D26200 D26203 D26204

D26200 D26203 D26204
511111-37 SK
Preložené z pôvodného návodu
D26200
D26203
D26204
Obrázok 1
c
z
d
h
y
b
i
D26200
a
e
g
k
f
u
gg
ff
o
D26203,
D26204
r
p
aa
m
n
2
Obrázok 2
D26200
a
g
r
i
Obrázok 3
e
u
3
Obrázok 4
s
i
Obrázok 5A
D26200
t
ll
ll
Obrázok 5B
D26203, D26204
ll
ll
t
4
Obrázok 6
b
b
h
h
i
Obrázok 7A
D26200
j
mm
q
Obrázok 7C
Obrázok 7B
D26203, D26204
D26203, D26204
tt
qq
vv
ss
rr
vv
uu
qq
uu
qq
5
Obrázok 8
v
w
Obrázok 9
l
kk
x
ii
jj
hh
Obrázok 10
b
6
ee
Obrázok 11
dd
bb
p
n
o
cc
pp
Obrázok 12
1
2
4
3
Obrázok 13
ww
D26200
D26203, D26204
7
VÝKONNÉ KOMPAKTNÉ FRÉZKY
D26200, D26203, D26204
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
mm
mm
kg
D26200
230
115/230
1
900
16 000 - 27 000
1 stĺpik
55
5 polôh
so stupnicou
8 (GB: 1/4")
30
4,4
D26203
230
115/230
1
900
16 000 - 27 000
2 stĺpiky
55
5 polôh
so stupnicou
8 (GB: 1/4")
30
6,4
D26204
230
115/230
1
900
16 000 - 27 000
2 stĺpiky
55
5 polôh
so stupnicou
8 (GB: 1/4")
30
6,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
77
3,0
88
3,0
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Typ základne frézky
Zdvih frézky
Revolverový hĺbkový doraz
V
V
W
min-1
Veľkosť klieštiny
Max. priemer frézy
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
mm
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
7,0
2,7
Veľkosť vibrácií uvedená v týmto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
8
7,0
2,7
7,0
2,7
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V, 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia & Írsko
Náradie 230 V, 13 A v zástrčke prívodného
kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
D26200, D26203, D26204
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 8. 2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
9
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
10
d)
e)
f)
g)
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
f)
g)
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre kompaktné frézky
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky alebo
iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku
rukou alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí
jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
• Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované rukoväti. Pri kontakte
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
• NEOBRÁBAJTE kov.
• Udržujte rukoväti a všetky ovládacie
prvky čisté, suché a neznečistené olejom
alebo mazivami. Tak bude umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia.
• Držte frézku pevne oboma rukami, aby ste
boli pripravení na momentové reakcie pri
zapnutí náradia.
• Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
rezného priestoru. Zo žiadneho dôvodu
nikdy nesiahajte do priestoru pod obrobok.
Pri frézovaní udržujte základňu frézky pevne
v kontakte s obrobkom. Tieto opatrenia
obmedzia riziko spôsobenia zranení.
• Nikdy neuvádzajte motor náradia do
chodu, ak nie je vložený do jednej zo
základní frézky. Motor nie je určený na
použitie v ruke.
• Udržujte pri frézovaní konštantný tlak.
Nepreťažujte motor.
• Spravte vizuálnu kontrolu, či nedošlo
k zachyteniu prívodného kábla, čo by
mohlo spôsobiť problémy pri frézovaní.
• Používajte ostré frézy. Tupé frézy môžu pri
práci pod tlakom spôsobiť vychýlenie alebo
zablokovanie frézy.
• Pred odložením náradia sa uistite, či
došlo k úplnému zastaveniu motora. Ak sa
bude po odložení náradia frézovacia hlava
stále otáčať, môže dôjsť k zraneniu alebo
k poškodeniu.
• Pred zapnutím motora sa uistite, či sa fréza
ničoho nedotýka. Ak je pri zapnutí motora
fréza v kontakte s obrobkom, mohlo by dôjsť
k poskočeniu frézky a k následnému zraneniu
alebo poškodeniu.
• Pred nastavením frézky alebo pred
výmenou frézy VŽDY odpojte náradie od
zdroja napájania.
• Ak je motor v chode, udržujte ruky
v bezpečnej vzdialenosti od frézy, aby ste
zabránili zraneniu.
• Nikdy sa nedotýkajte frézy ihneď po
ukončení práce. Môže byť veľmi horúca.
• Ak bude fréza prechádzať celou hrúbkou
materiálu, nechajte si pod obrobkom
dostatok voľného miesta.
• Utiahnite riadne maticu klieštiny, aby ste
zabránili prekĺzavaniu frézy.
• Nikdy neuťahujte maticu upínacej klieštiny,
ak nie je v upínacej klieštine žiadna fréza.
• Nepoužívate v tomto náradí frézy, ktorých
priemer je väčší než 30 mm.
• Vyvarujte sa frézovaniu v opačnom smere,
než je frézovanie, ktoré je zobrazené
na obr. 12. Tento spôsob frézovania
v opačnom smere zvyšuje riziko straty
kontroly nad náradím, čo môže viesť
k zraneniu užívateľa. Ak sa pri niektorých
úkonoch vyžaduje frézovanie v opačnom
smere (spätný pohyb frézky okolo rohu),
musí sa ovládaniu frézky venovať maximálna
pozornosť. Robte menšie pracovné zárezy
a odstraňujte pri každom priechode frézy
minimálne množstvo materiálu.
• Vždy používajte priame frézy, žliabkovacie
frézy, profilové frézy, drážkovacie frézy
11
a drážkovacie nože s priemerom upínacej
stopky 6 – 8 mm, ktorý zodpovedá veľkosti
upínacej klieštiny Vášho náradia.
• Vždy používajte frézy s pracovnými otáčkami
minimálne 30 000 min-1, ktoré sú takto
i označené.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte
frézy s priemerom, ktorý je väčší než
maximálne povolený priemer uvedený
v technických údajoch.
Iné nebezpečenstvá
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
1 upínaciu klieštinu 8 mm (GB: 1/4")
1 kľúč
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
D26203
Balenie obsahuje:
1 frézku s ponornou základňou
1 odsávací systém na ponornej základni
1 paralelné vodidlo s vodiacimi tyčami
1 upínaciu klieštinu 8 mm (GB: 1/4")
1 kľúč
1 vodiace puzdro 17 mm
1 strediaci kužeľ
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
D26204
Balenie obsahuje:
1 frézku s ponornou základňou
1 pevnú základňu
1 odsávací systém na základni frézky
1 odsávací systém na ponornej základni
1 paralelné vodidlo s vodiacimi tyčami
1 základné paralelné vodidlo (D262003)
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
1 upínaciu klieštinu 8 mm (GB: 1/4")
Používajte ochranu sluchu.
1 vodiace puzdro 17 mm
1 kľúč
1 strediaci kužeľ
Používajte ochranu zraku.
1 kufrík
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (f), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na štítku náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
D26200
Balenie obsahuje:
1 frézku s pevnou základňou
1 odsávací systém na základni frézky
1 základné paralelné vodidlo (D262003)
12
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1- 11)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
a. Rýchloupevňovacie výstupky
b. Krúžok na nastavenie hĺbky frézovania
c. Regulátor otáčok
d. Hlavný vypínač - zapnuté/vypnuté (I/O)
POUŽITIE VÝROBKU
e. Zaisťovacie tlačidlo hriadeľa
Vaša výkonná frézka je určená na profesionálne
a náročné frézovanie dreva, drevených výrobkov
a plastov.
f. Diódové svetlá
g. Drážka vodiaceho kolíka
h. Mierka jemného nastavenia
i. Zaisťovacia páčka
j. Drážka pre paralelné vodidlo (pevná základňa)
k. Prídavná základňa (guľatá základňa (ff)
a základňa v tvare D (gg) sa dodávajú ako
príslušenstvo)
l. Príslušenstvo na odsávanie (pre použitie
s ponornou základňou)
m. Otvory pre paralelné vodidlo Premium
(D26203, D26204)
n. Doraz revolverovej hlavy
o. Nastaviteľný hĺbkový doraz
p. zaisťovacia páčka ponoru
q. Paralelné vodidlo
r. Vodiace kolíky
s. Nastavovacia skrutka zaisťovacej páčky
t. Strediaci nástroj
u. Matica upínacej klieštiny
v Príslušenstvo na odsávanie (pevná základňa)
w. Skrutky (príslušenstvo na odsávanie, pevná
základňa)
x. Drážka pre paralelné vodidlo (ponorná
základňa)
y. Dátumový kód
z. Motor
aa. Doraz motora
bb. Skrutky s krídlovou hlavou
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto kompaktné frézy sú náradím na
profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
cc. Ryhová skrutka
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
dd. Mierka na nastavenie hĺbky
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
ee. Výstupok na nastavenie nuly
ff. Kruhová prídavná základňa
gg. Prídavná základňa v tvare D
hh. Výstupok (príslušenstvo na odsávanie,
ponorná základňa)
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
ii. Západka (príslušenstvo na odsávanie)
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
jj. Plastová podložka (príslušenstvo na
odsávanie)
Použitie predlžovacieho kábla
kk. Skrutka s krídlovou hlavou (príslušenstvo na
odsávanie)
ll. Skrutky prídavnej základne
mm.Nastavenie paralelného vodidla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
13
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
2. Jednou rukou uchopte motor a stlačte oba
rýchloupevňovacie výstupky (a).
MONTÁŽ A NASTAVENIE
3. Druhou rukou uchopte základňu a vytiahnite
motor zo základne.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť
úraz.
Frézy
Frézovanie sa môže vykonávať s kompletným
radom bežne dostupných fréz (napríklad: priame,
žliabkovacie, profilové, drážkovacie alebo drážkovací nôž) s nasledujúcimi parametrami:
1. Priemer upínacej stopky 6 – 8 mm
2. Minimálne pracovné otáčky frézy 30 000/min
VAROVANIE: Maximálny použiteľný
priemer:
• Pre priame, žliabkovacie a profilové
frézy MUSÍ BYŤ maximálny priemer
upínacej stopky 8 mm, maximálny
priemer frézy MUSÍ BYŤ 36 mm
a maximálna hĺbka frézovania MUSÍ
BYŤ 10 mm.
• Pre drážkovacie frézy MUSÍ BYŤ
maximálny priemer upínacej stopky
8 mm a maximálny priemer frézy
MUSÍ BYŤ 25 mm.
• Pre drážkovacie nože MUSÍ BYŤ
maximálny priemer upínacej stopky
8 mm, maximálny priemer MUSÍ BYŤ
40 mm a maximálna šírka frézovania
MUSÍ BYŤ 4 mm.
Rýchloupevňovanie motora
(obr. 2)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
1. Uvoľnite zaisťovaciu páčku (i) na základni.
14
Montáž a demontáž frézy
(obr. 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
MONTÁŽ FRÉZY
1. Ak je to nutné, vyberte motor zo základne, viď
Rýchloupevňovanie motora.
2. Očistite a zasuňte guľatú upínaciu stopku
požadovanej frézy čo najďalej do uvoľnenej
upínacej klieštiny a potom ju povytiahnite von
asi o 1,6 mm.
3. Pri otáčaní matice klieštiny (u) v smere pohybu
hodinových ručičiek pomocou dodaného kľúča
stlačte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (e), aby
došlo k zablokovaniu hriadeľa.
POZNÁMKA: Náradie má západky na
zaistenie hriadeľa, ktoré umožňujú uťahovanie
frézy pomocou metódy ručného západkového
mechanizmu.
Utiahnutie pomocou metódy ručného
západkového mechanizmu:
a. S kľúčom stále na matici upínacej klieštiny
(u) uvoľnite stlačenie zaisťovacieho tlačidla
hriadeľa (e).
b. S kľúčom stále na matici upínacej klieštiny
(u) zmeňte smer uťahovania, aby sa kľúč
vrátil do pôvodnej polohy.
c. Opäť stlačte zaisťovacie tlačidlo (e)
a otáčajte kľúčom v smere pohybu
hodinových ručičiek.
d. Opakujte postup, pokiaľ nebude matica
upínacej klieštiny (u) riadne utiahnutá.
POZNÁMKA: Vyvarujte sa možnému
poškodeniu klieštiny. Nikdy neuťahujte
maticu upínacej klieštiny, ak nie je
v upínacej klieštine žiadna fréza.
DEMONTÁŽ FRÉZY
1. Vyberte motor zo základne, viď
Rýchloupevňovanie motora.
2. Pri otáčaní matice klieštiny (u) v smere pohybu
hodinových ručičiek pomocou dodaného kľúča
stlačte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (e), aby
došlo k zablokovaniu hriadeľa.
Uvoľnenie pomocou metódy ručného
západkového mechanizmu:
a. S kľúčom stále na matici upínacej klieštiny
(u) uvoľnite stlačenie zaisťovacieho tlačidla
hriadeľa (e).
b. S kľúčom stále na matici upínacej klieštiny
(u) zmeňte smer uvoľňovania, aby sa kľúč
vrátil do pôvodnej polohy.
c. Opäť stlačte zaisťovacie tlačidlo (e)
a otáčajte kľúčom proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
d. Opakujte postup, pokiaľ nebude matica
upínacej klieštiny (u) uvoľnená tak, aby sa
mohla frézy vybrať z klieštiny.
Upínacie klieštiny
POZNÁMKA: Upínaciu klieštinu nikdy neuťahujte,
pokiaľ v nej nebude najskôr usadená fréza.
Uťahovanie prázdnej klieštiny, dokonca iba rukou,
môže spôsobiť poškodenie klieštiny.
Ak chcete zmeniť veľkosť upínacej klieštiny,
vyskrutkujte zostavu klieštiny podľa vyššie
uvedeného postupu. Namontujte požadovanú
klieštinu podľa rovnakého postupu v obrátenom
poradí jednotlivých krokov. Upínacia klieština
a matica upínacej klieštiny sú neoddeliteľné.
Nepokúšajte sa upínaciu klieštinu z matice
upínacej klieštiny vybrať.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANie: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy pred
každým nastavením alebo pred
každou montážou a demontážou
vypnite náradie a odpojte náradie
od zdroja napájania.
VAROVANie: Nepoužívate v tomto
náradí frézy, ktorých priemer je
väčší než 30 mm.
Správna poloha rúk (obr. 13)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDYpoužívajte
správne uchopenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
D26200
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali obe
ruky položené na základni, ako je na uvedenom
obrázku.
D26203, D26204
Správna poloha rúk pri práci s ponornou základňou
vyžaduje, aby ste mali na každej rukoväti jednu
ruku, ako je na uvedenom obrázku.
Zapnutie a zastavenie motora
(obr. 1)
UPOZORNENIE: Pred zapnutím
náradia odstráňte z pracovného
priestoru všetky cudzie predmety.
Držte frézku pevne oboma rukami,
aby ste boli pripravení na momentové
reakcie pri zapnutí náradia.
UPOZORNENIE: Pred odložením
náradia počkajte, pokiaľ nedôjde
k ÚPLNÉMU ZASTAVENIU náradia,
aby ste zabránili zraneniu alebo
poškodeniu dokončeného obrobku.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte časť vypínača
s prachovým krytom, ktorý spôsobí zapnutie frézky
a ktorý zodpovedá symbolu „I“.
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte časť vypínača
s prachovým krytom, ktorý spôsobí vypnutie frézky
a ktorý zodpovedá symbolu „O“.
Nastavenie zaisťovacej páčky
(obr. 4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Na upnutie zaisťovacej páčky by sa nemala
používať nadmerná sila. Použitie nadmernej sily
môže spôsobiť poškodenie základne.
Ak je zaisťovacia páčka (i) upnutá, motor by sa
v základni nemal pohybovať.
15
Nastavenie je nutné, ak je zaisťovacia páčka
upnutá iba pri použití nadmernej sily alebo ak sa
pohybuje motor po upnutí v základni.
POZNÁMKA: Prídavná základňa v tvare D
neumožňuje použitie vodiacich šablón a je určená
na prácu s frézami až do priemeru 30 mm.
Nastavenie upínacej sily zaisťovacej páčky:
POUŽITIE VODIACICH ŠABLÓN
1. Uvoľnite zaisťovaciu páčku (i).
2. Otáčajte skrutkou (s) v malých krokoch
pomocou šesťhranného kľúča.
POZNÁMKA: Otáčanie skrutky v smere
pohybu hodinových ručičiek páčku uťahuje
a otáčanie proti smeru pohybu hodinových
ručičiek páčku uvoľňuje.
Vystredenie prídavnej základne (obr. 5)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Ak musíte spraviť nastavenie , výmenu alebo
náhradu prídavnej základne, odporúčame použiť
strediaci nástroj, viď. Príslušenstvo. Strediaci
nástroj sa skladá z kužeľa a kolíka. Ak chcete
prídavnú základňu nastaviť, postupujte podľa
nižšie uvedených krokov.
1. Povoľte, ale nesnímate skrutky základne
(ll) tak, aby sa prídavná základňa voľne
pohybovala.
2. Vložte kolík do upínacej klieštiny a utiahnite
maticu upínacej klieštiny.
3. Vložte motor do základne a upnite zaisťovaciu
páčku na základni.
4. Nasaďte kužeľ na kolík (t) a tlačte kužeľ
zľahka dole, pokiaľ sa nezastaví, ako je na
uvedenom obrázku. Týmto spôsobom dôjde
k vystredeniu prídavnej základne.
5. Pritláčajte kužeľ a súčasne uťahujte skrutky
prídavnej základne.
Použitie vodiacich šablón
Ponorná základňa môže pracovať s vodiacimi
šablónami. S pevnou základňou sa musí použiť
prídavná základňa, ktorá umožní použitie vodiacich
šablón. Odporúčané príslušenstvo na použitie
s Vašou frézkou je možné zakúpiť u Vášho
miestneho dodávateľa alebo v autorizovanom
servisnom stredisku.
16
1. Pripevnite vodiacu šablónu k prídavnej
základni pomocou dvoch skrutiek a riadne
tieto skrutky utiahnite.
2. Vystreďte prídavnú základňu. Viď časť
Vystredenie prídavnej základne.
Nastavenie hĺbky frézovania
(obr. 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
1. Vyberte si a upnite požadovanú frézu. Viď
Montáž a demontáž frézy.
2. Zmontujte motor so základňou a uistite sa,
či je základňa pripevnená ku krúžku pre
nastavenie hĺbky frézovania (b). Postavte
frézku na obrobok.
3. Uvoľnite zaisťovaciu páčku (i) a otáčajte
krúžkom na nastavenie hĺbky frézovania
(b), pokým sa fréza nedostane do kontaktu
s povrchom obrobku. Otáčanie krúžku v smere
pohybu hodinových ručičiek frézovaciu
hlavu zdvíha a otáčanie proti smeru pohybu
hodinových ručičiek hlavu spúšťa.
4. Otáčajte mierkou jemného nastavenia
(h) v smere pohybu hodinových ručičiek,
pokiaľ nebude 0 na mierke zarovnaná
s ukazovateľom na spodnej časti krúžku pre
nastavenie hĺbky frézovania.
5. Otáčajte krúžkom pre nastavenie hĺbky
frézovania, pokiaľ nebude ukazovateľ
zarovnaný s požadovanou hĺbkou frézovania,
ktorá je vyznačená na mierke jemného
nastavenia.
POZNÁMKA: Každá značka na nastaviteľnej
mierke predstavuje zmenu hĺbky o 0,5 mm
a jedna celá otáčka krúžku (360º) zmení hĺbku
frézovania o 12,7 mm.
6. Upnite zaisťovaciu páčku (i), aby došlo
k zaisteniu základne.
Použitie paralelného vodidla
(obr. 7A)
Základné paralelné vodidlo sa dodáva s modelmi
D26200 a D26204 a toto vodidlo sa môže použiť
s pevnou i ponornou základňou. Pre ostatné
modely je základné paralelné vodidlo D262003XJ k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo, ktoré
si môžete zakúpiť u najbližšieho autorizovaného
predajcu alebo v autorizovanom servise.
1. Vyberte motor zo základne, viď
Rychloupínanie motora.
2. Vyskrutkujte z úložných otvorov na paralelnom
vodidle skrutky s plochou hlavou (mm).
3. Nasuňte paralelné vodidlo do drážky pre
paralelné vodidlo (j) na bočnej časti základne.
Vložte dve skrutky s plochou hlavou do
príslušných otvorov na prídavnej základni,
aby došlo k pripevneniu paralelného vodidla.
Utiahnite montážne prvky:
4. Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa
paralelného vodidla.
POZNÁMKA: Ak chcete vodidlo vybrať, spravte
vyššie uvedené kroky v obrátenom poradí. Po
vybratí paralelného vodidla vždy vráťte dve skrutky
s plochou hlavou (mm) do úložných otvorov na
paralelnom vodidle, aby ste zabránili ich strate.
NASTAVENIE PARALELNÉHO VODIDLA
(OBR. 1, 7C)
Dodržujte všetky pokyny týkajúce sa paralelného
vodidla.
1. Narysujte čiaru rezu na materiál.
2. Spúšťajte frézku, kým sa fréza nedostane do
kontaktu s povrchom obrobku.
3. Uvoľnením zaisťovacej páčky ponoru (p)
zaistite ponorný mechanizmus.
4. Umiestnite frézu na čiaru rezu. Vonkajšia
frézovacia hrana frézy musí byť zarovnaná
s čiarou rezu.
5. Posuňte paralelné vodidlo (uu) smerom
k obrobku a pritiahnite skrutky s krídlovou
hlavou (vv).
Príslušenstvo na odsávanie
(iba pevná základňa, obr. 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Použitie paralelného vodidla
s vodiacimi tyčami (iba ponorná základňa: D26203, D26204)
Ak chcete pri odsávaní prachu pripojiť k frézke
vysávač, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Paralelné vodidlo s vodiacimi tyčami sa môže
použiť s ponornou základňou. Paralelné vodidlo
Premium (model DE6913) si môžete zakúpiť tiež
u autorizovaného predajcu alebo v autorizovanom
servise.
2. Pripojte k základni frézky príslušenstvo na
odsávanie (v), ako je na uvedenom obrázku.
Riadne rukou utiahnite skrutky s krídlovou
hlavou (w).
MONTÁŽ PARALELNÉHO VODIDLA (OBR. 7B)
1. Pripevnite vodiace tyče (rr) k základni frézky
(ss).
2. Pripevnite k základni skrutky s krídlovou
hlavou (tt) a pružiny (qq).
3. Utiahnite skrutku s krídlovou hlavou (tt).
4. Nasuňte na vodiace tyče paralelné vodidlo
(uu).
5. Priskrutkujte k paralelnému vodidlu skrutky
s krídlovou hlavou (tt) a pružiny (qq).
6. Dočasne pritiahnite skrutku s krídlovou hlavou
(vv). Viď Nastavenie paralelného vodidla.
1. Vyberte motor zo základne, viď
Rýchloupevňovanie motora.
3. Pripojte k príslušenstvu na odsávanie
hadicový adaptér.
4. Ak používate príslušenstvo na odsávanie,
dávajte pozor na umiestnenie vysávača.
Zaistite, aby bol vysávač v stabilnej polohe
a aby jeho hadica neprekážala pri práci.
Príslušenstvo na odsávanie
(iba ponorná základňa, obr. 9)
1. Vyberte motor z ponornej základne, viď
Rýchloupevňovanie motora.
2. Zasuňte výstupok (hh, detail) na príslušenstvo
na odsávanie do drážky v ponornej základni
a zaklapnite výstupok (ii, detail) do otvoru
v ponornej základni.
17
3. Pripevnite ho k základni pomocou dodaných
plastových podložiek (jj) a skrutiek s krídlovou
hlavou (kk). Riadne rukou utiahnite skrutky
s krídlovou hlavou.
4 Pripevnite hadicový adaptér k príslušenstvu na
odsávanie.
5. Ak používate príslušenstvo na odsávanie,
dávajte pozor na umiestnenie vysávača.
Zaistite, aby bol vysávač v stabilnej polohe
a aby jeho hadica neprekážala pri práci.
Nastavenie: Pevná základňa
VLOŽENIE MOTORA DO PEVNEJ ZÁKLADNE
(OBR. 1, 2)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
1. Uvoľnite zaisťovaciu páčku (i) na základni.
2. Ak nie je krúžok na nastavenie hĺbky
frézovania (b) na motore, naskrutkujte tento
krúžok (b) na motor tak, aby bol krúžok zhruba
uprostred medzi hornou a spodnou časťou
motora, ako je na uvedenom obrázku. Vložte
motor do základne zarovnaním drážky na
motore (g) s vodiacimi kolíkmi (r) na základni.
Posúvajte motor dole, pokiaľ krúžok na
nastavenie hĺbky frézovania nedosadne na
svoje miesto.
POZNÁMKA: Drážky pre vodiace kolíky (g) sa
nachádzajú na oboch stranách motora, a preto
môže byť motor uložený dvoma rôznymi
spôsobmi.
3. Nastavte hĺbku frézovania otáčaním
krúžku pre nastavenie pracovnej hĺbky. Viď
Nastavenie hĺbky frézovania.
4. Akonáhle sa dosiahne požadovaná hĺbka,
zaistite zaisťovaciu páčku (i). Informácie
týkajúce sa nastavenia hĺbky frézovania, viď
Nastavenie hĺbky frézovania.
Nastavenie: Ponorná základňa
VLOŽENIE MOTORA DO PONORNEJ ZÁKLADNE (OBR. 1, 10)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
18
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
1. Vyberte z motora krúžok na nastavenie hĺbky
frézovania (b). Tento krúžok sa s ponornou
základňou nepoužíva.
POZNÁMKA: Nasaďte nepoužívaný krúžok
na nastavenie hĺbky frézovania na pevnú
základňu, aby nedošlo k jeho strate (obr. 10).
2. Vložte motor do základne zarovnaním drážky
na motore (g) s vodiacimi kolíkmi (r) na
základni. Posúvajte motor dole, dokiaľ motor
nedosadne na dorazy (aa).
3. Upnite zaisťovaciu páčku (i).
NASTAVENIE HĹBKY PRI PONORNOM FRÉZOVANÍ (OBR. 11)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
1. Odblokujte ponorný mechanizmus stiahnutím
zaisťovacej páčky ponoru (p) do spodnej
polohy. Spustite frézku do najnižšej polohy
tak, aby sa fréza (pp) dostala do kontaktu
s povrchom obrobku.
2. Uvoľnením zaisťovacej páčky ponoru (p)
zaistite ponorný mechanizmus.
3. Otočením skrutky s krídlovou hlavou (bb) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek uvoľnite
nastaviteľný hĺbkový doraz (o).
4. Posuňte nastaviteľný hĺbkový doraz (o) dole
tak, aby sa dostal do kontaktu s najnižším
dorazom revolverovej hlavy (n).
5. Posuňte výstupok na nastavenie nuly (ee) na
nastaviteľnom hĺbkovom doraze smerom dole
tak, aby sa jeho horná časť zarovnala s nulou
na mierke na nastavenie hĺbky frézovania (dd).
6. Uchopte hornú ryhovú časť nastaviteľného
hĺbkového dorazu (o) a posúvajte ju nahor
tak, aby bol výstupok (ee) zarovnaný
s požadovanou hĺbkou frézovania na mierke
pre nastavenie hĺbky frézovania (dd).
7. Utiahnite skrutku s krídlovou hlavou (bb),
aby držala nastaviteľný hĺbkový doraz
v požadovanej polohe.
8. Držte obe ruky na rukovätiach a nastavením
zaisťovacej páčky ponoru (p) smerom dole
odblokujte ponorný mechanizmus. Ponorný
mechanizmus a motor sa budú pohybovať
smerom nahor. Ak je frézka spustená,
nastaviteľný hĺbkový doraz sa zastaví o doraz
revolverovej hlavy, čo umožní frézke presné
dosiahnutie požadovanej hĺbky frézovania.
POUŽITIE OTOČNEJ REVOLVEROVEJ HLAVY
PRE POSTUPNÉ FRÉZOVANIE (OBR. 11)
Ak je frézovacia hĺbka väčšia než frézovacia hĺbka
vykonateľná jedným úkonom, otočte revolverovú
hlavu tak, aby bol hĺbkový doraz (o) najskôr
zarovnaný s vyšším dorazom revolverovej hlavy.
Po každom frézovacom úkone otočte revolverovou
hlavu tak, aby bol hĺbkový doraz (o) zarovnaný
s nižším dorazom revolverovej hlavy, pokiaľ sa
nedosiahne požadovaná hĺbka frézovania.
VAROVANIE: Nemeňte doraz
revolverovej hlavy, ak je frézka
v chode. Vaše ruky by sa dostali do
nebezpečnej blízkosti frézovacej hlavy.
JEMNÉ NASTAVENIE HĹBKY FRÉZOVANIA
(OBR. 11)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Ryhová skrutka (cc) na spodnej časti
nastaviteľného hĺbkového dorazu sa môže použiť
na jemné nastavenie hĺbky frézovania.
1. Ak chcete hĺbku frézovania zmenšiť, otáčajte
skrutkou v smere pohybu hodinových ručičiek
(pri pohľade z hornej časti frézky smerom
dole).
2. Ak chcete hĺbku frézovania zväčšiť, otáčajte
skrutkou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (pri pohľade z hornej časti frézky
smerom dole).
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
POZNÁMKA: Hĺbka frézovania je pri
východiskovom nastavení ponornej základne
zaistená. Užívateľ musí uvoľniť poistku ponoru,
aby bolo umožnené „uvoľnenie poistky“ ponorného
mechanizmu.
1. Stlačte zaisťovaciu páčku ponoru (p)
a spustite frézku dole tak, aby sa fréza dostala
do nastavenej hĺbky frézovania.
2. Po dosiahnutí požadovanej hĺbky uvoľnite
zaisťovaciu páčku ponoru (p).
POZNÁMKA: Uvoľnenie zaisťovacej páčky
ponoru automaticky zaistí polohu motora.
POZNÁMKA: Ak je to nutné, použite na
stlačenie zaisťovacej páčky ponoru ruku.
POZNÁMKA: Ak je potrebná väčšia upínacia
sila, stlačte zaisťovaciu páčku v smere pohybu
hodinových ručičiek ešte viac, aby došlo
k utiahnutiu.
3. Vykonajte frézovanie.
4. Stlačenie zaisťovacej páčky ponoru vyradí
zaisťovací mechanizmus, čo umožní
uvoľnenie frézy z obrobku.
5. Vypnite frézku.
Obsluha: Všetky základne
SMER POSUVU (OBR. 12)
Smer posuvu je pri frézovaní veľmi dôležitý
a môže vytvoriť značný rozdiel medzi úspešnou
prácou a zničeným projektom. Obrázok zobrazuje
správny smer posuvu pre niektoré typy frézovaní.
Základným pravidlom pri frézovaní po vonkajšom
obvode je pohyb frézky proti smeru pohybu
hodinových ručičiek a pri frézovaní po vnútornom
obvode je pohyb frézky v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Frézujte vnútorné hrany obrobku podľa
nasledujúcich krokov:
1. Frézujte čelo obrobku zľava doprava.
2. Frézujte bočnú hranu obrobku zľava doprava.
POZNÁMKA: Jedna kompletná otáčka skrutky
zodpovedá zmene hĺbky rezu o 1 mm.
3. Frézujte druhé čelo obrobku.
FRÉZOVANIE S PONORNOU ZÁKLADŇOU
(OBR. 11)
4. Dokončite obrobok frézovaním zostávajúcej
bočnej hrany obrobku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
VOĽBA OTÁČOK FRÉZKY (OBR. 1)
Nastavenie otáčok frézky, viď Tabuľka pre voľbu
otáčok frézky. Otáčajte regulátorom otáčok (c),
aby ste nastavili požadované otáčky frézky.
19
FUNKCIA PLYNULÉHO ROZBEHU
Kompaktné frézky sú vybavené elektronickou
funkciou umožňujúcou plynulý rozbeh náradia,
ktorá minimalizuje momentové reakcie pri zapnutí
motora.
PLYNULÁ REGULÁCIA OTÁČOK (OBR. 1)
Táto frézka je vybavená regulátorom otáčok
(c), ktorý umožňuje plynulé nastavenie otáčok
v rozsahu od 16 000 do 27 000 ot./min. Nastavte
požadované otáčky otáčaním regulátora otáčok
(c).
POZNÁMKA: Pri frézovaní s nízkyimi
alebo strednými otáčkami zabraňuje
regulácia otáčok zníženiu otáčok
motora. Ak očakávate, že budete počuť
zmenu otáčok a ak budete pokračovať
v zaťažovaní motora, mohlo by dôjsť
k poškodeniu motora prehriatím.
Zmenšite hĺbku frézovania alebo znížte
rýchlosť posuvu, aby ste zabránili
poškodeniu frézky.
Kompaktné frézky sú vybavené elektronickou
funkciou, ktorá monitoruje a udržuje otáčky náradia
pri frézovaní.
TABUĽKA PRE VOĽBU OTÁČOK
NASTAVENIE
REGULÁTORA
1
2
3
4
5
6
PRIBLIŽNÉ
OT./MIN
16 000
18 200
20 400
22 600
24 800
27 000
POUŽITIE
Frézy
s veľkým
priemerom
Frézy
s malým
priemerom
Mäkké
drevo, plasty,
vrstvené
materiály.
POZNÁMKA: Ak chcete zaistiť lepšiu kvalitu
obrobku, frézujte radšej v niekoľkých tenkých
vrstvách než pomocí jednej hrubej vrstvy.
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť
úraz.
Kontrola uhlíkov
Z dôvodu zaistenia nepretržitej bezpečnosti
a elektrické ochrany by sa mala kontrola a výmena
uhlíkov vykonávať IBA v servise výrobného závodu
DEWALT, v autorizovanom servise DEWALT alebo
u iného kvalifikovaného servisného technika.
Približne po 100 pracovných hodinách odovzdajte
alebo zašlite náradie do servisu výrobného závodu
DEWALT alebo do najbližšieho autorizovaného
servisu DEWALT, kde bude vykonaná kompletná
kontrola a vyčistenie náradia. Nechajte vymeniť
opotrebované diely a premazať náradie vhodným
mazivom. Nechajte namontovať nové uhlíky
a vyskúšať výkon náradia.
Akékoľvek zníženie výkonu pred vyššie uvedenou
údržbou môže indikovať nutnost okamžitého
servisu Vášho náradia. V TAKEJ SITUÁCII
NEPOKRAČUJTE V POUŽÍVANÍ NÁRADIA. Ak
je k dispozícii správne napájacie napätie, vráťte
náradie do autorizovaného servisu a vyžiadajte si
okamžitú opravu.
Voskovanie motora a základne
Z dôvodu zaistenia plynulého chodu pri pohybe
motora v základni môžu byť vonkajší povrch
motora a vnútorná časť základne navoskované
pomocou štandardnej pasty alebo tekutého vosku.
Podľa pokynov výrobcu naneste vosk na vonkajší
priemer motora a na vnútorný priemer základne.
Nechajte vosk zaschnúť a potom vosk rozleštite
mäkkou tkaninou.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
20
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný v bežnom komunálnom
odpade.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať alebo
ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
21
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1
ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
zst00144519 - 12-01-2011
22
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2010
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
23
D26200K
Kryt
KOMPAKTNÁ FRÉZKA 1
©
24
D26200K
Motor
KOMPAKTNÁ FRÉZKA 1
©
25
D26203K
Stĺp
KOMPAKTNÁ FRÉZKA 1
©
26
D26203K
Motor
KOMPAKTNÁ FRÉZKA 1
©
27
D26204K
Motor
KOMPAKTNÁ FRÉZKA 1
©
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising