D23620 - 2helpU
544666-10 SK
D23620
2
3
4
5
OKRUŽNÁ PÍLA
D23620
Blahoželáme vám!
Popis (obr. A)
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Vaša okružná píla D23620 je určená na
profesionálne rezanie dreva a plastov.
1 Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
2 Poistné tlačidlo
3 Predná rukoväť
4 Aretačné tlačidlo
5 Výstup na odvádzanie prachu
6 Pätka píly
7 Štiepací klin
8 Páka spodného krytu
9 Spodný kryt
10 Rezný kotúč
11 Nastavovacia skrutka šikmých rezov
12 Značka pre šikmé rezy
13 Značka pre priame rezy
14 Nastavovacia skrutka hĺbky rezu
15 Paralelné vodidlo
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Hĺbka rezu:
mm
Priemer rezného kotúča
mm
Hrúbka pílového kotúča
mm
Priemer upínacieho
otvoru kotúča
mm
Nastavenie uhla šikmého rezu
Hmotnosť
kg
D23620
230
1 150
5 000
65
184
2,5
16
0 - 50°
5,5
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Poistky
230 V náradie 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Okružnú pílu
1 Paralelné vodidlo
1 Upevňovací kľúč pílového kotúča
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Poklesy napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy
napätia. Pri nepriaznivom priebehu napätia
môže byť ovplyvnená funkcia ostatných
zariadení.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Ak je hodnota systémového odporu
napätia priemerne nižšia než 0,25 Ω,
nie je pravdepodobné, že by dochádzalo
k problémom.
6
•
Montáž a nastavenie
Skôr než začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
•
Nastavenie hĺbky rezu (obr. A a B)
•
•
•
Uvoľnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu
(14).
Nastavte pätku píly (6) tak, aby ste získali
požadovanú hĺbku rezu.
Pritiahnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu
(14).
•
Nastavenie štiepacieho klinu (obr. E)
Správne nastavenie štiepacieho klinu (7) je
uvedené vo výreze obr E. Vôľu klinu nastavte
vždy po výmene kotúča alebo kedykoľvek je
to nutné.
• Nastavte hĺbku rezu na 0 mm, aby ste získali
prístup k upínacím skrutkám štiepacieho
klinu.
• Uvoľnite skrutky (21) a nastavte štiepací
klin na maximálnu dĺžku.
• Nastavte vôľu.
• Dotiahnite skrutky (krútiaci moment: 4 5 Nm).
Ak chcete získať optimálne výsledky,
nechajte pílový kotúč vyčnievať z
obrobku asi 3 mm (viď detail v obr. B).
Nastavenie šikmých rezov (obr. C)
Uhol šikmých rezov môže byť nastavený
v rozmedzí 0° až 45°.
• Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých
rezov (11).
• Nakloňte pätku píly (6) tak, aby značka
označovala na mierke požadovaný uhol
šikmého rezu.
• Pritiahnite nastavovaciu skrutku šikmých
rezov (11).
Montáž a nastavenie paralelného dorazu
(obr. F)
Paralelný doraz (15) sa používa na rezanie
rovnobežných rezov s hranou obrobku.
Nastavenie pätky píly na rezanie v uhle 90°
(obr. D)
•
•
•
•
Montáž
• Uvoľnite poistnú skrutku (22) tak, aby bol
umožnený priechod paralelného vodidla.
• Podľa nákresu zasuňte paralelné vodidlo
(15) do pätky píly (6).
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (22).
Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu
0°.
Pomocou páky (8) zasuňte ochranný kryt
pílového kotúča a postavte pílu na stranu
pílového kotúča.
Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých
rezov (11).
Priložte k pílovému kotúču uhlomer
a nastavte pätku píly do uhla 90°.
- Pomocou imbusového kľúča nastavte
zarážku (16).
Nastavenie
• Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (22) a nastavte
paralelné vodidlo (15) na požadovanú
šírku.
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (22).
Výmena pílového kotúča (obr. E)
•
•
•
Zaskrutkujte rukou upínaciu skrutku
pílového kotúča (17) tak, aby bola podložka
usadená na svojom mieste. Otáčajte
skrutkou v smere pohybu hodinových
ručičiek.
Pri otáčaní pílového kotúča stlačte
zaisťovacie tlačidlo (4), aby došlo
k zablokovaniu pílového kotúča.
Pomocou kľúča poriadne pritiahnite
upínaciu skrutku pílového kotúča.
Pokyny na obsluhu
Použite aretačné tlačidlo (4) a otáčaním
kľúča (18) dodávaného s pílou proti smeru
pohybu hodinových ručičiek vyskrutkujte
upínaciu skrutku pílového kotúča (17).
Pomocou páky (8) sklopte spodný kryt
pílového kotúča (9) a vymeňte pílový kotúč
(10). Pri opätovnej montáži nainštalujte do
správnej polohy podložky (19 a 20).
Skontrolujte smer otáčania pílového
kotúča.
•
•
•
•
•
7
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Zaistite, aby bol obrábaný materiál
pevne upnutý.
Na náradie príliš netlačte a na
pílový kotúč netlačte z boku.
Vy v a r u j t e s a p r e ť a ž o v a n i u
náradia.
Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové kotúče.
možné pripojiť priamo k otvoru na odvod
prachu.
Nepoužívajte túto pílu na malé rezy.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Pred začatím prevádzky:
• Uistite sa, či boli správne namontované
ochranné kryty. Ochranný kryt pílového
kotúča musí byť v uzavretej polohe.
• Skontrolujte, či sa pílový kotúč otáča
v smere, ktorý zodpovedá šípkam na
použitom kotúči.
Údržba
Vaše elektrické náradie značky DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Z bezpečnostného hľadiska je hlavný vypínač
(1) vášho náradia vybavený poistným tlačidlom
(2).
• Náradie odistíte stisnutím poistného
tlačidla.
• Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač
(1). Hneď ako bude hlavný vypínač
uvoľnený, poistné tlačidlo bude automaticky
aktivované, aby sa zabránilo náhodnému
zapnutiu píly.
•
•
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Čistenie
Náradie nezapínajte ani nevypínajte,
pokiaľ sa pílový kotúč dotýka
obrobku alebo iných materiálov.
Nemanipulujte so zámkom hriadeľa
pokiaľ je náradie v chode.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Držanie a vedenie píly (obr. A)
•
•
•
•
•
Pre správne vedenie pílu uchopte za hlavnú
rukoväť a za prednú rukoväť (3).
Ak chcete dosiahnuť presné výsledky,
upnite si obrobok zdola nahor.
Kopírujte líniu rezu narysovanú na obrobku
značkou (13).
Pri reze v sklone 45° kopírujte rysku
značkou (12).
Dbajte na to, aby bol prívodný kábel vedený
za zadnou časťou píly.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Odsávanie prachu (obr. A)
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Vaša píla je vybavená výstupným otvorom na
odvod prachu (5).
• Vždy, keď je to možné, pripojte k náradiu
odsávacie zariadenie zodpovedajúce
príslušným predpisom, ktoré sa týkajú
emisií prachu.
• Vždy používajte odsávacie zariadenie
zodpovedajúce platným nariadeniam, ktoré
sa týkajú prachových emisií vznikajúcich pri
rezaní dreva. Hadice väčšiny vysávačov je
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
8
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie všetkých nižšie uvedených
pokynov môže viesť k spôsobeniu zranenia
elektrickým prúdom, k požiaru alebo
k vážnemu poraneniu. Označenie „elektrické
náradie” vo všetkých nižšie uvedených
upozorneniach odkazuje na vaše náradie
napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez napájacieho kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
Vyhlásenie o zhode
D23620
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/
EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-11.
1
a
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrácie RMS prenášané
na obsluhu
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického
výkonu)
b
104 dB(A)
115 dB(A)
< 2,5 m/s2
2,8 dB(A)
c
2,8 dB(A)
2
a
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
b
c
d
9
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na
pracovisku a nedostatok svetla môže viesť
k vzniku nehody.
S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Odvrátenie
pozornosti môže viesť k strate kontroly nad
náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte.
Nepoužívajte s uzemneným elektrickým
náradím žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkým prevádzkovým
podmienkam. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte kábel na
prenášanie náradia, na jeho posúvanie a
pri odpájaní náradia od elektrickej siete
e
3
a
b
c
d
e
f
g
za neho neťahajte. Prívodný kábel držte
mimo dosahu tepelných zdrojov, oleja,
ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pokiaľ používate elektrické náradie
vonku, používajte iba predlžovací kábel
určený na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4
a
b
Osobná bezpečnosť
Pri práci s elektrickým náradím buďte
neustále pozorní, sledujte, čo robíte
a používajte zdravý rozum. S náradím
nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s elektrickým náradím môže mať za
následok vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti.Vždy používajte ochranu
zraku.Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
rotačných častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Nenakláňajte sa.Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na
pripojenie odsávania a zberným vakom,
skontrolujte tieto funkcie a uistite sa, či
sú správne používané. Použitie týchto
c
d
e
f
g
10
Prevádzka a údržba elektrického
náradia
Náradie nepreťažujte. Používajte správny
typ náradia pre vašu prácu. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred prevádzaním akéhokoľvek
nastavenia, pred výmenou príslušenstva
alebo pred uložením náradia vždy
odpojte prívodný kábel od zásuvky. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia.
Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené
alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené
diely alebo akúkoľvek inú poruchu,
ktorá môže mať vplyv na správny chod
náradia. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho porúch vzniká
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sú menej náchylné
na zanášanie nečistotami a sú lepšie
ovládateľné.
Používajte elektrické náradie,
príslušenstvo a pracovné nástroje podľa
tu uvedených pokynov a spôsobom,
ktorý je určený pre každý jednotlivý
typ elektrického náradia. Vždy berte do
úvahy pracovné podmienky a typ práce,
ktorú budete vykonávať.Použitie náradia
iným spôsobom a na iné než odporučené
účely môže viesť k vzniku nebezpečných
situácií.
5
a
Opravy
Vaše náradie nechajte opravovať iba
osobou s príslušnou kvalifikáciou
za použitia výhradne originálnych
náhradných dielov. Tým bude zaistená
bezpečnosť chodu náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky
píly
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhujúceho
pred jeho pôsobením:
- spätný ráz je náhlou reakciou, ktorá
je spôsobená zovretím, odskočením
alebo nesprávnym nastavením pílového
kotúča, čo ďalej spôsobuje nekontrolované
nadvihnutie píly a jej vymrštenie od obrobku
smerom k obsluhujúcemu;
- keď dôjde k pritlačeniu kotúča alebo k jeho
odskočeniu od zárezu, kotúč sa zastaví
a reakcia motora odmrští pílu rýchlo späť,
smerom k obsluhujúcemu;
- keď dôjde k pokrúteniu rezného nástroja
alebo k jeho vychýleniu v reze, zuby
na zadnej hrane rezného nástroja sa
môžu zaryť do vrchného povrchu dreva,
čo spôsobí výstup rezného nástroja
zo zárezu a vyskočenie píly smerom
k obsluhujúcemu.
Bezpečnostné pokyny pre všetky píly
NEBEZPEČENSTVO:
a
b
c
d
e
f
g
h
Nevkladajte ruky do priestoru rezania
a nepribližujte ich ku kotúču. Majte
druhú ruku položenú na prídavnej
rukoväti náradia alebo na kryte motora.
Ak držíte pílu oboma rukami, nemôže dôjsť
k ich porezaniu.
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt
Vás nemôže chrániť pred pílovým kotúčom
pod obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky
obrobku. Pri rezaní by nemala byť pod
obrobkom vidieť celá dĺžka zubov pílového
kotúča.
Nikdy nedržte odrezávaný kúsok obrobku
v ruke a neklaďte si ho krížom cez nohu.
Upnite si obrobok do stabilného zveráku.
Správne upnutie a podoprenie obrobku je
veľmi dôležité z hľadiska minimalizácie
ohrozenia obsluhujúceho, ohybu pílového
kotúča alebo straty ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväte. Kontakt so živým
vodičom spôsobí vodivosť kovových častí
náradia a následný úraz obsluhujúceho.
Pri rozrezávaní používajte vždy pravítko
alebo rovnú vodiacu hranu.Týmto
spôsobom zvýšite presnosť rezu a znížite
riziko ohybu pílového kotúča.
Vždy používajte kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru
(kosoštvorcové verzus kruhové). Pílové
kotúče s otvormi, ktoré nezodpovedajú
montážnemu úchytu na píle, sa budú
otáčať excentricky, čo spôsobí stratu
ovládateľnosti náradia.
Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky.Podložky
a upínacie skrutky boli skonštruované priamo
pre Vašu pílu, čo zaručuje jej optimálny
výkon a bezpečnosť jej prevádzky.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia
píly alebo nesprávnych pracovných postupov
alebo prevádzkových podmienok. Tomuto javu
môžete zabrániť, keď budete dodržovať nižšie
uvedené pokyny.
a
b
c
11
Držte pílu stále oboma rukami a majte
ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať silu spätného
rázu. Postavte sa tak, aby ste stáli
z jednej alebo z druhej strany pílového
kotúča a nie priamo v jeho osi. Spätný
ráz môže spôsobiť odskočenie píly smerom
dozadu, ale ak budete dodržovať uvedené
pokyny, obsluhujúci môže silu spätného
rázu eliminovať.
Ak dôjde k zaseknutiu rezného nástroja
alebo k prerušeniu rezu z akéhokoľvek
dôvodu, uvoľnite hlavný vypínač
a držte pílu bez pohybu v materiáli,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
rezného nástroja. Dokiaľ je rezný nástroj
v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vytiahnuť
pílu z obrobku alebo ňou ťahať späť,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu.Premýšľajte a vykonávajte opravné
akcie, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
rezného nástroja.
Ak znova začínate rez v obrobku,
zarovnajte pílový kotúč v záreze
a skontrolujte, či sa zuby pílového
kotúča nedotýkajú materiálu obrobku.
d
e
f
g
Ak dôjde po zapnutí píly k zaseknutiu zubov
pílového kotúča, môže dôjsť k pohybu píly
smerom nahor alebo k spätnému rázu.
Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať. Podpery
musia byť umiestnené pod panelom na
oboch stranách v blízkosti čiary rezu a
v blízkosti hrany panelu.
Nepoužívajte tupé alebo poškodené
pílové kotúče. Neostré alebo nesprávne
upnuté pílové kotúče vytvárajú úzky rez, čo
spôsobuje nadmerné trenie, zasekávanie
kotúča a spätné rázy.
Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania
riadne utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri
rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
pílový kotúč môže prerezať objekty, ktoré
môžu spôsobiť spätný ráz.
d
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre píly
vybavené štiepacím klinom
a
b
c
Bezpečnostné pokyny pre píly s výkyvným
ochranným krytom pílového kotúča
a
b
c
ostatných typoch rezov by mal spodný kryt
pracovať automaticky.
Vždy dbajte na to, aby pred položením
píly na pracovný stôl alebo na podlahu
spodný kryt zakryl pílový kotúč.
Nechránený a dobiehajúci pílový kotúč
spôsobí pohyb píly a prereže materiály
nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu.
Pamätajte na to, že po uvoľnení hlavného
vypínača chvíľu trvá, než dôjde k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
Pred každým použitím skontrolujte,
či dochádza k správnemu uzavretiu
spodného krytu. Ak sa spodný kryt
voľne nepohybuje a ak nedochádza
k jeho okamžitému zatváraniu, pílu
nepoužívajte. Nikdy žiadnym spôsobom
nepripevňujte spodný kryt v otvorenej
polohe.Ak dôjde k náhodnému pádu
píly, môže dôjsť k ohybu spodného krytu.
Zdvihnite spodný kryt pomocou zaťahovacej
rukoväte a uistite sa, či sa voľne pohybuje a
či sa v žiadnom smere nedotýka pílového
kotúča alebo inej časti píly.
Skontrolujte funkciu pružiny spodného
krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred zahájením
práce vykonaná ich oprava. Pohyb
spodného krytu môže byť pomalý
v dôsledku poškodených častí, usadenín
a nahromadených nečistôt.
Spodný kryt môže byť ručne zasunutý
iba pri špeciálnych rezoch ako sú
„zárezy” a „zložené rezy”. Zdvihnite
spodný kryt pomocou rukoväte a hneď
ako pílový kotúč vnikne do materiálu,
musíte spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých
d
e
Používajte štiepací klin vhodný pre
použité pílové kotúče. Správny štiepací
klin musí byť hrubší než je hrúbka pílového
kotúča, ale tenší než nastavenie jeho
zubov.
Nastavte štiepací klin podľa pokynov
uvedených v tomto návode. Nesprávna
vzdialenosť, poloha a zarovnanie môžu
spôsobiť neschopnosť zabránenia
spätnému rázu.
Štiepací klin používajte vždy, okrem
rezania zárezov. Po vyrezaní zárezov musí
byť štiepací klin znovu nainštalovaný. Pri
rezaní zárezov by štiepací klin prekážal
a mohol by spôsobiť spätný ráz.
Ak má štiepací klin správne pracovať,
musí byť v kontakte s obrobkom.
Pri rezaní krátkych rezov štiepací klin
nezabraňuje vzniku spätného rázu.
Ak je štiepací klin ohnutý, pílu
nepoužívajte. Aj malé vychýlenie môže
spôsobiť pomalšie zatváranie krytu.
Doplňujúce bezpečnostné predpisy pre
okružné píly
•
•
•
•
12
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Odporúčame použiť respirátor.
Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré
majú menší alebo väčší priemer než je
odporučené. Parametre pílového kotúča sú
uvedené v technických údajoch. Používajte
iba pílové kotúče, ktoré sú stanovené týmto
návodom a zodpovedajú norme EN 8471.
Nikdy nepoužívajte brúsne kotúče.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00045709 - 20-06-2007
13
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
14
CIRCULAR SAW 1
©
D23620 - - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising