1300 watts
CM–1300T
1300 watts
Code No. : DE68-02476A
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGYGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Contents
Oven
Contents ................................................................................................ 2
GB
Oven ...................................................................................................... 2
OVEN LAMP
Control Panel ........................................................................................ 3
DISPLAY
Using this Instruction Booklet ................................................................ 3
CONTROL
PANEL
OVEN LAMP
COVER
Safety Precautions ................................................................................ 4
START
BUTTON
Installing Your Microwave Oven ............................................................ 5
Cooking / Reheating .............................................................................. 5
DOOR
HANDLE
Power Levels and Time Variations ........................................................ 7
Stopping the Cooking ............................................................................ 7
CEILING
COVER
Repeat Feature...................................................................................... 8
Using 20sec Pad ................................................................................... 8
Using the Defrost Feature ..................................................................... 8
Memory Pads Programming.................................................................. 9
How to Operate Memory Cooking ....................................................... 11
Double Quantity Pad Programming..................................................... 11
How to Operate Double Quantity Pad ................................................. 12
AIR FILTER
Programming Air Filter Clean Time ..................................................... 13
DOOR
Controlling Beep Tone......................................................................... 13
DOOR
LATCHES
Error Code .......................................................................................... 14
Hidden Keys ........................................................................................ 15
Care of Your Microwave Oven ............................................................ 15
Installation Instructions for Stacking .................................................... 17
Replacement of Lamp ......................................................................... 17
Cookware Guide.................................................................................. 18
Cooking Guide ..................................................................................... 19
Cleaning Your Microwave Oven .......................................................... 21
Storing and Repairing Your Microwave Oven ..................................... 21
Technical Specifications ...................................................................... 22
Warranty .............................................................................................. 22
Terms and Conditions ......................................................................... 22
Contact ................................................................................................ 23
2
PLATE TRAY
SAFETY
INTERLOCK
HOLES
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGZGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Control Panel
1
Using this Instruction Booklet
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3
4
5
6
8
9
10
You have just purchased a Bonn microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your
microwave oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
At the front of the booklet you will find illustrations of the oven, and
more importantly the control panel, so that you can find the buttons
more easily.
7
DISPLAY
STOP/CLEAL PAD
NUMBER PADS(Time, Memory Programming
POWER LEVEL SELECTOR PAD
DEFROST SELECTOR PAD
PROGRAM PAD
START BUTTON
DOUBLE QUANTITY PAD
20sec PAD (One Touch Cook Pad)
PROGRAM LOCK PAD
The step-by-step reocedures use two different symbols.
STAGE COOK
INDICATOR
TIME DISPLAY
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with
the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert
anything into the safety interlock holes.
(b) Do not place any object between the oven door and front face or allow food or
cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and
door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth
and then with a soft dry cloth.
(c) Do not operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
It is particularly important that the oven door closes properly and that there is
no damage to the:
(1) Door, door seals and sealing surfaces
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) Power cable
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
AIR FILTER
CHECK
INDICATOR
DATA
CHECK
INDICATOR
MEMORY PAD
NUMBER
INDICATOR
DOUBLE
QUANTITY
INDICATOR
POWER SOURCE
CHECK INDICATOR
(When it shows,
heating does not work)
POWER LEVEL
INDICATORS
✉
Note
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
DISPLAY
PROGRAM
INDICATOR
☛
Important
DEFROST
INDICATORS
3
GB
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒG[GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Safety Precautions
GB
Before cooking food or liquids in your microwave oven, please check
that the following safety precautions are taken.
1. DO NOT use any metallic cookware in the microwave oven:
• Metallic containers
• Dinnerware with gold or silver trimmings
• Skewers, forks, etc.
Reason:
Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
2. DO NOT heat:
• Airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers
Ex) Baby food jars
• Airtight food.
Ex) Eggs, nuts in shells, tomatoes
Reason: The increase in pressure may cause them to explode.
Tip:
Remove lids and pierce skins, bags, etc.
3. DO NOT operate the microwave oven when it is empty.
Reason: The oven walls may be damaged.
Tip:
Leave a glass of water inside the oven at all times. The water will
absorb the microwaves if you accidentally set the oven going when
it is empty.
4. DO NOT cover the rear ventilation slots with cloths or paper.
Reason: The cloths or paper may catch fire as hot air is evacuated from the
oven.
5. ALWAYS use oven gloves when removing a dish from the oven.
Reason: Some dishes absorb microwaves and heat is always transferred
from the food to the dish.The dishes are therefore hot.
6. DO NOT touch heating elements or interior oven walls.
Reason: These walls may be hot enough to burn even after cooking has
finished, enen though they do not appear to be so. Do not allow
inflammable materials to come into contact with any interior area of
the oven. Let the oven cool down first.
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
• Do not store flammable materials in the oven
• Remove wire twist ties from paper or plastic bags
• Do not use your microwave oven to dry newspapers.
• If smoke is observed, keep the oven door closed and switch off or
disconnect the oven from the power supply
8. Take particular care when heating liquids and baby foods.
• ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has
been switched off so that the temperature can equalize.
• Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
• Take care when handling the container after heating. You may burn
yourself, if the container is too hot.
• A risk of delayed eruptive boiling exists.
• To prevent delayed boiling and possible scalding, you should put a plastic
spoon or glass stick into the beverages and stir before, during and after
heating.
9.
10.
11.
12.
13.
Reason: During the heating of liquids the boiling point can be delayed;
this means that eruptive boiling can start after the container is
removed from the oven. You may scald yourself.
• In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
* Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
* Cover with a clean, dry dressing.
* Do not apply any creams, oils or lotions.
• NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at
the top than at the bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles
with narrow necks may also explode if overheated.
• ALWAYS check the temperature of baby food or milk before giving it to
the baby.
• NEVER heat a baby’s bottle with the teat on, as the bottle may explode if
overheated.Tenga cuidado de no estropear el cable de alimentación.
Be careful not to damage the power cable.
• Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power
cable away from heated surfaces.
• Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
Stand at arm’s length from the oven when opening the door.
Reason: The hot air or steam released may cause scalding.
Keep the inside of the oven clean.
Reason: Food particles or spattered oils stuck to oven walls or floor can
cause paint damage and reduce the efficiency of the oven.
You may notice a “Clicking” sound during operation(especially when the oven
is in defrosting).
Reason: This sound is normal when the electrical power output is changing.
When the microwave oven is operating without any load, the power will be cut
off automatically for safety. You can operate the oven normally after letting it
stand for over 30 minutes.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
During cooking, you should look into the oven from time to time when food is being
heated or cooked in disposable containers of plastic, paper or other combustible
materials.
IMPORTANT
Young children should NEVER be allowed to use or play with the microwave oven.
Nor should they be left unattended near the microwave oven when it is in use.
Items of interest to children should not be stored or hidden just above the oven
4
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒG\GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Installing Your Microwave Oven
Cooking / Reheating
This microwave oven can be placed almost anywhere (kitchen work
surface or shelf, movable trolley, table).
One-stage cooking
1. Install the oven on a flat, level, stable surface. Make sure there is adequate
ventilation for your oven by leaving at least 10cm(four inches) of space
behind, on the sides of the oven and 20cm(eight inches) of above.
(For stacking see page 17.)
2. Never block the air vents as the oven may overheat and automatically switch
itself off. It will remain inoperable until it has cooled sufficiently.
1. Select the desired power level by pressing the Power
Level Selector pad.
Result : The selected power level will be displayed in
the display window.
3. Remove all packing materials inside the oven.
4. For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50Hz, AC
earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
2. Set the desired heating time by pressing the NUMBER
pads.
Result : The selected time is displayed in the display
window.
5. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
☛
Be sure to remove the protective film from outer case. The
protective film is on the outer case to prevent scratches. When
installing or before using, be sure to remove it.
✉
Outdoor Use
This microwave oven is not designed for outdoor use.
You should use it indoors only.
During Air Cooling
Do not turn power off while the cooling fan is automatically air-cooling for 1min.
Recommendations
✉
✉
✉
GB
This oven is preset at the factory for automatic operation.
Make sure the oven is plugged into a properly earthed electrical outlet
and “ON” appears in the display window.
Open the door(The oven lamp will be turned on.).
Put the food into a suitable container, place it in the centre of the oven
and then close the door securely (The oven lamp will go off.).
DO NOT install the microwave oven in hot or damp surroundings.
Example: Next to a traditional oven or radiator.
The power supply specifications of the oven must be respected and
any extension cable used must be of the same standard as the power
cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
5
The maximum time according to each cooking
power level can be referred to in the title “Power
Levels ans Time Variations” on page 7. The
NUMBER pads will not operate or respond when
you press a cooking time exceeding the
maximum value. It is not possible to set a cooking
time for longer than the maximum time allowed
on the chosen program. It is advisable to press
STOP/CLEAR and to enter a new power level
and cooking time.
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒG]GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Cooking / Reheating (continued)
GB
One-stage cooking (continued)
Multi-stage cooking
3. Press START/REPEAT button:
Result : The oven lamp and cooling fan will be turned
on. Heating will start.
The time on digital display will count down.
✉
1. Select the desired power level by pressing the POWER
LEVEL Selector pad or DEFROST pad.
Result : The selected power level will be displayed in
the display window.
2. Set the desired heating time by pressing the NUMBER
pads.
Result : The selected time is displayed in the display
window.
When all time is elapsed, the end of cycle Beep
Tone will sound 4 times and all heating will stop.
The oven lamp will go off. For 1 min, the display
shows ‘0‘ and the cooling fan will keep working in
order to cool down the interior parts.
During the time, the fan will not stop even when
you open the door. 1 min later it will stop. Food
may be removed from oven whilst the fan is still
running.
✉
4. Open the door and take the food out.
Close the door. The oven lamp will go off.
✉
✉
✉
✉
The maximum time according to each cooking
power level can be referred to in the title “Power
Levels ans Time Variations”. The NUMBER pads
will not operate or respond when you press a
cooking time exceeding the maximum value. It is
not possible to set a cooking time for longer than
the maximum time allowed on the chosen
program. It is advisable to press STOP/CLEAR
and to enter a new power level and cooking time.
3. Repeat steps 1 and 2 for II or III stage memory
programming.
Whilst in a heating cycle, one press on STOP/CLEAR pad stops the
oven. At this time, the Power Check Indicator “ON” starts blinking and
goes off when the STOP/CLEAR pad or START/REPEAT button is
pressed again.
You can restart it by pressing the START/REPEAT button or a
second press on STOP/CLEAR pad will cancel the selected program.
While NOT in a heating cycle, one tap on STOP/CLEAR pad cancels
the selected program.
You can press 20sec pad one or more times in order to add the
cooking time by 20 seconds. But you can not exceed the maximum
time per power level allowed for power level selected.
4. Press START/REPEAT button:
Result : The oven lamp and cooling fan will be turned
on. The oven will automatically start heating
according to pre-programed cooking time and
power level.(I stage ➞ II stage ➞ III stage).
The time on digital display will count down.
When you first plug in the power cord, the oven beeps once and all
the indicators show for 5 sec in the display window.
☛
☛
When heating cycle is completed and you open the door, the oven
lamp automatically turns on and goes off 1 min later.
When you open the door whilst in a heating cycle, the oven stops
operating and the oven lamp automatically turns on for 1 min and
goes off 1 min later. If you leave the oven door open for more than 1
min, the oven beeps once every minute and after 5 min the power
source check indicator ‘ON’ appears in the display window.
6
You can not set up the same POWER LEVEL or DEFROST.
It operates as setting up sequence.
Power Levels and Time Variations
Stopping the Cooking
The power level function enables you to adapt the amount of energy
dissipated and thus the time required to cook or reheat your food,
according to its type and quantity. You can choose between the power
levels below.
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
CM-1300T
Power Level
HIGH ( )
MEDIUM ( )
LOW ( )
HIGH DEFROST (
LOW DEFROST (
)
)
Percentage
Output
100 %
70 %
50 %
20 %
10 %
1300 W
910 W
650 W
260 W
130 W
To stop the cooking...
Temporarily
Power Level
Completely
✉
Max. Time
)
)
Open the door or press STOP/CLEAR pad once.
Result : Cooking stops.
To resume cooking, close the door and press
START/REPEAT again.
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to
the specific power level indicated.
HIGH ( )
MEDIUM ( )
LOW ( )
HIGH DEFROST (
LOW DEFROST (
Then...
25 min.
40 min.
40 min.
50 min.
50 min.
7
Press the STOP/CLEAR pad twice.
Result : The cooking settings are cancelled.
If you want to cancel any cooking settings before starting cooking,
simply press STOP/CLEAR once.
GB
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒG_GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Repeat Feature
GB
Using the Defrost Feature
The Defrost feature enables you to defrost meat, poultry or fish.
1. You can repeat the previous cooking setting (regardless
of manual or automatic memory heating) by pressing the
START/REPEAT button. The oven starts with exactly
the same heating time and power level that were used in
the last operation.
✉
☛
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food in the centre of the plate tray.
Close the door.
Repeat feature is available for display show “0”.
(You can use repeat feature for 1 hr only after
latest operation.)
1. Press the Defrost selector pad to set DEFROST HIGH
( ) or DEFROST LOW ( ) as you wish.
Result : The selected DEFROST indicator appears in
the display.
2. The repeat feature will be cancelled once the power
source is cut off.
Using 20sec Pad
This is a ONE TOUCH COOK pad.
By touching the pad once, you can start heating instantly.
You can increase the cooking time by pressing the 20sec pad while
heating is being done.
A cooking time increases by 20 seconds at each press on 20sec pad.
But it can not exceed the maximum time.
Like traditional cooking, you may find that, depending on the food’s
characteristics or your tastes, you have to adjust the cooking times
slightly. You can:
• Check how cooking is progressing at any time simply by
• opening the door
• Close the door
• Increase the remaining cooking time
2. Press the NUMBER pads to set the defrosting time.
(Max. 50 min)
3. Press START/REPEAT button.
Result : Defrosting begins.
✉
Before operating the oven, times can be increased/
decreased using either the time pads or 20sec button
During the operating, time may only be added by using the
20sec button.
✉
8
It is not possible to set a defrosting time for longer
than 50min. The defrost indicator will flash and it
is advisable to press STOP/CLEAR and enter a
new defrost level and time.
When the oven was operating for longer than 25 min under Defrosting
cycle, you can NOT change the power level from Defrosting to
Heating(Cooking/Reheating) mode.
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒG`GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Memory Pads Programming
One-stage
5. Hold down PROGRAM LOCK( ) and then press
GB
PROGRAM( ) pad. Hold together for 2 sec once again.
Result : PROG indicator and memory number indicator
blink 3 times in the digital display with a beep
sound. And then the display goes blank.
Caution: Be sure to press the pads firmly in the right
position.
1. Hold down PROGRAM LOCK( ) and then press
PROGRAM( ) pad. Hold together for 2 sec.
✉
Result :
Be sure to press the pads firmly.
PROG indicator appears in the digital display.
2. Press appropriate NUMBER pad for the desired memory
number.
Result : Selected memory program code appears
below the PROGRAM indicator.
6. When you want to program more, repeat the procedures
above again.
✉
3. Select power level by pressing the POWER LEVEL pad
or DEFROST pad.
Result : Default power level HIGH appears in the
display at first press of the POWER LEVEL
pad.
✉
Press the POWER LEVEL pad or DEFROST
pad one or more times until you get the desired
power level.
4. Press NUMBER pads to set the cooking time.
✉
The maximum time according to each cooking
power level can be referred to in the title “Power
Levels and Time Variations” on page 7. The
NUMBER pads will not operate or respond when
you press a cooking time exceeding the
maximum value.
It is not possible to set a cooking time for longer
than the maximum time allowed on the chosen
program. It is advisable to press STOP/CLEAR
and to enter a new power level and cooking time.
9
Memory programs are available up to 30 items.
Make sure the unit is properly programmed.
After programming is finished, all you have to do
for memory cooking is to press the NUMBER
pad. Then the selected memory program
automatically starts cooking.
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGXWGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Memory Pads Programming (continued)
GB
Multi-stage
6. Hold down PROGRAM LOCK( ) and then press
PROGRAM( ) pad. Hold together for 2 sec once again.
Result : PROG indicator and memory number indicator
blink 3 times in the digital display with a beep
sound. And then the display goes blank.
Caution: Be sure to press the pads firmly in the right
position.
1. Hold down PROGRAM LOCK( ) and then press
PROGRAM( ) pad. Hold together for 2 sec.
✉
Result :
Be sure to press the pads firmly.
PROG indicator appears in the digital display.
2. Press appropriate NUMBER pad for the desired memory
number.
Result : Selected memory program code appears
below the PROGRAM indicator.
7. When you want to program more, repeat the procedures
above again.
✉
3. Select power level by pressing the POWER LEVEL pad
or DEFROST pad.
✉
Press the POWER LEVEL pad and DEFROST
pad one or more times until you get the desired
power level.
☛
☛
4. Press NUMBER pads to set the cooking time.
✉
The maximum time according to each cooking
power level can be referred to in the title “Power
Levels and Time Variations” on page 7. The
NUMBER pads will not operate or respond when
you press a cooking time exceeding the
maximum value.
It is not possible to set a cooking time for longer
than the maximum time allowed on the chosen
program. It is advisable to press STOP/CLEAR
and to enter a new power level and cooking time.
5. Repeat steps 3 and 4 for II or III stage memory
programming.
10
Memory programs are available up to 30 items.
Make sure the unit is properly programmed.
After programming is finished, all you have to do
for memory cooking is to press the NUMBER
pad. Then the selected memory program
automatically starts cooking.
You can not set up the same POWER LEVEL or DEFROST.
It operates as setting up sequence.
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGXXGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
How to Operate Memory Cooking
Double Quantity Pad Programming
After having finished memory programming, just press the NUMBER
pad of the memory number you want to select. The oven will
automatically start heating according to the pre-programmed cooking
time and power level.
1. Hold down STOP/CLEAR and then press
Hold together for 2 seconds.
1. Make sure the oven is plugged into a properly earthed
electrical outlet and “ON” appears in the display window.
pad.
2. Select desired program code by using NUMBER pads.
2. Open the door.
The oven lamp will be turned on.
3. Press NUMBER pads to set the magnification factor
within the range from 1.00 to 9.99.
3. Put the food into a suitable container, place it in the
centre of the oven and then close the door securely.
Result : The oven lamp will go off.
✉
4. Press NUMBER pad.
Result : The selected memory program automatically
starts heating. But, NUMBER pad 1, 2, 3
operate after 2 seconds.
Default factor is 1.65 preset from the
manufacturer for increasing the cooking time.
Make sure that you set a correct factor between
1.00 and 9.99 for each memory code number.
4. Press START/REPEAT button.
✉
11
Press pad to exit the programming mode.
Though you can successfully set a double quantity factor whose
setting might result in excess of the maximum time allowed for each
power level, the oven does not operate exceeding the maximum time.
GB
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGXYGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Double Quantity Pad Programming (continued)
GB
How to Operate Double Quantity Pad
1. Press the Double Quantity pad.
Double Quantity Factor Editing
Feature
Key Entry
Display
Hold down for 2 sec.
Hold down STOP/
CLEAR and then
pad.
Code No.
Double
Quantity
Factor
Edit
Remark
After 1 sec, default value
shows in the display window.
(Input desired
factor value.)
1.00 ~ 9.99 available (Change
the factor if required.)
START
If you don’t want to change
more, press STOP/CLEAR to
exit the editing mode.
New Code No.
Skip this step if not necessary.
(Input desired
factor value.)
Skip this step if not necessary.
START
Skip this step if not necessary.
STOP/CLEAR
2. Press the desired memory NUMBER pad.
Result : Cooking time which was multiplied by the
preset factor appears in the display and
cooking starts with time digits counting down.
(Mode cancel)
✉
This exits the editing mode.
12
You don’t need to press START/REPEAT button
to start heating.
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGXZGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Programming Air Filter Clean Time
Controlling Beep Tone
When the air filter check indicator (FILTER) appears in the display
window after a certain time of use, you should clean the air filter
according to the instructions “Cleaning the Air Filter” on page 16 in
this booklet. Then follow the procedure as below if you want to change
the air filter clean time.
You can select the beep tone you require. There are 4 sound levels
available.
Hold down STOP/CLEAR and then press NUMBER 0 pad.
Hold together for 2 seconds.
Result : Beep tone is changed to one level higher than
current one.
1. Hold down PROGRAM LOCK( ) and then press
NUMBER 3 pad. Hold together for 2 seconds.
Result : The display will show the length of time in
hours between cleaning the air filter you have
programmed in or the original time preset by
the manufacturer.
✉
✉
Settings are circulating whenever you press the hidden
keys in the following order.
Snd 0 ➞ Snd 1 ➞ Snd 2 ➞ Snd 3 ➞ Snd 0 (No sound)
Default clean time is 500 hours in terms of pure
oscillating time, not the continuity time.
✉
2. Press NUMBER pads to set the desired clean time.
✉
You can set up to 999 hours.
3. Hold down PROGRAM LOCK( ) and then press
NUMBER 3 pad.
Hold together for 2 seconds in order to save the new
value.
This completes the programming of the air filter clean
time.
4. Press STOP/CLEAR pad to return to cooking mode.
✉
Beep tone 0 does not make beep sound.
After the clean time has expired, you should
clean the air filter. See page 16.
13
Default tone is Snd 2.
GB
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGX[GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Error Code
GB
Erroe Items
Power frequency Error
(50/60Hz)
Code
E1
Error Beep
Cause
Remedy
-
Power frequency is other
than 50 Hz.
Unplug the power cord plug and check if the power frequency is
50 Hz.
Plug the power cord in 50 Hz power source and see If “E1”
appears. If the error code is displayed again even after the
correct power source is provided, contact the nearest service
centre.
HVT-I Power Error
E41
One long beep for
2 sec
The circuitry inside the oven Unplug the power cord and wait for 10 seconds.
is not working correctly.
Plug the power cord in again and check if the error code “E41”
appears again. If the symptom persists, contact the nearest
service centre.
HVT-II Power Error
E42
One long beep for
2 sec
The circuitry inside the oven Unplug the power cord and wait for 10 seconds.
is not working correctly.
Plug the power cord in again and check if the error code “E42”
appears again. If the symptom persists, contact the nearest
service centre.
EEPROM Error
E5
One long beep for 2 sec
Memory IC (EEPROM IC) is Press STOP/CLEAR pad one or more times and try to start a
not working correctly.
memory heating. If the error code “E5” persists, contact your
In this case, other features
nearest service centre.
except for memory function
work properly.
(You can operate the oven
manually)
14
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGX\GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Hidden Keys
Care of Your Microwave Oven
Note: Press Key 1 and then the next one. Hold for 2 secs.
Feature
Key Entry
Display
Cleaning the Microwave Oven
1. Unplug the oven from the electrical socket before cleaning.
Remark
Key 1
Next
Continuity time
total
STOP/
CLEAR
1
Hold together for 2 sec.
Unit: 10 hrs.
Magnetron
oscillating time
total
STOP/
CLEAR
2
Hold together for 2 sec.
Unit: 1 hr.
Number of
times of use by
memory
program code
STOP/ START/
CLEAR REPEAT
2. Clean the inside of the oven. Wipe up all spills with a damp cloth. Kitchen
detergent solution may be used if the oven gets too dirty. Do not use harsh
detergents or abrasives.
✉
3. Clean the outside of the oven with soap and water, then dry with a soft cloth.
Caution: Make sure that water does not get into the back ventilation or
control panel opening.
Hold together for 2 sec.
4. When you clean the window of the door, be sure to use a soft cloth after
washing with very mild soap and water. Do not use window cleaner as the
front door can be scratched by harsh soap or cleaners.
Code No.
(Data display after
2 sec.)
739 times of use
(New code can be
set after data
display)
STOP/CLEAR
Heating time
per memory
program code
(Automatic
sequential
display)
STOP/
CLEAR
(Mode Cancel)
P
Hold together for 2 sec.
(Sequentially
displays for 3 sec
from 1 to 30)
STOP/CLEAR
If food remnant or spilled liquids stick to the oven walls, or between
door seal and door surface, they will absorb microwaves possibly
resulting in arcing or sparks.
(Mode Cancel)
15
GB
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGX]GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Care of Your Microwave Oven (continued)
GB
Cleaning the Ceiling Cover
Cleaning the Air Filter
1. Hold side stoppers of ceiling cover with both hands and pull them in and down.
Then take the ceiling cover out of the oven cavity.
Clean the Air Filter regularly according to the following instructions.
The oven may have problems when the Air Filter becomes clogged with
dust.
2. Rinse ceiling cover in soapy water or Food Sanitizer Solution.
1. Remove the bolt at both ends of the Air Filter.
3. Be sure to replace the ceiling cover before using the oven.
2. Lift the Air Filter off the post carefully.
Caution : Ceiling cover must be in place securely when you use the oven.
When you removed the Ceiling Cover for the purpose of cleaning,
be sure to be extremely careful about the exposed inside
components on the top of the oven cavity. If any of them are
deformed, abnormal symptom can happen such as arcing or sparks
during operation. In case of such problem, contact the nearest
after-sales service centre.
3. Wash this filter in warm soapy water.
4. Be sure to replace the Air Filter before using the oven.
✉
✉
If the Air Filter becomes clogged with debris, this will cause an
overheating problem on the oven.
If the want to change the air filter clean time, refer to “Programming Air
Filter Clean Time” in page 13.
Ceiling Cover
Bolt
16
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGX^GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Installation Instructions for Stacking
Replacement of Lamp
Important
Important
GB
1. Remove a screw securing the lamp cover.
✉
1. Disconnect the power cord from the wall socket before attempting installation.
2. For stacking installation, you must use the “bracket plate” which is enclosed
with this unit.
You don’t need to remove outer panel to replace lamp.
2. Remove the lamp by rotating it clockwise.
3. Replace with a new lamp by rotating it counter-clockwise.
3. The maximum stacking height is two units.
✉
Stacking the two units is limited to the following models.
CAUTION: Be sure the oven cavity is empty.
Lamp
Cover
Installation
Outer
Panel
1. Stack two units together.
2. Remove 6 screws as shown in the figure.
3. Place the Bracket-plate to join the two units.
4. Attach and tighten 6 screws as shown in the figure here.
5. Ensure the top oven is at a safe and workable height.
Screw
Bracket-Plate
17
Lamp Holder
Lamp
(230V 25W)
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGX_GGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Cookware Guide
GB
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish
used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates
whether and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwave- Comments
Safe
Aluminium foil
✓✗
China and earthenware
Disposable polyester
cardboard dishes
Fast-food packaging
• Polystyrene cups
containers
•
•
Paper bags or
newspaper
Recycled paper or
metal trims
Glassware
• Oven-to-table
ware
• Fine glassware
•
Metal
•
•
✓
✓
✓
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
✓
Dishes
Freezer bag twist
ties
✗
✗
18
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Cling film
✓
•
Freezer bags
✓✗
✓
✓✗
✗
May cause arcing or fire.
✓
•
Wax or grease-proof paper
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
✗
Plates, cups,
napkins and
Kitchen paper
Recycled paper
Plastic
• Containers
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless deco-rated with a metal trim.
✗
Glass jars
•
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close
to the oven wall or if too much foil is
used.
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
May catch fire.
✓
Paper
•
✓
: Recommended
: Use Caution
: Unsafe
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Cooking Guide
F : Frozen
C : Chilled
Recipe
Method
BREAD & PASTRIES
GB
Power
Level
Timing
Stand
Time
Recipe
SNACK & STARTERS
DEFROST1(
Vienna Baton 9" F
Gateaux, ind. Slice F
Place on plate
5 mins
) 2'30"
5 mins
Beefburgers F
Donner kebab 162g F
DEFROST1(
) 1'10"
DEFROST1(
HIGH
) 3'00"
1 min
0'40"
1 min
DEFROST2(
Sausages Cumberland F
) 0'45"
Full breakfast C
5 mins
Mince pies ind. X 2 F
Fruit pie F
Croissant X 2 F
Pastry, baked 227g C
Chicken & mushroom
pie X 2 C
Chicken & mushroom
pie C
Place on plate
Remove from tin HIGH
foil Place on plate
0'10"
Place on plate
0'05"
HIGH
0'40"
1 min
Place on plate
HIGH
0'45"
1 min
Remove foil.
Place on plate
Place on plate,
remove foil
HIGH
Hot Dog F
1 min
Place on plate
0'45"
1 min
HIGH
0'30"
1 min
Eggs, scrambled X2 C
Sausages X 2 Thick C
Place on rack
Pierce
2'00"
2 mins
HIGH
0'55"
1 min
HIGH
1'00"
1 min
MED
HIGH
HIGH
2'30"
0'55"
1'00"
1 min
1 min
1 min
2'30"
2 mins
Wings of fire X 6 F
Arrange on plate, HIGH
thin parts to
center
2'00"
1 min
Place on plate
MED
3'30"
1 min
Cover and Stir
half way
HIGH
2'00"
2 mins
Cover and Stir
half way
HIGH
1'00"
2 mins
Apple Crumble 200g F
Cover in dish
HIGH
1'20"
2 mins
Jam Roly Poly 80g F
On a plate
HIGH
1'00"
Baked Beans 250g
DESSERTS
To warm
HIGH
Place in ramekins HIGH
Beat eggs and
place in bowl
MED
LOW
Baked Beans 500g
To cook
Eggs, poached X 2 C
Stand
Time
Place on plate
Chargrilled ribs 200g F
SNACK & STARTERS
Bacon, rasher C
Timing
Pizza 190g F
1 min
HIGH
Place on plate
Cover
Chickenburger F
To warm
Quiche 11" sliced 136g
Power
Level
To Reheat
To Defrost
Vienna Baton 9" X 2 F
Method
1'30"
0'30"
1 min
Christmas Pudding 150g C
1 min
HIGH
25"-30" 1 min
MED
1'00"
Crepes Suzette 2 F
Suet Sponge pudding F
2 mins
Sponge pudding F
19
Place in bowl
Pierce film
X2
X1
X2
X1
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
HIGH
0'20"
0'50"
0'35"
0'40"
0'35"
0'40"
2 mins
2 mins
1 min
2 mins
2 mins
2 mins
2 mins
Cooking Guide (continued)
GB
F : Frozen
Recipe
C : Chilled
Method
RECIPE DISH ENTREES
Power
Level
Timing
FRESH VEGETABLES
Chicken Tikka masala F
Thai Green Chicken curry F
Chilli con Carne F
Chicken cooked 1/2 Chilled
Lasagne 192g
Moules Marinieres 466g F
Place in
HIGH
microwave safe
dish
Pierce film
Pierce film
Pierce film
Suet puddings chilled
Supreme of chicken in red
pesto 312g F
Tagliatelle carbonara C
Tortellini formaggio C
Vegetable Cumberland Pie C
Plated Meal 350g C
Plated Meal 700g C
HIGH
HIGH
HIGH
Place in m/w in MED
pierced bag
Place in
MED
microwave safe
dish
Pierce bag
Salmon & Avacodo Paupiette C Pierce bag
Shepherd's pie 300g C
Power Timing Stand
Time
Level
To cook 500g
To Reheat
Amorini & Stilton bake C
Method
Recipe
Stand
Time
HIGH
HIGH
3'30"
1 min
3'20"
2 mins
3'00"
3'30"
4'30"
Beans, green sliced
60ml/4tbsps water cover
Carrots, sliced
60ml/4tbsps water cover
Cabbage, shredded
2 mins
2 mins
2 mins
Cauliflower, florets
60ml/4tbsps water cover
HIGH
3'30"
2 mins
Potatoes, jacket
Turn half way
HIGH
10'00”
2 mins
2'30"
2 mins
Beans, whole
Beans, green sliced
Brocolli Florets
MED
3'00"
2 mins
Cabbage, shredded
Cover - place
LOW
upright on
microwave safe
plate
4'00"
2 mins
Cauliflower, florets
Place in oven
and cover
Pierce bag
place on plate
Cover, stir half way
Cover, stir half way
HIGH
4'00"
2 mins
Cover, stir half way
HIGH
HIGH
4'00"
2 mins
Cover, stir half way
HIGH
4'00"
3'00"
1 min
Ratatouille 500g
Place in
HIGH
microwave safe
dish
3'20"
1 min
RICE, 500g
Cover, stir half way
Potatoes, Mashed X 2
Potatoes, Mashed X 4
Sprouts
Cover, stir half way
HIGH
4'00"
HIGH
2'00"
HIGH
2 mins
Cover, stir half way
HIGH
5 mins
2 mins
3'00"
Mushrooms, whole
Potatoes, jacket
230~290g X 1
2 mins
HIGH
4'00"
Corn, whole baby
2 mins
Cover, stir half way through
cooking
HIGH
1 min
Covered
4'30"
Cover
1'40"
HIGH
HIGH
3'30"
Corn on the Cob
HIGH
Covered
60ml/4tbsps water cover
HIGH
3'30"
Cover, stir half way
1 min
Place in dish
and cover
60ml/4tbsps water cover
HIGH
Carrot batons
DEFROST1 5'00"
( )
3'30"
HIGH
Pierce film,
place on plate
2 mins
2 mins
5'00"
Sprouts
2 mins
3'00"
3'00"
HIGH
4'00"
2'30"
HIGH
HIGH
10tbsps water cover
Whole Green beans
2 mins
60ml/4tbsps water cover
Brocolli, florets
HIGH
HIGH
4'00"
5'00"
3'00"
2 mins
2 mins
2 mins
2 mins
2 mins
2 mins
2 mins
HIGH
HIGH
6'00" 2 mins
10'00" 2 mins
HIGH
3'00"
HIGH
3'30"
2 mins
3'00"
2 mins
2 mins
To Reheat
2'00"
3'00"
Rice, boiled F
1 min
Rice, Pilau F
1 min
20
Cover, stir half way
Cover, stir half way
HIGH
HIGH
3'00"
2 mins
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGYXGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Cleaning Your Microwave Oven
Storing and Repairing Your Microwave Oven
The following parts of your microwave oven should be cleaned
regularly to prevent grease and food particles from building up:
A few simple precautions should be taken when storing or having your
GB
microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician should perform repairs.
•
•
•
☛
Inside and outside surfaces
Door and door seals
Plate tray
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door
closes properly.
☛
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water.
Rinse and dry.
•
•
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted
lemon juice on the plate tray and heat for three minutes at maximum power.
✉
✉
✉
DO NOT spill water in the vents.
NEVER use any abrasive products or chemical solvents.
Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•
•
✉
NEVER remove the outer casing from the oven. If the oven is
faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:
Accumulate
Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right after each use with a mild
detergent solution, but let the microwave oven cool down before
cleaning in order to avoid injury .
21
Unplug it from the wall socket
Contact the nearest after-sales service centre
Warranty
Technical Specifications
Bonn strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
ThisBonn
BonnCommercial
CommercialMicrowave
MicrowaveOven
Ovenisissupplied
supplied
with
a 3-2-1
warranty
from
This
with
a 12/24
warranty
from
thedate
dateofofpurchase.
purchase. This warranty covers the cost of Printed Circuit Boards &
the
Highwarranty
Voltage covers
Transformers
years
the datefrom
of purchase.
addition itIt
This
the costfor
of3parts
forfrom
24 months
the date ofInpurchase.
alsocovers
coversthe
parts
years from
thefirst
date12
ofmonths
purchase.
It also
covers
labour for
for the
from
date
of purchase.
also
costfor
of2labour
the first
year from
of purchase.
The
conditions
of the
thisdate
warranty
are subject to the terms and conditions set
Thebelow.
conditions of this warranty are subject to the terms and conditions set
out
out below.
Any service claimed under warranty must be done with full proof of purchaseincluAnyserial
service
claimed
undertowarranty
must
done with
of purchase inFailure
do so will
incurbeservice
costsfull
to proof
the purchaser.
ding
number.
cluding serial number. Failure to do so will incur service costs to the purchaser.
CM-1300T
Model
240 V ~ 50 Hz
Power source
Power consumption
Microwave
2600 W
Output power
1300 W
(IEC-705)
Operating frequency
2,450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
Volume
26 litre
32 Kg approx.
43
PURCHASER’SSTATUTORY
STATUTORY RIGHT
RIGHT
1.1. PURCHASER’S
464 x 368 x 557 mm
370 x 190 x 370 mm
Weight
Net
464
Conditions
Terms and Conditions
557
530
26
Thewarranty
warrantyterms
termsset
setout
outbelow
below
not
exclude
any
conditions
or warranThe
dodo
not
exclude
any
conditions
or warranties
ties which
may
be mandatory
implied
law,your
andattention
your attention
is drawn
which
may be
mandatory
implied
by law,byand
is drawn
to the to
the
provisions
of
the
Trade
Practices
Act
1974
and
State
Legislation
provisions of the Trade Practices Act 1974 and State Legislation which which
conferscertain
certainrights
rightsononconsumers.
consumers.
confers
2. WARRANTY
2. WARRANTY
(A) 3 YEARS PRINTED CIRCUIT BOARD & HIGH VOLTAGE TRANSFORMER, 2
(A)
MONTH
AND 12 WARRANTY.
MONTH LABOUR WARRANTY
YEARS24
PARTS
AND PARTS
1 YEAR LABOUR
Bonn Appliances warrants to the original purchaser of this commercial
Bonn Appliances
to the
original
purchaser
of of
this
commercial
mirowave
oven thatwarrants
for a period
of 24
months
from date
purchase,
any
microwavefound
oven by
thatBonn
for aAppliances
period of 3toyears
from thewill
date
purchase,
component
be defective
beof
replaced
by any
Printed
Circuit Board
or charge
High Voltage
Transformer
found
bymonths
Bonn AppliBonn
Appliances
without
for parts.
For a period
of 12
from the
ances
to be faulty
will componants
be replaced will
by Bonn
Appliances
without
for
be replaced
without
chargecharge
for labour.
date
of purchase,
such
these
parts.
Bonn
Appliances
also
warrants
to
the
original
purchaser
for
This warranty is given on the condition that all service is to be performed bya
period
of 2 yearsorfrom
date agent
of purchase
that any
component
found
Bonn
Appliances
by athe
service
authorised
by Bonn
Appliances
to to
be
defective
by
Bonn
Appliances
will
be
replaced
without
charge
for
parts.
service commercial microwave oven.
For a period of 1 year from the date of purchase such components will be
replaced without charge for labour. This warranty is given on the condition
If the oven is installed within a reasonable distance from an authorised service
that all service is to be performed by Bonn Appliances or by a service agent
agent Bonn Appliances will, at it’s cost, effect warranty service on-site. Bonn
authorised by Bonn Appliances to service commercial microwave ovens.
Appliances shall have the exclusive right to determine what is a reasonable
distance in each case. If the oven is installed out side of this area the customer
If the oven is installed within a reasonable distance from an authorised
shall
bearagent
the cost
of Appliances
sending the will,
product
to cost,
the agent
the agent’s
travelling
service
Bonn
at it’s
effectorwarranty
service
cost
to
the
purchaser’s
premises.
on-site. Bonn Appliances shall have the exclusive right to determine what is
1000
368
GB
10
444
486
514
a reasonable distance in each case. If the oven is installed out side of this
area the customer shall bear the cost of sending the product to the agent or
the agent’s travelling cost to the purchaser’s premises.
22
jtX`WW{†niU”GGwˆŽŒGYZGGt–•‹ˆ SGvŠ›–‰Œ™G^SGYWWYGGZaYXGwt
Terms and Conditions (continued)
Contact
For additional information and details of your nearest service agent
authorized by Bonn Appliances contact:
(B)
(B) EXCLUSIONS
EXCLUSIONS
The warranty set forth in paragraph 2(A) should not apply:
The warranty set forth in paragraph 2(A) should not apply:
(i) To any defect or failure which, upon inspection by Bonn Appliances or it’s
authorised service agent, is attributable to accident, misuse, abuse,
(i) To any defect or failure which, upon inspection by Bonn Appliances or
neglig-ence,
alteration,
non-observance
of operating
instructions
or
it’s authorised
service agent,
is attributable
to accident,
misuse, abuse,
Bonn Appliances
4/40 Rivergate Place
Murarrie
Qld 4172
local
regulations,
improper
installation,ofinadequate
or faulty power
neglig-ence,
alteration,
non-observance
operating instructions
or losupply,
damageimproper
during transit
and/or
delivery,orfire,
flood,
riotsupply,
or
cal regulations,
installation,
inadequate
faulty
power
damage
during
delivery,
fire,
flood, riot
or any
act of God,
God, transit
normaland/or
wear and
tear, in
particular
to but
not restricted
to
any
act of
normalCovers,
wear and
tear, inBases,
particular
to but
notAssemblies
restricted toand
Stirrer
Covers,
Stirrer
Ceramic
Lamps,
Door
Cavities.
Bases,has
Lamps,
Assemblies
and Cavities.
(ii) IfCeramic
the equipment
beenDoor
serviced
by a person
not authorised by Bonn
Appliances or with parts not approved by Bonn Appliances.
(ii) If the equipment has been serviced by a person not authorised by Bonn
or with
parts
not approved
by Bonn Appliances.
(iii) IfAppliances
Serial Number
plate
is removed
or defaced.
(iii) If Serial Number plate is removed or defaced.
(iv) To any costs related to operator instructions, correction of program errors,
interior or exterior finishes attributable to a manufacturing fault, routine
(iv) To any costs related to operator instructions, correction of program
maintenance or cleaning.
errors, interior or exterior finishes attributable to a manufacturing fault,
routine maintenance or cleaning.
(v) To loose accessories.
(v) To loose accessories.
(vi) If the equipment is repossessed under any financing agreement.
(vi) If the equipment is repossessed under any financing agreement.
(vii) If the equipment is used outside Australia without the prior written
approval
of Bonn Appliances.
(vii)
If the equipment
is used outside Australia without the prior written approval of Bonn Appliances.
Ph. 07-3390 4185
Fax. 07-3393 9508
www.bonnappliances.com
3. All claims under this warranty should be directed to Bonn Appliances
Ph. 0500
844
Australia
wide.
3. Aon
ll claims
under
this333
warranty
should
be directed to Bonn Appliances on Ph.
0500 844 333 Australia wide.
4. Subject to the purchaser’s statutory rights referred to in Clause 1,
4. SBonn
ubjectAppliances
to the purchaser’s
statutory
rights
referred for
to inany
Clause
1, Bonn
reserves
the right
to charge
service
not
covered byreserves
the company
Appliances
the rightwarranty.
to charge for any service not covered by the
company warranty.
Important
Important
Read
operating
manual
before
operating
your
microwaveoven.
oven.
•• Read
thethe
operating
manual
before
operating
your
microwave
Familiarize
your
staff
with
oven
operation
before
placingininservice.
service.
Familiarize
your
staff
with
oven
operation
before
placing
• Should you require service under warranty, please consult the instruction
• book
Should
youyou
require
service
under
warranty,
consult the instruction
before
call for
service
as service
callplease
for non-equipment
failure or
book
before
you
call
for
service
as
service
call
for
non-equipment
failure or
instruction on use may result in a service labour charge for your account.
instruction on use may result in a service labour charge for your account.
23
GB
Code No. : DE68-02476A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising