RC1200
Kuru Carjl› El Süpürgesi - Kullanma K›lavuzu
Dry Type Rechargeable Vacuum Cleaner - Instruction Manual
H C‹HAZ ‹Ç‹NDEK‹ P‹LLER‹ ATEAE
ATMAYINIZ.
H Cihaz içindeki pillerden s›z›nt› o4=O5);M
ve bu s›z›nt›n›n deri ile temas etmesi
durumunda hemen sabunlu su ile
y›kay›n›z veya limon suyu veya sirke gibi
hafif asitler ile nötralize ediniz. S›z›nt›n›n
göze gelmesi durumunda bol su ile 10
dakika kadar y›kay›n›z ve hemen t›bbi
müdahaleye baOvurunuz. NOT: Pil
s›v›s›n›n %25-35 kadar› potasyum
hidroksid’dir.
H Va kum mo torunu n oldu Ku k›s›m ,
cisimlerden uzak tutulmal›d›r. Elektrik
çarp›lmas› riski içermeyen bu k›sma eK-:
metal cisimler sokulursa yang›n oluO)bilir.
H Bu süpürge, vakum gücü üretmektedir.
Bu yüzden cihaz› kullan›rken saçlar›n›z›,
pa r m a k la r› n › z› k ›y a f e t l e ri n i z i v e
vücudunuzun diKer k›s›mlar›n› giriO4erden
ve dönen parçalardan uzak tutunuz.
H Yanan veya tüten hiçbir maddeyi
süpürmeyiniz. (Sigara, kül, kibrit vb.)
H Cihaz› hiçbir zaman filtresiz kullanmay›n›z.
Cihaz kapal›yken bile, elinizi hiçbir zaman
dönen parçalara yaklaO<M:5ay›n›z. Cihaz
yanl›Ol›kla çal›Omaya baOlayabilir.
H Merdivenleri süpürürken daha dikkatli
olunuz.
H Be nzin vb. yan›c› veya patlay›c›
maddeleri, veya bunlar›n bulunduKu
o r t a m l a r › s ü pü r m e k i ç i n c i h a z ›
kullanmay›n›z.
H Narj destek ünitesini kapal›, serin,
doK:=dan güneOMOMKMalmayan, içinden
herhangi bir su veya elektrik tesisat›
geçmeyen bir duvara yerleO<1:ip monte
ediniz.
H Çal›Ot›K›n›z alan›n yeterince ›O›klan,M:M4,MKM6,)6-51674unuz.
H Elektrikli cihazlar› süpüre+-K161z zaman,
764):M.1Oten çekiniz.
KURU AARJLI EL SÜPÜRGES‹
Fakir RC1200 Kuru N):jl› El süpürgesini
sat›n al5MO olduK=nuz için sizi kutlar›z.
Sat›n alm›O olduKunuz ürün kolay
kullan›ml›d›r. Benzer ürünleri daha önce
kullanm›O olabilirsiniz, ancak lütfen cihaz›n
ilk kulla n›m›n da n ö nce ku llanm a
k›lavuzunu okuyunuz.
GÜVENL‹K UYARILARI
Elektrikli bir cihaz kullan›l›rken, )O)KMdaki
ö nle ml er h e r za ma n al ›nm al ›d›r.
Yang›n, elektrik çarpmas› ve kiOisel
y a ra l a n m a l a r › e n ge l l e m e k i ç i n ;
H Cihaz› aç›k alanda ve ›slak zeminlerde
kullanmay›n›z.
H Cihazda, elektrik kablosunda veya O):j
adaptöründe herhangi bir hasar ya da
ar›za varsa kesinlikle kullanmay›n›z. K-:
cihaz›n›z herhangi bir nedenden ötürü
normalOekilde çal›O5›yorsa hemen Fakir
Yetkili Serv1;1J6-*)O>urunuz.
H AOM:M›s›nma sonucu, cihaza ve pillerine
herhangi bir zarar gelmemesi için, cihaz›
Oarj halinde iken çal›Ot›rmay›n›z.
H Cihaz›n çocuklar taraf›ndan oyuncak
olarak kullan›lmas›na izin vermeyiniz.
Cihaz çocuklar›n yan›nda kullan›l›rken
asla b7O b›rak›lmamal›d›r ve daha dikkatli
olunmal›d›r.
H Cihaz› sadece kullanma k›lavuzunda
belirtildiKi gibi kullan›n›z.
H Sadece cihaz ile birlikte verilen Oarj
adaptörünü kullan›n›z.
H N)rj aletini, elektrik kablosundan çekerek
taOMmay›n›z. Narj adaptörünün elektrik
k a bl o s u n u n k e s k i n y ü ze yl e rd e n
sarkmas›na izin vermeyiniz. Elektrik
kablosunu s›cak yüzeylerden uzak
tutunuz.
H Cihaz› ve Oarj adaptörünü ›slak eller ile
tutmay›n›z.
BU KULLA NMA K ILA VUZU NU
‹LER‹ DEK‹ K ULLANIM LAR ‹ Ç‹N
SAKLAYINIZ.
3
ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
AARJLI SÜPÜRGEN‹Z‹ ‹LK DEFA
KULLANMADAN ÖNCE 10 - 12 SAAT
AARJ ED‹N‹Z. C‹HAZ KUTUSUNDAN
AARJ ED‹LMEM‹A OLARAK
ÇIKACAKTIR.
N):24› el süpürgeleri h›zl›, uygun ve kolay
temizlik için en d7Kru çözümdür. N)rjl›
sü pü rgel eri ha fif t emi zlikl er içi n
kullanman›z tavsiye edilir. Narj destek
ünitesini cihaza kolayca ulaO)bilec-K1niz
bir yere yerleOtiriniz. N)rjl› süpürge mutfak
k›r›nt›lar›n›, pencere denizliklerini ve
merdiven basamaklar›n› temizlemek için
oldukça uygundur. Narjl› süpürgenizi
ku llan ma d› K›n ›z z ama nla rda Oarj
ünitesinde tutunuz, böylece süpürgeniz
her zaman kullan›ma haz›r olacakt›r.
Süpürgeni6O):2-,145-;1 için 0°C- 40°C
aras›d›r. DiKer s›cakl›klar pillere zarar
verebilir.
Narj s›ras›nda, O)rj adaptörü dokunulmayacak kadar s›cak olabilir. Bu durum
normaldir ve herhangi bir probl-5<-O3il
etmez.
Kullan›m ömrü : 10 y›l
Ürün parçalar›
Motor Filtresi
Toz Haznesi
1#34mesi
6rj7545
Açma-Kapama
34mesi
Toz Haznesi
6rj Adaptörü
4"$t5%!)(5
!*m Uzatma
%'*"'5
6rj4"$t5
%!ta(5
6rj Adaptörü
Vida
*el
*+ara Monte
6rj Ünitesi
6rj()4
Mo".5'1(5
4
Süpürg%.).A!1j Edilmesi
NOT: AARJLI SÜPÜRGEN‹Z‹ ‹LK DEFA
KULLANMADAN ÖNCE 10 - 12 SAAT
AARJ ED‹N‹Z. C‹HAZ KUTUSUNDAN
AARJ ED‹LMEM‹A OLARAK
ÇIKACAKTIR.
Dikkat: Süpürgenizi sadece verilen Barj
adapt=1>),%B!1j ediniz.
A!1j Ünitesinin Montaj›
‹çinden su borusu veya elektrik kablolar›
geçmeyen bir duvar üzerine yerl-Otiriniz.
Aarjl› Süpürgenizi Kullan›ma Haz›r
Tutma
N)rjl› süpürgenizi kulland›ktan sonra, O)rj
destek ünitesine, yerine tam olarak
oturduK=ndan emin olarak tak›n›z. Yerine
tak›ld›ktan sonra, O)rjl› süpürge tekrar
O):2 olacak ve daha sonraki kullan›mlara
haz›r olacakt›r.
1. N):2ünitesini duvara düzgün birO-314,yerl-Otiriniz ve üzerindeki deliklerden,
vidalar›n tak›lac)K› yerleri belirleyiniz.
2. 6mm’lik uç kullanarak duvarda delik aç›n›z
ve plastik dubelle ri yerleOtirin iz.
3. Narj ünitesini yerleOtiriniz ve vidalar›
üzerinden tak›n›z.
N)rj adaptörü, fiO- tak›l› kalabilir. Adaptör
fiO-tak›l› kaldMK› için ›s›nacakt›r, ancak
*=*1:;7:=674=O<=:5)B
Süpürgenin Bir,%B3)1),-esi
Vakum uzatma borular›n› birbirlerine
tak›n›z ve mobilya f›rças›n› da birleOtirilmiO
borular›n ucuna tak›n›z. Daha sonra
birleOtirilmiO olan 3 parçay› vakum
giriOine takarak aparatlar› kullanabilirsiniz.
5
C‹HAZIN KULLANIMI
1. Ci0)BMD)4MOt›rmak için Açma-K)8)5),FK5-;161 ileri itiniz.
2. Cihaz› kapatmak için Açma-Kapama dFK5-;1ni geri çekiniz.
Ka&"5
Aç5!
BAKIM
Bu bölümdeki bilgiler cihaz›n sürekli olarak etkin bir biçimde kullan›labilmesi için gerekli
olan bilgilerdir.
Toz haznesinin ve filtrenin her kullan›m sonras› temizlenmesi tavsiye edilir.
Toz haznesinin temizlenmesi
1. Toz haznes1)D5),FKmesine bas›n›z.
2. Toz haznesini motor bölümünden ay›r›n›z.
3. Motor filtresini toz haznesinden ç›kart›n›z.
4. Toz haznes16,-31<7B4):MDE8-*7O)4t›n›z.
5. Motor filtresini temizleyiniz. (Bkz. Temizlik)
6. Motor filtresini toz haznesine tak›n›z.
7. Toz haznesini motor bölümüne tak›n›z.
1.
2.
3.
4.
5.
TEM‹ZL‹K
Motor filtresini her kullan›mdan sonra temizleyiniz.
Motor filtresinin plastik çerçevesini toz haznesinden ç›kart›n›z.
F ilt re üz erin dek i to zla r› te mi zle me k iç in fi ltre yi sa ll ay ›p, f ›rça la y›n ›z .
‹sterseniz, filtreyi çerçeveden ç›kartarak, s›cak (65°C) ve hafif deterjanl› suda y›kay›p,
iyice durulay›n›z.
Tam olarak kurumasM6M;)K4)AMn›z.
Filtreyi çerçeveye geçiriniz.
Sevk:
Cihaz›n, orijinal ambalaj›nda veya zarar
görmesini önlemek için, iyi>-A=5=O)k
pakette t)OM65);M/-:ekmektedir.
6
H DO NOT MUTILATE OR INCINERATE
BATTERIES AS THEY WILL EXPLODE
AT HIGH TEMPERATURES.
H Leaks from battery cells can occur under
extreme usage or temperature conditions.
If the liquid gets on the skin (1) wash
quickly with soap and water or (2)
neutralize with a mild acid such as lemon
juice or vinegar. If the liquid gets into the
eyes, flush them immediately with clean
water for a minimum of 10 minutes. Seek
medical attention. NOTE: The liquid is a
25-35% solution of potassium hydroxide.
H The terminal on the vacuum cleaner
should be kept free and clean of objects.
While there is no shock hazard from the
terminal, a burn could occur if metal
objects are inserted into the terminal area.
H This vacuum cleaner creates suction.
Keep hair, loose clothing, fingers, and all
parts of body away from openings and
moving parts.
H Do not pick up anything that is burning
or smoking, such as cigarettes, matches,
or hot ashes.
H Do not use without a filter in place. When
servicing the unit, never put fingers or
other objects into the fan chamber in
case the unit would accidentally be turned
on.
H Use extra care when cleaning on stairs.
H Do not use to pick up flammable or
combustible liquids such as gasoline, or
use in areas where they may be present.
H Locate the wall bracket indoors in a cool,
dry area not exposed to the weather to
avoid electrical shock and/or cleaner
damage.
H Keep your work area well lighted.
H Unplug electrical appliances before
vacuuming them.
Introduction
Congratulations for purchasing Fakir
RC1200 Dry Type Rechargeable Vacuum
Cleaner. This product is very user-friendly
and easy to use. You may be familiar with
this kind of products but please take your
time to read this manual before you use
the product fort he first time.
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using an electric appliance, basic
precautions should always be followed,
including the following:
To reduce the risk of fire, electric shock,
or injury:
H Do not use outdoors or on wet surfaces.
H Do not operate the vacuum cleaner or
charger that has been damaged in any
way. If vacuum cleaner is not working as
it should, has been dropped, damaged,
left outdoors, or dropped into water, take
it to an Authorized Fakir Service.
H To avoid excessive heat and damage to
the unit or batteries, do not operate the
vacuum cleaner while in the charging
stand.
H Do not allow to be used as a toy. Close
attention is necessary when used by or
near children.
H Use only as described in this manual.
H Use only the charger provided to
recharge.
H Do not pull or carry the charger by cord,
use cord as a handle, close a door on
cord, or pull cord around sharp edges
or corners. Keep cord away from heated
surfaces.
H Do not use extension cords or outlets
with inadequate current carrying capacity.
H Do not handle charger or vacuum cleaner
with wet hands.
SAVE
7
THESE
INS TRUC TIO NS
PRODUCT FEATURES
CHARGE FOR 10-12 HOURS BEFORE
FIRST USE. BATTERIES COULD LOSE
CHARGE IN SHIPPING.
General Information
The cordless vacuum cleaner is the answer
for quick, convenient, and easy cleanups.
Grab the cleaner for little tasks rather than
using a larger cleaner. Place the recharging
stand in any area of easy access that allows
versatile cleaning of kitchen crumbs,
window sills, or steps. Always store the
cleaner in the recharging stand to provide
a ready charge.
Life time : 10 y›l
It is best to charge the batteries when
temperatures are between 0°C and 40°C.
Other temperatures could dam age
batteries.
While charging, the charger may become
warm to the touch. This is a normal condition
and does not indicate a problem.
Parts Of The Product
Motor Filter
*()ontainer
Latch
'int
On/Off
Switch
*()ontainer
'in
Point
Extension *es
'in
Point
'in&)'
Anchors
Wall Mo*$)$
'inase
Uholstery
'*(
'e S*&port
8
Screws
6. P lu g the charg er into a n elec trica l
outlet.
7 . R e s t th e c le a n e r o n t h e d o c k in g
ledge, with the nozzle pointed down,
and push in on the top of the handle
until y ou hear ch arger socke t click
in to pla ce . T he c h arg ing in d ica tor
light on the vacuum will illuminate to
in dicate that the vacuum cleaner is
properly charging.
How To Recharge Your Vacuum
Cleaner
CAUTION: Re-charge your unit only
with provided charging adaptor
1. Ho ld b rac ke t ag ain st w all to mark
loca tio n fo r scre ws. Ma ke sure the
wall bracket is positioned vertically,
with the charg er socke t at th e top.
2. Use a 6 mm drill for drilling holes for
the plastic anchors.
3 . I n s e t t h e a n c h o r s a n d d r iv e t h e
screws into both holes, leaving 6 mm
of each screw exposed.
4. Place the bra cke t ove r the scre ws
and slide th e bracke t d ownw ard to
a llo w th e s c re ws to mo ve in to th e
slots.
5 . T ig ht e n th e sc re w s t o s e cu r e th e
bracket.
NOTE: CHARGE THE CLEANER FOR
10-12 HOURS BEFORE INITIAL USE.
THE BATTERIES OF A NEW CLEANER
ARE ON A LOW CHARGE.
Keeping Your Vacuum Cleaner Ready
For Use
Return your vacuum cleaner to the
recharging stand after every use. Firmly
position into the recharging stand ensuring
that the vacuum cleaner fits correctly onto
the contacts.
It will then be recharged and ready for
operation at all times.
The plug charger can be left in the electrical
outlet at all times. It is impossible to
overcharge the batteries. The plug charger
will become warm, however, this is not a
cause for concern.
9
How To Assembly
To use the extension tubes with the floor brush, push one of the extension tubes into the
suction hole, then insert the other extension tubes into each other and then insert the floor
brush into the last extension tube. The crevice tool can also be used with the extension
tubes.
USING THE PRODUCT
1. Push the power switch forward to turn on.
2. Pull the power switch back to turn off.
Off
On
MAINTENANCE
The instructions given in this booklet serve as a guide to routine maintenance. Keep the
cleaner operating at top efficiency. Empty the dust cup and clean the filter after each use.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Empty Dust Cup
Push down on dust cup latch.
Pull dust cup from handle section.
Remove motor filter from dust cup.
Shake contents into a waste container.
Clean motor filter (refer to CLEANING)
Replace motor filter in the dust cup
Press dust cup onto handle section until they snap together.
CLEANING
Clean the motor filter after each cleaner use.
1. Remove the filter frame from the dust cup.
2. Shake and brush the dust and dirt from filter
3. If desired, remove filter from filter frame and launder the filter by hand in warm water (150°F,
65°C) using a mild detergent.
4. Air dry thoroughly.
5. Replace filter over frame.
Dispatch:
Carry the appliance in the original package
or a similar, well-padded package to prevent
damage to the appliance.
10
11
WINMATE INDUSTRIAL LIMITED
305 Hankow Centre, 5-15 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong