na str. 26.
21
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću
21-pinskog scart kabela (stranica 20).
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja slika sa spojene opreme (osim računala).
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 28.
Display Mode (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 30.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 34.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem
(stranica 7)
U analognom načinu, pritisnite PROG +/- ili brojčane
tipke za odabir video kanala.
Speaker
Pogledajte stranicu 36.
PAP (osim za PC
ulaz)
Pogledajte stranicu 22.
Za ostalu spojenu opremu (stranica 20).
Pritisnite t/# za prikaz popisa spojene opreme.
Pritisnite 7/8 za odabir željenog izvora, a zatim
pritisnite A. (Odabrana je označena stavka, ukoliko
proñe dvije sekunde bez odabira neke druge funkcije
nakon pritiska 7/8.)
Nakon što je izvor podešene na "Skip" u "AV Preset"
izborniku pod "Set-up" izbornikom (stranica 37), ulaz
se ne pojavljuje na popisu.
PIP (samo za PC
ulaz)
Pogledajte stranicu 23.
Audio Adjustment
(samo za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 33.
Horizontal Shift
(samo za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 33.
Vertical Shift (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 32.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na normalan
TV prikaz
Pritisnite DIGITAL ili
ANALOG.
Pristup tablici oznaka Pritisnite A za pristup tablici
ulaza (osim TV načina) oznaka ulaza. Za odabir ulaznog
izvora, pritisnite 7/8 i nakon
toga A.
Promjenu glasnoće
Pritisnite 2 +/-.
spojenog HDMI kompatibilnog audio sustava
Isključenje zvuka na
spojenom HDMI
kompatibilnom audio
sustavu
Pritisnite %.
Pritisnite još jednom za vraćanje
zvuka.
i Volume
Pogledajte stranicu 36.
Sleep Timer (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 37.
Power Saving
Pogledajte stranicu 38.
Auto Clock Set
Omogućuje prebacivanje na
digitalni način i podešavanje sata.
Gledanje istovremeno dviju slika
– PAP (Picture and Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(vanjski ulaz i TV program).
Spojite opcionalnu opremu (stranica 20) i uvjerite se
da su slike s opreme vidljive na zaslonu (stranica 22).
3
C Funkcija nije dostupna za PC ulaz.
C Nije moguće promijeniti veličinu slike.
1
2
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika Tools.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PAP", te
pritisnite A.
Slika iz spojene opreme je prikazana na lijevoj
strani, a TV program na desnoj strani zaslona.
3
Pritisnite brojčane tipke ili PROG +/- za
odabir TV kanala.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite A ili RETURN.
z
Slika u zelenom okviru ima zvuk. Zvuk možete isključiti
pritiskom tipaka :/9.
22
Gledanje dviju slika istovremeno
– PIP (Picture in Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(PC ulaz i TV program) na zaslonu.
Spojite računalo (stranica 20), i provjerite da li se slika
s računala pojavljuje na zaslonu TV prijemnika.
1
2
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika Tools.
Uporaba daljinskog
upravljača
Tipke za uporabu spojene opreme
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PIP", te
pritisnite A.
Slika iz spojenog računala je prikazana u punoj
veličini, a TV program je prikazan u gornjem
desnom uglu.
Tipkama 7/8/:/9 pomičite položaj prikaza TV
programa.
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite RETURN.
z
Zvuk možete izmjenjivati odabirom opcije "TV Sound/PC
Sound" u izborniku Tools.
A ?/1
Uključenje/isključenje spojene opreme odabrane
funkcijskim tipkama.
B Funkcijske tipke
Omogućuju upravljanje spojenom opremom. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Programiranje
daljinskog upravljača" na stranici 24.
C BD/DVD tipke za upravljanje
C . : Ponavljanje reprodukcije tekućeg programa
od prethodne oznake poglavlja (ukoliko postoji).
C > : Prijelaz unaprijed na sljedeću oznaku
poglavlja (ukoliko postoji).
C T : Ponavljanje reprodukcije tekućeg programa
za unatrag podešeno vrijeme.
C U : Prijelaz unaprijed za podešeno vrijeme.
C m : Ubrzana reprodukcija unatrag.
C M : Ubrzana reprodukcija unaprijed.
C H : Normalna reprodukcija.
C X : Pauza reprodukcije.
C x : Zaustavljanje reprodukcije.
Nastavlja se
23
D DVD tipke za snimanje
C z REC: Snimanje.
C X REC PAUSE: Pauza snimanja.
C x REC STOP: Zaustavljanje snimanja.
1
E F1/F2
C Odabir diska kad se koristi DVD izmjenjivač.
C Odabir funkcije prilikom korištenja kombiniranog
ureñaja (primjerice BD/DVD)
Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu
isporučenima s DVD ureñajem ili kombiniranim
ureñajem.
Odabrana funkcijska tipka (BD, DVD ili AMP) će
treptati.
2
G BD/DVD TOP MENU
3
z
4
Uključite opremu i provjerite da li glavne
funkcije rade.
H (reprodukcija), x (stop), m (prijelaz unatrag),
M (prijelaz unaprijed), odabir kanala i za BD i
Programiranje daljinskog upravljača
DVD ureñaj, TOP MENU/MENU i 7/8/:/9
samo za DVD ureñaje.
Ukoliko vaša oprema ne radi, ili neke funkcije ne
rade
Unesite ispravan kôd ili pokušajte unijeti drugi
kôd koji je naveden za vašeg proizvoñača. Ipak,
nisu navedeni svi modeli svih proizvoñača.
Povratak na normalno gledanje TV-a
Ponovo pritisnite funkcijsku tipku.
Daljinski upravljač je tvornički podešen za rukovanje
Sony TV prijemnikom, većinom Sony BD ureñaja,
DVD ureñaja i pojačala (kućnih kina, itd.).
Za kontrolu videorekordera i DVD ureñaja drugih
proizvoñača, te nekih Sony BD, DVD i AMP modela,
potrebno je izvršiti sljedeće radnje, kako biste
programirali daljinski upravljač.
3
Prije početka, provjerite 3-znamenkasti kod za vaš model BDa, DVD-a ili pojačala u "Popisu proizvoñača" na stranici 24.
Pritisnite A.
Ako je programiranje pravilno izvršeno, odabrana
funkcijska tipka će zatreptati dva puta. Ukoliko
programiranje nije ispravno, funkcijska tipka će
zatreptati pet puta.
Prikaz DVD TOP izbornika. Podrobnije informacije
potražite u priručniku isporučenom uz spojeni ureñaj.
Tipka H ima ispupčenje koje služi kao orijentacija prilikom
upravljanja TV prijemnikom.
Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti
broj proizvođača dok tipka trepće.
Ukoliko kôd nije unesen unutar 10 sekundi,
potrebno je ponoviti prvi korak.
F BD/DVD MENU
Prikaz izbornika DVD diska. Podrobnije informacije
potražite u priručniku isporučenom uz spojeni ureñaj.
Pritisnite i zadržite BD, DVD ili AMP funkcijsku tipku koju želite programirati na
daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite
t/#, dok držite funkcijsku tipku
pritisnutom.
Kodovi proizvođača
Popis proizvođača DVD-a
DVD ureñaj
24
Proizvođač
Kôd
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
KENWOOD
008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045 – 047
Proizvođač
Kôd
Proizvođač
Kôd
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
SHARP
324
PIONEER
004, 050, 051, 052
THOMSON
319, 350, 365
SAMSUNG
011, 014
TOSHIBA
337
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Popis AUX Sony proizvođača
DAV sustav kućnog kina
Proizvođač
Kôd
SONY (DAV)
401 – 404
AV prijemnik
BD (Blu-ray Disc) ureñaj
Proizvođač
Kôd
SONY
101 – 103
Proizvođač
Kôd
SONY
451 – 454
Digitalni zemaljski prijemnik
DVD/VCR ureñaj
Proizvođač
Kôd
SONY
251
Proizvođač
Kôd
SONY
501 – 503
DVD rekorder
Proizvođač
Kôd
SONY
201 – 203
Popis proizvođača videorekordera
Proizvođač
Kôd
SONY
301 – 310, 362
AIWA
325, 331, 351
AKAI
326, 329, 330
DAEWOO
342, 343
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
LG
332, 338
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI
356, 357
ORION
328
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
SAMSUNG
339 – 341, 345
SANYO
335, 336
25
Uporaba USB fotopreglednika
Na TV prijemniku možete pregledavati fotografije (u
JPEG formatu) pohranjene u Sony digitalnim
fotoaparatima, kamkorderima ili USB memoriji.
1
Spojite podržani USB uređaj na TV
prijemnik.
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "Photo" te
pritisnite A.
Pojavi se thumbnail prikaz (umanjene sličice).
4
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir fotografije ili
mape za pregled te pritisnite A.
Za slide show prikaz, pritisnite :/8 za odabir
"Slide Show" te pritisnite A.
Napredne funkcije
Pritisnite :/8 za odabir opcije te pritisnite A.
Opcija
Opis
Device Selection
Odaberite jedan ako je spojeno
više ureñaja.
Picture Settings
Možete podesiti "Backlight"
(str. 28), "Contrast" (str. 28) i
"Color Temperature" postavke.
Set-up
Možete podesiti napredne opcije
slide showa te podesiti slijed
thumbnail prikaza.
3
C USB foto-preglednik podržava samo DCF-usklañene JPEG
fotografije.
C Podesite USB način priključka na AUTO ili "Mass Storage"
prilikom spajanja Sony digitalnog fotoaparata. Podrobnije
informacije o USB priključku potražite u priručniku
isporučenom uz ureñaj koji koristite.
C Ne isključujte TV prijemnik niti USB spojeni ureñaj te ne
odspajajte USB kabel i ne uklanjajte medij za snimanje dok
je u tijeku obrada podataka sa medija za snimanje, kako se
podaci na mediju za snimanje ne bi oštetili.
C Uporaba nepodržanog USB ureñaja nije zajamčena te može
uzrokovati kvar.
C Sony nije odgovoran za štetu ili gubitak podataka na mediju
za snimanje radi nepravilnosti bilo kojeg spojenog ureñaja.
C Za najnovije informacije o podržanim kompatibilnim USB
ureñajima posjetite
http://support.sony-europe.com/TV/compability/
26
Uporaba HDMI kontrole
HDMI podržava integrirani kontrolni protokol za
konzumnu elektroniku (CEC).
Sada možete meñusobno povezivati Sony HDMI
kompatibilne ureñaje poput TV prijemnika, DVD
rekordera s tvrdim diskom i audio sustavima HDMI
kabelima.
Pravilno spojite i podesite kompatibilnu opremu za
korištenje HDMI funkcije.
Spajanje HDMI kompatibilne opreme
Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik HDMI
kabelom. Nakon spajanja audio sustava HDMI kabelom,
takoñer spojite DIGITAL OUT (OPTICAL) priključnicu TV prijemnika i audio sustav uporabom optičkog
kabela. Podrobnije informacije potražite na stranici 20.
Podešavanje HDMI postavki
HDMI postavke trebaju biti podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Podrobnije informacije o
HDMI postavkama potražite u odjeljku "HDMI Setup" na stranici 38. Podrobnije informacije o podešavanju potražite u uputama za uporabu spojene opreme.
HDMI funkcije
C Isključenje spojene opreme putem TV prijemnika.
C Uključenje TV prijemnika putem spojene opreme i
automatsko uključenje ulaza nakon početka
reprodukcije s izvora.
C Nakon uključenja spojenog audio sustava dok je
TV prijemnik uključen, ulaz se prebacuje na zvuk
iz audio sustava.
C Podešavanje glasnoće i isključenje zvuka spojenog
audio sustava.
Uporaba izbornika Menu
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "Menu" omogućava uživanje u različitim
praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati
kanale ili vanjske izvore signala, te podešavati
postavke TV prijemnika.
D Digital EPG*
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) (stranica 17).
E External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
C Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite
izvor signala i pritisnite A.
C Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, odaberite
"Edit AV Labels" te pogledajte stranicu 37.
C Za prikaz popisa spojene HDMI kompatibilne
opreme, odaberite "HDMI Device Selection".
F Photo
Pojavi se thumbnail prikaz (str. 26).
G Settings
Otvaranje izbornika "Settings" koji omogućava
većinu naprednih podešavanja i prilagoñavanja.
1 Pritisnite 7/8 za odabir ikone
izbornika, te pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir opcije ili
postavke, te pritisnite A.
Podrobnosti o postavkama potražite na stranicama
od 28 do 45.
3
Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno
o okolnosti. Nedostupne opcije su sive boje u izborniku,
ili nisu prikazane.
* Funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
1
2
Pritisnite MENU.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije te pritisnite
A.
Pritisnite MENU za izlaz.
A Digital Favourites*
Otvaranje Favourite popisa (stranica 19).
B Analogue
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
C Digital*
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
27
Izbornik Picture
U izborniku "Picture" možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 27).
Target Inputs
Za trenutno gledani izvor, odaberite želite li koristiti zajedničke postavke ili želite
podesiti svaku postavku posebno.
"Common": Zajedničke postavke koje se primjenjuju na ostale ulaze kojima je
"Target Inputs" podešen na "Common".
Tekući ulaz (npr. AV1): Omogućuje podešavanje svake postavke posebno za
trenutni ulaz.
z
Podesite svaki ulaz na "Common" ukoliko želite da se jednake postavke primijene na sve ulaze.
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike. Opcije za "Picture Mode" se mogu razlikovati ovisno o
"Video/Photo" podešenju (str. 34).
"Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
"Cinema": Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u okruženju
poput kino-dvorane.
"Photo": Podešavanje optimalne kvalitete slike za fotografije.
"Custom": Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Target Inputs",
"Picture Mode" i "Advanced Settings" na tvorničke vrijednosti.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih i crvenih tonova.
3
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
28
Colour Temperature
Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm 1"/"Warm 2": Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje
više crvene od opcije "Warm 1".
z
"Warm 1" i "Warm 2" mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid".
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
"Auto": Automatsko smanjivanje šumova (samo u analognom načinu).
"High"/"Medium"/"Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
"Off": Isključivanje funkcije smanjivanja šuma.
MPEG Noise Reduction
Smanjenje šuma MPEG-komprimiranoj video slici.
DRC Mode
Ova opcija omogućava odabir slike visoke razlučivosti za izvore visoke gustoće
(npr. Blu-ray disk, DVD ureñaj, satelitski prijemnik).
"Mode 1": Savjetujemo za pokretne slike.
"Mode 2": Dostupno samo za 1080i Format. "Mode 2" posebno ima efekta kada se
originalni signali standardne definicije konvertiraju u 1080i format.
"Off": Isključenje DRC Mode značajke.
DRC Palette
Ova opcija omogućava podešavanje izraženosti detalja ("Reality") i jasnoće ("Clarity")
za svaki izvor. Primjerice, možete kreirati jedno podešenje za optimiziranje slike s
kabelskog ulaza i kreirati drugo podešenje za optimiziranje slike s DVD-a.
Pojavi se izbornik "DRC Palette". Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje oznake (z).
Kad podižete oznaku z po osi "Reality", na slici se više ističu detalji. Kad pomičete
oznaku z udesno po osi "Clarity", slika postaje ravnomjernija.
Advanced Settings
Precizno podešavanje slike. Ako podesite "Picture Mode" na "Vivid", možete podesiti
ili promijeniti postavke.
"Reset": Resetiranje svih osobnih postavki slike na tvorničke vrijednosti.
"Black Corrector": Pojačavanje crnih dijelova slike za postizanje većeg kontrasta.
"Adv. Contrast Enhancer": Automatsko podešavanje opcije "Backlight" i "Contrast"
na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je posebno
prikladna kod tamnijih slika jer povećava živost slike.
"Gamma": Podešavanje balansa izmeñu svijetlih i tamnih dijelova slike.
"Clear White": Naglašavanje bijelih tonova.
"Colour Space": Promjena raspona boje. "Wide" reproducira življe boje, dok
"Standard" reproducira standardne boje.
"Live Colour": Daje veću živost bojama.
"White Balance": Podešavanje temperature za svaku boju posebno.
"Detail Enchancer": Naglašavanje detalja slike.
"Edge Enhancer": Naglašavanje kontura slike.
29
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 27).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku "Sound" na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"Common": Postavke se primjenjuju na sve ulaze kojima je opcija "Target Inputs"
podešeno na "Common".
Tekući naziv (primjerice AV1): Omogućuje podešavanje postavki samo za tekući
ulaz.
z
Podesite svaki ulaz na "Common" ukoliko želite da se jednake postavke primijene na sve ulaze.
Sound Mode
"Dynamic": Pojačavanje visokih tonova i basova.
"Standard": Za standardni zvuk. Preporučuje se kod slušanja u kućnim uvjetima.
"Custom": Običan zvuk. Takoñer omogućuje pohranjivanje osobnih postavki.
Reset
Vraćanje svih "Sound" postavki na tvorničke vrijednosti, osim opcija "Target Inputs",
"Sound Mode" i "Dual Sound" na tvorničke vrijednosti.
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog kanala.
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
Volume Offset
Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze, kad je "Target
Inputs" podešen na tekući naziv ulaza (primjerice AV1).
Surround
"S-FORCE Front Surround": Dostupno za normalan stereo program i 5.1 kanalni
digitalni surround zvuk i audio ulaz iz spojene opreme.
"Off": Konvertira i reproducira 5.1 kanalni i ostali digitalni surround zvuk kao
normalan stereo zvuk (2-kanalni). Reproducira originalan zvuk ostalog programa.
30
Voice Zoom
Podešavanje jasnoće ljudskog glasa. Primjerice, ako je glas spikera nerazgovjetan,
možete uključiti postavku kako bi postigli jasniji zvuk. Ili obrnuto, kod praćenja
sportskih dogañaja, možete isključiti postavku kako bi potisnuli zvuk komentatora.
Sound Booster
Pojačava zvuk kompenziranjem faznih efekata u zvučnicima.
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
"Stereo"/"Mono": Za stereo emisije.
"A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za
zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
3
Ako odaberete ostale ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
Meñutim, kada je odabrana vanjska oprema spojena na HDMI priključnicu, ovo je stalno podešeno
na "Stereo" (osim kod audio ulaznih priključnica).
31
Izbornik Screen (osim za PC ulaz)
U Screen izborniku možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 27).
Target Inputs
Odaberite primjenjuju li se postavke u izborniku Screen na sve ulaze ili samo na
trenutno odabrani ulaz.
"Common": Postavke se primjenjuju na sve ulaze kojima je opcija "Target Inputs"
podešeno na "Common".
Tekući naziv (primjerice AV1): Omogućuje podešavanje postavki samo za tekući
ulaz.
z
Podesite svaki ulaz na "Common" ukoliko želite da se jednake postavke primijene
na sve ulaze.
Screen Format
Podrobnosti o formatu zaslona potražite u odjeljku "Ručno prilagoñavanje formata
slike" (stranica 16).
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog signala. Ako želite
zadržati svoje postavke, odaberite "Off".
z
Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format zaslona
tako da više puta pritisnete tipku q.
4:3 Default
Odabir standardnog načina prikaza slike u formatu 4:3.
"Smart": Prikaz standardne slike 4:3 uz imitiranje široke slike.
"4:3": Prikaz slike 4:3 u pravilnim proporcijama.
"Off": Zadržava se trenutna postavka "Screen Format" kod promjene kanala ili ulaza.
Display Area
Podešavanje površine zaslona na kojoj se prikazuje slika.
"Full Pixel": Prikaz slike za 1080i ili 1080p izvore u originalnoj veličini kad su
dijelovi slike odrezani.
"+1": Prikaz originalne veličine slike. Podešenje se može odabrati za HDMI video
ulazne signale, osim za 1080i ili 1080p signale.
"Normal": Prikaz slike u preporučenoj veličini.
"-1"/"-2": Povećava se slika kako bi se sakrili njezini rubovi.
Horizontal Shift
Podešavanje horizontalnog položaja slike.
Vertical Shift
Podešavanje vertikalnog položaja slike kad je format slike podešen na "Smart",
"Zoom" ili "14:9".
Vertical Size
Podešavanje vertikalne veličine slike kad je format zaslona podešen na "Smart".
32
Izbornik Screen (za PC ulaz)
Kod odabira PC ulaza, u Screen izborniku možete
odabrati dolje opisane opcije. Za odabir opcija u
"Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 27).
Auto adjustment
Automatsko podešavanje položaja prikaza, faze i nagiba slike kada TV prijemnik
prima ulazni signal iz spojenog računala.
z
"Auto Adjustment" možda neće pravilno raditi kod nekih ulaznih signala. U tim slučajevima,
ručno podesite "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Verical Shift".
Reset
Resetiranje postavki izbornika PC Setting na tvorničke vrijednosti.
Phase
Podešavanje faze kad se na zaslonu uoči treptanje.
Pitch
Podešavanje nagiba slike kad se uoče neželjene vertikalne pruge.
Horizontal Shift
Podešavanje horizontalnog položaja slike.
Vertical Shift
Podešavanje vertikalnog položaja slike.
Screen Format
Odabir načina prikaza slike koja se prima iz računala.
"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.
"Full": Povećavanje slike tako da ispunjava zaslon uz očuvanje originalnog omjera
širine i visine.
"Full2": Povećavanje slike preko cijelog zaslona.
33
Video Settings izbornik
U izborniku "Video Settings" moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz izbornika
"Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 27).
Motion Enchancer
Omogućuje "glañe" prikaze kretnji na slici i smanjuje zamućenost slike.
"High": Omogućuje "glañe" prikaze kretnji na filmskoj sadržaju.
"Standard": Omogućuje "glañe" prikaze kretnji. Koristite opciju za standardnu
uporabu.
"Off": Koristite ovu opciju kada postavke "High" i "Standard" postavke rezultiraju
smetnjama.
3
Ovisno o video sadržaju, možda se neće vidjeti efekt, čak ni nakon promjene podešenja.
Film Mode
Omogućuje ravnomjernije prikaze kretnji na slici s DVD-a i videorekordera i smanjuje
zamućenost slike i "zrnatost".
"Auto 1": Omogućuje "glañe" prikaze kretnji. Koristite opciju za standardnu uporabu.
"Auto 2": Omogućuje reprodukciju originalnog filmskog sadržaja.
"Off": Isključenje "Film Mode" značajke.
3
Ukoliko slika sadrži nepravilne signale ili previše smetnji, "Film Mode" će se automatski isključiti,
čak i nakon odabira opcije "Auto 1" ili "Auto 2".
Game/Text Mode
Omogućuje optimalan zaslon za gledanje slika s finim linijama i znakovima iz
igraćih konzola i računala. Podesite na "On" za jasan prikaz finih linija ili znakova.
Video/Photo
Omogućuje prikladnu kvalitetu slike odabirom opcije ovisno o ulaznom izvoru
(video ili foro datoteka).
"Video -A": Podešavanje kvalitetne slike, ovisno o ulaznom izvoru, video zapisa ili
fotografija kod izravnog spajanja kompatibilne HDMI Sony opreme koja podržava
"Video-A" mod.
"Video": Omogućuje prikladnu sliku za video zapise.
"Photo": Omogućuje prikladnu sliku za mirne slike.
3
Podešenje je fiksno "Video" kada Video-A mod nije podržan na spojenoj opremi, čak i kod
odabira "Video A".
x.v.Colour
Prikaz slika u pokretu je vjerniji od originalnog izvora usklañivanjem raspona boje
na izvoru.
3
Podešenje je fiksno "Normal" kada je ulazni signal HDMI (RGB), čak i kad je odabrana opcija
"x.v.Colour".
34
Photo Colour Space
Odabir opcije koja odgovara rasponu boje unutar izlaznog signala iz opreme spojene
na HDMI ili komponentnih ulaznih priključnica. Odaberite "sYCC" kada koristite
opremu koja podržava "x.v.Colour".
3
Podešenje je fiksno "sRGB" kada je ulazni signal HDMI (RGB), čak ako je odabrano "sYCC".
Colour Matrix
Obično se koristi kod tvorničkih postavki (AV 1//2/7 (Kompozitni i S video ulazni
signal) je podešen na "ITU601" i "AV3/4/5/6/8 (komponentni ulazni signal) je podešen na "Auto"). Ukoliko ton boje iz ulaznog signala ne odgovara standardu boja te
izgleda neprirodno, odaberite ili "ITU601" ili "ITU709" koji normalizira ton boje.
RGB Dynamic Range
Omogućuje prirodnu boju promjenom reprodukcije svjetline tona HDMI ulaznog
signala boja (RGB). Podesite na "Auto" za standardnu uporabu. Promijenite
postavke samo ako je ton svjetline prikaza neprirodan.
Colour System
Odabir sustava boje ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" ili "NTSC4.43")
prema ulaznom signalu iz izvora.
35
Audio Settings izbornik
U izborniku "Audio Settings" je moguć izbor dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings" izborniku,
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 27).
Speaker
Isključivanje zvučnika TV prijemnika.
"TV Speaker": zvuk se reproducira iz zvučnika TV prijemnika.
"Audio System": Zvučnici TV prijemnika se isključuju kako bi se zvuk TV programa
mogao slušati samo preko vanjske audio opreme spojene na izlazne audio priključnice.
Kod spajanja HDMI kompatibilne opreme, spojenu opremu možete uključiti putem
TV prijemnika. Podešenje je potrebno učiniti nakon spajanja opreme.
Headphone Settings
i Speaker Link
Uključenje/isključenje TV zvučnika kod spajanja slušalica.
"On": Zvuk se čuje samo iz slušalica.
"Off": Zvuk se čuje i iz slušalica i iz zvučnika.
i Volume
Podešavanje glasnoće u slušalicama kada je opcija "i Speaker Link" podešena na
"Off".
i Dual Sound
Odabir zvuka iz slušalica za stereo ili dvojezični prijem.
Audio Out
36
"Variable": Izlaz zvuka je moguće kontrolirati daljinskim upravljačem TV
prijemnika.
"Fixed": Izlaz zvuka TV prijemnika je fiksan. Koristite kontrolu glasnoće audio
prijemnika za podešavanje glasnoće (i ostalih postavki zvuka).
Set-up izbornik
U izborniku "Set-up" je moguć izbor dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija u "Settings" izborniku,
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 27).
Timer Settings
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran "Sleep Timer", na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
z
C Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
C Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje
poruka.
On Timer
Podešavanje timera za uključivanje TV prijemnika.
"Day": Odabir dana kada će se aktivirati timer za uključivanje.
"Time": Podešavanje vremena kada će se uključiti TV prijemnik.
"Duration": Odaberite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik ponovno automatski
isključiti u stanje pripravnosti.
"Volume Set-up": Podešavanje glasnoće kad se TV prijemnik uključi pomoću
timera.
Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale, sat
se ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV postaje.
AV Preset
Pridjeljivanje naziva spojenim ureñajima na stražnjoj ili bočnoj strani. Naziv će
kratko biti prikazan na zaslonu nakon odabira ureñaja. Možete preskočiti ulaz na
koji nije priključen nijedan ureñaj.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog izvora te pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije te pritisnite A.
Oznake ureñaja: Uporaba pohranjenih oznaka za pridjeljivanje naziva spojenom
ureñaju.
"Edit": Izrada vlastite oznake. Slijedite korake 2 do 4 odjeljka "Oznake programa"
(stranica 40).
"Skip": Preskakanje nepotrebnog ulaza.
Auto S Video
Odabir ulaznog signala iz S video priključnica S(7 kada se spojene obje S(/
t7.
Nastavlja se
37
AV2 Output
Podešavanje izlaza signala iz priključnice označene J/I2 na stražnjoj strani
TV-a. Ukoliko spojite videorekorder ili neki drugi ureñaj za snimanje na priključnicu
J/I2, možete snimati s ureñaja spojenih s ostalih priključnica TV-a.
"TV": Emitiranje programa.
"AV1": Izlaz signala iz ureñaja spojenog na priključnicu J/I1.
"AV7": Izlaz signala iz ureñaja spojenog na priključnicu S(/t7.
"Auto": Izlaz programa sa zaslona (osim signala iz priključnica I/*3,
I/*4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 i PC I/*).
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje HDMI kompatibilne opreme spojene na HDMI priključnice.
Imajte na umu da HDMI funkcija takoñer treba biti podešena na spojenom HDMI
kompatibilnom ureñaju.
HDMI Control
Aktivacija HDMI kompatibilnog ureñaja i TV prijemnika. Kada je podešeno na
"On", dostupne su sljedeće opcije izbornika.
Auto Devices Off
Kad je podešena na "On", HDMI kompatibilna oprema se uključenje/isključuje
zajedno s TV prijemnikom.
Auto TV On
Kada je podešena na "On", TV prijemnik se uključuje zajedno s HDMI kompatibilnom
opremom.
HDMI Device List
Prikaz spojene HDMI kompatibilne opreme.
3
Nije moguće koristiti "HDMI Control" ako su TV funkcije povezane s funkcijama audio sustava
koji je kompatibilan s HDMI kontrolom.
Auto Start-up
Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i države/
regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala.
Obično nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru
kod prvog podešavanja, kao i ugañaju dostupni kanali (stranica 6).
No, postupak možete ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako biste
pronašli nove kanale koji su postali dostupni).
Power Saving
Odabir načina štednje energije. Ako se odabere "Picture Off", isključuje se slika i
prikazuje se indikator ~ (Picture Off) na prednjoj strani TV prijemnika (zeleno).
Zvuk ostaje nepromijenjen.
Light Sensor
"On": Automatsko optimiziranje postavki slike ovisno o uvjetima osvjetljenja u
prostoriji.
"Off": Isključenje značajke "Light Sensor".
3
Pazite da ne stavljate prepreke na senzor, kako ne bi utjecali na njegovo funkcioniranje.
Podrobnije informacije o senzoru potražite na str. 14.
Logo Illumination
Uključenje i isključenje Sony logotipa na TV-u.
PC Power Management
Isključenje TV prijemnik u stanje pripravnosti ukoliko nijedan signal nije primljen
30 sekundi u PC ulaz.
38
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Product Information
Prikaz informacija o vašem TV sustavu.
All Reset
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti i prikaz Auto Start-up zaslona.
3
C Ne isključujte TV prijemnik tijekom ovog vremena (oko 30 sekundi) i ne pritišćite tipke.
C Sve postavke, uključujući Digital Favourite popis, država/regija, jezik, automatski ugoñeni
kanali itd., će se automatski resetirati.
39
Analouge Set-up izbornik
U izborniku "Analogue Set-up" je moguć izbor dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings"
izborniku, pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 27).
1 Digit Direct
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", možete odabrati analogni kanal
pomoću jedne od brojčanih tipaka (0 - 9) na daljinskom upravljaču.
3
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", nije moguće odabrati kanale s brojevima od 10
nadalje unošenjem dviju znamenki pomoću daljinskog upravljača.
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih analognih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave.
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
Programme Labels
Pridjeljivanje naziva kanalima od pet znakova (slova ili brojeva). Naziv kanala se
kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere kanal. (Nazivi kanala se obično
preuzimaju automatski preko analognog teleteksta (ako je dostupan).)
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite imenovati i pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željenog slova ili brojke ("_" za razmak) i pritisnite 9.
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite :/9 za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite 7/8 za odabir ispravnog
znaka.
Za brisanje svih znakova
Odaberite "Reset" i zatim pritisnite A.
3 Ponovite postupak od koraka 2 dok ne unesete cijeli naziv.
4 Odaberite "OK" i pritisnite A.
40
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder"/"LNA" pritisnite
PROG +/- za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati programski
broj kanala koji je označen za preskakanje (stranica 41).
Programme/System/Channel
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "Programme" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja kojeg želite ručno podesiti
(ako podešavate kanal za videorekorder, odaberite kanal 00) i zatim
pritisnite RETURN.
3 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite RETURN.
B/G: Za zemlje/regije Zapadne Europe
I: Za Veliku Britaniju
D/K: Za zemlje/regije Istočne Europe
L: Za Francusku
5 Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
6 Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
7 Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
8 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
9 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Naziv se kratko
prikazuje na zaslonu kod odabira kanala. Za unos znakova, pogledajte korake 2 do
4 iz "Programme Labels" (stranica 40).
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem
mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugañanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On", precizno
ugañanje se vrši automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad
može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono
prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
3
Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG +/-.
(Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Nastavlja se
41
Decoder
Gledanje i snimanje odabranih kodiranih kanala kod uporabe dekodera spojenog
izravno na scart priključnicu J/I1 ili na scart priključnicu J/I2 preko
videorekordera.
3
Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country" (stranica 7), ova opcija možda neće biti
dostupna.
LNA
Poboljšava kvalitetu slike za pojedine kanale u slučaju prijema slabih signala
(smetnje).
Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije "On", podesite opciju
na "Off" (tvornička postavka).
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
42
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku "Digital Set-up" možete odabrati sljedeće
opcije. Za odabir opcija u izborniku "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 27).
3
Neke opcije možda neće biti dostupne u nekim državama/
regijama.
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Automatsko
ugañanje TV prijemnika" na stranici 7.
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg želite.
2 Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite :
za odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugañanje digitalnih kanala. Značajka je dostupna kada je opcija "Digital
Auto Tuning" podešena na "Antenna".
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno podesiti
i zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti novi
kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugañanje ostalih kanala.
Subtitle Set-up
"Subtitle Setting": Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu
prikazivati i vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
"Subtitle Language": Odabir jezika titlova.
Nastavlja se
43
Audio Set-up
"Audio Type": Uključenje programa za osobe oštećena sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
"Audio Language": Odabir jezika. Neki digitalni kanali mogu odašiljati nekoliko
jezika za program.
"Audio Description": Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija,
ukoliko TV kanali odašilju takve informacije.
"Mixing Level": Podešavanje kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Audio Description opciju.
"Dynamic Range": Kompenzacija razlike razine zvuka izmeñu kanala. Funkcija
nema učinak za neke kanale.
"Optical Out":Odabir signala zvuka koji izlazi iz DIGITAL OUT (OPTICAL)
priključnice na stražnjoj strani TV prijemnika. Podesite na "Auto" kad je spojena
Dolby Digital kompatibilna oprema, i podesite na "PCM" kad je spojena
nekompatibilna oprema.
Banner Mode
"Basic": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom).
"Full": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom) te prikaz
detaljnih informacija o programu ispod tog bannera.
Radio Display
Tijekom slušanja radio programa, na zaslonu je prikazana statična slika (wallpaper).
Boju wallpapera možete odabrati sami, a možete podesiti i slučajan odabir boje. Za
privremeno isključenje prikaza wallpapera, pritisnite bilo koju tipku.
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN
kôda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
Za prvo postavljanje PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
2 Pritisnite RETURN.
Za promjenu PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN kôda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
3 Pritisnite RETURN.
z
PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
44
Technical Set-up
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i
pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje
nadogradnje softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony
preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograñivati
softver, podesite opciju na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako
zona ne odgovara onoj koja se automatski odreñuje prema odabranoj državi/regiji.
"Auto DST": Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno
zimskog računanja vremena.
C "Off": Vrijeme je prikazano prema razlici vremena podešenoj u "Time Zone" izborniku.
C "On": Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.
CA Module Set-up
Ova opcija omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional
Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 20 za položaj otvora
kartice , (PCMCIA).
45
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Model
KDL-40X3500/40X3000
Sustav
Zaslon
TV sustav
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
Boja/Video sustav
Pokrivenost kanala
Izlaz zvuka
Priključnice ulaza/izlaza
Antena/Kabelski sustav
J/I1
J/I2 (SmartLink)
I3/I4
*3/*4
HDMI IN 5, 6, 8
S(7
KDL-46X3500/46X3000
KDL-52X3500
Analogni: Ovisno o odabiru države/regije: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Analogni: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 [email protected]/HL, MPEG-4 [email protected]/L4
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
11 W + 11 W
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
21-pin scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, i TV
audio/video izlaz.
21-pin scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, podesivi
audio/video izlaz, i SmartLink priključak.
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0.3V negativni sync/PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohma/
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohma
Audio input (phono priključnice): 500 mVrms, Impedancija: 47 kiloohma
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM
32, 44.1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita
Analogni audio ulaz (phono priključnice): 500 mVrms, Impedancija: 47 kiloohma (samo HDMI IN 5)
PC ulaz (pogledajte stranicu 47)
S video ulaz (4-pin mini DIN)
t7
*7
Video ulaz (phono priključnica)
_
PC IN I
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitalna optička priključnica)/Audio izlaz (phono priključnice)
Audio ulaz (phono priključnice)
i
PC Ulaz (D-sub 15-pin) (pogledajte stranicu 47)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0.7 Vp-p, 75 ohma/
R: 0.7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
* PC audio ulaz (mini priključnica)
Priključnica za slušalice
,
CAM (Conditional Access Module) utor
&
USB priključnica
46
Model
KDL-40X3500/40X3000
Napajanje i ostalo
Napajanje
Veličina zaslona
Razlučivost
Potrošnja
Potrošnja u pripravnom stanju*
Dimenzije
(s postoljem)
(š × v × d)
(bez postolja)
Masa
KDL-46X3500/46X3000
KDL-52X3500
Oko 116,8 cm dijagonalno
Oko 132,2 cm dijagonalno
220–240 V AC, 50 Hz
Oko 101,6 cm dijagonalno
1,920 točaka (horizontalno) T 1080 linija (vertikalno)
240 W
285 W
320 W
0,3 W
Oko 1111 T 717 T 322 mm
Oko 1262 T 795 T 322 mm
Oko 1415 T 890 T 384 mm
Oko 1111 T 657 T 123 mm
(KDL-40X3500)
Oko 1111 T 657 T 121 mm
(KDL-40X3000)
Oko 31,0 kg
Oko 1262 T 734 T 123 mm
(KDL-46X3500)
Oko 1262 T 734 T 121 mm
(KDL-46X3000)
Oko 38,0 kg
Oko 1415 T 827 T 125 mm
Oko 33,0 kg
Oko 42,0 kg
(s postoljem)
(bez postolja) Oko 26,0 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte odjeljak "1: Provjera pribora" na stranici 4.
Dodatni pribor
Zidni nosač SU-WL500
Stalak SU-FL62
Okvir u boji CRU-40X1
(samo KDL-40X3000)
Oko 49,0 kg
Okvir u boji CRU-41X1
(samo KDL-46X3000)
* Navedena potrošnja u pripravnom stanju nakon što TV prijemnik dovrši potreban početni postupak.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Tablica signala za ulaz PC Input
Signali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
HDTV
Vodoravno
(piksela)
640
Vodoravna
Okomito (linija) frekvencija
(kHz)
480
31,5
Okomita
frekvencija
(Hz)
60
Standard
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
VESA smjernice
800
600
37,9
60
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA smjernice
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64
60
VESA
1280
1024
80
75
VESA
1920
1080
67,5
60
C Ovaj TV prijemnik ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
C Ovaj TV prijemnik na PC ulazu ne podržava interlace signale.
C Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporučuje se uporaba signala uz 60 Hz vertikalne frekvencije (podebljani) iz osobnog
računala. U Plug and Play načinu, automatski će se odabrati vertikalna frekvencija od 60 Hz.
47
Čišćenje
U slučaju problema
Redovito (jednom mjesečno), očistite ventilacijske
otvore. Ukoliko se nakupi prašina, ventilator možda
neće pravilno raditi.
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno
stanje) crveno.
Ventilacijski otvori
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko puta indikator 1 (pripravno
stanje) trepće između prekida od dvije
sekunde.
Primjerice, indikator trepće tri puta, prestane
treptati na dvije sekundu, te trepće tri puta, itd.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (desna strana)
kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel,
te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o
treptanju indikatora (broju treptaja).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite
TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka
C Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
C Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na desnoj
strani.
C Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje
pripravnosti), pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na scart
priključnicu
C Pritisnite tipku t/# za prikaz spojene opreme, te
odaberite ureñaj.
C Provjerite spoj izmeñu vanjskog ureñaja i TV prijemnika.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
C Provjerite antenski/kabelski spoj.
C Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
C Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
C Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina
normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije ili pruge)
C Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. Automobila, motocikala, sušila za kosu ili optičkih ureñaja.
C Ostavite odreñeni razmak izmeñu dodatnih ureñaja i TV
prijemnika.
C Provjerite je li antena/kabelski sustav spojen isporučenim
koaksijalnim kabelom (isporučen).
C Odvojite antenu/kabelski sustav od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja TV programa
C Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi
ostvarili bolji prijem (stranica 41).
48
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na
zaslonu.
C Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih
točkica (piksela). Ova pojava nije kvar ureñaja.
Program u boji bez boje.
C Odaberite "Reset" (stranica 28).
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala
s I3 ili 4 priključaka.
C Provjerite jesu li I3 ili 4 priključnice pravilno spojene
u odgovarajuće priključnice.
Na zaslonu se pojavljuje poruka "Store Display
Mode: On"
C Odaberite "All Reset" u "Set-up" izborniku (stranica 39).
Nisu ugođeni svi kanali
C Provjerite web stranicu za podršku korisnicama za
informacije o kabelskom sustavu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Obrisi na slici su mutni
C Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motion Enchancer"
(str. 34).
Zvuk
Dobra slika, nema zvuka
C Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
C Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV
Speaker" (stranica 36).
C Kod uporabe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili
DVD-Audio, DIGITAL OUT (Optical) možda neće
omogućavati signal zvuka.
Pojavljuje se šum u zvuku
C Ovo je zvuk ugrañenih ventilatora TV prijemnika (osim
za KDL-52X3500). Ova pojava ne predstavlja kvar.
Kanali
Ne može se odabrati željeni kanal
C Odaberite izmeñu digitalnog i analognog načina te
odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
C Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se
na plaćenu TV uslugu.
C Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
C Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
C Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li
digitalni programi dostupni kod vas.
C Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
TV prijemnik se automatski isključuje (TV
prijemnik se isključuje u pripravno stanje)
C Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite
postavku "Duration" za "On Timer" (stranica 37).
C Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV
prijemnikom tijekom 10 minuta, ureñaj se automatski
prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski uključuje
C Provjerite je li uključen "On Timer" (stranica 37).
Neki izvori signala se ne mogu odabrati
C Odaberite "AV Preset" te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 37).
Daljinski upravljač ne radi
C Zamijenite baterije.
Nije moguće dodati kanal na Favourite popis
C Na Favourite popis je moguće dodati do 999 kanala.
49
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000
3-219-178-52(1)
http://www.sony.net/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement