Sony KDL-55NX810, KDL-46NX710 User's manual

Sony KDL-55NX810, KDL-46NX710 User's manual

Digitalni LCD

TV prijemnik

4-180-178-

F5

(1)

Uputstvo za upotrebu

KDL-55NX81x / 52NX80x / 46NX71x / 46NX70x / 40NX80x / 40NX71x / 40NX70x

Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda. t da pažljivo i temeljno pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Proizvođač ovog uređaja je Sony

Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku ć predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Germany. Za sva pitanja servisa i garancije, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.

Napomene o funkciji

Digital TV

5

5

5

5

Sve funkcije vezane uz funkciju Digital

TV (

) radiće samo u zemljama ili područjima emitovanja DVB-T (MPEG-

2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gde je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-

2 i H.264/MPEG-4 AVC) kablovskom sistemu. Proverite kod svog davaoca usluga da li se emituje DVB-T signal i u vašoj zemlji ili proverite da li njihov

DVB-C kablovski sistem odgovara integrisanim funkcijama ovog TV prijemnika.

Provajder usluge kablovske TV može naplatiti takve usluge, te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uslove poslovanja.

Iako je ovaj TV prijemnik usklađen sa

DVB-T i DVB-C standardima, nije garantovana njegova kompatibilnost sa budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kablovskim prenosima.

Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a DVB-C kablovske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Listu podržanih kablovskih servera potražite na web adresi: http://support.sony-europe.com/TV/

DVBC/

5

Oznaka "x" koja se pojavljuje u nazivu

5 modela odgovara brojkama koje označavaju dizajn, boju uređaja ili vrstu TV sistema.

Uputstvo o montaži zidnog nosača se

5

5 nalazi u ovom priručniku.

Slike koje se koriste o ovom uputstvu prikazuju model KDL-40NX80x ako nije navedeno drukčije.

Slike koje se koriste u ovom uputstvu prikazuju model RM-ED030 ako nije navedeno drukčije.

Zaštitni znakovi

je registrovani zaštitni znak kompanije DVB Project.

HDMI, HDMI logotip i High Definition

Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije

HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim

Američkim Državama i drugim državama.

DLNA

®

, logo DLNA i DLNA CERTIFIED

® su zaštitni znaci, oznake usluga ili oznake sertifikata kompanije Digital Living

Network Alliance.

DivX

®

je tehnologija kompresije video zapisa koju je razvila kompanija DivX, Inc.

DivX

®

, DivX Certified

®

i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi kompanije

DivX, Inc. i upotrebljavaju se uz licencu.

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX je digitalni video format koji je napravila kompanija DivX, Inc.

®

Ovaj uređaj je službeno sertifikovan za reprodukciju DivX video zapisa. Za više informacija i preuzimanje softvera za konvertovanje datoteka u DivX format posetite www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Ovaj DivX Certified

®

uređaj potrebno je registrovati kako bi mogao reprodukovati

DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaje.

Za generisanje registracionog koda pronađite deo za DivX VOD u meniju za pode-

šenje uređaja. S tim kodom posetite vod.divx.com kako biste završili postupak registracije i saznali više o DivX VOD.

Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby

Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

"BRAVIA" i su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation. "XMB" i

"xross media bar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony

Computer Entertainment Inc.

Napomena za bežični signal

1. Ovime kompanija Sony izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtevima i drugim primenjivim odredbama smernice

1999/5/EC.

Za dobijanje izjave o usklađenosti (DoC) za smernicu R&TTE, posetite sledeću

URL adresu: http://www.compliance.sony.de/

2. Napomene za korisnike: sledeća informacija vredi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primenjuju EU smernice.

Bežični TV sistem može se koristiti u sledećim:

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka

Republika, Danska, Estonija, Finska,

Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska,

Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn,

Litva, Luksemburg, Malta, Holandija,

Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka

Republika, Rumunija, Slovenija,

Španija, Švedska, Švajcarska, Turska i

Velika Britanija.

Ovaj uređaj može se koristiti u ostalim ne-evropskim državama.

Položaj tipizacione nalepnice

Oznake sa brojem modela i razredom napajanja (u skladu sa primenjenim sigurnosnim propisima) nalaze se na zadnjoj strani

TV prijemnika. Na modelima serije KDL-

NX80x tipizacione nalepnice mogu se naći ako uklonite donji poklopac.

2

Sadržaj

Uputstvo za brzi početak 4

Sigurnosne informacije ..................................................................................................................10

Mere opreza ...................................................................................................................................11

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori ........................................................................13

Gledanje TV program a

Gledanje TV programa ...................................................................................................................19

Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) ................................................ 21

Upotreba funkcije Favourites ........................................................................................................22

Uživanje u 3D slikama i grafici (samo KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x) .................................24

Upotreba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme .............................................................................................................26

Gledanje slika sa spojene opreme ................................................................................................28

Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika .....................31

Upotreba funkcija kućne mreže

Spajanje na mrežu ..........................................................................................................................34

Primena funkcije BRAVIA Internet Video ....................................................................................36

Provera mrežne povezanosti ........................................................................................................38

Podešavanje prikaza servera .................................................................................................38

Upotreba funkcija menija

Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™) .................................................................................39

Meni postavki TV-a ...................................................................................................................40

Dodatne informacije

Tehnički podaci ..............................................................................................................................58

U slučaju problema ........................................................................................................................61

Pre upotrebe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 10). Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

3

Uputstvo za brzi početak

Pre upotrebe

Provera isporučenog pribora

Za sve modele

Daljinski upravljač (1)

Baterije veličine AAA (tip R3) (2)

Postolje (1)

*

Za modele KDL-52/40NX80x, KDL-46/

40NX70x

Kabl napajanja (1)

Držač kabla (1)

Zadnji poklopac postolja (1)

Crni odstojnici (4)

(samo KDL-52/40NX80x)

Učvrsni vijci za postolje (M5

16) (4)

Učvrsni vijci za postolje (M5

16) (4)

(samo KDL-40NX80x i KDL-40NX70x)

Za modele KDL-55NX81x, KDL-46/

40NX71x

Učvrsni vijci za postolje (4)

(samo KDL-55NX81x, KDL-46NX71x)

Učvrsni vijci za postolje (2)

(samo KDL-40NX71x)

SCART adapter (1)

* Rastavljeno, osim za KDL-52NX80x i KDL-46NX70x.

Pogledajte isporučeni letak sa opisom sastavljanja postolja.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

1: Pričvršćivanje postolja

Pogledajte isporučeni letak sa opisom pravilnog pričvršćivanja postolja za neke modele TV-a.

5

5

Za najbolji kvalitet slike ne izlažite ekran direktnom osvetljenju niti suncu.

Ako prenesete TV prijemnik direktno sa hladnog na toplo mesto, smestite ga u vrlo vlažnu prostoriju ili u prostoriju u kojoj je upravo uključeno grejanje, na njegovoj površini ili u unutrašnjosti se može kondenzovati vlaga. U tom slučaju isključite TV prijemnik i ostavite ga isključenim dok vlaga ne ispari. Nakon toga ga možete koristiti ponovo.

Primetite ako kondenzovanu vlagu između staklene ploče i LCD-a, uključite TV i kondenzat će ispariti nakon što se TV zagreje.

Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

1

Postavite TV prijemnik na postolje.

2

Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijemnik na otvore postolja označene strelicama Ą .

1

2

Uklonite zaštitnu foliju.

Gurnite i pomerite poklopac prema gore.

4

5

Kod upotrebe električnog odvijača, podesite silu pritezanja na približno 1,5 N m•{15 kgf•cm}.

3

Nakon što ste zategnuli vijke, pričvrstite isporučeni zadnji poklopac na postolje.

Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

1

Poravnajte sa dve tiple postolja i nežno postavite TV, pazeći pritom da oznaka

 bude okrenuta napred.

2: Spajanje antene/Set Top

Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.

DVD rekordera) sa SCART priključnicom

Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

2

Pričvrstite TV na postolje pomoću isporučenih vijaka i osmougaonog ključa.

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5

Za ovo spajanje se preporučuje ugaoni univerzalni

SCART kabl.

5

Moment podesite na približno 3 N·m {30 kgf·cm}.

Ponovo postavljanje postolja na TV prijemnik

Postavite na izvorni položaj upotrebom uklonjenih vijaka. Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 9).

(Nastavlja se)

5

Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

SCART adapter

(isporučen)

3: Sprečavanje prevrtanja

TV-a

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.

DVD rekordera) sa HDMI priključnicom

1

2

3

Zavrnite vijak za drvo (promer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijemnika.

Zavrnite vijak (nije priložen) u otvor na

TV prijemniku.

Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

Upotrebite vijak M4

16

Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

Upotrebite vijak M4  8

Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakom vezicom (nije isporučena).

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5

Za KDL-52/40NX80x, nakon spajanja kabla instalirajte donji poklopac i zadnji poklopac postolja.

6

4: Povezivanje kabla

5

Nemojte mrežni kabl povezivati u snop sa drugim kablovima.

Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

5: Početna podešavanja

KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x

KDL-52/

40NX80x

KDL-46/

40NX70x

*

* samo KDL-52/

40NX80x

Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

1

2

3

Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.

Proverite da li je prekidač

ENERGY

SAVING SWITCH

u položaju za uključenje (

) (str. 13).

Pritisnite

na TV prijemniku.

Kod prvog uključenja TV prijemnika, na ekranu se pojavi meni jezika.

4

Sledite uputstvo na ekranu.

Digital Auto Tuning:

Kad odaberete

"Cable", savetujemo vam da odaberete

"Quick Scan" za brzo podešavanje. Podesite "Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od provajdera usluge kablovske TV. Ako nijedan kanal nije pronađen postupkom "Quick Scan", pokušajte da primenite "Full Scan" (iako to može da zahteva više vremena).

5

Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

Listu podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi: http://support.sony-europe.com/TV/

DVBC/

(Nastavlja se)

7

Programme Sorting:

Ako želite da promenite redosled analognih kanala, sledite korake iz odlomka "Razvrstavanje programa"

(str 47).

5

Kanale možete takođe da podesite ručno (str. 48).

Podešavanje ugla gledanja

TV-a

Ovaj TV se može podesiti unutar sledećih uglova.

5

Za povratak na 0° ponovite postupak obrnutim redosledom.

Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

0º 6º

1 4

2

Uklonite vijak na prikazani način.

Zavrnite vijak u gornji otvor postolja.

3

Podignite i nagnite.

Umetnite.

8

Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

0º 6º

Odvajanje postolja sa TV prijemnika

5

5

5

Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.

Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim kad na TV želite da montirate odgovarajući t dotdtat an pribor.

TV treba da bude u vertikalnom položaju pre uključenja.

TV ne sme da bude uključen kad je LCD ekran okrenut prema dole jer to može da uzrokuje neujednačenu sliku.

Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

Spoj

9

Sigurnosne informacije

Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu sa donjim uputstvom kako bi sprečili opasnost od požara, električnog udara ili

štete i/ili ozleda.

Instalacija

5

5

5

5

5

TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.

Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.

Instalaciju na zid sme da izvodi samo stručno osoblje.

Iz sigurnosnih razloga savetujemo da koristite Sony pribor, uključujući:

– Zidni nosač:

SU-WL500 (samo KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x) SU-WL700 č

SU-WH500

TV postolje:

SU-B550S (KDL-55NX81x)

SU-B460S (KDL-46NX71x)

SU-B400S (KDL-40NX71x)

SU-52NX1 (KDL-52NX80x)

SU-46NX1 (KDL-46NX70x)

SU-40NX1 (KDL-40NX80x/

40NX70x)

Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV. Isporučeni vijci su napravljeni tako da su dužine 8 do 12 mm mereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.

ž sno od modela zidnog nosača. Upotrebom vijaka koji nisu deo isporuke možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.

-

8 mm - 12 mm

5

Kod prenošenja TV prijemnika na popravku ili kod preseljenja, zapakujte ga u originalnu ambalažu.

Ventilacija

5

5

5

Nikada nemojte prekrivati ventilacione otvore na kućištu TV prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.

Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.

Savetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

Instalacija na zid

30 cm

10 cm 10 cm

10 cm

Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

Instalacija sa postoljem

10 cm 6 cm

Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

5

Za ispravnu ventilaciju, te kako biste sprečili nakupljanje prašine i prljavštine:

– Nemojte postavljati uređaj površinom ekrana okrenut prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na zadnju stranu ili na bočnu stranu.

Ne stavljate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.

Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavesama ili predmetima kao što su novine, itd.

Ne postavljajte TV prijemnik kao

što je prikazano na slici.

Protok vazduha je blokiran.

Vijak (isporučen sa zidnim nosačem)

Montažna kuka

Učvršćenje kuke na zadnjoj strani TV-a

Prenošenje

5

5

5

5

5

Pre prenošenja

TV prijemnika, odspojite sve kablove.

Za prenošenje

TV prijemnika potrebne su dve ili tri osobe.

Kod nošenja držite

TV prijemnik kao

što je prikazano na slikama desno.

Nemojte pritiskati

LCD ekran i okvir oko ekrana.

Kod podizanja ili premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga prihvatite za donju stranu.

Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštitite ga od udaraca i vibracija.

10

Zid Zid

Kabl napajanja

S kablom i strujnom utičnicom postupite kao što je opisano, kako biste sprečili opasnost od požara, električnog udara ili

štetu i/ili ozleda:

– Koristite isključivo Sony kabl napajanja, ne koristite kablove ostalih proizvođača.

Umetnite utikač do kraja u utičnicu.

TV koristite isključivo na 220-240 V

AC napajanju.

Prilikom povezivanja kabla, obave zno odspojite kabl napajanja. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabl.

Odspojite kabl napajanja pre preme-

štanja ili rada na TV-u.

Držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.

Povremeno odspojite i očistite utikač napajanja. Utikač pokriven prašinom može da nakupi vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.

Napomene

5

5

5

5

5

5

Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabl. Može doći do oštećenja izolacije oko provodnika ili prekida provodnika.

Nemojte da radite prepravke na kablu napajanja.

Nemojte stavljati teške predmete na kabl napajanja.

Ne vucite kabl, već prihvatite utikač prilikom odspajanja iz strujne utičnice.

Ne spajajte previše uređaja na istu strujnu utičnicu.

Ne koristite labave strujne utičnice.

Neprikladna upotreba

Ne instalirajte/ne koristite TV prijemnik na mestima, okruženjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako biste sprečili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozlede.

Mesta:

Na otvorenim mestima (na direktnom uticaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustano- vama, na mestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

Okruženje:

Preterano vruća, vlažna ili prašnjava mesta; mesta gde lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (sveća, itd.). TV prijemnik se ne sme izlagati kapljanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (na primer vaze) na TV prijemnik.

Okolnosti:

Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač. Odspojite

TV prijemnik iz strujne utičnice i antene tokom olujnog nevremena.

Slomljeni delovi:

5

5

Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo ekrana bi moglo da se razbije te uzrokuje ozbiljne ozlede.

Ukoliko površina TV ekrana pukne, ne dodirujte je dok ne odspojite kabl napajanja. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Kad nije u upotrebi

5

5

5

Ukoliko ne planirate da koristite TV ž odspojite iz napajanja radi očuvanja okoline iz sigurnosnih razloga.

TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabla.

Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni funkcijom koja zahteva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno funkcionisali.

Za decu

5

5

Ne dopustite deci da se penju na TV prijemnik.

Sitne delove čuvajte izvan dometa dece, kako ih ne bi slučajno progutala.

U slučaju problema...

Isključite

TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanima u nastavku.

ć bi uređaj proverio kvalifikovani tehničar.

Kad:

– je oštećen kabl napajanja.

je loš kontakt sa strujnom utičnicom.

je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.

ukoliko te nost ili neki predmet dospe u otvore uređaja.

Upozorenje

Kako biste sprečili požar, nikako ne stavljajte sveće ili druge izvore otvorenog plamena blizu ovog proizvoda.

Mere opreza

Praćenje TV prijema

5

5

5

Neke osobe mogu osetiti nezgodu

(na primer, naprezanje očiju, umor ili vrtoglavicu) tokom gledanja 3D video zapisa ili igranja stereoskopskih

3D video igara. Sony svim gledaocima preporučuje redovne pauze tokom gledanja

3D video zapisa ili igranja stereoskopskih

3D video igara. Dužina i učestalost pauze zavisi od potreba korisnika. Trebate sami da odlučite šta vam najbolje odgovara.

Ako osetite bilo kakvu nezgodu, prekinite gledanje 3D video zapisa ili igranje stereoskopskih 3D video igara sve dok nezgoda ne prestane; obratite se lekaru ukoliko smatrate da je potrebno. Takođe pogledajte (i) uputstvo za upotrebu bi- lo kojeg drugog uređaja ili medija kojeg koristite sa ovim TV prijemnikom i (ii) našu Internet stranicu (http://www.

sony-europe.com/myproduct) za najnovije informacije. Vid dece (posebno mlađe od šest godina) još se uvek razvija.

Obratite se vašem lekaru (na primer, pedijatru ili oftamologu) pre nego što deci dozvolite gledanje 3D video zapisa ili igranje stereoskopskih 3D video igara.

Odrasle osobe treba da nadgledaju decu kako bi se osiguralo da ona slede gore navedene preporuke.

Ne koristite, ne smeštajte niti ostavljajte

3D naočare ili baterije blizu vatre ili na mestima izloženim visokoj temperaturi, npr. pod direktnim sunčevim svetlom ili u automobilima ostavljenim na suncu.

Prilikom upotrebe simulirane 3D funkcije, imajte na umu da je prikazana slika prepravljena iz originalne usled konverzije koju provodi ovaj TV prijemnik.

5

5

Pratite program na TV-u pri umerenom svetlu, jer gledanje duže vreme pri slaboj rasveti opterećuje oči.

Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste sprečili preterane promene u glasnoći, te sprečili oštećenja sluha.

LCD ekran

5

5

5

5

5

5

Iako je LCD ekran napravljen uz upotrebu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili tačkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika

LCD ekrana i ne predstavlja kvar.

Nemojte da pritiskate ili ogrebete prednji filter i ne stavljajte nikakve predmete na

TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD ekran može oštetiti.

Ako koristite TV prijemnik na hladnom mestu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.

Ovaj fenomen ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno sa porastom temperature.

Ako na ekranu duže vreme stoje mirne slike, može doći do pojave dvostrukih slika. Pojava obično nestaje nakon nekoliko trenutaka.

Ekran i kućište TV prijemnika se zagrejavaju tokom upotrebe. To je normalno.

LCD TV prijemnik sadrži malu količinu č te nog kristala. Neke fluorescentne sijalice ugrađene u ovaj TV prijemnik takođe sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

Rukovanje i čišćenje površine ekrana/kućišta TV-a

Pre čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.

Kako bi sprečili propadanje materijala ili premaza ekrana, uzmite u obzir sledeće.

5

5

5

5

5

Prašinu s površine ekrana/kućišta obrišite mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom u rastvoru blagog deterdženta.

Ne prskajte TV direktno vodom ili deterdžentom. Mogli bi da iscure u donji deo ekrana ili spoljne delove te da uzrokuju kvar.

Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne đ čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razređivača ili insekticida. Upotreba takvih sredstava ili duži kontakt sa gumom ili vinilom može oštetiti površinu ekrana i kućište.

Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučujemo da usisavačem povremeno očistite ventilacione otvore.

Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrnuo sa postolja.

Dodatna oprema

5

5

Slika može da bude izobličena ili zvuk da sadrži

šum ako se TV prijemnik postavi u blizini uređaja koji emituju elektromagnetno zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šum u zvuku.

Ova oprema je ispitana te je dokazana njena usklađenost sa ograničenjima propisanim smernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti pri upotrebi signalnog kabla kraćeg od 3 metra.

Baterije

5

5

5

5

5

Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.

Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne mešajte stare i nove baterije.

Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način. Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se sa lokalnim propisima.

Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem.

Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne č

Ne stavljajte daljinski upravljač na mesta blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu svetlost ili u vlažnoj prostoriji.

Funkcija bežičnog povezivanja

5

5

Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini medicinske opreme (srčani stimulator i sl.), jer može doći do kvara medicinske opreme.

Iako ovaj uređaj emituje/prima kodirane signale, pripazite na neovlaš eni prijem.

Ne preuzimamo odgovornost za bilo koje probleme koji proizađu iz toga.

Zbrinjavanje isluženog

TV prijemnika

Odlaganje stare električne i elektronske opreme

(primenjivo u

Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim i

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim ćete odlaganjem ovog proizvoda spreči potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.

(Nastavlja se)

11

Odlaganje starih baterija

(primenjivo u

Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim s stemima za odlaganje) i

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečićete potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju trebaju da menjaju samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

12

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u

KDL-46/

40NX70x

KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x

KDL-52/40NX80x

Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom upravljaču.

* U meniju TV-a će te tipke funkcionisati kao

/

/

/

/

.

5

Tipke broj

5

,

,

PROG +

i

AUDIO

na daljinskom upravljaču imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne tačke tokom upotrebe uređaja.

Tipka/Prekidač Opis

A 

/

(pripravno stanje TV-a)

Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.

B

(Napajanje)

Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.

C

ENERGY

SAVING

SWITCH

5

5

Kad je prekidač

ENERGY SAVING

SWITCH

u položaju za isključenje, TV se ne može uključiti.

Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja, isključite TV, zatim odspojite kabl napajanja iz strujne utičnice.

Uključenje ili isključenje TV prijemnika. Kad je uređaj isključen prekidačem

ENERGY

SAVING SWITCH

, troši se manje energije.

5

Kad je TV isključen prekidačem

ENERGY

SAVING SWITCH

, nećete moći izvoditi funkcije poput memorisanja podešenja sata.

(Nastavlja se)

13

4

5

6

7

8

Tipka/Prekidač Opis

D

/

(Odabir ulaza/

Zadržavanje teksta)

E

F

(Svetlo)

BRAVIA Sync

U TV modu:

Pritisnite za prikaz liste ulaznih signala.

U teletekst modu:

Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.

Pritisnite za osvetljenje tipki na daljinskom upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u tamnoj prostoriji.

/

/

/

/

/

: Kad je na TV spojena BRAVIA Sync kompatibilna oprema, možete sa njom upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a pri gledanju slike sa te opreme.

THEATRE: Podesite "Theatre Mode" na optimalan kvalitet zvuka i slike za sadržaje zasnovane na filmu.

SYNC MENU: Pritisnite za prikaz menija

BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu

HDMI opremu u "HDMI Device Selection".

G

i-MANUAL

H

SCENE

5

5

5

Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode" se takođe isključuje.

Kad promenite podešenje za "Scene Select",

"Theatre Mode" se automatski isključi.

Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".

Pritisnite za prikaz uputstva za korištenje na ekranu.

Pritisnite za prikaz menija "Scene Select"

(str. 40).

Možete odabrati željenu opciju za scenu kako bi se podesio optimalan kvalitet zvuka i slike.

14

Tipka/Prekidač Opis

I

J

K

L

M

N

O

DIGITAL/

ANALOG

EXIT

ü

GUIDE

(EPG)

RETURN

/BACK

Tipke u boji

Brojčane tipke/Tipke za slova

(Tekst)

P

+/–

(Glasnoća)

Q 

(Isključenje zvuka)

R

3D

(samo

KDL-55NX81x,

KDL-46/

40NX71x)

S

(Format ekrana)

Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene opreme, pritisnite za povratak na zadnji gledani

TV mod.

Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija. Kad je raspoloživa usluga Interactive Application, pritisnite za izlazak iz te usluge.

Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme

Guide (EPG) (str. 21).

Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija.

Kad su raspoložive tipke u boji, na ekranu se prikazuje funkcijski provodnik.

U TV modu:

Pritisnite za odabir kanala. Za kanale preko 10, pritisnite sledeću cifru brzo.

U teletekst modu:

Pritisnite za unos broja stranice. Kad je raspoloživa usluga Interactive

Application, možete takođe unositi slova.

Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija

(str. 20).

Pritisnite za podešavanje glasnoće.

Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje zvuka.

Pritisnite za uključenje ili isključenje 3D prikaza (str. 24).

Pritisnite za promenu formata slike (str. 20).

(Nastavlja se)

15

16

Tipka/Prekidač Opis

T

Tipke za upotrebu dodatne opreme

U

INTERNET

VIDEO

V

INTERNET

WIDGETS

Možete upravljati opremom spojenom na TV

(str. 31).

Pritisnite za pristup Internet sadržaju u

"XMB"-u (str. 36).

Pritisnite za prikaz BRAVIA Internet Widgeta

(str. 37).

W 

(Favourites)

X

/

(Info/

Otkrivanje teksta)

5

Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države.

Pritisnite za prikaz menija "Favourites"

(str. 22).

Svakim pritiskom tipke, prikaz se menja na sledeći način:

U digitalnom modu:

Detalji o tekućem programu  Detalji o sledećem programu

U analognom modu:

Broj tekućeg kanala i način prikaza

U teletekst modu:

Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 20).

Y 

/

/

/

/

Pritisnite

/

/

/

za pomak kursora na ekranu.

Pritisnite

za odabir/potvrdu označene opcije.

Z a b c d

OPTIONS

HOME

(Postavke titlova)

PROG+/–/

/

AUDIO

Pritisnite za prikaz liste praktičnih funkcija i prečice menija. Opcije menija razlikuju se zavisno od trenutnog ulaza i/ili sadržaja.

Pritisnite za prikaz Home menija TV-a

(str. 39).

Pritisnite za uključenje ili isključenje titla (kad je raspoloživ).

U TV modu:

Odabir sledećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.

U teletekst modu:

Odabir sledeće (  ) ili prethodne (  ) stranice.

U analognom modu:

Pritisnite za promenu dual sound moda (str. 46).

U digitalnom modu:

Pritisnite za promenu jezika koji se koristi za trenutno gledani program

(str. 48).

Poleđina daljinskog upravljača

Tipka/Prekidač

A

TV

/

(Pripravno stanje TV-a)

Opis

Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.

(Nastavlja se)

17

Indikatori

KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

Indikator

A

Svetlosni senzor

B

Senzor daljinskog upravljača

C

 

(Isključivanje slike/Timer)

D

E 

(Pripravno stanje)

(Napajanje)

Opis

Prepoznaje količinu osvetljenosti prostorije te pozadinsko osvetljenje ekrana podešava skladno tome. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.

Prima signale sa daljinskog upravljača.

Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.

Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 41).

Svetli narandžasto ako ste podesili timer (str. 41).

Svetli i/ili trepće narandžasto tokom ažuriranja softvera.

Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računara ili tokom ažuriranja softvera.

Svetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.

O funkcijskom vodiču na ekranu TV-a.

Funkcijski vodič

Primer: Pritisnite  ili 

RETURN

(pogledajte

Y

(str. 16) ili

L

(str. 15)).

Funkcijski vodič daje uputstvo o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u dnu ekrana. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču.

18

Gledanje TV programa

Gledanje TV programa

KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x

2

KDL-52/40NX80x

KDL-46/40NX70x

3

3

1

2

3

Pritisnite

na TV prijemniku kako biste ga uključili.

Kad TV ne može da se uključi, podesite prekidač

ENERGY SAVING SWITCH

u položaj (

) za uključenje (str. 13).

Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju

(indikator

(pripravno stanje) na prednjoj strani TV prijemnika svetli crveno), pritisnite

TV

/

na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.

Pritisnite

DIGITAL/ANALOG

za prebacivanje između digitalnog i analognog moda.

Dostupni kanali zavise od odabranog načina.

Brojčanim tipkama ili tipkom

PROG +/–

odaberite TV kanal.

Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskog vodiča

(EPG) (str. 21).

U digitalnom modu na kratko se prikazuje informacioni trak. Svakim pritiskom tipke

 , na ekranu TV prijemnika se ciklično menja prikaz: Informacije o trenutnom programu  Informacije o programu koji sledi  Bez traka

Trak može da sadrži sledeće ikone.

 : Interaktivna usluga je raspoloživa

(Digital Text)

: Radio usluga

: Kodirani/pretplatni programi

: Zvuk dostupan na više jezika

: Dostupni titlovi

: Dostupni titlovi za osobe oštećenog sluha

: Podsetnik

R

: Preporučena najmanja uzrast gledaoca

(od 4 do 18 godina)

: Parental Lock

(Nastavlja se)

19

Pristup teletekstu

Pritisnite

. Svakim pritiskom tipke

, na ekranu TV prijemnika se ciklično menja prikaz:

Teletekst i TV slika

Teletekst

Isključivanje prikaza teleteksta

Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama

/

.

Ako želite da zadržite stranicu, pritisnite

.

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite  .

5

Možete takođe preći direktno na određenu stranicu

5 odabirom broja stranice prikazanog na ekranu.

Pritisnite

i

/

/

/

za odabir broja stranice, zatim pritisnite

.

Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu

5 stranice teleteksta, stranicama možete pristupati brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.

Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je davaoc usluge pruža.

Ručno prilagođavanje formata slike

Pritisnite

više puta za odabir željenog formata slike.

Smart

*

Slika se uvećava kako bi ispunila 16:9 ekran, pri čemu se izvorna slika zadržava koliko god je to moguće.

4:3

Prikaz 4:3 slike u njenoj originalnoj veličini.

Sa strane se prikazuju crne linije kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

Wide

Slika formata 4:3 se razvlači horizontalno kako bi ispunila 16:9 ekran.

Zoom

*

Prikaz cinemascope

(letter box format) slike u pravilnim proporcijama.

14:9

*

Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini.

Sa strane se prikazuju crne linije kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

*

5

U "Smart" modu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem delu slike možda se neće videti. U tom slučaju podesite "Vertical Size" u meniju "Screen" (str. 45).

5

Kad je "Auto Format" (str. 44) podešen na "On",

5

TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa.

Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p prikazuju sa crnim linijama u ivicama ekrana, odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podesili.

20

Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)

2 5 1

1

2

U digitalnom modu, pritisnite ü

GUIDE

.

Izvedite željeni postupak prema sledećoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.

4 3

Stavka

A

B

Informacioni deo

Video prozor

C

Tablica programa

D

Podaci o kanalu

E

Kategorija

Opis

Prikazuje informacije o označenoj emisiji.

Prikazuje program koji ste gledali pre ulaska u vodič.

Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsetnika.

Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja.

Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadrži sve kanale koji odgovaraju toj kategoriji.

5

Meni OPTIONS omogućuje vam odabir sledećih opcija menija.

"Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti.

"Guide Favourites Set-up": Registrovanje omiljenih programa za sve kategorije.

"Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na ekranu kad započne sa emitovanjem.

21

Upotreba funkcije Favourites

Funkcija "Favourites" omogućuje brz pristup opcijama koje često koristite, na primer omiljenim TV kanalima ili spoljnim ulazima (npr. konzola za igranje, DVD uređaj). Na ekranu "Favourites" takođe je moguć prikaz vaših omiljenih medijskih datoteka i Internet sadržaja.

5

Internet sadržaji (npr. Internet Video) možda neće biti dostupni u nekim državama/regijama.

Prikaz omiljenih sadržaja

1

Pritisnite

.

HDMI 1 Composite PC

YI-TV THREE

Piano 003 TV FLOWERS Recommendations

0728photo

Photos

2

Pomoću daljinskog upravljača odaberite željenu ikonu u donjem delu ekrana i pritisnite

 za proširenje u puni prikaz.

5

.

Prikaz zadnjih gledanih sadržaja

Ako odaberete "Recently Viewed" za opcije na ekranu "Favourites", možete prikazati istorije sadržaja koje ste gledali zadnje. Lista "Recently Viewed" se briše pri svakom isključenju TV-a.

YI-TV THREE

PC 0728photo Piano Recommendations HDMI 1 Composite

003 TV FLOWERS

Recently Viewed YI-TV THREE 12:00 PM

5

Zadnji gledani sadržaji prikazuju se u listi. Pritisnite

/

za kretanje kroz opcije.

22

Recommendations

Funkcija "Recommendations" automatski analizira vaše interese prema vašoj istoriji gledanja kako bi se pronašli programi i stavke koje bi mogle da vam se sviđaju i prikazuje ih u meniju

"Favourites". Za uključenje ove funkcije odaberite "On" za "Recommendations" u "General Set-up"

(pogledajte str. 41).

0728photo

YI-TV THREE

Piano 003 TV FLOWERS HDMI 1 Composite PC

Recommendations

Recommendations

5

Preporučeni programi koji se trenutno emituju prikazani su u listi stavki. Pritisnite odabrane stavke u puni prikaz.

za proširenje

5

Funkcija "Recommendations" možda neće biti dostupna u nekim regijama, državama i područjima prijema.

Dodavanje/uklanjanje omiljenih sadržaja

Omiljene sadržaje možete dodavati/uklanjati putem "XBM"-a ili dok prikazujete sadržaj na ekranu.

1

Pritisnite

OPTIONS

nakon odabira željene opcije u "XBM"-u.

2

Odaberite "Add to Favourites" ili "Remove from Favourites".

23

Uživanje u 3D slikama i grafici (samo KDL-55NX81x, KDL-46/

40NX71x)

Ova funkcija omogućuje vam uživanje u 3D sadržajima, kao što su 3D video igre i 3D Blu-ray diskovi.

Gledanje 3D sadržaja

1

Pripremite 3D naočare i 3D Sync odašiljač (dodatno nabavljivi).

2

TDG-BR100/TDG-BR50

Spojite 3D Sync odašiljač na TV.

TMR-BR100

3D SYNC OUT

3

5

5

Pojedinosti potražite u uputstvu isporučenom sa 3D naočarama i 3D Sync odašiljačem.

U nekim regijama/zemljama 3D naočare i 3D Sync odašiljač možda neće biti dostupni.

5

Pomoću dodatno nabavljivih 3D naočara i drugi korisnici mogu uživati u 3D sadržaju.

Pritisnite

3D

za gledanje 3D slika i grafike.

Prilikom detektovanja 3D signala automatski se odabire mod 3D prikaza. Pritiskom tipke

3D

možete odabrati mod 3D i mod 2D prikaza.

RM-ED030

5

Odaberite "Off" u meniju "Auto 3D" za ručno uključenje ili isključenje 3D prikaza (str. 44).

Uživanje u simuliranim 3D efektima

Ukoliko pritisnete tipku

3D

tokom gledanja 2D sadržaja podešava se simulirani 3D efekat za 2D slike.

5

5

3D efekat može biti manje naglašen kod nekih izvora slike.

3D doživljaj može da varira zavisno od gledaoca.

24

3D meni

Kad pritisnete tipku

OPTIONS

i odaberete "3D Menu" iz liste menija, možete podesiti sledeće postavke.

3D Display

Izmena 3D i 2D prikaza.

3D Depth Adjustment

Podešavanje dubine 3D slika na ekranu. Dostupno samo za sadržaj sa 3D signalom.

Kod normalne upotrebe preporučena je postavka "0". 3D efekat može biti manje naglašen, zavisno od postavki.

Simulated 3D Effect

Povećanje ili smanjenje 3D efekta kod prikaza 2D slika pomoću efekta simuliranog

3D prikaza.

3D Glasses

Brightness

3D Format

Podešavanje svetline slike prilikom upotrebe moda 3D prikaza. Ako odaberete "Auto", svetlina slike kroz 3D naočare automatski se podešava u skladu sa podešenjem

"Scene Select".

Simulated 3D

Gledanje 2D slike u simuliranom 3D prikazu.

Side-by-Side

Over-Under

Prikaz 3D sadržaja u formatu jedne slike pokraj druge. Odabirom ove opcije prikazuju se dve gotovo identične slike jedna pored druge za 3D prikaz. Stavite 3D naočare pre podešavanja opcije "3D Format" jer uputstvo inače neće biti čitljivo zbog dvostrukih zamagljenih slova na ekranu.

Prikaz 3D sadržaja u formatu jedne slike ispod druge (over-under).

Odabirom ove opcije prikazuju se dve gotovo identične slike jedna iznad druge za 3D prikaz. Stavite 3D naočare pre pode-

šavanja opcije "3D Format" jer uputstvo inače neće biti čitljivo zbog dvostrukih zamagljenih slova na ekranu.

25

Upotreba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme

Na ovaj TV možete spojiti širok opseg dodatne opreme.

KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x

KDL-52/40NX80x,

KDL-46/40NX70x

KDL-52/40NX80x,

KDL-46/40NX70x

KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x

Spajanje audio-video opreme (redom kvaliteta, od višeg prema nižem)

Spajanje na

C

,

I

HDMI IN 1, 2, 3 ili 4

Spajanje pomoću

HDMI kabl

Opis

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje potpuno nekomprimovano digitalno audio/video povezivanje ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu.

Takođe, kad spojite opremu kompatibilnu sa funkcijom "Control for HDMI", podržana je komunikacija sa tom opremom.

5

5

Koristite samo HDMI kabl na kojem se nalazi HDMI logo.

Ako spajate digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju

Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

26

Spajanje na

L

/

COMPONENT IN

D

/

AV1

E

/

AV1

L

AV2

Spajanje pomoću

Komponentni video kabl, audio kabl

SCART kabl

SCART adapter

(isporučen) i

SCART kabl

Kompozitni video kabl

Opis

5

Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI

IN 4 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i spojite izlazne audio priključnice opreme na priključnicu

PC/HDMI 4 AUDIO IN u delu PC IN.

Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog izlaska.

Kod spajanja mono opreme, spojite na

COMPONENT IN

L priključnicu.

Spajanje audio/prenosne opreme

Spajanje na

F

DIGITAL

AUDIO OUT

(OPTICAL)

G 

USB

Spajanje pomoću

Optički audio kabl

USB kabl

Opis

Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenom kućnom bioskopu digitalnim izlazom.

Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na USB uređaj (str. 28).

Spajanje druge opreme

Spajanje na Spajanje pomoću

A

3D SYNC

H

/

PC IN

PC kabl sa feritnim jezgr ma, audio kabl i

B

LAN

LAN kabl

J 

CAM

(Conditional

Access Module)

K

Slušalice

Opis

Povezivanje sa 3D Sync odašiljačem koji se prodaje posebno.

Preporučuje se upotreba kabla za računar sa feritnim jezgrima, kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.

Možete uživati u sadržajima memorisanim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 34).

Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu.

5

Nemojte umetati smart karticu direktno u otvor TV CAM

(Conditional Access Module). Trebate je staviti u Conditional ć

5

CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite ć

Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica.

27

Gledanje slika sa spojene opreme

1

2

Uključite spojenu opremu.

Pritisnite

i oda berite željeni ulazni izvor.

Gledanje istovremeno dve slike

– PAP (Picture and Picture)

"PAP" prikazuje istovremeno dve slike iz spojene opreme i TV programa/kompozitnog video ulaza osim SCART priključnice.

5

Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala sa računara.

1

Pritisnite

OPTIONS

.

2

Odaberite "PAP" u meniju OPTIONS.

3

Pritisnite

/

za prebacivanje zvuka između dve slike. Slika u istaknutom okviru ima zvuk.

Gledanje istovremeno dve slike

– PIP (Picture in Picture)

"PIP" prikazuje sliku iz spojenog računara na celom ekranu, a sliku TV programa ili kompozitnog video ulaza (osim SCART priključnice) u umetnutom prozoru.

1

Pritisnite

OPTIONS

.

2

3

Odaberite "PIP" u meniju OPTIONS.

Koristite meni OPTIONS za prebacivanje zvuka između dve slike.

Reprodukcija fotografija/ muz ke/video zapisa putem

USB-a

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/muzike/video zapisa memorisanima u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabla ili USB uređaja za memorisanje.

1

Pritisnite

HOME

i odaberite navedene

USB uređaje u kategoriji "Photo", "Music" ili "Video".

2

Odaberite datoteke ili foldere za reprodukciju iz liste za odabrani USB uređaj.

Automatski početak reprodukcije fotografija

Reprodukcija fotografija započinje automatski kad spojite USB memorijski uređaj nakon uključenja TV-a, i u "USB Auto Start" je automatski odabrano "Slideshow" ili "Thumbnail

View" (str. 41).

5

5

5

5

5

5

5

5

Kad na TV spojite USB kablom Sony digitalni fotoaparat, postavke USB povezivanja na fotoaparatu potrebno je podesiti na "Auto" ili "Mass

Storage".

Video datoteke su smeštene u sledeću strukturu foldera (hijerarhijski položaj):

/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/

00000.MTS

/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

Napravite sigurnosne kopije medijskih datoteka memorisanih na USB opremu kako ih ne biste izgubili. Sony se ne smatra odgovornim za gubitak ili oštećenje podataka memorisanih na USB opremu.

BRAVIA TV podržava DivX

®

.

Proverite sledeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim USB uređajima.

http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/

USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i

FAT32 sisteme datoteka.

Moguća je USB reprodukcija sledećih formata fotodatoteka:

JPEG (datoteke JPEG formata sa ekstenzijom

".jpg" usklađene sa DCF ili Exif standardom)

RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata sa ekstenzijom ".arw.") (samo pregledavanje)

USB reprodukcija je podržana za sledeće formate audio datoteka:

– MP3 (datoteke sa ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)

28

5

USB reprodukcija je podržana za sledeći format video datoteka:

– AVCHD (datoteke sa ekstenzijom ".mts" ili

".m2ts")

MP4 (AVC) (datoteke sa ekstenzijom ".mp4")

MPEG1 (datoteke sa ekstenzijom ".mpg")

Za prikaz fotografije

Picture Frame

Funkcija omogućuje prikaz fotografija na ekranu određeno vreme. Nakon isteka pode-

šenog vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.

1

Odaberite fotografiju.

2

Pritisnite

OPTIONS

dok je prikazana odabrana fotografija, zatim pritisnite

/

 za odabir "File Options" te pritisnite

.

3

Pritisnite

/

za odabir "Picture Frame

Image" i pritisnite

.

4

Pritisnite

HOME

, pritisnite

/

za odabir "Photo" i zatim odaberite "Picture

Frame" te pritisnite

.

TV se prebaci u Picture Frame mod i na ekranu je prikazana odabrana fotografija.

Za podešavanje dužine prikaza fotografije

Pritisnite

OPTIONS

, zatim odaberite

"Duration" te pritisnite

. Zatim odaberite trajanje prikaza i pritisnite

.

Na ekranu se prikaže brojač.

5

5

Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on mora ostati spojen na TV.

Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

Za prikaz geografske karte

Ako spojite digitalni fotoaparat sa funkcijom

GPS, možete prikazati fotografiju sa geografske karte lokacije na kojoj je fotografija snimljena. Za korištenje te funkcije, TV treba da bude spojen na Internet kako bi preuzeo geografsku kartu.

1

2

Odaberite fotografiju pomoću "XMB"-a.

Pritisnite

/

za zumiranje/odzumiranje

3

Pritisnite više puta tipku u boji smeštenu dalje levo kako biste promenili položaj

5

5

5

Ako TV nije spojen na Internet ili je Internet stranica sa geografske karte prestala sa radom, moguć je samo prikaz gg eo raf ske kar te u velikom odzumiranje.

g g f t merilu na kojem se ne može izvoditi zumiranje/

Položaj prikazan na karti može da se razlikuje zavisno od uređaja kojim je fotografija snimljena.

Internet geografske karte omogućuje treća strana.

Iz tog razloga, stranica sa geografske karte može da se promeni ili ukine bez prethodne najave.

29

Upotreba funkcije BRAVIA

Sync sa Control for HDMI

Funkcijom "Control for HDMI" vam BRAVIA

Sync omogućuje komunikaciju sa spojenom opremom koja podržava BRAVIA Sync, koristeći

HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Primena sledećih podešenja i saveta pomoći će vam da objedinite upravljanje spojenom opremom.

1

Pritisnite

HOME

.

2

3

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

Pritisnite

/

za odabir "External Inputs" i pritisnite

.

4

Pritisnite

/

za odabir "Control for HDMI" u "HDMI Set-up" i zatim odaberite "On".

5

Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je

5 raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".

Postavke za "Control for HDMI" trebaju da budu

5 podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi.

Detaljnije informacije o podešavanju potražite u uputstvu za upotrebu spojene opreme.

Kad je spojena određena Sonyjeva oprema koja podržava "Control for HDMI" (BRAVIA Sync), na toj opremi se automatski aktivira BRAVIA Sync.

Upravljanje opremom koja podržava

BRAVIA Sync

Oprema koja podržava BRAVIA Sync navedena je kao novi ulazni izvor pod "External Inputs" u meniju Home (str. 39). Za upravljanje tom opremom pomoću daljinskog upravljača, pritisnite

SYNC MENU

i odaberite željenu opremu u "HDMI Device Selection".

Sync Menu

HDMI 1

HDMI Device Selection

Device Control

Speakers

TV Control

Return to TV

5

5

5

5

Ako želite da priključite digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return

Channel (ARC), spojite ga HDMI kablom na HDMI IN 1. Ako želite da priključite sistem koji ne podržava funkciju "Control for

HDMI" ili Audio Return Channel, potrebno je takođe dodatno audio povezivanje putem priključnice DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL).

30

Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika

Tipke za upotrebu dodatne opreme

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.

Programiranje daljinskog upravljača

Ovaj daljinski upravljač je unapred programiran za upravljanje Sony TV prijemnicima i gotovo svim Sony Blu-ray disc uređajima,

DVD uređajima, DVD/HDD rekorderima i audio sistemima (kućni bioskop, itd.).

Za upravljanje Blu-ray disc uređajima, DVD uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih proizvođača (i nekim drugim Sony modelima), programirajte daljinski upravljač na sledeći način.

5

Pre nego što počnete, potražite kôd vaše opreme u listi "Kodovi proizvođača" na str. 32.

2

2

5

Tipka

ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.

Stavka Opis

A

B

C

D

E

/

Funkcijske tipke

BD/DVD tipke funkcija

BD/DVD

MENU

BD/DVD

TOP MENU

Uključenje ili isključenje dodatne opreme koju ste odabrali pomoću funkcijskih tipki.

Omogućuju upravljanje odgovarajućom opremom. Za detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 31.

5

5 

/

: Brzo pretraživanje diska prema nazad/napred, kad se pritisne tokom reprodukcije.

5

: Reprodukcija diska pri

5

5  normalnoj brzini.

5  /  : Prelaz na početak prethodnog/sledećeg

5

5 naslova/poglavlja/scene/ zapisa.

: Zaustavljanje reprodukcije.

Prikaz menija BD/DVD diska.

Prikaz glavnog menija BD/

DVD diska.

3

3

1

2

Proverite u sledećoj listi potrebne kodove proizvođača.

Pritisnite i zadržite tipku

BD

,

DVD

ili

AMP

koju želite da programirate, zatim pritisnite  .

Odabrana funkcijska tipka (

BD

,

DVD

ili

AMP

) treperi.

(Nastavlja se)

31

3

Unesite kôd proizvođača kad trepće funkcijska tipka i zatim odaberite

.

Kodovi proizvođača

DVD uređaji

Proizvođač

JVC

Kenwood

KLH

Matsui

Mitsubishi

Mustek

Nakamichi

Onkyo

Panasonic

Philips

Pioneer

Primas

RCA

Samsung

Sharp

Shinco

Sony

Aiwa

BOSE

Cat

Chestron

CyberHome

Daewoo

Denon

D.I.K

Elta

Funai

GoldStar/LG

Grundig

Harman/Kardon

Hitachi

Jamo

Sylvania

Teac

Thomson

Toshiba

Yamaha

Zenith

Kôd

0043

0044

0020

0009

0030

0018

0008

0037

0001, 0024, 0023, 0025, 0038

0015

0036

0042

0041

0034

0028

0006, 0017, 0002

0007

0033

0010

0029

0026

0035

0031

0016

0039, 0002, 0006, 0027

0012

0021, 0019, 0004

0040

0005

0014

0011

0022

0020

0032, 0022

0013

0003

0006

0009, 0006

Blu-ray disc (BD) uređaji

Proizvođač

Sony

Kôd

0501, 0502, 0503

DVD uređaji/videorekorderi

Proizvođač

Sony

Kôd

0207, 0222

DVD/HDD rekorderi

Proizvođač

Sony

Kôd

0219, 0220, 0221

32

Proizvođač

Broksonic

Funai

GoldStar/LG

Matsui

Panasonic

Philips

Pioneer

Samsung

Sharp

Sylvania

Thomson

Zenith

Kôd

0209

0213

0211

0216

0205, 0206, 0217

0214, 0218

0204

0208

0212

0210, 0213

0215

0211

Videorekorderi

Proizvođač Kôd

Sony VTR1:Betamax 1001, 1007, 1010, 1011

VTR2:8mm

VTR3:VHS

VTR4:DV

VTR5:DV

VTR6:DV

Aiwa

Akai

Alba

Amstrad

Baird

B&O

(Bang & Olufsen)

Blaupunkt

Bush

CGM

Clatronic

Daewoo

Ferguson

Fisher

Funai

GoldStar/LG

Goodmans

Grundig

Hitachi

JVC

Kendo

Loewe

Luxor

Matsui

Mitsubishi

Nokia

Nokia Oceanic

Nordmende

1002, 1008

1003, 1009

1004

1005

1006

1029, 1053, 1038

1035, 1036

1034

1034

1036

1052

1018, 1030, 1017, 1026

1035

1039, 1013, 1037, 1038

1034

1046

1055, 1021

1034

1025

1043, 1039

1046, 1012

1013, 1019, 1017

1040, 1030

1014, 1026, 1047, 1015

1043

1058, 1024, 1043, 1012

1028

1031, 1039

1050, 1051

1028

1028

1057, 1021

Okano

Orion

Panasonic

Philips

Phonola

Roadstar

SABA

Salora

Samsung

Sanyo

1031, 1035, 1032

1031

1024, 1027

1017, 1012, 1016, 1025

1013, 1012

1038

1021, 1048, 1022

1028

1059, 1044, 1045, 1049

1041

Proizvođač

Schneider

SEG

Seleco

Sharp

Siemens

Tandberg

Telefunken

Thomson

Thorn

Toshiba

Universum

W.W.House

Watson

Kôd

1017, 1012, 1018

1034

1038, 1035

1028

1018

1046

1022, 1023

1054, 1021, 1056

1043

1042, 1020

1023, 1031, 1043, 1012

1043

1013, 1033

Proizvođač

Sony (DAV)

Kôd

4501, 4502, 4503, 4504, 4505,

4506

AV prijemnici

Proizvođač

Sony

Kôd

4001, 4002, 4056, 4057, 4085

Digitalni zemaljski prijemnici

Proizvođač

Sony

Kôd

3057, 3101, 3102

Digitalni satelitski prijemnici

Proizvođač

Philips

Radix

SABA

Samsung

Sky

Sky+

Sky Master

STRONG

TechniSat

Thomson

TPS

Zehnder

Sony

All Vision

Amstrad

CANAL+

Foxtel

Galaxis

Gold box

HIRSCHMANN

Humax

Kathrein

Maxtronics

Newling

Micronax

Nokia

Pace

Panasonic

Kôd

3042

3095, 3096

3046

3006, 3042

3202

3030, 3053, 3072

3036

3063

3097

3043, 3049, 3022

3099

3100

3098

3017, 3056, 3076, 3077

3015, 3041

3067

3054, 3078

3029, 3052

3086

3087, 3088

3041

3201

3085

3089, 3090, 3091

3039, 3051, 3079, 3080

3071, 3074, 3075, 3083

3055

3048, 3064, 3081, 3082

Analogni satelitski prijemnici

Proizvođač

Sony

ADB

Amstrad

DGTEC

Galaxis

Grundig

Hyundai

Jerrold

Kathrein

Matsui

Nikko

Nokia

NTV plus

Pace

Radix

SABA

Sky Master

TechniSat

Thomson

Watson

Zehnder

Kôd

3001

3062

3024, 3002, 3023, 3059

3092, 3093, 3094

3026, 3031, 3010, 3012, 3014

3026, 3027, 3035, 3065

3044

3038

3022

3025

3021

3037

3040

3016, 3020, 3060, 3061

3024, 3011

3028, 3032, 3033, 3008, 3009,

3047, 3070

3003, 3006, 3005

3034, 3018, 3019, 3045, 3066,

3068

3032, 3084

3004

3007, 3013, 3050, 3068, 3069

33

Upotreba funkcija kućne mreže

Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima memorisanim u DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži.

Uređaji koji smeštaju i pružaju sadržaje, poput fotografija i audio/video datoteka, nazivaju se

"server". TV prima datoteke fotografija/muzi- ke/video zapisa sa servera putem mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama.

Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO,

Cyber-shot, itd.) kao server.

Povežite komponente kablovima (pogledajte

"Spajanje na mrežu") ili bežično (pogledajte

"Funkcija Built-in Wireless LAN" na str. 35).

Takođe, kad spojite svoj TV na Internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje svoju lokaciju na geografskoj karti (str. 29) ili možete prikazivati Internet video (str. 36).

5

Za pristup Internetu trebaćete sklopiti ugovor sa Internet operatorom.

Spajanje na mrežu

TV

Router

Na mrežne uređaje

Mrežni kabl (nije isporučen)

Mrežni kabl (nije isporučen)

DSL modem/ kablovski modem

Internet

34

Funkc ja Built-in Wireless

LAN

Uređaji za bežičnu LAN vezu (built-in wireless

LAN) omogućuju pristup Internetu i lokalnoj mreži. S ovom funkcijom možete se lako spojiti na bežični LAN te uživati u prednostima mrežnog okruženja bez kabla.

5

Pre podešavanja funkcije bežičnog LAN-a na

TV-u, podesite ruter za bežični LAN.

Spajanje na bežični LAN

Pomoću funkcije Built-in Wireless LAN možete spojiti TV na svoj bežični LAN. Postupak podešavanja razlikuje se zavisno od vrste bežičnog LAN-a i rutera za bežični LAN. Pre pode-

šavanja bežičnog LAN-a proverite svoje LAN okruženje na sledeći način.

1

Siguran bežični LAN?

2

DA:

Pređite na 2.

NE:

Konfigurišite u nastavku "Network

Set-up" i "Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom rutera za bežični LAN".

Ako koristite ruter za bežični LAN koji podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS)?

DA:

Konfigurišite u nastavku "Network

Set-up" i "Zaštićena mreža sa WPS-om

(Wi-Fi Protected Setup)".

NE:

Konfigurišite u nastavku "Network

Set-up" i "Zaštićena mreža bez WPS-a

(Wi-Fi Protected Setup)".

Network Set-up

Početni ekran menija "Network Set-up" omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.

"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.

"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.

"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

Zaštićena mreža sa WPS-om

(Wi-Fi Protected Setup)

WPS standard omogućuje jednostavnu aktivaciju zaštite bežične kućne mreže pritiskom tipke WPS na ruteru za bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite položaj tipke WPS na ruteru i proverite kako je koristiti.

1

Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".

2

Odaberite "WPS (Push Button)" za zaštitu upotrebom tipke ili "WPS (PIN)" za upotrebu

PIN-a.

3

Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

5

Za spajanje na bežični LAN sa WPS-om, vaš ruter za bežični LAN treba podržavati WPS standard.

(Nastavlja se)

35

Zaštićena mreža bez WPS-a

(Wi-Fi Protected Setup)

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosna

šifra (WEP ili WPA šifra). Ako ih ne znate, pogledajte uputstvo za upotrebu svog rutera.

1

Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".

2

Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.

3

Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom rutera za bežični LAN

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam

SSID (naziv bežične mreže). Sigurnosna šifra

(WEP ili WPA šifra) neće vam trebati jer u tom postupku ne trebate odabrati način zaštite.

1

Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".

2

Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.

3

Sledite uputstvo koje se prikazuju na ekranu za podešavanje.

Primena funkcije BRAVIA

Internet Video

BRAVIA Internet Video služi za pristup

Internet sadržajima, pružajući razli ite zabavne sadržaje na zahtev direktno na vašem

TV-u. Ako se spojite na širokopojasni Internet, moći ćete uživati u video sadržajima, uključujući video zapise i crtaće.

5

Spojite svoj TV na širokopojasni Internet i izvedite početno podešavanje te "Network Set-up" (str. 50).

Za korištenje funkcije Internet Video

Možete pretraživati video sadržaje unapred ili unazad. (Ta funkcija je raspoloživa zavisno od usluga za pružanje Internet sadržaja.)

1

Pritisnite

INTERNET VIDEO

.

2

Pritisnite

/

/

/

za odabir ikone video zapisa koji želite prikazati i pritisnite

.

Za povratak na normalan TV način

Pritisnite

RETURN

.

5

Interfejs Internet sadržaja zavisi od pružaoca

5 usluge za te Internet sadržaje.

Usluge blokiraju video sadržaj prema podešenju za "Parental Lock" na TV-u. Neki pružaoci Internet video sadržaja ne podržavaju tu funkciju.

5

Za ažuriranje usluga BRAVIA Internet Video sadržaja, odaberite "Settings" u meniju Home i zatim odaberite "Refresh Internet Content" u

"Network" (str. 50).

36

i

Widgets

Zahvaljujući funkciji Widgets na ekranu možete prikazati razne informacije. Widgeti su male aplikacije koje se mogu preuzeti sa Interneta, a omogućuju lak pristup interaktivnom sadrža- ju kada je vaš TV spojen na Internet.

5

5

5

Spojite svoj TV na Internet i izvedite početno podešavanje te "Network Set-up".

Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim regijama/državama.

Dostupnost widgeta zavisi od regije/države.

Instaliranje widgeta

Widgete možete instalirati upotrebom "Widget

Gallery" pod kategorijom "Network" u "XMB"-u.

1

2

Pritisnite

HOME

.

Pritisnite

/

za odabir “Network”, te pritisnite

.

3

Pritisnite

/

za odabir Widget Gallery te pritisnite

.

4

Odaberite widget koji želite da instalirate.

5

Za brisanje widgeta označite widget u "XMB"-u, pritisnite

OPTIONS

i odaberite "Delete".

Pokretanje widgeta

Skriveni ili zatvoreni widgeti mogu se pokrenuti iz kategorije "Network" u "XMB"-u.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir “Network”, te pritisnite

.

3

Na listi u kategoriji "Network" odaberite ikonicu željenog widgeta.

Povećavanje iz snippeta u widget

Označite umanjeni prikaz widgeta koji se naziva

"snippet" i pritisnite kako bi se povećao na puni prikaz widgeta.

Premeštanje snippeta

Koristeći daljinski upravljač snippete možete premeštati te odrediti njihov položaj na ekranu.

1

Nakon označavanja snippeta koji želite da pomerite pritisnite

OPTIONS

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Move Snippet" u meniju OPTIONS te pritisnite

.

3

Postavite snippet na željeno mesto i pritisnite

.

Uživanje u fotografijama/ muz ci/video zapisima putem mreže

Uživajte u raznim sadržajima, na primer u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na medijskom serveru sa DLNA sertifikatom u vašoj kućnoj mreži. Zahvaljujući kućnoj mreži, moći ćete uživati u sadržajima sa Interneta i/ili mreže na TV-u čak i u drugim prostorijama. Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (npr. VAIO) kao server.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir navedenih medijskih servera u kategoriji "Photo",

"Music" ili "Video".

3

Pritisnite

/

za odabir datoteka ili foldera za reprodukciju iz liste za odabrani medijski server.

5

Datoteke iz mrežnog uređaja trebaju da budu kompatibilne sa sledećim formatima datoteka.

Fotografije: JPEG format

Muzika: MP3 format ili Linear PCM format

Video: Sledeći formati datoteka memorisani na server: AVCHD ili MPEG2 format (u nekim slučajevima se ne može reprodukovati)

Uživanje u fotografijama, muz ci i video zapisima na TV-u pomoću upravljanja drugim uređajem i

– Renderer

Možete reprodukovati datoteke fotografija, muzike i video sadržaja memorisanih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat, mobilni telefon, itd.) na TV-u rukujući direktno željenim uređajem. Mrežni uređaj treba takođe da podrži renderovanje.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/

za odabir "Network" i zatim podesite "Renderer Function", "Renderer

Access Control" i "Renderer Set-up" u

"Renderer" ako je potrebno (str. 51).

4

Reprodukcija medijskih datoteka upotrebom mrežnih uređaja.

37

Provera mrežne povezanosti

Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti za vaš ruter ako je potrebno. Broj stavki koje treba podesiti (npr. IP Address, Subnet Mask,

DHCP) može varirati, zavisno od davaoca Internet usluga (Internet provider) ili ruteru. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili od vašeg davaoca Internet usluga ili koje je isporučeno uz ruter.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/

za odabir "Network", te pritisnite

.

4

Odaberite "Network Set-up" i zatim pritisnite

.

5

Odaberite "Auto" za automatsko pode-

šavanje IP adrese i proxy servera, ili

"Custom" kako biste ih podesili ručno.

Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Početni ekran menija omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.

"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.

"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.

"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

Podešavanje prikaza servera

Možete odabrati servere iz kućne mreže koji će se prikazati u meniju Home.

Meni Home može automatski prikazati do

10 servera.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/

za odabir "Network", te pritisnite

.

4

Odaberite "Server Display Settings", zatim pritisnite

.

5

Odaberite server koji će se prikazivati u meniju Home te podesite postavke.

Ako se ne možete spojiti na kućnu mrežu

TV detektuje da li je server pravilno prepoznat kad ga ne možete spojiti na kućnu mrežu.

Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te proverite mrežna povezivanja i podešenja.

1

Pritisnite

HOME

.

2

3

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

Pritisnite

/

za odabir "Network", te pritisnite

.

4

Odaberite "Server Diagnostics", zatim pritisnite

.

Započinje dijagnostika servera.

Kad se dijagnostikovanje servera završi, prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.

38

Upotreba funkcija menija

Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)

Meni Home/XMB™ (XrossMediaBar) na TV-u pruža brzi pristup popisima programa, ulaznim izvorima, menijima postavki TV-a i sl.

1

Pritisnite

HOME

za prikaz menija XMB™.

Trak kategorije medija

Settings

System Settings

TV

2

Trak za odabir kategorije

Pritisnite

/

za odabir kategorije.

Ikona kategorije medija

Settings

Photo

Music

Video

Digital

Analogue

Opis

Sadrži sve potrebne konfiguracije za prilagođavanje postavki

TV-a. (str. 40).

Možete uživati u fotografijama sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 28, 37).

Možete uživati u muzici sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i

Internet sadržaje. (str. 28, 37).

Možete uživati u video zapisima sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 28, 37).

Možete odabrati digitalni kanal i digitalni elektronski programski vodič (EPG) (str. 21).

Možete odabrati analogni kanal.

External Inputs

Možete odabrati opremu spojenu na TV.

Network

Možete uživati u funkciji "Internet Widgets" (str. 37). Omogućuje pristup u "Widget Gallery" i preuzimanje widgeta sa Interneta. kojoj se nalazite.)

(Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države u

3

4

5

Pritisnite

/

za odabir stavke, zatim pritisnite

.

Sledite uputstvo na ekranu.

Pritisnite

HOME

za izlaz.

5

5

Opcije koje možete podesiti mogu da se razlikuju zavisno od okolnosti.

č

39

Meni postavki TV-a

Product Support

i-Manual

System Update

Prikaz uputstva za korištenje na ekranu.

5

Neke funkcije mogu započeti direktno iz i-Manuala. Pritisnite funkcije kad se na dnu ekrana prikazuje "Use this function".

za pokretanje

Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću postojeće antene/kablovskog sistema/Interneta (ako je priključen).

Savetujemo vam da tu opciju podesite na "On" kako biste uvek imali najnoviju verziju softvera.

5

5

Softver se ažurira kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.

TV-u će možda trebati nekoliko minuta da se uključi ako izvodi ažuriranje.

System Information

Prikazuje proizvođača, naziv marke, broj modela, serijski broj, verziju softvera i jačinu signala. Jačina signala je za kanal koji trenutno gledate.

Dok se jačina signala menja, indikator nivoa na ekranu se povećava ili smanjuje.

5

Prikaz jačine signala nije raspoloživ za analogne kanale i spoljne ulaze.

System Settings

Scene Select

Optimizovanje kvaliteta slike i zvuka odabirom sledećih opcija.

5

Kad podesite "Theatre Mode" na "On", "Scene Select" automatski se prebacuje na "Cinema".

Cinema

Sports

Photo

Optimizovanje slikovnih scena i zvuka kako bi se dobio bioskopski ugođaj.

Postizanje realističnih slika i zvuka poput onih na stadionu.

Verno reprodukuje teksturu i boje odštampane fotografije.

Music

Game

Graphics

General

Auto

5

Opcija "Photo" je raspoloživa samo kad je ulazni signal

1080i/p.

Omogućuje uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na koncertu.

Omogućuje maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunski kvalitet slike i zvuka.

Olakšava dugotrajno gledanje monitora zahvaljujući jasnijem prikazu detalja slike.

Opšte optimizovanje gledanja.

Automatsko optimizovanje kvaliteta slike i zvuka prema ulaznom izvoru.

40

Eco

Clock/Timers

General Set-up

Language

Radio Display

Parental Lock

Promena postavki za potrošnju energije.

Power Saving

Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Kad odaberete "Picture Off", ostaje samo zvuk.

Light Sensor

Idle TV Standby

PC Power

Management

Clock Set

Optimalno podešava postavke slike skladno osvetljenju u prostoriji.

Isključuje TV ako kroz podešeno vreme ne aktivirate nijednu novu opciju.

Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz računara 30 sekundi.

Podešavanje tačnog vremena. Kad TV primi podatke o tačnom vremenu iz emitovanog signala, vreme se ne može podesiti ručno.

Time Zone

Auto DST

On Timer

Sleep Timer

Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.

Podešavanje letnjeg/zimskog vremena prema kalendaru.

Uključuje TV iz pripravnog stanja u podešeno vreme i podešava željeni kanal ili ulaz.

Isključuje TV u pripravno stanje po isteku podešenog vremena.

USB Auto Start

5

Ako isključite TV prijemnik i ponovo ga uključite,

"Sleep Timer" se vraća na "Off".

Odaberite "Slideshow" ili "Thumbnail View" za automatsko započinjanje reprodukcije fotografija.

5

Isključite TV pre spajanja USB uređaja na njega.

Home Menu

Cursor Movement

Odaberite brzinu kursora ("Fast Scroll", "Slow Scroll" ili

"No Auto Repeat") za kretanje kroz opcije menija.

Recommendations

Traženje i prikaz programa koje biste možda želeli pod

"Recommendations" u "Favourites".

Quick Start

TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljinskim upravljačem. Moguće je podesiti do tri perioda. Kad podesite "Smart Mode" na "On", TV se uključuje u ono doba dana kad najviše gledate TV program.

5

Ako je podešen "Quick Start", može se povećati potrošnja energije.

Logo Illumination

Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV-a.

Panel Key

Illumination

(samo KDL-52/

40NX80x)

Uključuje indikator koji svetli prilikom pritiska na tipke na okviru TV-a. Ako želite da indikator svetli samo kada pritisnete tipke na zadnjem desnom delu TV-a odaberite

"Auto", a ako želite da indikator svetli dok god je TV prijemnik uključen odaberite "On".

Factory Settings

Resetuje sve postavke na fabričke vrednosti. Po završetku ovog postupka prikazuje se meni za početna podešavanja.

Odabir jezika prikazanih u menijima.

P rikazuje ekransku pozadinu za radio prijem. Za ekransku pozadinu možete odabrati neki uzorak ili "Photo Slideshow".

Podešava ograničenje gledanja prema uzrastu gledaoca ili blokira određene kanale.

Za gledanje bilo kojeg navedenog programa sa podešenim ograničenjem ili blokiranog kanala, unesite tačan PIN.

PIN Code

Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental

Lock". PIN kôd možete takođe da promenite.

5

PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.

(Nastavlja se)

41

DivX(R) VOD

(samo

KDL-55NX81x,

KDL- 46/40NX71x)

Auto Start-up

Odaberite “DivX(R) VOD Registration Code” kako biste TV registrovali za reprodukciju DivX sadržaja. Odaberite “DivX(R) VOD Deregistration Code” za brisanje registracije.

5

U "DivX(R) VOD Registration Code" će se prikazati novi registracioni kod nakon brisanja registracije pomoću "DivX(R) VOD Deregistration Code".

Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a kako biste ponovo odabrali jezik i zemlju/područje ili podesili sve raspoložive kanale. Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete ih trebati promeniti nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su počeli da se emituju.

Slika

Display

Target Inputs

Picture Mode

Reset

Backlight

Contrast

Brightness

Colour

Hue

Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.

Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".

Vivid

Poboljšava kontrast i oštrinu slike.

Standard

Custom

Za standardnu sliku. Preporučuje se za osnovnu kućnu upotrebu.

Omogućuje vam memorisanje željenih podešenja.

Cinema

Za sadržaje zasnovane na filmu. Prikladno za gledanje u okruženju poput bioskopske-dvorane.

Sports

Optimizuje kvalitet slike za gledanje sportskih programa.

Game-Standard

Za standardnu sliku prikladnu za igre.

Game-Original

Podešava sliku za igre prema vašoj želji.

Graphics

Optimizuje kvalitet slike za gledanje grafike.

Photo-Vivid

Poboljšava kontrast, oštrinu i boje fotografija.

Photo-Standard

Za standardno gledanje fotografija.

Photo-Original

Poboljšava vizualnu toplotu fotografija.

Photo-Custom

Podešava detaljne postavke za gledanje fotografija i memoriše željene postavke.

Resetuje na fabrička podešenja sve "Picture" postavke osim

"Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".

Podešava svetlinu pozadinske rasvete.

Povećava ili smanjuje kontrast slike.

Povećava ili smanjuje svetlinu slike.

Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.

Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

5

Opcija "Hue" je raspoloživa zavisno od sistema boje.

42

Colour

Temperature

Podešava belinu slike.

Cool

Belim tonovima dodaje plavu nijansu.

Neutral

Warm 1/

Warm 2

Belim tonovima dodaje neutralnu nijansu.

Belim tonovima dodaje crvenu nijansu.

"Warm 2" dodaje više crvene od "Warm 1".

Sharpness

Povećava ili smanjuje oštrinu slike.

Noise Reduction

Smanjuje nivo šuma na slici ("snežna" slika).

MPEG Noise

Reduction

Motionflow

5

Opcija "Noise Reduction" je raspoloživa kad je "Intelligent

Picture" podešen na "Off".

Smanjuje šum MPEG-komprimovane video slike.

Omogućuje tečniji prikaz pokreta video zapisa i smanjuje zamućenje slike.

Smooth/High

Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima zasnovanima na filmu.

Standard

Omogućuje tečan prikaz pokreta video zapisa. Koristite opciju za standardnu t

Clear

Clear Plus

Smanjuje zamagljenost pokreta, uz očuvanje svetline. Upotrebite ovo podešenje za video zapise koji sadrže brze pokrete.

Smanjuje zamagljenost pokreta.

Upotrebite ovo podešenje za video zapise koji sadrže brze pokrete.

Off

Koristite ovo podešenje kad postavke

"Smooth"/"High", "Standard", "Clear" ili "Clear Plus" uzrokuju šum.

Film Mode

5

5

Zavisno od video zapisa, efekat možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promenili podešenja.

"Smooth", "Clear" i "Clear Plus" dostupni su zavisno od modela vašeg TV-a.

Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji video zapisa sa DVD-a ili videorekordera, smanjujući zamućenje slike i zrnatost.

Auto 1

Auto 2

Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan sadržaj zasnovan na filmu.

Koristite opciju za standardnu upotrebu.

Pruža originalan sadržaj zasnovan na filmu bez promene.

Off

5

Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film

Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano

"Auto 1" ili "Auto 2".

(Nastavlja se)

43

Advanced

Settings

Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").

Reset

Resetuje sve napredne postavke na fabričke vrednosti.

Black Corrector

Naglašava tamna područja slike radi snažnijeg kontrasta.

Adv. Contrast

Enhancer

Gamma

Podešava "Backlight" i "Contrast" u skladu sa svetlinom ekrana. Postavka je prikladna kod tamnijih slika i scena.

Podešava balans između svetlih i tamnih područja slike.

LED Dynamic

Control

Auto Light

Limiter

Clear White

Optimizuje kontrast podešavanjem svetline pojedinih delova ekrana.

Smanjuje svetlinu, na primer kod scena gde je ceo kadar beo.

Naglašava belu boju.

Live Colour

Daje veću živost bojama.

White Balance

Poboljšava temperaturu svake boje.

3D Settings

(samo KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x)

Screen

(za ulaze osim iz računara)

Auto 3D

3D Signal

Notification

5

"LED Dynamic Control" je dostupno zavisno od modela vašeg TV-a.

Odaberite “On” za automatski prelaz na 3D prikaz kad se detektuje 3D signal.

Odaberite “On” za prikaz obaveštenja prilikom detektovanja

3D signala.

Target Inputs

Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.

Screen Format

Za detalje o formatu ekrana, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 20.

Auto Format

4:3 Default

Auto Display

Area

Automatski menja format ekrana ("Screen Format") prema ulaznom signalu. Ako želite da koristite postavku koju ste podesili u "Screen Format", odaberite "Off".

Odabire standardni format ekrana za upotrebu sa emitovanom 4:3 slikom.

Smart

Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog ekrana.

4:3

Off

Prikaz konvencionalne slike formata 4:3 u pravilnim proporcijama.

Koristi postavku koju ste podesili u

"Screen Format".

Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.

Display Area

Podešava područje prikaza slike.

Full Pixel

+1

Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini č

Prikaz slike u originalnoj veličini.

Normal

-1

Prikaz slike u preporučenoj veličini.

Povećava sliku tako da ivice budu izvan vidljivog područja prikaza.

44

(za ulaz iz računara)

Screen Position

Podešava vertikalni i horizontalni položaj slike.

Vertical Size

Podešava vertikalnu veličinu slike.

Auto Adjustment

Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.

Reset

Phase

5

"Auto Adjustment" možda neće funkcionisati kod određenih ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase",

"Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".

Resetuje sve postavke ekrana računara na fabričke vrednosti.

Podešava fazu ako ekran titra.

Pitch

Podešava nagib ako se pojave neželjene vertikalne linije.

Horizontal Shift

Podešava vodoravni položaj slike.

Vertical Shift

Podešava vertikalni položaj slike.

Screen Format

Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računara.

Normal

Full 1

Full 2

Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.

Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza, uz zadržavanje izvornih proporcija.

Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.

Video Input Settings Colour System

Odaberite sistem boje u skladu sa ulaznim signalom iz g

Sound

Sound

Target Inputs

Sound Mode

Reset

Treble

Bass

Balance

Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.

Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži najprikladnije opcije za video zapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".

Dynamic

Standard

Naglašava visoke tonove i basove kako bi zvuk bio jasniji.

Pruža prirodni zvuk.

Clear Voice

Povećava jasnoću glasa utišavanjem pozadinskog zvuka.

Resetuje na fabrička podešenja sve "Sound" postavke osim

"Target Inputs" i "Sound Mode".

Podešava visoke tonove.

Podešava basove.

Podešava balans između levog i desnog kanala zvučnika.

(Nastavlja se)

45

Speaker Integrated

Stand Settings

(samo

KDL-55NX81x, KDL-

46/40NX71x)

Dual Sound

Speakers

Surround

Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti

TV programa (film, sport, muzika, itd.) ili video igre.

Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za

"Scene Select".

S-FORCE Front

Surround

Virtualno reprodukuje realističan zvuk.

Sports

Music

Cinema

Game

Off

Pruža surround efekat koji ostavlja uti- č

Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da se nalazite u koncertnoj dvorani.

Pruža surround efekat nalik na vrhunske audio sisteme, kakvi se nalaze u bioskopskoj dvorani.

Za doživljaj virtualnog sveta igara.

Isključuje "Surround".

5

Pre odabira opcije "Surround" podesite opcije u "Scene

Select" prema željenoj vrsti programa kako biste dobili surround efekte.

Sound Enhancer

Reprodukuje jasan zvuk upotpunjujući zvukove visoke frekvencije.

Auto Volume

Održava konstantan nivo glasnoće tokom svih programa i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).

Volume Offset

Podešava nivo glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Current".

Podešava postavke zvuka za zvučnike ugrađene u TV postolje.

Treble

Bass

Podešava visoke zvukove u TV postolju.

Podešava niske zvukove u TV postolju.

Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezičko emitovanje.

Stereo/Mono

Za stereo emisije.

A/B/Mono

Za dvojezičke emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

5

Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",

"A" ili "B".

TV Speakers

Audio System

Uključuje i reprodukuje zvuk TV programa iz ugrađenih zvučnika.

Isključuje zvučnike TV-a te se zvuk TV programa reprodukuje na spoljnoj audio opremi spojenoj na izlazne audio priključnice TV-a.

5

5

Za korištenje višekanalnog zvuka odaberite spoljni audio sistem i spojite optički izlaz za opremu koja podržava Dolby Digital.

"Audio System" treba da se odabere za slušanje 5.1-kanalnog zvuka.

46

TV Position

(samo KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x)

Headphone Settings

Zvučnici ovog uređaja pružaju različite zvučne slike, zavisno od položaja monitora.

Odaberite za selektovanje najbolje opcije kvaliteta zvuka za položaj svog monitora.

Ako postavite monitor na TV postolje odaberite "Table-Top Stand", a ako oka ite monitor na zid ili ga stavite na podno postolje odaberite "Wall Mount/Floor Stand".

Headphone

Speaker Link

Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite slušalice na TV.

Key Tone

Odaberite "On" za reprodukciju zvukova dok daljinski upravljač koristite za navigaciju .

Optical Out

5

Ako odaberete “Off”, zvuk prilikom uključivanja TV-a takođe se isključuje.

Za audio signale iz priključnice

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

. Odaberite

"Auto" za opremu koja podržava Dolby Digital, ili "PCM" za opremu koja ne podržava Dolby Digital.

Analogue Set-up

Programme List

Display

1 Digit Direct

Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB (XrossMediaBar).

Odaberite "On" za menjanje analognih kanala jednom programskom tipkom (0 – 9) na daljinskom upravljaču.

Programme Labels

5

Ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dve tipke na daljinskom upravljaču.

Auto Tuning

Automatski podešava sve raspoložive kanale i memoriše njihova podešenja u TV.

Možete pokrenuti "Auto Tuning" nakon preseljenja, promene pružaoca usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.

Programme Sorting

Menjanje redosleda memorisanja analognih kanala u TV prijemniku.

Dodeljivanje željenog naziva odabranom kanalu.

1

2

Pritisnite

/

za odabir kanala koji želite da imenujete, a zatim pritisnite

.

Pritisnite

/

za odabir željenog slova ili cifre ("_" za razmak) te zatim pritisnite

.

3

4

Ako unesete pogrešan znak

Pritisnite

/

za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite

/

za odabir tačnog znaka.

Ponavljajte korak 2 dok ne završite unos imena.

Pritisnite

za izlazak iz postupka imenovanja programa.

Intelligent Picture On with Indicator

Automatski smanjuje šum slike. Kod promene kanala ili prelaska sa spoljnog uređaja na TV program prikazuje se skala nivoa signala.

On

Off

Automatski smanjuje šum slike.

Isključuje funkciju "Intelligent Picture".

(Nastavlja se)

47

Manual Programme

Preset

Za memorisanje kanala, tipkom

PROG +/–

odaberite broj kanala.

5

Ne može se odabrati broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 48).

Programme

System

Odabir broja kanala za ručno podešavanje.

Odabir sistema emitovanja.

Channel

AFT

Audio Filter

Odaberite "S" za kablovske kanale ili "C" za zemaljske kanale.

Omogućuje precizno ručno podešavanje odabranog kanala kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitet slike.

Kad je odabrano "On", precizno podešavanje se izvodi automatski.

Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobličenja kod mono emitovanja.

Skip

Signal Level

5

Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".

Preskakanje neupotrebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama

PROG +/–

. Za odabir kanala za koje ste programirali preskakanje, koristite pripadajuće brojčane tipke.

Prikazuje nivo signala za tekući program.

Digital Set-up

Subtitle Set-up

Audio Set-up

Subtitle Setting

Uključuje program sa titlovima (ako je raspoloživo) za osobe oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard Of Hearing".

Primary Preferred

Language

Odaberite najprikladniji jezik titla.

Secondary

Preferred

Language

Odaberite sekundarni jezik titla.

Audio Type

Primary Preferred

Language

Uključuje program za osobe oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".

Odaberite najprikladniji jezik. Neki digitalni kanali mogu da emituju nekoliko jezika dijaloga za program.

Odaberite sekundarni jezik.

Secondary

Preferred

Language

Audio

Description

Mixing Level

Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliko TV kanali emituju takve informacije.

Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i

Audio Description opciju.

Dynamic Range

Kompenzuje razlike nivoa zvuka između kanala (samo za

Dolby Digital zvuk).

5

Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati zavisno od programa nezavisno od podešenja za "Dynamic Range".

48

MPEG Audio

Level

Podešava nivo MPEG zvuka.

Digital Auto Tuning

Auto Tuning Range

Automatski podešava sve raspoložive digitalne kanale i memoriše njihova podešenja u TV. Možete pokrenuti "Digital Auto Tuning" nakon preseljenja, promene pružaoca usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.

Odabir opsega podešavanja za traženje raspoloživih kanala.

Normal

Traženje unutar vaše regije/države.

Digital Auto Service

Update

Full

Traženje nezavisno od regije/države.

Digital Programme

Sorting

Uklanjanje neželjenih kanala ili menjanje redosleda digitalnih kanala memorisanih u TV.

Digital Manual Tuning

Ručno podešavanje digitalnih kanala kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".

Prepoznavanje i memorisanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.

Service Replacement

Automatsko menjanje kanala kad TV stanica promeni prenos programa koji gledate na drugi kanal.

CA Module Set-up

Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module

(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 26 za položaj otvora kartice

(PCMCIA).

External Inputs

AV Preset

AV2/Component

Input

HDMI Set-up

Dodeljivanje ikone ili naziva spoljnoj opremi. Odaberite "Auto" za prikaz ikona ili naziva samo kad je oprema spojena, ili "Always" za prikaz nezavisno od statusa povezanosti.

5

5

Za SCART povezivanje ne može se podesiti preskakanje.

Za priključak sa računarom ne može se podesiti ikona i oznaka.

Prebacivanje između komponentnog ulaza i AV2 ulaza. Ako odaberete "Auto" TV prijemnik prepoznaje signal sa spojene priključnice i prebacuje se bilo na Component bilo na AV2 ulaz.

5

Ne možete istovremeno koristiti Component i AV2 ulaz.

Za komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom "Control for HDMI".

5

Postavke za "Control for HDMI" trebate da podesite na spojenom uređaju.

Control for HDMI

Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu

Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to podešenje se primenjuje automatski na spojenu opremu kad je podešeno "On".

Auto Devices Off

Isključuje spojenu opremu zajedno sa TV prijemnikom.

Auto TV On

Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju reprodukcije i sl.

HDMI Device List

Prikaz liste spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.

(Nastavlja se)

49

Device Control

Keys

Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako biste upravljali spojenom opremom.

Normal

Za osnovne postupke, na primer navigacijskim tipkama (gore, dole, levo ili desno i sl.).

Tuning Keys

Menu Keys

Tuning and

Menu Keys

Za osnovne postupke i funkcije tipki, na primer PROG +/– ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tjunerom ili set-top boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog upravljača.

Za osnovne postupke i upotrebu tipki

HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru menija BD uređaja i sl. daljinskim upravljačem.

Za osnovne postupke i upotrebu tipki za kanale te tipki HOME/OPTIONS.

5

"Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano sa rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI.

Network

Network Set-up IP Address

Setting

IP Address/

Subnet Mask/

Default Gateway/

Primary DNS/

Secondary DNS

Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili

"Auto" za automatsko podešavanje.

Trebate da konfigurišete svaku opciju kad je u "IP Address

Setting" odabrano "Manual".

MAC Address

Proxy Server

Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena identifikaciona oznaka mrežnog uređaja.

Ako koristite proxy server, podesite naziv proxy servera i broj tačke pristupa.

Network (SSID)

Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni ruter.

Security

Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru.

Built-in Wireless LAN

Odaberite "Off" kako biste isključili ugrađeni bežični LAN.

Refresh Internet

Content

Server Display

Settings

Server Diagnostics

5

Funkcija "Built-in Wireless LAN" dostupna je zavisno od regije/države.

Za ponovno spajanje na Internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje

Internet sadržaja.

Prikazuje listu spojenih servera. Možete odabrati server koji će se prikazati u meniju Home.

Dijagnostikuje da li se može TV spojiti na svaki server u kućnoj mreži.

50

Renderer Renderer

Function

Renderer Access

Control

Omogućuje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisa na

TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, na primer digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.

Odaberite "On" za dopuštanje pristupa sa određenog upravljačkog uređaja.

Renderer Set-up

"Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup

TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi put. Kad je "Smart Select" podešen na "On", TV može da reaguje na infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U

"Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju.

51

Dodatne informacije

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu ć

Za Sonyjeve servisere i partnere:

Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda.

5

5

Vaš TV prijemnik se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 (samo KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x)/SU-WL700 zidni nosač ili SU-WH500 nosač za ka enje o zid (prodaju se posebno).

č

5

Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem ili sa nosačem za ka enje o zid pogledajte pripadajuće uputstvo za upotrebu.

č

Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (u ovom uputstvu za upotrebu).

Vodite računa da spoj uklonite kada postolje nije pričvršćeno na TV. (samo KDL-55NX81x,

KDL-46/40NX71x)

Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu stručnost, posebno kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dovoljnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja.

Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.

SU-WL500 (samo KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x)

Montažna kuka

Vijak (+PSW6  16)

Meka krpa

5

Pričvrstite montažnu kuku upotrebom vijaka +PSW6  16 isporučenih sa zidnim nosačem.

52

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a (SU-WL500)

Položaj sredine ekrana

Jedinica: cm

Naziv modela

KDL-

55NX81x

46NX71x

40NX71x

Dimenzije ekrana

127,6

108,3

94,4

77

66

58,2

Dimenzija sredine ekrana

8,6

14,1

17,8

48,2

48,2

48,2

Ugao (0°)

9,2

9,1

9,1

31,8

28

25,2

Ugao (20°)

72,3

62

54,7

49,5

49,5

49,5

Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.

UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba moći podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a.

Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 59).

Dijagram/tablica vijaka i kuka (SU-WL500)

Naziv modela KDL-

55NX81x

46NX71x

40NX71x

Položaj vijka e, j

Položaj vijka

Kod postavljanja montažne kuke na TV.

Položaj kuke b

Položaj kuke

Kod postavljanja TV-a na bazni nosač.

a* c*

* Položaj kuke "a" i "c" ne može se koristiti za modele iz gornje tablice.

(Nastavlja se)

53

SU-WL700

5

5

Prilikom montaže na zid uklonite donji poklopac i poklopac priključnica (samo KDL-52/40NX80x).

Obavezno koristite isporučene crne odstojnike prilikom montaže TV-a na zid (samo KDL-52/

40NX80x).

Mere opreza

Zidni nosač čvrsto montirajte na zid sledeći napomene u ovom uputstvu kao i u uputstvu za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem. Brojevi u zagradama označavaju faze postupka montaže sadržane u uputstvu za upotrebu zidnog nosača.

1

Proverite delove isporučene sa zidnim nosačem (

).

2

3

4

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

Odaberite mesto montiranja. (

B

-1)

Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi. Predvidite prazan prostor između TV-a, plafona i izbočenih delova zida, skladno uputstvu.

Montirajte na zid bazni nosač. (

B

-2 do

)

Odredite na zidu mesta za vijke i montirajte bazni nosač. Za pojedinosti pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

Ukoliko je potrebno, odvojite postolje sa

TV prijemnika. (

D

-1)

5

Za pojedinosti pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (u ovom uputstvu).

5

Spojite isporučeni kabl napajanja. (

E

-1)

(samo KDL-52/40NX80x, KDL-46/

40NX70x)

5

Ne pričvršćujte donji poklopac.

6

Postavite odstojnike (samo KDL-52/

40NX80x)

1 sigurno mesto, dalje od dometa dece.

2 odstojnika

(isporučeni).

5

Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja zategnite četiri prethodno uklonjena vijka u njihove rupe na zadnjoj strani TV-a.

7

Pričvrstite zidni nosač i zaštitni podupirač.

(

D

-3 do

D

-7)

8

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

Pripremite papirnatu šablonu. (

E

-2)

1. Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi i označite spoljnu ivicu TV-a na šabloni.

2. Zalepite šablonu na zid lepljivom trakom skladno uputstvu za upotrebu zidnog nosača.

Za završetak montaže sledite uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem

(

E

-3 do

F

)

54

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a (SU-WL700)

Položaj sredine ekrana

Jedinica: cm

Naziv modela

KDL-

55NX81x

52NX80x

46NX71x

46NX70x

40NX80x

40NX71x

40NX70x

Dimenzije ekrana

127,6

126,1

108,3

112,7

99,4

94,4

99,4

77

78,7

66

71,6

63,5

58,2

64,1

Dimenzija sredine ekrana

1,7

1,3

7,2

5,2

8,9

10,9

8,9

41,3

42,1

41,3

42,7

42,1

41,3

42,7

Ugao (0°)

7,5

5,1

7,5

5,2

7,5

5,1

7,5

36,3

38,9

32,5

36,2

33,7

29,9

33,7

Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.

Ugao (20°)

72,3

74,5

62

67,9

60,2

54,7

60,8

47,1

48,8

47,1

49,3

48,8

47,1

49,3

UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba moći podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 59).

(Nastavlja se)

55

SU-WH500

Za pravilnu montažu sa nosačem za ka enje o zid SU-WH500 pogledajte pripadajuće uputstvo za upott rebu.

č

Samo za KDL-55NX81x i KDL-46/40NX71x

Vijak (M6  16)

Kolut

Meka krpa

5

5

5

Pričvrstite dodatni pribor za SU-WH500 dok je TV okrenut ekranom prema dole.

Nije potrebno pričvrstiti i jastučiće isporučene sa SU-WH500. ( sa SU-WH500. (

-3 u "Installation" u uputstvu za SU-WH500)

-1 u "Installation" u uputstvu za SU-WH500)

Kolute pričvrstite na gornje dve rupe za vijke (pogledajte gornji crtež) upotrebom vijaka M6

16 isporučenih

56

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a (SU-WH500)

Za KDL-52/40NX80x and KDL-46/40NX70x, pogledajte uputstvo isporučeno sa SU-WH500 č

A

E

B

C

D

Položaj sredine ekrana

Naziv modela

KDL-

55NX81x

46NX71x

40NX71x

127,6

108,3

94,4

77

66

58,2

30,5

25

21,7

70,2

59,2

52,1

*

Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.

4,7

4,7

4,7

UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba moći podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 59).

cm *

57

Tehnički podaci

Sistem ekrana

TV sistem

LCD (Liquid Crystal Display) ekran

Analogni: Zavisno od odabrane države/područja: B/G/H, D/K, L, I

Digitalni: DVB-T2 (samo KDL-55NX813/52NX803/46NX713/46NX703/40NX803/40NX713/

40NX703) DVB-T/DVB-C

Sistem boje/video signala

Pokrivenost kanala

Izlazna snaga zvuka

Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)

Digitalni: MPEG-2 [email protected]/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/[email protected]

Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69

Digitalni: VHF/UHF

KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

10 W + 10 W

KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

8 W + 8 W + 10 W

Ulazne/izlazne priključnice

Antenski kabl

/

AV1

75-ohmska spoljna priključnica za VHF/UHF

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/ video izlaz.

Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

 COMPONENT IN

 COMPONENT IN

HDMI IN1, 2, 3, 4

Audio ulaz (phono priključnice)

Video:

KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x

1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x

1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital

Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN2)

PC ulaz

Video ulaz (phono priključnica)

 AV2

 DIGITAL AUDIO

OUT (OPTICAL)

 PC IN

Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)

PC ulaz (Mini D-sub 15-pin)

PC audio ulaz (mini priključnica)

USB priključnica

Priključnica za slušalice

CAM (Conditional Access Module) otvor

LAN

3D SYNC (samo

KDL-55NX81x, KDL-46/

40NX71x)

10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Zavisno od mrežnog okruženja, brzina povezivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)

* Za LAN povezivanja koristite kabl kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (opcija).

3D Sync priključnica za dodatno nabavljivi odašiljač

58

Naziv modela KDL-

Napajanje i ostalo

52NX80x 46NX70x 40NX80x 40NX70x

Napajanje

Veličina ekrana (mereno dijagonalno)

Rezolucija ekrana

Potrošnja energije u "Home"/

"Standard" modu u "Shop"/

"Vivid" modu

Potrošnja energije u pripravnom stanju* 1

Prosečna godišnja potrošnja energije*

2

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Oko 132,2 cm/52 inča

1920 tačaka (horizontalno)  1080 linija (vertikalno)

125 W 96 W 104 W

169 W

183 kWh

Oko 116,8 cm/46 inča

129 W

0,23 W (18 W kad je "Quick Start" podešen na

"On")

140 kWh

Oko 101,6 cm/40 inča

133 W

0,2 W (18 W kad je "Quick Start" podešen na

"On")

152 kWh

Dimenzije (približno) (š  v  d) sa postoljem

126,1

81,9

40 cm bez postolja

Masa (približno)

126,1

78,7

6,4 cm sa postoljem bez postolja

Isporučeni pribor

Dodatni pribor

36,1 kg

30,1 kg

112,7

74,8

32 cm

112,7

71,6

6,4 cm

27,8 kg

24 kg

Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 4).

Zidni nosač: SU-WL700 č

TV postolje: SU-52NX1 (KDL-52NX80x)

SU-46NX1 (KDL-46NX70x)

SU-40NX1 (KDL-40NX80x/ 40NX70x)

99,4

66,9

29 cm

99,4

63,5

6,4 cm

23,8 kg

20,1 kg

81 W

109 W

118 kWh

99,4

67,3

29 cm

99,4

64,1

6,4 cm

22,6 kg

19,2 kg

Naziv modela KDL-

Napajanje i ostalo

55NX81x 46NX71x

Napajanje

Veličina ekrana (mereno dijagonalno)

Rezolucija ekrana

Potrošnja energije u "Home"/

"Standard" modu u "Shop"/

"Vivid" modu

Potrošnja energije u pripravnom stanju* 1

Prosečna godišnja potrošnja energije* 2

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Oko 138,8 cm/55 inča

1920 tačaka (horizontalno)

1080 linija (vertikalno)

118 W

180 W

0,2 W (18 W kad je "Quick

Start" podešen na "On")

172 kWh

Oko 116,8 cm/46 inča

107 W

158 W

156 kWh

Dimenzije (približno) (š

v

d) sa postoljem

127,6  80  32,3 cm bez postolja

Masa (približno)

127,6  77  3,2 cm sa postoljem bez postolja

Isporučeni pribor

Dodatni pribor

32,2 kg

26,9 kg

108,3  69  27 cm

108,3  66  3,1 cm

24,4 kg

20,5 kg

Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 4).

Zidni nosač: SU-WL700, SU-WL500 č

TV postolje: SU-B550S (KDL-55NX81x)

SU-B460S (KDL-46NX71x)

SU-B400S (KDL-40NX71x)

3D naočare: TDG-BR100/TDG-BR50

3D Sync odašiljač: TMR-BR100

40NX71x

Oko 101,6 cm/40 inča

97 W

142 W

142 kWh

94,4  61,2  24,5 cm

94,4  58,2  3,2 cm

19,8 kg

16,1 kg

* 1 U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon završetka potrebnih internih postupaka.

*

2

4 sata dnevno i 365 dana godišnje

(Nastavlja se)

59

5

Za smanjenje potrošnje energije

– kad smanjite pozadinsko osvetljenje (svetlinu ekrana), smanji se potrošnja energije.

"Eco" podešenja (npr. "Power Saving", "Idle TV Standby" ) pomažu vam da smanjite potrošnju energije i tako si smanjite račun za električnu energiju.

kad TV isključite prekidačem nikakva.

ENERGY SAVING SWITCH

(samo na nekim modelima), potrošnja energije će biti gotovo

Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Tablica ulaznih signala računara za

PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4

Rezolucija

Signali

VGA

SVGA

XGA

WXGA

SXGA

(samo Full

HD model)

i

(piksela)

640

800

1024

1280

1280

1360

1280

Vertikalno

(linija)

480

600

768

768

768

768

1024

i frekvencija (kHz)

31,5

37,9

48,4

47,4

47,8

47,7

64

Vertikalna frekvencija (Hz)

60

60

60

60

60

60

60

HDTV*

(samo Full

HD model)

1920

1080 67,5 60

Standard

VGA

VESA smernice

VESA smernice

VESA

VESA

VESA

VESA

EIA*

* Kad se vremensko podešenje za 1080p primjenjuje na HDMI ulaz, smatrat će se vremenskim podešenjem za video signal, a ne za PC signal. To će utjecati na podešenja za "Video Input Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel". Kad je aktiviran mod prikaza dve slike, sadržaji sa računara i TV kanal/kompozitni video se prikazuju uporedno na ekranu.

5

5

5

PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.

PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.

Za najbolji kvalitet slike savetujemo vam korištenje signala iz tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije

(deblje odštampano).

60

U slučaju problema

Proverite da li trepće indikator

(pripravno stanje) crveno.

Kad trepće indikator

(pripravno stanje).

Uključena je funkcija automatske dijagnostike.

1

Izmerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od tri sekunde.

2

Na primer, indikator može da zatreperi triput, isključi se na tri sekunde, zatim ponovo zatreperiti triput.

Pritisnite

na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabl, te obavestite prodavca ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).

Kad indikator

(pripravno stanje) ne trepće.

1

Proverite opcije navedene u tablici ispod.

2

Problem Objašnjenje/Rešenje

Slika

Nema informacija sa spojene opreme.

Prikazuju se senke ili dvostruke slike.

Na ekranu se prikazuje samo

šum.

5

5

5

5

Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.

Proverite spoj između spoljnog uređaja i TV-a.

Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.

Proverite lokaciju i usmerenje antene.

5

5

Proverite da li je antena slomljena ili savijena.

Proverite da li je antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne upotrebe,

1-2 g. na morskoj obali).

5

Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem (str. 48).

Pri gledanju TV programa prisutne su smetnje slike ili zvuka.

Na ekranu se mestimično pojavljuju crne i/ili svetle tačkice.

Slike su izobličene.

5

Ekran se sastoji od piksela. Male crne i/ili svetle tačke (pikseli) na ekranu ne predstavljaju kvar.

Slika nema boje.

Slika iz opreme spojene na priključnice 

COMPONENT IN nije u boji.

Nema slike iz spojene opreme.

5

5

Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 43).

Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 43).

5

Odaberite "Reset" u "Picture" (str. 42).

5

Proverite da li su priključci spojeni u priključnice

COMPONENT

IN pravilno i do kraja.

Nije moguć odabir spojene opreme u meniju Home.

5

5

5

5

5

5

Uključite spojenu opremu.

Proverite priključenje kabla.

Pritisnite tipku

za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.

Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj kao

što je digitalni fotoaparat.

Proverite da li je memorijska kartica pravilno formatirana (u opremi poput digitalnog fotoaparata).

Postupci nisu garantovani za sve USB uređaje. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija USB uređaja i video zapisa koji se reprodukuju.

5

5

Proverite priključenje kabla.

Podesite servere koji će se prikazivati u meniju Home (str. 38).

(Nastavlja se)

61

Problem

3D naočare ne pristaju dobro.

Objašnjenje/Rešenje

5

5

5

5

Pogledajte sledeće uputstvo i sliku.

Pomerite obe preklopke na bilo kojoj strani za podešavanje veličine.

Zatvorite krila naočara lagano prema unutra za podešavanje preklopke.

(

)

Savite (podesite) krila za ugodnije nošenje. (

Podesite podloške za nos prema svom nosu. (

B

)

)

3D naočare

TDG-BR100

LED indikator na 3D naočarama trepće.

5

5

5

5

Pogledajte sledeća objašnjenja i sliku.

Zatreperi svake 3 sekunde: Pokazuje da su naočare uključene.

Zatreperi triput: Pokazuje da su naočare isključene. Naočare se isključe ako zadržite prekidač pritisnutim 2 sekunde ili ako se ne detektuje signal iz 3D Sync odašiljača duže od 5 minuta.

Zatreperi triput svake 3 sekunde: Pokazuje da je baterija gotovo ispražnjena. Zamenite bateriju.

3D naočare

TDG-BR100

Ne možete uključiti 3D naočare.

LED indikator

5

Zamenite bateriju u skladu prema sledećem uputstvu i ilustracijama.

1

Otvorite poklopac baterije kovanicom ili sličnim predmetom.

2

3

4

5

Potisnite ivicu baterije i izvadite je pod uglom.

Umenite bateriju (CR2032) sa pozitivnim (+) polom prema gore.

Zatvorite poklopac baterije kovanicom ili sličnim predmetom.

Proverite da je poklopac zatvoren.

Baterija

(CR2032)

Kovanica itd.

3D naočare

TDG-BR100

5

Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca baterije, pazite da pravilno umetnete kovanicu itd. u otvor kako ne bi ispala.

62

Problem

Ne prikazuju se 3D slike./

3D efekat je slab.

Pri gledanju 3D slike prikazuju se crne linije na oba bočna kraja ekrana.

Kad TV detektuje 3D signal, automatski se uključuje 3D prikaz.

Prilikom detektovanja 3D signala automatski se pojavljuje poruka "3D signal is detected.".

Zvuk

Nema zvuka.

Objašnjenje/Rešenje

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Proverite vezu između 3D Sync odašiljača i 3D SYNC OUT (str. 24).

Pre spajanja 3D Sync odašiljača svakako isključite TV.

Prikažite na ekranu "3D Menu" pritiskom tipke

OPTIONS

na daljinskom upravljaču po završetku povezivanja (str. 25).

Pritisnite

3D

na daljinskom upravljaču (str. 24).

Zamenite bateriju u 3D naočarama (str. 62).

Proverite da li su 3D naočare uključene.

Podesite odgovarajući ugao 3D Sync odašiljača pomoću preklopke za podešavanje ugla ili ga premestite.

Proverite da nema prepreka između 3D Sync odašiljača i 3D naočara.

Kad se pojavljuje "3D Menu" meni ali se ne prikazuju 3D slike, isključite uređaj koji reprodukuje 3D sadržaj i ponovo ga uključite.

3D Sync odašiljač možda neće raditi pod direktnim sunčevim svetlom.

3D doživljaj može varirati zavisno od gledaoca.

3D efekat može biti manje naglašen ako je okolna temperatura niska.

3D efekat može biti manje naglašen i boja prikaza može se promeniti ukoliko se premestite u ležeći položaj ili nagnete glavu.

5

Crne linije prikazuju se na oba bočna kraja ekrana kako bi se procesovali

3D signali za simulirani mod 3D prikaza ili pri podešavanju dubine 3D slika u "3D Depth Adjustment" (str. 25).

5

Odaberite "Off" u meniju "Auto 3D" za ručno uključenje ili isključenje

3D prikaza (str. 44).

5

Odaberite "Off" u "3D Signal Notification" (str. 44).

5

5

5

5

Pritisnite tipku

+/–

ili

(isključivanje zvuka).

Proverite da li je funkcija "Speakers" podešena na "TV Speakers" (str. 46).

Kod upotrebe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal zvuka.

Kad odaberete analogni (RF) kanal te su slike prikazane pravilno, pogle dajte "System" u "Manual Programme Preset" (str. 46) i promenite sistem emitovanja.

-

Kanali

Ne može se odabrati željeni kanal.

Neki kanali su prazni.

Ne možete da gledate diggg it alne kanale.

5

Odaberite između digitalnog i analognog moda te odaberite željeni kanal.

5

5

5

Kanal je samo za kodirane/pretplatne programe. Pretplatite se na plaćenu

TV uslugu.

Kanal služi samo za prenos podataka (bez slike i zvuka).

Obratite se davaocu usluge za detalje o prenosu.

5

5

Obratite se lokalnom davaocu usluga za informacije da li su digitalni programi dostupni kod vas.

Nabavite antenu sa većim pojačanjem.

(Nastavlja se)

63

Problem

Mrežno povezivanje

Veza ne može da se uspostavi.

Nije pronađen server, nije preuzeta lista i nema reprodukcije.

Promene na serveru se ne izvode pravilno.

Ne prikazuju se fotografije, muzika ili video zapisi.

TV nije moguće pronaći sa uređaja koji podržava renderovanje.

Ne možete pristupati widgetima iako su već instalirani.

Objašnjenje/Rešenje

5

5

5

5

5

5

Proverite povezivanje

Proverite da li koristite za LAN povezivanje ravan kabl.

Proverite da li je kabl spojen čvrsto.

Proverite spoj između TV-a i rutera.

Proverite podešenja

Promenite IP adresu DNS provajdera (str. 38).

Obratite se pružaocu pristupa Internetu.

Navedite IP adresu rutera ako ne znate DNS svog Internet operatora.

5

5

5

5

Kad koristite računar kao server

5

5

5

Nakon promene podešenja servera, isključite i uključite TV pritiskom tipke  na TV-u.

Izvedite "Server Diagnostics" (str. 38).

Proverite da li je računar uključen. Nemojte isključivati računar tokom pristupa.

Ako je na računaru instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja sa spoljnih uređaja. Detalje potražite u uputstvu isporučenom sa sigurnosnim softverom.

Zaustavite serversku aplikaciju i restartujte je ako server ne radi stabilno. Ako je server i dalje nestabilan, restartujte računar.

Isključite nepotrebne aplikacije na računaru; server je možda preopterećen.

Smanjite količinu sadržaja; server je možda preopterećen.

5

Ponekad se promene ne primenjuju na menije na TV-u čak i ako se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na serveru. Vratite jedan nivo unazad i opet pokušajte da otvorite folder ili server.

5

5

5

Prethodna provera

5

5

5

Proverite da li spojeni uređaj podržava DLNA.

Postupci nisu garantovani za sve servere. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija servera i trenutnog sadržaja.

Uključite spojeni uređaj.

Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja servera.

Proverite podešenja

5

5

Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Server Display Settings"

(str. 38).

Proverite da li je server pravilno konfigurisan.

Proverite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.

Ako je "IP Address Settings" u "Network Set-up" (str. 50) podešeno na

"Auto", TV-u može trebati neko vreme da prepozna uređaj ako nema

DHCP servera.

Pri reprodukciji sadržaja sa računara, podesite postavke firewall.

5

5

5

5

Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja uređaja.

Proverite povezivanja ili podešenja bežičnog LAN-a (str. 35).

Proverite podešenja

Proverite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 51).

Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Renderer Access

Control" (str. 51).

5

5

5

Proverite da li je LAN kabl ili kabl napajanja rutera/modema pravilno spojen.

Proverite spajanja i postavke bežičnog LAN-a.

Pokušajte kasnije koristiti widgete. Možda server pružaoca sadržaja widgeta ne funkcioniše.

* Svoj ruter/modem morate unapred podesiti za spajanje na Internet. Za podešenja rutera/modema obratite se svom davaocu Internet usluga.

64

Problem Objašnjenje/Rešenje

Ne radi veza sa bežičnim

LAN-om ili je radio prijem slab.

5

5

Proverite smeštaj TV-a i rutera za bežični LAN. Na kvalitet signala mogu uticati sledeći razlozi.

U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrotalasne pećnice, fluorescentna svetla i sl.

Između rutera za bežični LAN i TV-a nalaze se podovi ili zidovi.

Pri upotrebi USB adaptera za bežični LAN, pomerite ga pomoću produžnog kabla sa baznom stanicom (opcija) kako biste izbegli smetnje signala.

5

To je normalno kad nije dostupan pristup Internetu.

Pojavljuje se samo nekoliko ikona pod "Network" u meniju Home.

Opšte

TV ne može da se uključi.

BRAVIA Internet Video ima lošu sliku.

BRAVIA Internet Video ima malu sliku.

Neki Internet video sadržaji imaju manjak detalja, posebno pri brzim pokretima ili tamnim scenama.

Internet video ima sliku dobrog kvaliteta ali nema zvuka.

Internet Video Guide ne pokazuje mnogo video zapisa.

Izobličena slika i/ili zvuk.

TV prijemnik se automatski isključuje.

TV prijemnik se automatski uključuje.

Neki izvori signala se ne mogu odabrati.

Daljinski upravljač ne radi.

HDMI oprema ne prikazuje u "HDMI Device Selection".

Ne možete odabrati "Off" u

"Control for HDMI".

Zaboravili ste lozinku za

"Parental Lock".

5

Proverite da li je prekidač za uključenje (str. 13).

ENERGY SAVING SWITCH

(

) u položaju

5

5

Kvalitet video zapisa prikazanog na TV-u zavisi od kvaliteta video zapisa koju pruža davaoc usluge te o spojenom širokopojasnom Internetu.

Pritisnite

Pritisnite sadržaja.

/

Internet vezi.

za zumiranje i odzumiranje.

5

Kvalitet video zapisa i veličina slike menjaju se zavisno od brzine

Internet veze i kvaliteta isporučenog sadržaja.

5

5

5

Kvalitet zavisi od sadržaja koji isporučuje davaoc usluge kao i o vašoj

Internet video sadržaji su takve prirode da ne sadrže svi zvuk.

OPTIONS

i odaberite kategorije za prikaz obimnijeg

5

5

5

5

Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, fenovi za kosu ili dodatna oprema.

Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV prijemnika.

Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.

Odmaknite antenski/kablovski kabl od ostalih kablova.

5

5

5

Proverite da li je uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration" za "On Timer" (str. 41).

Proverite da li je aktiviran "Idle TV Standby" u "Eco" (str. 41).

Proverite da li je uključen "On Timer" (str. 41).

5

5

5

5

Zamenite baterije.

Možda je vaš TV u SYNC modu.

Pritisnite

SYNC MENU

, odaberite "TV Control", a zatim "Home

(Menu)" ili "Options" kako biste upravljali TV-om.

5

Proverite da li imate "Control for HDMI" kompatibilnu opremu te da li je opcija "Control for HDMI" podešena na "On".

5

Odaberite "AV Preset" te potvrdite podešenje "Always" za izvore ulaznog signala (str. 49).

Ne možete odabrati "Off" ni za jedan audio sistem koji podržava

"Control for HDMI". Ako želite da prebacite audio izlaz na zvučnike

TV-a, odaberite "TV Speakers" u meniju "Speakers" (str. 46).

5

Umesto PIN koda unesite 9999. (PIN kôd 9999 može uvek da se upotrebljava.)

(Nastavlja se)

65

Problem

Nisu podešeni svi kanali kablovskog sistema.

Oko TV-a se oseća toplota.

Objašnjenje/Rešenje

5

Proverite informacije o dostupnosti kablovske televizije na Internet stranici za korisničku podršku.

http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

5

Kad se TV prijemnik koristi duže vreme njegovo okruženje se zagreje.

Možda ćete osetiti povišenu temperaturu ukoliko dodirnete rukom.

66

EKOLOŠKA NALEPNICA EU

Visoka energetska efikasnost

Smanjena emisija CO

2

Dizajn pogodan za popravku i recikliranje

Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtevima plana ekološkog označavanja Evropske unije.

ES-CAT/022/002

U kompaniji Sony stalno ponovno osmišljavamo i menjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali inovativne digitalne uređaje za zabavu. Takođe neprestano promišljamo i procenjujemo svoje proizvode, procese i potencijalni efekat na planetu.

Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smeru, ovaj proizvod je dobio evropsku nagradu

"Eco label" koju izdaje Evropska komisija. Za više informacija posetite sledeći link:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Sony daje minimalno 2 godine garanc je na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje u trajanju od 7 godina.

i

Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posetite

http://www.sony-europe.com/myproduct/

http://www.sony.net/

© 2010 Sony Corporation

4-180-178-

F5

(1)

OVLAŠ

Ć

ENI SERVISI

Input

Milentija Popovi

ć

a 18

Beograd

011 2132 877, 311 9431

BG Elektronik

Dragoslava Srejovi

ć

a 1b

Beograd

011 2086 666

ETC Electronic

Ustani

č

ka 128b

Beograd

011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovi

ć

a 8

Beograd

011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29

Beograd

011 3223 674, 3370 369

G.P. Electronic

Save Tekelije 23a

Zrenjanin

023 526 115

MD Servis Centar

Save Kova

č

evi

ć

a 11a

Niš

018 524 072

JEC

Bul. Slobodana Jovanovi

ć

a 28

Novi Sad

021 401 134

Nanochip

Kireška 43b

Subotica

024 554 558

Conto-T Servis

Đ

oka Miraševi

ć

a M3

Podgorica

020 620 980

TV Video Centar

Save Kova

č

evi

ć

a 153

Podgorica

020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb

Tivat-Kotor

032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Me

đ

edovi

ć

a

Bijelo Polje

050 431 399

Predstavništvo Sony Central and

Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a

11 070 Novi Beograd

Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00 www.sony.rs

[email protected]

Podložno tehni č kim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project