DW056 DW057
504606-80 CZ
DW056
DW057
2
3
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK
DW056/DW057
Blahopřejeme Vám!
Popis (obr. A)
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Váš akumulátorový rázový utahovák DW056/
DW057 je určen k profesionálnímu šroubování
s rázy. Díky funkci rázů je toto nářadí zvláště
vhodné k utahování spojovacích prvků
dřevěných a kovových materiálů a betonu.
1 Spínač s regulací rychlostí
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Držák nástroje
4 Pistolová rukojeť
5 Bateriový blok (není součástí dodávky)
Technické údaje
DW056
18
220
0 - 2,400
0 - 3,000
DW057
18
220
0 - 2,400
0 - 3,000
125
1/4“
šestihran
Velikost šroubů
M5 - M12
Hmotnost (bez bateriového
bloku)
kg 1,1
180
1/2“
čtyřhran
M6 - M16
Napájecí napětí
V
Max. výstupní výkon W
Otáčky naprázdno min-1
Rázy
min-1
Maximální kroutící
moment
Nm
Držák nástroje
Pojistky:
Nářadí 230 V
Doplňkové příslušenství (obr. B)
5
6
7
Bateriový blok
Uvolňovací tlačítka
Nabíječka
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda
napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
1,1
10 A v napájecí síti
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335;
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Montáž a seřízení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorový rázový utahovák
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
•
Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte bateriový
blok.
Před vložením nebo vyjmutím
baterie nářadí vždy vypněte.
Před použitím nářadí se přesvědčte,
zda je bateriový blok řádně
nasazen.
Používejte pouze baterie a nabíječky
DEWALT.
4
Bateriový blok (obr. A)
Při prvním rozběhu po změně směru otáčení
nářadí se může při rozběhu ozvat cvaknutí.
Druh akumulátoru
Nářadí pracuje s bateriovými bloky o napětí
18 V. Vhodné bateriové bloky jsou uvedeny
v tabulce v zadní části.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Používejte pouze baterie a nabíječky
DEWALT.
Před zahájením provozu:
• Podle použitého nářadí zvolte příslušnou
násadu nebo hlavici.
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
Vkládání a vyjímání bateriového bloku
• Bateriový blok zasuňte do rukojeti nářadí
až po zacvaknutí.
• Pokud chcete baterii vyjmout, stiskněte
současně dvě blokovací tlačítka (6) a baterii
z rukojeti vytáhněte ven.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Stav baterie
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabita.
Pokud bateriový blok nedodává dostatečný
výkon nabijte bateriový blok podle pokynů
uvedených v příručce nabíječky.
•
Provoz (obr. A)
•
DW056 - Vložení a vytažení násady
(obr. A & D)
•
Toto nářadí používá systém šestihranu 1/4“
s pojistnou objímkou.
• Objímku (3) vytáhněte vpřed a co nejhlouběji
do ní zasuňte násadu. Uvolněním objímky
násadu zajistíte.
• Násadu můžete vyjmout po vysunutí
objímky směrem dopředu.
•
•
Pomocí spínače pro volbu směru chodu (2)
zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad.
Podle použití postupujte podle následujících
pokynů.
Stiskněte spínač s regulací rychlosti (1).
Po dotažení zkontrolujte moment pomocí
momentového klíče.
Šroubování
• Hrot šroubovací násady zasuňte do hlavičky
šroubku.
• Nářadí uchopte tak, aby bylo ve směru osy
šroubu, lehce přitlačte tak, aby se dotýkalo
povrchu obrobku.
DW057 - Uchycení a sejmutí hlavic
(obr. A & E)
Toto nářadí používá systém 1/2“ čtyřhranu
s aretačním čepem.
Šroubování matic
• Hlavici nasaďte na hlavu šroubu nebo
na matici.
• Nářadí držte ve směru podle hmoždinky.
Nasazení hlavice
• Srovnejte prohlubeň (8) na boční stěně
hlavice s čepem (9) na hřídeli nářadí.
• Natlačte hlavici (10) na hřídel (3) tak, aby
došlo k jejímu zacvaknutí. Podle potřeby ji
lehce poklepejte.
Doba dotažení
Toto nářadí dotahuje většinu uzávěrů v několika
vteřinách. Správná doba dotažení v závislosti
na nastaveném kroutícím momentu musí
vycházet z vlastní zkušenosti.
Sejmutí hlavice
• Stlačte aretační čep (9) aby vyskočil
z prohlubně (8) v hlavici a tuto hlavici
s hřídele stáhněte.
Nadměrné utahování může způsobit
poškození konce šroubovací násady
a hlavy šroubu.
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. B)
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Pokud si přejete nářadí zajistit, přesuňte
přepínač chodu vpřed/vzad (2) do střední
polohy.
Zvolit směr otáčení je možné pomocí
přepínače chodu vpřed/vzad (2) tak, jak je
znázorněno (viz šipky na nářadí).
Doplňkové příslušenství
Používejte pouze příslušenství určené pro
vaše nářadí.
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
5
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Bateriové bloky
Napájecí napětí
18
NiCd
DE9095
DE9096
NiMH
DE9039
NiCd
DE9116
NiMH
DE9116
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Nabíječka
Napájecí napětí
9 - 18
Údržba
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a péče.
Mazání
Nabíjecí baterie
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud přestane bateriový blok s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte jeho likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití bateriového bloku a potom
jej vyjměte z nářadí.
• Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
Čištění
•
•
•
Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
Před čištěním z nářadí vyjměte baterii.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
6
ES Prohlášení o shodě
Všeobecné bezpečnostní předpisy
DW056/DW057
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
elektrická nářadí jsou vyrobena v souladu
s normami: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
86/188/EEC, EN 60745, EN 60335, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na
níže uvedené adrese nebo na adrese uvedené
na konci tohoto návodu.
1
a
DW056 DW057
LpA (akustický tlak) dB(A)
95
97
LWA (akustický výkon) dB(A) 106
108
8,2
Měřená velikost vibrací m/s2 11,5
KpA (odchylka akustického tlaku)
2,8 dB(A)
KWA (odchylka akustického výkonu) 2,8 dB(A)
b
c
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
2
a
b
c
d
7
Pracovní prostor
Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Znečištěný a řádně
neosvětlený prostor může být příčinou
nehody.
S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostředích, jako jsou
například prostory, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit zapálení
prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím
dbejte na to, aby se k tomuto nářadí
nepřibližovaly děti a okolo stojící osoby.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a vyhovující
spoje snižují nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky nebo ledničky. Při uzemnění
vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání
nebo za něj netahejte při odpojování
nářadí od elektrické sítě. Chraňte kabel
před vysokými teplotami, mastnotou,
e
3
a
b
c
d
e
f
g
ostrými hranami a pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí.
Práce s prodlužovacím kabelem pro
venkovní použití snižuje riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
4
a
b
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. S nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo pod
vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilková
nepozornost při práci s nářadím může
přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte vhodnou ochranu zraku.
Bezpečnostní vybavení jako jsou respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochrana sluchu, použité
v odpovídajících podmínkách, snižují riziko
vzniku úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve
než nářadí připojíte do elektrické
zásuvky zajistěte, aby byl hlavní spínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na spínači nebo jeho připojování,
pokud je hlavní spínač v poloze zapnuto,
může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
s e ř i z o v a c í p ř í p r a v k y. P o n e c h a n é
seřizovací klíče mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami soběPři práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a
rukavice držte z dosahu pohyblivých
částí. Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit rizika spojená s prachem.
c
d
e
f
g
5
a
b
8
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci.
Správné elektrické nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, bude-li používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který je
určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním vypínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou neobeznámených osob
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda se u nářadí nevyskytují vychýlené
nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod vzniká v důsledku
nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými čepelemi se méně zanášejí a lépe
se ovládají.
Nářadí, příslušenství a násady používejte
podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte
v úvahu provozní podmínky a práci,
kterou je nutné vykonat. Používání
elektrického nářadí k jiným než určeným
aplikacím může vést ke způsobení
rizikových situací.
Použití bateriového nářadí a jeho
údržba
Před vložením baterie se ujistěte, zda
je přepínač v poloze vypnuto. Vložení
baterie do nářadí se zapnutým přepínačem
způsobí poruchu nebo úraz.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
c
d
e
6
a
druh akumulátoru může být nebezpečná
při nabíjení jiného typu akumulátoru.
Používejte výhradně akumulátory
určené pro daný typ nářadí. Použití jiných
typů bateriových bloků může způsobit požár
nebo zranění.
Pokud bateriový blok nepoužíváte,
držte jej z dosahu kovových předmětů
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek
bateriového bloku. Vzájemné zkratování
kontaktů akumulátoru může způsobit
spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může
z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Opravy
Svěřte opravu Vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací při
použití výhradně originálních náhradních
dílů. Tímto způsobem zajistíte stálou
bezpečnost elektrického nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky
Nebezpečí vzniku požáru. Vyvarujte
se zkratování kovových kontaktů
vyjmutého bateriového bloku. Baterie
neskladujte ani je nepřenášejte bez
krycích víček kontaktů.
•
•
Kapalina v baterii je 25-30% roztok hydroxidu
draselného, který je velmi nebezpečný.
Zasažené místo ihned opláchněte vodou.
Neutralizujte je slabou kyselinou jako je
kyselina citrónová nebo ocet. V případě
zasažení očí vyplachujte proudem čisté
vody po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte
lékaře.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu baterie rozdělávat.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047250 - 10-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
IMPACT WRENCH 1
©
DW056K - - - - A
12
IMPACT WRENCH 1
©
DW057K - - - - A
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising