Bruksanvisning Kylfrys KF4385N_NB lgh 1004

Bruksanvisning Kylfrys KF4385N_NB lgh 1004
bruksanvisning
user manual
KYLFRYS KF 4385N / NB
SE
3
Innehållsförteckning
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN............................. 5
Allmänna varningar.................................................................... 5
Säkerhetsvarningar................................................................... 8
Inställning och användning av ditt kylskåp................................ 9
Innan du använder ditt kylskåp................................................. 10
Information om No-Frost teknologin......................................... 10
DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN....................... 11
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER.................. 13
Visning och kontrollpanel.......................................................... 13
Användning av ditt kylskåp....................................................... 14
Superfrysningsläge............................................................... 14
Superkylningsläge................................................................ 14
Ekonomiläge......................................................................... 15
Semesterläge........................................................................ 16
Drick kallt läge...................................................................... 17
Skärmsläckarläge................................................................. 17
Barnlås funktion.................................................................... 18
Frysens temperaturinställningar........................................... 19
Kylens temperaturinställningar............................................. 19
Varningar om temperaturinställningar....................................... 21
Interiör...................................................................................... 22
Fryslåda................................................................................ 22
Kylzon................................................................................... 22
Fuktreglering grösakslåda........................................................ 23
Justerbar dörrhylla ............................................................... 23
Justerbar glashylla.................................................................... 24
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL................................... 25
Avfrostning................................................................................ 26
PLACERA MATEN I KYLEN............................................ 27
Kylfack...................................................................................... 27
Frysdelen.................................................................................. 28
SE
4
TRANSPORT OCH FLYTTNING...................................... 33
INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE.................................. 34
TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI...................................... 38
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN
Allmänna varningar
VARNING:
Håll
ventilationsöppningarna,
i
apparatens hölje eller dess inbyggda struktur, fria
från hinder.
VARNING: Använd inte mekaniska verktyg eller
andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen, än
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Använd inte elektrisk utrustning i kylens
matförvaringsdel, om den inte är av den typ som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING:Skada inte kylkretsen.
VARNING: För att undvika fara på grund av
instabilitet i apparaten, måste den installeras i
enlighet med instruktionerna.
•Om din apparat använder R600a som köldmedium
- du kan få denna information från etiketten på
kylaren - bör du vara försiktig under transport
och montage för att förhindra att apparatens
kylslingor från att skadas. Även om R600a är en
miljövänlig och naturlig gas, så är gasen explosiv
och du bör, i händelse av ett läckage som kan ha
uppstått på grund av en skada i kylkretsen, flytta
ditt kylskåp utom räckhåll för öppen eld eller
värmekällor och ventilera rummet där apparaten
är placerad några minuter.
•Under transport och kylslingor av kylskåpet,
undvik skador på kylslingor.
•Förvara inga explosiva ämnen såsom
aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i
denna apparat.
•Denna apparat är avsedd för användning i
hushåll och liknande verksamhet såsom;
SE
5
SE
6
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN
-- personalköksområden i butiker, kontor och andra
arbetsplatser
-- bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra
typer av bostäder
-- bed and breakfast boende;
-- catering och liknande icke-kommerisiell användning,
•Om uttaget inte matchar kylskåpskontakten, måste den
bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande
kvalificerade personer för att undvika fara.
•Enheten ska inte användas av människor (inklusive barn)
med nedsatt fysisk eller mentala förmågor eller brist på
erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får
instruktioner angående användningen av apparaten av
en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska
övervakas så att de inte leker med enheten.
•En speciellt jordad kontakt har anslutits till ditt kylskåps
strömkabel. Denna kontakt bör användas med ett speciellt
jordat uttag på 10 ampere. Om det inte finns något sådant
uttag i ditt hus, se till att det installeras av en behörig
elektriker.
•Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt
och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller
brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
får instruktioner angående användning av apparaten på
ett säkert sätt och forstår faran den innebär. Låt inte barn
leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll, får
inte utföras av barn utan tillsyn.
•Om sladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren,
dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer
för att undvika fara.
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN
Kylskåp som är gamla eller tagits ur bruk
• Om ditt gamla kylskåp har ett lås, bryt eller ta bort låset
innan du slänger det, eftersom barn bli instängda och det
kan orsaka en olycka.
• Gamla kylar och frysar innehåller isoleringsmaterial och
köldmedium med CFC. Se därför till att inte skada miljön
när du kasserar ditt gamla kylskåp.
Fråga din kommun om omhändertagande av WEEE för
återanvändning och återvinningsändamål.
Observera:
• Läs igenom bruksanvisningen noga innan du installerar
och använder apparaten. Vi är inte ansvariga för de
skador som uppstått på grund av felaktig användning.
• Följ alla instruktioner på apparaten och bruksanvisningen
och förvara bruksanvisningen på en säker plats för att lösa
de problem som kan uppstå i framtiden.
• Denna apparat är gjord för att kunna användas inomhus
och den kan bara användas inomhus och för avsedda
ändamål. Den är inte lämplig för kommersiellt eller
gemensamt bruk. Sådan användning medför att garantin
på apparaten ska annulleras och att vårt företag inte är
ansvarigt för de förluster som har inträffat.
• Denna apparat är gjord för att kunna användas inomhus
och den passar bara för kylning / förvaring av mat. Den
är inte lämplig för kommersiellt eller gemensamt bruk
och/eller för förvaring av ämnen förutom livsmedel. Vårt
företag är inte ansvarigt för de förluster som uppstått i
motsatta fall.
SE
7
SE
8
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN
Säkerhetsvarningar
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladd.
• Anslut inte skadade, trasiga eller gamla stickproppar.
• Dra inte i, böj inte och skada inte sladden.
• Den här apparaten är avsedd att användas av vuxna, låt
inte barn leka med apparaten eller hänga över dörren.
• Sätt inte in och dra inte ut kontakten ur uttaget med våta
händer för att undvika elektrisk stöt!
• Placera inte glasflaskor eller dryckesburkar i
frysavdelningen. Flaskor och burkar kan explodera.
• Placera inte explosivt eller brandfarligt material i ditt
kylskåp för din säkerhet. Placera drycker med högre
alkoholhalt vertikalt och stäng dem tätt i kylavdelningen.
• När du tar is från frysavdelningen, rör det inte, is kan
orsaka is-brännskador och / eller skärskador.
• Rör inte frusen mat med våta händer! Ät inte glass och
isbitar direkt efter att du tagit dem ur frysavdelningen!
• Frys inte frysta varor igen efter att ha de har tinat. Detta
kan orsaka hälsoproblem som matförgiftning.
• Täck inte kylskåpet eller dess övre del med tyg. Detta
påverkar ditt kylskåps prestanda.
• Fäst tillbehören i kylskåpet under transport för att undvika
skador på tillbehören.
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN
Inställning och användning av ditt kylskåp
Innan du börjar använda ditt kylskåp, bör du uppmärksamma
följande punkter:
• Driftspänningen för ditt kylskåp är av 220-240 V vid 50 Hz
• Nätsladden för ditt kylskåp har en jordad kontakt. Om du
inte har ett uttag som passar detta, var god få det utbytt av
en behörig elektriker.
• Vi tar inte ansvar för de skador som uppstår på grund av
ojordad användning.
• Placera kylskåpet på en plats där det inte utsätts för direkt
solljus.
• Apparaten bör vara minst 50 cm från spisar, gasugnar och
värmekällor, och bör vara minst 5 cm från elektriska ugnar.
• Ditt kylskåp bör aldrig användas utomhus eller lämnas
oskyddat vid nederbörd.
• När kylskåpet är placerat intill en frys bör det finnas minst
2 cm mellan dem för att förhindra att fukt bildas på utsidan.
• Placera ingenting på ditt kylskåp, och installera kylskåpet
på en lämplig plats, så att god ventilation upprätthålls.
• De justerbara fötterna ska justeras till en lämplig höjd
så att kylskåpet står på ett stabilt och korrekt sätt. Du
kan justera fötterna genom att vrida dem medurs (eller i
motsatt riktning). Detta bör göras innan du placerar mat i
kylskåpet.
• Innan du använder ditt kylskåp, torka av alla delar med
varmt vatten och ett milt rengöringsmedel, och eftertorka
med rent vatten och låt torka. Återmontera alla delar efter
rengöring.
• Montera de medföljande distanserna bakom skåpet,
såsom visas på figuren, för att förhindra kondensorn att
vidröra väggen.
SE
9
SE
10
INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN
Innan du använder ditt kylskåp
• När det används för första gången eller efter transport,
ställ ditt kylskåp i upprätt läge i 3 timmar innan du kopplar
in strömkabeln. Annars kan du skada kompressorn.
• Ditt kylskåp kan lukta när det används för första gången;
lukten kommer att blekna bort när kylskåpet börjar kyla.
Information om den nya generationens kylteknik
Kyl och frysar med den nya generationens kylteknik har ett annat
driftssystem än statiska kyl och frysar. I normala kyl och frysar,
förvandlas fuktig luft som kommer in i frysen och vattenångan
som kommer från livsmedlen, till frost i frysutrymmet. För
att smälta denna frost, med andra ord avffrostning, måste
kylen vara frånkopplad. För att hålla livsmedlen kalla under
avfrostningsperioden, måste användaren lagra livsmedlen på
annat håll och användaren måste ta bort återstående is och
ackumulerad frost.
Situationen är helt annorlunda i frysutrymmen som är utrustade
med den nya generationens kylteknik. Med hjälp av fläkten,
blåses kall och torr luft som genom frysutrymmet. Som en följd
av den kalla luften som blåses lätt genom hela utrymmet även i utrymmena mellan hyllorna - fryses livsmedel jämnt och
korrekt. Och det blir ingen frost.
Konfigurationen i kylutrymmet kommer att vara nästan samma
som frysutrymmet. Luften från fläkten som finns i toppen
av kylutrymmet kyls samtidigt som den passerar genom
mellanrummet bakom luftkanalen. Samtidigt blåses luft ut
genom hålen på luftkanalen, så att kylningsprocessen slutförs
i kylutrymmet. Hålen på luftkanalen är utformade för jämn
luftfördelning över hela utrymmet.
Eftersom ingen luft passerar mellan frysen och kylutrymmet
kommer lukter inte blandas.
Som ett resultat, din kyl med den nya generationens kylteknik
är enkel att använda och den ger dig en tillgång till en enorm
volym och estetiskt utseende.
SE
11
DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN
16
1
2
15
3
14
A
4
13
5
6
7
B
8
12
9
10
11
Denna presentation är endast information om apparatens olika delar.
Delarna kan variera beroende på apparatens modell.
SE
12
DELARNA I KYLSKÅPET OCH FACKEN
A) Kylfack
B) Frysfack
1. Kontrollpanel
2. Vinställ *
3. Kylens glashyllor
4. Förvaringslåda *
5. Skydd för grönsakslådan
6. Grönsakslådor
7. Frysens överkorg
8. Frysens mittkorg
9. Frysens bottenkorg
10. Nivåjusteringsfötter
11. Isfack
12. Glashyllor i frysen
13. Flaskhylla
14. Dörrhyllor (Justerbar dörrhylla *)
15. Dörrhyllor
16. Ägghållare
* På vissa modeller
SE
13
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Visning och kontrollpanel
1
9
2
12
11 10
7a
7b
1. Frysinställningsknapp
2. Lägesknapp
3. Kylskåpsknapp
4. D.kyl & sekretessknapp
5. Frysens temperaturinställning
6. Kylens temperaturinställning
7. Superfrysnings symbol
8. Superkylnings symbol
9. Semesterläge symbol
10. Ekonomiläge symbol
11. Låg spänning symbol
12. Barnlås symbol
13. Alarm (SR) symbol
14. Ljudavstängnings symbol
15. Dricka kallt symbol
5
8a
8b
15
6
13
14
3
4
SE
14
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Användning av ditt kylskåp
Superfrysningsläge
Hur används det ?
• Tryck fryssymbolen tills bokstäverna SF syns på skärmen. Summer
ljuder pip pip. Läget är inställt.
• Displayen visar då ”SF”.
I detta läge:
• Temperaturen av kylen och superkylningsläget kan justeras. I så fall
fortsätter superfrysningsläget.
• Ekonomi- och semesterläget kan inte väljas.
• Superfrysningläget kan avbrytas med samma funktion.
Superkylningsläge
Hur används det ?
• Tryck kylsymbolen tills bokstäverna SC syns på skärmen. Summer
ljuder pip pip. Läget är inställt.
• Kylningstemperaturens segment visar då ”SC”.
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
I detta läge:
• Temperaturen av kylen och superkylningsläget kan justeras. I så fall
fortsätter superkylningsläget.
• Ekonomi- och semesterläget kan inte väljas.
• Superkylningläget kan avbrytas med samma funktion.
Ekonomiläge
Hur används det ?
• Temperaturen ställs in på det mest ekonomiska läget.
• När du vill återgå till fabriksinställning: -18 grader i frysen och + 5
grader i kylsdelen.
• Tryck på ”lägeknappen” tills en cirkel visas runt ekonomisymbolen.
• Om den inte visas, tryck på vilken knapp som helst i 1 sekund. Läget
är då inställt. Cirkeln blinkar 3 gånger. När läget är inställt ljuder
summern pip pip.
• Frys och kyl-symboler visar ”E”.
• Cirkeln runt ekonomisymbolen och "
e” visas tills läget avbryts.
I detta läge:
• Frysen kan justeras. När ekonomiläget avbryts, kommer de valda
inställningsvärdena fortsätta.
• Kylen kan justeras. När ekonomiläget avbryts, kommer de valda
inställningsvärdena fortsätta.
• Superfrysningsläget och superkylningsläget kan väljas. Semesterläget
avbryts automatiskt och det valda läget aktiveras.
• Semesterläget kan väljas efter avbrytning av ekonomiläget. Då är det
valda läget aktiverat.
• För att avbryta behöver du bara trycka på lägeknappen.
SE
15
SE
16
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Semesterläge
Hur används det ?
• Om du kommer att vara borta från hemmet på semester och vill
tömma kylen kan du använda detta läge.
• Semesterläget ställer in frysens temperatur till -18 grader och
kyldelens temperatur till ca +14 grader. Läget är speciellt bra då du
enbart vill använda frysdelen och stänga av kyldelen och inte vill att
dålig lukt ska uppstå. Bra t.e.x. semester.
• Tryck på ”lägeknappen” tills en cirkel visas runt flygplansymbolen.
• Om den inte visas, tryck på vilken knapp som helst i 1 sekund. Läget
är då inställt. Cirkeln blinkar 3 gånger. När läget är inställt ljuder
summern pip pip.
• Frysens dipslay visar då ”H”.
• Cirkeln runt flygplansymbolen och H visas tills läget avbryts.
I detta läge:
• Frysen kan justeras. När semesterläget avbryts, kommer de valda
inställningsvärdena fortsätta.
• Kylen kan justeras. När semesterläget avbryts, kommer de valda
inställningsvärdena fortsätta.
• Superfrysningsläget och superkylningsläget kan väljas. Semesterläget
avbryts automatiskt och det valda läget aktiveras.
• Ekonomiläget kan väljas efter avbrytning av semesterläget. Då är det
valda läget aktiverat.
• För att avbryta behöver du bara trycka på lägeknappen.
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Drick kallt läge
Drick kallt knappen ska pressas för att aktivera dryckkylningsläget.
Varje tryck kommer att öka tiden från 5 minuter upp till 30 minuter, och
återgår sedan till noll. Drink kallt läge gör att kylskåpet endast släpper en
ljudsignal efter en viss tid.
Viktigt: Det bör inte förväxlas med kylning.
Observera: Du måste justera tiden beroende på temperaturen i flaskorna
innan du ställer in dem.
Du kan till exempel ställa in tiden till "5 minuter" i början. Efter denna tid,
om kylningen är otillräcklig, kan du ställa in 5 eller 10 minuter extra.
När du använder detta läge måste du kontrollera temperaturen i flaskorna
regelbundet. När flaskorna är tillräckligt svala, måste du ta ut dem ur
apparaten.
I händelse av att du lämnar flaskorna i när Drick kallt-läget är på, kan de
explodera.
Skärmsläckarläge
Hur ska det användas?
• Detta läge aktiveras när du trycker och håller ned lägesknappen i 5
sekunder.
SE
17
SE
18
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
• Om du inte trycker på någon knapp inom 5 sekunder när läget är
aktivt, kommer lamporna på manöverpanelen slockna.
• Om du trycker på vilken knapp som helst när lamporna i kontrollpanelen
är av, kommer de aktuella inställningarna visas på skärmen, och sedan
kan du justera som du vill. Om du varken avbryter skärmsläckarläge
eller trycker på vilken knapp som helst inom 5 sekunder, kommer
manöverpanelen slockna igen.
• För att avbryta skärmsläckareläget, tryck på lägeknappen i 5 sekunder
igen.
• När skärmsläckaren läget är aktivt kan du även aktivera barnlåset.
• Om du inte trycker på någon knapp under 5 sekunder efter aktivering
av barnlåset, kommer lamporna på manöverpanelen slockna. Då kan
du se de tidigare inställningarna och att barnlåset symbolen är aktivt
när du trycket vilken knapp som helst, och du kan avbryta barnlåset
såsom beskrivs i instruktionen för detta läge.
Sekretessläge
Detta läge aktiveras när du trycker och håller ned sekretessknappen i 3
sekunder. När detta läge är aktiverat stängs alla knappljud och ljudlarm
av.
Detta läge kan avaktiveras när du trycker och håller ned sekretessknappen
i 3 sekunder.
Barnlås funktion
Hur används det ?
För att förhindra att barn leker med knapparna och ändrar de
inställningar du har gjort, finns barnlås på apparaten.
Aktivering av barnlås funktionen
Tryck på frysknappen och kylknappen samtidigt i 5 sekunder.
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Avaktivering av barnlås funktionen
Tryck på frysknappen och kylknappen samtidigt i 5 sekunder.
Observera: Barnlåset kommer också avaktiveras om el avbryts eller
kylskåpet urkopplas.
Frysens temperaturinställningar
• Startvärdet för temperatur för frysens inställningsindikator är-18 °C.
• Tryck på frysinställningsknappen en gång.
• När du först trycker på denna knapp, visas det sista inställda värdet
på skärmen.
• Varje gång du trycker på denna knapp, kommer en lägre temperatur
ställas in (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C, superfrysning).
• När du trycker på frysens inställningsknapp tills superfrysningssymbolen
visas på frysens inställningsindikator, och om du inte trycker på någon
annan knapp inom en sekund blinkar superfrysningssymbolen.
• Om du fortsätter trycka, startar den igen f.o.m. -16°C.
• Temperaturvärdet som väljs innan semesterläget, superfrysningsläget,
superkylningsläget eller ekonomiläget aktiveras förblir detsamma
när läget är över eller avbryts. Apparaten fortsätter att fungera med
samma temperaturvärde.
Kylens temperaturinställningar
SE
19
SE
20
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
• Startvärdet för temperatur för kylens inställningsindikator är +4 °C.
• Tryck på kyl-knappen en gång.
• När du först trycker på denna knapp, visas det sista värdet på kylens
inställningsindikator.
• Varje gång du trycker på denna knapp, kommer en lägre temperatur
ställas in (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, superkylning).
• När du trycker på kylens inställningsknapp tills superkylningssymbolen
visas på kylens inställningsindikator, och om du inte trycker på någon
annan knapp inom en sekund blinkar superkylningssymbolen.
• Om du fortsätter trycka, startar den igen f.o.m. +8°C.
• Temperaturvärdet som väljs innan semesterläget, superfrysningsläget,
superkylningsläget eller ekonomiläget aktiveras förblir detsamma
när läget är över eller avbryts. Apparaten fortsätter att fungera med
samma temperaturvärde.
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Varningar om temperaturinställningar
• Dina temperaturjusteringar tas inte bort när en ett elavbrott sker.
• Det rekommenderas inte att du använder ditt kylskåp i miljöer kallare
än 10°C för att säkerställa funktionen.
• Temperaturjusteringar bör göras enligt frekvensen av dörröppningar
och mängden livsmedel som förvaras i kylskåpet.
• Du bör inte gå över till en annan justering innan du slutför en justering.
• Ditt kylskåp bör vara igång upp till 24 timmar beroende på
omgivningstemperaturen, utan avbrott efter att ha inkopplats tills
dess inställd temperatur uppnåtts. Öppna inte kylskåpsdörrarna ofta
och placera inte mycket mat i kylskåpet under denna period.
• En 5 minuters fördröjningsfunktion används för att förhindra skador på
kompressorn i kylskåpet, när du tar ut kontakten och kopplar sedan in
den igen för att använda den eller när ett elavbrott sker. Ditt kylskåp
börjar fungera normalt igen efter 5 minuter.
• Ditt kylskåp är tänkt för att fungera i temperaturintervall som anges
i standarderna, i enlighet med den klimatklass som anges på
produktens typskylt.
KLIMATKLASS
Omgivningstemperatur
o
C
T
Mellan 16 och 43 (°C)
ST
Mellan 16 och 38 (°C)
N
Mellan 16 och 32 (°C)
SN
Mellan 10 och 32 (°C)
Observera: Om temperaturen i omgivningen är över 38°C kan frysfackets
temperatur inte justeras till -22°C och -24°C. Den kan endast anpassas
till de värden på -16°C, -18°C, -20°C.
SE
21
SE
22
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Interiör
Fryslåda
Fryslådan tillåter att livsmedel förvaras under en längre period.
Ta bort fryslådan;
• Dra ut den så långt som möjligt
• Dra ut den främre delen av lådan uppåt och utåt.
!! Gör samma operation omvänt för att återställa glidfacket.
Observera: Håll alltid handtaget på lådan när du drar ut den.
Fryslåda
Kylzon
Att förvara mat i 0-zonen istället för frysen eller
kylskåpet låter maten behålla färskhet och smak
längre, samtidigt som man bevarar dess fräscha
utseende. Om lådan blir smutsig, ta bort den och
tvätta med vatten.
(Vatten fryser vid 0 °C, men livsmedel som innehåller
salt eller socker kräver sänkta temperaturer för att
frysa).
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Fuktreglering grösakslåda
På vissa modeller
När reglaget är i stängt läge kan färsk frukt och grönsaker förvaras längre.
Om lådan är helt fullt bör reglaget på framsidan av lådan öppnas.
Med hjälp av detta kommer luften i utrymmet och fuktighetshalten att
kontrolleras och hållbarhetstiden kommer att ökas.
Om du ser någon kondens på glashyllan, kan
du ställa in fuktregleringskontrollen i öppet
läge.
Justerbar dörrhylla På vissa modeller
För att få de lagerutrymmen som behövs går det att göra sex olika
höjdjusteringar med justerbar dörrhylla.
För att ändra justerbara dörrhyllans läge;
håller du i botten av hyllan och drar knapparna på sidan av dörrhyllan i
pilens riktning. (Bild. 1)
Placera dörrhyllan på den höjd du vill genom att flytta
den upp och ner.
När dörrhyllan är i önskat läge
släpper du knapparna på dess
sida (Bild. 2). Flytta på dörrhyllan
upp och ner innan du släpper för
att säkerställa att den sitter fast.
Bild. 1
Bild. 2
Observera: Innan du flyttar en fullastad dörrhylla måste du hålla i hyllan
genom att stödja dess botten. Annars kan dörrhyllan fall av hyllspåren på
grund av tyngden. Detta kan leda till skada på dörrhyllan eller hyllspåren.
SE
23
SE
24
OLIKA FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER
Justerbar glashylla
Bild -1
Justerbar glashylla: mekanismen ger mer förvaringsutrymme
med en enkel rörelse.
• För att täcka glashyllan, tryck in den. (Bild -2)
• Du kan förvara din mat som du vill i det extra utrymmet du
får. (Bild -1)
• För att sätta tillbaka hyllan i sitt ursprungliga läge, dra den
mot dig. (Bild -2)
Bild -2
Bilder och textbeskrivningar i avsnittet tillbehör kan
variera i enlighet med modellen av din apparat.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Se till att koppla ur kylskåpet innan du börjar att
rengöra det.
• Rengör inte kylskåpet i rinnande vatten.
• Du kan torka de inre och yttre sidorna med en mjuk trasa,
svamp och ett milt rengöringsmedel.
• Ta bort delarna var för sig och rengör med ett milt
rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen.
• Använd aldrig brandfarliga, explosiva eller frätande material
som förtunningsmedel, gas eller syra för rengöring.
• Du bör rengöra kondensorn med en borste minst en gång
om året för att få en effektiv energibesparing och ökad
produktivitet.
Se till att ditt kylskåp är urkopplat vid rengöring.
SE
25
SE
26
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Avfrostning
kondensvattenbehållare
• Ditt kylskåp avfrostar helt automatiskt. Vattnet
som uppkommer som ett resultat av avfrostningen
passerar genom vattenuppsamlaren, rinner in i
kondensvattenbehållare bakom kylskåpet och förångas
där.
• Se till att koppla bort apparaten från vägguttaget innan du
rengör förångningsbehållaren.
• Ta ut kondensvattenbehållaren genom att lossa skruvarna
enligt illustrationen. Rengör regelbundet med såpvatten.
Med regelbunden rengöring undviker du uppkomsten av
dålig lukt.
Byte av LED-belysning
Om kylskåpet har LED-belysning som behöver bytas ska
kundtjänst kontaktas eftersom det endast är behörig personal
som ska utföra detta.
SE
27
PLACERA MATEN I KYLEN
Kylfack
• För att undvika fukt och frost bör du undvika att ställa in vätskor i
otäckta behållare i kylskåpet. Frost tenderar att koncentrera sig på de
kallaste delarna av förångaren och med tiden kommer det att kräva
mer frekvent avfrostning.
• Ställ aldrig in varm mat i kylskåpet. Varm mat måste kylas i
rumstemperatur och ska placeras så att luft kan cirkulera i
kylskåpsdelen.
• Inget bör vidröra lampan och höljet, eftersom det kan bildas frost och
förpackningar kan fastna på bakre väggen. Öppna inte kylskåpsdörren
för ofta.
• Lägg in kött och rensad fisk (inslagen i plast) som du kommer att
använda inom 1-2 dagar, i den nedre delen av kylskåpet (som ligger
över grönsakslådan) eftersom det är den kallaste delen och kommer
att säkerställa de bästa lagringsförhållandena.
• Du kan lägga in fukt och grönsaker i grönsakslådan utan ytterligare
förpackning.
Vissa rekommendationer har angetts nedan för placering och förvaring
av ditt mat i kylutrymmet.
Mat
Förvaringstid
Var bör man placera i
kylskåpsavdelningen
Grönsaker och frukt
1 vecka
I grönsakslådan (utan
förpackning)
Kött och fisk
2 till 3 dagar
Täckt med plast folio eller i
påsar eller i en köttlåda (på
glashyllan)
Färsk ost
3 till 4 dagar
I dörrhylla
Smör och margarin
1 vecka
I dörrhylla
Flaskprodukter,
mjölk och yoghurt
Fram till det
utgångsdatum
som
rekommenderas
av tillverkaren
I dörrhylla eller hylla
1 månad
I ägghyllan
Ägg
Lagad mat
Alla hyllor
OBSERVERA: Potatis, lök och vitlök bör inte förvaras i kylskåpet.
SE
28
PLACERA MATEN I KYLSKÅPET
Frysdelen
• Du använder frysen till att lagra djupfryst eller fryst mat under en
längre period och för att göra isbitar.
• För att utnyttja frysens fulla kapacitet så kan du ta bort lådorna och
enbart använda glashyllorna. Behåll den nedre lådan.
• För att frysa färsk mat, se till att så mycket av ytan som möjligt av
maten som skall frysas är i kontakt med den kylande ytan.
• Lägg inte in ej frysta matvoror bredvid frusen mat, den kan tina den
frysta maten.
• När du fryser färsk mat (t.ex. kött, fisk och färs) bör du dela in dem i
så stora bitar som du kommer att använda åt gången.
• När livsmedlet tinat bör du tillaga eller konsumera den inom så kort
tid som möjligt.
• Ställa aldrig in varm mat i frysskåpet då det finns det risk att de frysta
matvarornas kvalitet påverkas.
• Lagra fryst mat: instruktionerna som visas på förpackningen på frusen
mat ska alltid följas noggrant. Om det inte finns någon information på
förpackningen ska maten lagras max 3 månader från inköpsdatumet.
• När du köper fryst mat ska du se till att den har frusits på ett lämpligt
sätt och att förpackningen är hel.
• Det är viktigt att det går så kort tid som möjligt från affär till att varorna
läggs i frysen. Längre tid kan påverka livsmedlets kvalitet.
• Om en förpackning med frusen mat har is på sig eller är onormalt
uppsvällt har den antagligen inte lagrats i lämplig temperatur och
innehållet kan ha förstörts.
• Lagringstiden för frusen mat beror på rumstemperatur,
termostatinställningar, hur ofta dörren har öppnats, vilken typ av
mat och den tid det tog att transportera produkten från affären till
hemmet. Följ alltid instruktionerna på förpackningen och överskrid
aldrig förfallodatumet.
• Om det uppstår ett strömavbrott eller fel, öppna inte dörren. Detta
kommer att bidra till att upprätthålla temperaturen i frysen, och försäkra
att livsmedlen bevaras ca 18 timmar i en omgivningstemperatur
av 25°C och ca 13 timmar i en omgivningstemperatur av 32°C.
Återanvänd inte fryst mat som tinar eller som redan har tinat. Dessa
livsmedel måste tillagas och ätas.
Observera att; om du vill öppna igen omedelbart efter att ha stängt dörren
till frysen, kommer det inte att öppnas lätt. Detta är helt normalt! Efter att
PLACERA MATEN I KYLSKÅPET
vakuumet släppt, kommer dörren att öppnas lätt.
viktig anmärkning:
• Frysta livsmedel, när de tinats, bör tillagas precis som färskvaror. Om
de inte tillagas efter att ha tinats får de ALDRIG frysas igen.
• Smaken av vissa kryddor som finns i tillagade rätter (anis, basilika,
vattenkrasse, vinäger, diverse kryddor, ingefära, vitlök, lök, senap,
timjan, mejram, svartpeppar, etc.) förändras och de förutsätter en
stark smak när de lagras under en längre tid. Därför bör den frusna
maten tillsättas bara liten mängd kryddor eller bör önskad krydda
läggas till efter att maten har tinat.
• Perioden för förvaring av livsmedel är beroende av oljan som
använts. Lämpliga oljor är margarin, kalv fett, olivolja och smör och
de olämpliga oljorna är jordnötsolja och svinfett.
• Mat i flytande form bör frysas i plastmuggar och andra livsmedel bör
frysas i plast folianter eller påsar.
Vissa rekommendationer har angetts på sidorna 30, 31 och 32 för
placering och förvaring av ditt mat i djupfrysutrymmet.
SE
29
SE
30
PLACERA MATEN I KYLSKÅPET
Kött och fisk
Förberedning
Förvaringstid
(månader)
Upptiningstid vid
rumstemperatur
-timmar-
Nötkött
Packat för frysning i
passande portioner
6-10
1-2
Lammkött
Packat för frysning i
passande portioner
6-8
1-2
Kalvstek
Packat för frysning i
passande portioner
6-10
1-2
Kalvtärningar
I små bitar
6-10
1-2
Fårköttstärningar
I bitar
4-8
2-3
Köttfärs
I praktiska portioner,
förpackade utan
kryddor
1-3
2-3
Inälvor (stycke)
I bitar
1-3
1-2
Korv/Salami
Måste förpackas även
om det är i plastfilm
Kyckling och kalkon
Packat för frysning i
passande portioner
7-8
10-12
Gås / Anka
Packat för frysning i
passande portioner
4-8
10
Hjort - Kanin - Vildsvin
Portioner av 2,5 kg
och utan ben
9-12
10-12
2
Tills den är väl
tinad
4-8
Tills den är väl
tinad
2-4
Tills den är väl
tinad
Sötvattensfisk (öring,
karp, gädda, mal)
Mager fisk
(havsabborre, piggvar,
sjötunga)
Fet fisk (pelamid,
makrill, blå fisk,
ansjovis)
Bör tvättas och torkas
efter att blivit väl
rengjord insidigt och
skalad, svansen och
huvuddelarna bör
skäras av vid behov.
Tills den tinat
Skaldjur
Rengjorda och
förpackade i påsar
4-6
Tills de är väl
tinade
Kaviar
I sin förpackning, i
en aluminium-eller
plastkopp
2-3
Tills den är väl
tinad
Snigel
I salt vatten, i en
aluminium-eller
plastkopp
3
Tills den är väl
tinad
SE
31
PLACERA MATEN I KYLSKÅPET
Grönsaker och
frukt
Förberedning
Förvaringstid
(månader)
Upptiningstid vid
rumstemperatur
-timmar-
Ta bort bladen, dela upp
kärnan i delar och lägg dem
i blöt i vatten som innehåller
en liten mängd citronsaft
10 - 12
Den kan
användas i frusen
form
Gröna bönor,
franska bönor
Tvätta dem och skär i små
bitar.
10 - 13
Den kan
användas i frusen
form
Ärtor
Skala dem och tvätta dem
12
Den kan
användas i frusen
form
Svamp och
sparris
Tvätta dem och skär i små
bitar.
6-9
Den kan
användas i frusen
form
Tvätta den
Blomkål
Kål
6-8
2
Skär i 2cm stora bitar efter att
ha tvättat den
10 - 12
Separata plattor
från varandra
Majs
Rengör den och packa den
med kolven eller i korn
12
Den kan
användas i frusen
form
Morot
Tvätta dem och skär i små
bitar.
12
Den kan
användas i frusen
form
Paprika
Ta bort stjälkarna, dela upp i
två delar och ta bort fröna
8 - 10
Den kan
användas i frusen
form
Spenat
Tvättad
6-9
2
Äggplanta
Äpplen och päron
Skiva genom att skala dem
8 - 10
(I frysen) 5
Dela upp dem i två delar och
ta bort kärnorna
4-6
(I frysen) 4
Tvätta och rensa dem
8 - 12
2
Kokad frukt
I en kopp med 10% socker
tillsatt
12
4
Plommon,
körsbär,
surkörsbär
Tvätta dem och ta bort
stjälkarna
8 - 12
5-7
Aprikos och
persika
Jorgubbar och
hallon
SE
32
PLACERA MATEN I KYLSKÅPET
Förpackad
(homogeniserad)
mjölk
Förvaringstid
(månader)
Förberedning
I
sin
förpackning
Ost (förutom färsk
ost)
I skivor
Smör, margarin
I
sin
förpackning
egen
2-3
Homogeniserad mjölk
6-8
De kan lämnas i sina
originalförpackningar för
kort lagring. De bör även
förpackas i plast folio för
långtidsförvaring.
egen
6
10 - 12
30 gr av det är lika
med en äggula.
Ägg blandning
(vita - gula)
Det blandas mycket
väl, en nypa salt
eller socker tillsätts
för att förhindra den
från att bli för tjock
10
50 gr av det är lika
med en äggula.
Ägg-gula
Det blandas mycket
väl, en nypa salt
eller socker tillsätts
för att förhindra den
från att bli för tjock
8 - 10
20 gr av det är lika
med en äggula.
Äggvita
Ägg (*)
Förvaringsvillkor
In en stängd kopp
Mejeriprodukter
och bakverk
(*) Bör inte frysas med sitt skal Vitan och gulan av ägget ska frysas separat eller
väl blandade.
Förvaringstid
(månader)
Upptiningstid vid
rumstemperatur
(timmar)
Bröd
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Små-kakor
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Paj
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Filodeg
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
Tårta
Upptiningstid i ugnen
(minuter)
15-20 (200 °C)
TRANSPORT OCH FLYTTNING
• Originalförpackningen och skum kan förvaras för
återtransport (valfritt).
• Du bör fästa ditt kylskåp med tjock förpackning, band eller
starka rep och följa instruktionerna för transporter som
finns på förpackningen för återtransport.
• Ta bort rörliga delar (hyllor, tillbehör, grönsakskorgar osv.)
Eller fixera dem i kylskåpet mot stötar, med hjälp av band
innan flyttning och transport.
Bär ditt kylskåp i upprätt läge.
SE
33
SE
34
INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE
Kolla varningarna;
Ditt kylskåp varnar dig om temperaturen för kylen och frysen är i felaktiga nivåer
eller när ett problem inträffar i apparaten. Varning koder visas då i frysens eller
kylens indikator.
TYP AV FEL
SR
TYP AV FEL
VARFÖR
”Fel
Varning"
Det finns någon(ra)
del (ar) som är
ur funktion eller
det finns ett fel i
kylningsprocessen
VAD BÖR DU GÖRA
Ring service för att få
hjälp så fort som möjligt.
1. Frys inte de livsmedel
som är tinade och använd
dem snabbt.
LF
LC
LF och LC
Frysavdelningen
Inte tillräckligt kall
Denna varning
kommer att ses
särskilt efter
ett långvarigt
strömavbrott
”Kylavdelningen
Inte tillräckligt
kall”
Idealisk temperatur
för kyl är +4 oC.
Om du ser den här
varningen riskerar
livsmedlen att
förstöras.
”inte tillräckligt
kallt
Varning"
2. Ställ in temperaturen
i frysen till kallare
värden eller ställ in
superfrysning, tills
facket når normal
temperatur.
3. Lägg inte in färsk
mat tills detta problem
är löst.
1. Ställ in temperaturen
i kylen till kallare värden
eller ställ in superkylning,
tills facket når normal
temperatur.
2. Öppna inte dörren
för mycket tills detta
problem är löst.
Du kommer att se denna
varning när apparaten
Det är kombinationen
först sätts igång. Den
av LC och LF fel
försvinner när facken når
normal temperatur
SE
35
INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE
HC
Kylavdelningen
är för kall
1. Kolla om
Maten börjar att frysa ”Superkylningsläget” är
på grund av den för inställt
kalla temperaturen
2. Minska kylskåpets
temperaturvärden
LOPO
"Låg spännings
Varning"
När strömmen är
lägre än 170 V
kommer apparaten
till en stadig position.
Detta är inget fel. Detta
förhindrar skador på
kompressorn. Denna
varning släcks av efter att
spänningen får önskad
nivå
Om kylskåpet inte fungerar;
• Är det strömavbrott?
• Är kontakten korrekt ansluten till uttaget?
• Har säkringen för uttaget i vilket kontakten är kopplad eller
huvudsäkringen blåst?
• Har uttaget något fel? För att kontrollera detta, anslut ditt kylskåp till
ett uttag som du är säker på att det fungerar.
Om kylskåpet inte kyler tillräckligt;
• Är temperaturregleringen rätt?
• Är dörren till kylskåpet ofta öppnad och lämnad öppen under en
längre tid?
• Är dörren till kylskåpet ordentligt stängd?
• Har du ställt in en maträtt eller mat i kylskåpet som kommit i kontakt
med den bakre väggen i kylskåpet och som därmed förhindrar
luftflödet?
• Är din kyl överdrivet fylld?
• Är avståndet mellan ditt kylskåp och bak- och sidoväggarna tillräckligt
stort?
• Är omgivningstemperaturen inom leden av värden som anges i
bruksanvisningen?
Om maten i kylskåpet kyls för mycket
• Är temperaturregleringen rätt?
• Har du nyligen ställt in det mycket mat i frysavdelningen? I så fall kan
ditt kylskåp överkyla maten i kylsavdelningen, eftersom det kommer
att fungera länger för att kyla maten.
SE
36
INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE
Om ditt kylskåp fungerar för ljudligt;
För att bibehålla den inställda nivån nedkylning kan kompressorn
aktiveras från tid till annan. Ljud från kylskåpet vid denna tid är normalt
och beror på att den fungerar. När den avkylningsnivån som krävs har
uppnåtts, kommer ljudet automatiskt att minska. Om ljudet fortsätter;
• Är din apparat stabil? Är benen justerade?
• Finns det något bakom ditt kylskåp?
• Vibrerar hyllorna eller faten med rätterna? Placera om hyllorna och /
eller rätterna om detta är fallet.
• Vibrerar de föremål som placerats på ditt kylskåp?
Normala ljud;
Knackning (Is knackning) ljud:
• Under automatisk avfrostning.
• När apparaten kyls eller värms (på grund av expansion av apparatens
material).
Kort knackning: Hörs när termostaten kopplar kompressorn på / av.
Kompressor ljud (normalt motorljud): Detta ljud innebär att
kompressorn fungerar normalt. Kompressor kan göra mer ljud under
en kort tid när den är aktiverad.
Bubblande ljud och plask: Detta ljud orsakas av flödet av kylmediet i
rören i systemet.
Vattenflöde ljud: Normalt ljud från vatten som rinner till
avdunstningsbehållaren under avfrostning. Detta ljud kan höras under
avfrostning.
Blås ljud (normalt fläktljud): Detta ljud kan höras i No-Frost kylskåp
under normal drift av systemet på grund av luftcirkulationen.
Om fukt bildas inne i kylskåpet
• Är all mat ordentligt forpackad? Har behållarna torkats innan du lagt
dem i kylskåpet?
• Öppnas kylskåpets dörrar ofta? Fuktigheten i rummet kommer in i
kylskåpet när dörrarna öppnas. Fuktighet bildas snabbare kommer
när du öppnar dörrarna oftare, speciellt om luftfuktigheten i rummet
är hög.
• Vattendroppar som samlas på den bakre väggen efter automatisk
avfrostning är normalt (i statiska modeller).
INNAN DU KALLAR PÅ SERVICE
Om dörrarna inte öppnas och stängs ordentligt;
• Förhindrar matförpackningar stängning av dörren?
• Är dörrfack, hyllor och lådor rätt placerade?
• Är dörr tätningarna slitna eller sönder?
• Är ditt kylskåp på en jämn yta?
Om kanterna på kylskåpet som har fast kontakt med dörrtätningen
är varma;
Speciellt på sommaren (varmt väder), kan ytorna som är i kontakt med
tätningen bli varmare på grund av drift av kompressorn, det är normalt.
VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:
• Kompressorskyddsfunktionen kommer att aktiveras efter plötsliga
strömavbrott eller utkoppling av apparaten, eftersom gasen i
kylsystemet inte är stabiliserad än. Ditt kylskåp börjar fungera normalt
igen efter 5 minuter, det behöver du inte oroa dig för.
• Om du inte kommer att använda kylskåpet under en längre tid
(t.ex. under sommarlovet) koppla ur den. Rengör kylskåpet enligt
instruktionerna i del 4 och lämna dörren öppen för att förhindra fukt
och lukt.
• Om problemet kvarstår efter att du har följt alla instruktioner ovan, se
till närmaste auktoriserad service.
• Apparaten du har köpt är avsedd för hembruk och kan användas
bara hemma och för det angivna syftet. Den är inte lämplig för
kommersiellt. Om konsumenten använder apparaten på ett sätt som
inte överensstämmer med de beskrivna funktionerna, betonar vi att
tillverkaren och återförsäljaren inte är ansvariga för reparationer och
fel inom garantiperioden.
Överensstämmelse information
• Apparaten är utformad för att användas vid en omgivningstemperatur
inom intervallen 10°C - 43°C.
• Apparaten är utformad i enlighet med EN62552, IEC60335-1 /
IEC60335-2-24, 2004/108/EC standarden.
SE
37
SE
38
TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI
1– Installera apparaten i ett svalt, väl ventilerat rum, men inte i direkt
solljus och inte i närheten av en värmekälla (element, spis etc. ..).
Använd annars en isoleringsplatta.
2– Låt varm mat och dryck svalna utanför apparaten.
3– Vid upptining av fryst mat, placera den i kylskåpet. Den frysta matens
låga temperatur kommer att hjälpa till att kyla kylutrymmet när den
tinar. Så det orsakar energibesparing. Om den frysta maten tas ut,
orsakar det slöseri med energi
4– När du placerar drycker och slask måste de täckas. Annars ökar
fuktigheten i apparaten. Då blir arbetstiden längre. Dessutom hjälper
täckandet av drycker och slask till att bevara lukt och smak
5– När du placerar mat och dryck, öppna luckan så lite tid som möjligt.
6– Håll locken stängda i alla fack med olika temperaturer i apparaten
(grönsakslåda, kyl ... etc).
7– Dörrtätningen måste vara ren och smidig. By tätningarna om de är
slitna.
SE
39
EN
40
Index
BEFORE USING THE APPLIANCE................................. 42
General warnings..................................................................... 42
Safety warnings........................................................................ 45
Installing and operating your fridge.......................................... 46
Before Using your Fridge.......................................................... 47
Information about New Generation Cooling Technology.......... 47
THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS........................................................... 48
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES.......... 50
Dsipal and control panel........................................................... 50
Operating your fridge................................................................ 51
Super freeze mode............................................................... 51
Super cool mode................................................................... 51
Economy mode..................................................................... 52
Holliday mode....................................................................... 53
Drink cool mode.................................................................... 54
Screen saver mode............................................................... 54
Function of Child lock........................................................... 55
Freezer temperature settings................................................ 56
Cooler temperature settings................................................. 56
Warnings about Temperature Adjustments............................... 57
ACCESSORIES ............................................................... 58
Freezer box.............................................................................. 58
Chiller Shelf.............................................................................. 58
Humidity Controler.................................................................... 59
Adjustable Door Shelf............................................................... 60
Adjustable flass shelf................................................................ 60
CLEANING AND MAINTENANCE................................... 61
Defrosting................................................................................. 61
Replacing LED Lighting............................................................ 62
ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE...................... 63
Refrigerator compartment......................................................... 63
EN
41
Freezer compartment............................................................... 64
SHIPMENT AND REPOSITIONING................................. 69
BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE.... 70
TIPS FOR SAVING ENERGY........................................... 74
EN
42
BEFORE USING THE APPLIANCE
General warnings
WARNING: Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, other than those recommended by the
manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside
the food storage compartments of the appliance,
unless they are of the type recommended by the
manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: To avoid a hazard due to the instability
of the appliance, it must be fixed in accordance
with the instructions.
•If your appliance uses R600a as a refrigerant
– you can learn this information from the
label on the cooler- you should be careful
during shipment and installation to prevent
your appliance’s cooler elements from
being damaged. Although R600a is an
environmentally friendly and natural gas. As it is
explosive, in the event of a leak due to damage
to the cooler elements, move your fridge from
open flame or heat sources and ventilate the
room where the appliance is located for a few
minutes.
•While carrying and positioning the fridge, do
not damage the cooler gas circuit.
•Do not store explosive substances such as
aerosol cans with a flammable propellant in
this appliance.
BEFORE USING THE APPLIANCE
•This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as;
-- staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments
-- farm houses and by clients in hotels, motels and other
residential type environments
-- bed and breakfast type environments;
-- catering and similar non-retail applications
•If the socket does not match the refrigerator plug, it
must be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•A specially grounded plug has been connected to the
power cable of your refrigerator. This plug should be
used with a specially grounded socket of 10 amperes.
If there is no such socket in your house, please have it
installed by an authorized electrician.
•This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazard involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance, shall not be made by children without
supervision.
•If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similar qualified
persons in order to avoid a hazard.
EN
43
EN
44
BEFORE USING THE APPLIANCE
Old and out-of-order fridges
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before
discarding it, because children may get trapped inside it and may
cause an accident.
• Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant
with CFC. Therefore, take care not to harm environment when
you are discarding your old fridge.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE
for the reuse, recycle and recovery purposes.
Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and
using your appliance. We are not responsible for the damage
occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual,
and keep this manual in a safe place to resolve the problems that
may occur in the future.
• This appliance is produced to be used in homes and it can only be
used in domestic environments and for the specified purposes.
It is not suitable for commercial or common use. Such use will
cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our
company will not be responsible for the losses to be occurred.
• This appliance is produced to be used in houses and it is only
suitable for cooling / storing foods. It is not suitable for commercial
or common use and/or for storing substances except for food.
Our company is not responsible for the losses to be occurred in
the contrary case.
BEFORE USING THE APPLIANCE
Safety warnings
• Do not use multiple receptacles or extension cord.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.
• This appliance is designed for use by adults, do not allow children
to play with the appliance or let them hang off the door.
• Do not plug-in or out the plug from the receptacle with wet hands
to prevent electrocution!
• Do not place glass bottles or beverage cans in the freezer
department. Bottles or cans may explode.
• Do not place explosive or flammable material in your fridge for
your safety. Place drinks with higher alcohol amount vertically
and by closing their necks tightly in the fridge department.
• When taking ice made in the freezer department, do not touch it,
ice may cause ice burns and/or cuts.
• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream
and ice cubes immediately after you have taken them out of the
freezer department!
• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may
cause health issues like food poisoning.
• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the
performance of your fridge.
• Fix the accessories in the fridge during transportation to prevent
damage to accessories.
EN
45
EN
46
BEFORE USING THE APPLIANCE
Installing and operating your fridge
Before starting to use your fridge, you should pay attention to the
following points:
• Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• Mains cord of your fridge has a grounded plug. This plug should
be used with a grounded receptacle that has a 16 ampere fuse
minimum. If you don’t have a receptacle confirming with this,
please have it done by a qualified electrician.
• We do not take the responsibility of the damages that occur due
to ungrounded usage.
• Place your fridge in a place that it would not be exposed to direct
sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, Gas
ovens and heater cores, and should be at least 5 cm away from
electrical ovens.
• Your fridge should never be used outdoors or left under the rain.
• Do not place heavy items on the appliance.
• When your fridge is placed next to a deep freezer, there should
be at least 2 cm between them to prevent humidity on the outer
surface.
• Do not place anything on your fridge, and install your fridge in
a suitable place so that at least 15 cm is available on the upper
side.
• The adjustable front legs should stabilized in an appropriate
height to allow your fridge operate in a stable and proper way.
You can adjust the legs by turning them clockwise (or in the
opposite direction). This should be done before placing food in
the fridge.
• Before using your fridge, wipe all parts with warm water added
with a tea spoonful of sodium bicarbonate, and then rinse with
clean water and dry. Place all parts after cleaning.
• Install the distance adjustment plastic (the part with black vanes
at the rear) by turning it 90° as shown in the figure to prevent the
condenser from touching the wall.
• Refrigerator should be placed against a wall with a free distance
not exceeding 75 mm.
BEFORE USING THE APPLIANCE
Before Using your Fridge
• When it is operated for the first time or after transportation,
keep your fridge in the upright position for 3 hours and plug it
on to allow efficient operation. Otherwise, you may damage the
compressor.
• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time;
the smell will fade away when your fridge starts to cool.
Information about New Generation Cooling Technology
Fridges with new generation cooling technology have a different
working system than static fridges. In normal fridges, humid air that
enters into fridge and the water vapor that comes out from the foods,
accumulates frost formation in freezer compartment. In order to melt
this frost, in other words defrost, the fridge has to be stopped. During
the stopping period, to keep the foods cold, user has to extract the
food to outside of fridge and user has to clear the ice during this
period.
In the fridges with new generation cooling technology, situation in
the freezer compartment is completely different. With the aid of fan,
cold and dry air is blown out through many points into the freezer
compartment. As a result of the homogenously blown cold air, even in
the spaces between shelves, foods are frozen equally and correctly.
On the other hand there will be no frost formation. In the refrigerator compartment, there will be nearly same configuration
with freezer compartment. Air, that is emitted with the fan, located at
the top of refrigerator compartment, is cooled while passing through
the gap behind the air duct. At the same time, air is blown out through
the holes on the air duct so that cooling process is successfully
completed in the refrigerator compartment. Holes on the air duct are
designed such that the air distribution becomes homogenous in this
compartment.
As there is no air passage between freezer and refrigerator
compartment, there will be no odor mixing.
As a result of these, your fridge with new generation cooling
technology, gives you, ease of use beside the huge volume and
esthetic appearance.
EN
47
EN
48
THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS
16
1
2
15
3
14
A
4
13
5
6
7
B
8
12
9
10
11
This presentation is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS
1. Display and control panel
2. Wine rack *
3. Fridge shelves
4. Chiller *
5. Crisper cover
6. Crisper
7. Freezer top basket
8. Freezer middle basket
9. Freezer bottom basket
10. Leveling feet
11. Ice tray
12. Freezer glass shelves
13. Bottle shelf
14. Adjustable door shelf *
15. Door upper shelf
16. Egg holder
* In some models
EN
49
EN
50
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Dsipal and control panel
1
9
2
12
11 10
7a
5
7b
8a
8b
15
6
13
14
3
4
1. Freezer Set Button
2. Mode Button
3. Refrigerator Button
4. D.cool & Mute Button
5. Freezer Set Value Screen
6. Cooler Set Value Screen
7. Super Freeze Symbol
8. Super Cool Symbol
9. Holiday Mode Symbol
10. Economy Mode Symbol
11. Low Voltage Symbol
12. Child Lock Symbol
13. Alarm (SR) Symbol
14. Sound Off Symbol
15. Drink Cool Value Screen (Active Symbol May Change According to
Language(Min-Dk.))
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Operating your fridge
Super freeze mode
How would it be used?
• Press freezer set button until SF letters will be seen on the screen. Buzzer will
sound beep beep. Mode will be set.
• Freezer temperature segment will show "SF".
During this mode:
• Temperature of cooler and super cool mode may be adjusted. In this case
super freeze mode continues.
• Economy and Holiday mode can not be selected.
• Super freeze mode can be cancelled by the same operation of selecting.
Super cool mode
How would it be used?
• Press cooler set button until SC letters will be seen on the screen. Buzzer will
sound beep beep. Mode will be set.
• Cooler temperature segment will show "SC".
EN
51
EN
52
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
During this mode:
• Temperature of freezer and super freeze mode may be adjusted. In this case
super cool mode continues.
• Economy and Holiday mode can not be selected.
• Super cool mode can be cancelled by the same operation of selecting.
Economy mode
How would it be used?
• Push "mode button" till a circle appears around economy symbol.
• If no pressed any button for 1 sec. Mode will be set. Circle will blink 3 times.
When mode is set, buzzer will sound beep beep.
• Freezer and refrigerator temperature segments will show "E".
• Circle of economy symbol and "
e" will light till mode finishes.
During this mode:
• Freezer may be adjusted. When economy mode will be cancelled, the
selected setting values will proceed.
• Cooler may be adjusted. When economy mode will be cancelled, the selected
setting values will proceed.
• Super cool and super freeze modes can be selected. Economy mode is
automatically cancelled and the selected mode is activated.
• Holiday mode can be selected after cancelling the economy mode. Then the
selected mode is activated.
• To cancel, you will just need to press on mode button.
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Holliday mode
How would it be used?
• Push "mode button" till a circle appears around plane symbol.
• If no pressed any button for 1 sec. Mode will be set. Circle will blink 3 times.
When mode is set, buzzer will sound beep beep.
• Freezer temperature segment will show "H".
• Circle of plane symbol and H will light till mode finishes.
During this mode:
• Freezer may be adjusted. When holiday mode will be cancelled , the selected
setting values will proceed.
• Cooler may be adjusted. When holiday mode will be cancelled, the selected
setting values will proceed.
• Super cool and super freeze modes can be selected. Holiday mode is
automatically cancelled and the selected mode is activated.
• Economy mode can be selected after cancelling the holiday mode. Then the
selected mode is activated.
• To cancel, you will just need to press on mode button.
EN
53
EN
54
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Drink cool mode
Drink cool button should be pressed to activate beverage cooling mode. Each
press will increment the time for 5 minutes up to 30 minutes, and then it returns to
zero. You can view the time zone you want to set on “Drink cool alarm counter”
section.Drink cool mode only lets the refrigerator release an audible alert after a
specific period.
Important: It should not be confused with cooling.
Note: You must adjust the time according to the temperature of the bottles before
you put them in.
For example, you can set the time as “5 minutes” in the beginning. After this time,
if the cooling is insufficient, you might set another 5 or 10 minutes.
While using this mode, you must check the temperature of the bottles regularly.
When the bottles are cool enough, you must take them out of the appliance.
In the event that you leave the bottles in when the Drink Cool mode is on, they
might explode.
Screen saver mode
How to use?
• This mode will be activated when you press on mode button for 5 seconds.
• If pressed on no button in 5 seconds when he mode is active, lights of the
control panel will go off.
• If you press any button when lights of control panel are off, the current
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
settings will appear on the screen, and then you can maket he adjustment as
you want. If you neither cancel screen saver mode nor press on any button in
5 seconds, the control panel will go off again.
• To cancel screen saver mode press on mode button for 5 seconds again.
• When screen saver mode is active you can also activate child lock.
• If you do not press any button for 5 seconds after activating child lock, the
lights of the control panel will go off. Then, you can view the previous settings
and that child lock symbol is active when you pres any button, and you can
cancel child lock as is described in the instruction of that mode.
Mute Mode
This mode can be activated when you press and hold mute botton for 3 seconds.
When this mode is activeted all button sounds and sound alarms will be off.
This mode can be cancelled when you press and hold mute button for 3 seconds.
Function of Child lock
When would it be used?
To prevent children from playing with the buttons and changing the settings
you have made, child lock is available in the appliance.
Activating Child Lock
Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5 seconds.
Deactivating Child Lock
Press on Freezer and Cooler buttons simultaneously for 5 seconds.
Note: Child lock will also be deactivated if electricity is interrupted or the fridge is
unplugged.
EN
55
EN
56
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Freezer temperature settings
• Initial temperature value for Freezer Setting Indicator is -18°C.
• Press freezer set button once.
• When you first push this button, the last set value will blink on screen.
• Whenever you press on this button, lower temperature will be set (-16°C,
-18°C, -20°C, -22°C, -24°C superfreeze).
• When you push the freezer set button until superfreeze symbol appears on
the Freezer Setting Indicator, and if you do not push any button in 1 seconds
Super Freeze will flash.
• If you continue to press, it will restart from -16°C.
• The temperature value selected before Holiday Mode, Super Freeze Mode,
Super Cool Mode or Economy Mode is activated will remain the same when
the mode is over or cancelled. The appliance continues to operate with this
temperature value.
Cooler temperature settings
• Initial temperature value for Cooler Setting Indicator is +4 °C.
• Press cooler button once.
• When you first push this button, the last value appears on the setting indicator
of the cooler.
• Whenever you press on this button, lower temperature will be set. (+8°C,
+6°C, +5°C, +4°C, +2°C, supercool)
THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
• When you push the cooler set button until supercool symbol appears on the
Cooler Setting Indicator, and if you do not push any button in 1 seconds
Super Cool will flash.
• If you continue to press, it will restart from +8°C.
• The temperature value selected before Holiday Mode, Super Freeze Mode,
Super Cool Mode or Economy Mode is activated will remain the same when
the mode is over or cancelled. The appliance continues to operate with this
temperature value.
Warnings about Temperature Adjustments
• Your temperature adjustments will not be deleted when an energy breakdown
occurs.
• Temperature adjustments should be made according to the frequency of door
openings and the quantity of food kept inside the fridge.
• Do not pass to another adjustment before completing an adjustment.
• Your fridge should be operated up to 24 hours according to the ambient
temperature without interruption after being plugged in to be completely
cooled. Do not open doors of your fridge frequently and do not place much
food inside it in this period.
• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor
of your fridge, when you take the plug off and then plug it on again to operate
it or when an energy breakdown occurs. Your fridge will start to operate
normally after 5 minutes.
• Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated
in the standards, according to the climate class stated in the information label.
We do not recommend operating your fridge out of stated temperatures value
limits in terms of cooling effectiveness.
Climate Class
Ambient Temperature oC
T
Between 16 and 43 (°C)
ST
Between 16 and 38 (°C)
N
Between 16 and 32 (°C)
SN
Between 10 and 32 (°C)
EN
57
EN
58
ACCESSORIES
Freezer box
The freezer box allows foods are maintained more regularly.
Removing The freezer box;
• Pull the box out as far as possible
• Pull the front of box up and out.
!! Make the inverse of the same operation for the resetting the sliding
compartment.
Note: Always Keep the handle of box while removing the box.
Freezer boxes
Chiller Shelf (In some models)
Keeping food in the Chiller compartment instead of the
freezer or refrigerator compartment allows food retain
freshness and flavour longer, while preserving its fresh
appearance. When chiller tray becomes dirty, remove it
and wash it with water.
(Water freezes at 0°C, but foods containing salt or
sugar freeze at temperature lower than that)
Normally people use the chiller compartment for raw
fish, lightly pickled, rice, etc...
Do not put foods you want to freeze or ice trays in order to make ice.
Removing the Chiller shelf
• Pull the chiller shelf out toward you by sliding on rails.
• Pull the chiller shelf up from rail to remove.
ACCESSORIES
Humidity Controler (In some models)
When the humidity controler in the closed position, it allows fresh fruit and
vegetables to be stored longer.
In case of the crisper is totally full, the fresh dial is located in front of crisper,
should be opened. By means of this the air in the crisper and humidity rate will be
controlled and endurance life will be increased.
If you see any condensation on glass shelf, humidity control should be taken into
the open positions.
EN
59
EN
60
ACCESSORIES
Adjustable Door Shelf (In some models)
Six different height adjustments can be made to provide storage
areas that you need by adjustable door shelf.
To change the position of adjustable door shelf ;
Figure -1
Hold the bottom of the shelf and pull the buttons on the side of the
door shelf direction of arrow (Fig.1).
Figure -2
Note: Before moving door shelf is loaded, you must hold the shelf
by supporting the bottom. Otherwise, door shelf could fall off the
rails due to the weight. So damage may occur on the door shelf or
rails.
Position door shelf the height you need by moving up and down.
After you get the position that you want the door shelf, release the
buttons on the side of the door shelf (Fig.2) Before releasing the
door shelf, move up down and make sure the door shelf is fixed.
Adjustable flass shelf
(In some models)
Adjustable glass shelf mechanism provides higher storage spaces
with a simple movement.
• To cover the glass shelf, push it (Fig. 2).
• You can load your food as you want in the resulting extra space
(Fig. 1).
Figure -1
• To bring the shelf in its original position, pull it toward you (Fig.
2).
Figure -2
Visual and text descriptions on the accessories section may
vary according to the model of your appliance.
EN
61
CLEANING AND MAINTENANCE
• Make sure to unplug the fridge before starting to clean it.
• Do not wash your fridge by pouring water.
• You can wipe the inner and outer sides with a soft cloth or a
sponge using warm and soapy water.
• Remove the parts individually and clean with soapy
water. Do not wash in dishwasher.
• Never use flammable, explosive or corrosive material like thinner,
gas, acid for cleaning.
• You should clean the condenser with broom at least once a year
in order to provide energy saving and increase the productivity.
Make sure that your fridge is unplugged while cleaning.
Defrosting
• Your refrigerator performs fully automatic defrosting. The water
formed as a result of defrosting passes through the water
collection spout, flows into the vaporization container behind
your refrigerator and evaporates by itself in there.
• Make sure you have disconnected the plug of your refrigerator
before cleaning the vaporization container.
• Remove the vaporization container from its position by
unscrewing the screws as indicated. Clean it with soapy water at
specific time intervals. Thus, the odor formation will have been
prevented.
Evaporating
tray
EN
62
CLEANING AND MAINTENANCE
Replacing LED Lighting
If your refrigerator has LED lighting contact the help desk as this
should be changed by authorized personnel only.
EN
63
ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
Refrigerator compartment
• For normal operating conditions, adjusting the temperature value of the
cooler partition of the fridge to 4°C will be enough.
• To reduce humidity and consequent increase of frost never place liquids
in unsealed containers in the refrigerator. Frost tends to concentrate in
the coldest parts of the evaporator and in time will require more frequent
defrosting.
• Never place warm food in the refrigerator. Warm food should be allowed to
cool at room temperature and should be arranged to ensure adequate air
circulation in the refrigerator compartment.
• Nothing should touch on the back wall as it will cause frost and the packages
can stick on the back wall. Do not open the refrigerator door too frequently.
• Arrange the meat and cleaned fish(wrapped in packages or sheets of plastic)
which you will use in 1-2 days,in the bottom section of the refrigerator
compartment(that is above the crisper) as this is the coldest section and will
ensure the best storing conditions.
• You can put the fruits and vegetables into crisper without packing.
Some recommendations have been specified below for the placement and
storage of your food in the cooling compartment.
NOTE: Potatoes, onions and garlic should not be stored in the refrigerator.
Maximum Storing
time
Where to place in the
fridge department
1 week
Vegetable bin
Meat and fish
2 - 3 Days
Wrapped in plastic foil or bags or
in a meat container
(on the glass shelf)
Fresh cheese
3 - 4 Days
In special door shelf
1 week
In special door shelf
Until the expiry date
recommended by the
producer
In special door shelf
1 month
In the egg shelf
Food
Vegetables and
fruits
Butter and
margarine
Bottled products
milk and yoghurt
Eggs
Cooked food
All shelves
EN
64
ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
Freezer compartment
• Please use the deep freeze compartment of your refrigerator for storing the
frozen food for a long time and for producing ice.
• To get maximum capacity for freezer compartment, please just use glass
shelves for upper and middle section. For bottom section, please use lower
basket.
• Please do not place the food you shall newly freeze nearby the already frozen
food.
• You should freeze the food to be frozen (meat, minced meat, fish, etc.) by
dividing them into portions in such a way that they can be consumed once.
• Please do not refreeze the frozen food once they are thawed. It may pose a
danger for your health since it might cause problems such as food poisoning.
• Do not place the hot meals in your deep freeze before they become cold. You
would cause the other food frozen beforehand in the deep freeze to become
putrefied.
• When you buy frozen food, makes sure that they were frozen under
appropriate conditions and the package is not torn.
• While storing the frozen food, the storage conditions on the package should
certainly be observed. If there is not any explanation, the food must be
consumed within the shortest time possible.
• If there had been humidification in the frozen food package and it has a foul
smell, the food might have been stored under unsuitable conditions previously
and gone rotten. Do not purchase this type of foods!
• The storage durations of frozen food change depending on the ambient
temperature, the frequent opening and closing of the doors, thermostat
settings, food type and the time elapsed from the purchase time of the food
to the time it is placed into the freezer. Always abide by the instructions on the
package and never exceed the indicated storage duration.
• During long lasting power failures, please do not open the door of the deep
freeze compartment. Your refrigerator shall preserve your frozen food for
about 18 hours in ambient temperatures of 25°C and for about 13 hours in
ambient temperatures of 32°C. This value will decrease under higher ambient
temperatures. During longer power failures, do not refreeze your food and
consume them as soon as possible.
Not that; if you want to open again immediately after closing the freezer door, it
will not be opened easily. It’s quite normal! After reaching equilibrium condition,
the door will be opened easily.
Important note:
• Frozen foods, when thawed, should be cooked just like fresh foods. If they
are not cooked after being thawed they must NEVER be re-frozen.
• The taste of some spices found in cooked dishes (anise, basilica, watercress,
ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
vinegar, assorted spices, ginger, garlic, onion, mustard, thyme, marjoram,
black pepper, etc.) changes and they assume a strong taste when they are
stored for a long period. Therefore, the frozen food should be added little
amount of spices or the desired spice should be added after the food has
been thawed.
• The storage period of food is dependent on the oil used. The suitable oils are
margarine, calf fat, olive oil and butter and the unsuitable oils are peanut oil
and pig fat.
• The food in liquid form should be frozen in plastic cups and the other food
should be frozen in plastic folios or bags.
Some recommendations have been specified on pages 66, 67 and 68 for the
placement and storage of your food in the deep freeze compartment.
EN
65
EN
66
ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
Meat and fish
Preparation
Maximum
Storing time
(month)
Steak
Wrapping in a foil
6-8
Lamb meat
Wrapping in a foil
6-8
Veal roast
Wrapping in a foil
6-8
Veal cubes
In small pieces
6-8
Lamb cubes
In pieces
4-8
Minced meat
In packages without using
spices
1-3
Giblets (pieces)
In pieces
1-3
Bologna sausage/salami
Should be packaged even if it
has membrane
Chicken and turkey
Wrapping in a foil
4-6
Goose and Duck
Wrapping in a foil
4-6
Deer, Rabbit, Wild Boar
In 2.5 kg portions and as fillets
6-8
Fresshwater fishes
(Salmon, Carp, Crane,
Siluroidea)
Lean fish; bass, turbot,
flounder
Fatty fishes (Tunny,
Mackarel, bluefish,
anchovy)
2
After cleaning the bowels and
scales of the fish, wash and dry
it; and if necessary, cut the tail
and head.
4
2-4
Shellfish
Cleaned and in bags
4-6
Caviar
In its package, aluminium or
plastic container
2-3
Snail
In salty water, aluminum or
plastic container
3
Note: Frozen meat should be cooked as fresh meat after being thawed. If the meat is not
cooked after being thawed, it should never be frozen again.
EN
67
ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
Preparation
Maximum
Storing
time
(months)
Wash and cut to small pieces and boil
in water
10 - 13
Hull and wash and boil in water
12
Cleaned and boil in water
6-8
Carrot
Clean and cut to slices and boil in water
12
Pepper
Cut the stem, cut into two pieces and
remove the core and boil in water
8 - 10
Spinach
Washed and boil in water
6-9
Take the leaves apart, cut the heart into
pieces, and leave it in water with a little
lemon juice for a while
10 - 12
Eggplant
Cut to pieces of 2cm after washing
10 - 12
Corn
Clean and pack with its stem or as
sweet corn
12
Vegetables and
Fruits
String beans and
beans
Beans
Cabbage
Cauliflower
Apple and pear
Peel and slice
8 - 10
Cut into two pieces and remove the
stone
4-6
Wash and hull
8 - 12
Cooked fruits
Adding 10 % of sugar in the container
12
Plum, cherry,
sourberry
Wash and hull the stems
8 - 12
Apricot and Peach
Strawberry and
Blackberry
EN
68
ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
Dairy Products
Packet
(Homogenize)
Milk
Preparation
In
its
packet
own
Cheeseexcluding white
cheese
In slices
Butter,
margarine
In its package
Maximum
Storing time
(months)
Maximum
Storing time
(months)
Storing Conditions
2-3
Pure Milk – In its own
packet
6-8
Original package may
be used for short
storing period. It should
be wrapped in foil for
longer periods.
6
Thawing
time in room
temperature
(hours)
Thawing time in
oven (minutes)
Bread
4-6
2-3
4-5 (220-225 °C)
Biscuits
3-6
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pastry
1-3
2-3
5-10 (200-225 °C)
Pie
1 - 1,5
3-4
5-8 (190-200 °C)
Phyllo
dough
2-3
1 - 1,5
5-8 (190-200 °C)
Pizza
2-3
2-4
15-20 (200 °C)
SHIPMENT AND REPOSITIONING
• Original package and foam may be kept for re-transportation
(optionally).
• You should fasten your fridge with thick package, bands or
strong cords and follow the instructions for transportation on the
package for re-transportation.
• Remove movable parts (shelves, accessories, vegetable bins
etc.) or fix them into the fridge against shocks using bands during
re-positioning and transportation.
Carry your fridge in the upright position.
EN
69
EN
70
BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
Check Warnings;
Your fridge warns you if the temperatures for cooler and freezer are in improper
levels or when a problem occurs in the appliance. Warning codes are displayed in
the Freezer and Cooler Indicators.
ERROR TYPE
SR
ERROR TYPE
"Failure
Warning"
WHY
WHAT TO DO
There is/are some
Call Service for
part(s) Out of order
assistance as soon as
or there is a failure in
possible.
cooling process
1. Do not freeze the foods
that are thaw and use in
short time period.
LF
Freezer comp.
Not Cold enough
This caution will be
seen especially after
long term of power
failure
2. Set the freezer
temperature to colder
values or set the
super freeze , until the
compartment gets to
normal temperature.
3. Do not put fresh food
until this failure is off.
LC
LF and LC
HC
"Refrigerator
comp.
Not Cold enough"
Ideal temperature for
Ref. Compartment is
+4 oC. If you see this
warning your foods
have risk of spoiling.
"not cold enough
Warning"
It is the combination
of LF and LC Error
type
Refrigerator
comp. too Cold
The foods starts to
freeze because of
the too much cold
temperature
1. Set the refrigerator
temperature to colder
values or set the super
cooling mode until the
compartment gets to
normal temperature.
2. Do not open the door
much until this failure is
off.
You will see this failure
when first starting the
appliance. It will be off
after the compartments
gets normal temperature
1. Check if the “Super
cooling mode” is on
2. Decrease the
refrigerator temperature
values
BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
ERROR TYPE
LOPO
EN
71
ERROR TYPE
WHY
WHAT TO DO
"Low voltage
Warning"
When the power
supply gets lower
than 170 V the
appliance gets to
steady position.
This not a failure. This
prevents any damages
on the compressor. This
warning will off after the
voltage gets required level
If your fridge is not operating;
• Is there a power failure?
• Is the plug connected to the socket correctly?
• Is the fuse of the socket to which the plug is connected or the main fuse
blown?
• Is there any failure at the socket? To check this, plug your refrigerator to a
socket this is surely operating.
If your fridge is not cooling enough;
• Is the temperature adjustment right?
• Is the door of your fridge opened frequently and left open for a long while?
• Is the door of fridge closed properly?
• Did you put a dish or food on your fridge so that it contacts the rear wall of
your fridge so as to prevent the air circulation?
• Is your fridge filled excessively?
• Is there adequate distance between your fridge and the rear and side walls?
• Is the ambient temperature within the range of values specified in the
operating manual?
If the food in your refrigerator compartment is over cooled
• Is the temperature adjustment right?
• Are there many food recently put inside the freezer compartment? If so, your
fridge may over cool the food inside the refrigerator compartment as it will
operate longer to cool these food.
If your fridge is operating too loudly;
To maintain the set cooling level, compressor may be activated from time to time.
Noises from your fridge at this time are normal and due to its function. When the
required cooling level is reached, noises will be decreased automatically. If the
noises persist;
• Is your appliance stable? Are the legs adjusted?
• Is there anything behind your fridge?
• Are the shelves or dishes on the shelves vibrating? Re-place the shelves
and/or dishes if this is the case.
• Are the items placed on your fridge vibrating?
EN
72
BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
Normal Noises;
Cracking (Ice cracking) Noise:
• During automatic defrosting.
• When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance
material).
Short cracking: Heard when the thermostat switches the compressor on/off.
Compressor noise (Normal motor noise): This noise means that the
compressor operates normally Compressor may cause more noise for a short
time when it is activated.
Bubbling noise and splash: This noise is caused by the flow of the refrigerant
in the tubes of the system.
Water flow noise: Normal flow noise of water flowing to the evaporation
container during defrosting. This noise can be heard during defrosting.
Air Blowing Noise (Normal fan noise): This noise can be heard in No-Frost
fridge during normal operation of the system due to the circulation of air.
If humidity builds up inside the fridge;
• Are all food packed properly? Are the containers dried before placing them
in the fridge?
• Are the fridge doors opened frequently? Humidity of the room gets in the
fridge when the doors are opened. Humidity build up will be faster when you
open the doors more frequently, especially if the humidity of the room is high.
If the doors are not opened and closed properly;
• Do the food packages prevent closing of the door?
• Are the door compartments, shelves and drawers placed properly?
• Are door gaskets broken or torn?
• Is your fridge on a level surface?
If the edges of fridge cabinet that the door joint contact are warm;
Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact may get
warmer during the operation of the compressor, this is normal.
IMPORTANT NOTES:
• Compressor protection function will be activated after sudden power
breakdowns or after unplugging the appliance, because the gas in the cooling
system is not stabilized yet. Your fridge will start after 5 minutes, there is
nothing to worry about.
• If you will not use your fridge for a long time (e.g. in summer holidays) unplug
it. Clean your fridge according to Part 4 and leave the door open to prevent
humidity and smell.
• If the problem persists after you have followed all the instructions above,
please consult to the nearest authorized service.
BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
• The appliance you bought is designed for home type use and can be used
only at home and for the stated purposes. It is not suitable for commercial
or common use. If the consumer use the appliance in a way that does not
comply with these features, we emphasize that the producer and the dealer
shall not be responsible for any repair and failure within the guarantee period.
Conformity Information
• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 10°C
- 43°C range.
• The appliance is designed in compliance with the EN62552, IEC60335-1 /
IEC60335-2-24, 2004/108/EC standards.
EN
73
EN
74
TIPS FOR SAVING ENERGY
1– Install the appliance in a coll, well vantilated room , but not in direct sunlight
and not near heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating
plate.
2– Allow warm food and drinks to cool down outside the appliance.
3– When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low
temperature of the frozen food will help to cool the refrigerator compartment
when it is thawing. So it causes energy saving. If the frozen food is put out, it
causes wastage of energy.
4– When placing, drinks and slops they must be covered. Otherwise humidity
increases at the appliance. Therefore the working time gets longer. Also
covering drinks and slops helps to save smell and taste.
5– When placing food and drinks, open the appliance door as briefly as
possible.
6– Keep close the covers of any different temrepature compartment in the
appliance (crisper, chiller ...etc ).
7– Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
75
76
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
1
2
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
77
3
78
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
4
5
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
79
6
7
80
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
8
9a
10
9b
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
81
11
12
82
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
13
14
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
83
15
16
84
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
17
18
OMPOSITIONERING AV DÖRREN
REPOSITIONING THE DOOR
85
86
ADJUSTABLE BACK WHEELS
JUSTERBARA BAKRE HJUL
Om finns / If available
DOWN
UP
87
?
service
• Vi har service i hela landet
• Gå in på www.cylinda.se eller
• Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa)
uppge
• Problembeskrivning
• Maskintyp
• Serienummer • Namn och adress
• Inköpsdatum • Ditt telefonnummer
Våra tekniker är specialutbildade på Cylindaprodukter
och vi använder bara originalreservdelar.
Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna
52195700
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising