User manual | Myth 5 gebruiksaanwijzing snel (NL, GB en D)

De Snelle Handleiding
1. Haal het apparaat uit de doos en verwijder
voorzichtig de verpakking: de speciale acryl
afwerking is namelijk erg gevoelig voor krassen!
Kontroleer het uiterlijk van de versterker: bij
beschadiging neemt u onmiddellijk kontakt op met uw
leverancier.
Bewaar altijd de complete verpakking: dit in verband
met eventuele schadeclaims en om het apparaat in de
toekomst veilig te kunnen vervoeren.
2. Zet de versterker op een plaats met voldoende
luchttoevoer rondom, maar plaats hem nooit:
- bovenop een eindversterker of ander
warmteproducerend apparaat,
- direkt op of onder een CD-speler of ander
apparaat,
- in het direkte volle zonlicht.
De versterker weegt ruim 7 kg: zet hem daarom op
een stevige ondergrond.
3. Sluit de luidsprekers aan op de luidsprekeruitgangen.
Gebruik de beste kabels die te krijgen zijn (zoals
Siltech).
4. Sluit de andere apparaten van uw systeem aan. De
volgende ingangen zijn aanwezig:
LINE 2 LINE 1 TUNER
CD
TAPE IN
Myth 3 / Myth 5
5. Verbind de TAPE OUT met de ingang van de
recorder.
6. Verbind de netsteker met de wandkontaktdoos, draai
de volumeregelaar geheel dicht (linksom).
7. Schakel de netspanning in met de ON/OFF
schakelaar op het achterpaneel.
Op het voorpaneel gaat nu een rood lampje knipperen
naast de STANDBY toets.
Na enkele seconden wordt de CD ingang
geselekteerd (rood lampje).
De versterker is klaar voor gebruik.
8. Kies de gewenste ingang met een van de vijf toetsen
op het voorpaneel (of met de nummertoetsen (1 - 5)
op de afstandsbediening).
Regel het volume op het juiste niveau af met de
VOLUME draaiknop (of de VOLUME UP/DOWN
toetsen van de afstandsbediening).
9. Meer informatie over deze en andere funkties vindt u
in de uitgebreide Gebruiksaanwijzing.
10.Veel luisterplezier met uw Sphinx Myth 5
geïntegreerde stereoversterker!
Get started in ten steps...
1. Remove the equipment from the carton and carefully
remove all packaging materials: the special acrylic
finish being very scratch-prone!
Check the power amp visually: if you detect any
defect please contact your distributor immediately.
Keep all packaging materials: in case of any damage
claims and to safely transport the equipment in future.
2. The amplifier should be placed in such a way as to
allow sufficient airflow around it, but never:
- on top of a power amplifier or other heat producing
equipment,
- on top or underneath a CD player or other digital
equipment,
- in direct sunlight.
The amps weighs over 8 kg: so place it on a sturdy
support.
3. Connect the loudspeakers to the terminals. Use the
best cable quality available (such as Siltech).
4. Connect the other components of your system. The
following inputs are available:
LINE 1
TUNER
TAPE IN
LINE 2
CD
Myth 5
5. Connect the TAPE OUT to the inputs of the recorder.
6. Connect the power connector to a power receptacle.
Turn the volume control fully counterclockwise.
7. Switch the amp on with the ON/OFF switch on the
rear panel.
The red LED next to the STANDBY button on the front
panel will blink.
After a few seconds the CD input will be selected (red
LED).
The amp is now ready for use.
8. Select an input with one of the five input select
buttons on the front panel (or with the numbered
buttons on the remote control).
Adjust the sound level with the large VOLUME control
or the VOLUME UP/DOWN buttons on the remote
control).
9. You will find more information about these and other
functions in the User Manual.
10.We wish you many enjoyable listening hours with
your new Sphinx Myth 5 Integrated Stereo
Amplifier!
Anschliessen des Verstärkers in zehn Schritten
1. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und
entfernen Sie vorsichtig alles Verpackungsmaterial:
die spezielle Acryl-Oberfläche ist sehr
kratzempfindlich!
Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle äusserliche
Mängel: sollten Sie irgendeinen Defekt sehen nehmen
Sie bitte sofort Kontakt mit dem Vertrieb auf.
Bewahren Sie alles Verpackungsmaterial; im Falle
eines Transportschadensersatzanspruches und um
das Gerät in der Zukunft sicher transportieren zu
können.
2. Der Verstärker sollte in jedem Fall so aufgestellt
werden, daß ausreichend Ventilation vorhanden ist,
aber nie:
• auf einem Endverstärker oder anderen Hitze
ausstrahlenden Geräten,
• ober- oder unterhalb eines CD-Spielers oder
anderen digitalen Geräten,
• in direktem Sonnenlicht
Der Verstärker wiegt mehr als 8 kg, sorgen Sie daher
für einen stabilen Standplatz.
3. Verbinden Sie die Lautsprecher mit den Ausgängen.
Benutzen Sie qualitativ gutes Lautsprecherkabel (wie
zum Beispiel Siltech).
Myth 5
4. Schliessen Sie die anderen Teile Ihrer Anlage an.
Die folgenden Eingänge sind vorhanden:
CD LINE 1 LINE 2 TUNER TAPE IN
5. Verbinden Sie TAPE OUT mit den Eingängen an
Ihrem Recorder.
6. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, und
drehen Sie den Lautstärkeregler im entgegengesetzten
Uhrzeigersinn auf Null.
7. Schalten Sie den Verstärker ein mit dem ON/OFF
Schalter an der Rückseite des Geräts.
Das rote LED neben der MUTE Taste auf der
Frontseite des Verstärkers leuchtet auf.
Nach ein paar Sekunden wird der CD-Eingang gewählt
(rotes LED). Der Verstärker ist nun gebrauchsfertig.
8. Wählen Sie einen beliebigen Eingang mit einer der
fünf Drucktasten an der Frontseite des Geräts (oder
mit den nummerierten Tasten der Fernbedienung)
9. Sie finden mehr Informationen über diese und
andere Funktionen in der Gebrauchsanleitung.
Wir wünschen Ihnen viele genussvolle Musikstunden
mit Ihrem neuen Sphinx Myth 5 Vollverstärker.
Download PDF